РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „ Гоце Делчев “ - Штип
ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА
,, Генерал Михаило Апостолски “ – Скопје
- придружна членка-

Предмет: Мотори и моторни возила
Тема: Хибридни возила
- Семинарска работа -

Предметен наставник:
Полк. Елениор Николов

Изработил:
пит. Моника Качурова

Скопје, април, 2013 год

........2. Историски развој..10 4......11 4..15 Користена литература................ Како функционира Prius? ........................................4 3..........................................................................................................................................................................................1.................................................17 2 ..........13 Заклучок......................................................7 4...................................................3 Главен дел 1............... Хибриден погон..................... Екологија и хибридни автомобили................................................................................................................................................................4 2.Содржина Вовед.............................. Тенденции на развојот на хибридните возила............... Toyota... ................................................................

Смислата и целта на ова истражување е: да се истражат предностите на хибридните возила. Тој проблем лежи во загадувањето и ограниченоста на необновливите извори на енергија. кои се неговите негативни карактеристики. ги натерале стручњаците за автомобилската индуструја да направат нешто за тоа прашање. а со тоа ќе се зголеми заштитата на животната околина и ќе се намали потрошувачката по возило. Сознанијата за сите еколошки влијанија на човечките делувања. каква е поврзаноста на хибридните возила со екологијата. зошто возачот би сакал хибридно возило.Вовед Во краток временски период. Со новите сознанија за хибридните возила може да се претпостави дека постоењето на возилата со бензин или со дизел мотор значајно ќе се намали. човештвото станало свесно за проблемите за иднината на Земјата. 3 . За да може на конкретни примери да се даде одговор се поставуваат одредени прашања како на пример: што се тоа хибридни возила. каква е тенденцијата за развој на хибридните возила итн. кои помалку ја загадуваат околината. Така доѓле до идејата за превозните средства на хибриден погон.

online: http://www.dwworld. Моторот на хибридното возило се состои од комбинација на конвенционален мотор со внатрешно согорување и електричен мотор со батериски состав што овозможува оптимално забрзување. со Тојота започнува историјата на успехот на хибридните возила.html 2 Ibidem 3 Čevra A. Сепак. Хибриден мотор за помала потрошувачка. 2007. Исто така и Audi и Wolkswagen со години ги истражувале хибридните возила. За многу стручњаци.. Motori i motorna vozila 1. хибридните погони се едно решение за возила без емисија на штетни гасови3. па се наметнува прашањето за потрошувачка на гориво. моментално решение веќе постои – хибриден мотор. Кој сепак не успеал да навлезе во сериското производство. Паралелни 3. Во 1997 год.Историски развој Хибридниот погонски состав се состои од комбинација од најмалку два различни погони. Хибриден погон Хибридните погонски состави може да се поделат на: 1. H. Во 2010 година Toyota проценила продажба на милион примероци од таа марка.00. Тогаш американецот Виктор Воук возилото од типот “Buick Skylark” го преработил во хибридно возило. Školska knjiga Zagreb. хибридните возила најзастапени се во САД. 2001. Помала загаденост на околината и помала потрошувачка на гориво. Првиот прототип го покажал германскиот произведувач на автомобили во 1982 год.de/dw/article/0. Но. доволно долго додека автоиндустријата не пронајде некој погон. Zagreb 4 . Од тогаш се продадени 750 000 автомобили од моделот Prius2. Историјата на хибридните возила започнала во 1896 година1 од автомобилскиот инжињер Фердинанд Порше. Студиите за електрично-хибридните возила биле достапни вече во 70 тите години на минатиот век. Сериски 2. Цените на безнзинот секогаш се во пораст. Сериско – паралелни 1 Böhme.2553721.

4 Ibidem 5 . Серискиот хибриден погон работи така што моторот со внатрешно согорување не го покренува автомобилот директно. постои и мотор и генератор. Кај веќе споменатиот сериски погон. Потполни Заклучивме дека под хибридни возила подразбираме комбинација од малку дизел или ото мотор и комбинација од електромотор. поради автономноста на електричниот погон ги делиме хибридите на:4 1. а регулацијата на брзината се остварува со електричниот мотор. а кога е потреббно поголема енергија тогаш електричниот мотор работи како мотор кој користи енергија од акумулуаторот.Од друга страна. Кај овој погон автомобилот е конципиран така што тркалото го покренува топлинскиот мотор и електричниот генератор. туку е споен како генератор било да се полни со батерија или го покренува електромоторот. Постои сериска и паралелна изведба на тие комбинации. Делумични 2. Тие сами се регулираат така што кога е потребна помала енергија моторот работи како генератор и ги дополнува батериите. На следната слика е прикажано како фунционира погонски состав со преносна моќ. Смислата за воведување на оваква технологија може да се бара во фактот дека инсталираната моќ на електричните мотори е помала со што е смалена и тежината на возилото. Постоењето на акумулатор и електричен мотор овозможува реверзибилно – моторно кочење со кое што се зголемува ефикасноста на возилото. моторот го покренува посебен генераторсо кој што влечниот мотор се надополнува со електрична енергија и го дополнува акумулаторот. кој што го стартува цело возило. Моторите се користат по оптимална потреба. Тие се представници на сериско – паралелниот погон кои се одлиукуваат со помала моќ од чисто серискиот погон. Наместо посебен мотор и генератор овде се користи еден мотор на кој што моќта е помала од моќта на влечниот мотор кај сериските возила со слични димензии. Паралелните се состојат од резервоар за гориво кој го покренуваат моторот со внатрешно согорување и батерии кои го покренуваат електромоторот. Исто така.

но веќе е наведено дека електромоторите имаат рамноменерен момент на силата. додека електромоторите работат на некот 200 V и моќ од 10KS. и тоа го прави целото возило поефикасно. односно ја полни батеријата. бидејќи се поефикасни од големите. Таквиот автомобил троши 3 литра гориво на 100 километри. па еден дизел мотор дава и повеќе од доволна моќ. Хибридните автомобили ја враќаат и чуваат оваа енергија назад во батеријата. Исто така. Пример е Крислеровиот модел на хибридно возило. се отстранува енергијата од автомобилот во облик на топлина и триење. нископрофилни пневматици. има напреден аеродинамички дизајн. 6 .Слика 1. Овие автомобили најчесто имаат мал ото мотор од околу 1 литар и моќ од 30 KS. Тоа работи на принципот на враќање на енергијата во батеријата. Кај овие возила се користи регенеративно кочење. Овие автомобили трошат малку гориво. Погонски состав и преносник на енергија Кај моторите со внатрешно согорување се користат помали мотори. се користи како електромотор за така наречено коќење на моторот и тогаш работи како генератор. Тоа е едена голема лимузина со дизел мотор во паралелна врска со електромоторот и се тоа е озведено преку совршен пренос кој идеално ја распоредува моќта. змалена тежина на автомобилот. Секој пат кога ќе се притисне кочницата. Можеби тоа не изгледа како некој моќен мотор. а батеријата се полни без никаков надворешен доток на енергија. Се исклучува моторот со внатрешно согорување кога е црвено светло на семафорот.

истребување на растителните и животинските видови. бидејќи нивниот недостаток се повеќе се чувствува. Последиците се на секој чекор како што се: климатски промени (глобално затоплување). вода и почва и др. а посебно и необновливите ресурси. Сето тоа довело до тоа дека проблемите околу животната околина се се поголеми. човековата активност. 7 . зголемување на производството. прометот и потрошувачката се повеќе ја загадува и дестабилизира човековата околина и ги исцрпува обновливите. Чистиот воздух и незагадената вода секој ден стануваат се поважни добра. зголемување на озонската дупка. Ефектот на глобално затоплување и смалувањето на озонската покривка се загрижувачки прашања. се поголемо загаување на воздухот. станува се појасно дека чистењето на околината е поскапо од спречувањето на неговото загадување. се поголем недостаток на питка вода. а многу веќе се и истребени. Од друга страна пак. Исто така. смалување на обработлива почва. кисели дождови. Шема на хибриден погон Екологија и хибридни автомобили Заштитата на животната средина стана предмет на интересирање и загрижување ширум светот.Слика 2. Многу животински и растителни видови се проретчуваат.

ни вработување и што е најважно би немало социјална стабилност. зголемување на бучава и вибрации.Одржливиот и стабилниот економски раст е нешто што тие не се откажуваат ниту најразвиените земји. така што денес има 500 милиони возила5. додека во земјите во развој тоа претставува најважното прашање. Урбанистите и сообраќајните планери барале решенија за создавање голем сообраќаен систем со изградба на урбани автопати. "Транспортот. додека истовремено оштетувањето и регионално влијание се зголемило. особено патниот. Во еден час возење на автопат со брзина од 130 км / ч троши толку кислород колку што еден човек ќе потроши во десет дена дишење. растенијата.pdf 8 . Таквите загадувачи и нивните деривати. "Горењето на фосилните горива произведува загадувачки супстанции кои можат да се пренесуваат на големи растојанија и да им наштетат на здравјето на луѓето. бројот на автомобилите се зголемил за 10 пати.hr/Nastavni%20materijali/Ekologija%20vjezbe%2003-04/VJEZBA%2019. Познато е дека транспортот се смета за еден од најважните причинители на оштетување на здравјето поврзано со токсични оштетувања на органите како и на загрозувањето на екосоставот. 5 http://www.vus. Веќе околу 1960 година се увидело дека предложените решенија на пазарот не ги дале очекуваните резултати. Економскиот раст е императив за модерносото време. Додека човековата популација е двојно поголема од 1950 година. паркинзи. Без економски раст ќе го нема ни посакуваниот животен стандард. Просечниот автомобил испишта толку СО2 емисии колку и самиот е тежок. наштетуваат на посевите и шумите и кај луѓето предизвикуваат респираторни проблеми и разни болести. загадување на водата и почвата што негативно делуваат на животната околина. автомобилскиот пазар се зголемил и тоа се одразило на поголемо завземање на простор. Развојот на автомобилската индустрија довел до тоа да светот денес е преплавен со автомобили. животните и екосистемите. нерационална потрошувачка на енергија. Со побрзиот економски раст и развој.. поради употребата на фосилни горива е одговорен за 25% од глобалните емисии на јаглерод (IV) оксид. Други негативни влијанија се бучавата и завземањето на простор. како што се тропосферскиот озон и ацидофилни врски на вода ги уништуваат екосистеми. главни раскрсници и така дошло до претворање на скапоцено градежно земјиште во сообраќаен парк.

Значи. Разни здруженија и организации се обидуват да ги освестат луѓето што е направено на нашиот екосостав и кои се последиците ако така се продолжи. така што со извлекувањето на јаглен на површината на Земјата и неговото согорување го зголемува СО2 во атмосферата. Слика 3: Произодство на нафта и гас во 2005 година 9 . “До сега е потпишан од 170 држави и 11 владини организации. Протоколот од Kyota на Обединетите нации за промена на климата е потпишан со цел да се смали емисијата на јаглен диоксид и други стаклени гасови.На следната слика сликовито е прикажано прозводството на нафта и гас според прогнозата за потрошувачка во 2005 година. Главните причини за производство на хибридните автомобили е тоа што фосилните горива имаат конечна залиха со која што се приближуваат до своето исцрпување.” За да стапи во сила било потребно да го потпишат 55 држави. Од поставување на ауспух па се до алтернативни горива дошло до тоа да се направат хибридни возила. се смета дека е потребно и понатаму да се уложува во развојот на хибридните возила кои што минимално ги користат фосилните горива. Со поголемо согорување на СО2 се зголемува ефектот на стаклена градина и допринесува за глобалното затоплување. она што хибридните автомобили го трошат за еден месец. научниците забрзано почнале да работат на прашањето за намалувањето на загадувањето. Поради тоа. тоа ото моторите или дизел моторит го трошат за една недела.Заради се досега наведеното.

2009. 6 Seat acomotive serija na salonu u Frankfurtu. Саем на автомобили во Франкфурт 6.Слика 4: Пораст на концентрацијата на СО2 во атмосферата и средна температура на земјата Тенденции на развојот на хибридните возила Големиот скок на цените на горивото ги ставил хибридните автомобили во центарот на случувањето на 61. online:http://www.automobilija.net/novosti/najave/1610/seat_ecomotive_serija_na_salonu_u_frankfurtu 10 . Статистиката докажува дека хибридните возила се на позитивна насока. па дури и скептиците се придружиле на овааа тема за прозводство на хибридни електрични возила. Поради тоа многу светски произведувачи на автомобили се прашуваат дали популарноста на возилата на електричен – бензиски погон е само дел од маркетиншка кампања или е нова тенденција во развојот на автоиндустријата.

фантастичните филмови. Toyota во 1995 направила прв концeптен модел на хибриден погон. Toyota уште од 1997 година понудува хибридни погон кој е достапен во сериска продажба. тое не било ништо. Prius. Развојот на хибридното возило на Toyota започнал во 1993 година кога тогашната американска администрација иницирала програма ПНГВ (Партнерство за возила на следната генерација). Toyota во 2010 година ја претставила третата верзија на Prius (вториот Prius е претставен во 2003.) Во Јапонија во 1997 се продадени околу пола милион возила. Програмата вклучувала само производители од САД. Иако пред 20 години ваков тип на возило можело сам да се замисли како концептно возило или превозно средство во научно .На кратко. kој бил прв сериски автомобил во светот на хибриден погон. Сепак. Додека ПНГВ стоела во место. Моделот на Toyota. брз. луксузен и простран.Toyota Слика 5: Toyota Prius “Toyota” мисли на иднината. ото и електричен мотор. бидејќи во 1997 година се појавил Prius. автомобил во кој возачот има неизбежно чувство дека се наоѓа во возило на иднината. Во 2007 година се зголемила продажбата за 35%. Под хаубата се наоѓа 11 . бесшумен. па Toyota сама се впуштила во развојот на хибриден погон. Prius е тих. како погон користи комбинација на два мотори.

Со едно притиснување на копче се пали автомобилот. дури од 90 до 100 материјали кои се користени во него може да се рециклираат. Тогаш кинетичката енергија се претвора во електрична. додека максималната брзина е ограничена на 180km/h. До конечната сила не се доаѓа со просто собирање. Panasonic батериите. па така Prius има 113КЅ.повеќератна надградувана комбинација на 1. Поради овие карактеристики. туку со одредени алгоритми. кои што ја смалуваат цената на ова еколошко возило од 1. Како и секој автомобил. така што со самото приближување до автомобилот. Prius може да се вози и само на стуја. Кога ќе се притисне копчето “EV”. Со побрзо возење доаѓа и до поголема потрошувачка на гориво.000 евра. Prius има неверојатно мала емисија на опасен јаглерод моноксид од 0. Инаку.18 g/km.5 секунди. иако нема никакви знаци дека некој погонски дел се уклучил. Приус поседува “интегентен клуч”. бидејќи до возачот не допира ни еден децибел било каков звук. во зависност колку е полна батеријата можат да се помине и до 3 километри. Тојота приус е добитник на многубројни и значајни признанија: 12 . неприметно и без никаков трзај се уклучува ото моторот. бравите сами се отклучуваат.5 – литарски ото ввт и сила на моторот 77 КЅ и сила на електромоторот – 68 КЅ. земјите од Европска унија за Prius одобруваат царински олеснувања. а во кабината се пали светло. До 100км на час стига за околу 10. Кога ќе се притисне педалата за гас.000 до дур 7. се сместени позади задното седиште и се полнат штом ќе се потисне педалата за гас. Prius се управува со автоматски менувач.

4. Европски автомобил на годината 20057. а возилото се придвижува со помош на електромоторот. 77 Europski auto godine – Toyota Prius.12. моторот автматски се гаси.aspx (16.toyota. 2010. 2. Нагло забрзување Акумулаторот.  Меѓународна награда за мотор на годината 20068.2010. Како функционира Prius? 1. Забрзување од мирување и возење при помали брзини Во овој случај кога ото моторот мирува. кој е под висок напон. 2005. Вообичаено возење Ото моторот ги подвижува тркалата непосредно и со помош на генератор и електромотор.hr/innovation/technology/safety/prius_ncap_2004.com/hr/pdf/katalozi_vozila/katalog_prius. 2008.819.12. Останатата сила на ото моторот преку генераторот го полни акумулаторот. Резултат е добро возење и одлично забрзување.) 13 .seebiz.2010.  Toyota е на првото место како најчисто комерцијално возило10.2010. Кога автомобилот мирува.12.4 – 1.pdf (16.) 10 Toyota Prius najčistiji automobil. автоматски се пали ото моторот кој одново го полни акумулаторот (преку генератор). електромоторот ја превзема функцијата на генераторот кој го контролира кочењето на тркалата. 5. му доведува додатна енергија на електромоторот. 3.net/lifestyle/svijet-automobila/toyota-priusnajcistiji-automobil (18.) 9 Toyota Prius – katalog.toyotaadria.php?51420-Europskiauto-godine-Toyota-Prius 8 online:http://www. online: http://forum.hr/showthread.vidi. Кочење или успорување Ото моторот се гаси. Регенеративниот систем на кочење ја претвора кинетичката енергија на возилото во електрична енергија со која што се полни акумулаторот. Наполнетоста на акумулаторот се одржува на одредено ниво Во случај нивото да е пониско. online:http://www. online: http://www.  Награда за најмала потрошувачка на гориво и за најдобар мотор во класата 1.

додека класичниот погон превзел смалена потреба за надополнување на гориво. 14 . со технологијата а најмногу со продажбата се издвојува Toyota Prius. Хибридниот погон од погонот на електрична енергија ја превзел економичноста. изградбата и одржувањето на хибридните возила а со самото тоа се очекува и зголемување на конкуренцијата на пазарот. Со тоа производителите ќе бидат приморани да ја смалат цената на хибридните возила.Хибридните автомобили се за тоа идеални бидејќи имаат предност во моментите кога се троши најмногу гориво – во градската гужва. потоа екологијта.Заклучок Со овој труд се обидов да ја истражувам предноста на хибридните возила над возилата со класичен погон. автомобилите испуштаат СО2. Хибридното возило ги полни своите електрични батерии со помош на мал мотор со внатрешно согорување. Во иднина може да се очекува да се смалат трошоците на деловите. Нафта има се помалку. регеративен систем на кочење. па затоа производителите на автомобили мораат да смислат начин како да н пропаднат оној ден кога Саудиска Арабија и Канада (земјите со најголеми нафтени полиња на светот) ќе престанат да испорачуваат нафта. Со трошењето на гориво. Од тоа се заклучува дека во блиска иднина хибридните возила ќе бидат достапни на секој човек. кој е воедно и најпродаваниот хибриден автомобил. Тогаш американецот Виктор Воук го преработил личното возило во хибридно возило. Со својата популарност. Иако. тивко работење на моторот. Со количината на продажбата и признанијата кои ги добило ова возило се гледа понатамошниот развој на хибридниот погон: возење на електричен погон. Тогаш автомобилскиот инжињер Фердинан Порше пијавил патент за еден вид на електричен мотор. индустријата исфрла многу повеќе СО2 отколу возилата. кој ја загадива атмосферата и го има во големи количини. намалување на емисија на СО2. намалена маса на возилата. вградување на напредна опрема на возило како на пример интелегентен клуч кај Prius. Во денешно време е се поголема свеста на човекотовото влијание на околината па затоа се јавува потреба за помалку штетни горива и агрегати. додека PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) имаат способност за полнење на своите батерии со надворешен извор. сепак автомобили има многи и од нив се очекува да станат еколошки. Поозбилните студии за електрично – хибридните возила се присутни веќе во почетокот на 1970 година. Историјата на хибридните погони започнала во 1896 година.

Тоyota слави: Во европра се продадени повеќе од 200 000 Priusa! 2010.2010. Зошто хибридни возила. online:http://www.12. (19.hr/informatika/informatika_vjezbe/dokumenti/seminarski/sem estralni%20rad%20primjer%204.de/dw/article/0.dw-world. Хиброден мотор за помала потрошувачка (22.pdf (27. Mahalec.) 5.fesb.. Chavra A. 2007.2010.) 15 .html 3. I.12.2010.00.hr/miv/razno/korisno/Prius.) online:http://www.pdfonline:http://autoholik.net/carbiz/toyota-slavi-u-europi-prodano-vise-od-200000-prius (26. 2001 Мотори и моторни возила1. Böhme.) 4. Zagreb 2. 2006.Користена литература: 1. H.2553721.fsb.12.12. Споредба на алтернативните погонски горива со класичните 2001 online:http://www.2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful