You are on page 1of 7

9.5.

2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 116/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 380/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


της 8ης Μαΐου 2009
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς,
καθώς και για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
479/2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, των ενίσχυσης. Ισχύουν ειδικά κριτήρια ως προς τις ενισχύ­
σεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγρα­
φος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Για
Έχοντας υπόψη: τον λόγο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύστημα οι
απαραίτητες πληροφορίες για την επαλήθευση της τήρησης
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των προαναφερόμενων κριτηρίων.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης (5) Το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 73/2009 προβλέπει ότι ο έλεγχος των όρων επιλεξιμότητας
καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την πληρωμή. Κατά
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων συνέπεια, η σχετική διάταξη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών 796/2004 είναι περιττή και πρέπει να διαγραφεί.
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1),
και ιδίως το άρθρο 142 στοιχεία β), γ), δ), ε), ια) και ιδ),
(6) Οι ειδικοί κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 138 κανο­
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμ­
βουλίου, όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης που προβλέ­
(1) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (2) πονται βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω κανονισμού
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την
αριθ. 73/2009. Ορισμένες διατάξεις του καταργηθέντος παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (4),
κανονισμού θα συνεχίσουν ωστόσο να ισχύουν και κατά το όσον αφορά τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς βάσει του
2009. Οι κανόνες τους οποίους προβλέπει ο κανονισμός καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης διεγράφησαν με τον κανονι­
(ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (3) εφαρμόζονται και σμό (ΕΚ) αριθ. 316/2009 της Επιτροπής (5). Οι παραπομπές
στους δύο κανονισμούς. Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί στο εν λόγω άρθρο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004
ο τίτλος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004. πρέπει συνεπώς να διαγραφούν. Εξάλλου, τα άρθρα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 πρέπει να επικαιροποιη­
θούν στις περιπτώσεις που χρειάζεται ρητή αναφορά στο
(2) Οι παραπομπές σε διάφορα άρθρα του κανονισμού (ΕΚ)
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, λόγω της προαναφερθείσας τρο­
αριθ. 1782/2003 τα οποία αντικαταστάθηκαν με τον κανο­
ποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.
νισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 περιλαμβάνονται στο πίνακα αντι­
στοιχίας του παραρτήματος XVIII του παρόντος κανονισμού.
Ορισμένες παραπομπές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
796/2004 στον καταργηθέντα κανονισμό πρέπει εντούτοις (7) Χρειάζονται ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και
να επικαιροποιηθούν για λόγους σαφήνειας. Επιπλέον, οι τον έλεγχο όσον αφορά την ειδική ενίσχυση που πρέπει να
διατάξεις που έχουν περιπέσει σε αχρησία πρέπει να διαγρα­ χορηγείται στην περίπτωση εθελοντικής εφαρμογής του
φούν. άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

(3) Καταργήθηκαν οι διατάξεις σχετικά με την παύση καλλιέρ­


(8) Ο φάκελος για ενίσχυση προς τους παραγωγούς ζαχαρότευ­
γειας στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Θα
τλων και ζαχαροκάλαμου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης ένα
πρέπει συνεπώς να διαγραφούν οι αντίστοιχες διατάξεις
αντίγραφο της σύμβασης παράδοσης που προβλέπεται στο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.
άρθρο 110ιη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Οι
συμβάσεις αυτές δεν έχουν συναφθεί ακόμη σε ορισμένες
(4) Το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμά­ περιπτώσεις εντός της προθεσμίας που έχει καθορίσει το
των ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονι­ κράτος μέλος για την υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει
σμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 πρέπει να διασφαλίζει την ιχνη­ συνεπώς να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αυτών των
λασιμότητα και να επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμά­ πληροφοριών αργότερα εντός προθεσμίας την οποία θα πρέ­
πει να καθορίσει το κράτος μέλος.
(1) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.
(2) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. (4) ΕΕ L 345 της 20.11.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18. (5) ΕΕ L 100 της 18.04.2009, σ. 3.
L 116/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2009

(9) Το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 περι­ (14) Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων
λαμβάνει ειδικούς κανόνες για τις περιπτώσεις που η ημερο­ πολλαπλής συμμόρφωσης πρέπει να διατίθενται στους οργα­
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενίσχυ­ νισμούς πληρωμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των
σης είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή. Ο ίδιος κανόνας πρέπει διάφορων ενισχύσεων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις
να ισχύει και για την υποβολή τροποποίησης της ενιαίας συμμόρφωσης, ώστε όταν δικαιολογείται από τις διαπιστώ­
αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού αυτού. σεις, να γίνονται οι κατάλληλες μειώσεις.

(10) Το άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 προ­


(15) Θεσπίστηκαν νέοι κανόνες όσον αφορά τη διαφοροποίηση.
βλέπει τους κανόνες για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετο­
Στο πλαίσιο αυτό οι διατάξεις που αφορούν τις πρόσθετες
χής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Οι διατάξεις που πρέπει
ενισχύσεις έχουν περιπέσει σε αχρησία και θα πρέπει να
να εφαρμοστούν κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του
διαγραφούν. Εξάλλου, οι κανόνες που αφορούν την σειρά
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να επικαιροποιηθούν με
και τη βάση υπολογισμού των διάφορων μειώσεων πρέπει να
παραπομπές στην εφαρμογή αυτού του καθεστώτος στα νέα
επικαιροποιηθούν και να περιληφθούν οι τυχόν μειώσεις
κράτη μέλη. Το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
προκειμένου να τηρούνται τα ανώτατα όρια που προβλέπο­
73/2009 προβλέπει την προθεσμία που πρέπει να καθορίσει
νται από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
το κράτος μέλος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο
αριθ. 73/2009.
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις που στο καθε­
στώς ενιαίας ενίσχυσης περιλαμβάνονται νέοι τομείς, οι
κανόνες του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
796/2004 που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων (16) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 885/2006 προβλέπει κανόνες που
συμμετοχής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ισχύουν και αφορούν τον συμψηφισμό εκκρεμών οφειλών και τη δυνα­
στην περίπτωση των αιτήσεων γεωργών οι οποίες αφορούν τότητα μη είσπραξης των εκκρεμών οφειλών ύψους 100
αυτούς τους νέους τομείς. Η σημασία της έγκαιρης υποβο­ ευρώ ή χαμηλότερων. Οι αντίστοιχες διατάξεις του κανονι­
λής αίτησης για συμμετοχή στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 είναι συνεπώς περιττές και πρέπει
είναι σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση. Για το να διαγραφούν.
λόγο αυτό θα πρέπει να προβλέπεται η προθεσμία που πρέ­
πει να καθορίσει το κράτος μέλος για την υποβολή αίτησης
συμμετοχής, όταν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης περιλαμ­ (17) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 θα πρέπει να
βάνονται νέοι τομείς. τροποποιηθεί αναλόγως.

(11) Η παραπομπή στο άρθρο 31α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.


(18) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ισχύει από την 1η
796/2004 στην κλίμακα η οποία προβλέπεται στο άρθρο
Ιανουαρίου 2009. Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις που
110ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 έχει περιπέσει
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να αφορούν
σε αχρησία και θα πρέπει να διαγραφεί.
τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη ή τις περιόδους πριμοδό­
τησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Επομέ­
(12) Ένα μεγάλο μέρος των στρεμματικών ενισχύσεων αποσυνδέε­ νως, ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να αρχίσει να ισχύει
ται τώρα από την παραγωγή και εμπίπτει στην καλλιεργητική την 1η Ιανουαρίου 2009.
ομάδα. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται πλέον έλεγχος για το
ενδεχόμενο να έχουν δηλωθεί περισσότερες εκτάσεις με την
ενιαία αίτηση. Επομένως, οι κανόνες που αφορούν τις μειώ­ (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σεις για τις περιπτώσεις δήλωσης περισσότερων εκτάσεων σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων
που διαπιστώνονται από αυτό τον έλεγχο μπορούν να απλο­ ενισχύσεων,
ποιηθούν.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:


(13) Για την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τις στρεμμα­
τικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις για τα ζώα και τις πρόσθετες
ενισχύσεις που αφορούν τον συμψηφισμό των μειώσεων
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών Άρθρο 1
ετών που έπονται του έτους της διαπίστωσης, η ακύρωση Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 τροποποιείται ως εξής:
του υπολοίπου μετά από περίοδο τριών ετών πρέπει να
ισχύει για όλες τις ενισχύσεις. Εξάλλου, το άρθρο 5β κανο­
νισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιου­
1. Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από το ακόλουθο
νίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
κείμενο:
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου
σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής, της
άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (1) προβλέπει οριζόντιους κανόνες κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης,
για τον συμψηφισμό των εκκρεμών οφειλών με μελλοντικές της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος
ενισχύσεις. Η παραπομπή σχετικά με τις ενισχύσεις με τις διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται από τους
οποίες μπορούν να συμψηφιστούν οι οφειλές θα πρέπει συ­ κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και
νεπώς να αντικατασταθεί από παραπομπή στην διάταξη αυτή. (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και για την εφαρμογή της
πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπει ο κανονισμός
(1) ΕΕ L 171 της 23.6.2006, σ. 90. (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου».
9.5.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 116/11

2. Στο άρθρο 2, η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: 6. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστα­
ται από το ακόλουθο κείμενο:
α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1) “Αρόσιμη γη”: είναι η γη που καλλιεργείται για φυτική «Ο γεωργός που δεν ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο οποιουδήποτε
παραγωγή ή διατηρείται σε καλή γεωργική και περι­ από τα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενί­
βαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 6 του σχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος ενίσχυσης που απαριθ­
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (*), μείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή
ασχέτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή στήριξη δυνάμει των άρθρων 11, 12 και 98 του κανονισμού
υπό σταθερό ή κινητ ό κάλυμμα. (ΕΚ) αριθ. 479/2008, υποβάλλει, εάν έχει στη διάθεσή του
___________ γεωργική έκταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, έντυπο ενιαίας αίτησης,
(*) ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.»
στο οποίο απαριθμεί τις εκτάσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο
14 του παρόντος κανονισμού.»

β) Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:


7. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
«(2) “Μόνιμος βοσκότοπος”: είναι η γη που χρησιμοποιεί­
ται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών
κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το
μέσω καλλιέργειας (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί ακόλουθο κείμενο:
στην εναλλαγή καλλιεργειών της εκμετάλλευσης για
διάστημα πενταετίας ή μεγαλύτερο, εξαιρουμένης της
γης που υπάγεται σε καθεστώτα παύσης καλλιέργειας «γ) ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα
σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 6 του κανο­ με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, των εκτάσεων υπό προβλέπεται στο άρθρο 7 για τους σκοπούς του καθε­
παύση καλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό στώτος ενιαίας ενίσχυσης.»
(ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου (*), των εκτά­
σεων υπό παύση καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999
του Συμβουλίου (**) και των εκτάσεων υπό παύση
καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονι­ «2. Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης
σμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (***). που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), τα προε­
___________ κτυπωμένα έντυπα που διανέμονται στους γεωργούς σύμ­
(*) EE L 215 της 30.7.1992, σ. 85. φωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
(**) EE L 160 της 26.6.1999, σ. 80. αριθ. 73/2009 αναγράφουν τα δικαιώματα ενίσχυσης σύμ­
(***) EE L 277 της 21.10.2005, σ. 1.» φωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που
προβλέπεται στο άρθρο 7.»

3. Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται


από το ακόλουθο κείμενο: γ) Στην παράγραφο 3 η πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(στ) είδος δικαιωμάτων, ειδικά δικαιωμάτων που υπόκεινται σε
ειδικούς όρους σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 και δικαιώματα που χορηγούνται «Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλ­
σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) λευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), τα
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.» προεκτυπωμένα έντυπα που διανέμονται στους γεωργούς
4. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό­ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού
λουθο κείμενο: (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αναγράφουν την μέγιστη επιλέξιμη
έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς για τους σκοπούς του
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 παράγραφος 2 του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ένα γεωτεμάχιο στο οποίο στρεμματικής ενίσχυσης.»
υπάρχουν δένδρα θεωρείται επιλέξιμη έκταση για την εφαρ­
μογή των καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, υπό τον όρο
ότι οι γεωργικές δραστηριότητες ή, κατά περίπτωση, η προβλε­ 8. Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό­
πόμενη παραγωγή μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό συνθή­ λουθο κείμενο:
κες αντίστοιχες με εκείνες των γεωτεμαχίων της ίδιας περιοχής
στα οποία δεν υπάρχουν δένδρα.»
«2. Στην περίπτωση γης υπό παύση καλλιέργειας που χρη­
5. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: σιμοποιείται σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση του άρθρου
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 107 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
η ενιαία αίτηση πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες αποδείξεις που
«Άρθρο 10 απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων τομεακών κανόνων.»
Πληρωμή ενίσχυσης σε σχέση με τους ελέγχους της
πολλαπλής συμμόρφωσης».
9. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται
β) Διαγράφεται το σημείο 1. από το ακόλουθο κείμενο:
L 116/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2009

«Οι χρήσεις εκτάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρά­ δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 1
γραφος 2 και στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. του εν λόγω κανονισμού και η ενιαία αίτηση για το έτος
73/2009 και αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα VI αυτό πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα από τον γεωργό
του εν λόγω κανονισμού, καθώς και οι εκτάσεις που χρησιμο­ και εάν ο γεωργός υποβάλει τις αιτήσεις αυτές μετά τη
ποιούνται για την παραγωγή λίνου που προορίζεται για ίνες ή λήξη της σχετικής προθεσμίας, εφαρμόζεται μείωση κατά
οι εκτάσεις που δηλώνονται για την ειδική ενίσχυση που προ­ 4 % ανά εργάσιμη ημέρα στα ποσά που πρέπει να κατα­
βλέπεται στο άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, βληθούν κατά το εν λόγω έτος σε σχέση με τα δικαιώματα
όταν οι εν λόγω εκτάσεις δεν πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον γεωργό.»
το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού, δηλώνονται σε χωρι­
στή στήλη στο έντυπο ενιαίας αίτησης.» β) Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
10. Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται.
«Στην περίπτωση αυτή με την επιφύλαξη των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας και των εξαιρετικών περιστάσεων που ανα­
11. Στο άρθρο 17α παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο κεί­ φέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 2
μενο: του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 η υποβολή της αίτη­
σης για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας οδηγεί
«Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το αντίγραφο της σε μείωση κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που
σύμβασης παράδοσης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο πρέπει να καταβληθούν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του
της παραγράφου 1 μπορεί να υποβληθεί χωριστά μεταγενέ­ καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σε σχέση με τα δικαιώματα
στερα αλλά το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον γεωργό.»
υποβολής της αίτησης.»
γ) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
12. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η αίτηση συμμετοχής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
υποβάλλεται εντός προθεσμίας που πρέπει να καθορίσει το
«Άρθρο 20 κράτος μέλος αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15 Μαΐου
του εν λόγω έτους το αργότερο.»
Παρέκκλιση από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ενίσχυσης, δικαιολογητικών εγγράφων, συμβάσεων και
δηλώσεων και από την προθεσμία για τις τροποποιήσεις 14. Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται
της ενιαίας αίτησης από το ακόλουθο κείμενο:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονι­ «δ) μεταξύ των δικαιωμάτων ενίσχυσης και της προσδιορισθεί­
σμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (*), σας έκτασης ώστε να επαληθεύεται ότι τα δικαιώματα συν­
όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυ­ οδεύονται από ίσο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, όπως ορί­
σης ή δικαιολογητικών εγγράφων, συμβάσεων ή δηλώσεων ζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
βάσει του παρόντος τίτλου ή της προθεσμίας για τις τροπο­ αριθ. 73/2009.»
ποιήσεις της ενιαίας αίτησης συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή
Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα. 15. Το άρθρο 31α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται επίσης όσον αφορά τις «Άρθρο 31a


αιτήσεις γεωργών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα Επιτόπιοι έλεγχοι επί των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών
με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. οργανώσεων
___________
Με τους επιτόπιους ελέγχους επί των εγκεκριμένων διεπαγγελ­
(*) EE L 124 της 8.6.1971, σ. 1.»
ματικών οργανώσεων, στο πλαίσιο των αιτήσεων ενίσχυσης
δυνάμει της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
13. Το άρθρο 21α τροποποιείται ως εξής: που προβλέπονται στο τμήμα 6 του κεφαλαίου 1 του τίτλου
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εξακριβώνεται η
τήρηση των κριτηρίων για την έγκριση των εν λόγω οργανώ­
α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το σεων και ο κατάλογος των μελών τους.»
ακόλουθο κείμενο:
16. Στο άρθρο 38, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακό­
«Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και των λουθο κείμενο:
εξαιρετικών περιστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδά­
φιο του άρθρου 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) «Όσον αφορά την πρόσθετη ενίσχυση που χορηγείται για ειδι­
αριθ. 73/2009 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του κές μορφές γεωργίας, για ποιοτική παραγωγή, όπως προβλέπε­
παρόντος κανονισμού, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 την ειδική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 68 του κανο­
του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 εάν, στο νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, κατά
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αίτηση για τη χορήγηση περίπτωση, τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.»
9.5.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 116/13

17. Στο άρθρο 49 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται. «3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εάν ένας
γεωργός, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης για
18. Στο άρθρο 50 διαγράφεται η παράγραφος 4. ενεργειακές καλλιέργειες σύμφωνα με το άρθρο 88 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή έχει δηλώσει αγροτε­
μάχια ως εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμ­
19. Το άρθρο 51 τροποποιείται ως ακολούθως: φωνα με την πρώτη περίπτωση του άρθρου 107 παράγρα­
φος 3 του εν λόγω κανονισμού, δεν παραδώσει την απαι­
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: τούμενη ποσότητα μιας δεδομένης πρώτης ύλης, θεωρείται
ότι δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του ως προς τα
«1. Εάν, όσον αφορά μια ομάδα καλλιεργειών, η έκταση αγροτεμάχια που προορίζονται για ενεργειακούς σκοπούς ή
που έχει δηλωθεί για τους σκοπούς οιουδήποτε καθεστώτος τελούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας, αντίστοιχα, για
στρεμματικής ενίσχυσης, με εξαίρεση τις ενισχύσεις για τα έκταση που υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της έκτασης
γεώμηλα αμυλοποιίας, τους σπόρους προς σπορά και τον των γαιών, τις οποίες αυτός καλλιεργεί και χρησιμοποιεί για
καπνό που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 5 του κεφα­ την παραγωγή των πρώτων υλών επί το ποσοστό της δεδο­
λαίου 1 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 μένης πρώτης ύλης που δεν παραδόθηκε.»
και του κεφαλαίου 10γ του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003, υπερβαίνει την ορισθείσα έκταση σύμ­ 20. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52 παράγραφος 3 η δεύτερη
φωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3 και 5 του παρόντος και η τρίτη πρόταση αντικαθίστανται ως εξής:
κανονισμού, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την ορι­
σθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθεί­
σας διαφοράς, εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 3 % ή «Το ποσό αυτό πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με το άρθρο 5
τα δύο εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20 % της ορισθεί­ στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το ποσό
σας έκτασης. δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το
άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που
έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώνε­
Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20 % της προσδιορισθείσας
ται το υπόλοιπο.»
έκτασης, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση βάσει της έκτασης
για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.
21. Στο άρθρο 53 η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος αντικαθί­
Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50 %, ο κάτοχος της εκμε­ στανται από το ακόλουθο κείμενο:
τάλλευσης αποκλείεται και πάλι από τη λήψη ενισχύσεων
μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά «Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι διαφορές μεταξύ
μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας της δηλωθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με
σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3 έως 5 του παρό­ το άρθρο 50 παράγραφοι 3 και 5 οφείλονται σε παρατυπίες
ντος κανονισμού. Το ποσό αυτό θα πρέπει να συμψηφιστεί που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως, δεν χορηγείται η ενίσχυση
σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) την οποία θα δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 50
αριθ. 885/2006 της Επιτροπής (*). Εάν το ποσό αυτό δεν παράγραφοι 3 και 5 για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος
μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το δυνάμει του εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, εάν η δια­
άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που φορά αυτή υπερβαίνει το 0,5 % της προσδιορισθείσας έκτασης
έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώ­ ή το ένα εκτάριο.
νεται το υπόλοιπο.
___________
Επιπλέον, εάν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20 % της
(*) ΕΕ L 171 της 23.06.2006, σ. 9.» προσδιορισθείσας έκτασης, ο γεωργός αποκλείεται και πάλι
από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που
β) Διαγράφεται η παράγραφος 2. αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας έκτασης και
της προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 50 παρά­
γραφοι 3 και 5. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται σύμφωνα με το
γ) Η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί­ άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006.
μενο: Εάν το ποσό αυτό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου
σύμφωνα με αυτό το άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημε­
«2α. Εάν ο γεωργός δηλώσει έκταση μεγαλύτερη από τα ρολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της
δικαιώματα ενίσχυσης και η δηλωθείσα έκταση πληροί όλες διαπίστωσης, ακυρώνεται το υπόλοιπο.»
τις άλλες απαιτήσεις επιλεξιμότητας, δεν εφαρμόζονται οι
μειώσεις ή οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στην παρά­
22. Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής:
γραφο 1.

Εάν ο γεωργός δηλώσει μεγαλύτερη έκταση από τα δικαιώ­ α) Στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο η δεύτερη και η τρίτη
ματα ενίσχυσης και η δηλωθείσα έκταση δεν πληροί όλες πρόταση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
τις άλλες απαιτήσεις επιλεξιμότητας, η διαφορά που ανα­
φέρεται στην παράγραφο 1 θα είναι η διαφορά μεταξύ της «Το ποσό αυτό πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με το
έκτασης που πληροί όλες τις άλλες απαιτήσεις επιλεξιμότη­ άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
τας και του δηλωθέντος ποσού των δικαιωμάτων ενίσχυ­ 885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ
σης.» ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το άρθρο κατά τη διάρκεια
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολο­
δ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: γιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώνεται το υπόλοιπο.»
L 116/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2009

β) Στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο η δεύτερη και η τρίτη φος 1 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 67 παράγραφος 1 τρίτο
πρόταση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: εδάφιο.

«Το ποσό αυτό πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με το Στις περιπτώσεις που για κάποιο γεωργό είναι αρμόδιοι περισ­
άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. σότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών για τη διαχείριση των
885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ διάφορων ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 36 στοιχείο
ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το άρθρο κατά τη διάρκεια α) περιπτώσεις (i) έως (v) και στο στοιχείο β) περιπτώσεις (i),
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολο­ (iv) και (v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, των ενι­
γιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώνεται το υπόλοιπο.» σχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανο­
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και των ενισχύσεων που προβλέ­
πονται από τα άρθρα 11, 12 και 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
23. Στο άρθρο 60 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη 479/2008, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι διαπιστωθείσες
πρόταση αντικαθίσταται από τις ακόλουθες δεύτερη και τρίτη περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και, ενδεχομένως, οι αντίστοιχες
πρόταση: μειώσεις και αποκλεισμοί να τίθενται υπόψη όλων των οργανι­
σμών πληρωμών που είναι αρμόδιοι για την καταβολή αυτών
«Το ποσό αυτό πρέπει να συμψηφιστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 των ενισχύσεων.»
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το ποσό
δεν μπορεί να συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το 27. Στο άρθρο 71 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται
άρθρο κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που από το ακόλουθο κείμενο:
έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώνε­
ται το υπόλοιπο.» «β) οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ
του τίτλου IV επιβάλλονται ως προς το συνολικό ποσό των
24. Το άρθρο 63 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, του καθεστώτος ενιαίας
στρεμματικής ενίσχυσης και οιωνδήποτε άλλων καθεστώτων
«Άρθρο 63 ενισχύσεων, τα οποία δεν υπόκεινται στις μειώσεις ή τους
Διαπιστώσεις σχετικές με τις πρόσθετες ενισχύσεις αποκλεισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α).»

Όσον αφορά την πρόσθετη ενίσχυση που χορηγείται για ειδικές 28. Το άρθρο 71α τροποποιείται ως εξής:
μορφές γεωργίας ή για ποιοτική παραγωγή όπως προβλέπεται
στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή την α) Το άρθρο 71α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 68 του κανο­
νισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη προβλέπουν μειώ­
σεις και αποκλεισμούς που ουσιαστικά είναι ισοδύναμοι με «Άρθρο 71α
αυτούς που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. Σε περίπτωση Εφαρμογή μειώσεων σε κάθε καθεστώς ενίσχυσης»
που χορηγούνται ενισχύσεις βάσει της έκτασης ή ενισχύσεις για
ζώα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος μέρους τηρου­ β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
μένων των αναλογιών.»
i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
25. Στο άρθρο 64 δεύτερη παράγραφος η τρίτη πρόταση αντι­
καθίσταται από τις ακόλουθες τρίτη και τέταρτη προτάσεις: «α) οι μειώσεις ή αποκλεισμοί που προβλέπονται στο
κεφάλαιο I του τίτλου IV επιβάλλονται λόγω των
παρατυπιών,»
«Ποσό ίσο με το ποσό που καλύπτεται από την απορριφθείσα
αίτηση συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο β) του ii) διαγράφονται τα στοιχεία ε) και στ).
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006. Εάν το ποσό δεν μπορεί να
συμψηφιστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με αυτό το άρθρο κατά
τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του 29. Μετά από το άρθρο 71α παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, ακυρώνεται το υπό­ 71β:
λοιπο.»
«Άρθρο 71β
26. Στο άρθρο 65 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακό­ Βάση υπολογισμού των μειώσεων λόγω διαφοροποίησης,
λουθο κείμενο: δημοσιονομικής πειθαρχίας και πολλαπλής συμμόρφωσης
1. Οι μειώσεις λόγω της διαφοροποίησης που προβλέπεται
«3. Στις περιπτώσεις που αρμόδιοι για τη διαχείριση των στα άρθρα 7 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και,
διαφορετικών καθεστώτων άμεσης ενίσχυσης, όπως ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ)
στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. αριθ. 378/2007 του Συμβουλίο (*), καθώς και η μείωση που
73/2009 και τις ενισχύσεις που προβλέπονται από τα άρθρα οφείλεται στη δημοσιονομική πειθαρχία που προβλέπεται στο
11, 12 και 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, είναι άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και της μείω­
περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών, τα κράτη μέλη σης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1του ίδιου
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την κανονισμού υπολογίζονται επί του συνόλου των ενισχύσεων
σωστή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ειδι­ από τα διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης που απαριθμούνται
κότερα εκείνης σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται ένα ποσο­ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 που
στό μείωσης στο σύνολο των άμεσων ενισχύσεων και των δικαιούται κάθε γεωργός σύμφωνα με τη διαδικασία που προ­
ποσών που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγρα­ βλέπεται στο άρθρο 71α του παρόντος κανονισμού.
9.5.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 116/15

2. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προκύπτει
της παραγράφου 1 χρησιμεύει ως βάση υπολογισμού οιωνδή­ με στάθμιση των μεριδίων των κρατών μελών στις γεωργικές
ποτε μειώσεων που πρέπει να γίνουν λόγω μη τήρησης της γαίες και στη γεωργική απασχόληση με συντελεστή 65 % και
διάταξης περί πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με το κεφά­ 35 %, αντίστοιχα.»
λαιο II του τίτλου IV του παρόντος κανονισμού.

___________ 32. Διαγράφεται το άρθρο 79.


(*) ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1.»
Άρθρο 2
30. Στο άρθρο 73 διαγράφονται οι παράγραφοι 2 και 8.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31. Στο άρθρο 78, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
Εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν τα έτη ή τις
«Η κλείδα κατανομής των υπόλοιπων ποσών που αντιστοιχούν περιόδους πριμοδότησης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
στο 4 % το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή


Mariann FISCHER BOEL
Μέλος της Επιτροπής