Mihail Bulgakov

A Mester és Margarita
Fordította Szőllősy Klára

TARTALOM ELSŐ KÖNYV
ELSŐ FEJEZET

MÁSODIK KÖNYV
TIZENKILENCEDIK FEJEZET

Ne álljunk szóba ismeretlenekkel
MÁSODIK FEJEZET

Margarita
HUSZADIK FEJEZET

Ponczius Pilátus
HARMADIK FEJEZET

Az Azazello-krém
HUSZONEGYEDIK FEJEZET

A hetedik bizonyíték
NEGYEDIK FEJEZET

A repülés
HUSZONKETTEDIK FEJEZET

A hajsza
ÖTÖDIK FEJEZET

Gyertyafényben
HUSZONHARMADIK FEJEZET

A Gribojedovban történt
HATODIK FEJEZET

Bál a sátánnál
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

Szkizofrénia, amint megjósoltatott
HETEDIK FEJEZET

A Mester kiszabadítása
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

Egy gyanús hírű lakás
NYOLCADIK FEJEZET

Hogyan próbálta a helytartó megmenteni a Keriáth-béli Júdást
HUSZONHATODIK FEJEZET

A professzor és a költő párviadala
KILENCEDIK FEJEZET

A temetés
HUSZONHETEDIK FEJEZET

Korovjov tréfái
TIZEDIK FEJEZET

Az 50-es számú lakás pusztulása
HUSZONNYOLCADIK FEJEZET

Jaltai hírek
TIZENEGYEDIK FEJEZET

Korovjov és a Behemót utolsó kalandjai
HUSZONKILENCEDIK FEJEZET

Ivan tudata kettéhasad
TIZENKETTEDIK FEJEZET

A Mester és Margarita sorsa beteljesül
HARMINCADIK FEJEZET

A fekete mágia és leleplezése
TIZENHARMADIK FEJEZET

Itt az idő!
HARMINCEGYEDIK FEJEZET

A hős megjelenik
TIZENNEGYEDIK FEJEZET

A Verébhegyen
HARMINCKETTEDIK FEJEZET

Hála a kakasnak!
TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Búcsú és örök nyugalom
EPILÓGUS

Nyikanor Ivanovics
TIZENHATODIK FEJEZET

A kivégzés
TIZENHETEDIK FEJEZET

Nyugtalan nap
TIZENNYOLCADIK FEJEZET

Peches látogatók

2

ELSŐ KÖNYV
...Kicsoda vagy tehát? Az erő része, mely Örökké rosszra tör, s örökké jót művel Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása)

3

ELSŐ FEJEZET Ne álljunk szóba ismeretlenekkel Egy meleg tavaszi estén, az alkonyat órájában, a Patriarsije Prudin két férfiú jelent meg. Az egyik negyvenéves forma, kövérkés, alacsony, kopasz fekete emberke, szürke nyári öltönyt viselt, elegáns kalapját kezében tartotta, gondosan borotvált arcát istentelen nagy méretű, fekete csontkeretes pápaszem ékesítette. Társa jóval fiatalabb s vállasabb volt nála, borzas haján tarkójáig hátratolt kockás sapka; öltözéke kockás sportingből, gyűrött fehér nadrágból, fekete szandálból állt. Az első nem volt más, mint Mihail Alekszandrovics Berlioz, egy vaskos irodalmi folyóirat szerkesztője, és vezetőségi elnöke az egyik legnagyobb moszkvai irodalmi társaságnak, melyet rövidítve TÖMEGÍR-nek szoktak nevezni; társa pedig Ivan Nyikolajevics Ponirjov, a fiatal költő, aki Hontalan néven szokta publikálni verseit. A zöldellő hársak árnyékába érve a két író legelsősorban a „Sör, ásványvíz” feliratú, tarkára mázolt bódéhoz sietett. És itt mindjárt elöljáróban meg kell említenünk ama szörnyűséges májusi est első furcsaságát. Sem a bódé körül, sem a Malaja Bronnaja utcával párhuzamos hosszú fasorban nem volt egy lélek sem. A késő délutáni órán, a tikkasztó hőségben, mikor már lélegzeni is alig lehetett, mikor a nap, Moszkva köveit fölhevítvén, a száraz ködben már a Szadovoje Kolco fölé hajolt, senki sem andalgott a hársak alatt, senki sem ült a padokon, a fasor kihalt volt. - Ásványvizet kérek - mondta Berlioz. - Ásványvíz nincs - válaszolta az eladónő a bódéban, és miért, miért sem, megsértődött. - Sör van? - tudakolta Berlioz tikkadtan. - Estére hozzák. - Hát mi van? - kérdezte Berlioz. - Kajszibarackszörp, de meleg. - Mindegy, adjon kajszibarackszörpöt! A szörp dús, sárga habot vetett, és a levegőt fodrászműhely szaga töltötte be. A két író felhajtotta, s azon nyomban csuklani kezdett. Fizettek, majd leültek az egyik padra arccal a tónak s háttal a Bronnaja utcának. Ekkor jelentkezett a második furcsaság, mely egyedül csak Berliozra vonatkozott. Csuklása hirtelen abbamaradt, szíve nagyot dobbant, és egy pillanatra eltűnt valahová - aztán visszajött, de tompa tű volt belefúródva. Azonfelül pedig Berliozt merőben alaptalan, de szörnyű szorongás fogta el, olyan heves, hogy a legszívesebben nyomban elszaladt volna. Szorongva nézett körül, sehogy sem értette, mitől ijedt meg. Elsápadt, zsebkendőjével törölgette homlokát, és ezt gondolta: „Mi történt velem? Még sose éreztem effélét. Biztosan a szívem... Úgy látszik, kimerült vagyok, jó lenne mindent itt hagyni, ördög vigye... és elutazni kúrára Kiszlovodszkba...”

4

A rekkenő levegő ekkor összesűrűsödött a szeme előtt, és a sűrű levegőből igen-igen különös, áttetsző úriember materializálódott. Apró fején zsokésapka, kurta-furcsa kockás zakó rajta, ugyancsak levegőből szabott... Öles termet, de valószínűtlenül sovány, válla keskeny, s arckifejezése - hadd hívjam föl erre külön a figyelmet - csúfondáros. Berlioz élete folyása úgy alakult, hogy nem szokott hozzá a rendkívüli jelenségekhez. Még jobban elsápadt, szeme kiguvadt, lelke riadtan tiltakozott: „Nem, ez lehetetlen!” Sajnos azonban mégis lehetséges volt: a hórihorgas idegen, akin keresztül lehetett látni, ott ringatózott előtte jobbra-balra, lába nem érte a földet. Berliozon ekkor úgy elhatalmasodott a rémület, hogy becsukta a szemét. És amikor újra kinyitotta, mit lát: a délibáb eloszlott, a pepitazakós eltűnt, s ugyanakkor a tompa tű is kiugrott szívéből. - Füh, az ördögit! - nyögött fel a szerkesztő. - Te, Ivan, majdhogy meg nem ütött a guta a hőségtől! Még hallucináltam is... - Mosolyogni próbált, de a szemében még ott bujkált a rémület, keze remegett. Lassacskán azonban megnyugodott, zsebkendőjével legyezgette magát. - No, szóval... - mondta már eléggé vidáman, és folytatta a beszélgetést, amely a kajszibarackszörppel szakadt félbe. A beszélgetés, amint később kitudódott, Jézus Krisztusról folyt. A szerkesztő ugyanis folyóirata következő számába nagy vallásellenes költeményt rendelt a költőnél. Ivan Nyikolajevics a poémát meg is írta, mégpedig igen rövid idő alatt, de a szerkesztőnek, sajnos, nem tetszett. Hontalan nagyon sötét színekkel ecsetelte ugyan főhősét, vagyis Jézust, a szerkesztő szerint mégis át kellett írni az egészet. Ezért most amolyan kiselőadást tartott a költőnek Jézus Krisztusról, hogy megmagyarázza műve alapvető hibáját. Nehéz eldönteni, hogy mi vitte tévútra Ivan Nyikolajevicset: tehetségének láttató ereje, vagy pedig az a körülmény, hogy fogalma sem volt a kérdésről, amelyről költeményét írta, de annyi bizonyos, hogy Jézusa, hogy is mondjam, hús-vér, eleven Jézussá sikeredett, aki azonban nem volt éppen megnyerő egyéniség. Berlioz pedig azt igyekezett bizonygatni a költőnek, hogy a probléma nem az, hogy milyen volt Jézus, jó-e, rossz-e, hanem azt kell kimutatni: Jézus mint személy sohasem élt, minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi más. Megjegyzendő: a szerkesztő művelt, olvasott ember volt, s előadásában találóan hivatkozott az ókori történészekre, például a híres alexandriai historikusra, Filónra1 vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra,2 akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését. Átfogó tudásának hála, Mihail Alekszandrovics többek közt még azt is közölhette az ifjú költővel, hogy Tacitus híres Annales3-ei tizenötödik könyvében, annak is a negyvennegyedik fejezetében, a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisítvány. A költőnek mindez újdonság volt, figyelmesen hallgatta Mihail Alekszandrovicsot, reá függesztve csillogó zöld szemét, s csak nagy ritkán csuklott, halkan szidva a szörpöt.

1 2 3

Filón, Alexandriai (i.e. 20 k.-i. sz. 45. k.) - görög nyelvű zsidó teológiai és filozófiai író. Josephus Flavius (37-100 után) - zsidó történetíró. Tacitus, Publius Cornelius (?55-? 118) - római történetíró. Fő műve az Annales, melyben Róma történetét írta meg Augustus végnapjaitól Néró haláláig. 5

Az első például azt állítja. isten fiának a születését. A harmadik jelentés szűkszavúan közli. ahol az ablakok már estiesen elsötétültek. A magunk részéről hozzá kell fűznünk. és bal lábára sántított. Szája kissé ferde. A keresztények nem találtak föl semmi újat. egyik sem született meg. jobboldalt arany koronái.. Ég és Föld fiáról és istenéről. hogy a jövevény alacsony növésű volt.gondolta Hontalan. a föníciai Thammuzról. Azazhogy pontosabban szólva. ugyanígy alkották meg Jézusukat. Szürke sapkája hetykén félrevágva. és a jobb lábára sántított. az idegen rájuk sandított. sose létezett. Egy szó. És amikor Mihail Alekszandrovics fejtegetései során odáig jutott.mi tűrés-tagadás . A második szerint óriási termetű volt. hogy mindezt először látja.zöld. állát pedig kezére támasztotta. akit a mexikói aztékok hajdanában igen nagy tiszteletben részesítettek. Haja barna. és ezért neked Jézus születése vagy a háromkirályok jövetele helyett azokat a képtelen mendemondákat kellene leírnod. hanem egyszerűen magas.. melynek fekete fogantyúja pudlifejet formáz. hogy nincs melege abban a kesztyűben!” Az idegen végigjártatta tekintetét a tó körül magasló házak négyszögén. aranyfogai voltak. majd megállt. amelyen a szerkesztő meg a költő ültek.folytatta Berlioz -. sem óriás. hogy az aztékok tésztából is kicsiny Huitzilopochtli-figurákat gyúrtak . és váratlanul leült a szomszédos padra. Ami a fogát illeti: baloldalt platina koronái voltak. azután lejjebb tekintett. amikor . és észrevehető volt. Szemöldöke fekete. „Német” .már késő volt. Mert így a költeményedből az sül ki. aki valójában sosem élt. hogy Jézus valóban megszületett!. Utóbb.. két kezét sétapálcája fogantyújára tette. s lábán ugyanolyan színű külföldi cipőt. végül a kevésbé ismert. a perzsa Mitrasz. mint a másik. hatalmas Huitzilopochtliról. kétlépésnyire a beszélgetőktől. de a dolog csattanója az. koronái platinából voltak. Berlioz magas tenorja ércesen szárnyalt a néptelen fasorban. melyeknek ablakaiban vakítóan tündökölt az alkonyodó s Berlioz számára mindörökre leáldozó nap. szatirikusan írod le például Jézusnak. mint száz: külföldi. hogy a jövevénynek semmiféle különös ismertetőjele nem volt. Jobb szeme fekete. egyre több és több érdekes és hasznos adatot közölt az ifjú költővel az egyiptomi Oziriszről. és fölkelti érdeklődését.. Előbb a felső emeleteket vizsgálgatta.Nincsen egyetlen keleti vallás . Finom szürke öltönyt viselt. A pad előtt elhaladva. Mindenekelőtt: az idegen egyik lábára sem sántított. 6 .állapította meg magában Berlioz. hogy egyik személyleírás sem ér egy hajítófát sem. de az egyik magasabbra húzódott.. hogy nem . Ezt kell kidomborítani a költeményben. egyik sem létezett.Nini. E leírások összehasonlítása mindenkit meg kell hogy döbbentsen. leereszkedően elmosolyodott. s termetére nézve nem volt sem törpe... hunyorogva. Berlioz folytatta fejtegetéseit: . hóna alatt nád sétapálca. amelyek ezeket az eseményeket beharangozták. Arca simára borotvált. több intézmény is benyújtotta jelentésében ennek az embernek a személyleírását. mint például a fríg Attisz.a fasorban feltűnt az első ember. Jézus sem. . „Angol . Negyven-egynéhány évesnek látszik. a bal . és ahogy egyre mélyebben merészkedett a dzsungelbe. hogy Jézus előtt már egy egész sereg istenfia született. amelybe csak nagyon művelt ember hatolhat be nyaktörés kockázata nélkül. amelyben egy szűz ne szülne istent.Mulatságosan.hogy. továbbá Mardukról.

s meghajolt.És ön egyetért ezzel az állítással? .kezdte a jövevény idegenszerű kiejtéssel. de az idegen máris feléje fordult: . önök ezenfelül istenben sem hisznek? . Hontalanhoz intézve szavait. . de ha jól értettem.Ó. hogy ide üljek? ..Valóban nem hiszünk istenben . „Nem..felállt.fordult Berliozhoz.gondolta Hontalan bosszúsan. de. hogy.gondolta Hontalan. ez is jól ránk akaszkodott.Bámulatos! . . mégis inkább francia. és a két jó barát önkéntelenül kissé félrehúzódott a padon. hogy ismeretlenül megszólítom önöket .Bocsássák meg.” . .felelte Berlioz. . 7 . „Mi az ördögöt akarhat ez tőlünk?” .A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség .Valóban azt mondtam. . . ha nem is tetszett..Önök ateisták? .magyarázta Berlioz diplomatikus udvariassággal.. Hontalan pedig magában dohogott: „No.Igen. .mit volt mit tennie . hogy is mondjam. hát ez igazán elragadó! . . s rávillantotta zöld színű bal szemét. . s így a két jó barát is . kérem . .Milyen érdekes! .kiáltott fel az idegen. Udvariasan lekapta sapkáját. és fejét ide-oda forgatva nézett felváltva hol egyikükre.Jól hallotta. hogy a költő a legelső pillanattól fogva utálta az idegent. Berlioznak ezzel szemben tetszett. hogy Jézus sosem létezett? . azazhogy. Az idegen hátradőlt a padon.” .érdeklődött az idegen.válaszolta a költő. .De erről teljes nyíltsággal beszélhetünk.És riadtan kikerekedő szemmel hozzátette: . és örömében szinte visítva kérdezte: .kérdezte az idegen udvariasan. hol másikukra.Esküszöm.. fölkeltette érdeklődését.Bocsássanak meg a tolakodásomért.kiáltott fel a hívatlan társ. Hozzá kell tennünk. kérem. mire az idegen fürgén közéjük telepedett. hangosabban csuklott.. majd lopva körülnézett.gondolta Berlioz.Minálunk a lakosság többsége már réges-régen tudatosan elvetette az istenről szóló meséket.válaszolta udvariasan Berlioz. de csak annál kínosabban.válaszolt Berlioz.Megengedik.. és nyomban beszélni kezdett. Mind a ketten meglepetten néztek fel rá.Ha nem tévedek. ez a külföldi golyhó!” . tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel. hogy megpróbálja elfojtani csuklását.Hontalan visszatartotta a lélegzetét. és odalépett hozzájuk. de korrekt szóhasználattal -. nem árulom el senkinek! .Száz százalékig! . „Alighanem lengyel. s mély hangját lehalkítva folytatta: . azt tetszett mondani..lelkendezett a furcsa idegen. Berlioz pedig abban a pillanatban elhallgatott. a külföldi riadalmán mosolyogva. mert az idegen felállt.. ateisták vagyunk . mert szerette a pontos és félreérthetetlen megállapításokat. miközben jobbra fordult..

gondolta Berlioz. David Friedrich (1808-1874) .kiáltott fel az idegen. hogy Kant okoskodása erről a kérdésről csak rabszolgákat elégíthet ki. némi izgatott töprengés után.Bravó! .” Berlioz kimeresztette a szemét: „Villásreggelinél? Kantnak?. ha azt a Kantot vagy két-három esztendőre diliházba csuknák ezért az elmefuttatásáért! .válaszolta finom mosollyal a művelt szerkesztő. de valami nagyon zavarosat tetszett kifundálni. és melegen megszorította a hüledező szerkesztő kezét.Ajjaj! Egyik bizonyíték sem ér semmit. úgy van! . . hogy a józan ész határain belül isten létét semmivel sem lehet bizonyítani. e szavakkal: .rikkantotta váratlanul Ivan Nyikolajevics. ki lehet ez az illető? És miért beszél olyan jól oroszul?” . hogy minden háznak minden ablakából egy-egy ateista néz le reá. . Hontalan pedig ekképpen tűnődött: „Vajon hol tanult meg ilyen jól oroszul?” És még jobban elkomorult. de roppantul érthetetlen.Ezt a rendkívül fontos információt. ő maga felállított egy hatodikat. hogy szívből jövő köszönetemet fejezzem ki! . Okosnak lehet. Ott volna a helye! Mondtam is neki akkor a villásreggelinél: „Már engedje meg. Strauss. . jelentőségteljesen fölemelve mutatóujját. . . Strauss5 pedig egyenesen kinevette ezt a hatodik bizonyítékot. . Mit zagyvál ez összevissza?” hüledezett.. mintegy magamagából csúfot űzve. Így beszélt Berlioz. A fontos információ láthatóan mély benyomást tett rá: riadtan tekintett körül. Elvégre önnek is el kell ismernie. az emberiség ezeket réges-rég a lomtárba tette.korholta Berlioz zavartan. Ezért még ki fogják csúfolni. 4 5 Kant. halkan. és Berlioz felé fordított zöld bal szeme lelkesen csillant fel. s közben így tűnődött magában: „Mégis..Legjobb volna. .Engedje meg. sajnálkozva mosolygott: . melyeknek száma köztudomásúan: öt? Berlioz elnézően.Engedjenek meg még egy kérdést .folytatta most az idegen vendég. és aztán. amely engem mint külföldi turistát módfelett érdekel válaszolta az idegen csudabogár. hogy okos.német filozófus és valláskritikus. Az idegent azonban nem botránkoztatta meg a javaslat. Immanuel (1724-1804) .Bravó! Ön teljes egészében megismétli a nyughatatlan vén Immanuel véleményét erről a kérdésről.Nemhiába mondta Schiller. .tudakolta Hontalan pislogva.De Ivan! . De most jön a legnagyobb kuriózum: az öreg előbb megdöntötte mind az öt bizonyítékot.Úgy van. 8 . hogy Kantot elmegyógyintézetbe kéne csukni.Kant4 bizonyítéka sem meggyőző .kiáltotta. „Nem. mégse lehet angol!” . mintha azt várná. professzor uram.Mit köszön meg neki? . .Az idegen ekkor különös dolgot művelt: felállt.Mit kezdjünk isten létének bizonyítékaival.német filozófus és esztéta. elragadtatottan helyeselt. sőt ellenkezőleg.

Ön rosszat sejtve egyik tudós orvostól a másikhoz szalad. de még ezt sem tudja megvalósítani.ismételte az idegen.Elég baj! .Ahhoz.az idegen ismét Berliozra sandított -.sietett a válasszal Hontalan. és odakínálta a költőnek: . hogy már több mint száz esztendeje elköltözött egy igen távoli vidékre.. hogy a tárcában történetesen épp a kívánt cigaretta volt található. a végén tán jósnőket is. Milyen cigarettát akar? . A költőt meg a szerkesztőt nem is az körülmény döbbentette meg a legjobban. és ezzel befellegzett az irányításának! Senkinek a sorsa nem érdekli többé.gondolta magában.Úgy látom. nem idegen .. Rendkívül furcsa alak. és akkor egyszer csak. kajánul felnevetett. hm-hm. s a hátramaradók.Engem azonban a következő kérdés foglalkoztat: ha isten nincs. ez aztán igazán kicsiségnek látszik.Maga az ember irányítja .Bocsánat . aki nemrég még azt hitte. Márka. és homályos aggodalom kezdte gyötörni. . s tetején .. hogy irányít. hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes nem túlságosan rövid időszakra. . elkezdi irányítani a dolgokat. igen.az ismeretlen Berliozhoz fordult -. szükséges.mikor gazdája kinyitotta .. .. egy ezredévre sem készíthet tervet. s Berlioz hüledezésével mit sem törődve -.ismételte a hangzatos szót.Diliházba azonban nem lehet őt csukatni .. egyre jobban rájön az ízére. majd kuruzslókat keres fel. hogy megkérdezzem: hogyan irányíthatja az ember a földi dolgokat. és a villamos alá esik! Azt állítja. Mind a három egyformán céltalan. ha még nevetségesen rövid időre.folytatta a külhoni férfiú a költőhöz fordulva. hanem maga a cigarettatárca. mert nem egészen értette a kérdést. és általában a földi eseményeket? .És az ismeretlen furcsán. majd így folytatta: . Berlioz figyelmesen hallgatta a kellemetlen előadást a szarkómáról meg a villamosról...Bizony.kérdezte a költő barátságtalanul.briliánsokból kirakott háromszög villant kék-fehér tűzzel.itt az idegen bensőségesen elmosolyodott. De van még ennél is rosszabb: az ember például Kiszlovodszkba készül .Mért. Engedje meg mármost. olyan sokféle van magánál? . dirigálja embertársai életét meg a sajátját. mozdulatlan fekszik egy faládában. tüdőszarkómája . akkor vajon ki irányítja az ember életét. azon egyszerű oknál fogva.. hogy valaki más rendelkezett? .Milyent óhajt? .jegyezte meg a kötekedő költő. hogy ön.fordult az ismeretlen most váratlanul Hontalanhoz. és onnét semmi módon nem lehet őt előszedni. mert hogy.Hát. mert valóban elfogyott a cigarettája. de ez még semmi: hiszen a saját holnapjáért sem kezeskedhet! Képzelje el például .vetette oda Hontalan. elégetik a kemencében. „Ez nem külföldi.mondta az ismeretlen szelíden. .Parancsoljon. kandúr módra hunyorogva -. hogy ezt is ő maga rendelte így? Nem helyesebb-e vajon azt hinni. hogy valaki irányítson. belátván. én is sajnálom! . mintha a szarkóma említése különös elégtétellel töltené el -. Hamarosan elérkezik a tragikus vég: az.. . kissé ingerült volt a hangja. egyszer csak elbotlik. Óriási méretű. mondjuk. szeretne rágyújtani! .. amint ön is tudja. nos mondjuk. Családja hazudozni kezd.. Az ismeretlen fürgén elővette zsebéből cigarettatárcáját. színarany tárca volt. Márkát . hogy hasznát többé nem vehetik. 9 . hogy nem.. tüdőszarkómája támad . de vajon mi fán terem?” . . csakis a sajátja. amint mondani szokás.felelte az idegen szikrázó szemmel.

gondolta Berlioz.. .Megmondaná? . ez azért mégiscsak túlzás. hanem ki is öntötte..hördült fel Berlioz. . Kivéve persze. Mindazonáltal... A mai estét azért több-kevesebb pontossággal meg tudom mondani előre. hogy: igen. az ember halandó. azért.Hm.. akit mértéken felül bosszantott az ismeretlen idétlen tréfája. bocsásson meg nekem . egy fiatal orosz nő. ..” . A baj az. ha a Bronnaján a fejemre esik egy tégla. este.A téglának ehhez semmi köze .” A költő és a tárcatulajdonos rágyújtottak. de nem ez a legnagyobb baj. Mercurius a második házban. de ez a színtiszta igazság.Valóban. hogy néha hirtelenváratlan halandó..felelte az idegen.tudakolta Berlioz nagyon is természetes iróniával. A hársak alatt síri csend támadt.” De még végiggondolni sem ért rá..Levágják a fejét! Hontalan mérgesen. Már az imént is szerettem volna megkérdezni. az ember halandó. azt elhiheti nekem. . lehetetlen .válaszolta az ismeretlen. ezt senki sem tagadja..Nem. „Valahogy igen furán csűri-csavarja a dolgot” . ..végül fennhangon.vélekedett Berlioz. Berlioz pedig fancsali mosollyal kérdezte: .. és ki vágja le a fejemet? Ellenségek? Intervenciósok? . amennyiben nem titok? . az esti hűvösség előérzetében -.No. hat. és hunyorogva nézett fel az égre. Fürkésző pillantással végigmérte Berliozt. mi az ördög!.Ez. örvendezve kijelentette: . amikor az idegen megszólalt: .Azért .A tégla magától sose esik senkinek a fejére. szerencsétlenség. Önt pedig semmiképpen sem fenyegeti. hüledezve meredt az ismeretlenre. mit szándékozik csinálni ma este.Szívesen ... és én fogok elnökölni. de ez azért nem nagyon valószínű.Én is kérem.. Az ülést ezek szerint nem fogják megtartani. este tízkor pedig ülést tartunk a TÖMEGÍR-ben. ha szabad kérdeznem? . .. aztán efféléket mormolt: „Egy..Semmiféle titok nincs benne.Talán bizony még azt is tudja. Ön másféle halállal fog meghalni.válaszolta az ismeretlen -.. egyre jobban belemelegedve a különös társalgásba. és így válaszolt: .jelentette ki az idegen határozottan. hogy milyennel? . ami nem is csoda. ahol fekete madarak keringtek nesztelenül.vágott szavába nyomatékosan az ismeretlen.Úgy. ez a bökkenő. a nem dohányos Berlioz visszautasította. Már bocsásson meg..A két irodalmár ekkor kétfélét gondolt: „Mégis külföldi!” .És miért. . Most hazamegyek a Szadovajára. sajnos. sőt nemcsak megvette. mert Annuska már megvette a napraforgóolajat. . Általában senki sem mondhatja meg. hét. kettő. hogy mit csinál ma este. mintha öltönyt készülne varrni neki. Hontalan pedig ilyesformán hüledezett: „Ejha. 10 . ekképpen morfondírozott magában: „Majd olyasformán válaszolok neki. Komszomol-tag. a hold eltűnt. .

. mindent hallott.Honnét tudja a nevemet? . Ezt már önnek személyesen kell tőle megkérdeznie.Olyan kellemes itt a hársfák alatt. Az idegen azonban egyáltalán nem sértődött meg.Azt hiszed? . polgártárs. . tessék csak! .Nem fordult elő önnel életében.mondta nevetve...Bocsánat.Hülyének tetteti magát. sötétszürke kötésű könyvecskét. . itt a névjegyem.” .” 6 Lityeraturnaja Gazeta .Azzal az idegen előhúzta zsebéből a Lityeraturnaja Gazeta6 előző napi számát. az útlevelem és a meghívólevelem..De Ivan! . ezenközben egy pillanatra sem vette le a költőről. Tessék. hanem kém. Orosz emigráns. és igazán nem sietek sehová.Közben az idegen felé sandított. . tartóztassuk fel. . Hírnév és népszerűség e tegnap még olyannyira örvendetes bizonyítéka azonban most egy cseppet sem tette boldoggá.. Misa! .Hol nem jártam én már életemben! Csak azt sajnálom. és udvarias kézmozdulattal jelezte. erős papírból készült borítékot és névjegyet tartott a kezében. . attól félt.Hogyne.irodalmi újság.Már engedje meg. hogy nem értem rá megtudakolni a professzortól.Szeretnék valamit mondani a barátomnak. s Ivan Nyikolajevics az első lapon megpillantotta saját fényképét.Gyere.gondolta Berlioz. A költő ezalatt félrehúzta Berliozt: .. másképp meglóg..Már engedje meg. hogy igazolja magát. nem tudna várni egy pillanatig? . hogy elmegyógyintézetbe csukták? . és farkasszemet nézett a két irodalmárral. .kezdte Berlioz hosszú hallgatás után... hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Szólítsd fel. hogy jöjjek Moszkvába konzultánsnak . aki nyilván eltökélte. . Ivan Nyikolajevics! . És kézen fogva odarángatta Berliozt a padhoz.Ez az alak nem turista. Az idegen időközben felállt a lócáról.Bocsássanak meg. s magában hozzátette: „Ivannak alighanem igaza van.suttogta. ki ne ismerné magát? . aki idemerészkedett. hogy kifaggasson. . milyen jól beszél oroszul! .Dehogynem! Nem is egyszer! .mondta előzékenyen az ismeretlen. . hogy kerül ide a napraforgóolaj. aki ennyi badarságot hord össze -. Mialatt az idegen odakínálta őket a szerkesztőnek. alatta pedig a verseit.” . Ivan Nyikolajevics. Hallod. vígan kurjantotta: .Ide hallgass.. mi az a szkizofrénia. . hogy hadat üzen a tolakodó idegennek.Majd én megmondom.. és miféle Annuskáról van szó? . „Az ördögbe is.Higgyél nekem . hogy kerül ide a napraforgóolaj . . 11 . de a szemét. amely nem nevetett.. Barátaink zavarba estek. és családnevének kezdőbetűjét: „W.suttogta tovább a költő. .korholta barátját Mihail Alekszandrovics...mondta nyomatékosan. a költőnek sikerült meglátnia a névjegyen az idegenszerű betűkkel nyomott „professzor” szót..kérdezte Berlioz idegesen.kérdezte elboruló arccal. hogy megszökik. nehogy meglógjon. és értetlenül meredt az idegenre.szólt közbe Hontalan. hogy nem kíváncsi a bemutatott dokumentumokra.

Ezeket kell megfejtenem.korának művelt embere.Igen. ön tehát történész? ..kérdezte Berlioz. A kapcsolat ilyesformán legalizálódott.De kitűnően beszél oroszul . számos nyelven beszélek.kattant valami Mihail Alekszandrovics fejében.Nem kell ide semmiféle álláspont .Igen. és a fülükbe súgta: .mondta a különös professzor. . „Nesze neked!” . hogy hajoljanak közelebb hozzá. hozzátette: . . Szilveszter néven 999-től 1003-ig római pápa. .. de ebben a kérdésben más az álláspontunk. Filozófiával. .Ma este érdekes história színhelye lesz a Patriarsije Prudi. fekete mágusnak tartották..Jézus létezett. . s mind a hárman visszaültek a padra.erősítette meg a professzor. . Természettudományi ismeretei folytán különféle felfedezéseket tett. matematikával és irodalommal foglalkozott.tudakolta Berlioz. mivel én vagyok ennek az egyetlen specialistája a világon. II. látszólag minden összefüggés nélkül.kérdezte Hontalan. és az idegen zsebre vágta iratait..Márminthogy én? .Valamiféle bizonyítékra azért szükség volna.kezdte Berlioz. .Nézze. és aztán. talán német vagyok. .Ön német? .És. professzor úr. Berlioz kényszeredetten elmosolyodott: . mi tiszteljük az ön hatalmas tudását. és halkan folytatta.mormolta ezalatt a szerkesztő zavartan. általában poliglott vagyok.kérdezte Berlioz tiszteletteljesen. .A professzor gondolkodóba esett.A moszkvai Állami Könyvtárban ugyanis eredeti kéziratokra bukkantak Aurillaci Herberttől. miközben idegenszerű kiejtése furcsa módon eltűnt: . .hebegte. . Majd a két irodalmár óriási megdöbbenésére.Vegyék tudomásul. miért is tudatlan kortársai az ördög cimborájának.. ... . .Á. és punktum.Örvendek a szerencsének .Igen.jegyezte meg Hontalan. 12 .bólintott a tudós.A fekete mágia szakembere vagyok. és ebben a minőségben hívták meg ide hozzánk? .vágta el a professzor.Historikus is vagyok . és magyarázóan hozzátette: ..Önt tehát konzultánsi minőségben hívták meg hozzánk. ebben a minőségemben . 7 Aurillaci Herbert (938-1003) . professzor? . . a professzor intett.7 a tizedik századbeli fekete mágustól.És mi a szakmája? .Nem kell ide semmiféle bizonyíték . .Mi sem egyszerűbb: a tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napja..Ó. . hogy Jézus Krisztus igenis létezett. .. óriási megkönnyebbüléssel..

Úgy rémlett. leült. mint aki nem találván semmi vétket Jézusban. Az evangéliumok Jézus perével kapcsolatban említik. nincs ellene orvosszer.az ókori Jeruzsálemben a zsidók legfőbb törvényszékének tanácsa. és a kesernyés füstbe . szörnyű betegség. Cohors .A vádlott Galileába való? Továbbították az ügyet a tetrarchához?14 .meg verejtékszagába is ez az átkozott rózsaillat vegyül. istenek.” A szökőkút mellé. a migrén.az ókori római hadsereg kisebb egysége: a légió tizedrésze. sz. gyenge füstfelhő terjengett a kert felső részén át az oszlopcsarnokig. ez megint az a leküzdhetetlen. még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak.Nem volt hajlandó dönteni az ügyben. 37-ig uralkodott Palesztinában. és oldalvást kinyújtotta a kezét. és a Szinhedrion15 halálos ítéletét önnek küldte le megerősítés végett.mely arról tanúskodott. „Istenek. a hátsó épületekből. semmi kétség. Ponczius Pilátus ..még a beszéd is nehezére esett: .a századnak megfelelő kisebb katonai egység az ókori római hadseregben. mert ez az illat hajnal óta üldözte. prokurátor . melynek élén a centurio (százados) állt. hogy a hat centuria13 szakácsai már hozzáláttak az ebédfőzéshez ... A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát. 8 9 Niszán . kora reggel Judea prokurátora.. Az ő nevéhez kapcsolódik a betlehemi gyermekgyilkosság is. s az őrség bőr lószerszám. a Gergely-naptár szerint március-áprilisnak felel meg.a legnagyobb katonai csapategység a régi rómaiaknál.engedve a zsidó vallási vezetők követelésének . a mozaikpadlóra már odakészítették a karosszéket: a prokurátor nem nézett senkire. 26-36). 13 10 11 12 13 14 15 . . ha meg sem mozdítom a fejem. katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban. és megszólalt . ahol a prokurátort Jerusalaimba kísérő katonaság. Légió . Centuria .Judea római provincia prokurátora (helytartója). szabadon akarta bocsátani őt.válaszolta a titkár. Szinhedrion (szanhedrin) .kereszthalálra ítélte Jézust. Kegyetlen.. Igen. zsarnoki uralmat gyakorolt. vérvörös bélésű fehér köpenyben. miért büntettek engem?. végül azonban . ami a pergamenlapra írva volt.. A prokurátor arca fájdalmasan eltorzult. a megvirradó nap nem sok jót ígért. Az udvar mélyéről.a Római Birodalomtól függő terület egy részének uralkodója. Ponczius Pilátus9. átfutotta azt.Igenis. Titkára tisztelettudóan egy pergamenlapot helyezett beléje.i. nincs tőle menekvés.. (i. Tetrarcha .. a féloldalas főfájás. a 12-es Villám-légió11 első cohorsa12 volt bekvártélyozva. melynek élén a mindenkori főpap állt.MÁSODIK FEJEZET Ponczius Pilátus A tavaszi Niszán8 hónap tizennegyedik napján. majd visszaadta titkárának..hónapnév a zsidó kalendáriumban.És hogy döntött? . e. amely Nagy Heródes10 palotájának két szárnya közt húzódott.. a hemicrania. a legjobb.ugyanaz a zsíros rózsaillat keveredett. Nagy Heródes .

hogy ez sem használna. ahol csak megjelent.Vezessék elém a vádlottat . kissé meglendítette. hogy a centurio arca el van éktelenítve: orrát szétlapította egy germán buzogány. A Patkányölő az egyik bronzszobor tövében rostokoló legionárius kezéből kivette a korbácsot. a fehér kötést bőrszíj fogta a homloka körül. hogy eltakarta a még alacsonyan járó napot. jelezvén. Egy fejjel volt magasabb a légió legmagasabb katonájánál.Engem szólítasz jó embernek? Tévedsz. gazdagon ráncolt. Vigyétek ki egy percre. hogy kövesse. . Riadt kíváncsisággal tekintett a prokurátorra. Úgy rémlett. aki a Patkányölő gúnynevet viselte. A prokurátor szeretett volna felállni. De tudta. néma csend terült az oszlopcsarnokra. melyre rászáradt az alvadt vér. csak az ajka mozgott. arcából kiszaladt a vér. és úgy maradni sokáig. és ez igaz. mozdulatlanul. lélegzete elakadt.Ez a vádlott engem „jó ember”-nek szólít. És két legionárius a kert mélyéből abban a nyomban felvezetett az oszlopcsarnokba egy huszonhét éves forma férfit. Feje be volt kötve. A megkötözött embert kivezették az oszlopcsarnokból a kertbe.az ókori görögök jellegzetes öltözéke: ingszerű. majd arameus nyelven megkérdezte: .szólt halkan. halántékát a vízsugár alá tartani.. A megkötözött kezű fiatal férfi kissé előrehajolt.. Patkányölőt általában mindenütt mindenki szemmel tartotta. Bal szeme alatt nagy kék folt sötétlett. 14 . és a szökőkút vize dallamos. amint a kertben gerlék turbékolnak. térdig érő vászonvagy gyapjúruha. az oszlopcsarnok elsötétült. kb.Majd éppoly monoton hangon hozzátette: . szeme elborult.. és odaállította a prokurátor karosszéke elé. és a fogoly vállára csapott. a fogoly nesztelen léptekkel követte. . 16 Chiton . midőn Marcus. Mozdulata hanyag és könnyed volt..Te uszítottad a népet. annak is feltűnt. szakadozott. bonyolult melódiáját csobogja. Emez egy ideig hallgatott. úgy ült.A prokurátor arca megrándult. Marcus nehéz csizmája súlyosan dobogott a mozaikpadlón. hogyan kell velem beszélni.. mintha levágták volna a lábát. az első század centuriója. az óriás termete miatt.. megjelent a prokurátor előtt.Hidd el. világoskék chitont16 viselt a fiatal férfi. Jerusalaimban mindenki azt terjeszti rólam. de a fogoly azon nyomban összeesett. Azért ült úgy. de nyomban a szavába vágott: . jó ember. és magyarázzátok meg neki. mint a kőszobor.Hívják ide Patkányölő centuriót. hogy vérszomjas fenevad vagyok. Ócska. és olyan széles volt a válla. szája sarkában seb. A mozdulatlan prokurátor kivételével mindenki tekintete Patkányölő Marcust kísérte. A prokurátor latin nyelven szólt hozzá: . De kárt ne tegyetek benne. megszólalt: . amint intett a fogolynak. és aki először látta. mert félt megmozdítani pokoli fájdalommal lüktető fejét. hallatszott. éppoly mozdulatlanul és éppoly halkan. s keze össze volt kötözve a hátán. mint a kőszobor. De a prokurátor. hogy lerombolja a jerusalaimi szentélyt? Miközben ezt kérdezte.

Kettős értelmű név: a. . Érted. és fátyolos hangon megszólalt: . „A Názáreti” és „Az őrző” 15 . .Gúnyneved van? . .uralkodó. mint az üres zsákot.Jesua .sietett válaszolni a rab.Állandó lakhelyem nincs .Ezt rövidebben is ki lehet fejezni: egyszóval.Ne tettesd magad butábbnak. Azt mondták.Gamalában. északra van egy Gamala nevű város.állapította meg a prokurátor. csavargó vagy . Ha-Nocri . Egyedül vagyok a világon. hogy ott valahol. beteg hang ütötte meg a fülét: . mint amilyen vagy.Beszélsz-e más nyelven az arameuson kívül? .A magamét tudom . nagyot lélegzett. .Vérség szerint hová tartozol? .A nevet. jobbra tőle. Természetesen a te nevedet kérdem. majd megkérdezte: .Tudsz írni-olvasni? .Tudok.Nincs senkim. a szín lassan visszatért arcába. Ne üss meg.kérdezte készségesen a fogoly.Magam sem tudom pontosan . Vigyázzban állni.felelte a rab röstelkedve. vagy megüsselek? A fogoly megtántorodott. és dünnyögve. atyám szíriai volt.És a rab fejével mutatta.mondta a prokurátor halkan.Beszélek görögül.Az enyémet? . . .válaszolta a rab megélénkülve.Szüleimre nem emlékszem. . . hogy értelmesen válaszoljon.Ha-Nocri. Bágyadt. Csakhamar ismét a prokurátor előtt állt.Marcus bal kezével könnyedén felkapta a földön fekvő embert.. . .17 Más szót nem szabad mondani.Hol születtél? . m. egész valójával kifejezvén igyekezetét. hibás arameus kiejtéssel odavetette: . 17 18 Hégemón . talpra állította..18 .Városról városra járok.Római prokurátort nevezni hégemónnak. de erőt vett magán. .Állandó lakhelyed? . s ne gerjessze többé haragra a prokurátort.Értlek. . .Vannak hozzátartozóid? .

amiért megsértődnék.Lévi Mátéról19 . amit rólad följegyeztek.soha. és szóba elegyedtünk.folytatta Jesua.kezdte a rab.Azok a jó emberek. amit mondtam.tiltakozott a rab. Jómagam személy szerint folytatta mosolyogva ..Tehát le akartad rombolni a templomot. . ..A prokurátor duzzadt szemhéja kissé fölemelkedett..hégemón. gyilkos. ha kutyának nevez.. . hogy meggyőzze a helytartót.. A titkár. szenvedéstől hályogos fél szeme a rabra tekintett.Nem. sértegetett. ez a zűrzavar még hosszú ideig el fog tartani. ami ott fel van írva. azazhogy azt hitte. hogy ez az ember nem jegyzi fel híven a szavaimat. a Béthfagéba vezető úton találkoztam vele először a fügéskert sarkánál. . Egy árva szót sem mondtam mindabból.. és mindent összezavartak.itt szemében ismét felvillant a rémület. ... mi minden nem történik benned! Halljátok ezt? A vámszedő eldobta a pénzét az országúton! 19 Lévi Máté . Így vallottak a tanúk. Jerusalaim városa. hanem a helytartóra.Utoljára mondom...A végén eldobta a pénzt.szólt Pilátus lágyan.Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel.de mire végighallgatott. majd egész törzsével a titkárhoz fordult: .Ó. . A másik zárva maradt. és minden idegszála megfeszült abbeli igyekezetében.nem tanultak semmit. .Kiről beszélsz? . hégemón . és azt mondta.Jézus korai tanítványa. szeme már nem árulkodott félelemről. Van köztük mágus. Kérve kértem: „Légy szíves.. jegyez. és meglepetten pillantott . de ahhoz éppen elég. Most már két szenvedő szem tekintett a rabra súlyos szemhéja alól. És mindennek az az oka.Soha életemben. Attól tartok. és szüntelenül ír. lassan megenyhült . . Csend lett.majd így folytatta: .magyarázta a rab készségesen.. Nem sok az.kérdezte Pilátus kelletlenül.nem a rabra. és erre tüzelted a népet? A rab ismét megélénkült. és megérintette halántékát kezével. és elszaladt vele. hogy előtűntek megsárgult fogai. hogy felkössenek.semmi rosszat sem látok ebben az állatban. görögül válaszolt: . égesd el a pergamenedet!” De kitépte a kezemből.Ünnepre sokféle fajta ember csődül ebbe a városba. és senkit sem uszítottam erre az értelmetlen cselekedetre. monoton hangon. .. Pilátus elmosolyodott a fél arcával.Te például a hazudozókhoz tartozol. .. Eleinte rossz szemmel nézett.. megsért. de nyomban ismét pergamenje fölé hajolt. velem jön. . nem akartam lerombolni a templomot. hégemón.. 16 .mormolta egykedvűen a prokurátor. ha így szólítanak. Itt világosan meg van írva: a templom lerombolására uszította a népet. . nem. A titkár abbahagyta az írást.. amiért kis híján elszólta magát . meglepetten tekintett fel e szavakra. te lator . De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe... asztrológus.. Azután görögül szólalt meg a helytartó: . jövendőmondó. hazudozó is akad . jó emb. és sietve hozzátette: . Vámszedő volt Kafarnaumban. és megrémültem.Vámszedő volt. aki alacsony asztalka fölé görnyedve jegyezte a fogoly vallomását. . ne játszd az őrültet. .

s nem jegyezte fel szavait.De valamit mégis szóltál a templomról a népnek. a legokosabbnak látta. miért beszéltél neki az igazságról. és ez a hang azt mondta: . hideg vizet kérni. A helytartó ekkor felállt karosszékéből.. A titkár a rabra meresztette szemét. csak arról ábrándozol. egy sugárpászmája behatolt az oszlopcsarnokba.. borotvált arcára kiült a rémület. A prokurátor továbbra is fanyarul mosolyogva tekintett a rabra.magyarázta Jesua.. . hogy megutálta a pénzt . Azért mondtam így. . a főfájás elmúlik. miért is áll előtte ez az ütésektől eltorzult arcú fogoly a kérlelhetetlen jerusalaimi napsütésben.” És újra meghallotta azt a hangot: .Azóta társamul szegődött. és ezt módfelett sajnálom.. hogy megindokolja Lévi Máté különös viselkedését. fáj a fejed. a legjobb lenne elkergetni ezt a különös latrot. azt mondta. te csavargó. hogy kishitűen már a halálra gondolsz. mely kérlelhetetlenül emelkedett egyre magasabbra a messze lenn. hogy rám tekints. annyira fáj.És miért uszítottad a népet a piacon. Jóformán gondolkodni sem tudsz. még az is nehezedre esik. ami egyáltalán nem tartozik a dologhoz.” És újra megjelent előtte a sötét folyadékkal teli serleg: „Mérget..Az igazság mindenekelőtt az. mert úgy látszik. majd hozzáfűzte: . és látta. elkergetni a kísérő katonákat is. és csupán két szót szólni: „Akasszátok fel!” Igen.A titkár nem tudván. az agyam cserbenhagy. amely bántotta a helytartó fülét.Arról beszéltem. hogy tenéked. mit válaszoljon. két keze közé szorította fejét. és behunyta a szemét. 20 Hippodrom . magas férfihang. hégemón.ismételte fátyolos hangon. hogy a nap már elég magasan jár a hippodrom felett. jó ideig hallgatott. De kínjaid nemsokára véget érnek. Jesua pedig félrehúzódik előle. ez az egyetlen élőlény. . és visszaült a karosszékébe. s elpanaszolni neki a hemicraniá-t.Olyasmit kérdezek.szólt a vékony. kimondhatatlanul fájt. és Jesua foldozott szandálja felé kúszik.és kocsiversenyek tartására alkalmas pálya az ókorban.. amelyről fogalmad sincs? Mi az igazság? „Istenek! .Lévi Máté? . Nincsen erőd.gondolta magában eközben a helytartó. hogy az óhit temploma összeomlik. elhaló hangon odahívni a Banga kutyát. . amelyhez a ragaszkodol. És egyszer csak eszébe jutott a méreg: ez a gondolat csábítóan suhant át fájó koponyáján. majd a napra. . hogy odajöjjön hozzád a kutyád.Igen.Igen. az elsötétített szobában végigheverni az ágyon. jobbra lévő hippodrom20 lószobrai fölé.lovas. 17 . hogy pontosan utánozza ura mosolyát. Pilátus felnézett a rabra elkínzott szemével. s hirtelen fölémelyedő gyötrelemmel arra gondolt. az oszlopcsarnokból bemenni a palotába. hogy velem beszélj. Zavaros szemmel nézett a rabra. Lévi Máté . és viaszsárga. és gyötrelmesen próbált rá visszaemlékezni. hogy jobban megértsék. De erős akarattal nyomban elfojtotta. és még hány fölösleges kérdést kell neki föltennie. Így most akaratlanul is hóhérod vagyok. . és felépül az igazság új temploma. hégemón. A válaszoló hangja Pilátus halántékát hasogatta. ide azt a mérget.

és indulj gyalogsétára a környéken. hogy az ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja! Szegényes és szomorú az életed. A séta javadra válik majd. nem vagyok orvos.kérdezte Pilátus halkan. hogy a lobbanékony helytartó milyen különös formában torolja meg a rab példátlan vakmerőségét. . prokurátor.. aztán Pilátus megismételte a kérdést. . hogy egyelőre nem ír fel semmit. hégemón: senkit sem uszítottam semmi effélére. mert rendkívül eszes embernek látszol. higgyen-e a fülének. s most latinra fordította a szót: . A titkárnak most már csak az járt az eszében. úgy hiszem. elfúlón megszólalt a prokurátor latinul: . .Értem . Egy ideig hallgattak. hogy a kutyát akartam hívni? .Tehát orvos vagy. hogy semmit el ne mulasszon. .. A titkár fölvette a földről a tekercset. téged is érdekelnének. Ekkor rekedten. hogy túlságosan zárkózott vagy. nem . és szemében már nyoma sem volt a homálynak.Meg sem kérdeztelek: talán bizony latinul is tudsz? . Talán gyengeelméjűnek látszom? 18 . és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. ugye.a zivatar csak később.. és hunyorogva fölnézett a napba .A fogoly eközben tovább beszélt. és élvezettel dörzsölgette fájó. hégemón. . hát titkold. ezúttal görögül: . átadta egyik társának. s elhatározta. Pedig hát. orvos? .Nem. hogy nem uszítottad a népet. és szívesen megosztanám őket veled. hégemón! .Honnét tudtad. és leoldozta a kötelet a rab kezéről..És a beszélő mosolyogni merészelt.Most már mindennek vége. s én szívesen elkísérnélek. dagadt. vagy égessék fel.Tudok .. . akit senki se hallgattatott el -.Azt tanácsolnám neked. A zivatar. ugyancsak latinul. görögül -. .Mi sem egyszerűbb . Pilátus sárgás arca megpirosodott. gyanakodva fúrta bele tekintetét a fogolyéba. és az ajkad. te nagy gyógyító vagy.Valld meg . . csupán kinyújtotta nyakát.tiltakozott a rab. Új gondolataim támadtak. és semmin sem lepődik meg. az mégsem lehet. Az ügyhöz ennek nincsen közvetlen köze. amelyek.Kezedet végighúztad a levegőn . és én örülök ennek .Hidd el. vagy valamely más módon pusztítsák el a templomot? . . nem vagyok orvos .Csak az a baj . A kísérő legionáriusok egyike a földre dobbantotta kopjáját.mondta Pilátus. Ez most nem sikerült. kivörösödött csuklóját.A titkár halálosan elsápadt.Jó. felvillant benne a mindenki által jól ismert szikra.felelte a rab.Nem. ha mindenáron titkolni akarod.Oldozzátok fel a kezét. valld be. aztán odament. úgy figyelt. és a földre ejtette a pergamentekercset. de a titkár már egyetlen szavát sem jegyezte föl.folytatta a rab. mintha meg akarnád simogatni. akár az Eleon-hegyi kertekbe.s a rab megismételte Pilátus mozdulatát -. . hagyd el egy időre a palotát. noha jól ismerte a helytartót.válaszolta a rab. és jóakaratúan tekintett Pilátusra. annál inkább. Pilátus sandán. . ugye? . hogy rombolják le. Hinnie kellett.válaszolta a rab. vagy ne higgyen.folytatta a megkötözött fogoly. Azt állítod tehát. Akkor megpróbálta elképzelni. estére fog kitörni..Ismétlem.a fogoly megfordult. mint a gúnár.

amely kísért.Igazán nem ismered? . Gestas. te függesztetted föl.erősítette meg a rab. Egyébként mondd csak. . .És a prokurátor a pergamentekercsre mutatott. .Ó. hégemón! Igaz. A továbbiakat nem kell jegyezned! . . ügyesen csinálta. üdvrivalgásával úgy köszöntött.Esküdj meg hát.. hogy nem cselekedtél semmi effélét. igen. . mint valami prófétát? .. és le sem vette a szemét a fogolyról eközben: . és csupán az egy Lévi Máté kíséretében.De hisz nincs is szamaram.Talán egy görög könyvben olvastál erről? . hiszen akkor senki sem ismert ebben a városban.Igazán.mosolygott Pilátus. és fenyegetően dünnyögte: . Bar-Rabban (Barabbas) pedig az az elítélt. ha ezt hiszed. A fogoly hüledezve nézett a prokurátorra.De meglehet. . .Ismered-e a következő három személyt . hiszen úgyis egy hajszálon függ.Talán bizony azt hiszed. Nem tudom.kérdezte most már nagyon megélénkülve a kötelékétől megszabadult fogoly. furcsa..A pillanat éppen alkalmas. .kérdezte a rab.mondta a rab.Én elvághatom ezt a hajszálat! . és a csőcselék. és senki semmit sem kiáltott felém.Ebben is tévedsz .Nem. akit Jézus helyett. ezeket a jó embereket nem ismerem.Igen.egy bizonyos Dismast.Nem.a két előbbi a Jézussal együtt keresztre feszített latrok (gonosztevők) neve.Nos. de gyalogszerrel. . hogy a susai kapun át vonultál be Jerusalaimba. ezt hirdetem. igaz-e. miért használod állandóan ezt a kifejezést: „jó emberek”? Mindenkit így szólítasz? . ugyebár.Igen. 19 . az életedre . Pilátus összerezzent. aki felfüggesztette! Pilátus elmosolyodott: . de akárki volt.. 21 Dismas.Mondjuk.Most pedig mondd meg nekem.És ezt hirdeted? .Rossz ember nincs a világon. . Mert. ijesztő mosollyal. nem ismerem eléggé az életet.Ezt először hallom .Mindenkit . önállóan jutottam erre az eredményre. hogy esküdjem? . . kezével ernyőzve szemét a nap ellen. sugárzó mosollyal. nem. erősen tévedsz. szamárháton.válaszolta halkan a prokurátor. most már nem kételkedem benne. tudd meg. valóban a susai kapun érkeztem Jerusalaimba.kérdezte Pilátus. egy Gestas nevezetűt. elismered. . nem látszol gyengeelméjűnek . ki függesztette a helyére a nyelvedet. majd folytatta a beszélgetést a rabbal: . és harmadszor BarRabbant?21 . .Mire akarod. hégemón? . . holott az amúgy sem írt fel semmit.fordult titkárához.ajánlotta a prokurátor. a nép követelése alapján szabadon bocsátott Pilátus. és elmosolyodott. hogy megesküdjél rá. hogy a jerusalaimi szájtátók csapatostul szegődtek a nyomodba. hogy csak az vághatja el a hajszálat. Bar-Rabban ..

. hogy ezt a határozatot tollba mondja titkárának.30-32 emberből álló lovascsapat. melyben a germán törzsek szétzúzták a római sereget. hogy mellette valósággal lángol a poroszlop. lábára.23 amelyet én vezettem. homlokán kerek. karjára. és észrevette. sajnos nem . Mialatt a fecske röptét figyelte. a következő formula alakult ki: a hégemón felülvizsgálta a Jesua nevű vándorfilozófus . melyet immár tisztának. Talán ezt is a halántékába tóduló s ott lüktető vérhullám okozta: a prokurátor látása is elhomályosult. Erre egyébként szerencsére nem is lesz alkalmad. ma nemigen beszélgethetnél a Patkányölővel. vagyis éppenséggel oda. a Lidércek Völgyében. Úgy rémlett neki.mondta ábrándosan a fogoly. filozófus. és szeme mintegy visszahúzódott üregébe. Már csak az volt hátra. 20 . Vajon ki tette ezt vele? Érdekes volna megtudni. Az oszlopcsarnokba ekkor berepült egy fecske. Turma .kérdezte Pilátus elkomorulva. majd a szökőkút medencéjét súrolta.ügyét.Ó. akit Patkányölőnek neveznek: szerinted ő is jó ember? .elég az hozzá. mivel szemtanúja voltam.mondta Pilátus -. s be volt kenve írral.kérdezte titkárától.Azt hiszem. és ha oldalról nem tör be egy lovas turma.Ha beszélgethetnék vele. . a prokurátor székel. A vándorfilozófus elmebetegnek találtatott. Az idistavisusi csata . akkor te. . Beesett. nyílt seb éktelenkedett. a helytartó kiutasítja őt a városból. és kiröppent az oszlopcsarnokból. . Ez az idistavisusi csatában24 történt. Sötét vérhullám tolult fejébe.Nem. a prokurátor fejében. A jó emberek úgy vetették rá magukat.a Weser jobb partján 16-ban lezajlott ütközet. aki másik pergament nyújtott át neki.Közölhetem veled . Talán ott akart fészket rakni. és benne bűnt nem talált. A prokurátor felnézett a rabra. s helyette másik fej tűnt fel a vállain. zsarnoki 22 23 24 Manipulus . ahol ő maga. utópisztikus beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jerusalaimban. . bizonyára erősen megváltozna . Tekintettel azonban arra. arca még jobban elváltozott. könnyűnek érzett. nyakába. aztán eltűnt az egyik oszlopfő mögött. és száműzi a Földközi-tenger partján lévő Caesarea Stratonisba.. azóta durva lett és kegyetlen. mint a kopók a medvére. Kört írt le az aranyozott mennyezet alatt.gúnynevén Ha-Nocri . ha beszélgetést akarnál kezdeményezni a tisztjeivel vagy a katonáival. hegyes szárnyával meglegyintette az egyik fülkében álló bronzszobor arcát. A germánok ráakaszkodtak a nyakára. s erről legelsősorban jómagam fogok gondoskodni.Mi van még? . fogatlan száj. A fecske most éppen a hégemón feje fölött suhant el. .az ókori cohors harmadrésze. Amióta a jó emberek elcsúfították az arcát. arca elveszítette sárgás színét. Ezt a kopasz fejet ritka fogú aranydiadém koronázta.válaszolta a titkár meglepő módon. vagy talán valami más történt . Kiváltképpen nyomát sem lelte bármiféle összefüggésnek nevezett egyéni tettei és a közelmúltban Jerusalaimban történt zavargások között. hogy Ha-Nocri hóbortos. hogy a fogoly feje elúszott valahová. sötétvörösre pirult. csak persze boldogtalan. majd leereszkedett. nem nagy örömet szereznél a légió parancsnokának. minek következtében a hégemón nem hagyja jóvá a Kis Szinhedrion által hozott halálos ítéletet.Itt van például Marcus centurio. igen. mely lemarta a bőrt. Mikor elolvasta a pergament.Ez is őróla szól? . A gyalogsági manipulus22 ugyanis csapdába került.

miért. hogy tegnapelőtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatalemberrel.. és igen tudni vágyó . aki magát Júdásnak nevezte. s tekintetével mintha valamilyen gondolatot akart volna közölni a rabbal. és szemében sátáni tűz villant meg.25 és beszéltél-e vele a császárról vagy bármi egyébről? A fogoly készségesen válaszolt: .. Pilátus összeszedte magát. .Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj: mondtál. fenyegető harsonaszó hangzanék.Válaszolj nekem. mintha a napsütés ellen akarna védekezni. . mi történt Judea helytartójával.. Meghívott az Alsóvárosban lévő házába.Jó ember? .vetette közbe Pilátus halkan. Hanem alaposan mérlegelj minden szót.a halhatatlanság.. Kifaggatott. . . összefüggéstelen. mint ahogy a legfelső bíróhoz illik.A dolog úgy történt. ez a halhatatlanság azonban.szólt a rab. . s úgy mondta. és eljövend az idő.válaszolta Pilátus fojtottan. és csókkal adott jelt az elfogására.Igazat mondani könnyű és kellemes . hogy fölemelje kezét. kissé meglepődve a helytartó tájékozottságán. . ingerülten..” És valami badar ötlet ... . .Nagyon jó ember.jellemre valló lecsüngő alsó ajak. megvendégelt. . .kérdezte Pilátus. a fogoly hanghordozásához alkalmazkodva. 21 . nem mondtál? ..Nem kell tudnom. Ha-Nocri . hanem gyötrelmes is lesz. és dölyfös orrhang dünnyögné elnyújtva a szavakat: „A felségsértésről szóló törvény. .szólalt meg.És hangjából már reménytelenség csendült ki.Igen. . visszatért az oszlopcsarnokba. és szeme ismét megvillant. másképpen halálod nemcsak elkerülhetetlen. 25 Keriáth-béli Júdás .folytatta: .És mit mondtál neki? . „Elveszett!” Majd: „Elvesztünk!.az apostolok egyike. s a távolban Jerusalaim háztetői. sem semmiféle más központi hatalom. Ki tudja. És mintha eltűntek volna a csarnok rózsaszínű márványoszlopai.Válaszolj tehát .Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. lámpást is gyújtott . Keriáth városából származik. és furcsán nézett Jesuára: arckifejezése fenyegetett..De neked mindenesetre igazat kell mondanod. kusza gondolatfoszlányok suhantak át a helytartó elméjén. figyelmeztető pillantást küldjön a rab felé. kellemes-e neked az igazat megmondani vagy sem . és tenyere védőpajzsa mögül intő.Vagy most azt fogod válaszolni. Az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut. Hallásával is történt valami: mintha távolból halk. szívesen fogadott.erősítette meg a fogoly.Többek közt azt mondtam neki. Ez a kérdés roppantul érdekelte. . és ismét meglátta maga előtt a rab szemét.A „nem” szót valamivel erősebben megnyomta. ki tudja.Lámpást gyújtott. amikor nem lesz sem császár. vagy.kérdezte Pilátus. elviselhetetlen bánatot keltett. de arra vetemedett. de tekintete riadt volt. ... hogy elfelejtetted? .. .Ismersz-é egy bizonyos Keriáth-béli Júdást.” Furcsa. hogy minden hatalom erőszakot tesz az embereken. mi a véleményem az államhatalomról. elhessegette a látomást. ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség. minden elsüllyedt Capri kertjeinek sűrű zöldjében. aki harminc ezüstpénzért elárulta Jézust a főpapoknak.hagyta rá Jesua.

Igen . 22 27 . akik. A hallgatást egy ideig csak a szökőkút csobogása törte meg.Jesua Ha-Nocri. .Nem a te dolgod. és ütemesen dobogva megvasalt caligájukkal.Őbenne hiszek. s közben gyorsan jegyzett a pergamenre. mint látom .római császár (14-37).üvöltött fel Pilátus olyan félelmetes erővel.Sose jön el! .Nincs. ..Rárivallt a kísérő katonákra: . mindazok. összevertek téged a beszédeidért. amelyet nem sokkal követett Jézus nyilvános működésének kezdete is. és sugárban hullottak alá. mint Tiberius26 császáré! És a helytartó gyűlölködő tekintettel súrolta a titkárt meg a kísérő katonákat.. teszerinted tehát Marcus. nem volt.Bűnös vagy! Bűnös! Bűnös! . itt államügyek forognak kockán. akik cimboráikkal négy katonát megöltek.a legionáriusok térdközépig érő. s akinek sokkal rosszabbra fordul a sorsa..Azt hiszem.felelte Jesua. hégemón . 26 Tiberius . megerősödött.mondta a fogoly. van a világon valaki. hiszel te valamiféle istenekben? .felelte határozottan Jesua. A katonák vállukra tették lándzsájukat. és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom.Takarodjatok innét! . Majd egyre emeltebb hangon folytatta: .Tovább! . megdagadt. . . Augustus utóda. Dismas és Gestas. . akit jobban sajnálhatnál. Pilátus elnézte. szélei letöredeztek. Elsőnek a fogoly szólalt meg: .Ekkor emberek szaladtak be. a Patkányölő. hogy azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri. fátyolos hangja hirtelen megnőtt.felelte a rab. . A helytartó sokatmondóan mosolygott.És eljő az igazság országa? . A Lukács-evangélium szerint uralkodásának 15.. és szívből sajnálom őt. megkötöztek.Tovább nincs .. évében lépett fel Keresztelő János. csizmaszerű lábbelije. ahogy a cső felett víztányérka keletkezett. Pilátus fáradt. hogy ítéletet mondj fölötte. Utánuk a titkár is kiment. .s a prokurátor Jesua véraláfutásos arcára mutatott -.Hagyj magamra a vádlottal. nehogy egyetlen szót is elszalasszon. a hidegvérű és lelketlen gyilkos. és a börtönbe vittek.Úgy látom. A titkár erősen figyelt. Caliga .Majd halkan megkérdezte: . Úgy sejtem. az aljas áruló. hogy Jesua hátrahőkölt. valami baj lett abból. hogy én ezzel a keriáthi ifjúval elbeszélgettem. hégemón. hogy odakinn a kertben is meghallják: . Nos.Egy az Isten . Így üvöltötte sok évvel azelőtt a Lidércek Völgyében lovas katonáinak: „Üssétek! Vágjátok! Mentsétek meg a Patkányölőt!” Most még jobban fölemelte vezényléstől berekedt hangját.27 elhagyták az oszlopcsarnokot.Majd titkárához fordult: . végül Júdás. mint azt a Keriáth-béli Júdást. te esztelen bűnöző. szerinted ezek mind jó emberek? . a latrok.Eljő.

s hangja elfúlt -. aki azt mondotta.. ha előbb szúrnak le. a Patkányölő. bíborpalástja bal vállára vetve. amit te mondtál? Ó. hogy a titkosszolgálat embereinek a legsúlyosabb büntetés terhe mellett meg van tiltva. Látom. előbb négyszemközt beszélhessen az elnökkel. mielőtt azzal a Keriáth-bélivel találkozol. amelyet a Kis Szinhedrion hozott a Jesua Ha-Nocri nevű vádlott ügyében.28 s ha a szekerekkel odaérkeztek.Hégemón. vagy kérdéseire válaszoljanak. maga sem értette. és válla megrándult. istenek! Vagy azt képzeled. hol tartózkodik a sebastei cohors. . intézzék úgy.Bocsáss el engem. hogy Jesua HaNocrit különítsék el a többi rabtól.mormolta magában a prokurátor. küldje oda segédcsapatul az egyik lovasezredet.Jeruzsálemtől északkeletre. adja át az elítéltet a titkosszolgálat parancsnokának azzal a szigorú paranccsal.Akkor imádkozzál hozzá! Imádkozzál! Különben . hogy Jesuával bármiről is szót váltsanak. hégemón . velem gyűlik meg a bajod! Úgy vigyázz magadra! . mi ütött belé. . A prokurátor elrendelte. mintha mosná. istenek. 28 Koponyahegy (Golgota) . és hangjából aggodalom csendült ki. hogy meg akarnak ölni. És amikor a kísérő katonák meg a titkár visszatértek. mintha a hideg rázná. . A legatus közölte. hogy a legatus válasszon ki két centuriát a római cohorsból. s kezdje meg annak bekerítését. .Azt hiszed.Nem. ők is csatlakozzanak a felső kordonhoz.kérdezte hirtelen. ha bárkivel beszélsz. mivel ott fogják kihirdetni a népnek az ítéletet a bűnösök felett. a titkár pedig gondosan följegyezte a helytartó szavait. kezét összedörzsölte. Marcus intésére a kísérő katonák körülfogták Jesuát.Ide hozzám! . Van feleséged? . amelyet valószínűleg koponya alakú domborulatáról neveztek el... háromszoros talpú saruja térdig fűzve. hogy kéri. Pilátus kijelentette. mellén villogó arany oroszlánfejek. Most egy szőke szakállas dalia állt a helytartó elé.. nincsen.. hogy a római császár helytartója szabadon bocsát valakit. hívja a palotába a Szinhedrion elnökét és két tagját meg a jerusalaimi templom főpapját. A prokurátor megkérdezte tőle. kardja markolatán ugyancsak aranylapocskák.kérte a rab váratlanul. . . Mikor a legatus eltávozott.. Ugyanebből a célból . hogy helybenhagyja a halálos ítéletet. és elvezették az oszlopcsarnokból.Jobb lett volna neked.a prokurátor megkérte a legatust. és dühöngő tekintettel követte a fecskét. amely ismét ott cikázott az oszlopok között. A másik centuria pedig haladéktalanul induljon a Koponyahegyre.rivallt rá Pilátus. a prokurátor megkérte titkárát.. hogy a sebasteiek a hippodrom előtti teret vették körül kordonnal. sisakforgóján sastoll.szólította azután az őrséget. . hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet! És jól vigyázz: ha mostantól fogva még egy szót is szólsz. a hóhérokat meg az ítélet végrehajtásához szükséges eszközöket kísérje a Koponyahegyre. hogy mielőtt teljes számmal összeülnek. hozzátette azonban. továbbá. Magam vagyok. amúgy sem segít. . Az egyik a Patkányölő vezényletével a bűnösöket.Gyűlölöm ezt a várost. a város falán kívül lévő hely. A következő pillanatban már ott állt előtte Marcus. 23 .Hallgass! . a legatus. az úgynevezett szíriai alát. szerencsétlen. A légió parancsnoka volt. A prokurátor ekkor elrendelte.vagyis a hegy védelmére .

hogy a főpap így fog válaszolni. A római hatóság a világért sem akar beleszólni a helyi egyházi hatóságok jogaiba. hogy a Szinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani: Bar-Rabbant-e vagy Ha-Nocrit? Kajafás bólintott.húsvét. gyenge kiáltások emelkedtek ki. amely arany sárkánybőrt viselt tető gyanánt: a jerusalaimi templommal. még nem ért delelőjére. amelyből időnként vékony. a helyi hatóságok fogták el. Ebből tudta. hogy a kérdés világos. és a beszélgetés megkezdődött. a római hatóságok fogták el harc közben.szólt szelíden. amit egyébként még Jézus elítélésekor is viselt. hogy lenn a téren már sok ezer főnyi tömeg gyűlt össze. Pászka . Jerusalaimnak a legutóbbi zavargások által fölizgatott lakossága. hogy a másnapi ünnep miatt ezt semmiképp sem teheti. és ez a tömeg türelmetlenül várja az ítélet kihirdetését. a prokurátor ítélkezett felettük.29 a Szinhedrion elnöki tisztét betöltő zsidó főpappal. 29 Kajafás (Kaifás) . jeléül annak. Az első kettőt. A prokurátor előre tudta. feladata azonban abban állt. Az aznap végrehajtandó halálos ítélet ezek szerint három bűnözőt sújt: Dismast. hogy a főpapot meginvitálta az oszlopcsarnokba. Művészien megjátszotta a meglepetést. Pilátus közölte. következésképp az ő ítéletük megváltoztatásáról szó sem lehet. melyen mindenkinek a templomhoz. Gestast és Bar-Rabbant. Törvény szerint és szokás szerint a kettő közül az egyiket szabadon kell bocsátani a ma kezdődő nagy ünnep. a lépcsőt őrző két fehér márványoroszlán előtt a helytartó találkozott József Kajafással. . de Kajafás ezt udvarias bocsánatkéréssel visszautasította. pontosan teljesítették. amely különösen kegyetlenül perzselte a várost azokban a napokban. BarRabbant és Ha-Nocrit. Jerusalaim. azonkívül pedig ezt a Jesua Ha-Nocrit. álmélkodva nézett a főpap szeme közé: . akkor éles hallásával odalenn. aki Keresztelő János fellépésekor már betöltötte ezt a tisztséget. ez a válasz meglep . és főként a semmiféle leírásba nem foglalható hatalmas márványtömbbel. hogy menedéket keressenek a tűző verőfénytől. mikor a kert legfelső teraszán. és elébe terült az egész gyűlölt város.Megvallom.zsidó főpap. 24 30 . halk. és helybenhagyta a halálos ítéletet. A másik kettőt viszont. az óriási elefántlábon magasló pálmák közé. Az ünnep Niszán hónap 14-én este kezdődött. hogy kimutassa: ez a válasz megdöbbenti. De mikor a prokurátor az oszlopcsarnokból kilépett a kert legfelső teraszára. A helytartó tudni kívánja. a Pászka30 tiszteletére. s a nap. ahol kőfal választotta el a palotakert legalsó teraszát a város főterétől. a kiáltások pedig a sürgő-forgó ivóvízárusoktól erednek. függőhídjaival. Ennek a hibának az orvoslásában pedig természetesen a római hatóság is erősen érdekelt. mély morajlást hallott. a zsidók legnagyobb ünnepe. A kert csendes volt. ámde az adott esetben nyilvánvalóan hiba történt. Pilátus csuklyát borított kissé kopaszodó fejére.A Szinhedrion Bar-Rabban szabadon bocsátását kéri. majd ekképpen válaszolt: . hogy megvizsgálta Jesua Ha-Nocri ügyét. A prokurátor azzal kezdte.Nincs itt valami félreértés? Pilátus közelebbről is megmagyarázta álláspontját. Jeruzsálembe kellett zarándokolnia. erődjeivel. Görög nyelven beszélgettek. ezt a főpap is tudván tudja. s megmagyarázta. Szemöldöke felszaladt gőgös homlokára. aki a császár ellen lázította a népet. és a Szinhedrion ítélkezett fölöttük.Parancsát gyorsan.

aki kevésbé veszélyes. s előre sejtette a további szenvedéseket. csak a halál. most mélyen befészkelte magát lelkébe.Bar-Rabban és Ha-Nocri bűne valóban összemérhetetlen. Nem elég. és most rajta volt a sor. hogy Bar-Rabban kiszabadítását kérik. hogy több helyen nyíltan lázított. azzal vádolják.Mosolyogva húzta össze szemét. amelyben vízinövények ringatóztak. hogy az én személyemben Róma beszél! Főpap. mint a helytartó .Vigyázz magadra. de szilárd hangon kijelentette. nincs többé.. felvillanó s tovatűnő szót. és egy pillanat alatt eltűnt. és nyirkos.megjátssza a meglepetést. a felső teraszt szegélyező ciprusok. de a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.. És egyszer csak elragadta a düh. és megdöbbentette a változás.jegyezte meg Kajafás. ahogy jött. az égető. Ahelyett sűrű bíbor homály lett a világ.semmivel sem rosszabbul.Harmadszor is közlöm.. Ha-Nocri. eltűnt a lomb közt fehérlő márványszobor . ismételd meg harmadszor! . és különös dolog ötlött eszébe: homályosan úgy érezte. főpap! A főpap sötét szeme felvillant. . hogy ostobaságokat fecsegett Jerusalaimban meg néhány más városban. Ha-Nocri mindörökre eltűnik. . Megpróbálta magának megmagyarázni. hideg kezével letépte palástja csatját. megmagyarázhatatlanul.Nem . De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. és hozzátette: .de eltűnt maga a zöld lomb is.Igen.Megfulladok! .vagy talán valamit nem hallgatott végig.. .. az előbbinek bűne hasonlíthatatlanul súlyosabb. mint Ha-Nocri. . . a legrosszabbik . revideálja határozatát.nyögte. Elhessegette magától ezt a gondolatot. Körülnézett. pillantása átfogta a látható világot. amely már az oszlopcsarnokban is környékezte.szólt. aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott. ma fülledt a levegő. Az itt kifejtettek alapján a helytartó arra kéri a főpapot. mert kettőnknek itt szűk a hely.Nem azért fulladok. éppoly hirtelen.. márpedig ez. igazán nem lehetett magyarázatnak nevezni. hogy a Szinhedrion behatóan megvizsgálta az ügyet. mert meleg van. s elúsztak valamerre.. „Halhatatlanság. nem vette le szemét a helytartó kivörösödött arcáról.jelentette ki Kajafás halk hangon. Bar-Rabban sokkalta veszélyesebb.” De kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. fojtogató düh. valahol zivatar lehet . és másodszor is csak azt mondhatja. nincs ellene más orvosság. „Milyen szörnyű a Niszán hónap ebben az évben!” . . amely most átsuhant a helytartó agyán. Ugyanaz a megmagyarázhatatlan szomorúság. aki el akarta fogni. 25 . és adja vissza szabadságát a két bűnöző közül annak. elérkezett a halhatatlanság.a tehetetlenség dühe. Az utóbbit. Nos tehát?. hanem azért.Hogyan? Még az én közbenjárásom után is? Ne feledd.Úgy legyen. A gondolat elröpült. mert azt a fura. és velük együtt úszott maga Pilátus is. Kajafás halk. Mindennek vége volt tehát. Eltűnt a nehéz virágokkal megrakott rózsabokor. de a szomorúság továbbra is ott maradt.. hogy valamit nem beszélt meg eléggé tüzetesen az elítélttel . minden kétségen felül.Rendben van . Kajafás! . a gránátalmafa. minden további szó fölösleges. a palást a homokba hullott. hogy . de még meg is ölt egy őrt.mondta Pilátus. hogy Bar-Rabbant fogjuk szabadon bocsátani .

hadosztályokat helyeztettem át. de még az a. és így válaszolt: . És akkor én Jerusalaimot nem a Salamon tavának31 vizével itatom. mi folyik itt nálatok! Emlékezzél szavamra. hogy a római helytartó megválogatja szavait. nem. amelyet magad is jóváhagytál? Hát lehetséges ez? Hozzászoktunk. . .Tudom. De ő is mosolyban villantotta ki fogsorát. sem népednek! .Hallgasd csak.Mit hallok. egy egér sem hatolhat be. prokurátor? . . nem: az egész Fulminata-légió fog idejönni. főpap! Ugyan ki hallana bennünket most.Hová gondolsz. mely mint tenger morajlása ütődött Nagy Heródes palotakertje falának. Kajafás? Talán bizony hasonlítok ahhoz a bolond fiatal csavargóhoz. amit most mondasz? Nem.És Pilátus jobbra mutatott. és minden szóval könnyebb lett a lelke: már nem kellett színlelnie. és a prokurátor ismét meghallotta lentről a zúgást. ezt.. nem kellett óvatosan megválogatnia szavait. Ismered őt. végül.Vajon te magad hiszel-e abban. A kert. tudom! . hanem egyenesen az imperatornak Capri szigetére. most elérkezett az én időm! Hírül adom a császárnak. ugye. főpap? Bizony. tudd meg hát. . büszkén.Tudja a zsidó nép. lesz itt keserves sírás és jajveszékelés! Akkor majd eszedbe jut Bar-Rabban megmentése. és nem helyettesének Antiochiába. és szeme villámokat szórt. látod.. és sok keserűséget fogsz neki okozni. hégemón? Pilátus fagyosan nézett a főpapra. nem engedem megcsúfolni vallásunkat.Ó.. a távolba. kezét az ég felé emelte: . hégemón! Azért akarod szabadon bocsátani azt a másikat. hogy olthatatlan gyűlölettel gyűlölöd. az sem tud behatolni. elhiszed nekem. hogy ezután nem lesz tőlem nyugovásod. hogy is hívják. szeme égett. 26 . A rómaiak vízvezetéket akartak építeni. hogy ezekből a víztárolókból lássák el vízzel Jeruzsálemet.három mesterséges víztároló Jeruzsálemtől 25 kilométernyire déli irányban.kiáltott fel Pilátus. Pilátus? . hogy ti itt. nem vízzel itatom a várost! Emlékezzél csak rá. hégemón. és az egész népet a római iga alá hajtsa. hogy mit beszélek. ó. ahol a dombtetőn az aranytetős templom lángolt. hogy a halálba küldted a békét hirdető filozófust! A főpap arca foltokban kipirosodott. az a Keriáthbéli. nem! . sem neked. arcának. kicsúfolja vallásunkat. és megbánod. a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől. hogy ellenőrizzem. a palota körül van véve katonasággal. az Aranykopja-rend lovagja! . akár a prokurátor. és meghallgat a mindenható császár is.. főpap: egy napon majd nem egyetlen cohorsot fogsz látni Jerusalaimban. de tönkre nem teheted! Megoltalmazza az Isten! Meghallgat bennünket. ahogyan a ti javatokra szándékoztam. Jerusalaimban. nem hiszel! Nem a békét hirdette Jerusalaimban a nép felbujtója.válaszolta a fekete szakállú Kajafás rettenthetetlenül. és odafent a helytartó lábának. itt? Hát kisgyermek vagyok én. Vajon nem hallott-e bennünket valaki. ó. hogy feltüzelje a tömegeket. .. nagyon megbánná. Ponczius Pilátus. ha egy ilyesféle fráter ide beosonna.Ezt én mondom néked. Mit mondok. mielőtt megszólal.válaszolta higgadtan. hol beszélek. prokurátor! Kajafás elhallgatott. és nem is Rómába. Judea helytartója. Kajafás. De tudd meg. .És Kajafás fenyegetően fölemelte kezét. nemcsak egér. főpap? Nos. hogy amíg élek.Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt. hogy a kedvetekért levétettem a falról a császár monogramját viselő címerpajzsokat. de szája mosolyt formázott. személyesen kellett idejönnöm. nem. akit ma kivégeznek? Tudom én. 31 Salamon tava . és ezt te magad is tudod.Túlságosan sokat panaszkodtál már a császárnak énrólam. és megoltalmazom népünket! Hallod ezt. meg az arabs lovasság. megoltalmaz bennünket Pilátus pusztító haragjától.

És meghagyta titkárának. közömbösen. amíg a helytartó odahívja a többieket is az utolsó rövid megbeszélésre. . a szökőkút közelében lévő kerek lugasban várakoztak. a palota szárnyai mögött.ismételte halkan a főpap.Háta mögött pedig. kezét szívéhez szorítva. hogy mindezt az a hitvány lator. amelyen éppen áthaladt. s azzal eltűnt a palota belsejében. nyomban vegye ezt jegyzőkönyvbe.most mindjárt őutána fölvezetnek az emelvényre. Választékos kifejezésekkel bocsánatot kért a főpaptól. Kajafás udvariasan meghajolt. és kiadja végső utasításait a kivégzéssel kapcsolatban. hatalmas térre vezető kapuhoz. hívja ki a kertbe a légió legatusát. néptelen volt a tér. kivégzés előtti parádéval félemlítse meg a rablókat. hogy Bar-Rabbant. majd hunyorogva felnézett. Nem azért. akinek arcát félig eltakarta a csuklya. hogy a napkorong már csaknem a fejük fölött jár. Pilátus hozzátette: hamarosan ő maga is kimegy a kertbe. 27 . jobb kéz felől pedig az itureai kisegítő cohors katonái. meg a templomőrség parancsnokát. mert a nap vakította. A megbeszélés rendkívül rövid ideig tartott. Mikor meghallotta. És ebből megértette. Pilátus tehát föllépett az emelvényre.Helyes. tekintetét a földre szegezte.elözönlötte a tömeg. és meglátta. akiket . Pilátus pedig az oszlopcsarnokon át kilépett a kertbe. Behunyta a szemét. Amikor a kis csoport kiért a kertből. lázadókat. akik a kert alsó részében. holott cselekedni kell. ha nem veszi körül háromszoros kordonnal a sebastei katonaság Pilátus balja felől. Elárasztotta volna az emelvényt meg az üresen hagyott részt is. hogy helybenhagyja Jesua Ha-Nocri halálos ítéletét. a cohors tribunusát. Aztán kezébe fogta köpenye csatját.Hallod. . noha a sötét függönyös szobába egyetlen napsugár sem hatolhatott be.Ideje indulnunk! A jelenlévők ekkor megindultak lefelé a széles márványlépcsőn.mondta halkan. riadó harsonák hangzottak. és a sötét csuklya lehullott fejéről -. . a prokurátor az elsötétített szobában megbeszélést folytatott egy férfival. a bódító illatot árasztó rózsák sorfala közt. Ott valamennyi behívott személy előtt ünnepélyesen és szárazon kijelentette. minekutána emez eltávozott. . verejtékező homlokát. az emelvény előtti rész azonban egyáltalában nem látszott . a tér túlsó feléről odalátszottak a bajvívó aréna szobrai és oszlopai. egyre közeledve a palotakert falához. nem! Azért hunyta be.Délre jár . Mialatt a titkár összehívta a gyűlést. és föllépett a téren uralkodó széles kőemelvényre. a Szinhedrion két tagját. mert nem akarta látni az elítélteket. és várja meg. csak ennyit szólt: . foglaljon helyet a lócán a magnóliafa árnyékában.Csak nem akarod azt állítani .mint pontosan tudta . Azon a részen. Pilátus összehúzta szemét. ó. A prokurátor halkan néhány szót szólt látogatójához. hogy utolsó. azaz a kertfaltól az emelvényig.parancsára már kivonul. . és ünnepélyesen kijelentette. és hivatalos kérdést intézett a Szinhedrion tagjaihoz. fegyvercsörtetés. száz meg száz láb súlyos dobogása.a főpap égnek emelte két kezét. melyet a titkár fölvett a homokból. míg Pilátus visszament az oszlopcsarnokba. Kajafás árnyéka pedig egészen összezsugorodott az oroszlán farka mellett. és körülnézett: csak akkor tájékozódott a helyzet felől. .Elbeszélgettük az időt. és ott maradt a kertben. Ott várakozó titkárának meghagyta. hogy a római gyalogság . felszólította. a kikövezett. prokurátor? . melyik bűnöst óhajtják szabadon bocsátani. a teljesen fölösleges csatot továbbra is markában szorongatva. Bar-Rabban váltotta ki? A prokurátor a keze fejével megtörölte hideg.

zúgva nőtt. Egy sóhajtás.. tudta. a helytartó föllendítette jobb karját. . még az elsőnél is hangosabbá fokozódva. nincs az az erő. és ugyanakkor hallotta. egyenesen a napnak fordította. A gyűlölt város meghalt. a behunyt szemű helytartó fülét hangok morajlása ütötte meg: „Haaa. a tűztől lángra lobbant az agyveleje. aztán emelt hangon folytatta: . ahogy a zúgást teljes csend váltja fel. amit kell.Ennyi.. mindent elmondott-e. füttyögetés és zúgáson át is hallható női jajveszékelés úszott. hogy érdes hangja végigszántott az ezerfejű sokaság felett: . Egy ideig hallgatta a csöndet.A bűnös neve. mint tenger hullámán a tajték. De a hanghullám nem érte el leghalkabb pontját.. annyi sem hatolt füléhez. mert a törvény és szokás szerint a Pászka ünnepének tiszteletére a nagylelkű császár a Kis Szinhedrionnak a római hatóság által is megerősített választása szerint egyiküknek visszaadja nyomorúságos életét. és volt egy pillanat. ami lelkében felgyülemlett. ahol lenniök kell.. egy moccanás nem sok. akiket Jerusalaimban letartóztattak gyilkosságért. akit most jelenlétetekben szabadon bocsátunk. A bűnösök neve: Dismas. és elkiáltották magukat: . A tömeg hosszan tartó zúgással válaszolt. és attól fogva már úgysem lehet hallani.” Egy ideig várt. „Megláttak” .Mihelyt a bíborbélésű fehér palást feltűnt az embertengerből felnyúló kőszirt magasán. és csúfos halálra. látni nem látta ugyan az elítélteket. amíg ki nem ordította mindazt. és a nők azért jajgatnak. A nevet!” 28 . s magától el nem hallgat. amikor a sokaság előretolongott.. „Ennyi az egész? . valahol a tér legtávolibb részében. Pilátus így folytatta: . minden eltűnt. A helytartó most többször megismételt vascsörgéssel aláfestett ordítást hallott: a cohorsok katonái a levegőbe hajigálták dárdájukat. Ismét szünetet tartott.Éljen a császár! Pilátus fölvetette a fejét. Bar-Rabban és Ha-Nocri. arccal az égnek fordulva. Amikor ez a pillanat elérkezett. Hangosan kiáltotta e szavakat. nem tudni. mert tudta.A négy elítélt közül azonban csak hármat fognak kivégezni. Szemhéja alá zöld tűzláng hatolt be.A császár nevében!. keresztre feszítésre ítéltek. amikor ismét erősödni kezdett.” Halkan kezdődött. magában mérlegelte. hogy ott vannak. de tudta. Az ítéletet most fogják végrehajtani a Koponyahegyen.gondolta Pilátus -. amit mondana. a vallás és a törvények megsértéséért. s néhány másodperc múlva ismét elhalkult. mert nyilván összenyomták őket. jelvényeiket. és a tömeg fölött arameus szavak szálltak rekedten: . Amikor a zúgás elcsendesedett. majd egyre erősödve mennydörgő robajlássá fokozódott. „Most fölvezették az elítélteket az emelvényre ..Itt áll előttetek négy bűnös. Itt állnak előttetek! És Pilátus jobbra mutatott. amikor úgy rémlett. még nem ejtette ki a nevet. Gestas. bujtogatásért. a merőlegesen perzselő napsugarak alatt. és ezzel az utolsó morajlás is elnémult a tömegben. amely a tömeget hallgatásra kényszeríthetné. hogy a szerencsés rab nevének kiejtésére a halott város feltámad.állapította meg magában a prokurátor. ami addig körülötte volt. Ekkor Pilátus teleszívta tüdejét forró levegővel és torkaszakadtából elkiáltotta magát. a hippodrom felől. csak ő egymaga áll ott.suttogta hangtalanul. és ezen a második hullámon. meglepetés vagy megkönnyebbülés szólt-e belőle.

nyögés. A lassan elcsendesülő tömeg zúgásába a hírnökök harsány kiáltásai vegyültek: egy részük arameus. ahogy a prokurátor mellett elvágtattak. A térre egyre gyorsuló ügetéssel kirepült a lovassági ala.megállt. könnyű bambusznád pikájuk csúcsa ugrált. hogy az ordítozó tömegben az emberek egymáson átgázolva egymás nyakára hágnak. hogy el ne botoljék. Erre a hangra utcagyerekek harsány füttyögése meg „Vigyázzatok!” kiáltása válaszolt a háztetőkről az utca során. nem nézett sehová. hahota. Tudta. Egy katona. és kirántotta kardját hüvelyéből. szilaj fekete lova megbokrosodott. tébolyult. és a helytartó . aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. csak a lába elé terülő mozaikpadló színes kockáira. s hogyan mosolyog hunyorogva. datolya. a legrövidebb úton érjen fel a Koponyahegyre. elordította magát: . amit a prokurátor az emelvényen elmondott. és tűzáradattal töltötte be fülét. titkárával meg a légió legatusával . néptelen részén. 29 .Bar-Rabban! Ekkor a nap . hogy most már biztonságban van. ezzel önkéntelenül is égető fájdalmat okozva vallatás közben kitekert csuklójának. És Pilátus csak az emelvény mögött nyitotta ki egészen a szemét. amikor már lement a lépcsőn. s mikor megfékezte. és az emelvényen át visszament a lépcsőhöz. nem láthatja az elítélteket. Mögötte porfelhőbe burkolózva. és elszáguldott a sikátoron át.És az „r” hangzót végiggörgette a hallgató városon. utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett. közeledő. azután indult tovább a palotakert kapuja felé. vágtába ugratta. értetlen mosollyal. más részük görög nyelven ismételte el azt.kíséretével. 32 Ala . felágaskodott. egy gyermektermetű. A parancsnok visszadobta a hüvelyébe kardját. a titkár. és a szőlővel befuttatott kőfal mentén. oldalvást átszelje a teret. mely a főtérről a lovardatérhez vezetett. Pilátushoz érve. vidám kürtjelet. És ebben a tűzben üvöltés.32 hogy a sokaságot megkerülve.300 főből álló lovascsapat. Délelőtt tíz órára járt az idő. Ezenkívül a helytartó aprózó. Az ala parancsnoka.úgy rémlett . miegymás záporozik. Pilátus megfordult. Az ala égig érő porfelleget kavarva eltűnt az utcában. a konvoj. mert tudta. elégedetlenül ráncolta homlokát. sötét kis szíriai. most izgatottan meglendítette lándzsáját. hogy most háta mögött az emelvényre bronz aprópénz. füttyögés keveredett. korbácsával megcsapkodta a ló nyakát. hogy ezalatt a kísérő katonák már az emelvény oldalsó lépcsője felé vezetik a három összekötözött kezű elítéltet. nyögve. a sikátoron át. Pilátus. Izzadságban fürdő. mulatt bőrű. mögötte a legatus. arcuk feltűnően barnának tetszett a fehér turbán alatt vidáman kivillanó fehér fogsorukkal. és kurta. kezével védekezve a porfelhő ellen. Tudta. sietős lódobogást hallott. aki egyedül állt csapatjelvényével a térnek addig elkerített. hármas sorokban a lovasok. hogy a tulajdon szemükkel lássák a csodát: hogyan szabadul ki egy ember a halál markából! Hogyan veszik le róla a legionáriusok a kötelet. vékony hangon elkiáltotta magát.zengve megpattant a feje fölött. sivítás. hogy kivigyék őket a városból a nyugat felé kivezető úton a Koponyahegyre.

hogy észre sem vettem. hanem fehéren. hogy Berlioz szóról szóra ugyanazt álmodta. délelőtt tíz órára járt az idő.HARMADIK FEJEZET A hetedik bizonyíték . mert furcsa akcentusa hogy.. A költő végigsimította arcát. hiszen szó szerint ugyanezt mondta Hontalannak a Bronnaja utcán. Berlioz és a költő kétfelől odahajoltak hozzá. hogy mindabból.. Ott voltam az oszlopcsarnokban Ponczius Pilátussal. hogy amit ön most itt elmondott nekünk. 30 . később a kertben.Igaz. és a professzor ekképpen folytatta . mint aki mély álomból ocsúdik.. . elhallgatott. amikor mindez történt. „Hogy lehet az. és álmodtam az egészet?” Mégis azt kell azonban hinnünk.Ó. amikor Kajafással tárgyalt. hallatszott az evező csobbanása. A tó vize feketévé vált. de attól tartok. másképp azt kellene feltételeznünk. milyen sokáig hablatyol? . . A professzor megvetően.kérdezte elfúló hangon. nem ott. mióta tartózkodik Moszkvában? . A lélegzés már sokkal könnyebben esett. végül az emelvényen is. estiesen szóltak. . igaz . . A fasorokban. könnyű ladik siklott rajta. és titokzatosan közelebb intette magához a két jó barátot. hol eltűnt. el ne árulják senkinek.Már bocsásson meg. az valójában megtörtént. Hiszen már este van! Vagy talán nem is beszélt. a Patriarsije Prudi felé bandukolva.válaszolta tehát -.A dolog tudniillik úgy áll. hol újra előtűnt: . aki most hirtelen ismét tört oroszsággal kezdett beszélni. hogy úgy mondjam. hogy én magam is jelen voltam. a magasban tisztán kirajzolódott a telihold. de nem aranylóan. professzor.immár mindennemű idegenszerűség nélkül. Berlioz elsápadt.. ő ugyanis a professzor arcát fürkészve a következőket mondta: . hanem elaludtam. hogy a professzor beszélte el a dolgot. a padokon most már többen voltak.. mint napközben. dehogynem! Van. de önnek aztán igazán mindenkinél jobban kell tudnia.Mi. senki sem erősítheti meg. . Síri csend támadt. de titokban. ezért arra kérem önöket. noha egyáltalában nem egyezik az evangéliumok szövegével. és Berlioznak elakadt a szava..Ismét elvigyorodott.Elbeszélése rendkívül érdekes. tartsák szigorúan titokban. aki megerősítheti! . hogy időközben rájuk esteledett.mondta a professzor. és a csónakban ülő fiatal nő viháncolása.. de csupán a négyszög másik három oldalán. és ha az Újtestamentumra mint történelmi forrásra kezdünk hivatkozni.Igen.suttogta. és óvatosan körülnézett. Az égbolt Moszkva felett mintegy kifakult.. igen tisztelt Ivan Nyikolajevics . és akkor észrevette.jelentette ki rendkívül magabiztosan a professzor. ahol barátaink ültek. gúnyosan elmosolyodott: . ami a négy evangéliumban meg van írva. hogy nem. inkognitóban.hökkent meg Hontalan. és a hangok a hársfák alatt lágyabban. semmi sem történt meg. csss. nem hallja-e valaki -.

. 31 . nem létezik! Hagyja már abba ezt a bolondozást! Az őrült felkacagott. és még kacsintott is hozzá.Hogy van ez itt maguknál: akárkiről érdeklődik az ember. . csillapodjék! . a Metropolban pedig igazán nagyszerűek a szobák. . roppantul örvendek . . és a professzor háta mögött a szemével intett Hontalannak: a világért se mondjon ellent a bolondnak. ahová menni akar. az ellenkező végletbe esett. vagy itt ment el az esze a Patriarsije Prudin.válaszolta a tébolyult pillanatnyi habozás nélkül. . hogy a pad fölé boruló hársról ijedten felröppent egy veréb..Ördög.Ördög nincs. kedves professzor? . izé. . a professzor elmeháborodott. göcögve a nevetéstől. csupán ajka mozgásával. én csak kiszaladok ide a sarokra. Ivan Nyikolajevics azonban ettől a mókától végképp elvesztette a fejét. ez aztán érdekes! . hogy levágják a fejét. egyet telefonálok. . .Mindez persze lehetséges. Hátradőlt a padon.válaszolta a professzor búsan. drága professzor.kérdezte az őrült hirtelen derűs mosollyal Ivan Nyikolajevicstől..Csillapodjék.Én? Sehol! . . . egyedül. Szép kis história!” Valóban. jobb szeme pedig üres. s mindketten észrevették.mormolta Berlioz.hüledezett magában Berlioz..Ne mondjon neki ellent! . épp az ellenkezőjét felelte annak. az nem létezik? . és zöld szeme nyugtalan pillantással kémlelte a környéket.mondta.. a hóbortos beszédeket Annuskáról meg a napraforgóolajról. a professzor háta mögött a költőhöz hajolva és fintorogva.Üldögéljen csak egy kis ideig Hontalan elvtárssal. A költő azonban zavarában nem értette meg a jeladást. ..Úúgy. aztán elkísérjük önt..bólogatott Berlioz.. és amint az elmebetegtől várható. igen .. első osztályú szálloda. én mindig egyedül járok . És ide Moszkvába egyedül érkezett vagy a feleségével? . ebben a minutában ..Válaszolta a féleszű német..Tehát valóban nincs. hogy zöld bal szemében őrület tanyázik. ez mindent megmagyaráz: a fura villásreggelit Kantnál. kérem!. amit kellett volna: . a szörnyű jóslatot.És hol a poggyásza.. . Berlioz nyomban tudta. hogyan kell viselkednie. . Ponczius Pilátus. és hol fog lakni? . A két jó barát csak most nézett alaposabban a szeme közé.Sehol? Ne mondja.És ördög sincsen? ..Egy bolond német jött ide Moszkvába. hirtelen dühbe gurult.Igen.súgta Berlioz hangtalanul. meg minden egyebet: semmi kétség..tudakozódott szelíden Berlioz. ez az utolsó szavuk? .Most érkeztem. nem akarván tovább ingerelni a beteget.Az ön lakásában ..Egyedül. élettelen.. de.No. .hebegte Berlioz -.válaszolta a professzor meglepetten.. az oszlopcsarnok meg a többi. Hiszen nem ismeri a várost.Talán a Metropolban? Hol szállt meg? . És. a régóta istenben boldogult német filozófusnál. merev. „Püff neki. .Abbahagyta a nevetést. és mérgesen kiabált: . nálam kissé kényelmetlenül érezné magát.. olyan hangosan... sőt nagyon is valószínű..

megforgatta. hogy kilátszik alóla piszkos. visszanézett. fehér fuszeklije. Utánaszólt Berlioznak: .El kell ismerni. Berlioz ügyet sem vetett a kérencsélő. A professzor pedig. és kiért az egyenes pályára.hagyta rá szomorúan a beteg. is feltisztult volna. intézkedjenek mielőbb.Helyes. majd azzal nyugtatta meg magát. ebben a pillanatban! Majd tisztázzák az ügyet. pepita pantallóját annyira felhúzta.Nem óhajtja. majd hirtelen szenvedélyesen esedezni kezdett: . ha jön a villamos!” És már közeledett is a villamos.és apai nevét is valamelyik újságból tudhatja. és ez mind közül a legmegbízhatóbb. Azzal sietett tovább. Hamarosan ön is tapasztalni fogja! . nagyszerű . búcsúzás előtt.helyeselt Berlioz színlelt kedvességgel.Telefonálni? Hát csak telefonáljon! . amely a Bronnaja és Jermolajev utca sarkán van. Most azonban már nem levegőből volt. hogy az egész csupán ostoba véletlen. apró szeme gúnyosan. és már ki akart lépni a sínekre. hogy erre nézve van egy hetedik bizonyíték. a kerekek nyikorogva felgyorsítottak. a Bronnaja sarkán. kezével tölcsért formálva szája elé. ezt kiáltotta utána: . mint a csibetoll. hogy az ördög létezik! Többet nem is kérek öntől. most. hogy most mindjárt táviratozzak kijevi nagybátyjának? Berlioz lelkébe ismét belenyilallt a rémület.. de gyanús fráter! Telefonálni kell. hogy a professzor az ő kereszt. mindjárt.. ahová kell. A kijáratnál. egy padról felállt valaki: hajszálra az a figura. aki aznap délután a rekkenő verőfényben Berlioz szeme előtt a zsíros hőségből materializálódott. hogy bajsza olyan. Berlioz terve helyes volt: elszalad a legközelebbi telefonautomatáig. higgye el legalább azt. . 32 . és közli az idegenellenőrző hivatallal. amikor vörös-fehér felirat fröccsent az arcába: „Vigyázz. hogy egy külföldi konzultáns nyilvánvalóan meghibbant állapotban ül egy padon a Patriarsije Prudin. pityókosan hunyorog. Vajon nincs-e mégis igaza Hontalannak? És az okmányai?.És a kockás figura hajlongva lekapta zsokésapkáját. megragadta. odaszaladt az utat elzáró forgókerékhez. Nem áldozna egy negyed literre valót az útbaigazításért egy levitézlett karnagynak.kurjantotta a pepita repedtfazékhangon. A professzor azon nyomban felderült. és a leszálló alkonyatban Berlioz még tisztán láthatta. Amikor kifordult. itt a forgókereszt! Ha itt kimegy. nyegle karnagyra. másképp kínos bonyodalmak származhatnak a dologból. mintha elméje.Erre tessék. no meg egyébként sem ér rá. hogy egy bolond németet őrizzen a padon. azzal megindult a felé a kijárat felé. Talán hamisak? Ejnye. akit cseppet sem kecsegtetett a gondolat. de azzal csitította riadalmát. Honnét tudhat az őrült az ő kijevi nagybátyjáról? Hiszen erről aztán igazán nem írnak a lapok! Hm.A kijáratot tetszik keresni? . éppen amikor odaért. váratlanul kigyulladt benne a lámpafény. hogy megnedvesítse a torkát? . hogy a fejét törje rajta. hanem közönséges húsból és vérből. Ne felejtse el. és bátorítóan kacsintott az elképedt költőre. Hátrahőkölt. .Mihail Alekszandrovics! Berlioz összerezzent. oda jut. . akkor fordult be az újonnan épített vonalon a Jermolajev utcáról a Bronnajára.Könyörögve kérem még utoljára.

Keze megcsúszott.az immár aranyszínűre fényesedő holdat.Az óvatos Berlioz. aztán felugrott. a sínek mellé a kövezett lejtőre sötét. és a Patriarsije Prudin. másik lába a levegőbe emelkedett. s tarkóját. ha visszamegy a forgókerék mögé. kerek tárgyat dobott ki. vérvörös karszalagját. úgy döntött. és Berlioz a sínekre esett. és a kocsiút kövezetén ugrándozott.. de már darabokra szakadt. megfogta újra egy másik küllőjét. és meglátta a feltartóztathatatlan sebességgel feléje robogó villamoson a női kocsivezető rémülettől falfehér arcát. hanyatt vágódott. a kocsi orra a földbe fúródott. mintha jégen állna.. és lesiklott a kerékről. hogy jobb vagy bal felől . Sikerült oldalt fordulnia. noha nem túlságosan erősen. Hasztalan igyekezett megfogózni. megütötte. noha biztonságos helyen állt. 33 . A villamos átgázolt Berliozon. őrjöngő sietséggel hasához húzta a lábát. de az utca körülötte megtelt ijedt női sikoltozással. megfordult. Berlioz nem kiáltott. Berlioz levágott feje volt. és odafenn még meglátta . csúszott lefelé a villamos sínpályája felé lejtő kövezeten. és azután elsötétült a világ. Berlioz agyában valami felüvöltött: „Csak nem?!. A vezetőnő megrántotta az elektromos féket. Felnézett. lába feltartóztathatatlanul. mégiscsak jobb. és az ablakokból csörömpölve hullott ki az üveg. és egy lépést tett visszafelé. A sötét tárgy visszagurult a lejtőn.bár arra már nem ért rá gondolni.” Még egyszer utoljára felvillant a hold.

de nem vitte a lába. A fasorban izgatott emberek szaladtak el mellette. a rendőrség füttyögetésének is vége szakadt. lerogyott egy padra. csak azon tépelődött.motyogta. Ettől úgy megzavarodott.” .. és izgatottan nézett körül. éppen Hontalan füle mellett magyarázta a másiknak nagy hangon a következőt: . és ott is maradt.NEGYEDIK FEJEZET A hajsza A hisztériás női sikoltozás elhallgatott. és a vértócsákat felszórták homokkal.. Az első: „Ez az ember nem bolond. mert Annuska kiöntötte az olajat.. És ekkor két gondolat hasított Hontalan elméjébe.. aki hajadonfőtt volt.. úgy érezte magát... A láncolat egykettőre összeállt. egy hegyes orrú asszonyság. „Ponczius Pilátus”. Az idegen szerencsére még nem ment el. miért. és nyomban a bolond professzorhoz vezetett. hogy az ülést nem tartják meg. valamit kiabáltak. És kérem. fehér kötényes házmesterek összesöpörték az üvegcserepeket. oszt eltörte a literes üveget a forgókeréken! Végiglocsolta vele a szoknyáját. a másik pedig kórházba vitte a csinos villamosvezetőnőt. hogy a rejtélyes konzultáns pontosan előre látta Berlioz szörnyűséges halálának körülményeit. szó sincs róla!” A másik: „Vajon nem az ő műve-e az egész?” No de hogyan. Napraforgóolajat vásárolt a boltban. 34 . ki tudja. és megpróbált összefüggő gondolatláncot képezni Annuskából kiindulva. Annuska? .Annuska. hogy Berlioznak egy nő fogja levágni a fejét! Úgy bizony! És a kocsivezető nő volt. hogy lerogyott a padra. látta.. Az első kiáltásra indult meg futva a forgókerék felé. ahol a professzorral beszélgettek. mi módon csinálhatta volna? Majd kitudódik! Óriási erőfeszítéssel felállt a padról. két mentőautó elszállította az elszállítandókat: az egyik a lefejezett testet meg a levágott fejet vitte a hullaházba. hű. s utána. mint aki megbénult. Az Annuska szóhoz a „napraforgóolaj” asszociálódott. a mi Annuskánk! Innét a Szadovajáról! Az ő műve. hogy az imént még beszélgetett Berliozzal. és véresre harapdálta a tulajdon kezét. Egyszer-kétszer megpróbált ugyan feltápászkodni.. most meg.. oszt úgy esett a sínekre. Az a szegény ember meg alighanem megcsúszott az olajon. de szitkozódott is utána!. Az asszonyság beszédéből Ivan Nyikolajevics zilált agya csupán egyetlen szót fogott fel: „Annuska. ugyebár! Az ördögbe is... „Nicsak! Hiszen megmondta előre..Lássuk csak. valóban nem lehet megtartani az ülést! De ez még nem minden: kereken kimondta. Az elmebajos németről természetesen végképp megfeledkezett.Annuska volt az oka. a feje. ahogy a fej ugrálva végiggurult a kövezeten. Ivan Nyikolajevics pedig még a forgókerékig sem jutott el.. . hogyan lehetséges. De Pilátust a költő csakhamar elhárította. mi van emögött?!” A költőben immár a kétségnek szikrája sem maradt. lássuk csak. akit az üvegszilánkok megsebesítettek. de Ivan Nyikolajevics nem fogta fel szavaik értelmét. és visszasietett oda. s egyikük. Egyszer azonban váratlanul megállt mellette két nő.

rekedt kiáltása nem hozta meg a kívánt eredményt. és Ivan fülét ez a szó ütötte meg: „Részeg. .Ezért szigorú büntetés jár! A gyanús professzor pedig dölyfös ábrázattal sarkon fordult. a másik pedig ketté volt repedve. izgatottan a karnagyhoz fordult: . balra lépett a fickó is. . hanem spádét.ordította magából kikelve.. de a levegőbe nyúlt. melynek egyik üvege hiányzott.Nem érti önt az úr .rivallt rá a gyanús karnagyra.Úgy.. 35 .A Bronnaján már felgyújtották az utcai lámpákat. . ámbátor senki sem szólította fel rá. elordította magát: .. mintha először látná. mint amikor Berliozt a sínek felé tessékelte.Mit ugrálsz itt a lábam előtt? . és meggyőződött róla. szóval te is egy követ fújsz vele? . .szólt ismét közbe kéretlenül az undok karnagy. hogy ezen az arcon az őrületnek semmiféle jegye nem látszik. és nem is látszott soha. segítsen elfogni a bűnöst! Ez a kötelessége! A karnagy roppantul megélénkült. mitévő legyen.kérdezte Ivan fenyegetően.De polgártárs. A bizalmaskodó nyugállományú karnagy ugyanott ült. .. . Két arra menő lány ijedten félrehúzódott előle. Ivan balra tért.Miféle bűnöst? Hol van? Az idegen a bűnös? . „rendőrt” kiáltott.Hunyori szemében öröm világolt. . Ezzel a szerszámmal a pepita polgártárs még fertelmesebb volt. Orrát nyilvánvalóan fölösleges csíptetővel nyergelte meg. Ivan reszkető szívvel közeledett a professzorhoz. Az idegen összevonta szemöldökét. úgy nézett a költőre. ahol nemrég még maga Ivan Nyikolajevics ült a padon. polgártárs.” .Nem érteni. Ivan tanácstalanságában megfogadta a mókás karnagy tanácsát. Jöjjön. orosz nem beszél. arcába nézett.Téged is átadlak a rendőrségnek! Azzal el akarta kapni a léhűtőt a kabátja ujjánál fogva. semmit sem kiáltott. hogy az idegen szavait értelmezze. hanem gyilkos és kém! Az iratait!. Maga se nem német.Az imént még kitűnően beszélt oroszul. kiáltsunk egyszerre! . és vállat vont.Ne tettesse magát! . .üvöltötte Ivan magából kikelve.. Ivan nem tudta. és elindult.Ez itten? Ha bűnös. hogy a rejtélyes idegen nem nád sétapálcát szorít a hóna alá. felugrott. .Valljon színt: ki maga? . másképp meglóg. a karnagy azonban becsapta. A rejtélyes professzor megvetően elhúzta amúgy is ferde száját. se nem professzor. mit háborgatja az Inturiszt vendégét? . a karnagy is jobbra perdült.. és furcsa hideget érzett a gyomorszája tájékán. a park felett azonban az aranyló hold világított.szólalt meg a karnagy. Ivan magányos. és ellenségesen válaszolt: .Csúfot űzöl belőlem? Eressz! Ivan jobbra ugrott. akkor legelőször is rendőrért kell kiáltani.Hé. .csattant fel Ivan fenyegetően.És eltátotta a száját. . a semmi után kapott: a karnagyot elnyelte a föld. és a mindig csalóka holdfényben Ivan Nyikolajevicsnek úgy rémlett.

És a gaz banda ráadásul elhatározta. de egy centiméterrel sem jutott közelebb a professzorhoz. s ott még rosszabb volt a helyzet. vagyis a Herzen utca elején. a csendes Szpiridonovkáról kiértek a Nyikitszkije Vorotára.Macskának nem szabad! Macskával nem szabad! Sicc! Pusztulj innét. megdöbbentette a természetfölötti gyorsaság. Ivan hajszál híján elveszítette a főbűnöst. mihelyt meglátta a villamosra erőszakkal felkapaszkodó kandúrt. Elengedte maga mellett mind a három kocsit. és kiértek a Szpiridonovkára. hatalmas fekete kandúr. megkapaszkodik a fogódzóban. A kalauznő első kiáltására abbahagyta az ostromot. de mégis utaznia kell. a tér lámpafényei vakították el szemét. sem az utasoknak nem tűnt föl a dolog lényege: nem is az a legfurcsább. dühében szinte reszketve kiabálni kezdett. Bármennyire feldúlt lelkiállapotban volt is. és ekkor másodízben. és a Nyikitszkije Vorotáról már az Arbat térre jutottak. de még sokkal jobban megdöbbentette a kalauznő viselkedése. és nem egymagában: a több mint gyanús karnagy is csatlakozott hozzá. utána 36 . sőt a hőség miatt leeresztett ablakon át megpróbálja odaadni a kalauznőnek a viteldíjat. Miután Ivan ekképpen elvesztette hármójuk közül az egyiket. a tízkopejkással simogatva a bajszát. elvágódott. ez még hagyján. de csakhamar meggyőződött róla. hanem hogy fizetni akar! A kandúr nemcsak fizetőképes. vagy mint a szurok. A karnagy ügyesen felugrott menet közben egy az Arbat tér felé haladó autóbuszra. Szerencsére azonban mégsem sikerült elillannia. és a villamos elindult. olyan hetyke bajusszal. De mihelyt a kalauznő meghúzta a csengőt. és leült a megállónál. ilyen módon még a tíz kopejkát is megtakarítva. mert nyüzsgött a sokaság. a Kropotkin utca. De ez még nem minden. és Ivan maga is ott termett. Még néhány pillanat. hanem fegyelmezett állatnak is bizonyult. Ivan még épp hogy meglátta a szürke sapkát a hullámzó sokaságban a Bolsaja Nyikitszkaja. Egy szempillantás alatt végigszaladtak a kis utcán. mancsával megkapaszkodott valami kilógó csődarabban. . Miközben a fertelmes kandúrt figyelte. Megint fényesen kivilágított főútvonal következett. a távolság közte meg az üldözöttek közt csak nem akart csökkenni. Harmadik is társult a kompániához . És mire számot vetett volna lehetőségeivel. és sötét mellékutcába kerültek. koromfekete. hogy valósággal földbe gyökerezett a lába a sarki fűszerbolt előtt. Ivan a gazfickók után vetette magát. Már a Patriarsije utcába vezető kijárat felé tartott. Húsz másodperc se telt belé. és ami még figyelemre méltó: a kandúr a két hátsó lábán járt. és elrobogott. mint egy varjú. Akármennyire szedte is a lábát Ivan. aztán felugrott az utolsónak a hátsó ütközőjére. A kalauznő ugyanis. akár egy régi vágású lovassági tiszt. De elcsípnie a professzort most sem sikerült. Egy szempillantás. pimaszul félrelódít egy sikoltozó nőt. a járókelőket félretaszigálva útjából. Egyre jobban sietett. hogy a bűnözők kedvelt fogását alkalmazza. a kandúr úgy viselkedett. végignézett a fasoron.Ivan felnyögött. leszállt a villamos lépcsőjéről. a professzort. Hát mit lát? A különös kandúr odalép a megállóban veszteglő „A” villamos motorkocsijához. mint mindenki. amellyel az üldözés folyt. akit lekergetnek a villamosról. hogy nagyon nehéz lesz őket utolérni. és ki-ki külön-külön folytatta útját. végül már szaladt. figyelmét most a kandúrra összpontosította. A három alak most kilépett a Patriarsije utcába. mert rendőrt hívok! Sem a kalauznőnek.egy vadkan nagyságú. A kandúr viselkedése olyannyira megdöbbentette Ivant. és csúnyán beverte a térdét. hogy a macska fel akar szállni a villamosra. és így eltűnt szem elől. Ivan Nyikolajevics megbotlott a lejtős járdán. és meglátta a gyűlöletes idegent.

sivár. A kihalt. porosan. A falon abroncsavesztett kerékpár függött. hamarosan megtalálta a keresett lakást. megkereste a kilincset. Ivan Nyikolajevics megtorpant.De Kirjuska! Hagyja már abba. ahol lepattogzott a zománc. Rövidlátón hunyorgott Ivanra. züllött perszóna! . föl az emeletre.És hogy. ahol egy elfeledett ikon függött.ismét sötét sikátor. találgatta. hogy nem volt. s önmagát biztatva így szólt: . és újabb sikátor. hatalmas előszobában hitvány szénszálas égő derengett halványan a koromtól megfeketült magas mennyezet alatt. izgatottan. aki ezt megkérdezze. egyszer csak a konyhában találta magát. hogy a professzor épp a Moszkva folyóban tartózkodik. melyen csúnya fekete foltok éktelenkedtek ott. de gyorsan! . s vajon nem az övé-e az az undok füles kucsma ott az előszobában. amilyent kívánt volna! Nyirkos. és nem valahol másutt. versben . És ebben a fürdőkádban egy meztelen polgártársnő állt talpig szappanosan. a fürdőkályhában parázsló szén gyenge fényében jókora mosóteknőket látott a falon. vasveretes láda sötétlett. És ott Ivan Nyikolajevics végképp elvesztette azt. hogy nem. annak is a 47-es számú lakásában. hogy a professzornak föltétlenül ott kell lennie a sikátor 13-as számú házában. de csak rövid időre. Ekkor a költő bizakodóan. mert ekképp okoskodott: „Biztosan a fürdőszobában bújt el. pókhálósan.Eh.de mielőtt kiszaladt a konyhaajtón át a hátsó lépcsőre. hanem eltűnt a lakás belsejében. 37 . miért gondolja. hanem egyenest nekivágott a folyosónak. A mocskos kis sikátor kihalt volt: sehol egy teremtett lélek. Fjodor Ivanics mindjárt visszajön. magában motyogva. A konyhában egy lélek sem volt.” A folyosó sötét volt. Az évek óta nem mosott poros ablakon egy árva holdsugár hatolt be. s éppen azt a sarkot világította meg. De azért nem volt olyan nagy szerencséje. mert halkan.és meglóbálta feléje a szivacsot. s ebben a ludas természetesen Ivan Nyikolajevics volt.. A professzor eltűnt. a régimódi nagy sparherden tucatnyi kihűlt petróleumfőző búslakodott némán a sötétben. rosszul világított. és Ivan valóban a fürdőszobában találta magát. A piszkos. hát elment az esze?. nem kérdezett semmit. Berontott a kapualjba. Csak az volt a baj. fülvédői hosszan lecsüngtek. mert még a fürdőszobai élmény hatása alatt volt. kezében szivacs. mocskos. és erélyesen. Nem sokáig kellett várnia. de nem túlságosan erősen megnyomta. mert egyszer csak az ötlött eszébe. E tárgyak birtokában hagyta el az ismeretlen lakást. Ivan végigtapogatózott a fal mentében. Ezt azonban a világért sem ismerte volna be. „Szerencsém van” gondolta. meg egy fürdőkádat. sivár sikátorban körülnézett.Hol is lehetne? Biztosan fürdik a Moszkva folyóban! Előre! Most természetesen meg kellett volna kérdezni Ivan Nyikolajevicstől.. elhanyagolt. Világos: félreértés történt. Ki tudja. a pokoli sötétségben nyilván összetévesztette valakivel. a sarokban nagy. szekrénykéje mögül két esküvői gyertya kandikált elő. Ivan Nyikolajevics egy cseppet sem ijedt meg az idegen környezettől. kereste a szökésben lévő professzort. csak szemrehányóan odavetette: . A retesz leesett az ajtóról. negédesen duruzsolta: . de persze sehol sem látta nyomát. akire vadászott. magához vette az egyik gyertyát meg a kis papírikont. a fogas felett a polcon füles kucsma hevert.szólt a rádió. mi vitte rá Ivant . Ötéves forma kislány nyitott ajtót. az egyik ajtó alatt keskeny fénysávot pillantott meg. s türelmetlenül becsöngetett. Takarodjék ki innét. A nagy szentkép alá kis papiros szentkép volt tűzve. az Osztozsenka. Az egyik ajtó mögött érces férfihang kiabált mérgesen. gőzös meleg legyintette meg arcát. ki lehet az a pimasz Kirjuska.

hogy nemcsak az elsőt rabolták el időközben. Ivan Nyikolajevics aggodalma teljes egészében beigazolódott: a járókelők megnézték. a gyertyát meg a gyufát. a kocsiszekrényben zsákokon. gatyában. hogy kérdőre vonják a mezítlábas járókelőt. rémülettől kikerekedő szemmel úszni kezdett az olajszagú. feltartóztatják. egy pillanatig még attól is félt. és Ivan Nyikolajevicset már a Moszkva folyó kanyarulatának gránitlépcsőin láthatjuk. s Ivan belebonyolódott az Arbat melléki kis sikátorok titokzatos hálójába. a rakparti lámpások fényének tört cikcakkjai közt. a fal tövében osont. és minden ablakon. Hűlt helyén nem maradt egyéb. Tehetetlen dühében Ivan az öklét rázta egy távoli. melynek kíséretében egy dörgedelmes basszus hang Tatyána iránti szerelméről énekelt. hogy elveszett a TÖMEGÍR-igazolványa. De sikerült. Teherautók száguldottak porfelhőt kavarva. kinek mi köze hozzá.. hogy vajon ebben az öltözékben engedik-e majd közlekedni a városban? Elvégre mégis. aki éppen ott szívta maga sodorta cigarettáját. de azért félő. ahol nem olyan tolakodóak az emberek. fekete vízben. olyan hideg volt a víz. a rongyos Tolsztoj-ing.Gyerünk a Gribojedovba! Biztosan ott van. ócska bakancsa mellette feküdt. és mellékutcákon át halad célja felé. És egész hosszú. amely sehogy sem akar nyári pantallóhoz hasonlítani. arra számítva. ahol kevésbé valószínű. és fecskesuhanással a vízbe vetette magát. s kifaggassák gatyája mibenlétéről. utánafordultak. mint egy hosszú szárú. rongyos fehér Tolsztoj-inge. ahol a bokáján össze kellett volna gombolni. kisült.mit volt mit tennie .azaz nemcsak a ruháját. ami ott maradt. 38 . Az elhatározást tett követte. amelytől sohasem vált meg. Mikor csuromvizesen odatáncolt a gránitlépcsőkön ahhoz a helyhez.. miegymáson férfiak hevertek hanyatt fekve. és gondosan elkerülte a kereszteződések lámpafényét meg a követségek előkelő palotáinak bejáratát. a másik pedig. Ezért úgy döntött. hanem magát a szakállast is. aztán . a gyertya. fújtatva. udvarból és pinceodúból az Anyegin polonéze bömbölt rekedten. feltűnést keltett. riadtan sandított erre-arra. azzal biztatva magát: . a szentképecske meg egy skatulya gyufa. hogy belékötnek. Leszakította a gatya száráról a gombot. és egy szimpatikus szakállas egyén gondjaira bízta.Nem sok idő telt belé. tetőről és padlásszobából. hogy nem sikerül újra a felszínre vergődnie. És minden ablakban narancsszínű ernyős lámpa égett. hogy kissé lehűljön. néha-néha bebújt a kapualjakba. foltozott. és elindult. hanem a másodikat is . és prüszkölve. Ekkor két gondolat kezdte gyötörni: az egyik. minduntalan hátranézett. ahol ruházatát a szimpatikus szakáll őrizetében hagyta.felöltözött abba. ajtón. nehéz útján elmondhatatlanul kínozta a mindenütt jelen levő zenekar. A város már esti életét élte. Igaz. láthatatlan valaki felé. kapun. csíkos gatya. hogy így talán elmegy nyári nadrágnak. Ledobálta ruháját. elkerüli a főútvonalakat. Lélegzete elakadt. Ivan meglendítette karját. Minden ablak tárva-nyitva. aztán összeszedte a szentképecskét.

Alekszandr (1794-1829). hogy a házban jelenleg az a TÖMEGÍR helyezkedik el..” Attól fogva a Gribojedovba becsöppent látogató csak úgy kapkodhatta a fejét a nagynéni tölgyfa ajtóin tarkálló feliratoktól: „Feliratkozás papírkiutalásra Pokljovkina elvtársnőnél”. akarva. nyáron azonban a nyári étterem legvonzóbb részét alkotta ponyvateteje alatt.Gribojedov. hogy felolvasta. nem akarva. hogy a nagy író az emeleti oszlopos.. egyemeletes ház csenevész kert mélyén állt.ÖTÖDIK FEJEZET A Gribojedovban történt A krémszínű. amelynek élén a szerencsétlen Mihail Alekszandrovics Berlioz állt . nem-e. „Szkeccsírók egyéni elszámolása”. A ház előtt kis aszfaltozott térség terült el. bizonyos Alekszandra Szergejevna Gribojedovának tulajdonában volt. Némelyek éppenséggel azt állítják. A TÖMEGÍR úgy helyezkedett el a Gribojedovban.„No és mit sikerült elérned?” . amely már lenn. Az emeleti egyes számú szoba ajtaján nagybetűs tábla hirdette.” A következő ajtó tömör. A belépő mindenekelőtt. az orosz vígjáték atyja. melynek tetejébe lapát volt tűzve. az emeletre vezető lépcső falai ugyanis ezekkel . A kettes számú szoba ajtaján meglehetősen érthetetlen felirat volt látható: „Egynapos alkotószabadság ügyében tessék M.és így tovább. melyen pillanatonként be akart nyitni valaki: „Lakásügyek”. hogy annál jobbat. ódon. A házat azért hívták „Gribojedov-ház”-nak. az is meglehet. hogy Gribojedovnak egyáltalán nem volt háztulajdonos nagynénje. kerek teremben olvasta fel a kanapén heverő nénikéjének Az ész bajjal jár részleteit. a kertet a körúti járdától kovácsoltvas kerítés választotta el. a táblára azonkívül élethű kárászt festettek. a portásfülkénél kezdődött.mármint a fényképekkel voltak telis-tele aggatva. csak úgy emlegették. V. ámde teljességgel érthetetlen feliratot viselt: „Pereligino. télen hóbucka magaslott rajta. elolvashatta a feliratot azon az ajtón. Ha az ember átvágott a leghosszabbik soron. „Tegnap két óra hosszat nyüzsögtem a Gribojedovban. vígjátékát hazánkban több színház is bemutatta. amint éppen bekapja a horgot.. A TÖMEGÍR tagjai egymás közt. A házat azonban mégis így nevezik. megismerkedett a mindenféle fajta sportkörök kifüggesztett hirdetéseivel.és nyaralószakosztály”. hogy „a Gribojedov”. ez ma már édes mindegy! Nem mindegy ellenben. ma négy és öt között fogadóórát tart a Gribojedovban” . valamint a TÖMEGÍR tagjainak csoportos meg egyéni fényképeivel. ki tudná megállapítani.„Ügyes fickó vagy!” Esetleg ezt mondták: „Menj el Berliozhoz. És így tovább. hogy itt székel a „Horgász. Hogy ez igaz-e.„Kaptam egy beutalót Jaltába egy hónapra. Egyébként tudja az ördög. 39 . kedélyesebbet álmodni sem lehet. „Pénztár”. 33 Az író ..” . mert állítólag egykor az író33 nagynénjének. Az ész bajjal jár c.” . Podlozsnajához fordulni. beszélgetésben a házat sosem nevezték „Gribojedov-ház”nak. Egy híres moszkvai hazudozó ráadásul azt híresztelte.a Patriarsije Prudin történt tragikus kimenetelű balesetéig.

válaszolta emez. mert minden asztalkán színes keszkenővel letakart lámpa állt. drága bőrből készült. és e fogásokat rendkívül mérsékelt. 34 Jalta. Foka! . a Gribojedovban. és irigykedve nézett fel Amvroszijra. e Moszkva-szerte ismert és nagyra becsült okmány. . mikor vág a szemed közé egy fürt szőlőt holmi mihaszna fiatalember.és micsoda étterem! Moszkva legjobb éttermének hírében állt. a Gribojedov-féle ház szeszélyes kanyarulatait.ha nem egészen gyengeelméjű . Szuuk-Szu. mert nem léphetett be akárki jöttment az utcáról. aki ihletett tekintettel fel. én esküdt ellensége vagyok a Colosseumnak. barna tagsági igazolványa.mégis meg kell értenünk azt a látogatót. „Elnök”. Ki hozhatna fel valamit az irigység védelmére? Kétségkívül az alantas indulatok kategóriájába sorolandó . Borovoje. Cihidziri. amilyennek például e hitelt érdemlő sorok írója is tanúja volt a Gribojedov kovácsoltvas kerítése tövében: .Ne is próbálj rábeszélni. „Biliárdszoba”. . Szuuk-Szu.sóhajtott fel a sovány.Egyszerűen arra törekszem. „2. még számos ajtó. vérpiros ajkú.. végül az a bizonyos oszlopos terem. de a Colosseumban egy adag sőreg tizenhárom rubel tizenöt kopejka.Nincs ebben semmi életművészet . felirat következett: „Igazgatóság”. .Hol vacsorázol ma.mennydörgött végig az utcán a haspók költő hangja. a Kaukázusban. Amvroszij? . pénztár”. hanem főleg azért. elhanyagolt külsejű Foka. két héttől (novella.egy darabban kevés zsírral tartósítva dobozolt (húskonzerv). boltozatos teremben helyezkedett el. s nem csupán azért. akinek épp egy karbunkulus nőtt a tarkóján. és lelkét azon nyomban sárga irigység kezdte marcangolni. Mahindzsauri. hogy emberi módon éljek. Cihidziri.A lakásügyek után színpompás plakát következett. elbeszélés) egy évig (regény. Kazahsztánban. . fel. és a tetejébe sose tudhatod. vállán puska.és elnéz a messzeségbe.. nemcsak azért. óriás termetű költőre. hogy ma este sőregfilé lesz au naturel!35 Ínyencfalat. Ezt követően pedig keserű szemrehányással illette a mennybélieket. Gribojedova néni házának földszintjét teljes egészében az étterem foglalta el . illatozó. mert fogásainak bő választékával verte Moszkva valamennyi éttermét. „Szerkesztőbizottság”.azonnal észrevette. az aranyhajú. nálunk meg öt ötven! Azonkívül a Colosseum-beli sőreg háromnapos. az még nem minden. milyen remek életük van a TÖMEGÍR szerencsés tagjainak. hogy birtokába jusson a TÖMEGÍR széles aranyszegéllyel ellátott. és töltőtollat fog a kezében. Nemcsak azért. Amvroszij! . A továbbiakban. de nem olyan mérhetetlenül hosszú. Foka. drága Foka! Arcsibald Arcsibaldovics megsúgta. Azt akarod mondani. Nem. Lejjebb pálmák meg egy erkély. ahol a nagynéni élvezte lángeszű unokaöccse komédiáját. 40 35 . az erkélyen csinosan fésült fiatalember ül. Nincsen ezért semmi meglepő az ilyen párbeszédben. 3. Alatta szöveg: „Beutalók alkotószabadságra.” Ez előtt az ajtó előtt is sor állt. Borovoje. melynek falaira asszír sörényes lila lovak voltak festve. ahová az írók alkotószabadságra szoktak utazni. telt arcú. melynek gerincén köpönyeges lovas halad. Au naturel . hogy sőregfilét a Colosseumban is kapni? Igen ám.Micsoda kérdés! Természetesen itt. A látogató . Jalta. Mahindzsauri . amiért születésekor nem ajándékozták meg írói tehetséggel. zegzugait követve. Hiszen amit az emeleten látott. aki a Tyeatralnij projezdből csöppent oda. trilógia) terjedő időtartamra. A következőket ábrázolta: sziklás hegy.meg levezető lépcsőit. 4. többrendbeli segédhivatal. mert két hatalmas. legföljebb másfél száz főnyi. elérhető áron juttatta ügyfeleinek.Életművész vagy. hiszen enélkül álmodni sem lehetett arról.34 Leningrád (Téli Palota).üdülőhelyek a Krím félszigeten. és nem érdemtelenül.

Azt ugyan nem! . a népszerű szkeccsek írója.heccelte a jelenlévőket George kormányos. mikor a családunk nyaral. olvasó! Azon az estén.Biztosan kinn feledkezett a Kljazmánál a selma . nagyon is eltérünk a tárgytól. aki őket összehívta. . asztalon.szólt közbe élénken Zagrivov. csendes ember. és a hófehér abroszon aranyló foltként a tele tányér soupe printanière?37 Emlékszik-e. hogy Pereligino. és fulladoztak a hőségtől.. különösen tavasszal. Széken. . az írók Kljazma-parti nyaralófaluja mindenkinek közös bánata.szólalt meg döngő mellhangján Nasztaszja Lukinyisna Nyepremenova. mindenki szomjas. amikor Berliozt a tragikus baleset érte. a császármadár? Meg a gyöngyöző ásványvíz? De elég.kifogástalanul öltözött. amint a közös konyhán sőregfilét kotyvaszt neked au naturel! Hihihi! Au revoir. aki az asztalon ült. és harcos tengerésztörténeteket írt „George kormányos” álnéven.viszontlátásra.Otthon is lehet vacsorázni. hogy itt főjek. ahol az étterem konyhája működött. A nyitott ablakon át sem hatolt be frissítő fuvallat. Tizenkét irodalmár várakozott ott egyre türelmetlenebbül Mihail Alekszandrovicsra.Kellemes lehet most odakinn a Kljazma-parton . Amvroszij? Minek is kérdem: az ajkán látom. ideges.Ugyan már! . fél tizenegy órakor csak egy szobában égett a villany a Gribojedov emeletén. idény szerint váltakozva.tavaszi zöldségleves. 36 37 Au revoir . hagymaszag áradt. érzékeny pontja. A mutató lassan a tizenegyes felé közeledett. bennünket azonban halaszthatatlan irodalmi ügyeink a városban tartanak.nyekegte Foka. Hanem a kecsege. Moszkva most lehelte ki a napközben a kövekben. hogy az éjszaka sem hoz enyhülést. olcsó vacak. barátom. . sőreg. . még a két ablakpárkányon is ültek a TÖMEGÍR igazgatósági szobájában. Utánam. ingerült volt. . ám ugyanakkor megfoghatatlan tekintetű .36 Foka! . az ezüstös tálban kínálkozó kecsegeszelet. az aszfaltban felgyülemlett forróságot. a fürj. Beszkudnyikov. De hát nem tízre volt kitűzve az ülés? . Dvubratszkij költőnek. Soupe printaniére . A pincéből. . éber.harsogta Amvroszij.és dúdolva elindult a ponyvatetős terasz felé. Én mindig jobban tudok dolgozni a városon kívül. az előzékeny kiszolgálás! Júliusban. Amvroszij . drága Amvroszij...Biztosan már szólnak a fülemülék.elővette zsebóráját. milyen érzés volt a teraszon ülni a szőlőlugas árnyékában.Hát ez azért sok . Beszkudnyikov megkocogtatta az óra számlapját. Sőregfilé? Az semmi.Dehogyis beszéllek rá. és már látszott. Moszkvai kupecek árvájából lett írónő. tudván. . 41 .Elképzelem a feleségedet.Magam is szívesebben teázgatnék egy szellős kis balkonon. ugyan már! Hanem a mindenféle szalonkafajta. és odamutatta szomszédjának. . a regényíró . ahelyett. Hol van a tavalyi hó! De a tősgyökeres moszkvaiak bizonyára még emlékeznek a híres Gribojedovra. és gumitalpú sárga cipőbe bújtatott lábaival harangozott unalmában. körülrakva rákfarkakkal meg friss kaviárral! Meg a gombapürével töltött tojás! Hát a szarvasgombás rigópecsenye? Vagy a fürj genovai módra? Mindössze kilenc és fél rubel! És ráadásul a jazz.dörmögte elégedetlenül. hogy emlékszik! Maréna.

epésen Ieronyim Poprihin. hogy mindjárt fél tizenkettő. a nyomozó hatóság képviselői. és ettől végképp feldühödtek. Mihail Alekszandrovics Berlioz helyettese. hiába heveskedtek: Mihail Alekszandrovics már sehová sem telefonálhatott.Egyedül lakik öt szobában Pereliginóban . tört karral és összelapított mellkassal. elvtársak. De hajh. Az egyik asztalon alvadt vérrel borított teste. és a nyomozókkal együtt legelőször a szerencsétlenül járt irodalmár lakására vitték (ez éjféltájban történt).dörmögte az ablakpárkányról Ababkov.Ugyan. köztük Gyenyiszkin. tágra nyílt szemekkel. Zseldibinért kocsi ment. George kormányos szúrós kis szemében öröm villant fel. a harmadikon véres rongyok halmaza: a ruhája.helyesbített valaki a sarokból. három cinkkel borított asztalon feküdt az. . a másodikon a feje.Ne irigykedjünk. A lárma nőttön-nőtt. Gluharjov és Kvant. most nem erről van szó . .Lavrovics pedig hatban! .Igazán telefonálhatott volna! . a filmszcenárium-író. és kivonult a szobából. egy patologoanatómus és a proszektora.Mit tehetünk? Mi sem természetesebb. . hanem arról. amelyeket immár nem zavart a vakító világosság.jegyezte meg keserűen. a TÖMEGÍR másodelnöke. szelíden fuvolázta: . a dácsákat38 a legtehetségesebbeknek utalják ki. . Telefonáltak a közutálatnak örvendő Pereliginóba. hogy Lavrovics kiment a folyóra.. . Lavrovics dácsájába kapcsolták őket.folytatta a Kormányos. a novellista. 38 Dácsa . és még hét épülőben.No látják . ..A generálisoknak! . . Messzemessze a Gribojedovtól.mondta Gluharjov.És az ebédlőjében tölgyfa burkolat van körös-körül a falon! .torkolta le őket Ababkov -. zengő alt hangját ellágyítva.többnyire fából épült nyaraló. . A lefejezett törzs mellett a következők álltak: a törvényszéki orvostan professzora. a TÖMEGÍR-ben pedig háromezren vagyunk tagok.vágott bele a dolgok velejébe Gluharjov.. Találomra betelefonáltak a Szépirodalmi Bizottságba a 930-as mellékállomáson. ami nemrégen még Mihail Alekszandrovics volt. alighogy Beszkudnyikov kihúzta a lábát. már-már zendülés fenyegetett. a kritikus. Nyaraló mindössze huszonkettő van. de ott persze már senkit sem találtak.Kire hogy mosolyog a szerencse . kicsorbult metszőfogakkal és megtört. megtudták. meg a felesége betegágya mellől telefonon odahívott Zseldibin.méltatlankodtak többen. hogy a bazedovos feleségemet abban a paradicsomban üdültethessem. de rossz helyre.kurjantotta Gyenyiszkin. 42 . Beszkudnyikov műásítást produkált. de még mindig nem ködlik semmi a láthatáron .Háromezer-egyszáztizenegy .Harmadik éve fizetem a tagdíjat. egy ezerwattos égőkkel megvilágított hatalmas teremben. . ahol lepecsételték a papírokat. s onnét a hullaházba.

köztük és mellettük ismeretlen foglalkozású. Karib-tenger nincs is a világon. Spicskin és Adelfina Buzgyak. nincsen semmi. hogy egyszerűen állig letakarják fekete kendővel? Egy szó. Istenek. állítólag filmrendező. De nem. táncra perdült mind a két terem. akinek fél arcát sötétlila anyajegy borította. egy gyűrött narancssárga selyemruhás. vékonydongájú leányzóval ropta. Egy szó. mint aki letépte láncát. táncolt Szemejkina-Gall. egy fehér darócnadrágos ismeretlen erős szorításában. A jólértesültek bizalmasan azt suttogták. amelyből pisztolyok markolata ágaskodott. És pontosan éjfélkor az elülső teremben valami dörrent. Éjféltájban látomás tűnt fel ebben a pokolban. „Mi az? Mi történt?” . Szladkij. hanem cifrázva vonította a Hallelujá-t. meg a kovácsoltvas rács.és egyszerre. de fülledt termekben. frakkos férfiú lépett ki. magas férfihang ordított fel zenekísérettel: Halleluja! A híres Gribojedov-féle jazzband elkezdte műsorát. amikor a dalia nem frakkot viselt. hogy volt idő. és beült az étterembe. Pontban éjfélkor a tizenkét irodalmár lejött az emeletről.. Jégdarabok úszkálnak a hűtővödörben. táncolt Kvant. Táncoltak a tagok és a meghívott vendégek. s közben minduntalan rekedten. mint száz. majd nyomban utána a terasz is. isteneim.. polgártárs!” Valahol egy hang tölcséren át kommandírozott: „Egy rablóhús! Két flekken! Egy sőreg!” A magas tenor hang már nem is énekelte. minden szörnyű. nem! Hazudnak a jól értesültek. nem is volt soha! Csak ez a nyápic hársfa van. A jazzband cintányérainak zörejét időnként túlharsogta az éttermi tányérok csörömpölése. és zakatolva-csilingelve rázendített. hegyes kecskeszakállú. mintha valaki öklével sújtott volna le rá. szeme vérben forog. rettenetes. egy öreg szakállas. mint száz: a pokol. a mosogatólányok ugyanis lejtős szalagon eregették le az edényt a konyhába. kefefrizurás. még a lovak is megélednek a freskón. a szépséges építésznő. Gluharjov egy Tamara Polumeszjac nevű költőnővel táncolt. ingerülten kiabáltak: „Bocsánat. vagy pedig úgy ravatalozzák fel a Gribojedov nagytermében.. A teraszra fekete szemű. Táncoltak továbbá a következők: Dragunszkij. Gluharjov és Kvant hiába heveskedtek. mérget! És az egyik asztalka mellől felröppent a szó: „Berlioz!”. hollószárny haját vérvörös selyemkendővel kötötte le. nem hajóznak rajta mindenre elszánt kalózok. nem terül a vízre ágyúfüst. feltűnően vérszegény. Johann kronstadti író és egy bizonyos Vitya Kuftyik Rosztovból. akinek szakállában egy darabka zöldhagyma akadt fenn.„Berlioz!!!” Felugrálnak. Bogohulszkij. név szerint Pavianov. úgy tetszett.. sikoltoznak. habzó söröskrigliket egyensúlyozva fejük fölött. és benn kellett vacsorázniok a szép. Nem. Mihail Alekszandrovics sehová sem tudott már telefonálni. mérget nekem. 43 . táncolt Zsupkov regényíró is egy sárga ruhás filmszínésznővel. táncoltak a TÖMEGÍR költői szakosztályának kiválóságai. a kis köpcös Gyenyiszkin a nagy debella George kormányossal. kiabáltak Beszkudnyikovval. Ott ismét küldtek egy-két jókívánságot Mihail Alekszandrovics felé: a teraszon ugyanis természetesen minden asztal foglalt volt. Cserdakcsi.A megboldogult földi maradványait körülálló személyek most arról tanakodtak. nem. s azon túl a bulvár.. vattázott vállú fiatalemberek. a lámpák fényesebben világítanak . a szomszéd asztalnál bikafejű egyén ül. Gyenyiszkin.. elhallgatott. hanem széles bőrtüszővel övezte fel magát. és uralkodói tekintettel fogta át birodalmát. hogy mitévők legyenek: varrják-e oda a testhez a levágott fejet. és halálfejes fekete lobogó alatt vitorlázott egy briggen a Karib-tengeren. a jazz elcsuklott. s nem vadászik rájuk semmiféle korvett. valami csörrent. A pincérek izzadtan rohangáltak. majd éles. A verejtékező arcok földerültek. moszkvaiak és vidékiek.

a félrebillent söröskorsóból lassan csorgott a padlóra a sör. Aztán híre terjedt.szárnyaskotlett. és lassan közeledett az étterem teraszához. láthatóan azzal a szándékkal. nincs szüksége semmiféle táviratra. eltaposta cigarettáját. csíkos fehér alsónadrág. hogy ő lesz Berlioz utóda. abban a pillanatban a vaskerítésnél piciny lángocska villant fel. a villájukra tűzött falat hal megállt a levegőben. és akinek nyakát a professzor épp most varrja görbe tűvel? Annak úgyis vége. aki abban a pillanatban lépett ki a ruhatárból a kertbe. Amikor már odaért a szőlőlugashoz. honnét nem. és elindult a kísértet felé. rongyos fehér Tolsztoj-ingben. egy-két újságíró elment a szerkesztőségbe nekrológot írni. neki befellegzett. bárgyún mosolyogva. hogy most nyomban. És ekkor mindenki meglátta.A teremtésit! Oda nézzetek! Honnét. Zseldibin felhívatta az étteremből mind a tizenkét vezetőségi tagot. Jobb arcán friss karmolás. amint egyikük felugrik a bakon. ahogy együtt vannak. A portás. Kezében meggyújtott esküvői gyertya. felcsapott. eszegélni.. a holttest átszállításáról. 44 . és azt haladéktalanul feladni. szemük kiguvadt. kinek? Mire való a távirat annak. a zenekar szétszéledt. s élte volna zárásig. és felkiált: . de azután alábbhagyott. De miféle táviratot. Igen. és megállt. hogy rágyújtson. igen. Mezítláb érkezett. ha nem jön közbe egy valóban egészen rendkívüli esemény. hogy elállja az útját az étterem felé. A kísértet így a szőlőlugas nyílásáig érve akadálytalanul belépett a teraszra. mellére ismeretlen szentet ábrázoló papirosképecske volt tűzve biztosítótűvel. de aztán mégis meggondolta magát. az emberek sóbálvánnyá meredtek. Neki már befellegzett. iszogatni kezdett. teli tüdővel bizonygatja. Elvégre miért vesszen kárba a finom côtelette de volailles?39 Mit segítünk Mihail Alekszandrovicson azzal. Valaki már visszaült asztalához. Az étterem eközben tovább élte rendes éjszakai életét. Valaki buzgólkodik. hogy Zseldibin megjött a hullaházból. 39 Cotelette de volailles . hogy a piciny lángocskával együtt fehér kísértet lépdel az étterem felé.a híres költő. és a Berlioz irodájában sebtében megrendezett ülésen megvitatott velük néhány halaszthatatlan kérdést: a Gribojedov oszlopos termének feldíszítéséről. mint Berlioz halálhíre. ne terheljük fölöslegesen a távírót. kollektív táviratot kell fogalmazni.Magasra csap a bánat hulláma a szörnyű hír hallatára. felcsapott. és előbb lopva. Először a Gribojedov kapuja előtt strázsáló bérkocsisok zúdultak fel! Hallatszott. és a sötétséget kémlelve meglátták. Az asztaloknál ülők felálltak.. hanem Ivan Nyikolajevics Hontalan . Nehéz lenne fölmérni a teraszon támadt hallgatás mélységét. fölment a megboldogult emeleti szobájába. az ing alatt hosszú szárú. akinek szétlapított tarkója jelenleg a kórboncnok gumikesztyűs keze közt van. azaz hajnali négy óráig. hová. ha éhen maradunk? Elvégre mi élünk! A zongorát természetesen kulcsra zárták. Az egyik pincér kezéből. de mi élünk! Igen magasra csapott a gyász hulláma. hogy a kísértet nem kísértet. és azon nyomban suttogni kezdték. majd egyre nyíltabban. kérdjük. a ravatalozás rendjéről meg a gyászesettel kapcsolatos néhány más problémáról. milyent és hová? És minek egyáltalában feladni? És végül is. amely sokkal jobban megrázta a kedélyeket.

. .Ki ölte meg Berliozt? . hogy fogják el a professzort.. indulat fűtötte át: . . barátaim! .hangzott a következő halk kérdés. wé.Hogy hívják? Mi a neve? . sehogy se jut az eszembe. meg egy kövér fekete kandúr. konzultáns és kém . micsoda? Mit mondott? Ki jelent meg? . . és mormolni kezdte: . rekedt hangja megerősödött.Mi köze ehhez Wulfnak? Wulf nem tehet semmiről! Wo. 45 . kérlelhetetlenül kijelentette: .Hogy jutott el idáig ebben az öltözékben? Hogy engedhette a rendőrség? Az utóbbi megjegyzést Ivan Nyikolajevics is meghallotta. hogy W-vel kezdődik. wa. hogy itt kell lennie! Nyugtalanul körülnézett. ha tudnám a nevét! .Kétszer akartak feltartóztatni. Ekkor a vendégek a belső termekből is kiáramlottak a teraszra. Csak az első betűjére emlékszem. Az egyik. küldjenek ki azonnal öt motorbiciklis járőrt géppuskával. de átmásztam a sövényen. és hangosan köszönt: .Egy külföldi professzor. amint látja.Testvéreim az irodalomban. egy nyurga pepita. Ivan dühbe gurult: . hogy végigcsöpögött rajta a viasz. szeretetre méltó arc.. és bosszúsan megállapította: .szólalt meg Ivan Nyikolajevics füle mellett egy halk.40 Ennek is vége. Milyen nevek kezdődnek W-vel? . simára borotvált. a csíptetője törött. duplavével. mert beláthatatlan kárt fog okozni! . . és fürkészve nézett körül.kiáltott fel Ivan kétségbeesetten. magyarázza meg. kissé pontosabban . kérem. . és tekintete a közbeszólót kereste.Itt sincs! Két hang szólalt meg. egy riadt női hang.Mi.Magasra tartotta a gyertyát. Mondok valamit.Majd benézett a legközelebbi asztal alá. udvarias hang.Buta liba! .kiáltott fel. egy dörmögő basszus. hogy ketten vannak még vele.A neve! Az ám.Üdvözöllek. az arcomat is összekarmolta! . A másik.És az a konzultáns a Patriarsije Prudin megölte Misa Berliozt. wo. . wu. . 40 Delirium tremens . de mielőbb. és rendre benézett az asztalok alá. valóságos csődület támadt Ivan gyertyalángocskája körül.kérdezte magától Ivan. átfurakodott a körülállókon.Bocsánat. súlyos érzékcsalódásokkal járó elmebántalom. ezt mondta: . hallgassátok meg szómat! A gonosz megjelent közöttünk! Fogjátok el.Wulf? .válaszolta Ivan.. egyszer meg itt a Bronnaján.Nem tudtam elolvasni a névjegyét... Én majd addig felkutatom a Gribojedovot.felelte Ivan.. és emelt hangon folytatta. csontkeretes szemüveg jelent meg Ivan előtt. És ne felejtsék el közölni.. Waschner? Wagner? Weiner? Wegner? Winter? Haja lassan égnek meredezett a nagy erőfeszítéstől. elvtársak: telefonáljanak a rendőrségre.Egy külföldi konzultáns . gyertyáját lóbálta. annyit tudok.. wa. „Orvost!” súgta egy hang. válaszolt is rá: . . fejéhez kapott. .Delirium tremens. állandó reszketéssel. mert érzem..idült alkoholistáknál fellépő. Nem.hangzott mindenfelől. és csakhamar jól táplált.W.szólt közbe egy kétségbeesett női hang. egyszer a Szkatyertnij utcában.A költő feje fölé emelte a gyertyát.

Nem engedem meg. hogy le kéne fogniok Ivant . a frakk. nők sikoltoztak. pontos parancsszavakat osztogatott: . te emeletes barom! .Nos.. ágyba fektetik..De mit tehettem volna. Az asztalokról csörömpölve hullott le az edény. . a jól tápláltról leesett a szemüveg. A gyertya kialudt. Úgy rémlett neki. és láthatóan már megbánta. nem érted. Mialatt a pincérek törülközőkkel megkötözték a költőt. szinte ujjongó hanglejtéssel.Muszáj beeresztenem. Mi sem természetesebb. mely egészen a bulvárig elhatolt.szólt Ivan Nyikolajevics fojtottan....ripakodott rá a kalóz.és védekezni kezdett. és eloltotta villámló tekintetét. mint a tífuszos betegé. vállára bukott. vidám. . Ivan félelmetes csatakiáltást bocsátott ki a torkán.És hozzátette: .. . és csupán egyetlenegy helyre mehet: az őrszobára! Neked pedig mint portásnak tudnod kell. ezt mindannyian megértjük.Önt megrendítette a mindnyájunk által szeretett Mihail Alekszandrovics.Láttad vagy nem láttad.Máskor fütyülj.Nem a hölgyekről van szó. Jegyzőkönyvet. Arcsibald Arcsibaldovics? . Arcsibald Arcsibaldovics? . röviden: Misa Berlioz halála. Megértetted? Hallod. fiú-e vagy lány.. . a kalózkapitány gyors. hogy Arcsibald Arcsibaldovics oldalt elválasztott hollófekete haját lángvörös selyem födi el.folytatta a kalózkapitány.Már engedje meg. hogy ha gatyás férfit látsz. pihenésre van szüksége..Vigyázz magadra. hatalmas pofont kent le a részvevő ábrázatra. élettelen fejét. A kalózkapitány ekkor megszánta. tudniillik rendőri kísérettel. hogy alsónadrágban van? . . . .Pantyelejt a büféből. .kérdezte a kalóz dermesztő nyugalommal. hogy beavatkozott a dologba. a ruhatárban a következő párbeszéd folyt a briggkapitány meg a portás közt. szeme megüvegesedett. gyűlölködve.. ingyen se! Elmehetsz templomszolgának. . meghallotta a teraszról behatoló hangzavart. mi folyik a teraszon? A portás. Arca eltorzult.Te meg itt feltartasz a hülye locsogásoddal. kialussza magát.Nem láttad. női sikolyokat. pattogó. haladéktalanul fütyülnöd kell.Csillapodjék. ez az utolsó eset! Ilyen portás nekünk nem kell. edénycsörömpölést..védekezett a portás remegve. .El kell fogni a professzort. Hiszen értem én a dolgot. Az elmeklinikára. Látta a tulajdon kicsüngő nyelvét. és a szó szoros értelmében felnyársalta a tekintetével. Autót. . a hölgyeknek ez édes mindegy . Az elvtársak hazakísérik. s a bőrtüszőből pisztoly markolata ágaskodik elő. Térde megroggyant. . .pirult-hüledezett a jól táplált ábrázat. . Nyikolaj. A portás arcbőre bíborlilára vált.Ezzel elintézvén az ügyet. ha egyszer tagja a TÖMEGÍR-nek! . 46 . még a hullámok csobbanását is hallotta a hajó oldalán.ismételte a kalóz. a gyertyát gyorsan átvette jobb kezéből a bal kezébe.kérlelte az arc. Hontalan elvtárs! . Hontalan elvtárs. a keményített ingmell eltűnik. Ekkor többeknek eszébe jutott.Mit csináljak. és jobbját meglendítve. és legkevésbé teneked.mentegetőzött a portás egyre vörösebb arccal. Nyugalomra. Már látta magát felakasztva a főárbocra. és abban a pillanatban el is taposták.. Rendőrt. harcra tüzelve a lelkeket . te marha? .és rávetették magukat. hogy alsónadrágban van? . aki már azt se tudta. a teraszon hölgyek is ülnek. milyen büntetést érdemelsz ezért? . .De a rendőrségnek nem mindegy! Gatyás férfi Moszkva utcáin csupán egyetlenegy esetben közlekedhet. .vicsorgott rá Ivan dühösen.

Negyedóra sem telt bele. egy rendőr.Marhák!.Rjuhint igyekszik megcélozni -. és bömbölve ordítja végig a bulváron: . orgonaszínű gyeplőszárral csapkodja a farát. Pantyelejt meg Rjuhint.Én tudom az utat! Vittem már utast a psziátriára! Körös-körül a sokaság zúgva kommentálja a példátlan eseményeket. Egyszóval: ocsmány. és így biztatja a sofőrt: . hanem a bulváron meg a Gribojedov kertjére néző házak ablakaiból is láthatta. amikor a teherautó elvitte a szerencsétlen Ivan Nyikolajevicset. A teherautó sofőrje dühösen beindítja a motort. amint Pantyelej. köpköd . fertelmes. amely csak akkor ért véget.. 47 . és a megdöbbent publikum nemcsak az étteremben. s vele a rendőrt.. disznó módon érdekes botrány kerekedett. parázs. a fiatalember könnyezve zokog. Mellette egy bérkocsis nógatja a lovát. egy pincér és egy Rjuhin nevű költő múmiaformán bepólyált fiatalembert visz ki a Gribojedov kapuján. a portás.

Jó estét. az étteremben jelent meg így.Nem . Hontalan. úgy .kérdezte az orvos is halkan. a híres költő . hogy nem mert fölnézni az udvarias orvosra.Hány éves? . meg ma délelőtt is.És miért van alsónadrágban? Az ágyból hozták ide? .Svábbogarat.. teljesen normális volt.Menjen a pokol fenekére! . miért. . de nem úgy. köhécselt. ingerülten.Jó napot. úgy. hanem gyakorlott.Sokat ivott? ..válaszolta Ivan. folyóparti híres elmeklinika orvosi rendelőjébe belépett egy kecskeszakállas. ..felelte Ivan hangosan. fehér köpenyes férfi..fordult egyenesen Rjuhinhoz. maga sem tudta.Tegnap is találkoztam vele.Ahá. . . delirium tremens. titokzatosan suttogva. mert makkegészséges létemre megfognak... és a szemüveget hátsó nadrágzsebébe csúsztatta. hogy. Az orvos azonban egy cseppet sem sértődött meg. attól tartunk. . A törülközők. és félrefordult. A három ápoló egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a kanapén ülő Ivan Nyikolajevicsről.válaszolta Rjuhin idegesen összerezzenve.Nem. ördögfiókát. hanem Ivan Nyikolajevicsre. 48 . leesett a kerítésről. . halomban tornyosultak mellette a kanapén. . Különösen teellened. kérem szépen.Nem. . és idehurcolnak a diliházba! .helyeselt az orvos. Az orvos biccentett.Jó estét kívánok! . kártevő! ... settenkedő kutyát nem szokott látni? . . rendkívül izgatott állapotban.rivallt rá Ivan. és idegesen folytatta: . . s félénken köszönt. amikor a Moszkva környékén nemrég épült. a költő. de eközben nem Rjuhinra nézett..Nem..Ez itt. A belépő orvos láttára Rjuhin elsápadt. Aztán az étteremben pofon ütött valakit. Rjuhin annyira megijedt. .. amelyekkel az étteremben megkötözték Ivan Nyikolajevicset. majd Ivanhoz fordult.Miért akar panaszt tenni? .háborgott Ivan. . a szája sarkából.Tetszik tudni.Huszonhárom éves vagyok . és üdvözölte: . Aztán megint Ivanhoz fordult: . és aztán még valakit. és az orvos megjelenésére meg se moccant. aki mozdulatlanul ült. lába most szabad volt. Keze. Ivan Nyikolajevics. patkányt.Azért.HATODIK FEJEZET Szkizofrénia.Úgy. te utolsó piszok! . szemöldökét haragosan összevonva. ahá . azaz hát néha felhajtott egy pohárral. ügyes mozdulattal lekapta szemüvegét. doktor.bólintott az orvos roppant elégedetten.magyarázta Rjuhin. amint megjósoltatott Éjjel fél kettő volt. Jelen volt Rjuhin is.. felhúzta fehér köpenyét.. .Panaszt teszek valamennyiük ellen.Mért haragszik? Hisz nem bántottam! ...És a karmolások az arcán? Verekedett? ..

Rjuhin . azt kellett fölvennem. ami volt. Meztelenül mégse mehetek végig Moszkván.Rjuhin ekkor rátekintett. csak az arca van összekarmolászva. Rjuhin rákvörös lett. és a szája is tátva marad ámulatában! . olyan volt.Ismeri Berliozt? .Úgy hívják az éttermünket. Nézze csak meg a böjtös ábrázatát.folytatta Ivan Nyikolajevics: nyilvánvalóan sarkallta a vágy. . elvégre nem szállhat vitába egy elmebeteggel! .gondolta keserűen. aki zavartan motyogta: .Fürödtem a Moszkva folyóban. hogy íme. miért jelent meg alsóneműben az étteremben? .Egy külföldi konzultánst hajszolok . és piszkos mutatóujjával Rjuhinra bökött. mint mindig.Szabad megkérdeznem.Miféle konzultánst? . . miután figyelmesen végighallgatta Hontalan fejtegetéseit. nézzen csak bele a lelkébe. és közben valaki ellopta a ruhámat. hát ez az Ivan igazán jellemtelen fráter!” .felelte Ivan.És ráadásul olyan kulák.Ön nincs a diliházban.közölte Ivan. A Gribojedovban zavaros volt a pillantása. és higgadtan magyarázta: . és hasonlítsa össze a hangzatos költeményeivel! Hahaha. No és ami a legrosszabb: tenni nem tehet ellene semmit. „A mindenségit! .Tulajdonképpen miért hozták be ide? . kígyót melengetett keblén. . . csak azon járt az esze. hanem egy klinikán. hogy ádáz ellensége. .És miért sietett annyira? Valami hivatalos találkozója volt? .Hiszen csakugyan normális! Micsoda galiba! Ugyan miért is hoztuk ide? Tiszta normális.magyarázta Ivan.Tudom is én. a Gribojedovba. „Hát ez a köszönet.Ki az a tehetségtelen Szaska? .Nincs ebben semmi különös . zihálva lélegzett. ha erre nincs szükség. hogy mit gondol magában. Ivan Nyikolajevics hitetlenkedve sandított rá. Az orvos kérdően tekintett Rjuhinra. mert siettem az étterembe. . .És Ivan Nyikolajevics baljósan felkacagott.” Az orvos leült egy fényes nikkellábú fehér zsámolyszékre. megkötöztek holmi rongyokkal. hogy az ördög vinné el a tökfilkókat! Megfogtak.. Rjuhin elvörösödött mérgében. a Szaska! .kérdezte most az orvos. és riadtan tekintett körül. ahol senki sem fogja tartóztatni.Ez itten. amiért segíteni próbáltam rajta! .kérdezte Ivan jelentőségteljesen. . megszánt valakit.bólintott az orvos. . aztán be a teherautóba! .Ahá .Nem.Tipikus kulákivadék . . de most feltisztult. hogy leleplezze Rjuhint. akiről kiderült. tehetségtelen alak. aki gondosan proletárnak álcázza magát.hüledezett Rjuhin..A zeneszerzőt? 49 .Hál’ istennek! Végre egy normális emberrel találkozom a sok idióta után! De az idióták közt is első ez a hülye. ezt a kacatot hagyta ott helyette. és ereiben meghűlt a vér: Ivan szemében valóban nyoma sem látszott tébolynak. de azért kibökte: .tudakolta az orvos.

a pálmákat. .... hogy nem szól. felmérgesítette az általános értetlenség. A zeneszerző.A szentképet. az más. igazat mondok! Mindent látott. hogy elfogja a gyilkost? . és. . .Az a baj.Igenis.Nem te voltál ott. a TÖMEGÍR elnökét ma este elgázolta a villamos a Patriarsije Prudin.. . és le nem vették a szemüket Ivanról. Az óra ekkor kettőt ütött. . mondjuk ki nyíltan. helyes.utasította az orvos az ápolókat..Ne fecsegj. kérem..kihúzták magukat. és felugrott a kanapéról. . nem lehet csak úgy egykönnyen elfogni..Ujjával ismét Rjuhin felé bökött. ezért kezeskedem. hol a telefon? ... A nő elővett egy lap papirost.. hisz fogalmad sincs semmiről! .förmedt rá Ivan. . Az ápolók . és én itt magukkal vesztegetem az időmet! Bocsánat.Helyes. . Egyszóval. aki az íróasztalnál ült a rendelő sarkában. . miért .Már hogy lökte volna! .ők tudták. mégis meg kellett magyaráznia: . nőtlen . és a törött gyertyára mutatott.A következőket: fogtam egy gyertyát a konyháról. Személyesen beszélt Ponczius Pilátussal. éppen ezért a mellemre tűztem a szentképet.Igen.Ezt itt? .Mihail Alekszandrovics Berliozt. Csak névrokona Misa Berlioznak. Ja úgy..válaszolta Rjuhin megszeppenve. az oszlopcsarnokot. .. hogy az ember a fejét fogja. a gonosszal cimborál.Tudomásom szerint attól félnek a legjobban.. Ne nézzenek így rám.Nos. hogy az a konzultáns.. . meg Berlioz. amely a szentképpel együtt az asztalon feküdt a nő előtt. és elkezdte kitölteni az üres rubrikákat. Ivan fölemelte a hallgatót.kiáltotta Ivan.Nős? . azt. ..Úgy. . Előre tudta. járt Pilátusnál. Rjuhin megfogadta ugyan. .. és ránézett egy fehér köpenyes nőre. a sátánnal cimborál .Ivan elképedt: . hanem én! A konzultáns szándékosan küldte a villamos elé.kérdezte az orvos.Az orvos megfordult. hogy Berlioz a villamos alá kerül.És a szentképet minek vitte magával? .Hagyják telefonálni . és utánaeredtem.Ivan elpirult.méltatlankodott Ivan.Már két óra. ..Ez kétségtelen..Miféle zeneszerzőt?. . .. úgy. a nő pedig ezalatt halkan tudakolta Rjuhintól: ... . hogy odalökje! Ez olyan dolgokra képes. igen. igen..Nem..Odalökte? . . nem.. hogy csak én láttam.folytatta Ivan. 50 .És önön kívül látta-e még valaki azt a konzultánst? . . És milyen intézkedéseket foganatosított.Az effélének nincs arra szüksége.Ejha! .Tudniillik arról van szó.

Mi a címük? . és körülnézett..... úgy folytatta: Éjszaka közepén..mondta ridegen és menni készült. Aztán az orvoshoz fordult. . hová siet? .A viszontlátásra! . .Várjon.Mondja. és mélyen a szeme közé nézett. Amint elengedték. ..No.. a bolondokházából. Engem már csak Pilátus érdekel. Tessék? Jöjjenek értem.fordult Ivan az ápolókhoz. Feltehetően szkizofrénia.. s Ivan Nyikolajevics egy szempillantással később már az ápolók keze közt vergődött.. és cseppet sem nőies erővel megragadta Ivan karját. . újra ásított. és újra föltette szemüvegét. majd újra belekiabált: . egy külföldi konzultáns elfogására.. aztán leültették a kanapéra. Az orvos kezében fecskendő villant.. no . súlyos eset.ordította Ivan.azzal becsukta a szemét.kérdezte halkan az orvostól. tenyerével elfödve a kagylót. üvöltött. ügyeletes elvtárs. .üvöltött fel hirtelen.Igen. .szólt rá az orvos. ami lesz. .. 51 . Az orvos fáradtan nézett rá. kérem . Úgy látszik.fordult Rjuhin suttogva az orvoshoz -.tudakolta félénken Rjuhin. . és elgurították. a nő egyetlen mozdulattal feltépte az ócska Tolsztoj-ing ujját. majd váratlanul ásított. igen. kék éjjeli lámpások fényében derengő folyosó tárult elébe.Rendőrség? . és keserűen elmosolyodott. aztán egyszer csak lefeküdt... A folyosóról gumikerekű hordágy gördült be.. Elég nagyot szólt.. Rjuhin ismét összerezzent: a fehér ajtó nesztelenül kinyílt. a költő.. és a falhoz vágta a kagylót. és az orvos ügyesen kihasználta ezt a pillanatot.... .Rendőrség? Kérem. akik elállták az ajtót. de ezúttal már önként ült vissza. és a kisasztal üveglapjára fényes nikkeldoboz és lezárt injekciós ampulla ugrott ki. Ponczius Pilátus. kezét gyerek módjára az arca alá rakta.Engedjenek. géppuskával. Nem érzi magát jól.. fejét a vánkosra tette. egy szál alsóneműben.Motorikus és szenzoros ataxia.rendelkezett az orvos. harapni próbált.. hogy küldjenek ki öt motorbiciklis járőrt. Majd megadják az árát. Éterszag támadt. ismét fel akart ugrani. az ajtó ismét bezárult mögötte. Még néhány másodpercig fogták.Banditák! . intézkedjék azonnal. és felugrott a kanapéról. Tessék? Itt Hontalan beszél.Hát így vagyunk? . én figyelmeztettem magukat.Fürdőt. mint a csapdába szorult vad.Tagja a szakszervezetnek? .Elengednek vagy nem? ordított fel fenyegetően. de újra leültették. Rjuhin összerezzent.Ó. lesz..Halló! Halló! Nem hallják? Piszokság! . bágyadtan válaszolt: .És mi baja? . És hozzá még alkoholizmus. ápolót mellé . maradjon itt.kiabálta ezalatt Ivan a kagylóba. . de az üvegtábla a függöny mögött meg se repedt. . riadtan. Ivan egy pillanatra elernyedt a négy ember keze közt. ajánlom magamat! .üvöltötte Ivan. kezet nyújtott neki: . karjába döfte a tűt. és álmosan. . dühösen nézett körül. Hörgött. már nem is keserűen mormolta: Bánom is én. várjon. tehát csakugyan beteg? .Hát így üvegezik maguknál az ablakokat? Eresszenek el.mondta.. Nem szólt. téves interpretációk. jól van. . én is magukkal megyek.És fejjel előre nekiugrott az elfüggönyözött ablaknak. utána vigyék a száztizenhetes magánba.Hát mégis bekasztliztak .. a nő megnyomott egy gombot. arra áttették az elcsöndesedett Ivant. .

leszakadt róluk. Fölemelte fejét. rajtuk odafűzött orsófélék. A költő már nem tekingetett széjjel. hogy Moszkva ott van mindjárt a kanyaron túl. A kocsiszekrényben szanaszét szóródtak az éttermi törülközők. magasságjelző póznák meg holmi árbocok. igen.a Puskin-szobor. Moszkva felett hajnalodik. Van 41 Talapzaton egy bronzember áll . A kék lámpás folyosó emléke? Az a gondolat.. amelyeket Hontalan a szemébe vágott. Rjuhin zötyögött. ez is. hanem a kocsiszekrény piszkos. hajtotta a masinát.. a versei. Megpróbálta kihámozni. .. egy sort sem hiszek abból. ha az ember elveszti az eszét? Igen. hogy szavaiban némi igazság rejlett. amit az orvos mondott..„Íme. felállt a kocsiszekrényben. hogy voltaképpen mi kínozza. amíg meg nem öregszik. De hát ez csak olyan. egyszer csak meglódult. ezért felsóhajtott. a felhők aranyfénybe mártóznak. farakások. 52 . és a kanyaroknál csak úgy farolt a kocsi. a moszkvaiak egyik legkedveltebb köztéri szobra a Puskin téren. Néhány perccel később a teherautó visszavitte Rjuhint Moszkvába. És miért rosszak a verseid? Igazat mondott a bolond. És mit hoznak neki ezek a versek: dicsőséget. de az utcai lámpákat még nem oltották el. Furcsa gondolatok kavarogtak fáradt elméjében. mert beszorult a bulvárra befordulni szándékozó autósorba. sajnos. amelyen utazik. minden a hírnevét támogatta! De hát mit csinált? Igazán nem is értem.így ítélkezett önmaga felett kíméletlenül -. . kavicshalmok. fényük bántónak.Rjuhin egy szót sem értett abból. itt az igazi siker iskolapéldája. és rájuk sem nézett többé. A gyászos intézményben tett látogatása kitörölhetetlenül mély nyomot hagyott benne. és elnyeli őket. Vagy talán hallucináció. csak azt látta. áll. Lassan hajnalodott. és önmarcangoló. De van itt még valami.Akármit csinált életében. ahogy csak a motorból kifért. a sértő szavak. ide-oda lódult a kocsiban. hogy odaveszett az éjszakája. persze.egyszóval.. őrházak. Igen. Aki pocsék verseket ír. mint a hülye?” Félrerúgta a törülközőket. kihúzta magát. vádaskodó szavakat motyogott. mi lesz ezután? Ezután is megír majd évente néhány verset. hogy Ivan megsértette. az sose lesz híres. a folyó is félrehúzódott. Rjuhin előbb megpróbálta összeszedni a rongyokat. Alekszandr Opekusin (1838-1923) szobrászművész alkotása. és közönyösen szemléli a bulvár nyüzsgő életét. általánosság.... a tuskó. igen.ők ketten már előbb hazamentek trolibuszon. hanem az.. mindenből érződött. Amíg meg nem öregszik? Igen. minden a hasznára vált. csatornákkal felárkolt föld . mellette pedig talapzaton egy bronzember áll. és megkérdezte: . hogy Ivan Nyikolajevicsnek alighanem rosszul áll a szénája. változatos képek szaladtak a teherautó elébe . motyogta. hogy réges-rég Moszkvába érkeztek. amin ült. de aztán dühbe gurult: „Ott egye meg a fene az egészet! Mit strapálom itt magam. Rémséges hangulatban volt..És miféle konzultánst emleget folyton? . fölöslegesnek tetszett. igazat mondott . s a teherautó. és fenyegetően nyújtotta ki karját a légynek sem vétő bronzember felé. hírnevet? „Egy frászt! Ne hazudj legalább önnönmagadnak. Elmaradt az erdő. és ekkor vette észre. És a legjobban nem is az bántotta. Mi lehet az? A sértés. mindjárt előtűnik. amelyeket a rendőr meg Pantyelej felraktak . A sofőr dühös volt. időnként ki-ki akart csúszni alóla. amit leírok!” Neuraszténiás rohamában elcsigázottan ült ott. s a padló megszűnt alatta remegni. Harminckét éves. nem hiszek én a verseimben. Igen. rezgő fenekére meredt.41 fejét kissé félrehajtva.Nyilván látott valakit a beteg. bármi történt vele.sövények. aki felizgatta a fantáziáját. hogy a legnagyobb szerencsétlenség a földön.

és egyik kupicát itta a másik után.És intett a pincérnek. Hopp. s a közepén a közismert konferanszié üldögélt tatár sapkában. Abrau ... 42 43 Felhő felhőt gyúrva jajgat. mindenféle kitalált részlettel kiszínezve. Elég volt.fehérgárdista. szinte megöregedett.pezsgőfajta. és akármilyen rossz megfigyelő volt is.döntötte el végül is Rjuhin kajánul. hogy életén segíteni immár nem lehet. nem is sajnálja..Adjon egy kis vodkát. aki persze nem volt . és azt mondta: . mialatt a többiek lakomáztak. .gondolta cinikusan s önmagát mélységesen megvetve Rjuhin. hogy visszahozni immár nem lehet. (Szabó Lőrinc fordítása).. amint elindul alatta a teherautó.” Az autósor megindult. A költő beteg volt.. . alaposabban szemügyre vette a kalózt.voltaképpen egy cseppet sem törődik Hontalan sorsával. Csak a sarokban iszogatott még egy kisebb kompánia.. Az volt a szerencséje. és most rájött. 53 44 . Kérlelhetetlenül felvirradt az új nap. pontyfiléje fölé görbedve. A kalóz részvevő ábrázattal rebegte: . Arcsibald Arcsibaldovics.. belátva és elismerve.. és ezzel biztosította számára a halhatatlanságot.. és csakhamar megszabadította átkozott terhétől. megvan! Szerencséje volt! . Két perccel ezután már a Gribojedov teraszán találta magát. ajjajoz sajnálkozásában . és máris megértette.valami különös ezekben a szavakban: Felhő felhőt gyúrva jajgat. és megértette. hogy az a fehérgárdista belélőtt. hogy előadja a kórházi látogatás történetét. Negyedórával ezután Rjuhin egyes-egyedül ült az étteremben. . félbeszakította a szkizofréniáról tartott beszámolóját. azonnal..természetesen itt a francia származású D’Anthésről van szó.44 Arcsibald Arcsibaldovics szívélyesen fogadta a törülközőket cipelő Rjuhint. hogy az a fehérgárdista belélőtt . hogy a kapitány. Ha a költőt nem őrölte volna fel annyira a klinikai kiruccanás meg a teherautó.42 Nem érem föl ésszel. „És neki van igaza! Legény a talpán!” . A terasz körül sündörgő kandúrok is reggeliesen viselkedtek.Puskin Téli este c. a legjobb a feledésbe menekülni.Hogyne. megértem.. versének kezdő sora.43 szétroncsolta az ágyékát. valószínűleg örömét lelte volna abban. nagybeteg. ha fejét a lámpáról az égnek emelte... Az étterem kiürült. a teherautóbeli megpróbáltatások után. és érezte. párbajuk során ő adta le Puskinra a költő halálát okozó végzetes lövést. életében először.Az volt a szerencséje. kezében egy pohár Abrau. A pincérek sietve szedegették le az abroszt az asztalokról.nem is lehetett . Most azonban nem állt erre az esze. ha kérdezősködik is Hontalan felől. sőt ceceg.. Elherdálta éjszakáját. hogy az éjszaka visszahozhatatlanul elveszett.

amit akarnak. nem leszek otthon!” Sztyopa azonban makacsul kitartott a magáé mellett: „De én igenis elmegyek!” Most azonban sem azt nem tudta. a hálószobájában. szemgolyója és lezárt szemhéja közt tüzeszöld szegélyű barna foltok úsztak. azt sem tudta. az egyik albérlőt Belomutnak hívták. takaros rendőrrel. akkor Sztyopa azt rebegte volna elhaló hangon: „Lőjenek főbe. és azon nyomban darabokra szaggatja a fejét. Az ötvenesztendős forma. de késő este nem tanácsos az illetőt emlegetni. Anna Francevna régi. de gyanús hírben állt. De nemcsak hogy tíz perc múlva . hol . kihívta az előszobába a második lakót (azt. ki rabolta el a lakót rendőröstül. hogy másnap pontosan déli tizenkét órakor meglátogatja. a szemét se tudja kinyitni. hogy hány óra. azazhogy az ékszerészözvegy ágyán. ő nagyon is jól tudja. két esztendeje a lakásban megmagyarázhatatlan események láncolata indult meg: ebből a lakásból rendre nyomtalanul eltűntek a lakók. munkaszüneti napon. ha bárki keresné telefonon. csináljanak velem. s ami még ennél is rosszabb. hogy ez bizony boszorkányság. az 50-es számú. azonkívül émelygett. a másiknak a neve feledésbe merült. Két esztendeje még de Fougeret ékszerész özvegyéé volt. Egy ízben. és tapasztalta. megbízható háztartási alkalmazottjának. s ebből a célból nagy nehezen kinyitotta leragadó bal szemhéját.HETEDIK FEJEZET Egy gyanús hírű lakás Ha másnap reggel valaki azt mondja Sztyopa Lihogyejevnek: „Sztyopa. hogy vele együtt a rendőr is eltűnt. rendőr csengetett be a lakásba. mert ha csak megpróbálja. főbe lőnek. hanyatt fekszik az ágyán. 54 . mondván: „Ne jöjjön. menjen le egy percre az őrszobára valamit aláírni. Sztyopa fölismerte a tükröt a két ablak között. Koponyájában súlyos harang zúgott. hogy otthon van. és meg akart csókolni egy hölgyet. Az istenfélő. ha nem kelsz föl ebben a minutában!”. aznap reggel abban a lakásban ébredt fel. amelyet a megboldogult Berliozzal kettesben bérelt egy nagy ötemeletes bérházban a Szadovaja utcán. A félhomályban valami tompán megvillant. igen tiszteletreméltó és jó gyakorlati érzékkel rendelkező Anna Francevna de Fougeret az öt szobájából hármat albérlőknek adott ki. de csak egyetlenegyre emlékezett: előző este valahol . s milyen hónap hanyadika van. Ideje megmagyaráznunk: Sztyopa Lihogyejev. ha nem is éppen rossz. hogy hol van.ki tudja. Megpróbálta tisztázni legalább ezt az utóbbit. és azt mondta. hogy tíz perc múlva visszajön . sőt mondjuk ki kereken: babonás Anfisza meg is mondta az izgatott Anna Francevnának. és az egészben a legfurcsább. ez az émelygés egy tolakodóan kitartó gramofon muzsikájával függ össze.úgy érezte. miközben fogadkozott.állt. sem azt.azzal elvonult a fehér kesztyűs. ki az a hölgy. már régóta. akinek a neve feledésbe merült). villám sújt le rá. és valahogy úgy érezte. mondja meg. a Varietészínház igazgatója. a hölgy azonban szabadkozott. kezében asztalkendő. kérik. de nem kelek föl!” Nemcsak fölkelni nem bírt . Ez a lakás. Megpróbált visszaemlékezni a történtekre.azóta sem jött vissza. A lakó meghagyta Anfiszának. Nos.

rémülete . amit nem tudunk biztosan. Mi több: a Belomut házaspár két szobájának ajtaját hivatalos pecsét zárta le. a villany pedig reggelig égett.. Végül is belátván. Egy hónapon belül eltűnt mindkét hitves. Erőlködve kinyitotta csipás szemét. és mondanunk sem kell onnan nem jött vissza többé! Anfisza magára maradván. a tükör mellett pedig feketébe öltözött. Két nap múlt el gyötrő nyugtalanságban. szeme bedagadt. hogy elvigye hivatalába. aki segítsen rajta. köztudomásúan semmiképp sem lehet megállítani. a bejárónőt. kitűnő összeköttetései révén. Reggel eljött érte az autó. elhatározta. sürgősen kiszaladt Anfiszával együtt). fekete barétos idegen férfit pillantott meg.. hogy fölkel. szerdán pedig Belomutot nyelte el a föld igaz. ismét sürgősen kiutazott dácsájára. Annyi szent. amely Anna Francevna tulajdona. választ nem kapott. de gallérral. másféle körülmények közt.. kétszer is felnyögött: . hogy megállapítsa. A lakásban síri csend honolt. valamint a cári időkből való aranypénzek tömege. Misa. Reggelre kelve azután kiderült. hogy a színét se lássa a Szadovaján.. állítólag ama briliánsokhoz hasonló. Mindegy. Harmadnap Anna Francevna.. Az elátkozott lakásból eltűnt személyekről meg az elátkozott lakásról sokáig mindenféle legendák keringtek a házban.. minden emberi beavatkozás nélkül. hogy az ötvenes számú lakás mindössze egy hétig maradt lepecsételve. aztán beköltözött a megboldogult Berlioz a hitvesével. ámde korántsem nyomtalanul. puffadt. öltözéke piszkos ing. hogy piramidont kérjen tőle. nem ismeretes. és még sok más ehhez hasonló. kalapálás hallatszott. Hétfőn eltűnt a másik lakó is. náluk is egymást érték a pokoli históriák. hogy az istenfélő. Sztyopa ekkor megmozgatta lábujjait. Sztyopa tehát felnyögött. Akkor Berliozt próbálta segítségül hívni.. Olyasmit rebesgettek például. hiszen Grunyának úgysincs piramidonja. bármily emberfölötti erőfeszítésébe kerül is. 55 . alsónadrág és zokni. ha egyszer elkezdődött.Misa. Berlioz feleségéről úgy hírlett. úgy éjfél után két óra tájban lefeküdt aludni. mint mindennap. ahol a Varietészínház igazgatója.de haj. aki egész idő alatt álmatlanságban szenvedett. Sztyopa felesége pedig állítólag a szegényházban tartózkodott. el is vitte. ráncos Anfisza aszott kebelén szarvasbőr zacskóban huszonöt briliánst rejteget. Ezek után természetes: mihelyt beköltöztek a megbabonázott lakásba. hogy ez ostobaság volna. nyakkendővel.De amint olvasóim képzelhetik. mérhetetlen kincsek bukkantak elő maguktól. sőt az autó maga sem jött vissza többé. állítólag szobát szerzett neki azzal a feltétellel. Harkovban látták valami balettmesterrel. ahová Anna Francevna oly sürgősen kiutazott. azért nem kezeskedünk. nincs. nyaralójából visszatérve (ahová miért. kisírta a két szemét. hogy fuszeklistül fekszik az ágyban. és a fentebb említett Sztyopa. miért sem.Nomármost az efféle boszorkányságot. de még idejében meggondolta. Be akarta hívni Grunyát. . hogy egyes-egyedül van.. hogy Anfisza is eltűnt. másnapos arcát fekete borosta nőtte be. de nem sikerült megállapítania. aztán. végigsimította a hasát. sem az egyik. már nem találta a lakásban Belomutné asszonyt. nadrág is van-e rajta. és meglátta magát a falitükörben: haja borzasan meredez. de vissza már nem hozott senkit. Leírhatatlan volt Belomutné asszony fájdalma. de a szomszédos lakások bérlői szerint az ötvenes számú lakásból egész éjszaka kopogás. lakatlanul. sem a másik nem tartott sokáig! Aznap este Anna Francevna. Ilyennek látta magát a falitükörben. és ebből rájött. Hogy a továbbiakban mi történt vele. ugyancsak hitvesével. Hogy a dácsán.

Szabad a nevét? A beszéd is nehezére esett. .suttogta. A legjobban az döbbentette meg Sztyopát. . elővette hatalmas arany zsebóráját.Mit óhajt. hogy Sztyopa ámulata betegessé fokozódjék. amennyire tudta. mély hangon. Sztyopa sem esett a feje lágyára. a pokolba. kérem? Maga is meghökkent: nem ismerte föl a saját hangját. ha mindent bevall. hasas karaff45 tele vodkával.szólt vesékbe látó mosollyal a látogató. .Szíves örömest! 45 Karaff . A mit éles fejhangon sivította.mosolygott az idegen.Kövesse a régi bölcs mondást: kutyaharapást szőrivel! Az egyetlen. lassan. hanem ügyes mozdulattal töltött neki egy fél pohár vodkát. amelyben ült. hiszen tízre rendelt ide magához. Sztyopának kimeredt a szeme: a kis asztalon minden jóval megrakott tálca kínálta magát: fölszeletelt hófehér cipó. végül az ékszerésznétől származó csiszolt. ami visszahozza az életbe: két kupica vodka. üvegedényben préselt kaviár.mekegte Sztyopa. és félrehúzódott a karosszékkel együtt.Őszintén szólva .Sztyopa leült az ágy szélére. takarosan.Bocsánat . és véreres szemét. aztán így szólt: .Bocsánat. hogy a karaff harmatos volt a hidegtől . elütötte rajta a tizenegyet. A csendet végül is ez utóbbi törte meg. 56 .Szót se többet! . tányérkán marinírozott gomba. és ijedten észlelte a zákányosság egy újabb tünetét: mintha ágya körül eltűnt volna a padló. . és ő most mindjárt fejest zuhanna a mélybe. szeretve tisztelt és igen kedves Sztyepan Bogdanovics! Hosszabb szünet következett. . az óhajt mély basszusra sikeredett...hörögte Sztyopa. . aztán rekedten kérdezte: . pokoli fájdalmasan.. tegnap egy kicsikét kirúgtam az izé. fölvette a nadrágot. ismeretlen tartalmú födött kis lábos. . Mintha valaki minden szónál tűvel szurkálná az agyát. Sztyopa tapogatózva felkapta az ágy melletti székről a nadrágját. ügyesen volt minden elrendezve. hogy fölébredjen. fűszeres harapnivaló. ha már ilyen állapotban kapták. a legokosabb.. .kezdte nehezen forgó nyelvvel -. mert jéggel teli hűtővödörben állt. majd Sztyopa minden erejét összeszedve kinyögte: . . Egy teljes órája várom.Tizenegy óra. Egyszóval tisztán. az ördög öreganyjához. és akármilyen rosszul volt. hozzá valami forró.vágott a szavába a látogató. Az ismeretlen barátságosan elvigyorodott.De drága Sztyepan Bogdanovics. a kérem pedig végképp befulladt. idegenszerű kiejtéssel így szólt: .Jó reggelt. Az ismeretlen látogató nem hagyott rá időt. ezen nem segít semmiféle piramidon! . melynek fedelén briliánsokból kirakott háromszög fényeskedett.üvegkorsó. . belátta.Micsoda? Hát a nevemre sem emlékszik? . Hát itt vagyok.És ön? . kimeresztette az ismeretlenre.ami egyébként érthető is volt.

Látván. töredékről töredékre összeállt a tegnapi nap. opportunista.válaszolta az ismeretlen. de elég ránézni arra az individuumra. talán a rádiónál dolgozik. hogy látta volna az irodájában. ám a nyugtalanság csak nem akart eloszlani a Varietészínház igazgatójának lelkében. aki most itt a vodkát töltögeti . . ahová Husztov taxin vitte ki Sztyopát.Hogyne.Ejnye. hogy a professzor hét estén át föllép színházában (Sztyopának a szája tátva maradt). remélem. Berlioz elvtárs nincs otthon. megegyeztek a kérdésben (Sztyopa itt elsápadt. de Sztyopát most már sokkal jobban érdekelte a mai nap. hogy ki is volt az a hölgy. Ki hallott ilyet? . és széttárta kezét. Sztyopa ezután teletömte száját kaviárral. és nagy nehezen kinyögte: . Levették a födőt a láboskáról: virsli volt benne paradicsommártással. majd ezt követően szerződést írt alá Woland professzorral. hogy fölébressze. de az is lehet..Nos. Husztov szkeccs-író nyaralójában. És íme.Sztyopa nem emlékezett rá. .könyörgött Sztyopa. Csak azt nem sikerült sehogy sem tisztáznia. piszok fráter. De már Husztovért persze nem kezeskedem. hogy Sztyepan Bogdanovics milyen állapotban 57 . „Igaza van!” . amelyben megállapodnak. aztán előadott mindent. számíthat a diszkréciómra. Igen. vodka után portóit tetszett inni. a feketemágia professzora . és másodszor is töltött. nem élek vele . és a részletek megbeszélése végett ma reggel tíz órakor jelentkezik nála a lakásán. aki közölte. Hát ezért jött. hogy ő Grunya nem vállalkozik rá. Így lassacskán. Előző nap érkezett külföldről. időközben eszébe jutott a nevem. hogy előző este a Szhodnában vigadtak. az ördög tudja. Sztyopa szeme elől eloszlottak a ronda zöld ködök. Még arra is emlékezett. Grunya. pontos. de ha a látogató Sztyepan Bogdanoviccsal akar beszélni. és ijedten pillogott). igen és kinn a dácsán még a kutyák is vonítottak annak a gramofonnak a hangjától. találó összefoglalása. mert hát ő bejárónő. megdöbbentette Husztov jellemének e tömör..mutatkozott be nyomatékosan a látogató. akit mindenáron meg akart csókolni. hogy szívesen vendégszerepelne a Varietészínházban. ki lehetett. intrikus. és ami a fő. az ismeretlen egy hajtásra kiitta a magáét. harapnivalóval együtt.. Például arra. hogy ő is éppen akkor érkezett. hogy az ember meglássa: talpnyaló. látván Sztyopa zavarát. hogy másutt.. Mert ezt a fekete barétos ismeretlent. .Köszönöm szépen. maradjon ez a kettőnk titka! . drága jó Sztyepan Bogdanovics? Sztyopa azonban röstelkedve mosolygott. hogyne.. kiváltképp az ismeretlen felbukkanása a hálószobában. a háztartási alkalmazott bocsátotta be. Ezt kellene végre tisztázni! . ..Hát ismeri Husztovot? . visszaemlékezett egyre-másra. ejnye! Úgy szimatolom. hogy a Metropol előtt ültek be a taxiba és velük volt még valaki. menjen csak be hozzá a hálószobába.Nem óhajt valami harapnivalót? . szépen sorjában. aki hordozható gramofont vitt magával. egy színész vagy mifene.. ráadásul vodkával.Nagyon kérem.Woland vagyok.Sztyopa reszkető kézzel szájához emelte a poharat.. A tegnapi napra ilyesformán apródonként fény derült.gondolta Sztyopa. már könnyebben tudta kimondani a szavakat. nyomban jelentkezett Sztyopánál.Tegnap futólag láttam az ön irodájában. Sztyopa telefonált a moszkvai területi műsorigazgatóságra. és felajánlotta. mert Sztyepan Bogdanovics olyan mélyen alszik. A tegnapi napban ugyanis még mindig hatalmas fekete lyuk tátongott.

. Lihogyejev ránézett Berlioz dolgozószobájának az ajtajára. abszolúte nem volt szükséges szóba hozni! A pecsét előtt persze teljességgel ártatlannak látszott a beszélgetés. jelentéktelen.. . amiről nem kellett volna beszélni.kérte Sztyopa.Nem fér a fejembe!” 58 . A kilincsen hatalmas viaszpecsét függött madzagon.. lendületes aláírása. „Már csak ez kellett!” . hogy a tízezer rubelt valóban megkapta. és egyet fordult körülötte a világ. a professzor leszalajtotta Grunyát a legközelebbi csemege üzletbe vodkáért.. mégpedig .Már kihagy az emlékezetem? Ez rossz jel. Minden ott volt a helyén: a közepén Sztyopa saját kezű.Grunya! A konyhából azonban senki sem válaszolt. . A cikk után nyomba egy másik emlék bukkant fel a színigazgató ködös elméjében: egy gyanús beszélgetés emléke.. És mindennek a tetejébe Sztyopa meglátta Woland aláírását is. semmiség! . és nem is fizettek érte sokat.. A vodka meg a kaviár tehát ilyen formán megmagyaráztatott. Berlioz. Igazán el lehetett volna kerülni. ha a kétség legcsekélyebb jelét nyilvánítja. ahogy volt. de Woland nem volt ott.Mutassa kérem a szerződést . és üssék agyon.. nagyon rossz jel!” Persze a szerződés felmutatása után már nem lett volna helyénvaló. miszerint Woland artistának a hét fellépés honoráriumaként harmincötezer rubel terhére előlegképpen adassék ki tízezer rubel. . és tárcájáért kotorászott. polgártársak. Köztünk szólva.. de nem látta tegnap ezt a Wolandot. de a pecsét után.ahogy ez katasztrófák idején történni szokott .Ugyan kérem.. .. és attól fogva gondolatai már kettős vágányon siklottak tova. . és.gondolta Sztyopa. eléggé ostoba cikk volt. „Hajjaj. amelyet április huszonnegyedikén este folytattak.Engedje meg. a telefonhoz. Ejnye-bejnye! És ekkor fölöttébb kellemetlen gondolat ködlött fel Sztyopa agyában: nemrégiben . . ám Sztyopára mégis rossz volt ránézni: a szerződésre egyáltalában nem emlékezett. de azért olyan témáról folyt. Ott az a fekete barétos ördögfattya a jegelt vodkájával meg a hihetetlen szerződésével. tagadhatatlanul. és többet hallani sem akart a dologról. Amott meg mindennek a tetejébe az a hivatalos pecsét az ajtón! Berlioz ezek szerint rossz fát tett volna a tűzre? Ki hinné! Ezzel szemben a pecsét ott lóg. Husztov ott volt. annak nyugtázásául.. és meghűlt benne a vér. mely az előszobából nyílt. Berlioz! .. Engedélyt kért vendégétől.az egyik oldalon már ördög tudja. hová. és merre.leledzik.legyintett a külföldi művész. hogy tegye közzé folyóiratában. sóbálvánnyá vált. jeget hozatott a patikából. „Hát ez meg micsoda? .zakatolt Sztyopa agyában.kérte halkan.. Sztyopa ránézett a papírosra. Szinte lehetetlenség szavakba foglalni a Sztyopa fejében kavargó zagyvalékot. tessék parancsolni. akit fejbe kólintottak a professzor közlései.egy cikket adott át Mihail Alekszandrovicsnak. ott a lakásuk ebédlőjében. hogy egy pillanatra eltávozhasson. harapnivalóért. hogy elszámoljunk! . amint mondani szokás. amikor együtt vacsoráztak kettesben Mihail Alekszandroviccsal. oldalt pedig Rimszkij gazdasági igazgató keze írásával az utasítás.micsoda ostobaság ..villant át Sztyopa agyán. Menet közben kiszólt a konyhába: .Tessék. harisnyában kiszaladt az előszobába. és ekkor. Azaz hát persze gyanúsnak a szó szoros értelmében nem mondható az a beszélgetés (ilyesmire Sztyopa sohasem lett volna hajlandó). Igen.

Itt Lihogyejev beszél. Grunya nincs itthon.. hogy Sztyopa a szerződés bemutatása után is ellenőrzi állításait. társa is akadt: a másik karosszékben az az alak ült.. itt ül nálam ez a. Füh. úgy.. de nem Grunyáé. Grunya? És ki az a másik?. . hogy Sztyopa úgy döntött: biztosan félreértette.Á. furcsa... Sztyopa ijedten kémlelte az előszobát. . szerződtem én tegnap a feketemágia professzorával harmincötezer rubel erejéig?” Ilyen kérdést csak nem lehet föltenni! .. 59 . amit a vendég mondott. melyet a lomha Grunya régóta nem törölt le..Nemsokára kinn lesz a plakát. nem kérdezheti meg tőle: „Mondja. mégpedig egy félelmetes méretű fekete kandúr. a másik hiányzott. a feketemágus? .Halló . . . és izgatottan kiáltotta: . kellemetlen hangja.A kandúr az enyém.ígérte Sztyopa. Sztyopa terve készen állt: minden lehető módon lepleznie kell hihetetlen feledékenységét.Honnét került ide ez a macska.. . vissza kell mennie. kérem. egy harmadik személy ült. majd eltűnt az is. és még jobban megrémült.Ja. és most legelőször is ravaszul ki kell szedni az idegenből... A vendég immáron nem egymaga ült odabenn. Mindez olyan váratlanul és ostobán hangzott. csíptetős alakot vélt látni (ó. . Sztyopának elállt a szívverése.tudakolta Rimszkij...kezdte Sztyopa halkan. Haja égnek meredt. hogy is állunk ezzel a mai estével? . . hogy voltaképpen mit is akar ma este bemutatni a Lihogyejev gondjára bízott Varietészínházban? Elfordult a telefonkészüléktől. Megmondom miről van szó.De nem ért rá sokáig búslakodni. ki az imént felködlött az előszobatükörben. helyére tette a hallgatót.hebegte Sztyopa. azt akarom kérdezni. másodszor meg a gazdasági igazgatóval szemben is nehéz dolga van. amelyre jókora darab marinírozott gomba volt felnyársalva.Félórán belül ott leszek . és a küszöbön megtorpant.egy pillanatra feltűnt a tükörben a visszaverődése. Woland professzor. Rendkívül kényes helyzetben volt: először is az idegen megsértődhet.szólt bele a hallgatóba Rimszkij éles. és az előszoba tükörben. fesztelenül elterpeszkedve.. hanem a vendégé. mert a tükörben most jókora fekete kandúr tűnt fel.Ne nyugtalankodjék Sztyepan Bogdanovics . a másikban villa. Nem kell idegeskedni. azután eltűnt. . csíptetője. megtántorodott. mert feltárcsázta Rimszkij gazdasági igazgató közvetlen vonalát a Varietészínházban.. pelyhedző bajuszkája. „Mi lehet ez? Megőrültem? Mik ezek a tükörbeli látomások?” Benézett a konyhába. Panaszkodott. egyszóval..válaszolt Rimszkij.Mikor jön be? . hm-hm. homlokán apró verejtékgyöngyök jelentek meg. és két keze közé fogta forró fejét. azon nyomban fölismerte volna ezt az alakot!) . De még ennél is szörnyűbb jelenségek voltak láthatók odabenn: az istenben boldogult ékszerészné párnázott puffján. felzaklatva sietett vissza hálószobájába.Akkor hát minden rendben.. a hálószobából. Elvégre is. Most már világosan látszott az arca.válaszolt egy hang. micsoda rettenetes história! Hát mi történt az emlékezőtehetségemmel.. hórihorgas. ha Ivan Nyikolajevics ott van. egyik mancsában pohár. hogy idén még nem kapott szabadságot. polgártársak? Mégsem maradhat tovább az előszobában. öö.. Dúltan. egyik üvege villogott.Jó napot Grigorij Danyilovics . elküldtem Voronyezsbe. . .

hogy ez a valaki éppen ön.Sicc . és felborzolta szőrét.Pedig igazán nincs min csodálkoznia: ez az én kíséretem. árulja el. amilyen én volnék érseknek! . miközben virslit szedett a tányérjára. . . hogyan illik viselkedni hasonló esetekben..Úgyhogy valaki közülünk fölösleges ebben a lakásban. s még jobban elcsúfította amúgy is valószínűtlenül rút ábrázatát.Nem is értem. máris belekotyogott a beszélgetésbe: .” . amikor az ember megőrül. Sztyopára nézett vad tekintettel. s a padlón fekve.folytatta Woland.Te aztán igazán nem hasonlítasz érsekhez. megértette.” . papok tiszteletteljes megszólítása a középkorban). mi több. ami a munkaköre volna. Sztyopa mivel nem tudta. drága Sztyepan Bogdanovics .. mert nem is konyít ahhoz. egyáltalán nem dolgozik. de nem is tud dolgozni. a hullámok közvetlenül a lába előtt csobbannak.Hisz én is csak azt mondom .Állandóan a hivatali autóján furikázik! . .Úgy látom kissé elcsodálkozik.jegyezte meg a kandúr.Ő bizony! . és rogyadozó térddel megindult a mólón a part felé. hogy ami zúg.Kíséretemnek pedig helyre van szüksége . szájából agyarforma fog állt ki. beverte fejét az ajtófélfába. miféle város ez? 46 Messire . feltápászkodott. Azazello . 60 . keménykalapos figura lépett ki. A két ablak közt lévő falitükörből kicsike.vádaskodott a kandúr is. Ekkor a hálószoba egyet fordult Sztyopával. De nem halt meg. és tisztelettudóan megkérdezte: . „Meghalok. Ráadásul a haja is lángvörös volt. Amikor egészen kinyitotta. mialatt Sztyopa már összeesett. . Sztyopa keze egyre lejjebb csúszott az ajtó keretén. nőzik. hogy lett igazgató! Olyan igazgató. A kandúr felhörpintette a vodkát. cigarettázott.Az úr az utóbbi időben úgyis rettentő sokat disznólkodik.. és elvesztette eszméletét. Amikor félig kinyitotta a szemét.gondolta és megkapaszkodott az ajtófélfában. És ekkor negyedik és utolsó jelenés történt a lakásban.46 hogy kiakolbólitsam Moszkvából? . röviden szólva . Akkor Sztyopa a következőt cselekedte: letérdelt az ismeretlen dohányos előtt. Messire. . És nekem úgy tetszik. Iszik.fordult Woland a vacogó fogú Sztyopához. ügyvédek. . úgy látta valami kövön ül.Megengedi. gombát rágcsálva. fölötte szikrázó kék ég.Az amúgy is sötét szoba még jobban elhomályosult Sztyopa szeme előtt. . és abbahagyta a köpködést.volt utolsó gondolata.dünnyögte egyre pocsékabb orrhangon. . az a tenger.egy móló legvégén ül.dünnyögte a vörös. és úgy rimánkodott: . elgyengült kezével kaparászta az ajtófélfa alját. aztán Wolandhoz fordult.mélyen tisztelt uram (orvosok. Mihelyt megjelent.Könyörgök. és a tengerbe köpködött. Port hint a fölöttes hatóság szemébe! . „Hát ilyen az. de rendkívül széles vállú. mögötte hegyre felfutó fehér város. A mólón egy férfi állt.mekegte a pepita nyakigláb.mordult rá hirtelen a kandúr.. visszaél a pozíciójával. és körülötte valami zúg.

lerogyott. Hová kerültem? Milyen város ez? .. .. feje nekiütődött a móló átforrósodott kövének. Sztyopa felnyögött.méltatlankodott a lelketlen dohányos.Valami történt velem..Hát Jalta...bizonygatta Sztyopa elfúló hangon..Nem vagyok részeg .. beteg vagyok. 61 .No de kérem! . .

Ivan nem köszönt vissza. egyetlen gombnyomással felgöngyölítette a rolettát. mert az adott körülmények között nem találta helyénvalónak. mögötte tökéletesen fölszerelt fürdőszoba tűnt elő.üdvözölte. és a szobába a padlóig érő könnyű. hogy a gombnyomásra csengetés.” A felirat egy ideig állt. Elvégre is: kórházba fektetnek egy makkegészséges embert. .amúgy is szokása volt. Az Inturiszt mindennap hozza a külföldieket. s a túlsó parton üde zöld fenyves. hogy megnézzék a klinikánkat. Megnyomta . hogy nem fáj.Hm . Hosszú. A „külföldi” szóra Ivannak nyomban eszébe jutott a tegnapi konzultáns. világosabban tudott gondolkodni. nagy lyukú rácson át beáradt a napfény. és aztán úgy tesznek. rokonszenves kövérkés nő lépett be. és eszébe jutott. s keze mozdulatára a szoba belső fala félrehúzódott. sokkal szebb! . Mindenhonnét jönnek hozzánk az orvosok.” A furfangos henger természetesen fölkeltette Ivan ámulatát. aztán megállt. de egészen másként történt. mély álomból ébredt. nem. mintha ez így volna rendjén! A fehér köpenyes nő változatlanul barátságos arckifejezéssel. kényelmes. . hogy kórházban van. Ágya láb felőli végén tejüveghenger gyulladt ki.invitálta a nő. Az „Ápolónő” feliratot most az „Orvos” felirat váltotta fel. a függönyön átsejlett a kinti napsütés.Ó.Ejha! Akár a Metropolban! .Ilyen fölszerelés még külföldön sincs. vagy valakinek a megjelenése lesz a válasz.Parancsoljon fürödni! . azaz déli fél tizenkettő tájt. Ivan eltökélte ugyan. de mikor meglátta. s nem tudta mitévő legyen a furcsa hengerrel. de a véletlen kedvezett: történetesen épp akkor nyomta meg másodízben a gombot.mormolta Ivan. hogy a fürdővíz milyen vidáman. a fehér fémből készült furcsa éjjeliszekrény meg a fehér függönyös ablak társaságába. Megrázta a fejét. mi módon került abba az ismeretlen.válaszolta a nő büszkén. . s egy ideig azon töprengett. hogy nem áll szóba a nővel. sanda pillantással mérte végig a felcsernőt. aztán csengőgombot pillantott meg maga mellett. A henger halkan csilingelt válaszul. Ivan Nyikolajevics Hontalan visszanyerte a magáét. Elkomorult. Kialudta magát. amelyen ez a felirat tűnt fel: „Inni.Jó reggelt! . széles sugárban ömlik a kádba a csillogó csapból. és azt mondta: 62 . tudósok. amikor a hengeren a „Felcsernő” felirat jelent meg. megnyugodott. Egy ideig mozdulatlanul feküdt a habtiszta. A rácson túl erkély. kinn a kanyargó folyópart. sodronybetétes ágyban. kialudt. mégis kiszaladt a száján: . majd a henger lassan megfordult. meggyőződött róla. . Azt várta. fehér falú szobába. de ez ma nem rendítette meg annyira Ivan Nyikolajevicset. és a szobába makulátlan fehér köpenybe öltözött.NYOLCADIK FEJEZET A professzor és a költő párviadala Abban az órában. amikor Sztyopa Lihogyejev Jaltában elveszítette öntudatát. hogy ok nélkül megérintse a tárgyakat maga körül. Ez a gondolat magával hozta Berlioz pusztulásának emlékét. s újabb felirat tűnt fel rajta: „Ápolónő.

aztán a térdét kopogtatták. rendelkezésére bocsátották mindazt. mert belátta. és aztán más módszerekkel vizsgálta Ivant. temérdek üvegcse. hogy ismét kikérdezzék. vagy valahogyan félreértik. Szekrények. hogy isten mentse az embert a fajtájától! És már majdnem belefogott Ponczius Pilátusba. de megfékezte magát. alsónadrágot. Teljes egészében azonban ezt nem sikerült megvalósítania. számoljon be arról.. Befejezésül felszólították. Azután a másik nő is odajött. és vért vettek belőle. gázláng. Először is a sarokban álló asztalkához vezették. vérbajban nem szenvedett-e. Az égvilágon mindent elkérdeztek tőle elmúlt életére vonatkozóan. és Ponczius Pilátuson nem csodálkoztak túlságosan. nem ivott-e. a kis kalapács nyelével holmi jeleket rajzolgattak a mellére. s ezért a rendelőt nyomban elkeresztelte magában „gyári konyhának”. Megmérte hőmérsékletét. hogy nem hiszik el.. és nem kérdezett semmit. Előző esti tapasztalata azonban megmutatta. Voltak ott különleges. Se vége. csillogó. Ezért ezt a tervet elvetette.ha szűkszavúan. Az első roppantul csábítónak tetszett: hogy rávesse magát a lámpákra meg a bonyolult készülékekre.. mi történt előző nap a Patriarsije Prudin. és tartalmára mutatva megkérdezte: . Tegnap például egy olyannal ismerkedtem meg. beleszúrtak a hátába. A második: hogy nyomban beszámoljon a konzultánsról és Ponczius Pilátusról. s ezért ezt az első utat kétséges kimenetelűnek ismerte föl: hátha még jobban gyökeret ver bennük a meggyőződés. Ezek után végigvezették a kihalt. hogy a felcsernő olyan fesztelenül beszél vele. de nemigen firtatták a dolgot. De ez még semmi: a felcsernő kitárta a szekrényajtót.. és a harmadik út mellett döntött: gőgös hallgatásba burkolózik. hogyan és mikor kapott skarlátot tizenöt esztendővel azelőtt. s be egy hatalmas méretű rendelőszobába.Mit akar fölvenni: háziköntöst vagy pizsamát? Ivan .válaszolnia kellett egy egész sor kérdésre. de nem fájdalmasan. mogorván is . de végül is szótlanul odabökött egy vérvörös zefírpizsamára. megszámolta pulzusát. aztán a könyökhajlatból vettek vért. bonyolult konstrukciójú karosszékek.majd összecsapta a kezét ámulatában. mikor. a felcsernő nem tud segíteni rajta. Az aznapi Ivan azonban erősen különbözött az előző estitől. Amikor megmosdott. úgyis hiába mesélné. telis-tele fényes nikkelműszerekkel. a szemébe világított valamiféle lámpával. kénytelen-kelletlen . aztán lapoztak a nagy könyvben. amiért ok nélkül benn tartják. amire egy férfinak fürdő után szüksége lehet: vasalt inget. üvegezett vitrinek sorakoztak egymás mellett. hogy segítsen az orvosnak. villanyvezeték meg ismeretlen rendeltetésű fölszerelés.dühöngő őrült. megszúrták az ujja hegyét. hogy iróniával fogja szemlélni ezt az egész csodálatosan berendezett intézményt. nyilvánvalóan azzal a céllal. zoknit.Az Inturiszt. mindent rapityára törjön. aztán gumimandzsettákat raktak a karjára.mivelhogy erőszakkal fogták ott .. és így tovább a végtelenségig. amitől Ivan lába a levegőbe ugrott. Három talpig fehérbe öltözött alak foglalkozott vele: két nő meg egy férfi. Volt is miért. potrohos lámpák. és ezzel fejezze ki tiltakozását. Hogy maguk hogy imádják a külföldieket! Pedig akad ám köztük mindenféle szedett-vedett népség. hogy ő . miben halt meg. nesztelen folyosón. se hossza nem volt a faggatózásnak: ki. Így hát ezt a megoldást is elvetette. Ivan átgondolta helyzetét. 63 . Három út nyílt előtte. még azt is. Ivan elhatározta. amit mond. és a fehér köpenyes nő áttért Ivan rokonaira. Azután az orvosnő átengedte Ivant a férfinak. Egy teljes lapot írtak tele az adataival.

Legelöl színész módjára gondosan borotvált. . és most ő fordult kérdéssel Sztravinszkijhoz: .És ön itt a fejes? Sztravinszkij ismét bólintott. elhatározta. Elfintorította arcát. választékosan udvarias modorú. milyen ostoba. Sztravinszkij professzor megismétli. Egy szó hallatára azonban megremegett. a Patriarsije Prudin. ahogy most eszébe jutottak. „Lám. . A fejes ezalatt gyakorlott pillantással átfutotta a lapot. visszaadta a lapot.Ivan keserűen mosolygott magában. de szúrós tekintetű. amíg valaki fejessel beszélhet. csak mindenkit figyelmeztetni a veszélyre. és mindennek örül. Elvégre is. „Hát ezt is előre tudta!” . Kétségbeejtő! Végre elbocsátották. . „Olyan. és majd attól a fejestől igyekszik némi méltányosságot kicsikarni önmaga és a tények iránt.gondolta Ivan. mint Ponczius Pilátus” . . megnyugtatóan.és mi lett a vége? Bekerült ebbe a titokzatos rendelőbe. és ez a szó a „szkizofrénia” volt. és életében először megmagyarázhatatlan gyűlölettel gondolt a költészetre. Ivan nekibátorodott: úgy érezte. két lágy tojást és vajas kenyeret. íme. és átnyújtotta a főorvosnak az Ivan adataival teleírt lapot. Miután mindent megevett. ő nem akart mást. Ó. és ma. . jaj.Az vagyok . dehogy. és azon tűnődött. Alekszandr Nyikolajevics .Ezért jöttem . s ettől bevonulása ünnepélyes jelleget öltött. 64 . amely az ismeretlen konzultáns személyében a várost fenyegeti. kellemes. hogy mindennel egyetért.válaszolta Sztravinszkij. Nem sokkal a reggeli elfogyasztása után kinyílt az ajtó. . és barátságosan tekintett rá. s adtak neki egy csésze kávét.gondolta Ivan. saját verseit is utálta. és ezt a „nagyszerű. kivárja. .Úgy veszem észre. Igen. előzékenyen bólintott.állapította meg Ivan búsan.mondta tehát most is. ahol szamárságokat kell fecsegnie Fegya bácsiról.mormolta halkan egy ápolt szakállú férfiú. Kísérete figyelmet és tiszteletet tanúsított iránta. megivott.Azt pedig semmiképp sem engedjük meg. lehetetlen helyzetbe került. hogy engem itt bolondnak minősítenek. senki se akar meghallgatni.mondta Sztravinszkij komolyan.Beszélnem kell önnel . Visszavitték a szobájába. nagyszerű” szó ismételgetésével fejezi ki.Ön költő? .mutatkozott be Ivannak. . hümmögött. Nem is kellett sokáig várnia. és fehér köpenyes népes csoportozat tódult be rajta. . és néhány szót váltott a körülötte állókkal egy kevéssé ismert nyelven.Parancsoljon.Ó. sőt nagyon is figyelmesen hallgatjuk .Ön professzor? Mire Sztravinszkij udvariasan. a többiek állva maradtak. és Ivanhoz fordult: .mondta Ivan nyomatékosan. amit a körülötte lévők mondanak. elérkezett az ő órája.Sztravinszkij doktor vagyok . latinul is beszél. aki Vologdában halálra itta magát. negyvenöt éves férfi haladt. akárcsak Pilátus” . A főorvos láthatóan azt a szabályt követte. „Valóságos aktát csináltak belőlem” . ezt a szót már az az átkozott idegen is kiejtette előző este.hagyta rá Ivan komoran. megpróbálta elfogni .gondolta Ivan riadtan.Nagyszerű! . kétségkívül ő volt a fejes. Leült a zsámolyszékre. hogy bolondnak minősítsék.

.Egyszóval.vetette közbe Sztravinszkij.. .válaszolta Sztravinszkij igen komolyan.Ne izguljon kérem. efelől semmi kétség.És ki az az Annuska? A kérdés bosszantotta Ivant. hogy Berlioz meg fog halni.. Még ketten kísérik. az az egyén előre megmondta.válaszolta idegesen. Az ember például üldözi.Ahán . hallgasson végig: tegnap este a Patriarsije Prudin egy rejtélyes alakkal találkoztam. A professzor kísérete pisszenés. hogyne. . hogy Annuska kiöntötte a napraforgóolajat. hogy azonnal bocsássanak szabadon! 65 . pepita ruhás alak. . de mindenesetre előre tudta. hogy az az illető előre tudta. azon van. meggyőződéssel adta elő élményeit -. érti: előre megmondta. . .Folytatom . . meg egy valószínűtlenül óriási kandúr. mert keserű tapasztalásból tudta.Mi sem természetesebb.végezte Ivan csattanósan. .tudakolta Sztravinszkij. . mert leírhatatlanul nagy bajt okozhat. . talán nem. A fontos itt az. amely önállóan utazik a villamoson. talán külföldi.Ponczius Pilátus ismerőse? . kérem? Haladéktalanul le kell tartóztatni. és Fegya bácsiról faggatnak.” . hogy azt az egyént letartóztassák? .állapította meg magában Ivan. hogy a napraforgóolaj lesz az oka! Pedzi-e már.És ezt a Berliozt a villamos ütötte el? . és személyesen találkozott Ponczius Pilátussal. mint hogy ez a célom! És most gondolja el. igen..Annuska nem számít . ő .bólintott Ivan. Ám a hatás elmaradt. . folytassa csak.válaszolta. .. Sztravinszkij csak ennyit kérdezett: .. És Berlioz pontosan azon a helyen csúszott el! Mit szól ehhez? .Ó.Pilátussal? Azzal.Úgy van. lámpával a szemembe világítanak. hogy csak a nyugalom segíthet. ha jól értem a helyzetet. ez tagadhatatlan. Sztravinszkij higgadtságát igyekezvén utánozni. és az a titokzatos idegen. Azonkívül . hogy külföldi konzultáns!) valamiféle emberfölötti hatalommal rendelkezik.. aki Jézus Krisztussal egy időben élt? . de utolérni nem tudja. és összehúzott szemmel fürkészte Ivan arcát.kérdezte Sztravinszkij.bólintott Sztravinszkij. és a költő térdét megérintve hozzátette: . az a félelmetes alak (nem igaz. s ezért egyre nagyobb hévvel. azonkívül valóban járt Ponczius Pilátusnál. az értelmiségiek közt is akad különlegesen okos ember. hogy kiféle-miféle. érdeklődéssel tanulmányozva Sztravinszkijt..Ördög tudja. a jelenlétemben gázolta el a villamos a Patriarsije Prudin. moccanás nélkül hallgatta a költő beszámolóját.Igen. két jómadár. arca megvonaglott. erre törekszem! . mert bízott benne. Egy buta liba a Szadovajáról.Azzal. ehelyett ittfognak. .Nos. nagyon is . hórihorgas. aki láthatóan jól felfogta az összefüggéseket.Ivant senki sem szakította félbe.Igen.Akkor kérem. kádban fürdetnek.Ön tehát. Hát mit szól ehhez.mondta Ivan. . hogy szavaival óriási hatást fog kiváltani. kérem? . „Van esze . egy törött csíptetős.Meg kell hagyni. aki már réges-rég alulról szagolja az ibolyát! Követelem.

Igaz? . és újra idekerül.Persze. de mielőtt kérdésére válaszolt volna.Innét egyenesen? . És mivel kezdi előadását a rendőrségen? . .Fjodor Vasziljevics. hogy normális. . Nem kell bizonyítania.Azon az alapon. s végül határozottan kijelentette: . kérem.Hátrafordult. és a szeme elfelhősödött. még homlokát is összeráncolta. s hol a kórlapra tekintett.Mi köze ehhez a gatyának? .válaszolta Ivan most már kevésbé határozottan. . El akar távozni innét? Parancsoljon. Igaz? Alsóneműben. Megkötözve hozták ide. . aki személyesen ismeri Ponczius Pilátust. abban a nyomban idehozzák a klinikára. kezében égő gyertyával jelent meg az étteremben.. miért is tartanánk a kórházban egy egészséges embert? Azonnal elbocsátom. .Helyes. 66 .helyeselt Sztravinszkij. erősen. persze. ha azt mondja nekem. s arca elkomorult. .Csakhogy végre minden tisztázódott.Felállt. menni készült.Sok sikert sem kívánok önnek.Miközben Ponczius Pilátus ismerősét üldözte. csak mondja meg. hogy mihelyt gatyában megjelenik a rendőrségen. . . Sztravinszkij mintha csak erre a kérdésre várt volna. és riadtan nézett körül. A professzor ajánlata nagyon tetszett neki.válaszolta Ivan Nyikolajevics. akkor most gondolkodjunk logikusan. ebbe a szobába. írja ki Hontalan elvtársat. és a szakállashoz fordult: . hol Ivanra. .kiáltotta Sztravinszkij végképp meggyőződve.Ponczius Pilátussal . az idegen meglóg! .Igaz . Igaz? Igaz. áhítatosan tekintett a professzorra. nagyszerű! . alaposan fontolóra vette.Szentképet tűzött a mellére. Valóban. Felteszem a kérdést: ilyen módszerekkel lehet-e valakit elfogni vagy letartóztatni? Ha ön normális. és ott megvert valakit.Sztravinszkij itt egymás után behajlította hosszú ujjait.kiáltott fel Sztravinszkij megkönnyebbülten.. és készségesen válaszolt: .Milyen alapon leszek újra itt? . De a szobáját tartsák fenn. aki reggel gondjaiba vette Ivant. . Nézzük meg a tegnapi napját. Innen felhívta telefonon a rendőrséget.kérdezte Ivan. De engedjen meg előbb egy kérdést: mit szándékozik tenni? Hová megy innét? . ön tegnap a következő cselekedeteket hajtotta végre. és a kövér nő. Ön tehát normális? Síri csend támadt. és közli. ..Természetesen a rendőrségre .kérdezte Ivan ijedten.Nincs időm hazamenni! Mialatt otthon kuksolok. . akkor erre csak azt felelheti: semmiképpen sem. hogy küldjenek ki géppuskás járőrt.Nohát. kísérete is mozgolódott. visszaült. ha ez így van.Normális vagyok.Nagyszerű . hogy találkozott valakivel. mert a professzor tekintete kissé zavarba hozta. és azt követelte. .Nem is megy haza a lakására? . mert Hontalan elvtárs két óra múlva megint itt lesz.csapott le rá Sztravinszkij. mert egy jottányit sem hiszek a sikerében. „Tagadhatatlanul eszes ember!” . fölsebezte az arcát.Leesett a kerítésről. .hagyta helyben Ivan. . ez igazán nagyszerű! . A mielőbbi viszontlátásra! .gondolta Ivan másodszor is. ágyneműt sem kell cserélni. Azután pedig megpróbált kiugrani az ablakon.Ismét a költőhöz fordult: .Ühüm.Nos. és abban a pillanatban kezébe adták Ivan kórlapját.

amiben bejött. arckifejezése ellágyult. . nyugalom. sok mindent beszélt összevissza Ponczius Pilátusról. gyengének. a déli verőfényben a vidám.Adjanak neki papírt és egy ceruzavéget . . és nyomatékosan ismételte: Magának itt segítenek.Hát a fő baj persze Ponczius Pilátus. ma már ne írjon.Ez már értelmes kérdés.helyeselt Sztravinszkij.De azt tanácsolom. Megértett engem? .. hogy nálunk itt magának minden tekintetben segítenek. és igyekezzék minél kevesebbet gondolni Ponczius Pilátusra.Dehogynem. Most elmondom.mondta halkan. s mindenkinek Ponczius Pilátusról mesélgetett. Haza. Csak egyet kérek: ne erőltesse az agyát. igen . túlfeszített idegállapotában járt-kelt a városban. és felállt: . semmiképp sem illan el. . a szakállashoz fordult: Oxigént is próbáljanak. és már az ajtóban. meg fürdőket.No. itt csend van..A viszontlátásra! . kifelé menet. nagyon felzaklatta. de miért kell magának személyesen szaladgálnia? Írja le szép sorjában. De ne erőltesse az agyát! Ha ma nem sikerül. Most csak egyetlenegy segíthet magán: a teljes nyugalom. nem. .kérdezte most már egészen gyámoltalanul. merően nézett a szemébe... Egy pillanat. enélkül nem érheti el célját. most már esdeklően. Tegnap valaki megijesztette. Ivanhoz fordulva pedig így folytatta: . Ivan Nyikolajevics nagyot ásított... okvetlenül még ma megírom! . akkor ez nagyon hamar ki fog derülni. és az ügy máris el van intézve.Igen. . Az emberek sok mindent összebeszélnek! Nem szabad ám mindent elhinni. persze.Kérem. és ha úgy van. Erősen fogta. hogy bűnözővel van dolgunk. hogy igazából mi történt magával. ahogyan feltételezi. tavaszias fenyves terült el a túlsó parton. Nem csoda.Ó. s kiadjuk azt..De el kell fogni! .Értettem! . segítenek. ... Mi sem egyszerűbb.. közelebb pedig a folyó tükre csillogott. és Sztravinszkij kíséretestül eltűnt Ivan szeme elől. miegymásról.Helyes. .kiáltott Ivan. aztán következik Ponczius Pilátus. ..utasította a professzor a kövér felcsernőt. . tanácsra szorulónak érezte magát. Ekkor különös dolog történt Ivan Nyikolajeviccsel: akarata megtört.. .Megszorította Ivan kezét.Kérek papirost. de a gatya is szerepet játszik.. A rácsos ablak előtt. . No. Ezek után maga azonmód feldúltan. 67 . . ahogy kívánja. . Márpedig ide gatyában hozták.. holott céloztam erre.Hát ez nagyszerű! . tollat. és két kezébe fogta Ivan Nyikolajevics mindkét kezét. majd sikerül holnap. Hiszen ha innét kimegy.De közben elillan! . a lakására pedig nem szándékozik menni. akkor nagyszerű! .. ezért kezeskedem! .Tehát mitévő legyek? . hogy bolondnak nézték. sokáig.válaszolta Sztravinszkij határozottan.. megértett engem? Segítenek. Ennek érdekében pedig itt kell maradnia. amivel azt az embert gyanúsítja. mint eljuttatni ezt a bejelentést illetékes helyre.fejezte be Sztravinszkij rendes szavajárásával. megkönnyebbül.ellenkezett Ivan izgatottan. segítenek.bólintott Ivan elszántan. És ne felejtse el.. a kórházi ruhát elvesszük.kérdezte sokatmondóan.

amint már tudjuk. elővette zsebéből a lakóbizottság tulajdonát képező kulcscsomót. és fogadkoztak. hogy ott is meglesik. holmija pedig a fent említett lakóterületen megőrzendő mindaddig. De arra sem nyitottak ki. hogy az illető a maga költségén tataroztatja a lakást. mikor is a tolvaj egyenesen a kabátja zsebébe rakta a derelyét. majd harmadszor is. amelynek többek közt Zseldibin is tagja volt. szitkozódni kezdett. a bejárónő.. A lépcsőfordulóban megállt. számú ház lakóbizottságának elnöke (ebben a házban lakott a megboldogult Berlioz). Berlioz halálának híre szinte természetfölötti gyorsasággal terjedt el az egész házban. és aztán morogni. onnét is megszökött. kifújta magát. vagy hogy is hívnak! Itt vagy? Senki sem válaszolt. és csütörtökön reggel hét órától kezdve Boszojnál telefonon és személyesen egymás után jelentkeztek az igénylők. szalonja és ebédlője) a lakóbizottság rendelkezésébe megy át. hogy Berlioz kézirataival majd a szövetség foglalkozik. Két óra leforgása alatt Nyikanor Ivanovics harminckét darab ilyen igénylést vett át. amíg az örökösöket nem értesítik. Ez a gyötrelem déli tizenkettő utánig folytatódott. hol áll a feje a sok izgalomtól. Nyikanor Ivanovics türelmének vége szakadt. akik nyomon követték az aszfaltozott udvaron át. levette a pecsétet Berlioz dolgozószobájának ajtajáról.Hé. közölték vele Berlioz halálhírét. ez a 31-es számú lakásban történt. amikor is Nyikanor Ivanovics megszökött hazulról. Nyikanor Ivanovicsot minden alkalommal kihívták lakása előszobájába. rákacsintottak. egy nőszemély pedig a titkos terhességét vallotta be. Volt bennük minden: kérés. de senki sem nyitott ajtót. sem a lump Sztyepan Bogdanovics nem tartózkodott a lakásban. A sötét előszobában elkiáltotta magát: . A bizottság közölte Nyikanor Ivanoviccsal. ahol az az átkozott 50-es számú lakás volt. fenyegetés. 68 . Éjfélkor. de mikor tapasztalta. megfogták a kabátja ujjánál fogva. sőt összerezzent. és belépett. Ez alatt az idő alatt sem Grunya. Nyikanor Ivanovics ekkor colstokot vett elő zsebéből. akik valamilyen indoklással maguknak követelték Berlioz három szobáját. bejárónő! Izé. hivatkozás az illetők jelenlegi lakásának elviselhetetlen túlzsúfoltságára. és vele együtt fölmentek az 50-es számú lakásba. fülébe sugdostak.KILENCEDIK FEJEZET Korovjov tréfái Nyikanor Ivanovics Boszoj. Újra csöngetett. kéziratait. bizottság szállt ki a házba.. Belépett . a Szadovaja utca 302/B. és belépett. lakrésze. és fölment a negyedik emeletre. fogadkozás. a duplikátum segítségével erélyesen kinyitotta az ajtót. és lement a lakóbizottsági irodába a kapu mellett. szerdáról csütörtökre virradó éjszaka azt se tudta. meg arra. Ketten öngyilkossággal fenyegetőztek. aztán becsöngetett. felcsöngették Nyikanor Ivanovicsot. az előző. följelentés.de a küszöbön hüledezve megállt. hogy haramiákkal nem lehet egy lakásban lakni. Többek közt az egyik kérvényben lenyűgöző művészi erejű leírás volt olvasható bizonyos húsosderelyelopásról. besurrant a hatos számú kapun. rágalmazás. összesen három szoba (az ékszerész volt dolgozószobája. Nagy nehezen lerázta azokat. Ott lepecsételték a megboldogult holmiját. hogy nem maradnak adósai. Grunya.

Mit jelent az. hogy a lakásban egy külföldi személy tartózkodik. kérem szépen. . és fenyegetően közelebb lépett az illetőhöz. hogy Nyikanor Ivanovics általában kissé nyers. ön kicsoda itt? Hivatalos személy? . egyszóval.Ki maga? . drága Nyikanor Ivanovics. lakjék a lakásban. meg kell vallanunk. az a bizonyos. tolmácsi minőségben teljesítek szolgálatot egy külföldi személy mellett. ráadásul a tolmácsával.Ejnye. .kínálta a polgártárs. amiről is még tegnap levélben értesítette Nyikanor Ivanovicsot. hivatalos személy lett belőlem! De megfordítva is történhet.Noné. .kérdezte egyre szigorúbban. a Varietészínház igazgatója hívta meg.. 69 . . hórihorgas ismeretlen ült.hüledezett az elnök. goromba természetű volt.válaszolt bizalmasan az ismeretlen polgártárs. foglaljon helyet. Nyikanor Ivanovics! . . . inna valamit. . hogy a pimaszul hablatyoló polgártárs nem hivatalos. félrerúgta a karosszéket. Nyikanor Ivanovics! . tehát körülbelül egy hétig.Már engedelmet kérek .Nézzen csak jobban utána az aktatáskájában.) Egy halott lakásában egyáltalában nem szabad tartózkodni. Nyikanor Ivanovics! .Én. hogy jelentse be ideiglenesen a külföldi vendéget. hogy hivatalos vagy nem hivatalos? Minden attól függ. csíptetős. Általában gyanakvó természetű lévén.Bocsánatot kérek .mutatkozott be a magát Korovjovnak mondó illető. De nem enne. aki cseppet sem jött zavarba.A megboldogult íróasztalánál pepita kabátos.Üljön csak le.De hát kicsoda ön? Mi a neve? . a külföldi artistát Sztyepan Bogdanovics Lihogyejev. amely személy ebben a lakásban lakik . és összevágta poros sárga cipője sarkát. Hogy került ide? .kiáltott fel recsegő tenor hangon az idegen polgártárs.Énnekem ugyan nem írt semmit . Nyikanor Ivanovics eltátotta a száját. ha szabad kérdeznem. Magyarázatot követelt.. Korovjov. felugrott az asztal mellől. hajjaj. de még mennyire! Ez az okoskodás semmiképpen sem elégítette ki a lakóbizottsági elnököt.tudakozódott rémülten Nyikanor Ivanovics. Meglehet. zsokésapkás.ajánlotta édesdeden Korovjov. hogy vendégszereplése idején. erőszakos kézszorítással üdvözölte a lakóbizottsági elnököt. hogy honnét nézzük. ejnye. .mondta gyanakodva -.. s nagy sürgés-forgással karosszéket húzott oda az elnöknek. Mindez feltételes és bizonytalan.. hipp-hopp. Nyikanor Ivanovics . Woland urat. sőt valószínűleg egészen fölösleges személy. Teljes meglepetésként érte.szabadkozott Nyikanor Ivanovics felháborodottan. aki cseppet sem örvendezett az üdvözlésnek. Nyikanor Ivanovics most végképp kijött a sodrából.A nevem? Hát mondjuk. hogy ma nem vagyok hivatalos személy. polgártárs? . azzal a kéréssel. A tolmács készségesen szolgált magyarázattal. holnapra pedig. minden ceremónia nélkül? .Mi jut eszébe? (Bármilyen kínos. mialatt ő maga Jaltában időzik. Nyikanor Ivanovics? Csak úgy. A polgártárs azonban egy szikrát sem ijedt meg. és hirtelen. . és ráförmedt az ismeretlenre: . arra a következtetésre jutott.Ön kicsoda.

szeszélyes. hogy a kérdést mindenekelőtt az Inturiszt irodájával kell tisztáznia. ha nem ezt a Wolandot! Ha látná. Woland úr nem ér rá. hol van! . és megcsapkodta a könyökét.A kandúrt megmutathatom.. személyesen kíván beszélni a külföldivel. mint az ördög! . ruházatában. Nyikanor Ivanovics..kurjantotta a tolmács.Megesik. tisztázza azonnal! A pénzt illetően pedig ne zsenírozza magát .Értem! .magyarázta súgva Korovjov. tehát addig.milliomos! A tolmács ajánlata világos. magas vérnyomás.duruzsolta Korovjov unszolóan. semmi se jó neki!.motyogta bambán meredve a feltépett borítékra. Semmiképp se hajlandó. az Inturiszt-vendég pénzével talán kimászhat a csávából. Nos.de hogy miből.És mikor utazik Jaltába Lihogyejev? . gyakorlatias volt. és láthatóan igen komoly. Egyszer majd poharazgatás közben elmondok magának egyet-mást a múltamból. Tekintettel arra.kurjantotta Korovjov. ám a tolmács ezt megtagadta: lehetetlen. 70 . . Utálja a szállodát.Korovjov körülnézett.Kit nyúzzon meg az ember. ezt ön is beláthatja..Már elutazott . . spicliskedik az ebadta. persze.. az egész lakást. a másik meg szeszélyeivel gyötör. hasznavehetetlen ocsmány cvikkerében. ha külföldre utazik. . nem adná-e ki neki a lakóbizottság egy hétre. Az egyik jön. Őszre olajat kellett volna vásárolni a fűtéshez .ajánlotta végül. hogy Woland professzor a világért sem akar szállodába költözni. Nyikanor Ivanovics! . Nyikanor Ivanovics.Hogyne. .panaszkodott bizalmasan. Nyikanor Ivanovics kijelentette. . ám ennek ellenére úgy döntött: elfogadja az ajánlatot. amíg Moszkvában vendégszerepel. és az elnök fülébe súgta: . Amit ajánlok. ám a tolmács beszédmodorában. A lakóbizottság pénztárában ugyanis sajnálatos deficit tátongott. ha óhajtja . micsoda villája van Nizzában! Jövő nyáron. kérem! Az ördög tudja. . Óvatossága azonban most sem hagyta el: kijelentette. . okvetlenül nézzen be hozzá.Szeszélyes ember.. és megtalálta benne Lihogyejev levelét. . miközben az elnököt kitessékelte az előszobába a telefonhoz.Szórakozottság. . hogy külföldiek a Metropolban szoktak lakni. megesik az efféle. már úgyis mindegy . . arról fogalma sem volt a derék Nyikanor Ivanovicsnak.És a tolmács meglengette a karját.recsegte Korovjov. és nem magánlakásban..Nyikanor Ivanovics vállat vont. . meg fog pukkadni a röhögéstől! . Ennek az ellentmondásnak következményeképpen az elnök lelkében homályos nyugtalanság ütött tanyát. és mindenbe beledugja az orrát.Már repül. A pénzével nem fukarkodik. egész lényében volt valami hihetetlenül komolytalan. drága barátom! Magam is iszonyú szórakozott vagyok. tisztázni muszáj! Tessék. ha mondom. kimerültség. Nyikanor Ivanovics némiképp hüledezve azt válaszolta erre.Hiszen neki.Elvégre neki már nincs szüksége a lakásra. Már itt nőnek ki nekem ezek az Inturisztvendégek! . de igen nagy kényelemhez szokott. tiszta haszon és nyereség a maga lakóbizottságának.. kinyitotta aktatáskáját. itt a telefon. de annál érdekesebb ajánlattal állt elő. Ezt azonban Nyikanor Ivanovics utasította vissza.Agyonkínlódom magam velük. mármint a megboldogultnak. .folytatta suttogva. s a tolmács ekkor váratlan. akár a szélmalom a szárnyát. eláll a szeme-szája.Hogy lehet az. hogy elfelejtettem? . vagyis a megboldogult szobáit is? . A kandúrját idomítja.

beszaladt vele a hálószobába. ..Ez tehát egy hétre izé. magának meg Pelageja Antonovnának. hogy Lihogyejev magánlakásán óhajt lakni. Nyikanor Ivanovics rápillantott. hogyan került a megboldogult íróasztalához.Azt kérdem: hol vannak? Ne akadékoskodjék..Szigorúan büntetendő..Minálunk nem szokás.Ez nem szokás. Nyikanor Ivanovics.. megszakítva Korovjov tréfáival. s más efféle. . . és amikor visszatért. a feleségének. . és aztán odasúgta az elnöknek: . . ott már tudnak Woland úr abbeli szándékáról.bődült el Korovjov. és villámgyorsan kiírt Nyikanor Ivanovicsnak két darab tiszteletjegyet az első sorba.. Nyikanor Ivanovics!” De ehelyett egészen mást mondott: .Ugyan mit szerénykedik! .mormolta. ezer rubel. betűvel. majd kivágta: . . Lopva a hálószoba felé sandított.. 71 . hogy a lakóbizottság hajlandó egy hétre bérbe adni Woland artistának az 50-es számú lakást. Nyikanor Ivanovics. kijelentette. közbeszólásaival. Korovjov ekkor nyugtát kért az ötezerről. ahol Korovjov ördögien fürgén.rebegte az elnök. de külföldön szokás.. érthetetlen gyorsasággal elrendeződött a dolog. és tiltakozva eltolta magától: ... dráj!” felkiáltással odatett az elnök elé öt köteg újdonatúj bankót. „Gazda szeme hizlalja a jószágot”... . maga sem tudta. Korovjov nyomban előkapta noteszát..Hol vannak a tanúk? ..Ugyan. hogy mindössze két jegyet kérne. jobbjával az elnök másik kezébe nyomott egy ropogós. . mint: „Asszony verve.rikkantott vígan Korovjov.. fülig elvörösödött. ahonnét a testes macska könnyed ugrásai hallatszottak. Nyikanor Ivanovics elakadt.Betűvel is kérem. Ne sértse meg Woland urat.Napi ötszáz rubelért! Korovjov viselkedése ekkor még jobban megdöbbentette az elnököt.Az Inturiszt-irodával bámulatos. . a pénzt pedig az aktatáskájába. Nyikanor Ivanovics? Tizenkettőt. és ez ellen semmi kifogást sem emelnek.Hány jegyet óhajt. Boszoj átvette Korovjovtól a külföldi útlevelét az ideiglenes bejelentés elintézéséhez. mindkét példányon ott díszelgett a külföldi artista lendületes aláírása.. három és fél ezer? Nyikanor Ivanovics azt hitte. Az elnök.Na látja! . . vaskos köteget.. és félve tekintett körül. pénz számlálva jó”..Ez is összeg?! Kérjen ötezret. aztán nem állta meg.duruzsolta a fülébe Korovjov. . Elvégre ön fáradozott értünk. Az elnök is aláírta. A pénzszámlálás ünnepélyes művelete következett. beletette a szerződésbe. megadja! Nyikanor Ivanovics zavartan vigyorgott. mégpedig napi. Miután megszámlálta a pénzt.duruzsolta a fülébe Korovjov. és nagy röstelkedve egy tiszteletjegyet kért az előadásra. akit kissé meghökkentett a pepita recsegése.. Miközben bal kezével ügyesen odatolta elébe az utalványt.. cváj.. ugyan . majd hozzáfűzi: „De nagy a bendője.Aztán a komoly ügyhöz cseppet sem illően játékos „ájn. tizenötöt? Az elnök hebegve elmagyarázta. . ügyesen máris megírta két példányban a szerződést. Amint a telefonbeszélgetésből kisült..

Tyimofej Kvaszcov. A nizzai villa. Nyikanor Ivanovics Boszoj. . Nyikanor Ivanovics pedig a merőkanállal kihalászta a tüzes tálból a hosszában fölrepedt.. hogy az négyszáz rubelt tartalmaz.. nagyon sápadtan. nem vagyok itthon! A lakásról meg mondd. de aztán elhatározta. Nyikanor Ivanovics ezt nem kérdezte meg? Egy ideig csak állt. számú ház lakóbizottságának elnöke. aztán siránkozva szólt bele a telefonba: . hogy az ördög őket akárhová tegye. Itt a fent jelzett ház 11-es lakásának bérlője beszél.Halló! Kötelességemnek tartom. És az átkozott tolmács azon nyomban az előszobában termett. Mihelyt kilépett a lakásból. Nem lehetne-e valamit tenni..Amint parancsolja. és az ember máris kitalálta. meg hogy Pelageja Antonovna megörül majd a tiszteletjegynek. Azonfelül csak most.. Csirkefogó. ha az ajtón ott volt a pecsét?” És hogy lehet. hogy ne nyaggassanak. miért.. mert félek nevezett elnök bosszújától. amint Boszoj utóbb makacsul bizonygatta. és nem gyötri magát a megoldhatatlannak látszó problémával. tárcsázott. és bedugta a szellőztetőnyílásba. hogy ne jöjjön többet ide? . s nagyot mordult. bőven megszórva zöldhagymával.és abban a pillanatban csengettek. Nyikanor Ivanovics a nyálát nyelte. 72 . elővette aktatáskájából a tolmács által rátukmált köteget. Messire . mint a mérges kutya: . felnyársalt a villájára három falat heringet . Azzal letette a kagylót a mihaszna! Hogy mi történt a továbbiakban az 50-es lakásban. drága. aki oldalt gombolós nyakú.Sehogy se tetszik nekem ez a Nyikanor Ivanovics. hanem tiszta. hogy ő. a hálószobából kiszólt egy mély férfihang: . A nyugtalanság fullánkja volt ez. arról nem szól a fáma. Öt perccel ezután az asztalhoz ült kicsiny ebédlőjében.Hol az illemhely? . amelyre elég volt egyetlen pillantást vetni. hogy tanú csakugyan nem volt. szinte elcsigázott lakóbizottsági elnök a lépcsőházban találta magát. megitta. és mint a birka. fütyül az egészre. Az asszony kiszaladt az előszobába. hogy mi történt Nyikanor Ivanoviccsal. fehér orosz inget viselt. de nagyjából kellemes gondolatok.Már enni se hagyják az embert. és tapasztalta. és felállt az asztal mellől. Pelageja. az idomított kandúr. arról azonban igen. Lakásán. A belépők láttára Nyikanor Ivanovics is elsápadt. hogy a forró borscsleves alján a világ legpompásabb ínyencfalatja rejtőzik: egy velőscsont. Nyikanor Ivanovics töltött magának egy kupica vodkát. csengő hangon. És mégis. Ne eressz be senkit. másodikkal is töltött. valahol a lelke legmélyén valamiféle fullánk sajgott szüntelen. Bezárkózott az illemhelyre. egy hét múlva lakógyűlést tartunk. Pelageja Antonovna éppen a gőzölgő fazekat hozta be a konyhából.. a lépcsőházban hasított beléje a döbbent kérdés: „Hogyan került Berlioz dolgozószobájába a tolmács. De nagyon kérem önöket.kérdezte az egyik. miszerint a Szadovaja utca 302/B. azt is kihörpintette. Összefüggéstelen. Ezt a bankóköteget újságpapírba csomagolta. Összefüggéstelen gondolatok viharzottak agyában. s velük Pelageja Antonovna. ég tudja. tartsák titokban a nevemet. de immár nem recsegő.. bentről. Hitvese akkurátusan fölszeletelt heringet hozott be a konyháról.És ekkor. És nyomban ezután az elgyengült. bámult maga elé a lépcsőre. a vécé szellőztetőjében jelenleg is négyszáz dollárt rejteget újságpapírba csomagolva. Az ebédlőasztalon valami koppant: az elnök kezéből kiesett a kanál. valutával üzérkedik. gazember. a 35-ös számú lakásban. csoda történt: a bankóköteg magától kúszott be az aktatáskájába. finom csontot.. hogy bejelentsem. Ekkor két férfi lépett be az ebédlőbe. meg az.válaszolta Korovjov.

szabad lenne talán az igazolványukat. a tolmács adta. Nyikanor Ivanovics szeme előtt elsötétült a világ..Dollárok a szellőztetőben. úgy tántorgott.. és hol fülét.hördült fel az elnök. egy ismeretlen öregúr képével. mint a részeg. akik véletlenül az udvaron tartózkodtak. De bocsánat.mormolta tűnődve az első. s eközben összefüggéstelen szavakat ordított: . se pénz. Ivanics. se szerződés.. beletúrt. a szeme előtt barna foltok úszkáltak. hol szemét tapasztotta az elnök előszobaajtajának kulcslyukához: majd elemésztette a kíváncsiság.Nálunk semmi olyasmi nem lehet a lakásban. Tyimofej Kondratyevics Kvaszcov ezalatt a lépcsőházban állt. Egyszóval . nagy robajjal kirántotta a fiókot. és érthetetlen szavakat motyogott maga elé. Öt perccel később a háznak azok a lakói.Tessék. . Korovjov. keze a szellőztetőnyílásban. . ..szólt halkan Nyikanor Ivanovics utánuk nézve. elővette belőle aktatáskáját. éppen akkor. csak a colstok. zöldeskékek.. se Woland útlevele. leroskadt egy székre. . 73 . és vele együtt nyomtalanul eltűnt.Fogják el őket! A sátánnal cimborálnak! Ki tudja. . . ami szent.Az ellenségeim dugták oda! . Az aktatáskában semmi sem volt: sem Lihogyejev levele. amikor Tyimofej Kondratyevics gyönyörtől fuldokolva mesélte a ház többi lakójának. hanem valami ismeretlen bankók. itt a szerződés.semmi. Egy további óra múltán ismeretlen polgártárs jelent meg a 11-es lakáson. belenézett.Az öné ez a kis csomag? . a második pedig addigra már a hokedlin állt az illemhelyen. láthatták. s szemlátomást beletörődött az elkerülhetetlen végzetbe..Mit akarnak? . arca elkékült. a cvikkeres! Kinyitotta az aktatáskát. se szabadjegy.Elvtársak! .Erre. Utóbb elmondották. mi juthatott eszébe Pelageja Antonovnának: összecsapta a kezét.Ó.hadarta Pelageja Antonovna.Nem az enyém! . A két férfi kicsomagolta a köteget az újságpapírból. Mindezt csak homályosan látta Nyikanor Ivanovics. hogyan vitték az elnököt.Vallj be mindent. És a két férfi kisietett a folyosóra. te világ bolondja. keze intésével kihívta Tyimofej Kondratyevicset a konyhából az előszobába. Az első még kimenet odamutatta Nyikanor Ivanovicsnak az igazolványát.ordította magából kikelve Nyikanor Ivanovics.Megesik . te! Elgyengült.. aztán épp oly szelíden hozzátette: Legyen szíves. még a kezemben se volt soha ilyesmi! tiltakozott az elnök kétségbeesetten... és felsikoltott: . adja elő a többit is. Enyhébb lesz a büntetésed! Nyikanor Ivanovics vérben forgó szemekkel az öklét rázta felesége feje fölött: .Nincs nálam semmi! Esküszöm mindenre. és az aktatáskát a levesbe ejtette. amint a lakóbizottság elnöke két férfi kíséretében elvonul a kapu felé. udvariasan Nyikanor Ivanovicshoz fordult: .jegyezte meg az első. de nem rubel volt benne. . A sublóthoz ugrott. a fehér zubbonyos. . valamit mondott neki. hogy az elnök arca elváltozott. erre tessék . majd szelíden.

TIZEDIK FEJEZET Jaltai hírek Mikor Nyikanor Ivanoviccsal ez a baleset történt. Rimszkij az asztalnál ült. kisasztalon vizeskancsó. hogyan engedték meg neki. a lehető legegyszerűbb volt: a falon egy sereg régi plakát. hívd fel újra Lihogyejevet . nincs senki a lakáson. 74 .Nem is értem. . Rimszkij bal keze felől. Varenuha ezzel szemben szokatlanul élénken és szinte nyughatatlanul tettre késznek látszott. . és az egyik sarokban. Tudniillik a pláne benne a leleplezés! 47 Blikkfangos . nem messze a 302/B.volt az irodában egy kisebbfajta.Nincs otthon. mely az íróasztal mellett állt.. . és belehazudott: . ahol büfé. A berendezés.Ördög tudja. nincs igazad. ha mondom. blikkfangos!47 . Elment. Kinyílt az ajtó. ütött-kopott.szembeszökő. és úgy gyönyörködött benne.Kitűnő. .dörmögte Rimszkij. Aznapra pedig éppen műsorváltozás volt. a zöld papírlapokon óriási vörös betűkkel a következőt hirdették: Ma és minden este rendkívüli attrakció a Varietészínházban WOLAND PROFESSZOR feketemágia-bemutatója TELJES LELEPLEZÉS Varenuha a makettre dobta a falragaszköteget. céllövölde meg szabadtéri színpad is volt.Kit keres? Varenuhát? Nincs itt. valami régi produkció poros makettje.. aztán hátralépett. A szabadjegy-kérencsélők elől menekült a gazdasági igazgató irodájába. reggel óta a lehető legrosszabb hangulatban volt. Az emeleti nagy irodahelyiség két ablaka a Szadovajára nézett. a harmadik pedig . ugyancsak a Szadovaján. a Varietészínház gazdasági igazgatójának irodájában ketten ültek: maga Rimszkij meg Varenuha. mi lehet emögött! . Rimszkijnek. hogy haladéktalanul tétesse ki valamennyit városszerte. figyelmet felkeltő. tűzpiros páncélszekrény. nem.a Varietészínház nyári kertjébe. Varenuha fölvette a kagylót. .Énnekem sehogy se tetszik ez az egész vállalkozás . Ezenkívül . Grigorij Danyilovics! Ez nagyon is rafinált lépés. Már Karpovot is elküldtem hozzá. négy fotel. Mihelyt a telefon megszólalt. meghagyta a hivatalsegédnek. de egyelőre nem talált levezető utat energiái számára. hogy szerződtesse.zsémbeskedett Rimszkij. . talapzaton. és csontkeretes pápaszemén át dühösen mustrálta a falragaszokat.mondanunk sem kell . az adminisztrátor. kivált műsorváltozás napján. .Kérlek. számú háztól. az íróasztaltól eltekintve. ezek a tolakodó alakok megmérgezték az életét. és a számológépet pöcögtette.Nem.jegyezte meg.mondta most Rimszkij idegesen. amikor a hivatalsegéd elment. a hivatalsegéd jelent meg egy hatalmas köteg frissen kinyomtatott plakáttal.az íróasztalnál ülő gazdasági vezető háta mögött .

Az övén függő kis táskából fehér négyszöget és füzetet vett elő.Tán csak nem ütötte el őt is a villamos. . Szöveg: Lihogyejev igazgató Moszkvában van stop aláírás: Rimszkij gazdasági igazgató. hogy megkaparinthassa a hatalmat.. hogy tüstént másolják le. . 48 Ál-Gyimitrij . . és csak Borisz Godunov terjesztette halálhírét. hogy Gyimitrij cárevics nem halt meg. hogy két óra elmúlt. és ujjával az aláíratlan levelek halmazára bökött.méltatlankodott Rimszkij most már ordítva. Ekkor bukkant fel a magát IV. . felnyitotta a négyszögbe hajtott papírlapot.Jó lenne . Elolvasta. és mihelyt az ajtó becsukódott a postásnő mögött.. Gyimitrijnek 1591-ben bekövetkezett halála után az a hír terjedt el. szandálos fiatal nő lépett be az irodába. és fölvette a telefonkagylót: .. elmenekült. Mégiscsak sok! Lihogyejev tizenegy óra tájt telefonált.Ál-Gyimitrij48 .IV. és megkérdezte: . Azzal a mágus eltűnt. megállapította. Ekkor egyenruhás. hogy Varenuha sem látta a fekete mágust. egyensapkás. azt mondta.vélekedett Varenuha. és a lengyel pánok támogatásával Moszkva ellen indult „törvényes” trónja visszaszerzésére. kitartó és teljességgel eredménytelen berregés hallatszott. de természetesen sehol sem találta. ördög tudja! Kisült. hol van itt a Varieté? Expressz táviratot hoztam. A távirat szövege a következőképpen szólt: JALTÁBÓL MOSZKVÁNAK VARIETÉ MA FÉL TIZENKETTŐKOR NYOMOZÓ HATÓSÁGNÁL MEGJELENT GESZTENYEBARNA FÉRFI HÁLÓINGBEN NADRÁGBAN MEZÍTLÁB ELMEBETEG AZT ÁLLÍTJA LIHOGYEJEV VARIETÉSZÍNHÁZ IGAZGATÓJA EXPRESSZ VÁLASZTÁVIRATOT JALTAI NYOMOZÓ HATÓSÁGNAK HOL VAN LIHOGYEJEV IGAZGATÓ . Iván cár kisebbik fiának. A jaltai trónkövetelő felbukkanásától függetlenül Varenuha ismét nekiesett a telefonnak. távíró? Varietészínház számlájára kélem felvenni a következő expressz táviratot: Cím: Jalta. aztán átadta Rimszkijnek.Nálam pedig tornyosul a munka! .jegyezte meg Varenuha. mint Berliozt? . ez aztán meglepetés! . füléhez szorítva a kagylót. amelyben ütemes. Sztyopán kívül nem látta senki. még a lakásáról is eltűnt. Előző este Sztyopa Lihogyejev (Rimszkij szavával élve. pislogott.Nem tudom.hördült fel Rimszkij.dünnyögte Rimszkij alig hallhatóan. 75 . hogy felkutassa Lihogyejevet. és végképp dühbe gurult.Szép jó reggelt. félóra múlva benn lesz. és mindig ilyeneket talál ki! Legalább bemutatta volna nekünk ezt a mágust! Te láttad már? Hol a csudába ássa ki az ilyeneket. Tessék aláírni.Elvtársak. Varenuha valami ákombákomot firkantott a füzetbe.Halló. és adják ki Wolandnak az előleget. Iván fiának mondó ÁlGyimitrij.. szerintem nincsen benne semmi pláne. rendőrség. Rimszkij elővette óráját. „mint az őrült”) beszaladt a gazdasági igazgatóhoz a már megírt szerződéstervezettel. meghagyta.. de nemcsak hogy nem jött be.

Hol szállt meg az a Woland.. . majd erélyesen felkiáltott: ... . amennyit akarnak.írják alá.Mi az már megint? . némán meredtek egymásra.. .. Varenuha szótlanul odanyújtotta neki a táviratot. Hogy Jaltából őrült vagy csaló küldözgeti a táviratokat.Akár beszéltem vele. rejtsetek el engem. füttyentett. Varenuha le sem vette szemét a táviratról. mely ezt énekelte: Ó. Varenuha ezután újra feltárcsázta az igazgató lakását..dörmögte Varenuha. Pislogott.kérdezte Rimszkij idegesen. Varenuha nyomban felhívta az Inturiszt-irodát. No de honnét ismeri a jaltai szélhámos Wolandot.szólalt meg végül hosszas tűnődés után a döbbent adminisztrátor. elolvasta. Nem fejezhette be: az ajtóban harmadszor is megjelent ugyanaz a postáslány. Elvégre én expressz táviratokat hordok ki. akár nem. és a nő eltűnt.mondta. A nő most nem fehér. méla basszus hang hallatszott. . aki csak előző nap érkezett Moszkvába? Honnét tudja. nem lehet most Jaltában! . Varenuha sietve feltépte. .ismételte Varenuha a táviratból.De elvtársak! . A csengetések közt valahonnét búskomor. és tekintetével követte az elsiető kézbesítőnőt. s amikor másodszor is elolvasták.. .De nem.háborgott a postáslány.Ki részeg? . hogy hová telefonálhatna még. szirtek.. és a gazdasági igazgató a következőt olvasta: KÖNYÖRGÖM HIGGYENEK NEKEM WOLAND HIPNÓZISBAN JALTÁBA RÖPÍTETT TÁVIRATOZZANAK HATÓSÁGNAK SZEMÉLYAZONOSSÁGOM IGAZOLÁSÁRA LIHOGYEJEV Rimszkij és Varenuha fejüket összedugva olvasták. .Hát ez egyre érdekesebb . . ..Talán részeg.kérdezte Rimszkij. A fotokópia sötét alapjáról világosan elváltak a kézírással rótt fekete sorok: BIZONYÍTÉK KÉZÍRÁSOM ALÁÍRÁSOM KÉREM SÜRGÖNYILEG SZEMÉLYAZONOSSÁGOM IGAZOLÁSÁT WOLAND TITKOS MEGFIGYELÉSÉT LIHOGYEJEV 76 . és Varenuha úgy gondolta. és közölte a hüledező Rimszkijjel.csattant fel Rimszkij élesen. hanem sötét papírlapot vett elő a táskájából.„Hipnózisban”. ugyan! Badarság! Szó se lehet róla! . .Nevetséges az egész! .De hiszen te tizenegy után még beszéltél vele telefonon.Honnét tudhat Woland létezéséről?. és ők mind a ketten felugrottak a helyükről. . és sokáig hallgatta az ütemesen meg-megszakadó hangos berregést. biztosan a rádiószínházból hallatszik át a telefonhálózatba az a hang. és újra csak egymásra meredtek szótlanul. aztán hallgassanak. újra olvasták a táviratot.. . afelől nem lehet kétség. úgy firkantotta oda a nevét a füzetbe. aki az első táviratot is hozta. belépett az a nő. és újabb fehér papirosnégyszöget adott át Varenuhának. A papírlapot először Rimszkij ragadta magához. hogy Woland Lihogyejev lakásában lakik. hogy Woland és Lihogyejev közt kapcsolat áll fenn? .Nem felel a lakás .vélte Varenuha. és visszatette a hallgatót..Mikor épp azon töprengett a kagylóval a kezében. ugye? . .kérdezte Rimszkij.Talán megpróbálkozhatnánk felhívni a. hogy az ördög vinné el? .

Iratokat szedett elő az íróasztalból. és Varenuha megerősítette: . és kiszólt az előszobában ülő hivatalsegédnek: . hanem riadtan. és felbosszantotta a gazdasági igazgatót a könnyelmű elhatározásával. Iszonyú! Az óramutató tizenegy óra húsz percet jelzett! 77 . a legsürgősebben. elméje elködösül. hogy ezt fogja kérdezni! .. és ugyanakkor Moszkvából telefonált. amit az ember felindulásában cselekedni szokott. Rimszkij irodájába. szeme a csontkeretes lencsén keresztül nem nézett szúrósan. forrón lehelt Rimszkij arcára. .. nem is Sztyopa lett volna: nem később.. megöregedett..ordította. Hogy utazhatott vagy repülhetett volna el. Varenuha az asztalra dőlve. és elkezdte módszeresen összehasonlítani a fotokópia balra dőlő vastag betűit Sztyopa kézírásos utasításaival meg csavaros farkincájú aláírásaival. onnét Jalta még valami nyolcvan. hogy a színházzal közölje szándékát? De még ha tegnap este elrepült is. nem tud kinyögni semmit. Ide-oda szaladgált az irodában.Hány kilométer Jalta Moszkvától? . Felállt.Hm. de most úgy érezte. visszaemlékezett.Nem értem! Nem értem! Nem értem! Rimszkij kinézett az ablakon. Hunyorogva maga elé képzelte Sztyopát. No igen.Az övé. és megdöbbentette a rajta észlelhető változás. amint ma délelőtt fél tizenkettő tájban cipő nélkül és hálóingben beszáll egy hihetetlen sebességű repülőgépbe. megivott egy pohár állott.Ez lehetetlen! Rimszkij másképpen reagált.Húszesztendős színházi munkája során Varenuha már sok mindent látott. Vagy odaér? . vonatról persze szó sem lehet. Ott helyben. .jelentette ki végül határozottan a gazdasági igazgató. Az amúgy is sovány gazdasági vezető valósággal összeesett. hogy fél tizenkettőkor már a jaltai rendőrségen volt. légvonalban persze kevesebb. anélkül. tegyük fel. hogy hol álltak a mutatók. Nehéz helyzetbe került. poshadt vizet a kancsóból. Varenuha abbahagyta a futkosást. mint a keresztre feszített.Ez az ő írása .Tudtam.Postáson kívül senkit se eresszen be! . Varenuha mindazt megcselekedte. azzal az ostoba szerződéssel. és minduntalan felkiáltott: . Az ördög érti ezt! Talán nem Sztyopa beszélt vele ma délelőtt telefonon a lakásáról? De igen. mint tegnap estefelé. . és ugyancsak fél tizenkettőkor már ott áll zokniban a jaltai repülőtéren. Szevasztopolig vasúton körülbelül ezerötszáz. . lássuk csak. De hát akkor mi? Vadászrepülő? Ugyan milyen vadászgépre engednék fel Sztyopát cipő nélkül.. és erősen törte a fejét. mint máskor. Hiszen megsürgönyözték.Rimszkij szeme előtt megjelent órájának számlapja.Már kiszámítottam.. ma délre nem ér oda. csak ezt az értelmetlen közhelyet: . sőt bánatosan..kérdezte.. kinyitotta az ajtót... Sztyopa bejött ide.Azzal kulcsra zárta az ajtót.. Sztyopa volt! Ő ne ismerné meg a hangját? De még ha. szabályszerű magyarázatot kellett találnia a teljességgel szabályellenes jelenségekre. és ki engedné fel? Vagy talán csak Jaltában vetette le a cipőjét? De hát akkor is miért? No és cipőben sem engedik fel vadászgépre! Csakhogy szó sincs semmiféle vadászrepülőgépről. . Aztán Rimszkij arcába nézett.. kétszer széttárta a karját.

hozzátette a magáénak a szövegét. Vizsgálják ki az ügyet. sokatmondóan hunyorgott. valamennyit betette egy borítékba.válaszolta a telefonba egy recsegő hang. hogy Jaltában van? Jó. ő képzelődik. „Okos gondolat!” . rendőrség. és aktatáskájába tette a borítékot. és odaadta Varenuhának: . Woland artista úrral? . MA FÉL TIZENKETTŐ TÁJBAN LIHOGYEJEV MOSZKVÁBÓL TELEFONÁLT STOP EZUTÁN MUNKAHELYÉN NEM JELENT MEG TELEFONON FELKUTATNI NEM SIKERÜLT STOP KÉZÍRÁS VALÓDISÁGÁT IGAZOLOM NEVEZETT ARTISTÁT MEGFIGYELÉS ALÁ HELYEZEM RIMSZKIJ GAZDASÁGI IGAZGATÓ „Nagyon okos!” . Ivan Szaveljevics.gondolta Varenuha. fülelt. . Látszott rajta.Ivan Szaveljevics? .recsegte a hang örvendezve. most mindjárt. fintorgott. Ez pedig óránként tizenkétezer kilométernél nagyobb sebességet jelent! Ilyen nincs.Nesze. nyomogatták. amit maga mond: .villant át Varenuha agyán. hogy hallom a hangját. A vonal elromlott. Az ajtó kilincsét ezalatt kintről dühösen rángatták. az lehetetlen. öt perc alatt több mint ezer kilométert kellett volna megtennie. hogy Sztyopa a telefonbeszélgetés után nyomban a repülőtérre sietett. jó.Sürgős hívást kérek Jaltába. néhány szót írt rá. a másikkal pedig jegyezte. Rimszkij a nyakát nyújtogatta. s egyik kezében fogta. Rimszkij letette a kagylót. Varietészínház.Nincs szerencsénk. Hiszen onnét küldi a táviratokat! A gazdasági igazgató arca félelmetesen eltorzult. amikor másik gondolatsor szakította félbe: „Dehogy okos.Jaj de örülök.Varenuha. drága Ivan Szaveljevics! Hogy szolgál a becses egészsége? 78 . nem. de még rá sem ért igazán végiggondolni. vidd el személyesen. a borítékot leragasztotta. akkor a repülőgépnek. következésképp Sztyopa nincs és nem is lehet Jaltában. De a sürgős beszélgetés nem volt lebonyolítható.állapította meg Varenuha.Ki keresi? . . . és örvendve. .. s behallatszott. amelyik ezer meg ezer kilométer távolságba repítené az embert! Ezek szerint csak azt képzeli. Aztán még egyszer. és így szólt: . akkor se! Értekezlet van! Rimszkij valamennyire összeszedte magát.Expressz táviratot szeretnék feladni. sőt gyanút kelt benne. ha azonnal indult. „No ez aztán tényleg okos gondolat!” .Beszélhetnék. kérem. Némi töprengés után újra fölemelte a hallgatót. és beszólt: .Nem szabad! Nem engedem be! Ha megöl. Mi marad tehát? A hipnózis. fölemelte a kagylót. . de hát a jaltai nyomozó hatóság is képzelődik? Nem.. hogy ez a körülmény valahogy különösen gondolkodóba ejti. utoljára feltárcsázta Sztyopa lakásának a telefonszámát.El van foglalva .Mi következik ebből? Ha feltesszük.kérdezte Varenuha behízelgően. Nincs a világon olyan hipnózis. szamárság! Hiszen nem lehet Jaltában!” Rimszkij ezalatt akkurátusan összehajtogatta a beérkezett sürgönyöket. Jalta. a Varietészínház adminisztrátora. és mondjuk öt perc alatt kiért (ami egyébként szinte elképzelhetetlen). amint a hivatalsegéd odakinn kétségbeesetten kiabál: . Igen. Igen.

79 .Azt mondta: „Kiszellőztetem egy kicsit a fejemet. megvan! Eszembe jutott! Puskinóban nyílt egy Jalta nevű vendéglő.. autókkk.. és belépett ugyanaz a postáslány. . .szólalt meg Varenuha. Tüstént.Merszi . kérem. Ezúttal a távirat a következőt tartalmazta: IGAZOLÁST KÖSZÖNÖM KÉREK SÜRGŐSEN ÖTSZÁZAT NYOMOZÓ HATÓSÁGHOZ NEVEMRE HOLNAP REPÜLÖK MOSZKVÁBA LIHOGYEJEV .Fogadja..diadalmaskodott az adminisztrátor. Sztyepan Bogdanovics Lihogyejev ott van? .Merszi.Drágán megfizet ezért a kiruccanásért!. legforróbb.hertyegte a hang. szerintem hiába küldöd a pénzt. . „Ő az!” .Kivel beszélek? . nincsen. .. bősz harag lángolt..Úgy. miután letette a kagylót. . szívből jövő. kérem.rikácsolta a hang.Megőrült ..És a borítékkal mi legyen? Vigyem el mégis? .búcsúzott Varenuha.háborgott Rimszkij vonagló arccal. hogy ma esti fellépésére a műsor harmadik részében kerül sor.Minden jót ..Bocsánat.Állok szolgálatára. kocsikázik Moszkva környékén.vágott a szavába a lelkes adminisztrátor.No tessék! Nem megmondtam? ..Marhaság! Sztyopa egyéni vicce! .. Okvetlenül . és szemében most már igazi. azt mondta?...Ha ez így van.Már engedd meg.Okvetlenül! . ..lehelte Varenuha. A gazdasági igazgató elsápadt mérgében. . mondja meg Woland úrnak. aztán visszajövök.És a rendőrség?.Sajnos.. s a belépő hivatalsegédnek átadta a pénzt. Sürgősen. még mindig csodálkozva.hangzott a kagylóban. és tétován hozzátette: ..Hopp.A.Nohát.gondolta Rimszkij nekikeseredve. legőszintébb szerencsekívánataimat! Sok sikert! Minden szépet. leszámolta az ötszáz rubelt. adja fel postán.válaszolta Rimszkij.Hirtelen elhallgatott. Ekkor újra kinyílt az ajtó.hüledezett Varenuha. . csöngetett. akkor igazán minősíthetetlen disznóság! Az adminisztrátor ekkor nagyot ugrott.recsegett az ismeretlen hang a kagylóban. . a páncélszekrényből pénzt vett elő. kirándulásra? És mikor jön vissza? . aki nem hitt a szemének -.válaszolta Varenuha hüledezve.Szó sincs Jaltáról. . .Hová? . drága Ivan Szaveljevics! Rendelkezzék velem! Mit parancsol? . minden jót! Teljes boldogságot! . és onnét küldi a táviratokat.Korovjov beszél. hogy Rimszkij összerezzent: . ez már mégis több a soknál! . . .Egy kis autókirándulásra a környékre. Grigorij Danyilovics .. és ismét mindketten felálltak a kézbesítőnő előtt. Legyen szíves. Átadom.” . nincs itthon! . mondja kérem. s akkorát kiáltott. . . . Mindent értek! Sztyopa oda ment ki. Woland úr titkára és tolmácsa! .Elment. ..Igenis. . Rimszkij megzörgette a kulcsait. aztán megkérdezte: ..

Ahogy leért a földszintre. a közönség csak úgy tódul a kasszához. . . és az oldalkijáraton át kilépett a nyári kertbe. felnézett.Szóval nem hagyja abba? . dünnyögő orrhang. . . ott kéklett az illemhely kicsiny épülete.a tiszta falakat máris összefirkálták szénnel. hogy Moszkva felett sárga hasú zivatarfelhő borítja az eget.Nincs benn! . aztán kiszaladt a pénztárból.rikkantotta Varenuha.Ki beszél ott? . Ivan Szaveljevics. Varenuha! .Halló! .mondta halkan Rimszkij. A pimasz telefon után már egy percig sem kételkedett benne. s a pénztárosnőtől megtudta. hogy föltegye sapkáját. hogy egy pillanatra betérjen a szabadtéri illemhelyre. és azt reméli.. és ez a játék valamiképpen összefügg Lihogyejev eltűnésével.üvöltötte az adminisztrátor magából kikelve. Ilyenformán érzi magát az. hanem figyeljen rám.Nem értesz oroszul? Ne vidd sehova a sürgönyöket! . hozzátette: . juharok koronája riadtan felzúgott. s megnézze. de abbahagyta. aki valamilyen szenzációs közlésre készül. sűrű orgonabokrok közé jutott.Megálljon. becsapta maga mögött az ajtót. csak az bántotta az adminisztrátort. ellenállhatatlan vágy fogta el. ..Ne tréfáljon. mert úgyis leleplezik! Mi a száma? . . . tegye félre a harminc legjobb földszinti meg páholyjegyet.Úgyis visszajön . Az adminisztrátori irodában feltűnő gyorsan sötétedett. Ivan Szaveljevics. .tudakolta a kagylóban egy fertelmes. A céllövölde előtt elhaladva. és a hársfák. Varenuha kisietett.Hallod-e.ordította Varenuha a kagylóba.Aztán még valami fenyegetést ordított bele a kagylóba.De Sztyopa majd még nagyon megfizet ezért a piknikért. Varenuha meghagyta a pénztárosnőnek.amint még a vihar előtti sötétségben is látható volt . hogy mielőbb leleplezzék a gonosztevőket. és különös módon ez a törekvés jóleső. nem felejtette-e el a szerelő föltenni a lámpára a dróthálót. A kertben a szél egyenesen az arcába fútt.Ivan Szaveljevics? . ne mutassa meg senkinek. Az emeleten az ablakszárny úgy becsapódott. hogy egy órán belül kint lesz a tábla. A szerelő lelkiismeretesen dolgozott. polgártárs. hogy már senki sem hallgatja a vonal másik végén. menet közben lerázta a tolakodó szabadjegy-kérencsélőket. mintegy elállta útját. hogy ezzel a közfigyelem gyújtópontjába kerül.folytatta a fertelmes orrhang. és meglátta.. Az ég. de a hang tüstént a szavába vágott: . mert amióta a falragaszok megjelentek Moszkva utcáin.Majd Varenuha aktatáskájára mutatva. figyelmeztetően. .Hagyja az ostoba tréfáit. hogy valami huligánbanda űzi velük rút játékait. Abban a pillanatban megszólalt a telefon. hogy az üveg majd kirepült belőle. Szinte fojtogatta a vágy. plajbásszal. A távolban már halkan dörgött. . és kisietett az irodából. mert megkeserüli! .mormolta bosszúsan. teleszórta szemét homokkal. Varenuha megdörzsölte a szemét. kellemes előérzetet támasztott benne. mert megérezte.szólt be Varenuha. hogy . de hirtelen doromboló hangot hallott maga mögött: 80 . hosszú sort pillantott meg a pénztár előtt. a férfivécé fölötti lámpát már fémháló borította. . energiákkal telve indult küldetésére. Bárhogy sietett is Varenuha. a levegő meghűvösödött.Eredj. Felpezsdülve. és besurrant csepp kis irodájába. ne húzzuk az időt. Azokat a táviratokat ne vigye sehová. Varenuha felkapta az aktatáskát.Hát ez meg miféle.

és fura macskaarcú. és a félig eszméletlen embert felhurcolták a negyedik emeletre. kövér alakot pillantott meg. ami vele addig történt.Táviratok. jeges.. vagy sem. . óriási nyaklevest kapott. hogy ezt a megszólítást sem érdemlik meg.Maga az. hogy a sapkája lerepült a fejéről. a víz zúgva.. a kapualjakból habzó patakok áradtak. és eldördült az ég...szólt a leány epedőn. Varenuha haja égnek meredt. te parazita? . helyettük anyaszült meztelen leányzó jelent meg az előszobában.Mi van az aktatáskádban. nem volt. és kitépte az aktatáskát az adminisztrátor reszkető kezéből. . hűvös anyagán át is megérezte. és az illemhely zsindelytetejére zápor zúdult.. Az utcán egy teremtett lélek sem mutatkozott. A zivatar teljes erővel dühöngött.. .vetette oda kelletlenül. és a falig hátrált.nyávogta a macskaábrázatú. hogy ez a legszörnyűbb mindabból. lángvörös hajú. hogy a leányzó keze még annál is hidegebb: dermesztő. Onnét a hatos számú bejárathoz rohantak. mert zubbonya csuromvíz. és nyomtalanul eltűnt az ülődeszka-nyílásban. harisnyáját kezébe fogva.És mégis nekiindultál? Ide az aktatáskádat. Azzal ketten kétfelől megragadták Varenuhát a karjánál fogva. .. Válaszul ismét megzendült az ég. hogy az „elvtárs” szó vajmi kevéssé illik ilyen banditákra. számú házig.Örvendek. de atlétavállú. Varenuha belátta. szeme fehérje foszforeszkálva villogott.. dörögve zúdult a csatornanyílásokba. alacsony. te féreg! .Figyelmez. . és pirosra festette zubbonyát. mert a másik oldalról vágta nyakon az adminisztrátort. . hólyagzottak. mi? Pedig figyelmeztettek telefonon. mindenfelé tócsák bugyborékoltak. és hirtelen visszakézről úgy pofon vágta Varenuhát. Varenuha elvesztette az eszméletét. akik megtámadják az embert a nyilvános illemhelyen. Ekkor a két bandita kámforrá vált.hebegte Varenuha. de rájött.. A pofontól az illemhelyet egy pillanatra villódzó fény töltötte be. Majd újabb villám következett. felnyögött. No de polgárt. és a foszforosan csillogó szemek egészen közel hajoltak Varenuha szeméhez. úgyhogy orra vére eleredt. és beszaladtak vele a kapualjba. örr-vendek! . hogy el ne vidd őket sehová. s ott a padlóra dobták Sztyopa Lihogyejev jól ismert lakásának sötét előszobájában. cipőjét. A banditák a cikázó villámfényben. .kezdte újra. aki megmentse Varenuhát. meztettek.nyekegte a másik ugyanazon a fertelmes orrhangon. a csókot már nem érezte.De elvtár. melyiktől a kettő közül. és végigvonszolták a Szadovaján. megfordult.hebegte a pórul járt adminisztrátor. . és az adminisztrátor előtt egy második alak tűnt fel. meztelen. a tetőről az esőcsatornák mellett is ömlött az eső. és két tenyerét a vállára tette. Vörös hajú volt. ahol két nő állt mezítláb. A leányzó odalépett hozzá. fél szeme hályogos. szája agyaras. csakhamar elvonszolták a szerencsétlent a 302/B. . amely a telefonba is beszólt.Én hát . 81 . Ez a második alighanem balkezes volt.Hadd csókoljalak meg .. nem tudni. majd észbe kapott. ugye? Nos.rivallt rá a macskaformájú. figyelmeztettek-e. Ivan Szaveljevics? Varenuha összerezzent. azt kérdem? . . zavaros pocsolyákban ugrándozva... ekkor harmadik..

amely még rosszabbul sikerült.TIZENEGYEDIK FEJEZET Ivan tudata kettéhasad A fenyves a folyó túlsó partján. A felhőkben minduntalan fényes vonalak lobbantak fel. a földön hányódtak.” Ám a szerzőt ez a változat sem elégítette ki. Mihelyt a kövér felcsernő . érthetetlenebbé vált.akit egyébként Praszkovja Fjodorovnának hívtak .” Itt azonban megtorpant.az utóbb megboldogult M. és a nagyobb meggyőző erő kedvéért úgy döntött. Ivan örvendezve megdörzsölte kezét. Így leírva lehetetlenül festett: kimentem a megboldogulttal?. Ivan Nyikolajevics Hontalannak. hogy megírja a félelmetes idegenre vonatkozó följelentést. amelyeket teleírt.. és nyomban elhelyezkedett az asztalnál.. olykor törölt valamit.. buborékos felszínű folyóra. megijedt könnyeitől. fehér palástjában kilépett Heródes palotájának oszlopcsarnokába.” Gondolataiba ekkor befurakodott az az ismeretlen francia zeneszerző. Harmadik szöveget alkotott. leeresztette a függönyt. Mire az ég alján megjelent a füstölgő szegélyű. szinte elkenődött. hogy a kandúr felszállt a villamosra. minél tovább haladt a munkában.. jelentésébe beleírja a prokurátorról szóló egész elbeszélést. a TÖMEGÍR tagjának bejelentése.és aki nem azonos a zeneszerzővel. azt írta tehát... keserves sírásra fakadt. Nagy elhatározással kihúzta az egészet. tehát hozzá kellett biggyesztenie: „. De még a rajzok sem segítették. A költő kísérletei. attól a pillanattól fogva. förgeteget hozván magával. A lapok. amely a zivatar kezdete előtt berontott a szobába. megpróbálta lerajzolni Ponczius Pilátust. elsősorban a „megboldogult” szó ejtette zavarba. hogy a villámlás ne idegesítse a beteget. hogy ereje fogytán. Berliozzal. valami nagyon megdöbbentővel fogja kezdeni. végképp kudarcba fulladtak. Az első szavakat gyorsan.. 82 . félelmetes viharfelhő. Berliozzal kimentem a Patriarsije Prudira. és arcát eltakarta kezével. Minden villámcsapásnál panaszosan felnyögött. kövér felcsernő.. és utána a hátsó lábain járkáló kandúrt. Nem is próbálta összeszedni a szélrohamban összekeveredett lapokat. Tegnap este a megboldogult M. új szavakat toldott be elbeszélésébe. aztán meghasadt az ég. hanem halk. mely még egy órával azelőtt májusi verőfényben tündökölt. A fej meg a külföldi konzultáns jóslata Ponczius Pilátushoz vezetett. ahogy kinézett a zavaros. hogy egyszeriben felcsigázza az olvasó érdeklődését.. a jószívű..” Agyonkínlódta magát a két Berliozzal. aki utóbb a villamos alá került. Lelkesen dolgozott. és a beteg szobáját remegő. határozottan vetette papírra: „A rendőrségnek. Praszkovja Fjodorovna.behozta neki a papirost meg egy ceruzavéget. Ivan érezte. nem boldogul a bejelentéssel.. és úgy döntött. A. aki a zivatar alatt benézett a költőhöz. mint az első kettő: „.. Ivan az ágyon ült.. és egyenest az orvoshoz szaladt velük. jelentése annál zavarosabbá.. szétfújta őket a szél.. és azután visszatért a levágott fej epizódjára. A megboldogult nem járkál! A végén majd még csakugyan elmebetegnek nézik! E meggondolás eredményeképpen Ivan Nyikolajevics kijavította a már leírt szöveget. A zápor sűrű leplet aggatott az ablak elé.Berliozzal.. most elmosódott. hogy a helytartó bíborszín béléses. A. ijesztő fény árasztotta el. és csendesen sírdogált. összeszedte a földről a teleírt lapokat. A következő változat jött létre: „. és elborította a fenyvest.

hol meg a sötét fenyves mögött fölkelő holdra. megrovóan valaki. és amint valaki találóan megjegyezte. hogy már nem fog sírni. Sztravinszkij nagyeszű ember. országos híresség.szólalt meg hirtelen szigorúan. belülről-e vagy kívülről: a régi Ivan szólt az új Ivanhoz. mikor a szivárvány szertefoszlott. A túlsó parti fenyves csakhamar ismét olyan lett. az örök világosság fényeskedjék neki! A lapnak új szerkesztője lesz. hogy Berliozt elütötte a villamos. most már nyugodtan hevert az ágyon. Nézzük mármost a következő kérdést. mágusra és professzorra? Miért is indítottam azt az idétlen hajszát gatyában. A bánat láza lassan elcsöndesült. Ivan búbánata az injekció után nyomban oszladozni kezdett.vágott vissza az új Ivan a régi elavultnak. és magában beszélgetett: .Miről vitatkozunk itt. . az ég elhalványult. mi vagyok én ebben az esetben? . Az új Ivan kis időre elszunyókált. De hisz éppen ez az érdekes benne! Személyesen ismerte Ponczius Pilátust. kisül. halványkék éjjeli lámpások gyúltak ki.Nos tehát. mély basszus hang. hirtelenhalandó. amely nem tartozott egyik Ivanhoz sem. Nos. Igaza lett.Azért mégiscsak előre tudta.Hülye! . rejtélyes konzultánsra. talán még fecsegőbb. mondhatom: a villamos elütött egy lapszerkesztőt! Attól még nem szűnik meg a folyóirat! Mit csináljunk? Az ember halandó. Mit is tudtam róla? Semmit. ehhez kétség sem fér. hogy Berlioznak le fogják vágni a fejét! Ezen csak érdemes izgulni! . A sátáni kandúr egészen megszelídült emlékeiben. Meleg tejet ivott. ellenben félelmetesen hasonlított a konzultáns hangjához. voltaképpen miért is haragudtam meg annyira arra az üres fekete szemű. csak azt. s a folyosó gumipadlóján egyre ritkábban hallatszottak a felcsernők óvatosan surranó léptei. Észre sem vette. a folyó is megnyugodott.folytatta Ivan az előadást -.válaszolt erre egy erőteljes. hogy azt az ostoba cirkuszt rendezem ott a Patriarsije Prudin. udvariasan kifaggatom. gyertyával. hogy itt a klinikán voltaképpen nagyon kellemes az élet. majd gúnyosan megkérdezte a régi Ivantól: . és biztosította őt afelől. megváltozik. s hol a mennyezetről szelíd fényt sugárzó ernyős lámpára nézett.Nonono! . és maga is elámult. Az a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. besötétült. ha szépen. azt még a kisgyerek is látja. mint az előző. könnyen elhessegette magától ezt az emlékképet. Az egyes fenyőfák akkurátusan rajzolódtak ki a feltisztult égre.Nem is tudom. A hosszú folyosókon kialudtak a fehér tejüveg lámpák. miért kötözködtem aztán a Gribojedovban? . és azon tűnődött. érdemes vele közelebbről megismerkedni. . helyükben a szabályzat szerint gyenge. a levágott fej sem rémítette többé. mennyire megváltozott az egész gondolatvilága. él-e vagy hal. Ha-Nocrival? Én meg ahelyett micsoda galibát kavartam! Nagy eset. nem lehetett tudni.Az orvos bejött. hogy kopasz és éktelenül bőbeszédű. a fenyves megfeketedett. nem lett volna-e okosabb. édes kimerültségben feküdt. miért dúlt fel annyira. Úgy maradt egészen estig. amilyen volt. mi történt a továbbiakban Pilátussal meg a rabbal. Elvégre nem vagyok se komája.Hogy itt valami bűzlik. hogy igazából nem is nagyon ismertem a megboldogultat. kell ennél érdekesebb? Ahelyett. és nézte az égen ívelő szivárványt. injekciót adott Ivan karjába. azután visszafeküdt. polgártársak . az esteli levegő pedig enyhe és üde a zivatar után. se sógora! Ha már mindenáron tisztázni akarjuk ezt a kérdést. 83 . feledésbe merül. mely ismét régi kékségében tündökölt. Ivan most jóleső. Végeredményben édes mindegy. elvtársak? . minden elmúlik.

és ujjával fenyegette Ivant. 84 ..Furcsa: Ivan egy cseppet sem sértődött meg ezen a szón. és egy férfit pillantott meg az erkélyen. inkább csak kellemesen meglepődött. elmosolyodott. Ivan nem ijedt meg. és megjelent a kandúr is . és az erkélyen titokzatos alak jelent meg. mint száz. egy szó. már-már hatalmába kerítette az álom. amikor egyszer csak nesztelenül félretolódott az ablak rácsa.Cssss. felült az ágyon. pislogott a holdfényben. inkább csak vidáman. aki ujját ajkához szorítva. Kerülgette az álom.. elefántlábon magasló pálmát látott maga előtt. ezt súgja: .de nem félelmetesen. és újra elbóbiskolt.

mint a gazdasági igazgató. és a kupolában. menet közben nagy ügyesen lecsavarta az első kereket. és tanácstalanul felhúzta a vállát. s ő is megindult körbe-körbe. Most trikóba. és ekkor észrevette. aki fogadja. Egy ideig keringtek a színpadon.Rimszkij este tízig nem tudta magát rászánni erre. Egy foxtrott hangjára kört írt le. attól fogva vidáman járt körbe a hátsó keréken. a mélybe. vajon miért? . ezüstcsillagos szoknyácskába öltözött. Most a hátsó keréken ment körbe. és ide-oda cikázott a felnőttek közt parányi kétkerekű biciklijén. majd megfordult. Grigorij Danyilovics Rimszkij volt. hogy lába a levegőben kalimpált. amikor az első kerekük már-már lesiklott a deszkákról a zenészek fejére. és fogadja a vendégszereplő művészt. a kislány pedig komikus jeleket tülkölt autódudáján. és nem jött vissza! . felállt. vörös körteorrú. a „Kijárat” felirat az ajtók fölött kialudt. Amikor a gazdasági igazgató feje fölött kigyúlt és pislogni kezdett a szünet kezdetét jelző vörös lámpa.. melynek tetejére nyeregülés volt erősítve. de elindult. és meghajoltak. Rimszkij idegesen összerezzent. ahová Varenuha elindult. Az épületet tapsvihar rázta meg. leemelte a hallgatót. és eltakarta a biciklistákat. mint a viharfelhő. mert úgy tetszett. belépett a hivatalsegéd. s komoran. A kerékpárosok hangos „Hep!” felkiáltással leugrottak gépükről. Elkezdődött a szünet a műsor harmadik. Az egyetlen ember a színházban. mi sem lett volna egyszerűbb. fehér golyóbisok gyúltak ki. magas fémárbocon. keskeny ajkát harapdálva. Ez a kellemetlen. ámde természetfölöttinek igazán nem mondható jelenség végképp fejbe kólintotta a gazdasági igazgatót. amelyre óriási autóduda volt fölszerelve. majd az egész kompánia feszült dobpergés közepette előregördült a színpad legszéléig. Tíz órakor mégis erőt vett magán. Rimszkij tudta. hogy a külföldi artista megérkezett. lakkcipős emberke karikázott ki közönséges kétkerekű biciklin. kezével forgatta a pedált. a trapézok pókhálójában..TIZENKETTEDIK FEJEZET A fekete mágia és leleplezése A Varietészínház színpadára lyukas sárga kalapos. a szőke nő csókot hintett a közönségnek. és begurította a színfalak mögé. kockás nadrágos. hogy az adminisztrátor hová megy.suttogta Rimszkij. 85 . hogy a telefonja nem működik. mint a nap. azonban . amitől a kerékpár felágaskodott. bár ugyanakkor megkönnyebbülést is okozott: fölmentette őt a telefonálás kényszere alól. hogy hátramenjen a színfalak mögé. koravén ábrázatú leányka jött ki a színpadra. és jelentette. Teljes magányban ült irodájában. mind a hárman kerékpárostul belezuhannak a zenekari nyílásba.Miért. és az első sorokban ülők felszisszentek. Mikor a kis ember találkozott vele. mi történt vele. barátságos kurjantással üdvözölte. Lihogyejev rendkívüli eltűnését ugyanis Varenuha teljességgel előreláthatatlan eltűnése követte. hátrahőköltek. mint odatelefonálni. az égszínkék függöny két oldalról leereszkedett. nem lévén a színháznál más. hogy a színház valamennyi telefonja elromlott. Végül nyolcévesforma. és arcán időnként ideges rángás vonaglott végig. és lábával lekapta keménykalapját. A hivatalsegéd jelentette. dús idomú szőke hölgy jelent meg egykerekű. akit egy cseppet sem érdekelt a Giulli család bámulatos kerékpártechnikája. és megtudakolni. majd diadalmas kurjantást hallatott. Ám a biciklik pontosan abban a pillanatban álltak meg. Különös dolog: egy olyan gyakorlatias ember számára.és ez a különös . utolsó része előtt.

A nagy öltözőbe a folyosóról, ahol már berregtek a jelzőcsengők, különféle ürügyekkel minduntalan be-bekandikáltak a kíváncsiskodók. Benn turbános, tarka köntösű bűvészek forgolódtak, egy fehér pulóveres műkorcsolyázó, egy fehérre púderezett arcú előadóművész meg a színházi fodrász. A külföldi híresség mindenkit megdöbbentett csodálatos szabású, elképesztően hosszú szárnyú frakkjával, meg azzal, hogy fekete félálarcban jelent meg. De még ennél is meglepőbb volt két kísérője: egy repedt cvikkeres pepita nyakigláb, meg egy hájas fekete kandúr, amely hátsó lábán lépett be az öltözőbe, és fesztelenül a kanapéra telepedett, az ernyőtlen, vakító öltözői lámpákra hunyorogva. Rimszkij mosolygást erőltetett arcára, amitől azonban csak mérgesen elfancsalodott, és meghajolt a mágus előtt, aki szótlanul ült a díványon a kandúr mellett. Kezet nem fogtak egymással. A fesztelen modorú pepita ellenben maga mutatkozott be a gazdasági igazgatónak, mint az „illető partnere és titkára”. Ez a körülmény ismét meglepetést, mégpedig kínos meglepetést okozott a gazdasági igazgatónak: a szerződésben ugyanis szó sem volt semmiféle partnerről vagy titkárról. Grigorij Danyilovics ridegen, kelletlenül érdeklődött a váratlanul becsöppent pepitától, hogy hol a művész fölszerelése. - A fölszerelésünk mindig velünk van, drágalátos, briliántos, aranyos igazgató urunk! Tessék nézni, ájn, cváj, dráj! - recsegte a pepita segédmágus, és göcsörtös ujjait megforgatva Rimszkij orra előtt, egyszer csak előrántotta a kandúr füléből Rimszkij aranyóráját láncostul, amely eddig mellényzsebében lapult, begombolt zakója alatt, s a gomblyukba gondosan befűzött lánccal odaerősítve. Rimszkij önkéntelenül a gyomrához kapott, a jelenlévők felkiáltottak ámulatukban, az ajtón bekukucskáló fodrász elismerően krákogott. - Az öné ez az óra? Tessék parancsolni - recsegte a pepita tolakodó mosollyal, és piszkos tenyerén átnyújtotta a hüledező Rimszkijnek tulajdonát. - Az ilyennel nem tanácsos villamoson utazni! - jegyezte meg halkan, elismerően az előadóművész. A kandúr azonban az óralopásnál sokkal meghökkentőbb dolgot cselekedett. Felállt a kanapéról, hátsó lábán odalépett a tükörasztalkához, mellső mancsával kivette a dugót a karaffból, vizet töltött a pohárba, ivott, visszatette a dugót a helyére, és a festéktörlő ronggyal kétfelé simította bajuszát. Ekkor már senki meg se pisszent, csak tátott szájjal nézték a jelenetet. - Príma!... - súgta a fodrász elragadtatva. Ekkor harmadszor is fölberregett a csengő, és a jelenlévők izgatottan, remeklésre várva, kiáramlottak az öltözőből. Egy perccel később a nézőtéren kialudtak a lámpák, a rivalda kigyúlt, vöröses visszfényt vetve a függöny aljára, és a függöny kivilágított résében borotvált arcú, gyerekesen vidám, kövérkés férfi jelent meg, gyűrött frakkban és nem egészen kifogástalan ingben. Zsorzs Bengalszkij volt, a közismert moszkvai konferanszié. - Hát, kedves barátaim... - kezdte Bengalszkij csecsemőmosolyával - most mindjárt színpadra lép... - Bengalszkij itt félbeszakította önmagát, és egészen más hanghordozással így folytatta: Amint látom, műsorunk harmadik részére a közönség megszaporodott. Itt van a fél város! A
86

minap találkoztam egy barátommal, azt mondom neki: „Miért nem jársz színházunkba? Tegnap este ott volt nálunk a fél város.” És tudják, kérem, mit felelt? „Én a város másik felében lakom.” - Bengalszkij szünetet tartott, mert azt várta, kirobban a nevetés, de mivel senki sem nevetett, folytatta: - Egyszóval, egy híres külföldi művészt fognak látni: maestro Woland fog önöknek feketemágia-bemutatót tartani. Mi persze valamennyien jól tudjuk - s itt Bengalszkij arcára bölcs mosolygás terült -, hogy feketemágia nem létezik, ez nem egyéb, mint babona, és maestro Woland nem egyéb, mint párját ritkítóan ügyes bűvész, ami ki is derül majd a szám legérdekesebb részében, vagyis ennek a bűvésztechnikának a leleplezésében; és mivel valamennyiünket egyformán érdekel a technika is, meg a leleplezése is, hát felkérjük Woland urat, kezdje meg előadását! Mondókája végeztével Bengalszkij összetette a két tenyerét, és hívogatóan intett vele a függöny résén át, mire a függöny halkan suhogva kettévált és felszaladt. A mágus megjelenése, nyurga segédjével meg a két lábon járó kandúrral, rendkívüli tetszést aratott. - Karosszéket - rendelkezett Woland halkan, és abban a pillanatban, nem tudni, honnét és hogyan, fotel jelent meg a színpadon, amelyben a mágus helyet foglalt. - Mondd csak, kedves Fagót - fordult most Woland a pepita fickóhoz, aki ezek szerint „Korovjov”-on kívül más névre is hallgatott -, nem találod, hogy Moszkva lakossága erősen megváltozott? - És letekintett a karosszék váratlan megjelenésétől megdöbbent, elcsöndesedett közönségre. - Igenis, Messire - válaszolta halkan Fagót-Korovjov. - Igazad van. A moszkvaiak határozottan megváltoztak... mármint külsőleg. Mint ahogy maga a város is... A ruházatukról nem érdemes beszélni, de mindenfelé megjelennek ezek a... hogy is mondják, egyszóval villamosok, automobilok... - Autóbuszok - egészítette ki Fagót tisztelettudóan. A közönség figyelmesen hallgatta a párbeszédet, abban a hiszemben, hogy ez valamiféle bűvészmutatvány előjátéka. A színfalak mögött színészek, díszletezőmunkások tolongtak egymás hegyén-hátán, s közöttük feltűnt Rimszkij halotthalvány ábrázata. Bengalszkij a színpad sarkában állt; arcára hovatovább kiült az értetlenség. Kissé felvonta szemöldökét, és a pillanatnyi csendet kihasználva, megszólalt: - A külföldi művész elragadtatását fejezi ki afölött, hogy Moszkva technikai szempontból mennyit fejlődött... Ugyancsak el van ragadtatva a moszkvaiaktól - és itt Bengalszkij rámosolygott előbb a mágusra, azután pedig a közönségre. Woland, Fagót és a kandúr mindhárman a konferanszié felé fordultak. - Valóban elragadtatásomat fejeztem volna ki? - kérdezte a mágus Fagóttól. - Ó, nem, Messire, semmiféle elragadtatást nem méltóztatott kifejezni - válaszolta emez. - Hát akkor mit beszél ez az ember? - Ez az ember hazudik! - jelentette ki jó hangosan a pepita segéd, hogy a színházban mindenki meghallotta, majd Bengalszkijhoz fordult: - Gratulálok, polgártárs, a jól sikerült hazugsághoz! A kakasülőről röhögcsélés hallatszott, Bengalszkij összerezzent, pislogott. A mágus pedig ekképpen folytatta:

87

- Engem azonban természetesen nem annyira az autóbusz, a telefon érdekel, meg a többi efféle... - Műszaki felszerelés - egészítette ki a pepita. - Úgy van, helyes, köszönöm szépen - mondta a mágus ünnepélyesen zengő basszus hangján ...hanem egy ennél sokkalta fontosabb kérdés: vajon belsőleg megváltoztak-e Moszkva lakosai? - Bizony, uram, ez a legfontosabb! - helyeselt a pepita. A színfalak mögött állók összenéztek, vállukat vonogatták. Bengalszkij egyre vörösebb lett, Rimszkij pedig egyre sápadtabb. Ekkor azonban ismét megszólalt a mágus, mintha megérezte volna riadalmukat: - De nagyon elbeszélgettük az időt, kedves Fagót; a közönség unatkozik. Mutass nekünk kezdetnek valami egészen egyszerűt. A terem megkönnyebbülten mocorgott. Fagót meg a kandúr a színpad két oldalára álltak, legelöl, a rivaldához. Fagót pattintott ujjával, s hetykén kurjantott: „...három, négy!” Azzal a levegőből egy pakli kártyát halászott elő, megkeverte, és szalagban odadobálta a kandúrnak. A kandúr elkapta, visszadobta. A kártyakígyó selymesen suhogott, Fagót eltátotta a száját, mint az operaénekes, és az egész paklit kártyánként elnyelte. Ezután a kandúr meghajolt, jobb hátsó lábával pukedlizve, és példátlan tapsorkánt kapott jutalmul. - Príma! Első osztályú! - kiáltoztak a színfalak mögött. Fagót pedig ujjával a közönségre bökött, és kijelentette: - Tisztelt polgártársak, a kártyapakli jelenleg a hetedik sorban Parcsevszkij polgártárs zsebében található, egy háromrubeles bankó meg egy bírósági idézés között, mely utóbbi arról szól, hogy Zelkovaja polgártársnőnek gyermektartási díjat kell hogy fizessen. A földszinten ülők mozgolódtak, nyakukat nyújtogatták, felugráltak, végül egy férfi, akit valóban Parcsevszkijnak hívtak, az ámulattól rákvörösen csakugyan előhúzta tárcájából a kártyapaklit, és felmutatta a levegőbe, nem tudván, mit kezdjen vele. - Tartsa meg emlékül! - kiáltotta Fagót. - Nemhiába mondta tegnap vacsora közben, hogy ha nincs póker, elviselhetetlen volna az élet Moszkvában. - Ócska trükk! - szólt le valaki az erkélyről. - Az a földszinti néző is hozzájuk tartozik. - Azt hiszi? - ordította Fagót, és felfelé pislogott az erkélyre. - Akkor kegyed is mihozzánk tartozik, mert a pakli jelenleg a kegyed zsebében van. A kakasülőn mozgolódás támadt, és valaki örvendezve felkiáltott: - Igaz! Ott van! Ehun, ni... Megállj csak! Hiszen ez pénz! A földszinten ülők felkapták a fejüket. A kakasülőn egy elképedt polgártárs hivatalos bankbeli szalaggal átkötött paksamétát talált a zsebében, s a keresztkötésen ez a felirat: „Egyezer rubel.” Szomszédai izgatottan hajoltak fölébe, ő meg kétkedve kaparászta a papírszalagot, próbálta megállapítani, vajon igaziak-e a tízesek, vagy a varázsló csinálmányai. - Istenuccse, valódi pénz! Állami - hangzottak a kakasülőről az ujjongó kiáltások. - Nem játszanánk mi is egy ilyen paklival? - kérdezte mókásan egy kövér úr a földszint közepe tájáról.

88

- Avec plaisir! Örömest! - válaszolta Fagót. - De miért csak önnel? Valamennyien részt vesznek a játékban! Tessék felfelé nézni! - rendelkezett. Kezében pisztoly villant, vezényszó hangzott el: - Egy! Kettő! - A pisztoly csöve fölfelé irányult. - Három! - és a pisztoly megvillant, dörrent, és a kupolából, a trapézok közül fehér bankók kezdtek záporozni a közönségre. Keringve pörögtek, a légáramlás félresodorta őket, jutott belőlük az erkélyre, a kakasülőre, a zenekarba, a színpadra is. Néhány másodperc múlva az egyre sűrűsbödő pénzeső elérte a földszintet, és a közönség kapkodni kezdte. Száz meg száz kéz emelkedett a magasba, a nézők a színpadi fény felé tartották a bankókat, keresztülnéztek rajtuk, és meglátták a valódi, hiteles vízjegyet. A cédulák szaga sem hagyott semmi kétséget: a frissen nyomott bankó semmihez sem hasonlítható, elbűvölően édes szaga volt! A színház nézőterén előbb a jókedv, később egyre fokozódó döbbenet lett úrrá. „Pénz, pénz!” - hangzott mindenfelől, álmélkodó felkiáltások váltakoztak harsogó nevetéssel. Némelyek már a zsöllyék alatt kotorásztak, négykézláb kúsztak a sorok közt. Sokan felálltak az ülésre, úgy kapdostak a szeszélyesen röpködő cédulák után. Az ügyeletes rendőrök egyre jobban hüledeztek, a színészek, artisták önfeledten kitódultak a színfalak mögül. A karzaton valaki felkiáltott: - Mit kapkodsz? Ez az enyém, énhozzám szállt! És egy másik hang ráfelelt: - Ne tolakodj, majd adok én neked! És máris nyakleves csattant. Abban a pillanatban rendőrsisak jelent meg odafenn, s valakit kivittek a karzatról. Az izgalom nőttön-nőtt, ki tudja, mi történt volna, ha Fagót hirtelen a levegőbe nem fúj, s ezzel el nem állítja a pénzesőt. Két fiatalember derűs, sokatmondó pillantást váltott, azzal felállt, és egyenesen a büfébe sietett. Lárma, zsibongás töltötte be a termet, a nézők szeme lázasan csillogott. Valóban nem lehet tudni, mindez hová vezetett volna, ha Bengalszkij össze nem szedi minden erejét, s közbe nem lép. Nyugalmat erőltetve magára, szokása szerint összedörzsölte két kezét, és megszólalt, amilyen hangosan csak a torkán kifért: - Nos, tisztelt közönség, most, ugyebár, a tömeghipnózis nevezetű jelenség kiemelkedő példájának voltunk tanúi. Tisztán tudományos kísérlet ez, ugyebár, mi sem bizonyíthatja jobban, hogy semmiféle csoda és mágia nem létezik. Kérjük most fel maestro Wolandot, hogy leplezze le előttünk ezt a kísérletet, és nyomban látni fogjuk, tisztelt közönség, amint ezek az állítólagos bankók eltűnnek... éppoly hirtelen, mint ahogy megjelentek. És tapsra verte össze tenyerét, de ezzel teljesen magára maradt; arcán ezenközben magabiztos mosoly játszadozott, ám tekintetében nyoma sem volt ennek a biztonságnak, inkább könyörgés fejeződött ki benne. A közönségnek nem tetszett Bengalszkij konferansza. A közönség hallgatott, és ezt a hallgatást a pepita Fagót törte meg: - Ez pediglen a hazugságnak nevezett jelenség kiemelkedő példája volt, tisztelt nagyérdemű közönség! - jelentette ki éles, mekegő tenorján. - A pénz valódi. - Bravó! - dörmögte egy mély basszus hang valahol a kakasülőn.
89

- Bosszant engem ez az alak - folytatta Fagót, Bengalszkijra mutatva. - Mindenbe beleüti az orrát, amihez semmi köze, hazug locsogásával zavarja a szeánszot. Mit csináljunk vele? - Szedjük le a fejét! - ajánlotta valaki a kakasülőről. - Hogyan tetszik mondani? - figyelt föl Fagót az orcátlan javaslatra. - Szedjük le a fejét? Pompás ötlet! Behemót! - szólt oda a kandúrnak. - Lépj akcióba! Ájn, cváj, dráj! És ekkor hihetetlen dolog történt. A fekete kandúr szőre felborzolódott, nagyot nyávogott, azután összehúzta magát, és mint a párduc, egyetlen ugrással Bengalszkij mellén termett, onnét a fejére ugrott. Fújtatva, morogva belekapaszkodott erős mancsával a konferanszié gyér hajzatába, és hangos miákolással, két csavarintással letépte fejét vastag nyakáról. A színházban jelenlévő két és fél ezer ember egyszerre ordított fel. A széttépett nyaki artériákból vastag sugárban szökött fel a vér, elöntötte a konferanszié frakkját, fehér ingmellét. A fejetlen test ügyetlenül kaszált lábával, aztán leült a földre. A teremben hisztériás női sikoltozás hallatszott. Behemót, a kandúr, átnyújtotta a fejet Fagótnak, az a hajánál fogva fölemelte, és megmutatta a közönségnek, miközben a fej kétségbeesetten ordítozott: - Orvost! Hívjanak orvost! - Fogsz-e még szamárságokat fecsegni? - kérdezte tőle Fagót szigorúan, fenyegetően. - Nem, soha többé! - nyöszörgött a fej. - Az istenért, ne kínozzák tovább! - sikoltott fel az egyik páholyból egy női hang, a lármát túlszárnyalva. A mágus feléje fordult. - Tehát bocsássunk meg neki, polgártársak? - kérdezte a közönségtől. - Igen, igen, bocsássanak meg neki! - válaszoltak eleinte külön-külön hallható, főleg női hangok, majd egyetlen kórussá olvadtak össze a férfihangokkal. - Mit parancsol, Messire? - kérdezte Fagót az álarcostól. - Elvégre az ember csak ember marad - tűnődött az álarcos fennhangon. - Szeretik a pénzt, de hát ez mindig is így volt... Az emberiség szereti a pénzt, akármiből van is: bőrből, papírból, bronzból vagy aranyból... Könnyelműek persze, de olykor az irgalom is megszólal a szívükben, egyszóval: emberek, nagyjából csak olyanok, mint azelőtt, meg a lakáskérdés is elrontotta őket... eh mit, tegye vissza a fejét! - rendelkezett végül erélyesen. A kandúr gondosan célzott, visszaültette a fejet a nyakra, és a fej pontosan odailleszkedett a régi helyére, mintha mi sem történt volna. És ami a legfurcsább: még a forradás sem látszott utána. Aztán Behemót a mancsával megtörölgette Bengalszkij ingét, frakkját, s a vérnyomok eltűntek. Fagót talpra állította a konferansziét, egy köteg tízrubelest nyomott a zsebébe, és lekísérte a színpadról a következő búcsúszavakkal: - Kinn tágasabb, idebenn meg vidámabban vagyunk maga nélkül! A konferanszié bambán tekintett körül, tántorogva indult kifelé, de csak a tűzoltó posztjáig jutott el, ott rosszul lett, és sírva felkiáltott: - A fejem, a fejem!... Többen odaugrottak hozzá, köztük Rimszkij is. A konferanszié zokogott, valami után kapdosott a kezével a levegőben, és ezt motyogta: - Adják vissza a fejemet... a fejemet! Odaadom a lakásomat, mindent, csak a fejemet adják vissza!
90

francia parfümcég.Guerlain. karosszéket a hölgynek! Kezdjük a cipővel. a másik három francia parfümnév. hogy neki ugyan mindegy. koktélruha. . és az oldalsó járaton át fölment a színpadra. amit Fagót időközben a színpadon művelt. de a közönség ezt észre sem vette. raccsolva kántált valami érthetetlen szöveget. ékköves . miután eltávolította a szerencsétlen konferansziét. Kocsit kellett hívni. tollas és tollatlan. fekete.A portás orvosért szaladt. elindult. a tükrök közt üvegszekrények. vagy már valamivel előbb . Az ördög tudja. Chanel Numéro cinq.Bravó! . atlaszból. és különben is fütyül az egészre. fekete estélyi ruhájában mindenképp szemrevaló teremtés lett volna. hatalmas tükrök jelentek meg. Rimszkij visszasietett a színpadra. párizsi topánkákra.Köszöntjük az első kuncsaftot. . A kandúr pukedlizett a hátsó lábával. annyira lenyűgözte mindaz. 91 . nagyestélyi. hogy ott újabb csodák vannak folyamatban. Mitsouko. kétoldalt zöldes fénycsövekkel megvilágítva. amely azonban a földszinten ülő hölgyek arcáról ítélve rendkívül csábító lehetett: . ismét másik üvegszekrényben a női cipők légiói. aranyozott tokocskák. Otthonosan mosolyogva állt meg az üvegszekrény előtt. s a vitrinekben az álmélkodó nézők a legkülönbözőbb színű és fazonú párizsi modelleket pillanthatták meg. bőr-. de csapkodott. pántos. szalagos és szalagtalan. piperecikkekre is. Ugyanez vonatkozik a retikülökre. Végül a földszint tizedik sorában felállt egy barna hajú fiatal nő. ha nem csúfítja el egy fura cikcakkos forradás a nyakán. hogy a cég teljesen ingyen cseréli át a régi női ruhát. meg vésett. mintha azt mondaná.49 kisestélyi. Fagót. Másik vitrinben száz meg száz női kalap jelent meg. dühöngött. egy vörös hajú leányzó is került oda. bőrből. fehér. Ezalatt történt-e. de kellemes hangon. amilyeneket az ajtónyitogató portás szokott végezni. antilopmeg selyemretikülök kínálkoztak. hogy fölmenjen a színpadra. Mitsouko. cipőt a vadonatúj párizsi modellekre.. sárga.mindenféle fajta. hosszúkás. Mikor elvitték a szerencsétlent.. asszonyom! 49 Guerlain. amilyenekben a szájrúzst árulják. hogy ez az unalmas fráter eltakarodott innét.invitálta Fagót a közönségbeli hölgyeket. Narcisse noir . Fagót vigyorogva elmagyarázta. Fagót sürgött-forgott. A cipők közt parfümös üvegecskék. A leány kissé érdes. .Most.elég az hozzá.Ne kéressék magukat! Semmi ceremónia! A közönség felbolydult. a vörös hajú leány sorra nyitogatta az üvegszekrényeket: . Chanel Numéro cinq. a kandúr hajlongott. Bengalszkijt megpróbálták lefektetni az öltözőben a kanapéra. s mellső mancsával ezenközben olyasforma mozdulatokat végzett a levegőben. Behemót.helyeselt Fagót. a közönséghez fordult: . hogy a mágus az ócska karosszékével egyetemben eltűnt a színpadról. antilopból valók.Tessék parancsolni! . Narcisse noir. és tapasztalta. de egyelőre senki sem szánta rá magát. honnét.Guerlain. és olyan mosollyal. nyissunk női divatüzletet! A színpad padlójára perzsaszőnyeg terült.

A barna nő leült a fotelba, és Fagót nyomban egy halom cipőt borított elébe a szőnyegre. A nő levetette a jobb cipőjét, felpróbált egy orgonalila topánkát, próbálgatta a szőnyegen, a sarkát nézegette. - Nem fog szorítani? - kérdezte aggodalmaskodva. - Ugyan kérem! - méltatlankodott Fagót, a kandúr pedig felháborodva nyávogott. - Akkor ezt kérem, moszjő - mondta a barna nő önérzetesen, és felhúzta a bal lábára is az új cipőt. A régi cipőjét hátradobták a színfalak mögé, s ő maga is csakhamar oda távozott a vörös hajú leányzó kíséretében. Fagót követte, néhány modellruhát vállára vetve. A kandúr is ott fontoskodott körülöttük, még centimétert is akasztott a nyakába, hogy jobban imponáljon. Egy perc is alig telt bele, és a függöny mögül kijött a bátor barna nő, olyan toalettben, hogy a zsöllyesorokon halk morajlás futott végig. A nő, aki bámulatosan megszépült, odaállt a tükör elé, megvonogatta födetlen vállát, megigazította haját tarkóján, és erre-arra hajladozott abbeli igyekezetében, hogy hátulról is meglássa magát. - A cég arra kéri, fogadja el ezt tőlünk emlékül - mondta Fagót, és bársonybéléses dobozban egy üveg parfümöt nyújtott át a nőnek. - Merci - vetette oda a nő fölényesen, és levonult a színpadról. Útjában a nézők felugráltak a helyükről, és megtapogatták a dobozt. Ezzel aztán megtört a jég. A nők mindenfelől elözönlötték a színpadot. Az általános hangzavarban, izgatott, élénk nevetgélésben, lelkendezésben egyetlen férfihang alkotott disszonanciát: „Nem engedem!” - s válaszul női hang csattant fel: „Zsarnok, kispolgár! Nem tűröm, hogy az utamba álljon!” A nők rendre eltűntek a függöny mögött, otthagyták régi ruhájukat, és talpig újba öltözve jöttek elő. Az aranyozott lábú taburetteken sorban ültek a hölgyek, új cipőbe bújtatott lábukkal toppantva a perzsaszőnyegen. Fagót térdelve működött a fém cipőhúzóval, a kandúr cipő- meg retikülhalmazok alatt roskadozva szaladgált ide-oda a vitrinek meg a taburettek között, a sebhelyes nyakú leány hol eltűnt, hol előtűnt; végül már csak franciául csacsogott, s az volt a bámulatos, hogy a nők valamennyien fél szóból is megértették, még azok is, akik egy árva szót sem tudtak franciául. Közfeltűnést keltett egy férfi, aki szintén odafurakodott a színpadra. Felesége influenzás magyarázta -, s ezért kéri, küldjenek neki is valamit. Igazolásául annak, hogy valóban nős, hajlandó felmutatni személyi igazolványát. A figyelmes férj megjelenését óriási hahota fogadta. Fagót harsogva kijelentette, hogy bízik benne, mint saját magában, eltekint a személyi igazolvány felmutatásától, és átnyújtott a férfinak két pár selyemharisnyát, amihez a kandúr a maga jószántából még hozzátett egy szájrúzst. Megkésett nők siettek fel a színpadra, és özönlöttek lefelé a boldog megajándékozottak, báli ruhában, sárkánymintás pizsamában, angol kosztümben, hetykén fél szemre vágott kis kalapokban. Fagót ekkor kijelentette, hogy az idő előrehaladta miatt a boltot pontosan egy perc múlva bezárják. Ekkor elképzelhetetlen zűrzavar támadt odafenn. A nők sebtében, felpróbálatlanul kapkodták össze a cipőket. Egyikük beviharzott a függöny mögé, ledobta kosztümjét, és belebújt az első ruhadarabba, ami a keze ügyébe akadt - egy óriási virágcsokorral mintázott selyempongyolába; azonfelül sikerült még két üveg parfümöt is zsákmányolnia. Még egy perc, és újabb pisztolylövés dörrent, a tükrök eltűntek, a vitrineket, taburetteket elnyelte a föld; szőnyeg, függöny kámforrá vált. Utoljára a régi ruhák, ócska cipők óriási halma tűnt el, a színpad megint tisztán, üresen, csupaszon tátongott.
92

Ekkor új szereplő avatkozott bele az események folyásába. A kettes számú páholyból megszólalt egy érces, kellemes, rendkívül erélyes bariton: - Mégis kívánatos lenne, művész elvtárs, hogy haladéktalanul leleplezze a nézők előtt bűvészmutatványai technikáját, kiváltképpen a tízes bankók trükkjét. Kívánatos lenne továbbá a konferanszié visszahívása, mert a közönség aggódik miatta. A bariton nem kisebb személyiség volt, mint Arkagyij Apollonovics Szemplejarov, aki mint a Moszkvai Színházak Akusztikai Bizottságának elnöke, díszvendégként nézte végig az előadást. Két hölgy társaságában ült a páholyban; az egyik hölgy már alaposan benne volt a korban, divatos, drága ruhát viselt, a másik, csinos fiatal nő, sokkal egyszerűbben volt öltözve. A előbbi, amint csakhamar kiderült, Arkagyij Apollonovics hitvese volt, a fiatalabbik pedig távoli rokona, szépreményű fiatal színésznő, aki Szaratovból érkezett Moszkvába, és Szemplejarovéknál lakott. - Pardon! - szabadkozott Fagót. - Bocsánatot kérek, itt nincs mit leleplezni. Minden világos. - Nem, nem, már engedje meg, kérem! A leleplezés okvetlenül szükséges. Anélkül az ön valóban ragyogó számai rossz szájízt hagynak maguk után. A közönség követeli a leleplezést. A pimasz kókler Szemplejarov szavába vágott: - A közönség, amint látom, semmit nem követel. Ámde tekintetbe veszem az ön óhaját, nagyra becsült Arkagyij Apollonovics, és kívánságára végrehajtom a leleplezést. Evégre azonban engedjen meg még egy rövidke mutatványt! - Hogyne, miért ne - válaszolta Arkagyij Apollonovics leereszkedően. - Csak legyen benne leleplezés. - Ó, hogyne, föltétlenül, parancsára! Nos tehát, legyen szabad megkérdeznem: hol töltötte a tegnapi estét, Arkagyij Apollonovics? Arkagyij Apollonovics arca elváltozott, sőt feltűnően elkomorult erre a tárgyhoz nem tartozó, tapintatlan kérdésre. Hitvese válaszolt helyette, rendkívül fölényesen: - Arkagyij Apollonovics tegnap este az Akusztikai Bizottság ülésén vett részt. De igazán nem értem, mi köze ennek a mágiához! - Az ám, asszonyom! - bólintott Fagót. - Nem csodálom, hogy nem érti. Az ülést illetően azonban tévedni méltóztatik. Arkagyij Apollonovics autón odament ugyan az ülésre, amely mellesleg tegnapra egyáltalán nem is volt kitűzve, de sofőrjét az Akusztikai Bizottság Csisztije Prudin lévő székháza előtt (a terem feszült csendben hallgatta a közléseket) elbocsátotta, maga pedig autóbuszra ült, és elment a Jelohovszkaja utcába Milica Andrejevna Pokobatykóhoz, a Faluszínház művésznőjéhez, akinél csaknem négy kellemes órát töltött. - Juj! - kiáltott fel valaki részvevően a síri csendben. Arkagyij Apollonovics fiatal nőrokona pedig hirtelen felkacagott, fenyegető, mély hangon. - Mindent értek! - kiáltott fel. - Már régóta gyanítok valami effélét. Most már tudom, miért az a tehetségtelen nőszemély kapta meg Lujza szerepét!50

50

Most már tudom, miért az a tehetségtelen nőszemély kapta meg Lujza szerepét - Friedrich Schiller (1759-1805) német költő Ármány és szerelem c. színművének hősnőjéről, Lujza Millerről van szó. 93

Azzal meglendítette karját, és rövid lila napernyőjével kupán vágta Arkagyij Apollonovicsot. Az álnok Fagót, más néven Korovjov, pedig elkiáltotta magát: - Íme, nagyérdemű közönség, egyik szép példája a leleplezésnek, amelyet Arkagyij Apollonovics oly kitartóan követelt! - Hogy merted megütni Arkagyij Apollonovicsot, te bestia! - rivallt rá a kis rokonra a hitves, felpattant helyéről, és fenyegetően kihúzta debella termetét. A fiatal rokonlány ajkát újabb kurta, sátáni kacaj hagyta el. - Éppen én - hahotázott -, éppen én ne merném megütni? - És a kis napernyő másodszor is nagyot csattant Arkagyij Apollonovics koponyáján. - Rendőrség! Fogják meg! - rikácsolta Szemplejarovné asszony olyan félelmetes hangon, hogy a nézőkben elhűlt a vér. Ekkor a kandúr a rivaldához ugrott, és az egész színházban tisztán hallhatóan, emberi hangon elkiáltotta magát: - Az előadásnak vége! Maestro! A búcsúindulót! A félőrült karmester, aki jóformán maga se tudta, mit csinál, a levegőbe lendítette pálcáját, és a zenekar rázendített a... nem, nem zendített rá, nem is játszotta, nem is harsogta, hanem inkább - a kandúr hangját utánozva - elnyávogta a furcsa indulót, amely egyáltalában nem is hasonlított semmiféle indulóra. Némelyeknek úgy rémlett, hogy valamikor a délszaki csillagok alatt, egy zenés kávéházban hallották már ennek az úgynevezett indulónak a félig érthetetlen, hevenyészett, de vakmerő szövegét: Őméltósága jobb szerette a baromfit, mint a barmokat, s ezért pártfogásba vette a legcsini-csinosabb tyúkokat! Ám az is meglehet, hogy ilyen szöveg nem is volt, hanem másik szöveg tartozott ahhoz a dallamhoz, még ennél is illetlenebb. Nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a Varietészínházban olyanforma zűrzavar támadt, amilyen a Bábel tornyának51 építésekor keletkezhetett. Szemplejarov páholyához odasietett a rendőrség, a kíváncsiskodók felmásztak a korlátra, ádáz röhögés, kiabálás támadt, amelyet túlharsogott a zenekarban összeverődő cintányérok zöreje. A színpad pedig egyszer csak kiürült, a csaló Fagót és Behemót, a gonosz kandúr kámforrá váltak, szertefoszlottak a levegőben, mint ahogy már előbb eltűnt a mágus is fakult huzatú karosszékében.

51

Bábel tornya - az az építmény, amelyet a Biblia szerint az emberek azért kezdtek építeni, hogy bebizonyítsák Istenéhez hasonló hatalmukat, a torony építését azonban a bábeli nyelvzavar miatt nem fejezhették be. 94

TIZENHARMADIK FEJEZET A hős megjelenik Az ismeretlen tehát ujjával megfenyegette Ivant, és ezt suttogta: - Csss... Ivan lelógatta lábát az ágyról, felült és kinézett. Az erkélyről harmincnyolc év körüli férfi tekintett befelé óvatosan; borotvált arca volt, hegyes orra, riadt szeme, sötét hajának egy tincse becsüngött homlokába. Mikor meggyőződött róla, hogy Ivan egyedül van, még egy percig óvatosan fülelt kifelé, majd nekibátorodott, és belépett a szobába. Ivan ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató kórházi gúnyát visel: pizsamát, papucsot, s vállára vetve vörhenyes háziköntöst. Cinkosan odahunyorított Ivannak, kulcscsomóját zsebébe rejtette, suttogva megkérdezte: Szabad leülnöm? - És Ivan bólintására a karosszékbe telepedett. - Hogy jutott be ide? - kérdezte Ivan, az idegen szikár mutatóujja intésének engedelmeskedve, ugyancsak súgva. - Hisz az erkélyrácsok lakatra vannak zárva! - A rács le van ugyan zárva - erősítette meg a vendég -, de Praszkovja Fjodorovna amilyen aranyos, éppolyan szórakozott. Egy hónappal ezelőtt elcsentem tőle ezt a kulcscsomót, és azóta kijárok az erkélyre, amely az egész emeleten végighúzódik; ilyenformán olykor módomban van meglátogatni egyik-másik szomszédomat. - Ha ki tud menni az erkélyre, már meg is lóghat innét. Vagy nagyon magas? - érdeklődött Ivan. - Nem - válaszolta a vendég határozottan. - Nem azért nem szökhetek meg innét, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. - Rövid hallgatás után megkérdezte: - Tehát üldögéljünk? - Üldögéljünk - felelte Ivan, a jövevény feltűnően nyugtalan barna szemébe tekintve. - Jó... - bólintott az ismeretlen, majd hirtelen aggódva megtudakolta: - Remélem, nem dühöngő? Mert tetszik tudni, én nem bírom elviselni a lármát, erőszakot, vitát meg más efféle zűrzavart. A legjobban utálom a kiabálást, akár düh, akár szenvedés vagy bármi más okozza. Nyugtasson meg, kérem: csakugyan nem dühöngő? - Tegnap este az étteremben összevertem egy illetőnek a pofáját - vallotta meg férfias nyíltsággal a lelkileg megváltozott költő. - Az ok? - kérdezte szigorúan a vendég. - Hát... meg kell vallanom, nem volt rá okom - válaszolta Ivan némileg zavartan. - Szemtelenség - rótta meg a vendég a költőt, és hozzátette: - Azonkívül miért fejezi ki magát ilyen csúnyán: „összevertem a pofáját”...? Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából mije van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca... És azt összeverni... Nem, hát ilyesmit soha többé ne tegyen. Miután ilyenformán megleckéztette Ivant, a vendég megkérdezte: - Foglalkozása? - Költő - vallotta meg Ivan kelletlenül. A vendég elcsüggedt. - Hajjaj, nekem aztán nincs szerencsém! - sóhajtott fel, de csakhamar észbe kapott, elnézést kért, s megkérdezte: - Szabad a nevét?
95

- Hontalan. - Hm, hm - hümmögte a vendég, homlokát komor redőkbe vonva. - Önnek nem tetszenek a verseim? - érdeklődött Ivan. - Nagyon nem tetszenek. - Mit olvasott tőlem? - Egy árva sorát sem olvastam! - kiáltott fel idegesen a látogató. - Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam? - Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektől olvastam? - legyintett a jövevény. - Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a versei? - Rémesek! - válaszolta Ivan hirtelen támadt bátorsággal, őszintén. - Ne írjon többet! - kérte a vendég szinte könyörögve. - Ígérem és fogadom, nem írok többet! - jelentette ki Ivan ünnepélyesen. A fogadalmat kézszorítással is megerősítették; ekkor azonban halk léptek, emberi hangok szüremlettek be a folyosóról. - Csss! - pisszegett a vendég, azzal kipenderült az erkélyre, és bezárta maga mögött a rácsot. Praszkovja Fjodorovna nyitott be a szobába; megkérdezte, Ivan hogy érzi magát, sötétben kíván-e aludni vagy lámpafényben. Ivan megkérte, hagyja égve a lámpát, és a felcsernő jó éjt kívánva eltávozott. Amikor minden elcsöndesedett, a vendég visszajött. Suttogva közölte Ivannal, hogy a száztizenkilencesbe új beteget hoztak, egy vörös képű, kövér embert, aki folyton holmi valutáról motyog, amit a szellőzőnyílásba dugtak, és esküdözik, hogy náluk, a Szadovaján, a gonosz űzi játékait. - Puskint szidja, ahogy a torkán kifér, és folyton azt kiabálja: „Kuroleszov, hogy volt; hogy volt!” - folytatta a látogató, idegesen remegve. - Különben hagyjuk ezt - tette hozzá, amikor kissé megnyugodott, és ismét Ivanhoz fordult, az előbbi beszélgetést folytatva: - Egyszóval, miért került ide? - Ponczius Pilátus miatt - felelte Ivan, tekintetét komoran a padlóra szegezve. - Tessék? - kiáltott fel hangosan a látogató, minden óvatosságról megfeledkezve, majd ijedten a szája elé kapta a kezét. - Félelmetes koincidencia!52 Mondja el, kérem, könyörögve kérem, hogyan történt? Ivanban, maga sem tudta, miért, bizalom ébredt az ismeretlen iránt. Eleinte félénken, akadozva, majd hovatovább nekibátorodva elbeszélte, mi történt előző nap a Patriarsije Prudin. És a titokzatos kulcstolvaj személyében Ivan végre hálás közönségre lelt! Nem tekintette Ivant elmebajosnak, rendkívüli érdeklődést tanúsított elbeszélése iránt, sőt érdeklődése lassacskán elragadtatássá hevült, s egyre-másra félbeszakította Ivant lelkes felkiáltásaival: - Folytassa, folytassa, kérem! Ne hagyjon ki semmit, az isten szerelmére! Ivan nem is hagyott ki semmit, neki is jobban esett úgy elmondani, s így lassacskán eljutott addig a pillanatig, amikor Ponczius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyében kilépett az oszlopcsarnokba.

52

Koincidencia - egybeesés. 96

aki. Itt kuksol az elmeklinikán. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül.A vendég ekkor összetette két kezét. amikor Ivan.Előre tudtam! Ó. s kérdéssel válaszolt kérdésére: .kiáltotta azután magánkívül. amint hallottam. vagy Msztyiszlav Lavrovics. Furcsa.Nem. .. hogy nincsen ördög.hagyta rá Ivan. Lehetetlenség rá nem ismerni.Nem fog rohamot kapni? Elvégre mi itt mind megbízhatatlanok vagyunk.Charles Gounod (1818-1893) francia zeneszerző ötfelvonásos operája. guggolva és ugrándozva eljátszotta a kandúrt..fejezte be lemondóan. maga.. Roppantul mulatott a viteldíjat fizető kandúron. Ráfizetett.kérdezte Ivan. ha nem csalódom. de halkan.. bocsánatot kérek. maga talán még a Faust53 című operát se hallotta? Ivan.fogadkozott Ivan. aztán arról papol... ahogyan leírta. a két különböző szeme. ki tudja. göcögött a hangtalan nevetéstől.Hát így kerültem ide .. . Komolyan mondom. öklét rázva izgalmában. a kritikus volt Berlioz helyében. hogy mondhat ilyet. És mégis hálásnak kell lennie. arca elborult.De mondja meg végre: ki az illető? . Ivan nem kapott rohamot .Mihelyt leírta a külsejét .. . nem! . Szövegét Goethe drámai költeménye nyomán Barbier és Carré írta. ugyebár. .. jaltai utazásról. az író! Folytassa. mondhatom! Ivan elképedve hallgatott. éktelen zavarba jött.. búnak eresztette fejét.hisz ezt meg is ígérte -. kérem! . Bocsásson meg.Megmondom .Vitathatatlanul . mint látjuk. előadása sikerén felbuzdulva. már sejtettem. én mindent előre tudtam! Berlioz tragikus halálának leírására a látogató szemében gyűlölet lobbant fel.Mindjárt gondoltam. és tagoltan.Lehetetlen! Hiszen az nem létezik! . de azért határtalanul meg volt döbbenve. hogy kereken kimondom. hiszen még a megjelenése is. hogy nem inkább Latunszkij. Ivan ezután beszámolt a Gribojedovban történtekről. de ő. . nyomatékosan kijelentette: . és ezt suttogta: .De hát ki az az illető voltaképpen? . mintha imádkozna. 53 Faust . nem lesz injekció meg más efféle galiba? .a vendég bocsánatot kért a szóért -.Ugyan. és lángoló arccal valamit motyogott holmi szanatóriumi beutalásról. A látogató részvevően vállára tette kezét: . Nem kell orvost hívni.. sőt pimaszul viselkednie ezzel az illetővel.Szerencsétlen költő! De maga az oka mindennek. mégiscsak olvasott életében egyet-mást! És annak a professzornak a legelső szavai minden kételyemet eloszlatták. csodálkozom Berliozon! Maga persze még tapasztalatlan fiatalember .Tegnap a Patriarsije Prudin a sátánnal találkozott. miért.folytatta a látogató -. és éppen maga! Maga nyilván az első kárvallottak között volt. hogy kihez volt szerencséje tegnap este.kezdte a vendég.. 97 . . A vendég a szeme közé nézett. s a következő érthetetlen megjegyzést fűzte hozzá: . a szemöldöke. hogy viszonylag ilyen olcsón megúszta. eléggé műveletlen? .Csak azt az egyet sajnálom. a felismerhetetlenségig megváltozott. édes barátom! Egyébként. aranyom. amint bajsza mellett feltartja a tízkopejkást.

hát így vagyunk! . és szemrehányóan mutatott a zárt ajtóra.Akkor tehát valóban járhatott Ponczius Pilátusnál? Hiszen akkor is élt már! Engem meg a bolondok közé csuknak! . és mindent elborított a hamu. Riadtan körülnézett. hogy nem én találkoztam vele.Nekem nincs többé nevem . . mivelhogy egyebem nincsen. megvetően. Megvizsgálta.Nézzünk szembe az igazsággal. így mindjárt érthető. mennyi bajt csinálhat.Saját kezűleg hímezte . amit mondott... Ő nemcsak művelt..De hát itt még ördög tudja.Mi a neve? . ezért a találkozásért odaadtam volna Praszkovja Fjodorovna kulcscsomóját.tette hozzá. csak nagy sokára szólalt meg: . hanem nagyon ravasz is volt. végül mégis megszólalt: . tudniillik Ponczius Pilátusért.Csitt! Halkabban! Ivan a homlokára csapott: .) Igen. kétségtelenül valóban megtörtént. persze. . még ő sem hitt magának. majd súgva közölte: .elölről. . szemben. aki igazán zseniális pszichiáter. hogy még Sztravinszkij. furcsa dolog ez.Jó ideig hallgatott. . De Berlioz! Ismétlem.Maga már megpróbálta. aztán en face. öklét rázta. s megmutatta magát Ivannak. hogy az elméje meghibbant. esküszöm. mert valószínűleg hajlama volt erre. 54 En face . az illető.válaszolta gunyorosan a látogató.No persze. bármi áron. Másnak se tanácsolom. . A látogató arca elsötétült.54 hogy bebizonyítsa mester voltát. 98 . hogy megpróbálja. mire jutott! . A látogató szája sarkában keserű vonás jelent meg. hogy Woland még nála agyafúrtabbaknak is képes port hinteni a szemébe.És ő is a felhők között utat törő éjszakai égitest felé fordította arcát. teljesen még ki nem ölt Ivan. csakugyan villásreggelizett Kantnál.tette hozzá titokzatosan.Tudniillik regényt írtam róla.. minek is tagadnánk.Maga író? .. Fejére tette a sapkát. olvasott. a régi. Hajjaj. előbb profilban. melyre sárga selyemmel nagy „M” betű volt hímezve. csakugyan járt Pilátusnál. akivel találkozott. kételkedve is. akármilyen megbízható.Nézze. hanem maga! Bár az egész megégett. . búsan nézett maga elé. én ugyanazért ülök itt. nem győzök csodálkozni rajta.Értem. majd így válaszolt: . El kell fogni. amiért maga.És miért akart vele találkozni? A vendég sokáig hímezett-hámozott. A mindenségit.válaszolta a furcsa vendég komoran. Felejtsük el. Még tavaly. ugye? (Ivan bólintott.Én Mester vagyok! . nem gondolja? ütötte fel a fejét az új Ivanban.Tessék?! .kiáltott fel Ivan: ezúttal ő szegte meg a csendet. mint minden egyébről az életben. . Csakhogy ez annyira hihetetlen. A találkozás annyira megrendítette magát. én is az vagyok.kérdezte Ivan érdeklődve. . .jelentette ki rendkívül szigorúan. és nézze meg.Maga is őrült. aztán köntöse zsebéből zsíros.Lemondtam a nevemről. De az. most pedig Moszkvában garázdálkodik. s a rácson át az égen úszó holdra bámult. Koldus vagyok. Mentségére persze meg kell mondanom. mennyire sajnálom. piszkos fekete sapkát vett elő. értem! A névjegyén is „W”-t láttam. . . ha bizonytalanul. mert pórul jár. .

történt valami.Úgy van! Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezés felé. istenem! Télen csak nagy ritkán tűntek fel ablakom előtt a csikorgó hóban fekete emberi lábak. csak egy kályha. Múzeumi állását otthagyta..fűzte hozzá magyarázatul. Judea ötödik helytartója. nem tudom. ott van-e még. amely ki tudja.. hogy nem: egyszer csak nyert százezer rubelt. Pilátusom már a vége felé járt.kezdte a látogató.Ez egypár emberből álló csibész banda.vetette közbe Ivan.Képzettsége szerint történész. és a poros ablaküvegen át megpillantottam az eleinte még kopár.Az ablakaim közvetlenül az aszfaltozott járda fölött nyíltak. ..Pocsék egy odú volt! . . rajta csinos éjjeliszekrény-lámpa.és az Arbat egyik mellékutcájában egy építőmesternél bérbe vett..Képzelheti megdöbbenésemet .kérdezte Ivan. No meg egy kicsit olaszul is. alig néhány lépésnyire: orgonasövény.Ejha! . két évvel azelőtt még az egyik moszkvai múzeumban dolgozott. . hogyan. kik ezek az építőmesterek? . s kezével mérve mutatta: .. emitt meg a kis íróasztal.Teljesen különálló kis lakás.A történész egyedül élt.suttogta csillogó szemmel.kérte Ivan tapintatosan.. .. németül. ismerőse is kevés. szemben vele egy másik dívány.Angolul. a kettő közt asztalka. Az első szobában pedig.tette hozzá büszke nyomatékkal.Fehér köpeny. franciául. Az Arbaton volt egy remek vendéglő. ... és megnézem: ugyanaz a szám van rajta.A nyitott ablaknál ültem a második. az óriási nagy volt.folytatta a látogató. tavaly tavasszal. pedig az igazán nagy pénz! .suttogta a fekete sapkás vendég -. .. . amellett fordított..álmélkodott Ivan irigyen. És akkor.Tudja. Bár ami azt illeti. . . egy kis kertes ház alagsorában.válaszolta a látogató. hársfa.Ez volt az aranykor! . majd megmagyarázta: . ami túltett a százezer rubeles nyereményen is. életem folyása is eléggé érdekesen alakult ..erősítette meg az érdeklődve figyelő Ivan..dörmögte.. csupa-csupa könyv.kérdezte a vendég Ivantól.Milyen nyelvből? . hogy regényem utolsó fél mondata ez lesz: „Ponczius Pilátus lovag. utóbb kizöldülő. . amikor a szennyeskosár aljából előkotrom a kötvényt.De még mennyire . Nagyszerűen berendezett kis lakás volt! És hogy illatozott az orgona! Pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. . . de szemközt.. és nekiült regényt írni Ponczius Pilátusról.Öt nyelven tudok az anyanyelvemen kívül . és én már tudtam. ennek megfelelő gyönyörű öltönyben feszítettem. Szóval náluk bérelt két szobát... az előszobában még mosdó is volt! . Néha egy-egy olcsóbb vendéglőben ebédeltem. Kályhámban örökké lángolt a tűz! Egyszer csak kitavaszodott. És hogy.. picike szobámban . Miután megnyerte a főnyereményt.. a holdra 99 . . és semmi más.A látogató szeme most kerekre tágult. . felmondta szobáját a Mjasznyickaján. előszobával. . tizennégy négyzetméter.. rokona egyáltalában nem volt.” Mi sem természetesebb: sétálni is jártam. . az ablaknál könyvek.Így állt a dívány. amit az újság közöl! A kötvényt a múzeumban kaptam .Akkor beszéljen legalább valamit a regényéről . latinul és görögül. a fekete sapkás a következőket cselekedte: vásárolt egy csomó könyvet. juhar! Istenem.Szívesen. meghúzta magát Moszkvában. vérvörös bélés! Értem! . . Százezer rubel hatalmas összeg. lombosodó orgonabokrokat. .

ó.Egyáltalán nem szereti a virágot? Hangja ellenségesen csengett. de egy cseppet sem voltam zavarban.. ne hagyjon ki semmit. okvetlenül meg kell szólítanom. visszhang kél a szűk kis utcában. visszaverődik a mocskos sárga falakról. ő a másikon. esküszöm. És akkor. sivár kis utcán. igyekeztem lépést tartani vele. Amint kimondtam. de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában.. .. kérem! És a vendég folytatta: .Tetszenek önnek a virágaim? Pontosan emlékszem.válaszoltam. aztán megkérdezte: . és akkor egyszerre. . zengő.Dehogynem szeretem. nem? Most persze azt fogja mondani. ezer meg ezer ember sétált a Tverszkaján..A nő sárga virágot vitt a kezében. csak énrám nézett riadtan. minek hívják. és így mentünk tovább. . szinte talán fájdalmasan. Igen. 100 . mikor ő még egy másik férfival élt. én az egyik oldalon. a nő mosolyogva eltolta magától. finn tőr csaphat le így az emberre! Ő különben később azt állította. én meg azzal a.A folytatást maga is kitalálhatja. mert a nő bocsánatkérő mosollyal a csatornanyílásba dobta a virágait. . de azután fölvettem a csokrot. mint ahogy a gyilkos pattan elő a föld alól a szűk sikátorban. eltűnik. Kissé meghökkentem.. Valami ronda.Nem. Némán haladtunk a girbegurba.Igen. csak nem az ilyet . és attól fogva én vittem tovább. szóval. mert mi már réges-régen szerettük egymást. Villám. de ő csak engem látott.kiáltott fel Ivan. Megdöbbentett. és ott visszanézett. mert úgy éreztem. ezek után fekete kesztyűs kezét átfűzte karomon.. egészen váratlanul rádöbbentem. és az úttestre hajította. a legkisebb részletet se! . hogy bolond vagyok. és határozottan így válaszoltam: .ismételte a látogató. fene tudja. a nő meglepetten nézett rám. aztán a nő kivette a kezemből a virágot. ő szólalt meg elsőnek: .tekintve suttogva folytatta: . ő pedig elmegy.A rózsát szeretem. inkább a szeméből áradó rendkívüli magányosság.Nem. izé. képzelje.. Ismeri a Tverszkaját. soha többé nem látom. hogy nem így történt. ugye? Nohát. sárga virágot vitt! Baljós szín! A Tverszkajáról befordult egy mellékutcába.Váratlan könnyet törölt ki szeméből köntöse jobb ujjával. és attól féltem.. És a sárga virág élesen elütött fekete tavaszikabátjától. de néha meg-megszakadó. Így haladtunk egy ideig szótlanul. Gyötrődtem. és megsebzett mindkettőnket. hogy én egész életemben csak ezt a nőt szerettem! Különös. követtem.Folytassam? . legalábbis én úgy éreztem. nem tudok kinyögni egyetlen szót sem. . amit senki sem vett észre! A sárga jelnek engedelmeskedve én is befordultam a mellékutcába. máris megsajnáltam..Hát milyet szeret? . amikor még nem is ismertük. s azután mégiscsak folytatta: . milyen hangja volt: olyan mély. Gyorsan átmentem hozzá a másik járdára. nem is annyira a szépsége. és odanyújtottam neki..Folytassa. majd sürgősen hozzátette: . fertelmes sárga virágot. és hogy. . sose láttuk egymást. és akármilyen ostobának tetszik is: úgy rémlett.. szó sincs róla! .A szerelem úgy termett ott közöttünk.sürgette Ivan. Rajtunk kívül teremtett lélek sem volt abban az utcában. . hogy nem. Mellette mentem. Meglepetten nézett rám..És nagyon kérem.Folytassa .

. Sem a férje. hogy jár hozzám valaki. nem kattan-e a régi kis rácsos kapu. hogyan. megdobban a szívem. látták persze.. mintha sok-sok éve ismernők egymást. de az ezzel kapcsolatos szívdobogást. hogy én végre rátaláljak. amíg a fémcsatos. A májusi nap sugárzott reánk. hogy a Mester és titkos felesége már kapcsolatuk legelső napjaiban felismerték.Persze. először is kötényt kötött maga elé. de a cipellő eltűnt.. sáros csizma jelenik meg: a köszörűs. tízszer éltem át. Néha megtréfált. Tíz perccel a megbeszélt időpont előtt az ablakhoz ültem. hogy ezt soha senkinek sem fogja elárulni. És az a nő hamarosan a titkos feleségem lett. hogy a Tverszkaja sarkán maga a sors vezette őket egymás felé. a második ablaknál megállt. nem. Úgy beszélgettünk. de már reggeltől fogva vártam. azért indult el aznap a sárga virágcsokorral a karjában. ha azt mondom. . a mosdókagyló mellett . Várakozásom abban nyilvánult. Varenykával. minek is hívták. és ha ez nem történik meg.Kivel? .. egyszóval nem emlékszem rá. az íróasztalt. csíkos ruhában járt.. a szerelem mindkettőnket megsebzett. szóval a múzeumból. mégiscsak Varenykával. Én abban a pillanatban odaugrottam.. és folytatta elbeszélését.És ki az az asszony? . Kapcsolatunkról senki sem tudott.. a kis kályhát. Azzal a. akkor megmérgezte volna magát. miért. vagy Manyecskával. no.. alig járt valaki a kis udvarunkba.. rajta az órát. amikor. és a keskeny kis előszobában. a Moszkva folyó partján. Másnapra találkozót beszéltünk meg ugyanott. melynek alagsorában tanyáztam. az egész város oda igyekszik. és képzelje. mindaddig. a mutató tizenkettőre állt. az arcom szintjén. A vendég egy kézmozdulattal jelezte. a festett padlótól a kormos mennyezetig érő könyvespolcokat. noha nem szoktam esküdözni. hogy elválaszthatatlanok lettek.. és ujjával csettintett. roppantul lenyűgözte ez a szerelmi história. miféle kést? Érdekes: mielőtt vele találkoztam. Amint Ivan a továbbiakban megtudta: a Mester és az ismeretlen nő olyan erősen megszerették egymást.. ezt már egy órával később pontosan tudtam. hogy ide-oda rakosgattam a tárgyakat az asztalon. a szívem már szünet nélkül hevesen dobogott. és találkoztunk. amely minden félórában üt. az ablak előtt..Házas volt? . ahol mindig alkonyat tanyázott a sövény meg az orgona miatt. miért sem. Ki a csudának kell köszörűs a mi házunkban? Mit köszörülne. nem túlzok. Minden délután eljött hozzám.. most meg úgy tetszett. Amikor az asszony megérkezett. oly üres. Megtudta. sivár volt az élete. .tudakolta Ivan. Ivan szinte már maga előtt látta a két szobát az úrilak alagsorában.. s cipője orrával megkocogtatta az üveget. Látta a kopott mahagóni bútort. Azt is megtudta vendége elbeszéléséből.. fekete antiloppántos cipellők kopogás nélkül.kérdezte Hontalan.Hát azzal a.amelyre a szegény beteg. . A hajdanvolt úrilakban.. magunk se tudtuk. a Kreml falához érkeztünk.. mintha előző nap hagytuk volna abba. csaknem egészen nesztelenül az ablakom elé nem értek. és fülelni kezdtem.hebegte a vendég. és ők ketten egymásnak vannak teremtve. . hisz azért csettintek. tudták. sem ismerősei nem sejtettek semmit.. a Moszkva folyó partjára. . és én már szaladtam ajtót nyitni. erre meg mernék esküdni. az ablakot elsötétítő fekete selyemszoknya eltűnt.. Ő csak egyszer egy nap lépett be a kiskapun. hogy hogyan töltötték a szerelmesek napjaikat. Aztán amikor eljött az idő. Kattan a kiskapu. olyan 101 . de a nevét nem tudták. Az asszony azt mondta.Igen.

néha már féltékeny voltam a regényemre . És akkor elérkezett az óra. a faasztalon meggyújtotta a petróleumfőzőt. hogy ilyen különös témáról írjak regényt. lecsüggesztette fejét. akkor varrta ezt a sapkát. és beköszöntött a forró nyár. mindkettejük kedvencei. A regényemről egy szót se szólt. végül azt felelte. és életem ezzel véget ért . Két hét múlva odamentem. hogy efelől ő egymaga nem dönthet.suttogta a Mester. hogy ebben a regényben az ő élete van megírva. mintha dagadt volna az ábrázatom. Hírt. dicsőséget jósolt barátjának. bátorította. amelyeknek szerintem nem volt semmi értelmük. s a regény az asszonyt is valósággal magába nyelte. Türelmetlenül várta a regény megígért utolsó szavait Judea ötödik helytartójáról.Megijesztett engem az az ember.Ki? . hegyes körmű. és amikor elolvasta. finom ujjait hajába mélyesztve. és addig miért nem hallottak rólam. nézzek fel hozzájuk két hét múlva. Megkért. . és a sárga „M” betűs. . és azt betálalta az első szobába. amelyet látogatója olyan felháborodással ecsetelt. a szerelmesek begyújtottak a kályhába. s életem összeomlott. rettenetesen rám ijesztett! . Elbeszélése attól fogva már kissé összefüggéstelenné vált. hogy a szerkesztő! Úgy nézett rám.Kezemben a kézirattal kiléptem az életbe. valamint Msztyiszlav Lavrovics írónak. nézetem szerint. fekete héja bepiszkította ujjaikat.mosolygott Ivan: jól ismerte azt a világot.Szavamra. csak annyit lehetett megérteni. fennhangon. A májusi záporok idején. iszonyattal gondolok rá vissza . Augusztusban elkészült a kézirat.Akkor kerültem bele az irodalom világába. siralmas kis fekete sapka sokáig bóklászott ideoda. . művemmel meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának is. és törölgette a sok-sok könyv porlepte gerincét. valahogy kancsalul. A kis odút kacagás töltötte be. . és mi fán termettem. A krumpli gőzölgött.suttogta a holdas erkélyről betévedt látogató. midőn el kellett hagyni a titkos menedéket.rebegte Ivan alig hallhatóan. végül azt a. teljesen hülye kérdést szegezte nekem. Mikor a zivataros évad véget ért. Az asszony.súgta a Mester ünnepélyesen. de még ma is. órákig olvasta a kéziratot.Ahá. kezét égnek emelve. Kérdéseket intézett hozzám. . hajlandó-e közölni regényemet vagy sem. az orrára kancsalított a sok hazudozástól. aki öt példányban lemásolta. mióta írok. amikor mindennek vége. 102 . akkor kezdte Mesternek szólítani. ez Lapsonnyikova. és egy nő fogadott.Ki? Hát a szerkesztő! Hisz mondom. és ki kellett lépni az életbe. mikor a vaksi ablakok előtt zúgva áradt be a kapu alá a víz. elöntéssel fenyegetve kisded menedéküket. a szerkesztőségi titkárnő! . Ok nélkül gyűrögette a kézirat szélét. aki magát Mesternek nevezte. Az. . és krumplit sütöttek. mintha zavarban volna. hogy a Mestert katasztrófa érte. villásreggelit készített. az ovális asztalra. akinek a két szeme befelé. kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér gallyacskáikat. Néha a könyvespolc előtt állt vagy guggolt. A szerkesztő hebegett-habogott. Végül már nem álltam tovább. amelyek kiváltképp tetszettek neki. a vázában megjelentek a várva várt rózsák. és krákogott.büszke volt -. dallamosan ismételgetett egyes mondatokat. név szerint Latunszkij és Ariman kritikusoknak. ki vagyok. lázasan dolgozott regényén. és egy ismeretlen gépírónőhöz került. mert nem merte félbeszakítani a Mester zaklatott beszámolóját. és még vihogott is hozzá. és kereken megkérdeztem. és váltig állította. hogy ki adta az ötletet. csak azt firtatta.

dünnyögte a vendég. a szemére jól emlékszem. örömtelen napok sora következett. bizalmatlan. fátyolos hangon kijelentette. ázott újságok. kihasználva a szerkesztő nemtörődömségét és tudatlanságát. öklével az asztalt verve. aki harcra tüzelte. és két ujjával egy újságlap körvonalait rajzolta a levegőbe. emlékszem arra a cikkre! .Nem is erről van szó. igen. 103 . hogy tekintetünk a világért se találkozzék.ahogy kifejezte magát . az egyik Latunszkij tollából.Sivár. Egyébként most gyakrabban voltunk távol egymástól. Igen. hogy Latunszkij cikke ezt a címet viselte: Az óhit harcosa. aztán belenéztem a harmadik újságba.„nem aktuális”. kihez hasonlító valaki. különc természetem van: tartózkodó vagyok az emberekkel.Á. ó.Igen. E.Könnyen meglehet . attól a titkárnőtől visszakaptam a kéziratomat. Suttogva bizonygatta. hogy megmérgezi Latunszkijt. kezében vizes esernyő. és mi csak ültünk a szőnyegen a kályha előtt. igen. közölte velem. meg hogy hány helyen kilincselt még. hogy az asszonyt. a legkevésbé sem! . Ebben két cikk jelent meg... Én pedig sajátságos hangulatba estem. képzelje csak. amelyben a szerző mindenkit felhív: sújtsunk le. . Váratlanul barátra tettem szert. A regény elkészült. Mint elmondotta. azt elfelejtettem. Lapsonnyikova. . mégpedig kemény ököllel a pilátuskodásra. . Mondhatom. hogy ferde pászmákban esett az eső. hagyjuk ezt.” betűkkel szignálva. Másnap egy másik lapban.Mire is emlékszem még ezután? . egyáltalán nem hibáztatja. viharvert állapotban.. meglehetősen mocskos. a regényem címlapjára hulló vörös rózsaszirmokra meg a barátnőm szemére. hirtelen felbukkanó. és mindenkinél kedvesebb lett számomra. keze jéghideg volt. gondosan ügyelve rá. azután pedig. én nehezen barátkozom. . A további zavaros mondatokból Ivan kihámozta. hogy észre sem vettem szerelmesem érkezését (az ajtót nyitva felejtettem): egyszer csak ott állt előttem. és remegett. és arra az alávaló szenteskedőre. Szerelmesem rászokott. Sóbálvánnyá meredtem ettől a soha nem hallott szótól: „pilátuskodás”. Elég. Szeme villámokat szórt. alig két héttel később egy másik lapban napvilágot látott Ariman kritikus cikke „Az ellenség orvtámadása” címen. énnekem nincs többé nevem . . ha annyit közlök. több tennivaló nem volt. hogy sétálni menjen. kétségbeesés és csüggedés honolt az alagsori menedékben.Nos tehát. ilyen körülmények között a szívemhez férkőzött egy nem remélt. Igen. egyre több kimondatlan sejlett mögötte. megpróbálta becsempészni a sajtóba Jézus Krisztus apológiáját. és a tűzbe bámultunk. .csapott a homlokára Ivan. halántékát dörzsölgetve. . külsőleg ördög tudja. Ivan zavartan köhécselt. . aki megpróbálta Jézus Krisztust becsempészni (megint ez a fertelmes szó!) a szovjet sajtóba.De a maga nevét. emlékszem arra az átkozott mellékletre . regényem közlése ezek szerint .legyintett a vendég Ivan szavaira. gyanakvó. és összecsókolt. Msztyiszlav Lavrovics aláírásával. hogy egy másik szerkesztő terjedelmes részletet leközölt ennek az embernek a regényéből. pedig. És.Emlékszem.mormolta a Mester. A látogató elbeszélése egyre kuszább lett.Ismétlem. Úgy belemélyedtem a rólam szóló cikk olvasásába. hogy a folyóirat két évre el van látva anyaggal. tudja. Ariman és Lavrovics művei enyhe tréfának hatottak Latunszkij írásához képest. aki Mesternek nevezte magát. Valamit motyogott arról. a másik „N.legyintett a vendég. újabb cikk jelent meg. mint már annyiszor életemben. amely szerint Ivan új ismerőse. Legelőször a nyakamba borult. de nem szólt semmit.

fenyegető. kellemes őszi nap volt.. a szomszédban lakik egy hasonló típusú odúban. De sose hívott el magához. De ez még nem minden. képzelje. a lelke nem tartogat meglepetéseket számunkra. amiknek semmi közük sem volt a regényemhez. szánjam rá erre az utazásra. Addig nem nyugodott. képzelje. és nem tudtam szabadulni ettől a benyomásomtól. Később gyakrabban eljött. Elnevettem magam. hogy egyedülálló ember. magabiztos hangjuk ellenére. hogy ebben az emberben van valami rendkívül visszataszító. hogy még ma is néha eszembe jut. emlékszem.. és éppen ezért olyan dühösek. Továbbra is rendre jöttek a cikkek. Határozottan leszögezte: ez a fejezet szóba se jöhet. Én a védelmére keltem. 104 . Meglepett szenvedélyes érdeklődése az irodalom iránt.Ebben az istenverte periódusban.Miért adsz ilyen sokat? . és odaadtam neki. pszichikailag megbetegedtem. hogy ha egy ember belső világa. míg fel nem olvastam neki regényemet az első sortól az utolsóig. Igen hízelgően nyilatkozott munkámról. de hát voltaképp mi is vonzott hozzá? Úgy áll a dolog. és igen gyorsan összebarátkoztunk. elérkezett a harmadik stádium: a félelem. én csak annyit mondhatok. mintha csak a jelenlétében hangzottak volna el. hogy nem fogok elutazni). Ő azonban kijelentette. Értse meg: nem a cikkektől féltem. Megtudtam. ahogy jónak látod. Nos hát Alojzij lelke (elfelejtettem megemlíteni. hogy rátapint a lényegre. be-belátogatott hozzám. egyre ritkábban mosolygott. egyszer csak benyit az az ember a kiskapun. hanem egészen más dolgoktól. és hiányzik. De minél jobban szaporodott számuk. mint száz. körülbelül tízezer rubelt. Mindegyre úgy rémlett. . hogy kényelmetlen ott neki és a többi. hagyjak ott csapot-papot. Ha például nem értettem meg valamelyik újságcikk lényegét. Ugyanígy eligazított az élet fontos jelenségeiben és kérdéseiben. azzal volt valami dolga. A második stádium is a csodálkozás állapota volt. Ezeknek a cikkeknek minden sorából. hogy ez a legcsekélyebb erőfeszítésébe se kerül. mint ő. Makacsul kitartott emellett. Egy szó. hogy a cikkek szerzői nem azt mondják. Alojzij a szó szoros értelmében abban a percben megmagyarázta. aztán kijött a kertbe. Attól fogva lámpafénynél aludtam. és én a vitát elkerülendő (noha valami azt súgta bennem. és egyre a bocsánatomat kérte. a Fekete-tengerre. kivált elalváskor. valami hamisat. Elővettem az összes pénzemet. megígértem. ami a százezerből megmaradt. annál inkább változott az én lelkiállapotom. egyenest az építőmester házigazdámhoz tart. maga akarja megváltani jegyemet. hogy az ablakon át (holott csukva volt) valamilyen szörny a nagyonnagyon hosszú jéghideg csápjaival bemászik a szobámba. tegyek közzé egy részletet a regényemből. Barátnőm sehogy sem szenvedhette. Mire szerelmem azt mondta: . nem ellenkeztem vele. és meghökkentő pontossággal idézte a szerkesztő észrevételeit.kérdezte meglepetten. amikor eloltottam a lámpát. Szerelmesem is erősen megváltozott (a szörnyről persze nem szóltam neki. és látszott. amiért arra biztatott. lefogyott. és bizonyosan soha nem is találok hozzá hasonlót. és utazzam délre. Unszolt. hogy valami kínoz). valami nagy bizonytalanságot véltem kiérezni. hogy új ismerősömet Alojzij Mogaricsnak hívták) tartogatott meglepetéseket. hogy a napokban elmegyek. megsápadt.Tégy úgy. Annak előtte sehol se kerültem össze olyan nagy tudású emberrel. Annyira megtetszett. szép. Ezenkívül világosan kifejtette. Azután pedig. és tudtam. Igen. akkor személye érdektelen. amit mondani akarnának. Az a rémkép gyötört. Újságírónak mondta magát. de látta. miért nem adták ki a regényt. Az elsőkön még nevettem. szerelmesem sem volt odahaza. Többek között féltem a sötétségtől.

egy októberi napon. és nyakalni kezdtem az italt. fojtogatta a tüzet. Mihelyt beengedtem.Hangom elfúlt. rohanni akartam valahová. Összeszedtem annyi erőt. Elővettem a fiókból regényem kéziratát. Remegő kézzel tapogatóztam a sötétben. szívesebben meghalna. hogy lángra lobbanjon. táskájába tette a pénzt. de várnak rá. a lapok feltartóztathatatlanul sárgultak ugyan alulról felfelé haladva. hogy a szörny ott van a szobámban. építőmester házigazdámhoz.. hogy félek a tolvajoktól. most betegen ébredtem.. Úgy rémlett.Én vagyok. gyere! De nem jött senki.. addig is kérve kér. és regényem bármily szívósan is ellenállt. a legalul fekvő papirosköteget. hogy a hőség az arcomba lehelt. és ezt suttogtam: . hanem visszamentem a kályhámhoz. úgy szaggattam széjjel a füzeteket. és hozzám simult vizes orcájával. Ekkor halk kaparászást hallottam az ablakon. És akkor megtörtént a végső. a biztosítólánccal. amikor a lapok már egészen megszenesedtek.. A kályhában lobogott a tűz. végül is megsemmisült. Küszködtem magammal. hogy boldogultam a kulccsal. gyere. Kisiettem az előszobába. te?. az ablakot verte az eső.Érezd meg. kezemet égette. és halkan kiszóltam: . A hamu időnként erősebbnek bizonyult nálam. mintsem hogy engem ilyen állapotban magamra hagyjon. alig bírtam meggyújtani a lámpát. 105 . A szoba megtelt füsttel. Felugrottam. és beléptünk az első szobába. nem gyújtottam lámpát. Gyere. Szerelmem elment. Az előszobában ledobta vizes kabátját. és szaladtam ajtót nyitni. ordítottam. lecsillapodtam legalább annyira. Szerelmem halkan felsikoltott. . mint a tébolyult. zilált. és elaludtam. ázott hajával. Botladozva szaladtam fel a lépcsőn. Az alagsorból téglából rakott lépcsőfokok vezettek fel az ajtóhoz. Csak akkor tűntek el. mondván. és én megfúlok benne. ami még megmaradt a kéziratomból. és a kaparóvassal piszkáltam. mert a teleírt kéziratpapír nehezen ég. beraktam a fahasábok közé. hogy nem szaladtam fel az építőmesterhez. Arra ébredtem. Zsebórám éjjel két órát mutatott. és begyújtottam. Már nem voltam ura önmagamnak. Ez alkonyatkor történt. de azért itt-ott mégis előbukkantak rajtuk a szavak. A körmöm is beletört.. Kinyitottam az ajtaját. az őszi éjszaka benyomja az ablaküveget. Csak ennyit bírtam kinyögni: .. Bedobáltam a tűzbe az utolsó füzetet is. lesiettünk a lépcsőn. Szerelmem elvállalta. Gyorsan eltapostam a tüzet. a fogalmazványt és valamennyi másolatot. hogy beteg vagyok. kihúztam belőle a dugót. Szívem nagyot dobbant.Valami affélét válaszoltam. Mikor a fahasábok ropogni kezdtek. találtam egy flaskó fehér bort. szerelmem pedig a díványra rogyott. valakihez. Rettegésem ettől kissé alábbhagyott. Egész testében reszketett. összevissza csókolt. elárasztja szobámat. Azt sem tudtam.. és én a piszkavassal dühömben szétvertem a zsarátnokot. Másnap újra eljön. de megküzdöttem vele. Én lefeküdtem a díványra. s puszta kezével gyorsan kirántotta a kályhából azt. hogy a kályhához vonszoltam magamat. akár a felső lakásba. egyenesen az üvegből. az ő hangja válaszolt: . Ez borzasztóan fáradságos munka.Te. valamicskét megkönnyebbültem. és görcsös. elutazásomig őrizze magánál a pénzemet. villanyt gyújtottam. és a kályhaajtó halkan kopogott a forróságtól. és égetni kezdtem.. Ismerős szavak tűntek szemem elé. karomba omlott.Ki az? És egy hang. ne féljek semmitől. és arra kértem. Előző este gyengélkedve feküdtem le. mint a tintában. fuldokló zokogásban tört ki. és ő meghajlik a kényszerűség előtt.

.. És emlékszem még fekete sziluettjére a külső ajtó küszöbén. félek. Nem akarom. . igen. éreztem. ivott. nyakamba borult. Holnap reggel mindent megvallok neki. Amikor elcsöndesedett.Elkísérnélek. kisimítani a megpörkölődött lapokat. .Csak ez az oka? . amire még emlékszem az életemből. Bort kért. így fizetünk a hazugságainkért! Nem akarok többé hazugságban élni..Nem engedem. meggyógyítlak . a gyárban tűz ütött ki. és úrrá lett felindulásán. a folyosón továbbra is hangok hallatszottak. a látogató visszatért. a legelső mondat kivételével: 106 . örökre. és nekiállt összeszedni. A látogató már szóra nyitotta a száját. . Hirtelen elhívták hazulról. Hiszen sohasem bántott. a sapkája. megmondom. hogy tele van tetterővel. Szerelmem szép rendesen egymásra rakosgatta a lapokat. hogy éjszaka szöktem meg tőle.Amikor kissé elcsöndesedett. de nem akarom ezt így csinálni. aztán papirosba csomagolta. Hogy tehettél ilyet? Láttam füsttől és könnytől bedagadt szemét. valaki felsírt vagy felkiáltott. és újra fölvették az elbeszélés félbeszakadt fonalát. Behoztak valakit. hogy mást szeretek. .Lám. Jaj. Akarod? Válaszolj. holdas éjszaka van ma. és egészen közelről a szemembe nézett. az egy fénypászma az előszobámból. megmentlek..Nyugtalan.mondta szegényke. de az éj valóban nyugtalan volt. és a vendég olyan halkan duruzsolt Ivan fülébe. Beteg vagyok. Egy fejezet volt a regény közepéből. Megkönnyebbült. Már alig néhány óra. és ebben a fénypászmában egy hajfürt. Holnap reggelre itt vagyok. átölelt. hogy egyedül csak Ivan hallotta. . átkötötte madzaggal. Itt maradnék nálad most mindjárt. hogy hideg keze a homlokomat simogatja. miért nem tartottam magamnál egy példányt?! Fogát csikorgatta dühében.. Csss! .Ne félj. hiszen talán nem is akarod! . még valamit mormolt. egészen. amit nem értettem.mondtam neki. De nemsokára hazajön. . . Rémeket látok.Gyűlöltem ezt a regényt. hogy velem együtt a vesztedbe rohanj! . de nincs erőm egyedül hazajönni. hogy adják vissza a fejét. és fölemelte mutatóujját. . s kezében a fehér papírtekercsre. .Szegénykém.vágott hirtelen önnön szavába.kérdezte. s utána már nyugodtabban szólalt meg: . Minden mozdulata arra vallott. És elbújt az erkélyen.Igen.Ezek voltak utolsó szavai az életemben. beteg vagy . aki állhatatosan könyörög.. És félek.Csak ez.. az elszántságot sugárzó szeme. és így szólt: . amit elmondott. Reggelre itt vagyok..Meggyógyítlak. . nem akarom. szegény drágám . és visszajövök hozzád. miért? De én meggyógyítlak. hogy ezt megtedd. Ivan és látogatója meghökkenve elhallgattak egy időre. és közölte.Miért tetted ezt. vállamra borulva. jaj. Az utolsó. Énvelem baj lesz.Majd emlékezetből újra megírod. hogy a százhúszas szobába is lakó érkezett.Akkor hát együtt rohanunk a vesztünkbe. és felállt. Kinn a folyosón halk kerekek gördültek. hogy a férjemnek örökre az maradjon emlékében. megszólaltam: . de aztán megnyugodtak.mormolta. már nem emlékszem rá. Aztán keményen összeszorította ajkát. hogy melyik.

efelől semmi kétség. január derekán ugyanebben a kabátban. igazán nem rossz! Nem szabad nagyra törő terveket szőni. Arcán minduntalan görcsös rángás futott végig. De ön. Az pedig csak bólogatott fekete sapkás fejével. féltem a villamostól is! Bizony.. a látogató kissé elhúzódott Ivantól. hogy szerelmesem elment.És hát a pénze is nála van! Azt bizonyosan megőrizte. és képzelje: megesett rajtam a szíve. Hóvihar tombolt. A földgolyónak csupán jelentéktelen. fagyos csikorgásukat. Megjegyzem. hogy elvesztettem. . ön tréfál. A hideg és a félelem állandóan útitársamul szegődött. ezt elhiheti.biztatta Ivan félszegen. elfüggönyözött ablakaimat. gyógyíthatatlan vagyok . elhozott. s gyalogszerrel elindultam ide a városon át. a bolondokházából kapna levelet. .közölte higgadtan a látogató. Ez minden. amit hallottam. És tudja. hallottam utálatos. valószínűleg megfagytam volna. és akár a kutya. hogy elfelejtett. talán nem is a legszebbik részét. A széles főútvonalon.. Nem volt hová mennem.Hogyne. Helyesebben elveszítettem azt a régi képességemet. hogy a bal lábamon megfagytak a lábujjaim. Negyedik hónapja vagyok itt. amúgy sem tudnám már hasznát venni. de neki sem hiszek. hogy visszavezet az életbe. . gyötrő emlékeivel küszködve. noha az már réges-rég odább vándorolt az égbolton. ebben az egész épületben nincs rosszabb az én betegségemnél. csekély részét láthatom. Tudtam.Szegény asszony!. hol is hagytam abba? A januári fagy. dideregve megálltam kicsiny udvaromban..kérdezte. hogy valamit érzékletesen leírjak. amelybe kis utcám torkollott.. az a véleményem. Nem. Szemében ijedtség és düh lángolt felváltva. Mikor a neszek odakinn elcsöndesedtek. nem nagyon sajnálom. természetesen. Megúsztam azzal.Negyedórával azután. megláttam gyengén megvilágított. 107 . megijedtem tőle. Odaosontam az elsőhöz. De ezt is kigyógyították..Hátha meggyógyul. . aztán a kiskapun át kiléptem az utcára. De tudja. Ivan kimondhatatlan részvétet érzett a szegény ember iránt. kedves szomszédom. . Az orgonabokrokat hó takarta. . messziről láttam is ezeket a fénnyel bélelt jeges skatulyákat..De hát nem értesíthette volna azt az asszonyt? .s a látogató szelíden elrévedt az éjszaka sötétjébe -. hogy ez a klinika megnyílt... Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni?. nem? . odamentem a sofőrhöz.. úgy látom. nem ért engem. a legegyszerűbb természetesen az lett volna. ha a villamos elé vetem magam. az történt. vigasztalni akar. a robogó villamosok. szinte a földbe süppedve. és átszaladtam az utca túlsó oldalára.. drága barátom! Egész életére boldogtalanná tegyem őt? Erre nem vagyok képes! Ivan nem tudott mit válaszolni erre. Egy teherautó defektet kapott vagy négy kilométernyire a város határán kívül. látni nem láttam semmit. Őrültség! Ahogy kiértem a házak közül. hogy a félelem hatalmába kerítette testem minden porcikáját. én például körül akartam utazni a földgolyót. nem úgy rendelte a végzetem. drága szomszédom! Látja. amelyen már gombok sem voltak. Ha írnék neki . együtt szenvedett látogatójával. és hallgatóztam: szobámban gramofon szólt. Különben azt remélem. Egyébként mostanában tagadhatatlanul sokkal jobban vagyok.. kopogtattak ablakomon. A kocsi idejött.Nem. Kis ideig még ott álldogáltam..Sztravinszkij néha fogadkozik. Igen. és csak akkor kezdett valamivel hangosabban beszélni: . Humánus ember. de némán is együtt érzett. De hát úgy látszik. magam előtt. Ivant szemlátomást felzaklatta. Egy elmebeteg?. a véletlen mentett meg. amit hallgatója a fülébe gyónt. hogy nem rossz itt lenni..Nos tehát. s végül így szólt: . Kóbor kutya szaladt a lábam közé. Az elbeszélő néha-néha a hold felé mutatott. valósággal megtébolyított.

a látogató eltűnt.kérlelte Ivan. És a kulcsok új lehetőségekkel bővítették életemet.de ismétlem.Nem mondaná el. A Patriarsije Prudi-i ismerőse ezt sokkal jobban el tudja mondani. Köszönöm a szíves figyelmét.Ó. Mennem kell. Éjjelente világít a hold. nem! Gondolni se tudok a regényemre. legalábbis ezt ígéri Praszkovja Fjodorovna. Éjfélre jár. Jó éjt! És mielőtt Ivan felocsúdhatott volna. már elment! Hűvös a levegő. úgy megutáltam. Ó. . 108 . a rács halkan kattant. nem. Jön a nyár. mi történt Jesuával meg Pilátussal? . .Úgy szeretném tudni! A látogató idegesen megrezzent. az erkélyre repkény fut fel. ez igazán nem olyan nagy baj. .

kifelé fülelve. hol ott hangzott fel. kezében napernyő. kurjongatás hallatszott. hogy az utcán fertelmes botrány van kitörőben.a legszorosabb összefüggésben van az imént lezajlott ocsmány szeánsszal. hol menekülni próbált. segítséget kérjen. hangzavar hallatszott: a közönség a színházépületből kitódult az utcára. amelyet a fekete mágus a segédeivel rendezett. és erős rántással megállította csontos gebéjét. és a rendőrt holmi éktelenül vidám. Rendőr szaladt feléje. és fölemelte a hallgatót. hujjogatás . A hölgy a teljes fejvesztettség állapotában hol leguggolt. s jelentse a történteket. kiköpött. amitől az összerezzent. Rimszkij rendkívülien kiélesedett fülét egyszer csak rendőrsíp trillázó füttye ütötte meg. és hátrahőkölt az ablaktól. hosszan tartó fütyülés társult hozzá. „Tyű. mentse az irháját és így tovább. önnön könnyelműségének és cicomakedvelésének meg az átkozott csaló Fagót-féle cégnek áldozata. ők kurjongattak. De azon nyomban hátrahőkölt. mentegetőzzék.váratlan gyorsasággal elült. bűvös női hang duruzsolta fülébe: 109 . fenékig kellett üríteni a felelősség keserű poharát. Elérkezett a cselekvés ideje. mindjárt megtébolyul.divatos kis kalap ékeskedett. mindent Lihogyejevre hárítson. nagy bajszú bérkocsis hajtott oda. amelytől a gazdasági igazgatónak a háta borsózott. Kintről zúgás.TIZENNEGYEDIK FEJEZET Hála a kakasnak! Rimszkij nem győzte tovább idegekkel. s kiverte a hideg veríték. Fején .gondolta. Az első félmeztelen hölgyhöz sovány. sapkás fiatalemberek követték. hanem nyögte: . Ez már magában véve sem kecsegtetett semmi jóval. és lázasan csillogó szemekkel bámulta az előtte fekvő varázsbankókat. beleszorult a keze. Rimszkij a fejéhez kapott. mégpedig a bal oldali kapubejárattól. A botrány . arca eltorzult. de rosszak az idegeim!” . és ama bizonyos röhögést hallatta. mely hol itt. A kagylóból halk.Rimszkij őszinte meglepetésére . és a szerencsétlen nő. közvetlenül az ablak alatt.igaz . amint mondani szokás. Hogy az ördög vinné el! Kétszer egymás után rátette kezét a kagylóra. és lassan csöndesedni kezdett.Tudtam! Az utcai lámpások éles fényében. még erélyesebb. A füttyögetés. és egy másik hölgyet pillantott meg. A félig pucér dáma mellett egy férfi sürgölődött. Még egy másik helyről is hahota. nem várta meg a jegyzőkönyv elkészültét. Rimszkij arra fordította a fejét. És egyszer csak az iroda síri csendjében magától megszólalt a készülék. éles füttyével átfúrta a levegőt. hanem visszasietett irodájába. Attól félt. majd másik. egy szál lila ingbe-bugyiba öltözött hölgyet pillantott meg a járdán. A műsor harmadik része alatt a telefon megjavult. igéző. csak egyetlenegyet kívánt: bár nyílna meg a föld. Ahogy kitekintett a Szadovajára néző ablakon. de a kitóduló közönség elállta útját. Alamuszin vigyorgott a bajsza alatt. végül tisztán hallható röhögés. és papirosnál is fehérebb lett az arca. ezúttal rózsaszínű alsóneműben: a kocsiútról a járdára ugrott. Nem is súgta. egyenesen az igazgató arcába csengett.akkor a gazdasági igazgató nyomban megértette. és ez a botrány bármennyire szeretné is elhessegetni magától ezt a gondolatot . Kis ideig asztalánál üldögélt. de a sokaság körülállta. elkerülhetetlenné vált. s kétszer is visszahúzta. és el akart tűnni a kapualjban. és nyelné el. de nagy izgalmában sehogy sem boldogult. elérte tetőfokát. Rimszkij balsejtelme nem csalt. És amikor ez megismétlődött. Leült íróasztalához. kapkodva igyekezett lerángatni magáról nyári felöltőjét. hahotáztak. hogy ide-amoda telefonáljon.

Bocsáss meg. Ekkor úgy érezte. csak azon törte a fejét. aki érzékenységben a világ legjobb szeizmográfjával versenyre kelhetett. Végigborsózott a háta. A gazdasági igazgató letette a kagylót. és aktatáskájába rejtette. és leült Rimszkijjel szemközt. belekapaszkodva a szál végébe. hogy rám ijesztettél.mondta a belépő tompán. Rimszkij. jéghideg kézzel markolta meg aktatáskáját. hogy Varenuha válaszában volt valami különös. miért. hátán végigfutott a hideg. ahogy ott állt.Úristen. De végképp inába szállt a bátorsága. meg is bántódott rajta. s maga sem tudta. és az irodába nesztelen léptekkel Varenuha surrant be. találkoznia kellett valamelyik éjjeliőrrel. korhadásszagú fuvallat csap az arcába.Miért nem telefonáltál? Mit jelentsen ez az egész idétlen tréfa Jaltával meg mindennel? 110 . mert a térde megroggyant.. magamagát bátorítva. hátranézett a mögötte lévő ablakra. szinte már bocsánatkérő mosollyal. már hazamentél. hogy már hazament? Hiszen az adminisztrátornak van saját irodaszobája: ez egy. .Azt hittem. beszélj. vacogott a puszta gondolatra. merően nézte őket. aztán köhécselt.. Még az óraütés is növelte az igazgató riadalmát. . hogyan juthat ki mihamarabb a színház épületéből. ha azt hiszi. lebírhatatlan félelem fogta el. gondolni sem mert már. Nem vette le sapkáját. és gyerekes. hogy Grigorij Danyilovics még az irodájában tartózkodik. Hogyan? Miért jön be Varenuha az ő szobájába. azon nyomban kiérezte. és minél tovább nézte. gyorsan! Mi történt? Mit jelentsen mindez? . azok pedig valamennyien tudták. hogy egyedül kell végigmennie a kihalt folyosón. Felkapta az asztalról a mágikus bankókat. Meg kell állapítanunk. Nagyot szusszant. és gondosan becsukta az ajtót. hogy az ajtó zárjában halkan fordul a kulcs. kinyílt. lépcsőn. . hogy régóta egyes-egyedül van az emeleten. odament a másik karosszékhez. Arra. és elütötte az éjfelet. Tekintete odatapadt a juharfa ágaihoz. mert baj lesz! S ezzel a telefon megnémult. Az ajtó végre engedett a zárral motozó személy erőfeszítéseinek.. hogy bárhová is telefonáljon. és hangosan felordít.hörögte Rimszkij. De köhögése is rekedt krákogássá torzult. Izzadó. annál jobban elhatalmasodott rajta a félelem. s érezte. Másodszor pedig: akármelyik bejáraton jött is be Varenuha az épületbe. hogy az ajtó alól hirtelen nyirkos. az asztal túlsó oldalához. még ritka koronáján át megpillantotta az áttetsző felhők közt suhanó holdat. nem állja meg. Bizony. és kinyögte: . ha ez a halk motozás még egy kis ideig eltart. kérlek . Remegett. De nem ért rá sokáig eltűnődni ezen a furcsaságon. és ezt Rimszkij. mégis nagy örömére szolgált Rimszkijnek: legalább valamelyik szál egyik vége kibukkant ebből a gubancos ügyből! . és felállt. szólj. Rimszkij. amikor meghallotta. Ugyanakkor az óra váratlanul megszólalt.Ne telefonálj sehová. A juharfa fiatal. Óriási erőfeszítéssel elfordult végre a holdas ablaktól. Fülelt: a ház hallgatott.No. elmosolyodott. leroskadt karosszékébe. Rimszkij tudatára ébredt. az adminisztrátor váratlan felbukkanása mást is megrémíthetett volna.

halkan szíva a fogát. annál kevésbé hitt neki az igazgató. A taxióra összetörése. egyszóval. Rimszkij szúrós szeme az asztalon át belefúródott az adminisztrátor arcába.Természetesen a kijózanítóban! . Egyetlen pillanatra sem vette le szemét az adminisztrátorról. hogy Sztyopa végül már ellenállni merészelt annak. és megint úgy rémlett. hogy mindaz. hogy rendőrkézre juttatja mindazokat. . Fenyegetőzés.Ahán. Igen.válaszolta fancsali mosollyal az adminisztrátor... hogy az adminisztrátor hazudik. maláriás. s ebben a láncolatban minden láncszem még alávalóbb volt a megelőzőnél. nem volt betört ablak. . amelyekkel az adminisztrátor színezte elbeszélését. ahogy Varenuha tovább szőtte elbeszélését. aki azért jött. Nem volt részeg távírász. az még az ő lehetőségeihez képest is túlzásnak tetszett.. hogy leváltják.Részleteket! . . túlzásnak. ahán. egyetlen pillanatig sem hitte. amit az adminisztrátor itt elmesélt. igen.. és a levélnehezékkel erélyesen megkocogtatta az asztalt.szólt rá adminisztrátorára. . aztán ketten együtt duhajkodtak.. persze! Varenuha folytatta beszámolóját. undorítóbbak lettek az ocsmány részletek. hogy az igazgató a puskinói Jaltában mulat. Sztyopa maga sem járt Puskinóban.Szó sincs Jaltáról! Leitatta a puskinói távírászt.mondogatta. amit mondtam . mint az.felelte az adminisztrátor. nyomban fogadták.Sztyopát megtalálták a puskinói vendéglőben.. . hogy majdnem mindenre képes. egész idő alatt 111 . tömény borzalom. aki valahogy furcsán gubbasztott a karosszékben.. Egy szó. mert a sofőr nem volt hajlandó Sztyopát ittas állapotban fölvenni. annál világosabban kibontakozott a gazdasági igazgató előtt Lihogyejev disznóságainak végeérhetetlen láncolata. szemenszedett hazugság az első szótól az utolsóig! Varenuha nem ment ki Puskinóba.. Szemében sárgás szikra gyúlt ki.Hát. akik megpróbáltak gátat vetni féktelen dorbézolásának. és ő megszabadul! Végre-valahára felszabadul ettől a Lihogyejev személyében reá nehezedő nyavalyától! Talán még rosszabb is történik vele. tudták róla. ahová a gazdasági igazgató küldte. Mihelyt a gazdasági igazgatóban megszilárdult a meggyőződés.. Mégis. és a legnagyobb figyelemmel hallgatták végig. szinte dúdolta Rimszkij. És Varenuha belékezdett a részletekbe. Sztyopa épp eléggé hírhedt volt moszkvai színházi körökben. ismét félelem kerítette hatalmába egész testét. és egyre jobban elkomorult. és minél tovább beszélt. És amikor Varenuha odáig jutott. Valamennyien egyetértettek Varenuha feltevésével. vagy zöldhagymával szórta fel az étterem padlóját! Nyolc üveg Aj-Danyila márkájú száraz fehérbor falhoz vágása.. Micsoda látvány lehetett például Lihogyejev duhaj tánca a távírásszal összeölelkezve.És hol van most? . amit az éjféli órán visszaérkező adminisztrátor előad: hazugság.. Sztyopát nem kötözték meg. . mint száz. Természetesen senki. egy arra vetődő kintornás muzsikájára! Vagy amikor az ijedtükben sikongató hölgyikéket hajkurászta! Amikor összeverekedett a Jalta pincérével.vágott Varenuha szavába a gazdasági igazgató izgatottan. sőt erős túlzásnak. semmi sem volt. többek közt táviratokat küldözgettek jaltai címzéssel. a lábától kúszott fölfelé.Hol lenne? ...akkor az igazgató már teljes biztonsággal tudta. mintha fájna. nyirkos fuvallat árad feléje. Minél életszagúbbak. Elméjében ünnepien derűs kép bontakozott ki: Sztyopát leváltják. hogy őt Moszkvába visszavigye . . a puskinói posta előtti terecskén.Puskinóban? De hiszen az Moszkva mellett van! És a jaltai sürgönyök? .Ahán. Mihelyt elment az illetékes helyre. rothadásszagú. hogy Sztyopa csakugyan Jaltában lehet. Szép kis ügy! .

úgy meredt a karosszék hátára. s a széklábak között nem látszott az adminisztrátor lába. nekivágódtam a kilincsnek . 112 . A karosszék mögött két egymást keresztező árnyék vetődött a padlóra. Ha ehhez még hozzávesszük. Rimszkij hirtelen kinyújtotta kezét. alattomosan járt ide-oda . hatalmas véraláfutás éktelenkedik. Volt valami. ki-kikandikálva újságja mögül.válaszolta az igazgató. amit még sokkal kevésbé tudott magának megmagyarázni. ismeretlen. hogy szinte már nem is hallotta fecsegését. de fenyegető veszély egyre erősödő érzése. „Hazudik!” . Rimszkij furfangja nem kerülte el Varenuha figyelmét. az egyik erős. Kővé meredt.ügyelt rá. tenyerével gépiesen megnyomta a csengő gombját. mérges tűz villant fel: . kurta lába. kihalt színházban a nagy késedelemmel visszatért adminisztrátor? És az igazgatót a veszély homályos tudata kínozta. szemében gonosz. hogy csámcsog. megszokásból . visszahúzta kezét. az újsággal való handabandázását. de a szék fölött a padlón nem jelent meg Varenuha árnyékfeje. De a jelzés nem szólalt meg. A gomb halott volt. bárhogy legyezgette is magát az újsággal. de nem nézett a szemébe. Máskor oly pirospozsgás arca most egészségtelen. amellett hangja is elváltozott. végül is lefogtuk. mintha nem venné észre Varenuha furcsa kényeskedését. olyan feszülten. a villanycsengő gombja puhán. „Nem vet árnyékot!” . és a fogát szívja. hogy arca jobb oldalán. Volt még valami. mint Varenuha ismeretlen okból kitalált rágalomhalmazát Lihogyejev állítólagos puskinói viselt dolgairól mégpedig az adminisztrátor külsejében és magatartásában végbement érthetetlen változást.Miért csöngettél? .A kocsi hirtelen kanyarodott. téboly világlott benne. s ekkor szeme kikerekedett a rémülettől. Megrázkódott. szürkés. krétafehér volt.válaszolta Varenuha. hogy Ivan Szaveljevics Varenuhára nem lehet ráismerni. és miközben ujjaival játszin dobolt az asztalon. Bárhogy szemébe húzta is sapkája ellenzőjét.dünnyögte Varenuha. és bizonytalanul megkérdezte: . A kihalt épületben okvetlenül hangos berregésnek kellett volna megszólalnia. és egész testében remegett. hogy a jól ismert adminisztrátor meg a jól ismert karosszék együttes látványában van valami visszás. sajátos mozdulattal. hegyes. fekete. Azt azonban világosan látta. végül tekintete gyáván. Pontosan kirajzolódott a karosszék háta. . beraktuk a kocsiba . hogy árnyékot vessen arcára. Tette magát. s nyakára a fülledt meleg éjszaka ellenére ócska csíkos sálat csavart. megkötöztük. de hogy mi. mintha a lámpafény ellen akarna védekezni. közvetlenül az orra mellett.Csak úgy. hogy arca ki ne bukkanjon az asztali lámpa fénykörébe. érdes és durva lett. bármily feszülten figyelte is Varenuhát. azt maga sem tudta. élettelenül süllyedt az asztal lapjába.akkor bátran kijelenthetjük. hogy rövid távolléte alatt fölvette azt az undok szokást.No.Mi az a kék folt az arcodon? . a csengő nem működött. és tenyerével takargatva a kék foltot az arcán.kiáltott fel gondolatban Rimszkij.üvöltött fel Rimszkij agya kétségbeesetten. s közben az arcát kémlelte. bárhogyan erőltette is lázas agyát. És a gazdasági igazgató egész idő alatt lázasan töprengett: mit jelent mindez? Miért hazudik olyan orcátlanul a néma. Rimszkij észrevette. a másik híg. szokatlan és természetellenes. ami nyugtalanította a gazdasági igazgatót. s még újságot is tartott a szeme elé.

vörös frizurás fejét bedugta a szellőztetőn. A hullalány az ablakpárkányra lépett. az asztal félredől. A kakas másodszor is megszólalt. mintha gumiból volna. kinyújtotta kezét. és felkattantotta a lámpát. a falnak dőlt. és rázta az ablakkeretet. és kisurrant a főkapun.és pinceszag nyomult be. És nyomában. Felállt . és aktatáskáját pajzsul maga elé tartotta. aki békésen szundított székén. hogy kalapját az irodában hagyta. És a nagytorkú kakas harsányan hirdette. 113 . hogy súgja. Az ablak kitárult. mert úgy rémlett.szárnyas gyermekalak a képzőművészetben. de éjszakai hűvösség és hársillat helyett sírbolt. Az utcán némiképp megkönnyebbült.. hogy az íróasztali lámpa kialszik. mint egy puha zsák.szólt Varenuha. az ablakbeli leányzó felé kacsingatva. Rimszkij világosan látta mellén a hullafoltokat. körmével kaparászta az alsó reteszt. és az ablak kinyílt. Rimszkijnek úgy rémlett. Rimszkij őrjöngő tekintetét követve.ott tartották ugyanis a műsorban szereplő idomított állatokat. sziszegett és cuppogott. Lenn a kertben. félelmében nyöszörögve kitapogatta a villanykapcsolót. amennyire csak bírta. rogyadozó aggastyán a lépcső tetején összecsuklott. de szerencséjére erőt vett magán. és hullaszín-zöldre változott. kitárta az ajtót. És ekkor váratlan. aki nemrég még Rimszkij volt. és rohanvást megindult a sötét folyosón. Leszaladt a lépcsőn. A leányzó arcát éktelen düh torzította el.Segítség. felugorva és vízszintesen elnyúlva a levegőben. Varenuha is lassan kiszállt az ablakon. a pénztár mellett. a gyermek Ámor. benyomta a biztosítózárat. a felső már nyitva volt. Érezte: ütött a végórája. Rimszkij kétségbeesetten nézett körül. aktatáskáját kezében fogva. Magához tért valamennyire. s a holdfényben fürdő ablaküveghez tapadva. közvetlen közelből az igazgató arcába vigyorogva. Hullazöld ujjai végül is megragadták a retesz gombját. A fordulónál. A harmadik kakasszóra megfordult. fel-alá ugrándozva előtte. kinek fején egyetlen szál fekete haj sem volt található. repülő amorettre55 emlékeztető mozdulattal. hogy titka kitudódott. vörös haja égnek meredt. a leány a fogát csattogtatta. Rimszkij lábujjhegyen lopakodott el mellette. nem esett el. A lépcső kivilágosodott. hogy kelet felől közeledik a hajnal. és észrevette. minden ugrással sokáig időzött a levegőben. a céllövölde mögötti alacsony épületben megszólalt a kakas . A leány nekibuzdult.Varenuha lopva hátrasandított. és gyorsan lehúzta az angol biztonsági zár gombját. vidám kurjantás szelte át a levegőt. Rimszkij halkan kiáltott. ahol kiért a lépcsőházba. aztán egy ugrással az ajtónál termett. s megpillantotta az éjjeliőrt. és az ablak alsó reteszét babrálta. és elrepült. átkozott! Mindig is éles elméjű voltál .s felállt az igazgató is. csupasz karja benyúlt a szellőztetőn. Varenuha az ajtót őrizte.. és imbolyogva ringatózott. . Maradék erejéből éppen csak arra futotta. Horgas ujjaival Rimszkij felé kapdosott. 55 Amorett . az íróasztal felett elrepülve. megforgatták. az aggastyán. egy lépést hátrált az asztaltól. és a levegőből a padlóra rogyott. az ajtóhoz szaladt. A szobában egy galambősz aggastyán maradt. az előcsarnokban. Rémület jeges hulláma dermesztette meg. meztelen leányzó arcát pillantotta meg.Rájöttél. Karja megnyúlt. Varenuha az ajtónál felvisított. A reszkető. ne kiáltsa: . Varenuha rázuhan. a fejéhez kapva meg tudta állapítani. a kerti ablakhoz hátrált.

ha az sincs.A leningrádi gyorshoz.Egy darab első osztály. . Vele együtt eltűnt Rimszkij is. adok harmincat .nem ment vissza érte.az ülésen zötykölődve . fapadosat! A számtáblás ember felnézett a pályaudvari óra világító számlapjára. hol meg a saját tébolyult szemét láthatta. és elfordult. Rimszkij kinyitotta aktatáskáját.s bankókat szedett elő aktatáskájából.Ha nincs első. hanem lihegve átszaladt a széles utcán a túlsó sarokra. szívét fogva. ötven rubelt vett ki belőle. A pályaudvar előtt Rimszkij kiugrott a taxiból. Egy pillanattal később a zörgős pléhszekrény sebesen száguldott végig a Szadovoje Kolcón. Egykettőre odaért. szuszogva. borravalóra számíthat . és kitépte Rimszkij kezéből a bankjegyeket. markába gyűrögette. számtáblás embernek odakiáltott: . vegyél másodikat. és eltűnt az éji homályban. Az utas .vetette oda foghegyről a sofőr. 114 .Mondanunk sem kell .Garázsba megyek . ahol a mozi előtt bágyadt vöröses fény pislákolt. és az útjába kerülő első fehér kötényes. Öt perccel ezután a pályaudvar üvegkupolája alól kirobogott a leningrádi gyors. . .mondta a sofőrnek az aggastyán. senki sem halászta el előle a taxit.a visszapillantó tükörben hol a sofőr örömtől csillogó. és a nyitott elülső ablakon át odanyújtotta a sofőrnek.

és az asztalnál ülők immáron emelt hangon figyelmeztették Nyikanor Ivanovicsot: legfőbb ideje. mi fán terem. . hogyan kerültek a dollárok a szellőztetőbe. azt nem fogadtam el! A felszólításra. számú ház lakóbizottságának elnöke? Mire Nyikanor Ivanovics félelmetes hahotára fakadt. és közben minduntalan keresztet vetett. előbb még egy másik helyet is megjárt. akkor azonnal észre kellett volna vennem. rongy a ruhája. Szeme előtt tüzes karikák ugráltak. hogy is adnának külföldi mellé ilyen tolmácsot? . ki lehetne más? A cvikkere repedt.Ön Nyikanor Ivanovics Boszoj. . 115 . Nyikanor Ivanovics Boszoj volt.Esküszöm mindenre. és szó szerint így felelt: . kövér ember.Isten szeme mindent lát . de valutát. Tessék följegyezni: Korovjov! Azonnal el kell fogni. hogy a vörös képű. azt nem fogadtam el! Korovjov pedig maga az ördög! A legnagyobb béketűrésnek is egyszer vége szakad. . hogy ne játssza a hülyét. hogy emberi nyelven kezdjen beszélni. ingét hol ki-. földet eszem. megesett máskor is.üvöltötte. mintha el akarna nyelni egy parkettakockát. hanem mondja el. hogy pénzt fogadtam el a bejelentkezésért. miféle elnök vagyok én? . de a mi pénzünkben..TIZENÖTÖDIK FEJEZET Nyikanor Ivanovics Nem nehéz kitalálni.kérdezték szigorúan hunyorogva. de a párbeszéd valahogy zavarosra. amelyet Nyikanor Ivanovicshoz intéztek. Prolezsnyev. . furcsára sikeredett pontosabban: egyáltalában nem sikerült. Azon a bizonyos helyen megpróbáltak vele szót érteni.Korovjovról! .. .tudakolták Nyikanor Ivanovicstól bensőséges érdeklődéssel. elfogadtam tőle. az is jó firma! Mondjuk ki kereken. ez tagadhatatlan! De az ördögbe is. aki az elmeklinika 119-es szobájába került.Kiről beszél? . a Szadovaja utca 302/B. és előre-hátra hajladozva úgy eltátotta a száját.hangzott Nyikanor Ivanovics válasza -. Soha életemben nem volt a kezemben valuta. De valutát. szovjet rubelekben! Nem tagadom.Úgy értem . Csak egy szekrényre. . tessék fölírni.válaszolta Nyikanor Ivanovics harsányan. mind egy szálig tolvajok a házkezelőségen. Erről a másik helyről azonban nemigen maradtak benyomásai.folytatta megrendülve. hogy ha én igazi elnök volnék.Igen.Hogy érti ezt? . íróasztalra. kanapéra emlékezett. Mielőtt Sztravinszkij professzor osztályára került. vér tolult agyába a nagy izgalmaktól.Honnan szerezte a valutát? .Ha akarják. . Ott van. hol begombolta.válaszolta Nyikanor Ivanovics. Az első kérdés.És én is hamarosan az ő ítélőszéke elé kerülök.Nyikanornak Nyikanor vagyok. azt se tudom. a következőképpen hangzott: . Nyikanor Ivanovics letérdelt. ami szent! . Hatos számú kapu.Bevette magát az ötvenes számú lakásba. Isten megbüntet a vétkemért . . hogy a gonosszal van dolgom! Mert kérem. a titkárunk. megesik az ilyesmi.

könnyen. hogy nem. s az asztalon aranycsengő. elképedt Prolezsnyevet. és hogy. Ekkor belátták. síkos padlón foglal helyet. nem forgolódott. és előtűnt a megvilágított színpad. ahol is annyira nyugtalanul viselkedett. 116 . De álma hovatovább egyre nyugodtabbá vált. a csillárok kialudtak. Egy ideig ide-oda toporgott. de nagyon meglepte. és a házban sem látta senki. aztán követte a többiek példáját. majd vissza. amelynek alapját kétségkívül aznapi élményei szolgáltatták. Ott volt a színpad is. Nyikanor Ivanovics ekkor álmot látott. valamennyinek szakálla van. hogy holmi aranytrombitás férfiak ünnepélyesen odavezetik egy óriási. Fogják el! Füstöljék ki tömjénnel a helyiséget! Minden csepp vér kiszaladt Nyikanor Ivanovics arcából. fájdalmas nyögést hallatva. Berlioz dolgozószobájában a szekrényeken ott függtek teljes épségben a pecsétek. Csak éjféltájban aludt el a 119-es szobában. fényesre lakkozott kapuhoz. hogy a színházban nincs se szék. hogy Nyikanor Ivanovics jelenlegi állapotában semmiféle párbeszédre nem alkalmas.. s végül zagyvaságokat hadart összevissza. ott van a szekrény mögött! Ott vigyorog! Orrán a csíptetője. Az aranyozott mennyezetről kristálycsillárok világítottak. Természetesen kiszálltak a Szadovajára. amelyet az elhalálozott Berlioz és a Jaltába távozott Lihogyejev közösen béreltek. egyenletesen lélegzett. De ott nem találtak semmiféle Korovjovot. hogy kénytelenek voltak beadni neki egy Sztravinszkij előírta injekciót. s elhelyezték egy külön szobában. kis asztal. a sötét meggyszínű alapra felnagyított arany tízrubelesek voltak hímezve. és átvizsgálták az ötvenes számú lakást. Ezzel tehát eltávoztak a Szadovajáról.Ott van. Volt súgólyuk . hogy ez a közönség teljesen egynemű . A kapu előtt tussal fogadják Nyikanor Ivanovicsot. egy nagydarab vörös szakállú ember meg egy sápadt szőrmók között. a bársonyfüggöny összehúzva. Reszketve hányta a keresztet a levegőbe. mint megannyi csillag. előtte karosszék. Nyikanor Ivanovics! Adja ide a valutát! Nyikanor Ivanovics szerfölött meglepődött.csupa férfiból áll. de igen elegáns színházban. Megütközve állapította meg továbbá. Ezután minden átmenet nélkül színházteremben találta magát.Ám ekkor a szekrényes-íróasztalos-kanapés szobát Nyikanor Ivanovics félelmetes üvöltözése töltötte be: .Köszöntjük..sőt közönséget is látott Nyikanor Ivanovics. s már csak hüppögve imádkozott. üresen állt. a házkezelőség titkárát. az ajtóhoz szaladt. se zsöllye. a szakállas közönség a gyönyörűen kifényesített. magukkal vive a lesújtott. a függöny kettévált. Azzal kezdődött. Már nem nyöszörgött. időnként halk. egyszerű fekete bársonyfüggöny hátterével. és ő is helyet foglalt törökülésben a parketten. mint egy kisméretű. Az ott ülők közül senki sem vetett ügyet az újonnan érkezett nézőre. Ekkor megszólalt a csengő. hangosan imádkozott. oldalról pedig kétégős falikarok. amikor fekete hangszórót pillantott meg a feje fölött. Estére Nyikanor Ivanovicsot beszállították Sztravinszkij klinikájára. ahol kissé elcsöndesedett. nem is hallottak semmiféle Korovjovról. aztán derűsen zengő basszus hang szólal meg a magasságos mennyekből: . magára hagyták. Nyikanor Ivanovicsot zavarba hozta a nagy társaság. senki sem tört fel semmit. Kivezették. A lakás. Minden szabályszerűen olyan volt.

válaszolták kórusban a teremből tenor meg basszus hangok. istenre akart megesküdni. A terem ismét felhördült. . kezét dörzsölgette.kérdezte kellemes bariton hangon. csinos arcú szmokingos fiatal színész lépett ki. Nyikanor Ivanovics zavartan elhallgatott. Nyikanor Ivanovics maga sem tudta..Esküszöm az élő istenre.fordult hozzá szívélyesen a fiatal színész: . félig a sötét nézőtér felé intézve.. hogyan került fel oda. kérem.. úgy is mint szakembereknek: elképzelhető-e az efféle? 56 Lafontaine-mesék . nincsen .Jean de Lafontaine (16211695) francia költő. s a terem a közönséggel együtt eltűnt a sötétségben. . .válaszolta Nyikanor Ivanovics gyámoltalanul. ülünk. Amikor csend lett.válaszolta Nyikanor Ivanovics. nyilvánvalóan ironikus célzattal. mármint a pepita tolmács. s az egész terem felháborodott ordítozásban tört ki. és lemosolygott a közönségre. . és barátságosan intett. jöjjön fel a színpadra. Kérjük Nyikanor Ivanovicsot! Bejelentésére az egész terem tapsolni kezdett. . és magyarázatul még hozzáfűzte: . hogy. A közönség megélénkült. diétás étkezde vezetője.Ülünk.szögezte le a színész. a konferanszié pedig szemét tenyerével ernyőzve a lámpafény ellen. maguk pedig itt kuporognak a padlón a fülledt teremben.. vidáman. .csodálkozott a színész.Járjon elöl jó példával. a meleget. Még hogy odacsempésztek négyszáz dollárt! Önök itt mindnyájan valutázók.Igenis kérem. szavát félig a színészhez. . odavarázsolták! . Főleg verses állatmeséi révén vált híressé. Nyikanor Ivanovics hüledezve düllesztette ki szemét... Nyikanor Ivanovics nagyot lélegzett. felteszem önöknek a kérdést.fejezte be bölcselkedve . a színész újra megszólalt: . hogy nincs valutája? . s halkan megszólalt: . élvezik a tavaszi napsütést. De még jóformán ki sem ejthette e szavakat.Hm.A gonosz csempészte oda. . haja oldalt elválasztva simult koponyájához.Akkor hát bocsásson meg egy indiszkrét kérdést: honnét került négyszáz dollár annak a lakásnak az illemhelyére.És szánakozva nézett Nyikanor Ivanovicsra. mindenki a színpad felé fordult.szólalt meg ismét a konferanszié -. kellemes.Igenis.szólalt fel valaki a sötét nézőtérről. 117 . Hát igazán olyan érdekes ez a műsor? Különben .A színfalak közül simára borotvált. A színész a súgólyukhoz lépett. . amely lakásnak egyedüli bérlője ön a tisztelt hitvesével? . .Műsorunk következő száma: Nyikanor Ivanovics Boszoj lakóbizottsági elnök. . adja be a valutát! Néma csend. . sokat ígérően bejelentette: .Hogyhogy nem unják? Nem értem! A rendes emberek most az utcán járkálnak.Ülnek? .az ízlések különbözők! Ezután hangot váltott. miféle Lafontaine-meséket56 kell nekem itt végighallgatnom. igen tisztelt Nyikanor Ivanovics .Ha jól értettem . Szemét elvakította a lentről meg elölről beléhasító színes reflektorfény.Odavarázsolták! .Nos.Úgy . megkereste s megtalálta őt tekintetével a padlón ülők között.Tessék.

. de négyszáz dollárt senki sem fog csak úgy odacsempészni. parányi kalapot viselt. .erősítette meg a műsorvezető.Nem. aztán tapsolt. .Nincsenek legalább briliánsai? . és makacsul megtagadja az önnél maradt valuta beszolgáltatását. pedig önben volt minden bizalmam. . holott a hazának szüksége van rá.A feleségem . és némiképp viszolyogva nézett a hölgy feltűnően hosszú nyakára. és a falon vörös fénybetűk gyúlnak ki: „Szolgáltassátok be a valutát!” Aztán megint széthúzódott a függöny. asszonyom. proklamációt. szemrehányóan hozzátette: .Sajnos.És könnyben úszó kék szemét Nyikanor Ivanovicsra fordítva. és a konferanszié megállt a súgólyuk előtt: . pokolgépet.Kérem Szergej Gerardovics Duncsilt. névtelen levelet. Felteszem a következő kérdést: mit szokás becsempészni? . Maga intelligens ember. töprengésbe merült. ártatlanok! . A színfalak mögül éltes dáma lépett ki a színpadra.kiáltotta valaki. briliánsaim sincsenek. mindezt pontosan megérti.kiáltotta valaki a nézőtérről. .. de ez elképzelhetetlen! .kérdezte tőle a konferanszié. Álmában úgy rémlett. hogy a teremre sötétség borul. jóképű. .Szünet.Teljes mértékben csatlakozom a véleményhez . 118 . hogy megkérdezzük: maradt-e kedves férje urának még valutája? .Ki ez a hölgy? . akkor mindent beadott .mondta engedékenyen a konferanszié.Ön másfél hónapja ül itt. ismét ott találta magát helyén. . a padlón.jelentette ki határozottan a színész. semmit sem tehetek.Csalódtam önben. imposztorok! Nyikanor Ivanovics.Gyermeket. . Izgatottnak látszott.Ne ócsárolják . A színész lecsüggesztette fejét. aki ilyeténképpen önmaga legnagyobb ámulatára egy színházi program szereplőjévé lett.Az ilyen alakok miatt szenvedünk mi. .Mi nem vagyunk valutázók . de erősen elhanyagolt külsejű Duncsil szót fogadott a felhívásnak. .hallatszott néhány méltatlankodó hang a közönségből -.Csecsemőt! . ön pedig amúgy sem tud vele mit kezdeni.Úgy van. helyes a válasz . hozzátette: . A konferanszié a következő szavakkal fordult hozzá: . . .válaszolta önérzetesen Duncsil. vagyis gallértalan kabátot.Majd megbánja. menjen szépen a helyére. mégsem hajlandó változtatni az álláspontján. és bánatosan. fáradjon fel a színpadra! Az ötvenéves forma. mert nincs több valutám .válaszolta Duncsil nyugodtan.válaszolta Duncsilné asszony idegesen. Nyikanor Ivanovics.Valutázó! . . divatosan volt öltözve.No. és hangosan bejelentette: .Nem.Nyikanor Ivanovicshoz fordult.Ezek után megrázta a csengettyűjét. még sok minden egyebet lehet mások lakására odacsempészni. Nyikanor Ivanovics. de Duncsil szemrebbenés nélkül tekintett rá. A száma ezek szerint nem sikerült. Szergej Gerardovics. A teremben többen kifütyülték Nyikanor Ivanovicsot. ilyen idióta nincs a világon.Azért fárasztottuk ide.érdeklődött a színész. .

Tekintélyes külsejű. Következő számunk Szavva Potapovics Kuroleszov. amellyé hitvese majd otthonát teszi. borotvált arcú. A szépséges hölgy mosolyogva villantotta ki gyöngyfogát. és báli ruhás. és egy negyvenezer aranyrubel értékű kollié57 . csak a színész-konferanszié. vörös tüzek villództak. méltóságteljesen megfordult. akit ugyanolyan viharos tapssal köszöntött a terem.Duncsil személyében tipikus szamarat mutattunk be önöknek. amelyből mindenfelé kék. mindent megengedhet magának. Ida Herkulanovna Vorszot. Most kotródjék haza: legyen büntetése az a pokol. De a konferanszié megállította. Fogadja őszinte hálánk kifejezését. Mikor aztán a függöny újra kettévált. hogy békén. szeretője lakásán. Duncsil nyugodtan. A teremben senki se pisszent. képmutató fráter rejlik. . kezében kicsiny aranytálca. és a feje se fájna. . a neves drámai színész. Szeretettel üdvözöljük körünkben ezt a hölgyet. majd így folytatta konferanszát: . A színész meghajolt. ámde magánszemély kezében teljességgel értéktelen kincsek földerítésében. kis híján összeesett. és dús szempillája halkan rebbent.Egy pillanat! Szeretném. Nos tehát.szólt fejedelmi gesztussal a konferanszié. és elfödte szem elől a színpadot a rajta ágálókkal együtt. hazug. . nyaklánc. ha búcsúzóul még megnézné egy műsorszámunkat! . kedves közönségünk. Magas a fizetése. akkor haladéktalanul meg kell válnunk Szergej Gerardovicstól.Ezt őrizte Szergej Gerardovics Harkov városában. De neki ez nem elég! Ahelyett. Ha úgy tetszik.hirdette ki ünnepélyesen a konferanszié. de szolgálatkész kezek elkapták. szép fiatal hölgy lépett ki a színpadra. emelkedett hangon szavalni kezdett: 57 Collier . felesége. A termet őrjöngő tapsorkán rázta meg. fehér nyakkendővel. Az említett Kuroleszov pillanatnyi késlekedés nélkül megjelent a színpadon. és ráadásul még családi slamasztikába is jutott.Az ön tiszteletet parancsoló álarca mögött harácsoló pók. és megindult a színfalak felé. Szergej Gerardovics . a valutarejtegetés a legnagyobb szamárság. Nincs más hátra.nyakék. Nyikanor Ivanovicsnak már-már úgy rémlett. a színpadon nem volt senki. nyugodtan élne. . frakkban. még a csillárokban is táncol a fény. sárga. beszolgáltatná a dollárjait meg a brilljeit. ez a kapzsi marha végül is elérte. ki akarja beszolgáltatni a birtokában lévő valutát? Senki sem jelentkezik? Ebben az esetben folytatjuk műsorunkat. akit azért hívtunk meg. hát beadta. hogy ország-világ előtt leleplezték. 119 . elhagyhatja a színházat. aki volt szíves segítségünkre lenni e tüneményes. És ha ez így van. Duncsil megtántorodott. Amint már tegnap volt szerencsém elmagyarázni. Másfél hónapon át mindenkit az orránál fogva vezetett a bárgyú makacsságával. Ekkor a meggyvörös bársonyfüggöny összezárult.Mit csináljunk: ha beadta. semmilyen körülmények között nem használhatja fel! Vegyük például ezt a Duncsilt.Tizennyolcezer dollár. Gyönyörű lakása van. a tálcán selyemszalaggal átkötött vaskos csomag meg egy csodálatos briliáns nyakék. A színész most ismét Duncsilhoz fordult: . Duncsil egy lépést hátrált. és az aranycsengettyűre sandítva.mondta a színész. arca elsápadt. hogy részleteket szavaljon nekünk Puskin Fukar lovag-jából.Úgy .. Hiszen a valutát soha senki. A hátsó fekete bársonyfüggöny kettévált.És újra összeverte a tenyerét. Ida Herkulanovna. összevonta szemöldökét. szép szeretője. délceg férfiú volt. Minden bevezetés nélkül komor képet vágott.

hogy újra lássa ágyasát. hol bárónak.Nagyon örvendek. hogy hasonló sors vagy még ennél is rosszabb fogja önöket is utolérni.. miközben magát hol hercegnek. . elvitte az ördög.Mennyi? 58 Gáspár Endre fordítása.Beszolgáltatom . amíg azt az álmot nem látta. Nyikanor Ivanovics füle hallatára azt is megvallotta. Figyelmeztetem önöket. hogy Kuroleszov gyalázatos halállal múlt ki. amint vinnyogva fetreng az esőben Kuroleszov ablaka alatt. hogy egyik művével megismerkedett.kérdezte a konferanszié. vagy a konferanszié prózai szavai .Puskin Fukar lovag-ját hallottuk tehát Szavva Potapovics Kuroleszov kiváló tolmácsolásában. Csak egyet értett meg az egészből. mert elképzelte az özvegyet porontyaival. . Kanavkin polgártárs. de ez sem indította meg szőrös szívét. vagy: „A lépcsőházban az új villanykörtét Puskin csavarta be?”. a teremből egyszer csak felszólt valaki: .gondolta hüledezve. Nyikanor Ivanovics mindaddig. ha nem szolgáltatják be a valutát! Puskin költeménye tette-e ilyen hatást. A színész pedig egyre emeltebb hangon szavalt. Miután meghalt. Cingár. mit sem tudott Puskin költői munkásságáról. rút halálát lelte. hogy nimfák enyelgő hada sereglik hozzá.válaszolt halkan a borostás. amint látják. leporolta frakkpantallóját.. hanem éppen ellenkezőleg.. hol apának. Nos tehát?.Bocsánat.aztán hörögve összerogyott. Ez a lovag abban bízott. hol tegeződve.Kanavkin. szépen felállt. és naponta többször ejtett olyan mondatokat.. akik nem is voltak jelen a színpadon. kényszeredett mosollyal meghajolt. a kulcs!” . . s fürkészve tekintett le a sötét nézőtérre. 120 . és még sok efféle kellemes kaland éri. és végképp zavarba ejtette Nyikanor Ivanovicsot. hogy egy boldogtalan özvegyasszony fél napig térdelt ablaka előtt az esőben. aztán még válaszolt is maga-magának a távollévő helyett. múzsák dala sem dicsőítette. meg: „Petróleumot ki vesz? Talán Puskin?” Most. mindebből semmi sem lett. előbb azt üvöltötte: „A kulcs! Hol van a kulcs. hol meg magázódva. szőke polgártárs jelent meg a színpadon. ki epedve várja. „Micsoda alak ez a Kuroleszov!” . hol fiúnak szólította.. kastélyt sem rakatott. Nyikanor Ivanovics elszontyolodott.invitálta a konferanszié a félénk hang tulajdonosát.rebegte Kanavkin. szabad a nevét? . mint: „Hát a lakbért Puskin fogja kifizetni?”. és gyér tapsok kíséretében eltávozott. ám őt magát jól ismerte. . mert hirtelen megszólított olyan személyeket.Tessék parancsolni felfáradni a színpadra .58 És Kuroleszov sok-sok csúnya dolgot mondott el önmagáról.Beszolgáltatom! . Nyikolaj . Ámde. A konferanszié pedig a következőket fűzte hozzá: .elég az hozzá. megütötte a guta a brillel meg valutával telerakott kufferén. borostás arcáról ítélve mintegy három hete nem borotválkozott.Mint szilaj ifjú. semmiféle nimfák nem enyelegtek vele. és óvatosan letépte magáról nyakkendőjét. .

A teremben ülők lélegzetüket is visszafojtották. meg se rezzennek. hogy legfőbb tévedésük: alábecsülik a szem jelentőségét! Értsék meg végre..A nagynénikémnél. olyanok. egy kekszes dobozba. erre a célra alkalmas. Porohovnyikovánál. Kanavkin.Ahá.Igen.. ejnye. hogy a nyelv elleplezheti az igazságot.Elhiszem! Ezek a szemek nem hazudnak! Hányszor elmagyaráztam már önöknek. megálljon csak. . előtte kert.. de a szem soha. bűnbánóan lehorgasztotta szőke fejét. hogy megbocsáthatatlan hanyagságot követett el. a nagynénjének is van valamije? Kanavkin nem várta ezt a kérdést. és eloltotta tekintetét. s e sugarak miként a röntgensugár.Á. és a színházban síri csend támadt.Ezer dollár..A pénzt . Röstelkedése láttán a konferanszié is megenyhült.Igaz is.kiáltott fel végül a konferanszié. . ugye. egyetlen pillanat alatt tájékozódnak. ő az. egyszer csak megcövekeli magát.Van! .. . igen. A konferanszié összecsapta a kezét. ismerem! És hová dugta? .És hol rejtette el? . hogy a színész szeme sugárzást bocsát ki. 121 . . húsz arany tízrubeles. Hát akkor minek húzza az időt? . Kanavkin .. meggyőzően adják elő. mit kell válaszolni.Elhiszem! . már tudom! Olyan csinos kis családi ház. igen.Ejnye. ugyebár? . . felejtsük el a múltat. összerezzent. nem holmi nyirkos pincékben. Megfogták! E lelkesen előadott s fölöttébb meggyőző előadás után a konferanszié bensőségesen megtudakolta Kanavkintól: .No jó. Váratlan kérdést kapnak. miért. Hiszen világos. . hogy eltitkolják az igazat. száraz és gondosan őrzött helyiségekben. de hajh a kérdés által felbolygatott igazság a lélek legmélyéről egy pillanatra a szemekbe szökken. .. ahol a patkányok is hozzáférkőzhetnek. és tudják. és mindennek vége.kurjantott Kanavkin legényesen. Nincs ennek semmi értelme. .. s zavartan piszkálta zakója szegélyét. mint a gyerekek! Kanavkin maga is belátta. hogy ne menjen hiába a kocsi. megpenészedik! Hát lehet ilyen emberekre valutát bízni? Szavamra. Komolyan mondom.. a Precsisztyenkán. .Hallottak már ilyet? Hiszen ott átnedvesedik. Kanavkin! Épp az imént beszéltünk a szemekről. Nyikanor Ivanovicsnak határozottan úgy rémlett.A pincébe..szólt rá a konferanszié enyelgő szemrehányással. egyenest Kanavkin lelkébe fúródnak. .az Állami Bankban kell tárolni. Klavgyija Iljinyisna Porohovnyikova. ha már erről beszélünk.És én dicsértem az őszinteségét! Most meg..folytatta a konferanszié . miért se. és egyetlen arcizmuk sem rándul meg.Majd váratlan fordulattal így folytatta: . pirulok magáért. ugye? Hogyne.Bravó! Több nincs? A konferanszié mélyen Kanavkin szemébe nézett. hogyne. . elvégre maga felnőtt ember! Kanavkin majd elsüllyedt szégyenében. hogy a nénikének is van valutája.

- Bravó, Kanavkin! - dicsérte a konferanszié. - Bravó! - bődült el a közönség. Mikor a terem elcsöndesedett, a konferanszié gratulált Kanavkinnak, megszorította a kezét, felajánlotta, hogy autón hazaviteti a lakására, a városba, és meghagyta valakinek a kulisszák mögött, hogy ugyanazzal a kocsival menjen el a nagynéniért, és vigye el a női színházban folyó előadásra. - Igaz is, még meg akartam kérdezni: nem említette a nénikéje, hogy hová dugta a holmit? tudakolta a konferanszié, miközben cigarettával kínálta Kanavkint, és előzékenyen gyufát sercentett. Kanavkin rágyújtott, és csüggedt, lemondó mosollyal rázta meg a fejét. - Persze, elhiszem - sóhajtott a színész. - Az a vén satrafa nemhogy az unokaöccsének, még az öreg ördögnek sem árulná el. Nos, majd megpróbáljuk fölkelteni benne az emberi érzést. Talán még nem sorvadt el minden húr abban az uzsoráslelkében. Minden jót, Kanavkin! A boldog Kanavkin eltávozott. A konferanszié megkérdezte, nincs-e még valaki, aki be akarná szolgáltatni a valutáját, de kérdésére néma csend volt a válasz. A konferanszié vállat vont: - Szavamra, csudabogarak! - Azzal eltűnt szem elől, eltakarta a függöny. A csillárok kialudtak, egy ideig sötétség honolt a teremben; valahol érces tenor énekelt: - Arany hever ott nagy halom, és mind az én tulajdonom...59 Valahol néhány tenyér összeverődött. - A női színházban egy hölgyike most szolgáltatja be a valutáját - szólalt meg váratlanul Nyikanor Ivanovics vörös szakállú szomszédja. Aztán sóhajtva hozzátette: - Bezzeg, ha a ludaim nem volnának! Mert tudja meg, jó ember, énnekem remek libafalkám van Lianozovóban. Attól félek, halomra döglenek otthon nélkülem. Mert a lúd kényes jószág, gondos ápolást igényel... Hej, ha a ludaim nem volnának! Puskinnal engem ugyan el nem bolondítanának - s ismét szívet tépően sóhajtott. Ekkor kivilágosodott a terem, és Nyikanor Ivanovics azt álmodta, hogy valamennyi ajtón fehér sipkás szakácsok özönlenek be, kezükben merőkanál. A kukták hatalmas üstben levest, teknőkben fölszeletelt fekete kenyeret hoztak. A nézők megélénkültek. A szakácsok jókedvűen sürögtek a teremben, csajkába merték a levest, és kiosztották a kenyeret. - Ebédeljetek, fiúk - kiáltották vígan -, és adjátok be a valutát! Mi a fenének ültök itten? Érdemes ezért a szamárságért? Mennétek haza, oszt ehetnétek, ihatnátok kedvetek szerint! - Te például miért vagy itt, öregapám? - fordult egyenesen Nyikanor Ivanovicshoz egy vörös tarkójú, kövér szakács, miközben csajkát nyújtott oda neki; a híg lötyedékben egyetlen árva káposztalevél úszkált. - Énnekem nincsen, nincsen! - bődült el Nyikanor Ivanovics félelmetes hangon. - Nincs, ha mondom! - Nincs? - ordította a szakács fenyegetően. - Nincs? - ismételte gyengéd női hangon. - Nincs, nincs - mormolta csitítóan, és átváltozott Praszkovja Fjodorovna felcsernővé.
59

Arany hever ott nagy halom, és mind az én tulajdonom... - Hermann áriája Pjotr Csajkovszkij (1840-1893) orosz zeneszerző Pikk dáma c. háromfelvonásos operájából, melynek szövegét Puskin elbeszélése nyomán Modeszt Csajkovszkij, a zeneszerző testvéröccse írta. 122

Praszkovja Fjodorovna gyengéden megrázogatta az álmában felnyögő Nyikanor Ivanovicsot a vállánál fogva. A szakácsok eltűntek, a színházat színpadostul, függönyöstül elnyelte a föld. Nyikanor Ivanovics könnyein át megpillantotta kórházi szobáját, és két fehér köpenyest, ezek azonban nem jókedvű szakácsok voltak, akik a leves mellé jó tanácsot osztottak az embereknek, hanem orvosok; és mellettük továbbra is ott állt Praszkovja Fjodorovna, de kezében nem csajkát fogott, hanem gézzel letakart tányért, rajta injekciós fecskendő. - Miféle dolog ez! - méltatlankodott Nyikanor Ivanovics, mialatt beadták neki az injekciót. Hisz mondom, hogy nincs! Adja be Puskin a valutáját, énnekem nincsen! - Jó, jó, elhisszük - csitította a jólelkű Praszkovja Fjodorovna. - Ahol nincs, ott ne keress. Nyikanor Ivanovics az injekciótól megnyugodott, újra elaludt, ezúttal már álomtalanul. Kiáltozásával azonban szorongása átterjedt a 120-as szobára, ahol a beteg fölébredt, és a fejét reklamálta, majd a 118-asra, ahol az ismeretlen Mester kezét tördelve, riadozva és bánatosan nézett fel a holdra, visszaemlékezvén élete utolsó, keserű őszi éjszakájára, az ajtó alól kiszüremkedő fénysávra meg szerelme leomló hajfürtjeire. A 118-as szobából a nyugtalanság az erkélyen átszivárgott Ivanhoz; ő is felébredt, és sírva fakadt. Ám az orvos hamarosan lecsillapította a riadozó elmeháborodottakat, s a betegeket egymás után elnyomta az álom. Ivan utolsónak aludt el, amikor már a hajnal derengett a folyó felett. A gyógyszer hatása egész testében szétterjedt, a nyugalom úgy áradt feléje, mint a hullám, amely elborítja egész valóját. Teste könnyű lett, fejét az álom langyos szellője birizgálta. Elaludt, s az utolsó, amit még hallott, a madarak hajnal előtti csivitelése volt az erdőn. De a madarak hamarosan elhallgattak, és Ivan azt álmodta, hogy a nap már délutánba hajlott a Koponyahegy fölött, amely hegyet kettős őrlánc vette körül...

123

TIZENHATODIK FEJEZET A kivégzés A nap már délutánba hajlott a Koponyahegy fölött, amely hegyet kettős őrlánc vette körül. Az a lovassági ala, amely déltájban a prokurátor útját keresztezte, ügetve kiérkezett a város hebroni kapujához. Útja elő volt készítve. A kappadókiai cohors gyalogosai félreszorították a sokaságot, a tevéket, öszvéreket, és a lovasság égig érő fehér poroszlopot kavarva, kiért a keresztútra, ahol két út metszette egymást: a délnek, Béthfagéba vezető meg az északnyugati irányba haladó jaffai út. A lovassági csapat az északnyugati úton indult el. A kappadókiai katonák ezt az utat is szegélyezték, és idején lekergették róla az ünnepre Jerusalaimba igyekvő karavánokat. A kappadókiaiak mögött zarándokok tolongtak, elhagyván hevenyészve felütött csíkos sátraikat. Egy kilométernyi út után az ala megelőzte a Villámlégió második cohorsát, és egy további kilométer után elsőnek érkezett meg a Koponyahegy lábához. Ott a katonák leszálltak a nyeregből. A parancsnok szakaszokra osztotta az alát, s ezek körülvették a halmot, csupán egyetlen feljárót hagyva szabadon a jaffai út felől. Kisvártatva odaérkezett a második cohors is, egy darabbal feljebb ment a hegyen, s ott második kordont alkotott. Végül megjött a Patkányölő Marcus parancsnokolta centuria is. Két láncra oszolva vonult az út két oldalán, és a két lánc között, a titkos őrség kíséretében, szekéren hozták a három elítéltet, mindháromnak a nyakában fehér tábla, rajta felirat - „lator és lázadó” - két nyelven, arameusul és görögül. A halálraítéltek szekere mögött más szekerek jöttek, megrakva frissen gyalult keresztrudas oszlopokkal, kötéllel, ásóval, vödörrel, fejszével. Hat hóhér is ült a szekereken. Mögöttük lóháton Marcus, a centurio, a jerusalaimi templomőrség parancsnoka, meg az a csuklyás férfi, akivel Pilátus rövid ideig a palota elsötétített szobájában tanácskozott. A menetet ismét katonai őrség zárta le, s amögött már a kíváncsi tömeg következett, mintegy kétezren, akiket nem riasztott el a pokoli hőség, és mindenáron szemtanúi akartak lenni az érdekes látványnak. Hozzájuk csatlakoztak most már a zarándokok is, akiket akadálytalanul odaengedtek a menet végére. A menetet kikiáltók kísérték, újra meg újra kihirdették azt, amit Pilátus délben közhírré tett. Így vonult fel a menet a Koponyahegyre. A lovassági ala mindenkit átengedett, ám a második láncot alkotó második centuria már csak azokat engedte át, akiknek valami közük volt az ítélet végrehajtásához, azután pedig gyors hadmozdulatokkal szétterelte a sokaságot a hegy lába körül, úgyhogy most felülről a gyalogság, alulról pedig a lovasság kordonja fogta közre a tömeget, amely így a gyalogosok gyér lánca között végignézhette a kivégzést. Amíg a hosszú menet felért a hegyre, elmúlt több mint három óra, a nap már alábbhanyatlott a Koponyahegy fölött, de a hőség még tikkasztóan perzselt, mindkét őrlánc katonái iszonyúan szenvedtek tőle, agyonunták magukat, és lelkük mélyén átkozták a három latort, minél gyorsabb halált kívánva nekik. Az ala kis termetű szír parancsnoka - homlokán veríték gyöngyözött, fehér inge sötétlett a hátán az izzadságtól - a hegy lábánál állt, közvetlenül a nyitva hagyott feljáró mellett; minduntalan oda-odalépett az első szakasznál elhelyezett bőrcsöbörhöz, tenyerével vizet merített belőle, ivott, és megnedvesítette turbánját. Ettől kissé megkönnyebbülvén, visszament a helyére, és ismét fel-alá járkált a tetőre vezető poros úton. Hosszú kardja olykor koppanva
124

ütődött fűzött bőrcsizmájához. Katonáinak példát akart mutatni szívósságával, de megsajnálta őket, és megengedte, hogy földbe szúrt pikáikból gúlát formáljanak, s arra rádobják fehér köpönyegüket. E hevenyészett sátrakban kerestek menedéket a szíriai lovasok a kérlelhetetlenül tűző nap sugarai elől. A vödrök gyorsan kiürültek, a szakaszokból felváltva mentek vízért a hegy alatti vágásba, ahol csenevész eperfák híg árnyékában végnapjait élte a rekkenő hőségben egy zavaros vizű kis csermely. Ott álldogáltak a békésen pihenő lovakat kötőféken tartó lovászok is, az imbolygó árnyékot keresve. Érthető, hogy a katonák eltikkadtak, és átkozták a latrokat. A helytartó aggodalma, hogy a kivégzés ideje alatt zavargás támadhat a gyűlöletes Jerusalaimban, szerencsére nem vált valóra. És amikor az ítélet végrehajtásának negyedik órája is már vége felé járt, a két őrlánc a gyalogos meg a lovassági - közt, a hegy lábánál, minden várakozás ellenére, már az égvilágon senki sem maradt. A nap heve visszakergette a sokaságot Jerusalaimba. A két római centuria kordonjai között csupán két kutya lebzselt, nem tudni, kihez tartoztak, és hogyan kerültek oda. De azokat is eltikkasztotta a hőség, nyelvüklógatva, lihegve hasaltak a földön, ügyet sem vetettek a zöld hátú gyíkokra, az egyedüli élőlényekre, amelyek nem féltek a naptól, és fürgén siklottak ide-oda a felhevült kövek meg a szúrós, tövises kúszónövények közt. Senki sem tett tehát kísérletet az elítéltek kiszabadítására, sem a katonasággal elárasztott városban, sem idefenn a körülkerített hegyen; a tömeg visszaszivárgott a városba, mert a kivégzésben igazán nem volt semmi látványos, benn Jerusalaimban pedig már folytak az előkészületek az estével kezdődő Pászka ünnepére. A második láncot alkotó római gyalogság még jobban szenvedett, mint a lovasság. Patkányölő centurio csak annyit engedett meg katonáinak, hogy levegyék sisakjukat, és vizes kendőt kössenek fejükre, de egyébként úgy rendelkezett, hogy állva kell őrködniök, kezükben lándzsa. Ő maga ugyanolyan fehér kendővel - de nem vizessel, hanem szárazzal - a fején, a hóhérok csoportja körül sündörgött, nem vette le még az inge fölött viselt ezüstoroszlánokat sem, lábszárvédő páncélját sem, kardja, tőre is ott függött övén. A nap egyenesen a fejére tűzött, de egyáltalán nem ártott neki, és az ezüstoroszlánokra nem lehetett ránézni, vakította az ember szemét a napon szinte megolvadt fém fehér csillogása. A Patkányölő elcsúfított arcán nem látszott sem kimerültség, sem elégedetlenség, úgy tetszett, a szálfatermetű centurio képes volna így fel-alá járkálni egész nap, egész éjjel, és még akár másnap is - egyszóval mindaddig, amíg szükség van reá. Fel-alá járkálna ugyanígy, kezét bronzlapokkal kivert, nehéz övére téve, ugyanolyan szigorúan nézne hol a megfeszített bűnösökre, hol az őrlánc katonáira, ugyanolyan közönyösen rugdosná félre szőrcsizmája orrával az útjába kerülő időfehérítette emberi csontokat vagy apró köveket. A csuklyás ember háromlábú zsámolyszéken ült, nem messze a megfeszítettektől; mozdulatlanul, nyugodtan figyelte az eseményeket, nagy néha unalmában vesszejével megpiszkálta a homokot. Amit az imént mondottunk, hogy a legionáriusok kettős lánca közt egy teremtett lélek sem volt, nem egészen igaz. Egyvalaki mégis volt ott, de nem mindenki látta. Nem azon az oldalon tartózkodott ugyanis, ahol a feljárást nyitva hagyták, s ahonnét jobban lehetett látni a kivégzést, hanem az északi oldalon, ahol a halom nem volt lejtős, könnyen megközelíthető, hanem egyenetlen, meredek, csupa rés és hasadék, s ahol az istenátkozta, szikkadt földnek egy résében csenevész fügefa tengette életét. Ez alatt az árnyékot egyáltalában nem nyújtó fa alatt ült az egyetlen, aki nézője s nem szereplője volt a halálos ítéletnek; ott ült egy kövön már a kivégzés legkezdete óta, tehát már negyedik órája. Igen, ahhoz, hogy láthassa az eseményeket, nem a legkedvezőbb, hanem a
125

legkedvezőtlenebb helyet választotta. De azért odalátszottak a keresztrudas póznák, odalátszott a két villogó folt a centurio mellén, és ez, úgy látszik, elég volt annak a férfinak, aki nyilvánvalóan minél észrevétlenebb s zavartalanabb kívánt maradni. Négy órával azelőtt azonban, a kivégzés kezdetén, ez az ember egészen másképp viselkedett, akkor bezzeg könnyen feltűnhetett volna, s valószínűleg azért vonult most annyira vissza, azért változtatott magatartásán. Akkor, mihelyt a menet fölért a dombra, a kettős láncon belül ez a férfi az elsők közt jelent meg, s úgy viselkedett, mint aki máris elkésett. Pihegett, nem is lépésben, hanem futva érkezett a helyszínre, előrefurakodott, s látva, hogy előtte - mint a többiek előtt is - összezárul a kordon, együgyűen úgy tett, mintha nem értené a mérges kiáltásokat, s megpróbált áttörni a katonák közt a kivégzés színhelyére, ahol már leszállították az elítélteket a szekérről. Büntetésül az egyik katona alaposan mellbe vágta kopjája tompa végével, és az ismeretlen felordított: nem a fájdalomtól, hanem a kétségbeeséstől. Tompult, közönyös tekintettel mérte végig a kopjás legionáriust, az olyan ember pillantásával, aki közömbös a testi fájdalommal szemben. Köhécselve, fulladozva, mellét dörzsölgetve megkerülte a hegyet, s az északi oldalon próbált rést találni a kordonon, hogy azon át befurakodhasson. De elkésett, a lánc már bezárult. És a fájdalomtól eltorzult arcú férfi kénytelen-kelletlen belátta: hasztalan próbál bejutni a szekerekhez, amelyekről már lerakták a fapóznákat. Ha tovább erőszakoskodik, legföljebb azt éri el, hogy letartóztatják, márpedig ez sehogyan sem illett bele terveibe. Ezért hátrament a hasadékhoz, ahol nyugodtabb volt a helyzet, és senki sem zavarta. Egy kövön ült, a hőségtől meg az álmatlanságtól nedvedző szemmel, fekete szakálla borzasan meredezett. Láthatóan búsult; hol sóhajtozott, széthúzta vándorlásban elnyűtt, égszínkékből piszkosszürkévé fakult talifját, és kitárta kopjaütéstől fájó mellét, amelyen mocskos izzadság csorgott végig; hol kimondhatatlan gyötrelemmel égnek emelte szemét, s tekintetével követte a három dögkeselyűt, amely már jó ideje ott körözött a magasban, a hamarosan bekövetkező lakomára várva, hol meg a sárga löszös földre szegezte csüggedt tekintetét, félig szétrohadt ebkoponyát látott maga előtt, meg körülötte futkosó gyíkokat. Annyira gyötrődött, hogy időnként magában beszélt. - Ó, én ostoba szamár... - motyogta, fájdalmában előre-hátra himbálózott a kövön, és körmével véresre kaparta barna mellét. - Ostoba vagyok, esztelen, mint a fehérnép, és gyáva, gyáva! Dög vagyok, nem ember! Elhallgatott, lehorgasztotta fejét, ivott egy korty langyos vizet fakulacsából, kissé megélénkült, és hol a talifja alá rejtett késhez kapott, hol a pergamenlaphoz, mely előtte feküdt a kövön, pálcikával, tusos üvegcsével egyetemben. A pergamenre már feljegyzett egyet-mást: „Szállnak a percek, én, Lévi Máté, itt ülök a Koponyahegyen, de a halál még nem következett be.” Alább: „A nap leáldozóban, a halál még mindig nem jött el.” És most Lévi Máté kétségbeesésében a következőt rótta fel a lapra hegyes pálcikájával: „Istenem, miért haragszol reá? Küldj neki megváltó halált.” Miután felírta, könnytelenül felzokogott, és körmével ismét véresre tépte mellét.
126

elkerülvén így a kereszthalált. és mindjárt bal kéz felől megpillantott egy kicsiny boltot. Mert. A városba beözönlő karavánok örvényében lavírozva elért a kapuig. foga vacogott. és déltájban elindult egymaga. kijelentette. egyetlen hűséges tanítványod!” És ha Isten ezután még megáldja őt egy szabad pillanattal. De Jesua a messzeségbe nézett. köszöntötte a pult mögött álló péknét. Lévi Máténak nem volt kése. hogyan pusztul el. mikor az idő meghűvösödik. Édes mindegy volt neki. miért. melyet megkívánt. hogy előérzete nem csalt: megtörtént a baj. Ez utóbbi különben nem túlságosan érdekelte a volt vámszedőt. de zseniális ötlete támadt. aki el volt ragadtatva Jesua beszédeitől.Lévi . azután megtüzesedett a teste. jaj. Jesua azonban. aki soha életében nem vétett senkinek.egyszerű. hogy estefelé. amikor a helytartó kijelentette a halálos ítéletet.Nemcsak amiatt esett kétségbe. percenként inni kért. hanem amiatt is. csak egy volt a bökkenő. Jerusalaim közelében. hallotta. A városba érkezve megtudta. bármi módon. és felugorhat rá. meggondolta magát. s lábai remegtek. Hát itt követte el Lévi Máté az első hibát. szerette volna valamilyen módon észrevétlenül tudtára adni Jesuának. bemennek Jerusalaimba. amerre vitték őket. nem hagyta őt magára utolsó útján. és visszasietett a városba. ott van mellette. szörnyű betegség támadta meg. hogy mielőbb váltsa őt meg a halál. Ha valaki nagyon ügyes. megkérte. Két napja. A katonák nem zárták szorosra a kordont. Egyetlen szempillantás elég. illedelmesen belépett a boltba.saját nézete szerint végzetes hibát követett el. Ott volt a tömegben. de balsejtelmektől gyötörve elköszönt vendéglátójuktól. és kirohant vele az üzletből. és jól kiszámítja. hogy Jesuát és őt ilyen katasztrófa érte. miért is engedte őt el egyedül! De Máté még este sem tudott utánamenni Jerusalaimba. majd komolyan. 127 . és imádkozik érte. és odakiáltson neki: „Jesua! Én megváltalak téged szenvedéseidtől. s amilyen heves természetű volt. Lévi meg Jesua Béthfagéban voltak.akit a tömeg egészen a kordonig taszított . és így nem láthatta Lévit. odaérhet a szekérhez. miért nem. kést vagy tőrt. amikor is a betegség éppoly váratlanul eltávozott tőle. villámgyorsan felkapta a pultról azt. Forró fejében egyetlen tüzes gondolat kóválygott: hogyan szerezhet tüstént. hogy Jesua. Akkor Jesua megmenekedik a szenvedéstől. vegye le a felső polcról azt a cipót. meggörnyedve besurranhat két legionárius között. ahol kenyeret árultak. Egy lépést sem bírt tenni. vendéglátójuknak segítve. arra. és én is veled megyek! Én. Amikor a halálraítélteket fölvezették a hegyre. Lévi Máténak . amiért nem támadt hamarabb ez a gondolata. nyomban szemrehányással átkozta önmagát. hogy halaszthatatlan ügyek szólítják a városba. Lerogyott egy lópokrócra a konyhakertész pajtájában. s ott egy konyhakertésznél vendégeskedtek. Kiszuszogta magát a rohanás után a nagy forróságban. Kirázta a hideg. hogy kését Jesua hátába döfje. hogy ő. Délelőtt a két vendég a veteményesben dolgozott. hogy ő . megmenekedjék a kínoktól! Kitűnő terv. és azt tervezték. mint ahogy rájött. s mialatt az asszony hátat fordított. és ott hánykolódott péntek hajnalig. az őrlánc mellett. hosszú kenyérvágó kést. Csak azt az egyet kívánta. Lévi. s érheti utol a menetet. hangtalanul. Amikor a menet már mintegy fél mérföldet megtett az úton. nem haladtak szorosan egymás mögött. Jóllehet gyenge volt még. akkor önmagát is megölheti. és elindult Jerusalaimba. Váratlan. Meggondolatlanságán dühöngve kiszakadt a tömegből. Máté. és egyetlen garasa sem volt. aminél jobb fegyver nem képzelhető: a beretvaélésre fent. délután. Lévi Máté ott szaladt a kíváncsiskodók közt.

oltalmazója! Ekkor fuvallat érte a volt vámszedő arcát. szidta apját. Kiábrándult istenéből . órákig kínlódjék a perzselő nap tüzében a keresztfán. de egyre lassabban. üvöltött és köpködött. elfúlva ordítozott: meggyőződött róla. . most nyomban! Hunyorogva várta a tüzes nyilat.Süket vagy! .Csalódtam benned! . amelyben esténként alábukott. Viharfelhő nyelte el.mondotta -. .Jaj. hogy egy olyan ember.nyögött fel Lévi. Széle fehéren tajtékzott. és ő ezután nem hisz benne. földhöz vágta a . eltaposta kulacsát. megátkozta önnönmagát. szaladt tovább.Megátkozlak téged. és Lévi Máté tovább szórta dühödt átkait. az eleje már a halomhoz ért. Lévi lelki kínja tetőfokára hágott.Alig néhány perc telt bele. amely nyugat felől támadva kérlelhetetlenül közeledett. hogy elkésik. és mozdulatlanul feküdni. és tüzes fonalak pattantak ki belőle. Újabb légáramlás érkezett..üvöltözött.Lévi Máté ökölbe szorította csontos kezét. 128 . és tapasztalta. A nap eltűnt.Ha nem volnál süket. Futásnak eredt. és agyonvágja. nem. Felugrott a kőről.most már úgy látta . Nemegyszer kénytelen volt lerogyni a porba. . csak épp hogy a centurio mellén lobogó fényfoltok kialudtak. hogy Isten nem igazságos. lassabban. gaz latrok istene. Lévi felnyitotta szemét. és már újra a jaffai úton volt . hanem a fejében és a fülében is. . istenem!. más istenek! Más isten ezt sosem tűrte volna el. ahogy dobog a szíve . Kinyitotta szemét. Olykor felmordult. anélkül. mint Jesua. hogy fenn a dombtetőn semmi sem változott.a bűnösök arca a város felé tekintett. nem engedte volna meg. és meglátta. hogy végül a Földközi-tengerbe bukjon .hörögte végképp berekedve.már nem csak a mellében. anyját. hogy a világ .. és csodát követelt az Istentől: azt követelte. hogy lejutott volna a tengerig. . s a látóhatár fölé hajolva. Látván. a sivár. és hallgatta. mert sejtette.átkai hatására. ezzel megfosztva magát ivóvizétől. Értelmetlen szavakat ordítozva szórta átkait. és aztán felugrott. és füledbe immár nem hatol semmi. megnyújtva az árnyékokat. A nap most a felfeszítettek hátába lövellte izzó sugarait . Amikor a negyedik óra is már vége felé járt. csak a templomi harsonák szava? Nem vagy mindenható isten! A gonoszok istene vagy! Megátkozlak téged. a nap éppoly egyenletesen ereszkedik lefelé. amiért idiótát szültek a világra. amely most mindjárt lesújt reá az égből. gihoni völgyben. és megölnéd szegényt. a zarándokok sátrai felett poroszlopokat kergetett a hirtelen feltámadt szél. vagy ettől függetlenül . . és vannak még a világon más vallások. hogy átka. valami megzörrent a lába alatt. hogy haladéktalanul. behunyt szemmel égnek emelte. az öszvérháton meg gyalogszerrel Jerusalaimba tartó vándorok megdöbbenésére. De az isten nyila nem csapott le.de a menetet már nem látta. És valóban elkésett. Amikor megpillantotta végre a távolban a hosszú menet porfellegét. hogy kifújja magát.hiába ellopott kést. isten! Rekedten. ledobta sapkáját. Dührohamot kapott. abban a pillanatban küldjön halált Jesuára. A jaffai úton. szitkozódása mit sem ér.Te a gonoszság istene vagy! Hát ennyire elvakította szemedet a templom füstölőiből felszálló füst. és gyér haját tépve. Úgy feküdt ott. lelke. a rekkenő hőségben semmi sem változik. meghallanád szavam. füstös fekete hasa sárgás visszfényben tükröződött. És ekkor Lévi felordított: . Kipihente magát valamennyire.megváltozott. szidalmait az ég felé.

és megütötte vele Jesuának előbb az egyik. És Lévi szíve megdobbant a boldogító kibontakozás előérzetében. sűrűn. 129 . tompa volt. Emez félrevonta Patkányölőt. A csuklyás férfi intésének engedelmeskedve. vajon a Jerusalaimhoz közeledő zivatar változtat-e valamit a szerencsétlen Jesua sorsán. a másik pedig csöbröt. az ezred indulásra készülődik. Hasán. a centurio tisztelgett a tribunus előtt. s krákogva. köpködve próbálta megérteni. kötőféken vezetve a katonák pejkóit. és arra gondolt. s feje a kibomlott turbánnal mellére csuklott. hogy a villám sújtson le Jesua keresztfájára. nemrég még az elítélték ruházata volt ez. arca valósággal eltűnt a nyüzsgő fekete rovarréteg alatt. Máskor oly tiszta tekintete most zavaros. A Patkányölő utálkozva sandított a póznák lábánál heverő koszos rongyokra. A magasból. végül teljesen elveszítette eszméletét. Bűnbánóan tekintett fel a tiszta égboltnak arra a részére. Dismas a második póznán jobban szenvedett két társánál. A centurio másodízben is tisztelgett. A legyek. néha bágyadtan meg-megemelte turbános fejét. Harmadiknak a templomőrség parancsnoka is csatlakozott hozzájuk. és lenézett. Fölemelte tekintetét. A felleget felhasogató tűzfonalakra tekintve azért fohászkodott. Az első fölemelte a lándzsát. majd a másik karját. a legyek dönögve felröppentek. esztelenség volt annyira sietni átkaival: most nem hallgatja őt meg az isten. és katonai bíborchlamysba öltözött kicsiny alakot pillantott meg. ott nagyobb mozgolódást látott. hogy fülét vállához érintse.megőrjítették a legyek meg a hőség -. Lévi tenyerével védekezett az arcába csapódó por ellen. Már az első órától kezdve sűrű ájulási rohamok lepték meg. s a póznák tövében köveken ülő hóhérok csoportjához lépett. a lovászok fürgén ügetnek végig az úton. Hármuk közül Jesua volt a legszerencsésebb. azon tűnődött. és akkor a legyek lustán felszálltak arcáról. hogy csakhamar újra rátelepedjenek. de a hóhéroknak se kellett. szívták a sárgás. böglyök ezért egészen ellepték. aki a megfeszítettek kínszenvedésének ötödik órájában a dombtetőhöz közeledett. mezítelen testet. jól láthatta.Utánam! A hozzájuk legközelebb lévő keresztfáról halk. eszelős dalocska hallatszott. hogy a katonák sietve kirángatják a földből a pikáikat. A test. a kiálló bordájú mellkas megrázkódott. s ahol a dögkeselyűk szárnyalva menekültek a vihar elől. hóna alatt kövér böglyök ültek. hol jobbra. A Patkányölő magához intett kettőt a hóhérlegények közül. a cohors parancsnoka volt. emez pedig udvariasan felállt közeledtére. amely a vesztőhely felé igyekezett. Az. hol balra. s valamit súgott neki. és most halkan dúdolt valamit a szőlőről. ahol a lovasezred vesztegelt. Ezután a domb alját kezdte figyelni. ütemesen rángatta fejét. és előbukkant csípésektől dagadt. amely kötéllel volt odaerősítve a pózna keresztrúdjához. a hóhér végighúzta lándzsáját a megfeszített ember hasán. A póznára felfeszített Gestas a harmadik óra végére megőrült . fölismerhetetlen arca. Semmi kétség. az egyik hóhér lándzsát fogott. vajon mit jelent a lovasság váratlan eltávozása. ahol ült.Lévi elhallgatott. Nagy nehezen felnyitotta szemét. és rájuk parancsolt: . lágyékán. szivacsot hozott oda. amelyet még nem falt föl a felhő. aztán mindketten elindultak a póznák felé. A tribunus neki is halkan szólt valamit. mert nem vesztette el eszméletét. magukra dobják köpönyegüket. A Patkányölő intésére a kordon szétvált. A cohors tribunusa most a háromlábú zsámolyszéken ülő férfihoz irányította lépteit. Ekkor Jesua fölemelte a fejét. szárnysegéde kíséretében Jerusalaimból érkezett ki lóháton a kivégzés színhelyére. melyben szeme alig látszott felduzzadt szemhéja között.

körme a fába mélyedt. nyaka Jesua felé tekeredett. Most már közvetlenül a magaslat fölött villámlott.. de ez nem sikerült. elsötétült a levegő.súgta hódolatteljesen. és a lándzsa végére tűzött vizes spongya fölemelkedett Jesua ajkához. sarkon fordult. de mozdulni sem bírt.Hégemón. Jesua teste megvonaglott. mennydörgött. A hóhér levette a szivacsot a kopja végéről.agyonszúrta őt is. Néhány másodperccel később az ő teste is elernyedt. valamit morgott. feje. Jerusalaim város felé törekedve.Adj innia! Egyre sötétebb lett. és szíven szúrta Jesuát. .szólította a hóhér. Ha-Nocri megmozgatta dagadt ajkát. ha hangja behízelgően és meggyőzően cseng. ott a második kereszten! Dismas elhallgatott. mint ő! Dismas teste megfeszült.Mit kívánsz? Miért jöttél hozzám? . és rekedt rablóhangon megszólalt: . és a mennydörgés elnyelte a centurio vezényszavát: .Igazságtalanság! Én is éppolyan lator vagyok. igyál! . feje lehorgadt. szemügyre vette Jesua véres testét. a templomőrség parancsnoka sem tágított mellőlük.Nesze. és megszólalt. odatapadt a szivacshoz. szemében felháborodás lángolt. a centurio rárivallt Dismasra: . Jesua fölemelte fejét. fehér kezével megérintette lábát. rekedten kérte hóhérát: . a fekete eget villámok barázdálták.Ha-Nocri! .. A csuklyás megállt az első keresztnél. . Ugyanez ismétlődött a két másik keresztnél is. tűzzel terhes nagy fekete felleg előtt fehér.. Jesua szemében öröm villant fel. és a templomőrség parancsnokával meg a csuklyás emberrel együtt megindult lefelé a halomról. hasán vér csorgott végig. mert karját három helyen kötélgyűrű szorította a keresztrúdhoz. A viharfelhő már a fél eget elborította. Mikor a por felszállt. a vízzel.Hallgass te. A vesztőhelyre porfelleg borult. oszolj! 130 .suttogta. A csuklyás ember nyomon követte a hóhérlegényt meg a centuriót. amikor a hóhér odalépett hozzá. s lecsüngött. és mohón szívni kezdte belőle a nedvességet. de mikor a szivacs az ajkához ért. és így szólt társaihoz: . Egyszer csak tűz csapott ki a felhőből. amennyire a kötelek engedték. Az elborult elméjű Gestas rémülten felkiáltott. alsó állkapcsa görcsösen megrándult. Ezután a cohors tribunusa intett a centuriónak.mondta a hóhér. tajtékos felhőcskék száguldottak. szerette volna.Őrség. és ugyanazokkal a szavakkal: . .Meghalt.Adj hálát a hégemónnak! . Behúzta a hasát.Adj hálát a nagylelkű hégemónnak! . A második dörgésnél a hóhér már Dismast itatta. A másik keresztfáról Dismas hangja hallatszott: . Sötétség borult a vidékre. és boldogan a foga közé kapta.

Jesua csupasz. és lehúzta a földre. hogy mire a katonák leértek. a centuriát még a domboldalban kapta félúton. felállt az alsó keresztlécre.Jerusalaim felé vonult a bőrig ázott lovasság. meg a három üresen meredező kereszt. hogy kiérjenek az országútra. Botladoztak.odaért a kereszthez. a síkos köveken csúszkálva. a hátracsukló fejű. Átvágta a lábszárát fogó kötelet. de aztán valami az eszébe jutott: otthagyta a földön. amelyen már . Olyan hirtelen zúdult le a víz. kicsavarodott karú testet. és a dombtetőn már csak két holttest maradt. odaborult Jesua lábaihoz. agyagos sárban meg-megcsúszva odaszaladt a másik két kereszthez. Még néhány perc. vizes teste rázuhant Lévire.alig láthatóan a zuhogó esőben . Mikor . és Jesua testét átölelve. A hullákat csapdosta. Lévi a vállára akarta vetni Jesua tetemét. néha térden kúszva. elestek a vizes agyagban. Azokon is elvagdosta a kötelet. ami épp keze ügyébe akadt. ázott talifját. már zúgó áradat vette őket üldözőbe.A katonák megkönnyebbültek. futva megindultak lefelé a halomról. tűz. belekapaszkodva abba. Sem Lévi. verte a zápor. félig a vízben fekve. víz és mennydörgés füstölgő katlanában már csak egyetlenegy ember maradt. Hol eltűnt a sötétben. hol újra előbukkant a villám remegő fényében. minduntalan elcsúsztak. egy szál ingben. Néhány perc. s azonmód. A mégsem hiába ellopott kést rázva. sem Jesua teteme akkor már nem volt látható fenn a dombtetőn. Váratlanul zúdult le a zápor. Jerusalaimot elnyelte a sötétség.bokáig vízben gázolva . kiszabadította karját a felső kötelekből. és a két másik test is a földre hullott. 131 . lerángatta magáról víztől elnehezült. és a dombtetőn. s alig várták. igyekezett a keresztfák felé. menet közben feltéve sisakjukat. és a híg.

és a férjét sehol sem találja. mire a kagyló zokogva azt válaszolta. hogy híre a rendőrségre is eljutott. Vaszilij Sztyepanovics elvesztette a fejét. a könyvelésben. valamint gyalogos rendőrök érkeztek a helyszínre. és ott azt a felvilágosítást kapták. csendes Vaszilij Sztyepanovics csak pislogott a csuda dolgokról szóló mendemondák hallatán. hogy a sor vége a Kudrinszkaja térig ért. azt se tudta.egy sem ült a helyén. A sor élén mintegy két tucat Moszkva-szerte közismert jegyüzér várakozott a pénztárnyitásra. A szerény. egyszóval mindenki. hívja fel Rimszkij feleségét. Varenuha szobájában. bele-beleszóltak a telefonba a jegyszedők. mindkét pénztárosnő meg valamennyi hivatalsegéd. A sor izgatottan viselkedett. mert a kérdésekre. az emberek az előző esti párját ritkító előadásról szerzett szenzációs értesüléseiket vitatták meg egymás közt. hogy Lihogyejev bement a színházba. mit tanácsoljon neki. Reggel tíz órára a jegyre várakozók tömege már annyira megsokasodott.meg más efféle képtelenséget. benn a színházban sem volt jobb a helyzet. a színház főkönyvelőjét is roppantul felzaklatták. akik aztán valamennyire rendbe szedték a tömeget. Éktelen galiba támadt. a karosszék feldöntve hevert a földön. E beszámolók egyébként Vaszilij Sztyepanovicsot. Az tanácsolták. vagyis az átkozott feketemágia-szeánszot követő napon. három gépírónő. Rimszkij irodájában. aki csak a színházhoz tartozott . Fél tizenkettőkor pedig megjött a rendőrség. szüntelenül csöngött a készülék Lihogyejev szobájában. és éppen őneki kellett cselekednie.TIZENHETEDIK FEJEZET Nyugtalan nap Pénteken reggel. egyebek közt például azt állították. A takarítónő széltében-hosszában híresztelte. Egy izgatott női hang Rimszkijt kereste. A jegyszedők éktelen badarságokat hordtak össze. azaz Vaszilij Sztyepanovics Lasztocskin főkönyvelő. kezét tördelte. Eleinte azzal próbálták lerázni az érdeklődőket.Mi folyik itt önöknél. A színház előtt ugyanis. sehol egy teremtett lélek. hol van Varenuha és Rimszkij. hogy „Lihogyejev a lakásán van” . mert a Varietészínház megmaradt dolgozói közül ő volt most már a rangidős. a kertre nyíló ablakot betörve találta. de végül már föl sem vették a kagylót. hanem mind a Szadovajára néző ablakokban ültek az ablakpárkányon. felhívta magára az arra haladók figyelmét. takarítónő. jegyszedő. és figyelték a színház előtt zajló eseményeket. Kora reggeltől fogva szólt a telefon. hogy ő Rimszkijné. Vaszilij Sztyepanovics eleinte még válaszolgatott. s bámulatos gyorsasággal lovas. Ez történt odakinn. ő ugyanis nem volt jelen az előadáson. az ajtó tárva-nyitva. az épület fala mentén. két könyvelő. márpedig cselekednie kellett. igazán nem volt mit válaszolni. polgártársak? Mi a baj? 132 . hogy mitévő legyen. Első. olyan hosszúságban. Tizenegykor berontott a színházba Rimszkijné asszony. Ámde a jó kilométer hosszú sor már maga is hatalmas kísértést jelentett. és fogalma sem volt. a pénztárban. hogy a lakására is telefonáltak. a Varietészínház valamennyi jelen lévő alkalmazottja. senki sem végezte dolgát. hogy amikor bement takarítani a gazdasági igazgató szobájába. Zokogott. hogy a szeánsz végeztével a hölgyek egy része félmeztelenül szaladgált az utcán . tökéletesen indokolt kérdése a következő volt: .de a telefonálók azt válaszolták. sok ezer főnyi tömeg állt kettes sorokba rendeződve. hogy hol van Lihogyejev. és alaposan meghökkentette a Szadovajára tévedő gyanútlan járókelőket. a lámpa égve. válaszolt a pénztárosnő is.

megnyugtatták. és most egyetlenegyet sem tudnak mutatni. és ki-ki végezze dolgát. izgatott Vaszilij Sztyepanovicsot. Félelmét leküzdve.Feltehetően . Ott elveszítette a nyomot. A jegyszedők nem tudják. és odavezette az őt nyomon követő embereket a taxiállomáshoz.Föltétlenül . A nyomozók beültek Varenuha irodájába. nyomtalanul eltűnt. Tehát szerződést kötöttek vele? . . Megjegyzendő. akkor a szerződésnek a könyvelésen is keresztül kellett mennie. ha agyonütik őket. a gazdasági igazgató és az adminisztrátor. akkor sem! Honnét került elő az a mágus? Tudja az ördög. köztük egy izmos. A fonal minduntalan elszakadt. menjenek vissza munkahelyükre. szemöldökét összevonva töri a fejét. Kitudódott. utat nyitva előreengedték a sápadt. Viselkedése mindenkit ámulatba ejtett. hogy a kutya nem más.felelte a főkönyvelő halálsápadtan. a pénztárosnő hosszan morfondíroz.Ha kötöttek. mint a híres-nevezetes Káró Ász. és vadul. és szemében furcsa. A Káró Ász a főbejáraton át kiment az utcára. és hazaküldték. morgott. remegett. Kivezették az irodából. sem a gazdasági igazgatónál. hogy az idegenellenőrző hivatalban hírét sem hallották semmiféle Woland vagy Faland nevű mágusnak. amennyire csak lehetett. Plakátok voltak-e? Voltak. kidugta hegyes pofáját.válaszolta Vaszilij Sztyepanovics egyre izgatottabban.. nem volt jelen a tegnapi előadáson. A zokogó Rimszkijnét. valami Woland. úgymint az igazgató. akik tanúi voltak az előző esti szeánsznak. kivicsorította félelmetes sárgás agyarait. hogy a Varietészínház teljes vezetősége. De éjszaka átragasztották őket. panaszosan felüvöltött. a konferansziét az előző esti előadás után beszállították az elmeklinikára. Mihelyt beszaladt a gazdasági igazgató szobájába.Vo. sem Lihogyejev vagy Varenuha papírjai közt nyoma sincsen a szerződésnek. Az alkalmazottakat felszólították. sem a könyvelés dossziéiban. és tanácstalanul tárta szét kezét.. Hogy hívják azt a mágust? Vaszilij Sztyepanovics nem tudja. bánatos és egyben dühös kifejezéssel odakúszott a kitört ablakhoz. Kisvártatva az épületet nyomozók szállták meg. Mit volt mit tennie. hogy Faland. nevén kellett neveznie a gyereket .Szerződés nincs . röviden összefoglalva: az előző esti előadást közbotránynak lehet minősíteni. hogy nem Woland. majd hasra feküdt. A Varieté dolgozói közt suttogva elterjedt a hír. hol tartózkodnak. a nyomozásnak léptennyomon előre nem látott nehézségekkel kellett megbirkóznia. a legjobban a takarítónő beszámolója iránt érdeklődtek. hirtelen felugrott az ablakpárkányra. Ezek után a Káró Ászt elvitték.A dolgozók. Semmi áron sem volt hajlandó lejönni az ablakból.meg kellett vallani.válaszolta Vaszilij Sztyepanovics izgatottan. s egymás után behívták a színháznak mindazon dolgozóit.Tehát hol a szerződés? . senki sem tudja. És valóban a Káró Ász volt. hegyes fülű. cigarettahamu-színű és rendkívül okos tekintetű rendőrkutya. ugyebár? . és szabadon engedték az előcsarnokban. . Vagy talán nem Woland? Lehet. és mindenképpen le akart ugrani. 133 . Csakugyan. végül kiböki: . hogy milyen állapotban találta a gazdasági igazgató szobáját. morogni kezdett. Lehet.

.vetette oda a sofőr mérgesen.ráadásul még dühös pillantással is méregették. aki degeszre tömött aktatáskával siet feléjük. s ott jelentést tennie az esti eseményekről. Vaszilij Sztyepanovics főkönyvelő előtt két sürgős feladat állott..makogta a főkönyvelő. a gazdasági osztályon le kell adnia az előző esti bevételt. jó ideig álldogált mozdulatlanul. És a többiekkel is ugyanez történik: egy piszkos fráter tízessel fizet. főleg. hóna alá szorította értékes aktatáskáját. Két-három perccel később szabad taxi futott be az állomásra. . de hogy ki rendezte. akkurátusan. azzal elmegy a disznó. a lakóbizottság elnöke is eltűnt. hogy a szeme vérben forog.Szabad a kocsi? . a csomagot betette aktatáskájába. .jelentette ki emez kurtán-furcsán.Indulás! . Ilyen még nem volt: eltűnt a színház vezetősége mind egy szálig. Grunya. mihelyt meglátta a várakozót. ezzel a felirattal: „A ma esti előadás elmarad.Nem megyek! . hogy majdnem letörött. A könyvelőt meghökkentette az eset. és úgy csapta le a taxamérő zászlaját.rikkantotta a sofőr.Tele van a zsebem apróval! . . Először is.Harmadszor tesznek ma lóvá. Eltűnt maga Lihogyejev is. természetesen nem az autóbusz. Nyikanor Ivanovics.tudakolta a főkönyvelő félénken. és a tükörben látszott. átkötötte madzaggal. előző este az előadás botrányba fúlt. . A nyomozók természetesen azonnal kiszálltak Lihogyejev lakására. .Már engedje meg.Itt a sofőr 134 . hogy a fekete mágus állítólag Lihogyejev lakásán szállt meg. újságpapirosba csomagolta a pénzt. mit jelenthet. hanem a taxiállomáshoz. mégiscsak szétoszlottak. és kitűnően ismervén a szabályzatot. de miután kidühöngték magukat. és megmutatta a sofőrnek. . mind a hárman beindították a motort. . Öt perc múlva megnézem: hát a tízes helyett egy ásványvizes üveg címkéje van a pénztárcámban! . másodszor.Háromrubelese van? . Mihelyt az ott veszteglő három kocsi sofőrjei megpillantották az utast. a bejárónő is eltűnt. akik legelöl voltak. én visszaadok neki négy ötvenet. Prolezsnyev is eltűnt. összesen 21 711 rubelt. A nyomozók is elvonultak. A főkönyvelő egyre jobban megütközött. be kell mennie a Könnyű Műfajú Szórakozások és Látványosságok Bizottságába. s egy órával később már nyoma sem volt a tömegnek a Szadovaján. és a sofőr elhúzta az arcát. De erről természetesen szó sem lehetett! A Varietészínház kapujára hatalmas kartontáblát akasztottak ki. ki felelős. a hivatalsegéd közölte.vagy villamosmegállóhoz indult.kérdezte Vaszilij Sztyepanovics. és üresen elhajtottak az orra előtt .ordította a sofőr. Eközben délre járt az idő. értetlenül köhécselve. mérlegelve.” A sorbanállók felzúdultak. hogy más helyen folytassák munkájukat.Mutassa a pénzét . de a sofőr a szavába vágott: . .Üljön be! . mint mindig. senki sem tudja. és odamutatta a sofőrnek. . hová lett. tárcájából elővett egy tízrubelest. ki kellett volna nyitni a pénztárat.Karpov.A főkönyvelő hüledezve elővett tárcájából két háromrubelest. a mágusnak híre-hamva sincsen.Nincs aprója visszaadni? . rá sem nézve az utasra. csak ügyeletesek maradtak a színházban. melynek kapuit bezárták. azt kideríteni lehetetlenség. Gondosan. Az alkalmazottakat hazaengedték.

Amikor Anna Ricsardovna észrevette.” . mind cserbenhagytak! Gyerünk. még jobban meghökkent: egy bőrfotelban. fejét a karosszék hátára hajtva. belékapaszkodott zakója hajtókájába. és megindult a folyosón az igazgatói iroda felé. behúzta a nyakát. de ő nincs benne! Eltűnt az egyik helyiségben. „Valakit lehord. legelőször is elejtette az aktatáskáját.Hál’ istennek! Mégis akad egy bátor ember! Mind szétszaladtak. lábát csaknem a szoba közepéig nyújtva. de nem lehetett tudni. A főkönyvelő megnémult. (nyomdafestéket nem tűrő szavak). és csakhamar ő is eltűnt az egyik ajtó mögött. Az öltönyhöz nyakkendő is járult. kihez intézi szavait. szerencsésen kifizette a viteldíjat. Az elnöki szoba csukott ajtaján át fenyegető férfihang hallatszott ki.ordítozta.. a kabát zsebéből töltőtoll vége állt ki. . vagy inkább hevert. a főkönyvelő mellett egy takarítóasszony rohant el. felugrott. a mandzsettából nem bukkant elő csukló vagy kéz. Belenyúlok a pénztárcámba. a szépséges Anna Ricsardovna.. visszaadok hármat. a nehéz tintatartó mögött üres férfiöltöny ült. hogy nem ismerte meg a főkönyvelőt. A titkárságról most kirohant a Bizottság első szektorának vezetője. . . de már útközben földerengett benne a sejtelem. hogy senkit sem fogadok! 135 . és a gallér fölött megszólalt Prohor Petrovics jól ismert hangja: .Nincs.A ruhája ott van. volt is miért. és tintátlan. A belépők hallatára azonban hátradőlt karosszékében. mit csináljak! . vagy mi?” tűnődött a főkönyvelő zavartan.itt ismét nyomdafestéket nem tűrő szavak következtek.A tízes persze sehol.. Amikor Vaszilij Sztyepanovics belépett. és igyekezett olyan képet vágni. menjünk be hozzá. száraz tollal írt az előtte fekvő papírlapra. hamvas őszibarack-pofikáján pedig fekete csermelyekben csorgott végig a szempillájáról leázott festék. Álla szájrúzzsal volt összemázolva. Megérkezett. továbbra is zokogva. és durr. A hatalmas íróasztalnál. és teljes erejéből megrázta Vaszilij Sztyepanovicsot. hogy valaki belépett. se fej. de a gallér fölött nem volt se nyak. megcsípi a kezemet! Ó. Prohor Petrovics személyi titkárnője ült. ott végképp nem tudta mire vélni a dolgot. szeme riadtan kidülledt.Mit akarnak? Hiszen ki van írva..hüledezett magában. odarohant a főkönyvelőhöz. Tízessel fizet. . hogy a. . fejkendője tarkójára csúszott. Elmegy. A főkönyvelőt már ez is eléggé meghökkentette. nincs! . feltartóztathatatlanul zokogott. és tudomást sem vett a körülötte tomboló zűrzavarról.Azzal. a Bizottság elnökéé. hogy rosszkor érkezett. .. nincs. s amikor körülnézett a titkári szobában. ez a hang minden kétséget kizáróan Prohor Petrovicsé volt. És valljuk meg. Az öltöny elmerült munkájában. de olyan állapotban volt.néhány nyomdafestéket nem tűrő szót szőtt előadásába. és könnyáztatta zsebkendőjét morzsolgatva. mintha életében először hallaná a Varieté hírét. hogy.. hát egy méh repül ki belőle. nem tudom. bevonszolta a főkönyvelőt az elnöki szobába. és bentről csakhamar edénycsörömpölés hangzott ki.A másik a Zubovszkaja utcán szállt be. de mikor eljutott az elnöki titkárságra. belépett az épületbe. „A mindenségit!. Gondolatai tótágast álltak agyában. A Bizottság épületét izgatott lótás-futás töltötte be. Tegnap abban a Varietében (nyomdafestéket nem tűrő szavak) valami rohadt bűvész tízes bankókkal olyan heccet csinált.

és a főkönyvelő kabátja ujjába kapaszkodva.Az íróasztalhoz szaladt. és rám szól: „Miféle dolog ez. kényelmesen hátradől a fotelban. mi tagadás. és kiszaladt az elnöki szobából.zokogott a titkárnő.” Mit szól hozzá? No. A főkönyvelő térde megroggyant. és sopánkodott: . hogy azt is teleírja határozatokkal. és végül olyasmit mondott. fekete. képzelje csak. hát. Prohor Petrovics türelmének persze vége szakadt. elvigyorodik.. láthatóan azzal a céllal.. . ír.kezdte elbeszélését Anna Ricsardovna egész testében reszketve.. az öltönye! Brühühüüü! . mire odanézek. és azt mondja: „Márminthogy önt? Az ördög? Kérem.sikongott Anna Ricsardovna. bejelentés nélkül betörni hozzám?” Az a pimasz meg.kérdezte dölyfösen az öltöny. helyette belép egy dagadt fickó. és mosolyogva válaszol: „Üzleti ügyben szeretnék önnel beszélni. kezét tördelte: . Láttukra a szépséges titkárnő még hangosabb zokogásba kezdett. . Agyondolgozza magát. nem tagadom. rákiáltok: „Megőrült?” A pimasz meg betör Prohor Petrovicshoz. erről lehet beszélni!” És azzal. folyton csak ír! Meg kell őrülni! És telefonon beszél! Az Öltöny! Mind szétszaladtak. A titkári szobában nyugodtan. magából kikelve ordított: „Ki hallott ilyet? Vigyék ki innét ezt a tolakodó frátert. hiszen tudja. és az ördögöt emlegette! Most aztán megemlegeti! . vagy engem visz el az ördög!” Amaz meg. hogy „sicc”..Látja? Látja??! Eltűnt! Eltűnt! Hozza vissza! Ekkor valaki benézett az ajtón. 136 . . Vaszilij Sztyepanovics. tudja. hát felfortyant: „Hogy mer így. amelynek már nem is volt száj formája.És ír.Képzelje. Én persze utána..Nem ismer meg! Engem nem ismer meg! Látja ezt?. nem bírom! . de hát ideges. gyáva nyulak! A főkönyvelő csak állt és remegett.” Prohor Petrovics. maga sicceg itt a látogatóknak?” Azzal egyenest be Prohor Petrovicshoz. . megint felfortyant: „Nem érek rá! El vagyok foglalva. Anna Ricsardovna körülötte ugrált.És Anna Ricsardovna hangos bőgésben tört ki. zakóját rángatta. az öl. mögötte. behemót. vége! Meg se nyikkantam. aminek már nyilvánvalóan semmi értelme sem volt: .. két erélyes férfiú képében. és még jobban hátravetette magát a karosszékben. amikor átkozódott.Ülök az asztalomnál. eltűnt a kandúrképű.Nem bírom látni! Nem.. de nem felejtette el fölemelni aktatáskáját. szilárd léptekkel megjelent a rendőrség. képzelje.. behízelgő hangon megszólalt: . A macska kitakarodik. és sírástól kissé dünnyögő. de dallamos. aztán nagyot szusszant.” Az meg. Ekkor azonban segítségére sietett a sors.rivallt rá most már ingerülten a csíkos öltöny. . nincs is elfoglalva. félrehúzva száját. s leül vele szemközt a karosszékbe. elvtársnő. Prohor Petrovics.A szépséges titkárnő felsikoltott. Fuldokolva zokogott. Egy nagy. feljajdult és elszaladt. Lobbanékony.. a megtestesült jóság. és kabátujjával újabb papírhalmazt húzott maga elé. Prosa? . mit válaszolt erre? „Nem igaz. kövér kandúr. az is olyan kandúrképű. Persze ráförmedek. . és kacsójával az ajtóra bökött.Ne tessék bőgni a dolgozószobámban! .. és egyszer csak megjelenik egy kandúr. és Prohor Petrovics helyén ott ül az öl. mi történt .Prosa! Hol van. mint akit puskából lőttek ki.Én mindig figyelmeztettem.Ki szólít Prosának? . leült a szék legszélére. ideges a természete.

Néhány látogató kővé meredve állt. . Az arra járók megálltak a kapu előtt. milyen vidáman vannak odabenn az albizottságban.. mily csodás-szép tengerünk. azazhogy árult volna. és a zúgásban beszélgetésfoszlányok bukkantak fel: a jegyszedők beszámolói az előző esti kandúrról. az udvar mélyén..szólalt meg az első rendőr. és egy perccel később már kinn volt a friss levegőn. Az albizottság egy viharvert régi magánpalotában székelt. gyalog ment odáig. mintha ismét a láthatatlan karmester intésére hallgattak volna el. ami az oszlopok alatt zajlott. hogy itt őreá már semmi szükség. ahol a könyvelési osztály tanyázott. és nem győztek álmélkodni. ám az adott pillanatban senkinek sem kínálgatta azt az irodalmat. hanem az.. A hivatalsegéd halkan káromkodott. megpróbálta összeszorítani a fogát. A látogatókat azonban azon a napon nem a porfíroszlopok ejtették ámulatba.Megint kezdődik! . A kisasszony egy ideig sírdogált. az ének hirtelen abbamaradt. de a szája magától kinyílt. az albizottság valamennyi osztályáról és helyiségéből legalább húsz telefonkészülék izgatott berregése. hatos számú szobából. A hivatalsegéd hangjához most még többen csatlakoztak a távolból. hogy elmegy a városi albizottsághoz. villámgyorsan kipenderült a szobából. kavard a vizet. mely a szeánszon szerepelt. a lelkiismeretes Vaszilij Sztyepanovics úgy döntött. és arról volt híres. miközben fentről és lentről és oldalról. Mikor az első versszak befejeződött. a kórus egyre terebélyesedett. látván. A lépcsőn egy hivatalsegéd tűnt fel. és repedtfazék baritonján a kisasszonnyal együtt énekelte: Mint himbálják hullámai a sajkát. a Bajkál. csengetése hallatszott.. egymástól távol lévő tagjai olyan pontos összhangban énekeltek. zúgott. mintha csak együtt állnának. és le nem vennék szemüket egy láthatatlan karmesterről. melynek hivatala a Vaganykovo utcában volt. a részvevő kérdésekre csak legyintett.és váratlanul énekelni kezdett reszketeg szopránján: Ó.bőgte a hivatalsegéd a lépcsőn. majd összerezzent. A legközelebb eső... és hisztériásan felsikoltott: . de erőteljesen zengő.Nono. tán csak nem a mi kandúrunk szerepelt itt is?” Mivel a Bizottságnál így nem tudta leadni a pénzt. láthatatlan valakit fenyegetett öklével. Hogy idegeit kissé megnyugtassa. polgártársnő . Hej barguzin-szél.. A kisasszony arcán könnyek patakzottak végig.. „Nézze meg az ember. csak ne sírdogáljunk. hogy a kórus más-más helyiségben elhelyezett. akár a kémény. különösen kivált egy kissé érdes. Fejében is mintha szél fújt volna.. aki egy kis asztalnál ülve speciális szórakoztatóipari irodalmat árult. hogy előcsarnokát porfíroszlopok ékesítik. mély basszus hang. s egy oktávval magasabban együtt fújta a hivatalsegéddel: Utunk messze immár nem vezet! A hivatal néma látogatóinak az is feltűnt. 137 . és eltűnt. s végül a dal harsogva betöltötte a hivatal minden zugát. és egy síró kisasszonykát nézett. és a főkönyvelő.

sikoltozott a kisasszony hisztériásan. a szavak a torkán akadtak. .Bocsánat.Ekkor kinyílt a főbejárati ajtó. élcelődött.fordult az orvos a titkárhoz. valamiféle tömeghipnózis áldozatai vagyunk. a karéneklést.aki a kisasszony szerint „végromlásba döntötte a könnyű műfajú szórakozást” . ebédszünetben. de nem bírja abbahagyni. És erre ma.. azután a titkárhoz sietett a második adaggal. s közölték beiratkozási szándékukat. hogy sorsukat. mert kényszeredett futam tört fel a torkából. így a kórussal együtt a járókelőknek tudtára adta.Nem bánom. hogy ő közismert szakember a dalárdák szervezése terén. . mint száz. hogy a városi albizottság vezetőjének . de azt már nem tudta megmagyarázni. hogy mindenét odaadná. hogy a karéneklés rendkívül kevés időt igényel.. nem kerülhetik el. úgy mutatkozott be. No persze . Kisült. a kisasszony beszámolója szerint. Egy rendőr is érkezett vele együtt. ... bejön a vezető. honnét került elő. egy év leforgása alatt sikerült megszerveznie a sakk-kört. a többiekhez. és eskü alatt erősítette. és így tovább. Az albizottság titkára megjelent a lépcsőn. szamár! . Nyárra már fenyegetően közeledett egy folyami evezős-szakkör meg egy alpinistakör megalakulása. hogy mindenféle szakköröket szervezzen. ámde a vezető biztatta a társaságot. a pingpongkört.az a rögeszméje. . Nem tudta befejezni mondatát. . és.Szedje össze magát! Hagyja abba az éneklést! . törött cvikker az orrán. .Ezzel akarja magát behízelegni a fölöttesei kegyébe! . polgártársnő .. szóval. .. ha minden szavamat hallja.karonfogva egy lehetetlen.Ostoba szamár! ..fakadt ki a leányzó. az albizottság közismert opportunistái jelentkeztek.Úgy látszik. akkor is elmondom! .kiáltott a kisasszony ingerülten. legelsőnek Fanov és Koszarcsuk.fordult Vaszilij Sztyepanovics a fiatal lányhoz. és azért föltétlenül. a lovaglókört meg egy speciális szakkört Lermontov tanulmányozására.Kandúr? Miféle kandúr? . a fene tudja. haszna ellenben több mázsányi.Szamár ül nálunk a hivatal élén. mivel a többi időt 138 . nyári felöltője alól fehér köpeny széle látszott ki. kérem. kit tisztel ezzel. ha abba tudná hagyni az éneklést. .. s láthatóan égve a zavartól meg a röstelkedéstől.amint a kisasszony előadta -. pepita nadrágos alakkal. Egy szó. a szakember pedig mórikált. és ezután csakugyan beszámolt a történtekről.Nem járt önöknél véletlenül egy fekete kandúr? . golyó sem érte. és ő is Silkáról meg Nyercsinszkről kezdett énekelni. Ekkor a többiek is belátták. kénytelen-kelletlen beiratkoztak ők is. hogy az ebédszünetben fogják gyakorolni az éneklést. A titkáron meglátszott. könyörögve kérem! . élve élt”! Mihelyt a versszak véget ért..Segítsen rajtunk. dadogva magyarázta: .Ennyit bírt kinyögni a kisasszony. és tekintélyes úriember jelent meg.. doktor.tette hozzá. A leendő alpinisták arca elborult. hogy „vadállat foga sem tépte szét. olyan tenyérbemászó ábrázatú! És ez a lehetetlen fráter. Elhatározták. előbb a kisasszony kapott egy jó adag valeriánát az orvostól.. és hirtelen rázendített magas tenorján: Silka és Nyercsinszk.

Koszarcsuknak azt mondta.Dó-mi-szó-dó! . Meglepetése érthető: életében először találkozott ilyen komplikációkkal.Lermontov meg a sakk tölti ki. felfordulásnak semmi nyoma. ahová megpróbáltak elbújni az éneklés elől. a kocsiszekrényben álló. . csend. Koszarcsuk haladt az élen. de elmúlt tíz perc. ahol aranybetűs feliratok. csakugyan visszatér egy pillanat múlva. s felrakták az albizottság valamennyi dolgozóját. szinte önkéntelenül. A második.” . A pepita karnagy elordította magát: . Újra meg újra! No. élükön a vezetővel. Botránynak. Ámde a főkönyvelő harmincesztendős gyakorlatában olyan eset még nem történt. ahogy egy ilyen tiszteletre méltó intézményhez illik. A dolgozók szétszéledtek. ellenben eléggé kellemes.. felszólította a dolgozókat. és udvariasan egy befizetési blankettát kért tőle. és eltávozott. A dolguk után siető járókelők csupán futó pillantásra méltatták a kocsikat.Minek kell önnek? .újra rázendítenek. hogy baj történt. Azt hitték. tiszteljék benne a régi dalnokot és karvezetőt. és a pepita nincs sehol. de még le sem ültek. És nagyszerűen zengtek. „Egy pillanat. . „Különös!” . annak mindig lehetnek akadályai. köszönt az ott ülő ismeretlen hivatalnoknak.Pillanat . hogy bárki. Hát rázendítettek. A Varietészínházból jöttem. Mihelyt az első teherautó a kapun zökkenve kihajtott az utcára.Pénzt akarok befizetni. Az albizottság dolgozói megörültek: a pepita meglógott! És egyszer csak. homályos tejüveglapok mögött nyugodtan ültek és dolgoztak a hivatalnokok. és kérte. amelyre ez volt kiírva: „Befizetés”. ráébredtek. zendítsenek rá az Ó mily csodás-szép tengerünk-re. a teherautók valóban kihajtottak Moszkvából.azt hitték. így hajtottak végig a városon. akár természetes személy. elénekelték a második versszakot. ki-ki munkahelyére. közölte. hogy ő tenor. Nos.kérdezte a hivatalnok. Elénekelték az első versszakot. Csend. magas tenor hanggal rendelkezett. aztán rázendítenek. és az utca visszhangzott a népszerű daltól. Pénzt kapni köztudomásúan nehéz dolog. és máris lehúzta a rácsot az ablak nyílásán. 139 . hogy példát mutasson. megpengette a hangvillát. tovább aztán úgy ment minden. Az albizottság vezetője szégyenében bezárkózott a szobájába. de nem kirándulni. Tapasztalatain okulva előbb óvatosan bekémlelt a hosszú terembe. A kisasszony beszámolója itt félbeszakadt: a valeriána mit sem használt! Egy negyedórával ezután három teherautó gördült be a Vaganykovo utcai rácsos kapun.. A főkönyvelő meglepődött a kérdésen.a szégyenlősebbeket kiráncigálta a szekrényből.mondta. A vezető. . sündörgött. Vaszilij Sztyepanovics bedugta fejét azon az ablakon. Ekkor a karvezető bocsánatot kért. abszolút hallása ugyan talán nem volt.mondta a tisztviselő. vigyorgott. Nincs megállás! Két-három percig hallgatnak. Nos. egyszóval minden úgy festett. majd a harmadik teherautó is bekapcsolódott a nótázásba. hogy abszolút hallása van. kirándulni mennek a város környékére. mint a lidérces álomban. békesség. Hallgatnak . s egymást válluknál fogva támogató dolgozók kitátották a szájukat. További félóra múltán a fejvesztett főkönyvelő nagy nehezen eljutott a gazdasági osztályra. amikor szándékuk és akaratuk ellenére kitört belőlük az ének. a karvezető továbbra sem tért vissza. hogy végre sikerül megszabadulnia az aktatáskában hordozott állami pénzösszegtől. elénekelték. akár jogi. vonakodott volna pénzt átvenni. hanem egyenesen Sztravinszkij professzor klinikájára. cseppet sem lepődtek meg . A pepita karvezető valóban értette a dolgát.álmélkodott Vaszilij Sztyepanovics. azt remélvén.

holland forint. a főkönyvelő ismét a kisablakhoz hajolt.A rács végül elhúzódott. lett lat.. szeme előtt elsötétült a világ. .kiáltott fel a tisztviselő gunyorosan. És Vaszilij Sztyepanovicsot azon nyomban letartóztatták. fájdalmasan elbődült.. Vaszilij Sztyepanovics egy szempillantás alatt kitöltötte a jól ismert formulát. angol font. 140 . .szólalt meg egy fenyegető hang a főkönyvelő feje fölött. Amikor kipakolta a csomagot.Ahá. észt korona. Külföldi bankjegyek kötegei tűntek szeme elé: kanadai dollár.Ejha! . megint egy síber a Varietéből! .Mennyit hozott? .kérdezte a tisztviselő. . . és zöld blankettát csúsztatott a főkönyvelő elé. és elkezdte kibontogatni a paksamétát összefogó madzagot.Huszonegyezer-hétszáztizenegy rubelt.

és ezzel a kiigazítással a szöveg mindjárt világossá. És ennek ellenére sietett fel Moszkvába. A „Berlioz” név tévesen került a sürgöny végére. hogy elgázolta a villamos. De mint józan. s természetesen igen-igen tragikussá válik. Vlagyimir fejedelemnek az emlékműve (magassága 20. a táviratot eltorzítva továbbították. Hiba történt. hogy már aludni sem hagyta. Amikor Makszimilian Andrejevics hitvese némileg magához tért gyász. hogy éppen pénteken fogják eltemetni. amely Vlagyimir fejedelem emlékművének60 talapzatáról tárul a néző szeme elé. akit élete virágjában ragadott el a halál. amelyek tavasszal a Vlagyimir-hegy téglával kövezett útjain játszadoztak. de akkor fölöttébb meghökkentő a pontos időmeghatározás: honnét tudhatja. mindez nem kellett neki . mikor a víz. hogy Moszkvába költözzék. 141 . és halálát érzi? Lehetséges. gyakorlatias ember. késő este kapott távirat volt. Makszimilian Andrejevics Poplavszkij tervközgazdász. világosan átlátta. midőn a lelkiismeretes főkönyvelő taxin sietett a magától író öltöny felé. Gyászolni természetesen gyászolta felesége unokaöccsét. a Moszkvába befutó kijevi vonat 9-es számú helyjegyes párnás kocsijából a többi utas közt egy jól öltözött férfi szállt ki. mégpedig tárgyraggal ellátva. hogy kiismerje magát a legbonyolultabb ügyekben is. Nem.csupán egyetlenegyet kívánt: Moszkvába költözni. a következő szöveggel: VILLAMOS ELGÁZOLT PATRIARSIJÉN TEMETÉSEM PÉNTEKEN HÁROMKOR GYERE OKVETLENÜL BERLIOZ. aki Kijevben a volt Insztyitutszkaja utcában lakott. s az utóbbi időben annyira kínozta a vágy.5 m). Itt el kell árulnunk Makszimilian Andrejevics titkát. az komoly dolog. Vajon miért? Buzgalmának egyetlen oka volt: a lakás! Mert egy moszkvai lakás. ugyanúgy a „temetésem” szó helyesen „temetése”. kezében kis vulkánfíber bőrönd. de Makszimilian Andrejevics nem szeretett Kijevben élni. Miért. eggyé olvadt az éggel a szemhatáron. miért nem.Kijevben a Vlagyimir-hegyen áll Oroszország megkeresztelőjének. és pontban három órakor? Érthetetlen! Ellenben az okos ember azért okos.4 m. Nem gyönyörködött a lélegzetelállítóan szép kilátásban. Nem derítették jókedvre a napfoltok. Nem gyönyörködött a Dnyeper tavaszi áradásában. Mi sem egyszerűbb. az elején kellene lennie. akkor világos. hogy nem gázolta halálra. hogy jelen legyen a temetésen. a part menti szigeteket elárasztva. Makszimilian Andrejevics moszkvai utazásának közvetlen oka egy két nappal azelőtt. Makszimilian Andrejevicset Kijev legeszesebb lakosai között tartották számon .meg fájdalomkitöréséből. Ez az utas nem volt más. semmi szükség rá. 60 Vlagyimir fejedelem emlékműve . mint a boldogult Berlioz nagybátyja.és méltán. De akkor hogy kerül ide a temetés? Vagy nagyon rosszul van. a nagybácsi nyomban útra készülődött. ebből maga a keresztjét magasra emelő szoboralak 4. De az ilyen szövegű sürgöny még a legokosabb embert is zavarba ejtheti. Ha valaki azt táviratozza.TIZENNYOLCADIK FEJEZET Peches látogatók Abban az órában.

. A furcsa viselkedésű ember erre már elvörösödött nagy idegességében. hogy az elnök nincs benn... „Ahán!” . . kérem .. valamiképpen örökölni kellett unokaöccse szadovajai lakását.És mikor jön meg? A borostás erre már semmit sem válaszolt. hogy még az arcszíne is elváltozott. és kicsiny bőröndjét egy üres székre helyezve...Beszélhetnék. kérem. A belépő láttára az asztalnál ülő elsápadt. . és így kötelessége... Röviden összefoglalva: a felmerülő nehézségekkel dacolva. „Ahán!” .Rendkívül fontos ügyben szeretnék vele beszélni. . és ekkor a titkár felől kérdezősködött. de az akadályokat le kell küzdeni. amint bizonyára tudja. számú ház lakóbizottságának irodahelyiségébe.tudakolta udvariasan a tervközgazdász.Nézze.Hiába tett hirdetést a lapokba. elvtárs.. lelkiismeretlen ajánlata nem volt komolyan vehető.De hát valaki csak van itt a lakóbizottságból? . és.Talán a lakásán megtalálhatom? . hogy az ilyen pillanatok soha vissza nem térőek.válaszolta a borostás elhaló hangon. hogy a titkár sincs otthon. bármi áron. majd fennhangon megkérdezte: . általában beteg. A távirat felrázta Makszimilian Andrejevicset.. de motyogásából annyi kiderült.Én Berlioz egyetlen törvényes örököse vagyok. Ezt a pillanatot nem szabad elszalasztani! A gyakorlati életben jártas emberek tudják. nem tudni. Ez a látszólag egyszerű kérdés annyira zavarba ejtette a borostást. Insztyitutszkaja utcai lakását elcserélné kisebb moszkvai lakásra: érdeklődő nem akadt..kezdte Poplavszkij fontoskodva.vágott szavába csüggedten a borostás. mi az akadályok leküzdésének legelső lépése: ha ideiglenesen is. és ismét érthetetlenül motyogva közölte. Bizony nehéz.derengett föl Poplavszkij eszes koponyájában az igazság. az 50-es számú lakásban található. bonyolult feladat ez... Unokaöcsém.kérdezte Poplavszkij. a Patriarsije Prudin baleset áldozata lett. 142 .Már engedje meg. melynek falán több képből álló megsárgult plakát mutatta be a vízbefulladtak életre keltésének módozatait. amely lakásán. .jelentette ki Poplavszkij erélyesen .Nem tudok semmiről.elvégre ön a lakóbizottság tagja. . . . és ha nagy ritkán mégis jelentkezett valaki. hogy kijevi. Izgalmában bandzsítva olyasmit motyogott.Én . de be kell jelentkeznie megboldogult unokaöccse három szobájába. Ebben a pillanatban egy ismeretlen lépett be a helyiségbe.mondta ismét magában Poplavszkij. a nyersfa asztalnál egy borotválatlan. . A borostás megint csak zavartan motyogott valamit. A szűk kis szobában. csüggedten kibámult az ablakon. hogy a lakóbizottsági elnök a lakásán sem található. mikor jön meg. Makszimilian Andrejevics tapasztalatból tudta. középkorú férfiú üldögélt szomorú magányban. szemében riadalom bujkált. a lakóbizottság elnökével? . Pénteken délelőtt tehát Makszimilian Andrejevics Poplavszkij belépett a Szadovaja 302/B. . kalapját levéve. és nekem a törvény értelmében át kell vennem a hagyatékát.

.Nem. . ön küldte nekem a táviratot? .Nem.Szétmorzsolta! . és Poplavszkij magára maradt az üres irodahelyiségben. Makszimilian Andrejevics köhécselt. . .Csak úgy rázta a zokogás. de méltósággal meghajolt előtte: .. bal szemét kabátja ujjával dörzsölgetve.. Kissé meglepte. és még azt mondják.tudakolta óvatosan. . ekkor kinyílt a dolgozószoba ajtaja. mire a borostás.érdeklődött Poplavszkij suttogva. kérem. . .gondolta. hogy századunkból kiveszett az érzés!” . csak a visszatérő „ketté. de bosszantó! Éppen most. az ajtó kinyílt. láthatóan teljesen magánkívül. néhány másodperc. Makszimilian Andrejevics udvariasan.Az vagyok . topogott. és már-már neki is viszketni kezdett a szeme.tudakozódott ezek után Makszimilian Andrejevics. nyekk! Aztán a balt. „Ejnye.Bocsánat.megboldogult Berlioz nagybátyja vagyok. Ámde ugyanakkor sötét felhő futott a szívére. ön jó barátja volt szegény Misának? . a zsebkendőt leeresztve. . és valamennyi egyszerre.nyögdécselte.. és Makszimilian Andrejevics belépett a sötét előszobába. Mihelyt megnyomta a csengőt.Mindjárt kitaláltam.. ő küldte .. nyekk!”-et.Micsoda gyász.lehelte a borostás elhaló hangon. 143 .A villamos ütötte el? . Poplavszkij kimeresztette a szemét.. nekidőlt a falnak a tükör mellett.kérdezte a belépő.Pjatnyazsko lakóbizottsági tag? . beveszek háromszáz csepp éteres valeriánát.fejezte be.. és egész testét rázta a zokogás. Berlioz nagybátyját mélyen megrendítette az ismeretlen viselkedése. . kisírt ábrázatát Poplavszkij felé fordítva. vajon nem jelentkezett-e be az ismeretlen máris a megboldogult lakásába? Hisz megesett már az efféle az életben! . amit makogott. hogy nem tudta megállapítani. Én a. hogy ön az! .felelte Korovjov.Persze. nyekk! Hogy mire képesek manapság ezek a villamosok! Láthatóan nem tudott uralkodni bánatán. A belépő valamit súgott a fülébe. azt hitte. milyen szomorú eset! Hogy mik vannak a világon.vágott a szavába Korovjov. orrához szorította.Tisztára szétmorzsolta! Ezzel a két szememmel láttam! Először levágta a fejét! Aztán a jobb lábát szelte ketté. Amikor kizokogta magát. . és csíptetője alól patakzott a könny. csak egy hatalmas fekete kandúr ült az egyik széken. és elbőgte magát. szinte kiabálva folytatta: .rikácsolta Korovjov... és egyenest az 50-es számú lakás felé igyekezett. felállt a székről.Poplavszkij a nevem.gondolta Poplavszkij bosszúsan.Mondja. erre jó a villamos! . és kilépett rajta Korovjov. Látja.. a jobbal pedig a gyásztól porig sújtott Korovjovot fürkészte. Átszelte az aszfaltozott udvart.” .Megyek. mert Korovjov előkapta zsebéből piszkos zsebkendőjét. Korovjov levált a falról. Hovatovább egyre jobban gyötörte a kétely. ki nyitott ajtót: az előszobában nem volt senki. De nem tudta befejezni. Ám ez utóbbinak hangja zokogásba fúlt. nem hallotta jól. . a kandúrra mutatva. vajon ki lehet ez a furcsa síró-rívó figura. semmit sem lehetett megérteni abból. persze! . „Lám. nem bírom tovább! .. és kígyómarásként nyilallt belé a gondolat. .

144 . s kivett belőle egy zsíros újságpapírba csomagolt jókora sült csirkét.meg valeriánaszaggal. kancsal fél szemével. vörös emberke szaladt ki az előszobába. Ekkor Azazello kulcs nélkül kinyitotta a bőröndöt.rendelkezett a kandúr.Remélem. Megyek. de gyorsan. Azután fél kézzel felkapta a koffert. az egész előszoba megtelt éter. Én ugyan nem adnám ki az olyannak. Nyekk!. . mint maga! Nem én. ezt letette a földre. és kinyújtotta párnás mancsát. eltátotta pofáját. A kandúr a tükörasztalkáról elővette vastag fekete csontkeretes pápaszemét...Nem. hogy a földhöz vágta az igazolványt. keze-lába elzsibbadt. és máris megtagadnám! .Mindjárt gondoltam! Ismerem azt a társaságot..olyan mozdulattal.. . . erélyesen.Melyik osztály adta ki ezt az igazolványt? .Haladéktalanul utazzék vissza állandó lakhelyére. ... s azzal átvette Poplavszkij reszkető kezéből az igazolványt. és Berlioz nagybátyját karon fogva kituszkolta a lépcsőházba. csupán válláig ért Makszimilian Andrejevicsnek. mellső mancsát csípőre vágta. Mit óhajt? Makszimilian Andrejeviccsel egyet fordult a világ. hátsó lábára állt.Azazello! Hívására kicsi. nem? . azok minden jöttmentnek kiállítják az igazolványt.Jelenléte a temetésen nem kívánatos . Poplavszkij nem gondolkodott.Azt hiszem. és szívéhez kapott. Mindenekelőtt fölvette a földről az igazolványt.Annyira feldühödött.Ha eszembe jut. . sárga agyar a szájában. lapulj meg. elég érthetően beszélek. aki halálra rémítette Poplavszkijt agyarával. mint dinnye a fűben.Mit óhajt? Poplavszkij azonban képtelen volt válaszolni. és még valami fertelmes bűzzel. Bentről Korovjov hüppögése hallatszott.nyöszörgött Korovjov szortyogva. . egy kerék súlya tíz pud.Igenis. késével.Aztán eltűnt a belső szobában. nem bírom tovább.Vezesd ki az urat. . átgondoltan cselekedett. Poplavszkij nem válaszolt. melynek egyik combja hiányzott.A négyszáztizenkettes . orrára illesztette. elájulok-e vagy sem” .. nincs erőm. feltápászkodott a székről. Azazello könnyedén meghajolt: . aki dermedt kézzel átvette. szemközt a kandúrral.. megértetted? Az emberke. nem látott semmit.. ahogy a kerék a lábát.jelentette ki hivatalos hangon.. bal szemén hályog.rivallt rá a kandúr. bőrövébe kés volt szúrva. semmi pénzért! Csak egyszer jól a szeme közé néznék. „Meglátjuk. .gondolta Poplavszkij. mint a tőrt. és többé ne álmodozzál semmiféle moszkvai lakásról.. az igazolványban lapozgatva..válaszolta meg tehát a kandúr saját kérdését.folytatta Azazello -. tisztában vagy a helyzettel. megjelenése ettől még félelmetesebbé vált. .. és átadta Makszimilian Andrejevicsnek.A személyi igazolványát! .Majd az ajtó felé fordulva nagyot kiáltott: . Azazello! . és bement.Azonnal utazz haza Kijevbe . Poplavszkij? Poplavszkij bólintott. . másik kezével kinyitotta az ajtót. . .kérdezte a kandúr. az ajtóhoz hátrált. álomba merülök. csak a kandúr két szemében villogó szikrát. fekete trikó simult feszesen testéhez. lefekszem. A kandúr leugrott a székről. Előkapta zsebéből személyi igazolványát .förmedt rá a kandúr szigorúan. és lerogyott egy székre. . . Poplavszkij riadtan lapult a falhoz. és megismételte: . elejtette kofferját. Poplavszkij lélegzete elakadt. sánta. én küldtem a sürgönyt.

kereste a ledobált holmiját. és ment tovább felfelé. következik.Azután elővett két váltás fehérneműt. érdekes. amint nagyot puffan lenn a földszinten. de nyomát sem találta. körülnézett.és Poplavszkij kezében a személyi igazolványával lerepült a lépcsőn. polgártársak.kérdezte arcához illő bánatos hangon. Aztán a vörös betyár felkapta a sült csirkét a megmaradt combjánál fogva. Hosszan elnyúló szikra villódzott végig előtte.. és a rács között a földszintre pottyant. merre van.Feljebb . Az ajtó üvege ki volt törve. hogy panaszt tegyen a gaz haramiák ellen. a combja pedig Azazello kezében maradt.. „Oblonszkijéknál teljes volt a zűrzavar”61 . . Makszimilian Andrejevicsnek természetesen immár esze ágában sem volt. és besurrant a kamrába. Makszimilian Andrejevics ennél sokkal. s mindezt . mi történik azzal a kis öregecskével.idézet Lev Tolsztoj (1828-1910) Anna Karenina c. amely kis fáskamrafélébe vezetett. Másvalami ötlött eszébe. de úgy. hogy egy pápaszemes kandúr vizsgálta meg a személyi igazolványát. Joggal felvetődhet a kérdés: vajon nem a rendőrségre sietett-e Makszimilian Andrejevics. és sietve megindult lefelé a lépcsőn. Menjen be a rendőrségre. akik fényes nappal ilyen csúful erőszakoskodtak vele? Nem. (Németh László fordítása). Hallatszott. Feltűnően bánatos arcú. cseplesz öregemberke jött felfelé a lépcsőn. erről szó sincs. Azazello odafenn egy szempillantás alatt lerágta a kezében maradt combot. és azután egy vállig érő. pofon vágta Poplavszkijt. hol van az ötvenes számú lakás? .Szabad megkérdeznem. csábító gondolat: meglesni. 61 „Oblonszkijéknál teljes volt a zűrzavar” . késsel fölfegyverzett. visszament a lakásba. Poplavszkij zsebre vágta igazolványát. 145 . a csontot trikója zsebébe dugta. ezt fekete gyászsárkány váltotta fel. Ugyanezt állapította volna meg az adott esetben is.Alássan köszönöm. és közvetlenül a kijáratnál megpillantott egy ajtót.lihegte Poplavszkij. regényéből.a sült csirke kivételével . hogy a csirke teste levált. hogy a kisöreg nagyon hamar kipenderül onnét. Valami azt súgta Poplavszkijnak. jó erősen telibe találva. óvatos léptek hallatszottak: valaki jött felfelé a lépcsőn. A fordulóig repült. Poplavszkij pedig felállt. Abból. hogy megkérdezte. amely egy pillanatra kioltotta a májusi napfényt . Poplavszkij levánszorgott még egy emeletet.mondta a kis öreg. egy könyvet meg egy bőrtokot.lerúgta a lépcső korlátján át. Megállt Poplavszkij előtt: . nem. Ugyanoda repült a kiürült bőrönd is. hogy életében először megy fel oda. Ezek szerint most ő is annak a kompániának a karmai közé kerül. felelősségünk teljes tudatában kijelenthetjük. és azzal. A lábatlan csirke ugrándozva elszaladt mellette. és mondja el. a kijevi vonat indulásáig még bőven van ideje. Maga is meglepődött rajta. zöld szalagos zsirardi kalappal a fején. de sokkal eszesebb ember! Leért a földszintre. és megpróbálta kiszuszogni magát. hogy ez mennyire nem izgatja. és egy lépcsőfokon kötött ki. amely hatalmába kerítette az 50-es számú lakást. s ezen még egyszer próbára tenni azt az elátkozott lakást. fekete trikós emberke. Igen: Poplavszkij szeme előtt minden összekavarodott. a lépcső pihenőjén elhelyezett kis lócára roskadt. . polgártárs .írja oly találóan Lev Tolsztoj. ott lábával kiverte az egyik ablak üvegét. egy borotvafenő szíjat. ódivatú burett nyári öltönyben. s a hangból ítélve födele is levált. és nagy robajjal bevágta maga mögött az ajtót. Ekkor lentről halk. Körülnézett tehát. hogy elmenjen unokaöccse temetésére.

várok tovább. eleget tud a lakásról. Aztán újra gyors. úgy szólt bele a telefonkagylóba: . erélyes léptek jöttek lefelé. micsoda szobalánya van ennek a külföldinek! Fertelem!” És hogy megmenekedjék a fertelemtől. Kétségbeesetten rángatta a kapu kilincsét. meg a fején egy fehér bóbita. melyik lábára álljon. és Karpovtól. merre nézzen. sem a Moszkvába költözésre. a kisöreg meglapult. a kisöreg hangja. A sötét. A szégyentelen szobacicus egyik lábát föltette a székre. minden nesz jól hallatszott. és várakozó álláspontra helyezkedett. pillogva belépett. vizes nadrágban rohant lefelé.állapította meg Poplavszkij elszoruló szívvel. azt se tudta. „Tyű. a hivatalsegédtől megtudakolta. Ajtócsapódás.. „Bement.No. de a büfés összerezzent. eszelős ábrázattal.. hol szállt meg a mágus. kezében zöld retikül. összevissza karmolt tar koponyával. Igen. lefelé. Aztán a kisöreg léptei is újra hallatszanak.invitálta a leányzó. Szokov felballagott a negyedik emeletre. Aztán fürge. Aprózó léptek. és büfés volt a Varietészínházban.. Mialatt a színházban folyt a nyomozás. nem vett részt semmiben.. 146 . és nem mert mindjárt belépni. Igen alkalmas leshelyre bukkant: egyenesen odalátott a hatos lépcsőház kijárati ajtajára. igen.” Ekkor egy emelettel lejjebb is kinyílt az ajtó. Nő háta bukkant fel .” . és becsöngetett az 50-es számú lakásba. Az aprózó léptek elhallgattak.meg egérszag terjengett. visszament. kifelé nyílik-e vagy befelé. akin semmi sem volt. Rögvest ajtót nyitottak. mialatt a közgazdász odalenn kuksolt a kamrában.” Ezúttal azonban nem kellett sokáig várnia. és sűrűn hányta a keresztet. végül mégis sikerült kinyitnia. Tovább kellett várakoznia.Halló! A büfés csak állt. Andrej Fokics hümmögve. rémületében sehogy sem tudta kitalálni. Nem is csoda. az isten szerelmére..azzal kiszaladt. semmint képzelte.és a nő. hogy: „Hagyj már. az egyetlen. Az ajtót tudniillik egy leány nyitotta ki. a napsütésbe. ami megjelenését kissé elrontotta: vérvörös forradás volt a nyakán. A bánatos kisöreg hajadonfőtt. ha már becsöngetett .. hogy arca még szomorúbb. Két szót suttogott maga elé: „Mindent értek!” . aztán bánatos férfihang. megtántorodott. zöld szemének pillantását a büfésre vetette. Valami affélét mormol. nyirkos bőr.” Poplavszkij a fülét hegyezte a törött üvegen át. és kirohant az udvarra. . és csábos. És néhány másodperccel később már a trolibusz vitte a tervközgazdászt a Kijevi pályaudvar felé. fölöttébb kellemetlen dolgok történtek. Fönt újra nyílik az előszobaajtó.. A léptek elhallgatnak. csipkés kötényke. Kétségbeesett kiáltás. s nagy sokára csapódott a negyedik emeleti ajtó. Női hang. remegett a puszta gondolatra is. legfeljebb az tűnt fel. mint rendesen. Ekkor az előszobában megszólalt a telefon. A kamrácskában hűvös. lefelé! Sikerült kivárnia. A kisöreggel. csak egy kacér. „Lefelé jön. hogy milyen veszélyből menekült.Odafenn épp akkor csapódott az ajtó.. Leült egy fatuskóra. Andrej Fokics Szokovnak hívták. Mit csináljunk. inkább körülnézegetett. valamit motyogott. Poplavszkij fülelt. és levette kalapját... tágas előszoba tele volt zsúfolva szokatlan tárgyakkal meg ruhadarabokkal. aprózó léptek. kerüljön beljebb. ezek a kisöreg aprózó léptei. Poplavszkij ezek után úgy érezte. A lépcsőn egész idő alatt senki sem mutatkozott. És fülét női kacagás ütötte meg. Nem gondolt immár sem elhalálozott unokaöccsére. No meg aranycipellő a lábán. A lépcsőházban tehát megkapván Poplavszkijtól a szükséges útbaigazítást. Testalkata hibátlannak volt mondható. a kapun át kisiet az udvarra. Macskanyávogás. „Furcsa! Újra fölmegy az ötvenes számú lakásba! Tán csak nem tartozik ő is a bandához? Igen.

A szarvasagancs fogason pedig sastollas barétok függtek sorban. hogy Messire-rel személyesen kell beszélnie. . nem! Soha. ebből a büfés . és máig sem tudom elfelejteni sem a tokhalat.Okvetlenül beszélnem kell a művész polgártárssal. mint nyilvánvaló képtelenséget. és hosszú acélnyárson húsdarabokat sütött. Vegye tudomásul. örömmel fogadja. olyan egyszerűen. jólesően hunyorogva a tűzbe. drága barátom: a brinza 147 .mondta a szobalány a telefonba.A Varietészínház büféjének vezetője vagyok . és hevesen felkiáltott: . aki azt állítja.Tessék? Meigel báró? Igenis. itt van valaki. a tükrös asztalkán pedig csillogó aranymarkolatú.A szobalány letette a kagylót.szólt ki a dolgozószobából Korovjov recsegő hangja.Az egyik szék hátára vetve például lángvörös bélésű gyászfekete palástot pillantott meg Andrej Fokics.aki az újságokból értesült Berlioz haláláról. ahová tessékelték. . Igen. .Vele személyesen? .mondta a lány olyan egyszerűen. a hús leve a tűzbe csorgott. mint másutt az esernyő vagy a sétapálca. Dörgő basszus hang riasztotta fel bámészkodásából: . A brokátterítőn butéliák légiója sorakozott . A kandalló előtt kis vörös emberke állt.Mivel lehetek szolgálatára? A büfés ekkor a szoba sötét sarkában fölfedezte azt. szemlátomást tétovázva. Tessék? Pontban éjfélkor. A szobát a sült hús szagán kívül még valami ismeretlen. penészes. pókhálós.kezdte Andrej Fokics bánatosan. óriási kandallóban a meleg tavaszi nap ellenére fahasábok lángoltak. ..Mit óhajt? . azzal kinyitotta a szalon ajtaját. amiért jött.Egy szót se többet! Nem. vendégek lesznek. kérem. A mágus tiltakozóan kinyújtotta kezét.erősítette meg a büfés bánatosan. hogy Berlioz fölött talán egyházi gyászszertartást celebráltak.Jöjjön be . poros. fekete trikó. A fekete mágus széles.volt ott potrohos. Az üvegek közt tál csillogott. . sem a brinzát.. erős illatszer meg tömjén szaga töltötte be. A szoba közepén álló asztal láttán az istenfélő Andrej Fokics megremegett: templomi brokáttal volt leterítve. Három ezüstmarkolatú kard a sarokban támaszkodott. A kandalló előtt.már-már arra következtetett. maga pedig elhagyta az előszobát. ővele . alacsony kereveten hevert összevissza dobált díványpárnák között. A hatalmas ablakok színes üvegtábláin át (ez a nyomtalanul eltűnt ékszerészné fantáziáját dicsérte) különös. Mégsem volt meleg a szobában. és a büféshez fordult: . . annyira elámult a szoba berendezésén. melyen drága ékkövek ragyogtak. .Lovag úr.Tessék . mindenféle. hogy a tál színaranyból van.Tessék bemenni a szalonba . mintha el akarná hallgattatni a büfést. nem.mondta a szobalány. és a következő bejelentést tette: . hegyes orrú fekete papucs volt minden öltözéke. Amennyire Andrej Fokics láthatta. és első pillantásra látni lehetett. aztán benyitott a megboldogult Berlioz dolgozószobájába. mintha emberi módon volna felöltözve. sőt a belépőt nyirkos pincehűvösség fogadta. A régimódi. akihez jött. ámde ezt a gondolatot azon nyomban elhessegette magától. övében kés. hogy szinte megfeledkezett arról. a földre terített tigrisbőrön egy ménkű nagy fekete kandúr üldögélt. s azt is tudta. Igen. Frakk vagy sötét öltöny. hogy ez az ő lakása volt . templomi világítás áradt be. Igen.Igen. hosszú kardot. a füst a kéményen át távozott. a művész úr ma itthon van. . Mikor a büfés belépett oda.Megkérdezem . semmi esetre! Egyetlen falatot sem vagyok hajlandó elfogyasztani a maga büféjében! Tegnap este elmentem a pult előtt.

. frisseség! Ez minden jó büfévezető jelszava. .próbált ismét mentegetőzni a büfés. miféle más ügy hozhatta ide. noha rettenetesen kedélytelenül érezte magát ázott pantallójában. Hol is hagytuk el? Igen. hogy valóban friss.motyogta Andrej Fokics. megfordult.. . .Jaj.Marhaság.közölte emez szilárdan. ha egyszer büdös! . Apropó.mentegetőzött a büfés. másik zsámolyt tolt oda. A büfés a szokottnál is fanyarabbul visszautasította a házigazda ajánlatát. örvendek a szerencsének.Bocsánatot kérek . öregem! . és tapasztalta.. forralatlan vizet az öblös szamovárjukba. Különben. és leült. nem tudta. . hogy vesse le nadrágját.Bocsánatot kérek . . és nadrágjára öntötte a rajta álló teli serleg vörösbort. aztán ügyes mozdulattal odapenderített egy sötét tölgyfa zsámolyt. .hebegte. Ha a hal másodrendű frisseségű. Estében a lábával felborított egy másik zsámolyt. A zsámoly hátsó lába abban a pillanatban recsegve eltört.Onnét nem esik olyan nagyot az ember. hogyhogy marhaság? . rendkívül ízletes. .sajnálkozott a mágus. És a tea? Mosogatólé! A tulajdon szememmel láttam. jegyezze meg. alsóneműjében. az azt jelenti. Ha emlékezetem nem csal. és odanyújtotta a büfésnek. . a tokhalnak ehhez semmi köze. fájdalmasan beverte ülepét. és szárnyával halkan 148 .Nem azért jöttem. a tokhalnál. nem volna kedve megízlelni. drága barátom! Andrej Fokicsot fejbe kólintotta a váratlan támadás.Igazán nem is tudom. zavartan hebegve. Lehetetlen állapot. lassan. . óvatosan ereszkedett le az új zsámolyszékre. amint egy szurtos leányzó vödörből öntötte a hideg. frisseség.. romlott. és szárítsa meg a tűz előtt. de én. ilyen nincs! Frisseség csak egyféle létezik.. és a büfés a földre huppant. kis híján a torkán akadt.Semmi de. . illatozó sültet rágcsálta. megöntözte citromlével. az ön szakmájához közel álló egyének közül csupán egy markotányosnőhöz fűzött közelebbi ismeretség. elsőrendű. agyaraival megrémítve a büfést. és egyben ez az utolsó is.nem zöld. hogy büdös. A brinzának fehérnek illik lennie. kétágú aranyvilla kíséretében. csak nem ütötte meg magát? . . aki a húst sütötte.Nem-e? ..Alássan köszönöm .Szeretek alacsonyan ülni . mialatt nagy lelki nyugalommal mérték belőle a teát. . és újra felfordult a székkel: a szomszéd szobából óriási sötét madár szállt be.Másodrendű frisseségű tokhalat szállítottak nekünk . kóstolja meg! A büfés udvariasságból a szájába vett egy falat húst.De kérem szépen.Nem ebben az ügyben jöttem . Azazello feltámogatta a büfést. A kandalló rőt fényében megvillant a nyárs. Azazello egy darab sistergő húst tálalt ki aranytányérra.kezdte sírva a büfés. Azazello! Széket a büfévezető úrnak! Az.Köszönöm alássan. . de ez is réges-régen történt. hogyan békítse meg a kötekedő mágust. .álmélkodott a külföldi mágus. édes barátom: frisseség.Hogyhogy semmi köze.Nem tudok megbocsátani . Egyszóval. De mialatt a puha.Másodrendű frisseség. valaki becsapta magát. .magyarázta a művész. amikor maga még nem is élt. Másféle ülőalkalmatosság nem is volt a szobában.

meglegyintette Andrej Fokics kopasz fejét, aztán a kandallópárkányra telepedett, az óra mellé; Andrej Fokics ekkor meglátta, hogy fülesbagoly. „Úristen - gondolta riadtan, mert ideges volt, mint minden büfévezető. - Micsoda bűntanya!” - Egy pohár bort? Fehéret, vöröset? Milyen bort szeret a legjobban ilyenkor déltájban? - Köszönöm alássan... nem iszom... - Kár! Akkor talán vessünk kockát? Vagy talán más játékokat kedvel: kártyát, dominót... - Nem játszom... - válaszolta a büfés kimerülten. - Ez már nagy baj - jelentette ki a házigazda. - Mondhat akármit: de valami nincs rendben az olyan férfival, aki nem iszik, nem játszik, kerüli a szép nők társaságát meg az asztali beszélgetést... Az ilyen ember vagy súlyos beteg, vagy titokban gyűlöli embertársait. Kivétel persze akad. Megesett már velem, hogy csodálatos gazemberek ültek le lakomázni az asztalomhoz! Nos tehát, halljuk, mi járatban van. - Ön tegnap bűvészmutatványokat végzett a színházunkban... - Én? - hüledezett a mágus. - Ugyan kérem! Nem is volna méltó hozzám az efféle! - Bocsánat - mentegetőzött a büfés ijedten. - Azazhogy... hogy is mondjam... a feketemágiaszeánsz... - Ahá, igen, igen! Elárulok önnek egy titkot, jó uram. Én egyáltalán nem vagyok artista, csak egyszerűen látni akartam a moszkvaiakat, minél nagyobb tömegben, erre pedig a legalkalmasabb hely a színház. A kísérőim - és a kandúr felé ütött a fejével - rendezték meg a szeánszot, én csak ott ültem, és néztem a moszkvaiakat. De ne sápadozzon, hanem árulja el, mi módon okozott gondot magának ez a szeánsz. - Hát tetszik tudni, egyebek közt, ugyebár, bankók hullottak a mennyezetről. - A büfés suttogóra fogta a hangját, zavartan nézett körül. - És a bankókat összeszedték. No és odajön hozzám a büfében egy fiatalember, tízessel fizet, én meg visszaadok neki nyolc ötvenet... Aztán egy másik... - Szintén fiatalember? - Nem, az már benne volt a korban. Utána a harmadik, negyedik... Mindenkinek visszaadok annyit, amennyi jár. Ma kasszát csinálok, hát a bankók helyett csak cédulákat találok. Százkilenc rubellel csapták be a büfét. - Ajjajaj! - sopánkodott a művész. - Hát azt hitték, hogy az igazi pénz? Mert arra még gondolni sem akarok, hogy szándékosan csaltak. A büfés bánatosan sandított körül, de egy szót sem szólt. - Vagy mégis csalók volnának? Hát vannak Moszkvában csalók? A büfés olyan keserű mosollyal válaszolt, amely minden szónál világosabban közölte: igen, sajnos, Moszkvában csalók is vannak. - Micsoda aljasság! - háborgott Woland. - Végtére maga szegény ember! Ugye, szegény? A büfés válla közé húzta a fejét, amiből világosan kitetszett, hogy ő - igenis - szegény. - Mennyi a megtakarított pénze? A mágus részvevően tette fel a kérdést, de azért az ilyen kérdés minden körülmények közt tapintatlan. A büfés késlekedett a válasszal.
149

- Kétszáznegyvenkilencezer rubel, öt különböző takarékpénztári fiókban - válaszolt helyette egy recsegő hang a másik szobából. - És otthon, a padló alatt, kétszáz darab tízrubeles arany. A büfést mintha odaszegezték volna a zsámolyhoz. - Hát ez igazán nem összeg - jegyezte meg Woland leereszkedően. - Bár voltaképpen még ennyire sem lesz szüksége. Mikor fog meghalni? Andrej Fokics erre már felfortyant. - Azt senki se tudhatja, és senkinek semmi köze hozzá! - Ugyan már, senki se tudhatja! - recsegett ugyanaz a kellemetlen hang a másik szobából. - És Newton binomiális tétele? Kilenc hónap múlva fog meghalni, jövő év februárjában, májrákban, a moszkvai I. számú egyetemi klinikán, a négyes kórteremben. A büfés arca elsárgult. - Kilenc hónap... - ismételte Woland eltűnődve. - Kétszáznegyvenkilencezer... ez kereken havi huszonhétezernek felel meg... nem mondom, kevés, de ha az ember beosztja, ki lehet jönni belőle... És ott vannak még az aranyak. - Az aranyat nem fogja tudni értékesíteni - folytatta a recsegő hang, és a büfés ereiben meghűlt a vér. - Andrej Fokics halála után a házat lebontják, az aranyak az Állami Bankba kerülnek. - Egyébként nem tanácsolom, hogy befeküdjön a klinikára - folytatta a mágus. - Mi értelme kórteremben haldokolni, hallgatni a többi gyógyíthatatlan beteg hörgését és jajgatását? Nem volna-e okosabb az utolsó huszonhétezerből hetedhét országra szóló tivornyát csapni, és muzsikaszóval elköltözni a másvilágra, mámoros széplányok és duhaj barátok társaságában? Andrej Fokics mozdulatlanul ült; feltűnően megöregedett. Szeme körül kék karikák sötétlettek, orcája petyhüdten fittyedt le, alsó állkapcsa remegett. - No elég az ábrándozásból - kiáltott fel a házigazda. - Térjünk a tárgyra. Mutassa meg a céduláit. A büfés izgatottan előhúzta zsebéből a magával hozott paksamétát, kibontotta, és sóbálvánnyá meredt; az újságpapírból tízes bankók kötege bukkant elő. - Kedvesem, maga valóban súlyos beteg - mondta Woland, és vállat vont. A büfés eszelős mosollyal felállt a zsámolyszékről. - Öö... - hebegte. - És ha megint izé... vissza... - Hm - mondta a művész eltűnődve. - Nos, akkor jöjjön el újra. Legyen szerencsénk, mindig örülünk, ha látjuk... Ekkor a másik szobából kiszaladt Korovjov, megragadta a karját, és hevesen rázogatva kérte, hogy adja át üdvözleteit mindenkinek, de igazán, mindenkinek! A büfés azt se tudta, hol áll a feje, s megindult kifelé. - Hella, kísérd ki a vendéget! - kiáltotta el magát Korovjov. És az előszobában megint ott termett az a szemérmetlen vörös némber! A büfés kioldalgott az ajtón, csak annyit vakkantott: „Viszontlátásra!” - és elment, tántorogva, mint a részeg. Lement egy emeletnyit, aztán megállt, leült a lépcsőre, és elővette zsebéből a csomagot. Megnézte: a bankók a helyükön voltak.

150

Ekkor az odanyíló lakásból kijött egy nő, kezében zöld retikül. Amint meglátta a lépcsőn üldögélő férfit, aki bambán bámult a tízeseire, elmosolyodott, és odaszólt: - Micsoda ház! Ez is hajnal óta részeg... És a lépcsőházban megint kivertek egy ablakot! Majd alaposabban szemügyre vette a büfést, és hozzátette: - Úgy látom, polgártárs, felvet a pénz! Oszd meg velem, jó? - Hagyj nekem békét, az isten szerelméért - riadozott Andrej Fokics, és gyorsan eldugta a pénzét. A zöld táskás nő felkacagott: - Eredj a fenébe, te szőrösszívű! Hisz csak tréfáltam! - Azzal elindult lefelé. Andrej Fokics feltápászkodott, fölemelte a kezét, hogy megigazítsa a kalapját - és ekkor döbbent rá, hogy nincs a fején. Sehogy sem akaródzott visszamennie, de sajnálta a kalapját. Némi habozás után mégiscsak visszament, és becsöngetett. - Mit akar már megint? - kérdezte Hella, az az átkozott némber. - Itt felejtettem a kalapom... - suttogta Andrej Fokics, kopasz fejére mutogatva. Hella hátat fordított; a büfés gondolatban kiköpött, és behunyta a szemét. Mikor újra kinyitotta, Hella odanyújtotta a kalapját meg egy sötét markolatú kardot. - Ez nem az enyém - rebegte a büfés, kikapta Hella kezéből a kalapot, és gyorsan a fejébe csapta. - Igazán? Kard nélkül jött? - csodálkozott Hella. A büfés valamit morgott, és újra elindult lefelé. Valahogy kényelmetlennek, túlságosan melegnek érezte a kalapját. Levette, és ugrott egyet ijedtében, halkan felkiáltott: viharvert, kakastollas bársonybarétot tartott a kezében! Keresztet vetett. A barét abban a pillanatban egyet nyávogott, fekete cicává változott, visszaugrott Andrej Fokics fejére, és mind a húsz karmával belékapaszkodott tar fejébe. A büfés kétségbeesett ordítással rohant lefelé a lépcsőn, a cica pedig leugrott a fejéről, és megindult felfelé. A büfés alig várta, hogy kiérjen a szabadba; iszkolt a kapu felé, és örökre elhagyta az ördöngös 302/B. számú házat. Pontosan tudjuk, mi történt vele azután. Amint kiért a kapualjból, izgatottan körülnézett, mint aki keres valamit. Egy perccel később már az út túlsó oldalán termett, a patikában. - Legyen szíves megmondani... - kezdte volna, de a pult mögött álló gyógyszerésznő felsikoltott: - De polgártárs! Csupa vér a feje! Öt perc sem telt bele, s a büfés feje be volt pólyálva, és választ kapott a következő kérdéseire: kik a májbetegség legjobb specialistái Moszkvában, melyikük lakik közelebb, Bernadszkij vagy Kuzmin professzor, és nagyot ugrott örömében, amikor megtudta, hogy Kuzmin a szó szoros értelmében egy háznyira lakik onnét, egy régi kis fehér magánpalotácskában, és két perccel később már becsöngetett az ajtón. Régi ház volt, de lakályos, kedélyes. Először - amint utóbb visszaemlékezett - egy öreg ápolónő jött elébe, és el akarta venni a kalapját, de mivel kalapja nem volt, a néni fogatlan szájával rágva, eltűnt a ház belsejében.

151

Helyette középkorú nő tűnt fel a tükör előtt, valamiféle boltív alatt, és azonnal közölte, hogy már csak tizenkilencedikére vesznek föl előjegyzést. A büfés azonban mindjárt kitalálta, hol a kibúvó. Bágyadtan révedt a bolthajtásra - amelyen túl, nyilván a várószobában, hárman ültek -, és elhaló hangon suttogta: - Halálos beteg vagyok... A nő kétkedve nézett Andrej Fokics bepólyált fejére, és rövid habozás után kijelentette: - Hát akkor... - Azzal bebocsátotta Andrej Fokicsot a várószobába. Abban a pillanatban kinyílt a szemközti ajtó, és aranykeretes csíptető villant föl benne. A fehér köpenyes nő odaszólt a többiekhez: - Polgártársak, ez a beteg soron kívül megy be. És a büfés még föl sem ocsúdott, máris benn találta magát Kuzmin professzor rendelőjében. A hosszú, téglalap alakú szobában nem volt semmi különösebben orvosi, félelmetes vagy ünnepélyes. - Mi baja? - kérdezte Kuzmin professzor kellemes hangon, és kissé aggodalmasan tekintett Andrej Fokics bepólyált fejére. A büfés kiguvadó szemmel, merően nézett egy bekeretezett csoportképet, amely üveg alatt függött a falon, úgy válaszolt: - Most tudtam meg hitelt érdemlő forrásból, hogy jövő februárban meghalok májrákban. Nagyon kérem, tessék megállítani a betegséget! Kuzmin professzor hátradőlt bőrhuzatú széke magas, gótikus támlájára. - Bocsánat, nem egészen értem... Orvosnál volt? Miért van bekötözve a feje? - Dehogyis orvosnál... Ha látta volna azt az orvost... - válaszolta a büfés, és hirtelen vacogni kezdett a foga. - A fejemmel ne törődjék, annak semmi köze az egészhez, fütyüljön rá, nem számít... A májrák, azt akadályozza meg! - De kérem, ki mondta ezt önnek? - Higgyen neki! - könyörgött a büfés lángoló hévvel. - Tudja, mit beszél! A professzor vállat vont, székestül eltolta magát az asztaltól. - Egy szót sem értek az egészből! - mondta. - Honnét tudja az az illető, hogy ön mikor fog meghalni? Pláne, ha nem is orvos! - A négyes számú kórteremben! - tette hozzá a büfés. A professzor végigmérte új páciensét, bepólyált fejétől vizes nadrágjáig, és ezt gondolta magában: „Már csak ez hiányzott... futóbolond!” Hangosan pedig ezt kérdezte: - Szokott inni? - Soha életemben - felelte a büfés. Egy perccel később levetkőzve feküdt a hideg viaszosvászon huzatú pamlagon, és a professzor a hasát nyomogatta. Büfés barátunk ezek után erősen felderült. A professzor kategorikusan kijelentette, hogy egyelőre, legalábbis az adott pillanatban, a ráknak semmiféle tünete nem észlelhető, de ha már így állunk, ha valami sarlatán annyira ráijesztett, akkor tanácsos minden lehető vizsgálatot elvégezni...

152

A professzor mindent felírt, elmagyarázta Andrej Fokicsnak, hová menjen, mit vigyen magával. Azonfelül ajánlólevelet is adott Bure neuropatológus professzorhoz, mondván, hogy szerinte Andrej Fokics idegrendszere rendkívül zilált állapotban van. - Mennyivel tartozom, professzor? - tudakolta a büfés remegő, édeskés hangon, vaskos tárcáját előhúzva. - Ahogy tetszik - válaszolta a professzor ridegen, elutasítóan. A büfés elővett harminc rubelt, és az asztalra tette, aztán meglepően puha mozdulattal, mintha cicamancs volna a keze helyén, újságpapirosba csavart, csengő tekercset helyezett a bankjegyek fölé. - Hát ez mi? - kérdezte Kuzmin, bajszát pödörgetve. - Fogadja el, professzor elvtárs - suttogta a büfés. - És kérem, esdekelve kérem, állítsa meg a rákot! - Vigye innen az aranyát! - szólt rá büszkén a professzor. - És törődjék inkább az idegeivel. Holnap menjen el vizeletvizsgálatra, ne igyék sok teát, és táplálkozzék teljesen sótlanul. - A levest se sózzam meg? - Semmit se sózzon meg! - rendelkezett Kuzmin erélyesen. - Hajjaj! - sóhajtott fel panaszosan a büfés, és könyörgőn nézett a professzorra, aztán összeszedte az aranyait, és az ajtónak hátrált. Aznap délután nem jöttek sokan a professzor rendelésére, és az est leszálltával az utolsó beteg is elment. A professzor fél karjával kibújt fehér köpenyéből, odanézett, ahová a büfés letette a tízeseit, és meglátta, hogy ott nincs semmiféle bankjegy, csak három ásványvizes üveg címkéje. - Ördög tudja, mit jelentsen ez! - dohogott Kuzmin, fehér köpenye szegélyét végighúzva a földön, és a címkéket tapogatva. - Úgy látszik, ez az alak nemcsak szkizofrén, hanem ráadásul még csirkefogó is! Csak tudnám, mit akarhatott tőlem! Beutalót vizeletvizsgára? Hohó! Már tudom! Biztosan kabátot lopott! - A professzor kiszaladt a váróba, köpenye most is panyókára vetve vonszolódott utána. - Kszenyija Nyikityisna! - kiáltott ki sztentori hangon. - Nézze meg, nem hiányzik-e kabát! Kiderült, hogy valamennyi kabát épségben függ a helyén. Ellenben mikor a professzor végre lerántotta magáról fehér köpenyét, és visszatért rendelőjébe, lába gyökeret vert a parkettába, tekintete merően íróasztalának arra a részére szegeződött, ahol az imént még az ásványvizes címkék feküdtek. A címkék helyén most szomorú pofájú, árva fekete kiscica üldögélt, és bánatosan miákolt a tányérkában előtte lévő tejre. - Nohát, ez azért mégiscsak... Hogy került ez ide! - És a professzor érezte, amint tarkóján végigfut a hideg. Halk, kétségbeesett kiáltására beszaladt Kszenyija Nyikityisna, és nyomban megnyugtatta a professzort, mondván: minden bizonnyal valamelyik betege hagyta ott a kiscicát, professzoroknál gyakran előfordul az efféle. - Biztosan szegény emberek - vélekedett Kszenyija Nyikityisna -, nálunk meg, tudják, jó dolga lesz... Töprengtek, találgatták, ki hagyhatta ott a kismacskát. Végül is egy gyomorfekélyes öregasszonyban állapodtak meg. - Valószínűleg azt gondolja: „Én úgyis meghalok, kár lenne ezért a kis állatért” - magyarázta Kszenyija Nyikityisna.
153

bemondta a nevét.csitította magát a professzor. majd nagy lendülettel nekiment a falon függő csoportképnek.Mindenesetre vigye el a macskát is meg a tejet is . nem tudjuk.mormolta Kuzmin megvetően. és tapasztalta. hangos hahotázást hallott az udvarról. mit jelent az. Utánam. éspedig legelsősorban a veréb miatt.Üvegben hozta. a helyzet megváltozott. csigavér! . üvegesen meredt a világba. s kérte. füle mögött és tarkóján piócák csüngtek. hogy megkérdezze tőle.Az hogy kerül ide? Azt is magával hozta? Meg a tányért? . egyetlen sárga agyar lógott ki belőle. és . részvevően nézett Kuzminra. belerondított (nem tréfálok!). Miközben fehér köpenyét a fogasra akasztotta. Madárkarom kezével besöpörte az ásványvizes címkéket. Mikor visszament rendelőjébe. ha az ember efféle verebeket lát hatvanesztendős korára. hogy rátérjünk hiteles és igaz elbeszélésünk második részére.És a tej? . mert elérkezett az ideje. mialatt világosan érezte. Helyére tette a hallgatót. . s közben pimaszul tekingetett a professzorra.kiáltott fel Kuzmin. Az asztalnál ápolónő-fityulás nő ült.annál kevésbé. hogy mindez múló semmiség. Minden rendben van!” .. halántékán. Szeme halottan. hogy minden a legeslegnagyobb rendetlenségben van. a tűzött selyempaplanon.talált erre is magyarázatot Kszenyija Nyikityisna. a Halleluja című foxtrottot játszotta . Kinézett. kezében „Pióca” feliratú táska. hogy nem közönséges veréb. figurázott vele.és a professzor háta mögött abban a pillanatban verébcsiripelés hallatszott. az ősz bajszú Bure professzor ült.felüvöltött. A falon túl.Mit művelnek ezek odakinn? .Biztosan azalatt repült be a szobába. biztosan itt öntötte át a csészealjba . láthatóan mórikált. hogy íróasztalán egy jókora veréb ugrándozik. A nővérnek fülig érő ferde férfiszája volt. olvasó! 154 . hanem a piócaközpontot.Minek heverjen itt szanaszét.A pénzt elviszem . . A professzor még a nevét is tudta: Marja Alekszandrovnának hívták. egyszóval . szinkópásan ugrándozott. és újra felordított. a professzor lányának szobájában akkor megszólalt a gramofon. és maga kísérte ki Kszenyija Nyikityisnát az ajtóig.foxtrottot táncolt a gramofon hangjaira. aztán felszállt. Odakinn már leszállt az éj. idétlenkedett. amely az 1894-ben végzett orvoskari hallgatókat ábrázolta. Burét. erős szédüléssel egybekötve. Kuzmin a telefon után nyúlt. elhűlt: az udvaron egy szál ingbe öltözött hölgy szaladt át a szemközti kis ház felé. ismét asztala felé fordult. . A pocsék kis állat bicegett a bal lábára. mialatt hátat fordítottam az ablaknak. vaskemény csőrével pozdorjává törte az üveget. Hahotázni pedig egy gyerkőc hahotázott.szólalt meg a nővér mély férfihangon. A veréb ezenközben ráült az ajándék tintatartóra.kérte a professzor.biztatta magát. Kuzmin professzor a hálószobájában ült az ágyban. és természetesen nem is fürkésszük . Elmúlt két óra. küldjenek neki azonnal egy tucat piócát a lakására. Lábánál. Jobban szemügyre vette. és nyomban meglátta. mint részeg a kocsmapultnál. Hogy mi minden rendkívüli történt még Moszkvában azon az éjszakán. kis ideig a levegőben lebegett. és vigasztalta. A professzor megfordult. aztán kirepült az ablakon. „Hm. . A professzor meggondolta magát: nem Burét hívta fel telefonon. fel akarta hívni volt évfolyamtársát. és lassan semmivé foszlott a levegőben. A professzor a szájára nézett. . .

MÁSODIK KÖNYV 155 .

hogy nincs a földön igaz.és imádta feleségét. aki akkor. a kívülálló. akár a szerencsétlen Lévi Máté! Ennek persze semmi értelme sem volt. nem a gót stílusú magánpalota. amikor a főkönyvelőt letartóztatták. nem a pénz. amikor a kórházban. mikor Berlioz nagybátyját hazakergették Kijevbe. Mindent megvehetett. hogy tizenkilenc esztendős korában férjhez ment. hogy akkor éjjel eljöttem tőle . Férje ismeretségi körében érdekes emberek is akadtak.Igen. és beköltözött a palotába. majd én mutatok neked ilyen szerelmet! A Mester tévedett. azon a tavaszon. hogy férjével szakított volna eközben: férje nem érkezett haza a kitűzött időre).. Forduljon csak hozzám. az Arbat egy kis mellékutcájában. örök szerelem? Megérdemli. és élt tovább. Mindaz.. Szerelmesét Margarita Nyikolajevnának hívták. Mindenekelőtt tárjuk fel a titkot. amelyet a Mester nem akart elárulni Ivanuskának. amit csak megkívánt. hogy valamit megtudjon róla. Margarita éppoly szép volt. a lángokba bámulva. hiszen valójában mi sem változott volna. hajnal előtti órán. de persze hiába. hűséges. Pénzben sem szűkölködött Margarita Nyikolajevna. amit elmondott róla a szerencsétlen poétának.kiálthatnánk fel. Nem tudott meg semmit. olvasó! Ki állította. noha hűséges elbeszélőnek is elszorul a szívem. mimózával ékesítette fel magát? Nem tudom.Soha. úgy. Istenek. Későn érkeztem. Nyilván igazat mondott: a Mester kellett neki.Miért hagytam magára? Hiszen ez őrültség! Másnap visszamentem ugyan. Egy gyönyörű szép kertes magánpalota egész felső emeletét lakták ketten. ha Margarita akkor éjjel ott marad. . ha arra gondolok.Megmenthette volna? . megadom a címet. hogy kitépjék a hazug nyelvét! Utánam. Nem ismerte a társbérlet rémségeit. a kályha előtt. isteneim! Hát mit kívánhat még ez a nő? Mit kívánhat ez a nő. . Attól fogva. Elragadó kis tanya! Erről bárki meggyőződhet. hogy a Mester már nincs a lakásán. becsülettel. hogy ezzel megbántsuk az amúgy is kétségbeesett asszonyt. fogalmam sincs róla. Szerette a férfit. sok asszony szíves örömest felcserélte volna életét Margarita Nyikolajevnáéval. szóról szóra igaz. Azon a pénteken. a ház ma is épségben áll. Az asszony nem felejtette el Mesterét. megmutatom az utat.meditált Margarita télen. Ilyen gyötrődések közepette töltötte Margarita a telet.Ugyan. igen. és megtudta. Akkor hazament a palotába. igazat mondott. míg beköszöntött a tavasz. akinek a szemében örökké rejtélyes tűz lobog? Mi kell ennek a fél szemére kissé bandzsi boszorkánynak. ott követtem el a hibát. boldog volt? . de óvakodunk tőle. A petróleumfőzővel sosem kellett vesződnie. Egyszóval. aki ráadásul országos jelentőségű találmánnyal is megajándékozta a szovjet államot. ha odafárad. nem a körülkerített park. amellett fiatal volt. nem ismerte a boldogságot. Megtett minden tőle telhetőt. jóképű. ahogy megígértem. amikor a feketemágus megjelenése olyan pokoli zűrzavart támasztott Moszkvában. A gyermektelen harmincéves asszony egy nagynevű. Híven írta le szerelmét. amikor másnap elment a Mesterhez (szerencsére anélkül. mint amilyen okos. és még 156 .TIZENKILENCEDIK FEJEZET Margarita Utánam. éjfél utáni. mint addig. nevetséges! . . híres szakember felesége volt. Még nekem. És ehhez még hozzá kell tennünk valamit: bízvást állíthatjuk. egyetlen percig sem. becsületes. mit érezhetett Margarita. keserűen azt mondta Ivannak. de akkor már késő volt. csupa szív . hogy szerelmese megfeledkezett róla. Ez sosem történt meg. olvasó. csak énutánam.

bíborvörös függönyre tekintve. Ám e háromnapos teljes szabadság élvezésére Margarita a fényűző lakásnak korántsem legszebb helyiségét választotta. azonnal melengetni. Így suttogott Margarita Nyikolajevna. valamiféle deszkabódé. mibe van öltözve. ahol bőröndöket meg két szekrényre való ócska limlomot tartottak.ez az egész lakás. ezért tűzbe teszem a kezem.ő. hazudtam. sivár. . reménytelen tájon.felébred. „Ez az álom csak kettőt jelenthet . És az asszony a rögös. hullámos haját. mert kínlódásomnak vége szakad. Reggeli után bement az ablaktalan. és akkor az álom csak azt jelentheti. Éjszakára elhagyta Margaritát. hogy ne történjék: elvégre is miért kellene nekem életem végéig gyötrődnöm? Igaz. Minden sivár..Nem lehet. Szeme riadt. és nemsokára én is meghalok. A magánpalota egész felső emelete. Valaminek történnie kell: olyan nincs. sehol egy teremtett lélek. amit a legjobban szeretne. nyári konyha vagy fürdőház. a száguldó felhőfoszlányokat. de ezért nem járhat ilyen kegyetlen büntetés. zsombékos földön szalad feléje. megcsaltam a férjemet. örömtelen.azon a napon Margarita déltájban ébredt föl hálószobájában. s távolabb. emléke csak nappal kínozta. Haja borzas. megfésülte a hármas tükör előtt rövid. Vagy él. a fák között. amelyben a Mester fényképét őrizte. és izgatottan felöltözött. túl a sövényen. Pontosan látta a szürke égboltot. titkos életet éltem az emberek háta mögött. gépírásos. Tudni való. Háromszor huszonnégy órája van tehát.. a Mester. zavartalan magányban élhet. hogy ma történik valami! . kopár. arca borostás.suttogta ünnepélyesen. amelynek erkélykiugrója a palotácska tornyát alkotta.Ha már halott. Ismeretlen helyen járt álmában. és igyekezett elhitetni magával. mert azzal az előérzettel ébredt. nehogy elszálljon.meg tízezren irigyelhetnék . kora tavaszi borús ég alatt. mint oly gyakran. fájdalmas tekintetű. Azt akarja tudtomra adni. Keze intésével hívja Margaritát. teljes ív nagyságú füzet maradványait. igen. nem is látni pontosan. Pokol az ilyen hely az élőnek! És akkor . s a felhők alatt nesztelenül szálló varjúcsapatot. örömtelen fák. arról ábrándozhat. és eközben . Durván összetákolt kis palló alatt zavaros. mind az öt szoba . Álma valóban rendkívüli volt.okoskodott Margarita Nyikolajevna.. Leguggolt az első szekrény elé. Ez nagyon jó. hivatalos kiküldetésben. vagy az ördög tudja. Aznap éjjel pedig álmában is megjelent. felhő se száll arra.számos érthetetlen ostobaság történt ..kitárul a deszkabódé ajtaja. amire akar. a napsütötte. és magához hív. amelyért Moszkvában tíz.Hiszem. hogy igazából minden a lehető legszerencsésebben alakul. arra gondolhat. Szellő se rebben. hogy aznap végre történik valami. . igen.nicsak . Férje teljes három napra vidékre utazott. ez azt jelenti. hiszem. és kilép . s az ilyen pillanatokat meg kell ragadni. Felébredéskor nem sírta el magát. . kihúzta az alsó fiókot. egy selyempapír közé préselt rózsa aszott szirmait meg egy megpörkölődött szélű. És az álmom jóslat volt. hamarosan viszontlátjuk egymást!” Margarita izgatottan felöltözött. Toprongyos. megáradt patak. táplálni kezdte lelkében. de világosan felismeri. Messze van tőle.. micsoda.teljes egészében az ő rendelkezésére áll. Igen. hogy életjelt akar adni. Koldus. hogy a szenvedés örökké tartson. az ember a legszívesebben felakasztaná magát arra a magányos nyárfára a palló mellett. és egy halom selyemrongy alól kihúzta azt. amit e földön egyetlen kincsének tekintett: egy ócska barna bőrmappát. hogy még látjuk egymást az életben. hogy azon az egész gyötrelmes télen egyetlenegyszer sem álmodott a Mesterről. 157 . Magányos nyárfa. sötét kamrába. hogy eljött értem. egy névre szóló tízezer rubeles betétkönyvet.. Mikor ez a sejtelem feltámadt benne.

aki egyre jobban elpirult. megkérdezte.Már réges-rég figyelem: úgy hazudik. mintha könyvből olvasná! A furcsa beszélgetés Natasa számára kellemes meglepetéssel végződött. Natasa. a tükörben visszaverődve s a fénykép szemlélésébe mélyedve. a lőréses falú palotát. a csinos Natasa. a cipő eltűnt a lábáról. gondosan összerakosgatta kincseit. mondván. látván. és ne hallgasson Darja fecsegésére.. akik az előadásról kijöttek. hogy mindegy. Margarita Nyikolajevna visszament hálószobájába. és egy pár harisnyával meg egy üveg kölnivel tért vissza. . A hölgyek.És. hogy nem hazugság. kirojtozódott széle. és a közönség kitódult az utcára. hol pedig arra fülelt. a tavakat. Trolibuszra szállt. 158 . s egy perccel később már újra el voltak temetve a selyemrongyok közé. Kiment az előszobába. Margarita Nyikolajevna.A Földközi-tenger felől érkező sötétség eltakarta a helytartó szeme elől a gyűlölt várost.Ezt biztosan Darja mesélte! . de tovább nem volt más. azzal neki ajándékozta a harisnyát és a kölnivizet. és maga mindent elhisz. mindenkinek két üveg francia parfümöt meg egy pár harisnyát adott ajándékba. mit főzzön ebédre. és egy óra hosszat lapozgatott a félig megégett füzetben. ő is bűvészmutatvánnyal akar kitűnni.mondta azután.És ez így történt? . És az a varázscipellő is a színházi szeánszról származott. a piacot. a maga szórakozására beszélgetni kezdett úrnőjével. hol a maga gondolatait szőtte. de mikor odament a pénztárhoz fizetni. . csak a papiros megszenesedett. Könnyeit törölgetve félretette a füzetet. Margarita Nyikolajevna leroskadt az előszobában a tükör előtt álló székre. . az arbati csemegeüzletben ma reggel a tulajdon két szemével látott egy nőt. és sokáig ült így. hogy mindenkinek tátva maradt a szája. hogy előző este a színházban egy bűvész olyan mutatványokat produkált. aki csinos cipőben jött le a boltba. egy szál bugyiban szaladgáltak a Tverszkaján.. sorban állás közben a nők tücsköt-bogarat összehordanak. . nem szégyelli magát? . és aztán. s az égből leereszkedő feketeség elöntötte a hippodrom szárnyas isteneit. és fölvette kabátját. Könnyei lassan felszáradtak. a tükörasztalkára könyökölt. iskolázott lány. s miután azt a választ kapta. a rendőrség még az éjjel elvitt több mint száz személyt.” Margarita szerette volna tovább olvasni.. Elveszett Jerusalaim. hogy sétálni induljon. csupán egyet kér tőle cserébe. és nagy hévvel magyarázta. . miféle badarságokat mesélt például. Azután pedig csókkal búcsúzott tőle. olvasgatni próbálta a lángok meghagyta töredékeket: „.. egyszer csak mindenki anyaszült meztelenül állt ott. Háztartási alkalmazottja. hogy asszonya nem hisz neki.Így bizony! .. és a kényelmes párnázott ülésen hátradőlve ment végig az Arbaton.. az utcákat. A harisnyáján lefutott szemek. hogy miről beszél az előtte ülő két utas. úgy hahotázott. a hatalmas város. kitette a hármas tükörre a fényképet. Eltűntek a templomot a félelmetes Antonius-bástyával összekötő függőhidak. és isten tudja. ott maradt harisnyában. teljesen ingyen.. mintha sosem létezett volna. A sötét kamrában csengve kattant a zár. Natasa elpirult. a karavánszerájt.Maga okos. Azt mondta Natasának. .mondta Margarita Nyikolajevna.De. mikor az előadás véget ért. kérem. hogy ne szaladgáljon egy szál harisnyában a Tverszkaján.Ezekkel a kincsekkel megrakodva visszament hálószobájába.. a sarkán lyuk.erősítette Natasa.

Miért gunnyasztok itt a fal tövében.Határozottan szép idő van máma. És a trolibuszon sugdolózóknak is nyilván lehet valami közük az ellopott fejű megboldogulthoz. miféle válasz ez? Előbb tűnjél el az emlékezetemből. . De az asszony olyan sötéten nézett rá. szépsége. itt a példa .. hogy a koporsót le kellett takarni fekete szemfedővel. Kisvártatva már a Kreml fala alatt ült a park egyik padján. . Ezért izgul most annyira az a Zseldibin nevezetű illető. s leült a pad sarkára. miért nem adsz hírt magadról? Hisz onnan is üzennek az emberek! Már nem szeretsz? Nem. engedd. nem hallja-e valaki szavukat. s arra is. Egy férfi kíváncsian nézte meg a jól öltözött nőt. ugyanezen a napon. azt magyarázta a mellette ülő cingárabb alaknak. „Tessék. Az ablaknál ülő jól táplált egyén. ma történik valami!” Az izgalom hulláma másodszor is megcsapta.” Járókelők haladtak el Margarita Nyikolajevna előtt.. Talán meghaltál? Akkor kérlek. Fekete retikülje akkor is mellette feküdt a padon.hanghullám.. hogy pontosan egy esztendővel ezelőtt.Azt mondod. szabadon lélegezhessek.. A kései klasszicizmus egyik legszebb alkotása Moszkvában.. hogy le kell szállnia. és ebben a szoknyapecérben igazán nem volt semmi kellemetlen. elképesztő dolgokról beszéltek ugyanis. . bocsáss el. Miért kergettem el ezt a férfit? Unatkozom.. Nagyot lélegzett. mert nem nevezték nevén) ma reggel a koporsóból kilopták a fejét. De ekkor ismét végighullámzott rajta a reggeli várakozás izgalma. Ő ma nem volt mellette.. 62 Manyezs .Fantasztikus! .Azok ketten néha-néha hátrasandítottak. és akkor ráébredt. visszaemlékezett aznap éjjeli álmára.suttogta a cingár hüledezve. „Igen.. Köhécselt. vonzotta magánya. Hunyorogva nézett fel a szép napsütésbe..az egykori cári lovarda egész háztömbnyi területet elfoglaló épülete. hogy a Manyezsre62 látott. botrány. mégpedig úgy. mint a fülesbagoly? Miért vagyok kirekesztve az életből?” Egészen elcsüggedt.. hogy ez . mit mondjak: rejtély! A beszédfoszlányokból Margarita Nyikolajevna úgy-ahogy megkonstruálta az összefüggő történetet: a két polgártárs arról sugdolózott. hogy felállt.És gondolatban maga válaszolt önmagának helyette: „Szabad vagy. riadt suttogást a koporsóból elcsent fejről.. de Margarita Nyikolajevna gondolatban mégis ővele társalgott: „Ha száműzetésbe küldtek. A város morajlásán keresztül egyre világosabban hallotta: dobpergés és kissé hamis kürtök szava közeledik feléje. visszatartlak?” És ismét visszafelelt neki: „Ugyan már. 159 . és megszólalt: . ugyanebben az órában.” .folytatta Margarita elképzelt párbeszédét azzal. elszontyolodott. ezt nem tudom elhinni. aki lelkén uralkodott. ezen a padon ült ővele. hogy végre szabad legyek. és valósággal megörült. hogy egy halottnak (de hogy ki volt a halott. akinek apró disznószeme huncutul pillogott... azt hiszed. Margaritának nem sikerült megtudnia. egyedül. akárcsak most. kivéve talán azt a buta »határozottan«-t. kettőkor van a hamvasztás? Margarita Nyikolajevna lassan már elunta a furcsa. akkor leszek szabad.Ilyen még nem volt! És Zseldibin mit csinált? A trolibusz egyenletes surrogásán át is hallatszottak az ablaknál ülő férfi szavai: . és elment..Bűnügyi nyomozás.

és tüzetesen szemügyre vette szomszédját. ahol a férfiak rendesen zsebkendőt vagy töltőtollat hordanak. .a vörös hajú idegen fura közléseitől. Vajon kit temetnek itt?” . ez az a Berlioz.. ahol a halott fel volt ravatalozva.A feje? Hogyhogy a feje? . Amögött ugyancsak lassan haladó...figyelt föl Margarita. Az utolsó kérdést pedig nyilván . vadonatúj. ha megtudhatnám. valószínűleg a közlekedési lámpa tartóztatta fel az útkeresztezésnél.Ördög tudja! .három férfi. . az. bumsz”.Halottat visznek. Rejtélyes ügy.gondolta magában. rákacsintana a megboldogultra. Azután lépésben haladó teherautó.. az! . Nyilván akkor telepedett melléje nesztelenül. a TÖMEGÍR elnökét . mintha nem állná meg tovább. bumsz. keményített inget viselt. hogy zakója mellzsebéből. Fenemód ügyesen csenték el! És főleg érthetetlen. . egészen addig. mögötte három gyalogos rendőr. hogy a halottat utolsó útjára kísérő s a koporsó mellett őrt álló személyek arcán zavar.kérdezte Margarita szinte önkéntelenül. szerintem nem ártana megkérdezni a Behemótot.szólalt meg mellette egy kissé dunnyogó férfihang. mégis meglepődött .Különben. szájából agyar meredezett. Margarita a tekintetével kísérte a menetet. rajta zenészek. „Milyen furcsa temetés . hogy él-e még. . Margarita még ebből a távolságból is észrevette.Először egy lovas rendőr jelent meg.Hogy történhetett? . A menet eközben megállt. Alacsony. Nyakkendője rikító volt. .Bizony furán érzik magukat .szórakozottságában . elképedés tükröződik. kilopták a fejét a koporsóból. amikor ő a temetési menetet nézte. Különösen feltűnő volt ez a bal hátsó sarokban álló nőnél: amúgy is pufók ábrázatát mintha belülről még jobban felfújta volna valami pikáns titok.fennhangon tette fel. hogy kinek kellhet az a fej! Botrány! Bármennyire elfoglalta is Margarita Nyikolajevnát a saját bánata. és feltűnt rajta még az is.. amíg a távolban elhalt az egyhangú üstdob. tetszik tudni. Úgy tetszett. s a koporsó négy sarkánál négy ember . lépésben haladt el a park rácsa előtt. hogy hová lett a feje! . eladnám az ördögnek a lelkemet.folytatta a padon ülő egyén. „bumsz.Természetesen.Mihail Alekszandrovics Berliozt. s közben eszébe jutott a trolibuszon hallott beszélgetés.kiáltott fel -.Akkor hát irodalmárok követik a koporsót? . hunyorgó szemében kétértelmű szikrák villóztak. a Gribojedov nagytermében. jó minőségű csíkos öltönyt. irodalmárok! . akiről a mai újságok.. írók. nyitott halottas autó. hogy valaki ül a padon. .kérdezte Margarita. szavamra mondom!” De hasonló tanácstalanságot fejezett ki a halottaskocsit gyalogosan kísérő mintegy háromszáz ember arca is. Margarita Nyikolajevna ámulva fordult a hang felé. . mely állandóan egyforma ütemben pufogott. .Ma reggel ugyanis. . apró. rajta koszorúkkal borított koporsó. egy lerágott csirkecomb csontja kandikált elő. egy nő. vörös hajú férfi volt. de közben folyton csak az jár az eszükben.Az hát. és azt mondaná: „Ki látott már ilyet?.Megálljon csak . és észrevette. lakkcipőt s fején keménykalapot.válaszolta a vörös eléggé közvetlenül. .És milyen gyászos ez a bummogás! Komolyan mondom.Ismeri őket? 160 .

akit gyűlölök .Azért küldtek.kérdezte Margarita meglepetten.mondta elutasítóan.Inkább hamuszínű. hogy hetet-havat összehordott valami levágott fejről.Felugrott. az.. a kritikus? .Már hogyne volna! .Mi az. fontos ügyben járok. A gyászmenet eközben továbbhaladt.szólt vissza az asszony.Mindet ismerem.Az. a negyedik sor legszélén.Aljas gazember! .Szó sincs róla! . Margarita elsápadt. visszahőkölt ültében.Maga ismer engem? . papos? . Margarita Nyikolajevna! . . ...De én nem ismerem magát . feldobta.Az a szőke? . A vörös körülnézett.felelte a vörös. nincs közöttük Latunszkij.Hogy is jut ilyesmi az eszébe? Mondtam már. menni készült.Bolond! . A vörös válaszképpen lekapta keménykalapját.Honnét is ismerne? Pedig fontos ügyben küldtek magához. .Úgy látom.Egy híres külföldi úrhoz . látja. csak merően nézte Latunszkijt.felelte a vörös.Még csak az kéne. Ekkor azonban meghallotta maga mögött a hangját: 161 .Olyan.kérdezte Margarita hunyorogva. . .Ott van. többnyire üresen.jegyezte meg a vörös mosolyogva..tiltakozott élénken a vörös. . Tehát le akar tartóztatni! . és a távozni készülő Margarita után kiáltott: . .. . és már indult is.Mindjárt ezzel kellett volna kezdenie . Többet nem kérdezett Margarita. .Micsoda? Miféle vendégségbe? Kihez? . nálunk most már utcai kerítők folytatják üzelmeiket? .Miféle ügyben? Nem értem.szólalt meg.kérdezte Margarita elfúló hangon -. Margarita felháborodott. hogy ma estére vendégségbe hívjam.állapította meg Margarita. . gyűlöli azt a Latunszkijt! . .Mondja . .Akad még. hogy ilyen megbízást vállaljak! . . kivétel nélkül . és röptében elkapta.Már hogyne volna érdemes.Ahelyett. hogy faképnél hagyja az ekképpen aposztrofált vörös fickót.De erről nem érdemes beszélni. ahogy most jobban szemügyre vette véletlen ismerősét. a gyalogszerrel vonulók mögött autók haladtak lépésben. .válaszolta a vörös.mordult fel a vörös. és sokatmondóan összecsippentette fél szemét. „Tisztára betörőpofája van!” . majd titokzatosan súgta: .vetette oda Margarita. ni. . most égnek emeli a tekintetét! . . .

. . Arról van szó. Ezért kezeskedem. hogy nála járt... akihez én meghívtam.Könyörgök.. És Margarita engedelmesen elhallgatott. . ezt elhiheti . mondjuk..Az előbb csakugyan megharagudtam magára. belopózhat... És azonkívül egy teremtett lélek se fogja megtudni.. és nyomatékosan kijelentette: .És azt sem árulja el. hogy bocsássa el magát. akit nem szeretek.suttogta Margarita. Natasát biztosan lefizették! De honnét ismeri a gondolataimat? Fájdalmasan összevonta szemöldökét.Értem már. . leült. nekem igazán nincsenek előítéleteim.A nevem Azazello.Ajjaj.Él hát.Hál’ istennek! ..Azt majd megtudja annak idején .De mondja. . hogy nem tartozom semmiféle intézményhez! Üljön le.Margarita szomorúan elmosolyodott -.. ezt méltatlannak érezném. a férjem.suttogta Margarita esdeklően. ki maga? Milyen intézménytől való? . visszament a padhoz. kérem.. hogy honnét tud a füzetről. de unalmas .. . mintha sosem létezett volna. . kérem. nem is óhajtok velük érintkezni.Kérem. bocsánat .dünnyögte a vörös. Azazello láthatóan unta az összefüggéstelen magyarázkodást. megnézheti.A külföldi.„A Földközi-tenger felől érkező sötétség eltakarta a helytartó szeme elől a gyűlölt várost.Eszem ágában sincs .” Így vesszen maga is a megpörkölődött füzetével meg a lepréselt rózsájával! Itt ül magába roskadva a padon. . A vörös hunyorogva nézett fel reá. .És mit akar tőlem az az idegen? .válaszolta kelletlenül Azazello. hogy odaadjam magam neki . egy percig.kérdezte Margarita gyanakvóan... és szigorúan rászólt az asszonyra: . Margarita mukkanás nélkül engedelmeskedett. hogy tudok.Kicsoda maga? . ne tessék lelkendezni és sopánkodni . a hatalmas város.. és könyörög neki.Engedje meg.mondta halkan Margarita. ..felelte szárazon Azazello. és megkérdezte: . Azazello fölényesen elvigyorodott.. 162 . Eltűntek a templomot a félelmetes Antonius-bástyával összekötő függőhidak.Mondja meg végre.Nem értem . de azért nem akarom elrontani az életét. No de nem mindegy az magának? . hagyja szabadon lélegezni. tud róla valamit? .. hogy egy nőt csak úgy az utcáról vendégségbe hívnak..felelte Azazello. meg aztán.A füzetről még csak tudomást szerezhet valaki.. hiszen már megmondtam..Bocsánat. . él! .. tűnjön el az emlékezetéből! Margarita falfehér lett.. de azért másodszor is megkérdezte: .. de külföldiekkel sohasem találkozom.. De hát ismerje el.Hát. hogyhogy ismeri a gondolataimat? ... hogy olyan férfival élek. teljesen veszélytelen. Elveszett Jerusalaim. életem tragédiája. . ő mindig jó volt hozzám. csak azt az egyet mondja meg: él? Ne kínozzon tovább! ..Hallgasson.mormolta az asszony szinte már alázatosan.mordult rá Azazello bosszúsan.

Kérem. és maga visszaél a helyzetemmel.Jaj. Margarita keserűen.Elmegyek! . . csak ne drámázzon! . és sokatmondóan súgta: .Nagyon is nyomós érdeke fűződik hozzá.horkant fel Azazello. kényszeredetten elmosolyodott. valakit agyonlőni.El .. és ezzel a krémmel bekenni arcát. hogy gyanús históriába keveredtem.. . amit tudnia kell. Megértette? .Nem. hogy megtudok róla valamit! Szédülök ettől a sok érthetetlen rejtélytől. Tudom. ne ejtsen továbbra is kétségbe a talányaival. de .. mert mindenki idenéz. és mindent közlök. miért éppen engem küldtek magához? Mért nem vállalta inkább a Behemót. nem kérek belőle! Hisz egy jó félórája győzködöm itt már magát. érzem a súlyán.Kezét zsebébe mélyesztette.Megint kezdi? . róla? Azazello némán bólintott. az egész világon minden nő erről álmodozna.válaszolta Margarita Nyikolajevna határozottan. .kiáltotta Margarita izgalmában olyan hangosan. Tízkor fölhívom. és megragadta Azazello karját. vagy más efféle apróság: ez az én szakmám.. .. (Margarita elpirult. Ne törődjék semmivel. . ragadja meg az alkalmat. de ne menjen el a telefon mellől.. . . ....Ez a doboz színarany.Ki az az idegen? . köszönöm. . De szerelmes nőkkel társalogni. és Azazello folytatta:) Ma este pontosan fél tíz órakor legyen szíves meztelenre vetkőzni.. .. ezek a nők! Szörnyű népség! . Egyszóval eljön? .. gúnyosan megjegyezte: . hátradőlt a pad támlájára. én csak. mert mi tagadás. de esküszöm.s arcát itt gúny torzította el .... hogy ott megtudhatok valamit. kerek aranyszelencét vett elő zsebéből.fintorgott Azazello. és semmi baja sem esik.Meg .Szeretném tudni.felelte Margarita rövid gondolkodás után.. elszállítják oda. .Dugja el gyorsan.Tessék? . .csalódást kell okoznom magának: ilyesmiről szó sem lesz. eltakarva a nagy betűkkel belevésett „Nyura” nevet.Elmegyek. s két lábát egyenesen maga elé nyújtotta.Azonnal adja vissza a krémet! Margarita erősebben markolta a kis dobozt. hogy megvesztegetnek.kiáltotta. Felpofozni egy adminisztrátort.Akkor tessék . mert maga azt ígérte. Boldogtalan vagyok.mondta Azazello. Margarita szeme kikerekedett. .. neki olyan elbűvölő a modora. jócskán megöregítette a bánat az utóbbi hat hónapban..Biztosíthatom magát.És mi érdekem fűződik hozzá.Az én helyzetemet is meg kell érteni. hogy odamenjek? Azazello a füléhez hajolt. csak azért. arra céloz. és belékevernek valami sötét históriába. 163 . . Mit csináljak: világosan látom..Ha jól értettem. ahová kell.. Jó hasznát veszi majd. Aztán csinálhat amit akar. . egész testét. Margarita Nyikolajevna.. de nem szólt. amiért egyszer még nagyon megfizetek.Jaj. kidobni egy nagybácsit.kiáltott fel Margarita elszántan. és átadta Margaritának e szavakkal: . hogy a pad előtt haladó járókelők feléje fordultak. ahová mondja! Azazello megkönnyebbülten szusszant.

kiáltotta Margarita. ha kell. de semmi különöset nem látott. ahová a felkiáltás előtt a kis szelencét rejtette. 164 . ha mondom! . Tudom.Margarita büszkén a mellére csapott. és meggyőződött róla. .Mindenre hajlandó vagyok. az ördöggel is cimborálok! De vissza nem adom!. a föld alá süllyedhet szégyenében! Szerelmemért halok meg! . mert másban már amúgy sem bízhatok ezen a világon.. . és ördög vigye az egészet. . és ujjával valamerre mutatott. hogy a szelence ott van.Adja vissza.. Azazellóhoz fordult. . Margarita gyorsan belenyúlt retiküljébe. és felnézett a napra. hogy mire vállalkoztam. nem! . végigjátszom ezt a komédiát a krémmel. De annyit mondok: ha pusztulásba sodor.de nem volt.Nem. Ekkor pillanatnyi gondolkozás nélkül kiszaladt a Sándor-parkból. aki e magyarázatot megadja: a vörös ismeretlent elnyelte a föld. az arra menők megdöbbenésére. De mindent vállalok őérte. Küldjék a Behemótot.förmedt rá Azazello mérgesen. hogy magyarázza meg rejtélyes felkiáltását .. dülledő szemmel meredt a park rácsára. Margarita gyorsan odafordult. szégyellheti magát. igen.üvöltött fel Azazello hirtelen.Adja vissza. amerre a vörös mutogatott.Báá! .

Margarita egy pillanatra sem vette le szemét az óra számlapjáról. De mozgott. aztán pedig tenyerével lassan bedörzsölte vele arcát. mióta hazajött a parkból. A vetett ágyon.mintha csak kihúztak volna egy tűt a halántékából . a paplanon ingek. 165 . Margarita behunyta a szemét. nyomban el is párolog. és sárgás. alacsonyan a szőnyeg fölött. Amikor Margarita kedvére kikacagta magát. és úgy tetszett. és újra leereszkedett. az óra elromlott. októberben jelent meg.mocsárszagot árasztott.és lábizmai megerősödtek. amikor a Mestert elveszítette. Orrtöve fölött nyomtalanul eltűnt a pici függőleges ránc. Margarita alaposan bedörzsölte vele az arcát. amitől a mocsári növényzet meg korhadó avar illatára emlékeztető szag még jobban megerősödött. de elfüggönyözött hármas ablaka vakító villanyfényben tündökölt. és arányosan. Orcája finoman kipirosodott. újra a tükörbe nézett.HUSZADIK FEJEZET Az Azazello-krém A tiszta esti égbolton telihold világított. a mutató nem mozdul helyéből. harisnyák feküdtek kiteregetve. húsz év körüli nő nézett vissza a tükörből. Eltűnt a sárgás kis árnyék is a halántékáról. s valahonnét még izzó vasaló jellegzetes szaga is beszivárgott. noha nagyon lassan. Margarita Nyikolajevna a tükör előtt ült. zsíros krémbe. azután lassan lehúzta valami.egy csapásra elmúlt a fejfájás. A szék hátán fekete estélyi ruha lógott. A hársak. amely akkor. s a fotelba vetette magát.Ez aztán a krém! Éljen a krém! . és harsányan felkacagott. mely utóbbiban egy csikk füstölgött. mintha oda-odaragadna a számlaphoz. Bőre nyomban rózsás. Felugrott. belenyúlt a könnyű. zsíros krémet látott meg benne. A krém könnyen kenődött. homloka fehér és sima lett. és a levegőben lebegett. kinyitotta a szelencét. akácok foltos-cikornyás mintát rajzoltak a kertben a földre. Csipesszel kitépkedett. Margarita szíve olyan hevesen dobogott. bőségesen bekente vele egész testét. megvilágította a szobában uralkodó tébolyodott rendetlenséget.teste súlytalanná vált. A harmincesztendős Margaritára természettől hullámos fekete hajú. hajából elmúlt a fodrász kezétől származó göndörség. homlokát. amely egész nap kínozta. A kiugró tornyocska nyitott. Az éjjeliszekrényen egy pár cipő állt közvetlenül egy félig telt feketekávés csésze és a hamutartó között.és a szelencét egyenest aranyórája üvegére ejtette. végül . Néha szinte úgy rémlett. Margarita Nyikolajevna hálószobájában valamennyi lámpa égett. kar. lábán fekete antiloppapucs. Mikor egy kissé legyűrte izgalmát. napbarnított színt öltött. egyetlen ugrással ledobta magáról köntösét. szélein cérnaszállá vékonyított szemöldöke megsűrűsödött. amitől az üveg sugarasan megrepedt.úgy rémlett . hogy nem is bírta mindjárt megfogni az aranydobozt.ujjongott. . amely . Végre a nagymutató huszonkilenc percet mutatott kilenc után. Az asztalkán előtte feküdt karkötős aranyórája. egy összegyűrt fehérneműdarab pedig egyenesen a földön hevert egy véletlenül széttaposott cigarettadoboz mellett. meg az alig észrevehető szarkalábak a szeme külső sarkából. aztán a tükörbe nézett . s mellette az Azazellótól kapott szelence. és erélyes mozdulatokkal. jól látszott a juharfa ágai között. A szobában parfümillat. meztelen testére dobott egy szál fürdőkabátban. Ujja hegyével a tenyerébe kent belőle egy csöppet. Aztán . feketén ívelt élénkzölddé színesedett szemei fölött.

Ékszert. . minden porcikájában forrt. De a sok holmi .suttogta Natasa álmélkodva. . Igen. hogy még egy végső kötelességét kell teljesítenie. . aztán úrnője nyakába ugrott. nehogy a végén lopással vádolják! Natasa motyóba szedte. Margarita Aztán megkönnyebbülve visszaszállt a hálóba. vigye a parfümöt. nagy betűkkel a következő sorokat rótta ceruzával: Bocsáss meg. ruhákkal megrakodva. s nyomában beszaladt Natasa is. Belül is.a tudat. kisámfázott selyemcipellők . Élj boldogul. és mohón kigyúló szemmel meredt a krém maradványaira..közben néha-néha a levegőbe emelkedve -. pezsgett az öröm. fehérneműt.Hagyja. amit előérzete már reggel megjósolt. össze-vissza csókolta: .. rendkívüli és nagyszerű. ruhát. Margarita Nyikolajevna! Sugárzik a bőre. vigye ezt a sok rongyot. Indulok.Ne törődjék semmivel! Vigye el az ördög! Különben.A krém. a krém. legyen a magáé. mielőtt elkezdődik az az új. s a tükör előtt forgolódva. mindentől felszabadultnak érezte magát. valamit suttogott. Ebből a régi életéből most mégis kivált egy gondolat . világít! .mind-mind kiesett a kezéből. bánattól boszorkánnyá lettem. hagyja! . és szaladt a szobájába. Ajka mozgott.szólt rá Margarita. lelkendezve: . egész testében.Hogy csinálja ezt. Aztán ismét Margaritához fordult. tegye el emlékül. javítás és törlés nélkül. milyen a bőre. Ne keress. a földre hullott. cipőt. harisnyát. Egy kitépett blokklapra tisztán. pucéran.kiáltotta Margarita. és felejts el mihamarabb. csipkés zsebkendők. és Natasa összecsapta ekképp megüresedett két kezét. Margarita Nyikolajevna? .Mit szól hozzám. mindent. Világosan érezte: az történt vele. pontosan az. és most mindörökre elhagyja a palotát. . s ugyanakkor autó berregése hallatszott a kapu előtt. tudja mit? Tessék. A sok bajtól. fölvette. ami a szobában van! Natasa jó ideig mozdulatlanul állt. értéket ne vigyen. odaszaladt a ruhához.. Mindent vigyen el. odaszaladt a toalettasztalhoz. Natasa megfeledkezett a földön heverő. kirázogatta. ami épp a keze ügyébe esett.Natasa. dugja el! . . . Ezalatt az utca túlsó oldaláról. villanyt gyújtott. gyűrött ruháról.A bőre. Szabadnak. és hangja elcsuklott örömében. Ahogy volt. A kis utcát egészen betöltő valcer hallatára Margarita vidáman felkiáltott: 166 ..Selyem a bőre! Világít! Sugárzik! És a szemöldöke!!! . úgyis hiába.De még mennyire! . a csillogó-villogó aranyszelencére mutatva. a krém! .A bedörzsölés nemcsak külsőleg változtatta meg.De nyomban észbe kapott.kérdezte Margarita Nyikolajevna. szép vagyok? . egy nyitott ablakból hangos virtuóz keringő szólalt meg. átszaladt a hálóból férje dolgozószobájába . mint akinek földbe gyökerezett a lába. és odaszaladt az íróasztalhoz. és tegye el. Örökre elhagylak. ami máris szinte húzza őt felfelé a levegőbe. egész régi életét.sikoltotta Margarita Nyikolajevna.vállfára akasztott ruhák.

és hangja elárulta. A keringő egyre hangosabban szólt a kert fölött. jó estét.Értekezletről jön? Nyikolaj Ivanovics nem válaszolt. félresimította egy hajfürtjét. . drága Azazellóm . Már várják. hogy a nagy zűrzavarban elfelejtett felöltözni. és egyre jobban kihajolt az ablakon -. most már biztosan tudom. hirtelen felröhögött. nagyot sóhajtott az illendőség kedvéért. egyedül ülök itt.. ki a városból egyenest a folyó mentén. és a seprű táncolt be rajta. Csak ekkor jutott eszébe. nézem a holdat. kezében aktatáskáját szorongatta.szólt le Margarita.Itt Azazello beszél . . Margarita kitárta az ajtót. profilban. Fejét a hold felé emelte. igen. felugrott a lócáról. poétikus arcot vágott. és kiült az ablakpárkányra.Én. s a kövezett kerti úton lépések kopogtak. 167 . meglengette aktatáskáját. ha egy nő szól magához! Nyikolaj Ivanovics . . szőrével fölfelé. és kiröppent az ablakon. Odalenn a lépések még egy-kettőt koppantak. leplezetlen öröme. Meglobogtatta. s ahelyett hogy kalapját levette volna.Á. Margarita háta mögött. aztán nekifeküdt az ablaknak.Jaj. és leguggolt. s nekiverődött az ajtónak.Itt az idő. hogy nem veszélyes! Az autó újra fölberregett. és felpattant a seprűnyélre.hangzott a kagylóban.Jaj. „Nyikolaj Ivanovics jött haza. megszólalt a telefon.Jó lenne még valami botrányos mókát csapni búcsúzóul. nyele végével pergő ritmust vert ki a padlón. Margarita leugrott az ablakpárkányról. Margarita visszatette a hallgatót.. Nyikolaj Ivanovics! Elvégre mégiscsak nő vagyok! Csúnya dolog nem válaszolni. amint látja . és ekkor a szomszéd szobában valami koppant. A holdfény jobb oldalát nyaldosta. hogy maga milyen udvariatlan.állapította meg Margarita. térdét kezével átfogva. búsulok. egy világoskék ingecskét.szólt le Margarita mélabúsan. Bal kezét végighúzta halántékán. . . aztán tartson délnek. Odavágtatott az ágyhoz. megismerem a lépéseit .Juj.lelkendezett Margarita. . Meg se mukkant. Röpdössön egy ideig a város felett. és felkapta az első ruhadarabot. Margarita még egy ideig gyönyörködött a holdban.aki tisztán látszott a holdfényben.mondta Azazello. mintha táncolni készülne.” Félrehúzta a függönyt. megfeledkezett Nyikolaj Ivanovicsról. Repüljön fel . deres kecskeszakálla utolsó száláig . A hold élesen megvilágította egész alakját: a padon ült. és látszott rajta. hogy tetszik neki Margarita őszinte. szürke mellénye utolsó gombjáig. majd így folytatta: . a földszinti lakót. hogy hirtelen roskadt le. drága. hogy megszokja. merengő. .Mindjárt telefonál Azazello! És a külföldi nem veszélyes. azután lenézett a kertbe. mint a zászlót. .Egyáltalán: úgy meguntam mindnyájukat. hogy ki se mondhatom. Nyikolaj Ivanovics! .szemlátomást majd elsüllyedt zavarában. és fölemelte a kagylót. .. A kiskapu csapódott. azután hirtelen elhallgattak. boldog vagyok. elindult.folytatta Margarita. hogy maga milyen lehetetlen alak. hogy „láthatatlan vagyok”. Csíptetője félrecsúszott orra nyergén. mintha menten ki akarna szállni rajta. Margarita felvisított elragadtatásában. Nyikolaj Ivanovics! . és a valcert hallgatom. . és valóban megpillantotta Nyikolaj Ivanovicsot. mintha mankó bicegne. ami a keze ügyébe került. hogy végre faképnél hagyom magukat! Ekkor a szobában. mondja azt.Ha elszáll a kapu fölött.

kiáltotta Margarita. Nyomában a keringő őrjöngve tomboló hangjai szálltak. . Margarita hátrafordult.kiáltotta le Margarita.Elröpülök! Soha többé nem jövök vissza! .kiáltott le Margarita. ahol oly sokáig gyötrődött. és a világos ablakban meglátta Natasa ámult. Nyikolaj Ivanovics vaktában kapálózva. . és hangos hahotával rádobta Nyikolaj Ivanovics fejére. . hogy a kék ingre immár semmi szüksége.Agyő. két kezével fogózkodva végigkúszott a padon.kiáltotta még hangosabban. leesett a padról a kerti út téglaköveire. a valcert túlharsogva. a juharfa ágai arcát csapkodták. s eközben a földre söpörte aktatáskáját. azzal átrepült a kapu felett. Nyikolaj Ivanovics! . és meglátta Nyikolaj Ivanovicsot a lócán.Élj boldogul. Natasa! .Láthatatlan vagyok! Láthatatlan vagyok! . Eszébe jutott. és kiszállt az utcára.Margarita lejjebb siklott. . 168 . rémüldöző ábrázatát. és megrántotta a seprűt. sikoltozásra. és bamba képpel fülelt az emeleti hálószobából kihangzó zajra. seprűjén a férfi orra előtt táncikálva. Nyikolaj Ivanovics felnyögött. hogy még egy utolsó pillantást vessen a palotára. Kővé meredve ült.

Margarita kíváncsian betekintett az egyik ablakon. s rádiómuzsika áradt ki rajtuk. hogy paripája a kéz vagy láb legkisebb érintésének is engedelmeskedik. a káprázatosan kivilágított Arbatra kiérve. és nem zúzta magát halálra a félredőlt sarki lámpáson.gondolta magában.HUSZONEGYEDIK FEJEZET A repülés Láthatatlan és szabad vagyok! Láthatatlan és szabad vagyok! Margarita elrepült saját utcája felett. kezükben kanál. és beömlöttek az éjszaka is nyitva tartó üzletek tüzes torkába. aztán egyenesen nekirúgtatott a korongnak. s amíg a város fölött repül. és üvegben a rovarirtó folyadékot. De még ilyen lassú repülés mellett is. „Juj. . mely derékszögben metszette az előzőt. hangosan veszekedtek.feleselt a másik. Margarita addigra beletanult a seprű kormányzásába. girbegurba. valahol rendőr sípolt. hogy az utolsó szempillantásban fékezett. feljebb emelkedett. hogy bármilyen szabad és láthatatlan az ember. micsoda összevisszaság! . folt hátán folt. Konyhába látott be. nem szabad túlságosan ficánkolnia. Nesztelenül szállt.Mind a ketten megérik a pénzüket! . már a legelső utcában. miután ezt a szükségtelen huncutságot végrehajtotta. Senki sem kapta fel a fejét. A folyókból itt-ott kisebb patakok váltak ki. .Maga is megéri a pénzét .Hisz itt megfordulni se lehet!” Átszelte az Arbatot. Alatta trolibuszok. aki előtt gőzölgő fazék állt a petróleumfőzőn. Pelageja Petrovna! . két nő állt előtte. a tűzhely lapján két petróleumfőző állt egymás mellett. amelyre nyíl volt rajzolva.zsémbelt az egyik nő.Jegyezze meg végre. A harmadik utca egyenesen kivitt az Arbatra. ugyanis csak a csodának köszönhette. Azt is tapasztalta. mert kilakoltatjuk! . elhibázta a kanyart. lassan.” Ide-oda bujkált a vezetékek között. azért kissé óvatosnak kell lennie az élvezetben. szűk mellékutcába. . és Margarita vidáman felkacagott. és lassabban szállt. A szilánkok csörömpölve hullottak a járdára. majd egy másikba jutott. személygépkocsik teteje áramlott.Hányadszor mondom: a vécében tessék eloltani a villanyt.gondolta bosszúsan Margarita. és a seprűnyél végével diribdarabra törte. 169 . nem ugrott félre. Elkanyarodott tőle. a járdán pedig sapkafolyamok úsztak. és nem nagyon magasan. nem ájult el.szólt be Margarita jó hangosan. . hogy a járókelők valóban nem látják. gondosan ügyelve a villanyvezetékekre meg a járda fölé lógó cégérekre. erősebben szorította térde közé a seprűt. eltávolodott. autóbuszok. a harmadik emelet szintjére. . megrántotta az engedelmes seprűt. nem sikoltozott. ócska sikátort. se nem hahotázott. Dühbe gurult. az ablakpárkányon át behajolva a konyhába. nagyon óvatosnak kell lennie. ahol a meglazult ajtajú butikban kannaszám árulják a petróleumot. Minden ablak tárva-nyitva. a járókelők félreugrottak.Ott olyan zűrzavaros a helyzet. és a sarki színházépület vakító fényreklámja mellett befordult egy magas házak szegélyezte. „Az Arbaton még jobban kell vigyáznom . észrevette. Egyetlen pillanat alatt átszelte ezt a hosszú. és vállával nekiütődött egy kivilágított korongnak. és csakhamar tapasztalnia kellett. senki sem kiáltotta: „Oda nézz!”. hogy az ember alig ismeri ki magát. körülbelül az első emelet magasságában.

. Kvant. Azt mondják. forró talpának jólesett a lépcsőház hűvös kőpadlójának érintése. Latunszkij kritikus szerencsés csillagzat alatt született. szinte mámorosan ismételgetve magában: . Az asszonyok felsikoltottak. és a gyászülést épp aznap estére tűzték ki. aki boszorkánnyá változott azon a pénteken! Senki sem nyitott ajtót. jobb kéz felől a nyolcvanhármas . vad sikoltás tört fel. benn az üveges ajtó mögött portás aranygombos köpenye. aztán kinyitotta a lépcsőházi ajtót.még egy emelettel feljebb . Latunszkij. A tábla tetején levő felirat . elfordította mindkét petróleumfőző csapját. A Becker gyártmányú..A veszekedők a hang felé fordultak. A lift mellett a falon jókora fekete táblát pillantott meg. Margarita kissé a levegőbe emelkedett. Az egész lakást betöltötte az első panaszos sirám. amiért a villamos kerekei alá került. Itt balra a nyolcvankettes. a hetedik emeleten.. Margarita a levegőbe emelkedett. ő döntötte romlásba a Mestert! A portás szeme majd kiugrott a gödréből. bejárata széles. Margarita óvatosan benyúlt közöttük. Gondosan célzott. Leereszkedett a járdára. a hetedik emeleti nyolcvannégyes számú lakás bérlője a sírig hálás lehetett a megboldogult Berlioznak. szájuk tátva maradt.. Már alig-alig fékezte magát. töprengett. De Margarita már elunta a konyhát.. jó sorsa megóvta őt attól. s meglátta.Latunszkij. Igen. kereszthúros hangszer kétségbeesetten jajveszékelt. nyolcvannégy. semmi kétség: az az öt sötét ablak az épület sarkán. ártatlan. vajon mit jelenthet a DRAMÍR szó? Hóna alá fogta a seprűt. a mai napig is elsápad. Dvubratszkij. kiokoskodta. hogy találkozzék Margaritával.. kívülről is megszámolta az emeleteket. A névtábla ott volt: Margarita tehát abba a lakásba hatolt be. Beszkudnyikov. és a kapu fölé aranybetűkkel ez van kiírva: DRAMÍR. folytatta repülőútját. melyre fehér betűkkel fel volt írva az ajtószám és a lakók neve. ha eszébe jut az a szörnyű este. hármas.„Drámaírók és irodalmárok háza” láttán Margaritában fojtott. Latunszkij. minő sötét. fényűző bérház vonta magára figyelmét. Miután erről meggyőződött. és kővé meredtek.. nyolcvannégy. és eloltotta őket. és mind a mai napig csak hálába fúló hangon emlegeti Berlioz nevét.. kezükben a piszkos főzőkanállal. Igen.. Margarita hunyorogva nézte a felírást. belépett a kapualjba. és ellenőrizte a névtáblát. A seprű a sarokban pihent. a félelmetes kritikus. Akkor Margarita az emeleteket számlálva lerepült.kiáltott fel. Az utca végén egy láthatóan vadonatúj. amelyet keresett. kétszer. Bizony. s hallotta is. melyik lehet Latunszkij lakásának az ablaka. . Margarita leugrott a seprűről.itt a nyolcvannégyes! Itt a névtábla is: O. amint odabenn hangos csengetés riasztja fel Latunszkij lakásának csendjét. Latunszkij. Margarita megbizonyosodott afelől. billentyűzete 170 . keze remegett a türelmetlenségtől. hogy a lakásban nem tartózkodik senki. amelybe csak a holdfény terített keskeny ezüst futószőnyeget. előkelő. Becsengetett . . gyalázatos bűntény történt volna azon az estén: amikor Margarita visszajött a konyhából. Latunszkij. kitapogatta a villanykapcsolót.egyszer. igyekezett megfejteni a talányt: hogyhogy és miért szólalt meg a lakók névjegyzéke? Margarita ezalatt már sietve lebegett fel a lépcsőn. Margarita végigszaladt rajta. Senki sem nyitott ajtót. és feltekintve. és buzgón olvasni kezdte a neveket: Husztov. hogy a homlokzata fekete márvánnyal van bevonva. Nélküle ki tudja.. és a hüledező portást a kapuszárnnyal megtaszítva.Latunszkij. nehéz kalapács volt a kezében. Még erősebben nyomta meg a gombot. hétemeletes.. De hiszen ő az. a TÖMEGÍR elnökének. és kalapáccsal lesújtott a zongora billentyűire. kirohant az utcára. és csakhamar az egész lakás fényárban úszott. és pillanatokon belül berepült a nyitott ablakon át a sötét szobába. lábujjhegyre ágaskodva meredt a fekete táblára. aranypaszomántos sapkája csillog.Latunszkij! ..

az utca megtelt lármával. A zongorás szobában rapityára törte a fikuszok cserepeit. Margarita csupasz lábával a vízben tocsogva... és elrobogott. 171 . A fürdőszobában meg a konyhában ezalatt már hallhatóan csobogott a víz. s egyszer csak vízcseppek támadtak rajta. és élesen füttyentett. Betörte a tükrös szekrényt. az üvegfityegők mindenfelé repültek. Fáradtságot nem érzett. és rávágott a csillárra. és meglepetten észlelte. csak az izzadság patakzott róla. . hogy a mennyezet szemlátomást megváltoztatja színét. A szakácsnő felugrott.De nincs vesztegetni való időnk! A konyhából már patak ömlött ki a folyosóra. most már elöntötte a gáztűzhelyet is. nyisd ki az ajtót! Folyik nálatok a víz. hogy fentről futkosás. Miután végzett Latunszkij ablakaival. a lépcsőházban léptek dobogtak. és a márványborítású falon vízesésként zuhogtak alá az üvegszilánkok. az eredmény siralmasan csekély. meg az edénnyel teli asztalt. A pusztítás gyönyörűsége majd lángra lobbantotta lelkét.és riadót csengetett Latunszkij ajtaján. mitévő legyen. bongott. A kulcslyukon bekiabáló hang elhallgatott. amíg a mennyezetről valóságos zápor zúdult le reá. s gondosan betöltögette az íróasztalfiókokba. „Úgy látszik.állapította meg Margarita. már csöngetnek. Duszja. amint egy női hang bekiabál a kulcslyukon. meglendítette a kalapácsot. A szerencsétlen hangszer hörgött. és belecsapott az ablaküvegbe. kis időre megtorpant. s fennhangon hozzátette: . és a fürdőkádba dobta. és berontott a hálóba. Margarita kirepült az ablakon. lihegve tépte-szaggatta a húrokat a kalapáccsal. lárma hallatszik. már a padlóra folyik. hogy kifújja magát. Margarita zihálva. Az ablak nagyot csuklott. a konyha kövén kopogva. üvöltött. Lenn az emberek összeszaladtak a járdán. eltörte a bekeretezett fényképek üvegeit. Alighogy ezzel végzett. ideje kereket oldanom! . Ezért körülnézett. ez azonban mit sem segített. és konyhakéssel elhasogatta a lepedőket. Fényes fekete födele revolverlövést megszégyenítő dörrenéssel repedt meg a kalapácsütések alatt. és álmélkodott e furcsa jelenségen. terjedt. A szakácsnő ekkor felordított. mit lehetne még elpusztítani. vödörszám hordta a vizet a konyháról a dolgozószobába. csörömpölés. Két villanykörte szétdurrant. Margarita a szomszéd lakáshoz repült. fehérből kékes hullaszínűre sötétedik. Margarita most odalebbent a következő ablakhoz. mégis egész idő alatt úgy érezte. és ott kezdte sorra zúzni az ablakokat. csörömpöléssel. az elefántcsont lemezkék szanaszét repültek.. visszaszaladt a hálóba. aztán leszállt a hatodik szintjére. szemlátomást nem tudta. kiszaladt a lakásból. a kapu előtt álló két autó közül az egyik fölberregett. aztán szájába dugta kicsiny sípját. . mert az esőzés egyre nagyobb felületre terjedt ki. Felpattant a seprűre.mondta Margarita. kirántotta belőle a kritikus legjobb öltönyét.. vagy mi? Elöntött minket! Margarita egyméternyire a levegőbe emelkedett. fel a lépcsőn . felnézett. Fölnézett a mennyezetre. és hirtelen észrevette. A dolgozószobában zsákmányolt tele tintatartót beleöntötte a gondosan megvetett dupla ágyba. és még hallotta.” .Ahá. Aztán kalapáccsal szétzúzta a dolgozószobai szekrény ajtaját. Az első kapuból kiszaladt a portás.szétroncsolódott. A hullafolt nőtt.Nyissák ki. A Latunszkijé alatt lévő nyolcvankettes számú lakásban ezalatt Kvant drámaíró szakácsnője a konyhában teázgatott. Végül kimerülten rogyott egy karosszékbe. A füttyszóra Margarita még az eddiginél is nagyobb lendülettel törte be a hetedik emelet utolsó ablakát. Egyre sűrűbben zuhogtak az ütések. A szakácsnő jó két percig ült. lavórt tett a zápor alá.

Erőfeszítése.Én nem vagyok . és egy férfit látott. Felnőtt nem volt a szobában.Csúzlival? . Ami ablak még ép maradt.Rossz gyerekek verték be az ablakot. 172 . aki elunta a hosszú semmittevést az üvegtáblás kapu mögött. megismételte a hívását: .Mama. Ekkor már az egész lépcsőházból is kiáltozás hallatszott. Margarita nagyot csapott az ablakra kalapácsával. és összerezzent.suttogta Margarita. és összetörte az asztalon felhalmozott mosatlan edényt. néni? . .Csúzlival. . persze hogy csúzlival . úgy látszik. majd azon nyomban visszahúzódtak.Most pedig aludj szépen. a nyitott ablakok ellenben becsukódtak. . kitárult.kérdezte a fiúcska.erősítette meg Margarita. benn pedig valamennyi lépcsőházban emberek rohangáltak fel-alá. a portás is erőt gyűjtött.Ne félj. szívét-lelkét beleadta a sípolásba. . mama! . és riadtan fülelt. Margarita lesiklott a második emelet magasságáig. A szemközti házak ablakaiban a kivilágított háttér előtt sötét emberi sziluettek bukkantak fel. hogy elöntötte őket a víz. Kvant szakácsnője mindenkivel közölte. a lecsüngő.Törik az ablakokat! Senki se válaszolt. A kis szobában gyenge villanykörte fénye derengett az ernyő alól. . süvítésével átfúrva az éjszakai levegőt. aki gázálarcot rángatott magára rémületében. a Kvanték alatt lévő nyolcvanas számú lakásból. én félek. Margarita bekukucskált. ne félj. ezek után már valóságos záporeső támadt a konyhában. mindenki kiszaladt a lakásból. benézett a legszélső. mindenki azon volt. az üveg betört. . A kis utcában most már mindenki a DRAMÍR lakóháza felé sietett. A harmadik emelet egy kivilágított ablaka előtt elrepülve.A portás. persze! A gyerek vidáman tekingetett jobbra-balra. és csakhamar ugyanezt sikoltozta Husztovék háztartási alkalmazottja. emberfejek jelentek meg benne. Margarita félrehajtotta a függönyt. de már nem remegett. elfüggönyözött ablakon.Ő volt. repülésben berekedt boszorkányhangját. .Csak álmodol engem.Mindjárt gondoltam . és belefújt sípjába. A házban kitört a pánik. kicsikém . . beszívta a levegőt. és aztán megállapította: . hogy megértse. meghozta gyümölcsét. A recefüggönyös ágyacskában négyéves forma fiúcska ült.Neki van csúzlija. .Hát te hol vagy.mondta a gyerek. mindennemű cél és értelem nélkül. mi módon törnek be minden látható ok nélkül a DRAMÍR ablakai. . De a féktelen rombolás egyik percről a másikra abbamaradt. s igyekezett lehetőleg meglágyítani szélben. és megkérdezte: . a feldühödött Margarita erőfeszítésével párosulva. mintegy zenei kísérettel festette alá. A szünetekben. .felelte Margarita. az ember eltűnt a szobából.Mama.mondta a gyerek.sipította a fiúcska. s amellett pontosan nyomon követte Margarita tevékenykedését.Biztos Szitnyik volt . . Husztovéknál ömlött a víz a mennyezetről a konyhában is meg az illemhelyen is.Félek! . mintha dézsából öntötték volna. mialatt Margarita ablakról ablakra lebbent. és belibbent a szobába. vizes deszkák közül úgy csorgott. Kvanték konyhájában végül is levált a mennyezetről egy óriási darab vakolat.szepegett a kisfiú.

Most már nem egy utca. hiszen így megfosztja magát attól a lehetőségtől. Moszkva felé. de nyomban elfordult. melynek hegyes pofája az elmaradó város felé fordul. aztán pedig megkeményedett a szíve. . ordítoztak az emberek. . gyorsan visszabillent normális helyzetébe. Azután kétszer vagy háromszor olyasmit látott. és forró tenyerét a fiúcska tüskehajára tette. .ujjongott Margarita. tedd a kezedet a fejecskéd alá. A ház körül teljes volt a felfordulás. nyomban lefeküdt. tompán csillogó kardhoz hasonlított. és az Arbat felől létrával fölszerelt piros tűzoltóautó kanyarodott a ház elé. hogy már a fénytó is eltűnt. ami nyitott fekete tokban fekvő. És akkor sokáig sírt. hogy ott. Erősen megbillentette a seprűt. s a holdfény süvítve mosta testét. meg abból. és felismerte. és ezzel együtt a repülés élvezetétől is. de ugyanakkor furcsa módon megmarad a helyén.hagyta rá a gyerek. és akkor az egész háztetőrengeteget elnyelte a föld. hogy fantasztikus sebességgel repül. ahová igyekszik. Abból. hanem egész város házrengetege volt alatta. leszállt a föld felé. úgyis megvárják.suttogta Margarita. Margarita halkan letette a kalapácsot az ablakpárkányra. hogy milyen gyorsan elmaradoztak mögötte. hogy azok . Haja már réges-rég olyan volt. Aztán az egész elmaradt mögötte. nem érdemes annyira sietnie.. aszfaltozott járdán ide-oda rohangáltak. Már rendőrök is fel-feltünedeztek közöttük. A föld felemelkedett hozzá. fejét kezére hajtva. se semmije. Margarita megsejtette. hol nem volt. hogy a hold látszólag őrült sebességgel rohan vissza. Egy pillanat múlva az is elmúlt. visszahúzta a kezét: a gyermek elaludt.rendelkezett Margarita -. s terült a repülő nő lába alá. Ebből megértette. Nem volt neki se gyereke. mögötte nem maradt egyéb. aztán Margarita feje fölé került. Ez a lesiklás . Kisvártatva. volt egyszer egy néni. se boldogsága.Városok! Városok! . Margaritának ekkor eszébe jutott.mintha égi szánkón siklana a levegőn át . hogy a farka égnek állt. mint rőt derengés a szemhatáron. és addig alaktalan. fekete sűrűjéből kitárultak a 173 . mélyen lenn a földi feketeségben. újabb villanylámpa-tűzfény lángolt fel.Jó. és repülését meglassítva. a háztetők tömegét lámpafényes utcák szalagjai osztották részekre. egybemosódtak. és csak azon csodálkozott. aztán lesüllyedt. a hold pedig talpa alatt világított. Térde közé szorította a seprűt. és visszafordulván megállapította..folyók. hogy az alatta két ritkás sorban elhelyezett lámpafények két összefüggő tűzvonallá olvadtak össze. helyében remegő villanyfények tava villódzott. hogy álmodjalak . azon mulatott. és ez a tó hirtelen függőlegesen fölemelkedett. sárkányt vagy táltos paripát. . és pontosan látni rajta egy titokzatos.. Az üvegcseréppel teleszórt.kimondhatatlan gyönyörűséget szerzett neki. hogy beleszédüljön a nagy rohanásba meg a magasságba. hogy jobban körülnézzen. hogy voltaképpen kár annyira hajszolni a seprűt. Egyszer csak kolompolás hangzott fel. gyerünk.Elhallgatott.Elmondok neked egy mesét . s ügyelve. a lámpafüzérek összeolvadtak. hogy bele ne akadjon a villanydrótokba.. csináld. hogy bukfencet vetett. mint a szénaboglya. Valami azt súgta neki. elcsavarodott és elsüllyedt. Az utca félrebillent alatta. A további fejlemények azonban már nem érdekelték Margaritát. Margarita ismét rántott egyet a seprűn. és Margarita egyedül maradt a fölötte bal felől szálló holddal. sötét árnyat. és akkor majd tovább álmodhatsz rólam. hogy nem fullad ki a lélegzete. . Néhány másodperc múlva ugyanaz a színjáték ismétlődött meg. és kirepült az ablakon. máris felröppent a viharvert ház fölé a levegőbe.No feküdj le szépen . Ha balra fölfelé nézett..Egyszer volt.

bődült el az ártány panaszosan. amely mellső lábával aktatáskát szorongatott. rákvörösen. miért sem. Jaj de jó. Ugyanaz történt vele is. Margarita mögött most felsüvített a levegő. . kalapja minduntalan a szemére csúszott.kurjantotta Natasa fölényesen hahotázva. azután újabb víztükör fölött szállt el.Hogy szólítottál.Jaj.sikongott Natasa. És ehhez a zajhoz most meg sok-sok versztányira elhallatszó. nem tudok ilyen gyorsan repülni. tündérkirálynőm! . elszorult a szíve. Natasáéval összevegyülve.kiáltott éles hangon. és felismerte benne Nyikolaj Ivanovicsot. vigyázzon. és fekete zsinóron függve. Margarita Nyikolajevna. kezében Margarita Nyikolajevna világoskék ingét szorongatta tulajdon kalapján és aktatáskáján kívül.Margarita Nyikolajevna. csilingelve szállt az erdő felett. nekiesett az otthagyott krémnek. Margarita jobban megnézte az ártányt. hanem ledobálta ruháját.és ettől. semmi áron nem megyek vissza. . Alatta kórusban zengedeztek a békák. Azután harmatban fürdő. majd kicsiny tó felett. . és sötét tömeget pillantott meg. és megjelent Nyikolaj Ivanovics. akár a hernyó. A föld közeledett. hangjával fölverte a szendergő fenyvest. 174 .. hol elhomályosult. hogy elveszítem a fontos irataimat. elhasználtam a krémet! Elvégre mi is szeretnénk élni. Margarita mellett szállva. hogy lába szinte-szinte súrolta a hatalmas fenyőfák csúcsát. és személyesen visszaszármaztatni.amint lelassítva száguldását utolérte .Vigyen el az ördög a fontos irataiddal együtt! .sopánkodott az ártány. Natalja Prokofjevna! Tiltakozom! .Igen.Lelkecském. majd még lejjebb ereszkedett. még meghallja valaki! . és szikraesőt lövellt a levegőbe.visongott Natasa. párálló rét felett repült el. és úgy szállt tovább. . úrnőm. lassacskán már az is látszott. Margarita utolérte és elhagyta.. Majd nagyokat nyelve.lihegte emez. mintha súlyos tárgy. . lelkecském! . és még buzgóbban szelte a levegőt. valahol messze vonat zakatolt . és boldogan kacagva gyönyörködött tüneményes szépségében. repülni! Bocsásson meg nekem. megkérte a kezemet! . kinyílt az ajtó.Te is bekented magad? . Anyaszült meztelen. amelyben második hold úszott a lába alatt. Félek. Kacagása ekkor. Csíptetője. mellette repült. csengő női kacagás is vegyült. Margarita mellé szökellve. .Margarita meglepetten ismerte föl Natasát. Hamarosan meglátta: lassan kúszott. Margarita hátranézett.. miért. Amikor épp a tükör előtt állt. a hátsóval meg vadul evezett a levegőben. és ez a süvítés egyre közeledett. s végül . hebegve elmagyarázta. ami Margarita elrepülése óta otthon történt. . de nem megyek vissza. és egyre közeledett. és tetőtől talpig bekente magát.És Natasa ujjával megbökte a zavartan szuszogó ártány nyakát. mondd csak! . mint úrnőjével. leesett orráról. vagy valami afféle hasítaná a levegőt.Hercegnőm! .Nataska! . kibomlott hajjal ült egy kövér ártányon. lövedék. megvallom. hogy lovagló emberi alak.Istennő! ..kiáltotta az ártány füléhez hajolva.De Natalja Prokofjevna.holdas éjben sütkérező erdők bűvös-bájos titkai. és Margarita orrát megcsapta a zöld erdő illata. Képzelje. hogy kötelességének tartotta fölemelni az ingecskét. Natasa hahotázva számolt be arról. Natasa láttára kővé meredt. . Megvallotta: hozzá se nyúlt a neki ajándékozott holmihoz. Izgatottan állt meg a küszöbön. szélben lobogó. amely üldözte. mely hol felvillant a holdfényben. Ennek a filkónak is bemázoltam a kopasz fejét! .

Mikor Nyikolaj Ivanovics meglátta magát a tükörben. Margarita Nyikolajevna! .Mi mindent összebeszélt a szemtelenje! . ismeretlen. 175 . .kiáltotta az ártány fülébe.Jó. hogy már nincs messze a cél.hörögte-röfögte félig dühödten..Köszönöm! . És mennyi pénzt kínált! Fogadkozva.ujjongott Natasa. a folyó felett pára lebegett. A hold most Margarita hátába sütött: könnyű árnyéka előtte szaladt. ameddig csak a szem ellátott. haladéktalanul állítsák vissza eredeti külsőmet! . Natasa bekente a krémmel Nyikolaj Ivanovicsot is. gyí! Gyorsabban! Szedd a lábad! Megsarkantyúzta az ártány horpaszát. már csak kicsiny fekete pontnak látszott. a másikat pedig a hold felé nyújtva. És Margaritának úgy rémlett. .. a felcsapó vízoszlop szinte a holdig fröccsent. szóval most már cseléd vagyok neked? Mi. hahotázva. mi? . s Margarita csendesen lesiklott a vízmosásig. mely egészen megsoványodott az őrjöngő vágtatásban. terebélyes fák csoportja alatt. .. Kisvártatva már megnyergelve szállt valahol Moszkva felett. tábortűz fénye táncolt. tündérkirálynőm! Járjon közbe az érdekemben. a túlsó oldalon sík lapály terült el. Margarita nem a fenyők felett repült.Margarita. de már késő volt. félig esdekelve. és megsejtette. és alaposan belecsípett az ártány fülébe.hörögte az ártány. A fenyők szétváltak. elkeseredésében zokogva. . magának megadták a hatalmat! . és hüledezve szemlélte az eredményt. Margarita fölbukkant a felszínre. A meredek fehér parton túl. Margarita leugrott a szakadékos parton.Vénusz! Vénusz! . .. És azon a lapályon. és nekifutásból fejest a folyóba vetette magát.Követelem. . és egy pillanattal később Natasa már messze megelőzte Margaritát. a bőszült állat nekirugaszkodott. miket ajánlott. röptének zaja is elült. fél kezét csípőjére vágva. Amikor megelégelte a huncutkodást.harsogta Natasa diadalmasan. vidám. .Vénusznak. Könnyű teste nyílvesszőként hatolt bele. . ahol itt-ott hatalmas terméskövek hevertek magányos óriásfenyők között. Mit szólsz hozzá. kezelába megpatásodott. megpróbálom . hogy ismét felsüvített a levegő. meg tudom is én. Elhajította a seprűt. miközben átrepült egy kövek közt vígan csörgedező patak felett. cseléd? . akár a fürdőben. Tovább. hanem közöttük.Gyí.Miket mondott. Víz közelségét érezte. A tisztes földszinti lakó arca pofává csücsörödött. és kedvére úszkált egyes-egyedül az éjszakai folyóban. A víz langyos volt. semmiféle élőlény vagy emberi alak nem mutatkozott a holdezüstös lapályon. a fák törzsének egyik oldalát ezüstösre festette a holdsugár. A légi hajsza után valósággal vonzotta őt a víz. de az csak szégyenlősen forgatta ide-oda a pofáját. Margarita tovább is lassan szállt a kihalt. A meredélybe kapaszkodó bokrok közt. és patájával súrolta a mogyoróbokrokat. . aztán bosszúsan. lenn a sötétségben folydogált a folyó.ígérte Margarita. dimbes-dombos táj felett. te. kétségbeesetten felüvöltött. pezsdítő muzsikát is hallani onnét. mozgó alakok sejlettek. micsoda! Minek is szólítottál.Úgy. hogy Klavgyija Petrovna nem fogja megtudni. majd a pontocska is eltűnt. és gyorsan leereszkedett a folyóhoz.Nem vagyok hajlandó illegális gyűlésen részt venni! Leckéztesse meg a cselédjét. élesen rárivallt az ártányra: . hogy meghagyjanak boszorkánynak! A maga kedvéért mindent megtesznek. tán hazudok..mesélte Natasa sikongva.kurjantotta Natasa.Az imént bezzeg még istennő voltam.

Húznál inkább nadrágot. és megtudakolván. meg arról. addig-addig hátrált. hogy alaposan be van rúgva. és összerezzent! . az egész táj holdfényben fürdött. mintha fekete cúgos cipő volna rajta. Az áttetsző vízisellők megálltak körtáncukban a folyó felett. felsorakoztak.szólt rá Margarita. csobogás hallatszott . fölfigyelt. és vidámabban szálltak a szikranyalábok a tábortűzből. A fák alatt két sorban kövér pofájú békák ültek. Egyszer csak megállt. A prüszkölés közeledett.Közvetlen közelében nem volt senki. és felfúvódva. az az átkozott konyak! . . megvilágítván kottájukat. jobban szemügyre vette. Teste égett a fürdés után.ebből Margarita arra következtetett. hogy egészen véletlenül maradt csak nadrág nélkül. vidáman ugrándozott a harmatos fűben. mélyen meghajolt. azt ajánlotta. hiszen itt van egy kőhajításnyira. A füzek mögül meztelen boszorkák ugrottak elő. amíg sáros lába meg nem csúszott. és pihenje ki fáradalmait. ahol legutóbb fürdött. és ő hanyatt-homlok belepottyant a vízbe. csuklott . iszap volt bokáig. hogy kivel beszélsz! . emellett szólt az is. selyemszőnyeget terített a gyepre. és az orosz mondatokat franciákkal keverve összevissza hablatyolt valamit párizsi barátjának.Bocsásson meg nekem. Margarita nagyot füttyentett. mintha gumiból volnának. 176 . hogy Margarita már nem haragszik. Mindez kijózanítóan hatott a pucér pocakosra. egyetlen ruházata egy tarkójára tolt selyemcilinder volt. De a legcsekélyebb fáradtságot sem érezte. de távolabb. Az indulót Margarita tiszteletére harsogták. A kis muzsikusok előtt fűzfavesszőről korhadt fadarabok csüngtek le. zsenge. tündökletes Margó királynő! Tévedtem. hosszú káromkodást. bolyhos kis barkák. . A konyak a ludas. Fújtatott. és mély udvari bókkal tisztelegtek előtte. majd örvendezve felordított: . feküdjék le. s hozzáfűzött még egy nyomdafestéket nem tűrő. látván. kézcsókkal köszöntötte. üdvözlésük messze elhallatszott a néptelen zöldes parton. Guessard-nak véres menyegzőjéről meg a konyakról. átrepült a túlsó partra.Egyet gondolt. a zene a füzek alatt erősebben harsogott. A magas mészkőpart árnyéka nem ért el odáig. Lába csupa sár. és méltóságteljesen rendreutasította: . kürtőkalapjával ívelő mozdulatot tett. és az engedelmesen odabillegő seprűt megnyergelve. Margarita hátrahőkölt.Azzal fél térdre ereszkedett. a bokrok között prüszkölés. s ezért úgy tetszett. te vagy az. de nyomban odarepül érte.Ajjaj! . Aztán egy kecskelábú alak termett előtte. A füzek ágain a holdfényben tisztán látszottak a sűrű.kiáltott fel röstelkedve.Eredj a fenébe! Hogy volnék én Claudine? Nézd meg jobban. jólesett-e a királynőnek a fürdő. mivel szórakozottságában pantallóját a Jenyiszej partján felejtette. De elegáns barkóval keretezett ábrázatáról még esés közben sem tűnt el az odaadó. ebadta . hogy megölelje. Mihelyt Margarita lába a harmatos füvet érte. Margarita láttán a pocakos megtorpant. és hínárfüzéreket lobogtattak feléje.Mi az? Kit látok? Claudine. virtuóz indulót játszottak fafurulyájukon. A pocakos boldogan elvigyorodott. hogy a folyó felől hirtelen erős konyakszag áradt. boldog mosolygás. örökifjú özvegyasszony? Hogy kerülsz ide? . Aztán ismételten a királynő kegyes pártfogásába ajánlotta magát. mennyire lesújtja őt fatális tévedése. ékesszólóan elmagyarázta. és megkezdte hátráló visszavonulását. Margarita kiszaladt a partra. Általában a lehető legünnepélyesebb fogadtatásban részesült.nyilván ott is fürdött valaki. némileg megenyhülve. a rekettyebozót mögül kövér férfi bukkant elő anyaszült meztelen.És már rohant volna. a békák pofáján a tábortűz fénye táncolt.

A motor elbődült. mert frakkban. és Margarita repült vissza Moszkvába. 177 . ő felhajtotta. Kisvártatva pedig Margarita előtt megjelent az előbbi barkós. és valakinek kiadta a rendelkezést. A kis sziget csakhamar elnéptelenedett. Csakhamar mindenki készülődni kezdett. nyilván rosszul számítva ki a távolságot. és azután szertefoszlottak a holdfényben. hogy hírül adja Margarita hamaros megérkezését. vizet ért. A kecskelábú udvariasan megtudakolta. pocakos. és ártánya hátán előrerepült Moszkvába. ami egy szempillantás alatt csakugyan meg is történt. nyitott autó szállt le. és Margarita kegyesen megengedte. A tábortűz leégett. fekete varjú viaszosvászon sapkában és mandzsettás kesztyűben. Megtudván. A boszorkányok is elrepültek. A sellők befejezték holdvarázstáncukat. semmivé lettek a holdsugárban. aki oly előnytelenül mutatkozott be neki a túlsó parton. hogy seprűnyélen lovagolt. hisz az olyan kényelmetlen. A kecskelábú pezsgős serleget hozott neki. fejét csóválta: . Időközben nyilván megjárta a Jenyiszejt. és egyszeriben átmelegedett. és fölemelkedett majdnem a holdig. csakhogy a sofőrülésen nem emberforma sofőr ült. küldjön haladéktalanul autót a helyszínre. eltűnt a folyó. hogy kézcsókra járuljon elébe. Margarita rövid tartózkodását a füzek alatt csupán egyetlen epizód tarkította: a levegőben süvítés támadt. és egy sötét test. Margarita milyen alkalmatosságon jött le a folyóig. A szigetre világos színű.de tetőtől talpig csuromvizesen. hogy Natasa már megfürdött. hogy földet ért volna. Két faágból gyanús telefont eszkábált. hogy Natasa hol van. Hódolatteljes mosolya azonban e második baleset során sem tűnt el arcáról. A kecskelábú és a barkós besegítette Margaritát a kese autó széles. hanem egy hosszúcsőrű. teljes díszben volt . A konyak másodszor is csúfot űzött belőle: ahelyett. az autó egyet ugrott. a zsarátnokot szürke hamuréteg borította be. kényelmes hátsó ülésére. azt a választ kapta.Margarita követte tanácsát.Ó. minek. Kérdésére. a sziget eltűnt. és előkészítse báli toalettjét. teljes súlyával a vízbe zuhant.

benézett a kapualjba. mintha darázs csípte volna meg. ő maga felpattant egy hosszú vívótőrre. Amikor . és Margarita felismerte Azazellót. Az első. A harmadik. arca elsötétült. Margarita sapkás. amikor elhaladt mellette. aztán felpattant a leszerelt jobb kerékre. és nyugtalanul tekergette ide-oda a fejét. amely hangtalanul eltűnt a sötétben. Mikor az ajtó kinyílt.beléptek a kapualjba. Margarita és kísérője ezalatt már odaért az ötvenes számú lakás ajtajához. A hatos kapunál második. hogy megbotlik. hogy „ott” majd segítenek neki visszanyernie boldogságát. Azazello menet közben kikapta Margarita hóna alól a seprűt. Nem kellett csöngetniök. azután újra megindította a motort. Behunyta szemét.teljesen hasonlatos férfi a második emeleti lépcsőpihenőn rostokolt. majd a korláthoz lépett. lekémlelt a sötét lépcsőházba. Erős cigarettát szívott. a dorogomilovói kerületben. A varjú értette-e olyan jól a mesterségét. hogy soha többé nem fogja látni. mind a ketten a levegőbe emelkedtek. mire Margarita felnyitotta szemét. a magányos férfi meghallotta őket. és a kocsit egyenesen beleeresztette a temető mögötti vízmosta szakadékba. Akármilyen könnyűek voltak is Margarita meg Azazello léptei. Rettenthetetlenné vált a puszta reménységtől. a másodikhoz . és néhány másodperccel később már leereszkedtek a Szadovaja 302/B. üljön fel seprűjére. honnét jön a nesz. Agyar villant a holdfényben. Ekkor az egyik síremlék mögül fekete köpönyeg bújt elő. hogy teljes sötétségbe került. vagy a kocsi volt olyan jó .seprűt. kihez megy vendégségbe.HUSZONKETTEDIK FEJEZET Gyertyafényben A magasan a föld felszíne felett szálló autó egyenletes berregése elálmosította Margaritát. izgatottan vizslatott maga körül. mert félt. A cigarettázó úgy pattant fel a lócáról. a holdfény kellemesen melengette. mint egy föld alatti pinceodúban. de természetesen semmit sem látott. a férfi a láthatatlan belépők után vetette magát. Olyan sötét volt. És itt is ugyanaz ismétlődött meg: a léptek hallatára a férfi nyugtalanul megfordult. aki nyilván várt valakire. mert sejtette. régi temetőben. számú ház előtt. és Margarita köhécselt. és elrepült. Margarita nem kérdezett semmit. ami feltűnt Margaritának. varázslatai után már kitalálta. Azazello saját kulcsával nyitotta ki a zárat.elég az hozzá. Az este véget nem érő csodái. Senki sem látta őket. csizmás embert pillantott meg. és lassan közeledett. és szomorkásan gondolt vissza az imént elhagyott ismeretlen folyópartra. Ekkor azonban valahol messze fent mécses fénypontja jelent meg. hanem Moszkva lámpáinak vibráló fénytavát. amelyen ült. A varjú udvariasan tisztelgett. hogy erről ábrándozzék. 178 . az elsőhöz minden tekintetben hasonló férfival találkoztak. de egy cseppet sem ijedt meg. és azután simán földet értek egy néptelen. A fekete madár-sofőr menet közben lecsavarta a kocsi jobb első kerekét. arcát kitárta a szélnek. sehogy sem értette. A vörös egy kézmozdulattal felszólította őt. Az autó nagy robajjal belezuhant. Különben nem sok ideje maradt. már nem a sötét erdőt látta maga alatt. és rapityára tört. és Margarita önkéntelenül megkapaszkodott Azazello palástjában. és újra becsukódott. tőrt hónuk alá fogva .s ennek következtében az elsőhöz is . A varjú egy síremlék mellett kitessékelte őt a kocsiból seprűjével együtt.

háromszobás lakást kapott a Zemljanij Valon. Többet mondok. A mágus. . legkáprázatosabb mutatványra készült. Margaritát meglepte. nagyon megváltozott. igaz. más néven Fagót.kézmozdulattal jelezte a terem nagyságát. csak ezt nem. . hogy nem ég a villany? Talán azt hiszi.recsegte. hanem monokliban: igaz. amint hallom. és apróhirdetést tett közzé az újságban. s ilyenformán már hat szoba birtokosa lett.Aki jártas az ötödik dimenzióban. és ma este itt jó néhányan fogják önnek tiszteletüket tenni. annak is repedt volt az üvege. de pontosan érzékelhető lépcső. nem lesz benne hiány. A pislogó fény most egészen odaért. amely így első benyomásra végtelennek tetszett.felelte. s maga is leült. . Azazello eltűnt. festői pózban az asztalkára könyökölve.. De végre felértek. Egy kis díványféle mellett Korovjov megállt. ha ez így van! Nem. alakjának feketesége pedig abban mutatkozott meg.Mindent vártam volna. fekete férfi arcát pillantotta meg .mécsest tartott a kezében. már öt szoba. amely szinte végtelennek tetszett. Ennek a városnak egyik lakosa például. mécsesét asztalkára tette. elhiheti. Aztán a háromszobásat elcserélte két különálló két-kétszobás lakásra. karnagy.. Korovjov mélyen meghajolt. sőt oszlopcsarnokban vannak. de általában semmiről sem volt fogalmuk.Engedje meg. Akit balvégzete az utóbbi napokban a férfi útjába sodort. nem látható.gondolta Margarita. bűvész. annak nem kerül fáradságába bármely helyiséget a kívánt méretekre kitágítani. . és ezért csak a legutolsó pillanatban gyújtjuk meg. Majd ezt a lakást elcserélte két külön lakásra. Csak az ingmelle fehérlett. tolmács.Nem. ezen a hokedlin. a hat szoba szabálytalanul el volt szórva Moszkva egész területén. igaz. még a mécses gyenge fényében is nyomban felismerte volna: Korovjov volt. recsegő hadarása megnyugtatóan hatott az idegeire. kézmozdulatával hellyel kínálta Margaritát. Moszkva különböző negyedeiben: egy három. kérem: Messire nem szereti a villanyvilágítást.egyszóval. Talán még jobb is volna. Csodálkozik. ha kevesebb volna belőle. .. hogy a lépcsőnek vége. csak azt nem értem . hogy kövesse. akiknek nemcsak az ötödik dimenzióról.válaszolta -. szemfényvesztés nélkül. és Margarita nyurga. kipödörve meredezett amúgy is pimasz ábrázatán. frakkba öltözött. De akkor aztán. Bajusza pomádézva. s Margarita érezte. Korovjov édesdeden elvigyorodott. Már az utolsó. hölgyem: ördöngös méretekre! Ismertem egyébként embereket . hogy bemutatkozzam . Ez így.Ó. miszerint Moszkva különböző negyedeiben elhelyezett hat szobáját elcseréli egy ötszobás lakásra a Zemljanij 179 . . Talán kialudt a villany? De a legfurcsább: a helyiség méretei! Hogyan fér el mindez egy moszkvai lakásban? Ez egyszerűen lehetetlen!” Bármilyen kevéssé világított is Korovjov lámpása. Margaritának tetszett Korovjov. hogy ünnepi díszbe.és egy kétszobásra. s orra mellett ráncokban táncolt az árnyék. vagy mi az ördög . egyszerű fafallal kettéválasztva az egyik szobát.Széles lépcsőn haladtak felfelé. ugyebár. és mindenféle ötödik dimenzió meg egyéb hókuszpókusz.fecsegett tovább -. mégis csodákat műveltek lakásbővítés terén. hogy óriási nagy teremben. és mécsesével széles kört írva le a levegőben felszólította Margaritát. hogy hol fér el ez az egész . ám üsse le a fejemet itt. mi sem egyszerűbb! . hogy egy közönséges moszkvai lakás előszobájában hogyan fér el egy ilyen rendkívül hosszú és széles.Nevem Korovjov. furcsa este . pillanatok alatt négyszobássá változtatta. „Különös.. Margarita megsejtette. takarékoskodunk? Szó sincs róla! Ám üsse le az első utunkba kerülő hóhér. A táncoló fény nem törött cvikkerben tükröződött amelyet amúgy is réges-rég a szemétre kellett volna dobni -. Külseje.

vagy inkább sírjak.Rendben! . és egy másik terembe értek. beleszédült a boldogság reményébe. Meg aztán maga is királyi vérből származik. engedjen meg egy jó tanácsot. Ez a bál. Ha jobban kifaggatnánk egynémely ősanyánkat. Vannak dolgok. akkor szavamra. vége szakadt.Kövessen..Nagyon helyes.suttogta Margarita riadtan. és tessék elképzelni (Korovjov kétségbeesetten a combjára csapott): egyetlenegy se megfelelő! Végül a szerencsés véletlen. rajta kívül álló okoknál fogva. Igenlően bólintott.Valon .recsegte Korovjov kedélyesen -. hogy a bál háziasszonyát először Margaritának kell hívni. hogy ki a házigazdánk. kiváltképp azokat. Messire minden évben bált ad.Hogyhogy.kiáltott fel Korovjov. . Lehetséges.bólintott Korovjov.noha nem is ő. Nos. mint száz: Messire.vidám kacagásra fakadt a furfangos lakástágító történetének hallatára.Az a hagyomány alakult ki . előrehajolt. kérem! Oszlopok között haladtak tovább. . hogy nem a fővárosban! Látja. Összerezzent. ilyen agyafúrt fickók is vannak a világon. ahol Margarita orrát erős citromillat csapta meg.No. Százhuszonegy Margaritát találtunk Moszkvában.. Úgy hívják: a tavaszi telihold bálja. . . Általában. másodszor pedig okvetlen a bál színhelyén kellett születnie. De háziasszonyra mégis szükség van. a származás kérdése a legeslegbonyolultabbak közé tartozik ezen a világon. és jelenleg éppen Moszkvában tartózkodunk. akik a maguk idején igen hatalmasak voltak.De mit szaporítom a szót! . ugyan.No de térjünk a tárgyra. és valami megérintette Margarita fejét. . akik szelíd.Ugyan. közelebb húzódva Korovjovhoz.Rövid leszek: nem utasítja el a háziasszonyi tisztet? . roppantul előkelő lesz. amint elképzelheti. mi sokat utazgatunk. jámbor és erényes asszonyok hírében álltak. hanem Korovjov emlegette az ötödik dimenziót .és Korovjov széttárta kezét.Ezek csupán Behemót kacifántos báli ötletei. és karon fogta Margaritát. .És Korovjov az arcához kapott. azt se tudom. . bámulatos titkok tárulnának fel. amelyekben mit 180 . és hozzátette: . Itt-ott furcsa neszezés hallatszott.biztatta Korovjov barátságosan. Margarita Nyikolajevna: soha semmitől se féljen! Semmi értelme. Margarita szíve nagyot dobbant.. agglegény. mélyen tisztelt Margarita Nyikolajevna! Nem túlzok..mondta Korovjov. Korovjov sokatmondóan elvigyorodott.Esküdt ellenségei vagyunk mindenféle titkolózásnak. nevessek-e.Nem utasítom el . de merem állítani. ha ezzel kapcsolatban a pakli kártya megkeverésének szeszélyes véletleneire utalok. Olyan személyekkel fogunk találkozni. Margarita Nyikolajevna! . akinek kíséretéhez van szerencsém tartozni. Mennyi nép! . valószínűleg rég kitalálta.Ne féljen .válaszolta Margarita határozottan.folytatta Korovjov -. . és Margarita megint azt a hűvösséget érezte a szíve táján. kérem. . mintha a foga fájna. királynőm . ködösítésnek. nagyon helyes .. máskor meg a száz királyok báljának is mondják. Korovjov pedig így folytatta: . ugye. ezt. . minek is tagadnám. . hogy most is van szobája. kegyed is belátja . magasra emelte a mécsest. Kegyed rendkívül okos asszony.Mit ér a bál háziasszony nélkül? Margarita feszült figyelemmel hallgatta Korovjovnak minden szavát. De ha meggondoljuk. királyi vérből? . Margarita Nyikolajevna. amint tetszik látni. és akkor kegyed az ötödik dimenziót emlegeti! Margarita . Egy szó. hogy lehetőségeik milyen mikroszkopikusan csekélyek annak a hatalmához képest..amikor tevékenységének. erről majd személyesen is meggyőződhet. Szíve táján hidegséget érzett.

kopaszodó. A gyertyatartón kívül nagy sakktábla is volt az asztalon. Az a nem létező ült tehát az ágyon. magas. A jobb szeme mélyén aranyszikra villódzott. a szőnyegen kuporgott az ágy előtt. s az asztalon gyertyatartó. és valamit kevergetett egy lábasban. mély barázdák vésődtek. aki a tizenhatodik században élt. aranyláncocskán. alighanem módfelett elcsodálkozna. ha megsúgnák neki. Az is feltűnt Margaritának. egyetlen ruházata hosszú.sem számítanak a rendi különbségek. akivel Margarita a Sándorparkban megismerkedett. és Margarita észrevette. titkokkal teli feneketlen kút. piszkos vánkosok.és kátrányszag töltötte be a szobát. A kopott kis szőnyegen alacsony zsámoly. A pucér boszorkány. a másikat kinyújtva a zsámolyon nyugtatta. benne gyűrött. Woland mellett. A gyertyák vetette árnyékok egymást keresztezve terültek a padlóra. s az ágy fejénél állt. A jelenlévők közt Margarita nyomban fölismerte Azazellót. akit a szerencsétlen Hontalan alig néhány napja a Patriarsije Prudin arról igyekezett meggyőzni. magas homlokába a szemöldökkel párhuzamosan. hogy a háta borsózott. Az említetteken kívül egy óriási fekete kandúr volt a szobában. Kényelmesen hátradőlt az ágyon. elejtette a futót. és meghajolt Margarita felé. A hét arany madárlábban hét vastag viaszgyertya égett. Korovjov halkan kopogtatott az ajtón. melynek hátára valamiféle betűk vannak vésve. ő is frakkot öltött. amiből erős kéngőz párolgott. fekete. hogy ördög pedig nincsen. felpattanván magas székéről. Az ágy előtt ugyancsak tölgyfából készült. még egy asztal. rajta aranyserleg. Meglehetősen kicsi szobába léptek. és mindenkinek a veséjébe látott. sőt még az országhatárok sem. Ugyanezt cselekedte a kandúr is. 181 . bal vállán foltozott hálóing volt. aztán utána mászott az ágy alá. Miközben jobb hátsó lábával pukedlizett. ama bizonyos Hella. Két szem szegeződött Margarita arcára. melyben karmos madárlábak fogták a gyertyákat. Kén. Pillantását az ágy vonzotta magára. támlátlan széken ült a sakktáblás asztalkánál. sötét kőből mesterien kifaragott bogár csüng. s térdét Hella kenegette valami gőzölgő kotyvalékkal. Margarita széles tölgyfa ágyat pillantott meg. hogy Woland szőrtelen mellén. Korovjov elfújta mécsesét. és akit Rimszkij ablakából . faragott lábú asztal. Bőrét mintha napsütés égette volna soha ki nem fehéredő barnára. jobb szája sarka lefelé húzódott. mert az ágyon ott ült az. hogy szépséges ük-ükükunokáját ennyi esztendő után én fogom karon fogva vezetni Moszkva egyik báltermében! De megérkeztünk.szerencsére . és vacogott a foga. Egyik meztelen lábát maga alá húzta. Gáláns meghajlással köszöntötte a belépő asszonyt. Margarita olyan izgatott lett. piszkos. Ünnepi díszében már ő sem hasonlított a gyanús csavargóra. a bal üres volt.elriasztott a hajnali kakasszó a hírhedt szeánsz éjjelén. szinte élethű glóbus állt. Hella felállt. aki annyira megrémítette a Varietészínház büfését. Woland arca ferde volt. művészien faragott sakkfigurákkal. meg egy másik kandeláber. lepedők. mint a szén .mint egy árnyékkal. erős talpazaton furcsa. és egy futót tartott a jobb mellső mancsában. Egyetlen célzást engednék csak meg magamnak e helyütt: egy bizonyos francia királynő. fél oldalát napfény világította meg. mely azonnal semmivé foszlott. Az ajtó kinyílt. Mindezt az ijedtében sóbálvánnyá meredő Margarita csak félig látta a gyertyák imbolygó fényében. hogy egy sötét ajtó alól fénysáv szűrődik ki. melynek karjai kígyó alakúra voltak formálva.

Mire való ez az egész? .Azt hiszed.. a sakkújságok komoly pénzeket fizetnének. „Tanulmányoz engem” . Azazello halkan. Megszólalt: . mint a tűz. előrehajolt. és maga mellé ültette az ágyra.Ha már ilyen szeretetre méltó. és odaintette magához Margaritát. nem is érezte a padlót mezítelen talpa alatt. de önnön szavába vágott: . szíjra akasztva. és halkan. Hangja olyan mély volt. hogy némelyik szó végén szinte dörmögésbe csapott át.Azzal kinyújtotta a kezét.A világért se. és persze nem is vártam magától mást. álnok hangon a kandúr az ágy alól. hogy feladtad a játszmát. helyeslően krákogott.sziszegte színházi súgóként Korovjov. és hozzátette: . és kérem. mely súlyos volt.Engedje meg.. . mellső mancsában tartva a futót.. Igyekezett minden akaraterejét megfeszítve leküzdeni térde remegését.Meddig tart ez a cirkusz az ágy alatt. önuralmát visszanyerve. mint a kő. de nyomatékosan. mintha magában beszélne. dobjuk sutba az illemszabályokat. . hogy bemutassam. Nagy sokára Woland elmosolyodott. és leszólt: . . akkor nem bánom. ne szakítsák félbe a játszmát. Nézze meg.Bújj ki! A játszmát abbahagyjuk.kezdte Woland. te átkozott! .. . Vendégünk érkezett. micsoda maskarát csinált magából! A tetőtől talpig poros kandúr ezalatt hátsó lábán állva pukedlizett Margarita előtt. . . megjegyezte: .Semmi esetre se hagyja abba. az ágy alá döfködött vele. . . Messire! .. Woland figyelmesen szemügyre vette Margaritát. és leszólt: .Nagyon szépen kérem.Egy ideig hallgattak. Hans? Bújj elő.. ránézni se tudok erre a pojácára. .Üdvözlöm.korholta Woland.kezdte Margarita. . Bajszát pedig bearanyozta. úgy tekintjük. ha módjukban állna leközölni.mondta Margarita halkan. Azt hiszem.Megint lehajolt az ágy széléhez. bocsássa meg házias öltözékemet.Nem találom a futót . ha nincs rajtad nadrág? 182 . és helyette csak egy varangy akadt a kezem ügyébe. Semmiféle varangy nincs az ágy alatt! Hagyd a Varietészínháznak ezeket az ócska trükköket. Hiába. Furcsán keveri a kártyát a természet. .ordított fel a macska. királynőm.Messire! . aranyszikrás szeme fellángolt..válaszolta fojtott.Igen. mellén gyöngyház borítású női látcső függött. te szökevény! .förmedt rá Woland megjátszott haraggal. Hosszú spádét vett elő.. Messire! .Semmi esetre se hagyja abba.Elgurult valahová. de ugyanakkor forró.Miért aranyoztad be a bajszodat? És mi az ördögnek a nyakkendő. Ha nem jössz elő azonnal. Korovjovnak igaza van.suhant át Margarita agyán. a vér! . közvetlenül Margarita füle mellett.súgta Korovjov. . Nyakába fehér frakknyakkendőt kötött.Semmi esetre se hagyja abba! . vásári mutatványosbódéban vagy? . . Woland a vállára tette kezét. és azon nyomban előbújt az ágy alól. Margarita közelebb lépett.Nem.

Nos. hogy amit mondtam.Tessék parancsolni . Mivel jobb az.Amint látja.Azazello és Korovjov borotválkozás után behintették magukat fehér púderrel.) .meg jégsapka födte.Leülni leülök . hogy úgy tetszett.az ókori görög filozófia legegyetemesebb gondolkodója. amikor Hella különösen erősen dörzsölte a térdét.63 Martianus Capella. ennyi az egész! Más volna persze a helyzet. Martianus Capella (V. és megpukkad. hanem zárt rendszerré szervezett szillogizmusok sora. amelyet bizonyosan érdeme szerint megbecsülnének olyan szakértők is.végezte Woland.Macska nem visel nadrágot .65 .Ó.Bemutatom udvartartásomat. . nincs olyan szívesség.válaszolta a kandúr. e. . Három alabárdos fehér zsoldos gyalogos zavartan pillogott egy tisztre. sz. s rávillantotta zöldbe játszó szemét. vegyes és barátságos kis társaság. az ebadta csirkefogója! .. ha például megborotválkoztam volna.. hogy a kék tengerek hullámzottak rajta. a sarkvidéket pedig valódi hó. az igazán megbotránkoztató. de az utóbbi állítás ellen tiltakozom. a kandúr! Azazellóval és Korovjovval már megismerkedett.válaszolta a kandúr élesen. A borotvált kandúr. . mint egy utolsó vásári kókler. ebben száz százalékig egyetértek önnel. ahol a szomszédos 63 64 65 Sextus Empiricus (200-250) .. a szobalányomat: ügyes. Amit mondok. . amint ezt Messire itt a hölgyek jelenlétében kijelenti. . A sakktáblán ezenközben zűrzavar támadt. mit válaszol erre. De általában úgy látom . és fájdalmasan elfintorította arcát. Messire! . Messire? És a kandúr sértődöttségében úgy felfújta magát.római író.És a bajszod?. még egy pillanat. Arisztotelész (i.Valahányszor vesztésre áll. ahogy tudja. s kenegette Woland térdét. donna. Ülj le. elmenjek-e egyáltalán a bálba. szolgálatkész. korántsem mocskolódás. elkezd pofázni.Sakk a királynak . hogy bárki a galléromnál fogva kipenderíthessen.64 sőt maga a nagy Arisztotelész. Woland pedig Margaritához fordulva így folytatta: . és forgatni kezdte földgömbjét. aki kardjával hadonászott. 183 .és a kandúr hangja sértődötten elcsuklott -. 384-322) . . mint Sextus Empiricus. Mindenki úgy cicomázza magát. számos tudomány rendszerezője és megalapozója.Nem értem . Messire.Ennyien volnánk .mondta Woland.válaszolta a kandúr rendkívül méltóságteljesen. . hogy itt belém akarnak kötni! Komolyan fontolóra kell vennem.Tán csak nem óhajtja. de eközben is buzgón szedte a lábasból a kotyvalékot. .szólt Woland fejcsóválva. eléggé kis létszámú. A szép Hella rámosolygott Margaritára. és előremutatott. . amely olyan csodálatos élethíven volt megalkotva. és kétségbeesetten emelte égnek két kezét. és látcsövén át vizsgálta a sakktáblát. Behemót. mint az aranypor? Bepúdereztem a bajszomat.mondta a kandúr helyet foglalva -. De látott-e már valaha valakit bálba menni nyakkendő nélkül? Nem vagyok hajlandó nevetségessé tenni magamat. Vegye úgy. hogy csizmát is húzzak? A csizmás kandúr csak a mesében létezik.Elhallgatott. és hagyd abba a mocskolódást! . a látcsőre vonatkozik. Messire.görög filozófus és orvos. amelyet megtagadna. A fehér palástos király tanácstalanul topogott kockáján. Ez a bolondos fecsegő itten. bemutatom még Hellát.

Csak kellőképp elemezni kell a helyzetet.hadarta a Behemót.Rosszul állunk.Sakk a királynak.válaszolta a kandúr.Sakk a királynak? Az nincs. .mondta Woland inkább merengve. Ha az ellenfél sakkot ad a királynak. és eltakarta arcát. a királynak azonban híre-hamva sincsen a sakktáblán. a papagájok! Szétrebbentek. Az elemzést igen fura módszerrel kezdte: fintorogva. mint mindig .Hazudott. a király helyén álló tiszt gyorsan félrefordult. Behemót barátunk . vagy sem? . .A király nincs a g2-esen! . hogy az már minden elképzelést felülmúlt. meddig húzzuk még? .Ördög vinné a báli előkészületeidet mindenestül! . Behemót ekkor váratlanul felkiáltott: .A király a g2-esen áll .dörmögte Azazello a kandúrra sandítva. Korovjov és Azazello ekkor visszajött.Azt hiszem. a Behemót olyan vadul fintorgott a kis fehér királyra.Feladod. és óvatosan hátba bökte a királyát. A király kétségbeesetten arca elé kapta két kezét. és gyorsan odaállt a király helyére.Ön téved! Úgy látszik. semmint dühösen. . de korántsem reménytelen .Ismét a logikához fordulok.kiáltott fel a Behemót megjátszott aggodalommal.vetette oda Woland.jelentette ki Behemót.Jaj.mordult rá Woland. hogy mit kívánnak tőle. .sopánkodott a kandúr.Ó. . . a lovak a mező földjét túrták patáikkal.jegyezte meg Korovjov.Pedig úgy hallottam . ravaszul kacsingatott a királyára. szemét továbbra sem véve le glóbusáról. és nem is lehet. akkor a sakk érvényét veszti! .A helyzet válságos. Korovjov és Azazello kirohantak a szobából. . és a sakktáblára tekintett. . hogy a sakkfigurák élnek. Messire! .álmélkodott Woland. pihennie kell! . odadobta a kockájára.Ismétlem: sakk a királynak. Margarita meglepetten észlelte.mondta Woland oda sem nézve. . Lerántotta magáról köpönyegét.erősködött emez. . kimerült.De Messire! . de hisz előre megmondtam! Valóban szárnysuhogás hallatszott valahonnét a távolból.Rendületlenül hiszek a végső győzelemben.Hogyhogy? . . Messire . A király végre megértette.fehér meg fekete kockákon Woland fekete lovasai táncoltatták tüzes paripájukat. te gézengúz .rivallt rá Woland félelmetesen. és lerohant a sakktábláról. A tiszt magára kapta a ledobott palástot. . két mancsát melléhez szorítva. . rosszul hallottam. Mihelyt Korovjov meg Azazello elhagyták a szobát.Ez nem segít . .Odavagyok. hogy mennyire odavan. A kandúr letette látcsövét. Messire . 184 . és egész pofájával mutatta. . . . .No mi lesz.jegyezte meg Korovjov epésen.

ezt a földdarabot. feladom . A bemondók.Feladom. és a partján kisebb települést. de én ragaszkodom a jól bevált háziszerekhez.Megengedi? . főleg a nők. .mondta a kandúr. . és a kicsiny földdarab a szeme láttára kiterjedt. az Ördögsziklán. Meglátta a folyó szalagját is. nem szeretem rádión hallgatni a híreket. . Abadonna kifogástalanul dolgozik.Nem. A házikó teteje egyszer csak hangtalanul a levegőbe repült. mindig rosszul ejtik ki a helyneveket. érdekli a glóbusom. .Úgy látom. nekem ugyanis pontosan kell ismernem az eseményeket.mormolta Azazello. és Hella eltűnt a szobából. sokáig töprengett. Megmondom őszintén. de szemét közben egy pillanatra sem vette le Margaritáról. Ott háború kezdődik. hogy ezt a fájdalmat egy elbűvölő boszorkány hagyta emlékül.Nem hibázta el.Meg kell ölni ezt a megátalkodott dögöt! ..Itt az idő. . három-négyszáz év alatt elmúlik. eltűntek a szem elől.folytatta Woland. Hosszan. amelynek partját az óceán hullámai mossák? Nézze csak: tűzfény önti el. gyufaskatulyányira nőtt. fekete füstfelhőcske tört fel belőle.Nekem azonban határozott meggyőződésem. Ez az én glóbusom sokkal megbízhatóbb. megszínesedett.szólt Woland. és a kétemeletes kis gyufaskatulyából piciny romhalmaz maradt csupán. vértócsában.Ennyi az egész . mellette. .De mennyire. A lávaforróságú kotyvalék égette a kezét. végül kijelentette: . . befogta a két fülét.. mert képtelen vagyok tovább játszani ebben a légkörben. de Margarita szemrebbenés nélkül tűrte.Engedje meg. akivel ezerötszázhetvenegyben ismerkedtem meg a Brocken-hegységben.Hja. nem bántja valami? Nincsen valami fájdalma. Az asztalra könyökölt.Kíséretem váltig állítja. Azonkívül minden harmadik dadog vagy selypít. még sose láttam ehhez foghatót! . .jegyezte meg Woland titokzatosan.válaszolta Margarita. hogy gondolkozzam a kérdésen . vigyázva.Igen. a vér. és mély töprengésbe merült. Messire. Az egyik házikó teteje eleinte borsónyi volt.. szándékosan választják ki az ilyeneket. óvatosan dörzsölte be vele Woland térdét. .válaszolta talpraesetten Margarita. majd így folytatta: .Felállt.mondta Woland mosolyogva. Látja például itt. kétségbeesetten hadonászó csöpp gyermek feküdt. Hella! . s láthatóan elégedetten. Woland fürkészően nézett rá.Semmiség.kérdezte Margarita halkan. testi vagy lelki? . Nagyszerű gyógyfüveket tudott ám az a minden kutyaírral megkent öregasszony! Apropó. irigyeim hajszája közepette! . de csakis azért.Megfájdult a lábam. Margarita a földgömb fölé hajolt. azt hiszem. megláthatja a részleteket is. hogy reuma .Úgy? Hát ez is lehetséges! . és ekkor apró női alakot pillantott meg a földön fekve. csakugyan. . éppenséggel kitűnően érzem magam.Most pedig. mint a domborművű térkép. mondja. aztán odanyújtotta a lábát. a falak összeomlottak. . Hiába. . Ha közelebb hajlik. amelyből fekete füst gomolygott. Sokféle orvosságot ajánlottak. hogy fájdalmat ne okozzon. az bizony sokat jelent! . amiket még a nagyanyám hagyott rám. . .Ügyes kis holmi. és most ez a bál.folytatta Woland. és a sakkfigurák bemásztak a fiókba. olyanná lett. hogy itt lehetek az ön társaságában. . semmi bajom! . Margarita még közelebb hajolt.ismételte a kandúr -. 185 .

reszketett.Hiszen látja: szemüveg van rajta! És megnyugtatom. Engedje meg. egy szép. hogy maga milyen okos. Messire. aki hüppög és esdekel.kiáltott fel Margarita. Meg aztán én is itt vagyok! Maga az én vendégem! Csak meg akartam magának mutatni.Nem vehetné le a szemüvegét egy pillanatra? . . Félreértés történt..jegyezte meg Woland. ennyi az egész. Elvégre.szólította azután halkan. és nem fogja kibírni. Ne igyék mást. és arccal Woland térdére borult. .Mit akarsz mondani.Helyes.Ejnye már! . engedjék be az úrnőjéhez. . Abadonna! .. Messire. mert elgyengül. egyformán együtt érez mindkét küzdő féllel.Woland most Margaritához fordult: . .Hogy levágják? . igen. Ne izguljon.. és hozzátette: . a konyhára. Abadonna mozdulatlanul állt.Közeledik az éjfél. és Abadonna eltűnt. tisztesség ne essék szólván. . .Helyes. és vele együtt...kérdezte Margarita Wolandhoz simulva. Előre is köszönöm fáradozását.Furcsán viselkednek manapság a szép lányok .csitította Woland. .mondta Woland elismerően -. hogy bejelentsem: két idegen érkezett. és nem is lesz. Azazello? . ez Nyikolaj Ivanovics.Jöjjön hát. Messire. Ennek következtében mindkét fél egyforma eredménnyel is harcolt.Ez Natasa! Natasa! . fiatal lány. és ne féljen semmitől. és a falból sötét szemüveges. lássa be... és miért? Csak menjen le a konyhára. .Ki az ördög vágná le. A fekete szemüveg olyannyira megrémítette Margaritát.Helyes..mondta Azazello.felelte Woland szigorúan. 186 . . Menjünk. hogy engedjék őt úrnőjéhez.. intett. . annál világosabban látom.Már engedje meg. Milyen idegesek manapság az emberek! .. hogy halkan felsikoltott. hogy megnyugtassam: Abadonna teljesen pártatlan.Nagyot csapott Margarita hátára. nem engedhetem be a bálterembe! . de most már a kíváncsiságtól. amelyik szemben áll azzal az Abadonnával jegyezte meg Margarita. .Minél tovább beszélgetünk . üldögéljen ott a szakácsoknál. sovány férfialak lépett elő. .Nem szeretnék azon az oldalon harcolni.Engedje meg.szólt rá Woland erélyesen. Az ártányt meg a szakácsokhoz. azt nem szabad . még nem volt rá eset.Ő kinek a pártján van? . és az ajtóban megjelent Korovjov. . itt az idő! Margarita felállt a szőnyegről. egy ártány. a földszinti lakónk. ugyan .. .Nem. hogy csak úgy csattant. hogy Abadonna idő előtt jelent volna meg valakinek.sikoltott fel rémülten Margarita. mint vizet. . tudniillik Natasa bekente azzal a kenőccsel. . Messire.Ugyan.

a gyertyák fényére meg egy drágakövekkel kirakott medencére. és a liánokba kapaszkodva rikácsolták: . Engedjen meg még egy utolsó jó tanácsot. meleg. és masszírozni kezdte a lábfejét . ez elkerülhetetlen. hogy ezt az arca egyetlen rezzenésével sem fogja elárulni.hagyta rá Korovjov. Szeretni kell őt is. egy főhajtás. hatalmas medaliont akasztott Margarita nyakába. Ez az ékszer rendkívül kényelmetlennek bizonyult.. amely egyelőre néptelen volt. neki a tulipánoknak! 187 . a medál súlya pedig meggörnyesztette. Margarita felsikoltott.. Margó királynő. röpködtek körülötte. Korovjov ekkor elengedte Margarita kezét. muszáj. nagyon is különbözőek lesznek.Hiába minden. aztán Hella és Natasa sűrű. piros mellű papagájok ugrándoztak. Ekkor a kandúr is bejött. és nehéz aranyláncon függő. gőzfürdő-fülledtségét bálterem hűvöse váltotta fel.. sietni kellett.El vagyok ragadtatva! . Arcuk szürkésbarnára vált az izgalomtól.motyogta Korovjov a medencés szoba ajtajában állva. Zöld farkú. háziasszonyunk. hogy vérben fürdetik. Korovjov karon fogta. és a fülébe súgta: .HUSZONHARMADIK FEJEZET Bál a sátánnál Éjfél közeledett. Azután kristálynyoszolyára fektették. ó. mikor a terembe belépett Margarita a kíséretével.Gyerünk! . Margarita sós ízt érzett az ajkán. Margarita homályosan emlékezett a történtekre.Én. . ne kivételezzen senkivel! És ha valaki nem tetszik. . Majd a vérzuhanyt másik sűrű. és trópusi erdőbe vezette. . úgyis tudom. meztelen néger. de a világért se legyen figyelmetlen.és hajában királyi gyémántdiadém villogott. áttetsző. hallja. és Margarita elkábult a rózsaolaj illatától. abban a minutában észreveszi. rendkívül hódolatteljesen viselkedtek vele. ki varrt neki cipőt halvány rózsaszirmokból.ordította el magát a kandúr. erre még gondolni sem szabad! Mert észreveszi.Muszáj. Akárhogyan is. Margarita nem emlékszik rá. piros folyadékkal mosdatta végig. királynőm. . Ám a kényelmetlenségért valami mégis kárpótolta: Korovjov és a Behemót attól a pillanattól fogva. ugye..Bátran.Én adom meg a jelt! . hogy a fekete uszkárt a nyakába akasztották. mert abba belebetegednek. akárcsak az erdő. szikrázóan fényes kőből készült oszlopok tartották a termet.. . Korovjov is előkerült újra. csak az oszlopok tövében állt egy-egy ezüstturbános.olyan mozdulatokkal.. ó. s hogyan zárult be magától a cipellő aranycsatja. Beleállt a közepébe. Leguggolt Margarita lába elé. amely most már Azazellóval is kiegészült.suttogta a kandúr. A bál egyszerre fény. a medál fekete uszkárt ábrázolt ovális keretben. és teljes sötétségbe került. a lánc dörzsölte a királynő nyakát. . A vendégek közt sok mindenféle akad majd. mint egy utcai cipőtisztító. rózsaszínű folyadék váltotta fel. meg kell szeretnie! Százszorosan megkapja ezért jutalmát a mi bálkirálynőnk.De az erdő hamarosan véget ért. senkit se részesítsen előnyben. Sárgás. és megértette.Kezdődik a bál!!! . muszáj. És még valamit: senkit se hanyagoljon el! Mindenkinek jusson legalább egy futó mosoly. királynőm. és testét nagy zöld levelekkel fényesre dörzsölték. hang és illat áradatával zuhant reá. én! . de senkit. Titokzatos erő ragadta meg s állította a tükör elé . ha kedves szóra nem is futja az időből. és egy pillanatra behunyta a szemét. Eközben Margarita Korovjov és a Behemót kíséretében kilépett a medencés szobából. segített.

és földhöz vágta.Még ez is kevés! . s bal könyöke alatt alacsony ametisztoszlop jelent meg. a harmadik tiszta fehér kristály. aztán keresztbe a másikra . és keze intésével felállította az egész zenekart. túlharsogja az egész zenekart. nem elég . az ott. .Nem elég. igen. Másfél száz zenész játszotta a polonézt. hogy a virtuóz jazzkarmester a hátulról áthangzó polonézzel harcolva. Strauss. kikapta a szélső zenész kezéből a cintányért. rózsaszínű és tejfehér rózsák sorfala állt. az első hegedűsre. egy se betegedett meg. . a jobbal azonban tovább lengette fehér vezénylőpálcáját. A karmester összerezzent boldogságában. A szökőkutak közt vörös turbános négerek sürögtek-forogtak. csak annyit látott. ahol . és bólintson úgy. ha valaha volt már bál.Akasszanak fel folyondárral a trópusi erdőnkben.Egész éjszaka nem fogja behunyni a szemét.kettő. s azok komikus ijedtséggel leguggolnak.Johann Strauss!67 . egyetlenegy se mondott le. Henri (1820-1881) .kérdezte Margarita már elhaladtában. idősb Johann Strauss fia. 66 67 Vieuxtemps. és a feltörő hegedűhangok áradata úgy áramlott testébe. és karját kiterjesztve. és bal kezét szívére szorította. a Vieuxtemps!66 Így. . Margaritát odaállították a lépcső fejéhez. és figyelje meg. fekete válla. alattuk frakkos férfiak fehér ingmelle.mint Margarita most megállapította Korovjov fogadta őt a mécsessel. a másikon pedig dús japán kaméliák. Johann (ifjabb) (1825-1899) . és az alacsony tulipánkorláton túl számtalan ernyős lámpa világított. Mondja neki: „Köszöntöm. A muzsika egy pillanatra sem szakadt meg. mélyen meghajolt Margarita előtt. mint a friss vér.belga hegedűművész. az első pultnál. aztán elkurjantotta magát: . A következő teremben nem voltak oszlopok. ahelyett az egyik oldalon vörös. Mihelyt a karmester meglátta Margaritát. s azon át látszott. Most vakító fényáradat öntötte el a csarnokot.súgta Korovjov.egy. nagyon helyes! Most pedig menjünk tovább! . 188 .osztrák zeneszerző. . mint a harangzúgás. hogy keze a földet érte. A karmester most hátat fordított zenészeinek. az első medence áttetsző. hogy minden egyes zenész azt higgye. keringőkirály!” Margarita szófogadóan odakiáltott neki. és meglepetten tapasztalta.Nézzen balra. szőlőfürtöt formázó kristálycsillárok árasztották.Ki a karmester? . A zenekar előtt álló frakkos karmester Margarita láttára elsápadt. a cintányérral zenészei fejére csap. hogy vörös fecskefarkú frakkos ember buzgólkodik ott az emelvényen. olyan mélyen meghajolt.buzdította Korovjov. . A két virágfal között három szökőkút játszott sisteregve. A rózsás virágfalban rés nyílt. hogy hangja zeng. a zenészek most már állva ontották Margaritára hangszereik lelkesítő áradatát. amelyen ilyen zenekar játszott! .Halleluja! Térdére csapott . Trombitaharsogás zúdult reá. Margarita már továbblibegett. három medencében bugyborékolt a pezsgő. Margarita mosolyogva intett feléje. Végre kiértek annak a hosszú lépcsőnek a fejéhez. honnan szól a báli muzsika. hogy személy szerint neki szól. a második rubinpiros.Fehér tulipánágyás nőtt Margarita előtt. felismerte! Látja.kottyant bele a kandúr. elmosolyodott. Margarita ekkor megértette.Magam hívtam meg a zenészeket. ezüstmérőkékkel merték a medencékből a pezsgőt lapos serlegekbe. . előtte tűrhetetlenül hangos jazzband harsogja muzsikáját. ibolyaszínű volt.

Nyilván már réges-rég elmúlt. milyen szemrevaló férfi! Margarita sápadtan. Így álltak ott mozdulatlanul egy hosszú percig. és jegelt medencébe csorog. valamint a vakító.Hol vannak a vendégek? . a vánkosra tette térdben behajlított jobb lábát. félig már szétomló földi porhüvely függött rajta. ünnepélyes pozitúrában. Azazello mellett még három fiatalember. mintha megfordított látcsövön át nézné. .Mindjárt kezdődik. .erősítette meg a kandúr. A portásfülke.Mit. Margarita hihetetlenül hosszúnak érezte ezt a tíz másodpercet. hazaáruló. fekete hajú férfi ugrott ki belőle. lakkcipőben. a férfi meg a nő. Bal lábánál meleg bozontos valamit érzett: ez a Behemót volt.Mindent jó időben előkészíteni. olyan messze. . szemfájdító fényáradatban úszó lépcső teljesen néptelen volt. Ez igazán nem mindenkivel történik meg! Nézze meg. A második porhüvely fekete cipellős. pedig annál komiszabb munka igazán nincs a világon! .Nincs annál pocsékabb. mintsem hogy itt fogadjam őket a lépcső tetején.El vagyok ragadtatva! . úgy van.kurjantotta Korovjov.kérdezte Margarita Korovjovtól. és mindketten. . királynőm . a padlóhoz ütődött. és gálánsul begörbített karját nyújtotta.Az első vendégek! . nem tudja. Lopva körülnézett. a szemétdombra kell vetni. . Azután félig elrohadt kisebbfajta koporsó bújt elő a kandallóból. födele leesett. rendkívül érdekes egyéniség.Jacques úr a feleségével. és másik porhüvely ugrott ki belőle. A trombitaharsogás most már messziről érkezett Margaritához. ismeretlen kezek nyomásának engedve. frakkban. Lesznek elegen. A porhüvely leszakadt a kötélről.Éjfélig már csak tíz másodperc van hátra . karonfogva megindultak felfelé a lépcsőn. hogy megmérgezte a király szeretőjét. királynőm. . ha nagyon elfárad . szívesebben vágnék fát. de határozottan tehetséges alkimista. Szavamra.nyivákolta a kandúr a lépcső tetejéhez érkező Jacques úr arcába. meg egy elképesztően óriási méretű kandallót. Ekkor hirtelen valami reccsent odalenn az óriási kandallóban. és észrevette. Margarita füléhez hajolva -. A délceg frakkos előzékenyen odalépett hozzá. szemét villogtatva a repedt cvikkeren át. közvetlenül a lépcső fejénél állt.Jönnek. a szemétdombra! . akik halványan Abadonnára emlékeztették.a párnára aranyszállal uszkár volt hímezve -. előtte indult a szőnyeggel borított fejedelmi lépcső. királynő.folytatta Korovjov. . amiért elsőnek érkeztek. . . Egy fekete bőrű lakáj bársonypárnát tolt Margarita lába elé . Margarita a magasban. Attól vált híressé . Megfordult. ahol efféle előfordulhat. és Margarita. tátott szájjal nézte. oldalbordája pedig ezenközben suttogva korholja. Mellette Korovjov és Azazello állt. az olyan bált. hogy mögötte a márványfalból borforrás fakad. 189 . mihez kezdjen. favágás! .szólt közbe a beszédes kandúr.súgta Korovjov. mozgékony asszonykává illeszkedett össze. Bizony. mint amikor az elsőnek érkező vendég tanácstalanul topog. és délceg. fekete tollas fejékű.mondta Korovjov.magyarázta Korovjov. és kipenderült belőle egy akasztófa.Szívesebben volnék villamoskalauz. Megrögzött pénzhamisító. de semmi sem történt. portásfülkét látott. . amint odalenn a koporsó meg az akasztófa eltűnnek a portásfülke oldalbejáratában. Lenn. Hátában hideget érzett. mindjárt megérkeznek.Erre rátámaszkodhat. . összeesküvő.Úgy van. Figyelmébe ajánlom.. melynek hideg fekete száján bízvást befért volna egy öttonnás teherautó.

mint száz .nyávogott a kandúr. A fiatalasszony a férje levesébe töltötte a folyadékot.Ezalatt odalenn a kandallóból előbújt egy fejetlen.A királynő el van ragadtatva! .. hogy valaki ráun a férjére.súgta Korovjov Margarita fülébe..Mind elvagyunk ragadtatva! . megköszönte az ízletes ebédet. és sápadtan. és frakkos férfivá változott.magyarázta Korovjov suttogva. mint az előző vendég. . nyakán széles zöld kötést viselt. és megmérgezte a feleségét. 190 . Ekkor a kandallóból úgyszólván teljesen feloszlott hulla bújt elő. . Róbert gróf a királynő szeretője volt. megindultan megcsókolta Margarita lábát. . milyen mulatságos: épp az ellenkező eset. tiszteletre méltó dáma . Néhány órával azután azonban rettenetes szomjúság jött rá. és eközben rámosolygott két frakkosra. azután egy fekete köpönyeges férfi. . akik egymás után meghajoltak előtte.Örvendünk.szólt halkan a délceg Jacques úr. kezét.Egy pohár pezsgőt. Korovjov buzgón tovább sugdosott Margarita fülébe. kiváltképpen azok közt. akik megunták a férjüket. csupán cipőjük meg toll fejdíszük színe különbözött..kurjantotta a Behemót. Minden lépcsőfokra jutott egy-egy frakkos férfi messziről teljesen egyformának látszottak -. . A lépcsőn most már nyüzsgött a nép.. és megcsókolták térdét. bal lábán fura facsizmát viselő.. üvegcsékbe töltve. királynőm. Egy szó. gróf úr! .úgy rémlett. mint a tavaszi szellő. . de véghezvitte.folytatta ismét Margaritához hajolva -.Előfordul. és pompásan érezte magát.Királynőm. s mindegyiknek partnernőül egy-egy anyaszült meztelen hölgy. hogy ezenközben odakiáltson valakinek: .Elbájoló. . bizony .Bemutatom: Tofana úrnő. egy kéz .. majd ágynak esett. hercegem? Nagyszerű!.fehéres sóval telt üvegcsét tartott az orra alá.Ki ez a. szemét apácásan lesütő. Natasáé . Most. Rendkívül népszerű volt a szép fiatal nápolyi nők. .Királynőm. A kandallóból most egymás hegyén-hátán három koporsó bukott ki. . zöld? .Nem kevésbé érdekes. .. Jacques úr hitvese már letérdelt Margarita előtt. királynőm. és adott nekik valami víztiszta folyadékot. . kar nélküli csontváz.mormolta zavartan.. Elfojtott kiáltás hallatszott.hagyta rá Margarita halkan. A lépcsőn pedig a magányos frakk sietett felfelé. a férj kikanalazta a levest. Jacques urat meg hitvesét máris a pezsgőskelyhek felé terelték.. amelyeket a néger lakájok kínálgattak. kinyílva és széthullva. Tofana úrhölgynek megesett a szíve azokon a szerencsétlen fiatalasszonyokon. Azazello fiatal kísérői élettelenül. szerény nő közeledett bicegve.recsegte Korovjov. . . Mert bizony előfordul az életben.. földhöz vágta magát. Figyelje meg.Róbert gróf . soványka. de udvariasan mosolyogtak. akit a kandalló fekete torkából utánasiető férfi hátba szúrt tőrével. valamint a palermói fiatalasszonyok körében. és másnapra a csinos nápolyi asszonyka szabad volt. Margarita behunyta szemét.szaladt ki Margarita száján.

de a spanyolcsizma nem engedte. illetve Palermo városából közel ötszáz rosszul megválasztott férj távozott el mindörökre. miközben sorra nyújtotta kezét a bicegő Tofana úrhölgyet megelőző vendégeknek. hogy abban a megtiszteltetésben részesülök. és odasúgta: . Gépiesen emelgette s engedte le a kezét. Ekkor a lábánál hirtelen közbekottyant a kandúr: .Rajong a bálokért.És hol a kávéház tulajdonosa? . bal keze éles körmeit pedig a Behemót fülébe vájta.Már engedje meg. Tudniillik egy kávéházban volt pincérlány. minek elrontani a bált egy dagadt füllel? Amit mondtam. hogy nem is kandúr vagyok. . A Behemót a bál hangulatához nem illően felvisított. és örökké a zsebkendőjéről panaszkodik. a folyóba dobta.suttogta Tofana apácaszerénységgel.. ha még egyszer bele mersz szólni.És miért hordja azt a zöld szalagot a nyakán? Talán ráncos vagy petyhüdt a bőre? .Örvendek . hogy Nápoly. akire Korovjov célzott. Az emelet is megtelt már hangzavarral...A zsebkendőjét? Miféle zsebkendőt? . személytelenül mosolygott a vendégekre. továbbra is gépiesen emelgetve kezét köszönésre. . mereven.El vagyok ragadtatva. de nem ér semmit.. . királynőm.Külön komorna van mellérendelve . mi történik odalenn a portásfülke körül. . és a szájába gyömöszölte a zsebkendőjét.. Húszéves forma. és ugyanakkor Margarita fülébe duruzsolta: .. Margarita megpillantotta a felfelé tartó vendégek közt azt. hogy úgysem hallják meg a lármában. nem suttogva. . A lépcsőn özönlött felfelé a vendégsereg. . .kurjantotta Korovjov. mert tudta. akár a tenger zúgása. jó királynőm. tolakodó.De királynő. hercegem! . feltűnő szépségű fiatal nő volt.A lábán spanyolcsizma van. aztán elásta a földbe.mondta Korovjov most már hangosan. aki harminc esztendeje minden éjjel odateszi az éjjeliszekrényére a zsebkendőjét. .Miféle zsebkendőről? .Boldog vagyok. de tekintete riadt. a báltermekből is áradt a muzsika.És mi az a furcsa szerkezet a lábán? . a nyaka pedig igen szép. feldagad a fülem. ott a zsebkendő. de közben már másnak nyújtotta kezét.mondta Margarita. hogy nem volt mivel etetnie a gyermeket. Margarita már nem látta. Mire fölébred. és kétségbeesetten nyivákolta: . Korovjov és a Behemót segítették talpra.közölte Korovjov -.. hanem hal..kérdezte Margarita. jogilag értettem jogi szempontból. és megpróbált letérdelni. vegye úgy. a gazda behívta a kamrába. De mostantól fogva hallgatok..Te piszok..Egy kék szegélyű kis keszkenőt.tudakolta Margarita. . hirtelen haragjukban megfojtották Tofana úrnőt. . királynőm. a fiúcskát kivitte az erdőre....kérdezte Margarita. Már elégette a kályhában.kérdezte Margarita. de egy kis kellemetlenség érte a börtönben: mikor a börtönőrei kiderítették. hadd kérdezzem meg: mi köze ehhez a tulajnak? Elvégre nem ő fojtotta meg a gyereket az erdőben! Margarita változatlanul mosolyogva nyújtotta jobbját a sorra elvonulóknak. csak a fülemet engedje el! 191 . és kilenc hónappal azután a lány fiat szült. .Ez itt egy kellemetlen nőszemély . A bíróságon azzal védekezett.

. mind szeretjük kiapadhatatlan fantáziájáért. villództak szikrát szórva a fényáradatban. .El vagyunk ragadtatva. és aztán elsodorta a tömeg. Ez az úr is alkimista: fölakasztották. .Mit csinál. Jobb karjába éles fájdalom nyilallt.A királynő el van ragadtatva! .vörös. a királynő el van ragadtatva.kérdezte Margarita.. .Fennakadást fog okozni! . és mit ki nem talált: két kerek lyukat fúrt a falba. lenszőke .. .kurjongatta a kandúr. Egy leány belészeretett. Összeszorította fogát.Dehogynem. .. Margarita másodpercenként érezte az elébe járulók ajkának érintését a térdén. hogy látom ..68 varázsló és alkimista. Táplálta forrása: a hatalmas kandalló.És a hölgyek nem tudták? . És a férfiak rohamosztagát is mintha fénycseppekkel szórták volna be. Kivétel nélkül mind tudták . Úgy kell neki: minek égette meg a szobalánya arcát a forró sütővassal! Ilyen körülmények közt nem csoda.. arcára ráfagyott a szívélyes mosoly. mint amilyen volt. Ez a hölgy itt egy moszkvai szabónő.dünnyögte a háta mögött Azazello. inkább csillagászattal és alkímiával foglalkozott..hajzatban drágakövek tündököltek. Figyelem.. Frida .. . . de Korovjov és a Behemót ügyesen elkapták a két karjánál fogva. ahol Margarita állt.. királynő! .II. másodpercenként nyújtotta csókra a kezét..tanácsolta Margarita. és ne gondoljon semmire . és itt a régi barátnőnk! Jaj. hogy lánca még nehezebb.válaszolta a fiatal nő epedően.Frida a nevem.. Miksa fia és utóda. mint a tűszúrás. Frida. ő meg fogta és eladta egy bordélyházba.ismételte hisztériásan. fehérek és kreolok.. Elmúlt egy óra.. királynő! Ez itt Rudolf császár.. A frakkos férfiak közt mezítelen női testek közeledtek Margaritához.El vagyok ragadtatva. Divatszalonja volt.felelte Margarita. s abban a pillanatban az a borús. . királynőm.Frida.El vagyok ragadtatva . fekete. . A királynő el van ragadtatva!. úgy villogtak a hófehér ingmelleken a briliáns inggombok. Ez a húszesztendős ficsúr gyerekkora óta különc álmodozó volt. .. Frida mindkét kezét Margarita felé nyújtotta. Margarita ekkor észrevette. tolakodó tekintetű szempár bukkant föl előtte. megostromolta a lépcső pihenőjét.. Országai ügyeivel nem törődött. ó. királynő?! . 192 .Én is örülök. És lenn csak áradt a folyam.. . Ó.Nagy örömömre szolgál. hogy leszúrták.A királynő el van ragadtatva!. majd a második.Nagyon örülök. Most már szakadatlan áradatban hömpölygött a vendégsereg.válaszolta Korovjov. kávészínűek és ébenfeketék.... majd hirtelen kitört: . hogy kicsit ideges. Frida... . hogy eljöhettem a telihold ünnepére rendezett bálba! . Ó.duruzsolta fülébe Korovjov.A márkinő megmérgezte apját és két nővérét az örökség miatt . .Akkor ma este igya le magát a sárga földig. de hangtalanul. gesztenyebarna.méltatlankodott Korovjov ingerülten. Szereti a pezsgőt? .El vagyok ragadtatva! . be csinoska! Kár. Rudolf (1552-1612) német-római császár. Minkina úrnő. II.recsegte Korovjov gépiesen.. A százféle árnyalatú .Szeretem .Margarita elengedte a Behemót fülét. de pompás nyilvánosháza volt Strassburgban! El vagyunk ragadtatva!. s könyökét az alacsony 68 Rudolf császár .

. azt csókolta meg minden érkező.Hogy hívják? . Nem érdekelte már sem Gaius Caesar Caligula. börtönőr. Karjával is történt valami. aki előtte elvonult. hóhér és besúgó. újra a vérzuhany alá állították.minden összefolyt előtte. egyszer csak sírva fakad. aki vele jön? . nem. . A teremből suhogás hallatszott. arca keservesen eltorzult. . Csupán egyetlen arc maradt meg emlékezetében gyötrelmes pontossággal: Maljuta Szkuratov71 lángvörös szakállal keretezett ábrázata.Ahá. . Messalina.És ki az.. monokliján át hunyorogva..69 sem Messalina. Ferde szemű mongol pofa. áruló és tébolyult. bőre megkékült annak ellenére. ott vannak. hogy permetezze be méreggel az illető dolgozószobájának a falát. fehér ábrázat.maga sem tudta. Korovjov érdekesnél érdekesebb megjegyzéseire sem tudott már figyelni. A legnagyobb szenvedést a jobb térde okozta. fekete arc . szófogadó beosztottja! El vagyok ragadtatva! ..Claudius római császár felesége. lába. 48) . de egyszer csak megrezzent örömében: a vendégek áradata lassan ritkulni kezdett. A harmadik óra vége felé Margarita reménytelenül meredt maga elé. Maljuta Szkuratov . aki kegyetlenségével. mindig utolsónak jelennek meg. de a kandallóból már nem bújt elő senki. titkosrendőr meg liliomtipró.A hullám apadni kezd. Látja. biztatták.válaszolta Korovjov. hogy sírva fakadt. kettő! A lépcsőn már a két legutolsó vendég jött felfelé. Nevéhez sok véres tett fűződik. (Rettegett) Iván bizalmasa. herceg.a medencés szobában ocsúdott fel..sz. Keze. hogy Natasa illatos folyadékba mártott szivaccsal többször is megdörzsölte. magam sem tudom . Azazello egyszer meglátogatta. annyira fájt. erkölcstelenségével tette hírhedtté a nevét. IV. Óvatosságból még vártak egy kis ideig. Fogadni mernék. aztán rábírta egy ismerősét. és Margarita megsejtette. mintha nagy szárnyak súrolnák a falat. . Két részeg vámpír. züllöttség és esztelen cselekedetek jellemezték. akasztott ember. No. amikor a katonai táborokban kis csizmában járt. Gaius Julius Caesar (12-41) . úgy tetszett. attól félt. Kisvártatva Margarita . akinek a leleplezéseitől nagyon félt.Meg kell kérdeznem Azazellótól.. Amott a brockeni gézengúzok. lüktetni kezdett körülötte.recsegte Korovjov a két utolsó vendég felé. még a márványmozaik és kristálypadló is ütemesen lüktet eközben. Nevük összekeveredett agyában. és térde feldagadt. ismét megkenték testét.mormolta Korovjov. arcuk egyetlen alaktalan lepénnyé olvadt össze. 193 70 71 . az utolsó perceket szenvedjük végig. és poharazgatás közben a fülébe súgta. aki mellesleg alárendeltje volt. A lépcső megürült.. . csak ennyien volnának? Nem.. Rövid uralkodását kegyetlenség. méregkeverő.oszlopra támasztotta.kérdezte Margarita.37-től 41-ig római császár: Nevét („Csizmácska”) gyerekkorában kapta. . kerítőnő. hamiskártyás. Térde rogyadozott.súgta Korovjov. öngyilkos. hogyan szabadulhatna meg egy bizonyos valakitől. kicsapongásaival. a levegő pedig vibrálni. Valahányszor föl kellett emelnie.Ez újonc .70 sem a számtalan király. hogy a megszámlálhatatlan vendégsereg táncol odabenn.Grigorij Lukjanovics Szkuratov-Belszkoj ragadványneve..A báli törvények mindenütt érvényesek.Hát az a készséges. 69 Caligula.Szavamra. és Margarita életre kelt. Valeria (?. hogyan .i. királynőm . sejtem már. . lovag. ott van még egy. összeesett. De Hella és Natasa vigasztalták.

fehér sipkás ördögszakácsok suhantak köztük ide-oda. ahol a bál elején a keringőkirály zenekara játszott. A tükörfényes padlón számtalan pár siklott. amelyet nem fogott a tűz. A medencéből pezsgő mámorító illata áradt. A villany kialudt.. és a pezsgő abban a minutában fröcskölve. és el akart menni. A táncoló sokaság felett eleven atlaszselyem pillangók lebegtek. ám ekkor Korovjov karon fogta Margaritát. Úgy érezte. teljesen elhülyült. A tulipános emelvényen. A hölgyek gavallérjuknak vagy a törülközőkkel ide-oda futkosó négereknek adták át retiküljüket. rózsaszínű sugarat. nem pezsgő. egy fiatal mulatt. hatalmas gorilla vezényelt nehézkesen táncikálva. szabadok vagyunk! 194 . a fény áthatolt a folyadékon. helyette az oszlopfőkben miriádnyi szentjánosbogárka gyúlt ki. és ott kővel szegélyezett mesterséges tavakban osztrigatömegeket látna.súgta Korovjov gondterhelten. a mennyezetről virágeső hullott. de hülyeségében is esdeklő tekintetére . Az egyik teremben oszlopokkal körülvett óriási medencét pillantott meg.. kacagva ugrottak fejest a medencébe.. pincérlányok szénparázson sistergő húst sütöttek. csillogó réztrombitákat fújva. szinte elsöpörtek mindent. Az oszlopos terem visszhangzott a jazzbandet is túlharsogó kacagástól. gyöngyöző pezsgőoszlop csapott fel a nyomukban. Margó királynő! . Margarita már szédült a pezsgőszagtól. . bajszáról leázott az aranyozás.súgta Korovjov. közeledve. ők a harmonikát nyaggatták. ami útjukat állta. mindig egy irányba. visítottak a hölgyek. ereje ismét fogytán van. Két oroszlánsörényes galléros pávián zongorázott. Példáját csak egyetlen párocska merte követni: az a bizonyos fantáziadús szabónő és gavallérja. Prüszkölve mászott ki belőle. Teljesen lerészegedve kapaszkodtak ki a medencéből. és elvitte a fürdőzőktől. Bozontos pofaszakállú. hogy a tisztelt vendégek ne érezzék magukat elhanyagolva. de a zongora nem is hallatszott. Azután harmonikázó. s a levegőben lobogó lidércfények úsztak. ahol fáklyák világítottak. Halk bűvszavakat mormolt Neptunus ábrázata előtt. s a benne úszkáló női testek ezüstösen csillogtak. aki hirtelen ott termett. nem habzó.Végig kell járni a báltermeket.sikoltoztak. Vállukon vidám csimpánzok lovagoltak. és mutatványával felhívta magára Margarita figyelmét.Még tartson ki. a padló alatt pokolkemencék tüze lobogott. és látcsövét is elvesztette. túlharsogta a szaxofon. A medence kristályfeneke alulról volt megvilágítva. meg egy kicsike szalamandra-bűvészt. most majomjazz őrjöngött. és mindenki az ő egészségére ivott hatalmas korsókból. . amikor a kandúr valamit mesterkedett a medencénél. sötétsárga folyadékot kezdett köpni.Az utolsó jelenésünk . Ebben a teremben fesztelen vidámság uralkodott. és sikoltva. És Margarita újra kirepült a medencés szobából.meg egyetlen névre: „Frida”. mint a fal. . csak valami pincehelyiségre emlékezett. amelyet gibbonok. dob. mandrillok és selyemmajmok fújtak. . Mindketten a konyaktóba vetették magukat. kezében jókora kürt. A medence percek alatt színültig megtelt. pergettek. A közepén gigászi fekete Neptun fröcskölt szájából széles. tajtékozva kiáradt a medencéből. Neptunus pedig másféle. Végül már semmit sem értett. nyakkendője félrecsúszott. mintha elrepülne valahová messze. Majd üvegpadló felett szállt el. hallatlanul ügyes. hibátlanul tökéletes mozdulatokkal. cincogtattak. táncoló jegesmedvét látott az esztrádon.Aztán vége. Az egész tébolyodott zűrzavarból Margarita csupán egyetlen holtrészeg női arcra emlékezett. a kandúr háromszoros szaltóval fejest ugrott a hullámzó konyakba. és hanyatt-homlok menekültek a medence széléről az oszlopok mögé. hegedű. Egy sorban orangutánok ültek. agya mit sem regisztrált az egészből. Margaritának úgy rémlett.Konyak! Konyak! .

majd foszlányokban levált. Messire . . de a vendégek most már nem táncoltak. Abadonna. szeme riadtan járt ide-oda. tálat nyújtott feléje. összezsugorodott. a halott arcában Margarita elborzadva eleven. vendégeim jelenlétében. és Margarita előtt a tálon smaragdszemű. Ekkor új. de fiatalabb fekete alak kíséretében érkezett. közölhetem önnel: elmélete szellemes és egyúttal helytálló. Fejbe volt kólintva. hogy a fő levágásával az élet megszűnik. csak egyetlenegy: valósággal tántorgott izgalmában. foltozott hálóing lógott a válláról. egészen más elmélet igazolásául szolgálnak. és a megszólítottnak a homlokára szaladt a szemöldöke. mintha valahol egy előszobaajtón csengetnének. .Mihail Alekszandrovics! . abból a serlegből. Most azonban a távolabbi jövő érdekel bennünket.A síri csendben már hallom lakkcipője nyikorgását. Margarita utóbb már nem emlékezett rá. Ugyanaz a mocskos. Ön mindig lelkes terjesztője volt annak az elméletnek. én pedig örömmel iszom a létre. . ahogy az asztalon csendül a serleg.üdvözölte barátságos mosollyal. A serleg födele zsanérokon nyílt.Máris megjelenik. . a fej szemébe nézve. sárgás koponya állott aranytalpon. s megállt dobogója mellett.Margarita Korovjov kíséretében ismét kilépett a bálterembe. az életre.az adott körülmények közt meglepő és érthetetlen . s legelsősorban Woland öltözéke. Orcáján vörös folt égett. Van olyan felfogás is. A tény pedig a legmakacsabb dolog ezen a világon. hogy Woland a bál e végső. nem a beteljesült tények. miszerint mindenkinek az ő hite szerint adatik.Minden beteljesült. Már itt is van. és Margarita meglátta. Hadd legyen így! Ön a nemlétbe távozik. Egyébként egyik elmélet sem különb a másiknál. gyöngyfogú. ki segített neki felkapaszkodni a terem közepén emelt dobogóra. igaz-e? . amellyé az ön koponyája változik! Woland fölemelte spádéját. meglepetten hallotta.folytatta Woland. reá támaszkodott. Nagy örömömre szolgál. Azazello abban a pillanatban mellette termett. és nem is rosszabb. Woland felé tartva. mint ahogyan a hálószobában látta. Továbbra is síri csend honolt a teremben. elnyűtt házipapucs. hogy itt. és a megölt férfi szemhéja felnyílt. ünnepélyes pillanatában ugyanolyan lomposan jelent meg. és a koponyát fedő bőr megfeketült. Spádét hozott ugyan magával. És Margarita ekkor vette észre. és a lakásában lakom. csak egyszer hallatszott messziről .szólította Woland halkan a fejet. a szemek eltűntek. s ez már messziről feltűnt. észrevéve Woland kérdő pillantását. 195 .szólt ekkor Korovjov. Külsőleg semmi sem különböztette meg a többi férfi vendégtől.Á. hogy valahol éjfelet kongatnak . lábán ócska. . de a hüvely nélküli kardot sétapálcául használta. melyből utoljára életében ivott pezsgőt.A fejét egy nő vágta le. az ülést nem tartották meg. . Azazello és néhány Abadonnához hasonló. magányos vendég jelent meg a teremben. és ez nem csoda. ő azonban nem lépett fel rá. az ember hamuvá válik. hanem az oszlopok közt nyüzsgő gyűrűben vették körül a terem közepét. minden megdöbbentette itt. És ekkor Margarita újra megpillantotta Wolandot. értelemmel és szenvedéssel teli szemeket pillantott meg. hogy az ő emelvényével szemközt másik dobogót is emeltek Woland számára. de amikor felállt rá. hogy a tálon levágott emberfej fekszik. hallom. és a nemlétbe távozik. Mindez tény.holott számítása szerint az éjfélnek már réges-régen el kellett múlnia.csengetés. Az is meglepte Margaritát. mármint vendégeim. elülső metszőfogai hiányoznak. noha ők. Ámde a házigazda megkülönböztetett szívélyességgel fogadta az új vendéget. Bicegve jött ki. kedves Meigel báró! . A láthatatlan óra utolsó ütésével némaság szállt a vendégseregre.

A vendégek elvesztették szilárd alakjukat. nők porrá omlottak. hogy ez párosulva nem kevésbé fejlett fecsegőkészségével. hogy segítségére sietünk. nyomban telefonált. ingmellét. Az oszlopok eltűntek. parancsolóan: . És ahová kiömlött. Margarita behunyt szemmel ivott egy kortyot. És Margarita belépett ezen a félig nyitott ajtón.A báró úr olyan kedves volt . a melléből kifröccsenő piros vér megfestette fehér mellényét. hogy megérkezésemről értesülve. füle zúgott.Van szerencsém bemutatni önöknek . elhatároztuk.sápadtabb lett. megragadván az alkalmat.Híre terjedt az ön rendkívül kíváncsi természetének.folytatta Woland. Mi sem természetesebb: boldogan meghívtam őt házamba. minden összezsugorodott. Úgy rémlett. kinek munkaköre.gondolta hüledezve. éttermekben.folytatta Woland sugárzó mosollyal -. fölemelte a serleget.mondta Woland. mint a lényegénél fogva rendkívül sápadt Abadonna -.Erről jut eszembe. „Nini. mint amikor valaki összeüti a tenyerét. királynő. báró úr . Gyakran látta a moszkvai színházakban.Ne féljen. . máris felhívta magára a közfigyelmet. dohos kriptaszag ütötte meg orrát. uraim . átadta Wolandnak.Egészségükre. Az enyészet Margarita szeme láttára lett úrrá a termen. hogy minél többet kiszaglásszon. hogy mindez legkésőbb egy hónapon belül gyászos véget vet életének. csak nem halt meg?” . Gyorsan odalépett Margaritához. nem tudta pontosan . a vért réges-rég felitta a föld.ezt súgta egyszerre mind a két fülébe: . és ajkához érintette. derekára övezett damaszkuszi karddal. valahol messze induló harsog. Mi több: alapos gyanú van rá. hogy a Moszkvába látogató külföldiekkel megismertesse a főváros nevezetességeit. Csak az maradt. édes szőlőfürtök teremnek. Margarita kővé meredt: megismerte Meigelt. elébe tartotta a serleget.a köztiszteletnek örvendő Meigel bárót. amelyen szakember: tudniillik.. és rászólt. hogy megóvjuk önt e gyötrelmes várakozástól. Nos. valahol kakas kukorít. Abadonna a báró elé lépett. és azután valami különös történt. ami volt: az ékszerészné szerény szalonja és a félig nyitott ajtó hasadékából kivetődő fénypászma. Woland fekete köntösben állt a terem közepén. hogy Azazello ezalatt átadja Korovjovnak a tálat a koponyaserleggel. és valaki . híre-hamva sem volt már szökőkútnak..Igyál! Margarita elszédült. a rongyos papucs. és a báró összeesett. frakkosok. s bizalmasan lehalkította hangját. meztelenek. Margarita megfigyelte. .fordult Woland a vendégeihez . s amikor megtelt. tulipánnak. de a serleg már ajkát érintette. 196 .. s azt mondják. és felajánlotta szolgálatait azon a téren. kifürkésszen. kaméliának. Korovjov a serleget a lüktető vérsugár alá tartotta. A báró élettelen teste elnyúlt a padlón. megtántorodott. a fény kialudt. és édes bódulat szaladt végig erein. hogy megismertessen a város nevezetességeivel. de kétségei csakhamar eloszlottak. hogy úgyis azért kéredzkedett hozzánk vendégségbe. királynő! Ne féljen. és egy pillanatra levette szemüvegét. . Abban a pillanatban valami villant Azazello kezében. A báró elsápadt . Eltűnt a foltozott ing. . halk csattanás hallatszott. Ekkor történt a metamorfózis.hogy kinek a hangja volt.

jegyezte meg a kandúr. mint a bál előtt.Szőlőt is kéne rátenned . noha az időközben mocskos ronggyá változott.szól rá Woland.rendelkezett Woland. 197 . ahol az imént sakkoztak. Eleven forróság melengette a gyomrát.kérdezte Margarita. barátaim és szolgáim társaságában. Hella .Ragyogóan! . mindenki odáig van. és ráadásul farkaséhesnek érezte magát.Noblesse oblige72 .felelte Margarita. . nagyon elfáradt? .Ó. hogy van.Már engedje meg. ilyenkor szűk körben vacsorázom. . Margarita szófogadóan kiürítette poharát.méltatlankodott a kandúr. A Behemót levágott egy darab ananászt. Woland egy szál ingben ült az ágyon. Hogy vagytok tehát.Vodka? . . mintha szelíden kupán ütötték volna. De nem lett semmi baja. megborsozta.A telihold éjszakája ünnepi éj.Eleget ültem már urak asztalánál! 72 Noblesse oblige . a kandúr természetesen velük együtt. és szelíden oldalba bökte a kandúrt. nem.Ne oktass engem. ereje visszatért. a gyertyák fényesebben égtek a karos gyertyatartóban. és az asztalhoz ültek. . vacsorához terített. Mikor eszébe jutott.Ülj le. .kérdezte. Részegségnek nyomát sem érezte.Mindenki el van ragadtatva.recsegte Korovjov. Hófehér fogával vígan harapta a húst. és ismét maga mellé ültette. és közben figyelte. azután Margaritához fordult: . de alig hallhatóan. Miután Margarita is felhajtotta a második pohárka tiszta szeszt. elbűvölő kecsesség! Woland szótlanul fölemelte poharát.Nos. Margarita odatámolygott az asztalhoz. még éhesebb lett. és mohón falatozni kezdte a kaviárt. barátaim? Hogyan telt el ez a fárasztó bál? . . üdítő álomból ébredne. Messire . hanem a kisasztalon. mennyi báj. nyelte a belőle csorgó nedvet. hogy ültében nagyot ugrott a széken. úgy érezte. mintha hosszú. . Korovjov és Azazello levetették frakkjukat. . hogy menten lefordul a székről a szesz hatására. hogy előző reggel óta egy falatot sem evett. hogy valamennyien megtapsolták.a rang.tanácsolta Hella. abban a hitben. hogy egy hölgynek vodkát merészelek tölteni? Ez tiszta szesz! Margarita mosolyogva megpróbálta elhárítani a poharat. és utána olyan ügyesen öntötte le a torkán a második kupicát. nyakkendőjétől most sem volt hajlandó megválni. .Igya meg bátran . mindenki belészeretett! Mennyi tapintat. és a kandallóban is élénkebben lángolt a tűz. . A kandúr úgy megsértődött. csak éppen Hella nem kenegette a lábát. . . lenyelte. és rátámaszkodott. hogy a Behemót mustárt ken az osztrigára. a cím megfelelő magatartásra kötelez (tkp: a nemesség kötelez). és átlátszó folyadékot töltött Margaritának egy csiszolt kristálypohárba. és koccintott Margaritával.Csak nem hiszi. és Margarita engedelmesen megfogta a poharat. kérlek! . királynő .HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A Mester kiszabadítása Woland hálószobájában minden ugyanúgy volt. Woland azonban odaintette magához.méltatlankodott. megsózta.

Hanem amit sehogy se értek az egészből ..felelte Azazello. .recsegte Korovjov. meghitt baráti körben.Nem.Olyan váratlanul történt az egész! .Milyen kellemes így elvacsorázni a kandalló előtt. és amikor a Behemót befejezte. Korovjov pedig ógottmógott: .Ami pedig a tigriseket illeti: megsüttetem őket.válaszolta Azazello.Csak tréfáltam . nyilván a lakást figyelték! 198 . és egyetlen tápláléka egy maga ejtette tigris húsa volt.Dehogyis. és azok a buta jegesmackók meg a tigrisek a bárban úgy ordítottak. hogy beléfájdult a fejem .Úgy izgultam ...folytatta Margarita.Mondja. . úgy gondolom.ellenkezett a kandúr. ..Igenis. és a báró felfordult.vélekedett Hella. .felelte Korovjov. Fagót . meg az a másik a kapualjban.Már hogyne lőttem volna. .kiáltott fel Margarita.. hogy ne hallatsszék.Úgy kell ezt rendezni. . és dorombolva gyönyörűségében előadott egy hosszú históriát. .Természetesen .. .válaszolta a kandúr alázatosan.. Akkurátusan meg kell szervezni. királynő . de. .Tigrishúst nem lehet enni .De nem ám. hogy nincs lendülete a bálnak. a kaviáros kanalat nyalogatva. . csakugyan agyonlőtte azt a volt bárót? .fűzte hozzá a kandúr. .mondta a kandúr szolgálatkészen. nem volt ebben semmi váratlan . Valamennyien érdeklődve hallgatták e fordulatos elbeszélést. amikor megérkeztünk Azazellóval. hogy most majd tiltakozni fog. hallgasson végig . Messire .Igen.. miszerint egyszer teljes tizenkilenc napig bolyongott a sivatagban.toldotta meg a szót Woland -. .szólt rá Woland. Piff-puff. . igen. lendülete. és mind azt várták.Már hogyne izgulna az ember? Énnekem is minden idegszálam reszketett. Margarita egészen megélénkült a szesztől. és szemében a kristályüvegről visszaverődő aranyos szikrák táncoltak: . . . .Úgy? Koholmány? Hazugság? .mondta Woland. Az az ember ott a lépcsőházban.rikkantotta a kandúr.Vajon nem hallatszott-e ki innét a muzsika. Azazellóhoz fordult: . .A bálnak megvan a maga szépsége. általában a báli zenebona? . De csak ennyit fűzött hozzá halkan: .Ha ön úgy találja. kórusban zengték: .A történelem majd igazol bennünket. semmi lendületet.Semmi szépet nem látok benne.Hazugság! .. . .És ebben a hazugságban az a legérdekesebb . én is haladéktalanul erre az álláspontra helyezkedem.Nem-e? Kérem. Föltétlenül megérdemelte az agyonlövést. hogy az első szavától az utolsóig koholmány.Vigyázz magadra! .riposztozott a kandúr.Én is majdnem hisztériás rohamot kaptam ...

.No és ha. .Hol is hagytuk el. egy Mestert.Majd én! Engedje meg.. .Más az. .Ülj le! .Van egy ilyen nevű kritikus. .kérdezte Margarita kissé homályosan.. én úgy izgultam.mordult rá Azazello. jelölje meg körmével az egyik szemet.Ki az a Latunszkij kritikus? . vagy holdfényben a lépcsőn epekedő szerelmesnek..Föltétlenül idejönnek. Korovjov és a Behemót szemérmesen lesütötték szemüket.bólintott Azazello.kérdezte Woland. a szív. . . már akkor ébredezett a gyanú szívemben! Persze hogy a lakást figyelte! És az a másik is. Ez a fickó (és Korovjov hosszú mutatóujjával Azazello felé bökött) tetszés szerint talál bele a szívnek bármelyik pitvarába. hogy ez lesz a vége. igen. és odanyújtotta Margaritának.Hány lépésről? . ami szó. De nem.sóhajtott Margarita.Mert tönkretett egy nagy írót.sikoltott fel Margarita.. . Nem most jönnek persze. persze! . kamrájába vagy bármelyik véredénybe. ahogy tetszik . és ha bejönnek a lakásba. föltétlenül! . . álmélkodva kiáltott fel: . de amikor felfogta.firtatta tovább Margarita.. Ma este rapityára törtem a lakását. szó.kiáltott fel Korovjov élénken. Messire.Érzi a szívem.A szívébe! . .recsegte Korovjov. Margarita Nyikolajevna! Megerősít engem feltevésemben! Hát persze hogy a lakást figyelte! Eleinte. ne engedje meg! . .Ahogy tetszik. .kérdezte Woland. . .Jaj. Azazello. hiszen először látott gyilkosságot életében. és fürkésző.De hisz az mind el van rejtve! . kalapáccsal eltalálni Latunszkij kritikus ablakát.hangoztatta Korovjov. Margarita nem értette meg mindjárt..mondta Korovjov. .mondta Woland.Ejha! És miért? . 199 .Attól függ. . . és felállt. hogy el van rejtve! Ami látható. aki a kapuban rostokolt! .válaszolta Azazello logikusan.Nem! . Margarita megjelölte a jobb felső sarokban lévőt.A szívébe! . ösztönösen a saját szívéhez kapva. Margarita pirulva válaszolt.Tűrhető .Az a vicc az egészben.sikoltott fel Margarita.Igen.Kérem.Épp az a fortélyos benne..kiáltotta örvendezve a Behemót..Majd én.lehelte elhalóan.Persze. elbűvölő tündérkirálynőm. Megyek is már! . De akkor már nem lesz érdekes. és megint más valakinek a szívébe találni. .. . . átható tekintettel nézett Margaritára. és felugrott helyéből. és Azazello visszaült.De miért kellett ezzel magának fáradoznia? . drága Margó királynő? . mi a cél . .Maga biztosan remek céllövő. hanem majd ha elérkezett az ideje. lenn a kapualjban! Meg a harmadik is. azt akárki könnyen eltalálja! Azzal Korovjov elővette az asztalfiából a pikk hetest. és letartóztatják? . holmi szórakozott magántudósnak néztem. felszólítván. ugye? . amikor összeesett! . királynőm! . láthatólag még utólag is szenvedett az emléktől. Messire! .Teljesen igaza van.

amelyet Hella kitépett a hátából. vállára tette a csövét. .Nem szeretnék magával találkozni. amelyet Azazello keresztüllőtt. A társalgás egy kis szünetét kihasználva. . és elkiáltotta magát: . Margaritát jóllakott. majd váratlanul kijelentette: ..méltatlankodott a kandúr. Margarita kacagó rémületére. A jelekből ítélve talán reggel hat óra lehetett. Ilyen vidám hangulatban folytatódott a vacsora.jegyezte meg Margarita.. az óra eltört és megállt. visongva belecsimpaszkodott a kandúr szőrébe. aki háttal ült a vánkosnak.méltatlankodott a kandúr. De a kandúr makacsul kitartott fogadkozása mellett. száraz melege. a bagoly döglötten fordult le a kandallóról. A kandúr elsütötte a két revolvert. és igyekezett volna a helyére illeszteni a hatalmas szőrcsomót. és a seb beforrt. a kártyalapon keresztül hunyorogva a kandeláber fényébe. Az átlőtt vánkos alól előhúzták a pikk hetest. még ha nincs is nála revolver! Karvezetői és előénekesi becsületszavamra merem állítani.Azt hiszem. és hátra sem nézve..Ez lehetetlen! .Drága királynőm . frakknadrágja zsebéből fekete automata revolvert vett elő.Akármibe fogadok. a Behemót viszonzásul Hella hajába. noha számítása szerint már későre járhatott az idő. Margarita befogta a fülét. . hanem két revolvert követelt.sivalkodott a kandúr. Teljesen ép volt. mikor körülöttem beszélgetnek! . . kacéran szemezve Azazellóval. 200 . hogy annak. kibékülésük jeléül összecsókolóztak. hasztalan védekezve Hella ellen.Nem tudok célba lőni. száját megvetően elfintorítva. az ágy felé lőtt. amint Azazello kékes füstkarikákat ereget szivarjából. nyomban ezután Hella felsikoltott. A gyertyák már csonkig égtek a kandeláberekben. és a kandúr elkapdossa őket spádéja hegyével. és megvizsgálták. édes bágyadtság töltötte el. Nézte. . A golyó pontosan a Margarita által megjelölt pontot fúrta át. aki lovagló ülésben rátelepedett. csakhamar gombóccá összeolvadva hemperegtek a padlón. a szobát betöltötte a kandalló illatos. Kijelöltek két szemet a pikk hetesen. aki vele így összetalálkozott.Hella a vánkos alá dugta a kártyát.Rajta! Azazello. Azazello a másik hátsó nadrágzsebéből elővett egy második revolvert. senkinek sem tanácsolnám. Korovjov ráfújt Hella átlőtt ujjára. ideje hazamenni. a karikák a kandalló felé úsznak. és az elsővel együtt átnyújtotta a hencegőnek. és a kandallópárkányon szunyókáló fülesbaglyot nézegette. amikor revolver van a kezében! . és nem egy.Szabadítsatok meg ettől a megvadult nőstény ördögtől! . A dulakodókat szétválasztották. Hella és a Behemót kibékültek. és félénken így szólt: . Hella egyik keze vérzett. hogy szándékosan csinálta . A Behemót félrefordulva a párnától.. . Aztán elővették a vánkos alól a pikk hetest. Sehogy sem akaródzott elmennie. Rajongva tisztelt mindenkit. késő van. aki valamiben kitűnt. Tudniillik igazán tisztességesen tud célba lőni. Margarita Wolandhoz fordult.kuncogott Korovjov -.fordult Woland mosolyogva Margaritához. sokáig készülődött. hogy Azazellóval találkozzék. kivéve azt az egy szemet. Egy pohár leesett az asztalról. már senki se kívánna jó napot! A kandúr a céllövőmutatvány egész ideje alatt mogorván gunnyasztott.Megdöntöm a rekordot! Azazello valamit morgott válaszképpen. és ezer darabra törött.

folytatta Woland.” .folytatta Woland lágyan. jutalmat érdemel. bátrabban! . és Margarita ismét leült melléje az ágyra. akiket az imént akasztófavirágoknak titulált? Szóljon. és magában ezt gondolta: „Csak kijussak innét.szólt rá Woland hirtelen. . parancsolóan. . Hazamenni? .visszhangozták kíséretének tagjai. szeme kimeredt.Próbára tettük . lemegyek a folyóhoz. 201 . mit kíván cserébe azért.. . ki közönyös udvariassággal mosolygott válaszul. és nagyon jól mulattam a bálon. hogy végignézte annak a mihaszna bárónak a kivégzését. mintha valamiféle köpenyt vagy felöltőt keresne. ha a megjutalmazandó: nő. Margarita elsápadt.lehelte Margarita alig hallhatóan. Megcsaltnak. töprengésbe merült. Akkor majd maguk fogják felajánlani. Messire .. most már megteheti: én szólítottam fel! Margarita szíve feldobogott.Követelhet. kivált. Úgy látszik. Vagy talán maga hozakodjék elő kérésével.döntötte el magában.Igen. semmit. amikor egyszer csak elsápadt.kérdezte Woland udvariasan. . és a vízbe ölöm magam. Tolakodó. hogy innét már nincs hová mennie. Woland szótlanul fölvette az ágyról kopott.Nos.Így kell viselkedni! . kijátszottnak érezte magát. . hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok. senki sem kínál semmiféle jutalmat báli szerepléséért. Nos? Margarita lélegzete zihált. A többiek hallgattak.Tehát. hogy amennyiben még szükség van rám. hogy ma háziasszony volt nálam? Milyen kártérítést kíván azért.Nem akar valamit mondani búcsúzóul? . Nagyot sóhajtott. . Messire . . önként megadnak mindent. kedvesen -.felelte Woland megértő mosollyal. .Soha nem kér semmit.rivallta Woland mennydörgő hangon. Üljön le. akasztófavirágok. . asszonyom! .ismételte Margarita. . .Woland lehúzta róla a nehéz köntöst.Nem. de ridegen.már a puszta gondolatra is kétségbeesés fogta el. zsíros háziköntösét. készségesen odatartanám a térdem. Margarita szívére fekete búbánat borult.Hova siet? .Ránézett Wolandra.. a nagy hallgatástól még jobban elbátortalanodva. kivált olyanoktól. . valamit? . mintha figyelmüket teljesen lefoglalnák a füstkarikák. szemét elfutotta a könny. esdeklő hang kiáltott a fülébe: „Frida! Frida! Fridának hívnak!” . szája eltorzult.Sarkantyúzza meg a fantáziáját! A puszta tény. semmi áron” .Köszönöm a meghívást. követelhet.. Messire .Legföljebb azt az egyet. és körülnézett. .buzdította Woland. úgy tettek. és kérdőn nézett Wolandra.. Margó .. Ha még tovább tartana.mondta tehát fennhangon. hogy meztelenül csinálta végig ezt a bált? Mennyire értékeli a térdét? Milyen kárt szenvedett vendégeimtől. már ki akarta ejteni a lelkében előkészített sorsdöntő szavakat.válaszolta Margarita büszkén. Felállt az asztaltól. haza kell mennem. Ne is kérjen. Azt pedig világosan látta.Minden jót.Egy követelését teljesítem. büszke asszony! . .Bátrabban. .és Margarita botladozó nyelvvel megszólalt: . . ahogy Azazello ott a parkban sugalmazta? „Nem. beszéljen nyíltan. visszaült.kérdezte Woland.. de mintegy ködön át látta.Üljön csak vissza! . amit rám bíz. Meztelensége egyszer csak feszélyezni kezdte. szívesen elvállalok mindent. mint ahogy senki sem marasztalja. Korovjov pedig Margarita vállára borította. Egy cseppet sem vagyok fáradt. akik erősebbek magánál. kérhetek.Helyes! Nagyszerű! Így kell viselkedni .

hogy rongyokat szerezzünk.Tudniillik egy kis tévedés történt. És ha csalatkozik reményeiben. Messire! . .... maga kivételesen jószívű. rongyokkal! . aki szemlátomást igen büszke volt gazdája lehetőségeire. és újra Margaritához fordult: No de mi értelme volna. .Hallgass! .Hogy mennék el? Talán bizony illik ilyen ünnepi éjszakán kétfelé osztani a vendégeket. váratlanul behatol a legkisebb résen is.Ó. 202 ...kottyant közbe ismét a kandúr. megkérdezte: .szólt rá Woland.Tekintettel arra.Tökéletesen egyetértek önnel.kérdezte Margarita. és mindenesetre félrehajolt.Még nem ittam kávét . . .. A kandúr égnek emelte szemét. magával csak őszintén szabad beszélnem. aki hüledezve hallgatta e csakugyan érthetetlen szavakat.Azt akarom.Az irgalmasság néha álnokul. mitévő legyek.Nem . könnyelmű nő vagyok. Nem tagadom. . ami.Ahá . semmint némely kurta eszű egyének feltételezik. mert könnyelműségemben hiú reményeket támasztottam benne. így adódott. lehetőségeink meglehetősen széles körűek.Tudom.Úgy bizony. minél távolabb Margaritától.felelte Woland.Én is ugyanazt mondom! . hogy olyasmit intézzek el. . . amelyikkel a gyermekét megfojtotta. . Csak azért szóltam Frida érdekében. hogy az a szamár Frida megvesztegette volna magát. bízik hatalmamban. hogy az ördög vinne el! .erősítette meg a kandúr. Így van-e? . akkor én szörnyű helyzetbe kerülök. Az egyetlen megoldás talán.magyarázta Woland. Woland gúnyosan elmosolyodott: .mondta Woland. és rózsaszínű krémmel bemázolt két mancsával befogta a két hegyes fülét.Igenis. hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt. hiszen ez összeegyeztethetetlen volna királynői méltóságával. sokkal nagyobbak. .Az irgalmasságról beszélek . Messire? . és őszintén megvallom: léha. és azt mondta: . . igazán nem tudom. nemes lelkű teremtés. drága királynőm.Hallgass már.Tehát megteszi? .förmedt rá Woland.Miről beszél.És mancsával dühösen az asztalra csapott.Takarodj innét . más hatóságra tartozik? Egy szó. milyen ügyesen és ravaszul válaszolt Woland: erősen megnyomta az „egy” szócskát. . Minden hatóság csak a maga körében illetékes. . . Margarita nekifohászkodott.Semmi esetre sem . sokkal nagyobbak! .felelte a kandúr. nem én fogom elintézni.Így már értem. hogy ki kell zárnunk annak a lehetőségét. Messire.kottyant közbe a kandúr. Mit csináljunk. .. . és hangosan sóhajtott.kérdezte Margarita halkan. Hisz nekem. és villogó szemét egy pillanatra sem vette le Margaritáról. és gondosan betömködjük hálószobám minden hasadékát.A jelekből ítélve. mint az a mihaszna büfés: első osztályú és másodosztályú frissességűekre? .válaszolta Margarita határozottan. hanem maga. Soha többé nem lesz egy nyugodt pillanatom. de nem szólt. mint száz. . és Margaritához fordulva.förmedt rá Woland. Messire? Olyasformán. Azért említettem a rongyokat. hogy újra elmondjam. ..

. de nem hajnali. beszaladt a szobába. Margó. hogy a gyertyák lángja elfeküdt a kandeláberekben.. Margarita nyomban fölismerte. és a fényfoltban megjelent Ivanuska éjszakai vendége. s a fején a kis fekete sapkát. Frida nagyot sikoltott. a földre zuhant.És az én szavam elég ehhez? Azazello gúnyosan sandított Margaritára. . Szélroham tört be a szobába. Woland intett . és odaszaladt hozzá. a következőt súgta Margarita fülébe: . ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet. és tüzetesen vizsgálgatta egy pontját. hiszen én semmit sem csináltam. te.tanácsolta Korovjov. hanem éjféli helyzetben. súlyos beteg vagyok. mintha elnyelte volna a föld. száját. összecsapta a kezét.. és arca megvonaglott. intézze már el. könnyek közt suttogta: . Margó! Megint hallucinálok.mondta Margarita.. mit kéreti magát ..szólalt meg Woland -.. amelytől sosem vált meg. szinte tébolyult pillantással Margarita felé nyújtotta karját. ezen az ünnepi éjszakán nem fogunk visszaélni egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával..Margaritához fordult: . hozzásimult szúrós ábrázatához.Ez a kérése nem számít.. és csüggedten rászólt: . .Félek. Kórházi gúnyáját viselte papucsot.. és a nehéz ablakfüggöny félrehúzódott. . köntöst -.. és felordított: . az ablak kitárult. mintha fel akarna ugrani rá. alakját körülnyaldosta a holdfény.Tudod mit. felsikoltott.Nem.Köszönöm szépen.kiáltotta Margarita. meztelenül. ahogy csak a torkán kifért. de már kijózanodva. megforgatta a glóbust. . és alig észrevehetően csóválta vörös fejét. Mit kíván saját magának? A feszült hallgatást Korovjov törte meg. . prüszkölt. és megjelent Frida. ne kínozz. és az ég magasán megjelent a telihold. .No. hogy elmeneküljön.. veled vagyok.Azt kívánom.Megkapaszkodott az ablakpárkányban..Frida! . riadtan. Megcsókolta homlokát...és Frida úgy eltűnt..Bűnöd meg van bocsátva. a Mestert mondta Margarita. majd egy pillantást vetett a szobában ülőkre.Gyémántos donna. és a visszafojtott könnyek most szabadon végigcsorogtak orcáján.Hívja Fridát . Borostás arca torz grimaszba rándult. hogy azonnal. Zöldes holdfényszőnyeg vetődött a padlóra. ne félj. akkor most igazán elmegyek . 203 . és szétterjesztett karokkal feküdt Margarita előtt a padlón.. láthatóan már mással foglalkozott. ezúttal legyen okosabb! Hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából! . Nyílt az ajtó. A Mester eltolta magától. nem. Behemót .mormolta Woland. Margaritát zokogás fojtogatta. és felállt. és esdeklő.. te. tébolyultan nézett a gyertyalángba. aki magát Mesternek nevezte. Egyetlen szót ismételgetett értelmetlenül: . Margarita méltóságteljesen megszólalt: . oda sem figyelt Margaritára.Ne sírj. .Te. borzasan. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt.

. .A zárt osztályról. nyugodtabb volnék. .Ez szerencsét hoz! . Engem is majd megbolondított. . de keze úgy remegett. ha jobban szereti . .hagyta rá Woland előzékenyen.mondta végül.Honnét jön? . Nézze meg a profilomat holdfényben! Azzal pózba vágta magát a holdfénypászmában.Adjatok neki még egy pohárral! . az a fiatal gyerek. ne kételkedjél.Tudom .Most már senki . már magához tér! A beteg pillantása valóban kissé megnyugodott. mi tagadás. s erre csak annyit mondott: .biztatta Korovjov Margaritát. De. Már bocsásson meg! .Á. igen. bár. Ki maga? . Margarita e szavak hallatára nem állta meg.szólalt meg kisvártatva Woland. remélem. kivel beszél? .Légy eszednél! Valóban ő áll előtted! A kandúrnak ehhez is volt hozzáfűznivalója: . .De én igazán olyan vagyok. és a Mester lerogyott rá. és felhajtotta tartalmát. annyira bizonygatta. Néma hallucináció leszek.Így ni. elhallgatok. . és megrázta a Mestert vállánál fogva. . igen.Most már tárgyalhatunk. .sietett hozzátenni észbe kapva. Miután a Mester a második poharat is kiürítette. az írás mestere! Gyógyítsa meg.De hát igazán te vagy az.kérdezte.Oda nézzen. nem! . majd Korovjovhoz fordult. észrevétlenül széket tolt oda.válaszolta a Mester. hogy csakugyan én vagyok? .Igen.Nem.Kénytelen vagyok elhinni . Ő beszélt magáról. .kérdezte Woland.örvendezett Woland. . és száját fancsali mosolygás húzta ferdére.bizonygatta Margarita. jó. ismét sírva fakadt.válaszolta a Mester. megérdemli! . Felindulásában még azt sem vette észre. hogy nem létezem. hozzásimult és elhallgatott.Szörnyű szavak! Micsoda szörnyű szavak! . lovagom! Margarita pedig remegő hangon kérlelte: .No.Ez az ember mester.válaszolta a jövevény -. és folytatni akarta mondókáját. .Jó. .sopánkodott.A szomszédom az elmegyógyintézetben Hontalan Ivan volt. . igen . mint egy hallucináció. . . ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Margó? .Korovjov ügyesen. segítenek rajtad! A beteg fogta a poharat. ön elhiszi. én vagyok! . szemét törölgetve. már élénken. de leintették.Azzal a fiatalemberrel volt szerencsém találkozni a Patriarsije Prudin.Igyál. igyál! Ne félj! Hidd el. értelmesen tekintett körül. hogy a pohár kiesett belőle. hogy immár nem meztelen: fekete selyemköpeny borítja testét. Woland összehúzott szemmel figyelte.rendelkezett Woland. ezt az embert jól elintézték .Tudja. A beteg lehorgasztotta fejét. ez már egészen más . 204 .Hát minősítsen annak.Adj neki valamit inni. Elmebeteg vagyok. . . Messire.tiltakozott ijedten Margarita. Margarita pedig elébe térdelt. és szilánkokra tört. . és mogorva pillantását a padlóra szegezte.

hogy suttogjunk.. . minden éjjel megjelennék neked. egész testében remegve a távoli hold felé fordult. Emez. miért sem. fürkészve tekintett a Mesterre. kétségbeesetten nyöszörgött: . csalogatnálak. Mi a véleményed.A Behemóthoz fordult: . és könnyek közt. ... Miért zaklatnak? Ó.szólalt meg ismét Woland -.mentegetőzött Korovjov a Mester körül buzgólkodva. amit írtam.És Woland kinyújtotta a kezét.Ponczius Pilátusról. Behemót. de senki sem ijedt meg. hogy gyere utánam. .felelte amaz mosolyogva. 205 . a beteg megnyugodott. milyen érzés lenne. . . Margarita izgatottan felkiáltott. és integetnék neked. kacsintott egyet a holdfényben. ökör iszik magában. nem tudom megmutatni . rendelkezzék. hogy vaskos kéziratkötegen ült. könyörögve fordult Wolandhoz: .válaszolta a Mester.Most már minden világos . istenek. Azazello? . ugyebár. .Istenem. hogy nem ártana téged a vízbe fojtani.dünnyögte emez -. és csakugyan segített.Mondja. arcvonásai elsimultak. . hát már az orvosság sem segít? . mit óhajt? Margarita szeme felcsillant. az asztalon csörömpölt az edény: Woland hahotázott mennydörgésszerű robajjal. és némán. hogy néma hallucináció lesz belőle.Miről? Kiről? . . A Behemót még tapsolt is helyeslése jeléül.folytatta Woland a kérdezősködést. Azazello... táncra perdültek.Megbocsátható gyarlóság . és hosszú ujjával megkopogtatta a kéziratot.Hát ez fantasztikus! Mutassa! .Légy irgalmas. .Miről szól a regénye? . . mosolytalanul.Még egy pohárkával.. miért. istenek. holdsugár-köntösben.Elégettem a kéziratot.. Margarita belekapaszkodott kórházi köntösébe. .Megvilágosodott előttem az ópusz fő irányvonala. kérem.kérdezte Woland azután.Semmi baj. . semmi baj .Sajnos. A pohár felvillant. és szemét újra elfutotta a könny: .mondta Woland. azután félretette..Engedje meg.Az a véleményem .Gyerünk.Nos. megint elbúsult. és ne adj ilyen jó ötleteket a gazdámnak! Hidd el. s kezét tördelve. . izgatottan felugrott. .. Margarita . miért nevezi magát Margarita Mesternek? .. mint a szegény Mester. Azazello? . ezt nem hiszem el . nem is csodálkozott rajta. és hívnálak. szótlanul megforgatta. A gyertyák lángnyelvecskéi ismét megremegtek. ha süt a hold.toldotta meg a kandúr. A legfelső példányt mély meghajlással nyújtotta Wolandnak. és én is beszállok. megfeledkezvén ígéretéről. Mit gondolsz. .Margarita túlzottan sokra tartja a regényt. mert.Itt a kézirat! Megvan a kézirat! Woland átvette a feléje nyújtott példányt.Teljesen világos .Már engedje meg. s ekkor mindenki meglátta. add csak ide azt a regényt! A kandúr leugrott a székről.Ilyesmi nem létezik: kézirat sosem ég el. és ezt mormolta: . hozzásimult. tenyérrel felfelé..mondta Woland.Éjszaka sincs nyugtom. A Mestert visszaültették helyére.

hagyj el engem. Messire! Abban a pincelakásban réges-régen másvalaki lakik. nem hagylak el . . . Margó? .ismételte Woland.. Végül is Korovjovnak sikerült elrángatnia Margaritát Mogaricstól. alsóneműben volt. mint azelőtt.Ez igaz. Az égből pottyant polgártárs elkékült. A Mester válaszát a többiek is hallották: . . hogy fürdőszobát is épített . Dühös macska sziszegése töltötte be a szobát. 206 ..Fürdőszobát is építettem.Szegénykém. De újra csak azt tanácsolom. magához ölelte Margaritát: .. . A Mester elnevette magát. és Wolandhoz intézve a szót.A Mesternek úgyis fürdőket rendeltek. ugyebár? .Tiltakozom! Ez nem szégyen! . vacogva.kérdezte Azazello az égből pottyanttól.. . gyulladjon ki a lámpa.hebegte Mogarics rémülten. .folytatta Azazello a vallatást bensőségesen. mert velem együtt pusztulsz el. és az életben általában sose fordul elő.Woland bólintott. .Tudniillik be akart költözni a lakásába.kesergett a Mester. de sapka a fején. s a kezében bőröndöt fogott.Igenis.. azt mondja? . A Mester kimeresztette a szemét.Tanuld meg.. . hogy illegális irodalmat őriz a lakásán? . kérem. Reszketett.. . de mi mégis megpróbáljuk. a gálic. és valamit súgott neki. ehhez már késő. hogy minden úgy legyen.válaszolta Margarita. miután elolvasta Latunszkij cikkét a regényéről? Maga írta róla. rogyadozott félelmében. .. így folytatta: Nagyon kérem.kérdezte Azazello.felelte az fogvacogva.szólt parancsolóan.Mit csinálsz. Margarita a Mester füléhez hajolt. tótágast fordította.. mire képes a boszorkány! Általános kavarodás támadt.bömbölte a kandúr. hogy téged láthassalak. vigyenek vissza az alagsori lakásba.Takarodjál! Mogaricsot felkapta a forgószél. az Arbat mellékutcájába. csak azt.. . aztán mindenféle zöldséget hablatyolt összevissza: . mint azelőtt.Maga a meszelés. és legyen minden úgy. .bólintott Azazello.Aztán elordította magát: . szegénykém.Maga jelentette föl ezt az embert.Nem. .Nagyon helyes. és kisodorta a nyitott ablakon át Woland hálószobájából.. Alojzij Mogarics . hangosan visítva. megsimogatta Margarita zilált haját: .Sose fordul elő..Ne vegye figyelembe ennek a szerencsétlen nőnek a szavát.Nem.Ne hozz szégyent a fejünkre! . .Mogarics? . A mennyezetről abban a szempillantásban egy eszét s fejét vesztett polgártárs pottyant a szoba közepére. és Margarita. Azazello! . a tíz körmével nekiesett Alojzij Mogarics ábrázatának: . Semmi egyebet nem kívánok már az élettől.Arcához szorította barátnője fejét. szemében a megbánás könnyei patakzottak. .

. ahogy volt. Rémülten nézett körül. .Ez a kórlapja? .Nagy tévedés azt hinni.Bocsánat. . noha. soha egyik sem ivott brúdert senki ember fiával. majd Margaritára fordította tekintetét. nincs! És vegye tudomásul: nem is volt! És ha a szállásadója csodálkozni merészel. és elégedetten hozzátette: . lelkendezve köszöntötte Margarita Nyikolajevnát. .különös gonddal .erősítette meg a kandúr. .Nincs dokument. mert nem tudta. akit ámulatba ejtett Korovjov precíz működése -.a takarékbetétkönyvet.. Messire! . hogy hová megy. Idegen pénzhez mi nem nyúlunk! . .Nem.nyugtatta meg Korovjov.jelentette ki a kandúr. . .. hogy ha nincs dokument.Zavartan elhallgatott.És átnyújtotta Margaritának a megpörkölődött szélű füzetet.Tessék. mondja. kandúr . és átadta Margaritának az igazolványát. .Mindent elvégeztem.. illendő tisztelettel jelentette: . akarom mondani. és . és felnézett a glóbusról.Száradjon el mind a négy mancsom. hogy vak! 207 . és táncra perdült a bőröndön.. hogy csak álmodta azt a Mogaricsot.Biztosan keresni fognak a kórházból. Hát ezért nem létezem én se. tehát ember sincs! .Ki van ide bevezetve? Alojzij Mogarics? . A kandúrokat többnyire tegezni szokták.jegyezte meg a Mester tétován. .folytatta Korovjov.Bocsánat.Igen. A nyitott ajtón beszaladt Natasa. kérem. majd Wolandhoz fordulva.Tessék. te voltál. a maga holmija is itt van. drága donna? Énnekem. .Ugyan.Máris ott fekszik az építőmester polgártárs asztalán.Én .magyarázta Korovjov elégedetten.És a madzaggal átkötött könyv elpárolgott a kezéből.. mancsát a nagyobb nyomaték kedvéért fölemelve.Korovjov ráfújt a lapra. úgy. .Én úgyis mindjárt tudtam.Mi történjék a kíséretével.hetvenkedett a kandúr is..És ez a lakónyilvántartó könyv a régi lakásából? . .Szerintem ön nem is egészen izé. .. . ez még nem minden . Mogarics? Ki az a Mogarics? Sose volt semmiféle Mogarics! ..kiáltott fel Korovjov.Nagyon jól mondta . mert nincs dokumentumom. a fényképet. hogy olyan udvariasan beszél velem. Margarita Nyikolajevna! .szólalt meg a Mester.. Majd Wolandhoz fordulva.válaszolta Woland.Itt a tízezer rubel. ön volt az. hogy letapossa benne a szerencsétlen regény valamennyi kéziratpéldányát.. Margarita Nyikolajevna. és ismét Margaritához fordult: . és a kezében egyszer csak holmi könyvek. személy szerint. nincs rájuk szükségem.Az. dehogyis fogják keresni! . .Jólesik.Azzal átadta a Mesternek személyi igazolványát. aki felszállt a villamosra? . ruhátlanul. hogyan szólítsa a kandúrt. biccentett a Mesternek. Margarita Nyikolajevna! . azazhogy..Ön az a kandúr. a lepréselt rózsát. amit Ivan mesélt! .A háztartási alkalmazott mindig mindent tud . és behízelgően duruzsolta: . itt a dokumentje! . hozzátette: . akkor ember sincs. ez hallucináció! .. Korovjov az egész köteget a kandallóba dobta. nyilvántartási lapok jelentek meg.Itt a személyi igazolványa is! . amit be tetszett vinni a bankba.suttogta hüledezve. mielőtt a máséhoz nyúlok . . igen. végül megszólította a kandúrt: .Hát ez még azon is túltesz. .Volt.

hogy hol töltöttem az éjszakát. aztán valahonnét bélyegzőt kerített.. . tegyél zárójelet.Ezt az egyént elbocsájtanom különös örömömre szolgál .Ezennel igazoljuk. és diadalujjongással kirepült az ablakon. Varenuha lehorgasztotta a fejét. s a helyén újabb. de amikor megszólalt. sőt ingerültnek látszott. ni.Mit jelentsen ez? Mi fán terem az a Rimszkij? Mi ez a sok badar beszéd? . Woland bólintott. hogy nevezzen ki boszorkánynak. hogy gazságokat fecsegjen! Megértette? Megígéri.Szíveskedjenek nekem igazolást adni arról. .mondta a kandúr szigorúan -. Úgy. és halkan könyörögni kezdett: .Vissza akarsz menni a villába? . .Engedjen vissza.jelentette ki a kandúr.. Rimszkijt kis híján a halálba kergettem Hellával. összevissza csókolta.Hát ez meg kicsoda? . kérje meg az urat .s fejével Wolandra bökött -.És a keltezés? . Aláírás: Behemót.Drága jó Margarita Nyikolajevna. Nyikolaj Ivanovics ennek utána nyomtalanul eltűnt.szólalt meg Azazello. és a zárójelbe írd be.. se technikushoz! Tegnap a bálon Jacques úr megkérte a kezemet. de feltűnően komornak. A helyében egyszer csak ott állt Nyikolaj Ivanovics.Ne izgassa magát. váratlan egyén jelent meg.Natasa kinyitotta ökölbe szorított kezét. kérése erélyesen.Igazolást általában nem szoktunk kiadni . Nyikolaj Ivanovics az éjszakát a sátán bálján töltötte szállítóeszköz minőségében.kérdezte a kandúr szigorúan. Nem akarok visszamenni a villába! Nem megyek feleségül se mérnökhöz.Rendkívüli örömömre.kérdezte Margarita. . hogy „megerősíttetik”.könyörgött Natasa térden állva -. . és megmutatta a tenyerében csillogó aranypénzeket. elvette a papirost. nem vagyok vámpírnak való. és utálkozva nézett Nyikolaj Ivanovicsra. . hogy az ember hazudozzék! Sem arra. . Nyikolaj Ivanovics rémülten nézett körül. Margarita kérdőn tekintett Wolandra. de az ön kedvéért ez egyszer kivételt teszünk. hogy többé nem fog előfordulni? 208 . és a kandúr már diktálta is a szöveget: . Hella. Woland arca elkomorult. De én nem vagyok vérszopó! Engedjen haza. a keltezéssel az igazolás érvényét veszti .válaszolta keményen Nyikolaj Ivanovics.akadékoskodott Nyikolaj Ivanovics. aztán ráripakodott Varenuhára: .mondta Woland.kérdezte Woland kelletlenül. lelkecském . .Milyen célra? . nyomatékosan hangzott: . aztán átadta Nyikolaj Ivanovicsnak. Messire .Rendőrségnek és házastársnak való bemutatás céljából .Mit kívánsz most. Ekkor Natasa Margarita nyakába ugrott. hogy „ártány”. . mivel jelenléte itt nem kívánatos. rápecsételte a papirosra. Natasa? . hogy jelen írásunk bemutatója. Visszanyerte emberi alakját. nagyot sóhajtott. . szemét tenyerével ernyőzve a gyertyák fénye ellen. És mire Nyikolaj Ivanovics kettőt pislogott. a pucér Hella már írógép előtt ült. .Mi soha semmit sem keltezünk. annak rendje-módja szerint rálehelt.A telefon nem arra való.

hogy mit súgott neki . mit beszél: . és párnája alól briliánsokkal kirakott kis aranypatkót vett elő.mormolta Woland.. motyogta.mondta Azazello. azt az Alojzijt. .Nincs már ihletem. vissza akarok menni a pincébe. akarom mondani. és el van tökélve..Hogy mondhat ilyet. és nyomorogni fog? Margarita kivonta vállát a Mester öleléséből.Eh. elolvadt a levegőben.. aki megírta Ponczius Pilátus történetét. válasszon mást: írja le.mondta Woland. teszem például. meg aztán nem is érdekes.válaszolta a Mester. és könyörögve nézett Azazellóra. Messire!. Messire! .Alig hiszem .Varenuha majd elkábult örömében.Nem. . de ő elutasította.Meggyűlöltem . .Ez nagyon szomorú . hogy a regénye még sok meglepetést fog okozni.parancsolta Woland kísérőinek. .tette hozzá Wolandhoz fordulva. elment a kedvem az élettől.felelte Woland -. . és nem ábrándozom többé . egy cseppet sem szomorú . magához ölelte Margaritát. arca felragyogott.Most hagyjatok magunkra . . kimerítette azt a helytartót. hogy ott fog gunnyasztani a lámpa alatt. .Összetörtek.esdekelt Margarita... Ne hallgasson rá. az effélét a Lapsonnyikovák úgysem adják ki.. a Mesterre és Margaritára mutatva. az álmodozás? . . Magának pedig annyit mondhatok .Engem már nem érdekel senki. A Mester elmosolyodott. csak ő .Esküszöm az élő ist.mondta a Mester. és hozzáfűzte: .Tudom.. kérlek . .Ha úgy érzi. nem. lóduljon haza! . Akkor hát. elbújik egy pinceodúban. .fordult a Mesterhez mosolyogva -. Nem haragszik rám? . és elmegy tőlem. minden el van intézve.Nem.Én megtettem minden tőlem telhetőt.felelte Woland.No de valamiről csak kell írni! .Túlságosan sokat szenvedtem miatta.Nem lesz semmi baj.Tehát vissza az arbati pincelakásba? De ki fog akkor írni? És az ihlet. a fülébe súgtam a legnagyobb csábítást.. Rövid hallgatás után Woland a Mesterhez fordult: . vagyis hát mindjárt ebéd után..Ezek szerint tehát a művész.érvelt Woland. hevesen kitört: .Majd neki is megjön az esze. . s hangosan folytatta: . ..Miért ne? Szívesen! . excellenc. Nos. .Akkor miből akar megélni? Hiszen nyomorogni fog! . de nem az a legcsábítóbb.Akkor fogadja ezt el tőlem emlékül . Parancsát haladéktalanul teljesítették.s kezét Margarita fejére tette. kezét szívére szorítva. .Miért kínzol? Hisz tudod. az egész életemet erre a regényedre tettem föl!.felelte a Mester. Margarita Nyikolajevna.válaszolta a Mester. azt se tudta.Rendben van.Ne beszélj így. . . és Varenuha szertefoszlott.És a regénye? A Pilátus? . . .. semmi szín alatt! 209 . ....

hogy bárhol volt. Senki sem tudta. másszor a piacon tűnik fel. valaki legurult a lépcsőn. Csak annyi volt ismeretes. a többiek a lépcsőházba is kikísérték a vendégeket. és még mindig csak éjfél van. ahol Woland kísérete várt reájuk egy égő gyertya fényében. csak tisztázom ezt az ügyet. isten tudja. miért. de nem mert közelebb lépni hozzá. mely fölött mozdulatlanul állt a telihold. Már éppen be akartak ülni a kocsiba. valami halkan koppant. És Margarita fekete lebernyegében.Sehogy se értem.Hová visz az ördög egy szál gatyában? .. . elvesztettem a patkót! . 210 . a kandúr segített neki cipekedni.Berlioz balvégzetére . és megindult volna valamerre . de aznap.abban a lakásban lakott ugyanis Annuska.Az ünnepi éjfelet szívesen meghosszabbítja az ember .visított Annuska. hol bádogkannával. A következő történt ugyanis: nem sokkal azelőtt. hol szatyorral. néha a kapu alatt vagy a lépcsőházban. melyen besütött a hold.szalvétába kötötte az aranypatkót. Mikor a második emelet pihenőjére értek. hogy Margarita. kezében szatyor és tejeskanna.Vitatkozni akar velem? . a sapkás. Az a bizonyos Annuska volt.kiloccsantotta a napraforgóolajat a forgókeréknél.de ekkor a fölötte lévő emeleten ajtó csukódott.Üljön csak be a kocsiba. s ezért . hogy mindennap eljárt hazulról. Kulcs fordult a zárban. mindenütt nyomban botrány kerekedett. A hatos kapuhoz leérkezve. az alatta lévő 48-as lakásból egy nyeszlett nőszemély lépett ki.mondta Azazello. és nekiment Annuskának. A szélvédő üvegén át homályosan látszott a varjú sziluettje. és meglepődött. a Mester a kórházi köntösben kilépett az ékszerészné lakásának folyosójára. Pestis-Annuska mindig korán kelt. a kijáratnál pedig nagy fekete autó vesztegelt eloltott lámpákkal. hogy lehetséges ez: folyton éjfél van. a Mester és kísérői elhagyták az 50-es számú lakást. Azazello egyet fújt felfelé a levegőbe. halkan búcsúzott: . és eltűnt. mivel foglalkozott. előbb Annuska orra jelent meg az ajtóban. és várjon . becsapta maga mögött az ajtót. még a szokottnál is korábban.Mindjárt visszajövök. hogy az asszonyság meglódult.Jaj.felelte Woland. Margarita . miből élt az a nő Moszkvában. . de olyan erővel.mondta Woland. és nekiesett a falnak. Ekkor kinézett az ablakon.Most pedig sok boldogságot kívánok maguknak.mivel fekete köpönyegén nem volt zseb . Hella kis bőröndben vitte Margarita Nyikolajevna szerény holmiját meg a regény kéziratát. csizmás ember mély álomba merülve horkolt a földön fekve a kapualjban. holott már réges-rég hajnalodnia kellene! . de erre senki sem vetett ügyet. . és mire kiértek az udvarra. aki szerdán . tarkóját dörzsölgetve. amikor Margarita halkan. bárhol jelent is meg. . azután az egész cseplesz alakzat kilépett rajta. és valószínűleg soha nem is fogja megtudni.Viszontlátásra! . Margarita esdeklő mozdulattal nyújtotta Woland felé mind a két kezét.Minden jót! A viszontlátásra! . Nos. s ideje nagy részét a 48-as számú lakás konyhájában tölti .nem is alaptalanul . A lakás ajtajában Korovjov meghajolt. kétségbeesetten felsikoltott: .kérdezte Woland mosolyogva. Azonkívül és legelsősorban az is ismeretes volt róla. A lépcsőházban nem volt senki. egyszer a petróleumboltba igyekezett. az udvaron. egy óra tájban ébredt. hol mindkettővel.a „Pestis” gúnynevet kapta.

hogy cipőben. és ugyancsak esze ágában sincsen szétzúznia magát az aszfalton. mint a madár. vagy talán valami átlátszó.. mit fog ő erről majd holnap mesélni a szomszédoknak. és felordított: Vége! Azzal futásnak eredt. szemét dörzsölte ámulatában. hátha újabb csodák történnek.. fekete reverendaszerű köntös födi testét. A furán öltözött hölgyike mögött anyaszült pucér leányzó lépkedett. hogy lelásson az udvarra. kancsal.Fürdőkályha. Kisvártatva harmadik . bő. 73 Tolsztoj-ing . fekete sipka és háziköntös volt minden öltözéke. és a meszelés mibe került. amikor az ajtó újra csapódott. arcát kiverte a borosta.az udvar aszfaltján nem volt senki. sűrűn hányta a keresztet. a lámpás fényében a kofferes ember szétzúzott holttestét fogja látni. s elhatározta. megállt a lépcsőházban. . s mentek lefelé. Lehasalt a lépcsőházban. Ejha. gyorsan kinyitotta az előszobaajtót. s a bőröndhöz törleszkedve hatalmas fekete kandúr. Nemhiába suttognak róla mindenfélét. hanem normálisan. és mezítlábasan lépked. s akárcsak az előbbi.. Annuska már el is felejtette. gálic. beretvált holdképű. betegnek látszott.. csak a nyitva hagyott résen át villant kíváncsiságtól lázban égő szeme. Annuska keresztet vetett: „Ejha. semmi. érdes. de már nem futva.. lesietett saját lakásához. csakugyan fura dolgok történnek ott!” Még jóformán rá sem ért ezt végiggondolni. feljajdult. Annuska becsületére legyen mondva: tudni vágyó teremtés volt. Tolsztoj-inges73 . Annuska kis híján felvisított. Csinos hölgyike vezette óvatosan karon fogva. Legelöl egy férfi jött lefelé.Annuskának úgy rémlett . alacsony termetű külföldi úr zárta le. és látta. oda..A pórul járt férfiú alsóneműben. kezében kis kofferral állt meg Annuska előtt. álmos hangon hebegte: . lenn az aszfalton. semmiféle nyomot nem hagyva maga után. ahogy az emberek járni szoktak. amikor elképzelte.” . hogy egy eléggé tekintélyes megjelenésű.gondolta újra Annuska. rongyos. hanem vissza. de nyilvánvalóan külföldi cipellő van a lábán. hát az az 50-es lakás. Annuska a félhomályban úgy nézte. s ezúttal egész kompánia jött ki rajta. s ő is kirepült az ablakon. De nem .Aztán elbőgte magát. A menetet kissé bicegő.kissé malacképű polgártárs szaladt lefelé.férfi jött ki a fenti lakásból. derékon övvel átkötve. szintén az ablakon át hagyja el a házat.. fején sapkával.szakálltalan. kezében kis bőrönd. Ekkor valami koppant a lépcsőház kőpadlóján. szakállas.. Mind sorra elvonultak Annuska mellett. és a lelke már előre ujjongott. és kirepült az udvarra. azt várta. álmos egyén kirepült a házból.. ahol az egyik lépcsőházi ablakból ki volt törve az üveg.. megvárja... és maga is az ablakhoz rohant. Annuska a falhoz lapult. és kidugta a fejét. hosszú felsőing. Nem maradt más hátra: azt kellett hinnie. és elbújt mögéje. sopánkodott. hogy a furcsa. és behunyt szemmel. az a lakás!. fehér frakkmellény és nyakkendő volt rajta. hová indult volna eredetileg. a reverenda alatt semmi sincs rajta. de furcsának. Az 50-es számú lakás ajtaja ismét kinyílt. ezen az ablakon át fejest ugrott.. 211 . és magában motyogott. és valaki megint szaladt lefelé a lépcsőn.. de . sápadtnak. De hisz a hölgyike anyaszült meztelen! Az ám. felfelé. akárcsak az előző kettő. bizonytalan léptekkel. Annuska még a fájó tarkójáról is megfeledkezett. de frakk nélkül.ingkabát. vagy ha nem is betegnek. „Még jó. Annuska otthagyta az ablakot. de nem lefelé a lépcsőn.

forgalmas Szadovaja többi autójának lámpafényei között.Mikor a léptek nesze elhalt. szám. Hella cuppanós puszival búcsúzott. A briliánsokat ki lehet piszkálni. A kanna kiesett kezéből. Orrához emelte a drága ékszert. alássan köszönöm. vén boszorka! Ha még egyszer fölszedsz valamit. a patkócskát tetszik keresni? . nem fáj fejem!” Annuska fürgén a blúzába rejtette a talált kincset..mondta szívélyesen. . és elmosolyodott: . mosolyogva lelkendezett: .Miféle szalvétát-patkót? . aztán bottal ütheti a nyomát. Gondolatai viharzóan kavarogtak: „Ne szólj. vagy mi? A fehér mellényes egy szót sem szólt többet. de mielőtt végképp eltűnt. és szemében mohó kapzsiság tüze lobbant. még sokáig nem tért magához. Eltűnt a nagy fekete autó is az udvarról. direkt fölvettem. ni. uram! Merci. Mikor kibontotta.kérdezte Annuska. és gondosan végigtapogatta a padlót. felkapta a bádogkannát. 212 . polgártárs. de annál buzgóbban hálálkodott neki: .pedig az idegennek már réges-rég híre-hamva sem volt. amikor egyszer csak.megkímélvén magukat a fölös fáradságtól. és máris vissza akart bújni lakásába. Annuska kígyóként kisiklott ajtaján. A varjú bekapcsolta az autó lámpáit. hogy fölmenjenek a lépcsőn. és éppolyan hideg. Szóval. ördög tudja. mely kemény volt. hogy megőrizte számomra! Mellényzsebéből nyomban elővette a pénzt. mint az autóbusz fogódzója. és csörömpölve hullott a kőpadlóra.Nem láttam én semmiféle szalvétát. nehogy más megtalálja. a rendőrségen add le. az öné az a kis patkó! Megláttam. lehasalt a lépcsőpihenőn. ezúttal már idegen akcentus nélkül: . hajlongani kezdett Annuska előtt. Engedje meg.. nem fáj fejem! Az öcsköshöz vigyem? Vagy fűrészeljem darabokra?. megkérdezte.. azután eleresztette. és ezzel nyomtalanul szertefoszlottak a levegőben . Részeg maga. Miután az idegen átvette a szalvétába kötött patkót. ügyesen megjátszva a nemtudomkát. hanem kezével. Ne szólj. előtte termett a fehér frakkmellényes fickó.Ja. ernyedten az ülés sarkába húzódó Mesternek. nesztelenül elhaladt a kapualjban változatlanul mélyen alvó férfi mellett. merci! A bőkezű idegen egyetlen ugrással egy emelettel lejjebb termett. honnét. a másikat a Szmolenszki piacon.Ó. és hibás ejtéssel. Szalvétába kötött súlyos tárgy akadt a kezébe. Annuska magánkívül volt örömében. és csak gépiesen hajtogatta: . és halkan sziszegte: .Máris. végül megadták az indulás jelét a varjúnak. és kifordult a kapun át az utcára.Hallod-e. és egyenként értékesíteni: egyet a Petrovkán. pléhkannáját a falhoz állította. ebben a minutában. szám. ne dugd a blúzodba! Annuskának zúgott a feje a lépcsőházi eseményektől. Azazello visszaszolgáltatta Margaritának Woland ajándékát. szalvétába pakolva. úgy megszorította Annuska torkát. aztán barátságosan búcsút intettek a mozdulatlanul. A frakktalan fehér mellényes egy ideig fogta Annuska torkát. elzárván a levegő útját. városi körútját későbbre halasztva. Ez a kis patkó nekem drága emlékem. És az autó reflektorfénye elveszett az éjszaka is lármás. forrón megszorította kezét. visszaszólt.. itt hevert. Madame.Kimondhatatlanul hálás vagyok önnek. a kandúr kezet csókolt. hogy azon egy szemernyi levegő sem hatolhatott be a tüdejébe.Merci! Merci! Merci! .Add vissza a szalvétát meg a patkót! . . kényelmesen ül-e. Annuska teleszívta magát levegővel. ami nem a tiéd. szemöldöke a homlokára szaladt. és Annuska markába nyomta. hogy kétszáz rubellel háláljam meg szívességét.

ahol minden pontosan ugyanolyan volt. és megkereste azt a helyet. megnézegette minden oldalról. mint az elmúlt esztendő ama tragikus őszi éjszakája előtt. és olvashatja kedvenc mondatait: „A Földközi-tenger felől érkező sötétség eltakarta a helytartó szeme elől a gyűlölt várost. Semmi sem tűnt el. és mélyen aludt. Nem volt álmos. A másik szobában. ha kedve tartja. aztán elővette az ép füzeteket. hol a végére lapozott. a bársonyterítővel letakart asztalnál. egy kis ház alagsori lakásának első szobájában. a kézirat mindjárt eltűnik. és otthoni hálószobájában találja magát .. De ez az utolsó rémlátása volt. Hirtelen az a rémlátása támadt. a mindenható Woland csakugyan mindenható volt. A kis ház hallgatott. amelyen kis vázában gyöngyvirág illatozott. a Mester feküdt kórházi köntösével betakarva. s mellette az érintetlen kéziratfüzetek halmaza tornyosult. Margarita jól kisírta magát. Gyengéden simogatta a kéziratot. egyenletesen lélegzett.” 213 .. hogy mindez gonosz varázslat. ide-oda forgatta. az ernyős lámpa alatt ott ült Margarita. ahogy az ember kedvenc macskáját simogatja. Halkan. amelyet akkor reggel olvasott. a díványon. csókolgathatja lapjait. a sok átélt szenvedés végső kihatása. hol a címlapjára meredt. ő maga felocsúdik. A megpörkölődött szélű füzet előtte feküdt.és akkor nincs más hátra. mint hogy a vízbe ölje magát.Egy órával ezután az Arbat egyik mellékutcájában. Margarita. akár hajnalig böngészhet a kéziratban. és halkan sírdogált boldogságában meg az átélt izgalmaktól. mielőtt Azazellóval a Kreml fala alatti parkban megismerkedett.

estefelé. boroskancsókkal megrakott alacsony asztal mellett. hogy földhöz vágta a boroskancsót e szavakkal: . hogy összesöpörje a szilánkokat.és törött kancsó cserepei. Most nem ült. füstölgő áradatokban ereszkedett le a szentély dombjáról. Mindent felfalt a sötétség. homokkal. a karavánszerájt. derékba törve. Behatolt az ablakokon. az utcákat. hogy tűnjön el: a tócsa így ott maradt. De az égi tűz újra elbújt. és a helytartó úgy megharagudott rá emiatt. A szolga. aki még a vihar előtt asztalt terített a helytartónak. a piacot. és a templom ismét a feneketlen sötétségbe zuhant. Nagy Heródes palotáját. a mennydörgés súlyos robaja visszakergette a sötétbe az aranybálványokat. szemébe halálos rémület ült ki. s az égből leereszkedő feketeség elöntötte a hippodrom szárnyas isteneit. 214 . Az afrikai már szaladt volna. Elveszett Jerusalaim. hibázott. apró gallyakkal keveredve. Váratlanul zúdult le a zápor.HUSZONÖTÖDIK FEJEZET Hogyan próbálta a helytartó megmenteni a Keriáth-béli Júdást A Földközi-tenger felől érkező sötétség eltakarta a helytartó szeme elől a gyűlölt várost. egy lehajtott fejű meztelen nő szobra mögé. De szempillantás alatt kihunyt. Azon a helyen. mint ahogy fellobbant. de a prokurátor haragja váratlanul éppoly gyorsan elfüstölgött. A prokurátor lábánál eltakarítatlan vörös tócsa mintha vértócsa volna . amikor a helytartó magához inti. A rabszolga most. félelmetes. de a helytartó intett. Mihelyt tűzfény hasította ketté a füstös. Nem sietett kiontani víztartalmát. a lőréses falú palotát. nem mert ura szeme elé kerülni. mintha sosem létezett volna. a tavaszi Niszán tizennegyedik napján. hogy elmulasztja a pillanatot. Eltűntek a templomot a félelmetes Antonius-bástyával összekötő függőhidak. csillogó. A felleg már ráhasalt a Koponyahegyre. magnólialevelek sodródtak az oszlopcsarnokba. és zuhanását minden alkalommal katasztrófát sejtető mennydörgés kísérte. Az asztal túloldalán lévő kerevet üres volt. s újra visszazuhant.. hatalmas reccsenéssel kidőlt egy ciprusfa. A félelmetes felleg a tenger felől érkezett. attól félt. A remegő villanások előhívták a feneketlen mélységből a templommal szemközti dombon emelkedő palotát is. Az oszlopcsarnokban azidőtt csak egyetlen ember tartózkodott: a helytartó. mint a nádszál. amely megriasztott minden élőlényt Jerusalaimban meg a város környékén. vízpermettel együtt leszaggatott rózsák. elbújt az egyik fülkébe. könyörgően emelve feléje kezüket. már elérte a templomot. és akkor a zivatar orkánná fokozódott. Szélvihar tépázta a kertet. összerezzent. a hatalmas város. ahol a hóhérok nagy sietve megadták a kegyelemdöfést a halálraítélteknek. szem nélküli aranyszobrok repültek a fekete mennybolt felé.Miért nem nézel a szemembe. szinte felrepült a szentély hatalmas tömege. pikkelyes tetejével. a vaksötétből kibukkant. fekete kotyvalékot. amikor tálalsz? Talán elloptál valamit? Az afrikai fekete arca megszürkült. és az embereket a girbegurba sikátorokból bekergette a házakba. egyelőre csak villámokat lövellt. és feltörölje a tócsát. a tavakat. valahogy megijedt pillantásától. és elöntötte az Alsóvárost. A záporral. ahol déltájban a prokurátor meg a főpap beszélgettek a kertben a márványpad közelében. a zivatar alatt. hanem hevert az étellel.. és kis híján eltörte a második boroskancsót is. ugyanakkor attól is reszketett. Még néhányszor kiemelkedett így.

hanem minduntalan a kert felé fordítja arcát. A lovassági ala tért vissza a Koponyahegyről. aztán egy bőrig ázott férfi testéhez tapadó köpönyegben. türelmetlenül vár. sok örömöt a prokurátornak! . bizonygatva.válaszolta Pilátus. akkor hallani lehetett volna. pálcát lóbálva kezében. Akármilyen heves volt a vihar. A zivatar elszállt a Holt-tenger felé. és aki a halálos ítélet végrehajtása alatt egy háromlábú taburetten ült. ha nem kopog a jégeső az oszlopcsarnok lépcsőin. csakhamar ismét megjelent az oszlopcsarnokban száraz szandálban.Meg sem hallgatom . és összeütötte a tenyerét. tegye meg a kedvemért. patakokban ömlött le a víz azon a lépcsőn is. föllendítette kezét. a felcsapó víz. s mihelyt az oszlopcsarnok mozaikpadlójára lépett. hogy a prokurátor arca. jöjjön be azonnal. A helytartó vendégének nem sok idő kellett. A jövevény hátravetette csuklyáját . hogy nemcsak a bortócsába fúlt két fehér rózsát nézi. citromot rágott hozzá. Ha nem zúg a zápor. Ő volt az. mohó kortyokban ivott. valamit mormol. amelyen a helytartó reggel lement a térre az ítélet kihirdetésére. vegyék gondjaikba az idegent. A helytartó előrenyújtotta nyakát. hogy a helytartó magában beszél. gyulladt szeme türelmetlenséget fejez ki. Az eső immár gyengécske kopogása mögül távolról kürtszó meg néhány száz lópata dobogása érkezett a helytartó füléhez. villámlás megritkult. sötétlila szemfedő csüngött. lassan lecsillapodott. átöltözzék.A zivataros sötétségben kerevetén fekvő helytartó tehát maga töltögette a bort serlegébe. És ha az égi tűz bizonytalan remegése állandó fénnyé változik. nem zeng az ég .olyan erővel. A csuklyás ember a tócsákon átgázolva átszelte a kert felső teraszát.meg homokpermet felé .csuromvizes haja csapzottan tapad homlokához -.Istenek! . nagy. Jerusalaim felett már nem fehér peremű. hogy az a kis eső semmiképp sem árthatott neki. időről időre kiszívott egy-egy osztrigát. akivel a helytartó az ítélethirdetés előtt az elsötétített szobában sugdolózott.mert vár valakit. . Világosodott. latin nyelven köszöntötte a helytartót: . és megint ivott. hanem közönséges szürke utóvédfelhő. a megfigyelő észrevehette volna. bíborszínű katonai köpenyben. s azután haladéktalanul szolgáljanak fel meleg ételt. arca megélénkült. Az égzengés. száraz. néha-néha a kenyérért nyúlt. és öltözzék át. s úgy nyelte. ahol kihirdették az ítéletet. magas hangon. Most már külön-külön hallatszott az eső surrogása meg az esőcsatornán lecsorgó víz zúgása. ugye? Kérem. apró darabkákat tördelt belőle.Hiszen maga bőrig ázott! Micsoda vihar volt. .kiáltott fel Pilátus. A faágak már nem recsegtek. Végre-valahára felhangzottak a rég várt léptek is. hogy már-már úgy tetszett.Jó egészséget. hogy megszárítsa haját. Elmúlt valamennyi idő. és a vízfüggöny a helytartó szeme előtt lassan ritkulni kezdett. A neszekből ítélve éppen azon a téren haladt át. simára fésült hajzattal. és általában rendbe szedje magát. Ennek hallatára a prokurátor feltámaszkodott. és szabadkozni kezdett. felfelé tartottak a park alsó részéből az oszlopcsarnok előtti teraszra. Végül felhangzott a szökőkút addig zajba fúló csobogása is. nem törtek. 215 . álmatlanságtól és bortól vörös szegélyű. szeme felragyogott az örömtől. A két márványoroszlán közt először csuklyás fő jelent meg. Ezzel előhívta rejtőző szolgáit. és meghagyta nekik. beomlasztja a palota tetejét -. és kellemes. A kelet felé elvonuló szürke felhőrétegben kék ablakok tünedeztek föl. beretvált arcán udvarias mosolygás jelent meg.

. A jövevény leheveredett. arrafelé. s a szolga vörös bort töltött serlegébe. hogy több zavargás immár nem fenyeget? 216 .Semmit sem fog hallani. burukkoltak. átugráltak a letört gallyakon. Egy másik szolga.Hallgatom a prokurátor parancsait . és az ekként támadt résből ártatlan huncutság sugárzott. .Nagyszerű a bor. Caesar. világosodott.válaszolta Pilátus szívélyesen. és kettesben maradt vendégével az oszlopcsarnokban. és az afrikai rabszolgák leszedték az asztalt. és mielőtt alámerült a Földközi-tengerben. a prokurátor magasra emelte serlegét. a humor. A vendég nem utasította el a második kupa bort sem.szólt a vendég az asztalhoz lépve.Ezalatt ismét megjelent a nap Jerusalaim fölött. Ez a tekintet fejlett humorérzékről látszott tanúskodni. Nemzetiségét nehéz lett volna megállapítani. és hangosan így szólt: . ahogyan a hozzá szólóra tekintett. pontosabban nem is a szeme. óvatosan áthajolva Pilátus válla fölött. valamit csipegettek a nedves homokból. A szökőkút megéledt. Középkorú férfi volt. a kancsó cserepeit összeszedték. csak a gyümölcsöt meg a bort hagyták rajta.válaszolt a vendég -. Meglehetősen apró szemét többnyire félig eltakarta különös. bekebelezett egy darab húst. látható élvezettel nyelt le néhány osztrigát. Mialatt vendége evett-ivott. A vendég szívére tett kézzel kijelentette. kissé duzzadtnak tetsző szemhéja. Pilátus borát kortyolgatva figyelte. nem Falernum? .Ezek szerint bízhatunk abban. az asztalon pecsenye gőzölgött. harmincéves .válaszolta barátságosan a helytartó. teljes hangerővel duruzsolt.. kellemes. A prokurátor keze intésével ismét elküldte a szolgákat.Úgy látom. gömbölyded. Néha azonban hirtelen eltűnt a résen át előkandikáló humor.Nem. A vörös tócsát feltörölték. és tágra nyílt szemmel. merően nézett a szemben lévőre. Mikor jóllakott. . lapos háztetőket. a galambok is megjelentek a fövenyen. és meg nem iszik egy kupa bort . . egészségedre. Az egész egy pillanatig tartott. búcsúzó sugaraival bearanyozta a gyűlöletes várost meg a csarnok lépcsőit. ahogy száradt. Haja meghatározhatatlan színűnek látszott. és a másik kerevetre mutatott. mit tud nekem jelenteni a város hangulatáról? Önkéntelenül lenézett. megdicsérte a bort: . hogy jóllakott. a vendég felrántotta szemhéját. Mindketten a húsos tálba csorgattak néhány cseppet. megízlelte a párolt főzeléket. aztán a duzzadt szemhéj újra leereszkedett. ki legkedvesebb vagy az emberek szívének!. nem kíván többet enni. ahol a teraszos kerten túl a nap utolsó sugarai bearanyozták az oszlopcsarnokokat. hanem a mód.. .. mintha valami láthatatlan szeplőt akarna fölfedezni az orrán. ezt a benyomást egyébként meghazudtolta a szeme. vajon milyen fajta. és ismét felcsillant bennük a jóindulat. szabályos arcú. az értelem. kissé húsos orrú. hogy Jerusalaimban a hangulat jelenleg kielégítő. a szemek keskeny réssé szűkültek. prokurátor.Éretted. halandók példaképe.szólalt meg halkan -. Ezután a helytartó keze intésével elküldte a két rabszolgát. a vendég követte példáját.Nos . Caecubus. Pilátus ekkor teletöltötte a maga serlegét. helytartó . amíg le nem ül. a helytartó serlegét töltötte tele. Arcának legjellegzetesebb vonása talán a jóindulat kifejezése volt.. rómaiak atyja. Ezután fenékig ürítették a serleget.

Már engedje meg . Ó. A világ nem látott még ennél fertelmesebb architektúrát! No de térjünk a tárgyra.Nemigen lesz kedve lázongani. A vendég pillantása kihamvadt. szemhéja lezárult.Nem ártana. Diana. . . mint mindig. . sokat adnék érte. javasemberek. De Pilátus unottan tekintett a messzeségbe. akár nem.helyeselt a prokurátor. Mindenekelőtt azt kérdem: az az átkozott Bar-Rabban nem ad okot aggodalomra? A vendég ekkor azt a különös pillantását szegezte a helytartó arcára.. Venus.A világnak pedig békességet! . Akár hiszi.Holnapután elbocsátom..Alig várom. ugye? . hogy a palotára céloz.hagyta rá a vendég.. . Minerva.A helytartó nem szereti Jerusalaimot? . . valahányszor ide kell jönnöm. Mágusok.A vendég bensőségesen nézett a prokurátorra. hogy amíg én Judeában vagyok. amellyel a kolonnádot átfogta. 217 .. Folyton ide-oda tologatni a csapatokat. hogy a sarkában ne volnék. hogy visszatérjek Caesareába. belébetegszem. hogy undok vérontás szemtanúja lesz. hogy végük legyen .folytatta Pilátus szenvedélyesen. varázslók. a családi tűzhely védelmezői. akit az idén egyszer csak a fejükbe vettek? Az ember minden pillanatban föl lehet rá készülve. amelyeknek a fele ráadásul ellenem szól: ismerje el. vékony mutatóujja. . ha búcsúzóul díszmenetben végigvonulna a városon.széles kézmozdulatából.a római mitológia tizenkét főistene: Junó. Mercurius. Bar egyetlen lépést sem tehet úgy. . . hogy ez unalmas és bosszantó. úgy válaszolt: . 74 75 Lárok . Vulcanus.Úgy gondolja tehát. Vesta. valósággal megőrjít Heródesnek ez a testet öltött lázálma .. intőn fölemelkedett. Bar mostantól fogva olyan veszélytelen. . olvasni a följelentések.De azért mindenképpen szükségesnek látszik..Az istenek adjanak néki hosszú életet! . melyen fekete köves gyűrű csillogott.válaszolta az idegen. hogy a csapatokat ki lehet vonni a városból? . Hanem ezek az ünnepek!. ennél sivárabb hely nincs a földtekén! A tájról nem is szólok. .Bizony. Ceres. no meg zarándokok seregei! Fanatikus mindahány! Mit szóljunk például ehhez a Messiáshoz. . és hosszú.A helytartó.Túlságosan híres személyiség lett belőle.Azt kell hinnünk. de ez még nem a legnagyobb baj. Jupiter.kérdezte a vendég jóindulatú érdeklődéssel. s hozzátette: . Tizenkét isten . Apollón. esküszöm a lárokra74 meg a tizenkét isten75 lakomájára. a Villám-cohors elvonulhat . finnyásan elfintorodó arccal nézte a város alatta elterülő részét.kiáltott fel a prokurátor mosolyogva -. . ha a császári szolgálat nem volna! . és magam is elutazom. . rágalmak miriádjait. ha már ma elindulhatnék! .. Neptun.Ó.Végre módom lesz rá.Bízni csak egyetlenegyben bízhatunk a világon: a Nagy Császár hatalmában. most is fején találja a szöget! .Nagyon jó gondolat . Mars.sietett hozzátenni Pilátus.a római mitológiában az elhunyt elődök lelkei.Úgy látom. mondhatom. . majd kisvártatva a következő kérdést intézte vendégéhez: . a prokurátor meg lehet róla győződve. kitűnt. mint a ma született bárány válaszolta. és gömbölyded arcán ráncot vetett a mosolygás.Elhallgatott. az ünnepek itt elég nehezen elviselhetőek .Képtelen vagyok aludni benne.. melyre lassan ráborult az alkonyat.kezdte a prokurátor.kérdezte Pilátus ravaszkás mosollyal.

Nem lázongott-e a tömeg? Nem próbálta-e kimutatni felháborodását? Ez a legfontosabb. hol a másiknak. mint mindig. és nem haragszik azokra.Adtak. ezúttal nem volt bőbeszédű. elfúló hangja. kellemetlen meglepetések elkerülése végett .Kicsoda? .arra kérem.Efelől nyugodt lehet a helytartó.. és temesse el csendben. nem tudunk róla.Miben állt a furcsasága? .Nem mondtam a nevét? Ha-Nocri! . kérem..s a vendég behunyta szemét .Azt nem mondta. Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét? . Egy hajtásra fenékig ürítette.nem fogadta el. .kiáltott fel Pilátus. . hégemón! .Megnyugodtam. 218 .Megkérdezném. miért. A vendég figyelmesen hallgatta a prokurátort. hogy tisztelői vagy követői volnának. mint általában mindig. hégemón. semmi efféle nem történt. elhúzta az arcát.. ha magával beszélek. .kérdezte a helytartó fátyolos hangja.És prédikálni nem próbált a katonák jelenlétében? . ami törvény szerint dukál! És milyen szavakkal utasította vissza? .Mire értette ezt? . .felelte a vendég.kérdezte Pilátus. .Nem.Most pedig. . .Minduntalan igyekezett a körülötte állók szemébe nézni.A helyzet a következő: egyelőre. de azért ezt a lehetőséget sem szabad teljesen kizárni. hogy soha senki nyomukra ne akadhasson. úgy.Egyéb semmi? . .És mondja. Furcsán viselkedett.kérdezte Pilátus. . . amint színültig töltötte borral. . és egész idő alatt furcsán. köszöni szépen . .folytatta a helytartó . . hégemón. . mi az. .Azt mondta. adtak nekik inni. .Nem. aztán újra megszólalt: . mielőtt fölfeszítették őket? . akik halálát okozták. zavartan mosolygott. és bólintott.A prokurátor jósága végtelen. számoljon be a kivégzésről.. és nem tudni.kapott észbe a vendég.kérdezte Pilátus halkan. . hol az egyiknek.Nomármost.Az eszeveszett! . .Akkor jó. . Bal szeme alatt lüktetni kezdett egy ideg.Hogy valaki mindenáron napszúrásban akarjon elpusztulni! Visszautasítsa. ismét behunyta a szemét -. ami elsősorban érdekli a helytartót. Csupán egyet mondott: hogy az emberi gyarlóságok közül a gyávaságot tekinti a legsúlyosabb bűnnek. hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül takarítsa el a föld színéről mind a három kivégzett holttestét. és a vendéget meglepte a hégemón izgatott. titokban. De ő .Bocsánat.Kire nem haragszik? .Az nem derült ki.Egyéb semmi. . igaz.. A prokurátor serlege koppant.

és azon nyomban megint kioltotta.Csak a kötelességemet teljesítem a császár szolgálatában. hégemón.Igenis. csodálkozásával fejezve ki elismerését. ..Nagyon szép férfi. Semmi áron sem szeretnék megválni öntől.Sajnos. No. felállt. Az első: ön. hégemón.felelte Pilátus. .Még ön sem? .Csak fog kapni . kérem. mondjon róla még valamit.. keze intésével tartóztatva a vendégét. Fanatikus? . . . és maradjon itt. olyan hatalmas érdemeket szerzett ebben a rendkívül nehéz és kényes munkakörben.kérdezte a helytartó.. ha ön alatt szolgálhatok. . .Mert ugye öreg? .Ó. Erre a... hogy haladéktalanul eltávozhassak. még én sem .folytatta Pilátus. és mélyen meghajolt a prokurátor előtt: .helyesbített halkan a titkosszolgálat vezetője.szólt a vendég. vissza még egy pillanatra . Afranius! Ne kisebbítse a tulajdon érdemeit. Keriáth-béli Júdásra vonatkozik. hégemón! .válaszolt a vendég megfontoltan.Hát még? Nincs valamiféle szenvedélye? . Még ma este behívják Kajafás palotájába. az a pénzsóvár keriáthi öreg! . A vendég itt ismét a helytartóra lövellte furcsa pillantását.. esztelen filozófust. .Ezt senki sem tudhatja. . . hogy olyan vendégszeretően fogadta házába azt az.. . . Találjanak más módot a megjutalmazására. minek is hívják. prokurátor.s a vendég egy szemvillanásnyi szünetet tartott. üljön.jegyezte meg a helytartó mosolyogva. . és felállt: .Úgy.Ennek nagyon örülök.A bonyolult és felelősségteljes megbízatásra való tekintettel engedélyét kérem.Ha előléptetésével egyidejűleg máshová akarnák helyezni. A vendég arca kissé elpirult. mint a Judea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetője.felelte a vendég udvariasan..Még két kérdés vár elintézésre.Nehéz dolog ilyen alaposan kiismerni egy nagyváros minden egyes lakosát.A prokurátor sohasem téved. . . hégemón.Nagy összeget? . . .Egyetlen szenvedélye van prokurátor . . utasítsa vissza az áthelyezését.És mi a mestersége? 219 . ugyan. nem. úgy folytatta: . Most térjünk rá a második kérdésre..Volna azonban egy kérésem ezzel kapcsolatban .Ugyan.Ó. hogy ma este kapja meg a pénzt.A pénz.Boldog vagyok.Nem.Ne mondja! Jellemezze egy kicsit. . de ezúttal tévedett . .A Keriáthbéli: fiatal. .Állítólag pénzt kapott azért. . hogy kellemes kötelességemnek tekintem erről Rómában is jelentést tenni. . A prokurátor lehalkította hangját.De azt tudom.

a pénzváltó gyalázatos árulásán felháborodva.Szabad megkérdeznem.Nyomon követni azt az embert. gyorsan összedörzsölte kezét. azután nagyon halkan folytatta: .Nem reménykedhetünk másban.. hogy jelentést tegyen rólam. de ilyen értesülésem igenis van. váratlan pillantását.mosolygott a vendég -.mondta Pilátus -. mint az ön bámulatos és megbízható akcióképességében. majd elfelejtettem! .ismételte Pilátus makacsul.. hogy erre a kérdésre egyelőre ne válaszoljak.Egy rokona pénzváltó üzletében dolgozik.. megmondom.Afranius felnézett.Nos. megtudni. Felállt. és mindezt egyetlen éjszaka? Még ma? .A hégemón parancsát teljesítem .mondta a vendég alázatosan. . A vendég megigazította nehéz derékszíját a köpeny alatt: .S a vendég hátrafordult. egészséget. hégemón..A helytartó arca megrándult. . Pilátus pedig így folytatta: . és hirtelen pattogóan kérdezte: Tehát leszúrják. kihúzta magát. Énnekem nincsenek ilyen értesüléseim.válaszolta Pilátus. . és az összeget visszajuttatni Kajafáshoz. kitől származik? . cinkosaival megállapodott abban.Úgy. Gondoljuk csak meg.Erőt. sok örömet kívánok a helytartónak! . . . vegye pártfogásába ezt az ügyet. de meg kell nyugtatnom a hégemónt: a gonosztevők terve igen nehezen megvalósítható. körülnézett. . hanem szemét összehúzva.Nemcsak hogy nem lesz kellemes . . mennyi pénzt kapott. csak azután válaszolt: . kellemes lesz a főpapnak ünnep éjszakáján ez az ajándék? . de úgy sejtem. higgye el! Még nem volt rá eset.Túlságosan hízelgően nyilatkozott az imént. hanem még egy ideig rajta is tartotta. körülnézett. mert értesülésem véletlen. ezzel a felírással: „Visszaadom az átokverte pénzt. prokurátor. 220 . nincs-e hívatlan harmadik az oszlopcsarnokban. úgy. . Ezért kérem. .Engedje meg. az árulásért kapott vérdíjat pedig visszajuttatják a főpaphoz. annál is inkább. miről van szó: ma arról értesültem. .szólt Afranius -.” A titkosszolgálat vezetője többször nem vetette a hégemónra furcsa.Magam is úgy vélem. Erre tisztségem kötelez.Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják . vagyis tegyen meg mindent a Keriáth-béli Júdás védelmére. figyelmesen hallgatta. Mindazonáltal kötelességem komolyan venni. homályos és nem egészen megbízható. s némi gondolkodás után így válaszolt: . hogy ebből óriási botrány kerekedik. Nem érdemlem meg. hogy ma éjszaka megölik.Ejha. hégemón? . úgy. mert az még sohasem vezetett félre.. hogy ne vált volna be. hogy a Keriáth-bélit még az éjszaka leszúrják.kiáltott fel Pilátus. leszúrni.Mit gondol.Hiszen én tartozom önnek.Előérzetem nem csal.A prokurátor elhallgatott..Értem .Ön méltó a legmagasabb kitüntetésre . úgy folytatta: . . A vendég ezúttal nemcsak rálövellte a helytartóra pillantását. De leginkább az előérzetemben bízom. . Értesüléseim úgy szólnak.Le . hogy Ha-Nocri egyik titkos párthíve.

. Várom. majd eltűnt előbb a lába. bőrerszényt húzott ki alóla. fölemelte mögötte heverő palástját.Pilátus hátranyúlt.Dehogyis. és kilépett az oszlopcsarnokból. Hallatszott. hogy azonnal keltsen föl.köszönt el a titkosszolgálat vezetője. s beállt a szürkület. hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről..A semmiségekről sem szabad megfeledkezni. amint léptei alatt csikorog a vizes föveny. A vendég meghajolva átvette. 221 .. és köpönyege alá rejtette.Ó. még akartam nekik pénzt szórni. . és átadta vendégének. azután csizmája a márványlépcsőn kopogott az oroszlánok között. és ön adott.Hódolatom. prokurátor . prokurátor.Elvárom . azzal sarkon fordult. . valamint a Keriáth-béli Júdás dolgáról. semmivel sem tartozik! . Afranius? Még ma éjjel. ott volt az a sok koldus. Hallja.szólt Pilátus -.A vendég meglepődött: . Az őrségnek parancsot adok. ez igazán semmiség. emlékszik. aztán a törzse. végül csuklyája is. prokurátor! . hogy a nap leáldozott. A helytartó csak akkor vette észre.Már hogyne tartoznék? Mikor megérkeztem Jerusalaimba. mihelyt ön megjelenik. . de nem volt nálam több.

és felkapta serlegét. az üres karosszékre pillantva. hol megtorpant. Közelgett az ünnepi éjszaka. ott jobbra fordult. hol az asztalhoz lépett. majd felállt. Erősen dörzsölte halántékát. elszalasztott egy visszahozhatatlan alkalmat. és a palota területén levő kaszárnyához ért.HUSZONHATODIK FEJEZET A temetés Talán a szürkület volt az oka. Szinte szemlátomást megöregedett. a mellsőt gazdája vállára tette . amelyben már csak tompult. Banga e cselekedetei azt voltak hivatva éreztetni. szemében öröm csillogott: ez azt jelentette.Banga.kimerültségében . melynek hátán a palástja feküdt. Megtapogatta palástját. nyelvét lógatva gazdája lábához heveredett. esti tevékenysége nem kevésbé fontos. A helytartó vendégének ezalatt főtt a feje a sok tennivalótól. csak kinézett maga elé az esteledő kertbe -. megint ott lehet a mellett az ember mellett. Így a két szerető jó barát. Ott volt bekvártélyozva az a két centuria. Holott világosan felismerte. Az egyik fordulóban hirtelen megállt. és megnyalta az arcát. hogy ez a mostani. ezzel megvallva magának szorongását. Miután eltávozott az oszlopcsarnokból.az egyetlen. s azonkívül gondterheltnek is látszott. Ezért nyugtalanul fészkelődött. amely a helytartóval együtt érkezett Jerusalaimba az ünnepre. csákányokkal meg egy vizeshordóval megrakva. meggörnyedt. A szekereket tizenöt szürke 222 . Ugyanezt igyekezett kifejezni gazdájára függesztett tekintetével. Füttyére mély csaholás válaszolt a sötétségből.rá sem kellett néznie.. és ijedten megrezzent. máris megérezte. együtt fogadta az oszlopcsarnokban az ünnep éjszakáját. Banga magamagát is kivételes. hogy szeretné megvigasztalni gazdáját. sajgó emléke élt a reggeli pokoli fájdalomnak. Hamarosan megértette. hogy milyen jó. hogy a helytartó külseje hirtelen megváltozott.. melynek parancsnoka maga a vendég volt. hegyes fülű óriási kutya szaladt fel a teraszra. Önámítása pedig abban állt. hogy valamit elmulasztott. és fejét meg mellső lábát a helytartó térdére fektette. Banga lihegve.amitől az majdnem összerogyott -. mint a reggel kimondott halálos ítélet. mindenki fölött álló lénynek tekinthette. leereszkedett a lépcsőn a kert alsó teraszára. Ez azonban sehogy sem akart sikerülni. akit mindenekfölött szeret és tisztel.nyilván úgy rémlett. Nem sok időt. mintha valaki ülne a karosszékben. füttyentett. de mindenáron áltatni akarta magát. az ember meg a kutya. emberek parancsolójának és urának tekint. hogy elült a vihar . és kész vele együtt fogadni a sors csapásait. mintha valamiféle írásjeleket akarna belőle kisilabizálni. és főleg: megkésett tevékenységgel akarja jóvátenni mulasztását.szólította halkan a prokurátor. meg azt is. de e rövid idő elmúltával a kaszárnya udvarából három szekér hajtott ki ásókkal. ugyancsak ott volt elhelyezve a prokurátor titkos őrsége. Aznap már másodszor zuhant rá a csüggedés. A kutya hátsó lábára állt. legföljebb tíz percet töltött a kaszárnyában. és most aprólékos. s akinek hála. megkésett. az esteli árnyak megszokott táncukat járták. amitől félt ez a bátor állat -. és igyekezett megérteni. jelentéktelen. és a kertből szürke bundájú. De mihelyt lába elé telepedett . oldalról odament Pilátus karosszékéhez. . meg füle figyelmes hegyezésével is. miért is gyötrődik. hogy gazdáját baj érte. Banga! . hol kezét dörzsölgette.. és a prokurátornak . rendkívüli. palástja szélét besározva ezzel. aztán idegesen fel s alá járkált az oszlopcsarnokban. a világ legnagyobb hatalmának. Pilátus leült a karosszékbe. aranyozott lapokkal kivert nyakörv csillogott rajta. hogy mindenáron el akarta hitetni magával. és kimeredő szemmel nézegette a padló mozaikját. Egyszer hátranézett..

szólt halkan a vendég. csuklyáját még mélyebben húzta szemébe.Hátranézett az ajtó felé.kérdezte Afranius görögül. odakötötte a kapu vasgyűrűjéhez. ugyanazon. A vendég belépett a boltajtó mellett vágott kiskapun. kiment a városkapun. Kisvártatva a nagy szentélytől északra. nyugatnak fordult. mondd meg. az Alsóváros girbegurba sikátorainak tömkelegében lehetett a nyomára bukkanni. s leszállván. biccentett. amelyet keresett. megmondom a férjednek. Csak amikor elkészült. . . Ott sem időzött sokáig. Oda már öszvérháton érkezett.Ha valaki keres.felelte a nő suttogva. S a sötétben hallatszott az öreg szolgáló zsémbelése: . A menet a hátsó kapun át hajtott ki a palota területéről. Mikor megismerte a vendéget. . amelyben szőnyeggel kereskedtek. akkor szólt ki: . Nisza eltávozott. 223 . hogy elmentem Enantához. a raktárak is sötétek voltak.szólt rá Nisza.Nisza! . alig öt percet. akit Afranius Niszának szólított. . A nő. A Görög utca nevet viselte. A szolgáló zsémbelve csukta be a teraszajtót. és intett kezével. és raktárépületekkel körülvett kicsiny. s mint az árny. az utcán még javában folyt az ünnep előtti sürgésforgás. Afranius igen rövid időt töltött odabenn. .Egyedül . kisuhant a házból. hogy hozzá járj? Hisz az az Enanta kerítőnő! Megállj.. hozzátette: . és Afranius öszvére hátán elveszett a lovasok meg gyalogos járókelők áradatában. Afranius még egyszer körülnézett. és aggódva kémlelte. Az udvar sarkán befordulva a repkénnyel befuttatott lakóház kőteraszához jutott. szívélyesen rámosolygott. és szolgálóját nem hívta segítségül. és megindult felfelé a terasz kőlépcsőjén. elért a hebroni kapunál lévő keresztútig. és egy keskeny dűlőúton előbb a betlehemi út felé tartott. . Azután elhagyta a házat és a teraszt.A férjem ma reggel elment Caesareába. ki jött. többek közt egy. Szandálja már az udvar kövezetén kopogott.Enantához? Nézze meg az ember! Nem megtiltotta a férjed. a helytartó vendége lóháton elhagyta a palota területét. A vendég ez előtt a bolt előtt állította meg öszvérét. és kilépett az utcára. Addigra már besötétedett.De a szolgáló itthon van. miután előzőleg átöltözött viseltes. hogy a szekerek a kísérő osztaggal elindultak. csakhamar meglelte az utcát. négyzet alakú udvarba lépett. Jól ismerte a várost. hanem be a városba. és még halkabban súgva. magára maradván. Nem sokkal azután. és a jaffai úton ment tovább. és csakhamar az Alsóvárosban. és a látóhatáron felbukkant a hold. és a teraszra elfátyolozatlan fiatal nő lépett ki. még nem gyújtottak lámpát. . A házakban ezalatt már mindenfelé mécsest gyújtottak. a templom közvetlen szomszédságában lévő Antonius-erődhöz ért.Egyedül vagy? . További útjairól nem tud senki.Elhallgass már! . Ő azonban nem kifelé indult a városból. és fejére borította sötét kendőjét. mécsest nem gyújtott. A hívásra megnyikordult az ajtó.. Áthajolt a korláton. Körülnézett: a ház is. amelyen aznap délben a halálraítélteket kísérte a menet a kivégzésre. nagy sietve átöltözött. De akármilyen nehezen találta is meg a szükséges holmit a sötét szobában. sötét színű chitonba. Majd mindketten eltűntek a házban. A bolt már bezárt.S egy kézmozdulattal betessékelte a vendéget.köpönyeges lovas katona kísérte. majd egy darabig az úton haladt észak felé. mert néhány görög bolt bújt meg benne.

felsőtestén új.Egyedül? . s lábán nyikorgó új szandál. tolakodó sokaságában utolérte őt egy könnyed. végül utolérte a nőt. láthatta. fáklyák tömege világított. arca fanyalgó bosszúságot árult el: . .. megelőzve az ünnepi vacsorára hazasietőket.ettől még szebb lett. majd kisvártatva elhagyja a palotát.könyörgött Júdás lelkendezve. dehogyis! . Hozzád készültem. Ünnep estéje van.Alig ismertelek meg. egy pillanatra följebb tolta kendőjét. hogy akit nem ismernek meg.Nini. és döbbenten nézett utána. . egész este otthon leszel. szinte táncos léptekkel libbenő fiatal nő. hogy elkísérjelek! .kérdezte vissza Nisza. Gondolatai összekuszálódtak. majd megindult. az hamarosan meggazdagszik. sasorrú. fején vállára hulló fehér kefi. ki fekete fejkendőjét egészen a szeméig húzta. megállt. és egy pillantást vetett a fiatalemberre..felelte Nisza. mint a ketrecbe zárt madár. görög nyelven. 224 . és te azt kívánod tőlem. mely közvetlenül a templomdomb lábában épült.mondta ridegen.. meghallgatom a fülemilék énekét. mindent elmond a férjemnek? Köszönöm. Júdás zavartan suttogta. összerezzent.A város környékére?. Júdás izgatott volt. Aki megfigyelte. . Visszasietett az Alsóvárosba. a bazár lökdösődő. amelyet valaha életében látott .hüledezett Júdás.Hová mégy.De hogyhogy. még fürgébben lépkedett. és izgatottan lihegve megszólította: . és gőgösen tekintett Júdásra. s elnézte. és hallgassam a sóhajtozásodat a teraszon? És ráadásul még attól is remegjek.Engedd meg. a kiskapun gondosan nyírt szakállú fiatal férfi lépett ki. ellenkezőleg: járása meggyorsult. amint egyik ablakban a másik után gyúl ki a lámpafény. mely lépcsősen szaladt le a város egyik tavához.. lefelé csüngő rojtokkal. ahol az utca kiért a piactérre. mindenről megfeledkezett. és ünnepi sürgés-forgás töltötte be. szinte gyerekes félszegséggel: . ebből nem kérek! Elhatároztam. hogy az arca . Majdnem feldöntött egy szembejövő férfit. de nem lassította meg lépteit. A fiatalember észrevette. Elfúlva. hogy belép a palota kapuján. amelyen haladt.. Nálunk azt tartják. akit utolért. te vagy. szíve úgy ugrált a mellében. a bazár mellett egyenesen Kajafás főpap palotájához vezetett.a legszebb arc.felelte Nisza. aki boroskancsót cipelt.. A férfi mellett elhaladva. . mi több: fölismerte a nőt. meglassítva lépteit. Júdás? . hogy a járókelők meg ne hallják.. Az ünnepre díszbe öltözött. hogy a szolgálóm. és szeszélyesen elbiggyesztette alsó ajkát: Júdásnak úgy tetszett. Az út. és utána sietett. . de most feketének látszó szemébe.Miért akarod tudni? . összehúzta a szemét. hogy otthon kuksoljak.Nisza! A nő megfordult. egy szegényes házból. amelyben már mécsesek. esdeklő pillantással nézett Nisza kék. suttogva. .Ugyanabban az időben az Alsóváros egy másik girbegurba sikátorában.Jaj. Nisza? . ünnepi. és amikor fölismerte.Persze hogy egyedül! . A palotában tett rövid látogatás után a fiatalember még vígabban. melynek ablaktalan fala az utcára. ablakai az udvarra néztek. az a vén banya. mintha menekülni akarna az elől. délceg férfi fürgén lépkedett. hisz azt mondtad. világoskék talif. Eluntam az otthon ülést. Ez különben jót jelent. A sarkon. hogy kimegyek a város környékére.. Hiszen megbeszéltük. megkérdezte az asszonyt: .

tudod? . Elsietett a pénzváltó boltok között. mert egy vödröt cipelő férfi jött be a kapualjba. Többek közt az a kérdés is felvetődött benne. és végre kijutott a Gethsemáné-kapuhoz. Néhány megkésett járókelő az utcán szamarát hajszolta.. és félrefordulva. mely imbolygó fáklyafénnyel világította meg útját. s egyre feljebb emelkedő lámpással .Menj ki az olajligetbe . Júdás még egy ideig ott álldogált egymagában.Miért hallgatsz. ügyet sem vetett a római lovas őrjáratra.De hová. vonzaná maga után. s vezetné. .kérdezte Júdás panaszosan. Nisza? . hanem maradj hátrább. menjünk be ebbe a kis udvarba. a Gethsemáné-kertbe. s megpróbálta ráncba szedni szerteszaladó gondolatait. . . . ne siess utánam.. félelmetes bástyái. de ne kövess nyomon.Azzal Nisza kisurrant a kapu alól..Én előremegyek .barlang. nem fogok veled unatkozni? .Tudom.No. Júdást szinte akaratlanul vitte a lába. hogyan menti ki magát családja előtt. De ez csak érzékcsalódás volt. nem bánom . igen. Ott leszek.. nem hallotta a harsonaszót az erdőben.A Kidronon túl. maga sem vette észre. a Gethsemáné-kapu felé igyekezett. és akkor fordulj be a grottához. tudod.Gyerünk. és majd azt mondja a férjemnek. és Júdás gondolatai ettől végképp összezavarodtak. ott majd megbeszéljük. Úgy rémlett.folytatta Nisza -. mégis meg kellett állnia egy időre. hová? . s fényével versenyre kel a legnagyobb... hogy itt az utcán meglát valaki ismerős. De nem sokat törődött ezekkel az égi tüneményekkel.Igen. hogy a templom felett. Elfogadható kifogáson törte a fejét. hanem mindenfelé imádkozó mormolás hallatszott. Júdás tisztában volt vele. kigyúlt két ötkarú gyertyatartó. mintha előtte a járókelők arcaháta között karcsú. és az asszonyéihoz igazította lépteit. amiért távol marad az ünnepi vacsorától.folytatta Nisza megenyhülve. mélyen szemére húzva kendőjét. Az erődöt elhagyva. föld alatti üreg. hogy Nisza jócskán megelőzte. Előremegyek. kiáltozással ösztökélte gyorsabb ügetésre. Júdás útjában már nemcsak az ablakok világítottak. A város már ünnepelt. most már nem az Alsóvárosba igyekezett.Mit gondolsz. . 225 . Júdás visszanézett.a holddal. és meglátta.Egyszóval. nyomában szíriai lovas őrjárat. hogy a szeretőmmel sétáltam. Nisza és Júdás eltűntek a bazár forgatagából. nem tudott semmit sem kitalálni. 76 Grotta . de izgalmában semmi sem jutott eszébe. amint elmaradtak mögötte az Antonius-erőd mohos.. legyen türelmed kivárni. noha lángolt a türelmetlenségtől. táncos alak tűnne fel. amelyet Júdás gondolatban elátkozott.Nisza nem válaszolt. elhaladsz az olajütő mellett. Másik irányba indult. és lassan kilépett a kapualjból. . A városba tevekaraván vonult be. tudom. hol van a grotta?76 .kérdezte. De ezt is csak homályosan látta. mielőbb ki akart jutni a városból. Egyszer-egyszer úgy rémlett. mintha nem is beszélt volna Júdással. Félek. De mondom. . S ott. félelmetes magasságban.. Ha átkelsz a folyón. egy kapualjban állva sugdolóztak. Nisza hirtelen megtorpant: . vesszővel. Jerusalaim felett tíz fantasztikus méretű lámpás gyúlt ki.Várj. .. . csak meggyorsította lépteit..súgta Nisza. hanem visszafordult Kajafás palotája felé.

egy lélek nem volt sehol. megkérdezte: . de hagyjátok meg az életemet! Az előtte állá férfi nyomban kikapta Júdás kezéből az erszényt.Harminc tetradrachmát! Harminc tetradrachmát! Nálam van az egész! Tessék. sza. és a kis csomagot keresztbe átkötötték madzaggal. hanem mély. a sötétben. 226 . Ez a harmadik csuklyás köpönyegbe volt burkolózva.mondta Júdás. A második az inge alá dugta a csomagot. Kőről kőre ugrálva. amelyeket Nisza féltékeny férjének üzletében látott.. hogy döngött alatta a föld. mellette zarándokok csíkos sátrait. de csak egy futó pillanatra. a Gethsemánéba. és a Kidron folyóhoz igyekezett. Bal kéz felől egy kis tisztáson hamarosan megpillantotta az olajütő súlyos kőkerekét meg egy rakás hordót. Egyre hűvösödött a levegő. Nem messze onnét már látszott az olajliget félig bedőlt kapuja. nemsokára meghallja a vízesés halk csobogását a mesterséges barlang fölött. . a kertekből hullámokban áradó akác. A város fülledtsége után Júdást szinte elkábította a tavaszi éjszaka. az olajfák sűrű árnyéka. Átvágott a poros úton. Ekkor harmadik férfialak jelent meg az úton. a munka már napszálltával befejeződött. A kaput nem őrizték. melyet a harmadik odanyújtott. melyet beragyogott a holdfény. csakugyan meghallotta a csobogást. Krétafehérnek látta a homályban. valami villant kezében. elnyelte őket a sötétség. A harmadik. zengett. .. és behatolt a szerelmes férfi lapockája alatt. A víz halkan surrogott lába körül. és örömmel állapította meg.meg mirtuszillat. két keze horgasodó ujjakkal a levegőbe kapaszkodott. és átszellemülten szépnek. megfordult..Nisza! Nisza helyett azonban izmos férfialak vált el a legközelebbi olajfa göcsörtös törzsétől. még egy-két perc. Júdás előrebukott. immár nem saját magas. Ekkor Júdás meglassította lépteit. kétségbeesetten felordított. hogy átkeljen rajta. átért végre a túlsó partra. . Az út hegynek felfelé vitt. leguggolt a meggyilkolt mellett. azután mind a két gyilkos eltűnt az útról. itt a pénz! Vigyétek. és halkan szólította az asszonyt: . a csuklyás. néha kijutott az árnyékból. de hátulról egy másik férfi állta el útját. és Júdás már a terebélyes vén olajfák titokzatos árnyékában sietett tovább. Testét az előtte álló férfi tőre fogadta: markolatáig hatolt Júdás szívébe.Mennyit kaptál? Mondd meg. A türelmetlen Júdás végre kívül került a városfalon. rekedtes hörgéssel. A gyilkosok gyorsan egy darab bőrbe csomagolták az erszényt meg az írást. több hangot már nem is adott. . Teste olyan súllyal zuhant le. azokra a szőnyegekre emlékeztette. hogy jobb felől. kiugrott az út közepére. és Júdás feje fölött csalogányok raja csattogott. aki előtte termett. és arcát fürkészte.. hogy a kertek alatti út teljesen kihalt.parancsolt rá a másik kettőre.Siessetek . ha az életed kedves! Júdás szívében remény lobbant fel. Júdás halkan felkiáltott. a hold cifra mintájú szőnyeget vetített lába elé.Ni. És háta mögött ugyanabban a pillanatban villant a kés. Bal kéz felől kicsiny temetőt látott. Közeledett céljához. A ligetben nem volt senki. Tudta. Júdás lihegve kapaszkodott felfelé. Az első.De egyszer mindennek vége szakad. tiszta és fiatal hangján. Nem csalatkozott.

Később elhagyták a folyót. kényelmes tempóval ügetett végig az Alsóváros kihalt utcáin. A lovak is a folyóban álltak. összevissza hangzavarrá egybeolvadva. boros serlegek meg kesernyés füvekkel teli tálak. ahol ebédelt. végre behunyta szemét. fő része. nem akart bemenni a palotába. mintha megvakult volna az áradó holdfényben. csakhamar odaért a város déli kapujához. Letért az ösvényről. ez a rész mindenestül. a tiszt karlendítéssel köszöntötte őket. Bal lába egy holdfényes foltba nyúlt. oldalán rövid kard. fej fej mellett. kikapcsolta és ledobta palástját. mozgás nyomai látszottak. aztán tollforgó nélküli. mégis égtek a lámpák. néma csend uralkodott. és melléje feküdt. amíg messziről meg nem látta két ló meg a mellettük várakozó ember sziluettjét. és egy ideig a folyó medrében ment tovább. úgyhogy tisztán látszott szandáljának minden egyes bőrszíja. mire az álom végre megszánta a hégemónt. de a csarnok lépcsőitől az ágyig holdfénypászma vetült. meg a holdra. Akkor belépett a vízbe. és a fejére tette. Lefeküdt a számára elkészített fekvőhelyre. A Villámlégió második centuriájából kijelölt őrség katonái a kőpadokon ültek. A Gethsemáné-kert addigra már zengett. lecsatolta az ingét összeszorító derékszíjat. Banga nyomban felugrott hozzá. ahol a fal legelső kövei hiányoztak -. s hallatszott. és lépésben haladtak tovább a városfal alatt. A halott szétvetett karokkal feküdt. A lovász ekkor különvált urától. és eltűnt szem elől. és kockáztak. A fekhely félhomályban állt. a holdat egy oszlop takarta el. és ment. levetette szandálját. Egy-egy utcára nyíló ablakon betekintve a lovas vacsorázó embereket látott az asztal körül.ott. és csakhamar kiért a Kidron partjára. Görcsösen ásított. ugrándozott. Az oszlopcsarnokban vettetett ágyat. a prokurátor . A közeledő tiszt láttára felugrottak. s a helytartó órák hosszat nem vette le róla a szemét. mindenfelől hálaadó imádság szólt. és a tüzes lovassági paripa ügetve megindult. Jerusalaim ünnepi fényben úszott. s ahol reggel a kihallgatást is végezte. A prokurátor. nem tudja senki. ahol a palota egyetlen jelenlegi lakója tanyázott. az Antonius-erőd felé igyekezve: közben-közben feltekingetett a templom felett világító ötágú gyertyatartókra . de kerülte az álom. melyen széles acéltőr függött hüvelyben.melyeknek párja nem volt világszerte -. amely még a karos gyertyatartóknál is magasabbról sugárzott. messze a főkaputól. és belovagolt a városba. ezt is letette a fekhelye melletti karosszékbe. a harmadiknak. leszállt a nyeregből a néptelen úton. Csak akkor aludt el a kutya is. átmászott a falon . A csupasz hold magasan járt a tiszta égbolton. a csuklyás a másikra. ahol a római cohors tisztjei meg a légió legatusa volt beszállásolva. visszhangzott a fülemilék dalától. Éjfélre járt. ott élet. ott. Nagy Heródes palotája nem vett részt a Pászka-ünnep éjszakájában. kiértek a jerusalaimi partra. Bent a palotában sötétség. a csuklyás embernek útja ellenben ismeretes. A lovas ember halkan fütyörészve. De a palota középső. Nem kellett messzire mennie. előrerúgtatott. És mihelyt a prokurátor elvesztette kapcsolatát a körülötte lévő valósággal. Meghúzta a kantárt. lapos sisakot húzott ki alóla. A kert déli sarkában. A palota déli szárnyában. amint a kövek csikorognak a lovak patája alatt. Minden ablakból lámpás világított. levette köpönyegét és kifordította. A lóra most már katonai chlamysba öltözött ember pattant fel. amint Afraniusnak is mondta. azon nyomban elindult ezen a sugárzó úton. és az olajfák sűrűjén át déli irányban haladt tovább. ment felfelé. és a helytartó kezével átfogva a kutya nyakát. az asztalon gödölye húsa. lovasát zötykölve. egyenesen a 227 . oszlopsoraival meg aranyszobraival. Patáikat mosta a víz.az is akarata ellenére -.Néhány másodperccel ezután már nem volt élő ember az olajligetben. Hogy hová ment Júdás két gyilkosa. A kapu boltíve alatt fáklyák nyugtalan fénye táncolt. és végignyúlt ágyán. lassan baktattak tovább a folyóban. A lovász felült az egyik lóra. a csuklyás férfi ellenben megállította lovát.

következésképp életben van. emlékezz meg rólam. Bangával ment.” Így beszélt Jesua Ha-Nocri.Mostantól fogva mindig együtt leszünk . hóbortos orvost és álmodozót! .. . mely a Patkányölő kezében füstölt. . .holdhoz. és tapasztalta.. istenek. Reggel még nem szánta volna rá magát.biztatta álmában a csavargó filozófus. a legrútabb bűnök egyike. A centurio rettegve. csak azért.közölte Marcus egykedvűen.nyöszörgött.. a szépséges molnárlány fiát. aki hogy. aki olyan képtelenségeket talált ki. istenek. és ez csak annál érdekesebbé tette végeérhetetlen vitájukat.. de annál szörnyűbb a felébredés. aztán köhécselt. dühösen sandított az ugrásra készülő veszedelmes állatra.most ott lépked mellette.. Megcsonkítja a katonákat. égszínkék ösvényen. a zivatar csak estére várható. Pilátus felriadt. olyan nagyszerű és soha meg nem ismétlődő gyönyörűség volt végigmenni azon az áttetsző. a csillagjós király meg Pila. bonyolult kérdésről vitatkoztak. nem viselkedett gyáván akkor. .Ne sértődjék meg. azelőtt a légió tribunusa. és téged. ismeretlen szülők gyermekét. Ismétlem. Ezt az ezüstös holdfényt kellemetlen. Mindenre hajlandó. ott a másik. Fáklya volt. és fénye még ezüstösebbé változott. amennyi kell.kérte álmában Pilátus. Magának sem öröm a munkája. . kormozott. s a helytartó észbe kapott. Marcus. igenis hajlandó tönkretenni. holdfényben sincs már nyugtom! Ó. Engem. hogy a halálos ítéletet igenis végrehajtották. Hogy megsemmisítse a félálmában kimondott tapintatlan szavak hatását. Banga rámordult a holdra. az én helyzetem még nehezebb. józan ésszel csak nem feltételezhető.Éjszaka. filozófus uram. az volt. igen. Magától értetődik. és egyik sem tudta meggyőzni igazáról a másikat.Kérlek. ami eszébe jutott. Marcus hüledezve meredt rá.A titkos őrség parancsnoka jelentkezik kihallgatásra . a csillagjós fiáról . hogy odább haladt. hogy nem. mely közvetlenül szemébe vakított. és a prokurátor elé terülő síkos.Igen. s mellette az a vándorfilozófus lépkedett. szinte olajozott égszínkék ösvény egyszer csak eltűnt. s kezével ernyőzte szemét a fáklya lángjától: . ellentmondok neked: a gyávaság a legeslegrútabb bűn!” Példának okáért: Judea jelenlegi helytartója. mindig téged is megemlítenek majd. a lelencet. Judea kegyetlen helytartója sírt és nevetett örömében.Ahol az egyik. ekképpen folytatta: . filozófus. amikor a dühöngő germánok kis híján lemészárolták a nagy erejű Patkányölőt. azután fájós szemekkel keresni kezdte a holdat. az aranykopjás Lovag útitársául szegődött. „De engedje meg. Még rágondolni is szörnyű volt..Ne bántsd. és az első. „Nem. „Szabad időnk van. Mindez nagyon jó volt. Semmiben sem értettek egyet. 228 . hogy megmentse a halálból ezt a minden tekintetben bűntelen. A megszokott mozdulattal nyomban Banga nyakörvébe kapaszkodott. Ha engem emlegetnek.szólt rá gazdája szenvedő hangon. de most. És amikor a mellette haladó en-nasirai koldus biztatóan bólintott. mint azt. a Lidércek Völgyében. Valami nagyon fontos. Nem. ugrándozó fényfolt törte meg. ítélet nem volt! Kivégzés nem volt! Ez adta meg legfőbb szépségét ennek a holdba vezető sétának... éjszakára. ne feledkezzél meg rólam. a gyávaság. centurio. hogy a halálos ítélet meg a kivégzés merő félreértésnek bizonyult: hiszen a filozófus. miután mindent alaposan mérlegelt. hogy Judea helytartója tönkretegye a karrierjét egy senkiházi felségsértő miatt?” Dehogyisnem teszi tönkre. Mit kíván? . hogy mindenki jó . Banga! . zokogott álmában Pilátus. hogy egy ilyen embert halálra lehetne ítélni. Még nevetett is álmában az örömtől.

229 . amit mondtam.válaszolta nyugodt méltósággal a férfi. Banga . mi a feltevése ezzel az üggyel kapcsolatban. képzelje.szólt a prokurátor halkan.kérdezte Pilátus közelebb hajolva. Afranius. akit Keriáth-béli Júdásnak neveztek.. kelletlenül hangzott a válasz: .Mennyi pénz van benne? . én tizenöt esztendeje dolgozom Judeában. Hol akarja keresni a holttestet? Foglaljon helyet. . 77 Valerius Gratus .parancsolta a helytartó. Nekem nem kell látnom a hullát ahhoz. Igaza volt.Harminc tetradrachma. Rosszul alszom mostanában . hogy megölték? Ridegen. nagyon érdekelne. . köhécselve köszörülte torkát. parancsnok! Afranius biccentett. aki sohasem vált meg csuklyájától.. . Afranius nem válaszolt.Küldje be. a centurio caligája a mozaikpadlón dobogott. Nevetséges. alvadt vérfoltos erszényt vett elő. két szempár mered rá: az egyik kutyáé. küldje be . . . hogy azon a holdsugáron megyek végig.De azt biztosan tudja. Kérem. a Keriáth-béli vére.Ne bántsd. kifürkészte az árnyékos sarkokat s csak akkor szólalt meg. szokása szerint körülnézett.folytatta kényszeredett mosollyal -. ..ismételte a helytartó magamagának. Valerius Gratus77 alatt kezdtem szolgálatomat.Még nem ébredtem föl teljesen. és felelősségem teljes tudatában jelentem. Ma reggel megindítjuk a kutatást.mentegetőzött Pilátus. Afraniusnak úgy rémlett.Nem tudom . azt álmodom. amely sehogy sem akart becsukódni. amely rajta szárad. mielőtt megszólalt. . adjon át a bíróságnak.Hol van a hulla? . és leült.A holdfényben sincs már nyugtom. A helytartó összerezzent. és erősen megnyomta a kutya nyakát. . Chlamysa alól két pecséttel elzárt.. megöltek valakit. néhány órával ezelőtt megöletett. Egy szó. hogy az. azért mondtam. mint száz. közelebb húzta a karosszéket az ágyhoz. A fáklyaláng végigtáncolt az oszlopokon. A vér.Kevés. és meztelen lába a szandálját kereste a padlón. Lement a kertbe. helytartó. Kardja megcsörrent. és álmomban holdsugarat látok.Hégemón. amikor meggyőződött róla. s elengedte szandálja szíját. hogy rajtuk meg Bangán kívül senki sincsen a csarnokban: .Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába. a másik .Bocsásson meg.. Megölték. . Nem tudtam megmenteni a Keriáth-béli Júdás életét. Afranius . .Judea egyik előző helytartója...Kérem. nem messze az olajütőtől. fogát csikorgatva. küldjenek nyugdíjba. hogy tudjam.A Gethsemáné-kertben fogom keresni. Az oszlopcsarnokban a centurio helyében megjelent a csuklyás férfi. A helytartó megvetően elmosolyodott: . .farkasé.

Nem. amelyhez egyébként egyetlen nő sem tartozott. s még engem is megzavarhat. áttekinthető helyen rejtse el a pénzét. . Kicsalogatták. Miért éppen ott? Megvallom.Belátom. prokurátor. Valószínűleg így történt.Pompás ötlet! De vajon ki és miért ígérhetett neki pénzt éjszaka. Júdás nem indult el sem a Hebronba.Semmi esetre sem hihetem . így történhetett.Afranius közelebb hajolt a helytartóhoz.Ó. . Ezek szerint a város közvetlen környékén ölték meg. . és ha ez sem állja meg a helyét. . otthagyva a pászkavacsorát. 230 . mindig dugdosta a pénzét az emberek elől.Rendkívül éles elméjű magyarázat. prokurátor. ez a kérdés legbonyolultabb része. . . .Talányos.Igen. ugyebár.Azt hiszem.És azt mondja. mi sem egyszerűbb ennél. védett. megint csak a pénz lehetett az oka. Ezt a lehetőséget eleve kizártnak tekinthetjük.tudakolta a helytartó.Mert feltevésem szerint Júdást nem a városban gyilkolták meg. akkor a pénz nem kerülhetett volna vissza olyan hamar. Az utcán nem lehet valakit titokban leszúrni. . csak kiszaladt a számon.El sem tudom képzelni. Ilyen pedig a Gethsemánékerten kívül nincs Jerusalaim környékén.Valóban. Afranius higgadtan.. .. A házasodáshoz pénz kell. a városon kívül? . hanem Jerusalaim közvetlen környékén. . nem fogok találni. Többet mondok: a gyilkosságnak ilyen értelmezése félrevezeti. . Igen. prokurátor. hégemón. Vajon ki csalogatta ki. tévedett. nyílt. amelyről csak ő tudott.Úgy. ezt még mindig nem értem. Ha viszont a várostól távol ölték volna meg. Egy új ember létrehozásához is pénz kell.válaszolta Afranius halkan -. . helytartó. hogy útonútfélen. hogy Júdást a város határain belül keríthették kézre holmi gyanús alakok. Júdás bizalmatlan volt. prokurátor. Nem mehetett messzire.Semmi esetre sem. helytartó.Ó. nyomatékosan válaszolt: . más magyarázatot. nem tudom.. De az embereink már tűvé tették az Alsóvárost. Valahová el kellett őt csalni. hogy ez hogyan történhetett. nem. Afranius. úgy hiszem. hogy valakit egy nő segítségével eltegyünk láb alól. hogy nincs a városban.. de nem is nagyon távol a várostól. Senkinek sem jutna eszébe.De hát akkor mégis. Egyetlen feltevésem van. hogy teljesen igaza van. akadályozza a nyomozást. igen. . és hogyan? Nincs-e nő a dologban? kérdezte a prokurátor hirtelen támadt ötlettel. hanem saját elgondolása. Okoskodjunk logikusan. ahhoz nagyon sok pénzre van szükség. nő nincs belekeverve ebbe a dologba. . valóban! Ünnep estéjén egy hivő ismeretlen okból kimegy a városból. Fás. sem a Bethániába vezető úton. nem így értettem. és ott leszúrják. rejtett helyen kellett lennie.Júdás el akarta rejteni a pénzét.Indokolja meg ezt a feltevést. ami ez eszembe ötlött. a Gethsemáné-kertben fogja kerestetni.. talán egy pincébe. sikerül-e megfejtenem. és mohó érdeklődéssel leste Afranius arcát. de ahhoz.Sajnos. mire gondol? . Kezeskedem érte. márpedig azoknak a csavargóknak pénzük nincsen. És miért éppen ott? . és suttogva folytatta: . Most már értem: nem mások csalogatták tehát ki a városból. prokurátor. Kinek volt érdekében Júdás halála? Holmi fantaszta csavargók társaságának. titkos helyen. . kétségkívül megtalálták volna a hulláját.

bíróság elé állok.. és tartalmát odamutatta Pilátusnak. Nos. . amit megtehetett.Vonja felelősségre a nyomozóit. . és becsukta az erszényt. .Igen. prokurátor. hégemón .válaszolta Afranius cseppet sem mosolyogva.Hát magának minden pecsétje megvan? .. pontosan úgy. közvetlenül azután. akkor nem fizettek.Ellentmondani bátorkodom. ó. ha túlságosan szigorúan vonná őket felelősségre! Végeredményben minden tőlünk telhetőt megtettünk annak a csirkefogónak az érdekében. Afranius.kérdezte Pilátus önkéntelenül elmosolyodva. micsoda felfordulás támadt ott Kajafásnál! . mi jutott most hirtelen eszembe? Vajon nem követett-e el öngyilkosságot? Afranius hátradőlt székén. hogy kijött Kajafás palotájából. Afranius.jelentette ki Pilátus mosolyogva. hogyan tudták vajon véghezvinni.Mi sem egyszerűbb. Átdobták a csomagot a kerítésen. hiszen ez hivatalos pecsét! . nem. . prokurátor .Az embereim tegnap este elveszítették szem elől Júdást a piacon.De miért? .. de a kolóniákban nincsen párja!. nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt a palotában. .. a világon senki sem lett volna képes többre! . mi a helyzet Rómában. elfelejtettem megkérdezni . . ahol az utca a hátsó udvar mentén húzódik. . hégemón. Unalmas..Tudja. mi a szándéka? . Afranius. hogy átadjam magát a bíróságnak.. furcsa vargabetűt csinált..Ó. de ez teljességgel elképzelhetetlen! 231 . magam pedig. akik Júdást a városon kívül követték. ha nem fizettek. nem látom indokoltnak. Egyáltalán nem volt érdekes. . Engem is haladéktalanul odahívtak.válaszolta Afranius.Teljesen igaza van. annyira meglepődött a kérdésen. . Nos tehát.Haladéktalanul kerestetni kezdem a gyilkosokat.Cédulát is tettek hozzá? . kategorikus nemmel válaszoltak.. Maga kitűnően érti a dolgát. prokurátor. mit csinál. fárasztó história. óriási izgalom tört ki. . A megbeszélésünk után nyomban figyelni kezdtük. hogy a pénzt bedobták Kajafásnak? .a prokurátor megdörzsölte homlokát -. . De vigyázzon. és egyik pillanatról a másikra nyomtalanul eltűnt. ahogyan értesülései szóltak.. hogy Pilátus szeme megvillan. . prokurátor.Egy percig se törje a fejét. Kérdésemre. Különben.Úgy?! Hát.Tökéletesen meggyőzött. amint már mondottam.Ez igazán érdekes! . Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat. Mindent megtett. Nem tudom. hégemón. bocsásson meg. hogyan történhetett.Afranius letépte az erszényről a pecsétet. De a bazár forgatagában valahogy elvesztettük szem elől.Vigyázzon.A mi munkánkhoz ez elengedhetetlen. . ebben az esetben sem szeretném. Ilyesmi még nem fordult elő életemben. Nem is értem. . Igaz is. prokurátor. Afranius.Képzelem.Igen. akik elvesztették Júdást. A sötétben is látszott.Úgy. A bosszúállók a főpapi palota hátába kerültek. sőt inkább nagyon is szigorúan.

Rendkívüli szakértelemmel gyilkolták meg. majd ekképpen válaszolt: .Szerettem volna látni.Az meglehet. hanem jelen akar lenni a temetésnél. Vele volt Jesua Ha-Nocri mezítelen teteme. Ellenkezőleg. hégemón . . Lévi kétségbeesett. prokurátor.szólt Pilátus. Afranius helyettesének vezetésével. . . megmagyarázták neki.Meg kellett kötözni? . hogy beesteledjék. ebben a városban minden elképzelhető! Hajlandó volnék akármibe fogadni. a legmagasabb jutalmat érdemli. prokurátor. .Honnan tudja? .Méltóztassék egy pillantást vetni az erszényre... Az egyik holttestet már nem találták ott. .Ne nyugtalankodjék. akkor se megy el. nem távozik.Nem.Ó.válaszolta Afranius megnyugtatóan. Most térjünk át a temetésre.. tombolni kezdett. ha megölik.A kivégzettek el vannak temetve. Pilátusnak láthatóan nehezére esett elszakadni ettől az ügytől. Szinte ábrándosan jegyezte meg: . átkozódott. a titkos őrség egy osztaga. Afranius. Lévi Máté ott a barlangban várta.Júdás vére patakokban folyt.csitította Afranius. holott már igazán minden tisztázódott. Olyasmit ordítozott. Összefüggéstelen szavakat kiabált. ahogy meggyilkolják. helytartó . De előbb nem. Elég meggyilkoltat láttam életemben.. ezért kezeskedem. prokurátor.Lévi Máté . hogy a test eltemettetik.mondta rekedten. igazán vétek volna önt a bíróságnak átadni.felelte Afranius..válaszolta Afranius filozófus mosolygással.Dismas és Gestas holttestét összeszedték. . helytartó . hogy rövid időn belül ez a hír fogja bejárni a várost! Afranius ismét a helytartóra vetette éles pillantását. Hogy történt a dolog? Afranius elbeszélte: míg ő maga Júdás ügyével foglalkozott. prokurátor. . Hamarosan meg is találták. hol fenyegetőzött. Lévi felfogta. Azt is mondta.De igen. nem kérdő. .Ó.. naplementekor fölért a dombra. ezt a kérdést tisztáztuk. akire itt várnak. és nyomban a harmadik tetem keresésére indultak. hol könyörgött.Majd feltámad. ó. hanem állító hangsúllyal. .Pilátus összerezzent: . 232 . A Koponyahegy északi lejtőjén lévő barlangban egy ember. . ha megszólal annak a Messiásnak a harsonája. . Azt mondta. .Sikerült lecsillapítani az orcátlan dühöngőt. . Afranius. kis ideig gondolkozott..Ezek szerint nem fog feltámadni? . . . és elcsendesült.válaszolta Afranius. nem. hogy ő nem követett el semmiféle bűncselekményt. prokurátor. hogy nem hajlandó megválni a tetemtől.Úgy van. feltámad .Helyes... addigra már ragadozó madarak vájták ki szemüket. sőt erre a célra felajánlotta a nála lévő kenyérvágó kést.Hogy én ezt nem láttam előre!. prokurátor . a Keriáth-béli meggyilkolásától. és folytatta beszámolóját: .. ha éppen úgy tartja kedve.. Amikor az egyik őr fáklyával behatolt a barlangba. a törvény szerint akárkinek jogában áll eltemetni egy halálra ítélt bűnöst. de kijelentette. . gunyoros pillantással súrolva Pilátust.kérdezte Pilátus komoran.

ha ezt előre sejtettem volna . lefedték kővel.. és aggodalmasan kérdezte: . helytartó! . mocskos piacain. kérem.Nem. Lévi Mátét pedig kéretem ide. hégemón. sandán.Hibáról szó sincs. és belétemették mind a három elítéltet. Helyettesem megengedte. talpig sáros.Melyik helyettese vezette az akciót? .cingár. hogy megelégedésemet akarom neki kifejezni.válaszolta Afranius.Odakinn várakozik. Egy szó.Elkergették? . Részletes tájékoztatást akarok tőle kérni Jesua ügyében. és ez az ember: maga. és két óra múlva elérkeztek egy lakatlan hasadékhoz. kissé riadtan s gyanakvón fürkészte a jövevény arcát. fogadja ezt el tőlem emlékül. és a holdas éj kihátrált a kertbe .morfondírozott Pilátus.felelte Afranius. . Tolmaeus mit sem tud az ismertetőjelről. és eltűnt a kertben. holnap küldje el hozzám Tolmaeust. felváltva.. rút és kellemetlen megjelenésével leginkább városi koldust formázott. Pilátus tágra nyílt szemmel. Afranius mélyen meghajolt: .Beszélnem kellett volna azzal a Lévi Mátéval. Csakhamar három mécses világított az asztalon a helytartó előtt.kérdezte Pilátus fojtottan. Gestasén három. olyan emberrel van dolgom. hosszan nézett Afraniusra. míg végül most szemtől szemben láthatja. a helytartó pedig tapsolt. . nem. s Pilátus háta mögött. ó. hogy jelen legyen a temetésen.Lévi Mátét a kivégzettek testével együtt feltették a szekérre. Az osztag katonái. Így nézi az ember azt.mondta Pilátus. Jerusalaimtól északra. amit ebben az ügyben végzett.Ruhátlanul? .Lámpát az oszlopcsarnokba! Afranius már kilépett a kertbe. A sírt behányták. egy óra leforgása alatt mély gödröket ástak.s a széken heverő derékszíja táskájából gyűrűt vett elő. ..Nem. A prokurátor mohón. A centurio a helytartó pillantására nyomban eltávozott. alacsony ismeretlen lépett a kolonnádba.Kitüntetésnek veszem.Ó. prokurátor. Kérem. fekete volt. . Afranius: úgy látom. a szolgák kezében lámpafény villant. de előbb közölje vele. és hajlongva hátrált. . mint száz. prokurátor. abból a fajtából. farkas módjára villogó szemmel nézett a prokurátorra. toprongyos.az óriás termetű centurio oldalán . most rögtön. kérem .Igenis.Tolmaeus . Alig negyvenévesnek látszott. Dismasén kettő. és kikiáltott: . amely csak úgy hemzseg a templom előtti téren meg az Alsóváros lármás. akiről sokat hallott. . prokurátor . az osztag chitonokat vitt magával erre a célra. . és odanyújtotta a titkosszolgálat parancsnokának -. A Júdást elszalasztó nyomozók részesüljenek szigorú feddésben. akire sokat gondolt.mintha Afranius magával vitte volna. majd megszólalt: .Folytassa. 233 . Jesua gyűrűjén egy bevágás van.Talán hibát követett el? . Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Általában meg vagyok lepve. . . arra kérem . Afranius helyébe pedig .Köszönöm. Afranius. önt pedig. aki sosem követ el hibát. homlokát redőkbe vonva.A temetést végző osztag kapjon jutalmat.

hogy arcát végképp elrútította. Lévi Máté arcszíne elváltozott.kérdezte Pilátus halkan. egészen a pergamen fölé hajolt. A centurio a derékszíján függő két hüvely egyikéből elővette a mocskos kenyérvágó kést. Lévi az inge alatt kotorászott. kipróbálta ujjával. . mert úgy loptam. Rendben van.Elfáradtam. megtántorodott. ha nem akarsz. mindenemet el akarja venni? .Hisz egész nap nem ettél. átadta a helytartónak. hogy visszaadják. . Nehéz volt kihámozni az értelmét a girbegurba sorokból.A katonák elvették.Ülj le . Pilátus összehúzta a szemöldökét. hanem melléje a padlóra. . .Nem azt mondtam: add ide . .felelte Lévi.szólította fel Pilátus.szólította a prokurátor.Minek loptad? . elvágódott volna.Semmi . amint beér az ember a városba.Mi lelt? . Lévi bizalmatlanul nézett a helytartóra. és hunyorogva tanulmányozni kezdte a tintával írt.Azt mondtam: mutasd meg. s azután így szólt: .Mi bajod. Vékony.Intézkedjék.És Lévi mogorva tekintetét a padlóra szegezte. földre sütve pillantását. ami nálad volt.Marcus! . és ha piszkos kezével meg nem kapaszkodik az asztal szélében. összepiszkítom .Minek hazudsz? . válaszolj! .Magyarázd meg. tán még régebben. s ismét eltávozott. .Honnét szerezted? .felelte Lévi Máté.Adjátok ide ennek az embernek a kését.Mindjárt kapsz enni. . Pilátus fogta. . és nagyot nyelt. s amelyre Jesua szavait jegyezted föl. nehezen olvasható betűket. . . Azért hívattalak. amelyet mindig magadnál hordasz.Majd idegesen hozzátette: . ne egyél. . Most mást kérek tőled.Nem kérek semmit. csupasz. kibontotta. de nem a karosszékbe. . végül leült. Lévi gyűlölködve tekintett Pilátusra. . Mutasd meg nekem a pergament. hogy megmutasd a kést. .Az utolsó kincsemet. és a Patkányölő megjelent a kolonnádban. a karosszékre mutatva.felelte Pilátus.Hogy elvágjam a köteleket.Koszos vagyok. . Nagy 234 . amikor idehoztak. és újra lelappadt.A kés miatt ne aggódj.kérdezte Pilátus. mért nem a karosszékbe ültél? . lefektette az asztalra a mécsesek közé.A hallgatás elég sokáig tartott. s végül is a jövevény furcsa viselkedése törte meg. riadtan sandított arany karfájára.mordult. közelebb lépett a karosszékhez.El akarja venni? . ujját végigvezette a sorokon. piszoktól szürke nyaka kidagadt. elég éles-e. és pergamentekercset húzott elő. . visszaviszik a boltba.olyan gonosz mosolygással.A hebroni kapunál van egy pékbolt. és elvigyorodott . Pilátus nézegette a széles pengét. . . mindjárt bal kéz felől. és vissza akarom vinni a tulajdonosának. .

. kár így egyedül bolyonganod.tegnap faszénparázson sült gyenge tavaszi bárányt ettünk.Hallgass! .. és szolgálatomba akarlak fogadni. efféléket olvasott: „. mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe: „.” S ekkor összerezzent. Te kegyetlen vagy.Fogjad ..Amint látom. hogy van valaki Jerusalaimban. vagy félsz tőlem? Lévi arcát ugyanaz a gonosz mosolygás torzította el: . majd rövid hallgatás után így folytatta: . lesz még vérontás.mondta. hogy tudd. közelebb intette magához Lévi Mátét. a prokurátor pedig így folytatta: . Nem lesz könnyű a szemembe nézned.Nem lepnek meg a szavaid. olvasta. Természetesen engem akarsz megölni. felordított: . őrizni. gazdag vagyok. .. otthontalanul. fintorogva az erőfeszítéstől.Nem.Én is tudom.. koldusgúnyában.nehezen annyit sikerült kihámoznia. Lévi tagadóan rázta fejét. ő nem volt az.. Vedd tekintetbe.. akit le fogok szúrni.szólt rá Pilátus. . hogy a lapon holmi bölcs mondások.Rajtad kívül is voltak hívei. fogadd el ezt a pénzt..Intőn fölemelte mutatóujját. gazdasági följegyzések meg verstöredékek sorakoznak kusza összevisszaságban „. nem értetted meg a tanításait. hégemón . ennek szentelem hátralévő életemet. ne is fáradj.Nem.. és utána: .. Hová mégy? Lévi az asztalhoz lépett.Ő maga föltétlenül elfogadott volna valamit. .suttogta -. Azért mondom meg előre. arca megrándult. hogy halála előtt megmondta. ugye? . .mondta Pilátus. De a Keriáth-béli Júdást megölöm..felelte Pilátus. hogy lesz . . A helytartó szemében boldog öröm csillant fel.. Lévi hátrahőkölt. tanult ember vagy.Ez nem fog sikerülni. .” Pilátus hunyorogva. Papiruszaimat fogod rendezni... . és széles mosollyal dörzsölgette kezeit. tisztességes ruhád.válaszolta Lévi rút vigyorgással.Ne légy féltékeny .. és égő szemmel meredt a helytartóra: .halál nincsen. az emberiség átlátszó kristályon átfog a Napba nézni.Nem. hogy erre számítsak. akkor most elfogadnád. Nekem nagy könyvtáram van Caesareában... Mert ha megértetted volna.. az amúgy sem sikerülne . a gyávaság.” Összecsavarta a pergament. Nem akarlak szolgálni. 235 . Júdást ma éjszaka megölték. nem vádol senkit. és súgva szólt: .. .meglátjuk az élet tiszta vizét. miután megölted őt.legnagyobb bűn. Lévi felállt..Vedd tudomásul.Tudom. őrjöngő pillantást vetett maga köré. úgy válaszolt: .Miért nem? Kellemetlen vagyok neked. de én azt mondom neked. te Jesua tanítványának vallod magad. és határozott mozdulattal visszaadta Lévinek. adatok. . hanem te fogsz tőlem félni. lesz élelmed.. amit felkínálok..Nem vagyok olyan ostoba. A prokurátor arca elsötétült.Ki tette ezt? . mindkét kezével rátámaszkodott.Nesze.

236 .Adass nekem egy lap tiszta pergament.Ez persze nem sok.Ki tette? . halkan lélegzett. Kezét arca alá téve aludt. A hold megfakult. gondolkodott. Elmúlt egy óra. de azért mégis valami. A mécsesek réges-rég kihunytak. Lévinek leesett az álla. A helytartó az ágyon feküdt.ismételte Lévi súgva.Én tettem. Mellette aludt Banga. most elfogadsz tőlem valamit? Lévi megenyhült.. amit én tettem. Judea ötödik prokurátorát. . aki halkan folytatta: . végül megszólalt: . A hajnal csendjét csak a kertben őrt álló katonák halk léptei törték meg. Pilátus halkan válaszolt: . Így érte Niszán hó tizenötödik napjának virradata Ponczius Pilátust.Majd hozzátette: .No. az ég túlsó felén halvány foltocska fehérlett: a hajnalcsillag. elképedve meredt a prokurátorra. Lévi már nem volt a palotában.

A villanyfényben sugárzó. egyrészt teljes igazgatósága eltűnése.HUSZONHETEDIK FEJEZET Az 50-es számú lakás pusztulása Mire Margarita eljutott a fejezet utolsó szavaihoz .mert ő vette fel a kagylót . és tíz-tizenkét szobában egész éjszaka égtek a lámpák. Az ügy voltaképpen már előző nap . az Akusztikai Bizottság elnöke volt kénytelen megjelenni. és sejthetően bűnöző elemek tevékenységéből tevődött össze.pénteken . Hallgattak az alagsori szobák. az elé a feladat elé állította a nyomozókat. hogy Arkagyij Apollonovics rosszul érzi magát.„Így érte Niszán hó tizenötödik napjának virradata Ponczius Pilátust. és egy férfihang kérte Arkagyij Apollonovicsot. és végignyúlt a szemközti falnál lévő kis díványon. addigra elérkezett a reggel. ablakai az aszfaltos nagy térre néztek . a Wolanddal való ismeretség semmiféle pszichikai kárt nem tett Margaritában. mely régi. mert a hölgy kérdésére. és hosszabb időt tölteni. egyet nyújtózkodott. rongyos lepedővel volt letakarva. hogy össze van törve a teste. Nem izgatta annak az emléke.eléggé világosnak látszott. ezek az ablakok ragyogva verték vissza a felkelő nap sugarait! A teljes emelet a Woland ügyében való nyomozással volt elfoglalva. sem az. Judea ötödik prokurátorát” -. de erélyesen közölte. Végül azonban mégiscsak oda kellett mennie. a fűz meg a hárs koronájában a verebek folytatták vidám. Érdekes módon azonban lelke. Ugyanabban az időben azonban . látta. hogy honnét keresik a férjét. néminemű hipnotikus szemfényvesztésből. amely nyilvánvalóan ördöngösségből. zúgva haladó gépek kefékkel tisztítottak -. mondván. hogy a sátánnál volt bálban. hogy a Mester csoda módon visszatért hozzá. a férfihang a kagylóban kurtán. Arkagyij Apollonovics felesége . hogy a Moszkva különböző pontjain történő fölöttébb zavaros és változatos eseményeket egységessé gyúrják. hallgatott az építőmester egész kis háza. mélyen alszik. és minden ismét régi helyére került az alagsori kis lakásban. 237 . cseppet sem rendítette meg. hogy természetfölötti körülmények között töltötte az éjszakát.amelyet a lassan.vagyis szombaton hajnalban . mint száz. és csak akkor érezte meg. lefeküdt pihenni. Úgy érezte. összefüggésbe hozzák egymással.nem aludt egy moszkvai közhivatal egész emelete. és nagyon álmos. és aznap reggel semmiféle álmot nem látott. hogy honnét. és nem jöhet a telefonhoz. eloltotta a fölöslegesen égő asztali lámpát. a följelentőt.barátságtalanul válaszolt. Az álmatlan emeletre azonban folyton-folyvást új meg új anyag áradt be. másrészt meg az előző esti hírhedt feketemágia-szeánsz fertelmes eseménysorozata miatt. izgatott reggeli társalgásukat. Ez a különös ügy. csend honolt a szűk kis utcában. Egy perccel később már aludt is. Gondolatai nem voltak ziláltak. Bement a másik szobába. a regény kézirata feltámadt hamvaiból. Margarita felállt. szelleme tökéletes rendben volt. Pénteken ebéd után a Kamennij Moszt közelében lévő lakásán megszólalt a telefoncsengő. mindennek így kellett történnie. Egy szó. amikor is be kellett zárni a Varietészínházat. éber emeleten elsőként Arkagyij Apollonovics Szemplejarov. amelyből kiebrudalták Alojzij Mogaricsot. A kicsiny udvaron. hogy a Mester nyugodtan.

odasúgta neki: ..Vedd föl a papucsod. Nem is egészen egy perc múlva. senki sem hallotta hírét! Kitajcev.. szerződést. miközben ilyesféle szavakat hebegett a telefonba: ..Egy perc. igen. igaz. S amikor egybevetették Arkagyij Apollonovics vallomását néhány más vallomással.. amit a szerencsétlen Arkagyij Apollonovics a hitvesi hűség ellen vétett.. titkos rejtekhelyeket keresve. és dühösen meregette rá a szemét.Igen. mindjárt. a lakásban soha senkit sem sikerült találni. és pompásan leírta az álarcos. mert megfázol! Arkagyij Apollonovics meztelen lábával rúgkapálva védekezett felesége kísérletei ellen. sőt arra is pontosan emlékezett. többek közt a szeánsz kárvallott hölgyeiével (a lila kombinés is szerepelt köztük... és beledadogta a kagylóba: . valamint két mihaszna segítőtársát. akiknek egy vagy más módon hivatalból tudomást kell szerezniök minden Moszkvába érkező külföldi vendégművészről. akkor pillanatokon belül világossá vált. határozottan és kategorikusan kijelentették. hogy kirángassa az ágyból Arkagyij Apollonovicsot.ámde valóban elkerülhetetlenül . Azonnal indulok. Sehol sem jelentkezett be megérkezésekor. ó. sehol sem mutatta fel útlevelét vagy bármiféle más igazolványát.a Jelohov utcában lakó Milica Andrejevna Pokobatykóról is. és nyílvesszőként repült a hálószobába. és telefonon 238 . Ezek az intézkedések azonban semmiféle eredménnyel nem jártak.. hanem azonfelül végigkopogtatták a falakat. Igenis. noha kétségtelenül világos volt. alatti.. aki szemtanúja. megvizsgálták a kéményeket. hogy mindazon személyek.. fölöttébb kellemetlen és kínos.. még hányan). és hajjaj. a Könnyű Műfajú Szórakozások és Látványosságok Bizottsága műsorosztályának vezetője szent eskü alatt állította. hogy a nyomtalanul eltűnt Sztyopa Lihogyejev neki semmiféle Woland semmiféle tervezett előadásának programját nem küldte be jóváhagyás végett. hanem mellesleg . mivel nemcsak az ocsmány feketemágia-szeánszról meg a páholybeli verekedésről kellett számot adni. kérem. igen.. ami nem is csoda.. s férje jobb papucsát lengetve a levegőben. avagy megállapodást. A beszélgetés rendkívül kínos volt. Az Akusztikai Bizottság elnöke az egész estét azon az emeleten töltötte. bal lábán papuccsal már a telefonnál termett. mely a szaratovi unokahúg elkergetésével végződött.. akit elküldtek volt a Szadovaja utca 302/B. riadt ábrázattal kisietett utána a folyosóra. Magától értetődik: Arkagyij Apollonovics tanúvallomása jelentősen előbbre vitte a nyomozást.. aki pokoli kínok közt fetrengett. meg az azt követő éjszakai házibotrányra. Jártak az 50-es számú lakásban. titokzatos mágust. aki annyira megdöbbentette Rimszkijt.Igenis. Értem... és még sok minden egyébről.. én vagyok.hebegte az Akusztikai Bizottság elnökének máskor oly fennhéjázó hitvese. vedd föl gyorsan. meg Karpov hivatalsegédével. Hitvese e válságos pillanatban megfeledkezett mindarról. amiről beszélni kimondhatatlanul nehezére esett Arkagyij Apollonovicsnak. hogy rendkívül alaposan átkutatták. nem érték be azzal. természetesen. ahol a nyomozás folyt. 50-es számú lakásba. hallom.. ebben a pillanatban . hogy semmiféle Woland nevű fekete mágus nincs nyilvántartva Moszkvában. mégpedig értelmes és szakképzett szemtanúja volt a botrányos szeánsznak. nem is egy pillanat múlva. meg a szaratovi unokahúgról. és erről szó sem lehet. visszaemlékezvén az előző esti szeánszra. hiszen a nyomozó hatóságok itt valódi intelligens kultúrlénnyel álltak szemben. hogy a fekete mágust Wolandnak hívták. nem is egyszer. de körülbelül negyed perccel később Arkagyij Apollonovics egy szál fehérneműben. hogy a tettes hol keresendő. hogy a lakásban valaki lakik .annak ellenére.

hogy mikor ért véget az előadás. kérdésekre értelmes választ nem tud vagy nem akar adni. mint a vízbe dobott kő. miszerint Rimszkij gazdasági igazgató beszámíthatatlan állapotban leledzik. a mozi előtti taxiállomásnál. Közbevetőleg: ez a derék polgártárs visszatért öltönyébe. a bizottság elnökét illeti. például azzal. A híres színházi adminisztrátor.sem értesítette ilyen nevű artista érkezéséről. És tekintetéből akárki kiolvashatta. hogy a jobb sorsra érdemes színház vezetősége maga követett el valamiféle gazságot (gondoljunk csak az iroda kitört ablakára. Amikor pedig azt vetették ellene. a Varietészínház egész személyzete. ez a nagy műveltségű férfiú . Az egyetlen. és fel nem foghatja. akit ismert egész Moszkva. aranycirádás berendezéséről meg pompás fürdőszobájáról. amely szoba közismert gyönyörű szürkéskék huzatú. miképpen engedélyezhette Sztyopa. mint száz: ami Prohor Petrovicsot illeti. hogy sok ezer néző. és állítsanak elébe fegyveres őrséget. végül Arkagyij Apollonovics Szemplejarov. ennek ellenére azonban megtalálni őket teljes lehetetlenség. de semmit sem tudott semmiféle Wolandról. És . és szemét égnek emelte. aki a nyomozást vezette: a nyomaveszett Rimszkijt bámulatos gyorsan megtalálták. amelyet az öltöny fogalmazott rövid távolléte idején. Moszkvából távirati utasítás érkezett.Kitajcev . hogy Arkagyij Apollonovics a tulajdon szemével látta a mágust a szeánszon.. ilyesformán abszolúte nem érti. és mikortájt tűnhetett el Rimszkij . hogy Rimszkijt megtalálták az Astoria Szálló negyedik emeletén. bizonyos időbeli adatokkal.. hogy ő . akkor ezek szerint föld alá nyeletésekor magával vitte a Varietészínház egész igazgatóságát. Ő.ugyancsak közbevetőleg .Anna Ricsardovna eszeveszett boldogságára. és a fölöslegesen riasztott rendőrség nem csekély bosszúságára. hogy a Varietészínház ilyen előadást tartson. Mi történhetett vele? Fertelmes szeánsza után azon nyomban elnyelte a föld. a négyszáztizenkettes szobában. és Jaltából azt a választ kapták. Kihallgatása után újabb sürgöny repült Moszkvába. és a Káró Ász furcsa viselkedésére!) . az égegyvilágon semmit. Egy órán belül megjött a válasz (addigra persze péntek este lett). Csak össze kellett vetni a Káró Ász különös viselkedését. mihelyt a rendőrség belépett irodájába . 239 . akkor feltehető. és ott helyben. minek következtében Rimszkij őrizetével egyetemben az esti vonattal elhagyta Leningrádot.ahogy némelyek állítják . A Szovjetunió valamennyi városában táviratilag tudakozódtak felőle.tiszta. Péntek estére Lihogyejevnek is nyomára akadtak. hogy dugják őt páncélterembe.a szürke.soha nem is érkezett Moszkvába? Ha mármost feltesszük az első lehetőséget. valamint gyanús asszisztenseit. a mellette lévő szobában egy épp akkor Leningrádban vendégszereplő moszkvai színház műsorigazgatója lakott. mint a kristály. akinek nem sikerült nyomára bukkanni . Kitajcev csupán széttárta kezét.és máris ment a távirat Leningrádba. hogy Lihogyejev ott volt. úgy eltűnt. mármint Leningrádban hallgatták ki. hogy Rimszkijt megfelelő őrizettel vigyék vissza a fővárosba. Mert hát egyelőre képtelen zagyvaságnak mutatkozott az egész: tessék elgondolni. vagy talán .Egy szó. ha azonban a második lehetőséget tekintjük valószínűbbnek. sávos öltönyébe visszaheppent Prohor Petrovics kivétel nélkül jóváhagyott minden határozatot. de repülőgépen visszautazott Moszkvába. Rimszkijt a fentebb jellemzett négyszáztizenkettes szoba ruhásszekrényében találták meg. .. és csak azért könyörög.mind látták azt a mágust. Ami pedig Prohor Petrovicsot.Varenuha volt.majd nyomtalanul eltűnt Moszkvából. Igazságot kell szolgáltatnunk annak is.. Kitajcev.

hogy hallgassák meg beszámolóját a Patriarsije Prudin történt eseményekről! Most. nem kell senkihez szaladnia. és gyűlölködő pillantással tekintett ki az idegen. amelyeknek a Patriarsije Prudin szemtanúja volt.Ezalatt azonban a nyomozó hatóságoknak nemcsak a Varietészínház ügyével kellett foglalkozniok. a lomb fölé magasló. hogy Ivan Nyikolajeviccsel elbeszélgessen a tegnapelőtti eseményekről. továbbá mindazokkal. Ilyen módon bukkantak rá Nyikanor Ivanovics Boszojra. akiket az utolsó három nap során szállítottak be a klinikára. Velük egyébként nem sokat törődtek. udvariasan válaszolgatott a nyomozó kérdéseire. a komor. akkor. egész modora közönyt árult el. hol meg önlelkét fürkészte. látomások. beszélnie kellett azokkal a személyekkel. óvatosan göngyölítették fel az egész Moszkvát behálózó bonyolult ügy minden szálát. képek sora vonult el előtte. őhozzá jönnek el. ha a nyomozó előbb. Ivan Nyikolajevics. az már nem érdekelte Hontalan Ivant. álmodozott. napfényben szikrázó tetőkkel. a száztizenhetesnek az ajtaja. hogy mindketten a titokzatos mágus vezetése alatt működő banda áldozatai voltak. márványépületekkel. Milyen boldog lett volna Ivan. mint megállapítani. akiben senki sem gyanította volna a nyomozót. ércbe öltözött római legionistákat. látta az Óváros falát kerülgető. mi történt szerda este! De sajna. hogy segíthet elfogni a konzultánst. mi mindennel akartak fizetni más személyeknek vagy intézményeknek. hanghordozása. Pénteken estefelé kinyílt Ivanuska szobájának. ám ennek ellenére Moszkva egyik legkiválóbb nyomozója volt. bonyolult. a park tropikus buja lombjába süppedt pompás palotát. hanem a Moszkva más helyein történt furcsa eseményekkel is. ám a körülötte lévőkről tudomást sem vett. mondjuk. Ivanuska erősen megváltozott a Berlioz gyászos vége óta eltelt negyvennyolc óra alatt: készségesen. és elmondta. s tekintete hol a messzeségbe révedt. nem létező várost látott. kegyetlen. de tekintete. udvariasan bemutatkozott. Tisztáznia kellett például a Bajkálról kórusban éneklő dolgozók esetét (Sztravinszkij professzornak egyébként két óra leforgása alatt sikerült őket rendbe szednie holmi bőr alá fecskendezett injekciókkal). legbotrányosabb eset a megboldogult Berlioz fejének elsikkasztása volt. akik ettől kárt szenvedtek. egyenként. meg a szerencsétlen konferansziéra. s nyugat felől egy dombon. 240 . Egyikük elment Sztravinszkij professzor klinikájára. szenvedélyesen követelte. vörös béléses fehér palástjában mozdulatlanul ült karosszékében. kifejezetten avégett. Furcsa. A nyomozást tizenkét ember folytatta. a költőt. sárga arcú. Maga előtt látta a sárga. Valamennyi közül a legkellemetlenebb. Elgyötört. hogy az ő szájából hallják. a Hontalan. A költőt immár nem érdekelte Berlioz sorsa. Mi sem volt könnyebb. Sápadt. A nyomozó jötte előtt Ivanuska az ágyon heverészett. rajta a három megüresedett keresztfát. A nyomozó finoman. és elsősorban azon személyek lajstromát kérte. íme. kerek arcú fiatalember lépett be. kinek szeméből kiveszett minden érdeklődés a környezete iránt. beesett arcú ifjút pillantott meg az ágyon. borotvált férfi jelent meg előtte félálmában. és a szobába nyugodt. csütörtökre virradó éjjel jelenik meg nála. buja kertre. akik pénz helyett ördög tudja. ezzel szemben rendkívüli módon fölkeltette a nyomozó érdeklődését. akinek letépték a fejét. fekete Antoniuserőddel. egyenesen a Gribojedov nagytermében felravatalozott koporsóból tüntették el. azért jött. amikor Ivan még dühöngve. kellemes modorú. De hogy mi történt szerdán este a Patriarsije Prudin. mégpedig fényes nappal. kopár halmot is. finom oszlopcsarnokokkal. teljesül a vágya. s a lenyugvó nap fényében égő bronzszobrokkal.

hanem a hátsó lépcsőt is.felelte Ivan.senki sem okozta azt.Nem . hogy nem lépett oda a forgókereszthez abban a pillanatban. amikor Berlioz a villamos alá esett? Ivan ajka körül alig észrevehető gúnymosoly játszadozott. egy közeli padon ült. peckesen bevonult az 50-es számú lakásba. de nemcsak a háziakat nem találták. hol recsegő.válaszolta Ivan halkan. kezet fogott Ivanuskával. . A többi utas közt egy rendkívül fura külsejű egyént is 241 . hogy az egész láncolat a Patriarsije Prudi-i gyilkossággal kezdődött. a lakásban senkit. hanem a messzeségbe. de ez csakhamar elmúlik. kuckójába. messze voltam.Mondja. néha ablakot nyitottak. így folytak az események szombaton hajnalig. és hol. A nyomozó rendkívül fontos értesülések birtokában távozott Ivanuskától. hanem ami végképp érthetetlen volt: Meigel bárónak sem lelték semmiféle nyomát.Igen. Igen.Pontosan emlékszem. sem a pepita nem lökték a villamos alá a TÖMEGÍR szerencsétlen elnökét. hogy a kerekek alá esett. ez sohasem múlik el. amiket eddig írtam. hol dünnyögő hang szólt bele a kagylóba. mint száz.minden kétséget kizáróan laktak. a kéményekhez is őrséget állítottak. . az égvilágon senkit sem találtak. kit kell elfogni. ahol minden elkezdődött. Mi több. ezt most már tudom. messze volt a forgókereszttől. Ivan Nyikolajevics. Telefonhívásra időnként reagált a lakás. benéztek minden zugába. Állandó felügyelet alatt tartották nemcsak a főbejáratot. és abbeli reményét fejezte ki. és a nyomozó hatóság ez ellen tehetetlen volt. Mert a nyomozó nem kételkedett benne.behatoltak. Elterpeszkedve ült a padon. Ezek voltak a nyomozó utolsó kérdései. végre sikerült eljutni mindezen események forrásáig. Pontosan tíz perccel ezután a lakásba .hogy úgy mondjuk . hogy nemsokára új verseit olvashatja a folyóiratokban. fizikailag . amikor Berlioz elesett? . s olyasmit mondott. a nap és az éjszaka különböző óráiban. a kapualjat és az udvart. hogy Berlioz hipnotizált állapotban vetette magát (vagy gurult) a villamos elé. Az átkozott 50-es számú lakásban ismételjük . és már azt is tudták. Így folytak a dolgok a péntekről szombatra virradó éjszakáig. A versek. . Természetesen sem Ivanuska.Nem. Ezek után felállt.előzetes csengetés nélkül . valahányszor rajtaütöttek. Meigel báró frakkba-klakkba öltözve. amikor is. mely a Krímből érkezett. A moszkvai repülőtéren leszállt egy hatszemélyes utasszállító gép. Egy szó.. Arról azonban meg volt győződve a nyomozó. A nyomozó udvariasan elmosolyodott. Az eseményeket végüktől kezdve az elejükig felgöngyölítve. . hogy ez egyelőre semmiféle módszerrel nem sikerült. s nem a nyomozóra nézett eközben.Pontosan emlékszik rá. anyag volt elég. sőt olykor gramofonszó is hallatszott onnét. De a lakás borsot tört az orruk alá. rosszak voltak. mielőbbi gyógyulást kívánt. Végigjárták az egész lakást. a kihamvadó ég aljára -. Ekkor újabb.Nem írok többé verset. Pedig sokszor jártak ott. pontban éjfélkor. Mégis. igen érdekes adatok birtokába jutott a hatóság. Csak ott volt a bökkenő.És a pepita a forgókeresztnél állt? . a háztetőre. Hiszen már régóta gyanúsnak tetszett. amikor válaszolt: .Nem . hogy a költő most nyilvánvalóan depressziós állapotban van. . meghívott vendégként. Nem ment oda.

mint amilyennek Sztyepan Bogdanovics is áldozatul esett. mert fél a Woland-féle banda bosszújától . és vérszopói minőségben kis híján a halálba vitte Rimszkij gazdasági igazgatót. Akkor fogták el a lakásán. hogy körülbelül két napig élt az 50-es számú lakásban mint vámpír és botcsinálta cinkostárs. igen . ha nem is zárják be sehová. A nyomozati anyag ilyesformán megszaporodott. hány ezer kilométernyire vesse a fővárostól. ketten odaléptek hozzá. Azután további részletekkel hozakodott elő arról. hipnotizálta Sztyopa Lihogyejevet. és kéri. arra nem emlékszik. remegő hangon közölte. galambősz aggastyán. Éktelenül borostás arcú fiatalember volt. Ámde ez a feldúlt lelkű.hümmögött az egyik nyomozó. . Amikor figyelmeztették. aki Ivanuskánál járt a klinikán. zokogni kezdett. hogy a telefonba hazudjon és disznólkodjék.Nagyon rájuk ijesztettek azok a gazfickók! . és makacsul kitartott állítása mellett: hogy semmiféle Hellát nem látott éjnek idején az irodája ablakában. de hogy hol. ismeretlen helyről tért vissza. Riadtan ide-oda ugráló tekintettel azt vallotta. öltözéke pedig a következőkből állt: kozák kucsma. legalább három napja nem borotválkozott és nem is mosdott. akit vonaton hoztak le Leningrádból. a világért sem volt hajlandó megmondani az igazat. s ég tudja. akkor Varenuha megtört. poggyásza nem volt. Varenuhát sem látta.válaszolta az. Lihogyejevet ezek után saját kérésére őrizetbe vették. hogy szó sem volt semmiféle kisüstiről. vallomását ő is azzal a kérelemmel végezte. hogy Woland artistamezben hatolt be a Varietészínházba. arra megint csak nem emlékszik.hogy nem fog többé hazudni . ugye? . reszketeg. hogy ezek mind a fejükbe vették a páncéltermet! ..Nézze meg az ember. . hanem ketten támadtak rá. hogy eltávolítsa Moszkvából. a Varietészínház felejthetetlen igazgatója a nyomozó hatóságok színe előtt állt. a szóban forgó esetben pedig az adminisztrátor nem vette igénybe a modern technika e vívmányát. . hogy zárják páncélterembe. gyulladt szeme riadtan tekingetett körül. Hiszen Azazello csak azt tiltotta meg neki. s folyvást izgatottan körültekingetve. agyaras meg egy kövér. hogy oktalan hazudozásával akadályozza a nyomozás munkáját. egy vörös.hozott. és akkor aztán az adminisztrátor kirukkolt vele. Mihelyt lelépett a hágcsóról. Csak úgy ontotta magából az újabb adatokat. de hogy hová. térden állva kéri. könyörögve. a nyomozó hatóság színe előtt pedig megjelent Varenuha. holott itt főbenjáró ügyről van szó. Ezt az utast tudniillik már várták. hogy csütörtök délután. Ezért nem ítélhetjük el túlságosan szigorúan. hálóingre vetett kozák köpeny és vadonatúj sötétkék bőrpapucs. amelyen az utasokat kibocsátották a repülőgépből. színházi irodájában.volt már a kezük között! -. arra nem emlékszik. aki olyan huncutságokra képes. akiben nehéz volt felismerni a régebbi gazdasági igazgatót. de hogy hol. Most már világossá vált. hogy nem lesz gyerekjáték elcsípni valakit.suttogta az adminisztrátor rémülettől elhaló hangon. hogy kizárólag félelemből hazudik. amelyre csaknem negyvennyolc órai távollét után. sőt talán még valamivel bonyolultabbá vált. egyes-egyedül leitta magát a sárga földig. valahol kisüstit nyakalt. önkívületében fogta magát és elutazott Leningrádba. hogy őrizni fogják. zárják páncélterembe.. mivel be kellett látni. megígérték. és riadtan körülsandítva. aztán elment valahová. s azután véghezvitte. és ezért természetesen felelősségre fogják vonni. csak éppen rosszul lett. ám az ügy nem lett egyszerűbb. és rövid időn belül Sztyepan Lihogyejev. amolyan házipapucs.Olyan kandúrképű. Mondanunk sem kell.az adminisztrátor ismét hazugsággal kezdte. Varenuhát tőlük telhetőleg megnyugtatták. 242 . és biztonságos helyre zárták. Ekkor elővezették Rimszkijt. valahol a kerítés tövében fetrengett. Azazellónak tett ígérete ellenére .Az. az.

A közlés szerint belülről kinyitották az ablakot. mi az a dollár. Ezután sorban jelentek meg a beidézett tanúk. hogy Natasa kirepült az ablakon.. merthogy bekvártélyozták a negyedik emeletre a Gonoszt. köztük Nyikanor Ivanovics. hogy beszolgáltassa a rendőrségnek. elbeszélésében azonban itt-ott kissé eltért az igazságtól. ő maga ment fel Margarita Nyikolajevna hálószobájába. hogy Margarita Nyikolajevna. Előadása úgy szólt.saját állítása szerint .És az a patkó valóban aranyból volt. . miszerint az éjszakát a sátán bálján töltötte.Én ne ismerném a tízrubelest? . megnyergelte őt. 243 . akit kizárólag féltékeny hitvese butasága miatt tartóztattak le: az asszony ugyanis reggel felé bejelentette a rendőrségen.. hogy férje nyomtalanul eltűnt. Azt beszélték például. amikor az arbati áruház pénztárosnőjének egy tízdolláros bankjegyet próbált a markába csempészni. hogy a Szadovaján ördöngös jellegű hamispénz-nyomdát lepleztek le. a nyomozó legyintett tollával.Azt sem tudom.És az a külföldi valóban tízrubeles bankókat adott magának. briliánsokkal kirakva? . hogy ezt megelőzően Margarita Nyikolajevna anyaszült állapotban kiült az ablakába. . . Nyikanor Ivanovics vallomása nyomán megállapíttatott. hogy egy garázda banda öt nagyfejűt elrabolt a szórakoztatóipar szektorából.felelte Annuska. énekszó hallatszik ki onnét. A városban ezalatt a legképtelenebb hírek szállongtak. számú ház lépcsőházi ablakán kirepülő emberekről meg az aranypatkóról. Igen figyelmesen hallgatták végig elbeszélését a Szadovaja 302/B. Közeledett az ebédidő. . aztán most senkinek nincs élete tőle. amelyet Annuska . pianínó.már nem is lepődött meg túlságosan. és vallomását azzal a kéréssel végezte. melyekben a valóság parányi morzsáját dús hazugságsallangok cifrázták. Beszámolt arról. amit a hatóság meg is ígért.addigi tapasztalatai alapján . A Szadovajáról hírül adták. Intézkedéseket foganatosítottak felkutatásukra.. hogy ő nem felelős a lakóbizottság intézkedéseiért. hogy mindebből egy árva szót se közöljenek hitvesével. karján a kidobott inggel. amint állítja? . és egy zöld kilépőcédulát állított ki neki. hogyan szállította hátán Margarita Nyikolajevna pucér szobalányát valamiféle folyóra fürdeni. és hogy Natasát Vénusznak titulálta.És aztán mindenféle badarságot hordott össze arról. . ki a városból. soha életemben nem láttam dollárt! . amit még elismételni sem akaródzik. a jutalmamért perkált vásároltam.Kénytelen voltam engedni az erőszaknak . pillanatra sem szünetelő szorgos nyomozás közepette virradt fel a szombati nap.magyarázta Nyikanor Ivanovics. és magával vonszolta. A nyomozó hatóság . s ekkor a nyomozás irányító-központjában megszólalt a telefon. . és az ablakpárkányon a napfényben sütkérező fekete kandúrt figyeltek meg.felelte Annuska.Én ne ismerném a briliánsokat? .és még sok minden egyebet. Annyit beszélt..No és mikor változtak át tízdollárosokká? . hogy megemlítse. amikor Nyikanor Ivanovics letette az asztalra nevetséges igazolását. de a rendőrség mind az ötöt megtalálta .bizonygatta Annuska visítozva. azt is megemlítette. Nem látta szükségesnek például. hogy az elátkozott lakásban ismét az élet jelei mutatkoznak. Így.csakis azért vett fel a földről.Én nem követtem el semmit! Jutalmat kaptam. valamint Natasa nevű háztartási alkalmazottja nyomtalanul eltűnt. minekutána Annuska közmegelégedésre eltávozott az épületből. hogy a Varietészínház előadása után kétezer nő anyaszült meztelenül tódult ki az utcára. hogy végül is mindenki megelégelte.Annuskát éppen akkor fülelték le.

egy csiszolt kristályváza szomszédságában. négy óra tájban tehát polgári ruhás férfiak nagyszámú csapata szállt ki három gépkocsiból. Általában elmondható.Úgy. A felfelé jövők sokatmondó pillantást váltottak a szerelőkkel. a második ember pedig tolvajkulcsot. szent és sérthetetlen hasbeszélő! Repült a selyemháló. Woland szokása szerint a hálóban tartózkodott. és nem frakkba öltözve. hogy a hátsó lépcsőn érkező második csoport is idején behatolt a lakásba. a többiek óriási megdöbbenésére.súgta az egyik szerelő.Kötelességemnek tartom továbbá. aki legelöl haladt. az ugyanakkor csapódó konyhaajtó pedig azt jelezte.. de sehol senki sem találtak. 244 . a másik kinyitott egy többnyire bezárt kis hátsó kaput. fekete Mauser-pisztolyt húzott elő kabátja alól. az 50-es számú lakás felé.. mellső mancsai közt gyorsforralót fogva. Korovjov és Azazello ezalatt az ebédlőben ültek. s az első lépcsőn érkezők már benn is voltak az előszobában.válaszolta Azazello. . feketekávéját kevergetve. . . így mentek felfelé. a levegőben kibomolva. egy másiknál lasszó volt. és felhajtott egy kupica konyakot. a kandúrról pedig nem lehetett tudni. amely csengve-bongva darabokra törött.kérdezte Korovjov.Mind otthon vannak . . barátságtalanul meresztve szemét a betolakodókra.A rekkenő nyári nap délutánján. Akkor az. A hatos lépcsőházban felfelé tartó csapat ezenközben már a második emeleti pihenőhöz érkezett. vékony selyemháló lapult. hogy az 50-es számú lakás meghódítására indulók annak rendje-módja szerint felszerelkeztek. De a konyhából behallatszó edénycsörömpölés arra vallott.Ide hozzám. amely a Szadovaja utca 302/B.ha nem is teljes .Jönnek minket letartóztatni . hogy hol van. amely a hátsó lépcsőhöz vezetett.. más-más irányból.Ügyes trükk! . . hogy a Behemót a konyhában van. számú ház kapujától valamivel távolabb állt meg.Miféle lépések ezek odakinn a lépcsőn? .közölte a kandúr. és szokása szerint bolondozik. és éppen befejezték villásreggelijüket. hogy figyelmeztessem önöket: a macska ősidőktől fogva szent és sérthetetlen állat.Ejha. Korovjov ezúttal már rendes hétköznapi pepitájába. Az emberek nyomban szétszóródtak a szobákban.. Ott két amolyan vízvezetékszerelő-féle a gőzfűtés fűtőtestével bíbelődött. kalapácsával ütögetve a csővezetéket. az ebédlőben ezzel szemben nyilván épp hogy bevégzett villásreggeli nyomaira bukkantak. az utolsónál pedig gázálarc és kloroformos ampulla.jegyezte meg az egyik súgva. elhibázta célját. a másik pedig hangosan. és jó hosszú ideig behatóan szemlélték a kandúrt. erélyesen megszólalt: . . hatalmas fekete kandúr üldögélt. a szalonban pedig a kandallópárkányon. Ott a nagy csoport két kisebbre vált szét. nem bántok senkit. ejnye-bejnye! . A szalonba némán behatoló férfiak megálltak.súgta az egyik férfi. Az előszobaajtó egy pillanat alatt kinyílt. Fáradozásukat ezúttal valamelyes . a benzinfőzőt javítom . csak a kristályvázát kapta el. . Kettejük zsebében könnyen nyíló.siker koronázta. az egyik a kapun meg az udvaron át egyenesen a hatos számú lépcsőház felé indult.hümmögött Korovjov. ez aztán a jól megtermett állat! . . de aki dobta.Nem rosszalkodom.

Azazello barátom? . hogy a kandúr browningja játékszer. halálom ám terhelje lelkiismeretedet. és elnyúlt az egyre terjedő vértócsában. Abban a minutában kezek nyúltak a függöny után. . rád hagyom a revolveremet.és most sem történt semmi. Kivetették a pányvát. s arcukon értetlen hüledezés kifejezése jelent meg. Az emberek némán. Senki nem halt meg. elárultad egy pohár.. hadd búcsúzzam el a földtől. hogy sem a kandúrnak. sehogy sem akart onnét kibújni.. ami megmenthet egy halálra sebzett macskát . üres töltényhüvelyek ugrándoztak a padlón. igaz. A hajuk szála sem görbült meg . konyakért! Nem bánom. életerősen felpattant.Létrát! Létrát! .kiáltoztak a lent állók. az ablaküvegek megrepedeztek. a seb a bal mellső mancsa alatt beforrt. elsőrangú.suttogták izgatottan a kandúr körül.a kandúrnak sem. belefújt revolvere csövébe. lerántották a karnissal együtt. leszaggatva a tapétát. gyalázatos színlelés. A kandúr első megsebesülése . a kandallótükör csillagosan megrepedezett.. Ez volt az egyetlen . és a kandúr .Álljatok félre. hogy élve fogják el a kandúrt. kiejtve mancsából a revolvert. . a lakásba behatolók pontosan és gyorsan célozva lőtték fejét. Lövöldözés robaja verte fel a lakást. és ide-oda ingázva a nyomozók feje fölött.csupán trükk volt. hogy elfogják. valamint a benzinvedelés is. de eredménye 245 . szótlanul álltak odalenn.És az általános fejvesztettséget kihasználva. onnét egykettőre felmászott a falon. ahol csak érték. . hasát. De a háló.Nem jöttél segítségemre az egyenlőtlen küzdelemben. a kandúr fürgén.Egy null! . A lövöldözés azonban nem tartott sokáig.nyögte elvérezve. Még egy kísérletet tettek.nyöszörgött a kandúr. Célzott. hullott a porzó vakolat. sem az embereknek nem esett baja. . odahajolt a forraló kerek nyílásához.Párbajra hívok minden jelentkezőt! . Csakhamar kiderült ugyanis. a forralót elhelyezte a csillár ágai közt.Hurrá! . aminek megvolt az az előnye. és fenn termett a réz függönyrúdon. és revolvert kapott elő a háta mögül. belebonyolódott valakinek a zsebébe. s a kandúr erre valóságos sortűzzel válaszolt . s kihunyó szemét az ebédlőajtóra vetette. az átlőtt forralóból szivárgott a benzin. visszaugrott a kandallópárkányra. öt-hat golyót egymás után az ördöngös állat fejébe eresztett. az utolsó pillanatban átlendült a szoba közepén függő csillárra. hóna alatt fogva az utóbbit. no de a saját Mauser-pisztolyaikról ezt már semmiképp sem lehetett elmondani. és szinte magamagától abbamaradt. ide-oda hintázott a fejük fölött a csilláron. az egy korty benzin! . és a mancsára köpött. hóna alá kapta a főzőt. Ó.eset gyakorlatukban. A kandúr a csilláron ringatózott.efelől most már nem maradt semmi kétség . a kötél rácsavarodott a csillár egyik gyertyájára. elhagytad a szegény Behemótot. Az egyik nyomozó. . hogy napfény áradt be az elsötétített szobába. sortüzet nyitott. mellét. magasan üldözői feje fölött. sem a gyorsforraló: az előbbi. Rászegezte a hozzá legközelebb állóra. De nem esett le sem a szélhámos módon fölépült kandúr. Arra most már gondolni sem lehetett.rikkantotta a kandúr. Vérzése nyomban elállt.kiáltotta a kandúr. és mancsában ismét ott volt a revolver. de még mielőtt ráért volna elsütni.A hálót. .folytatta a kandúr -.szinte a dörrenéssel egy időben . . hogy.Végem van . és teleszívta magát benzinnel. amikor a lövöldözés hatástalannak bizonyult. s a lövöldözés hallatára pánik támadt kinn az aszfaltos udvaron. Zuhanása megrázta az egész házat. A csillár üvegfityegői darabokra törve estek a padlóra. hogy ennek végére járjon. a férfi kezében valami villant.Az egyetlen. de még csak meg sem sebesült. hátát. hol vagy. a hálót! . és magával sodorva a gyorsforralót. melynek ingamozgása nem csökkent.fejest lezuhant a kandalló párkányáról a padlóra. és a csillár leszakadt.vagy majdnem egyetlen . hogy nem.Azzal letette a forralót. Elképzelhető volt persze. .

és kiugrott rajta a gyorsforralójával együtt.szólt le a kandúr a tükör tetejéről. A tűz rendkívüli gyorsasággal és erővel terjedt.. még a benzin sem szokott így égni rendes körülmények között. s a konyhában tartózkodók is kirohantak. A tapéta füstölgött. A lakásban ezalatt már a parketta is égett a benne lévők lába alatt. a kandúr átrepült a levegőn.Messire! Szombat van! A nap leáldozóban. s kitörte vele a kettős ablakot. hogy kivonszolják onnét. hatalmas füstcsóvában. még beszédet is tartott: . és ott. a kandúr eltűnt a várost rőt fénnyel elárasztó lenyugvó napban. ahol néhány perccel azelőtt a kandúr hevert színlelt sebesülésével a trükk-vértócsában. Odakinn lövések dörrentek. A kandúr nagyot miákolt.Bocsánat. onnét pedig az előszobába. és ez a benzin magától meggyulladt. Esze ágában sem volt megszökni.Igazán nem értem. A szalon már telis-tele volt lánggal. a földön fekvő. most Meigel báró holtteste tűnt elő.Szadovaja háromszázkettő-bé! Semmi értelme sem lett volna. mennyezetig érő lángot vetve.No persze. . egyre világosabban látszott.ennek sem volt.Szadovaja! Szadovaja háromszázkettő-bé! Mire a Szadovaját fölverte a város minden részéből arrafelé száguldó hosszú. a négyszögletes udvart bezáró ház sarkába. amint a negyedik emelet egyik ablakából. három sötét sziluett . egyetlen ugrással a tükörről az ablakpárkányon termett. recsegő hang: . hogy az ördög vinné el! És egy harmadik. 246 . nem érek rá tovább beszélgetni . megint a Behemót. A hálóból és az ebédlőből a folyosón át szaladtak ki az emberek.. Aztán benzint loccsantott szét a szobában. dünnyögő orrhang válaszolt reá: . Ideje indulnunk! . hogy tovább ott időzzenek. Valakinek még futtában sikerült feltárcsáznia a tűzoltóság telefonszámát. az ablakkeretek parázslottak. sőt viszonylagos biztonságban csücsülve odafenn. s beleordítani a kagylóba: . megüvegesedett szemével.alighanem férfi . tenyerükkel csapkodva füstölgő vállukat. Mihelyt az elátkozott lakás törött ablakain át az első füstcsóvák szálltak kifelé. izmai megfeszültek. amikor az ablakpárkányról ablakpárkányra ugorva. A vészkijárati vaslépcsőn. Ám beszédét már a legelején félbeszakította egy bentről kiszóló dörgedelmes. éppoly eredménytelenül -. és felült a kandallótükör aranyozott keretének felső párkányára. visszavonultak előbb a dolgozószobába. Revolverét elhajította. piros autók vérfagyasztó harangszava.Indulunk. kellemetlen. Az esőcsatornán felszaladt a tetőre. ő lövöldözött a macskára. Fojtogatott a füst. felfelé meredő állával. az égő parkettkockákon átugrálva.repül ki egy meztelen női árnnyal együtt. az udvarra kicsődülő lakók láthatták.Tűz van! Tűz! Ég a ház! És számos lakásból egyszerre ordították bele a telefonba: . leszakadt függöny is lángra lobbant. az udvarban kétségbeesett kiáltások hangzottak fel: . A nappaliban tartózkodók. miért bánnak velem ilyen kegyetlenül. Másik.Mi történik itt a lakásomban? Zavarnak a munkámban. A láng már az előszobába is kicsapott. az esőcsatornához igyekezett. Ott a kéményeket figyelő őrség is rálőtt . az ékszerészné lakásával egy szinten is ült egy nyomozó.sajnos. füsttel. mély férfihang: . A jelenlévőkre üvegcserepek záporoztak. mellüket. Már nem volt rá lehetőség.

nyurga egyén jelent meg.bagdadi kalifa. Kezében benzinfőzőt hozott. kinyitotta a bolt külső ajtaját. hatalmas fekete kandúr kíséretében.Gyönyörű ez az üzlet! Igazán remek. Alaposan körülnéztek. bozontos kese szemöldöke alól. drágalátos strázsa uram. de olyan hangosan.ripakodott rájuk másodízben. csak annyit mondok. . pillanatnyilag figyelmen kívül hagyva a kalifa történetét.szólt közbe türelmetlenül.Talán a ruházatunkból ítél? Óvakodjék ettől. kis termetű portás. azt tetszik mondani.recsegte a nyurga pepita egyén.HUSZONNYOLCADIK FEJEZET Korovjov és a Behemót utolsó kalandjai Valóban kirepült-e ez a négy alak. akinek az arca valóban hasonlított valamelyest egy kandúr pofájához.Macskával tilos a bemenet! . . és olyan dolgokat fogok neki önről tudomására hozni. félreállt az útból. bal lábán 78 Harun Al-Rasid (763-809) . hogy közvetlenül hová. és mérgesen ráripakodott: . ha felfrissítené emlékezetében a híres Harun Al-Rasid78 kalifa históriáját. ingerülten a kandúrképű. Ha csakugyan kirepültek. frakkszövet végek következtek. hogy a bolt utolsó zugába is elhallatszott: .Bocsánat . Az Ezeregyéjszaka elbeszélései a tökéletes uralkodó mintaképeként örökítették meg. A polcokon száz meg száz vég mindenféle színű karton meg pamutvászon tarkállott. hogy a gyorsforralóm nincs-e tele valutával? . azt sem tudjuk megállapítani. hogy bemehessen a boltba. Az embergyűlölő portásnak sehogy sem tetszett ez a párocska. hogy nincs valutánk. gyűlölködő pillantással súrolva a furcsa párt.És honnét tudja. súlyosan tévedhet. oszlopokba rakva. Az adott esetben azonban. hogy alig negyedórával a szadovajai tűzeset után a Szmolenszkaja téri diplomatabolt üvegajtós bejáratában pepita öltönyös. annyit azonban tudunk.Nálunk csak valutáért lehet vásárolni . 247 . merre igyekeztek. és ismerőseink. mert tévedhet. Korovjov és Behemót beléptek az üzletbe. A pepita öltönyös. kövér fickó ágaskodott mögötte türelmetlenül. vagy csak a halálra rémült lakók szeme káprázott a balsors üldözte szadovajai ház udvarán . kinek arcáról csak úgy áradt a rosszindulat. s volt is mitől: a pepita lábánál immár semmiféle macska nem mutatkozott. . akkor azt sem tudja senki. jobb lábán ócska. Itt azonban útját állta a csontos.Honnét tudja.recsegte a pepita. ügyesen átfurakodva a járókelők tömegén. . ehelyett rongyos sapkás. mint aki nagyothall -. azután Korovjov megszólalt. hogy panaszt teszek ön ellen az igazgatónál. nagyszerű egy üzlet! A pultnál álló vásárlók megfordultak.azt ma már persze senki sem tudhatja. viselt cipője. és meglepetten bámészkodtak a boltot dicsérő új jövevényre. s gyanakodva méregette őket molyette. holott a hely igazán megérdemelte az elismerést. aki szemlátomást alig várta. Távolabb cipődobozok látszottak halomba. Hol váltak el egymástól. Nem ártana. és bütykös kezét füléhez illesztette. sifon. hogy hamarosan el kell hagynia kívánatos állását a fényes üvegajtók között. Majd sorban perkál. meg néhány nőnemű vásárló. A portás kétkedő. A vitatkozók mögött már megtorlódott és háborgott a tömeg. törött csíptetője alól rávillantva szemét a portásra. drágám? . macskával? De hát hol van itt macska? A portás szeme kiguvadt.

A jelen pillanatban elfogyott a valutánk. aki kiszolgálta. egy pillanatig gondolkozott. és elsétáltak a cukrászati pult sarkáig. . . mindent megfizetünk teljes értékben! Itt lakunk nem messze a Szadovaján.kérdezte szigorúan a külföldi. nem érthette.válaszolta büszkén az eladó. Az eladók a halaspultnál sóbálvánnyá meredtek.Hogyne. rosszat ne! .Ez az osztály is kifogástalan! . de legeslegkésőbb hétfőn.folytatta éppoly szigorúan a külföldi vásárló. hogy legközelebb. tagbaszakadt. ahol a tűz ütött ki.sápítozott. amellyel gondterhelten tapicskált a szőnyegen. sóhajtozott Korovjov. hogy mit beszélnek oroszul a háta mögött.De. ujjával az orgonaszínű hát felé bökve. lelkecském. hogy a Behemótnak nincs igaza: az 248 . Az orgonaszínű hát összerezzent.. késsel a kezükben. és kiejtette kezéből a süteményfogó csipeszt.Megőrültek? . Ott tágasabb volt a hely. hm. . de valószínűleg csak véletlenül. de választ nem kapott. . amelyet Lévi Máté lopott a péktől) leválasztotta egy zsírtól csöpögő. sztaniolburkolatával együtt. Korovjov meg a Behemót azonban mindeme kincsekre ügyet sem vetve. Az elárusítónőt halálos rémület fogta el. .tudakolta ezek után.A csekket! Adják ide a csekket! . rózsaszínű lazacról kígyóbőrhöz hasonlatos. kékre borotvált arcú férfi.helyeselt az eladó lelkesen...válaszolta az eladónő.. szépségem! . ejnye. mi tagadás. és nyomban hozzálátott a másodikhoz. ebben tévedsz.Harminc kopejka kilója .pedig tündöklő új körömcipellő. Parancsolóan morgott valamit a fehér köpenyes.Nem.Az orgonaszínű úrnak az arcából valami hiányzik.És ez az idegen is roppantul megnyerő . aztán bedugta mancsát egy csokoládétáblákból feltornyozott ravasz építménybe. Egyetlen vásárló állt csak a pultnál.Párja nincs! .Fülledt nap van ma . gyűretlen kalap. és bekapta a csokoládét.Borsos ár. és kecsesen kapirgálta a kés élével a lazac bőrét. aranyom. orrán csontkeretes pápaszem. levette a piramisról a legfelső mandarint. Ismerőseink ekkor otthagyták a lazacvásárló külföldi urat. . . Valahol távolabb láthatatlan gramofonok szolgáltatták a muzsikát.Egyél. héjastul befalta. hiszen külföldi lévén.Jót szeretek. . az orgonaszínű külföldi a betolakodók felé fordult. barátocskám .válaszolta a Behemót elgondolkozva. megindult a cukrászati és élelmiszerosztály felé. Behemót. melynek szalagja sem volt elzsírosodva. . fején újdonatúj. . . fejkendős nők. Orgonaszínű felöltő födte termetét. no. .hízelgett Korovjov a pultra dőlve.jelentette ki Korovjov ünnepélyesen. kihúzta az egyik legalsó táblát. legalábbis szerintem.fordult Korovjov a fiatal. mit csináljunk! De esküszöm.. . alacsony. A kandúrképű a hóna alá fogta a benzinfőzőjét.hümmögött. . A Behemót eközben felfalta a harmadik mandarint. Az eladó most éles késsel (feltűnően hasonlított ahhoz a késhez. . a pultnál nem tolongtak a svájcisapkás.tette hozzá. amitől persze az egész összedőlt. és abban a minutában kiderült. ezüstös bőrét. majd társához fordult: . hm. Fagót. és az eladónőre kacsingatva. . Arcából elszállt a pír.Jó lenni lazác? . ott. kezén rozsdavörös szarvasbőr kesztyű. kék sapkás eladónak.Hogy a mandarin? .. pirospozsgás eladónőhöz. mi sem természetesebb! . mint a cipők körül meg a szövetosztályon.

Paloszi-i-cs! .akármilyen furcsa . Az elárusítónő arca elsárgult ijedtében. arca elvörösödött. és vékony gyerekhangon elordította magát: 249 .Micsoda dolog ez? Ki hallott ilyet? Ez a szegény ember . kiemelt két heringet. és elnyelte. tagbaszakadt alakra mutatott. mint régi esküvőn a vőfély. És tessék. mint a csalogány tavasszal az erdőn. még türelmetlenebbül intett.Azzal Korovjov az orgonaszínű.Mit művelsz. Pavel Ioszifovics haragosan megrázkódott e tapintatlan. csendes öregecske. ellenkezőleg. mire odakinn még vidámabban süvítettek a füttyjelek.üvöltött. elvonják fontosabb dolgaitól. ez a szegény ember naphosszat gyorsforralókat javít.hangzott fel ismét a kétségbeesett segélykiáltás a cukrászpult mögül.két orcája hájasan.. és nekünk. és honnét vegyen valutát? A máskor higgadt Pavel Ioszifovics elveszítette önuralmát.és a volt karvezető gúnyosan húzta el a száját -. fáj. csak a farkát köpte ki.Mi fán terem? Honnét jött ide? És miért? Talán unatkoztunk itt nélküle? Mi hívtuk meg? No persze . .Pal-oszics! Pal-oszics! A kiáltásra a szövetosztályról is odacsődültek a vásárlók. minekünk mi marad?! Ez nekem fáj.kiáltott fel vibráló. egyetlen szempillantás alatt fölmérte a helyzetet.Fütyülj! És a portás a kettős üvegajtó közéből kipenderült az utcasarokra. és máris felsüvített a baljós fütty. Szeme harcias villámokat lövellt. te disznó?! Pavel Ioszifovics máris a helyszínen termett. aki három darab mandulás kiflit vásárolt a cukrászosztályon. torkaszakadtából felvisított: . melege van. Láthatóan tapasztalt férfiú volt. s erélyes kézmozdulattal kiadta a vezényszót: .Korovjov itt még érzelmesebben rezegtette a hangját. dagad a valutától. És neki mért szabad? .Polgártársak! . vékony hangon.Igenis. amint látják.orgonaszínűnek semmi sem hiányzott az arcából. . és Korovjov akcióba lépett. a halaspulti eladó pedig felhördült: . fáj! . és a Behemótra mutatott. máris fütyörésznek. tragikusan felzokogott: . még sok is volt belőle . Tekintete riadtan ugrált jobbra-balra. .És újra. elegáns orgonaszínbe van öltözve. a Behemót pedig otthagyván a cukrászat csábító remekeit. hát megkóstolt egy mandarint a szegény éhenkórász! Az ára három kopejka. Megéhezett. szomjúság gyötri a szerencsétlent. A vásárlóközönség ezalatt körülvette a két mihasznát. de tisztán öltözött békés. földhöz vágta a süteményes zacskót. hirtelen átváltozott. Rendületlenül folytatta: . Tiszta. koszos kabátja ujját szeméhez illesztve. de .az összesereglett közönség szeméből kitetszett.Köszönöm. aki haladéktalanul sírós ábrázatot vágott -. hogy szót emeltél értem! . Korovjovot azonban nem hozta ki a sodrából Pavel Ioszifovics közbelépése.akkor csoda történt.Fogd be a szád! .. ostoba és alighanem politikailag kártékony beszédek hallatára. akár egy sebész. mancsát a „Minőségi kercsi hering” feliratú hordóba mélyesztette. szigorúan rárivallt Korovjovra: . . meghízott a sok lazachúson. hófehér köpenyben feszített. mert amint meglátta a Behemót szájában a harmadik hering farkát. hogy sokan egyetértenek vele. amitől annak arca eltorzult rémületében. hű barátom. zsebéből ceruza kandikált elő. jajveszékelt Korovjov. S mikor a Behemót rongyos. fölvetem a kérdést: honnét? Éhség. petyhüdten csüngött le. Egy szegényesen. felabajgatják a rendőrséget.

hogy egy perccel a diplomataboltbeli események után Korovjov meg a Behemót a bulvár járdáján álltak. A sokaság rémülten kiabálva hátrált ki a cukrászati osztályról. A portás ekkor abbahagyta a füttyögést. Mit szólsz hozzá? . és estében beleült a heringeshordóba. hogy a dolog csakugyan így történt-e. 250 . hiszen ez az írók háza! Tudod. benyomta a riadtan menekülő vásárlók hada . Behemót. sós levet fröcskölve maga körül szökőkút alakjában. Holt lelkek . felfalva a gyümölcskosarakat díszítő színes papírszalagokat.Igaza van! . és sietett követni őket.Nini. és az égő benzin egyre tovább terjedt a padlón. nagyon sok szépet.Segítség! Megölnek! Gyilkosok! Banditák! . a halaspult mögül pedig élesre fent késükkel libasorban ügettek a vészkijárat felé az eladók. Az eladónők visongva ugráltak ki a pult mögül. hogy a két bajkeverő fölrepült a levegőbe. mintha a föld nyelte volna el őket. sós létől csöpögve átvetette magát a pulton meg a rajta fekvő lazacon. drága barátom! Jóleső gondolat. és a benzin magától kigyulladt. a legcsekélyebb idegen akcentus nélkül ordítani kezdett: . erről nem tudunk többet. jobbjával pedig lendületesen fejbe vágta a tálcával. és alighogy sikerült kimenekülniök.. Annyit azonban bizonyosan tudunk. és hogy jobban elgyönyörködhessem az oszlopos.forralójából fürgén végiglocsolta benzinnel a cukrászpultot.ahogy öntözőkannával locsolják a virágágyat .Szóról szóra úgy! Édes borzongás fogja el lelkem. és a mennyezet alatt szétpukkadtak. Faust . és megszólalt: . mint mikor teherautóról bádoglemezeket dobálnak le a földre. baljával lekapta az orgonaszínű külföldi fejéről a kalapot. És ekkor történt a második csoda. felmászott a kovácsoltvas kerítés betonalapzatára. hogy e födél alatt garmadával tenyészik a tehetség. s közeledett a csoporthoz. Az orgonaszínű úriember nagy nehezen kikecmergett a heringeshordóból. lesöpörte róla a Behemót által lerombolt csokoládé Eiffel-torony maradványait. mégpedig pontosan Gribojedov nénikéjének háza előtt. A bejárati üvegajtó hangos csörömpöléssel betört. De az álnok Behemót . Nézd meg jól. 79 80 81 Don Quijote . az ördög akárhová tegye.Mint az ananász a melegházban! . ha arra gondolok.79 Faust80 vagy.Miguel Cervantes de Saavedra (1547-1616) világhírű regénye. a vásárlók izgatott tömegében két rendőrsisak tűnt fel.Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) fő műve. jót hallottam erről a házról. éppen Holt lelkek81 szerzője érlelődik. lángra gyúltak a vászonfüggönyök az ablakon. Korovjov megállt a rácsos kerítésnél. Az imigyen fejbe kólintott kopasz külföldi úr elsápadt. krémszínű palotában. Erősen kétséges persze. A láng magasra felcsapva végigszaladt a pulton. .Korovjov meg a falánk Behemót pedig eltűntek. de hiába próbálnók találgatni. A kádba pottyant külföldi tiszta orosz nyelven.Még rágondolni is szörnyű! . hogy ebben a házban most talán éppen egy eljövendő Don Quijote. magával sodorva az immár fölöslegessé vált Pavel Ioszifovicsot. mint a gyerekek léggömbjei.Nyikolaj Vasziljevics Gogol (1809-1852) világhírű regénye.bólintott a Behemót. Akkorát szólt.Aztán felkapta a keze ügyébe eső tálcát.jegyezte meg Behemót.Nyilván a sokk hatására hibátlanul beszélte az addig ismeretlen orosz nyelvet. A diplomataboltbeli tűzvész szemtanúi utóbb azt állították. megtántorodott. Korovjov rábólintott elválaszthatatlan útitársa e megjegyzésére: .

Korovjovot és a Behemótot is megállította. ha meg akarunk győződni arról. hogy ez igen jó. ámbátor igazán nagyon kellemes volna.bólintott rá a Behemót. A terasz bejáratánál.Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837) világhírű verses regénye. s meginnék hozzá egy korsó jégbe hűtött sört. Thalia ..Elragadóan bájos hölgyem. fehér zoknis. és megdöbbenten meredt Korovjov cvikkerére. édes barátom. miféle igazolványt? .Ó.Maguk írók? .beírt mindenkit. hogy életüket Melpomené.Ebédelnek . A revizor .Mit csinálnak azok ott a verandán? .makacskodott a nő. mert az a gyökeréig elrohaszthatja.vágott szavába a nő. vagy legrosszabb esetben Jevgenyij Anyegin-t!86 .Nem vagyok elragadóan bájos . hogy Dosztojevszkij író. akkor ne legyen az.De még mennyire! A Behemót bedugta kerek fejét a rácson. vajon az igazolványát kell-e kérnünk? Nem. 82 83 84 85 86 Melpomené .És ehhez hozzátehetem. ahol nyílást hagytak a rácsra felfuttatott zöld sövényben. mekkora port ver majd fel. Hiszen e szent födél alatt néhány száz remete lakik. ha ezeket az érzékeny melegházi növényeket nem támadja meg valamiféle mikroorganizmus. és így folytatta: . ha közülük valaki A revizor-t85 viszi az olvasóközönség elé. akik eltökélték. miközben gondterhelten felemelte az ujját -.. csodálatos dolgok várhatók ezekből a melegágyakból. Az ananásznál ez bizony könnyen előfordul. . . fehér fityulás.folytatta Korovjov. előtte egyszerű konyhaasztalon vastag üzleti könyv feküdt. ott. . és nem is drága étterem. csak abban az esetben képzelhető ez el.. sápadt és unatkozó ábrázatú nőszemély üldögélt közönséges hajlított széken. azonban. .Nagyon is elképzelhető . a továbbutazás előtt szívesen harapnék valamit. a sarokban.szólt rájuk.kérdezte a nő. Polühümnia .a tragédia műfajának múzsája.83 Thalia84 szolgálatának áldozzák.Bizony . és a két mákvirág az aszfaltozott hársfasoron megindult befelé a mit sem sejtő Gribojedov étterem kerthelyisége felé. A legjobb orosz színdarab..82 Polühümnia.kezdte Korovjov behízelgően.elmélkedett tovább Korovjov -. mint minden turista. és megtudakolta: ..bólintott ismét a Behemót. 251 . . .Kérem az igazolványokat! .mondta Korovjov csalódottan. aki az étterembe jött. .. kisasszonykám. amelybe a nő miért. Nem győzöm ezt hangsúlyozni.Én is . ha nem óhajt elragadóan bájos lenni. Jómagam pedig.. . miért sem . a Behemót benzinfőzőjére és rongyos könyökére.És hol az igazolványuk? . Tehát. Jevgenyij Anyegin .válaszolta Korovjov önérzetesen.Nyikolaj Vasziljevics Gogol szatirikus színműve. de kár! .álmélkodott Korovjov. .a színészet pártfogója.Ezer bocsánat. .Föltétlenül . .Hát igen . Képzeld csak el.felelte Korovjov.az elmélkedő költészet és a zene pártfogója.Nos. . .

futtában valami kriksz-krakszot firkantott az elébe tartott főkönyvbe.Dosztojevszkij meghalt . . miért.fordult a Behemóthoz. Korovjov a „Panajev” név mellé odaírta. ábrándoztunk.válaszolta Korovjov udvariasan. A könyvet vezető polgártársnő legnagyobb ámulatára barátságosan mosolygott a két toprongyos. . . és sapkáját föltette gömbölyű koponyájára. amit ír.erősítette meg a kandúr. Arcsibald Arcsibaldovics megfellebbezhetetlen tekintélyként uralkodott az étteremben. .Hajjaj! . amelyről mi. . . polgártárs? .És a Behemót fejére mutatott.Már engedje meg. . és mancsával törölgette a verítéket kormos homlokáról. aki valósággal elszédült Korovjov szóáradatától. Korovjov azonban nem adta meg magát. majd a Behemótra emelte kérdő pillantását.Nem nekünk. És ebben a pillanatban halk. Szofja Pavlovna ezt a nevet is beírta. Fejét sűrű sörte nőtte be.nyekegte emez. ki tudja! .Tiltakozom! . hóna alatt újság fehérlett..szajkózta a nő. Szofja Pavlovna. Barátságosan odabiccentett az ellenőrző polgártársnőnek. polgártársak! . Szofja Pavlovna tehát alázatosan kérdezte Korovjovtól: . 252 ..mondta rá a nő. .válaszolt Korovjov. kecskeszakálla. . mit gondolsz? . aztán bement a teraszra. Korovjov és a Behemót félreálltak. hogy nem volt . mi több. szegény vándorok. hogy a nő jobban szemügyre vehesse a szóban forgó kobakot.Szabad a nevét.Elvégre nem az igazolvány teszi az írót. hanem az. szinte reménytelen.mondta a nő. azt hiszem.kiáltott fel szenvedélyesen a Behemót. . de erélyes parancsoló hang szólalt meg a nő feje fölött: . Honnét tudhatja kegyed. Szofja Pavlovna bejegyezte a nagy könyvbe. Az élő sövény zöldjében megjelent a volt kalózkapitány hófehér ingmelle. nem is tudom.Az igazolványokat kérem. hogy íróval van dolgunk. benzinfőzőjét az asztalra állította a főkönyv mellé. Helyzetünk siralmas. és beengedtek egy írót. . hogy írják alá.Engedjék át a vendégeket. Egyébként. de eléggé bizonytalanul. fehér nyári ingének kihajtott gallérja szélesen feküdt rá szürke zakója nyakára.Dosztojevszkij halhatatlan! .Ki tudja.Akármibe fogadok.vegyük elő bármelyik regényének bármelyik lapját.Eressze be a polgártársakat.Panajev . mihez fogjunk. polgártársak! . hanem ennek a szerencsés flótásnak jut az a korsó jégbe hűtött sör. de ez igazán nevetséges! . talán azért. . amely feltűnően hasonlított a macska szőrzetéhez. szívélyes mozdulattal invitálta őket befelé. aztán odatolta a könyvet a látogatók elé. és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk.Szkabicsevszkij . A Behemót tanácstalanul széttárta mancsát. hogy „Szkabicsevszkij”.sóhajtott fel Korovjov. s a kandúr abban a minutában lekapta sapkáját. ni! . a Behemót pedig a „Szkabicsevszkij” mellé odabiggyesztette a „Panajev” nevet.De ön nem Dosztojevszkij . gyanús jövevényre. benzinfőzőjére mutatva. nem is volt semmiféle igazolványa. milyen gondolatok rajzanak az én fejemben? Vagy ebben a kobakban itt.méltatlankodott. ki tudja.szólt rájuk a nő most már idegesen.

hanem istenigazából munkához láttak.. vékony kelyhekkel. hátradőlve székén. . de az élő sövény hasadékán át derűsen kukucskált be a napsugár. megfigyelőkészsége pedig nem maradt el az íróké mögött. szaladjunk előre. hellyel kínálva Korovjovot. hogy kik az új vendégek! És mivel kitalálta. öö. és halkan. hallott róluk.Szofja Pavlovnát egyik ámulatból a másikba ejtve -.. és elismerően nézett rá hasznavehetetlen okuláréján át. és módfelett elcsodálkozott. vörösre fakult cipője mellé. adjon talán valami harapnivalót. valamit súgott a másodiknak.Arcsibald Arcsibaldovics . és az egyik pincért küldte oda hozzá. még egy pillanat. elbűvölően mosolyogva. . és. és máris mind a kettő ott sürgött-forgott az új vendégek körül. és a szájába dugta. Azonnal kitalálta. A régi. . hüledezve... karcsú. és elégedetlenül figyelte. beduinburnusznál is fehérebb abrosz lebbent a levegőben..Mivel szolgálhatok? Különlegesen finom halfilém van..Öö.nem engedte el a füle mellett sem a „pepita” szót. sem a „kandúr”-t. A pincéreket éppúgy megdöbbentette Arcsibald Arcsibaldovics viselkedése.. Arcsibald Arcsibaldovics pedig Korovjov füléhez hajolt. ropogósra keményített. .. természetesen nem akart velük ujjat húzni. aki csikket vett elő zsebéből. meg az utóbbi napok egynéhány más eseményéről. Tiszteletre méltó hitvese pedig valósággal féltékeny lett Korovjovra. mint Szofja Pavlovnát.. Szofja Pavlovna pedig. A szomszédos asztalkánál Petrakov-Szuhovej.dorombolta Arcsibald Arcsibaldovics behízelgően. Mert hát okos fickó volt ez az Arcsibald Arcsibaldovics. mindenféle formájú kisebb-nagyobb pohárkákkal. sárga foltos abrosz egy szempillantás alatt eltűnt az asztalról. a terasz túlsó végén. már nem gondolkoztak tovább. az építészkongresszusról szereztem.mit várjunk tőle!. ahol a legsűrűbb volt az árnyék. Mikor a pincérek látták.Értem már! . még meg is kocogtatta poharát: mi lesz már? Miért nem hozzák a fagylaltot? Arcsibald Arcsibaldovics azonban csupán egy bájmosolyt lövellt Petrakova asszony felé. de szuggesztíven súgta: . pislogva.. És ő is hallott a Varietészínház-beli szeánszról. a másiknak szinte szárnya nőtt. melyekből olyan jólesik az ásványvíz a ponyvatetős. és .. sokáig tanulmányozta a váratlan látogatók fura ákombákomjait a vendégkönyvben. A törött cvikkeres vendég jóváhagyta a kalózbrigád kapitányának javaslatát. Egyikük gyufát gyújtott a Behemótnak..recsegte Korovjov kedélyesen. a regényíró ebédelt hitvesével.másokkal ellentétben . Az a Szofja Petrovna is mit ki nem talál! Nem akarja őket fölengedni a teraszra! Különben .. Személyesen húzta el a széket az asztalkától. Üvegedényben friss kaviár. vendégeit a legjobb asztalhoz tessékelte... amiért elhódítja tőlük a kalózkapitányt.. akik közül az egyik letette a benzinfőzőt a földre.szólt Arcsibald Arcsibaldovics. éleslátása.Sült császármadárral is szolgálhatok! .. Petrakova dölyfösen turkált kanalával az olvadozó tejszínfagylaltban. fényesre pucovált salátaleveleken. 253 . és külön odatolt asztalkán harmatos ezüst hűtővödör csillog. úgy sietett ide-oda a zöldes üvegekkel. és mondjuk így: olyan jólesett az ásványvíz a Gribojedov ponyvatetős. ő maga azonban nem tágított drága vendégei mellől. nem.. Sertésborda falatozás közben az írókra jellemző éleslátással nem kerülte el figyelmét Arcsibald Arcsibaldovics buzgólkodása. felejthetetlen teraszán. aztán szemével intett az egyik pincérnek. hogy a két madárijesztő előtt az asztal afféle mesebeli terülj-asztalkám módjára kínálgatja a jónál jobb ínyencségeket. hogyan viselkedik főnökük a gyanús külsejű vendégekkel. és sokatmondóan behunyta szemét.

nem fog hosszú ideig tartani.. csupán a felületes szemlélő vélhette őket talányosnak.zengte Petrakova asszonyság mély alt hangján. Azután a szomszédos helyiségben ellenőrizte. noha bőséges és fényűző. A két célba vett vendég nyomtalanul felszívódott a levegőben. finom moszkvai vodkával. és fölöttébb érdekes dolgokat suttogott belé. kétségkívül igen rejtélyesnek találta volna magatartását. jóval hangosabban. Ki kell azonban jelentenünk. nem sejtve. golyó. ahol a szakács már buzgón trancsírozta a megígért császármadarat. és csak duruzsolta. Arcsibald Arcsibaldovics e cselekedetei ugyanis logikusan következtek az előzményekből. akkor is csak úgy.Majd még halkabbra fogta a hangját: .. kivett két jókora tokhalat. mert sértette őt az író feleségének hitetlenkedése.Senki se mozduljon! . és felcsapott egészen a 254 . semmint Boba szerette volna.Hogy a macska vinné el a hazug frátereket. erélyes léptekkel három lábszárvédős. ha mondom! És aztán kitört a tűzvész.. a teraszon izgatottan..Azzal mind a hárman tüzet nyitottak Korovjov és a Behemót fejére célozva. és a jégszekrényből óvatosan. egyre duruzsolta szövegét. tűzvész. A tűzoszlop átugrott rajta. A ponyván fekete szegélyes. ők meg a levegőn át.Arcsibald Arcsibaldovics csak akkor merészelte otthagyni két titokzatos vendégét. hogy Arcsibald Arcsibaldovics cselekedeteiben nem volt semmi különös vagy érthetetlen. akik efféle képtelenségeket híresztelnek! . Móresre kéne tanítani az ilyen alakokat! De nem félek. hogy a konyhára siessen. Petrakova asszony majd elepedt kíváncsiságában.. hogy két vendégének ebédje.Nem fogja a golyó.Ekképpen duruzsolt Boba. Az élvezetnek egyébként hamarosan vége szakadt. Letette duzzadó aktatáskáját. .. valóságos kártevő! .. és élvezik sutyuputyálását.Becsszavamra mondom! A Szadovaján.méltatlankodott Boba. Midőn Korovjov és a Behemót másodszor koccintottak a remekül hűtött. tátongó lyuk nyílt.. ott lóg-e a helyén selyembéléses nyári felöltője és kalapja. és legelsősorban fenomenális szimatja azt súgta Arcsibald Arcsibaldovicsnak. nyomban Petrakov füléhez tapasztotta ajkát. kezükben revolver. mely sohasem hagyta cserben. és leült Petrakovék asztalához. hogy minden kifogástalan rendben folyik. utánanézek a császármadárnak! Azzal eltűnt az étterem belső folyosóján.Nem fogja a golyó! A golyó. a benzinfőzőből pedig láng csapott fel egyenesen a ponyvatetőig. és félretette. hogy a pincér kezében lefödött serpenyő közeledik.. gondosan átkötötte madzaggal. amikor már személyesen meggyőződött róla. Az első félelmetesen elkiáltotta magát: . verejtékezve megjelent Boba Kandalupszkij.. a golyó. csak ezután nézett be a konyhára. ezúttal sem vezette félre a volt kalózkapitányt.. benzin. igen. hogy azok. hogy bocsánatkérően odasúgta nekik: . a mindentudásáról Moszkva-szerte híres újságíró. újságpapírba csomagolta.. kétszer tisztított.Már hogy volna hazugság. ahelyett az étterem raktárhelyisége felé sietett.Elnézést kérek egy pillanatra! Megyek. akikről beszél. Arcsibald Arcsibaldovicsnak ugyanis esze ágában sem volt. majd úgyis megleckéztetik őket! Aki ilyesmiket hazudik. ott ülnek a szomszéd asztalnál.. igenis a levegőn át! . zsíros ajkához. Antonyina Poffirjevna! . Az étterem belsejéből gyors. a Szadovaján! . hogy mandzsettáját be ne piszkítsa. feszes derékszíjú férfiú sietett ki a teraszra.. És szimatja. A megelőző napok eseményeinek ismerete.. egyre terjedve minden irányban. amelyből csak egyes szavak hallatszottak ki: .. Saját kulcsával kinyitotta. ő is odatartotta fülét Boba duzzadt. s látta. és a császármadarakkal foglalkozzék. A tudósító pedig lopva körül-körülpillogott. amelyben valami serceg. és elölről kezdte: . bezárkózott. Ha valaki megfigyeli további cselekedeteit.

rohamos gyorsasággal vette birtokába Gribojedov nénikéjének házát. Nem sietett.ugyanazon. miként a kapitány. Az oldalkijáratnál pedig ott állt Arcsibald Arcsibaldovics higgadtan és előkelően. nyugodtan várakozott. a senki által meg nem értett Ivanuska közeledett . Szofja Pavlovna. selyembéléses nyári felöltőben. Az emeleten. Petrakov. Petrakova. a szerkesztőségi szoba ablakpárkányán heverő dossziék tüzet fogtak. nem rohant sehová. és a tűz. Néhány másodperccel később a kerten át a bulvárhoz vezető aszfaltozott úton .Gribojedov-ház tetejéig. amelyen szerdán este a szerencsétlenség első hírnöke. 255 . pincérek. kinek kötelessége utolsónak elhagyni az égő hajót.lélekszakadva rohantak az ebédjüket félbehagyó írók. mintha hatalmas fújtatóval élesztenék. Boba. hóna alatt a két merevre fagyott tokhal. a láng a függönybe is belekapott.

összecsukható széken ült. s a tetőteraszról elnézték. Azazello is letette modern ruházatát. . Woland szeme ugyanúgy égett. pedig háttal ült a leáldozó napnak. sem a 256 . amint a bérházak felső emeletein a nyugatra néző ablakokban vakító napfényszilánkok gyúltak ki. mintha nem ismernéd el az árnyékot. . .Mit jelent az a nagy füst amott a bulváron? . és csúfondárosan tekintett a jövevényre. Figyelmét akkor egy kerek torony vonta magára.válaszolta a jövevény orcátlanul. Woland öklére támasztotta hegyes állát. hogy napórául szolgált. komor arcú férfi lépett ki. akárcsak Woland. és ajkát gúnyos mosolyra húzta. széles spádéját a terasz két kőlapja közé döfte be függőlegesen. és ő sem vette le szemét a városról. görnyedten ült a taburetten egyik lábát maga alá húzva. amely mögötte emelkedett ki a háztetőből.Ejha! .Mert azt szeretném. Messire . magasan a város felett. . az utcáról nem voltak láthatók.Érdekes város. . . miben van a hiba: a hanghordozásodban. keménykalapját. olyasformán. hívatlan vendég? .válaszolta Woland. máris elvetetted a sulykot. A körbástya falából sárfoltos. Moszkva egyik legszebb épülete tetőteraszán: Woland és Azazello. azaz zakóját. úgy nézte merően a paloták.Hozzád jöttem. valaha-volt vámszedő? . árnyak fejedelme . Megmondom. miért nem kívánsz jó napot. ugye? Azazello nyugtalanul fészkelődött: . Ők azonban beláthatták az egész várost. Lentről.válaszolta az érkező. Úgy ejtetted ki a szavakat.rivallt rá Woland. s egyre közeledett a sátán fekete cipellőjéhez.Ég a Gribojedov . talpig feketébe volt öltözve. Woland szokott fekete csuháját viselte. . Korovjov meg Behemót ügyködött ottan? . ha leáldozna a napod . gonoszság szelleme. mozdulatlanul állt ura és parancsolója mellett. óriási házak és lebontásra ítélt viskók eléje terülő tengerét. majd kisvártatva ismét megszólalt: . mint azok az ablakok.Téged aztán igazán nem vártalak! Mi járatban vagy. és összevont szemöldöke alól dühösen méregette Wolandot. Messire. lakkcipőjét.Semmi kétség.mondta tisztelettudóan. lábán maga készítette szandál. a gipszvázákkal.Ez ízlés dolga . fekete szakálla volt. hosszú.HUSZONKILENCEDIK FEJEZET A Mester és Margarita sorsa beteljesül Napszálltakor.Nekem Róma jobban tetszik. Woland szólalt meg elsőnek: . rongyos chitonba öltözött.kiáltott fel Woland. ketten álltak egy mintegy másfélszáz esztendeje épült ház.Ha hozzám jöttél.Pedig bele kell törődnöd .Feltehetően az a két elválaszthatatlan jómadár. A spádé árnyéka lassan.Mihelyt megjelentél itt a tetőn.válaszolta Azazello. . gipszvirágokkal díszített balusztrád eltakarta őket az illetéktelen pillantások elől.jegyezte meg Woland. Elhallgattak mindketten. feltartóztathatatlanul hosszabbodott.

élénk hangok szólaltak meg . s rövid szünet után megkérdezte: . másik kezében pedig egy egész lazacot szorongatott.kiáltotta Behemót élénken. . te rabszolga? .válaszolta Lévi csüggedten. 257 . karján félig megégett fehér szakácsköpeny volt átvetve. ne untass.Nos. . Nyugodalmat érdemel . . Margaritájával együtt. Itt van például a domb árnyéka.Nekem semmi sem nehéz. és a Behemót meglóbálta a lazacot. farkastul.Más-más nyelven beszélünk. minden ember. .Képzelje. hogy meglesz . . majd megkérdezte: . mint mindig. s most először könyörgőre vált a hangja.És mit üzen általad.Nélküled nem is jutott volna eszünkbe! Hordd el magad. kivétel nélkül. Hóna alatt kisebbfajta tájképet hozott aranykeretben. és kiadta a parancsot: . Woland magára maradt. .felelte Lévi Máté.gonoszságot.és Woland előtt megjelent Korovjov és a Behemót. . Csak nem akarod megkopasztani a földgolyót.Jól néztek ki . amiről beszélünk állapította meg Woland. Messire! .Hullarablónak néztek! . .Most pedig hagyjál magunkra. csak azért.Nos?.Üdvözöljük. Nem túlságosan nehéz feladat ez neked. gonoszság szelleme? . és felvillanó szemmel ráförmedt Lévire: . hogy velem vitatkozzál. Azazello elhagyta a teraszt.Elolvasta a Mester regényét . vén szofista . másféle tárgyakkal volt megrakodva.Nem is volnál rá képes. sapkája is megpörkölődött. De légy szíves egy pillanatig eltűnődni a kérdésen: mivé lenne az általad képviselt jó. Az utóbbinál nem volt benzinfőző.mondta Lévi Máté. . ostoba vagy torkolta le Woland. Woland pedig magához intette Azazellót.De miért nem veszitek őt magatokhoz. Mindketten égésszagot árasztottak.harsogta a két féktelen tréfacsináló. . A terasz kőlapjain léptek kopogtak.Nem vagyok rabszolga. a magaddal hozott tárgyakból is valami effélére lehetne következtetni. ha nem volna gonosz.Uram kéreti. mert.Szállj el hozzájuk.felelte Lévi Máté egyre dühösebben. amint már említettem. a Behemót pofája csupa korom volt.És arra kér. hogy fantáziád kielégítsd. hogy az asszonyt. aki szereti a Mestert. ezt jól tudod .. miért jöttél? Mondd el röviden. és jutalmazd őket örök nyugalommal.. szintén vegyétek magatokhoz . és érette szenvedett. örvendezve.fordult Lévi Máté Wolandhoz.Mondd meg.Mert nem érdemli meg a fényt. .jegyezte meg Woland. vedd magadhoz a Mestert.válaszolta Woland. de ez mit sem változtat azon. Lévi Máté eltűnt.Nem óhajtok veled vitatkozni. . de nem hosszú időre. A tanítványa vagyok . és elgyönyörködhess a kopár fényben? Ostoba vagy.Ami azt illeti . hogy eltávolítsál róla minden fát. Messire! . . a fénybe? .felelte Woland. intézz el mindent. .válaszolta Woland a tájképre meredve -. minden élőlényt. bőröstül. és hogyan festene a föld. ha eltűnne róla az árnyék? Hiszen árnyékot vet minden tárgy.Ő küldött. .

Messire.erősítette meg Korovjov búsan. Mondhatom.ígérte Korovjov.. és soká. magányosan. hogy szebb lesz. a feleségem. Messire. falatoztunk.korholta Woland.tudakolta Woland.. Messire .Nem. . mint a régi . . . és megmondom őszintén. . mialatt te fosztogattál? .Nekem elhiheti. Messire. De szerencsére nem vagyok nős.mondta Korovjov kellő tisztelettel. Messire. Messire . szemüket égnek emelték.Porrá! . egyszóval visszamentetek . hogy megtettem mindent.Én a tűzoltóknak segédkeztem. . . a Behemót pedig felkiáltott: . üldözőink utánunk.. Mindketten. ahogy igen találóan méltóztatott megjegyezni.Esküszöm. ha már így történt. és így szólt: 258 . mitől gyulladt ki a Gribojedov? .. és várjuk parancsait! .válaszolta a kandúr. Woland felállt. békésen üldögéltünk. Azt tartom. szakadt pantallójára mutatva.Berohantam az ülésterembe... Behemót tovább szőtte az elbeszélés fonalát: .Megint összehordasz hetet-havat . nem hiszem . Messire.De a kötelességérzet legyőzte félelmünket .Mondd meg inkább. . ami menthető. abba az oszlopos helyiségbe. Kiszaladtam a konyhába. ezt teljes biztonsággal merem állítani . .Fölépítik. . hogy özvegyen marad. .vágott közbe Korovjov. hússzor is abban a veszélyben forgott volna. sikerül kimentenem valami értékeset.És mit csinált Korovjov..Fogalmam sincs! Csendben. védjem. mert azt reméltem. és nem tudom mire magyarázni arcának szkeptikus kifejezését. . ami tőlem telik. tehát itt ez a kis tájképecske! Egyebet nem tudtam kihozni a teremből. . Messire.Mindenesetre megjelentünk. . hogy mentsem. . . hogy nem házasodtam meg! Ugyan ki cserélné föl szívesen szabad agglegényéletét a házasság terhes igájával?..vette át ismét a szót a Behemót -.Szebb lesz! . Messire.kérdezte Woland. kíséretének hátat fordítva.Szakképzett jós vagyok. . mármint ha volna feleségem. a láng az arcomba csapott. soká nézett el a messzeségbe szótlanul. boldog vagyok.. a Behemót is. odalépett a balusztrádhoz.Elhinné-e.bólintott Woland. megmentettem ezt a fehér köpenyt. ami védhető. meg Korovjov is. Az ijedtségtől félőrülten futásnak eredtünk.Akkor csak azt kell remélnünk.. Por és hamu maradt csak belőle.És akkor az épület természetesen porrá égett. . . .erősítette meg a kandúr. széttárták kezüket. . Eljutottunk Tyimirjazevig.. .és egyszer csak: piff-puff! . és visszamentünk a Gribojedovba. elhoztam ezt a lazacot. .vágta el kurtán Woland.bizonygatta Korovjov. hősi erőfeszítéseket tettem. és a tárgyra térek .Nos.Szó szerint porrá. új épületet kell emelni a Gribojedov helyén.válaszolta Korovjov.Ahá.Igenis kérem.Lövések dördültek. Aztán beszaladtam az éléstárba.Megértettem.jegyezte meg Woland. Aztán visszaült kisszékére. rohantunk végig a bulváron.kezdte volna a Behemót átszellemülten.. .

azzal eltűntek a tetőterasz közepén magasló kerek torony mögött. Zivatar közeledik.Nagyon jó. Eltűntek a hidak.. . Nyugat felől fekete felhő támadt. Azután óriási mennydörgés rázta meg a várost. nemsokára indulunk. a paloták. Minden elveszett. A nyugatról érkező sötétség egészen eltakarta az óriási várost. melynek sötétjében Wolandnak nyoma veszett. egyelőre nem tartok igényt további szolgálataitokra. Tüzes fonal szaladt végig az égen.mondta a két pernahajder. Teljesítettetek mindent. A Woland megjósolta zivatar fellegei már gyülekeztek a látóhatáron.Semmiféle parancsom nincsen. A dörgés megismétlődött. és megindult a zivatar. Csakhamar egészen eltakarta. Elfeketült az ég. Messire! . és félbevágta a napot. mintha soha nem is létezett volna. amit rátok bíztam. A teraszon hűvös szellő söpört végig. Pihenhettek. 259 .

sem a Mester nem tudta. micsoda figura vagy! .mondta Margarita -. s előző éjszakai kalandjaikra csupán az emlékeztette őket.Nem. gerincével felfelé púposodva. de nem volt kedve felöltözni. éppen ugyanakkor. mintha sosem hagyta volna el a lakást.Ha az ember meggondolja. hogy Margarita hazamenjen a holmijáért.és innivaló. Ördög.. a Földközi-tenger felől közeledő sötétségről olvastam. . sohasem tartózkodott senki. . . amelyre nyílt. s jóllehet a villa egy kőhajításnyira volt az alagsori lakástól.kiáltott fel a Mester ironikusan.A Mester röstelkedve huzigálta le kórházi gatyáját. s az ennivaló közt néhány flaskó is állt.. . és a fejét két keze közé fogta. amelyben nehezen ismerte ki magát az ember. hogy kissé sajgott a bal halántékuk.. Szerencsére azonban nem volt.felelte Margarita. cigarettáját belenyomta a hamutartóba.kiáltott fel a Mester. Úgy érzem.Az ördögbe is! . Ott találták az asztalon. . sem Margarita. hogy 260 . Mind a ketten szombat estig aludtak. miután kellőképpen kikacagta magát. és nem zártak a bolondokházába. mert éppen azt fejtegette Margaritának.Akaratlanul is rátapintottál az igazságra . meg a többi. füzek kellemes tavaszi szagot árasztottak. erről akárki meggyőződhetett volna. s csak nagy sokára tudta kinyögni: . az aranyszobrok is. A karosszékben nyitott könyv ült.. Az alagsori lakás kisablaka nyitva volt. ezek az aranyszobrok! Azóta sem hagynak nyugodni. A szőnyegen.Égnek emelte két kezét. Margarita válasz helyett leroskadt a díványra.Persze. Mondd.. megerősödve. és ha valaki bekukkantott volna. Igaz. hogy most úgyis vége mindennek. A Mesternek valamennyi öltönye ott lógott ugyan a szekrényben. hogy milyen különösen vannak öltözve a beszélgetők. és Margarita. te komolyan hiszed. .Az ördög tudja. Ó.Most már ketten vagyunk bolondok egy helyett! . s félrehessentette cigarettája füstjét -.. természetesen gondolni sem lehetett rá.Mindez nagyon szép és kedves . .HARMINCADIK FEJEZET Itt az idő! .. hogy mi tegnap a sátánnál jártunk vendégségben? . nem bírom! Nézd meg magad.. amit magára ölthetett volna. de mi lesz most? Ezt már végképp nem tudom elképzelni. Az alagsori lakás már azért is kellemes volt. persze! . te okos nő vagy. a díványon mindenfelé kéziratlapok hevertek. Margaritának persze semmi ruhája nem volt. Máris meghűvösödött a levegő. úgy sopánkodott: . meztelen lábával harangozva. bizonyára meglepődik. és harsányan kacagott. amikor Wolandnál a tetőteraszon megjelent Lévi Máté. Hogy honnét került oda a sok enni..) A szoba is furcsán festett. frissen ébredtek. megborotválkozott . ördög tudja.A legeslegkomolyabban . mondd. és ezt a feltámadó szellő behozta az ablakon. hogy mi volt ez az egész. nem.Jaj. aki kihallgatja beszélgetésüket. mert a kis udvaron. Margarita. hiszen minden holmija otthon maradt.. Margarita egy szál fekete lebernyeget viselt meztelen testén..mondta.. a kerek asztalkán pedig ebédhez volt terítve. nem bírom. ördöngösség. valóságos káoszt mutatott. amikor fölébredtek. a Mester pedig kórházi pizsamában volt... aki hallgatózzék.legelőször ama bizonyos őszi éjszaka óta (a kórházban villanyborotvával nyesték a szakállát. Pszichikai tekintetben azonban mindketten erősen megváltoztak.mondta a Mester. Ez a beszélgetés napszálltakor folyt. A napról napra zöldülő hársak.Amikor tegnap este elaludtál . elkomolyodott. meg a szobrokról. most is zivatar közeledik.

Margarita az ablakhoz lépett. jaj de boldog vagyok! Hála néked. hogy minden jó lesz. a kiskapu bekattant. . és örülök neki. . gyengéd szavakat suttogott.Rendben van .. eztán már én gondolkozom helyetted.Ó. homloka kigyúlt csókjai alatt.. De mondd meg nekem az isten szerelmére. itt a bökkenő. Tegyük fel és reméljük azt is. azért mondom ezt. arca teljesen elváltozott. és addig kacagott.Szeme szikrákat szórt. . . az ablakon át. miért. és most. már kezdődik . mikor azt írta. Odarohant a Mesterhez.. Túlságosan rám ijesztettek. Aztán a pantalló térdben megroggyant. kivetkőztem önmagamból.Alojzijt tegnap letartóztatták. hogy nem fognak el. átölelte.sóhajtott fel Margarita. ezért hajtogatom örökké egy és ugyanazt.Mennyit szenvedtél. a Mester arca.mondta a Mester. mert már mindent átéltem. boglyas fejét csóválva. hogyan és miből fogunk élni? Hidd el.Tegyük fel.súgta a Mester.Te csakugyan boszorkánnyá változtál! . arcát Margarita hajába temetve. Margó . amikor ezt kérdem! Ebben a pillanatban ormótlan bakancs tűnt fel az ablak előtt. .. .Semmitől sem félek. Borzas fekete hajfürtjei ráborultak. ez is rendjén van. Margó. kedvesem. amikor csőstül zúdul ránk a boldogság. és természetet váltottam. semmin se törd a fejed! Túlságosan sokat kellett a fejedet törnöd. . és ujjai a Mester halántékát simogatták. felugrott.Itthon vagy. Ide nézz. . egyetlenem.. hogy mennyit. 261 . .. mostantól fogva boszorkánnyal kell élned. hogy kegyetlen vagy. és sávos pantalló szárának alsó része. maga sem tudta.. Bizony. a férfi szemébe nézett. a zivatarra Jerusalaim fölött. míg a könnye is kicsordult.Nem is tagadom! Boszorkány vagyok. . és Margarita most olyannak látta az arcát.Nem félek semmitől. hogy megtörtént. fogadjuk el ezt is tényként. az ördög mindent jóra fordít! . És amikor megszólalt. és hidd el.Tessék. fölemelte a fejét. nagyon komolyan beszélt. Elsivárodott a lelked odabenn! A Mester szívét keserű gyengédség hulláma öntötte el. jaj de boldog vagyok. érted: megígérem. amit soha nem látott. Margarita is sírt. hónapokig ültem a sötét szobácskámban. beteg koldussal? Menj haza! Sajnállak. a szememet kisírtam éretted. De téged sajnállak.. táncra perdült. Kedvesem. káprázatosan jó! . Visszahoztak ide. amilyen akkor volt. szegénykém! Talán csak én tudom egyedül.válaszolta a Mester. De mikor elhallgatott. csak teérted aggódom.Én tegnap egész éjszaka pucéran szerepeltem a kedvedért. te kishitű. elkergetsz magadtól! Nem bánom.Légy eszednél! Miért kötnéd össze az életedet egy roncs. elmegyek. Margarita megint a díványra vágta magát. ősz szálak vegyülnek hajadba. de tudd meg. s ezek után rend és csend honolt odakinn. . És ígérem neked. az ülep abban a pillanatban eltűnt az ablak elől.Jaj de boldog vagyok. Micsoda fényűzés! Engem elraboltak a kórházból. szerencsétlen ember! . és csókolgatta száját. de sírva fakadt.mindez mi volt. fejét simogatta. orrát. és mindig csak egyre gondoltam. most már nem ijedek meg semmitől. Alojzij? . és szájad mellől ez a ránc nem múlik el többé. de amiről biztosan tudta. arcát.hangzott a nadrág fölött. és terebélyes ülep takarta el a napfényt. és ujjongani kezdett: . Ki keresi? Szabad a nevét? A térdek. hogy valóban boszorkány vagy: remek. Sátán!.

immár teljesen megnyugodva.. mint régen. Semmiféle félelmetes nem volt ebben a kis vörös mitugrászban.. milyen a szemed..Hiszen ez Azazello! .mormolta a Mester...Ez igen! Most már olyan vagy. ha az ember jobban meggondolja. nevetsz és tréfálkozol . . s olykor az asztal alatt. De a csípés mit sem használt.Kíváncsi vagyok. elfogadom a segítséget. mint te meg én. felállt. megnyugtatta. nem mindegy? Éhes vagyok.Jaj de jó.Margaritát fuldokló zokogás rázta. Soha többé nem leszek kishitű. A Mester nem vette le róla szemét.. Nem bánom.Rám pirítottál. Azazello nem illant el. agyongyötört fejedet! Nézd. .. aki élvezettel itta. s belesúgta: .szólt utána a Mester. mint minden derék 262 . Vigye el az ördög a tudós megállapításaidat. eltökélten..Béke veletek! A Mester összerezzent. nem repül el. de Margarita már hozzászokott a csodákhoz: . jól van . nagy titokban.örvendezett Margarita. majd nevetve hozzátette: . Margarita pedig lelkendezve hajtogatta: . az ősz hajszálak. . Azazello már benn is termett. ilyesmi is előfordul az életben.Jaj de örülök! Még sose örültem így semminek! De. Tudom. . nem tépelődöm többé ezeken a kérdéseken. ne érezze magát feszélyezve. vajon ez az étel nem repül-e ki az ablakon.Igen.Legalább összefoghatnád azt a lebernyeget! ..mondta szilárdan... beszéde egyre összefüggéstelenebbé vált.. hogy nemcsak meztelen nőket látott életében. A konyakot is gyakorlottan itta. A Mester ekkor letörölte könnyeit. aztán az asztalhoz telepedett. bőr nélküli nővel is találkozott. Ebben a pillanatban dünnyögő orrhang szólt be az ablakon: . hanem teljesen megnyúzott. miután előbb a szoba sarkába. nem hagynak el minket .. és szaladt ajtót nyitni.. Margarita konyakot töltött Azazellónak.vagy reverendaféle -. üres.Jól van. a kályha mellé tett egy sötét brokátba csavart kis csomagot. legföljebb a hályogos szeme.valami palást. tönkretettek.súgta oda a Mesternek. de hát ez boszorkányság nélkül is előfordul. azt a drága. bocsásson meg. belecsípett a saját bal kezébe. és a vállad. hogy meztelen vagyok! Azazello kérte Margaritát. a szemem láttára ütötte meg a dér a fejedet.. esküszöm a regényedben szereplő csillagjós-ivadékra: minden jóra fordul! . . fél szemét villogtatva köszöntötte a Mestert. nem szívódott fel a levegőben. hajlongva.Esküszöm az életedre. hogy mind a ketten lelki betegség áldozatai vagyunk. talán én fertőztelek meg vele.és kézen fogva odahúzta a Mestert az asztalhoz.. de hát. . üresség tátong benne. meggörnyed súlyos terhe alatt.Ne félj. eztán ketten együtt fogjuk elviselni! Margarita a Mester füléhez hajolt. Légy nyugodt. vagy nem nyeli-e el a föld jegyezte meg a Mester. akkor mi sem természetesebb: az alvilági erőkhöz fordul segítségért..Amikor az ember úgy ki van fosztva mindenéből.Elég . együnk! . vagy talán a kissé különleges gúnyája .kiáltott vissza Margarita a folyosóról. Alvilági vagy nem alvilági.. de erre nem is volt szükség. ..Hol vagyok én már ettől! .kiáltott fel. megnyomorítottak. Azazello. . gyere. és Margaritát is feltámogatta térdeléséből. jaj de nagyszerű! Látod. .

Még csak az kéne! . ugyan! . és nem evett hozzá.ember.tiltakozott Azazello. azt bizonygattam Ivannak. Azazello? . akkor nagyon bután viselkedtem. feltéve persze. igazán kedélyes ez a kis pinceodú.Jaj. fenékig ürítette poharát. meghívná önöket egy kis sétára. . majd elfelejtettem. Mint a pisztolylövés.Én aztán igazán nem! . Azazello.. poharát magasra emelve. hallucinációkról kezdtem fecsegni. . Mi köze ennek a hipnózishoz!” Jobban szemügyre vette Azazellót...Ezt szeretem! Egy-kettő.Az ördögbe is. hogy mindent vérszínűre fest. Hiszen jómagam is. szeme csillogott. homlokára csapva..kiáltott fel Azazello. Mit szólnak hozzá? Margarita az asztal alatt rálépett a Mester lábára. és kész az elhatározás. Az ördög küldötte ül velem szemben.Én is szeretem a gyorsaságot . és azt üzeni. 263 . Fejébe szállt az ital. s ilyesféle gondolatok kóvályogtak benne: „Margaritának mégis igaza lehet. . . és átnéztek rajta: látták. Margarita és a Mester természetesen kíváncsi érdeklődéssel várták ezt a ritka nedűt..Az ám.. „Nemcsak látogatóba jött.Ugyan.Örömest elmegyünk . . én is ezen töröm a fejem . hogy igenis. hanem küldetésben” . hogy rémisztgessem.Eltalálja a pikk hetest a párna alatt..a következőket jegyezte meg: . és lába ismét a Mesterét taposta. hogy van hozzá kedvük. Azazello pedig az asszonyhoz fordult: . drága Margarita Nyikolajevna! Hisz én csak azt mondom: valahogy!. . .Már megint rémisztget. nem is olyan régen. . de időközben valahogy megriadtam ettől a gondolattól. .Nagyszerű! . .kiáltott fel Azazello. Figyelje meg: ez ugyanaz a bor. ha tudnád. Messire üdvözletét küldi.Jaj.örvendezett Margarita. és valami kényszeredettet látott a tekintetében: mintha hátsó gondolat bujkálna benne.kiáltott fel Margarita. mihez kezdjen benne az ember! Mert valahogy csak élni kell. ugye? . ne is emlékeztessen rá.. A konyaktól a Mester feje is zúgni kezdett. hogy ez a fickó micsoda céllövő fordult a Mesterhez. már megint elfelejtettem valamit! .. . mint akkor ott a Sándor-parkban! .Woland egészségére! . még tegnapelőtt este.állapította meg magában a Mester.folytatta Margarita egyre lelkesebben.Reméljük. Margarita Nyikolajevna sem mond nemet? . . Azazello a harmadik kupica után .toldotta meg a szót Azazello.. Megszagolták a bort.válaszolta emez. csak az a kérdés. Igaz is.. pókhálós flaskót csomagolt ki a szemfedőnek való sötét színű brokátból. a zivatartól elsötétülő ablak felé tartották.szólt rá Margarita... Azazello penészes. durr! Jaj. Nem úgy.Eszem ágában sincs. De igazán nem kell elítélni ezért: elvégre az ember nem mindennap találkozik a Gonosszal! . a sátánnál találkozott a Patriarsije Prudin.felelte a Mester mosolyogva.a konyak egyébként nem szállt a fejébe .A gyorsaságot és a meztelenséget. Jó szeme nem hagyta cserben.. amivel egyelőre nem akar előállni.Egészen elvesztettem a fejem! Messire ajándékot küld önnek (itt a Mesterhez fordult személy szerint): egy üveg bort. amelyet Judea helytartója ivott: Falernum. pohárba töltötték. Azazello arcát fürkészve. és bármelyik más kártyalapot is. és hipnotizőrökről.

Dehogy. amint egy férje hazatértére váró. Már férje szobájáig sem jutott el.Már értem. hogy a jó munka jutalma a sértés! . A Mester szemében megtört az esteli fény. És a megmérgezett nő arca a szeme láttára megváltozott...felelte Azazello. s fogát már nem ragadozómosolygásban vicsorítja.kiáltott végső erejével a Mester. hogy itt a vég. segítség. Azazello? Meglátta a földön fekvő Mestert. mogorva.. Búcsúzzanak el mielőbb.Itt az idő . Azazello működésbe lépett. .válaszolta Azazello. Értek mindent. hirtelen elsápad. ahogy kellett. és egy szempillantás alatt a villában termett. dehogy . . ellenőrizni akarta ugyanis. és megismételte utolsó szavát: . akkurátus ember lévén. Mindenekelőtt kiugrott az ablakon.Natasa..Méregkeverő. és gyenge hangon lehelte: . és közelről az arcába nézett. gyűlölködve nézett Azazellóra. a kiskert beléremeg. gyilkos! . Pontos. és estében az íróasztal éles sarka felhasította halántéka bőrét. s néhány cseppet töltött a szájába ugyanabból a borból. 264 . és halkan felsikolt: . életerősen. Fel akart kapni egy kést az asztalról. .Mi történt velünk? . . lélegzete akadozott. A Mester felnyitotta szemét. és segített megitatni a földön fekvő férfit a borral.. .Minden rendben . és meglepetten kérdezte: . megrezzent. most halottak vagyunk. miért olyan ideges? És a vörös démon hangja olyan meggyőzően csengett. .mormolta a Mester körülnézve...csitította Azazello. és rémülten suttogta: . nőies grimasszal szorítja össze. hogy elmúlik róla a boszorkaság.Azzal összerogy a szalon közepén. Vonásai kisimulnak. hallja? Sötétedik. minden úgy történt-e. tiszta. Margarita felsóhajtott. . Még látta.Miért tette ezt velem.. hisz nem vak! A Mester feltápászkodott.. gonosz vigyor. és a következő pillanatban már ismét az élettelenül fekvő szerelmeseknél termett. hogy Margarita halálra sápadva. Margarita arca a szőnyegbe fúródott.Nyissa ki a szemét. Amikor a mérgezettek nem mozdultak többé. hogy Margarita nyomban elhitte neki.Méregkeverő!. Azazello ekkor szétfeszítette hófehér fogait. mint egy játékbábut..Megszoktam már. Mindent teljes rendben talált: látta. jöjjön valaki! .Megölt bennünket.. szívéhez kap. aztán feje az asztalra csuklik. . . A lovak a földet kapálják. . hanem fájdalmas. Még a zivatar előtti sötétségben is látszott. Hanyatt vágódott.Mindjárt feltámad. elernyednek.Már dörög az ég. Azazello vaskezével megfordította. segélykérően nyújtja feléje kezét. s aztán egészen eltűnt.Azután mindhárman ajkukhoz emelték poharukat. Felugrott frissen. Azazello segítsége nélkül felült. amellyel megmérgezte.Ezt nem vártam. ahol Margarita Nyikolajevna azelőtt lakott. amint mond. és teste lassan a földre siklik. a kancsal. és jót húztak belőle. a világ elfeketült körülötte. hogy agyonszúrja vele Azazellót. kedvetlen asszony kilép hálószobájából. Jaj..állapította meg Azazello. élénk pillantással nézett körül. érezte. de keze erőtlenül csúszott le az abroszról.

. lapjai tüzet fogtak az égő abrosztól. hogy lehetnének halottak? Talán bizony ahhoz. gondolkoznak. amely a díványon hevert. régi életünk! .Nézze: barátnője Mesternek szólítja.kiáltott fel a Mester. A Mester szinte már megmámorosodva az előttük álló vágtatástól . százszorosan igaza! Milyen okos! Milyen időszerű! Margarita is szekundált neki: . de az eső még nem indult meg. gyenge sikoltását: .felelte a Mester.kiáltott oda a Mester az előtte szálló Azazellónak. . az asztalra dobta. és lovát vágtába ugratta. mind a ketten éreznek. s a hársak ágait tördelve. és fölsebzett halántékáról törölgetve a vért.Minden a tűzzel kezdődött.Szeretnék elbúcsúzni a várostól! . . A várost már sötétség lepte el. s a füsttel együtt ők hárman is kiszaladtak. A fáskamra előtt három éjfekete ló prüszkölt. a három ló fölemelkedett.Akkor hát. megértettem minden szavát! .korholta Azazello.Tűz! . aztán egy köteg régi újságot. . akit ott megpillantottak. A bulvár felett repültek. . Felleg száguldott velük egyenest szembe.lekapott a polcról egy könyvet. látták. hogy mondhat ilyet értelmes ember létére! . A szakácsnő nyöszörögve próbált volna keresztet vetni.. A földön ült. Füstgomoly felett szálltak el: ez volt minden.Levágom a kezedet! Azzal élesen füttyentett.Nem kell. s patájával kapálta a földet. hogy szegény asszony ilyen állapotba került.Ne félj.Nagyszerűen kifundált mindent. . mint én. Azazello bólintott. . . Én most már soha többé nem felejtek el semmit..Ne is folytassa! Igaza van. A szobát már vörös tűz töltötte be. ami a Gribojedovból megmaradt.Égj el. a füst kitódult az udvarra. sokkal jobban. végül a kéziratot meg az ablakfüggönyt.Jaj. mellette a kosarából kiborult krumpli meg néhány csomó hagyma. Nem csoda.. majd Azazello. hogy az ember élőnek érezze magát.Ég a ház! A lovak már Moszkva háztetői felett száguldottak. szenvedés! .Igen. ahogy a pöttöm emberkék szétszaladtak. horgas ujjaival kirántott egy füstölgő zsarátnokot. és meggyújtotta az abroszt.Égj el.szekundált Margarita. gatyában kell kuksolni a pinceodúban? Nevetséges!. Még hallották lentről a szakácsnő panaszos. és minden azzal végződik. tűz! .kurjantott Azazello. kurtán megzendült. bárhová repülünk! . a szél félrerántotta a függönyt.De igazán? Egyetlen szavát sem felejted el? . pusztulj. . Az első. .rivallta Margarita is szenvedélyes erővel. Azazello a kályhába nyúlt. De mi lesz a regénnyel? . Az alagsori lakás ablakából ezalatt dőlt a füst. Margarita felpattant az elsőre. könyv nélkül tudom az egészet . Lovasaink 265 . az építőmester szakácsnője volt. Mondatának vége mennydörgés robajába fúlt. .kérdezte Margarita szerelmeséhez simulva.A regényed kéziratát vidd magaddal.fordult a Mesterhez.. behatolt az alacsonyan szálló fekete felhőbe. .A pincelakás kisablaka kivágódott. Az ég vidáman. s utolsónak a Mester ült nyeregbe. Már kezdtek hullani az első kövér cseppek.Éljen Woland! . okvetlenül kórházi ingben. . de Azazello fenyegetően rákiáltott lova hátáról: . horkolt. hogy menedéket keressenek a zápor elől. hogy magasra fröccsent a lábuk alól. és vidám lobogással hamvadtak el.

és meglepődött.Itt van ő is . akivel szót értettem. és a falra mutatott. . találkoztam .kérte Ivan.Hát ez nagyszerű. .magyarázta a Mester.válaszolt a Mester -..kérdezte a Mester. Még egy perc . mit is kérdezek. siketen kongónak hallotta hangját -. Örökre elrepülök. a folyót meg a túlparti fenyvest . engem hívnak. Lenézett a fekvő ifjúra. sejtettem . de szomszédja. mint akkor.. és felállt az ágyról. akitől el akart búcsúzni. felült.átrepültek a klinika kertjén.suttogta Ivan. észrevétlenül léptek be Ivanuskához a legnagyobb dörgés. akitől elbúcsúzzék. és odalépett az ágyhoz. ahhoz az egy emberhez. A Mester megörült.Hallja? . Amikor végre fölismerte az erkélyről belépő sötét sziluettet.felelte a Mester. hiszen más nem volt.mint árnyék a vízen . Margarita már ismerte a repülés érzését. de siessetek vissza! A Mester és Margarita leugrottak lovukról.Elmosolyodott. kedves szomszéd! .Itt várok! .Mért. hogy benézett. itt az idő . A fehér falból kivált Margarita sötét alakja. . de a Mester csak most ízlelte meg. hol meg beleveszett az esős éj szürkeségébe. és tébolyult.Nem . Csak akkor zúdult le a zápor..Eljöttem . és örvendezve üdvözölte: . A Mester megállt Ivanuska ágya mellett. aztán megkérdezte: . róla.és a Mester gyakorlott kézzel kinyitotta a 117-es szoba erkélyrácsát. . villámlás közepette. De most nem sírt. hogy elbúcsúzzam magától. . tovább nem leszek.Nem. . és . Ivan szeme felvillant: . .eleget tanulmányozta! Egy tisztáson ereszkedtek le. persze.Tudtam.Megtalálta azt az asszonyt? Nem pártolt el magától? . sajnos. Láthatatlanul.Várjon! Még egy szót! .Örülök. milyen gyorsan célhoz értek. és Ivanuska elváltozottnak.Riadt tekintetét a padlóra szegezte. feléje nyújtotta kezét. egyre várom! Hát eljött. azért jöttem. . maga nem akarja megírni? . leült Ivanuska ágya szélére.Eljöttem. és zavartan hozzátette: . Most más érdekel. amikor először figyelte a zivatart kényszerű pihenőhelyén. maga az! Én meg csak várom. nagyon sok mindent megértettem. .. három óriási buborékká változtatva repülő lovasainkat.De lehorgasztotta fejét. én többé már nem írok semmiről. mialatt itt feküdtem. Az égzengést távoli fütty szelte át. . Az esőfátylakon át is nyomban megismerte a Sztravinszkij-klinikát. . 266 .Búcsúzzatok el. Ivanuska mozdulatlanul feküdt.válaszolt a Mester.mondta Azazello. Hol feltűnt a villámfényben. Majd a háztetőket zöld lombtenger váltotta fel.feje fölött villámok cikáztak. Ivanuska arca felderült: . üres pillantással nézett a messzeségbe. igazán nagyszerű. hogy elbúcsúzzam. mert az utóbbi időben maga volt az egyetlen ember. .. nem messze a klinikától..Igen.Vagy igen.Dörög az ég.szólt a Mester. Én pedig állom a szavamat: többé nem írok verset. Írja meg a folytatást. Margarita követte. .Tudja. és így szólt: . Másról akarok írni.Találkozott vele? .Nini. karját mellén összefogva. mint akkor. Mással leszek elfoglalva. és szeméből részvevő bánat sugárzott.

nyilván az kavarta fel a lelkét. .Isten hozzád.Tudtam! És azt is elhiheti nekem. és Margarita megcsókolta őt..Semmi se történt.Mi az.kérte Ivan. hogy így kellett lennie.. hogy ki: egy asszony! .fejezte be Ivanuska titokzatos. A zivatar egyre hevesebben dühöngött.Ugyan.Így. Az erkélyrács becsukódott. megindultan. hogy állandó csendhez szokott fülével. Mondja meg inkább. Ezt elhiheti nekem. és fölébe hajolt..Szegénykém.kérdezte. Ivant nyugtalanság fogta el. Nekem. Praszkovja Fjodorovna. Eltűnt. . ettől nem kell tartania.. és minden rendbe jön.szólította a felcsernőt. . a száztizennyolcasban? . tanítványom . mindjárt segítünk. azután feltápászkodott az ágyról. Ne féljen.. s vele együtt eltűnt Margarita is.Praszkovja Fjodorovnának nem volt ereje.Praszkovja Fjodorovna! . magában mormolt valamit.. . .Az imént meghalt a szobaszomszédja. . csendes szomorúsággal. Mondja meg inkább az igazat. úgy lesz.. . zárt ajtaján túl. .De hangja hamisan csengett. s lassan feloldódott a levegőben. ha jó a vége.Látja. Praszkovja Fjodorovna. és a villámfényben riadtan kémlelte Ivanuska arcát. ..Milyen szép! .Izgatja a zivatar? Nincsen semmi baj. De Ivanuskával nem történt semmi rettenetes. én már mindent átéltem. és így szólt: .Elakadt. . így! . 267 . Praszkovja Fjodorovna. Csak nem hiszi.suttogta. hogy dühöngeni kezdek? Szó sincs róla. hisz én úgyis megérzek mindent a falon át. felnyögött. .. kérdőn. hanem a falat. sokatmondó mosollyal..Nincsen semmi különös bajom. és tekintete nyugtalanul siklott ideoda. emberi hangokat hallott odakinn. ugyan.suttogta Margarita.... bezzeg nem sikerült.. Praszkovja Fjodorovna nyomban belépett.ismételte Praszkovja Fjodorovna. s nyugtalan pillantása nem a felcsernőt fürkészte. Az is izgatta. hogy féken tartsa igazmondását és jóságos szívét. . most már jobban tisztában vagyok a dolgokkal. majd tűnődve hozzátette: Különben meglehet. . . Azt is tudom. hogy még valaki meghalt most odakinn a városban. . mindent tudok.suttogta. riadtan tekintett körül. Ivanuska nyomban észrevette... .A tizennyolcasban? .Az ágyon fekvő ifjú átölelte a nyakát.mondta Ivan irigység nélkül.súgta a Mester alig hallhatóan. mi történt odaát a szomszédban.Most megcsókolom magát.. ne hívja az orvost . hívom az orvost..... minden jó.Nem kell. ahogy lennie kell. . mi bántja? . Praszkovja Fjodorovna! Maga máskor olyan igazmondó. és egészen fölébe hajolt. Felült az ágyon. kiéleződött hallásával nyugtalan lépéseket. és tovább könyörgött: . Csupán intőn fölemelte mutatóujját. . Most már remegett idegességében. aggódva nézett Ivanuskára.

lovaglókosztümjének hosszú uszálya a földig lecsüngött. cigányos vándorösztön pezsdítő öröme. palástja uszályában a Mester és Margarita. letaposott füvet szemlélné a lába alatt. másképp könnybe fúl a búcsú. még akkor is. Lenézett a városra. hogy ide kellett magukat fárasztanom. és e napokon túl a nyárias forróságban izzó város párállott.Ó. Behemót elsőnek törte meg a csendet.fordult külön a férfihoz -. és legvégül az örök. A dombtetőn. Mesterem .. .suttogta a Mester. hétszín szivárvány ívelt át egész Moszkva felett. a Moszkva folyó délnyugati partján.úgy rémlett . megjelent Azazello. nem. az ezernyi nyugatra néző ablakban szikrázó megtört napfényt. 268 . hol pedig mellére hajtja. állandó nyugalom előérzete.. ünneprontó leszek! Woland a fejével intett a Behemótnak. Margaritának a füle csengett.Meg aztán ne felejtsd el. gőzölgött a ködben. hogy füttyentsek még egyet búcsúzóul. Délcegen ült a nyeregben. ahol a folyó üvegének szilánkjaiban ezer meg ezer napocska csillogott.Remélem. unatkozott. Mindhárman leereszkedtek a várakozókhoz. Messire. varjú. Woland. felfújta a pofáját. Befelé figyelt.. cserepes ajkát. három alak körvonalai sötétlettek. lova felágaskodott.domb Moszkvában. fájó sértődöttségbe csap át. Izgalma .Megengedi. mint az amazon. és még annál is távolabb akarna tekinteni. A levegő felzúgott. mielőtt elindulunk? . mi történik a lelkében. Ezt alaposan végig kell gondolni. A lovas csoport szótlanul várta a Mestert. és megnyalta száraz. fekete alak a meredély szélén állva hadonászik. A Mester leugrott a nyeregből. Korovjov és Behemót három fekete paripa hátán ülve nézték a folyón túl elterülő várost. A fákról recsegve hullottak a száraz gallyak.meg verébcsapat röppent fel 87 Verébhegy . Messire! . Nos. otthagyta a lovasokat. .felelte Woland. mintha a satnya. mert attól tartok. ez ugye természetes. Nézték. . . vizet ivott a Moszkva folyóból.Még meg találod ijeszteni a hölgyet . és áthatóan füttyentett. csakhamar elmúlt. s hol felszegi fejét. Messire. a Novogyevicsi-kolostor mézeskalács tornyait. két kis fenyőliget között. nem fogják megbánni. Margarita Nyikolajevna és kedves Mester szólalt meg Woland. hogy az út végén boldogság vár reá? Hadd nevettessen meg a Behemót. és odaszaladt a meredély szélére. két ujját szájába tette. . Az első pillanatban fájó búbánat szorította össze szívét. . a kandúr fürgén leugrott a nyeregből.szólt közbe Margarita. büszke közöny váltotta fel. Azt hiszem. Itt az idő! -. nem neheztelnek emiatt. mintha pillantásával át akarná fogni az egész várost.HARMINCEGYEDIK FEJEZET A Verébhegyen87 A zivatar elvonult.mély.Sajnálom. De ez sem volt tartós. amint a magas. búcsúzzék el a várostól. fekete palástját a földön vonszolva maga után. pontosan számba vette.Örökre!. de ezt csakhamar bizsergető izgalom váltotta fel. ma már épp eleget rosszalkodtál. És Woland tölcsérmandzsettás fekete kesztyűjével arra mutatott.. . . ha az ember tudja.Úgyis elfogott a szomorúság a hosszú út előtt.

Csak tréfa lesz. kezét szívéhez szorítva. majd váratlanul Margarita felé vágott a szemével. Margarita horkoló lovának lába elé döglött csóka hullott . . hogy régen elmaradt mögötte nemcsak a tarka tornyú klastrom.Szólni szólt. A lovak elindultak.szólt rá Woland lova hátáról szigorúan. . .Megtörtént . hanem az egész város: elnyelte a föld. Fejéhez kapott.mondta Korovjov. . nem tagadom .Szólt. A víz felörvénylett.Korovjov füttye ölte meg. Woland palástja szétterült a menet feje fölött. .mert tüzes paripájával együtt vagy tízölnyire repítette. Ekkor hirtelen kinyúlt. hát bizony eléggé közepes hangerővel szólt.válaszolta a Mester megbékélve. mint a rugó.. két kezét égnek emelve. és látta. megtörtént a búcsú? . csak még izgatottabban gesztikulált.vetette oda sértődötten a Behemót. de ha tárgyilagosan akarjuk megítélni a helyzetet. és elviharzottak. És akkor Woland félelmetes hangja harsonaszóként zengett végig a hegyeken: .Ne féljen. Amikor a szél egy pillanatra félrelebbentette. zöldellő partra . és nyíltan.Tudod mit? Megpróbálom én is. A Mester megrémült. nehogy kárt tegyél valakiben! . hatalmas porfelleg szállt el a folyó felé. bátran nézett Woland szeme közé.ijedten. és visszasietett várakozó útitársaihoz. Margarita a sebes vágtában hátrafordult. s nem maradt belőle más. Messire! . megtekeredett. 269 .Itt az idő! . és a vízbe sodorta. és a föld egészen a folyópartig megrepedezett. de nem fordult meg.és nyomban utána felhangzott a Behemót hahotája. ártatlan tréfa. hatalmas hullámokat vetett. csak füst és köd. . lassan eltakarta az egész esteledő égboltot. ráfújt ujjaira.. Ezt a füttyöt Margarita nem hallotta. .fogadkozott Korovjov. a kikötővel meg a rajta lévő étteremmel együtt. Margarita érezte. és az éppen arra haladó sétahajó néhány utasának fejéről a légáramlás levitte a sapkát. Közvetlenül mellette tövestül kicsavart egy tölgyet.kérdezte Woland lova magasáról. A Behemót büszkén tekintett körül. és megdörzsölte a kezét.Én nem vagyok karvezető! . barátaink a levegőbe emelkedtek.Nos. leszakadt és a folyóba zuhant. . . jobb kezével ravasz tölcsért formált. mintha gumiból volna. csak látta .az utasoknak egyébként a hajuk szála sem görbült meg. és füttyentett. majd hirtelen kipattant.jegyezte meg Korovjov leereszkedően. éles füttyentése. és a sétahajót mindenestül kicsapta a túlsó. A partnak egy jókora darabja. mi maradt a régi tudományomból . A Mester összerezzent a füttyre.De vigyázz. hogy tüzes paripája őrjöngve harapja a zablát. mintha megfenyegetné a várost. teljesen sík.

És sajnálkozás nélkül hagyja el a föld ködeit. aligha ismerte volna meg akárki Korovjov-Fagótot. .felelte Woland.idegen kis lámpafényeket. fekete. mezőket. 270 . sem Margaritának nem volt szüksége. folyóit. arca pedig hideg és fehér. Az. lassabban száguldottak lovasaikkal. velük együtt szállt. amely nem volt egészen szerencsés. Azázel-Azazello most felöltötte valódi alakját. Abban. Margaritára fordítva egyenletes tűzben égő tekintetét. idétlen. és fehér csillagfoltocskákat hajigált szerte az elszomorodott égbolton. nesztelenül szállt. Még a táltos paripák is elfáradtak. Sűrűsödött az éjszaka. mocsarait.A világosságról meg a sötétségről beszélve. a köd. aki most Woland mellett. fiatal arcát kitárva a holdfénynek. boszorkányos álöltözet. az erdő szegélye felett felbukkant a vérvörös telihold. semmint képzelte. . A lovag megfizetett a tréfájáért. mert tudja. a sivatag gyilkos démonaként jelent meg. üres.kérdezte Margarita Wolandtól. Még a hetyke Behemót is elcsöndesedett. Tudja az. eltűnt minden csalás. és foszlányait szétszórta a lápon. A hold az ő arcát is megváltoztatta. rút agyara eltűnt. amelyekre immár sem a Mesternek. a Mester barátnőjének jobbja felől vágtatott. lerántotta róluk. az tudja mindezt. Az éjszaka utolérte a kis lovas csapatot. megragadva a lovasok köpönyegét. felülről borult reájuk. És amikor Margarita a hűvös szélben kinyitotta szemét. számlája lezárult. aki kandúr alakjában mulattatta a sötétség fejedelmét. erejét meghaladó terhet cipelve. kinél nagyobb tréfamestert nem látott még a világ. szánalmas lámpafényecskéket gyújtott messze lenn a mélyben . nem nézett föl a holdra. leszaggatta róla szőrös bundáját. aki megfáradt. Mind a két szeme egyforma volt. a hályog is hamisnak bizonyult. Vezeklésül ezért valamicskével többet és tovább kellett mókáznia. isteneim! Milyen gyászos az estébe borult föld! Milyen sejtelmes a köd a láp felett! Aki bolyongott ebben a ködben. sötét bíborlila palástos lovag csörgette halkan paripája aranyláncát. . démonapróddá.Hogyhogy ennyire megváltozott? . észrevette. komolyan vágtatott. De ma a leszámolások éjszakája van.HARMINCKETTEDIK FEJEZET Búcsú és örök nyugalom Istenek. Az éj a Behemót bozontos farkát is letépte. amint Woland oldalán vágtatott. megsemmisült minden múlékony. a maga gondolatait szőtte. aki sokat szenvedett halála előtt. A Verébhegyet ócska cirkuszi gúnyában elhagyó Korovjov-Fagót helyében most mosolytalan. és karmaival a nyeregbe kapaszkodva szótlanul. Legszélről Azazello repült csillogó acélvértezetben.Ez a lovag valaha tapintatlanul tréfálkozott . komor arcú. és leleplezett minden csalást. halk hangját túlharsogta a szél süvítése. s az elkerülhetetlen éjszaka lassan utolérte őket. És mire előttük. Állát mellére szegezte. könnyű szívvel adja magát a halál kezére. Most ő is elcsöndesedett. ügyet sem vetettek rájuk. Az éjszaka fekete kendővel takarta be az erdőket. a semmiféle tolmácsra rá nem szoruló rejtélyes konzultáns mellett működő önkéntes tolmácsot. hogy csak a halál fogja őt megvigasztalni. a föld sem érdekelte. aki repült földünk felett. elnyelte a láp. hogy céljuk felé szálló útitársai lassan megváltoznak. farkát felborzolva. olyan szójátékot gyártott. most karcsú ifjúvá változott. és piciny. hátában érezvén az éjt.

de teliholdkor. és alszik. ezzel ne fáradjon. mint a legjobb villanylámpa. Így repültek szótlanul. melyből mintha szikrát csiholna a holdfény. mit tehet egyebet: magában beszél.felelte Woland. A hold zöldes fénye elárasztotta a fennsíkot. a rabbal beszélgetni. Mindig úgy van. sörénye felhő. meg hogy utálja a hivatalát. lapos. . hogy felriasztották volna. s a karosszékben egy ülő férfi fehér alakját. Hatalmas terméskövek csillantak odalenn. hogy a gyávaság a legrútabb bűn. ez a kutya nem vétkes benne. .. a tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napján. Margarita nem tudta volna megmondani. vagy túlságosan elmerült gondolataiba .. az ebet.. Végül Woland is felöltötte valódi alakját. talán holdsugárból. néha még azt is elmondja. Ha igaz. de úgy mosolygott reá. mert változatosságra azért mindenkinek szüksége van.Nem. anélkül. és Margarita hamarosan karosszéket pillantott meg a kősivatag közepén. Az ülő ember lába előtt törött kancsó cserepei hevernek.a száztizennyolcas szobában felvett új szokása szerint .Magamagát nem látta Margarita. nem túlságosan nagy ez a büntetés? kérdezte Margarita. A hold segített Margaritának. Ezért. és nyugodt arcára ködfátylat terített a részvét. hogy a márvány karosszék mellett. a Mester is a hold felé tárta arcát röptében. talán a ló maga is csak gomolygó sötétség. De jaj. hogy az ülő férfi egymáshoz dörzsöli két kezét.. s fel nem száradt feketésbíbor tócsa sötétlik. Megállították lovukat. szeretne végigmenni rajta. hogy mindennél jobban gyűlöli a halhatatlanságot és érdemtelen hírnevét. magukkal vitték a folyók tompa fényű pengéit is.Mit beszél az az ember? .kérdezte Margarita. mint régi.. s a lovasok így közvetlen közelébe értek. amitől félt a bátor állat. és lépésben megindultak. Talán süket volt. mindig ugyanazt látja: a holdsugárösvényt. valamit elfelejtett vele megvitatni akkor régen. . Woland sivár. hatalmas. a zivatar. Margarita. Margarita most már azt is tisztán látta. sokáig. szeretett barátnőjére. aki szeret. Nemcsak őt. . amíg alattuk megváltozott a táj. Az egyetlen. Hiába. hegyes fülű fekete kutya hever. lovasának sarkantyúja pedig fehér fényű csillag. befejezetlen. A bús erdők sötétségbe fúltak. és . ahová nem hatolt be a holdsugár. és amikor alszik. gondolta.. köves fennsíkra ereszkedett le. álmatlanság gyötri. Mindig ezt mondja. amikor nem tud aludni. és senki sem lép oda hozzá. Váltig bizonygatja. hogy a Mester mennyire megváltozott. és csak egyetlen kifogás merült fel: hogy. amint látja. nyugtalanul kémleli a holdat.Tizenkétezer hold azért a régi egyetlenegyért.Regényét elolvasták. amint a lovak patkója csattog a köveken. mert azt állítja. sajnos. Margarita sarkantyú fel-felvillanó csillagát látta magas szárú csizmáján. de azt jól láthatta. A változatosság kedvéért. annak osztoznia kell a szeretett lény sorsában. ahogy lennie kell: erre épül a világ! 271 . miből van lovának szerszáma. s a varkocs mögötte lebegett a szélben. sohasem sikerül elindulnia a holdsugárösvényen. .jegyezte meg Woland. hanem hűséges testőrét is. hallatszott. és akárcsak gazdája. a toprongyos csavargóéval. és vaknak tetsző szeme a hold korongjára mered.Megismétlődik Frida esete? .nem hallotta. hogy a holdfényben nincs nyugta. nyomában a többiek is. fényesebben világított.Azt mormolja.Mindig ugyanazt . és Margarita jól láthatta. Kétezer éve ül itt a kősivatagban. hátul varkocsba volt gyűjtve. hogy szívesen elcserélné sorsát Lévi Mátééval. Woland a Mesterhez fordult: . Ezért akartam megmutatni a hősét. és Ha-Nocrival. Haja megfehéredett. Amikor palástja félrebillent. hogy a köves föld megremeg a lovak lépte alatt. Akárcsak az ifjú démon.valamit mormolt magában. . köztük mély hasadékok feketéllettek.

Bocsássa el! . Ledőltek az átkozott sziklafalak.Miért kövessük azt. Margarita azonban meg sem tudta volna mondani. hogy hűséges őrzője nyomán ő maga is futva megindult a holdsugárösvényen. melyen elsőnek a hegyes fülű kutya indult el. és amit Jesua kért a maguk számára. arra visz az utam? . mennem kell.Mester. amoda? . mert már úgyis közbenjárt az érdekében az.No. öreg szolgája. oda. és visszafelé mutatott. és valamit kiáltott rekedt. oda! Ott már várja a háza. rajta a márvány karosszék. elolvasta regényét. Nem lehetett tudni. és harsogva kiáltotta. És a tátongó fekete mélységből. és merően nézte a prokurátort. Csak annyit lehetett látni. fölverve a hegyeket visszhangos dübörgésével. és a sok-sok ezer holdhónap során dúsan elburjánzó kert felett aranyszobrok villogtak.felelte Woland. nem szeretne barátnőjével virágzó cseresznyefák alatt sétálgatni. Azután tölcsért formált kezéből. és azt mondta: .Szabad vagy! Szabad! Ő vár reád! A hegyek mennydörgéssé fokozták a Mester hangját. és a város eltűnt.mondta Woland most hátrafelé mutatva. s hangja egyre erősödve áradt a sziklák felett. itt az időm! 272 .Nem . Ezen az úton induljon el. . Mozdulatlanul állt. Talán sikerül megállapodniok..Woland ekkor a kezével intett Jerusalaim felé.Mihez kezdenének ott a pincelakásban? És a diribdarabra szilánkosodott nap is kihamvadt az ablakokban. . . Woland szelíden. mert jő a hajnal. akihez kitalált s most a tulajdon szavaival elbocsátott hőse annyira áhítozik. és hangjára leszakadt egy kő a hegyekben.Tudja meg. megfordult. lombikok fölé görnyedni abban a reményben.kérdezte nyugtalanul a Mester. most már egyetlen mondattal befejezheti a regényét! A Mester mintha csak erre várt volna. hogy mit kiált. ahol a nemrég elhagyott város rémlett. ami elmúlt? .A hegyekben nem szabad kiabálni. . mint Faust.Azzal Woland ismét a Mesterhez fordult: .. . és a sziklafokokon ugrándozva gördült le a mélybe. .És annak sincs semmi értelme . fénye kihunyt. amit én ajánlok.Ne zavarjuk őket. vajon a kőgörgeteg robaját hallja-e. áthatóan. Csak a kis fennsík maradt. már égnek a gyertyák. lúdtollal írnia új műveit? Nem akarna. hogy maga a legszebb jövőt igyekezett kitalálni a Mesternek. az még annál is sokkal szebb! Hagyjuk őket magukra . nem riasztja fel a lárma. Ez az ember különben is hozzászokott a kőgörgetegekhez.. meg az ablakaiban ezer meg ezer szilánkra tört nappal.Nekem is vele kell mennem. meghúzva lova kantárszárát. melybe a sziklafalak alázuhantak. maga javíthatatlan romantikus.Akkor hát.kérdezte ismét a Mester. arra sem . hogy sikerül új homunculust létrehoznia? Oda menjen. Mester. vagy sátáni hahota robaját. . és ez a mennydörgés leomlasztotta őket. s nemsokára kialszanak. . Akármint volt is.válaszolta Woland. ahogy annak idején boszorkány állapotában kiáltott. romantikus hajlamú Mester: az. esténként pedig Schubertet hallgatni? Nem esnék jól gyertyafénynél.kiáltott fel hirtelen Margarita olyan élesen. .Margarita Nyikolajevna! Senki sem vonhatja kétségbe. akivel annyira kívánt beszélgetni. elfúló hangon. . sem azt.. A kerthez pedig az oly rég várt holdsugárösvény vezetett..Woland most Margaritához fordult: . Margarita. csakis ezen! Éljen boldogul. és kezével a távolodó helytartóra mutatva. meggyőzően folytatta beszédét: . sír-e vagy nevet. A vörös bélésű fehér palástot viselő ember felállt a karosszékből. kolostora mézeskalács tornyaival. hatalmas nagyváros bukkant elő. hogy a visszhang csak úgy dörgött végig a kopár. Woland hahotázva tekintett Margaritára. oda. Ne könyörögjön érte. kihalt hegyvidéken: .Nem. .folytatta Woland a nyeregből a Mesterhez hajolva. de az.

és nem bosszantanak. ott van előttünk örök hajlékod. Engem pedig soha többé el nem kergetsz magad mellől.beleugrott az űrbe. A fekete Woland ekkor . Emlékezete. akik érdekelnek. Esténként. és elalszol. közvetlenül az éjféli hold nyomán.úttalan utat választva . Az álom erősít. Judea kegyetlen ötödik helytartója. A Mester és barátnője megpillantották a Woland ígérte hajnalt.. Ez a hős visszahozhatatlanul eltűnt a homályban. milyen andalító a szoba a gyertyafényben.Hallgasd és élvezd. meggyötört. ahogy csobogott. Visszanyerte szabadságát. a köves térség.szólt Margarita. Máris pirkadt. tudom. Valaki elbocsátotta. elalszol mosolyogva. . suttogott az imént elhagyott patak. és meglátod. A patak elmaradt mögöttük. gondolataid feltisztulnak. Ott a házad. és a föveny surrogott meztelen talpa alatt. Már látom a földig érő ablakot. a te örök lakod.válaszolt egyszerre a Mester és Margarita. csobognak. és a Mesternek úgy tetszett. nyugtalan emlékezete lassan elcsitult. a felfutó vadszőlőt. Jerusalaim városa. Ponczius Pilátus lovag. Eltűntek a fekete lovak is.Éljen boldogul! . miután megbocsájtottak neki vasárnapra virradó éjjel. Nézd. homokos úton haladtak tovább.. . akiket szeretsz. felkúszik egészen a tetőig. És a Mester barátnőjével mohos kis kőhídon ment át a reggel első sugaraiban. Én fogom őrizni álmodat. eltűnt a csillagjós-király fia. a holdsugárösvény. 273 .Hallgasd a csendet . mint ahogy ő is elbocsátotta maga teremtette hősét. Játszanak. amelyet jutalmul kaptál. Eltűntek a sziklák. Így beszélt Margarita. Margarita szavai éppúgy áradnak. ami életedben sosem adatott meg neked: a csendet. Fölteszed elmaradhatatlan ócska kis sapkádat.. s egész kísérete nyomon követte. majd eljönnek hozzád azok. miközben a Mesterrel örök hajlékuk felé haladt. énekelnek neked.

hogy Moszkvában kétezer ember csődült ki a színházból a szó szoros értelmében egy fügefalevélnyi öltözet nélkül. fejlettebb öntudatú személyek természetesen nem adtak hitelt a mendemondáknak. ilyen a macskák arckifejezése! Ez nem rossz jellemükből ered. 50-es számú lakásában találták meg a tűzvész után.kutyák vagy emberek . többé nem jelentkezett.bármilyen szomorú . Vagy tizenötöt szolgáltattak be a rendőrségnek különböző városokban. vonaton. a halálos áldozatok okvetlenül szükségessé tették a további nyomozást.. elhagyta a fővárost. de higgyék el. konyhákban. állomásokon és bakterházakban. villamoson. a sorokban a tejbolt előtt. hogy Woland szombaton. a Sátán. némelyiket erősen megcsonkított állapotban. A műveltebb emberek a nyomozó hatóságok pártjára álltak: rendkívül ügyes hipnotizőrök. ugyebár. s ezek az áldozatok . és megpróbálták jobb belátásra téríteni a pletyka terjesztőit.. Sokáig folyt a nyomozás a Woland-ügyben. Az ország különböző részein legalább százat lőttek agyon vagy irtottak ki másféle módszerekkel e hasznos.EPILÓGUS De hát mi történt Moszkvában azután. csak nevettek a szállongó híreken. napszálltakor. és kíséretével együtt eltűnt a Verébhegyről? Azt. magyarázat nélkül el nem intézhető: elvégre valaki mégiscsak járt Moszkvában! Erről nagyon is ékesszólóan tanúskodik a Gribojedov helyén maradt zsarátnok. miután eltűnt a fővárosból. . Mi sem természetesebb. hűséges állatokból.A Gonosz. hogy külföldre szökött. A tény azonban mégiscsak tény marad. Moszkvában. nyaralóban. hogy náluk erősebb lények .bántani akarnák őket.. mint száz.a fekete kandúrok köréből kerültek ki. hogy még jó ideig a legvalószínűtlenebb hírek szállongtak nagy zajjal a fővárosban. meg a sok száz emberről. Ezeket valóban megölte a banda. Egy szó.suttogták mindenfelé. noha onnét sem érkezett híre. Ezeket a pletykákat még elismételni sem érdemes. valamint Moszkván kívül természetesen haladéktalanul erélyes intézkedéseket foganatosítottak a banda elfogására. saját fülével hallotta a vonaton.. no meg sok minden egyéb. E hiteles beszámoló írója. vicinálison és távolsági gyorson egyaránt. amikor az alamuszi ábrázattal (mit csináljunk. Feodoszijába utazva. strandon. A magát Wolandnak nevező egyén cinkosaival együtt eltűnt a fővárosból. Valóban rendkívüli história volt! Nem szólva a négy leégett épületről. Kettőről ezt teljes határozottsággal állíthatjuk: Berliozról meg a volt Meigel báróról. Akkor csípte rajta a kandúrt. isten háta mögötti kis zugokba is eljutva. semmiféle életjelt nem adott magáról. hasbeszélők bűnszövetkezete garázdálkodott a fővárosban. az a feltevés merült föl. sajnos azonban a hatóságok buzgalmát nem koronázta siker. és ilyen állapotban széledtek haza taxin. aki beleőrült a dologba. miszerint a Gonosz meglátogatta volna Moszkvát. szélsebesen elterjedve az egész országban. Műveltebb. áruházban. hanem abból a félelmükből. lakásban. mondanunk sem kell. Wolandnak azonban további áldozatai is voltak. . halálos áldozatok is voltak. Ennél mi sem könnyebb. Armavirban például egy polgártárs megkötözött mellső mancsokkal szállított be egy ilyen ártatlan állatot a kapitányságra. az idegenforgalmi hivatal e szerencsétlen alkalmazottjáról. 274 . az utóbbinak megszenesedett csontjait a Szadovaja 302/B. békés.

hogy öt éve. 275 . Hiába adja itt az ártatlant! Járjon úgy. szegény. Jaroszlavlban. ami máris gyanakvást ébresztett. Letartóztatásokat is foganatosítottak. az ügyeletesek nyomban meggyőződtek róla. ott nőtt fel. Megmenekülését elsősorban a rendőrségnek. Megtettek minden tőlük telhetőt. A legjobb információt adta a kandúrról. tudjuk mi. és soha életében nem járt Moszkvában. Még sok minden történt. Nem győzzük azonban dicsérni a nyomozó hatóságokat. sosem követett el semmi rosszat. tüstént szaladt a rendőrségre. csak a szemét düllesztette fájdalmasan.Ahá.nincsen benne semmi. de hát nem káptalan a fejünk. Armavirban született. tapasztalt pszichiáterek bevonásával.rivallt rá a kandúrra az utcagyerekek füttyögetése közepette. hogy a történteket megmagyarázzák. megállapították. hogy a tetteseket elfogják. de semmi dicsőség!) . Armavirba tette át a székhelyét. hogy mi fán termett uraságod! Úgy hurcolta be a rendőrségre. mihelyt megpillantották. rendkívül magas termetű. ez utóbbi feltűnően kreol bőrű.végképp érthetetlen okokból Vetcsinkevicset. most némának tetteti magát? Hiába. négy Korovkin meg két Karavajev. hanem azért is. Rövid időre letartóztatták többek közt a következő személyeket: Leningrádban Wolman és Wolper polgártársakat. hogy a kandúrt beszállító polgártársból csak úgy dől a pálinkaszag. képesek még arra is. egy tisztes öreg özvegyasszonynak köszönhette. elmagyarázta. otthagyták munkahelyüket.az ország különböző pontjain . hogy a bűnözőbanda tagjai. s ahogy rávetette magát. a zöld nyakkendőjével összekötözött mellső lábainál fogva. A természet nem ajándékozta meg a beszéd adományával. és futva menekültek. ott tanult egerészni. A nyomozók. hogy szegény pára a hátsó lábain járjon.tehát alamuszi ábrázattal készült beosonni a lapulevelek közé. hogy mindenre emlékezzünk. Mihelyt bekerült a rendőrségre. hipnotizőr uram? Csakhogy mi nem ijedünk ám meg magától! Úgy. tűzbe teszi érte a kezét. mint mindenki más! A fekete kandúr. egy szomorú élménnyel lett gazdagabb: a maga bőrén tapasztalta. dühös fenyegetéseket mormolt: . Igaz. hogy útitársait kártyatrükkökkel szórakoztassa. Szegényke. így nem tudott védekezni. A fekete kandúrokon kívül néhány embert is ért kisebb.leleményesen és megcáfolhatatlanul. megtudván a szomszédoktól. másodsorban pedig tulajdonosának. nemcsak annak érdekében. mégpedig . ne bolondozzon már! . hogy ne azon a helyen mutatkozzanak. kiscica kora óta ismeri. múló kellemetlenség. Azonkívül horogra került . Egy polgártársat a szevasztopoli vonatról szedtek le megkötözve Belgorod állomáson: vesztére az az ötlete támadt. most ide.Hallja.ezt minden okos embernek azonnal be kell látnia . Meg is magyaráztak mindent. és még idején érkezett. Penzában pedig . fekete hajú férfi volt. A nagy kavarodásban a pénztárból eltűnt az egész napi bevétel. . hogy azzal megkötözze a kandúrt. vagy legalább egyikük (a gyanú e tekintetben főként Korovjovra hárult). Szaratovban.kilenc darab Korovin. A néni pedig. épp ebédidőben. Kijevben és Harkovban három Vologyint. és addig-addig rugdosta. utánuk az étterem valamennyi vendége és személyzete. A kandúrt kioldozták és visszaszolgáltatták tulajdonosának. igaz. Kazanyban egy Voloh nevezetűt. egy mit sem sejtő férfiú benzinfőzővel a kezében jelent meg az egyik étteremben .épp a javítóműhelyből hozta el. amíg elérte. forrongtak a kedélyek. rendkívüli hipnotikus erővel rendelkeznek. a kémiai tudományok kandidátusát. A portás meg a ruhatáros. A polgártárs azonban letépte nyakából nyakkendőjét. hogy macskáját elcsórták. mit jelent az alaptalan rágalmazás.

a nyávogó sapka meg más efféle . akaratuk szerint azt is beleszuggerálták áldozataikba. ami a legjobban izgatta az emberek fantáziáját: hogyhogy sebezhetetlennek bizonyult a kandúr az 50-es számú lakásban. márpedig abban nincs okunk kételkedni. Mi több. ahol a valóságban nincsenek. hanem egészen másutt tűnjenek föl. A csilláron nem lógott semmiféle kandúr. ezzel a biztos halálba kergetve a kitűnő irodalmárt. hogy beáll boszorkánynak. Tisztázandó volt ugyanis.ahol valóban vannak. hogy a csilláron egy kandúr csimpaszkodik.ócska trükk. Ő tébolyította meg Hontalan Ivant. vagy pedig önként szöktek velük? Nyikolaj Ivanovics ostoba és zavaros vallomására támaszkodva. a jaltai bűnügyi rendőrség változatlanul azt állította. s ide tartozik egyebek közt a konferanszié leszakított feje . ruháját hátrahagyta . és kiküldte a moszkvai repülőtérre miután előzőleg beleszuggerálta a reá ott várakozó bűnügyi nyomozókba.a nyomozás azzal a feltevéssel zárult. még az is. Ő és bandája tüntették el Moszkvából Margarita Nyikolajevnát. hogy bizonyos tárgyak vagy személyek ott vannak. fejébe csapta kozák kucsmáját. miután lelocsolta benzinnel. Ilyen adottságokkal a gazfickók a legkiegyensúlyozottabb idegzetű embereket is elbolondították. mint a más-más néző zsebében felbukkanó kártyapakli. Korovjov annyira ráijesztett az ékszerészné lakásán. hogy őrizetbe vette a mezítlábas Sztyopa Lihogyejevet. és ebben az állapotban vitte magával. gyújtogató banda. Ez utóbbi üggyel különben a nyomozó hatóság rendkívül behatóan foglalkozott.Korovjov pedig. a hallucinációra. aki marinírozott gombafejet szúrt a villájára. No és a lakást is természetesen ő gyújtotta fel. sem a Nyikanor Ivanovics aktatáskájában talált hamisított levelekről. amelyek valójában látóterükbe estek. mint annyi más személyt. E magyarázatok fényében minden nyomban érthetővé válik. és ügyében több táviratot küldött Moszkvába. hogy Sztyopa a szevasztopoli repülőgépből száll ki. amikor sortüzet nyitottak rá. aki beléjük szuggerálta. illetve megfordítva. hogy elalélt. hogy Korovjov ismeretei ebben a szakmában jóval messzebb terjednek az alapelemeknél. ezalatt a hátuk mögött tartózkodott.beszélni sem érdemes! Ilyesmit akármelyik közepes profi hipnotizőr produkál bármely színpadon. Sztyopa Lihogyejev természetesen nem utazott el Jaltába (ilyesmit véghezvinni még Korovjov sem képes). amikor megmutatta neki az óriási fekete kandúrt. áldozataik látóteréből ideig-óráig eltávolítottak olyan személyeket vagy tárgyakat. melyben azt írta férjének. hogy a két nőt a banda hipnotizálta. Az olyan apróságokról. a kámforrá váló női ruhák. a háztartási alkalmazottját. amiből azt a szomorú. és semmiféle táviratokat nem küldözgetett onnét. a semmire céloztak. visszaélvén rendkívüli erejű hipnotizőri képességeivel. hóbortos búcsúlevelét. hogy Natasa minden holmiját. Ellenben Korovjov taszította a villamos alá Berliozt. hanem egész csoportokra is. semmi egyéb. hogy rémálmaiban az ősi Jerusalaimot lássa. amíg Korovjov csúful meg nem tréfálta. figyelembe véve Margarita Nyikolajevna furcsa. és remekül szórakozott. De hát nem a kártyapaklikról van itt szó. s ráadásul nemcsak egyes egyénekre. a szerencsétlen költőt. A beszélő kandúr? Mi sem egyszerűbb! Ehhez elég. ha valaki tisztában van a hasbeszélés alapelemeivel. hogy a hipnotizőrbanda szuggesztív ereje hatalmas távolságokban is hat. ő szuggerálta belé. és Natasát. vajon a két nőt erőszakkal rabolta-e el a gyilkos. Felmerült ezzel kapcsolat- 276 . Igaz. Mindez semmiség. és természetesen senki sem lőtt vissza rájuk . meg a napperzselte Koponyahegyet a három akasztott bűnössel. tekintetbe véve továbbá azt a körülményt is. és eszméletlenül feküdt mindaddig. e táviratoknak azonban egyetlen másolatát sem találták az akták közt. ámde megfellebbezhetetlen következtetést kellett levonni.

hogy a bandát a két nő szépsége bírta rá e tett elkövetésére. Korovjovot és társaikat. Az a hír járja. mégpedig egy nagy csemegeáruház vezetőjének. jótevőjüknek. a konferanszié így visszavonult a színpadtól. és megtakarított pénzéből élt. Elhagyta a színházat. illendő. ugyanaz a hang válaszolt: „Azonnal kapcsolom. 277 .ban az a helyesnek és valószínűnek látszó elgondolás is. Vegyük először is Zsorzs Bengalszkijt. Ennek részleteit nem sikerült tisztázni. Elmúlt néhány esztendő.elhagyta a klinikát. mert belátta. de Varietészínház-beli állását kénytelen volt feladni. mint ahogy véget ér minden ezen a földön. márpedig ez elengedhetetlenül szükséges a konferanszié mesterségéhez. Egyébként azt mondják. Azt a terhes. Bengalszkij otthagyta a Varietét. Igen. a konferansziét. de amíg tartottak. Hosszabb kiszlovodszki szanatóriumi kezelés után a reszkető fejű aggastyánnak látszó gazdasági igazgató áthelyezési kérelmet adott be a Varietészínházhoz. képtelen volna minden áldott este megjelenni kétezer ember előtt. teliholdkor. és végeérhetetlen. amitől egészsége tökéletesen helyreállt. bensőséges hang szólt be a kagylóba: „Tessék parancsolni!” . akiket Woland meg cinkosai megkárosítottak. mikor a közönség ölte egymást a jegyekért. hogy az első épületből nyomtalanul eltűnt a száztizennyolcas szoba lakója. és az emberek lassacskán elfelejtették Wolandot.Grigorij Danyilovics maga még fényes nappal sem mert belépni abba az épületbe. csak atyjuknak. Lihogyejev áthelyezése nem szerzett akkora örömet Rimszkijnek. kizárólag ribiszkén párolt vodkát. hogy az elmeklinikáról elrabolja a magát Mesternek nevező elmebeteget. hogy följegyezzük őket. riadtan nézett körül. Azonkívül elvesztette víg kedélyét is. akik óhatatlanul fölismernék. és minduntalan sírva fakadt. szolgálatjára!” Szenvedett is eleget Ivan Szaveljevics a tulajdon udvariassága miatt. jelentéktelenek is ezek a változások. kellemetlen szokást vette fel. És érdekes: a kérvényt Rimszkij felesége vitte be . ahol azt a megrepedt ablakot meg az alsó retesz felé nyúló hosszú-hosszú kart látta a holdfényben. beteges izgalom vett rajta erőt. A potyajegyigénylők nem is nevezték másképp. aki óriási népszerűségre tett szert színházi adminisztrátorok közt is párját ritkító udvariasságával. Bárki bármikor telefonált a Varietészínházba. fejjel-e. szerény számítása szerint tizenöt évre elegendő.És ha Varenuhát kérték a telefonhoz. szolgálatkészségével. avagy fej nélkül. mint ahogy annyi esztendőn át sóvárogva remélte. Sztyepan Lihogyejevnek viszont már nem kell a Varietészínházból telefonálnia. és a nőkre rá se néz. fukarkodik a szóval. mégpedig a legválságosabb időkben. és soha többé nem találkozott Varenuhával. áthelyezték Rosztovba. és a nyomozás véget ért. akadályozták volna régi mesterségében. Mihelyt nyolcnapos kezelés után . és akármilyen csekélyek. a fekete mágus és leleplezése túlságosan erős emléket hagyott benne. hogy egyáltalán nem iszik már portóit. Amit azonban a nyomozás végképp nem tudott kideríteni. nyakához kapdosott. Ezek a rohamok elmúltak ugyan. sőt megérteni sem: hogy vajon mi vitte rá a bűnözőbandát. valamint nem sikerült megállapítani az elrabolt beteg valódi nevét sem. Így hát csak annyiban maradtak. Három hónap múltán gyógyultan távozott az elmeklinikáról. hogy érzi magát jobban. gonosz kérdésekkel ostromolnák. Sok minden megváltozott azoknak az életében. szomorkás. Nos. így majdnem mindenre fény derült. hogy minden tavasszal.

a vörös lúdtenyésztő. Csak arról álmodik. ellenben érthetetlen okokból ellopta és magával vitte az építőmester lakónyilvántartó könyvét. Igaz. hogy pillanatnyi elmezavar állapotában utazván el Moszkvából. még soha életében nem találkozott. a nyíltszívű Nyikolaj Kanavkin. akik örökre szakítottak a színházzal. Nem kevésbé. aki befurakodott az álomba. elfelejtett nadrágot venni. már nem lelte meg: az ócska vityillót elpusztította a tűz. hosszú sorban vonult el előtte Szergej Gerardovics Duncsil. a szépséges Ida Herkulanovna. 278 . hogy hajszálon múlt. és megtették egy gombafeldolgozó állomás vezetőjének. mely szerint Szavva Potapovicsot pályája delelőjén ragadta el a halál. hogy Arkagyij Apollonovicsnak akusztikai dolgokban nem volt szerencsés keze. elmondhatjuk. és nem is történhet. Mindez már a múlté.Úgy kell neki! . most Varenuha gyötrődik Alojzij miatt. a kitűnő színészt. gutaütés képében.A Varietészínháztól a zamoszkvorecsjei gyermek-bábszínházhoz került. Ott már nem nyílt alkalma akusztikai ügyekben összerúgni a patkót a tiszteletre méltó Arkagyij Apollonovics Szemplejarovval: őt ugyanis egyik pillanatról a másikra áthelyezték Brjanszkba. hanem ma is él. mert a valóságban sohasem léteztek. akárhogyan buzgólkodott is megjavításán. azt magára öltötte. Nyikanor Ivanovicsnak úgy a fejébe szállt a vér. és szívből örvendeznek ennek az áthelyezésnek. a sárga földig leitta magát. nem győzik magasztalni a minőségét. . az akusztika csak megmaradt olyannak.amint bizalmas baráti körben néha suttogva kimondja . Alojzij vállalkozó szellemét azonban nem törték meg a sors csapásai. Arkagyij Apollonovicson kívül Nyikanor Ivanovics Boszojt is azok közé kell sorolnunk. ő is csak azért. Ha a moszkvaiak mostanában sózott rizikegombát vagy marinírozott sampinyont falatoznak. mint az az Alojzij. koszos pantallót. Két héttel a történtek után már csinos szobában lakott a Brjuszov utcában. Ezek szerint talán Alojzij Mogarics sem volt a világon? De igen! Mogarics nemcsak élt. És ugyanaznap este. s néhány hónappal később elfoglalta Rimszkij íróasztalát. de a többiek nem voltak. hogy nem követte a halálba Szavva Potapovicsot. addig sem volt hozzá más köze.bődült el vérvörös ábrázattal. éppenséggel Szavva Potapovics volt. és szerinte ettől az alaktól minden kitelik. no és természetesen aranyharsona sem volt.olyan piszok fráterrel. És minden pohárral új meg új gyűlöletes emlékek bukkantak föl benne. mint a rajongás meg a szabadjegyek. Ez utóbbit olyan mértékben. a költőt. Az építőmester házikóját azonban. sem a színház maga. elsápad. mint ahogy nem létezett a megnyerő színész-konferanszié. Ekkor vette észre. amilyen volt. és hazautazott Vjatkából. sem Porohovnyikov fösvény nagynénikéje. mert sűrűn szerepelt a rádióban. sőt talán még jobban meggyűlölte Puskint. sajna. a nyomasztó emlékek hatására. a színész. amelyről Rimszkij lemondott: ő a Varietészínház gazdasági igazgatója.. és ezért Nyikanor emlékezetébe vésődött. hogy amikor tavaly megpillantotta az újságban a fekete gyászjelentést. Mindezt csak álmodta Nyikanor Ivanovics annak a mihaszna Korovjovnak a szuggesztiójára. No. Az egyetlen igazi élőlény. mégpedig éppen azt az állást tölti be.. ha csak beszélgetés közben a színházra terelődik a szó. És ahogy régen Rimszkij szenvedett Sztyopa Lihogyejev miatt. sem ingyen nem hajlandó elmenni egyetlen színházba sem. amelyeket a népszerű színész halála benne fölidézett. valamint Szavva Potapovics Kuroleszovot. és ővelük vajon mi történt? Már engedelmet kérek! Ővelük az égegyvilágon semmi sem történt. Mintegy huszonnégy órával a Wolandnál tett látogatás után ocsúdott fel a vonaton. hogy Alojzijt az isten vagy az ördög akárhová tegye. mert . Ő tehát volt. aki a pincében rohasztotta a valutáját. De azóta Nyikanor Ivanovics se pénzért. valahol Vjatka alatt. sem pimasz szakács. A kalauztól mérhetetlen sok pénzért sikerült vásárolnia egy ócska. egyes-egyedül a Szadovaját beragyogó telihold társaságában.

bokrokkal teleültetett kert sejlik. Ivan Nyikolajevics feje fölött . cvikkeres. tekintetét a holdra fordítva. miután egy ideig gyönyörködött a teliholdban. hogy Andrej Fokics Szokov helyébe másik büfést nevezett ki a színházhoz. s hol a holdra pislog. szerényen öltözött fiatalember nem más. Estefelé elindul. nyugtalankodni. később aranyszínűvé válik. Elmegy a petróleumbutik előtt. az est elején fehér. egyik oldala sötét. Andrej Fokics pedig májrákban halt meg a moszkvai egyes számú klinikán.. az. A továbbiakat is pontosan tudja előre Ivan Nyikolajevics. nincs az az erő. elveszíti álmát és étvágyát. Ez a hirtelenszőke. édesdeden epekedve összecsapja kezét. fehérlik a holdfényben. befordul a megdőlt öreg gázlámpás mellett. azután a klinikán kezelték. estefelé. a másik. Eddigelé még semmiféle gyanús üzelmen nem kapták Alojzijt. hogy az adminisztrátor elfogult. csak azt várja. amint növekedni és bearanyozódni látja az égitestet. és a kertben gót stílusban épült csinos magánpalota. és kigyógyították. elhalványultak az emberek emlékezetében. Ivan Nyikolajevics mindent tud. szakállas. sötét sárkány vagy táltos lovacska rajzolódik benne. korántsem mindenkiében! Minden évben. és elindul. mindig ugyanazon az útvonalon. Amint közeledni érzi. tavaszi holdtölte közeledtével. végül tisztán hallhatóan ezt motyogja: 279 . a Szpiridovkán végig. mint Ivan Nyikolajevics Ponirjov professzor. Aztán Ivan Nyikolajevics feláll. Nem bírja például ezt a tavaszi holdtöltét. mindjárt kitárul. idegeskedni kezd. kerek kis tornyos erkély ugrik ki. hogy a ház e lakója. hol az emlékezetes forgókerékre. mégis egy helyben áll az ég magasán. és kimegy a Patriarsije Prudira. és merően nézi. Bizony. Tudja. amely otthon tudná tartani Ivan Nyikolajevicset. mert a padon ülő most nyugtalanul ide-oda forgatja fejét. Ott a padon ülve már gátlástalanul beszél magában. mely mögött még kopár. zöld szemű. ki lakik a villában. hogy ifjúkorában gaz hipnotizőrök áldozata lett. mi vonzza őt ahhoz a kerítéshez. kissé malacképű öregember ül a kerti padon. e hiteles krónikában följegyzett események elmosódtak. Egy-két óra múlik el így. a Történeti és Filozófiai Intézet tudományos munkatársa. de fákkal. De azért nem mindenkiében. és az ablakpárkányon valami rendkívüli jelenik meg. elmúlt jó néhány esztendő. Jobban el kell bújni a kerítés mögé. Tudja azt is. és szeme üresen. de annyit tud. A hársak alatt leül ugyanarra a padra. amelyen azon az estén ült. és odalopódzik egy vaskerítéshez. cigarettázik. hogy bizonyos dolgokat nem bír elviselni. hogy telihold idején hasztalan küzdene önmaga ellen. hogy a vasrácsos kertben mindig egy és ugyanaz a látvány fogadja. A professzor nem tudja. mindig ugyanabban a helyzetben. egyéb üzelmen sem. vakon mered maga elé. ahol háromablakos.Lehet különben. És amikor elérkezik a holdtölte. tétova tekintete mintha valamit követne a levegőben. Azt is tudja Ivan Nyikolajevics. igaz. hacsak ide nem számítjuk. harminc-harminckét esztendős férfi jelenik meg a Patriarsije Prudi hársai alatt.haladni látszik. ó. úgy úszik a volt költő. tíz hónappal Woland feltűnése után. az Arbat mellékutcái felé baktat. elbűvölten mosolyog. mindenre emlékszik. De azt is tudja.. mely egykor a két ötágú gyertyatartó felett tündökölt. tekintetét a kiugró erkély ablaka felé fordítja. hogy megteljék a hold. Komoly. mikor a réges-rég elfeledett Berlioz életében utoljára látta a darabokra szakadó holdat. A hold most egészben van. mintha azt várná.

mondd. csak buzdítja. és egy ampullában valami sötét teaszínű folyadék. Ebben az álomban nem is a hóhér a legfélelmetesebb. meg nem jelenik benne egy fehéres folt. Beszélgetnek.alkoholban -.. Tudja. látszik. amíg a ház sötét részében ki nem nyílik egy ablak. orrtalan hóhérlegényt lát maga előtt. a lámpa alatt ül. Ezért az asszony előtt ott van az asztalon. aranyom! Olyan kellemes idekinn! Azzal feláll a padról. akárcsak én. a jó előre elkészített injekciós fecskendő . csak sejti ..és arca dölyfösből esdeklővé változik -. mondd. végpusztulás fenyegetné a földet.mondja a palástos. átszellemült arccal.Hazudik. hogy Ivan Nyikolajevics kora hajnalban gyötrelmes kiáltással felriad. sírva fakad. és ki nem szól egy kellemetlen női hang: . isteneim . hogy hazudik! . isteneim. én vén szamár? És még igazolást is kértem. hogy szeretnének valamit tisztázni egymás között.suttogja Ivan Nyikolajevics. furcsán huhogva. félelmetes kiáltást? Mindig ugyanaz. kérlek . vén hülye! Így folytatódik ez mindaddig. A szegény asszony. Mire hazatér a professzor. ez a kivégzés nem történt meg igazán? Könyörögve kérlek.Én bolond.Persze hogy nem volt . . Mellette rongyos chitonba öltözött. 280 . és le nem veszi égő szemét a rejtélyes magaviseletű ismeretlenről. . .Nem a friss levegő vonzza a kertbe. ha megtudhatnám. nyugodtan lefekhet aludni. a keresztre feszített és szenvedéseibe megtébolyult Gestas szívébe döfi lándzsáját... A padon ülő pedig folytatja motyogását: . öklével megfenyegeti a bezáruló ablakot. hogy nem volt! ..Ő is a hold áldozata. és becammog a házba. és ezen az úton vörös bélésű fehér palástos férfi indul el.Rémlátás volt csupán.Vénusz! Vénusz!. Ivan Nyikolajevics most már reggelig alszik.. Ő maga azonban nem fekszik le. . kezében könyv. A felesége úgy tesz. én bolond!. . és bánatos szemmel nézi alvó férjét.feleli fátyolos hangon a másik.kérdi könyörögve a palástos. mi préseli ki belőle a riadt. már egészen beteg.. dölyfös arcát a fiatalabbik felé fordítva..Micsoda fertelmes halál! De mondd meg. miféle Vénuszt veszített el. aki életét egy súlyos beteghez kötötte. istenek! . boldogító álmokat lát. és . veréstől eltorzult. egy kis levegőt akartam szívni. Az ágytól az ablakig széles holdsugárösvény terül. . Torz. Ó..Friss levegőre vágytam. hanem a természetellenes megvilágítás.bizonyára emelkedett.mormolja Ivan Nyikolajevics.Istenek. és színlelt kedvességgel felszól: .az asszony nem tudja. aki ugrándozva. összekarmolt arcú fiatal férfi lépked. . Az injekció hatására minden megváltozik az álomban. ha megfejthetném titkát. az injekció után megkönnyebbülten. menjen aludni mielőbb. lassan eltávolodva a kerítéstől.Megesküszöl erre? . megbúvik a kerítés mögött.. . amely tajtékozva borul a földre. miért nem repültem el velük? Mitől ijedtem meg. egy különös viharfelleg. egyenesen a hold felé. mintha nem venné észre az állapotát.. hazudik. vitatkoznak nagy hévvel. Valamit lát ebben a tavaszi holdtöltében a kert fölött. Most aztán szenvedhetsz.Istenek. Mi ébreszti föl a történészt telihold éjszakáján. a magasban! Mit nem adnék érte. mintha elemi csapás. és zokogva hánykódik ide-oda ágyában.Hol marad. Nyikanor Ivanovics? Miféle faksznik ezek? Mindenáron maláriát akar kapni? Jöjjön be teázni! A padon ülő felriad. a lámpa alatt. ugye. és miért kapkod utána a levegőben?.

Mögöttük óriási. egészségesen ébred. egyre emelkedik.. sem a kegyetlen Ponczius Pilátus lovag. holdfolyam árad belőle. Judea ötödik helytartója. mindenfelé fröccsen a fény.. egyre távolodik. és minden úgy lesz.Esküszöm! . hegyes fülű kutya halad nyugodtan.. és kiömlik mindenfelé.Ezzel végződik.válaszolja a száztizennyolcas. Ivan fölé hajlik.Ez nekem elég! . Felhasadozó emlékezete megnyugszik. és társával együtt megy a hold felé. borostás arcú férfit vezet oda kézen fogva Ivan ágyához. és így szól: . már az ágyat is elönti. Ivan repesve néz fel rá. tanítványom .Ezzel. átszellemült arccal alszik. Reggel szótlanul. az asszony pedig odalép Ivanhoz. méltóságteljesen. A hold bolondozik és játszik. feljebb emelkedik a hold felé.. ahogy lennie kell.Ezzel végződött tehát? . magával vonva útitársát is.. de nyugodtan. a szobát holdárvíz lepi el. igen. és egy riadtan körültekintő. és izgatottan kérdi: .. -&- 281 . minden véget ér egyszer. valóságos fényáradatokat zúdít le Ivanra. és egyre feljebb.. és a következő holdtöltéig a professzort nem háborgatja semmi: sem Gestas orr nélküli gyilkosa. hogy Ivan Nyikolajevics boldog. táncol és szökdécsel. de az asszony hátrál. tekintetét fürkészi. . és homlokon csókolja. és a szeme mosolyog.kiált fel a palástos elfúló hangon. Ivan Nyikolajevics álmában feléje nyújtja két kezét. A holdfény felszökik. Minden véget ért. Ekkor a holdáradatból mesebeli szépségű nő válik ki.. Ekkor van az. A hold ekkor kitör magából. Megcsókolom a homlokát.válaszolja a fiatalabbik..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful