Tajuk

: 1. Persepsi Muzik
Standard Kandungan : 1.1 Memahami irama dalam muzik
Standard Pembelajaran: 1.1.1 Menepuk detik lagu yang didengar
i. Tekanan detik pertama
ii.Tekanan detik ketiga
Evidens: B2D1

SENARAI SEMAK
Nama:……………………………………………

Kelas:………

Tarikh:………………..

Arahan: Tandakan (/) pada ruangan menguasai atau belum menguasai berdasarkan
kemahiran yang dinyatakan.
BIL KEMAHIRAN
1

MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

CATATAN

Murid dapat menepuk detik lagu
yang didengar
i.
Tekanan detik pertama
ii.
Tekanan detik ketiga
B2D1E1

Ulasan Guru:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….