Aplicafii

:
resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire si moduri de organizare ; alternarea metodelor de lucru, affit individual, cdt pe grupe si de lucru

resurse mate'riale: mijloace de instruire (materiale didactice); Standardele Internationale de contabilitate, Standardele Internationale de contabilitate gi Raportare Financiard, Ghidul practic de aplicare a Standardelor Internalionaie de contabilitate IAS/IFRS, Reglementdrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE in OMFP 3055/2009.
Forma de evaluare finald (E-examen, c-colocviu. Lp-lucrari de control

Forme gi
metode de evaluare

(exprimare procentual6)

semestriald prin test scris ce vizeazd elemente anlicative

- examen / colocviu / lucrari - activitiili aplicative: seminar / laborator / lucrdri practice Activitate seminar de evaluare formativd --- Proiect - alte activitiili Prezenld seminqrii Si curs, respectiv evaluare

-

Precizali instrumentele de evaluare formativi (pe parcurs): prezerxd.cu.t gi seminarii, proiect semestrial, evaluare semestriali, activitate pe parcursul semestrului Preciza\i instrumentele de evaluare finali: test scris + nunctaiul obtinut I semestrului Standarde Standarde minime pentru nota 5: curriculare - insuqirea principalelor nofiuni, idei, teorii; de - cunoa$terea problemelor de baz[ din domeniu; performanti - prezentarea proiectului la ultimul seminar. Standarde minime pentru nota 10: abilitAli, cunogtinle certe gi profund argumentate; exemple analizate, comentate; mod personal de abordare qi interpretare;

-

parcurgereabibliografiei; punctajul oblinut pentru situalia pe parcurs trebuie si fie maxim..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful