REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DIREKCIJA - BEOGRAD Dr Aleksandra Kostića 9 Legenda pojmova Podaci o osiguranju - obrazac - rboud

- pib - datum prijave - datum odjave osn rv po pen - obrazac (prijava na osiguranje M-1, odjava sa osiguranja M-2, prijava i odjava za povremene i privremene poslove MP, mirovanje staža MS) - registarski broj obveznika uplate doprinosa - poreski identifikacioni broj - datum početka radnog odnosa, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti - datum prestanka radnog odnosa, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti - osnov osiguranja - radno vreme - posebni podaci o osiguraniku - korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Podaci o stažu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, osnovicama osiguranja, ugovorenim i drugim naknadama i visini uplaćenih doprinosa ostvarenih od 1.1.1970. godine - godina - godina na koju se podaci odnose - obrazac - vrsta obrasca M-4 – podaci o stažu i zaradama M-5 – podaci o vremenu provedenom na bolovanju preko RZZO M-6 – podaci o naknadama iz invalidskog osiguranja M-8 – podaci o promeni podataka o stažu i zaradama MUN – podaci iz prijava MUN registar obveznika uplate doprinosa poreski identifikacioni broj trajanje staža osiguranja u mesecima i danima ostvareni časovi rada za navedeno trajanje (od 2003. godine se ne unosi) - zarada - ostvarena zarada - doprinos - visina uplaćenog doprinosa za navedenu zaradu (unosi se od 2003. god.) * u obeležja zarada i doprinos unose se i podaci o visini ostvarene ugovorene naknade i visini doprinosa plaćenog na tu naknadu iz obrasca MUN, kao i podatak o visini naknade iz invalidskog osiguranja iz obrasca M-6 - časovi bolovanja - do 2002. godine unose se časovi bolovanja - naknade/doprinos - naknada za bolovanje i visina uplaćenog doprinosa za navedenu naknadu bolovanja (unosi se od 2003. god.) - meseci/dani - vreme provedeno na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u mesecima i danima - šifra - šifra za beneficirani staž - doprinos - visina uplaćenog dodatnog doprinosa za beneficirani staž (unosi se od 2003. god.) rboud pib meseci dani časovi -

stazdo .vrsta staža koji se priznaje . strane države u kojoj je navršen staž . 12. 1969.vrsta obrasca PS/M-7 – trajanje staža zaključno sa 31. god.1969.trajanje staža iskazano u godinama.stazod .datum početka perioda za koji se priznaje staž .država .šifra koja određuje da li je trajanje bilo u kontinuitetu ili sa prekidima . tj. god.- Podaci o penzijskom stažu i stažu osiguranja do 31.šifra bivše republike SFRJ. .traj .obrazac .trajanje . mesecima i danima .12. i trajanje posebnog staža PS2 – trajanje staža u inostranstvu .datum do kada se računa staž .vrsta staža .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful