025/1

SULIT
025/1
Matematik
SJK
2010
1 jam

居銮中华二小
SJK ( C ) CHONG HWA 2
KLUANG , JOHOR .
三年级数学
MATEMATIK SJK
TAHUN 3
1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

这份试卷共有9个部分。

2.

回答所有试题。

3.

如果你要更改答案,先把不要的答案擦干净,然后才填写新的答案。

4.

你可在这份试卷空白的地方算草。

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak
[Lihat sebelah]
SULIT
025/1 © 2010 Hak Cipta SJK ( C ) Chong Hwa 2

1

字体必须工整。 (A)写出文字或数字。 (A)写出文字或数字。(10%) 写出文字或数字。(10%) 数字 1) 575 2) 3012 3) 4489 文字 4) 一百零九 5) 七千四百二十八 6) 一千六百零七 7) 八千零三 8) 五千四百三十 9) 697 10) 8994 2 日期 : ____________ .分数 : 居銮中华二小 三年级数学试卷 2010 年 第一学期第一次评审 时间 : 60 分钟 姓名 : ________________ ( ) 班级 : _________ 考试说明 : 1. 请回答所有试题。 2.

(B)写出画线数字的数位与数值。 (B)写出画线数字的数位与数值。(10%) 写出画线数字的数位与数值。(10%) 数字 1) 6389 2) 457 3) 9504 4) 7817 5) 10000 数位 数值 (C) a)圈出最大的数目。 a)圈出最大的数目。(2 (2%) b) 圈出最小的数目。(2%) 圈出最小的数目。(2%) 1) 6099 . 9809 (D)分析式。 (D)分析式。(12%) 分析式。(12%) 1) 1064 ( )个千 + ( )个百 + ( 2) 4800 ( )+( ) 3) 1068 ( )+( )+( ) 4) 9437 ( )+( )+( )+( 5) 3000 + 70 + 9 6) 6000 + 900 + 80 (E) 顺序排列与填写数目。(4%) 顺序排列与填写数目。(4%) 3 )个十 + ( )个一 ) . 4723 . 4134 2) 9908 . 9089 . 3144 . 8099 . 6609 . 9066 1) 3274 . 723 . 9906 . 4341 . 3264 2) 4413 .

5314 . 3508 ______________________________________________________________________ 2) 6805 .1) 5317 . 6775 . 5313 ______________________________________________________________________ 2) ( ) . 5319 . ( ) . 4984 . 2512 . 7002 . ( ) . 7000 . ( ) . 6765 (G) 写出下列数目的十位近似值。(10%) 写出下列数目的十位近似值。(10%) 1) 2244 _____________ 2) 4108 _______________ 3) 2486 _____________ 4) 1695 _______________ 5) 6890 _____________ 6) 5007 _______________ 7) 8913 _____________ 8) 562 _______________ 9) 4218 _____________ 10) 9999 _______________ (H)以竖式计算下列各题。(20%) 1) 8365 + 1200= 2) 9782 + 124 = 4 3) 8810 + 7 + 233 = . 7006 (F) 逆序排列与填写 逆序排列与填写数目。 与填写数目。(4% 数目。(4%) (4%) 1) 8944 .

2341 = 8) 7933 -4294 – 76= 9) 8813 .7615 – 189= = 7) 8104 .1325 – 2773 = 5 .4) 1435 + 2028 + 3141 5) 5408 + 574 + 32 = 6) 6492 .5566 = 10) 5804 .

3682 =3017 3110 + 1432 + 2222 3) 1518 - = 867 4) 6556 .276 .519 .3260 (J) 写出正确的答案。( 写出正确的答案。(10 %) 1) + 3090 = 7582 2) 7423 .310 3) 5019 .2656 = 8602 5) =1234 +2234 +3234 (J) 应用题。(10 %) %) 1)国兴鞋店有 2855 双男装鞋和 3068 双女装鞋。该鞋店共有多少 双鞋? 6 3712 + .(I) 连一连. 连一连.把相同的答案配对起来。 把相同的答案配对起来。(6%) 1) 3230 + 1627 + 1907 2) 945 .3541 .2501-2854 .

2)某市场有 3096 个苹果,卖了 2773 个,又丢了 134 个坏苹果 。问还剩下多少个苹果? 3)某图书馆在一月里借出了 4138 本图书,二月里借出了 1090 本 图书,三月里又借出 4771 本图书,该图书馆在这三个月里共 借 出了多少本图书? 4)某间学校有 3451 名学生,其中有 235 名学生是印度人,760 名 是马来人 ,问该校有几名学生是华人? 5)林太太有 5607 颗红豆,黄太太的红豆比林太太的多 158 颗, 而 陈太太的则比黄太太的多 2224 颗。陈太太共有多少颗红豆? 7 .

LPC/MT/T3/(5) 家长签阅:___________________ 8 .

8 3) 十,0 4) 9000 . 4 2) 4000 . 30 . 5317 . 60 . 7004 F) 1) 8944 . 5314 .居銮中华二小 三年级数学试卷 年级数学试卷 2010 年 第一学期第一 学期第一次评审 时间 : 60 分钟 Skema Jawapan: A) 1)五百七十五 2)三千零一十二 5)7428 6)1607 7)8003 10)八千九百九十四 3)四千四百八十九 4)109 8)5430 9)六百九十七 B) 1) 百,300 2) 十,50 4) 千,7000 5) 个,0 C) 1) 9906 2) 4413 D) 1) 723 2) 8099 D) 1) 1 . 800 3) 1000 . 3508 . 7 5) 3079 6) 6980 E) 1) 5313 . 6 . 2512 2) 6795 . 4984 . 6785 G) 1) 2240 2) 4110 3) 2490 4) 1700 5) 6890 6) 5010 7) 8910 8) 560 H) 1) 9565 2) 9906 3) 9050 9) 1009 10) 1706 4) 6604 5) 6014 6) 4151 7) 2538 8) 3563 9) 4220 10) 10000 I) J) 1) 4492 2) 5871 3) 651 4) 4890 5) 6702 K) 1) 5923 2) 189 3) 9999 4) 2456 5) 7989 9 . 400 . 0 . 5319 2) 6998 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful