You are on page 1of 339
Antoni M.Plamitzer elektryczne Poprawione Wydawalctwa Naukowo-Techalezne Warszawa 1982 Opiniodawea wydania szbstego prof. dr hab. nk. Kiystym Pawlue Redaktor wydania siédmego Kazimierz Sikerskt Redaktor tchnicuny Begun! Marczok ‘Obladkg projektowal Andize] Kowalowski exp W sigéce omdniona podstawy teotelyeane oraz zasady dzisania {budowy maseyn elektrycanyeh {transformatorbw. Rozdzisly 113 sa poswigeane wprowadrenia w tematyke oraz wiadomosciom fotbinym © maseynach elektsycanyeh; rozdrialy pozostae kolejno ~ transformatorom, ‘maszyaomasynchroniezaym, maszynom sya ccuonicenyr, masayaom pradu stalego, prastwornicom oraz maszy- rom komutatorowgm radu przemiennego ‘Ksigdka jest pereenaczona dla indynierSw zaimugcy sie zngndnie- iam mateyn i napedbw ecktrycanyeh oraz dla stuent6w wydra~ Tw elektrycanych wyéseych sxk0l teehnicanyeh, Kigdkawydana 2 doteca Ministeretva Navld, Szkolnietwa Wy2szego { Technik Popreedaie wydanin: 1962, 1964, 1968, 1970, 1972, 1976 aya, A opsrght by Weedawnictna Naukowo-Technicane We se rei iasena 1962, 1982 cl ‘sat toe Say wt NM Printed in Poland ISBN 83-204-0408-8 t t 1 é I SPIS TRESCI Prasimowa do wydanis pierwszego . . . cero Prredmowa do wydania széstego ‘Wykaz ornaczes fiili. ‘Wiadomosil gst © maszynachelektryezyeh « . - 5 + « ‘adania oraz Kisyfikacja'maszyn 1 transformatordw ‘Opisywanie wiclkosc zmiennyeh: schematy, stzalki, wykresy ‘Umowy co do stralek napigcia, pra, stumienia'} macy w obwexlich stalego i zmienneg0 Spotoby stralkowania: Zxédlowy ($82) i odboraikowy ($80) Strzalki predkoich obrotowe) { moment, estawienie sbiorere Moe bierna; Kormpensacia mocy bieraeh Ziawiska wystepuiace w maszyaach | transformatorach Ziawiska clektromagnetyczne Bo Ziawiska indukej elektromagnetyezae) “iawiska eektrodyoamicane.. Ziawiska cieplne » Podstawowe rowndnia Uynamiki ukladGw napedow! Zaletnosei enerporyez0e Masiivodck pracy i zaseda edwracalnogei pracy maizyn elekteyermets Whaiciwotei ruchowe maszyn elekiryeznyeh Okreilanie wlaéeiwofe! rochowch Typowe charakterysty Straty i spravmots [Nagreewanie sig §stygnigeie maseynclektiyeznyet Kreyua nagrewania ‘Kraywa stygnicia ss. : Rodzaje pracy maszyn elekiryeznych Rodzaje budowy i chlodzenla maseyn elekyezrseh Dane enamionane, . - * Stany ustalowe {aleustloue w saasiynach elekteyznsch Zalelnosé wymiarSw mastyny od moment, mocy | predkosei obrotowe) ‘Transormatory Wiadomosei wstenne 2axady badowy Og6ine rOwnania transformatora “Transformator I-fazowy, muzwoleniowy ‘Transformator -fazomy, 2-urwojeniowy uw 8 1s ros mt ns us a2 33. Spis tresci Schematy zusteneze, rowoania podstawowe, wykresy wakazowe Charaktesstykt stanu jaloweso . . . 5 ‘Nictniowos obwodu eloktromagnetycenceos ‘tes tame a Moc zmamionova tensformatora. . Dllans mocy i pomiary w stanie jalowym . |... | > ‘Sian obtain Sehematy zastnze, rms psa, waktey wikstone Schemaly zastepize,r6wnania podstawowe, votes skezowe ‘Napiesie zwercia i prad zvarciony . . Dilans mocy, pomiary i charateryatyki stan wae ‘Whcivosei ruchowe transformatora prey obeiatenia ‘Praca prey Uy = const, f= const, I= const, cospa = vat race prey Uj = const, /= const, cove = const, La var Zmiennoss mapiecia ‘Teansformovanie w Ukiadach tsifazowych | ‘Teansformatory txfjazowe . =. Uklady i gsupy polgezed teansformtordw tdjfazomych Wylse lrniton rad, sun! ai Obeiatenie niesymetryeane Praca r6unolegln Regulaci napi Straty i sprawnoss Stany nieustalone Whhezanie transformatora Zoatce niewsalone tansformatora Pracpieta Transiormator tSjuzaajeniowy ‘Transformatory speciale, Autotransformator Preekiadaiki ‘Transformatory i ukfady transformalorbw do ziiany Tcaby foe Uwagi o transfomiatorach specialaych ose ee ‘Obmody magneigeane | elektryeme w masz ‘iene, Moment lektemagnetyerny ‘Rodzaje pOl magnetycenych | sposaby ich wytwarzania Pote stale... Pole pezenienne Dole wirjace « Wayojenia maizin beskomutatorowseh Topica indukowane w uzwojenin = . (Dreepiyw uzvojenia = : “Gestosé liniowa prada i oklad radu : Maszyay clektrycene Jako practworaiki elektromechanicane. 3 sleltromagnetyczne w mesnynach eletyeznyelt ss sv eee eee ee Analiza warunkOw ponstawania momentu elektrocnagnetyeznego oparia ‘na od aialyvaniu pol. ee Fi Masrany asynelronicme berkomutatorowe Wiadomose wstepne Stany pracy maszyny asynehroniceng} Zasaly budowy ‘Schemat zaslgpczy 1 rOwnania podstavowe Beg jalowy iomenty os am 291 296 296 30s 308, a2 31 Spis tresci 7 46 Stan aware oe eee eee tees 32 47. Praca pray obeigtenia” 2211) at 471, Wyreyhobowe TDL 24 472, “Hiluns mocy teat Seeeeeere ee sat 473, © Moment elekteomaenetsezny 34 ATA, Chaakterystyki rochowe 21212! hilt 33 475. Stbilosé pracy zspolbw nism wirlgeyeh LS LS oo 480 Romeh eee ee ee eeeeery esr 481, Unasionsine 222 T TT ETIITL 37 482. Rosruch silsikow pieneleniowgeh <= DT) 338 483, | Romuch stnikéw Klatkowgeh «|» oon 360 484, Siniki skbokotbkowe i dwokiatkowe 222! 2 302 49: © Regulacia predkosetobrotoue) 38 367 494. Usaghogbine see esse : 367 492. Zmiana exstottivoici zetia | 168 493, Zmiana iby par biegundw cnt 310 494. Zmiana rerstangi w ebwodeie wieika Be mm 495. Zmiana napieia zaslania sojana nt a5 496. Zmiana napieia w obwodsie wirnika a us 49:7, lnk pierceniowy dvustronnie masiany 2. : a £10, Nomnty vane pee wiz ee esha wimika 379 440. Momenty asyachronicene ss cee 380 4102, Momenty synchronicene 383 431." Pradnica asypehonierna 384 422. Mamowanie 388 4321. Uwashogétne 12) > : : 388 $122 Hamowanie 2e zwrotem enerit €o sieci (pradaicove) 388 4123, Hamowanie pray preesivwlgerniy ss sw 1 424. -Hamowanie peadem stalym (dynanicene) 3 413, Strty, speawnesé 1 wapSkeynnik rocy 398 414 Porbwnanie maseyny asynchroniene} 2 tansformatorem 400 415. Siik jednofazowry (Dezkomuatorowy) .« » » és a0 4116, Specine zastosowania mastyn asynehronicnyh 495 4161. Maszyna asynehronicma jako teansormator 0s 4162. Seay oe 03 4463. Wal letyezay 09 464. Spresioindukeyine an 447. Zwiska skostezne a2 5 Mastyny syncronione : as Sut. Wiadomesel watpne;typy rodzale tudowy as 511, Wykonanie maseyn syneroniczayeh a0 Zasndnienia paestreenno-crsowe 26 ies jntowy prada a Maseyna z wirnikiem cylindryeznym. oe ‘Maszyna nienasycona a Maszyna nasyeone 434 ‘Wihassivoseiruchowe pradnicy 2 wirikiem eytindyeenym 2 486 Praca maszyny nicnasycone) prey U = cons, f= coast, P= cons, e= var 436 Praca maszyny nienasycone) prey U = consi, f= const, f= const, P=vat 440 Chacakterstyka avarcia ; we 482 Gharakterstyea zewngtrana 455 Charaktenstyice reputed us