CIRI-CIRI BAHASA

Apakah CIRI-CIRINYA? .BAHASA Taal Langue Language Sprache Kokugo Belanda Peranchis Inggeris Jerman Jepun Lughatun Bahasa Arab Sanskrit * Bahasa mempunyai ciri-ciri yang sama walau apapun sebutannya .

Bahasa sebagai alat komunikasi 5.CIRI-CIRI BAHASA 1. Bahasa bersifat dinamis 8. Bahasa bersifat sejagat 7. Bahasa sebagai satu sistem 2. Bahasa bersifat arbitrari 4. Bahasa bersifat unik 6. Bahasa bersifat variasi . Bahasa sebagai satu simbol 3.

BAHASA SEBAGAI SATU SISTEM .

Kamus Dewan.1997 Bahasa ialah sistem daripada lambang (tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkan fikiran dan perasaan. 1994 Bahasa merupakan sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain).BAHASA SEBAGAI SATU SISTEM Kamus Besar Indonesia. .

1988 .1978 2. Bolinger .Pendapat : 1. Lutfi Abas. 1986 3. Kamarudin Husin.

Pencatuman unit-unit tidak sembarangan. nahu atau sintaksis 2.MENGAPA DIKATAKAN BAHASA BERSISTEM ? 1. terjadi dengan tatacara dan peraturan tertentu (bersistem) . Bahasa mempunyai susunan. aturan atau rumus-rumus yang teratur sama ada dalam bentuk bunyi perkataan. Unit-unit tertentu dalam bahasa dicamtum menjadi susunan yang sempurna strukturnya 3.

MENGAPA DIKATAKAN BAHASA BERSISTEM ? 4. Bahasa Melayu misalnya mempunyai sistem atau peraturan.peraturan yang tersenidri dalam menghasilkan sesuatu urutan bunyi dan mempunyai hukum-hukum yang membentuk perkataan. rangkai kata dan ayat-ayat. .

nyanyi. dalam BM banyak bunyi ‘ny ‘ dan ‘ng’ : nyamuk. Bahasa mempunyai sistemnya tersendiri yang meliputi kata. nganga dan lain-lain. which. klausa. tidak terdapat dalam BI . frasa. nyanyuk. who tetapi bunyi ini tidak terdapat dalam BM Sebaliknya. ayat dan wacana Contoh : Dalam BI terdapat bunyi konsonan yang diwakili lebih daripada satu huruf seperti ‘wh’ : what.HURAIAN BAHASA BERSISTEM 1.

Contoh : B. Tiap-tiap bahasa mempunyai sistem atau peraturan tersendiri yang berupa set dan menjadi asas kepada pengguna untuk menuturkan bahasa tersebut. Inggeris That book Three yellow books Mandarin Na ben shu San ben huang se de su . Melayu (D-M) Buku itu Tiga buah buku kuning B.HURAIAN BAHASA BERSISTEM 2.

dan disusun mengikut hierarki. Wacana Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon . dan tidak arbitrari. Tiap-tiap bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Sistemis bermaksud bahasa mempunyai subsistem.STRUKTUR BAHASA 2. Sistematis bermaksud susunan kata mengikut pola.

dimulai dan diakhiri kesenyapan. terdiri daripada deretan kata atau ayat. bentuk lisan atau tulisan. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. .Wacana (discourse): unit bahasa yang terlengkap dan tertinggi. Ayat (sentence): unit tatabahasa tertinggi. mempunyai subjek dan predikat. intonasi sempurna. Klausa (clause): unit lebih rendah daripada ayat. ungkapan fikiran yang lengkap.

Fon (phone): unit bunyi ujaran dalam bidang fonetik.Frasa (phrase): kata yang membentuk unit sintaksis. unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. Kata (word): morfem atau gabungan morfem. . Morfem (morpheme): unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. letaknya antara kata dengan klausa. Fonem (phoneme): unit terkecil mujarad yang membedakan makna bunyi bahasa dalam bidang fonemik.

STRUKTUR BAHASA Peringkat BM BI Fonologi penyusunan bunyi VKV (Aku) VKKKVKK KVK (hormat) (Abstract) Morfologi Penyusunan kata Sintaksis Penyusunan ayat Hukum D-M Hukum MD Orang itu malas He is lazy .

kata dan bentuknya. dan disusun mengikut hirarki yang dinamakan tatalinguistik atau tatabahasa. .RUMUSAN Bahasa bersistem kerana. dan ayat serta susunannya • Mempunyai subsistem. • Mempunyai susunan dan peraturan • Unsur-unsur bahasa bertalian secara fungsional – peraturan bunyi dan urutannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful