คณิตศาสตร พื้นฐาน / ม.

4 เทอม 1

บทที่ 1 เซต

43

แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง เซต ชุดที่ 1
ใหเขียน ทับตัวอักษรหนาคําตอบ
1. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
1.) เซตของจํานวนที่สอดคลองกับสมการ 3x2 − x − 2 = 0 คือ { 1 }
2.) เซตของจํานวนตั้งแต 3 ถึง 6 คือ { 3 , 4 , 5 , 6 }
3.)

{ x | x2 − 3x = 0 } คือ { 0 , 3 }

4.) มีขอถูกมากกวา 1 ขอ
2. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
1.) เซตของจํานวนพลเมืองในโลกนี้ในขณะนี้เปนเซตอนันต
2.) เซตของจํานวนเต็มคูที่มี 7 เปนหลักรอย เปน เซตจํากัด
3.)


⎨ x|


x2 = − x ⎬

เปน เซตวาง

4.) เซตของจํานวนจริงที่ศูนยหารลงตัวเปนเซตจํากัด
3. ถาสับเซตทั้งหมดของ A คือ φ , { φ } , {{ φ }} , { φ , { φ }} แลว A เปนเซตที่ตรงกับขอใดตอไปนี้
1.) { φ , 0 }
2.) { φ , { φ }}
3.) {{ φ } , 0 }
4.) { { 0 } , { φ }}
4. ถา P ( A) = { φ , { φ } , {{ φ }} , { φ , { φ }}} และ X ⊂ A แลว X ไม สามารถ เปนเซตใน
ขอใดตอไปนี้
1.) φ
2.) { }
3.) {{ φ }}
4.) {{ φ , { φ }}}
5. ขอใดตอไปนี้ผิด
1.) ถา A เปนเซตใดๆ แลว A จะมีสับเซตแทเสมอ
2.) สับเซตของเซตอนันตจะเปนเซตจํากัดก็ได
4.) φ ∈ { φ , { φ }}

3.)

φ ⊂

{ φ , { φ }}

คณิตศาสตร พื้นฐาน / ม. 4 เทอม 1

44

บทที่ 1 เซต

แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง เซต ชุดที่ 1 (ตอ)
ใหเขียน ทับตัวอักษรหนาคําตอบ
6. กําหนดให A = { 1, 2,3 } และ B = { 2,3, 4 } เซตที่เปนสับเซตของ A แตไมเปน
สับเซตของ B คือ เซตที่ตรงกับขอใดตอไปนี้
1.) { 1 , 2 }
2.) { 2 , 3 }
3.) { 2 }
4.) φ
7. ถาสับเซตแทของ P ( A) มี 255 สับเซต แลว เซต nA มีคาเทาใด
1.) 3
2.) 4
3.) 8
4.) 16
8. กําหนดให A = { 5, B } และ B = { 5 } แลวขอใดตอไปนีถ้ ูกตอง
1.) P ( A) = { 5, φ , { 5 } , { 5 , { 5 }} }
3.) P ( B ) ⊂ P ( A)
2.) P ( A) − P ( B ) = { { 5 } , { 5, { 5 }} }
4.) P ( A) ∩ P ( B ) = φ
9. กําหนดให A = { − 2, 1 , { 0 , − 1 }} แลวขอใดตอไปนี้ถูกตอง
1.) { 1 } ∈ A
2.) { 0, − 1 } ⊂ A
3.) { − 2, 1 } ∈ P ( A)
4.) { 0 , − 1 } ∈ P ( A)
10. กําหนดให A = { 1 , 2 , 3 } และ B = { 2 , 4 , 6 } แลว ( A − B ) − A ตรงกับขอใดตอไปนี้
1.) { 1 , 2 , 3 }
3.) { 1 , 3 }
2.) { 2 , 4 , 6 }
4.) { 4 , 6 }
11. กําหนดให U = { 1 , 2 , 3 , …… , 9 } , A = { 2 , 3 , 5 , 7 } และ B = { 2 , 4 , 6 , 8 }
แลว nP ( A ∩ B′) ตรงกับขอใดตอไปนี้
1.) 0
2.) 2
3.) 4
4.) 8

คณิตศาสตร พื้นฐาน / ม. 4 เทอม 1

1. 3.)
6. 1.)
11. 4.)

2. 4.)
7. 1.)

บทที่ 1 เซต

45

3. 2.)
8. 2.)

เฉลยคําตอบแบบทดสอบที่ 1 เรื่อง เซต ชุดที่ 1
4. 4.)
5. 1.)
9. 3.)
10. 4.)


twitter.com/prayad ⎟

ถา เฉลยคําตอบ ไมตรงกับของนองๆ นักเรียน ทํากรุณาแจง อ. ประหยัด ⎜

ดวยครับจักเปนพระคุณทีไ่ ดชวยกันพัฒนาแบบฝกหัดเพือ่ นองๆ ในครั้งตอๆไป

www.Twitter.com/prayad

ON DEMAND
เจาของผลงานวิชาการ ในระดับ ประถม-มัธยม ตนและ มัธยมปลาย
ชุด UP GRADE คูมือ แบบฝกหัดคณิต ระดับมัธยม ของสํานักพิมพชื่อดัง
ชุด คูมือ ADMISSION คณิตศาสตรของสํานักพิมพชื่อดัง
สอนคณิตออกดาวเทียมของโครงการ i – learning 10 ศูนย ป 2547
อดีด อาจารยสอนในโรงเรียนดังหลายโรงเรียน และ สถาบันชื่อดังหลายแหง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful