Το ΚΠΕ Στυλίδας θέλοντας να αναδείξει τα προβλήµατα που

προκύπτουν από την κλιµατική αλλαγή και να συµβάλλει στην
διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης προχώρησε στην
υλοποίηση προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε
τίτλο:
« Κλίµα, κλιµατικές αλλαγές - Καιρός, ακραία καιρικά φαινόµε-

να» µε βασικούς στόχους, να κατανοήσουν οι µαθητές:

1)

Τι είναι καιρός , τι είναι κλίµα, τι είναι η κλιµατική αλλαγή, ποια είναι τα ακραία

2)

Τις κλιµατικές αλλαγές που συνέβησαν στο παρελθόν από φυσικά αίτια

3)

Την κλιµατική αλλαγή που παρατηρείται σήµερα από ανθρωπογενή και φυσικά

4)

Τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-

καιρικά φαινόµενα και πως επιδρούν στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

(παγετώδεις – µεσοπαγετώδεις περίοδοι).
αίτια.
λον:

(Ερηµοποίηση, λιώσιµο παγετώνων, άνοδος στάθµης, πληµµύρες, µείωση βιο-

ποικιλότητας, περιβαλλοντική µετανάστευση κλπ.)
5)

Τις ευθύνες όλων για την κλιµατική αλλαγή.

Να εξασκηθούν στον οµαδικό τρόπο σκέψης και εργασίας, στην συλλογή πληρ-

Να προσεγγίσουν βιωµατικά το θέµα.

Ακόµη επιδιώκουµε:

οφοριών και στην σωστή διαχείρισή τους.

Να µετρήσουν, να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να συσχετίσουν και να

κατανοήσουν τελικά τις λειτουργίες της φύσης και το πώς διαµορφώνεται το κλίµα

ενός τόπου και πως αυτό αλλάζει.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας
Εργατικές κατοικίες Τ.Κ. 35300 ΣΤΥΛΙ∆Α - ΤΗΛ. 22380 23121 & FAX: 22380 23137
e-mail: kpestyl@sch.gr & kpestypa@otenet.gr - Ιστοσελίδες: www.kpestylidas.gr
www.geomythology.gr - www.geomythology.eu
Η δηµιουργία του εκπαιδευτικού αυτού υλικού έγινε για τις ανάγκες των προγραµµάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας (Κ.Π..Ε.)
Η Παιδαγωγική Οµάδα του ΚΠΕ Στυλίδας
Μαρκατσέλης Ευάγγελος, Γεωλόγος - Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε.
Παπαγεωργίου Μαρίνα, Γεωλόγος - Αναπληρώτρια υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.
Αγγελής Κωνσταντίνος, Γεωπόνος - Μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κ.Π.Ε.
Αναγνώστου Γεώργιος, ∆άσκαλος - Μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κ.Π.Ε.
Καραφέρη Παναγιώτα, ∆ασκάλα - Μέλος της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κ.Π.Ε.
Επιτρέπεται η µερική ανατύπωση φύλλων δραστηριοτήτων για προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σχολείων αρκεί να αναφέρεται η πηγή.
Επιµέλεια: Παιδαγωγική Οµάδα ΚΠΕ Στυλίδας

2

Το κλίµα αλλάζει...

Το παγκόσµιο κλίµα είναι το αποτέλεσµα της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης εκατοντάδων µεταβλητών. Η κυριότερη µεταβλητή είναι η ηλιακή ακτινοβολία αλλά υπάρχει ένα
µεγάλος αριθµός γήινων χαρακτηριστικών και φαινοµένων που συνδιαµορφώνουν το
κλίµα (σύσταση της ατµόσφαιρας, άνεµοι και θαλάσσια ρεύµατα, τοπογραφία, νέφη και
βροχή, ηφαιστειακές εκρήξεις, κλπ).
Οποιαδήποτε επέµβαση του ανθρώπου στους παράγοντες που διαµορφώνουν το κλίµα
µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε.
Το περιβάλλον λοιπόν συνεχώς αλλάζει υπό την επίδραση των µεταβαλλόµενων κλιµατικών συνθηκών.
Τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την «κλιµατική αλλαγή».
Επιπροσθέτως δε, δηµιουργείται η εντύπωση πως αυτή η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει
για πρώτη φορά, και ως κύριο, αν όχι αποκλειστικό, αίτιο του φαινοµένου θεωρείται η
«ανθρώπινη δραστηριότητα».
Η πραγµατικότητα όµως που αναδύεται µέσα από τα συµπεράσµατα της µελέτης του
γεωλογικού αρχείου από τους διάφορους κλάδους των Γεωεπιστηµών αναφορικά µε το
κλιµατικό παρελθόν του πλανήτη µας, είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που κυριαρχεί στην δηµοσιότητα και προβάλλεται από τα ΜΜΕ.

Το κλίµα της Γης δεν είναι «σταθερό», αλλά µεταβάλλεται και µάλιστα µε τρόπο
περιοδικό.

Τι είναι το κλίµα:

Κλίµα λέµε το µέσο όρο των καιρικών συνθηκών µιας περιοχής. Αυτό προκύπτει από τα µετεωρολογικά δεδοµένα των τελευταίων 30 ετών.

Εδώ και περίπου 11.000 χρόνια, ζούµε σε µια σχετικά ζεστή κλιµατική περίοδο, της οποίας η σταθερότητα
επέτρεψε την ανάπτυξη των πολιτισµών µας. Στο απώτατο παρελθόν, όµως, το κλίµα βρισκόταν σε διαρκή
αλλαγή, µε τέτοιο ρυθµό, που πρέπει να ανατρέξουµε 400.000 χρόνια πριν για να συναντήσουµε µια παρόµοια περίοδο, µεγαλύτερης διάρκειας και εξίσου σταθερή.
Ο κυριότερος παράγοντας, που επηρεάζει την τοπική κατανοµή της θερµοκρασίας σ’ όλη τη Γη άρα και το
κλίµα, είναι αστρονοµικός.

Κύκλοι του Μιλάνκοβιτς

α) Τροχιά: Η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο είναι
ελαφρώς ελλειπτική. Κάποιες περιόδους, η τροχιά είναι πιο
ελλειπτική απ' ότι σε άλλες περιόδους. Η µορφή της
τροχιάς αλλάζει τη µέγιστη απόσταση της γης από τον
ήλιο, και εποµένως το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που
δέχεται. Η µετάβαση από "κυκλικότερη" σε "πιο ελλειπτική" και αντίστροφα, διαρκεί περίπου 96.000 έτη.
β) Κλίση: Η κλίση του άξονα περιστροφής της γής
ποικίλλει επίσης. Μετατοπίζεται µεταξύ 21,5 και 24,5 µοιρών σε έναν κύκλο 41.000 ετών. Σήµερα αυτή η γωνία
είναι 23,44 βαθµοί και µειώνεται.
γ) Μετάπτωση: Η γη δεν περιστρέφεται τέλεια γύρω από τον άξονά της, ταλαντεύεται µε µια κίνηση που
αποκαλείται µετάπτωση. Η µετάπτωση επηρεάζει το ποσό ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται. Αυτό έχει αποτέλεσµα τη διαφορά της θερµοκρασίας µεταξύ των εποχών.Η µετάπτωση λειτουργεί σε έναν κύκλο 21.000
ετών.

3

Οι κύκλοι Milankovitch εξηγούν το πώς και πότε έχουν εµφανιστεί οι αλλαγές κλίµατος τα τελευταία 2,5 δισεκατοµµύριο χρόνια.
Το συνδυασµένο αποτέλεσµα των περιοδικών µεταβολών κατά την κίνηση της Γης συνεπάγεται περιοδικές µεταβολές στην ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένας τόπος, άρα και περιοδική µεταβολή του κλίµατος, καθότι η ηλιακή ακτινοβολία θεωρείται µακράν ως ο καθοριστικότερος κλιµατικός
παράγοντας. (Η ηλιακή ακτινοβολία, είναι η σηµαντικότερη πηγή ενέργειας στο Ηλιακό σύστηµα, όπως
και στη Γη. Συγκρινόµενες µαζί της όλες οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας θεωρούνται "αµελητέες").
Όταν οι καµπύλες των κύκλων του Milankovitch συµβάλουν προς την ίδια κατεύθυνση (προς τα «ελάχιστα», ή τα «µέγιστα»), το κλίµα στη Γη εξωθείται προς τις ακραίες οριακές συνθήκες: είτε σε παγετώδεις
(ψυχρές), είτε σε µεσοπαγετώδεις (θερµές).
Κατά τα τελευταία 900,000 χρόνια τουλάχιστον, φαίνεται να έχει επικρατήσει ο µακροχρόνιος κύκλος των
100,000 ετών, µε αποτέλεσµα την έναρξη µιας µεγάλης Παγετώδους εποχής σχεδόν κάθε 100,000 έτη.
Το ανθρώπινο είδος εξελίχθηκε προσαρµοζόµενο και εκπαιδευόµενο από τον επαναλαµβανόµενο κύκλο
διαδοχικών ψυχρών εποχών µεγάλης διάρκειας και θερµών εποχών µικρής διάρκειας.
Η αρχική διαφοροποίηση των Αυστραλοπιθήκων από τους κοινούς προγόνους ανθρώπων και πιθήκων
σύµφωνα µε τα δεδοµένα του DNA, συνέβη ακριβώς την περίοδο της εγκατάστασης των πρώτων
παγετώνων στο Βόρειο ηµισφαίριο, που οδήγησαν στις Παγετώδεις Εποχές του Πλειστοκαίνου.
Παλαιοκλιµατολογία

Ενώ µε τα θερµόµετρα και τα βροχόµετρα έχουµε καταγράψει τον καιρό και το κλίµα για περίπου ένα
αιώνα, η παλαιοκλιµατολογία µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τις αλλαγές κλίµατος σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Μέχρι σήµερα, πολλοί επιστήµονες θεωρούσαν ότι το σύστηµα του κλίµατος άλλαζε µε
αργούς ρυθµούς, και ότι χρειάσθηκαν πολλές χιλιάδες ή εκατοµµύρια έτη για να συµβούν οι εποχές των
παγετώνων και άλλα σηµαντικά γεγονότα. Τώρα µόλις οι επιστήµονες αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι η
αλλαγή του κλίµατος είναι πιο γρήγορη από το χρόνο προσαρµογής της κοινωνίας και/ή των οικοσυστηµάτων και να διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά µε τις αιτίες των απότοµων κλιµατικών αλλαγών.
Αυτές οι προσπάθειες εστιάζονται όχι µόνο σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και σε απότοµα γεγονότα που µπορεί να εµφανιστούν στο µέλλον καθώς τα αέρια του θερµοκηπίου αυξάνονται στην ατµόσφαιρα και οι θερµοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Κλιµατικές Ζώνες

Η κατανοµή της θερµοκρασίας στη Γη επηρεάζεται από το ύψος του Ήλιου, το οποίο συνδέεται, µε την
περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο στην οποία βασίζεται και η διαίρεση της Γης στις παρακάτω ζώνες:

α) Θερµή ζώνη (διακεκα-

υµένη):
Κεντρική γραµµή θεωρείται
ο ισηµερινός και οριακές οι
δύο τροπικοί παράλληλοι.

β) Εύκρατες ζώνες.

Αντιστοιχούν στις ζώνες της
Γης µεταξύ των τροπικών
και πολικών κύκλων.

γ) Ψυχρές ζώνες:

Βρίσκονται στις πολικές
ζώνες, που καθορίζονται από
τους πολικούς κύκλους.
Το κλίµα του Βόρειου ηµισφαίριου χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό και του Νότιου ηµισφαιρίου ως ωκεάνιο. Οι ήπειροι είναι θερµότεροι από τη θάλασσα κατά τη θερινή περίοδο του έτους και ψυχρότεροι κατά
τη χειµερινή. Οι χαµηλότερες θερµοκρασίας (-88° C) µετρήθηκαν στο Νότιο ηµισφαίριο.

4

Το κλίµα στον πλανήτη µας ουδέποτε υπήρξε σταθερό. Εµφανίζει σηµαντικές διακυµάνσεις χρονικά, δεν
περίµενε δηλαδή τις ανθρώπινες επιδράσεις για να αλλάξει. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη
διαµόρφωση και την εξέλιξη του κλίµατος :
Εξωτερικά αίτια:
1. Ηλιακή δραστηριότητα
2. Τροχιά της γης
3. Μετεωρίτες

Εσωτερικά αίτια (Φυσικά )
1. Έκρηξεις ηφαιστείων
2. Απρόβλεπτα φυσικά φαινόµενα

Εσωτερικά αίτια ( Ανθρωπογενή)
1. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
2. Σωµατίδια / σύννεφα
3. Εξαφάνιση των δασών, διάβρωση…

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

∆εχόµενοι σχεδόν καθηµερινά ένα καταιγισµό συγκεχυµένων πληροφοριών, πολλοί από µας έχουν ταυτίσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε την κλιµατική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά αποτελέσµατα στο κλίµα της γης. Η απειλή προέρχεται από την υπερβολή του φαινοµένου η οποία οφείλεται στις ανθρωπογενείς εκποµπές ρύπων.

Με τον όρο «φαινόµενο θερµοκηπίου» εννοούµε το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέµπεται απ’ την επιφάνεια της Γης, απορροφάται από ορισµένα αέρια της ατµόσφαιρας,
τα αέρια θερµοκηπίου, µε κυριότερο το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα σύννεφα, και επανεκπέµπε-

ται προς την επιφάνεια. Υπολογίζεται ότι χωρίς αυτό το προστατευτικό «θερµοκήπιο» (δηλαδή µε την
απουσία των CO2, H2O κτλ.) η επιφάνεια του πλανήτη µας θα ήταν µια απέραντη παγωµένη έκταση,
αφιλόξενη για τα περισσότερα είδη της πανίδας και της χλωρίδας, µε µέση θερµοκρασία 18οC κάτω από
το µηδέν!
Χάρη στην ατµόσφαιρα, το θερµοσυλλεκτικό αυτό
σκέπασµα, η µέση πλανητική θερµοκρασία ανεβαίνει
κατά 33oC και βρίσκεται στο πρόσφορο για τη βιόσφαιρα µέσο επίπεδο των 15οC.

Εδώ και εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια, η δυναµική
ισορροπία του κλίµατος της Γης συνδεόταν µε έναν
σχετικά οµαλό κύκλο του άνθρακα. Το φαινόµενο ενεργεί ως µετατροπέας, ο οποίος βοηθάει τον άνθρακα να περνάει από τη στερεά µορφή στην αέρια, και από τη βιόσφαιρα και τους ωκεανούς στην ατµόσφαιρα.

Η διαδικασία αποσταθεροποιήθηκε εξαιτίας της Βιοµηχανικής Επανάστασης, η οποία στηριζόταν στη
χρήση ορυκτών καυσίµων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το λεγόµενο φυσικό αέριο. Με αυτόν τον
τρόπο, δεκάδες δισεκατοµµύρια τόνοι άνθρακα που ήταν θαµµένοι κάτω από τη γη ή στους ωκεανούς,
εκλύθηκαν στην ατµόσφαιρα, τροποποιώντας τις ποσότητες αερίων που συµµετέχουν στον κύκλο του
άνθρακα. Ενώ λοιπόν χρειάστηκαν δισεκατοµµύρια χρόνια για να µετατραπεί ο άνθρακας σε ορυκτό,

έφτασαν µονάχα µερικές δεκαετίες για να εξαερωθεί και να επιστρέψει στην ατµόσφαιρα.

5

Η απουσία ατµόσφαιρας στον Ερµή την
Σελήνη δηµιουργούν µέγιστες και ελάχιστες
θερµοκρασίες που δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής.
Η πυκνή ατµόσφαιρα στην Αφροδίτη και ο
εγλωβισµός της ηλιακής θερµότητας από το
έντονο φαινόµενο του θερµοκηπίου δηµιουργούν πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
Στον Άρη η ατµόσφαιρα είναι πολύ αραιή και
το φαινόµενο του θερµοκηπίου δεν είναι
ικανό για την ανάπτυξη θερµοκρασιών που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής. Στην Γη ακριβώς
λόγω του “σωστού” φαινοµένου του θερµοκηπίου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ζωής.

Η απόσταση της Γης από τον Ήλιο, αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό παράγοντα που ευνόησε την εµφάνιση και την εξέλιξη του φαινοµένου της ζωής στον πλανήτη µας. Βέβαια, το
«φαινόµενο της ζωής» µε την ευρεία έννοια, δεν µπορεί να περιοριστεί µόνο στα όρια της
Γαίας / Γης, καθότι αξιωµατικά δεχόµαστε ότι µόνον η ζωή µπορεί να γεννήσει ή να φέρει ζωή
µέσα της. Υπό αυτό το πρίσµα «το φαινόµενο της ζωής» µπορεί να θεωρηθεί ως µια ιδιότητα
του Σύµπαντος Κόσµου, η οποία στις οικείες χωροχρονικές κλίµακες για τον άνθρωπο,
εκδηλώνεται σύµφωνα µε τον τρόπο που την παρατηρούµε και την αντιλαµβανόµαστε. Η
Φύσις του Κόσµου άλλωστε είναι κοινή, τουλάχιστον σύµφωνα µε την ελληνική Φιλοσοφική
αντίληψη περί Κόσµου.

(«ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΝ∆Ε ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΑΝΤΩΝ, ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, Η ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΑΛΛΑ ΗΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΤΑΙ ΠΥΡ ΑΕΙΖΩΟΝ, ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΒΕΝΥΜΕΝΟΝ
ΜΕΤΡΑ»,
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ)

ΑΙΤΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ

Ηφαιστειακή σκόνη µπορεί να παίξει κάποιο
ρόλο στη δηµιουργία παγετώνων. Η εµφάνιση

παγετώνων συµβαίνει σε περιόδους µε
αυξηµένη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

6

ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΕΛ ΝΙΝΙΟ»

Κάθε µεγάλο καιρικό φαινόµενο, όπως τυφώνες, πληµµύρες ή ξηρασίες, είναι άρρηκτα δεµένο µε την
κατάσταση που επικρατεί στους ωκεανούς. Φαινόµενα όπως το El Ninio, προκύπτουν από την αύξηση
της θερµοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών.
Μια τέτοια αλλαγή επηρεάζει το κλίµα όλου του πλανήτη. Αντίστοιχα και οι αλλαγές του κλίµατος και
της θερµοκρασίας επηρεάζουν τους ωκεανούς.

Το φαινόµενο «Ελ Νίνιο»,το οποίο υφίσταται από την τελευταία εποχή των παγετώνων, δεν ήταν
ιδιαίτερα έντονο εδώ και 1.000 χρόνια. Περιορισµένο στον Ειρηνικό, γνωρίζει έξαρση της δραστηριότητας του από τη δεκαετία του 1980, η οποία µεταφράζεται σε ξηρασίες και πληµµύρες που εκτείνονται από την Ανατολική Αφρική έως τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Μέχρι το 2100, η υπερθέρµανση του πλανήτη ενδέχεται να αναδειχτεί σε θεµελιώδη παράγοντα της
εξέλιξης των µουσώνων, από τη ∆υτική Αφρική µέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Ήδη, κατά τη διάρκεια του
20ού αιώνα, έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές ανωµαλίες στις βροχοπτώσεις που συνδέονται µε τους
µουσώνες.
Γενικά οι
άνεµοι όπως φαίνεται στο
διάγραµµα αριστερά βοηθούν στο ισοµοίρασµα της θερµοκρασίας της επιφάνειας της
γής. Έτσι λόγω της κίνησης θερµών αερίων
µαζών θερµαίνονται οι ψυχρές περιοχές του
πλανήτη και λόγω της κίνησης ψυχρών
αερίων µαζών ψύχονται οι θερµές περιοχές.
Αντιστοιχο ρόλο των ανέµων στο ισοµοίρασµα της θερµοκρασίας των ωκεανών αναλαµβάνουν τα ψυχρά και θερµά θαλάσσια ρεύµατα. Θερµότητα από τους τροπικούς κύκλους
µεταφέρεται
στο
Βόρειο
Ατλαντικό,
βοηθώντας στη θέρµανση της Ευρώπης.
Στο διάγραµµα του ωκεάνιου συστήµατος
κυκλοφορίας παρουσιάζονται τα κύρια ωκεάνια ρεύµατα.

ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ ΣΤΡΙΜ

Οι ορεινές περιοχές της Γροιλανδίας
καλύπτονται από ένα στρώµα πάγου το
οποίο φτάνει µέχρι και τα 4.020 µέτρα.
Σε αυτό το υψόµετρο, η άνοδος της θερµοκρασίας προκαλεί την άνοδο της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία και,
συνεπώς των χιονοπτώσεων. Έτσι, εκτιµάται ότι οι πάγοι θα αυξηθούν στο
µεγαλύτερο µέρος της χώρας.
Λόγω της βαρύτητας, ο πάγος κατεβαίνει
στις ακτές υπό µορφή παγετώνων, οι
οποίοι συνεχίζονται µέσα στη θάλασσα, όπου τελικά διασπώνται σχηµατίζοντας παγόβουνα. Καθώς
θερµαίνεται η θάλασσα, όπως συµβαίνει ήδη από τον 20ό αιώνα, η διάσπαση του παγετώνα επιταχύνεται, όσο επιταχύνεται και η κάθοδος των πάγων από τα ορεινά του νησιού.

Η έκβαση του φαινοµένου θα επηρεάσει τη στάθµη της θάλασσας και τις ποσότητες του

7

γλυκού νερού που απελευθερώνονται στον Ατλαντικό. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις
διακυµάνσεις της αλατότητας των νερών, θα επηρεάσουν το επιφανειακό θαλάσσιο ρεύµα
του Γκολφ Στριµ, το οποίο, µε τη σειρά του, επηρεάζει το κλίµα της Ευρώπης και την κυκλοφορία των ωκεανών.

Κλιµατικές Μεταβολές και
Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα

Γροιλανδία: απ’ την κατάψυξη ... στην απόψυξη

Μέχρι σήµερα, οι επιστήµονες παγκοσµίως συνηγορούσαν ότι η µέση θερµοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί κατά 2 έως 4,5 °C µέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα και η υπερθέρµανση θα
οδηγήσει στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας κατά 30-50 εκ. Αυτό που δεν είχαν
προβλέψει, όµως, είναι η απότοµη τήξη των πάγων, και ιδιαίτερα του στρώµατος που
καλύπτει τη Γροιλανδία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

8

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ... ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ...

Φαίνεται επίσης ότι σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η κατάσταση
που επικρατεί στην επιφάνεια των ηπειρωτικών περιοχών: Η ερηµοποίηση και η αποδάσωση που παρατηρούνται στη ∆υτική Αφρική αποδεικνύονται δυσµενείς για τον µουσώνα στην περιοχή, ενώ και στην
Ινδία οι αυξηµένες χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους του Θιβέτ
περιορίζουν τη δραστηριότητα του τοπικού µουσώνα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Καθώς η κλιµατική αλλαγή προκαλεί την οριστική εξαφάνιση εδαφών και φυσικών πόρων, ο
κίνδυνος να προκληθούν µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών εντείνεται. Επείγει λοιπόν, να λάβουµε σοβαρά υπόψη αυτήν την πραγµατικότητα και να αναγνωρίσουµε το καθεστώς του πρόσφυγα σε όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους εξαιτίας των µεταβολών του
κλίµατος.
Στις µέρες µας, απειλούνται µε εξαφάνιση αρκετές κοινότητες και αυτόχθονες λαοί, οι οποίοι
είναι φορείς γνώσεων και πολιτισµού στενά συνδεδεµένων µε το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Η µείωση της
βιοποικιλότητας
Η ραγδαία υποβάθµιση της βιοποικιλότητας µας επιτρέπει ήδη να µιλάµε για την
έκτη µαζική εξαφάνισή της, η οποία
ενδέχεται να έχει ήδη ξεκινήσει από τον
19ο αιώνα.

9

Με την υπερθέρµανση του πλανήτη, οι βροχές θα ενταθούν στις περιοχές που ήδη δέχονται πολλές βροχοπτώσεις. Το αντίθετο, δυστυχώς, θα συµβεί στις ζώνες που είναι σήµερα σχετικά ξηρές.
Το κλίµα θα γίνει περισσότερο ασταθές και τα οικοσυστήµατα ακόµη πιο ευάλωτα.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΓΩΝ

Αναµένεται να υπάρξει
αύξηση της στάθµης της
θάλασσας, λόγω της
αύξησης της θερµοκρασίας
καθώς και της τήξης των
πάγων της Γροιλανδίας και
της Ανταρκτικής, ενώ αυξάνονται ραγδαία οι κίνδυνοι
για την βιοποικιλότητα.
Χιλιάδες ζωικά και φυτικά
είδη απειλούνται ευθέως
λόγο των καιρικών κλιµατολογικών και γεωλογικών
αλλαγών. Η διαθεσιµότητα
του νερού αναµένεται να
ελαττωθεί.
Οι επιπτώσεις στην υγεία
του ανθρώπου από όλα τα
παραπάνω θα επηρεαστεί
µε πολλούς τρόπους.

Η παγκόσµια κοινότητα προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα υιοθέτησε το 1992 τη Σύµβαση-Πλαίσιο για την κλιµατική αλλαγή σύµφωνα µε την
οποία ορίζεται ένα πλαίσιο δράσης που στοχεύει στην σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων και την αποφυγή της «επικίνδυνης ανθρωπογενούς επέµβασης» στο κλιµατικό σύστηµα.
Στη βάση αυτή υπογράφτηκε το ∆εκέµβριο του 1997 το πρωτόκολλο του
Κιότο από τους αντιπροσώπους του COP 3. Σύµφωνα µε το παρόν πρωτόκολλο οι αναπτυγµένες χώρες αλλά και οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο προς την οικονοµία της αγοράς, δεσµεύτηκαν µε ποσοτικούς
στόχους µείωσης ( 5% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 κατά το διάστηµα
2008-2012) των εκποµπών των αερίων των ΑΦΘ. Σήµερα το πρωτόκολλο του
Κιότο έχει κυρωθεί από 177 χώρες µε το 63,7% να ανήκουν στις ανεπτυγµένες χώρες. Ετέθη σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου του 2005.
10

Ακολουθεί η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για το κλίµα που έλαβε χώρα στο
Μπαλί της Ινδονησίας το ∆εκέµβριο του 2007.

Εκεί έγινε προσπάθεια για την χάραξη ενός δεσµευτικού πλαισίου για την περίοδο µετά το
2012 που λήγει η πρώτη φάση του πρωτοκόλλου του Κιότο. Επετεύχθη η συµβιβαστική
λύση µείωσης των εκποµπών των αερίων του ΑΦΘ κατά 50% σε σύγκριση µε το 2000 έως
το 2050, αλλά χωρίς δεσµευτικούς στόχους. Επίσης, επιπλέον συµφωνήθηκαν και τα εξής:
α) έναρξη διαδικασίας για τη χρηµατοδότηση της µεταφοράς καθαρών τεχνολογιών προς
τις αναπτυσσόµενες χώρες, β) λειτουργία του Ταµείου Προσαρµογής προς όφελος των
θιγόµενων από την κλιµατική αλλαγή χωρών και γ) έναρξη δράσεων για την αντιµετώπιση
της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες, που ευθύνονται για το 20% των
παγκοσµίων εκποµπών ΑΦΘ.
Έχουν δροµολογηθεί, επίσης, οι συναντήσεις στο Poznan της Πολωνίας στις 1- 12 ∆εκεµβρίου του 2008 και στην Κοπεγχάγη από 30 Νοεµβρίου έως 11 ∆εκεµβρίου του 2009.

«Είµαστε όλοι υπεύθυνοι για τον πλανήτη»!
επαναλαµβάνουν µονότονα τα ΜΜΕ.

Είναι αλήθεια αλλά και ψέµα εξίσου.
Ο καθένας από εµάς µπορεί -και οφείλει- να συµβάλει στον περιορισµό
του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Όµως η ατοµική προσπάθεια εντάσσεται στη συλλογική δράση, η οποία
εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσµιο επίπεδο.

11

ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός αναφέρεται στις ατµοσφαιρικές
συνθήκες (πίεση, θερµοκρασία, υγρασία,
βροχόπτωση, άνεµος) που επικρατούν σε
µια περιοχή για µικρό διάστηµα.

Καιρικές µεταβολές
1
2
3
4

Ατµοσφαιρική πίεση
Νέφωση
Βροχόπτωση
Άνεµος

Οι αλλαγές του καιρού συµβαίνουν στα
χαµηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας
κοντά στη γη.
Οι µεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης
προκαλούνται από την ανοµοιόµορφη θέρµανση, που προκαλεί ο ήλιος, στην επιφάνεια της γης.
Οι µεταβολές αυτές προκαλούν την κίνηση
του αέρα ( άνεµος ).
Η νέφωση είναι σπουδαίο κλιµατολογικό στοιχείο, γιατί ρυθµίζει την ηλιοφάνεια.

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Όλες οι διεθνείς επιστηµονικές εκθέσεις συµφωνούν ότι τις επόµενες δεκαετίες θα συνεχιστεί η
βαθµιαία άνοδος της θερµοκρασίας και στην
Ελλάδα.
Ορισµένοι εφιστούν την προσοχή ακόµη και στο
ενδεχόµενο ερήµωσης, καθώς είναι πιθανόν η
χώρα να βρεθεί σε ζώνη λειψυδρίας.
Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι τα επόµενα χρόνια θα
επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόµενα στην
περιοχή µας, µε λειψυδρία και ξηρασία στη νοτιοανατολική Ελλάδα και πληµµύρες και σφοδρές
βροχοπτώσεις στις βορειδυτικές περιοχές.
Μιλούν, επίσης, για παρατεταµένο καύσωνα, τον
οποίο θα διαδεχτούν πληµµύρες, συρρίκνωση των
δασικών εκτάσεων, λειψυδρία, ξηρασία των αγροτικών καλλιεργειών και εξαφάνιση ειδών της
πανίδας και χλωρίδας. Πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν την αλλαγή του βιολογικού ρολογιού
των ζώων και των φυτών, εξαιτίας των αλλαγών
στις κλιµατολογικές συνθήκες. Όλοι όµως καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εκδήλωση ακραίων
καιρικών φαινοµένων διεθνώς (άλλοτε µε εκτεταµένες περιόδους ξηρασίας, άλλοτε µε έντονες
καταιγίδες) οφείλεται στο εντεινόµενο φαινόµενο
12
του θερµοκηπίου.

Φουσκωµένα ποτάµια, καταρρακτώδεις βροχές,
παλίρροιες, σπασµένα φράγµατα, λιωµένο χιόνι,
τυφώνες, σεισµοί και ηφαίστεια
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

• Περισσότεροι από τους µισούς κατοίκους της Γης ζούν σε µέρη όπου οι

πληµµύρες αποτελούν µόνιµη απειλή. ∆εν είναι τόσο παράλογο όσο ακούγεται,
γιατί η γη που συχνά πληµµυρίζει από τα ποτάµια είναι ιδιαίτερα γόνιµη και ιδανική για αγροτική εκµετάλλευση. Ωστόσο το τίµηµα είναι τροµερό. Οι πληµµυρισµένες πεδιάδες του ποταµού Γάγγη στο Μπαγκλαντές και του ποταµού Γιανγκτσέ στην Κίνα είναι δύο από τις πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές του πλανήτη.
Το 1998 πάνω από τα δύο τρίτα της έκτασης του Μπαγκλαντές πληµµύρισαν και
10 εκατοµµύρια άνθρωποι έµειναν άστεγοι. Η καταστροφή έφτασε και στην Κίνα,
όπου ο ποταµός Γιανγκτσέ έπνιξε εκατοµµύρια ανθρώπους. Η ζωή σε µια ζώνη
ευάλωτη σε πληµµύρες µοιάζει µε ισορροπία σε τεντωµένο σχοινί. Η γόνιµη γη
δίνει την ευκαιρία στους αγρότες να δρέπουν δύο και τρείς σοδειές το χρόνο.
Αλλά σε περιόδους πληµµύρων οι οικογένειες αντιµετωπίζουν κινδύνους, οικονοµικά αδιέξοδα και λιµούς.
• Ένα τεράστιο κύµα, 30 µέτρα ψηλό, χτύπησε το Χονσού της Ιαπωνίας το 1896,
πνίγοντας 26.000 ανθρώπους.
• Το Μπαγκλαντές βρίσκεται 10 µέτρα κάτω από τη στάθµη της θάλασσας. Τον
Αύγουστο του 1988 το 75% της χώρας πληµµύρισε και 3000 άνθρωποι πέθαναν.
• Το φράγµα Βάιοντ ήταν το δεύτερο ψηλότερο στον κόσµο και το πιο
επικίνδυνο. Οι κατολισθήσεις ήταν συνηθισµένες στην περιοχή. Στις 9 Οκτωβρίου
1963, ένας τεράστιος όγκος βράχων έπεσε κατευθείαν µέσα στη λίµνη, εκτοπίζοντας εκατοµµύρια τόνους νερού πάνω από το φράγµα. Ο τεράστιος όγκος νερού
που ξεχείλισε δηµιούργησε ένα κύµα ύψους 70 µέτρων που σάρωσε τα πάντα
στο πέρασµά του, πνίγοντας 2.000 άτοµα.
• Το 1930 οι αρχαιολόγοι ξέθαψαν ένα στρώµα ερειπίων στην Τουρκία. Ήταν
µέρος του αρχαίου βασιλείου της Μεσοποταµίας. Πιστεύουν ότι η ιλύς προήλθε
από τεράστια πληµµύρα που κάλυψε 102.400 τετραγωνικά χλµ.
• Τον Οκτώβριο του 1887 στην Κίνα, ο ποταµός Χοάνγκ Χο (ή Κίτρινος) πληµµύρισε 11 πόλεις. Πάνω από 900.000 άτοµα πνίγηκαν και 1.000.000 έµειναν άστεγοι.
• Τα παλιρροϊκά κύµατα που έπνιξαν το νησί της Κρήτης γύρω στο 1500π.Χ. ήταν
µία από τις µεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της ιστορίας. Η καταστροφή
αυτού του βασιλείου σχετίζεται µε την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας.

13

Αίτια πληµµυρών

Τα αίτια µιας πληµµύρας είναι:
1. Έντονες βροχοπτώσεις
2. Υπερχείλιση ποταµών (τα αίτια που την προκαλούν πιθανόν να βρίσκονται
πολύ µακρύτερα από την περιοχή που εκδηλώνεται η πληµµύρα π.χ. λιώσιµο χιονιού και µεταφορά αυξηµένων ποσοτήτων νερού.) Φταίνε άραγε τα νερά του
ποταµού που είναι βίαια ή οι όχθες που τα περιορίζουν;
3. Βλάβη σε τεχνικό έργο ( λίµνη για ύδρευση, υδροηλεκτρικό έργο κ.λ.π.)
4. Μικρή διαπερατότητα του εδάφους
5. Αποψίλωση της επιφάνειας του εδάφους µε αποτέλεσµα την έντονη
διάβρωσή του.
(πυρκαγιά, υλοτόµηση, ανθρώπινη παρέµβαση)
6. Παλίρροιες
7. Σεισµοί και εκρήξεις ηφαιστείων (παλιρροϊκό κύµα)
8. Κατολισθήσεις
Τρόποι πρόληψης πληµµυρών

1. Αποφυγή πυρκαγιών
2. Αναδάσωση, χωρίς αλλαγή των ειδών της ενδηµικής χλωρίδας, των καµένων περιοχών.
3. Απαγόρευση βόσκησης των καµένων περιοχών.
4. Αποφυγή διευθέτησης της κοίτης των ποταµών
5. Απαγόρευση επιχωµάτωσης χειµάρρων, ρεµάτων, ποταµών (εναπόθεση – ρίψη άχρηστων υλικών δηλαδή µπάζωµα).
6. Απαγόρευση οικοδόµησης στην κοίτη χειµάρρων, ακόµα και αν δεν
έχουν για πολλά χρόνια νερό (ξηριάδες).
7. Καθαρισµός της κοίτης των ποταµών και των χειµάρρων από φερτές
ύλες
(ίλυ, πέτρες, ξύλα, κορµούς δέντρων) και σκουπίδια.
8. Σχεδιασµός άµεσης δηµιουργίας µικρών φραγµάτων στον πάνω ρου
των ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. προκειµένου να µειωθεί η ταχύτητα του
νερού.
9. Εκτέλεση όλων των απαραίτητων αντιπληµµυρικών έργων
α. Κατασκευή πρόσθετων φρεατίων αποχέτευσης.
β. Κατασκευή αναχωµάτων και τοίχων αντιστήριξης.
γ. Κατασκευή καναλιών ή ρεµάτων ή διαπλάτυνση των ήδη
υπαρχόντων.

14

1η ∆ραστηριότητα

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τοποθετήστε στη σωστή σειρά και σχολιάστε...
Το κλίµα αλλάζει… Εµείς;     

προσαρµοζόµαστε..
µεταναστεύουµε..
αντιδρούµε..

προσπαθούµε να µειώσουµε το οικολογικό µας αποτύπωµα...
δεν κάνουµε τίποτα…

2η ∆ραστηριότητα

Ποια είναι η σωστή απάντηση:
Η δύναµη του ανέµου µετριέται στην κλίµακα 

Ρίχτερ 
Ντόπλερ 
Μποφόρ

Η δύναµη της έλξης της Σελήνης είναι υπεύθυνη πάνω στη Γη 

Για τις 4 εποχές 
Για την παλίρροια 
Για την ποικιλία της θερµότητας.

Οι µεγάλοι ανεµοστρόβιλοι µπορούν να φτάσουν την ταχύτητα των 

50 χιλ. 
300 χιλ. 
700 χιλ.

Η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται στις πόλεις, από καυσαέρια αυτοκινήτων και εργοστασίων, ονοµάζεται 

Φαινόµενο Θερµοκηπίου 
Νέφος 
Όξινη βροχή

Τι ρόλο παίζουν οι πάγοι της Ανταρκτικής; 

Ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία 
Απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία 
Κανέναν

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες ενισχύει την ένταση του φαινόµενου του Θερµοκηπίου 

Καυσαέρια 
Λύµατα εργοστασίων 
Φυτοφάρµακα

15

3η ∆ραστηριότητα
Οικολογικό αποτύπωµα

Φανταστείτε ότι είστε ένας Ροβινσώνας Κρούσος, ναυαγός σ' ένα έρηµο νησί: Ποιο θα έπρεπε
να είναι το µέγεθος του νησιού έτσι ώστε να µπορέσετε να ζήσετε αυτάρκης µακροπρόθεσµα
και να καλύψετε τις ανάγκες σας σε τροφή, θέρµανση, οικοδοµικά υλικά, πόσιµο νερό και
διαχείριση των αποβλήτων;

Το οικολογικό αποτύπωµα ενός ανθρώπινου πληθυσµού αποτελεί την επιφάνεια εδάφους και
ωκεανών που απαιτείται για να εξασφαλιστούν µε αειφόρο τρόπο οι πόροι που καταναλώνει
αυτός ο πληθυσµός και για να αφοµοιώσει τα πάσης φύσεως απόβλητα και απορρίµµατα.
Σε πλανητική κλίµακα, το οικολογικό αποτύπωµα της ανθρωπότητας ξεπέρασε τη φέρουσα
ικανότητα του πλανήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το 1999, αυτή η υπέρβαση ξεπέρασε
το 20%. ∆ηλαδή, εκείνη τη χρονιά, η διαθέσιµη παραγωγική επιφάνεια ανά άτοµο ανερχόταν στα
19 στρέµµατα, ενώ το οικολογικό αποτύπωµα ανά άτοµο τα 23.
Το οικολογικό αποτύπωµα των ΗΠΑ ανέρχεται στα 97 στρέµµατα ανά άτοµο, του Ηνωµένου
Βασιλείου στα 54, της Γαλλίας στα 52 και της Γερµανίας στα 47. Το δε οικολογικό αποτύπωµα των
πλούσιων χωρών είναι εξαπλάσιο των φτωχών. Για να ικανοποιηθεί µε αειφόρο τρόπο η κατανάλωση των βιοµηχανικών κοινωνιών, θα χρειάζονταν δύο πλανήτες.
Σύµφωνα µε µια άλλη µελέτη, ευτυχισµένη χώρα είναι εκείνη όπου οι κάτοικοι της φτάνουν σε
σχετικά µεγάλη ηλικία, χωρίς να καταναλώνουν υπερβολικά, και ζουν σε αρµονία µε τη φύση.
Η Γαλλία καταλαµβάνει την 129η θέση.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Βανουάτου, αρχιπέλαγος του Νότιου Ειρηνικού. Είναι η πιο
ευτυχισµένη χώρα στον κόσµο.
Εάν θέλετε να σώσετε τον πλανήτη, προπάντων µην πάτε εκεί...

4η ∆ραστηριότητα

Με αφορµή τη συχνή εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, γράψτε ένα άρθρο για την
εφηµερίδα του σχολείου ή της πόλης σας, που θα αναφέρεται στην συµβολή της ανθρώπινης
δραστηριότητας σε αυτά τα φαινόµενα.

5η ∆ραστηριότητα

Ζωγραφίζω ή σκιτσάρω µια εικόνα και γράφω ένα σύνθηµα για τη ρύπανση της ατµόσφαιρας
και την κλιµατική αλλαγή απ’ την ανθρώπινη δραστηριότητα.

16

6η ∆ραστηριότητα ( διεξάγεται στο χώρο του πεδίου)

∆ιάβρωση εδαφών - υπερβόσκηση - ερηµοποίηση
Εκτίµηση και µέτρηση της κλίσης της πλαγιάς
Κλίση µικρότερη από 10% o
µεταξύ 10% και 30% o
µεταξύ 30% και 50% o
µεγαλύτερη από 50% o

Εκτίµηση και µέτρηση του ποσοστού κάλυψης από Βλάστηση
Εκτίµηση ποσοστού κάλυψης από δέντρα ................ , από θάµνους .............. , από ποώδη,
φρύγανα κ.ά., µονοετή ή πολυετή .................
Εκτίµηση βάθους ριζών και εποµένως εδάφους που µπορούν να συγκρατήσουν
.....................................................
Έδαφος
Σε κλίση µεγαλύτερη από 50% χρειάζονται 400 χρόνια για να δηµιουργηθεί 1 εκ. εδάφους.
4 cm εδάφους παρασύρθηκαν λόγω της ραγδαίας βροχόπτωσης της 23ης Νοεµβρίου 1998.
(µε ύψος βροχής 108 mm σε 2 ώρες)
Προσανατολισµός της περιοχής Α,Β,Ν,∆.
Νότιος προσανατολισµός σηµαίνει µεγάλη ηλιοφάνεια αλλά και µεγάλη εξάτµιση.

Βροχοπτώσεις
Εκτίµηση της βροχόπτωσης: ετήσια, εποχιακή, µηνιαία καθώς και ραγδαιότητα βροχής

Με βάση τα παραπάνω µπορείτε να εκτιµήσετε πόσο έδαφος (φερτές ύλες) µπορούν να µεταφερθούν χαµηλότερα όταν συµβεί ραγδαία βροχόπτωση.
άν όλη η περιοχή ήταν φυτευµένη..................
αν η περιοχή είχε καεί.................
αν η περιοχή έχει υπερβοσκηθεί.................

Υπολογίστε πριν πόσα χρόνια δηµιουργήθηκε το έδαφος που παρασύρθηκε από την βροχόπτωση
της 23ης Νοεµβρίου 1998 και εκτιµήστε πόσο γόνιµο έδαφος κατέβηκε στη θάλασσα.

Ανθρώπινη παρέµβαση
Εκτίµηση της ανθρώπινης παρέµβασης σε συγκεκριµένα σηµεία της περιοχής

Υπερβόσκηση  , µπαζώµατα  , σκουπίδια ,
άλλο........................................................................................................................................

Οικοσύστηµα
Ανακαλύψτε βιοδηλωτικά ίχνη και εκτιµήστε αν είναι πλούσια ή φτωχή η βιοκοινότητα της περιοχής
.........................................................................................................................................
Με ποιούς τρόπους µπορεί να βελτιωθεί το οικοσύστηµα στη συγκεκριµένη περιοχή.

17

7η ∆ραστηριότητα

Kατασκευάζω το δικό µου προστατευτικό φράγµα χρησιµοποιώντας 10 σωστές
απαντήσεις:
(Τοποθετώ τον αριθµό της σωστής απάντησης στο
αντίστοιχο τετράγωνο του φράγµατος)

1.Aναδάσωση στις πλαγιές που κάηκαν
2.Mπάζωµα ρέµατος
3.Aπαγόρευση βόσκησης στις αναδασωµένες πλαγιές
4.Aπόθεση αδρανών υλικών στις όχθες
5.∆ηµιουργία οικισµού πάνω και δίπλα στο ρέµα
6.∆ηµιουργία παρόχθειας βλάστησης στο ρέµα
7.Kαθαρισµός ρέµατος από σκουπίδια
8.Eγκατάσταση βιοτεχνιών δίπλα στο ρέµα
9.Aλλαγή πορείας της κοίτης του ρέµατος
10.Περιοδικός καθαρισµός και έλεγχος ρέµατος
11.Eξόρυξη αδρανών υλικών από τις πλαγιές του
ρέµατος
12.Aφαίρεση παρόχθειας βλάστησης
13.Aπαγόρευση οικοδόµησης πάνω και δίπλα στο
ρέµα
14.∆ηµιουργία βοσκότοπων στις πλαγιές του ρέµατος
15.Προληπτικά αντιπληµµυρικά έργα κατά µήκος του
ρέµατος
16.∆ηµιουργία δρόµου και καταστροφή αναβαθµίδων
στις πλαγιές του ρέµατος
17.∆ηµιουργία φραγµάτων κοντά στο σηµείο
εκκίνησης του ρέµατος
18.Ξύλευση των δέντρων που βρίσκονται στις πλαγιές
του ρέµατος
19.∆ηµιουργία εθελοντικής οµάδας ελέγχου και προστασίας του ρέµατος
20.∆ηµιουργία αναβαθµίδων µε πετρότοιχους στις πλαγιές του ρέµατος

8η ∆ραστηριότητα
Φαινόµενο Θερµοκηπίου
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΜΗΣ

58 εκατ. χιλ.

+427

-212

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

108 εκατ. χιλ.

ΣΕΛΗΝΗ

150 εκατ. χιλ.

ΓΗ

150 εκατ. χιλ.

+58

-88

ΑΡΗΣ

228 εκατ. χιλ.

+27

-126

Α. Με βάση τις αποστάσεις και τις θερµοκρασίες του ΕΡΜΗ, της ΓΗΣ και του ΑΡΗ, να συµπληρώσετε

τις θερµοκρασίες της ΣΕΛΗΝΗΣ και της ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ.
Β. Με ποιο τρόπο και σε ποια ουράνια σώµατα εµφανίζεται το φαινόµενο του Θερµοκηπίου;
Γ. Με βάση τα παραπάνω ερωτήµατα τι απάντηση θα µπορούσατε να δώσετε το ερώτηµα:

“Είναι το φαινόµενο του Θερµοκηπίου που επιτρέπει την παρουσία ζωής στη Γη;”

18

9η ∆ραστηριότητα

...Πληµµυρισµένα σπίτια και καταστήµατα, κατεστραµµένα αυτοκίνητα και γεωργικά µηχανήµατα, αποκλει-

σµένοι δρόµοι από σωρούς µε πέτρες, χώµατα και λάσπες, συνθέτουν τη βιβλική καταστροφή που άφησε
πίσω της η φοβερή νεροποντή στη Στυλίδα.
Η όµορφη κωµόπολη πνίγηκε για 100.000.000 δραχµές στα λασπόνερα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά
του περασµένου καλοκαιριού, απελπισµένοι οι κάτοικοι µε ψήφισµα λαϊκών συνελεύσεων ζητούσαν, µέσω
της δηµοτικής αρχής, την κατασκευή τουλάχιστον τριών αγωγών όµβριων µέσα στην πόλη τους, «ώστε ν’
αποφευχθούν φαινόµενα πληµµύρων και σοβαρών ζηµιών σε ιδιοκτησίες».
Όµως και οι µαθητές της περιβαλλοντικής οµάδας του γυµνασίου της Στυλίδας είχαν επισηµάνει ότι είναι
ορατός ο κίνδυνος για καταστροφές από πληµµύρες σε πολυσέλιδη εργασία µε θέµα «Χείµµαροι και αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχη» που παρουσίασαν τον Μάιο του 1995 και βραβεύτηκε από το ΕΚΒΥ του Μουσείου Γουλανδρή.
Η δηµοτική αρχή υιοθέτησε πολλές από τις προτάσεις των µαθητών και ξεκίνησε µια προσπάθεια δεντροφύτευσης αλλά αγνοήθηκε από την πολιτεία όταν ζήτησε να κατασκευαστούν αντιπληµµυρικά έργα.
«Κατασκευάστηκαν µόνο 4 τσιµεντένια φράγµατα στη δυτική πλευρά της πόλης πάνω από το ΓυµνάσιοΛύκειο και το Κέντρο Υγείας. Αν µας είχαν δώσει άλλα 100 εκατ. θα είχε ολοκληρωθεί το έργο στην περιοχή» λέει ο αντιδήµαρχος Στυλίδας.
Υπολογίζεται ότι οι ζηµιές συνολικά θα ξεπεράσουν τα 3 δις δραχµές, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις των
µηχανικών του δήµου και της Νοµαρχίας Φθιώτιδας.
Ήδη µέχρι στιγµής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 σπίτια που έχουν υποστεί εκτεταµένες ζηµιές, εκ των
οποίων 10 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
Ολοκληρωτικά έχουν καταστραφεί και 10 καταστήµατα που ισοπεδώθηκαν απο τους ορµητικούς χείµαρρους όταν στο πέρασµα τους παρέσυραν πάνω από 75 αυτοκίνητα και γεωργικά µηχανήµατα, πέτρες και
χώµατα από τον καµένο ορεινό όγκο Κρεµµύδα πάνω από την κωµόπολη.
« Από θαύµα δεν θρηνήσαµε ανθρώπινες ζωές», λέει κάτοικος της περιοχής. « Η Στυλίδα γλίτωσε οριακά,
επειδή άντεξαν την πίεση των χειµάρρων τα σχολεία και το Κέντρο Υγείας, που λειτούργησαν ως αναχώµατα και προστάτευσαν τα πρώτα σπίτια της κωµόπολης»…..
Με βάση το παραπάνω δηµοσίευµα απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα:
1. Ποιά ήταν τα προβλήµατα που δηµιούργησε η πληµµύρα στη Στυλίδα ;
2. Ποιά ήταν ταφυσική καταστροφή βοήθησε στη δηµιουργία της πληµµύρας;
3. Με ποιο τρόπο οι µαθητές προειδοποίησαν για την επερχόµενη καταστροφή;
4. Τι µέτρα πήρε η ∆ηµοτική αρχή;
5. Τι βοήθησε να γλιτώσει η Στυλίδα από µεγαλύτερη καταστροφή;
6. Τι θα µπορούσε να αποτρέψει τις µεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η πληµµύρα
στη Στυλίδα;

10η ∆ραστηριότητα
Αναγνώριση νεφών

Παρατηρούµε τα σύννεφα και τα σχεδιάζουµε.

Σηµειώνουµε την ώρα και την ηµεροµηνία παρατήρησης..............................

Περιγράφουµε τα σύννεφα.

Μέγεθος:(µικρό, µεγάλο, ελαφρύ, βαρύ)......................................

Σχήµα :(φουσκωτό, σβώλος, λείο, ακανόνιστο)........................................

Χρώµα: (γκρί, µαύρο, λευκό, γαλακτόχρωµο)................................................

Έκφραση (καταθλιπτικά, όµορφα, διάσπαρτα).......................................

Άφησε ελεύθερη τη φαντασία. Με τι µοιάζουν;.....................................

Αφού συζητήσετε να καταλήξετε στην καλύτερη περιγραφή.

...............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful