67.

- Ради систематског праћења квалитета горива, из вертикалних резер-воара узима
се средњи узорак, који сс добија мешањем горњег, средњег и доњег узорка. Висина горива
у резервоару (без висине евентуалног слоја исталожене воде или муља) подели се на три
једнака дела, па се са средине сваког дела узима по један узорак. Редослсд узимања
узорака је одозго надоле. Места са којих треба узимати појединачне узорке показана су на
сл. 8.

Узорци се узимају помоћу посуде за узимање узорака описаних у тч. 57., под а). Из
ових посуда се гориоо сипа у боцу припремљену за слање узорака на анализу.
Појединачни узорци се мешају у односу 1:1:1, односно узимају се подједнаке количине са
сва три нивоа. После узимања узорака, са сва три нивоа. боца се затвори. обележи и шаље
у Лабораторију на анализу.
68. - Узи.мање средњег узорка из хоризонталних цилиндричних резервоара зависи од
висине (нивоа) производа у резервоару. Однос делова узетих са разних висина горива у
резервоару за прављење средњег узорка приказан је у таблици 2.
У колонн 1 је дата висина производа (у %) у односу на пречник резервоара.
У колонама 2, 3 и 4 су дате внсине пречника резервоара изнад дна (у %), с обзиром на
висину средстава у резервоару са којих треба узимати горњи, средњи и доњи узорак.
У колонама 5. 6 и 7 је показано колико делова (у %) треба узети од горњег, средњег и
доњег узорка да би се добио средњи узорак. Пример: Ако се производ у неком
хоризонталном резервоару налази на висини 80% од пречника резервоара, горњи узорак
се узима са висине која износи 707о пречника резервоара, узорак из средине са висине
која износи 50% пречника резервоара, а доњи узорак - са висине која износи 20%
пречника резервоара.
Од овако узетих узорака се средњи узорак добија ако се измеша 20 запремин-ских
делова од горњег узорка, 50 од узорака из срсдине и 30 од доњег узорка.

узорак се узима спуштањем посуде за узимање узорака (описане у тч.Уколико се гориво од кога треба узети узорак налази само у једној цистерни. узима се узорак само са оног места где су те појаве уочене и шаље се у Лабораторију на анализу. рачунато од дна резервоара. 57. под б) до дна цистерне.ма се појединачан узорак . . Из сваке четврте цистерне. . Након тога се приступа справљању сложеног узорка. . 1. 72. ради контроле квалитета горива. са нивоом производа на 1. узорак се узима са површине (15 cm испод површине горива) и са дна ради контроле да ли у гориву има воде или муља. да би се добио средњи узорак од 1 литра. Уколико се уоче појаве које доводе у сумњу квалитет горива. сл. Затворене боце са средњим узорцима се пре мешања пола часа темперирају у купатилу са хладном водом. Брзина извлачења треба да је таква да се посуда напуни тек када се извуче до површине.При шестомесечним прегледима резервоара и цистерни. 69. 71. узи. Посуда се спушта кроз отвор за контролу нивоа горива. Појединачне узорке пре симања у боцу не треба мућкати. жељезничких и ауто-цистерни. 70. или из свакс танковске и танксрске коморе. узима се сложени узорак.како је то описано у тч. а доњи узорак . Кад посуда доће до дна.4 m.Уколико се гориво од кога треба узети узорак налази у више хоризон-талних или вертикалних резервоара.са висине од 0. узима се сложени узорак. . тј. Према томе. 500 ml из средине и 300 ml доњег узорка. . потребно је узетп 200 ml горњег.УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ИЗ ХОРИЗОНТАЛНИХ РЕЗЕРВОАРА Висина производа у % пречника резервоара Висина за узимање узс >рака у % пречника резервоара изнад дна Процентт састав срсдњег узорка 1 горњи 2 из срединс 3 доњи 4 горњи 5 из срсдине 6 доњи 7 100 80 50 20 30 40 30 90 75 50 20 30 40 30 80 70 50 20 20 50 30 70 50 20 60 40 60 50 20 50 50 50 40 20 40 60 40 20 100 30 15 100 20 10 100 10 5 100 Ако се ово прикаже у бројкама добија се следеће: из резервоара пречника 2 m. Појединачни узорци се сипају v боцу за преношење узорака у једнаким количинама од сваког појединачног узорка. узорак из средине се узима са висине од 1 m. испуњеног до висине 80% од његовог пречника.4" m. отвори се вснтил за гориво и посуда се одмах извлачи.6 m од дна резервоара. Он се добија мешањем средњих узорака у количинама сразмерним запреминама горива у појединим резервоарима. горњи узорак се узима са висине од 1. 71.Уколико се гориво од кога треба узети узорак налази у више цистерни или танкова. танкера.

001-9.) која се налазе у бурадима.331 1. што се из сваког паковања исече. или помоћу лопатице . При шестомесечним прегледима у производу (средству) се буше три рупе. . Узимање узорка се врши тако. .262-10.ближе зиду амбалаже. по један комад димензије 150x150x50 mm и добро умота у парафинисани пергамин или супериор папир.198-2. 76.913 4. 74. ближе зиду паковања.860-8.261 9. 58. Од целокупне количине.. Рупа се буши на средини паковања. визуелним прегледом. упоређује се изглед средстава са средине.000 8.832 5. ножем.При узимању узорака течних погонских средстава (уља и сл. . као што су: боце.375 3. узорак се узима само из три произвољно изабрана паковања.167 12. Уколико се сумња да је дошло до пропадања средства. При томе се узима подједнака количина од свих паковања.бројева 5 и 6..648 10. тако да укупна количина буде довољна да се напуни посуда за слање узорака. Он се узима бушењем у сваком паковању по једне рупе. узима се бушењем спиралном сондом.859 6.097-4. Уколико се при томе. одабраних према Таблици 3. узима се сложени узорак. из паковања код којих је та разлика уочена узима се сложени узорак. из сваког одабраког паковања се узима подједнака количина и сипа у боцу која he служити за слање на анализу. Са супротних страна (крајева) и са средине сонде се одвоји извесна количина средства. и то од оних паковања код којих је појава уочена.на 10 cm испод површине. установи да постоје разлике у квалитету. 75. која даје податке за узимање узорака из појединачних паковања. и на површини . и то: једна у средини.168-13. 73.649-12.332-1. . У паковањима одабраним према тч.2.824 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Помоћу цеви за узимање узорака и на начин приказан у тч. ради провере квалитета. Комада амбалаже 1 2-8 9-27 28-64 65-125 126-216 217-343 344-512 513-729 730-1.745-3. При шестомесечним прегледима. а две на половини растојања од средине и зида амбалаже.ближе зиду паковања. за анализу се узима узорак са површине .376-4.001-1. кантама и другој ситној амбалажи.744 . тако да се после узимања из свих паковања добије количина довољна да се напуни посуда за узорак. избуше се три рупе кроз целу масу производа.914-5.Сложени узорак масти за подмазивање и сличних производа. на 15 cm испод површине. произвољно се одабере најмање онолики број појединачних паковања колико је наведено у таблици број 3.Код масти за подмазивање НЛГИ .096 4.729-2. узима се сложени узорак бушењем помоћу спиралне сонде.197 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.833-6.Од получврстих материја. . сличних парафину. балони и сл.73. од које треба узети узорак.000 1.728 Број узорака Комада амбалаже Број узорака 1 1.

. 20 . авионски ... 6) ПАКОВАЊЕ И СЛАЊЕ УЗОРАКА НА АНАЛИЗУ 80. по врстама погонских средстава износи: .. узима се шпахтлом . моторни............ Ово се понавља све док сс не добије количина масе 1 kg. 2 литра. односно 1 kg.. После стављања узорка у посуду...... прашка и сл. ... на напред наведени начин... унакрст. сувој и чистој подлози...дизел-гориво .... Због тога је потребно отворе склопа пре узимања узорка пажљиво обрисати............... .. са дна картера и сл.. При узимању узорака погонских средстава из склопова ТМС... Узорак се на подлози разастре у што је могуће тањем слоју.. " Када сс врши испитивањс садржаја чврстих мсханич.Количина узорка потребна за комплетну анализу..... Узорак се може узети и помоћу стаклене цеви из средњег слоја средства. глаткој....... 2 литра. као први пут.. длета. Уколико се захтева анализа талога из кућишта и сл. 2 литра1*За сва остала средства која су наведена у Именику погонских средстава....... нечистоћа 5 литара..... тада се из сваког склопа узима појединачан узорак.. за слање узорака. а други из самог склопа. сумња да је погонско средство узрок ванредном оштећењу.77..Боца.. Узорак масти за подмазивање и сл.... у зависно-сти од конструкције и размештаја рсзсрвоара. на један од наведених начина. који се одвојено шаљу на анализу.... узорак се узима кроз отвор за испуштање средства из склопа... 78......... на четири дела па се одвоје две четвртине са супротне стране...Уколико се при прегледу унутрашњости склопа ТМС.. узима се појединачан узорак са места на коме се жели утврдити квалитет (нпр..... . После тога се сви појединачни узорци пажљиво измешају и уситне на чврстој.. Узорци узети из свих склопова мешају се и као средњи узорак шаљу на анализу........... како би се омогућило ширење и скупљање течности у њој и спречило избијање запушача. ... 7 литара.... према захтевима стандарда..бензин....бензин.. из посуде из које је извршено наливање у склоп.. Један узорак се узима. сме се пунити највише до 90% запремине. обратити нарочиту пажњу да се узорак не запрља спољњим механичким нечистоћама и водом... основни ............ која се ставља у посуду за слање узорака.петролеум .. који је у додиру са погонским средством. по могућности... Уколико се при оштећењу ТМС погонско средство проспе на земљу...Узорци чврстих средстава....бензин.. уз претходно испуштање талога. из сваког одабраног паковања се узима узорак.) и одвојено шаље... ....... а затим се подели... Помоћу кашике.. 79... стаклена и алуминијумска...... . Уколико се једно средство налази у више склопова код којих није дошло до оштећења... 2 литра.... 2 литра.... тада се узимају два узорка....... па и пуцање боце..... узимају се из паковања произвољно бираних према Таблици 3.... Поново се одвојени делови мешају.. .. . који су упаковани у ситну амбалажу. забрањује се његово сакупљање и слање на испитивање.. спољне површине посуде обрисати......... разастиру и деле на четири дела............. Од течних средстава која се налазе у резервоарима или картерима... у облику мањих или већих комада..... потребна количина износи 1 литар.лопатицом и сличним прибором. чекића или сл.гориво за млазне моторе. после отварања кућишта.на анализу. кроз отвор за наливање....

Све посуде........... морају се херметички затворити....... ....Алуминијумска боца се пломбира или.....На сваку посуду са узорком се налепи етикета.... већ амбалажу исте врсте коју добија у Лабораторији. 2.......... у којима се шаљу узорци......... шаље на испитивање.....................војна пошта .. То значи...... ......... Датум ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 1.. Димензије етикете су 170х 120 mm........ ... Курир носи уз себе допис у коме је наведено да ли су узорци за систематско праћење квалитета................ поступају на следећи начин: ..број шарже ........ Начелник Лабораторије преузима узорке заједно са амбалажом.....81..... 82..... ............................. ... од 1 литре................... После стављања узорака......... изнад боца и кутија се ставља згужвана хартија или таласаст папир... тако да није могуће отворити сандук без оштећења пломбе........... како се боце у амбалажи не би здробиле односно оштетиле.ознака резервоара (за гориво) ....................... штампаним словима........ а куриру.. .... тада се од најближег складишта узима............... Изглед етикете и подаци које она мора да садржи дати су у следећем обрасцу: .. или се из посебних разлога захтева њихово испитивање................... ............... а тиме спречила промена квалитета узорка који репрезентује испитивани производ........... 85. 83.....Када јединице имају потребу да из својих складишта шаљу узорке у Лабораторију на испитивање а не располажу амбалажом за преношење узорака..... Ово се односи како на стаклене боце............... 84... 86..... на реверс...... .. да курир не враћа послату амбалажу....... тако и на металну амбалажу за појединачно и групно преношење узорака. само у вертикалном положају.........стандард ............. Подаци се на етикету уносе машином или мастилом.. па се тек тада амбалажа затвори........ .... цурење и његово загађивање.. јер би дошло до његовог разлагања! 21 .............. помоћу јемственика и комада картона... Командант складишта упозорава курира да амбалажу носи пажљиво..... ....Амбалажа са узорцима се шаље у Лабораторију за испитивање горива и мазива по куриру којег одређује командант складишта.............. које је тражила Техничка управа СП ГШ ВЈ. амбалажа се пломбира. 3..назив средстава према Именику . предаје одговарајућу исправну и чисту амбалажу из резерви Лабораторије.......година производње ................. .......... ...............Стаклене боце и лимене кутије се стављају у амбалажу за преношење узорака............ Курир се са узорцима и пропратним актом јавља Лабораторији за испитивање горива и мазива и предаје их начелнику Лабораторије............ како би се онемогућило испаравање производа..................... Етилизирани бензин не сме да буде дуже времена осветљен............... ....уколико је потребно пренети само један узорак етилизираног бензина............... печати печатним воском и ставља у њену картонску кутију.... алуминијумска боца и узорак по куриру....број узорка и врста узорка ... Да се паковање са узорцима не би вертикално померало...........произвоћач и његов назив за средство .......

. амбалажа за групно преношење узорака и у њу се пакују узорци. Исто тако. тада се из најближег складишта узима. године и њиме су стављене ван снаге одредбе које су у супротности са овим упутством. VII .сва остала погонска средства. .03. 89.Уколико неки од начина узимања узорака није одрећен у овом упутству.уколико је потребно одједном пренети више узорака у Лабораторију на испитивање. које шаљу. 22 . јединице обележавају на исти начин као и складишта.Тумачење свих нејасних питања датих у овом упутству тражити од Техничке управе СП ГШ ВЈ. на реверс. Узорке. 87. односно у лименој кутији за получврста и чврста средства. тада при узимању узорака користити JUS В.. преноси се у стандардној типској боци садржаја једне литре.1994.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 88. уколико је потребно пренети само један узорак не већи од 1 литре.Ово упутство је ступило на снагу 01.0П. све примедбе и предлоге слати овој управи.Н8. . .

04-03. . .возачи и њихове старешине били обавезни да надокнаћују мањкове. масти и продуката за погон и одржавање ТМС Вишегодишња примена постојећих . то су. у техничке књижице возила. 3. односно већи број мото-часова од стварног рада мотора. машина и агрегата уписивала већа километража.03. као и за бољу обуку возача. како би задовољили утрошак који дозвољавају Норме и тиме избегли административни поступак и неосновано плаћање мањкова. На овај начин се. 1995 03.. редовно се појављују разлике. старешинама основних јединица. РЕШАВАМ: 1. Овакво стање је условило да су корисници возила уштимавали потрошњу горива и километражу. изнад прописаних норми. укључујући и сва дозвољена повећања. Има и примера да је код неких техничких средстава потрошња погонског матери-јала и испод количина које прописују постојеће Норме.27 31. 2. мазива. Пошто се правдање утрошка горива и мазива морало вршити по постојећим Нормама.Командама. до 50 и више процената. У вези с овим.Постојеће „Норме потрошње горива и мазива за возила. . односно да се комијским испитивањем установљавају узроци мањкова. у одиосу на број стварно прећених 27 . предузимају потребпе мере за оправку таквих возила (машина и агрегата). постојеће Норме треба да служе за праћење техничког стања возила и обучености возача. на основу ненормалне (веће) потрошње горива и мазива.Обрачун потрошње иогоиског горива и мазива убудуће вршити на основу стварног утрошка за свако техничко средство. пак. машине или агрегата на ремонт.ПОГОНСКА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА Објашњење о примени Норми потрошње течних горива. те да. те да се на тај начин правдају. уз указивање на узрочнике повећане потрошње. Такав поступак је стварао додатне материјалне штете и нереалну слику општег стања возног парка ВЈ. различитих климатских и теренских услова у појединим областима експлоатације и намене средстава. Аналогна проблематика је и са појавом вишкова горива и мазива.04 . 12. машине и агрегате КоВ". органима техничке и сао-браћајне службе. која захтева обимне радове око испитивања узрока и завоћења у материјално књиговодство. машине и агрегата. правдање и контролу потрошње органима техничке и саобраћајне службе и органима за контролу материјалног пословања у ВЈ. код возила која троше већу количину горива од дозвољене по Норми.Норми потрошње горива и мазива за возила. степена обучености возача. показала је да оне не могу служити као реална основа за нормалан рад. што је. подешавањем мерача километраже. диктирало превремено упућивање возила. Због различитог техничког стања сваког појединог возила. машине и агрегате КоВ" убудуће користити као норме за планирање текућих потреба и ратних резерви горива и мазива.

Решења ТУ ССНО пов. Стварно утрошене количине погонских средстава треба .километара и мото-часова рада мотора.Органи за контролу материјалног пословања у ВЈ прегледаће уредност завоћења потрошње погонског материјала у прописану документацију.бр. изражена у 1/100 km. . 7181 од 25. IX 1961. 1538/111 од 27. 4. год.111 1967. машине и агрегате служи декларисана потрошња погонских средстава.). (ТУ ССНО. 1/mč и сл.уписивати у путну документацију . вршити упорећивање стварне потрошње са Нормама потрошње ради предузимања потребних мера на пољу одржавања ТМС и обуке. Органи техничке службе свих командних сгепена дужни су да обезбедг упознавање свих заинтересованих органа са садржајем овог Решења. као и контролисати начин спровоћења овог Решења у јединицама и установама КоВ ВЈ. .путни радни лист. год а у вези са тачком 4. Бр. 28 . по изласку билтена. 5. са уписивањем тачно прећене километраже и моточасова рада сваког техничког средства. како би органи техничке и саобра-ћајне службе могли.Као планска норма за возила. Путну документацију водити уредно. повремено. прописана од стране произвођача.

Сада се користе једино моторна уља ДС. Замена уља у трансмисијама код точкаша се врши након пређених 15. Могу се мешати 31 . у привреди су вршена обимна практична испитивања квалитета уља ДГ и ДС.000 km. преко шема за подмазивање.000 km. уколико се захтева промена вискозитетне градације.универзални тип. Замену уља у трансмисијама код гусеничара вршити након 500 моточасова рада. дат у шемама за подмазивање. као и количине и квалитета уља примењеног за подмазивање. У ту сврху се врше одговарајућа практична испитивања. Замена уља у систему за подмазивање мотора код гусеничара се врши након 100 мото-часова рада. онда се ње треба придржавати. у којој се чува до наредне употребе.04-05. која су у то време коришћена.04 . кроз густо платно. у чисту и суву посуду-бачву. па и више .БТУ 03. а возило-точкаш није прешло више од 1. Разматрањем овог проблема. оставити га у чисту и суву посуду да се исталожи нечистоћа.000 km. С обзриом на то. Век употребе моторних и хипоидних уља на свим мототехничким средствима у ВЈ. Међутим. Век употребе уља у мототехничким средствима се изражава: за точкаше у броју пређених километара.000 km (са једним пуњењем уља). а затим га процедити. а ако је шемом за подмазивање предвиђено више од 15. али само уља истог квалитета и вискозитетне градације. знатно је продужен и век употребе уља.ПОГОНСКА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА Замена моторних и хипоидних уља у склоповима моторних вознла Век употребе уља на појединим мототехничким средствима се одређује на основу стања и карактерисtика мототехничког средства. У ВЈ су раније коришћена моторна и хипоидна уља свих квалитета. При преласку из зимског у летњи период и обратно. Испитивања су вршена на возилима разних типова и различитог техничког (механичког) стања. Након вађења уља из картера. се код точкаша врши након пређених 3. У чисту посуду се могу сипати уља из више картера. ако је шемом за подмази-вање предвиђено више од 3. Ради одређивања стварног века употребе моторних уља. Век употребе уља дат у шемама за подмазивање је за већину мото-техничких средстава у ВЈ знатно испод стварног века употребе.у извршеним моточасовима рада са једним пуњењем уља. а од хипоидних уља . 12. у системима за подмазивање мотора.000 km. практичних испитивања и стручне литературе дошло се до закључка да је све шеме подмазивања мототехничких ТМС потребно исправити у духу овог прописа. Замена уља. односно возилогусеничар није радило више од 25 мото-часова. 1995 03. савременим начином производње и применом разних адитива знатно је побољшан квалитет уља у односу на прописани. одрећен је на основу прописа произвођача ТМС и квалитета моторних и хипсидних уља. Међутим.31 31. онда се тога треба придржавати. уље из картера (корита мотора) се остави за поновну употребу у одговарајућој наредној сезони. а за гусеничаре .ако су у шемама за подмазивање дати дужи рокови замене. која се производе у нашој земљи.

32 . односно 75 мото-часова рада. (ТУ ССНО. Без обзира на број прећених километара. Напуњене посуде морају бити порписно затворене и ускладиштене у затворе-ним сувим просторијама. На посуде-бачве са неискоришћеним употребљаваним уљима се обавезно ставља видна ознака са следећим подацима: . извршити замену уља. квалитет и гаранција. са којима су возила прешла више од 1. или датум пуњења бурета. број 832 од 15.датум ваћења уља из картера.000 km.неискоришћено употрсбљавано моторно уље. ДС-30. спа уља ДС-20. Овакво (освежено) уље се може користити још 2.02. овом се уљу додаје свеже уље истог квалитета и вискозитетне градације. год. . У приморском делу наше земље и у пределима где температура не пада испод -5"С. једно пуњење уља може у систему за подмазивање мотора да остане највише годину дана. а у трансмисији највише три године. а уља изваћена из мототехничких средстава третирати као употребља-вана. третирати као употребљавана уља. односно где се она на тој граници не задржава више од пет дана.).000 km. односно више од 25 мото-часова рада. већ у току целе године употребљавати уља предвићена за летњи период. Пре употребе.1967. није потребно вршити прелаз са летње на зимску употребу. итд. односно мото-часова рада ТМС. Моторна уља изваћена из картера возила при преласку са једног вида употребе на други. Након овог времена. у односу 1: 1.сва уља: ДГ-30.

Прикупљају се следећа средства: уље моторно (све градације). . у којима су се налазила npe употребе.1981. 33 . откуцати: назив употребљаваног средства и војну пошту која је средство прикупила. На основу донетих закључака. Нарочито пазити да се истовремено не испуштају антифриз и моторно уље. 832 од 15. уље. Ова средства треба пажљиво прикупљати. искључиво. може се употребити и друга амбалажа. и антифриз гликолни.На свим командним нивоима. предузимати потребне мере за прикупљање и нродају максимално могућих количина. врши се на следећи начин: на посебном парчсту папира. која се. . за конзервацију. другу антифриз гликолни. минерално (све врсте). Бурад морају бити чиста и технички исправна. величине 8x6 cm. уље за унутрашњу конзервацију мотора (све градације). и пок. без обзира на градацију и квалитет. како би се из њих одстраниле нечистоће. једну врсту употребљаваних средстава представљају све врсте минералних уља. у којој се налазе употребљавана погонска средства. (ТУ CCIIO. прсма Решењу о одрећивању висине прихода који се остављају на кориш-ћење војним јединицама и установама („СВЛ" бр. 1871-i од 22.04-06. ова средства обавезно проиедити кроз сито. са заптивачима и чеповима. Употребљавана средства одвајати посебно по врстама. уље хипоидно (све градације). 3. једном годишње вршити анализу организације и начина прикупљања и продаје употребља-ваних погонских средстава и лимених бачви од 200 1 код свих крајњих корисника. авио-мо-торно (све градације). по по уговорима закљученим од стране набавно-продајних органа. Пре наливања употребљаваних средстава у а.мених бачава од 200 ].03. . бр. без обзира по ком основу су набављене.33 31. 'Прикупљена употребљавана средства се првенствено стављају у лимене бачве од 200 1. којс се пре лепљења очисти и одмасти. 4/81). Све количине непотребних празних лимених бачава од 200 1. претходно. уље хидраулично. 4. поступити по следећем: 1. рафи-неријама уља.04. уље турбинско (све градације).Приходе остварене продајом употребљених уља и бачви усмеравати на МФО.04 . крупним словима. мора опрати и осушити. . Да би се прикупила што већа количина употребљаваних средстава и ли. годмнс).бр. уље авио-турбинско (све градације). Обележавање амбалаже. На пример.мбалажу.02. 1995 03. Цсдуља са тим подацима се залепи на данце бачвс.Употребљавана погонска средства и бачве продавати.ПОГОНСКА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА Прикупљање употребљаваних средстава за погон и одржавање Прикупљање употребљаваних средстава за погон и одржавање врши се ради њихове регенерације и могућности поновне примене за погон и одржавање ТМС. 12.Забрањује се употреба употребљаваних средстава као гориво за загре-вање просторија и у друге ненаменске сврхе. Уколико сс не располаже са лименим бачвама. уље. прикупљати и пријављивати за продају. као и ради примене нерегенерисаних средстава у друге сврхе. хипоидно. итд. ангажовањем стручних служби. 2.1967. Прско цедул>е се налепи провидан целулоидни папир. посебно у техничким радионицама и сервисним станицама.

Димензија дна таве зависи од димензија спрата (етажа). Висина тава треба да буде од 2. У просторији се не сме налазити чесма за воду. рачунајући од момента кад термометар. које омогућују да се исти силикагел може више пута регенерисати и примењивати. је делимично дехидратисана силицију-мова киселина. без обзира на квалитет и порекло. те се. као и евентуално истрошени силикагел. већ одстранити и расходовати. То је чврста материја у облику прозирних зрнаца неправилног облика. који треба регенерисати. Силикагел. снабдевена исправном вентилацијом и потребном опремом. Под просторије треба да буде од бетона или дрвета. Време регенера-ције је 3 часа. јер се у таквим пећима може сушити највећа количина силикагела. сува.ПОГОНСКА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА Регенерација силикагела Технички поступак дефинише начин и услове регенерације силикагела без обзира на његово порекло (домаће или инострано). Просторија у којој се врши регенерација треба да буде зидана од опека. може обрисати мокром крпом. Мећутим. Поред тога. Пре смештаја тава са силикагелом у пећи. Величина и број пећи зависи од потреба. По завршеном процесу сушења. Силикагел. Дно тава треба да буде перфорирано са отворима од 1 mm. 1995 03. Таве су правоугаоног облика и израђене од лима. нити се у њој смеју чувати вода и хемикалије.35 31. не треба регенерисати. а затим се оне ставл>ају у поменуту амбалажу. на које се претходно расиореди силикагел. по завршеном процесу регенерације и паковања силикагела. под просторије се може чистити само усисивачем. Међутим. Максимално загреваље пећи треба да буде између 180 и 200°С. Све што прође кроз отворе тава. Има веома велику апсорпциону моћ. На сваки спрат (етаж) пећи постављају се погодне отворене посуде-таве. приближно исте дебљине. Регенерација силикагела врши се у етажним електричним пећима. Међутим. таве са силикагелом се ваде из пећи и хладе. има веома повољне физичкохемијске карактеристике. мора се регулисати температура. које морају бити обезбеђене исправним термостатом за регулисање температуре сушења и термометром. У току рада. 12. а просторија се после тога мора проветрити. У току регенерације првенствено контролисати температуру сушења. При стављању силикагела на таве кроз отворе на дну тава испашће сва зрнца пречника од 1 mm. с тим што сс паковање мора изврпшти у што краћем времену. по потреби. одиосно кад сс заврши па35 .03. светла. којим се контролише температура пећи.04-07. достигне 150°С. под се. Боје је од безбојне до светло мрке. а растојање између отвора 3-5 mm. Регенерација силикагела се врши ка температури 155°С±5°С. Таве са осушсним силикагелом треба вадити из пећи једпу no једну. примењује као десикатор за апсорпцију влаге у херметички затвореним паковањима при конзервацији ТМС. а силикагел одмах пакује у амбалажу која се може херметички затворити. сваки силикагел се може регенерисати најмање пет пута. онда се силикнгел пајпре пакује у њих.04 . распоредити на таве тако да дебл>ина слоја буде што равномернија и не већа од 2 cm. За ову сврху могу се употребити одговарајућа жел>езна бурад или лимена кутија. по свом хемијском саставу. што се постиже лаганим претресањем тава. Од квалитета силикагела зависи и број могућих регенерација. с обзиром на ову карактеристику.5 до 3 cm. односно термостат треба подесити за одржавање температуре на 155°С. ако сс захтева посебно паковање у платненс кесе или специјалне патроне. Најповољнији облик пећи је паралелопипедни.

патрону) и збирно паковање (кутије. домаћи. која је пети пут регенерисана. 36 . Препакивањесе мора извршити у сувој просторији.бруто маса (пример: бруто 25 kg). онда треба прекинути са регенерацијом.према ГОСТ-3956. . у року од 12 дана узети средњи узорак. исписаним на машини: . треба расходоватн. . да ли силикагел треба расходовати или га. . .број задњс регенерације (пример: регснериеан I I I ) . а силикагел источног порекла (руски или румунски) . Количина силикагела потребна за комплетно испитивање је 0. онда се он може регенерисати још највише три пута.број и година извршених регенерација (пример: регенерат V/69). порекло и стандард силикагела (примср: силикагел. IX 69). тек се онда из пећи узима друга.број и година регенерације (пример: регенерат Ш/68. домаћиТУ-556). Проверу квалитета врши ВТИ. на свако појединачно (кесицу. .назив. У исту амбалажу може се паковати само силикагел истог порекла. Узорак на анализу шаље јединица-установа која врши регенерацију. и .5 kg. бурад) треба ставити етикету са следећим подацима. онда је потребно да на сваком мањем паковању стави етикету на којој ће бити исписано порекло и број регенерације (на пример.датум узимања узорка (пример: 12. .назив. . ГОСТ 3956). Ако се при наредним регенерацијама. као и онај који после пет регенерација не одговара захтеваним стандардима. На стаклену боцу са узорком налепити етикету са следећим подацима: . домаћи силикагел IV или силикагел СССР II.). Узорак се пакује у стаклену боцу са широким грлом. који има исти број претходних регенерација. По завршеном паковању и херметизовању амбалаже. као и при употреби силикагела примети. треба упутити на поновну регенерацију. Ради поузданијег евидентирања силикагела по пореклу и броју извршених регенерација. Од целе партије. Након извршене пете регенерације мора се извршити провера квалитета силикагела према стандарду по коме је испоручен. стандард (пример: овлажени силикагел. .бруто маса(пример: бруто 25 kg).војна пошта која је вршила регенерацију. У пећ се не сме стављати нова шаржа силикагела за сушење све док се претходна сасвим не извади. По затварању боце. тј. На основу резултата испитивања јединица која врши регене-рацију извештава корисника силикагела о даљем поступку. ВП 3246/ПМ). за што краћевреме. СССР. порекло истандард силикагела (пример: силикагел. да се зрнца силикагела распадају и троше. и . те правилног сортирања при сакупљању за регенерацију. корисник спликагела мора се придржавати следећег: . и . порекло. Обавештење о резултатима испитивања. 2).војпа пошта која упућује силикагел.потпис овлашћеног руководиоца.на свако буре или лимсну канту. Такав силикагел.назив. . Уколико се при испитивању установи да пет пута регенерисани силикагел још увек задовољава прописани стандард. након употребе.нето маса (пример: нето 19 kg). . које се затвара плутеним или шлифованим запушачем.ознака узорка (пример: узорак бр. потребно је ставити етикету са следећим подацима: . запушаче парафинисати потапањем врха грла боце у растопљени парафин. Институт ће доставити директно иошиљаоцу узорка.уколико врши препакивање силикагела из већих паковања у мања. и сл. Домаћи силикагел се проверава према ТУ-556.ковање силикагела из једне таве. ТУ-556). у којој се овлажени силикагел шаље на регснерацију.при ваћењу овлаженог силикагела из херметичког паковања потребно је извршити сортирање према пореклу и броју регенерација.војна пошта која узорак шаље на нспитивање. . која није мања од 30 kg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful