You are on page 1of 9

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Environment Protection Program


ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Nasze rodowisko WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000 jest kapitaem WSZYSTKICH POLAKW i EUROPEJCZYKW. _____________________________________________________________________________

RECENZJA PUBLIKACJI
Badania rodowiskowe I Lokalizacyjne Pytania I Odpowiedzi

opracowanej przez ekspertw firm:

PGE EJ1 Sp. Z O.O.


i

WorleyParsons
2013

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie Eksperci EPP po analizie wyej wspomnianej publikacji, ktr otrzymali do dyspozycji mieszkacy Gminy Choczewo, przedstawiaj zestaw uwag merytorycznych, pozwalajcych na wprowadzenie niezbdnych poprawek w ostatecznej wersji omawianej prezentacji, dotyczcej bada rodowiskowo-lokalizacyjnych w miejscowoci Lubiatowo.
Publikacja przedstawiona przez firmy PGE EJ1 i WorleyParsons dotyczy bada rodowiskowych i lokalizacyjnych zwizanych z planowan budow pierwszej polskiej elektrowni jdrowej. Zawiera ona zestaw okoo 400 pyta i odpowiedzi i w zamyle twrcw stanowi zbir zagadnie, ktre lokalne spoecznoci Lubiatowa i arnowca uznay za istotne. Jest rzecz oczywist, i wybrano jedynie ograniczony zestaw zagadnie, ktre s najbardziej interesujce z punktu widzenia spoecznoci Gminy Choczewo i wanie tego rodzaju problemy zostan szczegowo omwione. Celem recenzji jest przede wszystkim pomoc, jak pragniemy zaproponowa firmom PGE EJ1 i WorleyParsons, w merytorycznie obiektywnym spojrzeniu na problem bada rodowiskowo-lokalizacyjnych, zwizanych z planowan realizacj pierwszej polskiej elektrowni jdrowej.

2. Pytanie I
to dotyczy sytuacji prawnej obszarw chronionych prawem unijnym. Ze wzgldw technicznych pytania mieszkacw gminy oznaczone s kolorem zielonym, a odpowiedzi czarnym. Aby przybliy czytelnikowi problemy ochrony rodowiska w okolicach centrum turystyczno-wypoczynkowego Lubiatowo-Kopalino, zaczmy odpowiedni map (patrz Rys. 1).

Pytanie

Rys. 1. Mapa obszarw Natura 2000 na dziace podlegajcej badaniom rodowiskowym i lokalizacyjnym

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Kolorem czerwonym oznaczono granic dziaki wskazanej przez PGE EJ1 jako potencjalna lokalizacja elektrowni jdrowej. Kolor niebieski to obszary Natura 2000. Zatem nadzwyczaj sensownym jest nastpujce pytanie:

Komentarz: Prezentowane uzasadnienie nie jest zgodne z obowizujc wykadni prawn i dotyczy to zarwno prawa krajowego jaki i unijnego. Zakadajc, i wspomniana w odpowiedzi ustawa z dnia 29.06.2011r. jest zgodna z ustaw zasadnicz, naley wnioskowa, e nie zezwala ona nikomu na wyznaczenie terenu chronionego pod uytkowanie przemysowe. W pastwie demokratycznym, a wic w pastwie prawa, nie istnieje ustawa pozwalajca jakiej firma czy te spce z ograniczon odpowiedzialnoci na wyznaczanie dowolnej lokalizacji pod inwestycj przemysow. Gdyby tak byo, ochrona rodowiska nie miaaby adnego sensu, poniewa na tej samej zasadzie Narodowe Parki takie jak: Biaowieski, czy Tatrzaski przestaby dawno istnie. Odpowied udzielona mieszkacom Gminy Choczewo jednoznacznie sugeruje, i wspomniana ustawa, w myl interpretacji prawnej sugerowanej w odpowiedzi, jest niezgodna z ustaw zasadnicz i w tym przypadku musi ona by uznana za niewan z mocy prawa. Jeeli zatem PGE EJ1 uznaje, e wyej przytoczona odpowied jest zgodna z obowizujc wykadni prawn, to musi si liczy z powanymi konsekwencjami swojej decyzji w nastpujcym sensie. Tereny Natura 2000 znajduj si pod ochron prawn nie tylko wadz krajowych, ale rwnie Komisji Europejskiej. Jeeli zatem PGE EJ1 ma zasadnicze kopoty z interpretacj

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

ustawy z dnia 29.06.2011r. to naley zasugerowa, aby zarzd tej spki zwrci si do Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku, ktry w porozumieniu z Komisj Europejska, wyjani wszelkie kopoty i niecisoci zwizane z niewaciw interpretacj prawn, zaprezentowan mieszkacom Gminy Choczewo. Ustawa z dnia 29.06.2011r. nie jest, mwic kolokwialnie, na tyle mocna, aby nadzorowa sensowno ustawy zasadniczej i tzw. aktw prawnych rwnolegych. W tym kontekcie naley przypomnie obowizek konstytucyjny zawarty w art. 86, ktry brzmi nastpujco: Kady jest obowizany do dbaoci o stan rodowiska i ponosi odpowiedzialno za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialnoci okrela ustawa.

3. Pytanie II Pytanie to dotyczy strategii prowadzenia bada przez firmy


PGE EJ1 i WorleyParsons.

Komentarz: Prowadzenie bada na obszarach Natura 2000 i w ich ssiedztwie jest zwizane z wymogiem sporzdzenia oceny oddziaywania prowadzonych dziaa na rodowisko. Tego typu ocen musz przedoy firmy PGE EJ1 i WorleyParsons, planujce tego typu dziaalno, jeszcze przed przystpieniem do jakichkolwiek bada. Ze wstpnej oceny Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku jasno wynika:

Wspomniana wyej ocena musi by przedoona Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska w Gdasku, ktry jest prawnie zobowizany do przeprowadzenia konsultacji spoecznych, a ostateczna decyzja musi by zakomunikowana Komisji Europejskiej. Jak dotychczas adnych konsultacji spoecznych nie przeprowadzono. W tej kwestii, w sposb jednoznaczny, wypowiedzia si rwnie Zastpca Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska dr Piotr Otawski dla czytelnikw Forbesa w nastpujcy sposb:

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Planowane przedsiwzicia, ktre mog znaczco oddziaywa na obszar Natura 2000, a nie s
bezporednio zwizane z jego ochron lub z niej nie wynikaj, wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazuj, czy przedsiwzicie bdzie mogo zosta zrealizowane.

4. Pytanie III
w Polsce.

Naley wyjani, i Wydma Lubiatowska jest drug co do wielkoci wydm ruchom

Komentarz: Trudno jest ustosunkowa si do tego rodzaju wypowiedzi. Odpowied cechuje cakowity brak znajomoci biotopu, walczcego o przetrwanie w ekstremalnie cikich rodowiskowo warunkach. Kada, choby minimalna ingerencja, moe go wytrci z w miar stabilnej rwnowagi i doprowadzi do ostatecznej zagady (patrz: uwaga Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku pytanie II).

5. Pytanie IV

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Komentarz: Na to pytanie profesjonaln odpowied, czyli zgodn z obowizujca wykadni prawn, mona znale w komentarzu do pytania II. Jeeli firmy PGE EJ1 i WorleyParsons rzeczywicie, jak deklaruj, bd prowadzi badania zgodnie z obowizujcym w Polsce i w Unii Europejskiej prawem, to mieszkacy Gminy Choczewo pragn zapozna si, przed rozpoczciem bada, z wyej wspomnian ocen, z opcj przesania teje do odpowiednich, niezalenych specjalistw wyznaczonych przez Komisj Europejsk. Tylko taka procedura gwarantuje zgodno z prawem krajowym i unijnym.

6. Pytanie V

Komentarz: Odpowied przedstawion przez firmy PGE EJ1 i WorleyParsons naley rozszerzy o aspekty rodowiskowe. Wad zasadnicz jest rwnie dewastacja terenw chronionych przez prawo krajowe i unijne, szczeglnie, e w Polsce znajduje si wiele lokalizacji zdegradowanych rodowiskowo przez rnego rodzaju aktywno przemysow. Jedna z takich lokalizacji znajduje si ju na licie PGE EJ1.

7. Pytanie VI

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Komentarz: Taka mapa zostaa ju przygotowana przez niezalenych ekspertw, ktrzy oszacowali ilo odwiertw i ich lokalizacj (patrz: Rys. 2)

Rys. 2 Przykadowe rozmieszczenie otworw (+)

Porwnanie mapy przygotowanej przez firmy PGE EJ1 i WorleyParsons z Rys. 2 bdzie istotnym wkadem do merytorycznej dyskusji na temat strategii prowadzenia bada terenowych.

8. Pytanie VII

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Komentarz: Minimalna liczba odwiertw to 63. Ju z Rys. 2 wida jakie bd szkody przy 60 odwiertach. W aspekcie stosowanego do odwiertw sprztu wiertniczego, oznacz to cakowit degradacj rodowiska naturalnego Wydmy Lubiatowskiej.

9. Pytanie VIII

Komentarz: Z caym szacunkiem dla ekspertw firm PGE EJ1 i WorleyParsons, ale brak odpowiedniej wiedzy fachowej jest deprymujcy. Prezentowana odpowied jednoznacznie wskazuje, i wyej wspomniani eksperci nie znaj i nie rozumiej pojcia certyfikacji.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Oprogramowanie MODFLOW jest obecnie, mwic kolokwialnie, out of date i nie nadaje si do symulacji ruchu wd gruntowych dla omawianej lokalizacji.

10. Pytanie IX

Komentarz: Podobnie jak w Pytaniu VIII eksperci firm PGE EJ1 i WorleyParsons nie wykazuj odpowiedniego przygotowania formalnego. Konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej analizy zagadnienia, w oparciu o certyfikowane oprogramowanie, wraz z formaln ocen proponowanego modelu matematycznego. To co eksperci wyej wymienionych firm przewiduj, albo przypuszczaj, jest dla mieszkacw Lubiatowa bez znaczenia.

11. Podsumowanie adna z omawianych wyej odpowiedzi udzielonych przez ekspertw firm PGE EJ1 i WorleyParsons nie jest zadowalajca, jeeli mona w tym kontekcie uy tego do delikatnego okrelenia. Szczeglnie bulwersujce s odpowiedzi na pytania VIII i IX, gdzie wspomniani eksperci wykazali cakowity bark przygotowania formalnego. Jest rzecz nadzwyczaj ryzykown, aby w projekcie pt. pierwsza polska elektrownia jdrowa, pracowali ludzie bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Katastrofa zwana Fukushim, w sposb ekstremalny, pokazuje efekt takiego podejcia. Eksperci EPP maj nadziej, e prezentowana recenzja przyczyni si do rewizji pogldw zwizanych z badaniami rodowiskowo-lokalizacyjnymi w Lubiatowie.

Related Interests