You are on page 1of 1

SOL.LICITUD D'INSCRIPCIÓ SOCI Nom i Llinatges: ................................................................................................

ALTERNATIVA AL TREN - XARXA DE MOBILITAT DE LLEVANT DNI .......................................................................................................................


Data Naixament: .................................................................................................
http://alternativaaltren.blogspot.com Adreça: ................................................................................................................
Població: .............................................................................................................
Codi Postal: ........................................................................................................
Finalitats de l'associació: Telèfon: ...............................................................................................................
Correu electrònic: ..............................................................................................

1. Exigir al Govern de les Illes Balears un transport públic global al Llevant de Nom i Llinatges: ................................................................................................
Mallorca que uneixi tots els nuclis de població entre ells i amb Palma i l'aeroport DNI .......................................................................................................................
de forma ràpida i segura i amb el mínim de transbordaments. Data Naixament: .................................................................................................
2. Evitar que es malbaratin els doblers públics construint un tren que només Adreça: ................................................................................................................
passi per cinc nuclis de població, sense un platejament d'un pla de mobilitat Població: .............................................................................................................
global. Codi Postal: ........................................................................................................
3. Proposar que l'estació de Manacor sigui intermodal d'autobusos de la Telèfon: ...............................................................................................................
comarca de Llevant que enllacin amb el tren que connecta amb Palma i que Correu electrònic: ..............................................................................................
facin doble via de tren entre Manacor i Palma per guanyar velocitat en el
trajecte i ampliar freqüències. Nom i Llinatges: ................................................................................................
4. Aconseguir un transport públic ràpid, flexible, eficient i socialment just, que DNI .......................................................................................................................
arribi a tots els nuclis de població de Llevant, que és un territori poc dens i Data Naixament: .................................................................................................
dispers. Adreça: ................................................................................................................
Població: .............................................................................................................
5. Proposar sistemes per a optimitzar al màxim l'ús d'infraestructures existents, Codi Postal: ........................................................................................................
sense haver de construir noves vies de comunicació. Telèfon: ...............................................................................................................
6. Promoure la incorporació de l'ús de les TIC per a optimitzar els recursos, Correu electrònic: ..............................................................................................
analitzar la demanda en temps real i maximitzar la cobertura.
7. Evitar que la construcció de noves infraestructures de comunicacions Nom i Llinatges: ................................................................................................
desbordin el creixement i l'especulació de les zones on es construeixin i DNI .......................................................................................................................
provoquin el despoblament de zones on no s'hi inverteixi. Data Naixament: .................................................................................................
8. Evitar que la construcció de noves infraestructures de comunicacions destrueixi el Adreça: ................................................................................................................
caràcter dels pobles d'interior. Població: .............................................................................................................
9. Apostar per serveis que facilitin el transport públic més que per infraestructures Codi Postal: ........................................................................................................
desenvolupades sense un pla de mobilitat ni un pla d'explotació. Telèfon: ...............................................................................................................
Correu electrònic: ..............................................................................................
Per aconseguir aquest objectiu tan ambiciós, creim necessari el suport d'una massa
social àmplia. Per això necessitam l'ajuda de tothom, i la teva col.laboració en diferents Pots lliurar la sol.licitud al correu electrònic: alternativaaltren@gmail.com.
activitat podem aconseguir un transport públic per a tothom a la comarca de Llevant.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter


La Junta Directiva Personal (LOPD), los datos suministrados quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual
será procesado exclusivamente para la finalidad descrita.