You are on page 1of 2

Bi tp nh lut Coulomb G

13-27.11AT

H tn:

13-27

Lp 11AT

NH LUT COULOMB

07/07/2013

1 C hai qu cu kim loi ging nhau c tch in q1 = 1 nC v q2 = -5 nC. Xc nh in tch ca hai qu cu lc sau nu
a. a hai qu cu chm nhau.
b. chm tay (c ni t) vo q1 ri a hai qu cu chm nhau.
c. chm tay (khng ni t) vo q2 ri a hai qu cu chm nhau.
2 Hai qu cu kim loi ging nhau c tch in ln lt l q1 v q2. Bit q1 - q2 = 10-10 C. Cho hai qu cu chm nh vo
nhau th thy in tch ca mi qu cu lc sau l 2.10-10 C. Xc nh in tch q1, q2.
3 Hai qu cu kim loi ging nhau c tch in ging nhau l q. Chm nh tay (khng ni t) vo mt qu cu ri a
hai qu cu chm vo nhau. Khi in tch ca hai qu cu l 3 C. Hi in tch q l bao nhiu?
4 Hai qu cu kim loi ging nhau c tch in ln lt l q1 = 4.10-10 C v q2 = -8.10-10 C.
a. S electron tha hoc thiu trn mi in tch l bao nhiu?
b. a hai qu cu chm vo nhau ri tch ra, in tch lc sau ca chng l bao nhiu? c bao nhiu electron chuyn
qua li gia cc qu cu?
5 Hai in tch q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C t cch nhau 20 cm trong khng kh. Xc nh ln v v hnh lc tng tc
gia chng? (4,5.10-5 N)
6 Hai in tch q1 = 2.10-6 C, q2 = -2.10-6 C, t ti hai im A v B trong khng kh. Lc tng tc gia chng l 0,4 N. Xc
nh khong cch AB, v hnh lc tng tc . (0,3 m)
7 Hai in tch t cch nhau mt khong r trong khng kh th lc tng tc gia chng l 2.10-3 N. Nu vi khong cch
m t trong in mi th lc tng tc gia chng l 10-3 N.
a. Xc nh hng s in mi ca in mi. (2)
b. lc tng tc gia hai in tch khi t trong in mi bng lc tng tc khi t trong khng kh th phi t hai
in tch cch nhau bao nhiu? Bit trong khng kh hai in tch cch nhau 20 cm. (0,1414 m)
8 Hai qu cu nh, ging nhau, bng kim loi. Qu cu A mang in tch 4,50 C; qu cu B mang in tch 2,40 C. Cho
chng tip xc nhau ri a chng ra cch nhau 1,56 cm. Tnh lc tng tc in gia chng.
9 Hai qu cu nh bng kim loi ging ht nhau, mang in tch nh nhau q t cch nhau mt khong R, chng y nhau
mt lc c ln 6,4 N. Sau khi chng tip xc nhau ri tch ra mt khong 2R th chng y nhau mt lc bao nhiu?
10 Hai qu cu kim loi nh nh nhau mang cc in tch q1 v q2 t trong khng kh cch nhau 2 cm, y nhau bng mt
lc 2,7.10-4 N. Cho hai qu cu tip xc nhau ri li a v v tr c, chng y nhau bng mt lc 3,6.10-4 N. Tnh q1, q2?
11 Cho hai in tch im q1 = 2.10-7 C, q2 = -3.10-7 C t ti hai im A v B trong chn khng cch nhau 5 cm. Xc nh
lc in tng hp tc dng ln q0 = -2.10-7 C trong hai trng hp:
a. q0 t ti C, vi CA = 2 cm,CB = 3 cm. (1,5 N)
b. q0 t ti D vi DA = 2 cm, DB = 7 cm. (0,79 N)
12 Hai in tch im q1 = 3.10-8 C, q2 = 2.10-8 C t ti hai im A v B trong chn khng, AB = 5 cm. in tch q0 = -2.10-8 C
t ti M, MA = 4 cm, MB = 3 cm. Xc nh lc in tng hp tc dng ln q0. (5,23.10-3 N)
13 Trong chn khng, cho hai in tch q1 = q2 = 10-7 C t ti hai im A v B cch nhau 10 cm. Ti im C nm trn ng
trung trc ca AB v cch AB 5 cm ngi ta t in tch q0 = 10-7 C. Xc nh lc tng hp tc dng ln q0. (0,051 N)
14 Trong chn khng, cho hai in tch q1 = -q2 = 2.10-7 C t ti hai im A v B cch nhau 8 cm. Ti im C trn ng
trung trc AB cch AB mt on 3 cm ngi ta t in tch q0 = 10-7 C. Xc nh lc in tng hp tc dng ln qo.
(57,6.10-3 N)
15 Hai in tch q1 = 2.10-8 C, q2 = -8.10-8 C t ti A v B trong khng kh, AB = 8 cm. Mt in tch q0 t ti C. Hi:
a. C u q0 cn bng? (CA = 8 cm; CB = 16 cm)
b. Du v ln ca q0 q1, q2 cng cn bng? (-8.10-8 C)
16 Hai qu cu nh ging nhau, mi qu c in tch q v khi lng m = 10 g c treo bi hai si dy cng chiu di l =
30 cm vo cng mt im O. Gi qu cu 1 c nh theo phng thng ng, dy treo qu cu 2 s b lch gc = 60
so vi phng thng ng. Cho g = 10 m/s2. Tm q?
17 Hai qu cu nh ging nhau, cng khi lng m = 0,2 kg, c treo ti cng mt im bng hai si t mnh di l = 0,5
m. Khi mi qu cu tch in q nh nhau, chng tch nhau ra mt khong a = 5 cm. Xc inh q.
18 Hai in tch im dng q1 v q2 c cng ln in tch l 8.10-7 C c t trong khng kh cch nhau 10 cm.
a. Hy xc nh lc tng tc gia hai in tch .
b. t hai in tch vo trong mi trng c hng s in mi l = 2 th lc tng tc gia chng s thay i th
no? lc tng tc gia chng l khng i (bng lc tng tc khi t trong khng kh) th khong cch gia chng
khi t trong mi trng c hng s in mi = 2 l bao nhiu?
19 Hai in tch im q1 = q2 = 5.10-10 C t trong khng kh cch nhau mt on 10 cm.
a. Xc nh lc tng tc gia hai in tch?
b. em h hai in tch ny t vo mi trng nc = 81, hi lc tng tc gia hai in tch s thay i th no?
lc tng tc gia hai in tch khng thay i (nh t trong khng kh) th khong cch gia hai in tch l bao nhiu?
20 Hai qu cu nh tch in c ln bng nhau, t cch nhau 5 cm trong chn khng th ht nhau bng mt lc 0,9 N.
Xc nh in tch ca hai qu cu . (5.10-7 C)
21 Hai vt nh tch in t cch nhau 50 cm, ht nhau bng mt lc 0,18 N. in tch tng cng ca hai vt l 4.10-6 C. Tnh
in tch mi vt? (-10-6 C; 5.10-6 C)
1/2&

http://gocriengtrenban.com

Bi tp nh lut Coulomb G
13-27.11AT
22 Hai vt nh mang in tch t trong khng kh cch nhau mt on R = 1 m, y nhau bng lc F = 1,8 N. in tch tng
cng ca hai vt l Q = 3.10-5 C. Tnh in tch mi vt. (q1 = 2.10-5 C, q2 = 10-5 C hc ngc li)
23 Hai bi trong khng kh cch nhau mt on R = 3 cm mi ht mang in tch q = -9,6.10-13 C.
a. Tnh lc tnh in gia hai in tch. (9,216.1012 N)
b. Tnh s electron d trong mi ht bi, bit in tch ca electron l e = -16.10-19 C. (6.106)
24 in tch im q1 = 6.10-5 C, t cch in tch q2 mt on r = 6 mm, gia hai in tch trn xut hin lc ht tnh in c
ln F = 2.10-3 N.
a. Cho bit in tch q2 l in tch dng hay m? V sao?
b. Tm ln in tch ca q2 .
c. Nu lc tng tc gia hai in tch trn tng 2 ln, hy cho bit khong cch gia hai in tch lc ny?
25 Hai qu cu ging nhau mang in, cng t trong chn khng, v cch nhau khong r = 1 m th chng ht nhau mt lc
F1 = 7,2 N. Sau cho hai qu cu tip xc vi nhau v a tr li v tr c th chng y nhau mt lc F2 = 0,9 N. tnh
in tch mi qu cu trc v sau khi tip xc.
26 C ba in tch im q1 = q2 = q3 = q = 1,6.10-6 C t trong chn khng ti ba nh ca mt tam gic u ABC cnh a = 16
cm.Xc nh lc in tng hp tc dng ln mi in tch.
27 Ba qu cu nh mang in tch q1 = 6.10-7 C, q2 = 2.10-7 C, q3 = 10-6 C theo th t trn mt ng thng nhng trong
nc nguyn cht c = 81. Khong cch gia chng l r12 = 40 cm, r23 = 60 cm. Xc nh lc in tng hp tc dng
ln mi qu cu.
28 Cho hai in tch im q1 = -10-7 C, q2 = 5.10-7 C t ti hai im A v B trong chn khng cch nhau AB = 5 cm.
a. Xc nh lc in tc dng ln in tch q0 = 10-7 C t ti im C cch A l 3 cm, cch B l 2 cm.
b. Xc nh lc in tc dng ln in tch q = 10-7 C t tai D sao cho DA = 3 c m, DB = 4 cm.
29 Hai in tch q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C t ti A v B trong khng kh AB = 10 cm. Xc nh lc tc dng ln q3 = 8.10-8
C, nu:
a. CA = 4 cm, CB = 6 cm.
b. CA = 14 cm, CB = 4 cm.
c. CA = CB = 10 cm.
d. CA = 8 cm, CB = 6 cm.
30 Ngi ta t ba in tch q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C ti ba nh ca mt tam gic u cnh 6 cm trong khng kh.
Xc nh lc tc dng ln in tch q0 = 6.10-9 C t tm O ca tam gic.
31 Ba in tch im q1 = 27.10-8 C, q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C t trong khng kh ln lt ti ba nh ca mt tam gic
vung ti C. Cho AC = 30 cm, BC = 40 cm. Xc nh vect lc tc dng ln q3. (45.10-4 N)
32 Hai in tch im q1 = 10-8 C, q2 = 4.10-8 C t ti A v B cch nhau 9 cm trong chn khng.
a. Xc nh lc tng tc gia hai in tch?
b. Xc nh vector lc tc dng ln in tch q0 = 3.10-6 C t ti trung im AB.
c. Phi t in tch q3 = 2.10-6 C ti u in tch q3 nm cn bng?
33 Hai in tch im q1 = q2 = -4.10-6 C, t ti A v B cch nhau 10 cm trong khng kh. Phi t in tch q3 = 4.10-8 C ti
u q3 nm cn bng?
34 Hai in tch q1 = -2.10-8 C, q2 = -8.10-8 C t ti A v B trong khng kh, AB = 8 cm. Mt in tch q3 t ti C. Hi:
a. C u q3 cn bng?G
b. Du v ln ca q3 q1 v q2 cng cn bng?
35 C hai in tch q1 = q v q2 = 4q t c nh trong khng kh cch nhau mt khong a = 30 cm. Phi t mt in tch th
q0 nh th no v u n cn bng?
36 Ti ba nh ca mt tam gic u, ngi ta t ba in tch ging nhau q1 = q2 = q3 = 6.10-7 C. Hi phi t in tch th t
q0 ti u, c gi tr bao nhiu h thng ng yn cn bng.
37 Cho hai in tch dng q1 = 2 nC v q2 = 0,018 C t c nh v cch nhau 10 cm. t thm in tch th ba q0 ti mt
im trn ng ni hai in tch q1, q2 sao cho q0 nm cn bng. Xc nh v tr ca q0. (cch q1 2,5 cm v cch q2 7,5
cm)
38 Mt qu cu nh c m = 6 g ,in tch q = 2.10-7 C c treo bng si t mnh. pha di n 10 cm cn t mt in
tch q2 nh th no sc cng ca si dy tng gp i?
39 Hai in tch im q1 = 2.10-2 C v q2 = - 2.10-2 C t ti hai im A v B cch nhau mt on a = 30 cm trong khng
kh. Lc in tc dng ln in tch q0 = 2.10-9 C t ti im M cch u A v B mt khong bng a c ln l bao
nhiu? (F = 4.10-6 N)
40 Mt qu cu khi lng 10 g, c treo vo mt si ch cch in. Qu cu mang in tch q1 = 0,1 C. a qu cu th
2 mang in tch q2 li gn th qu cu th nht lch khi v tr lc u,dy treo hp vi ng thng ng mt gc 30.
Khi 2 qu cu nm trn cng mt mt phng nm ngang v cch nhau 3 cm. Tm ln ca q2 v lc cng ca dy
treo. (q2 = 0,058 C; T = 0,115 N)
41 Electron quay quanh ht nhn nguyn t Hiro theo qu o trn bn knh R = 5.1011 m.
a. Tnh ln lc hng tm t ln electron. (F = 9.10-8 N)
b. Tnh vn tc v tn s chuyn ng ca electron. (v = 2,2.106 m/s, f = 0,7.1016 Hz)

2/2&

http://gocriengtrenban.com