Bibliografi Jurnal Muhammad Azizi bin Che Rusli, (2010).

Bagaimakah Keberkesanan Pengajaran Amali dalam Subjek Kemahiran Hidup Mampu Memberi Kefahaman dan Penguasaan kepada Pelajar Bermasalah di Sekolah Menengah Harian Biasa: Univerisiti Pendidikan Sultan Idris.

Buku

Mok Soon Sang, (2006). Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah). Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamus Dewan edisi keempat, (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, (2011), Pembelajaran Secara Konstruktivisme. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Idris Mohd Radzi et al, (2006). Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu : Penyerapan Kemahiran Bernilai Tambah. Tanjong Malim:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Laman Sesawang Teori Konstruktivisme, (2012). http://duniayuukichan.blogspot.com. Dilayari pada Kelemahan teori Konstruktivisme, (2012). http://books.google.com.my. Dilayari pada

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful