P. 1
Kompania

Kompania

|Views: 4,268|Likes:
Published by Heroid
Krijimi i Filozofisë dhe Misionit të Kompanisë
Krijimi i Filozofisë dhe Misionit të Kompanisë

More info:

Published by: Heroid on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

Krijimi i filozofise dhe misionit te kompanise

Procesi i manaxhimit strategjik
Planifikimi strategjik

Krijimi i filozofisë së organizatës

Studimi dhe parashikimi i mjedisit Analiza konkurruese Analiza e mjedisit të brendshëm

Përcaktimi i misionit të organizatës

Kapitulli II

Formuli mi i objektivave dhe identifiki mi i alternati vave strategji ke

Zgjedhja dhe vlerësimi i alternativave strategjike Kapitulli VI

Kapituli III Kapitulli IV

Kapit. V

Zbatimi dhe vlerësimi i strategjisë

Zbatimi i strategjisë Kapitulli VII

Kontrolli i strategjisë Kapitulli VIII

Manaxhimi i ndryshimeve Kapitulli IX

Feedback

Pë rmbajt ja e kapitu llit
• • • • • • • • • • • Krijimi i vizionit të organizatës Përkufizimi i filozofisë së organizatës Formulimi i misionit të kompanisë Faktorët kyç të suksesit Kompetencat dalluese Formulimi i misionit në segmentet e organizatës Pse ka rëndësi misioni? Karakteristikat e një misioni efektiv Qëllimet e kompanisë Stakeholders të organizatës Etika e Biznesit

Vizioni, Misioni, Qëllimet, Objektivat

Ku biznesi është drejtuar? Si biznesi do të sillet? Nivelet e nevojshme për tu arritur Veprime specifike për tu ndërmarrë Rruga më e shkurtër për realizimin e objektivave Pasqyrimi i mjeteve, metodave, praktikave konkrete për zbatimin e strategjive

= =

Vizioni Misioni

=

Qëllimet

= =

Objektivat Strategjitë

=

Programet

Vizioni i organizatës
Një vizion është një realitet që nuk ka ardhur akoma. Vizioni i organizatës mund të quhet ndryshe edhe qëllimi strategjik.

Vizioni, strategjia dhe plani
Vizioni Filozofia (besimet, vlerat) Misioni (qëllimi i ekzistencës) Qëllimet (aspiratat)

Strategjitë

Planet

Figura 2.1: Roli i vizionit

Deklarimi i vizionit
Stadi i parë është hartimi i një vizioni realist të biznesit. Për këtë mjafton ti përgjigjeni pyetjes: nëse dikush vjen nga Marsi dhe viziton biznesin tuaj, çfarë ai do të shohë? Vizioni është një ëndër ose pikturë e të ardhmes së biznesit tuaj, ë bazuar në projekte realiste afatgjata, që mbështeten në situatën aktuale. Jonathan Swift ka thënë: Vizioni është arti i të parit të gjërave të padukshme.

Vizioni -2
Vizioni fillon me atë që një lider është më tepër i interesuar dhe është plotësisht i angazhuar për ta arritur. Një deklaratë efektive e vizionit duhet të ketë karakteristikat e mëposhtme: • Frymëzues: vizioni ynë është të jemi furnizuesi nr 1 i harduerëve. • I qartë dhe i gjallë: Ju duhet ta shihni atë. • Të pasqyrojë një të ardhme më të mirë - Çfarë do të fitojmë dhe çfarë do të humbasim?

Vizioni-3
“…Pozicioni në të ardhmen dhe vlera e organizatës tonë…”
Sukses për çdo student (shkolla) Sigurimi i shtëpive komforte (strehimi) Eficent, efektiv dhe ekonomik (sherbimi)

Shembull vizioni
“Vazhdojmë të luajmë rolin dhe përgjegjësinë tonë si iniciatorë dhe udhëheqës të tregut për 70 vjet, duke sjellë produkte të dobishme në treg, ndërkohë që kënaqim dhe promovojmë punonjësit dhe klientët”. A ju nxit kjo deklaratë për punë?

Shembull vizioni-2
Sikur të shpreheshim kështu? “ Me ndihmën e klientëve dhe stafit tonë në prodhojmë gjera të dobishme për jetën”.

Shembull Vizioni-3

Vizioni i SI FE :
Të ndihmojë njerëzit të realizojnë ëndrrat e tyre nëpërmjet edukimit me sipërmarrjen e lirë.

Vizioni i Coca Cola

Always and forever Coca Cola

Filozofia organizatës
Procesi i vlerësimit të filozofisë dhe vlerave të organizatës përfshin analizën e pesë elementëve të mëposhtëm:
• Vlerat personale të skuadrës planifikimit; • Vlerat e organizatës si një e tërë; • Filozofia e organizatës; • Kultura e organizatës; • Stakeholders të organizatës; së

Filozofia organizatës-2
Filozofia e organizatës përfshin vlerat, besimet dhe udhëzimet për mënyrën në të cilën organizata do të zhvillojë biznesin e saj. Ajo krijon marrdhëniet midis organizatës dhe stakeholdersve (pretendentëve) të saj: punonjësve, klientëve, aksionerëve, furnitorëve, qeverisë dhe publikut në përgjithësi.

Filozofia organizatës-3
• Çdo organizatë, me qëllim që të mbijetojë dhe të arrijë sukses duhet të ketë disa besime në të cilat ajo mbështet të gjitha politikat dhe veprimet e saj. • Faktori i vetëm më i rëndësishëm në suksesin e një organizate është mbështetja në këto besime. • Në rast se një organizatë ballafaqohet me sfidat e një mjedisi që ndryshon vazhdimisht, ajo duhet të jetë e përgatitur të ndryshojë çdo gjë brenda saj, me përjashtim të filozofisë së saj.

Filozofia organizatës-3
Filozofitë e organizatave të suksesshme përfshijnë besimet bazë të mëposhtme:
 Besimi në të qënit më i miri  Besimi në rëndësinë e individëve  Besimi në cilësinë dhe shërbimin superior  Besimi se shumica e anëtarëve të organizatës duhet të jenë novatorë.  Besimi në rëndësinë e komunikimit brenda organizatës.  Besimi në njohjen e rëndësisë së rritjes.

Filozofia e SIFE:
Më thuaj dhe do ta harroj, më trego dhe mund ta kujtoj, më përfshi dhe unë do të kuptoj.

Filozofia e Coca Cola
Një pjesë e suksesit të kompanisë bazohet në parimin: “Bota i takon te pakënaqurve”, që nënkupton:
• Ne nuk jemi kurre te kënaqur me atë që kemi arritur; • Ne duhet të frymëzohemi nga cfarë kemi për të realizuar • Ne duhet të kërkojmë vazhdimisht për dicka më të mirë

Vlerat e organizatës-1
– Janë besime të fuqishme që të mbajnë lidhur pas kompanisë. – Difrencojnë kompaninë tonë nga kompanitë e tjera. – Përcaktojnë si duhet të sillen punonjësit.

Vlerat e organizatës-2
Për përcaktimin e vlerave të organizatës liderat duhet ti përgjigjen pyetjeve:
• Cilat janë vlerat tona? • Çfarë është e rëndësishme në organizatën tonë? • Si po punojmë sëbashku? Këto pyetje janë të rëndësishme në një organizatë me 5 apo 5000 punëtorë.

Vlerat e organizatës-3
Harley Davidson i përshkruan vlerat e kompanisë si më poshtë: Trego të vërtetën Ji i ndershëm Mbaji premtimet Respekto individët Inkurajo kuriozitetin intelektual

• • • • •

Vizioni dhe Misioni
Deklarata e misionit i përgjigjet pyetjes Deklarata e vizionit i përgjigjet pyetjes

“Cili është biznesi juaj?”

“Cfarë ne dëshërojmë të bëhemi?”

Misioni i organizatës
Misioni i organizatës përcakton:
• PSE organizata ekziston, • ÇFARE funksionesh ajo kryen, • për CILIN do ti kryejë , • dhe SI do ti plotësojë këto funksione. Ndërsa vizioni është diçka që duhet përceptuar, misioni është diçka që duhet arritur.

“Në cfarë biznesi ne jemi?” Një organizatë duhet ta përkufizojë biznesin nga:
Lloji i konsumatorëve që ajo dëshëron ti shërbejë Nevojat e klientëve që ajo dëshëron të kënaqë Mjetet apo teknologjia me të cilat ajo do të kënaqë këto nevoja

Misioni i organizatës-3
Çfarë? (Nevojat e klientëve;
Produktet ose shërbimet)

PSE?

Si? (Aktivitetet, Teknologjitë)

Cili? (Klientët ose grupet e klientëve)

Misioni i Ministrisë së Mjedisit
Të luajë një rol udhëheqës në rritjen e cilësisë së qënieve njerëzore, për gjeneratat e sotme dhe të ardhme, duke harmonizuar ndërveprimin e njeriut me mjedisin. Ministria ofron dhe nxit bashkëpunimin midis gjithë stakeholders të cilët ose shprehin vullnetin e tyre për të bashkëpunuar, ose kanë përgjegjësi në mbrojtjen e mjedisit. Ministria punon për një zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik të vendit.

Faktorët kyç të suksesit
• • • • • • • • Produkti i ofruar. Tregu i synuar. Teknologjia. Prodhimi me kosto të ulët Operacionet. Metodat e shitjes/shpërndarjes. Burimet natyrore. Fitimi.

Elementët nevojshëm për formulimin e misionit
• Identifikimi i produktit, shërbimit apo funksionit primar të organizatës.  Identifikimi i tregut specifik ose i grup klientëve të organizatës.  Identifikimi i teknikave që përdoren për sigurimin e produktit, shërbimit apo marketingut.  Identifikimi i arsyeve të ekzistencës së organizatës.  Përcaktimi i faktorëve primarë të suksesit  Përcaktimi i kompetencës ose kompetencave dalluese  Rënia dakord për deklaratën e misionit.

Pse ka rëndësi misioni?

• Ndihmon në përqëndrimin e forcave për një
qëllim unanim

• Ndihmon në shmangjen e konflikteve • Shërben për racionalizimin e përgjithshëm të
burimeve

• Shërben si bazë për zhvillimin e objektivave të
organizatës

Si mund të një misio n

k rijo jmë efe ktiv?

• Një deklaratë misioni duhet të tregojë cili jeni ju, çfarë ju bëni dhe pse ju e bëni atë. • Një deklaratë misioni nuk është thjesht një plan, qëllim apo pjesë e relacioneve publike. • Një deklaratë misioni efektive duhej të realizohet me pjesëmarrjen e të gjithë antarëve të organizatës. • Deklaratat më të mira të misonit përbëhen nga tre deri katër fjali.

Si mund të krijojmë një mision ef ektiv?
vazh dim • Deklarata efektive të misionit kërkojnë kohë për tu hartuar - zakonisht një javë ose dy.
• Përpara se të hartonit deklaratën e misionit të organizatës tuaj, mund të studjoni misonet e disa organizatave të tjera. • Humori, sarkazma dhe cinizmi nuk duhet të jenë komponentë të një misioni efektiv. Më mirë do të ishte të përdornim koncepte të thjeshtësisë, ndershmërisë dhe barazisë.

Si mund të k rijo jmë një misi on efe ktiv?
vazh dim • Shmangni theniet që tregojnë se ju jeni “shumë i madh”, ofroni “cilësinë më të lartë”, apo “shërbimin më të mirë”. Përdorimi i këtyre koncepteve bën që ju mos të dalloni nga të tjerët.
• Deklaratat efektive të misionit nuk kërkojnë “ti vënë zjarrin botës”. Deklaratat agresive nuk janë të besueshme.

Si mund të një misio n

k rijo jmë efe ktiv?

vazh dim • Sigurohuni që misionin tuaj nuk e keni kopjuar nga ndonjë organizatë tjetër. Misioni duhet të pasqyrojë veprimtarinë e organizatës tuaj, jo të një organizate tjetër, sado e mirë qoftë.
• Sigurohuni që ju besoni në deklaratën e misionit. Nëse ju nuk besoni, ai do të jetë një gënjeshtër. Edhe të tjerët që punojnë me ju do të kuptojnë se ai është një gënjeshtër.

Si mund të një misio n

k rijo jmë efe ktiv?
vazh dim

• Rishikoni misionin periodikisht. • Sigurohuni që çdo anëtar i organizatës e njeh misionin. Shpërndani postera. Vendosini posterat kudo në organizatë, në sallën e mbledhjeve, etj.

Karakteristikat e një misioni efektiv
I orientuar nga tregu Realist Karakteristikat e nje misioni efektiv Kompetenca dalluese Ti pershtatet mjedisit Specifik

Motivues

Avantazhi konkurrues
Kur një kompani ka sukses në krijimin e një vlere për klientët, më të madhe se konkurrentët, atëhere kompania gëzon avantazh konkurrues në atë industri. Avantazhi konkurrues matet në krahasim me rivalët e industrisë.

Klientët Shefat ekzekutivë Bordi drejtorëve Aksionerët Punonjësit Misioni Furnitorët Qeveria Sindikatat Konkurrentët Pushteti lokal Publiku i gjerë

Figura 2. 3

Inputet e misionit të kompanisë.

Model i S takehol der
Institutet arsimore Te varferit Media Konkurrentet

Gjeneratat e te ardhmes

Aksioneret

Furnitoret

Qeveria

Klientet

Toka, Biosfera

Korporata

Shoqatat tregetare

Grupet fetare

Publiku

Punonjesit

Grupet e interesit

Stakeholders primare Stakeholders Secondare
Partite Politike Kreditoret Sindikatat

Figura 1.4

Konfliktet e interesave
• Një strategji e re supozon kërkon aktivitete të reja, duke frikësuar manaxherët. • Një projekt shkrirje me konkurrentin mund të konsiderohet i papranueshëm për sindikatat. • Projekti i shitjes me anë të internetit krijon konflikt me shpërndarësit tradicionalë. • Privatizimi i ndërmarrjeve publike con në konflikte sociale me punëtorët të cilët nuk duan të humbasin statusin e tyre.

Analiza e situatës
• • • • Bashkëbisedime me stakeholders Pyetësorë Analiza e të dhenave Leximi i raporteve dhe planeve të së ardhmes • Vlerësimi organizacional • Konferenca, vizita

Analiza e Stakeholders
• Cilët janë stakeholders kryesorë? • Cilat janë interesat (pretendimet) e secilit? • Cila është fuqia e secilit? • Cilat janë koalicionet e mundshme? • Cilat janë nevojat apo interesat që organizata ka ndaj çdo grupi stakeholders.

Analiza e stakeholders ka për qëllim ti përgjigjet disa pyetjeve:
• Kujt i përket problemi? • Cili do të përfitojë? • Cilat janë burimet e mundshme? • Cilat janë vështirësitë që do të ndeshim?

Qëllimet kryesore të analizës së stakeholders janë:
• Të adresojë aty ku duhet impaktet sociale të projekteve, politikave dhe strategjive. • Të identifikojë konfliktet e interesave dhe të hartojë strategjitë për minimizimin e tyre. • Të hartojë strategjitë e duhura për sigurimin e mbështetjes në zbatimin e projektit apo politikës.

Parashikueshmëria E ulët E lartë

E lartë

A
Pak probleme

B
Të paparashikueshëm por të manaxhueshëm

Fuqia

E ulët

C
Të fuqishëm por të parashikueshëm

D
Rrezik ose oportunitete të mëdha

Figura 2.4: Matrica Fuqi/Dinamizëm

Niveli i interesit I ulët I lartë

E lartë

A
Përpjekje minimale

B
Duhen mbajtur të informuar

Fuqia

C
E ulët Duhen mbajtur Të kënaqur

D
Lojtarët kyç

Figura 2.5: Matrica Fuqi/Interes

Problemet etike

 Në nivel makro,  Në nivel kompanie,  Në nivel individual

Këshilla praktike
Misioni
• Duhet përcaktuar një person përgjegjës për hartimin e mandateve (ligjeve dhe rregullave) formale dhe joformale të organizatës. • Më tej grupi bën analizën e stakeholders duke u bazuar në njerën nga matricat e shpjeguara në këtë kapitull. • Secili anëtar i grupit harton një deklaratë misioni në mënyrë individuale, dhe pastaj deklaratat individuale diskutohen në grup. • Pasi arrihet marrëveshja për deklaratën e misionit, ai duhet ti prezantohet të gjithë anëtarëve të tjerë të organizatës. Ai mund të shkruhet në postera të vendosura në vende të dukshme, në zyra, etj – duke u bërë një prezencë fizike në organizatë.

Krijimi i filozofisë dhe misionit të kompanisë

Përmbledhje

«Vizioni i një organizate është një pikturë e zmadhuar e asaj
çfarë udhëheqësi dëshëron që organizata të bëhet në të ardhmen. Vizioni ndërtohet nga tri elementë; misioni, qëllimet dhe filozofia e organizatës.

« Misioni i organizatës përcakton: Pse organizata ekziston, Çfarë funksionesh ajo do të kryejë, për Cilin do ti kryejë ato, dhe Si do t’i plotësojë këto funksione. « Kopetencat dalluese janë cilësi që ka organizata krahasuar me konkurrentët. Ato nënkuptojnë çfarë organizata jonë bën më mirë se të tjerët.

Krijimi i filozofisë dhe misionit të kompanisë
« Stakeholders të organizatës janë individë apo grupe që ndikojnë dhe ndikohen nga veprimtaria e organizatës. Në studimin e stakeholders duhet të kemi parasysh prioritetet dhe konfliktet e interesave. « Përgjegjësia sociale e organizatës ka të bëjë me obligimin e marrësve të vendimeve për të marrë vendime që nuk prekin interesat e shoqërisë « Etika përfshin rregullat dhe parimet që përkufizojnë vendimet dhe sjelljet e drejta dhe të gabuara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->