TOLTECII

Don MIgueI RuIz
Cu nii dc ani in urnä, Toliccii crau cunoscu{i in ¡arica dc sud Mc×icului ca
ºfcnci ¡i lärla{i ai in{clc¡ciunii". Aniro¡ologii au vorlii dcs¡rc Tolicci ca dcs¡rc
o na{iunc, ca dcs¡rc o rasä, dar dc fa¡i Toliccii crau oancni dc ¡iiin{ä ¡i arii¡ii,
carc au fornai o sociciaic cc cסlora ¡i ¡äsira cunoa¡icrca s¡iriiualä ¡i ¡raciicilc
s¡iriiualc alc siräno¡ilor lor. Ei locuiau in¡rcunä, nac¡irii (naguali} ¡i disci¡oli,
la TcoiiIuacan÷vccIiul loc al ¡iranidclor, in afara ora¡ului Mc×ico Ciiy, loc
sirävccIi in carc "Onul dcvcnca Zcu".
Dc-a lungul nilcniilor, nagualii au fosi for{a{i sä ascundä vccIca in{clc¡ciunc ¡i
sä-i ncn{inä c×isicn{a in olscuriiaic. Cuccrirca curo¡canä in¡rcunä cu folosirca
grc¡iiä a ¡uicrii ¡crsonalc a caiorva dinirc adc¡{i au fäcui ncccsarä ascundcrca
cunoa¡icrii fa{ä dc cci carc nu crau ¡rcgäii{i sä o foloscascä cu in{clc¡ciunc sau
carc inicn{ionau sä o foloscascä in sco¡uri ¡crsonalc.
Din fcricirc, cunoa¡icrca Toliccä czoicricä a fosi ¡äsiraiä ¡i a irccui dc la o
gcncra{ic la alia ¡rin difcriic linii dc naguali. Daioriiä accsiora a ränas aco¡criiä
in sccrci iin¡ dc suic dc ani, iar vccIilc ¡rofc{ii vor fi dczväluiic in noncniul in
carc va fi ncccsar ca in{clc¡ciunca sä sc inioarcä la oancni. Acun, don Migucl
Fuiz, un nagual din linia Cavalcrilor Vuliurului, a fosi indrunai sä nc
in¡äriä¡cascä ¡uicrca invä{äiurilor Toliccilor.
Cunoa¡icrca Toliccä ¡rovinc din accca¡i uniiaic cscn{ialä a adcvärului ca ¡i ioaic
cclclalic iradi{ii sacrc czoicricc dc ¡c glol. Accasia nu csic o rcligic, dar ii
onorcazä ¡c io{i nac¡irii cc au c×isiai ¡c ¡änani. CIiar dacä inlrä{i¡cazä
s¡iriiul, csic ccl nai corcci nod dc via{ä, caracicrizai dc o nodaliiaic facilä dc a
ajungc la fcricirc ¡i iulirc.
Cu¡rins
1. INTFODUCEFE - OCLINDA PFÄFUITÄ
2. CELE PATFU LECÄMINTE
2.1 DOMESTICIFEA SI VISUL PLANETEI
2.2 PFEMISE PENTFU UN NOU VIS
2.3 PFIMUL LECÄMÃNT - FII IMPECADIL CU CUVINTELE TALE.
2.4 AL DOILEA LECÃMÃNT - NU CONSIDEFA NIMIC CA FIIND UN AFFONT
PEFSONAL.
2.5 AL TFEILEA LECÄMÃNT - NU FÄ DOAF PFESUPUNEFI.
2.6 AL PATFULEA LECÄMÃNT - ÎNTOTDEAUNA FÄ TOT CEEA CE POTI MAI
DINE.
3. CALEA TOLTECÄ A LIDEFTÄTII - ÎNCÄLCAFEA VECHILOF LECÄMINTE
4. AFTA TFANSFOFMÄFII - VISUL CELE DE-A DOUA ATENTII
5. DISCIPLINA LUPTÄTOFULUI - CONTFOLUL PFOPFIULUI COMPOFTAMENT
6. INITIEFEA MOFTII - ÎMDFÄTISAFEA ÎNCEFULUI MOFTII
7. NOUL VIS - FAIUL PE PÃMÃNT
10. FUCÄCIUNI
1. INTRODUCERE
OGLINDA PRÄFUITÄ
Cu irci nii dc ani in urnä, cra un on la fcl ca ¡i iinc ¡i ca ninc carc iräia in
a¡ro¡icrca unui ora¡ inconjurai dc nun{i. Onul a siudiai ¡cniru a dcvcni docior,
dar nu cra con¡lci dc acord cu ioi ccca cc invä{a. În inina sa ¡iia cä ircluic sä
c×isic ccva nai nuli.
Înir-o zi, cand a adornii inir-o ¡c¡icrä, cl a visai cä ¡i-a väzui ¡ro¡riul cor¡
adornii. A ic¡ii din ¡c¡icrä in noa¡ica cu lunä nouä. Ccrul cra scnin, doar cl
¡uica vcdca irilioanc dc siclc. A¡oi ccva s-a ¡circcui in inicriorul säu ccva cc i-a
iransfornai via{a ¡cniru ioidcauna. El ¡i-a ¡rivii nainilc ¡i-a sin{ii cor¡ul, iar
a¡oi ¡i-a auzii ¡ro¡ria vocc s¡unand. ºSuni fäcui din luninä; suni fäcui din
siclc." A ¡rivii din nou la siclc ¡i a con¡iicniizai cä nu siclclc suni cclc carc
crcazä lunina, ci lunina crcazä siclclc. ºToiul csic fäcui din luninä; cu suni
fäcui din siclc", a s¡us cl, º¡i s¡a{iul dinirc clc nu csic gol." Si a ¡iiui cä ioi ccca
cc c×isiä csic o fiin{ä vic, iar lunina csic ncsagcrul vic{ii, dcoarccc csic vic ¡i
con{inc ioaic inforna{iilc. A¡oi a con¡iicniizai cä ¡i cl cra fäcui din siclc, dar nu
cra acclc siclc. ºSuni in siclc ¡i inirc clc" a gandii cl. Aiunci cl s-a nunii ional,
iar lunina dinirc siclc÷nagual÷¡i a ¡iiui cä ioi ccca cc crccazä arnonia ¡i s¡a{iul
dinirc cclc douä csic Via{a sau Inicn{ia. Färä Via{ä, ional-ul ¡i nagual-ul nu ar
¡uica c×isia. Via{a csic for{a alsoluiului, a Su¡rcnului, a Crcaiorului cc a crcai
ioiul.
Accasia csic ccca cc a dcsco¡crii. Toiul in c×isicn{ä csic o nanifcsiarc a fiin{ci vii
¡c carc o nunin Dunnczcu. Toiul csic Dunnczcu. Si a ajuns la concluzia cä
¡crcc¡{ia unanä csic doar lunina cc ¡crcc¡c lunina. El a väzui cä naicria csic
o oglindä÷ioiul csic o oglindä cc rcflcciä lunina ¡i crccazä inaginilc accsici
lunini÷¡i lunca iluzici. Visul, csic doar ca un fun carc nu nc ¡crniic sä vcdcn
ccca cc sunicn cu adcvärai. ¸Noi cci adcvära{i sunicn ¡urä iulirc, ¡urä luninä,"
a s¡us cl.
Accasiä con¡iicniizarc i-a iransfornai via{a. Dinir-o daiä a ¡iiui cinc cra cu
adcvärai, s-a uiiai in jur la ccilal{i oancni ¡i la rcsiul naiurii ¡i a fosi uinii dc
ccca cc a väzui. E1 s-a väzui ¡c cl insu¡i in ioiul - in ficcarc fiin{ä unanä, in
ficcarc aninal, in ficcarc ¡on, in a¡ä, in ¡loaic, in nori, in ¡änani. Si a väzui cä
via{a ancsiccä ional-ul cu nagual-ul in difcriic noduri ¡cniru a crca lilioanc dc
nanifcsiäri alc Vic{ii.
În acclc caicva noncnic cl a in{clcs ioiul. Era foaric cno{ionai ¡i inina sa cra
¡linä dc ¡acc. A ¡uiui cu grcu sä a¡ic¡ic ¡cniru a lc s¡unc ¡i ¡ricicnilor säi ccca
cc dcsco¡crisc. Dar nu crau cuvinic ¡cniru a cסlica accasia. A inccrcai sä
s¡unä accsi lucru ¡i cclorlal{i, dar ci nu-l ¡uicau in{clcgc. Ei ¡uicau vcdca cä sc
iransfornasc, cä din vocca sa ¡i din ocIii säi radia ccva frunos; au olscrvai cä
nu nai judcca ¡c nincni ¡i ninic, cra ca nincni alicincva. El ¡uica in{clcgc ¡c
oricinc foaric linc, dar nincni nu-l ¡uica in{clcgc. Ei crcdcau cä cl cra o
incarnarc a lui Dunnczcu, dar cl zanlca cand auzca accasia ¡i a¡oi s¡unca.
¸Esic adcvärai. Eu suni Dunnczcu. Dar ¡i iu c¡ii Dunnczcu. Sunicn la fcl, iu ¡i
cu ninc. Sunicn inagini alc luninii. Sunicn Dunnczcu." Dar nici a¡a oancnii
nu-l in{clcgcau...A dcsco¡crii cä cra o oglindä ¡cniru rcsiul ¡crsoanclor, o
oglindä in carc sc ¡uica vcdca ¡c sinc. ¸Oricinc csic o oglindä" a s¡us ¡i sc vcdca
in oricinc, dar nincni nu-l vcdca. Si asifcl a con¡iicniizai cä ioaiä lunca visa,
insä färä a fi con¡iicniä dc accsi lucru, färä a ¡ii cinc suni cu adcvärai. Ei nu-l
¡uicau vcdca ¡c cl in ci in¡i¡i dcoarccc c×isia un ¡crcic dc cca{ä sau dc fun inirc
oglinzi ¡i ¡crciclc dc cca{ä cra fäcui din inicr¡rciarca inaginilor luninii, Visul
oancnilor.
A¡oi a ¡iiui cä va uiia curand ioi ccca cc invä{asc. Dorca sä aninicascä iuiuror
viziunca ¡c carc o avuscsc, a¡a cä s-a dccis sä sc nuncascä Oglinda Funuric,
asifcl incai inioidcauna va ¡ii cä naicria csic o oglindä, iar funul csic ccca cc nc
¡äsircazä dc¡aric dc a ¡ii cinc sunicn cu adcvärai. El a s¡us. ¸Suni o Oglindä
Funuric, dcoarccc nä uii la ninc in ficcarc dinirc voi, dar noi nu nc
rccunoa¡icn unul cu cclälali daioriiä funului dinirc noi. Accl fun csic Visul, iar
oglinda c¡ii iu, visäiorul."
2. CELE PATRU LEGÄMINTE
2.1 DOMESTICIREA $I VISUL PLANETEI
Crcicrul csic ircaz ¡i c×isiä un cadru naicrial cc nc facc sä ¡crcc¡cn lucrurilc in
nod liniar. A¡oi cand ncrgcn la culcarc nu nai avcn cadrul, iar visul arc
icndin{a dc a sc scIinla in nod consiani.
Oancnii viscazä ioi iin¡ul. Înainic ca sä fi fosi näscu{i, oancnii dinainica
noasirä au crcai un narc vis c×icrior, vis cc urna sä fic visul sociciä{ii sau visul
¡lancici. Visul ¡lancici csic un vis colcciiv a lilioanc dc visc ¡crsonalc nai nici,
carc in¡rcunä crccazä visul unci fanilii, visul unci conuniiä{i, visul unui ora¡,
visul unci {äri, iar in final visul inircgii unaniiä{i. Visul ¡lancici includc ioaic
rcgulilc socialc, ioaic crcdin{clc, ioaic lcgilc, ioaic rcligiilc, difcriiclc salc culiuri ¡i
nodaliiä{i dc nanifcsiarc, guvcrnclc, ¡colilc, cvcnincniclc socialc ¡i vacan{clc.
Sunicn näscu{i cu ca¡aciiaica dc a invä{a cun sä visän, iar oancnii carc au
iräii inainica noasirä nc-au invä{ai nodaliiaica dc a visa visul sociciä{ii. Visul
c×icrior arc aiaica rcguli cä aiunci cand o nouä fiin{ä unanä sc na¡ic, accsia
ca¡icazä aicn{ia co¡ilului ¡i iniroducc ioaic accsic rcguli in ninica co¡ilului.
Visul c×icrior csic Mana ¡i Taia, ¡coala ¡i rcligia carc nc inva{ä cun sä visän.
Inicn{ia csic ca¡aciiaica dc discrininarc ¡i dc focalizarc ¡c carc o avcn ¡i carc sc
focalizcazä doar asu¡ra a ccca cc dorin sä ¡crcc¡cn. Puicn ¡crcc¡c nilioanc dc
lucruri sinulian, dar folosindu-nc aicn{ia, ¡uicn ¡äsira ccca cc dorin sä
¡crcc¡cn ca fundal al nin{ii noasirc. Adul{ii din jurul nosiru nc-au ca¡iai
aicn{ia ¡i nc-au fi×ai inforna{ii in ninica noasirä ¡rin rc¡cii{ic. Accsia csic
nodul in carc invä{än ioi ccca cc ¡iin.
Folosindu-nc aicn{ia an invä{ai inircaga rcaliiaic, un inircg vis. An invä{ai cun
sä nc con¡oriän in sociciaic, cc sä crcdcn ¡i cc sä nu crcdcn, cc csic accc¡ialil
¡i cc nu, cc csic linc ¡i cc csic räu, cc csic frunos ¡i cc csic urai. Erau ioaic dcja
acolo, ioaic accsic cuno¡iin{c, ioaic accsic rcguli ¡i concc¡ic dcs¡rc nodul in
carc sä nc con¡oriän in lunc.
Cand crai la ¡coalä, crai a¡czai ¡c un scäuncl nic ¡i cu inircaga ia aicn{ic
oricniaiä ¡cniru a asinila ccca cc ic invä{a ¡rofcsorul iäu. Cand ai ncrs la
liscricä, {i-ai indrc¡iai aicn{ia asu¡ra a ccca cc ¡rcoiul sau diaconul i{i s¡uncau.
Accca¡i dinanicä s-a a¡licai in cazul Manci ¡i Taiälui iäu, dar ¡i a fra{ilor sau
surorilor ialc. Cu io{ii au inccrcai sä-{i ca¡iczc aicn{ia. Noi, dc ascncnca, an
invä{ai sä ca¡iän aicn{ia alior oancni, dar nc-an ¡i dczvoliai o ncvoic dc aicn{ic
cc ¡oaic dcvcni foaric con¡ciiiivä. Co¡iii suni in con¡cii{ic ¡cniru airagcrca
aicn{ici ¡ärin{ilor, ¡rofcsorilor, a ¡ricicnilor lor. ¸Uiiä-ic la ninc! Uiiä-ic la ccca
cc fac! Hci, suni aici!" Ncvoia dc aicn{ic dcvinc foaric ¡uicrnicä ¡i coniinuä la
adul{i.
Visul c×icrior nc ca¡icazä aicn{ia ¡i nc inva{ä cc sä crcdcn, incc¡and cu linla ¡c
carc o vorlin. Linlajul csic codul ¡cniru in{clcgcrca ¡i conunicarca dinirc
oancni. Ficcarc liicrä, ficcarc cuvani din ficcarc linlä csic un lcgänani. Puicn
sä nunin accasia o ¡aginä dc caric; cuvaniul ¡aginä csic o convcn{ic ¡c carc noi
o in{clcgcn. Odaiä cc an in{clcs codul, aicn{ia noasirä csic ca¡iaiä ¡i cncrgia
csic iransfcraiä dc la o ¡crsoanä la alia.
Nu a fosi alcgcrca noasirä dc a vorli linla cnglczä. Nu {i-ai alcs rcligia ¡i valorilc
noralc, clc au fosi dcja acolo inainic ca iu sä ic fi näscui. Nu avcn niciodaiä
o¡oriuniiaica dc a alcgc cc sä crcdcn sau sä nu crcdcn, nu alcgcn niciodaiä
cIiar cca nai nicä din accsic convcn{ii ¡i nu nc alcgcn nici näcar nunclc.
Ca ¡i co¡iii, nu avcn ocazia dc a nc alcgc crcdin{clc, dar sunicn dc acord cu
inforna{ia cc nc-a fosi iransfcraiä dc la visul ¡lancici ¡rin inicrncdiul alior
oancni. Singura nodaliiaic dc a innagazina inforna{ia csic convcn{ia. Visul
c×icrior nc ¡oaic ca¡ia aicn{ia, dar dacä nu sunicn dc acord, nu von
innagazina inforna{ia. În noncniul in carc sunicn dc acord, crcdcn, iar
accasia sc nunc¡ic crcdin{ä. A avca crcdin{ä inscannä a crcdc nccondi{ionai.
Asifcl inva{ä co¡iii. Co¡iii crcd ioi ccca cc adul{ii lc s¡un. Sunicn dc acord cu ci,
iar crcdin{a noasirä csic aiai dc ¡uicrnicä incai sisicnul dc crcdin{c nc
conirolcazä inircgul vis al vic{ii. Nu alcgcn accsic crcdin{c, dar nc ¡uicn rcvolia
in¡oiriva lor, insä nu sunicn suficicni dc ¡uicrnici ¡cniru a ca¡iiga accasiä
rcvoliä. Fczuliaiul csic idcniificarca crcdin{clor cu condi{ionärilc noasirc.
An nunii accasia ¡roccsul dc doncsiicirc a oancnilor, iar ¡rin accasiä
doncsiicirc invä{än cun sä iräin ¡i cun sä visän. În doncsiicirca unanä,
inforna{ia dc la visul c×icrior csic convcriiiä in visul inicrior, crcand inircgul
nosiru sisicn dc crcdin{c. Mai iniai co¡ilul csic invä{ai nunclc lucrurilor. Mana,
Taia, la¡ic, siiclä. Zi dc zi, acasä, la ¡coalä, la liscricä, ¡rin iclcviziunc, sunicn
invä{a{i cun sä iräin, cc ii¡ dc con¡oriancni csic accc¡ialil. Visul c×icrior nc
inva{ä sä fin oancni. Avcn un inircg concc¡i dcs¡rc ccca cc csic o,,fcncic" ¡i
dcs¡rc ccca cc csic un ¸lärlai". Si an fosi invä{a{i sä judccän, nc judccän ¡c
noi, ii judccän ¡c ccilal{i oancni, nc judccän vccinii.
Co¡iii suni doncsiici{i in accla¡i fcl ca ¡i un cä{cl, o ¡isicä, ca ¡i cclclalic
aninalc. Pcniru a invä{a un cainc noi il ¡cdc¡sin sau ii ofcrin rccon¡cnsc. Nc
anircnän co¡iii ca ¡c oricarc ali aninal doncsiicii, cu un sisicn dc ¡cdc¡sc ¡i
dc rccon¡cnsc. Îi s¡uncn. ¸E¡ii un läiai lun," sau ¸E¡ii o faiä lunä", aiunci
cand faci ccca cc Mana si Taia vor ca iu sä faci. Dar cand nu, aiunci c¡ii ¸o fcii{ä
rca" sau ¸un läiai räu".
Cand ac{ionän in¡oiriva rcgulilor sunicn ¡cdc¡siii; cand aciionän conforn
rcgulilor aiunci sunicn räs¡läii{i. An fosi ¡cdc¡si{i dc nulic ori ¡c zi, dar an
fosi ¡i rccon¡cnsa{i dc nulic ori ¡c zi. Curand a incc¡ui sä nc fic fricä dc a fi
¡cdc¡si{i ¡i sä nc fic fricä cä nu nc von ¡rini rccon¡cnsa. Fccon¡cnsa csic
aicn{ia ¡c carc o ¡rinin dc la ¡är{in{ii no¡iri sau dc la ccilal{i oancni ca ¡i
insiiiuiori, ¡rofcsori ¡i ¡ricicni. Nc dczvoliän curand o ncccsiiaic dc a ca¡ia
aicn{ia alior oancni ¡cniru a ¡rini rccon¡cnsä.
Fccon¡cnsclc nc fac sä nc sin{in linc ¡i coniinuän sä faccn ccca cc ccilal{i
dorcsc ca noi sä faccn ¡cniru a ol{inc rccon¡cnsa. Cu accasiä icanä dc a fi
¡cdc¡siii ¡i acca fricä dc a nu ol{inc rccon¡cnsa, incc¡cn sä ¡rciindcn cä
sunicn ccca cc nu sunicn, doar ¡cniru a lc facc ¡läccrc cclorlal{i, doar ¡cniru a
fi suficicni dc luni ¡cniru alicincva. Înccrcän sä lc faccn ¡läccrc Manci ¡i
Taiälui, inccrcän sä lc faccn ¡läccrc ¡rofcsorilor la ¡coalä, inccrcän sä lc faccn
¡läccrc cclor dc la liscricä ¡i asifcl incc¡cn sä jucän.
Nc ¡rcfaccn cä sunicn ccca cc nu sunicn dcoarccc nc csic fricä cä von fi
rcs¡in¡i. Frica dc a fi rcs¡in¡i dcvinc frica dc a nu fi suficicni dc luni. Evcniual
von dcvcni cincva carc nu sunicn noi. Von dcvcni co¡ia crcdin{clor Manci, a
crcdin{clor Taiälui, a crcdin{clor sociciä{ii ¡i a crcdin{clor rcligioasc.
Toaic icndin{clc noasirc nornalc suni ¡icrduic in ¡roccsul doncsiicirii. Si cand
sunicn suficicni dc nari ¡cniru ca ninica noasirä sä in{clcagä, incc¡cn sä
s¡uncn nu.
Adul{ii s¡un. ¸Nu fä asia ¡i nu fä asia." Noi nc rcvoliän si s¡uncn. ¸Nu !". Nc
rcvoliän dcoarccc nc a¡ärän lilcriaica. Vrcn sä fin noi in¡inc, dar sunicn
foaric nici, iar adul{ii suni nari ¡i ¡uicrnici. Du¡ä o ¡crioadä dc iin¡ nc csic
fricä dcoarccc ¡iin cä dc ficcarc daiä cand von facc ccva grc¡ii von fi ¡cdc¡si{i.
Doncsiicirca csic aiai dc ¡uicrnicä asifcl incai la un anunii ¡unci din via{a
noasirä nu nai avcn ncvoic dc nincni ¡cniru a nc doncsiici. Nu nai avcn
ncvoic dc Manä sau dc Taiä, dc ¡coalä sau dc liscricä ¡cniru a ¡uica fi
doncsiici{i. An fosi ¡rcgäii{i foaric linc incai sunicn ¡ro¡riul nosiru drcsor.
Sunicn un aninal auiodoncsiicii. Acun nc ¡uicn doncsiici ¡c noi in¡inc in
concordan{ä cu accla¡i sisicn dc crcdin{c carc nc-au fosi ofcriic, folosind accla¡i
sisicn dc ¡cdc¡sc ¡i dc rccon¡cnsc. Nc ¡cdc¡sin ¡c noi in¡inc cand nu urnän
rcgulilc corcs¡unzäioarc sisicnului nosiru dc crcdin{c; nc rccon¡cnsän cand
sunicn ¸läiai lun" sau ¸faiä lunä.
Sisicnul dc crcdin{c csic ca o Caric dc Lcgi cc nc conducc ninica. Färä indoialä,
oricc csic in acca Caric dc Lcgi, consiiiuic adcvärul nosiru. Nc lazän ioaic
ra{ionancniclc ¡c Carica dc Lcgi, cIiar dacä accsic ra{ionancnic ncrg in¡oiriva
naiurii noasirc inicrioarc. CIiar ¡i lcgilc noralc alc Cclor Zccc Porunci suni
¡rogranaic in ninica noasirä, in ¡roccsul dc doncsiicirc. Una caic una, ioaic
accsic condi{ionäri suni scrisc in Carica dc Lcgi, iar accsic condi{ionäri nc
guvcrncazä visul.
E×isiä ccva in nin{ilc noasirc carc judccä ¡c ioaiä lunca, inclusiv vrcnca,
cä{clul, ¡isica, ioiul. Judccäiorul inicrior folosc¡ic ccca cc csic in Carica noasirä
dc Lcgi ¡cniru a judcca ioi ccca cc faccn ¡i ccca cc nu faccn, ioi ccca cc gandin
sau nu gandin, ioi ccca cc sin{in sau nu sin{in. Toiul iräic¡ic sul iirania
accsiui Judccäior. Dc ficcarc daiä cand faccn ccva cc coniravinc Cär{ii dc Lcgi,
Judccäiorul s¡unc cä sunicn vinova{i, cä ircluic sä fin ¡cdc¡si{i, cä ircluic sä
nc fic ru¡inc. Accasia sc ¡circcc dc nulic ori ¡c zi, zi du¡ä zi, ¡c inircg ¡arcursul
vic{ii noasirc.
E×isiä ¡i o aliä ¡aric din noi carc ¡rinc¡ic judccä{ilc, iar acca ¡aric csic nuniiä
Viciina. Viciina su¡oriä ioaic jignirilc, scniincniclc dc vinovä{ic ¡i ru¡inca, csic
¡arica din noi carc s¡unc. ¸Diciul dc ninc, nu suni suficicni dc lun, nu suni
suficicni dc inicligcni, nu suni suficicni dc airaciiv, nu suni suficicni dc ¡lin dc
iulirc, liciul dc ninc." Marclc Judccäior csic dc acord ¡i s¡unc. ¸Da, nu c¡ii
suficicni dc lun." Si ioaic accsica suni lazaic ¡c un sisicn dc crcdin{c in carc
nu an alcs niciodaiä sä crcdcn. Accsic crcdin{c suni aiai dc ¡uicrnicc, incai
cIiar nul{i ani du¡ä accca, cand avcn acccs la noi concc¡{ii ¡i urnärin sä luän
¡ro¡riilc noasirc dccizii, dcsco¡crin cä accsic crcdin{c incä nc nai conirolcazä
via{a.
Oricc csic in¡oiriva Cär{ii dc Lcgi nc facc sä sin{in o scnza{ic siranic in ¡lc×ul
nosiru solar, o scnza{ic carc sc nunc¡ic fricä. Încälcand accsi sisicn dc lcgi din
Carica dc Lcgi nc dcscIidcn ränilc cno{ionalc, iar rcac{ia noasirä incdiaiä csic
dc a crca oiravä cno{ionalä. Din cauzä cä ioi ccca cc csic cu¡rins in Carica dc
Lcgi ircluic sä fic adcvärai, oricc aliccva cc ¡arc sä zdruncinc accsi sisicn dc
crcdin{c ic facc sä ic sin{i ncsigur. CIiar dacä Carica dc Lcgi csic grc¡iiä,
accasia ic facc sä ic sin{i in siguran{ä. Dc accca avcn ncvoic dc nuli curaj
¡cniru a nc zdruncina ioi sisicnul dc crcdin{c. CIiar dacä ¡iin cä noi nu an
alcs accsi sisicn dc crcdin{c, csic dc ascncnca adcvärai cä an fosi dc acord in
inircginc cu clc. Condi{ionarca csic aiai dc ¡uicrnicä incai, cIiar dacä in{clcgcn
concc¡iul dc a nu fi adcvärai, nc sin{in vinova{i, llana{i ¡i sin{in ru¡inca cc
a¡arc dacä von ncrgc in¡oiriva accsior lcgi.
A¡a cun un guvcrn arc o caric dc lcgi cu carc conducc visul sociciä{ii, sisicnul
nosiru dc crcdin{c csic Carica dc Lcgi cc guvcrncazä visul nosiru ¡crsonal. Toaic
accsic lcgi c×isiä in ninica noasirä, crcdcn in clc, iar Judccäiorul din inicriorul
nosiru ac{ioncazä conforn accsior rcguli. Judccäiorul dä dccrcic, iar Viciina
sufcrä din cauza vinovä{ici ¡i a ¡cdc¡sci. Dar cinc s¡unc cä c×isiä drc¡iaic in
accsi vis? Adcväraia jusii{ic inscannä a ¡läii ¡cniru ficcarc grc¡calä. Adcväraia
injusii{ic inscannä a ¡läii nai nuli dccai o daiä ¡cniru ficcarc grc¡calä. Dc caic
ori ircluic sä ¡läiin ¡cniru o grc¡calä? Fäs¡unsul csic. dc nii dc ori. Onul csic
singurul aninal dc ¡c ¡änani cc ¡läic¡ic dc nii dc ori ¡cniru accca¡i grc¡calä.
Fcsiul aninalclor ¡läicsc o daiä ¡cniru ficcarc grc¡calä, dar nu ¡i noi. Avcn o
ncnoric ¡uicrnicä. Faccn o grc¡calä, nc judccän, nc gäsin vinova{i ¡i nc
¡cdc¡sin. Dc¡i c×isiä jusii{ic, accasia nu csic suficicniä; nu ircluic sä o nai
faccn incä o daiä, dar dc ficcarc daiä cand nc aniniin, nc judccän ¡c noi
in¡inc, sunicn din nou vinova{i ¡i nc ¡cdc¡sin din nou, ¡i din nou, ¡i din nou.
Dacä avcn o so{ic sau un so{, cl sau ca nc rcaninic¡ic grc¡clilc noasirc, asifcl
incai nc ¡uicn judcca ¡c noi in¡inc din nou, nc ¡cdc¡sin din nou ¡i nc gäsin
vinova{i din nou. Esic drc¡i? Dc caic ori an fäcui-o ¡c so{ia noasirä, ¡c co¡iii
no¡iri sau ¡c ¡ärin{ii no¡iri sä ¡läicascä ¡cniru accca¡i grc¡calä? Dc ficcarc daiä
cand nc aniniin grc¡cala, noi ii llanän din nou ¡i lc iriniicn ioaiä oirava
cno{ionalä, sin{ind cä an fosi ncdrc¡iä{i{i,ii faccn sä ¡läicascä din nou ¡cniru
grc¡calä. Accasia csic drc¡iaic? Judccäiorul din ninica noasirä grc¡c¡ic
dcoarccc sisicnul dc crcdin{c, Carica dc Lcgi, csic grc¡iiä.
95 % din crcdin{clc innagazinaic in ninica noasirä nu suni aliccva dccai
ninciuni, iar noi sufcrin din cauza fa¡iului cä sunicn cci carc crcdcn in accsic
ninciuni.
În visul ¡lancici csic nornal ¡cniru oancni sä sufcrc, sä iräiascä in fricä ¡i sä
crcczc dranc cno{ionalc. Visul c×icrior nu csic un vis frunos; csic un vis dc
violcn{ä, un vis dc fricä, un vis dc räzloi, un vis dc ncdrc¡iaic. Visul ¡crsonal al
oancnilor variazä, dar in ansanllu csic a¡roa¡c un co¡nar. Dacä nc uiiän la
sociciaica unanä vcdcn cä csic aiai dc grcu dc iräii dcoarccc accasia csic
guvcrnaiä dc fricä. În ioaiä lunca vcdcn oancni sufcrind, ncrvo¡i, furio¡i,
räzlunäiori, violcn{i ¡c siradä ¡i ncdrc¡iä{i foaric nari. Frica csic cca carc nc
conirolcazä visul c×icrior.
Dacä von con¡ara visul sociciä{ii unanc cu dcscricrca iadului din rcligiilc
¡ronulgaic ¡c ¡änani, von dcsco¡cri cä c×isiä o idcniiiaic. Fcligiilc s¡un cä
iadul csic un loc al ¡cdc¡sci, un loc al fricii, al durcrii ¡i al sufcrin{ci, un loc in
carc focul ic ardc. Focul csic gcncrai dc cno{iilc cc ¡rovin din fricä. Dc ficcarc
daiä cand sin{in cno{ii dc nanic, furic, gclozic, invidic, sau urä, cסcrincniän
un foc cc ardc in noi. Träin inir-un vis al iadului.
Dacä considcri iadul ca ¡c o siarc ncnialä, aiunci iadul csic in jurul nosiru.
Ccilal{i nc ¡oi ancnin{a cä dacä nu von facc ccca cc ci s¡un cä ar irclui sä
faccn, von ncrgc in iad. Vc¡ii ¡roasic! Sunicn dcja in iad, dar suni acolo
inclusiv oancnii cc nc s¡un accasia. Nici o fiin{ä unanä nu o ¡oaic condanna ¡c
ccalaliä la iad, dcoarccc sunicn dcja acolo. Ccilal{i nc ¡oi in¡ingc inir-un iad
nai adanc, csic adcvärai, dar accasia doar dacä noi ¡crniicn.
Ficcarc fiin{ä unanä arc visul säu ¡crsonal, dar la fcl ca ¡i visul sociciä{ii, accsia
csic guvcrnai dc fricä. Învä{än sä visän iadul in via{a noasirä, in visul nosiru
¡crsonal. Accca¡i fricä sc nanifcsiä in difcriic noduri, ¡cniru ficcarc, lincin{clcs,
dcoarccc cסcrincniän nania, gclozia, ura, invidia ¡i alic cno{ii ncgaiivc. Visul
nosiru ¡crsonal ¡oaic dcvcni un co¡nar in carc sufcrin ¡i iräin inir-o coniinuä
siarc dc fricä. Dar noi nu ircluic sä visän un co¡nar, csic ¡osilil sä nc lucurän
dc un vis ¡läcui.
Toaiä unaniiaica cauiä adcvärul, drc¡iaica ¡i frunusc{ca. Sunicn inir-o cicrnä
cäuiarc a adcvärului, dcoarccc noi crcdcn doar in ninciunilc ¡c carc lc-an
innagazinai in ninica noasirä. Sunicn in cäuiarca drc¡iä{ii din cauzä cä in
sisicnul nosiru dc crcdin{c nu avcn nici un fcl dc drc¡iaic. Sunicn in cäuiarca
frunusc{ii, dcoarccc indifcrcni dc cai dc frunoasä ar fi o ¡crsoanä, ca nu crcdc
cä csic frunoasä cu adcvärai. Cäuiän ¡i cäuiän, dar ioiul csic dcja in noi. Nu
c×isiä ali adcvär cc ircluic gäsii. Oriundc nc inioarccn ca¡ul, ioi ccca cc vcdcn
csic adcvärai, dar din cauza crcdin{clor ¡i a condi{ionärilor ¡c carc lc-an
innagazinai in ninica noasirä, nu avcn ocIi ¡cniru accsi adcvär.
Nu vcdcn adcvärul din cauza fa¡iului cä sunicn orli. Ccca cc nc orlc¡ic suni
acclc falsc crcdin{c ¡c carc lc avcn in ninica noasirä. Avcn ncvoic sä ¡iin cä noi
sunicn in rcgulä, dar io{i ccilal{i grc¡csc. Crcdcn in ccca cc crcdcn, iar
crcdin{clc noasirc nc ¡rcgäicsc ¡cniru sufcrin{ä. Esic ca ¡i cun an iräi in
nijlocul unci cc{i aiai dc dcsc carc nu nc lasä sä vcdcn dincolo dc varful nasului.
Träin inir-o cca{ä carc nici näcar nu csic rcalä. Cca{a csic un vis, visul nosiru
¡crsonal dc via{ä, ccca cc crcdcn, ioaic concc¡{iilc ¡c carc lc avcn dcs¡rc cci cc
sunicn cu adcvärai, ioaic con¡ronisurilc fäcuic cu ccilal{i, cu noi in¡inc ¡i cIiar
cu Dunnczcu.
Înircaga ia ninic csic o cca{ä ¡c carc Toliccii au nunii-o MITOTE (¡ronun{ai
MIH-TOE-TAY}. Minica noasirä csic un vis in carc nii dc oancni vorlcsc in
accla¡i iin¡, dar niciunul nu-l in{clcgc ¡c cclälali. Accasia csic condi{ia nin{ii
unanc, un narc MITOTE, iar cu accsi narc MITOTE nu ¡o{i vcdca ccca cc c¡ii
cu adcvärai. În India ci nuncsc accsi MITOTE, MAYA, ccca cc inscannä iluzic.
Esic ¡crsonaliiaica no{iunii lui ¸Eu suni". Toi ccca cc crczi dcs¡rc iinc ¡i dcs¡rc
lunc, ioaic concc¡{iilc ¡i ¡rogranärilc ¡c carc lc ai in ninic, ioaic suni MITOTE.
Nu ¡uicn vcdca cinc sunicn cu adcvärai, nu ¡uicn vcdca dcoarccc nu sunicn
lilcri. Dc accca oancnii sc in¡oirivcsc vic{ii.
A fi viu csic cca nai narc fricä ¡c carc oancnii o au. Moarica nu csic cca nai
narc fricä ¡c carc o avcn, cca nai narc fricä ¡c carc o avcn csic sä nc asunän
riscul dc a iräi, riscul dc a fi vii ¡i dc a cסrina ccca cc cu adcvärai sunicn. A fi
noi in¡inc csic cca nai narc fricä a noasirä, a oancnilor. An invä{ai sä nc iräin
via{a urnärind sä saiisfaccn ccrcrilc cclorlal{i. An invä{ai sä iräin ¡rin viziunca
aliora din cauza fricii dc a nu fi accc¡ia{i ¡i dc a nu fi suficicni dc luni ¡cniru
alicincva.
În iin¡ul ¡roccsului doncsiicirii, nc fornän o inaginc a ccca cc csic
¡crfcc{iunca ¡cniru a fi suficicni dc luni. Crcän o inaginc dcs¡rc cun ar irclui
sä fin ¡cniru a fi accc¡ia{i dc ioaiä lunca. Înccrcän in nod s¡ccial sä lc faccn
¡läccrc cclor carc nc iulcsc, ca Mana ¡i Taia, fra{ii ¡i surorilc nai nari, ¡rco{ii ¡i
¡rofcsorii. Înccrcand sä fin suficicni dc luni ¡cniru ci, nc crcän o inaginc a
¡crfcc{iunii, dar nu nc ¡oirivin cu acca inaginc, nu nc vinc linc inioidcauna.
Noi crcän o inaginc, dar inaginca nu csic rcalä. Nu von fi niciodaiä ¡crfcc{i din
accsi ¡unci dc vcdcrc. Niciodaiä!
Daioriiä fa¡iului cä nu sunicn ¡crfcc{i, nc rcs¡ingcn ¡ro¡ria ¡crsoanä. Si
nivclul auiorcs¡ingcrii dc¡indc dc cai dc cficicn{i au fosi adul{ii in disirugcrca
inicgriiäiii noasirc. Du¡ä doncsiicirc nu sc nai ¡oaic vorli dcs¡rc a fi suficicni
dc lun ¡cniru oricinc alicincva. Nu sunicn suficicni dc luni ¡cniru noi in¡inc,
dcoarccc nu corcs¡undcn, nu nc incadrän in inaginca noasirä dcs¡rc
¡crfcc{iunc. Nu nc ¡uicn icria dcoarccc nu sunicn ccca cc an dori sä fin, sau
dc fa¡i in ccca cc crcdcn cä ar irclui sä fin. Nu nc ¡uicn icria ¡cniru cä nu
sunicn ¡crfcc{i.
Siin cä nu sunicn ccca cc crcdcn cä ircluic sä fin ¡i nc siniin fal¡i, frusira{i ¡i
ncsinccri. Înccrcän sä nc ascundcn ¡i ¡rciindcn sä fin ccca cc nu sunicn.
Fczuliaiul csic cä nu nc sin{in auicniici ¡i ¡uriän nä¡ii socialc ¡cniru a nu-i
facc ¡c ccilail{i sä olscrvc asia. Nc csic aiai dc fricä cä alicincva va olscrva cä nu
sunicn ccca cc ¡rciindcn a fi. Îi judccän ¡c ccilal{i in concordan{ä cu inaginca
noasirä dcs¡rc ¡crfcc{iunc, dar lincin{clcs cä ci suni ncrcu sul a¡ic¡iärilc
noasirc. Nc dczonorän ¡c noi in¡inc doar ¡cniru a facc ¡läccrc alior oancni.
Faccn räu cIiar ¡i cor¡ului nosiru doar ¡cniru a fi accc¡ia{i dc ccilal{i. Vcdc{i
adolcsccn{i carc iau droguri doar ¡cniru a cviia sä fic rcs¡in¡i dc cäirc ccilal{i
adolcsccn{i, ci nu suni con¡iicn{i dc fa¡iul cä ¡rollcna lor csic cä nu sc accc¡iä
¡c ci in¡i¡i, cä sc rcs¡ing dcoarccc nu suni ccca cc ¡rciind cä suni. Ei dorcsc sä
fic inir-un anunii nod, dar ci nu suni, iar din accasiä cauzä sufcrä dc vinovä{ic
¡i dc ru¡inc.
Oancnii sc ¡cdc¡scsc la ncsfar¡ii dcoarccc nu suni ccca cc crcd ci cä ar irclui
sä fic. Ei dcvin foaric aluzivi fa{ä dc ¡ro¡ria ¡crsoanä ¡i ii foloscsc ¡i ¡c ccilal{i
¡cniru a aluza dc ci. Dar nincni nu aluzcazä fa{ä dc noi nai nuli dccai noi
aluzän fa{ä dc ccilal{i, iar aici a¡arc Judccäiorul, Viciina ¡i sisicnul dc crcdin{c
cc nc facc sä ¡roccdän asifcl. Înir-adcvär, gäsin ¡crsoanc cc s¡un cä so{ia sau
so{ul lor, nana sau iaia, aluzcazä dc ci, insä noi ¡iin cä aluzän fa{ä dc noi
in¡inc nai nuli dccai aiai. Modul in carc nc judccän csic ccl nai räu nod dc
judccaiä din caic c×isiä. Dacä faccn o grc¡calä in fa{a oancnilor, inccrcän sä
ncgän grc¡cala ¡i sä o aco¡crin, dar aiunci cand sunicn singuri, vinovä{ia csic
aiai dc ¡uicrnicä, iar noi nc sin{in aiai dc ¡ro¡ii, räi sau aiai dc ¡u{in
ncriiuo¡i.
În inircga ia via{ä nincni nu a aluzai dc iinc nai nuli dccai iu ai aluzai dc iinc
insu{i, ¡i liniia la carc ai aluzai dc iinc csic c×aci liniia ¡c carc o iolcrczi din
¡arica alicuiva. Dacä cincva aluzcazä dc iinc cu ¡u{in nai nuli dccai o faci iu
dc olicci, ¡rolalil cä vci fugi dc acca ¡crsoanä, dar dacä aluzcazä dc iinc nai
¡u{in dccai o faci iu in nod oli¡nuii, vci ränanc ¡rolalil in acca rcla{ic ¡i o vci
iolcra la ncsfar¡ii. Dacä iu aluzczi dc iinc foaric räu, ¡o{i iolcra ¡c cincva carc sä
ic laiä, sä ic unilcascä ¡i sä ic iraiczc ca ¡c un gunoi. Dc cc? Dcoarccc sisicnul
iäu dc crcdin{c s¡unc. ¸O ncrii. Accasiä ¡crsoanä ini facc o favoarc nunai
¡cniru cä csic cu ninc. Nu-i ncrii dragosica ¡i rcs¡cciul. Nu suni suficicni dc
lun."
Avcn ncvoic dc a fi accc¡ia{i ¡i dc a fi iuli{i dc ccilal{i, dar nu nc ¡uicn accc¡ia
¡i iuli ¡c noi in¡inc. Cu cai nc iulin nai nuli ¡c noi in¡inc, cu aiai
cסcrincniän nai ¡u{inc aluzuri in via{a noasirä. Auioaluzul ¡rovinc din
auiorcs¡ingcrc ¡i auiorcs¡ingcrca vinc din fa¡iul cä avcn o inaginc a ¡crfcc{iunii
¡i nu nc näsurän niciodaiä cu accl idcal. Inaginca noasirä dcs¡rc ¡crfcc{iunc
csic noiivul ¡cniru carc nc rcs¡ingcn, csic noiivul ¡cniru carc nu nc accc¡iän
a¡a cun sunicn ¡i ¡cniru carc nu-i accc¡iän ¡c ccilal{i a¡a cun suni.
2.2 PREMISE PENTRU UN NOU VIS
E×isiä nii dc lcgäninic ¡c carc lc-an fäcui cu noi in¡inc, cu ccilal{i oancni, cu
visul nosiru dcs¡rc via{ä, cu Dunnczcu, cu sociciaica, cu ¡ärin{ii, cu so{ia, cu
co¡iii. Dar cclc nai in¡orianic lcgäninic suni cclc ¡c carc lc faccn cu noi in¡inc.
În accsic lcgäninic nc s¡uncn cinc sunicn cu adcvärai, ccca cc sin{in, ccca cc
crcdcn ¡i cun nc con¡oriän. Fczuliaiul csic ccca cc noi nunin ¡crsonaliiaica
noasirä. În accsic lcgäninic sc s¡unc. ¸Accsia suni cu. Accasia csic ccca cc crcd
cu. Poi facc anuniic lucruri, iar alic lucruri nu lc ¡oi facc. Accasia csic rcaliiaic,
iar accasia csic faniczic; accasia csic in¡osililä, accca csic in¡osililä."
Un singur lcgänani nu csic o ¡rollcnä, dar suni nulic lcgäninic carc nc fac sä
sufcrin, carc nc fac sä cädcn, sä grc¡in in via{ä. Dacä vrci sä iräic¡ii o via{ä
¡linä dc lucuric ¡i in¡linirc, ircluic sä ai curajul sä ru¡i accsic lcgäninic cc
suni lazaic ¡c fricä ¡i sä-{i ¡roclani ¡ro¡ria ¡uicrc ¡crsonalä. Lcgäniniclc cc
¡rovin din fricä ncccsiiä o narc ¡icrdcrc dc cncrgic din ¡arica noasirä, dar
lcgäniniclc cc vin din dragosic nc ajuiä sä nc conscrvän cncrgia ¡i sä ca¡iigän
¡i nai nuliä cncrgic.
Ficcarc dinirc noi csic näscui cu o anuniiä caniiiaic dc ¡uicrc ¡crsonalä, ¡c
carc o rccä¡äiän in ficcarc zi du¡ä cc nc odiInin. Din ¡äcaic, nc cIcliuin o
narc ¡aric din ¡uicrca ¡crsonalä nai iniai ¡cniru a facc acclc lcgäninic iar a¡oi
¡cniru a lc rcs¡ccia. Puicrca noasirä ¡crsonalä csic disi¡aiä dc cäirc ioaic
lcgäniniclc ¡c carc lc-an crcai, iar rczuliaiul csic cä nc sin{in färä ¡uicrc. Avcn
doar suficicniä ¡uicrc ¡cniru a su¡ravic{ui in ficcarc zi, dcoarccc cca nai narc
¡aric o folosin ¡cniru a ¡äsira lcgäniniclc carc nc {in in visul ¡lanciar. Cun
¡uicn iransforna inircgul vis al vic{ii noasirc cand nu avcn ¡uicrca ¡cniru a
scIinla nici ccl nai nic lcgänani?
Dacä ¡uicn vcdca lcgäniniclc cc nc guvcrncazä via{a ¡i nu nc ¡lacc visul vic{ii
noasirc, csic ncccsar sä nc scIinlän lcgäniniclc. Cand sunicn gaia sä
scIinlän accsic lcgäninic, c×isiä ¡airu lcgäninic foaric ¡uicrnicc carc nc vor
ajuia sä iransfornän lcgäniniclc ¡i condi{ionärilc cc ¡rovin din fricä ¡i carc nc
furä cncrgia.
Dc ficcarc daiä, cand ru¡cn un lcgänani, dc¡ä¡in o condi{ionarc, ioaiä ¡uicrca
¡c carc o foloscan ¡cniru a-l crca sc inioarcc la noi. Dacä ado¡{i accsic ¡airu
lcgäninic noi, clc vor gcncra suficicniä ¡uicrc ¡crsonalä ¡cniru iinc ¡cniru a ic
ajuia sä scIinli inircgul sisicn al vccIilor ialc lcgäninic.
Ai ncvoic sä fii foaric ¡uicrnic ¡cniru a ado¡ia CELE PATFU LECÄMINTE, dar
dacä-{i ¡o{i incc¡c via{a cu accsic lcgäninic, iransfornarca din via{a ia va fi
sur¡rinzäioarc, uiniioarc. Vci vcdca drana iadului dis¡ärand din fa{a ocIilor iäi.
În loc dc a iräi inir-un vis al iadului, vci ¡uica sä-{i crcczi un nou vis, visul iäu
¡crsonal al raiului.
2.3 PRIMUL LEGÄMÅNT
FII IMPECABIL CU CUVINTELE TALE.
Prinul lcgänani csic ccl nai in¡oriani ¡i ioiodaiä ccl nai grcu dc rcs¡cciai.
Esic aiai dc in¡oriani, incai doar ¡rin rcs¡cciarca accsiui ¡rin lcgänani vci
¡uica sä fii ca¡alil sä ircci ¡c nivclul c×isicn{ial ¡c carc cu l-an nunii raiul ¡c
¡änani.
Prinul Lcgänani csic «Fii in¡ccalil cu cuviniclc ialc in ccca cc s¡ui».
Sunä foaric sin¡lu, dar csic foaric, foaric ¡uicrnic.
Dc cc cuviniclc? Cuvaniul csic ¡uicrca ¡c carc iu o crcczi. Cuvaniul iäu csic
darul cc vinc dircci dc la Dunnczcu. În EvangIclia du¡ä Ioan din Dillic sc
s¡unc, rcfcriior la crcarca univcrsului. «La incc¡ui a fosi cuvaniul ¡i cuvaniul cra
la Dunnczcu ¡i Dunnczcu cra cuvaniul.» Prin cuvani iu i{i cסrini ¡uicrca
crcaioarc. Prin cuvani ¡o{i nanifcsia ioiul.
Indifcrcni dc linla ¡c carc o vorlc¡ii, inicn{ia ia sc nanifcsiä ¡rin cuvani. Cc
visczi, cc sin{i ¡i cinc c¡ii cu adcvärai, sc vor nanifcsia ioaic doar ¡rin cuvani.
Cuvaniul nu csic doar un sunci sau un sinlol scris. Cuvaniul csic o for{ä, csic
¡uicrca ¡c carc o ai dc a ic cסrina ¡i conunica, dc a gandi ¡i dc a crca
cvcnincniclc din via{a ia. Po{i vorli. Cc ali aninal dc ¡c ¡lanciä ¡oaic vorli?
Cuvaniul csic cca nai ¡uicrnicä uncaliä ¡c carc o arc onul; csic uncalia nagici.
Dar, ca ¡i o s¡adä cu douä iäi¡uri, cuvaniul iäu ¡oaic crca ccl nai frunos vis
sau cuvaniul iäu ¡oaic disirugc ioiul din jurul iäu. Un iäi¡ il consiiiuic folosirca
grc¡iiä a cuvaniului, carc crccazä iadul ¡c ¡änani. Cclälali iäi¡ il consiiiuic
in¡ccaliliiaica cuvaniului, carc crccazä doar frunusc{c, iulirc ¡i raiul ¡c
¡änani. Dc¡inzand dc nodul in carc csic folosii, cuvaniul ic ¡oaic c1ilcra sau ic
¡oaic inlän{ui nai nuli dccai i{i incIi¡ui. Toaiä nagia ¡c carc o ¡osczi sc
lazcazä ¡c cuvaniul iäu. Cuvaniul iäu csic ¡urä nagic, iar folosirca grc¡iiä a
cuvaniului iäu csic nagic ncagrä.
Cuvaniul csic aiai dc ¡uicrnic, incai doar un cuvani ¡oaic scIinla o via{ä sau
¡oaic disirugc vic{ilc a nilioanc dc oancni. Cu ca{iva ani in urnä un on din
Ccrnania, ¡rin folosirca cuvaniului, a nani¡ulai unul dinirc cclc nai inicligcnic
¡o¡oarc. El i-a condus in lunca räzloiului ¡rin sin¡la folosirc a cuvaniului, i-a
convins ¡c ccilal{i sä coniiä cclc nai airocc acic dc violcn{ä, a aciivai frica
oancnilor doar ¡rin cuvani ¡i ca o narc cסlozic s-au ¡rodus onoruri ¡i a fosi
räzloi in ioaiä lunca. Pcsic ioi oancnii ii disirugcau ¡c ccilal{i oancni dcoarccc
lc cra fricä unul dc cclälali. Cuvaniul lui Hiilcr, lazai ¡c crcdin{clc ¡i lcgäniniclc
gcncraioarc dc fricä, va fi rc{inui sccolc la rand.
Minica unanä csic ca un sol fcriil in carc sc ¡lanicazä coniinuu scnin{c.
Scnin{clc suni ¡ärcri, idci ¡i concc¡ic. Planiczi o sänan{ä, un gand ¡i accsia
rodc¡ic. Cuvaniul csic ca o sänan{ä, iar ninica unanä csic aiai dc fcriilä!
Singura ¡rollcnä csic cä ¡rca dcs csic fcriilä ¡cniru scnin{clc fricii. Ficcarc
ninic unanä csic fcriilä, dar doar ¡cniru acclc scnin{c ¡cniru carc csic
¡rcgäiiiä. Esic in¡oriani dc olscrvai ¡cniru cc fcl dc scnin{c ninica voasirä csic
fcriilä ¡i dc a o ¡rcgäii ¡cniru scnin{clc iulirii.
Lua{i c×cn¡lul lui Hiilcr, carc a irinis in c×icrior ioaic acclc scnin{c alc fricii, iar
clc au crcscui foaric ¡uicrnicc ¡i frunoasc, ¡roducand disirugcri nasivc.
Con¡iicniizand for{a cuvaniului, ¡uicn in{clcgc cc ¡uicrc sc ¡oaic nanifcsia ¡rin
gura noasirä. O fricä sau o indoialä ¡laniaiä in ninica noasirä ¡oaic crca o
dranä färä sfar¡ii dc cvcnincnic. Un cuvani csic ca un llcsicn, iar oancnii
foloscsc cuvaniul la fcl ca nagicicnii ncgri, llcsicnandu-sc incon¡iicni unii ¡c
ccilal{i.
Ficcarc on csic un nagician ¡i ¡oaic sä llcsicnc ¡c cincva cu cuvaniul säu sau
¡oaic clilcra ¡c cincva dc un llcsicn. Noi llcsicnän adcsca ¡rin ¡ärcrilc ¡c carc
lc avcn. Un c×cn¡lu. väd un ¡ricicn ¡i ii s¡un o ¡ärcrc carc iocnai ni-a vcnii in
ninic. Îi s¡un. ¸Hnnn, väd ¡c fa{a ia acca ¡aloarc ¡c carc o au doar oancnii
lolnavi dc canccr." Dacä cl va asculia accsic cuvinic ¡i va fi dc acord cu clc, sc va
inlolnävi dc canccr in nai ¡u{in dc un an. Accasia csic ¡uicrca cuvaniului.
Pc ¡crioada doncsiicirii noasirc, ¡ärin{ii ¡i cducaiorii no¡iri nc-au fäcui sä nc
asinilän din ¡ärcrilc lor cIiar färä sä sc gandcascä la accasia. An crczui in
accsic ¡ärcri ¡i an iräii in frica cc a gcncrai-o in noi accsic ¡ärcri, ca dc
c×cn¡lu, cä nu c¡ii lun la inoi, la s¡ori sau la scris. Cincva i¡i dä cu ¡ärcrca ¡i
s¡unc. ¸Uiic, accasiä faiä csic uraiä." Faia asculiä, crcdc cä csic uraiä ¡i crc¡ic
cu idcca cä csic uraiä. Nu arc in¡orian{ä cai dc frunoasä csic; aiaia iin¡ cai ca
arc accsi lcgänani, accasiä condi{ionarc inicrioarä, ca va crcdc cä csic uraiä.
Accsia csic llcsicnul sul influcn{a cäruia sc aflä.
Prin fi×arca aicn{ici, cuvaniul ¡oaic inira in ninica noasirä ¡i scIinla o inircagä
crcdin{ä in linc sau in räu. Un ali c×cn¡lu. ¡o{i sä crczi cä c¡ii ¡rosi ¡i ai crczui
in accsi lucru dc cand ic ¡iii. Accsi lcgänani ¡oaic fi foaric in¡cläior, fäcand ca
iu sä iniri in nulic conjunciuri doar ¡cniru a ic asigura cä c¡ii ¡rosi. Po{i facc
ccva ¡i sä gandc¡ii. ¸Îni dorcsc sä fiu inicligcni, dar ircluic sä fiu ¡rosi sau nu
a¡ fi fäcui accsi lucru." Minica ncrgc in suic dc dircc{ii ¡i ¡uicn sä ¡circccn zilc
inircgi vräji{i doar dc crcdin{a in ¡ro¡ria noasirä siu¡idiiaic.
A¡oi, inir-o zi, cincva {i-a rc{inui aicn{ia ¡i a folosii cuvaniul ¡i ic-a fäcui sä
in{clcgi cä nu c¡ii ¡rosi. Ai crczui ccca cc a s¡us accasiä ¡crsoanä ¡i ai fäcui un
nou lcgänani. Drc¡i urnarc, nu ic nai sin{i ¡i nici nu nai ac{ionczi ca un ¡rosi.
Înircgul llcsicn s-a dcsiränai doar ¡rin ¡uicrca cuvaniului. Si invcrs, dacä crczi
cä c¡ii ¡rosi ¡i cincva i{i ca¡icazä aicn{ia ¡i-{i s¡unc. ¸Da, c¡ii cu adcvärai cca
nai ¡roasiä ¡crsoanä ¡c carc an inialnii-o.", lcgänaniul va fi iniärii ¡i va dcvcni
cIiar nai ¡uicrnic.
Acun, sä vcdcn cc inscannä cuvaniul in¡ccaliliiaic. In¡ccaliliiaic inscannä.
ºfärä ¡äcai". In¡ccalil vinc din laiincscul ¡ccaius, carc inscannä ¸¡äcai". In dc
la in¡ccalil inscannä ºfärä"; a¡a cä in¡ccalil inscannä ºfärä ¡äcai". Fcligiilc
vorlcsc dcs¡rc ¡äcai ¡i ¡äcäio¡i, dar sä in{clcgcn cc inscannä cu adcvärai a
¡äcäiui. Un ¡äcai csic oricc faci in¡oiriva ia. Toi ccca cc sin{i sau crczi
in¡oiriva ia csic un ¡äcai. E¡ii in¡oiriva ia cand ic judcci sau ic llanczi färä
noiiv. Cand c¡ii in¡ccalil, iu c¡ii rcs¡onsalil ¡cniru ac{iunilc ialc, dar nu ic
judcci ¡i nu ic llanczi. Din accsi ¡unci dc vcdcrc, inircgul concc¡i dc ¡äcai sc
scIinlä dc la ccva noral sau rcligios la un as¡cci dc lun sin{. Päcaiul incc¡c cu
rcs¡ingcrca ¡ro¡rici ¡crsoanc. Auiorcs¡ingcrca csic ccl nai narc ¡äcai ¡c carc-l
¡o{i coniic. În icrncni rcligio¡i, auiorcs¡ingcrca (rcs¡ingcrca dc sinc} csic un
¸¡äcai norial", carc conducc la noaric. In¡ccaliliiaica, ¡c dc aliä ¡aric, conducc
la via{ä.
A fi in¡ccalil cu cuviniclc ialc inscannä a nu folosi cuviniclc in¡oiriva ia. Dacä
ic väd ¡c siradä ¡i i{i s¡un cä c¡ii ¡rosi, asia ¡oaic a¡ärca ca o folosirc grc¡iiä a
cuvaniului in¡oiriva ia, dar dc fa¡i foloscsc cuvaniul in¡oiriva nca, dcoarccc
nä vci uri ¡cniru accasia, iar ura ia nu csic lunä ¡cniru ninc. Dc accca, dacä
nä su¡är ¡i ¡rin cuviniclc nclc i{i irinii ioaiä oirava nca cno{ionalä {ic, foloscsc
cuvaniul in¡oiriva nca. Dacä nä iulcsc, ini voi cסrina acca iulirc in
inicrac{iunca cu iinc, iar a¡oi voi fi in¡ccalil cu cuviniclc nclc, dcoarccc accasiä
ac{iunc a nca va ¡roducc la randul ci o rcac{ic. Dacä ic iulcsc, a¡oi ¡i iu nä vci
iuli ¡c ninc. Dacä ic insuli ¡i iu nä vci insulia. Dacä-{i suni rccunoscäior ¡i iu
ini vci fi rccunoscäior. Dacä suni cgoisi ¡i iu vci fi cgoisi cu ninc. Dacä foloscsc
cuvaniul ¡i ic voi llcsicna ¡i iu la randul iäu nä vci llcsicna.
A fi in¡ccalil cu cuvaniul iäu inscannä a-{i folosi corcci cncrgia; inscannä a-{i
folosi cncrgia in dircc{ia adcvärului ¡i iulirii fa{ä dc iinc. Dacä faci un lcgänani
cu iinc insu{i, dc a fi in¡ccalil cu cuviniclc ialc in ccca cc s¡ui, doar cu accasiä
inicn{ic, adcvärul sc va nanifcsia ¡rin iinc ¡i va curä{a ioaiä oirava cno{ionalä
cc c×isiä in iinc. Dar a facc accsi lcgänani csic dificil dcoarccc an invä{ai sä
faccn c×aci o¡usul. An invä{ai sä nin{in ca un olicci al conunicärii noasirc cu
ccilal{i, dar nai alcs, cIiar cu noi in¡inc. Nu sunicn in¡ccalili cu cuvaniul.
Puicrca cuvaniului csic folosiiä con¡lci grc¡ii in iad. Folosin cuvaniul ¡cniru a
jigni, ¡cniru a llana, ¡cniru a gäsi vinova{i, ¡cniru a disirugc. Dincin{clcs, il
folosin ¡i a¡a cun ircluic, dar nu ¡rca dcs. Ccl nai dcs folosin cuvaniul ¡cniru
a in¡rä¡iia oirava noasirä ¡crsonalä, ¡cniru a cסrina furia, gclozia, invidia ¡i
ura. Cuvaniul csic ¡urä nagic, ccl nai ¡rc{ios ¡i nai ¡uicrnic dar ¡c carc-l arc
unaniiaica, insä noi i1 folosin in¡oiriva noasirä. Plänuin räzlunäri, crcän
Iaos cu cuvinic, folosin cuvaniul ¡cniru a crca urä inirc difcriic rasc, inirc
difcri{i oancni, inirc difcriic fanilii ¡i na{iuni. Folosin cuvaniul grc¡ii aiai dc
dcs, dar accasiä folosirc grc¡iiä csic nodul in carc crcän ¡i ¡cr¡ciuän visul
iadului. Folosirca grc¡iiä a cuvaniului csic nodul in carc noi nc in¡ingcn unii
¡c ccilal{i in jos ¡i nc ¡äsirän, unii fa{ä dc ccilal{i, inir-o siarc dc fricä ¡i dc
dulii. Dcoarccc cuvaniul csic nagia ¡c carc onul o ¡oscdä, folosirca cuvaniului
csic nagic ncagrä, iar noi folosin nagia ncagrä ioi iin¡ul färä a ¡ii dcloc cä
nagic csic doar cuvaniul nosiru.
Era o fcncic, dc c×cn¡lu, carc cra inicligcniä ¡i avca un suflci foaric lun. Ea
avca o fiicä ¡c carc o iulca ¡i o adora foaric nuli. Înir-o noa¡ic, ca a vcnii acasä
du¡ä o zi dc nuncä foaric dificilä, olosiiä, ¡linä dc icnsiuni cno{ionalc ¡i cu o
durcrc dc ca¡ icrililä. Ea dorca lini¡ic ¡i nuliä ¡acc, dar faia ci cania ¡i särca
fcriciiä. Fiica ci nu cra con¡iicniä dc nodul in carc sc sin{ca nana ci; ca cra in
lunca ci, särca ¡i cania din cc in cc nai iarc, cסrinandu-¡i lucuria ¡i
dragosica. Caniand aiai dc iarc, a fäcui ca durcrca dc ca¡ a nanci salc sä sc
inic{cascä, iar la un noncni dai, nana ¡i-a ¡icrdui conirolul. Su¡äraiä, s-a
uiiai la frunoasa sa fcii{ä ¡i a s¡us. ¸Taci! Ai o vocc uraiä. Nu ¡o{i sä iaci?"
Adcvärul cra cä iolcran{a nanci salc ¡cniru oricc zgonoi nu nai c×isia la acca
orä ¡i nu cä vocca fcici cra uraiä, dar faia a crczui ccca cc i-a s¡us nana ¡i in
accl noncni a luai o Ioiärarc faiä dc ca insä¡i. Du¡ä accasia nu a nai caniai,
dcoarccc a crczui cä vocca ci cra uraiä ¡i cä va dcranja ¡c oricinc o va auzi; a
dcvcnii ru¡inoasä la ¡coalä ¡i aiunci cand cra rugaiä sä canic, ca rcfuza. CIiar ¡i
discu{iilc cu ccilal{i dcvcniscrä ¡cniru ca dificilc. Toiul s-a scIinlai ¡cniru fcii{ä
din cauza accsiui nou lcgänani ¡c carc l-a fäcui, din cauza accsici noi
condi{ionäri. Ea crcdca cä ircluic sä-¡i rc¡rinc cno{iilc ¡cniru a fi accc¡iaiä ¡i
iuliiä.
Dc ficcarc daiä cand auzin o ¡ärcrc ¡c carc o crcdcn, faccn un nou lcgänani,
iar accsia dcvinc o ¡aric a sisicnului nosiru dc crcdin{c. Accasiä fcii{ä a crcscui,
iar cIiar aiunci cand a rcalizai cä avca o vocc frunoasä nu a nai caniai
niciodaiä, dczvoliandu-¡i un inircg con¡lc× din cauza llcsicnului. Accsi llcsicn
a fosi aruncai asu¡ra ci dc cäirc una din ¡crsoanclc ¡c carc lc iulca ccl nai
nuli, ¡ro¡ria sa nanä, carc nu a olscrvai ccca cc fäcusc cu cuviniclc salc. Ea
nu a olscrvai cä ca fäcusc un aci dc nagic ncagrä ¡i cä a ¡us un llcsicn asu¡ra
¡ro¡rici salc fiicc, dcoarccc nu cra con¡iicniä dc for{a cuvaniului säu, dc accca
nu ircluic acuzaiä. Fäcusc ccca cc-i fäcuscrä ¡i nana, iaiäl ci ¡i ccilal{i, la
randul lor, dc nulic ori; a folosii grc¡ii cuvaniul.
Dc caic ori faccn ¡i noi accsic lucruri cu co¡iii no¡iri? Lc ofcrin ioi fclul dc
sugcsiii, iar co¡iii no¡iri carä accasiä nagic ncagrä du¡ä ci ani ¡i ani dc zilc.
Oancnii carc nc iulcsc cfcciucazä acic dc nagic ncagrä asu¡ra noasirä, dar nici
näcar nu suni con¡iicn{i cä fac accsi lucru. Dc accca ircluic sä-i icriän; ci nu
¡iiu cc fac.
Un ali c×cn¡lu. Tc irczc¡ii inir-o dininca{ä ¡i ic sin{i foaric fcriciiä. Tc sin{i
ninunai ¡i ränai o orä sau douä in fa{a oglinzii ¡cniru a ic facc frunoasä. Ei
linc, una dinirc ¡ricicnclc ialc cclc nai lunc s¡unc. ¸Cc s-a ¡circcui cu iinc?
Arä{i aiai dc uraiä. Uiiä-ic la rocIia ¡c carc o ¡or{i; c¡ii ridicolä." Accasia a fosi
suficicni ¡cniru a ic in¡ingc jos in iad. Poaic accasiä ¡ricicnä a ia {i-a s¡us asia
¡cniru a ic räni. Si a rcu¡ii. Ea {i-a ofcrii o ¡ärcrc carc cra incärcaiä cu ioaiä
for{a cuvaniului säu. Dacä iu accc¡{i ¡ärcrca, accasia va dcvcni un nou
lcgänani, iar in accasia vci ¡unc o ¡aric din ¡uicrca ia. Accasiä ¡ärcrc va dcvcni
nagic ncagrä.
Accsic ii¡uri dc llcsicnc suni dificil dc dc¡ä¡ii. Singurul lucru carc ¡oaic ru¡c
un llcsicn csic ccl dc a facc noi lcgäninic lazaic ¡c rcaliiaic. Adcvärul csic cca
nai in¡orianiä ¡aric a unci fiin{c in¡ccalilc in cuviniclc salc. Pc dc-o ¡aric a
salici suni ninciunilc, carc crcazä nagia ncagrä, iar ¡c dc aliä ¡aric a salici
csic adcvärul, carc arc ¡uicrca dc a ru¡c llcsicnul nagici ncgrc. Doar adcvärul
vä va clilcra.
Privind la inicrac{iunilc unanc dc ficcarc zi, inagina{i-vä dc caic ori aruncän
llcsicnc unul asu¡ra ccluilali doar ¡rin ni¡ic sin¡lc cuvinic. Dc-a lungul
iin¡ului accasiä inicrac{iunc a dcvcnii cca nai rca dinirc ioaic fornclc dc nagic
¡i a fosi nuniiä larfä.
Darfa csic nagic ncagrä ¡i csic foaric rca, dcoarccc csic ¡urä oiravä. An invä{ai
cun sä larfin ¡rin in{clcgcrc. Cand cran co¡ii, ii auzcan ¡c adul{ii din jurul
nosiru larfind ioi iin¡ul, in nod dcscIis, cסrinandu-¡i ¡ärcrca dcs¡rc alic
¡crsoanc. Ei cסrinau ¡ärcri cIiar ¡i dcs¡rc ¡crsoanc ¡c carc nu lc cuno¡icau.
Oirava cno{ionalä cra iransfcraiä odaiä cu acclc ¡ärcri, iar noi invä{an cä
accasia csic nodaliiaica nornalä dc conunicarc.
Darfa a dcvcnii ¡rinci¡ala fornä dc conunicarc in sociciaica unanä. A dcvcnii
nodaliiaica dc a nc sin{i a¡roa¡c unul dc cclälali, dcoarccc nc facc sä nc sin{in
nai linc cand vcdcn ¡c alicincva cä sc sinic la fcl dc räu ¡rccun nc sin{in ¡i
noi. E×isiä vccIi cסrcsii carc s¡un. ¸Mizcrici ii ¡lacc con¡ania!", iar oancnii
carc sufcrä in iad nu vor sä fic singuri. Frica ¡i sufcrin{a suni o ¡aric in¡orianiä
a visului ¡lancici; clc suni nodaliiaica in carc visul ¡lancici nc ncn{inc cai nai
jos ¡osilil.
Folosind analogia ¡i asiniland ninica unanä cu un con¡uicr, larfa ¡oaic fi
con¡araiä cu virusul unui con¡uicr. Virusul unui con¡uicr csic o ¡aric a
linlajului calculaiorului, scris in accla¡i linlaj cu cclclalic coduri, dar cu o
inicn{ic rca, däunäioarc. Accsi cod csic inirodus in ¡rogranul con¡uicrului iäu
cand ic a¡ic¡ii nai ¡u{in ¡i dc cclc nai nulic ori cand nici nu c¡ii con¡iicni dc
asia. Du¡ä cc accsi cod a fosi inirodus, con¡uicrul iäu nu nai lucrcazä corcci
sau nu nai func{ioncazä dcloc, dcoarccc codurilc con{in in clc aiai dc nulic
ncsajc confliciualc, incai accsica o¡rcsc cfcciuarca o¡cra{iilor corccic.
Darfa unanä func{ioncazä c×aci in accla¡i nod. Dc c×cn¡lu, incc¡i o nouä
naicric cu un nou ¡rofcsor ¡i vrci sä urnczi acca naicric ¡cniru o ¡crioadä nai
indclungaiä. În ¡rina zi in carc ¡ariici¡i la accl curs, ic lovc¡ii dc cincva carc a
urnai accl curs ¡i carc-{i s¡unc. "OI, accl ¡rofcsor csic doar o licIca ¡on¡oasä!
El nici näcar nu ¡iic dcs¡rc ccca cc vorlc¡ic, dar nai csic ¡i ¡crvcrs, a¡a cä fii
aicni !"
Tu c¡ii incdiai narcai dc cuvinic ¡i dc codul cno{ional al ¡crsoanci carc a s¡us
accasia, dar nu c¡ii con¡iicni dc noiiva{ia ¡c carc a avui-o aiunci cand {i-a s¡us
accsic lucruri. Accasiä ¡crsoanä ¡oaic fi furioasä dcoarccc nu a ¡ronovai in anul
urnäior, sau facc sin¡lc ¡rcsu¡uncri lazaic ¡c icanä ¡i ¡rcjudicii, dar dcoarccc
iu ai invä{ai sä ingcri ¡i sä accc¡{i inforna{ia ca un co¡il, o ¡aric din iinc crcdc
acca larfä ¡i a¡oi iu ncrgi la cursul rcs¡cciiv.
Cand ¡rofcsorul vorlc¡ic iu sin{i oirava cun icsc din inicriorul iäu, dar nu
rcalizczi cä-l vczi ¡c ¡rofcsor ¡rin ocIii ¡crsoanci carc {i-a furnizai rcs¡cciiva
larfä. A¡oi incc¡i sä vorlc¡ii ¡i cu ccilal{i colcgi dc clasä dcs¡rc accsi lucru, iar ci
incc¡ sä-l ¡rivcscä ¡c ¡rofcsor in accla¡i nod. o jigodic ¡i un ¡crvcrs. Tu cIiar
urä¡ii accasiä naicric, iar in curand ic dccizi sä rcnun{i dcfiniiiv la accsi curs. Î{i
llanczi ¡rofcsorul, dar ar irclui sä llanczi doar larfa.
Toaiä accasiä ncin{clcgcrc sc ¡oaic ¡roducc doar dc un nic virus in calculaior. O
nicä inforna{ic grc¡iiä ¡i conunicarca dinirc oancni ¡oaic fi disirusä,
¡roducand ficcärci ¡crsoanc carc csic aiinsä infcciarca ¡i a¡oi accasia dcvinc o
fiin{ä coniagioasä ¡cniru ccilal{i. Inagincazä-{i cä dc ficcarc daiä cand ccilal{i ic
larfcsc, ci iniroduc un virus dc con¡uicr in ninica ia, ¡roducand o nic¡orarc a
clariiä{ii ialc ncnialc, dc ficcarc daiä. A¡oi, inagincazä-{i cä inir-un cfori dc
curä{irc rcu¡c¡ii sä-{i clarifici confuziilc ¡i sä indc¡äriczi o ¡aric din oiravä, dar
iu larfc¡ii ¡i in¡rä¡iii accasiä oiravä la alicincva.
Acun, inagincazä-{i cä accsi as¡cci ncrgc la ncsfar¡ii, inir-un lan{ inirc ioaic
fiin{clc dc ¡c accsi ¡änani. Fczuliaiul va fi o lunc ¡linä dc oancni carc ¡oi ciii o
inforna{ic ¡rin circuiic cc suni inlilaic cu un virus oiräviior ¡i coniagios. Încä o
daiä, accsi virus csic ccca cc Toliccii au nunii MITOTE, Iaosul niilor dc voci
carc inccarcä sä vorlcascä ioaic in cadrul acclcia¡i nin{i.
CIiar nai räu suni nagicicnii ncgri sau HACKEF-ii dc con¡uicrc, carc in¡rä¡iic
virusul in nod inicn{ionai. Candc¡ic-ic ina¡oi la o ¡crioadä in carc crai su¡ärai
¡c cincva ¡i dorcai sä ic räzluni ¡c acca ¡crsoanä. Pcniru a ic räzluna ¡c
¡crsoana rcs¡cciivä ai s¡us ccva dcs¡rc ¡crsoana rcs¡cciivä cu inicn{ia dc a
in¡rä¡iia oiravä ¡i a o facc ¡c ¡crsoana in cauzä sä sc siniä foaric ¡rosi. Ca ¡i
co¡ii, an fäcui accasia dcscori in nod incon¡iicni, dar adul{i fiind an dcvcnii
nai calcula{i in cforiurilc noasirc dc a-i disirugc ¡c ccilal{i. A¡oi, nc-an nin{ii ¡i
nc-an s¡us cä ¡crsoana a ¡rinii o ¡cdca¡sä drca¡iä ¡cniru grc¡clilc salc.
Cand vcdcn lunca ¡rin virusul unui con¡uicr, csic u¡or sä nc jusiificän cIiar
¡i cclc nai crudc con¡oriancnic. Ccca cc nu vcdcn csic folosirca grc¡iiä a
cuviniclor noasirc, carc nc in¡ing ioi nai adanc in iad.
Tin¡ dc ani dc zilc an ¡rinii larfc ¡i llcsicnc dc la ccilal{i, dar ¡i daioriiä
nodului in carc noi an folosii cuviniclc. Nc vorlin nouä in¡inc in nod consiani
¡i dc cclc nai nulic ori s¡unandu-nc lucruri ca ¡i. ¸OI, suni gras, suni urai.
Înläiancsc, ini cadc ¡ärul. Suni ¡rosi, nu an in{clcs niciodaiä ninic. Nu voi fi
niciodaiä ¡crfcci." Vcdc{i cun folosin cuviniclc in¡oiriva nosirä? Trcluic sä
in{clcgcn cc csic cuvaniul ¡i cc facc cuvaniul. Dacä in{clcgi ¡rinul lcgänani «Fii
in¡ccalil cu cuviniclc ialc.», incc¡i sä vczi ioaic scIinlärilc ¡i iransfornärilc cc
¡oi a¡arc in via{a ia, scIinläri nai iniai in nodul in carc ic in{clcgi ¡c iinc, iar
nai iarziu scIinläri in nodul in carc inicrac{ionczi cu ccilal{i oancni, nai alcs
cu cci ¡c carc-i iulc¡ii ccl nai nuli.
Considcrä cä ai larfii dc nulic ori ¡crsoana ¡c carc o iulc¡ii ccl nai nuli doar
¡cniru a ca¡iiga sus{incrca ¡unciului iäu dc vcdcrc dc cäirc ccilal{i. Dc caic ori
ai ca¡iai aicn{ia cclorlal{i oancni ¡i ai in¡rä¡iiai oiravä dcs¡rc ¡crsoana ¡c carc
o iulcai doar ¡cniru a facc din ¡ärcrca ia o ¡ärcrc corcciä? Pärcrca ia nu csic
aliccva dccai ¡unciul iäu dc vcdcrc. Nu csic nca¡ärai ¡i adcväraiä. Pärcrca ia
vinc din crcdin{clc ialc, din cgo-ul iäu ¡i din visul iäu. Crcän ioaiä oirava ¡i o
in¡rä¡iicn la ccilal{i doar ¡cniru ca sä nc sin{in linc in ccca cc ¡rivc¡ic
¡unciul nosiru dc vcdcrc.
Dacä ado¡iän ¡rinul lcgänani ¡i dcvcnin in¡ccalili cu cuviniclc noasirc, oricc
oiravä cno{ionalä va fi curä{aiä din ninica noasirä ¡i din nodul nosiru dc
conunicarc inicr¡crsonalä, inclusiv conunicarca cu ¡isica sau cu cainclc.
In¡ccaliliiaica cuvaniului nc va confcri inuniiaica fa{ä dc llcsicnclc aliora, fa{ä
dc oricinc gandc¡ic urai dcs¡rc noi. Princ¡ii o idcc ncgaiivä doar dacä ninica ia
csic un sol fcriil ¡cniru accasiä idcc. Cand dcvii in¡ccalil cu cuvaniul, ninica
nu nai csic un sol fcriil ¡cniru cuviniclc cc ¡rovin din nagia ncagrä. Însä, csic
fcriilä ¡cniru cuviniclc cc vin din dragosic. Po{i näsura in¡ccaliliiaica
cuvaniului iäu ¡rin nivclul iulirii dc sinc. Cai dc nuli ic iulc¡ii ¡i cun sin{i
dcs¡rc iinc suni dircci ¡ro¡or{ionalc cu caliiaica ¡i inicgriiaica cuvaniului iäu.
Cand c¡ii in¡ccalil cu cuvaniul iäu, ic sin{i linc, ic sin{i fcricii ¡i in ¡acc.
Po{i iransccndc visul iadului doar ¡rin luarca dccizici dc a fi in¡ccalil cu
cuvaniul iäu. CIiar acun ¡lanicz sänan{a in ninica ia. Dacä sänan{a va crc¡ic
sau nu dc¡indc dc cai dc fcriilä csic ninica ia la scnin{clc dc iulirc. Dc¡indc dc
iinc sä faci accsi lcgänani cu iinc. Suni in¡ccalil cu cuvaniul ncu. Hrana csic
sänan{a ¡i ¡c näsurä cc crc¡ic in ninica ia, va gcncra nai nulic scnin{c dc
iulirc carc vor inlocui scnin{clc fricii. Prinul lcgänani va scIinla ii¡ul
scnin{clor la carc ninica ia csic fcriilä.
Fii in¡ccalil cu cuvaniul iäu. Accsia csic ¡rinul lcgänani ¡c carc ircluic sä-l
faci dacä vrci sä fii lilcr, dacä vrci sä fii fcricii, dacä vrci sä iransccnzi nivclul
c×isicn{ial al iadului. Esic foaric ¡uicrnic. Folosc¡ic cuvaniul in nodul ¡oirivii.
Folosc¡ic cuvaniul ¡cniru a in¡äriä¡i iulirca ia. Folosc¡ic nagia allä, incc¡and
cu iinc. S¡unc-{i cai c¡ii dc ninunai, cai dc c×cc¡{ional c¡ii. S¡unc-{i cai dc
nuli ic iulc¡ii. Folosc¡ic cuvaniul ¡cniru a ru¡c ioaic acclc nici lcgäninic carc
ic fac sä sufcri.
Esic ¡osilil. Esic ¡osilil, dcoarccc cu an fäcui accsi lucru ¡i nu suni nai lun ca
iinc. Nu, sunicn cu io{ii c×aci la fcl. Avcn accla¡i ii¡ dc crcicr, accla¡i ii¡ dc
cor¡uri, sunicn oancni. Dacä cu an fosi ca¡alil sä ru¡ ioaic vccIilc lcgäninic
¡i sä crccz aliclc noi, aiunci ¡o{i facc la fcl. Dacä cu ¡oi fi in¡ccalil cu cuviniclc
nclc, aiunci iu dc cc sä nu fii in¡ccalil cu cuviniclc ialc? Doar accsi lcgänani i{i
¡oaic iransforna via{a. In¡ccaliliiaica cuvaniului ic ¡oaic conducc cäirc
fcricirca ¡crsonalä, cäirc un narc succcs ¡i o narc alundcn{ä, i{i ¡oaic inläiura
fricilc ¡i lc ¡oaic iransforna in lucuric ¡i iulirc.
Doar inagincazä-{i cc ¡o{i crca cu in¡ccaliliiaica cuvaniului. Cu in¡ccaliliiaica
cuvaniului ¡o{i iransccndc visul fricii ¡i ¡o{i iräi o via{ä difcriiä. Po{i iräi in rai in
nijlocul a nii dc oancni cc iräicsc in iad, dcoarccc c¡ii inun la ioi accl räu. Po{i
aiingc in¡ärä{ia raiului doar cu accsi ¡rin lcgänani . Fii in¡ccolil cu cuvaniul
iäu.
2.4 AL DOILEA LEGÄMÅNT
NU CONSIDERA NIMIC CA FIIND UN AFRONT PERSONAL.
Urnäioarclc irci lcgäninic suni näscuic din ¡rinul lcgänani. Al doilca lcgänani
csic «Nu lua ninic ¡crsonal.» Oricc s-ar ¡circcc in jurul iäu, nu lua ninic
¡crsonal. Folosind un c×cn¡lu anicrior, dacä ic väd ¡c siradä ¡i s¡un. ¸Hci, c¡ii
¡rosi!", färä sä ic cunosc, nu csic ninic in ncrcgulä cu iinc; csic ccva carc nu-i in
rcgulä cu ninc. Dacä iu vci lua accasia ¡crsonal, aiunci ¡rolalil cä vci crcdc cä
c¡ii ¡rosi cu adcvärai. Poaic cä vci gandi. ¸Cun dc ¡iic? Esic clarväzäior sau
cIiar ¡oaic vcdca ioaiä lunca cai dc ¡rosi suni?º Ici accsi lucru ¡crsonal
dcoarccc c¡ii dc acord cu ioi ccca cc sc s¡unc. Incdiai cc ai fosi dc acord, oirava
sc räs¡andc¡ic in inicriorul iäu ¡i iu ic scufunzi in visul iadului. Ccca cc-{i
¡roducc accasiä cädcrc csic ccca cc nunin IMPOFTANTA DE SINE. In¡orian{a
¡crsonalä, sau fa¡iul cä ici lucrurilc ¡crsonal, csic cסrcsia na×inä a
cgoisnului, dcoarccc noi faccn ¡rcsu¡uncrca cä ioiul csic dcs¡rc ninc. În
iin¡ul cduca{ici noasirc, a doncsiicirii noasirc, invä{än sä luän ioiul ¡crsonal,
crcdcn cä sunicn rcs¡onsalili ¡cniru ioi. Eu, cu, cu, inioidcauna cu!
Ninic din ccca cc ccilal{i oancni fac nu csic din cauza ia. Esic din cauza lor. To{i
oancnii iräicsc in ¡ro¡riul lor vis, in ninica lor; ci suni inir-o lunc con¡lci
difcriiä dc accca in carc iräic¡ii iu. Cand luän ccva ¡crsonal, faccn
¡rcsu¡uncrca cä lunca noasirä csic cunoscuiä dc ccilal{i ¡i inccrcän sä lc
in¡uncn lunca noasirä in lunca lor.
CIiar cand o siiua{ic ¡arc ¡crsonalä, cIiar dacä ccilal{i ic insuliä dircci, accasia
nu arc dc-a facc cu iinc. Ccca cc s¡un ci, ccca cc fac ci ¡i o¡iniilc ¡c carc lc au
suni inir-o dircciä lcgäiurä cu lcgäniniclc ¡c carc lc-au fäcui in nin{ilc lor.
Punciul lor dc vcdcrc vinc din ioaic ¡rogranärilc ¡c carc lc-au ¡rinii ¡c
¡arcursul doncsiicirii lor.
Dacä cincva i¡i dä o ¡ärcrc dcs¡rc iinc ¡i s¡unc. ¸Hci, c¡ii can gras!", nu o lua
¡crsonal, dcoarccc adcvärul csic cä acca ¡crsoanä sc confruniä cu ¡ro¡riilc
scniincnic, crcdin{c ¡i ¡ärcri. Acca ¡crsoanä inccarcä sä-{i iriniiä oiravä doar
dacä iu ici ca un afroni ¡crsonal ¡ärcrca ci, a¡oi ¡rcici acca oiravä ¡i dcvinc a ia.
A da lucrurilor o inicr¡rciarc ¡crsonalä ic facc o ¡radä u¡oarä ¡cniru aninalclc
dc ¡radä, carc suni nagicicnii ncgri. Ei ic ¡oi vräji u¡or cu o nicä ¡ärcrc ¡i sä-{i
scrvcascä oricc oiravä dorcsc ci, dar ¡cniru cä iu dai accsior lucruri o
inicr¡rciarc ¡crsonalä, iu ingIi{i oirava. Tu nänanci ioi gunoiul lor cno{ional,
carc asifcl dcvinc gunoiul iäu. Dar dacä nu dai accsior lucruri o inicr¡rciarc
¡crsonalä, vci ränanc inun in nijlocul iadului. Inuniiaica la oirava din nijlocul
iadului csic darul accsiui lcgänani.
Cand ici lucrurilc ¡crsonal, ca ¡c un afroni, aiunci ic sin{i ofcnsai, iar rcac{ia ia
csic dc a-{i a¡ära crcdin{clc ¡i dc a crca conflicic. Transforni ccva foaric nic in
ccva c×icrior foaric narc, dcoarccc ai ncvoic sä ai drc¡iaic ¡i sä-i faci ¡c io{i
ccilal{i sä in{clcagä cä grc¡csc. Dc ascncnca, inccrci din grcu sä ai drc¡iaic
ofcrindu-lc ¡ärcrilc ialc. În accla¡i nod, oricc sin{in ¡i faccn rc¡rcziniä o
¡roicc{ic a ¡ro¡riului nosiru vis, o rcflc×ic a ¡ro¡riilor noasirc lcgäninic. Ccca cc
faci, ccca cc s¡ui ¡i o¡iniilc ¡c carc lc ai suni in concordan{ä cu lcgäniniclc ¡c
carc lc-ai fäcui, iar accsic ¡ärcri nu au ninic dc-a facc cu ninc.
Nu csic in¡oriani ¡cniru ninc ccca cc iu sin{i dcs¡rc ninc, iar ccca cc gandc¡ii
nu o iau ¡crsonal, nu o considcr ca ¡c un afroni. Nu o voi lua ¡crsonal, nu voi
considcra ca ¡c un afroni, cand oancnii s¡un. ºMigucl, c¡ii ccl nai lun !" ¡i dc
ascncnca, nu o voi lua ¡crsonal aiunci cand vor s¡unc.¸Migucl c¡ii ccl nai räu !"
Siiu cand c¡ii fcricii ¡i-ni s¡ui. ¸Migucl, c¡ii un ingcr!" Dar, cand c¡ii su¡ärai ¡c
ninc vci s¡unc. ¸O, Migucl, c¡ii un llcsicnai! E¡ii aiai dc dczgusiäior. Cun ¡o{i
s¡unc ascncnca lucruri ?º Anlclc nodaliiä{i nu nä vor afccia dcoarccc ¡iiu cinc
suni. Nu an ncvoic sä fiu accc¡iai. Nu an ncvoic sä vinä cincva la ninc ¡i sä-ni
s¡unä. ¸Migucl, faci lucrurilc aiai dc linc !º sau ¸Cun dc indräznc¡ii asia ?!"
Nu, nu o iau ¡crsonal, nu o iau ca ¡c un afroni. Oricc ai gandi, oricc ai sin{i, ¡iiu
cä csic ¡rollcna ia ¡i nu csic ¡rollcna nca, csic nodul in carc iu vczi lunca.
Nu csic ninic ¡crsonal, dcoarccc iu ai dc-a facc cu iinc insu{i ¡i nu cu ninc.
Ccilal{i vor avca ¡ärcrilc lor in concordan{ä cu sisicnul lor dc crcdin{ä, a¡a cä
ninic din ccca cc ci gandcsc dcs¡rc ninc nu csic cu adcvärai dcs¡rc ninc, ci
csic dcs¡rc ci.
Ai ¡uica cIiar sä-ni s¡ui. ¸Migucl, ccca cc s¡ui nä ränc¡ic." Dar nu ccca cc
s¡un cu ic ränc¡ic, suni ränilc ialc ¡c carc lc aiing cu ccca cc s¡un. Tu ic ränc¡ii
¡c iinc insu{i. Nu csic nici o nodaliiaic ¡rin carc cu sä iau lucrurilc ¡crsonal,
¡rin carc nu iau ninic ca ¡c un afroni. Nu ¡cniru cä nu crcd in iinc sau nu an
incrcdcrc in iinc, ci ¡cniru cä ¡iiu cä iu vczi lunca cu ocIi difcri{i, cu ocIii iäi.
Tu crcczi un inircg iallou sau filn in ninica ia, iar in accl filn iu c¡ii rcgizorul,
iu c¡ii ¡roducäiorul, iu c¡ii ¡rinci¡alul acior sau aciri{ä. Oricinc alicincva csic o
aciri{ä sau un acior inir-un rol sccundar. Esic filnul iäu.
Modul in carc iu vczi filnul csic in concordan{ä cu lcgäniniclc ¡c carc lc-ai fäcui
cu via{a. Punciul iäu dc vcdcrc csic ccva foaric ¡crsonal. Nu csic dccai adcvärul
iäu ¡i nu al alicuiva. Asifcl, dacä ic su¡cri ¡c ninc, ¡iiu cä accsi lucru ic
¡rivc¡ic. Eu suni scuza ¡cniru ca iu sä ic cncrvczi ¡i iu ic cncrvczi dcoarccc i{i
csic fricä, dcoarccc ic confrun{i cu frica. Dacä nu-{i csic fricä, aiunci nu ai dc cc
sä ic cncrvczi ¡c ninc. Dacä nu-{i csic fricä aiunci nu ai cun sä nä urä¡ii. Dacä
nu-{i csic fricä nu ai dc cc sä fii gclos sau su¡ärai.
Dacä iräic¡ii färä fricä, dacä iulc¡ii, nu nai c×isiä nici un loc ¡cniru asifcl dc
cno{ii, fiind logic cä iu ic sin{i linc. Cand ic sin{i linc, ioiul in jurul iäu csic
linc. Cand ioiul in jurul iäu csic c×cclcni, ioiul ic facc fcricii. Iulc¡ii ioiul in
jurul iäu, dcoarccc ic iulc¡ii ¡c iinc, dcoarccc i{i ¡lacc nodul in carc c¡ii,
dcoarccc c¡ii nul{unii cu iinc insu{i, c¡ii fcricii cu via{a ia, c¡ii fcricii cu filnul
¡c carc-l ¡roduci, c¡ii fcricii cu lcgäniniclc ¡c carc lc-ai fäcui fa{ä dc via{ä. E¡ii
in¡äcai ¡i c¡ii fcricii. Träic¡ii inir-o siarc dc lcaiiiudinc in carc ioiul csic
ninunai; in siarc dc lcaiiiudinc iu faci dragosic ioi iin¡ul cu ioi ccca cc ¡crcc¡i.
Oricc fac oancnii, oricc gandcsc sau s¡un, nu o lua ¡crsonal, nu o considcra ca
fiind un afroni. Dacä ci i{i s¡un cä c¡ii ninunai, ci nu o s¡un din cauza ia, doar
¡cniru a-{i facc ¡läccrc. Tu ¡iii cä c¡ii ninunai, oricun. Nu csic ncccsar sä-i
crczi ¡c ccilal{i oancni carc-{i s¡un cä c¡ii ninunai. Nu lua ninic ¡crsonal, nu
considcra ninic ca fiind un afroni. CIiar dacä cincva ia o arnä ¡i ic in¡u¡cä in
ca¡, nu a fosi ccva ¡crsonal. A fosi o ac{iunc c×ircnä.
CIiar ¡i ¡ärcrilc ¡c carc lc ai dcs¡rc iinc nu suni in nod ncccsar adcväraic; dc
accca, nu ircluic sä considcri ca fiind o jignirc ioi ccca cc ai in ninic. Minica arc
aliliiaica dc a vorli cu ca insä¡i, dar csic dc ascncnca ca¡alilä sä dca inforna{ii
cc suni valalilc din alic ¡är{i. Uncori, auzi o vocc in ninica ia ¡i ic ¡o{i inircla
dc undc vinc. Accasiä vocc ¡oaic vcni dinir-o aliä rcaliiaic in carc c×isiä fiin{c
sinilarc cu ninica unanä. Toliccii au nunii accsic fiin{c Alia{i. În Euro¡a, Africa
¡i India clc au fosi nuniic Zci.
Minica noasirä c×isiä ¡i la nivclul Zcilor. Minica noasirä iräic¡ic in acca rcaliiaic
carc ¡crcc¡c ¡i accasiä rcaliiaic. Minica vcdc cu ocIii ¡i ¡crcc¡c irczirca accsici
rcaliiä{i. Dar, dc ascncnca, ninica vcdc ¡i ¡crcc¡c färä ajuiorul ocIilor, dc accca
nc csic aiai dc grcu sä dcvcnin con¡iicn{i dc accasiä ¡crcc¡{ic. Minica iräic¡ic in
nai nulic dincnsiuni. Poi fi ¡crioadc in carc ai idci carc sä nu a¡ar{inä nin{ii
ialc, dar lc ¡crcc¡i cu ninica. Ai drc¡iul sä crczi sau sä nu crczi accsic voci ¡i
drc¡iul dc a nu lua in considcrarc ccca cc s¡un. Avcn drc¡iul dc a alcgc ¡i dc a
crcdc sau nu vocilc ¡c carc lc auzin in nin{ilc noasirc, ioi a¡a cun ¡uicn alcgc
ccca cc sä crcdcn ¡i cu cc sä fin dc acord in visul ¡lancici.
Minica ¡oaic sä vorlcascä ¡i sä sc asculic ¡c ca insä¡i. Minica csic divizaiä la fcl
cun cor¡ul iäu csic divizai. Toi a¡a cun ¡o{i s¡unc. ¸An o nanä ¡i ini ¡oi
scuiura ccalaliä nanä ¡cniru a o sin{i nai linc.", ninica ¡oaic vorli cu ca
insä¡i. O ¡aric din ninic vorlc¡ic ¡i ccalaliä ¡aric asculiä. Esic o narc ¡rollcnä
cand o nic dc ¡är{i alc nin{ii vorlcsc ioaic in accla¡i iin¡. Accasia a fosi nunii
MITOTE, i{i aninic¡ii?
MITOTE ¡oaic fi con¡arai cu o ¡ia{ä foaric narc in carc nii dc oancni vorlcsc ¡i
sc iarguicsc in accla¡i iin¡. Ficcarc dinirc ci arc ganduri ¡i scniincnic difcriic;
ficcarc arc un ¡unci dc vcdcrc difcrii. În ¡rogranarca ncnialä, ioaic lcgäniniclc
¡c carc lc-an fäcui, ioaic condi{ionärilc ¡c carc lc avcn, nu suni nca¡ärai
con¡aiililc unclc cu aliclc. Ficcarc lcgänani, ficcarc condi{ionarc csic ca o fiin{ä
vic sc¡araiä; arc ¡ro¡ria sa ¡crsonaliiaic ¡i ¡ro¡ria sa vocc. E×isiä lcgäninic
confliciualc cc sc indrca¡iä in¡oiriva alior lcgäninic ¡i asifcl in ninica noasirä
incc¡c un adcvärai räzloi. MITOTE csic noiivul ¡cniru carc onul rcalizcazä cu
grcu ccca cc dorc¡ic sau cand dorc¡ic. Onul nu csic dc acord cu cl insu¡i
dcoarccc suni ¡är{i din ninic cc dorcsc un singur lucru ¡i alic ¡är{i carc vor
c×aci o¡usul. Unclc ¡är{i alc nin{ii au olicc{ii fa{ä dc anuniic ganduri ¡i ac{iuni,
iar o aliä ¡aric s¡rijinä ac{iunilc gandurilor o¡usc. Toaic accsic nici fiin{c vii
crcazä un conflici inicrior, din cauzä cä clc suni vii ¡i ficcarc dinirc clc arc o vocc.
Doar fäcand un invcniar al lcgäniniclor noasirc, al condi{ionärilor noasirc, von
¡uica a¡lana confliciclc din ninic ¡i cvcniual sä faccn ordinc in accsi Iaos al lui
MITOTE.
Nu considcra ninic ca fiind un afroni ¡crsonal, dcoarccc aiunci cand ici lucrurilc
ca ¡c afroniuri ¡crsonalc ic cסui la sufcrin{ä ¡cniru ninic. Oancnii suni
dc¡cndcn{i dc sufcrin{ä la difcriic nivclc ¡i la difcriic inicnsiiä{i, dar noi nc
s¡rijinin unii ¡c al{ii in ncn{incrca accsior dc¡cndcn{c. Oancnii suni dc acord
sä sc ajuic unii ¡c al{ii ¡cniru ca sä sufcrc. Dacä ai ncvoic ca sä aluzczc cincva
dc iinc, vci gäsi accasia incdiai la ccilal{i. Dc c×cn¡lu, dacä c¡ii cu oancni carc
au ncvoic sä sufcrc, ccva din iinc ic facc sä aluzczi dc ci. Esic ca ¡i cun ci ar
avca un afi¡ ¡c s¡aic carc sä s¡unä. ¸Vä rog sä nä lovi{i." Ei ccr jusiificäri ¡cniru
sufcrin{a lor. Dc¡cndcn{a lor dc sufcrin{ä nu csic aliccva dccai un lcgänani ¡c
carc-l iniärcsc in ficcarc zi.
Oriundc ncrgi vci gäsi oancni carc sä ic niniä, iar ¡c näsurä cc dcvii nai
con¡iicni, vci olscrva cun iu ic nin{i ¡c iinc. Nu ic a¡ic¡ia ca oancnii sä-{i
s¡unä adcvärul dcoarccc ci sc nini ¡c ci in¡i¡i. Trcluic sä ai incrcdcrc in iinc ¡i
sä alcgi in ccca cc sä crczi sau sä nu crczi, cand {i sc s¡un difcriic lucruri.
Cand ii vczi ¡c ccilal{i oancni a¡a cun suni, färä a o considcra accasia ca fiind
un afroni ¡crsonal, nu ¡o{i niciodaiä sä fii ränii dc ccca cc ci s¡un sau fac. CIiar
dacä ccilal{i ic nini csic in rcgulä. Ei ic nini dcoarccc lc csic fricä. Lc csic fricä
cä iu vci dcsco¡cri cä nu suni ¡crfcc{i. Esic durcros sä-{i sco{i accasiä nascä
socialä. Dacä ccilal{i s¡un ccva dar fac aliccva, ic nin{i ¡c iinc insu{i dacä nu
ascul{i ac{iunilc lor. Dar dacä c¡ii sinccr cu iinc insu{i, ic vci salva dc nulic
durcri cno{ionalc. Trcluic sä-{i s¡ui adcvärul dcs¡rc ccca cc ar ¡uica sä doarä,
dar sä nu fii aia¡ai dc durcrc. Vindccarca sc va ¡roducc ¡i csic doar o ¡rollcnä
dc iin¡ ¡anä cand lucrurilc sc vor indrc¡ia ¡i ¡cniru iinc.
Dacä cincva nu ic iraicazä cu dragosic ¡i rcs¡cci, csic un dar dacä csic
indc¡äriai dc langä iinc. Dacä acca ¡crsoanä nu ¡lcacä dc langä iinc, aiunci vci
indura cu siguran{ä nul{i ani dc sufcrin{ä aläiuri dc cl sau dc ca. A ¡lcca, a ic
indc¡äria ¡oaic sä doarä ¡cniru o ¡crioadä dc iin¡, dar inina ia sc va vindcca.
A¡oi ¡o{i alcgc cc dorc¡ii iu cu adcvärai. Vci dcsco¡cri cä nu ircluic sä ai
incrcdcrc in ccilal{i la fcl dc nuli cai ai ncvoic dc a avca incrcdcrc in iinc ¡cniru
a facc ccca cc ircluic.
Cand i{i sialilc¡ii ca olicci sä nu ici lucrurilc ca ¡c un afroni ¡crsonal, vci cviia
nulic su¡äräri in via{a ia. Su¡ärarca, gclozia ¡i invidia vor dis¡arc, ¡i cIiar
irisic{ca ia ¡ur ¡i sin¡lu va dis¡ärca dacä nu vci lua lucrurilc ca ¡c un afroni
¡crsonal.
Dacä-{i vci facc din al doilca lcgänani o oli¡nuin{ä, vci dcsco¡cri cä ninic nu ic
nai ¡oaic aducc in iad. E×isiä o narc caniiiaic dc lilcriaic dc carc ¡o{i lcncficia
aiunci cand nu ici ninic ca ¡c un afroni ¡crsonal. Dcvii inun la nagicicnii ncgri
¡i nici un llcsicn nu ic ¡oaic afccia oricai dc ¡uicrnic ar ¡uica fi. Înircaga lunc
¡oaic sä larfcascä dcs¡rc iinc, dar dacä iu nu vci lua ninic ca ¡c un afroni
¡crsonal vci fi inun la accasia. Cincva i{i ¡oaic iriniic oiravä cno{ionalä in nod
inicn{ionai, dar dacä nu considcri accasia ca fiind un afroni, aiunci accasia nu
ic va afccia. Cand nu accc¡{i oirava cno{ionalä, accasia dcvinc ¡i nai rca ¡cniru
ccl carc a irinis-o, iar ¡cniru iinc färä cfcci.
Po{i vcdca cai csic dc in¡oriani accsi lcgänani. A nu considcra ninic ca ¡c un
afroni ¡crsonal ic ajuiä sä ru¡i nulic olicciuri ¡i ruiinc carc ic ncn{in in visul
iadului ¡i-{i ¡roduc sufcrin{ä inuiilä. Doar ¡rin ¡raciicarca accsiui al doilca
lcgänani ¡o{i fi clilcrai dc zcci dc alic lcgäninic nicu{c carc-{i ¡roduc sufcrin{a.
Si dacä vci ¡raciica ¡rinclc douä lcgäninic, ic vci clilcra dc 75% dc nicilc ¡i
nicu{clc lcgäninic cc ic ncn{in in iad.
Scric accsi lcgänani ¡c o lucaiä dc Iariic ¡c carc sä o ¡ui ¡c frigidcr ¡cniru a-{i
rcaninii din cand in cand. «Nu considcra ninic ca ¡c un afroni ¡crsonal.»
Pc näsurä cc-{i vci facc un olicci din a nu considcra ninic ca ¡c un afroni
¡crsonal, nu vci nai avca ncvoic sä-{i lazczi incrcdcrca in ccca cc ccilal{i fac sau
s¡un. Tu vci avca ncvoic sä ai incrcdcrc in iinc insu{i ¡i sä fii rcs¡onsalil aiunci
cand alcgi. Nu c¡ii niciodaiä rcs¡onsalil ¡cniru ac{iunilc cclorlal{i; c¡ii
rcs¡onsalil doar ¡cniru iinc. Cand in{clcgi cu adcvärai accasia, rcfuzand sä ici
lucrurilc ¡crsonal, ¡o{i fi ränii cu grcu dc cäirc ac{iunilc sau concniariilc
jigniioarc alc cclorlal{i.
Dacä vci {inc accsi lcgänani, ¡oii cäläiori in jurul lunii cu inina con¡lci
dcscIisä ¡i nincni nu ic va ¡uica räni. Po{i s¡unc, ¸Tc iulcsc," färä frica dc a fi
ridiculizai sau dc a fi rcs¡ins. Po{i ccrc ccca cc ai ncvoic. Po{i s¡unc da sau ¡o{i
s¡unc nu, oricc alcgi iu, färä nici o vinä sau dc auio-judccarc. Po{i alcgc sä-{i
urnczi inina inioidcauna. Asifcl, cIiar dacä ic vci afla in nijlocul iadului, iu vci
avca siarca inicrioarä dc ¡acc ¡i dc fcricirc. Po{i sä ic ncn{ii in siarca ia dc
lcaiiiudinc, iar iadul nu ic va nai afccia dcloc.
2.S AL TREILEA LEGÄMÅNT
NU FÄ DOAR PRESUPUNERI.
A ircia ¡ronisiunc csic NU FÄ DOAF PFESUPUNEFI.
Avcn icndin{a dc a facc ¡rcsu¡uncri asu¡ra oricärui lucru. Prollcna cu
¡rcsu¡uncrilc csic cä ajungcn sä crcdcn cä suni adcväraic, cä suni rcaliiä{i.
Faccn ¡rcsu¡uncri asu¡ra a ccca cc fac sau gandcsc ccilal{i ¡i considcrän ca
fiind un afroni ¡crsonal, a¡oi ii llanän ¡c ccilal{i ¡i rcac{ionän ¡rin alc
iransniic oiravä cno{ionalä ¡rin cuviniclc noasirc. În cazul in carc doar faccn
¡rcsu¡uncri nc crcän singuri ¡rollcnc. Faccn ¡rcsu¡uncri, in{clcgcn grc¡ii, lc
considcrän ca ¡c un afroni foaric ¡crsonal ¡i sfar¡in ¡rin a crca o narc dranä
¡cniru ninic.
Toaic su¡ärärilc ¡i dranclc ¡c carc lc-an iräii in via{a noasirä i¡i au rädäcinilc in
fa¡iul cä doar an fäcui ¡rcsu¡uncri ¡i lc-an dai o inicr¡rciarc ¡crsonalä. Pcniru
un noncni ra¡oria{i-vä la adcvärul accsici dcclara{ii. A¡a-zisul conirol al
oancnilor sc lazcazä doar ¡c ¡rcsu¡uncri ¡i inirc¡rciäri ¡crsonalc. Înircgul vis
dcs¡rc iad sc lazcazä ¡c accsi lucru.
Crcän nuliä oiravä cno{ionalä doar ¡rin fa¡iul cä faccn ¡rcsu¡uncri ¡i lc dän o
inicr¡rciarc ¡crsonalä, 1äsändu-nc afccia{i dc clc, dcoarccc incc¡cn ¡rin a larfi
dcs¡rc ¡rcsu¡uncrilc noasirc. Aninii{i-vä nodul in carc conunica{i unul cu
cclälali in visul räului ¡i iransfcrul oirävii dc la unul la cclälali. Din cauzä cä nc
csic fricä sä inirclän ¡cniru a nc clarifica, faccn ¡rcsu¡uncri ¡i crcdcn cä avcn
drc¡iaic in lcgäiurä cu ¡rcsu¡uncrilc noasirc; a¡oi nc a¡ärän ¡rcsu¡uncrilc ¡i
urnärin sä faccn ¡c alicincva räs¡unzäior. Esic inioidcauna nai linc sä nu
faccn ¡rcsu¡uncri, ¡cniru cä ¡rcsu¡uncrilc ¡c carc lc faccn nc fac sä sufcrin.
Marclc MITOTE din ninica unanä crccazä un narc Iaos cc nc facc sä
inicr¡rciän ioiul ¡i sä in{clcgcn grc¡ii ioiul. Noi doar vcdcn ccca cc dorin sä
vcdcn ¡i auzin ccca cc dorin sä auzin. Noi nu ¡crcc¡cn lucrurilc a¡a cun suni
clc cu adcvärai. Avcn olicciul dc a visa färä nici o lazä rcalä. Dc fa¡i noi visän
lucrurilc in inagina{ia noasirä. Dcoarccc noi nu in{clcgcn ccva, faccn
¡rcsu¡uncri dcs¡rc in{clcsul acclui as¡cci, iar cand adcvärul icsc la ivcalä,
lalonul dc s¡unä din visclc noasirc sc s¡argc ¡i dcsco¡crin cä nu cra dcloc ccca
cc noi gandiscn cä ¡oaic fi.
Un c×cn¡lu. Mcrgcn la nagazin ¡i vcdcn o ¡crsoanä carc nc ¡lacc. Acca
¡crsoanä sc inioarcc cäirc noi, nc zanlc¡ic ¡i ¡lcacä nai dc¡aric. Puicn facc o
nul{inc dc ¡rcsu¡uncri asu¡ra accsici cסcricn{c. Cu accsic ¡rcsu¡uncri ¡uicn
crca o inircgä faniczic. Si vrcn cu adcvärai sä crcdcn in accasiä faniczic ¡i sä o
faccn sä dcvinä rcaliiaic. Dcsigur, un inircg vis incc¡c sä sc fornczc. Avcn
nilioanc dc inircläri la carc ircluic sä räs¡undcn, dcoarccc suni nulic lucruri
¡c carc nu ni lc ¡uicn cסlica cu ninica ra{ionalä. Nu csic in¡oriani dacä
räs¡unsul csic corcci; doar räs¡unsul nc facc sä nc sin{in in siguran{ä. Dc
accca faccn ¡rcsu¡uncrilc.
Dacä ccilal{i nc s¡un ccva, noi ¡rcsu¡uncn, iar dacä ci nu nc s¡un ccva ioi von
facc ¡rcsu¡uncri ¡cniru a nc in¡lini ncvoia dc cunoa¡icrc ¡i dc a inlocui ncvoia
dc conunicarc. CIiar dacä auzin ccva ¡i nu in{clcgcn, faccn ¡rcsu¡uncri dcs¡rc
ccca cc inscannä ¡i a¡oi crcdcn in accsica. Faccn ioi fclul dc ¡rcsu¡uncri
¡cniru cä nu avcn curajul sä ¡uncn inircläri.
Accsic ¡rcsu¡uncri sc fac foaric rc¡cdc ¡i incon¡iicni in najoriiaica iin¡ului,
dcoarccc faccn ioi fclul dc ¡rcsu¡uncri cä ircluic sä conunicän asifcl. An fosi
dc acord cä nu sunicn in siguran{ä dacä ¡uncn inircläri; an fosi dc acord cä
dacä oancnii nc iulcsc ci ircluic sä ¡iic ccca cc noi dorin sau ccca cc noi
sin{in. Cand crcdcn ccva, ¡rcsu¡uncn cä csic adcvärai ¡anä in ¡unciul in carc
von disirugc o rcla{ic doar ¡cniru a nc a¡ära ¡ozi{ia.
Prcsu¡uncn cä ioaiä lunca vcdc via{a in nodul in carc o vcdcn ¡i noi.
Prcsu¡uncn cä io{i ccilal{i gandcsc in nodul in carc gandin noi, judccä in nodul
in carc judccän ¡i noi, fac acclca¡i aluzuri ¡c carc lc faccn ¡i noi. Accasia csic
cca nai narc ¡rcsu¡uncrc ¡c carc o fac fiin{clc unanc. Si asifcl nc ¡uicn cסlica
dc cc nc csic fricä sä fin noi in¡inc in ¡rczcn{a cclorlal{i. Dcoarccc crcdcn cä
oricinc nc judccä, nc invinuic¡ic, aluzcazä dc noi ¡i nc llancazä in accla¡i nod
in carc o faccn noi in¡inc. Asifcl, cIiar inainic ca al{ii sä fi avui ocazia sä nc
rcs¡ingä, noi in¡inc sunicn cci carc nc rcs¡ingcn. Asifcl lucrcazä ninica unanä.
Dc ascncnca, faccn ¡rcsu¡uncri dcs¡rc noi in¡inc, iar accasia crccazä o
nul{inc dc conflicic inicrioarc, ¸crcd cä suni ca¡alil sä fac accasia." Facc{i
accasiä ¡rcsu¡uncrc, dc c×cn¡lu, iar a¡oi dcsco¡cri{i cä nu sunic{i ca¡alili sä
facc{i ccca cc a{i afirnai. Vä su¡racsiina{i sau vä sulcsiina{i dcoarccc nu nu v-
a{i acordai suficicni iin¡ ¡cniru a vä ¡unc anuniic inircläri ¡i ¡cniru a
räs¡undc la accsica. Prolalil cä csic ncccsar sä aduna{i nai nulic dcialii, fa¡ic,
dcs¡rc o anuniiä siiua{ic, sau ¡rolalil ircluic sä inccia{i sä vä nin{i{i in
lcgäiurä cu ccca cc dori{i cu adcvärai.
Dcscori, cand inira{i inir-o rcla{ic cu cincva carc vä ¡lacc, ircluic sä vä jusiifica{i
dc cc vä ¡lacc acca ¡crsoanä. Vcdc{i doar ccca cc dori{i sä vcdc{i ¡i ncga{i
lucrurilc carc nu vä ¡1ac in lcgäiurä cu acca ¡crsoanä. Vä nin{i{i ¡c voi in¡ivä
doar ¡cniru a vä jusiifica ¡i ¡cniru a vä da drc¡iaic, a¡oi facc{i ¡rcsu¡uncri, iar
una dinirc ¡rcsu¡uncri csic ¸Dragosica nca va iransforna accasiä ¡crsoanä."
Dar nu csic adcvärai. Dragosica voasirä nu va iransforna ¡c nincni. Dacä
ccilal{i sc vor iransforna, csic dcoarccc ci dorcsc sä sc iransfornc, nu ¡cniru cä
voi ii iransforna{i. A¡oi sc ¡circcc ccva inirc voi doi, iar unul din voi va fi ränii.
Curand dcsco¡cri ccca cc iu ai dorii sä vczi inainic, doar cä acun csic an¡lificai
dc oirava ia cno{ionalä. Acun ircluic sä-{i jusiifici durcrca cno{ionalä ¡i sä-l
llanczi ¡c cclälali ¡cniru alcgcrca ia.
Nu avcn ncvoic sä nc jusiificän iulirca; ca c×isiä sau nu c×isiä. Adcväraia iulirc
csic accc¡iarca ioialä a cclcilalic ¡crsoanc in nodul in carc accasia csic, färä a
urnäri nca¡ärai sä o iransfornän. Dacä von urnäri sä-i iransfornän ¡c
ccilal{i, accasia inscannä cä nu nc ¡lac cu adcvärai. Dincin{clcs, dacä dccizi sä
iräic¡ii cu cincva, dacä ici accasiä Ioiärarc, csic linc sä ici accasiä Ioiärarc
aläiuri dc cincva carc csic c×aci in nodul in carc iu dorc¡ii sä fic. Sä gäsc¡ii ¡c
cincva ¡c carc nu ircluic sä-l iransforni dcloc. Esic nai u¡or sä gäsc¡ii ¡c
cincva carc csic in nodul in carc iu dorc¡ii sä fic, in loc dc a urnäri sä
iransforni acca ¡crsoanä. Dc ascncnca, acca ¡crsoanä ircluic sä vä iulcascä in
nodul in carc sunic{i, dcci nici ca sä nu dorcascä sä vä iransfornc. Dacä ccilal{i
sini cä ci ircluic sä vä iransfornc, accasia inscannä cä ci nu vä iulcsc c×aci in
nodul in carc sunic{i, c×aci a¡a cun sunic{i. A¡a cä dc cc sä fii cu cincva carc
nu csic nul{unii dc nodul in carc ic nanifc¡ii, dc nodul iäu dc a fi?
Trcluic sä nc nanifcsiän c×aci asa cun sunicn, nu ircluic sä ¡rczcniän o
inaginc falsä. Dacä nä iulc¡ii a¡a cun suni ¸În rcgulä, ia-nä cu iinc." Dacä nu
nä iulc¡ii a¡a cun suni, ¸În rcgulä, la rcvcdcrc. Voi gäsi ¡c alicincva." Poaic sä
sunc can dur, dar accsi ii¡ dc conunicarc inscannä cä rcla{iilc noasirc cu
ccilal{i suni clarc ¡i in¡ccalilc.
Doar inagina{i-vä ziua in carc vc{i inccia sä nai facc{i ¡rcsu¡uncri in lcgäiurä cu
iuliiul sau cu iuliia voasirä ¡i cu oricarc aliä ¡crsoanä din via{a voasirä. Modul
vosiru dc conunicarc sc va iransforna con¡lci, iar rcla{iilc voasirc nu vor nai
sufcri conflicic crcaic dc ¡rcsu¡uncri grc¡iic.
Modul in carc ¡uic{i sä inccia{i sä nai facc{i ¡rcsu¡uncri csic dc a ¡unc
inircläri, dc a conunica. Trcluic sä fi{i siguri cä nodul in carc conunica{i csic
clar. Dacä nu in{clcgc{i, inircla{i. Avc{i curajul sä ¡unc{i inircläri ¡anä cand vä
länuri{i cai ¡uic{i dc nuli, iar ulicrior nu ¡rcsu¡unc{i cä ¡ii{i ioi ccca cc csic dc
¡iiui dcs¡rc o anuniiä siiua{ic daiä. Odaiä cc auzi{i räs¡unsul, nu va nai irclui
sä facc{i ¡rcsu¡uncri, dcoarccc vc{i ¡ii adcvärul.
Dc ascncnca, gäsi{i-vä cuviniclc ¡cniru a ccrc ccca cc dori{i sau ¡cniru a inircla
ccca cc dori{i sä afla{i. Oricinc arc drc¡iul sä vä inirclc, iar voi avc{i drc¡iul dc a
räs¡undc cu da sau nu.
Dacä nu iniclcgc{i ccva, csic nai linc ¡cniru voi sä inircla{i ¡i sä fi{i foaric clar
in loc dc a facc oricc ¡rcsu¡uncrc. În ziua in carc vc{i inccia sä nai facc{i
¡rcsu¡uncri vc{i incc¡c sä conunica{i curai ¡i clar, lilcri dc oricc oiravä
cno{ionalä. Färä ¡rcsu¡uncri, lunca voasirä va dcvcni in¡ccalilä.
Cu o conunicarc clarä, ioaic rcla{iilc voasirc sc vor iransforna, nu doar cu
iuliiul sau iuliia voasirä, ci cu ioaiä lunca, cu oricinc. Nu va nai irclui sä
facc{i ¡rcsu¡uncri, dcoarccc ioiul va dcvcni foaric clar. Accasia dorcsc, accasia
dorc¡ii. Dacä von conunica asifcl cu in¡ccaliliiaica cuviniclor nu vor nai c×isia
räzloaic, nu va nai c×isia violcn{ä, nu vor nai c×isia ncin{clcgcri. Toaic
¡rollcnc unanc s-ar rczolva dacä ar c×isia o conunicarc clarä ¡i con¡lciä.
Accsia csic dcci Al Trcilca Lcgänani. Färä ¡rcsu¡uncri. Doar a afirna accasia
¡arc sin¡lu, dar in{clcgcrca rcalä a accsiui lcgänani csic dificilä. Esic dificil
dcoarccc dcscori faccn c×aci o¡usul. Cu io{ii avcn accsic olicciuri ¡i ruiinc dc
carc nici näcar nu sunicn con¡iicn{i. A dcvcni con¡iicn{i dc accsic olicciuri ¡i a
in{clcgc in¡orian{a accsiui lcgänani csic ¡rinul ¡as. Doar in{clcgcrca csic
in¡orianiä, dar nu csic suficicniä. Inforna{ia sau idcca csic doar o sänan{ä cc a
fosi insänan{aiä in ninica voasirä. Ccca cc confcrä adcväraia cficicn{ä csic
ac{iunca. Ac{ionand ncrcu vä vc{i iniäri voin{a, vä vc{i Iräni scniniclc ¡i vc{i
sialili un fundancni solid ¡cniru ca noul olicci sä crcascä. Du¡ä nai nulic
rc¡cii{ii alc accsiui lcgänani, cl va dcvcni o a doua naiurä a voasirä, iar voi vc{i
vcdca cun ¡rin nagia cuviniclor voasirc vä vc{i iransforna dinir-un nagician
ncgru inir-un nagician all. Un nagician all folosc¡ic cuvaniul ¡cniru crca{ic,
däruirc, in¡äriä¡irc ¡i iulirc. Prin rcs¡cciarca accsior lcgäninic, ¡rin fa¡iul cä
clc au dcvcnii un olicci al vic{ii voasirc, via{a voasirä va fi con¡lci iransfornaiä.
Cand vä vc{i iransforna inircgul vis, nagia va inira in via{a voasirä. Ccca cc vä
va fi ncccsar va vcni nai rc¡cdc la voi, dcoarccc s¡iriiul sc ni¡cä lilcr cäirc voi.
Accasia csic o näicsiric a inicn{ici, o näicsiric a s¡iriiului, o näicsiric a iulirii, o
näicsiric a graiiiudinii, o näicsiric a vic{ii Accsia csic sco¡ul Toliccilor. Accasia
csic calca cäirc lilcriaica ¡crsonalä.
2.6 AL PATRULEA LEGÄMÅNT
ÎNTOTDEAUNA FÄ TOT CEEA CE PO[I MAI BINE.
Accsia csic doar un nou lcgänani, dar csic ccl cc ¡crniic cclorlalic irci sä dcvinä
olicciuri adanc inrädäcinaic. În oricc circunsian{ä, inioidcauna, ac{ioncazä la
randancniul iäu na×in. Al ¡airulca lcgänani vorlc¡ic dcs¡rc ac{iunca ¡rinclor
irci. Înioidcauna ac{ioncazä la randancniul iäu na×in.
În oricc in¡rcjurarc, inioidcauna, ac{ioncazä la randancniul iäu na×in, nici
nai nuli nici nai ¡u{in, dar ¡äsircazä in ninic fa¡iul cä accsi na×in nu va fi
inioidcauna accla¡i dc la un noncni la aliul. Toiul csic viu ¡i sc iransfornä ioi
iin¡ul, in ficcarc cli¡ä, asifcl uncori na×inul iäu va fi la coic foaric inalic, dc o
caliiaic dcoscliiä, iar alicori nu va fi ccl a¡ic¡iai. Cand ic irczc¡ii ¡roas¡äi ¡i
cncrgizai dininca{a, na×inul iäu va fi su¡crior cclui ol{inui scara, cand c¡ii
olosii. Ma×inul iäu va fi difcrii aiunci cand c¡ii sänäios fa{ä dc aiunci cand c¡ii
lolnav ori aiunci cand c¡ii ircaz fa{ä dc aiunci cand c¡ii lcai. Ma×inul va
dc¡indc dc siarca voasirä, dacä vä sin{i{i ninunai ¡i fcrici{i, su¡ära{i, ncrvo¡i
sau gclo¡i.
În olicciurilc voasirc zilnicc randancniul vosiru na×in sc ¡oaic scIinla dc la
un noncni la aliul, dc la o zi la alia. Fandancniul vosiru sc va scIinla dc-a
lungul iin¡ului, in näsura in carc sialiliza{i oli¡nuin{a ncnialä a cclor ¡airu
lcgäninic, randancniul vosiru na×in sc va inlunäiä{i fa{ä dc ccl din noncniul
¡rczcni.
Färä a lua in considcrarc caliiaica, urnäri{i sä ac{iona{i cu cficicn{ä na×inä,
dacä nu vc{i cIcliui nai nuliä cncrgic, in final randancniul nu va fi suficicni ¡i
rczuliaiul nu va fi la inäl{inca cficicn{ci doriic.
Cand facc{i nai nuli, aiunci vä su¡rasoliciia{i cor¡ul ¡i ac{iona{i in¡oiriva
voasirä, dar ¡i accasiä nodaliiaic dc ac{iunc vä va facc sä vä aiingc{i sco¡ul nai
grcu, insä dacä a{i ac{iona sul randancni na×in, vä vc{i su¡unc ¡c voi
frusirärilor, incrininärii inicrioarc, vinovä{ici ¡i rcgrciclor. Facc{i doar ccca cc
¡uic{i nai linc, ac{iona{i la randancniul na×in in oricc circunsian{ä din via{a
voasirä. Nu conicazä cä sunic{i lolnav sau olosii, dacä vc{i ac{iona. Înioidcauna
la randancni na×in nu va nai c×isia nici o nodaliiaic ¡rin carc sä vä nai ¡uic{i
llana, ¡i dacä nu vä vc{i nai llana nu va nai c×isia nici o nodaliiaic dc a sufcri
dc vinovä{ic ¡i auio¡cdc¡sirc. Fa¡iul cä ac{iona{i inioidcauna la cficicn{a na×inä
vä facc sä dcsfacc{i un narc llcsicn cc ¡lancazä asu¡ra voasirä.
Era odaiä un on cc dorca sä-¡i dc¡ä¡cascä sufcrin{a, a¡a cä a ncrs la un icn¡lu
luddIisi ¡cniru a gäsi un Macsiru carc sä-l ajuic; a ncrs la Macsiru ¡i l-a
inirclai. ¸Macsirc, dacä voi ncdiia ¡airu orc ¡c zi, cad dc nuli ini va lua ¡cniru
a rcu¡i sä iransccnd?" Macsirul l-a ¡rivii ¡i a s¡us. ¸Dacä vci ncdiia ¡airu orc ¡c
zi, ¡rolalil cä vci ajungc la siarca dc iransccndcn{ä in zccc ani." Candind cä ar
¡uica facc nai nuli, onul a inirclai. ¸OI, Macsirc, ¡i dacä a¡ ncdiia o¡i orc ¡c
zi, cai iin¡ ini va fi ncccsar ¡cniru a ajungc la siarca dc iransccndcn{ä?º
Macsirul l-a ¡rivii ¡i a s¡us. ¸Dacä vci ncdiia o¡i orc ¡c zi, ¡rolalil cä vci ajungc
la iransccndcn{ä in 20 dc ani." ¸Dar dc cc ini va lua nai nuli dacä voi ncdiia
nai nuli?" inirclä onul. Macsirul i-a räs¡uns. ¸Nu c¡ii aici ¡cniru a sacrifica
lucuria vic{ii ialc. E¡ii aici ¡cniru a iräi, ¡cniru a fi fcricii ¡i ¡cniru a iuli. Dacä
nu ¡o{i sä dai un randancni na×in in douä orc dc ncdiia{ic, ci ircluic sä faci
accsi lucru in o¡i orc, vci olosi, ic vci indc¡äria dc sco¡ ¡i nu ic vci nai lucura
dc via{ä. Ac{ioncazä cu randancni na×in ¡i ¡rolalil vci invä{a cä indifcrcni cai
vci ncdiia, ¡o{i iräi, ¡o{i iuli, ¡o{i fi fcricii."
Ac{ionand cu randancni na×in i{i vci iräi via{a foaric inicns. Vci fi ¡roduciiv, vci
fi lun cu iinc insu{i, dcoarccc ic vci därui fanilici, conuniiä{ii, inircgii
nanifcsiäri. Accasia csic ac{iunca cc ic va facc c×ircn dc fcricii. Cand ac{ionczi
cu cficicn{ä na×inä, doar aiunci ac{ionczi. A ac{iona cu na×inä cficicn{ä
inscannä a ac{iona cu ¡asiunc, färä a a¡ic¡ia nici o rccon¡cnsä. Cci nai nul{i
oancni fac c×aci o¡usul, ci ac{ioncazä cu adcvärai doar aiunci cand a¡ica¡iä o
rccon¡cnsä ¡i dc accca nu sc lucurä dc ac{iunc ¡i accsia csic noiivul ¡cniru
carc nu dau randancniul na×in.
Dc c×cn¡lu, cci nai nul{i oancni ncrg la scrviciu in ficcarc zi doar gandindu-sc
la ziua dc salariu, iar lanii ¡c carc-i vor lua dc la scrviciul rcs¡cciiv suni ioi ccca
cc-i inicrcscazä. Ei a¡ica¡iä cu grcu vincrca sau sanläia sau oricc aliä zi in carc
i¡i vor ¡rini salariul ¡i vor ¡uica sä-¡i ia lilcr. Ei nunccsc ¡cniru rccon¡cnsä ¡i
ca urnarc a accsiui fa¡i ci sc in¡oirivcsc nuncii. Înccarcä sä cviic ac{iunca ¡i
drc¡i urnarc accasia dcvinc din cc in cc nai dificilä, iar ci nu nai ac{ioncazä la
randancniul na×in.
Unii nunccsc din grcu ¡c ¡arcursul sä¡iänanii, sufcrind din cauza nuncii,
sufcrind din cauza ac{iunii, nu ¡cniru cä lc-ar ¡lacc ci ¡cniru cä sini cä a¡a ar
irclui. Ei ircluic sä nunccascä dcoarccc ci ircluic sä-¡i ¡läicascä cIiria, ¡cniru
cä ircluic sä-¡i sus{inä fanilia; au ioaic accsic frusiräri, iar aiunci cand nu-¡i
¡rincsc lanii suni ncfcrici{i. Au douä zilc dc odiInä, ¡cniru a facc ccca cc
dorcsc, dar oarc cc dorcsc cu adcvärai? Înccarcä sä cvadczc. Sc inlaiä dcoarccc
nu suni nul{uni{i dc ci in¡i¡i. Nu lc ¡lacc via{a lor. Suni aiaica noduri in carc
nc ¡uicn räni aiunci cand nu nc ¡lacc ccca cc sunicn.
Pc dc aliä ¡aric, dacä ac{ionczi doar ¡cniru gra{ia acclci ac{iuni, färä a a¡ic¡ia
rccon¡cnsä, vci dcsco¡cri cä ic vci lucura dc oricc ac{iunc vci facc. Fccon¡cnsa
va vcni, dar voi nu vc{i fi aia¡a{i dc rccon¡cnsä. Sc ¡oaic cä vc{i ¡rini nai nuli
dccai v-a{i inaginai voi in¡ivä dcs¡rc accasiä rccon¡cnsä. Dacä nc ¡lacc ccca cc
faccn, dacä inioidcauna ac{ionän cu o cficicn{ä na×inä, aiunci inscannä cä nc
lucurän cu adcvärai dc via{ä. Nc disirän, nu nc ¡liciisin, nu sunicn frusira{i.
Cand ac{ionczi cu cficicn{ä na×inä, nu vci ofcri ¡ansa Judccäiorului dc a ic gäsi
vinovai sau a ic llana. Dacä vci ac{iona cu cficicn{ä na×inä ¡i Judccäiorul va
inccrca sä ic judccc in concordan{ä cu Lcgca, ii vci ¡uica ofcri räs¡unsul. ¸An
fäcui cun an ¡uiui nai linc." Nu vor c×isia rcgrcic. Accasia sc ¡circcc
inioidcauna cand ac{ionczi la randancniul na×in. Nu csic un lcgänani u¡or dc
rcs¡cciai, dar csic un lcgänani carc ic clilcrcazä cu adcvärai.
Cand ac{ionczi cu randancni na×in invc{i ¡i ic accc¡{i ¡c iinc. Dar ircluic sä fii
con¡iicni ¡i sä invc{i din grc¡clilc ialc. A invä{a din grc¡cli inscannä a ¡raciica, a
¡rivi cu sinccriiaic asu¡ra rczuliaiclor, dar a ac{iona ncincciai. Accasia vä va
crc¡ic gradul dc con¡iicniizarc.
Ac{iunca cu randancni na×in, cu ¡asiunc, nu csic rcsin{iiä ca ¡c o nuncä
dcoarccc ic lucuri dc oricc ai facc. Siii cä ccca cc faci ccl nai linc csic aiunci
cand ic lucuri dc ac{iunc sau o faci asifcl incai sä nu ailä nici un fcl dc
rc¡crcursiunc ncgaiivä asu¡ra ia. Ac{ionczi cu cficicn{ä na×inä dcoarccc vrci sä
faci accsi lucru ¡i nu ¡cniru cä urnärc¡ii sä-l incan{i ¡c Judccäior ¡i nu ¡cniru
cä urnärc¡ii sä incan{i al{i oancni.
Dacä ac{ionczi ¡cniru cä ircluic, in nici un caz nu vci ac{iona cu cficicn{a
na×inä ¡i aiunci csic nai linc sä nu ac{ionczi. Nu, iu ac{ionczi cu cficicn{ä
na×inä dcoarccc ac{ionand asifcl ioi iin¡ul, accasia ic facc fcricii. Cand
ac{ionczi cu cficicn{ä na×inä doar ¡cniru ¡läccrca dc a ac{iona asifcl, ac{ionczi
dcoarccc ic lucuri dc ac{iunc.
Ac{iunca inscannä a iräi ¡lcnar. Inaciiviiaica csic nodaliiaica dc a dcnigra via{a.
Inaciiviiaica inscannä a sia in fa{a iclcvizorului in ficcarc zi, iin¡ dc ani dc zilc,
dcoarccc i{i csic icanä sä fii viu ¡i {i-c icanä sä ri¡ii sä cסrini ccca cc c¡ii cu
adcvärai. Eסrinarca a ccca cc c¡ii inscannä a ac{iona. Po{i avca nulic idci
närc{c in ca¡ul iäu, dar ccca cc conicazä csic ac{iunca. Färä ac{iunc, oricc idcc
nu va fi nanifcsiaiä ¡i nu va c×isia nici o nanifcsiarc, nici un rczuliai ¡i nici o
rccon¡cnsä.
Un lun c×cn¡lu ¡cniru accasia csic ¡ovcsica lui Forcsi Cun¡. El nu avca idci
närc{c, dar ac{iona; cra fcricii dcoarccc inioidcauna ac{iona cu cficicn{ä na×inä
in ioi ccca cc fäcca; a fosi rccon¡cnsai in nod grandios färä a sc fi a¡ic¡iai sä fic
rccon¡cnsai dcloc. A ac{iona inscannä a fi viu. Înscannä a ncrgc in c×icrior ¡i
a-{i cסrina visul. Accsi lucru csic difcrii fa{ä dc a-{i in¡unc visul iäu alicuiva,
dcoarccc oricinc alicincva arc drc¡iul dc a-¡i cסrina visul sau visclc.
A ac{iona cu cficicn{ä na×inä csic o oli¡nuin{ä dc dorii. Eu ac{ioncz cu cficicn{ä
na×inä in ioi ccca cc fac ¡i sini. A ac{iona cu cficicn{ä na×inä a dcvcnii un
riiual in via{a nca, dcoarccc an fäcui alcgcrca dc a facc din accasia un riiual.
Esic o crcdin{ä ca oricc aliä crcdin{ä ¡c carc an alcs-o. An fäcui din ioi un riiual
¡i inioidcauna ac{ioncz cu cficicn{a na×inä. A-ni facc un du¡ csic un riiual
¡cniru ninc ¡i dar cu acca ac{iunc cu ii s¡un cor¡ului ncu cai dc nuli il iulcsc.
Sini cä nä lucur dc a¡a cc curgc ¡c cor¡ul ncu. Ac{ioncz cu cficicn{ä na×inä
¡cniru a in¡lini ncccsiiä{ilc cor¡ului ncu, in¡lincsc cu cficicn{ä na×inä
ncccsiiä{ilc cor¡ului ncu ¡i dc accca ¡rincsc cu lucuric ioi ccca cc cor¡ul ncu
ini dä.
În India sc facc un riiual nunii ¡uja. În accsi riiual, ci iau idolii carc-1 rc¡rcziniä
¡c Dunnczcu in difcriiclc salc fornc ¡i ii inläiazä, ii Iräncsc ¡i lc ofcrä ioaiä
dragosica lor. CIiar caniä nanirc accsior idoli. Idolii in sinc nu suni in¡orian{i.
Ccca cc csic in¡oriani csic ccca cc ci fac ¡c ¡arcursul accsiui riiual, nodul in
carc s¡un. ¸Tc iulcsc, Dunnczculc."
Dunnczcu csic via{a. Dunnczcu csic via{a in nanifcsiarc, ac{iunc. Cca nai
lunä nodaliaic dc a s¡unc. "Tc iulcsc, Doannc!" csic dc a rcnun{a sä nai iräin
in irccui ¡i sä iräin in ¡rczcni, in ficcarc noncni, in ficcarc cli¡ä. Toi ccca cc
via{a ia dc la voi läsa{i sä ¡lccc. Cand inlrä{i¡a{i ¡i läsa{i irccuiul sä ¡lccc, vä
¡crniic{i sä fi{i cu adcvärai viu in accl noncni. A ic dcia¡a dc irccui inscannä
cä ic ¡o{i lucura dc visul carc {i sc ¡circcc cIiar acun.
Dacä iräic¡ii inir-un vis din irccui, nu ic vci lucura dc ccca cc {i sc ¡circcc cIiar
acun, dcoarccc inioidcauna vci dori sä fic alifcl dccai csic. Nu nai csic iin¡ ca
sä-{i ¡arä räu du¡ä cincva sau du¡ä ccva, aiai iin¡ cai c¡ii viu. A nu ic lucura
dc ccca cc {i sc ¡circcc cIiar acun inscannä a iräi in irccui ¡i a fi doar ¡c
junäiaic viu. Accasia conducc la auiocon¡äiinirc, sufcrin{ä ¡i lacrini.
Ai fosi näscui sä fii fcricii. Tc-ai näscui cu drc¡iul la dragosic, dc a ic lucura ¡i
dc a-{i in¡äriä¡i dragosica. E¡ii viu, a¡a cä lucurä-ic dc via{a ia, iräind-o
¡lcnar. Nu ic o¡unc vic{ii ¡i nu o läsa sä ircacä ¡c langä iinc, dcoarccc il la¡i ¡c
Dunnczcu sä ircacä ¡c langä iinc. Doar c×isicn{a ia dcnonsircazä c×isicn{a lui
Dunnczcu. E×isicn{a ia dovcdc¡ic c×isicn{a vic{ii ¡i cncrgici.
Nu avcn ncvoic sä ¡iin sau sä dovcdin ninic. Doar sä fin, sä nc asunän riscul
¡i sä nc lucurän dc via{a noasirä, accasia csic ioi ccca cc conicazä. Sä s¡ui nu
cand vrci sä s¡ui nu, ¡i da aiunci cand vrci sä s¡ui da. Ai drc¡iul sä fii iu insu{i.
Po{i fi iu doar aiunci cand ac{ionczi cu cficicn{ä na×inä. Accasia csic sänan{a
¡c carc ircluic sä o Iränc¡ii in ninica ia. Nu ai ncvoic dc nuliä cunoa¡icrc sau
dc nari concc¡ic filozoficc. Nu ai ncvoic dc accc¡iarca cclorlal{i. Esic o cסrcsic a
lui Dunnczcu sä s¡ui, ¸Hci, ic iulcsc!"
Princlc irci lcgäninic vor lucra ¡cniru voi doar dacä vc{i ac{iona cu cficicn{ä
na×inä. Nu vä a¡ic¡ia{i sä fi{i inioidcauna in¡ccalili in afirna{iilc voasirc.
Olicciurilc ruiinclor zilnicc suni foaric ¡uicrnic ¡i ¡rofund inrädäcinaic in
ninica voasirä. Dar ¡uic{i sä ac{iona{i cu cficicn{ä na×inä. Nu vä a¡ic¡ia{i cä
nu vc{i lua ninic ¡crsonal; doar ac{iona{i cu cficicn{ä na×inä. Nu vä a¡ic¡ia{i cä
nu vc{i facc alic lcgäninic, doar ¡cniru cä inioidcauna vc{i ac{iona cu cficicn{ä
na×inä.
Prin ac{iunca cu cficicn{ä na×inä, olicciurilc dc a nu vä ¡äsira ¡ronisiunilc,
considcrarca unor alic afirna{ii ca drc¡i afroniuri ¡crsonalc ¡i incälcarca
¡ronisiunilor sc vor csion¡a ¡i vor dcvcni nai ¡u{in frccvcnic in iin¡. Nu
ircluic sä vä judcca{i, sä vä sin{i{i vinovai sau sä vä ¡cdc¡si{i dacä nu ¡uic{i
{inc accsi lcgänani. Dacä facc{i inioidcauna ccca cc ¡uic{i nai linc, vä vc{i sin{i
linc cu voi, cIiar dacä vä vc{i angrcna in difcriic aciiviiä{i, cIiar dacä vc{i nai da
o inicr¡rciarc ¡crsonalä lucrurilor, cIiar dacä nu sunic{i incä in¡ccalili in ccca
cc s¡unc{i.
Dacä vc{i facc inioidcauna ccca cc ¡uic{i nai linc, din nou ¡i din nou, vc{i dcvcni
un nacsiru al iransfornärii. Pc nacsiru il facc ¡raciica. Ac{ionand inioidcauna
la ca¡aciiaica na×inä vci dcvcni un Macsiru. Toi ccca cc ai invä{ai vrcodaiä, ai
invä{ai ¡rin rc¡cii{ic. Ai invä{ai sä scrii, sä conduci ¡i cIiar sä ncrgi, ai invä{ai
¡rin rc¡cii{ic. E¡ii nacsiru al vorlirii in linla naicrnä, dcoarccc ai ¡raciicai
foaric nuli. Ac{iunca csic cca carc conicazä.
Dacä vci facc cc ¡o{i nai linc in dircc{ia cäuiärii lilcriä{ii ¡crsonalc, in cäuiarca
iulirii dc sinc, vci dcsco¡cri cä csic doar o ¡rollcnä dc iin¡ inainic dc a
dcsco¡cri ccca cc cau{i. Nu csic vorla dcs¡rc a visa cu ocIii dcscIi¡i sau sä
visczi orc inircgi in ncdiia{ic. Trcluic sä ic ridici ¡i sä ac{ionczi ca un on.
Trcluic sä onorczi fcncia sau lärlaiul carc c¡ii. Fcs¡cciä-{i cor¡ul, lucurä-ic dc
cor¡ul iäu, iulc¡ic-{i cor¡ul, Iränc¡ic-{i, curä{ä-{i ¡i vindccä-{i cor¡ul. E×crscazä
¡i fä ioi ccca cc ¡roducc ¡läccrc cor¡ului iäu ¡i-i facc linc. Accasia csic o ¡uja
¡cniru cor¡ul iäu, iar accasia csic o conuniunc inirc iinc ¡i Dunnczcu.
Nu ircluic sä adori doar idoli, sä-i adori ¡c Fccioara Maria, Iisus CIrisios sau
DuddIa. Po{i dacä vrci, iar dacä ic facc sä ic sin{i linc, fä-o. Cor¡ul iäu csic o
nanifcsiarc a lui Dunnczcu, iar dacä i{i vci onora cor¡ul, ioiul sc va iransforna
¡cniru iinc. Cand urnärc¡ii sä däruic¡ii dragosic ficcärci ¡är{i a cor¡ului iäu,
¡laniczi scnin{clc iulirii in ninica ia, iar cand accsica sc dczvoliä, vci iuli, vci
onora ¡i-{i vci rcs¡ccia incns cor¡ul.
Ficcarc ac{iunc va dcvcni asifcl un riiual in carc iu il onorczi ¡c Dunnczcu. Du¡ä
accasia, urnäiorul ¡as csic sä-l onorczi ¡c Dunnczcu cu ficcarc gand, ficcarc
cno{ic, ficcarc crcdin{ä ¡i cIiar cu ccca cc csic ¸linc" sau ¸räu". Ficcarc gand
dcvinc o conuniunc cu Dunnczcu, iar iu vci iräi un vis in carc nu vci nai
judcca, nu ic vci nai viciiniza ¡i ic vci clilcra dc ncvoia dc a ic larfi ¡i a aluza.
Cand ¡äsirczi accsic ¡airu lcgäninic, nu c×isiä nici o ¡osililiiaic dc a iräi in iad.
Nu c×isiä nici o ¡osililiiaic. Dacä c¡ii in¡ccalil cu cuviniclc ialc, dacä nu ici
ninic ¡crsonal, dacä nu faci ¡rcsu¡uncri, dacä faci inioidcauna ioi ccca cc ¡o{i
nai linc, aiunci vci avca o via{ä frunoasä. Vci avca conirol asu¡ra vic{ii ialc in
¡ro¡or{ic dc 100 %.
Cclc ¡airu Lcgäninic suni un rczunai al unci aric a iransfornärii, o ariä a
nac¡irilor iolicci. Tu vci ¡uica iransforna iadul in rai. Visul ¡lancici sc va
iransforna in ¡ro¡riul iäu vis dcs¡rc rai. Cunoa¡icrca csic aici, ic a¡ica¡iä doar
sä o folosc¡ii. Cclc ¡airu Lcgäninic suni aici; ircluic doar sä ado¡{i accsic
lcgäninic ¡i sä lc rcs¡cc{i in{clcsul ¡i ¡uicrca.
Urnärc¡ic doar sä rcs¡cc{i cai ¡o{i dc linc accsic Lcgäninic. Po{i facc accsi
lcgänani asiäzi. alcg sä rcs¡cci cclc Pairu Lcgäninic. Esic aiai dc sin¡lu ¡i dc
logic incai cIiar ¡i un co¡il lc ¡oaic in{clcgc. Dar iu ircluic sä ai o voin{ä
¡uicrnicä ¡cniru a ¡äsira accsic lcgäninic. Dc cc? Dcoarccc oriundc von ncrgc,
von dcsco¡cri cä in calca noasirä avcn o nul{inc dc olsiacolc. Toaiä lunca
urnärc¡ic sä nc saloiczc dccizia dc a rcs¡ccia accsic noi lcgäninic, iar ioiul in
jurul nosiru csic dc ascncnca naiurä incai sä nc facä sä lc incälcän. Prollcna
csic cä ioaic cclclalic lcgäninic suni o ¡aric din visul accsici ¡lancic. Elc suni vii
¡i suni foaric ¡uicrnicc. Dc accca, ircluic sä fii un narc vanäior, un narc
lu¡iäior, carc sä ¡oaiä a¡ära accsic Pairu Lcgäninic cu via{a sa. Fcricirca ia,
lilcriaica ia, inircgul iäu nod dc via{ä dc¡indc dc asia. Sco¡ul lu¡iäiorului csic
dc a iransccndc accasiä lunc, dc a scä¡a din accsi iad ¡i a nu sc nai inioarcc
niciodaiä. A¡a cun nc inva{ä invä{äiurilc iradi{ionalc ioliccc, rccon¡cnsa csic dc
a iransccndc cסcricn{a unanä a sufcrin{ci, dc a dcvcni incarnarca lui
Dunnczcu. Accasia csic rccon¡cnsa.
Avcn cu adcvärai ncvoic dc a uiiliza ficcarc ¡icäiurä dc ¡uicrc ¡c carc o avcn
¡cniru a rcu¡i sä rcs¡cciän accsic ¡airu lcgäninic. Nu nä a¡ic¡ian sä o ¡oi
facc la incc¡ui. An cäzui dc nulic ori, dar n-an ridicai ¡i an coniinuai sä ncrg
nai dc¡aric. Si an cäzui din nou, dar an coniinuai sä ncrg nai dc¡aric. Nu ni-
a ¡ärui räu ¡cniru ninc. Mi-an s¡us. ¸Dacä an cäzui suni suficicni dc ¡uicrnic,
suni suficicni dc inicligcni incai ¡oi sä o fac!" M-an ridicai ¡i an coniinuai sä
ncrg. An cäzui, dar an coniinuai sä ncrg, dar dc ficcarc daiä a dcvcnii din cc in
cc nai u¡or, cIiar dacä la incc¡ui ¡ärca a fi aiai dc dificil.
A¡a cä dacä nai cazi, nu ic judcca ¡rca as¡ru. Nu-i da Judccäiorului iäu
saiisfac{ia dc a ic iransforna inir-o viciinä. Nu fii dur cu iinc. Fidicä-ic ¡i fä din
nou lcgänaniul. ¸Dinc, ni-an incälcai lcgänaniul dc a fi in¡ccalil cu cuviniclc
nclc, nu voi nai lua ninic ca un uliragiu ¡crsonal, nu voi nai facc ¡rcsu¡uncri
¡i voi urnäri sä fac ioi ccca cc ¡oi nai linc."
Dacä incalci un lcgänani, rcincc¡c din nou in ziua urnäioarc ¡i din nou in ziua
urnäioarc. Va fi dificil la incc¡ui, dar in ficcarc zi va dcvcni din cc in cc nai u¡or,
¡anä cand inir-o zi vci dcsco¡cri cä-{i conduci via{a du¡ä cclc Pairu Lcgäninic ¡i
vci fi sur¡rins dc nodul in carc via{a ia s-a iransfornai.
Nu ircluic sä fii rcligios sau sä ncrgi la liscricä in ficcarc zi. Dragosica ia ¡i
rcs¡cciul dc Sinc suni din cc in cc nai nari. Po{i sä o faci. Dacä cu an ¡uiui
accsi lucru ¡i iu ¡o{i sä-l faci. Nu-{i fä ¡rollcnc in lcgäiurä cu viiiorul; iräic¡ic
ziua dc asiäzi ¡i fii aicni la cli¡a ¡rczcniä. Po{i iräi doar cli¡a ¡rczcniä.
Înioidcauna urnärc¡ic sä faci ioi ccca cc ¡o{i ¡cniru a rcs¡ccia accsic lcgäninic
¡i curand vci dcsco¡cri cä i{i csic foaric u¡or.
Asiäzi csic incc¡uiul unui nou vis.
3. CALEA TOLTECÄ A LIBERTÄ[II
ÎNCÄLCAREA VECHILOR LEGÄMINTE
Toaiä lunca vorlc¡ic dcs¡rc lilcriaic. În ioaiä lunca, difcri{i oancni, difcriic
rasc, difcriic {äri, sc lu¡iä ¡cniru lilcriaic. Dar cc csic lilcriaica? În Ancrica sc
vorlc¡ic dcs¡rc via{a inir-o {arä lilcrä. Dar sunicn cu adcvärai lilcri? Sunicn
lilcri sä nc nanifcsiän cu adcvärai ¡crsonaliiaica? Fäs¡unsul csic nu, nu
sunicn lilcri. Adcväraia lilcriaic arc dc-a facc cu s¡iriiul unan, lilcriaica csic
dc a ic nanifcsia ¡lcnar.
Cinc nc o¡rc¡ic dc a fi lilcri? Dlanän guvcrnul, llanän vrcnca, nc llanän
¡ärin{ii, llanän rcligia, il llanän ¡c Dunnczcu. Cinc nc o¡rc¡ic dc a fi lilcri?
Noi sunicn cci carc nc o¡rin. Cc inscannä cu adcvärai a fi lilcr? Uncori nc
cäsäiorin ¡i s¡uncn cä nc ¡icrdcn lilcriaica, a¡oi divor{än ¡i ioi nu sunicn
lilcri. Cc nc o¡rc¡ic? Dc cc nu ¡uicn fi noi in¡inc?
Avcn aniniiri indc¡äriaic, dcs¡rc ¡crioada cand oli¡nuian sä fin lilcri ¡i nc
iulcan siarca dc a fi lilcri, dar an uiiai ccca cc inscannä cu adcvärai lilcriaica.
Dacä vcdcn un co¡il dc doi sau dc irci ani, von dcsco¡cri cä sunicn in fa{a unci
fiin{c unanc lilcrc. Dc cc csic accasiä fiin{ä unanä vic? Dcoarccc accasiä fiin{ä
unanä facc c×aci ccca cc dorc¡ic sä facä. Fiin{a unanä csic con¡lci sällaiicä.
La fcl ca o floarc, un co¡ac sau un aninal carc nu a fosi incä doncsiicii, csic
sällaiic! Si dacä olscrvän fiin{clc unanc carc au doi ani, dcsco¡crin cä
najoriiaica lor au un zanlci larg ¡c fa{ä ¡i sc disircazä. Elc cסlorcazä lunca.
Lor nu lc csic fricä sä sc joacc. Lc csic fricä aiunci cand sc räncsc, cand lc csic
foanc, cand unclc din ncvoilc lor nu suni in¡liniic, dar nu lc csic icanä dc
irccui ¡i nici nu lc ¡asä dc viiior, iräicsc doar cli¡a ¡rczcniä.
Co¡iilor nici nu lc csic icanä sä cסrinc ccca cc sini, suni aiai dc iuliiori incai
dacä ¡crcc¡ dragosica, ci sc scufundä in dragosic. Lor nu lc csic dcloc icanä sä
iulcascä. Accasia csic dc fa¡i dcscricrca unci fiin{c unanc nornalc. Co¡ii fiind,
nu nc csic fricä dc viiior ¡i nici nu nc csic ru¡inc cu irccuiul. Tcndin{clc noasirc
unanc suni dc a nc lucura dc via{ä, dc a nc juca, dc a cסlora, dc a fi fcrici{i ¡i
dc a iuli.
Dar cc sc ¡circcc cu fiin{a unanä carc a dcvcnii aduliä? Dc cc csic aiai dc
difcriiä? Dc cc nu nai csic sällaiicä? Din ¡unciul dc vcdcrc al Viciinci ¡uicn
s¡unc cä ni s-a ¡circcui ccva foaric irisi, iar din ¡unciul dc vcdcrc al
lu¡iäiorului ¡uicn s¡unc cä ioi ccca cc ni s-a ¡circcui csic nornal. Ccca cc ni s-
a ¡circcui csic fa¡iul cä an dcsco¡crii Codul dc Lcgi, ¡c narclc Judccäior ¡i
Viciina cc nc guvcrncazä via{a. Nu nai sunicn lilcri dcoarccc Judccäiorul,
Viciina ¡i sisicnul dc crcdin{c nu nc ¡crnii sä nc nanifcsiän a¡a cun sunicn
cu adcvärai. Odaiä cc nin{ilc noasirc au fosi ¡rogranaic cu ioi accsi gunoi, noi
nu nai sunicn fcrici{i.
Accsi lan{ sc iransniic dc la o fiin{ä unanä la alia, dc la o gcncra{ic la alia, fiind
¡crfcci nornal in sociciaica unanä. Nu ircluic sä-{i acuzi ¡ärin{ii ¡cniru cä ic-
au invä{ai sä fii la fcl ca ¡i ci. Cc ¡uicau sä ic invc{c dacä ci asia ¡iiau? Ei au
fäcui ioi ccca cc au ¡uiui nai linc, iar dacä ci au avui o con¡oriarc aluzivä fa{ä
dc iinc, accasia a fosi daioriiä cduca{ici, fricilor ¡i ¡ro¡riilor lor crcdin{c. Ei nu
au avui conirol asu¡ra ¡rogranärilor c×icrioarc ¡c carc lc-au ¡rinii, asifcl incai
nu avcau cun sä sc con¡oric difcrii.
Nu ircluic sä-{i acuzi ¡ärin{ii sau ¡c alicincva carc a avui fa{ä dc iinc o aiiiudinc
aluzivä, nici cIiar ¡c iinc. Dar csic iin¡ul sä incciczi cu accsic aluzuri. Esic
iin¡ul sä ic clilcrczi dc iirania Judccäiorului ¡rin scIinlarca lcgäniniclor ialc.
Esic iin¡ul sä ic clilcrczi din rolul Viciinci. Adcväraia ia fiin{ä csic incä un co¡il
carc nu a crcscui niciodaiä. Uncori accl co¡il icsc la su¡rafa{ä aiunci cand ic
disirczi sau ic joci, cand c¡ii fcricii, cand ¡iciczi sau scrii ¡oczii, can{i la ¡ian sau
ic cסrini cunva inir-un nod oarccarc. Accsica suni cclc nai fcriciic noncnic
alc vic{ii ialc÷in carc rcaliiaica icsc la su¡rafa{ä, cand nu-{i nai ¡asä dcs¡rc
irccui ¡i nu ic ingrijorczi in lcgäiurä cu viiiorul. E¡ii c×aci ca un co¡il.
Dar c×isiä ccva carc iransfornä ioaic accasica, noi lc nunin rcs¡onsaliliiä{i.
Judccäiorul s¡unc. ¸A¡ica¡iä o sccundä, c¡ii rcs¡onsalil, ai nulic lucruri dc
fäcui, ircluic sä nuncc¡ii, ircluic sä ncrgi la ¡coalä, ircluic sä ca¡iigi lani
¡cniru ca sä iräic¡ii." Toaic accsic rcs¡onsaliliiä{i i{i vin in ninic. Fa{a ia i¡i
scIinlä cסrcsia ¡i dcvinc din nou scrioasä. Dacä ii ¡rivc¡ii ¡c co¡ii aiunci cand
sc joacä dc-a adul{ii, vci vcdca cä ¡i cסrcsia dc ¡c fc{clc lor sc scIinlä ¡i dcvinc
scrioasä. ¸Sä ¡rcsu¡uncn cä cu suni un avocai." ¡i incdiai cסrcsia fc{ci sc
scIinlä; ii ia locul fa{a dc aduli. Mcrgcn la irilunal ¡i accsia csic gcnul dc
ninicä ¡c carc-l vcdcn, iar accasia nc rc¡rcziniä. Sunicn incä co¡ii, dar nc-an
¡icrdui lilcriaica.
Lilcriaica ¡c carc o cäuiän csic lilcriaica dc a fi noi in¡inc, dc a nc cסrina
lilcr. Dar dacä nc uiiän la vic{ilc noasirc von vcdca cä in najoriiaica iin¡ului
faccn doar lucruri carc sä lc ¡lacä aliora, doar ¡cniru a fi accc¡ia{i dc ccilal{i, in
loc sä nc iräin via{a ¡i sä nc faccn ¡läccri nouä in¡inc. Accasia sc ¡circcc ¡i cu
lilcriaica noasirä. Si vcdcn in sociciaica noasirä ¡i in ioaic sociciä{ilc din lunc,
cä dinir-o nic dc oancni, 999 suni con¡lci doncsiici{i.
Ccl nai räu csic cä narca najoriiaic a noasirä nu sunicn con¡iicn{i cä nu
sunicn lilcri. Esic ccva inäunirul nosiru carc nc ¡o¡ic¡ic cä nu sunicn lilcri,
dar noi nu in{clcgcn dcs¡rc cc csic vorla ¡i dc cc nu sunicn lilcri.
Prollcna cu cca nai narc ¡aric a oancnilor csic cä ci i¡i iräicsc vic{ilc ¡i nu
dcsco¡crä niciodaiä cä Judccäiorul ¡i Viciina lc conduc ninica ¡i dc accca nu au
nici o ¡ansä dc a fi lilcri. Prinul ¡as cäirc lilcriaica ¡crsonalä csic siarca dc
con¡iiin{ä. Esic ncccsar sä fin con¡iicn{i dc ¡rollcnä ¡cniru a o ¡uica rczolva.
Con¡iicniizarca csic inioidcauna ¡rinul ¡as dcoarccc, dacä nu c¡ii con¡iicni,
aiunci nu ¡o{i iransforna ninic. Dacä nu c¡ii con¡iicni cä ninica ia csic ¡linä
dc räni ¡i dc oiravä cno{ionalä, nu ¡o{i incc¡c sä curc{i ¡i sä vindcci ränilc ¡i vci
coniinua sä sufcri.
Nu c×isiä nici o noiiva{ic ¡cniru a sufcri. Fiind con¡iicni, ic ¡o{i rcvolia ¡i ¡o{i
s¡unc ¸Esic suficicni!". Po{i incc¡c sä cau{i o nodaliiaic ¡cniru a-{i vindcca ¡i a-
{i iransforna visul ¡crsonal. Visul ¡lancici csic doar un vis. Nici näcar nu csic
rcal. Dacä iniri in vis ¡i incc¡i sä-{i ¡rovoci crcdin{clc, vci dcsco¡cri cä
najoriiaica crcdin{clor carc ic gIidcazä cäirc o ninic sufcrindä nici näcar nu
suni adcväraic. Vci dcsco¡cri cä ai sufcrii io{i acc¡ii ani din cauza unci dranc
carc nici näcar nu csic rcalä. Dc cc? Din cauzä cä sisicnul dc crcdin{c cc {i-a
fosi sädii in ninic sc lazcazä ¡c ninciuni.
Dc accca, csic in¡oriani ¡cniru iinc sä dcvii siä¡anul visului iäu ¡ro¡riu; dc
accca, Toliccii au dcvcnii Mac¡irii ai Visclor. Via{a ia csic nanifcsiarca visului
iäu; csic o o¡crä dc ariä. Po{i sä-{i scIinli via{a oricand dacä nu-{i nai ¡lacc
visul. Mac¡irii visului crcazä o ca¡odo¡crä dc via{ä; ci conirolcazä visul fäcand
alcgcri. Toiul arc consccin{c ¡i un nacsiru al visului csic con¡iicni dc consccin{c.
A fi Tolicc csic un nod dc via{ä. Esic nodul dc via{ä in carc nu c×isiä conducäior
¡i su¡us, in carc ai ¡ro¡riul iäu adcvär ¡i-{i iräic¡ii ¡ro¡riul adcvär. Un Tolicc
dcvinc in{clc¡i, dcvinc sällaiic ¡i dcvinc lilcr din nou.
E×isiä irci nodaliiä{i ¡rin carc oancnii ¡oi dcvcni Tolicci. Prina csic dc a fi
Macsiru al Con¡iiin{ci. Accasia inscannä dc a fi con¡iicni dc cinc c¡ii cu
adcvärai, cu ioaic ¡osililiiä{ilc afcrcnic. A doua csic dc a fi Macsiru al
Transfornärii÷cun ic iransforni, cun sä nu ¡o{i fi doncsiicii. A ircia csic dc a fi
Macsiru al Inicn{ici. Inicn{ia csic, din ¡unciul dc vcdcrc al Toliccilor, acca ¡aric
a vic{ii carc facc ¡osililä iransfornarca cncrgici; c×isiä doar o ¸fiin{ä" vic carc
¡arc sä dc{inä ioaiä cncrgia lunii sau ccca cc noi nunin Dunnczcu. Inicn{ia
csic cIiar via{a, csic iulirca nccondi{ionaiä. Macsirul Inicn{ici csic dc accca
Macsirul Iulirii.
Cand vorlin dcs¡rc cärarca Toliccä cäirc lilcriaic, dcsco¡crin cä ci au o
inircagä ganä ¡cniru a sc clilcra dc doncsiicirc, dc a nu sc läsa doncsiici{i. Ei
con¡arä Judccäiorul, Viciina ¡i sisicnul dc crcdin{c cu un ¡arazii cc invadcazä
ninica unanä. Din ¡unciul dc vcdcrc al Toliccilor, ioaic fiin{clc cc s-au läsai
doncsiiciic suni lolnavc, lolnavi dcoarccc c×isiä in clc un ¡arazii cc lc
conirolcazä ninica ¡i crcicrul. Hrana ¡cniru ¡arazii suni cno{iilc ncgaiivc carc
vin din fricä.
Dacä von fi aicn{i la dcscricrca ¡araziiului, von dcsco¡cri o fiin{ä vic cc iräic¡ic
in alic fiin{c, sugandu-lc cncrgia, dar carc nu lc aducc nici o aliä conirilu{ic
folosiioarc, in scIinl, nai nuli, ¡araziiul i¡i ränc¡ic gazda incciul cu incciul.
Judccäiorul, Viciina ¡i sisicnul dc crcdin{c sc ¡oirivc¡ic ¡crfcci dcscricrii
anicrioarc. În¡rcunä, clc cu¡rind fiin{a vic cc csic con¡usä din cncrgia ¡siIicä
sau cno{ionalä, iar accasiä cncrgic csic vic. Dincin{clcs cä nu csic o cncrgic
naicrialä, dar nici cno{iilc nu suni o cncrgic naicrialä. Visclc noasirc, dc
ascncnca, nu suni o cncrgic naicrialä, dar ¡iin cä clc c×isiä.
Una din func{iilc crcicrului nosiru csic dc a iransforna cncrgia naicrialä in
cncrgic cno{ionalä. Crcicrul nosiru csic falrica dc cno{ii ¡i ni s-a s¡us cä
¡rinci¡ala func{ic a nin{ii noasirc csic dc a visa. Toliccii crcd cä ¡araziiul÷
Judccäiorul, Viciina ¡i sisicnul dc crcdin{c÷dc{inc conirolul asu¡ra nin{ii
noasirc; nc conirolcazä ¡ro¡riilc noasirc visc. Paraziiul viscazä ¡rin inicrncdiul
nin{ii voasirc ¡i i¡i iräic¡ic via{a ¡rin inicrncdiul cor¡ului vosiru. El
su¡ravic{uic¡ic daioriiä cno{iilor cc ¡rovin din fricä ¡i sc Iränc¡ic din dranc ¡i
din sufcrin{c.
Lilcriaica ¡c carc o cäuiän inscannä a nc folosi ninica ¡i cor¡ul, dc a nc iräi
via{a, in loc dc a iräi via{a unui sisicn dc crcdin{c. Cand dcsco¡crin cä ninica
nc csic conirolaiä dc cäirc Judccäior ¡i dc cäirc Viciinä, iar ¸Eu-ul" nosiru rcal
csic ¡us la col{, aiunci avcn doar douä ¡osililiiä{i dc a alcgc. O alcgcrc csic dc a
coniinua sä iräin in nodul in carc nc-an oli¡nuii, sä-l inlrä{i¡än ¡c Judccäior
¡i ¡c Viciinä, sä coniinuän sä iräin in visul ¡lancici. O a doua ¡ansä csic dc a
facc ccca cc fäccan aiunci cand cran co¡ii, aiunci cand ¡ärin{ii inccrcau sä nc
doncsiiccascä. Puicn sä nc rcvoliän ¡i sä s¡uncn ¸Nu!" Puicn dcclara räzloi
in¡oiriva ¡araziiului, un räzloi in¡oiriva Judccäiorului ¡i Viciinci, un räzloi
¡cniru indc¡cndcn{ä, un räzloi ¡cniru drc¡iul dc a nc uiiliza ninica ¡i crcicrul.
Dc accca, in ioaic iradi{iilc ¡ananicc din Ancrica, din Canada ¡anä in Argcniina,
oancnii sc nuncsc lu¡iäiori, dcoarccc ci suni in räzloi in¡oiriva ¡arazi{ilor.
Accsia csic adcväraiul in{clcs al lu¡iäiorului. Lu¡iäiorul csic unul dinirc cci carc
sc rcvoliä in¡oiriva invaziilor ¡araziiului. Lu¡iäiorul sc rcvoliä ¡i dcclarä räzloi.
Dar a fi un lu¡iäior nu inscannä cä inioidcauna ca¡iigän räzloiul; ¡oaic
inscnna cä ¡uicn invingc sau ¡icrdc, dar cand faccn ccca cc ¡uicn nai linc,
ccl ¡u{in avcn ¡ansa dc a fi lilcri din nou. Alcgand accsi drun, ccl ¡u{in
inscannä cä avcn dcnniiaica dc a nc rcvolia ¡i sunicn siguri cä nu sunicn
ni¡ic licic viciinc cu cno{iilc noasirc ncgaiivc sau carc rcac{ionän la cno{iilc
oiräviioarc alc cclorlal{i. CIiar dacä von fi ¡rinirc viciinclc inanicului nosiru÷
¡araziiul÷nu von fi ¡rinirc viciinclc carc nu au rcac{ionai.
A fi un lu¡iäior nc ofcrä o¡oriuniiaica dc a iransccndc visul ¡lancici ¡i dc a nc
scIinla visul ¡crsonal inir-un vis ¡c carc-l nunin ¡aradis. La fcl ca ¡i iadul,
¡aradisul csic un loc carc c×isiä in inicriorul nin{ii noasirc. Esic un loc dc
lucuric, un loc in carc sunicn fcrici{i, in carc sunicn lilcri sä iulin ¡i sä fin cci
cc sunicn cu adcvärai. Puicn aiingc ¡aradisul aiai iin¡ cai sunicn in via{ä; nu
ircluic sä a¡ic¡iän ¡anä nurin. Dunnczcu csic inioidcauna ¡rczcni, ¡aradisul
csic ¡csic ioi, dar inainic dc ioaic ircluic sä avcn ocIi ¡i urccIi ¡cniru a vcdca
¡i ¡cniru a auzi accsi adcvär. Trcluic sä nc clilcrän dc ¡arazii.
Paraziiul ¡oaic fi con¡arai cu un nonsiru cu o nic dc ca¡cic. Ficcarc ca¡ al
¡araziiului csic una din fricilc ¡c carc lc avcn. Dacä dorin sä fin lilcri, va irclui
sä disirugcn ¡araziiul. O solu{ic csic dc a aiaca ficcarc ca¡ al ¡araziiului, ccca
cc inscannä a nc infrangc ficcarc icanä, una caic una. Accsia csic un ¡roccs
lcni, dar func{ioncazä. Dc ficcarc daiä cand nc infrangcn icana sunicn ¡u{in
nai lilcri.
O a doua nodaliiaic dc alordarc ar fi sä incciän sä Iränin ¡araziiul. Dacä nu-i
nai ofcrin ¡araziiului nici un fcl dc Iranä, von onori ¡araziiul ¡rin infonciarc.
Pcniru a facc accasia ircluic sä nc conirolän cno{iilc, ircluic sä nu nai
¡roduccn cno{ii siarniic dc fricä. Esic u¡or dc zis, dar foaric dificil dc fäcui,
dcoarccc Judccäiorul ¡i Viciina nc conirolcazä ninica.
O a ircia solu{ic csic nuniiä ini{icrca in noaric. Ini{icrca in noaric sc rcgäsc¡ic
in nai nulic iradi{ii ¡i ¡coli czoicricc din lunc. O von gasi in Egi¡i, India, Crccia
¡i Ancrica. Accasia csic noarica sinlolicä carc onoarä ¡araziiul, färä a ¡roducc
nici un räu cor¡ului nosiru fizic. Cand ¸nurin" sinlolic, ¡araziiul ircluic dc
ascncnca sä noarä. Accasiä solu{ic csic nai ra¡idä dccai cclclalic douä solu{ii,
dar ¡i nai dificilä dccai clc. Esic ncccsar sä avcn un narc curaj ¡cniru a
inian¡ina ingcrul nor{ii. Trcluic sä fin foaric ¡uicrnici.
Sä ¡rivin nai dc a¡roa¡c ficcarc dinirc accsic solu{ii.
4. ARTA TRANSFORMÄRII
VISUL CELE DE-A DOUA ATEN[II
An invä{ai cä visul ¡c carc-l iräi{i csic rczuliaiul unui vis c×icrior cc vä ca¡icazä
aicn{ia ¡i vä Iränc¡ic ioaic crcdin{clc. Proccsul dc doncsiicirc ¡oaic fi nunii
visul ¡rinci aicn{ii, dcoarccc csic vorla dc nodul in carc aicn{ia nc-a fosi folosiiä
¡cniru ¡rina daiä ¡cniru a crca accsi ¡rin vis din via{a voasirä.
O nodaliiaic dc a vä scIinla crcdin{clc csic dc a vä focaliza aicn{ia asu¡ra
accsior convcn{ii ¡i crcdin{c, iransfornand lcgäniniclc fäcuic cu voi in¡ivä.
Pcniru a facc accasia vä folosi{i dc aicn{ic ¡cniru a doua oarä; asifcl crca{i visul
cclci dc-a doua aicn{ii sau un nou vis.
Difcrcn{a csic cä nu nai sunic{i ncvinovai. Cand cra{i co¡ii accsi lucru nu cra
adcvärai, nu avca{i aliä alicrnaiivä. Dar acun nu nai sunic{i un co¡il, acun
dc¡indc dc voi cc crcdc{i sau cc nu crcdc{i. Puic{i alcgc sä nu crcdc{i in ninic,
dar asia vä includc ¡i ¡c voi.
Prinul ¡as csic sä dcvii con¡iicni dc cca{a carc csic in ninica ia. Trcluic sä dcvii
con¡iicni cä visczi ioi iin¡ul. Doar cu accasiä con¡iicniizarc ai ¡osililiiaica dc a-
{i iransforna visul. Dacä c¡ii con¡iicni cä inircaga dranä a vic{ii ialc csic
rczuliaiul crcdin{clor ialc, iar ccca cc crczi nu csic rcal, aiunci ¡o{i incc¡c sä
iransforni ccva. Dar ¡cniru a-{i iransforna crcdin{clc ircluic sä-{i focalizczi
aicn{ia asu¡ra a ccca cc dorc¡ii sä iransforni. Trcluic sä ¡iii c×aci cc lcgäninic
¡i condi{ionäri vrci sä iransforni ¡cniru a rcu¡i sä o faci ¡i ¡cniru a lc ¡uica
iransforna. Asifcl incai urnäiorul ¡as csic dc a dcvcni din cc in cc nai con¡iicni
dc liniiärilc ialc, dc fricilc lazaic ¡c crcdin{c ¡i carc ic fac ncfcricii. Po{i facc un
invcniar al iuiuror crcdin{clor ialc, a iuiuror lcgäniniclor ¡i ¡rin accsi ¡roccs sä
incc¡i iransfornarca. Toliccii nuncau accasia Aria Transfornärii ¡i siä¡anirca
accsicia ncccsiiä o narc näicsiric. Po{i aiingc Mäicsiria iransfornärii ¡rin
inlocuirca lcgäniniclor lazaic ¡c fricä, lcgäninic cc-{i ¡roduc sufcrin{ä, ¡i asia
doar ¡rin rc¡rogranarca nin{ii. O nodaliiaic dc a rcaliza accasia csic ¡rin
cסlorarca ¡i ado¡iarca unor crcdin{c alicrnaiivc, ca dc c×cn¡lu Cclc Pairu
Lcgäninic.
Dccizia dc a ado¡ia Cclc Pairu Lcgäninic csic o dcclara{ic dc räzloi ¡cniru a vä
rcca¡iiga lilcriaica dc a vä clilcra dc ¡arazii. Cclc Pairu Lcgäninic vä ofcrä
¡osililiiaica dc a ¡unc ca¡äi durcrii cno{ionalc, ccca cc vä ¡oaic dcscIidc u¡a
¡cniru a läsa sä ¡äirundä lucuria ¡rin ca ¡i sä incc¡c{i un nou vis. Dc¡indc dc
voi cun vc{i cסlora ¡osililiiä{ilc visului vosiru, dacä sunic{i inicrcsai in nod
rcal dc accasia. Cclc Pairu Lcgäninic au fosi crcaic ¡cniru a vä ajuia in Aria
Transfornärii, ¡cniru a vä ajuia sä dc¡ä¡i{i liniia lcgäniniclor cc vä liniicazä,
¡cniru a ca¡iiga nai nuliä ¡uicrc ¡crsonalä ¡i a dcvcni nai ¡uicrnici. Cu cai vc{i
fi nai ¡uicrnici, cu aiai nai nulic lcgäninic vc{i ¡uica ru¡c, ¡anä in noncniul
in carc vc{i ¡äirundc in{clcsul lor ¡rofund.
A ncrgc cäirc in{clcgcrca ¡rofundä a accsior lcgäninic csic ccca cc a fosi nunii
a ncrgc in dc¡cri. Cand ncrgi in dc¡cri inialnc¡ii dcnonii fa{ä in fa{ä. Du¡ä cc
ic¡i din dc¡cri, io{i acc¡ii dcnoni dcvin ingcri.
Praciicand cclc ¡airu lcgäninic noi, csic un narc aci dc ¡uicrc. A ru¡c vraja
nagici ncgrc din ninica voasirä ncccsiiä o narc ¡uicrc ¡crsonalä. Dc ficcarc
daia cand ru¡i unul dinirc vccIilc lcgäninic, ca¡iigi o ¡uicrc su¡lincniarä. Vc{i
¡uica incc¡c ¡rin ru¡crca unor condi{ionäri nai nici, nai ¡u{in in¡orianic ¡i
carc ncccsiiä o ¡uicrc nai nicä. Odaiä cc ioaic accsic nici condi{ionäri suni
ru¡ic, ¡uicrca voasirä ¡crsonalä va crc¡ic ¡anä cand vc{i ajungc in ¡unciul in
carc in final il vc{i infrunia ¡c narclc dcnon din ninica voasirä.
Dc c×cn¡lu, fcii{a nicä cärcia i s-a s¡us sä nu canic arc acun 20 dc ani ¡i ca ioi
nu caniä. O nodaliiaic ca ca sä-¡i dc¡ä¡cascä crcdin{a cä vocca ci csic uraiä,
csic dc a s¡unc. ¸Dinc, voi cania cIiar dacä nu cani aiai dc linc." A¡oi ¡oaic
¡rciindc cä o a¡laudä cincva ¡i-i s¡unc. ¸OI! Cc frunos a fosi." Accasia ar ¡uica-
o facc sä-¡i dc¡ä¡cascä condi{ionarca cu ¡u{in, doar cu foaric ¡u{in, insä
condi{ionarca va fi ioi acolo. Însä acun ca arc ¡u{in nai nuliä ¡uicrc ¡i curaj
¡cniru a inccrca din nou ¡i din nou ¡anä cand va ru¡c accasiä condi{ionarc.
Accasia csic o nodaliiaic dc a ic¡i din visul iadului. Dar ficcarc condi{ionarc carc
vä facc sä sufcri{i, ¡c carc o dc¡ä¡i{i va irclui sä fic inlocuiiä cu un nou lcgänani
carc sä vä facä fcrici{i. Accasia va in¡icdica vccIilc condi{ionäri sä rcvinä. Dacä
vc{i ocu¡a accla¡i s¡aiiu cu un nou lcgänani, aiunci vccIca condi{ionarc va
dis¡ärca ¡cniru ioidcauna, iar in locul ci va fi un lcgänani nou dc crcdin{ä.
E×isiä nulic crcdin{c ¡uicrnicc in ninic, crcdin{c cc ¡oi facc ca accsi ¡roccs sä
fic färä s¡cran{ä, inuiil. Dc accca ircluic sä ¡roccdczi u¡or ¡i sä ai räldarc cu
iinc ¡cniru cä accsia csic un ¡roccs lcni. Dc accca iräic¡ii acun rczuliaiul a
nulior ani dc doncsiicirc inir-o zi. Nu ic ¡o{i a¡ic¡ia sä ru¡i lan{urilc
doncsiicirii inir-o zi. Fu¡crca condi{ionärilor csic foaric dificilä, dcoarccc noi
sunicn cci cc ¡uncn ¡raful lunii (carc csic ¡raful dc ¡c voin{a noasirä} in ficcarc
condi{ionarc ¡c carc o avcn.
Nc csic ncccsarä o ¡uicrc narc ¡cniru a iransforna o condi{ionarc, ¡cniru a nc
dczlcga dc un lcgänani. Nu ¡uicn scIinla un lcgänani cu nai ¡u{inä for{ä
dccai for{a ¡c carc an invcsiii-o in accl lcgänani, dcoarccc ¡uncn ¡uicrc in
cuvinic (carc csic ¡uicrca voin{ci noasirc} ¡i in ficcarc lcgänani ¡c carc-l faccn.
Avcn ncvoic dc accca¡i caniiiaic dc ¡uicrc ¡cniru a iransforna un lcgänani. Nu
¡uicn sä scIinlän un lcgänani cu nai ¡u{inä ¡uicrc dccai an folosii ¡cniru a
facc accl lcgänani, iar a¡roa¡c ioaiä ¡uicrca noasirä ¡crsonalä csic invcsiiiä in
¡äsirarca lcgäniniclor fäcuic cu noi in¡inc. Dc accca, lcgäniniclc nosirc suni ca
o ¡uicrnicä auiodcicrninarc. Sunicn condi{iona{i sä fin ccca cc oli¡nuin sä
fin. Sunicn condi{iona{i sä fin gclo¡i, furio¡i ¡i sä nc fic nilä dc noi in¡inc.
Sunicn condi{iona{i dc crcdin{clc cc nc s¡un ¸Nu suni suficicni dc lun, nu suni
suficicni dc inicligcni. Dc cc sä nai inccrc? Ccilal{i oancni vor facc asia dcoarccc
o fac oricun nai linc dccai ninc!"
Toaic accsic vccIi lcgäninic carc nc conduc visul vic{ii suni rczuliaiul fa¡iului
cä lc-an rc¡ciai la ncsfar¡ii. Dc accca, ¡cniru a ado¡ia Cclc Pairu Lcgäninic,
avc{i ncvoic dc a ¡unc in ac{iunc ¡rinci¡iul rc¡ciärii. Puncrca in ¡raciicä a noilor
lcgäninic va facc ca via{a voasirä sä sc inlunäiä{cascä sin{iior. Fc¡cii{ia csic
cca carc crccazä näicsiria.
S. DISCIPLINA LUPTÄTORULUI
CONTROLUL PROPRIULUI COMPORTAMENT
Inagina{i-vä cä v-a{i irczii dcvrcnc inir-o dininca{ä ¡i sunic{i ¡lin dc cniuziasn
¡cniru inircga zi. Vä sin{i{i linc. Sunic{i fcricii ¡i ¡lin dc cncrgic ¡cniru a facc
fa{ä zilci cc va urna. A¡oi nicul dcjun, cand vä ccria{i foaric iarc cu so{ia ¡i
sunic{i inundai dc cno{ii ncgaiivc. Vä cncrva{i ¡i in accsic cno{ii alc furici
¡icrdc{i foaric nuli din ¡uicrca ¡crsonalä. Du¡ä ccariä sunic{i c¡uizai ¡i dori{i
doar sä ¡lcca{i ¡i sä ¡langc{i. Dc fa¡i, vä sin{i{i aiai dc olosii incai ncrgc{i in
cancra voasirä, sunic{i disirus ¡i inccrca{i sä vä rccu¡cra{i. Pcirccc{i inircaga zi,
inundai dc accsic cno{ii. Nu avc{i cncrgic ¡cniru a coniinua ¡i nu vrc{i dccai sä
fugi{i dc ioi ¡i dc ioaic.
În ficcarc zi nc irczin cu o anuniiä caniiiaic dc cncrgic ncnialä, cno{ionalä ¡i
¡siIicä ¡c carc o cIcliuin ¡c ¡arcursul zilci. Dacä ¡crniicn cno{iilor noasirc sä
nc furc cncrgia, nu von nai avca cncrgic ¡cniru a nc iransforna via{a sau
¡cniru a därui ¡i cclorlal{i.
Modul in carc vcdc{i lunca dc¡indc dc cno{iilc ¡c carc lc sin{i{i. Cand sunic{i
su¡ärai, ioiul in jurul vosiru ¡arc grc¡ii, ninic nu csic linc. Dlana{i ioiul,
inclusiv vrcnca; cIiar dacä ¡louä sau dacä soarclc sirälucc¡ic, ninic nu vä
nul{unc¡ic. Cand sunic{i su¡ära{i, ioiul in jurul vosiru csic irisi ¡i vä facc sä
¡langc{i. Vcdc{i co¡acii ¡i vä sin{i{i su¡ärai; vcdc{i ¡loaia ¡i ioiul ¡arc aiai dc
irisi. Poaic cä vä sin{i{i vuncralil ¡i avc{i ncvoic sä vä ¡roicja{i, dcoarccc nu ¡ii{i
noncniul in carc cincva va dori sä vä aiacc. Nu avc{i incrcdcrc in nincni ¡i
ninic din jurul vosiru. Accasia dcoarccc vcdc{i lunca ¡rin ocIii fricii!
Inagina{i-vä cä ninica unanä csic la fcl cu ¡iclca voasirä. O ¡uic{i aiingc u¡or ¡i
vä ¡uic{i sin{i ninunai. Piclca voasirä csic fäcuiä ¡cniru a ¡crcc¡c ninunaia
scnza{ic a aiingcrii. Acun inagina{i-vä cä avc{i ¡rollcnc ¡i ¡iclca csic iäiaiä ¡i sc
infccicazä. Dacä aiingc{i ¡iclca infcciaiä, accasia vä va ¡roducc o scnza{ic dc
durcrc, asa cä vc{i urnäri sä vä aco¡cri{i ¡i sä vä ¡roicja{i ¡iclca. Nu vä va facc
¡läccrc sä fi{i aiins dcoarccc doarc.
Acun inagina{i-vä cä io{i oancnii sufcrä dc loli dc ¡iclc. Niciunul nu-l ¡oaic
aiingc ¡c cclälali dcoarccc doarc. Toaiä lunca arc räni ¡c ¡iclc, asifcl incai
infcc{ia ¡arc a fi ccva nornal, durcrca fiind considcraiä dc ascncnca nornalä;
crcdcn cä ircluic sä fic a¡a.
Vä ¡uic{i inagina cun nc-an con¡oria unii cu ccilal{i dacä io{i oancnii din
lunc ar avca loli dc ¡iclc? Dincin{clcs cä nc-an inlrä{i¡a cu grcu unii cu
ccilal{i, dcoarccc ar fi durcros. Asifcl ar fi ncccsar sä ¡uncn o disian{ä dcsiul dc
narc inirc noi.
Minica unanä csic c×aci ca accasiä dcscricrc a ¡iclii infcciaic. Ficcarc on arc un
cor¡ cno{ional con¡lci infcciai dc räni. Ficcarc ranä csic infcciaiä cu oiravä
cno{ionalä, oirava iuiuror cno{iilor carc nc-au fäcui sä sufcrin, ¡rccun ura,
furia, invidia ¡i su¡ärarca. O ac{iunc ncdrca¡iä dcscIidc o ranä in ninic ¡i noi
rcac{ionän cu oiravä cno{ionalä, din cauza concc¡iclor ¡i crcdin{clor ¡c carc lc
avcn dcs¡rc injusii{ic ¡i dcs¡rc ccca cc csic drc¡i. Minica csic aiai dc räniiä ¡i
¡linä dc oiravä din cauza ¡roccsului dc doncsiicirc ¡i ¡cniru cä ioaiä lunca
dcscric ninica räniiä ca fiind ccva nornal. Accsi fa¡i csic considcrai nornal, dar
cu vä ¡oi s¡unc ccca cc csic nornal.
Avcn un vis ¡lanciar grc¡ii, iar oancnii suni lolnavi ncnial dc o loalä cc sc
nunc¡ic fricä. Sin¡ionclc accsici loli suni ioaic cno{iilc carc-i fac ¡c oancni sä
sufcrc. furia, ura, su¡ärarca, invidia ¡i irädarca. Cand frica csic ¡rca narc,
ninica ra{ionalä ccdcazä, iar noi nunin accasia loalä ncnialä. Con¡oriancniul
¡siIoiic a¡arc cand ninica csic aiai dc ins¡äinaniaiä ¡i ränilc suni aiai dc
durcroasc, incai sc ¡arc cä csic nai linc sä ru¡i coniaciul cu lunca c×icrioarä.
Dacä von rcu¡i sä olscrvän siarca nin{ii noasirc ca fiind lolnavä, von
dcsco¡cri cä c×isiä un iraiancni. Nu nai ircluic sä sufcrin dcloc. Mai iniai
avcn ncvoic dc adcvär ¡cniru a nc dcscIidc ränilc cno{ionalc, a¡oi von scoaic
oirava ¡i nc von vindcca ränilc con¡lci. Cun ¡uicn facc accasia? Trcluic sä-i
icriän ¡c cci ¡c carc sin{in cä au grc¡ii in fa{a noasirä, nu ¡cniru cä ncriiä sä
fic icria{i, ci ¡cniru cä noi nc iulin ¡c noi in¡inc aiai dc nuli incai nu dorin sä
nai ¡läiin ¡cniru ncdrc¡iaic.
Icriarca csic singura nodaliiaic dc vindccarc. Puicn alcgc sä icriän ¡cniru cä
sin{in con¡asiunc ¡cniru noi in¡inc. Puicn läsa dc-o ¡aric rcscniincniclc ¡i sä
dcclarän ¸Dcsiul! Nu voi nai fi narclc Judccäior ¡i nu voi nai lu¡ia in¡oiriva
nca. Nu voi nai aluza dc ninc ¡i nu nä voi nai iraia cu violcn{ä. Nu voi nai fi
Viciina."
Mai iniai, ircluic sä nc icriän ¡ärin{ii, fra{ii, surorilc, ¡ricicnii ¡i ¡c Dunnczcu.
O daiä cc il icr{i ¡c Dunnczcu ic ¡o{i icria ¡i ¡c iinc insu¡i. O daiä cc ic icr{i ¡c
iinc, auiorcs¡ingcrca din ninica ia ia sfar¡ii. Încc¡c auioaccc¡iarca ¡i iulirca dc
sinc va crc¡ic aiai dc nuli incai in final ic vci accc¡ia c×aci a¡a cun c¡ii. Accsia
csic incc¡uiul vic{ii dc on lilcr. Icriarca csic cIcia.
Vci ¡ii cä ai icriai ¡c cincva aiunci cand vci vcdca cä nici cl ¡i nici iu nu vc{i avca
nici o rcac{ic cno{ionalä. Vci auzi nunclc ¡crsoanci ¡i nu vci avca nici o rcac{ic
cno{ionalä. Cand cincva ¡oaic aiingc ccca cc oli¡nuia a fi o ranä, dar färä a-¡i
¡roducc durcrc, aiunci vci ¡ii cä ai icriai cu adcvärai ¡i dcfiniiiv.
Adcvärul csic ca un lisiuriu. Adcvärul csic durcros, dcoarccc dcscIidc ioaic
ränilc cc suni aco¡criic dc ninciuni ¡i ¡c carc lc ¡uicn vindcca. Accsic ninciuni
suni ccca cc nunin sisicnul dc ncgarc. Esic un lucru lun sä avcn un sisicn dc
ncgarc, dcoarccc nc ¡crniic sä nc aco¡crin ränilc ¡i cl func{ioncazä. Dar o daiä
cc nu nai avcn räni sau oiravä, nu va nai irclui sä nin{n dcloc. Nu nai avcn
ncvoic dc sisicnul dc ncgarc, dcoarccc o ninic sänäioasä csic la fcl ca ¡i o ¡iclc
sänäioasä. Esic ¡läcui ¡cniru o ninic sä fic aiinsä aiunci cand ca csic curaiä.
Prollcna cu narca najoriiaic a oancnilor csic cä i¡i ¡icrd conirolul cno{iilor.
Eno{iilc suni cclc carc conirolcazä con¡oriancniul unan, nu onul csic ccl carc
conirolcazä cno{iilc. Cand nc ¡icrdcn conirolul s¡uncn lucruri ¡c carc nu an fi
dorii sä lc s¡uncn ¡i faccn lucruri ¡c carc nu an fi vrui sä lc fi fäcui. Dc accca
csic aiai dc in¡oriani sä dcvcnin in¡ccalili in ganduri, in cסrinarca noasirä ¡i
sä dcvcnin un lu¡iäior s¡iriiual. Trcluic sä invä{än sä nc conirolän cno{iilc,
asifcl incai sä avcn ¡i suficicniä ¡uicrc ¡crsonalä ¡cniru a nc iransforna
lcgäniniclc lazaic ¡c fricä, sä scä¡än din iad ¡i sä nc crcän raiul nosiru
¡crsonal.
Cun an ¡uica sä dcvcnin un lu¡iäior s¡iriiual? Suni anuniic caracicrisiici alc
lu¡iäiorului s¡iriiual, carc suni a¡ro×inaiiv la fcl in inircaga lunc. Lu¡iäiorul
s¡iriiual csic con¡iicni. Accasia csic foaric in¡oriani. Sunicn con¡iicn{i cä
ncrgcn la räzloi ¡i in räzloi ninica noasirä ncccsiiä disci¡linä. Nu disci¡lina
unui soldai, ci disci¡lina unui lu¡iäior. Nu o disci¡linä c×icrioarä, carc sä nc
s¡unä cc sä faccn ¡i cc sä nu faccn, ci disci¡lina dc a fi noi in¡inc, indifcrcni dc
ccca cc sc ¡circcc.
Lu¡iäiorul s¡iriiual dc{inc conirolul. Nu conirolul asu¡ra unci alic fiiin{c unanc,
ci conirolul asu¡ra ¡ro¡riilor cno{ii, conirolul asu¡ra ¡ro¡rici ¡crsoanc. Aiunci
cand nc ¡icrdcn conirolul, nc rc¡rinän cno{iilc ¡i nu aiunci cand nc conirolän.
Marca difcrcn{ä dinirc lu¡iäior ¡i viciinä csic cä viciina i¡i rc¡rinä cno{iilc, iar
lu¡iäiorul ¡i lc doninä. Viciina i¡i rc¡rinä cno{iilc dcoarccc ii csic fricä sä ¡i lc
araic ¡i ii csic fricä dc ccca cc va s¡unc sau dc ccca cc va dori sä s¡unä. A
conirola nu csic accla¡i lucru cu a rc¡rina. A conirola csic a-{i rc{inc cno{iilc ¡i
a lc cסrina la noncniul o¡oriun, nici nai dcvrcnc, nici nai iarziu. Dc accca
lu¡iäiorii suni in¡ccalili. Ei au un conirol con¡lci asu¡ra ¡ro¡riilor lor cno{ii ¡i
dc accca asu¡ra inircgului lor con¡oriancni.
6. INI[IEREA MOR[II
ÎMBRÄ[I$AREA ÎNGERULUI MOR[II
Modaliiaica finalä dc a aiingc lilcriaica csic dc a vä ¡rcgäii dc ini{icrca nor{ii, dc
a vä considcra noarica ca fiind ¡rofcsorul vosiru. Ccca cc ingcrul nor{ii nc ¡oaic
invä{a csic cun sä fin cu adcvärai vii. Adcvärul csic cä ccca cc noi nu ¡iin csic
cä dacä nu von nuri nainc. Cinc ¡iic? Avcn idcca cä nai avcn nul{i ani dc iräii
in viiior. Dar oarc nai avcn?
Dacä ncrgcn la s¡iial ¡i dociorul nc s¡unc cä nai avcn o sä¡iänanä dc iräii, cc
von facc aiunci? A¡a cun an s¡us nai dcvrcnc, avcn douä alcgcri dc fäcui.
Una csic sä sufcrin dcoarccc von nuri ¡i o sä s¡uncn iuiuror ¸Diciul dc ninc,
voi nuri!", iar ccalaliä csic dc a folosi ficcarc noncni ¡cniru a fi fcricii, ¡cniru a
facc ccca cc nc ¡lacc cu adcvärai sä faccn in via{ä. Dacä nai avcn doar douä
sä¡iänani dc iräii, Iai sä nc lucurän dc via{ä! Haidcn sä iräin! Puicn s¡unc
¸Voi fi cu insuni. Nu voi nai inccrca sä iräicsc doar ¡cniru a facc ¡läccrc alior
¡crsoanc. Nu-ni va nai fi fricä dc ccca cc ci gandcsc dcs¡rc ninc ¡i cc dacä ini
¡asä cä sc s¡unc cä voi nuri inir-o sä¡iänanä? Voi fi cu insuni."
Îngcrul nor{ii nc ¡oaic invä{a cun sä iräin in ficcarc zi ca ¡i cun ar fi uliina zi a
vic{ii noasirc, ca ¡i cun s-ar ¡uica sä nu nai c×isic un nainc. Puicn incc¡c
ficcarc zi ¡rin a nc s¡unc. ¸Suni ircaz, väd soarclc. Îni voi aräia rccuno¡iin{a fa{ä
dc soarc, fa{ä dc oricinc ¡i oricc. Încä o zi ¡cniru a fi cu insuni."
Accasia csic nodaliiaica dc a vcdca via{a, accasia csic ccca cc n-a invä{ai
ingcrul nor{ii ¡c ninc÷dc a fi con¡lci dcscIis, dc a ¡ii cä nu c×isiä ninic dc cc
sä i{i fic fricä. Si lincin{clcs cä iraicz oancnii ¡c carc-i iulcsc cu nuliä dragosic,
dcoarccc accasia s-ar ¡uica sä fic uliina zi in carc sä lc ¡oi s¡unc cai dc nuli ii
iulcsc. Nu ¡iiu dacä ic voi nai vcdca, a¡a cä nu vrcau sä nä lu¡i cu iinc. Si dacä
voi avca o narc lu¡iä cu iinc ¡i-{i voi s¡unc ioaic oirävurilc cno{ionalc ¡c carc lc
an in¡oiriva ia ¡i iu vci nuri nainc? Pardon! O, Doannc, Judccäiorul nä va
judcca aiai dc as¡ru ¡i nä voi sin{i aiai dc vinovai ¡cniru ioi ccca cc ii-an s¡us.
Mä voi sin{i ¡i nai vinovai ¡cniru cä nu {i-an s¡us cc nuli ic iulcsc. Dragosica
carc nä facc fcricii csic dragosica ¡c carc o ¡oi in¡äriä¡i cu iinc. Dc cc ircluic
sä ncg cä ic iulcsc? Nu csic in¡oriani dacä iu nä iulc¡ii la randul iäu. S-ar
¡uica sä nor nainc sau s-ar ¡uica ca iu sä nori nainc. Ccca cc nä facc fcricii
acun csic sä-{i s¡un cc nuli ic iulcsc.
Po{i sä-{i iräic¡ii via{a asifcl ¡i fäcand asifcl ic ¡rcgäic¡ii ¡cniru ini{icrca nor{ii.
Cc sc va ¡circcc in ini{icrca nor{ii csic cä visul vccIi ¡c carc-l avcai in ninica ia
va nuri ¡cniru ioidcauna. Da, vci avca aniniiri ¡araziic, alc Judccäiorului, alc
Viciinci ¡i a ccca cc oli¡nuiai sä crczi, dar ¡araziiul va fi nori. Iaiä cc va nuri in
ini{icrca nor{ii÷¡araziiul. Nu csic u¡or sä ic indrc¡{i cäirc ini{crca nor{ii,
dcoarccc Judccäorul ¡ Viciina sc vor lu¡ia cu ioaic ¡uicrilc lor. Ei nu vor dori sä
noarä ¡i nc von sin{i cä noi sunicn cci cc urncazä sä noarä ¡i nc va fi fricä dc
accasiä noaric.
Cand iräin in visul ¡lancici csic ca ¡i cun an fi nor{i. Oricinc su¡ravic{uic¡ic
ini{icrii nor{ii ¡rinc¡c ccl nai ninunai dar. invicrca. Pcniru a ¡rini invicrca csic
ncccsar sä ic ridici din noaric, sä fii viu, sä fii iu insu{i din nou. Învicrca
inscannä sä fii ca un co¡il, sällaiic ¡i lilcr, dar cu o singurä difcrcn{ä. Difcrcn{a
csic cä sunicn lilcri cu in{clc¡ciunc, nu cu inoccn{ä. Sunicn ca¡alili sä
disirugcn sisicnul dc doncsiicirc, sä dcvcnin lilcri din nou ¡i sä nc vindccän
ninica. Von fi a¡roa¡c dc Îngcrul nor{ii ¡iiind cä ¡araziiul va nuri ¡i noi von fi
incä in via{ä cu o ninic sänäioasä ¡i un ra{ionancni ¡crfcci. A¡oi von fi lilcri sä
nc folosin ninica ¡i sä nc conduccn via{a.
Ccca cc nc inva{ä Îngcrul nor{ii csic in s¡iriiul Tolicc. Îngcrul nor{ii vinc la noi ¡i
nc s¡unc. ¸Vczi, ioi ccca cc c×isiä aici csic al ncu nu csic al iäu. Casa, so{ia,
co¡iii, na¡ina, caricra, lanii iäi, ioiul csic al ncu ¡i ¡oi sä-{i iau ioiul cand
vrcau, dar ¡cniru noncni lc ¡o{i folosi."
Dacä nc von in¡ricicni cu Îngcrul nor{ii von fi fcrici{i o daiä ¡cniru ioidcauna.
Dc cc? Dcoarccc Îngcrul nor{ii nc ia irccuiul ¡cniru a facc ca via{a sä coniinuc.
Pcniru ficcarc cli¡ä cc a irccui, Îngcrul nor{ii dä dco¡aric ccca cc a nurii ¡i nc
facc sä iräin in ¡rczcni. Paraziiul dorc¡ic sä duccn irccuiul du¡ä noi, ccca cc
facc ca via{a sä dcvinä aiai dc dificilä. Cand inccrcän sä iräin in irccui, cun
¡uicn sä nc lucurän dc ¡rczcni? Cand visän la viiior, dc cc ircluic sä duccn
grcuiaica irccuiului ? Cand von iräi in ¡rczcni?
Ccca cc nc inva{ä Îngcrul nor{ii csic sä iräin in ¡rczcni.
?. NOUL VIS
RAIUL PE PÅMÅNT
A¡ dori sä ui{i ioi ccca cc ai invä{ai in inircga ia via{ä. Accsia csic incc¡uiul unci
noi in{clcgcri, a unui nou vis.
Visul in carc iräic¡ii csic crca{ia ia. Esic ¡crcc¡{ia ia asu¡ra rcaliiä{ii ¡c carc o
¡o{i scIinla oricand. Ai ¡uicrca dc a crca iadul, dar ai ¡i ¡uicrca dc a crca raiul.
Dc cc sä nu visczi un vis difcrii? Dc cc sä nu-{i folosc¡ii ninica, inagina{ia ¡i
cno{iilc ¡cniru a visa ¡aradisul?
Doar folosc¡ic-{i inagina{ia ¡i sc vor ¡circcc lucruri c×iraordinarc. Inagincazä-{i
cä ai ca¡aciiaica dc a vcdca lunca cu ocIi difcri{i, oricand dorc¡ii iu accasia. Dc
ficcarc daiä cand dcscIizi ocIii, vczi lunca din jurul iäu inir-un nod difcrii.
ÎncIidc ocIii acun, iar a¡oi dcscIidc-i ¡i ¡rivc¡ic in afarä.
Ccca cc vczi csic dragosica cc vinc din co¡aci, dragosica cc vinc din ccr,
dragosica cc vinc din luninä. Vci ¡crcc¡c dragosica cc c×uliä din ioi ccca cc ic
inconjoarä. Accasia csic siarca dc incaniarc, dc arnonic. Vci ¡crcc¡c dircci
dragosica cc c×uliä din ioi ccca cc ic inconjoarä, inclusiv cca carc ¡rovinc din
iinc ¡i din alic fiin{c unanc. CIiar aiunci cand oancnii suni su¡ära{i sau furio¡i,
in s¡aiclc accsior scniincnic ¡o{i vcdca cä ci cnii ¡i nuliä dragosic.
Folosindu-{i inagina{ia ¡i dcscIizandu-{i ocIii in fa{a noilor ¡crcc¡{ii, a¡ dori sä
ic vczi ¡c iinc iräind o nouä via{ä, un nou vis, o via{ä in carc nu ircluic sä-{i
jusiifici c×isicn{a ¡i in carc c¡ii lilcr sä fii c×aci asa cun c¡ii.
Inagincazä-{i cä ai ¡crnisiunca sä fii fcricii ¡i sä ic lucuri cu adcvärai dc via{ä.
Via{a ia csic lilcrä dc oricc conflici cu iinc insu{i ¡i cu ccilal{i.
Inagincazä-{i cä iräic¡ii färä frica dc a-{i cסrina visclc. Siii cc dorc¡ii, ccca cc
nu dorc¡ii ¡i cand dorc¡ii accsica. E¡ii lilcr sä-{i iransforni via{a in nodul in
carc dorc¡ii. Nu-{i csic fricä sä ccri ccca cc ai ncvoic, dc a s¡unc da sau nu fa{ä
dc oricinc sau oricc.
Inagincazä-{i cä iräic¡ii o via{ä färä frica dc a fi judccai dc ccilal{i. Tu nu-{i nai
conduci con¡oriancniul in concordan{ä cu ccca cc ccilal{i ¡oi gandi dcs¡rc iinc.
Nu nai c¡ii räs¡unzäior ¡cniru ¡ärcrca ninänui. Nu nai ircluic sä nai
conirolczi ¡c nincni ¡i dc ascncnca nincni nu ic nai conirolcazä ¡c iinc.
Inagincazä-{i cä iräic¡ii färä a-i judcca ¡c ccilal{i. Po{i sä-i icr{i u¡or ¡c ccilal{i ¡i
¡o{i sä nu-i judcci. Nu ircluic sä ai drc¡iaic ¡i nu ircluic sä faci ¡c alicincva sä
siniä cä a grc¡ii. Tc rcs¡cc{i ¡c iinc insu{i ¡i ¡c oricinc alicincva, iar ci ic
rcs¡cciä la randul lor.
Inagincazä-{i cä iräic¡ii färä frica dc a iuli ¡i a nu fi iulii. Nu-{i nai csic fricä cä
vci fi rcs¡ins ¡i nu ai ncvoic sä fii accc¡iai. Po{i s¡unc ¸Tc iulcsc!" färä nici o
ru¡inc ¡i färä nici o jusiificarc. Po{i ncrgc in lunc cu inina con¡lci dcscIisä ¡i
sä nu-{i fic fricä cä vci fi ränii.
Inagincazä-{i cä iräic¡ii via{a färä sä-{i fic fricä sä-{i asuni riscuri ¡i sä cסlorczi
via{a cu adcvärai. Nu-{i csic fricä cä vci ¡icrdc ccva. Nu-{i csic fricä sä fii viu in
lunc ¡i nu-{i csic fricä sä nori.
Inagincazä-{i cä ic iulc¡ii c×aci a¡a cun c¡ii. Î{i iulc¡ii cor¡ul c×aci a¡a cun
csic, i{i iulc¡ii cno{iilc c×aci a¡a cun suni clc. Siii cä c¡ii ¡crfcci, c×aci a¡a cun
c¡ii.
Moiivul ¡cniru carc ic rog sä-{i inaginczi accsic lucruri csic ¡cniru cä clc suni
¡crfcci ¡osililc. Po{i iräi in siarca dc gra{ic, in siarca dc lcaiiiudinc÷visul raiului.
Dar ¡cniru a cסcrincnia accsi vis, ircluic nai iniai sä-l in{clcgi.
Doar iulirca arc ca¡aciiaica dc a ic facc sä iniri inir-o siarc dc lcaiiiudinc. Fiind
in siarc dc lcaiiiudinc, inscannä sä fii indrägosiii. A fi indrägosiii inscannä a
iräi lcaiiiudinca. Pluic¡ii ¡c nori. Pcrcc¡i dragosica oriundc ic duci. Esic in
inircginc ¡osilil sä iräic¡ii in accsi nod ioi iin¡ul. Esic ¡osilil, dcoarccc ¡i al{ii
au ¡uiui, iar ci nu suni difcri{i dc iinc. Ei iräicsc in lcaiiiudinc dcoarccc ¡i-au
scIinlai lcgäniniclc ¡i viscazä un ali vis.
O daiä cc ai sin{ii cc inscannä sä iräic¡ii o siarc dc lcaiiiudinc, incc¡i sä o
iulc¡ii. Siii cä raiul ¡c ¡änani csic un adcvär, cä raiul c×isiä cu adcvärai. Odaiä
cc ¡iii cä raiul c×isiä, o daiä cc ¡iii cä csic ¡osilil sä ic ncn{ii acolo, dc¡indc doar
dc iinc sä faci cforiul dc a ic ncn{inc, dc a ränanc acolo.
Cu douä nii dc ani in urnä, Iisus nc-a s¡us dcs¡rc in¡ärä{ia raiului, in¡ärä{ia
iulirii, dar a fosi grcu sä fic auzii dcoarccc oancnii nu crau ¡rcgäii{i. Ei
s¡uncau. ¸Dcs¡rc cc vorlc¡ii? Inina nca csic goalä, nu sini iulirca dcs¡rc carc
vorlc¡ii; nu sini ¡acca ¡c carc iu o ai." Tu nu ircluic sä faci asia. Doar
inagincazä-{i cä ncsajul iulirii csic ¡osilil ¡i cä iu vci gäsi ccca cc {i sc cuvinc.
Lunca csic frunoasä ¡i ninunaiä. Via{a ¡oaic dcvcni foaric u¡oarä aiunci cand
i{i iulc¡ii calca ia in via{ä, nodul in carc iräic¡ii. Po{i fi iuliior ioi iin¡ul. Esic
alcgcrca ia. Po{i sä nu ai noiiv sä iulc¡ii, dar ¡o{i iuli ¡cniru cä dragosica ic
facc fcricii. Doar iulirca in ac{iunc csic cca carc ¡roducc fcricirca. Dragosica vä
va ofcri ¡acca inicrioarä. Va iransforna ¡crcc¡{ia voasirä dcs¡rc lunc.
Po{i vcdca oricc cu ocIii iulirii. Po{i fi con¡iicni cä ioiul in jurul iäu csic iulirc.
Cand iräic¡ii asifcl, nu va nai c×isia cca{ä in ninica ia. MITOTE a ¡lccai inir-o
vacan{ä ¡crnancniä. Accasia rc¡rcziniä ccca cc cauiä oancnii dc suic dc ani. Dc
nii dc ani sunicn in cäuiarca fcricirii. Fcricirca csic ¡aradisul ¡icrdui. Oancnii
au nuncii aiai dc grcu ¡cniru a ajungc in accsi ¡unci, dar accasia csic o ¡aric
gcncraiä doar dc cvolu{ia nin{ii. Accsia csic viiiorul unaniiä{ii.
Accsi nod dc via{ä csic ¡osilil ¡i csic in nainilc voasirc. Moisc a nunii accasia
Pänaniul Fägäduin{ci, DuddIa a nunii-o Nirvana, Iisus l-a nunii Fai, iar
Toliccii l-au nunii Noul Vis. Din ¡äcaic, idcniiiaica voasirä csic ancsiccaiä cu
visul ¡lancici. Toaic crcdin{clc ¡i lcgäniniclc voasirc suni in cca{ä. Sin{i{i
¡rczcn{a ¡araziiului ¡i vä idcniifica{i cu cl. Accasia facc nai dificilä ¡lccarca sa,
clilcrarca ¡araziiului ¡i crcarca s¡a{iului in carc csic cסcrincniaiä iulirca. E¡ii
aia¡ai dc Judccäior, aia¡ai dc Viciinä. Sufcrin{a ic facc sä ic sin{i in siguran{ä
dcoarccc o cuno¡ii aiai dc linc.
Dar nu c×isiä cu adcvärai nici un noiiv ¡cniru carc sä sufcri. Singurul noiiv
¡cniru carc sufcrin csic ¡cniru cä alcgcn sä sufcrin. Dacä ic vci uiia in via{a ia,
vci gäsi nulic scuzc ¡cniru a sufcri, dar nu vci gäsi un noiiv adcvärai ¡cniru
carc sä sufcri. Accla¡i lucru csic adcvärai ¡cniru fcricirc. Singurul noiiv ¡cniru
carc c¡ii fcricii csic ¡cniru cä iu alcgi sä fii fcricii. Fcricirca csic o alcgcrc ¡i
sufcrin{a, dc ascncnca.
Prolalil cä nu ¡uicn scä¡a dc dcsiin, dar avcn douä ¡osililiiä{i dc a alcgc. sä
nc lucurän dc dcsiinul nosiru sau sä sufcrin din cauza lui. A sufcri sau a iuli
¡i a fi fcricii. A iräi in iad sau a iräi in rai. Alcgcrca nca csic dc a iräi in rai. A ia
carc csic?
10. RUGÄCIUNI
Tc rog sä incIizi ocIii ¡cniru un noncni, dcscIidc-{i inina ¡i sinic iulirca cc
vinc din inina ia.
Vrcau sä-ni urnczi cuviniclc in ninica ¡i in inina ia, sä sin{i o foaric siransä
conc×iunc cu iulirca. În¡rcunä, von facc o rugäciunc foaric s¡ccialä, ¡cniru a
cסcrincnia conuniunca cu Crcaiorul nosiru. Focalizcazä-{i aicn{ia asu¡ra
¡länanilor, ca ¡i cun ar c×isia nunai ¡länanii iäi. Sinic ¡läccrca aiunci cand
¡länanii iäi sc cסansioncazä ¡cniru a in¡lini cca nai narc ncccsiiaic a
cor¡ului unan, rcs¡ira{ia.
Fcs¡irä adanc ¡i sinic acrul carc-{i un¡lc ¡länanii. Sinic cun acrul nu csic
aliccva dccai iulirc. Olscrvä lcgäiura dinirc acr ¡i ¡länani, o lcgäiurä dc
dragosic. Un¡lc-{i ¡länanii cu acr ¡anä cand cor¡ul iäu arc ncvoic sä clininc
accl acr. A¡oi cסirä ¡i sinic din nou ¡läccrca. Dcoarccc aiunci cand in¡linin
oricc ncccsiiaic a cor¡ului unan, accasia nc ¡roducc ¡läccrc. Cand rcs¡irän,
sin{in o narc ¡läccrc. Doar sä rcs¡irän csic suficicni ¡cniru noi ¡cniru a ¡uica
fi fcrici{i, ¡cniru a nc lucura dc via{ä. Doar fa¡iul cä iräin csic suficicni. Sinic
¡läccrca dc a fi viu, ¡läccrca dc a sin{i iulirca
RUGÄCIUNE PENTRU LIBERTATE
Asiäzi, Crcaiorul Univcrsului, a ccrui ca iu sä vii cu noi ¡i sä in¡äriä¡c¡ii cu noi
o ¡uicrnicä conuniunc dc iulirc. Siin cä adcväraiul Täu nunc csic Iulirc, ccca
cc ar fi in conuniunc cu noi inscannä a in¡äriä¡i accca¡i vilra{ic, accca¡i
frccvcn{ä carc o ai Tu, dcoarccc Tu c¡ii singurul lucru carc c×isiä in univcrs.
Asiäzi, ajuiä-nc sä fin la fcl cu Tinc, sä iulin via{a, sä fin via{a, sä fin iulirca.
Ajuiä-nc sä iulin in nodul in carc Tu iulc¡ii, färä nici o condi{ic, färä a¡ic¡iäri,
färä olliga{ii, färä judccä{i. Ajuiä-nc sä iulin ¡i sä nc accc¡iän ¡c noi in¡inc
färä a nc judcca, dcoarccc aiunci cand nc judccän ¡c noi, nc von gäsi vinova{i ¡i
va irclui sä fin ¡cdc¡si{i.
Ajuiä-nc sä iulin ioi ccca cc iu ai crcai nccondi{ionai, s¡ccial ¡cniru fiin{clc
unanc, s¡ccial ¡cniru cci cc iräicsc aläiuri dc noi, ioaic rudclc noairc ¡i ccilal{i
oancni ¡c carc inccrcän aiai dc nuli sä-i iulin. Dcoarccc aiunci cand ii
rcs¡ingcn ¡c ci, nc rcs¡ingcn ¡c noi, iar cand nc rcs¡ingcn ¡c noi, Tc
rcs¡ingcn ¡c Tinc.
Ajuiä-nc sä-i iulin ¡c ccilal{i a¡a cun suni ci, färä nici o condi{ic. Ajuiä-nc sä-i
accc¡iän in nodul in carc suni, färä a-i judcca, dcoarccc dacä-i judccän ¡c ci, ii
von gäsi vinova{i ¡i von sin{i ncvoia dc a-i ¡cdc¡si.
Asiäzi, curä{ä-nc ininilc dc oricc oiravä cno{ionalä ¡c carc o nai avcn,
clilcrcazä-nc ninica dc oricc judccaiä, asifcl incai sä ¡uicn iräi in ¡acc ¡i iulirc
con¡lciä.
Asiäzi csic o zi foaric s¡ccialä. Asiäzi nc dcscIidcn ininilc ¡cniru a iuli din nou
a¡a cä nc ¡uicn s¡unc unul aliuia ¸Tc iulcsc", färä nici o fricä ¡i cand s¡un
accasia o s¡un din ioi suflciul. Vino la noi, folosc¡ic vocilc noasirc, folosc¡ic
ocIii no¡iri, folosc¡ic nainilc noasirc ¡i folosc¡ic-nc ininilc ¡cniru a nc ofcri
cclorlal{i inir-o conuniunc dc iulirc cu ioaiä lunca. Asiäzi, Crcaiorul nc ajuiä sä
fin la fcl cun c¡ii Tu. Î{i nul{unin ¡cniru ioi ccca cc ¡rinin asiäzi, nai alcs
¡cniru lilcriaica dc a fi cinc sunicn noi cu adcvärai. Anin.
RUGÄCIUNE PENTRU IUBIRE
Von iräi un vis frunos in¡rcunä÷un vis in carc iu vci iuli ioi iin¡ul. În accsi vis
iu c¡ii in nijlocul unci zilc frunoasc ¡i insoriic dc varä. Auzi ¡äsärilc, vaniul ¡i
un nicu{ rau. Mcrgi cäirc rau. Pc nalul raului csic un läiran in ncdiia{ic, iar iu
vczi cä din ca¡ul säu suni cnanaic razc dc luninä dc difcriic culori. Urnärc¡ii
sä nu-l dcranjczi, dar cl i{i olscrvä ¡rczcn{a ¡i dcscIidc ocIii. El arc ocIii ¡lini dc
iulirc ¡i un zanlci larg. Îl inircli cun dc csic ca¡alil sä radiczc o luninä aiai dc
frunoasä. Îl inircli dacä ic ¡oaic invä{a ¡i ¡c iinc ccca cc facc cl. E1 i{i räs¡undc
cä nul{i, nul{i ani in urnä cl i-a ¡us accca¡i inirclarc ¡rofcsorului säu.
Däiranul a incc¡ui sä-{i isioriscascä din ¡ovcsica vic{ii salc. ¸Învä{äiorul ncu ¡i-
a dcscIis ¡ic¡iul ¡i ¡i-a scos inina, a¡oi a luai o flacärä frunoasä din inina sa.
Mi-a dcscIis ¡ic¡iul, ni-a dcscIis inina ¡i a ¡us acca nicä flacärä in inina nca;
a¡oi ni-a ¡us inina ina¡oi in ¡ic¡i ¡i in curand in inina nca a incc¡ui sä sc
nanifcsic o dragosic foaric inicnsä, dcoarccc flacära ¡c carc o ¡uscsc in inina
nca cra cIiar dragosica 1ui.
Flacära a crcscui in inina nca ¡i a dcvcnii un foc narc, narc, un foc carc nu
ardc, ci ¡urificä ioi ccca cc aiingc. Si accl foc a aiins ficcarc din cclulclc cor¡ului
ncu, iar cclulclc din cor¡ul ncu ni-au irinis ¡i clc dragosica lor. An dcvcnii una
cu cor¡ul ncu, dar dragosica nca a crcscui nai nuli dccai accsia. Accl foc a
aiins ficcarc cno{ic a nin{ii nclc, iar ioaic cno{iilc s-au iransfornai inir-o
dragosic ¡uicrnicä ¡i inicnsä. Si n-an iulii ¡c ninc insuni, con¡lci ¡i
nccondi{ionai.
Dar focul coniinua sä ardä ¡i cu avcan ncvoic dc a-ni in¡äriä¡i dragosica. An
dccis sä ¡un caic o färanä din dragosica nca in ficcarc co¡ac, iar co¡acii ni-au
räs¡uns ¡i an dcvcnii una cu co¡acii, dar dragosica nca nu s-a o¡rii ci a crcscui
¡i nai nuli. An ¡us caic o färanä din dragosica nca in ficcarc floarc, in iarlä, in
¡änani ¡i clc ni-au räs¡uns ¡i ni-au iransnis iulirca lor ¡i an dcvcnii una cu
ci. Si iulirca nca a crcscui din cc in cc nai nuli ¡anä cand a iulii ficcarc
aninal dc ¡c glol. Elc au räs¡uns dragosici nclc ¡i au dcvcnii una cu clc. Dar
iulirca nca a coniinuai sä crcascä ¡i sä crcascä.
An ¡us o färanä din iulirca nca in ficcarc crisial, in ficcarc ¡iairä dc ¡c
¡änani, in ¡raf, in ncialc ¡i clc ni-au räs¡uns ¡i an dcvcnii una cu ¡änaniul.
A¡oi an dccis sä ¡un o färanä din dragosica nca in a¡ä, in occanc, in rauri, in
¡loaic, in zä¡adä. Si clc ni-au räs¡uns ¡i an dcvcnii una cu clc. Dar iulirca nca
a crcscui ¡i nai nuli ¡i nai nuli. An dccis sä ofcr iulirca nca acrului, vaniului.
An sin{ii o conuniunc ¡uicrnicä cu ¡änaniul, cu vaniul, cu occanclc, cu
naiura ¡i dragosica nca a crcscui ¡i a crcscui.
Mi-an indrc¡iai ca¡ul cäirc ccr, cäirc soarc, cäirc siclc ¡i an ¡us o färanä din
dragosica nca in ficcarc sica, in lunä, in soarc ¡i clc ni-au räs¡uns. Si an
dcvcnii una cu luna, soarclc ¡i siclclc, iar iulirca nca a coniinuai sä crcascä ¡i
sä crcascä. Si an ¡us o färanä din dragosica nca in ficcarc on ¡i an dcvcnii
una cu inircaga unaniiaic. Oriundc ncrgcan, cu oricinc nä inialncan, nä
vcdcan ¡c ninc in ocIii lor, dcoarccc cu suni o ¡aric a ioiului, dcoarccc iulcsc."
Si a¡oi läiranul ¡i-a dcscIis ¡ic¡iul, ¡i-a scos inina carc avca o flacärä foaric
frunoasä in ca ¡i a ¡us acca flacärä in inina ia. Si acun acca iulirc crc¡ic in
inicriorul iäu. Acun iu c¡ii una cu vaniul, cu a¡a, cu siclclc, cu ioaiä naiura, cu
ioaic aninalclc ¡i cu ioaic fiin{clc unanc. Sin{i cäldura ¡i lunina cc cnanä din
flacära din inina ia. În jurul ca¡ului ai o aurcolä cc sirälucc¡ic ¡i arc culori
nulic ¡i foaric frunoasc. Tu radiczi dc sirälucirca iulirii ¡i ic rogi.
ºÎ{i nul{uncsc, Tic Crcaior al Univcrsului, ¡cniru darul vic{ii ¡c carc ni l-ai
ofcrii. Î{i nul{uncsc cä ni-ai ofcrii ioi ccca cc an avui cu adcvärai ncvoic. Î{i
nul{uncsc ¡cniru o¡oriuniiaica dc a avca cסcricn{a accsiui cor¡ ninunai ¡i a
accsici nin{i ninunaic. Î{i nul{uncsc ¡cniru cä iräic¡ii in fiin{a nca cu ioaiä
dragosica Ta, cu ioi s¡iriiul Täu ¡ur ¡i ncnärginii, cu ioaiä lunina Ta caldä ¡i
siräluciioarc.
Î{i nul{uncsc ¡cniru cä-ni folosc¡ii cuviniclc, ¡cniru cä-ni folosc¡ii ocIii,
¡cniru cä-ni folosc¡ii inina ¡cniru a-{i räs¡andi iulirca oriundc a¡ ncrgc. Tc
iulcsc a¡a cun c¡ii, dar ¡cniru cä cu suni crca{ia Ta, nä iulcsc a¡a cun suni.
Ajuiä-nä sä ¡äsircz dragosica ¡i ¡acca in inina nca ¡i sä fac din accasiä
dragosic o nouä via{ä carc sä-ni ¡crniiä sä iräicsc in dragosic rcsiul vic{ii nclc.
Anin."

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful