Model Pendekatan Kaedah Strategi Pengajaran

1

EDUCATION of ELAKSAMANA

MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI DAN KAEDAHPENGAJARAN
PENGENALAN Pengajaranmerupakansatu proses yang merangkumiaktiviti-aktivitiperancangan, pelaksanaan, penilaiandanmaklumbalas. Terdapatbeberapamodel pengajaran yang telahdiperkenalkanolehpakarpakarpendidiksebagaipanduanuntukmenghasilkanpengajarandanpembelajarandenganlebihber kesan. JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN. 1. Model PemprosesanMaklumat y Konsep y Pengajarankonsep - Inkuiri - Ekspositori y Implikasi Model PemprosesanMaklumatdalampengajarandanpembelajaran. 2. Model Behavioral y PengajaranLangsung (Direct Instruction) untukpenguasaankemahiran y PembelajaranMasteri y Implikasi Model Behavioraldalampengajarandanpembelajaran 3. Model Sosial y PembelajaranKoperatif y Main Peranan&Simulasi y Implikasi Model Sosialdalampengajarandanpembelajaran 4. Model Personal y Synectics (aplikasikreativitisepertimembuatanalogidanmetafora) - KesedaranPeribadi - pemupukankonsepkendiridanhargadiri yang tinggi y Implikasi Model Personal dalampengajarandanpembelajaran Jeni Conto s h Mo del Pen gaj ara n Huraian Implikasiterhadap Pengajarandan Pembelajarandalam bilikdarjah

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2011

Main Peran an &Sim ulasi Main perananmembantumuridmuridmemahamitingkahlak usosial .com © All Right Reserved Presented 2011 . Present by elaksamana@yahoo. 2. esa n Ma klu mat Muridakanmengambilbahagianyang aktifdalampembelajaran. Simulasimembantumuridmuriduntukmelihatperwakilanobjek yang sebenar. menganalisisdata. Mo del Beh avi oral Penga jaran Langs ung Pemb elajar anMa steri 3.M Inkuiri Model ode ini.2 EDUCATION of ELAKSAMANA 1.muridmelibatkandiridala l mmengujikonsepdanhipotes pe is.perananmerekadalamintera ksisosialdancaracaramenyelesaikanmasalahd Main perananamatbergunadalam P&P sainssosial di manamuridmuridkitadapatmemahamikeprihatinan.Merekahanyamempelajariapa yang patutdipelajarisahaja. Model inidigunakanuntukmenyesua ikanpengajarandimanafakto rperbezaanindividudiambilki ra.menyemakhipotesisdanmembu atrefleksiterhadappembentukanilmu yang timbul. Muridtidakdigalakkanmemikirkanataumenyoalten tangapa yang dipelajari.nilaidanp erspektif orang lain. Model pembelajariniberfokuskanke padaperkembangankonsepd ankemahiaranmelaluikerjab erkumpulan. Dalamkaedahiniisipelajarandisusundaripadamuda hkepadakomplekssebelumdisampaikankepadamu rid-murid agar muriddapatmengikutipengajaran guru mengikutkadarkecekapanmasing-masing Kaedahiniakanmeningkatkankemahiransosialdan perpaduananatarahlikumpulandanpembelajarani nijugamempunyaiimpakkeataspencapaianakade mikdanhargadirimurid-murid. Kaedahiniagaksesuaiuntukmengajarbacaandanm etematiktetapikurangsesuaibagimatapelajaran yang miripkepadapenerokaandanpenemuan. mp Ekspo Modelinimuridakanakanme ros sitori nerimaisipelajarandari guru. Mo del Sosi al Pemb elajar an Koper atif Modeliniberarahkan guru dimana guru akanmenyampaikanisipenga jaransecaralangsungkepada muridmuridsertamenstrukturmasa pengajaransupayamenyusun langkahpengajarandanpemb elajaran.

JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP PENDEKATAN Pendekatanbermaknacaramendekatisesuatu. Integ ratif Mengintegrasii sikandungan& Tugasankumpulan yang diberikanolehguru. Iamerujukkepadacarabagaimanasesuatumatapelajarandiajarkanberdasarkanobjektifnya. Muridmuridakanmengikutisatusiribengkelsehinggamere kaberupayauntukmengaplikasiprosedurprosedurtertentusecaraindividudankumpulankop eratif. Dedu ktif Mengajardariu mumkespesifik PengajaranmatapelajaranSains. Mo del Per son al Synec tics Model inimengajarkemahiranmeny elesaikanmasalah. Terdapatbeberapapendekatan yang bolehandaguna dalambilikdarjahiaitupendekataninduktif. eklektikdantematik. DEFINISI.Tajuk yang tif esifikkeumum khususperludiberipenerangan yang jelasdenganmembentuksoalansoalanyang berkaitansecaralisandanmengembangkantajukdenganfakta-fakta yang relevan.aktivitipen ulisandanbidang-bidang yang lain. (Wataklakonan) Simulasimenggabungkanma klumatmengenaisatusatukemahiranmelaluidemo nstrasi. integratif.3 EDUCATION of ELAKSAMANA enganberkesan.com © All Right Reserved Presented 2011 .praktisdanlatihankhu sus.Pelajarakanmenggunakankemahiranasaskomunika Present by elaksamana@yahoo. deduktif.Membuatujikajiberkaitantajuk yang diajarsupayapelajardapatmenerokahubunganantaraelemen-elemen yang khusus. 4. di Jenis Pend ekata n PrinsipPembel ajaran Contohaktiviti Induk Mengajardarisp PengajaranmatapelajaranBahasaMelayupenulisan.

Pelajardapatmenyiapkankerja yang diterimakeranaiamenepatiaraskebolehannya.mensistesisdanmemberipendapatuntukmenyiapkantu gasan yang diberikanolehguru.pengalaman.com © All Right Reserved Presented 2011 .Tema yang u samaakandiperjelaskanmengikutmatapelajaran yang diajar.BahasaInggeris. kebolehan. menyusundanmengurussesuaturancangansupayabolehmenghasilkanpencapaian optimum. induktifatau Integrative siuntukberfikir.Pemilihanbentukgrafik.Tema yang samaakandiajarolehsemua guru. DEFINISI. Tema Mengajarpelaja Guru mengajartajuk yang tik ranmengikutsat samabagisatumingguuntuksemuamatapelajaran. kemahiranpemudahcaraan. kemahiranbelajar. kemahiraniniamatpentingdanbergunadalampengajarandanpembelajarananda. JENIS & PRINSIP-PRINSIP SETIAP STRATEGI Strategipengajarandanpembelajaranbolehdidefinisikankebijaksanaanmemilih. Lembarankerja yang diberikanoleh guru kepadapelajaruntuksesuatumatapelajaranakanlebihmenitikberatkanp erbezaanindividudarisegiminat. pengetahuansediaada.Strategi-strategi yang bolehdigunakandalambilikdarjahadalahsepertiberikut: y StrategiPemusatan guru y StrategiPemusatanmurid y StrategiBerasaskanbahan y StrategiBerasaskantugasan/aktiviti yang INTEGRASI KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran4uclearmelibatkankemahiranberfikir.4 EDUCATION of ELAKSAMANA Eklek tif kemahirankeda lamsatu pelajaran Kombinasidedu ktif.Pendekataninilebihberpusatkankepadapelajar.MetematikdanSains.Cuba dapatkanmaklumatlanjutdarisumber-sumberrujukan yang sesuaidanpersembahkanmaklumatinidalambentukgrafik. kemahiranmenilaidanmentaksirdankemahiranteknologimaklumatdankomunikasi.Sebagaiseoran gpendidikdanpelajar. Present by elaksamana@yahoo. temasahaja ContohnyapengajaranhaiwanpeliharaanakandiperjelaskandalamBaha saMelayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful