DỰ BÁO LÃI LỖ

Tổng chi phí đầu tư
Tổng thị trường
Thị phần dự kiến

2,602,125,000

70%

Lượt khách dự kiến hàng ngày (trong tuần)
Lượt khách dự kiến hàng ngày (cuối tuần)
Sức mua bình quân dự kiến (người)

500
350
350
100
60,000

Doanh thu trong tuần
Doanh thu cuối tuần
Doanh thu tuần
Doanh thu bình quân ngày

105,000,000
12,000,000
117,000,000
16,714,286

Doanh thu tháng
Doanh thu năm

501,428,571
6,017,142,857

Doanh thu tháng
Doanh thu món ăn
Doanh thu thức uống

75%
25%

501,428,571
376,071,429
125,357,143

Giá vốn món ăn dự kiến
Giá vốn thức uống dự kiến

45%
20%

169,232,143
25,071,429

Lãi gộp theo tháng

307,125,000

Chi phí lương dự kiến
Chi phí mặt bằng
Chi phí khấu hao dư kiến
Chi phí trực tiếp dự kiến

2%
10%

108,000,000
125,000,000
6,142,500
30,712,500

25%

37,270,000
9,317,500

Lãi trước thuế
Thuế TNDN
Lãi ròng
Điểm hòa vốn

27,952,500
93 tháng
7.76 năm