You are on page 1of 3

NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-

BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA

EXPOSA

Per al proper curs 2009-2010 es començaran a impartir els ensenyaments de Graduat en


Educació Secundària per a persones adultes en el col·legi Ausiàs March. Aquesta és una
sol·lució provisional i insuficient, la prova la tenim en que no s’aprofitarà al 100% de la
subvenció de 212.000€ de Conselleria (partida T7413000 dels pressupostos de la
Generalitat de 2009).

El Centre Cultural projectat per l’Ajuntament de Paiporta, dins del Pla Especial de Suport a la
Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (Decret Llei 1/2009 de 20 de
febrer del Consell de la GV), planteja un edifici de 5 plantes, de les quals les dos últimes
volen destinar-se a sales multiús per a centre cultural o jovenívol, amb la següent distribució:

PLANTA TERCERA: 337,21m2


Sala ús polivalent: 106,14m2
Sala música: 45,44m2
Sala reunions: 33,41m2
Aula Taller: 35,57m2
Total espais: 220,56m2
Altres (lavabos, escales....) 116,65m2

PLANTA QUARTA: 284,76m2


Cafeteria: 74,80m2
Cuina: 37,12m2
Vestíbul: 38,75m2
S. exposicions: 90,25m2
Total espais: 240,92m2
Altres (lavabos, escales....) 43,84m2

Tot i que considerem que aquestes (joventut i cultura) són altres necessitats imperioses del
poble de Paiporta, la pràctica ens diu que espais multiusos poden acabar convertint-se en
uns espais sobre-explotats i a vegades amb tasques prou diferents de les projectades
inicialment.

Així, donat que les dos últimes plantes del Centre Cultural sumen més de 460 m2 (sense
comptar servicis, ascensors, escales,...) i tenint en compte que segons el DECRET
207/2003, de 10 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els requisits
mínims dels centres docents de formació de persones adultes que impartisquen
ensenyances bàsiques.[2003/10919] les necessitats mínimes no sumen més de 360 m2 tal i
com especifique a continuació:
2 aules de I Cicle (des d’alfabetització a educació bàsiques, tres nivells)
mínim 40 m2 = 80 m2

2 aules de II Cicle (Graduat Secundària, dos nivells)


mínim 40 m2 = 80 m2

Aula d’ús polivalent: 40 m2

Laboratori: 40 m2

Aula d’informàtica: 40 m2

Biblioteca: 40 m2

Despatxos de direcció i coordinació (sense especificar): 2 x 20 m2= 40 m2

Tenim espais suficients per complir la normativa i resoldre les necessitats d’una bona part de
la població.

A més a més, ens queden altres 100 m2, pel que podem tindre més aules destinades a
tallers o ús polivalent.

Amb aquestes prioritats marcades, les aules d’ús polivalent podrien establir-se també per a
ús general fixant horaris per a ús de l’escola i altres per a públic general o associacions.
El mateix es pot fer amb l’aula d’informàtica. D’aquesta manera es podria també arribar a
donar cobertura a algunes necessitats culturals i juvenils de Paiporta.

És per tot açò que aquesta regidora,

PROPOSA

Que les 2 últimes plantes (tercera i quarta) del Centre Cultural projectat es destinen a ubicar
el Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta

Paiporta, 27 d’abril de 2009

Isabel Martín Gómez


Portaveu del Grup Municipal EU-Bloc
Ajuntament de Paiporta

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA


DECRET 207/2003, de 10 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen
els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que
impartisquen ensenyances bàsiques.[2003/10919]

Article 7. Requisits mínims dels centres docents específics que es creen o autoritzen
per a impartir la formació bàsica de persones adultes

1. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartixen la formació
bàsica fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria hauran de
reunir en un únic recinte educatiu els requisits i condicions mínimes següents:
1.1. Un edifici específic o, si no n’hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.
1.2. Tindran, almenys, dos aules per a les ensenyances del cicle I i dos aules per a les del
cicle II. Cada aula haurà de tindre, com a mínim, una superfície d’un metre i mig quadrat per
lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres quadrats.
1.3. Un aula de tecnologia i laboratori, degudament dotada i amb les condicions de seguretat
exigides per les normes vigents, amb un mínim de 40 metres quadrats, que s’incrementarà
en 2 metres quadrats per cada alumne que excedisca dels 20 usuaris de la citada aula.
1.4. Un aula d’ús polivalent de 40 metres quadrats.
1.5. Un aula d’informàtica de 40 metres quadrats.
1.6. Una biblioteca de 40 metres quadrats.
1.7. Lavabos i servicis higienicosanitaris en nombre adequat a la capacitat del centre, tant
per a les persones adultes com per al personal del centre.
1.8. Espais suficients per a despatxos de direcció, activitats de coordinació, orientació i acció
tutorial, reunió i secretaria.
2. Tots els centres específics de formació de persones adultes que impartisquen
exclusivament el cicle I de la formació bàsica hauran de reunir en un únic recinte educatiu
els requisits i condicions mínimes següents:
2.1. Un edifici específic o, si no n’hi ha, local amb accés independent i directe des del carrer.
2.2. Tindran, almenys, dos aules. Cada aula de les citades haurà de tindre com a mínim una
superfície d’un metre i mig quadrat per lloc escolar i, en cap cas, tindrà menys de 40 metres
quadrats.