You are on page 1of 1

SEJM

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1961
VI kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI INFRASTRUKTURY
ORAZ
KOMISJI SAMORZ!DU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie


ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (druk nr 1897).

Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po


zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu 21 kwietnia 2009 r. powy#szy
projekt ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorz$du Terytorialnego i Polityki
Regionalnej do pierwszego czytania.
Komisje: Infrastruktury oraz Samorz$du Terytorialnego i Polityki Regionalnej po
przeprowadzeniu pierwszego czytania na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r.

wnosz$:

W y s o k i S e j m odrzuci% raczy projekt ustawy z druku nr 1897.

Warszawa, dnia 7 maja 2009 r.

Przewodnicz$cy Komisji Przewodnicz$cy Komisji


Samorz$du Terytorialnego Infrastruktury
i Polityki Regionalnej

/-/ Bronis!aw Dutka /-/ Zbigniew Rynasiewicz

Sprawozdawca

/-/ Anna Paluch