www.sakshieducation.

com

MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ òܵçÙÌŒæ&A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…
f¯]lÐ]lÇ & þ¯Œæ 2013

w
w
w
.s
ak
sh
ie
du
ca
ti
on
.c
om

_rt_Ð]lÇ çÜ…_MýS¯]l$ {ç³^èl$Ç…_¯]l "¯]l*Å‹ÜÒMŠæ': AÐðl$-Ç-MýS¯Œl ÐéÆý‡-ç³-{†MýS "¯]l*Å-‹Ü-Ò-MŠS' ´ë™èl-M>Ë… ¯ésìæ
"¯]l*Å-‹Ü-Ò-MŠS' ¿¶æÐ]l¯]l… ™ðlË$ç³# ¯]lË$ç³# _{™èl…™ø Ð]l¬{¨…-_¯]l ™èl¯]l _rt-_-Ð]lÇ çÜ…_-MýS¯]l$ 20-12, yìlòÜ…-ºÆŠ‡
24¯]l Ñyýl$-§ýl-Ë ^ólíÜ…¨. "¯]l*Å-‹Ü-Ò-MŠS' ™èl¯]l ™èl§ýl$-ç³Ç çÜ…_-MýS-˯]l$ GË-{M>t-°MŠS çÜ…_-MýS-Ë$-V>¯ól ¡çÜ$-MýS$
-Æ>-¯]l$…¨.
Dh-ç³#tMýS$ ™öÍ {ç³gê-Ððl*§ýl Æ>gêÅ…VýS…: Dh-ç³#tMýS$ ™öÍ {ç³gê-Ððl*§ýl Æ>gêÅ…VýS… ËÀ…-_…¨. ©° MøçÜ…
fÇ-W¯]l Æð‡çœ-Æð‡…-yýl…ÌZ {ç³fË$ Mö™èl¢ Æ>gêÅ…-V>-°MìS BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-´ëÆý‡$. 2012 yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 15, 22¯]l Æð‡…yýl$
§ýlÔ¶æ-Ë$V> °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l Æð‡çœ-Æð‡…-yýl…ÌZ Ð]lÊyìl…r Æð‡…yýl$ Ð]l…™èl$Ë Ð]l$…¨ KrÆý‡$Ï ©°MìS Ð]l$§ýlª™èl$
{ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. çœÍ-™éË A¯]l…-™èlÆý‡… A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ Ð]l¬ÈÞ Mö™èl¢ Æ>gêÅ…-V>°² ^èlrt…V> ^ólçÜ*¢ yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 25¯]l
yìl{MîSOò³ çÜ…™èlMýS… ^ólÔ>Æý‡$.
º*ÏÐŒl$-ºÆŠ‡Y ¼Í-Ķæ$-±ÆŠ‡Þ çÜ*`: º*ÏÐŒl$-ºÆŠ‡Y ¼Í-Ķæ$-±ÆŠ‡Þ çÜ*`ÌZ ÇË-Ķæ$¯ŒlÞ C…yýl-{ïÜt‹Ü ïÜG…yîl Ð]l¬MóSÔŒæ
A…»ê-±MìS 18Ð]l Ý릯]l… §ýlMìSP…¨. {ç³ç³…-^èl…ÌZ 100 Ð]l$…¨ A™èlÅ…™èl çÜ…ç³-¯]l$²-Ë™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l D
gê¼-™é¯]l$ º*ÏÐŒl$-ºÆŠ‡Y f¯]l-Ð]lÇ 2¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. C…§ýl$ÌZ Ððl$MìSÞ-MýS¯Œl sñæÍ-MýS-Ð]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯ŒlÞ ¨VýSYf…
sñæÌñæÃMŠSÞ O^ðlÆý‡Ã¯Œl M>ÆøÏ‹Ü íÜÏÐŒl$ A{VýS-Ýë¦-¯]l…ÌZ E¯é²Æý‡$. OÐðl${Mø-Ýë‹œt Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ ¼ÌŒæ VóSsŒæÞ, ¸ëÅçÙ¯Œl ÇOsñæÍ…VŠS çÜ…çܦ gêÆ> Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ BÐ]l*-°aÄñæ* KÆð‡tV> Ð]lÆý‡$-çÜV> Æð‡…yýl$, Ð]lÊyø Ý릯éÌZÏ °Í-^éÆý‡$.
C¯ðlÓ-‹Üt-Ððl$…sŒæ VýS$Æý‡$ ÐéÆð‡¯Œl ºòœ-sŒæMýS$ ¯éË$Vø Ý릯]l…, IMìSĶæ* Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ C…VýSÓ-ÆŠ‡‡-M>…-{´ë-§ŠlMýS$
AƇ¬§ø Ý릯]l… §ýlMìSP…¨.
õÜtsŒæ B‹œ ´ëË-ïÜ¢¯éMýS$ §ólÔ¶æ… çßZ§é: §ólÔ¶æ… çßZ§é MýS͵…-^é-˯]l² yìlÐ]l*…-yŠlMýS$ IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† Ý뫧é-Æý‡×æ
AòÜ…½Ï Ð]l$§ýlª-†-_a¯]l ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ ´ëË-ïÜ¢¯é {´ë«¨-M>Æý‡ çÜ…çܦ A«¨-M>-Ç-MýS…V> "õÜtsŒæ B‹œ ´ëË-ïÜ¢-¯é' A¯ól
õ³Æý‡$¯]l$ QÆ>Æý‡$ ^ólçÜ$-MýS$…¨. CMýSOò³ A°² A«¨-M>Æý‡ ç³{™éÌZÏ D õ³Æý‡$¯ól Ñ°-Äñæ*-W…-^é-Ë° A«§ýlÅ-„ýS$yýl$
Ð]l$çßæçŠl A»ê¾‹Ü B§ól-Ô>Ë$ gêÈ ^ólÔ>Æý‡$.
ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ {ç³Ð]l*-§é-ËOò³ yýlº*ÏÅ-D-G‹œ °Ðól-¨MýS: ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ {ç³Ð]l*-§é-˯]l$ G§ýl$-ÆøP-Ð]l-yýl…Oò³ Æý‡*´÷…¨…-_¯]l ÐéÇÛMýS °Ðól-¨-MýS¯]l$ gñæ±-Ðé-ÌZ° Ð]lÆý‡ÌŒæz GMýS-¯é-Ñ$MŠS ¸ùÆý‡ÐŒl$ (WEF) f¯]l-Ð]lÇ 8¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨.
C…§ýl$ÌZ {ç³ç³…-^èl…-ÌZ° {糫§é¯]l BǦMýS Ð]lÅÐ]l-çܦ-OÌñæ¯]l.. {»ñæhÌŒæ, O^ðl¯é, fÆý‡Ã±, C…yìlĶæ*, CrÎ, f´ë¯Œl,
íÜÓrj-Æ>Ï…yŠl, Æý‡ÚëÅ, ĶæÊMóS, AÐðl$-ÇM> §ólÔ>-ËMýS$ Æ>Å…MýS$Ë$ MóSsê-Ƈ¬…-_…¨. D °Ðól-¨MýS {ç³M>Æý‡… {ç³ç³…^èl…ÌZ BǦMýS {ç³Ð]l*-§é-˯]l$ G§ýl$-ÆöP¯ól ÝëÐ]l$-Æý‡¦Å…ÌZ ¿êÆý‡™Œl 9Ð]l Ý릯]l…-ÌZ¯]l*, ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ {ç³Ð]l*-§é˯]l$ G§ýl$-ÆøP-Ð]l-yýl…ÌZ 10Ð]l Ý릯]l…-ÌZ¯]l* E…¨. D gê¼-™éÌZ íÜÓrj-Æ>Ï…yŠl Ððl¬§ýlsìæ Ý릯]l…ÌZ °Í_…¨.
www.sakshieducation.com

gñæ±Ðé (íÜÓ-rj-Æ>Ï…-yŠl-)ÌZ fÇ-W¯]l ^èlÆý‡aÌZÏ D Ðól$Æý‡MýS$ A…X-M>-Æ>-°MìS Ð]l^éaƇ¬. BàÆý‡ Ð]lÅÆ>¦-ËMýS$ Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> {ç³^éÆý‡…: BàÆý‡ 糧é-Æ>¦Ë Ð]lÅÆ>¦-°MìS Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† ç³Æ>ÅÐ]l-Æý‡×æ M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$….3 ¼Í-Ķæ$¯Œl r¯]l$²Ë Bà-Æ>°² ¯]lçÙt-´ù-™èl$-¯]l²r$Ï.sakshieducation. ³ç …í³×îæ Ð]l§ýlª BàÆý‡… A«¨M. "Think-Eat Save-ReduceYour Food Print' A¯ól °¯é-§ýl…™ø f¯]l-Ð]lÇ 22¯]l D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*°² {´ëÆý‡…-À…-^éƇ¬. õœíÜ-Ķæ$ÌŒæ {MîSÐŒl$ Ð]l…sìæ ÐésìæÌZÏ E…r$…¨. 179 §ólÔ>-ÌZÏ D çÜÆó‡Ó ^ólíÜ…¨. ¯ðl§ýl-Æ>Ï…yŠlÞ. Ð]l*¯]l-íÜMýS Æý‡$VýSÃ-™èlË$. ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×ê-°MìS ¡{Ð]l Ð]l¬ç³š MýSÍ-W-çÜ$¢…¨.Sý …V> Ð]l–£é AÐ]l#-™ø…¨. C¨ GË-{MìSt-MýSÌŒæ íÜÓ^ŒlË$. GÇ-{†-Ķæ*Ë$ _Ð]lÇ Ð]lÊyýl$ Ý릯éÌZÏ °Í-^éƇ¬. E™èlµ†¢ Ýë¦Æ‡¬ÌZ A…sôæ ³ç …yól ^ør. Aº$-§é-½ÌZ fÇ-W¯]l IRENA Æð‡…yýl$ ÆøkË ÐéÇÛMýS çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…ÌZ D AsêÏ-‹Ü¯]l$ Ñyýl$-§ýlË ^ólÔ>Æý‡$. £ýlÆ>Ã-Ò$-rÆý‡$Ï. {´ëòÜÜí.sakshieducation. _¯]l² í³ËÏ-ËMýS$ D Ð]l¬ç³š ¡{Ð]l…V> E…r$…¨. ç³#¯]l-ÇÓ-°-Äñæ*VýS C…«§ýl¯]l {ç³ç³…^èl AsêÏ‹Ü BÑ-çÙP-Æý‡×æ: ç³#¯]l-ÇÓ-°-Äñæ*VýS C…«§ýl-¯é-ËOò³ {ç³ç³…^èl AsêÏ-‹Ü¯]l$ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ç³#¯]l-ÇÓ-°-Äñæ*VýS C…«§ýl¯]l çÜ…çܦ (IRENA) f¯]lÐ.com . C…§ýl$MýS$ §éÇ-¡-çÜ$¢¯]l² AË-Ðé-rϯ]l$ Ð]l*Æó‡a E§ólª-Զ慙ø D {ç³^éÆý‡… ^ólç³-sêtƇ¬.c om ´ë§ýl-Æý‡çÜ… °Ä¶æ$…-{™èl-×æOò³ Jç³µ…§ýl…: à°-MýS-Æý‡-OÐðl$¯]l ´ë§ýl-Æý‡çÜ… Ñ°-Äñæ*-V>°² ç³Ç-Ñ$™èl… ^ólçÜ*¢ Æý‡*´÷…¨…_¯]l Jç³µ…-§é°² 140 §ólÔ>Ë$ A…X-MýS-Ç…-^éƇ¬. A°² Ñ«§é-OÌñæ¯]l ç³#¯]l-ÇÓ-Äñæ*VýS C…«§ýl¯]l Ð]l¯]l-Æý‡$Ë çÜ$íܦÆý‡ Ñ°-Äñæ*-V>-°MìS {´ë^èl$Æý‡Å… MýS͵…-^ól…-§ýl$MýS$ D çÜ…çܦ ç³° ^ólçÜ$¢…¨. ™èl$ÆŠ‡P-Ððl$-°-Ý릯Œl. ç³{†M> õÜÓ^èleÌZ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ 14-0Ð]l Ý릯]l…: {ç³ç³…^èl ç³{†M> õÜÓ^ée çÜ*`ÌZ ¿êÆý‡™Œl 14-0Ð]l Ý릯]l…ÌZ °Í_…¨. »ŸVýS$Y¯]l$ Ð]l$…yìl…^ól ѧýl$Å™Œl. "Ç-´ù-Æý‡tÆŠ‡Þ Ñ™Œl LsŒæ »ZÆý‡z-ÆŠ‡Þ' A¯ól çÜ…çܦ f¯]l-Ð]lÇ 30¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíܯ]l "2-0-13 Ð]lÆý‡ÌŒæz {ò³‹Ü {ïœyýl… C…yðl-MŠSÞ' D ÑçÙĶæ*°² õ³ÆöP…¨. Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ çÜ…çܦË$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> {ç³^é-Æ>°² ^ólç³-sêtƇ¬. www. íÜÐðl$…sŒæ MýSÆ>Ã-V>-Æ>Ë ¯]l$…_ GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$-§ýl-Ë-Ð]l#-™èl$…¨.www. Aº$§é½ MóS…{§ýl…V> 20-11. Ð]lÅÆ>¦-Ë$V> Ð]l¨-Í ÐólĶæ$yýl… M>Æý‡-×æ…V> {糆 Hsê 1. CMýSPyýl §ýlÔ>-»êª-Ë$V> {ç³fË$ ´ë§ýl-Æý‡çÜ {糿ê-Ðé-°MìS ¡{Ð]l…V> VýS$Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$.l] Ç 13¯]l BÑ-Ùç P-Ç…-_…¨. ©° ÑË$Ð]l {糆 çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… JMýS {sìæÍ-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï. ºË$¾Ë$. ©° {糿êÐ]l… Ð]lËÏ Ô¶æÈÆý‡ ÆøVýS °Æø-«§ýlMýS Ð]lÅÐ]lçܦ §ðlº¾-†…-r$…¨. ÑçÙ-™èl$-ËÅ-OÐðl$¯]l ´ë§ýl-Æý‡-Ýë°² MìSÓMŠS -íÜ-ËÓ-ÆŠ‡V> MýS*yé õ³ÆöP…-sêÆý‡$. Ô>ÓçÜ-MøÔ¶æ çÜÐ]l$-çÜÅË$ ™èlÌñæ-™èl$¢-™éƇ¬.. BàÆý‡.ÌZ IRENA HÆ>µ-Osñæ…¨.s ak sh ie du ca ti on . ´ë§ýl-Æý‡-çÜ… Ñ°Äñæ*VýS…Oò³ {ç³ç³…-^èl…ÌZ ^èlrt-º-§ýl®…V> MýSr$t-º-yé-ÍÞ¯]l Ððl¬rt Ððl¬§ýlsìæ Jç³µ…§ýl… C§ól. E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ*. í³…yýlçܦ ÕÔ¶æ$-Ð]l#Ë$. ¯éÆó‡ÓË$ Ððl¬§ýlsìæ Ð]lÊyýl$ Ý릯éÌZÏ E…yýlV>. OÐðl$°…VŠS.com w w w . ©°² "Minamata Convention on Mercury-'V> í³Ë$-Ýë¢Æý‡$. C¨ BĶæ* §ólÔ>ËMýS$ ™èlÐ]l$ ç³#¯]l-ÇÓ-Äñæ*VýS C…«§ýl¯]l ÝëÐ]l$-Æ>¦Å-°MìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l çÜÐ]l*-^é-Æ>°² A…§ýl$-»ê-r$ÌZ E…^èl$™èl$…¨. ç³Ð]l¯]l(wind) Ð]l¯]l-Æý‡$-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l çÜÐ]l*-^éÆý‡… E…¨. {ç³çÜ$¢™èl… C…§ýl$ÌZ ÝûÆý‡. C¨ Ð]l*¯]lÐ]l BÆø-V>Å-°MìS. Ñ$¯]l-Ð]l$sê A¯ól¨ f´ë-¯Œl-ÌZ° ç³rt×æ…. ©° {ç³M>Æý‡… 휯éÏ…yŠl.…VŠS.

www.s ak sh ie du ca ti on . -A-¯ól-MýS Câ¶æ$Ï §ðlº¾-†¯é²-Ƈ¬.c om Ýù-Ë-Ð]l$-¯Œl ©Ð]l#-ÌZÏ ¿¶æ*MýS…ç³…: §ýl„ìS-×æ ç³íÜ-íœ-MŠS-ÌZ° ÝùË-Ð]l$-¯Œl ©Ð]l#-ÌZÏ íœ{º-Ð]l-Ç 6¯]l 8. ¯]lïÙ§ŠæMýS$ ¿êÆý‡™èl §ú™èlÅ M>Æ>ÅËĶæ$…ÌZ B{Ô¶æĶæ$…: Ð]l*ΪÐ]l#Ë Ð]l*i A«§ýlÅ„ýS$yýl$ Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ ¯]lïÙ§Šæ Ð]l*ÌôæÌZ° ¿êÆý‡™èl §ú™èlÅ M>Æ>ÅËĶæ$…ÌZ íœ{ºÐ]lÇ 13¯]l B{Ô¶æĶæ$… ´÷…§éÆý‡$. VýS™èl 600 Hâ¶æÏÌZ ´ù‹³ ™èl¯]l 糧ýlÑMìS Æ>i¯éÐ]l* ^ólĶæ$yýl… C§ól ™öÍÝëÇ.0 ¡-{Ð]l-™èl-™ø ¿êÈ ¿¶æ*MýS…ç³… çÜ…¿¶æÑ…_…¨.sakshieducation. D ©Ð]l#ÌZÏ 5. AW²--ç³-Æý‡Ó-™é-Ë$ çÜ…¿¶æ-Ñ-çÜ$¢…sê-Ƈ¬. -Æý‡-Ðé-×ê-MýS$ A…™èl-Æ>-Ķæ$… MýSÍ-W…¨. D AM>yðl-Ò$-MìS Mö™èl¢-V> 69 Ð]l$…¨° G…í³-MýS ^ólĶæ$-V> A…§ýl$-ÌZ 8 Ð]l$…¨ ¿êÆý‡-¡-Ķæ$ AÐðl$--Ç-MýS-¯Œl-Ë$ E¯é²-Æý‡$. {糆-Úët-™èlÃ-MýS-OÐðl$-¯]l D AM>yðlÒ$-ÌZ ѧól-Ö çÜ¿¶æ$Å-yìl-V> BĶæ$-¯]l-¯]l$ G…í³MýS ^ólíÜ-¯]l-r$Ï íœ{ºÐ]l-Ç 9¯]l {ç³MýS-sìæ…^é-Æý‡$.ÐéÇ-MìS D çÜ¿¶æÅ-™èlÓ… MýS͵-Ýë¢-Æý‡$. ´ù‹³ AçÜË$õ³Æý‡$ gZòÜ‹œ Æ>sìæj…VýSÆŠæ. AÐðl$-Ç-M> C…f-±-Ç…VŠS AM>--yðl-Ò$-ÌZ Æý‡™èl¯Œæ sêsê-MýS$ çÜ¿¶æÅ-™èlÓ…: {糆-Úët-™èlÃ-MýS AÐðl$-Ç-M> ¯ól-çÙ-¯]l-ÌŒæ AM>-yðl-Ò$ B‹œ C…f--±-Ç…VŠS-ÌZ sêsê {VýS*‹³ VúÆý‡-Ð]l ObðlÆý‡Ã-¯Œl Æý‡™èl-¯Œl -sê-sê-MýS$ çÜ¿¶æÅ-™èlÓ… §ýlMìSP…¨.000 f¯é-¿ê E…¨. ÆøyŠl IÌê…yŠl Æ>Ú‰ëË$ D ™èl$¸ë¯]l$MýS$ VýS$Æý‡-Ķæ*Å-Ƈ¬. ¯]lïÙ§ŠæMýS$ Ð]l*ΪÐ]l#ÌZÏ° MøÆý‡$t AÆð‡‹Üt ÐéÆð‡…sŒæ gêÈ ^ólíÜ…¨.com .52. C…™èlMýS$Ð]l¬…§ýl$ 1415ÌZ ´ù‹³ {VðSVýSÈ&12 Æ>i¯éÐ]l* ^ólÔ>Æý‡$. A§ól çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ www.com AÐðl$-Ç-M>-ÌZ "¯ðl-Ððl*-' ™èl$¸ë-¯]l$: DÔ>-¯]lÅ AÐðl$-Ç-M>-ÌZ íœ-{º-Ð]l-Ç 8¯]l çÜ…¿¶æÑ…_-¯]l Ð]l$…^èl$ ™èl$¸ë-¯]l$ ™éMìS-yìlMìS I-§ýl$-VýS$-Æý‡$ Ð]l$Æý‡-×ìæ…^é-Æý‡$. MýS¯ðlMìSt-MýS-sŒæ. C…f--±-Ç…VŠSÌZ A™èl$Å-¯]l²-™èl Ýë¦Æ‡¬-ÌZ MýS–íÙ ^ólíܯ]l. {MìSÑ$¯]lÌŒæ MøÆŠæt fyìlj° °Æý‡¾…«¨…_¯]l MóSçÜ$ÌZ Ñ^éÆý‡×æMýS$ àfÆý‡$M>MýS´ùÐ]lyýl…™ø BĶæ$¯]lOò³ AÆð‡‹Üt ÐéÆð‡…sŒæ gêÈ AƇ¬…¨. ™öÑ$è Ð]l$…¨ Ð]l$Æý‡-×ìæ…^é-Æý‡$. MðS¯]l-yé-™ø ´ër$ ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡P.sakshieducation. 85 Hâ¶æÏ »ñæ¯]lyìlMŠæt Ð]l–§é®ç³Å… Ð]lËÏ Æ>i¯éÐ]l* ^ólçÜ$¢¯]l²r$Ï ÐésìæMýS¯ŒæÌZ íœ{ºÐ]lÇ 11¯]l ™ðlÍ´ëÆý‡$. -©-°-Ð]l-ËÏ ç³íÜ-íœ-MŠS ¡Æý‡…ÌZ _¯]l²´ë-sìæ çÜ$¯é-Ò$ AË-Ë$ ^ðlË--Æó‡-V>-Ƈ¬. D Ð]l$…^èl$ ™èl$¸ë-¯]l$-MýS$ "¯ðl-Ððl*-' A° õ³Æý‡$ ò³sêt-Æý‡$. ѧýl$Å-™Œl çÜÆý‡-çœ-Æ>. Æ>i¯éÐ]l* {ç³MýSsìæ…_¯]l ´ù‹³ »ñæ¯]lyìlMŠæt&16: ÆøÐ]l$¯Œæ MóS£ýlÍMŠæ Ð]l$™é«¨ç³† ´ù‹³ »ñæ¯]lyìlMŠæt& 16 ™èl¯]l 糧ýlÑMìS íœ{ºÐ]lÇ 28¯]l Æ>i¯éÐ]l* ^ólĶæ$¯]l$¯]l²r$Ï {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$. 2007ÌZ ÝùËÐ]l$¯Œl ©Ð]l#-ÌZÏ 8. 19-6-0ÌZ CÆý‡$ §ólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ MýS$¨-ǯ]l íÜ…«§ýl$ fÌêË Jç³µ…§ýl… {ç³M>Æý‡…& ¿êÆý‡™Œl MìSçÙ-¯Œl-VýS…VýS ¯]l¨ ±sìæ° fË-Ñ-§ýl$Å™Œl E™éµ-§ýl-¯]lMýS$ ™èlÆý‡-Í…-^èl$-Mø-Ð]l-^èla° õ³ÆöP…¨. ©…™ø BĶæ$¯]l AÆð‡‹Üt ¿¶æĶæ$…™ø ¿êÆý‡™Œæ B{Ô¶æĶæ$… MøÆ>Æý‡$. A¯ól-MýS ÑÐ]l*-¯é-Ë-¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólÔ>-Æý‡$. 100 {V>Ð]l*-Ë$ çÜ$¯é-Ò$ «§ésìæMìS VýS$Æý‡-Ķæ*Å-Ƈ¬.0 ¡{Ð]l-™èl-™ø çÜ…-¿¶æ-Ñ…_-¯]l ¿¶æ*MýS…ç³… Ð]lËÏ 52 Ð]l$…¨ -Ð]l$-Æý‡-×ìæ-…^é-Æý‡$. D {´ëgñæMŠSt MøçÜ… MìSçÙ-¯Œl-VýS…VýS ¯]l¨ (´ë-MŠSÌZ ±Ë… ¯]l¨) ±sìæ° fË-Ñ-§ýl$Å™Œl ´ëÏ…r$MýS$ ™èlÆý‡-Í…-^ól…-§ýl$MýS$ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ çßæMýS$P…-§ýl° ™ðlÍ-í³…¨. 1927ÌZ fÆý‡Ã±ÌZ f°Ã…^éÆý‡$. ÝùËÐ]l$¯ŒlÞ-ÌZ 200 Oò³V> ©Ð]l#-Ë$-¯é²-Ƈ¬. ÝùË-Ð]l$¯Œl ©Ð]l#-Ë$ "Ç…VŠS B‹œ -Oòœ-ÆŠ‡-' gZ¯Œl-ÌZ ¿êVýS…V> E¯é²-Ƈ¬. "MìS-çÙ-¯Œl-VýS…-VýS' ±sìæOò³ ¡Æý‡$µ: ¿êÆý‡-™Œl-&-´ë-MìS-Ýë¦-¯ŒlË Ð]l$«§ýlÅ MìSçÙ-¯Œl-VýS…VýS fË-Ñ-§ýl$Å™Œl {´ëgñæMŠSt ÑçÙ-Ķæ$…ÌZ ™èlÌñ憢¯]l ÑÐé-§é-°MìS ¯ðl§ýl-Æ>Ï…-yŠlÞ-ÌZ° ¨ õßæVŠSÌZ E¯]l² A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ BǾ-{sôæ-çÙ¯Œl MøÆý‡$t ™ðlÆý‡-¨…-_…¨. D {´ë…™èl…ÌZ ¿¶æ*MýS…´ë-Ë$. Ð]l$Ýë-^èl$-òÜ-sŒæÞ. w w w . ÐólÌê-¨ Ð]l$…¨ °Æ>-{Ô¶æ-Ķæ¬-Ë-Ķæ*Å-Æý‡$.

D ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ ¿êVýS…V> B §ólÔ¶æ gê¡Ä¶æ$ ¨¯ø-™èlÞÐ]l Ðólyýl$-MýSÌZÏ Ð]l¬QÅ A†-¤V> {ç³×æ»Œæ ´ëÌŸY¯é²Æý‡$. O^ðl¯é A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> h¯Œl-í³…VŠS »ê«§ýlÅ-™èlË$: O^ðl¯é A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> i h¯Œl-í³…VŠS Ð]l*Ça 14¯]l 糧ýlÒ »ê«§ýlÅ-™èlË$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$.com . w w w . B §ólÔ¶æ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ ï³ç³#ÌŒæÞ M>…{VðS‹Ü (G-¯Œl-ï³-ïÜ) G¯]l$²-MýS$…¨. Ð]lÊyýl$-ÐólË Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ VýSË O^ðl¯é ´ëÆý‡Ï-Ððl$…r$ (¯ól-çÙ-¯]lÌŒæ ï³ç³#ÌŒæÞ M>…{VðS-‹Ü) h¯Œl-í³…-VŠS¯]l$ §ólÔ>-«§ýlÅ-„ýS$-yìlV>. Ñ$Ë-rÈ MýSÑ$-çÙ¯Œl ObðlÆý‡Ã-¯ŒlV> G¯]l$²-MýS$…¨.s ak sh ie du ca ti on . D Hyé¨ _Ð]l-ÆøÏV> MýS±çÜ ±sìæ {ç³Ðéçßæ… Ýë¦Æ‡¬° QÆ>-Æý‡$ -^ólçÜ*¢ ™èl$¨ ¡Æý‡$µ ÐðlË$-Ð]l-Ç-Ýë¢-Ð]l$° ™ðlÍ-í³…¨. yìlç³NÅsîæ `‹œ-˯]l$ ^ólÇa…¨. www. Ðé×ìæ-fÅ…Oò³ °õÙ«§ýl… Ñ«¨çÜ*¢ B…„ýS-˯]l$ Ð]l$Ç…™èl MýSv-¯]l-™èlÆý‡… ^ólíÜ…¨. 20-06. A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ A…Ô>-ËOò³ ÐéÇ™ø ^èlÇa…-^éÆý‡$.com ´ëMŠS Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ {ç³Äñæ*-f-¯éË §ýl–ÚëtÅ D ¯]l¨ÌZ MýS±çÜ ±sìæ {ç³Ðéçßæ… E…yólÌê ^èl*yé-ÍÞ¯]l »ê«§ýlÅ™èl ¿êÆý‡-™ŒlOò³ E…§ýl° õ³ÆöP…¨.c om E™èl¢Æý‡ MöÇ-Ķæ*Oò³ IÆ>çÜ B…„ýSË$: IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† ¿¶æ{§ýl™é Ð]l$…yýlÍ Ð]l*Ça 7¯]l E™èl¢Æý‡ MöÇ-Ķæ*Oò³ B…„ýS˯]l$ Ð]l$Ç…™èl MýSv-¯]l-™èlÆý‡… ^ólíÜ…¨. Ð]l$à ÑÝù¹-r… (Big Bang) A¯]l…-™èlÆý‡… fÇW¯]l ÑÔ¶æÓ ç³Ç×êÐ]l$…. CÆý‡$ §ólÔ>Ë$ ¯]l¨ {ç³Ðéà-°MìS çÜ…º…-«¨…-_¯]l ™égê VýS×ê…-M>Ë$ A…¨õÜ¢. AÌêVóS. Ð]l*Ç-çÙ-‹Ü-ÌZ° ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ B‹œ Ð]l*Ç-çÙ‹Ü {ç³×æ-»ŒæMýS$ VúÆý‡Ð]l yìl{X (yé-MýStÆŠ‡ B‹œ Üí ÑÌŒæ Ìê)° {糧é¯]l… ^ólÜí …¨. íœ{º-Ð]l-ÇÌZ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l A×æ$ ç³È-„ýS-ËMýS$ {糆V> {糆-´ë-¨…-_¯]l B…„ýSË ¡Æ>Ã-¯é-°MìS ¿¶æ{§ýl™é Ð]l$…yýlÍ HMýS-{X-Ð]l…V> BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-í³…¨. VðSÌê-MîSÞ-˯]l$ MýS*yé ÌZ™èl$V> ç³ÇÔZ-«¨…^èl-yé-°MìS Eç³-Äñæ*-VýS-ç³yól Ô¶æMìS¢-Ð]l$…-™èl-OÐðl$¯]l Ðól«§ýl-Ô>Ë (Observatory)¯]l$ _Î A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ òÜ»ê-íÜt-Ķæ$¯Œl í³¯ðlÆ> ArM>Ð]l* Gyé-ÇÌZ Ð]l*Ça 13¯]l {´ëÆý‡…-À…^éÆý‡$. MðSMìS-Ķæ*…VŠS õ³Æý‡$¯]l$ {糫§é° 糧ýl-ÑMìS A«¨-M>Æý‡ MýSÐ]lÊÅ-°‹Üt ´ëÈt B‹œ O^ðl¯é (ïÜ-ï³-ïÜ) {糆-´ë-¨…^èlV>. {´ë…¡Ä¶æ$. ¯éË$VýS$ ¯ðlËË {MìS™èl… BĶæ$¯]l O^ðl¯é MýSÐ]lÊÅ-°çÜ$t ´ëÈt (ïÜ-ï³-ïÜ) {糫§é¯]l M>Æý‡Å-§ýl-ÇØV> G°²-OMðS¯]l çÜ…VýS† ™ðlÍ-íÜ…§ól. {VýSàË ç³#r$tMýS Ð]l…sìæ ÐésìæOò³ MýS*yé D Ðól«§ýl-Ô>-Ë™ø Mö™èl¢ ÑÐ]l-Æ>Ë$ ™ðlË$-çÜ$Mø-Ð]l-^èla° ç³ÇÔZ-«§ýl-MýS$Ë$ ¿êÑçÜ$¢-¯é²Æý‡$. {sôæyìl…VŠS MýS…ò³±. ¯]l„ýS-{™éË$.. MöÇĶæ* OÐðl$°…VŠS yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ {sôæyìl…VŠS M>Æöµ-Æó‡-çÙ¯Œl A«¨-糆. O§ðlÓ´ë-„ìSMýS. {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† ¯]lÒ-¯Œl-^èl…{§ýl Æ>ÐŒl$-VýS*-Ë-ÐŒl$-Ë™ø ÐólÆó‡Ó-Æý‡$V> ¿ôæsîæ AĶæ*ÅÆý‡$. 09ÌZ A×æ$ ç³È-„ýSË ™èlÆ>Ó™èl E™èl¢Æý‡ MöÇ-Ķæ*Oò³ Ñ«¨…-_¯]l B…„ýSË MýS…sôæ {ç³çÜ$¢™èl B…„ýSË$ MýSv-¯]l-OÐðl$-¯]lÑ.. IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† °õÙ-«¨™èl gê¼-™éÌZ {糿¶æ$™èlÓ OòܯŒlÞ AM>-yýlÒ$. Æ>çÙ‰-糆 Ð]l*Ç-çÙ‹Ü ç³Æý‡Å-r¯]l: ¿êÆý‡™èl Æ>çÙ³ç-‰ † {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj Ð]l*Ça 11 ¯]l$…_ 13 Ð]lÆý‡MýS$ Ð]lÊyýl$ ÆøkË-´ër Ð]l*Ç-çÙ-‹ÜÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$. D Ðól$Æý‡MýS$ íœ{º-Ð]lÇ 18¯]l ´ë„ìSMýS ¡Æý‡$µ¯]l$ C_a…¨. B §ólÔ¶æ »êÅ…MìS…VŠS. ÑÔ¶æÓ ÔZ«§ýl¯]lMýS$ A†ò³§ýlª Ðól«§ýlÔ>Ë: ÑÔ¶æÓ…ÌZ° çÜ$§ýl*Æý‡ {´ë…™èl ¯]l„ýS-{™éË$.sakshieducation. Æ>MýS-´ù-MýSË$.www.sakshieducation. O^ðl¯é ¯]l*™èl¯]l {糫§é-¯]l-Ð]l$…-{†V> Î MðSMìS-Ķæ*…VŠS Ð]l*Ça 15¯]l G°²-MýSĶæ*ÅÆý‡$.. Ñ$Ë-rÈ MýSÑ$-çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã-¯ŒlV> MýS*yé BĶæ$¯]l »ê«§ýlÅ-™èlË$ ^ólç³-sêtÆý‡$. B §ólÔ>«§ýlÅ„ýS$yýl$ Æ>gŒæ-MóS-Ô¶æÓÆŠ‡ ç³#Æ>ÅVŠS.

©°Oò³ }Ë…MýS {糿¶æ$™èlÓ… çÜÓ™èl…{™èl. 34 M>ÅÆð‡rÏ D "{í³-±Þ' Ð]l{gê°² {MìSïÜt‹Ü çÜ…çܦ ÐólË… ÐólíÜ…¨.com .2-00 MørÏ Ð]lÅĶæ$…™ø °ÇÃ…_¯]l "Úë-ÐŒl$Þ-&-1' ÝûÆý‡ ѧýl$Å™Œl MóS…{§é°² Ð]l*Ça 17¯]l ĶæÊHD A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ õÙMŠS QÎ¸ë ¼¯Œl gêÄôæ$§Šl {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> 13 §ólÔ>Ë$ Kr$ ÐólÔ>Ƈ¬. G°²-MýSË §éÓÆ> G…í³-OMðS¯]l çÜÆ>P-Æý‡$¯]l$ Oòܯ]lÅ… Ìôæ§é C™èlÆý‡ Æ>f-MîSĶæ$ Ô¶æMýS$¢Ë$ MýS*Ë-§ø-Ķæ$-MýS-´ù-Ð]lyýl… B §ólÔ¶æ…ÌZ C§ól ™öÍ-ÝëÇ. ™öÍ ÝëÇ ç³NÇ¢ M>Ë… Mö¯]l-ÝëW ´ëMŠS Æ>f-MîS-Ķæ*ÌZÏ OÐðl$Ë$-Æ>-Ƈ¬V> °Í-_…¨. ™öÍ-ÝëÇ D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*°² 20-0-7ÌZ íÜyîl²ÌZ Ð]lÆý‡ÌŒæz OÐðlyŠl 眅yŠl çœÆŠ‡ ¯ól^èlÆŠ‡ (WWF) °Æý‡Ó-íßæ…_…¨. 211 MørÏ «§ýlÆý‡ ç³Í-MìS…¨. çßæ$Ð]l*Ķ欯Œæ çÜÐ]l*«¨™ø´ër$ {ç³Ð]l¬Q {´ë…™éÌZÏ MýS*yé ѧýl$Å™Œæ ©´ë˯]l$ Bǵ ÐólÔ>Æý‡$. www. Æ>{† 8. D MóS…{§ýl… 100 Ððl$V>-ÐérÏ Ñ§ýl$Å-§ýl$-™èlµ†¢ ^ólçÜ$¢…¨.com w w w . VøÌŸP…yýl Ð]l{gê-°MìS Æý‡*. ´ëMìS-Ý릯Œl Ð]lņ-Æó‡-MýS…V> Kr$ ÐólíÜ…¨. gê¡Ä¶æ$ AòÜ…½Ï Ìôæ§é ´ëÆý‡ÏÐðl$…sŒæ ¨VýS$Ð]l çÜ¿¶æ Ð]l*Ça 16™ø I§ólâ¶æÏ M>Ìê°² ç³NÇ¢ ^ólçÜ$-MýS$…¨. {ç³ç³…^èl ç³#¯]l-Æý‡$-™éµ-§ýlMýS C…«§ýl¯]l ç܅糧ýlÌZ 10 Ô>™é°² ÚëÐŒl$Þ-&1 E™èlµ†¢ ^ólçÜ$¢…¨. ´ëMìS-Ýë¦-¯ŒlÌZ C…™èl-MýS$-Ð]l¬…§ýl$ 12 gê¡Ä¶æ$ AòÜ…-½ÏÌZÏ H JMýSPsîæ ç³NÇ¢ M>Ë… ç³° ^ólĶæ$-MýS-´ù-Ð]lyýl… VýSÐ]l$-¯éÆý‡á….sakshieducation. {糿¶æ$™èlÓ VýSyýl$Ð]l# ç³NÆý‡¢-Ð]l-yýl…™ø {糫§é° Æý‡gê A{Úë‹œ Ð]l$…{† Ð]lÆý‡Y… Æý‡§ýlª-Ƈ¬…¨.30 ¯]l$…_ VýS…r-´ër$ ©´ëË$ Bǵ Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ Ð]l*Æý‡$µ-ËOò³ AÐ]l-V>-çßæ¯]l MýS͵…-^éÆý‡$.www. C¨ VøÌŸP…yýl VýS¯]l$ÌZÏ ºÄ¶æ$r ç³yìl…¨. }Ë…-MýSOò³ AÐðl$-ÇM> ¡Æ>Ã-¯é-°MìS BÐðl*§ýl…: }Ë…-MýSÌZ fÇ-W¯]l Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË EËÏ…-çœ$-¯]lOò³ IMýSÅ-Æ>-fÅçÜ-Ñ$† Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË Ð]l$…yýlÍ (UNHRC) ÌZ Ð]l*Ça 21¯]l AÐðl$-ÇM> {ç³ÐólÔ¶æò³sìæt¯]l ¡Æ>Ã-¯é-°MìS BÐðl*§ýl… ËÀ…-_…¨. Ñ$W-ͯ]l §ólÔ>Ë$ Ksìæ…-VŠSÌZ ´ëÌŸY¯]l-Ìôæ§ýl$. ĶæÊH-DÌZ ò³§ýlª ÝûÆý‡ ѧýl$Å™Œl MóS…{§ýl…: Ķæ¬O¯ðlsñæyŠæ AÆý‡»Œæ GÑ$-Æó‡sŒæÞ (United Arab Emirates-)ÌZ {ç³ç³…^èl…-ÌZ¯ól A† ò³§ýlª ÝûÆý‡ ѧýl$Å™Œl MóS…{§ýl… {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$…¨. çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*. {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> GÆŠ‡¢ AÐ]lÆŠ‡: {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> {ç³fË$ Ð]l*Ça 23¯]l "GÆŠ‡¢ AÐ]l-ÆŠ‡-'¯]l$ ´ësìæ…-^éÆý‡$. Ððl¬™èl¢… 47 çÜ¿¶æÅ-§ól-Ô>-Ë$¯]l² Ð]l$…yýl-ÍÌZ ¡Æ>Ã-¯é-°MìS A¯]l$-MýS*-Ë…V> 25 §ólÔ>Ë$.s ak sh ie du ca ti on . 150 Oò³V> §ólÔ>Ë {ç³fË$ D M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. Aç³µsìæ ¯]l$…_ {糆 çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… GÆŠ‡¢ AÐ]l-ÆŠ‡¯]l$ {ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> ´ësìæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> ÉìlÎÏÌZ° Æ>{çÙt糆 ¿¶æÐ]l¯Œæ. C…yìlĶæ* VóSsŒæ.sakshieducation. ©° °Æ>Ã×æ… 20-1-0ÌZ {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$…¨. 211 Mør$Ï: Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl °gê…MýS$ ^ðl…¨¯]l VøÌŸP…yýl Ð]l{f… H{í³ÌŒæ 17¯]l ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡PÌZ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l ÐólË…ÌZ Æý‡*. ÑÔ¶æÓ-çÜ-±Ä¶æ$ §ýlÆ>Åç³#¢ °Æý‡Ó-íßæ…-^é-Ë…r* AÐðl$-ÇM> D ¡Æ>Ã-¯é°² {ç³ÐólÔ¶æ ò³sìæt…¨.c om ç³NÇ¢ M>Ë… Mö¯]l-Ýë-W¯]l ´ëMŠS gê¡Ä¶æ$ AòÜ…½Ï: ´ëMìS-Ý릯Œl gê¡Ä¶æ$ AòÜ…½Ï ^èlÇ{™èl çÜ–íÙt…-_…¨. G{Æý‡Mør. ¿êÆý‡™Œl ¡Æ>Ã-°MìS A¯]l$MýS*-Ë…V> Kr$ ÐólĶæ$V>. ͺ-Æó‡-çÙ¯Œl OsñæVýSÆŠ‡Þ B‹œ ™èlÑ$âŒæ DË… (LTTE)Oò³ }Ë…MýS {糿¶æ$™èlÓ… ^ólíܯ]l Ķ欧ýl®… _Ð]lÇ §ýlÔ¶æÌZ Ð]l*¯]l-Ð]l-çßæ-MýS$PË EËÏ…-çœ$¯]l fÇ-W…-§ýl°. C¨ 20 ÐólË VýS–à-ËMýS$ ѧýl$Å-™Œl¯]l$ A…¨-çÜ$¢…¨. ¿êÆý‡-™ŒlÌZ GÆŠ‡¢ AÐ]l-ÆŠ‡¯]l$ 20-09 ¯]l$…_ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$.3.

O§ðlÓ´ë-„ìSMýS ò³r$t-º-yýl$Ë$. »êÎ-Ð]l#yŠl ¯]lr$yýl$ AÒ$-ÆŠ‡-Rê-¯Œl-ËMýS$ ^ør$ §ýlMìSP…¨. AÒ$-ÆŠ‡-: OsñæÐŒl$ Ð]l*ÅVýS-Ogñ毌l Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l {ç³ç³…-^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl {糿ê-Ð]l-Ö-Ë$-OÆð‡¯]l 100 Ð]l$…¨ gê¼-™éÌZ ¿êÆý‡™èl BǦMýS Ð]l$…{† í³. Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl ÝùçÙÍ‹Üt ´ëÈt B‹œ Ððl¯ðlkÌê A¿¶æÅǦ °Mø-Ë‹Ü Ð]l$§ýl$Æø ÑfĶæ$… Ý뫨…^éÆý‡$. C…«§ýl¯]l…. çÜ…çÜP–†. H{í³ÌŒæ 18 ¯]l$…_ BÆó‡-â¶æÏ-´ër$ Ð]l$§ýl$Æø A«§ýlÅ„ýS$-yìlV> Mö¯]l-Ýë-VýS$-™éÆý‡$.3 ¼Í-Ķæ$¯Œæ Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* MóSçÜ$Ë$: B-VóS²-Ķæ*-íÜÌZ 1. {X¯Œl G¯]lÈj M>Ç-yéÆý‡Ï HÆ>µr$ Ð]l…sìæ A…Ô>-ËMýS$ çÜ…º…-«¨…-_¯]l AÐ]l-V>-çßæ¯]l ç³{™é-ËOò³ çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$. w w w . ©°Oò³ þ¯Œl 3 Ð]lÆý‡MýS$ çÜ¿¶æÅ-§ól-Ô>Ë$ çÜ…™èlMýS… ^ólĶæ$-Ð]l^èl$a.3 ¼Í-Ķæ$¯]lÏ Ð]l$…¨ Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* »êǯ]l -ç³-yýl-¯]l$-¯]l²r$Ï {ç³ç³…^èl BÆø-VýSÅ-çÜ…çܦ (yýl-º$Å-òßæ-^ŒæK) H{í³ÌŒæ 25 Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* ¨¯ø-™èlÞÐ]l… çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> www. Æ>gêÅ…VóS-™èlÆý‡ Ô¶æMýS$¢Ë ç³rÏ ºË-ïßæ-¯]l…V> E…§ýl…r* ¿êÆý‡™Œl. O^ðl¯é. AÌêVóS ´ëMìS-Ý릯Œl ÝëçßæçÜ »êÍMýS Ð]l$ÌêÌê ĶæÊçÜ‹œ gêÄŒæ$. C…§ýl$ÌZ ™ólÍ-MýS-´ësìæ BĶæ¬-«§éË ¯]l$…_ Ķ欧ýl® sêÅ…MýS$Ë$. C…§ýl$-MøçÜ… fÇ-W¯]l Ksìæ…-VŠSÌZ Ý뫧é-Æý‡×æ çÜ¿¶æÌZ 193 §ólÔ>-Ë-MýS$-V>¯]l$ 154 §ólÔ>Ë$ A¯]l$-MýS*-Ë…V> 3 §ólÔ>Ë$ Ð]lņ-MóS-MýS…V> Kr$ ÐólĶæ$V> 23 §ólÔ>Ë$ OVðSÆ>á-f-Æý‡-Ķæ*ÅƇ¬. {ç³™èlÅǦ òßæ{±MýS*Å M>{í³-ÌŒæÞOò³ ÑfĶæ$… Ý뫨…-^éÆý‡$. ѧéÅ Õ„ýS×æ ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l. A…§ýl$MýS$ AÐ]l-çÜ-Æý‡-OÐðl$¯]l A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ {ç³Ð]l*-×ê-˯]l$ °Æý‡~-Ƈ¬-Ýë¢Æý‡$. AÐðl$-ÇM> A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ ºÆ>MŠS J»êÐ]l* MýS*yé D gê¼-™éÌZ E¯é²Æý‡$.com .sakshieducation.s ak sh ie du ca ti on . D Jç³µ…§ýl… 70 ¼ÍĶæ$¯]lÏ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÐéÅ´ë-Æ>°² {MýSÐ]l$-º-©ª-MýS-Ç-çÜ$¢…¨. C…§ýl$ÌZ Ðé×ìæfÅ…. {糫§é° fÆý‡Ã± ç³Æý‡Å-r¯]l: {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† Ð]l$¯øÃ-çß毌l íÜ…VŠS fÆý‡Ã± ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ H{í³ÌŒæ 11¯]l ¿êÆý‡™Œl&fÆý‡Ã± A…™èlÆŠ‡ {糿¶æ$™èlÓ çÜ…{ç³-¨…-ç³#Ë Æð‡…yø-§ýl¸ë çÜÐ]l*-Ðól-Ô¶æ…ÌZ ´ëÌŸY-¯é²Æý‡$. ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ….sakshieducation. fÆý‡Ã± bé¯]lÞ-ËÆŠ‡ Ððl$Æð‡P-ÌŒæ™ø 20-0-0ÌZ A…X-MýS-Ç…-_¯]l Ð]lNÅà™èlÃMýS ¿êVýS-ÝëÓ-Ð]l*Å-ËOò³ ^èlÆý‡aË$ fÇ-´ëÆý‡$. íÜÇĶæ*. C…«§ýl¯]l ¿¶æ{§ýl™èl. Ķ欧ýl® ¯úMýSË$ Ð]l…sìæ çÜ…{ç³-§éĶæ$ BĶ欫§ýl ÐéÅ´ëÆý‡… fÆý‡$-VýS$-™èl$…¨. E™èl¢Æý‡ MöÇ-Ķæ*Ë$ Ð]lņ-Æó‡-MýS…V>. Ððl°-kÌê A«§ýlÅ-„ýS$-yýl$V> E¯]l² çßæ*ÅVø ^éÐðlgŒæ Ð]l*Ça 5¯]l Ð]l$Æý‡-×ìæ…-^èl-yýl…™ø BĶæ$¯]l Ý릯]l…ÌZ Ð]l$§ýl$Æø ™é™éP-ÍMýS A«§ýlÅ-„ýS$-yìlV> °Ä¶æ$-Ñ$-™èl$-Ë-Ķæ*ÅÆý‡$. Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË EËÏ…-çœ$-¯]lMýS$ ´ë˵-yýl$-™èl$¯]l² {VýS*ç³#-ËMýS$ BĶ欫§é-˯]l$ A…§ýl-MýS$…yé Ayýl$z-MýS$…-r$…¨.com OsñæÐŒl$ {糿ê-Ð]lÖË$Æý‡ gê¼-™éÌZ _§ýl…-ºÆý‡…. D ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ E¯]l²™èl ѧýlÅ. çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólíܯ]l 50 §ólÔ>ÌZÏ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-í³¯]l 90 ÆøkÌZÏ Jç³µ…§ýl… AÐ]l$-ÌZÏMìS Ð]lçÜ$¢…¨.www. CÆ>¯Œl. BVóS²-Ķæ*-íÜÌZ 1. D ™èlÆý‡à Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl-Æý‡yýl… C§ól ™öÍ-ÝëÇ. sñæM>²-Ëi Æý‡„ýS×æ Ð]l…sìæ Æý‡…V>ÌZÏ G…™ø {ç³Äñæ*-f¯]l… ^ólMýS*-Æó‡a…-§ýl$MýS$ E¯]l² AÐ]l-M>-Ô>-˯]l$ VýS$Ç¢…-^éÆý‡$.c om Hsîæ-sîæ-MìS& IÆ>çÜ BÐðl*§ýl…: {ç³ç³…^èl BĶ欫§ýl ÐéÅ´ëÆý‡ °Ä¶æ$…-{™èl×æ Jç³µ…-§é-°MìS (H-sîæ-sîæ) IMýSÅ-Æ>fÅ çÜÑ$† Ý뫧é-Æý‡×æ çÜ¿¶æ H{í³ÌŒæ 2¯]l BÐðl*§ýl… ™ðlÍ-í³…¨. AÐðl$-ÇM> A¯]l$-MýS*-Ë…V> Kr$ ÐólÔ>Ƈ¬. D Jç³µ…§ýl… E{VýS-Ðé-§ýl$Ë$. ´ûÆý‡-¿¶æ-{§ýl™èl ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l. Ððl°-kÌê A«§ýlÅ„ýS G°²-MýSÌZÏ Ð]l$§ýl$Æø ÑfĶæ$…: H{í³ÌŒæ 14¯]l fÇ-W¯]l Ððl°-kÌê A«§ýlÅ„ýS G°²-MýSÌZÏ ™é™éPÍMýS A«§ýlÅ-„ýS$yýl$. çÜÇ-çßæ-§ýl$ªË$ §ésìæ BĶæ¬-«§éË$ Ððlâ¶æÏ-yé°² °Ä¶æ$…-{†-çÜ$¢…¨._§ýl…-ºÆý‡…. Æý‡ÚëÅ Ksìæ…-VŠSÌZ ´ëÌŸY-¯]l-Ìôæ§ýl$.

MöÝë-ÐøË Ð]l$«§ýlÅ Jç³µ…§ýl…: òÜ-ǾĶæ*. AÐðl$-Ç-M>™ø 90-Oò³V> §ólÔ>Ë$. 1. D ¼Ë$ϯ]l$ òܯólsŒæ kÅyîlíÙ-Ķæ$È MýSÑ$sîæ 13-&5 KrÏ ™ólyé™ø BÐðl*-¨…-_…¨. ĶæÊÆø-í³-Ķæ$¯Œæ ĶæÊ°-Ķæ$-¯Œæ-ÌZ° 27 §ólÔ>ÌZÏ 22 §ólÔ>Ë$ MöÝë-Ðø¯]l$ VýS$Ç¢…-^éƇ¬ ÇM>Æý‡$z Ýë¦Æ‡¬ÌZ MýSÆý‡$-VýS$-™èl$¯]l² BÇP-sìæMŠS Ð]l$…^èl$: 20-1-2ÌZ BÇP-sìæMŠS çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l$…^èl$ ÇM>Æý‡$z Ýë¦Æ‡¬ÌZ MýSÇW-´ù-Ƈ¬-¯]lr$Ï IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-†MìS ^ðl…¨¯]l {ç³ç³…^èl ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ çÜ…çܦ (yýl-º*ÏÅ-G…-Ðø) °Ðól-¨-MýSÌZ ™ðlÍí³…¨.000 Ð]l$…¨MìS Oò³V> ¿êÆý‡-¡-Ķæ¬Ë$ çÜà Møsîæ 糨 Ë„ýSË Ð]l$…¨MìS Oò³V> Ð]lË-çÜ-§é-Æý‡$-ËMýS$ ´ûÆý‡-çÜ™èlÓ… MýS͵…-^èl-yé-°MìS Ð]l*Æý‡Y… çÜ$VýS-Ð]l$-Ð]l$-Ð]l#-™èl$…¨. A{Vø-¸ë-Æð‡{ïÜt. çÜÇ-çßæ§ýl$ª ¿¶æ{§ýl™èl. CÌê…sìæ ç³Ç-íܦ-†MìS "çßæ-Ç-MóS¯Œl Ô>…yîl' Ð]l…sìæ Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ ç³Ç-íܦ-™èl$Ë$.com w w w .Ò$. D Jç³µ…§ýl… »êËP¯Œæ {ç³™èlÅ-Æý‡$¦Ë Ð]l$«§ýlÅ E{¨-MýS¢-™èl-˯]l$ ™èlWY…_ C. òÜǾĶæ* ¯]l$…_ MöÝëÐø 20-0-8ÌZ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… {ç³MýS-sìæ…-^èl$-MýS$…¨. BǦMýS AÐ]l-M>-Ô>Ë$.sakshieducation. MöÝëÐø {糫§é¯]l Ð]l$…{™èl$Ë$ CÆý‡$-§ól-Ô>Ë Ð]l$«§ýlÅ Ý뫧éÆý‡×æ çÜ…º…-«§éË$ ¯ðlË-Mö-Ë$µ-MøÐéË° Jç³µ…-§é-°MìS Ð]l^éaÆý‡$. B{íœM> ™èlÆý‡$-Ðé™èl A™èlÅ-«¨-MýS…V> BVóS²-Ķæ*-íÜ-ÌZ¯ól Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* »ê«¨-™èl$-Ë$-¯é²Æý‡$. Ðól$Æý‡ GMýS$P-Ð]lV> E¯]l²r$Ï ™égê °Ðól-¨MýS ™ðlÍ-í³…¨. D ¼Ë$Ï ^èlrt Æý‡*ç³… §éÍõÜ¢ A«¨-M>-Æý‡MýS ç³{™éË$ Ìôæ° 2. OÐðl$°…VŠæ.s ak sh ie du ca ti on . W-Ç-f-¯]l$Ë$. ™öÍ ç³È-„ýSÌZ VýSsñæt-MìSP¯]l Ð]lËçÜ çÜ…çÜP-Æý‡-×æË ¼Ë$Ï: AÐðl$-Ç-M>ÌZ MîSË-MýS-OÐðl$¯]l Ð]lËçÜ çÜ…çÜP-Æý‡-×æË ¼Ë$Ï Ððl¬§ýlsìæ ç³È-„ýSÌZ VýSsñæt-MìSP…¨. 20-12 òÜò³t…-º-Æý‡$ÌZ BÇP-sìæMŠS Ð]l$…^èl$ {´ë…™èl ÑïÜ¢Æý‡~… MóSÐ]lË… 3. †Æý‡$-VýS$-»êr$ MöÝëÐø òÜÆý‡$¾-ËOò³ MöÝëÐø AÌôæ¾-°-Ķæ$¯Œæ ¯éĶæ$-MýS-™éÓ-°MìS A«¨-M>Æ>°² Aç³µW-çÜ$¢…¨. ¿ê-Æý‡-™ŒæÌZ MýS*yé Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* {糺-Ë$-™ø…-§ýl°. MöÝëÐø ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ H{í³ÌŒæ 21¯]l. 19-84 ¯]l$…_ Ð]l*Ϊ-Ð]l#Ë$ Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* Ìôæ° §ólÔ¶æ…V> E…¨.www. {ç³ç³…^èl çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l$sêtË$ 18-8-0ÌZ E¯]l² §é°-MýS…sôæ {ç³çÜ$¢™èl… 20 òÜ….4 Ñ$Í-Ķæ$¯Œl ^èl§ýl-Æý‡ç³# MìSÌZ-Ò$-rÆý‡$Ï. C¨ 20-07 (™èl-MýS$PÐ]l Ð]l$…^èl$-{´ë…-™èl…V> ÇM>-Æý‡$z-MðS-MìSP¯]l Hyé-¨-)™ø ´ùÍõÜ¢ 18 Ô>™èl… ™èlMýS$PÐ]l. {糆 Hsê 700 Ð]l$Æý‡-×êË$ çÜ…¿¶æ-Ñ-çÜ$¢-¯é²-Ķæ$° A…^èl¯é. ©…™ø òßæ^Œl-&-1½ ÒÝëË çÜ…QÅ ò³Æý‡$-VýS$-™èl$…¨. C…§ýl$MýS$ {糆V> OÐðl$¯é-Çsîæ òÜÆý‡$¾Ë$ MöÝëÐø ç³Ç-«¨-ÌZ° çÜÓ™èl…{™èl {糆-糆¢ ´÷…§ýl$-™éÆý‡$. òÜǾĶæ* ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ H{í³ÌŒæ 27¯]l Jç³µ…-§é°² BÐðl*-¨…-^éƇ¬. ©°² òÜǾĶæ* VýS$Ç¢…-^èl-Ìôæ§ýl$. D Jç³µ…§ýl… ĶæÊÆø-í³-Ķæ$¯Œæ ĶæʰĶæ$¯Œæ Ð]l$«§ýlÅ-Ð]l-Ç¢-™èlÓ…ÌZ H{í³ÌŒæ 19¯]l {ºòÜÞ-ÌŒæÞÌZ MýS$¨-Ç…¨. {ç³ç³…-^èl…ÌZ ÒÇ çÜ…QÅ 15 Ô>™èl…V> E…¨. Ð]lËçÜ {ç³fË$. ©…™ø E™èl¢Æý‡ MöÝë-ÐøÌZ òÜǾĶæ* °Ä¶æ$…-{™èl×æ Ð]l¬VýS$-çÜ$¢…¨. òÜǾĶæ*. fË Ñ§ýl$Å™Œæ {´ëgñæ-MýS$tË$. AƇ¬™ól. Ðé™é-Ð]l-Æý‡×æ Ð]l*Æý‡$µË$ M>Æý‡×æ-Ð]l$° ÐðlËÏ-yìl…-_…¨.sakshieducation.Ķæ¬. ÐólÌê¨ Ð]l$…¨ MöÝëÐø òÜÆý‡$¾Ë$ Jç³µ…§é°² Ð]lņ-Æó‡-MìSçÜ*¢ {糧ýl-Æý‡Ø-¯]lMýS$ ¨V>Æý‡$. BVóS²-Ķæ*-íÜ-ÌZ° 11 §ólÔ>ÌZÏ Ð]l*Ϊ-Ð]l#Ë$ ™èlç³µ Ñ$W-ͯ]l 10 §ólÔ>ÌZÏ Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* ÐéÅ«¨ {糺-Ë$-™ø…¨. Æý‡º¾Æý‡$ ™ørÌZÏ ç³°-^ólõÜ ÐéÇMìS Ð]l$Ìôæ-ÇĶæ* GMýS$P-Ð]lV> ÝùMýS$-™ø…-§ýl° yýlº$Å-òßæ-^ŒæK õ³ÆöP…¨. ±sìæ-´ë-Æý‡$-§ýlË {´ëgñæMýS$tË$. Ð]lËçÜ B«§ýl$-°-MîS-MýS-Æý‡×æ www.c om JMýS {ç³MýS-r-¯]lÌZ ™ðlÍ-í³…¨. AƇ¬™ól. 2.com . Æøyýl$Ï.ÌZ çÜ¿¶æÅ-™éÓ-°MìS Ð]l*Æý‡Y… HÆý‡µ-Æý‡$-çÜ$¢…¨.60.

BĶ欫§ýl ÐéÅ´ëÆý‡ °Ä¶æ$…-{™èl×æ Jç³µ…-§ýl…Oò³ 60 §ólÔ>Ë$ çÜ…™èl-M>Ë$: {ç³ç³…^èl BĶ欫§ýl ÐéÅ´ëÆý‡ °Ä¶æ$…{™èl×æ Jç³µ…-§ýl…Oò³ 60. ™èl§éÓÆ> AÐðl$-Ç-M>MýS$ ^ðl…¨¯]l Osñæsꯌl çÜ*ç³ÆŠ‡ MýS…ç³NÅ-r-ÆŠ‡¯]l$ C¨ A«¨-VýS-Ñ$…-_…¨. ™ólÍ-MýS-´ësìæ BĶ欫§éË$ D Jç³µ…§ýl… ç³Ç-«¨-ÌZMìS Ð]lÝë¢Æ‡¬. †Ä¶æ*-¯ólá-&-2¯]l$ O^ðl¯éMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ B‹œ yìlòœ¯ŒlÞ sñæM>²-Ëi ™èlĶæ*Æý‡$. Jç³µ…-§é°² BÐðl*-¨…-_¯]l §ólÔ¶æ… çÜ…{ç³-§éĶæ$ BĶæ¬-«§é-˯]l$ ™èlÆý‡-Í…-^èl-yé°² Jç³µ…§ýl… °õÙ-«¨-çÜ$¢…¨..MýS$-Oò³V> §ólÔ>Ë$ þ¯Œl 3¯]l çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólÔ>Ƈ¬. ©° A™èlÅ«¨MýS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… òÜMýS-¯]l$MýS$ 54. ©°-Ð]lËÏ 24 Ð]l$…¨ Ð]l$Æý‡-×ìæ…-^éÆý‡$. Ķ欧ýl® sêÅ…MýS$Ë$. Ķ欧ýl® ÑÐ]l*-¯éË$. w w w .com . þ¯Œl 20-13 çÜ…_-MýSÌZ D 糧鰲 °çœ$…-r$-Ð]l#ÌZ ^ólÆý‡a-¯]l$-¯é²Æý‡$.…¨. O^ðl¯é. Jç³µ…§ýl… BÐðl*-§ýl…ÌZ çÜ…™èl-M>Ë$ ^ólĶæ$yýl… {糫§é-¯]l-OÐðl$¯]l A…Ô¶æ…. A™èlÅ…™èl ÐólVýS-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l çÜ*ç³ÆŠ‡ MýS…ç³NÅ-r-ÆŠ‡V> †Ä¶æ*-¯ólá-&2: O^ðl¯éMýS$ ^ðl…¨¯]l †Ä¶æ*-¯ólá-&2 çÜ*ç³ÆŠ‡ MýS…ç³NÅrÆŠ‡ {ç³ç³…-^èl…-ÌZ¯ól A™èlÅ…™èl ÐólVýS-Ð]l…-™èl-OÐðl$¯]l MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ A° þ¯Œl 17¯]l {ç³MýS-sìæ…-_¯]l sꋳ-&-5-00 çÜÆó‡Ó ™ðlÍ-í³…¨. ¼Ë$Ï ™èlÆ>Ó™èl òܯólsŒæ BÐðl*-§é-°MìS Ðð â¶æ$¢…¨.860 Ë„ýSË MørÏ Bç³-Æó‡-çÙ¯]l$Ï °Æý‡Ó-íßæ…-^èl-VýS-˧ýl$. Ķ欧ýl® ¯úMýSË$. Jç³µ…-§é°² 50 §ólÔ>Ë$ BÐðl*-¨õÜ¢ AÐ]l$-ÌZÏMìS Ð]lçÜ$¢…¨. OòÜMøϯŒl A¯ól õ³Æý‡Ï-™ø¯]l* í³Ë$-Ýë¢Æý‡$. Dh-‹³tË$ Ksìæ…VŠSÌZ ´ëÌŸY-¯]l-Ìôæ§ýl$. òßæÍM>-çœtÆý‡$Ï. Ýëµ°‹Ù 糧ýl… ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l sZÆý‡²yø 糧é-°MìS EÆý‡$-Ð]l¬-Ë™ø MýS*yìl¯]l ™èl$¸ë¯]l$ A¯ól AÆý‡¦Ð]l¬…¨.com ^èlsêt-°MìS çÜ…º…-«¨…_ ¡çÜ$MýS$Æ>»Z-™èl$¯]l² çÜÐ]l${VýS çÜ…çÜP-Æý‡-×æË ¼Ë$ÏMýS$ 300 çÜÐ]l-Æý‡-×æË$ ^ólÔ>Æý‡$. BMŠSÞ-çœÆŠ‡z °çœ$…-r$-Ð]l#-ÌZMìS sîæÓsŒæ: ÝùçÙÌŒæ ¯ðlsŒæ-Ð]l-ÇP…VŠS OòÜsŒæ sìæÓrtÆŠ‡ §éÓÆ> ºçßæ$â¶æ {ç³^éÆý‡… ´÷…¨¯]l sîæÓsŒæ 糧ýl… BMŠSÞ-çœÆŠ‡z C…WÏ‹Ù °çœ$…-r$-Ð]l#ÌZ Ý릯]l… §ýlMìSP…-^èl$-MýS$…¨.sakshieducation.900 Ë„ýSË MørÏ Bç³-Æó‡-çÙ-¯]lÏ° B çÜ…çܦ õ³ÆöP…¨. AƇ¬™ól 糧ólâ¶æÏ MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l M>ËÐól$ Ðéyýl$-MýSÌZ E¯é² çÜÆó‡ sîæÓsŒæMýS$ yìl„ýS-¯]l-ÈÌZ www. VýS…rMýS$ 320 MìS.c om KMýSÏ-à-Ð]l*ÌZ ¡{Ð]l sZÆý‡²yø & 24 Ð]l$…¨ Ð]l$–†: AÐðl$-Ç-M>ÌZ KMýSÏ-à-Ð]l*ÌZ Ðól$ 2-0¯]l çÜ…¿¶æ-Ñ…-_¯]l ò³¯]l$ çÜ$yìl-V>Í (sZ-Æý‡²-yø) ¡{Ð]l Ñ«§ýlÓ…çÜ… çÜ–íÙt…-_…¨. sîæÓsŒæMýS$ yìl„ýS-¯]l-ÈÌZ ^ør$ MýS͵…-^èlyýl… MøçÜ… Æý‡*ÌŒæÞ¯ól Ð]l*Æý‡ayýl… ÑÔóæçÙ…. {糫§é¯]l ¿êÆý‡™èl Isîæ MýS…ò³-±Ë {ç³Äñæ*-f-¯é-ËMýS$ Cº¾…-§ýl$Ë$ MýSÍW…^ól A…Ô>°² ¼Ë$ÏÌZ AÌê¯ól E…^éÆý‡$. C¨ MóSÐ]lË… òÜMýS¯]l$ Ð]lÅÐ]l-«¨ÌZ 33.^ólÜí. BMŠSÞ-çœÆŠ‡z °º…-«§ýl-¯]lË {ç³M>Æý‡… JMýS Mö™èl¢ 糧é-°MìS °çœ$…-r$-Ð]l#ÌZ Ý릯]l… MýS͵…-^é-Ë…sôæ B 糧ýl… 糧ól-â¶æÏ´ër$ Ðéyýl$-MýSÌZ E…yéÍ. ©°² ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$-yé-°MìS O^ðl¯é ’5-80 MørÏ QÆý‡$a ^ólíÜ…¨. D Jç³µ…-§é°² H{í³ÌŒæ 2¯]l IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† f¯]l-Æý‡ÌŒæ AòÜ…½Ï BÐðl*-¨…-_…¨. _¯]l² BĶæ¬-«§éË$. „ìSç³×ìæ {ç³Äñæ*VýS Ðéçßæ-M>Ë$. ™èlÓÆý‡ÌZ çÜ…™èlMýS… ^ólÝë¢-¯]l° AÐðl$ÇM> {ç³MýSsìæ…_…¨. BĶ欫§ýl ´ùÆ>r Ðéçßæ-¯éË$. 60 ¯]l$…_ 85 ¼Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡Ï Ð]lÆý‡MýS$ {ç³ç³…^èl BĶ欫§ýl ÐéÅ´ëÆý‡… fÆý‡$-VýS$-™ø…¨. ©°° Mö…§ýlÆý‡$ sìæÓçÜtÆŠ‡. {糫§é¯]l ¨VýS$-Ð]l$† §ólÔ>Ë$ ¿êÆý‡™Œl. „ìSç³-×æ$Ë$.s ak sh ie du ca ti on . {糫§é¯]l BĶ欫§ýl GVýS$-Ð]l$-†-§é-Æý‡$Ë$ Æý‡ÚëÅ.www. Ð]l…§ýl-Ìê¨ Câ¶æ$Ï ç³NÇ¢V> §ðlº¾-†-¯é²Æ‡¬. 200 Ð]l$…¨MìS Oò³V> V>Ķæ$-ç³-yézÆý‡$.Ò$ Oò³V> ÐólVýS…™ø V>Ë$Ë$ Ò^éƇ¬.sakshieducation.

{ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> íßæ…çÜMýS$ VýS$OÆð‡¯]l Ð]l$íßæ-â¶æÌZÏ 38 Ô>™èl… Ð]l$…¨ ™èlÐ]l$ ¿¶æÆý‡¢Ë Ð]lËÏ çßæ™èlÅMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™lè $-¯é²Æý‡° {ç³ç³…^èl BÆøVýSÅ çÜ…çܦ ™ðlÍ-í³…¨. D ¯ðlË 22¯]l ¯éÐŒl$-òœ-¯Œl (MýS…»ZyìlĶæ*)ÌZ fÇ-W¯]l 37Ð]l ÐéÇÛMýS çܧýl-çÜ$ÞÌZ {ç³ç³…-^èl…-ÌZ° A¯ólMýS {糧ól-Ô>-˯]l$ Ķ欯ðlÝùP ÐéÆý‡-çÜ™èlÓ ç܅糧ýl gê¼-™éÌZ ^ólÇa…¨. ¯]l*Åh-Ìê…yŠl Ððl¬§ýlsìæ Ý릯éÌZÏ E¯é²Æ‡¬. ¸ëÏ‹Ù-Ð]l*»Œæ. §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*.6 Ô>™èl… íßæ…çÜMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™èl$¯é²Æý‡$. OgñæçÜ-ÎÃÆŠ‡. Gí³MŠS. A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ´ùÆ>-sêË$. ¼VŠS yésê. A«¨MýS B§éĶæ$ §ólÔ>-OÌñæ¯]l E™èl¢Æý‡ AÐðl$-ÇM>. AƇ¬™ól ©°° JMýS 糄ìS ´ërMýS$ A¯]l$-º…-«§ýl…V> E…^éÆý‡$. C…§ýl$ÌZ Æ>f-Ýë¦-¯ŒlÌZ° BÆý‡$ MørË$ ^ør$ §ýlMìSP…-^èl$-MýS$-¯é²Æ‡¬. Ð]l˜‹Ü KÐ]lÆŠ‡. BÆøVýSÅ…Oò³ {糿ê-Ð]l…Oò³ ™öÍ-ÝëÇ Ô>ï܈Ķæ$ A«§ýlÅ-Ķæ$-¯é°² {ç³ç³…^èl BÆøVýSÅ çÜ…çܦ °Æý‡Ó-íßæ…-_…¨. D Æó‡sìæ…-VŠSÞÌZ I‹Ü-Ìê…yŠl. VýS–çßæ íßæ…çÜMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™èl$¯]l² Ð]l$íßæ-â¶æË$ 33 Ô>™èl…: {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> 33 Ô>™èl… Ð]l$…¨ Ð]l$íßæ-â¶æË$ VýS–çßæ íßæ…çÜMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™èl$-¯]l²r$Ï {ç³ç³…^èl BÆøVýSÅ çÜ…çܦ (yýl-º*ÏÅ-òßæ-^Œl-K) D ¯ðlË 20¯]l ™ðlÍ-í³…¨. Ð]l$Ķæ$-¯éÃÆŠ‡. Ñ$yìlÌŒæ D‹ÜtÌZ 37 Ô>™èl…. ¿êÆý‡™Œl Æ>Å…MŠS ™èlWY-´ù-Ð]l-yé-°MìS OòÜ°-MîS-MýS-Æý‡×æ.sakshieducation.com . ¯]l*Åh-Ìê…yŠl §ólÔ>ÌZÏ çÜVýS-r$¯]l 23. çÜ»Œæ-çÜ-àÆ> B{íœ-MýS¯Œl §ólÔ>ÌZÏ 36. Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl õÜtsŒæÞ 99. sîæÓsŒæ A¯ól 糧ýl… Cç³µ-sìæMóS BMŠSÞ-çœÆŠ‡z yìlMýSÛ-¯]l-ÈÌZ E…¨. sîæÓsŒæ-™ø-´ër$ yéyŠl yé°Þ…VŠS.s ak sh ie du ca ti on . XMðSÈ. f´ë¯Œl. íœçÜPÌŒæ MìSÏ‹œ. MýS$…»ê-ÌŒæ-çœ$ÆŠ‡. {ïÜtÐŒl$ Ð]l…sìæ Ð]l$ÇMö°² 糧éË$ MýS*yé D Hyé¨ BMŠSÞ-çœÆŠ‡z yìlMýSÛ-¯]l-ÈÌZ ^ør$ çÜ…´ë-¨…-^éƇ¬.sakshieducation. yðl¯éÃÆŠ‡P. ¿êÆý‡™Œl. Æý‡×æ-™èl…-»ZÆŠ‡ (çÜ-ÐéÄŒæ$ Ð]l*§ø-ç³N-ÆŠ‡). BíÜĶæ*. §ýl OòÜÌñæ…sŒæ {sîæsŒæ-Ððl$…sŒæ. 162 §ólÔ>-ËMýS$ ^ðl…¨¯]l Æ>Å…MýS$˯]l$ íÜyîl² MóS…{§ýl…V> ç³°-^ólõÜ "C-¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ çœÆŠ‡ GMýS-¯é-Ñ$MŠS A…yŠl ﳋÜ' þ¯Œl 11¯]l Ñyýl$-§ýlË ^ólíÜ…¨. Ķ欯ðlÝùP Mö™èl¢ {ç³ç³…^èl ÐéÆý‡-çÜ™èlÓ {糧ól-Ô>Ë$: IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† ѧýlÅ. O^ðl¯é 101. õ³ yól Ìñæ…yìl…VŠS. Ñ$yìlÌŒæ D‹Üt §ólÔ>ÌZÏ A™èlÅ-«¨-MýS…V> D íßæ…çÜMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™èl$-¯]l²r$Ï õ³ÆöP…¨. Æý‡ÚëÅ 155 Ý릯éÌZÏ E¯é²Æ‡¬. Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl MìS…VŠS-yýlÐŒl$ 44.2 Ô>™èl… Ð]l$…¨ VýS–çßæ íßæ…çÜ »êǯ]lç³yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. V>{Vø¯Œl ¸ùÆŠ‡t (f-Ìê-Ð]l-ÆŠ‡) E¯é²Æ‡¬. D&-È-yýlÆŠ‡.c om ^ør$ MýS͵…-^éÆý‡$. Æ>f-Ý릯Œl ¯]l$…_ ^ør$ §ýlMìSP…-^èl$-MýS$¯]l² MørÌZÏ _™ø¢-ÆŠ‡-çœ$ÆŠ‡. ĶæÊÆø-í³-Ķæ$¯Œl ĶæÊ°-Ķæ$¯Œl. A…ºÆŠ‡ ¸ùÆŠ‡t (Ogñæ-ç³N-ÆŠ‡).7 Ô>™èl… Ð]l$íßæ-â¶æË$ íßæ…çÜMýS$ VýS$Æý‡-Ð]l#-™èl$-¯]l²r$Ï ™ðlÍ-í³…¨. C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> 81 §ólÔ>Ë ¯]l$…_ çÜÐ]l*-^é-Æ>°² õÜMýS-Ç…-_…¨. £éÄŒæ$-Ìê…yŠl §ólÔ>ÌZÏ 37. AƇ¬™ól C糚yýl$ B 糧é-°MìS A«¨-M>-ÇMýS °Æý‡Ó-^èl-¯é°² yìlMýSÛ-¯]l-ÈÌZ ´÷…§ýl$-ç³-Æý‡-^èl¯]l$-¯é²Æý‡$. ¸ëÌZ. {ç³ç³…-^èl-Ô>…† çÜ*`ÌZ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ 14-1Ð]l Ý릯]l…: {ç³ç³…-^èl-Ô>…† çÜ*` (i-ï³-I-)ÌZ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ 14-1Ð]l Ý릯]l… §ýlMìSP…¨.www. Ð]l$íßæ-â¶æ-ËOò³ íßæ…çÜ. B{õÜt-ÍĶæ*. ÈOyðl-Æð‡MŠSt.com w w w . www. Ýë…çÜP–-†MýS Ð]l$…yýlÍ (Ķ欯ðl-ÝùP) Mö™èl¢V> A¯ólMýS {糧ól-Ô>-˯]l$ {ç³ç³…^èl ÐéÆý‡-çÜ™èlÓ ç܅糧ýl gê¼-™éÌZ ^ólÇa…¨. {MúyŠl ÝùÇÞ…VŠS. AÑ-±-†° M>Æý‡-×ê-Ë$V> õ³ÆöP…¨. §ólÖĶæ$. BíÜ-Ķæ*-ÌZ° º…V>Ï-§ólÔŒæ. }Ë…MýS. ™èl*Æý‡$µ O™ðlÐ]lÊÆŠ‡. Ô>ç܈.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful