SIYAHAMBA

Canción Zulú
Edición: Jose Miguel Galán

Soprano

# 4 & 4 œ # & 4 4 œ # 4 V 4 œ ?# 4 4 œ # #
1.

Si - ya

œ œ œ

.. ˙
hamb'

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. ˙.
2.

e - ku - kha - nye - ni

œ œ œ œ

œ œ œ œ

kwen - khos,

œ œ œ œ

œ œ œ œ

j œ j œ œ J œ J ˙.

œ
Si -

ya

œ J

-

Contralto

Si - ya

-

.. ˙ .. ˙

hamb'

e - ku - kha - nye - ni

kwen - khos,

Si

œ œ

-

ya

j œ œ J

-

Tenor

Si - ya

-

hamb'

e - ku - kha - nye - ni

kwen - khos,

Si

-

ya

-

Bajo

œ
-

.. ˙
hamb'

œ
Si -

j œ
ya -

Si - ya

e - ku - kha - nye - ni

kwen - khos,

3

& &

hamb' e-ku-kha-nye-ni kwen-khos
1.

œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

Si - ya

.. .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
-

hamb' e-khu-kha-nye-ni kewn khos

Si- ya -

œœ

.

hamb' e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

Si - ya

œ œ

.. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
2.

-

hamb' e-khu-kha-nye-ni kewn kha - nye- ni kewn-khos,

œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œœ œ

Si- ya -

# 1.œ œ œ œ œ œ œ œ V ?# œ œœ œ œ œ œ
1. 7

œ œ .. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
2.

hamb' e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

Si - ya

2.

hamb' e-khu-kha-nye-ni kewn kha - nye- ni kewn-khos,

Si- ya -

hamb' e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

œ

Si - ya

œ œ .. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
-

hamb' e-khu-kha-nye-ni kewn-khos,

Si- ya -

œœ

& &

# #

ham - ba,

œ œ ˙.

œ

O-o

œœ œ

œ œ ..

Si - ya - hamb' e - ku - ka - nye - ni kwen - khos.

œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œ ˙ w w w

O - o.

.

ham - ba,

œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ
ham - ba, Si - ya - ham - ba,

ham - ba, Si - ya - hamb' e - ku - ka - nye - ni kwen - khos.

.. œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ ..

# œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ V
ham - ba, ham - ba, Si - ya - ham - ba,

ham - ba, Si - ya - hamb' e - ku - ka - nye - ni kwen - khos.

?# œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ
ham - ba, -

ham - ba, Si - ya - ham - ba, ham - ba, Si - ya - hamb' e - ku - kha - nye - ni kwen - khos. www.ubisunt.org - josemgalan@jazzfree.com