‫فهرست کامل محصىالت‬ ‫فروشگاه کاردوآنالین‬

‫آپدیت بهار ‪1391‬‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫فایل آموزش ‪800‬‬

w
m m o o c ..c e e n n ii l l n n o o o o d d ‫کاردوآنالین‬ ‫سایت اصلی‬ r r a k ka . . ‫انگلیسی‬ ‫منابع اموزش زبان‬ w w w w w w www.kardoonline.com
m m o o c ..c ‫فروشگاه‬ ‫منابع آموزش زبان‬ e e n n ii l l www.kardoonline-shop.com n n o o o o d d r r a a k ..k‫کاردوآنالین‬ ‫مسول فروش‬ w w w w 09309190010 w w
‫فروشگاه‬ ‫سایت‬ : ‫توضیحات‬

‫رین‬

m m o o c ‫باشند‬ ‫ به آپدیت جدید می‬.‫مربوط‬ ‫ده اند‬ .c‫فایلهایی‬ e e n n ii ‫آموز‬ ‫کتاب دانش‬ SB l l n n o o ‫کتاب معلم‬ o TB o d d r r a ) ‫کتاب کار ( تمرین‬ WB k ka .. w w ‫نرم افزارهای مخصوص که در پکیج موجودند‬ ISO.MDF.NRG.UIF w w w w
m m o o c ..c e e n n ii l l n n o o o o d d r www.kardoonline-shop.com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k ..k 09304195010 Page 1 w w w w w w

‫فهرست کامل محصوالت فروشگاه منابع آموزش زبان انگلیسی کاردوآنالین‬

‫ردیف‬

S
1

A. English Learning Course ‫هدوْػَ ُای کاهل ّ تکویلی‬
َ‫ًام هدوْػ‬
‫هحتْیات‬ ‫حدن‬ ‫ططح ُای آهْسػی‬

Top + Notch Summit

1.ALL SB + Audio 2. TB Fundamental + 1 3. 4 top notch CD - Roms 3.ALL Videos 4.wb( summit 1 +all top notchS ) 5.All Top Notch Teacher resource cd ****************** TOP NOTCH TV 1-2-3 ‫ّی دی پلیزُای خاًگی قاتل پخغ تزرّی دی‬

20.3 GB

6 Levels

2

Interchange 3th Edition

ALL SB + Audio TB 1-2-3 wb intro-1-3 Video 1 ALL SB + Audio TB 1-2-3 WB 1-2-3 Videos(Intro-2-3) ALL SB + Audio + WB ALL CD-Roms SB + Audio Work Books 1 CD-Rom TB Some Videos ALL SB + Audio ALL WB+Audio ALL SB + Audios ALL WB + Audios ALL TB ALL CD - Roms ALL VIDEOS ‫ّطایز کتة‬

4.33 GB

4 Levels

3

New Interchange

2.04 GB

4 Levels

4

Face 2 Face

3.08 GB

4 Levels

5

Headway

10 GB

american 5 Levels British 3 Levels

6

American Headway

700 MB

3 Levels

New English File 7 ‫ گیگاتایت فایل‬42 ‫هدوْػَ کاهل ػاهل‬

24 GB ‫ گیگ تْد‬5.1 ‫قثال‬

6 Levels

www.kardoonline-shop.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010

Page 2

k 09304195010 Page 3 w w w w w w SB + Audio 775 MB ..7 GB w w w w All Clear w Book + Audios 600 MB 3 Levels w m m o o c .98 GB k ___ kBook + Audios .c e e n n ii Beriltz English SB + Audio 262 MB 8 Levels l l n n o o o o d d r SB + Audio r Hot Topics 1.7 GB 8 Levels o ALL CD-ROMs +WB o o d d r r a a Effortless English 3.. e e n iin l l n n o o o o d d r www. + Power English now + 1.Roms n n ALL SB + Audio o o o o ALLd TB d Attitude ALL r WB + Audio 6. ALL Activity Book + booklet w w w SB + Audio w w TB Classic Edition w Cutting Edge WB + Audio 4 GB 5 Levels m m o o c .c ALL SB + Audios e Side By Side 1.w m m o o c .k w w w w Just Listening & Speaking SB + Audio 283 MB 3 Levels w w Lets Talk SB + Audio 462 MB 3 Levels Learning To Listening Videos Activity Book New Edition 4 Levels 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 m m 3 Levels o o c c .7 GB 4 Levels e SOME WB+Audios n n i lli n ALL SB+ Audios o n Let`s Go 1.3 GB 3 Levels a Videos a k .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .. .63 GB 6 Levels r a ALL Videos a k k .kardoonline-shop...c e ALL SB + Audios e n n ii Straight Forward ALL WB + Audios 2..09 GB 6 Levels l l ALL CD ..

kardoonline-shop.72 GB American 5 Levels British 3 Levels 29 Tell me More 1.2 GB 3 Levels 2th edition + Developing 3 th edition 28 Rosetta Stone Software 3.beginner-Intermediate advanced Software 10 GB www.Kids 2.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 4 .Performance 3.7 GB 27 Tactics For Listening SB + Audio 1.20 English For Life SB + Audio TB WB CD-Rom 800 MB 3 Levels 21 English In 20 Minute SB + Audio 645 MB 12 Levels 22 Ideas and Issues SB + Audio Some TB 250 MB 3 Levels 23 Passage SB + Audio 208 MB Level 1-2 24 Block Buster SB + Audio 583 MB 1-2 Levels 25 Tapestary SB + Audio 400 MB Listening Speaking Reading 26 Learn Real English Conversations SB + Audio 1.

.. Open Forum ALL Student Resourse Bok 630 MB 3 Levels w w ALL answer key + test book w w w w ‫اًگلیظی درخْاب‬ 1. ..25 GB 3 CD n n o o o o d d r r a a k ALL SB + Audio k . .c e e n n ii SB + Audio l Listening & Not Talking Skills 2. . w w w w Just Speak Upw MP3 242 MB 3 Levels w Topic Center Imergin Lanquage 30 31 32 33 34 35 m m o 8 CD o c c .kardoonline-shop.com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k . 09304195010 Page 5 w w w w w w .30 GB n i Advanced Level(only cd-rom) i l Some WB+Resourse pack l n n o o o o d d r www.k CD-Rom Smart Choice 938 MB 3 Levels w w w w w w MP3 370 MB 36 Callan Method Learning English 37 38 m m o o c .33 GB 3 Levels l Videos n n o o o o d d r r a Learn English Via Listening MP3 1 GB 6 Levels k ka .w m m o o c .67 GB SB + Audio 1.c SB+CD-ROMS e e 5 Levels n Longman Total English Video+Test Master 4..22 GB 10 Levels 39 40 m m o o c .. e e n iin l l n n 290 MB Dynamic Listening & Speaking 2 Levels o o o o d d r r a a k SB + Audio .c e e n n ii l l Learn to Speak English Deluxe Software 2.

7 GB 52 Esential English For Foreign Students SB 44MB 4 Levels www.41 Spectrume Only Audio CDs Just SB 3 2.15 GB 3 levels + Streamline Graded Readers 43 Enterprice ALL SB+WB+TB+KEY CDs 1.3 GB 4 Levels 44 English Discoveries Software 5.kardoonline-shop.87 GB 6 Levels 42 New American Streamline SB+CDs 2 TB 1.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 6 .35 GB 5 Levels 45 English In Mind ALL SB + Audio CDs 4 Levels 46 Conversation Confidence 8CDs + Guid Book 444 MB 47 Lecture Ready ALL SB + CDs +Answer Key 542 MB 3 Levels 48 Talk Time ALL SB + Audio CDs 352 MB 3 Levels 49 Oxford Aim high ALL SB + WB + TEST+ 2 CD-ROMs 572 MB 3 Levels 50 Natural English SB + WB+TB + CDs 623 MB 4 Levels 51 British Council Podcasts PDF+Audio 1.

3 GB 5 Levels . e e n Developing listening skills ALL SB + AUDIO CDs 1..c e e n ALL SB + AUDIO CDs + TB n ii Opportunities 1..w m m o o c .k 09304195010 Page 7 w w w w w w Language Leader ALL SB + CDs 2 CD-ROMS 1..c Listening Starter ALL SB + CDs 160 MB e e n n ii l l n n o o o o d d r www.1 -2 w w 1 CD-ROM w w w ALL SB + CD + TB + WB w English Time 1... w World Link Level 800 MB 4 Levels w ALL SB + CDs +2 WB w w w w SuperKids New Edition SB 1-2-3-4 + all CD 600 MB 61 62 63 64 65 66 m m o o c .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .05 GB 5 Levels l l + ALL MINI DICTIONARIES n n o o o o d Level 1-2 : SB + CD +WB d American English File 3.4 GB 6 Levels ALL Story Books + Audios m 4 Levels m o o c c .10 GB 3 Levels n ii l l n n o o o o Building Fruency Book 28 MB 4 Levels d d r r a k ka . w w w w ALL SB + AUDIOS ALL Levels w CLOCK WISE w 1 TB + SOME TRB 510 MB ALL Tests & Supplementary Activities 53 54 55 56 57 58 59 60 m m o o c ALL SB + CDs +WB Innovations 890 MB . 5 Levels .28 GB Level 1-2-3-4 r r Level a 3 -4: SB + CD +CD-ROM k ka ..c 4 TB e e n n ii l ALL SB + CD l Fly High 4 Levels n n 770 MB 3 CD-ROMs o o o o ALL SBd +d CDs Family & Friends 2 GB 5 Levels r r 3 CD-ROMs a a k k . ALL SB + CD +WB Discover English 820 MB starter ..kardoonline-shop.

com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 8 .67 NorthStar Speaking &Listening ALL SB + CDs 750 MB 2 th Editon (Basic + High Intermediate + Advanced ) 3 th edition (level 5 ) 68 Real Listening & Speaking ALL SB + CDs 460 MB 4 Levels 69 Street Talk level 1-3 : SB + CD Level2 : Only Audio 240 MB 70 Slangman guide to street speak ALL SB + CDs 280 MB 3 Levels 71 Talk Talk Talk SB 28 MB 2 Levels 72 Timesaver Listening ALL SB + CDs 470 MB 2 Levels Listening +Pronunciation Activities 73 English 365 ALL SB + CDs + word list +activity worksheets 300 MB Level 1 -2 74 First Friends ALL SB + CDs +Activity Books 280 MB 2 Levels 75 English for International Tourism SB + Audio Cd 260 MB Level: pre.intermediate +Intermediate 76 Language Central ELD practice Book SB + key + Worktext Readines 590 MB 5 Levels www.kardoonline-shop.

...Online 18 Books 350 MB n i i l l n n o o o o d d r www.. .9 GB w w -Economics Report w w -Education Report-General Interestw w Health Report m m o o c .1 GB 5 Levels ALL WB KEYS +ALL Test Bank MultiROM Holt Elements of Language 77 78 79 80 81 82 83 84 m m o 0-1-2-3-4-5-6 o c c .c e e n All SB + ALL Audio CD + 3CD-ROMs n i i Challenges 2.k -Development Report VOA Special English Books + Audios +Videos 5. 09304195010 Page 9 w w w w w w Discussions A-Z Books 100 MB 85 86 .5 GB 1-2-3-4 + a k Touchstone Classware 1-2-3-4 k .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k . ‫ًزم افشاری کَ ُوَ هدوْػَ را ػاهل هی ػْد‬ w w w w ALL SB + ALL AUDIO CDs w w Solutions ALL CD-ROMS +ALL TB +ALL WB 2. e e n n i lli230 MB TIME for Kids ALL SB + ALL TB 1-2-3-4-5 n n o o o o d d r r a Contemporary Topics ALL SB + ALL CDs 410 MB 2/1/2003 a k .kardoonline-shop.English. .6 GB 1-2-3-4 l l +2 Test Master CD-ROM + T handbooks n n o o o SB 1-2-3 + ALL CE-ROMS o d d Audio CD 1-2-3 r r a Touchstone 2. e e n All. .k w w ALL SB +Audio CD 0-2 w w In English w 490 MB Levels 0-1-2 All Grammar &Vocabulary Practice w ALL BOOKS+ ALL Grammar Books 510 MB Level 2-3 m m o o c c .c e e n n ii l l n n o o o Voa Special o d 20014002 ‫تا‬ d r r + a a k Agriculture Report ..w m m o o c .

intermediate Level A1+A2+B1+B2+ C1+C2 89 Upstream ALL SB + ALL CD+More 2.Mega.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 10 .Intermediate intermediate upper.Press.5GB Elementary Pre.87 In Touch All SB + ALL AUDIO +ALL WB 1GB 88 English Result ALL SB + ALL AUDIO CD + ALL STUDENT DVD + ALL TEACHER DVD + More 4.3GB Pre Intermediate Intermediate Upper intermediate www.4GB ‫هدوْػَ کتاتِای اًتؼارات‬ ‫ کتاب‬5510 ‫کوثزیح ػاهل‬ 97 ListeningPracticeThroughDictation ALL SB + AUDIO 230MB 1-2-3-4 98 New Total English ALL SB + AUDIO + Videos 2.intermediate 93 Horizons ALL SB + AUDIO 510MB Level 2-3-4 94 English as a Second Language Podcast English Café 2005-2006-2007-2008 2009-2010 English_Through_Stories ESL Podcast 2005-2006-2007-2008-2009-2010 Others 8.9GB Books + Audio 95 Longman Consept ALL SB + AUDIO 240MB LEVEL 1-2-3-4 96 Cambridge.3GB 90 Teen Talk SB Level 1+2 91 POSTCARD ALL SB+AUDIO +CD-ROM+TB+WB 1GB Level 1+2 92 SpeakOut ALL SB + AUDIO 900MB Elementary intermediate upper.kardoonline-shop.Pack 1190 BOOKS 4.University.

kardoonline-shop.Conversations All Talk 1 everydayenglish Listening * w Compelling-Conversations w Listening_Practice_Through_Dictation 1-2-3w Conversation_starter w 4 * Listeningskills * New Headway OTHERS Conversations In English w w Elementary 4th Edition 13 GB Everyday_dialogs ‫ػاهل کتاب ُا ّ طی دی ُایی تزای آهْسع‬ ‫هکالوَ ّ یا تقْیت قذرت ػٌیذاری‬ 99 100 101 Eve spe Forbid 102 m m o o c .c e e n n ii l l n n o o o o d d r r a a k . 09304195010 Page 11 w w w w w w ‫ردیف‬ .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k ..5gb w w Intermediate/Upperintermediate w w m m o o c .. .w m m o o c .. w w ALL SB + AUDIO Elementary /Preintermediate Real Life Course 2.. Video Course ‫هدوْػَ ُای ّیذیْیی‬ n ii l l n n ‫تْضیحات‬ o ‫طی دی یا درص ُا‬ ‫تؼذاد‬ ‫فزهت‬ ‫حدن‬ َ‫اطن هدوْػ‬ o o o d d r www.c e e n n ii l l n n ‫ًظیز‬ o o BBC 6_Minute_English o o d Good News.c e e n B ..k w w w w w w 165 GB *Pronouncing_book_and_answers * Speaking Activities Pre-intermediate Advanced * 6Books about Translation * What do you think 1 * Luke's English Podcast Person to Person starter+1 Speaking Extra Easy_Talk_-_American_Dialogues S m m o o c .Bad News d r English for Travel r a a 100DIALOGS k Difficult *English for Travel * k * Improving .c e e n Books lEVEL 1-2-3 n ii Success 370mb 1-2-3-4 l l CD lEVEL 4 n n o o o o d d Biz Speak ALL r SB + AUDIO 280MB Level 1-2 r a a k k ...

86 GB 1.3 GB 1 GB 3 Family Album USA 26 Lessons 1.20 GB ‫قاتل پخغ تزرّی دی‬ ‫ّی دی پلیزُای‬ ‫خاًگی‬ For PC 8. Ducan How Do You Do English Today 80 CD 59 Lessons 12 Lessons 26 DVD + 1 CD With English Subtitle 1.63 GB 6.09 GB 15 16 BBC .62 GB 17 In english Disk1-2-4-5-6 Avi 3.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 12 .16 GB www.How to Learn a Language Connect with English 40 Episode With Text WMV 300 MB 2.1 2 English For You Follow Me (BBC) 80 CD 30 Lessons 3 Levels 2 Levels Subtite + Scripts 5 Levels Avi Avi FLV RM WMV Avi FLV DAT DVD 16.31 GB 3.48 GB 6.3 GB For Mobile 1.7 GB Made in Canada With Books 8 Extra BBC English 30 Lessons Subtite + Scripts Subtite Avi 9 10 11 12 13 Mind Your Language Magic English Conversation Pieces for Improving ESL Communication BBC English Plus Only Videos BABYBIT english Early Learning 4 session 25 Lessons 12 Lessons Avi DAT DVD Flv Level 1-2 Business_Phrasel verbs_Pron_Slang-GrammarIdiomsReading_Writing_TOEFL_VOCBSpeaking-Tips DVD 14 Eng Vid Avi 4.43 GB 2.6 GB 573 MB 7.98 GB 18 languge in use 2 levels Beginner.37 GB 4 5 6 7 English First Learn English With Mr.Intermediate 790 MB 19 Living English Video Series 42 Episode mp4 2.kardoonline-shop.

30 GB 4.com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .Video Learning Series r Videos a a k ..k w w Lets Talk In English Videos 10 DVD w w w w Word Express English Club Videos 1 DVD inside outside Videos 1 DVD 2.4in1 4 Levels l with Subtitle l n n o o o o d Step By Step .. w Ask Misterduncan 30 Videos w w w w w How to Teach English Videos 20 1..k 09304195010 Page 13 w w w w w w Cambridge English Vocabulary in Use English Vocabulary Lessons with JenniferESL Barron A-Z Audio Wordlist Barron's 550 words Penguin .k C.30 GB 22 1.30 GB 23 730 MB 24 25 26 26 m m o o c .c e e n n ii l l n n 162 GB o o o o d d r r a a k .71 GB 21 6.c e e n Video+Books n ii New Headway Video.15 GB 900 MB 15GB 26 26 ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 m m o o c American Accent Videos FLV Videos 250MB .c e e n n ii l l n n o o o o d d r www.c e e n n i i l l The Path to Powerful Presentations PDF+CDs+Videos n n o o o o d d r Intensive English .kardoonline-shop.Learn English Video 9 CD d r r a k ka ..Test Your Vocabulary ESL Megapack Vocabulary Booster 12 Book + 4 CD-ROM 15 Videos Audio Audio+Text vol 1-5 vol 1+2 1GB . Vocabulary ‫لغات‬ w wَ‫اطن هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ w w 4000Essential English Words 6 Audio CD w w 5000 COLLEGIATE WORDS WHIT BRIEF DEFINITION 8 Audio CD + Book m m o o c .w m m o o c .....

Vocabulary.Club 1-2-3-4 English Language Development Leveled Word Cards Confidence in context Million Dollar Vocabulary Picture It! for Vocabulary Development Grade 0-1-2 Vocabulary BJ THOMAS 3 Levels Vocabulary Booster CD series 1-2 Vocabulary Practice and Tests Grade 6-7-8-9-10-11-12 501 Words Barrons Check your vocabulary For( toefl-ielts-toeic-fce-pet-academic Smart Grammer and Vocabulary1-2-3-4-5-6 Setup ETS Learn Vocabulary by Pictures 1.Builder Other Books Audio + Word List CD-ROM ISO CD-ROM ISO Book 16 Books CD-ROM ISO 24 Audio CD Book Software Book+ Audios Book Book+ Audios Book Book+ Audios Audios Book Book Book+ Audios Book Software 6 Book Book+ Audios Software Book Book+ Audios Book+ Audios 7 BOOKS 7 BOOKS 5 Software Book+ Audios Audio 59 Books 18.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 37 Word Master Learning Vocabulay 6 CD-ROM Oxford Word Skills 3 Levels (Book+CD-ROM) target vocabulary 1-2-3 Test_Your_English_Pack WordSmart Vocabulary Vol (A-B-C-D-E-F-G-J) Verbal Advantage Vocabulary.4 GB D.Building 1-2-3-4 Vocaboly 3.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 14 .Webster_s. Dictionary ‫دیکؼٌزی‬ www.1 BBC LEARN ENGLSH VOCABULARY Boost Your Vocabulary (1-2-3-4) LONGMAN World.kardoonline-shop.6 Vocabulary and Spelling 1-2-3-4 Teach Yourself English Vocabulary Word Smart Vocabulary Readers 0-1-2-3-4-5-6-7 Visual Vocabulary Resources 0-1-2-3-4-5-6-7 cell phon software EasyEnglishVocabulary Merriam.

.1 193 MB r a a k k .Picture Dictionary English (CDRom) 50 MB Flash .c e e n n ‫حدن‬ ii ‫اطن دیکؼٌزی‬ l l n n o o o o d Longman Dictionary of contemporgry English 5th Edition 2.kardoonline-shop.c e e n n ii l l Cambridge Advance Learners Dic 1th Edition-2003 758 MB n n o o o o d d Cambridge American Dictionaryr Ver 1.w m m o o c .c e e n n 668 MB ii l Oxford Advanced Learner's Dictionary 2010 8 TH edition l n n o o o o d d Oxford Essential Dictionary 583 MB r r a a k k .04 GB Iso Image exe Iso 13 14 15 m m o o c ELI.8 GB d r r a k ka ..k 09304195010 Page 15 w w w w w w Iso ..2 GB w w w w w w Longman Exam Coach 764 MB m m o o c ..c e e n n i i l l n Can Do I Picture Dictionary 124 MB PDF + Flash n o o o o d d r www...2009 388 MB ‫ردیف‬ ‫فزهت‬ 1 exe 2 exe 3 Mdf 4 Iso 5 Iso 6 exe 7 Iso for 32 bit 8 Iso 9 10 11 12 m m o o Cambridge Advance Learners Dictionary 3th Edition 656 MB c .. w Oxford Picture Dictionary 247 MB w w w w w Longman Pronunciation Dictionary 2008 1. w w Encyclopaedia Britannica 2009 Ultimate Reference Suite 3..29 GB Oxford Collocation Dic 2th .61 GB w w w w Microsoft Student With Encarta Premium 2009 3. Longman Advanced American Dictionary 1.com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .

kardoonline-shop.Portable 170 MB EXE www.16 Mobile Dictionary (PMD+Audio Pocket Oxford English Dictionary and Thesaurus +Java Dictionaries) Babylon Ver 8 +9 ‫ اًگلیظی‬+ ‫فارطی‬ ‫ فارطی‬+ ‫اًگلیظی‬ ‫ اًگلیظی‬+ ‫اًگلیظی‬ PDF Dictionary 6 ‫دیکؼٌزی تصْیزی‬ 21 ‫دیکؼٌزی تخصصی‬ Longman Children's Picture Dictionary (with Audio CD) 44 MB Jar sis 17 20 MB exe 18 1.New edition 2009) 274 MB EXE 24 Collins Cobuild Student's Dictionary Plus Grammar 286 MB IMAGE 25 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary and Thesaurus 3.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 16 .0 620 MB IMAGE 26 Merriam-Webster's Unabridged Addon Dictionary 82 MB IMAGE 27 The American Heritage Dictionary Of The English Language(4th Edition) 508 MB IMAGE 28 Word By Word Dictonary 520 MB PDF+ 8 CDs 29 Oxford Advanced Genie Dictionary 252 MB EXE 30 Oxford English Dictionary with Pronunciation .45 GB + 600 MB (NEW) PDF 19 100 MB PDF+CDs 20 Longman photo Dic 3th with CDs 357 MB PDF+CDs 21 Oxford Concise 1 thPortable with sound 175 MB EXE 22 Cambridge English Pronouncings Dictionary Interactive Tutorial 454 MB IMAGE 23 Collins COBUILD Advanced Dictionary (Interactive CD-ROM .

Learners..3 GB m m o o c .w m m o o c .c e e n n ii l l n Chista Dictionary 30 MB n o o o o d d r r Encyclopedia Of History of Worlda VOL 1-2-3-4-5-6-7 135 MB a k k .kardoonline-shop. Oxford basic American Dictionary 2010 390 MB e e n n ii l l n n Oxford.Talking Concise Oxford English Dictionary l l n n o o o o Oxford business english dictionary 165 MB d d r r a a k k .. .k 09304195010 Page 17 w w w w w w BOOK + CD . Oxford ESL Genie 380 MB w w w w w w Encyclopedia Britannica 2011 Ultimate Reference 4..com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .80MB Young Children's Picture Dictionary BOOK + CD e e n iin l l n n o o o o d d r www.2010 360 MB w w w Lingoes dictionary + ‫اًگلیظی تَ فارطی‬ ‫فارطی تَ اًگلیظی‬ ‫اًگلیظی تَ اًگلیظی‬ 35 MB 31 EXE 32 Image 33 exe 34 Image 35 exe 36 exe 37 PDF 38 PDF+CDs 39 40 41 42 43 m m o o c c . w w w Longman Photo dictionary 3th Edition .c e e n n 28 MB ii Paragon Software ..Thesaurus 460mb o o o o d d r r a Britannica 2010 390 MB a k ...0 w 500MN w ‫دیکؼٌزی اطلض تذى‬ w w Children's Picture Dictionary 145 Macmillan Visual Dictionary 82 MB PDF Image exe Image Image 44 45 m m o o c c ..k w w Netter Interactive Atlas Of Human Anatomy v3.

0 Essential Grammar in Use CD ROM 3rd Edition Cambridge .1.Grammer ‫گزاهز‬ ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 GB َ‫ًام هدوْػ‬ The Complete English Grammar Series 8 DVD GrammerWay 1-4 English Grammer In Use Longman Practice Grammar 4 Levels BBC Grammar Challenge (Learn English) Progres in Grammer 1-3 Grammar Smart An Audio Guide to Perfect Usage Treasures Grammar & Writing Handbook 1-5 Grammar Spectrum 1-3 Grammer Books Round UP 0-2-3-6 Oxford Living Grammar Multimedia 3 Levels Oxford Practice Grammar 3 Levels Longman_Grammar_Express_v4.Advanced Grammar in Use + Practice CDs English Grammar Lessons with JenniferESL Instant_Immersion_English_Grammar_and_Pronunciation Learn English Electronically OXFORD_Grammar.1-2-3-4-5-6 Macmillan Grammer Context pdf 3 levels SuperMemo UX Extreme English Grammar and Idioms in Use Cambridge Grammar of English English Grammar in Use Grammer Conection 1-5 ‫هحتْیات‬ 8 DVD *Videos* Book with Answer 7 Books Book Audio Book Audio Book Book Book CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM CD-ROM Videos Audio Software Book + CD-ROM Book Software CD-ROM CD-ROM CD-ROM www.1.kardoonline-shop.45 Oxford Dictonary11 With Sound Portable 7MB BOOK + CD 45 Portable_Concise_Oxford_English_Dictionary_11th_Edition 7 MB EXE ‫حدن کل‬ E.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 18 .Friends.

. ..Pronunciation w w w w ‫هحتْیات‬ w w َ‫اطن هدوْػ‬ 45 Videos English Pronunciation Course Videos +Book+Audios Books Books CD-ROMs 185 Books 12.k 09304195010 Page 19 w w w w w w Mastering the American Accent 4 Audio CDs Speak English Like An American Book+ Audios BBC_Learning_English_Pronunciation .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k ...c e e Grammer Time 1-6 n n ii level 1-2-3 : SB+CDs+CD-ROMs l l n level 5 : SB +CD-ROM n o o LEVEL 4-6 : SB o o d d r Pictures of English Tenses 1-2-3 Book r a a k Oxford Pronunciation for Grammar CD-ROM k Basic+ Intermediate .05 GB 1.c Focus On Grammar 1-2-3-4-5 e e n n Other Grammer BOOKs ii l l n n ‫حدن کل‬ o o o o d d r r a a k .2 GB ‫حدن‬ 679 MB 179 289 MB 1.1 .w m m o o c . w grammar cartoons Videos w w New CD-ROM +Books wround up Starter+4 + 5 + 6 w w GrammarWork 1+2+3+4 Books Picture Grammar For Children 0.05 GB 496 MB 105 MB 25 MB 29 MB 315 MB 309 MB m m o o c . English pronunciation in use Intermediate+Selfstudy+Audios w w w w w Book+ 3 CDs w Fluent English m m o o c .c e Improve American English Accent Book+ 3 CDs e n n i lli n American English Pronunciation Podcast Videos +Audios n o o o o Do You Speak American rd Videos d r a a k k ..c 4 CDs e Pronounce_It_Perfectly i n English Book+ e n n ii l l pronouncing American English n n Book+ 10 CDs+Answear Book o o o o d d r www..kardoonline-shop.k َ‫آهْسع تلفظ ّ تقْیت لِد‬ F.3 -4 Scott Foresman Grammar and Writing Handbook 1-2-3-4-5-6 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m m o o c ..2 .

3 GB www.3 GB 499 MB 10 MB 410 MB 315 MB 900 MB 1 GB 1 GB 430 MB 72 MB 380 MB 300 MB 605 MB 115 MB 17 MB 410 MB 140 MB 1.kardoonline-shop.4 GB 50 MB 42 MB 240mb 112mb 190mb 1.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 20 .12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Accurate english Pronunciation Workshop Pronunciation Power 1 + 2 + Idioms TalkingCanadian Clear_Speech Acting with accent The Mother Tongue .English & How It Got That Way Speaking of Speech Master Spoken English Special Edition Course American Accent Guide English Pronunciation Lessons with JenniferESL Pronunciation Pairs Living Language .2gb 16.Easy Pronunciation Spoken English Learned Quickly sky pronunciation suite English_Pronunciation_Made_Simple-shine English Lesson Pronunciation 1-2 English Tutor Real American Frankly Speaking Speak up Speak More Clearly British Accent How to teach pronunciation American accent training_Grammar Better English Pronunciation get rid of your accent British Accent + Advanced Level Speak Fluent English Book+ Audios Video Course Software Video BOOK pdf + Audios pdf + Audios pdf + Audios + Video Videos Audios + Video Videos pdf + Audios pdf + Audios pdf + Audios Software pdf + Audios Videos Image pdf + Audios 97 Videos 49 MB pdf + Audios pdf + Audios pdf + Audios pdf + Audios pdf + Audios 255 MB 429 MB 1.

c e e n n . Software ‫ستاى اًگلیظی‬ ‫آهْسػی‬ o o o d d r r a َ‫اطن هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ a k .w m m o o c .to.. Language in Use Image .k w w w w 13 GB w w H.Basic -Intermediate ii SuperMemoUX Extreme English Proficiency l l n n o o o Talk Now! English Iso o d d r r a a Passport to 35 Languages Exe k .0 CD-ROM w w WhiteSmoke2010 sayvoice.0 CD-ROM CD-ROM ‫حدن‬ 795 MB 104 MB 12 MB 12 MB 4.5 2British + 1 American Sounds w w w cafeenglish1.speech.36 GB 1 GB 1.k w NaturalReader Pro v9.bin d d r r a k k .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k .30 GB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 m m o o c c .3 GB 700 MB 410 MB 410 MB 500 MB 780 MB 340 MB 1.. .Writing English for Beginners Exe ‫ردیف‬ 1 2 m m o o c ..ISO i i l l SuperMemo_UX_EE_Advanced n n o o o o talk to me ingles 7 Image.mdf e e n nImage .. a VOA english learning software IMAGE-mdf w w w w World Talk IMAGE-ISO w w m m o o Oxford Guide to British and American Culture Iso c . 09304195010 Page 21 w w w w w w ‫هٌاتغ ًگارع‬ .c e e n n ii l l n n ‫ًزم افشارُای‬ o G.v4.kardoonline-shop..text...c e e َ‫اطن هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ n n i i l Writing a Great Research Paper 10DVDs Videos + Books l n n The Complete Upgrade Your Writing Series 10 DVDs Videos + Books o o o o d d r www.

Purpose 1-3 Speed_Reading_10_Minutes Read and Understand 1-2-3-4 With Audios Getting the message Leveled Readers level 0-1-2-3-4-5-6 Reading Black Cat Series Reading Writing1-2-3-4-5-6 Reading for Speed and Fluency 1.3.Made.0 Reading Comprehension MCGRAW-HILL Reading.2.with.Reading ‫ردیف‬ 16 GB ‫هٌاتغ تقْیت خْاًذى ّدرک هطلة‬ ‫هحتْیات‬ 13 CD-ROMs 4 CD-ROMs 4 CD-ROMs َ‫اطن هدوْػ‬ LANGMaster English Reading Courses + LANGMaster Toefl Course + LANGMaster In Action Reading Genius Reading Tree Stage 1-4 CD-ROM Footprint_Reading_Library_pre-int Elements.4 1 21 CD-ROMs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Books + 6 CDs +DVD + CD-ROM 4 CD-ROMs Books + Audio CDs +Videos book Book Book Book Book Audio Books + Audio CDs Book PDFs 28 Novels (Book + CDs) 2.3001 Business & Sales Letters Worksheets 20 other books about writing Writing for the Real World 1-2 Teaching Academic ESL Writing Writing at University A Guide for Students Spelling.of.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 Successful Writing Proficiency Spelling steps 1-4 WriteExpress .Easy Succesful Writing Intermediate + Upper Intermediate standard deviants writing JOURNEYS Writing for New Jersey Grade1-2-3‫تزخوَ اطٌاد ّ هذرارک تَ ستاى اًگلیظی‬ ‫ طٌذ ّ هذرک‬20 ‫تیغ اس‬ Write Right 1-2-3 Writing Academic English Book +Audio Book Software book book book book book Software Book +Audio Videos 1DVD Book +Audio Book Book Book +Audio ‫حدن کل‬ I.8GB Book only Audios www.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 22 .Language 1-6 Penguin Readers 6 levels .50 Books Getting the message 1-2-3 English 4.kardoonline-shop.

com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .. ‫یًْاى‬ ‫تاریخ هصْر هصز‬ k .TOEFL n n o o o o d َ‫ًام هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ d r r aTOEFL iBT 2006-07 The Official Guide tok the New Book+ audio + CD-ROM ka .k 09304195010 Page 23 w w w w w w Developing Skills for the TOEFL iBT Cambridge Preparation for the TOEFL iBT Test 4th Edition 8CDs + CD-ROM .150 TOEFL tests mini software n o o o o d d r www. . ّ ‫ رم‬. w Kaplan.3 GB Book+ audio 3 levels m m o o mini software Power 3000 Toefl Test Cdrom Grammar Review c c .2010-2011 Book+ audio + CD-ROM w w Barron'sw How to Prepare for the TOEFL iBT 12th (2007) Book+ audio + CD-ROM w w Longman Preparation Course for the TOEFL Ibt Book+ audio + CD-ROM ‫حدن کل‬ 29.46 GB Book m m Book Reading Comprehension 1-2-3-4-5 o o c .c e e n n ii l l J.c e e NorthStar 1-2 Reading & Writing Book n n i lli All New Easy True Stories 3 Books n n Level 1-2-4 SB + CD-ROM o InsideReading 1-2-3-4 o Level 3 : SB o o d Departures in Reading A +d B Books + Audio CDs r r a a Book ‫تاتزخوَ اًگلیظی‬ ‫حافظ‬ ‫غشلیات‬ k k .. e 16 Focus on grammar advanced CD-ROM e n n i Speed Reader for TOEFL mini software lli n Toefl .kardoonline-shop...iBT. . DK READERS w w 33 Books ‫هطلة‬ ‫ّدرک‬ ‫دّرٍ آهْسع خْاًذى‬ w w w 6 Book w Florid Reading Course 30 Teenage Stories + 15 Sport Stories Others 6 Book 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m m o o c . MCGRAW-HILL_MACMILLAN_2009_Treasures 1-2-3-4-5-6 Book w w Read and Discover 3-4-5-6 Book w w w Book w Reading Adventure 0 .TOEFL.1 -2 Art Of Reading Videos + Guide Book Video 4.Reading With Purpose Course 1-2-3 Book n n i i l l Reading Explorer 1-2 Book n n o Reading Triumphs Practice Book 1-2-3-4-5-6 o Book o o Stories for Reading Books d 1-2-3 Book d r r a ‫تاریخی ػاهل‬ ‫کتاتِای‬ a 5 Books k .c Junior Comprehension 1-2-3 Book e e Literature .w m m o o c ...

TOEFLiBT Building Skills for the TOEFL iBT.0 for TOEFL Test The_Next_Generation TOEFL Longman Complete Course CD-ROM The Heinemann TOEFL Preparation Course LinguaForm Toefl iBT i .Check Your Vocabulary for TOEFL Perfect Phrases for the TOEFL . Rawdon .the.for.kardoonline-shop.Listening CD only Writing for TOEFL iBT Barron_s Pass Key to the TOEFL iBT How To Master Skills For The TOEFL iBT Listening Basic+Intermediate+Advanced Kaplan TOEFL iBT 2010-2011 Kaplan TOEFL Listening Practice NST Toefl Real Toefl exams(2000-2001-2003-2004) Book+ audio Book Book Book Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book Book Book Book Book Book Book (3CD) Book+ audio Reading-Speaking -Listening -Writing Book+ 8 CD Book+ audio Software Software Software Text + Audios 6 CDs Book+ audio Audios Audio CDs Software Audios CDs Software PDF +Audios www. 2nd Edition (Audio book) Computer based and Paper Tests Delta's Key to the Next Generation TOEFL® Test Princeton .Writing and Speaking TOEFL Vocabulary AudioLearn (3CD) 2level-Developing.11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 TOEFL mini softwares IELTS sample Practice Tests from IELTS IELTS Secrets—Your Key to IELTS Success 155 TOEFL Essays 400 Must Have Words for the TOEFL TOEFL Exam Essentials 185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays Answers to all TOEFL Essay Questions TOEFL Exam Success Idioms Organiser Rec TOEFL Secret TOEFLibt official documents Writing for TOEFL iBT Vocabulary for Toefl iBT Essential Words for the Toefl TOEFL Writing Topics Wyatt.Cracking TOEFL iBT Longman Student 3.Skills.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 24 .

toefl power prep-2 full length tests Software .Success Book+ audio n n o o o TOEFL . e IELTS Preparation and Practice Book+ audio e n n i IELTS sample Practice Tests from IELTS Book+ audio lli n IELTS Secrets—Your Key to IELTS Success Book n o o o o d d r www.Speaking book o d r rd TOEFL 3000 Questions Software a a k k .. .Activator .c e َ‫ًام هدوْػ‬ e n n ii l l Study English IELTS Preparation Series Videos (3 DVDs) n n o o o cambridge practice test for ielts 1-7+8 7Books+ audio + test audio o d d r r 202 Useful Exercises for IELTS Books+ audio a a k Cambridge IELTS Course Book+ audio kand Practice Tests .. w wprep-2 full length tests toefl power Software w w w Book+ audio w TOEFL_iBT_Insider_Listening Book+ audio m m o o Software c Hooked on TOEFL iBT reading c . w Check Your Vocabulary for IELTS Book w w w Common Mistakes at IELTS Advanced Book w w English Grammar—IELTS 2002 Handbook Book K.. . e e CliffsNotesTOEFL_Listening Book+ audio n n i i l l TOEFL.k 09304195010 Page 25 w w w w w w IELTS Practice Now homework_mbc_ielts audio .w m m o o c .Advanced Writing.kardoonline-shop. w w w 14..com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .c e e The Official Guide to the TOEFL iBT Third Edition book n n i i l l Exam Excellence Book+ audio n n o o Barron_s Writing for the TOEFL iBT with Audio CD Book+ audio o o d d The Heinle & Heinle TOEFL r Test Assistant books +CD-ROM r a a k a taste of toefl book k .5 GB ‫حدن کل‬ w w w Basic Skills for the TOEFL iBT Barrons_2010-2011_CD-Rom Software 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 m m o o c . . IELTS ‫هٌاتغ آهادگی ایلتض‬ Book+ audio m m o o Book+ audio IELTS Practice Tests Plus c c .

writing assays IELTS Reading.IELTS SPEAKING (2007) Achieve IELTS 2 Focus on Academic Skills IELTS Focus on IELTS New Edition 2010 Official Ielts Practice Materials 2 IELTS_on_track_Test_Practice Improve Your IELTS Listening and Speaking Skills PAST_IELTS_ESSAYS Book Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Audio CD Book+ audio Book Book Book Book Book Book Book Book Book Book Book Book Book Book+ audio (Book+CD) Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book+ audio Videos Book+ audio Book+ audio Book+ audio Book SB+CDs+TB+WB Book+ audio Book+ audio Book+ audio+Video Book+ audio Book+ audio Book www.Exam samples .Updated March 2009 IELTS Writing video Series IELTS_Test builder The New Prepare for IELTS General Training Modules Thomson IELTS Practice Tests Mat Clark .com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 26 .14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 IELTS Speaking Real Test IELTS to Success inside into ielts Passport to IELTS Prepare for IELTS Specimen Materials Strategies for Study Vocabulary for IELTS Cambridge STEP UP TO IELTS IELTS .Reading(1) IELTS .writing IELTS Writing Topics2 Successful Writing Cambridge Practice Tests for IELTS 1 Cambridge Practice Tests for IELTS 2 ielts_speaking ielts_speaking_2 IELTS_Writing_Master_v1_2 The A-Z of Correct English Common Errors in English ielts_academic_reading 101 Helpful Hints for IELTS Vocabulary For IELTS With Answers Focus on IELTS IELTS FOR Academic purpose IELTS High Impact Instant IELTS Ready-to-use Tasks and Activities Official IELTS Practice Material .kardoonline-shop.

w m m o o c ..kardoonline-shop. e e n n Book + CDs ii Business Basics 140 MB l l n n Business Options Book + CDs 116 MB o o o o d d r www. w IELTS_Reading_Tests Book w w w IELTS (Updated Edition) Book+ audio w w Insights into mission general Books OXFORD UNIVERSITY IELTS PRACTICE TEST with Explanationatory Key 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 m m o o Book+ audio c c . e Ielts Tutor(video) video e n n i IELTSexpress Intermediate CourseBook Book+ audio lli n IELTS Writing Video by Robert Lewis o n 3 Videos o o speaking_ielts Book+ audio o d d r pass the ielts Writing+Speaking Books r a a k homework_mbc_ielts Audio CD .English L. . IELTS PRACTICE test 1+2 (2006 James Milton) Book+ audio e e n ‫ گیگاتایت هٌاتغ دیگز اػن اس تظت ّ کتاتِای آهادگی ایلتض‬1.k Cambridge Action Plan for IELTS Book+ audio w w w Book+ audio w ESL Seminars on IELTS w w Writing_an_IELTS_Essay VIDEOS IELTS Graduation INSTANT FOR IELTS Book+ audio Book+ audio IELTS STRATEGIES FOR STUDY Common Mistakes at IELTS Intermediate Book+ audio+tb m m o On course for IELTS Book+ audio o c c .k 09304195010 Page 27 w w w w w w Intelligent Business 4 Levels (SB+Audios 1 2 3 .2 GB n ‫حدن کل‬ o o o o d d r r a a k k ‫اًگلیظی تزای هحیطِای کاری‬ ...c e e Vocabulary for IELTS Audio Book+ audio n n i i l software ‫ًزم افشار رایگاى حافظ یار‬ l n n The New Prepare for IELTS General Training Modules Book+ audio o o o o Cambridge Certificate in Advanced1-2-3-4-5-6 Book+ audio d d r r First Certificate a practice tese Book+ audio a k k Pack IELTS Resource Book+ audio ..1 ّ Books iin ll n 15.com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k ..76 GB m o o c c .Bussines w w w w ‫هحتْیات‬ ‫حدن‬ w w َ‫اطن هدوْػ‬ m 1.. .

English For Oil and Gaz Industry 1-2 Book + Audios + CD-ROMs 805 MB 17 18 19 20 21 22 English for Computer Users English for Telephoning Presenting for Success Longman Press Business Class The Language of Business English Listening Lesson Library Online Book + CDs Book + CDs Book + CDs Book + CDs software Audios 170 MB 415 MB 206 MB 156 MB 154 MB 66 MB www.English for Careers Technology 2.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cambridge English for Job-hunting English for Business Meetings Meeting Essentials Revised 2009 English for Business Studies 2nd ed Starting Business English BBC mobile video ESL course Successful Negotiations Tech Talk Oxford Business English English for E-mails CD ROM Professional.kardoonline-shop.English for the Automobile Industry 8.Vocabulary.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 28 .English for Logistics 5.-.English for Energy Industry 3.Use Communication Skills BBC Business English Cambridge Business Vocabulary in Use Book + CDs Book + CDs Book + CDs + Phrasecast Book + CDs 20 Videos + Audios+ VideoScript+WB Book + CDs + Phrasecast 2 Levels (Book+CDs) CD-ROM BOOK software Book + CDs 3 BOOKS 106 MB 147 MB 287 MB 127 MB 933 MB 213 MB 97 MB 5 MB 6.Oxford English for Careers-Tourism 9.Oxford English for Information Technology 10.5 MB 179 MB 70 MB 45 MB 16 Oxford English for Careers 1.English for Sales and Purchasing 6.In.English for Human Resources 4.English for Telecoms 7.Business.English.

.Intermedite+ Intermediate(CD-ROMs) 250 MB m m o o c c .Intermediate +Intermediate w Business OneOne w + Advanced (SB+CDs) w w w IN Company +Intermediate English For Hospital student book + Audio CDs + Upper. w w Acing_the_Interview w )Dealing With e-Mail (Essential Managers w w w m m o At Your Service SB+TB+WB o c . . .c e e n n ii l l n n ‫چٌذ کتاب دیگزًظیز‬ o o English for Business Studies 2nd ed o o d advanced-communication-skills d r Business Letters For Busy People Book ar bussines WSL k a .w m m o o c . w Pre. e e n n i i l l n n o o o o d d r www.English for the Hotel Industry n o o o o Business Words video d d r r a Negotiating (Delta Business Communication student book + video k k .. .Intermediate (SB) International Express Elementary +Pre.c e e Basic Telephone Training BOOK + CDs n n i i l l student book + video n Be My Guest ..k BusinessResult .. 09304195010 Page 29 w w w w w w .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k . aSkills) w Profile w 1-2-3 student book + Audio CDs w w w w Bussines Venture 1-2 student book + Audio CDs Big City 1-2 student book + video 23 70 MB 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 800 MB 110 MB 90 MB 250 MB 135 MB 330 MB 230 MB 120 MB 424 MB 25 MB 130 MB 85 MB 250 MB 450 250 MB m m o Business Start-Up 1-2 student book + Audio CDs +WB o c c . e ebook English for Cabin Crew n n i lli n Ready_for_Busines_English student book + Audio CDs n o o o o English_for_restauranr_workers student book + Audio CDs d d r r a Business Matters student book + Audio CDs k ka .kardoonline-shop.

6 GB 42 43 44 45 46 47 48 49 student book student book student book student book + Audio CDs student book + Audio CDs student book + Audio CDs +CD-ROM Pre intermediate / Intermediate 28 books Book ‫حدن کل‬ 11.briefe.9 GB M.telefonieren.meetings2011 business.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 30 .english.Phrases Verbs ًَ‫اًگلیظی ػاهیا‬ ‫ردیف‬ َ‫ًام هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ www.2011 Resumes for Re-Entering the Job Market How To Prepare Your Curriculum Vitae Business English_ 10th Edition English For Hotel English For HospitalityProfessionals English for Banking & Finance 1 New International Express Other Books student book + Audio CDs 1.english.e-mails.Idioms.english.2011 business.Business English CD-ROMS 2011 41 business.kardoonline-shop.präsentieren2011 business.english.und.Slang.

7GB ‫حدن‬ 1 6.k Idioms_in_American_Life w wOxford slang Dictionary w w w Slangman_Guide w American_English_Idioms_101 1 m m o o c .w m m o o c .94 GB o o c .c e e n n ii l l n n o o o o d d r r a a k k ‫ کتاب ػاهل اصطالحات ّ ضزب الوثل ُای‬2 . .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k .kardoonline-shop.Common Errors In English Usage Oxford_University_Press_-_Phrasal_verbs_and_idioms phrasal verbs and idioms_optimized Book 2.ّ w w w ‫حدن کل‬ w m m o o c .9 GB 2 3 4 5 100 ‫رهاى تزتز تَ اًتخاب تیٌٌذگاى تی تی طی‬ 232 MB m m 2.. Novels ‫رهاى ُای اًگلیظی‬ Harry Potter Audiobooks 1-7 PDF + Audios ]Basic_English_Usage_[Oxford Cambridge .. ّ ‫تارساى‬ w w w w w BBC's All Time Top 100 Best Novels w pdf N.c e e Penguin Readers LEVEL 2 ‫ًَ کتاب‬ 32MB n n i i l l n Timesaver Storyboard with Audio CD PDF+ Audio‫رهاى هصْر‬ 62 MB n o o o o d d r www.. ......k 09304195010 Page 31 w w w w w w .ًَ‫ػاهیا‬ ‫ تزخوَ فارطی‬w ‫اًگلیظی تا‬ w ...c e e n n ii l l n n o o o o ‫ کتاب ًظیز‬d 97 ‫ػاهل‬ d r Cambridge International r Dictionary of Idioms a a k ‫ططح‬2‫در‬Essential-English-Idioms-Advanced .c e e n n ii َ‫اطن هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ l l n n o o o ‫الیض درطزسهیي ػدایة‬ NOVELS -Audio Book 22 d o d ‫طفزُای گالیْر‬ r r ‫رهاًِای صْتی ػاهل‬ a ‫راتیٌظْى‬ ٍ‫خاًْاد‬ k 22‫خاّداى‬ ‫رهاى‬ ka .English Phrasal Verbs In Use Cambridge International Dictionary of Idioms English-phrasal-verbs Making Sense Phrasal Verbs MGH_Super-Mini_American_Idioms_Dict NTC's American Idioms Dictionary Oxford University Press ...

com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 4. Magazine ‫هدالت اهْسػی‬ ‫ردیف‬ 1 2 َ‫اطن هدوْػ‬ Cool English No 39 Hot English Magazine 65 .6 6 6 NOVELS FOR STUDENTS level 1 .28 + vol 35 The Best American Short Stories 2000-2001-2002-2003-2004 The complete Sherlock Holmes PDF PDF PDF 316 MB 2 gb 22 MB ‫حدن کل‬ O .Kids ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 َ‫اطن هدوْػ‬ Your Baby Can Read English Time 6 CDs Kids ABC Gogo Loves English Active_phonics_1_2_3 Picture Grammar For Children Spectrum Language Arts Grade Spectrum Phonics Grade Spectrum Word Study and Phonics Happy Street 1 Oxford Kids Book For Reading ‫داطتاًِای هصْرّخذاب‬ Kids Speak English Disney's World Of English Books 1-10 EnglishwithGamesandActivities 1-2-3 www.4 GB ‫هحتْیات‬ Book + Audio Book + Audio ‫حدن کل‬ P.102 +9+107 +114+ 115+116+117+118 َ‫ًْد ُّؼت طزی اس ایي هدل‬ 12.kardoonline-shop.3 GB ‫هٌاتغ اهْسػی تزای تچَ ُا‬ 5 DVD ‫هحتْیات‬ ‫قاتل پخغ تزرّی دی ّی دی پلیزُای خاًگی‬ Video Video 24 Episod 6 CD-ROMs Book 2 Levels Grede 2-3-4-5-6 Book Grede 0-1-3--5-6 Book Grade 4-5-6 Book+CDs 5 22 books with Audios Books Without Audios software Book Book ‫هدوْػَ ُای کاهل ططح تٌذی ػذٍ تزای تچَ ُا در خذّل اّل ( هدوْػَ ُای آهْسع اًگلیظی) قزاردادٍ ػذٍ اًذ‬ Page 32 .

.w m m o o c .MASTERY CD-ROM o o c c . 09304195010 Page 33 w w w w w w McGraw-Hill s SAT [ 2011] Edition Petersons Master the GRE 2009 Book . Check Your English Vocabulary for TOEIC Book .com r a a ‫تلفن مسىل فروش‬ k k . for the GRE 12th Edition Barron's How to Prepare Book w w CliffsNotes GRE General Test Cram Plan Book w w GRE Big Book Book w w GRE Test Dummies 6 Book Oxford Preparation Course for the TOEIC test Sb +Audio CDs Sb +Audio CDs CD-ROM Books m m Book o o c Word Smart for the GRE.k TOEIC a ..Lets Go Phonics 1-2-3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 m m o o c ..c e e n n 23. 2nd Edition Book c ..9GB a a k Phonics Kids (6 VCDs) .c e e Phonics Vowel and Consonant Games software n nSb +Audio CDs ii l New English 1-3 l n n Effective-English for Kids CD-ROM o o o o ESL for children Video Course 6 Videos 1. .k 1.3 GB w TIME for Kids w Student Book +teacher Manual w w Jolly Phonics Workbook 8 Books w w Wel-ABC Sb +Audio CDs Songbook For English Learners bbc songs Kids Speak English Oxford.k .9GB d d r r LeapFrog Video Course 6 Videos 2.kardoonline-shop. .. e e Achieve TOEIC Bridge Test Preparation Guide with Audio CD in Book + Audios n i l l Oxford Preparation Course for the TOEIC test n Book n o Cracking the GRE 2009 CD-ROM o o o KAPLAN GRE d CD-ROM d r r a Ace the GRE Writing Assessment Book a k k .5 GB ii l ‫حدن کل‬ l n n o o o o d d r r a Q.GRE ‫هٌاتغ اسهًِْای‬ w w َ‫ًام هدوْػ‬ ‫هحتْیات‬ w w w w Cambridge Target Score Toeic ESL Textbooks Book + Audios Book + Audios m m TOEIC. e e Preparation_Series_for_the_TOEIC_test_Advanced 4ed Book + Audios n n i i l Tactics for TOEIC® Listening and Reading Test Book + Audios l n n Oxford Preparation Course for the TOEIC test Book o o o o d d r www.

1 GB 4.8 GB 22 GB 4 GB 9..5 GB 1.The.‫هظتٌذ اس ًخظتیي پارک هلی خِاى‬ Body Atlas ‫اطلض تذى اًظاى‬ Great Migrations ‫تشرگتزیي هِاخزت حیْاًات‬ Birth.of.Worlds Deadliest Animals ‫هظتٌذ خطزًاکتزیي حیْاًات رّی سهیي‬ www.1 GB 2.3 GB 3.kardoonline-shop.7 GB ‫حدن‬ 16 GB 14 GB 23 GB 8 GB 4.com ‫تلفن مسىل فروش‬ 09304195010 Page 34 .System ‫هٌظْهَ ی ػوظی چگًَْ تْخْد آهذٍ اطت؟‬ Engineering an Empire ‫ٌُذطی یک اهپزاطْری‬ Inside the Living Body 4. Documentary ‫هظتٌذُای خذاب اًگلیظی‬ ‫ردیف‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ‫اطن هظتٌذ‬ Planet Earth 2006 ‫طیارٍ سهیي‬ How the Earth Was Made ‫سهیي چگًَْ تْخْدآهذ‬ 1000 Places To See Before You Die ‫ُشارهکاًی کَ قثل اسهزدى تایذدیذ‬ BBC-Ancient Rome ‫رم تاطتاى‬ LIFE OF MAMALS ‫سًذگی پظتاًذاراى‬ Documentary IMX ‫هدوْػَ ای هتٌْع درتارٍ حیات ّحغ در طزتاطز دًیا ّ طایزخذاتیتِای‬ ّ ‫قطة‬-‫آالطکا‬.16 16 16 16 16 TOEIC Analyst 2nd Edition cracking new gre TKT Exam Books Practice Test For Pet Exam SATPrepCourse Book + Audios Book 4 books Book + Audios Book ‫حدن کل‬ R.2 GB 2.2 GB 4.8 GB 1.2 GB 4. Around the World in 80 Faiths ‫ هذُة‬00 ‫دّر دًیا در‬ Cities of the Underworld ‫ػِزُای سیزسهیٌی‬ History Channel Ancient Aliens (2009) ‫هْخْدات تیگاًَ تاطتاًی‬ 5Th Dimension Secrets Of Supernatural َ‫ راسُای هاّراالطثیؼ‬1 ‫تؼذ‬ Yellowstone National Park ‫ یلْطتْى در آهزیکا‬.‫ هکاًِایی ًظیز آفزیقا‬..4 GB 4 GB ‫هظتٌذ درّى تذى اًظاى‬ National Geographic .Solar.

Food‬‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫هظتٌذ تدارت‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪BBC .4 GB‬‬ ‫‪750 MB‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪450 MB‬‬ ‫هظتٌذ سهظتاى ُای خٌِوی کاًادا‬ ‫‪e‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪730 MB‬‬ ‫‪lli‬‬ ‫هظتٌذ سًذگی ًاهَ ّ تیْگزافی چارلش دارّیي‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪540 MB‬‬ ‫‪ o‬هظتٌذ سًذگی ًاهَ ّ تیْگزافی کزیظتْف کلوة‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪1..‫‪w‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.kardoonline-shop.Parallel Universes‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫خِاًِای هْاسی‬ ‫هظتٌذ‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪inc‬‬ ‫‪k‬‬ ‫غذا‪..‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫کؼْرُای دًیا‬ ‫هگا ّرلذ ‪ -‬دًیا ُای ػظین ‪ -‬ػظین تزیي‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫آیا ‪ ۰۲۰۰‬پایاى کار دًیا خْاُذ تْد‪w‬‬ ‫‪350 MB‬‬ ‫‪w‬‬ ‫در خظتدْی ػِزُای فزاهْع ػذٍ آهاسّى ‪w‬‬ ‫‪350 MB‬‬ ‫هظتٌذ آیا دایٌاطْرُا سًذٍ ُظتٌذ؟‬ ‫‪350 MB‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪200 MB‬‬ ‫هظتٌذ هثلث تزهْدا در اػواق اهْاج‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.c‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪National Geographic-Most Amazing Moments_2004‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫هظتٌذ ػگفت اًگیش تزیي لحظات‬ ‫‪l‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪The 14 Wonders of the World‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪oo‬هظتٌذ ‪ 11‬ػدایة دًیای خذیذ ّ قذین‬ ‫‪750 MB‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪BBC Horizon ...Bruce Parry's Amazon .‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Big.‬‬ ‫‪BBC Life‬‬ ‫‪4 GB‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪iin‬‬ ‫‪150 GB‬‬ ‫حدن کل‬ ‫‪l‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪www.2003 BBC‬‬ ‫]‪Bigger Stronger Faster[2008‬‬ ‫طزیؼتزیي‪ ،‬قْیتزیي‪ ،‬تشرگتزیي‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪450 MB‬‬ ‫‪.2 GB‬‬ ‫تشرگتزیي هار دًیا‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪650 MB‬‬ ‫کزد‬ ‫چزا اهپزاطْری هصز تاطتاى طقْط‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫هدوْػَ هظتٌذ “ایزاى هي” ‪-‬‬ ‫‪790 MB‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w BBC‬‬ ‫‪710 MB‬‬ ‫هظتٌذ اططْرٍ ُای تاطتاًی دًیا‬ ‫‪BBC-The Genius of Omar Khayyam‬‬ ‫ًثْؽ ػوزخیام‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪m 300 MB‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫هظتٌذ ‪ 5000‬رّع تزای هزدى‬ ‫‪550 MB‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.Home‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪750 MB‬‬ ‫آهاسّى تا تزّص پزی‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪The Adventure Of English .8 GB‬‬ ‫هظتٌذ سًذگی در کزٍ ی سهیي تؼذ اس ًاتْدی اًظاى‬ ‫‪o‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪MB‬‬ ‫ػدایة ُفتگاًَ رم تاطتاى‬ ‫هظتٌذ‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫هلک طلیواى‬ ‫ػذٍ‬ ‫هظتٌذ کؼف گٌح گن‬ ‫‪k‬‬ ‫‪. Biggest‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫‪360 MB‬‬ ‫‪l‬‬ ‫تشرگ ‪،‬تشرگتز ‪،‬تشرگتزیي‬ ‫‪l‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪50 OUTSIDE SKILLS‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫در تیزّى اس خاًَ ‪ ،‬تزای ػوا ضزّری هی تاػذ ‪50‬‬ ‫هِارتی کَ‬ ‫‪730 MB‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪Fast walkers‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪260 MB‬‬ ‫پزًذٍ ُا ّ هْخْدات فضایی‬ ‫تؼقاب‬ ‫هظتٌذی در تارٍ‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪k‬‬ ‫خظتدْی تزای پیذا کزدى ‪.com‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a‬‬ ‫تلفن مسىل فروش‬ ‫‪k‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.k‬‬ ‫‪09304195010‬‬ ‫‪Page 35‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫هظتٌذ تشرگتزیي طذ دًیا‬ ‫سًذگی ًاهَ ّ تیْگزافی ًیْتي‬ ‫‪700 MB‬‬ ‫هظتٌذ اقیاًْص ُا ‪۰۲۰۲‬‬ ‫‪350 MB‬‬ .. Bigger.

kardoonline-shop.kardoonline-shop.com‬‬ ‫تلفن مسىل فروش‬ ‫‪09304195010‬‬ ‫‪Page 36‬‬ .‫حجم کل ‪ :‬بیشتر از ‪ 030‬گیگابایت فایل‬ ‫گردآوری پکیج ‪ :‬گروه کاردوآنالین‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ادرس‬ ‫آنها‬ ‫رایگان به‬ ‫دانلود عمده‬ ‫جزیی و یا‬ ‫صورت ویا‬ ‫مراجعه نمایید‬ ‫ه‬ ‫‪www.com‬‬ ‫‪www.com‬‬ ‫طایت فزّػگاٍ‬ ‫مسول فروش‬ ‫ایمیل‬ ‫کاردوآنالین‬ ‫سایت اصلی‬ ‫‪04009940090‬‬ ‫‪kardoonline@gmail.kardoonline.com‬‬ ‫‪www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful