You are on page 1of 38

RANCANGAN RANCANGANTAHUNAN TAHUNAN BAHASA BAHASAMALAYSIA MALAYSIA SJK SJKC/T C/TTAHUN TAHUN EMPAT EMPAT

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU HASIL PEMBELAJARAN Fokus Sampingan (FS) Fokus Utama ( FU Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mendengar & Bertutur Aras 1 1.1Membaca Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan i) lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu kata, ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai. pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca. Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayatdialami tunggalatau danyang ayat dilihat majmuk. atau yang dibaca. Aras 1 Aras 2 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik i) Menggunakan yang diberikan. kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi. 8.3 Menulis perkataann dan ayat dengan menggunakan tulisaan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara berangkai yang kemas. bertatasusila. Aras 1 Aras 1 i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai iii) Memberikan respons dengan kemas dan cantik.yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. Aras 1 1.4 Menyatakan permintaan berterus dan meyakinkan i) Membaca perkataan , frasa secara , dan ayat yangterang mengandungi ayat dengan intonasi paralinguistik yang sesuai untuk yang tunggal dan ayatdan majmuk dengan sebutan dan intonasi menguatkan permintaan. betul. ii) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat. Aras 1 i) Memilih dan imlak menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk 9.1 Mengambil bahan yang diperdengarkan. menyatakan sesuatu permintaan. ii) Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ,dan ayat. Aras 1 i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda Membaca baca yang betul. 5.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 3 intonasi yang betul dan memahami perkara dibaca. i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 1 i) Membaca perkataan , frasa , dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

CATATAN

UNIT 1 Tema : SAHABAT AKRAB Tajuk : . Jiran Baharu - Menziarahi Jiran . Hidup Saling Membantu . Mencari Harta Karun

Tatabahasa : . Kata nama am . Kata nama khas . Kata tunggal . Ayat tunggal Kosa kata : . riuh-rendah . anak sulung . harap-harap . gerbang maklumat . mengklik . portal . CD-ROM . dalam talian . pembayang . mentafsirkan . berlengah

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Teknologi maklumat . Ilmu membaca peta Nilai : . Semangat bermasyarakat . Toleransi dalam masyarakat Peraturan Sosiobudaya . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Biografi _ Keperihalan _ Cereka

1 2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

SISTEM BAHASA PENGISIAN

KURIKULUM

CATATAN

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai. Aras 3 i) Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 iii) Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukan. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. ii) Mengecam dan menyebut mesej yang terdapat dalam bahan. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 2 Tema : SEKOLAH GEMILANG Tajuk : . Pengakap Cemerlang - Pesan Buat Sahabat - Laporan Lawatan ke Taman-taman di SJK (C ) . Sekolah di DalamTaman -Sekolahku Rumahku . Murid yang Berjaya

Tatabahasa : . Kata Ganti Nama Pertama,Kedua, Ketiga . Imbuhan Awalan . Ayat Tunggal . Ayat Majmuk

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Landskap . Persediaan untuk berjaya. Nilai :

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Laporan _ Autobiografi

Kosa kata : . kawad . cerdas . cergas . kudrat . minda . bersantai . pancuran air . herba . ketua pengarang . dorongan . bersepah-sepah . prestasi.

. Semangat bermasyarakatan . Menjaga kebersihaan dan keindahan persekitaran . Tanggunngjawab terhadap masyarakat Peraturan Sosiobudaya : . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

4

6. Kejayaan tidak datang bergolek .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. Menulis 8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Peribahasa : .1 Membina dan menulis perkataan . ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Mendapatkan maklumat KMD 5 . Aras 1 i) Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Usaha Tangga Kejayaan KBT: KB : . Aras 2 i) Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mencirikan . Hubung kait BCB : . Membuat urutan Kontekstual : .

Kata bantu . glosari . traktor . Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sebutan dan Intonasi : . Perluasan predikat ( frasa kerja ) Kosa kata : . anugerah . bahan buangan . Ayat Tanya . Melafazkan pelbagai ayat Tatabahasa : .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. sinopsis . bibliografi . kitar semula 6 . Kata kerja transitif . diangkut . mencapai . Melafazkan ayat tanya . kandungan . Aras 1 i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. kampung contoh .

Menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa berbual . Kampung Contoh . Kata kerja transitif .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 3 Tema : BUMI BERTUAH Tajuk : . mencapai . Untuk membina objektif harian. bahan buangan . . Petani Jaya . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.Pantun Petani Jaya . Menghargai alam sekitar Peraturan Sosiobudaya : . glosari . Aras 2 i) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. kandungan . Kata bantu . kitar semula 7 . Aras 3 i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Ekonomi . anugerah . Kerajinan . traktor . sinopsis . rujuk buku teks. diangkut . Perluasan predikat ( frasa kerja ) Objektif keseluruhan unit. Hutan 1. bibliografi . 1. Aras 2 i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Hasil dan Bumi Ilmu : Tatabahasa : . Aras 2 i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Penulisan _ Cereka _ Fakta Nilai : . 1. Menggunakan simpulan bahasa Kosa kata : . kampung contoh . Pertanian . Ayat Tanya . Kebersihan dan keindahan persekitaran . Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 8 .

Dalam tangan . Aras 3 i) Membaca petikaan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Bumi bertuah Sebutan dan Intonasi : . ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. glosari . Membuat gambaran mental . Menyebut ayat KBT : KB : . Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan Fokus Utama ( FU) topik yang diberikan.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca 5. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i) Meneliti halaman kandungan dan synopsis untuk mendapatkan maklumat. 9 . Menyelesaikan masalah KMD : TKP : . 10.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Titik peluh . Menulis 8. Aras 3 i) Meneliti prakata . Verbal-Linguistik BCB : .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Aras 1 i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Tulang belakang .1 Membina dan menulis perkataan .menarik dan bermakna. Mereka cipta . 6. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 9. dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Nama baik . 10. Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Peribahasa : . Merujuk pelbagai sumber.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 10 .

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Kerajinan . 2.1 Bercerita menggunakan kata . muruku .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. liburan .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.frasa. Perluasan subjek dan predikat . Ayat huraian Kosa kata : .cita Tatabahasa : . gamat . Kasih sayang terhadap keluarga . palas . capati . Berusaha Demi Kejayaan . frasa . tose . Aras 2 i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Membaca 5. dan ayat. Tanggungjawab terhadap masyarakat KBT : KB : . berilhamkan Ilmu : . pelan . ii) Menerangkan makna perkataan. menguli . rujuk buku teks. Aras 1 i) Membaca perkataan . Aras 1 i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Tukang Masak . Untuk membina objektif harian.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Ayat topik . Kata hubung . Aras 3 i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. chef . rangkai kata. Ayat songsang . arkitek . Kata kerja transitif . Membanding dan membezakan Kontekstual : Kontruktivisme : Objek tif keseluruhan unit. Menyusun mengikut keutamaan . Kata ganti nama . rebung . Penulisan _ Keperihalan _ Biografi RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 11 . Tokoh Seni Bina Nilai : . ii) Menyampaikann cerita menggunakan diksi yang telah dipilih.Kepentingan mempunyai cita. dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 4 Tema : MENUJU KE PUNCAK JAYA Tajuk : . Mengumpul dan mengelaskan . Pekerjaan . Hijjas Kasturi . kelinci .

3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.1 Membina dan menulis perkataan . iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i) Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5. 8. ayat tunggal dan ayat majmuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 6. Aras 1 i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Menulis 8. Aras 2 i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 12 . ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah .menarik dan bermakna.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 13 .

Tanda baca . kain samping . Menganalisis KMD : BCB : . Aras 1 i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. dihebahkan . Penulisan _ Surat Tidak Rasmi _ Catatan RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 14 . warisan .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3. Cantik dan Menawannya Sari . Seni dan budaya .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Simpulan bahasa Kosa kata : . flora . tradisional . Untuk membina objektif harian. Kata adjektif . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Cakap pindah . Aras 1 ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas. Menyusun mengikut keutamaan . Menghubung kait . Ayat majmuk . Kesederhanaan . Ayat tunggal . frasa .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. struktur ayat yang tepat . Kasih sayang . Merujuk pelbagai sumber TKP : . rujuk buku teks. Muzik Objek tif keseluruhan unit. ii) Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. raja sehari . Tanda Mata dari Sarawak . taklimat Ilmu : . pua kumbu . Kata penguat . Kata penguat . Cakap ajuk . berfikiran sempit . Aras 2 i) Menyusun isi penting sesuatu topik. Cinta akan negara KBT : KB : . isstilah . Ekonomi Nilai : . terpaut hati . Songket Tenunan Melayu Tatabahasa : .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 5 Tema : TEKSTIL KEBANGGAAN KITA Tajuk : . Membaca 5. dan laras bahasa yang sesuai. 3. Aras 2 i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

1 Membina dan menulis perkataan . lepas tangan . ada akal . dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Peribahasa : . Menulis 8. frasa . cari jalan Sebutan dan Intonasi : . Aras 3 i) Meneliti prakata .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Membaca pelbagai jenis ayat RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 15 . glosari . peribahasa. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Aras 2 i) Mengenal pasti kata .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6. dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberi. 8.

2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 10.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 16 .1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.

1. cepat . perangsang .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 6 Tema : SENI MEMPERTAHAN KAN DIRI Tajuk : .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menyumbang . ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.dan tersusun.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. mengulas . Untuk membina objektif harian. dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul . Membuat keputusan. Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. . Perluasan subjek dan prediket Kosa kata : . Ekonomi Nilai : .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. merangkul . Wushu . ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Kesantunan berbahasa semasa menyatakan arahan dan pesanan. Membuat ramalan TKP : . KBT : KB : . Membaca tek Ilmu : . silambam . jangkaan . . Kebersihan fizikal dan mental Peraturan Sosiobudaya : . Seni dan budaya . Kata pemeri . Aras 3 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. bunga gerakan . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Aras 1 i) Mendengar dan memahami arahan dan pesanan. silat olahraga Sebutan dan Intonasi : . rujuk buku teks. Kinestatik Objek tif keseluruhan unit. Menganalogi . Aras 2 i) Mendengar . warisan . Kata sendi nama . Membaca 5. Silambam . menerima . Belajar Bersilat Tatabahasa : 1. serangan . Penulisan _ Fakta RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 17 .

UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 6. 10. Aras 2 i) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.menarik dan bermakna. Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Menulis 8. Aras 3 i) Menulis karangan prosa.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 18 .

ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Imbuhan akhiran . Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Penulisan _ Autobiografi _ Fakta _Surat Tidak Rasmi RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 19 . asid . 1. Mengimlak dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Penjodoh bilangan Sistem Ejaan : . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Untuk membina objektif harian.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyayangi alam sekitar. Cintai Alam yang Indah . pusat peranginan . jarak penglihatan Ilmu : . 1. nadi . Mensistesis Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontruktivisme Objek tif keseluruhan unit. sanjung tinggi .Sungai sebagai Sumber Rezeki . rujuk buku teks. toksid . Aras 3 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 7 Tema : CINTAIL AH AL AM KITA Tajuk : . Aras 3 i) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Jerebu dan Hujan Asid Tatabahasa : . Sungai Nadi Kehidupan . Alam sekitar Nilai : . Peka terhaadap isu alam sekitar KBT : KB : .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1. Kata bilangan .5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Ayat penyata . . jerebu . Membanding dan membezakan . Kosa kata : .

sambil menyelam minum air . buah mulut RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 20 . dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. Menulis 8. yang indah khabar daripada rupa .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. bagai bulan jatuh ke riba .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. peribahasa . Aras 2 i) Mengenal pasti kata . 6. Aras 3 i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Peribahasa : .

Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 i) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Aras 3 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan penanda wacana dalam penulisan.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.menarik dan bermakna. 9. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 21 .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah .

Merujuki kamus dan halaman kandungan Objek tif keseluruhan unit. Menjana idea . rujuk buku teks. Aduh. Untuk membina objektif harian.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3. Sains perubatan Nilai : . Interpersonal BCB : . organ pernafasan . Membaca SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 8 Tema : HARGAILAH KESIHATAN Tajuk : .Tanya Sama Hati Tatabahasa : .Kepentigan hidung . Penulisan _ Bahagian C _ Fakta 5. Badan Cergas Minda Cerdas . Aras 3 i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Aras 2 i) Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Simpulan bahasa Kosa kata : .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengitlak . Kata tanya . Penjagaan Hidung . mukus . Membuat inferenns Pembelajaran Kontruktivisme TKP : . Aras 1 i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. ilustrasi Ilmu : . parasit . resdung . Kata penegas . Kebersihan fizikal dan mental KBT : KB : .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. organ deria . ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 22 . Aras 2 i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Gatalnya Kepala . rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Ayat Tanya Peribahasa : . perumah . bintik-bintik . penyedut hampa gas .

Aras 1 i) Membina ayat tunnggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. peribahasa.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i) Mengenal pasti kata . Menulis 8. Aras 2 i) Meneliti isi kandungan dan sinopsis untuk mendapatkan maklumat.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. frasa . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 23 . 6. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6. Aras 1 i) Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 3 i) Menulis karangan prosa.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sebuah karya. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 24 . 11.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

Penulisan _ Fakta _Membina ayat (Bahagian A) RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 25 . ulser . tepat dan tersusun. Membaca 5. Aras 1 i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Membuat keputusan .1 Mengemukakan idea . sejat . Aras 1 i) Mengamati topik sesuatu isu untuk memberikan pandangan yang relevan. Buah-buahan Tatabahasa : 1. Sayur-sayuran . PJK Nilai : . . jus . rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. dicelur . ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. serat . Untuk membina objektif harian. Meringkaskan maklumat Objek tif keseluruhan unit. kerdas . Menjana idea Pembelajaran Kontekstual BCB : . Membuat hipotesis . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . difteria Ilmu : . Aras 2 i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Peka terhadap isu social KBT : KB : . pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci . halwa . kacang kelisa . diabetes . rujuk buku teks. Kesihatan . Apitan Kosa kata : . Kata seru .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Hemah tinggi . Aras 3 i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Susu dan Panduan kepada Pengguna .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 9 Tema : MAKANAN BERKHASIAT HIDUP SIHAT Tajuk : . Membuat rujukan . 4. Susu .

Membaca teks pelbagai laras RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 26 . 6. Menulis 8. peribahasa. Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 3 i) Meneliti prakata .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ayat tunggal dan ayat majmuk. 6. frasa . glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Sebutan dan Intonasi : .1 Membina dan menulis perkataan . dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre 6. Aras 2 i) Mengenal pasti kata .2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

1 Mengambil imlak yang diperdengarkan.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 27 . 9. 10. Aras 3 i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah . Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.menarik dan bermakna. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 10.

rujuk buku teks. Geografi . Menjana idea KMD TKP : .2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. saingan . Penulisan _ Biografi _ Laporan . penjenayah KBT : KB : . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 10 Tema : WIRA NEGARA Tajuk : . gergasi olahraga . Untuk membina objektif harian.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1. Membuat kesimpulan . semangat waja . tragis . gugur . Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Interpersonal RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 28 . Menawan Puncak Dunia . jurusan . Cinta akan negara Objek tif keseluruhan unit. mengintip . Aras 3 i) Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan. Tanda sempang Kosa kata : Ilmu : . Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Kata terbitan dan apitan . Aras 2 i) Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa. 6.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kata perintah . gamelan . Membanding dan membezakan .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca 6. rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.Lawatan ke Muzium Polis Tatabahasa : . Pejuang Tanah Air . Sejarah Nilai : . Sejarah sukan . 2.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 i) Memberitahu sesuatu berita secara ringkas dengan mengguakan bahasa yang betul. pelari pecut . Jaguh Olahraga . sirih junjung .

dan tanda baca dalam teks.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.menarik dan bermakna. Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan. Aras 3 iii) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah . Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 10.1 Membina dan menulis perkataan .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Menulis 8. 10. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT 29 . 8.

frasa . generasi . Cintakan negara Kewarganegaraan KBT : KB : . Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan . . tanggal . intonasi . Muzik Objek tif keseluruhan unit. Aras 3 i) Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan. 4. Hormat dan setia kepada pemimpin . terlanjur Peribahasa . melafazkan . tabik hormat . . ditempa . dan pennghayatan yang sesuai. Menganalogi .Tanggal 31 Ogos Tatabahasa : 2. Interpersonal .1 Berceerita menggunakan kata . Aras 2 i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.1 Mengemukakan idea . Membaca 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. budiman . raja dan Negara . rujuk buku teks. Erti Kemerdekaan . Gemilang . pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci . Penulisan _ Keperihalan _ Dialog 30 . Salam Merdeka . Bidalan Ilmu : . Cemerlang.Sambutan Hari Kemerdekaan . ii) Menyatakan ramalan kesudahaan cerita sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. warganegara .UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 11 Tema : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk : . rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Sejarah kemerdekaan Nilai : . dicuit . Ayat suruhan dan ayat larangan Kosa kata : . tsunami . Untuk membina objektif harian. Menjana idea TKP : . pengisytiharaan . ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Terbilang. tepat dan tersusun. Menilai .

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat.1 Mengambil imlak yang diperdengarkan.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 31 . 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Menulis 8. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membina dan menulis perkataan . 9. Aras 1 i) Menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca Aras 2 i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca. ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Sahabat Siber Tatabahasa : . Membaca 6. Teknologi maklumat Nilai : . dunia maya . Mengkonsepsikan . koleksi . rujuk buku teks. Kata ganda separa Penjodoh bilangan Kosa kata : .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 12 Tema : DUNIA MAYA Tajuk : . Kafe Siber . Penulisan _ Fakta 32 .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. sembang siber .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1. 2. terpinga-pinga . kafe siber .1 Bercerita menggunakan kata . Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Ayat majmuk gabungan . bersimpati Ilmu : . Aras 3 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan menggunakan bahasa yang betul. jeriji . Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Berterima kasih KBT : KB : . Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan jelas. bergegas . Laman Web Keluarga . Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. ayat serta sebutan dan intonasi yang bik dan jelas. Kesederhanaan . rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. berunding . Mengesan kecondongan pendapat . mengundur diri . Untuk membina objektif harian. frasa . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . 2. Kata hubung . Meramal Kemahiran Teknologi dan Maklumat Objek tif keseluruhan unit.

8. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 33 . Menulis 8.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Aras 3 i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat.menarik dan bermakna.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 3 i) Menulis karangan prosa.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisaan berangkai yang kemas. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 10.

Aras 1 i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 34 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.

Logik-Matematik Objek tif keseluruhan unit. Kata arah . Aras 1 i) Menerangkan makna perkataan . Mari Belajar Mencongak . rujuk buku teks. ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. Matematik Nilai : . Membuat hipotesis TKP : . disudahkan .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. dan ayat. Kata ganda berentak Peribahasa . dan laras bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2. struktur ayat yang betul . Kejujuran . kalkulator . Membuat urutan . 3. Untuk membina objektif harian. Uniknya Sempoa . bengkel Ilmu : . canggih . Membaca 5.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. nota ringkas . salah faham . melelapkan .Cerita Sempoa dengan Kalkulator Tatabahasa : . Kalkulator untuk Kak Long . istilah . pasar raya . kuselitkan .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . Kerajinan KBT : KB : . Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara 3. dekak-dekak . Pepatah Kosa kata : . Aras 3 i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. rangkai kata . rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 13 Tema : BIJAK MENGIRA Tajuk : . tawar-menawar . Aras 3 i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Kasih sayang . Meramal . Penulisan _ Fakta 35 . frasa .

rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Sang Mentari . istilah . memantau Ilmu : . Kata majmuk . celoteh . Membuat hipotesis . Aku Bulan di Langit Malam . Menghubung kait . berhijrah . Kata pembenar . Kata hikmat Kosa kata : . Aras 2 i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. sfera . pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci . berbalam . tepat dan tersusun. Kejujuran . Kata majmuk keterangan Peribahasa . Naturalis Objek tif keseluruhan unit. mentari .1 Mengemukakan idea . Kata nafi . Kepercayaan kepada Tuhan . Aras 3 i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. dan laras bahasa yang sesuai. Untuk membina objektif harian. fotosintesis . ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. bakteria . frasa .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4. struktur ayat yang betul . Sains Nilai : . Tanggungjawab KBT : KB : . SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 14 Tema : AL AM SEMESTA Tajuk : . atmosfera . Misi ke Marikh Tatabahasa : . graviti .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata . busana .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2. Menganalisis KMD TKP : . rujuk buku teks. Penulisan _ Autobiografi 36 . 3. bulan penuh . Aras 2 i) Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa.

7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Membaca 6. Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud ayat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks bahan grafik. Menulis 8. Aras 2 i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. Sebutan dan Intonasi : . Intonasi dan nada syair 37 .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8. menarik .3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunnakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah . Aras 3 i) Mengulas perkara menarik dalam karya. Aras 2 i) Menyatakan pendapat tentang yang menarik dalam bahan yang diitonton atau dibaca. 10. 11. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 38 . dan bermakna.