Σο τελευταίο χρόνο δείχνει να απαςχολεί τθν κοινωνία το ηιτθμα του φαςιςμοφ πολφ

περιςςότερο από τα προθγοφμενα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ςυντελείται λόγω τθσ ανόδου των
φαςιςτικϊν κομμάτων αλλά και τθσ ακροδεξιάσ φαςίηουςασ ςτροφισ του κράτουσ όπωσ αυτι
υπονομεφεται το τελευταίο διάςτθμα (δείτε τον τρόπο απόφαςθσ για το κλείςιμο τθσ ΕΡΣ). Σο
ηιτθμα του φαςιςμοφ είναι κάτι το οποίο μεταφζρεται από γειτονιά ςε γειτονιά, ανεβαίνοντασ
ςταδιακά όλο και πιο βόρεια με πικανό το ενδεχόμενο να εμφανιςτεί ςφντομα δυναμικά ςτθν
περιοχι μασ. Όμωσ παράλλθλα το ηιτθμα ιδθ ζχει αγγίξει τον κόςμο τθσ περιοχισ, κακϊσ μασ
απαςχολεί ςτα ςχολεία μασ, τον χϊρο εργαςίασ μασ, τουσ καφενζδεσ μασ, από καιρό τϊρα. Ζτςι,
είναι ανάγκθ να γνωρίηουμε τθν πραγματικι, ιςτορικά αποδεδειγμζνθ, φφςθ του φαςιςμοφ.
Οι φαςίςτεσ, όςο και αν προβάλουν τον εαυτό τουσ
ωσ αντιςυςτθμικι δφναμθ ι φορζα αλλαγών, κατά
βάςθ πάντα υπιρξαν, και ακόμα είναι, το πλζον
ακραίο κομμάτι του ίδιου του ςυςτιματοσ. Δθλαδι, θ
φαςιςτικι Χρυςι Αυγι, ανεβαίνει ςε δθμοτικότθτα
επειδι διατρανϊνει ότι κα κακαρίςει τον τόπο από
όλουσ όςουσ καταδυναςτεφουν τον ελλθνικό λαό. ΢τθν
πραγματικότθτα όμωσ, αντί να ςτοχοποιεί τουσ
πραγματικοφσ υπαίτιουσ τθσ φτώχειασ και τθσ
εξακλίωςθσ του λαοφ, δθλαδι τθν τρόικα, τθν ΕΕ, τισ
τράπεηεσ και τισ αγορζσ, κάνει το ακριβώσ αντίκετο: ςτοχοποιεί επί μζρουσ κοινωνικζσ ομάδεσ,
όπωσ τουσ μετανάςτεσ, τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, με αποτζλεςμα να ςτρζφεται θ μία
κοινωνικι ομάδα εναντίον τθσ άλλθσ και τελικά ο λαόσ να μθν βλζπει ποιοσ είναι ο πραγματικόσ
του εχκρόσ. Κι ζτςι όςο εμείσ τρωγόμαςτε μεταξφ μασ, τόςο οι κυβερνιςεισ, θ ΕΕ και το ΔΝΣ,
ςυνεχίηουν ακάκεκτοι το ζργο τουσ: να φροντίηουν να πλουτίηουν οι λίγοι ζχοντεσ, και ο λαόσ να
φτωχαίνει όλο και περιςςότερο.
Αυτό αποδεικνφεται από τθν ςτάςθ τθσ φαςιςτικισ-νεοναηιςτικισ Χρυςισ Αυγισ ςτα μικρά και
τα μεγάλα ηθτιματα του ςιμερα, αλλά και ιςτορικά από τισ καταςτροφζσ τισ οποίεσ ζκαναν οι
ζλλθνεσ φαςίςτεσ ςτθ χϊρα μασ.
΢υγκεκριμζνα, ςτο ςιμερα, θ Χρυςι Αυγι ιταν το μόνο κόμμα (πζραν τθσ ςυγκυβζρνθςθσ) το
οποίο ςτιριξε το κλείςιμο τθσ ΕΡΣ με τον αντιδθμοκρατικό τρόπο που αυτό ζγινε πριν μερικζσ
θμζρεσ. Αντίςτοιχα ςτο άμεςο παρελκόν, ςτιριξε το ξεποφλθμα τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ ςε ιδιωτικά
ςυμφζροντα, μια πράξθ που ζγινε ενάντια ςτο ςυμφζρον των αγροτϊν αυτοφ του τόπου, αλλά και
ενάντια ςτο ςυμφζρον ςυνολικά του λαοφ, αφοφ ξεπουλικθκε μόνο το κερδοφόρο κομμάτι τθσ. ΢ε
όλα τα κομβικά ηθτιματα του τελευταίου χρόνου θ Χ.Α. πάντα ςτζκονταν από τθν μεριά τθσ
Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, τθσ Σρόικασ, τθσ κυβζρνθςθσ και των κομματιών που διαπλζκονται μαηί
τουσ. Αυτό ακριβϊσ κάνει ςτθν Χαλκιδικι όπου υποςτθρίηει το «ξεποφλθμα» μπιρ παρά ενόσ
ολόκλθρου δάςουσ προσ όφελοσ γνωςτϊν ξζνων και ελλθνικϊν ςυμφερόντων. Για τον ίδιο λόγο
ψιφιςε κετικά ςτθν τοποκζτθςθ του προζδρου του ΣΑΙΠΕΔ και ςυνεπϊσ ςτο ξεποφλθμα των
Δθμόςιων επιχειριςεων, εδαφϊν και κτθρίων που ζγιναν, γίνονται ι κα γίνουν.
Αντίςτοιχα, με τθν ίδια ςυςτθμικι λογικι τθσ, ςτάκθκε απζναντι ςτουσ δίκαιουσ αγώνεσ
χαλυβουργών, εργαηόμενων ςτο ΑΠΘ ι ςτο ΜΕΣΡΟ και όλων ςυνολικά των αγωνιηόμενων
κλάδων. ΢ε κάκε δίκαιο αγϊνα των εργαηομζνων, κόντρα ςτισ μειϊςεισ μιςκϊν, ςτθν υπογραφι
ατομικϊν ςυμβάςεων και ςτισ απολφςεισ οι χρυςαυγίτεσ είναι οι πρϊτοι απεργοςπάςτεσ. ΢ε μια

εποχι, δθλαδι, που θ απεργία είναι το μόνο όπλο του λαοφ για να βάλει φρζνο ςτισ επιδιώξεισ
τθσ κυβζρνθςθσ, θ Χ.Α. ςυντάςςεται ςτο πλευρό των κυβερνώντων και βρίςκεται απζναντι ςτα
λαϊκά ςυμφζροντα. Ζτςι, ωσ παρακράτοσ, ςυχνά επιδιϊκουν και τθν καταςτολι των αγϊνων με
χτυπιματα ςε αγωνιςτζσ, εξυπθρετϊντασ και πάλι τισ επιδιϊξεισ των κυβερνϊντων. Ακόμθ
περιςςότερο, παςίγνωςτθ είναι θ ςχζςθ των ΜΑΣ, των δυνάμεων καταςτολισ του λαοφ, με τουσ
φαςίςτεσ τθσ Χ.Α., οι οποίοι ςε κάκε περίπτωςθ (είτε ωσ παρακράτοσ, είτε ωσ κράτοσ μζςω των
ΜΑΣ και άλλων ομάδων), επιδιώκουν να φιμώςουν τθ λαϊκι οργι, για να ςυνεχίςει θ κυβζρνθςθ
και θ τρόικα το ζργο τθσ.
Σαυτόχρονα με όλα αυτά, κερδίηουν από τθν ξενοφοβία και τθν φτώχεια, εκμεταλλευόμενοι το
φοβιςμζνο λαό και τουσ μετανάςτεσ που χρθςιμοποιοφν ωσ δοφλουσ. Σα παραδείγματα πάμπολλα:
ιδιοκτιτεσ ακινιτων ςτον Αγ. Παντελειμονα, αφεντικά ςτθ Μανωλάδα, ιδιοκτιτεσ ροη ξενοδοχείων
και πολλά άλλα. Εμφανίηονται ωσ υπερ-πατριϊτεσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα διαςτρεβλϊνουν και
καπθλεφονται τθν ιςτορία του λαοφ για να πετφχουν τθν αποδοχι τουσ από τον κόςμο.
Όλα αυτά όμωσ δεν είναι καινοφργια. Σα φαςιςτικά κόμματα και οι φαςιςτικζσ ομάδεσ
ανζκακεν ςτιριηαν το ςφςτθμα ςε βάροσ του λαοφ, όπωσ ζκαναν ςτθν κατοχι όταν οι "Χ"ίτεσ
κατζδιδαν αντιςταςιακοφσ αγωνιςτζσ ςτουσ ναηί κατακτθτζσ, ςτθν ταραγμζνθ δεκαετία του '60 με
τθ δολοφονία Λαμπράκθ και ςτθ μεταπολίτευςθ με τθ δολοφονία Σεμπονζρα. Όπωσ πάντα ζτςι
και τϊρα οι φαςίςτεσ ζχουν πλιρθ κάλυψθ από τισ δυνάμεισ καταςτολισ και αςυλία από τον
κρατικό μθχανιςμό ςτθ δράςθ τουσ ενάντια ςτον "εχκρό λαό".
Εμείσ ςτθν πρωτοβουλία κατοίκων Πεντζλθσ -Μελιςςίων
πιςτεφουμε ότι είναι επείγον να απαντιςουμε και να
οργανωκοφμε ενάντια ςτθ φαςιςτικι απειλι. Σον φαςιςμό
τον πολεμάσ, όταν γνωρίηεισ τον πραγματικό ρόλο που
επιτελεί δθλαδι τθν καταπάτθςθ και κατακρεοφργθςθ των
πραγματικά αντιςυςτθμικών και αγωνιςτικών φωνών προσ
όφελοσ όλων εκείνων που πλουτίηουν ςε βάροσ μασ.
Θεωροφμε ότι δεν μποροφμε να περιμζνουμε τίποτα από
τθν ςθμερινι πολιτικι και νομοκετικι εξουςία και ότι ο
φαςιςμόσ κα νικθκεί μόνο με μαηικοφσ-λαϊκοφσ αγώνεσ.
Μόνο εκείνο φοβοφνται ςτθν πραγματικότθτα κράτοσ και
παρακράτοσ: τθν ενότθτα και τθν οργάνωςθ του λαοφ
απζναντί τουσ. Γι' αυτό λοιπόν ςασ καλοφμε όλουσ να
ενώςετε τθν φωνι ςασ μαηί μασ ενάντια ςτο φαςιςτικό
φαινόμενο.

Να καταδικάςουμε το φαςιςμό.
Να μθν του επιτρζψουμε να βρει ζδαφοσ ςτθ γειτονιά μασ.

΢ασ καλοφμε ςτθν εκδιλωςθ που κα κάνουμε ςτο αμφικζατρο τθσ
πλατείασ ςτθ Ν. Πεντζλθ το ΢άββατο 13 του μινα ςτισ 8.30 μμ για το κζμα
του φαςιςμοφ.

http://laikisinelefsipentelis.blogspot.gr/

laikisinelefsipentelis@gmail.com