You are on page 1of 22

Islamski dawetski web portal

Et-Taqwa
www.Et-Taqwa.com

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

PROPIS SEHVI

SEDDE
MUHAMMED IBN SALH EL USEJMN
__________________________________
Prijevod: Recenzija: Redaktor: Lektor: DTP: Dizajn: Izdava: Safet Sulji Safet Sulji Safet Sulji Safet Sulji Safet Sulji Safet Sulji ET-TAQWA, Riyadh

1432/2011
1

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Ova knjiga sadri sljedee teme:


- Kada klanja doda neku radnju () - Kada klanja zaboravi neku radnju od namaza () - Kada klanja posumnja u namazu () -

- Propis Sehvi Sedda za ME'MUNE (MUKTEDIJE)

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

UVOD
Sva zahvala pripada Allahu Uzvienom, na Njega se oslanjamo, od Njega pomo traimo i Njemu se vraamo. Allahu se utjeem od zli dijela i dua naih. Koga Allah uputi njemu nema zablude, a koga ostavi u zabludi njemu nema upute. Svjedoim da nema drugoga Boga sem Allaha i On nema sudruga, te svjedoim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i Njegov Poslanik- neka je mir i spas na njega i njegovu porodicu, asne ashabe i sve sljedbenike do Sudnjega dana! A zatim: Doista mnogi ljudi su nemarni i ne obraaju panju o propisima Sehvi Sedde u namazu, pa neki od njih ostavljaju u potpunosti obaveznost sehvi sedde, drugi ine sehvi seddu na mjestu i vremenu u kome se to ne radi, trei pak to ine prije selama i ako je obavezan da to uradi poslije selama iz svih navedeni razloga neophodno je da muslimani znaju ove propise a to biva vee i znaajnije prije svega za onoga ko predvodi ljude u namazu dakle za Imame jer su oni ti koji preuzimaju sav teret i obaveze Demata na sebe pa sam iz spomenutih razloga pripremio za svoju brau nekoliko ovih propisa iz ovoga poglavlja s nadom i eljom da e Allah subhanehu vet'ala okoristiti vjernike a od Njega je sva pomo i sva podrka. Sehvi Sedda je izraz ili jezika fraza o dvije sedde koje ini klanja zbog proputanja ili nekoga nedostatka kojeg uini tokom namaza iz: ZABORAVA, GREKE, ISPUTANJA ili SUMNJE. Sehvi Sedda se dijeli, obzirom na njene uzroke na tri vrste: - Kada klanja doda neku radnju () - Kada klanja zaboravi neku radnju od namaza ()
3

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

- Kada klanja posumnja u namazu ()

KADA KLANJA DODA NEKU RADNJU ()


Kada klanja u svome namazu bilo to na Stajanju, Ruku ili na Seddi doda neto NAMJERNO to nije od namaza namazu mu je neispravan. No, ukoliko bi doda neto iz ZABORAVA i to ne zapazi (primijeti) sve do samoga zavretka namaza na njemu je da uini Sehvi Seddu i time e mu biti namaz ISPRAVAN. Primjer: ovjek klanja podne namaz (primjer) pet rekata i ne sjeti se odnosno ne primijeti to (da je dodao jedan rekat) sve do zadnjeg Teehuda (sjedenja) zatim upotpuni sjedenje zatim preda Selam potom uini dvije sedde Sehvi Sedde te nakon toga preda Selam i time zavri namaz. Ukoliko se ne bi sjetio dodatka osim poslije Selama opet e da uini dvije sedde Sehvi Sedde i preda Selam. Ukoliko bi pak sjetio se da je dodao peti rekat on e u momentu kada se sjeti toga sjesti i upotpuniti sjedenje a potom predati Selam a onda uiniti dvije sedde Sehvi Sedde i zavriti namaz predajom Selama. Dokaz za ovo je hadis Abdullaha Ibn Mesuda, radijjallahu anhu:

"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao podne namaz sa pet rekata pa su mu rekli: "Je li se
4

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

namaz poveao?" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: "A zato?" na to oni rekoe: "Klanjao si pet rekata!" Pa je uinio dvije sedde i predao selam." Buhari, 1150. PREDAJA SELAM PRIJE ZAVRETKA NAMAZA
Predaja Selama prije zavretka namaza je od dodatka ( )u namazu pa ukoliko klanja preda selam prije njegove propisanosti (prije zavretka) NAMJERNO- namaz mu je pokvaren. No, ukoliko bi to bilo iz ZABORAVA i toga se ne bi sjetio osim nakon to proe mnogo vremena na njemu je da ponovi taj namaz iz poetka. No, kada bi se sjetio da je dodao neto u namaz a ne proe mnogo vremena ( par minuta) on e da upotpuni svoj namaz te preda selam a onda nakon toga uini dvije sedde Sehvi Sedde te da preda Selam. Dokaz za ovo je hadis od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu:

"Klanjao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Podne ili Ikindiju pa je predao Selam nakon dva rekata, potom narod izaao iz mesdida govorei: Skraen je namaz, te je ustao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i otiao do drvena stuba te se naslonio na njega kao da je ljut, potom je ustao ovjek i rekao: O Allahov Poslanie: Jesi li zaboravio ili je skraen namaz? Pa je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Nisam zaboravio niti je namaz skraen! Potom ree ovjek: Naprotiv, ti si zaboravio. Pa je
5

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabima: Je li istina ovo to kae? Rekoe: Da, zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, primakao se mjestu klanjanja te klanjao to je ostalo od namaza zatim predao selam i potom uinio dvije sedde a zatim predao Selam."
Muttefkun alejhi. Kada imam preda Selam prije zavretka namaza (prije nego je to propisano) a njega slijede Muktedije ( klanjai) koji su propustili neto od namaza i oni ustanu da dopune ono to ih je prolo, a u meuvremenu imam se sjeti da je napravio neki nedostatak u namazu te ustane da to dopuni, Muktedije odnosno oni koji su ustali da naklanjaju ono to ih je prolo su u izboru izmeu dvije stvari: Da nastave klanjati ono to ih je prolo te nakon to upotpune svoj namaz poslije selama uine dvije sedde - Sehvi Seddu; ili pak da se vrate i prate imama pa kada on preda selam oni upotpune ono to ih je prolo i uinu dvije sedde poslije selama a to je pree i ispravnije!

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

KADA KLANJA ZABORAVI NEKU RADNJU OD NAMAZA ()


a) Zaborav namaskih RUKNOVA: Kada klanja zaboravi poetni tekbir (El-Ihram) u tom sluaju on nije ni stupio u namaz te je obavezan da ga obnovi. No, ukoliko bi ostavio neto NAMJERNO mimo poetnog tekbira takoer namaz mu je neispravan i obavezan je da ponovi namaz. Kada se desi da neto izostavi od namaski ruknova iz ZABORAVA i kada doe mjesto te radnje na drugom rekatu time ustvari biva zamijenjen prvi rekat odnosno taj drugi rekat mu se broji kao da je prvi; a ako se ne bi sjetio da je ispustio neto do samoga kraja obavezan je da doe s tim to je zaboravio a u obe situacije nakon to preda selam obavezan je da uini Sehvi Seddu i da preda selam. Primjer: 1 ovjek zaboravi drugu seddu od prvoga rekata pa se sjeti toga a on se nalazi u sjedeem stanju izmeu dvije sedde na drugom rekatu time ustvari biva poniten cijeli prvi rekat a na njegovo mjesto dolazi drugi rekat (kao da je prvi) i on nakon toga upotpunjanje namaz i nakon predaje selama obavezan je da uini dvije sedde tj. Sehvi Seddu a potom preda selam. Primjer: 2 ovjek zaboravi drugu seddu i sjedenje prije sedde od prvoga rekata, te se sjeti toga poslije no to se digne sa ruku'a na drugom rekatu obaveza mu je da se vrati da sjede i uini
7

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

seddu potom upotpuni namaz, preda selam te uini dvije sedde i preda selam (dakle doe sa Sehvi Seddu). b) Zaborav namaskih VADIBA Kada ovjek izostavi namjerno Vadib od namaski Vadiba namaz mu je POKVAREN. No, ukoliko bi to uradio iz zaborava i sjeti se da je to ispustio u njegovom mjestu i vremenu (dakle nije preao na drugi namaski vadib ili dio namaza) uradit e ga (doi e s njim) i nita poslije toga nije obavezan. Kada se desi da ovjek (Musalija,Klanja) ispusti namaski Vadib iz zaborava i sjeti se toga prije nego to pree na sljedei Rukn koji ga slijedi on e da se vrati na ovaj prethodni kako bih doao s njim odnosno upotpunio ga te e zatim da klanja ostatak namaza te da preda Selam i da doe sa dvije sedde tj. Sehvi Seddom! A, ukoliko se desi da on ispusti namaski Vadib i ne sjeti se toga osim na sljedeem Vadibu ili Ruknu taj Vadib ga je proao i ne vraa se njega, nego upotpunjuje namaz a zatim e da uini dvije sedde Sehvi Sedde prije nego to preda Selam. Primjer za ovo reeno: ovjek se podigne sa druge sedde drugoga rekata kako bih klanjao trei rekat zaboravivi sjedenje (prvi Teehud) i toga se sjeti prije nego to je ustao na trei rekat, on e da nastavi sjediti te tako doe sa prvim Teehudom a zatim e da upotpuni namaz i preda Selam - nita poslije toga vie nije obavezan tj. time je zavrio svoj namaz! No, ukoliko bi se sjetio da je propustio prvi Teehud prije nego to se POTPUNO ISPRAVI (dakle bude izmeu sjedenja i uspravnog poloaja ) na njemu je da se vrati te da uini prvi Teehud a potom upotpuni svoj namaz te preda Selam i onda e da uini dvije sedde Sehvi Sedde te preda Selam. Ukoliko se desi da se klanja ne sjeti toga tj. da je ispustio prvi Teehud i on se potpuno ispravi na trei rekat, time mu teehud biva potpuno proputen i ne vraa se na njega nego
8

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

upotpunjuje svoj namaz i ini dvije sedde prije nego to preda Selam!!! Dokaz za ovo: Biljei imam Buhari i drugi od Abdullah Ibn Buhejna, radijjallahu anhu: "Da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, klanjao podne namaz te je ustao nakon prva dva rekata na trei (dakle nije sjedio na prvom Teehudu) te su ljudi ustali zajedno s njim na trei rekat sve dok nije klanjao cijeli namaz, a ljudi su ekali da preda Selam, no On je donio Tekbir a bio je u sjedeem poloaju te uinio dvije sedde prije Selama te je nakon toga predao Selam."

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

KADA KLANJA POSUMNJA U NAMAZU ()


Sumnja ( )je neodlunost ili nesigurnost izmeu dvije stvari koja je od njih se zaista desila. A SUMNJA koja se desi u IBADETIMA moe da bude jedna od tri vrste i na njih se ne obraa panja a one su: 1. Ako bude neopravdana SUMNJA bez daje stvarnost kao to su ejtanske VESVESE (sumnje,doaptavanja). 2. Kada se kod ovjeka pojavi velika i stalna sumnja da nije uradio neto od ibadeta, osima da on nije u SUMNJU ili NEDOUMICU. 3. Kada ta SUMNJA bude poslije obavljenoga ibadeta,ne osvre se na nju sve dok ne bude u potpunosti siguran da je neto ispustio i on u ovom sluaju radi poslije potpunog UBIJEENJA (dakle kada bude potpuno siguran da je neto ispustio obavezan je da ponovi taj ibadet). Primjer za ovo: ovjek klanjao Podne namaz, te po zavretku namaza posumnja da li je klanjao 3 ili 4 rekata On se nee obazirati na ovo uzet e to kao ejtansku Vesvesu (doaptavanje), osim ako ne prevlada kod njega UBIJEENJE da nije klanjao 4 rekata; on e u tom sluaju ukoliko nije prolo puno vremena od zavretka
10

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

namaza da dopuni svoj namaz potom da preda Selam a nakon Selama da uini Sehvi Seddu i preda Selam. No, ukoliko bude prolo puno vremena od namaza a on se tek nakon toga sjeti i prevlada miljenje kod njega da je klanjao tri rekata na njemu je obaveza da taj namaz klanja iz poetka, dakle da ga ponovi. Svaka druga SUMNJA mimo ove tri spomenute se uzima u obzir, te se ovjek vraa i gleda ta je ispravno od dvije stvari u koje nije siguran ima SUMNJU. Tokom namaza mogu da se dese mnoge sumnje, no u razmatranje se uzima i opravdanom prihvaaju dva stanja: 1. Da kod ovjeka nakon to mu se desi SUMNJA on doe do istine odnosno da bude siguran u jednu od dvije stvari ili dva stanja, te radi po svome ubjeenju pa tako upotpuni svoj namaz preda Selam, te uini Sehvi Seddu i preda Selam. Primjer za ovo: ovjek klanja Podne namaz te posumnja da li je na drugom ili treem rekatu no, po njegovom ubjeenju on uzme da je to trei rekat te nakon toga klanja jo jedan rekat potom preda Selam, uini Sehvi Seddu i preda Selam. Dokaz za ovo : Od onoga to je preneseno u vjerodostojnim zbirkama hadisa, kao u hadisu od Abdullah Ibn Mesuda, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

11

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

"Kada ovjek posumnja u svome namazu neka potrai ta je jae kod njega (u ta je sigurni) te da na tome upotpuni svoj namaz zatim preda selam te uini dvije sedde i preda Selam." Ebu Davud.
2. Da kod ovjeka ni jedna od dvije stvari ne bude jaa odnosno da ne prevagne njegovo ubjeenje, te on radi po onome to je manje (to je potpuno siguran u to) te na tome upotpuni svoj namaz a onda uini dvije sedde prije nego preda Selam. Primjer za ovo: ovjek klanja Ikindiju, te posumnja da li je na drugom ili treem rekatu i ne bude siguran niti u jedno od toga (da li je drugi ili trei rekat) on e da uzme kao da mu je to drugi rekat te e da sjedi na prvom Teehudu i nakon toga klanja trei i etvrti rekat te e da uini Sehvi Seddu prije nego to preda Selam. Dokaz za ovo : Biljei imam Muslim od Ebi Seida El-Hudrija, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

"Kada neko od vas posumnja u svome namazu i ne zna koliko je klanjao, da li je klanjao tri ili etiri? Neka odbaci sumnju i neka nastavi namaz s onim u
12

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

to je siguran, zatim neka uini dvije sedde prije nego preda Selam. Pa ako bude klanjao pet rekata oni su efat njemu,a ako je pak klanjao etiri rekata potpuna, oni su mrski (prezreni) ejtanu."
Od primjera sumnje: Kada doe (pristupi) ovjek u namaz a Imam je na Ruku'u on e da donese Tekbir (poetni Tekbir) u stojeem poloaju te e da ode na Ruku' te e da se nae u jednom od tri stanja: a) Da je siguran da je stigao Imama na Ruku'u prije nego to se ispravio s njega a samim time on je stigao na taj rekat i spada s njega uenje Fatihe. b) Da bude siguran da se Imam vratio sa Ruku'a prije nego to je on stigao na rekat (pristupio u namaz) a time ga je proao taj rekat. c) Da sumnja da li je stigao Imama na Ruku'u pa da bude od onih koji su stigli na rekat ili da se Imam podigao sa Ruku'a a time ga proao taj rekat- pa kada kod njega prevlada jedan od dva stanja radit e po onome u sta je sigurniji pa e da upotpuni time namaz te da preda Selam a potom da uini dvije sedde i preda Selam osim ako ga nije nita prolo od namaza (da je stigao imama na rekatu), tada e samo da preda selam. Ako bi se desilo da nita kod njega ne prevlada kao jae od dvije stvari, on e da radi po ubjeenju (DA GA JE REKAT PROAO) te da upotpuni tako namaz, uini Sehvi Seddu a onda preda Selam. Dodatna Korist: Kada posumnja u namazu te radi po ubjeenju ili po onome to je kod njega jae (ispravnije) kao to smo to gore pojasnili te se njemu nakon toga jasnim prikae da je ono to je uradio slijeenje stvarnosti i da nema DODATKA ILI PROPUSTA u
13

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

namazu spada s njega obaveza Sehvi Sedde zbog prestanka postojanja obaveze Sehvi Sedde (a to je prestanka sumnje) dok pak drugi kau ne spada s njega obaveza Sehvi sedde kako bih time postupkom bilo mrsko ejtanu odnosno u prkos njemu a po rijeima Allahova Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Ako je pak klanjao etiri rekata potpuna, oni su mrski (prezreni) ejtanu." A razlog vie jer je on obavio jedan dio namaza sa sumnjom te je ovaj stav i ISPRAVAN (Radih). Primjer za ovo: ovjek klanja pa posumnja u namazu da li je na drugom ili treem rekatu? A pri tome nita mu se ne ini jaim od ove dvije stvari te ga uzme kao da je drugi rekat i upotpuni na njega svoj namaz. Nakon toga bude mu jasno da je u stvarnosti ono bio drugi rekat kako je on i postupio nije obavezan na Sehvi Seddu po prvom stavu, no meutim ISPRAVNO JE da je obavezan uiniti Sehvi Seddu prije Selama (Jer je klanjao dio namaza pod SUMNJOM).

14

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

PROPIS SEHVI SEDDE ZA ME'MUNE (MUKTEDIJE)


Kada neto zaboravi IMAM obaveza na MUKTEDIJAMA (onima koji ga slijede) slijeenje Imama u potpunosti pa i Sehvi Seddi po rijeima Allahova Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

"
"Doista je Imam postavljen da bi ga slijedili pa se ne razlikujte od njega, pa kada ode na Ruku' i vi uinite Ruku', kada kae "Semi'Allahu limen
15

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

hamideh" (Allah je uo onoga ko Ga hvali!) Recite: "Rabbena ve leke-l-hamdu" (Gospodaru nas Tebi hvala!), kada uini seddu i vi uinite, kada klanja sjedei i vi klanjajte sjedei svi i upotpunite Saff u namazu jer doista je upotpuna Saffa od osobine lijepoga namaza." Buhari
Nema razlike da li Sehvi Seddu imam inio prije ili poslije Selama na Muktedijama je da ga slijede osim ako je neko od Muktedija kasnio na namaz pa ga neto prolo od namaza tada on nee slijediti Imama ukoliko bi inio Sehvi Seddu poslije Selama jer on ne moe da preda Selam sa Imamom, mora da naklanja ono to ga je prolo te nakon toga e da preda Selam potom da uini dvije sedde i preda Selam. Primjer za ovo: ovjek stupi za imamom u namaz na zadnjem rekatu, a imam ima obavezu da uini Sehvi Seddu poslije Selama. Tako kada imam preda Selam na ovom ovjeku je da ustane i da naklanja ono to ga je prolo od namaza te nakon Selama on e da uini dvije sedde tj. Sehvi Seddu i da preda Selam. No, ukoliko bi se desilo da Muktedija ispusti neto od namaza a nije kasnio za imamom (od samoga poetka je na namazu) nije obavezan da uini Sehvi Seddu jer bi time se on razlikovao od Imama a nareeno je slijeenje imama, a dokaz je i postupak Ashaba radijallahu ahum kada su slijedili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propustivi svi prvi Teehud. Ukoliko bi propustio neto od namaza te nakon toga zaboravio neto od namaza zajedno sa Imamom ili od onoga to je obavezan da naklanja poslije ne spada sa njega obaveza Sehvi Sedde, te e da uini Sehvi Seddu poslije onoga to je naklanjao prije Selama ili poslije na osnovu onoga to smo prethodno objasnili.
16

2011
Primjer za ovo:

PROPIS SEHVI SEDDE

Muktedija zaboravi da kae: Subhane Rabbijel-Azim (po Hanbeliskom mezhebu ) ili neki drugi VADIB od namaza a nije ga nita prolo od namaza (od samoga poetka je na namazu) nije obavezan da uini Sehvi Seddu! No, ukoliko bih Muktediju prolo neto od namaza nakon to bih naklanjao proputeno on je u ovom sluaju obavezan i da uini sehvi Seddu prije Selama. Zadnji primjer: Muktedija klanja Podne namaz sa Imamom pa kada Imam ustane na etvrti rekat Muktedija ostane sjedei mislei da je to zadnji rekat, pa kada shvati da je imam ustao na etvrti rekat i on ustane pa ako on bude od onih koji nisu nita propustili od namaza nije obavezan da uini Sehvi Seddu no, ukoliko je kasnio na namaz i prolo ga neto od namaza po naklanjanom dijelu obavezan je da uini Sehvi Seddu nakon Selama. Ova Sehvi Sedda je zbog napravljenog zastanka i sjedenja (s ubjeenjem da je to etvrti rekat a to je ustvari bio njegov DODATAK) a imam je ustao na etvrti rekat.

UPOZORENJE:
Na osnovu svega reenog jasno je da SEHVI SEDDA ponekada bude PRIJE SELAMA a ponekada POSLIJE SELAM. - Sehvi Sedda sluajevima: PRIJE SELAMA biva u sljedeim

1. Kada Sehvi Sedda biva zbog PROPUSTA a na osnovu hadisa Abdullaha Ibn Buhejne, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uinio Sehvi Seddu prije Selama kada je propustio prvi Teehud kao

17

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

to smo u prethodnom tekstu detaljno pojasnili i spomenuli hadis. 2. Kada Sehvi Sedda biva zbog SUMNJE i ne bude ovjek ubijeen niti u jednu od dvije stvari a na osnovu hadisa od Ebi Seida El-Hudrija radijallahu anhu za onoga ko bude posumnjao u namazu a ne zna koliko je klanjao? Tri ili etiri? Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da uini dvije sedde prije Selama, a takoer smo ovaj hadis detaljno pojasnili u prethodnom tekstu. - Sehvi Sedda sluajevima: POSLIJE SELAM biva u sljedeim

1. Kada Sehvi Sedda biva zbog DODATKA na osnovu hadisa Abdullaha Ibn Mesuda, radijjallahu anhu, kada je klanjao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Podne pet rekata pa se sjetio toga poslije Selama te je uinio dvije sedde potom predao Selam, a nije pojasnio da ta sedda poslije Selama biva zbog dodatka jer on nije znao za taj dodatak dok mu nisu Ashabi kazali poslije. Tako da ovo upuuje na openiti propis Sehvi Sedda zbog DODATKA biva poslije Selama svejedno da li klanja sazna za dodatak prije Selama ili poslije a na osnovu toga: Kada preda Selam prije potpunosti namaza iz ZABORAVA te se sjeti i upotpuni namaz kako treba, ta on je dodao Selam u toku namaza te e uiniti dvije sedde poslije Selama na osnovu hadisa Ebu Hurejre radijallahu anhu kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao Podne ili Ikindiju sa dva rekata pa su mu to kazali te je On upotpuni namaz, predao selam te uinio Sehvi seddu i predao Selam. 2. Kada Sehvi Sedda biva zbog SUMNJE i on je siguran u jednu od dvije stvari (ima ubjeenje) a na osnovu hadisa Ibn Mesuda, radijjallahu anhu, da je Allahov Poslanik,
18

2011

PROPIS SEHVI SEDDE

sallallahu alejhi ve selem, naredio onome ko posumnja u svome namazu da potrazi ispravan stav (ubjeenje) te nakon toga upotpuni namaz te preda Selam i uini nakon toga Sehvi Seddu. Ukoliko se desi da se ovjeku sastanu obe sedde, dakle da ima seddu prije Selama i seddu poslije Selama (zbog dva propusta) Ulema je kazala da e uiniti jednu Sehvi Seddu i to prije SELAMA. Primjer za ovo: ovjek klanja Podne namaz, te ustane na trei rekat a ne ostane na prvom Teehudu te sijede na treem rekatu mislei da je to drugi rekat, te se sjeti da je to ustvari trei rekat i on ustane i doe sa rekatom te uini Sehvi Seddu prije Selama te nakon toga preda Selam. Ovaj ovjek je propustio prvi Teehud (za koji se sehvi Sedda ini prije Selama) te je dodao sjedenje na treem rekatu (a za ovo se ini Sehvi Sedda poslije Selama) te ispravno je da uini Sehvi Seddu prije Selama. A Allah najbolje zna!!!

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s ijom blagodati zavravaju se sva dobra djela! Neka je salavat i selam na Njegovog roba i poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana. Molim Te, Uzvieni Allahu, da ovaj trud uini iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime okoristi Svoje robove. Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta traim i Tebi se kajem.

19