You are on page 1of 8

Chng 1.

Dao ng c hc &

BI 3. CON LC N
- Con lc n l g? - Kho st dao ng iu ho ca con lc n.

I. CON LC N
- Con lc n gm 1 si dy c chiu di l treo thng ng, u cn li gn vt nng m. - Li ca con lc n:

- iu kin dao ng iu ho: 0 10 Khi > 10, con lc ch dao ng tun hon. - Tn s gc ca con lc n:

g l

T = 2

l g

* CL c dng lm con lc ng h. Hai con lc c chu k T1, T2 s chy lch gi

t = t .(1

T2 ) T1
t: thi gian kho st

II.KHO ST DAO NG IU HO CA CON LC N


N V DI N V GC

s, v, a

, ,

Vt l 12

III.LC CNG DY - LC KO V
- Khi con lc n dao ng, con lc chu tc dng ca 2 lc: Lc cng dy T v trng lc P. - Lc ko v l thnh phn ca trng lc dc theo phng tip tuyn, vung gc vi bn knh.

Fkv = mg sin
- Lc cng dy T:

- Lc cng dy cc i ti v tr cn bng

- Lc cng dy cc tiu ti v tr bin

IV.CC TRNG HP C BIT


1. Nhit tng lm dy gin n

T22 = 1 + t T12
: h s n di (K-1) t: chnh lch nhit

2. Thay i cao h

T2 R + h = T1 R
R: bn knh tri t

3. Chu tc dng ca lc ngoi

T22 g = T12 g '


: : 4. Lc in

g' = g a :
gia tc thng ng :

g ' = g2 + a2
gia tc phng ngang

a=
8

qE m

Vt l 12

C1

CON LC N

TL3

1 Mt con lc n c chiu di 0,5 m dao ng iu ho ti ni c gia tc trng trng l 9,8 m/s2. Tc gc ca dao ng ny l bao nhiu? Trong 2 s, con lc c th thc hin c bao nhiu dao ng? 2 Mt con lc n c cho dao ng iu ho ti ni c gia tc trng trng l 10 m/s2. Cho 2 = 10. Trong 5 s, con lc ny c th thc hin c 25 dao ng. Xc nh chiu di dy. 3 Mt con lc n ang c cho dao ng iu ho vi chu k 2 s. Mt con lc n khc c chiu di dy gp i s dao ng vi chu k l bao nhiu? 4 Hai con lc n c cho dao ng iu ho cng mt ni. Con lc th nht di gp 1,5 ln con lc th hai. Trong 1 s, con lc th nht thc hin c t hn con lc th 2 2 dao ng. Xc nh chu k ca mi con lc. 5 Trong th nghim o chu k ca con lc n, khi con lc dao ng iu ho vi bin gc 5, ngi ta o c thi gian con lc thc hin 50 chu k l 89,76 s. a. Chiu di si dy l bao nhiu? b. Tc di v tc gc ca con lc khi i qua v tr cn bng l bao nhiu? 6 Mt con lc n di 100 cm c cho dao ng iu ho ti ni c gia tc trng trng l 2 m/s2. Ko con lc lch khi phng thng ng mt gc /18 rad ri bung nh tay. a. y c phi l dao ng iu ho khng? b. Vn tc ca con lc khi i qua v tr cn bng v v tr gc lch = 5 l bao nhiu? 7 Cho 1 con lc n dao ng t do vi bin 0,1 rad ti ni c g = 2 m/s2. Con lc c chu k 2 s. a. Vit phng trnh dao ng ca con lc vi gc to l lc con lc c to cc i. b. Xc nh thi gian con lc i t v tr c to gc 0,05 rad n bin dng. 8 Mt con lc n dao ng vi chu k T = 2 s, cho g = 2 m/s2. a. Bit 0 = 6. Vit phng trnh dao ng ca con lc. Bit lc t = 0, con lc qua v tr cn bng theo chiu dng. b. Tnh thi gian lc con lc qua v tr cn bng theo chiu dng n lc con lc c li = 3 ln th nht. Tnh vn tc ca con lc lc . 9 Mt con lc n dao ng vi qu o cong 10 cm c chu k T = 2 s. Chn gc ta l VTCB O, gc thi gian l lc vt qua VTCB theo chiu m. Vit phng trnh dao ng ca con lc n. 10 Mt con lc n c chiu di 0,5 m c treo mt vt nng c khi lng 200 g. Ko vt lch khi v tr cn bng sao cho dy treo lch mt gc 30 so vi phng thng ng ri bung nh tay. a. Tnh lc cng dy ti v tr th tay. b. Tnh lc cng dy ln nht. c. Ti v tr gc lch bao nhiu th lc cng dy bng vi trng lc? 11 Mt con lc n c chiu di l, gn vn nng khi lng m. Ko con lc lch mt gc 0 = 60 ri th khng vn tc u. Xem ma st khng ng k. Xc nh t s lc cng dy ln nht v nh nht. 12 Ko mt con lc n nng 200 g ra khi v tr cn bng mt gc 0 ri bung nh tay. T s gia lc cng dy cc i v cc tiu l 4. a. Xc nh gc 0. b. Ti ni lc cng dy bng 2 N, gc lch ca dy l bao nhiu? 13 Mt con lc n c l = 1 m, m = 500 g. Khi con lc dao ng, lc cng dy c gi tr cc tiu l 4,33 N. Cho g = 2 = 10 m/s2. a. Tm vn tc v lc cng dy ca con lc khi i qua v tr cn bng. b. Dy treo con lc chu c lc cng ti a l 10 N. Tm bin gc ln nht m con lc c th dao ng dy treo khng b t. 14 C hai con lc n ang thc hin dao ng ti cng mt ni vi chu k ln lt l 3 s v 4 s. Con lc th ba c chiu di si dy bng tng chiu di ca 2 con lc ny. Tnh chu k ca con lc th 3. 15 Hai con lc c chiu di l1 v l2 dao ng iu ho vi chu k T1, T2. Con lc th ba c chiu di l1 + l2 c chu k l 8 s, con lc th 4 c chiu di l1 - l2 c chu k 6 s. Xc nh T1, T2. 16 Mt con lc n c di l, trong khong thi gian t n thc hin c 6 dao ng iu ho. Ngi ta thay i di ca n i 16cm, cng trong khong thi gian t nh trc n thc hin c 10 dao ng. Chiu di ca con lc ban u l bao nhiu? 17 Mt con lc n gm qu cu nh khi lng m c treo vo mt u si dy mm, nh, khng dn, di 64 cm. Con lc dao ng iu ha ti ni c gia tc trng trng g. Ly g = 2 (m/s2). Chu k dao ng ca con lc l bao nhiu?

24

Chng 1. Dao ng c hc (

18 Cho 1 con lc n c chiu di l, m = 200 g dao ng nh ti ni c g = 2 m/s2. Nu ct dy lm 2 phn c chiu di l1, l2 ri treo ln lt m vo mi si dy th chu k dao ng ln lt l 1 s v 3 s. a. Xc nh chiu di con lc. b. Cho con lc chiu di l dao ng. Bit lc t = 2,5 s th dy treo lch mt gc = 5 so vi phng thng ng, vn tc lc l 0,151 m/s. Vit phng trnh dao ng ca con lc ny. 19 Cho hai con lc n c treo sao cho hai vt nng chm nhau (khi lng nh nhau) v dy song song. Chiu di mi con lc l 1 m v 0,25 m. Ko lch mt con lc mt gc nh ri bung nh tay. Hi cc qu cu va chm bao nhiu ln trong thi gian 2 s sau khi bung tay. Cho g = 2 m/s2 v cc va chm l n hi xuyn tm (vn tc c truyn i nguyn vn). 20 Con lc n c vt nng khi lng m = 400 g, dy c chiu di 1m treo ti ni c gia tc g = 9,8 m/s2, b qua mi ma st. Con lc n dao ng iu ha vi gc lch cc i bng 9. Ti thi im m tc ca vt l 0,174 m/s th lc cng dy bng bao nhiu? 21 Ti mt ni hai con lc n ang dao ng iu ha. Trong cng mt khong thi gian, ngi ta thy con lc th nht thc hin c 4 dao ng, con lc th hai thc hin c 5 dao ng. Tng chiu di ca hai con lc l 164 cm. Xc nh chiu di ca mi con lc. 22 Mt con lc c chiu di 1 m v khi lng 100 g. Ko con lc lch mt gc 0 c cos0 = 0,875 ri bung nh. 23 Con lc n dao ng nh vi chu k 1 s ti ni c gia tc trng trng 9,8 m/s2, chiu di ca dy treo con lc l bao nhiu? 24 Con lc n c vt nng khi lng m = 100 g treo ti ni c gia tc g = 10 m/s2, b qua mi ma st. Ko con lc lch khi VTCB 1 gc 0 = 0,04 rad ri th khng vn tc u. Lc cng dy c ln cc i bng: 25 Mt con lc n c chu k dao ng 2 s t ti A c gA = 9,76 m/s2. em con lc n B c gia tc trng trng gB = 9,86 m/s2. Mun con lc trn dao ng ti B vi chu k 2 s th phi lm sao? 26 Mt con lc n (l = 20 cm) treo ti ni c g = 9,8 m/s2. Ko con lc khi phng thng ng gc = 0,1 rad v pha bn phi, ri truyn cho con lc mt vn tc bng 14 cm/s theo phng vung gc vi si dy v VTCB. Bin dao ng ca con lc l bao nhiu? 27 Ti mt ni trn mt t, con lc n dao ng iu ha. Trong khong thi gian t, con lc thc hin c 30 dao ng ton phn. Sau khi thay i chiu di dy treo con lc mt lng l 28 cm th cng trong khong thi gian t y, con lc thc hin c 40 dao ng ton phn. Chiu di ca con lc l bao nhiu? 28 Mt con lc n c chiu di dy treo l 98,6 cm treo ni c g = 2 = 9,86 m/s2. Vt c khi lng m = 90 g v in tch q = -9 C. Con lc dao ng iu ha trong in trng c phng thng ng vi chu k T= 1,8 s. ln vecto cng in trng l bao nhiu? 29 Mt con lc n c chiu di 1 m, khi lng 100 g tch in q v t trong in trng c cng E = 9810 V/m c phng thng ng chiu t trn xung th chu k dao ng ca con lc tng ln 4 ln so vi khi khng c in trng. Xc nh q. Cho bit g = 9,81 m/s2. 30 Mt con lc n c chu k dao ng nh l T. t con lc vo in trng c vect cng in trng E hng thng ng xung di. Khi tryn cho qu cu con lc in tch q1 > 0 th n dao ng vi chu k T1 = 5T; khi truyn in tch q2 th n dao ng vi chu k T2 = 5T/7. Xc nh t s q2/q1. 31 Mt con lc ng h coi nh con lc n gm qu cu khi lng 200 g, treo u mt si dy bng kim loi chiu di l c h s n di = 2.10-5 K-1, mt t ti ni c gia tc trng trng g = 10 m/s2, nhit 25C th ng h chy ng. a ng h ln cao 640 m, nhit -5C th n chy nhanh hay chm? Mi ngy m ng h chy sai bao nhiu? 32 Mt ng h qu lc coi nh con lc n chy ng gi trn mt bin. Xem Tri t l hnh cu c R = 6400km. ng h chy chm i 27 giy trong mt ngy m (coi nhit khng i) th phi a n ln cao no? 33 Mt con lc n c chu k dao ng bng 2 s ni m gia tc trng trng g = 9,8 m/s2 v nhit 0C. Dy treo con lc c h s n di l = 2.10-5 K-1. Xem mi lc cn khng ng k. a. Xc nh chu k con lc 20C. b. chu k con lc 20C vn l 2 s. Ngi ta truyn cho qu cu kim loi mt in tch q = 10-9 C, ri t n vo trong mt in trng u c phng nm ngang v song song vi mt phng dao ng ca con lc. Bit khi lng qu cu l 1 g. Xc nh ln cng in trng. 34 Qu lc ng h coi nh mt con lc n dao ng ti ni c g = 9,8 m/s2. Chu k dao ng l 2 s. t con lc vo trong thang my i ln nhanh dn u t mt t. Bit thang my t cao 200 m trong thi gian 20 s. Khi , chu k dao ng iu ha ca con lc bng bao nhiu?

25

Vt l 12

C1

CON LC N

TN3

1 Nhn nh no sau y sai v lc cng dy ca con lc n? A. Lc cng dy t gi tr cc i khi con lc i qua v tr cn bng. B. Lc cng dy t gi tr cc tiu khi con lc v tr bin. C. Lc cng dy lun ln hn trng lc. D. Lc cng dy s bng 2 ln trng lc ti v tr cn bng nu bin dao ng l 60. 2 Lc ko v to ra dao ng ca con lc n l A. hp ca trng lc v sc cng ca dy treo vt nng. B. sc cng ca dy treo. C. thnh phn ca trng lc vung gc vi dy treo. D. hp ca sc cng dy treo v thnh phn trng lc theo phng dy treo. 3 Chu k ca con lc n khng ph thuc yu t no? A. Chiu di dy treo. B. Khi lng qu nng. C. Gia tc trng trng. D. Nhit . 4 Ni v s nhanh chm ca ng h qu lc mnh no di y l sai? A. Khi nhit tng, ng h chy chm. B. Khi a ng h ln cao, n chy chm. C. a ng h xung su, n chy nhanh. D. a ln cao hoc xung su, ng h u chy chm. 5 Ti mt ni trn mt t, chu k dao ng iu ha ca con lc n A. khng i khi khi lng vt nng ca con lc thay i. B. tng khi chiu di dy treo con lc gim. C. khng i khi chiu di dy treo ca con lc thay i. D. tng khi khi lng vt nng ca con lc tng. 6 Ti mt ni, chu k dao ng iu ho con lc n t l thun vi A. gia tc trng trng. B. cn bc hai gia tc trng trng. C. chiu di con lc. D. cn bc hai chiu di con lc. 7 Trong dao ng ca con lc n, hp lc ca lc cng dy v trng lc A. l lc hng tm. B. l lc ko v. C. lun hng vo b lm ca qu o. D. bng 0. 8 Con lc n c khi lng m, dao ng ti ni c gia tc trng trng g vi gc lch cc i 0. Lc cng dy khi con lc qua v tr cn bng l A. mgcos0. B. 3mg - 2mgcos0. C. 3mgcos0 - 2mg. D. 2mgcos0. 9 Chn pht biu sai. B qua ma st ca khng kh, dao ng ca con lc n A. l dao ng tun hon. B. c th nng bin hon ton thnh ng nng khi vt nng v n v tr cn bng. C. vi gc lch cc i rt nh l dao ng iu ha. D. c tn s t l vi gia tc trng trng g ni con lc dao ng. 10 Con lc n (chiu di khng i), dao ng iu ha c chu k ph thuc vo A. khi lng ca qu nng. B. trng lng ca qu nng. C. t s gia khi lng v trng lng ca qu nng. D. khi lng ring ca qu nng. 11 C 3 con lc n chiu di ging nhau c treo vo 3 qu cu cng kch thc c lm bng cc vt liu khc nhau: ch, nhm v g, 3 con lc c t cng mt ni trn tri t. Ko 3 con lc ra khi v tr cn bng 1 gc nh ging nhau ri ng thi bung nh cho dao ng. Con lc no s n v tr cn bng trc tin k t lc th nh? A. Con lc bng ch. B. Con lc bng nhm. C. Con lc bng g. D. C 3 tr v VTCB cng 1 lc. 12 Trong dao ng iu ha ca con lc n, nu ngay khi va n bin dy treo b t th chuyn ng ngay sau ca vt A. l chuyn ng nm xin ln. B. l chuyn ng ri t do. C. l chuyn ng b nm ngang. D. l chuyn ng thng u.

26

Chng 1. Dao ng c hc (

13 Lc cng ca dy treo con lc n A. nh nhau ti mi v tr. B. ln nht ti v tr cn bng v ln hn trng lng ca con lc. C. ln nht ti v tr cn bng v nh hn trng lng ca con lc. D. nh nht ti v tr cn bng v bng trng lng con lc. 14 Ti mt ni, con lc n gm dy c chiu di l v vt nng c khi lng m dao ng nh vi chu k T th con lc n gm dy di l' = 2l v vt nng c khi lng m' = 2m dao ng nh vi tn s f ' tha mn A. 2.T.f' = 1. B. T.f' = 2. C. 2T.f' = 1. D. T.f' = 2. 15 Hai con lc n dao ng iu ha vi cng bin gc vi chu k ln lt l T1, T2. T s gia bin di ca con lc 1 v con lc 2 l A. T1/T2. B. (T2/T1)2. C. T2/T1. D. (T1/T2)2. 16 Khi chiu di ca con lc n tng 20% so vi chiu di ban u th chu k dao ng thay i nh th no? A. Gim 20%. B. Gim 9,54%. C. Tng 20%. D. Tng 9,54%. 17 Ti cng mt ni, trong cng khong thi gian nh nhau, con lc n chiu di l1 thc hin c 15 dao ng nh, con lc n chiu di l2 thc hin c 10 dao ng nh. Ta c A. l1 = 2,25l2. B. l2 = 1,5l1. C. l1 = 1,5l2. D. l2 = 2,25l1. 18 Mt con lc n gm qu cu nh khi lng m c treo vo mt u si dy mm, nh, khng dn, di 64 cm. Con lc dao ng iu ha ti ni c gia tc trng trng g. Ly g = 2 (m/s2). Chu k dao ng ca con lc l A. 0,5 s. B. 1,6 s. C. 1 s. D. 2 s. 19 Hiu chiu di dy treo ca hai con lc n l 28 cm. Trong cng thi gian, con lc th nht c 6 dao ng, con lc th hai lm c 8 dao ng. Chiu di dy treo ca chng l A. l1 = 64 cm, l2 = 36 cm. B. l1 = 36 cm, l2 = 64 cm. C. l1 = 84 cm, l2 = 112 cm. D. l1 = 112 cm, l2 = 84 cm. 20 Mt con lc n c chiu di l thc hin c 8 dao ng trong thi gian t. Nu thay i chiu di i mt lng 0,7 m th cng trong khong thi gian n thc hin c 6 dao ng. Chiu di ban u l A. 1,6 m. B. 2,5 m. C. 1,2 m. D. 0,9 m. 21 C hai con lc n m chiu di ca chng hn km nhau 22 cm. Trong cng mt khong thi gian con lc ny thc hin c 30 dao ng th con lc kia thc hin c 36 dao ng. Chiu di ca mi con lc l A. 72 cm v 50 cm. B. 31 cm v 9 cm. C. 72 cm v 94 cm. D. 31 cm v 53 cm. 22 Hai con lc n c chiu di l1, l2 dao ng cng mt v tr, hiu chiu di ca chng l 16 cm. Trong cng mt khong thi gian con lc th nht thc hin dc 10 dao ng, con lc th hai thc hin c 6 dao ng. Khi chiu di ca mi con lc l A. l1 = 25 cm v l2 = 9 cm. B. l1 = 2,5 m v l2 = 0,9 m. C. l1 = 9 cm v l2 = 25 cm. D. l1 = 0,9 m v l2 = 2,5 m. 23 Mt con lc n c chiu di 1 m dao ng ti ni c g = 2 m/s2. Ban u ko vt khi phng thng ng mt gc 0 = 0,1 rad ri th nh, chn gc thi gian lc vt bt u dao ng th phng trnh li cong ca vt l A. s = 1cos(t) m. B. s = 0,1cos(t - /2) m. C. s = 0,1cos(t + /2) m. D. s = 0,1cos(t + ) m. 24 Mt con lc n gm mt hn bi nh khi lng m dao ng iu ha vi chu k 3 s. Hn bi chuyn ng trn mt cung trn di 4 cm trong mt chu k. Thi gian hn bi i c 2 cm k t v tr cn bng l A. 0,5 s. B. 0,25 s. C. 1,5 s. D. 0,75 s. 25 Mt con lc n dao ng iu ha vi phng trnh = 0,1cos(25t) (rad). Chiu di dy treo 50 cm. Cho g = 10 m/s2. Vn tc ca vt khi i qua v tr cn bng A. 0,25 m/s.G B. 0,25 cm/s. G C. 5 m/s. G D. 105 cm/s. 26 Mt con lc n gm mt hn bi nh khi lng m, treo vo mt si dy khng gin, khi lng dy khng ng k. Khi con lc n ny dao ng iu ha vi chu k 3 s th hn bi chuyn ng trn cung trn 4 cm. Thi gian hn bi i c 5 cm k t v tr cn bng l A. 15/12 s. B. 2 s. C. 21/12 s. D. 18/12 s.
G 27

Vt l 12

27 Hai con lc n dao ng vi cng bin gc vi chu k ln lt l T1 = 2T2. Khi hai con lc ny i qua v tr c cng li gc th t s gia tc ca con lc 2 v 1 l A. 2. B. 0,25. C. 4. D. 0,5. 28 Dy treo con lc n b t khi lc cng dy bng 1,8 trng lng ca vt. Vi bin gc 60, ta gc khi dy t l A. 18. B. 21. C. 28. D. 8. 29 Mt con lc n chiu di l = 1 m, c ko ra khi v tr cn bng sao cho dy treo nm ngang v bung tay khng vn tc u. B qua sc cn khng kh. Ly g = 10 m/s2. Chu k dao ng con lc l T. Vy T tha mn bt ng thc no sau y? A. T > 1,986 s.G B. 1,5 s < T < 2 s.G C. 1 s < T < 1,5 s.G D. 0,75 s < T < 1,8 s. 30 Hai con lc n c chiu di l1 v l2 hn km nhau 30cm, c treo ti cng mt ni. Trong cng mt khong thi gian nh nhau chng thc hin c s dao ng ln lt l 12 v 8. Chiu di l1 v l2 tng ng A. 60 cm v 90 cm. B. 24 cm v 54 cm. C. 90 cm v 60 cm. D. 54 cm v 24 cm. 31 Con lc n dao ng vi tn s 5 Hz khi bin gc ca con lc l 2. Khi bin gc bng 4 th tn s dao ng ca con lc bng A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 2,5 Hz. D. 4 Hz. 32 Mt con lc n dao ng iu ha ti ni c gia tc trng trng l g, bin gc l 0 rt nh. Khi con lc chuyn ng chm dn theo chiu dng n v tr c lc cng dy bng trng lc th li gc ca con lc bng A.

0 6 . 3

B.

0 6 . 3

C.

0 3 . 3

D.

0 3 . 3

33 Hai con lc n c chiu di ln lt l1, l2 v l1 = 4l2 thc hin dao ng b vi tn s tng ng f1, f2. Lin h gia tn s ca chng l A. f2 = 2f1.G B. f1 = 2.f2.G C. f1 = 2.f2. G D. f2 = 2.f1. 34 Mt con lc n dao ng nh vi bin 4cm. Khong thi gian gia hai ln lin tip vn tc ca vt t gi tr cc i l 0,05 s. Khong thi gian ngn nht n i t v tr c li s1 = 2 cm n li s2 = 4 cm l A. 1/120 s. B. 1/60 s. C. 1/80 s. D. 1/100 s. 35 Mt con lc n c vt nng m = 50 g treo vo si dy ni c gia tc ri t do g = 10 m/s2. Ko vt sao cho dy nghing mt gc 60 ri th nh. Tnh lc cng ca dy treo lc n i qua v tr cn bng. A. 0,5 N. B. 1 N. C. 0,75 N. D. 0,86 N. 36 Mt con lc n c dy treo di l = 0,4 m v khi lng vt nng l m = 200 g. Ly g = 10m/s2; b qua ma st. Ko con lc dy treo lch gc 0 = 60 so vi phng thng ng ri bung nh. Lc lc cng ca dy treo bng 4 N th vn tc cu vt l A. 2 m/s. B. 22 m/s. C. 5 m/s. D. 2 m/s. 37 Mt con lc n dao ng tun hon vi bin gc 0. Bit t s lc cng dy ln nht v nh nht l 3. Gi tr ca 0 l A. 60. B. 37. C. 45. D. 53. 38 Khi chiu di ca con lc n tng 20% so vi chiu di ban u th chu k dao ng thay i nh th no? A. Gim 20%. B. Gim 9,54%. C. Tng 20%. D.Tng 9,54%. 39 Mt con lc n dao ng vi bin b v khng c lc cn. Trong qu trnh dao ng, khi lc cng ca dy treo c ln bng trng lc vt treo th A. vt phi c li gc = 0(2/3) (0 l bin gc ca dao ng). B. vt ang v tr bin. C. tc ca vt bng 1/3 tc cc i. D. vt ang v tr cn bng. 40 Mt con lc n gm vt c khi lng 100 g, dy di 80 cm dao ng ti ni c g = 10 m/s2. Ban u lch vt khi phng thng ng mt gc 10 ri th nh. Khi vt i qua v tr cn bng th tc v lc cng dy l A. 0,49 m/s v 1,03 N. B. 0,49 m/s v 1,03 N. C. 5,64 m/s v 2,04 N. D. 0,24 m/s v 1 N.
28

Chng 1. Dao ng c hc (

41 Mt con lc n c chiu di l = 95 cm, u trn treo im O c nh. Gi O l v tr cn bng ca vt. trung im ca OO ngi ta ng mt chic inh sao cho khi vt i qua v tr cn bng th dy vng vo inh. B qua mi ma st, lc cn. Kch thch cho con lc dao ng vi bin gc nh th trong mt pht m c 36 dao ng ton phn. Ly = 3,14. Gia tc trng trng ni treo con lc l A. 9,967 m/s2.G B. 9,862 m/s2.G C. 9,827 m/s2. G D. 9,826m/s2. 42 Con lc n c qu cu tch in m dao ng iu ha trong in trng u c vc t cng in trng thng ng. ln lc in bng mt phn nm trng lc. Khi in trng hng xung chu k dao ng ca con lc l T1. Khi in trng hng ln th chu k dao ng ca con lc l A. . B. . C. . D. . 43 Mt con lc n treo vo mt thang my thng ng, khi thang my ng yn th con lc dao ng vi chu k 1 s, khi thang my chuyn ng th con lc dao ng vi chu k 0,96 s. Thang my chuyn ng A. nhanh dn u i ln. B. nhanh dn u i xung. C. chm dn u i ln. D. thng u. 44 Mt con lc n c vt nng m = 10g. Nu t di con lc mt nam chm th chu k dao ng b ca n thay i i 1/1000 so vi khi khng c nam chm. Tnh lc ht ca nam chm tc dng vo con lc. Ly g = 10 m/s2. A. F = 2.10-3 N. B. F = 2.10-4 N. C. F = 0,02 N. D. F = 0,2 N. 45 Mt con lc n c treo trong mt thang my. Gi T l chu k dao ng ca con lc khi thang my ng yn, T' l chu k dao ng ca con lc khi thang my i ln nhanh dn u vi gia tc g/10, ta c A. T'2 = 10T2/11. B. T'2 = 9T2/11. C. T'2 = 9T2/10. D. T'2= 11T2/9. 46 Mt ng h qu lc c iu khin bi con lc n chy ng gi khi t a cc Bc c gia tc trng trng 9,832 m/s2. a ng h v xch o c gia tc trng trng 9,78 m/s2. Hi trong mt ngy m th so vi ng h chun, ng h chy nhanh hay chm bao nhiu? Bit nhit khng thay i. A. chm 2,8 pht. B. nhanh 2,8 pht. C. chm 3,8 pht. D. nhanh 3,8 pht. 47 Mt ng h qu lc chy ng nhit 20C. Khi ng h chy vo ban tra nhit tng ln th thy n chy sai mt 3,6 s trong mt gi. Xc nh nhit ban tra bit h s n nhit ca dy treo con lc l 4.10-4 K-1. A. 22,5C. B. 25C. C. 28,5C. D. 29C. 48 Mt ng h qu lc coi l con lc n chy ng gi trn mt t, khi a ng h ny ln mt trng gia tc trng trng gim 5,9 ln so vi tri t. Sau mt ngy th ng h trn mt trng ch bao nhiu A. 10 gi 17 pht. B. 10 gi 53 pht. C. 9 gi 30 pht. D. 9 gi 53 pht. 49 Mt ng h m giy s dng con lc n chy ng cao 200m, nhit 24C. Bit thanh treo con lc c h s n di l 2.10-5 K-1, bn knh Tri t 6400 km, khi a ng h ln cao 1 km, nhit l 20C th mi gi n chy A. chm 0,306 s. B. nhanh 0,286 s. C. nhanh 0,306 s. D. chm 0,286 s. 50 Mt con lc n coi l con lc ng h chy ng ti mt t nhit 30C, dy treo lm bng kim loi c h s n di 2.10-5 K-1, bn knh tri t 6400 km. Khi a con lc ln cao 1600 m thy con lc vn dao ng ng th nhit l A. 17,5C. B. 5C. C. 23,75C. D. 30C. 2 2 51 Treo con lc n c di 100 cm trong thang my, ly g = = 10 m/s . Cho thang my chuyn ng nhanh dn u i ln vi gia tc a = 2 m/s2 th chu k dao ng ca con lc n A. tng 11,8%. B. gim 16,67%. C. gim 8,71%. D. tng 25%. 52 Chu k ca mt con lc n iu kin bnh thng l 1 s, nu treo n trong thang my ang i ln cao chm dn u th chu k ca n s A. tng ln. B. gim i. C. khng i. D. tng ri gim. 53 Mt con lc n dao ng iu ha ti mt ni trn mt t vi chu k T = 2 s. Treo con lc ny vo trong thang my ang i ln th thy chu k ca con lc l T' = 22 s. Thang my ang chuyn ng A. nhanh dn u. B. chm dn u. C. u. D. nhanh dn. 54 Mt con lc n gm mt qu cu kim loi nh, khi lng m = 1 g, tch in dng q = 5,66.10-7 C, c treo vo mt si dy mnh di 1,40m trong in trng u c phng nm ngang, E = 10.000 V/m, ti mt ni c gia tc trng trng g = 9,79 m/s2. Con lc VTCB khi phng ca dy treo hp vi phng thng ng mt gc A. 30. B. 20. C. 10. D. 60.
G 29