‫הוֹ וֶ ה‬

‫ָע ָבר‬
‫ָע ִתיד‬

‫♂ ׁש ֵוֹבת‬
‫♀ ׁש ֶוֹב ֶתת‬
‫ׁ ָש ַב ִּתי‬
‫ֶא ׁ ְשבּ וֹת‬
‫[ ֶא ׁ ְשבּ ֹת]‬

‫ׁשוֹ ֵבת‬
‫ׁ ָש ַב ָּת‬
‫ִּת ׁ ְשבּ וֹ ת‬

‫[ ִּת ׁ ְשבּ ֹת]‬

‫ׁ ְשבוֹת [ ׁ ְשבֹת] ׁ ִש ְב ִתי‬

‫[צּוּוי]‬
‫ִציּוּוי ִ‬

‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 3-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬
‫הוֹ וֶ ה‬
‫ֵ ּבינוֹ נִ י‬
‫ּ ָפעּול‬
‫ָע ָבר‬
‫ָע ִתיד‬
‫[צּוּוי]‬
‫ִציּוּוי ִ‬

‫[יִ ׁ ְשבּ ֹת]‬

‫[ ִּת ׁ ְשבּ ֹת]‬

‫[נִ ׁ ְשבּ ֹת]‬

‫צוֹפן‬
‫♂ ֵ‬
‫צוֹפנֶ ת‬
‫♀ ֶ‬
‫♂ צָ פוּן‬
‫♀ צְ פוּנָ ה‬
‫צָ ַפנְ ִּתי‬
‫ֶאצְ ּפוֹן‬
‫[ ֶאצְ ּפֹן]‬

‫צוֹ ֵפן‬
‫צָ פוּן‬
‫צָ ַפנְ ָּת‬
‫ִּתצְ ּפוֹ ן‬

‫[ ִּתצְ ּפֹן]‬

‫צְ פוֹן [צְ פֹן]‬

‫ׁ ְש ַב ֶּתם‬
‫ִּת ׁ ְש ְ ּבת ּו‬

‫ׁ ְש ַב ֶּתן‬
‫ִּת ׁ ְש ְ ּבת ּו‬

‫ׁ ִש ְבת ּו‬

‫ׁ ִש ְבת ּו‬

‫ִּת ׁ ְשבּ ו ְֹתנָה [ ִּת ׁ ְשבּ ְֹתנָה]‬

‫ׁ ָש ְבת ּו‬
‫יִ ׁ ְש ְ ּבת ּו‬

‫ׁ ָש ְבת ּו‬
‫יִ ׁ ְש ְ ּבת ּו‬

‫ִּת ׁ ְשבּ ו ְֹתנָה [ ִּת ׁ ְשבּ ְֹתנָה]‬

‫ׁ ְשבוֹ ְתנָ ה [ ׁ ְשב ְֹתנָ ה]‬

‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ‪ -‬ל"נ ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬
‫צוֹפנִ ים‬
‫♂ ְ‬
‫צוֹ ֶפנֶ ת‬
‫צוֹ ֵפן‬
‫צוֹ ֶפנֶ ת‬
‫צוֹפנוֹת‬
‫♀ ְ‬
‫♂ צְ פוּנִ ים‬
‫צְ פוּנָ ה‬
‫צָ פוּן‬
‫צְ פוּנָ ה‬
‫♀ צְ פוּנוֹת‬
‫צָ ַפ ּנ ּו‬
‫צָ ְפנָ ה‬
‫צָ ַפן‬
‫צָ ַפנְ ְּת‬
‫נִ צְ ּפוֹן‬
‫ִּתצְ ּפוֹ ן‬
‫יִ צְ ּפוֹ ן‬
‫ִּתצְ ּ ְפנִ י‬

‫צְ פוּנִ ים‬

‫צְ פוּנוֹת‬

‫צְ פוּנִ ים‬

‫צְ פוּנוֹת‬

‫צְ ַפנְ ֶּתם‬
‫ִּתצְ ּ ְפנ ּו‬

‫צְ ַפנְ ֶּתן‬
‫ִּתצְ ּ ְפנ ּו‬

‫צָ ְפנ ּו‬
‫יִ צְ ּ ְפנ ּו‬

‫צָ ְפנ ּו‬
‫יִ צְ ּ ְפנ ּו‬

‫צִ ְפנִ י‬

‫צִ ְפנ ּו‬

‫צִ ְפנ ּו‬

‫[יִ צְ ּפֹן]‬

‫[ ִּתצְ ּפֹן]‬

‫[נִ צְ ּפֹן]‬

‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬צפ"ן ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ ְצ ּפוֹן [לִ ְצ ּפֹן])‬
‫צוֹ ְפנוֹ ת‬
‫צוֹ ְפנִ ים‬
‫צוֹ ְפנוֹ ת‬
‫צוֹ ְפנִ ים‬

‫ִּתצְ ּפ ֹו ָ ּנה [ ִּתצְ ּ ֹפ ָ ּנה]‬

‫צְ פוֹ ָ ּנה [צְ פֹ ָ ּנה]‬

‫ִּתצְ ּפ ֹו ָ ּנה [ ִּתצְ ּ ֹפ ָ ּנה]‬

‫[ה ְפ ַעל]‬
‫ֻ‬

‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 2-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬

‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ‪ -‬ל"ת ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬
‫ׁשוֹ ֶב ֶתת ♂ ׁש ְוֹב ִתים‬
‫ׁשוֹ ֶב ֶתת ׁשוֹ ֵבת‬
‫♀ ׁש ְוֹבתוֹת‬
‫ׁ ָש ַב ְתנ ּו‬
‫ׁ ָש ְב ָתה‬
‫ׁ ָש ַבת‬
‫ׁ ָש ַב ְּת‬
‫ִּת ׁ ְשבּ וֹ ת נִ ׁ ְשבּ וֹת‬
‫ִּת ׁ ְש ְ ּב ִתי יִ ׁ ְשבּ וֹ ת‬

‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ׁ :‬שב"ת ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ ׁ ְשבּ וֹת [לִ ׁ ְשבּ ֹת])‬
‫ׁשוֹ ְב ִתים ׁשוֹ ְבתוֹ ת‬
‫ׁשוֹ ְב ִתים ׁשוֹ ְבתוֹ ת‬

‫הּופ ַעל‬
‫ְ‬

‫[צּוּוי]‬
‫ִציּוּוי ִ‬

‫ִה ְפ ִעיל‬

‫ׁ ְשפו ְֹך [ ׁ ְשפ ְֹך] ׁ ִש ְפכִ י‬

‫ׁ ִש ְפכ ּו‬

‫ׁ ִש ְפכ ּו‬

‫ׁ ְשפוֹ כְ נָ ה [ ׁ ְשפֹכְ נָ ה]‬

‫ִה ְת ּ ַפ ֵעל‬

‫[ ִּת ׁ ְש ּפ ְֹך]‬

‫[יִ ׁ ְש ּפ ְֹך]‬

‫[ ִּת ׁ ְש ּפ ְֹך]‬

‫[נִ ׁ ְש ּפ ְֹך]‬

‫ִּת ׁ ְש ּפוֹ כְ נָ ה‬

‫[ ִּת ׁ ְש ּפֹכְ נָ ה]‬

‫ִּת ׁ ְש ּפוֹ כְ נָ ה‬

‫[ ִּת ׁ ְש ּפֹכְ נָ ה]‬

‫[פ ַעל]‬
‫ֻּ‬

‫ׁ ָש ַפכְ ָּת‬
‫ִּת ׁ ְש ּפוֹ ךְ‬

‫ׁ ְש ַפכְ ֶּתם‬
‫ִּת ׁ ְש ּ ְפכ ּו‬

‫ׁ ְש ַפכְ ֶּתן‬
‫ִּת ׁ ְש ּ ְפכ ּו‬

‫ׁ ָש ְפכ ּו‬
‫יִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו‬

‫ׁ ָש ְפכ ּו‬
‫יִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו‬

‫ּועל‬
‫ּפ ַ‬

‫ָע ִתיד‬

‫[ ֶא ׁ ְש ּפ ְֹך]‬

‫ׁ ָשפו ְּך‬

‫ׁ ְשפוּכִ ים‬

‫ׁ ְשפוּכוֹ ת‬

‫ׁ ְשפוּכִ ים‬

‫ׁ ְשפוּכוֹ ת‬

‫[פ ֵעל]‬
‫ִּ‬

‫ֵ ּבינוֹ נִ י‬
‫ּ ָפעּול‬
‫ָע ָבר‬

‫♂ ׁש ֵוֹפ ְך‬
‫♀ ׁש ֶוֹפכֶ ת‬
‫♂ ׁ ָשפו ְּך‬
‫♀ ׁ ְשפוּכָ ה‬
‫ׁ ָש ַפכְ ִּתי‬
‫ֶא ׁ ְש ּפ ְוֹך‬

‫ׁשוֹ ֵפ ְך‬

‫יעל‬
‫ּ ִפ ֵ‬

‫הוֹ וֶ ה‬

‫[בנְ יָן]‬
‫ִ ּבנְ יָין ִ ּ‬

‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ׁ :‬שפ"ך ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ ׁ ְש ּפו ְֹך [לִ ׁ ְש ּפ ְֹך])‬
‫ׁשוֹ ְפכִ ים ׁשוֹ ְפכוֹ ת‬
‫ׁשוֹ ְפכִ ים ׁשוֹ ְפכוֹ ת‬

‫נִ ְפ ַעל‬

‫ַלּוח‪ :‬א‪1-‬‬

‫‪ָ ּ :‬פ ַעל ‪‬‬

‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬
‫♂ ׁש ְוֹפכִ ים‬
‫ׁשוֹ ֶפכֶ ת‬
‫ׁשוֹ ֶפכֶ ת ׁשוֹ ֵפ ְך‬
‫♀ ׁש ְוֹפכוֹת‬
‫♂ ׁ ְשפוּכִ ים‬
‫ׁ ְשפוּכָ ה‬
‫ׁ ָשפו ְּך‬
‫ׁ ְשפוּכָ ה‬
‫♀ ׁ ְשפוּכוֹת‬
‫ׁ ָש ַפכְ נ ּו‬
‫ׁ ָש ְפכָ ה‬
‫ׁ ָש ַפ ְך‬
‫ׁ ָש ַפכְ ְּת‬
‫נִ ׁ ְש ּפוֹךְ‬
‫ִּת ׁ ְש ּ ְפכִ י יִ ׁ ְש ּפוֹ ךְ‬
‫ִּת ׁ ְש ּפוֹ ךְ‬

‫ַא ֶּתן‬

‫ּ ָפ ַעל‬

‫גוף‪‬‬
‫זמ זמן‪ ‬ן‬

‫‪I‬‬

‫ֲאנִ י‬

‫ַא ָּתה‬

‫‪II‬‬

‫ַא ְּת‬

‫הּוא‬

‫‪III‬‬

‫ִהיא‬

‫‪I‬‬

‫ֲאנַ ְחנּו‬

‫ַא ֶּתם‬

‫‪II‬‬

‫ֵהם‬

‫‪III‬‬

‫ֵהן‬

‫‪1‬‬

.‬צורת המילה‬ ‫בכתיב חסר‬ ‫ובניקוד מלא‬ ‫‪‬‬ ‫{‪ ...}.h‬שים לב!‬ ‫נטייה מיוחדת‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנִ י‬ ‫ַא ָּתה‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ְּת‬ ‫הּוא‬ ‫‪III‬‬ ‫ִהיא‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנַ ְחנּו‬ ‫ַא ֶּתם‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ֶּתן‬ ‫ֵהם‬ ‫‪III‬‬ ‫ֵהן‬ ‫ָׁש ֵמן‬ ‫ִּתגְ דַּ לְ נָ ה‬ ‫ָ ּג ְדל ּו‬ ‫יִ גְ דְּ ל ּו‬ ‫ָ ּג ְדל ּו‬ ‫יִ גְ דְּ ל ּו‬ ‫ִּתגְ דַּ לְ נָ ה‬ ‫ְ ּג ַדלְ נָ ה‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ‪ -‬ל"נ (הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ .‫גוף‪‬‬ ‫זמ זמן‪ ‬ן‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪4-‬‬ ‫מקרא‪:‬‬ ‫♂ ‪ -‬צורת הזכר‬ ‫‪‬‬ ‫♀ ‪ -‬צורת הנקבה‬ ‫‪‬‬ ‫[‪ .‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫♂ ְׁש ֵמנִ ים‬ ‫ְׁש ֵמנָ ה‬ ‫ָׁש ֵמן‬ ‫ְׁש ֵמנָ ה‬ ‫♀ ְׁש ֵמנוֹת‬ ‫ָׁש ַמ ּנ ּו‬ ‫ָׁש ְמנָ ה‬ ‫ָׁש ַמן‬ ‫ָׁש ַמנְ ְּת‬ ‫נִ ׁ ְש ַמן‬ ‫ִּת ׁ ְש ַמן‬ ‫ִּת ׁ ְש ְמנִ י יִ ׁ ְש ַמן‬ ‫ְׁש ַמנְ ֶּתם‬ ‫ִּת ׁ ְש ְמנ ּו‬ ‫ְׁש ַמנְ ֶּתן‬ ‫ִּת ׁ ְש ְמנ ּו‬ ‫ִׁש ְמנִ י‬ ‫ִׁש ְמנ ּו‬ ‫ִׁש ְמנ ּו‬ ‫ִּת ׁ ְש ַמ ָנּה‬ ‫ׁ ְש ַמ ָנּה‬ ‫ָׁש ְמנ ּו‬ ‫יִ ׁ ְש ְמנ ּו‬ ‫ָׁש ְמנ ּו‬ ‫יִ ׁ ְש ְמנ ּו‬ ‫ִּת ׁ ְש ַמ ָנּה‬ .‬צורה חלופית‬ ‫מותרת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫לוח שהוקלט וניתן‬ ‫לצפייה בקריינות‬ ‫רהוטה‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ֵ ּבינוֹ נִ י‬ ‫ּ ָפעּול‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪5-‬‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[בנְ יָן]‬ ‫ִ ּבנְ יָין ִ ּ‬ ‫לוֹב ׁש‬ ‫♂ ֵ‬ ‫לוֹב ׁ ֶשת‬ ‫♀ ֶ‬ ‫♂ לָ בו ּׁש‬ ‫♀ לְ בו ׁ ָּשה‬ ‫לָ ַב ׁ ְש ִּתי‬ ‫ֶאלְ ַ ּב ׁש‬ ‫לוֹ ֵב ׁש‬ ‫לוֹ ֶב ׁ ֶשת‬ ‫לָ בו ּׁש‬ ‫לְ בו ׁ ָּשה‬ ‫לָ ַב ׁ ְש ָּת‬ ‫ִּתלְ ַ ּב ׁש‬ ‫לָ ַב ׁ ְש ְּת‬ ‫ִּתלְ ְ ּב ׁ ִשי‬ ‫לְ ַב ׁש‬ ‫לְ בו ׁ ִּשים‬ ‫לְ בו ּׁשוֹת‬ ‫לְ בו ׁ ִּשים‬ ‫לְ ַב ׁ ְש ֶּתם‬ ‫ִּתלְ ְ ּב ׁש ּו‬ ‫לְ ַב ׁ ְש ֶּתן‬ ‫ִּתלְ ְ ּב ׁש ּו‬ ‫לָ ְב ׁש ּו‬ ‫יִ לְ ְ ּב ׁש ּו‬ ‫לָ ְב ׁש ּו‬ ‫יִ לְ ְ ּב ׁש ּו‬ ‫לִ ְב ׁ ִשי‬ ‫לִ ְב ׁש ּו‬ ‫לִ ְב ׁש ּו‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬גד"ל ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ גְ דּ וֹל [לִ גְ דּ ֹל])‬ ‫ְ ּג ֵדלוֹ ת‬ ‫ְ ּג ֵדלִ ים‬ ‫ְ ּג ֵדלוֹ ת‬ ‫ְ ּג ֵדלִ ים‬ ‫ָ ּג ַדלְ ָּת‬ ‫ִּתגְ דַּ ל‬ ‫ְ ּג ַדל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫לְ ַב ׁ ְשנָ ה‬ ‫ְ ּג ַדלְ ֶּתם‬ ‫ִּתגְ דְּ ל ּו‬ ‫ְ ּג ַדלְ ֶּתן‬ ‫ִּתגְ דְּ ל ּו‬ ‫ִ ּג ְדלִ י‬ ‫ִ ּג ְדל ּו‬ ‫ִ ּג ְדל ּו‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ׁ :‬שמ"ן ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ ׁ ְשמוֹן [לִ ׁ ְשמֹן])‬ ‫ְׁש ֵמנוֹ ת‬ ‫ְׁש ֵמנִ ים‬ ‫ְׁש ֵמנוֹ ת‬ ‫ְׁש ֵמנִ ים‬ ‫ָׁש ַמנְ ָּת‬ ‫ִּת ׁ ְש ַמן‬ ‫ְׁש ַמן‬ ‫ָ ּג ֵדל‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 6-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫♂ ָׁש ֵמן‬ ‫♀ ְׁש ֵמנָ ה‬ ‫ָׁש ַמנְ ִּתי‬ ‫ֶא ְׁש ַמן‬ ‫ִּתלְ ַ ּב ׁ ְשנָ ה‬ ‫ִּתלְ ַ ּב ׁ ְשנָ ה‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים (הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ ..].‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫♂ ְ ּג ֵדלִ ים‬ ‫ְ ּג ֵדלָ ה‬ ‫ָ ּג ֵדל‬ ‫ְ ּג ֵדלָ ה‬ ‫♀ ְ ּג ֵדלוֹת‬ ‫ָ ּג ַדלְ נ ּו‬ ‫ָ ּג ְדלָ ה‬ ‫ָ ּג ַדל‬ ‫ָ ּג ַדלְ ְּת‬ ‫נִ גְ דַּ ל‬ ‫ִּתגְ דַּ ל‬ ‫יִ גְ דַּ ל‬ ‫ִּתגְ דְּ לִ י‬ ‫[בנְ יָן]‬ ‫ִ ּבנְ יָין ִ ּ‬ ‫♂ ָ ּג ֵדל‬ ‫♀ ְ ּג ֵדלָ ה‬ ‫ָ ּג ַדלְ ִּתי‬ ‫ֶאגְ דַּ ל‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫לוֹב ׁ ִשים‬ ‫♂ ְ‬ ‫לוֹ ֶב ׁ ֶשת‬ ‫לוֹ ֵב ׁש‬ ‫לוֹב ׁשוֹת‬ ‫♀ ְ‬ ‫♂ לְ בו ׁ ִּשים‬ ‫לְ בו ׁ ָּשה‬ ‫לָ בו ּׁש‬ ‫♀ לְ בו ּׁשוֹת‬ ‫לָ ַב ׁ ְשנ ּו‬ ‫לָ ְב ׁ ָשה‬ ‫לָ ַב ׁש‬ ‫נִ לְ ַ ּב ׁש‬ ‫ִּתלְ ַ ּב ׁש‬ ‫יִ לְ ַ ּב ׁש‬ ‫לב"ש ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ לְ בּ ו ֹׁש [לִ לְ בּ ֹׁש])‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ׁ :‬‬ ‫לוֹ ְב ׁ ִשים לוֹ ְב ׁשוֹ ת‬ ‫לוֹ ְב ׁ ִשים לוֹ ְב ׁשוֹ ת‬ ‫לְ בו ּׁשוֹת‬ ‫‪ָ ּ :‬פ ַעל ‪‬‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ָ ּ :‬פ ַעל ‪‬‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ָע ָבר‬ ‫‪‬‬ ‫ﬞ ‪ -‬מקום הטעם‬ ‫(ההדגשה) במילה‬ ‫‪‬‬ ‫פע"ל ‪ -‬אותיות‬ ‫שורש מודגשות‬ ‫בצבע אדום‬ ‫‪‬‬ ‫נ ‪ -‬אות משותפת‬ ‫שורש‪/‬גוף או‬ ‫שורש‪/‬בניין‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .

‬ח‪ .‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[ ֶא ֱעבֹר]‬ ‫ָע ַב ְר ָּת‬ ‫ַּת ֲעבוֹ ר‬ ‫[ ַּת ֲעבֹר]‬ ‫ֲעבוֹר [ ֲעבֹר]‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 9-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫♂ עוֹגֵ ן‬ ‫♀ עוֹגֶ נֶ ת‬ ‫ָעגַ נְ ִּתי‬ ‫ֵֶא ֱעגוֹן‬ ‫[ ֵֶא ֱעגֹן]‬ ‫עוֹ גֵ ן‬ ‫ָעגַ נְ ָּת‬ ‫ַּת ֲעגוֹ ן‬ ‫[ ַּת ֲעגֹן]‬ ‫ֲעגוֹ ן [ ֲעגֹן]‬ ‫ֲע ַב ְר ֶּתם‬ ‫ַּת ַע ְבר ּו‬ ‫ִע ְב ִרי‬ ‫ִע ְבר ּו‬ ‫[יַ ֲעבֹר]‬ ‫[ ַּת ֲעבֹר]‬ ‫[נַ ֲעבֹר]‬ ‫ֲע ַב ְר ֶּתן‬ ‫ַּת ַע ְבר ּו‬ ‫ַּת ֲעבוֹ ְרנָ ה‬ ‫ָע ְבר ּו‬ ‫יַ ַע ְבר ּו‬ ‫[ ַּת ֲעב ְֹרנָ ה]‬ ‫ִע ְבר ּו‬ ‫ָע ְבר ּו‬ ‫יַ ַע ְבר ּו‬ ‫ַּת ֲעבוֹ ְרנָ ה‬ ‫[ ַּת ֲעב ְֹרנָ ה]‬ ‫ֲעבוֹ ְרנָ ה [ ֲעב ְֹרנָ ה]‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬עג"ן ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לַ ֲעגוֹן [לַ ֲעגֹן])‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ה‪ .‬ע) ‪ -‬ל"נ ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬ ‫עוֹ גְ נוֹ ת‬ ‫עוֹ גְ נִ ים‬ ‫עוֹ גְ נוֹ ת‬ ‫עוֹ גְ נִ ים‬ ‫♂ עוֹגְ נִ ים‬ ‫עוֹ גֶ נֶ ת‬ ‫עוֹ גֵ ן‬ ‫עוֹ גֶ נֶ ת‬ ‫♀ עוֹגְ נוֹת‬ ‫ָעגְ נ ּו‬ ‫ָעגְ נ ּו‬ ‫ֲעגַ נְ ֶּתן‬ ‫ֲעגַ נְ ֶּתם‬ ‫ָעגַ ּנ ּו‬ ‫ָעגְ נָ ה‬ ‫ָעגַ ן‬ ‫ָעגַ נְ ְּת‬ ‫יַ ַעגְ נ ּו‬ ‫יַ ַעגְ נ ּו‬ ‫ַּת ַעגְ נ ּו‬ ‫ַּת ַעגְ נ ּו‬ ‫נַ ֲעגוֹן‬ ‫ַּת ֲעגוֹ ן‬ ‫יַ ֲעגוֹ ן‬ ‫ַּת ַעגְ נִ י‬ ‫[יַ ֲעגֹן]‬ ‫ִעגְ נִ י‬ ‫[ ַּת ֲעגֹן]‬ ‫[נַ ֲעגֹן]‬ ‫ִעגְ נ ּו‬ ‫ַּת ֲעגוֹ ָ ּנה‬ ‫ַּת ֲעגוֹ ָ ּנה‬ ‫[ ַּת ֲעגֹ ָ ּנה]‬ ‫[ ַּת ֲעגֹ ָ ּנה]‬ ‫ִעגְ נ ּו ֲעגוֹ ָ ּנה [ ֲעגֹ ָ ּנה]‬ ‫[ה ְפ ַעל]‬ ‫ֻ‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫עוֹבר‬ ‫♂ ֵ‬ ‫עוֹב ֶרת‬ ‫♀ ֶ‬ ‫ָע ַב ְר ִּתי‬ ‫ֶא ֱעבוֹר‬ ‫עוֹ ֵבר‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ה‪ .‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫♂ ְק ֵטנִ ים‬ ‫ְק ֵטנָ ה‬ ‫ָק ֵטן‬ ‫ְק ֵטנָ ה‬ ‫♀ ְק ֵטנוֹת‬ ‫ָקטוֹ ּנ ּו‬ ‫ָק ְטנָ ה‬ ‫ָק ַטן‬ ‫ָקטוֹ נְ ְּת‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬קט"ן ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לִ ְקטוֹן [לִ ְקטֹן])‬ ‫נִ ְפ ַעל‬ ‫גוף‪‬‬ ‫זמ זמן‪ ‬ן‬ ‫ַא ֶּתן‬ ‫ּ ָפ ַעל‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנִ י‬ ‫ַא ָּתה‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ְּת‬ ‫הּוא‬ ‫‪III‬‬ ‫ִהיא‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנַ ְחנּו‬ ‫ַא ֶּתם‬ ‫‪II‬‬ ‫ֵהם‬ ‫‪III‬‬ ‫ֵהן‬ ‫‪3‬‬ .‬ח‪ .‬ע) ‪ָ ( -‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬ ‫עוֹב ִרים‬ ‫♂ ְ‬ ‫עוֹ ֶב ֶרת‬ ‫עוֹ ֵבר‬ ‫עוֹ ֶב ֶרת‬ ‫עוֹברוֹת‬ ‫♀ ְ‬ ‫ָע ַב ְרנ ּו‬ ‫ָע ְב ָרה‬ ‫ָע ַבר‬ ‫ָע ַב ְר ְּת‬ ‫נַ ֲעבוֹר‬ ‫ַּת ֲעבוֹ ר‬ ‫יַ ֲעבוֹ ר‬ ‫ַּת ַע ְב ִרי‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬עב"ר ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לַ ֲעבוֹר [לַ ֲעבֹר])‬ ‫עוֹ ְברוֹ ת‬ ‫עוֹ ְב ִרים‬ ‫עוֹ ְברוֹ ת‬ ‫עוֹ ְב ִרים‬ ‫הּופ ַעל‬ ‫ְ‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 8-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫ִק ְטנִ י‬ ‫ִק ְטנ ּו‬ ‫ִק ְטנ ּו‬ ‫ְק ַט ָנּה‬ ‫ִה ְפ ִעיל‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ִּת ְק ְטנ ּו‬ ‫ִּת ְק ְטנ ּו‬ ‫ִּת ְק ַט ָנּה‬ ‫ִה ְת ּ ַפ ֵעל‬ ‫ְק ַטן‬ ‫יִ ְק ַטן‬ ‫ִּת ְק ַטן‬ ‫נִ ְק ַטן‬ ‫יִ ְק ְטנ ּו‬ ‫יִ ְק ְטנ ּו‬ ‫ִּת ְק ַט ָ ּנה‬ ‫[פ ַעל]‬ ‫ֻּ‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫ֶא ְק ַטן‬ ‫ִּת ְק ַטן‬ ‫ִּת ְק ְטנִ י‬ ‫[ ָקטֹנְ ִּתי]‬ ‫{ ָקטוֹן [ ָקטֹן]}‬ ‫ּועל‬ ‫ּפ ַ‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָקטוֹ נְ ָּת‬ ‫[ ָקטֹנְ ָּת]‬ ‫[ ָקטֹנְ ְּת]‬ ‫[ ָקטֹ ּנ ּו]‬ ‫ְקטוֹ נְ ֶּתם‬ ‫[ ְק ָטנְ ֶּתם]‬ ‫ְקטוֹ נְ ֶּתן‬ ‫[ ְק ָטנְ ֶּתן]‬ ‫ָק ְטנ ּו‬ ‫ָק ְטנ ּו‬ ‫[פ ֵעל]‬ ‫ִּ‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫♂ ָק ֵטן‬ ‫♀ ְק ֵטנָ ה‬ ‫ָקטוֹנְ ִּתי‬ ‫ָק ֵטן‬ ‫ְק ֵטנִ ים‬ ‫ְק ֵטנוֹ ת‬ ‫ְק ֵטנִ ים‬ ‫ְק ֵטנוֹ ת‬ ‫יעל‬ ‫ּ ִפ ֵ‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 7-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ְ ׁ :‬שלֵ ִמים ‪ -‬ל"נ‬ ‫(הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ .‬ע ָבר‪ָ ּ :‬פעוֹל ּ ָ[פעֹל]‪ָ .

‬ע) ‪ָ ( -‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬ ‫חוֹפ ִרים‬ ‫♂ ְ‬ ‫חוֹ ֶפ ֶרת‬ ‫חוֹ ֶפ ֶרת חוֹ ֵפר‬ ‫חוֹפרוֹת‬ ‫♀ ְ‬ ‫♂ ֲחפו ִּרים‬ ‫ֲחפו ָּרה‬ ‫ָחפוּר‬ ‫ֲחפו ָּרה‬ ‫♀ ֲחפוּרוֹת‬ ‫ָח ַפ ְרנ ּו‬ ‫ָח ְפ ָרה‬ ‫ָח ַפר‬ ‫ָח ַפ ְר ְּת‬ ‫נַ ְח ּפוֹר‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ר‬ ‫ַּת ְח ּ ְפ ִרי יַ ְח ּפוֹ ר‬ ‫[יַ ְח ּפֹר]‬ ‫ֲחפוֹר [ ֲחפֹר] ִח ְפ ִרי‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ָע ָבר‬ ‫‪‬‬ ‫ﬞ ‪ -‬מקום הטעם‬ ‫(ההדגשה) במילה‬ ‫‪‬‬ ‫פע"ל ‪ -‬אותיות‬ ‫שורש מודגשות‬ ‫בצבע אדום‬ ‫‪‬‬ ‫נ ‪ -‬אות משותפת‬ ‫שורש‪/‬גוף או‬ ‫שורש‪/‬בניין‬ ‫‪‬‬ ‫‪ .].‬ע) ‪( -‬הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ ...‬ע) ‪( -‬הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ .‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫ֲח ֵסרוֹ ת‬ ‫ֲח ֵס ִרים‬ ‫ֲח ֵסרוֹ ת‬ ‫ֲח ֵס ִרים‬ ‫♂ ֲח ֵס ִרים‬ ‫ֲח ֵס ָרה‬ ‫ָח ֵסר‬ ‫ֲח ֵס ָרה‬ ‫♀ ֲח ֵסרוֹת‬ ‫ָח ְסר ּו‬ ‫ָח ְסר ּו‬ ‫ֲח ַס ְר ֶּתן‬ ‫ֲח ַס ְר ֶּתם‬ ‫ָח ַס ְרנ ּו‬ ‫ָח ְס ָרה‬ ‫ָח ַסר‬ ‫ָח ַס ְר ְּת‬ ‫יֶ ְח ְסר ּו‬ ‫יֶ ְח ְסר ּו‬ ‫ֶּת ְח ְסר ּו‬ ‫ֶּת ְח ְסר ּו‬ ‫נֶ ְח ַסר‬ ‫ֶּת ְח ַסר‬ ‫ֶּת ְח ְס ִרי יֶ ְח ַסר‬ ‫ֶּת ְח ַס ְרנָ ה‬ ‫ִח ְס ִרי‬ ‫ִח ְסר ּו‬ ‫ִח ְסר ּו‬ ‫ֲח ַס ְרנָ ה‬ ‫ֶּת ְח ַס ְרנָ ה‬ ..‬צורת המילה‬ ‫בכתיב חסר‬ ‫ובניקוד מלא‬ ‫‪‬‬ ‫{‪ .h‬שים לב!‬ ‫נטייה מיוחדת‬ ‫חוֹפר‬ ‫♂ ֵ‬ ‫חוֹפ ֶרת‬ ‫♀ ֶ‬ ‫♂ ָחפוּר‬ ‫♀ ֲחפו ָּרה‬ ‫ָח ַפ ְר ִּתי‬ ‫ֶא ְח ּפוֹר‬ ‫חוֹ ֵפר‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ְּת‬ ‫♂ ָח ֵסר‬ ‫♀ ֲח ֵס ָרה‬ ‫ָח ַס ְר ִּתי‬ ‫ֶא ְח ַסר‬ ‫ָח ֵסר‬ ‫ָח ַס ְר ָּת‬ ‫ֶּת ְח ַסר‬ ‫ֲח ַסר‬ ‫הּוא‬ ‫‪III‬‬ ‫ִהיא‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנַ ְחנּו‬ ‫[ ַּת ְח ּפֹר]‬ ‫[נַ ְח ּפֹר]‬ ‫ַא ֶּתם‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ֶּתן‬ ‫ֵהם‬ ‫‪III‬‬ ‫ֵהן‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬חפ"ר ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לַ ְח ּפוֹר [לַ ְח ּפֹר])‬ ‫חוֹ ְפ ִרים חוֹ ְפרוֹ ת‬ ‫חוֹ ְפ ִרים חוֹ ְפרוֹ ת‬ ‫ֲחפו ִּרים‬ ‫ֲחפוּרוֹ ת‬ ‫ֲחפו ִּרים‬ ‫ֲחפוּרוֹ ת‬ ‫ֲח ַפ ְר ֶּתם‬ ‫ַּת ְח ּ ְפר ּו‬ ‫ֲח ַפ ְר ֶּתן‬ ‫ַּת ְח ּ ְפר ּו‬ ‫ָח ְפר ּו‬ ‫יַ ְח ּ ְפר ּו‬ ‫ָח ְפר ּו‬ ‫יַ ְח ּ ְפר ּו‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ְרנָ ה‬ ‫[ ַּת ְח ּפ ְֹרנָ ה]‬ ‫ִח ְפר ּו‬ ‫ִח ְפר ּו‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ְרנָ ה‬ ‫[ ַּת ְח ּפ ְֹרנָ ה]‬ ‫ֲחפוֹ ְרנָ ה [ ֲחפ ְֹרנָ ה]‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬חר"ד ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ַ :‬ל ֲחרוֹד ַ[ל ֲחרֹד])‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ה‪ ..‫גוף‪‬‬ ‫זמ זמן‪ ‬ן‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנִ י‬ ‫ַא ָּתה‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 10-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫מקרא‪:‬‬ ‫♂ ‪ -‬צורת הזכר‬ ‫‪‬‬ ‫♀ ‪ -‬צורת הנקבה‬ ‫‪‬‬ ‫[‪ .‬צורה חלופית‬ ‫מותרת‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫לוח שהוקלט וניתן‬ ‫לצפייה בקריינות‬ ‫רהוטה‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ֵ ּבינוֹ נִ י‬ ‫ּ ָפעּול‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫‪4‬‬ ‫[ ֶא ְח ּפֹר]‬ ‫ָחפוּר‬ ‫ָח ַפ ְר ָּת‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ר‬ ‫[ ַּת ְח ּפֹר]‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 11-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫♂ ָח ֵרד‬ ‫♀ ֲח ֵר ָדה‬ ‫ָח ַר ְד ִּתי‬ ‫ֶא ֱח ַרד‬ ‫ָח ֵרד‬ ‫ָח ַר ְד ָּת‬ ‫ֶּת ֱח ַרד‬ ‫ֲח ַרד‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 12-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ה‪ .}.‬ח‪ .‬ח‪ .‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫ֲח ֵרדוֹ ת‬ ‫ֲח ֵר ִדים‬ ‫ֲח ֵרדוֹ ת‬ ‫ֲח ֵר ִדים‬ ‫♂ ֲח ֵר ִדים‬ ‫ֲח ֵר ָדה‬ ‫ָח ֵרד‬ ‫ֲח ֵר ָדה‬ ‫♀ ֲח ֵרדוֹת‬ ‫ָח ְרד ּו‬ ‫ָח ְרד ּו‬ ‫ֲח ַר ְד ֶּתן‬ ‫ֲח ַר ְד ֶּתם‬ ‫ָח ַר ְדנ ּו‬ ‫ָח ְר ָדה‬ ‫ָח ַרד‬ ‫ָח ַר ְד ְּת‬ ‫יֶ ֶח ְרד ּו‬ ‫יֶ ֶח ְרד ּו‬ ‫ֶּת ֶח ְרד ּו‬ ‫ֶּת ֶח ְרד ּו‬ ‫נֶ ֱח ַרד‬ ‫ֶּת ֱח ַרד‬ ‫יֶ ֱח ַרד‬ ‫ֶּת ֶח ְר ִדי‬ ‫ֶּת ֱח ַר ְדנָ ה‬ ‫ִח ְר ִדי‬ ‫ִח ְרד ּו‬ ‫ִח ְרד ּו‬ ‫ֶּת ֱח ַר ְדנָ ה‬ ‫ֲח ַר ְדנָ ה‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬חס"ר ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לַ ְחסוֹר [לַ ְחסֹר])‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ה‪ .‬ח‪ .

‫[ ֶּת ֱאסֹר]‬ ‫ֱאסוֹר [ ֱאסֹר] ִא ְס ִרי‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 15-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫[יֶ ֱאסֹר]‬ ‫[ ֶּת ֱאסֹר]‬ ‫[נֶ ֱאסֹר]‬ ‫אוֹר ְך‬ ‫♂ ֵ‬ ‫אוֹרכֶ ת‬ ‫♀ ֶ‬ ‫ָא ַרכְ ִּתי‬ ‫ֶא ֱא ַר ְך‬ ‫אוֹ ֵר ְך‬ ‫ָא ַרכְ ָּת‬ ‫ֶּת ֱא ַר ְך‬ ‫ֱא ַר ְך‬ ‫ֲא ַס ְר ֶּתם‬ ‫ֶּתאֶ { ַּתאַ } ְסר ּו‬ ‫ָא ְסר ּו‬ ‫ֲא ַס ְר ֶּתן‬ ‫ֶּתאֶ { ַּתאַ } ְסר ּו יֶאֶ {יַאַ } ְסר ּו‬ ‫ִא ְסר ּו‬ ‫ִא ְסר ּו‬ ‫ֶּת ְֱאסו ְֹרנָה [ ֶּת ְֱאס ְֹרנָה]‬ ‫ָא ְסר ּו‬ ‫יֶ ֶא{יַאַ } ְסר ּו‬ ‫ֶּתאֱ סו ְֹרנָה [ ֶּת ְֱאס ְֹרנָה]‬ ‫ֱאסוֹ ְרנָ ה [ ֱאס ְֹרנָ ה]‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (א) ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפ ַעל)‬ ‫אוֹרכִ ים‬ ‫♂ ְ‬ ‫אוֹ ֶרכֶ ת‬ ‫אוֹ ֵר ְך‬ ‫אוֹ ֶרכֶ ת‬ ‫אוֹרכוֹת‬ ‫♀ ְ‬ ‫ָא ַרכְ נ ּו‬ ‫ָא ְרכָ ה‬ ‫ָא ַר ְך‬ ‫ָא ַרכְ ְּת‬ ‫נֶ ֱא ַרךְ‬ ‫ֶּת ֱא ַרךְ‬ ‫ֶּתאֶ { ַּתאַ } ְרכִ י יֶ ֱא ַרךְ‬ ‫ֲא ַרכְ ֶּתם‬ ‫ֶּתאֶ { ַּתאַ } ְרכ ּו‬ ‫ֲא ַרכְ ֶּתן‬ ‫ֶּת ֶא{ ַּתאַ } ְרכ ּו‬ ‫ִא ְרכִ י‬ ‫ִא ְרכ ּו‬ ‫ִא ְרכ ּו‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬אר"ך ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לֶ ֱארוֹ‪[ ‬לֶ ֱארֹ‪)]‬‬ ‫אוֹ ְרכוֹ ת‬ ‫אוֹ ְרכִ ים‬ ‫אוֹ ְרכוֹ ת‬ ‫אוֹ ְרכִ ים‬ ‫ֶּת ְֱא ַרכְ נָ ה‬ ‫ֱא ַרכְ נָ ה‬ ‫ָא ְרכ ּו‬ ‫יֶ ֶא{יַאַ } ְרכ ּו‬ ‫ָא ְרכ ּו‬ ‫יֶ ֶא{יַאַ } ְרכ ּו‬ ‫ֶּת ֱא ַרכְ נָ ה‬ ‫[ה ְפ ַעל]‬ ‫ֻ‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[ ֶא ֱאסֹר]‬ ‫ָא ַס ְר ָּת‬ ‫ֶּת ֱאסוֹ ר‬ ‫ֲאסו ִּרים‬ ‫ֲאסוּרוֹת‬ ‫הּופ ַעל‬ ‫ְ‬ ‫ֵ ּבינוֹ נִ י‬ ‫ּ ָפעּול‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָאסוּר‬ ‫ֲאסו ִּרים‬ ‫ֲאסוּרוֹת‬ ‫ִה ְפ ִעיל‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫אוֹסר‬ ‫♂ ֵ‬ ‫אוֹס ֶרת‬ ‫♀ ֶ‬ ‫♂ ָאסוּר‬ ‫♀ ֲאסו ָּרה‬ ‫ָא ַס ְר ִּתי‬ ‫ֶא ֱאסוֹר‬ ‫אוֹ ֵסר‬ ‫ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬אס"ר ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לֶ ֱאסוֹר [לֶ ֱאסֹר])‬ ‫אוֹ ְס ִרים אוֹ ְסרוֹ ת‬ ‫אוֹ ְס ִרים אוֹ ְסרוֹ ת‬ ‫ִה ְת ּ ַפ ֵעל‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 14-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (א) ( ָע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל])‬ ‫אוֹס ִרים‬ ‫♂ ְ‬ ‫אוֹ ֶס ֶרת‬ ‫אוֹ ֶס ֶרת אוֹ ֵסר‬ ‫אוֹסרוֹת‬ ‫♀ ְ‬ ‫♂ ֲאסו ִּרים‬ ‫ֲאסו ָּרה‬ ‫ָאסוּר‬ ‫ֲאסו ָּרה‬ ‫♀ ֲאסוּרוֹת‬ ‫ָא ַס ְרנ ּו‬ ‫ָא ְס ָרה‬ ‫ָא ַסר‬ ‫ָא ַס ְר ְּת‬ ‫נֶ ֱאסוֹר‬ ‫ֶּת ֱאסוֹ ר‬ ‫ֶּתאֶ { ַּתאַ } ְס ִרי יֶ ֱאסוֹ ר‬ ‫ִח ְפצ ּו‬ ‫ֲחפוֹ צְ נָ ה [ ֲחפׁצְ נָ ה]‬ ‫[פ ַעל]‬ ‫ֻּ‬ ‫ֲחפוֹץ [ ֲחפֹץ] ִח ְפצִ י‬ ‫[צּוּוי]‬ ‫ִציּוּוי ִ‬ ‫ִח ְפצ ּו‬ ‫[ ַּת ְח ּפׁצְ נָ ה]‬ ‫ּועל‬ ‫ּפ ַ‬ ‫ָע ִתיד‬ ‫[ ֶא ְח ּפֹץ]‬ ‫[ ַּת ְח ּפֹץ]‬ ‫[יַ ְח ּפֹץ]‬ ‫[ ַּת ְח ּפֹץ]‬ ‫[נַ ְח ּפֹץ]‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ צְ נָ ה‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ צְ נָ ה‬ ‫[ ַּת ְח ּפׁצְ נָ ה]‬ ‫[פ ֵעל]‬ ‫ִּ‬ ‫ָע ָבר‬ ‫ָח ַפצְ ָּת‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ץ‬ ‫יעל‬ ‫ּ ִפ ֵ‬ ‫הוֹ וֶ ה‬ ‫♂ ָח ֵפץ‬ ‫♀ ֲח ֵפצָ ה‬ ‫ָח ַפצְ ִּתי‬ ‫ֶא ְח ּפוֹץ‬ ‫ָח ֵפץ‬ ‫נִ ְפ ַעל‬ ‫ַלּוח‪ :‬א‪ּ ִ 13-‬בנְ יָין ִ ּ[בנְ יָן]‪ָ ּ :‬פ ַעל‬ ‫ִ ּגזְ ָרה‪ּ :‬פ’ ְ ּגרוֹנִ ית (ח) ‪( -‬הוֹוֶה‪ָ ּ :‬פ ֵעל‪ָ .‬ע ִתיד‪ :‬י ְִפעוֹל [י ְִפעֹל]) ׁשו ֶֹר ׁש ׁ[ש ֶֹר ׁש]‪ :‬חפ"ץ ( ׁ ֵשם ַה ּפו ַֹעל ַ[ה ּפ ַֹעל]‪ :‬לַ ְח ּפוֹץ [לַ ְח ּפֹץ])‬ ‫ֲח ֵפצוֹ ת‬ ‫ֲח ֵפצִ ים‬ ‫ֲח ֵפצוֹ ת‬ ‫ֲח ֵפצִ ים‬ ‫♂ ֲח ֵפצִ ים‬ ‫ֲח ֵפצָ ה‬ ‫ָח ֵפץ‬ ‫ֲח ֵפצָ ה‬ ‫♀ ֲח ֵפצוֹת‬ ‫ָח ְפצ ּו‬ ‫ָח ְפצ ּו‬ ‫ֲח ַפצְ ֶּתן‬ ‫ֲח ַפצְ ֶּתם‬ ‫ָח ַפצְ נ ּו‬ ‫ָח ְפצָ ה‬ ‫ָח ַפ{פֵ }ץ‬ ‫ָח ַפצְ ְּת‬ ‫יַ ְח ּ ְפצ ּו‬ ‫יַ ְח ּ ְפצ ּו‬ ‫ַּת ְח ּ ְפצ ּו‬ ‫ַּת ְח ּ ְפצ ּו‬ ‫נַ ְח ּפוֹץ‬ ‫ַּת ְח ּפוֹ ץ‬ ‫ַּת ְח ּ ְפצִ י יַ ְח ּפוֹ ץ‬ ‫ּ ָפ ַעל‬ ‫גוף‪‬‬ ‫זמ זמן‪ ‬ן‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנִ י‬ ‫ַא ָּתה‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ְּת‬ ‫הּוא‬ ‫‪III‬‬ ‫ִהיא‬ ‫‪I‬‬ ‫ֲאנַ ְחנּו‬ ‫ַא ֶּתם‬ ‫‪II‬‬ ‫ַא ֶּתן‬ ‫ֵהם‬ ‫‪III‬‬ ‫ֵהן‬ ‫‪5‬‬ .