UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM PERAK DARUL RIDZUAN TUGASAN KUMPULAN: INTERVENSI KRISIS INTERVENSI DALAM

KAUNSELING (KKT 3013) KUMPULAN: C PENSYARAH: EN ZULKIFLI BIN MAMAT NAMA NO. MATRIK NURIZIEN BINTI SHAHARUDIN D028890 NORBAISATUL OMAR D028895 FAIZ FAZANA HAMID D028912 NURHANY BINTI ABD RAHMAN D028887 NURHAFIZAH BINTI LOIS D028908 NOOR AINI BINTI ABD RADIN D028879 SITI HAMIZAH BINTI ROBIAN D028888 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 PENGENALAN 2.0 KATEGORI 3.0 PUNCA- PUNCA 4.0 JENIS-JENIS KRISIS 5.0 TEORI- TEORI INTERVENSI KRISIS 6.0 MODEL INTERVENSI KRISIS 7.0 TEKNIK- TEKNIK INTERVENSI KRISIS 8.0 STRATEGI INTERVENSI KRISIS 9.0 CIRI- CIRI KAUNSELOR 10.0 PERANAN KAUNSELOR KRISIS 11.0 LANGKAH-LANGKAH INTERVENSI 12.0 PENUTUPBibliografILampiran 1 2 3 4 11 16 21 26 26 30 32 36 37 38

1.0 PENGENALAN Krisis merupakan satu titik tolak kehidupan seseorang sama ada mampu untuk menanganinya dan meneruskan hidup ke tahap seterusnya atau sebaliknya. Krisis te rhasil dari stress dan tekanan dalam kehidupan peribadi seseorang. Stress adalah elemen utam a dalam pembangunan krisis. Manusia mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap stress dan situasi krisis berdasarkan kemahiran atau tingkahlaku tersendiri, keupayaan untu k menangani, tahap kematangan dan personaliti. Bagi sesetengah orang, situasi krisis mungkin berpasangan dengan perubahan tingkahlaku seperti masalah tidur atau makan berlebihan. Bagi sesetengah orang y ang lain pula, krisis mungkin terjadi dalam bentuk ketidakpercayaan, ketidakmampuan untuk menangani dan penolakan. Selain itu, juga terdapat yang mengalami perubahan psik ologikal ketika berhadapan dengan krisis seperti peningkatan degupan jantung, berpeluh da n pengsan. Seseorang yang berada dalam keadaan krisis adalah apabila seseorang itu tidak da pat menentukan matlamat hidup dengan cara yang biasa disebabkan ada halangan yang be sar dan berat ( Caplan ,1961 ). Intervensi krisis dilakukan apabila berlaku sesuatu kead aan yang menganggugugat kebajikan diri atau kebajikan orang lain dan satu langkah segera perlu diambil. Krisis boleh dibahagikan kepada dua iaitu krisi yang boleh diramal dan krisis yang tidak boleh diramal. Krisis yang boleh diramal adalah peristiwa atau proses biasa yang berlaku dalam kehidupan sperti perkahwinan, kehamilan dan persaraan. Krisis yang tidak boleh d iramal adalah peristiwa atau proses yang terjadi secara mengejut dan tiba-tiba. Contohn ya krisis yang tidak boleh diramal adalah jenayah seperti tekanan yang ditunjukkan oleh mangsa jenayah rogol, pembunuhan dan rompakan bersenjata. Selain itu, malapetaka semula jadi da n berita mengejut seperti ahli keluarga terlibat dalam kemalangan adalah contoh krisis ya ng tidak boleh diramal. Sejarah krisis secara keseluruhannya dapat dilihat pada empat tahap iaitu suatu keadaan kritikal terjadi dimana penentuan dibuat sama ada seseorang itu mempunya i keupayaan untuk menangani krisis tersebut atau tidak. Seterusnya, peningkatan ke tegangan dan persekitaran yang tidak terurus akan menambah kebolehupayaan seseorang dan 3

melahirkan satu tuntutan untuk sumber tambahan untuk menyelesaikan acara adalah diperlukan. Akhir sekali, petunjuk mungkin diperlukan bagi menyelesaikan masalah ketidaktentuan personaliti yang besar. Intervensi pula membawa maksud campur tangan yang boleh digambarkan sebagai apa yang kaunselor lakukan atau boleh lakukan dalam program bimbingan dan kaunse ling yang komperehensif. Contoh-contoh intervensi adalah perkhidmatan sesi kaunseling sama ada secara individu, kelompok kecil atau kelompok besar. Selain itu, Program Pem bimbing Rakan Sebaya dan konsultasi juga dikira sebagai intervensi. Pemilihan intervensi kaunseling yang berkesan melibatkan bilangan faktor yang berbeza, termasuklah bilangan fakt or yang berbeza, penilaian ke atas masalah klien, matlamat yang diinginkan, pemilihan kl ien, ciri-ciri personal dan gaya pembelajaran. Pentingnya intervensi krisis masa kini dalam kaunseling juga dikaitkan dengan meningkatnya kejadian-kejadian yang boleh menyebabkan berlakunya krisis. Ini ada lah kerana peredaran zaman yang dilalui turut dilimpahi dengan pelbagai masalah sepe rti peperangan dan bencana dunia, sebagaimana yang diucap oleh Caplan ( 1964 ) dalam J & G ( 2001 ) apabila sesuatu kejadian dipersepsikan oleh seseorang itu sebagai satu ancaman kepada keselamatan dirinya untuk memenuhi sesuatu keperluan atau untuk kehidupan yang bermakna. Gambar 1: Contoh sesi intervensi krisis

Selain itu.2 Krisis Yang Tidak Boleh Diramal Krisis yang tidak boleh diramal adalah peristiwa atau proses yang terjadi secara mengejut dan tiba-tiba.2. kehamil an dan persaraan. kemis kinan hidup dan kegagalan dalam hidup. Konflik juga merupakan salah satu punca berlakunya kr isis. Antara contoh krisis yang tidak boleh diramal adalah jen ayah seperti tekanan yang ditunjukkan oleh mangsa jenayah rogol. Antara contoh krisis yang boleh diramal adalah perkahwinan.0. Kekecewaan berlaku apabila sesuatu yang diingini tidak tercapai contohnya kematian seseorang yang dikasihi dan disa yangi. 3. akibat kegagalan dalam mencapai cita-cita atau keinginan terhadap sesuatu.0. bencana alam dan malapetaka semula jadi serta berita mengejut sepert i ahli keluarga terlibat dalam kemalangan adalah contoh krisis yang tidak boleh diramal . inidvidu boleh menyiapkan diri untuk menghadapi sebarang kemu ngkinan yang datang. Keadaan emosi yang tidak stabil dan negatif 5 .0 PUNCA-PUNCA KRISIS Antara punca-punca krisis ialah kekecewaan. Tekanan hidup yang dilalui oleh individu t ersebut merupakan satu lagi punca berlakunya krisis. pembunuhan dan rompakan bers enjata. Oleh itu. 2. 2. Konflik antara individu berlaku kerana setiap individu mempunyai nilai pegangan masingmasing yang kadang kala tidak sama. Apabila berlaku percanggahan dengan nilai yang dipegang dengan individu lain maka akan berlakulah konflik sekiranya mereka tida k dapat bertolak ansur antara satu sama lain.1 Krisis Yang Boleh Diramal Krisis yang boleh diramal adalah peristiwa atau proses biasa yang berlaku dalam kehidupan. Individu yang mengalami krisis ini boleh mengawal krisis kerana ia bo leh diramal.0 KATEGORI Terdapat dua jenis kategori dalam intervensi krisis iaitu kategori krisis yang b oleh diramal dan krisis yang tidak boleh diramal.

kelesuan juga merupakan antara punca berlakunya krisis. Individu yang trauma ini perlu dibantu agar dapat membentuk keyakinan semula dal am dirinya bagi meneruskan hidup ini. ngeri dan mengejutkan serta pengalaman-pengalaman yang boleh mengancam kehidupan individu tersebut adalah antara punca trauma yang akan mengakibatkan k risis berlaku. Ia boleh digamba rkan sebagai peristiwa yang biasanya dialami dalam pertumbuhan dan kematangan. sikap. Pendedahan yang keterlaluan yang dialami oleh individu kepada kejadian-kejadian yang pahit. Kele suaan berlaku adalah disebabkan sahsiah. Peristiwa pahit yang pernah berlaku dalam dirinya menyebabkan dia trauma dan tidak dapat mengawal dirinya dengan baik. Selain itu. individu yang pernah dirogol dengan sadis akan berasa takut dan berjaga-jaga dengan lelak i kerana dia sentiasa memikirkan kejadian yang pernah meragut maruahnya. Contohnya ialah waktu seseorang masuk ke sekolah. Hal ini kerana kurangnya pergaulan dengan masyarakat luar dan pemikiran individu itu sem pit menyebabkan ia mudah menghadapi krisis dalam menyelesaikan sesuatu perkara. 4. dia akan berasa takut untuk mema ndu seorang diri dan berada di jalan raya.1 Krisis Perkembangan Krisis perkembangan seiring berlaku melalui perkembangan normal seseorang dalam kehidupannya. Dia akan berasa kura ng yakin dengan individu yang ingin mendekatinya dan pengalaman lepas masih tidak dapat d ilupakan. persekitaran. Kelesuaan ak an mengakibatkan individu kurang bergaul dengan masyarakat dan tidak berdaya maju. Selain itu.serta tindak balas fisiologi yang berlaku dalam situasi individu menerima ancama n terhadap tujuan dan matlamat yang penting tidak tercapai. Konsep perkembangan normal yang penting berma ksud perubahan individu sepanjang masa dalam cara yang diramalkan dengan normal merujuk 6 . situasi dan peristiwa da lam hidup. Pengalaman trauma yang dilalui oleh seseorang juga menyebabkan krisis berlaku. Contohnya individu yang pernah terlibat dalam kemalangan yang dahsyat sehingga membabitkan nyawa keluarga dan orang tersayang. (Aguilera.1994) dalam Myer (2000).0 JENIS KRISIS 4.

Piaget. kelahiran anak. Walau bagaimanapun. tuntutan. Oleh sebab itu. lebih berkemungkinan ke arah tindakan krisis. ia lebih diterima untuk tinggal d i rumah dan kanak-kanak tidak diharapkan untuk berdikari. perubahan kerjaya di pertengahan umur. kurang reaksi krisis. walaubagaimanapun semua orang dan semua krisis perkembang an adalah unik dan mesti di ukur dan di kendalikan dalam keadaan yang unik. B eberapa teori telah diutarakan untuk menerangkan pelbagai kawasan atau domain pertumbuha n dan perubahan (kognitif. jangkaan sosial. sosioemosi). 1979. Ahli teori perkemb angan juga membuat pemerhatian bahawa kebolehan manusia untuk tumbuh dan berubah denga n cara yang dijangkakan adalah satu hasil interaksi di antara keperluan psikologi individu dengan kebolehan. adal ah satu proses yang berlaku hanya dalam konteks untuk mengekalkan persekitaran (Bronfren brenner. Lebih penting peristiwa tersebut. Budaya di negara barat pula menjangkakan keluar dari rumah dan berdikari hingga mereka sampai ke zaman dewasa. krisis perkembangan wujud bila melahirkan anak. dalam budaya lain. persa raan atau kematian) dalam kehidupan. bergraduan daripada kolej. fizikal. emosi dan tugas-tugas tingkahlaku dan enakmen kejayaan dalam jangkaan peranan sosial. Krisis perk embangan di anggap sebagai normal. jika anak-anak tidak meninggalkan rumah dan bergantung kepada ib u bapa di Amerika Syarikat. Ia merupakan satu peristiwa di dalam urutan pertumbuhan manusia dan perubahan yang dramatik atau anjakan wujud yang menghasilkan respons yang abnorm al. sumber dan peluang (Bronfrenbrenner . 1929) dalam Myer (2000). 1963. Dalam buda ya yang lain. krisis akan terbentuk bagi ibu bapa mereka. Lebih sejajar peristiwa dengan corak penerimaan budaya. remaja atau lebih daripada umur 60 tahun. ibu bapa akan mengalami krisis jika anak-anak mereka meninggalkan rumah. atau bersara. yang fokus kepada per kembangan . mereka akan mengalami krisis untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini. Pertumbuhan yang sihat yang mana memerlukan pencapaian kognitif.kepada apa yang biasa bagi kebanyakan orang dalam satu kumpulan umur tertentu sa ma ada kumpulan umur bayi. Erikson (1963). 1989) dalam Myer (2000). anak-anak meninggalkan rumah. Sebagai contoh. 1979: Erikson. Apabila seseorang bergerak melalui beberapa tahap (perkahwinan.

Jika individu tidak dapat mengendalikan semua ketegangan dan menyelesaikan semua konflik denga n berjaya. sokongan sosial). Krisis Perkembangan merujuk kepada situasi yang mana individu diselubungi (perasaan sedih. kesedihan atau takut menjadi tua. wanita yang telah menghabiskan kehidupannya untuk anak-anak mungkin mengalami krisis identiti dimana dia melihat anak-anak yang telah dewasa meningg alkan rumah. Seseorang tidak akan mengalami krisis jika mereka berjaya menyesuaikan di ri dengan . Sebagai contoh. tugas perkembangan s eorang kanak-kanak termasuklah belajar untuk berhubungan dengan rakan sebaya dan guru. Selain itu. personal. tidak dapat untuk mengendalikannya. krisis perkembangan akan terhasil. menegaskan bahawa setiap tahap perkembangan terdapat tugas penting atau konflik yang perlu diselesaikan oleh individu untuk bergerak ke tahap yang seter usnya. derita dan sebagainya). Krisis Perkemba ngan mungkin juga muncul dalam pertengahan kehidupan seperti sesetengah individu meng alami kerisauan. Kesukaran ini berpotensi untuk membentuk krisis kepada kanak-kanak tersebut kerana penguas aaan kejayaan peranan rakan sebaya dan pelajar adalah asas kepada jangkaan budaya pad a peringkat remaja untuk membentuk kesedaran kendiri dan identiti. Bagaimana individu mengendalikan nya bergantung kepada faktor-faktor lain (kewangan.psikososial. Contohnya. Individu kemungkinan menjadi sangat tertekan dengan peralihan perkembangan di mana mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan perubahan peranan apabila bersara dan mula untuk berdepan secara terus dengan ke matian mereka di mana mereka melihat diri mereka dan orang yang sama umur seolah-olah m enolak kesihatan. atau kebolehan untuk berjaya dalam cabaran-cabaran baru seperti tugas untuk perhubungan dengan rakan sebaya dan gur u dan pembentukan kemahiran penyelesaian masalah. Secara semula jadinya dalam semua tahap perkembangan berlaku ketegangan atau tek anan khusus dan berpotensi untuk menghadapi konflik. dan tidak dapat berfungsi dengan sesuai dalam memberi respon terhadap peralihan peranan perkemba ngan. Kanak-kanak mungkin mengalami konflik dengan rakan sebaya dan guru. Erikson menyatakan bahawa tugas penting dalam perkembangan kanak-kana k (umur 6-12 tahun) adalah untuk mengukuhkan industri .

jangkaan sosial. Apabila seseorang bergerak melalui beberapa tahap seperti perkahwinan. krisis perkembangan adalah peristiwa yang biasa dialami dalam pertumbuhan dan kematanga n. 1963. Pertumbuhan yang sihat memerlu kan pencapaian kognitif. pemerhatian daripada ahli teori perkembangan juga mendapati bahawa kebolehan manusia untuk tumbuh dan berubah dengan cara yang dijangkakan adalah h asil daripada interaksi antara keperluan psikologi individu dengan. menerima ijazah. mereka mungkin mengadu atau menunjukkan simptom yang lain. Ia merupa kan satu peristiwa dalam urutan pertumbuhan manusia dan perubahan yang dramatik akan menghasilkan respon yang abnormal. r emaja yang mengalami krisis perkembangan mungkin dirujuk kepada rawatan sekiranya menyalahgunakan dadah atau alkohol. Selain itu. Jadi. tuntutan. 1989). Konsep perkembangan normal memebawa maksud perubahan individu sepanjang masa dal am cara yang diramalkan. Ia perlu ditekankan bahawa apabila seseorang mengalami krisis perkembangan. Kaunselor krisis perlu meyedari masalah ting kahlaku seperti simptom individu yang mengendalikan sesuatu secara beremosi dan krisis interpersonal yang wujud dalam peralihan perkembangan. persaraan dan kematian dalam kehidupan. mere ka akan mengalami krisis untuk menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. perubahan kerjaya pada usia yang semakin meningkat atau b ersara. Menurut Aguilera (1994). Erikson. 1979. Keadaan ini akhirnya akan akan menyebabkan terjadinya krisis. remaja atau um ur golongan emas. emosi dan tingkahlaku dan enakmen kejayaan dalam jangkaan p eranan sosial merupakan proses yang berlaku hanya dalam konteks untuk mengekalkan perse kitaran (Bronfrenbrenner. Perkataan normal merujuk kepada sesuatu yang biasa bagi ke banyakan orang dalam satu kumpulan umur tertentu samada di peringkat bayi. Krisis perkembangan sebagai sesuatu perkara yang normal namun semua orang an semua krisis perkembangan adalah unik dan mesti di ukur serta dikendalikan dalam keadaan sesuai. kelahiran anak. sumber dan peluang (Bronfrenbrenner. anak-anak meninggalkan rumah. 1929). 1979. Dalam budaya Barat mereka menganggap bahawa anak-anak meninggalkan rumah untuk berdikari adalah sesuatu yang normal namun bagi kebanyakan budaya meningga lkan rumah adalah sesuatu perkara yang negatif.peralihan hidup. krisis perkembangan biasanya berlaku apabila malahirkan anak. di negara Barat sekiranya a nak-anak . Oleh itu. Piaget. Sebagai contoh.

Krisis perkembangan juga terjadi dalam pertengahan kehidupan seperti sesetangah individu mengalami kerisauan. derita dan lain-lain yang mana individu tersebut gagal untuk men gendalikan dan tidak dapat berfungsi dengan sesuai dalam memberi respon terhadap peralihan peranan yang berlaku. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan untuk menerangkan tentang pertumbuhan dan perubahan dari segi kognitif. kesedihan atau takut menjadi tua. Seseorang tidak akan mengalami krisis jika mereka berjaya menyesuaikan diri dengan peralihan hidup. dalam semua tahap perkembangan akan terjadi ketegang an dan tekanan khusus untuk menghadapi konflik dan untuk mengendalikan sesuatu konflik adalah bergantung kepada faktor lain seperti kewangan.2 Krisis Situasi Krisis situasi adalah suatu bentuk ancaman yang datang pada satu-satu masa di ma na kita terduga akan kejadian tersebut dan ia sangat menggangu kita. Kebanyakan krisis biasanya berlaku tiba-tiba dan tidak dapat dikawal. Contohnya kema tian orang yg dicintai. Krisis Situasi adalah peristiwa yang berlaku tanpa dijangka sepanja ng kehidupan seseorang. Ji ka individu tidak dapat mengendalikan semua ketegangan dan tidak dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dialami maka krisis perkembangan akan terhasil. personal dan sokongan sosial. Ciri-ciri . wanita yang telah menghabiskan kehidupannya untuk anak-anak akan mengalami krisi s apabila melihat anak-anak yang telah dewasa meninggalkan rumah. 4. Krisis perkembangan juga merujuk kepada situasi yang mana individu diselubungi perasaan sedih. pada tahap remaja (umur 13-20 tahu n) berlaku proses identiti dan kecelaruan identiti. Menurut Eric Erikson (1963) yang mengutarakan tentang perkembangan psikososial manusia dan menegaskan bahawa seti ap tahap perkembangan terdapat tugas atau konflik yang perlu diselesaikan oleh indi vidu untuk bergerak ke tahap seterusnya. fizikal dan emosi. Individu kemungk inan akan berasa tertekan dengan peralihan perkembangan di mana mereka perlu menyesuaikan diri dengan perubahan peranan apabila bersara dan mula berdepan dengan kematian.tidak meninggalkan rumah maka akan terjadinya krisis manakala bagi budaya lain p ula akan timbul krisis apabila anak-anak meninggalkan rumah. Kebiasaannya. Sela in itu. Sebagai contoh.

dan katastropik. kematian orang tersayang.Krisis situasi adalah peristiwa y ang berlaku tanpa dijangka sepanjang kehidupan seseorang. Kunci untuk membezakan antara krisis situasi dengan krisis yang lain adalah krisis ini berlaku secara tiba-tiba. Contoh Krisis Situasi yang sesetengahnya mempunyai potensi yang tinggi menyebabkan trauma termasuklah kemalangan kereta. Kebanyakan krisis biasanya berlaku tiba-tiba dan tidak dapat dikawal. mengejut. Pengetahuan asas tentang peristiwa krisis adalah satu langkah pertama kepada kaunselor dalam membentuk kemahiran yang diperlukan untuk menolong individu yang berada dalam krisis. What makes a situation a crisis situation depends on how intensely the client vie ws the problem as intolerable or how much emotional disequilibrium the client exper iences. Tiga ciri krisis situasi ialah Sudden Onset (per mulaan tibatiba) adalah peristiwa yang melanda tanpa memeberi amaran awal dan tidak dijangkakan d an . Pengetahuan ini termasuklah memahami definisi intervensi kr isis. rogo l atau penderaan seksual pada zaman kanak-kanak. Krisis situasi ber laku dengan tidak dijangkakan dan boleh berlaku pada mana-mana tahap dalam kehidupan individu.atau tanda krisis situasi adalah jelas pada peristiwa luaran. Ciri ketiga ialah emergency (kecemasan) bermaksud apabila diancam di dalam cara yang kemungkinan (fizikal. Krisis situasi berlaku dengan tidak dijangkakan dan boleh berlaku pada mana-mana tahap dalam kehidupan individu. keganasan rumahtangga. Contohnya ialah bencana alam seperti banjir k ilat dan taufan yang berpotensi menyebabkan Krisis Situasi. Tiga ciri Krisis Situasi ialah Sudden onset (Permulaan tiba-tiba) adalah apabila peristiwa yang melanda tanpa memberi amaran awal dan unexpectedness (tidak dijan gkakan) di mana apabila peristiwa berlaku individu tidak pernah menimbangkannya secara s erius. Ciri-ciri atau tanda krisis situasi adalah jelas pada p eristiwa luaran. emosi). menjadi mangsa penjenayah. Krisis situasi termasuklah juga perist iwa yang boleh memberi kesan kepada lebih daripada seorang pada satu masa iaitu mungkin m emberi kesan kepada keseluruhan komuniti. ia memerlukan tindakan secara tiba-tiba untuk meng elakkan sebarang kecederaan. mendesak. diagnosis kesakitan yang kroni k.

rogol atau penderaan seksual semasa k anakkanak. Pengetahuan ini termasuklah me mahami definisi intervensi krisis. dan tidak per nah hidup berasingan dan sekarang telah kehilangan semua kemungkinan untuk hidup bahagia sepenuhnya dan menjadi orang yang berfaedah atau perasaan merebak dan berterusan pada umur 60an di mana peringkat individu merasa hidup sudah tidak bermakna.3 Krisis Kewujudan Krisis kewujudan berlaku apabila seseorang menunjukkan konflik dan perasaan risa u apabila berhadapan dengan isu-isu kemanusiaan yang penting. Hidupku tidak mempunyai tujuan . Perkara tersebut tidak akan menjadi signif ikan dan jelas kepada profesian atau organisasi. saya sendirian lagi. tanggungjawab.An tara contoh krisis situasi yang mempunyai potensi yang tinggi akan menyebabkan trauma termasuklah kemalangan kereta. tidak bergantung dan komitmen. 4. sekarang saya adalah duda. kebebasan. contohnya individu yang menyesal pada um ur 50 tahun memilih untuk tidak berkahwin atau meninggalkan ibu bapa di rumah. Krisis situasi juga termasuklah peristiwa yang boleh memberi kesan kepada lebih daripada seorang pada satu masa iaitu memeberi kesan kepada keseluruhan komuniti seperti bencana alam seperti banjir kilat dan taufan. menjadi mangsa penjenayah. kematian orang yang disayang. Krisis kewujudan mer ujuk kepada konflik dalaman dan kerisauan yang mengiringi isu penting dalam kemanusia an. pernikahanku berakhir dengan .apabila berlaku individu tidak pernah menimbangkannya secara serius. mengejut dan mendesak. krisis situasi juga bersifat kecemasan yang bermaksud apabila diancam dalam cara fizika l dan emosi ia memerlukan tindakan secara tiba-tiba untuk mengelakkan sebarang kecederaan. saya tidak akan pernah berjaya dalam kerjaya saya. Krisis kewujudan mungki n akan mengiringi kesedaran pada umur 40-an. saya hampir lulus. dan mere ka mengelak untuk memenuhkan hidup mereka dengan perkara yang bermakna. sakit yang kronik. Untuk membezakan antara krisis situasi dengan krisis yang lain adalah krisis ini berlaku secara tiba-tiba. Krisis Kewujudan berlaku apabila seseorang berada dalam situasi seperti saya seo rang yang gagal.Pengetahuan asas tentang peristiwa krisis situasi adalah satu langkah pertama kepada kaunselor dalam membentuk kemahiran yang dipe rlukan untuk menolong individu yang berada dalam krisis. keganasan rumah tangga. tetapi saya belum dapat bayangkan apa yang akan s aya lakukan nanti. Selain itu.

choice and accountability.0 TEORI INTERVENSI KRISIS Salah satu kesan sampingan proses pembangunan yang pesat dalam sesebuah Negara adalah kemunculan masalah sosial dan psikologikal seperti tekanan. kelompok atau komuniti y ang bermasalah demi menolong mereka kembali kepada keadaan keseimbangan atau kestabi lan yang asal. dan tingkah laku klien. saya terlalu tua untuk meraih apa yang saya cita-citakan dan saya di tolak kerana warna kulit saya. Berikut adalah teori yang relevan dalam krisis (sebagai satu cara pertolongan ya ng terancang).perceraian. 5. Pelajar juga didedahkan kepada cara mengetahui perasaan. teori krisis lanjutan. A void remains that cannot be filled in a meaningful way. Kesedaran yan g berlaku pula adalah hasil daripada perubahan yang berlaku dalam persepsi kita di mana kita memang boleh menyangkalnya untuk sementara waktu. Existential Crises is inner conflict and anxiety around existential concerns in examples like time running out. namun pada suatu ketika dan ma sa. penyakit ment al dan bunuh diri. Krisis ini berlaku apabila individu itu tidak dapat menerima r ealiti dan perkara yang terjadi kepada dirinya dan pemikiran-pemikiran yang negatif dan tid ak rasional yang telah mengganggu kehidupan. Kur sus ini juga membincang strategi dan sumber bantuan kepada individu. responsibility. Kursus ini mencakupi suatu l iputan asas tentang teori krisis dan pelbagai intervensi yang dilakukan terhadap klien. Termasuk dalam kategori krisis ini adalah perkara atau peristiwa mengancam yang telah terjadi di mana ia akan pulih tetapi memerlukan satu tempoh masa yang cuku p lama dan memerlukan kita sendiri berupaya menerimanyadan kita menyedarinya. teori krisis gunaan dan teor i ekosistem. fikiran. kita harus menghadapinya secara realistik jika kita tetap ingin meneruskan hidup dan memenuhi tuntutan-tuntutannya. Untuk menangani masalah tersebut maka intervensi krisis amat diperlu kan. freed om and lack of meaning. . Krisis intervensi melibatkan suatu pengurusan situasi krisis yang diakibatkan sesuatu k eadaan atau peristiwa tertentu. Perkhidmatan intervensi adalah bantuan kecemasan yang bersif at sementara atau hanya untuk jangka masa yang pendek. Jasonik (1984) mengkonsepsikan teori krisis ini kepada empat peringk at yang berbeza : teori krisis asas.

penulisan dan ajaran yang di berikan oleh Linderman (1944. identifikasi kepada kehilangan.1 Teori Krisis Asas Basic Crisis Intervention helped professionals and paraprofessionals identify cr isis situations in those manifesting pathological symptoms Previous to this. What makes a situation a crisis situation depends on how intensely the client view s the problem as intolerable or how much emotional disequilibrium the client experienc es. 1956) memberikan pemahaman baru yang profesional tentang krisis. rutin harian yang tidak tersusun. Teori krisis asas Linderman dan kerja beliau memberikan sumba ngan yang substansif kepada kita dalam memahami tingkah laku klien yang mengalami kes edihan yang amat sangat akibat mengalami kehilangan sesuatu yang amat berharga di dalam hidup.5. dan bukti terhad ap rungutan . Lindeman and Caplan noted that crisis was transitory and wa s accompanied by normal grief responses. meng espretasikan rasa bersalah dan permusuhan. Contoh tingkah laku yang biasa kepada orang yang mengalami krisis termasuklah terlalu leka dengan kehilangan. clinicians were encouraged to intervene in ways to eliminate the affective. clients we re labeled as abnormal. Linderman membantu kaunselor memberikan intervensi krisis kepada orang yang menderitakan kerana keh ilangan di mana mereka tidak mempunyai diagnosis pathalogi yang spesifik tetapi menunjuk kan simptom pathologi. bersifat sementara. behavioral and cognitive distortions that precipitated the psychologic al trauma in the first place. Kajian. dan boleh berkurang melalui penggunaan intervensi jangka pendek. (Accompany loss ): · Preoccupation with the lost one · Identification with the lost one · Expressions of guilt and hostility · Some disorganization in daily routine · Some evidence if somatic complaints Out of this theory. Beliau membantu untuk mengenal pasti respons tingkah laku seperti kesedihan yang amat sangat adalah normal.

Teori krisis a sas. Apabila perkara yang traumatik itu dengan subjektifnya dliha tkan sebagai satu ancaman kepada pemenuhan keperluan. dan tingkah laku yang menjadi punca utama kepada trauma psikologi. keselamatan.( Jasonik. atau kewujudan yan g bermakna maka individu itu akan memasuki tahap krisis (Caplan. 1984). Krisis juga diiringi oleh ketidakseimbangan sementara. dan mengandungi potensi dalam perkembangan man usia. 1984). Linderman memfokuskan kepada resolusi segera untuk kesedihan selepas kehilangan. Linderman menyangkal persepsi lazim yang menyatakan ba hawa klien yang menunjukkan respons krisis patut dirawat sebagai seorang yang abnorma l atau bermasalah pathalogi. Caplan menghubungkan konsep dan per ingkat yang di perkenalkan oleh Linderman kepada semua perkara dalam perkembangan dan s ituasi dan memperkembangan intervensi krisis kepada menghapuskan herotan dalam kognitif . terapi ringkas atau tugas kesedihan.somatik. Kerja yang dilakukan oleh Linderman dan Caplan ini memberikan dorongan dalam penggunaan strategi intervensi krisis dalam kaunseling dan terapi ringkas dengan orang yang menunjukkan reaksi manusia biasa terhadap perkara yang traumatik. .1964). Linderman dan Caplan menguruskan intervens i krisis ini mengikut trauma psikologi yang menggunakan paradigma keseimbangan dan ketidakseimbangan. Caplan melihat krisis sebagai sesuatu perkara yang terhasil daripada halangan yang wujud kepada matlamat hidup di mana ia tidak boleh di atasi oleh tingkah laku yang biasa. Walaupun tidak menjadi tekanan atau keadaan kecemasan. Walaupun tidak menjadi tekanan atau keadaan kecemasan. Peringkat dalam paradigma Linderman adalah. Semua manusia pernah merasai pengalaman yang traumatik dalam hidup mereka. trauma dalam diri mereka. Caplan (1940) pula memperkembangkan idea yang di bina oleh Linderman kepada keseluruhan faktor dalam kejadian yang traumatik. tugas klien dalam melalui masala h dan kesedihan. dan keseimbangan (Jasonik. keseimbagan yang terganggu. mengikut kaedahnya adalah memfokus kepada membantu orang yang tidak wajar yang disebabkan oleh perkara yang traumatik. trauma dalam diri mereka boleh menyebabkan krisis. Resolusi dalam menghadapi krisis mungkin akan membawa kepada hasil yang positif dan membina seperti peningkatan diri dalam menyelesaikan masalah dan penurunan kepad a perkara yang negatif seperti merosakkan diri dan tingkah laku yang tidak betfung si. emosi. Halangan ini boleh muncul dalam per kembangan hidup seseorang dan situasi tertentu.

2 Teori Humanistik 16 .5. Teori krisis dan intevensi telah berkembang dan menjadi lebih jelas apabila memberikan kombinasi yang tepat dalam perkembangan sosiologi. 5.persekitaran dan situasi yang juga boleh menyebabkan timbulkan krisis. Teori Psikoanalisis diaplikasikan dalam teori krisis lanjutan. Teori psikoanalisis mengandaikan bahawa sesetengah lekatan pad a peringkat awal kanak-kanak adalah penjelasan yang utama kenapa sesuatu itu menja di krisis. Ia menjadi lebih halus jelas tentang pendekatannya. Contoh utama dalam batasan pandangan ini adalah .2. iaitu pendekatan yang mengenal pasti faktor yang mempengaruhi.2 Teori Krisis Lanjutan Adaptational Theory: The crisis is sustained through maladaptive behaviors.1 Teori Psikoanalisis Psychoanalytic Theory: Disequilibrium occurs because of something suppressed in t he person s unconscious or past emotional experiences. pu nca utama atau agen penyebab krisis. Teori ini boleh digunakan untuk membantu klien membina celik akal yang dinamik d an tingkah laku mereka sebagai penyebab krisis yang berlaku ke atas diri mereka. persekitara dan situasi yang terlibat. ia berdasarkan ke pada pandangan tentang ketidakseimbangan yang mengiringi krisis seseorang yang boleh difahami melalui mendapatkan maklumat tentang pemikiran bawah sedar individu dan pengalam an emosi yang lepas. 5. ia tidak menjelaskan sacara mencukupi tenang fa ktor sosial. Se bagai teori krisis dan intervensi yang diperkembangkan. negati ve thoughts and destructive defense mechanisms.2. The basic premise is that the crisis will recede when the person learns more adaptive ways of dealing with the crisis. Teori krisis lanjutan ini dibangunkan kerana teori terlalu bergantung kepada pendekatan psikoanalisis sahaja. diagnosis yang salah oleh pengamal yang pertama kali bertemu dengan mangsa gangg uan seksual yang sebelumnya mengalami pathalogi di mana krisis tersebut menjadi seba b dia berada di dalam trauma. psikologi.

perkongsian. krisis akan muncul.3 Teori Kewujudan Teori kewujudan berfokus kepada krisis klien yang merasa keseorangan di dalam dunia serta merasa bimbang di dalam keseorangan ini. Dalam pandangan humanistik.Teori humanistik adalah dibina berdasarkan pelbagai dimensi. Intipati dalam teori humanistik ini adalah manusia tidak mampu menyimpan krisis masalah p eribadi ini selamanya sekiranya mereka percaya terhadap diri mereka dan orang lain serta mempunyai keyakinan yang mereka mampu untuk mencapai kesempurnaan kendiri dan dapat menyelesaikan masalah. Beberapa psikolog pada waktu yang sama tidak menyukai uraian aliran psikodinamik a dan behaviouristik tentang kepribadian. membolehkan dia berupaya untuk kembali mengawal kehendak diri dan memb ina kebolehan untuk mengambil apa saja tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situ asi krisis. serta dalam meraih potensi maksimal mereka. penerimaan tanpa syarat. Psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia melihat kehidupan mereka. bebera pa psikolog aliran ini mendirikan sekolah psikologi yang disebut dengan humanisme. Di tahun 1950-an. Cormier dan Hackney (1987) memerihalkan sebagai peningkatan estim kendiri iaitu keterbukaan. empati yang tepat. Mereka cenderung untuk berpegang pada prespekt if optimistik tentang sifat alamiah manusia. manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka Apabila seseorang berunding tentang penilaian kendiri dengan orang lain. keperca yaan. dan ketule nan. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berfikir secara sadar dan rasional untuk dalam mengendalikan hasrat biologisnya. Matlam at akhir dalam teori humanistik adalah membawa kuasa penilaian kendiri balik kepada indiv idu tersebut. mereka akan lebih bergantung kepada orang lain untuk mengesahkan siapa diri mereka. Lebih tinggi kesedaran mereka kemungkinan mereka mencapai . Ole h sebab itu selagi individu mengekalkan lokus kawalan luaran. Penteori Kewujudan melihat manusia sebagai berupaya mencapai kesedaran kendiri yang membolehkan mereka berfikir dan membuat keputusan. seperti misalnya men gupayakan dengan keras untuk menguasai diri dan merealisasi diri. Mereka merasa bahwa teori-teori ini meng abaikan kualitas yang menjadikan manusia itu berbeda dari binatang. 5.2. keselamatan.

Kesedaran untuk kebebasan dan bertanggungjawab menyebabkan bimbang tentang kewujudan seseorang yang menjadi asas sifat semulajadi manusia lalu menimbulkan krisis. Kebebasan untuk memilih daripada alternatif adalah menjadi satu tanggungjawab. Terapi kognitifnya berkesan sebagai rawatan jangka pendek terutamanya dalam menangani krisis kemurungan dan stres.4 Teori Kognitif Tingkah laku Satu teori yang cuba menerangkan bagaimana manusia memperoleh dan berubah sikap mereka apabila bertindak ke atas komunikasi berbentuk pemujukan. Greenwa ld pada tahun 1930 an. Kajian beliau adalah berkenaan dengan perubahan sikap. 5.2. Pendekatan kognitif untuk menolong klien menjadi lebi h realistik di dalam menginterpretasikan sesuatu peristiwa yang boleh mengurangkan kesan perasa an kecewa. sedih bimbang iaitu mengurangkan generalisasi di dalam kes kemurungan da n mengurangkan projeksi dalam kes kebimbangan. Perubahan sikap ini berhubung dengan pembelajaran.kebebasan juga lebih tinggi. Hal ini memberi implikasi bahawa seseorang itu bertanggungjawab k e atas kewujudannya dan destinasinya.0 MODEL-MODEL KRISIS INTERVENSI 18 . Teori ini menekankan kepentingan pemikiran kognitif terutamanya pemikiran yang tidak produktif dan tidak berfungsi. menjadikan pemikirannya bertindak balas secara aktif terh adap maklumat yang diterima. dia bukan hasil dari kuasa pelaziman yang ditentu kan. tetapi juga menggerakkan pemikirannya terhadap maklumat tersebut. Apabila seseorang menerima sesuatu perkara. menyebabka n krisis kebimbangan. maklumat yang cub a memberi mesej tentang sesuatu perkara. maklumat tersebut akan dihubung kaitkan d engan pengetahuan sedia-ada. Teori memberi f okus kepada kenyataan bahawa penerima sesuatu maklumat bukan sekadar memberi tindak b alas terhadap maklumat yang diterima. Krisis kebimbangan tentang kewujudan juga adalah hasil darip ada kesedaran tentang kematian kerana sedar bahawa manusia mempunyai masa terhad unt uk merealisasikan potensi diri. Hal ini menunjuk kan krisis intervensi berlaku. fungsi dan konsistensi. Teori ini mula diambil perhatian oleh Anthony G. persepsi. 6. Mengetahui bahawa seseorang itu perlu memilih tanpa mengira kesannya.

sesetengah pemindahan biasanya menjadi penghalang terhadap rawatan yang dijalankan.Terdapat 3 model asas intervensi krisis yang telah dibincangkan oleh Both Leiner (1974) dan Belkin (1984). 7) Kebiasaannya. Prinsip-prinsip penting di atas menyediakan perantaraan di antara teori krisis d an intervensi. Model Ko gnitif dan Model Peralihan Psikososial. Strickler dan Bonnefil (1974) telah menghubungkaitkan teori k risis dan pendekatan psikoanalisis dengan psikoterapi melalui isu-isu berikut: 1) Matlamat rawatan adalah menstrukturkan dan meningkatkan kecekapan klien menghadapi kesukaran untuk menggunakan kemahiran penyelesaian masalah. 6) Modifikasi trait karakter klien dan bentuk personaliti bukanlah objektif utam a dalam rawatan ini. Model-model tersebut ialah Model Equilibrium. kefungsian ego. penetapan tahap ujian ringk as dilakukan . Maka. 3) Tumpuan klien adalah memastikan masalah masih lagi dalam kawalan melalui tekn ik pemfokusan masalah secara aktif. 2) Sasaran rawatan adalah spesifik dan berkait rapat dengan lingkungan masalah k lien (mengaitkan konflik interpersonal klien dan ketidakfungsian role klien). fenomena pemindahan klien terhadap kaunselor intervensi bukanla h menyumbang kepada sebarang kepentingan terhadap proses terauputik. Prinsip-prinsip tersebut juga menjelaskan bahawa prinsip psikologi k risis adalah asas terhadap latihan klinikal (Belkin. Konflik-konflik tersebut dikendalikan dengan cara mendapatkan rujukan untuk situ asi permasalahan tersebut kemudian memfokuskan kepada apa yang diperoleh. dan kefungsian sosialisasi klien. Semua model intervensi krisi s adalah berdasarkan teori. 8) Rawatan adalah berdasarkan maklumat latar belakang yang diperoleh melalui pengetahuan personaliti. 5) Situasi yang berlaku secara tiba-tiba dikesan dengan segera kerana ia mempeng aruhi pergerakan situasi permasalahan. 4) Rawatan disesuaikan dengan tahap sedar klien dan konflik emosi separa sedar. Model-model ini menyediakan kerja asas dalam se mua strategi dan metodologi (kajian) intervensi krisis. 1984). Namun begitu.

model ini j uga bukan sekadar berdasarkan peristiwa atau fakta mengenai sesuatu peristiwa dan situasi sahaja (Ellis. 1961.2 Model Kognitif Model ini berdasarkan kepada kenyataan bahawa krisis adalah berakar umbi daripad a pemikiran yang salah mengenai sesuatu peristiwa atau situasi. Ini merupakan model asli intervensi kri sis dan selalunya digunakan pada peringkat permulaan krisis (Caplan. 1974 . Misalnya. 1944). Pegangan asas model ini adalah m anusia boleh memupuk kawalan terhadap krisis dalam kehidupan mereka melalui perubahan c ara berfikir terutamanya mengenalpasti dan mempertikaikan ketidakrasionalan dan keka lahan diri mereka. manakala yang selebihnya boleh d iperoleh kemudian. Namun. 6. Manusia yang menghadapi krisis lazimnya menghadapi ketidakseimbangan dari segi psikologi dan emosi. Berpandukan mas a yang tepat. 6. manusia akan memperoleh kestabilan diri. dan perali han psikososial. Leitner.1 Model Equilibrium Model ini merupakan suatu model yang ternyata memperihalkan keseimbangan dan ketidakseimbangan.terhadap model-model intervensi krisis seperti equilibrium. mereka akan menghadapi ke sukaran untuk mengendalikan dan menggunakan kaedah penyelesaian masalah yang tepat dalam kehidupan mereka. manusia mampu mengekalkan dan memfokuskan kerasionalan dan e lemen penghargaan diri dalam proses pemikiran mereka. 1962). Maka. Lindermann. gagal men yesuaikan diri dan tidak berupaya untuk memilih pilihan yang sesuai dan tepat sehinggalah manusia tersebut berjaya meningkatkan kebolehan dirinya untuk bertindak. Matlamat model ini adalah untuk membantu manusia sedar dan mengubah panda ngan dan kepercayaan mereka mengenai sesuatu krisis. 1961). kognitif. Selain itu. Matlamat model ini adalah membantu individu mencapai semula keseimbangan dalam tahap pra krisis (Caplan. tindakan terbaik adalah menyiasat faktor terpendam yang mend orong kepada bunuh diri sehingga individu tersebut mampu menstabilkan diri dengan memi kirkan bahawa hidup ini adalah sangat berharga. . Model ini juga merupakan suatu model yang sesuai untuk mengatasi intervensi pada peringkat permulaan iaitu apabila manusia berada di luar kawalan diri.

dan sistem kognitif oleh Beck (1976) dan Beck.3 Model Peralihan Psikososial Model ini beranggapan bahawa individu merupakan produk (keluaran) daripada dirinya sendiri di samping pembelajaran yang diperoleh daripada persekitaran sos ial. 6. Tingkah laku mereka akan dipengaruhi oleh pengucapan kendiri yang negatif seteru snya beranggapan bahawa hidup sudah tiada harapan lagi.Transcrisis: the original crisis event becomes submerged into the unconscious andre-emerges when anxiety is re-experienced. seterusnya menolak sejelas-jel asnya persepsi dalaman kepada pengucapan kendiri yang negatif. intervensi krisis akan bertindak sebagai sambungan semula pemik iran individu ke arah positif melalui praktis dan pengulangan kenyataan yang baru men genai situasi yang berlaku sehinggalah kenyataan lama yang berunsurkan negatif terhapu s. Emery (1987). A woman who experienced rape willre-experience problems with being sexually intimate with a man and experience problems in intimate relationships. Dilema yang berpanj angan akan memberi kesan terhadap luaran individu berkenaan. pemikiran individu itu sendiri yang menetapkan bahawa tiada syarahan yang boleh meyakinkan sebarang kemungkinan positif bakal berlaku daripada situas i tersebut. Krisis mun gkin berkait dengan kesukaran dalaman dan luaran seseorang individu (termasuklah psik ologikal. membangun dan membesar. Model ini merupakan suatu model yang bersesuaian setelah klien distabilkan dan kembali dalam lingkungan permulaan krisis equilibrium. Rush. pendekatan kognitif-behavioral oleh Me ichenbaum (1977). Akhirnya. sosial. Komponen asas model ini dapat ditemui d alam kerja rational-emotive oleh Ellis (1982). Transcrisis points are stressful situations a person encounters after the crisis that perpetuate the original trauma psychological aftershocks. . Persekitaran sos ial dan pengaruh sosial pula adalah secara berturutan mengalami perkembangan. Ini kerana. dan persekitaran). Shaw. Pada ketika ini. Mesej yang disampaikan oleh manusia yang menghadapi krisis lazimnya akan berbentuk negatif dan hanya berkisar kepada situasi sebenar. manusia selalunya akan berubah.

dan Minuchin (1974).Apa bila seseorang individu itu menghadapi masalah ia secara idak langsung akan menguatka n pemikiranya apabila akan muncul masalah di masa akan datang. si kap.. Model ini tidak melihat krisis sebagai suatu unsur dalaman yang mudah. Namun. Seperti model kognitif. Masyarakat kelas atasan. Model dalam pekerjaan sosial ini memiliki ciri yang sama iaitu untuk membandingk an dan membezakan intervensi yang didahului dengan kontrak antara klien dengan peke rja sosial serta memanfaatkan lingkungan sekitar klien. dan penggunaan sumber daripada persekitaran. Dengan berpandukan masalah-masalah kris is. sedangkan praktis berpusat tugas (Task Centred) difokuskan pada menetapk an kategori-kategori dari masalah yang ada. beberapa peningkatan dalam jangka masa panjang akan dipraktikkan. Keduanya mencuba untuk memperbaiki keku atankekuatan dalam masyarakat dalam menghadapi masalah yang dinyatakan. Invent ori krisis ini merupakan teori yang bersumber dari masalah-masalah yang ada dalam ke . 1956). Ahli teori yang menyu mbang kepada model peralihan psikososial ini termasuklah Adler (Ansbacher & Ansbacher.Secara eksplisit intervensi krisis d idasarkan pada Ego Psikologi Psikodinamik. hanya sesetengah dimensi luar an sahaja yang menggalakkan penyesuaian psikologi. agama dan ma syarakat adalah sebahagian daripada sistem tersebut. sokongan sosial dan sumber daripada persekitaran unt uk membantu klien mencapai kawalan autonomous klien (hidup tanpa krisis). Sementara itu dala m Task Centred difokuskan kepada praktis yang digunakan untuk pemecahan masalah. pekerjaan. Fokus kepada intervensi krisis adalah menghentikan gangguan keberfungsian masyarakat y ang normal. Erikson (1963). Fokus dari praktis kepada kedua-dua model ini berbez a. keluarga. Model ini juga menyentuh bahagian luaran individu dan sentiasa menitikberatkan sistem yang memerlukan perubahan. Gabungan unsur dalaman yang sesuai akan bertindak dengan mekanisme. kecuali sistem sosial yang mempengaruhi individu tersebut mengalami perubahan atau individu tersebut t elah menerima kedinamikan sesebuah sistem.Matlamat model ini ialah bekerjasama dengan klien dalam mentafsirkan kesukaran dalaman dan luaran yang menyumbang kepada krisis dan menolong mereka (klien) unt uk memilih alternatif yang mampu bertindak terhadap tingkah laku pada masa kini. Intervensi krisis ini membantu klien dalam membuat penyesuaian diri untuk memfokuskan sesuat perkara yang utama dan penting dalam usaha mengawal emosi. model peralihan ps ikososial nampaknya menjadi paling sesuai setelah klien distabilkan.

hidupan. .

Di dalam tekn ik ini terdapat juga teknik-teknik lain yang digunakan seperti kumpulan pertemuan. Kaunselor akan bertanya un tuk mendapatkan maklumat supaya dapat mengetahui apakah sebenrnya permasalahan klien hingga menggangu emosinya dengan menggunakan kemahiran memfokus serta memberitah u. pengalaman dan perasaan yang sering dirasainya. intervensi krisis ini dipandang sebagai sebuah teknik um um dalam menghadapi masalah klien dan relevan dengan semua bidang dalam pekerjaan sosial misalnya bidang kesihatan.0 TEKNIK. Teknik ini lebih kepada melakukannya secara kelompok yang mana setiap individu y ang berada di dalamnya akan memberikan semangat antara satu sama lain. . Probing ini akan berlaku sekiranya klien sudah bersedia untuk berkongsi apa yang terjadi.sedangkan Task Centred lebih mengarah kepada proses pemecahan masalah secara pra gmatis. seterusnya da pat membina pertumbuhan baru dalam diri setiap ahli kelompok tersebut.1 Probing Probing ialah satu kemahiran primary atau kemahiran utama dalam melakukan sesi kaunseling dengan membenarkan kaunselor untuk memulakan dan meneroka cerita dan permasalahan mereka supaya kaunselor dan klien dapat berkongsi keraguan. kese daran deria.2. 7. Dalam pekerjaan sosial.TEKNIK INTERVENSI KRISIS 7. meditasi. latihan berkomunikasi dan seni-seni kreatif.1 Pembaharuan Dan Pertumbuhan Teknik ini bertujuan untuk membantu klien menyedari kekuatan yang ada dalam diri klien.2 Teknik Mudah Penerokaan 7. kebimba ngan. idea. Contohnya : Kaunselor : Kalau boleh beritahu saya apa yang menyebabkan awak berasa sangat ke cewa dan apa agaknya yang boleh kamu ceritakan kepada saya apa sebenarnya yang terjad i . 7.

gabungan kemahiran menolong yang efektif. Dengan kemahiran empati dan probing. Egan (1994). Kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas yang mana da pat dilihat atau dijelaskan melalui empati dan kombinasi ciri-ciri kaunselor seperti ketulinan. m endengar dengan menapis (filtered listening) dimana kaunselor membuat tapisan terhadap ap a yang . Egan (1994). kejelasan termasuk pengalaman yang spesifik. 7. namun dengan menggunakan close probes akan membuatkan klien merasakan kaunselor lebih banyak menyoal berbanding perasaan ingin menolong dan semakin sukar untuk membentuk perasaan kerjasama dan bergantung kepada kebolehan diri. dan untuk mengenal pasti alternatif penyelesaian dan membina matlamat. dan konteks atau cara klien yang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka tinggal. di mana kaunselor menilai apa yang telah klien katakana. Bergantung kepada kaunselor untuk membantu menolong klien mencapai kejelasan untuk mengambil tindakan. be rgerak dan orang yang berhampiran dengan mereka. mendengar dan memberi respon terhadap tingkah laku nonverbal klien. Bel iau menyatakan contoh mendengar dengan tidak aktif ermasuklah mendengar dengan menila i (evaluate listening). kekaburan dan ketidakje lasan akan kelihatan . Pendengaran yang sebenar adalah termasuk meme rhati.3 Teknik Membangunkan Perkembangan Hubungan Salah satunya ialah menerima dan mendengar dengan aktif. keinginan untuk menolong. Probes menya takan persoalan untuk medapatkan maklumat dalam membantu klien untuk meluahkan dan menggalakkan klien untuk bercakap dan selesa untuk bercerita. Close probes boleh digunakan apabila memerlukan untuk mendapatkan maklumat dengan segera. Mendengar dengan aktif terhadap apa yang klien katakan secara verbal dan nonverbal merupakan langkah pe rtama untuk menguasai intervensi krisis. Soalan tertut up penting untuk mendapatkan maklumat yang spesifik. tingkah laku yang spes ifik dan perasaan yang lebih tepat untuk dirasai dan difahami.Probing juga digunakan dalam fasa awal dan secara keseluruhannya intervensi kris is adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci yang sesuai untuk menilai keselamatan klie n dan mengenalpasti keperluan segera dengan menngunakan soalan tertutup. kaunsel or akan membantu klien untuk menyenaraikan atau menyatakan secara spesifik apa yang diin gini sebenarnya. mesej verbal . menegaskan kaunselor agar sedar tentang bayangan sebenar klien.

Empati tidak sama dengan simpati atau perasaan bersalah terhadap klien. Tambahan p ula. peril dilakukan dengan komunikasi nonverbal dan membenarkan maklum balas yang tepat dan aktif dengan perasaan. apabila -kadang mendengar dan memberi respon cepat dan secara aktif dan apabila i dan keadaan klien sedang semangat untuk bercerita. seseorang pendengar yang empati perlu memberi reaksi emosi yang selaras dengan e spon . Parafrasa yang afektif adalah apabila kaunselor menya takan idea itama dan memberikan maklum balas yang pendek serta tepat terhadap mesej utama y ang ingin disampaikan oleh klien. Pada dasarnya empati adalah bagaimana untuk bersama klien dengan kemahiran yang spesifik. kaunselor memberikan res klien. Penerimaan terhadap aspek tingkah laku termasuklah menggunakan kemahiran menggunakan parafrasa. Pengetahua n tentang beberapa perkara seperti perbezaan budaya dalam eye contact atau sensitivi ti terhadap keadaan klien yang tidak selesa dengan kerapatan fizikal akhirnya menya takan bagaimana keberkesannya kaunselor berinteraksi secara nonverbal dengan individu tersebut. kita memasuki kehidupan orang lain untuk sementara wakt u. fact centered iaitu pon yang dominan lebih kepada perasaan bersalah terhadap kekecewaan mahiran mendengar ini biasanya bermasalah dalam keadaan krisis. kaunselor memberi maklum balas terhadap apa yang ingin klien sampaikan untuk menunjukkan kefahaman nya tentang penceritaan klien. Empati dalam intervensi krisis menyediakan kaunselor untuk sanggup dan boleh meninggaklan sebentar perasannya d an cuba untuk mengalami perasaan klien tanpa menghilangkan matlamat sebenar yang in gin dicapai. bergerak bersama-sama tanpa membuat sebarang penilaian. Bersama-sama dengan kemahiran empati. Bagi memastikan keberkesanan empati. Penerimaan terhadap tingkah laku nonverbal memerlukan kaunselor mempunyai eye contact yang bagus. sert a postur badan yang menunjukkan kesedaran terhadap apa yang klien mahu. Ini bermaksud.didengar melalui sikap bias nya sendiri. dan menerima perasaan klien. ekspresi muka. Buka jug a projeksi atau membuat anggapan terhadap respon emosi seseorang klien. Setiap ke kaunselor kadang kedua-dua situas Attending adalah pelengkap kepada kemahiran mendengar termasuklahdari aspek verbal dan nonverbal. Emp ati memerlukan untuk menyatakan emosi sebenar kandungan mesej yang tepat untuk membe ri respon yang tepat dan efektif terhadap apa yang klien sampaikan.

idea. Apa yang mereka tidak tahu?. kemahiran ini akan memudahkan klien untuk berk ongsi cerita sebenar. pengalaman dan per asaan semasa menjalankan sesi intervensi krisis. Pertamanya. Kaunselor perlu peka dengan tanda yang ditunjukkan oleh k lien. eye contact dan sebagainya. 7. Penerimaan. Contoh kekaburan yang mungkin dihadapi oleh klien ialah apa yang me reka cakap selalunya tidak sama dengan apa yang mereka fikirkan.emosi klien yang berada dalam keadaan krisis. Saya tidak tahu . membolehkan kaunselor untuk membentuk perhubungan dimana klien akan merasakan dihargai dan difahami. Bagaimana mereka tidak tahu? dan sebagainya. Antara perkara yang perlu diambil berat oleh kaunselor ialah faktor kekaburan da n penghakiman. Mereka menganggap ba hawa apa yang mereka fikirkan adalah perkara yang sudah diketahui oleh kaunselor. Probing kaunselor akan kelihatan apabila kaunselor memi nta klien untuk berkongsi apa yang terjadi kepada dirinya sehingga dianggap mengganggu dir inya. mungkin menunjukkan ketidakpastian atau keraguan klien terhadap soalan yang dikemukan. Dalam masa sama. kaunselor perlu melihat kepada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh klien melalui gerakan non verbal seperti pergerakan badan.4 Probing. Probing termasuklah dalam pertanyaan kaunselor. Memberi respon terhadap empati ber laku apabila kaunselor memilih untuk meletakkan perasaannya sama dengan klien untuk memahami pengalaman dan saling memberi respon terhadap emosi klien. Probing adalah kemahiran utama yang membenarkan kaunselor untuk mengeluarkan cerita dan membolehkan mereka untuk berkongsi keraguan. Ia boleh dilihat melalui kata-kata dan perluahan yang dipamerkan oleh klien. mendengar dengan aktif dan kemahiran memberi respon mempunyai dua tujuan yang as as. Dengan menggunakan kaedah penyoalan seperti ini akan memandu klien u ntuk . Kaunselor bol eh bertanya klien. Hal ini kerana klien mungkin tidak bersedia untuk meluahkan masalah yang dihadapi da n mereka beranggapan belum tiba masanya untuk mereka membongkarkan apa yang ada dalam dir i mereka sendiri. Empati dapat memelihara dan meneruskan perhubun gan menolong dan dengan adanya perasaan empati dapat menjadikan satu keadaan perhubu ngan saling menolong. Contohnya jika klien berkata. Sebelum kaunselor membuat probing. pertanyaan untuk maklumat dan kemahiran memfokus serta memberitahu kepada klien tentang sesuatu perkara.

Jika awak tidak keberatan. Dengan kemahiran empati dan p robing. kau nselor perlu bijak menggunakan intonasi suara semasa menyoal klien agar mereka mahu ber kongsi dan bercerita tentang masalah yang membelenggu diri mereka. Selain itu. namun dengan menggunakan close probes akan membuatkan klien merasakan kaunselor lebih banyak menyoal berbanding perasaan ingin menolong dan semakin sukar untuk membentuk perasaan kerjasama dan bergantung kepada kebolehan diri. Sa ma ada mereka atau orang lain telah membuat satu keputusan yang boleh mendedahkan kelemahan. orang lain juga mungkin sudah membuat keputusan yang memerlukan penilaian atau penghakiman seseorang. jika klien berkata saya tidak dapat lakukan dan kaunsel or perlu meneroka keadaan klien ketika ini. Sebagai contoh. Kalau boleh. tingkah laku yang spesifik dan perasaan yang lebih tepat untuk dirasai dan difahami. Menurut Egan (1994).menjawab soalan yang mereka rasa tidak perlu diberitahu. kejelasan termasuk pengalaman yang spesifik. contohnya seorang kaunselor akan meminta klien untuk menceritakan tentang situas i dirinya. kaunselor juga boleh menggunakan komunikasi secara talian. atau apa agaknya yang boleh kamu ceritakan kepada saya tentang apa yang telah terjadi? Probing digunakan dalam fasa awal sesi dan secara keseluruhannya intervensi kris is adalah untuk mendapatkan maklumat penuh dan terperinci yang sesuai untuk menilai keselamatan klien dan mengenalpasti keperluan segera klien dengan menggunakan so alan tertutup. Kekaburan dan ketidakjelasan akan kelihatan . Egan juga menyatakan bahawa kemahiran kaunselor menggunakan gabungan yang bijaksana dalam mnggunakan empati dan probes (untuk membantu klien krisis menjel askan atau menyatakan pemerhatian atau keraguan dengan lebih konkrit) penting untuk me mbantu . penyoalan secara kerap penting untuk mendapatkan maklumat yang spesifi k. beritahulah saya apa sebenarnya yang membuatkan awak kecewa . Bergantung kepada kaunselor untuk membantu menolon g klien mencapai kejelasan untuk mengambil tindakan. beritahulah saya bagaimana perkara ini terjadi dari awal hinggalah se karang . Apa agaknya perkara yang membuatkan jiwa terganggu sebenarnya? . Oleh itu. Di samping itu. Close probes boleh digunakan apabila memerlukan untuk mendapatkan maklumat dengan seger a. kaunselor akan membantu klien untuk menyenaraikan atau menyatakan secara spesifi k apa yang diingini sebenarnya.

0 CIRI-CIRI KAUNSELOR 9. Probes menyatakan persoala n untuk medapatkan maklumat dalam membantu klien untuk meluahkan dan menggalakkan klien untuk bercakap dan selesa untuk bercerita. meneroka dan menjelaskan kepentingan dan keperluan. Kumpulan iaitu a gensi dan pakar biasanya terlibat dalam strategi pelbagai kesan ini.klien melahirkan. Strategi ini melibatkan usaha menyokong yang berbentuk intensif. Biasanya digabungkan dengan rancangan pengubahan tinkah laku yang aktif. Mereka boleh pergi ke pusat kesihatan mental unt uk mengikuti rancangan yang telah disediakan serta menerima pemerhatian yang intens if dari pelbagai kaunselor professional ataupun bukan professional.1 Kesedaran Kendiri dan Pemahaman Kendiri (Self-awareness and selfUnderstanding) Kaunselor yang profesional perlu mempunyai kesedaran kendiri yang kuat dan sofistikated termasuklah kesedaran bagaimana untuk berhadapan dengan orang lain dan apa 28 . Di dalam proses ini mereka mempelajari pelbagai cara untuk mencegah krisis pada masa hadapan. Krisis ini bole h digunakan sebagai batu loncatan untuk keluarga atau individu yang terlibat mengg erakkan sumber-sumber bagi menghadapi krisis yang seterusnya. dan untuk mengenalpasti alternatif pe nyelesaian dan membina matlamat. Kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas yang mana dapat dilihat atau dijel askan melalui empati dan kombinasi ciri-ciri kaunselor seperti ketulenan. gabungan kem ahiran menolong yang efektif serta keinginan untuk menolong. 8. keluarga). 9. sokongan persekit aran digabungkan dengan sokongan hubungan (antara manusia.0 STRATEGI INTERVENSI KRISIS Strategi Pelbagai Kesan. Strategi ini juga boleh digunakan untuk orang dewasa yang menghada pi krisis yang tidak melibatkan keluarga.

Tanpa kesedaran dan kefahaman kendi ri. bertimbang rasa. Ia adalah satu proses yang berteru san yang melibatkan refleksi kendiri dan penelitian fikiran. Keupayaan kaunselor krisis untuk bersikap tenang. ikhlas. penglibatan dalam kaunseling secara personal. terutamanya bagi kaunselor yang menyediakan kaunseling. ia akan mengurangkan keberkesanan dalam intervensi krisis. Ini kerana kaunselor berdepan dengan situasi yang c epat berubah dan mungkin mengancam kehidupan seseorang yang memerlukan kaunselor untu k menenangkan dan membantu klien. Dalam memberi pertolongan yang profesional. Kesedaran kendiri termasuklah pemahaman tentang asal sesebuah keluarga seperti peranan keluarga. Rooney. Ia memerlukan kaunselor berti ndak dengan cara tersendiri untuk membolehkan kaunselor memilih waktu untuk meneroka klien dan bila serta bagaimana untuk berkomunikasi dengan klien untuk memberi sokongan sehingga klien merasa tenang.isu yang menyebabkan berlakunya kebimbangan. dan objektif tidak bermakna kaunselor melepaskan secara emosion al dan terlalu mengawal. & Larsen. dan penyeliaan ke atas kerja profesional seseorang. menghadiri satu latihan profesional bagi memberi kesedaran kepada dir i tentang budaya. Kesedaran kendiri amat penting bagi semua kaunselor.1997. menyedihkan atau megelirukan. Dengan kesedaran kendiri . Kesedaran dan peng alaman kendiri juga boleh meningkat melalui pengalaman pembinaan kesedaran secara spesi fik. corak tingkah laku serta kesedaran tentang perasaan dan keperl uan seseorang. p. 9. terbuka dan menggunakan cara yang asli (Hepwo rth.2 Ketulenan dan Keaslian (Authenticity and Genuineness) Ketulenan didefinisikan sebagai perkongsian diri dengan menghubungkannya dalam keadaan bersahaja. spontan. Ia termasuklah kebolehan kaunselor untuk jujur den gan klien yang memerlukan pertolongan. proses mendapatkan kesedaran kendiri dan pemahaman kendiri adalah sepanjang hayat. Sesetengah daripada apa yang klien lihat dan den gar mungkin mengejutkan. . kaunselor krisis dapat membezakan keperluan dan perasaannya sendiri daripada kes eluruhan klien dan lebih membenarkan klien membuat penentuan secara berkesan berdasarkan kepada persepsi dan pilihan klien.20). contohnya.

kaunselor pelatih mesti belajar dan menggunakan kemahiran komunikasi yang spesifik. Beliau menggambarkan perpaduan m oral melibatkan pemahaman tentang ketidakadilan utama tentang pengalaman yang menyeba bkan trauma dan keperluan untuk menyelesaikannya untuk mengembalikan sesetengah makna keadilan.Ini bermakna kaunselor yang menolong secara profesional boleh menghubungkan seseorang secara personal dan spontan. Egan (1994) menerangkan. Jangan terlalu menitikberatkan peranan menolong. Egan (1994) menyediakan panduan yang boleh digunakan dalam sesi individu dan dal am konteks kaunseling krisis : 1. tapi elakkan penipuan dan mempelajari respon yang ditunjukkan. Kaunselor yang genuine boleh berhadapan dan menerima kritikan negatif secara terbuka dan jujur. Menjadi spontan. Ini termasuklah tidak mempunyai agenda tersembunyi. Herman (1997) menegaskan bahawa semu a yang menyediakan kaunseling kepada orang-orang yang menjadi mangsa mesti mempunyai committed moral stance (pendirian moral yang komited) yang menggandaikan a position solidarity (satu posisi perpaduan) dengan klien. tetapi mereka mesti u se them in a fully human way . Bersikap terbuka dan bebas untuk terlibat dalam tahap perkongsian yang dalam. 2. 9. bijaksana dan menghormati. Kaunselor yang bersikap genuine akan cuba membantu dengan baik untuk mengelakkan berlaku pergantungan dengan terhadap peranan profesional mereka. oleh itu kemahiran dan teknik menjadi tambahan kepada ilmu kemanusiaan kaunselor. Rogers (1980) menyatakan bahawa appalling consequences (akibat yang dahsyat) mengurangkan anggapan pertolongan dengan menggunakan kemahiran yang spesifik.3 Kesedaran dan Pemahaman terhadap Kebudayaan (Cultural Competence) . Ini penting dalam intervensi krisis untuk membolehkan kaunselor menemui keperlua n emosi dan psikologi seseorang dalam krisis. 4. sesuai dengan keperluan klien. Elakkan bertindak defensif. 3.

Pemahaman tentang pengalaman kebudayaan dan pandangan klien tentang dunia memerlukan latar belakan g tentang pengetahuan secara umum serta perbezaan kebudayaan kumpulan seperti mema hami bagaimana nilai kebudayaan dan tingkah laku kedua-dua kaunselor dan klien dalam perhubungan kaunseling dan proses kaunseling. agama dan kelas sosia l akan membentuk identiti khusus. Oleh itu. berlaku perkongsian perasaan. tingkah laku dan bahan-bahan yang dikongsi oleh ahli-a hli dalam kumpulan. makna moral. gender. Oleh itu kaunselor krisis perlu : . pandangan tentang dunia. Semua tingkah laku dan pembentukan perspektif diri dan orang lain dipengaruhi persekitaran sosio budaya. Sedar dan menggunakan sistem sokongan klien . kepercayaan spi ritual dan perhubungan untuk mengawal dan pengekalan. Kesedaran kendiri tentang budaya terma suklah tanggapan tentang nilai kebudayaan seseorang. pemikiran . seksualiti. Keberkesanan kaunselor dalam kaunseling secara individu daripada latar belakang budaya yang b erbeza ditentukan oleh kesedaran tentang pandangannya tentang dunia. da n akan meneroka kesannya kepada perspektif yang berhubungan dengan krisis dalam cara yang betul. dan dengan memaham i dan menghargai pandangan klien tentang dunia. sikap dan kepercayaan dengan memah ami bagaimana ia memberi kesan kepada perhubungan kaunseling. Hasilnya perhubungan seseoran g dalam kumpulan etnik yang diberi. Menentukan bagaimana pentingnya pengenalan etnik kepada klien yang berkrisis.Kaunselor yang profesional adalah yang mempunyai kesedaran tentang kebudayaan dan pengetahuan seperti kemahiran untuk berhadapan klien dengan baik daripada la tar belakang budaya yang berbeza. . Kecekapan terhadap kebudayaan bermula dengan kesedaran kendiri. andaian dan bias dengan orang lain dalam budaya yang sama. keupayaan. Budaya adalah kompleks dan dipengaruhi oleh semua aspek kewujudan kita termasuk identiti diri dan pandangan tentang dunia. Budaya merujuk kepada corak te ntang pembelajaran kepercayaan. Setiap daripada kita adalah unik yang merupakan ahli daripada pelbagai budaya.

Menyediakan budaya orang tengah . . Ianya adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai kefunsian klien dari afe ktif. Three Dimensional Crisis Assess men Model. Jangan rasa bahawa kaunselor perlu mengetahui segalanya tentang setiap budaya kumpulan. Mengetahui bahawa terdapat kebaikan dan keburukan dalam latar belakang etnik yan g sama seperti klien. tingkah laku dan kognitif.0 PERANAN KAUNSELOR KRISIS a) Campur Tangan Segera Campur tangan segera berlaku pasa masa seseorang kaunselor itu berhadapan dengan klien. mengelak dari terus tidak berorientasi dan pastikan bahawa klien tidak melakukan kecederaan pada diri sendiri atau orang lain. . Sistem tersebut adalah Triage Assessment System. Kekuatan krisis dinilai berdasarkan kepada pandangan subjektif klien dan bukannya berdasarkan kepada pandangan kaunselor. Terdapat satu sistem yang telah diperkenalkan oleh Myer dan rakan-rakan dalam menilai kerisauan yang dialami ole h klien. c) Kenal Pasti Seseorang Itu Dalam Krisis 32 .. b) Menilai Keadaan Klien Adalah penting bagi kaunselor untuk menilai darjah keseriusan krisis secepat mun gkin pada hubungan atau pertemuan awal dengan klien. Kaunselor perlu bertindak segera untuk membantu klien mengurangkan kebimb angan. untuk bertanya soalan-s oalan yang sensitif tentang makna pendedahan klien . Keberkesanan intervensi krisis bergantung kepada kebolehan untuk sedar tentang kebudayaan. berpengetahuan dalam mendengar dengan cekap. menolong individu dan keluarga untuk mengenalpasti dan menyelesaikan konflik nilai. . Selalu cuba untuk berfikir tentang perbezaan budaya lain. Sedar tentang pengaruh budaya dan terbuka untuk memahami perspektif budaya klien yang unik. 10.

klien menangis. Pasa masa tersebut. g) Rujukan ma .Sifat empati dan kefaham kaunselor adalah sangat penting. Kemahiran mendengar adalah nerupa kan komponen utama dalam model intervensi krisis. ceritakan kepada saya bagaimana ia berlaku . Klien menunjukkan tingkah laku yang berbeza-beza menandakan mereka berada dalam situasi krisis. kaku dan menjauhkan diri. kemungkinan klien memerlukan bantuan untuk menyediakan satu senarai orang yang boleh memberi pertolongan. emp ati dan asertif adalah amat diperlukan oleh klien. saya memerlukan bantuan sekarang membawa maksud klien memerlukan bantuan segera dan saya perlu lakukan sesuatu membawa maksud klien berada dalam keadaan terdesak. e) Penyokong Seorang kaunselor perlu ada di sisi klien ketika klien mengalami krisis. Se bagai contoh. Sebagai contoh. bercakap tanpa henti. Teori pemusatan insan pula mengemu kana cara-cara yang baik dalam mendengar dan berkomunikasi seperti penggunaan soalansoalan terbuka. saya terlalu takut membawa maksud bahaya. Kemungkinan pada waktu itu. Hal ini adalah keran. Seorang kaunselor yang berkesan adalah kau nselor yang sensitif terhadap keperluan klien untuk berfungsi secara autonomi dan segera. menjadi murung. Rancangan adalah perlu merangkumi mekanisme dalaman klien juga sumber-sumber pertolongan daripada persekitaran. menjerit. f) Membuat rancangan Kaunselor membentuk rancangan jangka pendek bagi membantu klien untuk menangani krisis semasa. seorang kaunselor yang mesra. d) Pendengar Yang Baik Mendengar dengan tepat dan kemahiran mendengar adalah perlu bagi kaunselor sama ada membantu individu dalam krisis atau tidak. Kata-kata yang selalu dilontarkan oleh klien adalah seperti saya tidak rasa ape ksud klien dia kebas. Untuk mendapatkan maklaumat yang tepat berdasarkan situasi yang telah ditunjukkan oleh klien dengan tepat. Hal ini juga adalah untuk mengawal secara jangka panjan g. ada kalanya kaunselor perlu mendapatkan mak lumat yang tepat daripada keluarga klien dan kawan-kawan tentang tingkah laku klien se belum krisis dan memberi perhatian terhadap gangguan tingkah laku dan ketidakfungsian klien. tindakan yang mem erlukan pergerakan fizikal adalah diperlukan.

11. · bertanyakan atau menggunakan soalan berkaitan perasaannya. kekuatan dan sumber klien.Dalam situasi tertentu. tempat perlindungan. (ii) Teknik dalam membantu 34 . bertanyakan kepada klien samada selesa dengan menggunakan nama tersebut. klien perlu dirujuk kepada agensi-agensi lain untuk mendapatkan bantuan seterusnya. kaunselor perlu mempunyai jaringan kerja yang luas. Jika sekiranya terda pat masalah. · menggunakan soalan yang berkaitan permasalahannya. b) Membantu (i) Elemen dalam membantu mengenal pasti tahap kedalaman krisis membantu dalam melihat tahap kecederaan fizikal ataupun dalaman yang memberi kesan terhadap orang lain. Dalam melaksanakan peranan ini. mengenal pasti corak perilaku. polis adalah boleh mempercepatkan proses rujukan. Hubungan yang baik antara kaunselor dalam ag ensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat.0 LANGKAH-LANGKAH DALAM INTERVENSI KRISIS a) Mendengar · · · · · elemen pendengaran membina repo dan kepercayaan mengenal pasti masalah yang dihadapi menolong klien dengan mengenal pasti faktor hubungan teknik dalam pendengaran mengunakan nama pertama. dengan adanya susulan kaunselor makan ianya akan dapat tahu mengapa ses uatu rancangan itu tidak dilaksanakan dan kenapa klien menghadapi masalah. Kaunselor melakukan susulan untuk menentukan klien mendapatkan bantuan daripada agensi di mana mereka dirujuk. h) Susulan Susulan adalah perlu dalam mana-mana situasi bagi memastikan klien melaksanakan apa sahaja yang dirancangkan.

adakah sumber tersebut baik atau buruk? cuba kenal pasti bahan yang digunakan sebagai sokongan di masa lalu dalam menghadapi krisis samada klien menghadapi. · Merancang tindakan yeng memerlukan tingkahlaku segera dan pelaksanaannya. Adakah terdapat kepelbagaian dalam cara tersebut? kenal pasti sumber daripada keluarga dan sosial. pastikan ianya mudah dan senang diurus. Memastikan pelan tindakan diterima dan diberi perhatian. -bekerjasama dalam kerja berkumpulan dan menyertai aktiviti. Pelan tindakan jangka pendek. · Perundingan tentang pelan tindakan dan terma-terma. (ii) Teknik dalam pelan tindakan. tekanan atau kemurungan? apakah cara atau jalan yang digunakan di masa lalu. adakah disebabkan pertambahan atau tekanan krisis tersebut menyebabkan gangguan dalam hidupnya bersama keluarga. adakah disebabkan krisis ini mengusutkan dan mengelirukan pandangannya tentang realiti. -bertindak mengarah jika klien tidak mahu bekerjasama. Merancang pengawasan berterusan. melarikan diri atau ia mengelirukan klien? c) Membina pelan tindakan (i) Elemen dalam membina pelan tindakan · Pilih dan menggunakan cara yang sesuai dalam pelan tindakan. cuba membunuh atau kedua-dua sekali. bagaimanakah klien menangani kerisauan. pekerjaan dan sebagainya. 24 jam hingga 3 hari. · Memlilih sumber yang bersesuaian. Menggunakan 3 cara: -mula dengan tidak mengarah. Apabila membuat pelan tindakan. . · Membantu dalam memperkukuhkan kemahiran klien. sahabat.adakah klien cuba membunuh diri.

Menggunakan pelan yang baru untuk menghadapi krisis. tahap model intervensi krisis ( Albert R. Pengawasan berterusan. Robert ) . · · · 7 Mengimbas pelan tindakan yang lengkap.d) Penamatan.

Merancang dan menguruskan bantuan terhadap krisis Penyelesaian krisis Model kaunseling intervensi krisis .Pengawasanberterusan dan persetujuanbersama. Membina dan merancang pelan tindakan Meneroka dan mencari jalan penyelesaian Menangani perasaan dan emosi klien ( mendengar dengan aktif ) Mengenal pasti masalah utama. ( faktor sekeliling ) Memperkukuhkan hubungan dan repo.

berkemun gkinan seseorang kaunselor itu akan terganggu dengan keadaan yang ditunjukkan oleh klie n tersebut. Seseorang kaunselor juga mestilah bersedia dan bertanggungjawab terhadap apa yan g akan berlaku serta mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk berhadapan dengan situa si klien yang menghadapi masalah krisis. seseorang kaunselor perlulah mampu bentindak segera pada bila-bila masa yang mungkin tidak ada banya k maklumat yang diperolehi berkenaan dengan klien. Dalam menangani masalah krisis yang dihadapi oleh klien.1 2 3 4 5 6 Membina hubungan dan kepercayaan Mengenal pasti masalah Mengukuhkan perhubungan Meneroka sumber di sekeliling Perbincangan cara penyelesaian Penamatan. Seterusnya. Sel ain itu. Sekiranya seseorang kaunselor itu tidak kuat untuk menghadapi klien yang mempunyai emosi yang tinggi. Kelewatan dalam hal ini akan membantutkan pertolongan secara relatif. sama ada kaunselor menggunakan pendekatan direktif. kaunselor lebih aktif dan terlibat berbanding dengan kaunselor ynang berhadapan dengan klien yang tidak berada dalam situasi krisis. 12. kaunselor perlu cekap dalam membentuk satu formulasi untuk membantu klien yang manghadapi krisis. penilaian kaunselor yang tepat adalah amat diperlukan. Apa sahaja tindakan yang diambi l oleh kaunselor hanyalah berdasarkan kepada penilaiannya dan maklumat yang ada pada ma sa tersebut.0 PENUTUP Kepentingan intervensi krisis dalam kaunseling juga di lihat apabila teknik-tekn ik seperti pembaharuan dan pertumbuhan yang dilaksanakan dengan baik didapati berke san 38 . Sebagai contoh klien yang berhadapan dengan penyakit t erminal. seseorang kaunselor perlu mampu berhadapan dengan klien yang mengala mi emosi yang kuat dan penderitaan yang amat menyakitkan hati. Dengan itu. bukan mengarah atau kejasama . Kaunselor juga seharusnya mampu menggunakan kemahiran kaunseling untuk melahirkan perasaan klien yang mendalam dan perasaan yang terpendam dalam diri k lien seperti prospek kematian.

J.L. kognitif.untuk orang-orang yang berada dalam keadaan krisis. maka dapatlah kita lihat bahawa intervensi krisis ini merangkumi pelbagai aspek dalam membantu seseorang menyelesaikan sesuatu permasalahan. contohnya seperti menyelesaikan konflik a taupun tekanan seseorang.. Kaunseling krisis selalunya berlaku sementara waktu sahaja dan dijalankan dalam jangka masa yang singkat. ( 2002 ). Selain itu. mendengar dan empati sebenarnya dapat melahirkan perasaan yang terpenda m klien dan apa yang paling penting kaunselor hendaklah bertanggung jawab terhadap apa y ang dilakukan dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk berhadapan dengan situa si klien. kaunselor p erlu sentiasa bersedia tetapi kaunseling biasa memerlukan penggunaan bilik khas dan perlu mene tapkan masa terlebih dahulu. C. Intervensi ini juga bertujuan untuk menukarkan persepsi ancam an ataupun bahaya seseorang individu kepada cuba memulihkan kefungsian sosial sekurang-kura ngnya ke tahap sebelum krisis. Kaunseling krisis dikendalikan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Oleh itu. Crisis Intervention: Crises and How To Respond . Situasi k risis juga boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Bibliografi Greenstone. afektif dan spiritual. Dalam hal ini. Kebiasaanya ia berlaku tidak lebih da ripada tujuh minggu iaitu sehinggalah klien dapat menyesuaikan diri dan berada dalam keadaan `equilibirium` atau seimbang. Kaunselor juga perlu cepat dalam membentuk satu formulasi untuk membantu klien kerana permasalahan krisis boleh berlaku tanpa diramal. Penggunaan kemahiran sep erti melayan. matlamat asas kaunseling ini adalah untuk menyelesaikan sesuatu kris is yang dihadapi oleh seseorang individu. & Leviton. S. Kenyataan ini disebut oleh Gilchrist (1992) menyatakan proses kaunseling yang berkesan membabitkan penilaian kaunselor terha dap empat dimensi iaitu fizikal.

Counseling strategies and Interventioun (5th ed.).Them.htm Sabariah Siron ( 2005). LAMPIRAN .crisisinterventionla.minddisorder. Bhd. S. (1994).org/techniques/questioning/probing. and Hackney. Selangor: Terbitan Pearson Malaysia Sd n. US: Allyn and Bacon. H.com/ http:// www. Teori Kaunseling.com Cormier. http://changingminds. USA http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful