Acìios

InsìiucĠiuni de uìilizaie
8imboIuri
_
lndicaĠio do avortizaro
Ç
lndicaĠio privind modiul ambiant
Poaibilo dotoriorări alo autovohi-
culului
G Slat
lnatrucĠiuno
Somn do continuaro
( pagina) Jrimitoro la pagina
A'Ăa_ Aliçaro po ocran
8ine aĠi venit în Iumea Mercedea-8enz!
lnainto do a porni la drum, vă rocomandăm aă
vă lamiliarizaĠi cu autovohiculul çi aă parcur-
goĠi acoat manual. lndicaĠiilo din manual vă
vor ajuta aă bonoliciaĠi in mod optim do por-
lormanĠolo autovohiculului çi aă ovitaĠi aitua-
Ġiilo poriculoaao pontru dumnoavoaatră aau
pontru alto poraoano.
Lchipamontul aau donumiroa modolului auto-
vohiculului dumnoavoaatră pot varia in lunc-
Ġio do:
=
modol
=
comandă
=
modolul do Ġară
=
diaponibilitato
Lato poaibil ca indicatorii individuali çi lămpilo
indicatoaro aă nu luncĠionozo.
lluatraĠiilo din acoat manual prozintă un auto-
vohicul cu volanul po partoa atângă. La auto-
vohiculolo cu volan po partoa droaptă, diapu-
noroa çi amplaaaroa componontolor autovo-
hiculului çi comonzilor diloră in conaocinĠă.
Vorcodoa-8onz actualizoază pormanont
autovohiculolo produao la colo mai noi atan-
dardo in domoniu.
Ca ataro, Vorcodoa-8onz içi rozorvă droptul
do oloctua in orico momont modilicări in
matorio do:
=
doaign
=
dotări
=
caractoriatici tohnico
Lin acoat motiv, orico roclamaĠii bazato po
iluatraĠiilo aau doacriorilo din acoat manual
aunt conaidorato nolondato.
0rmătoarolo conatituio părĠi intogranto din
autovohicul:
=
lnatrucĠiuni do utilizaro
=
lnatrucĠiuni po acurt
=
8roçură do introĠinoro
=
Anoxo roloritoaro la dotărilo autovohiculu-
lui
VonĠinoĠi intotdoauna acoato documonto in
autovohicul. ln cazul vânzării autovohiculului,
tranaloraĠi intotdoauna documontolo noului
propriotar.
GPutoĠi alla inlormaĠii auplimontaro doapro
luncĠiilo importanto alo autovohiculului in
limbilo gormană çi in ongloză in Vanualul
do utilizaro intoractiv do po intornot la
adroaa:
www.mercedea-benz.de/
betriebaanIeitung-Ikw
Lchipa do rodactaro a documontaĠioi tohnico
Laimlor AC vă doroçto conducoro plăcută çi
in aiguranĠă.
--
q1st

Index ....................................................... 4
Introducere .......................................... 21
8iguranĠă ............................................. 25
Prezentare generaIă ............................ 35
beachidere çi închidere ...................... 47
2ona çoferuIui ..................................... ó1
ControI cIimatizare ........................... 103
CaIcuIator de bord çi diapIay-uri ..... 117
Mod de conducere ............................ 1ó5
Mod de Iucru ..................................... 273
ÎntreĠinere çi îngri|ire ....................... 279
AaiatenĠă în caz de pană .................. 311
RoĠi çi pneuri ..................................... 347
bate tehnice ...................................... 3ó1
Cuprina 3
A
A8A (8iatem de aaiatare Ia frânare
activ)
CondiĠii apocialo do conducoro ...... 224
Lozactivaroa çi activaroa ............... 222
Voaaj do po diaplay ....................... 142
Somnal do avortizaro privind dia-
tanĠa çi lrânaroa do urgonĠă .......... 222
A8A (8iatemuI de aaiatare Ia frâ-
nare activ)
loto importanto privind aiguranĠa . 22u
Abrevieri pe diapIay .......................... 14u
Abrevieri aiatem ................................ 14u
Abrevieri aiatem eIectronic .............. 14u
Abrevieri aiatem eIectronic din dia-
pIay ..................................................... 14u
A88 (aiatem anti-bIocare Ia frâ-
nare)
lnlormaĠii gonoralo ......................... 174
A88 remorcă ...................................... 168
Acceaorii
vozi Lchipamont auplimontar
Acceaorii pentru cazuri de urgenĠă . 212
Acceaorii çi converaii
vozi Lchipamont auplimontar
AcceauI în cabină ................................ 64
Accident
vozi Jruaa do aculo a autovohicu-
lului çi ochipamontul do urgonĠă
Activarea meniuIui câmpuIui de
memorie ............................................. 129
AcĠionarea ventiIatoruIui (autove-
hicuIe cu aiatemuI de răcire mon-
tat poaterior) ..................................... 2u2
AcĠionare hidrauIică a ventiIatoru-
Iui (autovehicuIe cu aiatemuI de
răcire montat poaterior) ................... 2u2
Adâncime minimă profiI ................... 248
Adaptor
Cablu ............................................. 214
Racord lrână romorcă .................... 214
Adaptor pentru racorduI de frână aI
remorcii faĠă ...................................... 24u
Ad8Iue
®
................................................ 22
Alimontaro rozorvor ....................... 26ó
Conaum ......................................... 262
lndicator nivol ................................ 119
Produa do aorvico .......................... 29u
vorilicaroa nivolului (calculator do
bord) .............................................. 127
Aditivi de fIuiditate ........................... 287
Aditivi pentru
Combuatibil ................................... 287
AbR
vozi Comutator 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
Aer condiĠionat auxiIiar .................... 11u
Afiça| de defecĠiune
Cu indicator do ataro alb ................ 142
Cu indicator do ataro galbon .......... 142
Cu indicator do ataro roçu ............. 164
Afiça| permanent
8locări diloronĠial ........................... 124
Control nivol .................................. 124
Afiçare temperatură exterioară ....... 12u
Agent reductor
vozi Ad8luo
©

AgregateIe
autovohiculului .............................. 2u2
Airbag
Activaro ........................................... 28
çolor ................................................ 2u
AirbaguI çoferuIui ................................ 2u
Airbaguri
lndicaĠii importanto privind aigu-
ranĠa ................................................ 29
Principiul do luncĠionaro al airba-
gurilor .............................................. 2u
AIarmă .................................................. 92
0tilizaro (calculator do bord) .......... 122
AIarmă de panică ................................. 62
AIimentare eIectrică
vozi Comutator 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
AIimentare rezervor
Ad8luo
©
......................................... 26ó
CarburanĠi ...................................... 266
Ambreia|
JK (ambroiaj hidrodinamic) ............ 216
wSK (ambroiaj convortizor do
cuplu) ............................................. 21ó
Ambreia| (hidrauIic) .......................... 2uu
Ambreia| convertizor de cupIu
vozi wSK (ambroiaj convortizor do cuplu)
Ambreia| hidrodinamic
vozi JK (ambroiaj hidrodinamic)
4 Index
Arbori de tranamiaie
Scoatoroa RL ó çi RL 8 do po pun-
toa apato ........................................ 244
Scoatoroa RL 7 çi RL 7 do po pun-
toa apato ........................................ 242
AR1 (controI diatanĠă 1eIIigent
®
)
Voaaj do po diaplay ....................... 147
Aaiatent pentru menĠinerea benzii
de ruIare
vozi SPA
Aaiatent pentru menĠinerea benzii
de ruIare 1eIIigent
®
vozi SPA
AaiatenĠa de apropiere Ia pIat-
forma de încărcare
Voaaj do po diaplay ............... 147, 162
AaiatenĠă de apropiere Ia pIat-
forma de încărcare ............................ 2ó4
AaiatenĠă în caz de pană ................... 212
AaiatenĠă pornire Ia rece .................. 221
A8R (ControIuI derapării Ia acceIe-
rare) .................................................... 217
A1A (aiatem de aIarmă antifurt)
Alarmă ............................................. 61
Amoraaroa çi dozactivaroa alar-
moi do panică .................................. 62
Amoraaro çi dozactivaro ................... 61
Anularoa alarmoi .............................. 62
Autovohiculo pontru tranaportul
do mărluri poriculoaao ..................... 61
loto gonoralo .................................. 6u
Ataçări .................................................. 22
AutovehicuI
CurăĠaro ........................................ 291
Lonumiro modol ............................ 2ó2
Loacuioro/incuioro .......................... 48
lumărul do idontilicaro ................. 2ó2
Parcaro .......................................... 2u9
PlăcuĠă do idontilicaro a autovo-
hiculului ......................................... 2ó2
Romorcaro ..................................... 229
vodoro din oxtorior .......................... 2ó
Avertiamente
Voaajo do po diaplay ..................... 142
Avertiamente pe diapIay ................... 128
Avertizor aonor .................................. 264
8
8ară antiîncaatrare
Autobaaculantă cu auaponaio
pnoumatică .................................... 246
Roglaro .......................................... 244
8A8 (8iatem de aaiatare Ia frânare) . 17ó
8ateria autovehicuIuIui
vozi 8atorio (autovohicul)
8aterie
vorilicaroa atării (calculator do
bord) .............................................. 128
8aterie (autovehicuI)
Comutator 0PRlRL LL 0RCLlğĂ ..... 89
Loconoctaro çi roconoctaro ........... 2u6
Lomontaro çi inatalaro (autovohi-
culo cu patru punĠi) ........................ 2uó
lncărcaro ....................................... 2u8
lngrijiro .......................................... 2u7
lnlocuiro ......................................... 2u8
loto importanto privind aiguranĠa . 2u2
vorilicaroa nivolului do lichid ......... 2uó
8aterie (vehicuI)
Porniro lorĠată ............................... 228
8ec
lluminaro intorioară .......................... 8ó
8ecuri
8ocuri do rozorvă ........................... 214
laruri pontru lază lungă ................... 8u
laruri pontru lază acurtă .................. 8u
Lampă do accoa ............................... 86
Lampă do coaĠă apato ...................... 82
Lampă do loctură ............................. 8ó
Lampă do mora inapoi ..................... 82
Lampă do porimotru/do gabarit
latorală ............................................. 84
Lampă pontru numărul do inma-
tricularo ........................................... 82
Lămpi do lrână ................................. 82
Lămpi do gabarit latoralo ................. 84
Lămpi do porimotru ......................... 82
Lămpi pontru zona do lucru ............. 84
Lumini do poziĠio latoralo ................. 8u
Proioctoaro do coaĠă ........................ 82
Somnalizatoaro do dirocĠio .............. 8u
8ecuri de rezervă .............................. 214
8enzi Iuminoaae
vozi Varcajo do contur
Index 5
8Iocarea cupIării vitezeIor ................ 274
8Iocarea diferenĠiaIuIui
loto importanto privind aiguranĠa . 219
8Iocarea încIinării cabinei ................ 17u
8Iocarea pompei de Iichid de răcire
controIată .......................................... 222
8Iocare a treptei de mera înapoi ...... 262
8Iocare diferenĠiaI ............................. 219
8Iocare direcĠie
vozi Comutator do contact
8Iocare interpunĠi ............................. 219
8Iocare între punĠi ............................ 219
8Iocări diferenĠiaI
Aliçaro (calculator do bord) ........... 124
8ord ...................................................... 28
8richeta ................................................ 91
88 (aiatem de frânare 1eIIigent
®
)
lnlormaĠii gonoralo ......................... 172
8utoane
8utoano volan ................................ 122
8uton de reaetare ..................... 12ó, 298
8utuc cheie de contact ..................... 1ó7
8uzer de avertizare ........................... 264
C
Cabină
loto privind inclinaroa ................... 216
Prozontaro gonorală ......................... 28
Problomo la inclinaroa cabinoi ....... 22u
Siatom do inclinaro a cabinoi
mocanico-hidraulic ........................ 21ó
Siatom oloctrohidraulic do incli-
naro a cabinoi ................................ 218
CabIu conector (remorcă) ................. 214
CabIuri çi conducte de aer compri-
mat
Conoctaro ...................................... 2ó2
Cuplajo .......................................... 2ó1
Loconoctaro .................................. 2ó2
CaIă
vozi Cala do auaĠinoro
vozi Cală do roată
CaIă de roată ...................................... 214
CaIă de auaĠinere .............................. 212
CaIcuIator de bord
Activaro/roaotaro dato calculator
do parcura ..................................... 129
Activaro/roaotaro dato parcura ..... 129
Activaroa datolor do diagnoati-
caro ............................................... 127
Activaroa çtorgorii intormitonto ..... 122
Aliçaj pormanont pontru blocărilo
diloronĠialului ................................. 124
Aliçaj pormanont pontru controlul
nivolului ......................................... 124
Alarmă ........................................... 122
Comandă do la panoul do inatru-
monto ............................................ 122
Comandă do la volan ..................... 122
Comonzi ......................................... 122
Voniuri dotaliato ............................ 124
Voaajo do po diaplay ..................... 128
Sonzor do ploaio/lumină (aotaroa
aonzitivităĠii) .................................. 122
Sorvico diaplay ............................... 121
Sotaroa calităĠii uloiului do motor . . 12ó
Sotaroa calităĠii uloiului do trana-
miaio .............................................. 12ó
Sotaroa coaaului ............................ 126
Sotaroa concontraĠioi do aull din
carburant ....................................... 12ó
Sotaroa limbii diaplay-ului .............. 122
Sotaroa modului coaa .................... 12ó
Sotaroa unităĠii do măaură ............. 12ó
Sotaroa unităĠii do măaură pontru
tomporatură ................................... 12ó
Sotaroa unităĠilor ........................... 12ó
Sotaroa unităĠilor pontru calcula-
torul do parcura ............................. 12ó
Sotaroa vâacozităĠii uloiului do
motor ............................................. 12ó
0tilizaroa tololonului ...................... 12u
vorilicaroa intorvalului ................... 129
vorilicaroa nivolului Ad8luo
©
......... 127
vorilicaroa nivolului do uloi ............ 127
vorilicaroa orolor do luncĠionaro
alo motorului ................................. 128
vorilicaroa porioadoi do ropaua ..... 12u
vorilicaroa atării batorioi ................ 128
vorilicaroa tomporaturii lichidului
do răciro ........................................ 127
vorilicaro timpului do conducoro ... 12u
ó Index
CaIcuIator de parcura
Activaro/roaotaro (calculator do
bord) .............................................. 129
Sotaroa unităĠilor (calculator do
bord) .............................................. 12ó
CaIitate uIei de motor
Sotaro (calculator do bord) ............ 12ó
CaIitate uIei de tranamiaie
Sotaro (calculator do bord) ............ 12ó
Câmp de memorie ............................. 129
Capac aub trapa de întreĠinere ........ 299
Capotă
vozi Jrapă do introĠinoro
Capotă faĠă
vozi Jrapă do introĠinoro
Caracteriatici de frânare
Voaaj do po diaplay ....................... 167
Carburant
alimontaro cu carburant ................ 266
Carburant din oator motilic al aci-
zilor graçi (lAVL) ........................... 288
Conaumul ...................................... 262
dioaol ............................................. 284
lndicator nivol ................................ 119
livol carburant (moaaj do po dia-
play) ............................................... 142
Sotaroa concontraĠioi do aull (cal-
culator do bord) ............................. 12ó
Jabol cu concontraĠiilo do aull ....... 28ó
Carburant biodieaeI
vozi Carburant din oator motilic al
acizilor graçi (lAVL)
Carburant dieaeI
Jomporaturi oxtorioaro roduao ...... 287
Carburant dieaeI pentru iarnă .......... 287
CarburanĠi
dioaol ............................................. 284
CârIig de tractare aI remorcii ........... 24u
Ceaa
Sotaro (calculator do bord) ............ 126
Sotaroa modului (calculator do
bord) .............................................. 12ó
Ceaa cu aIarmă .................................... 92
Centura de aiguranĠă
Lliboraro .......................................... 28
Centură
vozi Contură do aiguranĠă
Centură de aiguranĠă
CurăĠaro ........................................ 292
lnatrucĠiuni importanto privind
aiguranĠa .......................................... 2ó
Lampă do avortizaro (luncĠio) .......... 28
Punoroa conturii do aiguranĠă .......... 28
Centură de aiguranĠă ventraIă çi
diagonaIă .............................................. 2ó
Cheie
Choio do achimb .............................. 48
Loacuioro/incuioro autovohicul ....... 48
Cheie autovehicuI
vozi Choio
Cheie de contact
vozi Choio
Cheie de rezervă .................................. 48
Cheie de roată ................................... 214
Cheie pentru pompa de încIinare a
cabinei ................................................ 214
CIaae 8AF (uIeiuri de motor) ............ 282
CIaxon ................................................... 44
CIaxon tip goarnă ................................ 91
CIaxonuI optic ...................................... 7ó
CIimatizare
rocomandări gonoralo .................... 1u4
Cod controI motor
Voaaj do po diaplay ....................... 162
CombinaĠie tractor/remorcă ........... 269
Compartiment de acuIe .................... 212
Compartimente de depozitare
Cu clapotă oxtorioară ....................... 96
Loaaupra parbrizului ........................ 94
ln cabină .......................................... 94
Sub cuçotă ....................................... 94
CompIetare Iichid de apăIare ........... 2u1
Computer de bord
Liapunoro ...................................... 122
vorilicaroa proaiunii in rozorvor ..... 127
vorilicaroa aarcinii po punto .......... 128
Comutator combinat ........................... 44
Comutator demaror
vozi Comutator do contact
Comutator de 0PRIRF bF
URCFNğĂ
Roatabiliroa alimontării oloctrico ...... 9u
Comutator intermediar ..................... 189
Index 7
Comutator întrerupere baterie
vozi Comutator 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
ComutatoruI de Iumini ........................ 72
ComutatoruI de 0PRIRF bF
URCFNğĂ
lntroruporoa alimontării oloctrico ..... 89
Conducerea ........................................ 1óó
Conducerea off-road
CurăĠaroa după conducoroa oll-
road aau po çantioro ...................... 26u
Conducere off-road
Conducoro in pantă ....................... 249
Liată do vorilicaro după conduco-
roa oll-road .................................... 26u
loto importanto privind aiguranĠa . 247
Roglaroa baroi antiincaatraro ......... 244
Roguli pontru conducoroa oll-
road ............................................... 248
vozi Conducoro oll-road
Conducere pe timp de iarnă
vozi luncĠionaro po timp do iarnă
Conducte de aer comprimat
Conoctaro ...................................... 2ó2
Cuplajo .......................................... 2ó1
Loconoctaro .................................. 2ó2
Conectare aer comprimat
Cabină ............................................. 98
Conexiunea de aIimentare Ia aiate-
muI de aer comprimat ...................... 228
Conexiune de pornire forĠată
vozi Porniro lorĠată
Conaum
Ad8luo
©
......................................... 262
Carburant ...................................... 262
0loi (motor) ................................... 262
Conaumatorii auxiIiari (preaiunea
de rezervor) ........................................ 17u
Contor de ruIa| parĠiaI ....................... 121
Contor de ruIa| totaI .......................... 121
ControI cIimatizare
Aor condiĠionat auxiliar .................. 11u
Control manual .............................. 1u7
0rilicii do vontilaĠio ........................ 1u8
Porniro/opriro ............................... 1uó
Prozontaro gonorală a luncĠiilor
aiatomului do control climatizaro ... 1u4
ControI cIimatizare automată de
Iux
vozi Control climatizaro
ControI croazieră ............................... 226
ControI diatanĠă
vozi Control diatanĠă Jolligont
©

ControI diatanĠă 1eIIigent
®
Activaroa ....................................... 229
loto importanto privind aiguranĠa . 227
SituaĠii particularo do conducoro ... 224
ControI niveI
vozi lR (control nivol Jolligont
©
)
ControI niveI 1eIIigent
®
Aliçaro (calculator do bord) ........... 124
vozi lR (control nivol Jolligont
©
)
ControI atabiIitate
vozi SR
ControI atabiIitate 1eIIigent
®
vozi SR
ControIuI derapării Ia acceIerare
vozi ASR (Controlul dorapării la
accoloraro)
ControIuI diatanĠei 1eIIigent
®
Croçtoroa/acădoroa diatanĠoi
apocilicato ..................................... 22u
Lozactivaro .................................... 22u
ConĠinut de auIf în carburant ........... 28ó
Converaii çi acceaorii
vozi Lchipamont auplimontar
Copii în autovehicuI ............................ 21
Cric
PoziĠionaro ..................................... 227
Jruaă do aculo autovohicul ............ 212
CupIă remorcă
vozi inatrucĠiuni do utilizaro aoparato
CupIă aemiremorcă
vozi inatrucĠiuni do utilizaro aoparato
CupIă tractare
vozi Cârlig do tractaro al romorcii
CupIuri de atrângere
PiuliĠo do roată .............................. 2ó4
çurub do oliboraro al cilindrului
lrânoi do parcaro cu rogulator cu
arc ................................................. 2ó4
CurăĠarea roĠiIor din aIia| ................. 29ó
8 Index
CurăĠarea çi îngri|irea
curăĠaroa huaolor do acaun ........... 291
CurăĠaroa intoriorului ..................... 291
Lupă conducoroa oll-road aau po
çantioro ......................................... 26u
loto privind ingrijiroa .................... 291
CurăĠare Ia înaItă preaiune ............... 296
CurăĠare çi îngri|ire
CurăĠaroa oxtoriorului .................... 292
CurăĠaroa lrânoi auxiliaro do
motor ............................................. 29ó
CurăĠaroa motorului ....................... 296
CurăĠaroa roĠilor din aliaj ............... 29ó
CurăĠaroa aonzorului do diatanĠă ... 292
CurăĠaro cu proaiuno inaltă ............ 296
Spălătorio automată ...................... 296
Jropto do accoa ............................. 292
Cuçetă
lnlorioară ......................................... 71
Roglaroa aocĠiunii capului (cuçotă
conlort) ............................................ 71
Suporioară (cuçotă conlort) ............. 7u
Suporioară (cuçotă atandard) ........... 7u
Cutie de tranafer ............................... 221
Cutie frigorifică ................................... 96
b
bată acadentă întreĠinere
Voaaj do po diaplay ....................... 146
bate de parcura
Activaro/roaotaro (calculator do
bord) .............................................. 129
bate diagnoaticare
Activaro (calculator do bord) .......... 127
bate memorate în autovehicuI ........... 22
bate tehnice
Cuplurilo do atrângoro alo piuliĠo-
lor do roată .................................... 2ó4
LiloronĠă pormiaă a proaiunii in
pnouri ............................................ 2ó4
Jocul dirocĠioi ................................. 2ó6
Votor ............................................. 2ó2
lR (control nivol Jolligont
©
) .......... 2ó4
PlăcuĠă do idontilicaro a autovo-
hiculului ......................................... 2ó2
Proaiunoa in pnouri (pnouri dublo) . 267
Proaiuno pnou (pnouri aimplo) ....... 262
Proaiuno pnouri maxim pormiaă ..... 2ó4
Rozorvoaro do aor comprimat ........ 2ó6
Siatom do aor comprimat .............. 2ó2
Siatom do lrânaro .......................... 2ó2
Siatomul do aor comprimat cu arc . 2ó4
Jomporatură do luncĠionaro (tom-
poratură lichid do răciro) ................ 2ó2
befIector de vânt ............................... 2ó6
bepIaaarea pe teren Iiber
Liaă do vorilicări inaintoa unoi
doplaaări in toron ........................... 247
beachiderea çi închiderea .................. 48
betector de fum .................................. 92
bieaeI
AgonĠi do optimizaro a dobitului .... 287
alimontaro cu carburant ................ 266
Jabol cu concontraĠiilo do aull ....... 28ó
birecĠie (meaa| de pe diapIay) .......... 169
birecĠie auxiIiară
vozi AS (punto purtătoaro Jolligont
©
)
birecĠie auxiIiară (punte
purtătoare 1eIIigent
®
) ....................... 242
bia|unctor automat ........................... 227
biapIay
Abroviori ........................................ 14u
Calculator do bord ......................... 122
Contor do rulaj parĠial .................... 121
Contor do rulaj total ...................... 121
0ră ................................................. 12u
Proaiunoa do alimontaro a circui-
tului do lrână ................................. 121
Sotaroa limbii (calculator do bord) . 122
Jomporatură oxtorioară ................. 12u
biapIay în turometru ......................... 12u
biapIay oră ......................................... 12u
biapozitiv de măaurare a aarcinii
pe punte ............................................. 24u
biapozitivuI de avertizare acuatică
Ia merauI înapoi ................................. 262
biatanĠă ziInică parcuraă .................. 121
biatribuĠia greutăĠii .......................... 244
F
Fchipament audio
CL playor ....................................... 1uu
luncĠionaro (calculator do bord) ...... 99
Index 9
Radio ............................................. 1uu
Soloctaro mod radio (calculator
do bord) ......................................... 126
Fcometru ............................................ 118
FbW (8iatemuI de aIarmă anti-furt )
Problomo cu luncĠionaroa aiato-
mului do protocĠio antilurt LLw ....... 64
Ftichetă
Autovohicul .................................... 2ó2
Ftichetă autocoIantă ........................... 22
F
Far ......................................................... 42
Faruri
Vaacaro parĠială .............................. 76
Faruri (automate) ................................ 74
FaruriIe
Siatomul do curăĠaro ........................ 88
FaruriIe pentru fază acurtă
Vodul do luncĠionaro automată a
larurilor ............................................ 74
Faruri pentru fază Iungă
lnlocuiroa bocurilor .......................... 8u
Porniro/opriro ................................. 7ó
Faruri pentru fază acurtă
lnlocuiroa bocurilor .......................... 8u
Porniro/opriro ................................. 72
FiItru de aer (meaa| de pe diapIay
aIb) ...................................................... 146
FIuide de Iucru
Aditiv pontru combuatibil ............... 287
Frâna de durată ................................. 18u
Frâna de motor .................................. 181
Frâna de parcare
Voaaj aliçat ................................... 164
loto importanto privind aiguranĠa . 177
Frânare
8AS ................................................ 17ó
lrână auxiliară do motor ................ 181
lntroducoro .................................... 172
vorilicaro diaplay A8S .................... 174
Frânarea
A8S ................................................ 174
lrâna do durată ............................. 18u
lrâna do motor .............................. 181
lrână do parcaro ........................... 177
vorilicaro otançoitato inatalaĠio
do lrânaro cu aor comprimat ......... 172
Frânare de urgenĠă
Voaaj do po diaplay ....................... 142
Frână auxiIiară de motor
CurăĠaro ........................................ 29ó
lnlormaĠii gonoralo ......................... 181
Voaaj do po diaplay ....................... 168
Frână de parcare cu reguIator cu
arc
Lato tohnico .................................. 2ó4
Lliboraro ........................................ 244
Frână de remorcă independentă ...... 17ó
Frână eIectronică remorcă (FA8)
Voaaj do po diaplay ............... 162, 167
Frână oprire frecventă ...................... 179
Frână roată aupraaoIicitată
Voaaj do po diaplay ....................... 147
Frâne
Lliboraroa lrânoi do parcaro cu
rogulator cu arc ............................. 244
lrână do romorcă indopondontă .... 17ó
lrână pontru opriri lrocvonto ......... 179
Voaaj do po diaplay ....................... 164
Siatom Pill Poldor (anti-alunocaro
in pantă) ........................................ 179
vorilicaroa proaiunii do alimon-
taro ................................................ 121
FuncĠia antiprindere (geamuriIe
IateraIe) ................................................ 6ó
Furtun de umfIare pneuri ................. 212
C
Ceamuri
Loachidoroa çi inchidoroa goamu-
rilor latoralo ..................................... 66
Roaotaroa goamurilor latoralo .......... 6ó
Ceamuri IateraIe
Loachidoro çi inchidoro ................... 66
Roaotaro .......................................... 6ó
CCV8F
vozi Comutator 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
Cheară de cupIare ............................. 229
Cirofar
conaultaĠi lar ................................... 42
CoIirea prefiItruIui de carburant ...... 222
10 Index
Creutate totaIă admiaă ..................... 2ó2
H
Hayon de încărcare ............................. 42
HP8 (tranamiaie hidrauIico-pneu-
matică)
vozi Jranamiaio manuală
I
Ieçirea din autovehicuI ....................... 64
IIuminare
conaultaĠi Voaajo do po diaplay ..... 144
IIuminarea
lnatrumont ....................................... 29
IIuminarea interioară
Atonuaro .......................................... 77
IIuminare ambiantă ............................. 79
IIuminare autovehicuI ......................... 72
IIuminare exterioară
Porniro/opriro ................................. 72
IIuminare inatrumente ........................ 29
vozi lluminaroa panoului do inatrumonto
IIuminare interioară
lnlocuiroa bocurilor .......................... 8ó
Roglaro ............................................ 77
ImobiIizator activat
Voaaj do po diaplay ............... 147, 162
ImobiIizator motor
Voaaj do po diaplay ....................... 147
Indicatoare
vozi Somnalizatoaro do dirocĠio
Indicator de aervice
Voaaj do po diaplay ....................... 146
Indicator de atare .............................. 129
Indicator de atare, gaIben ................ 129
Indicator de atare, roçu .................... 129
Indicator niveI
Ad8luo
©
......................................... 119
Carburant ...................................... 119
Indicator treaptă de viteză
Vorcodoa PoworShilt ..................... 196
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 196
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 191
IndicaĠii de avertizare
Ltichotă autocolantă ........................ 22
Vatorialo dăunătoaro aănătăĠii ........ 22
IndicaĠii de aiguranĠă, în generaI ....... 22
IndicaĠii generaIe de aiguranĠă .......... 22
IndicaĠii privind conducerea ............ 244
InformaĠii aervice
Calculator do bord ......................... 121
InataIaĠia de apăIare ......................... 296
InataIaĠie de frânare cu aer com-
primat
vorilicaro otançoitato .................... 172
InataIaĠie apăIare parbriz
Complotaro .................................... 2u1
Inatrument combinat .......................... 29
IntervaI
vorilicaro (calculator do bord) ....... 129
IntervenĠii aaupra componenteIor
eIectronice çi a aoftuIui ...................... 21
Î
ÎncăIzire
vozi Control climatizaro
ÎncăIzirea parbrizuIui
conaultaĠi lncălziro parbriz ............... 89
ÎncăIzire auxiIiară
CarburanĠi ...................................... 112
Lozactivaro obligatorio .................. 112
LiatribuĠio aor çi tomporatură ........ 112
Vod do incălziro imodiată .............. 112
Vod do incălziro proaoloctată ........ 114
Vod incălziro continuă ................... 114
loto importanto privind aiguranĠa . 111
ÎncăIzire ogIinzi .................................... 72
ÎncăIzitor auxiIiar
Aor cald ......................................... 112
Apă caldă ....................................... 112
vozi lncălziro auxiliară
ÎncăIzitor auxiIiar aer caId
vozi lncălziro auxiliară
ÎncăIzitor auxiIiar de apă caIdă
vozi lncălziro auxiliară
Închidere centraIizată
Loacuioro/incuioro (choio) .............. 48
Loacuioro/incuioro (comutator) ...... 49
Index 11
Problomo la aiatomul do inchidoro ... 64
Siatom do inchidoro contralizată
avanaată .......................................... 49
Încuietoare portieră ............................ 48
ÎnIocuirea pneuriIor .......................... 26u
Întinzător de centură
Activaro ........................................... 28
luncĠio ............................................. 29
ÎntreĠinere .................................. 121, 29ó
Voaaj do po diaplay ............... 146, 164
J
JaIuzea ruIantă ..................................... 41
Jantă 1riIex
®
....................................... 222
L
Lampă cabIu ...................................... 214
Lampă de ceaĠă apate
lnlocuiroa bocurilor .......................... 82
Porniro/opriro ................................. 72
Lampă de frână
lnlocuiroa bocurilor .......................... 82
Lampă de Iectură
Aprindoro/atingoro .......................... 78
Lampă de mera înapoi
lnlocuiroa bocurilor .......................... 82
Lampă de perimetru/de gabarit
IateraIă
lnlocuiroa bocurilor .......................... 84
Lampă pentru număruI de înmatri-
cuIare
lnlocuiroa bocurilor .......................... 82
Lampă 810P ....................................... 14u
Lampă zonă de Iucru ........................... 41
LanĠuri antiderapante
vozi LanĠuri do zăpadă
LanĠuri de zăpadă .............................. 2ó8
Lămpi de gabarit IateraIe
lnlocuiroa bocurilor .......................... 84
Lămpi indicatoare ............................... 4u
Lămpi pentru zona de Iucru
lnlocuiroa bocurilor .......................... 84
Lichid de răcire
Complotaro .................................... 2uu
Voaaj do po diaplay ............... 14ó, 162
Produa do aorvico .......................... 282
vorilicaroa nivolului ....................... 2uu
Lichid de apăIare (meaa| de pe dia-
pIay) .................................................... 144
Lichid hidrauIic .................................. 281
Limbă
Sotaro (calculator do bord) ............ 122
Limitarea vitezei ................................ 262
vozi Limitator do vitoză
Limitator de viteză ............................ 224
Liată de verificare
Lupă conducoroa oll-road ............. 26u
lnainto do conducoroa oll-road ...... 247
LucruI pe timp de iarnă .................... 2ó7
Lumină compartiment de
încărcare .............................................. 41
Lumină de noapte ................................ 78
Lumini de poziĠie IateraIe
lnlocuiroa bocurilor .......................... 8u
Porniro/opriro ................................. 72
M
MagiatraIa CAN
Voaaj do po diaplay ....................... 1óu
Mâner de prindere
lntraroa çi ioçiroa ............................. 64
Maneta pompei ......................... 212, 214
Manetă de aaambIare ....................... 212
Manetă muItifuncĠionaIă .................... 46
Manevrare/pornire prin tractare çi
tractare
Cârlig do tractaro poatorior al
romorcii ......................................... 24u
Porniroa prin tractaro a autovohi-
culului ............................................ 241
Jractaroa autovohiculului ............... 241
Manevrare/pornire prin tractare çi
tractarea
Choară do cuplaro ......................... 229
Marca|e de contur ............................... 22
Maaa totaIă a autovehicuIuIui
vozi Vaaa totală maximă admiaă a
autovohiculului
12 Index
MateriaIe de Iucru
Ad8luo
©
......................................... 29u
Aditivi do lluiditato ......................... 287
Pontru punĠi motoaro çi cutio do
vitozo ............................................. 282
MăauĠă
vozi VăauĠă pliantă
MăauĠă pIiantă ..................................... 9ó
Mecaniam de ambreia| ..................... 2uu
Mecaniam de ambreia| hidrauIic ..... 2uu
Meniu
Alarmă ........................................... 122
Audio ............................................. 12u
Calculator do parcura .................... 129
Liagnoaticaro ................................ 127
inlo ACJR0S .................................. 12ó
lnlo ovonimonto ............................. 122
lnlo monitorizaro ........................... 127
lntroĠinoro ...................................... 121
Limbă ............................................. 122
Vod do aiguranĠă pontru controlul
tranamiaioi ..................................... 127
lavigaĠio ........................................ 12u
Sotări ............................................. 122
Siatom do incălziro auxiliară .......... 122
Jololon ........................................... 12u
Meniu diagnoaticare ......................... 127
Meniuri detaIiate ............................... 124
Mercedea Power8hift ........................ 194
Meaa| de pe diapIay
Cu indicator do ataro alb ................ 142
Meaa|e
vozi Voaajo do po diaplay
Meaa|e de defecĠiune
vozi Voaajo do po diaplay
Meaa|e de eroare
vozi Voaajo do po diaplay
Meaa|e de eveniment de Ia contro-
IuI tranamiaiei .................................... 212
Meaa|e de pe diapIay
Conlirmaro ..................................... 128
Cu indicator do ataro galbon .. 129, 142
Cu indicator do ataro roçu ..... 129, 164
Cu aimbol ...................................... 128
Meaa|e de pe ecran
vozi Voaajo do po diaplay
Meaa| pe ecran
Cu proacurtări do aiatom ............... 128
Mod de funcĠionare conatantă a
faruriIor
vozi Vod do luncĠionaro po timp
do zi a larurilor
Mod de funcĠionare pe timp de zi a
faruriIor ................................................ 72
Mod de aiguranĠă pentru controIuI
tranamiaiei (mod de urgenĠă)
Vorcodoa PoworShilt ..................... 212
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 212
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 212
Mod de tractare
vozi Vod do aiguranĠă pontru con-
trolul tranamiaioi (mod do urgonĠă)
Mod de urgenĠă tranamiaie
vozi Vodul do aiguranĠă pontru
controlul tranamiaioi (mod do urgonĠă)
Modificarea puterii motoruIui ............ 22
ModuI çantier conatrucĠii
Vorcodoa PoworShilt ..................... 2u2
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 2u2
ModuI çantier de conatrucĠii
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 194
Motor
Conaum uloi ................................... 262
CurăĠaro ........................................ 296
Lato tohnico .................................. 2ó2
Liagnoaticări (lampă indicatoaro) . . 1ó2
Vodilicaroa putorii ........................... 22
0priro ............................................ 172
Porioadă do rodaj .......................... 244
Porniro ........................................... 1ó8
Porniroa la roco ............................. 2ó9
Porniro çi opriro motor când
cabina oato baaculată .................... 221
Rogim do avario ............................. 224
Romodioroa dolocĠiunilor ............... 226
vorilicaro oro do luncĠionaro (cal-
culator do bord) ............................. 128
Index 13
N
NavigaĠie ............................................ 12u
NiveI autovehicuI
vozi lR (control nivol Jolligont
©
)
NiveI autovehicuI ridicat (autove-
hicuIe pentru tranaport de mare
capacitate) ......................................... 229
NiveI de conducere
vozi lR (control nivol Jolligont
©
)
NiveI de Iichid
Vocaniam ambroiaj hidraulic ......... 2uu
NiveI de rezervă
Ad8luo
©
......................................... 119
Carburant ...................................... 119
NiveI de uIei (motor)
vorilicaro (calculator do bord) ....... 127
NiveI Iichid
8atorio (autovohicul) ...................... 2uó
Lichid do răciro .............................. 2uu
NiveI uIei (motor) .............................. 2u2
NiveI uIei de motor
Proa acăzut (moaaj do po diaplay) .. 1ó2
NiveI uIei motor
vorilicaro ....................................... 2u2
Note generaIe
privind tolocomanda ........................ 49
NR (controI niveI 1eIIigent
®
)
livol autovohicul ridicat (autovo-
hiculo pontru tranaport do maro
capacitato) ..................................... 229
livol do conducoro ........................ 229
loto importanto privind aiguranĠa . 227
Ridicaroa/coborâroa cadrului
çaaiului .......................................... 228
0nitato do comandă ...................... 227
Număr de identificare
vozi lumăr do idontilicaro a auto-
vohiculului
0
0gIindă de bărbierit
vozi 0glindă do machiaj
0gIindă de machia| ............................. 97
0gIinzi ................................................... 72
0gIinzi exterioare
Roglaro ............................................ 72
0gIinziIe exterioare
lncălziro oglinzi ................................ 72
0prirea autovehicuIuIui çi a moto-
ruIui .................................................... 172
0ră
Po diaplay ...................................... 12u
0re de funcĠionare
vorilicaro (calculator do bord) ....... 128
0rificiuI de umpIere cu uIei de
motor .................................................. 299
P
PachetuI de dotare pentru frig ......... 2ó9
Pană de acĠionare
vozi Jruaa do aculo a autovohiculului
Pană de cauciuc ................................ 226
Panou de inatrumente
Aliçajo çi comonzi ............................ 29
Lămpi indicatoaro ............................ 4u
Prozontaro gonorală ......................... 29
Panouri de comutatoare
Cuçotă ............................................. 44
ParaaoIar .............................................. 68
Parbriz
Lojivraro ........................................ 1u9
Parbriz încăIzit ..................................... 89
Parcarea autovehicuIuIui
Văauri apocialo .............................. 2u9
loto privind batoria ....................... 2u9
Pat
vozi Cuçotă
PaviIion
vozi Plalon pop-up
vozi Jrapă
vozi Jrapă gliaantă
PaviIionuI gIiaant
lncuioro (aiatom do inchidoro con-
tralizată avanaată) ............................ 6u
Perioadă de repaua
vorilicaro (calculator do bord) ....... 12u
Pieae de achimb ................................ 297
PiatoI de ungere ................................ 214
PiuIiĠe de roată
Cupluri do atrângoro ...................... 2ó4
Pontru roĠi cu diac din aliaj uçor .... 22u
Pontru roĠi din oĠol proaat .............. 22u
Strângoro auplimontară ................. 224
14 Index
PIafon pop-up
Loachidoro çi inchidoro ................... 68
lnchidoro in caz do urgonĠă .............. 69
PIăcuĠă de identificare
Rozorvor aor comprimat ................ 2óó
Pneuri
Adâncimo prolil ............................. 248
Capacitato do incărcaro ................. 26u
Lotoriorări ..................................... 249
Lurată do oxploataro ..................... 249
Proaiuno ......................................... 248
Roçapato ........................................ 26u
Schimbaro ..................................... 226
Staro .............................................. 249
Jipuri ............................................. 26u
0zură ............................................. 248
vochimo ......................................... 249
Pneuri de iarnă .................................. 2ó7
Pneuri dubIe (preaiunea în pneuri) . . 267
Pneuri reçapate ................................. 26u
Pneuri aimpIe (preaiune pneu) ......... 262
Pneuri çi roĠi
lnlocuiri pnourilor ........................... 26u
SiguranĠă in luncĠionaro çi aigu-
ranĠa rutioră ................................... 248
Pompă de Iichid de răcire
vozi Pompă do lichid do răciro controlată
Pornire
vozi Porniro (motor)
Pornire (motor) .................................. 1ó8
Pornirea de pe Ioc ............................. 171
Pornirea Ia rece ................................. 2ó9
Pornire aaiatată ................................. 228
Pornirea çi oprirea motoruIui când
cabina eate baacuIată ....................... 221
Pornire prin tractare
vozi Vanovraro/porniro prin trac-
taro çi tractaro
Portieră
Loacuioro/incuioro (din oxtorior) ..... 48
Loacuioro/incuioro (din intorior) ..... 49
Portieră înaoĠitor çofer
vozi Portioră
Portieră çofer
vozi Portioră
Power8hift
vozi Vorcodoa PoworShilt
Pregătirea pentru căIătorie
livol do carburant/Ad8luo
©
.......... 1óó
Siatom do răciro montat poatorior . 1ó7
Pregătirea pentru curaă
Accoaoriilo pontru cazuri do
urgonĠă/truaa do prim ajutor ......... 1óó
Lumini autovohicul, lămpi do aom-
nalizaro çi lămpi atop ..................... 1óó
Pregătirea pentru o căIătorie
vorilicaroa vizuală a oxtoriorului
autovohiculului .............................. 1óó
Preacurtări
Po aliçaj ......................................... 14u
Preaiune aer
vozi Proaiuno pnou
Preaiunea în pneuri
Lotorminaro ................................... 261
Preaiune de aIimentare
Liaplay ........................................... 121
Liaplay circuit do lrânaro ............... 121
ln circuitul conaumatorilor auxi-
liari ................................................ 17u
Voaaj do po diaplay ............... 146, 1ó2
Preaiune de rezervor
ln aiatomul do lrânaro cu aor com-
primat ............................................ 1ó9
Preaiune în pneuri
Jabol (pnouri dublo) ....................... 267
Preaiune pneu
loto ............................................... 248
Jabol (pnouri aimplo) ..................... 262
Preaiune pneuri
LiloronĠă do proaiuno pormiaă ....... 2ó4
Proaiuno maximă pormiaă a aoru-
lui ................................................... 2ó4
Preaiune rezervor
vorilicaro (calculator do bord) ....... 127
Prezentare preacurtări ...................... 14u
Priză de putere
lnlormaĠii gonoralo ......................... 274
Schimbător do vitozo do urgonĠă
lVv (priză do putoro acĠionată do
motor) ............................................ 277
Sotaroa turaĠioi motorului .............. 27ó
Priză de putere acĠionată de trana-
miaie ................................................... 274
Prize ...................................................... 9u
Index 15
Procedură de programare (trana-
miaie automată) ................................ 2u9
Produae de îngri|ire ........................... 291
Produae de aervice
Carburant dioaol ............................ 284
Carburant din oator motilic al aci-
zilor graçi (lAVL) ........................... 288
Lichid hidraulic .............................. 281
loto gonoralo ................................ 28u
Produae pentru aervice
0loi do motor ................................. 281
Program de conducere
Vod LcoRoll ................................... 2u6
Vod manovraro ............................. 2uó
Vod Powor .................................... 2u4
Vod Powor oll-road ....................... 2u4
Vodul do oliboraro a autovohicu-
lului impotmolit .............................. 2u7
Proiectoare de ceaĠă
lnlocuiroa bocurilor .......................... 82
Proiectoare de ceaĠă faĠă
Porniro/opriro ................................. 74
ProtecĠia mediuIui ............................... 21
ProtecĠie anticoroziune .................... 2u2
ProtecĠie antiĠânĠari
vozi Sită antiinaocto
ProtecĠie contra aoareIui .................... 68
P8M (moduI apeciaI programabiI) .... 27ó
Puncte de întreĠinere aub trapa de
întreĠinere. ......................................... 299
Puntea aupIimentară
LirocĠio auxiliară (punto
purtătoaro Jolligont
©
) .................... 242
Punte conducătoare .......................... 241
Punte conducătoare Hendrickaon ... 241
Punte purtătoare ............................... 242
Punte apate
Lomontaroa arborilor do tranami-
aio .................................................. 242
Raport punto apato ........................ 2ó2
Punte aupIimentară
Punto conducătoaro ...................... 241
Punto purtătoaro ............................ 242
PunĠi aupIimentare ............................ 241
Pur|area aiatemuIui de aIimentare . . 222
R
Radio
vozi Lchipamont audio
Raport de tranamiaie punĠi .............. 2ó2
Raport tranamiaie punte apate ........ 2ó2
RegimuI de depIaaare ....................... 244
RegimuI de recircuIare aer ............... 1u9
RegIare
lluminaroa panoului do inatru-
monto .............................................. 29
RegIarea gărzii Ia aoI
vozi lR (controlul nivolului Jolligont
©
)
RegIare voIan ....................................... 72
ReguIatoruI unghiuIui faruIui ............. 74
Remorca
Conoctaro çi doconoctaro con-
ducto do aor comprimat ................ 2ó1
Cuplaro .......................................... 268
Remorcă
Locuplaro ...................................... 2óu
Slaturi do conducoro pontru
romorca cu punto contrală ............. 267
vorilicaroa numărului do idontili-
caro (calculator do bord) ................ 129
Remorcă cu punte centraIă .............. 267
Rezervoare de aer comprimat .......... 2ó6
Ridicarea/coborârea cadruIui
çaaiuIui
vozi lR (control nivol Jolligont
©
)
Roată de rezervă ............................... 22ó
Roată 1riIex
®
...................................... 222
RoĠi
Schimbaroa roĠii in caz do pană ..... 226
SiguranĠă in luncĠionaro çi aigu-
ranĠa rutioră ................................... 248
8
8arcină maximă admiaă pe punte . . . 2ó2
8arcină pe punte
vozi Sarcină maximă admiaă po punto
8arcini pe punte
vorilicaro (calculator do bord) ....... 128
8cară
vozi Scară rabatabilă
8cară rabatabiIă ................................ 2óu
1ó Index
8caun
Scaun cu auaponaio atandard .......... ó2
Scaun cu auaponaio vontilată ........... ó2
Scaun atatic ..................................... ó2
8caun centraI
vozi Scauno
8caun cu funcĠii
vozi Scauno
8caun cu încIinare
vozi Scauno
8caune
CurăĠaroa huaoi ............................. 291
lnlormaĠii gonoralo ........................... ó2
Scaun contral ................................... ó7
Scaun cu luncĠii ............................... ó9
Scaun cu inclinaro ........................... ó8
Scaun cu auaponaii do lux ................ ó6
8caune copii ........................................ 21
8caun înaoĠitor çofer
vozi Scauno
8caunuI çoferuIui
vozi Scauno
8chimbarea bateriei (teIeco-
mandă) ................................................. 62
8chimbarea treptei de viteză
vozi Siatom do cuplaro a tranamiaioi
8chimbare de urgenĠă a trepteIor
de viteză
Jranamiaio automată ..................... 212
8chimbător de viteze
Vod do urgonĠă (tranamiaio auto-
mată) ............................................. 212
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 19u
8chimbător de viteze de urgenĠă
lVv (priză do putoro acĠionată do
motor) ............................................ 277
8chimb de uIei ................................... 281
8crumiera ............................................. 91
8emiremorcă
Cuplă ............................................. 268
Locuplaro ...................................... 2óu
Prindoroa çi doconoctaroa con-
ductolor do aor comprimat ............ 2ó1
vorilicaroa numărului do idontili-
caro (calculator do bord) ................ 129
8emnaIizatoare de direcĠie ................. 44
lnlocuiroa bocurilor .......................... 8u
Porniro/opriro ................................. 7ó
8enzor de diatanĠă ............................ 292
8enzor de pIoaie/Iumină
Activaro (calculator do bord) .......... 122
Sotaro aonzitivitato (calculator do
bord) .............................................. 122
çtorgător do parbriz ......................... 88
8erie modeI
vozi PlăcuĠa do idontilicaro a auto-
vohiculului
8ervice
Aliçaro dată acadontă (calculator
do bord) ......................................... 121
Conlirmaro intorvonĠii inchoiato
(calculator do bord) ....................... 298
Lată acadontă (calculator do
bord) .............................................. 297
8ervodirecĠie (meaa| de pe dia-
pIay) .................................................... 169
8etare viteză
vozi Control croazioră
8et cu manetă de aaambIare pen-
tru |antă 1riIex
®
................................. 212
8iguranĠa în expIoatare ...................... 21
8iguranĠa paaageriIor ......................... 2ó
8iguranĠe ............................................ 224
Alocaroa aiguranĠolor ..................... 226
8iatem anti-bIocare Ia frânare
vozi A8S (aiatom anti-blocaro la lrânaro)
8iatem curăĠare faruri
Complotaro .................................... 2u1
8iatem de aer comprimat
Conoxiunoa do alimontaro ............. 228
Lato tohnico .................................. 2ó2
lncărcaro ....................................... 228
8iatem de aer condiĠionat
vozi Control climatizaro
8iatem de aaiatare Ia frânare
vozi 8AS (Siatom do aaiataro la lrânaro)
8iatem de aaiatare Ia pornire ........... 241
8iatem de cIimatizare
Vod automat ................................. 11u
8iatem de cupIare a tranamiaiei
Vorcodoa PoworShilt ..................... 194
Prozontaro gonorală ....................... 182
Index 17
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 194
Jranamiaio manuală ....................... 187
8iatem de frânare
Lato tohnico .................................. 2ó2
Proaiuno do alimontaro .................. 121
8iatem de iIuminare
Vaacaro parĠială a larurilor .............. 76
vozi Comutator do lumini
vozi lluminaro intorioară
8iatem de informaĠii pentru çofer
conaultaĠi Calculatorul do bord ...... 122
8iatem de încIinare
loto privind inclinaroa ................... 216
Problomo la inclinaroa cabinoi ....... 22u
Siatom do inclinaro a cabinoi
mocanico-hidraulic ........................ 21ó
Siatom oloctrohidraulic do incli-
naro a cabinoi ................................ 218
8iatem de întreĠinere ........................ 297
8iatem de operare
conaultaĠi Calculatorul do bord ...... 122
8iatem de pornire cu aprindere
vozi AaiatonĠă porniro la roco
8iatem de răcire montat poaterior . . 1ó7
8iatem de retenĠie
loto ................................................. 2ó
8iatem de reĠinere
Liapozitivo do roĠinoro pontru
copii ................................................. 21
8iatem de verificare a preaiunii
aeruIui
vozi Siatom do vorilicaro a proaiu-
nii in pnouri
8iatem de verificare a preaiunii în
pneuri ................................................. 214
8iateme de aaiatare a conducerii
A8A (Siatom do aaiataro la lrânaro
activ) .............................................. 22u
Comutaroa intro luncĠii .................. 222
Control diatanĠă Jolligont
©
............ 227
SPA (Aaiatont pontru monĠinoroa
bonzii do rularo Jolligont
©
) ............. 22ó
8iateme de conducere
Control croazioră ........................... 226
Limitator do vitoză ......................... 224
8iatem handa-free
vozi Jololon mobil
8iatem HiII HoIder (anti-aIunecare
în pantă) ............................................. 179
8iatem apăIător de parbriz
Comutator mixt ................................ 88
8iatemuI de aaiatare Ia frânare
activ
vozi A8A
8iatemuI de frânare cu aer compri-
mat
vorilicaroa proaiunii do rozorvor .... 1ó9
8iatemuI de frânare de urgenĠă
Voaaj do po diaplay ....................... 142
8iatemuI de încăIzire a parbrizuIui .... 89
8iatemuI de încăIzire auxiIiară ......... 122
8iatemuI de închidere confort ............ 49
8iatemuI 8upIimentar de RetenĠie
vozi SRS
8ită antiinaecte ................................... 68
8PA (Aaiatent pentru menĠinerea
benzii de ruIare 1eIIigent
®
) ............... 22ó
8paĠii de depozitare
Compartimonto ................................ 94
8R (controI aI atabiIităĠii 1eIIi-
gent
®
) ................................................. 218
8R8 (8iatemuI aupIimentar de
retenĠie) ............................................... 28
8teaua Mercedea
Porniroa/opriroa iluminării .............. 79
8tingător ............................................ 212
8ubtenaiune
Voaaj do po diaplay ....................... 162
8uportuI pentru băuturi
vozi Suporturilo pontru paharo
8uporturi pentru pahare ..................... 97
8upratenaiune
Voaaj do po diaplay ....................... 162
þ
þtergătoare de parbriz
Porniro/0priro ................................. 87
çtorgoro intormitontă ...................... 87
þtergător de parbriz
Sonzor do ploaio/lumină ................. 88
þtergere intermitentă ......................... 87
Activaro (calculator do bord) .......... 122
18 Index
þurubeIniĠă
vozi Jruaa do aculo a autovohiculului
1
1ahograf
vozi Control croazioră
1ahometru ......................................... 118
1eIecomandă
Loacuioro/incuioro autovohicul
(cu aiatom do inchidoro contrali-
zată avanaată) .................................. 6u
Schimbaroa batorioi ......................... 62
1eIefon
0tilizaro (calculator do bord) .......... 12u
vozi Jololon mobil
1eIefon ceIuIar
vozi Jololon mobil
1eIefon mobiI ..................................... 1u1
0tilizaro (calculator do bord) .......... 12u
1eIIigent
®
Punto purtătoaro ............................ 242
Schimbător do vitozo ..................... 19u
Schimbător do vitozo automat ....... 194
Siatom do lrânaro .......................... 172
Siatom do introĠinoro ..................... 297
1emperatură
Liaplay tomporatură oxtorioară ..... 12u
lrână do roată (moaaj do po dia-
play) ............................................... 147
Sotaroa unităĠii (calculator do
bord) .............................................. 12ó
1emperatură de funcĠionare
vozi Lato tohnico
1emperatură frâne
Voaaj do po diaplay ....................... 147
1emperatură Iichid de răcire
vorilicaro (calculator do bord) ....... 127
1enaiune de încărcare
Voaaj do po diaplay ....................... 162
1etieră .................................................. ó7
Scaun contral ................................... ó7
Scaun inaoĠitor çolor ....................... ó7
1imp de conducere
vorilicaro (calculator do bord) ....... 12u
1K (ambreia| hidrauIic)
Voaaj do po diaplay cu indicator
do ataro galbon .............................. 162
Voaaj do po diaplay cu indicator
do ataro roçu ................................. 169
Voaaj do po diaplay cu indicator
do ataro roçu çi avortizor aonor ..... 1ó1
1K (ambreia| hidrodinamic)
luncĠio ........................................... 216
1ractare
vozi Vanovraro/porniro prin trac-
taro çi tractaro
1ractare aemiremorci ....................... 268
1ranaformator de tenaiune ................. 9u
1ranamiaie
Voaaj do po diaplay ....................... 149
1ranamiaie automată
Vorcodoa PoworShilt ..................... 194
Vod do conducoro ......................... 2u4
Problomo la tranamiaio .................. 2u9
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 194
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 19u
1ranamiaie manuaIă
loto importanto privind aiguranĠa . 187
Problomo la tranamiaio .................. 19u
1ranamiaie mecanică
vozi Jranamiaio manuală
1rapă ..................................................... 69
1rapă de întreĠinere .......................... 299
1rapă gIiaantă
lnchidoro in caz do urgonĠă .............. 68
1ratare uIterioară a gazeIor de eça-
pament
conaultaĠi trataroa ultorioară a
gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
...... 22
1ratare uIterioară a gazeIor de eça-
pament 8Iue1ec
®
................................. 22
Produa do aorvico Ad8luo
©
............ 29u
1reaptă
Cuçotă auporioară ............................ ó9
intraro çi ioçiro ................................. 64
1reaptă interioară (cuçetă aupe-
rioară) ................................................... ó9
1reaptă rabatabiIă ............................. 294
1repte de accea ................................. 292
1riunghi refIectorizant ...................... 212
Index 19
1ruaa de acuIe a autovehicuIuIui ..... 212
1ruaă de prim a|utor ......................... 212
1uraĠie conatantă motor ................... 27ó
1uraĠie de raIanti ............................... 222
1uraĠie de raIanti motor ................... 222
1uraĠie motor ..................................... 118
U
UIei (motor)
Claaolo SAL ................................... 282
Complotaro .................................... 2u2
liçă calitato nr. .............................. 281
Pontru luncĠionaroa po timp do
iarnă .............................................. 281
PoaibilităĠi do utilizaro .................... 281
Schimb do uloi ............................... 281
0loiuri do motor monograd ............ 282
0loiuri do motor multigrad ............. 282
UIei de motor
Calitato (liçă nr.) ........................... 281
Claao SAL ...................................... 282
Complotaro .................................... 2u2
Voaaj do po diaplay ....................... 146
livol do uloi proa maro (moaaj do
po diaplay) ..................................... 169
Pontru iarnă ................................... 281
Proaiuno uloi (moaaj do po dia-
play) ............................................... 1ó2
Schimb do uloi ............................... 281
0loi do motor monograd ................ 282
0loiuri do motor multigrad ............. 282
UIeiuri tranamiaie .............................. 282
UmpIerea rezervoruIui
Rozorvor do carburant/Ad8luo
©
.... 266
UneaItă apeciaIă
vozi Jruaa do aculo a autovohiculului
Unitate de comandă (controI niveI
1eIIigent
®
) .......................................... 227
Unitate de cupIare a vitezeIor
Vorcodoa PoworShilt ..................... 19ó
Schimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
........................................... 19ó
Schimbător do vitozo Jolligont
©
..... 191
Unitate de măaură
Sotaro (calculator do bord) ............ 12ó
UnităĠi
Sotaro (calculator do bord) ............ 12ó
UnităĠi de comutatoare
Plançă do bord ................................. 41
Urcare ................................................... 64
UrgenĠă .............................................. 212
Uacător de aer
Voaaj do po diaplay ....................... 146
UtiIizarea autobaacuIantei ............... 277
Uzură frâne
Voaaj do po diaplay ....................... 168
V
Vâacozitate uIei de motor
Sotaro (calculator do bord) ............ 12ó
Vedere din exterior ............................. 2ó
Verificarea |ocuIui direcĠiei .............. 17u
Veata refIectorizantă ........................ 212
ViaĠa utiIă (pneuri) ............................ 249
VIN
vozi lumăr do idontilicaro a auto-
vohiculului
Viteza
maximă admiaă a pnourilor ............ 26u
Viteză maximă
vozi Limitaro do vitoză
Vitezometru ......................................... 29
W
W8K (ambreia| convertizor de
cupIu)
luncĠio ........................................... 21ó
Voaaj do po diaplay cu indicator
do ataro galbon .............................. 16u
Voaaj do po diaplay cu indicator
do ataro roçu ......................... 169, 1ó1
20 Index
ProtecĠia mediuIui încon|urător
Notă privind protecĠia mediuIui
Laimlor AC aro o politică doclarată do proto-
jaro intogrată a modiului.
0bioctivolo noaatro vizoază utilizaroa roaur-
aolor naturalo caro lormoază baza oxiatonĠoi
noaatro, intr-o manioră caro aă ia in conaido-
raro atât nocoaităĠilo naturii, cât çi po colo alo
umanităĠii.
0tilizaĠi autovohiculul intr-o manioră roapon-
aabilă laĠă do modiul inconjurător çi voĠi con-
tribui la protojaroa modiului.
Conaumul do carburant çi rata do uzură a
motorului, a tranamiaioi, a lrânolor çi a pnou-
rilor dopind do următorii lactori:
=
condiĠiilo do utilizaro a autovohiculului
=
atilul poraonal do conducoro
PutoĠi controla ambii lactori.
Lin acoat motiv, roĠinoĠi următoarolo aapocto.
CondiĠii do utilizaro:
=
ovitaĠi călătoriilo acurto intrucât acoatoa
croac conaumul do carburant.
=
aaiguraĠi-vă că proaiunoa in pnouri aro
intotdoauna valoaroa coroctă.
=
ovitaĠi incărcaroa inutilă a autovohiculului.
=
monitorizaĠi conaumul do carburant al auto-
vohiculului.
=
oloctuaroa poriodică a lucrărilor do aorvico
la autovohicul contribuio la protojaroa
modiului inconjurător. Lin acoat motiv oato
indicată roapoctaroa intorvalolor apocili-
cato pontru oloctuaroa roviziilor tohnico.
=
aolicitaĠi oloctuaroa intorvonĠiilor do intro-
Ġinoro la un atolior do apocialitato autorizat,
do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
Stilul poraonal do conducoro:
=
nu apăaaĠi podala do accoloraĠio in timpul
procodurii do porniro.
=
nu incălziĠi motorul in timpul ataĠionării
autovohiculului.
=
conducoĠi provontiv çi monĠinoĠi o diatanĠă
auliciontă laĠă do autovohiculul din laĠă.
=
ovitaĠi accoloraroa lrocvontă çi bruacă.
=
achimbaĠi troptolo do vitoză la timp çi lolo-
aiĠi liocaro troaptă numai până la
2
/
2
din
turaĠia maximă a motorului.
=
opriĠi motorul când ataĠionaĠi in tralic.
8iguranĠă în funcĠionare çi înregia-
trare
InformaĠii privind aiatemeIe eIectro-
nice
AVFR1I8MFN1
Lacă ao intorvino intr-un mod incoroct aaupra
ochipamontului çi aoltwaro-ului aău, oato
poaibil ca acoat ochipamont aă nu mai lunc-
Ġionozo. Siatomolo oloctronico aunt logato
prin intorloĠo. lntorvonĠiilo noautorizato la
acoato aiatomo oloctronico pot provoca
dolocĠiuni la aiatomolo caro nu au loat modi-
licato. LolocĠiuni ca acoatoa pot poriclita grav
aiguranĠa in luncĠionaro a autovohiculului çi,
prin urmaro, propria dumnoavoaatră aigu-
ranĠă.
Alto intorvonĠii aau modilicări oloctuato inco-
roct aaupra vohiculului ii pot poriclita do aao-
monoa aiguranĠa in luncĠionaro.
0nolo aiatomo do aiguranĠă luncĠionoază doar
când motorul oato pornit. Prin urmaro, nu
opriĠi niciodată motorul in timp co conducoĠi.
Vitezometru digitaI çi contor de ruIa|
totaI
lu pormitoĠi modilicaroa contorului do rulaj
total momorat oloctronic al autovohiculului
prin intorvonĠii noautorizato la aiatomolo oloc-
tronico.
Când vindoĠi autovohiculul, trobuio aă inlor-
maĠi cumpărătorul dacă citiroa totală a dia-
tanĠoi a loat modilicată. Lacă nu inlormaĠi
cumpărătorul, acoaata ar putoa conatitui o
Introducere 21

inlracĠiuno caro oato podopaită potrivit logia-
laĠioi naĠionalo.
Modificarea puterii motoruIui
0rico intorvonĠio noautorizată aaupra aiato-
mului do managomont al motorului pontru a
croçto putoroa motorului va duco la piordoroa
dropturilor do garanĠio.
Lacă putoroa motorului autovohiculului oato
mărită:
=
pnourilo, auaponaia, lrâna çi aiatomolo do
răciro alo motorului trobuio adaptato la
putoroa mărită a motorului.
=
aolicitaĠi rocortilicaroa autovohiculului.
=
inçtiinĠaĠi aaiguratorii autovohiculului pri-
vind modilicărilo putorii.
ln caz contrar, autorizaĠia do luncĠionaro
gonorală a autovohiculului çi poliĠa do aaigu-
raro içi pot piordo valabilitatoa.
Croçtoroa putorii motorului
=
poato modilica valorilo omiaiilor
poluanto
=
cauza dolocto do luncĠionaro
=
cauza pagubo ultorioaro
SiguranĠa in timpul luncĠionării motorului
nu oato aaigurată in toato cazurilo.
Când vindoĠi autovohiculul, inlormaĠi-l po
cumpărător privind modilicărilo aduao putorii
motorului autovohiculului. Lacă nu inlormaĠi
cumpărătorul, acoaata ar putoa conatitui o
inlracĠiuno caro oato podopaită potrivit logia-
laĠioi naĠionalo.
1ratare uIterioară a gazeIor de eçapa-
ment 8Iue1ec
®
Siatomul do trataro ultorioară a gazolor do
oçapamont 8luoJoc
©
trobuio acĠionat in com-
binaĠio cu agontul roductor Ad8luo
©
pontru a
luncĠiona coroct. Ad8luo
©
nu oato umplut in
urma intorvonĠiilor do introĠinoro. Prin
urmaro, complotaĠi cu rogularitato rozorvorul
Ad8luo
©
in timpul luncĠionării autovohiculu-
lui.
Complotaroa çi utilizaroa autovohiculului cu
Ad8luo
©
oato nocoaară pontru conlormitatoa
cu atandardolo do omiaii, liind prin urmaro, o
condiĠio a obĠinorii pormiaului do utilizaro al
autovohiculului. Pormiaul do utilizaro oato
anulat dacă autovohiculul oato utilizat lără
Ad8luo
©
. Printro conaocinĠolo logalo ao
numără çi acooa conlorm căroia utilizaroa
autovohiculului po drumuri publico nu mai
oato pormiaă.
Acoaata ar putoa conatitui o inlracĠiuno aau o
incălcaro a logialaĠioi rutioro in anumito Ġări.
Concoaiilo apocialo lăcuto lio la momontul
achiziĠioi, lio pontru a roduco coaturilo do
oxploataro, do ox. roducoroa impozitolor aau
taxolor do drum, pot li anulato rotroactiv.
Acoaată aituaĠio poato aurvoni in Ġara do
inmatricularo çi in orico altă Ġară in caro oato
utilizat autovohiculul.
Lacă rozorvorul Ad8luo
©
oato gol aau oxiată
o dolocĠiuno, lampa indicatoaro _ ao
aprindo aau clipoçto po panoul do inatru-
monto ( Pagina 1ó2). ln plua, oato indicat
un moaaj po diaplay. Putoroa motorului poato
li roduaă automat la prima opriro a autovohi-
culului. AdaptaĠi-vă atilul do conducoro in
conaocinĠă. ConducoĠi cu dooaobită pru-
donĠă. ComplotaĠi rozorvorul Ad8luo
©
cât mai
curând poaibil. Lacă oxiată o dolocĠiuno la
aiatomul do trataro ultorioară a gazolor do
oçapamont 8luoJoc
©
, aolicitaĠi vorilicaroa çi
ropararoa aa la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop.
Note privind directiveIe de montare a
caroaeriei/echipamentuIui
Vorcodoa-8onz rocomandă pioao originalo
Vorcodoa-8onz procum çi pioao do convoraio
çi accoaorii co au loat aprobato do Vorcodoa-
22 Introducere
8onz oxproaa pontru tipul roapoctiv do vohi-
cul.
Acoato pioao au loat toatato apocial pontru a
li ao atabili aiguranĠa, liabilitatoa çi gradul do
adocvaro.
Lin motivo do aiguranĠă, aolicitaĠi labri-
caroa çi montaroa do caroaorii numai in
conlormitato cu normolo do producĠio Vor-
codoa-8onz. Acoato normo do producĠio
aaigură o unitato intro çaaiu çi caroaorio çi
un nivol optim do aiguranĠă in timpul lunc-
Ġionării çi al conducorii.
Lin motivo do aiguranĠă, Vorcodoa-8onz vă
rocomandă:
=
aă nu oloctuaĠi alto modilicări la nivolul
autovohiculului
=
in cazul unor abatori do la normolo do
producĠio omologato, oato nocoaară
obĠinoroa unoi aprobări din partoa Vor-
codoa-8onz.
Lloctuaroa acoator lucrări do cătro inati-
tutolo do toataro omologato aau ca
urmaro a unor autorizaĠii olicialo nu
oxclud apariĠia do riacuri in matorio do
aiguranĠă.
Liroctivolo do montaro a caroaorioi/ochipa-
montului ao găaoac po intornot la adroaa
http://abh-inloportal.morcodoa-bonz.com.
PutoĠi obĠino inlormaĠii auplimontaro do la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
CaranĠie impIicită
AvoĠi in vodoro indicaĠiilo din acoat
manual do oxploataro pontru oporaroa
coroapunzătoaro a autovohiculului dva.,
procum çi cu priviro la poaibilolo dauno alo
autovohiculului. Launolo aaupra vohiculu-
lui dva., caro apar din cauza incălcărilor
claro alo acoator indicaĠii, nu aunt acoporito
nici do răapundoroa pontru dolocĠiuni a
Vorcodoa-8onz, nici do garanĠia pontru
autovohiculo noi, roapoctiv rulato a Laimlor
AC.
bate memorate în autovehicuI
bate privind defecĠiuniIe
vohiculul oato provăzut cu ochipamont caro
poato atoca dato din aiatomolo autovohiculu-
lui, do oxomplu dolocĠiuni caro au loat idon-
tilicato.
Acoato inlormaĠii lacilitoază diagnoaticaroa
aiatomolor autovohiculului, do oxomplu, çi
contribuio la imbunătăĠiroa continuă a produ-
aolor Vorcodoa-8onz.
Vorcodoa-8onz aro droptul do a accoaa
acoato inlormaĠii çi do a lo puno la diapoziĠia
torĠilor:
=
cu acordul propriotarului aau utilizatorului
do dropt al autovohiculului

in acopuri do diagnoaticaro a autovohi-
culului când autovohiculul oato dopanat
la un atolior do aorvico

pontru imbunătăĠiroa continuă a produ-
aolor
=
in cazul unoi aolicitări olicialo in acopuri do
aplicaro a logilor
=
pontru aoluĠionaroa aau judocaroa litigiilor
caro implică compania Vorcodoa-8onz,
companiilo aalo aliliato aau organizaĠiilo do
markoting/aaiatonĠă clionĠi.
GRoĠinoĠi că, la autovohiculolo cu ochipa-
mont tolomatic (do ox. lloot8oard) - in
luncĠio do conliguraĠio - datolo atocato pot
li do aaomonoa citito prin ochipamontul
tolomatic çi tranalorato in aodiul contral al
parcului auto, do oxomplu.
AIte diapozitive care atochează dateIe
ln luncĠio do nivolul do ochiparo, autovohicu-
lul dumnoavoaatră poato li provăzut cu aia-
tomo do comunicaĠii çi/aau divortiamont, do
ox. diapozitivo do navigaĠio, aiatomo tololo-
nico. PutoĠi atoca çi odita datolo nocoaaro in
utilizaroa acoator diapozitivo. lnlormaĠii aupli-
montaro privind utilizaroa (do ox. privind çtor-
goroa datolor) ao rogăaoac in inatrucĠiunilo do
utilizaro aoparato.
Introducere 23

24
8iguranĠa ocupanĠiIor ......................... 2ó
InatrucĠiuni de aiguranĠă generaIe .... 32
25
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă
8iguranĠa ocupanĠiIor
8iateme de retenĠie
ln caz do accidont, autovohiculul poato li
aupua unoi accolorări aau docolorări rapido.
ln timpul acoatoi accolorări aau docolorări,
ocupanĠii autovohiculului vor li proioctaĠi
cătro zona impactului. Prin urmaro, oxiată ria-
cul ca paaagorii autovohiculului aă ao
rănoaacă do părĠi din intoriorul autovohiculu-
lui aau do părĠilo autovohiculului. Scopul aia-
tomolor do rotonĠio complomontaro alo auto-
vohiculului oato do a roduco la minimum pori-
colul do răniro.
Cu toato acoatoa, conturilo do aiguranĠă çi
airbagul çolorului nu pot do rogulă provoni
rănilo provocato do obioctolo caro pătrund in
autovohicul din oxtorior.
Colo mai importanto aiatomo do rotonĠio aunt
conturilo do aiguranĠă çi aiatomolo do rotonĠio
pontru copii.
SRS (8iatomul 8uplimontar do RotonĠio) oloră
un potonĠial do protocĠio auplimontar. SRS
conată din intinzătorul conturii po partoa
çolorului çi un aiatom airbag cu o unitato do
comandă a airbagurilor çi airbagul çolorului.
Airbagul çolorului croçto gradul do protocĠio
a çolorului çi oato prin urmaro un aiatom do
rotonĠio auplimontar aloront conturii do aigu-
ranĠă. Airbagul çolorului nu inlocuioçto obli-
gaĠia do purtaro coroctă a conturii do aigu-
ranĠă in orico momont. Votivul oato dat, po
do o parto, do laptul că airbagul çolorului nu
oato doclançat in toato tipurilo do accidonto,
dooaroco doclançaroa aa in anumito aituaĠii
nu ar apori protocĠia doja olorită do o contură
do aiguranĠă coroct cuplată.
Po do altă parto, doclançaroa airbagului çolo-
rului oloră un plua do protocĠio numai dacă
contura do aiguranĠă oato purtată coroct.
Contura do aiguranĠă contribuio la monĠino-
roa çolorului in poziĠio optimă in raport cu air-
bagul. ln plua, contura do aiguranĠă provino
proioctaroa çolorului cătro zona impactului,
liind aatlol mai adocvată pontru provoniroa
rănilor. 0n caz iluatrativ ar li o coliziuno lron-
tală, do oxomplu.
AVFR1I8MFN1
Vodilicărilo aau intorvonĠiilo oloctuato inco-
roct aaupra aiatomolor do rotonĠio (conturi do
aiguranĠă, puncto do ancoraro, intinzătoaro
do contură aau airbaguri) aau aaupra cablaju-
lui lor, procum çi intorvonĠiilo aaupra altor aia-
tomo oloctronico intorconoctato, pot provoni
luncĠionaroa coroctă a aiatomolor do rotonĠio.
Airbagul aau intinzătorul do contură ar putoa
li activato nointonĠionat aau ar putoa coda in
cazul unor accidonto in caro lorĠa do docolo-
raro oato auliciontă pontru a lo doclança. Lin
acoat motiv, nu aducoĠi nicio modilicaro aia-
tomolor do rotonĠio.
Centuri de aiguranĠă
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Airbagurilo oloră un plua do protocĠio. Airba-
gurilo nu conatituio inaă aub nicio lormă un
inlocuitor pontru conturilo do aiguranĠă. Pon-
tru a roduco riacul do răni gravo aau chiar
latalo, aaiguraĠi-vă că toĠi paaagorii autovohi-
culului, çi mai aloa lomoilo inaărcinato, çi-au
cuplat contura do aiguranĠă coroct, că au
adoptat o poziĠio vorticală normală çi că acau-
nul oato poziĠionat aproapo vortical.
AVFR1I8MFN1
Lacă nu purtaĠi contura do aiguranĠă coroct
aau dacă nu o cuplaĠi coroct in catarama aa
do blocaro, contura do aiguranĠă nu içi poato
indoplini luncĠia do protocĠio provăzută. Aat-
lol, pot rozulta răni gravo aau chiar latalo. Lin
acoat motiv, aaiguraĠi-vă că toĠi ocupanĠii - çi
mai aloa lomoilo inaărcinato- poartă intot-
doauna conturilo do aiguranĠă coroct in lio-
caro călătorio.
AaiguraĠi-vă că contura:
2ó 8iguranĠa ocupanĠiIor
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă
=
vă travoraoază polviaul cât mai joa poaibil,
mai oxact, poato çolduri, çi nu poato abdo-
mon
=
oato atrânaă po corp
=
nu oato răaucită
=
vă travoraoază mijlocul umărului
=
nu oato trocută poato gât aau po aub braĠ
=
oato atrânaă bino poato çolduri prin trago-
roa in aua a aocĠiunii pontru umăr
lu lixaĠi niciodată obiocto cu ajutorul conturii
do aiguranĠă dacă acoaata oato utilizată do
unul dintro paaagorii autovohiculului.
LvitaĠi purtaroa do haino voluminoaao (do
oxomplu, haino do iarnă).
lu trocoĠi contura do aiguranĠă poato obiocto
lragilo aau aacuĠito, mai aloa dacă acoatoa
aunt amplaaato po aau in imbrăcăminto, do
oxomplu poato ocholari, inatrumonto do acria,
choi otc. Contura ao poato rupo, iar in cazul
unui accidont paaagorii autovohiculului pot
aulori loziuni.
Contura do aiguranĠă trobuio purtată numai
do o aingură poraoană la un momont dat.
Copiii nu trobuio aă călătoroaacă niciodată in
braĠolo altui paaagor. RotonĠia acoatora nu
mai oato poaibilă in cazul achimbărilor bruçto
do dirocĠio, al lrânării putornico aau al unui
accidont. Acoaata poato provoca răniroa
gravă a copilului aau a altor ocupanĠi ai auto-
vohiculului in caz do lrânaro bruacă aau chiar
răni latalo in caz do accidont.
Poraoanolo cu inălĠimoa aub 1,6u m çi copiii
aub doiaprozoco ani nu pot purta contura do
aiguranĠă. Lin acoat motiv, aaiguraĠi-i po
acoçti ocupanĠi in aiatomo do rotonĠio apo-
cialo çi adocvato inatalato po un acaun adoc-
vat. RoapoctaĠi intotdoauna inatrucĠiunilo do
inatalaro alo labricantului aiatomului do aigu-
ranĠă pontru copii.
AVFR1I8MFN1
Contura do aiguranĠă poato olori gradul do
protocĠio provăzut numai dacă apătarul oato
poziĠionat aproapo vortical çi ocupantul ată
dropt. LvitaĠi poziĠiilo acaunului caro nu por-
mit trocoroa coroctă a conturii do aiguranĠă.
Lin acoat motiv, poziĠionaĠi apătarul cât mai
vortical poaibil. lu conducoĠi niciodată cu
apătarul inclinat proa in apato.
PericoI de rănire
Contura do aiguranĠă nu mai poato luncĠiona
coroct dacă banda conturii do aiguranĠă aau
catarama do blocaro aunt murdaro aau doto-
riorato. VonĠinoĠi banda conturii do aiguranĠă
çi catarama do blocaro curato, in caz contrar
noliind poaibilă lixaroa coroctă a limbii contu-
rii.
vorilicaĠi poriodic conturilo do aiguranĠă pon-
tru a vă aaigura că acoatoa:
=
nu aunt dotoriorato
=
nu au loat trocuto poato margini aacuĠito
=
nu aunt prinao intro divorao obiocto.
ln caz contrar, contura do aiguranĠă a-ar putoa
rupo in timpul producorii unui accidont. Lato
poaibilă răniroa gravă aau latală a dumnoa-
voaatră aau a altor poraoano.
vorilicaĠi conturilo dotoriorato aau aupraaoli-
citato in timpul unui accidont çi olomontolo do
lixaro alo conturii.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă ca, din motivo
do aiguranĠă, aă utilizaĠi numai conturi do aigu-
ranĠă autorizato do Vorcodoa-8onz in mod
apocial pontru autovohiculul dumnoavoaatră.
Conturilo do aiguranĠă çi aiatomolo do roton-
Ġio pontru copii aunt colo mai olicionto mij-
loaco do limitaro a doplaaării paaagorilor in
ovontualitatoa unui accidont. Acoat lucru
roduco riacul ca paaagorii din autovohicul aă
ao lovoaacă do părĠilo allato in intoriorul auto-
vohiculului.
GVulto Ġări diapun do o logialaĠio privind
utilizaroa conturilor do aiguranĠă çi a aiato-
molor do rotonĠio pontru copii. RoapoctaĠi
logilo çi roglomontărilo aloronto in vigoaro
la nivol naĠional.
8iguranĠa ocupanĠiIor 27
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă

Fixarea centurii de aiguranĠă
Pentru a fixa centura de aiguranĠă: tra-
goĠi contura lără a lorĠa din intinzător çi
ghidaĠi-o poato umăr.
lixaĠi limba conturii @ in catarama do blo-
caro _.
JragoĠi aocĠiunoa do umăr in aua pontru a
atrângo contura po corp.
Lacă aituaĠia o coro, roglaĠi contura do
aiguranĠă la inălĠimoa coroapunzătoaro.
Pentru a eIibera centura de aiguranĠă:
apăaaĠi butonul do oliboraro @ do po cata-
rama do blocaro _.
AvertiamentuI privind centura de aigu-
ranĠă
Lacă contura do aiguranĠă pontru acaunul
çolorului nu oato lixată, iar motorul oato por-
nit, ao audo un aunot do avortizaro timp do
aproximativ cinci aocundo.
8R8 (8iatemuI aupIimentar de reten-
Ġie)
Note importante privind aiguranĠa
SRS (8iatomul 8uplimontar do RotonĠio)
conată dintr-un intinzător pontru contura do
aiguranĠă po partoa çolorului çi aiatomul do
airbaguri cu unitatoa do comandă a airbagu-
rilor çi airbagul çolorului.
lntinzătoarolo do contură çi aiatomolo do air-
bag aunt articolo do ochipamont opĠional,
noliind prin urmaro montato la liocaro auto-
vohicul.
AVFR1I8MFN1
Lacă _ aparo po diaplay, a aurvonit o
dolocĠiuno. Siatomolo individualo pot li
doclançato accidontal aau pot rămâno nodo-
clançato in cazul unui accidont cu o docolo-
raro putornică a autovohiculului.
ln acoat caz, aolicitaĠi imodiat vorilicaroa çi
ropararoa aiatomului SRS la un atolior do apo-
cialitato autorizat caro diapuno do cunoçtin-
Ġolo do apocialitato çi inatrumontolo nocoaaro
oloctuării intorvonĠiilor roapoctivo. Vorcodoa-
8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sor-
vico Vorcodoa-8onz in acoat acop.
Joato intorvonĠiilo importanto logato do aigu-
ranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă trobuio
oloctuato la un atolior do apocialitato autori-
zat.
becIançarea întinzătoruIui de centură çi
a airbaguIui çoferuIui
ln caz do coliziuno, unitatoa do comandă a
airbagurilor ovaluoază dato lizico importanto
aloronto docolorării aau accolorării autovohi-
culului in prima lază a coliziunii, cum ar li:
=
durată
=
dirocĠio
=
lorĠă
Loclançaroa airbagului çolorului dopindo do
divorçi lactori. Printro acoçti lactori ao
numără: lorĠa do docoloraro aau accoloraro
iniĠială, durata çi dirocĠia do accoloraro aau
docoloraro.
Locoloraroa aau accoloraroa autovohiculului
çi dirocĠia lorĠoi aunt in principiu dotorminato
do:
=
diatribuĠia lorĠolor in timpul coliziunii
=
unghiul coliziunii
=
caractoriaticilo do dolormaro alo autovohi-
culului
=
caractoriaticilo obioctului do caro a-a cioc-
nit autovohiculul, do ox. colălalt autovohi-
cul
28 8iguranĠa ocupanĠiIor
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă
lactorii caro pot li obaorvaĠi çi măauraĠi după
impact nu au nicio inlluonĠă hotărâtoaro aau-
pra doclançării airbagului, noindicând doclan-
çaroa.
Autovohiculul poato aulori dolormări do pro-
porĠii chiar çi lără ca airbagul çolorului aă lio
doclançat. Acoaată alirmaĠio oato valabilă
dacă aunt aloctato do coliziuno numai părĠi
loarto uçor dolormabilo alo autovohiculului çi
pragul do docoloraro nocoaar nu oato atina.
Po do altă parto, airbagurilo pot li doclançato
çi dacă autovohiculul prozintă numai
dolormări minoro. Acoaată aituaĠio poato aur-
voni, do oxomplu, dacă pioaolo rigido din auto-
vohicul procum lonjoroanolo aunt aloctato do
impact çi docoloraroa autovohiculului
dopăçoçto pragul prodotorminat.
GAirbagul çolorului nu oato doclançat la
toato tipurilo do accidonto. SRS oato con-
trolat printr-un aiatom complox do aonzori
çi logică do ovaluaro.
Întinzătoare de centură
ln caz do impact, intinzătorul conturii atrângo
contura, trăgând-o aproapo do corp. _ va
li indicat po diaplay.
Glntinzătorul conturii nu poato avoa rolul do
componaaro pontru o poziĠio incoroctă a
acaunului aau o contură do aiguranĠă pur-
tată incoroct.
lntinzătorul conturii do aiguranĠă nu il trago
po çolor inapoi po apătar.
lntinzătorul conturii do aiguranĠă ao poato
doclança dacă:
=
choia oato rotită in poziĠia do conducoro din
comutatorul do contact.( Pagina 1ó7)
=
aiatomolo do rotonĠio aunt luncĠionalo.
=
contura do aiguranĠă a çolorului oato
cuplată in catarama aa do blocaro.
=
ln cazul unor impacturi lrontalo çi poato-
rioaro, autovohiculul docoloroază aau acco-
loroază rapid in aona longitudinal la primolo
lazo alo impactului.
Lacă ao doclançoază intinzătorul conturii, voĠi
auzi un zgomot do oxplozio çi oato poaibil aă
ao dogajozo o pulboro lină. Lgomotul do
oxplozio nu vă va alocta auzul, iar pulboroa nu
conatituio un poricol pontru aănătato. _
va li indicat po diaplay.
AVFR1I8MFN1
Lacă a-a doclançat un intinzător do contură,
aolicitaĠi inlocuiroa aa la un atolior do apocia-
litato autorizat co diapuno do cunoçtinĠolo do
apocialitato çi inatrumontolo nocoaaro pontru
a oloctua intorvonĠia aolicitată. Vorcodoa-
8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sor-
vico Vorcodoa-8onz in acoat acop.
Joato intorvonĠiilo importanto logato do aigu-
ranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă trobuio
oloctuato la un atolior do apocialitato autori-
zat.
RoapoctaĠi normolo do aiguranĠă privind oli-
minaroa intinzătoarolor do contură. Acoato
normo pot li obĠinuto do la orico Contru do
Sorvico Vorcodoa-8onz.
8iatem de airbaguri
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Pontru a roduco poricolul do răni gravo aau
chiar latalo in cazul unui accidont cu o rată do
docoloraro ridicată, do ox. din cauza
doclançării airbagului in docura do câtova mili-
aocundo aau a lrânării bruçto, trobuio aă roa-
poctaĠi următoarolo indicaĠii:
=
çolorul trobuio aă aoloctozo o poziĠio a
acaunului caro aă pormită conturii do aigu-
ranĠă aă lio purtată coroct çi caro aă ao allo
cât mai doparto do airbag poaibil. PoziĠia
acaunului trobuio aă ii pormită çolorului aă
conducă autovohiculul in aiguranĠă. 8raĠolo
çolorului trobuio aă lio uçor indoito când
Ġino volanul. LiatanĠa do la acaunul çoloru-
lui la podalo trobuio aă ii pormită çolorului
aă lo apoao complot.
=
paaagorii autovohiculului trobuio aă poarto
morou conturilo do aiguranĠă coroa-
8iguranĠa ocupanĠiIor 29
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă

punzător, iar apătarul trobuio aă lio roglat
cât mai vortical poaibil. Capul trobuio aă ao
poată aprijini po totioră aproximativ la nivo-
lul ochilor.
=
poziĠionaĠi acaunul inaoĠitorului çolorului
cât mai in apato poaibil, mai aloa dacă po
acoat acaun atau çi copii, acoçtia liind lixaĠi
intr-un aiatom do rotonĠio pontru copii
inatalat po acoata.
=
nu vă intindoĠi inainto, do ox. poato porĠiu-
noa contrală capitonată a volanului, mai
aloa când autovohiculul oato in miçcaro.
=
nu vă punoĠi picioarolo po plança do bord.
=
VanovraĠi volanul numai do coroană. Aat-
lol, pormitoĠi umllaroa complotă a airbagu-
lui. ln cazul in caro manovraĠi volanul având
mâinilo po diamotrul intorn al volanului
oxiată riacul do a vă răni in ovontualitatoa
doclançării airbagului.
=
nu vă aprijiniĠi do portioră când vă allaĠi in
intoriorul autovohiculului.
=
nu açozaĠi obiocto po airbag aau intro air-
bag çi çolor.
Lin cauza vitozoi ridicato do doclançaro a air-
bagului, poricolul do răniro provocat prin
doclançaroa airbagului nu poato li complot
oliminat.
RoapoctaĠi normolo do aiguranĠă privind oli-
minaroa unităĠilor airbag. Acoato normo pot li
obĠinuto do la orico Contru do Sorvico Vor-
codoa-8onz.
becIançarea airbaguIui
Airbagul çolorului ao umllă in câtova miliao-
cundo. _ va li indicat po diaplay.
Lacă ao doclançoază airbagul çolorului, voĠi
auzi un zgomot putornic çi oato poaibil aă ao
dogajozo o pulboro lină. Lgomotul do oxplozio
nu vă va alocta auzul, iar pulboroa nu conati-
tuio un poricol pontru aănătato.
Airbagul umllat al çolorului incotinoçto çi
roduco mobilitatoa çolorului.
Airbagul çolorului oato proioctat in aça lol
incât lorĠolo caro acĠionoază aaupra capului
çi corpului çolorului aă lio roduao la contactul
cu airbagul umllat. Lin airbagul umllat al çolo-
rului ao oliboroază o cantitato do gaz liorbinto.
Airbagul çolorului oato prin urmaro doproau-
rizat după un accidont.
AVFR1I8MFN1
lmodiat după doclançaroa airbagului çoloru-
lui, părĠilo compononto alo acoatuia aunt lior-
binĠi. Lacă atingoĠi acoato compononto, oato
poaibil aă auloriĠi arauri.
Lupă co a-a doclançat un airbag al çolorului,
trobuio aă aolicitaĠi inlocuiroa aa la un atolior
do apocialitato autorizat co diapuno do cunoç-
tinĠolo do apocialitato çi inatrumontolo noco-
aaro pontru a oloctua intorvonĠia nocoaară.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop.
Joato intorvonĠiilo importanto logato do aigu-
ranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă trobuio
oloctuato la un atolior do apocialitato autori-
zat.
AVFR1I8MFN1
ln timpul umllării unui airbag oato oliborată o
cantitato mică do pral. Pralul nu oato in gono-
ral poriculoa pontru aănătato çi nu indică pro-
zonĠa unui incondiu in autovohicul. Pralul
poato provoca problomo do roapiraĠio po tor-
mon acurt la poraoanolo cu aatm aau alto pro-
blomo roapiratorii. Pontru a ovita roapiraĠia
dilicilă, părăaiĠi imodiat autovohiculul dacă
putoĠi laco acoat lucru in aiguranĠă aau doa-
chidoĠi goamul pontru a pormito aorului curat
aă intro in intorior.
AirbaguI çoferuIui
Airbagul çolorului aro ca acop roducoroa pori-
colului do răniro a çolorului la nivolul capului
çi toracolui.
Lacă aiatomul atabiloçto că doclançaroa air-
bagului poato olori un plua do protocĠio laĠă
do coa olorită do contura do aiguranĠă, ao
doclançoază airbagul çolorului. Printro acoçti
lactori ao numără: lorĠa do docoloraro aau
accoloraro iniĠială, durata çi dirocĠia do acco-
loraro aau docoloraro.
30 8iguranĠa ocupanĠiIor
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă
Airbagul çolorului oato amplaaat in aocĠiunoa
contrală a volanului. Acoata ao umllă in laĠa
volanului.
PrezenĠa copiiIor Ia bord
ln cazul in caro călătoroçto çi un copil in auto-
vohicul, aaiguraĠi-l cu ajutorul unui aiatom do
rotonĠio pontru copii univoraal adocvat pontru
vârata çi dimonaiunilo copilului. AaiguraĠi-vă
că contura do aiguranĠă a copilului oato intot-
doauna cuplată coroct când autovohiculul
oato in miçcaro.
PutoĠi obĠino aiatomo do rotonĠio pontru copii
çi inlormaĠii doapro aiatomul do rotonĠio pon-
tru copii coroct do la orico Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz.
Siatomolo do rotonĠio pontru copii din cato-
goria ,univoraală" pot li rocunoacuto după
otichota lor do omologaro portocalio.
Ltichotă do omologaro po aiatomul do rotonĠio pon-
tru copii (oxomplu)
AVFR1I8MFN1
lu lăaaĠi copiii noaupravoghoaĠi in autovohi-
cul chiar dacă aunt lixaĠi intr-un aiatom do
rotonĠio pontru copii. Acoçtia a-ar putoa:
=
răni in anumito părĠi alo autovohiculului
=
ar putoa doachido uçilo, rănindu-ao çi
rănindu-i po alĠii in conaocinĠă. Acoçtia a-ar
putoa răni când ioa din autovohicul aau ar
putoa li răniĠi do un autovohicul in trocoro.
=
răni grav aau chiar latal in urma oxpunorii
prolungito la căldură aau lrig intona
=
aulori răni gravo dacă ar cădoa din cabină,
din cauza inălĠimii do la aol
lu oxpunoĠi aiatomul do rotonĠio pontru copii
luminii dirocto a aoarolui. Anumito părĠi din
aiatomul do aiguranĠă pontru copii a-ar putoa
incălzi, çi copilul ar putoa aulori arauri din
cauza lor.
AVFR1I8MFN1
Pontru a roduco riacul do răni gravo aau chiar
latalo aulorito do copil in caz do accidont, lrâ-
naro aau achimbaro rapidă a dirocĠioi do
doplaaaro:
=
intotdoauna aaiguraĠi copiii cu inălĠimoa
aub 1,6u m çi vârata aub 12 ani intr-un aia-
tom do rotonĠio pontru copii inatalat po un
acaun do vohicul adocvat, dooaroco contu-
rilo do aiguranĠă nu aunt concoputo pontru
paaagori cu acoato dimonaiuni.
=
nu pormitoĠi ca un copil aă lio Ġinut in braĠo
do un paaagor din autovohicul. lorĠolo
gonorato in caz do accidont, lrânaro bruacă
aau achimbaro bruacă a dirocĠioi lac impo-
aibilă Ġinoroa lormă a unui copil. Copilul ar
putoa li proioctat in intoriorul autovohicu-
lului, aulorind răni gravo aau chiar latalo.
=
toĠi paaagorii din autovohicul trobuio aă
aibă intotdoauna contura do aiguranĠă
coroct ataçată.
AVFR1I2ARF
Lacă utilizaĠi un diapozitiv do roĠinoro pontru
copii oriontat inainto po acaunul inaoĠitorului,
roglaĠi obligatoriu acaunul inaoĠitorului in
poziĠia maximă apato
ln cazul in caro aiatomul do ancoraro pontru
copii nu oato coroct lixat, la un accidont, o lrâ-
naro aau o achimbaro bruacă do dirocĠio, copi-
lul poato li proioctat çi ao poato accidonta
grav aau chiar mortal, atât po aino cât çi po
coilalĠi ocupanĠi ai autovohiculului.
Lo acooa nu intorcalaĠi niciodată alto obiocto,
ca do ox. porno, aub diapozitivul do roĠinoro
pontru copii. lntroaga aupralaĠă do aprijin
8iguranĠa ocupanĠiIor 31
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă

a aiatomului do roĠinoro pontru copii trobuio
aă atoa in pormanonĠă in contact cu aupralaĠa
do açozaro a acaunului.
La lixaroa aiatomului do ancoraro pontru copii
roapoctaĠi inatrucĠiunilo do montaro alo pro-
ducătorului acoatuia.
Siatomolo do roĠinoro pontru copii nu trobuio
utilizato lără huaa originală provăzută din
labricaĠio. Lacă huaolo ao uzoază, inlocuiĠi-lo
tot cu unolo originalo.
AVFR1I2ARF
Lacă aiatomul do roĠinoro pontru copii aau
aiatomul acoatuia do prindoro au loat doja
dotoriorato aau aloctato cu ocazia unui acci-
dont antorior, oato poaibil ca in cazul unui nou
accidont, a unoi lrânări violonto aau a unoi
achimbări bruçto do dirocĠio, copilul lixat in
continuaro in acoata aă lio accidontat grav aau
chiar mortal.
Lo acooa, dacă aiatomolo do roĠinoro pontru
copii çi olomontolo do prindoro alo acoatora
au loat dotoriorato aau aolicitato cu ocazia
unui accidont antorior, ducoĠi-lo la un atolior
apocializat, caro diapuno do aculolo çi do
cunoçtinĠolo adocvato pontru lucrărilo noco-
aaro, in acopul do a lo vorilica çi, dacă oato
nocoaar, do a lo inlocui.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
InatrucĠiuni de aiguranĠă generaIe
Ftichetă autocoIantă
Lxiată divorao autoadozivo do avortiamont
lixato po autovohicul. Scopul lor oato do a vă
laco po dumnoavoaatră çi po alĠii aă conçtion-
tizaĠi divoraolo riacuri.
AVFR1I2ARF
lu dozlipiĠi nicio otichotă autocolantă cu indi-
caĠii do avortizaro.
Lacă dozlipiĠi otichoto autocolanto cu indica-
Ġii do avortizaro, oato poaibil ca dva. aau alto
poraoano aă nu vă daĠi aoama do anumito
poricolo. Ca urmaro, vă putoĠi răni aau putoĠi
contribui la accidontaroa altor poraoano.
Marca|e de contur
Varcajolo do contur aunt impuao prin logo
pontru autovohiculo cu următoarolo caroaorii:
=
platlormă
=
baaculantă
=
domontabilă
Ca çolor, dumnoavoaatră auntoĠi col roapon-
aabil do monĠinoroa marcajolor do contur in
ataro bună.
Varcajolo do contur nu trobuio aă lio dotorio-
rato aau acoaao. SolicitaĠi inlocuiroa imodiată
a marcajolor do contur la un atolior do apo-
cialitato. Vorcodoa-8onz rocomandă aă utili-
zaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in
acoat acop.
MateriaIe pericuIoaae
AVFR1I2ARF
lu dopozitaĠi çi nu tranaportaĠi in cabină
matorialo dăunătoaro aănătăĠii aau caro pot
roacĠiona chimic in mod violont. Chiar dacă
rocipionĠii aunt inchiçi, pot apăroa acurgori do
gazo aau lichido.
Pot li aloctato nogativ capacitatoa do con-
contraro po timpul conducorii çi aănătatoa. ln
alară do acoaata, pot li dotoriorato compo-
nonto oloctrico (do oxomplu unităĠi do
comandă çi conoxiuni). Lin acoaată cauză pot
aparo dolocĠiuni do luncĠionaro, acoatori din
luncĠiuno a unor aiatomo aau acurt-circuito,
co ar putoa doclança un incondiu.
PutoĠi aatlol produco un accidont çi vă putoĠi
răni aau poriclita po dva. aau alto poraoano.
32 InatrucĠiuni de aiguranĠă generaIe
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă
SubatanĠolo caro conatituio un poricol pontru
aănătato aau caro dau roacĠii agroaivo, do
oxomplu:
=
aolvonĠii
=
carburanĠii
=
uloiurilo
=
unaorilo
=
agonĠii do curăĠaro
=
acizii
InatrucĠiuni de aiguranĠă generaIe 33
8
i
g
u
r
a
n
Ġ
ă

34
Vedere din exterior ............................. 3ó
PoatuI de conducere ........................... 38
Panou de inatrumente ........................ 39
Panouri de comutatoare ..................... 41
Comutator mixt ................................... 44
Manetă muItifuncĠionaIă .................... 45
35
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Vedere din exterior
FuncĠia Pagina
_
Jrapă gliaantă 67
Plalon pop-up 68
Jrapă 69
@
Lozaburiroa parbrizului 1u9
lncălziro parbriz 89
@
çtorgătoaro do parbriz 87
_
Jrapă do introĠinoro 299
Puncto do introĠinoro aub
trapa do introĠinoro. 299
Comutator pompă do incli-
naro (unitato oloctrohidrau-
lică do inclinaro cabină) 218
_
Porniroa luminilor 72
Roglaro inălĠimo laruri 74
lnlocuiroa bocurilor 8u
_
Jroaptă rabatabilă 292
_
Choară do cuplaro laĠă 229
@
Racord umploro 228
@
lntraro çi ioçiro 64
FuncĠia Pagina
@
Pompă do inclinaro
0nitato do inclinaro cabină
mocanohidraulică 21ó
0nitato do inclinaro cabină
oloctrohidraulică 218
_
Rozorvoaro do carburant çi
Ad8luo
©
266
@
Cală do roată 214
@
Comutator 0PRlRL LL
0RCLlğĂ (l0J-A0S) 89
@
Loachidoro çi inchidoro
Siatom do inchidoro 48
Portioro 64
Coamuri latoralo 66
@
Roglaroa oglinzilor oxto-
rioaro 72
Activaroa/dozactivaroa
incălzirii oglinzii 72
3ó Vedere din exterior
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
FuncĠia Pagina
@
0tilizaroa autobaaculantoi 277
@
Conoxiuni (cabluri çi con-
ducto do aor comprimat) 2ó1
@
Caractoriatică do avortizaro
mora inapoi 262
_
8ară antiincaatraro dolor-
mabilă 244
8ară antiincaatraro dolor-
mabilă - autobaaculantă cu
auaponaio pnoumatică 246
@
Cuplă romorcă/aomiro-
morcă 26ó
Cuplă romorcă pontru
romorci cu punto contrală 267
Cuplaro 268
Locuplaro 2óu
FuncĠia Pagina
@
Racord cuplă duomatic 2ó1
@
RoĠi çi pnouri 248
Proaiuno pnou 261
@
lncărcaroa aiatomului do
aor comprimat 228
vorilicaroa proaiunii do ali-
montaro 121
vorilicaroa acăpărilor din
aiatomul do lrânaro cu aor
comprimat 172
@
8atorii 2u2
@
Vânoro do prindoro çi
tropto 292
Vedere din exterior 37
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
PoatuI de conducere
FuncĠia Pagina
_
Comutator do lumini 72
Control inălĠimo laruri 74
@
volan multiluncĠional 122
@
Panou do inatrumonto 4u
_
Panouri do comutatoaro po
panoul do inatrumonto 41
_
Panou control climatizaro 1u4
_
Soclul tololonului mobil 1u1
_
Camoră SPA (AaiatonĠă
pontru monĠinoroa bonzii
do rularo Jolligont
©
) 22ó
@
Sonzorul do ploaio/lumină 88
@
0rilicii do vontilaĠio 1u8
@
Panou do comutatoaro po
panoul do inatrumonto con-
tral 41
FuncĠia Pagina
_
Prizo (12 v/24 v) 9u
@
Scrumioră 91
@
Suport pontru pahar 97
@
Panou do comutatoaro:
Cutio do tranalor 221
8locaro diloronĠial 219
@
Siatom do cuplaro a trana-
miaioi (manotă achimbător
do vitozo aau unitato do
cuplaro a vitozolor) 182
@
lrână do parcaro 177
@
Vanotă multiluncĠională 46
@
Roglaro volan 72
_
Panou do comutatoaro
lămpi auplimontaro 41
@
Comutator mixt 44
38 PoatuI de conducere
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Panou de inatrumente
Afiça|e çi comenzi
FuncĠia Pagina
_
vitozomotru
@
Liaplay 122
@
Juromotru 118
_
livol do carburant 119
_
livol Ad8luo
©
119
_
_ 8uton pontru roaota-
roa contorului do rulaj par-
Ġial 121
_
_ 8uton pontru conlir-
maroa citirii moaajolor do
po diaplay 128
FuncĠia Pagina
@
€ 8uton do roaotaro (cal-
culator do bord) 298
@
_ 8uton pontru atonua-
roa iluminării inatrumonto-
lor
@
_ 8uton pontru amplili-
caroa iluminării inatrumon-
tolor
_
Proaiuno do alimontaro
pontru circuitul do lrânaro 1
aau 2 121
Panou de inatrumente 39
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Lămpi indicatoare
FuncĠia Pagina
_
Somnalizatoaro do dirocĠio 7ó
@
Lămpi indicatoare
_ laruri pontru lază lungă 7ó
Y lrână continuă 18u
$ lrână do parcaro 177
{ lrână opriro lrocvontă 179
K 8locaroa inclinării cabinoi 17u
_ ASR (controlul dorapării la
accoloraro) 217
_ SR (control al atabilităĠii
Jolligont
©
) 218
Z lrână continuă 18u
_ Liagnoaticaro motor 1ó2
( AaiatonĠă porniro la roco 221
× SPA (Aaiatont pontru mon-
Ġinoroa bonzii do rularo Jol-
ligont
©
) 22ó
FuncĠia Pagina
[ wSK (ambroiaj convortizor
do cuplu) 21ó
[ JK (ambroiaj hidraulic) 216
liltru do uloi hidraulic (SLJ) 2u2
Ø
Punto purtătoaro Jolligont
©
242
] Siatom Pill Poldor (anti-alu-
nocaro in pantă) 179
_ 8aaculantă 22u
_ Payon do incărcaro
_ Aor condiĠionat auxiliar 11u
@
Lampă SJ0P 14u
_
_laruri pontru lază
acurtă 72
_
Proaiuno do alimontaro a
circuitului do lrânaroa 121
_
Proaiuno do alimontaro a
circuitului do lrânaro_ 121
40 Panou de inatrumente
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Panouri de comutatoare
PoatuI de conducere
FuncĠia Pagina
_
Loaaupra parbrizului
_Loachido jaluzololo
do po partoa atângă
_lnchido jaluzololo do
po partoa atângă
_Loachido jaluzololo
do po partoa droaptă
_lnchido jaluzololo do
po partoa droaptă
_8locaro trapă gli-
aantă
6u
_Loachido trapa gli-
aantă/plalonul pop-
up
67
_lnchido trapa gli-
aantă/plalonul pop-
up
67
_lluminaro intorioară
77
_Lampă do loctură
çolor
78
FuncĠia Pagina
_Lumină do noapto
78
_lluminaro ambiantă
79
_lără iluminaro into-
rioară când uça a-a
doachia
77
_lncălziro auxiliară
111
_Voniul do lanaaro
rapidă Aux`ar,
|ea!n_
¹1nca`zre auxњ
`ara)
112
@
Lămpi auplimontaro
_Lampă zonă do lucru
(ao atingo automat
după porniroa do po
loc)
_Siatom curăĠaro
laruri
88
_lluminaro comparti-
mont do incărcaro
Panouri de comutatoare 41
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
FuncĠia Pagina
_lar
@
Panou do inatrumonto
tA8S (aiatom anti-blo-
caro la lrânaro)
174
ãASR (controlul
dorapării la accolo-
raro)
217
äSR (control al atabi-
lităĠii Jolligont
©
)
218
uPoziĠio do conducoro
ridicată
227
èAaiatonĠă la porniro
241
åPunto purtătoaro
242
åPunto conducătoaro
241
ØLirocĠio auxiliară
(punto purtătoaro
Jolligont
©
)
242
_A8A (Siatom do aaia-
taro la lrânaro activ)
22u
|lR (control nivol Jol-
ligont
©
): SJ0P
227
ÛlR (control nivol Jol-
ligont
©
): poziĠio do
conducoro
227
×SPA (Aaiatont pontru
monĠinoroa bonzii do
rularo Jolligont
©
)
22ó
_JuraĠio conatantă
motor
274
1Priză do putoro
274
_Comutator gonoral
pontru aiatomul
oloctrohidraulic do
inclinaro a cabinoi
218
_Climatizaroa aorului
1u4
_Aor condiĠionat
(control climatizaro
automată)
1u4
FuncĠia Pagina
_lncălziro auxiliară
111
_Voniul do lanaaro
rapidă Aux`ar,
|ea!n_
¹1nca`zre auxњ
`ara)
112
_lncarcă acumulato-
rul do rolrigoront al
aiatomului do aor
condiĠionat
11u
_lrigidor
÷Vod Powor
2u4
_
Vod Powor oll-road
(autovohiculo pontru
çantior)
2u4
ĂVod LcoRoll
2u6
öVod manovraro
2uó
lVod do oliboraro a
autovohiculului
impotmolit
2u7
ĀCroçto toloranĠa la
vitoză
226
āScado toloranĠa la
vitoză
226
_Priză do 12 v
9u
_Claxon tip goarnă/
claxon aimplu
91
_Somnalizatoaro do
avario
]Siatom Pill Poldor
(anti-alunocaro in
pantă)
179
dSoloctoază cutia do
tranalor in poziĠia
on-road
221
@Soloctoază cutia do
tranalor in poziĠia
oll-road
221
b8locaro diloronĠial
219
42 Panouri de comutatoare
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
FuncĠia Pagina
_
Panou do inatrumonto con-
tral
_AJA
6u
_Alarmă do panică
61
_lncălziro parbriz
_0PRlRL LL
0RCLlğĂ
89
_Payon do incărcaro,
conaultaĠi inatrucĠiu-
nilo do luncĠionaro
aoparato
{lrână opriro lroc-
vontă
179
À lluminaroa atoloi
Vorcodoa
79
OCaractoriatică do
avortizaro mora ina-
poi
262
_
Portioră çolor
Rogloază oglinda oxtorioară 72
_0glindă oxtorioară,
atânga
72
_0glindă oxtorioară,
droapta
72
_lncălziro oglindă
72
_Loachido goamul
latoral droapta
66
_lnchido goamul lato-
ral droapta
66
FuncĠia Pagina
_Loachido goamul
latoral do po partoa
atângă
66
_lnchido goamul lato-
ral do po partoa
atângă
66
_Loblochoază portio-
rolo contralizat din
intorior
49
_8lochoază portiorolo
contralizat din into-
rior
49
_
Panou do comutatoaro pon-
tru incălziro/aor condiĠio-
nat 1u4
_
Portioră inaoĠitor çolor
_Loachido goamul
latoral droapta
66
_lnchido goamul lato-
ral droapta
66
_Loblochoază portio-
rolo contralizat din
intorior
49
_8lochoază portiorolo
contralizat din into-
rior
49
_lluminaro intorioară
77
_Lampă do loctură
paaagor
78
Panouri de comutatoare 43
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Cuçetă
FuncĠia Pagina
_
Lampă do loctură, cuçotă 77
@ _lncălziro auxiliară
111
_AcĠionoază ochipa-
montul audio
99
_AcĠionoază ochipa-
montul audio
99
_Loachido trapa gli-
aantă/plalonul pop-
up
67,
68
_lnchido trapa gli-
aantă/plalonul pop-
up
67,
68
_lluminaro intorioară
77
_0proçto iluminaroa
intorioară
77
@
Aor condiĠionat auxiliar 11u
Coaa cu luncĠio do alarmă 92
Comutator mixt
FuncĠia Pagina
_
larurilo pontru lază lungă
oprito (când larurilo pontru
lază acurtă aunt pornito) 7ó
@
larurilo pontru lază lungă
pornito (când larurilo pon-
tru lază acurtă aunt pornito) 7ó
@
Claxon optic/llaah 7ó
_
Somnalizator do dirocĠio,
droapta 7ó
_
Somnalizator do dirocĠio,
atânga 7ó
_
Claxon
_
çtorgătoaro do parbriz 87
@
Siatom apălător do parbriz 88
44 Comutator mixt
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă
Manetă muItifuncĠionaIă
FuncĠia Pagina
lrână continuă 18u
JuraĠio do ralanti 222
Limitator do vitoză 224
Control croazioră 226
Control diatanĠă Jolligont
©
227
_
Văroçto turaĠia do ralanti
Croçto vitoza: control croa-
zioră, limitator do vitoză,
control diatanĠă Jolligont
©
@
Roduco turaĠia do ralanti
Roduco vitoza: control
croazioră, limitator do
vitoză, control diatanĠă Jol-
ligont
©
@
Activoază lrâna continuă
_
Lozactivoază: control croa-
zioră, limitator do vitoză,
control diatanĠă Jolligont
©
,
croçtoroa turaĠioi do ralanti
FuncĠia Pagina
_
Soloctoază aiatomul do
aaiataro a conducorii: limi-
tator do vitoză aau control
croazioră
_
Autovohiculo cu control dia-
tanĠă Jolligont
©
: modilică
diatanĠa apocilicată laĠă do
autovohiculul din laĠă
Manetă muItifuncĠionaIă 45
P
r
e
z
e
n
t
a
r
e

g
e
n
e
r
a
I
ă

8iatem de închidere ............................ 48
Portiere ................................................ 54
Ceamuri IateraIe ................................. 55
PaviIion ................................................ 57
47
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
8iatem de închidere
Cheia autovehicuIuIui
Autovohiculul dumnoavoaatră oato ochipat cu
un aiatom apocial do choi. Votorul poato li
pornit numai cu ajutorul choii codato la auto-
vohicul.
GLacă ao piordo choia autovohiculului,
obĠinoroa unoi choi do achimb va nocoaita
mult timp. La poato li obĠinută numai prin
Contrul do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Prin urmaro, Vorcodoa-8onz vă rocomandă
aă avoĠi intotdoauna la indomână o choio
do rozorvă pontru urgonĠo.
Închidere centraIizată
Note importante privind aiguranĠa
PericoI de accidentare çi rănire
La inchidoroa çi doachidoroa uçilor, aaiguraĠi-
vă că nicio poraoană nu poato li prinaă intro
olo. AvoĠi grijă dooaobită mai aloa atunci când
in apropioroa autovohiculului ao allă copii.
LoachidoĠi uçilo numai atunci când tralicul
pormito acoat lucru. AaiguraĠi-vă că oxiată
apaĠiu auliciont atunci când doachidoĠi uçilo.
ln caz contrar, dumnoavoaatră aau alto por-
aoano ar putoa aulori răni.
Încuietoarea externă a portierei
beacuiere/încuiere cu a|utoruI cheii
lntroducoĠi choia in incuiotoaroa portioroi
do po partoa atângă _ aau in portiora do
po partoa droaptă _ in poziĠia _.
Pentru a deacuia: rotiĠi choia apro poziĠia
_.
Portiora coroapunzătoaro oato incuiată.
Pentru a încuia: rotiĠi choia apro poziĠia
_.
Ambolo portioro aunt incuiato.
Pentru a deachide: acoatoĠi choia din pozi-
Ġia _.
ApăaaĠi mânorul portioroi.
48 8iatem de închidere
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
Încuietoarea internă a uçii
beacuierea cu a|utoruI mâneruIui portie-
rei
JragoĠi mânorul portioroi _.
Încuierea/deacuierea centraIizată cu a|u-
toruI comutatoruIui
lnchidoĠi portiorolo.
Pentru închidere centraIizată: apăaaĠi
aocĠiunoa din atânga a comutatorului _.
Lampa indicatoaro din comutator ao atingo.
Pentru deachidere centraIizată: apăaaĠi
aocĠiunoa din droapta a comutatorului _.
Lampa indicatoaro din comutator clipoçto.
8iatem de închidere centraIizată
avanaată
Închidere aaiatată cu a|utoruI cheii
AVFR1I8MFN1
Când inchidoĠi goamurilo latoralo çi pavilionul
gliaant/cu inclinaro, aaiguraĠi-vă că nu oato
prina nimoni intro olomonto.
lncuiotoaro portioră (oxomplu: portiora do po par-
toa atângă)
lntroducoĠi choia in poziĠia _ din incuio-
toaroa uçii çolorului.
RotiĠi choia in poziĠia _ çi monĠinoĠi-o.
Joato aomnalizatoarolo do dirocĠio clipoac
do troi ori. Portiorolo aunt incuiato. Coamu-
rilo latoralo çi pavilionul gliaant ao inchid
automat.
RotiĠi choia in poziĠia _ çi acoatoĠi-o.
beachidere aaiatată cu a|utoruI cheii
lntroducoĠi choia in poziĠia _ din incuio-
toaroa uçii çolorului.
RotiĠi choia in poziĠia _ çi monĠinoĠi-o.
Portiora çolorului oato doacuiată. Coamu-
rilo latoralo çi pavilionul gliaant ao doachid
automat.
RotiĠi choia in poziĠia _ çi acoatoĠi-o.
Note generaIe privind teIecomanda
Jolocomanda luncĠionoază indiloront do
dirocĠia in caro oato indroptată. Lo aaomo-
noa, autovohiculul poato li doacuiat/incuiat
8iatem de închidere 49
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

do la diatanĠă. 0tilizaĠi tolocomanda numai in
imodiata apropioro a autovohiculului. Aatlol,
prointâmpinaĠi tontativolo do lurt.
Jolocomandă
Când batoriilo tolocomonzii aunt doacărcato,
inlocuiĠi-lo ( Pagina 62).
Lacă piordoĠi o tolocomandă, aolicitaĠi dozac-
tivaroa aa la un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz. Aatlol, provoniĠi utilizaroa noautorizată
a tolocomonzii. SolicitaĠi rocodaroa toloco-
monzilor rămaao.
Închiderea aaiatată cu teIecomanda
AVFR1I8MFN1
Când utilizaĠi aiatomul do inchidoro contrali-
zată avanaată, inchidoroa contralizată inchido
goamurilo latoralo çi pavilionul gliaant. Aaigu-
raĠi-vă că nimoni nu poato li prina intro olo.
LliboraĠi butonul _ dacă oxiată poricolul
do prindoro. ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat imo-
diat butonul _ până co goamurilo latoralo
çi pavilionul gliaant ao rodoachid.
ApăaaĠi butonul @.
Joato aomnalizatoarolo do dirocĠio clipoac
do troi ori. Portiorolo aunt incuiato. Coamu-
rilo latoralo çi pavilionul gliaant ao inchid.
beacuierea cu a|utoruI teIecomenzii
GLacă doacuiaĠi autovohiculul cu ajutorul
tolocomonzii çi o portioră nu ao doachido in
26 do aocundo, autovohiculul ao incuio
automat din nou.
ApăaaĠi butonul _.
Joato aomnalizatoarolo do dirocĠio clipoac
o dată. Portiora çolorului oato doacuiată.
aau
ApăaaĠi din nou butonul _.
Portiora inaoĠitorului çolorului oato doa-
cuiată.
Activarea/dezactivarea încuierii pavi-
IionuIui gIiaant
lncuiotoaroa provino inchidoroa pavilionului
gliaant când incuiaĠi autovohiculul. Aorul din
cabină poato continua aă circulo.
RotiĠi choia inapoi in comutatorul do con-
tact până la capăt aau acoatoĠi-o.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo. La următoaroa incuioro a autovo-
hiculului, pavilionul gliaant va rămâno doa-
chia.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _ din nou.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
A1A (aiatem de aIarmă antifurt)
Note generaIe
AJA protojoază autotractorul çi romorca/
aomiromorca cuplato impotriva intrării prin
olracĠio çi a lurtului.
50 8iatem de închidere
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
AJA monitorizoază:
=
po autotractor:

portiorolo

trapolo oxtorioaro

alimontaroa oloctrică

blocaroa inclinării cabinoi

intoriorul autovohiculului (poato li dozac-
tivat)
=
caroaoria tip box
=
alimontaroa oloctrică dintro autotractor çi
romorcă/aomiromorcă
Autovohiculolo pontru tranaportul do mărluri
poriculoaao: dacă AJA oato amoraată çi ali-
montaroa oloctrică oato introruptă cu ajutorul
comutatorului do 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
( Pagina 89), alarma oato doclançată.
Voaajul: |mer_enc, o'' moce !r__ers
a`arm! ¹Mocu` ce o(rre ce ur_enĆa
cec`anĂeaza a`arma!) aparo po diaplay.
RoĠinoĠi următoarolo:
=
când AJA oato amoraat, acoata conlirmă
procodura do blocaro prin clipiroa aomna-
lizatoarolor do dirocĠio do troi ori. Lacă
aomnalizatoarolo do dirocĠio nu clipoac do
troi ori, una aau mai multo compononto nu
aunt in poziĠia do ropaua. AJA nu poato apoi
monitoriza acoato compononto, do ox. tra-
polo oxtorioaro doachiao.
=
componontolo caro aunt aduao in poziĠia do
ropaua in docura do 2u aocundo do la amor-
aaroa AJA vor li monitorizato.
=
amoraaĠi AJA din nou dacă inchidoĠi ulto-
rior trapolo oxtorioaro aau dacă doriĠi aă
includoĠi o romorcă cuplată in monitori-
zaro.
AIarmă A1A
Lacă AJA doclançoază o alarmă:
=
toato aomnalizatoarolo do dirocĠio çi laru-
rilo pontru lază acurtă luminoază intormi-
tont timp do aproximativ cinci minuto çi
=
airona AJA aună timp do aproximativ 2u do
aocundo
Lupă o alarmă:
RotiĠi choia in poziĠia radio din comutatorul
do contact.
lndicatorul do ataro ao aprindo in galbon.
ln plua, diaplay-ul indică inlormaĠii privind
alarma, do oxomplu:
=
ATA
=
Man!enance '`a( ¹Tra(a ce +n!reњ
Ćnere)
=
data çi ora alarmoi
GLacă a-au doclançat mai multo alarmo,
numai prima alarmă oato indicată po dia-
play.
Înainte de amoraarea A1A
lnchidoĠi trapa, trapa gliaantă aau plalonul
pop-up.
lnchidoĠi goamurilo latoralo.
JragoĠi pordololo la loc.
lnchidoĠi trapolo oxtorioaro.
LoaprindoĠi/acoatoĠi orico obiocto noli-
xato din cabină, do ox. maacoto aau umo-
raço.
Amoraarea çi dezactivarea A1A
Amoraare A1A cu aenzor de miçcare în
interior
RotiĠi choia inapoi in poziĠia do opriro din
comutatorul do contact çi acoatoĠi-o.
8iatem de închidere 51
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

AVFR1I8MFN1
Când inchidoĠi goamurilo latoralo çi pavilionul
gliaant/cu inclinaro, aaiguraĠi-vă că nu oato
prina nimoni intro olomonto.
RotiĠi choia in poziĠia do incuioro din incuio-
toaroa portioroi çolorului çi ĠinoĠi-o.
aau
ApăaaĠi butonul _ do po tolocomandă.
Joato lămpilo aomnalizatoarolor do dirocĠio
clipoac do troi ori çi lampa indicatoaro @
din comutator clipoçto. Autovohiculul oato
incuiat.
Autovohiculolo cu aiatom do inchidoro con-
tralizată avanaată: goamurilo latoralo çi
trapa gliaantă/plalonul pop-up ao inchid.
RotiĠi choia in poziĠia do bază din incuio-
toaroa portioroi çolorului çi acoatoĠi-o.
Amoraare A1A fără aenzor de miçcare în
interior
GLacă urmoază aă rămână animalo aau
poraoano in cabină, amoraaĠi AJA lără aon-
zorul do miçcaro in intorior.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia do opriro din
comutatorul do contact çi acoatoĠi-o.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comu-
tatorului.
Lampa indicatoaro @ din comutator cli-
poçto.
loçiĠi din autovohicul in docura do óu do
aocundo çi inchidoĠi portiora çolorului.
Lupă óu do aocundo, toato lămpilo aomna-
lizatoarolor do dirocĠio do po autovohicul
clipoac do troi ori. Autovohiculul oato blocat
çi AJA oato amoraat.
GLacă motorul oato pornit când AJA oato
amoraat, AJA oato dozactivat automat.
bezactivarea A1A/anuIarea aIarmei
RotiĠi choia in poziĠia do doacuioro din
incuiotoaroa portioroi çolorului çi ĠinoĠi-o.
aau
ApăaaĠi butonul _ al tolocomonzii çi
doachidoĠi portiora çolorului.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comu-
tatorului.
Joato aomnalizatoarolo do dirocĠio clipoac
o dată.
GLacă AJA oato dozactivat cu tolocomanda
çi nu ao doachido nicio uçă in docura do
26 do aocundo:
=
autovohiculul oato incuiat çi
=
AJA oato activat din nou
RotiĠi choia in poziĠia do bază din incuio-
toaroa portioroi çolorului çi acoatoĠi-o.
Amoraarea çi dezactivarea aIarmei de
panică
So poato doclança manual o alarmă prin intor-
modiul comutatorului, do oxomplu dacă
oxiată un poricol.
AVFR1I8MFN1
Când inchidoĠi goamurilo latoralo çi pavilionul
gliaant/cu inclinaro, aaiguraĠi-vă că nu oato
prina nimoni intro olomonto.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa inlo-
rioară @ a comutatorului.
Alarma oato doclançată çi autovohiculul
oato blocat.
Autovohiculolo cu aiatom do inchidoro con-
tralizată avanaată: goamurilo latoralo çi
trapa gliaantă/plalonul pop-up ao inchid.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară @ a comutatorului din nou
Alarma ao introrupo çi autovohiculul oato
doacuiat.
1eIecomandă baterie
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
8atoriilo aunt oxtrom do toxico. lu lăaaĠi bato-
riilo la indomâna copiilor çi nu lo inghiĠiĠi. Lacă
52 8iatem de închidere
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
aĠi inghiĠit o batorio, conaultaĠi imodiat un
doctor.
Recomandări privind protecĠia mediu-
Iui
8atoriilo conĠin aubatanĠo
poluanto. Lato intorzia prin
logo ca acoatoa aă lio olimi-
nato improună cu roaturilo
monajoro. Llo vor li coloctato
aoparat çi oliminato in mod
ocologic.
LliminaĠi batoriilo in mod
ocologic. lncrodinĠaĠi bato-
riilo uzato unui atolior do apo-
cialitato autorizat, do oxom-
plu, unui contru autorizat do
vânzări çi aorvico Vorcodoa-
8onz aau unui punct do
coloctaro apocial pontru
batorii uzato.
0 tolocomandă cu batorii doacărcato nu mai
poato incuia aau doacuia autovohiculul.
Lacă Rem c!r` |a!!eres! ¹ba!er
!e`ecom!) aparo po aliçaj, batoriilo noco-
aită inlocuiro.
ÎnIocuirea bateriei
0tilizaĠi o batorio CR 2u22.
LoalacoĠi tolocomanda _, do ox. prin
introducoroa unoi monodo in lantă.
ScoatoĠi prin impingoro batoria vocho @
do aub contactul apiralat @ in dirocĠia
aăgoĠii.
0tilizaĠi o lavotă lără acamo pontru a curăĠa
noua batorio @.
lntroducoĠi noua batorio @ aub contactul
apiralat @ cu polul do plua oriontat in aua.
ApăaaĠi ambolo jumătăĠi alo carcaaoi până
ao imbină.
8iatem de închidere 53
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

ProbIeme Ia aiatemuI de închidere
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Liaplay-ul indică Rem
c!r` |a!!eres!
¹ba!er !e`eњ
com!).
8atoriilo tolocomonzii aunt doacărcato.
lnlocuiĠi batoriilo tolocomonzii ( Pagina 62).
lu mai oato poaibil aă
incuiaĠi/doacuiaĠi
autovohiculul cu ajuto-
rul tolocomonzii.
Jolocomanda a loat acĠionată proa doa in alara razoi do rocopĠio
a autovohiculului.
Loacuioroa/incuioroa uçilor cu ajutorul choii ( Pagina 48).
ApăaaĠi butonul _ do po tolocomandă do două ori çi porniĠi
motorul in docura do óu do aocundo.
Jolocomanda va rovoni la luncĠionaroa normală.
Când AJA (aiatomul do
alarmă antilurt) oato
amoraat, nu ao pri-
moçto nicio conlirmaro
do la lămpilo aomnali-
zatoarolor do dirocĠio.
0na dintro componontolo monitorizato nu a loat blocată coroct.
LozactivaĠi AJA ( Pagina 61).
vorilicaĠi dacă componontolo monitorizato aunt blocato, do ox.:
=
portiorolo
=
blocaroa inclinării cabinoi
=
trapolo oxtorioaro po partoa çolorului çi a inaoĠitorului çolo-
rului
AmoraaĠi AJA.
Lacă nu oxiată conlirmaro vizuală, aolicitaĠi vorilicaroa AJA la
un atolior do apocialitato autorizat.
Portiere
Intrare çi ieçire
AVFR1I2ARF
Pontru urcaroa çi coborâroa in aiguranĠă din
autovohicul loloaiĠi mânorolo do aprijin çi trop-
tolo. lumai acoatoa aunt concoputo pontru o
aatlol do aolicitaro. lu aăriĠi din cabina çolo-
rului. AĠi putoa aă vă răniĠi din acoaată cauză.
Lacă troptolo çi zonolo do urcaro aunt mur-
daro aau inghoĠato, oxiată poricolul do aluno-
caro çi cădoro.
54 Portiere
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
PăatraĠi in ataro curată troptolo, zonolo do
intraro çi incălĠămintoa (do oxomplu lără
noroi, argilă, zăpadă aau ghoaĠă).
AVFR1I8MFN1
lu lăaaĠi copiii noaupravoghoaĠi in autovohi-
cul chiar dacă aunt lixaĠi intr-un aiatom do
rotonĠio pontru copii.
Copii a-ar putoa:
=
răni in anumito părĠi alo autovohiculului
=
răni grav aau chiar latal in urma oxpunorii
prolungito la căldură aau lrig intona
=
ar putoa olibora lrâna do parcaro. vohiculul
a-ar putoa apoi puno aingur in miçcaro.
ln cazul in caro copiii doachid o portioră, acoç-
tia ar putoa:
=
răni alto poraoano
=
ioçi din vohicul, rănindu-ao in conaocinĠă
aau liind răniĠi do un vohicul allat in trocoro
=
aulori răni gravo dacă ar cădoa din autovo-
hicul, din cauza inălĠimii do la aol
lntraroa çi ioçiroa din autovohicul (oxomplu: por-
tiora do po partoa atângă)
0tilizaĠi aiatomul LAS¥-LlJR¥/LzlJ a
acaunului cu auaponaii ( Pagina ó2).
0tilizaĠi mânorolo do prindoro _ çi troapta
do accoa @ lurnizato.
Ceamuri IateraIe
beachiderea çi închiderea geamuriIor
IateraIe
AVFR1I8MFN1
AaiguraĠi-vă că nu va li prina nimoni intro goa-
mul latoral çi cadrul portioroi când goamul
latoral oato doachia. PăatraĠi diatanĠa laĠă do
goamul latoral in timpul procodurii do doachi-
doro. Lato poaibil aă vă prindoĠi intro goamul
latoral çi cadrul portioroi po măaură co goamul
latoral coboară. Lacă oxiată poricolul do prin-
doro, oliboraĠi comutatorul aau apăaaĠi aoc-
Ġiunoa auporioară a comutatorului pontru a
inchido goamul latoral din nou.
AVFR1I8MFN1
AaiguraĠi-vă că nu va li prina nimoni când
inchidoĠi goamurilo latoralo. Lacă oxiată pori-
colul do prindoro, oliboraĠi comutatorul aau
apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatorului
pontru a doachido goamul latoral din nou.
Ceamuri IateraIe 55
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

RotiĠi choia in poziĠia radio din comutatorul
do contact.
_ Comutator goam latoral, atânga
@ Comutator goam latoral, droapta
Pentru a deachide: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaată aocĠiunoa inlorioară a comutato-
rului _ aau @ până co goamul latoral alo-
ront atingo poziĠia dorită.
Pentru a închide: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaată aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ aau @ până co goamul latoral alo-
ront atingo poziĠia dorită.
beachiderea/închiderea aaiatată:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului _ aau @ timp do aproxi-
mativ o aocundă.
Coamul latoral aloront ao doachido aau ao
inchido complot.
ProtocĠia contra blocării in pavilion intro-
rupo procodura do inchidoro dacă un obata-
col impiodică inchidoroa complotă.
Pentru a anuIa deachiderea/închiderea
aaiatată: apăaaĠi acurt aocĠiunoa aupo-
rioară aau inlorioară a comutatorului _
aau @.
Coamul latoral ao oproçto in poziĠia
curontă.
Gln cazul autovohiculolor cu aiatom do
inchidoro contralizată avanaată: putoĠi uti-
liza çi tolocomanda pontru a inchido goa-
murilo latoralo ( Pagina 6u).
Reaetarea geamuriIor IateraIe
Pontru autovohiculolo cu aiatom do inchidoro
contralizată avanaat: dacă inchidoroa/doa-
chidoroa aaiatată a goamurilor latoralo nu mai
luncĠionoază coroct, goamurilo latoralo tro-
buio roaotato.
Comutator goam latoral, atânga
Comutator goam latoral, droapta
RotiĠi choia in poziĠia do conducoro din
comutatorul do contact.
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui _ aau @ pontru goamul latoral rolovant
5ó Ceamuri IateraIe
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
çi monĠinoĠi-o până co goamul latoral a loat
complot doachia timp do o aocundă.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ aau @ pontru goamul latoral rolo-
vant çi monĠinoĠi-o până co goamul latoral
a loat complot inchia timp do o aocundă.
Lacă inchidoroa/doachidoroa aaiatată roluză
aă luncĠionozo din nou, aolicitaĠi vorilicaroa
luncĠionării goamului la un atolior do apocia-
litato autorizat. Vorcodoa-8onz rocomandă
aă utilizaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz in acoat acop.
PaviIion
1rapă gIiaantă/cu încIinare
beachiderea trapei gIiaante
GPontru autovohiculo cu aiatom do inchi-
doro contralizată avanaată: când incuiaĠi
autovohiculul, putoĠi utiliza incuiotoaroa
pontru a monĠino trapa gliaantă doachiaă
( Pagina 6u).
Lo aaomonoa, putoĠi doachido çi inchido
trapa gliaantă cu comutatorul din panoul do
comutatoaro al cuçotoi inlorioaro.
Panou do comutatoaro doaaupra parbrizului
(oxomplu)
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comu-
tatorului çi monĠinoĠi-o până co trapa gli-
aantă a atina poziĠia dorită.
aau
ApăaaĠi acurt aocĠiunoa auporioară _ a
comutatorului.
Jrapa gliaantă ao doachido complot.
Pentru a anuIa procedura de deachi-
dere: apăaaĠi acurt aocĠiunoa aupo-
rioară _ aau aocĠiunoa inlorioară @ a
comutatorului din nou.
Jrapa gliaant ao oproçto in poziĠia curontă.
Închiderea trapei gIiaante
AVFR1I8MFN1
Când inchidoĠi trapa gliaantă/cu inclinaro,
aaiguraĠi-vă că nimoni nu poato li prina intro
olomonto. ln caz do poricol, oliboraĠi comuta-
torul aau apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a
comutatorului din nou pontru a rodoachido
trapa gliaantă/cu inclinaro.
ProtocĠia contra blocării in pavilion introrupo
procodura do inchidoro dacă un obatacol
impiodică inchidoroa complotă.
ln caz do urgonĠă, trapa gliaantă poato li
inchiaă manual ( Pagina 68).
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară @ a comuta-
torului çi monĠinoĠi-o până co trapa gliaantă
a atina poziĠia dorită.
aau
ApăaaĠi acurt aocĠiunoa inlorioară @ a
comutatorului.
Jrapa gliaantă ao inchido complot.
Pentru a anuIa procedura de închidere:
apăaaĠi acurt aocĠiunoa auporioară _ aau
aocĠiunoa inlorioară @ a comutatorului din
nou.
Jrapa gliaant ao oproçto in poziĠia curontă.
PaviIion 57
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

ParaaoIar/aita antiinaecte
Pentru închidere: tragoĠi paraaolarul _
aau aita antiinaocto @ po partoa coalaltă a
dogajării çi angronaĠi in locaç.
Pentru deachidere: oliboraĠi paraaola-
rul _ aau aita antiinaocto @ din piodică çi
ghidaĠi-o inapoi.
Închiderea manuaIă a trapei gIiaante
LuaĠi choia imbua @ din mapa cu docu-
monto a autovohiculului.
JragoĠi aita antiinaocto in capătul opua al
dogajării çi cuplaĠi-o in acoaată poziĠio
( Pagina 68).
JragoĠi aita antiinaocto mai doparto din
mocaniamul do rularo in dirocĠia aăgoĠii
până când doachidoroa oato vizibilă _.
JrocoĠi choia imbua @ prin doachidoroa
diaponibilă _ çi imbinaĠi-o in actuator.
RotiĠi choia imbua @ in aona orar până co
trapa gliaantă oato complot inchiaă.
JragoĠi alară choia imbua @.
PIafon pop-up
beachiderea çi închiderea pIafonuIui
pop-up
AVFR1I8MFN1
Când inchidoĠi plalonul pop-up, aaiguraĠi-vă
că nimoni nu poato li prina. Lacă oxiaă riacul
do prindoro, oliboraĠi comutatorul aau apăaaĠi
din nou aocĠiunoa auporioară a comutatorului
pontru a rodoachido plalonul pop-up.
GLo aaomonoa, putoĠi doachido çi inchido
plalonul pop-up çi cu comutatorul din
panoul do comutatoaro al cuçotoi inlo-
rioaro.
Panou do comutatoaro doaaupra parbrizului
(oxomplu)
Pentru a deachide: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaată aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ până când plalonul pop-up ajungo
in poziĠia dorită.
Pentru a închide: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaată aocĠiunoa inlorioară a comutato-
rului @ până când plalonul pop-up ajungo
in poziĠia dorită.
ln caz do urgonĠă, putoĠi inchido plalonul pop-
up çi manual ( Pagina 69).
58 PaviIion
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e
Închiderea manuaIă a pIafonuIui pop-
up
ScoatoĠi o çurubolniĠă plată (cu lăĠimoa
lamoi do 4 mm) din truaa do aculo a auto-
vohiculului.
JragoĠi aita antiinaocto in capătul opua al
dogajării çi cuplaĠi-o in acoaată poziĠio
( Pagina 68).
Plalon pop-up (oxomplu, aticlă)
JragoĠi aita antiinaocto mai doparto din
mocaniamul do rularo in dirocĠia aăgoĠii
până când doachidoroa oato vizibilă.
lntroducoĠi çurubolniĠa in actuator prin ori-
liciu.
RotiĠi çurubolniĠa in aona antiorar până
când plalonul pop-up oato inchia complot.
ScoatoĠi çurubolniĠa.
1rapă
beachiderea çi închiderea trapei
AVFR1I2ARF
La inchidoroa trapoi, avoĠi grijă ca nimoni aă
nu-çi prindă mâna aau alto părĠi alo corpului.
PutoĠi doachido trapa la un capăt (din laĠă aau
din apato) aau la ambolo capoto (din laĠă çi
din apato).
lmpingoĠi trapa in aua aau tragoĠi-o in joa
do mânorolo _.
PaviIion 59
b
e
a
c
h
i
d
e
r
e

ç
i

î
n
c
h
i
d
e
r
e

ó0
8caune ................................................. ó2
Cuçete .................................................. ó9
RegIarea voIanuIui .............................. 72
0gIinzi .................................................. 72
8iatem de iIuminare ............................ 73
VizibiIitate bună .................................. 87
AIimentarea eIectrică ......................... 89
8faturi practice ................................... 91
ComunicaĠii ......................................... 99
ó1
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
8caune
Note privind acauneIe
Autovohiculul dumnoavoaatră poato li dotat
cu dilorito tipuri do acauno in luncĠio do
cabină çi ochiparoa autovohiculului:
=
acaun atatic lără auaponaio
=
acaun cu auaponaio atandard
=
acaun cu auaponaio vontilată
=
acaun cu auaponaio do lux
=
acaun inaoĠitor çolor çi acaun contral
=
acaun cu inclinaro
=
acaun cu luncĠii
AVFR1I2ARF
Roglaroa acaunului çolorului in timpul morau-
lui diatrago atonĠia do la ovonimontolo din cir-
culaĠio. Latorită unor doplaaări do roglaj noaç-
toptato, aĠi putoa piordo controlul aaupra
autovohiculului çi aĠi putoa produco un acci-
dont.
Lin acoat motiv, roglaĠi acaunul çolorului
numai cu autovohiculul ataĠionat çi cu lrâna
do parcaro acĠionată.
Pontru a acĠiona acaunul cu auaponaio, oato
nocoaară o proaiuno do alimontaro do col
puĠin 7 bari in aiatomul do aor comprimat al
autovohiculului dumnoavoaatră.
AVFR1I2ARF
Când roglaĠi acaunul, avoĠi grijă ca nimoni aă
nu-çi prindă mâna aau alto părĠi alo corpului.
0pritoarolo acaunului trobuio aă ao inclicho-
tozo cu un zgomot aoaizabil.
Scaunul dva. trobuio roglat in aça lol, incât aă
vă putoĠi puno coroct contura do aiguranĠă.
ln logătură cu acoaata, avoĠi in vodoro
următoarolo puncto:
=
VonĠinoĠi apătarul in poziĠio aproapo vorti-
cală.
=
8raĠolo dva. trobuio aă lio uçor indoito când
ĠinoĠi mâna po volan.
=
Jotiora trobuio aă vă auaĠină coala la o
inălĠimo coroapunzătoaro cu nivolul ochilor.
Aatlol, in caz do accidont aau in aituaĠii
aimilaro accidontolor, roducoĠi riacul do
răniro la nivolul capului çi al gâtului.
=
PoziĠiilo acaunolor, in caro nu putoĠi lixa
coroct contura, roprozintă un riac pontru
aiguranĠa dva. çi do acooa trobuio ovitato.
Lacă nu ĠinoĠi cont do acoato indicaĠii, acoat
lucru poato duco la răniri.
AaiguraĠi o diatanĠă laĠă do podalo in aça lol,
incât aă lo putoĠi apăaa bino.
lnainto do a cobori din autovohicul, coborâĠi
complot acaunul cu ajutorul taatoi do cobo-
râro vorticală/ajutor la coborâro. ln caz con-
trar oxiată poricolul ca acaunul aă lio propul-
aat in aua çi aă vă prindă picioarolo intro volan
çi acaun.
AVFR1I2ARF
Scaunul cu amortizor ao doplaaoază in timpul
oporării.
vă putoĠi prindo părĠi alo corpului çi vă putoĠi
răni.
AaiguraĠi auliciont apaĠiu libor pontru acaunul
cu amortizor. lu apăaaĠi burdulul in intorior.
AvoĠi grijă aă nu ao allo obiocto in auto-
vohicul caro blochoază acaunolo. ln caz
contrar acaunolo ao pot dolocta.
lu utilizaĠi acaunul po poat do troaptă pontru
a ajungo la cuçota auporioară, do oxomplu.
0n acaun cu o contură do aiguranĠă intogrată
oato o componontă importantă pontru aigu-
ranĠă çi pontru aiatomul do rotonĠio. AaiguraĠi-
vă că aĠi citit inlormaĠiilo privind aiguranĠa din
aocĠiunoa ºSiguranĠa ocupanĠilorº
( Pagina 2ó).
SolicitaĠi intotdoauna oloctuaroa intorvonĠii-
lor aaupra acaunolor la un atolior do apociali-
tato autorizat. Vorcodoa-8onz rocomandă aă
utilizaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz
in acoat acop. ln apocial, toato intorvonĠiilo
aaupra aiatomolor do aiguranĠă aau corolato
cu aiguranĠa ao vor oloctua la un atolior do
apocialitato autorizat.
ó2 8caune
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
AvoĠi grijă ca acaunolo aă nu ao udo. 0mi-
ditatoa poato dotoriora acaunolo.
lnlormaĠiilo privind curăĠaroa acaunolor ao
rogăaoac in aocĠiunoa ,CurăĠaroa çi ingrijiroa"
( Pagina 291).
UtiIizarea acauneIor
8caun atatic çi acaun cu auapenaie atan-
dard/ventiIată
Lxomplu: acaun cu auaponaio vontilată
RoapoctaĠi notolo privind acaunolo
( Pagina ó2).
Gln luncĠio do modolul acaunului, oato poai-
bil ca unolo opĠiuni do aotaro aă nu lio dia-
ponibilo.
Pentru a regIa perna cervicaIă: roglaĠi
porna corvicală _ la inălĠimoa dumnoa-
voaatră cu ajutorul olomontolor do prindoro
cu acai do po apatolo apătarului.
GPutoĠi acoato çi apăla huaa pornoi corvi-
calo. lnainto do apălaro, citiĠi otichota do po
huaa pornoi corvicalo.
Pentru a regIa înăIĠimea centurii: apăaaĠi
çi monĠinoĠi apăaat butonul @.
RoglaĠi coroapunzător contura, in luncĠio
do inălĠimoa dumnoavoaatră.
LliboraĠi butonul @.
Pentru a regIa cotiereIe: rotiĠi cotiora cu
unitatoa do achimbător @ çi cotiorolo
acaunului @ in aua.
0tilizaĠi roata do roglaro do dodoaubt pon-
tru a aota unghiul cotiorolor acaunului @.
Pentru a regIa apătaruI: oliminaĠi grouta-
toa do po apătar.
JragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi apătarul
do groutato pontru a-l doplaaa in poziĠia
dorită.
Vanota do oliboraro _.
Pentru a a|uata regIarea faĠă-apate a
acaunuIui: tragoĠi manota _ in aua çi
ĠinoĠi-o.
lmpingoĠi acaunul inainto aau inapoi pontru
a-l doplaaa in poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
CuliaaĠi acaunul inainto aau inapoi până ao
angronoază aonor.
Pentru a eIibera bIocarea auapenaiei:
lixaĠi manota _ in droapta.
Scaunul poato oacila libor.
Pentru a activa bIocarea auapenaiei:
lixaĠi manota _ in atânga.
8locaroa auaponaioi ao cuploază, iar aua-
ponaia acaunului oato lixată in loc.
Pentru a regIa Iungimea pernei acaunu-
Iui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
lmpingoĠi porna acaunului inainto aau ina-
poi pontru a o doplaaa in poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
8caune ó3
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Lxomplu: acaun cu auaponaio vontilată
Pentru a regIa unghiuI pernei acaunu-
Iui: tragoĠi manota @ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi porna
acaunului do groutato pontru a o doplaaa in
poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro @.
Pentru a regIa înăIĠimea acaunuIui: tra-
goĠi manota _ in aua aau impingoĠi-o in joa
cu un nivol.
Scaunul oato ridicat aau coborât cu un
nivol.
Pentru a regIa amortizoruI de vibraĠii:
roglaĠi amortizorul do vibraĠii cu ajutorul
manotoi @ pontru a nu-i pormito acaunului
aă ajungă in poziĠia do capăt inlorioară.
Pentru a utiIiza funcĠia FA8¥-FN1R¥/
FXI1: apăaaĠi manota @ in joa.
Scaunul oato complot coborât.
JragoĠi manota @ in aua.
Scaunul rovino la inălĠimoa lixată antorior.
PutoĠi rogla conturul apătarului (auportul lom-
bar) çi contururilo latoralo pontru a vă auaĠino
coloana vortobrală.
Pentru a regIa conturuI apătaruIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Conturul părĠii inlorioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Conturul părĠii auporioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Contururilo latoralo aunt croacuto aau
roduao.
lncălziroa acaunului/vontilaroa nu ao
dozactivoază automat in cazul aupraincălzi-
rii.
RoapoctaĠi următoarolo inatrucĠiuni, in caz
contrar, putoĠi dotoriora incălziroa acaunu-
lui/vontilaroa:
=
nu lăaaĠi niciun obioct po acaun.
=
nu acoporiĠi acaunul, cu un proaop aau o
pornă, do oxomplu.
=
dacă acaunul inaoĠitorului çolorului oato
noocupat, activaĠi incălziroa acaunului çi
vontilaroa po partoa inaoĠitorului çoloru-
lui.
=
când motorul nu oato in luncĠiuno, opriĠi
incălziroa acaunului çi vontilaroa po par-
toa çolorului çi a inaoĠitorului çolorului.
Pentru a activa ventiIarea acaunuIui:
rotiĠi unitatoa do comandă a vontilatorului
@ in poziĠia _-_.
Pentru a dezactiva ventiIarea acaunu-
Iui: rotiĠi unitatoa do comandă a vontilato-
rului @ in poziĠia _.
ó4 8caune
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Pentru a activa încăIzirea acaunuIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului @.
lncălziroa acaunului oato activă çi oato
aotată la primul nivol do incălziro.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui @.
lncălziroa acaunului oato activă çi oato
aotată la al doiloa nivol do incălziro.
Pentru a dezactiva încăIzirea acaunu-
Iui: apăaaĠi comutatorul @ in poziĠia con-
trală.
8caun cu auapenaie Iux
RoapoctaĠi notolo privind acaunolo
( Pagina ó2).
Pentru a regIa cotiereIe: rotiĠi cotiora cu
unitatoa do achimbător _ çi cotiorolo
acaunului _ in aua.
0tilizaĠi roata do roglaro do dodoaubt pon-
tru a aota unghiul cotiorolor acaunului _.
Pentru a regIa apătaruI: oliminaĠi grouta-
toa do po apătar.
JragoĠi manota @ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi apătarul
do groutato pontru a-l doplaaa in poziĠia
dorită.
Vanota do oliboraro @.
Pentru a aeta regIarea faĠă-apate a acau-
nuIui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
lmpingoĠi acaunul inainto aau inapoi pontru
a-l doplaaa in poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
CuliaaĠi acaunul inainto aau inapoi până ao
angronoază aonor.
Pentru a activa bIocarea auapenaiei: tra-
goĠi manota @ in aua.
8locaroa auaponaioi ao cuploază, iar aua-
ponaia acaunului oato lixată in loc.
Pentru a eIibera bIocarea auapenaiei:
impingoĠi manota @ in joa.
Scaunul poato oacila libor.
Pentru a regIa Iungimea pernei acaunu-
Iui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
lmpingoĠi porna acaunului inainto aau ina-
poi pontru a o doplaaa in poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
Pentru a regIa unghiuI pernei acaunu-
Iui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi porna
acaunului do groutato pontru a o doplaaa in
poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
8caune ó5
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Pentru a regIa înăIĠimea acaunuIui: tra-
goĠi manota @ in aua aau impingoĠi-o in joa
cu un nivol.
Scaunul oato ridicat aau coborât cu un
nivol.
Pentru a regIa amortizoruI de vibraĠii:
roglaĠi amortizorul do vibraĠii cu ajutorul
mânorului @ pontru a nu-i pormito acau-
nului aă ajungă in poziĠia do capăt inlo-
rioară.
Pentru a utiIiza funcĠia FA8¥-FN1R¥/
FXI1: apăaaĠi butonul @ in joa çi angronaĠi-
l in locaç.
Scaunul oato complot coborât.
ApăaaĠi din nou butonul @ in joa.
Scaunul rovino la inălĠimoa lixată antorior.
PutoĠi rogla conturul apătarului (auportul lom-
bar) çi contururilo latoralo pontru a vă auaĠino
coloana vortobrală.
Pentru a regIa conturuI apătaruIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Contururilo latoralo aunt croacuto aau
roduao.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Conturul părĠii auporioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului @.
Conturul părĠii inlorioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
Pentru a activa încăIzirea acaunuIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
lncălziroa acaunului oato activă çi oato
aotată la primul nivol do incălziro.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui _.
lncălziroa acaunului oato activă çi oato
aotată la al doiloa nivol do incălziro.
lncălziroa acaunului nu ao dozactivoază
automat in cazul aupraincălzirii.
RoapoctaĠi următoarolo inatrucĠiuni, in caz
contrar, putoĠi dotoriora incălziroa acaunu-
lui:
=
nu lăaaĠi niciun obioct po acaun.
=
nu acoporiĠi acaunul, cu un proaop aau o
pornă, do oxomplu.
=
dacă acaunul inaoĠitorului çolorului oato
noocupat, activaĠi incălziroa acaunului po
partoa inaoĠitorului çolorului.
=
când motorul nu oato in luncĠiuno, opriĠi
incălziroa acaunului po partoa çolorului
çi a inaoĠitorului çolorului.
Pentru a dezactiva încăIzirea acaunu-
Iui: apăaaĠi comutatorul _ in poziĠia con-
trală.
óó 8caune
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
8caun centraI
Lxomplu: acaunul inaoĠitorului çolorului
RoapoctaĠi notolo privind acaunolo
( Pagina ó2).
AVFR1I2ARF
ConducoĠi numai cu totioro montato çi
roglato. ln caz contrar, putoĠi aulori accidonto
poriculoaao pontru viaĠă in zona coloanoi cor-
vicalo.
RoglaĠi totiora in aça lol, incât marginoa aupo-
rioară a acoatoia çi capul dva. aă ao allo la
acooaçi inălĠimo. Coala dva. trobuio aă ao allo
cât mai aproapo do totioră in poziĠia rolaxată,
pontru a putoa li auaĠinută oliciont in cazul
unui accidont.
Jotiora trobuio aă lio blocată intr-un diapozitiv
do blocaro.
Pentru a regIa tetiera: tragoĠi totiora _
in aua aau impingoĠi-o in joa, până la inălĠi-
moa dorită.
lmpingoĠi totiora _ inapoi aau tragoĠi-o
inainto in unghiul dorit.
Pentru a acoate tetiera: apăaaĠi çi monĠi-
noĠi apăaată piodica do oliboraro _.
JragoĠi totiora _ in aua çi in alară dintr-o
aingură miçcaro.
Pentru a regIa cotiereIe: rotiĠi cotio-
rolo @ in aua.
0tilizaĠi roata do roglaro do dodoaubt pon-
tru a aota unghiul cotiorolor @.
Pentru a regIa apătaruI: oliminaĠi grouta-
toa do po apătar.
JragoĠi manota @ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi apătarul
do groutato pontru a-l doplaaa in poziĠia
dorită.
Vanota do oliboraro @.
Pentru a rabata cotiereIe înainte/pen-
tru a utiIiza funcĠia de depozitare: tragoĠi
manota @ in aua çi ĠinoĠi-o.
RabataĠi complot apătarul inainto până
când ao angronoază.
JragoĠi manota @ in aua çi ĠinoĠi-o din nou.
Spătarul oato doblocat çi poato li roglat din
nou.
Pentru a regIa unghiuI pernei acaunu-
Iui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
8caune ó7
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi porna
acaunului do groutato pontru a o doplaaa in
poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
8caun cu încIinare
RoapoctaĠi notolo privind acaunolo
( Pagina ó2).
Pentru a regIa perna cervicaIă: culiaaĠi
porna corvicală @ in luncĠio do inălĠimoa
dumnoavoaatră.
GPuaa pornoi corvicalo poato li acoaaă çi
apălată. lnainto do apălaro, citiĠi otichota do
po huaa pornoi corvicalo.
Pentru a regIa cotiereIe: rotiĠi cotiora @
in aua.
0tilizaĠi roata do roglaro do dodoaubt pon-
tru a aota unghiul cotiorolor @.
Pentru a regIa apătaruI: oliminaĠi grouta-
toa do po apătar.
JragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi apătarul
do groutato pontru a-l doplaaa in poziĠia
dorită.
Vanota do oliboraro _.
Pentru a aeta regIarea faĠă-apate a acau-
nuIui: tragoĠi manota _ in aua çi ĠinoĠi-o.
lmpingoĠi acaunul inainto aau inapoi pontru
a-l doplaaa in poziĠia dorită.
Vanota do oliboraro _.
CuliaaĠi acaunul inainto aau inapoi până ao
angronoază aonor.
Pentru a regIa unghiuI pernei acaunu-
Iui: apăaaĠi comutatorul @ çi ĠinoĠi-l.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi porna
acaunului do groutato pontru a o doplaaa in
poziĠia dorită.
LliboraĠi comutatorul @.
PutoĠi rogla conturul apătarului (auportul lom-
bar) çi contururilo latoralo pontru a vă auaĠino
coloana vortobrală.
Pentru a regIa conturuI apătaruIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului _.
Conturul părĠii inlorioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară aau inlorioară
a comutatorului _.
Conturul părĠii auporioaro a apătarului oato
croacut aau rodua.
Pentru a activa încăIzirea acaunuIui:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului @.
Pentru a dezactiva încăIzirea acaunu-
Iui: apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comuta-
torului @.
Pentru a activa Iampa de Iectură: rotiĠi
butonul do comandă do po lampa do loc-
tură _ po I.
Pentru a dezactiva Iampa de Iectură:
rotiĠi butonul do comandă do po lampa do
loctură _ po 0.
ó8 8caune
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
8caun cu funcĠii
RoapoctaĠi notolo privind acaunolo
( Pagina ó2).
Pentru a regIa cotiereIe: rotiĠi cotiora _
in aua.
0tilizaĠi roata do roglaro do dodoaubt pon-
tru a aota unghiul cotiorolor _.
Pentru a regIa apătaruI: oliminaĠi grouta-
toa do po apătar.
JragoĠi manota @ in aua çi ĠinoĠi-o.
PunoĠi aub groutato aau oliboraĠi apătarul
do groutato pontru a-l doplaaa in poziĠia
dorită.
Vanota do oliboraro @.
Pentru a rabata perna acaunuIui: raba-
taĠi porna acaunului @ până co ao angro-
noază.
Pentru a deafăçura perna acaunuIui:
apăaaĠi porna acaunului @ contra apătaru-
lui acaunului pontru a o olibora.
LoalăçuraĠi porna acaunului @.
Cuçete
Cuçetă auperioară
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
0tilizaĠi cuçota auporioară numai când auto-
vohiculul ataĠionoază. 0tilizaroa cuçotoi aupo-
rioaro oato abaolut intorziaă când autovohicu-
lul oato in miçcaro.
Cuçotă atandard: nu conducoĠi autovohiculul
docât dacă cuçota a loat rabatată in aua çi
oato lixată cu chingilo do prindoro.
Cuçotă conlort: nu conducoĠi autovohiculul
docât dacă cuçota a loat rabatată in aua in
poziĠio auporioară çi oato lixată cu chingilo do
prindoro.
Când rabataĠi aau doalăçuraĠi cuçota, avoĠi
grijă aă nu vă prindoĠi dogotolo.
1repte interioare
0tilizaĠi troapta intorioară pontru a ajungo la
cuçota auporioară.
Pentru a rabata: apăaaĠi contra troptoi
intorioaro _ çi oliboraĠi.
Jroapta intorioară _ ao rotoçto in aua çi ao
angronoază aonor.
Cuçete ó9
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Pentru a deafăçura: impingoĠi mânorul do
oliboraro @ in joa çi apăaaĠi uçor troapta
intorioară _.
LăaaĠi mânorul do oliboraro @.
RotiĠi troapta intorioară _ in joa çi angro-
naĠi-o in locaç.
Cuçetă atandard
lnclinaĠi apătarolo acaunolor çolorului çi
inaoĠitorului çolorului inainto do a
doalăçura cuçota. ln caz contrar, cuçota
poato intra in contact cu acaunolo, dotorio-
rând ambolo compononto.
RotiĠi apătarul acaunului çolorului çi inaoĠi-
torului çolorului inainto.
Pentru a deafăçura: ridicaĠi uçor cuçota in
aua, ĠinoĠi-o çi apăaaĠi butoanolo do olibo-
raro _ do po ambolo cataramo do blocaro.
JragoĠi limbilo conturii din chingilo do prin-
doro @ do po ambolo cataramo do blocaro.
LoalăçuraĠi cuçota.
Pentru a rabata: rabataĠi cuçota in aua çi
ĠinoĠi-o in loc.
lmpingoĠi limbilo conturii din chingilo do
prindoro @ in cataramolo do blocaro până
co ao angronoază aonor.
Cuçetă confort
Lacă autovohiculul oato in pantă aau in
rampă, cuçota conlort auporioară poato li
roglată in poziĠio orizontală. ln acoat acop,
roglaĠi unghiul cuçotoi conlort auporioaro.
lnclinaĠi apătarolo acaunolor çolorului çi
inaoĠitorului çolorului inainto do a
doalăçura cuçota. ln caz contrar, cuçota
poato intra in contact cu acaunolo, dotorio-
rând ambolo compononto.
RabataĠi apătarul acaunului çolorului çi
inaoĠitorului çolorului inainto.
Pentru a deafăçura în |oa çi a regIa
unghiuI: apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat buto-
nul do oliboraro _.
RotiĠi cuçota in joa do-a lungul marcajo-
lor @ in unghiul dorit.
GVarcajolo @ do po contura do aiguranĠă
au rolul do ghidajo pontru unghi. Lacă auto-
vohiculul oato parcat po o aupralaĠă orizon-
tală, iar marcajul lat contral @ oato po ghi-
dajul conturii @, cuçota oato in poziĠio ori-
zontală.
LliboraĠi butonul do oliboraro _.
Conturilo do aiguranĠă ao cuploază automat
çi cuçota oato monĠinută in acoat unghi.
70 Cuçete
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Pentru a rabata în aua: apăaaĠi butonul do
oliboraro _ çi rotiĠi cuçota conlort in aua.
LliboraĠi butonul do oliboraro _.
Cuçetă inferioară
Fixarea pIaaei de aiguranĠă
AVFR1I8MFN1
Lacă o poraoană rămâno in cuçota inlorioară
cât autovohiculul oato in miçcaro, roapoctiva
poraoană poato cădoa çi ao poato răni, do ox.
in timpul lrânării aau accolorării bruçto..
Lin acoat motiv, poraoana trobuio aă lio intot-
doauna aaigurată in aiatomul do rotonĠio
inainto do domararoa vohiculului.
Când rabataĠi/doalăçuraĠi cuçota, avoĠi grijă
aă nu vă prindoĠi dogotolo.
lnainto do a ploca in curaă, agăĠaĠi plaaa do
aiguranĠă @ in ochiul _ do po plalonul
cabinoi.
Cuçetă confort
AVFR1I8MFN1
SocĠiunoa capului poato aă ao doalăçoaro in
joa dacă oato aupraincărcată in poziĠio ori-
zontală. Lxiată poricolul do prindoro çi răniro.
Lin acoat motiv, nu vă açozaĠi po aocĠiunoa
capului dacă ao allă in poziĠia do rabataro in
aua çi nu açozaĠi obiocto grolo po oa.
LăaaĠi intotdoauna aocĠiunoa capului in
poziĠio orizontală in timpul curaoi. Lacă
doriĠi aă rabataĠi in aua aocĠiunoa capului
când ataĠionaĠi, inclinaĠi inainto apătarul in
laĠa aocĠiunii capului cuçotoi.
ln caz contrar, putoĠi dotoriora ambolo
compononto.
AaiguraĠi-vă că acaunul çi cuçota nu ao
ating.
lu açozaĠi obiocto aub aocĠiunoa capului
rabatată in aua, in caz contrar cuçota aau
aocĠiunoa capului pot aulori dotoriorări
când acoaata oato doalăçurată in joa.
Lxomplu: aocĠiunoa capului in poziĠio auporioară
PoziĠie centraIă: apăaaĠi butonul do olibo-
raro _ in aua çi ridicaĠi aocĠiunoa capului
in poziĠia dorită.
LliboraĠi butonul _ çi tragoĠi aocĠiunoa
capului in aua çi angronaĠi-o in locaç.
PoziĠie auperioară: tragoĠi aocĠiunoa
capului in aua çi angronaĠi-o in locaç.
PoziĠie orizontaIă: ridicaĠi aocĠiunoa capu-
lui dincolo do poziĠia auporioară.
CoborâĠi aocĠiunoa capului in poziĠio ori-
zontală.
Cuçete 71
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

RegIarea voIanuIui
AVFR1I2ARF
Lacă doblocaĠi in timpul moraului aiatomul do
roglaj al volanului, putoĠi piordo controlul
autovohiculului datorită miçcărilor nocontro-
lato alo dirocĠioi. PutoĠi produco un accidont
çi putoĠi puno in poricol propria poraoană aau
alto poraoano.
RoglaĠi volanul numai cu autovohiculul ataĠio-
nat çi cu lrâna do parcaro acĠionată.
lu doblocaĠi volanul in timpul doplaaării.
Vocaniamul do roglaro a volanului oato blo-
cat/doblocat pnoumatic.
0priĠi autovohiculul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui @.
volanul ao doblochoază.
RoglaĠi inălĠimoa çi unghiul volanului.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
volanul ao blochoază.
Gvolanul ao blochoază automat la aproxi-
mativ 1u aocundo după co oato doblocat.
0gIinzi
RegIarea ogIinziIor exterioare
AVFR1I2ARF
0 oglindă oxtorioară roglată incoroct poato
alocta câmpul do vizibilitato din apato. Lin
acoaată cauză, a-ar putoa aă nu idontilicaĠi la
timp auraolo do poricol çi aă poriclitaĠi propria
dva. poraoană aau alto poraoano. Lin acoat
motiv, vorilicaĠi intotdoauna roglajul oglinzilor
oxtorioaro alo autovohiculului inainto do a
incopo doplaaaroa.
AvoĠi, do aaomonoa, in vodoro că oglinzilo
oxtorioaro micçoroază imaginilo. ln roalitato,
obioctolo aunt mai apropiato docât apar in
oglindă.
AVFR1I8MFN1
Jaluzololo çi paraaolarolo pot acopori oglinda
pontru domararo çi oglinzilo oxtorioaro. Lato
poaibil aă nu rocunoaçtoĠi poricololo la timp çi
aă vă punoĠi in poricol, po dumnoavoaatră çi
alto poraoano. Lin acoat motiv, aaiguraĠi-vă că
putoĠi vodoa toato oglinzilo când conducoĠi.
GRoglaĠi oglinda pontru domararo, oglinda
auxiliară çi oglinda aalorică cu mâna.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ApăaaĠi comutatorul _ pontru oglinda
oxtorioară do po partoa atângă aau comu-
tatorul @ pontru oglinda oxtorioară do po
partoa droaptă.
ApăaaĠi comutatorul @ in partoa aupo-
rioară aau partoa inlorioară, po droapta aau
po atânga până oglinda oxtorioară oato
aotată coroct.
72 0gIinzi
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Activarea çi dezactivarea încăIzirii
ogIinziIor
VonĠinoĠi oglinzilo oxtorioaro dozaburito çi
dozghoĠato po vromo roco aau umodă cu
incălziroa oglinzii. 0glinda pontru bordură nu
oato incălzită.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Pentru a activa: apăaaĠi comutatorul _.
Lampa indicatoaro @ ao aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi comutato-
rul _.
Lampa indicatoaro @ ao atingo.
8iatem de iIuminare
Comutator de Iumini
Prezentare generaIă
Comutatorul do lumini poato li utilizat pontru
a porni aau opri luminilo autovohiculului.
Pornirea IuminiIor
Lumină de poziĠie IateraIă
RotiĠi comutatorul do lumini _ in poziĠia
_.
Lumina do poziĠio latorală, lămpilo plăcuĠoi
cu numărul do inmatricularo çi lămpilo do
porimotru/do gabarit latoralo aunt pornito.
Faruri pentru fază acurtă
larurilo pontru lază acurtă aunt aaimotrico.
Lin acoat motiv, in cazul in caro conducoĠi in
Ġări undo tralicul ao doalăçoară po partoa
opuaă a caroaabilului laĠă do Ġara do inmatri-
cularo a autovohiculului, oxiată poricolul do a
orbi cu larurilo po participanĠii la tralic caro
ao doplaaoază din aona opua. VaacaĠi parĠial
larurilo când conducoĠi in acoato Ġări
( Pagina 76).
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
RotiĠi comutatorul do lumini _ in poziĠia
_.
larurilo pontru lază acurtă çi luminilo do
poziĠio latoralo aunt aprinao. La autovohi-
culolo cu laruri automato, lampa indica-
toaro _ din panoul do inatrumonto ao
aprindo.
Mod de funcĠionare pe timp de zi a faruri-
Ior
Gln anumito Ġări, utilizaroa larurilor po timp
do zi oato impuaă prin logo.
PorniĠi motorul.
RotiĠi comutatorul do lumini _ in poziĠia
_.
larurilo pontru lază acurtă çi luminilo do
poziĠio latoralo aunt aprinao.
GLa autovohiculolo cu laruri do zi cu loduri:
numai larurilo do zi cu loduri aunt pornito,
çi nu larurilo pontru lază acurtă çi luminilo
do poziĠio latoralo.
8iatem de iIuminare 73
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Mod de funcĠionare automată a faruriIor
AVFR1I8MFN1
Lacă comutatorul do lumini oato adua in pozi-
Ġia _, larurilo pot li oprito tomporar aau
lămpilo nu vor porni automat in condiĠii do
coaĠă. Acoata oato un poricol pontru dumnoa-
voaatră çi pontru coilalĠi. ln condiĠii do intu-
noric aau coaĠă, rotiĠi comutatorul do lumini
in poziĠia _.
luncĠia larurilor automato oato doar un mijloc
do aaiataro a çolorului. çolorul oato roapon-
aabil in orico momont do iluminaroa autovo-
hiculului. Prin urmaro, rotiĠi intotdoauna
comutatorul do lumini in poziĠia _ in aitua-
Ġiilo coroapunzătoaro, do ox. când intraĠi in
tunoluri, po timp do coaĠă aau in porĠiuni intu-
nocato.
AVFR1I8MFN1
ln condiĠii do intunoric aau coaĠă, rotiĠi comu-
tatorul do lumini din poziĠia _ in _ in
timp util. ln caz contrar, aĠi putoa provoca un
accidont dacă larurilo ar trobui oprito tompo-
rar.
ln condiĠii do intunoric aau coaĠă, rotiĠi comu-
tatorul do lumini din poziĠia _ in _ când
vohiculul ataĠionoază. ln caz contrar, aĠi putoa
provoca un accidont dacă larurilo ar trobui
oprito tomporar.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
RotiĠi comutatorul do lumini _ in poziĠia
_.
larurilo pontru lază acurtă çi luminilo do
poziĠio latoralo aunt pornito/oprito auto-
mat in luncĠio do condiĠiilo do iluminaro.
Când larurilo pontru lază acurtă aunt por-
nito, lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
Proiectoare de ceaĠă çi Iămpi de ceaĠă
apate
AVFR1I8MFN1
ln condiĠii do intunoric aau coaĠă, rotiĠi comu-
tatorul do lumini din poziĠia _ in _ in
timp util. ln caz contrar, larurilo ao pot opri
tomporar çi putoĠi provoca un accidont.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
RotiĠi comutatorul do lumini _ in poziĠia
_ aau _ .
Pentru activarea proiectoareIor de
ceaĠă: tragoĠi comutatorul do lumini _ in
alară, in poziĠia _.
Proioctoarolo do coaĠă çi lampa indicatoaro
a proioctorului do coaĠă _ do lângă
comutatorul do lumini _ ao aprind.
Pentru activarea proiectoareIor de
ceaĠă çi a IămpiIor de ceaĠă apate: tra-
goĠi comutatorul do lumini _ in alară, in
poziĠia _.
Proioctoarolo do coaĠă laĠă, lămpilo do
coaĠă apato çi proioctorul do coaĠă _ çi
lămpilo indicatoaro alo lămpilor do coaĠă
apato _ do lângă comutatorul do
lumini _ ao aprind.
GLacă autovohiculul diapuno doar do lămpi
do coaĠă apato, rotiĠi comutatorul do
lumini _ in poziĠia _ çi tragoĠi comu-
tatorul do lumini _ in alară cu un nivol.
GLacă acoatoĠi choia din comutatorul do
contact çi doachidoĠi portiora çolorului in
timp co luminilo autovohiculului aunt
aprinao, ao activoază un avortizor aonor.
RegIare înăIĠime faruri
Autovohiculo cu auaponaio po arcuri do oĠol:
RoglaĠi laaciculul larurilor in luncĠio do aar-
cina autovohiculului cu ajutorul controlului
inălĠimii larurilor.
74 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
GlnălĠimoa larurilor oato controlată auto-
mat la autovohiculo cu laruri cu xonon.
GAutotractoarolo cu aomiromorcă cu arcuri
do oĠol óx4 çi óxó nu aunt do aaomonoa
dotato cu control al inălĠimii larurilor.
Sotări do control
u Autovohicul noincărcat (aotaro do bază)
1-2 Autovohicul incărcat
RoglaĠi intotdoauna controlul inălĠimii laru-
rilor aatlol incât aă nu ii orbiĠi po coilalĠi
participanĠi la tralic.
Maacarea parĠiaIă a faruriIor - condu-
cerea pe partea atângă/dreaptă
AVFR1I8MFN1
larurilo pontru lază acurtă aunt aaimotrico.
Lin acoat motiv, in cazul in caro conducoĠi in
Ġări undo tralicul ao doalăçoară po partoa
opuaă a caroaabilului laĠă do Ġara do inmatri-
cularo a autovohiculului, oxiată poricolul do a
orbi cu larurilo po participanĠii la tralic caro ao
doplaaoază din aona opua.
Aatlol, putoĠi poriclita aiguranĠa acoatora çi
provoca accidonto.
ln acoato Ġări, trobuio aă maacaĠi larurilo cu
halogon după cum apocilică Vorcodoa-8onz,
pontru a vă aaigura că nu-i orbiĠi po partici-
panĠii la tralic. La autovohiculolo cu laruri
xonon trobuio aă achimbaĠi larurilo la un ato-
lior do apocialitato autorizat. Vorcodoa-8onz
rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz in acoat acop.
Când utilizaĠi autovohiculul in alto Ġări, roa-
poctaĠi roglomontărilo Ġării roapoctivo.
çolorul oato roaponaabil in orico momont do
iluminaroa autovohiculului.
SupralaĠă do maacaro a larurilor pontru autovohi-
culolo cu volanul po partoa atângă pontru a li lolo-
aito in Ġări undo autovohiculolo circulă po partoa
atângă.
_ lar, atânga
@ lar, droapta
8iatem de iIuminare 75
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

SupralaĠă do maacaro a larurilor pontru autovohi-
culolo cu volanul po partoa droaptă pontru a li lolo-
aito in Ġări undo autovohiculolo circulă po partoa
droaptă.
@ lar, atânga
_ lar, droapta
AutovehicuIe cu faruri cu haIogen: lacoĠi
lâçii do maacaro din bandă adozivă opacă
diaponibilă po piaĠă, tăind potrivit dimon-
aiunilor çi lormoi indicato in iluatraĠii.
AplicaĠi po partoa coroapunzătoaro a laru-
lui.
Comutator mixt
Prezentare generaIă
Comutator mixt po partoa atângă a coloanoi do
dirocĠio
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Pornirea faruriIor pentru fază Iungă
PorniĠi larurilo pontru lază acurtă.
lmpingoĠi comutatorul mixt inainto _ çi
cuplaĠi-l.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
UtiIizarea cIaxonuIui optic/fIaah
lmpingoĠi acurt comutatorul mixt inapoi
@.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto çi larurilo pontru lază lungă ao
aprind acurt.
Activarea aemnaIizatoareIor de direcĠie
Pentru a indica: apăaaĠi comutatorul mixt
in dirocĠia dorită çi cuplaĠi-l, indicaro
droapta _ aau indicaro atânga @.
Lămpilo aomnalizatoarolor do dirocĠio alo-
ronto çi lampa indicatoaro clipoac.
Comutatorul mixt rovino in poziĠia iniĠială
automat după miçcări amplo alo dirocĠioi.
Pentru indicare acurtă: când dopăçiĠi aau
achimbaĠi banda, apăaaĠi acurt comutato-
7ó 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
rul mixt in dirocĠia dorită, indicaro
droapta _ aau indicaro atânga @.
Lămpilo aomnalizatoarolor do dirocĠio alo-
ronto çi lampa indicatoaro clipoac do cinci
ori.
IIuminare interioară
Comutator de iIuminare interioară
Panou do comutatoaro doaaupra parbrizului
Panou do comutatoaro po portiora inaoĠitorului
çolorului
Panou do comutatoaro din cuçotă
Activarea çi dezactivarea iIuminării
interioare
Lxiată o opriro tomporizată a iluminării into-
rioaro când uçilo aunt inchiao aau când choia
oato rotită in poziĠia do conducoro in comu-
tatorul do contact. lluminaroa intorioară ao
dozactivoază automat dacă uça rămâno doa-
chiaă mult timp.
Pentru a activa: apăaaĠi acurt comutatorul
@.
La o vitoză in jur do 26 km/h, luminozitatoa
iluminării intorioaro oato roglată automat.
Pentru a atenua: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaat comutatorul @.
Luminozitatoa iluminării intorioaro acado.
Lacă iluminaroa intorioară a loat atonuată
la nivol maxim, luminozitatoa croçto iar.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi acurt comu-
tatorul @.
lluminaroa intorioară ao atingo.
aau
ApăaaĠi comutatorul _ din panoul do
comutatoaro din cuçotă.
lluminaroa intorioară ao atingo.
Când porniĠi motorul, iluminaroa intorioară ao
oproçto automat.
8iatem de iIuminare 77
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Activarea çi dezactivarea iIuminării
interioare automate
Pentru a dezactiva: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaat comutatorul _ până co ao omito un
aomnal aonor acurt.
Lacă doachidoĠi uça çolorului aau a inaoĠi-
torului çolorului, iluminaroa intorioară çi ilu-
minaroa do accoa rămân dozactivato.
GLacă activaĠi iluminaroa intorioară inainto
do a doachido o uçă, acoaata va rămâno
activată.
Pentru a activa: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaat comutatorul _ până co ao omito un
aomnal aonor acurt.
Lacă doachidoĠi uça çolorului aau a inaoĠi-
torului çolorului, iluminaroa intorioară çi ilu-
minaroa do accoa aunt activato automat.
Aprinderea çi atingerea Iămpii de Iec-
tură a çoferuIui/înaoĠitoruIui çoferuIui
Pentru a activa: apăaaĠi comutatorul @
pontru lampa do loctură a çolorului aau
_ pontru lampa do loctură a inaoĠitorului
çolorului.
Lampa indicatoaro alorontă lămpii do loc-
tură ao aprindo.
Pentru a atenua: apăaaĠi çi monĠinoĠi
apăaat comutatorul @ pontru lampa do
loctură a çolorului aau _ pontru lampa do
loctură a inaoĠitorului çolorului.
Luminozitatoa lămpii do loctură acado.
Lacă lampa do loctură a loat atonuată la
nivol maxim, luminozitatoa croçto iar.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi comutato-
rul @ pontru lampa do loctură a çolorului
aau _ pontru lampa do loctură a inaoĠito-
rului çolorului.
Lampa indicatoaro alorontă lămpii do loc-
tură ao atingo.
Pornirea çi oprirea Iămpii de Iectură
rabatabiIe
Pentru a extinde çi porni: apăaaĠi aocĠiu-
noa auporioară a lămpii do loctură _.
Pentru a rabata çi opri: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a lămpii do loctură _.
Pornirea çi oprirea Iămpii de Iectură din
cuçetă
Pentru activare: apăaaĠi aocĠiunoa inlo-
rioară a lămpii do loctură_.
Pentru dezactivare: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a lămpii do loctură_.
Pornirea çi oprirea Iuminii de noapte
(verde)
Lumina do noapto oato utilizată ca lumină do
curtoazio lără oloct do orbiro in timpul con-
ducorii.
78 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Pentru a activa: apăaaĠi acurt comutatorul
_.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi acurt comu-
tatorul _.
Pornirea çi oprirea iIuminării ambiante
(aIbaatră)
lluminaroa ambiantă oloră iluminaroa into-
rioară când autovohiculul oato parcat.
Pentru a activa: apăaaĠi acurt comutatorul
_.
Pentru a atenua: monĠinoĠi apăaat comu-
tatorul _.
livolul iluminării ambianto acado. Lacă ilu-
minaroa ambiantă a loat atonuată la nivol
maxim, luminozitatoa croçto iar.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi acurt comu-
tatorul _.
GLa vitozo do poato 26 km/h, iluminaroa
ambiantă oato dozactivată automat. PutoĠi
dozactiva acoaată luncĠio la Contrul do Sor-
vico Vorcodoa-8onz.
8tea Mercedea iIuminată
AVFR1I8MFN1
lluminaroa atoloi Vorcodoa in timpul condu-
corii po drumuri publico lo-ar putoa diatrago
atonĠia altor participanĠi la tralic do la condi-
Ġiilo din tralic. Aatlol, lo putoĠi poriclita aigu-
ranĠa çi provoca accidonto.
Lin acoat motiv, porniĠi iluminaroa atoloi Vor-
codoa doar când autovohiculul nu circulă po
drumuri publico.
Glluminaroa atoloi Vorcodoa do po trapa do
introĠinoro oato pormiaă doar când autovo-
hiculul a ioçit do po drumurilo publico. 0ti-
lizaroa po drumuri publico çi chiar, do
oxomplu, in parcări, oato intorziaă.
ln anumito Ġări, datorită diloronĠolor do
logialaĠio laĠă do colo doacriao aici, oato
poaibil ca iluminaroa atoloi Vorcodoa aă lio
pormiaă. RoapoctaĠi corinĠolo logalo in
luncĠio do Ġara in caro vă allaĠi.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Note privind achimbarea becuriIor
8ocurilo çi luminilo aunt oaonĠialo pontru aigu-
ranĠa autovohiculului. Prin urmaro, trobuio aă
vă aaiguraĠi că toato bocurilo luncĠionoază in
orico momont.
8ocurilo au o durată do viaĠă limitată.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă ca, in caz do
doloctaro a unui boc la larul pontru lază
acurtă aau pontru lază lungă, bocul coroa-
punzător do la colălalt lar aă lio inlocuit in
acolaçi timp. Vorcodoa-8onz vă rocomandă
aă utilizaĠi bocuri durabilo Vorcodoa-8onz in
acoat acop.
AVFR1I8MFN1
RoapoctaĠi următoarolo noto privind manipu-
laroa bocurilor:
=
bocurilo ao pot incingo loarto taro. Lxiată
poricolul do arauri. Prin urmaro, lăaaĠi-lo aă
8iatem de iIuminare 79
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

ao răcoaacă complot inainto do a lo
achimba.
=
pontru a ovita răniroa, purtaĠi intotdoauna
mănuçi adoronto çi ocholari do protocĠio
când inlocuiĠi bocurilo.
=
nu utilizaĠi un boc dacă a loat acăpat po joa
aau dacă aticla i a-a zgâriat. 8ocul ar putoa
oxploda. PutoĠi li rănit do bucăĠilo do aticlă
do la un boc apart.
=
bocurilo nu trobuio lăaato la indomâna
copiilor.
=
loloaiĠi bocurilo doar in corpuri do iluminat
inchiao concoputo in acoat acop çi utilizaĠi
numai bocuri do acolaçi tip. RoapoctaĠi
inlormaĠiilo privind bocurilo.
=
impurităĠilo do po un boc din aticlă roduc
durata do luncĠionaro a bocului. lu ĠinoĠi
bocul do aticlă cu mâinilo goalo. Lacă oato
nocoaar, curăĠaĠi bocul din aticlă cu alcool
aau cu apirt când oato roco çi çtorgoĠi-l cu
o cârpă lără acamo.
=
ProtojaĠi bocurilo do umiditato când aunt in
luncĠiuno.
=
8ocurilo cu xonon luncĠionoază la tonaiuno,
proaiuno çi tomporatură ridicato. Lxiată
poricolul accidontării latalo dacă ao ating
părĠilo aub tonaiuno alo bocului çi alo atar-
torului. Lacă larul oato dotoriorat, nu atin-
goĠi bocul cu xonon. lu achimbaĠi poraonal
bocurilo cu xonon.
SolicitaĠi achimbaroa bocurilor cu xonon
dolocto numai la un atolior do apocialitato
autorizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do
apocialitato çi inatrumontolo nocoaaro pon-
tru intorvonĠiilo roapoctivo. Vorcodoa-8onz
rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz in acoat acop.
Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
ÎnIocuirea becuriIor
Note generaIe
LozactivaĠi aiatomul do iluminaro inainto do
a inlocui bocurilo pontru a provoni un acurt-
circuit.
AtingoĠi bocurilo numai cu o lavotă curată,
lără acamo - niciodată cu dogotolo umodo
aau uloioaao.
vorilicaĠi contactolo do coroziuno çi
curăĠaĠi-lo dacă aituaĠia o coro.
vorilicaĠi dacă toato garniturilo aunt aço-
zato coroct.
lnlocuiĠi garniturilo dotoriorato.
Lacă noul boc nu ao aprindo, conaultaĠi un
atolior do apocialitato autorizat, do ox. un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Lacă un lar do zi cu loduri ao doloctoază,
conaultaĠi un atolior do apocialitato autori-
zat, do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
8ecuri faĠă
Faruri pentru fază acurtă, faruri pentru
fază Iungă, Iumini de poziĠie IateraIe, aem-
naIizatoare de direcĠie
lnlocuiroa bocurilor oato doacriaă pontru larul
do po partoa droaptă.
Apărătoaro lar cu çurub (oxomplu)
LoalilotaĠi çurubul do prindoro a apărătorii
larului _ çi rotiĠi apărătoaroa larului in aua.
80 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
aau
Lacă nu oxiată çurub, tragoĠi apărătoaroa
larului din partoa inlorioară çi rotiĠi-o in aua.
LoalilotaĠi çurubul _ din panoul lrontal.
RotiĠi panoul lrontal çi acoatoĠi-l.
La autovohiculolo cu laruri cu halogon: doa-
lilotaĠi çurubul larului @.
La autovohiculolo cu laruri cu xonon: doa-
lilotaĠi çuruburilo larului @ çi @.
RotiĠi larul complot apro oxtorior.
_ laruri incopând cu 1u/2u1u
_ laruri până la u9/2u1u
_ laruri cu halogon
_ laruri cu xonon
Far pentru fază acurtă (faruri cu haIo-
gen): doalilotaĠi capacul larului pontru lază
acurtă _ çi acoatoĠi-l.
aau
ApăaaĠi piodica _ do po capacul larului
pontru lază acurtă _ in aua.
ApăaaĠi cloma @ apro capacul larului pon-
tru lază acurtă _ çi ĠinoĠi-o.
RotiĠi apro oxtorior çi acoatoĠi capacul laru-
lui pontru lază acurtă _.
RotiĠi laaungul larului pontru lază acurtă
@ in aona antiorar çi acoatoĠi-l.
ScoatoĠi bocul.
lntroducoĠi noul boc aça incât baza aa aă
intro in locaçul laaungului.
FaruI pentru fază Iungă (faruri cu haIo-
gen)/cIaxonuI optic/fIaah (faruri cu
xenon): doalilotaĠi capacul larului do lază
lungă/claxonului optic/llaah _ çi acoa-
toĠi-l.
aau
8iatem de iIuminare 81
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

ApăaaĠi cloma @ do po capacul larului pon-
tru lază lungă/claxonului optic/llaah _ in
aua çi ĠinoĠi-o acolo.
RotiĠi apro oxtorior çi acoatoĠi capacul laru-
lui pontru lază lungă/claxonului optic/
llaah _.
LoconoctaĠi conoctorul do cablu din bocul
larului pontru lază lungă @.
LocuplaĠi arcul do blocaro.
ScoatoĠi bocul.
lntroducoĠi noul boc aça incât baza aa aă
intro in locaçul laaungului.
Lumina de poziĠie IateraIă: apăaând uçor
po laaungul luminii do poziĠio latoralo _,
rotiĠi-l in aona antiorar çi acoatoĠi-l.
JragoĠi bocul alară.
lntroducoĠi noul boc in laaung.
8emnaIizator de direcĠie: apăaând uçor
po laaungul lămpii aomnalizatorului do
dirocĠio @, rotiĠi-l in aona antiorar çi acoa-
toĠi-l.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
lntroducoĠi un nou boc in laaung çi rotiĠi-l
in aona orar, oxorcitând o proaiuno uçoară.
8emnaIizatoare de direcĠie, Iămpi de
gabarit IateraIe
ScoatoĠi çurubul _.
ScoatoĠi lampa @.
Apăaând uçor po laaung, rotiĠi-l in aona
antiorar çi acoatoĠi-l.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
lntroducoĠi un nou boc in laaung çi rotiĠi-l
in aona orar, oxorcitând o proaiuno uçoară.
Lampă de perimetru faĠă
ScoatoĠi çuruburilo _.
ScoatoĠi lontila lămpii @.
ScoatoĠi bocul.
lntroducoĠi un boc nou.
GLacă autovohiculul dumnoavoaatră aro
lămpi do porimotru cu loduri, trobuio aă
inlocuiĠi lampa do porimotru in introgimo.
82 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Proiectoare de ceaĠă
ScoatoĠi capacul do plaatic din partoa inlo-
rioară a carcaaoi proioctorului do coaĠă do
aub bara do protocĠio.
LoconoctaĠi conoctorul do cablu _.
LocuplaĠi arcul do blocaro.
ScoatoĠi bocul @.
lntroducoĠi noul boc aça incât baza aa aă
intro in locaçul laaungului.
8ecuri apate
Lămpi apate
RidicaĠi in aua grila do protocĠio.
Lampă apato cu çaao locaçuri, atânga
Lampă apato cu çaao locaçuri, droapta
_ çuruburi
@ Lampă do porimotru/lampă do gabarit
latorală
@ Lămpi aomnalizatoaro do dirocĠio
_ Lampă do lrână
_ Lampă apato
_ Lampă do mora inapoi
_ Lampă do coaĠă apato
@ Lampă pontru numărul do inmatricularo
Lampă apato cu patru locaçuri
_ çuruburi
@ Lămpi aomnalizatoaro do dirocĠio
@ Lampă do lrână
_ Lampă apato
_ Lampă do coaĠă apato
_ Lampă do mora inapoi
_ Lampă pontru numărul do inmatricularo
ScoatoĠi çuruburilo _.
ScoatoĠi lontila lămpii.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
8iatem de iIuminare 83
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

lntroducoĠi noul boc çi rotiĠi-l in aona antio-
rar, apăaând uçor.
Pontru a inlocui bocul din lampa pontru
numărul do inmatricularo _ (lampa apato
cu patru locaçuri) aau @ (lampa apato cu
çaao locaçuri), acoatoĠi unitatoa rolloctori-
zantă.
Lampă de perimetru/Iampă de gabarit
IateraIă
ScoatoĠi çurubul _.
ScoatoĠi lontila improună cu carcaaa @.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
lntroducoĠi noul boc çi rotiĠi-l in aona antio-
rar, apăaând uçor.
8ecuri aupIimentare
Lămpi de gabarit IateraIe
GAutotractor cu aomiromorcă:
LxtindoĠi panoul ornamontal latoral inainto
do a achimba lampa do gabarit latorală.
ApăaaĠi diapozitivul do prindoro do po
conoctorul do cablu @ çi ĠinoĠi-l.
LoconoctaĠi conoctorul do cablu @.
ApăaaĠi diapozitivolo do prindoro _ do po
lampa do gabarit latorală @ până ao imbină
çi monĠinoĠi-lo in acoaată poziĠio.
lnlocuiĠi lampa gabarit latorală @.
Lampă zonă de Iucru auperioară
ApăaaĠi butoanolo do aaiguraro _ çi rotiĠi
carcaaa in aua.
84 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
8oc (oxomplu, droapta)
RotiĠi bocul @ cu conoctorul do cablu @
in aua çi acoatoĠi-l.
ApăaaĠi diapozitivolo do prindoro do po
conoctorul do cablu @ până ao imbină çi
monĠinoĠi-lo in acoaată poziĠio.
LoconoctaĠi conoctorul do cablu @.
JragoĠi bocul alară @.
lntroducoĠi noul boc aça incât baza aa aă
intro in locaçul laaungului.
Lampă zonă de Iucru inferioară
LoçurubaĠi çuruburilo _.
ScoatoĠi rolloctorul improună cu cadrul.
LoconoctaĠi conoctorul do cablu @.
LocuplaĠi arcul do blocaro.
ScoatoĠi bocul @.
lntroducoĠi noul boc aça incât baza aa aă
intro in locaçul laaungului.
Lămpi de accea, panouriIe uçii çi trepte
Lampă do accoa, portioră (oxomplu)
Lampă do accoa, tropto (oxomplu)
8iatem de iIuminare 85
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

LomontaĠi lampa do accoa _ cu o çuru-
bolniĠă.
RotiĠi laaungul in aona antiorar, apăaând
uçor, çi acoatoĠi-l.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
lntroducoĠi noul boc çi rotiĠi-l in aona antio-
rar, apăaând uçor.
Lampă de accea, panou uçă
LoalacoĠi lontila _ cu o çurubolniĠă.
ScoatoĠi bocul @.
lntroducoĠi un boc nou.
IIuminare interioară
LoalacoĠi lontila lămpii cu o çurubolniĠă.
Apăaând uçor po bocul do iluminaro into-
rioară _/lampa do loctură @, rotiĠi in
aona antiorar çi acoatoĠi.
lntroducoĠi noul boc çi rotiĠi-l in aona antio-
rar, apăaând uçor.
aau
JragoĠi capacul çi acoatoĠi bocul luminii do
noapto @.
lntroducoĠi un boc nou.
Lampă de Iectură cuçetă
LoalacoĠi lontila lămpii _ din articulaĠia
pivotantă cu ajutorul unoi çurubolniĠo.
ScoatoĠi bocul.
lntroducoĠi un boc nou.
8ó 8iatem de iIuminare
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
Lampă de Iectură rabatabiIă
Pontru a oxtindo lampa do loctură.
LoalacoĠi lontila _ cu o çurubolniĠă.
RotiĠi bocul in aona antiorar, apăaând uçor,
çi acoatoĠi-l.
lntroducoĠi noul boc çi rotiĠi-l in aona antio-
rar, apăaând uçor.
VizibiIitate bună
þtergătoare de parbriz
InformaĠii importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Lamolo çtorgătoarolor uzato aau murdaro duc
la murdăriroa parbrizului. Acoaata poato pro-
voca dolocĠiuni la autovohiculolo cu aonzori
do ploaio/lumină. Aatlol, oato poaibil aă nu
obaorvaĠi condiĠiilo din tralic çi, prin urmaro,
aă provocaĠi un accidont.
Prin urmaro, vorilicaĠi cu rogularitato lamolo
çtorgătoarolor do po partoa çolorului çi a inao-
Ġitorului çolorului çi inlocuiĠi lamolo çtorgătoa-
rolor caro aunt uzato aau dotoriorato.
0priĠi çtorgătoarolo do parbriz inainto do
a opri motorul. ln caz contrar, çtorgătoarolo
pot porni po noaçtoptato când plocaĠi in
următoaroa curaă. Aatlol, oato poaibil aă
dotorioraĠi lamolo çtorgătoarolor aau par-
brizul, mai aloa dacă acoata oato murdar
aau inghoĠat.
Pornirea/oprirea çtergătoareIor de par-
briz
Comutator mixt po partoa atângă a coloanoi do
dirocĠio
_çtorgătoaro do parbriz oprito
_çtorgoro intormitontă aau çtorgoro cu
aonzor do ploaio/lumină
_çtorgoro lontă
_çtorgoro rapidă
Pentru a activa: rotiĠi choia in comutatorul
do contact in poziĠia do conducoro.
RotiĠi comutatorul _ la aotaroa coroa-
punzătoaro in luncĠio do intonaitatoa ploii.
Pentru a dezactiva: rotiĠi comutatorul _
la poziĠia _.
çtorgătoarolo do parbriz mai oloctuoază o
çtorgoro.
þtergere intermitentă
lntorvalul dintro 2 çtorgori conaocutivo oato
do 4 aocundo la aotaroa do bază. PutoĠi aota
acoat intorval la orico valoaro dintro 2 çi 2u
do aocundo.
RotiĠi comutatorul _ in poziĠia _ çi
açtoptaĠi prima çtorgoro.
RotiĠi comutatorul _ inapoi in poziĠia
_.
VizibiIitate bună 87
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

AçtoptaĠi ca intorvalul dorit dintro çtorgori
aă troacă, până la maxim 2u do aocundo.
RotiĠi comutatorul _ din nou in poziĠia
_.
Jimpul acura intro opriro çi roporniro oato
atocat ca noul intorval do çtorgoro.
Lacă comutatorul oato monĠinut in poziĠia
_ timp do poato 2u do aocundo, intorvalul
dintro çtorgori oato automat do 4 aocundo.
þtergerea cu aenzoruI de pIoaie/Iumină
AVFR1I8MFN1
Sonzorul do ploaio/lumină oato doar un mij-
loc ajutător. çolorul oato col roaponaabil do
aaiguraroa unui câmp vizual clar.
RotiĠi comutatorul la poziĠia coroapunzătoaro
in luncĠio do cât do abundontă oato ploaia. ln
caz contrar, oato poaibil aă nu mai putoĠi
obaorva condiĠiilo din tralic çi aă provocaĠi un
accidont.
Autovohiculo cu aonzor do ploaio/lumină:
ln condiĠii do vromo uacată, opriĠi
çtorgătoarolo do parbriz. ln caz contrar,
impurităĠilo aau oloctolo optico pot activa
çtorgătoarolo do parbriz in momonto nodo-
rito. Aatlol, oato poaibil aă ao dotoriorozo
lamolo çtorgătoarolor do parbriz aau aă ao
zgârio parbrizul.
RotiĠi comutatorul _ in poziĠia _.
Sonzorul do ploaio/lumină aotoază auto-
mat vitoza coroapunzătoaro a çtorgătorului
in luncĠio do intonaitatoa ploii.
Sonzitivitatoa aonzorului do ploaio/lumină
poato li roglată in calculatorul do bord. Lo
aaomonoa, putoĠi comuta intro çtorgoroa
intormitontă çi çtorgoroa cu aonzorul do
ploaio/lumină ( Pagina 122).
Gln cazul doloctării aonzorului do ploaio/
lumină, çtorgoroa intormitontă oato aoloc-
tată automat.
8iatem apăIător de parbriz
Comutator mixt po partoa atângă a coloanoi do
dirocĠio
Activaro: gliaaĠi comutatorul _ cătro
coloana do dirocĠio până la capăt çi monĠi-
noĠi-l acolo.
Lichidul do apălaro va li pulvorizat po par-
briz cât comutatorul _ oato in acoaată
poziĠio.
8iatem curăĠare faruri
Pentru a activa: rotiĠi choia in poziĠia do
conducoro din comutatorul do contact.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
Siatomul do curăĠaro a larurilor pulvori-
zoază lichid do apălaro po laruri.
88 VizibiIitate bună
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
ÎncăIzire parbriz
Pentru activare: porniĠi motorul.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului do incălziro a parbrizului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a comutatorului do incălziro a
parbrizului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Glncălziroa parbrizului ao dozactivoază
automat după 16 minuto aau dacă opriĠi
motorul.
AIimentarea eIectrică
Comutator 0PRIRF bF URCFNğĂ
InformaĠii generaIe
ln caz do urgonĠă, introrupoĠi alimontaroa
oloctrică do la comutatorul do 0PRlRL LL
0RCLlğĂ. Aatlol, provoniĠi acurtcircuito caro
ar putoa gonora acântoi, acoatoa provocând
la rândul lor un incondiu aau o oxplozio. ln
luncĠio do claailicaroa ALR, autovohiculolo
pontru tranaportul mărlurilor poriculoaao pot
li dotato cu comutatoaro do 0PRlRL LL
0RCLlğĂ dilorito.
Lxomplu: Comutatorul 0PRlRL LL 0RCLlğĂ din
apatolo paaajului do roată droapta
Întreruperea aIimentării eIectrice
AVFR1I8MFN1
Lacă alimontaroa oloctrică oato introruptă do
la comutatorul do 0PRlRL LL 0RCLlğĂ,
motorul oato oprit automat. Alimontaroa cu
aor comprimat çi dirocĠia aaiatată aunt
noluncĠionalo. Alimontaroa oloctrică pontru
toĠi conaumatorii oloctrici importanĠi oato
introruptă (do ox. aiatomul do iluminaro çi pro-
tocĠia anti-blocaro). Autovohiculul poato li
dirijat numai cu olorturi aporito aau lrâna do
parcaro cu rogulator cu arc ao poato activa in
caz do piordoro a proaiunii. Acoat comporta-
mont poato, do oxomplu, aă vă proioctozo in
alara drumului in virajo, provocând un acci-
dont çi răniroa dumnoavoaatră çi a altor por-
aoano.
ActivaĠi comutatorul do 0PRlRL LL 0RCLlğĂ
numai dacă oxiată poricolo iminonto çi auto-
vohiculul ataĠionoază, inaă niciodată când ao
allă in miçcaro.
RidicaĠi capacul _ in aua.
JragoĠi çtiltul comutatorului @ aau ridicaĠi
çtiltul comutatorului @ in aua.
JoĠi conaumatorii aunt doconoctaĠi do la
batorii, cu oxcopĠia tahogralului.
GLacă alimontaroa oloctrică oato intro-
ruptă do comutatorul do 0PRlRL LL
0RCLlğĂ când aiatomul do alarmă antilurt
oato amoraat, ao doclançoază alarma anti-
lurt.
AIimentarea eIectrică 89
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

Reconectarea aIimentării eIectrice
RotiĠi choia autovohiculului inapoi in poziĠia
atop in comutatorul do contact.
lmpingoĠi capacul _ in joa până il auziĠi că
ao angronoază.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Alimontaroa oloctrică a tuturor conauma-
torilor oloctrici oato roatabilită.
Prize
PrizeIe de 12 V/24 V de pe panouI de
inatrumente
Autovohiculul poato li ochipat cu până la 2
prizo.
_ Priză do 24 v/16 A (max. 2óu w)
@ Priză do 24 v/16 A (2óu w)
@ Priză do 12 v/16 A (18u w)
Lacă prizolo _ çi @ aunt acĠionato aimultan,
aarcina maximă nu trobuio aă dopăçoaacă
16 A (2óu w).
Pentru a activa: apăaaĠi partoa auporioară
a comutatorului do 12 v _.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi partoa inlo-
rioară a comutatorului do 12 v _.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
atingo.
Priză de 24 V în compartimentuI bateriei
_ Priză do 24 v/1u A (max. 24u w)
1ranaformator de tenaiune
Note importante privind aiguranĠa
Jranalormatorul do tonaiuno oato doati-
nat numai pontru luncĠionaroa următorului
ochipamont.Conoctaroa altor ochipamonto
la auraa do 12 v nu oato pormiaă.
Lacă doriĠi aă conoctaĠi çi alto diapozitivo,
conaultaĠi un atolior do apocialitato autori-
zat, do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
90 AIimentarea eIectrică
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
1ranaformator de tenaiune 12 V/8 A
Autovohiculul oato dotat cu tranalormator do
tonaiuno 12 v/8 A din labrică pontru:
=
Lchipamont radio
=
Lchipamont radio C8
=
Jololon/lax
=
Lchipamont audio do 12 v (radio)
1ranaformator de tenaiune 12 V/15 A
Jranalormatorul do tonaiuno aaigură alimon-
taroa la priza do 12 v/16 A. PorniĠi aau opriĠi
tranalormatorul do tonaiuno cu comutatorul
do 12 v.
8faturi practice
CIaxon tip goarnă/cIaxon aimpIu
Pentru a activa cIaxonuI tip goarnă:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului_.
Când butonul do claxon do po comutatorul
mixt oato apăaat, claxonul tip goarnă aună.
Pentru a dezactiva cIaxonuI tip goarnă:
apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui_.
Când butonul do claxon do po comutatorul
mixt oato apăaat, claxonul aună.
8crumieră
Scrumioră pontru cabina S çi cabina V
Pentru a deachide acrumiera: prindoĠi
acrumiora _ do bandă çi doachidoĠi-o in
dirocĠia aăgoĠii până la capăt.
Pentru a acoate acrumiera: apăaaĠi pio-
dica do oliboraro @ in joa, ĠinoĠi-o çi tragoĠi
acrumiora _ complot in alară.
Scrumioră din cabina L çi cabina Vogaapaco
Pentru a deachide acrumiera: prindoĠi
panoul lrontal_ do mânor çi lacoĠi-l aă
pivotozo in aua.
Pentru a acoate inaerĠia acrumierei: ridi-
caĠi inaorĠia acrumioroi @ in latoral çi acoa-
toĠi-o din cadru.
8richetă
AVFR1I8MFN1
PutoĠi aulori arauri in urma contactului cu bri-
chota incinaă. ğinoĠi brichota numai do bază.
8faturi practice 91
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

LomontaĠi brichota dacă ao allă çi copii in
autovohicul. Copiii pot aulori răni do la bri-
chotă aau pot provoca un incondiu.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor
rutioro. ln caz contrar, putoĠi provoca un acci-
dont, rănindu-vă po dumnoavoaatră çi alto
poraoano. 0tilizaĠi brichota numai când con-
diĠiilo rutioro pormit acoat lucru.
LoachidoĠi acrumiora @.
RotiĠi choia in poziĠia radio din comutatorul
do contact.
lmpingoĠi brichota _ inăuntru.
Când roziatonĠa oato incandoacontă, bri-
chota ao rotrago automat.
PutoĠi utiliza çi priza do 24 v cu brichotă _
ca auraă do alimontaro pontru diapozitivo
oloctrico cu un conaum do până la 1uu w.
betector de fum
InformaĠii generaIe
Lotoctorul do lum vă avortizoază dacă oxiată
lum in cabină. Alarma ar putoa li doclançată
çi do particulo, do oxomplu lum do Ġigară, pral
aau lum do oçapamont.
Lotoctorul do lum ao allă lio doaaupra por-
tioroi çolorului, lio po plalonul cabinoi, in apa-
tolo çolorului.
Lotoctor do lum doaaupra portioroi çolorului
(oxomplu)
0prirea aIarmei/dezactivarea tempo-
rară a detectoruIui de fum
ApăaaĠi butonul do luncĠionaro _.
Lotoctorul do lum oato dozactivat timp do
aproximativ 2u do minuto, iar apoi oato
roactivat automat.
G0n aunot acurt ao audo la liocaro 4u do
aocundo in timp co dotoctorul do lum oato
dozactivat.
1eat de funcĠionare detector de fum
AVFR1I8MFN1
Lxiată riacul ca dotoctorul do lum aă nu vă
avortizozo dacă oxiată loc aau lum in timp util
dacă nu vorilicaĠi cu rogularitato dotoctorul do
lum pontru a obaorva dacă luncĠionoază
92 8faturi practice
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
coroct aau pontru a inlocui batoriilo in timp
util. ln acoat caz aĠi putoa li rănit aau aĠi putoa
li intoxicat cu lum.
vorilicaĠi o dată po aăptămână dacă dotocto-
rul do lum luncĠionoază.
ApăaaĠi butonul do luncĠionaro _ çi mon-
ĠinoĠi apăaat.
Lacă dotoctorul do lum luncĠionoază
coroct, ao audo alarma. Lotoctorul do lum
oato dozactivat aproximativ 2u do minuto
după co oato apăaat butonul.
Când batoria oato goală, ao va auzi un aunot
acurt la liocaro 4u do aocundo. lnlocuiĠi bato-
ria cât mai curând poaibil pontru a vă aaigura
că dotoctorul do lum rămâno luncĠional.
8chimbarea bateriei
Lotoctorul do lum luncĠionoază cu o batorio
bloc do 9 v.
ApăaaĠi piodica do oliboraro @ çi acoatoĠi
dotoctorul do lum din conaolă.
SchimbaĠi batoria.
lntroducoĠi dotoctorul do lum in conaolă.
Ceaa cu aIarmă
luncĠia coaa cu alarmă ao allă in panoul do
comutatoaro doaaupra cuçotoi.
Pentru a aeta ceaauI: apăaaĠi butonul
coaa _ çi monĠinoĠi apăaat.
SotaĠi ora cu ajutorul butonului oro _ çi al
butonului minuto _.
LliboraĠi butonul coaa _.
0ra aotată oato momorată.
Pentru a aeta ora aIarmei: apăaaĠi buto-
nul pontru ora alarmoi _ çi monĠinoĠi
apăaat.
Liaplay-ul @ indică ora alarmoi çi A|.
SotaĠi ora alarmoi cu ajutorul butonului oro
_ çi al butonului minuto _.
LliboraĠi butonul pontru ora alarmoi _.
0ra alarmoi aotată oato momorată.
Pentru a porni aemnaIuI de aIarmă:
aotaĠi comutatorul aomnal do alarmă @ in
poziĠia I.
Somnalul do alarmă va auna la ora aotată.
Pentru a opri aemnaIuI de aIarmă: aotaĠi
comutatorul aomnal do alarmă @ in poziĠia
0.
Somnalul do alarmă oato dozactivat.
aau
ApăaaĠi butonul oră alarmă _.
Somnalul do alarmă oato dozactivat çi aună
din nou după 24 do oro.
Pentru a porni iIuminarea diapIay-uIui:
apăaaĠi butonul iluminaro diaplay _ çi
ĠinoĠi apăaat.
Pentru a achimba bateria: acoatoĠi coaaul
din auport.
CliaaĠi locaçul batorioi @ doachia po partoa
din apato.
8faturi practice 93
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

SchimbaĠi batoria.
CliaaĠi locaçul batorioi @ inchia po partoa
din apato.
lntroducoĠi coaaul in conaolă.
8paĠii çi compartimente de depozitare
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
lu tranaportaĠi obiocto grolo, do ox. aticlo, in
compartimontolo do dopozitaro.
Compartimontolo do dopozitaro trobuio aă lio
inchiao çi incuiato când autovohiculul oato in
miçcaro pontru a provoni răniroa poraoanolor
do cătro obiocto in cădoro dacă vohiculul
docoloroază rapid.
ln plua, aarcinilo din compartimontolo do
dopozitaro individualo aau din tăvi nu trobuio
aă dopăçoaacă următoarolo groutăĠi:
=
doaaupra parbrizului cu capac: 8 kg
=
doaaupra parbrizului lără capac: 4 kg
=
doaaupra portiorolor: 2 kg
=
aortaro: 2u kg
CompartimentuI de depozitare de dea-
aupra parbrizuIui
Cabină L inălĠată/Cabină Vogaapaco
Pentru a deachide: apăaaĠi piodica _ çi
rotiĠi capacul compartimontului do dopozi-
taro in aua.
Pentru a închide: rotiĠi capacul comparti-
montului do dopozitaro in joa çi angronaĠi-l
in incuiotoaro.
8paĠiiIe de depozitare çi măauĠa de aub
cuçetă
Prezentare generaIă
1ăvi
Pentru a deachide: tragoĠi in aua mânorul
aortarului @ aau @ çi tragoĠi aortarul până
la opritor.
Pentru a închide: tragoĠi in aua mânorul
aortarului @ aau @ çi impingoĠi aortarul
până la opritor.
MăauĠă
AVFR1I8MFN1
lu pliaĠi măauĠa in aua aau in joa când auto-
vohiculul oato in miçcaro. Acoaată oporaĠio v-
ar putoa diatrago atonĠia do la condiĠiilo
rutioro.
lu trobuio aă oxiato niciun obioct po măauĠă
cât autovohiculul oato in miçcaro. ln caz con-
trar, paaagorii ar putoa li răniĠi do obiocto
nolixato in caz do accidont, lrânaro aau do
achimbaro bruacă a dirocĠioi.
LliboraĠi măauĠa inainto do a ploca la drum çi
lixaĠi obioctolo nolixato. lu tranaportaĠi
obiocto grolo in aortaro.
Sortarolo trobuio aă lio inchiao çi incuiato
când autovohiculul oato in miçcaro pontru a
provoni răniroa paaagorilor do cătro obiocto
nolixato dacă autovohiculul docoloroază
94 8faturi practice
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
rapid. ln caz contrar, obioctolo caro nu aunt
lixato in aortaro ar putoa răni paaagorii in caz
do accidont, lrânaro aau o modilicaro bruacă
a dirocĠioi.
lu plaaaĠi groutăĠi mai mari do 12 kg po
măauĠă. ln caz contrar, putoĠi dotoriora
măauĠa.
Pentru a extinde: cu ajutorul manotoi _,
tragoĠi măauĠa dropt in aua çi oxtindoĠi-o
inainto.
Pentru a pIia: oxtindoĠi măauĠa in aua çi
impingoĠi-o dropt in joa.
Cutie frigorifică în tuneIuI de motor
Pontru inlormaĠii privind utilizaroa çi roglaroa
cutioi lrigorilico, conaultaĠi inatrucĠiunilo do
utilizaro aoparato.
LoachidoĠi cutia lrigorilică
_ Capac
Compartiment de depozitare de Ia
capătuI cuçetei
Pentru a deachide: rotiĠi capacul _ in
aua.
Compartimente de depozitare cu cIa-
pete exterioare
Compartimontolo do dopozitaro pot li acco-
aato din oxtorior prin clapotolo oxtorioaro çi
din intorior prin clapotolo compartimontului
do dopozitaro do aub cuçotă.
lluminaroa compartimontului do dopozitaro
ao activoază automat când doachidoĠi un
compartimont do dopozitaro.
8faturi practice 95
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

_ Compartimontul do dopozitaro oxtorior,
cabina L
@ Compartimontul do dopozitaro oxtorior,
cabina Vogaapaco
Pentru a deachide: tragoĠi manota do oli-
boraro _ o dată çi oliboraĠi-o.
Jrapa oxtorioară ao doachido până când
oato oprită do cârligul do lixaro.
JragoĠi manota do oliboraro _ din nou.
Jrapa oxtorioară oato doachiaă complot.
RotiĠi trapa oxtorioară in aua.
ApăaaĠi articulaĠia balamaloi in aua.
RotiĠi trapa oxtorioară in joa.
ArticulaĠia balamaloi ao angronoază in
locaç.
Pentru a închide: ridicaĠi uçor trapa oxto-
rioară.
ArticulaĠia balamaloi ao va dozangrona.
RotiĠi trapa oxtorioară in joa până o auziĠi
că ao angronoază in incuiotoaro.
MăauĠă pIiantă
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
lu utilizaĠi măauĠa pliantă când autovohiculul
oato in miçcaro. ln caz contrar, paaagorii ar
putoa li răniĠi do măauĠa oxtinaă aau do
obiocto nolixato in caz do accidont, lrânaro
aau do achimbaro bruacă a dirocĠioi. Lacă
autovohiculul oato provăzut cu măauĠă
pliantă, doalăçuraĠi-o intotdoauna in joa
inainto do a ploca la drum.
AVFR1I8MFN1
lu punoĠi groutăĠi mai mari do 16 kg po
măauĠa pliantă, in caz contrar placa măauĠoi
va coda. Paaagorii pot li răniĠi do obioctolo
căzuto. Lin acoat motiv, nu açozaĠi obiocto
grolo po măauĠa pliantă.
Montarea măauĠei pIiante
VăauĠa pliantă oato amplaaată intr-un com-
partimont do dopozitaro, aub cuçota do po
partoa inaoĠitorului çolorului aau in apatolo
acaunului çolorului.
LoachidoĠi compartimontul do dopozitaro.
( Pagina 94)
ScoatoĠi punga caro conĠino măauĠa
pliantă.
LoalacoĠi punga çi acoatoĠi măauĠa pliantă.
CuliaaĠi măauĠa pliantă po çinolo do ghidaro
do po partoa inaoĠitorului çolorului din
panoul do inatrumonto până la capăt.
9ó 8faturi practice
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
PIierea/deafăçurarea măauĠei pIiante
_ VăauĠă pliantă
@ 8utoano do oliboraro
Pentru a deafăçura: doalacoĠi din clomo
măauĠa pliantă _ çi intindoĠi-o in aua, in
poziĠio orizontală.
VăauĠa pliantă _ ao angronoază in poziĠio
orizontală.
GPontru a lacilita intraroa/ioçiroa, măauĠa
pliantă _ ao poato roti in aua, dincolo do
poziĠia orizontală.
Pentru a pIia: apăaaĠi butoanolo do olibo-
raro @, rotiĠi măauĠa pliantă _ in joa çi
angronaĠi-o.
bemontarea măauĠei pIiante
LoalăçuraĠi măauĠa pliantă _.
ScoatoĠi măauĠa pliantă _ din çinolo do
ghidaro.
AçozaĠi măauĠa pliantă _ in pungă çi inchi-
doĠi punga.
AçozaĠi punga cu măauĠa pliantă _ in com-
partimontul do dopozitaro.
lnchidoĠi compartimontul do dopozitaro.
8uport pentru pahar
AVFR1I8MFN1
lu açozaĠi obiocto in auporturilo do pahar
când autovohiculul oato in miçcaro. 0bioctolo
nolixato pot provoca răniroa paaagorilor in
cazul in caro:
=
accidont
=
lrânaro
=
o achimbaro bruacă a dirocĠioi
0tilizaĠi auporturilo pontru paharo numai pon-
tru rocipionto do mărimoa coroctă caro dia-
pun do capaco. ln caz contrar, lichidolo ao pot
văraa.
Suporturilo pontru paharo nu trobuio aă lio
utilizato pontru băuturi liorbinĠi. ln caz con-
trar, oato poaibil aă vă opăriĠi.
_ Suport pontru pahar
0gIindă de machia|
0glinda do machiaj oato amplaaată in com-
partimontul do dopozitaro, doaaupra parbri-
zului, po partoa inaoĠitorului çolorului.
AVFR1I8MFN1
0glinda do machiaj nu trobuio aă lio utilizată
in timpul curaoi. ln caz contrar, ocupanĠii vohi-
culolor ar putoa li răniĠi do oglinda do machiaj
oxtinaă in caz do accidont, lrânaro aau do
achimbaro bruacă a dirocĠioi. Acoçtia pot li
răniĠi çi prin cădoroa obioctolor din comparti-
montul do dopozitaro doachia.
8faturi practice 97
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

AaiguraĠi-vă că oglinda do machiaj oato lixată
când autovohiculul oato in miçcaro çi com-
partimontul do dopozitaro oato inchia çi blocat
coroapunzător.
Pentru a rabata în |oa çi regIa ogIinda
de machia|: doachidoĠi compartimontul do
dopozitaro ( Pagina 94).
RabataĠi oglinda do machiaj in joa _ până
la opritor.
LoplaaaĠi oglinda do machiaj _ din poziĠia
do ropaua @ in poziĠia dorită.
Pentru a rabata în aua ogIinda de
machia|: doplaaaĠi oglinda do machiaj _
in poziĠia do ropaua @.
RabataĠi in intorior oglinda do machiaj _
până la opritor çi lăaaĠi-o aă ao angronozo.
lnchidoĠi compartimontul do dopozitaro.
Conexiunea de aer comprimat din
cabină
AVFR1I8MFN1
lu utilizaĠi piatolul cu aor comprimat aau
conoctaroa la aor comprimat in timp co con-
ducoĠi dooaroco aĠi putoa li diatraa do la con-
diĠiilo din tralic. PutoĠi piordo controlul auto-
vohiculului çi, dropt urmaro, putoĠi provoca un
accidont.
Lin acoat motiv, utilizaĠi conoctaroa la aor
comprimat numai când autovohiculul ataĠio-
noază çi cu lrâna do parcaro acĠionată.
AVFR1I8MFN1
Pralul oato imprăçtiat in cazul in caro curăĠaĠi
cabina cu piatolul cu aor comprimat.
Pralul poato aă irito ochii, naaul, gura çi uro-
chilo aau aă lo aloctozo in vroun alt lol.
Când curăĠaĠi cabina cu piatolul cu aor com-
primat, purtaĠi intotdoauna o maacă do pro-
tocĠio pontru gură çi ocholari do protocĠio.
AVFR1I8MFN1
Conoctaroa la aor comprimat din cabină ao
allă aub inaltă proaiuno.
Lacă indroptaĠi piatolul cu aor comprimat
apro părĠilo corpului aau apro alto poraoano
atunci când lacoĠi curăĠonio putoĠi provoca
răniri.
AaiguraĠi-vă că nu oato nimoni in cabină çi
ĠinoĠi piatolul cu aor comprimat doparto do
corp.
lu curăĠaĠi liltrul do aor cu piatolul cu aor
comprimat. lnlocuiĠi liltrolo do aor mur-
daro.
Conoctaroa la aor comprimat ao allă in apa-
tolo cadrului pontru acaunul çolorului.
98 8faturi practice
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
(Lxomplu)
Pentru a cupIa: impingoĠi lurtunul cu aor
comprimat in conoctaroa la aor compri-
mat _ până când ao cuploază.
Pentru a decupIa: impingoĠi lurtunul cu
aor comprimat in conoctaroa la aor com-
primat _ çi monĠinoĠi.
lmpingoĠi inolul olaatic @ inainto çi monĠi-
noĠi.
ScoatoĠi lurtunul cu aor comprimat din
conoctaroa la aor comprimat _.
ComunicaĠii
UtiIizarea aiatemuIui audio (radio)
Comutator echipament audio
Panou do comutatoaro, cuçotă
_ _ Pontru a porni/opri ochipamontul
audio, măriĠi volumul, roglaĠi acordul po
poaturi, aoloctaĠi următoaroa molodio çi
dorulaĠi rapid inainto aau inapoi
@ _ Pontru a porni ochipamontul audio,
roducoĠi volumul
Pornirea/oprirea echipamentuIui audio
PutoĠi porni aau opri ochipamontul audio do
po ochipamontul propriu-zia (conaultaĠi
inatrucĠiunilo do utilizaro aoparato).
Pentru a activa: apăaaĠi partoa auporioară
_ aau partoa inlorioară _ a comu-
tatorului ochipamontului audio.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi partoa inlo-
rioară _ a comutatorului ochipamontu-
lui audio.
RegIarea voIumuIui
Cu a|utoruI butoaneIor de pe voIanuI muI-
tifuncĠionaI:
_ volumul ao amplilică.
_ volumul ao atonuoază.
Lacă diaplay-ul indică _, nu putoĠi aota
volumul cu ajutorul butoanolor do po volanul
multiluncĠional.
Cu a|utoruI comutatoruIui de pe panouI de
comutatoare din cuçetă
ApăaaĠi acurt partoa auporioară _ a
comutatorului ochipamontului audio.
volumul ao amplilică.
ApăaaĠi acurt partoa inlorioară _ a
comutatorului ochipamontului audio.
volumul ao atonuoază.
ComunicaĠii 99
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

UtiIizarea radiouIui
_ 8anda do lrocvonĠă çi numărul proaotat
@ lnlormaĠii radiotralic (numai cu RLS)
@ lrocvonĠa aau donumiroa poatului
(numai cu RLS)
PorniĠi ochipamontul audio.
SoloctaĠi radioul, conaultaĠi inatrucĠiunilo
do utilizaro aoparato.
Gln moniul Se!!n_s ¹Se!ar), putoĠi
aota achimbaroa poatului do radio
( Pagina 126).
VomoraĠi noilo poaturi cu ajutorul radiou-
lui.
PutoĠi utiliza radioul çi in modul normal.
Cu a|utoruI butoaneIor de pe voIanuI muI-
tifuncĠionaI:
__
Auco
__ Căutaroa poaturilor aau
momoraroa lor
Lacă luncĠia S!a!on searc| ¹Cau!are
(os!ur) oato activă, radioul va găai
următorul poat diaponibil in banda do lroc-
vonĠă aoloctată.
Lacă luncĠia Memor, ¹Memore) oato activă,
radioul comută po poatul antorior aau
următor proaotat.
Cu a|utoruI comutatoruIui de pe panouI
de comutatoare din cuçetă
ApăaaĠi partoa auporioară _ a comuta-
torului ochipamontului audio.
Radioul caută următorul poat din banda do
lrocvonĠă.
UtiIizarea Cb pIayer-uIui
_ CL curont
@ lnlormaĠii radiotralic (numai cu RLS)
@ Pioaă curontă
PorniĠi ochipamontul audio.
SoloctaĠi CL playor-ul, conaultaĠi inatruc-
Ġiunilo do utilizaro aoparato.
Cu a|utoruI butoaneIor de pe voIanuI muI-
tifuncĠionaI:
__
_ Schimbă po următoaroa
pioaă
_ Schimbă po pioaa anto-
rioară
Cu a|utoruI comutatoruIui de pe panouI
de comutatoare din cuçetă
ApăaaĠi partoa auporioară _ a comuta-
torului ochipamontului audio.
CL playor-ul aoloctoază următoaroa pioaă.
100 ComunicaĠii
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i
1eIefon
InformaĠii generaIe
AVFR1I2ARF
Când loloaiĠi aparato mobilo do comunicaĠio
in autovohicul, avoĠi in vodoro provodorilo
logalo oxiatonto in Ġara in caro vă allaĠi.
Lacă oato pormiaă logal utilizaroa aparatolor
do comunicaĠio in timpul doplaaării autovohi-
culului, loloaiĠi acoato aparato numai când
aituaĠia din tralic pormito acoat lucru. ln caz
contrar, atonĠia dva. ar putoa li diatraaă do la
aituaĠia din tralic, putoĠi produco un accidont
çi vă putoĠi răni aau putoĠi cauza răniroa altor
poraoano.
Aparatolo mobilo do comunicaĠio (do ox. tolo-
loanolo mobilo, aparatolo do radioomiaio aau
aparatolo lax) lără antono oxtorioaro cu rollo-
xio roduaă pot alocta aiatomolo oloctronico
alo autovohiculului, poriclitând aatlol aigu-
ranĠa in luncĠionaro a autovohiculului çi pro-
pria dva. aiguranĠă. Lin acoat motiv, loloaiĠi
aparatolo numai dacă acoatoa aunt conoctato
la o antonă oxtorioară aoparată cu rolloxio
roduaă, conlorm roglomontărilor.
Autovohiculul poato li dotat cu un aiatom
handa-lroo 8luotooth
©
. Pontru a utiliza un
tololon mobil cu 8luotooth
©
cu o antonă oxto-
rioară çi a-l incărca in vohicul, voĠi avoa novoio
do un auport adocvat. Suporturilo aunt diapo-
nibilo do la diatribuitorii do accoaorii Vorco-
doa-8onz.
PutoĠi utiliza tololonul mobil cu ajutorul
butoanolor m çi n do po volanul mul-
tiluncĠional ( Pagina 12u).
SpocilicaĠiilo do inatalaro Vorcodoa-8onz tro-
buio aă lio roapoctato dacă inatalaĠi ultorior
unul dintro următoarolo diapozitivo do comu-
nicaro:
=
tololon mobil
=
radio
=
lax
RoapoctaĠi corinĠolo logalo in toato Ġărilo
vizato.
Conectarea teIefonuIui mobiI Ia aiate-
muI handa-free
Proinatalaro pontru tololonul mobil (oxomplu)
lixaĠi conaola tololonului mobil do auportul
conaoloi _ pontru aiatomul handa-lroo.
GPontru inatrucĠiuni do utilizaro dotaliato,
conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro pontru
proinatalaroa tololonului mobil. Acoata
oato lurnizat cu auportul conaoloi tololonu-
lui mobil.
ComunicaĠii 101
2
o
n
a

ç
o
f
e
r
u
I
u
i

102
Prezentare generaIă a aiatemeIor
de controI cIimatizare ...................... 104
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIi-
matizare ............................................. 10ó
103
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
Prezentare generaIă a aiatemeIor de
controI cIimatizare
Note generaIe
lncălziroa/aiatomul do aor condiĠionat/con-
trolul climatizării automato do lux pot li acĠio-
nato doar când motorul luncĠionoază.
Pontru a aaigura o luncĠionaro optimă, inchi-
doĠi:
=
goamurilo latoralo
=
trapa gliaantă
=
plalonul pop-up
=
trapa
Siatomul do aor condiĠionat/controlul clima-
tizării automato do lux rogloază tomporatura
çi umiditatoa din intoriorul autovohiculului çi
olimină prin liltraro aubatanĠolo nodorito din
aor.
PericoI de accident
RoapoctaĠi aotărilo rocomandato in paginilo
următoaro. ln caz contrar, loroatrolo a-ar
putoa aburi. Ca urmaro, oato poaibil aă nu
putoĠi urmări condiĠiilo do tralic çi aă provo-
caĠi un accidont..
PorniĠi aiatomul do climatizaro col puĠin
odată po lună pontru aproximativ 1u
minuto.ln caz contrar, comproaorul oloctric
do răciro ar putoa li dotoriorat.
GAoriaiĠi autovohiculul po o porioadă acurtă
po vromo caldă aau comutaĠi acurt po
modul do rocircularo a aorului pontru a răci
rapid autovohiculul dacă avoĠi aor condiĠio-
nat/control climatizaro automată do lux.
Aatlol, voĠi accolora procoaul do răciro çi
tomporatura dorită din intorior va li atinaă
mai rapid.
Gliltrul intograt olimină in bună parto par-
ticulolo do pral, polon çi miroaurilo
noplăcuto. 0n liltru blocat roduco cantita-
toa do aor dobitată in intoriorul autovohi-
culului. lntorvalul do inlocuiro a liltrului
dopindo do inlluonĠolo din modiu. Ll poato
li mai acurt docât col indicat in 8roçura do
aorvico.
8iateme de controI cIimatizare
Panou controI cIimatizare
lncălziroa çi vontilaroa cu/lără aiatom do aor con-
diĠionat
_ Comutator vontilator
@ Control diatribuĠio aor, aor proaapăt/
rocircularo aor
@ Lampă indicatoaro mod do rocircularo a
aorului
_ Control tomporatură
_ Lampă indicatoaro aiatom do aor condi-
Ġionat
_ Comutator aiatom do aor condiĠionat
104 Prezentare generaIă a aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
lncălziroa çi vontilaroa cu control climatizaro auto-
mat do lux
_ Comutator vontilator
@ Control diatribuĠio aor, aor proaapăt/
rocircularo aor
@ Lampă indicatoaro mod do rocircularo a
aorului
_ Control tomporatură
_ Lampă indicatoaro aiatom do aor condi-
Ġionat
_ Comutator aiatom do aor condiĠionat
Aer condiĠionat auxiIiar
_ Lampă indicatoaro pontru incărcaroa
rozorvorului do rolrigoront
@ Comutator pontru incărcaroa rozorvorului
do rolrigoront
@ Comutator vontilator
_ Control tomporatură
ÎncăIzire auxiIiară
_ Comutator incălziro auxiliară
@ Lampă indicatoaro incălziro auxiliară
Prezentare generaIă a aiatemeIor de controI cIimatizare 105
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

Panou do comutatoaro doaaupra parbrizului
(oxomplu)
_ Comutator incălziro auxiliară
@ Lampă indicatoaro incălziro auxiliară
@ Comutator pontru moniul do lanaaro
rapidă Aux`ar, |ea!n_
¹1nca`zre aux`ara)
GComutatorul ao allă in panoul do comuta-
toaro doaaupra parbrizului aau in panoul do
inatrumonto, in luncĠio do voraiunoa auto-
vohiculului.
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIima-
tizare
Pornirea/oprirea controIuIui cIima-
tizării
Note generaIe
Lxomplu: cu aiatom do aor condiĠionat
_ Comutator vontilator
@ Control diatribuĠio aor, aor proaapăt/
rocircularo aor
@ Lampă indicatoaro mod do rocircularo a
aorului
_ Control tomporatură
_ Lampă indicatoaro aiatom do aor condi-
Ġionat
_ Comutator aiatom do aor condiĠionat
Lacă dozactivaĠi vontilatorul, alimontaroa cu
aor çi circulaĠia aunt dozactivato. SoloctaĠi
tomporar acoaată aotaro. ln caz contrar, goa-
murilo ao pot aburi.
10ó UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
Activarea/dezactivarea ventiIării
Pentru a activa: aotaĠi comutatorul vonti-
latorului _ in poziĠia 1 - 4 aau AU10.
ln poziĠia AU10, controlul climatizării auto-
mato rogloază turaĠia vontilatorului 1 - 4
automat.
Pentru a dezactiva: rotiĠi comutatorul
vontilatorului _ in poziĠia 0.
Activarea/dezactivarea încăIzirii
La autovohiculolo lără control al climatizării
automato, putoĠi opri incălziroa.
Pentru a activa: rotiĠi controlul tompora-
turii _ in aona orar in poziĠia dorită.
Pentru a dezactiva: rotiĠi controlul tom-
poraturii _ in aona antiorar până la opritor.
Activarea/dezactivarea aiatemuIui de
aer condiĠionat
PorniĠi motorul.
La autovohiculo cu aiatom do aor condiĠionat:
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului aiatomului do aor
condiĠionat _.
Lampa indicatoaro a aiatomului do aor con-
diĠionat _ din comutator ao aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a comutatorului aiatomului do
aor condiĠionat _.
Lampa indicatoaro a aiatomului do aor con-
diĠionat _ din comutator ao atingo.
La autovohiculo cu control al climatizării auto-
mato:
Pentru a activa: apăaaĠi comutatorul aia-
tomului do aor condiĠionat _ in poziĠio
contrală.
Lampa indicatoaro a aiatomului do aor con-
diĠionat _ din comutator ao atingo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului aiatomului do
aor condiĠionat _.
Lampa indicatoaro a aiatomului do aor con-
diĠionat _ din comutator ao aprindo.
ControIuI manuaI aI cIimatizării
8etarea temperaturii
_ Controlul tomporaturii cu control climati-
zaro automată do lux
_ Controlul tomporaturii lără control clima-
tizaro automată do lux
La autovohiculolo cu control climatizaro auto-
mată do lux, putoĠi aota tomporatura din
cabină intro 19 ° çi 26 °. Vorcodoa-8onz
rocomandă o tomporatură intro 2u çi 22 °.
SotaĠi 22 ° ca aotaro do bază, çi 26 ° in zilolo
caldo.
SotaĠi controlul tomporaturii după cum
oato nocoaar.
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare 107
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

8etarea diatribuĠiei aeruIui
_ Controlul diatribuĠioi aorului cu control
climatizaro automată do lux
_ Controlul diatribuĠioi aorului lără control
climatizaro automată do lux
_Lirijoază aorul cătro parbriz çi goamu-
rilo latoralo
_Lirijoază aorul cătro parbriz.
_Lirijoază aorul cătro parbriz çi apaĠiul
pontru picioaro.
_Lirijoază aorul cătro apaĠiul pontru
picioaro çi goamurilo latoralo.
_Lirijoază aorul cătro intoriorul autovo-
hiculului çi goamurilo latoralo.
_Vod automat.
RotiĠi comanda diatribuĠioi aorului la poziĠia
dorită.
0rificii de ventiIaĠie
0rilicii do vontilaĠio, contralo
0rilicii do vontilaĠio din uçă (uça atângă prozontată)
AvoĠi grijă ca oriliciilo do vontilaĠio aă nu lio
obatrucĠionato, aatlol incât aorul aă poată
circula libor.
Pentru a deachide: rotiĠi butonul do
roglaj @ in aua aau apro latoral.
Pentru a închide: rotiĠi butonul do
roglaj @ in joa aau apro intorior.
Pentru a regIa: doplaaaĠi oriliciul do von-
tilaĠio cu ajutorul mânorului _ in dirocĠia
dorită.
8etări
Lxomplu: cu aiatom do aor condiĠionat
_ Comutator vontilator
@ Control diatribuĠio aor, aor proaapăt/
rocircularo aor
@ Lampă indicatoaro mod do rocircularo a
aorului
108 UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
_ Control tomporatură
_ Lampă indicatoaro aiatom do aor condi-
Ġionat
_ Comutator aiatom do aor condiĠionat
bezaburirea parbrizuIui
SoloctaĠi numai modul do dozaburiro până co
parbrizul oato din nou tranaparont.
lnchidoĠi oriliciilo do vontilaĠio contralo.
0riontaĠi oriliciilo do vontilaĠio din uçă apro
goamurilo latoralo.
Autovohiculo lără climatizaro automată do
lux: aotaĠi comutatorul vontilatorului _,
comanda diatribuĠioi aorului @ çi controlul
tomporaturii _ po _.
Autovohiculolo cu climatizaro automată do
lux: aotaĠi comutatorul vontilatorului _ po
AU10.
SotaĠi comanda diatribuĠioi aorului @ po
_.
RotiĠi comanda tomporaturii _ in poziĠia
do capăt droapta (roçu).
bezumidificarea aeruIui din autovehicuI
La autovohiculolo cu control climatizaro auto-
mată do lux, aorul din autovohicul oato dozu-
midilicat automat do controlul climatizării
automato do lux.
Autovohiculolo lără control climatizaro auto-
mată do lux
SotaĠi comutatorul vontilatorului _ după
cum oato nocoaar.
SotaĠi comanda diatribuĠioi aorului @ po
_.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului aiatomului do aor condiĠionat _.
Lampa indicatoaro a aiatomului do aor con-
diĠionat _ din comutator ao aprindo.
SotaĠi controlul tomporaturii _ po _.
Mod recircuIare aer
AVFR1I8MFN1
La tomporaturi oxtorioaro joaao, comutaĠi po
modul do rocircularo a aorului numai po
porioado acurto. ln caz contrar, oato poaibil ca
goamurilo aă ao aburoaacă, aloctând vizibili-
tatoa çi poriclitând aiguranĠa dumnoavoaatră
çi a colorlalĠi. Aatlol, oato poaibil aă nu obaor-
vaĠi condiĠiilo din tralic çi, prin urmaro, aă pro-
vocaĠi un accidont.
ActivaĠi modul do rocircularo a aorului dacă
in autovohicul pătrund miroauri noplăcuto aau
pral.
Controlul climatizării automato do lux dia-
puno do un mod do utilizaro automat çi unul
manual. Vodul do rocircularo a aorului auto-
mat oato intotdoauna activ. Acoata dotoc-
toază concontraĠia do monoxid do carbon çi
azot din aorul oxtorior çi ao activoază aau
dozactivoază automat.
lnchidoĠi trapa, plalonul pop-up aau trapa
gliaantă.
Pentru a activa: apăaaĠi comanda diatri-
buĠioi aorului @.
Lampa indicatoaro pontru modul do rocir-
cularo a aorului @ ao aprindo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi din nou
comanda diatribuĠioi aorului @.
Lampa indicatoaro pontru modul do rocir-
cularo a aorului @ ao atingo.
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare 109
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

ControIuI automat aI cIimatizării
lncălziroa çi vontilaroa cu climatizaro automată
_ Comutator vontilator
@ Control diatribuĠio aor, aor proaapăt/
rocircularo aor
@ Lampă indicatoaro mod do rocircularo a
aorului
_ Control tomporatură
_ Lampă indicatoaro aiatom do aor condi-
Ġionat
_ Comutator aiatom do aor condiĠionat
La autovohiculolo cu climatizaro automată,
putoĠi activa/dozactiva modul automat. Cli-
matizaroa automată rogloază diatribuĠia aoru-
lui çi turaĠia vontilatorului automat in luncĠio
do tomporatura aoloctată. Răciroa cu dozu-
midilicaro a aorului oato activată.
RotiĠi aoloctorul do tomporatură _ po tom-
poratura dorită.
RotiĠi comutatorul vontilatorului _ çi
comanda diatribuĠioi aorului @ po poziĠia
AU10.
Climatizaroa automată rogloază automat
dobitul do aor çi diatribuĠia aorului.
Aer condiĠionat auxiIiar
Note generaIe
Când rozorvorul do rolrigoront oato incărcat,
aorul condiĠionat auxiliar ao poato răci, indi-
loront dacă motorul luncĠionoază aau nu.
Aorul condiĠionat auxiliar răcoçto cabina chiar
çi in timpul pauzolor aau porioadolor do
ropaua. Lacă rozorvorul do rolrigoront oato
complot incărcat, durata do luncĠionaro a
aorului condiĠionat auxiliar oato do până la opt
oro.
Încărcarea rezervoruIui de refrigerent
Lacă incărcaĠi rozorvorul do rolrigoront
timp do poato opt oro, ao poato lorma con-
dona. Lacă nu oato uacat auliciont, umo-
zoala poato duco la lormaroa mucogaiului.
Pentru activare: porniĠi motorul.
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui do incărcaro a rozorvorului do rolrigo-
ront @.
Lampa indicatoaro _ din comutatorul do
incărcaro a rozorvorului do rolrigoront @
ao aprindo.
lncărcaĠi rozorvorul do rolrigoront, in lunc-
Ġio do tomporatura oxtorioară, timp do 4
până la 8 oro.
Pentru a dezactiva: aotaĠi comutatorul do
incărcaro a rozorvorului do rolrigoront @
in poziĠio contrală.
Lampa indicatoaro _ din comutatorul do
incărcaro a rozorvorului do rolrigoront @
ao atingo.
110 UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
Activarea/dezactivarea aeruIui condi-
Ġionat auxiIiar
GLacă inchidoĠi pordololo, nu va pătrundo
la lol do multă căldură in cabină, iar aorul
condiĠionat auxiliar va li mai oliciont.
Când utilizaĠi cuçota, putoĠi croçto çi mai
mult olicionĠa prin inchidoroa pordololor
din laĠa cuçotoi.
ln timpul pauzolor aau porioadolor do
ropaua, când oato poaibil, activaĠi comuta-
torul vontilatorului numai @ in poziĠia
AU10. Aatlol, voĠi ovita un oloct do răciro
oxcoaivă.
Mod automat: rotiĠi comutatorul vontila-
torului @ in poziĠia AU10.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo. vontilatorul lunc-
Ġionoază la col mai acăzut nivol.
SotaĠi tomporatura dorită cu ajutorul aoloc-
torului do tomporatură _.
Cabina oato răcită la tomporatura dorită.
Gvontilatorul ao poato dozactiva poriodic.
Mod manuaI: rotiĠi comutatorul vontilato-
rului @ in poziĠia 2 aau 3.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo. vontilatorul lunc-
Ġionoază in poziĠia 2 la nivol modiu çi in
poziĠia 3 la nivol maxim.
Cabina oato răcită indiloront do aotaroa
aoloctorului do tomporatură _.
Pentru a dezactiva aeruI condiĠionat
auxiIiar: rotiĠi comutatorul vontilatorului
@ in poziĠia 0.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao atingo çi comutatorul von-
tilatorului ao dozactivoază.
ÎncăIzire auxiIiară
Note importante privind aiguranĠa
PericoI de aafixiere
ln timpul luncĠionării aiatomului do incălziro
auxiliară aunt dogajato gazo toxico. Lacă
inhalaĠi acoato gazo do oçapamont, aĠi putoa
li intoxicat. Lin acoat motiv, oato intotdoauna
nocoaară dozactivaroa aiatomului do incălziro
auxiliară in apaĠii inchiao, lără vontilaĠio, do
oxomplu, in garajo.
PericoI de incendiu
ln timpul luncĠionării aiatomului do incălziro
auxiliară, unolo compononto alo autovohicu-
lului ao pot incălzi oxcoaiv. AaiguraĠi-vă că aia-
tomul do ovacuaro nu intră niciodată in con-
tact cu matorialo uçor inllamabilo, cum ar li
iarba uacată aau carburanĠii. ln caz contrar,
matorialul roapoctiv ao poato aprindo çi poato
incondia autovohiculul.
0tilizaroa aiatomului do incălziro auxiliară nu
oato pormiaă la ataĠiilo do alimontaro cu car-
burant aau in timpul roalimontării autovohicu-
lului. Lin acoat motiv, oato nocoaară dozacti-
varoa acoatuia po durata ataĠionării la ataĠiilo
do alimontaro cu carburant.
PericoI de expIozie
Când tranaportaĠi matorialo poriculoaao, roa-
poctaĠi intotdoauna inatrucĠiunilo do aigu-
ranĠă.
Juburilo do apray çi rocipiontolo cu gaz aau
alto rocipionto aub proaiuno caro aunt trana-
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare 111
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

portato in autovohicul pot li loarto inllamabilo
çi pot oxploda dacă aunt incălzito.
AaiguraĠi-vă că in apocial rocipiontolo prozon-
tato mai aua nu aunt amplaaato in caloa llu-
xului do aor liorbinto gonorat do aiatomul do
incălziro auxiliară. lu dopozitaĠi aatlol do roci-
pionto in imodiata apropioro aau doaaupra
incălzitorului.
ln caz contrar, putoĠi puno in poricol atât aigu-
ranĠa dumnoavoaatră, cât çi po coa a altor
poraoano.
Siatomul do incălziro auxiliară acĠionoază
indopondont do motor çi complotoază incălzi-
roa autovohiculului.
Autovohiculul dumnoavoaatră oato dotat cu
un incălzitor auxiliar do apă caldă aau un
incălzitor auxiliar do aor cald.
PutoĠi utiliza incălziroa auxiliară pontru a:
=
proincălzi intoriorul autovohiculului çi doji-
vra goamurilo
=
porni motorul mai uçor in condiĠii do lrig
(numai cu incălzitorul auxiliar do apă caldă)
=
incălzi lichidul do răciro. Aatlol, ao roduc
aolicitărilo aaupra motorului çi ao oconomi-
aoçto carburant, numai incălzitorul auxiliar
do apă caldă
=
auaĠino aiatomul do incălziro al autovohicu-
lului cât motorul luncĠionoază çi tompora-
tura oxtorioară oato acăzută
bezactivare obIigatorie
Autovohiculolo caro tranaportă mărluri pori-
culoaao: trobuio aă dozactivaĠi incălzitorul
inainto do a intra intr-o zonă poriculoaaă (do
ox. intr-o ralinărio).
lncălzitorul ao dozactivoază automat dacă
opriĠi motorul aau activaĠi priza do putoro.
vontilatorul do combuatio luncĠionoază apoi
maxim 4u do aocundo.
Când incălziroa auxiliară oato in lunc-
Ġiuno, utilizaĠi comutatorul do 0PRlRL LL
0RCLlğĂ doar in caz do poricol iminont.
Lacă incălzitorul oato dozactivat lără o
porioadă do opriro troptată, acoata poato
aulori dotoriorări.
CarburanĠi
Lacă incălziroa auxiliară nu a loat utilizată
po o porioadă indolungată, oxpunoroa la
căldură çi condona poato duco la lormaroa
do dopunori in aiatomul do carburant pon-
tru incălziroa auxiliară. Acoato dopunori pot
laco incălziroa auxiliară aă ao doloctozo.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa incălzirii
auxiliaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat inainto do a o routiliza. Atoliorul do
apocialitato autorizat trobuio aă diapună do
cunoçtinĠolo nocoaaro çi do unolto adoc-
vato pontru a oloctua intorvonĠia. Vorco-
doa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru
do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat acop.
PorniĠi incălziroa auxiliară col puĠin o dată
po lună timp do aproximativ 1u minuto. ln
caz contrar, incălziroa auxiliară poato aulori
dotoriorări.
AcĠionaĠi incălziroa auxiliară loloaind
numai carburant dioaol convonĠional.
AcĠionaroa aa cu carburant 1uux din oator
motilic al acizilor graçi (lAVL) aau cu car-
burant dioaol cu un amoatoc do poato 1ux
carburant din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) poato duco la dolocĠiuni, noliind
aatlol pormiaă.
0n rozorvor do carburant auplimontar pon-
tru carburantul dioaol convonĠional oato
nocoaar pontru aiatomul do incălziro auxi-
liară dacă utilizaĠi autovohiculul:
=
loloaind carburant din oator motilic al
acizilor graçi (lAVL)
=
loloaind carburant dioaol convonĠional
cu mai mult do 1ux carburant din oator
motilic al acizilor graçi (lAVL) adăugat
112 UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
Înainte de activare
Panou do comutatoaro po porotolo latoral, doaau-
pra cuçotoi (oxomplu)
Panou do comutatoaro doaaupra parbrizului
(oxomplu)
0rificii de ventiIaĠie: avoĠi grijă ca orili-
ciilo do vontilaĠio aă nu lio obatrucĠionato,
aça incât aorul aă poată circula libor.
LoachidoĠi oriliciilo do vontilaĠio din uçă çi
dirijaĠi-lo cătro intorior.
LoachidoĠi oriliciilo do vontilaĠio contralo
complot çi oriontaĠi-lo uçor in joa.
ControIuI diatribuĠiei aeruIui: dozactivaĠi
modul do rocircularo a aorului.
AducoĠi comanda diatribuĠioi aorului la
poziĠia _.
Pentru a aeta temperatura: rotiĠi choia in
comutatorul do contact in poziĠia radio aau
do conducoro.
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară @ a comuta-
torului do incălziro auxiliară.
ApăaaĠi butonul _ aau _ do po vola-
nul multiluncĠional până co moaajolo:
Aux`ar, |ea!n_ ¹1nca`zre auxњ
`ara) / Se! !em(era!ure ¹Se!are
!em(era!ura) çi, do ox. Tem(era!ure
¹Tem(era!ura) ´´ °C, apar po diaplay.
0tilizaĠi _ aau _ do po volanul mul-
tiluncĠional pontru a aota tomporatura
dorită.
GLacă incorcaĠi aă aoloctaĠi o tomporatură
do poato 28 °, va apăroa moaajul Maxњ
mum !em(era!ure ¹Tem(era!ura
maxma) po diaplay.
Jomporatura din cabina çolorului poato
dilori do tomporatura indicată po diaplay.
Lacă achimbaĠi durata do incălziro/porioada
do luncĠionaro, atocaĠi durata modilicată pon-
tru toato modurilo do utilizaro.
Mod de încăIzire imediată
Lurata do incălziro poato li aotată intro
u:u6 h çi 2:uu h.
Pentru a activa: rotiĠi choia inapoi in
comutatorul do contact până la capăt aau
acoatoĠi-o.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comu-
tatorului do incălziro auxiliară.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul do
incălziro auxiliară ao aprindo. Aux`ar,
|ea!n_ ¹1nca`zre aux`ara) çi, do
ox. Tem(era!ure ¹Tem(era!ura)
´´ °C/|ea!n_ !me ¹Dura!a ce
+nca`zre)00b0 |, apar acurt po dia-
play.
Pentru a aeta durata de încăIzire: apăaaĠi
aocĠiunoa inlorioară @ a comutatorului do
incălziro auxiliară.
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare 113
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

ApăaaĠi butonul _ aau _ do po vola-
nul multiluncĠional până co moaajolo: Se!
|ea!n_ !me ¹Se!are cura!a ce
+nca`zre) çi do ox. |ea!n_ !me
¹Dura!a ce +nca`zre) 01´0 | apar
po diaplay.
0tilizaĠi _ aau _ do po volanul mul-
tiluncĠional pontru a aota durata do
incălziro.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară _ a comutatorului do incălziro
auxiliară din nou.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul do
incălziro auxiliară ao atingo. Voaajul Auxњ
`ar, |ea!n_ |as |een sw!c|ec
o'' ¹1nca`zrea aux`ara a 'os!
cezac!va!a) aparo acurt po diaplay.
ÎncăIzire continuă
Pentru a activa încăIzirea continuă: rotiĠi
choia autovohiculului in comutatorul do
contact in poziĠia radio aau do conducoro.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comu-
tatorului do incălziro auxiliară.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul do
incălziro auxiliară ao aprindo. Voaajul
Con! |ea!n_ moce ¹Moc +nca`zre
con!) aparo acurt po diaplay.
Lacă rotiĠi choia inapoi până la capăt in comu-
tatorul do contact aau o acoatoĠi, incălziroa
auxiliară comută po modul do opriro troptată.
Voaajul Runon !me ¹Dura!a ce
o(rre !re(!a!a) 0´00 | aparo acurt po
diaplay.
Pentru a aeta durata de oprire trep-
tată: când durata do opriro troptată oato
indicată po aliçaj, apăaaĠi aocĠiunoa inlo-
rioară @ do po comutatorul do incălziro
auxiliară.
ApăaaĠi butonul _ aau _ do po vola-
nul multiluncĠional până co moaajolo:
Aux`ar, |ea!n_ ¹1nca`zre auxњ
`ara) çi do ox. Runon !me ¹Dura!a
ce o(rre !re(!a!a) 0´00 |, apar po
diaplay.
0tilizaĠi butoanolo _ aau _ do po
volanul multiluncĠional pontru a aota
durata do opriro troptată dorită.
Pentru a dezactiva moduI de oprire trep-
tată: rotiĠi choia autovohiculului in comu-
tatorul do contact in poziĠia radio aau do
conducoro din nou.
Vodul do incălziro continuă oato activ din
nou.
Pentru a dezactiva încăIzirea continuă:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară _ a comuta-
torului do incălziro auxiliară din nou.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul do
incălziro auxiliară ao atingo. Voaajul Auxњ
`ar, |ea!n_ |as |een sw!c|ec
o'' ¹1nca`zrea aux`ara a 'os!
cezac!va!a) aparo acurt po diaplay.
Mod de încăIzire preaeIectat
GVodul do incălziro proaoloctat oato dia-
ponibil numai la autovohiculo nodoatinato
tranaportului do produao poriculoaao.
PericoI de incendiu çi intoxicare
Siatomul do incălziro auxiliară nu trobuio aă
lio utilizat in cazul in caro oxiată in apropioro
aubatanĠo inllamabilo aau in apaĠii inchiao,
lără un aiatom do vontilaĠio. AvoĠi grijă ca aia-
tomul do incălziro auxiliară aă nu lio activat
automat do tomporizator in aatlol do apaĠii.
Lacă oxiată acoaată poaibilitato, dozactivaĠi
ora roapoctivă programată pontru activaro.
PutoĠi programa çi modul do incălziro proao-
loctat când choia oato acoaaă.
lu putoĠi programa o proaolocĠio când
incălziroa auxiliară oato in luncĠiuno.
0 proaolocĠio programată va activa incălziroa
auxiliară numai o dată. Lacă incălziroa auxi-
liară va rămâno activată in continuaro, ropro-
gramaĠi modul do incălziro proaoloctată aau
activaĠi modul do incălziro imodiată.
114 UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e
Pentru a activa preaeIecĠia: apăaaĠi aoc-
Ġiunoa inlorioară @ a comutatorului do
incălziro auxiliară.
ApăaaĠi butonul _ aau _ do po vola-
nul multiluncĠional până co moaajolo:
Aux`ar, |ea!n_ ¹1nca`zre auxњ
`ara) çi Se! memor, ¹Se!are memoњ
re) apar po diaplay.
ApăaaĠi butonul _ aau _ do po vola-
nul multiluncĠional până co moaajolo:
Tmer O'' ¹Tem(orza!or cezac!њ
va!), Tmer ¹Tem(orza!or) 1, aau
Tmer ¹Tem(orza!or) ´ apar po dia-
play.
Lacă nu oato programată nicio proaolocĠio,
aoloctaĠi Tmer O'' ¹Tem(orza!or
cezac!va!).
PutoĠi ioçi din aubmoniu lără a aolocta un
tomporizator.
Pentru a programa temporizatoruI:
aoloctaĠi Tmer ¹Tem(orza!or) 1 aau
Tmer ¹Tem(orza!or) ´.
Pontru a aota ziua din aăptămână: apăaaĠi
butonul _ do po volanul multiluncĠional.
0tilizaĠi _ aau _ do po volanul mul-
tiluncĠional pontru a aota ziua dorită din
aăptămână.
Pontru a aota ora: apăaaĠi butonul _ do
po volanul multiluncĠional.
0tilizaĠi _ aau _ do po volanul mul-
tiluncĠional pontru a aota ora dorită.
Pontru a aota minutul: apăaaĠi butonul
_ do po volanul multiluncĠional.
0tilizaĠi _ aau _ do po volanul mul-
tiluncĠional pontru a aota minutul dorit.
ApăaaĠi butonul _do po volanul multi-
luncĠional.
So ioao din aubmoniu çi poziĠia din momorio
oato programată.
UtiIizarea aiatemeIor de controI cIimatizare 115
C
o
n
t
r
o
I

c
I
i
m
a
t
i
z
a
r
e

11ó
Panou de inatrumente ...................... 118
CaIcuIator de bord ............................ 122
117
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Panou de inatrumente
1urometru
Prezentare generaIă
Juromotrul indică turaĠia motorului.
Juromotru (oxomplu)
_ Camă do vitoză oconomică (vordo)
@ Camă do luncĠionaro pontru lrâna do
motor (galbon)
@ Camă aupraturaro, poricol do dotorioraro
a motorului (roçu)
_ Lcomotru (banda cu LLL-uri vorzi)
Lacă dopăçiĠi turaĠia motorului maximă
pormiaă, avortizorul aonor omito un aomnal
çi aunotul motorului ao atonuoază.
Lin acoat motiv, nu trobuio aă conducoĠi çi
aă achimbaĠi troapta do vitoză după aunotul
motorului, ci in luncĠio do turaĠia motorului
indicată po turomotru.
LvitaĠi aă conducoĠi cu acul in gama roçio
do aupraturaro. PutoĠi provoca dotoriora-
roa motorului.
0rmăriĠi turomotrul in timp co conducoĠi çi
rămânoĠi in gama do turaĠio oconomică _.
Când conducoĠi in pantă, aaiguraĠi-vă că tura-
Ġia motorului nu intră in gama roçio do aupra-
turaro @.
JuraĠia do ralanti oato aotată automat in lunc-
Ġio do tomporatura lichidului do răciro.
PutoĠi aota turaĠia do ralanti ( Pagina 222).
Lacă autovohiculul ataĠionoază, motorul
luncĠionoază çi tranamiaia oato in poziĠio
noutră, accoloraĠia motorului croçto uçor.
Fcometru
Autovohiculolo cu tranamiaio manuală aau
achimbător do vitozo Jolligont
©
diapun do
ocomotru.
Lcomotrul indică gama do turaĠio a motorului
cu un conaum acăzut do carburant çi oato
activ la vitozo do poato 2u km/h.
Când conducoĠi la o vitoză do rularo mai mult
aau mai puĠin conatantă, ocomotrul ao
aprindo dacă gama do turaĠio a motorului çi
troapta do vitoză aoloctată nu aunt ocono-
mico.
Lcomotrul nu ao aprindo dacă turaĠia moto-
rului rămâno in gama oconomică aau dacă
tranamiaia oato comutată in modul automat.
Lcomotrul ao atingo dacă:
=
monĠinoĠi turaĠia motorului in gama do tura-
Ġii indicată timp do 2 aocundo
=
rulaĠi motorul la aarcină ridicată
=
apăaaĠi podala do ambroiaj timp do poato 6
aocundo
=
monĠinoĠi tranamiaia in poziĠia noutră timp
do poato 6 aocundo
118 Panou de inatrumente
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Indicator niveI carburant/Ad8Iue
®
Verificarea niveIuriIor de carburant çi
Ad8Iue
®
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
vorilicaĠi nivolul do carburant din indicato-
rul nivolului do carburant_.

vorilicaĠi nivolul Ad8luo
©
din indicatorul
Ad8luo
©
@.
Indicator niveI de carburant
Lacă nivolul do carburant acado la aproxima-
tiv 14 x, diaplay-ul arată _. ln acolaçi timp,
indicatorul do ataro ao aprindo in galbon.
Gln moniul Tr( com(u!er ¹Ca`cu`aњ
!or ce (arcurs), putoĠi activa raza do
rularo a autovohiculului ( Pagina 129).
Indicator Ad8Iue
®
Agontul roductor Ad8luo
©
oato nocoaar pon-
tru roducoroa omiaiilor motorului.
lndicatorul Ad8luo @ oloră numai o ovaluaro
aproximativă a nivolului Ad8luo. 4 aogmonto
albaatro din panoul do inatrumonto indică
nivolul do Ad8luo
©
.
GPutoĠi vorilica nivolul Ad8luo
©
in litri din
moniul Mon!orn_ n'o ¹1n'o monњ
!orzare)( Pagina 127).
lndicator nivol Ad8luo
©
(oxomplu)
_
livolul Ad8luo
©
in moniul Mon!orn_
n'o ¹1n'o mon!orzare)
@
lndicator Ad8luo
©
aprina
@ lndicator nivol do carburant
livolul do rozorvă Ad8luo
©
(oxomplu)
_
livolul do rozorvă Ad8luo
©
in moniul
Mon!orn_ n'o ¹1n'o mon!orњ
zare)
@
lndicator oprit Ad8luo
©
@ lndicator nivol do carburant
Panou de inatrumente 119
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Rozorvor Ad8luo
©
gol (oxomplu)
_
Voaaj do po diaplay, rozorvorul Ad8luo
©
oato gol
@
lndicator oprit Ad8luo
©
@ lndicator nivol do carburant
biapIay turometru
Indicator temperatură exterioară
AVFR1I8MFN1
SupralaĠa caroaabilă poato avoa dopunori do
ghoaĠă, mai aloa in zono impădurito aau po
poduri, chiar çi dacă tomporaturilo dopăçoac
cu puĠin punctul do inghoĠaro. Autovohiculul
poato dorapa dacă nu vă adaptaĠi atilul do
conducoro. Prin urmaro, trobuio aă vă adap-
taĠi intotdoauna atilul do conducoro çi vitoza
la condiĠiilo motoo.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ln luncĠio do Ġara undo ao laco livraroa, dia-
play-ul indică tomporatura in grado Col-
aiua (°) aau lahronhoit (+).
0nitatoa do măaură pontru tomporatură
poato li modilicată in moniul Se!!n_s
¹Se!ar) din calculatorul do bord
( Pagina 12ó).
_ Liaplay tomporatură oxtorioară
Liaplay-ul indică modilicărilo tomporaturii
oxtorioaro cu o intârzioro.
biapIay oră
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ln luncĠio do Ġara do doatinaĠio, aliçajul pro-
zintă ora in lormat do 12-h aau 24-h.
Vodul coaa (12 oro aau 24 do oro) poato li
conligurat in moniul Se!!n_s ¹Se!ar) din
calculatorul do bord ( Pagina 126).
120 Panou de inatrumente
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
_ Liaplay-ul orar (in modul do 12 oro):
am aau (m.
@ 0ră
biapIay vitezometru
biapIay contor de ruIa| parĠiaI/contor
de ruIa| totaI
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ln luncĠio do Ġara do doatinaĠio, diaplay-ul
aliçoază diatanĠa do parcura/totală in kilo-
motri (|m) aau in milo (m).
_ Liaplay contor do rulaj parĠial
@ Liaplay contor do rulaj total
G0nitatoa do măaură utilizată do calcula-
torul do parcura poato li modilicată in
moniul Se!!n_s ¹Se!ar) din calculato-
rul do bord ( Pagina 12ó).
Reaetarea contoruIui de ruIa| parĠiaI
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul _
din panoul do inatrumonto ( Pagina 122)
până când contorul do rulaj parĠial oato
roaotat.
Preaiunea de aIimentare a circuituIui
de frânare
AVFR1I2ARF
0 inatalaĠio do lrânaro nootançă poriclitoază
aiguranĠa in luncĠionaro çi in circulaĠio a auto-
vohiculului. La o proaiuno proa mică a rozor-
vorului inatalaĠioi do lrânaro cu aor compri-
mat, nu oato poaibil aă ao lrânozo autovohi-
culul çi aă ao achimbo troapta do vitoză a
acoatuia. PutoĠi produco un accidont çi putoĠi
puno in poricol propria poraoană aau alto por-
aoano.
Panou de inatrumente 121
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

PunoĠi autovohiculul in miçcaro numai după
co ao ating proaiunilo nocoaaro in rozorvoa-
rolo do aor comprimat çi după co lampa Stop
ao atingo.
Lacă po aliçaj aparo M, nu porniĠi autovo-
hiculul aau opriĠi-l cât mai ropodo poaibil,
Ġinând cont do aituaĠia din tralic. Suplimontar,
indicatorul do ataro dovino roçu çi lampa Stop
nu ao atingo.
Pontru vorilicaroa çi roparaĠia inatalaĠioi do
lrânaro, apolaĠi la un atolior calilicat do apo-
cialitato, caro diapuno do cunoçtinĠolo çi acu-
lolo pontru oloctuaroa lucrărilor nocoaaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
0 proaiuno do alimontaro do col puĠin 11 bari
oato nocoaară in circuitolo do proaiuno alo
aiatomului do lrânaro pontru a aaigura aigu-
ranĠa in luncĠionaro a autovohiculului. Circui-
tul conaumatorilor auxiliari oato umplut
numai după co circuitolo do lrânaro 1 çi 2 au
loat umpluto.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Circuitul do lrânaro cu proaiunoa do alimon-
taro inlorioară oato aliçat automat prin lampa
indicatoaro _ aau @. Proaiunoa din circuitul
do lrânaro aparo po diaplay @.
GProaiunoa do alimontaro a ambolor cir-
cuito do lrânaro poato li indicată in moniul
Mon!orn_ n'o ¹1n'o mon!orњ
zare), Su((`, (ressure ¹|resune ce
a`men!are) ( Pagina 127).
CaIcuIator de bord
biapunerea çi funcĠionarea
InformaĠii generaIe
AVFR1I8MFN1
0tilizaroa calculatorului do bord când autovo-
hiculul oato in miçcaro vă va diatrago atonĠia
do la condiĠiilo do drum çi do tralic. PutoĠi
piordo controlul autovohiculului çi, dropt
urmaro, putoĠi provoca un accidont.
Lin acoat motiv, utilizaĠi calculatorul do bord
numai când autovohiculul ataĠionoază çi lrâna
do parcaro oato acĠionată.
ln timp co conducoĠi, calculatorul do bord
oloră inlormaĠii doapro:
=
conaumul do carburant
=
durata curaoi
=
ovonimonto
=
condiĠiilo do utilizaro
=
data acadontă pontru aorvico
=
dolocĠiuni
=
cauzolo dolocĠiunilor
=
măauri
Calculatorul do bord oato activat când rotiĠi
choia in poziĠia do conducoro din comutatorul
do contact. PutoĠi utiliza calculatorul do bord
pontru a activa inlormaĠii doapro autovohicul
çi pontru a oloctua aotări.
PutoĠi loloai calculatorul do bord cu ajutorul
butoanolor do po volanul multiluncĠional çi
din panoul do inatrumonto.
122 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
FuncĠionare
_ Liaplay
@ 8utonul _:
Roaotoază datolo do parcura
Roaotoază contorul do rulaj parĠial
@ _ Conlirmă moaajolo do po diaplay
_ € 8uton do roaotaro:
Conlirmă linalizaroa intorvonĠiilor do
introĠinoro
Schimbă datolo produaolor do aorvico din
aubmoniul Servce (rocuc!s ¹|roњ
cuse ce servce) al moniuluiSe!њ
!n_s ¹Se!ar).
_ __
Rogloază volumul la ochipamontul audio
(radio çi tololon)
Soloctoază un aubmoniu, achimbă o
aotaro
_ 0tilizaroa tololonului:
n Lloctuoază aau accoptă un apol,
roapoloază
m Roapingo aau inchoio un apol, acco-
aoază diroct moniul tololonului
_ __
Loruloază inainto/inapoi in moniul princi-
pal
Conlirmă moaajolo do po diaplay
Rovino la moniul principal
@ __
Soloctoază un aubmoniu, achimbă o
aotaro
8egmente de pe diapIay
Sogmontolo do diaplay aunt controlato dilorit
in luncĠio do ochipamontul çi luncĠiilo auto-
vohiculului. Voaajolo do po diaplay çi doloc-
Ġiunilo aunt aliçato aocvonĠial, in ordinoa
importanĠoi.
Sogmonto do po diaplay
_ Aliçaj do bază cu vitoza, moaajo toxt (do
ox. moaajolo do po diaplay, inatrucĠiuni
otc.)
@ Simboluri aau abroviori do aiatom, do ox.
pontru vorilicaroa luncĠioi A8S, moaajolo
do po diaplay, moaajolo do aorvico, doloc-
Ġiunilo çi indicatorul do ataro (alb, galbon
aau roçu)
@ Liaplay moniu aau indicator do ataro (alb,
galbon aau roçu)
_ lndicator do luncĠionaro a controlului
nivolului (autovohiculo cu auaponaio
pnoumatică)
_ lndicator al troptoi do vitoză (tranamiaio
cu achimbător do vitozo Jolligont
©
,
achimbător do vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt)
_ Câmp do momorio (dolocĠiuni momorato
aau moaajo toxt primito)
_ lndicator blocaro diloronĠial çi priză do
putoro
@ lndicator do luncĠionaro control croa-
zioră, limitator do vitoză çi control diatanĠă
Jolligont
©
Sogmontolo do diaplay pot li do aaomonoa
corolato intro olo.
CaIcuIator de bord 123
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Lacă diaplay-ul arată _, putoĠi utiliza
butoanolo _ çi _ do po volanul multi-
luncĠional pontru aoloctaro aau roglaro.
Indicator de atare
Pontru a diatingo intro nivolurilo dilorito do
importanĠă a moaajolor, aogmontolo indivi-
dualo din aliçajul do ataro ao aprind in alb,
galbon aau in roçu.
lotolo privind moaajolo do po diaplay cu indi-
cator do ataro galbon aau roçu ao rogăaoac in
aocĠiunoa ,loto privind moaajolo do po dia-
play" ( Pagina 128).
Meaa|e de pe diapIay
Voaajolo do po diaplay aunt inlormaĠii do
luncĠionaro, avortiamonto aau dolocĠiuni caro
aunt indicato automat po diaplay
( Pagina 142).
Abreviere de aiatem, aimboI de defec-
Ġiune çi IocaIizare defecĠiuni
Lacă oato aliçat un moaaj po diaplay , ao pot
aliça următoarolo inlormaĠii auplimontaro:
=
abrovioroa do aiatom a unităĠii do control
vizato
=
un aimbol do dolocĠiuno, do ox. pontru o
tomporatură oxcoaivă a lichidului do răciro
=
localizaroa dolocĠiunii, do ox. la nivolul
autotractorului
lotolo privind abroviorilo do aiatom ao
rogăaoac in aocĠiunoa ,Abroviorilo aiatomului
oloctronic" ( Pagina 14u).
Meniuri detaIiate
UtiIizarea meniuriIor
Activarea unui meniu
0tilizaĠi _ aau _ do po volan pontru
a activa moniul dorit.
Liaplay-ul prozintă primul aubmoniu aau o
aolocĠio.
0tilizaĠi _ aau _ pontru a activa aub-
moniul dorit aau pontru a oloctua o aoloc-
Ġio.
0tilizaĠi _ aau _ pontru a activa aub-
moniul dorit aau pontru a oloctua o aoloc-
Ġio.
SocvonĠa acĠiunilor oato prozontată intr-un
tabol in acoaată aocĠiuno:
__ Soloctoază un moniu prin-
cipal
__ Activoază un aubmoniu/
oloctuoază o aolocĠio
__ Activoază un aubmoniu/
oloctuoază o aolocĠio
SocvonĠa do acĠiuni poato varia in luncĠio do
moniu.
Ieçirea din meniu
0tilizaĠi _ aau _ do po volan pontru
a activa un moniu dilorit.
Calculatorul do bord atochoază ultima
aotaro aoloctată.
Meniuri principaIe çi aubmeniuri
lumărul çi ordinoa moniurilor dopind do tipul
do autovohicul çi do dotărilo aalo.
luncĠiilo aunt aranjato tomatic in moniuri
principalo individualo.
124 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
PutoĠi aolocta următoarolo moniuri principalo
çi aubmoniuri:
Meniu princi-
paI
8ubmeniu
ACTROS1n'o
( Pagina 12ó)
S(eec ¹V!eza)
Tme ¹Ora)
Da!e ¹Da!a)
Mon!orn_
n'o ¹1n'o
mon!orњ
zare)
( Pagina 127)
Acb`ue !an| ¹Rezerњ
vor Acb`ue)
Acb`ue reserve
¹Rezerva Acb`ue)
Acb`ue em(!,
¹Acb`ue _o`)
Acb`ue
Coo`an! !em(era!ure
¹Tem(era!ura `c|њ
cu`u ce racre)
Su((`, (ressure
¹|resune ce a`menњ
!are)
O` `eve` ¹Nve` ce
u`e)
O(era!n_ |ours
¹Ore ce 'uncĆoњ
nare)
Ax`e `oac Overa``
¹Sarcna (e (un!e
_enera`a)
ba!!er, s!a!us
¹S!are |a!ere)
Tra`er 1D ¹1D
remorca)
Meniu princi-
paI
8ubmeniu
Tr( com(uњ
!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arњ
curs) (dato
parcura)
( Pagina 129)
A'!er s!ar! ¹Du(a
(ornre)
A'!er rese! ¹Du(a
rese!are)
Ran_e ¹1n!erva`)
Drver 1 ¹āo'er 1)
Man!enance
¹1n!reĆњ
nere)
( Pagina 121)
Tme|asec man!eњ
nance ¹1n!reĆnere
+n 'uncĆe ce !m()
bra|e A1/A´/A´/A4
¹|rana A1/A´/A´/A4)
Ar c`eaner ¹|`!ru
ce aer)
Ar crer ¹|sca!or
ce aer)
|n_ne ¹Mo!or)
X ´enera` ¹X ´eneraњ
`!aĆ)
Transmsson
¹Transmse)
Rear ax`e ¹|un!e
s(a!e)
|ron! ax`e ¹|un!e
'aĆa)
Re!arcer ¹|rana
aux`ara ce mo!or)
Coo`an! ¹|c|c ce
racre)
Trans'er case
¹Cu!e ce !rans'er)
CaIcuIator de bord 125
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meniu princi-
paI
8ubmeniu
|ven! n'o
¹1n'o evenњ
men!e)
( Pagina 122)
1NS
Aux` |eaњ
!n_
¹1nca`zre
aux`)
( Pagina 122)
Tem(era!ure ¹Tem(eњ
ra!ura)
Se! !em(era!ure
¹Se!are !em(era!ura)
Se! |ea!n_ !me
¹Se!are cura!a
+nca`zre)
Se! memor, ¹Se!are
memore)
A`arm
¹A`arma)
( Pagina 122)
A`arm moce ¹Moc
a`arma)
A`arm !me ¹Ora
a`arma)
|an_ua_e
¹|m|a)
( Pagina 122)
Se!!n_s
¹Se!ar)
( Pagina 122)
Ran sensor ¹Senzor
ce (`oae)
Con'_ura!on ¹Conњ
'_uraĆe)
Tme ¹Ora)
|n!s ¹|n!aĆ)
Servce (rocuc!s
¹|rocuse ce servce)
Meniu princi-
paI
8ubmeniu
Transmsњ
son con!ro`
|ac|u( moce
¹Moc ce s_uњ
ranĆa (en!ru
con!ro`
!ransmse)
(mod tranami-
aio do urgonĠă)
( Pagina 127)
Da_nos!cs
¹Da_nos!њ
care)
( Pagina 127)
Mon!orn_ n'o
¹1n'o mon!orzare)
Da_nos!cs ¹Da_њ
nos!care)
Nav_a!on
¹Nav_aĆe)
(Audio APS 2u,
navigaĠio
camion)
( Pagina 12u)
Auco (radio)
( Pagina 12u)
Te`e(|one
¹Te`e'on)
( Pagina 12u)
Meniu info AC1R08
__
1n'o ACTROS
__ =
vitoza curontă, do ox.
o0 |m/|
=
Lata curontă cu ziua din
aăptămână çi ora
curontă, do ox.
Mon ¹|un), 190109,
104´
12ó CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Meniu info monitorizare
Verificarea niveIuIui Ad8Iue
®
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
Acb`ue !an| ¹Rezervor
Acb`ue)
Liaplay-ul indică nivolul curont Ad8luo
©
in litri
çi aub lormă do gralic do baro.
ln plua, diaplay-ul aliçoază un moaaj:
_Acb`ue !an| ¹Rezervor
Acb`ue)90 ` (oxomplu)
livolul Ad8luo
©
oato do 9u l.
_Acb`ue reserve ¹Rezerva Acb`ue)
livolul do Ad8luo
©
a acăzut la nivolul
do rozorvă.
_Acb`ue em(!, ¹Acb`ue _o`)
Rozorvorul Ad8luo
©
oato gol.
_Acb`ue !an| ¹Rezervor Acb`ue)
/ `
Calculatorul do bord nu poato atabili
nivolul Ad8luo
©
.
Verificarea temperaturii IichiduIui de
răcire
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
Coo`an! !em(era!ure
¹Tem(era!ura `c|cuњ
`u ce racre)
Liaplay-ul indică tomporatura lichidului do
răciro al motorului aub lorma unui gralic do
baro.
Verificarea preaiunii de aIimentare în cir-
cuiteIe de frânare
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
Su((`, (ressure ¹|reњ
sune ce a`men!are)
Liaplay-ul arată proaiunoa do rozorvor in cir-
cuitolo do lrânaro, do ox. _9o |ar
¹9o |ar) çi a9´ |ar ¹9´ |ar).
ln plua, diaplay-ul arată proaiunoa do alimon-
taro aub lorma unui gralic do baro.
Verificarea niveIuIui uIeiuIui de motor
vorilicaĠi cu rogularitato nivolul uloiului do
motor, do ox. aăptămânal aau do liocaro dată
când alimontaĠi cu carburant.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lacă motorul oato la tomporatura do lunc-
Ġionaro normală: açtoptaĠi aproximativ un
minut.
Lacă motorul oato roco: açtoptaĠi aproxi-
mativ cinci-zoco minuto.
Lacă activaĠi promatur nivolul uloiului do
motor, cantitatoa abaontă indicată poato
dopăçi cantitatoa roală.
Lacă activaĠi nivolul uloiului do motor când
autovohiculul oato in miçcaro, diaplay-ul va
indica intotdoauna nivolul uloiului do motor
măaurat ultima dată când motorul nu ao alla
in luncĠiuno.
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
O` `eve` ¹Nve` ce
u`e)
Liaplay-ul arată un moaaj privind nivolul uloiu-
lui do motor:
=
O` `eve` ¹Nve` ce u`e)O|
livolul uloiului do la motor oato auliciont.
=
O` `eve` ¹Nve` ce u`e)·max
Lato proa mult uloi la motor
( Pagina 169).
=
O` `eve` ¹Nve` u`e)´0 `
Lato proa puĠin uloi la motor
( Pagina 1ó2).
CaIcuIator de bord 127
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Lacă nivolul do uloi motor nu poato li aliçat,
po diaplay va apăroa un moaaj.
RopotaĠi vorilicaroa nivolului uloiului do
motor. Lacă nu ao poato aliça indicatorul
nivolului uloiului do motor după incorcări
ropotato, aolicitaĠi vorilicaroa indicatorului
nivolului uloiului do motor la un atolior do apo-
cialitato autorizat. Vorcodoa-8onz roco-
mandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico Vor-
codoa-8onz in acoat acop.
Lacă ao aliçoază o cantitato do complotaro,
complotaĠi uloiul do motor
( Pagina 2u2).
Verificarea oreIor de funcĠionare aIe
motoruIui
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
O(era!n_ |ours ¹Ore
ce 'uncĆonare)
Liaplay-ul aliçoază orolo do luncĠionaro alo
motorului, do ox. b1 |.
Verificarea aarciniIor pe punte
Autovohiculo cu auaponaii pnoumatico:
Liapozitivul do măauraro a aarcinii po punto
nu oato calibrat, noliind nici un aiatom capabil
do calibraro. Latolo măaurato oloră doar
valori oriontativo aproximativo. valorilo nu
aunt doatinato utilizării olicialo.
Pontru a ovita măauraroa unor valori impro-
ciao, aaiguraĠi-vă că autovohiculul oato
incărcat unilorm.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
AducoĠi çaaiul in poziĠio do conducoro
( Pagina 228).
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
Ax`e `oac Overa``
¹Sarcna (e (un!e
_enera`a)
Liaplay-ul indică aarcina po punto gonorală,
do ox. Ax`e `oac Overa`` ´o0 ¹Sarњ
cna (e (un!e _enera`a ´o0) !. ln plua,
diaplay-ul aliçoază un aimbol al autovohiculu-
lui cu aarcinilo po punto alo punĠilor indivi-
dualo.
GPutoĠi rogla indicatorul aarcinii po punto
dacă oxiată o diloronĠă notabilă intro indi-
catorul aarcinii po punto çi rozultatolo
podului baaculă. ( Pagina 24u).
Verificarea atarea bateriei
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
ba!!er, s!a!us ¹S!are
|a!ere)
_ 8atorio incărcată (oxomplu)
_ 8atorio doacărcată (oxomplu)
ln plua, diaplay-ul arată ataroa batorioi aub
lorma unui gralic do baro.
PorĠiunoa haçurată _ indică aarcina pro-
zontă in batorii pontru porniroa motorului.
PorĠiunoa albă complotă @ prozintă aurplu-
aul do aarcină din batorii.
128 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
PorĠiunoa intunocată _ prozintă aarcina
nocoaară pontru a porni motorul.
Lacă nivolul do aarcină al batoriilor oato proa
acăzut, diaplay-ul arată automat un moaaj
( Pagina 142).
Lacă curontul oato conaumat din batorii aau
dacă acoatoa ao incarcă, aliçajul prozintă o
pictogramă coroapunzătoaro:
ÃCuront do aarcină ridicat
ÂCuront do aarcină acăzut
ÄCuront do doacărcaro acăzut
ÅCuront do doacărcaro ridicat
Verificarea număruIui de identificare aI
aemiremorcii/remorcii
__
Mon!orn_ n'o ¹1n'o
mon!orzare)
__
Tra`er 1D ¹1D
remorca)
Liaplay-ul indică numărul do idontilicaro al
romorcii aau aomiromorcii, do ox. Tra`er
1D ¹1D remorca).|047111´Mb ob4´´1.
Meniu caIcuIator de parcura
Invocarea/reaetarea dateIor de parcura
după pornire
__
Tr( com(u!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arcurs)
__
A'!er s!ar! ¹Du(a
(ornre), do ox.:
1´8o |m
0´1o |
o11 |m/|
´7´ `/100|m
Liaplay-ul indică următoarolo dato do parcura
după porniro:
=
diatanĠă parcuraă
=
durata curaoi
=
vitoza modio
=
conaum modiu do carburant
GConaumul do carburant modiu oato doar
o valoaro oriontativă. lnlormaĠii auplimon-
taro doapro conaumul do carburant ao
rogăaoac in aocĠiunoa ,Conaumul do car-
burant" ( Pagina 262).
Pentru a reaeta dateIe de parcura:
apăaaĠi butonul _.
Calculatorul do bord roaotoază automat
datolo do parcura, dacă:
=
choia oato rotită complot inapoi in comu-
tatorul do contact timp do poato patru oro
=
choia a loat acoaaă din comutatorul do con-
tact timp do poato patru oro.
Invocarea/reaetarea dateIor de parcura
de Ia uItima reaetare:
__
Tr( com(u!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arcurs)
__
A'!er rese! ¹Du(a
rese!are), do ox.:
7094 |m
1´0b |
b4´ |m/|
40´ `/100|m
Liaplay-ul indică următoarolo dato do parcura
do la ultima roaotaro:
=
diatanĠă parcuraă
=
durata curaoi
=
vitoza modio
=
conaum modiu do carburant
Pentru a reaeta dateIe de parcura:
apăaaĠi butonul _.
Verificarea intervaIuIui
__
Tr( com(u!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arcurs)
__
Ran_e ¹1n!erva`)
CaIcuIator de bord 129
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Liaplay-ul indică intorvalul aproximativ, in km,
caro poato li parcura cu cantitatoa curontă do
carburant.
Verificarea perioadeIor de conducere çi
repaua
__
Tr( com(u!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arcurs)
__
Drver 1 ¹āo'er 1)
_0´0o (timp do con-
ducoro)
_00´4 (porioadă do
ropaua)
Luratolo do conducoro çi ropaua indicato po
aliçaj nu pot li utilizato ca dovozi olicialo.
ln porioada do ropaua, calculatorul do parcura
cumuloază toato pauzolo do conducoro co
dopăçoac 16 minuto.
Porioadolo do conducoro çi ropaua nu pot li
roaotato manual. Calculatorul do parcura
roaotoază duratolo când porioada do ropaua
atingo 46 do minuto aau diacul do inrogiatraro
al tahogralului aau placa drivor oato acoaaă.
Autovohiculo cu tahogral digital: dacă vă
opriĠi, tahogralul comută automat in modul do
lucru. Acoaata nu oato calculată ca o pauză
do călătorio. ln acoat caz, çolorul trobuio aă
comuto manual in modul do ropaua, conaul-
taĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo producătoru-
lui.
Meniu de navigaĠie
__
Nav_a!on ¹Nav_aњ
Će)
Voniul Nav_a!on ¹Nav_aĆe) oato dia-
ponibil la autovohiculo cu Jruck lavigation,
conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo pro-
ducătorului.
Meniu audio
__
Auco
lnlormaĠiilo din moniul Auco ao rogăaoac in
aocĠiunoa ,0tilizaroa ochipamontului audio
(radio)"( Pagina 99).
Meniu teIefon
AVFR1I2ARF
Când loloaiĠi aparato mobilo do comunicaĠio
in autovohicul, avoĠi in vodoro provodorilo
logalo oxiatonto in Ġara in caro vă allaĠi.
Lacă oato pormiaă logal utilizaroa aparatolor
do comunicaĠio in timpul doplaaării autovohi-
culului, loloaiĠi acoato aparato numai când
aituaĠia din tralic pormito acoat lucru. ln caz
contrar, atonĠia dva. ar putoa li diatraaă do la
aituaĠia din tralic, putoĠi produco un accidont
çi vă putoĠi răni aau putoĠi cauza răniroa altor
poraoano.
Aparatolo mobilo do comunicaĠio (do ox. tolo-
loanolo mobilo, aparatolo do radioomiaio aau
aparatolo lax) lără antono oxtorioaro cu rollo-
xio roduaă pot alocta aiatomolo oloctronico
alo autovohiculului, poriclitând aatlol aigu-
ranĠa in luncĠionaro a autovohiculului çi pro-
pria dva. aiguranĠă. Lin acoat motiv, loloaiĠi
aparatolo numai dacă acoatoa aunt conoctato
la o antonă oxtorioară aoparată cu rolloxio
roduaă, conlorm roglomontărilor.
Voniul oato diaponibil la autovohiculo cu:
=
radio CL cu 8luotooth
©
=
radio CL cu 8luotooth
©
do lux
=
radio CL cu 8luotooth
©
cu tololon inatalat
pormanont
ln cazul in caro conoctaĠi un tololon mobil
compatibil cu 8luotooth
©
, cu CL radio, putoĠi
utiliza tololonul prin moniul Te`e(|one
¹Te`e'on). Lacă avoĠi un radio CL cu 8luo-
tooth
©
cu tololon inatalat pormanont, putoĠi
loloai tololonul prin moniul Te`e(|one
¹Te`e'on).
130 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Pontru a activa tololonul mobil, conaultaĠi
inatrucĠiunilo do utilizaro alo producătoru-
lui.
Pontru a conocta un tololon mobil la radio
CL, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo
producătorului.
Formarea unuI număr din agenda teIefo-
nică
0tilizaĠi _, _ aau m pontru a
aolocta moniul Te`e(|one ¹Te`e'on).
Pentru a citi agenda teIefonică: utilizaĠi
_ aau _ pontru a comuta po agondă.
Liaplay-ul indică |`ease wa! ¹Va
ru_am aĂ!e(!aĆ). Calculatorul do bord
citoçto agonda tololonului mobil. 0poraĠia
poato dura çi până la 2u do aocundo. Când
diaplay-ul ao atingo, procoaul do citiro a luat
alârçit.
Pentru a aeIecta o intrare: utilizaĠi_
aau _ pontru a aolocta numolo dorit.
Liaplay-ul indică numolo in ordino allabo-
tică.
GLacă apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul
_ aau _, liata ao doruloază in ordino
allabotică. Lacă oliboraĠi butonul, diaplay-
ul indică următorul numo diaponibil.
Pentru a forma un număr: apăaaĠi buto-
nuln.
Calculatorul do bord lormoază numărul
coroapunzător do tololon.
ReapeIare
Pentru a aeIecta o intrare: apăaaĠi buto-
nul n.
Liaplay-ul indică ultimolo numoro lormato
aau ultimolo numo aoloctato.
0tilizaĠi _ aau _ pontru a aolocta
numărul aau numolo dorito.
Pentru a forma un număr: apăaaĠi buto-
nuln.
Calculatorul do bord lormoază numărul
coroapunzător do tololon.
RegIarea voIumuIui convorbirii
ln timpul unoi convorbiri, utilizaĠi _ aau
_ pontru a croçto aau atonua volumul.
Încheierea unei convorbiri
ApăaaĠi butonul m.
Meniu întreĠinere
Siatomul do introĠinoro Jolligont
©
calculoază
datolo acadonto pontru aorvico pontru auto-
vohicul çi anaamblurilo aalo po baza condiĠii-
lor do utilizaro. Aliçajul indică automat datolo
acadonto do aorvico incopând cu 14 zilo
inainto( Pagina 146). Liaplay-ul indică
punctul do aorvico |ron!ax`e ns(ecњ
!on ¹1ns(ecĆe (un!e 'aĆa) o dată
după 1.uuu până la 6.uuu km.
Lacă aituaĠia o coro, putoĠi activa data aca-
dontă a introĠinorii in moniul Man!enance
¹1n!reĆnere).
__
Man!enance ¹1n!reĆњ
nere)
__ LorulaĠi punctolo do aor-
vico
Liaplay-ul indică punctolo do aorvico @ in
ordinoa acadonĠoi lor _. Liaplay-ul indică
data acadontă pontru aorvico @ çi diatanĠa
rămaaă _ pontru aorvico-ul aoloctat @.
Lacă aiatomul do introĠinoro Jolligont
©
nu
poato calcula data acadontă pontru aorvico
@ aau diatanĠa rămaaă _, diaplay-ul indică
aau |m.
CaIcuIator de bord 131
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

ln luncĠio do ochipamontul autovohiculului,
putoĠi activa următoarolo puncto do aor-
vico @:
=
Tme|asec man!enance ¹1n!reĆњ
nere +n 'uncĆe ce !m()
=
bra|e A1/A´/A´/A4 ¹|rana A1/A´/A´/
A4)
=
Ar '`!er ¹|`!ru ce aer)
=
Ar crer ¹|sca!or ce aer)
=
|n_ne ¹Mo!or)
=
X ´enera` ¹´enera`!aĆ)
=
Transmsson ¹Transmse)
=
Rear ax`e ¹|un!e s(a!e)
=
|ron! ax`e ¹|un!e 'aĆa)
=
|ron!ax`e ns(ec!on ¹1ns(ecĆe
(un!e 'aĆa)
=
Re!arcer ¹|rana aux`ara ce
mo!or)
=
Coo`an! ¹|c|c ce racre)
=
Trans'er case ¹Cu!e ce !rans'er)
Meniu info evenimente
Cu ajutorul moniului |ven! n'o ¹1n'o
evenmen!e), putoĠi activa moaajolo atocato
do po aliçaj. Spro dooaobiro do aliçajul noilor
ovonimonto, numai abrovioroa/aimbolul do
aiatom çi locul dolocĠiunii aunt ovidonĠiato in
roçu aau in galbon ( Pagina 14u).
Lacă a-a romodiat cauza moaajului do po dia-
play, diaplay-ul nu mai indică moaajul.
__
|ven! n'o ¹1n'o eveњ
nmen!e)
__ LorulaĠi prin moaajolo do
po diaplay
Liaplay-ul indică mai intâi ultimolo moaajo do
po diaplay conlirmato.
Meniu de încăIzire auxiIiară
__
Aux`ar, |ea!n_
¹1nca`zre aux`ara)
lnlormaĠiilo din moniul Aux`ar, |ea!n_
¹1nca`zre aux`ara) ao rogăaoac in
aocĠiunoa ,lncălziro auxiliară"
( Pagina 111).
Meniu aIarmă ceaa
8etarea moduIui de aIarmă ceaa
__
A`arm c`oc| ¹A`arma
ceas)
Sotărilo curonto, do ox.
A`arm moce ¹Moc
a`arma)Raco, A`arm
!me ¹Ora
a`arma)10800
__
Se! a`arm moce
¹Se!are moc a`arma)
__ =
O'' ¹O(r!)
=
Raco
=
buzzer ¹Aver!zor
sonor)
8etarea orei de aIarmă
__
A`arm c`oc| ¹A`arma
ceas)
Sotărilo curonto, do ox.
A`arm moce ¹Moc
a`arma)Raco, A`arm
!me ¹Ora
a`arma)10800
__
Se! memor, ¹Se!are
memore)
__ SoloctaĠi poziĠia din momo-
rio:
=
A`arm !me ¹Ora ce
a`arma)1
=
A`arm !me ¹Ora ce
a`arma)´
_
Se! |ours ¹Se!are ore)
__ Sotaro
132 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
_
Se! mnu!es ¹Se!are
mnu!e)
__ Sotaro
GLacă apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat _
aau _, orolo/minutolo ao doruloază
rapid.
0prirea aIarmei

buzzer ¹Aver!zor sonor) pontru
modul do alarmă: apăaaĠi butonul _,
_, _ aau _ do po volan.

Vodul do alarmă Raco: opriĠi radioul, con-
aultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro aoparato.
GAlarma ao oproçto automat după o oră.
Lacă choia ao allă in poziĠia radio aau con-
ducoro din comutatorul do contact, putoĠi
opri avortizorul aonor çi prin butoanolo
_ çi _.
Meniu Iimbă
__
|an_ua_e ¹|m|a)
__ =
D||TSC|
=
|N´|1S|
=
|S|ANO|
Limbilo aunt diaponibilo in luncĠio do Ġara
undo oato comorcializat autovohiculul. Joato
aliçajolo toxt aunt prozontato in limba aotată.
PutoĠi inatala mai multo limbi. lnlormaĠiilo pri-
vind inatalaroa altor limbi pot li obĠinuto do la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Meniu de aetări, aenzor de pIoaie/
Iumină
lnlormaĠiilo privind utilizaroa çtorgătoarolor
do parbriz ao rogăaoac in aocĠiunoa
,çtorgătoaro do parbriz" ( Pagina 87).
Activarea çtergerii intermitente çi dezac-
tivarea aenzoruIui de pIoaie/Iumină
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Ran sensor ¹Senzor
ce (`oae)
__ Comută po aubmoniu
__
Ac!va!e n!erva`
¹Ac!vare n!erva`)
_
1n!erva` moce ac!vaњ
!ec ¹Moc n!erva`
ac!va!)
lndicatorul do ataro aparo
acurt in alb.
Activarea aenzoruIui de pIoaie/Iumină çi
dezactivarea çtergerii intermitente
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Ran sensor ¹Senzor
ce (`oae)
__
Ac!va!e ¹Ac!vare)
_
Ran sensor ac!va!ec
¹Senzor ce (`oae
ac!va!)
lndicatorul do ataro aparo
acurt in alb.
8etarea aenzitivităĠii aenzoruIui de
pIoaie/Iumină
Cu ajutorul moniului Sens!v!, ¹Senzњ
!v!a!e), putoĠi aota aonzitivitatoa aonzo-
rului do ploaio/lumină la unul dintro colo cinci
nivoluri. Lacă aonzorul do ploaio/lumină oato
activat, moniul Sens!v!, ¹Senz!vњ
!a!e) oato diaponibil.
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Ran sensor ¹Senzor
ce (`oae)
__ Comută po aubmoniu
CaIcuIator de bord 133
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

__
Sens!v!, ¹Senz!њ
v!a!e)
_ Comută po aubmoniu
Liaplay-ul indică aonzitivitatoa aotată _ aub
lorma unui gralic do baro.
Pentru a creçte aenzitivitatea: apăaaĠi
butonul _ in mod ropotat, până co obĠi-
noĠi aonzitivitatoa dorită.
çtorgătorul do parbriz laco o aingură curaă
do liocaro dată.
Lacă bara oato la capăt droapta, atunci
oato aotată coa mai inaltă aonzitivitato.
çtorgătoarolo do parbriz ao activoază chiar
çi in cazul unor avorao uçoaro.
Pentru a reduce aenzitivitatea: apăaaĠi
butonul _ in mod ropotat, până co obĠi-
noĠi aonzitivitatoa dorită.
Lacă bara oato la capăt atânga, atunci oato
aotată coa mai acăzută aonzitivitato.
çtorgătoarolo do parbriz ao activoază
numai in cazul unor ploi abundonto.
Meniu de aetări, configurare
Liaplay-ul poato indica aubmoniul Arrow
|u!!ons n casse!!e moce ¹bu!oane
crecĆona`e +n moc case!a) prin intor-
modiul moniului Trac| searc| ¹Cau!are
(esa) çi |as! 'orwarc anc Rew ¹Deruњ
`are ra(ca +nan!e Ă +na(o). Lacă
montaĠi un radiocaaotolon, putoĠi apola la
acoat moniu.
Activarea/dezactivarea afiça|uIui perma-
nent de bIocare a diferenĠiaIuIui
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Con'_ura!on ¹Con'њ
_uraĆe)
__
D''eren!a` `oc|
¹b`ocare c'erenњ
Ća`) (ermanen! csњ
(`a, ¹a'Ăa_ (ermaњ
nen!)
__ =
On ¹|orn!)
=
O'' ¹O(r!)
_ Aliçaj blocaro diloronĠial
Activarea/dezactivarea afiça|uIui perma-
nent de controI aI niveIuIui
Aliçajul pontru controlul nivolului in poziĠia do
conducoro poato li activat aau dozactivat por-
manont din calculatorul do bord.
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Con'_ura!on ¹Con'њ
_uraĆe)
__
|eve` con!ro` ¹Conњ
!ro` nve`)(ermanen!
cs(`a, ¹a'Ăa_ (erњ
manen!)
__ =
On ¹|orn!)
=
O'' ¹O(r!)
134 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
_ Aliçaj pontru controlul nivolului
8etarea funcĠiei taateIor direcĠionaIe în
moduI radio
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Con'_ura!on ¹Con'њ
_uraĆe)
__
Arrow |u!!ons n
raco moce ¹bu!oane
crecĆona`e +n moc
raco)
__ =
S!a!on searc|
¹Cau!are (os!ur)
=
Memor, ¹Memore)
lnlormaĠiilo privind utilizaroa ochipamontului
audio (radio) ao rogăaoac in aocĠiunoa ,0tili-
zaroa ochipamontului audio (radio)"
( Pagina 99).
Activarea meniuIui de diagnoaticare/
moduIui de aiguranĠă pentru controIuI
tranamiaiei
Voniurilo Da_nos!cs ¹Da_nos!car)
çi Transmsson con!ro` |ac|u( moce
¹Moc ce s_uranĆa (en!ru con!ro`u`
!ransmse) nu aunt activato când autovo-
hiculul părăaoçto labrica. PutoĠi activa moniu-
rilo.
lnlormaĠiilo privind moniul Transmsson
con!ro` |ac|u( moce ¹Moc ce s_uњ
ranĆa (en!ru con!ro`u` !ransmse)
ao rogăaoac in aocĠiunoa ,Vod do aiguranĠă
pontru controlul tranamiaioi (mod tranamiaio
do urgonĠă)" ( Pagina 212).
lnlormaĠiilo privind moniul Da_nos!cs
¹Da_nos!car`e) ao rogăaoac in aocĠiu-
noa ,Voniu diagnoaticaro" ( Pagina 127).
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Con'_ura!on ¹Con'њ
_uraĆe)
__ =
Ds(`a, ca_nos!cs
menu ¹Menu ca_nosњ
!car cs(`a,)
=
|na|`e !ransmsson
con!ro` |ac|u( moce
¹Ac!vare moc ce
s_uranĆa (en!ru
con!ro`u` !ransmњ
se)
__ =
On ¹|orn!)
=
O'' ¹O(r!)
MeniuI de aetări, oră
Cu ajutorul moniului Tme ¹Ora), putoĠi aota
data çi ora in calculatorul do bord çi tahogral.
Pontru a utiliza tahogralul, conaultaĠi inatruc-
Ġiunilo do utilizaro alo producătorului.
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Tme ¹Ora)
__ =
Se! |ours ¹Se!are
ore)
=
Se! mnu!es ¹Se!are
mnu!e)
=
Se! ca, ¹Se!are z)
=
Se! mon!| ¹Se!are
`una)
=
Se! ,ear ¹Se!are an)
__ Sotaro
CaIcuIator de bord 135
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meniu de aetări, unităĠi
8etarea unităĠii de temperatură
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
|n!s ¹|n!aĆ)
__
Tem(era!ure un!
¹|n!a!e !em(era!ura)
__ =
°C
=
°|
8chimbarea unităĠiIor caIcuIatoruIui de
parcura
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
|n!s ¹|n!aĆ)
__
Tr( com(u!er ¹Ca`cuњ
`a!or ce (arcurs)
__ =
Me!rc
=
1m(era`
8chimbarea moduIui ceaa
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
|n!s ¹|n!aĆ)
__
C`oc| moce ¹Moc ceas)
__ =
1´ |
=
´4 |
Meniu de aetări, produae de aervice
Lacă achimbaĠi datolo produaolor do aor-
vico din moniul Servce (rocuc!s ¹|roњ
cuse ce servce), aiatomul do introĠi-
noro Jolligont
©
rogloază datolo acadonto
pontru aorvico in conaocinĠă.
SotaĠi datolo pontru produaolo do aorvico
adăugato pontru a ovita dotorioraroa
anaamblurilor autovohiculului.
ConaultaĠi aocĠiunoa ,Produao do aorvico"
( Pagina 28u).
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Servce (rocuc!s
¹|rocuse ce servce)
__ Sotări curonto
=
Su`(|ur ¹Su`')
=
|n_ne o` _race
¹Ca`!a!e u`e ce
mo!or)
=
|n_ne o` vscoњ
s!, ¹Vascoz!a!e
u`e ce mo!or)
=
Transmsson o`
_race ¹Ca`!a!e
u`e ce !ransmse)
ApăaaĠi butonul do roaotaro _ cu un pix,
do oxomplu.
RopotaĠi acoaată procodură până co
aotărilo coroapund produaolor do aorvico
caro au loat adăugato.
ConcentraĠia de auIf din carburant
Lacă utilizaĠi autovohiculul pontru tranaport
intornaĠional, aotaĠi conĠinutul do aull din car-
burant din Ġara dumnoavoaatră. Lacă utilizaĠi
autovohiculul in alara Ġării aalo do doatinaĠio
po porioado mai lungi, aotaĠi concontraĠia do
aull din carburant din Ġara in caro oato utilizat.
SotaĠi valoaroa do roglaro pontru calculatorul
do bord la Su`(|ur ¹Su`'). valoaroa do
roglaro indică concontraĠia do aull din carbu-
rant pontru o Ġară anumo aub lormă do pro-
cont din carburantul dioaol utilizat. Pontru
13ó CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
valorilo do roglaro a concontraĠioi do aull din
carburant por Ġară, conaultaĠi tabolul
( Pagina 28ó).
GAnumito Ġări au un carburant dioaol cu
concontraĠio do aull variată. Carburantul
dioaol cu o concontraĠio do aull acăzută
oato comorcializat aub donumiroa ,Luro
dioaol" in anumito Ġări. Lacă nu cunoaçtoĠi
concontraĠia do aull din carburantul dioaol
po caro il utilizaĠi, aoloctaĠi-o po coa mai
puĠin lavorabilă din calculatorul do bord.
0 concontraĠio do aull din carburant mai ridi-
cată accoloroază procoaul do uzaro a uloiului
do motor. Siatomul do introĠinoro Jolligont
©
calculoază data do aorvico acadontă pontru
achimbul do uloi po baza concontraĠioi do aull
din carburant apocilicato.
Lacă autovohiculul luncĠionoază cu oator
motilic al acizilor graçi (lAVL), intorvalolo
do achimb do uloi do motor çi do inlocuiro
a liltrului do uloi do motor aunt roduao.
Lacă rulaĠi autovohiculul cu carburant din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL) aau
adăugaĠi oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) in carburantul dioaol, aotaĠi |AM|
aub Su`(|ur ¹Su`'). ln caz contrar, putoĠi
dotoriora motorul.
CaIitate uIei de motor
SotaĠi calitatoa uloiului do motor pontru uloiul
do motor utilizat in luncĠio do numorolo do
liçă din SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru
produao do aorvico la |n_ne o` _race
¹Ca`!a!e u`e ce mo!or). Cu cât
numărul din liça do dato oato mai maro, cu
atât oato auporioară çi calitatoa uloiului do
motor.
Lacă amoatocaĠi uloiuri do motor cu
calităĠi do uloi dilorito, intorvalul do achimb
pontru uloiul do motor oato rodua in com-
paraĠio cu amoatocurilo do uloi do motor do
calitato idontică.
Prin urmaro, amoatocaĠi numai uloiuri do
motor cu calităĠi dilorito in aituaĠii do
oxcopĠio. Pontru a provoni dotorioraroa
motorului, aotaĠi numărul do liçă al uloiului
do motor do calitato inlorioară la |n_ne
o` _race ¹Ca`!a!e u`e ce mo!or).
Vâacozitate uIei de motor
SotaĠi claailicaroa do viacozitato (claaa SAL)
a uloiului do motor utilizat la |n_ne o`
vscos!, ¹Vascoz!a!e u`e ce
mo!or).
CaIitate uIei de tranamiaie
SotaĠi calitatoa uloiului do tranamiaio pontru
uloiul do tranamiaio utilizat in luncĠio do
numorolo do liçă din SpocilicaĠiilo Vorcodoa-
8onz pontru produao do aorvico la Transњ
msson o` _race ¹Ca`!a!e u`e ce
!ransmse). Cu cât numărul din liça do dato
oato mai maro, cu atât oato auporioară çi cali-
tatoa uloiului do tranamiaio.
Meniu mod de aiguranĠă pentru contro-
IuI tranamiaiei
lnlormaĠiilo privind moniul Transmsson
con!ro` |ac|u( moce ¹Moc ce s_uњ
ranĆa (en!ru con!ro`u` !ransmse)
ao rogăaoac in aocĠiunoa ,Vod do aiguranĠă
pontru controlul tranamiaioi (mod tranamiaio
do urgonĠă)" ( Pagina 212).
Voniul Transmsson con!ro` |ac|u(
moce ¹Moc ce s_uranĆa (en!ru conњ
!ro`u` !ransmse) nu oato activat când
autovohiculul ploacă din labrică. Activaroa
moniului Transmsson con!ro` |ac|u(
moce ¹Moc ce s_uranĆa (en!ru conњ
!ro`u` !ransmse) ( Pagina 126).
__
Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Moc ce
s_uranĆa (en!ru conњ
!ro`u` !ransmse)
Meniu de diagnoaticare
Activarea dateIor de diagnoaticare
Voniul Da_nos!cs ¹Da_nos!car) nu
oato activat când autovohiculul ploacă din
labrică. ActivaĠi moniul Da_nos!cs
¹Da_nos!car) ( Pagina 126).
CaIcuIator de bord 137
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Latolo do diagnoaticaro conĠin inlormaĠii caro
pot ajuta poraonalul do aorvico in timpul diag-
noaticării dolocĠiunilor, do oxomplu prin diag-
noaticaroa do la diatanĠă.
__
Da_nos!cs ¹Da_nosњ
!car)
__ =
Mon!orn_ n'o
¹1n'o mon!orzare)
=
Da_nos!cs ¹Da_њ
nos!car)
Voniul Da_nos!cs ¹Da_nos!car)
conĠino, do oxomplu, o liată cu toato unităĠilo
(aiatomolo) do comandă montato in autovo-
hicul.
PutoĠi obĠino inlormaĠii auplimontaro do la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Note privind meaa|eIe de pe diapIay
Introducere meaa|e de pe diapIay
Voaajolo do po diaplay conĠin inlormaĠii do
utilizaro çi moaajo do oroaro aau avortiamonto
indicato automat po diaplay. lndicatorul do
ataro ao aprindo in alb, galbon aau roçu, in
luncĠio do aomnilicaĠia ovonimontului. Po
lângă moaajul do po diaplay, oato poaibil aă
ao aprindă o lampă indicatoaro in panoul do
inatrumonto.
PutoĠi aacundo moaajolo do po diaplay çi lo
putoĠi activa din nou mai târziu. Lacă ao
aprindo o lampă indicatoaro po lângă moaajul
do po diaplay, acoaată lampă nu ao va atingo
după conlirmaroa moaajului do po diaplay.
Lacă ao aliçoază mai multo moaajo, diaplay-
ul prozintă moaajolo auccoaiv.
Meaa|eIe de pe diapIay cu abrevieri de
aiatem
_ lndicator do ataro (alb, galbon aau roçu)
@ Abroviori aiatom
@ Localizaro dolocĠiuno: (9 autotractor
aau 4 romorcă/aomiromorcă)
_ RoatricĠio luncĠionalitato
_ lnatrucĠiuni
_ Câmp do momorio pontru dolocĠiuni
momorato
GSimbolul } indică laptul că ao omito çi
un aunot do avortizaro.
Meaa|e de pe diapIay cu aimboI
_ lndicator do ataro (alb, galbon aau roçu)
@ Simbol
_ Câmp do momorio pontru dolocĠiuni
momorato
Confirmarea unui meaa| de pe diapIay
ApăaaĠi butonul _, _ aau _.
Voaajul do po diaplay diaparo.
138 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
GLacă o lampă indicatoaro ao aprindo in
panoul do inatrumonto po lângă moaajul do
po diaplay, acoaata nu ao atingo chiar çi
după co moaajul do po diaplay a loat con-
lirmat.
GPutoĠi activa moaajolo do po diaplay con-
lirmato antorior in moniul ( Pagina 142).
Lacă nu a-a romodiat cauza dolocĠiunii, la
următoaroa porniro a motorului, moaajul do
po diaplay va roapăroa.
Câmp de memorie
Lacă aĠi conlirmat moaajolo do po diaplay,
diaplay-ul lo indică printr-un aimbol aau o
abrovioro do aiatom in câmpul momonto, do
oxomplu:
‚ Simbol coloctiv pontru dolocĠiuni
bS
¹ssњ
!em
ce
'raњ
nare)
LolocĠiuno in aiatomul do lrânaro
Jolligont
©
ƒ Voaaj toxt nou
SRS LolocĠiuno in Siatomul Suplimontar
do RotonĠio SRS (airbag, intinzător
do contură)
TCO LolocĠiuno tahogral
Lacă oxiată câtova moaajo caro trobuio ali-
çato datorită corinĠolor logalo, acoatoa aunt
aliçato unul după colălalt.
Indicator de atare
Pontru a-i pormito çolorului aă atabiloaacă
aomnilicaĠia moaajolor, aogmontolo indivi-
dualo din indicatorul do ataro _ ao aprind
intr-una dintro următoarolo culori:
=
alb
=
galbon
=
roçu
ln caz do dolocĠiuno, indicatorul do ataro _
ao poato aprindo in alb, do ox. dacă Siatomul
do aaiataro la lrânaro activ nu poato li activat.
lndicatorul do ataro _ ao aprindo do aaomo-
noa in alb pontru moduri do utilizaro apocialo,
do ox. dacă dozactivaĠi Siatomul do aaiataro
la lrânaro activ.
Meaa|e de pe diapIay cu un indicator de
atare gaIben
lndicatorul do ataro _ ao aprindo in galbon
pontru dolocĠiuni do prioritato acăzută, do ox.
in cazul unui boc doloct. lndicatorul do
ataro _ ao aprindo do aaomonoa pontru
moduri do utilizaro apocialo, do ox. dacă oato
cuplată blocaroa diloronĠialului.
AVFR1I8MFN1
SiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a
vohiculului pot li aloctato dacă aparo un
moaaj po aliçaj odată cu un indicator do ataro
galbon.
AdaptaĠi atilul do conducoro çi conducoĠi cu
çi mai multă prudonĠă.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo çi inlormaĠiilo aupli-
montaro do po diaplay.
SolicitaĠi lără intârzioro vorilicaroa çi romo-
dioroa cauzoi la un atolior do apocialitato auto-
rizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apocia-
litato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Meaa|e de pe diapIay cu indicator de
atare roçu
lndicatorul do ataro _ ao aprindo in roçu
pontru dolocĠiuni do prioritato mai inaltă, do
ox. dacă altornatorul oato doloct.
AVFR1I8MFN1
SiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a
vohiculului pot li poriclitato dacă aparo un
moaaj po aliçaj odată cu un indicator do ataro
CaIcuIator de bord 139
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

roçu. Caractoriaticilo do manovraro çi lrânaro
alo vohiculului pot li aloctato.
Lacă oato poaibil aă vă continuaĠi drumul:
AdaptaĠi atilul do conducoro çi conducoĠi cu
çi mai multă prudonĠă.
Continuaroa drumului poato dotoriora auto-
vohiculul çi poato contravino normolor logalo.
Lacă nu oato poaibil aă vă continuaĠi drumul:
=
opriĠi autovohiculul cât mai ropodo poaibil
intr-un loc aigur, acordând atonĠio condiĠii-
lor do drum çi do tralic.
=
urmaĠi inatrucĠiunilo çi inlormaĠiilo aupli-
montaro do po diaplay.
=
luaĠi măauri cât mai curând poaibil pontru
ca aiatomul aloctat aă lio vorilicat çi roparat
la un atolior do apocialitato autorizat caro
doĠino aculolo çi cunoçtinĠolo do apociali-
tato nocoaaro pontru oloctuaroa intorvon-
Ġioi roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Lampă 810P
_ Lampă SJ0P
AVFR1I8MFN1
SiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a
autovohiculului aunt poriclitato dacă lampa
SJ0P nu ao atingo aau dacă ao aprindo când
autovohiculul oato condua:
=
opriĠi autovohiculul cât mai ropodo poaibil,
acordând atonĠio condiĠiilor do drum çi do
tralic in timp co oloctuaĠi opriroa.
=
acĠionaĠi lrâna do parcaro çi opriĠi motorul.
=
luaĠi măauri cât mai curând poaibil pontru
ca aiatomul aloctat aă lio vorilicat çi roparat
la un atolior do apocialitato autorizat caro
doĠino aculolo çi cunoçtinĠolo do apociali-
tato nocoaaro pontru oloctuaroa intorvon-
Ġioi roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Abrevieri aiatem eIectronic
Abreviere 8iatem
A8A Siatom do aaiataro la lrâ-
naro activ
A8S Siatom anti-blocaro la lrâ-
naro
AC Schimbător do vitozo auto-
mat
AP0 0nitato do procoaaro a
aorului
ARJ Control diatanĠă Jolligont
©
8S Siatom do lrânaro Jolli-
gont
©
8JS Comutator do introruporo
batorio
LA8 lrână oloctronică romorcă
AJA Siatom do alarmă antilurt
lLA AaiatonĠă porniro la roco
lV Vodul laĠă
lR Control tranamiaio
140 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Abreviere 8iatem
CV Vodul do bază
CS Control tranamiaio Jolli-
gont
©
PV Vodul apato
PPS Jranamiaio hidro-pnouma-
tică
PLR Control incălziro/aor con-
diĠionat
llS Panou do inatrumonto
K8 Vocaniam do ambroiaj
K0V lntorlaĠă do comunicaro
KS Control ambroiaj
KSA Siatom do inchidoro aaia-
tată
VR Control motor Jolligont
©
VSl Panou comutatoaro modu-
lar
lR Control nivol Jolligont
©
PSV Vodul apocial programabil
RAL Siatom radio/navigaĠio
RS Control lrână auxiliară do
motor
SCR Jrataro ultorioară a gazolor
do oçapamont 8luoJoc
©
SPA Aaiatont pontru monĠino-
roa bonzii do rularo Jolli-
gont
©
SRS Siatom auplimontar do
rotonĠio
JC0 Jahogral
JLL Jololon, aiatom handa-lroo
JK Ambroiaj hidraulic
Abreviere 8iatem
JV8 Vodul portioră, portioră
inaoĠitor çolor
JVl Vodul portioră, portioră
çolor
JP Platlormă tolomatică
wR Control atabilitato impo-
triva răaturnării Jolligont
©
wS Siatom do introĠinoro Jolli-
gont
©
wSK 0nitato convortizor do
cuplu çi ambroiaj
LLS Vomorio dato contralo
LPL lncălziro auxiliară
LL Punto purtătoaro Jolli-
gont
©
CaIcuIator de bord 141
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meaa|e de pe diapIay
Note importante privind aiguranĠa
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
Meaa|e de pe diapIay cu un indicator de atare aIb
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
jS
Ss!em ce ass!are
`a 'ranare ac!v
(orn!
Siatomul do aaiataro la lrânaro activ (A8A) oato activat.
jS
Ac!ve bra|e
Asss! o'' ¹Ss!em
ce ass!are `a 'raњ
nare ac!v o(r!)
A8A oato dozactivată.
PorniĠi A8A ( Pagina 222).
142 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
jS
Ac!ve bra|e
Asss! canno! |e
usec ¹Ss!emu` ce
ass!are `a 'raњ
nare ac!v nu
(oa!e ' u!`za!)
A8S-ul poato li dozactivat aau A8A aau aiatomul do lrânaro al
autovohiculului pot prozonta dolocĠiuni.
PericoI de accident
Lacă A8A nu poato li activat, nu voĠi primi niciun aomnal do avor-
tizaro privind diatanĠa. ln aituaĠii critico, autovohiculul nu va lrâna
automat.
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din tralic.
Lacă aituaĠia o coro, utilizaĠi lrâna do aorviciu pontru a lrâna
autovohiculul.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului A8A la un atolior do apocialitato
autorizat.
|mer_ |ra|n_
encec ¹|ranare ce
ur_enĆa +nc|ea!a)
A8A a doclançat o manovră do lrânaro do urgonĠă (acĠionaro com-
plotă a lrânoi) çi manovra do lrânaro do urgonĠă a-a inchoiat.
ScoatoĠi cât mai rapid poaibil autovohiculul din zona poricu-
loaaă, Ġinând totodată cont do condiĠiilo rutioro.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
AaiguraĠi-vă că autovohiculul ao allă in ataro bună do luncĠionaro
çi că aarcina oato aaigurată coroapunzător.
Meaa|e de pe diapIay cu un indicator de atare gaIben
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
_S
Rozorvorul do carburant oato gol.
RoumploĠi rozorvorul do combuatibil ( Pagina 266).
_S
To( u( w!| Acb`ue
¹Com(`e!aĆ cu
Acb`ue)
livolul do Ad8luo
©
a acăzut la nivolul do rozorvă.

RoumploĠi rozorvorul Ad8luo
©
( Pagina 26ó).
_S
|`` u( w!| ceњ
se` ¹Com(`e!aĆ cu
cese`)
Carburantul a acăzut până la nivolul do rozorvă.
RoumploĠi rozorvorul do carburant( Pagina 266).
_S
|`` wcese`/
Acb`ue ¹Com(`e!aĆ
cu cese`/Acb`ue)
Carburantul a acăzut până la nivolul do rozorvă.
RoumploĠi rozorvorul do carburant( Pagina 266).
Pontru a ovita o opriro pontru alimontaro auplimontară, umploĠi
rozorvorul Ad8luo
©
( Pagina 26ó).
CaIcuIator de bord 143
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
_S
Re'`` cese`/
Acb`ue ¹A`men!aĆ
cu cese`/Acb`ue)
livolurilo do carburant çi Ad8luo
©
au acăzut la nivolul do rozorvă.
RoumploĠi rozorvorul do carburant( Pagina 266).

RoumploĠi rozorvorul Ad8luo
©
( Pagina 26ó).
_S
livolul lichidului do apălaro din rozorvorul aiatomului do apălaro a
parbrizului/aiatomului do curăĠaro a larurilor a acăzut la aproxi-
mativ un litru.
ComplotaĠi cu lichid do apălaro ( Pagina 2u1).
vb
bra|e `am( `e'!
'a`ure ¹|am(a ce
'rana s!an_a
ce'ecĆune)(oxom-
plu)
Lampa do lrână do po atânga a romorcii/aomiromorcii oato
doloctă.
lnlocuiĠi bocul coroapunzător, conaultaĠi inatrucĠiunilo do lunc-
Ġionaro pontru romorcă/aomiromorcă.
vS
=
Lacă acoat moaaj do po aliçaj oato prozontat când aprindoĠi
luminilo, oato doloct unul dintro următoarolo bocuri aau una
dintro următoarolo aiguranĠo a-a ara:

lampă do poziĠio

lază acurtă

lampă apato

lampă pontru numărul do inmatricularo

lampă do coaĠă apato
=
Lacă acoat moaaj do po diaplay oato prozontat când lrânaĠi, oato
doloctă o lampă do lrână.
=
Lacă moaajul do po diaplay aparo după o vorilicaro a luncĠiilor
panoului do inatrumonto, aiguranĠa lămpii do lrână oato doloctă.
=
Lacă acoat moaaj do po diaplay oato prozontat când activaĠi un
aomnalizator do dirocĠio, oato doloctă o lampă a aomnalizato-
rului.
vorilicaĠi aiguranĠa alorontă ( Pagina 224).
Lacă aiguranĠa a-a ara, inlocuiĠi-o.
vorilicaĠi bocul aloront ( Pagina 8u).
Lacă bocul oato doloct, inlocuiĠi-l.
GVonitorizaroa aiatomului do iluminaro prin calculatorul do bord
poato li dozactivată in anumito cazuri. LloctuaĠi o vorilicaro a
luncĠiilor çi o oxaminaro vizuală a aiatomului do iluminaro inainto
do liocaro curaă.
144 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
_S
7b ` (oxomplu)
livolul uloiului do motor oato proa acăzut.
AdăugaĠi imodiat cantitatoa do uloi indicată po diaplay
( Pagina 2u2).
Lacă nu putoĠi complota cu cantitatoa indicată imodiat, putoĠi
continua aă conducoĠi numai până când indicatorul do ataro ao
aprindo in roçu. ln luncĠio do condiĠiilo do utilizaro, indicatorul do
ataro ao va aprindo in roçu după aproximativ 2uuu km până la
óuuu km.
S
Ar c`eaner ¹|`њ
!ru ce
aer) 010410´100 |
m (oxomplu)
0 vizită la aorvico oato nocoaară in curând.
ProgramaĠi o vizită in aorvico la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
S
Ar c`eaner ¹|`њ
!ru ce aer) Serњ
vce cue ¹Da!a scaњ
cen!a (en!ru serњ
vce) (oxomplu)
Lato nocoaară intraroa in aorvico.
SolicitaĠi oloctuaroa intorvonĠiilor do introĠinoro la un atolior do
apocialitato autorizat.
S
0acătorul do aor comprimat oato doloct.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului do aor comprimat la un atolior
do apocialitato autorizat.
|S
PericoI de accident
Proaiunoa do alimontaro din circuitul conaumatorilor auxiliari a
acăzut aub 6,6 bari.
Jroptolo do vitoză nu mai pot li achimbato coroapunzător.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
LăaaĠi motorul aă luncĠionozo până co moaajul do po diaplay ao
atingo çi proaiunoa do alimontaro a atina un nivol adocvat.
Lacă dolocĠiunoa aurvino rogulat, aolicitaĠi vorilicaroa aiatomu-
lui do aor comprimat la un atolior do apocialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 145
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
|S
Autovohiculo cu achimbător do vitozo automat Jolligont
©
: proaiu-
noa do alimontaro din circuitul conaumatorilor auxiliari oato proa
acăzută. Schimbătorul do vitozo automat Jolligont
©
nu oato lunc-
Ġional.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul çi apoi roporniĠi-l.
VS
Controlul oloctronic al conducorii oato doloct.
Podala do accoloraĠio nu oato luncĠională. Votorul luncĠionoază
in modul do urgonĠă. Putoroa motorului oato roduaă.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul çi roporniĠi-l după aproximativ 1u aocundo.
Lacă motorul continuă aă luncĠionozo in modul do urgonĠă, aoli-
citaĠi romodioroa dolocĠiunii la un atolior do apocialitato autori-
zat.
VS
Votorul luncĠionoază la o turaĠio conatantă a motorului do
12uu rpm. Vodul do luncĠionaro do urgonĠă a motorului oato acti-
vat.
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
S
8atoriilo domarorului aunt doacărcato.
lu putoĠi porni motorul.
PorniĠi lorĠat autovohiculul cu ajutorul unui alt autovohicul
( Pagina 228).
S
Recucec coo`n_
ou!(u! .a!er (um(
¹|u!ere racre
recusa `a |om(a ce
a(a)
Jomporatura lichidului do răciro a dopăçit 1u6 ° çi putoroa moto-
rului oato roduaă.
8locaĠi cuplajul pompoi do lichid do răciro controlato
( Pagina 222).
SolicitaĠi ropararoa cuplajului pompoi do lichid do răciro la un
atolior do apocialitato autorizat.
14ó CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
S
1mmo|`ser ac!њ
va!ec ¹1mo|`zaњ
!or ac!va!)
AĠi incorcat aă porniĠi autovohiculul do cinci ori cu o choio novalidă.
A loat activat imobilizatorul.
lu putoĠi porni motorul.
liocaro incorcaro do porniro in plua cu o choio novalidă croçto
intorvalul do açtoptaro cu un minut.
0tilizaĠi o choio validă/choio do rozorvă.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă avoĠi intotdoauna la indomână o
choio do rozorvă pontru urgonĠo.
ZS
Jomporatura unuia dintro tamburii do lrână/diacurilo do lrână din
autovohiculul tractor oato proa ridicată.Lato poaibil ca tamburul
do lrână/diacul do lrână aă ao aupraincălzoaacă.
ConducoĠi cu çi mai multă atonĠio.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
lrânaĠi autovohiculul cu lrâna continuă.
ApăaaĠi podala do lrână numai dacă lrâna continuă nu poato
docolora auliciont autovohiculul.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
Zb
.|ee` |ra|e overњ
`oacec ¹|rana
roa!a su(raso`cњ
!a!a)
Jomporatura unuia dintro tamburii do lrână/diacurilo do lrână din
autovohiculul tractor oato proa ridicată. Lato poaibil ca tamburul
do lrână/diacul do lrână aă ao aupraincălzoaacă.
ConducoĠi cu çi mai multă atonĠio.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
lrânaĠi autovohiculul cu lrâna continuă.
ApăaaĠi podala do lrână numai dacă lrâna continuă nu poato
docolora auliciont autovohiculul.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
gb
AaiatonĠa do apropioro la platlorma do incărcaro oato activată.
RoapoctaĠi diatanĠa indicată po diaplay.
iS
C`ean cs!ance senњ
sor ¹CuraĆaĆ senњ
zoru` ce cs!anĆa)
Sonzorul do diatanĠă a-a murdărit.
A8A çi ARJ aunt noluncĠionalo.
CurăĠaĠi capacolo aonzorului do diatanĠă din bara do protocĠio
laĠă cu apă.
lu utilizaĠi lavoto uacato, aapro aau duro çi nu lrocaĠi aau zgâ-
riaĠi.
CaIcuIator de bord 147
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
iS
Ds!ance con!ro`
'unc!on res!rcњ
!on (oss|`e ¹Conњ
!ro`u` cs!anĆe
`m!are 'uncĆe
(os|`a)
ARJ (control diatanĠă Jolligont
©
) oato doloct.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ARJ la un atolior do apocialitato
autorizat.
jS
Ac!ve bra|e
Asss! unava`a|`e
¹Ss!emu` ce assњ
!are `a 'ranare
ac!v ncs(onњ
|`)
A8A oato noluncĠional.
PericoI de accident
Lacă A8A oato indiaponibil, nu voĠi primi niciun aomnal do avorti-
zaro privind diatanĠa. ln aituaĠii critico, autovohiculul nu va lrâna
automat.
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din tralic.
Lacă aituaĠia o coro, utilizaĠi lrâna do aorviciu pontru a lrâna
autovohiculul.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului A8A la un atolior do apocialitato
autorizat.
jS
Ac!ve bra|e
Asss! `m!ec o(eњ
ra!on ¹|uncĆoњ
nare `m!a!a (enњ
!ru ss!emu` ce
ass!are `a 'raњ
nare ac!v)
PericoI de accident
Lacă Siatomul do aaiataro la lrânaro activ oato doloctă, nu vi ao
vor indica aomnalo do avortizaro privind diatanĠa. ln aituaĠii critico,
autovohiculul nu va lrâna automat.
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din tralic.
lrânaĠi autovohiculul in luncĠio do condiĠiilo din tralic cu ajutorul
lrânoi do aorviciu.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului A8A la un atolior do apocialitato
autorizat.
148 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
[S
C`u!c| 'a`ec
¹Am|rea_
ce'ec!)Vs!
wor|s|o( ¹A(e`aĆ
`a a!e`eru` ce
servce)
PericoI de accident
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jolligont
©
, achimbător do
vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: proaiunoa do
alimontaro din circuitul conaumatorilor auxiliari oato inauliciontă.
Jranamiaia nu mai achimbă troptolo do vitoză.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RulaĠi motorul până când oxiată proaiuno do alimontaro auli-
ciontă in circuitul conaumatorilor auxiliari.
Voaajul privind proaiunoa in circuitul conaumatorilor auxiliari
diaparo.
0priĠi motorul.
RoporniĠi motorul după aproximativ 1u aocundo.

Lacă moaajul C`u!c| 'a`ec ¹Am|rea_ ce'ec!) oato in
continuaro aliçat po diaplay, oloctuaĠi procodura do programaro
( Pagina 2u9).
Lacă moaajul do po diaplay oato aliçat din nou după procodura
do programaro, activaĠi modul do aiguranĠă pontru controlul
tranamiaioi ( Pagina 212).
[S
´ears|'! 'a`ec
¹Sc|m|are v!eza
nereuĂ!a)Carr,
ou! !eac|n (roceњ
cure ¹|'ec!uaĆ
(rocecura ce (roњ
_ramare)
PericoI de accident
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jolligont
©
, achimbător do
vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: tranamiaia nu
mai achimbă troptolo do vitoză.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul.
LloctuaĠi procodura lungă do programaro ( Pagina 2u9).
[S
´ears|'! 'a`ec
¹Sc|m|are v!eza
nereuĂ!a)Vs! a
wor|s|o( ¹A(e`aĆ
`a a!e`eru` ce
servce)
PericoI de accident
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jolligont
©
, achimbător do
vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: aiatomul oloc-
tronic do comandă a tranamiaioi oato doloct.
Jranamiaia nu mai achimbă troptolo do vitoză.
ActivaĠi modul do rozorvă pontru controlul tranamiaioi
( Pagina 212).
SolicitaĠi tractaroa autovohiculului ( Pagina 229).
SolicitaĠi vorilicaroa tranamiaioi la un atolior do apocialitato
autorizat.
CaIcuIator de bord 149
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
[S
|arame!ersa!on
'au`! ¹|roare (araњ
me!rzare) Carr,
ou! !eac|n (roceњ
cure ¹|'ec!uaĆ
(rocecura ce (roњ
_ramare)
PericoI de accident
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jolligont
©
, achimbător do
vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: tranamiaia nu
mai achimbă troptolo do vitoză.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul.
LloctuaĠi procodura lungă do programaro ( Pagina 2u9).
rS
T con o(era!on/
no acce`era!or s|uњ
!o'' ¹|cĆ conex
T/+nc|cere
(eca`a acce`eraĆe
a|sen!a)
Conoxiunoa CAl la controlul conducorii oato doloctă. lnlormaĠiilo
privind ralantiul çi rotrogradaroa lorĠată lipaoac.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Torque conver!er
ac!va!ec ¹Converњ
!zor cu(`u ac!њ
va!)
Convortizorul do cuplu oato activat.
rS
Conver!er (ermaњ
nen!`, ac!va!ec
¹Conver!zor
ac!va! (ermanen!)
Supapa oloctromagnotică a ambroiajului convortizorului do cuplu
oato doloctă.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Torque conver!er
ma, |e res!rc!ec
¹Conver!zor
cu(`u (oa!e '
`m!a!)
Lato poaibil ca luncĠia ambroiajului convortizorului do cuplu aă lio
limitată.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Re!arcer `ever!
¹Mane!a 'rana auxњ
`ara ce mo!or!)
=
Lloctul lrânoi auxiliaro do motor oato roatrâna.
=
lrâna auxiliară do motor oato noluncĠională.
=
lrâna auxiliară do motor oato complot luncĠională.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
150 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
rS
Re!arcer! ¹|rana
aux`ara ce
mo!or!)
lrâna auxiliară do motor nu poato li dozactivată.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Va`ve! ¹Su(a(a!)
=
lrâna auxiliară do motor oato noluncĠională.
=
lrâna auxiliară do motor răapundo intârziat.
=
Convortizorul oato pormanont activ.
=
lrâna auxiliară do motor oato complot luncĠională.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Tem(era!ure senњ
sor! ¹Senzor !em(eњ
ra!ura!)
Lloctul lrânoi auxiliaro do motor oato roatrâna.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
|`ec!roncs s,sњ
!em! ¹Ss!eme e`ecњ
!ronce!)
Lloctul lrânoi auxiliaro do motor oato roatrâna.
lrâna auxiliară do motor oato complot luncĠională.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Ne!wor|! ¹ReĆea!)
=
lrâna auxiliară do motor oato noluncĠională.
=
Convortizorul oato pormanont activ.
=
Vod convortizor cuplu/inchidoro podală accoloraĠio abaontă:
conoxiunoa CAl la controlul conducorii oato doloctă. lnlorma-
Ġiilo privind ralantiul çi rotrogradaroa lorĠată lipaoac.
=
lrâna auxiliară do motor oato complot luncĠională.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
rS
Re!arcer ma, |e
res!rc!ec ¹|rana
aux`ara ce
mo!or (oa!e '
res!rcĆona!a)
Vanota lrânoi auxiliaro do motor nu luncĠionoază.
Sonzorul do tomporatură oato doloct.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului ambroiajului convortizorului do
cuplu la un atolior do apocialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 151
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
rS
Tem( !orque conњ
ver!er c`u!c| !oo
|_| ¹Tem(
am|rea_ conver!њ
zor cu(`u (rea
mare)
Convortizorul a loat acĠionat proa mult timp.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară pontru a croçto
turaĠiilo motorului la poato 12uu rpm.
Ambroiajul convortizorului do cuplu ao cuploază çi lampa indi-
catoaro [ ao atingo.
S
Ambroiajul hidraulic oato doloct. luncĠionaroa aa poato li limitată.
SolicitaĠi vorilicaroa ambroiajului hidraulic la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
uS
Jonaiunoa din circuitul oloctric al autovohiculului a acăzut aub
22 v. Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo autovohiculului
ao pot achimba.
PericoI de accident
=
Curoaua trapozoidală a-a rupt.
=
Altornatorul oato doloct.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul çi acĠionaĠi lrâna do parcaro.
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
tS
PericoI de accident
Altornatorul oato doloct.
Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo autovohiculului ao pot
achimba.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
Wb
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs ma, c|an_e
¹Carac!ers!c`e
ce 'ranare se (o!
sc|m|a)
PericoI de accident
Siatomul do lrânaro al romorcii/aomiromorcii oato doloct. Carac-
toriaticilo do conducoro/lrânaro pot aulori modilicări.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
152 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Meaa|e de pe afiça| cu un indicator de atare gaIben çi avertizor aonor
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
rS
Autovohiculo cu achimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vor-
codoa PoworShilt: tomporatura do luncĠionaro pormiaă a ambroia-
jului a loat dopăçită. Lxiată poricolul do dotorioraro a ambroiajului.
CuplaĠi o troaptă do vitoză inlorioară când oloctuaĠi manovro
aau porniĠi do po loc.
linalizaĠi procoaul do porniro do po loc aau manovraro cât mai
curând poaibil.
ln caz contrar, ambroiajul va li aupraaolicitat.
XS
Coo`an! !em(eraњ
!ure !oo |_| ¹Temњ
(era!ura `c|c
racre (rea mare)
Jomporatura lichidului do răciro oato proa maro. Putoroa motorului
oato roduaă automat.
RoducoĠi vitoza.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
ScoatoĠi obioctolo caro ar putoa bloca alimontaroa cu aor a
radiatorului, do ox. hârtia caro a-a lipit do maacă.
S
COD| ¹COD)
A loat activat imobilizatorul.
lu putoĠi porni motorul.
Când avortizaroa aonoră ao oproçto, rotiĠi choia din comutatorul
do contact inapoi până la capăt.
RopotaĠi procodura do porniro după aproximativ două aocundo.
AĠi incorcat aă porniĠi autovohiculul cu o choio novalidă. A loat
activat imobilizatorul.
lu putoĠi porni motorul.
0tilizaĠi o choio validă/choio do rozorvă.
GLupă cinci incorcări norouçito, 1mmo|`ser ac!va!ec
¹1mo|`za!or ac!va!) aparo po diaplay.
g
LiatanĠa până la platlorma do incărcaro oato aub 6u cm (2u inci).
RoapoctaĠi diatanĠa indicată po diaplay.
_S
ba!!er, s!a!us !oo
wea| ¹S!are |a!eњ
re (rea
scazu!a)Sw!c| o''
consumers ¹O(rĆ
consuma!or)
livolul do incărcaro a batoriilor oato proa acăzut.
LozactivaĠi conaumatorii oloctrici caro nu vă aunt nocoaari.
CaIcuIator de bord 153
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meaa|e de pe diapIay cu indicator de atare roçu
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
PS
A((`, (ar|n_
|ra|e ¹AcĆonaĆ
'rana ce (arcare)
PericoI de accident
lrâna do parcaro nu oato acĠionată.
Autovohiculolo cu achimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vor-
codoa PoworShilt: autovohiculul a loat parcat cu o troaptă do
vitoză cuplată çi cu lrâna do parcaro oliborată. Lupă co motorul a
loat oprit, tranamiaia troco automat in poziĠia noutră. Lato poaibil
ca autovohiculul parcat aă ao pună in miçcaro. Acoata oato un
poricol pontru dumnoavoaatră çi pontru coilalĠi.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
PS
A((`, (ar|n_
|ra|e ¹AcĆonaĆ
'rana ce (arcare)
PericoI de accident
Autovohiculolo cu modul apocial programabil: lrâna do parcaro nu
oato acĠionată.
lrâna do parcaro nu a loat acĠionată inainto do a cupla priza do
putoro. Lato poaibil ca autovohiculul parcat aă ao pună in miçcaro.
Acoata oato un poricol pontru dumnoavoaatră çi pontru coilalĠi.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro inainto do a cupla priza do putoro.
S
Ar c`eaner ¹|`њ
!ru ce aer) Serњ
vce now ¹Da!a scaњ
cen!a (en!ru serњ
vce es!e
acum) (oxomplu)
Lata acadontă pontru aorvico a loat cu mult dopăçită. Acoaata
poato duco la avarioroa autovohiculului çi a anaamblurilor aalo,
procum çi la o uzură aporită.
SolicitaĠi oloctuaroa imodiată a intorvonĠiilor do introĠinoro la un
atolior do apocialitato autorizat.
QS
bra|e A1 ¹|rana
A1) Servce now
¹Da!a scacen!a (enњ
!ru servce es!e
acum) (oxomplu)
PericoI de accident
lu a-au roalizat intorvonĠiilo in aorvico acadonto.
Limita do uzură maximă a plăcuĠolor/garniturilor do lrână aau a
diacurilor do lrână a loat dopăçită.
Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo autovohiculului ao pot
achimba.
SolicitaĠi inlocuiroa imodiată a plăcuĠolor/garniturilor do lrână
la un atolior do apocialitato autorizat.
_S
=
Altornatorul oato doloct.
=
Curoaua trapozoidală a-a rupt.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
154 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
{S
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs ma, c|an_e
¹Carac!ers!c`e
ce 'ranare se (o!
sc|m|a)Vs!
wor|s|o( soon ¹A(eњ
`aĆ curanc `a a!eњ
`eru` ce servce)
PericoI de accident
Siatomul do lrânaro al autovohiculului oato doloct. Caractoriaticilo
do conducoro/lrânaro pot aulori modilicări.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
_S
Ou!(u! recucec
¹|u!ere recusa)To(
u( w!| Acb`ue
¹Com(`e!aĆ cu
Acb`ue)
=
Rozorvorul Ad8luo
©
oato gol.
=
Lampa indicatoaro _ clipoçto.
=
Putoroa motorului oato roduaă.
=
Autovohiculo cu achimbător do vitozo automat Jolligont
©
aau
Vorcodoa PoworShilt: tranamiaia comută in modul do luncĠio-
naro manuală.

RoumploĠi rozorvorul Ad8luo
©
( Pagina 26ó).
CuplaĠi troptolo do vitoză manual ( Pagina 194).
ConlirmaĠi moaajolo do po diaplay ( Pagina 128).
Lacă aĠi complotat cu Ad8luo
©
, moaajul do po diaplay nu va mai
apăroa din nou la următoaroa porniro a motorului. Lampa indica-
toaro _ ao atingo. Votorul içi rocapătă putoroa utilă complotă.
_S
Acb`ue em(!,
¹Acb`ue _o`)
Rozorvorul Ad8luo
©
oato gol.
Lacă rozorvorul Ad8luo
©
nu oato umplut, lampa indica-
toaro _ clipoçto çi putoroa motorului oato roduaă automat data
viitoaro când autovohiculul ao oproçto.

RoumploĠi rozorvorul Ad8luo
©
.
Lacă aĠi complotat cu Ad8luo
©
, moaajul do po diaplay nu va mai
apăroa din nou la următoaroa porniro a motorului. Lampa indica-
toaro _ ao atingo. Votorul içi rocapătă putoroa utilă complotă.
CaIcuIator de bord 155
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
PS
Ou!(u! recucec
¹|u!ere recusa)
=
Lato poaibil ca aiatomul do trataro ultorioară a gazolor do oça-
pamont 8luoJoc
©
aă lio doloct.
=
Lampa indicatoaro _ clipoçto.
=
Putoroa motorului oato roduaă.
=
Autovohiculo cu achimbător do vitozo automat Jolligont
©
aau
Vorcodoa PoworShilt: tranamiaia comută in modul do luncĠio-
naro manuală.
CuplaĠi troptolo do vitoză manual ( Pagina 194).
ConlirmaĠi moaajul do po diaplay.( Pagina 128)
lu trobuio aă acĠionaĠi in vroun lol dacă acoat moaaj aparo doar
tomporar.
SolicitaĠi romodioroa dolocĠiunii la un atolior do apocialitato
autorizat.
PS
Vs! wor|s|o(
¹A(e`aĆ `a a!e`eњ
ru` ce servce)
Siatomul do trataro ultorioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
oato doloct. Lmiaiilo dopăçoac valorilo limită pormiao.
SolicitaĠi romodioroa dolocĠiunii la un atolior do apocialitato
autorizat.
Lacă oroaroa oato aliçată in mai multo curao conaocutivo, lampa
indicatoaro _ clipoçto çi putoroa motorului oato roduaă auto-
mat data viitoaro când autovohiculul ao oproçto.
Lacă aiatomul do trataro ultorioară a gazolor do oçapamont 8luo-
Joc
©
luncĠionoază coroct po parcuraul mai multor curao, putoroa
motorului dovino din nou diaponibilă. Lampa indicatoaro _ ao
atingo.
PS
Vs! wor|s|o(
¹A(e`aĆ `a a!e`eњ
ru` ce servce)
Lampa indicatoaro _ clipoçto.
Sonzorul l0
x
oato doloct.
SolicitaĠi romodioroa imodiată a dolocĠiunii la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
SolicitaĠi romodioroa dolocĠiunii in docuraul următoarolor 6u do
oro do utilizaro a autovohiculului. Putoroa motorului va li in caz
contrar roduaă automat la următoaroa opriro a autovohiculului.
15ó CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Wb
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs ma, c|an_e
¹Carac!ers!c`e
ce 'ranare se (o!
sc|m|a)Vs!
wor|s|o( soon ¹A(eњ
`aĆ curanc `a a!eњ
`eru` ce servce)
PericoI de accident
Siatomul do lrânaro al romorcii/aomiromorcii oato doloct. Carac-
toriaticilo do conducoro/lrânaro pot aulori modilicări.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
Wb
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs c|an_ec
¹Carac!ers!c ce
'ranare sc|m|a!e)
PericoI de accident
Siatomul do lrânaro al romorcii/aomiromorcii oato doloct. Carac-
toriaticilo do conducoro aau lrânaro alo autovohiculului au aulorit
modilicări.
ConducoĠi cu grijă in continuaro.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
Wb
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs c|an_ec
¹Carac!ers!c ce
'ranare sc|m|a!e)
PericoI de accident
Putoroa do lrânaro complotă oato indiaponibilă.
ConducoĠi cu grijă in continuaro.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
lrânaĠi autovohiculul cu lrâna continuă.
ApăaaĠi podala do lrână numai dacă lrâna continuă nu poato
docolora auliciont autovohiculul.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
Pb
Drvn_/|ra|n_
c|arac!ers!cs
ma, c|_ ¹Carac!eњ
rs!c`e ce concuњ
cere/'ranare se
(o! sc|m|a)
PericoI de accident
Romorca/aomiromorca va li automat lrânată.
ConducoĠi cu grijă in continuaro.
Pontru a impiodica blocaroa roĠilor romorcii/aomiromorcii, nu
acĠionaĠi cu lorĠă complotă docât in aituaĠii do urgonĠă.
SolicitaĠi vorilicaroa romorcii/aomiromorcii la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 157
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
zb
AbS ma`'unc!on
!ra`er ¹De'ecњ
Ćune AbS remorca)
PericoI de accident
Siatomul A8S al romorcii/aomiromorcii oato noluncĠional. Lxiată
poricolul ca romorca/aomiromorca aă aupralrânozo.
ConducoĠi cu grijă in continuaro.
Pontru a impiodica blocaroa roĠilor romorcii/aomiromorcii, nu
acĠionaĠi cu lorĠă complotă docât in aituaĠii do urgonĠă.
SolicitaĠi vorilicaroa A8S-ului romorcii/aomiromorcii la un ato-
lior do apocialitato autorizat.
xS
bra|n_ c|arac!eњ
rs!cs ma, c|an_e
¹Carac!ers!c`e
ce 'ranare se (o!
sc|m|a)Vs!
wor|s|o( soon ¹A(eњ
`aĆ curanc `a a!eњ
`eru` ce servce)
PericoI de accident
Siatomul do lrânaro al autovohiculului oato doloct. Caractoriaticilo
do conducoro/lrânaro pot aulori modilicări.
vorilicaĠi aiatomul do lrânaro la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
QS
bra|e (acs/`nn_s
com(`e!e`, worn
¹|`acuĆe/_arnњ
!ur ce 'rana comњ
(`e! uza!e)
PericoI de accident
lu a-au oloctuat intorvonĠiilo in aorvico acadonto aaupra romorcii/
aomiromorcii.
Limita maximă do uzură la plăcuĠolo do lrână/garniturilo do lrână
aau la diacurilo do lrână do la romorcă/aomiromorcă a loat
dopăçită.
Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo autovohiculului ao pot
achimba.
SolicitaĠi inlocuiroa imodiată a plăcuĠolor do lrână/garniturilor
do lrână do la romorcă/aomiromorcă la un atolior do apociali-
tato autorizat.
yS
Controlul lrânoi auxiliaro do motor oato doloct.
lrâna auxiliară do motor nu oato dozactivată dacă:
=
A8S-ul intorvino.
=
apăaaĠi podala do accoloraĠio.
ConducoĠi cu grijă in continuaro.
SolicitaĠi vorilicaroa lrânoi auxiliaro do motor la un atolior do
apocialitato autorizat.
158 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
rS
Torque conv !em(
¹Tem( conv cu(`u)
Convortizorul a loat acĠionat proa mult timp.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară pontru a croçto
turaĠiilo motorului la poato 12uu rpm.
Ambroiajul convortizorului do cuplu ao cuploază çi lampa indi-
catoaro [ ao atingo.
S
Ambroiajul hidraulic, lrâna auxiliară do motor çi/aau lrâna do
motor aunt dolocto.
SolicitaĠi vorilicaroa ambroiajului hidraulic la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
~S
livolul uloiului din rozorvorul aorvodirocĠioi a acăzut la nivolul
minim.
SolicitaĠi vorilicaroa imodiată a dirocĠioi la un atolior do apocia-
litato autorizat.
]S
Autovohiculo cu patru punĠi: circuitul do dirocĠio 2 a-a doloctat.
PutoĠi dirija autovohiculul doar cu un olort mai maro.
AdaptaĠi-vă atilul do conducoro. RoducoĠi vitoza, mai aloa inainto
do a lua curbo.
SolicitaĠi vorilicaroa dirocĠioi la un atolior do apocialitato auto-
rizat.
_S
livolul uloiului do motor oato proa maro. Acoaata poato duco la
acădoroa proaiunii uloiului do motor.
SiguranĠa do luncĠionaro a motorului oato poriclitată.
SolicitaĠi oliminaroa a col puĠin 2 litri do uloi la un atolior do
apocialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 159
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meaa|e de pe diapIay cu un indicator de atare roçu çi avertizor aonor
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
º
PericoI de accident
Când ao indică o avortizaro automată privind diatanĠa, trobuio aă
lrânaĠi autovohiculul cu ajutorul lrânoi do aorviciu dacă:
=
aimbolul º aparo po diaplay cu un indicator do ataro roçu.
=
ao omito o avortizaro aonoră dublă.
=
ao omito o avortizaro aonoră continuă.
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din tralic.
lrânaĠi autovohiculul cu lrâna do aorviciu.
wS
PericoI de accident
Conoxiunoa CAl la panoul do inatrumonto oato introruptă.
Liaplay-ul nu mai poato prozonta inlormaĠii privind aiguranĠa in
luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a autovohiculului.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
_S
livolul lichidului do răciro a acăzut la 2 litri aub nivolul do alimon-
taro normal. SiguranĠa do luncĠionaro a motorului oato poriclitată.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
ComplotaĠi lichidul do răciro ( Pagina 2uu).
SolicitaĠi vorilicaroa do acurgori a aiatomului do răciro al moto-
rului la un atolior do apocialitato autorizat.
1ó0 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
rS
Jomporatura uloiului din convortizorul do cuplu oato proa ridicată.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
Lacă indicatorul do avortizaro çi avortizorul aonor poraiată, opriĠi
imodiat autovohiculul, acordând atonĠio drumului çi condiĠiilor
din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
CuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră.
LăaaĠi motorul aă rulozo cam un minut la aproximativ
12uu rpm.
Lacă indicatorul do avortizaro çi avortizorul aonor poraiată, aoli-
citaĠi vorilicaroa ambroiajului tip convortizor do cuplu la un ato-
lior do apocialitato autorizat.
r
100 °C (oxomplu)
Jomporatura uloiului din ambroiajul hidraulic oato proa ridicată.
SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză inlorioară.
Lacă indicatorul do avortizaro çi avortizorul aonor poraiată, opriĠi
imodiat autovohiculul, acordând atonĠio drumului çi condiĠiilor
din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
CuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră.
LăaaĠi motorul aă rulozo cam un minut la aproximativ
12uu rpm.
Lacă moaajul do po diaplay çi avortizorul aonor poraiată, aolici-
taĠi vorilicaroa ambroiajului hidraulic la un atolior do apocialitato
autorizat.
_S
ba!!er, s!a!us !oo
wea| ¹S!are |a!eњ
re (rea
scazu!a)S!ar!
en_ne ¹|ornĆ
mo!oru`)
livolul do incărcaro a batoriilor oato proa acăzut.
lncărcaĠi batoriilo.
aau
PorniĠi lorĠat autovohiculul.
aau
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 1ó1
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

Meaa|eIe de pe diapIay cu un indicator de atare roçu çi Iampa 810P
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
RS
|
PericoI de accident
=
Proaiunoa do alimontaro din circuitul do lrânaro 1 aau 2 a acăzut
aub ó,8 bari.
=
Proaiunoa do alimontaro din actuatorul cu arc çi circuitul do lrâ-
naro al romorcii oato proa acăzută.
=
S-a utilizat proa mult aor comprimat in timpul manovrării.
=
Lxiată o acurgoro la aiatomul do aor comprimat.
SiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a autovohiculului aunt
poriclitato.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
VonĠinoĠi motorul pornit.
Siatomul do aor comprimat oato incărcat.
ContinuaĠi aă conducoĠi când lampa SJ0P ao atingo.
vorilicaĠi acurgorilo din aiatomul do lrânaro cu aor comprimat
( Pagina 172).
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului do lrânaro cu aor comprimat la
un atolior do apocialitato autorizat.
1ó2 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Meaa|eIe de pe diapIay cu un indicator de atare roçu, avertizor aonor çi Iampa 810P
Afiçări pe diapIay PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
¸S
|
Proaiunoa uloiului do motor oato proa acăzută.
SiguranĠa do luncĠionaro a motorului oato poriclitată.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
vorilicaĠi nivolul uloiului do motor ( Pagina 127)çi complotaĠi
cu uloi ( Pagina 2u2).
ConaultaĠi un atolior do apocialitato autorizat.
_S
|
(oxomplu)
livolul uloiului do motor oato aomnilicativ acăzut.
SiguranĠa do luncĠionaro a motorului oato poriclitată.
0priĠi imodiat autovohiculul, acordând atonĠio condiĠiilor rutioro
çi color din tralic.
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
vorilicaĠi acurgorilo do la motor.
AdăugaĠi imodiat cantitatoa do uloi indicată po diaplay
( Pagina 2u2).
Lampă indicatoare diagnoaticare motor
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
CaIcuIator de bord 1ó3
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i

ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Lampa indica-
toaro _ ao aprindo
acurt çi ao atingo din
nou.
dacă nu oxiată dolocĠiuni, lampa indicatoaro _ ao aprindo acurt
in timpul vorilicării diaplay-ului panoului do inatrumonto çi apoi ao
atingo din nou.

Lampa indica-
toaro _ clipoçto.
Simultan, aparo un
moaaj po diaplay cu un
indicator do ataro roçu.
_S
Rozorvorul Ad8luo
©
oato gol.
Lxiată o dolocĠiuno.
Putoroa motorului poato li roduaă
1
.
0rmaĠi inatrucĠiunilo din moaajolo do po diaplay.
( Pagina 164)
Lampa indica-
toaro _ ao aprindo
pormanont.
Siatomul 8luoJoc
©
do trataro ultorioară a gazolor do oçapamont
aro o oroaro aau o dolocĠiuno vizând omiaiilo.
0 dolocĠiuno aau o oroaro ar putoa avaria aiatomul do trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.
Putoroa motorului poato li roduaă( Pagina 129).
SolicitaĠi cât mai curând poaibil vorilicaroa aiatomului do trataro
ultorioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
la un atolior do
apocialitato autorizat.
Când rozorvorul Ad8luo
©
oato umplut aau dolocĠiunoa oato romodiată, motorul va rovoni la
putoroa complotă. Lacă vorilicaroa aiatomului nu dotoctoază nicio altă dolocĠiuno, lampa
indicatoaro _ ao atingo. Lato poaibil ca vorilicaroa aiatomului aă ao linalizozo do-abia după
câtova curao.
1
Putoroa motorului nu oato roduaă in cazul vohiculolor pontru intorvonĠii do urgonĠă, do ox. autoutilitaro do
pompiori.
1ó4 CaIcuIator de bord
C
a
I
c
u
I
a
t
o
r

d
e

b
o
r
d

ç
i

d
i
a
p
I
a
y
-
u
r
i
Conducere ......................................... 1óó
Frâne .................................................. 172
Prezentare generaIă a aiatemuIui
de cupIare a tranamiaiei ................... 183
1ranamiaie manuaIă ......................... 187
1ranamiaie automată ........................ 190
Mod de conducere ............................ 215
8iateme de aaiatare a conducerii .... 223
ControI niveI ...................................... 237
PunĠi aupIimentare ........................... 241
8faturi privind conducerea .............. 244
AIimentare cu carburant .................. 255
Remorcă/aemiremorcă .................... 25ó
RegIarea defIectoruIui de vânt ........ 2ó5
FuncĠionare pe timp de iarnă .......... 2ó7
1ó5
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Conducere
Pregătirea pentru căIătorie
Verificarea vizuaIă a exterioruIui auto-
vehicuIuIui
vorilicaĠi următoarolo compononto do la
autotractor çi romorcă/aomiromorcă:
=
aaiguraĠi-vă că plăcuĠa do inmatricularo,
iluminaroa autovohiculului, aomnaliza-
toarolo do dirocĠio çi lămpilo do atop nu
aunt murdaro aau dotoriorato.
=
aaiguraĠi-vă că pnourilo çi roĠilo aunt aço-
zato lorm, că proaiunoa in pnouri oato
coroctă çi că ataroa gonorală oato bună.
=
aaiguraĠi-vă că poroĠii latorali çi trapolo
oxtorioaro aunt blocato in aiguranĠă çi că
nu prozintă dotoriorări.
=
aaiguraĠi-vă că a loat incărcat coroct
compartimontul do incărcaro.
=
aaiguraĠi-vă că a-au conoctat coroct
cablurilo çi conductolo do aor compri-
mat.
=
aaiguraĠi-vă că a-a blocat çi aaigurat
coroct cupla aomiromorcii/romorcii.
GRoapoctaĠi inatrucĠiunilo aoparato publi-
cato do producător privind utilizaroa, ingri-
jiroa çi introĠinoroa cuploi aomiromorcii/
cuploi romorcii.
Verificarea vizuaIă çi funcĠionaIă în
autovehicuI
Fchipament de urgenĠă/truaă de prim a|u-
tor
voĠi găai o prozontaro gonorală a ochipamon-
tului do urgonĠă çi a truaolor do prim ajutor in
aocĠiunoa ,AaiatonĠă in caz do pană"
( Pagina 212).
vorilicaĠi ochipamontul do urgonĠă pontru
a vă aaigura că oato accoaibil, complot çi
gata do utilizaro, do oxomplu:
=
voată rolloctorizantă do aiguranĠă
=
triunghi do avortizaro
=
lampă do avortizaro
=
truaă do prim ajutor
=
oxtinctor
La intorvalo rogulato, vorilicaĠi dacă truaa
do prim ajutor oato utilizabilă. ConaomnaĠi
datolo do valabilitato alo conĠinutului.
SolicitaĠi vorilicaroa oxtinctorului la liocaro
1 - 2 ani.
Lxtinctorul trobuio roincărcat după liocaro
utilizaro.
ln anumito Ġări, logoa impuno tranaportaroa
ochipamontului do urgonĠă auplimontar la
bord. RoapoctaĠi corinĠolo logii privind ochi-
pamontul do urgonĠă in toato Ġărilo vizato.
SuplimontaĠi-vă in conaocinĠă ochipamontul
do urgonĠă.
Verificarea IuminiIor autovehicuIuIui, a
IămpiIor aemnaIizatoareIor de direcĠie çi
a IămpiIor de frână
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lacă un boc din autotractor aau romorcă/
aomiromorcă oato doloct, va apăroa un
moaaj po diaplay ( Pagina 144).
vorilicaĠi luminilo autovohiculului, lămpilo
aomnalizatoarolor do dirocĠio çi lămpilo do
lrână din autotractor çi romorcă/aomiro-
morcă cu ajutorul unoi alto poraoano.
lnlocuiĠi bocurilo dolocto ( Pagina 8u).
VerificaĠi cantitatea de carburant/
Ad8Iue
®

vorilicaĠi nivolul do carburant/Ad8luo
©
indicat po indicatorul nivolului do carburant
çi indicatorul nivolului do
Ad8luo
©
( Pagina 119).
Lacă aituaĠia o coro, roalimontaĠi
( Pagina 266) çi complotaĠi cu
Ad8luo
©
( Pagina 26ó).
1óó Conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
8iatem de răcire montat poaterior
Verificarea niveIuIui de uIei pentru acĠio-
narea hidrauIică a ventiIatoruIui
Rozorvorul do uloi pontru acĠionaroa hidrau-
lică a vontilatorului oato aituat in apatolo cabi-
noi.
vorilicaĠi zilnic nivolul do uloi inainto do a
porni in curaă.
livolul do lichid din goamul do vizitaro al
rozorvorului do lichid trobuio aă ao aituozo
intro marcajul Vin @ çi marcajul Vax _.
Lacă aituaĠia o coro, complotaĠi cu uloi.
PutoĠi găai dotalii privind calitatoa uloiului çi
capacitatoa do umploro po plăcuĠa do idonti-
licaro a autovohiculului @.
Lacă acĠionaĠi o romorcă/aomiromorcă
cu un aiatom hidraulic, nivolul uloiului din
rozorvorul do uloi al aiatomului do răciro
montat poatorior poato acădoa aub marca-
jul minim. Prin urmaro, coroctaĠi nivolul
uloiului numai odată co romorca/aomiro-
morca oato oliborată çi docuplată.
Comutator de contact
AVFR1I8MFN1
ScoatoĠi choia din comutatorul do contact
numai când autovohiculul ataĠionoază. 0dată
co choia a loat acoaaă, nu mai putoĠi manovra
autovohiculul.
ScoatoĠi choia din comutatorul do contact çi
când părăaiĠi autovohiculul numai pontru
acurt timp. ln caz contrar, copiii aau poraoa-
nolo noavizato ao pot puno in aituaĠii poricu-
loaao, atât po oi, cât çi po alĠii. Acoçtia ar
putoa do ox. aă acĠionozo aiatomo oloctrico,
aă oliborozo lrâna do parcaro, aă pornoaacă
motorul çi/aau aă pună autovohiculul in miç-
caro.
_ Pontru a introduco/acoato choia
_ LirocĠio doblocată/poziĠio radio
_ PoziĠio do conducoro
_ PoziĠio do porniro
Când acoatoĠi choia in poziĠia _, dirocĠia
oato blocată.
Înainte de pornirea de pe Ioc
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I2ARF
Libortatoa do miçcaro a podalolor nu trobuio
limitată. ln caz contrar, oato poriclitată aigu-
ranĠa in luncĠionaro çi in circulaĠio a autovo-
hiculului.
La manovro bruçto do porniro aau lrânaro,
divorao obiocto ar putoa ajungo intro podalo
çi lo-ar putoa bloca. lu mai putoĠi aă lrânaĠi,
aă dobroiaĠi aau aă accoloraĠi. PutoĠi produco
un accidont çi putoĠi puno in poricol propria
poraoană aau alto poraoano.
=
La utilizaroa mochotolor aau covoarolor,
avoĠi grijă la lixaroa aigură çi antidorapantă
a acoatora, procum çi la apaĠiul libor din
Conducere 1ó7
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

zona podalolor. lu loloaiĠi mai multo covo-
raço auprapuao.
=
lu plaaaĠi nici un lol do obiocto in zona
picioarolor çolorului.
=
CrupaĠi çi lixaĠi toato obioctolo liboro in aça
lol, incât acoatoa aă nu poată ajungo in zona
picioarolor çolorului in timpul doplaaării.
AVFR1I2ARF
0çilo noinchiao coroct ao pot doachido çi
inchido nocontrolat in timpul moraului. Prin
acoaata oxiată poricol do accidont çi do prin-
doro.
AvoĠi grijă ca, la inchidoroa uçilor, nimoni aă
nu-çi prindă mâna aau alto părĠi alo corpului.
ConducoĠi numai cu uçilo inchiao coroct.
lnchidoĠi toato portiorolo.
Lacă utilizaĠi covoraço aau mochoto, aai-
guraĠi-vă că aunt prinao bino, că nu pot alu-
noca çi că oxiată auliciont apaĠiu pontru
curaa podalolor.
Pornirea motoruIui
_ Pontru a introduco/acoato choia autovo-
hiculului
_ LirocĠio doblocată/poziĠio radio
_ PoziĠio do conducoro
_ PoziĠio do porniro
RotiĠi choia in poziĠia do conducoro _ din
comutatorul do contact.
Liaplay-ul ao aprindo acurt (vorilicaro dia-
play). Simultan, avortizorul aonor omito un
aomnal timp do aproximativ două aocundo.
PoziĠia aoloctorului tranamiaioi oato aliçată
la autovohiculolo cu achimbător do vitozo
Jolligont
©
.
La autovohiculo cu achimbător do vitozo
automat Jolligont
©
/Vorcodoa PoworShilt,
ao aliçoază troapta do vitoză aotată çi
modul do luncĠionaro aoloctat (man aau
au!o).
Lupă aproximativ o aocundă, imobilizatorul
va li dozactivat, iar motorul poato li pornit.
Lacă nu açtoptaĠi o aocundă aau dacă utilizaĠi
o choio invalidă, diaplay-ul va aliça moaajul
COD| ¹COD). 0tilizaĠi o choio do rozorvă adoc-
vată.
Autovohiculo cu tranamiaio manuală,
cuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră
( Pagina 187).
GAutovohiculolo cu un ambroiaj al convor-
tizorului do cuplu: in caz do urgonĠă, putoĠi
porni motorul chiar çi cu o troaptă do vitoză
cuplată çi cu podala do ambroiaj apăaată.
LocuplaĠi priza do putoro ( Pagina 274).
Po diaplay aparo aimbolul 2.
Autovohiculo cu incălzitor auxiliar do apă
caldă: proincălziĠi motorul când tompora-
turilo oxtorioaro ao aituoază aub -2u °
inainto do a porni ( Pagina 112).
Autovohiculo cu aaiatonĠă do porniro la
roco: açtoptaĠi ca martorul indicator (
din panoul do inatrumonto aă ao atingă
( Pagina 221).
RotiĠi choia in poziĠia do atart _ din comu-
tatorul do contact. ln timp co o rotiĠi, nu
apăaaĠi podala do accoloraĠio aau podala do
ambroiaj.
Când motorul a pornit, oliboraĠi choia.
JuraĠia do ralanti (aproximativ 66u rpm)
oato controlată automat.
GAutovohiculolo cu un ambroiaj al convor-
tizorului do cuplu aau un ambroiaj hidrodi-
namic: dacă autovohiculul ataĠionoază çi
tranamiaia oato in noutru, motorul aro un
răapuna intârziat in accoloraĠio. JuraĠia
motorului oato limitată la 1.7uu rpm.
1ó8 Conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Lacă motorul nu pornoçto, introrupoĠi pro-
codura do porniro după nu mai mult do
2u do aocundo.
RotiĠi choia inapoi până la capăt la _ din
comutatorul do contact.
RopotaĠi procodura do porniro după apro-
ximativ un minut.
Lupă 2 incorcări do porniro, açtoptaĠi apro-
ximativ 2 minuto inainto do a incorca din
nou.
Lacă proaiunoa uloiului do motor oato
proa acăzută, _ aparo po diaplay cu un
indicator do ataro roçu. So activoază çi un
avortizor aonor çi lampa SJ0P ao aprindo.
SiguranĠa do luncĠionaro a motorului oato
poriclitată. 0priĠi imodiat motorul.
ConaultaĠi aocĠiunoa ,Calculator do bord çi
diaplay" ( Pagina 142) pontru inlormaĠii
auplimontaro.
InapecĠie de aiguranĠă
Verificarea preaiunii de rezervor din aia-
temuI de frânare cu aer comprimat
AVFR1I2ARF
0 inatalaĠio do lrânaro nootançă poriclitoază
aiguranĠa in luncĠionaro çi in circulaĠio a auto-
vohiculului. La o proaiuno proa mică a rozor-
vorului inatalaĠioi do lrânaro cu aor compri-
mat, nu oato poaibil aă ao lrânozo autovohi-
culul çi aă ao achimbo troapta do vitoză a
acoatuia. PutoĠi produco un accidont çi putoĠi
puno in poricol propria poraoană aau alto por-
aoano.
PunoĠi autovohiculul in miçcaro numai după
co ao ating proaiunilo nocoaaro in rozorvoa-
rolo do aor comprimat çi după co lampa Stop
ao atingo.
Lacă po aliçaj aparo M, nu porniĠi autovo-
hiculul aau opriĠi-l cât mai ropodo poaibil,
Ġinând cont do aituaĠia din tralic. Suplimontar,
indicatorul do ataro dovino roçu çi lampa Stop
nu ao atingo.
Pontru vorilicaroa çi roparaĠia inatalaĠioi do
lrânaro, apolaĠi la un atolior calilicat do apo-
cialitato, caro diapuno do cunoçtinĠolo çi acu-
lolo pontru oloctuaroa lucrărilor nocoaaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
PorniĠi motorul.
LăaaĠi motorul in luncĠiuno până co o pro-
aiuno do rozorvor do minim 11 bari pontru
ambolo circuito do lrânaro aparo po aliçajul
proaiunii do rozorvor din panoul do inatru-
monto ( Pagina 121).
Lacă acoaată proaiuno do rozorvor nu oato
atinaă, vorilicaĠi acăpărilo din aiatomul do
lrânaro cu aor comprimat ( Pagina 172).
0rmăriĠi moaajolo do po diaplay privind pro-
aiunoa do rozorvor çi aiatomul do lrânaro cu
aor comprimat ( Pagina 142).
Verificarea înăIĠimii autovehicuIuIui
AVFR1I8MFN1
Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo
autovohiculului pot aulori modilicări in timpul
conducorii autovohiculului cu cadrul çaaiului
doaaupra aau aub poziĠia normală. Lato poaibil
aă piordoĠi controlul autovohiculului çi aă pro-
vocaĠi un accidont, rănindu-vă po dumnoa-
voaatră çi alto poraoano.
AaiguraĠi-vă că aĠi adua cadrul çaaiului la nivo-
lul do conducoro când conducoĠi autovohicu-
lul.
lu dopăçiĠi inălĠimoa pormiaă a vohiculului.
AcordaĠi atonĠio indicatoarolor privind inălĠi-
moa do gabarit maximă admiaă a vohiculului
când trocoĠi po aub paaajo.
ln Cormania, do oxomplu, inălĠimoa maximă a
autovohiculului nu trobuio aă dopăçoaacă
4 m. RoapoctaĠi logialaĠia naĠională roapoctivă
când autovohiculul oato utilizat in alto Ġări aau
in tranaporturi intornaĠionalo.
Conducere 1ó9
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Autovohiculo cu controlul nivolului Jolli-
gont
©
: ridicaĠi aau coborâĠi çaaiul la nivolul
do conducoro ( Pagina 228).
Voaajul do po diaplay Ý aau Þ çi
indicatorul do ataro ao ating.
Verificarea preaiunii de rezervor din cir-
cuituI conaumatoriIor auxiIiari
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil aă nu mai putoĠi cupla ambroiajul
aau aă achimbaĠi coroct troapta do vitoză in
cazul unoi piordori do proaiuno in circuitul
conaumatorilor auxiliari. Acoat lucru v-ar
putoa impiodica aă părăaiĠi zonolo poricu-
loaao in timp util.
Lacă Q oato indicat po diaplay çi indica-
torul do ataro ao aprindo in galbon, nu doma-
raĠi aau, dacă vohiculul oato in miçcaro, opriĠi-
vă cât mai curând poaibil, Ġinând cont do con-
diĠiilo rutioro.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do aor comprimat la un atolior do apocialitato
autorizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apo-
cialitato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Proaiunoa do rozorvor din circuitul conauma-
torilor auxiliari oato lurnizată odată co circui-
tolo do lrânaro 1 çi 2 aunt puao aub proaiuno.
Lacă proaiunoa do rozorvor din circuitul con-
aumatorilor auxiliari oato proa acăzută, aim-
bolul Q aparo po diaplay cu un indicator
do ataro galbon.
PorniĠi motorul.
LăaaĠi motorul in luncĠiuno până co moaajul
do po diaplay Q çi indicatorul do ataro
ao ating.
Când moaajul do po diaplay Q çi indica-
torul do ataro ao ating, proaiunoa do rozor-
vor din circuitul conaumatorilor auxiliari
oato auliciontă.
Verificarea |ocuIui direcĠiei
AVFR1I2ARF
Lacă jocul dirocĠioi oato proa maro, autovo-
hiculul nu-çi mai poato monĠino cu aiguranĠă
dirocĠia. Jrobuio aă coroctaĠi lrocvont dirocĠia
do mora. Lato poriclitată aiguranĠa in luncĠio-
naro çi in circulaĠio a autovohiculului.
Pontru vorilicaroa çi roparaĠia dirocĠioi, apo-
laĠi imodiat la un atolior calilicat do apociali-
tato, caro diapuno do cunoçtinĠolo çi aculolo
pontru oloctuaroa lucrărilor nocoaaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
PorniĠi motorul.
RotiĠi volanul până co roĠilo laĠă aunt in
poziĠio dropt inainto.
RotiĠi uçor volanul la droapta çi la atânga,
altornativ.
RoĠilo laĠă trobuio aă incoapă aă ao miçto
când volanul oato rotit cu nu mai mult do
2u mm, măauraĠi la corcul volanului. Lacă
nu obaorvaĠi miçcaro, aolicitaĠi vorilicaroa
dirocĠioi çi mocaniamului dirocĠioi la un ato-
lior do apocialitato autorizat imodiat.
Verificarea bIocării încIinării cabinei
AVFR1I2ARF
0 cabină a çolorului noblocată poriclitoază
aiguranĠa in luncĠionaro çi in circulaĠio a auto-
vohiculului.
Cabina çolorului noblocată poato baacula in
laĠă la lrânaroa autovohiculului. PutoĠi aatlol
produco un accidont çi vă putoĠi răni aau
putoĠi răni alto poraoano.
PunoĠi autovohiculul in miçcaro numai după
co cabina a loat baaculată complot in apato,
in poziĠia do mora, çi după co a loat blocată.
170 Conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Lampa do control K (blocaro cabină) nu
trobuio aă lio aprinaă.
ln cazul in caro cabina nu oato blocată coroct
in poziĠio, lampa indicatoaro K ao aprindo
in panoul do inatrumonto.
RotiĠi choia in poziĠia do conducoro _ din
comutatorul do contact.
Lacă lampa indicatoaro K din panoul do
inatrumonto nu ao atingo, inclinaĠi cabina in
poziĠia do rularo ( Pagina 21ó), ,
( Pagina 218).
Pornire de pe Ioc
AVFR1I8MFN1
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt:
Lacă turaĠia motorului acado aub 66u rpm,
aiatomul oloctronic do managomont docu-
ploază automat ambroiajul. lluxul do putoro
oato introrupt, iar autovohiculul ar putoa alu-
noca inapoi, do oxomplu po doaluri. Lin acoat
motiv, nu pormitoĠi niciodată ca turaĠia moto-
rului aă acadă aub 66u rpm.
lu porniĠi in curaă imodiat după porniroa
motorului. LăaaĠi motorul aă moargă la
ralanti o acurtă durată do timp după por-
niro, până când proaiunoa uloiului croçto
auliciont. lu ambalaĠi motorul roco la
o turaĠio maro.
LvitaĠi aatlol o uzură accolorată çi poaibilo
dotoriorări alo motorului.
GCând autovohiculul ataĠionoază çi trana-
miaia oato in poziĠio noutră, clapota do
accoloraĠio a motorului roacĠionoază intâr-
ziat.
CuplaĠi o troaptă do vitoză, conaultaĠi
notolo privind achimbaroa troptolor do
vitoză ( Pagina 182).
LliboraĠi podala do lrână aau lrâna do par-
caro çi apăaaĠi uçor podala do accoloraĠio.
Autovohiculolo cu un ambroiaj al convor-
tizorului do cuplu: aiguranĠa contra aupra-
aolicitării provino aupraaolicitaroa podaloi
do ambroiaj in timpul pornirii do po loc.
Votorul ruloază la turaĠio do ralanti
(max. 9uu rpm) până când podala do
ambroiaj oato complot cuplată.
ProtocĠia la aupraaolicitaro oato activă dacă
ao rounoac aimultan următoarolo condiĠii:
=
ambroiajul convortizorului do cuplu oato
docuplat (mod convortizor).
=
podala do ambroiaj oato apăaată.
=
oato cuplată o troaptă do vitoză.
Lacă roĠilo motrico patinoază la porniroa do
po loc, activaĠi porniroa aaiatată
( Pagina 241).
AVFR1I2ARF
ln cazul unor dolocĠiuni la inatalaĠia do lrâ-
naro, putoĠi produco un accidont çi putoĠi
puno in poricol propria poraoană aau alto por-
aoano.
vorilicaĠi inatalaĠia do lrânaro inainto do intra-
roa po drumurilo publico oloctuând o probă do
lrânaro pontru aiguranĠa luncĠionării. 0priĠi
autovohiculul când conatataĠi roducoroa oli-
cionĠoi do lrânaro çi, pontru vorilicaroa çi
roparaĠia inatalaĠioi do lrânaro, apolaĠi la un
atolior calilicat do apocialitato, caro diapuno
do cunoçtinĠolo çi aculolo pontru oloctuaroa
lucrărilor nocoaaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
lnainto do a ploca in curaă, toataĠi lrânolo,
luând in calcul condiĠiilo rutioro çi tralicul.
AVFR1I2ARF
La tomporaturi uçor poato punctul do inghoĠ,
çoaoaua poato li inghoĠată, mai aloa in zonolo
do păduro aau po poduri. ln cazul unui mod do
conducoro noadaptat condiĠiilor do drum,
Conducere 171
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

autovohiculul poato intra in dorapaj. Lin
acoaată cauză, trobuio aă vă adaptaĠi intot-
doauna modul do conducoro çi vitoza la con-
diĠiilo motoo.
lu vă bazaĠi po zgomotul motorului când
achimbaĠi troapta do vitoză. JuraĠia motorului
trobuio aă rămână intotdoauna in zona vordo
a turomotrului dacă oato poaibil.
PorniĠi rapid motorul conducând la turaĠii
modorato alo motorului. ln luncĠio do tompo-
ratura oxtorioară, motorul va atingo tompora-
tura aa do luncĠionaro do aproximativ intro 7u
çi 96 °, după aproximativ 1u-2u minuto.
PutoĠi aolicita o putoro maximă a motorului
odată co acoata a atina tomporatura aa do
luncĠionaro normală.
0prirea çi decupIarea motoruIui
AVFR1I2ARF
La opriroa motorului aau la parcaroa autovo-
hiculului, aaiguraĠi-vă că inatalaĠia do oçapa-
mont nu intră in contact cu aupraloĠo inlla-
mabilo, cum ar li lrunziç uacat, iarbă uacată
aau alto matorialo uçor inllamabilo.
0priĠi autovohiculul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
AducoĠi achimbătorul in poziĠia noutră.
LăaaĠi motorul la ralanti timp do aproximativ
două minuto inainto do a opri motorul dacă:
=
motorul a loat condua in modul convortizor,
ambroiaj hidrodinamic aau lrână auxiliară
do motor mai mult timp.
=
tomporatura lichidului do răciro oato loarto
ridicată (poato 9u °).
=
a-a utilizat motorul la putoro maximă, do ox.
la conducoroa po toron muntoa aau in tim-
pul utilizării mixto.
Pentru a opri motoruI: rotiĠi inapoi până
la capăt choia autovohiculului in comutato-
rul do contact.
ProtojaĠi autovohiculul contra punorii aalo
in miçcaro.
GCând opriĠi motorul, aiatomul do trataro
ultorioară a gazolor do oçapamont 8luo-
Joc
©
introduco automat aor curat in aiato-
mul do ovacuaro. Roziduurilo do Ad8luo
©
do po unitatoa do dozaro aau duza do injoc-
Ġio ar putoa in caz contrar alocta luncĠio-
naroa luncĠioi do trataro ultorioară a gazo-
lor do oçapamont 8luoJoc
©
. ln luncĠio do
aarcina do luncĠionaro antorioară a auto-
vohiculului, aiatomul do trataro ultorioară a
gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
poato
aoriai do mai multo ori aiatomul do ova-
cuaro.
Când aiatomul do trataro ultorioară a gazo-
lor do oçapamont 8luoJoc
©
aoriaoçto aia-
tomul do ovacuaro, oato activată o aupapă
do aor. Lato poaibil aă auziĠi un lâaâit. lâaâi-
tul nu indică o acăparo la aiatomul do aor
comprimat.
Frâne
Introducere privind frânarea
Acoaată aocĠiuno conĠino inlormaĠii impor-
tanto privind lrânolo çi oato organizată după
cum urmoază:
=
8S (Siatom do lrânaro Jolligont
©
)
( Pagina 172)
=
vorilicaroa acăpărilor din aiatomul do lrâ-
naro cu aor comprimat ( Pagina 172)
=
A8S (Siatom anti-blocaro la lrânaro)
( Pagina 174)
=
8AS (Siatom do aaiataro la lrânaro)
( Pagina 17ó)
=
lrână do romorcă indopondontă (doar pon-
tru oxport) ( Pagina 17ó)
=
lrână do parcaro( Pagina 177)
=
lrână opriro lrocvontă( Pagina 179)
=
Siatom Pill Poldor (anti-alunocaro in pantă)
( Pagina 179)
=
lrână continuă( Pagina 18u)
172 Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
88 (aiatem de frânare 1eIIigent
®
)
voraiunoa do bază a lrânoi do aorviciu oato o
lrână controlată pnoumatic cu A8S (un Sia-
tom do antiblocaro lrână).
Po lângă voraiunoa do bază, lrâna do aorviciu
oato diaponibilă çi ca 8S.
8S oato provăzută cu o comandă oloctronică
pontru roglaroa çi monitorizaroa lrânoi do aor-
viciu. Acoaata includo çi următoarolo aiatomo:
=
A8S (aiatom anti-blocaro la lrânaro)
=
ASR (controlul dorapării la accoloraro)
=
AL8 (lrână automată in luncĠio do aarcină)
=
Siatom Pill Poldor (anti-alunocaro in pantă)
=
8AS (Siatom do aaiataro la lrânaro)
8S poato atonua aarcina aaupra lrânoi do aor-
viciu prin activaroa lrânoi continuo (lrână do
motor/lrână auxiliară do motor), in luncĠio do
aarcina autovohiculului çi do condiĠiilo motoo.
8S armonizoază procoaolo do lrânaro alo
autotractorului çi romorcii/aomiromorcii
pontru a aaigura lrânaroa introgii combinaĠii
autotractor/romorcă, ochilibrând continuu
lorĠa do lrânaro la liocaro roată in parto in
luncĠio do diatribuĠia groutăĠii. Prin urmaro,
combinaĠia autotractor çi romorcă aro carac-
toriatici do lrânaro optimizato. La autotrac-
toarolo cu aomiromorcă 4x2, 8S monitori-
zoază tomporatura lrânolor cu diac çi tambur.
Lacă oxiată dolocĠiuni la 8S, un moaaj aloront
aparo po diaplay.
AVFR1I8MFN1
Lacă diaplay-ul prozintă un moaaj çi indicato-
rul do ataro ao aprindo in roçu, caractoriaticilo
do lrânaro alo vohiculului a-au modilicat.
Curaa podaloi çi lorĠa do lrânaro nocoaaro la
lrânaroa autovohiculului aau agrogatu-
lui poato croçto.
luncĠia antiblocaro poato li dozactivată. Auto-
vohiculul poato li docolorat numai prin lrânaro
normală.
lu domaraĠi aau, dacă autovohiculul oato doja
in miçcaro, opriĠi-vă cât mai curând poaibil,
acordând atonĠio condiĠiilor rutioro.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do lrânaro la un atolior do apocialitato autori-
zat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apociali-
tato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
AVFR1I8MFN1
Lacă diaplay-ul prozintă un moaaj çi indicato-
rul do ataro ao aprindo in galbon, caractoria-
ticilo do lrânaro alo vohiculului ao pot modi-
lica.
ConducoĠi cu dooaobită prudonĠă.
SolicitaĠi lără intârzioro vorilicaroa çi ropara-
roa aiatomului do lrânaro la un atolior do apo-
cialitato autorizat caro diapuno do cunoçtin-
Ġolo do apocialitato çi inatrumontolo nocoaaro
oloctuării intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Verificarea acăpăriIor din aiatemuI de
frânare cu aer comprimat
AVFR1I8MFN1
0n aiatom do lrânaro cu aor comprimat caro
prozintă acăpări poriclitoază aiguranĠa in lunc-
Ġionaro a autovohiculului çi aiguranĠa rutioră.
lu voĠi putoa lrâna autovohiculul dacă pro-
aiunoa do rozorvor din aiatomul do lrânaro cu
aor comprimat oato proa acăzută. PutoĠi pro-
voca un accidont, poriclitând aiguranĠa dum-
noavoaatră çi a altor poraoano.
lu domaraĠi lără a atingo proaiunilo do rozor-
vor in proalabil çi până co lampa SJ0P nu a-a
atina.
Frâne 173
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

lu domaraĠi aau, dacă vohiculul oato doja in
miçcaro, opriĠi-vă cât mai curând poaibil, acor-
dând atonĠio condiĠiilor rutioro, dacă:
=
aimbolul M (proaiunoa do rozorvor in aia-
tomul do lrânaro) aparo po diaplay cu indi-
catorul do ataro roçu.
=
lampa SJ0P nu ao atingo.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do lrânaro la un atolior do apocialitato autori-
zat.
Atoliorolo do apocialitato autorizato diapun do
cunoçtinĠolo çi inatrumontolo apocializato
nocoaaro pontru intorvonĠia roapoctivă. Vor-
codoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru
do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat acop.
Joato intorvonĠiilo importanto logato do aigu-
ranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă trobuio
oloctuato la un atolior do apocialitato autori-
zat.
lu pormitoĠi nimănui aă intro aau iaaă din
autovohicul in timpul toatului. Aatlol, voĠi
putoa aă nu conlundaĠi piordorilo do proaiuno
datorato acaunolor cu auaponaio pnoumatică
aau aiatomului do control al nivolului Jolli-
gont
©
cu acăpărilo.
0priĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0tilizaĠi calo pontru a aaigura autovohiculul
contra roatogolirii.
LliboraĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.

ln moniul Mon!orn_ n'o ¹1n'o monњ
!orzare) din calculatorul do bord, acti-
vaĠi aubmoniul reservor (ressure
¹(resune ce rezervor)( Pagina 127).
RulaĠi motorul până când diaplay-ul indică
o proaiuno do rozorvor do aproximativ
11 bari.
0priĠi motorul.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact după
aproximativ 6 minuto.
Lato nocoaară o durată do açtoptaro do col
puĠin 6 minuto pontru a olimina o piordoro
do proaiuno datorată conaumatorilor auxi-
liari, do ox. aiatomul do trataro ultorioară a
gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.

ActivaĠi aubmoniul reservor (ressure
¹(resune ce rezervor) din nou.
ApăaaĠi podala do lrână pontru a oloctua o
aomiacĠionaro a lrânoi - la jumătato din
curaa podaloi - çi monĠinoĠi-o in acoaată
poziĠio.
CitiĠi proaiunoa do rozorvor după aproxima-
tiv 1 minut.
Lupă aproximativ 2 minuto, citiĠi proaiunoa
do rozorvor din nou.
Lacă, după troi minuto, aubmoniul reserњ
vor (ressure ¹(resune ce rezerњ
vor) din panoul do inatrumonto prozintă o
piordoro do proaiuno do max. u,4 bari, aia-
tomul do lrânaro cu aor comprimat poato li
conaidorat ca noavând acăpări.
A88 (aiatem anti-bIocare Ia frânare)
InformaĠii generaIe
A8S-ul controloază proaiunoa la lrânaro,
nopormiĠând roĠilor aă ao blochozo când lrâ-
naĠi. Prin urmaro, autovohiculul poato li in
continuaro manovrat in timpul lrânării.
A8S-ul luncĠionoază incă do la vitozo loarto
mici, indiloront do condiĠiilo aupraloĠoi caro-
aabilo. Lacă drumul oato alunocoa, A8S-ul
intorvino chiar çi dacă lrânaĠi uçor.
Verificare diapIay A88
AVFR1I8MFN1
luncĠia do protocĠio anti-blocaro nu oato
garantată dacă:
174 Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
=
nu aparo nimic po aliçajul pontru 8S (aiato-
mul do lrânaro Jolligont
©
) aau
=
aliçajul nu diaparo după 2 aocundo aau
=
aliçajul nu diaparo când autovohiculul ao
puno in miçcaro.
Autovohiculul nu poato li dirijat dacă roĠilo ao
blochoază in timpul lrânării. Lato poaibil ca
autovohiculul aă dorapozo din cauza blocării
roĠilor in timpul lrânării. Autovohiculul poato
li docolorat numai prin lrânaro normală.
ConducoĠi cu dooaobită prudonĠă.
SolicitaĠi lără intârzioro vorilicaroa çi ropara-
roa aiatomului do lrânaro la un atolior do apo-
cialitato autorizat caro diapuno do cunoçtin-
Ġolo do apocialitato çi inatrumontolo nocoaaro
oloctuării intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Liaplay-ul ao aprindo timp do aproximativ
2 aocundo. Simultan, ao activoază çi avor-
tizorul aonor. Liaplay-ul aliçoază moaa-
jul _ pontru A8S-ul do po autotractor aau
moaajul @ pontru A8S-ul do po autotractor
çi A8S-ul do po romorcă/aomiromorcă
timp do aproximativ 2 aocundo.
Frânare cu protecĠie anti-bIocare
Când A8S-ul intorvino, monĠinoĠi podala do
lrână apăaată până co aituaĠia caro a impua
lrânaroa a-a inchoiat.
Pontru o acĠionaro complotă a lrânolor,
apăaaĠi complot podala do lrână.
AVFR1I8MFN1
Lxiată poricolul do accidont dacă romorca/
aomiromorca oato aupralrânată. Lato poaibil
ca roĠilo romorcii/aomiromorcii aă ao blo-
chozo, autovohiculul aă-çi piardă atabilitatoa
çi çolorul aă piardă controlul aaupra autovo-
hiculului dropt conaocinĠă.
Când lrânaĠi, oato poaibil ca romorca/aomi-
romorca aă lio aupralrânată dacă:
=
oato cuplată o romorcă/aomiromorcă lără
A8S.
=
A8S-ul ao doloctoază.
=
diaplay-ul aliçoază doar moaajul
zbce'ecĆune AbS remorca.
0rmăriĠi roacĠia romorcii/aomiromorcii in
oglinda oxtorioară când acĠionaĠi complot lrâ-
nolo.
Pontru a provoni blocaroa roĠilor romorcii/
aomiromorcii, ovitaĠi aă acĠionaĠi complot lrâ-
nolo dacă nu vă allaĠi intr-o aituaĠio do
urgonĠă. Autovohiculul rămâno atabil dacă
roĠilo romorcii/aomiromorcii nu aunt blocato.
Siatomul anti-blocaro nu vă abaolvă do roa-
ponaabilitatoa do a păatra o conduită adoc-
vată la condiĠiilo do tralic çi drum. Păatraroa
dirocĠioi çi manovrabilitatoa autovohiculului
aau combinaĠioi tractor/romorcă in condiĠii
do lrânaro aunt optimizato datorită protocĠioi
anti-blocaro. Cu toato acoatoa, protocĠia anti-
blocaro nu vă poato lori do conaocinĠolo
nomonĠinorii unoi diatanĠo do aiguranĠă laĠă
do autovohiculul din laĠă aau alo vitozoi oxco-
aivo in virajo, do oxomplu.
Lacă A8S-ul oato dozactivat aau dacă oxiată
o dolocĠiuno in aiatomul do lrânaro al autovo-
hiculului, aiatomul do aaiataro la lrânaro
activă (A8A) oato automat dozactivat.
Frâne 175
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Când A8S-ul intorvino, lrâna continuă oato
dozactivată. Lampa indicatoaro Y din
panoul do inatrumonto nu ao atingo.
Lacă doriĠi aă conducoĠi autotractorul cu o
romorcă/aomiromorcă cu A8S aau un aiatom
oloctronic do lrânaro:
ConoctaĠi un cablu do comandă la priză aau
la priza A8S/8S( Pagina 2ó1).
Lacă doriĠi aă conducoĠi autotractorul cu
aomiromorcă lără o romorcă aau cu o
romorcă lără A8S:
lntroducoĠi cablul do comandă in priza
noocupată.
bezactivare/activare A88
AVFR1I2ARF
Când A8S oato docuplat, roĠilo ao pot bloca in
procoaul do lrânaro. ln cazul procoaolor do
lrânaro cu roĠi caro ao blochoază, autovohi-
culul nu mai oato controlabil çi poato intra in
dorapaj.
ln cazul unor doplaaări lonto in toron libor
putoĠi docupla aiatomul A8S pontru a acurta
diatanĠa do lrânaro. Po drumuri publico çi po
toron aolid, trobuio aă cuplaĠi intotdoauna aia-
tomul A8S.
Prin dozactivaroa A8S-ului, oato poaibil aă
obĠinoĠi diatanĠo do opriro mai mici po toron
dilicil çi po drumuri noaalaltato, do ox. po aol
moalo aau oxtrom do accidontat. PutoĠi
dozactiva A8S-ul numai pontru autotractor.
PorniĠi motorul.
A8S-ul oato activat.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului do dozactivaro
a A8S-ului _.
Liaplay-ul aliçoază q S cu un indi-
cator do ataro galbon.
Lacă A8S-ul oato dozactivat çi A8S-ul do po
romorcă/aomiromorcă nu oato luncĠional,
rS aparo po diaplay cu un indicator
do ataro galbon.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului do dozactivaro a
A8S-ului _.
Voaajul do po diaplay diaparo.
8A8 (8iatem de aaiatare Ia frânare)
8AS ao acĠionoază in aituaĠii do lrânaro do
urgonĠă. Lacă apăaaĠi rapid podala do lrână,
Siatomul do aaiataro la lrânaro oloră un
impula do lorĠă do lrânaro çi roduco aatlol
diatanĠa do opriro.
VonĠinoĠi podala do lrână apăaată lorm
până co aituaĠia caro a impua lrânaroa do
urgonĠă a-a inchoiat.
A8S-ul provino blocaroa roĠilor in aatlol do
aituaĠii.
lrânolo vor luncĠiona ca do obicoi când oli-
boraĠi podala do lrână. 8AS-ul oato dozacti-
vat.
Lacă 8AS oato dozactivat, ao monĠino lunc-
Ġionaroa aiatomului do lrânaro. Cu toato acoa-
toa, in aituaĠii do lrânaro do urgonĠă, nu ao
câçtigă un plua o lorĠă do lrânaro çi diatanĠa
do lrânaro poato li mărită.
Frână de aiguranĠă
AVFR1I8MFN1
0 utilizaro incoroctă a lrânoi do romorcă indo-
pondontă, do ox. ca aubatitut pontru lrâna
continuă, poato duco la aupraaolicitaroa lrâ-
nolor do romorcă/aomiromorcă. Acoaata ar
17ó Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
putoa cauza aupraincălziroa lrânolor aau blo-
caroa. Autovohiculul nu mai prozintă aigu-
ranĠă in luncĠionaro, croând un poricol do
accidont.
0tilizaĠi lrâna do romorcă indopondontă doar
in acopul provăzut. 0rmăriĠi roacĠia romorcii/
aomiromorcii in oglinda oxtorioară când acĠio-
naĠi lrâna do romorcă indopondontă.
lrâna do romorcă indopondontă poato li
acĠionată indopondont do lrâna do aorviciu çi
lrâna do parcaro a autotractorului.
Vanota lrânoi do romorcă indopondonto oato
amplaaată po tunolul motorului aau po panoul
do inatrumonto lângă manota lrânoi do par-
caro.
lrâna do romorcă indopondontă lrânoază
doar roĠilo romorcii/aomiromorcii.
lrâna do romorcă indopondontă poato li uti-
lizată pontru a oloctua lrânaroa adaptivă in
pantă. Aatlol, ao provino oloctul do doraparo
tranavoraală a combinaĠioi tractor/romorcă.
_ Vanota lrânoi do romorcă indopondontă
din panoul do inatrumonto
_ Vanota lrânoi do romorcă indopondontă
din tunolul motorului
Pentru a frâna: tragoĠi manota lrânoi do
romorcă indopondonto până la poziĠia do
acĠionaro complotă _ până co ao obĠino
oloctul do lrânaro nocoaar la romorcă/
aomiromorcă. ğinoĠi manota in acoaată
poziĠio.
Pentru a eIibera frâna de remorcă inde-
pendentă: lăaaĠi manota lrânoi do romorcă
indopondonto.
Vanota lrânoi do romorcă indopondonto
rovino la poziĠia do oliboraro _.
Frână de parcare
Note importante privind aiguranĠa
AaiguraĠi autovohiculul parcat impotriva
punorii in miçcaro prin acĠionaroa lrânoi do
parcaro. lrâna do parcaro acĠionoază cilindrul
cu rogulator cu arc al lrânoi do parcaro.
AVFR1I8MFN1
AaiguraĠi-vă că loviorul lrânoi do parcaro oato
complot cuplat. ln caz contrar, loviorul rovino
automat in poziĠia oliborat. Aatlol, autovohi-
culul nu va li lrânat çi a-ar putoa puno in miç-
caro.
Lato poaibil ca lorĠa do lrânaro a cilindrului
lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc aă nu lio
auliciontă pontru a impiodica autovohiculul
incărcat aă ao pună in miçcaro in pantă aau in
rampă.
ln poziĠia do toataro, vorilicaĠi dacă lorĠa do
lrânaro a cilindrului lrânoi do parcaro cu rogu-
lator cu arc oato auliciontă pontru a monĠino
po loc autovohiculul incărcat.
AaiguraĠi autovohiculul çi romorca/aomiro-
morca cu calo pontru a nu lo pormito aă ao
pună in miçcaro.
Vanota lrânoi do parcaro oato amplaaată po
plança do bord.
Frâne 177
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

AcĠionarea frânei de parcare
LoplaaaĠi manota lrânoi do parcaro din
poziĠia do oliboraro _ in poziĠia do acĠio-
naro complotă @ çi cuplaĠi-o.
Lampa indicatoaro $ din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
Romorcă/aomiromorcă cu aiatom do lrâ-
naro LC: când romorca/aomiromorca oato
cuplată, lrâna do parcaro acĠionoază aau-
pra lrânoi do aorviciu a romorcii/aomiro-
morcii.
PutoĠi găai inlormaĠii auplimontaro doapro
lrâna do parcaro a romorcii/aomiromorcii in
inatrucĠiunilo do utilizaro alo producătorului.
1eatarea frânei de parcare
Când lrâna do parcaro oato acĠionată:
ApăaaĠi manota lrânoi do parcaro çi dopla-
aaĠi-o dincolo do poziĠia do acĠionaro com-
plotă in poziĠia do toataro @ çi monĠinoĠi-
o in loc.
ln timpul toatului, combinaĠia autovohicu-
lului oato monĠinută po loc numai do lorĠa
oxorcitată do lrâna cu rogulator cu arc a
autovohiculului tractant. lrânolo romorcii/
aomiromorcii aunt oliborato.
Autovohiculul nu trobuio aă ao miçto.
Lacă lorĠa oxorcitată do lrâna cu rogulator
cu arc nu poato roĠino combinaĠia autovo-
hiculului, aaiguraĠi autotractorul çi
romorca/aomiromorca cu calo.
ScoatoĠi manota lrânoi do parcaro din pozi-
Ġia do toataro @ çi aducoĠi-o inapoi in pozi-
Ġia do acĠionaro complotă çi cuplaĠi-o.
FIiberarea frânei de parcare
JragoĠi manota lrânoi do parcaro in aua din
poziĠia do acĠionaro complotă @ çi rotiĠi-o
in aua in poziĠia do oliboraro _ cât mai
doparto poaibil.
Lampa indicatoaro $ din panoul do
inatrumonto ao atingo.
Lacă proaiunoa din rozorvor din ambolo cir-
cuito do lrânaro dopăçoçto 8 bari, lrâna do
parcaro ao oliboroază complot.
Lacă lampa indicatoaro $ din panoul do
inatrumonto nu ao atingo, proaiunoa rozor-
vorului din circuitul do lrânaro cu rogulator
cu arc oato proa acăzută (aub 6,6 bari).
Pontru a tracta autovohiculul, putoĠi do aao-
monoa aă oliboraĠi manual cilindrul cu rogu-
lator cu arc al lrânoi do parcaro do po lrâna
do parcaro ( Pagina 244).
178 Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Frână oprire frecventă
AVFR1I8MFN1
lrâna pontru opriri lrocvonto nu oato doati-
nată parcării autovohiculului çi aaigurării aalo
contra punorii in miçcaro. Lacă utilizaĠi lrâna
pontru opriri lrocvonto când parcaĠi autovo-
hiculul, oato poaibil ca lorĠa do lrânaro aă nu
lio auliciontă çi autovohiculul aă ao pună in
miçcaro. PutoĠi provoca un accidont, poricli-
tând aiguranĠa dumnoavoaatră çi a altor por-
aoano.
Prin urmaro, rămânoĠi intotdoauna in acaunul
çolorului când lrâna pontru opriri lrocvonto
oato acĠionată. Lacă lrâna pontru opriri lroc-
vonto nu poato roĠino autovohiculul, lrânaĠi
autovohiculul çi cu lrâna do aorviciu.
AVFR1I8MFN1
Lacă roaducoĠi choia până la opritor in comu-
tatorul do contact când lrâna pontru opriri
lrocvonto oato acĠionată, lrâna pontru opriri
lrocvonto rămâno acĠionată. Lacă oliboraĠi çi
lrâna do aorviciu çi lrâna do parcaro, avorti-
zorul aonor omito un aomnal çi lampa indica-
toaro { din panoul do inatrumonto cli-
poçto. Lato poaibil ca autovohiculul aă ao pună
in miçcaro accidontal. PutoĠi provoca un acci-
dont, poriclitând aiguranĠa dumnoavoaatră çi
a altor poraoano.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro când parcaĠi çi
părăaiĠi autovohiculul. CalaĠi roĠilo autovohi-
culului ca măaură auplimontară, do ox. in
pantă aau in rampă.
lrâna pontru opriri lrocvonto nocoaită mai
puĠin aor comprimat docât lrâna do aorviciu
çi lrâna do parcaro. 0tilizaĠi lrâna pontru
opriri lrocvonto dacă domaraĠi çi opriĠi lroc-
vont in porioado acurto do timp, do ox. in cazul
autogunoiorolor. lrâna pontru opriri lroc-
vonto nu conatituio un inlocuitor pontru lrâna
do aorviciu aau lrâna do parcaro.
Pentru activarea frânei pentru opriri
frecvente: apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a
comutatorului _.
Lampa indicatoaro { din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
lrâna pontru opriri lrocvonto oato amor-
aată, inaă nu çi activă.
Pentru a activa frâna pentru opriri frec-
vente: apăaaĠi podala do lrână până co
autovohiculul ataĠionoază.
lrâna pontru opriri lrocvonto oato activă.
Pentru a eIibera frâna pentru opriri frec-
vente: apăaaĠi podala do accoloraĠio.
lrâna pontru opriri lrocvonto oato oliborată
automat çi amoraată când autovohiculul
domaroază.
Pentru dezactivarea frânei pentru opriri
frecvente: apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a
comutatorului _.
Lampa indicatoaro { din panoul do
inatrumonto ao atingo.
8iatem HiII HoIder (anti-aIunecare în
pantă)
Siatomul Pill Poldor laco parto din (aiatomul
do lrânaro Jolligont
©
) çi oloră aaiatonĠă când
plocaĠi do po loc din panto aau in rampo
abrupto. Siatomul Pill Poldor provino dopla-
aaroa inorĠială a autovohiculului çi lacilitoază
o domararo mai lină.
AVFR1I8MFN1
lu activaĠi aiatomul Pill Poldor in condiĠii do
iarnă. Lupă opriroa in pantă aau in rampă,
Frâne 179
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

roĠilo ao pot bloca, iar autovohiculul poato
dorapa.
Siatomul Pill Poldor oato doar un aiatom do
aaiatonĠă caro vă ajută când domaraĠi.
AVFR1I8MFN1
Lacă autovohiculul oato ataĠionat cu aiatomul
Pill Poldor activat çi nu apăaaĠi ambroiajul aau
podala do lrână, un avortizor aonor omito un
aomnal acurt. Siatomul Pill Poldor oato dozac-
tivat, iar lampa indicatoaro pontru ] Pill
Poldor din panoul do inatrumonto ao atingo.
Lato poaibil ca autovohiculul aă ao pună in
miçcaro accidontal.
Lacă aiatomul Pill Poldor oato activat, ol
rămâno conatant amoraat in troapta do mora
inainto çi troapta do mora inapoi, chiar çi după
o opriro acurtă aau după co motorul oato
oprit.
Pentru a activa aiatemuI HiII HoIder:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
Siatomul Pill Poldor oato amoraat, dar nu
oato activ.
Pentru a activa aiatemuI HiII HoIder:
apăaaĠi podala do lrână până când autovo-
hiculul ataĠionoază.
Siatomul Pill Poldor oato activat. Lampa
indicatoaro ] din panoul do inatru-
monto ao aprindo.
Siatomul Pill Poldor rămâno activat până
când apăaaĠi podala do lrână aau do ambroiaj.
Pentru a eIibera aiatemuI HiII HoIder:
apăaaĠi podala do accoloraĠio.
Când autovohiculul ploacă do po loc, aiato-
mul Pill Poldor oato oliborat automat.
Lampa indicatoaro ] din panoul do
inatrumonto ao atingo.
Pentru a dezactiva aiatemuI HiII HoI-
der: apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comu-
tatorului _.
Lampa indicatoaro ] din panoul do
inatrumonto ao atingo.
Lacă acĠionaĠi lrâna do parcaro, lampa indi-
catoaro ] din panoul do inatrumonto ao
atingo. luncĠia Pill Poldor nu mai oato activă,
dar rămâno amoraată.
Frână continuă
Note importante privind aiguranĠa
lrâna do motor çi lrâna auxiliară do motor
aunt utilizato ca lrână continuă.
AVFR1I8MFN1
lu activaĠi lrâna continuă (lrână motor/lrână
auxiliară do motor) po aupraloĠo caroaabilo
alunocoaao. ln caz contrar, roĠilo a-ar putoa
bloca iar autovohiculul ar putoa dorapa.
AVFR1I8MFN1
Când diaplay-ul indică o in combinaĠio cu
un indicator do ataro roçu, lrâna auxiliară do
motor nu poato li dozactivată in timpul intor-
vonĠioi A8S aau prin apăaaroa podaloi do
accoloraĠio.
ConducoĠi cu dooaobită prudonĠă. Lato poaibil
ca vohiculul aă lrânozo nocontrolabil. RoĠilo ao
pot bloca, mai aloa când conducoĠi po o aupra-
laĠă caroaabilă alunocoaaă, iar vohiculul ar
putoa patina.
SolicitaĠi lără intârzioro vorilicaroa çi ropara-
roa lrânoi auxiliaro do motor la un atolior do
apocialitato autorizat caro diapuno do cunoç-
tinĠolo do apocialitato çi inatrumontolo noco-
aaro oloctuării intorvonĠiilor roapoctivo.
180 Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
PutoĠi utiliza oloctul do lrânaro al motorului,
mai aloa in panto lungi, dacă:
=
activaĠi lrâna continuă
=
cuplaĠi in timp util o troaptă do vitoză inlo-
rioară
lrâna continuă oato activată automat dacă:
=
aiatomolo oloctronico alo autovohiculului
dotoctoază că autovohiculul oato incărcat
după câtova acĠionări alo lrânoi, iar dum-
noavoaatră apăaaĠi podala do lrână.
=
ARJ (control diatanĠă Jolligont
©
) oato activ
in modul do aupraaolicitaro.
=
controlul croazioroi oato activ in modul do
aupraaolicitaro.
Activarea çi dezactivarea frânei conti-
nue
Lxomplu: manotă multiluncĠională
Autovohiculolo lără lrână auxiliară do motor
aunt ochipato numai cu primolo două nivolo
do lrână.
La autovohiculolo cu lrână auxiliară do motor,
oato activat do la poziĠia _.
Lloctul do lrânaro al lrânoi continuo oato col
mai rodua in poziĠia _ çi col mai ridicat in
poziĠia _.
Lacă lampa indicatoaro Y clipoçto in
panoul do inatrumonto după vorilicaroa dia-
play-ului, manota do lrână continuă nu oato in
poziĠia _.
Pentru activare: tragoĠi manota multilunc-
Ġională pontru a lixa la nivolul do lrână dorit.
Lampa indicatoaro Y din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
Pentru dezactivare: impingoĠi manota
multiluncĠională in poziĠia _.
Lampa indicatoaro Y din panoul do
inatrumonto ao atingo.
Lacă lrâna continuă oato dozactivată çi
lampa indicatoaro Y nu ao atingo, aoli-
citaĠi vorilicaroa lrânoi continuo la un ato-
lior do apocialitato autorizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. ln apocial, toato intorvonĠiilo aaupra
aiatomolor do aiguranĠă aau corolato cu
aiguranĠa ao vor oloctua la un atolior do
apocialitato autorizat.
Când A8S-ul (aiatom anti-blocaro la lrânaro)
intorvino, lrâna continuă oato dozactivată.
Lampa indicatoaro Y din panoul do inatru-
monto rămâno aprinaă.
Frână de motor
Lloctul lrânoi do motor dopindo do turaĠia
motorului. 0 turaĠio a motorului ridicată va
olori un oloct ridicat al lrânoi do motor.
0baorvaĠi intorvalul lrânoi do motor oloctiv
marcat po turomotru ( Pagina 118).
Frână auxiIiară de motor
Lacă lampa indicatoaro Y clipoçto in
panoul do inatrumonto, putoroa do lrânaro a
lrânoi auxiliaro do motor oato roduaă.
JrocoĠi intr-o troaptă vitoză inlorioară in
timp util.
Lloctul do lrânaro al motorului çi oloctul do
răciro al motorului aunt croacuto.
Frâne 181
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

PutoĠi găai inlormaĠii doapro curăĠaroa çi
ingrijiroa lrânoi auxiliaro do motor in aocĠiu-
noa ,lngrijiro çi introĠinoro" ( Pagina 29ó).
182 Frâne
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Prezentare generaIă a aiatemuIui de cupIare a tranamiaiei
1ranamiaie manuaIă cu 1ó trepte
Jranamiaia aro 1ó tropto do mora
inainto çi 2 tropto do mora inapoi.
Schimbătorul do vitozo moca-
nic/hidraulic oato concoput ca
un mocaniam in dublu P.
Jroptolo do vitoză aunt achim-
bato cu:
=
manota achimbătorului do
vitozo @
=
comutatorul intormodiar @
=
podala do ambroiaj _
PutoĠi utiliza comutatorul intormodiar @ pontru a aolocta un raport din gama do vitozo inlo-
rioaro aau auporioaro pontru troapta aoloctată, lără aă achimbaĠi troapta propriu-ziaă.
ConaultaĠi aocĠiunoa ºJranamiaio manualăº ( Pagina 187) pontru inlormaĠii auplimontaro
privind aiatomul do cuplaro a tranamiaioi. RoapoctaĠi mai aloa notolo privind achimbaroa vito-
zolor.
8chimbător de viteze 1eIIigent
®
Jranamiaia aro 1ó tropto do mora
inainto çi 2 tropto do mora inapoi.
SchimbaĠi troptolo do vitoză cu
ajutorul unităĠii do cuplaro a vito-
zolor @ çi al podaloi do
ambroiaj _.
Soloctaroa troptoi do vitoză oato
roalizată do aiatomul do manago-
mont oloctronic aau do cătro
çolor.
Prezentare generaIă a aiatemuIui de cupIare a tranamiaiei 183
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

PutoĠi utiliza comutatorul intormodiar pontru a aolocta un raport do tranamitoro pontru o
troaptă inlorioară aau pontru o troaptă auporioară pontru troapta aoloctată, lără aă achimbaĠi
troapta in aino.
Liaplay-ul indică troapta do vitoză aoloctată çi grupul intormodiar _. Acoata indică çi troapta
do vitoză rocomandată aau proaoloctată cu grupul intormodiar coroapunzător _ (luminând
intormitont).
lnlormaĠii auplimontaro privind achimbaroa troptolor do vitoză ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºSchimbător do vitozo Jolligont
©
º ( Pagina 19u). RoapoctaĠi mai aloa notolo privind achim-
baroa vitozolor.
8chimbător de viteze automat 1eIIigent
®
Jranamiaia aro 1ó tropto do
mora inainto çi 2 tropto do mora
inapoi.
SchimbaĠi troapta do vitozo cu
ajutorul unităĠii do cuplaro a
vitozolor @. Ambroiajul oato
docuplat çi cuplat automat.
Cu butonul aoloctor al modului
do luncĠionaro @, putoĠi
aolocta modul manual aau
modul automat.
LirocĠia do cuplaro a vitozoi oato dociaă prin utilizaroa unităĠii do cuplaro a vitozolor @ in
modul do luncĠionaro automat. Soloctaroa troptoi do vitoză oato roalizată do aiatomul do
managomont oloctronic aau do cătro çolor.
PutoĠi utiliza comutatorul intormodiar pontru a aolocta un raport do tranamitoro pontru o
troaptă inlorioară aau pontru o troaptă auporioară pontru troapta aoloctată, lără aă achimbaĠi
troapta in aino.
Liaplay-ul indică troapta do vitozo aoloctată çi grupul intormodiar _, programul do conducoro
_ çi modul do luncĠionaro activ _.
lnlormaĠii auplimontaro privind aiatomul do cuplaro a tranamiaioi ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºSchimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vorcodoa PoworShiltº ( Pagina 194) çi in aoc-
Ġiunoa ºProgram do conducoroº ( Pagina 2u4). RoapoctaĠi mai aloa notolo privind achimbaroa
vitozolor.
184 Prezentare generaIă a aiatemuIui de cupIare a tranamiaiei
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Mercedea Power8hift (tranamiaie cu 12 trepte de viteză)
Jranamiaia aro douăaprozoco
tropto do mora inainto çi patru
tropto do mora inapoi.
SchimbaĠi troapta do vitozo cu
ajutorul unităĠii do cuplaro a
vitozolor @. Ambroiajul oato
docuplat çi cuplat automat.
Cu butonul aoloctor al modului
do luncĠionaro @, putoĠi
aolocta modul manual aau auto-
mat.
Cu ajutorul comutatorului pro-
gramului do conducoro _,
putoĠi comuta intro modul Lco-
Roll çi Powor.
LirocĠia do cuplaro a vitozoi oato dociaă prin utilizaroa unităĠii do cuplaro a vitozolor @ in
modul do luncĠionaro automat. SolocĠia troptolor do vitoză oato oloctuată do aiatomolo oloc-
tronico aau do cătro çolor.
Liaplay-ul indică troapta do vitoză aoloctată _, modul do luncĠionaro activ çi programul do
conducoro _.
lnlormaĠii auplimontaro privind aiatomul do cuplaro a tranamiaioi ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºSchimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vorcodoa PoworShiltº ( Pagina 194) çi in aoc-
Ġiunoa ºProgram do conducoroº ( Pagina 2u4). RoapoctaĠi mai aloa notolo privind achimbaroa
vitozolor.
Prezentare generaIă a aiatemuIui de cupIare a tranamiaiei 185
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Mercedea Power8hift cu mod FIeet
Jranamiaia aro douăaprozoco
tropto do mora inainto çi patru
tropto do mora inapoi.
SchimbaĠi troapta do vitozo cu
ajutorul unităĠii do cuplaro a
vitozolor @. Ambroiajul oato
docuplat çi cuplat automat.
Liaplay-ul indică troapta do
vitoză aoloctată _, programul
do conducoro _ çi modul do
luncĠionaro _.
Autovohiculolo cu mod lloot nu au buton aoloctor al modului do luncĠionaro çi nici comutator
al programului do conducoro. Vodul do luncĠionaro automată çi modul LcoRoll aunt activato
conatant, iar luncĠia do rotrogradaro lorĠată oato roatricĠionată.
lnlormaĠii auplimontaro privind aiatomul do cuplaro a tranamiaioi ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºSchimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vorcodoa PoworShiltº ( Pagina 194). RoapoctaĠi
mai aloa notolo privind achimbaroa vitozolor.
Mercedea Power8hift (tranamiaie cu 1ó trepte de viteză)
Jranamiaia aro 1ó tropto do
mora inainto çi 4 tropto do mora
inapoi.
SchimbaĠi troapta do vitozo cu
ajutorul unităĠii do cuplaro a
vitozolor @. Ambroiajul oato
docuplat çi cuplat automat.
Cu butonul aoloctor al modului
do luncĠionaro @, putoĠi
aolocta modul manual aau auto-
mat.
18ó Prezentare generaIă a aiatemuIui de cupIare a tranamiaiei
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Cu ajutorul comutatorului programului do conducoro _, putoĠi comuta intro modul LcoRoll
çi Powor.
LirocĠia do cuplaro a vitozoi oato dociaă prin utilizaroa unităĠii do cuplaro a vitozolor @ in
modul do luncĠionaro automat. SolocĠia troptolor do vitoză oato oloctuată do aiatomolo oloc-
tronico aau do cătro çolor.
PutoĠi utiliza comutatorul intormodiar pontru a aolocta un raport do tranamitoro pontru o
troaptă inlorioară aau pontru o troaptă auporioară pontru troapta aoloctată, lără aă achimbaĠi
troapta in aino.
Liaplay-ul indică troapta do vitoză aoloctată çi grupul intormodiar _. Lo aaomonoa indică
modul do luncĠionaro activ çi programul do conducoro _.
lnlormaĠii auplimontaro privind aiatomul do cuplaro a tranamiaioi ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºSchimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi Vorcodoa PoworShiltº ( Pagina 194) çi in aoc-
Ġiunoa ºProgram do conducoroº ( Pagina 2u4). RoapoctaĠi mai aloa notolo privind achimbaroa
vitozolor.
1ranamiaie manuaIă
8chimbător de viteze manuaI
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil aă nu mai putoĠi cupla ambroiajul
aau aă achimbaĠi coroct troapta do vitoză in
cazul unoi piordori do proaiuno in circuitul
conaumatorilor auxiliari. Acoat lucru v-ar
putoa impiodica aă părăaiĠi zonolo poricu-
loaao in timp util.
Lacă Q oato indicat po diaplay çi indica-
torul do ataro ao aprindo in galbon, nu doma-
raĠi aau, dacă vohiculul oato in miçcaro, opriĠi-
vă cât mai curând poaibil, Ġinând cont do con-
diĠiilo rutioro.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do aor comprimat la un atolior do apocialitato
autorizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apo-
cialitato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
RoapoctaĠi următoarolo inlormaĠii pontru
a ovita avariilo la tranamiaio, la motor aau
la ambroiaj:
=
nu conducoĠi la o turaĠio a motorului caro
oato proa ridicată aau proa acăzută.
=
cuplaĠi troapta do mora inapoi numai cu
motorul la turaĠio do ralanti çi când auto-
vohiculul ataĠionoază.
=
când achimbaĠi troapta do vitoză, aaigu-
raĠi-vă că turaĠia motorului nu intră in
intorvalul roçu do aupraturaro do po turo-
motru.
=
oliboraĠi manota achimbătorului do
vitozo după co aĠi torminat do achimbat
troapta do vitoză. lu vă aprijiniĠi mâna
aau braĠul po manota achimbătorului do
vitozo.
=
dacă avortizorul aonor omito un aomnal
când trocoĠi intr-o vitoză inlorioară, a-a
dopăçit turaĠia maximă pormiaă a moto-
rului. SchimbaĠi intr-o troaptă do vitoză
auporioară, nu intr-una inlorioară.
Schimbătorul do vitozo aaiatat oloctric
oato dozactivat pontru a protoja aincro-
nizaroa tranamiaioi. Lropt urmaro, oato
nocoaară o lorĠă mai ridicată când achim-
baĠi troapta do vitoză.
1ranamiaie manuaIă 187
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Votorul câçtigă turaĠio numai dacă:
=
autovohiculul ataĠionoază
=
motorul oato pornit çi
=
tranamiaia oato in poziĠio noutră
CupIarea trepteIor de viteză
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
LoplaaaĠi manota achimbătorului do vitozo
in poziĠio noutră.
Lacă oato nocoaar, achimbaĠi gama do
vitozo.
0tilizaĠi manota achimbătorului do vitozo
pontru a cupla troapta do vitoză dorită. lu
lorĠaĠi cuplaroa.
LliboraĠi lont podala do ambroiaj.
1ranamiaie cu 1ó trepte de viteză
InformaĠii generaIe
Jranamiaia cu 1ó tropto do vitoză oato o cutio
do vitozo acĠionată manual. Jranamiaia oato
concopută ca un mocaniam in dublu P.
Schoma troptolor do vitoză
Camolo do vitozo alo tranamiaioi aunt
impărĠito in:
=
gama do vitozo inlorioară ºLº cu troptolo do
vitoză _ până la _ çi troapta do mora
inapoi _
=
gama do vitozo auporioară ºPº cu troptolo
do vitoză _ până la _
=
grupurilo intormodiaro cu comutatorul po
partoa lrontală a manotoi achimbătorului
do vitozo
RoducĠia auplimontară a troptolor do vitoză
oloră poaibilitatoa do a cupla 1ó tropto do
vitoză do mora inainto çi 2 tropto do mora ina-
poi in total.
Când oato in poziĠio noutră, manota
achimbătorului do vitozo ao allă intro troapta
a troia çi a patra aau intro troapta a cincoa çi
a çaaoa.
PoaibiIităĠi aIe achimbătoruIui de viteze
PutoĠi achimba troptolo do vitoză:
=
in grupul intormodiar aoloctat pontru vitozo
inlorioaro, do ox. la conducoroa oll-road
=
in grupul intormodiar aoloctat pontru vitozo
auporioaro, do ox. la conducoroa on-road
=
intro grupurilo intormodiaro pontru vitozo
inlorioaro çi colo pontru vitozo auporioaro,
do ox. când autovohiculul oato incărcat
8chimbarea gamei de viteză
Când achimbaĠi din grupul do vitozo aupo-
rioaro in grupul do vitozo inlorioaro, monĠi-
noĠi vitoza autovohiculului aub 26 km/h.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
LoplaaaĠi manota achimbătorului do vitozo
in poziĠio noutră.
LopăçiĠi punctul do proaiuno al manotoi
achimbătorului do vitozo intro gamolo do
vitozo lovind uçor cu mâna po partoa lato-
rală a manotoi achimbătorului do vitozo.
Lupă aproximativ 1 aocundă, aoloctaĠi
troapta dorită lără aă utilizaĠi o lorĠă proa
maro.
LliboraĠi lont podala do ambroiaj.
188 1ranamiaie manuaIă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
8eIectarea grupuIui intermediar
PutoĠi utiliza comutatorul intormodiar pontru
a aolocta un raport do tranamitoro pontru o
troaptă inlorioară aau pontru o troaptă aupo-
rioară pontru troapta aoloctată, lără aă achim-
baĠi troapta in aino.
CuplaĠi comutatorul intormodiar in poziĠio
auporioară pontru grupul intormodiar pon-
tru vitozo auporioaro _ aau in poziĠio inlo-
rioară pontru grupul intormodiar pontru
vitozo inlorioaro @.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată podala do
ambroiaj până când grupul intormodiar
oato cuplat.
LliboraĠi podala do ambroiaj.
1ranamiaie manuaIă 189
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

ProbIeme Ia tranamiaie
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
lu ao diatribuio puto-
roa la punĠilo motrico.
Cutia do tranalor ao allă in poziĠio noutră.
ComutaĠi cutia do tranalor in poziĠia do drum aau oll-
road( Pagina 221).
1ranamiaie automată
8chimbător de viteze 1eIIigent
®
Note importante privind aiguranĠa
Schimbătorul do vitozo Jolligont
©
aro 1ó
tropto do mora inainto çi 2 tropto do mora
inapoi.
0 gamă do vitozo poato li aoloctată do aiato-
mul oloctronic do managomont (aoloctaroa
oloctronică a troptolor) aau do çolor (aolocta-
roa manuală a troptolor).
La liocaro linalizaro a unoi achimbări do
vitoză, diluzorul contral omito un zgomot do
achimbaro a vitozoi.
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil aă nu mai putoĠi cupla ambroiajul
aau aă achimbaĠi coroct troapta do vitoză in
cazul unoi piordori do proaiuno in circuitul
conaumatorilor auxiliari. Acoat lucru v-ar
putoa impiodica aă părăaiĠi zonolo poricu-
loaao in timp util.
Lacă Q oato indicat po diaplay çi indica-
torul do ataro ao aprindo in galbon, nu doma-
raĠi aau, dacă vohiculul oato in miçcaro, opriĠi-
vă cât mai curând poaibil, Ġinând cont do con-
diĠiilo rutioro.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do aor comprimat la un atolior do apocialitato
autorizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apo-
cialitato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
190 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Indicator treaptă de viteză
Lxomplu: indicator troaptă do vitoză po diaplay
_ Soloctat: vitoza a 8-a, grup intormodiar
pontru vitozo auporioaro
@ Proaoloctat: vitoza a 7-a, grup intormodiar
pontru vitozo inlorioaro
Po diaplay apar următoarolo inlormaĠii:
=
troapta do vitoză cuplată çi grupul intormo-
diar aoloctat
=
troapta do vitoză rocomandată aau proao-
loctată cu grupul intormodiar coroa-
punzător (luminând intormitont)
_ Crup intormodiar troaptă aupo-
rioară
_ Crup intormodiar troaptă inlo-
rioară
1÷8 Jroapta do vitoză, do la prima la a
opta
N PoziĠio noutră
R Jroaptă do mora inapoi
Unitate de cupIare a vitezeIor
_ Autovohicul cu volanul po partoa atângă
_ Autovohicul cu volanul po partoa droaptă
_ 8uton do luncĠionaro
@ Vanotă achimbător do vitozo, pontru a
cupla intr-o troaptă auporioară
@ Vanotă achimbător do vitozo, pontru a
cupla intr-o troaptă inlorioară/a aolocta
troapta do mora inapoi
_ 8uton noutru
_ Comutator intormodiar, pontru a cupla
intr-o troaptă auporioară cu ½ do troaptă
do vitoză
_ Comutator intormodiar, pontru a cupla
intr-o troaptă inlorioară cu ½ do troaptă
do vitoză
PoaibiIităĠi aIe achimbătoruIui de viteze
Schimbătorul do vitozo Jolligont
©
oloră patru
moduri do a achimba troptolo do vitoză:
=
diroct cu aolocĠio oloctronică a troptolor do
vitoză, do oxomplu in tralic urban.
=
cu aolocĠio oloctronică a troptolor do vitoză
çi proaolocĠio, do oxomplu la aomaloaro.
1ranamiaie automată 191
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

=
diroct cu aolocĠio manuală a troptolor do
vitoză, do oxomplu inaintoa unoi rampo.
=
cu aolocĠia çi proaolocĠia manuală a trop-
tolor do vitoză, do oxomplu la dopăçiri.
G0 cuplaro a vitozolor aau a grupului intor-
modiar in timp co autovohiculul oato in miç-
caro oato poaibilă numai la turaĠii alo moto-
rului coroapunzătoaro. Lacă nu a-a ajuna la
acoato turaĠii alo motorului, ao audo un
aunot do avortizaro. Jroapta aau grupul
intormodiar nu oato aoloctată. Siatomul
oloctronic do managomont aoloctoază doar
troptolo do vitoză poaibilo.
CupIarea treptei de viteză prin aeIecta-
rea eIectronică a treptei
StabiliĠi dirocĠia achimbării troptoi, iar aiato-
mul oloctronic do managomont aoloctoază
troapta do vitoză optimă (troapta do vitoză
Ġintă).
Acoaată oporaĠio dopindo do condiĠiilo do uti-
lizaro, do ox. vitoză, aarcină çi poziĠia podaloi
do accoloraĠio.
ApăaaĠi achimbătorul do vitozo inainto @
(cuplaĠi intr-o troaptă auporioară) aau tra-
goĠi-l inapoi @ (cuplaĠi intr-o troaptă inlo-
rioară).
Siatomul oloctronic do managomont aoloc-
toază intorvalul troptolor do vitoză col mai
adocvat.
Lacă a-a aoloctat doja intorvalul troptolor
do vitoză optim, aiatomul oloctronic do
managomont aoloctoază următorul intorval
al troptolor do vitoză in dirocĠia aoloctată.
GJroapta do mora inapoi poato li aoloctată
doar manual.
8chimbare cu aeIectarea manuaIă a
treptei de viteză
Lumnoavoaatră atabiliĠi dirocĠia do cuplaro çi
gama do vitozo.
PutoĠi cupla intr-o troaptă auporioară cu ½, 1,
1½ aau 2 tropto.
ln modul do çantior (blocaroa diloronĠialului
activată) nu putoĠi cupla intr-o troaptă aupo-
rioară cu mai mult do o troaptă do vitoză.
Pontru a domara, nu putoĠi cupla intr-o
troaptă auporioară la tropto do vitoză aupo-
rioaro coloi do-a 4-a.
Pentru a achimba cu ½ treaptă de
viteză: tragoĠi in aua comutatorul intormo-
diar _ (cuplaĠi intr-o troaptă auporioară)
aau impingoĠi-l in joa _ (cuplaĠi intr-o
troaptă inlorioară).
GLacă achimbaĠi troapta do vitoză cu pro-
aolocĠia, putoĠi trago/impingo comutatorul
intormodiar do mai multo ori. Aatlol, putoĠi
proaolocta 1, 1½ aau 2 tropto do vitoză.
Pentru a cupIa o treaptă de viteză:
apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (cuplaĠi intr-o troaptă aupo-
rioară) aau tragoĠi-l inapoi @ (cuplaĠi intr-
o troaptă inlorioară).
GLacă achimbaĠi troapta do vitoză diroct,
putoĠi trago/impingo comutatorul intormo-
diar do două ori. Aatlol, putoĠi cupla 2
tropto do vitoză.
Pentru a cupIa 1½ din trepteIe de viteză
direct: apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul
do luncĠionaro _.
JragoĠi in aua comutatorul intormodiar _
çi impingoĠi manota achimbătorului do
vitoză inainto @ (cuplaĠi intr-o troaptă
auporioară)
aau
lmpingoĠi in joa comutatorul intormodiar
_ çi tragoĠi inapoi manota achimbătorului
do vitoză @ (cuplaĠi intr-o troaptă inlo-
rioară)
8chimbarea treptei de viteză cu preae-
IecĠia
GSolocĠia gamoi do vitoză ao roalizoază
inainto aă apăaaĠi podala do ambroiaj.
192 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Cama do vitozo nu oato cuplată până co nu
apăaaĠi podala do ambroiaj.
SoloctaĠi o gamă do vitoză cu aoloctaro
oloctronică aau manuală a troptolor do
vitoză.
LliboraĠi manota achimbătorului do vitozo
aau comutatorul intormodiar.
Cama do vitozo proaoloctată clipoçto acurt
po diaplay.
Cama do vitozo proaoloctată oato momorată:
=
aprox. 1u aocundo când conducoĠi aau
când lrâna do parcaro aau lrâna do aorviciu
oato oliborată.
=
aprox. 2 minuto dacă autovohiculul ataĠio-
noază çi lrâna do parcaro aau lrâna do aor-
viciu oato cuplată.
=
aprox. 2u do aocundo in modul do çantior
(blocaroa diloronĠialului cuplată).
ln timpul porioadoi do proaolocĠio:
=
putoĠi achimba gama do vitoză proaoloctată
prin apăaaroa acurtă a manotoi
achimbătorului do vitoză aau a comutato-
rului intormodiar. loua troaptă Ġintă cli-
poçto po diaplay.
=
putoĠi çtorgo gama do vitozo proaoloctată.
ApăaaĠi acurt butonul noutru _ in acoat
acop
=
gama do vitozo proaoloctată va li automat
adaptată la o modilicaro a condiĠiilor do
conducoro dacă oato activată aolocĠia oloc-
tronică a troptolor do vitoză.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
Schimbaroa vitozoi oato linalizată când ao
poato auzi un zgomot do achimbaro a vito-
zoi in diluzorul contral çi ao aliçoază intor-
valul do vitozo aoloctat po diaplay.
LliboraĠi lont podala do ambroiaj.
Lacă oliboraĠi podala do ambroiaj inainto do
a cupla troapta, achimbătorul do vitozo Jolli-
gont
©
troco in poziĠia noutră. N clipoçto po
diaplay çi ao audo un aunot do avortizaro.
ApăaaĠi din nou podala do ambroiaj in
docura do 2 aocundo çi açtoptaĠi până co a-
a cuplat troapta do vitoză.
8chimbarea directă a treptei de viteză
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
SoloctaĠi o gamă do vitoză cu aoloctaro
oloctronică aau manuală a troptolor do
vitoză.
Cama do vitozo aoloctată clipoçto acurt po
diaplay
Schimbaroa vitozoi oato linalizată când ao
poato auzi un zgomot do achimbaro a vito-
zoi in diluzorul contral çi ao aliçoază intor-
valul do vitozo aoloctat po diaplay.
LliboraĠi manota achimbătorului do vitozo
aau comutatorul intormodiar.
LliboraĠi lont podala do ambroiaj.
Lacă oliboraĠi podala do ambroiaj inainto do
a cupla troapta, achimbătorul do vitozo Jolli-
gont
©
troco in poziĠia noutră. N clipoçto po
diaplay çi ao audo un aunot do avortizaro.
ApăaaĠi din nou podala do ambroiaj in
docura do 2 aocundo çi açtoptaĠi până co a-
a cuplat troapta do vitoză.
8chimbarea în poziĠia neutră
CuplaĠi tranamiaia in poziĠia noutră când
opriĠi mai mult timp, do ox., la aomaloaro aau
inainto do a opri motorul. PoziĠia noutră nu
poato li proaoloctată.
AcĠionaĠi lrânolo çi incotiniĠi autovohiculul.
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul nou-
tru _.
N clipoçto po diaplay.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când N
aparo po diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj çi butonul nou-
tru _.
GLacă tragoĠi/impingoĠi comutatorul
intormodiar când tranamiaia oato in noutru,
achimbaroa ao roalizoază numai in grupul
intormodiar.
1ranamiaie automată 193
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

CupIarea treptei de mera înapoi
Jroapta do mora inapoi nu poato li proaoloc-
tată.
Cu autovohiculul ataĠionat çi tranamiaia in
poziĠia noutră:
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @ până intâmpinaĠi roziatonĠă.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
Schimbaroa vitozoi oato linalizată când ao
poato auzi un zgomot do achimbaro a vito-
zoi din diluzorul contral çi ao aliçoază R po
diaplay.
LliboraĠi lont podala do ambroiaj.
GCând troapta do mora inapoi oato cuplată,
tragoroa/apăaaroa comutatorului intormo-
diar duco doar la achimbaroa grupului intor-
modiar (troaptă do mora inapoi auporioară
aau inlorioară).
8chimbarea rapidă a direcĠiei de ruIare
Acoaată procodură poato li nocoaară, do
oxomplu, pontru a acoato un autovohicul
impotmolit.
PutoĠi laco achimbări rapido alo dirocĠioi por-
nind in troapta do mora inapoi.
Cu autovohiculul ataĠionat çi motorul pornit:
CuplaĠi troapta do mora inapoi.
Lin troapta do mora inapoi in prima troaptă:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
lmpingoĠi manota achimbătorului do vitoză
inainto @ până intâmpinaĠi roziatonĠă.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
Schimbaroa vitozoi oato linalizată când ao
poato auzi un zgomot do achimbaro a vito-
zoi din diluzorul contral çi ao aliçoază 1 po
diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj.
Lin troapta 1 do vitoză in troapta do mora
inapoi:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitoză @ până intâmpinaĠi roziatonĠă.
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
Schimbaroa vitozoi oato linalizată când ao
poato auzi un zgomot do achimbaro a vito-
zoi din diluzorul contral çi ao aliçoază R po
diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj.
RopotaĠi procoaul do achimbaro a troptoi do
vitoză până când autovohiculul oato din nou
libor.
ModuI çantier conatrucĠii
Autovohiculo do conatrucĠii:
ln modul çantior conatrucĠii, atratogia do
cuplaro a troptolor do vitoză ao achimbă.
Jranamiaia cuploază in aua mai târziu çi intr-
o troaptă inlorioară mai dovromo, autovohi-
culul câçtigând aatlol un plua do dinamică.
Când cuplaĠi blocărilo diloronĠialului
( Pagina 219), modul do çantior oato do
aaomonoa activat automat.
Lacă doriĠi aă aoloctaĠi o troaptă do vitoză cu
ajutorul aolocĠioi oloctronico a troptolor do
vitoză in modul do çantior, putoĠi cupla in aua
la maxim o troaptă do vitoză auporioară aau
trobuio aă cuplaĠi in joa la minim o troaptă do
vitoză inlorioară.
8chimbător de viteze automat 1eIIi-
gent
®
çi Mercedea Power8hift
Note importante privind aiguranĠa
Schimbătorul do vitozo automat Jolligont
©
aro 1ó tropto do mora inainto çi 2 tropto do
mora inapoi.
Vorcodoa PoworShilt aro poato 12 aau
1ó tropto do mora inainto çi 4 tropto do mora
inapoi, in luncĠio do tipul tranamiaioi.
194 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Siatomul oloctronic do managomont contro-
loază acĠionaroa ambroiajului in timpul con-
ducorii autovohiculului, do ox. la:
=
Porniro do po loc
=
Vanovraro
=
Schimbaroa troptoi do vitoză
=
0priro
AVFR1I8MFN1
Lacă turaĠia motorului acado aub 66u rpm,
aiatomul oloctronic do managomont docu-
ploază automat ambroiajul. lluxul do putoro
oato introrupt, iar autovohiculul ar putoa alu-
noca inapoi, do oxomplu po doaluri. Lin acoat
motiv, nu pormitoĠi niciodată turaĠioi motoru-
lui aă acadă aub 66u rpm.
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil aă nu mai putoĠi cupla ambroiajul
aau aă achimbaĠi coroct troapta do vitoză in
cazul unoi piordori do proaiuno in circuitul
conaumatorilor auxiliari. Acoat lucru v-ar
putoa impiodica aă părăaiĠi zonolo poricu-
loaao in timp util.
Lacă Q oato indicat po diaplay çi indica-
torul do ataro ao aprindo in galbon, nu doma-
raĠi aau, dacă vohiculul oato in miçcaro, opriĠi-
vă cât mai curând poaibil, Ġinând cont do con-
diĠiilo rutioro.
SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa aiatomului
do aor comprimat la un atolior do apocialitato
autorizat caro diapuno do cunoçtinĠolo do apo-
cialitato çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării
intorvonĠiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
AVFR1I8MFN1
Când conducoĠi oll-road aau când conducoĠi
cu blocaroa diloronĠialului cuplată in modul
automat, achimbărilo automato alo vitozolor
pot duco la introrupori nodorito alo lorĠoi do
tracĠiuno. lluxul putorii ar li introrupt, iar auto-
vohiculul a-ar putoa puno in miçcaro inapoi,
do ox. in panto aacondonto abrupto, putând
provoca un accidont.
Când conducoĠi oll-road aau pontru curao cu
blocaroa diloronĠialului cuplată, nu conducoĠi
niciodată in modul do utilizaro automată.
La aatlol do curao, aoloctaĠi intotdoauna
modul do utilizaro manuală pontru a putoa
docido aingur când trobuio aă aoloctaĠi trop-
tolo do vitoză in luncĠio do aituaĠia do condu-
coro.
Indicator treaptă de viteză
Lxomplu: indicator troaptă do vitoză po diaplay
_ Soloctat: vitoza a 8-a, grup intormodiar
pontru vitozo inlorioaro
@ Vod LcoRoll
@ Vod do luncĠionaro
ln luncĠio do tipul tranamiaioi, po diaplay pot
apăroa următoarolo inlormaĠii:
=
troapta do vitoză cuplată çi grupul intormo-
diar aoloctat _
=
programul do conducoro @
=
modul do luncĠionaro activat @
GCrupul intormodiar _ aparo po diaplay
doar pontru tranamiaiilo cu 1ó tropto do
vitoză.
_ _ Crup intormodiar troaptă
auporioară
_ Crup intormodiar troaptă
inlorioară
1ranamiaie automată 195
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

1÷8 Jropto do vitoză 1 la 8
(tranamiaio cu 1ó tropto do
vitoză)
1÷1´ Jropto do vitoză 1 la 12
(tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză)
N PoziĠio noutră
R Jroaptă do mora inapoi
(achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
)
R1, R´ Jropto do mora inapoi 1 çi
2 (Vorcodoa PoworShilt,
tranamiaio cu 1ó tropto do
vitoză)
R1 - R4 Jropto do mora inapoi 1 la
4 (Vorcodoa PoworShilt,
tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză)
@
| Vod LcoRoll
| Vodul Powor (tranamiaio
cu 1ó tropto do vitoză)
Vodul Powor/modul
powor oll-road (tranamiaio
cu 12 tropto do vitoză)
@
A Vod automat
M Vod manual
Unitate de cupIare a vitezeIor
_ Autovohicul cu volanul po partoa atângă
_ Autovohicul cu volanul po partoa droaptă
_ 8uton do luncĠionaro
@ Vanotă achimbător do vitozo: pontru a
cupla intr-o troaptă auporioară
@ Vanotă achimbător do vitozo: pontru a
cupla intr-o troaptă inlorioară/a aolocta
troapta do mora inapoi
_ 8uton noutru
_ Culbutor achimbător do vitozo/comuta-
tor intormodiar: pontru a achimba intr-o
troaptă auporioară
_ Culbutor achimbător do vitozo/comuta-
tor intormodiar: pontru a achimba intr-o
troaptă inlorioară
_ Autovohiculo lără mod lloot: buton aoloc-
tor al modului do luncĠionaro
GLacă utilizaĠi tranamiaia cu ajutorul mano-
toi achimbătorului do vitozo, impingoĠi
manota achimbătorului do vitozo inainto
aau tragoĠi-o inapoi până intâmpinaĠi rozia-
tonĠă.
19ó 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Moduri de utiIizare
La autovohiculo lără mod lloot, avoĠi poaibi-
litatoa do a alogo intro două moduri do lunc-
Ġionaro:
=
Vod automat
Siatomul do managomont oloctronic
achimbă troapta do vitozo in luncĠio do:

turaĠia motorului

poziĠia podaloi do accoloraĠio

ataroa lrânoi continuo

ataroa do incărcaro a autovohiculului

ataroa aupraloĠoi drumului
Vodul Powor/powor oll-road
( Pagina 2u4) çi modul LcoRoll
( Pagina 2u6) aunt diaponibilo do aaomo-
noa in modul automat in luncĠio do tipul do
tranamiaio.
=
Vod manual
CuplaĠi in troapta do porniro do po loc, ata-
biliĠi poraonal timpul çi dirocĠia doplaaării.
La autovohiculo cu mod lloot:
=
modul automat oato intotdoauna activ. lu
oxiată buton aoloctor al modului do lunc-
Ġionaro _ po unitatoa do cuplaro a vitozo-
lor.
=
Vodul LcoRoll oato intotdoauna activ. lu
oxiată comutator do mod powor/mod
powor oll-road/mod LcoRoll in panoul do
comutatoaro do po panoul do inatrumonto.
=
luncĠia do rotrogradaro lorĠată oato roatric-
Ġionată. 0 otichotă autocolantă allată po
unitatoa do cuplaro a vitozolor vă inlor-
moază in acoaată privinĠă.
Când motorul a loat pornit, modul do luncĠio-
naro automată oato intotdoauna activat.
GLupă o vorilicaro po diaplay-ul din panoul
do inatrumonto, | çi modul automat A apar
po diaplay. ln luncĠio do tipul tranamiaioi,
m çi |CO On, procum çi j çi au!o
apar, do aaomonoa, pontru acurt timp po
diaplay.
La autovohiculolo lără mod lloot, putoĠi
achimba oricând modul do luncĠionaro.
Pentru a activa moduI manuaI:
ApăaaĠi butonul aoloctor al modului do
luncĠionaro _.
Vodul do utilizaro manuală M aparo in par-
toa droaptă a diaplay-ului. ln luncĠio do tipul
tranamiaioi, ao aliçoază acurt çi aimbolul
m, odată cu k çi man
Pentru a activa moduI automat:
ApăaaĠi din nou butonul aoloctor al modului
do luncĠionaro _.
| çi modul automat A apar in partoa droaptă
a diaplay-ului. ln luncĠio do tipul tranami-
aioi, m çi |CO On, procum çi j çi
au!o apar, do aaomonoa, pontru acurt
timp po diaplay.
Pornire de pe Ioc
ln modul manual, putoĠi cupla din poziĠia
noutră in troptolo do vitoză 1 la 4 (tranamiaio
cu 1ó tropto do vitoză) aau in troptolo do
vitoză 1 la ó (tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză) pontru a porni.
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
lmpingoĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @.
Vod automat: aiatomul oloctronic do mana-
gomont aoloctoază o troaptă do vitoză
adocvată pornirii do po loc, in luncĠio do
aarcina autovohiculului.
Vod manual, tranamiaio cu 1ó tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in troapta a doua do vitoză, grup
intormodiar pontru vitozo auporioaro.2
Vod manual, tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in troapta a troia.
1ranamiaie automată 197
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
LliboraĠi podala do lrână aau lrâna do par-
caro çi apăaaĠi uçor podala do accoloraĠio.
Când porniĠi do po loc, turaĠia motorului
poato ajungo până la aproximativ
1uuu rpm.
La autovohiculolo cu o tranamiaio cu 12
tropto do vitoză, putoĠi achimba troapta do
porniro do po loc in modul manual:
lmpingoĠi din nou manota achimbătorului
do vitozo inainto @.
Siatomul oloctronic do managomont
comută in a çaaoa troaptă do vitoză. Schim-
baroa troptoi oato linalizată când o aparo
po diaplay.
aau
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Siatomul oloctronic do managomont
comută in prima troaptă do vitoză. Schim-
baroa troptoi oato linalizată când 1 aparo
po diaplay.
aau
JragoĠi culbutorul achimbătorului do vitozo
in aua _ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau impingoĠi-l in joa _ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Siatomul oloctronic do managomont
cuploază in aua aau in joa cu o troaptă.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
Mod automat
AcceIerare
PutoĠi utiliza poziĠia podaloi do accoloraĠio
pontru a inlluonĠa activ punctul do cuplaro a
troptolor do vitoză:
=
accoloraro uçoară: achimbaro dovanaată
intr-o troaptă auporioară do vitoză
=
accoloraro intonaă: achimbaro docalată
intr-o troaptă auporioară do vitoză
=
rotrogradaro lorĠată: intârzioro maximă la
achimbaroa intr-o troaptă auporioară do
vitoză çi achimbaro oxtrom do dovanaată
intr-o troaptă inlorioară do vitoză
GAutovohiculo cu tranamiaio cu 1ó tropto
do vitoză: dacă apăaaĠi podala do accolo-
raĠio cu lrâna continuă activată, aiatomul
oloctronic do managomont cuploază la o
troaptă do vitoză auporioară adocvată. ln
pantă doacondontă, ao poato cupla la maxi-
mum ½ troaptă do vitoză auporioară.
Autovohiculo cu tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: dacă apăaaĠi podala do accoloraĠio
cu lrâna continuă activată, lrâna continuă
oato dozactivată, iar autovohiculul cuploază
cu nu mai mult do o troaptă do vitoză aupo-
rioară.
CupIarea în retrogradare forĠată
0tilizaĠi rotrogradaroa lorĠată pontru a acco-
lora la maximum autovohiculul.
ApăaaĠi podala do accoloraĠio dincolo do
punctul do proaiuno, până la opritor.
Siatomul oloctronic do managomont
cuploază intr-o troaptă do vitoză inlorioară,
dacă oato nocoaar.
Autovohiculolo cu modul lloot nu achimbă
vitoza intr-o troaptă inlorioară.
LliboraĠi uçor podala do accoloraĠio odată
co aĠi atina vitoza dorită.
Siatomul oloctronic do managomont
cuploază din nou intr-o troaptă auporioară.
GPutoĠi mări porlormanĠa la porniroa do po
loc cu ajutorul luncĠioi do rotrogradaro lor-
198 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Ġată dacă doriĠi, do ox. po panto aacondonto
abrupto.
Autovohiculo cu tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: in luncĠio do tipul tranamiaioi, putoĠi
dozactiva modul manovraro
( Pagina 2uó) cu ajutorul rotrogradării
lorĠato.
beceIerare
LliboraĠi podala do accoloraĠio.
ApăaaĠi podala do lrână.
Siatomul oloctronic do managomont
cuploază automat intr-o troaptă inlorioară
in luncĠio do aituaĠia do conducoro.
aau
ActivaĠi lrâna continuă ( Pagina 18u).
Siatomul oloctronic do managomont
cuploază automat intr-o troaptă inlorioară
in luncĠio do aituaĠia do conducoro.
8chimbare cu aeIectarea manuaIă a trep-
tei de viteză
PutoĠi do aaomonoa aă aoloctaĠi o troaptă do
vitoză dilorită in modul automat. luncĠiilo
modului automat nu auloră modilicări in urma
aoloctării.
G0 cuplaro a vitozolor aau a grupului intor-
modiar in timp co autovohiculul oato in miç-
caro oato poaibilă numai la turaĠii alo moto-
rului coroapunzătoaro. Lacă nu a-a ajuna la
acoato turaĠii alo motorului, ao audo un
aunot do avortizaro. Jroapta aau grupul
intormodiar nu oato aoloctată. Siatomul
oloctronic do managomont aoloctoază doar
troptolo do vitoză poaibilo.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o inapoi @ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Siatomul oloctronic do managomont
comută intr-o troaptă do vitoză inlorioară
aau auporioară coroapunzătoaro.
aau
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o inapoi @ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Autovohiculo cu tranamiaio cu 1ó tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in aua aau in joa cu o troaptă do
vitoză.
Autovohiculo cu tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in aua aau in joa cu două tropto do
vitoză.
aau
JragoĠi in aua comutatorul intormodiar/
culbutorul achimbătorului do vitozo _
(pontru a cupla intr-o troaptă auporioară)
aau impingoĠi in joa _ (pontru a cupla intr-
o troaptă inlorioară).
Autovohiculo cu tranamiaio cu 1ó tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in aua aau in joa cu ½ troaptă do
vitoză.
Autovohiculo cu tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: aiatomul oloctronic do managomont
cuploază in aua aau in joa cu o troaptă do
vitoză.
Mod manuaI
InformaĠii generaIe
ln modul do utilizaro manuală, çolorul oato
răapunzător do aoloctaroa troptolor do vitoză.
Jroptolo do vitoză pot li aoloctato do aiatomul
oloctronic do managomont aau do cătro çolor
(aoloctaro manuală).
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă comutaĠi po
modul do utilizaro manuală când conducoĠi po
toron dilicil. Acoaata provino achimbaroa
ropotată a vitozoi (in tropto auporioaro aau
inlorioaro), oporaĠio caro nu ar li do dorit.
G0 cuplaro a vitozolor aau a grupului intor-
modiar in timp co autovohiculul oato in miç-
caro oato poaibilă numai la turaĠii alo moto-
rului coroapunzătoaro. Lacă nu a-a ajuna la
acoato turaĠii alo motorului, ao audo un
1ranamiaie automată 199
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

aunot do avortizaro. Jroapta aau grupul
intormodiar nu oato aoloctată. Siatomul
oloctronic do managomont aoloctoază doar
troptolo do vitoză poaibilo.
8chimbarea trepteIor de viteză (tranami-
aie cu 1ó trepte de viteză)
Pentru a achimba cu ½ treaptă de
viteză: tragoĠi comutatorul intormodiar in
aua _ (pontru a cupla intr-o troaptă aupo-
rioară) aau impingoĠi in joa _ (pontru a
cupla intr-o troaptă inlorioară).
Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
Pentru a cupIa o treaptă de viteză:
apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o inapoi @ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
Pentru a achimba utiIizând aeIectarea
eIectronică a trepteIor de viteză: apăaaĠi
manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o inapoi @ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Siatomul oloctronic do managomont atabi-
loçto coa mai potrivită troaptă do vitoză
(troapta Ġintă) pontru dirocĠia do cuplaro
dorită, in luncĠio do aarcina autovohiculu-
lui. Schimbaroa troptoi oato linalizată când
diaplay-ul arată troapta aoloctată.
8chimbarea trepteIor de viteză (tranami-
aie cu 12 trepte de viteză)
Pentru a achimba o treaptă de viteză:
tragoĠi culbutorul achimbătorului do vitozo
in aua _ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau impingoĠi-l in joa _ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
Pentru a achimba două trepte de
viteză: apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul
do luncĠionaro _.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o inapoi @ (pontru
a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Schimbaroa troptoi oato linalizată când dia-
play-ul arată troapta aoloctată.
Pentru a achimba utiIizând aeIectarea
eIectronică a trepteIor de viteză: apăaaĠi
manota achimbătorului do vitozo
inainto @ (pontru a cupla intr-o troaptă
auporioară) aau tragoĠi-o in apato @ (pon-
tru a cupla intr-o troaptă inlorioară).
Siatomul oloctronic do managomont atabi-
loçto coa mai potrivită troaptă do vitoză
(troapta Ġintă) pontru dirocĠia do cuplaro
dorită, in luncĠio do aarcina autovohiculu-
lui. Schimbaroa troptoi oato linalizată când
diaplay-ul arată troapta aoloctată.
0prire
lrânaĠi autovohiculul.
Lacă aituaĠia o coro, cuplaĠi intr-o troaptă
inlorioară.
Siatomul oloctronic do managomont docu-
ploază ambroiajul imodiat inainto do a ao
atingo turaĠia do ralanti.
Lacă opriĠi autovohiculul in modul manual,
troapta do vitoză aoloctată rămâno cuplată.
GLacă autovohiculul ataĠionoază timp do
óu do aocundo cu o troaptă do vitoză
cuplată çi cu motorul pornit, ao omito un
aunot do avortizaro. N aau | clipoac po dia-
play.
Lupă incă 2u do aocundo, ao omito din nou
un aunot do avortizaro, iar aiatomul oloc-
tronic do managomont comută in poziĠia
noutră.
200 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Acoaată luncĠio nu oato activă dacă priza
do putoro oato cuplată.
Pontru a rămâno la troapta do vitoză aoloc-
tată:
ApăaaĠi acurt podala do accoloraĠio aau
apăaaĠi butonul do luncĠionaro _ in docura
do 9u do aocundo do la opriro.
Jroapta do porniro do po loc rămâno
cuplată incă 9u do aocundo.
GAutovohiculo cu tranamiaio cu 1ó tropto
do vitoză: dacă autovohiculul oato incotinit
până la opriro cu o troaptă do vitoză (a cin-
coa până la a opta troaptă) in continuaro
aoloctată, acoaată troaptă do vitoză va
rămâno cuplată. Pontru a porni do po loc,
aoloctaĠi o troaptă potrivită pontru porniroa
do po loc (do la prima până la a patra
troaptă do vitoză).
Autovohiculo cu tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză: dacă autovohiculul oato incotinit
până la opriro cu o troaptă do vitoză (a çap-
toa până la a douăaprozocoa troaptă) in
continuaro aoloctată, acoaată troaptă do
vitoză va rămâno cuplată. Pontru a porni do
po loc, aoloctaĠi o troaptă potrivită pontru
porniroa do po loc (do la prima până la a
çaaoa troaptă do vitoză).
CupIarea în poziĠia neutră
CuplaĠi tranamiaia in poziĠia noutră când
opriĠi mai mult timp, do ox., la aomaloaro aau
inainto do a opri motorul.
AcĠionaĠi lrânolo çi incotiniĠi autovohiculul.
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi butonul noutru _.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când N
oato aliçat po diaplay.
CupIarea treptei de mera înapoi
AutovehicuIe cu achimbător de viteze
automat 1eIIigent
®
Jroapta do mora inapoi nu poato li proaoloc-
tată.
Cu autovohiculul ataĠionat çi tranamiaia in
poziĠia noutră:
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când R
aparo po diaplay.
Autovohiculo cu un diapozitiv do avortizaro
mora inapoi: diapozitivul do avortizaro mora
inapoi omito un aomnal.
LliboraĠi podala do lrână aau lrâna do par-
caro çi apăaaĠi uçor podala do accoloraĠio.
GCând oato cuplată troapta do mora inapoi,
tragoroa/impingoroa comutatorului intor-
modiar achimbă doar grupul intormodiar
(troaptă do mora inapoi auporioară aau inlo-
rioară).
AutovehicuIe cu Mercedea Power8hift
(tranamiaie cu 1ó trepte)
Pontru a porni do po loc, putoĠi doar aă achim-
baĠi din poziĠia noutră in prima troaptă do
mora inapoi.
Cu autovohiculul ataĠionat çi tranamiaia in
poziĠia noutră:
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Schimbaroa troptoi do vitoză oato linalizată
când R1 çi _ grup intormodiar pontru
vitozo inlorioaro apar po diaplay.
1ranamiaie automată 201
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Autovohiculo cu un diapozitiv do avortizaro
mora inapoi: diapozitivul do avortizaro mora
inapoi omito un aomnal.
Pentru a aeIecta grupuI intermediar
pentru viteze auperioare: tragoĠi in aua
comutatorul intormodiar _.
Schimbaroa troptoi do vitoză oato linalizată
când R1 çi _ grup intormodiar pontru
vitozo auporioaro apar po diaplay.
Autovohiculo cu un diapozitiv do avortizaro
mora inapoi: diapozitivul do avortizaro mora
inapoi omito un aomnal.
LliboraĠi podala do lrână aau lrâna do par-
caro çi apăaaĠi uçor podala do accoloraĠio.
Prima troaptă do mora inapoi poato li proao-
loctată până la o vitoză do 8 km/h din prima
troaptă do mora inainto:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Prima troaptă do mora inapoi oato proao-
loctată çi apoi oato aoloctată când autovo-
hiculul ao oproçto.
Prima troaptă do mora inapoi oato aoloctată
in acolaçi grup intormodiar in caro a loat
aoloctată prima troaptă do mora inainto.
Lupă cinci aocundo, proaoloctaroa ao
çtorgo.
PutoĠi achimba intr-o troaptă auporioară aau
intr-o troaptă inlorioară cu ½ troaptă auccoaiv
in timp co morgoĠi inapoi:
JragoĠi in aua comutatorul intormodiar _
aau apăaaĠi in joa _.
Schimbaroa troptoi do vitoză oato linalizată
când următoaroa troaptă do vitoză aupo-
rioară aau inlorioară aparo po diaplay.
G0 cuplaro a vitozolor aau a grupului intor-
modiar in timp co autovohiculul oato in miç-
caro oato poaibilă numai la turaĠii alo moto-
rului coroapunzătoaro. Lacă nu a-a ajuna la
acoato turaĠii alo motorului, ao audo un
aunot do avortizaro. Jroapta aau grupul
intormodiar nu oato aoloctată. Siatomul
oloctronic do managomont aoloctoază doar
troptolo do vitoză poaibilo.
GLacă opriĠi autovohiculul in modul auto-
mat cu troapta a doua do mora inapoi aoloc-
tată, aiatomul oloctronic do managomont
aoloctoază prima troaptă do mora inapoi
(grup intormodiar pontru vitozo inlorioaro).
AutovehicuIe cu Mercedea Power8hift
(tranamiaie cu 12 trepte)
Pontru a porni do po loc, oato auliciont aă
comutaĠi din poziĠia noutră in prima aau a
doua troaptă do mora inapoi.
Cu autovohiculul ataĠionat çi tranamiaia in
poziĠia noutră:
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când R1
aparo po diaplay.
Autovohiculo cu un diapozitiv do avortizaro
mora inapoi: diapozitivul do avortizaro mora
inapoi omito un aomnal.
Pentru a aeIecta a doua treaptă de mera
înapoi: tragoĠi culbutorul achimbătorului
do vitozo in aua _.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când R´
aparo po diaplay.
Autovohiculo cu un diapozitiv do avortizaro
mora inapoi: diapozitivul do avortizaro mora
inapoi omito un aomnal.
LliboraĠi podala do lrână aau lrâna do par-
caro çi apăaaĠi uçor podala do accoloraĠio.
202 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Jroptolo 1 çi 2 do mora inapoi pot li proaoloc-
tato până la o vitoză do 8 km/h din troapta 1
aau 2 do mora inainto:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
JragoĠi inapoi manota achimbătorului do
vitozo @.
Lo la prima troaptă do mora inainto, prima
troaptă do mora inapoi oato proaoloctată çi
apoi aoloctată când autovohiculul ataĠio-
noază.
Lo la a doua troaptă do mora inainto, a doua
troaptă do mora inapoi oato proaoloctată çi
apoi aoloctată când autovohiculul ataĠio-
noază.
Lupă cinci aocundo, proaoloctaroa ao
çtorgo.
PutoĠi comuta intr-o troaptă do vitoză aupo-
rioară aau inlorioară prin tropto do mora ina-
poi individualo in auccoaiuno, in timp co mor-
goĠi inapoi:
JragoĠi culbutorul achimbătorului do vitozo
in aua _ aau apăaaĠi in joa _.
Schimbaroa troptoi do vitoză oato linalizată
când următoaroa troaptă do vitoză aupo-
rioară aau inlorioară aparo po diaplay.
GCuplaroa troptolor do mora inapoi in timp
co autovohiculul oato in miçcaro oato poai-
bilă doar la turaĠii alo motorului coroa-
punzătoaro. Lacă nu a-a ajuna la acoato
turaĠii alo motorului, ao audo un aunot do
avortizaro. Jroapta do mora inapoi aoloc-
tată nu oato cuplată. Siatomul oloctronic do
managomont aoloctoază doar troptolo do
mora inapoi poaibilo.
GLacă opriĠi autovohiculul in modul auto-
mat cu troapta a troia aau a patra do mora
inapoi aoloctată, aiatomul oloctronic do
managomont aoloctoază prima troaptă do
mora inapoi.
8chimbări rapide aIe direcĠiei
Acoaată procodură poato li nocoaară, do
oxomplu, pontru a acoato un autovohicul
impotmolit.
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
: putoĠi roaliza achimbări rapido
alo dirocĠioi numai când porniĠi in troapta do
mora inapoi.
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt: putoĠi
roaliza o achimbaro rapidă a dirocĠioi in prima
troaptă do mora inainto aau prima troaptă do
mora inapoi.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul do
luncĠionaro _.
ApăaaĠi manota achimbătorului do vitozo
inainto @(prima troaptă do vitoză) aau tra-
goĠi-o inapoi @ (troaptă do mora inapoi).
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
: achimbaroa troptoi do
vitoză oato linalizată când 1 aau R aparo po
diaplay.
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt:
troapta do vitoză oato proaoloctată çi apoi
aoloctată imodiat co autovohiculul ao
oproçto. Schimbaroa troptoi oato linalizată
când 1 aau R1 aparo po diaplay.
Autovohiculo cu tranamiaio cu 1ó tropto
Vorcodoa PoworShilt: po diaplay aparo
grup intormodiar pontru vitozo inlorioaro
aau auporioaro (_ aau _ ).
RopotaĠi procoaul do achimbaro a troptoi do
vitoză până când autovohiculul oato din nou
libor.
ModuI çantier conatrucĠii
Autovohiculo do conatrucĠii cu tranamiaio cu
1ó tropto do vitoză:
ln modul çantior conatrucĠii, atratogia do
cuplaro a troptolor do vitoză ao achimbă.
Jranamiaia cuploază intr-o troaptă auporioară
la un punct ultorior çi intr-o troaptă inlorioară
mai ropodo, lăcând autovohiculul mai dina-
mic. Când cuplaĠi blocărilo diloronĠialului
1ranamiaie automată 203
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

( Pagina 219), modul do çantior oato do
aaomonoa activat.
ln modul çantior conatrucĠii, putoĠi cupla
numai la col mult o troaptă do vitoză aupo-
rioară çi trobuio aă cuplaĠi la col puĠin o
troaptă do vitoză inlorioară.
Parcarea autovehicuIuIui
AVFR1I8MFN1
lu putoĠi parca autovohiculul cu o troaptă do
vitoză cuplată.
Siatomul oloctronic do managomont cuploază
intotdoauna tranamiaia in poziĠia noutră după
co motorul oato oprit. Lacă autovohiculul nu
oato aaigurat cu lrâna do parcaro, autovohi-
culul parcat ao poato puno in miçcaro çi putoĠi
provoca un accidont. Prin urmaro, aaiguraĠi
intotdoauna autovohiculul cu ajutorul lrânoi
do parcaro.
0priĠi autovohiculul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
ApăaaĠi butonul noutru _.
Schimbaroa troptoi oato linalizată când N
oato aliçat po diaplay.
0priĠi motorul.
Programe de conducere
Mod Power/Mod power off-road/
>Mod 70 t
Note generaIe
Vodul Powor/modul powor oll-road/
>modul 7u t oloră un mod do conducoro
oriontat apro porlormanĠă cu turaĠii mai ridi-
cato alo motorului, do ox. când conducoĠi in
panto aacondonto abrupto in condiĠii do utili-
zaro aolicitanto.
RotiĠi choia in poziĠia do conducoro din
comutatorul do contact.
ActivaĠi modul automat ( Pagina 194).
Comutatorul pontru modul Powor/modul LcoRoll
(autovohiculo lără ambroiaj hidrodinamic)
Comutatorul pontru >modul 7u t/modul LcoRoll
(autovohiculo cu ambroiaj hidrodinamic)
Vodul Powor oll-road/modul LcoRoll (autovohicul
do conatrucĠii)
AutovehicuIe cu ambreia| hidrodinamic
(1K)
Când rotiĠi choia in poziĠia do conducoro in
comutatorul do contact, >modul 7u t oato
automat activ çi lampa indicatoaro @ din
comutator ao aprindo.
Când modul automat çi >modul 7u t aunt acti-
vato, aiatomul oloctronic do managomont
204 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
comută intotdoauna in prima troaptă do
vitoză, grupul intormodiar pontru vitozo inlo-
rioaro, pontru a domara, (troapta do porniro
do po loc).
ln >modul 7u t, programul do conducoro oato
optimizat pontru o maaă totală a autovohicu-
lului do poato 7u t.
Activarea în mod power/mod power off-
road/>mod 70 t
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ aau _.
Lămpilo indicatoaro @ çi _ din comutator
ao aprind. Liaplay-ul indică modul powor/
modul powor oll-road | lângă indicatorul
troptoi do vitoză.
bezactivarea în mod power/mod power
off-road/>mod 70 t
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ aau _.
Lămpilo indicatoaro @ çi _ din comutator
ao ating.
Lampa indicatoaro | din aliçaj ao atingo.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui @.
Lămpilo indicatoaro @ çi _ din comutator
ao ating.
Lampa indicatoaro | din aliçaj ao atingo.
aau
ActivaĠi modul do utilizaro manuală
M( Pagina 194).
Lampa indicatoaro din comutator ao
atingo.@
Lampa indicatoaro | din aliçaj ao atingo.
GAutovohiculo lără ambroiaj hidrodinamic
(JK): modul powor oato dozactivat după
aproximativ zoco minuto in cazul unui atil
do conducoro oconomic. Lacă aituaĠia o
coro, putoĠi roactiva imodiat modul powor.
Mod FcoRoII
Vodul LcoRoll pormito un atil do conducoro
oconomic. Lacă nu apăaaĠi podala do acco-
loraĠio când conducoĠi, aiatomul oloctronic do
managomont troco in poziĠia noutră, in lunc-
Ġio do condiĠiilo do conducoro. N aau | apar
apoi po diaplay.
Jranamiaia nu cuploază in poziĠia noutră aau
din poziĠia noutră intr-o troaptă do vitoză
adocvată dacă:
=
apăaaĠi podala do accoloraĠio.
=
apăaaĠi podala do lrână do aorviciu.
=
activaĠi priza do putoro.
=
controlul croazioroi aau controlul diatanĠoi
Jolligont
©
intorvin
=
limitatorul do vitoză oato activ çi vitoza
maximă aotată oato dopăçită.
=
marja do vitoză aotată oato dopăçită (auto-
vohiculo cu Vorcodoa PoworShilt)
( Pagina 194).
=
vitoza aotată pontru controlul croazioroi
oato dopăçită cu poato ó km/h (aotaro
implicită) aau oato dopăçită marja do vitoză
do rularo aotată do dumnoavoaatră (auto-
vohiculo cu Vorcodoa PoworShilt)
=
oato aotată o marjă do toloranĠă la vitoză
aub 4 km/h (autovohiculo cu Vorcodoa
PoworShilt).
=
dopăçiĠi o vitoză maximă programată cu
4 km/h.
=
nu mai roapoctaĠi o anumită turaĠio a moto-
rului aau un anumit intorval do vitoză.
RotiĠi choia in poziĠia do conducoro din
comutatorul do contact.
ActivaĠi modul automat ( Pagina 194).
PorniĠi motorul.
Autovohiculolo lără ambroiaj hidrodinamic
(JK): modul LcoRoll oato activat automat.
Autovohiculolo cu achimbaro automată a vito-
zolor Jolligont
©
: modul LcoRoll oato oliciont
numai in troptolo do vitoză 7 (grupul intormo-
diar pontru vitozo auporioaro) çi troapta do
vitoză 8.
1ranamiaie automată 205
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Autovohiculolo cu Vorcodoa PoworShilt:
modul LcoRoll oato oliciont numai do la vitozo
do poato 66 km/h. PutoĠi inlluonĠa intorvalul
do vitoză prin aotaroa marjoi do toloranĠă la
vitoză in modul do aupraaolicitaro
( Pagina 226).
GLacă activaĠi modul LcoRoll, in anumito
condiĠii do conducoro, pot apăroa lorĠo do
viraro aporito, do ox. po porĠiuni in pantă
doacondontă cu virajo mici. Acoatoa nu
poriclitoază aiguranĠa in utilizaro aau aigu-
ranĠa rutioră.
Autovohiculolo cu Vorcodoa PoworShilt çi
mod lloot aunt intotdoauna in modul Lco-
Roll. La acoato autovohiculo, nu putoĠi
dozactiva modul LcoRoll.
bezactivarea moduIui FcoRoII: apăaaĠi
aocĠiunoa inlorioară a comutatorului @.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
aprindo.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _ aau _.
Lămpilo indicatoaro @ çi _ din comutator
ao aprind.
aau

ActivaĠi modul do utilizaro manuală M.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
aprindo.
ln luncĠio do tipul tranamiaioi montato,
m çi moaajul |CO O'' ¹|CO o(r!)
apar acurt po aliçaj. ln plua, lângă indica-
torul troptoi do vitoză, modul LcoRoll | ao
atingo.
Activarea moduIui FcoRoII: apăaaĠi aoc-
Ġiunoa inlorioară a comutatorului @.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
atingo.
ln luncĠio do tipul do tranamiaio montată,
m çi moaajul |CO On ¹|CO (orn!)
procum çi j çi au!o apar acurt po ali-
çaj. ln plua, lângă indicatorul troptoi do
vitoză, modul LcoRoll | ao aprindo.
Mod manevrare
Note generaIe
Vodul do manovraro vă pormito aă oxocutaĠi
manovro mai prociao.
Vodul do manovraro çi modul do oliboraro a
autovohiculului impotmolit nu pot li activato
aimultan.
Autovohiculolo lără ambroiaj hidrodina-
mic (JK): conducoroa in modul do mano-
vraro duco la o uzură aporită a ambroiajului.
Prin urmaro, nu conducoĠi in modul do
manovraro mai mult docât oato abaolut
nocoaar.
Lacă rS aparo po diaplay cu un
indicator do ataro galbon çi avortizorul
aonor ao activoază, introrupoĠi cât do
curând poaibil procoaul do manovraro. ln
caz contrar, ambroiajul va li aupraaolicitat.
0priĠi autovohiculul, lăaând motorul pornit.
ActivaĠi modul do utilizaro manuală
( Pagina 194).
CuplaĠi prima troaptă aau troapta do mora
inapoi.
Când oato cuplată prima troaptă do vitoză,
aliçajul prozintă 1_ aau 1 çi, dacă oato
cuplată troapta do mora inapoi, R1_ aau
R1.
GCând modul do utilizaro automat oato
activat, aiatomul oloctronic do manago-
mont cuploază troapta do vitoză pontru
manovraro in acolaçi aona do rularo ca
troapta do vitoză cuplată.
20ó 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
AutovehicuIe cu ambreia| hidrodinamic
(1K)
ln modul do manovraro, autovohiculul por-
noçto imodiat co oliboraĠi lrâna do aorviciu.
Putoroa do porniro oato mai ridicată când
activaĠi modul do manovraro çi modul powor.
GLozactivaĠi modul powor când vă allaĠi in
modul do manovraro. Aatlol, ovitaĠi conau-
mul do aor oxcoaiv in urma acĠionării lroc-
vonto a lrânoi.
Lacă tranamiaia oato in poziĠio noutră çi doriĠi
aă achimbaĠi troapta do vitoză, trobuio aă
apăaaĠi podala do lrână.
Vodul do manovraro nu ao dozactivoază auto-
mat.
Activarea moduIui de manevrare
Autovohiculolo cu ambroiaj hidrodinamic
(JK): apăaaĠi podala do lrână.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo. ln luncĠio do tipul tranamiaioi mon-
tato, ö çi moaajul Manoeuvrn_ On
¹Manevrare ac!va!a) apar po aliçaj.
Autovohiculolo lără ambroiaj hidrodinamic
(JK): turaĠia motorului oato limitată la
maxim 1uuu rpm in modul do manovraro.
Autovohiculolo cu ambroiaj hidrodinamic
(JK): turaĠia motorului oato limitată la
maxim 12uu rpm in modul do manovraro.
GAutovohiculolo lără ambroiaj hidrodina-
mic (JK): nu ao poato ioçi din troapta do
vitoză pontru manovraro când vă allaĠi in
modul do manovraro.
Autovohiculolo cu ambroiaj hidrodinamic
(JK): putoĠi domara cu modul do manovraro
çi il putoĠi dozactiva pontru a continua
curaa.
bezactivarea moduIui de manevrare
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
aau
Autovohiculolo lără ambroiaj hidrodinamic
(JK): apăaaĠi podala do accoloraĠio dincolo
do punctul do roziatonĠă până la opritor
(rotrogradaro lorĠată).
Avortizorul aonor omito un aomnal çi lampa
indicatoaro @ din comutator ao atingo.
Mod de eIiberare a autovehicuIuIui
împotmoIit
Note generaIe
PutoĠi utiliza modul do oliboraro a autovohi-
culului impotmolit pontru a acoato autovohi-
culul dintr-o adâncitură din toron. Lacă olibo-
raĠi podala do accoloraĠio in modul do olibo-
raro a autovohiculului impotmolit, ambroiajul
oato imodiat docuplat çi autovohiculul rovino
in poziĠio. Lacă apăaaĠi podala do accoloraĠio
din nou, ambroiajul cuploază imodiat çi auto-
vohiculul pornoçto.
Vodul do manovraro çi modul do oliboraro a
autovohiculului impotmolit nu pot li activato
aimultan.
Activaroa modului do oliboraro a autovohicu-
lului impotmolit:
=
la o vitoză aub 6 km/h
=
pontru tranamiaia cu 1ó tropto do vitoză,
in troptolo do vitoză 1-4 aau in poziĠio
noutră
=
pontru tranamiaia cu 12 tropto do vitoză,
in troapta a ó-a do vitoză aau in poziĠio
noutră
1ranamiaie automată 207
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

AutovehicuIe cu ambreia| hidrodinamic
(1K)
Lacă rS aparo po diaplay cu un indi-
cator do ataro galbon çi avortizorul aonor
omito un aomnal, dozactivaĠi modul do olibo-
raro a autovohiculului impotmolit. lumai
ambroiajul uacat oato utilizat in modul do oli-
boraro a autovohiculului impotmolit.
Lacă maaa totală a combinaĠioi tractor/
romorcă oato loarto ridicată, ambroiajul
uacat poato li aupraaolicitat çi dotoriorat.
Activarea moduIui de eIiberare a autove-
hicuIuIui împotmoIit
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui @.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
aprindo. ln luncĠio do tipul tranamiaioi mon-
tato, l çi moaajul Roc|n_ On ¹Moc
ce e`|erare ac!va!) apar acurt po
diaplay.
bezactivarea moduIui de eIiberare a auto-
vehicuIuIui împotmoIit
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui @.
Lampa indicatoaro _ din comutator ao
atingo.
208 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
ProbIeme Ia tranamiaie
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
lu ao diatribuio puto-
roa la punĠilo motrico.
Cutia do tranalor ao allă in poziĠio noutră.
ComutaĠi cutia do tranalor in poziĠia do drum aau oll-
road( Pagina 221).
Procedură de programare
InformaĠii generaIe
Procodura do programaro oato nocoaară la
momoraroa unor dato apocilico autovohicu-
lului in aiatomul oloctronic do control al trana-
miaioi automato (CS).
_ Autovohicul cu volanul po partoa atângă
_ Autovohicul cu volanul po partoa droaptă
_ 8uton noutru
@ 8uton do luncĠionaro
Proaiunoa din rozorvor trobuio aă lio auli-
ciontă. Lacă proaiunoa rozorvorului oato inau-
liciontă, aimbolul Q va apăroa po diaplay
( Pagina 17u).
ln timpul procodurii do programaro, ororilo do
programaro aau utilizaro aunt indicato dropt
coduri do oroaro po diaplay( Pagina 212).
Acoato coduri do oroaro nu aunt momorato.
ln acoat caz, conaomnaĠi codurilo do oroaro
pontru poraonalul do aorvico.
Lacă procodura do programaro oato anulată,
un moaaj privind ovonimontul oato indicat po
diaplay.
RotiĠi choia inapoi, complot, in comutatorul
do contact çi açtoptaĠi col puĠin cinci
aocundo.
RopotaĠi procodura do programaro.
Procodura lungă do programaro oato noco-
aară dacă:
=
unitatoa do comandă CS a loat inlocuită.
=
motorul a loat inlocuit.
=
diaplay-ul aliçoază codul do oroaro a
´ 1011.
Lupă co aparo acoat moaaj, rotiĠi choia ina-
poi până la capăt in comutatorul do con-
tact, açtoptaĠi aproximativ cinci aocundo çi
apoi rotiĠi-o iar in poziĠia do conducoro.
=
diaplay-ul aliçoază codul do oroaro a
´ 809´.
1ranamiaie automată 209
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Ffectuarea unei proceduri acurte de
programare
AutovehicuIe cu achimbător de viteze 1eI-
Iigent
®
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
ApăaaĠi podala do ambroiaj complot çi
monĠinoĠi-o in poziĠio.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul nou-
tru _.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro. SăgoĠilo grupului
intormodiar clipoac altornativ po diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj in troi
aocundo.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
ApăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj timp do troi aocundo.
Procodura do programaro oato linalizată
dacă N aparo po diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj çi butonul nou-
tru _.
AutovehicuIe cu achimbător de viteze
automat 1eIIigent
®
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul nou-
tru _.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro. SăgoĠilo grupului
intormodiar clipoac altornativ po diaplay.
Procodura do programaro oato linalizată
dacă N (maro) aparo po diaplay.
LliboraĠi butonul noutru _.
AutovehicuIe cu Mercedea Power8hift
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul nou-
tru _.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
0n aunot do avortizaro ao audo in diluzoaro,
iar aăgoĠilo grupului intormodiar clipoac
altornativ po diaplay (numai tranamiaii cu
1ó tropto do vitozo).

PorniĠi motorul dacă N (mic) aparo po dia-
play.
0n aunot do avortizaro ao audo in diluzoaro.
Procodura do programaro oato linalizată
dacă N (maro) aparo po diaplay.
LliboraĠi butonul noutru _.
Ffectuarea unei proceduri Iungi de pro-
gramare
AutovehicuIe cu achimbător de viteze 1eI-
Iigent
®
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
ApăaaĠi podala do ambroiaj complot çi
monĠinoĠi-o in poziĠio.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat aimultan buto-
nul noutru _ çi butonul do luncĠio-
naro @.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro. SăgoĠilo grupului
intormodiar clipoac altornativ po diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj in troi
aocundo.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
ApăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj timp do troi aocundo.
210 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Lacă po diaplay aparo N, porniĠi motorul.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
LliboraĠi podala do ambroiaj in troi
aocundo.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
ApăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj timp do troi aocundo.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
LliboraĠi podala do ambroiaj in troi
aocundo.
voĠi auzi in diluzoaro un aunot do avortizaro
çi un zgomot do cuplaro.
ApăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj timp do troi aocundo.
Procodura do programaro oato linalizată
dacă N (maro) aparo po diaplay.
LliboraĠi podala do ambroiaj, butonul nou-
tru _ çi butonul do luncĠionaro @.
AutovehicuIe cu achimbător de viteze
automat 1eIIigent
®
aau Mercedea
Power8hift:
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat aimultan buto-
nul noutru _ çi butonul do luncĠio-
naro @.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
0n aunot do avortizaro ao audo in diluzoaro,
iar aăgoĠilo grupului intormodiar clipoac
altornativ po diaplay (numai tranamiaii cu
1ó tropto do vitozo).

PorniĠi motorul dacă N (mic) aparo po dia-
play.
0n aunot do avortizaro ao audo in diluzoaro.
Procodura do programaro oato linalizată
dacă N (maro) aparo po diaplay.
LliboraĠi butonul noutru _ çi butonul do
luncĠionaro @.
Lacă oroaroa roaparo po diaplay odată co
procodura lungă do programaro oato
inchoiată:
ActivaĠi modul do aiguranĠă pontru contro-
lul tranamiaioi din calculatorul do bord
( Pagina 212).
LuaĠi măauri ca aiatomul do cuplaro a trana-
miaioi aă lio vorilicat la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop.
1ranamiaie automată 211
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Froare programare
ln timpul procodurii do programaro, ororilo do programaro aau utilizaro aunt indicato dropt
coduri do oroaro po diaplay. Acoato coduri do oroaro nu aunt momorato.
Cod de eroare Cauze poaibiIe çi aoIuĠii
´S 0o până la ´S 18,
´S ´7, ´S ´9, ´S ´´
Lrori do programaro

RopotaĠi procodura do programaro
2
´S 19 Autovohiculul oato in miçcaro.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
´S ´0 Liaplay-ul aliçoază | ·· (aubtonaiuno).
RoincărcaĠi aau inlocuiĠi batoria.
´S ´1 Podala do ambroiaj a loat oliborată proa dovromo aau proa târziu
in timpul programării.
AcĠionaĠi podala do ambroiaj la momontul oportun (urmăriĠi
aunotul aonor).
´S ´´ 8utonul noutru a loat oliborat promatur in timpul programării.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul noutru.
´S ´´ Lrori do programaro
LloctuaĠi o procodură lungă do programaro.
´S ´4 lrâna do parcaro nu a loat acĠionată in timpul programării.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
´S ´b Schimbătorul do vitozo do urgonĠă a loat acĠionat in timpul pro-
gramării.
lu acĠionaĠi achimbătorul do vitozo do urgonĠă.
´S ´o Votorul oato pornit.
Procedură acurtă de programare: opriĠi motorul.
Procedură Iungă de programare: nu porniĠi motorul docât
după co po diaplay aparo N.
´S ´8 Votorul nu a loat pornit.

Lacă po diaplay aparo N, porniĠi motorul.
2
Lacă codul do oroaro roaparo după procodura do programaro, trobuio aă aolicitaĠi romodioroa dolocĠiunii la
un atolior do apocialitato autorizat. Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz in acoat acop.
212 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Cod de eroare Cauze poaibiIe çi aoIuĠii
´S ´0 Podala do accoloraĠio a loat apăaată in timpul programării.
lu apăaaĠi podala do accoloraĠio in timpul programării.
´S ´1 Podala do ambroiaj nu a loat apăaată complot in timpul pro-
gramării.
RopotaĠi procodura do programaro.
ModuI de aiguranĠă pentru controIuI
tranamiaiei (CC) (mod de urgenĠă)
Note generaIe
Lacă achimbătorul do vitozo oato dotoriorat,
putoĠi continua aă conducoĠi in modul do aigu-
ranĠă pontru controlul tranamiaioi (modul do
urgonĠă).
vă aunt puao la diapoziĠio următoarolo
motodo do achimbaro a troptolor do vitoză in
modul do aiguranĠă pontru controlul tranami-
aioi:
=
o troaptă do vitoză auporioară aau inlo-
rioară
=
troapta do mora inapoi
=
poziĠia noutră
=
modul do tractaro
Schimbaroa troptoi do vitoză nu oato poaibilă
in timpul conducorii când ao utilizoază modul
do aiguranĠă pontru controlul tranamiaioi.
Vai intâi activaĠi luncĠia Mocu` ce s_uњ
ranĆa (en!ru con!ro`u` !ransmse
din calculatorul do bord inainto do a achimba
troapta do vitoză cu butoanolo din volanul
multiluncĠional.
GAutovohiculo cu achimbător do vitozo
automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworS-
hilt: oato poaibil ca autovohiculul aă roac-
Ġionozo mai lont ca do obicoi când domaraĠi
aau vă opriĠi.
Activarea moduIui de aiguranĠă pentru
controIuI tranamiaiei
0priĠi autovohiculul, Ġinând cont do condi-
Ġiilo do drum çi do tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
PorniĠi motorul.
ApăaaĠi butoanolo do po volanul multiluncĠio-
nal:
__
Se!!n_s ¹Se!ar)
__
Con'_ura!on ¹Con'њ
_uraĆe)
__
|na|`e !ransmsson
con!ro` |ac|u( moce
¹Ac!vaĆ mocu` ce
s_uranĆa (en!ru conњ
!ro`u` !ransmse)
__
On ¹Ac!va!)
Vodul do aiguranĠă pontru controlul tranami-
aioi oato activat când choia oato in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact. Lacă
choia oato roaduaă la opritorul din comutato-
rul do contact, modul do aiguranĠă pontru
controlul tranamiaioi oato dozactivat din nou.
ln modul do aiguranĠă pontru controlul trana-
miaioi, oato poaibil aă nu apară troapta aoloc-
tată po aliçaj dacă tranamiaia oato roco.
RopotaĠi procoaul do aoloctaro a troptolor do
vitoză.
Lacă diaplay-ul nu indică troapta do vitoză
aoloctată după câtova incorcări, opriĠi moto-
1ranamiaie automată 213
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

rul. RoporniĠi motorul çi roactivaĠi modul do
aiguranĠă pontru controlul tranamiaioi.
CupIarea unei trepte de viteză/achim-
barea în poziĠia neutră
ActivaĠi modul do aiguranĠă pontru contro-
lul tranamiaioi.

Schimbător do vitozo automat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: activaĠi modul
manual ( Pagina 194).
ApăaaĠi butoanolo do po volanul multiluncĠio-
nal:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa moniul Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Moc ce s_uranĆa (enњ
!ru con!ro`u` !ransmse).
Liaplay-ul indică be'ore _ear se`ecњ
!on ¹1nan!e ce se`ec!area !re(њ
!e)A((`, (ar|n_ |ra|e ¹AcĆoњ
naĆ 'rana ce (arcare). Vodul do aigu-
ranĠă pontru controlul tranamiaioi oato
acum activ.
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa aubmoniul.
Liaplay-ul indică |`ease se`ec! _ear
¹Se`ec!aĆ !rea(!a), |ow _ear
¹Trea(!a n'eroara)/|_| _ear
¹Trea(!a su(eroara)/N/R/Town_
¹Trac!are).
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
aolocta troapta dorită.
=
´ear |_| ¹Trea(!a su(eroara)
pontru a çaptoa troaptă do vitoză (trana-
miaio cu 12 tropto do vitoză) aau a cincoa
troaptă do vitoză (tranamiaio cu ó aau 1ó
tropto do vitoză)
=
´ear `ow ¹Trea(!a n'eroara)
pontru prima troaptă do vitoză (tranami-
aio cu 12 tropto do vitoză) aau a doua
troaptă do vitoză (tranamiaio cu ó aau 1ó
tropto do vitoză)
=
R pontru troapta do mora inapoi
=
N pontru poziĠia noutră
Schimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi
Vorcodoa PoworShilt:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru con-
lirmaro.
Jranamiaia cuploază troapta do vitoză
aoloctată.
Liaplay-ul indică be'ore _ear se`ecњ
!on ¹1nan!e ce se`ec!area !re(њ
!e)A((`, (ar|n_ |ra|e ¹AcĆoњ
naĆ 'rana ce (arcare). lndicatorul
troptoi do vitoză prozintă troapta do vitoză
aoloctată.
Schimbător do vitozo Jolligont
©
:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru con-
lirmaro.
Liaplay-ul indică |`ease en_a_e c`u!c|
¹Cu(`aĆ am|rea_u`), C`u!c| en_aњ
_ec ¹AĆ cu(`a! am|rea_u`)`Yes
¹Da)/No ¹Nu).
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
ApăaaĠi butonul _ pontru conlirmaro.
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
conlirma incă o dată.
Jranamiaia cuploază troapta do vitoză
aoloctată.
Liaplay-ul indică be'ore _ear se`ecњ
!on ¹1nan!e ce se`ec!area !re(њ
!e)A((`, (ar|n_ |ra|e ¹AcĆoњ
naĆ 'rana ce (arcare). lndicatorul
troptoi do vitoză prozintă troapta do vitoză
aoloctată.
LliboraĠi podala do ambroiaj.
Lacă diaplay-ul prozintă moaajul Drњ
vn_ n emer_enc, runnn_ moce
¹Concucere +n moc 'uncĆonare ce
ur_enĆa) - Manua` _ear se`ec!on
on`, (oss|`e 'or N ¹Se`ec!are
manua`a a !re(!e ce v!eza (osњ
|`a coar (en!ru N), opriĠi autovohicu-
lul. Lacă autovohiculul oato in miçcaro çi in
troapta do vitoză, ao poato achimba doar la
N .
214 1ranamiaie automată
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
0prire

Schimbaroa vitozolor Jolligont
©
: apăaaĠi
podala do ambroiaj.
0priĠi autovohiculul, Ġinând cont do condi-
Ġiilo do drum çi do tralic.
Liaplay-ul indică Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Moc ce s_uranĆa (enњ
!ru con!ro`u` !ransmse), be'ore
_ear se`ec!on ¹1nan!e ce se`ecњ
!area !re(!e)A((`, (ar|n_ |ra|e
¹AcĆonaĆ 'rana ce (arcare). lndica-
torul troptoi do vitoză prozintă troapta do
vitoză aoloctată.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
Activarea moduIui de tractare
lnlormaĠiilo privind tractaroa ao rogăaoac in
aocĠiunoa ,Vanovraroa, porniroa prin trac-
taro çi tractaroa" ( Pagina 229).
ActivaĠi modul do aiguranĠă pontru contro-
lul tranamiaioi.

Schimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi
Vorcodoa PoworShilt: activaĠi modul
manual ( Pagina 194).
ApăaaĠi butoanolo do po volanul multiluncĠio-
nal:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa moniul Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Moc ce s_uranĆa (enњ
!ru con!ro`u` !ransmse).
Liaplay-ul indică be'ore _ear se`ecњ
!on ¹1nan!e ce se`ec!area !re(њ
!e)A((`, (ar|n_ |ra|e ¹AcĆoњ
naĆ 'rana ce (arcare). Vodul do aigu-
ranĠă pontru controlul tranamiaioi oato
acum activ.
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa aubmoniul.
Liaplay-ul indică |`ease se`ec! _ear
¹Se`ec!aĆ !rea(!a), |ow _ear
¹Trea(!a n'eroara)/|_| _ear
¹Trea(!a su(eroara)/N/R/Town_
¹Trac!are).
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
aolocta Town_ ¹Trac!are).
Schimbător do vitozo automat Jolligont
©
çi
Vorcodoa PoworShilt:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru con-
lirmaro.
Liaplay-ul indică Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Mocu` ce s_uranĆa
(en!ru con!ro`u` !ransmse),
Town_ ¹Trac!are).
Schimbător do vitozo Jolligont
©
:
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru con-
lirmaro.
Liaplay-ul indică |`ease en_a_e c`u!c|
¹Cu(`aĆ am|rea_u`), C`u!c| en_aњ
_ec ¹AĆ cu(`a! am|rea_u`)`Yes
¹Da)/No ¹Nu).
ApăaaĠi podala do ambroiaj.
ApăaaĠi butonul _ pontru conlirmaro.
ApăaaĠi butonul _ aau _ pontru a
conlirma incă o dată.
Liaplay-ul indică Transmsson con!ro`
|ac|u( moce ¹Mocu` ce s_uranĆa
(en!ru con!ro`u` !ransmse),
Town_ ¹Trac!are).
LliboraĠi podala do ambroiaj.
Mod de conducere
Ambreia| hidrauIic
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil ca lorĠa do lrânaro a lrânoi do
parcaro din autotractor aă nu lio auliciontă
pontru a impiodica punoroa in miçcaro a auto-
vohiculului in pantă aau in rampă. 0tilizaĠi
poziĠia do toataro a vanoi lrânoi do parcaro
pontru a toata dacă lorĠa do lrânaro a actua-
torului cu arc din autotractor oato auliciontă
pontru a roĠino autovohiculul çi romorca. Lacă
aituaĠia o coro, aaiguraĠi autovohiculul cu calo
Mod de conducere 215
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

do roată. AcĠionaĠi çi lrânolo do parcaro alo
romorcii/aomiromorcii.
Când autovohiculul ataĠionoază çi motorul
oato la turaĠia do ralanti, ambroiajul hidrodi-
namic oato in açtoptaro. Când apăaaĠi podala
do accoloraĠio, lampa indicatoaro [ ao
aprindo. Lampa indicatoaro [ din panoul
do inatrumonto rămâno aprinaă in timpul
acĠionării ambroiajului hidrodinamic. ln lunc-
Ġio do roziatonĠa la conducoro, ambroiajul
uacat ao inchido aau ao doachido.
Jomporatura uloiului croçto când conducoĠi
in modul do ambroiaj hidrodinamic.
Lacă tomporatura uloiului oato proa ridicată,
aliçajul do ataro ao aprindo in roçu çi avorti-
zorul aonor omito un aomnal. Liaplay-ul indică
r. CuplaĠi intr-o troaptă inlorioară pontru
a roduco tomporatura uloiului.
Lacă moaajul do po aliçaj nu ao atingo çi avor-
tizorul aonor nu ao oproçto:
lrânaĠi autovohiculul çi opriĠi-l, acordând
atonĠio condiĠiilor rutioro çi color din tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
AducoĠi achimbătorul in poziĠia noutră.
LăaaĠi motorul aă rulozo aproximativ un
minut la aproximativ 12uu rpm.
Lacă moaajul do po diaplay nu ao atingo çi
avortizorul aonor nu ao oproçto, aolicitaĠi vori-
licaroa ambroiajului hidrodinamic la un atolior
do apocialitato autorizat.
W8K (ambreia| aI convertizoruIui de
cupIu)
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil ca lorĠa do lrânaro a lrânoi do
parcaro din autotractor aă nu lio auliciontă
pontru a impiodica punoroa in miçcaro a auto-
vohiculului in pantă aau in rampă. 0tilizaĠi
poziĠia do toataro a vanoi lrânoi do parcaro
pontru a toata dacă lorĠa do lrânaro a actua-
torului cu arc din autotractor oato auliciontă
pontru a roĠino autovohiculul çi romorca. Lacă
aituaĠia o coro, aaiguraĠi autovohiculul cu calo
do roată. AcĠionaĠi çi lrânolo do parcaro alo
romorcii/aomiromorcii.
Când autovohiculul ataĠionoază çi motorul
oato la turaĠia do ralanti, ambroiajul convor-
tizorului do cuplu oato doachia. ln modul do
conducoro, ambroiajul convortizorului do
cuplu ao inchido la o anumită turaĠio a moto-
rului.
Lacă turaĠia motorului acado la aproximativ
96u rpm in modul do conducoro, ambroiajul
convortizorului do cuplu ao doachido. Lacă
podala do accoloraĠio oato apăaată dincolo do
punctul do roziatonĠă (rotrogradaroa lorĠată),
ambroiajul convortizorului do cuplu ao doa-
chido do la aproximativ 11uu la 116u rpm.
0tilizaĠi rotrogradaroa lorĠată doar dacă
intonĠionaĠi aă accoloraĠi autovohiculul. ln caz
contrar, achimbaĠi la o troaptă inlorioară.
Când ambroiajul convortizorului do cuplu oato
doachia, lampa indicatoaro [ din panoul
do inatrumonto ao aprindo.
Când ambroiajul convortizorului do cuplu oato
inchia, lampa indicatoaro [ din panoul do
inatrumonto ao atingo.
Jomporatura uloiului croçto in timpul lunc-
Ġionării convortizorului do cuplu.
lndicator tomporatură uloi
lndicatorul do tomporatură a uloiului ao allă
lângă panoul do comutatoaro din panoul do
inatrumonto din droapta.
Lacă tomporatura uloiului oato proa ridicată,
aliçajul do ataro ao aprindo in roçu çi avorti-
zorul aonor omito un aomnal. Liaplay-ul indică
r. SchimbaĠi intr-o troaptă inlorioară do
21ó Mod de conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
vitoză pontru a roduco tomporatura uloiului çi
pontru a continua aă conducoĠi cu ambroiajul
convortizorului do cuplu inchia.
Lacă moaajul do po diaplay nu ao atingo çi
avortizorul aonor nu ao oproçto:
lrânaĠi autovohiculul çi opriĠi, acordând
atonĠio condiĠiilor do tralic (turaĠia motoru-
lui poato 96u rpm).
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
AducoĠi achimbătorul in poziĠia noutră.
LăaaĠi motorul aă rulozo aproximativ un
minut la aproximativ 12uu rpm.
Lacă moaajul do po diaplay nu ao atingo çi
avortizorul aonor nu ao oproçto, aolicitaĠi vori-
licaroa ambroiajului convortizorului do cuplu
la un atolior do apocialitato autorizat.
Autovohiculul poato li oprit având orico
troaptă do vitoză cuplată. Pontru a achimba
tranamiaia in poziĠia noutră, apăaaĠi podala
do ambroiaj.
CuplaĠi lrâna do parcaro când aĠi parcat
autovohiculul. ln panto doacondonto,
cuplaĠi çi prima troaptă do vitoză, in panto
aacondonto, cuplaĠi troapta do mora inapoi.
0n autovohicul parcat trobuio aă lio aaigu-
rat contra punorii in miçcaro cu col puĠin o
cală do roată.
Logoa vă impuno aă avoĠi o cală do roată la
dumnoavoaatră.
A8R (controIuI derapării Ia acceIerare)
Conducerea cu A8R
ASR provino patinaroa roĠilor motrico la puno-
roa in miçcaro aau la accoloraroa autovohicu-
lului, indiloront do condiĠiilo do drum.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo çi ao atingo după
aproximativ două aocundo.
Lacă lampa indicatoaro _ nu ao atingo,
atunci ASR oato doloct.
SolicitaĠi romodioroa cauzoi dolocĠiunii la un
atolior do apocialitato autorizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. ln apocial, toato intorvonĠiilo aaupra aia-
tomolor do aiguranĠă aau corolato cu aigu-
ranĠa ao vor oloctua la un atolior do apociali-
tato autorizat.
Lacă roĠilo motrico patinoază po una aau
ambolo părĠi alo autovohiculului, ASR oato
activat automat. Lampa indicatoaro _ din
panoul do inatrumonto ao aprindo.
Lacă roĠilo motrico patinoază po o parto, ASR
lo lrânoază automat.
Lacă roĠilo motrico patinoază po ambolo
părĠi, ASR automat roduco putoroa motorului.
Lacă ASR intorvino, nu oato poaibil aă activaĠi
controlul croazioroi.
Lacă controlul croazioroi oato doja activat, va
rămâno activ. Lacă ASR intorvino, nu voĠi
putoa accolora aau docolora cu ajutorul con-
trolului croazioroi.
Lacă apar problomo do tracĠiuno când con-
ducoĠi cu lanĠuri do zăpadă aau când con-
ducoĠi po aupraloĠo alânato, do ox. piotriç,
dozactivaĠi ASR.
Autovohiculolo cu 2 punĠi apato motrico:
Lacă aupralaĠa drumului oato alunocoaaă,
cuplaĠi blocaroa diloronĠialului cu acĠionaro
diroctă ( Pagina 219).
Conducerea fără A8R
AVFR1I8MFN1
ln cazul in caro conducoĠi lără ASR (controlul
dorapării la accoloraro), oato poaibilă patina-
roa roĠilor motrico la punoroa in miçcaro a
autovohiculului çi la accoloraro..
vohiculul poato incopo aă dorapozo. Lato
poaibil aă piordoĠi controlul vohiculului çi aă
provocaĠi un accidont, rănindu-vă po dumnoa-
voaatră aau alto poraoano.
ConducoĠi lără ASR numai po porioado acurto,
procum atunci când conducoĠi po o aupralaĠă
alânată aau când utilizaĠi lanĠuri do zăpadă.
Mod de conducere 217
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Siatomul ASR nu diminuoază roaponaabilita-
toa çolorului do a adopta un atil do conducoro
adocvat condiĠiilor motoo, do drum çi do tra-
lic. Siatomul ASR nu ao poato auatrago logilor
lizicii.
Pentru a dezactiva A8R: apăaaĠi aocĠiu-
noa auporioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto clipoçto.
Pentru a activa A8R: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _ din nou.
aau
0priĠi çi roporniĠi motorul.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao atingo.
8R (controI aI atabiIităĠii 1eIIigent
®
)
Conducere cu 8R
AVFR1I8MFN1
Lacă intraĠi intr-un viraj cu o vitoză proa maro,
aĠi putoa aă piordoĠi controlul autovohiculului
çi aă provocaĠi un accidont, cu vătămaroa
dumnoavoaatră çi a altor poraoano. Prin
urmaro, lrânaĠi din timp când vă apropiaĠi do
curbo pontru a pormito trocoroa in aiguranĠă.
SR nu poato, do oxomplu, aă troacă poato
logilo lizico çi aă vă protojozo do conaocinĠolo
laptului do a intra in curbo cu o vitoză oxcoaivă
la volanul autovohiculului cu aomiromorcă. SR
nu vă acutoçto do roaponaabilitatoa do a con-
duco adaptându-vă la incărcătura autovohi-
culului çi la condiĠiilo do drum çi do tralic.
SR atabilizoază combinaĠia autotractor/
aomiromorcă in aituaĠii do conducoro critico,
do ox. viraro bruacă aau curbă rapidă.
SR atabilizoază combinaĠia autotractor/
aomiromorcă utilizând următoarolo intorvon-
Ġii do comandă automato:
=
roducoroa putorii motorului
=
lrânaro dirocĠionată a roĠilor individualo la
autotractor
=
lrânaro dirocĠionată a aomiromorcii
=
lrânaroa introgii combinaĠii autotractor/
aomiromorcă
lndiloront do incărcătura autovohiculului aau
do condiĠiilo caroaabilului, SR roduco proba-
bilitatoa ca autotractorul/aomiromorca:
=
aă dorapozo
=
aă ao dozochilibrozo
=
aă ao răatoarno
SR luncĠionoază la vitozo do poato 1u km/h.
Când SR intorvino, lampa indicatoaro _ ao
aprindo in panoul do inatrumonto.
Lacă cuplaĠi troapta do mora inapoi, SR nu
oato luncĠional.
SR acĠionoază indiloront do ataroa do lunc-
Ġionaro a lrânoi do aorviciu aau a lrânoi con-
tinuo.
Lacă apar problomo do tracĠiuno când con-
ducoĠi cu lanĠuri do zăpadă aau când con-
ducoĠi po aupraloĠo alânato, do ox. piotriç,
dozactivaĠi SR.
218 Mod de conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
bezactivarea çi activarea 8R-uIui
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao aprindo çi ao atingo după
aproximativ două aocundo.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto clipoçto. SR çi ASR aunt dozac-
tivato.
Pentru activare: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului _ din nou.
Lampa indicatoaro _ din panoul do
inatrumonto ao atingo. SR çi ASR aunt acti-
vato din nou.
8Iocări diferenĠiaI
Note importante privind aiguranĠa
CuplaĠi blocaroa diloronĠialului pontru a
imbunătăĠi tracĠiunoa, do ox. po aupraloĠo
caroaabilo alunocoaao aau oll-road.
AVFR1I8MFN1
Când conducoĠi oll-road aau când conducoĠi
cu blocaroa diloronĠialului cuplată in modul
automat, achimbărilo automato alo vitozolor
pot duco la introrupori nodorito alo lorĠoi do
tracĠiuno. lluxul putorii ar li introrupt, iar auto-
vohiculul a-ar putoa puno in miçcaro inapoi,
do ox. in panto aacondonto abrupto, putând
provoca un accidont.
Când conducoĠi oll-road aau pontru curao cu
blocaroa diloronĠialului cuplată, nu conducoĠi
niciodată in modul do utilizaro automată.
La aatlol do curao, aoloctaĠi intotdoauna
modul do utilizaro manuală pontru a putoa
docido aingur când trobuio aă aoloctaĠi trop-
tolo do vitoză in luncĠio do aituaĠia do condu-
coro.
AVFR1I8MFN1
Când blocaroa diloronĠialului oato cuplată,
manovrabilitatoa vohiculului aro do aulorit. lu
mai putoĠi manovra vohiculul in virajo in mod
controlat. PutoĠi provoca un accidont,
rănindu-vă po dumnoavoaatră çi alto por-
aoano.
Lin acoat motiv, nu trobuio aă conducoĠi po
aupraloĠo cu adoronĠă ridicată având blocaroa
diloronĠialului cuplată.
RoapoctaĠi următoarolo indicaĠii. ln caz
contrar, oato poaibil aă avariaĠi blocărilo
diloronĠialului.
=
lu cuplaĠi blocărilo diloronĠialului dacă
roĠilo motrico ao invârt.
=
CuplaĠi blocărilo diloronĠialului doar
când autovohiculul ataĠionoază aau când
rulaĠi la vitoză oxtrom do lontă.
=
LomaraĠi lont după co aĠi cuplat blocărilo
diloronĠialului. Lato poaibil ca dinĠii
blocării diloronĠialului aă nu ao li angro-
nat complot.
=
lu conducoĠi po aupraloĠo cu adoronĠă
inaltă având blocărilo diloronĠialului
cuplato.
CupIarea çi decupIarea bIocării diferen-
ĠiaIuIui
InformaĠii generaIe
8locărilo individualo alo diloronĠialului pot li
cuplato in aocvonĠă.
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jolli-
gont
©
aau achimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
: când cuplaĠi blocaroa diloronĠialului,
modul çantior conatrucĠii oato activat.
Mod de conducere 219
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt:
dacă cuplaĠi in modul manual putoĠi provoni
achimbaroa nodorită a troptolor do vitoză çi
introruporilo putorii do tracĠiuno.
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
: apăaaĠi butonul aoloctor al
modului do luncĠionaro do po unitatoa do
cuplaro a vitozolor çi aoloctaĠi modul
manual.
Vodul manual M aparo in partoa droaptă a
diaplay-ului. Acoata aliçoază çi aimbolul
m odată cu k çi man
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt:
apăaaĠi butonul aoloctor al modului do
luncĠionaro do po unitatoa do cuplaro a
vitozolor çi aoloctaĠi modul manual.
Vodul manual M aparo in partoa droaptă a
diaplay-ului. ln luncĠio do tipul tranamiaioi,
ao aliçoază acurt çi m odată cu k çi
man.
Lxomplu: comutatorul do blocaro a diloronĠialului
_ Liaplay pontru blocaroa intro punĠi po
puntoa laĠă
@ Liaplay pontru blocaroa intro punĠi/acĠio-
naro diroctă prin cutia do tranalor
@ Liaplay pontru blocaroa in diagonală po
puntoa apato
Liaplay-ul aliçoază ataroa do activaro a
blocărilor diloronĠialului:
U8locaro diloronĠial docuplată
T8locaro diloronĠial cuplată
CupIare
RotiĠi comutatorul do blocaro a diloronĠia-
lului in poziĠia _.
8locaroa intro punĠi/acĠionaroa diroctă
oato cuplată.
RotiĠi comutatorul do blocaro a diloronĠia-
lului in poziĠia _.
8locaroa intro punĠi po puntoa apato oato
do aaomonoa cuplată.
RotiĠi comutatorul do blocaro a diloronĠia-
lului in poziĠia _.
8locaroa intro punĠi po puntoa laĠă oato do
aaomonoa cuplată.
Liaplay-ul aliçoază atărilo do activaro alo
blocărilor diloronĠialului odată co procoaul do
cuplaro a luat alârçit, iar indicatorul do ataro
ao aprindo in galbon.
becupIare
RotiĠi comutatorul do blocaro a diloronĠia-
lului in poziĠia _.
8locărilo diloronĠialului aunt docuplato.
Aliçărilo blocării diloronĠialului do po dia-
play diapar.
220 Mod de conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Lacă indicatorul nu ao atingo când blocaroa
intro punĠi oato docuplată:
LloctuaĠi mici modilicări do dirocĠio cu
autovohiculul.
Lacă indicatorul nu ao atingo când blocaroa
intorpunĠi oato docuplată:
0priĠi autovohiculul çi conducoĠi-l inapoi po
o diatanĠă acurtă.
Cutie de tranafer
InformaĠii generaIe
Când conducoĠi, aotaĠi intotdoauna cutia do
tranalor po poziĠia on-road _ aau poziĠia oll-
road _.
ln poziĠia noutră _, nu ao tranamito putoro
do la cutia do tranalor la punĠilo motrico.
GPoziĠia noutră _ a cutioi do tranalor oato
nocoaară doar la achimbaroa troptolor do
vitoză din poziĠia do comutaro _ in poziĠia
do comutaro _.
PoziĠia oll-road _ din cutia do tranalor oato
pontru conducoroa po toron accidontat çi in
panto abrupto.
Lupă opriro, açtoptaĠi 2 aocundo inainto do a
comuta cutia do tranalor.
Comutarea cutiei de tranafer
0priĠi autovohiculul.
ApăaaĠi podala do lrână aau acĠionaĠi lrâna
do parcaro.
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt:
apăaaĠi butonul aoloctor al modului do
luncĠionaro do po unitatoa do cuplaro a
vitozolor çi aoloctaĠi modul manual.
Vodul manual M aparo in partoa droaptă a
diaplay-ului. ln luncĠio do tipul tranamiaioi,
ao aliçoază acurt çi aimbolul m, odată cu
k çi man
AducoĠi achimbătorul in poziĠia noutră.
RotiĠi comutatorul cutioi do tranalor in pozi-
Ġia on-road _ aau poziĠia oll-road _.
AaiatenĠă pornire Ia rece
AaiatonĠa la porniro la roco uçuroază porniroa
motorului la tomporaturi oxtorioaro acăzuto
(aub -16 °), acoaata oato doja activată la
tomporaturi oxtorioaro aub -4 °.
Notă privind protecĠia mediuIui
La tomporaturi oxtorioaro aub aproximativ
-4 °, aaiatonĠa la porniro la roco roduco la
minimum omiaiilo (după co motorul oato por-
nit). ln plua, acoaata roduco aarcina la caro
aunt aupuao domarorul çi batoriilo çi pormito
motorului aă lio pornit mai rapid. Lin acoat
motiv, porniĠi motorul numai după co lampa
indicatoaro ( a-a atina in panoul do inatru-
monto.
Pentru a activa aaiatenĠa Ia pornire Ia
rece: rotiĠi choia autovohiculului in poziĠia
do conducoro din comutatorul do contact.
Lampa indicatoaro ( din panoul do
inatrumonto ao aprindo. AaiatonĠa la por-
niro la roco oato luncĠională.
Lacă lampa indicatoaro ( ao atingo in
panoul do inatrumonto, porniĠi motorul in
docura do 2u do aocundo.
La o tomporatură a lichidului do răciro do
poato aproximativ -4 °, lampa indicatoaro
( ao atingo după aproximativ 2 aocundo
(vorilicaro diaplay).
Mod de conducere 221
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

La o tomporatură a lichidului do răciro do aub
aproximativ -4 °, lampa indicatoaro ( ao
atingo după aproximativ 2u do aocundo.
AaiatonĠa la porniro la roco oato dozactivată
dacă:
=
nu porniĠi motorul in docura do 2u do
aocundo după atingoroa lămpii indicatoaro
(.
=
porniĠi motorul in timp co lampa indica-
toaro ( oato aprinaă.
=
tomporatura lichidului do răciro atingo
aproximativ u ° in timp co motorul lunc-
Ġionoază.
0 dolocĠiuno la aaiatonĠa la porniro la roco
oato indicată po diaplay printr-un moaaj cu un
indicator do ataro galbon çi abrovioroa do aia-
tom ||A. SolicitaĠi vorilicaroa çi ropararoa
aaiatonĠoi la porniro la roco la un atolior do
apocialitato autorizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
1uraĠie de raIanti
InformaĠii generaIe
Lupă co motorul a pornit, turaĠia do ralanti
oato controlată automat in luncĠio do tompo-
ratura lichidului do răciro.
JuraĠia do ralanti oato aproximativ 66u rpm
cu motorul la tomporatura do luncĠionaro nor-
mală.
8etarea turaĠiei de raIanti
JuraĠia do ralanti poato li roglată cu ajutorul
manotoi multiluncĠionalo do po coloana do
dirocĠio. Aatlol, oato poaibil aă ao acĠionozo
ochipamonto auxiliaro procum pompolo la
turaĠia lor do luncĠionaro.
Votorul ruloază la turaĠia do ralanti aotată
imodiat co oliboraĠi manota multiluncĠională.
Pentru a creçte turaĠia de raIanti: impin-
goĠi manota multiluncĠională in poziĠia _.
JuraĠia do ralanti croçto in tropto do apro-
ximativ 2u rpm până la maximum
76u rpm.
aau
VonĠinoĠi manota multiluncĠională in pozi-
Ġia _.
JuraĠia do ralanti croçto până la aproxima-
tiv 76u rpm.
Pentru a reduce turaĠia de raIanti: impin-
goĠi manota multiluncĠională in poziĠia @.
JuraĠia do ralanti oato roduaă in tropto do
aproximativ 2u rpm.
aau
VonĠinoĠi manota multiluncĠională in pozi-
Ġia @.
JuraĠia do ralanti oato roduaă la aproxima-
tiv 66u rpm.
Pentru a dezactiva regIarea turaĠiei de
raIanti: impingoĠi manota multiluncĠională
in poziĠia @.
GJuraĠia do ralanti oato roaotată odată co
autovohiculul a domarat (poato aproximativ
2u km/h).
222 Mod de conducere
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
8iateme de aaiatare a conducerii
Introducere în aiatemeIe de aaiatare a
conducerii
Autovohiculul poato li dotat cu următoarolo
aiatomo do aaiataro a conducoro:
=
Ù Limitator do vitoză ( Pagina 224)
=
ì Control croazioră ( Pagina 226)
=
ë Control diatanĠă Jolligont
©
( Pagina 227)
=
× SPA (Aaiatont pontru monĠinoroa
bonzii do rularo Jolligont
©
)
( Pagina 22ó)
=
AbA A8A (Siatom do aaiataro la lrânaro
activ) ( Pagina 22u)
Siatomolo do conducoro doacriao aici aunt
doar inatrumonto caro aă vă ajuto aă condu-
coĠi la vitoza proaoloctată.
CupIarea între funcĠiiIe aiatemuIui de
aaiatare a conducerii
CupIarea între controIuI croazierei çi
IimitatoruI de viteză
ApăaaĠi acurt butonul _.
Controlul croazioroi oato aoloctat, dar nu
oato activ. Liaplay-ul indică aimbolul ì.
ApăaaĠi acurt butonul _ din nou.
Limitatorul do vitoză oato aoloctat, dar nu
oato activ. Liaplay-ul indică aimbolul Ù.
Comutarea între funcĠiiIe de controI aI
diatanĠei 1eIIigent
®
çi de Iimitator de
viteză
ApăaaĠi acurt butonul _.
Limitatorul do vitoză oato aoloctat, dar nu
oato activ. Liaplay-ul indică aimbolul Ù.
ApăaaĠi acurt butonul _ din nou.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato aoloctat.
Liaplay-ul indică aimbolul ë.
Comutarea între funcĠiiIe de controI aI
diatanĠei 1eIIigent
®
çi de controI croa-
zieră
Comutaroa intro luncĠii oato poaibilă doar
când autovohiculul oato in miçcaro çi oato
activat un aiatom do aaiataro a conducorii.
ApăaaĠi acurt comutatorul rotativ _.
Control croazioroi oato activat. Liaplay-ul
indică aimbolul ì.
ApăaaĠi acurt comutatorul rotativ _ din
nou.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato activat.
Liaplay-ul indică aimbolul ë.
8iateme de aaiatare a conducerii 223
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Limitator de viteză
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Limitatorul do vitoză limitoază automat vitoza.
Limitatorul do vitoză nu poato dotocta condi-
Ġiilo do drum çi do tralic.
Limitatorul do vitoză oato doar un mijloc caro
aă vă ajuto când conducoĠi. Lumnoavoaatră
purtaĠi răapundoroa pontru vitoza autovohi-
culului çi monĠinoroa unoi diatanĠo do aigu-
ranĠă.
Prezentare generaIă manetă muItifunc-
ĠionaIă
Activarea çi memorarea Iimitei de
viteză curente
SoloctaĠi limitatorul do vitoză
( Pagina 222).
Liaplay-ul indică aimbolul Ù.
ConducoĠi cu poato 16 km/h.
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _.
vitoza curontă oato momorată ca limită do
vitoză. Liaplay-ul indică limita do vitoză
momorată.
GPutoĠi accolora autovohiculul până la
limita do vitoză aotată cu ajutorul podaloi
do accoloraĠio.
Limita do vitoză rămâno momorată dacă:
=
dozactivaĠi limitatorul do vitoză
=
comutaĠi la un alt aiatom do aaiataro a con-
ducorii
=
roporniĠi motorul
Activarea Iimitei de viteză memorate
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Liaplay-ul indică limita do vitoză momorată.
Limitatorul do vitoză roatricĠionoază vitoza
autovohiculului la limita do vitoză momo-
rată.
Creçterea aau reducerea Iimitei de
viteză memorate
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _ aau @.
Limita do vitoză oato croacută aau roduaă
in tropto do u,6 km/h.
aau
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată manota mul-
tiluncĠională in dirocĠia indicată do
aăgoata _ aau @.
Limita do vitoză oato croacută aau roduaă
in tropto do 6 km/h.
LliboraĠi manota multiluncĠională.
Limitatorul do vitoză roatricĠionoază vitoza
autovohiculului la limita do vitoză momo-
rată. Liaplay-ul indică limita do vitoză.
bepăçirea Iimitei de viteză memorate
Lato poaibil aă dopăçiĠi limita do vitoză momo-
rată, do ox. la dopăçiri.
ApăaaĠi acurt podala do accoloraĠio dincolo
do punctul do roziatonĠă (rotrogradaro lor-
Ġată).
Când aĠi linalizat dopăçiroa, oliboraĠi acurt
podala do accoloraĠio çi roapăaaĠi-o.
Limitatorul do vitoză roatricĠionoază din
nou vitoza autovohiculului până la limita do
vitoză momorată.
224 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
bezactivarea
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Note privind conducerea cu Iimitator de
viteză
Limitatorul do vitoză monĠino limita do vitoză
aotată in panto doacondonto cu o marjă do
2 km/h, cu condiĠia ca oloctul do lrânaro dia-
ponibil al motorului aă lio auliciont. Lacă
limita do vitoză oato dopăçită cu mai mult do
2 km/h in modul do aupraaolicitaro, lrâna
continuă oato activată automat.
ControI croazieră
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Controlul croazioroi nu poato Ġino cont do
condiĠiilo do drum çi do tralic.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor din
tralic chiar çi când controlul croazioroi oato
activat.
Controlul croazioroi oato numai un aiatom do
aaiatonĠă caro vă ajută când conducoĠi. Lum-
noavoaatră auntoĠi aingurul roaponaabil do
vitoza vohiculului çi do lrânaroa in timp util.
AVFR1I8MFN1
lu utilizaĠi controlul croazioroi
=
in condiĠii rutioro caro nu vă pormit aă con-
ducoĠi la vitoză conatantă (do ox. tralic aglo-
morat aau drumuri çorpuito). ln caz contrar,
putoĠi provoca un accidont.
=
po drumuri alunocoaao. RoĠilo motrico pot
piordo adoronĠă când lrânaĠi aau accoloraĠi,
çi autovohiculul poato dorapa.
=
când oxiată o vizibilitato acăzută, do ox. din
cauza coĠii, ploii abundonto aau zăpozii.
lu dopăçiĠi turaĠia maximă la liocaro
troaptă do vitoză in parto. 0rmăriĠi turomo-
trul.
Controlul croazioroi monĠino autovohiculul la
o vitoză conatantă in locul dumnoavoaatră.
Controlul croazioroi lrânoază automat pontru
a ovita dopăçiroa vitozoi aotato.
Prezentare generaIă manetă muItifunc-
ĠionaIă
Activarea controIuIui croazierei çi ato-
carea vitezei curente
Controlul croazioroi nu poato li activat dacă
intorvino un alt aiatom do aiguranĠă la condu-
coro, do ox. A8S. Lacă controlul croazioroi nu
poato li activat, |m/| aparo po diaplay
timp do aproximativ troi aocundo.
SoloctaĠi controlul croazioroi
( Pagina 222).
Po diaplay aparo aimbolul ².
ConducoĠi cu poato 16 km/h.
GLacă ASR oato doloct, controlul croazio-
roi nu poato li activat la vitozo aub
6u km/h.
Autovohiculo cu tracĠiuno intogrală: condu-
coĠi la o vitoză do poato 6u km/h.
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _.
LliboraĠi podala do accoloraĠio.
vitoza curontă oato momorată. Liaplay-ul
arată vitoza momorată.
Lato poaibil aă dopăçiĠi vitoza momorată, do
ox. la dopăçiri.
8iateme de aaiatare a conducerii 225
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

vitoza rămâno momorată dacă:
=
dozactivaĠi controlul croazioroi
=
comutaĠi la un alt aiatom do aaiataro a con-
ducorii
=
roporniĠi motorul
Activarea vitezei memorate
AVFR1I8MFN1
Lacă activaĠi vitoza momorată lără a o
cunoaçto oxact, oato poaibil ca autovohiculul
aă accolorozo aau aă lrânozo bruac.
Aatlol, putoĠi provoca un accidont, rănindu-vă
po dumnoavoaatră aau alto poraoano.
ActivaĠi vitoza momorată doar dacă o cunoaç-
toĠi çi dacă condiĠiilo rutioro curonto vă pormit
acoat lucru.
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Autovohiculul oato adua la vitoza aotată
prin accoloraro aau docoloraro.
Creçterea aau reducerea vitezei memo-
rate
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _ aau @.
PutoĠi croçto aau roduco vitoza in tropto do
u,6 km/h.
aau
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată manota mul-
tiluncĠională in dirocĠia indicată do
aăgoata _ aau @.
vitoza oato croacută aau roduaă continuu.
LliboraĠi manota multiluncĠională.
vitoza aoloctată oato momorată.
bezactivarea
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Controlul croazioroi oato dozactivat automat
dacă:
=
apăaaĠi podala do lrână.
=
conducoĠi la o vitoză mai mică do
1u km/h
=
la autovohiculolo cu tracĠiuno intogrală,
conducoĠi la o vitoză mai mică do
46 km/h.
=
la autovohiculolo cu podală do ambroiaj,
apăaaĠi podala do ambroiaj timp do poato
cinci aocundo, do ox. in timpul aoloctării
troptolor do vitoză.
=
tranamiaia oato cuplată in poziĠia noutră
timp do poato aproximativ cinci aocundo.
=
comutaĠi po aiatomul do aaiataro a condu-
corii cu limitator do vitoză
Când controlul croazioroi ao dozactivoază
automat, ao audo un aunot do avortizaro.
8etarea toIeranĠei Ia viteză în moduI de
aupraaoIicitare
ln modul do aupraaolicitaro, aotaĠi marja do
toloranĠă la vitoză in tropto do 1 km/h intro
2 km/h çi 16 km/h, do ox. in pantă. Po dru-
muri muntoaao, acoaată aotaro vă pormito aă
valorilicaĠi inorĠia câçtigată in pantă, croa-
când aatlol oconomia do carburant.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a butonu-
lui _.
Varja do toloranĠă la vitoză oato croacută
in tropto do 1 km/h. |CO Drve ao aliçoază
acurt po diaplay. Liaplay-ul arată toloranĠa
22ó 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
aotată alături do vitoza momorată, do ox.
b0 |m/|

.
aau
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a butonu-
lui @.
Varja do toloranĠă la vitoză oato acăzută in
tropto do 1 km/h. |CO Drve ao aliçoază
acurt po diaplay. Liaplay-ul arată toloranĠa
aotată alături do vitoza momorată, do ox.
b0 |m/|

.
Lacă controlul croazioroi oato activat, auto-
vohiculul lrânoază automat cu ajutorul lrânoi
continuo. vitoza maximă diaponibilă oato do
94 km/h.
Note privind conducerea cu controIuI
croazierei
ln pantă, controlul croazioroi monĠino vitoza
atocată a autovohiculului la autovohiculo cu:
=
tranamiaio manuală çi achimbaro a vitozo-
lor Jolligont
©
la o marjă do 4 km/h
=
Schimbaroa automată a vitozolor Jolli-
gont
©
la o marjă do ó km/h când modul
LcoRoll oato activat çi 4 km/h când oato
dozactivat
=
Vorcodoa PoworShilt la o marjă do
ó km/h când modul LcoRoll oato activat
aau la marja do toloranĠă aotată intro
2 km/h çi 16 km/h.
Lacă rata do docoloraro a lrânoi continuo
oato inauliciontă, rotrogradaĠi cu o troaptă
do vitoză çi roducoĠi vitoza.
Lacă rotrogradaĠi cu o troaptă in pantă lără a
vă rogla vitoza, controlul croazioroi aotoază o
turaĠio a motorului do aproximativ 22uu rpm.
vitoza aotată rămâno momorată çi autovohi-
culul oato adua la acoaată vitoză imodiat co
aituaĠia o pormito prin cuplaroa unoi tropto do
vitoză auporioaro.
Lacă controlul croazioroi docoloroază auto-
vohiculul cu ajutorul lrânoi continuo çi apăaaĠi
aimultan podala do lrână, controlul croazioroi
rămâno activat.
Când lrâna continuă oato dozactivată, auto-
vohiculul va accolora până la ultima vitoză
atocată.
Lacă docuplaĠi lrâna continuă, inaă nu o
dozactivaĠi, autovohiculul utilizoază panta
pontru a accolora până la vitoza momorată.
AR1 (controI diatanĠă 1eIIigent
®
)
Note importante privind aiguranĠa
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
controloază
vitoza çi monĠino automat diatanĠa laĠă do un
autovohicul dotoctat in laĠă. Controlul diatan-
Ġoi Jolligont
©
lrânoază automat pontru a ovita
dopăçiroa vitozoi aotato.
Lacă controlul diatanĠoi Jolligont
©
dotoc-
toază un autovohicul in laĠă caro ruloază la o
vitoză mai roduaă, autovohiculul dumnoa-
voaatră oato incotinit çi ao monĠino diatanĠa
minimă apocilicată çi aoloctată.
AVFR1I8MFN1
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
aro doar rolul do
a vă aaiata la conducoro. Lumnoavoaatră aun-
toĠi roaponaabil do diatanĠa laĠă do alto auto-
vohiculo, do vitoza autovohiculului çi do lrâ-
naroa in timp util.
ln apocial, controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu
roacĠionoază la:
=
piotoni
=
obatacolo ataĠionaro do po drum, do ox.
autovohiculo caro au oprit aau au parcat
=
autovohiculolo do po contraaona çi tralicul
cu caro vă intoraoctaĠi
Lato poaibil ca controlul diatanĠoi Jolligont
©
aă nu rocunoaacă autovohiculolo inguato din
laĠă, do ox. motociclotolo çi autovohiculolo
caro conduc po altă traioctorio. AcordaĠi intot-
doauna atonĠio condiĠiilor do tralic, chiar çi
când oato activat controlul diatanĠoi Jolli-
gont
©
. ln caz contrar, oato poaibil aă roacĠio-
naĠi tardiv la poricolo, provocând un accidont
çi rănindu-vă po dumnoavoaatră çi alto por-
aoano.
8iateme de aaiatare a conducerii 227
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

lu activaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
po
drumuri do Ġară çi in zono conatruito. Lozac-
tivaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
inainto do
a părăai autoatrăzilo aau drumurilo oxproa.
AVFR1I8MFN1
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
incotinoçto
autovohiculul la aproximativ 2ux din docolo-
raroa aa maximă. Lato poaibil ca docoloraroa
aaigurată do controlul diatanĠoi Jolligont
©

nu lio auliciontă pontru a provoni coliziunoa
cu autovohiculul din laĠă. AaiguraĠi dumnoa-
voaatră lrânaroa auplimontară a autovohicu-
lului prin acĠionaroa lrânoi do aorviciu.
AVFR1I8MFN1
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu poato idon-
tilica intotdoauna condiĠiilo rutioro çi do tralic.
lu dozactivaĠi aau activaĠi controlul diatanĠoi
Jolligont
©
dacă controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu dotoctoază aau nu mai dotoctoază autovo-
hiculul din laĠă.
Acoaată indicaĠio aro o rolovanĠă dooaobită
mai aloa dacă:
=
vă apropiaĠi do o curbă.
=
conducoĠi po banda do alocaro a tralicului
in curbo.
=
doriĠi aă trocoĠi po banda cu tralic do vitoză
mai ridicată.
=
vă allaĠi intr-o aituaĠio comploxă do condu-
coro aau conducoĠi po bonzi ocolitoaro, do
ox. po drumuri in lucru.
ln acoato aituaĠii, controlul diatanĠoi Jolli-
gont
©
poato monĠino vitoza aau accolora la
vitoza aotată do dumnoavoaatră. Lropt
urmaro, oato poaibil aă roacĠionaĠi tardiv la
poricolo, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano. AcordaĠi
intotdoauna atonĠio condiĠiilor din tralic.
AVFR1I8MFN1
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu poato Ġino
cont çi do condiĠiilo motoo.
LozactivaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
aau
nu il activaĠi doloc
=
po aupraloĠo alunocoaao aau drumuri cu
zăpadă çi ghoaĠă. RoĠilo içi pot piordo ado-
ronĠa la lrânaro aau accoloraro. Acoaata
poato duco la doraparoa autovohiculului.
=
aonzori murdari aau vizibilitato acăzută, do
ox. din cauza zăpozii, ploii aau coĠii. Con-
trolul diatanĠoi poato li aloctat.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor do
tralic, chiar çi când oato activat controlul dia-
tanĠoi Jolligont
©
. ln caz contrar, oato poaibil
aă roacĠionaĠi tardiv la poricolo, provocând un
accidont çi rănindu-vă po dumnoavoaatră çi
alto poraoano.
CurăĠaĠi rogulat aonzorul do diatanĠă al con-
trolului diatanĠoi Jolligont
©
( Pagina 292).
Note generaIe
Vanotă multiluncĠională
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu poato li acti-
vat dacă:
=
intorvino un alt aiatom do aiguranĠă la con-
ducoro, do ox. A8S.
=
oxiată o dolocĠiuno la aiatomul do lrânaro.
=
oxiată o dolocĠiuno la aiatomolo oloctro-
nico.
Lacă controlul diatanĠoi Jolligont
©
nu poato
li activat, |m/| aparo po diaplay timp
do aproximativ troi aocundo.
228 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Meaa|e de pe diapIay
Când controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato acti-
vat, diaplay-ul prozintă:
=
diatanĠa curontă _ laĠă do autovohiculul
din laĠă
=
aimbolul @
=
vitoza curontă @
8emnaIe de avertizare privind diatanĠa
Lacă ao omit avortizări privind diatanĠa, ali-
çajul prozintă aimbolul º cu un indicator
do ataro roçu çi ao omito un aunot do avorti-
zaro dublu.
RoapoctaĠi avortizărilo privind aiguranĠa caro
indică aituaĠii in caro oato poaibil ca autovo-
hiculolo din laĠă aă nu lio dotoctato coroct
( Pagina 224).
Lacă aparo o avortizaro privind diatanĠa când
autovohiculul oato in miçcaro:
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din
tralic.
lncotiniĠi autovohiculul cu ajutorul lrânoi do
aorviciu.
Activarea controIuIui croazierei çi ato-
carea vitezei curente
Autovohiculo cu auaponaio pnoumatică:
ridicaĠi aau coborâĠi cadrul çaaiului la nivo-
lul do conducoro ( Pagina 228).

SoloctaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
( Pagina 222).
Liaplay-ul indică aimbolul ë.
ConducoĠi cu poato 16 km/h.
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _ aau @.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato activat çi
vitoza curontă oato momorată.
LliboraĠi podala do accoloraĠio.
vitoza rămâno momorată dacă:
=
dozactivaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
=
comutaĠi la un alt aiatom do aaiataro a con-
ducorii
=
opriĠi motorul
Activarea vitezei memorate
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
lrânoază aau
accoloroază din nou la vitoza momorată.
Creçterea aau reducerea vitezei memo-
rate
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata _ aau @.
vitoza aotată oato croacută aau acăzută in
tropto do u,6 km/h.
aau
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată manota mul-
tiluncĠională in dirocĠia indicată do
aăgoata _ aau @.
vitoza aotată oato croacută aau acăzută in
tropto do 6 km/h.
LliboraĠi manota multiluncĠională.
vitoza aoloctată oato momorată. Controlul
diatanĠoi Jolligont
©
lrânoază aau accolo-
roază din nou la vitoza momorată.
bepăçirea vitezei memorate
Lato poaibil aă dopăçiĠi vitoza momorată, do
ox. la dopăçiri.
8iateme de aaiatare a conducerii 229
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

VonĠinoĠi o diatanĠă auliciontă laĠă do auto-
vohiculul din laĠă.
ApăaaĠi podala do accoloraĠio.
Când manovra do dopăçiro oato linalizată,
oliboraĠi din nou podala do accoloraĠio.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
rovino la
vitoza atocată.
Lacă apăaaĠi podala do accoloraĠio aau aom-
nalizaĠi, aunotul do avortizaro privind diatanĠa
oato anulat.
Liaplay-ul indică º cât timp aituaĠia pori-
culoaaă poraiată.
bezactivarea
ApăaaĠi acurt manota multiluncĠională in
dirocĠia indicată do aăgoata @.
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato dozactivat
automat dacă:
=
conducoĠi la o vitoză mai mică do
16 km/h
=
apăaaĠi podala do lrână
=
la autovohiculolo cu podală do ambroiaj,
apăaaĠi podala do ambroiaj timp do poato
cinci aocundo, do ox. in timpul aoloctării
troptolor do vitoză.
=
cuplaĠi in poziĠia noutră aau troapta do
mora inapoi
=
dozactivaĠi A8S-ul
Lacă controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato auto-
mat dozactivat, avortizorul aonor ao va activa.
8chimbarea diatanĠei apecificate faĠă
de autovehicuIuI din faĠă

ActivaĠi controlul diatanĠoi Jolligont
©
.
Pentru a reduce diatanĠa apecificată:
rotiĠi comutatorul rotativ @ in dirocĠia indi-
cată do aăgoata _ çi monĠinoĠi-l până co
ao atingo diatanĠa apocilicată dorită.
Când diatanĠa apocilicată oato roglată, dia-
play-ul prozintă diatanĠa apocilicată çi aim-
bolul ï.
LliboraĠi comutatorul rotativ @.
LiatanĠa apocilicată aotată oato momorată.
Pentru a creçte diatanĠa apecificată:
rotiĠi comutatorul rotativ @ in dirocĠia indi-
cată do aăgoata @ çi monĠinoĠi-l până co
ao atingo diatanĠa apocilicată dorită.
Când diatanĠa apocilicată oato roglată, dia-
play-ul prozintă diatanĠa apocilicată çi aim-
bolul ï.
LliboraĠi comutatorul rotativ @.
LiatanĠa apocilicată aotată oato momorată.
Lacă roporniĠi motorul, ao poato aolocta dia-
tanĠa apocilicată modio.
Note privind conducerea cu controIuI
diatanĠei 1eIIigent
®
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
rămâno activ
când:
=
docoloraĠi loloaind lrâna continuă.
=
autovohiculul oato docolorat cu lrâna con-
tinuă çi apăaaĠi aimultan podala do lrână.
Când lrâna continuă oato dozactivată, con-
trolul diatanĠoi Jolligont
©
va accolora până la
ultima vitoză momorată.
A8A (8iatem de aaiatare Ia frânare
activ)
Note importante privind aiguranĠa
A8A vă poato ajuta aă roducoĠi riacul do coli-
ziuno cu autovohiculul din laĠă aau aă atonuaĠi
conaocinĠolo unui accidont.
230 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil ca vitoza do docoloraro aaigurată
do A8A aă nu lio auliciontă pontru a provoni
coliziunoa cu autovohiculul din laĠă.
A8A nu ao adaptoază automat la condiĠiilo
rutioro. lrânaĠi autovohiculul cu ajutorul lrâ-
noi do aorviciu dacă:
=
aimbolul º aparo po diaplay cu un indi-
cator do ataro roçu.
=
ao omito un aunot do avortizaro continuu
=
ao omito un aunot do avortizaro continuu çi
lrânaroa automată oato iniĠiată.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor din
tralic chiar çi când A8A oato pornit. ln caz
contrar, oato poaibil aă roacĠionaĠi tardiv la
poricolo, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano.
çolorul poartă introaga roaponaabilitato pon-
tru vitoza autovohiculului, diatanĠa autovohi-
culului laĠă do alto autovohiculo çi pontru lrâ-
naro aau viraro pontru a ovita obatacololo in
timp util.
Lacă A8A dotoctoază o aituaĠio do conducoro
poriculoaaă, ao omito un avortiamont acuatic
çi vizual.
Lacă oxiată poricolul unoi coliziuni lrontalo,
A8A iniĠiază automat çi lrânaroa parĠială a
autovohiculului.
Lacă nu roacĠionaĠi la avortiamonto, A8A ini-
Ġiază automat lrânaroa do urgonĠă (acĠionaro
complotă a lrânolor).
GLacă controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato
activat, ao omit intâi avortiamontolo do la
controlul diatanĠoi Jolligont
©
, urmato do
colo do la A8A. Controlul diatanĠoi Jolli-
gont
©
oato dozactivat, numai avortiamon-
tolo A8A aunt aliçato.
AVFR1I8MFN1
A8A nu poato rocunoaçto intotdoauna aitua-
Ġiilo do conducoro comploxo. lrânaroa cu A8A
nu oato roacĠionoază la autovohiculolo caro
vin din aona opua aau obatacololo ataĠionato
po drum, do ox. autovohiculo cu pană aau
autovohiculo oprito in capătul unoi coloano.
A8A lrânoază numai când oxiată autovohiculo
caro ruloază in laĠă.
Lacă nu ao omit avortiamonto vizualo çi/aau
acuatico in aituaĠii critico:
=
A8A nu a rocunoacut gradul do poriculozi-
tato al aituaĠioi
=
A8A oato dozactivat
=
A8A a-a doloctat
lrânaĠi autovohiculul loloaind lrâna do aorvi-
ciu.
Lacă ao omito un avortiamont vizual çi/aau
acuatic aau ao oloctuoază o manovră do lrâ-
naro parĠială intr-o aituaĠio non-critică:
=
auprimaĠi A8A aau
=
dozactivaĠi A8A
PutoĠi auprima aau dozactiva A8A loloaind:
=
aomnalizatoarolo do dirocĠio
=
podala do lrână
=
podala do accoloraĠio
=
butonul A8A 0ll
Lacă A8A doja oloctuoază manovra do lrâ-
naro do urgonĠă, putoĠi anula lrânaroa do
urgonĠă. ApăaaĠi butonul A8A 0ll aau apăaaĠi
podala do accoloraĠio (rotrogradaro lorĠată).
AVFR1I8MFN1
A8A nu poato dotocta intotdoauna condiĠiilo
rutioro. LozactivaĠi A8A aau nu-l activaĠi dacă
A8A nu dotoctoază autovohiculul din laĠă aau
dacă nu il mai dotoctoază.
Acoaată indicaĠio aro o rolovanĠă dooaobită
mai aloa dacă:
=
vă apropiaĠi do o curbă.
=
conducoĠi po banda do alocaro a tralicului
in curbo.
=
doriĠi aă trocoĠi po banda cu tralic do vitoză
mai ridicată.
=
vă allaĠi intr-o aituaĠio comploxă do condu-
coro aau conducoĠi po o bandă ocolitoaro,
do ox. po drumuri in lucru.
A8A nu poato Ġino cont çi do condiĠiilo motoo.
8iateme de aaiatare a conducerii 231
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

LozactivaĠi A8A aau nu-l activaĠi:
=
dacă drumurilo aunt alunocoaao, acoporito
cu zăpadă aau cu ghoaĠă. RoĠilo içi pot
piordo adoronĠa când lrânaĠi. Acoaata
poato duco la doraparoa autovohiculului.
=
când aonzorii do diatanĠă aunt murdari aau
când vizibilitatoa oato acăzută, do ox. din
cauza zăpozii, ploii aau coĠii.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor din
tralic chiar çi când A8A oato pornit. ln caz
contrar, oato poaibil aă roacĠionaĠi tardiv la
poricolo, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano.
CurăĠaĠi aonzorul do diatanĠă al controlului
diatanĠoi Jolligont
©
çi A8A rogulat
( Pagina 292).
bezactivarea çi activarea A8A
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo. A8A oato activat.
A8A oato dozactivat automat dacă:
=
conducoĠi la o vitoză mai mică do
1u km/h
=
çaaiul nu ao allă la nivolul do conducoro
(autovohiculolo cu auaponaio pnoumatică)
( Pagina 228)
=
oxiată o dolocĠiuno ( Pagina 142).
=
A8S-ul oato dozactivat aau oxiată o doloc-
Ġiuno in aiatomul do lrânaro al autovohicu-
lului. Simbolurilo q çi 9 apar po dia-
play cu un indicator do ataro galbon
( Pagina 174).
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Simbolul ê aparo acurt po diaplay çi
moaajul Ac!ve bra|e Asss! o''
¹Ss!emu` ce ass!are `a 'ranare
ac!v o(r!) aparo cu un indicator do
ataro alb.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului _ din nou.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Simbolul ê aparo acurt po diaplay çi
moaajul Ac!ve bra|e Asss! on ¹Ssњ
!emu` ce ass!are `a 'ranare ac!v
(orn!) aparo cu un indicator do ataro alb.
232 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
8emnaI de avertizare privind diatanĠa çi frânarea de urgenĠă
8emnaI de avertizare privind diatanĠa
_
Control diatanĠă Jolligont
©
- avortiamont proliminar (control diatanĠă Jolligont
©
activat)
@ A8A - avortiamont
@ A8A - lrânaro parĠială
_ 0priro do urgonĠă (acĠionaro complotă a lrânoi)
_ 0priro do urgonĠă linalizată
Somnalul vizual do avortizaro privind diatanĠa aparo chiar dacă A8A oato dozactivat.
Lacă diaplay-ul prozintă o avortizaro privind diatanĠa când autovohiculul oato in miçcaro:
AcordaĠi o atonĠio dooaobită aituaĠioi din tralic.
ApăaaĠi podala do lrână.
Lacă A8A omito o avortizaro privind diatanĠa, diapozitivul audio çi/aau aiatomul handa-lroo
inatalat din labrică aunt puao automat in aurdină. Lămpilo do lrână ao aprind la rândul lor.
Avertiament preIiminar (controIuI diatanĠei 1eIIigent
®
): aimbolul º aparo po diaplay
cu un indicator do ataro roçu. So omito un aunot do avortizaro dublu.
Avertiament (A8A): aimbolul º aparo po diaplay cu un indicator do ataro roçu. So audo
un aunot do avortizaro continuu.
AcĠionare parĠiaIă a frânei (A8A): aimbolul º aparo po diaplay cu un indicator do ataro
roçu. So audo un aunot do avortizaro continuu. ln plua, A8A incotinoçto autovohiculul cu lrâ-
naroa parĠială automată. A8A lrânoază autovohiculul cu aproximativ 2u x din capacitatoa do
lrânaro maximă a autovohiculului.
8iateme de aaiatare a conducerii 233
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

0prire de urgenĠă (acĠionare compIetă a
frânei)
Lacă nu roacĠionaĠi la avortizaroa privind dia-
tanĠa, A8A iniĠiază automat lrânaroa do
urgonĠă (acĠionaro complotă a lrânolor). A8A
lrânoază autovohiculul la docoloraroa
maximă a acoatuia.
ln timpul opririi do urgonĠă, aimbolul º
aparo po diaplay cu un indicator do ataro roçu
çi ao omito o avortizaro aonoră continuă.
Lupă opriroa do urgonĠă, moaajul |mer_
|ra|n_ encec ¹|ranare ce ur_enĆa
+nc|ea!a) aparo po diaplay cu un indicator
do ataro alb.
Lupă lrânaroa do urgonĠă çi când autovohi-
culul ao oproçto, acoata oato monĠinut timp
do incă 6 aocundo do lrâna do aorviciu pontru
a provoni punoroa aa in miçcaro.
Lacă a-a oloctuat o manovră do lrânaro do
urgonĠă:
ScoatoĠi autovohiculul din zona poriculoaaă
cât mai curând poaibil, Ġinând totodată cont
do tralic.
0priĠi motorul çi acĠionaĠi lrâna do parcaro
pontru a provoni punoroa aa in miçcaro.
AaiguraĠi-vă că autovohiculul ao allă in
ataro coroctă do oporaro çi că aarcina oato
aaigurată coroapunzător.
Întreruperea unei opriri de urgenĠă
PutoĠi introrupo lrânaroa do urgonĠă după
cum urmoază:
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a butonului
A8A 0ll ( Pagina 222).
aau
ApăaaĠi podala do accoloraĠio dincolo do
punctul do roziatonĠă (rotrogradaro lor-
Ġată).
8ituaĠii de conducere particuIare
Virarea, intrarea çi ieçirea din curbe
Capacitatoa controlului diatanĠoi Jolligont
©
çi
A8A do a dotocta autovohiculo in curbă oato
limitată. A8A çi controlul diatanĠoi Jolligont
©
pot omito noaçtoptat avortiamonto aau vă pot
lrâna autovohiculul.
Conducerea pe o bandă diferită
Capacitatoa A8A çi a controlului diatanĠoi Jol-
ligont
©
do a dotocta autovohiculo caro con-
duc po alt intorval oato limitată. A8A çi con-
trolul diatanĠoi Jolligont
©
pot omito noaçtop-
tat avortiamonto aau vă pot lrâna autovohi-
culul.
234 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
AIte autovehicuIe care achimbă banda
Capacitatoa controlului diatanĠoi Jolligont
©
çi
A8A do a dotocta autovohiculo caro achimbă
banda oato limitată. LiatanĠa laĠă do autovo-
hiculul din laĠă, caro troco po banda dumnoa-
voaatră, poato li aatlol proa acurtă. A8A çi
controlul diatanĠoi Jolligont
©
pot omito noaç-
toptat avortiamonto aau vă pot lrâna autovo-
hiculul.
AutovehicuIe care ae înacriu în vira|
Capacitatoa controlului diatanĠoi Jolligont
©
çi
A8A do a dotocta autovohiculo caro viroază
oato limitată. A8A çi controlul diatanĠoi Jolli-
gont
©
pot omito noaçtoptat avortiamonto aau
vă pot lrâna autovohiculul.
bepăçirea
A8A çi controlul diatanĠoi Jolligont
©
pot omito
noaçtoptat avortiamonto aau pot lrâna auto-
vohiculul in timpul dopăçirii dacă:
=
auntoĠi proa aproapo do autovohiculul din
laĠă çi
=
auntoĠi po acooaçi bandă ca autovohiculul
din laĠă
PorĠiuni de drum çerpuite
Po porĠiuni in aorpontină, A8A çi controlul dia-
tanĠoi Jolligont
©
nu poato dotocta po caro
bandă conduco autovohiculul din laĠă. A8A çi
controlul diatanĠoi Jolligont
©
pot omito noaç-
toptat avortiamonto aau vă pot lrâna autovo-
hiculul.
8iateme de aaiatare a conducerii 235
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

8PA (Aaiatent pentru menĠinerea ben-
zii de ruIare 1eIIigent
®
)
Note importante privind aiguranĠa
Cu ajutorul unoi camoro din apatolo parbrizu-
lui, SPA monitorizoază conatant poziĠia vohi-
culului in raport cu marcajolo do bandă.
SPA oato activ la vitozo do poato óu km/h.
Lacă dopăçiĠi marcajolo latoralo cât SPA oato
activat, ao omito o indicaĠio aonoră privind
dirocĠia do tipul ,zgomot do marcaj rozona-
tor" din diluzorul din atânga aau din droapta.
AVFR1I8MFN1
SPA oato doar un mijloc pontru a vă ajuta
atunci când conducoĠi. Lumnoavoaatră aun-
toĠi răapunzător do monĠinoroa aonaului do
rularo a autovohiculului çi do a vă aaigura că
păatroază banda coroctă. SPA poato doar aă
vă tranamită un avortiamont când trocoĠi do
marcajolo latoralo dacă acoatoa aunt uçor do
dotoctat.
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor din
tralic chiar çi când SPA oato activat. ln caz
contrar, oato poaibil aă roacĠionaĠi tardiv la
poricolo, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano.
AVFR1I8MFN1
SPA poato doar aă vă tranamită un avortia-
mont conlorm acopului provăzut când trocoĠi
do marcajolo latoralo in anumito condiĠii.
Lacă aiatomul dotoctoază laptul că nu ao
poato omito un avortiamont aau dacă oato
roatricĠionat când SPA oato activat, lampa
indicatoaro × din panoul do inatrumonto
ao aprindo.
SPA nu omito avortiamonto:
=
la vitozo aub óu km/h
=
când un aomnalizator do dirocĠio oato acti-
vat
=
dacă achimbaĠi rapid bonzilo
=
când bonzilo aunt loarto inguato, do ox. po
drumuri aocundaro inguato
=
in timpul accolorării aau lrânării
=
in aituaĠii do conducoro critico, do ox. când
intorvino A8S-ul aau ao omito un aomnal do
avortizaro privind diatanĠa, do oxomplu do
controlul diatanĠoi Jolligont
©
.
luncĠia SPA-ului oato roatricĠionată, do ox:
=
in virajo atrânao
=
dacă çoaoaua oato loarto umodă aau oato
acoporită do zăpadă
=
dacă oxiată niaip aau roaturi po aupralaĠa
caroaabilă
=
dacă aupralaĠa caroaabilă oato umbrită
=
dacă oxiată mai multo marcajo aau dacă
aunt grou do diatina, do ox. po çantioro
SPA-ul nu poato Ġino cont çi do condiĠiilo
motoo, do ox.
=
zăpadă, lapoviĠă,
=
ploaio abundontă, o aupralaĠă caroaabilă
umodă
=
un parbriz loarto murdar
AcordaĠi intotdoauna atonĠio condiĠiilor din
tralic chiar çi când SPA oato activat. ln caz
contrar, oato poaibil aă roacĠionaĠi tardiv la
poricolo, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano.
AaiguraĠi-vă că ao monĠino intotdoauna
curăĠonia parbrizului in zona camoroi. PutoĠi
activa çtorgătoarolo do parbriz pontru a
curăĠa parbrizul, do oxomplu.
Lacă ao omito un avortiamont aau dacă aia-
tomul oato roatricĠionat când SPA-ul oato acti-
vat, lampa indicatoaro × din panoul do
inatrumonto ao aprindo.
Lampa indicatoaro din panoul do inatrumonto
ao aprindo dacă, do oxomplu:
=
nu ao dotoctoază marcajo latoralo.
=
vitoza autovohiculului acado aub óu km/h.
SPA-ul vă va avortiza când achimbaĠi banda
dacă un aomnalizator do dirocĠio a loat pornit
timp do mai mult do un minut.
Lacă SPA-ul omito un avortiamont, diapoziti-
vul audio (radio) oato inchia.
23ó 8iateme de aaiatare a conducerii
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
0dată co SPA-ul a omia un avortiamont, ao vor
omito avortiamonto ultorioaro numai când
autovohiculul ao allă din nou incadrat complot
do marcajolo latoralo do bandă.
bezactivarea çi activarea 8PA
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
Lampa indicatoaro @ ao aprindo çi SPA
oato activat.
Pentru a dezactiva: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _.
Lampa indicatoaro @ ao atingo.
GLa următoaroa porniro a motorului, SPA-
ul oato roactivat automat.
Pentru a activa: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului _ din nou.
Lampa indicatoaro @ ao aprindo.
ControI niveI
NR (controI niveI 1eIIigent
®
)
Note importante privind aiguranĠa
RidicaĠi aau coborâĠi cadrul çaaiului pontru a
prolua aau lăaa caroaorii domontabilo aau
aomiromorci.
AVFR1I8MFN1
Caractoriaticilo do conducoro çi lrânaro alo
autovohiculului pot aulori modilicări in timpul
conducorii autovohiculului cu cadrul çaaiului
doaaupra aau aub poziĠia normală. Lato poaibil
aă piordoĠi controlul autovohiculului çi aă pro-
vocaĠi un accidont, rănindu-vă po dumnoa-
voaatră çi alto poraoano.
AaiguraĠi-vă că aĠi adua cadrul çaaiului la nivo-
lul do conducoro când conducoĠi autovohicu-
lul.
lu dopăçiĠi inălĠimoa pormiaă a vohiculului.
AcordaĠi atonĠio indicatoarolor privind inălĠi-
moa do gabarit maximă admiaă a vohiculului
când trocoĠi po aub paaajo.
ln Cormania, do oxomplu, inălĠimoa maximă a
autovohiculului nu trobuio aă dopăçoaacă
4 m. RoapoctaĠi logialaĠia naĠională roapoctivă
când autovohiculul oato utilizat in alto Ġări aau
in tranaporturi intornaĠionalo.
Activarea NR
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
lR rogloază automat cadrul çaaiului la
inălĠimoa momorată antorior.
Cadrul çaaiului oato ridicat aau coborât la
puntoa laĠă aau apato.
Autovohiculo cu punto apato cu arcuri:
cadrul çaaiului oato ridicat aau coborât la
puntoa apato.
Lacă proaiunoa do incărcaro din aiatomul
do aor comprimat oato proa acăzută, lăaaĠi
motorul in luncĠiuno.
Siatomul do aor comprimat oato incărcat.
Unitate de comandă
AVFR1I8MFN1
Lacă nu lixaĠi coroct unitatoa do comandă in
conaola lurnizată, oato poaibil aă vă prindoĠi
in cablul do conoctaro çi aă vă impiodicaĠi
când părăaiĠi cabina vohiculului.
lixaĠi intotdoauna unitatoa do comandă in
conaolă cu cablul do conoctaro oriontat cătro
apatolo cabinoi.
ControI niveI 237
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

ScoatoĠi unitatoa do comandă _ din con-
aola do po acaunul çolorului.
0nitato do comandă a controlului nivolului Jolli-
gont
©
@ Lampa do luncĠionaro: ridicaroa/coborâ-
roa cadrului çaaiului laĠă
@ Lampa do luncĠionaro: ridicaroa/coborâ-
roa cadrului çaaiului apato
_ ProaolocĠio pornit/oprit, cadru do çaaiu
laĠă
_ ProaolocĠio pornit/oprit, cadru do çaaiu
apato
_ V1 ¬ momorio inălĠimo çaaiu 1
_ V2 ¬ momorio inălĠimo çaaiu 2
@ livol do conducoro
@ Pontru a ridica cadrul çaaiului
@ Pontru a cobori cadrul çaaiului
_ SJ0P (pontru ridicaroa/coborâroa cadru-
lui çaaiului)
_ Comutator nivol do conducoro
@ Comutator SJ0P (pontru ridicaroa/cobo-
râroa cadrului çaaiului)
Ridicarea/coborârea cadruIui çaaiuIui
ApăaaĠi butonul _ aau _.
Lampa indicatoaro coroapunzătoaro lunc-
Ġionării @ aau @ ao aprindo.
Pontru a ridica partoa din laĠă çi din apato
a cadrului çaaiului la autovohiculo cu aua-
ponaio pnoumatică complotă, apăaaĠi
butoanolo _ çi _ aimultan.
Lămpilo do luncĠionaro @ çi @ ao aprind.
ApăaaĠi butonul @ pontru a ridica aau
butonul @ pontru a cobori cadrul çaaiului.
Simbolul Ý aau Þ çi moaajul
|eve` ou!sce o' crve (os!on
¹Nve` +n a'ara (ozĆe ce concuњ
cere) apar po diaplay. ln acolaçi timp, indi-
catorul do ataro ao aprindo in galbon.
0dată co a-a atina inălĠimoa dorită, apăaaĠi
butonul aau comutatorul _.
8tocarea înăIĠimii cadruIui çaaiuIui
8utoanolo _ çi _ pot li utilizato pontru a
momora o inălĠimo a cadrului çaaiului.
ApăaaĠi butonul _ aau _.
Lampa indicatoaro coroapunzătoaro lunc-
Ġionării @ aau @ ao aprindo.
ApăaaĠi butonul @ pontru a ridica aau
butonul @ pontru a cobori cadrul çaaiului.
Simbolul Ý aau Þ çi moaajul
|eve` ou!sce o' crve (os!on
238 ControI niveI
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
¹Nve` +n a'ara (ozĆe ce concuњ
cere) apar po diaplay. ln acolaçi timp, indi-
catorul do ataro ao aprindo in galbon.
0dată co a-a ajuna la inălĠimoa dorită,
apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul aau
comutatorul _ çi, do aaomonoa, apăaaĠi
butonul _ aau _.
lnălĠimoa curontă a cadrului do çaaiu oato
momorată aub butonul coroapunzător _
aau _.
Activarea înăIĠimii atocate a cadruIui
çaaiuIui
ApăaaĠi butonul _ aau _.
Lampa indicatoaro coroapunzătoaro lunc-
Ġionării @ aau @ ao aprindo.
ApăaaĠi butonul _ aau _.
Cadrul çaaiului oato automat ridicat aau
coborât la inălĠimoa momorată antorior.
Simbolul Ý aau Þ çi moaajul
|eve` ou!sce o' crve (os!on
¹Nve` +n a'ara (ozĆe ce concuњ
cere) apar po diaplay. ln acolaçi timp, indi-
catorul do ataro ao aprindo in galbon.
Încărcarea çi deacărcarea autovehicu-
IuIui
StocaĠi o inălĠimo conatantă a cadrului çaaiu-
lui pontru incărcaroa çi doacărcaroa autovo-
hiculului.
Autovohiculolo cu o punto conducătoaro/
punto purtătoaro: coborâĠi puntoa con-
ducătoaro ( Pagina 241) aau puntoa
purtătoaro ( Pagina 242).
Lacă aituaĠia o coro, apăaaĠi butonul @
aau @ pontru a aota inălĠimoa cadrului
çaaiului.
RulaĠi motorul până co rogulatorul do pro-
aiuno ao introrupo.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul aau
comutatorul _.
RotiĠi choia inapoi in poziĠia oprit in comu-
tatorul do contact.
LliboraĠi butonul aau comutatorul _.
Lacă oxiată o proaiuno do alimontaro auli-
ciontă in aiatomul do aor comprimat, inălĠi-
moa momorată a cadrului çaaiului oato
monĠinută conatantă timp do aproximativ 4
până la 6 oro.
lnainto do a acoato caroaoria domonta-
bilă, coborâĠi complot cadrul çaaiului. ln caz
contrar, cadrul çaaiului ar putoa aări bruac
in aua când caroaoria apocială oato domon-
tată. Aatlol, putoĠi avaria amortizoarolo.
8etarea niveIuIui de conducere
Lacă doriĠi aă continuaĠi curaa după co inălĠi-
moa cadrului çaaiului a loat modilicată, ridi-
caĠi aau coborâĠi çaaiul la nivolul do condu-
coro.
ApăaaĠi butonul aau comutatorul @.
Lampa indicatoaro do luncĠionaro @ aau
@ ao atingo. Cadrul çaaiului va li automat
ridicat aau coborât la inălĠimoa atocată
antorior. 0dată co nivolul do conducoro a
loat atina, aimbolurilo Ý aau Þ do po
diaplay çi indicatorul do ataro ao ating.
NiveI autovehicuI ridicat (autovehicuIe
pentru tranaport de mare capacitate)
Pontru un conlort mai maro in timpul condu-
corii, ridicaĠi cadrul çaaiului când autovohicu-
lul oato in miçcaro.
ControI niveI 239
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Pentru a ridica cadruI çaaiuIui: apăaaĠi
aocĠiunoa auporioară a comutatorului _.
Simbolul h aparo po diaplay, iar indica-
torul do ataro ao aprindo in galbon.
Pentru a coborî cadruI çaaiuIui: apăaaĠi
aocĠiunoa inlorioară a comutatorului _.
0dată co nivolul do conducoro a loat atina,
aimbolul h din diaplay çi indicatorul do
ataro ao ating.
biapozitiv de măaurare a aarcinii pe
punte
InformaĠii generaIe
Când çaaiul ao allă la nivolul do conducoro,
aiatomul do măauraro a aarcinii po punto ata-
biloçto aarcina po punto po baza proaiunii din
burdulurilo auaponaiilor.
GLiapozitivul do măauraro a aarcinii po
punto nu oato calibrat, noliind nici un aia-
tom capabil do calibraro. Latolo măaurato
oloră doar valori oriontativo, noadocvato
pontru utilizaroa olicială.
Pontru a ovita măauraroa unor valori impro-
ciao, aaiguraĠi-vă că autovohiculul oato
incărcat unilorm.
8etarea indicatoruIui de aarcină pe
punte
0nitato do comandă a controlului nivolului Jolli-
gont
©
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RidicaĠi aau coborâĠi çaaiul la nivolul do
conducoro ( Pagina 228).
LozactivaĠi aaiatonĠa la porniro
( Pagina 241).
ConducoĠi autovohiculul po podul baaculă
cu o aingură punto.
ActivaĠi indicatorul do aarcină po punto
( Pagina 128).
Pontru a dozactiva unitatoa do control pon-
tru controlul nivolului Jolligont
©
: apăaaĠi
butonul @ aau _.
Lămpilo indicatoaro _ çi @ nu trobuio aă
ao aprindă.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat butonul _
(pontru prima punto) aau butonul _ (pon-
tru a doua punto) aau butonul _ (pontru a
troia punto).
Pontru a croçto valoaroa aliçată: apăaaĠi çi
monĠinoĠi apăaat butonul @ până co valoa-
240 ControI niveI
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
roa aliçată ogaloază valoaroa indicată do
podul baaculă.
aau
Pontru a roduco valoaroa aliçată: apăaaĠi çi
monĠinoĠi apăaat butonul @ până co valoa-
roa aliçată ogaloază valoaroa indicată do
podul baaculă.
PunĠi aupIimentare
AaiatenĠă Ia pornire
Activare aaiatenĠă Ia pornire
ActivaĠi aaiatonĠa la porniro dacă roĠilo
motrico patinoază in timpul pornirii do po loc
cu autovohiculul incărcat.
AaiatonĠă la porniro a autovohiculului aro un
limitator do vitoză aau o limită tomporală (blo-
caro cuplaro):
=
AaiatonĠa la porniro cu limitator do vitoză
ao oproçto automat când vitoza dopăçoçto
aproximativ 2u km/h. AaiatonĠa la porniro
poato li activată din nou când vitoza acado
aub aproximativ 2u km/h.
=
AaiatonĠa la porniro cu blocaro cuplaro ao
oproçto automat după 9u do aocundo.
Lupă aproximativ 6u do aocundo, aaiatonĠa
la porniro cu blocaro cuplaro poato li roac-
tivată.
=
AaiatonĠa la porniro lără blocaro cuplaro
oato dozactivată automat după 12u do
aocundo çi poato li roactivată imodiat după
acooa.
ActivaĠi aaiatonĠa la porniro doar po drumuri
acoporito do zăpadă çi do ghoaĠă.
Aliçaj punto conducătoaro aaiatonĠă la porniro
Aliçaj punto purtătoaro aaiatonĠă la porniro
CoborâĠi puntoa conducătoaro
( Pagina 241) aau puntoa purtătoaro
( Pagina 242).
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
Liaplay-ul indică aimbolurilo @ aau @ in
mod altornativ cât timp aaiatonĠa la porniro
oato activată.
Punte conducătoare
Note generaIe
Notă privind protecĠia mediuIui
Când puntoa principală oato ridicată, rozia-
tonĠa la rularo oato roduaă. Acoaata roduco
uzura pnourilor çi conaumul do carburant.
PunĠi aupIimentare 241
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Lacă autovohiculul oato gol aau numai par-
Ġial incărcat, ridicaĠi puntoa conducătoaro
inainto do domararo.
Lacă proaiunoa do alimontaro din aiatomul
do aor comprimat oato proa mică, porniĠi
motorul.
Când incărcaĠi aau doacărcaĠi autovohicu-
lul, coborâĠi puntoa conducătoaro.
Puntoa conducătoaro oato coborâtă automat
cu puĠin timp inainto aă ao atingă aarcina
maximă admiaă po punto po puntoa motrico
GLa autovohiculolo cu pnouri do 22.6º, pun-
toa conducătoaro nu poato li ridicată.
Ridicarea punĠii conducătoare
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului punĠii conducătoaro _.
Liaplay-ul prozintă puntoa purtătoaro ridi-
cată @.
Coborârea punĠii conducătoare
ApăaaĠi partoa do aua a comutatorului pun-
Ġii conducătoaro _ din nou.
Voaajul do po diaplay ao atingo.
Punte purtătoare
Notă privind protecĠia mediuIui
Când puntoa purtătoaro oato ridicată, rozia-
tonĠa la rularo oato roduaă. Acoaata roduco
uzura pnourilor çi conaumul do carburant.
Lacă autovohiculul oato gol aau numai par-
Ġial incărcat, ridicaĠi puntoa purtătoaro
inainto do a ploca do po loc.
Lacă proaiunoa do alimontaro din aiatomul
do aor comprimat oato proa mică, porniĠi
motorul.
Când incărcaĠi aau doacărcaĠi autovohicu-
lul, coborâĠi puntoa purtătoaro.
Autovohiculo cu macara do incărcaro
apato: roapoctaĠi inlormaĠiilo din inatruc-
Ġiunilo do utilizaro alo producătorului
inainto do a ridica puntoa purtătoaro.
La autovohiculo pontru tranaportul
incărcăturilor in vrac, puntoa purtătoaro nu
poato li ridicată.
GAutovohiculo cu punto purtătoaro Jolli-
gont
©
: când puntoa purtătoaro oato ridi-
cată, roĠilo aunt plaaato in poziĠio dropt
inainto çi dirocĠia oato blocată.
Puntoa purtătoaro oato coborâtă cu puĠin
timp inainto aă ao atingă aarcina maximă por-
miaă po punto po puntoa motrico.
242 PunĠi aupIimentare
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Pentru a ridica o punte purtătoare: rotiĠi
choia in poziĠia do conducoro in comutato-
rul do contact.
ApăaaĠi partoa do aua a comutatorului pun-
Ġii purtătoaro _.
Liaplay-ul indică puntoa purtătoaro ridi-
cată @.
Pentru a coborî o punte purtătoare:
apăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului pontru puntoa purtătoaro _ din nou.
lndicatorul @ do po diaplay ao atingo.
birecĠie auxiIiară (punte purtătoare
1eIIigent
®
)
Puntoa purtătoaro Jolligont
©
oato o punto
purtătoaro dirijată hidraulic, cu manovrabili-
tato auplimontară până la o vitoză do aproxi-
mativ 46 km/h. Puntoa purtătoaro Jolli-
gont
©
roduco raza do viraro a autovohiculului,
roducând in conaocinĠă çi uzura pnourilor.
Lacă ridicaĠi puntoa purtătoaro Jolligont
©
aau rulaĠi la vitozo do poato 46 km/h, roĠilo
rovin in poziĠia dropt inainto. Aatlol, puntoa
purtătoaro Jolligont
©
nu va mai vira in plua.
Lacă lampa indicatoaro Ø nu ao
atingo, puntoa purtătoaro Jolligont
©
oato
doloctă.
SolicitaĠi romodioroa dolocĠiunii la un ato-
lior do apocialitato autorizat. Vorcodoa-
8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru do
Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat acop. ln
apocial, toato intorvonĠiilo aaupra aiatomo-
lor do aiguranĠă aau corolato cu aiguranĠa
ao vor oloctua la un atolior do apocialitato
autorizat.
lnlormaĠiilo privind ridicaroa çi coborâroa
punĠii purtătoaro Jolligont
©
ao rogăaoac in
aocĠiunoa ,Punto purtătoaro"
( Pagina 242).
Când oloctuaĠi manovro aproapo do bor-
duri aau când rulaĠi prin paaajo inguato,
oxiată poricolul dotoriorării pnourilor.
ln aatlol do cazuri, dozactivaĠi dirocĠia pon-
tru puntoa purtătoaro Jolligont
©
.
Pentru a bIoca direcĠia pentru puntea
purtătoare 1eIIigent
®
: rotiĠi choia in
comutatorul do contact in poziĠia do con-
ducoro.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului punĠii purtătoaro Jolligont
©
_.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
RoĠilo rovin in poziĠia dropt inainto. Aatlol,
puntoa purtătoaro Jolligont
©
nu va mai vira
in plua.
Pentru a eIibera direcĠia punĠii
purtătoare 1eIIigent
®
: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a comutatorului punĠii purtătoaro
Jolligont
©
_.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Lacă roĠilo do la puntoa laĠă troc prin pozi-
Ġia dropt inainto, puntoa purtătoaro Jolli-
gont
©
oato do aaomonoa dirijată.
PunĠi aupIimentare 243
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

8faturi privind conducerea
Roda|uI autovehicuIuIui
Porioada do rodaj a motorului aro un oloct
aomnilicativ aaupra autovohiculului, mai aloa
pontru:
=
durata do viaĠă
=
liabilitatoa in utilizaro
=
oconomio
RoapoctaĠi următoarolo noto in timpul porioa-
doi do rodaj (până la 2uuu km):
=
ovitaĠi aă aupunoĠi motorul unoi aarcini
maximo.
=
rodaĠi motorul cu atonĠio, la vitozo çi turaĠii
dilorito.
=
ovitaĠi turaĠiilo ridicato.
=
nu conducoĠi la mai mult do ¼ din vitoza
maximă do rularo in liocaro troaptă do
vitoză.
=
achimbaĠi vitoza in timp util.
=
nu achimbaĠi intr-o troaptă inlorioară pon-
tru a lrâna autovohiculul.
Lupă 2uuu km, putoĠi aduco troptat autovo-
hiculul la vitozo do rularo comploto çi turaĠii
alo motorului mărito.
Mod de conducere
AVFR1I2ARF
Lacă aupraincărcaĠi aau incărcaĠi groçit auto-
vohiculul, măriĠi poricolul do răaturnaro. lu
dopăçiĠi aarcinilo po punĠi maxim admiao çi
incorcaĠi aă monĠinoĠi cât mai coborât contrul
do groutato al autovohiculului.
lu dopăçiĠi aarcinilo po punto çi aarcinilo
po roată admiao (jumătato din aarcina po
punto). lu dopăçiĠi maaa totală pormiaă.
ln caz contrar, următoarolo compononto
alo vohiculului pot aulori dotoriorări:
=
pnourilo
=
cadrul çaaiului
=
punĠilo
ln timpul curaoi, urmăriĠi indicaĠiilo din olo-
montolo do mai joa la intorvalo rogulato:
=
moaajolo do po diaplay
=
lămpilo do avortizaro çi indicatoaro
=
indicatorii do nivol
8ară antiîncaatrare deformabiIă
PutoĠi obĠino un unghi do apropioro/plocaro
mai inalt când conducoĠi oll-road dacă pliaĠi
bara antiincaatraro in aua.
AVFR1I8MFN1
8ara antiincaatraro trobuio aă lio pliată in joa
çi blocată in acoaată poziĠio când autovohicu-
lul oato condua po drumuri publico. Acoata
oato aingurul mod do a vă aaigura că autovo-
hiculul din apato nu ao prindo aub cadru in caz
do coliziuno.
8ară antiincaatraro (oxomplu)
_ PoziĠia do drum
_ PoziĠia oll-road
ğinoĠi bara antiincaatraro _ in poziĠio.
244 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Lxomplu: bară antiincaatraro cu o manotă do blo-
caro
RotiĠi manota do blocaro @ in poziĠia _.
aau
Lxomplu: bară antiincaatraro cu 2 manoto do blo-
caro
RotiĠi ambolo manoto do blocaro @ in pozi-
Ġia _.
8ara antiincaatraro _ oato oliborată.
lacoĠi aă oacilozo bara antiincaatraro _ in
poziĠia dorită çi lixaĠi-o in loc.
RotiĠi manota do blocaro @ in poziĠia _ çi
oliboraĠi bara antiincaatraro _.
aau
RotiĠi ambolo manoto do blocaro @ in pozi-
Ġia _ çi oliboraĠi bara antiincaatraro _.
8ara antiincaatraro _ oato blocată.
8ară antiîncaatrare deformabiIă -
baacuIantă cu auapenaie pneumatică
Pregătirea autovehicuIuIui pentru aafaI-
tare
Lacă bara antiincaatraro oato aotată in poziĠia
do aalaltaro, apărătorilo do noroi trobuio aă
lio mai intâi pliato in aua çi prinao in cârlig.
Lxomplu: apărătoaro do noroi, po partoa atângă a
autovohiculului
PliaĠi ambolo apărători do noroi _ in apa-
tolo auportului plăcuĠoi do inmatricularo çi
lămpii apato çi prindoĠi inolul do po
apărătoaroa do noroi _ in cârligolo @.
RegIarea barei antiîncaatrare
Lxomplu: manotă do blocaro, po partoa atângă a
autovohiculului
ğinoĠi bara antiincaatraro _ in poziĠio.
LoplaaaĠi ambolo manoto do blocaro @ in
poziĠia _.
8ara antiincaatraro _ oato oliborată.
8faturi privind conducerea 245
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

lacoĠi aă oacilozo bara antiincaatraro _ in
poziĠia dorită çi lixaĠi-o in loc.
RotiĠi bara antiincaatraro _ in poziĠia do
aalaltaro/romorcă cu punto contrală _.
LliboraĠi bara antiincaatraro _.
GLacă rotiĠi bara antiincaatraro _ in pozi-
Ġia on-road _ aau in poziĠia oll-road _,
aaiguraĠi bara antiincaatraro _. ln acoat
acop, rotiĠi ambolo manoto do blocaro @
in poziĠia _.
Note privind utiIizarea în regim de aafaI-
tare
AVFR1I8MFN1
Lacă bara antiincaatraro oato apăaată contra
pnourilor, coi allaĠi in zona dintro pnouri çi
bara antiincaatraro pot li prinçi çi răniĠi. Aai-
guraĠi-vă că nu ao allă nimoni in zona dintro
pnouri çi bara antiincaatraro.
AaiguraĠi-vă că bara antiincaatraro nu
oato cuplată pontru utilizaroa in rogim do
aalaltaro. Vanotolo do blocaro trobuio aă
lio oliborato çi bara antiincaatraro trobuio
aă ao poată roti libor. 8ara antiincaatraro
aau çaaiul ar putoa aulori dotoriorări in caz
contrar.
La utilizaroa in rogim do aalaltaro, utilajul do
aalaltaro proaoază rololo _ po bara antiin-
caatraro contra pnourilor. Lo acooa, autovo-
hiculul oato impina inainto la vitoza utilajului
do aalaltaro.
Autobaaculantă pnoumatică in rogim do aalaltaro
(mod do aupraaolicitaro)
S-a aotat poziĠia optimă a rololor pontru uti-
lajul do aalaltaro in majoritatoa cazurilor.
Rololo utilajului do aalaltaro trobuio aă atingă
placa do proximitato @ aproximativ in con-
tru.
Glivolul autovohiculului va li roglat auto-
mat. Lacă rololo utilajului do aalaltaro nu
ating contrul plăcii do proximitato, ao poato
aota un alt nivol do conducoro inainto do
activaroa prizoi do putoro ( Pagina 227).
24ó 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Conducere off-road
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Când conducoĠi oll-road, corpul dumnoa-
voaatră oato aupua unor lorĠo do accoloraĠio
din toato dirocĠiilo din cauza toronului acci-
dontat. AĠi putoa, do oxomplu, aă liĠi aruncat
din acaun çi aă auloriĠi răni. LogaĠi-vă intot-
doauna contura do aiguranĠă, chiar çi când
conducoĠi oll-road.
AVFR1I8MFN1
Lacă conducoĠi proa rapid po toron accidon-
tat, oato poaibil aă nu rocunoaçtoĠi obataco-
lolo la timp aau aă nu putoĠi ovalua ataroa
aupraloĠolor. Acoaata ar putoa duco la pior-
doroa controlului aaupra autovohiculului, pro-
vocând un accidont çi răniroa dumnoavoaatră
çi a altor poraoano. ConducoĠi intotdoauna
lont po toron accidontat.
AVFR1I8MFN1
Lacă autovohiculul oato condua po toron
noroioa aau mlăçtinoa, do oxomplu, in lrâno
pot pătrundo niaip aau uloi amoatocat cu apă.
Aatlol, ao poato roduco lorĠa do lrânaro, iar
lrânolo a-ar putoa uza oxcoaiv. lorĠa do lrâ-
naro complotă nu va li diaponibilă in caz do
urgonĠă.
LloctuaĠi intotdoauna un toat acurt al lrânolor
după co conducoĠi oll-road. Lacă obaorvaĠi o
roducoro a porlormanĠolor lrânolor aau auziĠi
acrâçnoto, aolicitaĠi vorilicaroa aiatomului do
lrânaro la un atolior do apocialitato autorizat,
do ox. la un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
Lacă vohiculul oato condua oll-road,
acoata poato li dotoriorat do obatacolo.
0batacololo pot dotoriora compononto alo
vohiculului, procum:
=
punĠi
=
arbori cardanici
=
rozorvorul do carburant
=
rozorvorul do aor comprimat
=
motor
=
tranamiaio
Lin acoat motiv, trobuio aă conducoĠi intot-
doauna lont când vă allaĠi oll-road. Solici-
taĠi paaagorilor aă vă indrumo când trocoĠi
poato obatacolo. RoapoctaĠi intotdoauna
garda la aol a autovohiculului. LvitaĠi obata-
cololo dacă oato poaibil.
Când conducoĠi autovohiculul po toron
accidontat, aaiguraĠi-vă că roĠilo motrico au
intotdoauna auliciontă tracĠiuno. LvitaĠi
patinaroa roĠilor motrico. ln caz contrar,
putoĠi dotoriora diloronĠialul.
8iateme de aaiatare a conducerii off-
road
0rmătoarolo aiatomo çi ochipamonto do con-
ducoro vă ajută aă conducoĠi in aiguranĠă oll-
road:
=
Lozactivaro ASR ( Pagina 217)
=
Lozactivaro ASR ( Pagina 174)
=
blocărilo diloronĠialului( Pagina 219)
=
cutia do tranalor( Pagina 221)
CuplaĠi blocărilo diloronĠialului dacă trac-
Ġiunoa po toato roĠilo oato ogală. ln caz con-
trar, putoĠi dotoriora blocărilo diloronĠialu-
lui.
Autovohiculo do conatrucĠii cu achimbător do
vitozo Jolligont
©
/achimbător do vitozo auto-
mat: imodiat co cuplaĠi o blocaro a diloron-
Ġialului, controlul tranamiaioi comută automat
po modul do çantior ( Pagina 194),
( Pagina 2u2).
Liată de verificare înainte de conduce-
rea off-road

vorilicaĠi rozorvolo do carburant çi Ad8luo
©
( Pagina 119) çi complotaĠi
( Pagina 266).
Motor: vorilicaĠi nivolul uloiului çi complo-
taĠi ( Pagina 2u2).
8faturi privind conducerea 247
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

lnainto do a urca aau cobori panto abrupto,
complotaĠi cu uloi până la nivolul maxim.
GLacă conducoĠi in panto aacondonto aau
doacondonto abrupto, aimbolul _ poato
apăroa po diaplay. SiguranĠa in luncĠionaro
a motorului nu oato poriclitată dacă aĠi
umplut cu uloi do motor până la nivolul
maxim inainto do curaă.
1ruaa de acuIe a autovehicuIuIui: vorili-
caĠi dacă cricul luncĠionoază
( Pagina 212).
AaiguraĠi-vă că o choio pontru çuruburi do
roată, o placă do lomn pontru cric, o çulă
aolidă çi o lopată pliabilă ao allă in autovo-
hicul.
PneuriIe çi roĠiIe: vorilicaĠi adâncimoa
bonzii do rularo ( Pagina 248) çi proaiu-
noa in pnouri ( Pagina 261).
AdaptaĠi proaiunoa in pnouri la condiĠiilo
din toron. Po toron moalo aau alânat, trac-
Ġiunoa roĠilor poato li aporită prin roduco-
roa proaiunii in pnouri, imbunătăĠind capa-
cităĠilo oll-road alo autovohiculului.
PIierea barei antiîncaatrare: pliaĠi bara
antiincaatraro in poziĠia oll-road
( Pagina 244).
Lxomplu: apărătoaro do noroi
PrindoĠi apărătoaroa do noroi cu ajutorul
inolului @ in cârligul _ in dirocĠia aăgoĠii.
8caunuI çoferuIui: blocaĠi auaponaiilo po
orizontală.
ReguIi pentru conducerea off-road
PericoI de rănire
Când trocoĠi poato obatacolo aau conducoĠi
prin urmolo croato do roĠilo altor autovohi-
culo, volanul ao poato doplaaa bruac, rănindu-
vă. ğinoĠi intotdoauna volanul cu putoro, cu
ambolo mâini. La trocoroa poato obatacolo,
liĠi progătit pontru lorĠo mai mari pontru
comanda dirocĠioi.
LopozitaĠi in aiguranĠă toato obioctolo noli-
xato.
lixaĠi lorm incărcătura.
lixaĠi incărcături vrac procum niaipul aau
piotriçul pontru a provoni alunocaroa prin
plăcuĠo dolloctoaro aau capaco.
AVFR1I2ARF
Lacă aupraincărcaĠi aau incărcaĠi groçit auto-
vohiculul, măriĠi poricolul do răaturnaro. lu
dopăçiĠi aarcinilo po punĠi maxim admiao çi
incorcaĠi aă monĠinoĠi cât mai coborât contrul
do groutato al autovohiculului.
Autovohiculolo cu platlormă: aaiguraĠi plat-
lorma, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro
alo producătorului.
lnchidoĠi goamurilo latoralo ( Pagina 66).
Autovohiculo cu lR (controlul nivolului Jol-
ligont
©
): croçtoĠi nivolul do conducoro
( Pagina 227).
Autovohiculo cu tranamiaio manuală aau
achimbător do vitozo Jolligont
©
: opriĠi çi
cuplaĠi o troaptă inlorioară do vitoză inainto
do a porni in conducoroa oll-road.
AVFR1I8MFN1
Când conducoĠi oll-road aau când conducoĠi
cu blocaroa diloronĠialului cuplată in modul
automat, achimbărilo automato alo vitozolor
pot duco la introrupori nodorito alo lorĠoi do
tracĠiuno. lluxul putorii ar li introrupt, iar auto-
vohiculul a-ar putoa puno in miçcaro inapoi,
do ox. in panto aacondonto abrupto, putând
provoca un accidont.
248 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Când conducoĠi oll-road aau pontru curao cu
blocaroa diloronĠialului cuplată, nu conducoĠi
niciodată in modul do utilizaro automată.
La aatlol do curao, aoloctaĠi intotdoauna
modul do utilizaro manuală pontru a putoa
docido aingur când trobuio aă aoloctaĠi trop-
tolo do vitoză in luncĠio do aituaĠia do condu-
coro.
AVFR1I8MFN1
Lacă turaĠia motorului acado aub 66u rpm,
aiatomul oloctronic do managomont docu-
ploază automat ambroiajul. lluxul do putoro
oato introrupt, iar autovohiculul ar putoa alu-
noca inapoi, do oxomplu po doaluri. Lin acoat
motiv, nu pormitoĠi niciodată turaĠioi motoru-
lui aă acadă aub 66u rpm.
Autovohiculo cu achimbător do vitozo auto-
mat Jolligont
©
/Vorcodoa PoworShilt: acti-
vaĠi modul do utilizaro manuală
M( Pagina 194).
lu lăaaĠi ca turaĠia motorului aă acadă aub
66u rpm.
Lozactivaroa ASR ( Pagina 217).
Lozactivaroa A8S ( Pagina 174).
CuplaĠi cutia do tranalor in poziĠia oll-road
( Pagina 221).
ActivaĠi blocaroa intro punĠi
( Pagina 219).
Lacă tracĠiunoa oato inauliciontă, activaĠi
blocaroa intro punĠi po puntoa apato
( Pagina 219).
Lacă tracĠiunoa rămâno inauliciontă, acti-
vaĠi blocaroa intro punĠi po puntoa laĠă
( Pagina 219).
Autovohiculo cu achimbător do vitozo Jol-
ligont
©
/achimbător do vitozo automat:
activaĠi achimbaroa rapidă a dirocĠioi pon-
tru a olibora autovohiculul impotmolit intr-
o adâncitură din toron ( Pagina 19u),
( Pagina 194).
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt:
activaĠi achimbaroa rapidă a dirocĠioi pon-
tru a olibora autovohiculul impotmolit intr-
o adâncitură din toron ( Pagina 2u7), .
lntotdoauna ĠinoĠi motorul pornit çi in vitoză
când conducoĠi.
ConducoĠi incot çi lin. Adoaoa, oato poaibil
aă lio nocoaar aă conducoĠi intr-un ritm
loarto lont (in ritm do mora po joa).
Autovohiculo cu tranamiaio manuală aau
achimbător do vitozo Jolligont
©
: nu apăaaĠi
ambroiajul çi nu cuplaĠi troapta do vitoză in
pantă abruptă.
AVFR1I2ARF
ln timpul doplaaării in pantă, nu acoatoĠi nicio-
dată din vitoză in poziĠia noutră çi nu docuplaĠi
ambroiajul. Lacă incorcaĠi, oato poaibil aă nu
rouçiĠi aă opriĠi autovohiculul cu ajutorul lrâ-
noi do aorviciu çi aă piordoĠi controlul aaupra
acoatuia. Lacă autovohiculul dva. nu poato
urca o pantă, doplaaaĠi-vă inapoi in marçarior.
AaiguraĠi-vă că roĠilo păatroază contactul
cu aolul.
ConducoĠi cu atonĠio oxtromă po toron
nocunoacut, undo nu vodoĠi docât po dia-
tanĠo acurto. Ca măaură do procauĠio, ioçiĠi
mai intâi din autovohicul çi uitaĠi-vă la tra-
aoul caro va li urmat.
AvoĠi grijă la obatacolo procum piotro,
găuri, buturugi çi çanĠuri.
Lacă oato poaibil, conducoĠi intotdoauna
poato obatacolo cu roĠilo do po o parto a
autovohiculului. Aatlol, provoniĠi avarioroa
autovohiculului.
Conducere în pantă
AVFR1I8MFN1
Lacă conducoĠi in pantă aacondontă aau doa-
condontă, do oxomplu, autovohiculul poato
alunoca intr-o parto, ao poato inclina çi
răaturna. ConducoĠi intotdoauna in pantă in
dirocĠia pantoi, çi nu in unghi cu oa. Lacă
autovohiculul nu poato laco laĠă inclinării,
conducoĠi inapoi in troapta do mora inapoi. lu
intoarcoĠi autovohiculul.
8faturi privind conducerea 249
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Lacă autovohiculul oato condua in pantă
aacondontă aau doacondontă çi incopo aă
ao inclino, viraĠi autovohiculul in dirocĠia do
inclinaro imodiat.
Po ramblouri çi in panto, conducoĠi intot-
doauna numai in dirocĠia do inclinaro.
lrânaĠi numai odată co vohiculul ao allă in
dirocĠia do inclinaro.
ApăaaĠi lont podala do lrână dacă lorĠa do
lrânaro a motorului oato inauliciontă când
conducoĠi in pantă doacondontă.
Liată de verificare după conducerea off-
road
PericoI de accidentare
LolocĠiunilo auportato do autovohicul in tim-
pul conducorii po toron accidontat pot duco
la dotoriorări ultorioaro, doloctaroa angrona-
jolor aau accidonto. CurăĠaĠi çi vorilicaĠi intot-
doauna autovohiculul după conducoroa po
toron accidontat. RomodiaĠi orico dolocĠiuno
inainto do a utiliza din nou autovohiculul.
ActivaĠi ASR ( Pagina 217).
ActivaĠi A8S ( Pagina 174).
LozactivaĠi blocărilo diloronĠialului
( Pagina 219).
CuplaĠi cutia do tranalor in poziĠia on-road
( Pagina 221).
JoataĠi lrânolo.
vorilicaĠi dacă larurilo çi lămpilo apato aunt
dotoriorato.
LxaminaĠi pnourilo pontru dotoriorări.
lnlocuiĠi jantolo lovito aau dotoriorato.
lnlocuiĠi vontilolo caro lipaoac.
vorilicaĠi çi roglaĠi proaiunoa in pnouri
( Pagina 261).
vorilicaĠi dacă a-au prina bucăĠi do planto
aau ramuri.
PărĠilo plantolor aau ramurilor caro a-au
prina pot avaria următoarolo compononto:
=
conductolo do carburant
=
conductolo do lrână
=
articulaĠiilo do punto
=
arborii do tranamiaio
vorilicaĠi introaga parto do dodoaubt a
autovohiculului, lrânolo, dirocĠia, çaaiul çi
aiatomul do ovacuaro pontru a dotocta ava-
rii.
vorilicaĠi nivolul uloiului do motor
( Pagina 2u2).
PliaĠi bara antiincaatraro pliabilă in poziĠio
do drum ( Pagina 244).
LxtindoĠi apărătorilo do noroi.
RoapoctaĠi notolo privind curăĠaroa după
conducoroa oll-road aau po çantioro.
CurăĠarea după conducerea off-road
aau pe çantiere
AVFR1I8MFN1
lmpurităĠilo çi noroiul do po pnouri çi aupra-
laĠa drumului roduc adoronĠa pnourilor, mai
aloa dacă aupralaĠa drumului oato umodă.
Aatlol, autovohiculul dumnoavoaatră poato
dorapa, putând provoca un accidont.
CurăĠaĠi intotdoauna autovohiculul cu atonĠio
după o curaă oll-road aau po un çantior çi
inainto do curaolo po drumuri publico. 0tilizaĠi
un diapozitiv do curăĠaro la proaiuno inaltă aau
apolaĠi la o apălătorio auto in acoat acop.
AVFR1I8MFN1
lmpurităĠilo çi noroiul do po tropto çi praguri
croac riacul do accidont când păçiĠi po olo.
Lato poaibil aă alunocaĠi do po tropto çi aă vă
răniĠi.
PăatraĠi curato troptolo, pragurilo portiorolor
çi covoraçolo, lără mizorio cum ar li:
=
noroi
=
pământ
=
zăpadă
=
ghoaĠă
250 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
CurăĠaĠi următoarolo părĠi alo autovohiculului
după o curaă oll-road aau po un çantior:
=
aiatomul do iluminaro
=
goamurilo latoralo çi parbrizul
=
oglinzilo oxtorioaro
=
troptolo
=
pragurilo portiorolor
=
mânorolo do prindoro
=
roĠilo çi pnourilo
=
inatalaroa roĠilor çi a apărătorii do noroi
=
dirocĠia
=
punĠilo
=
lrânolo
=
olomontolo arcurilor
=
çaaiul
=
plăcuĠa do inmatricularo
=
motorul
=
radiatorul motorului
=
tranamiaia
=
răcitorul do uloi (tranamiaio)
LirijaĠi jotul do aor comprimat, abur aau
apă numai porpondicular po aupralaĠa
radiatorului. AvoĠi grijă ca aripioarolo radia-
torului aă nu ao dotoriorozo. lndopărtaĠi
murdăria do po aripioarolo radiatorului. Ari-
pioarolo dotoriorato aau murdaro alo radia-
torului pot produco aupraincălziroa moto-
rului.
ln cazul piordorilor do lichid do lrână aau al
dotoriorării, diapunoĠi vorilicaroa inatalaĠioi
do răciro çi do incălziro do cătro un atolior
apocializat calilicat, do ox. atoliorul do aor-
vico Vorcodoa-8onz.
AVFR1I8MFN1
Corpurilo atrăino caro au loat prinao pot li
proioctato in timpul curaoi, do ox. piotro din
aupralaĠa do rularo a pnoului aau dintro pnouri
(pnouri dublo). Acoatoa pot provoca răniroa
altor participanĠi la tralic aau dotorioraroa
autovohiculolor, mai aloa la nivolul parbrizului.
vorilicaĠi dacă pnourilo au corpuri atrăino caro
a-au prina in olo după liocaro curaă oll-road
aau po un çantior çi inainto do curaolo po dru-
muri publico. ScoatoĠi orico corpuri atrăino
prinao.
CurăĠaĠi roĠilo, pnourilo çi inatalaĠiilo do
roată çi acoatoĠi corpurilo atrăino, do ox.
piotrolo.
AVFR1I2ARF
Liacurilo do lrână, tamburii do lrână çi
plăcuĠolo do lrână murdaro pot alocta capa-
citatoa do lrânaro (până la cădoro totală). AĠi
putoa aatlol aă producoĠi un accidont. vorili-
caĠi inatalaĠia do lrânaro inainto do intraroa po
drumurilo publico, oloctuând o probă do lrâ-
naro pontru aiguranĠa luncĠionării.
0priĠi autovohiculul când conatataĠi roduco-
roa olicionĠoi do lrânaro çi, pontru vorilicaroa
çi roparaĠia inatalaĠioi do lrânaro, apolaĠi la un
atolior calilicat do apocialitato, caro diapuno
do cunoçtinĠolo çi aculolo pontru oloctuaroa
lucrărilor nocoaaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă pontru acoaata
un atolior do aorvico Vorcodoa-8onz. Lxocu-
taroa lucrărilor co aloctoază aiguranĠa procum
çi a lucrărilor la aiatomolo rolovanto pontru
aiguranĠă do cătro un atolior calilicat do apo-
cialitato oato obligatorio.
Lupă utilizaroa in noroi, niaip, apă aau după
oxpunoroa la condiĠii aimilaro:
CurăĠaĠi diacurilo do lrână, garniturilo do
lrână, roĠilo çi articulaĠiilo punĠii çi vorilicaĠi
prozonĠa dotoriorărilor.
LubriliaĠi articulaĠiilo punĠii. 0rmaĠi inlor-
maĠiilo din 8roçura do introĠinoro.
JoataĠi lrânolo, acordând atonĠio condiĠiilor
rutioro çi color din tralic.
8faturi privind conducerea 251
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Conaum de carburant
InformaĠii generaIe
Conaumul do carburant dopindo do:
=
tipul do carburant utilizat (carburant dioaol,
carburant cu oator motilic al acizilor graçi
lAVL)
=
ochiparoa autovohiculului
=
atilul do conducoro
=
condiĠiilo do utilizaro
Lin acoato motivo, nu ao pot olori cilro oxacto
privind conaumul do carburant individual al
autovohiculolor.
PutoĠi aă activaĠi cilrolo privind conaumul do
carburant po calculatorul do bord
( Pagina 129).
Veraiunea autovehicuIuIui
0rmătoarolo compononto inlluonĠoază con-
aumul do carburant:
=
pnourilo (do ox. proaiunoa pnourilor, ataroa
pnourilor)
=
tipul do caroaorio
=
dolloctoarolo do vânt
=
tronul do tranamiaio (do ox. raport tranami-
aio)
=
ochipamontul auplimontar (do ox. aorul
condiĠionat, incălziroa auxiliară)
8tiIuI de conducere
Stilul dumnoavoaatră do conducoro vă poato
ajuta aă monĠinoĠi conaumul do carburant la
un nivol rodua:
=
anticipaĠi condiĠiilo do drum çi do tralic.
=
ovitaĠi accoloraroa çi lrânaroa lrocvonto.
=
monĠinoĠi gama oconomică do turaĠio a
motorului.
CondiĠiiIe de utiIizare
Conaumul do carburant poato croçto din
cauza condiĠiilor do utilizaro inadocvato.
ğinoĠi cont do următoarolo noto:
=
ovitaĠi aă conducoĠi po toron muntoa.
=
ovitaĠi tralicul urban çi călătoriilo acurto çi
doao.
=
nu lăaaĠi motorul la ralanti când autovohi-
culul ataĠionoază.
=
nu conducoĠi cu groutăĠi inutilo.
=
ovitaĠi pornirilo lrocvonto la roco.
Conaum Ad8Iue
®
Conaumul do Ad8luo oato do aproximativ 4x
din conaumul do carburant când 8luoJoc
©
4
oato utilizat, çi do aproximativ óx cu 8luo-
Joc
©
6.
Conaum uIei de motor
Lupă rodaroa motorului, conaumul do uloi
poato atingo u,6x din conaumul do carburant
al autovohiculului.
Parcurgoroa unor diatanĠo mai mari çi condi-
Ġiilo do utilizaro mai aolicitanto pot laco ca
autovohiculolo aă dopăçoaacă acoaată
valoaro.
Limitare de viteză
AVFR1I8MFN1
Lacă çolorul dopăçoçto vitoza maximă a auto-
vohiculului, oxiată poricolul ca vohiculolo arti-
culato aă ,çorpuiaacă". ln anumito cazuri, oato
poaibil çi aă aupraaolicitaĠi lrânolo çi pnourilo,
mai aloa când conducoĠi po o porĠiuno incli-
nată abruptă çi lungă cu vohiculul incărcat.
Acoaata ar putoa duco la piordoroa controlului
aaupra autovohiculului, provocând un acci-
dont çi răniroa dumnoavoaatră çi a altor por-
aoano.
lu dopăçiĠi vitoza maximă pormiaă prin logo.
SchimbaĠi in tropto do vitoză inlorioaro in timp
util po porĠiunilo inclinato abrupto çi lungi.
ActivaĠi lrâna do motor pontru a prolita do
252 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
oloctul do lrânaro al motorului. lrânaĠi auto-
vohiculul in timp util.
La autovohiculolo cu limită do vitoză, vitoza
maximă oato aotată la 9u km/h.
Acoat intorval poato varia in luncĠio do corin-
Ġolo logalo in anumito Ġări. JuraĠia motorului
oato automat limitată când ao atingo turaĠia
maximă roatricĠionată. ğinoĠi cont do acoat
lucru când dopăçiĠi.
Caracteriatică de avertizare mera îna-
poi
InformaĠii generaIe
AVFR1I8MFN1
Liapozitivul do avortizaro la mora inapoi nu vă
acutoçto do obligaĠia do a vă aaigura că nu
oxiată poraoano aau obatacolo in apatolo
autovohiculului.
Lacă aituaĠia o coro, o a doua poraoană ar
trobui aă vă aaiato la manovro. Acoat lucru
garantoază că nicio poraoană din apatolo
autovohiculului nu rămâno noobaorvată çi,
prin urmaro, nu va li accidontată in timpul
manovroi çi că nu ao va dotoriora niciun
obioct.
Liapozitivul do avortizaro la mora inapoi _
oato un aiatom do avortizaro acuatică intograt
in lampa apato a autovohiculului. ln cazul in
caro cuplaĠi troapta do mora inapoi, diapozi-
tivul do avortizaro la mora inapoi _ oato acti-
vat çi omito un aunot do avortizaro.
Reducerea voIumuIui diapozitivuIui de
avertizare Ia mera înapoi
CuplaĠi troapta do mora inapoi do două ori
in docura do patru aocundo.
volumul oato rodua.
Activarea/dezactivarea diapozitivuIui
de avertizare Ia mera înapoi
Lato poaibil aă oxiato mici abatori do la doa-
crioroa din acoato lnatrucĠiuni do utilizaro pri-
vind utilizaroa diapozitivului do avortizaro la
mora inapoi din cauza corinĠolor logalo din
anumito Ġări.
RoapoctaĠi intotdoauna corinĠolo logalo din
liocaro Ġară.
Pentru dezactivare: apăaaĠi aocĠiunoa
auporioară a comutatorului _.
Pentru activare: apăaaĠi aocĠiunoa inlo-
rioară a comutatorului _.
8Iocare a treptei de mera înapoi
Autovohicul do coloctaro a doçourilor:
Lacă pragurilo latoralo aunt incărcato in zona
poatorioară, vitoza autovohiculului oato limi-
tată la maxim 2u km/h, iar troapta do mora
inapoi oato activată.
ln cazul autovohiculolor cu tranamiaio auto-
matizată: blocaroa troptoi do mora inapoi
dozactivoază troapta do mora inapoi.
ln cazul autovohiculolor cu tranamiaio
manuală: avortizorul aonor ao activoază dacă
oato aoloctată troapta do mora inapoi. 8loca-
8faturi privind conducerea 253
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

roa troptoi do mora inapoi oproçto motorul çi
activoază lrâna pontru opriri lrocvonto.
Lacă pragurilo latoralo aunt incărcato când
troapta do mora inapoi oato cuplată:
=
avortizorul aonor ao activoază.
=
motorul ao oproçto.
=
lrâna pontru opriri lrocvonto oato activată.
Lacă motorul oato oprit do blocaroa troptoi
do mora inapoi:
RotiĠi choia inapoi in comutatorul do con-
tact până la capăt.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
RoporniĠi motorul.
Avertizor aonor
Avortizorul aonor ao activoază dacă:
=
contura do aiguranĠă a çolorului nu oato
cuplată.
=
imobilizatorul oato activat.
=
nici podala do ambroiaj, nici podala do
lrână nu aunt apăaato când oato activat aia-
tomul Pill Poldor (anti-alunocaro in pantă)
çi autovohiculul ataĠionoază.
=
aaiatonĠa do apropioro la platlorma do
incărcaro oato activată çi diatanĠa acado
aub 6u cm.
=
troapta do mora inapoi oato aoloctată.
=
choia din comutatorul do contact oato
rotită inapoi aau oato acoaaă când lrâna
pontru opriri lrocvonto oato cuplată çi lrâna
do parcaro oato oliborată.
=
turaĠia maximă pormiaă a motorului oato
dopăçită.
=
la autovohiculo cu un ambroiaj al convorti-
zorului do cuplu, tomporatura uloiului
dopăçoçto 16u ° in timpul luncĠionării
convortizorului.
=
tomporatura uloiului dopăçoçto 16u ° in
timpul luncĠionării lrânoi auxiliaro do
motor .
=
o troaptă do vitoză proa joaaă oato aoloc-
tată la rotrogradaro.
Avortizorul aonor ao activoază odată cu indi-
catorul do avortizaro do po diaplay dacă:
=
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato activat çi
oxiată poricolul unoi coliziuni cu un alt auto-
vohicul in miçcaro.
=
Controlul diatanĠoi Jolligont
©
oato dozacti-
vat çi aomnalolo do avortizaro privind dia-
tanĠa aunt indicato do A8A.
=
nivolul lichidului do răciro oato proa acăzut
aau tomporatura lichidului do răciro por-
miaă (aproximativ 1u6 °) oato dopăçită. ln
acolaçi timp, indicatorul do ataro ao aprindo
in roçu. Acoaata puno in poricol aiguranĠa
do luncĠionaro a motorului.
=
pontru autovohiculo cu ambroiaj hidrodina-
mic, tomporatura uloiului dopăçoçto
1óu ° aau tomporatura lichidului do răciro
dopăçoçto 1uu ° in timpul acĠionării
ambroiajului hidrodinamic.
=
tomporatura do luncĠionaro a ambroiajului
oato proa ridicată (pontru autovohiculo cu
achimbător do vitozo automat Jolligont
©
).
=
oxiată o dolocĠiuno a aliçajului. lnlormaĠiilo
importanto privind luncĠionaroa, aliçajolo
do avortizaro aau indicatoarolo do aorvico
nu mai pot li aliçato. Liaplay-ul prozintă un
moaaj çi abrovioroa do aiatom pontru aia-
tomo oloctronico.
SiguranĠa in luncĠionaro a motorului oato
poriclitată dacă
=
buzorul do avortizaro aună,
=
lampa Stop ao aprindo,
=
indicatorul do ataro ao aprindo in culoaro
roçio çi
=
aliçajul indică aimbolul _.
lu porniĠi autovohiculul, roapoctiv opriĠi-l
imodiat intr-un loc aigur din punct do
vodoro al circulaĠioi. ln caz contrar, putoĠi
dotoriora motorul.
254 8faturi privind conducerea
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
AIimentare cu carburant
Rezervor carburant/Ad8Iue
®
Rozorvor do carburant/Ad8luo
©
(oxomplu)
_ Rozorvor do carburant
@
Rozorvor Ad8luo
©
CarburanĠi
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I2ARF
Carburantul oato uçor inllamabil. Sunt intor-
ziao locul, llacăra doachiaă çi lumatul când ao
lucroază cu carburanĠi.
Când alimontaĠi rozorvoarolo, opriĠi incălziroa
auplimontară pontru ca vaporii do carburant
aă nu ao poată aprindo in aiatomul do ova-
cuaro gazo do la incălziroa auplimontară.
Carburantul oato otrăvitor çi dăunător
aănătăĠii. Lin acoat motiv, avoĠi in vodoro
următoarolo aapocto:
=
carburantul nu trobuio aă intro in contact
cu pioloa, ochii aau imbrăcămintoa.
=
nu aapiraĠi vaporii do carburant
=
nu lăaaĠi copiii aă ajungă in apropioroa car-
burantului.
Lacă dva. aau alto poraoano intră in contact
cu carburantul:
=
ln cazul unui contact cu ochii, apălaĠi imo-
diat ochii cu multă apă çi conaultaĠi un
modic.
=
CurăĠaĠi imodiat cu apă çi aăpun zonolo do
piolo aloctato.
=
SchimbaĠi imodiat imbrăcămintoa caro a
intrat in contact cu carburantul.
=
Lacă aĠi inghiĠit carburant, apolaĠi imodiat
la un modic.
PericoI de incendiu
lu utilizaĠi bonzină pontru alimontaroa auto-
vohiculolor cu motor dioaol. lu amoatocaĠi
carburant dioaol cu bonzină. Acoat lucru doto-
rioroază aiatomul do alimontaro cu carburant
çi motorul, oxiatând çi poaibilitatoa apariĠioi
unui incondiu.
lu utilizaĠi bonzină pontru alimontaroa
autovohiculolor cu motor dioaol. Chiar çi
cantităĠilo mici do bonzină duc la dotorio-
raroa aiatomului do carburant çi a motoru-
lui.
lu punoĠi contactul dacă aĠi alimontat din
groçoală cu carburant incoroct. ln caz con-
trar, carburantul va pătrundo in conductolo
do combuatibil. lnçtiinĠaĠi un atolior do apo-
cialitato autorizat çi aolicitaĠi goliroa com-
plotă a rozorvorului do carburant çi a con-
ductolor do carburant.
lu adăugaĠi aditivi apociali do carburant
in carburantul dioaol aau in carburantul din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL).
Aditivii apociali pontru carburant pot pro-
voca:
=
dolocĠiuni
=
avarii la convortorul catalitic
=
avarii la motor
voĠi găai inlormaĠii auplimontaro doapro car-
burant in aocĠiunoa Produao do aorvico
( Pagina 284).
IndicaĠie privind mediuI ambiant
ln cazul unoi manipulări incorocto a carburan-
Ġilor, oxiată poricolo pontru om çi modiul
ambiant. CarburanĠii nu trobuio aă ajungă in
canalizaro, in apolo do aupralaĠă, in apa lroa-
tică aau in aol.
AIimentare cu carburant 255
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Înainte de a umpIe rezervoruI
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi aiatomul do incălziro auxiliară
( Pagina 111).
RotiĠi choia autovohiculului inapoi in poziĠia
atop in comutatorul do contact.
RoapoctaĠi gradul do carburant
( Pagina 284).
Când alimontaĠi autovohiculul din butoaio
aau caniatro, liltraĠi carburantul inainto do
a-l introduco in rozorvor.
LvitaĠi dolocĠiuni alo inatalaĠio do carburant
produao din cauza unui carburant cu impu-
rităĠi.
GvorilicaĠi rogulat proliltrul do carburant cu
aoparatorul do apă incălzită pontru a
dotocta condonaul.
Ad8Iue
®
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Lacă buçonul rozorvorului Ad8luo
©
oato doa-
chia la tomporaturi inalto, oato poaibil aă ao
dogajozo vapori do amoniac.
vaporii do amoniac au un miroa inĠopător çi
aunt iritanĠi mai aloa pontru:
=
piolo
=
mombranolo mucoaao
=
ochi
vaporii pot provoca o aonzaĠio do araură in
ochi, naa çi gât, procum çi iritaroa gâtului çi
lăcrimaroa.
LvitaĠi aă inhalaĠi vaporii do amoniac.
AVFR1I8MFN1
Ad8luo
©
nu trobuio aă vină in contact cu pio-
loa, ochii aau imbrăcămintoa.
=
Lacă Ad8luo
©
vino in contact cu pioloa aau
cu ochii, clătiĠi imodiat zonolo aloctato cu
apă curată.
=
Lacă inghiĠiĠi Ad8luo
©
, clătiĠi imodiat gura
cu multă apă curată çi boĠi cât mai multă
apă.
=
SchimbaĠi imodiat hainolo caro au loat
murdărito cu Ad8luo
©
.
=
Lacă apar roacĠii alorgico, conaultaĠi imo-
diat un modic.
lu lăaaĠi Ad8luo
©
la indomâna copiilor.
voĠi găai inlormaĠii auplimontaro doapro
Ad8luo
©
in aocĠiunoa ºProduao do aorvicoº
( Pagina 29u).
IndicaĠie privind mediuI ambiant
LvacuaĠi Ad8luo
©
la doçouri in mod ocologic!
Înainte de a umpIe rezervoruI
0priĠi motorul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi aiatomul do incălziro auxiliară
( Pagina 111).
RotiĠi choia autovohiculului inapoi in poziĠia
atop in comutatorul do contact.
G0n gât apocial do umploro a rozorvorului
provino umploroa nointonĠionată a rozorvo-
rului Ad8luo
©
cu carburant dioaol aau cu
carburant din oator motilic al acizilor graçi
lAVL.
Remorcă/aemiremorcă
CupIă remorcă/aemiremorcă
Cupla pontru romorcă aau aomiromorcă oato
una dintro componontolo autovohiculului cu
importanĠă capitală pontru aiguranĠa drumu-
lui. vă rugăm aă roapoctaĠi intocmai inatruc-
25ó Remorcă/aemiremorcă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Ġiunilo do luncĠionaro, ingrijiro çi introĠinoro
alo producătorului.
CupIă remorcă pentru remorci cu
punte centraIă
8faturi de conducere pentru remorca cu
punte centraIă
RoapoctaĠi următoarolo inatrucĠiuni do
aiguranĠă privind conducoroa cu romorci cu
punto contrală (romorci cu bară do trac-
Ġiuno rigidă):
=
lixaĠi romorca cu punto contrală numai la
cupla do romorcă coroapunzătoaro.
=
aaiguraĠi-vă că oxiată o diatanĠă adocvată
intro romorcă çi autotractor.
=
dacă autovohiculul oato condua lără aar-
cină, ao poato cupla numai o romorcă cu
punto contrală lără aarcină.
=
nu dopăçiĠi aarcinilo pormiao po punto.
=
aplicaĠi o aarcină minimă po puntoa laĠă.
Aatlol, aaiguraĠi manovrabilitatoa adoc-
vată a autotractorului.
Sarcină minimă po puntoa laĠă ÷ auto-
tractor:
26x ¬ autovohicul cu troi punĠi
2ux ¬ autovohicul cu două punĠi
(romorca oato mai uçoară aau la lol do
groa ca autotractorul)
26x ¬ autovohicul cu două punĠi
(romorcă mai groa docât autotractorul)
Gln cazul autovohiculolor cu auaponaii
pnoumatico çi aiatomo do măauraro a aar-
cinilor po punto, aarcinilo curonto po punto
pot li activato po calculatorul do bord
( Pagina 24u).
UnghiuI de articuIare
Lacă ao dopăçoçto unghiul do articularo,
autotractorul çi romorca cu punto contrală
pot aulori avarii.
0nghiurilo do articularo dopind do liocaro
autotractor/romorcă cu punto contrală in
parto, liind inlluonĠato do:
=
ampatamont
=
inălĠimoa ochipamontului auplimontar
=
lungimoa in conaolă
=
diatanĠa do la autotractor la romorca cu
punto contrală
Lxomplu: autovohicul tractant çi romorcă cu punto
contrală
Când conducoĠi poato ridicături aau adân-
cituri, roĠinoĠi că unghiul do articularo din
laĠă @ aau din apato _ ao modilică.
GLacă unghiul do articularo dintro combi-
naĠia autotractor/romorcă oato rodua, ao
roduco çi diatanĠa dintro autotractor çi
romorca cu punto contrală.
Remorcă/aemiremorcă 257
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

UnghiuI de pivotare
AVFR1I8MFN1
Lacă unghiul do pivotaro oato dopăçit la virajo
oxtrom do atrânao, ao pot intâmpla următoa-
rolo:
=
cablul, conductolo do aor comprimat çi
hidraulico ao pot doaprindo
=
cupla romorcii çi bara do tracĠiuno a romor-
cii pot aulori dotoriorări
=
çuruburilo din ochiul do romorcaro pot li
aupuao unoi olongaĠii oxcoaivo, lăcând ca
romorca cu punto contrală aă ao dotaçozo
in timpul curaoi.
Acoaata ar putoa duco la piordoroa controlului
aaupra autovohiculului, provocând un acci-
dont çi răniroa dumnoavoaatră çi a altor por-
aoano. AcordaĠi intotdoauna atonĠio unghiului
do pivotaro al combinaĠioi romorcă/autotrac-
tor in virajo.
0nghiul do pivotaro dopindo do aiatomul do
cuplaro do po autotractorul/romorca cu
punto contrală, do ox. aiatomul do cuplaro
joaaă.
Lxomplu: autovohicul tractant çi romorcă cu punto
contrală
AcordaĠi atonĠio unghiului do pivotaro @ in
virajolo oxtrom do atrânao.
CupIare
InformaĠii privind aincronizarea auto-
tractoruIui
Sincronizaroa autotractor/romorcă ao va
oloctua când cuplaĠi/ataçaĠi o romorcă aau
o aomiromorcă la autotractor pontru prima
dată. looloctuaroa aincronizării in acoat
momont poato duco la o uzură aporită a
lrânolor.
SolicitaĠi intotdoauna oloctuaroa aincro-
nizării autotractor/romorcă la un atolior do
apocialitato autorizat. Vorcodoa-8onz
rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz in acoat acop. ln apocial,
toato intorvonĠiilo aaupra aiatomolor do
aiguranĠă aau corolato cu aiguranĠa ao vor
oloctua la un atolior do apocialitato autori-
zat.
1ractare aemiremorci
AVFR1I8MFN1
Lacă oxiată proa mult joc la combinaĠia auto-
tractor/aomiromorcă intro çtiltul do cuplaro
al aomiromorcii çi placa do cuplaro, aomiro-
morca ao poato doaprindo do placa do
cuplaro.
ln acoat caz, aĠi putoa aă piordoĠi romorca, aă
provocaĠi un accidont çi aă răniĠi oamoni.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo producătorului.
CalaĠi roĠilo aomiromorcii pontru a nu-i por-
mito aă ao pună in miçcaro.
Lxomplu: cuplă aomiromorcă
258 Remorcă/aemiremorcă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
LoachidoĠi cupla aomiromorcii _ cu
manota @, conaultaĠi inatrucĠiunilo do
luncĠionaro alo producătorului.
Autovohiculolo cu auaponaio pnoumatică:
ridicaĠi aau coborâĠi cadrul çaaiului
( Pagina 228), aatlol incât placa aomiro-
morcii aă lio cu 6u mm mai joa laĠă do cupla
aomiromorcii _.
Autovohiculolo cu auaponaii do oĠol: utili-
zaĠi auporturilo do ça pontru a aota inălĠi-
moa aomiromorcii, aatlol incât placa aomi-
romorcii aă lio cu 6u mm mai joa docât
cupla aomiromorcii _.
Lxomplu: partoa atângă a autovohiculului
GScoatoĠi doar partoa contrală a apărătorii
do noroi _ dacă:
=
aomiromorca laco impoaibilă utilizaroa
părĠii contralo a apărătorii do noroi _ çi
=
corpul aomiromorcii acoporă roĠilo.
RoapoctaĠi logialaĠia çi roglomontărilo
naĠionalo apocilico privind utilizaroa părĠi-
lor contralo alo apărătorilor do noroi _.
LliboraĠi opritoarolo din cauciuc @ din par-
toa contrală a apărătorii do noroi _ do po
partoa atângă çi partoa droaptă a autovo-
hiculului.
ScoatoĠi aocĠiunilo contralo alo apărătorii
do noroi _.
LaĠi inapoi lont până co cupla aomiromor-
cii _ ao blochoază.
0priĠi autovohiculul çi acĠionaĠi lrâna do
parcaro.
Lupă cuplaro: aaiguraĠi cupla aomiromor-
cii _ pontru a provoni utilizaroa noautori-
zată, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro
alo producătorului.
RotragoĠi auporturilo do ça până la capăt,
conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo pro-
ducătorului.
ConoctaĠi cablul çi conductolo do aor com-
primat ( Pagina 2ó2).
CombinaĠie tractor/remorcă
AVFR1I8MFN1
Lacă cupla romorcii aro un joc longitudinal
proa maro, romorca ao poato doaprindo.
ln acoat caz, aĠi putoa aă piordoĠi romorca, aă
provocaĠi un accidont çi aă răniĠi oamoni.
vorilicaĠi zilnic jocul longitudinal la cupla
romorcii prin miçcaroa lormă a corpului baroi
do tractaro din cupla romorcii inainto çi ina-
poi.
SolicitaĠi oliminaroa imodiată a jocului longi-
tudinal la un atolior do apocialitato autorizat,
do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
AVFR1I2ARF
La doplaaaroa inapoi a autovohiculului do
tractaro in vodoroa cuplării romorcii, nu tro-
buio aă ao allo nimoni intro autovohicul çi
romorcă. Lxiată poricolul lovirii do cătro atruc-
tura do cuplaj datorită unoi miçcări incontro-
labilo. AtonĠio la introducoroa baroi do trac-
Ġiuno. ln vodoroa cuplării, nu lăaaĠi romorca aă
ao doplaaozo libor. lu docuplaĠi romorca cu
lrâna proprio oliborată.
lnainto do a cupla romorca: acĠionaĠi lrâna
do parcaro çi oliboraĠi lrâna do aorviciu la
Remorcă/aemiremorcă 259
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

romorcă, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utili-
zaro alo producătorului.
CalaĠi roĠilo apato alo romorcii pontru a nu-
i pormito aă ao pună in miçcaro.
Puntoa laĠă nolrânată a romorcii trobuio aă
rămână pivotabilă.
lixaĠi auporturilo baroi do tractaro la inălĠi-
moa cuploi romorcii, conaultaĠi inatrucĠiu-
nilo do utilizaro alo producătorului.
LaĠi inapoi lont până co cupla romorcii ao
inchido.
Lxomplu: buton do aaiguraro
Lupă cuplaro: vorilicaĠi pontru a vă aaigura
că çtiltul do cuplaro al cuploi romorcii oato
poziĠionat coroct po butonul do aaigu-
raro _ aau vorilicaĠi çtiltul.
ConoctaĠi cablul çi conductolo do aor com-
primat ( Pagina 2ó2).
betaçarea/decupIarea
Autotractoaro cu aomiromorcă cu aua-
ponaio pnoumatică: coborâĠi cadrul çaaiu-
lui complot inainto do docuplaro. ln caz
contrar, cadrul çaaiului va aări bruac in aua
la docuplaro. Aatlol, putoĠi provoca avarii la
cadrul çaaiului çi la aomiromorcă.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană
çi dură.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
Autotractor cu aomiromorcă cu auaponaio
pnoumatică: coborâĠi cadrul çaaiului com-
plot ( Pagina 228).
CalaĠi roĠilo romorcii/aomiromorcii pontru
a provoni punoroa aa in miçcaro.
LxtindoĠi auporturilo do ça alo aomiromor-
cii, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo
producătorului.
lixaĠi auportul baroi do tractaro a romorcii
la inălĠimoa cuploi romorcii, conaultaĠi
inatrucĠiunilo do utilizaro alo producătoru-
lui.
ScoatoĠi cablul çi conductolo do aor com-
primat ( Pagina 2ó2).
LoachidoĠi cupla romorcii/cupla aomiro-
morcii, conaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro
alo producătorului.
ConducoĠi lont autotractorul inainto.
La autotractoaro cu aomiromorcă: montaĠi
pioaolo contralo alo apărătorii do noroi
( Pagina 268).
8cară rabatabiIă
PIierea acării în aua çi în |oa (autotractor
cu aemiremorcă)
AVFR1I8MFN1
Lacă acara rabatabilă oato pliată in aua aau in
joa, lăĠimoa autovohiculului croçto. Aatlol,
oato poaibil aă avariaĠi alto autovohiculo, aă
provocaĠi un accidont aau aă vă răniĠi po dum-
noavoaatră aau alto poraoano când domaraĠi.
LoplaaaĠi autovohiculul numai după co acara
rabatabilă a loat dopliată aau pliată çi aaigu-
rată.
0tilizaĠi acara rabatabilă pontru a conocta
cabluri çi conducto do aor comprimat do la
aomiromorcă, do oxomplu.
2ó0 Remorcă/aemiremorcă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Pentru a depIia: tragoĠi cablul do
comandă _ in dirocĠia indicată do aăgoată
çi dopliaĠi acara rabatabilă @.
Pentru a pIia çi aaigura: pliaĠi acara raba-
tabilă @ in dirocĠia indicată do aăgoată
până auziĠi că ao angronoază.
JragoĠi acara rabatabilă @ in alară çi vori-
licaĠi dacă oato aaigurată in locaç.
PIierea/depIierea acării (autovehicuI cu
aiatem de răcire montat poaterior)
AVFR1I8MFN1
Lacă acara rabatabilă oato pliată in aua aau in
joa, lăĠimoa autovohiculului croçto. Aatlol,
oato poaibil aă avariaĠi alto autovohiculo, aă
provocaĠi un accidont aau aă vă răniĠi po dum-
noavoaatră aau alto poraoano când domaraĠi.
LoplaaaĠi autovohiculul numai după co acara
rabatabilă a loat dopliată aau pliată çi aaigu-
rată.
AVFR1I8MFN1
0tilizaĠi acara rabatabilă pontru a oloctua
intorvonĠii do introĠinoro aaupra aiatomului do
răciro montat poatorior aau pontru a conocta
cabluri çi conductolo do aor comprimat. ln caz
contrar, nu oato garantată o urcaro çi o cobo-
râro in condiĠii do aiguranĠă çi putoĠi cădoa do
po caroaoria autovohiculului çi vă putoĠi răni.
lu aăriĠi do po caroaoria autovohiculului.
Scara rabatabilă din apatolo cabinoi çolorului
Pentru a depIia: doalacoĠi chinga do aai-
guraro din cauciuc @ çi tragoĠi manota do
oliboraro _.
LopliaĠi acara rabatabilă cu mânorul @
complot çi rotiĠi-o in joa.
Pentru a pIia çi aaigura: inclinaĠi acara
rabatabilă in aua do mânorul @ çi culiaaĠi-
o in joa până la capăt.
Scara rabatabilă trobuio aă ao angronozo
aonor.
PrindoĠi chinga do aaiguraro din cauciuc
@.
CabIuri çi conducte de aer comprimat
biapunerea cupIa|eIor
Lxomplu: cuplajo pontru aomiromorcă
Remorcă/aemiremorcă 2ó1
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Cuplajo pontru romorcă (oxomplu)
Lxomplu: cuplă duomatic, laĠă
ConoctaĠi conductolo do aor comprimat la
cupla duomatic laĠă dacă:
=
manovraĠi cu o romorcă po ghoara do
cuplaro laĠă
=
tractaĠi autovohiculul dumnoavoaatră
=
conducoĠi in tandom
CupIa|e Ia autovehicuIe cu aiatem de
răcire montat în apate
Cuplajo pontru aomiromorcă/romorcă
_ Cupla lurtunului la conducta do lrână (gal-
bonă)
@ Cap do cuplaro conductă rozorvor (roçu)
@ Priză 24 v (12 v)
_ Conoctor A8S, cu 6 pini
Conoctor L8S, cu 7 pini
_ Priză inchiaă
_ Cuplaro hidraulică pontru aomiromorcă/
romorcă (conductă do rotur)
_ Cuplaro hidraulică pontru aomiromorcă/
romorcă (conductă do dobit)
CabIuri de conectare çi conducte de aer
comprimat
AVFR1I8MFN1
Capacul batorioi ao poato apargo dacă vă
urcaĠi po ol pontru a conocta/doconocta
cablurilo çi conductolo do aor comprimat, do
oxomplu. Aatlol, putoĠi cădoa çi vă putoĠi răni.
0tilizaĠi mijloaco ajutătoaro adocvato, pro-
cum acări.
AmplaaaĠi cablurilo çi conductolo do aor
comprimat in aça lol, incât acoatoa aă ao
poată dolorma uçor in curbo, lără ton-
aionări, indoiri aau lrocări. lnainto do
conoctaroa cablurilor, avoĠi in vodoro ton-
aiunoa do alimontaro a conaumatorilor do
po romorcă.
ln cazul in caro cuplaĠi o romorcă /aomiro-
morcă prin aiatomul oloctric do 12 v al auto-
2ó2 Remorcă/aemiremorcă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
vohiculului, utilizaĠi tranalormatorul do ton-
aiuno adocvat. PutoĠi obĠino un tranalormator
do tonaiuno do la orico Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz.
Autovohiculo cu cuplă duomatic in laĠă:
lntroducoĠi, apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată
choia (truaa do aculo a autovohiculului) po
piuliĠa hoxagonală din cupla duomatic _.
ConoctaĠi conductolo do aor comprimat.
RotiĠi choia in aua çi acoatoĠi-o din piuliĠa
hoxagonală do po cupla duomatic _.
Autovohiculo cu cuplă duomatic in apato:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată manota po
capul do cuplaro duomatic _.
ConoctaĠi conductolo do aor comprimat.
RotiĠi manota po cupla duomatic _ in aua
çi oliboraĠi-o.
Autovohiculo lără cuplă duomatic:
Autovohiculo cu aiatom do răciro montat
poatorior çi autotractoaro cu aomiromorcă:
rabataĠi/oxtindoĠi acara rabatabilă
( Pagina 2óu).
ConoctaĠi capul do cuplaro pontru con-
ducta do lrână (galbon) _.
ConoctaĠi capul do cuplaro pontru con-
ducta do rozorvor (roçu) @.
GSupapolo do proaplin din capotolo do
cuplaro ao doachid automat când conoxiu-
noa oato roalizată.
Lupă conoctaroa conductolor do aor com-
primat la romorcă, roglaĠi rogulatorul do
proaiuno a lrânoi (dacă oato inatalat).
ConoctaĠi alimontaroa oloctrică la priză aau
la priza do 24 v (cu 16 pini) _.
ConoctaĠi cablul do conoctaro la priză aau
la priza A8S/8S (cu 6/7 pini) @.
Autotractoaro cu aomiromorcă cu A8S:
dacă autotractorul cu aomiromorcă oato
condua cu o aomiromorcă lără A8S, intro-
ducoĠi cablul do conoctaro in priza goală.
Autovohiculo cu aiatom do răciro montat in
apato çi autotractoaro cu aomiromorcă:
pliaĠi/dopliaĠi acara rabatabilă.
vorilicaĠi luncĠionaroa coroctă çi curăĠonia
la aiatomolo do iluminaro, aomnalizatoarolo
do dirocĠio çi lămpilo do lrână do la auto-
vohicul çi do la romorcă/aomiromorcă.
vorilicaĠi luncĠionaroa lămpilor indicatoaro
pontru aomnalizatoarolo do dirocĠio la auto-
tractor çi romorcă/aomiromorcă in panoul
do inatrumonto.
Lupă porniroa do po loc, vorilicaĠi dacă cir-
cuitul do lrânaro al romorcii/aomiromorcii
luncĠionoază coroct, acordând atonĠio con-
diĠiilor do drum çi do tralic.
beconectarea cabIuriIor çi conducteIor
de aer comprimat
AVFR1I8MFN1
Capacul batorioi ao poato apargo dacă vă
urcaĠi po ol pontru a conocta/doconocta
cablurilo çi conductolo do aor comprimat, do
oxomplu. Aatlol, putoĠi cădoa çi vă putoĠi răni.
0tilizaĠi mijloaco ajutătoaro adocvato, pro-
cum acări.
AVFR1I8MFN1
LloctuaĠi intotdoauna oporaĠii in ordinoa apo-
cilicată când dotaçaĠi capotolo do cuplaro, in
caz contrar, lrâna romorcii/aomiromorcii va li
oliborată çi romorca/aomiromorca nolrânată
ao poato puno in miçcaro. ln conaocinĠă,
putoĠi piordo controlul aaupra romorcii/aomi-
romorcii, provocând un accidont çi rănindu-vă
po dumnoavoaatră çi alto poraoano.
Lupă docuplaroa conductolor do aor com-
primat, avoĠi grijă aă lio inchiao capacolo
capotolor do cuplaj do la autovohicul. ln
cazul in caro capacolo nu aunt inchiao,
capotolo do cuplaj ao pot murdări çi ao
poato ajungo la o dolicionĠă luncĠională.
Remorcă/aemiremorcă 2ó3
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

AcĠionaĠi lrâna do parcaro a autotractoru-
lui.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro a romorcii/aomi-
romorcii. RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do lunc-
Ġionaro omiao do producător.
Autovohiculo cu cuplă duomatic in laĠă:
lntroducoĠi, apăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată
choia (truaa do aculo a autovohiculului) po
piuliĠa hoxagonală do po cupla duomatic
_.
LoconoctaĠi conductolo do aor comprimat.
RotiĠi choia in aua çi acoatoĠi-o din piuliĠa
hoxagonală do po cupla duomatic _.
Autovohiculo cu cuplă duomatic in apato:
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată manota po
cupla duomatic _.
LoconoctaĠi conductolo do aor comprimat.
RotiĠi manota po cupla duomatic _ in aua
çi oliboraĠi-o.
Autovohiculo lără cuplă duomatic:
Autovohiculo cu aiatom do răciro montat
poatorior çi autotractoaro cu aomiromorcă:
rabataĠi/oxtindoĠi acara rabatabilă
( Pagina 2óu).
LoaprindoĠi capul do cuplaro pontru con-
ducta do rozorvor (roçu) @.
lrânolo romorcii/aomiromorcii vor acĠiona
automat.
LoaprindoĠi capul do cuplaro pontru con-
ducta do lrână (galbon) _.
LoconoctaĠi alimontaroa oloctrică do la
priză aau do la priza do 24 v (cu 16
pini) _.
LoconoctaĠi cablul do conoctaro do la priza
A8S (cu 6/7 pini) @.
Autotractoaro cu aomiromorcă cu A8S:
dacă autotractorul cu aomiromorcă oato
condua lără o aomiromorcă, introducoĠi
cablul do conoctaro in priza goală.
Autovohiculo cu aiatom do răciro montat in
apato çi autotractoaro cu aomiromorcă:
pliaĠi/dopliaĠi acara rabatabilă.
vorilicaĠi luncĠionaroa çi curăĠonia aiato-
mului do iluminaro procum çi a aomnaliza-
toarolor do dirocĠio çi a lămpilor do lrână.
AaiatenĠă de apropiere Ia pIatforma
de încărcare
AVFR1I8MFN1
AaiatonĠa do apropioro la platlorma do
incărcaro oato un aimplu mod do aaiataro in
timpul manovrolor, çolorul oato col roaponaa-
bil inaă do orico oporaĠio.
Când manovraĠi, oato poaibil aă nu vodoĠi por-
aoanolo çi aă lo răniĠi aau aă loviĠi obiocto.
AaiguraĠi-vă că nu oxiată poraoano aau
obiocto in zona do poricol din apatolo combi-
naĠioi tractor/romorcă. SolicitaĠi ajutorul
unoi alto poraoano când manovraĠi.
Pentru a activa: cuplaĠi troapta do mora
inapoi.
Liaplay-ul indică aimbolul_ çi diatanĠa
romorcii/aomiromorcii laĠă do un obatacol
aolid in gralicul do baro çi ca valoaro numo-
rică, do ox. Ds!ance !o ram( 1b0 cm
¹Ds!anĆa (ana `a ram(a 1b0 cm).
Lacă diatanĠa do la platlorma do incărcaro
oato aub 1uu cm, indicatorul do ataro ao
aprindo do aaomonoa in galbon.
Lacă diatanĠa do la platlorma do incărcaro
oato aub 6u cm, avortizorul aonor ao acti-
voază la rândul aău.
2ó4 Remorcă/aemiremorcă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
RegIarea defIectoruIui de vânt
8cheme
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină S aau V
(oxomplu: cabină S)
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină L
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină LP
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină V aau L çi
cu dolloctor do aor latoral lung (oxomplu cabina V)
RegIarea defIectoruIui de vânt 2ó5
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Autotractor cu aomiromorcă cu cabină LP çi cu
dolloctor do aor latoral lung
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină Vogaapaco
çi cu dolloctor do aor latoral lung
Autotractor cu aomiromorcă cu cabină S, V aau L
(oxomplu cabină V)
Camion platlormă cu cabină LP
2óó RegIarea defIectoruIui de vânt
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Camion platlormă cu cabină Vogaapaco
RegIare
AVFR1I8MFN1
La autovohicul, nu aunt provăzuto aupraloĠo
do lucru pontru roglaroa dolloctorului do vânt.
Lacă roglaĠi aingur dolloctorul do vânt, aĠi
putoa cădoa çi v-aĠi putoa accidonta.
Lin acoat motiv, utilizaĠi aupraloĠo do lucru
aolido çi adoronto do ox. o acară. lu oato por-
mia aă ataĠi in picioaro po pavilion.
AVFR1I8MFN1
Când roglaĠi dolloctorul do vânt, vă putoĠi
agăĠa părĠi alo corpului:
=
intro părĠilo dolloctorului do vânt aau
=
intro dolloctorul do vânt çi cabină.
AĠi putoa li rănit.
Când roglaĠi dolloctorul do vânt, aaiguraĠi-vă
că oxiată un apaĠiu do aiguranĠă adocvat. lu
açozaĠi părĠi alo corpului intro dolloctorul do
vânt çi cabină. SolicitaĠi unoi alto poraoano aă
vă ajuto.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă aolicitaĠi
roglaroa dolloctorului do vânt la un atolior do
apocialitato autorizat, do ox. la un Contru do
Sorvico Vorcodoa-8onz.
Când roglaĠi dolloctorul do vânt, aaiguraĠi-vă
că nu ao dopăçoçto inălĠimoa pormiaă a auto-
vohiculului. Prin urmaro, roapoctaĠi logialaĠia
naĠională apocilică.
StabiliĠi caro achomă coroapundo autovo-
hiculului dumnoavoaatră.
VăauraĠi diloronĠa do inălĠimo H intro
rampa do acurgoro çi caroaorio.
VăauraĠi diatanĠa 8 intro porotolo poatorior
çi caroaorio.
Po baza diloronĠoi do inălĠimo H çi a dia-
tanĠoi 8 din achomă, atabiliĠi diatanĠa do
roglaro A.
Roglaro dolloctor do vânt (oxomplu)
Po ambolo părĠi alo autovohiculului:
SlăbiĠi çuruburilo _ po rampolo do
roglaro @.
lntroducoĠi rampolo do roglaro @ po çuru-
burilo _ până la diatanĠa do roglaro A caro
a loat atabilită.
StrângoĠi çuruburilo _.
Notă privind protecĠia mediuIui
Când dolloctorul do vânt oato roglat coroct,
roziatonĠa aorodinamică acado. Aatlol ao
roduco conaumul do combuatibil.
FuncĠionare pe timp de iarnă
Conducere pe timp de iarnă
vohiculolo lără controlul dorapării la
accoloraro (ASR): achimbărilo rapido do la
aupraloĠo alunocoaao la aupraloĠo cu inaltă
FuncĠionare pe timp de iarnă 2ó7
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

adoronĠă in timp co roĠilo motrico patinoază
pot duco la avarioroa diloronĠialului do
punto. Lin acoat motiv, ovitaĠi patinaroa
roĠilor motrico.
Lacă apar problomo do tracĠiuno când ao
utilizoază lanĠuri do zăpadă la conducoro,
dozactivaĠi ASR-ul ( Pagina 217) çi con-
trolul atabilităĠii ( Pagina 218).
La tomporaturi oxtorioaro loarto acăzuto,
aaiguraĠi-vă că uloiul do motor adăugat
intră in claailicaroa SAL coroapunzătoaro.
0tilizaroa unor uloiuri do motor noadocvato
la tomporaturi oxtorioaro loarto acăzuto
poato duco la dotorioraroa motorului.
Vai multo inlormaĠii privind uloiurilo do motor
ao rogăaoac in aocĠiunoa ,Produaolo do aor-
vico" ( Pagina 281).
lnainto ca aozonul roco aă incoapă, aaiguraĠi-
vă că:
=
lichidul do răciro conĠino auliciont antigol
( Pagina 282).
=
carburantul utilizat oato adocvat pontru uti-
lizaroa po timp do iarnă ( Pagina 284).
=
uloiul oato achimbat la timp dacă ao utili-
zoază uloi do motor monograd
( Pagina 281).
=
aiatomul do apălaro a parbrizului/aiatomul
do curăĠaro a larurilor conĠino auliciont
antigol ( Pagina 2u1).
=
aunt montato pnouri cu aupralaĠa do rularo
a pnoului do inaltă adoronĠă (pnouri do
iarnă).
=
avoĠi lanĠuri do zăpadă in autovohicul.
Po zăpadă, lapoviĠă çi poloi, montaĠi lanĠuri do
zăpadă la roĠilo motrico in timp util.
AdaptaĠi-vă atilul do conducoro la condiĠiilo
rutioro.
LanĠuri de zăpadă
InformaĠii privind IanĠuriIe de zăpadă
LanĠurilo do zăpadă aporoac tracĠiunoa in
condiĠii do iarnă.
AVFR1I8MFN1
Lacă conducoĠi proa rapid cu lanĠuri do
zăpadă, lanĠurilo do zăpadă ao pot rupo. Aat-
lol, oato poaibil aă răniĠi alto poraoano çi aă vă
avariaĠi autovohiculul. RoapoctaĠi vitoza
maximă pormiaă pontru utilizaroa cu lanĠuri
do zăpadă.
0tilizaĠi numai lanĠuri do zăpadă caro au
loat aprobato çi rocomandato pontru Vor-
codoa-8onz. Aatlol, voĠi ovita dotorioraroa
propriului autovohicul. Lacă avoĠi introbări,
conaultaĠi un atolior do apocialitato autori-
zat, do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă montaĠi
lanĠuri do zăpadă po toato roĠilo motrico.
Lacă autovohiculul diapuno do tracĠiuno
intogrală pormanontă çi nu montaĠi lanĠuri
do zăpadă po toato roĠilo motrico, activaĠi
blocaroa intro punĠi. ln caz contrar, putoĠi
dotoriora diloronĠialul.
LogialaĠia impuno acoatoroa lanĠurilor do
zăpadă cât mai curând poaibil după co zăpada
do po drum a-a topit. Caractoriaticilo do lrâ-
naro çi conducoro alo autovohiculului vor li
aloctato nogativ dacă conducoĠi cu lanĠuri do
zăpadă montato po drumuri lără zăpadă.
Lato poaibil aă oxiato mici abatori do la doa-
crioro in acoato lnatrucĠiuni do utilizaro pri-
vind utilizaroa lanĠurilor do zăpadă din cauza
corinĠolor logalo din anumito Ġări. RoapoctaĠi
corinĠolo logalo in liocaro Ġară in parto.
Autovohiculo cu ASR/SR: dacă problomolo
la tracĠiuno aurvin când conducoĠi cu lan-
Ġuri do zăpadă, dozactivaĠi ASR
( Pagina 217) aau SR ( Pagina 218).
Verificarea diatanĠei de aiguranĠă a
pneuriIor
Lacă diatanĠa oato aub 2u mm, oxiată ria-
cul ca lanĠurilo do zăpadă aă dotoriorozo
componontolo mocaniamului dirocĠioi. ln
acoat caz, acoatoĠi lanĠurilo do zăpadă din
nou. SolicitaĠi vorilicaroa goomotrioi diroc-
2ó8 FuncĠionare pe timp de iarnă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Ġioi la un atolior do apocialitato autorizat, do
ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
RoapoctaĠi următoarolo când montaĠi lanĠuri
do zăpadă la puntoa laĠă:
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
VontaĠi lanĠuri do zăpadă in conlormitato
cu inatrucĠiunilo do montaro alo pro-
ducătorului do lanĠuri.
PorniĠi motorul.
LiatanĠa dintro lanĠul do zăpadă çi bara do dirocĠio
RotiĠi volanul cătro partoa inaoĠitorului
çolorului până la opritor.
Cu dirocĠia la limitatorul do capăt, trobuio
aă oxiato o diatanĠă do col puĠin 2u mm
intro lanĠul do zăpadă çi bara do dirocĠio.
PachetuI de cIimă rece
Fchipament opĠionaI
0rmătorul ochipamont opĠional
imbunătăĠoçto capacităĠilo do domararo alo
autovohiculului dumnoavoaatră la tompora-
turi oxtorioaro acăzuto:
=
aiatom do proincălziro a carburantului cu
aoparator do apă
=
priză pontru porniroa lorĠată
=
altornator do inaltă putoro
=
proincălzitor lichid do răciro
=
incălziro auxiliară
=
AaiatonĠă porniro la roco
Limite de pornire Ia rece
lără ochipamont opĠional, autovohiculul
dumnoavoaatră oato capabil aă pornoaacă la
tomporaturi do până la minimum -16 °.
Când oato provăzut cu ochipamontul opĠional
çi alimontat cu produao do aorvico roziatonto
la lrig, autovohiculul dumnoavoaatră poato li
pornit çi la tomporaturi do până la minimum
-22 °.
GLa tomporaturi inlorioaro limitolor do por-
niro la roco indicato, porniroa motorului
poato li aloctată, doçi ao iau măaurilo
coroapunzătoaro.
ProduaeIe de aervice reziatente Ia frig
AaambIarea Produa de aervice (Nr.
fiçă)
3
Siatomul do
alimontaro cu
carburant
Carburant dioaol pontru
iarnă
Votor 0loi do motor (228.6,
228.61)
SAL 6w2u
uuu 989 ó9 u1
Jranamiaio,
cutio do
tranalor
0loi do tranamiaio
(226.11)
SAL 76w9u
uu1 989 28 u2
Punto laĠă cu
tracĠiuno into-
grală, punĠi
apato, punto
intormodiară
0loi pontru tranamiaii
hipoido (226.8)
SAL 76w9u
uu1 989 27 u2 aau
uu1 989 62 u2
2
SpocilicaĠii Vorcodoa-8onz pontru produao do aorvico.
FuncĠionare pe timp de iarnă 2ó9
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

AaambIarea Produa de aervice (Nr.
fiçă)
3
LirocĠio Lichid hidraulic (246.u)
uu1 989 24 u2
Siatomul do
răciro a moto-
rului
Lichid do răciro (226.u,
226.2, 226.2)
Procont do amoatocaro do
66x din volum lichid do
răciro/46x din volum apă
SolicitaĠi convortiroa autovohiculului cu pro-
duaolo do aorvico roziatonto la lrig intr-un ato-
lior apocializat. Vorcodoa-8onz rocomandă
aă utilizaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz in acoat acop.
GLacă autovohiculul oato utilizat in princi-
pal la tomporaturi loarto acăzuto, intorva-
lolo do introĠinoro aunt roduao.
PreîncăIzitor Iichid de răcire
Proincălzitorul lichidului do răciro conată
dintr-un diapozitiv do incălziro oloctric inata-
lat in cartorul motorului. Proincălzitorul lichi-
dului do răciro oato acĠionat indopondont do
tonaiunoa do la bord la 22u v.
GPutoĠi aolicita modornizaroa cu un pro-
incălzitor al lichidului do răciro la un atolior
do apocialitato autorizat. Vorcodoa-8onz
rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz in acoat acop.
A ae reĠine, înainte aă încercaĠi pornirea
Ia rece
Lichidul din batoriilo doacărcato poato
inghoĠa la tomporaturi oxtrom do acăzuto.
lu aupunoĠi batoriilo roci unoi incărcări
rapido. ln caz contrar, aĠi putoa dotoriora
batoriilo.
So vor lua măauri apocialo inaintoa pornirii la
roco dacă autovohiculul a loat oxpua unor
tomporaturi oxtrom do acăzuto.
lncărcaĠi batoriilo la nivolul do incărcaro
rodua inainto do a porni.
GCapacitatoa batoriilor oato aloctată noga-
tiv do tomporaturilo din co in co mai
acăzuto.
LozghoĠaĠi batoriilo inghoĠato inainto do a
lo incărca.
Aorul do admiaio oato proincălzit automat la
autovohiculolo cu aaiatonĠă do porniro la roco
çi tonaiuno auliciontă in batorio.
Pornirea motoruIui
LozactivaĠi toĠi conaumatorii oloctrici (do
ox. radio, vontilator).
La tomporaturi oxtorioaro aub -18 ° la
autovohiculolo cu incălzitor auxiliar do apă
caldă: proincălziĠi motorul cu incălzitorul
auxiliar inainto do a porni motorul
( Pagina 111).
La tomporaturi aub -26 ° la autovohicu-
lolo cu un proincălzitor al lichidului do
răciro: proincălziĠi motorul cu ajutorul pro-
incălzitorului lichidului do răciro timp do col
puĠin 9u do minuto.
lu porniĠi motorul dacă obaorvaĠi o ton-
aiuno acăzută in batorio când contactul
oato pua aau când aimbolul _ oato indi-
cat po diaplay. lncorcaroa do porniro ar
putoa avaria batoriilo dacă aunt roci aau nu
aunt complot incărcato.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
vorilicaĠi atadiul incărcării batorioi prin cal-
culatorul do bord ( Pagina 128).
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj:
apăaaĠi podala do ambroiaj.
CuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră.
LozactivaĠi priza do putoro.
Simbolul 3 do po diaplay ao atingo.
2
SpocilicaĠii Vorcodoa-8onz pontru produao do aorvico.
270 FuncĠionare pe timp de iarnă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Autovohiculolo cu aaiatonĠă do porniro la
roco: când lampa indicatoaro ( ao
atingo, porniĠi motorul.
Autovohiculolo lără aaiatonĠă do porniro la
roco: porniĠi motorul.
LliboraĠi choia imodiat co motorul luncĠio-
noază.
JuraĠia do ralanti oato controlată automat
la o turaĠio do aproximativ 66u rpm.
PropriotăĠilo do lubrilioro alo uloiului do
motor çi uloiului do tranamiaio pot li roduao
la tomporaturi acăzuto. Conducoroa unui
autovohicul roco poato duco la avarioroa
tronului do tranamiaio çi a anaamblurilor.
SiguranĠa in luncĠionaro a motorului oato
poriclitată dacă
=
buzorul do avortizaro aună,
=
lampa Stop ao aprindo,
=
indicatorul do ataro ao aprindo in culoaro
roçio çi
=
aliçajul indică aimbolul _.
lu porniĠi autovohiculul, roapoctiv opriĠi-l
imodiat intr-un loc aigur din punct do
vodoro al circulaĠioi. ln caz contrar, putoĠi
dotoriora motorul.
MotoruI nu porneçte
lntrorupoĠi procodura do porniro după
aproximativ 2u do aocundo.
RotiĠi choia autovohiculului inapoi in poziĠia
atop in comutatorul do contact.
RopotaĠi procodura do porniro după apro-
ximativ 1 minut.
Lupă 2 incorcări do porniro, açtoptaĠi apro-
ximativ 2 minuto inainto do a incorca din
nou.
Conducerea în condiĠii de frig extrem
RoapoctaĠi următoarolo indicaĠii la tompora-
turi oxtorioaro aub -2u °:
LăaaĠi motorul aă ao incălzoaacă cu auto-
vohiculul ataĠionat timp do aproximativ 6 -
1u minuto.
lnainto do a porni do po loc, vorilicaĠi pro-
aiunoa do alimontaro din aiatomul do lrâ-
naro ( Pagina 121) çi tomporatura lichidu-
lui do răciro ( Pagina 127).
lu domaraĠi docât atunci când proaiunoa
do alimontaro oato adocvată.
SchimbaĠi din timp troapta do vitoză çi tura-
Ġiilo mari.
LvitaĠi aă oxpunoĠi motorul unor aarcini
mari când domaraĠi.
lncălziĠi autovohiculul timp do aproximativ
2u do minuto inainto do a croçto aarcina.
GLvitaĠi porioadolo do rularo acurto alo
motorului.
Parcarea în condiĠii de frig extrem
Lacă autovohiculul oato parcat la tomporaturi
oxtorioaro aub -22 °, porniroa motorului nu
poato li garantată, chiar çi cu pachotul do
climă roco. Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă
nu vă parcaĠi autovohiculul in apaĠii oxtorioaro
la tomporaturi oxtorioaro aub -22 °.
RoapoctaĠi următoarolo indicaĠii dacă auto-
vohiculul trobuio aă lio parcat alară la tompo-
raturi oxtrom do acăzuto:
Lacă aituaĠia o coro, aaiguraĠi o iluminaro
adocvată a autovohiculului cu luminilo
oxtorno, do ox. lămpilo do avortizaro.
vorilicaĠi nivolul do carburant din indicato-
rul nivolului do carburant( Pagina 119).
Lacă nivolul do carburant a ajuna la nivolul
do rozorvă, umploĠi rozorvorul do carburant
( Pagina 266).
GLato poaibil aă lio nocoaară purjaroa aia-
tomului do carburant dacă nivolul do car-
burant oato proa acăzut po porioado indo-
lungato ( Pagina 222).
FuncĠionare pe timp de iarnă 271
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e

Lacă autovohiculul nu oato condua po
porioado indolungato: incărcaĠi batoriilo o
dată la 2 zilo.
aau
ScoatoĠi batoriilo çi atocaĠi-lo la o tompo-
ratură do poato u °.
272 FuncĠionare pe timp de iarnă
M
o
d

d
e

c
o
n
d
u
c
e
r
e
Priză de putere .................................. 274
UtiIizarea autobaacuIantei ............... 277
273
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u
Priză de putere
Priză de putere
InformaĠii generaIe
PutoĠi utiliza priza do putoro pontru a acĠiona
ochipamontul auxiliar, do ox. pompolo hidrau-
lico. Votorul çi prizolo do putoro trobuio acĠio-
nato la o anumită turaĠio a motorului (turaĠia
do luncĠionaro), in luncĠio do condiĠiilo do uti-
lizaro.
ln luncĠio do voraiuno, putoĠi cupla/docupla
priza do putoro:
=
priza do putoro acĠionată do tranamiaio:
PutoĠi cupla priza do putoro numai dacă:

autovohiculul oato oprit.

lrâna do parcaro oato acĠionată.

motorul oato pornit (turaĠio do ralanti).

autovohiculo cu o podală do ambroiaj:
podala do ambroiaj oato apăaată.

tranamiaia oato in poziĠio noutră
PutoĠi docupla priza do putoro numai când
motorul luncĠionoază la turaĠio do ralanti çi,
la autovohiculolo cu podală do ambroiaj,
când podala do ambroiaj oato apăaată.
=
Priză do putoro acĠionată do motor (lVv):
PutoĠi cupla/docupla priza do putoro când
motorul luncĠionoază (max. 1.7uu rpm).
Acoaată acĠiuno oato poaibilă când autovo-
hiculul ataĠionoază aau ao allă in miçcaro çi
aub aarcină.
=
Priză do putoro acĠionată prin arborolo cu
camo:
Priza do putoro nu poato li cuplată.
_ Lxomplu: aliçaj priză do putoro
Liaplay-ul indică ataroa do activaro a prizoi do
putoro:
2Priză do putoro docuplată
3Priză do putoro cuplată
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj:
Lupă docuplaro, trobuio aă açtoptaĠi 1u
aocundo inainto do a cupla aau docupla
priza do putoro. Aatlol, voĠi ovita provoca-
roa avariilor.
8Iocarea cupIării vitezeIor
=
Jranamiaio cu blocaroa cuplării:
Când priza do putoro oato activată, trana-
miaia manuală oato blocată.
=
Jranamiaio lără blocaroa cuplării:
Priza do putoro poato li cuplată când auto-
vohiculul ataĠionoază aau când ruloază in
prima, a doua aau a troia troaptă. lu achim-
baĠi troapta do vitoză in timp co autovohi-
culul oato in miçcaro.
PreaeIectarea turaĠiei de funcĠionare
0tilizaĠi comutatorul intormodiar/culbutorul
achimbătorului do vitozo do po manota
achimbătorului do vitozo aau unitatoa do
cuplaro a vitozolor pontru a proaolocta două
turaĠii do luncĠionaro dilorito.
274 Priză de putere
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u
JragoĠi in aua comutatorul intormodiar aau
culbutorul achimbătorului do vitozo.
JuraĠia do luncĠionaro inaltă a motorului
oato proaoloctată.
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt:
dacă priza do putoro oato cuplată, grupul
intormodiar pontru vitozo auporioaro _
aparo po diaplay.
aau
ApăaaĠi comutatorul intormodiar aau cul-
butorul achimbătorului do vitozo.
JuraĠia do luncĠionaro joaaă a motorului
oato proaoloctată.
Autovohiculo cu Vorcodoa PoworShilt:
dacă priza do putoro oato cuplată, grupul
intormodiar pontru vitozo inlorioaro _
aparo po diaplay.
RoglaĠi turaĠia do luncĠionaro
( Pagina 27ó) çi turaĠia conatantă a moto-
rului ( Pagina 27ó).
CupIarea/decupIarea prizei de putere
CupIarea prizei de putere acĠionate de
tranamiaie:
0priĠi autovohiculul.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
CuplaĠi tranamiaia in poziĠia noutră çi lăaaĠi
motorul aă rulozo la turaĠia do ralanti.
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj:
apăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj.
Lupă aproximativ 1u aocundo, apăaaĠi aoc-
Ġiunoa auporioară a comutatorului prizoi do
putoro _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Lacă priza do putoro oato cuplată, aimbolul
3 aparo po diaplay. ln acolaçi timp, indi-
catorul do ataro ao aprindo in galbon.
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj: oli-
boraĠi podala do ambroiaj.
GLampa indicatoaro din comutator clipoçto
timp do aproximativ 1,6 aocundo după
apăaaroa comutatorului. lumai după
acooa priza do putoro oato cuplată. Lacă
apăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui prizoi do putoro _ po parcuraul acoatoi
porioado, priza do putoro nu va li cuplată.
becupIarea prizei de putere acĠionate de
tranamiaie
Rularoa la turaĠia do ralanti:
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj:
apăaaĠi complot çi monĠinoĠi apăaată
podala do ambroiaj.
Lupă aproximativ 1u aocundo, apăaaĠi aoc-
Ġiunoa inlorioară a comutatorului prizoi do
putoro _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Când priza do putoro oato docuplată, aim-
bolul 2 aparo po diaplay. lndicatorul do
ataro ao atingo.
Autovohiculo cu o podală do ambroiaj: oli-
boraĠi podala do ambroiaj.
CupIarea prizei de putere acĠionată de
motor (NMV)
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului prizoi do putoro _când motorul lunc-
Ġionoază (max. 1.7uu rpm).
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Lacă priza do putoro oato cuplată, aimbolul
3 aparo po diaplay. ln acolaçi timp, indi-
catorul do ataro ao aprindo in galbon.
Priză de putere 275
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u
becupIarea prizei de putere acĠionate de
motor (NMV)
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui prizoi do putoro _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
Când priza do putoro oato docuplată, aim-
bolul 2 aparo po diaplay. lndicatorul do
ataro ao atingo.
AutovehicuIe cu P8M (moduI apeciaI
programabiI)
Glu putoĠi cupla priza do putoro dacă lrâna
do parcaro oato oliborată. ln acoat caz, aim-
bolul $ oato indicat po diaplay çi moaa-
jul A((`, (ar|n_ |ra|e ¹AcĆonare
'rana ce (arcare) oato aliçat. ln acolaçi
timp, indicatorul do ataro ao aprindo in gal-
bon.
CuplaĠi lrâna do parcaro çi rocuplaĠi
priza do putoro.
GLacă aimbolul 2 clipoçto po diaplay,
aiatomul oloctronic do managomont nu
poato dotocta ataroa do luncĠionaro
curontă a autovohiculului:
=
tranamiaia in poziĠia noutră
=
autovohicul ataĠionat
=
lrână do parcaro acĠionată
Priza do putoro nu poato li cuplată.
vorilicaĠi ataroa do luncĠionaro a auto-
vohiculului çi rocuplaĠi priza do putoro.
Lacă aimbolul 2 clipoçto din nou po
diaplay, apolaĠi la un atolior do apocialitato
autorizat. Vorcodoa-8onz rocomandă aă
utilizaĠi un Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz in acoat acop.
8etarea turaĠiei motoruIui
Pontru a acĠiona ochipamontul auxiliar, do ox.
pompo hidraulico, motorul trobuio aă rulozo
la o turaĠio anumo (turaĠia do luncĠionaro).
ln luncĠio do ochipamontul autovohiculului,
putoĠi rogla turaĠia do luncĠionaro cu:
=
podala do accoloraĠio
=
manota multiluncĠională do po coloana do
dirocĠio
=
comutatorul do turaĠio conatantă a moto-
rului
Prizo do putoro cu limitator do vitoză: când
priza do putoro oato cuplată, turaĠia do lunc-
Ġionaro aotată nu poato li dopăçită.
1uraĠie conatantă motor
Când luncĠia do turaĠio conatantă a motorului
oato activată, turaĠia do luncĠionaro aotată
pontru priza do putoro oato controlată do aia-
tomul do managomont oloctronic, indiloront
do aarcină.
luncĠia do turaĠio conatantă a motorului
poato li activată numai dacă:
=
autovohiculul oato oprit.
=
lrâna do parcaro oato acĠionată.
=
tranamiaia oato in poziĠio noutră
=
priza do putoro oato cuplată.
Pentru activare: apăaaĠi aocĠiunoa aupo-
rioară a comutatorului do turaĠio conatantă
a motorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
aprindo.
Pentru dezactivare: apăaaĠi aocĠiunoa
inlorioară a comutatorului do turaĠio con-
atantă a motorului _.
Lampa indicatoaro @ din comutator ao
atingo.
27ó Priză de putere
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u
Mod de urgenĠă pentru priza de putere
(NMV)
Lacă priza do putoro acĠionată do motor
codoază, ao poato atabili o logătură do trana-
miaio a putorii rigidă in priza do putoro.
AVFR1I8MFN1
AcĠionaĠi achimbătorul do vitozo do urgonĠă
pontru priza do putoro indopondontă do trana-
miaio numai când autovohiculul ataĠionoază,
lrâna do parcaro oato acĠionată çi motorul
oato oprit.
Arborolo vă poato provoca răni gravo dacă
motorul oato pornit.
Lxomplu do priză do putoro (lVv)
LoçurubaĠi piodica _.
LoçurubaĠi piuliĠa canolată @ până la opri-
tor, cu aproximativ 4½ rotaĠii.
GLacă intâmpinaĠi groutăĠi la doplaaaroa
piuliĠoi canolato @, rotiĠi uçor arborolo do
antronaro.
lixaĠi piuliĠa canolată @ cu ajutorul piodi-
cii _, in acoat acop, rotiĠi piodica _ çi
inçurubaĠi-o in oriliciul lilotat coroa-
punzător@.
UtiIizarea autobaacuIantei
Înainte de baacuIare
AVFR1I8MFN1
Autovohiculo cu auaponaio pnoumatică: cobo-
râĠi cadrul çaaiului cât ao poato do mult
inainto do baacularo. ln caz contrar, oxiată
riacul do răaturnaro a autovohiculului.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro alo pro-
ducătorului baaculantoi, procum çi indicaĠiilo
privind aiguranĠa. ln caz contrar, oato poaibil
aă nu rocunoaçtoĠi potonĠialolo poricolo, pro-
vocând un accidont çi răniroa dumnoavoaatră
çi a altor poraoano.
ln urma oporaĠiilor do baacularo, ridicaĠi
cadrul çaaiului inapoi la nivolul do conducoro
inainto do punoroa in miçcaro.
Când ridicaĠi aau lăaaĠi un containor, nu
oato pormia ca roĠilo do po puntoa laĠă aă
ao ridico do po aol. ln caz contrar, cadrul
çaaiului poato aulori dotoriorări.
RulaĠi motorul când oloctuaĠi cuplaroa la o
aomiromorcă aau când ridicaĠi corpuri
domontabilo aau containoro.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană
çi dură.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
vorilicaĠi çi aaiguraĠi bolĠurilo do po corpul
baaculantoi, conaultaĠi inatrucĠiunilo do uti-
lizaro aoparato alo producătorului.
Corpul baaculantoi trobuio aă lio intot-
doauna aaigurat cu bolĠuri po partoa po
caro ao va baacula aarcina. 8olĠurilo au
lormo dilorito pontru a nu li conlundato
intro olo çi pontru a nu li introduao po dia-
gonală.
PorniĠi motorul.
AutovehicuIe cu coborâre automată a
cadruIui çaaiuIui: comutator po pompa do
baacularo (priză do putoro) ( Pagina 274).
Cadrul çaaiului oato coborât automat. Lia-
play-ul aliçoază aimbolul Þ pontru
cadrul çaaiului aub nivolul do conducoro.
AutovehicuIe fără coborâre automată a
cadruIui çaaiuIui: coborâĠi cadrul çaaiului
cât mai mult poaibil ( Pagina 228).
Liaplay-ul aliçoază aimbolul Þ pontru
cadrul çaaiului aub nivolul do conducoro.
UtiIizarea autobaacuIantei 277
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u

PorniĠi pompa do baacularo (priză do
putoro) ( Pagina 274).
LoachidoĠi oblonul çi aaiguraĠi-vă că acoata
ao doblochoază çi ao doachido in cazul
mocaniamolor cu oliboraro automată/do
blocaro. ConaultaĠi inatrucĠiunilo do utili-
zaro aoparato alo producătorului.
8aacuIare
AaiguraĠi-vă că nu ao allă nimoni in zona do
baacularo.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro omiao
do producătorul baaculantoi.
bupă baacuIare
lnchidoĠi oblonul çi aaiguraĠi-vă că acoata
ao inchido çi ao blochoază in cazul moca-
niamolor cu oliboraro automată/do blo-
caro. ConaultaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro
aoparato alo producătorului.
0priĠi pompa do baacularo (priză do putoro)
( Pagina 274).
AutovehicuIe cu coborâre automată a
cadruIui çaaiuIui: apăaaĠi butonul SJ0P
(ridicaro/coborâro) do po unitatoa do
comandă a controlului nivolului Jolligont
©
aau comutatorul SJ0P (ridicaro/coborâro)
do po panoul do inatrumonto
( Pagina 227).
RidicaĠi cadrul çaaiului la nivolul do condu-
coro ( Pagina 229).
Simbolul Þ pontru cadrul çaaiului aub
nivolul do conducoro ao atingo po diaplay.
AutovehicuIeIe fără coborâre automată
a cadruIui çaaiuIui: ridicaĠi cadrul çaaiului
la nivolul do conducoro ( Pagina 229).
Simbolul Þ pontru cadrul çaaiului aub
nivolul do conducoro ao atingo po aliçaj.
278 UtiIizarea autobaacuIantei
M
o
d

d
e

I
u
c
r
u
Produae de aervice ........................... 280
CurăĠare çi îngri|ire ........................... 291
ÎntreĠinere ......................................... 29ó
279
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
Produae de aervice
Introducere Ia produaeIe de aervice
AVFR1I2ARF
Vatorialolo do lucru dăunoază aănătăĠii. Llo
conĠin aubatanĠo otrăvitoaro çi iritanto.
Vatorialolo conaumabilo aunt uçor inllama-
bilo.
RoĠinoĠi do acooa următoarolo indicaĠii, pon-
tru a provoni răniroa dva. aau a altor poraoano:
=
lu inapiraĠi vaporii acoator matorialo. Aai-
guraĠi intotdoauna o aoriairo auliciontă in
incăporilo inchiao, pontru a ovita into-
xicărilo.
=
lu aducoĠi matorialolo conaumabilo in con-
tact cu pioloa, ochii aau imbrăcămintoa.
Lacă totuçi a oxiatat un aatlol do contact,
apălaĠi porĠiunilo do piolo aloctato cu multă
apă çi aăpun, pontru a ovita iritaĠiilo çi alto
răni.
ln cazul unui contact cu ochii, apălaĠi din
abundonĠă cu apă curată.
=
locul, llăcărilo noprotojato çi lumatul aunt
intorziao atunci când manipulaĠi matorialo
do lucru, datorită inllamabilităĠii mari a
acoatora.
=
AvoĠi in vodoro inatrucĠiunilo do utilizaro çi
avortizărilo do po ambalajo.
lu aunt nici nocoaari, çi nici aprobaĠi apro
utilizaro la produaolo do aorvico aprobato
aditivii apociali (cu oxcopĠia aditivilor do
carburant aprobaĠi). Aditivii pot cauza doto-
rioraroa anaamblurilor principalo. Prin
urmaro, nu amoatocaĠi niciun aditiv cu pro-
duaolo do aorvico.
Răapundoroa aaupra rozultatolor utilizării adi-
tivilor do carburant vă rovino.
IndicaĠie privind mediuI ambiant
ScoatoĠi din uz doçourilo çi matorialolo con-
aumabilo Ġinând cont do modiu!
Produaolo do aorvico aunt:
=
concontratul do apălaro a parbrizului
=
lichidul do lrână
=
carburanĠii (do ox. dioaol)
=
lubrilianĠii (do ox. uloi do motor, uloi do
tranamiaio, lichid hidraulic, unaoaro)
=
antigol, lichid do răciro
=
Ad8luo
©
(agont do roducĠio do trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
)
Produaolo do aorvico aprobato coroapund
color mai inalto atandardo do calitato, liind
cuprinao in documontaĠia SpocilicaĠiilo Vor-
codoa-8onz pontru produao do aorvico. Lin
acoat motiv, utilizaĠi numai produaolo do aor-
vico caro au loat aprobato pontru autovohi-
culul dumnoavoaatră. lnlormaĠiilo privind pro-
duaolo do aorvico aprobato aunt diaponibilo
do la orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
PutoĠi rocunoaçto produaolo do aorvico apro-
bato do Vorcodoa-8onz după următoaroa
inacripĠio do po rocipiont:
=
Aprobaro V8 (do ox. Aprobaro 228.6)
aau
=
Aprobaro V8 228.6
Alto otichoto çi rocomandări roloritoaro la
calitato aau caro indică anumito apocilicaĠii
nu aunt noapărat aprobato do Vorcodoa-
8onz. PutoĠi obĠino inlormaĠii auplimontaro do
la orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
GPutoĠi obĠino inlormaĠii doapro produaolo
do aorvico caro au loat toatato do Vorco-
doa-8onz çi aprobato pontru autovohiculul
dumnoavoaatră do po intornot la adroaa:
http://bevo.mercedea-benz.com/
GSpocilicaĠiilo çi diaponibilitatoa lubrilian-
Ġilor pot dilori do la un caz la altul. 0nii
lubrilianĠi nu mai aunt diaponibili, mai aloa
pontru autovohiculolo mai vochi. lnlorma-
Ġiilo aunt diaponibilo la orico Contru do Sor-
vico Vorcodoa-8onz.
280 Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
Lichide hidrauIice
Lichidolo hidraulico pontru mocaniamul
ambroiajului hidraulic çi aiatomul do
cuplaro a tranamiaioi aunt apocilicato po
liça nr. 246.u din SpocilicaĠiilo Vorcodoa-
8onz pontru produao do aorvico, noliind
pormiaă nicio abatoro.
lu complotaĠi cu lichido hidraulico do cali-
tato dilorită aau cu lichid do lrână. 0 aatlol
do oporaĠio ar putoa duco la dotorioraroa
mocaniamului ambroiajului hidraulic aau a
achimbătorului do vitozo.
lu trobuio aă achimbaĠi lichidul hidraulic pon-
tru mocaniamul ambroiajului hidraulic çi
achimbătorul do vitozo.
UIeiuri de motor
Note privind uIeiuriIe de motor
0tilizaĠi numai uloiuri do motor caro roapoctă
SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru produao
do aorvico:
=
la autovohiculo lără trataro ultorioară a
gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
, utilizaĠi
numai uloiuri do motor multigrad conlormo
cu liça nr. 228.1/.2/.21/.6/.61 aau uloi
do motor monograd conlorm cu liça nr.
228.u/.2.
=
la autovohiculo cu trataro ultorioară a gazo-
lor do oçapamont 8luoJoc
©
, utilizaĠi numai
uloi do motor multigrad conlormo cu liça
nr. 228.2/.21/.6/.61 aau uloi do motor
monograd conlorm cu liça nr. 228.2.
=
la autovohiculo cu carburanĠi din oator
motilic al acizilor graçi lAVL (carburant
biodioaol), utilizaĠi numai uloiuri do motor
conlormo cu liça nr. 228.1/.2/.6/.61.
Acoat dozidorat oato valabil çi la amoatocul
do carburanĠi dioaol convonĠionali çi carbu-
ranĠi din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL).
Vorcodoa-8onz vă rocomandă mai aloa uloiuri
do motor conlormo cu liça nr. 228.6 din Spo-
cilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru produao do
aorvico.
Acoato uloiuri do motor aunt roalizato la un
atandard do calitato ridicat, având un oloct
bonolic aaupra:
=
uzurii motorului
=
conaumului do carburant
=
omiaiilor do gazo
lu ao accoptă uloiurilo do motor cu o cali-
tato dilorită, acoatoa putând dotoriora
motorul.
GPutoĠi găai inlormaĠii privind claaa do cali-
tato, do ox. in liça nr. 228.6, çi vâacozita-
toa, do ox. claaa SAL 6w-2u, in indicativul
do po rocipiontul do uloi.
8fera de utiIizare
=
0loiurilo multigrad conlormo cu liça
nr. 228.1/.2/.21/.6/.61 pot li utilizato po
tot parcuraul anului. lntorvalolo do achimb
do uloi pot li roduao in luncĠio do calitatoa
carburantului (concontraĠia do aull din car-
burant aau carburant din oator motilic al
acizilor graçi lAVL).
=
0loiurilo monograd conlormo cu liça
nr. 228.u/.2 aunt doatinato numai pontru
o aingură claaă do vâacozitato SAL pontru
anumito domonii do tomporatură. Schim-
baĠi uloiul do motor cu un uloi cu claaă SAL
adocvată pontru porioada anului çi tompo-
raturilo oxtorioaro roapoctivo.
Sotaroa concontraĠioi do aull a carburantu-
lui in calculatorul do bord ( Pagina 12ó).
8chimb de uIei
lntorvalolo do achimb do uloi dopind do:
=
condiĠiilo do luncĠionaro alo autovohiculu-
lui
=
calitatoa uloiului do motor utilizat
=
tipul do carburant, do ox. carburant din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL)
Liaplay-ul indică automat data următorului
achimb do uloi.
Produae de aervice 281
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Lacă nu utilizaĠi uloiul pontru luncĠiona-
roa po tot parcuraul anului in motorul dum-
noavoaatră, achimbaĠi uloiul imodiat la
incoputul aozonului roco. 0tilizaĠi numai un
uloi do motor aprobat din claailicaroa SAL
apocilicată.
ln cazul in caro claaa SAL (vâacozitatoa) a
uloiului do motor utilizat nu oato adocvată
pontru tomporaturi oxtorioaro conatant
acăzuto aub -2u °, acoaata ar putoa duco
la dotorioraroa motorului.
Jomporaturilo apocilicato alo claaoi SAL
vizoază intotdoauna uloiul rocont adăugat.
0loiul do motor ao uzoază in timpul condu-
corii din cauza luninginii çi roziduurilor din
carburant. Caractoriaticilo uloiului do
motor aunt aatlol aloctato, mai aloa la tom-
poraturi oxtorioaro acăzuto.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă cu inaia-
tonĠă ca, la tomporaturi oxtorioaro aub
-2u °, aă utilizaĠi uloiuri do motor din claaa
SAL 6w-2u.
0loi do motor claaolo SAL (vâacozitato)
_ 0loiuri do motor monograd
@ 0loiuri do motor multigrad
SoloctaĠi claaa SAL do uloi do motor in con-
lormitato cu tomporaturilo oxtorioaro.
SotaĠi claaa SAL (vâacozitato) çi liça nr.
(claaă do calitato) a uloiului do motor in cal-
culatorul do bord ( Pagina 12ó).
GPutoĠi atingo intorvalolo do achimb do uloi
maximo numai prin utilizaroa unor uloiuri do
motor do calitato dooaobit do inaltă (do ox.
in conlormitato cu liça numărul 228.6 din
SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru pro-
duao do aorvico).
Notă privind protecĠia mediuIui
Lacă utilizaĠi autovohiculul loloaind carburant
din oator motilic al acizilor graçi (lAVL) (bio-
dioaol), ao vor lua măauri apocialo çi ao vor
roapocta apocilicaĠiilo naĠionalo când ao oli-
mină uloiurilo do motor. lnlormaĠiilo aunt dia-
ponibilo la orico Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
Adăugarea/compIetarea de uIei de
motor
ln cazul umplorii cu o cantitato proa maro
do uloi, oxiată poricolul doloctării cataliza-
torului aau motorului. ColiĠi din cantitatoa
proa maro do uloi introduaă.
Când complotaĠi, Vorcodoa-8onz vă roco-
mandă aă utilizaĠi numai uloi do motor do
acooaçi calitato çi din acooaçi claaă SAL ca
col loloait la ultimul achimb do uloi.
vorilicaĠi nivolul do uloi in calculatorul do bord
( Pagina 127) inainto aă complotaĠi cu uloi.
voĠi găai mai multo inlormaĠii privind complo-
taroa cu uloi do motor in aocĠiunoa ,lntroĠi-
noro" ( Pagina 2u2).
MiacibiIitatea uIeiuriIor de motor
Avantajolo uloiurilor do motor do inaltă cali-
tato aunt roduao dacă lo amoatocaĠi.
0loiurilo do motor ao diloronĠiază după:
=
marca do uloi do motor
=
calitato (număr liçă)
=
claaa do vâacozitato SAL
Lacă, in cazuri oxcopĠionalo, tipul do uloi do
motor utilizat la momontul roapoctiv in motor
oato indiaponibil, ao poato utiliza un alt uloi do
motor minoral aau aintotic aprobat pontru
Vorcodoa-8onz.
282 Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
RegIarea caIităĠii uIeiuIui
Lacă diaplay-ul indică aimbolul _ çi
complotaĠi cu cantitatoa do uloi indicată do
calculatorul do bord, roĠinoĠi următoarolo:
=
ln cazul in caro complotaĠi cu un uloi do
motor do calitato inlorioară, aotaĠi cali-
tatoa inlorioară (liça nr.) in calculatorul
do bord.
=
ln cazul in caro complotaĠi cu un uloi do
motor do calitato auporioară, aotaĠi cali-
tatoa auporioară (liça nr.) in calculatorul
do bord.
SotaĠi lr. do liçă (claaă do calitato) a uloiu-
lui do motor in calculatorul do bord
( Pagina 12ó).
UIei de tranamiaie
Note generaIe
ln luncĠio do voraiunoa autovohiculului,
următoarolo anaambluri pot li umpluto cu un
uloi aintotic do inaltă calitato din labrică:
=
PunĠi motrico
=
Jranamiaio
=
Cutio do tranalor
Lacă inlocuiĠi uloiul aintotic din acoato
anaambluri cu un uloiul minoral do trana-
miaio, oato poaibil aă avariaĠi anaamblurilo.
lnaintoa achimbului do uloi, vorilicaĠi dacă
oato pormiaă utilizaroa unui uloi minoral do
tranamiaio. lnlormaĠiilo aunt diaponibilo la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
CaIitate uIei tranamiaie
Cradul do calitato (lr. liçă) al uloiului do
tranamiaio utilizat poato li vorilicat çi achim-
bat in calculatorul do bord ( Pagina 12ó).
Lichid de răcire
Aditiv Iichid de răcire cu proprietăĠi de
antigeI
Circuitul ao complotoază cu un lichid do răciro
caro garantoază protocĠia antigol çi anticoro-
ziuno.
Lichidul do răciro oato un amoatoc do apă çi
inhibitor anticoroziuno/antigol.
lnhibitorul anticoroziuno/antigol din lichidul
do răciro aro următoarolo propriotăĠi:
=
protocĠio anticoroziuno
=
protocĠio antigol
=
croçto punctul do liorboro
Pontru a monĠino protocĠia anticoroziuno çi
pontru a croçto punctul do liorboro, lichidul
do răciro trobuio aă rămână in aiatomul do
răciro po introaga durată a anului - chiar çi in
Ġărilo cu tomporatură oxtorioară ridicată.
vorilicaĠi concontraĠia do inhibitor anticoro-
ziuno/antigol din lichidul do răciro la liocaro
çaao luni.ó
SchimbaĠi lichidul do răciro la liocaro troi ani.
0tilizaĠi numai agonĠi inhibitori anticoro-
ziuno/antigol aprobaĠi pontru a ovita dotorio-
raroa aiatomului do răciro al motorului.
Când achimbaĠi lichidul do răciro, aaiguraĠi-vă
că acoata conĠino 6u x din volum din agontul
inhibitor anticoroziuno/antigol. Acoaată con-
contraĠio coroapundo unoi protocĠii antigol do
până la minim -27 °.
lu dopăçiĠi 66x din volum (acoaată valoaro
coroapundo unoi protocĠii antigol do până la
aproximativ minim -46 °). ln caz contrar, va
li aloctată diaiparoa căldurii.
ln caz do piordori do lichid do răciro, nu il
complotaĠi numai cu apă, ci adăugaĠi çi un
agont inhibitor anticoroziuno/antigol apro-
bat.
Apa din lichidul do răciro trobuio aă coroa-
pundă anumitor corinĠo, adoaoa noindoplinito
do apa potabilă. Apa trobuio aă lio tratată ca
çi cum calitatoa aa nu ar coroapundo atan-
dardolor nocoaaro.
Produae de aervice 283
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

RoapoctaĠi SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pon-
tru produao do aorvico, liça numărul 21u.1.
lnlormaĠiilo auplimontaro privind aiguranĠa in
luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră pot li obĠinuto
do la orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Aditiv Iichid de răcire fără proprietăĠi de
antigeI
Lacă autovohiculul dumnoavoaatră nu noco-
aită protocĠio antigol, do ox. in Ġări cu tompo-
raturi oxtorioaro conatant ridicato (acoaata
conatituind oxcopĠia), putoĠi aă utilizaĠi un
aditiv pontru lichidul do răciro.
ln locul aditivului inhibitor anticoroziuno/
antigol, adăugaĠi un aditiv do lichid do răciro
conlorm cu liça numărul 212.u din Spocili-
caĠiilo Vorcodoa-8onz pontru produao do aor-
vico in apă.
lu aunt pormiçi agonĠii do optimizaro (uloiu-
rilo inhibitoaro anticoroziuno).
SchimbaĠi anual lichidul do răciro.
lnlormaĠii auplimontaro privind calitatoa
nocoaară a apoi çi aditivii pontru lichidul do
răciro aprobaĠi lără propriotăĠi antigol aunt
diaponibilo do la toato Controlo do Sorvico
Vorcodoa-8onz.
CarburanĠi dieaeI
Note importante privind aiguranĠa
PericoI de expIozie
Combuatibilii aunt uçor inllamabili. locul,
llacăra doachiaă çi lumatul, procum çi utiliza-
roa unui aiatom auplimontar do incălziro
(acântoi do aprindoro), aunt intorziao atunci
când manipulaĠi combuatibili.
0priĠi luncĠionaroa motorului çi a aiatomului
auplimontar do incălziro inainto do alimonta-
roa cu combuatibil.
PericoI de rănire
lu atingoĠi carburantul.
Contactul diroct al carburantului cu pioloa aau
inhalaroa vaporilor dăunoază aănătăĠii.
Când alimontaĠi autovohiculul din butoaio
aau caniatro, liltraĠi carburantul inainto do
a-l introduco in rozorvor.
LvitaĠi dolocĠiuni alo inatalaĠio do carburant
produao din cauza unui carburant cu impu-
rităĠi.
RoalimontaĠi numai cu carburant dioaol
auto diaponibil in comorĠ caro roapoctă
atandardul ouropoan Ll 69u (aau atandar-
dolo naĠionalo ochivalonto privind carbu-
ranĠii). CalităĠilo do carburant procum car-
burantul dioaol marin aau uloiurilo do
incălziro nu aunt pormiao.
Când oato nocoaar, utilizaĠi numai aditivi do
carburant apociali aprobaĠi.
ln caz contrar, oxiată riacul acădorii porlor-
manĠolor motorului aau avariorii motorului
çi convortorului catalitic. Răapundoroa pri-
vind utilizaroa aditivilor do carburant vă
rovino.
CaIitatea carburantuIui
La ioçiroa din labrică a autovohiculului, con-
contraĠia do aull din carburantul diaponibil in
Ġara-doatinaĠio oato aotată in calculatorul do
bord. Lacă roalimontaĠi autovohiculul in alto
Ġări, trobuio aă aotaĠi concontraĠia do aull
coroapunzătoaro pontru Ġara vizată in calcu-
latorul do bord.
SotaĠi concontraĠia do aull din carburant in
calculatorul do bord ( Pagina 12ó).
0rmătoaroa aocĠiuno conĠino o prozontaro
gonorală a conĠinutului do aull in proconto in
luncĠio do groutatoa carburantului diaponibil
in dilorito Ġări. PutoĠi obĠino inlormaĠii doapro
concontraĠia do aull din combuatibil apocilică
Ġării dumnoavoaatră la momontul actual do la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Gln anumito Ġări, oato diaponibil un carbu-
rant dioaol cu concontraĠio do aull dilorită.
Carburantul dioaol cu o concontraĠio do aull
mai acăzută oato comorcializat aub donu-
miroa ,Luro dioaol" in anumito Ġări.
Lacă nu cunoaçtoĠi concontraĠia do aull din
carburantul dioaol po caro il utilizaĠi, aotaĠi
284 Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
calculatorul do bord po coa mai puĠin lavo-
rabilă concontraĠio do aull din carburant.
Produae de aervice 285
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

1abeI cu concentraĠiiIe de auIf din carburant (martie 2008)
ConcentraĠia de auIf din carburant (proporĠie în funcĠie de greutate, exprimată pro-
centuaI)
Continent ğară 8etarea caIcu-
IatoruIui de
bord
Furopa, C8I
Albania
4
, Armonia, Azorbaidjan, 8olarua
4
, 8olgia, 8oa-
nia-PorĠogovina, 8ulgaria, Lanomarca, Cormania, Lato-
nia, linlanda, lranĠa, Coorgia
4
, Crocia, Rogatul 0nit,
lrlanda, lalanda, ltalia, CroaĠia
4
, Lotonia, Lituania,
Luxomburg, Valta, Vacodonia
4
, Voldova, Vuntono-
gru
4
, ğărilo do Joa, lorvogia, Auatria, Polonia, Portuga-
lia, România, Ruaia
4
, Suodia, LlvoĠia, Sorbia
4
, Slovacia,
Slovonia, Spania, Ropublica Cohă, Jurcia
4
, Jurkmonia-
tan, 0craina
4
, 0ngaria, Cipru
u ... u,u6
Armonia, Ruaia
4
u,u6 ... u,1
Albania, Coorgia
4
, Kazahatan, Kirgizatan, CroaĠia,
Vacodonia
4
, Vuntonogru, Sorbia, Jadjikiatan, Jurcia,
0craina
4
, 0zbokiatan
u,1 ...
AuatraIia,
0ceania
Auatralia, Polinozia lrancoză, loua Loolandă, Papua
loua Cuinoo
u ... u,u6
loua Calodonio, Samoa, Jonga u,1 ...
Aaia
Alganiatan, 8utan, Pong Kong, lndia, Japonia, Laoa
4
,
lopal, lilipino, Singaporo, Sri Lanka
4
, Corooa do Sud,
Jaiwan, Jhailanda
u ... u,u6
8runoi, China, Laoa
4
u,u6 ... u,1
8angladoah, lndonozia, Cambodgia, Valayaia, Valdivo,
Vongolia, Vyanmar (8irmania), Corooa do lord, Pakia-
tan, Sri Lanka
4
, viotnam
u,1 ...
Aaia de 8ud-
Veat, 0rientuI
Mi|Iociu
Liban
4
u ... u,u6
8ahrain, lrak, lran, ¥omon, lordan, Kuwoit, Liban
4
,
0man, Arabia Saudită, Siria, Lmiratolo Arabo 0nito
u,1 ...
America de
Nord
Canada, Voxic, S0A u ... u,u6
America Cen-
traIă, America
Argontina
4
, 8olivia, 8razilia, Chilo, Lcuador
4
u ... u,u6
Cuyana
4
u,u6 ... u,1
4
lumai carburanĠi dioaol cu donumiroa comorcială ,Luro dioaol".
28ó Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
ConcentraĠia de auIf din carburant (proporĠie în funcĠie de greutate, exprimată pro-
centuaI)
Continent ğară 8etarea caIcu-
IatoruIui de
bord
de 8ud,
Caraibe
Argontina
4
, Aruba, 8ahamaa, 8arbadoa, 8olivia
4
, Coata
Rica, Curaçao, Ropublica Lominicană, Lcuador
4
, Ll Sal-
vador, Cuatomala, Cuyana, Ponduraa, Jamaica, lnaulolo
Cayman, Columbia, Cuba, licaragua, Panama (oxcluaiv
zona canalului), Paraguay, Poru, Santa Lucia, Surinam,
Jrinidad-Jobago, 0ruguay, vonozuola
u,1 ...
Africa
Varoc
4
, Alrica do Sud, Sudan u ... u,u6
Algoria u,u6 ... u,1
Lgipt, Cuinooa Lcuatorială, Ltiopia, Angola, 8onin, 8ur-
kina laao, 8urundi, Ljibouti, Coaata do Azur, Lritrooa,
Cabon, Cambia, Chana, Cuinooa, Camorun, lnaulolo
Capului vordo, Konya, Comoroa, Congo, Liboria, Libia,
Vadagaacar, Valawi, Vali, Varoc
4
, Vauritania, Vauri-
tiua, Vozambic, ligor, ligoria, Rwanda, Lambia, Sâo
Jomé çi Principo, Sonogal, Soycholloa, Siorra Loono,
Limbabwo, Somalia, Janzania, Jogo, Ciad, Juniaia,
0ganda, Lair, Ropublica Contral Alricană
u,1 ...
CarburanĠi dieaeI Ia temperaturi
acăzute
La tomporaturi oxtorioaro acăzuto, aopararoa
paralinoi poato laco ca propriotăĠilo do dobit
alo carburantului dioaol aă lio inaulicionto.
Pontru a provoni problomo in luncĠionaro,
oato diaponibil un carburant dioaol cu pro-
priotăĠi do dobit mai buno in lunilo do iarnă.
CarburanĠii dioaol pontru iarnă aunt liabili
până la tomporaturi oxtorioaro do -22 ° in
Cormania çi alto Ġări din Luropa Contrală. Lo
rogulă, putoĠi utiliza carburant dioaol pontru
iarnă lără problomo la tomporatura oxtorioară
proconizată in Ġara in caro oato comorcializat.
Aditivi carburant
AgonĠii do optimizaro a dobitului aunt aditivi
do carburant utilizaĠi pontru a imbunătăĠi
caractoriaticilo do dobit alo carburanĠilor dio-
aol.
LlicionĠa agonĠilor do optimizaro a dobitului
nu poato li garantată in cazul tuturor carbu-
ranĠilor. RoapoctaĠi rocomandărilo pro-
ducătorului. lnlormaĠiilo privind agonĠii do
optimizaro a dobitului aprobaĠi pot li obĠinuto
do la orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Lacă adăugaĠi un agont do optimizaro a dobi-
tului in carburantul din oator motilic al acizilor
graçi (lAVL), roziatonĠa carburantului la tom-
poraturi acăzuto nu ao modilică.
lu amoatocaĠi carburantul dioaol cu bon-
zină aau potrol pontru a imbunătăĠi lluidi-
tatoa. 8onzina aau potrolul diminuoază lac-
4
lumai carburanĠi dioaol cu donumiroa comorcială ,Luro dioaol".
Produae de aervice 287
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

torul do lubrilioro a carburantului dioaol.
Acoat lucru poato conduco, do oxomplu, la
dotorioraroa aiatomului do injocĠio.
lu adăugaĠi agonĠi do optimizaro a dobitului
la carburantul dioaol pontru iarnă cu luncĠio-
naro garantată până la -22 °. PropriotăĠilo
do dobit la roco alo carburantului pot li aloc-
tato in urma acĠiunii agontului do optimizaro
a dobitului.
Lacă ao utilizoază un carburant dioaol do vară
aau do iarnă cu roziatonĠă acăzută la tompo-
raturi mici, adăugaĠi o cantitato do agont do
optimizaro a dobitului, in luncĠio do tompora-
turilo oxtorioaro.
AdăugaĠi aditivul do carburant in carburantul
dioaol in timp util, inainto ca aopararoa para-
linoi aă lacă ca propriotăĠilo do dobit alo com-
buatibilului dioaol aă lio inaulicionto. Loloc-
Ġiunilo provocato do aopararoa paralinoi pot
li romodiato doar prin incălziroa introgului aia-
tom do carburant, do ox. prin parcaroa auto-
vohiculului intr-o zonă intorioară incălzită.
PericoI de incendiu
ln cazul in caro incălziĠi aiatomul do alimon-
taro cu combuatibil, do oxomplu, cu ajutorul
unui piatol cu aor cald, putoĠi dotoriora pioao
compononto alo acoatuia. Aatlol ao pot pro-
duco acurgori do combuatibil, caro ao poato
aprindo çi poato provoca un incondiu.
lu incălziĠi niciodată aiatomul do alimontaro
cu combuatibil cu ajutorul unui piatol cu aor
cald aau utilizând llacără doachiaă.
Autovohiculul oato dotat cu un aiatom do pro-
incălziro a carburantului. Aatlol, ao
imbunătăĠoac caractoriaticilo do dobit alo car-
burantului dioaol cu aproximativ 8 °.
Carburant din eater metiIic aI aciziIor
graçi (FAMF) (biodieaeI)
Note generaIe
0tilizaĠi autovohiculul cu carburant din oator
motilic al acizilor graçi (lAVL) in conlormitato
cu Lll Ll 14214. PutoĠi utiliza autovohiculul
çi cu un amoatoc do carburant dioaol çi car-
burant din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) diaponibil in comorĠ. Acoaată indica-
Ġio oato valabilă çi la autovohiculo cu trataro
ultorioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.
RoapoctaĠi apocilicaĠiilo in conlormitato cu
liça nr. 126 din SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz
pontru produao do aorvico pontru utilizaroa cu
carburant din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL).
Rularoa autovohiculului cu carburant din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL) aro ca
rozultat:
=
un conaum do carburant uçor mai ridicat
=
o putoro a motorului uçor roduaă
=
mai mult lum alb docât do obicoi după por-
niroa la roco
Pontru a ovita dotorioraroa anaamblurilor
çi componontolor, roapoctaĠi următoarolo
indicaĠii când utilizaĠi carburant din oator
motilic al acizilor graçi (lAVL):
=
SolicitaĠi inlocuiroa liltrului do carburant
çi a liltrului do uloi la aproximativ
1.uuu km după co aĠi trocut po carburant
din oator motilic al acizilor graçi (lAVL).
=
SolicitaĠi inlocuiroa liltrului do uloi çi a
liltrului do carburant la liocaro achimb do
uloi.
=
0loiul va trobui achimbat, iar liltrul do uloi
inlocuit mult mai lrocvont.
=
Carburantul din oator motilic al acizilor
graçi (lAVL) roduco viaĠa utilă a liltrolor
do carburant convonĠionalo. Vorcodoa-
8onz rocomandă montaroa unui proliltru
do carburant apocial. lnlormaĠiilo privind
acoaată procodură aunt diaponibilo la
orico atolior do apocialitato autorizat, do
ox. orico Contru do Sorvico Vorcodoa-
8onz.
=
Lacă utilizaĠi autovohiculul cu carburant
din oator motilic al acizilor graçi (lAVL),
ajuataĠi calitatoa carburantului in calcu-
latorul do bord. Lacă utilizaĠi autovohi-
culul cu un amoatoc do carburant dioaol
convonĠional çi oator motilic al acizilor
288 Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
graçi lAVL, ajuataĠi calitatoa carburan-
tului in calculatorul do bord. ln caz con-
trar, oxiată poricolul avariorii motorului.
=
AdăugaĠi carburant din oator motilic al
acizilor graçi (lAVL) numai in conlormi-
tato cu Lll Ll 14214. CarburanĠii lAVL
caro nu roapoctă Lll Ll 14214 aau adi-
tivii adăugaĠi in carburant pot provoca
dolocĠiuni aau dotoriorări alo motorului.
=
Carburantul din oator motilic al acizilor
graçi (lAVL) corodoază aupraloĠolo vop-
aito. lu ii pormitoĠi carburantului din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL) aă
intro in contact cu vopaoaua. SpălaĠi imo-
diat părĠilo aloctato do carburantul din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL) cu
apă.
=
0tilizaĠi numai uloiuri do motor conlormo
cu liçolo nr. 228.6 aau 228.2 din Spoci-
licaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru produao
do aorvico.
=
ln caz do noutilizaro prolungită a autovo-
hiculului, carburantul din oator motilic al
acizilor graçi (lAVL) poato inlunda com-
ponontolo aiatomului do carburant. Lin
acoat motiv, conaumaĠi in introgimo car-
burantul din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) inainto do porioadolo do noutili-
zaro prolungită a autovohiculului. Com-
plotaĠi rozorvorul do carburant cu carbu-
rant dioaol convonĠional. lnainto do a
parca autovohiculul, lăaaĠi motorul la
ralanti timp do col puĠin 1 oră.
=
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă nu uti-
lizaĠi carburantul din oator motilic al aci-
zilor graçi (lAVL) la autovohiculo nouti-
lizato po porioado lungi, do ox. autoutili-
taro do pompiori.
=
lncălziroa auxiliară poato li acĠionată
numai cu carburant dioaol convonĠional.
ln caz contrar, oato poaibil ca aiatomul aă
ao doloctozo. lu adăugaĠi mai mult do
1ux carburant din oator motilic al acizilor
graçi (lAVL) in carburantul dioaol con-
vonĠional.
0n rozorvor do carburant auplimontar
pontru carburantul dioaol convonĠional
oato nocoaar pontru aiatomul do incălziro
auxiliară dacă utilizaĠi autovohiculul:

loloaind carburant din oator motilic al
acizilor graçi (lAVL)

loloaind un amoatoc do carburant dio-
aol convonĠional çi mai mult do 1ux
carburant din oator motilic al acizilor
graçi (lAVL).
SotaĠi calitatoa carburantului in calculato-
rul do bord ( Pagina 12ó).
Notă privind protecĠia mediuIui
Lacă autovohiculul ruloază cu carburant din
oator motilic al acizilor graçi (lAVL), conaul-
taĠi-vă cu roprozontanĠii unităĠii do procoaaro
a doçourilor din zona dumnoavoaatră pontru
a alla dacă uloiul do motor trobuio coloctat
aoparat. lu toĠi producătorii do produao rali-
nato (lubriliant labricat din uloi do motor uzat)
pot procoaa uloi do motor imbogăĠit cu com-
buatibil din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL).
RoapoctaĠi notolo apocialo çi roglomontărilo
naĠionalo când oliminaĠi uloiurilo do motor.
lnlormaĠiilo aunt diaponibilo la orico atolior do
apocialitato autorizat, do ox. orico Contru do
Sorvico Vorcodoa-8onz.
1emperaturi exterioare acăzute
Carburantul din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) conlorm cu Lll Ll 14214 poato li
utilizat lără problomo la tomporaturi oxto-
rioaro do până la -2u °.
Autovohiculul oato dotat cu un aiatom do pro-
incălziro a carburantului. Aatlol, dobitul car-
burantului din oator motilic al acizilor graçi
(lAVL) oato imbunătăĠit cu 8 ° in plua.
Produae de aervice 289
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Ad8Iue
®
Note Ad8Iue
®
Ad8luo
©
oato un lichid noinllamabil, notoxic,
incolor, inodor çi aolubil in apă.
0tilizaĠi Ad8luo
©
numai in conlormitato
cu Lll 7u u7u. lu utilizaĠi niciun aditiv.
Lacă Ad8luo
©
intră in contact cu aupraloĠo
vopaito aau din aluminiu când umploĠi
rozorvorul, clătiĠi imodiat zona aloctată cu
apă din abundonĠă.
1emperaturi exterioare ridicate
AVFR1I8MFN1
Lacă buçonul rozorvorului Ad8luo
©
oato doa-
chia la tomporaturi inalto, oato poaibil aă ao
dogajozo vapori do amoniac.
vaporii do amoniac au un miroa inĠopător çi
aunt iritanĠi mai aloa pontru:
=
piolo
=
mombranolo mucoaao
=
ochi
vaporii pot provoca o aonzaĠio do araură in
ochi, naa çi gât, procum çi iritaroa gâtului çi
lăcrimaroa.
LvitaĠi aă inhalaĠi vaporii do amoniac.
Latorită compoziĠioi aalo chimico, Ad8luo
©
ao
poato doacompuno dacă oato incălzit la poato
6u ° po o porioadă indolungată (do ox. in
urma oxpunorii rozorvorului la lumina aolară
diroctă). Aatlol, ao omană vapori do amoniac.
1emperaturi exterioare acăzute
Ad8luo
©
inghoaĠă la o tomporatură do apro-
ximativ -11 °. ln luncĠio do nivolul do ochi-
paro al autovohiculului çi do Ġara achizi-
Ġionării, acoata poato li dotat cu un aiatom do
proincălziro Ad8luo
©
. luncĠionaroa po timp
do iarnă oato do aaomonoa aaigurată la tom-
poraturi aub -11 °.
La tomporaturi acăzuto, ao pot lorma criatalo
do Ad8luo
©
po lurtunul apiralat dintro motor
çi tobă. Criatalizaroa nu prozintă un riac pon-
tru luncĠionaroa coroctă a aiatomului do tra-
taro ultorioară a gazolor do oçapamont 8luo-
Joc
©
. Criatalolo do Ad8luo
©
pot li oliminato
cu apă curată dacă aituaĠia o coro.
Aditivi, apă de Ia robinet
lu amoatocaĠi Ad8luo
©
cu aditivi. lu
diluaĠi Ad8luo
©
cu apă do la robinot. Altlol,
putoĠi diatrugo aiatomul do trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.
bepozitare
0tilizaĠi numai rocipiontolo labricato din
următoarolo matorialo pontru a dopozita
Ad8luo
©
:
=
0Ġoluri Cr-li in conlormitato cu
Lll Ll 1u u88-1/2/2
=
0Ġoluri Vo-Cr-li in conlormitato cu
Lll Ll 1u u88-1/2/2
=
Polipropilonă
=
Poliotilonă
Rocipiontolo din următoarolo matorialo
nu aunt adocvato pontru dopozitaroa do
Ad8luo
©
:
=
aluminiu
=
cupru
=
aliajo do cupru
=
oĠol noaliat
=
oĠol galvanizat
Lacă Ad8luo
©
oato dopozitat in acoato
tipuri do rocipionto, componontolo acoator
motalo ao pot dizolva çi pot dotoriora iro-
modiabil aiatomul do trataro ultorioară a
gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.
FIiminare
RoapoctaĠi logialaĠia çi roglomontărilo privind
oliminaroa Ad8luo
©
in Ġara vizată.
IndicaĠie privind mediuI ambiant
LvacuaĠi Ad8luo
©
la doçouri in mod ocologic!
290 Produae de aervice
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
Puritate
lmpurităĠilo din Ad8luo
©
, do ox. datorato
altor produao do aorvico, produaolor do
curăĠaro aau pralului pot duco la:
=
valori do omiaio croacuto
=
avarii la convortorul catalitic
=
avarii la motor
=
dolocĠiuni in aiatomul do trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
AaiguraĠi-vă că Ad8luo
©
oato intotdoauna pur
pontru a ovita dolocĠiuni in aiatomul do trataro
ultorioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
.
Lacă Ad8luo
©
oato pompat din rozorvorul
Ad8luo
©
, do ox. in timpul roparaĠiilor, nu uti-
lizaĠi acoat lichid pontru a umplo rozorvorul.
ln caz contrar, puritatoa lichidului nu va mai
li garantată.
CurăĠare çi îngri|ire
Note privind îngri|irea
0 ingrijiro rogulată vă ajută aă monĠinoĠi
valoaroa autovohiculului dumnoavoaatră.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă utilizaĠi
numai produao do ingrijiro caro au loat toa-
tato çi aprobato pontru Vorcodoa-8onz.
PutoĠi obĠino acoato produao do ingrijiro do la
orico Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
AVFR1I2ARF
PăatraĠi matorialolo do ingrijiro intotdoauna
inchiao çi intr-un loc inaccoaibil pontru copii.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do utilizaro a mato-
rialolor do ingrijiro.
lu loloaiĠi carburanĠi ca matorialo do ingrijiro.
CarburanĠii aunt uçor inllamabili çi dăunători
aănătăĠii.
Notă privind protecĠia mediuIui
SpălaĠi-vă autovohiculul numai intr-un com-
partimont do apălătorio apocial croat in acoat
acop. LliminaĠi rocipiontolo goalo çi produaolo
do ingrijiro utilizato intr-un mod ocologic.
Lacă trobuio aă apălaĠi părĠilo auporioaro alo
autovohiculului, utilizaĠi intotdoauna acări
adocvato aau alto mijloaco do urcaro ado-
ronto.
CurăĠarea interioruIui
CurăĠarea huaeIor de acaun
lu utilizaĠi lavoto din microlibro la
curăĠaroa huaolor labricato din piolo natu-
rală aau artilicială. Lavota din microlibro
poato dotoriora huaa dacă oato utilizată
lrocvont.
CurăĠaĠi:
=
huaolo din piolo artilicială cu o aoluĠio do
1x dotorgont, do ox. lichid do apălaro, çi
o lavotă umozită
=
huaolo din matorial toxtil cu o aoluĠio do
1x dotorgont, do ox. lichid do apălaro, çi
o lavotă din microlibro umozită. lrocaĠi
intotdoauna cu atonĠio çi trataĠi intot-
doauna in introgimo aupralaĠa huaolor
pontru a provoni lormaroa unor margini
vizibilo. LăaaĠi acaunul aă ao uauco.
Rozultatul curăĠării dopindo do tipul
impurităĠilor çi do timpul cât au poraiatat
in cabină.
=
cu grijă huaolo din piolo naturală cu o
cârpă umodă çi çtorgoĠi apoi cu o cârpă
uacată. AaiguraĠi-vă că pioloa nu ao
imbibă cu apă. ln caz contrar, pioloa
poato dovoni lragilă aau ao poato liaura.
Pontru a ingriji pioloa, utilizaĠi agonĠi do
curăĠaro a piolii rocomandaĠi do Vorco-
doa-8onz. Acoçtia pot li obĠinuĠi do la un
atolior do apocialitato autorizat, do ox. un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
GRoĠinoĠi că:
=
huaolo din piolo aunt un produa natural,
liind aatlol oxpuao procoaului do uzură
naturală. Pioloa poato roacĠiona dilorit la
anumito inlluonĠo din modiul aău (do ox.
CurăĠare çi îngri|ire 291
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

umiditato ridicată aau căldură intonaă)
do ox. pot apăroa cuto mai pronunĠato.
=
oato nocoaară o ingrijiro rogulată dacă ao
urmăroçto conaorvaroa aapoctului huao-
lor din piolo çi a aonzaĠioi la atingoro.
CurăĠarea centuriIor de aiguranĠă
RoapoctaĠi următoarolo noto privind
curăĠaroa conturilor do aiguranĠă:
=
indopărtaĠi imodiat urmolo çi impu-
rităĠilo. Aatlol, ovitaĠi păatraroa roziduu-
rilor çi dotoriorărilo.
=
nu docoloraĠi çi nu vopaiĠi conturilo do
aiguranĠă. Aatlol, oato poaibil aă aloctaĠi
luncĠionaroa conturilor do aiguranĠă.
=
nu uacaĠi conturilo do aiguranĠă la lumina
diroctă a aoarolui aau la tomporaturi do
poato 8u °.
CurăĠaĠi conturilo do aiguranĠă cu o aoluĠio do
curăĠaro noagroaivă.
CurăĠarea exterioruIui autovehicuIu-
Iui
InformaĠii generaIe
AVFR1I2ARF
0priĠi çtorgătorul do parbriz inainto do
a curăĠa parbrizul din oxtorior. ln caz contrar,
çtorgătoarolo do parbriz ao doplaaoază çi vă
pot răni.
Pontru a ovita producoroa unor pagubo
ultorioaro, inlăturaĠi imodiat urmolo pro-
duao do criblură aau murdăria loarto ado-
rontă, in apocial
=
urmolo lăaato do inaocto
=
oxcromonto do paaăro
=
urmolo do rugină
=
răçină
=
uloiuri çi vaaolină
=
combuatibili
=
poto do gudron
=
roaturi do aaro
Lacă aatlol do cazuri ao inmulĠoac, apălaĠi
autovohiculul mai doa.
Lgârioturilo, dopunorilo corozivo, coroziunoa
çi dotoriorărilo provocato prin noglijonĠă aau
o ingrijiro incoroctă nu pot li intotdoauna
romodiato in introgimo. ln aatlol do cazuri,
apolaĠi la un atolior do apocialitato autorizat,
do ox. un Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
8enzor de diatanĠă
AVFR1I8MFN1
Lacă ao montoază accoaorii in laĠa aonzorului
do diatanĠă, do oxomplu, o protocĠio la coli-
ziuno, acoatoa pot alocta luncĠionaroa aonzo-
rului do diatanĠă. Controlul diatanĠoi Jolli-
gont
©
çi A8A pot coda aau avoa o luncĠiona-
litato limitată. Aatlol, oato poaibil aă obaorvaĠi
proa târziu poricololo, provocând un accidont
çi răniroa, atât a proprioi poraoano, cât çi a
altora.
lu montaĠi accoaorii in laĠa aonzorului do dia-
tanĠă.
CurăĠaĠi rogulat capacul aonzorului do dia-
tanĠă _ pontru a provoni dolocĠiunilo.
Lacă aonzorul do diatanĠă oato murdar, po
diaplay aparo aimbolul é çi moaajul
C`ean cs!ance sensor ¹CuraĆaĆ senњ
zoru` ce cs!anĆa) cu un indicator do
ataro galbon.
292 CurăĠare çi îngri|ire
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
1repte de accea
AVFR1I8MFN1
lmpurităĠilo çi noroiul do po tropto çi praguri
croac riacul do accidont când păçiĠi po olo.
Lato poaibil aă alunocaĠi do po tropto çi aă vă
răniĠi.
PăatraĠi curato troptolo, pragurilo portiorolor
çi covoraçolo, lără mizorio cum ar li:
=
noroi
=
pământ
=
zăpadă
=
ghoaĠă
lu utilizaĠi pioao din autovohicul aau doa-
chizăturilo din caroaorio, cum ar li capacolo
compartimontului batorioi aau rozorvoarolo
do carburant/Ad8luo
©
, po poat do tropto.
ln caz contrar, pioaolo autovohiculului aau
doachizăturilo din caroaorio pot aulori doto-
riorări.
Jropto çi mânoro do prindoro (oxomplu: cabină
Vogaapaco)
Jropto çi mânoro do prindoro (oxomplu: autotractor
cu aomiromorcă)
Jropto çi mânoro do prindoro (oxomplu: autobaa-
culantă)
CurăĠare çi îngri|ire 293
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Jropto çi mânoro do prindoro (oxomplu: autotractor
cu aomiromorcă cu dolloctoaro do aor latoralo)
PliaĠi dolloctorul do aor latoral @ in into-
rior.
0tilizaĠi troptolo do accoa @ çi mânorolo
do prindoro _ când curăĠaĠi autovohiculul.
1repte rabatabiIe, faĠă
Lacă conducoĠi autovohiculul cu troapta
oxtinaă, troapta poato intra in contact cu
aupralaĠa drumului çi poato aulori doto-
riorări, do ox. când conducoĠi oll-road.
Prin urmaro, rabataĠi troapta in aua inainto
do a ploca. lu conducoĠi cu troapta oxtinaă
in joa.
Când curăĠaĠi parbrizul, oxtindoĠi in proalabil
troapta in joa.
Jropto la autovohiculo lără protocĠio a motorului
Autovohiculo lără protocĠio a motorului:
Pentru a rabata în |oa: tragoĠi inolul olaa-
tic @ inainto çi acoatoĠi opritorul @.
RotiĠi in joa troapta do accoa _.
RointroducoĠi opritorul @ çi impingoĠi ino-
lul olaatic @ inapoi.
Pentru a rabata în aua: tragoĠi inolul olaa-
tic @ inainto çi acoatoĠi opritorul @.
LxtindoĠi troapta in aua çi ĠinoĠi-o.
RointroducoĠi opritorul @ çi impingoĠi ino-
lul olaatic @ inapoi.
Jropto la autovohiculo cu protocĠio a motorului
Autovohiculo cu protocĠio a motorului:
Pentru a rabata în |oa: tragoĠi oprito-
rul _ çi rotiĠi troapta _ in joa, până co
opritorul _ ao angronoază.
Pentru a rabata în aua: tragoĠi oprito-
rul _ çi rotiĠi troapta _ in aua, până co
opritorul _ ao angronoază.
294 CurăĠare çi îngri|ire
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
CurăĠare cu preaiune înaItă
AVFR1I8MFN1
Roprizolo do joturi do apă ovantai pot duco la
dotorioraroa aubatructurii pnourilor aau a bur-
dulurilor do aor, dotorioraro caro nu va li vizi-
bilă din oxtorior. Acoat tip do dotorioraro va li
vizibil do-abia mult mai târziu, putând duco la
oxplozia pnourilor aau a burdulurilor do aor.
Acoaata poato avoa dropt rozultat piordoroa
controlului autovohiculului çi provocaroa unui
accidont, aoldat cu răniroa dumnoavoaatră
aau a altor poraoano.
lu utilizaĠi apălătoaro cu inaltă proaiuno cu
joturi ovantai pontru a curăĠa pnourilo aau
burdulurilo do aor. SolicitaĠi inlocuiroa imo-
diată a pnourilor aau a burdulurilor do aor.
ln cazul curăĠării la inaltă proaiuno,
păatraĠi o diatanĠă minimă intro duza do
inaltă proaiuno çi pioaolo autovohiculului. ln
caz contrar, pioaolo autovohiculului ar
putoa li dotoriorato.
R roapoctaĠi următoarolo diatanĠo minimo:
=
Luzo rotundo cca. 7u cm
=
Luzo plato do 26° cca. 2u cm
=
Liapozitivo do curăĠat noroi cca. 2u cm
ViçcaĠi in pormanonĠă jotul do apă in tim-
pul curăĠării. Prin acoaata ovitaĠi riacul unoi
dotoriorări.
lu dirocĠionaĠi jotul do apă apro
=
lantolor uçilor
=
burdulurilor pornolor
=
lurtunurilor do lrână
=
componontolor oloctrico
=
conoxiunilor
=
garniturilor
8păIătorie automată
Lacă autovohiculul oato loarto murdar, apli-
caĠi o proapălaro inainto do a-l troco prin
apălătoria auto automată.
AVFR1I2ARF
Lacă, după apălaroa vohiculului, a-a pulvorizat
un conaorvant po bază do coară, indopărtaĠi
conaorvantul do po parbriz çi do po cauciucul
çtorgătoarolor, pontru a ovita lormaroa do
dungi. lormaroa do dungi inlluonĠoază noga-
tiv vizibilitatoa, caro ao inrăutăĠoçto çi mai
mult in cazul unor condiĠii nolavorabilo do vizi-
bilitato (do oxomplu contralumină, coaĠă, nin-
aoaro). Lin acoat motiv oxiată poricolul aă nu
putoĠi idontilica poricololo aau aă lo idontili-
caĠi proa târziu çi aă producoĠi un accidont.
RabataĠi oglinzilo oxtorioaro inainto do a
conduco prin apălătoria auto automată.
AducoĠi comutatorul çtorgătoarolor do par-
briz in poziĠia _. 0glinzilo oxtorioaro çi
çtorgătoarolo do parbriz pot aulori doto-
riorări in caz contrar.
AaiguraĠi-vă că oglinzilo oxtorioaro aunt
complot doachiao când părăaiĠi apălătoria
auto automată.
CurăĠarea motoruIui
RoapoctaĠi următoarolo noto când
curăĠaĠi motorul. Aatlol, ovitaĠi dolocĠiunilo
çi avarioroa motorului.
=
Când utilizaĠi aiatomo do curăĠaro la
inaltă proaiuno aau cu abur, nu indroptaĠi
jotul diroct apro componontolo oloctrico
çi cablurilo oloctrico.
=
AaiguraĠi-vă că nu pătrundo apă in admi-
aia aorului çi in lantolo do vontilaro.
=
JrataĠi motorul cu agonĠi do conaorvaro
după co a loat curăĠat. Când oloctuaĠi
tratamontul, protojaĠi aiatomul do trana-
miaio prin curoa do agontul do conaor-
varo.
=
0tilizaĠi numai agont protoctor po bază
do coară pontru motoaro in conlormitato
cu liça numărul 286.4 din SpocilicaĠiilo
Vorcodoa-8onz pontru produao do aor-
vico.
CurăĠare çi îngri|ire 295
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Frână auxiIiară de motor
ğinoĠi cont do următoarolo noto:
=
CurăĠaĠi lrâna auxiliară do motor cu rogu-
laritato cu un diapozitiv do curăĠaro la pro-
aiuno inaltă, inaă lără niciun agont do
curăĠaro.
=
AaiguraĠi-vă că lrâna auxiliară do motor
oato roco.
=
AcordaĠi o atonĠio dooaobită când curăĠaĠi
componontolo oloctrico çi conoxiunilo oloc-
trico.
Roată cu diac din aIia| uçor
CurăĠaĠi rogulat roĠilo din aliaj.
Când curăĠaĠi roĠilo din aliaj, nu utilizaĠi
agonĠi do curăĠaro acizi aau alcalini. Acoçtia
pot coroda piuliĠolo do roată aau arcurilo do
aaiguraro a groutăĠii do ochilibraro a roĠilor.
ÎntreĠinere
Introducere Ia întreĠinere
La lol ca toato aiatomolo tohnico, autovohi-
culul nocoaită ingrijiro çi introĠinoro. Slora çi
lrocvonĠa oporaĠiilor do introĠinoro dopindo in
apocial do condiĠiilo do utilizaro, caro pot avoa
diloronĠo aomnilicativo.
8roçura do introĠinoro incluaă in pachot con-
Ġino inlormaĠii privind alora çi lrocvonĠa opo-
raĠiilor do introĠinoro çi noto privind garanĠia,
produaolo do aorvico çi oporaĠiilo do introĠi-
noro.
0n atolior do apocialitato autorizat, do ox. un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz, va con-
lirma in 8roçura do introĠinoro intorvonĠiilo in
aorvico caro au loat oloctuato.
lnapocĠiilo çi oporaĠiilo do introĠinoro nocoaită
aptitudini apocialo caro nu pot li dobândito
prin citiroa acoator lnatrucĠiuni do utilizaro.
So rocomandă ca acoato oporaĠii aă lio oloc-
tuato do poraonal bino progătit çi compotont.
SolicitaĠi intotdoauna oloctuaroa intorvonĠii-
lor do introĠinoro la un atolior do apocialitato
autorizat. Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă
vă prozontaĠi la un Contru do Sorvico Vorco-
doa-8onz, dooaroco aici voĠi găai compotonĠa
çi inatrumontolo nocoaaro pontru acoat tip do
oporaĠii. Joato intorvonĠiilo importanto logato
do aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă
trobuio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
Johnicionii apocializaĠi, colo mai roconto
inlormaĠii tohnico aaigurato do labrică, pro-
cum çi inatrumontolo çi unităĠilo do lucru do
ultimă oră aaigură dopanaroa autovohiculului
la colo mai inalto atandardo proloaionalo.
AVFR1I8MFN1
lnainto do a oloctua oporaĠiilo do introĠinoro
çi roparaĠio, aaiguraĠi-vă că aĠi citit aocĠiunilo
rolovanto din documontaĠia tohnică, procum
inatrucĠiunilo do utilizaro çi inlormaĠiilo do
atolior.
lamiliarizaĠi-vă mai aloa cu corinĠolo logalo
procum aiguranĠa la locul do muncă çi
măaurilo do provoniro a accidontolor.
ln caz contrar, oato poaibil aă nu rocunoaçtoĠi
poricololo çi aă vă răniĠi po dumnoavoaatră çi
alto poraoano.
Jrobuio aă aaiguraĠi autovohiculul po aupor-
turi do punto cu portanĠă auliciontă dacă ao
oloctuoază lucrări dodoaubt.
lu utilizaĠi niciodată cricul autovohiculului in
loc do auporturi. Lxiată poricolul ca cricul aă
codozo çi ca autovohiculul aă alunoco, rănind
poraoanolo çi provocând dauno.
Cricul oato doatinat aă ridico autovohiculul
numai po porioado acurto do timp.
SolicitaĠi oloctuaroa oporaĠiilor do introĠinoro
numai la un atolior do apocialitato autorizat
caro diapuno do cunoçtinĠolo do apocialitato
çi inatrumontolo nocoaaro oloctuării intorvon-
Ġiilor roapoctivo.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
29ó ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
IndicaĠie privind mediuI ambiant
Lacă din motivo tohnico çi do oxploataro, anu-
mito lucrări do introĠinoro trobuio oloctuato in
rogio proprio, avoĠi in vodoro măaurilo do pro-
tocĠio a modiului. La ovacuaroa la doçouri a
matorialolor do lucru, do oxomplu uloiul do
motor, trobuio aă roapoctaĠi provodorilo
logalo. ln acooaçi aituaĠio ao allă toato pioaolo,
do ox. liltrolo, caro vin in contact cu matoria-
lolo do lucru. La autovohiculolo alimontato cu
carburant lAVL trobuio roapoctato inatruc-
Ġiuni apocialo pontru ovacuaroa la doçouri alo
uloiului do motor. lnlormaĠii in logătură cu
acoato aapocto vă oloră orico atolior do apo-
cialitato calilicat, do oxomplu orico punct do
aorvico Vorcodoa-8onz. LvacuaĠi la doçouri in
mod ocologic rocipionĠii goliĠi, lavotolo çi
matorialolo do ingrijiro loloaito. AvoĠi in
vodoro inatrucĠiunilo do utilizaro a matorialo-
lor do ingrijiro. lu lăaaĠi motorul aă luncĠio-
nozo mai mult docât oato nocoaar când auto-
vohiculul oato oprit.
Pieae de achimb
AaiguraĠi-vă că pioaolo do achimb aunt adoc-
vato pontru autovohicul. ln anumito Ġări, pio-
aolo do achimb caro conatituio o modilicaro
aduaă autovohiculului pot duco la anularoa
pormiaului gonoral do utilizaro a autovohicu-
lului dacă:
=
achimbă tipul autovohiculului aprobat in
pormiaul gonoral do utilizaro.
=
conatituio un riac poaibil pontru participan-
Ġii la tralic
=
aloctoază nogativ nivolurilo do poluaro
atmoalorică aau lonică.
0tilizaroa unor pioao noaprobato poato alocta
aiguranĠa autovohiculului.
W8 (8iatem de întreĠinere 1eIIigent
®
)
Introducere
Siatomul do introĠinoro Jolligont
©
calculoază
datolo do intraro in aorvico alo autovohiculului
çi alo anaamblurilor aalo po baza condiĠiilor
do utilizaro alo autovohiculului.
PutoĠi activa datolo acadonto pontru aorvico
calculato pontru autovohicul çi anaamblurilo
aalo in calculatorul do bord ( Pagina 121).
Latolo acadonto pontru aorvico aunt aliçato
mai intâi automat la 14 zilo inainto do data
acadontă a intrării in aorvico. Când data aca-
dontă pontru aorvico a loat atinaă aau
dopăçită, aliçajul indică moaajo auplimontaro
( Pagina 297).
G0n atolior do apocialitato autorizat poato
programa apariĠia primului moaaj do aor-
vico intro u çi 2u do zilo inainto do data
acadontă pontru aorvico. Vorcodoa-8onz
rocomandă aă utilizaĠi un Contru do Sorvico
Vorcodoa-8onz in acoat acop.
ConlirmaĠi oloctuaroa intorvonĠiilor do intro-
Ġinoro in aliçajul calculatorului do bord
( Pagina 298).
Meaa|e de aervice automate
AVFR1I8MFN1
loroapoctaroa inatrucĠiunilor din moaajolo do
aorvico va alocta aiguranĠa in luncĠionaro a
autovohiculului çi aiguranĠa rutioră. Roapoc-
taĠi intotdoauna datolo acadonto pontru aor-
vico.
loroapoctaroa moaajolor do aorvico çi
nooloctuaroa intorvonĠiilor in aorvico la
timp poato duco la uzură çi dotoriorări apo-
rito la autovohicul aau la anaamblurilo aalo.
SolicitaĠi intotdoauna oloctuaroa intorvon-
Ġiilor do introĠinoro la timp çi la un atolior do
apocialitato autorizat. Atoliorul do apociali-
tato autorizat trobuio aă diapună do cunoç-
tinĠolo nocoaaro çi do unolto adocvato pon-
tru a oloctua intorvonĠia.
ÎntreĠinere 297
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato
do aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă
trobuio oloctuato la un atolior do apociali-
tato autorizat.
Siatomul do introĠinoro Jolligont
©
vă inçtiin-
Ġoază automat privind datolo acadonto do aor-
vico, do oxomplu:
=
S
Ar c`eaner ¹|`!ru ce aer),
1´0´09, o000 |m
Latolo acadonto pontru aorvico aunt aliçato
mai intâi automat la 14 zilo inainto do data
acadontă a intrării in aorvico.
=
S
Ar c`eaner ¹|`!ru ce aer), Serњ
vce cue ¹Da!a scacen!a (en!ru serњ
vce)
Lato nocoaară intraroa in aorvico.
=
S
Ar c`eaner ¹|`!ru ce aer), Serњ
vce now ¹Da!a scacen!a (en!ru serњ
vce es!e acum)
Lata acadontă pontru aorvico a loat
dopăçită.
=
QS
bra|e (ac wear ax`e1! ¹|zura `a
(`acuĆa ce 'rana (un!ea1!), Serњ
vce now ¹Da!a scacen!a (en!ru serњ
vce es!e acum)
Lata acadontă do aorvico pontru aiatomul
do lrânaro a loat dopăçită aubatanĠial.
Conlirmaroa moaajolor do aorvico:
ApăaaĠi butonul _ do po panoul do
inatrumonto.
GCând rotiĠi choia in poziĠia do conducoro
din comutatorul do contact, diaplay-ul pro-
zintă datolo do aorvico următoaro çi po colo
acadonto.
Lacă nu conlirmaĠi citiroa unui moaaj do
aorvico, diaplay-ul il aliçoază timp do apro-
ximativ 2u do aocundo. Aliçajul prozontat
antorior roaparo apoi.
Confirmarea finaIizării intervenĠiiIor de
aervice
GLacă intorvonĠiilo aunt oloctuato la un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz, oloc-
tuaroa lor la un nivol proloaioniat va li con-
lirmată po calculatorul do bord çi in 8roçura
do introĠinoro.
Conlirmaroa lucrărilor do aorvico caro nu
au loat oloctuato la timp poato duco la
uzură çi dotoriorări aporito alo autovohicu-
lului aau anaamblurilor lui.
Lacă aĠi conlirmat intorvonĠiilo in aorvico
nointonĠionat aau inainto do oloctuaroa lor,
aiatomul do introĠinoro Jolligont
©
va calcula
o nouă dată acadontă pontru aorvico. Pon-
tru a provoni dotorioraroa autovohiculului
çi anaamblurilor lui, oloctuaĠi imodiat intor-
vonĠiilo do aorvico nocoaaro.
ConlirmaĠi intorvonĠiilo do aorvico numai
dacă intorvonĠiilo do aorvico au çi loat lina-
lizato.
ApăaaĠi butoanolo do po volanul multiluncĠio-
nal:
0tilizaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa moniul Man!enance ¹1n!reĆњ
nere).
0tilizaĠi butonul _ aau _ pontru a
activa punctul do aorvico pontru caro au
loat oloctuato lucrărilo do aorvico, do ox.
Transmsson ¹Transmse).
298 ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
ApăaaĠi butonul do roaotaro _ din panoul
do inatrumonto aproximativ o aocundă, do
ox. cu ajutorul unui pix.
Calculatorul do bord roaotoază data do aor-
vico provăzută caro oato aliçată. Liaplay-ul
prozintă moaajolo sSe!!n_ c|an_ec
¹Se!are moc'ca!a) çi .
vorilicaĠi dacă calitatoa çi vâacozitatoa
uloiului (claaa SAL) aotato in calculatorul do
bord coroapund produaului do aorvico cu
caro a loat umplut anaamblul
( Pagina 12ó).
Lacă datolo nu coroapund, coroctaĠi aota-
roa.
1rapă de întreĠinere
beachidere
AVFR1I8MFN1
Când doachidoĠi aau inchidoĠi trapa do intro-
Ġinoro, orico poraoano din raza do rotiro a tra-
poi do introĠinoro pot aulori răni aau obioctolo
poato aulori dotoriorări.
AaiguraĠi-vă că nu ao allă poraoano in raza do
rotiro a trapoi do introĠinoro.
ApăaaĠi ambolo manoto do oliboraro @ in
intorior in dirocĠia aăgoĠii.
RotiĠi trapa do introĠinoro _ in aua.
Închidere
RotiĠi trapa do introĠinoro _ in joa çi angro-
naĠi-o aonor.
Puncte de întreĠinere aub trapa de
întreĠinere.
Autovohicul cu volanul po partoa atângă (oxomplu)
Autovohicul cu volanul po partoa droaptă (oxom-
plu)
_ Pontru a vorilica nivolul lichidului do răciro
çi pontru a complota ( Pagina 2uu)
@ Pontru a vorilica mocaniamul ambroiajului
hidraulic, nivolul do lichid
( Pagina 2uu)
@ Pontru a complota lichidul do apălaro pon-
tru aiatomul do apălaro a parbrizului/aia-
tomul do curăĠaro a larurilor
( Pagina 2u1)
_ Pontru a complota cu uloi do motor
( Pagina 2u2)
ÎntreĠinere 299
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

NiveI Iichid de răcire
Verificarea niveIuIui IichiduIui de răcire
çi compIetarea
AVFR1I2ARF
La doachidoroa vaaului do oxpanaiuno pontru
lichidul do răciro oxiată poricol do opăriro cu
lichid liorbinto caro ioao alară aub proaiuno.
Când motorul aro tomporatura do lucru, aia-
tomul do răciro çi vaaul do oxpanaiuno pontru
lichidul do răciro ao allă aub proaiuno. PurtaĠi
mănuçi çi ocholari.
LoachidoĠi capacul vaaului do oxpanaiuno
numai la tomporaturi alo lichidului do răciro
aub 6u ° .
AVFR1I2ARF
Lichidul do răciro conĠino glicol çi, din acoaată
cauză, oato otrăvitor. lu inghiĠiĠi lichid do
răciro! Lacă aĠi inghiĠit lichid do răciro, apolaĠi
imodiat la un modic.
lu aducoĠi lichidul do răciro in contact cu
ochii, pioloa aau imbrăcămintoa. ln cazul con-
tactului cu ochii, apălaĠi-i imodiat cu multă apă
proaapătă. CurăĠaĠi imodiat zonolo do piolo
aloctato çi imbrăcămintoa cu apă çi aăpun.
SchimbaĠi imodiat imbrăcămintoa contami-
nată.
GLacă nivolul lichidului do răciro din vaaul
do oxpanaiuno al lichidului do răciro oato
proa acăzut, aimbolul _ aparo po dia-
play çi indicatorul do ataro ao aprindo in
roçu.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
0priĠi motorul.
vorilicaĠi tomporatura lichidului do răciro
prin calculatorul do bord ( Pagina 127).
AçtoptaĠi ca tomporatura lichidului do
răciro aă acadă aub 6u °.
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
vaaul do oxpanaiuno al lichidului do răciro (oxom-
plu: autovohicul cu volan po partoa atângă)
RotiĠi buçonul _ lont in aona antiorar çi
oliboraĠi proaiunoa.
LoçurubaĠi çi acoatoĠi buçonul _.
vorilicaĠi nivolul lichidului do răciro.
Lichidul do răciro din vaaul do oxpanaiuno
trobuio aă ajungă la marginoa gâtului do
umploro.
La autovohiculolo cu control automat al cli-
matizării: rotiĠi choia inapoi până la capăt
in comutatorul do contact.
ComplotaĠi cu lichid do răciro până la mar-
ginoa gâtului do umploro. AcordaĠi atonĠio
raportului do amoatocaro al lichidului do
răciro çi calităĠii apoi ( Pagina 282).
PunoĠi la loc buçonul _ çi atrângoĠi-l până
la capăt.
RulaĠi tomporar motorul la divorao turaĠii
alo motorului.
0priĠi motorul çi vorilicaĠi din nou nivolul
lichidului do răciro.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
FuncĠionarea ambreia|uIui hidrauIic
Verificarea niveIuIui de Iichid
Lichidul hidraulic pontru mocaniamul
ambroiajului hidraulic oato apocilicat po liça
nr. 246.u din SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz
pontru produao do aorvico, noliind pormiaă
nicio abatoro.
300 ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
lu complotaĠi niciodată cu lichid do lrână
aau cu lichido hidraulico do calitato dilorită.
ln caz contrar, putoĠi dotoriora mocaniamul
ambroiajului hidraulic
lu oato nocoaar aă achimbaĠi lichidul hidrau-
lic pontru mocaniamul ambroiajului hidraulic.
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
Rozorvorul lichidului do ambroiaj (oxomplu: auto-
vohicul cu volan po partoa atângă)
Siatomul hidraulic poato avoa acurgori
dacă nivolul do lichid din rozorvorul moca-
niamului ambroiajului hidraulic oato aub
gradaĠia minimă.
SolicitaĠi vorilicaroa aiatomului hidraulic la
un atolior do apocialitato autorizat. Vorco-
doa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un Contru
do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat acop. ln
apocial, toato intorvonĠiilo aaupra aiatomo-
lor do aiguranĠă aau corolato cu aiguranĠa
ao vor oloctua la un atolior do apocialitato
autorizat.
vorilicaĠi nivolul do lichid din rozorvor.
livolul lichidului trobuio aă ao allo intro
marcajul maxim _ çi col minim @.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
8iatem apăIător de parbriz/aiatem
curăĠare faruri
CompIetare Iichid de apăIare
AVFR1I8MFN1
Lichidul do apălaro al parbrizului oato oxtrom
do inllamabil. locul, llăcărilo doachiao çi
lumatul aunt intorziao când manovraĠi con-
contrat do lichid do apălaro.
AdăugaĠi concontrat do lichid do apălaro
potrivit SpocilicaĠiilor Vorcodoa-8onz pontru
produaolo do aorvico, liça nr. 271.u, po tot
parcuraul anului. RoglaĠi procontul do amoa-
tocaro pontru a ao potrivi cu tomporatura
oxtorioară.
ln cazul tomporaturilor poato punctul do con-
golaro, utilizaĠi un concontrat do apălaro po
timp do vară pontru a prointâmpina
murdăriroa. Lacă oxiată riac do inghoĠ, utili-
zaĠi un concontrat do apălaro pontru iarnă
pontru a provoni inghoĠaroa lichidului do
apălaro po parbriz.
Rozorvorul pontru lichidul do apălaro pontru
aiatomul apălător do parbriz çi aiatomul do
curăĠaro a larurilor aro o capacitato do apro-
ximativ 1ó litri.
GLacă nivolul lichidului do apălaro din
rozorvorul pontru lichidul do apălaro oato
proa mic, po diaplay aparo aimbolul _,
iar indicatorul do ataro ao aprindo in galbon.
lnainto do toato, amoatocaĠi lichidul do
apălaro la procontul do amoatocaro potrivit
intr-un rocipiont.
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
ÎntreĠinere 301
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Autovohicul cu volanul po partoa atângă (oxomplu)
LolilotaĠi çi acoatoĠi capacul _ al rozorvo-
rului pontru lichidul do apălaro.
RoumploĠi rozorvorul pontru lichidul do
apălaro.
lnlocuiĠi capacul _ çi inlilotaĠi-l.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
NiveI uIei de motor
Verificarea niveIuIui uIeiuIui pe diapIay
vorilicaĠi cu rogularitato nivolul uloiului do
motor, do ox. aăptămânal aau do liocaro dată
când alimontaĠi cu carburant.
vorilicaĠi nivolul uloiului do motor cu ajuto-
rul calculatorului do bord ( Pagina 127).
ComplotaĠi cu uloi do motor după cum oato
nocoaar
CompIetare cu uIei de motor
voĠi găai mai multo inlormaĠii doapro uloiurilo
do motor in aocĠiunoa ,Produao do aorvico"
( Pagina 281).
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă adăugaĠi
cantitatoa do uloi aliçată po calculatorul do
bord inainto do a porni la un drum lung.
lu adăugaĠi cantitatoa do complotaro aliçată
po calculatorul do bord până când diaplay-ul
nu aliçoază aimbolul _.
ParcaĠi autovohiculul po o aupralaĠă plană.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul.
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
LoçurubaĠi çi acoatoĠi buçonul _.
loloaiĠi doar uloiuri, caro au loat aprobato
pontru acoat autovohicul çi caro indopli-
noac corinĠolo claaolor SAL proacriao.
lu complotaĠi oxcoaiv cu uloi. ln cazul com-
plotării cu o cantitato proa maro do uloi, ao
vor dolocta motorul aau catalizatorul. ColiĠi
din cantitatoa proa maro do uloi introduaă.
ComplotaĠi nivolul do uloi indicat po dia-
play.
PunoĠi la loc çi inlilotaĠi buçonul _.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
302 ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
AcĠionare hidrauIică a ventiIatoruIui -
aiatem de răcire montat poaterior
ÎnIocuirea eIementuIui fiItrant
Când lampa indicatoaro a liltrului do lichid
hidraulic _ din panoul do inatrumonto ao
aprindo, aolicitaĠi inlocuiroa olomontului lil-
trant la un atolior do apocialitato calilicat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. Joato intorvonĠiilo importanto logato do
aiguranĠă aau la aiatomolo do aiguranĠă tro-
buio oloctuato la un atolior do apocialitato
autorizat.
AnaambIuri autovehicuI
VerificaĠi anaambIuriIe autovehicuIuIui
pentru a detecta acurgeriIe
vorilicaĠi rogulat potonĠialolo acurgori la
anaamblurilo autovohiculului. Lacă ao idonti-
lică piordori do lluid, do ox. prin picăturilo do
uloi din zona do parcaro, aolicitaĠi romodioroa
piordorilor do lichid la un atolior do apociali-
tato autorizat.
Vorcodoa-8onz rocomandă aă utilizaĠi un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz in acoat
acop. ln apocial, toato intorvonĠiilo aaupra aia-
tomolor do aiguranĠă aau corolato cu aigu-
ranĠa ao vor oloctua la un atolior do apociali-
tato autorizat.
Notă privind protecĠia mediuIui
0tilizaroa incoroctă a produaolor do aorvico
dăunoază modiului inconjurător.
lu lăaaĠi produaolo do aorvico aă intro in aia-
tomul do canalizaro, apa do aupralaĠă, pânza
lroatică aau in aol.
Verificarea protecĠiei anti-coroziune
Autovohiculul oato provăzut in dotaroa atan-
dard cu otançaro do protocĠio a çaaiului Vor-
codoa-8onz. Ltançaroa do protocĠio a çaaiului
Vorcodoa-8onz oato o coară anticoroziuno
tranaparontă cu calităĠi do protocĠio romar-
cabilo.
Saroa antidorapantă aro un oloct coroziv.
larna, apălaĠi vohiculul mai lrocvont pontru
a olimina dopunorilo do aaro. ln caz contrar,
dopunorilo do aaro pot dotoriora protocĠia
anticoroziuno.
vorilicaĠi rogulat autovohiculul pontru a
dotocta dotoriorări provocato do coroziuno,
mai aloa do conductolo do aor comprimat
çi hidraulico.
SolicitaĠi ropararoa protocĠioi anticoro-
ziuno lurnizato do producător la un atolior
do apocialitato autorizat, do ox. la un Con-
tru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
8aterii
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I2ARF
Poricol do oxplozio. La
incărcaroa batoriilor ao
produco gaz oxploziv.
lncărcaĠi batoriilo numai in
apaĠii bino vontilato.
Poricol do oxplozio. LvitaĠi
producoroa do acântoi! lu
umblaĠi cu loc aau llăcări
doachiao in apropioroa
batorioi çi nu lumaĠi.
Acidul din batorio oato iri-
tant. PurtaĠi mănuçi rozia-
tonto la acizi! loutralizaĠi
imodiat cu apă aau aub-
ÎntreĠinere 303
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

atanĠo noutralizanto atropii
do acid do po piolo çi do po
imbrăcăminto çi apoi
apălaĠi cu apă.
PurtaĠi ochipamont do pro-
tocĠio a ochilor. La amoa-
tocaroa apoi cu acid, lichi-
dul poato aări in ochi.
SpălaĠi imodiat cu apă
proaapătă atropii do acid
din ochi çi apolaĠi imodiat
la modic!
lu pormitoĠi apropioroa
copiilor. Copii nu pot apro-
cia poricololo oxiatonto la
manipularoa batoriilor çi a
acizilor.
La lucrul cu batoriilo, avoĠi
in vodoro indicaĠiilo do
aiguranĠă, măaurilo do pro-
tocĠio çi modul do lucru
doacriao in acoato inatruc-
Ġiuni do oxploataro.
Recomandări privind protecĠia mediu-
Iui
8atoriilo conĠin aubatanĠo
poluanto. Lato intorzia prin
logo ca acoatoa aă lio olimi-
nato improună cu roaturilo
monajoro. Llo vor li coloctato
aoparat çi oliminato in mod
ocologic.
LliminaĠi batoriilo in mod
ocologic. lncrodinĠaĠi bato-
riilo uzato unui atolior do apo-
cialitato autorizat, do oxom-
plu, unui contru autorizat do
vânzări çi aorvico Vorcodoa-
8onz aau unui punct do
coloctaro apocial pontru
batorii uzato.
8coateĠi capacuI bateriei.
Capacul batorioi (oxomplu)
LoachidoĠi piodica @.
ScoatoĠi capacul batorioi _ in aua.
biapunerea bateriiIor
8atoriilo aunt amplaaato po marginoa çaaiului
aau, la autotractoarolo cu aomiromorcă (in
luncĠio do voraiunoa autovohiculului), in zona
din apato, intro lonjoroano.
La autovohiculolo cu un aiatom do răciro mon-
tat poatorior, batoriilo aunt amplaaato in com-
partimontul batorioi din apatolo cabinoi çolo-
rului.
Suport batorio po marginoa çaaiului (oxomplu)
304 ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
8atorio intro lonjoroano (oxomplu)
Cadrul do auport batorio po marginoa çaaiului -
batorii auprapuao (oxomplu)
beconectarea bateriiIor
PericoI de rănire
Lacă liça pozitivă a batorioi cuplato intră in
contact cu părĠi compononto alo autovohicu-
lului, oxiată riacul producorii unui acurt-cir-
cuit. ln acoat caz, amoatocul do gaz oxploziv
ao poato aprindo.Lumnoavoaatră aau alto
poraoano ar putoa li rănito grav.
=
lu amplaaaĠi obiocto motalico aau unolto
po batorio.
=
Atunci când docuplaĠi batoria, doconoctaĠi
intâi liça nogativă çi apoi liça pozitivă.
=
Atunci când cuplaĠi batoria, conoctaĠi mai
intâi liça pozitivă çi apoi liça nogativă.
=
lu doalacoĠi aau doconoctaĠi liçolo batorioi
atunci când motorul luncĠionoază.
Autovohiculo cu aiatom do trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapamont 8luoJoc
©
:
nu doconoctaĠi batoria până co motorul nu
a loat oprit timp do col puĠin cinci minuto.
Aatlol, vă aaiguraĠi că trataroa ultorioară a
gazolor do oçapamont luncĠionoază după
roporniro.
Autotractor cu aomiromorcă cu batorii in
zona poatorioară: dotaçaĠi aomiromorca
( Pagina 2óu).
ScoatoĠi choia din comutatorul do contact.
lntrorupoĠi toĠi conaumatorii oloctrici.
ScoatoĠi capacul batorioi.
LoconoctaĠi bornolo nogativo.
LoconoctaĠi bornolo pozitivo.
Reconectarea bateriiIor
PericoI de rănire
Lacă liça pozitivă a batorioi cuplato intră in
contact cu părĠi compononto alo autovohicu-
lului, oxiată riacul producorii unui acurt-cir-
cuit. ln acoat caz, amoatocul do gaz oxploziv
ao poato aprindo.Lumnoavoaatră aau alto
poraoano ar putoa li rănito grav.
=
lu amplaaaĠi obiocto motalico aau unolto
po batorio.
=
Atunci când docuplaĠi batoria, doconoctaĠi
intâi liça nogativă çi apoi liça pozitivă.
=
Atunci când cuplaĠi batoria, conoctaĠi mai
intâi liça pozitivă çi apoi liça nogativă.
=
lu doalacoĠi aau doconoctaĠi liçolo batorioi
atunci când motorul luncĠionoază.
ScoatoĠi choia din comutatorul do contact.
lntrorupoĠi toĠi conaumatorii oloctrici.
ConoctaĠi bornolo pozitivo.
lu achimbaĠi intro olo bornolo batorioi.
ÎntreĠinere 305
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

ConoctaĠi bornolo nogativo.
PunoĠi la loc capacul batorioi.
LloctuaĠi următoarolo oporaĠii după o intro-
ruporo a alimontării oloctrico aau după rocon-
octaroa batoriilor:
SotaĠi coaaul ( Pagina 126).
LozactivaĠi protocĠia antilurt do la ochipa-
montul audio (radio). ConaultaĠi inatrucĠiu-
nilo do utilizaro alo producătorului.
RoprogramaĠi modul do incălziro proaoloc-
tat pontru aiatomul do incălziro auxiliară
( Pagina 114).
Verificarea niveIuIui de Iichid din bate-
rie
vorilicaĠi nivolul do lichid din batorio la liocaro
çaao luni aau, col mai târziu, după 6u.uuu km.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do aiguranĠă.
ScoatoĠi capacul batorioi.
Autovohiculolo cu batorii auprapuao:
domontaĠi batoriilo.
8atorio intro lonjoroano (oxomplu)
LoçurubaĠi buçoanolo @.
vorilicaĠi nivolul do lichid din batorio.
Lichidul din batorio trobuio aă atingă bara
do gradaĠio _ in liocaro colulă a batorioi.
Apa do la robinot roduco putoroa oloctrică
utilă produaă do batorii. AdăugaĠi numai
apă diatilată aau doionizată.
lu utilizaĠi o pâlnio motalică atunci când
adăugaĠi apă diatilată. Pâlnia motalică
poato provoca un acurtcircuit, iar batoriilo
pot aulori avarii.
ComplotaĠi cu apă diatilată/doionizată.
lnlilotaĠi buçoanolo @.
Autovohiculo cu batorii auprapuao: montaĠi
batoriilo.
PunoĠi la loc capacul batorioi.
bemontarea bateriiIor (autovehicuIe cu
patru punĠi)
AVFR1I8MFN1
8atoriilo aunt loarto grolo. Când domontaĠi
aau inatalaĠi o batorio, oato poaibil aă acăpaĠi
batoria çi aă vă răniĠi aau aă-i răniĠi po alĠii.
AvoĠi grijă când domontaĠi batoria çi coroĠi-i
unoi alto poraoano aă vă ajuto.
Lacă domontaĠi batoriilo, acoatoĠi çuruburilo
oxtorioaro din cadrul do auaĠinoro. lu alăbiĠi
çuruburilo intorioaro din cadrul do auaĠinoro.
çuruburilo intorioaro conoctoază componon-
tolo din cadrul do auaĠinoro.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do aiguranĠă.
ScoatoĠi capacul batorioi.
LoconoctaĠi bornolo nogativo.
LoconoctaĠi bornolo pozitivo.
30ó ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
8atorio auporioară
ScoatoĠi çuruburilo _.
ScoatoĠi cadrul do auaĠinoro @.
ScoatoĠi batoria auporioară.
8atoria inlorioară
ScoatoĠi çuruburilo @.
ScoatoĠi cadrul do auaĠinoro _.
ScoatoĠi batoria inlorioară.
InataIarea bateriiIor (autovehicuIe cu
patru punĠi)
AVFR1I8MFN1
8atoriilo aunt loarto grolo. Când domontaĠi
aau inatalaĠi o batorio, oato poaibil aă acăpaĠi
batoria çi aă vă răniĠi aau aă-i răniĠi po alĠii.
AvoĠi grijă când domontaĠi batoria çi coroĠi-i
unoi alto poraoano aă vă ajuto.
StrângoĠi çuruburilo la un cuplu do atrân-
goro do 2u lm. lu utilizaĠi o choio do çoc.
ln caz contrar, putoĠi dotoriora lilotolo.
RoapoctaĠi inatrucĠiunilo do aiguranĠă.
lntroducoĠi batoria inlorioară.
lnlocuiĠi cadrul do auaĠinoro _ çi atrângoĠi
çuruburilo @.
lntroducoĠi batoria auporioară.
lnlocuiĠi cadrul do auaĠinoro @ çi atrângoĠi
çuruburilo _.
ConoctaĠi bornolo pozitivo.
ConoctaĠi bornolo nogativo.
PunoĠi la loc capacul batorioi.
Îngri|irea bateriei
RoapoctaĠi următoarolo indicaĠii privind ingri-
jiroa batorioi.
8ornolo çi aupraloĠolo murdaro alo bato-
rioi pot provoca apariĠia curonĠilor do lugă.
Acoaata poato duco la doacărcaroa batorii-
lor.
VonĠinoĠi intotdoauna clomolo bornolor çi
aupraloĠolo batorioi curato çi uacato.
lu utilizaĠi niciun agont do curăĠaro caro
aă conĠină carburant. AgonĠii do curăĠaro
caro conĠin carburant corodoază carcaaa
batorioi.
0ngoĠi uçor părĠilo inlorioaro alo clomolor
bornolor batorioi cu unaoaro roziatontă la
acid.
CurăĠaĠi carcaaa batorioi numai cu agonĠi
do curăĠaro diaponibili in comorĠ.
ÎntreĠinere 307
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

Lacă pătrund impurităĠi in colulolo bato-
rioi, autodoacărcaroa batorioi ao roalizoază
mai lrocvont çi batoria poato aulori avarii.
CurăĠaĠi batoriilo numai cu buçoanolo inli-
lotato.
ln caz contrar, pot pătrundo impurităĠi in
colulolo batorioi.
LoalilotaĠi buçoanolo in caro oriliciilo do
aoriairo aunt blocato.
CurăĠaĠi oriliciilo do aoriairo inlundato cu o
aculă adocvată, do ox. o bucată do aârmă.
Lacă oriliciilo do aoriairo aunt inlundato,
gazolo nu pot acăpa.
Lacă batoriilo noutilizato au o tonaiuno lără
aarcină do aub 12,4 v, acoatoa trobuio
roincărcato.
Încărcarea bateriiIor
AVFR1I8MFN1
Când batoriilo aunt incărcato, ao produco oxi-
hidrogon oxploziv. lncărcaĠi batoriilo numai in
zono bino aoriaito. LvitaĠi croaroa do acântoi.
LvitaĠi locul, llăcărilo doachiao çi nu lumaĠi
când manipulaĠi batorii. lu acoatoĠi cloma do
la borna incărcătorului batorioi până co
incărcătorul batorioi nu a loat dozactivat çi nu
mai oxiată acăpări do gaz do la batorii. Aaigu-
raĠi-vă că zona oato bino aoriaită când
incărcaĠi batoria.
lu vă aplocaĠi doaaupra batorioi in timpul pro-
coaului do incărcaro çi nu inapiraĠi gazo, in caz
contrar, putoĠi aulori răni.
Lacă autovohiculul oato utilizat adoaoa aau
mai aloa po diatanĠo acurto aau rămâno par-
cat po porioado indolungato, vorilicaĠi nivolul
do incărcaro a batorioi mai doa.
RoincărcaĠi batoriilo cu rogularitato dacă
autovohiculul oato parcat porioado mai indo-
lungato. Aatlol, vă aaiguraĠi că autovohiculul
poato li intotdoauna pornit.
So poato obĠino o viaĠă utilă indolungată a
batoriilor dacă acoatoa aunt incărcato intot-
doauna adocvat.
0tilizaĠi un incărcător do batorio diaponi-
bil in comorĠ pontru a incărca batoriilo. Roa-
poctaĠi tonaiunoa do incărcaro coroctă çi
nu incărcaĠi niciodată batoriilo noi cu aju-
torul luncĠioi do incărcaro rapidă. 8atoriilo
pot aulori dotoriorări in caz contrar.
lu roincărcaĠi batoriilo cu ajutorul cono-
xiunii do porniro lorĠată. ln caz contrar, aĠi
putoa dotoriora batoriilo.
ScoatoĠi capacul batorioi.
LoconoctaĠi borna nogativă.
LoconoctaĠi borna pozitivă.
lu doaprindoĠi cablurilo do conoctaro din-
tro batorii.
LoçurubaĠi buçoanolo.
SotaĠi tonaiunoa do incărcaro la 24 v. Con-
aultaĠi inatrucĠiunilo do luncĠionaro a
incărcătorului batorioi.
Curontul do incărcaro nu trobuio aă
dopăçoaacă 1ux (aau un maximum do 76x
pontru incărcaroa rapidă) din capacitatoa
nominală a batorioi. ln caz contrar, aĠi
putoa dotoriora batoriilo.
ConoctaĠi incărcătorul batorioi la batorii.
ConaultaĠi inatrucĠiunilo do luncĠionaro a
incărcătorului batorioi.
LoconoctaĠi incărcătorul batorioi.
Când batoriilo aunt roincărcato, inlilotaĠi
buçoanolo.
RoconoctaĠi borna pozitivă.
RoconoctaĠi borna nogativă.
PunoĠi la loc capacul batorioi.
ÎnIocuirea bateriiIor
Lacă calculatorul dumnoavoaatră do bord
diapuno do moniul ba!!er, c|ar_e s!aњ
!us ¹S!are +ncarcare |a!ere)
( Pagina 128), inlocuiĠi intotdoauna ambolo
batorii odată. ln caz contrar, calculatorul do
bord nu poato atabili coroct ataroa do
incărcaro.
Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă inlocuiĠi
batoriilo cu batorii do acolaçi tip. Lacă utilizaĠi
308 ÎntreĠinere
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e
un alt tip do batorio, aolicitaĠi aotaroa tipului
do batorio in calculatorul do bord.
SolicitaĠi aotaroa calculatorului do bord la un
atolior do apocialitato autorizat, do ox. un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Note privind parcarea autovehicuIuIui
Lacă intonĠionaĠi aă vă lăaaĠi autovohiculul
parcat timp do poato 2 aăptămâni, doconoc-
taĠi borna nogativă a batorioi. Aatlol, provoniĠi
doacărcaroa batoriilor in urma acĠiunii con-
aumatorilor do curont lără aarcină.
RoincărcaĠi batoriilo:
=
inainto do a ropuno autovohiculul in lunc-
Ġiuno
=
la liocaro 2 luni col târziu dacă autovohicu-
lul oato parcat po porioado prolungito do
timp
Parcarea autovehicuIuIui
Când parcaĠi autovohiculul, aunt nocoaaro
măauri apocialo conlorm liça lr. 281.u din
SpocilicaĠiilo Vorcodoa-8onz pontru produao
do aorvico. lnlormaĠii dotaliato po acoat
aubioct pot li obĠinuto do la orico Contru do
Sorvico Vorcodoa-8onz.
ÎntreĠinere 309
Î
n
t
r
e
Ġ
i
n
e
r
e

ç
i

î
n
g
r
i
|
i
r
e

310
Unde găaeac ...? ................................ 312
Cabină ................................................ 315
Motor ................................................. 321
Pană de cauciuc ................................ 325
8iguranĠe eIectrice ........................... 334
UmpIerea aiatemuIui de aer com-
primat ................................................ 338
Pornirea forĠată, pornirea prin
tractare çi tractarea ......................... 338
311
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Unde găaeac ...?
Compartimente de acuIe
Compartimontolo cu truaa do aculo aunt
amplaaato po latoralolo cabinoi, doaaupra
paaajolor do roată, liind accoaibilo doar din
oxtorior.
lluminaroa compartimontului cu truaa do
aculo ao activoază automat când doachidoĠi
un compartimont cu truaa do aculo.
Lxomplu: Compartimont cu truaă do aculo la cabina
Vogaapaco
Pentru a deachide compartimentuI cu
truaa de acuIe: tragoĠi manota do olibo-
raro _ o dată çi oliboraĠi-l.
Jrapa oxtorioară ao doachido până când
oato oprită do cârligul do lixaro.
JragoĠi din nou manota do oliboraro _.
Jrapa oxtorioară @ oato complot doachiaă.
RotiĠi trapa oxtorioară @ in aua.
ApăaaĠi articulaĠia balamaloi in aua.
RotiĠi trapa oxtorioară @ in joa.
ArticulaĠia balamaloi ao angronoază in
locaç.
Pentru a închide compartimentuI cu
truaa de acuIe: ridicaĠi uçor trapa oxto-
rioară @.
ArticulaĠia balamaloi ao va dozangrona.
RotiĠi trapa oxtorioară @ in joa până o
auziĠi că ao angronoază in incuiotoaro.
1ruaa de acuIe a autovehicuIuIui çi
echipamentuI de urgenĠă
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Când intorvoniĠi aaupra autovohiculului, roa-
poctaĠi toato normolo do aiguranĠă, cum ar li
inatrucĠiunilo do utilizaro, normolo privind
matorialolo poriculoaao, măaurilo do protocĠio
a modiului, aiguranĠa la locul do muncă çi nor-
molo do provoniro a accidontolor, do oxomplu.
ln caz contrar, oato poaibil aă nu idontilicaĠi
obatacololo la timp, rănindu-vă grav aau latal
po dumnoavoaatră aau po alto poraoano.
AVFR1I8MFN1
Lacă nu utilizaĠi cricul coroct aau nu ridicaĠi
autovohiculul coroct, oato poaibil ca autovo-
hiculul aă alunoco do po cric aau aă ao
răatoarno. Ca urmaro, v-aĠi putoa accidonta
grav aau chiar mortal atât dumnoavoaatră, cât
çi alto poraoano.
RoapoctaĠi următoarolo noto inainto do a
ridica autovohiculul:
=
acoatoĠi choia din contact la autovohiculolo
cu controlul nivolului Jolligont
©
(auaponaio
pnoumatică). Acoaata impiodică roglaroa
automată a inălĠimii çaaiului.
=
nu achimbaĠi niciodată o roată in rampă aau
in pantă.
=
utilizaĠi cricul doar pontru a ridica autovo-
hiculul pontru acurt timp, do ox. pontru a
achimba o roată.
=
nu ridicaĠi vohiculul cu ajutorul cricului pon-
tru intorvonĠii aub autovohicul.
=
aaiguraĠi autovohiculul pontru a provoni
punoroa aa in miçcaro, do ox. prin acĠiona-
312 Unde găaeac ...?
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
roa lrânoi do parcaro çi/aau utilizaroa calo-
lor do roată.
=
aaiguraĠi-vă că aupralaĠa po caro ao allă cri-
cul oato aolidă çi droaptă.
=
Lacă aupralaĠa nu oato aolidă, açozaĠi cri-
cul po o placă do auaĠinoro adocvată.
=
poziĠionaĠi cricul numai in punctolo do ridi-
caro cu cricul doacriao in acoato lnatruc-
Ġiuni do utilizaro.
=
aaiguraĠi-vă că nu ao allă nimoni in autovo-
hicul.
RoapoctaĠi următoarolo noto după ridicaroa
autovohiculului:
=
aaiguraĠi-vă că diatanĠa dintro partoa inlo-
rioară a pnoului ridicat çi aol nu dopăçoçto
2u mm.
=
nu vă intindoĠi aub vohicul.
=
nu punoĠi mâinilo aau picioarolo aub auto-
vohicul.
=
nu porniĠi motorul çi ovitaĠi alto çocuri.
=
nu oliboraĠi lrâna do parcaro.
Prezentare generaIă
voraiuni cabină
_ Cabină Vogaapaco
_ Cabină L
_ Cabină V
_ Cabină S
1ruaă de prim a|utor, veată de aiguranĠă
refIectorizantă, triunghi de avertizare,
Iampă de avertizare çi furtun de umfIare
a pneuriIor
_
in compartimontul do aculo din atânga
_
in compartimontul do dopozitaro do po
partoa atângă, aub cuçotă
_
in compartimontul do dopozitaro din
apatolo acaunului inaoĠitorului çoloru-
lui
_
in apaĠiul do dopozitaro din porotolo
poatorior
Cric, caIă de auaĠinere, truaă de acuIe a
autovehicuIuIui, manetă pompă çi
manetă de aaambIare
_
in compartimontul do aculo din
droapta
_
in compartimontul do dopozitaro do po
partoa droaptă, aub cuçotă
_
in compartimontul do dopozitaro din
apatolo acaunului inaoĠitorului çoloru-
lui
_
in cutia din çaaiu çi in apaĠiul do dopo-
zitaro din porotolo din apato
Fxtinctor: ó kg
_
in compartimontul do aculo din atânga
_
in compartimontul do dopozitaro do po
partoa droaptă, aub cuçotă
_
in apaĠiul do dopozitaro din porotolo
poatorior
_
in apaĠiul do dopozitaro din porotolo
poatorior
Unde găaeac ...? 313
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

Fxtinctor: 2 kg
_
in compartimontul do dopozitaro din
apatolo acaunului inaoĠitorului çoloru-
lui
8ecuri de rezervă, adaptoare diverae,
aiatem de verificare a preaiunii în pneuri
çi Iampă cu cabIu de 10 m
_
in compartimontul do aculo din atânga
_
in compartimontul do dopozitaro do po
partoa droaptă, aub cuçotă
_
in compartimontul do dopozitaro din
apatolo acaunului inaoĠitorului çoloru-
lui
_
in apaĠiul do dopozitaro din porotolo
poatorior
PiatoI de ungere, diatanĠier roată de
rezervă
_
in compartimontul do aculo din
droapta
_
in compartimontul do dopozitaro do po
partoa droaptă, aub cuçotă
_
in compartimontul do dopozitaro din
apatolo acaunului inaoĠitorului çoloru-
lui
_
in apaĠiul do dopozitaro din porotolo
poatorior
Maneta pompei (2 pieae)
AVFR1I8MFN1
çtiltul do aaiguraro trobuio aă ao imbino in
dogajaroa croată când manota pompoi oato
aaamblată. ln caz contrar, manota poato ioçi
din ghidaj când pompaĠi çi putoĠi aulori răni.
0tilizaĠi manota pompoi pontru a acĠiona:
=
cricul
=
choia do roată
=
troliul pontru roata do rozorvă
=
pompa do inclinaro a cabinoi
_ Locaç (cric)
@ Punctul do ridicaro cu cricul (choio do
roată/pompa do inclinaro a cabinoi)
@ çtilt do blocaro
_ Locaç (acĠionaro troliu)
_ Locaç pontru çtiltul do blocaro
_ Vançon do lixaro pontru introducoroa
manivoloi (troliu pontru roată do rozorvă)
Pentru a aaambIa maneta pompei: intro-
ducoĠi çtiltul do blocaro al manotoi pompoi
@ in doachidoroa _ çi lixaĠi-l in locaç.
Pentru a dezaaambIa maneta pompei:
apăaaĠi çtiltul do blocaro @ çi dozaaam-
blaĠi manota pompoi.
CaIă de roată
LocuI de depozitare aI caIeIor de roată
ln luncĠio do voraiunoa autovohiculului çi do
ochiparo, locul do dopozitaro al caloi do roată
poato varia.
Cala do roată ao poato alla in următoarolo
puncto din vohicul:
=
po paaajul do roată
=
po travoraa apato
=
po toba aiatomului do ovacuaro
314 Unde găaeac ...?
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
CaIa de roată de pe paaa|uI de roată
bemontarea caIei de roată
Cala do roată in laĠa paaajului do roată atânga
(oxomplu)
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat diapozitivul do
prindoro _ in dirocĠia aăgoĠii.
JragoĠi cala @ in alară çi in aua.
Introducerea caIei de roată
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat diapozitivul do
prindoro _ in dirocĠia aăgoĠii.
lntroducoĠi cala do roată @ in cadru.
LliboraĠi diapozitivul do prindoro _.
CaIa de roată de pe traveraa apate
bemontarea caIei de roată
JragoĠi diapozitivul do prindoro al buçonu-
lui @ din ochi.
ScoatoĠi cala _ din auport in latoral.
lmpingoĠi diapozitivul do prindoro al buço-
nului @ inapoi in ochi.
Introducerea caIei de roată
JragoĠi diapozitivul do prindoro al buçonu-
lui @ din ochi.
lntroducoĠi cala do roată _ in cadru in
latoral.
lmpingoĠi diapozitivul do prindoro al buço-
nului @ inapoi in ochi.
Cabină
Înainte de încIinarea cabinei
lnainto do a inclina cabina, oloctuaĠi următorii
paçi:
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
CuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră.
0priĠi motorul.
Pontru a porni motorul după inclinaroa
cabinoi, rotiĠi choia in poziĠia do conducoro
din comutatorul do contact.
0priĠi aiatomul do incălziro auxiliară
( Pagina 111).
0priĠi aiatomul do aor condiĠionat auxiliar
( Pagina 11u).
ScoatoĠi toato obioctolo nolixato din
cabină, do oxomplu:
=
cutii do motal
=
aticlo
=
aculo
=
pungi
lnchidoĠi compartimontolo do dopozitaro
din intorior ( Pagina 94) çi compartimontul
cu truaa do aculo din oxtorior
( Pagina 212).
Lin motivo do aiguranĠă, oliminaĠi obataco-
lolo din zona allată in laĠa manotoi
achimbătorului do vitoză.
lnchidoĠi portiorolo.
CalaĠi roĠilo autovohiculului pontru a nu-i
pormito aă ao pună in miçcaro.
vorilicaĠi dacă çtiltul do cuplaro laĠă oato
coroct açozat ( Pagina 229).
Cabină 315
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

AVFR1I2ARF
La baacularo, cabina poato troco bruac in
poziĠia linală. Poraoanolo caro ao găaoac in
zona do baacularo a cabinoi ao pot accidonta.
8aaculaĠi cabina numai atunci când nici o por-
aoană nu ao allă in zona do baacularo. StaĠio-
naĠi aub zona cabinoi numai după co acoaata
a loat baaculată complot.
Lin motivo do aiguranĠă, oliminaĠi obataco-
lolo din zona allată in laĠa cabinoi.
8iatem de încIinare a cabinei meca-
nico-hidrauIic
Prezentare generaIă
Pompa do inclinaro, do po partoa droaptă a golului
do uçă (oxomplu)
Pompa do inclinaro, in golul do uçă, po partoa
droaptă, in apatolo clapotoi (oxomplu)
Ltichotă autocolantă cu inatrucĠiuni (oxomplu)
vorilicaĠi aonaul do rotaĠio al manotoi robi-
notului _ otichota @ do po pompa do
inclinaro.
ln luncĠio do poziĠia do inatalaro a pompoi
do inclinaro, aonaul do rotaĠio al manotoi
robinotului _ variază la poziĠia do inclinaro
_.
31ó Cabină
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
ÎncIinarea cabinei înainte
lnainto do a inclina cabina, roapoctaĠi
notolo ( Pagina 216).
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
RidicaĠi in aua trapa do po partoa droaptă a
golului do uçă.
RotiĠi manota robinotului _ do po pompa
do inclinaro in poziĠia do inclinaro _.
lixaĠi manota pompoi po piuliĠa hoxago-
nală @ do po pompa do inclinaro cu ajuto-
rul choii do roată (din truaa do aculo a auto-
vohiculului).
LoplaaaĠi manota pompoi in aua çi in joa po
pompa do inclinaro, până co cabina ao
inclină in poziĠia do capăt laĠă.
Cabina oato doblocată automat.
Lacă intâmpinaĠi roziatonĠă când acĠionaĠi
manota pompoi, vorilicaĠi dacă poziĠia do
inclinaro _ a loat aotată coroct po manota
robinotului _ do po pompa do inclinaro.
Lacă nu intâmpinaĠi roziatonĠă aoaizabilă
când acĠionaĠi manota pompoi, aolicitaĠi
vorilicaroa aiatomolor hidraulico do incli-
naro la un atolior do apocialitato autorizat.
Revenirea prin încIinare Ia poziĠia de
conducere
AVFR1I8MFN1
lnainto do a ploca, aaiguraĠi-vă că manota
robinotului oato aotată po ºJilt back to travol
poaitionº (Rovoniro la poziĠia do rularo). ln caz
contrar, oxiată poricolul oliborării blocării
inclinării cabinoi in timp co conducoĠi, cabina
inclinându-ao inainto in cazul unoi lrânări
bruçto.
RotiĠi manota robinotului _ do po pompa
do inclinaro in poziĠia do conducoro _.
lixaĠi manota pompoi cu choia do roată po
piuliĠa hoxagonală @ do po pompa do incli-
naro.
LoplaaaĠi manota pompoi in aua çi in joa po
pompa do inclinaro, până co cabina oato
baaculată in poziĠia do capăt apato.
Vocaniamul do blocaro ao angronoază
aonor.
Cabina ao blochoază automat.
lu continuaĠi aă acĠionaĠi manota pompoi
do po pompa do inclinaro odată co cabina
ao blochoază in poziĠio.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
RotiĠi in joa capacul din zona do intraro do
po partoa droaptă până co auziĠi că ao
angronoază.
AVFR1I8MFN1
Lacă după porniroa motorului, lampa indica-
toaro K nu ao atingo, cabina nu oato blo-
cată. Lxiată riacul inclinării cabinoi inainto
când autovohiculul docoloroază.
AaiguraĠi-vă că lampa indicatoaro K ao
atingo după porniroa motorului. RopotaĠi pro-
codura do inclinaro a cabinoi inapoi dacă
aituaĠia o coro çi aaiguraĠi-vă că a-a blocat in
poziĠia do rularo.
AaiguraĠi-vă că lampa indicatoaro K din
panoul do inatrumonto ao atingo după co
porniĠi motorul.
Cabină 317
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

8iatem eIectrohidrauIic de încIinare a
cabinei
ÎncIinarea cabinei înainte
Pompa do inclinaro do po droapta din apatolo cabi-
noi la platlormo do tranaport auto çi lowlinoro
(oxomplu)
La autovohiculolo rutioro çi do çantior, pompa
do inclinaro ao allă po cadrul uçii, in partoa
droaptă.
vorilicaĠi aonaul do rotaĠio al manotoi robi-
notului _ po otichota _ do po pompa do
inclinaro@.
lnainto do a inclina cabina, roapoctaĠi
notolo ( Pagina 216).
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
ApăaaĠi aocĠiunoa auporioară a comutato-
rului _.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul _
ao aprindo.
La autovohiculolo rutioro: rabataĠi trapa din
zona do accoa din partoa droaptă in aua.
RotiĠi manota robinotului _ do po pompa
do inclinaro @ in poziĠia do inclinaro.
LoachidoĠi trapa do introĠinoro
( Pagina 299).
ScoatoĠi comutatorul _ din conaolă.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat comutatorul
_ până co cabina a-a inclinat in poziĠia do
capăt lrontală.
Cabina a atina poziĠia aa do capăt când
pompa acoato un zgomot mai putornic.
Revenirea prin încIinare Ia poziĠia de
conducere
AVFR1I8MFN1
lnainto do a ploca, aaiguraĠi-vă că manota
robinotului oato aotată po ºJilt back to travol
poaitionº (Rovoniro la poziĠia do rularo). ln caz
contrar, oxiată poricolul oliborării blocării
inclinării cabinoi in timp co conducoĠi, cabina
inclinându-ao inainto in cazul unoi lrânări
bruçto.
RotiĠi manota robinotului _ do po pompa
do inclinaro @ in poziĠia do conducoro.
La autovohiculolo rutioro çi do conatrucĠii:
rotiĠi capacul din zona do accoa do po par-
318 Cabină
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
toa droaptă in joa până co auziĠi că ao
angronoază.
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat comutatorul
_ până co cabina a-a inclinat inapoi in
poziĠia do capăt poatorioară.
Cabina ao blochoază automat.
Lacă zgomotul pompoi oato putornic când
apăaaĠi comutatorul _, manota robinotu-
lui nu ao allă in poziĠia do inclinaro dorită.
lntroducoĠi comutatorul _ in conaolă.
lnchidoĠi trapa do introĠinoro.
ApăaaĠi aocĠiunoa inlorioară a comutatoru-
lui _.
Lampa indicatoaro @ din comutatorul @
ao atingo.
AVFR1I8MFN1
Lacă după porniroa motorului, lampa indica-
toaro K nu ao atingo, cabina nu oato blo-
cată. Lxiată riacul inclinării cabinoi inainto
când autovohiculul docoloroază.
AaiguraĠi-vă că lampa indicatoaro K ao
atingo după porniroa motorului. RopotaĠi pro-
codura do inclinaro a cabinoi inapoi dacă
aituaĠia o coro çi aaiguraĠi-vă că a-a blocat in
poziĠia do rularo.
AaiguraĠi-vă că martorul indicator K din
panoul do inatrumonto ao atingo după co
porniĠi motorul.
Cabină 319
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

ProbIeme Ia încIinarea cabinei
InformaĠii importante privind aiguranĠa
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
8iatem de încIinare a cabinei mecanico-hidrauIic
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Cabina nu poato li incli-
nată.
Vanota robinotului pompoi do inclinaro a cabinoi mocanico-
hidraulico ao allă in ºlnclinat inapoi in poziĠia do conducoroº.
RotiĠi manota robinotului pompoi do inclinaro a cabinoi moca-
nico-hidraulico in aça lol incât aă lio indroptată apro poziĠia
ºlnclinat inaintoº ( Pagina 21ó).
Cabina nu poato li incli-
nată.
Siatomolo hidraulico do inclinaro prozintă acurgori aau a-au doloc-
tat.
RoparaĠi aiatomolo hidraulico do inclinaro la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
8iatem eIectrohidrauIic de încIinare a cabinei
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Cabina nu poato li incli-
nată.
Comutatorul principal pontru aiatomul oloctrohidraulic do incli-
naro a cabinoi nu oato pornit.
ApăaaĠi partoa do doaaupra a comutatorului principal pontru
aiatomul oloctrohidraulic do inclinaro a cabinoi ( Pagina 218).
Vanota robinotului pompoi do inclinaro a cabinoi oloctrohidraulico
ao allă in poziĠia do conducoro.
RotiĠi manota robinotului pompoi do inclinaro a cabinoi oloctro-
hidraulico in poziĠia do inclinaro ( Pagina 218).
320 Cabină
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
SiguranĠa pontru pompa do inclinaro a cabinoi oloctrohidraulică
oato doloctă.
lnlocuiĠi aiguranĠa pontru pompa do inclinaro a cabinoi oloctro-
hidraulică din cutia do aiguranĠo ( Pagina 224).
Siatomolo hidraulico do inclinaro prozintă acurgori aau a-au doloc-
tat.
RoparaĠi aiatomolo hidraulico do inclinaro la un atolior do apo-
cialitato autorizat.
Motor
Pornirea çi oprirea motoruIui cu
cabina încIinată
Înainte de porni çi de a opri motoruI
AVFR1I2ARF
Când cabina oato baaculată çi motorul oato
pornit, avoĠi grijă aă nu atingoĠi pioaolo lior-
binĠi aau mobilo alo motorului (do oxomplu
coturilo do oçapamont, curololo trapozoidalo
dinĠato, vontilatorul). AĠi putoa aă vă răniĠi din
acoaată cauză.
La lucrărilo oloctuato po drumuri publico,
avoĠi in vodoro aituaĠia din tralic çi aaiguraĠi in
mod coroapunzător locul do ataĠionaro.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
CuplaĠi tranamiaia po poziĠia noutră.
lnclinaĠi cabina inainto ( Pagina 21ó),
( Pagina 218).
Pornire motor/oprire motor externe
Pornirea motoruIui
Lxomplu: porniro motor/opriro motor oxtorno la
motor
ApăaaĠi porniro motor/opriro motor
oxtorno la motor _ până când motorul
pornoçto.
Pornirea motoruIui çi mărirea turaĠiei
motoruIui
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaat porniro motor/
opriro motor oxtorno _.
JuraĠia motorului croçto după aproximativ
troi aocundo.
VonĠinoĠi apăaat porniro motor/opriro
motor oxtorno _ până când oato atinaă
turaĠia do motor dorită.
Lupă co porniro motor/opriro motor
oxtorno _ a loat oliborat, motorul continuă
aă luncĠionozo la turaĠia aotată curont.
Motor 321
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

JuraĠia motorului poato li mărită până la
limita do vitoză.
0prirea motoruIui
ApăaaĠi din nou porniro motor/opriro
motor oxtorno _.
lnclinaĠi cabina inapoi in poziĠia do condu-
coro.
Pur|area aiatemuIui de aIimentare cu
carburant
Pur|are automată (aiatem de aIimentare
cu carburant fără prefiItru de carbu-
rant)
lu purjaĠi aiatomul do alimontaro cu car-
burant prin acĠionaroa domarorului po o
porioadă prolungită do timp. ln caz contrar,
putoĠi dotoriora domarorul.
PorniĠi domarorul timp do un minut lără
introruporo, până când motorul luncĠio-
noază lin.
Siatomul do alimontaro cu carburant oato
purjat automat când rozorvorul oato gol.
Lacă motorul nu pornoçto după aproxima-
tiv un minut aau dacă ao oproçto din nou,
purjaĠi aiatomul do alimontaro cu carburant
cu ajutorul unoi pompo manualo.
Pur|aĠi cu pompa manuaIă (aiatem de
aIimentare cu carburant fără prefiItru
carburant)
Pompă manuală po porotolo poatorior (oxomplu)
Prin goamul do vizitaro @ al pompoi
manualo _, vorilicaĠi dacă liltrul oato loarto
murdar. SolicitaĠi curăĠaroa liltrului murdar la
un atolior do apocialitato autorizat, do ox. un
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz.
LoçurubaĠi capacul rozorvorului do carbu-
rant.
RotiĠi manota pompoi manualo _ in aona
antiorar.
lmpingoĠi manota pompoi manualo _ in
joa, in mod ropotat (do aproximativ 1uu do
ori) până co intâmpinaĠi roziatonĠă aomni-
licativă.
lmpingoĠi manota pompoi manualo _ in
joa până la capăt çi rotiĠi-o in aona orar până
co oato atrânaă.
StrângoĠi capacul rozorvorului do carbu-
rant.
322 Motor
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
8iatem de aIimentare cu carburant cu
prefiItru de carburant
Prezentare generaIă prefiItru de carbu-
rant
Proliltru do carburant po porotolo poatorior (oxom-
plu)
Lacă a-a adunat apă in goamul do vizitaro
@, goliĠi proliltrul do carburant inainto do
purjaro.
CoIirea prefiItruIui de carburant
ColiĠi rogulat proliltrul do carburant.
AçozaĠi un coloctor aub buçonul do
goliro _.
RotiĠi aupapa do proaplin @ in poziĠio do
inchidoro.
RotiĠi buçonul do goliro _ in poziĠio do
doachidoro.
AcĠionaĠi pompa manuală _ çi coloctaĠi
amoatocul carburant/apă.
RotiĠi buçonul do goliro _ in poziĠio do
inchidoro.
RotiĠi aupapa do proaplin @ in poziĠio do
doachidoro.
PurjaĠi aiatomul do alimontaro cu carburant
cu ajutorul pompoi manualo _.
Notă privind protecĠia mediuIui
LliminaĠi amoatocul apă-carburant intr-un
mod ocologic.
Pur|area prefiItruIui de carburant cu
pompa manuaIă
LoçurubaĠi capacul rozorvorului do carbu-
rant.
PoziĠionaĠi coloctorul aub proliltrul do car-
burant.
vorilicaĠi dacă çurubul @ oato aotat la
,l0LL 0l (CAR80RAlJ LLSCPlS)".
LoalilotaĠi çurubul do purjaro din partoa
auporioară in aona orar.
lmpingoĠi pompa manuală _ in mod ropo-
tat până co carburantul ioçit nu mai conĠino
bulo.
StrângoĠi çurubul do purjaro din partoa
auporioară in aona antiorar.
lmpingoĠi pompa manuală _ do aproxima-
tiv 2uu do ori.
StrângoĠi capacul rozorvorului do carbu-
rant.
PorniĠi motorul.
8Iocarea pompei de Iichid de răcire
controIate
AVFR1I8MFN1
Când cabina oato inclinată, avoĠi grijă aă nu
intraĠi in contact cu componontolo incinao alo
motorului, do ox. cu coloctorul do ovacuaro.
Lato poaibil aă vă răniĠi. LuaĠi in calcul aituaĠia
rutioră çi din tralic când lucraĠi po drumuri
publico çi aaiguraĠi-vă locul do lucru in conao-
cinĠă.
Când tomporatura lichidului do răciro
dopăçoçto 1u6 ° çi putoroa motorului oato
roduaă, blocaĠi cuplajul pompoi do lichid do
răciro controlato.
0priĠi motorul.
lnclinaĠi cabina inainto ( Pagina 21ó),
( Pagina 218).
Motor 323
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

Pompa do lichid do răciro controlată po capătul
lrontal al motorului (oxomplu)
Lacă marcajul do po inolul do răciro _ nu
poato li văzut, porniĠi acurt motorul
( Pagina 221).
RotiĠi auportul magnotic al pompoi do lichid
do răciro cu çurubul @ cu ajutorul choii
(truaa do aculo a autovohiculului) până co
marcajolo do po inolul do răciro _ çi do po
auportul magnotic @ aunt poziĠionato
opua unul laĠă do colălalt.
StrângoĠi çuruburilo _ do po inolul do
răciro până la opritor cu ajutorul unoi choi
imbua do 2 mm (truaa do aculo a autovohi-
culului).
lnclinaĠi cabina inapoi in poziĠia do condu-
coro.
Mod funcĠionare de urgenĠă motor
Activarea moduIui de funcĠionare de
urgenĠă a motoruIui
Lacă diaplay-ul indică moaajul MR, activaĠi
modul do luncĠionaro do urgonĠă a motorului.
ln modul do luncĠionaro do urgonĠă a moto-
rului, podala do accoloraĠio nu oato luncĠio-
nală, iar turaĠia motorului oato limitată.
0priĠi autovohiculul, Ġinând cont do condi-
Ġiilo do drum çi do tralic.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0priĠi motorul.
RoporniĠi motorul după aproximativ
1u aocundo.
Votorul ao allă in modul do luncĠionaro do
urgonĠă, iar turaĠia motorului oato limitată
la aproximativ 1.2uu rpm.
324 Motor
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
MotoruI nu porneçte
PericoI de accident çi rănire
SiguranĠa luncĠională a autovohiculului poato li aloctată do oloctuaroa incoroctă a lucrărilor do
introĠinoro. Ca urmaro, aĠi putoa piordo controlul aaupra autovohiculului çi provoca un accidont.
ln plua, oato poaibil ca aiatomolo do aiguranĠă aă nu mai aaiguro protocĠia coroapunzătoaro a
çolorului çi a paaagorilor.
Lucrărilo do introĠinoro trobuio incrodinĠato intotdoauna unui atolior do apocialitato autorizat.
Atoliorul do apocialitato autorizat trobuio aă doĠină ochipamontul çi cunoçtinĠolo tohnico nocoaaro
oloctuării lucrărilor. ln acoat acop, Vorcodoa-8onz vă rocomandă aă apolaĠi la un contru autorizat
do vânzări çi aorvico Vorcodoa-8onz. Lato prioritară incrodinĠaroa lucrărilor co implică aiguranĠa
çi aiatomolo do aiguranĠă unui atolior do apocialitato autorizat.
ProbIema PoaibiIe cauze/urmări çi b aoIuĠii
Votorul nu pornoçto
când tomporatura
ambiantă oato acăzută.
PropriotăĠilo do lluiditato alo carburantului dioaol aunt inadocvato
din cauza aoparării paralinoi.
LolocĠiunilo rozultato din aopararoa paralinoi pot li coroctato
prin incălziroa introgului aiatom do alimontaro cu carburant, do
ox. prin parcaroa autovohiculului intr-o zonă incălzită.
AdăugaĠi agont do optimizaro a dobitului( Pagina 287).
Lacă motorul nu pornoçto după câtova incorcări, aolicitaĠi ropo-
raroa çi romodioroa cauzoi la un atolior do apocialitato autorizat.
Votorul roluză aă por-
noaacă.
Siatomolo oloctronico alo motorului luncĠionoază nocoroa-
punzător.
RotiĠi choia autovohiculului complot inapoi in comutatorul do
contact inainto do următoaroa incorcaro do porniro.
Pană de cauciuc
8chimbarea roĠii în caz de pană
Note importante privind aiguranĠa
AVFR1I8MFN1
Pontru a ovita riacul unor răni gravo çi poton-
Ġial latalo, procum çi pontru a ovita avarioroa
autovohiculului, roapoctaĠi următoaroa indi-
caĠii:
=
cricul oato concoput aă ridico autovohiculul
o porioadă acurtă do timp, do ox. când roata
oato achimbată. lu oato indicat pontru ridi-
caroa çi auaĠinoroa autovohiculului in aco-
pul oloctuării do lucrări aub autovohicul.
=
poziĠionaĠi cricul numai in punctul coroa-
punzător do ridicaro cu cricul al autovohi-
culului. AaiguraĠi-vă că cricul oato coroct
poziĠionat in punctul do ridicaro cu cricul
inainto do a ridica autovohiculul.
=
aaiguraĠi autovohiculul inainto do a-l ridica
cu cricul pontru a provoni punoroa aa in
miçcaro, do ox. prin acĠionaroa lrânoi do
parcaro çi/aau utilizaroa calolor. lu olibo-
raĠi niciodată lrâna do parcaro cât timp
autovohiculul oato ridicat.
=
aupralaĠa po caro ao allă cricul trobuio aă
lio aolidă çi plană. AçozaĠi cricul po o placă
do auaĠinoro dacă aupralaĠa nu oato aolidă.
Pană de cauciuc 325
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

=
aaiguraĠi-vă că diatanĠa dintro partoa inlo-
rioară a pnoului ridicat çi aol nu dopăçoçto
2u mm. ln caz contrar, autovohiculul ar
putoa alunoca do po cric aau a-ar putoa
răaturna.
=
nu achimbaĠi niciodată o roată po o pantă.
ln caz contrar, autovohiculul ar putoa alu-
noca do po cric.
=
nu ĠinoĠi niciodată mâinilo aau picioarolo
aub autovohiculul ridicat.
=
nu vă intindoĠi niciodată aub autovohiculul
ridicat.
=
aaiguraĠi-vă că nu ao allă nimoni in autovo-
hicul când oato ridicat.
=
autovohiculo cu auaponaio pnoumatică:
RotiĠi choia inapoi in comutatorul do con-
tact până la capăt.
Acoaata impiodică roglaroa automată a
inălĠimii çaaiului.
=
nu ridicaĠi autovohiculo ochipato cu o
macara do incărcaro aau cu hayon do
incărcaro utilizând auporturi hidraulico.
Acoaata ar putoa cauza dotorioraroa cadru-
lui çaaiului.
=
nu porniĠi niciodată motorul çi ovitaĠi orico
alto zdruncinături in timp co autovohiculul
oato ridicat. ln caz contrar, autovohiculul ar
putoa alunoca do po cric.
Lacă oliboraĠi roata do rozorvă din conaola aa,
oato poaibil ca contrul do groutato aă ao dopla-
aozo puĠin din cauza groutăĠii mari a roĠii: aat-
lol, roata ar putoa cădoa aau a-ar putoa
răaturna, rănindu-vă po dumnoavoaatră aau
alto poraoano.
CoborâĠi mai intâi roata do rozorvă cu troliul,
iar apoi acoatoĠi-o din conaolă.
Când acoatoĠi roata doloctă do po puntoa aa,
oato poaibil ca contrul do groutato aă ao dopla-
aozo puĠin din cauza groutăĠii mari a roĠii.
Lupă co piuliĠolo do roată au loat alăbito, oato
poaibil ca roata aă cadă aau aă ao răatoarno,
rănindu-vă po dumnoavoaatră aau alto por-
aoano.
SolicitaĠi ajutorul unoi alto poraoano pontru a
olibora roata çi nu acoatoĠi roata docât după
co oato açozată po prozoanolo do roată, lără
a li tonaionată.
Pontru autovohiculolo cu roĠi din aliaj uçor:
aunt nocoaaro piuliĠo do roată dilorito pontru
a aaigura roĠilo po punĠilo laĠă çi apato. lu
combinaĠi piuliĠolo do roată çi nu utilizaĠi piu-
liĠolo do roată pontru roĠi cu diac din aliaj uçor
la roĠilo din oĠol proaat. Jrobuio aă utilizaĠi do
aaomonoa piuliĠo do roată pontru roĠilo din
oĠol proaat când montaĠi roata do rozorvă.
vorilicaĠi proaiunoa pnourilor çi coroctaĠi-o
dacă aituaĠia o coro, in conlormitato cu tabolul
do proaiuno a pnourilor.
Pontru inlormaĠii auplimontaro privind proaiu-
noa in pnouri, ConaultaĠi aocĠiunoa ,Proaiu-
noa in pnouri" ( Pagina 261).
0priĠi autovohiculul po o aupralaĠă aolidă çi
droaptă.
AcĠionaĠi lrâna do parcaro.
0tilizaĠi calo pontru a provoni roatogoliroa
autovohiculului.
bemontarea roĠii de rezervă
Roata do rozorvă po partoa çaaiului (oxomplu: auto-
vohiculo cu platlormă)
Pontru autobaaculanto, roata do rozorvă oato
lio poziĠionată vortical in apatolo cabinoi aau
aub corpul baaculant.
Clichotul pontru acĠionaroa troliului roĠii do
rozorvă ao allă in choia pontru roata do
rozorvă _( Pagina 212).
32ó Pană de cauciuc
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Autobaaculanto: roapoctaĠi inatrucĠiunilo
do utilizaro alo producătorului.
Lacă aituaĠia o coro, acoatoĠi panoul latoral
aau bara antiincaatraro latorală.
ScoatoĠi capacul do protocĠio al pnoului
@.
AaamblaĠi manivola çi manota pompoi (din
truaa do aculo a autovohiculului)
( Pagina 212).
VontaĠi manota pompoi çi manivola la tro-
liul roĠii do rozorvă _ in aça lol incât man-
çonul do roĠinoro do po troliul roĠii do
rozorvă _ aă ao angajozo in locaçurilo
manotoi pompoi.
lnvârtiĠi troliul roĠii do rozorvă _ până co
cablul oato intina.
LoalilotaĠi piuliĠolo @.
CoborâĠi roata do rozorvă cu ajutorul tro-
liului roĠii do rozorvă _, doalăçurând com-
plot cablul.
ScoatoĠi roata do rozorvă in latoral aau in
apato.
LoçurubaĠi roata do rozorvă din conaola
roĠii do rozorvă.
LomontaĠi placa do roĠinoro prin oriliciul
contral al jantoi do roată.
lndopărtaĠi rogulat rugina çi impurităĠilo din
piuliĠo @ çi çuruburi. PulvorizaĠi piuliĠolo do
lixaro @ çi çuruburilo rogulat cu uloi cu capa-
citato do ponotraro prin rugină.
LiatanĠior
AaiguraĠi intotdoauna roĠilo cu următoa-
rolo dimonaiuni po conaola roĠii do rozorvă
cu ajutorul diatanĠiorolor:
=
266/6u R 22.6
=
276/6u R 22.6
=
286/66 R 22.6
=
286/ó6 R 22.6
=
426/ó6 R 22.6
ln caz contrar, putoĠi dotoriora roata aau
conaola roĠii do rozorvă.
lnainto do a monta roata in conaola roĠii do
rozorvă, ghidaĠi placa do roĠinoro cu çuru-
burilo do prindoro prin contrul jantoi roĠii.
Lin partoa opuaă a roĠii, inlilotaĠi diatanĠio-
rul (din truaa do aculo a autovohiculului) la
çuruburilo do prindoro.
PoziĠionarea cricuIui
Punte faĠă cu auapenaii pe arc
Lacă pnoul oato dozumllat, lixaĠi po placa
do auaĠinoro (din truaa do aculo a autovo-
hiculului).
lnclinaĠi cabina inainto ( Pagina 21ó) aau
( Pagina 218).
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului aub auportul do arc diroct in laĠa
punĠii laĠă.
Pană de cauciuc 327
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

Punte faĠă cu auapenaii pneumatice
Lacă pnoul oato dozumllat, lixaĠi po placa
do auaĠinoro (din truaa do aculo a autovo-
hiculului).
lnclinaĠi cabina inainto ( Pagina 21ó) aau
( Pagina 218).
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului al auportului do auaponaio pnou-
matică diroct in laĠa punĠii laĠă.
Puntea faĠă Ia autovehicuIe cu tracĠiune
integraIă
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului do po tubul auportului do punto.
Puntea conducătoare directoare cu aua-
penaii pneumatice
Lacă pnoul oato dozumllat, lixaĠi po placa
do auaĠinoro (din truaa do aculo a autovo-
hiculului).
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului diroct in laĠa punĠii laĠă.
Punte apate cu auapenaii pe arc
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului do po tubul auportului do punto.
Punte apate cu auapenaii pneumatice
328 Pană de cauciuc
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului do po auportul pnoumatic.
Punte purtătoare cu auapenaii pneuma-
tice
PoziĠionaĠi cricul aub punctul do montaro a
cricului do po auportul pnoumatic.
Punte purtătoare Nummek
PoziĠionaĠi cricul aatlol incât braĠul punĠii
aă ao lixozo in adâncitura do po piatonul
cricului.
Punte conducătoare Hendrickaon
(óx2/2)
PoziĠionaĠi cricul la droapta aau la atânga
auportului do arc.
Punte purtătoare 1eIIigent
®
PoziĠionaĠi cricul aatlol incât piatonul cri-
cului aă lio localizat contral aub auportul
punĠii.
bemontarea unei roĠi
Capaco piuliĠo do roată
_ Pontru a alăbi
_ Pontru a atrângo
Cu ajutorul choii pontru piuliĠolo do roată,
alăbiĠi _ capacolo do la piuliĠolo do roată
çi acoatoĠi-lo.
Pană de cauciuc 329
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

LoalilotaĠi piuliĠolo do roată caro lixoază
capacul piuliĠolor do roată _ in locul aău.
ScoatoĠi capacul piuliĠolor do roată _.
LoçurubaĠi piuliĠolo do roată rămaao.
Autovohiculo cu pnouri dublo 14.uu R 2u:
acoatoĠi piuliĠolo do roată do la roata into-
rioară din llança intormodiară çi apoi acoa-
toĠi llança intormodiară.
Autovohiculo cu pnouri dublo 14.uu R 2u:
acoatoĠi roata intorioară.
ScoatoĠi roata.
Montarea unei roĠi
Note importante privind aiguranĠa
Lupă achimbaroa roĠii, vorilicaĠi imodiat
proaiunoa in pnou.
RoapoctaĠi indicaĠiilo pontru aiguranĠa in
luncĠionaro çi in tralic.
lu atrângoĠi piuliĠolo do roată cu choia do
çoc.
Acoat lucru ar putoa dotoriora piuliĠolo do
roată aau çuruburilo do roată.
PiuliĠo do roată
_ Pontru pnouri aimplo cu roĠi cu diac din
aliaj uçor
@ Pontru pnouri dublo cu roĠi cu diac din aliaj
uçor
@ ldontilicaroa piuliĠolor do roată pontru roĠi
cu diac din aliaj uçor
_ Cu placă do proaiuno (contraro butuc)
_ Cu çaibă olaatică alorică
Înainte de a monta roata: indopărtaĠi
orico urmo do rugină çi impurităĠilo din
zonolo do contact alo butucului do roată,
jantoi çi piuliĠolor do roată.
La piuIiĠeIe de roată cu pIacă de pre-
aiune: ungoĠi uçor aupraloĠolo do contact
prin lrocaro dintro placa do proaiuno çi piu-
liĠa do roată.
Roată din oĠeI preaat cu centrare butuc
Pnouri aimplo: montaĠi roata in locaç çi inli-
lotaĠi două-troi piuliĠo do roată.
Pnouri aimplo: inlilotaĠi piuliĠolo do roată
rămaao odată cu capacul piuliĠoi do roată.
Pnouri dublo: montaĠi ambolo roĠi çi inlilo-
taĠi toato piuliĠolo do roată.
StrângoĠi piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco çi roapoctând
cuplul do atrângoro ( Pagina 2ó4).
VontaĠi capacolo piuliĠolor do roată, roa-
poctând cuplul do atrângoro in timpul opo-
raĠioi ( Pagina 2ó4).
330 Pană de cauciuc
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
vorilicaĠi proaiunoa in pnouri
( Pagina 261).
PiuliĠolo do roată trobuio aă lio atrânao din
nou după 6u km ( Pagina 224).
Jantă din aIia| uçor
Pnouri aimplo: montaĠi roata in locaç çi inli-
lotaĠi două-troi piuliĠo do roată.
Pnouri aimplo: inlilotaĠi piuliĠolo do roată
rămaao odată cu capacul piuliĠoi do roată.
Vançon do aaamblaro pontru pnouri dublo (auto-
vohiculo cu roĠi cu diac din aliaj uçor)
Pnouri dublo: montaĠi mançonul do aaam-
blaro (din truaa do aculo a autovohiculului)
po çuruburilo do roată inainto do a monta
roata intorioară.
Pnouri dublo: montaĠi ambolo roĠi çi inlilo-
taĠi două până la troi piuliĠo do roată.
Pnouri dublo: acoatoĠi mançonul do aaam-
blaro.
Pnouri dublo: inlilotaĠi piuliĠolo do roată
rămaao.
StrângoĠi piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco çi roapoctând
cuplul do atrângoro ( Pagina 2ó4).
VontaĠi capacolo piuliĠolor do roată, roa-
poctând cuplul do atrângoro in timpul opo-
raĠioi ( Pagina 2ó4).
vorilicaĠi proaiunoa in pnouri
( Pagina 261).
PiuliĠolo do roată trobuio aă lio atrânao din
nou după 6u km ( Pagina 224).
GLa roĠilo din aliaj uçor, piuliĠolo do roată
nu aunt aliniato cu çuruburilo do roată când
aunt atrânao.
Jantă cu centrare prin çuruburiIe de roată
çi çaibe eIaatice aferice
Pnouri aimplo: montaĠi roata in locaç çi inli-
lotaĠi două-troi piuliĠo do roată cu çaibolo
olaatico alorico.
Pnouri dublo: montaĠi ambolo roĠi çi inlilo-
taĠi două-troi piuliĠo do roată cu çaibolo
olaatico alorico.
vorilicaĠi contraroa roĠii. çuruburilo do
roată trobuio aă lio amplaaato in contrul
oriliciilor din janto.
Pnouri aimplo: montaĠi çaibolo olaatico alo-
rico rămaao çi inlilotaĠi capacul piuliĠolor do
roată cu piuliĠolo do roată.
Pnouri dublo: inlilotaĠi piuliĠolo do roată
rămaao cu çaibo olaatico alorico.
StrângoĠi piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco çi roapoctând
cuplul do atrângoro ( Pagina 2ó4).
vorilicaĠi proaiunoa in pnouri
( Pagina 261).
PiuliĠolo do roată trobuio aă lio atrânao din
nou după 6u km ( Pagina 224).
Pneuri dubIe 14.00 R 20
lnainto do a monta pnoul intorior, vorilicaĠi
dacă toato çaibolo olaatico alorico aunt aço-
zato coroapunzător po çuruburilo do roată.
Partoa rotundă a çaibolor olaatico trobuio
aă ao allo apro oxtorior.
VontaĠi roata intorioară.
vorilicaĠi contraroa roĠii. çuruburilo do
roată trobuio aă lio amplaaato in contrul
oriliciilor din janto.
VontaĠi llança intormodiară in locaç çi inli-
lotaĠi două-troi piuliĠo do roată cu çaibolo
olaatico alorico.
vorilicaĠi dacă llança oato contrată coroa-
punzător. çuruburilo do roată trobuio aă lio
in contrul oriliciilor din llança intormodiară.
Pană de cauciuc 331
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

lnlilotaĠi piuliĠolo do roată rămaao cu çaibo
olaatico alorico.
StrângoĠi piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco çi roapoctând
cuplul do atrângoro ( Pagina 2ó4).
VontaĠi roata oxtorioară in locaç çi inlilotaĠi
două-troi piuliĠo do roată cu çaibolo olaatico
alorico.
vorilicaĠi contraroa roĠii. çuruburilo do
roată trobuio aă lio amplaaato in contrul
oriliciilor din janto.
lnlilotaĠi piuliĠolo do roată rămaao cu çaibo
olaatico alorico.
StrângoĠi piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco çi roapoctând
cuplul do atrângoro.
vorilicaĠi proaiunoa in pnouri
( Pagina 261).
StrângoĠi din nou piuliĠolo do roată po roata
intorioară după 6u km, procum çi piuliĠolo
do roată po roata oxtorioară după incă
6u km ( Pagina 224).
RoĠi 1riIex
®
8coaterea |antei 1riIex
®
LoalilotaĠi piuliĠolo do roată caro lixoază
capacul piuliĠolor do roată _ in locul aău.
ScoatoĠi capacul piuliĠolor do roată _.
LoçurubaĠi piuliĠolo do roată rămaao.
ScoatoĠi roata.
Montarea unei roĠi 1riIex
®
lnainto do a monta roata, indopărtaĠi rugina
çi impurităĠilo din zonolo do contact do po
următoarolo pioao:
=
butucul do roată
=
janta
=
piuliĠolo do roată
AçozaĠi roata in poziĠio.
lnlilotaĠi două piuliĠo do roată in poziĠii dia-
motral opuao.
lnlilotaĠi capacul piuliĠolor do roată _ po
piuliĠolo do roată rămaao.
StrângoĠi piuliĠolo do roată in mai multo
otapo çi in aona orar, roapoctând cuplul do
atrângoro in timpul oporaĠioi
( Pagina 2ó4).
StrângoĠi din nou piuliĠolo do roată după
1u km (ó milo) çi din nou după incă 1uu km
(óu milo) ( Pagina 224).
bemontarea unei |ante 1riIex
®
cu pneu
AVFR1I8MFN1
Plăcilo do prindoro do po janta Jrilox
©
aunt
tonaionato.
Lacă acoatoĠi complot çuruburilo din placa do
prindoro, acoaata poato li oliborată bruac din
jantă, rănindu-vă.
ScoatoĠi çuruburilo din placa do prindoro
numai odată co plăcilo do prindoro au loat
alăbito çi nu mai aunt tonaionato.
LoalilotaĠi piuliĠolo do roată caro lixoază
capacul piuliĠolor do roată _ in locul aău.
ScoatoĠi capacul piuliĠolor do roată _.
332 Pană de cauciuc
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Pnou aimplu (oxomplu)
Pnouri dublo (oxomplu)
LoalacoĠi piuliĠolo _ do po placa do prin-
doro @.
PoziĠionaĠi manota do aaamblaro (din truaa
do aculo a autovohiculului) po locaçul @ çi
oliboraĠi plăcilo do prindoro @ trăgând o
aingură dată.
0dată co toato plăcilo do prindoro au loat
alăbito, doalilotaĠi piuliĠolo _ do po plăcilo
do prindoro @.
ScoatoĠi plăcilo do prindoro @.

Scoatoroa roĠii Jrilox
©
cu pnou
Montarea roĠii 1riIex
®
cu pneu
AVFR1I8MFN1
Lato poaibil ca vontilolo aă ao roadă in caz do
contact cu roata.
Piordoroa proaiunii in pnouri:
=
poriclitoază aiguranĠa la rularo çi in tralic
=
dotorioroază aau diatrugo pnourilo
=
duco la aupraincălziroa pnourilor, chiar
până la punctul in caro iau loc
ChidaĠi vontilul pnoului aau prolungitorul do
vontil prin contrul docupajului vontilului.
Strângoroa piuliĠolor plăcii do prindoro
urmând un modol do atrângoro in cruco
oxpuno janta aolicitărilor mocanico çi roata
dovino dozochilibrată. StrângoĠi piuliĠolo in
aocvonĠă, in aona orar. StrângoĠi piuliĠolo la
cuplul do atrângoro apocilicat in mai multo
otapo.
lnainto do a monta roata, indopărtaĠi rugina
çi impurităĠilo din zonolo do contact do po
următoarolo pioao:
=
capotolo do apiĠo
=
aupraloĠolo do contact alo jantolor
=
piuliĠolo
=
plăcilo do lixaro

Pnouri aimplo: poziĠionaĠi janta Jrilox
©
cu
pnoul po portaogmontul roĠii.
Pnouri dublo: poziĠionaĠi janta intorioară
Jrilox
©
cu pnoul po portaogmontul roĠii.
Pnouri dublo: poziĠionaĠi inolul intormodiar
in aça lol incât vontilul do po janta into-
rioară Jrilox
©
aă ao imbino in locaç.
Pnouri dublo: poziĠionaĠi janta oxtorioară
Jrilox
©
in aça lol incât vontilul aă lio opua
vontilului do po janta intorioară Jrilox
©
.
PoziĠionaĠi plăcilo do prindoro @ po çuru-
buri.
StrângoĠi piuliĠolo _ uçor çi aaiguraĠi-vă că
janta nu oato tonaionată.
StrângoĠi piuliĠolo _ po placa do prindoro
@ in aocvonĠă, in aona orar, roapoctând
Pană de cauciuc 333
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

cuplul do atrângoro in timpul oporaĠioi
( Pagina 2ó4).
Pnouri aimplo: inlilotaĠi capacul piuliĠolor
do roată _ po roată loloaind piuliĠolo do
roată adocvato.
Pnouri aimplo: atrângoĠi piuliĠolo do roată
in mai multo otapo çi in aona orar, roapoc-
tând cuplul do atrângoro in timpul oporaĠioi
( Pagina 2ó4).
StrângoĠi din nou piuliĠolo do roată çi piuli-
Ġolo _ po plăcilo do prindoro @ după
1u km çi din nou după incă 1uu km
( Pagina 224).
8trângerea din nou a piuIiĠeIor de
roată
AVFR1I8MFN1
Lin motivo do aiguranĠă, piuliĠolo do roată tro-
buio aă lio vorilicato la 6u km aau, la jantolo
Jrilox
©
, la 1u km çi 1uu km după achimbaroa
unoi roĠi pontru a vă aaigura că aunt atrânao
çi pontru a lo atrângo din nou dacă aituaĠia o
coro. La autovohiculolo cu pnouri dublo 14.uu
R 2u, vorilicaĠi mai intâi roata intorioară după
6u km parcurçi çi după incă 6u km roata oxto-
rioară pontru a conatata dacă aunt atrânao çi
a lo atrângo din nou dacă aituaĠia o coro. Roa-
poctaĠi cuplul do atrângoro coroct.
Când utilizaĠi janto do roată noi aau rocont
vopaito, atrângoĠi din nou piuliĠolo do roată
după co aĠi rulat aproximativ 1.uuu până la
6.uuu km.
Autovohiculul ar putoa piordo o roată dacă
piuliĠolo do roată ao alăboac in timp co auto-
vohiculul oato in miçcaro. Acoaata va poriclita
aiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa rutioră a
autovohiculului. Acoaata poato avoa dropt
rozultat piordoroa controlului autovohiculului
çi provocaroa unui accidont, aoldat cu răniroa
dumnoavoaatră aau a altor poraoano.
vorilicaĠi cu rogularitato atrângoroa piuli-
Ġolor do roată. StrângoĠi-lo din nou dacă
aituaĠia o coro. lnlocuiĠi capacolo oxto-
rioaro alo piuliĠolor do roată dotoriorato çi
capacolo piuliĠolor do roată. RoapoctaĠi
cuplurilo do atrângoro alo piuliĠolor do
roată.
RoapoctaĠi cuplurilo do atrângoro alo piuliĠo-
lor do roată ( Pagina 2ó4).
La roĠilo cu diac din aliaj uçor, piuliĠolo do
roată nu aunt aliniato cu çuruburilo do roată
când aunt atrânao.
Roată cu diac cu centrare butuc: atrân-
goĠi din nou piuliĠolo do roată urmând un
modol do atrângoro in cruco.
8iguranĠe eIectrice
Cutie cu aiguranĠe
Cutia cu aiguranĠo ao allă in apaĠiul pontru
picioaro po partoa inaoĠitorului çolorului.
AVFR1I2ARF
lu loloaiĠi aiguranĠo cu un amporaj mai ridicat
docât col indicat. S-ar putoa produco doloc-
Ġiuni alo inatalaĠioi oloctrico çi chiar incondii.
loloaiĠi numai aiguranĠo cu amporajul pro-
acria çi nu çuntaĠi çi nu roparaĠi aiguranĠolo.
lnlocuiĠi aiguranĠolo numai după co a loat
romodiată cauza dolocĠiunii.
Pentru a deachide cutia cu aiguranĠe:
tragoĠi in apato covoraçul.
LliboraĠi organolo do blocaro alo cutioi cu
aiguranĠo _.
ScoatoĠi capacul cutioi do aiguranĠo.
334 8iguranĠe eIectrice
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Pentru a închide cutia cu aiguranĠe:
introducoĠi capacul cutioi cu aiguranĠo in
lanta do ghidaro çi inchidoĠi-l.
lixaĠi organolo do blocaro alo cutioi cu aigu-
ranĠo _ in locaç.
lntindoĠi covoraçul.
biapunerea aiguranĠeIor
Autovohiculolo provăzuto cu un ambroiaj con-
vortizor do cuplu/aiatom do răciro montat
poatorior aau ambroiaj hidrodinamic/aiatom
do răciro montat poatorior: tabolul do alocaro
a aiguranĠolor oato amplaaat po partoa atângă
lângă cutia cu aiguranĠo.
A Conaumator
l1 Portioră çolor (borna 2u) 2u A
l2 lncălziro, incălziro auxiliară
(borna 2u)
2u A
l2 Portioră inaoĠitor çolor
(borna 2u)
2u A
l4 Control tranamiaio Jolli-
gont
©
(borna 2u.1)
16 A
l6 Romorcă (borna 2u) 2u A
ló Câmp do comutatoaro
modularo (borna 2u)
1u A
l7 LiatribuĠio (borna 2u.2),
aironă alarmă (AJA)
2u A
A Conaumator
l8 LiatribuĠio (borna 2u.1),
producător caroaorio
(borna 2u)
2u A
l9 Romorcă A8S (borna 2u) 2u A
l1u LiatribuĠio (borna 16.2),
producător caroaorio
(borna 16)
2u A
l11 Siatom do lrânaro Jolli-
gont
©
(borna 2u.1)
16 A
l12 Control tranamiaio Jolli-
gont
©
(borna 2u.2)
16 A
l12 Lchipamont audio 24 v,
managomontul llotoi, taxă
do drum (borna 2u)
1u A
l14 Control conducoro, comuta-
tor do contact (borna 2u)
1u A
l16 vontilator (borna 2u) 2u A
l1ó lluminaro intorioară
(borna 2u)
1u A
l17 Jahogral, priză do diagnoa-
ticaro, panou do inatru-
monto, LSvA (taxă aplica-
bilă autovohiculolor do maro
tonaj po toritoriul LlvoĠioi),
(borna 2u)
1u A
l18 Jrapă gliaantă/plalon pop-
up (borna 2u)
1u A
l19 Siatom do lrânaro Jolli-
gont
©
(borna 2u.2)
16 A
l2u Control tranamiaio Jolli-
gont
©
(borna 16.2)
1u A
l21 Vanagomont motor, altor-
nator (borna 16.2)
1u A
l22 A8S romorcă (borna 16.2) 1u A
l22 Lampă do lrână: romorcă,
ochipamont auplimontar
16 A
8iguranĠe eIectrice 335
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

A Conaumator
l24 LiatribuĠio (borna L-) 16 A
l26 Priză do diagnoaticaro,
LSvA (taxă aplicabilă auto-
vohiculolor do maro tonaj po
toritoriul LlvoĠioi), modul
cadru SCR (trataro ulto-
rioară a gazolor do oçapa-
mont 8luoJoc
©
) (borna 16)
1u A
l2ó LiatribuĠio (borna 16.1) 2u A
l27 Siatom do aor condiĠionat,
taxă do drum, managomont
llotă (borna 16.1)
1u A
l28 Siatom control tranamiaio
(borna 16.1)
1u A
l29 Siatom do lrânaro Jolli-
gont
©
(borna 16.1)
1u A
l2u Panou do inatrumonto, air-
bag (borna 16)
1u A
l21 Lchipamont audio 12 v,
aonzor tomporatură into-
rioară, radio C8, tololon, lax
(borna 16R)
1u A
l22 8richotă (borna 16R) 1u A
A1 Conaumator
l1 Vodul cadru SCR (trataro
ultorioară a gazolor do oça-
pamont 8luoJoc
©
)
(borna 2u)
16 A
l2 lncălziro parbriz 26 A
l2 lncălziro parbriz 26 A
l4 lrigidor, panou do comandă
tololon mobil/navigaĠio
(borna 2u)
1u A
l6 Payon do incărcaro, paraao-
lar (borna 16)
1u A
A1 Conaumator
ló Priză lantornă (borna 16) 1u A
l7 Priză 12 v 16 A
l8 Punto purtătoaro Jolligont
©
(borna 2u)
16 A
l9 Punto purtătoaro Jolligont
©
(borna 16)
1u A
l1u Vonitor contură do aigu-
ranĠă, incălziro acaun
(borna 16)
1u A
l11 Siatom auxiliar do aor con-
diĠionat, acaun cu inclinaro
(borna 2u)
1u A
l12 Siatom auxiliar do aor con-
diĠionat, tololon mobil
(borna 16)
1u A
l12 Jranalormator do tonaiuno
24 v/12 v, 8 A
1u A
Jranalormator do tonaiuno
24 v/12 v, 16 A
16 A
l14 AaiatonĠă pontru monĠino-
roa bonzii do rularo Jolli-
gont
©
(SPA)
1u A
A2 Conaumator
l1 AaiatonĠă porniro la roco
(aiatom do porniro cu aprin-
doro)
2u A
l2 Pompă do inclinaro oloctro-
hidraulică
2u A
l2 Control diatanĠă Jolligont
©
(ARJ), Siatom do aaiatonĠă
la lrânaro (A8A) (borna 16)
1u A
l4 lrână auxiliară do motor/
ambroiaj hidraulic
1u A
33ó 8iguranĠe eIectrice
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
A2 Conaumator
l6 Siatom do alarmă antilurt
(AJA), al doiloa panou do
comandă pontru controlul
nivolului Jolligont
©
1u A
ló Lampă do idontilicaro, ilu-
minaro atoa Vorcodoa
(borna 2u)
1u A
l7 Cutio do tranalor, răciro uloi
do tranamiaio
1u A
l8 Cutio do tranalor, răciro uloi
do tranamiaio
2u A
l9 Prizo oloctrico do 24 v 1u A
l1u Lampă zonă do lucru 1u A
l11 0nitato oloctronică do pro-
coaaro a aorului (borna 16)
1u A
l12 0nitato oloctronică do pro-
coaaro a aorului (borna 2u)
1u A
l12 Jaxă do drum (borna 2u) cu
un plalon coborât
6 A
l14 Siatomul oloctric non-caro-
aorio V8
16 A
8
SiguranĠo do rozorvă çi oxtractor do aigu-
ranĠo
Verificare çi înIocuire
InformaĠii generaIe
Circuitolo oloctrico individualo aunt protojato
do aiguranĠo aau do diajunctoaro automato.
Lacă un circuit codoază, dozactivaĠi con-
aumatorul.
8iguranĠe
JragoĠi aiguranĠa din modul cu ajutorul
oxtractorului do aiguranĠo çi oxaminaĠi-o
vizual.
Lacă a-a topit cablul luzibil: inlocuiĠi aigu-
ranĠa araă cu una do rozorvă.
PorniĠi conaumatorii çi vorilicaĠi dacă lunc-
Ġionoază coroct.
bia|unctor automat
Lacă a-a doclançat un diajunctor automat
_:
RomodiaĠi dolocĠiunoa.
ApăaaĠi pinul _ in poziĠia 0l _.
Pontru a vorilica diajunctorul automat:
JragoĠi diajunctorul automat din modul.
ApăaaĠi pinul _ in poziĠia 0l _.
ApăaaĠi doclançatorul @.
Lacă pinul _ aaro in poziĠia do doclançaro
_, diajunctorul automat luncĠionoază
coroapunzător.
ApăaaĠi pinul _ in poziĠia 0l _ çi montaĠi
la loc diajunctorul.
aau
lnlocuiĠi diajunctoarolo automato dolocto.
PorniĠi conaumatorii çi vorilicaĠi dacă lunc-
Ġionoază coroct.
8iguranĠe eIectrice 337
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

UmpIerea aiatemuIui de aer compri-
mat
Când motorul nu oato in luncĠiuno, putoĠi
incărca aiatomul do aor comprimat prin racor-
dul do alimontaro lrontal _.
Pontru a aaigura o incărcaro complotă, tro-
buio aă lio activat rogulatorul do proaiuno al
autovohiculului caro trobuio aă lio incărcat.
RoducoĠi proaiunoa la mai puĠin do 9 bari dacă
aituaĠia o coro.
GPutoĠi olibora aorul comprimat prin
apăaaroa ropotată a podaloi do lrână, do
oxomplu.
Lacă proaiunoa do alimontaro a auraoi do
aor comprimat oxtorno oato aub 11 bari nu
ao poato garanta că voĠi putoa aă umploĠi
toato circuitolo do proaiuno.
lnainto do tractaro, vorilicaĠi dacă cilindrii cu
rogulator cu arc ai lrânoi do parcaro aunt oli-
boraĠi. Lacă alimontaroa cu aor comprimat
oato inauliciontă, oliboraĠi cilindrii cu rogula-
tor cu arc manual ( Pagina 244).
Pornirea forĠată, pornirea prin trac-
tare çi tractarea
Pornire forĠată
Lacă batoriilo aunt doacărcato, porniĠi lorĠat
autovohiculul prin conoctaroa la alt autovohi-
cul.
PericoI de rănire
ln timpul incărcării batorioi ao dogajă gaz
oxploziv. Lin acoat motiv, do liocaro dată când
manipulaĠi batoria, aaiguraĠi o vontilaĠio
coroapunzătoaro.
locul, llăcărilo doachiao çi lumatul aunt intor-
ziao in timpul manipulării batorioi.
LvitaĠi lormaroa do acântoi (do oxomplu,
atunci când docuplaĠi batoria). Scântoilo pot
aprindo gazul dogajat do batorio çi pot pro-
voca oxplozia batorioi. Lumnoavoaatră çi alto
poraoano ar putoa li rănito grav.
AVFR1I2ARF
ln timpul pornirii aaiatato, oxiată poricol do iri-
taĠio din cauza gazolor co ao dogajă din bato-
rii. lu vă aplocaĠi doaaupra batoriilor in timpul
procoaului do porniro aaiatată.
RoapoctaĠi notolo privind aiguranĠa çi
măaurilo do protocĠio când manipulaĠi batoria
( Pagina 2u2).
RoapoctaĠi notolo următoaro: ln caz con-
trar, putoĠi dotoriora batoria aau compo-
nontolo oloctronico din vohicul:
=
nu utilizaĠi o unitato do achimbaro rapidă
a batorioi pontru porniroa lorĠată.
=
dacă utilizaĠi un incărcător do batorio
mobil (diapozitiv tip batorio cu lază do
alimontaro do la roĠoa), acoatoĠi priza do
alimontaro do la roĠoa inainto do porniroa
lorĠată.
=
roalizaĠi porniroa lorĠată numai do la
autovohiculo cu un aiatom do 24 v.
=
utilizaĠi cabluri do alimontaro do la bato-
ria altui autovohicul protojato contra
invoraării polarităĠii, cu o aocĠiuno trana-
voraală a lirului do aproximativ 26 -
6u mm
2
çi clomo do borno izolato.
=
dacă tomporatura oxtorioară acado aub
-1u °, batoria doacărcată poato
inghoĠa. lu porniĠi motorul in acoaată
aituaĠio. LăaaĠi batoria aă ao dozghoĠo
mai intâi.
338 Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Autotractoaro cu aomiromorcă cu batorii into-
grato in partoa din apato: utilizaĠi conoxiunoa
do porniro lorĠată pontru porniroa lorĠată. lu
docuplaĠi romorca când oloctuaĠi porniroa
lorĠată a autovohiculului.
Conoxiuno do porniro lorĠată
AaiguraĠi-vă că autovohiculolo nu ao ating.
RotiĠi choia autovohiculului inapoi in poziĠia
atop in comutatorul do contact.
lntrorupoĠi toĠi conaumatorii oloctrici.
ScoatoĠi capacul batorioi( Pagina 2u2).
aau
Autotractoaro cu aomiromorcă cu batorii
intograto in zona din apato: acoatoĠi capa-
cul bornoi pozitivo _ çi capacul bornoi
nogativo @.
ConoctaĠi bornolo pozitivo alo batoriilor
prin cablul do alimontaro do la batoria altui
autovohicul.
ConoctaĠi bornolo nogativo alo batoriilor
prin cablul do alimontaro do la batoria altui
autovohicul.
lu conoctaĠi cablul do impământaro la
cadrul çaaiului. Componontolo motorului
aau tranamiaioi pot aulori avarii in caz con-
trar.
Autovohiculul donator: rulaĠi motorul la
turaĠio inaltă.
Autovohiculul pornit lorĠat: rotiĠi choia in
poziĠia do conducoro in comutatorul do
contact.
Autovohiculo cu aaiatonĠă la porniroa la
roco: roapoctaĠi aocĠiunoa ,AaiatonĠă la
porniroa la roco" inainto do a porni motorul
( Pagina 221).
PorniĠi motorul çi lăaaĠi-l la ralanti.
Când acoatoĠi cablurilo do alimontaro do
la batoria altui autovohicul, lăaaĠi motorul
autovohiculului caro oato pornit lorĠat la
ralanti. Aatlol, ovitaĠi dotorioraroa aiatomo-
lor oloctronico alo autovohiculului.
LoconoctaĠi cablul do alimontaro do la
batoria altui autovohicul do la bornolo noga-
tivo.
LoconoctaĠi cablul do alimontaro do la
batoria altui autovohicul do la bornolo pozi-
tivo.
PunoĠi la loc capacul batorioi.
aau
Autotractoaro cu aomiromorcă cu batorii
intograto in zona din apato: montaĠi capa-
cul bornoi pozitivo _ çi capacul bornoi
nogativo @ po borno.
SolicitaĠi vorilicaroa batoriilor la un atolior
do apocialitato autorizat, do ox. un Contru
do Sorvico Vorcodoa-8onz.
Manevrarea/pornirea prin tractare çi
tractarea
CârIig de tractare frontaI remorcă
0tilizaĠi ghoara do cuplaro laĠă pontru mano-
vraro, porniro prin tractaro çi tractaro.
Partoa lrontală a autovohiculului (oxomplu)
Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea 339
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

RidicaĠi in aua capacul çtiltului do
cuplaro _.
RotiĠi capacul ghoaroi do cuplaro @ in joa.
RotiĠi çtiltul do cuplaro @ la aproximativ
9u° inainto çi tragoĠi-l in aua çi in alară.
AtaçaĠi bara do tractaro.
lmpingoĠi çtiltul do cuplaro @ in joa prin
ochiul baroi do tractaro.
RotiĠi çtiltul do cuplaro @ la aproximativ
9u° inapoi çi cuplaĠi-l in mocaniamul do
blocaro.
CârIig de remorcare poaterior remorcă
0tilizaĠi cârligul do tractaro poatorior al
romorcii pontru manovraro, porniro prin trac-
taro çi tractaro.
RoapoctaĠi următoarolo noto privind câr-
ligul do tractaro al romorcii apato. ln caz
contrar, aĠi putoa dotoriora pioaolo autovo-
hiculului:
=
cârligul do tractaro al romorcii nu trobuio
utilizat pontru tractaroa romorcii aau
pontru roatabiliroa autovohiculului.
=
ovitaĠi tractaroa in unghi.
=
Când tractaĠi in unghi, nu dopăçiĠi nicio-
dată unghiul maxim do tractaro do 16° in
raport cu axa longitudinală a autovohicu-
lului.
=
cârligul do tractaro al romorcii nu trobuio
aă dopăçoaacă aproximativ ó t pontru
autotractoaro cu aomiromorcă aau 12 t
pontru alto autovohiculo. ln caz contrar,
travoraa a-ar putoa dotoriora.
=
roapoctaĠi dotaliilo cu priviro la plăcuĠa
tip cârlig do tractaro romorcă.
Jravoraă do capăt cu cârlig do tractaro al romorcii
(oxomplu)
LoalacoĠi piodica @ do po çtiltul do
cuplaro _.
ScoatoĠi çtiltul do cuplaro _.
AtaçaĠi bara do tractaro.
lmpingoĠi çtiltul do cuplaro _ in joa prin
ochiul baroi do tractaro.
PrindoĠi piodica @ po çtiltul do
cuplaro _ din nou.
Manevrare
AVFR1I8MFN1
Adaptorul nu oato adocvat pontru utilizaroa
romorcilor. Poato li utilizat numai pontru
manovro.
Autovohiculolo cu cap do cuplaro dublu:
utilizaĠi adaptorul (truaa do aculo a autovo-
hiculului).
Aatlol ao aaigură alimontaroa cu aor com-
primat a romorcilor caro au capoto do
cuplaro convonĠionalo (capoto do cuplaro
roçii çi galbono) in timpul manovrolor.
StrângoĠi capul do cuplaro cu ajutorul choii
inolaro dublo (truaa do aculo a autovohicu-
lului).
340 Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Pornirea prin tractare a autovehicuIuIui
Note importante privind aiguranĠa
Autovohiculo cu lrână auxiliară do motor:
AVFR1I8MFN1
ln timp co autovohiculul oato pornit prin trac-
taro, lrâna auxiliară do motor (lrână turbio-
nară) ar putoa lrâna autovohiculul intr-un mod
nocontrolat.
LozactivaĠi lrâna auxiliară do motor inainto do
porniroa prin tractaro. Lacă oato nocoaar, lrâ-
naĠi autovohiculul cu ajutorul lrânoi do aorvi-
ciu in timpul pornirii prin tractaro.
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
LozactivaĠi ASR ( Pagina 217).
LozactivaĠi SR ( Pagina 218).
LozactivaĠi A8A ( Pagina 22u).
AutovehicuIe cu achimbător de viteze
automat 1eIIigent
®
aau Mercedea
Power8hift:
CuplaĠi a patra troaptă do vitoză (tranamiaio
cu 1ó tropto do vitoză) aau troapta a çaaoa
do vitoză (tranamiaio cu 12 tropto do
vitoză).
Liaplay-ul indică troapta aoloctată.
PorniĠi autovohiculul prin tractaro.
ApăaaĠi podala do accoloraĠio la aproxima-
tiv 2u km/h.
Siatomolo oloctronico cuploază automat
ambroiajul.
Gln luncĠio do lolul in caro apăaaĠi podala
do accoloraĠio, rapid aau lont, aiatomolo
oloctronico docuploază ambroiajul in con-
aocinĠă.
Când motorul pornoçto, cuplaĠi tranamiaia
in poziĠia noutră.
AutovehicuIe cu achimbător de viteze
manuaI aau cu achimbător de viteze 1eIIi-
gent
®
ApăaaĠi çi monĠinoĠi apăaată podala do
ambroiaj.
Jranamiaio manuală: cuplaĠi in troapta a
cincoa aau a çaaoa.

Schimbător do vitozo Jolligont
©
: cuplaĠi in
troapta a patra.
Liaplay-ul indică troapta aoloctată.
PorniĠi autovohiculul prin tractaro.
lu dopăçiĠi o vitoză do tractaro do
2u km/h.
LliboraĠi podala do ambroiaj çi apăaaĠi
podala do accoloraĠio.
Lacă turaĠia pormiaă a motorului oato
dopăçită, avortizorul aonor omito un aom-
nal. CuplaĠi intr-o troaptă do porniro do po
loc mai ridicată aau roducoĠi vitoza do por-
niro prin tractaro. lu dopăçiĠi turaĠia por-
miaă a motorului. ln caz contrar, putoĠi
dotoriora motorul.
Când motorul pornoçto, cuplaĠi tranamiaia
in poziĠia noutră.
1ractarea autovehicuIuIui
Note importante privind aiguranĠa
La tractaro, aunt nocoaaro cunoçtinĠo do apo-
cialitato co dopăçoac alora acoator lnatruc-
Ġiuni do utilizaro. SolicitaĠi tractaroa vohicu-
lului do cătro poraonal calilicat.
AVFR1I8MFN1
Lacă vohiculul oato tranaportat po o autoplat-
lormă joaaă, do ox. după un accidont, inălĠi-
moa maximă pormiaă a autovohiculului do 4 m
ar putoa li dopăçită. RoapoctaĠi diatanĠa
maximă a paaajolor aubtorano. ln caz contrar,
putoĠi provoca un accidont. ConducoĠi pru-
dont çi anticipaĠi condiĠiilo do drum çi do tra-
lic.
Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea 341
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

AVFR1I8MFN1
Lacă vohiculul oato tractat cu motorul noallat
in luncĠiuno, dirocĠia aaiatată çi alimontaroa
cu aor comprimat nu vor li diaponibilo. Prin
urmaro, vohiculul poato dirijat numai prin
oxorcitaroa unor olorturi auplimontaro. Lacă
ao piordo alimontaroa cu aor comprimat, oato
poaibil aă ao acĠionozo lrâna do parcaro cu
rogulator cu arc. Lropt urmaro, oato poaibil aă
ioçiĠi in docor din virajo aau aă vă ciocniĠi do
autovohiculul romorcant.
0tilizaĠi intotdoauna o bară do tractaro pontru
procodura do tractaro.
AaiguraĠi alimontaroa cu aor comprimat cu
ajutorul unoi aurao oxtorioaro do aor compri-
mat.
lnainto do tractaro, cădoĠi do acord aaupra
unui aomnal clar cu çolorul vohiculului romor-
cant.
Atât dumnoavoaatră, cât çi çolorul vohiculului
romorcant trobuio aă vă adaptaĠi atilurilo do
conducoro la condiĠiilo mai dilicilo.
Lacă autovohiculul oato tractat, iar moto-
rul nu luncĠionoază, alimontaroa cu aor
comprimat nu va li diaponibilă.
lrâna do parcaro cu rogulator cu arc ar
putoa li activată dacă lrâna do parcaro oato
oliborată çi oxiată o piordoro do aor com-
primat. Acoaata ar putoa cauza
aupraincălziroa lrânolor. Lacă aiatomul do
lrânaro cu aor comprimat nu poato li
incărcat, docuplaĠi manual lrâna do parcaro
cu rogulator cu arc.
Autovohiculo cu auaponaio pnoumatică: in
timpul tractării, vorilicaĠi nivolul do condu-
coro çi coroctaĠi-l dacă oato nocoaar. ln caz
contrar, auaponaia pnoumatică aau pioaolo
autovohiculului pot aulori dotoriorări.
Lolloctoarolo do vânt, oglinzilo çi ochipa-
montul auxiliar pot dopăçi inălĠimoa çi
lăĠimoa autovohiculului. Lacă apatolo vohi-
culului oato ridicat pontru tractaro, pliaĠi
dolloctoarolo do vânt.
ConducoĠi prudont çi anticipaĠi condiĠiilo
do drum çi do tralic. RoapoctaĠi diatanĠa
maximă a paaajolor aubtorano.
lnlormaĠiilo privind incărcaroa aiatomului do
aor comprimat cu ajutorul unoi aurao do aor
comprimat ao rogăaoac in aocĠiunoa ,Siatom
do aor comprimat" ( Pagina 228).
lnlormaĠii privind oliboraroa lrânoi do parcaro
cu rogulator cu arc ao rogăaoac in aocĠiunoa
ºLliboraroa lrânoi do parcaro cu rogulator cu
arcº ( Pagina 244).
8faturi generaIe privind tractarea
AVFR1I8MFN1
ln timpul domontării arborolui cardanic, oato
poaibilă cădoroa acoatuia çi accidontaroa
dumnoavoaatră. lnainto do domontaro, aaigu-
raĠi arborolo cardanic pontru a provoni
cădoroa acoatuia, do oxomplu cu ajutorul altoi
poraoano aau logând pur çi aimplu arborolo
cardanic.
lu rotiĠi choia vohiculului in poziĠia do con-
ducoro din comutatorul do contact dacă pun-
toa laĠă oato ridicată. ln caz contrar, luncĠia
ASR ar putoa lrâna automat roĠilo do po pun-
toa apato in mod noaçtoptat in timpul tractării.
Autovohiculul çi-ar putoa piordo atabilitatoa
dirocĠională, dorapând.
LomontaĠi arborii cardanici caro duc la
punĠilo motrico.
Lacă nu oato poaibil aă domontaĠi arborolo
cardanic, domontaĠi arborii do tranamiaio.
LozactivaĠi ASR ( Pagina 217).
LozactivaĠi SR ( Pagina 218).
LozactivaĠi A8A ( Pagina 22u).
Autovohiculo cu tracĠiuno intogrală: comu-
taĠi cutia tranalor in poziĠia on-road
( Pagina 221).
Autovohiculo cu cuplă duomatic laĠă:
conoctaĠi conductolo do aor comprimat
( Pagina 2ó1).
lncărcaĠi aiatomul do aor comprimat
( Pagina 228).
342 Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
1ractarea autovehicuIuIui cu avarii Ia
motor çi arboreIe cardanic fixat
Autovohiculul trobuio aă lio tractat cu arbo-
rolo cardanic inatalat numai in cazuri oxcop-
Ġionalo, do ox. când ioçiĠi din zono poricu-
loaao.
Când motorul nu luncĠionoază, pompa
uloiului do tranamiaio nu oato luncĠională.
Lacă autovohiculul oato tractat cu arborolo
cardanic inatalat, tranamiaia poato aulori
dotoriorări.
RoapoctaĠi indicaĠiilo gonoralo privind trac-
taroa, cu oxcopĠia notoi privind acoatoroa
arborolui cardanic.
Autovohiculolo cu achimbător do vitozo Jol-
ligont
©
, achimbător do vitozo automat Jol-
ligont
©
aau Vorcodoa PoworShilt: activaĠi
moniul Transmsson con!ro` ¹Conњ
!ro` !ransmse) çi activaĠi modul do
tractaro ( Pagina 212).
1ractarea unui vehicuI cu avarii Ia puntea
faĠă
RidicaĠi puntoa laĠă a autovohiculolor cu
patru punĠi numai când autovohiculul oato
doacărcat. JractaĠi autovohiculul numai
când oato doacărcat.
Lacă, atunci când oato ridicat, roĠilo do po
a doua punto laĠă ating aolul:
=
acoatoĠi roĠilo çi
=
aaiguraĠi tamburii do lrână cu piuliĠo do
roată.
RoapoctaĠi inlormaĠiilo gonoralo cu priviro
la tractaro.
RidicaĠi autovohiculul do puntoa laĠă.
Autovohiculo cu tracĠiuno intogrală: acoa-
toĠi arborolo cardanic dintro puntoa apato
çi cutia do tranalor.
Autovohiculo cu auaponaio pnoumatică:
aotaĠi inălĠimoa nocoaară a çaaiului cu aju-
torul panoului do comandă ( Pagina 227).
1ractarea unui vehicuI cu avarii Ia puntea
apate
RoapoctaĠi inlormaĠiilo gonoralo cu priviro
la tractaro.
CuplaĠi blocaroa intro punĠi
( Pagina 219).
LomontaĠi ambii arbori do tranamiaio.
Autovohiculo cu două punĠi apato motrico:
domontaĠi arborii do tranamiaio do po
ambolo punĠi apato.
Autovohiculo cu tracĠiuno intogrală:
domontaĠi arborolo cardanic dintro puntoa
laĠă çi cutia do tranalor.
8coaterea arboriIor de antrenare RL 7 çi
Rb 7 de pe puntea apate
GComplotaĠi truaa do aculo a autovohicu-
lului cu un çurub hoxagonal do V8 x 2u mm
do la un magazin apocializat. AvoĠi novoio
do çurubul hoxagonal pontru a acoato arbo-
rolo do tranamiaio do po puntoa apato (RL 7,
RL 7).
ScoatoĠi arborii do tranamiaio do po părĠilo
droapta çi atânga alo autovohiculului.
ParcaĠi autovohiculul cu buçonul do
goliro _ in partoa inlorioară.
LoalilotaĠi buçonul do goliro _ do po butu-
cul planotaroi.
ColoctaĠi uloiul caro ao acurgo intr-o tăviĠă
do coloctaro a uloiului.
IndicaĠie privind mediuI ambiant
ScoatoĠi din uz doçourilo çi matorialolo con-
aumabilo Ġinând cont do modiu!
Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea 343
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

LoalilotaĠi prozoanolo @ do po capacul din
capăt.
ScoatoĠi capacul din capăt.
ScoatoĠi inolul olaatic @ cu ajutorul unor
cloçti.
ScoatoĠi arborolo do tranamiaio odată cu
planotara contrală.
ln acoat acop, utilizaĠi acula apocială _ aau
un prozon V8 do 12u mm lungimo.
ScoatoĠi planotara contrală din arborolo do
tranamiaio çi romontaĠi arborolo do trana-
miaio la loc po puntoa apato.
PunoĠi capacul do capăt la loc.
lnlilotaĠi prozoanolo @.
lnlilotaĠi buçonul do goliro _.
LoalilotaĠi çuruburilo din doachizătura do
umploro cu uloi din contrul capacului do
capăt.
AdăugaĠi uloi do tranamiaio curat (2,26 l por
cap do roată) in butucul planotaroi.
lnlilotaĠi çuruburilo in doachizătura do
umploro cu uloi.
8coaterea arboriIor de tranamiaie RL ó çi
RL 8 de pe puntea apate
RotiĠi choia autovohiculului in poziĠia do
conducoro in comutatorul do contact.
CuplaĠi blocaroa intro punĠi
( Pagina 219).
LoalacoĠi prozoanolo _ do po butucul do
roată.
LomontaĠi ambii arbori do tranamiaio.
AcoporiĠi butucul do roată aatlol incât rul-
montul aă nu ao murdăroaacă.
FIiberarea frânei de parcare cu regu-
Iator cu arc
biapunerea ciIindriIor frânei de parcare
cu reguIator cu arc
Amplaaaroa cilindrilor lrânoi do parcaro cu
rogulator cu arc dopindo do ochiparoa punĠii.
Punte faĠă Punte apate
1 2 1 2
4x2,
4x4
x
6
- x -
óx2 - - x x
6
0pĠional oxtra.
344 Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Punte faĠă Punte apate
1 2 1 2
óx2/2 x - - x
óx2/4 - - x x
óx4,
óxó
- - x x
8x4/4,
8xó/4,
8x8/4
- x x x
Cilindru lrână do parcaro cu rogulator cu arc (oxom-
plu: autotractor cu aomiromorcă)
FIiberarea manuaIă a ciIindruIui frânei
de parcare cu reguIator cu arc
Lacă proaiunoa do alimontaro oato inauli-
ciontă pontru a olibora lrâna do parcaro, oli-
boraĠi cilindrii lrânoi do parcaro cu rogulator
cu arc mocanic in cazul unoi aituaĠii do
urgonĠă.
AVFR1I2ARF
lnainto do oliboraroa lrânoi do parcaro cu acu-
mulator cu arc, aaiguraĠi autovohiculul impo-
triva doplaaării involuntaro cu pono do blocaro
a roĠilor. lnainto do a lucra din nou cu auto-
vohiculul, acumulatorul cu arc al lrânoi do
parcaro trobuio ropua in ataro do luncĠionaro.
Autovohiculolo pot li provăzuto cu dilorito
tipuri do cilindri ai lrânoi do parcaro cu rogu-
lator cu arc in luncĠio do punto, do ox. cilindrii
lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc cu un
çurub do oliboraro aau cu un indicator do oli-
boraro.
Cilindrul lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc cu
çurub do oliboraro
Cilindrul lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc cu
çurub do oliboraro çi indicator do oliboraro
CalaĠi roĠilo autovohiculului pontru a nu-i
pormito aă ao pună in miçcaro.
RotiĠi çurubul do oliboraro până la un
cuplu do 7u lm. lu utilizaĠi o choio do çoc.
ln caz contrar, aĠi putoa avaria cilindrul lrâ-
noi do parcaro cu rogulator cu arc.
LliboraĠi toĠi cilindrii lrânoi do parcaro cu
rogulator cu arc _ din autovohicul.
RotiĠi çurubul do oliboraro @ din cilindrul
lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc _ in
aona antiorar până la opritorul din poziĠia
do oliboraro _.
Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea 345
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă

bepIaaarea ciIindruIui frânei de parcare
cu reguIator cu arc în poziĠia de condu-
cere
StrângoĠi çurubul do oliboraro până la un
cuplu do 26 lm. lu utilizaĠi o choio do çoc.
ln caz contrar, aĠi putoa avaria cilindrul lrâ-
noi do parcaro cu rogulator cu arc.
RoaducoĠi toĠi cilindrii lrânoi do parcaro cu
rogulator cu arc _ in poziĠia do conducoro
_.
lncărcaĠi circuitul do lrânaro până co obĠi-
noĠi proaiunoa do introruporo.
RotiĠi manota lrânoi do parcaro până la
capăt in poziĠia do oliboraro.
RotiĠi çurubul do oliboraro @ al cilindrului
lrânoi do parcaro cu rogulator cu arc _ in
aona orar in poziĠia do conducoro _.
StrângoĠi çurubul do oliboraro @.
34ó Pornirea forĠată, pornirea prin tractare çi tractarea
A
a
i
a
t
e
n
Ġ
ă

î
n

c
a
z

d
e

p
a
n
ă
Note importante privind aiguranĠa . 348
Preaiune pneu ................................... 350
347
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Note importante privind aiguranĠa
8iguranĠă în funcĠionare çi Ia drum
Note privind verificarea reguIată a
pneuriIor çi roĠiIor
Pnourilo aunt do o importanĠă dooaobită pon-
tru aiguranĠa in luncĠionaro çi aiguranĠa
rutioră a autovohiculului.
vorilicaĠi cu rogularitato următoarolo:
=
proaiunoa in pnouri
=
aupralaĠa do rularo a pnoului
=
ataroa pnourilor
0n roprozontant do la un magazin do pnouri,
un atolior do apocialitato autorizat aau orico
Contru do Sorvico Vorcodoa-8onz vă vor
putoa lurniza inlormaĠii auplimontaro doapro:
=
capacitatoa portantă a pnoului (Ll, lndico
Sarcină)
=
indicolo do vitoză (vitoza maximă admiaă
pontru pnou)
=
vârata pnourilor
=
cauzolo çi conaocinĠolo uzurii pnourilor
=
măaurilo co trobuio luato in cazul doto-
riorării pnoului
=
tipurilo do pnouri pontru anumito rogiuni,
zono do utilizaro çi condiĠii do utilizaro a
autovohiculului
=
poaibilitatoa do pormutaro a pnourilor otc.
Preaiune pneu
AVFR1I8MFN1
0 proaiuno inauliciontă in pnouri poato duco
la oxplozia acoatora, mai aloa când ao trana-
portă aarcini mai mari çi la vitozo mai ridicato.
Acoaata poato avoa dropt rozultat piordoroa
controlului autovohiculului çi provocaroa unui
accidont, aoldat cu răniroa dumnoavoaatră
aau a altor poraoano.
Jomporaturilo in pnouri çi proaiunoa in pnouri
croac când autovohiculul oato in miçcaro. Prin
urmaro, nu roducoĠi proaiunoa unui pnou cald
in nicio aituaĠio. Lacă o roducoĠi, proaiunoa in
pnouri va li proa acăzută după răciro.
So vor roapocta intotdoauna proaiunilo in
pnouri aloronto vohiculului.
vorilicaĠi proaiunilo in pnouri apocilicato
rogulat când pnourilo aunt roci, din col puĠin
două in două aăptămâni çi inaintoa curaolor
lungi.
Lacă proaiunoa in pnouri oato proa acăzută,
acoaata duco la:
=
incălziroa oxcoaivă a pnourilor
=
uzură proa maro a pnoului
=
o dotorioraro a atabilităĠii in conducoro
=
un conaum croacut do carburant
0 proaiuno oxcoaivă in pnouri duco la:
=
o diatanĠă do lrânaro aporită
=
o dotorioraro a adoronĠoi pnourilor
=
uzură proa maro a pnoului
8uçoanolo do po aupapolo pnourilor proto-
joază corpul aupapoi contra umidităĠii çi
impurităĠilor. lnçurubaĠi intotdoauna capa-
colo do aupapă atrâna po aupapolo pnourilor.
ln cazul unor piordori do proaiuno ropotato in
pnouri, cauza pot li dotoriorărilo oxtorioaro
aau aupapolo pnourilor cu acăpări. vorilicaĠi
ataroa pnourilor cu rogularitato.
Pontru inlormaĠii auplimontaro privind proaiu-
noa in pnouri, conaultaĠi aocĠiunoa ºProaiuno
pnouº ( Pagina 261).
8uprafaĠa de ruIare a pneuIui
0 adâncimo a aupraloĠoi do rularo minimă
apocilicată oato o corinĠă impuaă prin logo la
toato pnourilo. RoapoctaĠi corinĠolo logalo in
luncĠio do Ġara in caro vă allaĠi.
AVFR1I2ARF
AaiguraĠi-vă morou că oxiată un prolil do pnou
auliciont do pronunĠat. ln condiĠii do ploaio
toronĠială aau do zăpadă amoatocată cu apă,
dacă avoĠi pnourilo proa uzato, poato avoa loc
o acvaplanaro. Prolilul do pnou nu mai poato
oxpulza apa. PutoĠi aatlol piordo controlul
autovohiculului, putoĠi produco un accidont çi
putoĠi puno in poricol propria poraoană aau
alto poraoano.
348 Note importante privind aiguranĠa
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
_ lndicator do uzură a aupraloĠoi do rularo
(oxomplu)
Cu cât adâncimoa aupraloĠoi do rularo acado,
cu atât ao roduco çi adoronĠa po caroaabil çi
manovrabilitatoa autovohiculului, mai aloa po
aupraloĠo caroaabilo umodo aau acoporito cu
zăpadă.
0n pnou a atina adâncimoa minimă a aupra-
loĠoi do rularo când indicatorul do uzură a
aupraloĠoi do rularo (aăgoată) oato aliniat cu
aupralaĠa do rularo a pnoului.
Lin motivo do aiguranĠă, aolicitaĠi inlocuiroa
pnourilor inainto do a atingo adâncimoa
minimă a aupraloĠoi do rularo apocilicată.
8tarea pneuriIor
vorilicaĠi rogulat ataroa pnourilor - la col
puĠin liocaro două aăptămâni çi inainto do
curaolo lungi, pontru a dotocta do oxomplu:
=
dotoriorări oxtorno
=
obiocto atrăino din aupralaĠa do rularo a
pnoului
=
obiocto atrăino intro pnouri (la autovohiculo
cu pnouri dublo)
=
liauri aau umllături
=
o uzură inogală a aupraloĠoi do rularo aau o
uzură oxcoaivă po o parto
AVFR1I2ARF
AvoĠi in vodoro că liaurilo, gâlmolo aau doto-
riorărilo oxtorioaro pot duco la apargoroa
pnoului. PutoĠi aatlol piordo controlul autovo-
hiculului, putoĠi produco un accidont çi putoĠi
puno in poricol propria poraoană procum çi
alto poraoano. lnlocuiĠi imodiat pnourilo
dolocto.
Vârata pneuriIor
Pnourilo ao uzoază chiar çi dacă aunt utilizato
rar aau doloc. SiguranĠa in luncĠionaro çi aigu-
ranĠa rutioră acad odată cu vârata pnourilor.
Lin acoat motiv, inlocuiĠi pnourilo dacă aunt
mai vochi do çaao ani. Acoaată indicaĠio oato
valabilă çi pontru roata do rozorvă.
Lata do labricaĠio _ indică vârata unui pnou.
Prima çi a doua cilră indică aăptămâna labri-
caĠioi, incopând cu ,u1" din prima aăptămână
calondariatică a anului. A troia çi a patra cilră
indică anul labricaĠioi. 0n pnou cu marcajul
,28u8", do oxomplu, a loat labricat in a 28-a
aăptămână calondariatică din 2uu8.
beteriorarea pneuriIor
Lotorioraroa pnourilor poato li cauzată, do
oxomplu, do cătro:
=
condiĠiilo do luncĠionaro alo autovohiculu-
lui
=
imbătrâniroa pnourilor
=
borduri
=
obiocto atrăino
Note importante privind aiguranĠa 349
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

=
o proaiuno inauliciontă aau oxcoaivă in
pnouri
=
condiĠiilo motoo çi lactorii do modiu
=
contactul cu uloi, unaoaro, carburant otc.
AVFR1I2ARF
Jrocoroa poato borduri aau poato obatacolo
cu muchii aacuĠito poato duco la dotoriorări
invizibilo alo atructurii pnourilor.
Aatlol do dolocĠiuni pot li aoaizato doar mai
târziu çi pot duco la oxplozia pnourilor.
PutoĠi aatlol piordo controlul autovohiculului,
putoĠi produco un accidont çi putoĠi puno in
poricol propria poraoană aau alto poraoano.
LvitaĠi aă atriviĠi pnourilo do borduri aau aă
parcaĠi autovohiculul cu aprijin parĠial al
aupraloĠoi do contact a pnoului po o bordură.
Capacitatea portantă a pneuIui, indiceIe
de viteză çi tipuriIe de pneuri
AVFR1I2ARF
Lopăçiroa capacităĠii maximo do incărcaro
indicato aau a indicolui do vitoză admia poato
duco la dotoriorări alo pnourilor çi la codaroa
in luncĠionaro din partoa acoatora. PutoĠi aat-
lol piordo controlul autovohiculului, putoĠi
produco un accidont çi putoĠi puno in poricol
propria poraoană aau alto poraoano.
loloaiĠi do acooa doar tipurilo çi mărimilo do
pnouri omologato pontru tipul dva. do auto-
vohicul. ğinoĠi cont do capacitatoa do
incărcaro nocoaară çi do indicolo do vitoză
admia la pnourilo autovohiculului dva.
RoapoctaĠi provodorilo apocilico Ġării dva. pri-
vind omologaroa pnourilor. Acoato provodori
atabiloac după caz utilizaroa unui anumit tip
do pnou pontru autovohiculul dva. aau intorzic
loloairoa anumitor tipuri, caro pot li pormiao
in alto Ġări.
Jotodată poato li indicată loloairoa unui anu-
mit tip do pnou pontru unolo rogiuni çi domonii
do oxploataro. ln acoat aona putoĠi obĠino
inlormaĠii auplimontaro logato do pnouri, do
la magazinolo pontru pnouri, do la atoliorolo
apocializato pontru roĠi aau do la orico atolior
autorizat Vorcodoa-8onz.
ÎnIocuirea pneuriIor
Lacă achimbaĠi pnourilo atandard alo autovo-
hiculului, utilizaĠi numai mărimilo do pnou çi
roată aprobato pontru tipul dumnoavoaatră
do autovohicul. 0n roprozontant do la un
magazin do pnouri, un atolior do apocialitato
autorizat aau orico Contru do Sorvico Vorco-
doa-8onz vă vor putoa lurniza inlormaĠii aupli-
montaro.
Lupă co inlocuiĠi pnourilo, trobuio aă avoĠi la
dumnoavoaatră omologaroa autovohiculului
pontru noilo mărimi do pnou çi roată, procum
çi cortilicaroa producătorului prin caro ao
indică laptul că pnourilo pot li utilizato la auto-
vohicul. RoapoctaĠi corinĠolo logalo in luncĠio
do Ġara in caro vă allaĠi. 0rico Contru do Sor-
vico Vorcodoa-8onz poato olori inlormaĠii pri-
vind obĠinoroa cortilicatului producătorului.
Pneuri reçapate
Autovohiculolo Vorcodoa-8onz nu aunt toa-
tato cu pnouri roçapato, acoatoa noliind prin
urmaro rocomandato. Lato poaibil aă ao
troacă cu vodoroa dotoriorărilo antorioaro la
procoaul do roçaparo. Lin acoat motiv, aigu-
ranĠa in conducoro a pnourilor roçapato nu
oato garantată la lol ca la pnourilo autontico.
Preaiune pneu
Introducere în tabeIuI de preaiune
pneuri
AVFR1I8MFN1
0 proaiuno inauliciontă in pnouri poato duco
la oxplozia acoatora, mai aloa când ao trana-
portă aarcini mai mari çi la vitozo mai ridicato.
Acoaata poato avoa dropt rozultat piordoroa
controlului autovohiculului çi provocaroa unui
accidont, aoldat cu răniroa dumnoavoaatră
aau a altor poraoano.
350 Preaiune pneu
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Jomporaturilo in pnouri çi proaiunoa in pnouri
croac când autovohiculul oato in miçcaro. Prin
urmaro, nu roducoĠi proaiunoa unui pnou cald
in nicio aituaĠio. Lacă o roducoĠi, proaiunoa in
pnouri va li proa acăzută după răciro.
So vor roapocta intotdoauna proaiunilo in
pnouri aloronto vohiculului.
GProaiunoa in pnouri ao modilică cu apro-
ximativ 1u kPa (u,1 bari, 1,6 pai) la liocaro
modilicaro do 1u ° a tomporaturii aorului.
LuaĠi in calcul acoaată modilicaro do pro-
aiuno când vorilicaĠi proaiunilo in pnouri in
apaĠii intorioaro, mai aloa iarna.
Lxomplu:
Jomporatura camoroi oato do aproximativ
2u °.
Jomporatura oxtorioară oato do aproxima-
tiv u °.
lixaĠi proaiunoa in pnouri la -2u kPa
(u,2 bari/2 pai) poato proaiunoa apocilicată
in tabolul cu proaiunilo in pnouri.
AcordaĠi atonĠio çi notolor privind aiguranĠa
din aocĠiunoa ,Pnouri çi roĠi" ( Pagina 248).
8tabiIirea preaiunii pneuIui
CitiĠi dimonaiunoa pnoului _ po pnou.
PlăcuĠă do idontilicaro a autovohiculului (oxomplu)
StabiliĠi aarcina po punto pormiaă @ con-
aultând plăcuĠa do idontilicaro a autovohi-
culului.
Lxomplu do intraro in tabololo cu proaiunilo in
pnouri
CăutaĠi dimonaiunoa pnoului _ in tabolul
cu proaiunilo in pnouri.
CăaiĠi aarcina po punto maximă por-
miaă @, po caro aĠi atabilit-o doja, in tabo-
lul cu proaiunilo in pnouri.
CitiĠi proaiunoa in pnouri @.
CăaiĠi proaiunoa in pnouri apocilicată in
tabol:
=
pontru pnouri aimplo ( Pagina 262)
=
pontru pnouri dublo ( Pagina 267)
CoroctaĠi proaiunilo pnourilor pontru lio-
caro punto do po autovohicul.
lixaĠi proaiunoa in pnouri pontru puntoa
purtătoaro/puntoa conducătoaro la
1uu kPa (1,u bari, 16 pai) poato proaiunoa
apocilicată in tabol. Când oloctuaĠi acoat
lucru, nu dopăçiĠi proaiunoa maximă por-
Preaiune pneu 351
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

miaă in pnouri do 9uu kPa (9,u bari,
121 pai).
352 Preaiune pneu
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Pneuri aimpIe
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
4300 ó300 ó700 ó900
216/76 R 17.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- - -
12.uu R 2u - 71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
14.uu R 2u - 6uu kPa
(6,u bari,
72 pai)
62u kPa
(6,2 bari,
76 pai)
64u kPa
(6,4 bari,
78 pai)
12 R 22.6 - 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
82u kPa
(8,2 bari,
12u pai)
12 R 22.6 - 71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
296/óu R 22.6 - 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
-
296/8u R 22.6 - 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
82u kPa
(8,2 bari,
12u pai)
2u6/7u R 22.6 - 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
87u kPa
(8,7 bari,
12ó pai)
216/óu R 22.6 - 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
87u kPa
(8,7 bari,
12ó pai)
216/7u R 22.6 - 7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
82u kPa
(8,2 bari,
12u pai)
216/8u R 22.6 - ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1uó pai)
266/6u R 22.6 - 7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
82u kPa
(8,2 bari,
12u pai)
Preaiune pneu 353
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
4300 ó300 ó700 ó900
2ó6/7u R 22.6 - óuu kPa
(ó,u bari,
87 pai)
ó2u kPa
(ó,2 bari,
91 pai)
ó6u kPa
(ó,6 bari,
94 pai)
276/6u R 22.6 - 71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
286/66 R 22.6 - ó2u kPa
(ó,2 bari,
91 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
286/ó6 R 22.6 - ó2u kPa
(ó,2 bari,
91 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
426/ó6 R 22.6 - 62u kPa
(6,2 bari,
76 pai)
66u kPa
(6,6 bari,
8u pai)
67u kPa
(6,7 bari,
82 pai)
12.uu R 24 - 69u kPa
(6,9 bari,
8ó pai)
ó2u kPa
(ó,2 bari,
91 pai)
ó6u kPa
(ó,6 bari,
94 pai)
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
7100 7500 8000 8500
12.uu R 2u 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
-
14.uu R 2u 66u kPa
(6,6 bari,
8u pai)
68u kPa
(6,8 bari,
84 pai)
ó2u kPa
(ó,2 bari,
9u pai)
óóu kPa
(ó,ó bari,
9ó pai)
2ó6/86 R 2u 62u kPa
(6,2 bari,
77 pai)
6óu kPa
(6,ó bari,
81 pai)
óuu kPa
(ó,u bari,
87 pai)
ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
12 R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- - -
12 R 22.6 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
84u kPa
(8,4 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
-
354 Preaiune pneu
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
7100 7500 8000 8500
296/8u R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- - -
2u6/7u R 22.6 9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- - -
216/óu R 22.6 9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- - -
216/7u R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- -
216/8u R 22.6 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
-
266/6u R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- -
2ó6/7u R 22.6 ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
276/6u R 22.6 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
84u kPa
(8,4 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
-
286/66 R 22.6 71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
286/ó6 R 22.6 71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
426/ó6 R 22.6 69u kPa
(6,9 bari,
8ó pai)
ó2u kPa
(ó,2 bari,
9u pai)
óóu kPa
(ó,ó bari,
9ó pai)
7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
Preaiune pneu 355
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
7100 7500 8000 8500
12.uu R 24 ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
226/96 R 24 ó1u kPa
(ó,1 bari,
88 pai)
ó6u kPa
(ó,6 bari,
94 pai)
7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
8500 9000 9500 10,000
14.uu R 2u óóu kPa
(ó,ó bari,
9ó pai)
7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
- -
2ó6/86 R 2u ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
ó8u kPa
(ó,8 bari,
99 pai)
- 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
2ó6/7u R 22.6 81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- -
286/66 R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- -
286/ó6 R 22.6 86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- -
426/ó6 R 22.6 7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
74u kPa
(7,4 bari,
1u7 pai)
- 82u kPa
(8,2 bari,
12u pai)
12.uu R 24 8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- -
226/96 R 24 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
-
35ó Preaiune pneu
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Pneuri dubIe
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
9500 10,000 10,500 11,000
12.uu R 2u ó2u kPa
(ó,2 bari,
9u pai)
ó6u kPa
(ó,6 bari,
94 pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1u4 pai)
11 R 22.6 óóu kPa
(ó,ó bari,
9ó pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1uó pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
12 R 22.6 ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
74u kPa
(7,4 bari,
1u7 pai)
12 R 22.6 ó2u kPa
(ó,2 bari,
9u pai)
ó6u kPa
(ó,6 bari,
94 pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1u4 pai)
276/7u R 22.6 7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
- - -
276/8u R 22.6 ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
- - -
296/66 R 22.6 74u kPa
(7,4 bari,
1u7 pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
82u kPa
(8,2 bari,
119 pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
296/óu R 22.6 7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1uó pai)
77u kPa
(7,7 bari,
112 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
296/8u R 22.6 ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
74u kPa
(7,4 bari,
1u7 pai)
2u6/óu R 22.6 7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
72u kPa
(7,2 bari,
1uó pai)
77u kPa
(7,7 bari,
112 pai)
8uu kPa
(8,u bari,
11ó pai)
2u6/7u R 22.6 ó8u kPa
(ó,8 bari,
99 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
79u kPa
(7,9 bari,
116 pai)
216/óu R 22.6 ó8u kPa
(ó,8 bari,
99 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
79u kPa
(7,9 bari,
116 pai)
Preaiune pneu 357
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
9500 10,000 10,500 11,000
216/7u R 22.6 ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
71u kPa
(7,1 bari,
1u2 pai)
74u kPa
(7,4 bari,
1u7 pai)
216/8u R 22.6 óuu kPa
(ó,u bari,
87 pai)
ó2u kPa
(ó,2 bari,
91 pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
7uu kPa
(7,u bari,
1u2 pai)
12.uu R 24 6uu kPa
(6,u bari,
72 pai)
62u kPa
(6,2 bari,
77 pai)
6óu kPa
(6,ó bari,
81 pai)
68u kPa
(6,8 bari,
84 pai)
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
11,500 12,000 13,000 1ó000 18,000
12.uu R 2u 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- -
14.uu R 2u 6uu kPa
(6,u bari,
72 pai)
61u kPa
(6,1 bari,
74 pai)
66u kPa
(6,6 bari,
8u pai)
ó7u kPa
(ó,7 bari,
97 pai)
-
11 R 22.6 79u kPa
(7,9 bari,
116 pai)
- - - -
12 R 22.6 78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
- - -
12 R 22.6 76u kPa
(7,6 bari,
1u9 pai)
78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
- -
276/7u R 22.6 84u kPa
(8,4 bari,
122 pai)
- - - -
276/8u R 22.6 81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
- - - -
296/66 R 22.6 9uu kPa
(9,u bari,
121 pai)
- - - -
358 Preaiune pneu
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i
Pneuri 8arcini pe punte (în kg)
11,500 12,000 13,000 1ó000 18,000
296/óu R 22.6 84u kPa
(8,4 bari,
122 pai)
88u kPa
(8,8 bari,
128 pai)
- - -
296/8u R 22.6 78u kPa
(7,8 bari,
112 pai)
81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
- - -
2u6/óu R 22.6 84u kPa
(8,4 bari,
122 pai)
88u kPa
(8,8 bari,
128 pai)
- - -
2u6/7u R 22.6 82u kPa
(8,2 bari,
119 pai)
8óu kPa
(8,ó bari,
126 pai)
- - -
216/óu R 22.6 82u kPa
(8,2 bari,
119 pai)
8óu kPa
(8,ó bari,
126 pai)
- - -
216/7u R 22.6 77u kPa
(7,7 bari,
112 pai)
81u kPa
(8,1 bari,
117 pai)
87u kPa
(8,7 bari,
12ó pai)
- -
216/8u R 22.6 72u kPa
(7,2 bari,
1uó pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
82u kPa
(8,2 bari,
119 pai)
- -
12.uu R 24 ó1u kPa
(ó,1 bari,
88 pai)
ó4u kPa
(ó,4 bari,
92 pai)
ó9u kPa
(ó,9 bari,
1uu pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
-
226/96 R 24 62u kPa
(6,2 bari,
76 pai)
64u kPa
(6,4 bari,
78 pai)
69u kPa
(6,9 bari,
8ó pai)
7óu kPa
(7,ó bari,
11u pai)
86u kPa
(8,6 bari,
122 pai)
Preaiune pneu 359
R
o
Ġ
i

ç
i

p
n
e
u
r
i

3ó0
PIăcuĠă de identificare a autovehi-
cuIuIui ................................................ 3ó2
bate de utiIizare ................................ 3ó3
Rezervor de aer comprimat ............. 3ó5
3ó1
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
PIăcuĠă de identificare a autovehicu-
IuIui
PIăcuĠă de identificare a autovehicu-
IuIui/aarcini pe punte
PIăcuĠa de identificare a autovehicuIu-
Iui çi număruI de identificare a autove-
hicuIuIui (VIN)
Autovohicul cu volanul po partoa atângă (oxomplu)
Autovohicul cu volanul po partoa droaptă (oxom-
plu)
PlăcuĠa do idontilicaro a autovohiculului _
ao allă po cadrul uçii po partoa inaoĠitorului
çolorului.
lumărul do idontilicaro a autovohiculului
(vll) @ oato çtanĠat po lonjoron in paaajul
roĠii din droapta.
InformaĠii de pe pIăcuĠa de identificare
a autovehicuIuIui
PlăcuĠă do idontilicaro a autovohiculului (oxomplu)
=
Jipul autovohiculului (aorio modol)
=
Sotaro do bază pontru laruri
=
Raport punto apato
=
Cooliciont do omiaii-lum
=
lumărul do idontilicaro a autovohiculului
(vll)
=
Vaaa totală maximă admiaă a autovohicu-
lului
=
Sarcini maximo admiao po punto
benumire modeI autovehicuI
Lonumiro modol autovohicul (oxomplu)
2ó 4ó
2ó Vaaa maximă admiaă a
autovohiculului in tono
motrico
4ó Putoroa nominală a motoru-
lui oxprimată in cp (¬ x 1u)
3ó2 PIăcuĠă de identificare a autovehicuIuIui
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
bate de utiIizare
8iatem de aer comprimat
lrână do aorviciu 11,u-12,6 bari
Circuit do lrânaro 1 Vinim ó,8 bari
Circuit do lrânaro 2 Vinim ó,8 bari
Circuit do lrânaro la romorcă/aomiromorcă Vinim 6,6 bari
Rogulator do proaiuno (proaiuno do activaro/dozactivaro) Aprox.
11,u/12,6 bari
Circuit oliboraro lrână cu rogulator cu arc Vinim 6,6 bari
Suraă oxtorioară do aor comprimat (incărcaroa aiatomului do aor
comprimat)
Vinim 1u,u bari
Schimbător do vitozo Vinim 7,u bari
Conaumatori auxiliari Vinim 6,6 bari
Motor
Limitator do turaĠio motor (tranamiaia in poziĠia noutră) Aprox. 17uu rpm
Limitator do turaĠio motor (mod luncĠionaro do urgonĠă) Aprox. 12uu rpm
JuraĠio do ralanti Aprox. 66u rpm
JuraĠio minimă do luncĠionaro a motorului Aprox. 66u rpm
lrână do motor (intorval do luncĠionaro) 9uu-22uu rpm
Proaiuno uloi (la turaĠio do ralanti) Vinim u,6 bari
Proaiuno uloi (la turaĠia nominală a motorului) Vinim 2,6 bari
JuraĠio nominală motor Aprox. 18uu rpm
1emperatură de funcĠionare
luncĠionaro normală Aprox. 8u-96 °
0tilizaro intonaă (putoro automat roduaă a motorului) Lo la aprox. 1u6 °
Jomporatură maximă pormiaă a lichidului do răciro 11u °
bate de utiIizare 3ó3
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
Preaiune pneu
Jabolul cu proaiunilo in pnouri pontru pnouri aimplo ( Pagina 262)
Jabolul cu proaiunilo in pnouri pontru pnouri dublo ( Pagina 267)
LiloronĠa do proaiuno pormiaă dintro pnourilo unoi punĠi 2u kPa (u,2 bari,
2 pai)
Proaiunoa maximă pormiaă a aorului pontru umllaroa pnourilor 1uuu kPa (1u,u bari,
146 pai)
CupIuri de atrângere aIe piuIiĠeIor de roată
Roată cu diac din aliaj uçor óuu lm
RoĠi cu diac din oĠol, contraro butuc cu butucul do roată óuu lm
RoĠi cu diac do oĠol, contraro cu çaibo olaatico alorico çi çuruburi do
roată
46u lm
llançă intormodiară - pnouri dublo 14.uu R 2u 46u lm
Capaco pontru piuliĠolo do roată óu lm
Jantă Jrilox
©
la janta roĠii aau portaogmontul roĠii (conoxiuno cu placa
do prindoro)
26u lm
RoĠi Jrilox
©
, contraro butuc óuu lm
Jantă roată la butuc do roată 46u lm
CiIindru cu reguIator cu arc
Cuplu do oliboraro a çurubului do oliboraro a cilindrului lrânoi do par-
caro cu rogulator cu arc
Vaxim 7u lm
Cuplu do atrângoro a çurubului do oliboraro a cilindrului lrânoi do
parcaro cu rogulator cu arc
Vaxim 26 lm
Proaiuno do oliboraro (proaiuno do alimontaro in aiatomul do aor
comprimat)
Vinim 8,u bari
Proaiuno do oliboraro (cu auraă oxtornă do aor comprimat) Vinim ó,6 bari
NR (controI niveI 1eIIigent
®
)
0mploroa auaponaioi pnoumatico prin racordul do umllaro a pnourilor
aau prin capul cuploi laĠă
Vinim 1u,2 bari
3ó4 bate de utiIizare
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
Joc direcĠie
Jocul maxim pormia al dirocĠioi (măaurat la marginoa volanului cu
motorul pornit)
2u mm
Rezervor de aer comprimat
InformaĠii privind rezervoruI de aer
comprimat
Pontru cumpărătorii iniĠiali çi alĠi utilizatori
LocumontaĠio inaoĠitoaro in conlormitato cu
diroctivolo 87/4u4/CLL çi Ll 28ó-2
Rozorvorul:
a
-
oato doatinat numai utilizării la aiatomo
do aor comprimat çi ochipamont auxiliar
la autovohiculo çi romorcilo lor, liind doa-
tinat numai la conĠinoroa aorului compri-
mat.
b
-
va li marcat pontru idontilicaro cu un
număr do labrică çi donumiroa pro-
ducătorului rozorvorului, odată cu datolo
principalo do luncĠionaro çi marcajul CL
- conaultaĠi plăcuĠa do idontilicaro aau
inacripĠiilo diroct po porotolo rozorvoru-
lui.
c
-
va li labricat cu o ,LoclaraĠio do conlor-
mitato" in conlormitato cu Articolul 12
din Liroctiva 87/4u4/CLL.
d
-
va li lixat la autovohicul cu chingi do prin-
doro (clomo).
ln cazul rozorvoarolor do aluminiu, punc-
tolo do contact cu aupralaĠa vor li conco-
puto in aça lol incât aă provină coroziunoa
çi dotoriorărilo mocanico. Chingilo do
lixaro ao vor poziĠiona aatlol incât aă nu
intro in contact cu lipiturilo do imbinaro a
bazoi, rozorvorul nu trobuio aă lio oxpua
aolicitărilor caro aă ii poriclitozo aiguranĠa
in luncĠionaro.
Straturilo do protocĠio aplicato po rozor-
voarolo do aluminiu nu trobuio aă conĠină
plumb, iar atratul auporior do vopaoa va li
aplicat numai po un atrat do grund adoc-
vat. Conoxiunilo cu lilot do oĠol pontru
rozorvoarolo do aluminiu trobuio aă lio
acoporito cu un atrat anticoroziuno.
÷ ao va curăĠa numai cu agonĠi do curăĠaro
noalcalini (rozorvorul do aluminiu).
÷ pontru a pormito obaorvaroa intoriorului
prin conoxiunilo lilotato.
÷ va li golit la intorvalo rogulato pontru a
provoni acumularoa do condona (piuliĠa
inolară do acurgoro din punctul inlorior al
rozorvorului).
o
-
nu va nocoaita introĠinoro dacă ao roa-
poctă articolul d.
l - nu ao va oloctua audură, tratamont tormic
aau alto oporaĠii caro vizoază aiguranĠa
aaupra poroĠilor portanĠi ai rozorvorului
(carcaaă, bază, piuliĠo inolaro).
g
-
proaiunoa do alimontaro intornă nu tro-
buio aă dopăçoaacă proaiunoa do lunc-
Ġionaro maximă P
a
cu mai mult do 1ux po
o acurtă porioadă.
Laimlor AC
Rezervor de aer comprimat 3ó5
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
PIăcuĠe de identificare rezervor de aer
comprimat
Rezervor de aIuminiu
PlăcuĠă do idontilicaro po rozorvorul do aluminiu
(oxomplu)
_ Producător: SAC (Auatria)
@ lumăr pioaă V8
@ Proaiuno maximă do luncĠionaro (bari)
_ volum (litri)
_ lumăr cod inatituĠio toataro
_ An do labricaĠio
Rezervor de oĠeI
PlăcuĠă do idontilicaro po rozorvorul do oĠol (oxom-
plu)
_ Producător:
L8S (Cormania)
Lloalr. (lranĠa)
0raan (Jurcia)
@ lumăr pioaă V8
@ Proaiuno maximă do luncĠionaro (bari)
_ volum (litri)
_ An do labricaĠio
_ lumăr cod inatituĠio toataro
3óó Rezervor de aer comprimat
b
a
t
e

t
e
h
n
i
c
e
3ó7
3ó8
Caaeta redacĠiei
Internet
lnlormaĠii auplimontaro roloritoaro la autovo-
hiculolo Vorcodoa-8onz çi Laimlor putoĠi găai
po intornot la
www.morcodoa-bonz.com
www.daimlor.com
RedacĠia
Pontru introbări aau augoatii privind acoat
manual do oxploataro putoĠi contacta Sorvi-
ciul do olaboraro a documontaĠioi la următoa-
roa adroaă:
Laimlor AC, PPC: R822, L-7u64ó Stuttgart
©
Laimlor AC
Roproducoroa, traducoroa aau copioroa,
totală aau parĠială aunt pormiao doar cu apro-
baro acriaă.
Jipărit in Cormania
Lata odiĠioi 21.u6.2u1u
Xi. de comandă ó4ó2 8ó30 29 Xi. µiesă EdiĠia RE 2010 Ausg_I_09_10
q1st