You are on page 1of 58

www.yeyintnge.

com

NEJ / ၁၃ ေမ ၂၀၀၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန တိုးတက္လာၿပီး စိုးရိမ္စရာ


မရိွေသာ္လည္း ဆက္လက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီပါတီ
ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

“ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကေတာ့ ေဒၚစုဟာ ေသြးေပါင္ျပန္တက္လာၿပီ။ အစားလည္း


နည္းနည္းျပန္စားေနၿပီ၊ တိုးတက္တယ္ေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ သူက ႂကြက္တက္တာ
ခဏခဏျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီႂကြက္တက္တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုတာ အရင္းအျမစ္
ကိုရွာၿပီးေတာ့ ေရရွည္စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔လိုတယ္လို႔ ဆရာ၀န္ကေတာ့ အဲလို မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါတယ္” ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဒါက္တာၿပဳံးမိုအိက ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ တနလၤာေန႔တင


ြ ္ ေနအိမ္သို႔
သြားေရာက္ေဆးကုသခြင့္ရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လစဥ္ ပထမပတ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဆးစစ္ေပးေနရေသာ


ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ကုိ အာဏာပုင
ိ ္မ်ားက ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ တြဲဖက္ဆရာ၀န္တဦးျဖစ္သူ
ေဒါက္တာၿပဳံးမုိအိက ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေဆးစစ္ေဆး ကုသေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာၿပဳံးမိုအိက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔၌ သြားေရာက္ေဆးစစ္ခင


ြ ့္ရခဲ့ရာတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေသြးေပါင္က်ေနၿပီး အားနည္းေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အေရျပားခန္းေျခာက္သည့္
လကၡဏာရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရွ႕ဆက္လက္၍ က်န္းမာေရး စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္


ေဆးကုသခြင့္ရေရးႏွွင့္ပတ္သက္၍ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႕ဲ က ေမ (၁၂) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္
ေၾကညာခ်က္တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္တင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္တင
ြ ္ထိန္းသိမ္းေၾကာင္း တားဆီးမိန္႔ခ်စဥ္က
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ သံ႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္၊
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေနအိမ္မွျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ လုံး၀မျပဳရန္ႏွင့္ အျခားသို႔စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စကားေျပာေၾကးနန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳရန္တုိ႔ကိုသာ တားျမစ္ထားသည္ဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသခြင့္ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရိေ


ွ ၾကာင္း၊
ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၉ (စ) အရ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးကို အျပည့္အ၀ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခု ေမ (၃၀) ညတြင္ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီရြာအနီး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္


ယာဥ္တန္းကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ပါတီဒ-ု ဥကၠ႒
ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ေနအိမ္တင
ြ ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းထား
သည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေဆးကုသ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဆရာ၀န္က ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္


ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

၎က “စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔ေတာ့ ဆရာ၀န္က ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔က ဒါဟာခြင့္ျပဳဖို႔


ေတာင္းစရာေတာင္မလိုဘူး။ ကန္႔သတ္ထားတာမရိွဘူးလို႔ ေထာက္ျပေနတာပါ။ ဆရာ၀န္ကေတာ့ အဲဒီေန႔
ေတာင္းစရာေတာင္မလိုဘူး။ ကန္႔သတ္ထားတာမရိွဘူးလို႔ ေထာက္ျပေနတာပါ။ ဆရာ၀န္ကေတာ့ အဲဒီေန႔
ကတည္းက ဒီလိုအေျခအေန ဆက္လက္စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖိို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေသခ်ာေရးတင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု
ေျပာသည္။

NEJ / ၁၃ ေမ ၂၀၀၉

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရိွအေျခအေနမွန္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္


ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ျမန္မာအတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္း (၇) ခုက
လာမည့္ေသာၾကာေန႔၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ ပါဝင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား
ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဘိုလွတင့္က “ဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ၊ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကို
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို မီဒီယာကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ
သိေအာင္ေဖာ္ျပခ်င္တယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေတြက ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၿပီး
တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ အေျခအေနေတြ ဆိုးမသြားေအာင္ ဟန္႔တားသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထားရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္


အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရမ်ားက နအဖကို ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေမးျမန္းရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေရးယူျခင္း၊
ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းကို အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚလာေစေရး ဟန္႔တားရန္အတြက္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဦဘိုလွတင့္က “လက္ရွိအေနအထားအရ ေဒၚစုအိမ္ထဲကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဆိုသူ ခိုးဝင္တဲ့ စြပ္စခ


ြဲ ်က္ေတြနဲ႔
ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းကို ေခၚသြားတာမ်ဳိး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေခၚသြားသလိုလို ျဖစ္ေနတဲ့
သတင္းအေပၚမွာ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ေမလ (၂၇) ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ရမယ့္ ရက္မတိုင္
ခင္မွာ နအဖက သူ႔ကိုဆက္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရေအာင္ ဖန္တီးေနတာျဖစ္တယ္။
ေဒၚစုကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ကတည္းက သူ႔ရ႕ဲ လံုၿခံဳေရးအေျခခံအေပၚမွာ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းထားတဲ့သေဘာ
ျဖစ္ေတာ့ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ အိမ္ထဲကို ေခြးတေကာင္ျဖစ္ေစ၊ လူတေယာက္ျဖစ္ေစ
ဝင္သြားတဲ့ကိစၥဟာ ေဒၚစုမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း
လံုးဝတာဝန္မရွိဘူးလို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အင္မတန္မွ
စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

နအဖအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္လွ်င္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို


တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ မဟုတ္တန္းတရား စြပ္စြဲလုပ္ႀကံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရန္လိုသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာမည့္ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ျပန္လႊတ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေပး႐ံုတင္မကဘူး၊


ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္သြားတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တေယာက္မွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့
ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ပါ တပါတည္းပါသင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါကို နအဖဟာ ေပးအပ္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္။
ေပးရဲတဲ့သတၱိ လည္း ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္” ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ
အဖြဲ႔၏ သေဘာထားကို ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတင
ြ ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသားေကာင္စီ၊ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားဆံုရပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကြန္ဂရက္၊ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား
ေကာင္စီ စသည့္အဖြဲ႔မ်ားက ရွင္းလင္းၾကမည္ျဖစ္သည္။
ဝီရ / ၁၃ ေမ ၂၀၀၉

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕အသြင္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းရန္


ေနျပည္ေတာ္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခုိင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးလုိင္းဝင္ရမည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္
သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ၿပီးျဖစ္သည့္ လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဇာတိေျမအလုိက္ ျပည္နယ္ကုိယ္စားျပဳ


ႀကံ့ဖြံ႔ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔ရန္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္အား မြန္ျပည္နယ္တင
ြ ္ တာဝန္ေပးထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္
နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာၾကားသည္။

အၿငိမ္းစားေပးခံရေတာ့မည့္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး လုိင္းဘက္ဝင္ရန္ ဆႏၵမရွိၾက၍


ဝန္ေလးေနၾကေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ လူယုံတပည့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီတင
ြ ္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားထား
ေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးေၾကာင့္ အမည္မေဖာ္လုိသူ အရာရွိတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္သည္ မြန္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕ဇာတိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသသို႔


မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရန္ တာ၀န္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္း မုဒုံၿမိဳ႕မွ ၎၏ေက်ာင္းေနဘက္
အၿငိမ္းစားေက်ာင္းအုပ္တဦးကေျပာသည္။

ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္၏ ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ႀက့ံဖ႔ြံပါတီအတြက္ ၎ဌာနလက္ေအာက္ရွိ


အေရြးခံမည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္တုိ႔က နယ္ေျမခံ ႀကံ့ဖြံ႔တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလမွ
စ၍ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္မွ ႀကံ့ဖြံ႔အဖြဲ႔ ၿမဳိ႕နယ္တာဝန္ခံ
တဦးကလည္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

“ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ နယ္ေျမခံ ႀကံ့ဖြံ႔တာဝန္ခံေတြနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔အဆက္အသြယ္ရွိၿပီးသား၊ အစတုန္းက


သူတုိ႔လူေဟာင္း ေတြ၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းက ပါေမာကၡေတြကုိပဲ ကြက္ၿပီး သူတုိ႔ (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္သူမ်ား) က လာေတြ႔တာရွိတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ဘယ္သူဝင္ၿပိဳင္မယ္ဆုိတာကုိေတာ့
ေဆြးေႏြးေနၾကတုန္းပဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔ရန္ တာဝန္ေပးရာတြင္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး


ဦးေအာင္ေသာင္း အား မႏၲေလးတုိင္း၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးလြန္းသီအား ကြမ္းၿခံကုန္း စသျဖင့္
၎တုိ႔ဇာတိေျမအလုိက္ ႀကံ့ဖြံ႔အသြင္ေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခုိင္းမည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္ထက္/ ၁၃ ေမ ၂၀၀၉

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တုိးတက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြကူးစက္ေနသူ (၅)


သိန္းခြခ
ဲ န္႔ ရွိၿပီး ေ၀ဒနာခံစားေနရသူ ဆင္းရဲလူနာမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ARV ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့မႈႏွင့္
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနေရာက္ေနေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

UNAIDS/ WHO တုိ႔မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ၂၀၀၅ စက္တင္ဘာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ


စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗေ
ီြ ရာဂါ ကူးစက္ေနသူ (၃၃၈,၉၁၁) ဦးရွိေၾကာင္း၊ ARV ေဆး၀ါးရရွိသူ
(၁၁,၁၇၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ဳိးသား (၅၈) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီး (၄၂) ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ (၁၃) ႏွစ္ေအာက္
ကေလး (၈) ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္္ေၾကာင္း၊ ARV ေဆးေထာက္ပံ့မႈ၏ (၁၄) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ARV ေဆး၀ါး ၀ယ္ယူမေသာက္သုံးႏုိင္သူ လူနာမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံးပံ့ပုိးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ


ေဟာ္လန္အေျခစုိက္ အန္ဂ်ီအုိတခု၏ အေထာက္အပံ့ခံ သဇင္ေဆးခန္း (AZC) ျဖစ္ၿပီး လူနာေဟာင္း (၆,၀၀၀)
ေက်ာ္ကုိ လစဥ္ေဆး၀ါးပံ့ပုိးေနေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လူနာသစ္လက္မခံေတာ့ဘဲ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြ
ေသြးစစ္ေဆးေပးမႈကုိသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တင
ြ ္း၌ ARV ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေ၀ငွေနသူ အန္ဂ်ီအုိ (၁၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ
ေလးငါးဦးခန္႔သာ ရိွေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အဆုိပါ အန္ဂ်ီအုိတုိ႔သည္ ေဆး၀ါးျပတ္လပ္မႈ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ုံႀကီးႏွစ္႐ုံ၌ လူနာ (၂၀၀) ခန္႔ကုိသာ လစဥ္ေဆး၀ါးပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အေျခအေနသည္
ေ၀ဒနာရွင္တုိ႔အတြက္ အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ အေနအထားေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အန္ဂ်ီအုိတခုက ေျပာသည္။
ေ၀ဒနာရွင္တုိ႔အတြက္ အလြန္ဆုိး၀ါးေသာ အေနအထားေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အန္ဂ်ီအုိတခုက ေျပာသည္။

ARV ေဆးတုိက္ေကၽြးမႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ၀ဘာဂီေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ မဂၤလာဒုံေဆး႐ုံႀကီးတုိ႔တင


ြ ္
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေဆး႐ုံတက္လူနာမ်ားမွာ မဂၤလာဒုံေဆး႐ုံသြားပါက ေ၀ဘာဂီသုိ႔လႊဲလုိက္၊
ေ၀ဘာဂီေဆး႐ုံသြားပါက မဂၤလာဒုံလႊဲလုိက္ ႏွင့္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေဆးရယူလုိမႈႏွင့္
ေဆး႐ုံရက္ခ်ိန္းတုိင္း လာေစာင့္ေနသူေ၀ဒနာရွင္ ေန႔စဥ္မ်ားျပားလ်က္ရွိကာ အခ်ဳိ႕မွာ ရက္ခ်ိန္းေစာင့္ရင္း
အသက္ဆုံး႐ႈံးသူ မ်ားေနေၾကာင္း ေ၀ဒနာရွင္တဦးက ေျပာသည္။

နယ္မွ ARV ေဆးလာထုတ္သူမ်ားကုိ နယ္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားသုိ႔ ၫႊန္ၾကားလႊေ


ဲ ျပာင္းေပးလ်က္ရွိရာ
ေဆး၀ါးေရာက္ရွိခ်ိန္ ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္သူ လူနာ ဆယ္ဂဏန္းခန္႔သာ ARV ရရွိေၾကာင္း၊ က်န္လူနာမ်ားမွာ အျပင္မွ
၀ယ္ယူသုံးစြေ
ဲ နရေၾကာင္း မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီး၌ ARV လစဥ္ထုတ္ယူေနသူ လူနာတဦးက ေျပာသည္။

“က်မတုိ႔ အခုစုေနၾကတဲ့ ေတာင္ဒဂုံ (၁၈) ရပ္ကြက္ တဲ၀ုိင္းေလးေတြမွာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီလူ (၄၀) ေလာက္ရွိတယ္


မျဖဴျဖဴသင္းက ေဆး၀ါး၊ စား၀တ္ေနေရး အကုန္တာ၀န္ယူထားတယ္။ မျဖဴျဖဴသင္းတေယာက္တည္းနဲ႔ က်မတုိ႔
လူနာ (၁၀၀) ေက်ာ္ကုိ လစဥ္ေဆးေပးေနတယ္။ အခု မျဖဴျဖဴသင္းကုိယ္တုိင္ ေဆး၀ါးေတြ ျပတ္ေနတဲ့အခက္အခဲ
ႀကံဳေနတယ္။ လူနာအခ်င္းခ်င္း ေဆးမွ်ေသာက္ေနရတာ (၃) ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လူနာေတြ တႀကိမ္မွ
ေဆးေသာက္မျပတ္ေသးဘူး” ဟုလည္း လူနာမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ARV ေဆးတြဲတန္ဖုိးသည္ တလစာ ေရာဂါပထမအဆင့္ (၂၅,၀၀၀၊ ၃၀,၀၀၀) က်ပ္၊ ဒုတိယအဆင့္


(၅၀,၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ရွိၿပီး ျပည္တင
ြ ္းကုမၸဏီ ေလးငါးခုအျပင္ ေဆးဆုိင္တုိင္း၌ လုိသမွ် ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေၾကာင္း
သိရသည္။

NEJ / ၁၃ ေမ ၂၀၀၉

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ မုတ္သုန္ရာသီက်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမွဒုကၡသည္မ်ား
ေနာက္ထပ္အေသအေပ်ာက္မျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း
မိုးမက်ခင္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ထည့္၀င္ၾကရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း မစၥ ပါရာဂ်ဴလီက
တင္ျပသြားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၂ ေမ ၂၀၀၉

ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေရးလုပ္ေအာင္ အေမရိကန္က


ဒဏ္ခတ္အေရးယူေနတာ မထိေရာက္တဲ့အတြက္
အုိဘားမားအစုိးရက ျပန္လည္သုံးသပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေနပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီ ျပန္႔ပြားေရးဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး လမ္းစဥ္ရ႕ဲ
အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္လာတာ အႏွစ္ (၃၀) ေလာက္ရွိ ပါၿပီ။
ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာ
အကုန္ခံေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုန္သြယ္တာမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့ အတြက္
ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းရခက္ပါ
တယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ေစ်းကြက္လြတ္လပ္မႈဟာ
အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳေနတာမုိ႔ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး
လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ဟာ အေကာင္းဆုံးကုန္သြယ္ဘက္
ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆပါပဲ။

အလြန္အလုပ္႐ႈပ္ေနတဲ့ အုိဘားမားအစုိးရဟာ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးကိစၥကုိ မကုိင္ႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္


အႀကံဉာဏ္ေပးမႈေတြ ေတာင္ပုံရာပုံ ျဖစ္လာတာေတြ႕ရတယ္။ သမုိင္းကုိၾကည့္ရင္
ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ရာမွာ အေမရိကန္အစုိးရေတြဟာ နည္း (၄) မ်ဳိး သုံးပါတယ္။ ပထမနည္းလမ္းက
သံတမန္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးအမ်ားဆုံးပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္တဲ့ အစုိးရကုိ ခ်ီးက်ဴးၿပီး
ဆန္႔က်င္တဲ့အစုိးရကုိ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆန္႔က်င္မႈမ်ားလာရင္ သံတမန္အဆင့္ ေလ်ာ့ခ်ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ သံအမတ္မထားဘဲ သံမႉးပဲ ထားတာဟာ သံတမန္နည္းအရ အေရးယူတာပါ။

ဒုတိယနည္းက ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ရင္ ဆုေပးၿပီး ဆန္႔က်င္ရင္ ဒဏ္ေပးတဲ့နည္းပါပဲ။


ဒီမုိကေရစီအေျခအေနေကာင္း ရင္ ကူညီေထာက္ပံ့ၿပီး မေကာင္းရင္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူပါတယ္။ ျမန္မာအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကုိ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားပါတယ္။ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္အေရးယူတာဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ
ျမႇင့္တင္ရာမေရာက္ဘဲ ကုန္သြယ္ေရးကသာ ျမႇင့္တင္ရာေရာက္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သူလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လူအခြင့္အေရး မေလးစားတဲ့တ႐ုတ္ကုိ အေမရိကန္က ဒဏ္မခတ္ဘဲ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနေပမယ့္
တ႐ုတ္ျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္မယ့္ အရိပ္လကၡဏာ မျမင္ရေသးပါဘူး။

ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္တဲ့ တတိယနည္းကေတာ့ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး


ေရြးေကာက္တင္ေျမႇက္တဲ့ အစုိးရစနစ္ကုိ တည္ေထာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ စြက္ဖက္ရတဲ့ အျခားအေၾကာင္းရင္းေတြ
ရွိေပမယ့္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ စြက္ဖက္တာလုိ႔ ဆင္ေျခေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ
ကမာၻစစ္မွာ ႐ႈံးနိမ့္သြားတဲ့ နာဇီဂ်ာမဏီနဲ႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မွာ အေမရိကန္ခ်ေပးတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
က်င့္သုံးႏုိင္တာကုိ ေထာက္ျပၿပီး စစ္တုိက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆ
ေပၚထြက္လာတာပါ။ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွာလည္း စစ္ဆင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္တယ္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္
မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ ျခားနားတတ္တာကုိ
သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးမွာ အသုံးအမ်ားဆုံးနည္းဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနၾကတဲ့ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔


ေတြကုိ အကူအညီေပးတဲ့နည္းပါပဲ။ ဒါကုိ စတုတၳနည္းလုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းကုိ အေမရိကန္နဲ႔
အေနာက္ဥေရာပက အမ်ားဆုံး သုံးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္ေဒသမွာ အေျခစုိက္ၾကတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးရာအဖြဲ႔
အစည္းေတြဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပရဲ႕ ကူညီမႈကုိ ရၾကတာမ်ားတယ္။ ႏုိင္ငံျခားဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈကုိ
အေမရိကန္အစုိးရ အကူအညီေပးပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အစုိးရအမႈထမ္းေဟာင္း ေတာမတ္စ-္ ခ႐ုသာ့စ္
Thomas Carothers က လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္က က်မ္းတေစာင္ျပဳစုဖူးတယ္။ အခုေတာ့ သူ႔စာအုပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ
ျမႇင့္တင္ေရး လက္စြဲက်မ္းျဖစ္ေနပါၿပီ။

အေမရိကန္က ကူညီေထာက္ပံ့တုိင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္တာမဟုတ္ေပမယ့္ ေရရွည္စီမံကိန္းအေနနဲ႔


ေတြကုိ အကူအညီေပးတဲ့နည္းပါပဲ။ ဒါကုိ စတုတၳနည္းလုိ႔
ေခၚႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းကုိ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ဥေရာပက
အမ်ားဆုံး သုံးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္ေဒသမွာ
အေျခစုိက္ၾကတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးရာအဖြဲ႔ အစည္းေတြဟာ
အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပရဲ႕ ကူညီမႈကုိ ရၾကတာမ်ားတယ္။
ႏုိင္ငံျခားဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈကုိ အေမရိကန္အစုိးရ
အကူအညီေပးပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အေမရိကန္အစုိးရအမႈထမ္းေဟာင္း ေတာမတ္စ-္ ခ႐ုသာ့စ္
Thomas Carothers က လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္က
က်မ္းတေစာင္ျပဳစုဖူးတယ္။ အခုေတာ့ သူ႔စာအုပ္ဟာ ဒီမုိကေရစီ
ျမႇင့္တင္ေရး လက္စြဲက်မ္းျဖစ္ေနပါၿပီ။

အေမရိကန္က ကူညီေထာက္ပံ့တုိင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္


ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္တာမဟုတ္ေပမယ့္ ေရရွည္စီမံကိန္းအေနနဲ႔
အေမရိကန္အစုိးရအဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္းမယ့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဗမာစစ္အစုိးရကလည္း အေမရိကန္ရ႕ဲ
ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးလမ္းစဥ္ကုိ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ-အေမရိကန္
ဆက္ဆံေရးသမုိင္း “အေၾကာင္းအက်ဳိးအေကာင္း အဆုိး” ပကတိ ျဖစ္စဥ္မ်ားဆုိတဲ့ အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရး
စာအုပ္ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀တယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖထုံးစံ အတုိင္း စာေရးသူအမည္ကုိ မေဖာ္ရဲလုိ႔
ေလ့လာသူတဦးလုိ႔သာ ေဖာ္ျပတယ္။ ဗမာစစ္အစိုးရဘက္က ေထာက္ခံၿပီး ေရးသားသူေတြ ဟာ ကုိယ့္နာမည္ကုိ
မေဖာ္ျပရဲတာေၾကာင့္ နာမည္၀ွက္နဲ႔ ေရးၾကတာမ်ားတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ရင္ စစ္အစုိးရလုပ္ရပ္ကုိ မယုံၾကည္ဘဲ
ညာစားေနတာ ထင္ရွားတယ္။

ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးမွာ အရပ္သားအဖြအ
ဲ႔ စည္း ရွင္သန္ဖုိ႔ လုိအပ္တာေၾကာင့္ ဒီအသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ
အေမရိကန္က ကူညီေထာက္ပံ့တယ္။ အေနာက္တုိင္းဒီမုိကေရစီသေဘာ တရား၀င္လာရင္ အစုိးရ အာဏာစက္
က်ဆင္းလာမွာကုိ အာဏာရွင္ဓေလ့ႀကီးမားတဲ့ ႐ုရွားအစုိးရက လက္မခံဘူး။ ဥဇဗက္ကစၥတန္၊ ဘီလာ႐ုစ္၊
တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ခါဇတ္စတန္ စတဲ့ႏုိင္ငေ
ံ တြမွာလည္း ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေနာက္တုိင္းကူညီတာကုိ
အစုိးရေတြက မလုိလားၾကဘူး။

ဆုိဗီယက္အုပ္စု၀င္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ဖုိ႔ အေမရိကန္ကူညီတာကုိ


တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီ
ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚမလာေအာင္ ၂၀၀၅ မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။
ႏုိင္ငံျခားအကူအညီယူတဲ့ အရပ္သားအသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္လာတယ္။ အင္အားမရွိတဲ့
အရပ္သားအသင္းအဖြေ
႔ဲ လးေတြကုိ ဒီမုိကေရစီသင္တန္းေပးၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့တာကုိ အာဏာရွင္အစုိးရေတြက
ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တုိင္းျပည္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ ေသြးထုိးေပးေနပါတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။
တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား နားလည္သြားမွာကုိေၾကာက္လန္႔ၿပီး စြပ္စြဲတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ
တယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း တုိင္းသူျပည္သားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်င္လုိ႔ အေၾကာင္းရွာၿပီး တမင္တကာစြပ္စြဲတာလည္း
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၃၀) ေက်ာ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးတဲ့ႏုိင္ငံ တုိးပြားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ကေန (၁၀၀) ေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ
(၆၀) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေရခံေျမခံေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံအားလုံးမွာ
ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေနၿပီ ျဖစ္လုိ႔ အေျခခံမေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းဖုိ႔သာ
က်န္ေတာ့တယ္။

ဒီမုိကေရစီျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သံတမန္နည္း၊ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္နည္း၊ စစ္ေရးအရ စြက္ဖက္နည္း၊ ဒီမုိကေရစီ


လုိလားသူကုိ ကူညီတဲ့နည္း၊ နည္းလမ္းေတြကုိ သုံးတာေတာင္ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ လူမႈစီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံကုိ
ေျပာင္းလဲဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပါပဲတဲ့။ ဒီမုိကေရစီပ်ဳိးေထာင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံကုိ
ႏုင
ိ ္ငံျခားက ဖန္တီးေပးႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွိၿပီးသားအရပ္သား အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိသာ ပုိၿပီး
အားေကာင္းေအာင္၊ ကၽြမ္းက်င္ ေအာင္ ႏုိင္ငံျခားက ကူညီႏုိင္ပါတယ္။
NEJ / ၁၂ ေမ ၂၀၀၉

ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦ (၉၈) ခုကို ပုဂၢလိကမ်ားထံ ေရာင္းခ်ရန္ နအဖစစ္အစိုးရက ေစ်းၿပိဳင္ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ


ေခၚယူခဲ့ရာ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈမရိွေၾကာင္း တင္ဒါတင္သင
ြ ္းခဲ့သူ ကုန္သည္ႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

နအဖစစ္အစိုးရ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က ဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခု၊ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ (မႏၲေလး) ႏွင့္


စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၉၈) ခုကို ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧၿပီ (၄)
ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမကြက္မ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊


သိုေလွာင္႐ံုမ်ား၊ တိုက္ခန္းတဲြမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး က်ပ္သိန္း ေထာင္ဂဏန္းမွ
ေသာင္းဂဏန္းအထိ တန္ဖိုးရွိသည့္ အေဆာက္အဦ ေျမကြက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေဖာ္ျပပါ အေဆာက္အဦ ေျမကြက္မ်ားကို ယခုလ (၇) ရက္၌ ေနျပည္ေတာ္တင


ြ ္ နအဖ ပုဂၢလိကပိုင္
ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္႐ံုးက ေစ်းၿပိဳင္ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမညီထပ္ တိုက္ခန္းတခန္းကို ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ သြားေရာက္တင္သင


ြ ္းခဲ့သူ ကုန္သည္ႀကီးတဦးက
“အားလံုး တင္ဒါေတြကို တင္႐ံုပဲ တင္ထားခဲ့ရတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ဘယ္သူေတြက စစ္ေဆးမလဲ
မသိရဘူး။ ကိုယ့္တင္ဒါေအာင္ရင္ေတာ့ အေၾကာင္းၾကားမယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ တင္ဒါမေအာင္ရင္ ဘယ္သူေအာင္ၿပီး
ဝယ္ခင
ြ ့္ရသြားသလဲဆိုတာ ကိုယ္လည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ ကိုယ္တင္ထားတဲ့ တင္ဒါေၾကး တခုအတြက္ က်ပ္
သိန္း (၁ဝဝ) ကို ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ထုတ္ေပးမလဲ ဆိုတာလည္း မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ေျပာရရင္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိဘူး။
႐ိုးသားမႈလည္း မရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္မွ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ တင္လိုသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားတခုကို က်ပ္ သိန္း (၁ဝဝ) စေဘာ္ေငြျဖင့္


ေမ (၇) ရက္၌ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးအမွတ္ (၃၂) ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္႐ံုးသုိ႔ သြားေရာက္ကာ
ခ်ိပ္ပိတ္ေလလံ တင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကလက္သို႔ ေရာင္းခ်သည့္ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္တင


ြ ္ တင္သင
ြ ္းၿပီး
တင္ဒါမ်ားကို အမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆး ေၾကညာၿပီး ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းမီသည့္ ေစ်းအမ်ားဆံုး
ေပးသူကို ေရာင္းခ်ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အခြန္ဦးစီးဌာန႐ံုးမွ အရာရွိႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

“ဒါေပမယ့္ အစိုးရ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အခုလို မလုပ္ခဲ့ဘူး။


စစ္အာဏာပိုင္အဖဲြ႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔နဲ႔ နီးစပ္သူေတြကိုသာ စိတ္ႀကိဳက္ လက္သိပ္ထိုး
ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိေတာ့တာေပါ့” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။
ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ ပြင့္လင္းမႈ မရွိေတာ့တာေပါ့” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါပဲြမ်ားတြင္လည္း ျမရိပ္ညိဳဟုိတယ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယင္းဟုိတယ္ကို မည္သူမ်ားက


ေစ်းမည္မွ်စီ ေပးၿပီး မည္သူက မည္သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိသြားသည္ကို မည္သူမွ် မသိရေၾကာင္း၊
ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အိတ္ပိတ္တင္ဒါစနစ္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ မရွိဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း
အခြန္ဦးစီး ဌာန႐ံုးမွ အရာရွိႀကီးက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

နအဖျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတခုတင
ြ ္မူ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
မည္သည့္ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနပါသလဲ ဆိုသည့္္ သတင္းစာဆရာတဦး၏အေမးကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းက ရန္ကုန္တင
ြ ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမကြက္မ်ား
ေရာင္းခ်ရာက ရသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ယခုတႀကိမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အိတ္ပိတ္ေလလံတင္ရာတြင္ စေဘာ္ေငြခ်ည္း သက္သက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၃-၄)


ေသာင္း ရွိႏိုင္ၿပီး ေရာင္းခ်၍ရႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမွာ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ (၃ဝ မွ ၄ဝ) အၾကား ရွိႏိုင္သည္ဟု
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

NEJ / ၁၂ ေမ ၂၀၀၉

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ခေ
ဲြ ပးရာတြင္ လာဘ္ေငြယူခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခံရေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖဲြ႔မွ အရာရွိဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ အေရးယူခံရေၾကာင္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္
လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမလာသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကုမၸဏီတခုက
လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးသို႔ အေၾကာင္းၾကားေမးျမန္းရာတြင္ မေခ်မငံျပန္လည္ေျဖဆိုမႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္အထိ
တုိင္ၾကားခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ထမ္းကေျပာသည္။

၎က “တဖက္ကုမၸဏီကလည္း ေနျပည္ေတာ္အထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုင္မယ္ဆိုၿပီး စက္မႈဇုန္ေတြဆီကေန


လာဘ္ေငြယူၿပီး မီးမွန္မွန္ေပးေနတဲ့ကိစၥ အေထာက္အထားေတြ ရွာေဖြၿပီး ေနျပည္ေတာ္အထိ တိုင္လိုက္တယ္။
ဒါနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က ဆင္းလာၿပီးစစ္ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖဲြ႔ကိုယ္တိုင္
စက္မႈဇုန္ေတြကေန လာဘ္ေငြယူၿပီး မီးကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေပးေနတာ သြားေတြ႔တယ္။ ဒါနဲ႔ အရာရွိ၊
ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို တဆင့္နိမ့္ ရာထူးေတြခ်ၿပီး နယ္ေတြ ေျပာင္းလိုက္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥအား လာဘ္စားမႈျဖစ္ေသာ္လည္း တာ၀န္ေလ်ာ့ေပါ့မႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္သာ အေရးယူလိုက္ျခင္း


မရွိသည့္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖဲြ႔က သတ္မွတ္ခ်ိန္တင
ြ ္ မီးကိုလႊတ္ၿပီး (၁ဝ)
မိနစ္ခန္႔ၾကာသည္ႏွင့္ ျပန္ျဖတ္ စသျဖင့္ ေပးခ်ိန္တန္ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္
စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပံုမွန္ျဖန္႔ေပးသည့္ နာရီအတိုင္း မီးရရိွႏိုင္ရန္ လာဘ္ေငြ ေပးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

လာဘ္ေငြေပးသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္သာ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း အတိုင္းအတာတခုအထိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသြားေသာ္


လည္း အျခား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဧရိယာတခုလံုးတြင္မူ လွ်ပ္စစ္မီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လာခ်ိန္တန္
ခဏလာၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပန္ျပတ္သြားျခင္း၊ လာလိုက္ ျပတ္္လိုက္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္ျခင္း၊ မီးအားနိမ့္ၿပီး
သံုးမရ ျဖစ္ျခင္းတို႔ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုျပႆနာေၾကာင့္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ကိုယ္တိုင္ ယခုလ (၁ဝ) ရက္က


အလံု သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ မရွိဘဲ လူဦးေရ အနည္းငယ္သာ ရွိသည့္ ေနျပည္ေတာ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္


ေနျပည္ေတာ္ တဝိုက္တင
ြ ္မူ မီးထိန္ထိန္လင္းေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

NEJ / ၁၂ ေမ ၂၀၀၉

စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ မြန္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲ မ်ားအတြင္း အင္အားအႀကီးဆုံး ျဖစ္ေသာ


မြန္ျပည္သစ္ပါတီဝင္ (၂) ဦးကုိ ရက္သတၱ (၃) ပတ္အတြင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း နယ္စပ္မွ
လာေသာသတင္းအရ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဧၿပီ (၁၈) ရက္တင


ြ ္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာႏုိင္မင္းေနာင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ယခုလ ေမ
(၈) ရက္တင
ြ ္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္သူ ႏုိင္ရာဇာ ေသနတ္ျဖင့္ (၆) ခ်က္တိတိ ပစ္ခတ္ျခင္းခဲ့ရေသာ္လည္း
ဒဏ္ရာရရွိျခင္း မရွိဘဲ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ႏုိင္ရာဇာသည္ ယခင္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏


ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္အဆင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ ခု ဂတ္စ္ပုိက္လုိင္း ေပါက္ကြဲမႈတရပ္တင
ြ ္ သံသယရွိသူအျဖစ္
အျခားရြာသား (၈) ဦးႏွင့္အတူ နအဖ စစ္တပ္က (၃) လေက်ာ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္တပ္မွ
ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုတင
ြ ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဧၿပီ (၁၈) ရက္ လုပ္ႀကံမႈတင


ြ ္ ပါဝင္သူ (၃) ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္းကို စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးအဖြ႕ဲ
(စရဖ) တုိ႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေမာ္လၿမိဳင္႐ုံးသုိ႔ လာေရာက္အေၾကာင္းၾကားခဲၿပီး ထပ္မံလုပ္ႀကံမည့္
ပါတီဝင္မ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားကုိလည္း ၎တို႔ရရိွထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္မွ
အမည္မေဖာ္လုိသူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အရာရွိတဦးက ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

၎က “စရဖေတြ လာေျပာတုန္းက စာရင္းေတြ ရထားတယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ စာရင္းထဲမွာ ဘယ္သူေတြ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္တို႔တပ္မွ ထပ္မံအထုတ္ခံရၿပီး ေမာ္လၿမဳိင္ရွိ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔ စရဖတုိ႔၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္
ေမာ္လၿမဳိင္ၿမိဳ႕တြင္း တေနရာတြင္ တိတ္တဆိတ္ ႐ုံးစုိက္ထားသည္ဟုလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အဆုိပါအရာရွိက
ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ (ေအာင္ခ်မ္း) အဖြဲ႔က အေယာက္ (၂၀) ေလာက္ပဲ ရွိမယ္။ ေကာ့ကရိတ္၊ က်ဳိက္မေရာ ဘက္ျခမ္းမွာ
လႈပ္ရွားေနတယ္။ ခက္တာက ေလာင္းကစားဝုိင္းဖြင့္ၿပီး ပုိက္ဆံရွာတာေၾကာင့္ရယ္၊ အျခားအခြန္ေကာက္တာ
ေတြမွာလည္း နယ္ေျမက တထပ္တည္းျဖစ္ေနေတာ့ ျပႆနာေတာ့ ရွိလာႏုိင္တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ တပတ္ခန္႔အလုိ ဧၿပီ (၁၅) ရက္တင


ြ ္ ႏုိင္ေအာင္ခ်မ္းအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္
ပါတီဝင္မ်ား က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏြားေဝွ႔ပအ
ြဲ တြင္း ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ၾကကာ အဓိက႐ုဏ္း
ျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကုန္ပုိင္းက ပါတီဝင္ (၆) ေယာက္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ေအာင္ခ်မ္းတုိ႔အဖြဲ႔အား ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕မွ


လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဝယ္ယူၿပီး အျပန္တင
ြ ္ ပါတီဝင္မ်ားကုိ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသည္ဟူေသာ စြခ
ဲ ်က္ျဖင့္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားအၿပီး ယင္းလုပ္ႀကံမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တင


ြ ္ မည္သူတုိ႔ ရွိေနသည္ဆုိ
သည္မွာ မြန္တုိင္းရင္းသားတုိ႔အတြက္ ရတက္မေအးစရာ မီးပြားအစမ်ားဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတုိ႔က သံသယရွိ
ေနၾကေၾကာင္း မြန္ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀န္းၾကား ေျပာဆိုေနၾကသည္။

NEJ / ၁၂ ေမ ၂၀၀၉

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို


စနစ္တက် ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ေနျခင္းသည္ ရက္စက္ေသာလူသတ္နည္းတမ်ိဳး
ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ ေအေအပီပ-ီ ဘီက
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ စနစ္တက်ညႇဥ္းပန္း


ႏွိပ္စက္မႈ၊ ေ၀းလံသည့္အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
မရွိသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး
အသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ေအေအပီပ-ီ ဘီအဖဲြ႔က ယမန္ေန႔တင
ြ ္ ဆိတ္ကြယ္ရာမွ လူသတ္
မႈမ်ား (Silence Killing Field) အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတင


ြ ္ ၂၀၀၇ ခုေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအရ
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံရၿပီး မတရားသျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု
ေအေအပီပ-ီ ဘီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ကုိဘုိၾကည္က ေျပာသည္။

၎က “သူတို႔ကို မိသားစုနဲ႔ေ၀းတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ေရႊ႕ေျပာင္းတယ္။ အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္ေတြက


ေထာင္ေဆး႐ုံနဲ႔ ဆရာ၀န္ေတြမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကလည္း အရင္ကတည္းက ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ေထာင္ထေ
ဲ နလာခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွလုံး၊ ငွက္ဖ်ား၊ ေသြးတိုး စတဲ့ ေရာဂါႀကီးေတြလည္း ခံစားေနရတာ ရွိတယ္။
တိုင္းျပည္ကို မတရားအုပ္ခ်ဴပ္တဲ့လူေတြက သူတို႔ကို လုံေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးကုသေပးတာ
မေတြ႕ရတဲ့အတြက္၊ သူတို႔ရ႕ဲ အသက္အႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပကလူေတြ
သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ရ တာျဖစ္တယ္္” ဟု ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၂,၁၀၀) ေက်ာ္အနက္ (၁၂၇) ဦးမွာ နာမက်န္းျဖစ္ေနၿပီး ကိုဇာဂနာႏွင့္


ကိုကိုႀကီးအပါအ၀င္ (၁၉) ဦးမွာ အပူတျပင္း ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား မလုပ္ေပးႏိုင္ပါက အသက္အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္စရာ
ရွိသည္ဟု (၂၂) မ်က္ႏွာပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွလုံးေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္ မစုစုေႏြးကို မိသားစုႏွင့္ ေ၀းလံသည့္ေဒသသို႔ ပို႔ထားၿပီး အခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္


မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာထားေသာေၾကာင့္
ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္မွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ကိုသက္ေဇာ္သည္ ၎ႏွင့္အတူေနအက်ဥ္းသားတဦးက
ေဘာပင္ျဖင့္လည္ပင္းကို အထိုးခံရေၾကာင္း၊ ကိုိယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္လိုက္ႏိုင္သျဖင့္ အသက္မေသဆုံးခဲ့
ေသာ္လည္း လက္တင
ြ ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဘာပင္ျဖစ္ထုိးသူမွာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးခံရသူ
ျဖစ္ၿပီး စိတ္ကေရာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ေနသူ အက်ဥ္းသားတဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “နအဖအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို မေသမခ်င္း ညႇဥ္းသတ္သလို


ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ တရားေတာ္နဲ႔လည္း မညီပါဘူး။ ဒါေတြ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ပါတယ္”
ဟု ကိုဘိုၾကည္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ (၄၄) ခုႏွင့္ ရဲဘက္စခန္း (၅၀) ေက်ာ္တင


ြ ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား(၂,၁၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္
အတူ အျခားအက်ဥ္းသားေပါင္း (၈) ေသာင္းမွ (၁) သိန္းၾကားရွိၿပီး ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ
အလြန္စိုးရိမ္ရသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။

“အဓိက အက်ဥ္းေထာင္ေတြနဲ႔ ရဲဘက္စခန္းေတြမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ေရာဂါ (၃) မ်ိဳးက အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊


အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ ဒီ (၃) မ်ိဳးက လူအေတာ္မ်ားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ေရာဂါျဖစ္
တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေရာဂါ (၃) မ်ိဳးကို တိုက္ဖ်က္မယ္လို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ 3-D-Fund လို အဖြ႕ဲ မ်ိဳးေတြရွိတယ္။
အဲဒီအဖြဲ႔ေတြက အက်ဥ္းေထာင္ေတြနဲ႔ ရဲဘက္စခန္းေတြကို မကူညီဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီေရာဂါ (၃) မ်ိဳးကို
ဘယ္လိုမွ တိုက္ဖ်က္လို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း အသိေပးခ်င္တယ္” ဟု ကိုဘိုၾကည္က ဆက္လက္
ေျပာသည္။

ေအေအပီပ-ီ ဘီသည္ ယခုႏွစ္ မတ္ (၁၃) မွ ေမ (၂၄) အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကို ႃခြင္းခ်က္


မရွိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးေရးအတြက္ လက္မွတ္ထိုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုအခါ လက္မွတ္ေပါင္း (၃) သိန္း
(၂) ေသာင္းခန္႔ု ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေအေအပီပ-ီ ဘီကို ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္


မတ္လတြင္ စတင္ဖ႕ြဲ စည္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္
လာေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

NEJ / ၁၂ ေမ ၂၀၀၉

ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းစမ္းသပ္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ လူေပါင္း (၄,၆၉၄) ဦးတြင္ A(H1N1) တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို
ေတြ႔ရိွရၿပီး ေသဆုံးသူ (၅၃) ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး
တိုးလာေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ နိုင္ငံေပါင္း (၃၀) အနက္ မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတုိ႔တင
ြ ္
လူမ်ား၌ A(H1N1) တုပ္ေကြး ပ်ံ႕နွ႔ံမႈကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း၊ မကၠဆီကိုတင
ြ ္ (၁,၆၂၆) ဦး တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားၿပီး (၄၈) ဦး
ေသဆုံးကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတင
ြ ္ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ (၂,၅၃၂) ဦးအနက္ (၃) ဦးေသဆုံးသည္ဟုလည္း
အဖြ႕ဲ ႀကီးက ယမန္ေန႔တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္သည္။

A(H1N1) တုပ္ေကြးကူးစက္ေရာဂါသည္ အဆင့္ (၆) ဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္အနက္ အဆင့္ (၅) တြင္


ရိွေနေသး သည္ဟု ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ကီဂ်ီဖူကူဒါက ေျပာသည္။

လူလူခ်င္းေရာဂါကူးစက္သည့္အဆင့္ကို ေျမာက္အေမရိကရိွ မကၠဆီကိုႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတင


ြ ္
ေတြ႔ရိွရၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႔ရိွေသးေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

အကယ္၍ ေျမာက္အေမရိက ျပင္ပ အျခားေဒသတြင္းသို႔ A(H1N1) တုပ္ေကြးပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားမည္ဆိုပါက အဆင့္ (၆)


သို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ သတိေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကီဂ်ီဖူကူဒါက ေျပာၾကားသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရး ကခ်င္က ဘယ္လုိ သေဘာထားလဲ

အင္တာဗ်ဴး
ေမေက်ာ္

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ 13 2009 17:13 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ တုိင္းျပည္တင


ြ ္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္
ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ကခ်င္လူထုထံ သေဘာထား ရယူရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ - KIO က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ကခ်င္ျပည္နယ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒၊ KIO ၏
ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ယခုလို တံု႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အေရးကိစၥအတြက္ KIO အေနျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းလ်က္
ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

KIO ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာထံ မဇၥ်ိမသတင္းေထာက္ ေမေက်ာ္က


ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

KIO က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနျပီလား။

သူတို႔ (စစ္အစိုးရ) က ေျပာတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ KIO အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဆြးေႏြးရအံုးမယ္ေလ။ KIO ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြ အားလံုး
အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ဒီကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။

ဘယ္အခ်ိန္ကမ်ား စျပီး စစ္အစိုးရက ေျပာေနတာပါလဲ။

ျပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔မွာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ စိုးဝင္းက KIO အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔ကို ဖိတ္ေခၚျပီေတာ့မွ
ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစိုးရက စီစဥ္ထားတဲ့ဟာကို ေခၚေျပာတယ္။ ဒီဟာကို ရွင္းျပတယ္။ အဲဒီလို ၂၈ ရက္ေန႔က တိုင္းမႉးက
သူတို႔ဘက္က စီစဥ္ထားတဲ့ဟာကို ရွင္းျပတယ္။ KIO ဥကၠ႒နဲ႔ အဖြဲ႔က ဘာသေဘာထား မွတ္ခ်က္မွ တိုင္းမႉးကို မေျပာခဲ့ႏိုင္ဘူးေလ။ အဲဒီေန႔
အစည္းအေဝးက အဲလိုနဲ႔ ၿပီးသြားတာေပါ့။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ KIO အဖြ႔ၾဲ ကီးက ဗဟိုေကာ္မတီ လူၾကီးေတြကို အစည္းအေဝး ေခၚၿပီးေတာ့မွ ဘယ္လို
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကို အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ အခု ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းေဝးပြဲ ထိုင္ေနပါတယ္။

အခု ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဘာကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးေနတာပါလဲ။

အဓိက ကေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ကိစၥကို ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား လုပ္ျဖစ္မယ္္ဆိုရင္ လက္ရွိ KIO တပ္အင္အားနဲ႔ေရာ အဆင္ေျပမလား။

ဒီဟာကေတာ့ တပ္အင္အားကို ဘယ္လိုဘယ္လို ကန္႔သတ္တယ္ဆိုတာကို ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။ တကယ္ လုပ္ျဖစ္သြားရင္ေတာင္မွ အခ်င္းခ်င္း


အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ဒါ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ ဟာေလ။ တပ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး တကယ္လို႔သာ သေဘာတူသြားၾကၿပီ
ဆိုရင္ေတာ့ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အျပန္အလွန္ေတာ့ ညိႇႏႈိင္းဖို႔ေတာ့ လိုအပ္အံုးမယ္လုိ႔ေတာ့ KIO လူၾကီးေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ အခက္အခဲေတြ ရွိပါသလား။

အခုခ်ိန္အခါမွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းၾကား ေဆြးေႏြးရမယ့္ အလွည့္အေျပာင္း၊ အခ်ဳိးအေကြ႔တခုေတာ့ ေရာက္ေနတယ္လို႔ေတာ့


ေျပာလို႔ရတယ္ေလ။ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အမ်ားၾကီး အခ်ိန္ယူၿပီးမွ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ လုပ္ကိုင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။
ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ဆႏၵ က်ေနာ္တဘ
ို႔ က္မွာ ရွိပါတယ္။ KIO က ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအတြက္၊ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့
အဖြဲ႔ပေ
ဲ လ။ ဒီကိစၥကို အေသးအမႊား သေဘာမထားဘဲနဲ႔ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ဟာ တခုျဖစ္တဲ့အတြက္
ညိႇႏႈိင္းၿပီး လုပ္ငန္းကို စရမွာေပါ့ေလ။ ဒီကိစၥက မူအားျဖင့္ လက္ခံသင့္တဲ့ အေနအထားလို႔ေတာ့ KIO လူၾကီးေတြက လက္ခံထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားၾကီး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမယ္။

နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ထားမယ္ဆိုရင္ KIO ကို ဘယ္ေဒသေတြမွာ ထားမလဲ။

အတိအက်ေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အစိုးရဘက္ကလည္း ေျပာတာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာေတာ့ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။


ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဥပေဒအရေပါ့။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြက နယ္စပ္ကေန ဘယ္ေလာက္အကြာအေဝးမွာ တပ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လိုတယ္။
လက္ရွိ KIO တပ္အင္အားက ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိပါသလဲ။

အဲဒါေတာ့ အတိအက် ေျပာလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္လည္း အတိအက် မသိဘူးဗ်။ က်ေနာ္က တပ္နဲ႔ နည္းနည္း ကင္းကြာေနတယ္။

တေလာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ျမစ္ၾကီးနား သြားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါေသးသလား။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ မေတြ႔ျဖစ္ပါဘူး။ သူက တျခားလုပ္ငန္းစဥ္ အေနနဲ႔ လာေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ တူးဂ်ာအေနနဲ႔ ဒီနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ အျဖစ္လုပ္ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ ဘယ္လိုမ်ား သံုးသပ္လို႔ရပါသလဲ။

အခု အခ်ိန္အခါမွာ တိုင္းျပည္ရ႕ဲ လက္ရွိ အေနအထားအရ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရမယ့္ ကိစရ


ၥ ပ္တခု ျဖစ္တယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။
ေပါ့ေပါ့ဆဆေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္လို႔ မရဘူး။ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ လုပ္ရမွာပါ။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကိစၥကို စဥ္းစားတဲ့ ကိစၥမွာလည္း အေလွ်ာ့အတင္း၊ အေပးအယူနဲ႔ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့
အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္လာေအာင္ တိတိက်က်ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရ႕ဲ အေနအထားအရ KIO တခုထသ
ဲ ာမက တျခား
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးပါ။

အစိုးရရဲ႕ အစီအမံမွာကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြ ရွင္းသြားဖို႔ဆိုတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလို အခန္းက႑မွာ


အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီး အေကာင္းဆံုး အေျဖထုတ္သြားႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ တဖက္သတ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း၊
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပူးေပါင္းအေျဖထုတ္ႏိုင္ရင္ ဒါက အက်ဳိးရွိလာမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ တကယ္ကို တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာမယ္လို႔ေရာ


ယံုၾကည္လို႔ ရမလား။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ေျပာင္းလိုက္ၿပီ ဆိုကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈတခုထဲ ေအာက္ကို ေရာက္သြားပါၿပီ။ တပ္မေတာ္ တခုထရ


ဲ ႕ဲ ေအာက္ကို
ေရာက္သြားပါၿပီ။ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ အကိုင္းအခက္တခု ျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တိုင္းျပည္မွာ တပ္မေတာ္ တခုထရ
ဲ ွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

KIO အေနနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းဖို႔၊ မေျပာင္းဖို႔မွာ တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေရာ ညိႇႏိႈင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္
စစ္အစိုးရ တခုထဲနဲ႔ပဲ ညိႇႏိႈင္းမလား။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြဆိုတာက ဘဝတူခ်င္းလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္


အေျခအေနအရပဲ ျဖစ္ပါမယ္။ ဒါကေတာ့ အေျခအေနအရ ေဆြးေႏြးမႈေတြ မလုပ္ႏိုင္သည့္ တိုင္ေအာင္ သေဘာထားေတြေတာ့ ကြဲျပားလိမ့္မယ္လို႔
က်ေနာ္ မထင္ပါဘူး။

ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အေျခအေနအရပဲ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ၾကရမွာ။ အဓိက ကေတာ့ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အေက်အလည္


ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ပဲ ကိုယ့္ရ႕ဲ အမ်ဳိးသားထုနဲ႔ လူၾကီးပိုင္းကေနၿပီးေတာ့ အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။

KIO အေနနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ မကူးေျပာင္းေရးမွာ ကခ်င္လူထုရ႕ဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကိုမ်ား


ေကာက္ယူအံုးမလား။

ဒီဟာကေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ လိုအပ္မွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဆ


ဲ ိုေတာ့ KIO ဆိုတာက ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔၊ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္တယ္။ ကခ်င္လူထုကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္
အခုကိစၥမွာလည္း ကခ်င္ျပည္သူ ျပည္သားေတြရ႕ဲ ဆႏၵလည္း ပါရမွာေပါ့။ KIO ဗဟိုကပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ရင္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရမွာမဟုတ္ဘူး။

စစ္တပ္အေပၚမွာေရာ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသလား။

ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဘာမဆို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး သြားၾကရမွာပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘယ္ဟာမဆို အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္တဲ့


ေနရာမွာလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ဘယ္ကိစၥမဆို၊ ဘယ္အရာမဆုိ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မွသာ အေျဖက ထြက္လာမယ္။
ကိုယ့္အမ်ဳိးသားေတြရ႕ဲ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းကို လုပ္တာဆိုေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ အေပၚမွာ အမ်ားၾကီး ၾကိဳဆိုပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုေတာ့ စစ္အစိုးရ ဘယ္သူေတြနဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမလဲ။


က်ေနာ္တို႔ဘက္က အဲလိုကန္႔သတ္တာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္ရာထူးနဲ႔မွ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ မကန္႔သတ္ထားပါဘူး။

ကခ်င္လူထုရ႕ဲ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ဘယ္လို ေကာက္ယူဖို႔မ်ား စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ဒီဟာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

KNU ႏွင့္ တိုက္ပြဲတင


ြ ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူ တဦး က်ဆံုးဟု ဆို

ဖနိဒါ

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ 13 2009 13:54 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ တိုက္ပြဲတင


ြ ္ က်ဆံုးသြားသည္ဟု ဆိုေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတဦး၏
႐ုပ္အေလာင္းကို ယေန႔တင
ြ ္ သၿဂႋဳဟ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္း သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဘာကလိေက်းရြာ အုပ္စုမွ အမွတ္ ၅ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကေ


ဲ ရး ဌာနခ်ဳပ္မႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ ေမလ ၁၁
ရက္ေန႔က ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲတင
ြ ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေကအန္ယူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

ေကအန္ယူမွ အတြင္းေရးမႉး (၁) ဗုိလ္မႉး ေစာလွေငြက ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ ၎တုိ႔ တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲတင
ြ ္ က်ဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက တိုက္ပသ
ြဲ တင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေသးျခင္း မရွိေသးဘဲ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္၏ နာေရးေၾကာ္ျငာကိုသာ ယေန႔ထုတ္
ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သတင္းစာက မည္သည့္ ေနရာတြင္ သၿဂဳႋဟ္မည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသာ္လည္း
သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ အိမ္တင
ြ ္ ဆြမ္းေကြ်းမည္ဟု သိရသည္။

ၾကည္း-၂၆၈၀၁ စစ္တကၠသုိလ္ အမွတ္စဥ္္ ၂၃ ဆင္း အသက္ ၄၉ ႏွစ္ အရြယ္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ မႏၲေေလးၿမိဳ႕ေန ဗုိလ္ၾကီးခင္လွ၏
တတိယေျမာက္ သားျဖစ္ၿပီး၊ ကေလး ၂ ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတင
ြ ္ သကၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ က့ံေကာ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္ ၂၀၉ တြင္ ေနထုိင္သည့္ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ေထြးႏွင့္ သားျဖစ္သူ
ေမာင္ေကာင္းေက်ာ္ျမတ္၊ သမီး မလွျမတ္ႏုိးတုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ စာနယ္ဇင္းသမား ႏွစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္

မဇၩိမသတင္းဌာန

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ 13 2009 15:53 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယ အၾကီးဆံုးၿမိဳ႕ မႏၲေလးတြင္ ေဆာင္းပါး ေရးသားနည္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည့္ အေမရိကန္
စာနယ္ဇင္းသမား ႏွစ္ဦးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ မၾကာေသးခင္က ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဂ်ယ္ရီရက္ဒ္ဖန္းမ္ႏွင့္ ကယ္ရင္ကုတ္စ္ကို မႏၲေလးရွိ သူတို႔ ေနထိုင္သည့္ တည္းခိုခန္းမွ ဖမ္းဆီးခဲ့၍ ရန္ကုန္သို႔
ရထားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ကာ၊ ေနာက္တရက္တင
ြ ္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္သည့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေၾကညာခ်က္ထ၌
ဲ ျမန္မာ သင္တန္းသားမ်ားအား ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားနည္းႏွင့္
ဓာတ္ပံုပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္စင္တာမွ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (ဆင္ဆာဘုတ္)
ကလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

''ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ ညစာစားၿပီးခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို ဟုိတယ္မွာ လာဖမ္းတာပါ။ သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သင္ၾကားမႈအဆံုး၊


ေနာက္ဆံုးသင္တန္းအၿပီး နာရီဝက္ေလာက္မွာ ေနျပည္ေတာ္က ဖမ္းဖို႔ အမိန္႔ရတယ္လို႔ ေျပာတာပါပဲ“ ဟု ေၾကညာခ်က္ထဲတင
ြ ္ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနျပည္ေတာ္ဟု တရားဝင္ နာမည္ေပးထားေသာ ေတာထဲတင
ြ ္ တည္ရွိသည့္ စစ္အစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကို
ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ားသည္ ဟုိတယ္ဧည့္ခန္းသို႔ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ သူတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းခိုင္းကာ
ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးအား ညေနပိုင္း ရထားျဖင့္ အရာရွိႏွစ္ဦးက လိုက္ပါကာ ရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

လာေရာက္ဖမ္းဆီးသူ အရာရွိမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ေျပာမျပၾကဘဲ၊ အမ်ားစုမွာ ကုိယ္တိုင္ပင္ သိရွိပံုမေပၚေၾကာင္း သူတို႔


ႏွစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းတယ္ဆုိတာ မေျပာၾကဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေၾကာင့္ ဖမ္းသလဲဆိုတာ သူတို႔လည္း


မသိဘူးတဲ့။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ဘာမွလည္း မေမးဘူး။ ဘာမွလည္း မေျပာဘူး။ ဘာမွလည္း မရွာ၊ ဘာမွလည္း မယူၾကဘူး။
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆက္ဆံတာ၊ ကိုင္တြယ္တာလည္း မခံၾကရပါဘူး“ ဟု သူတို႔က ဆုိထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဓာတ္ပံုပညာႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆန္းသစ္ေရးသားနည္း သင္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ ထိုကိစၥမွာလည္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္
အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ကို သြားလို႔ ရႏိုင္ပါေတာ့မလားလို႔ စဥ္းစားမိရင္ ေတာ္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ဒီခရီးစဥ္ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔ကို
ကူညီေပးခဲ့တဲ့ လူေတြရ႕ဲ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိတ္ပူရတာနဲ႔စာရင္ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး“ ဟု သူတို႔က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတင
ြ ္းမွ ႏွင္ထုတ္ရျခင္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို မသိရွိရွိေၾကာင္း ဆိုထားသလို၊ သူတို႔ကို အေမရိကန္ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရး
ေအဂ်င္စီ (CIA) ၏ ေထာက္လွမ္းေရး ေအးဂ်င့္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေသာ ေကာလာဟလမ်ားကိုလည္း ေၾကညာခ်က္ထဲတင
ြ ္ သူတို႔က
ျငင္းဆိုထားၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္၍ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလွာင္ေျပာင္ေသာ ျပက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာ မႏၲေလးမွ မုတ္ဆိတ္ညီအကိုမ်ားဟု


နာမည္ၾကီးေသာ လူရႊင္ေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာ ရွိေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ ဟူေသာ ေကာလာဟလမ်ားကိုပါ သူတို႔က ျငင္းဆိုထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အထိန္းသိမ္းခံ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ အင္းလ်ားကန္ကို ေရကူးျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည့္


ျဖစ္ရပ္အၿပီးတြင္ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယခုအခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးႏွင္ထုတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးသလို၊ ရန္ကုန္ရွိ


အေမရိကန္ စင္တာကလည္း ထိုကိစၥကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုသည္။

အေႂကြးေတြပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ တင္ရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားမ်ား

အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ 13 2009 18:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

က်ေနာ္က ရန္ကုန္တိုင္း ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ား အားလံုးကိုယ္စား ေျပာမွာပါ။ က်ေနာ္ လယ္သမားတေယာက္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက


အလုပ္သမား။. လယ္သမား ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား တိုးတက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဆုတ္ယုတ္မႈသာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔
တိုင္းျပည္ကလည္း ဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။

လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔လို႔ သူတို႔ (အာဏာပိုင္) က ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္မႈဌာနလည္း စက္႐ုံေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။


ထြန္စက္ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ ႏြားေတြလည္း မရွိပါဘူး။ လက္နဲ႔လုပ္ရတဲ့ လယ္ယာေျမသို႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားေတြကေတာ့
အဲဒီအတိုင္းပဲ ခံစားေနရတာပါ။

တိုးတက္မႈ ရွသ
ိ ည္၊ မရွိသည္ကို စဥ္းစားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ လယ္သမား အားလံုးက စိုက္ထားတဲ့ လယ္ေတြက
ေျမဆီကလည္း မရွိပါဘူး၊ ၾကိဳတင္ေငြဆိုတာလည္း သူတို႔က လံုေလာက္ေအာင္ ထုတ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ထုတ္ေပးေတာ့လည္း တဧကမွာ ၁ ေသာင္းပဲ
ေပးပါတယ္။ ဘာမွ လုပ္မရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ လယ္သမားေတြက ျဖစ္သလို က်ဲၿပီးေတာ့ စိုက္တယ္။ လယ္သမားၾကီးေတြကလည္း
လယ္လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမားေတြကို ၾကိဳတင္ေငြေတြလည္း မထုတ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္သလို က်ဲစိုက္တဲ့အခါမွာ အထြက္ေတြလည္း
နည္းလာတယ္။ လယ္သမားေတြ ဝင္ေငြ နည္းလာမယ္။ အေၾကြးက ထပ္တင္ရျပန္ပါတယ္။

ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေၾကြးျပႆနာဆိုတာလည္း ၾကားမွာေပါ့ေနာ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္


သတ္ေသတာတို႔၊ လယ္ေတြယာေတြ သိမ္းသြားတာတို႔၊ အိမ္ေတြ၊ ၿခံေတြ၊ ႏြားေတြ သိမ္းတာတို႔ ဆိုတဲ့ဟာေတြက အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။
ေနာက္ႏွစ္၊ ေနာက္ႏွစ္ေတြဆိုရင္ သည့္ထက္၊ သည့္ထက္သာ ဆိုးသြားမယ္၊ ဆုတ္ယုတ္သြားမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္
အၾကီးအကဲေတြကလည္း လွည့္မၾကည့္လို႔ ဒီေပၚမွာ ဘာမွ လုပ္မေပးေတာ့ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားေတြအတြက္က စဥ္းစားလို႔ မရတဲ့
အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ အဲဒါေလး ေျပာျပခ်င္တာပါ။

ခရမ္းၿမိဳ႕သား

စည္းေဝးပ်က္လွ်င္ လစာေငြ ျဖတ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္ၾကရ

အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ

ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေမလ 13 2009 18:25 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ရန္ကုန္တိုင္း ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက (မယက ဥကၠ႒) ဦးလွေသာင္းပါ။ သူေရာက္လာတဲ့ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ စာေရးဝန္ထမ္း ၂၂
ေယာက္ဟာ အလုပ္ကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတယ္။ ရပ္/ေက်း စာေရးဝန္ထမ္းက အားလံုးေပါင္း ၆၀ ေလာက္ ရွိတာပါ္။

ႏုတ္ထြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဝန္ထမ္းေတြကို တလကို အစည္းအေဝးက ၅ ၾကိမ္ ေခၚပါတယ္။ ႐ံုးက်ဴတီက ၄ ၾကိမ္ ေခၚပါတယ္။
တၾကိမ္ပ်က္ကြက္ရင္ တပတ္စာ လစာ ျဖတ္ေတာက္တာပါ။ အဲဒါကို ဦးလွေသာင္းက ယူပါတယ္။ အေျခခံ ဝန္ထမ္းလစာက ၃ ေသာင္းေလာက္ပဲ
ရၾကပါတယ္။

ေနာက္တခါ ဝန္ထမ္းသက္သာအျဖစ္ ၆ လစာ ၆ ေသာင္းကို အစိုးရက ေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို ၃ ေသာင္းခြဲ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ၂ ေသာင္းခြဲပဲ
ဝန္ထမ္းကို ေပးပါတယ္။ တႏွစ္ခအ
ြဲ တြင္းမွာ ၃ ခါ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီလို ေပးရေပမယ့္ ၆ ေသာင္း ရရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ စာေရးေတြက
လက္မွတ္ ထိုးေပးရတယ္ ခင္ဗ်။

အဲဒါတင္ မကေသးဘူး၊ လကုန္လို႔ လခထုတ္တဲ့အခါမွာ မိခင္နဲ႔ကေလး အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အသင္းဝင္ေၾကးဆိုၿပီး ၂ ေထာင္ ျဖတ္ပါေသးတယ္။


သန္႔ရွင္းေရးက ၃၀၀ က်ပ္။ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္က ၁၀၀၀ က်ပ္။ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေၾကးဆိုၿပီး ၁၈၀၀ က်ပ္၊ အားလံုး ၅၁၀၀ က်ပ္ကို လတိုင္းျဖတ္ပါတယ္။

႐ုံးလုပ္ငန္းအျပင္ ျပင္ပလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးတို႔ကို ၿမိဳ႕သစ္မွာရွိတဲ့ ျခံေျမေတြကို ျခံစည္း႐ိုးကာၿပီး သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းယူထားတဲ့


ျခံမွာ ပိတရ
္ က္ေတြမွာ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းတယ္။ ထြက္ရွိတဲ့ သီးႏွံနဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ကို ဥကၠ႒က ယူပါတယ္။

အဲဒီလို လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြ အေပၚမွာ အႏိုင့္ထက္အဓမၼ ဖိႏွိပ္တယ္။ ျဗဴ႐ိုကရက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တာဝန္နဲ႔ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္၏
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

အလုပ္မွ ထြက္ရေသာ ဝန္ထမ္းတဦး

ေအာင္သေၿပစစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ဂၽြန္ ၀ီလွ်ံယက္ေထာ အား သံရံုးအရာရွိကေတြ့ဆံုေနပံုကို ရုပ္သံမွထုတ္လႊင့္ၿပသ

May 13, 2009 ·

၁၃ ေမ ရန္ကုန္၊ ၊တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ AP MRTV

US consul meets American detained in Myanmar

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အိမ္သို ့ေရကူး၍ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ဂၽြန္၀ီ လွ်ံ ယက္ေတာအား အေမရိကန္သံရံုး
မွ ေကာင္စစ္၀န္တစ္ဦးၿဖစ္သူ ေကာလင္းဖတ္(စ္)ကေတြ ့ဆံုခင
ြ ့္ရပံုကို ယေန ့ည ၿမန္မာ့ရုပ္ၿမင္သံၾကားသတင္းတြင္
ထုတ္လႊင့္ၿပသသြားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံရံုးတာ၀န္ရွိသူ က ဖမ္းဆီးခံထား ရသူ အေမရိကန္မစ္ဆူရီၿပည္နယ္သား ယက္ေထာအား မရမ္းကုန္းၿမိဳ.နယ္ရွိ


ေအာင္သေၿပစစ္ေၾကာေရး စခန္းတြင္ေတြ ့ဆံုေနပံုကို ရုပ္ေသ ဓာတ္ပံုအၿဖစ္ မိနစ္ အနည္းငယ္ၾကာ ထုတ္လႊင့္ၿပသခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ အေမရိကန္သံရံုးကလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ ဆံုခင


ြ ့္
ရခဲ့ေၾကာင္းအတည္ၿပဳေၿပာၾကားခဲ့သည္။သံရံုးကဖမ္းဆီးခံထားရ သူႏွင့္
မိနစ္၃၀ၾကာေတြ ့ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံခင
ြ ့္ရေၾကာင္း ေၿပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ေၿပာၾကားရန္ အတြက္ကိုမူ အမွားအယြင္းမခံ
ႏိုင္သည္မို ့ေၿပာၾကားႏိုင္ၿခင္း
မရွိေသးဟု ဆိုသည္။
လတ္တေလာ တြင္မူ ဂၽြန္၀ီလွ်ံ ယက္ေထာကို မည္သည့္ ပုဒ္မ ႏွင့္မွ်အေရးယူထားၿခင္းမရွိ
ေသးဟုေအပီ သတင္းတြင္ ေဖၚၿပထားသည္။ေမလ ၆ရက္ေန ့ကတည္းက ယက္ေထာ
ကိုဖမ္းဆီးစဥ္ ကတည္းက အေမရိကန္သံရံုးအေနၿဖင့္ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ေတြ့ခင
ြ ့္ရ
ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ၿမန္မာၿပည္သို ့ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိစဥ္ကတည္းက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဴပ္ဘ၀ ၿဖင့္၁၃ ႏွစ္ေနခဲ့ရသည္။ ယခုလ


၂ရ ရက္ေန ့တင
ြ ္ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းေၿခာက္ႏွစ္ၿပည့္မည္ၿဖစ္သည္။

ဂၽြန္၀ီလွ်ံ ယက္ေထာ ႏွင့္ တစ္ရက္သာကြာၿခားၿပီး ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ဆရာ၀န္ၿဖစ္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းကိုမူ


မည္သူႏွင့္မွ် ေတြ ့ခင
ြ ့္မေပးေသး ဟုသတင္းရရွိသည္။

ၿမန္မာ့ရုပ္ၿမင္သံၾကားက ဂၽြန္၀ီလွ်ံယက္ေထာ ကို စစ္ေဆးေနဆဲ ၿဖစ္သည္ဟု ေၾကာၿငာသြားသည္။ေအာင္သေၿပစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ


ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား
ဖမ္းဆီးေမးၿမန္း၍ စစ္ေဆးသည့္ေနရာတြင္နာ မည္ဆိုးၿဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ရဲ အထူး
သတင္းဖြဲ ့၏ စစ္ေၾကာေရး အေဆာက္အဦၿဖစ္သည္။

ဂၽြန္၀ီလွ်ံ ယက္ေထာမွာ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိၿပီၿဖစ္သည္။

အင္းလွ်ားကန္ ပတ္လည္တင
ြ ္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးၿမွင့္

May 13, 2009 ·

၁၃ ေမ ရန္ကုန္၊ ၊ဟိန္းခိုင္ထြန္း

Security Tightened Around Rangoon Lakeside

၀ီလွ်ံယက္ေတာ အဖမ္းခံရသည္ဆိုေသာေနရာနွင့္ မနီးမေ၀းရွိအင္းလွ်ားကန္ေဘာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေန အိမ္တင
ြ ္းသို ့ေရကူး၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားကိုဖမ္း
ဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း စစ္အစိုးသတင္းစာမ်ားက ေဖၚၿပၿပီးတစ္ပတ္အၾကာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့အင္းလွ်ားကန္ ပတ္လည္တင
ြ ္
လံုၿခံဳေရးတိုးၿမွင့္ခ်ထားလိုက္သည္။

အင္းလွ်ားကန္ အေရွ့ဘက္ၿခမ္းရွိ ၿမကၽြန္းသာ ပန္းၿခံအေရွ့တင


ြ ္ စစ္ကားႏွစ္စီးခ်ထားၿပီး ပန္းၿခံတင
ြ ္း၀င္ေရာက္မည့္ သူမ်ားကိုလည္း
ေသခ်ာစြာစီစစ္မႈမ်ားၿပဳသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။စက္မႈ ၁ ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ အင္းလွ်ားကန္ေဘာင္ေပၚတြင္ ရဲလံုၿခံဳေရးမ်ား
တိုးၿမွင့္ခ်ထားသည္။ကန္ေဘာင္ အေနာက္ ဘက္ၿခမ္းတြင္မူ ဓာတ္တိုင္ တစ္တိုင္ၿခားတြင္ ရဲတစ္ေယာက္ခန္ ့ေစာင့္က်ပ္ေနေသာေၾကာင့္
အပန္းေၿဖရန္လာသည့္ သူမ်ားပင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ၿဖစ္ရသည္ အပန္းေၿဖလာေရာက္ သူတစ္ဦးက Freedom News Group သို ့ေၿပာသည္။

အင္းလွ်ားကန္ ႏွင့္ ထိစပ္ေန ေသာဒူးဇစ္အင္းလွ်ားလိပ္ဟိုတယ္ႏွင့္ရန္ကုန္စီးပြားေရးဗဟိုဌာန


(IBC)အနီးတြင္လည္း ရဲလံုၿခံဳေရးမ်ားတိုးၿမွင့္ခ်ထားသည္။အင္းလွ်ားကန္စပ္ရွိ စိမ္းလန္းစိုေၿပ စား
ေသာက္ဆိုင္ ၊ဘုတ္ကလပ္ ႏွင့္ Beger Mot စားေသာက္ဆိုင္မ်ားေနရာတြင္ မူသံခ်ပ္ကာ ဒိုင္းမ်ား
ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ရဲကားမ်ားခ်ထားသည္။

ေဒၚစုေနအိမ္ေရွ့ရွိ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းေနရာတြင္မူ လံုထိန္းရဲ ႏွစ္ရာထက္မနည္းခ်ထားသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဆရာ၀န္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ဂၽြန္၀ီလွ်ံ ယက္ေတာ တို ့ကို
ဖမ္းဆီးထားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့ သို ့လံုၿခံဳေရးမ်ား တိုးၿမွင့္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ခ်ီပီယံလိဂ္ ဖိုင္နယ္ပြဲ တြင္ ေလာင္းေၾကးေငြပဏာမ က်ပ္ေငြသိန္းဘီလွ်ံ ၉၀ ေက်ာ္ထိေလာင္းေၾကးထပ္က်မည္


May 13, 2009 ·

၁၃ ေမ ရန္ကုန္၊ ၊ယူကြန္

Myanmar Estimates 90 Billion Stakes for Champion League Final

ၿမန္မာလိဂ္ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ ၾသဇာအရွိဆံုးသူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာ ေတာ့မည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ဥကၠဌ Max အခ်ိဳရည္ ပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္ေဇာ္

ဥေရာပ ခ်ံပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ေနာက္ဆံုးေန ့ၿဖစ္သည့္ ဘာစီလိုနာ ႏွင့္ မန္ယူတို ့ေတြ ့ဆံုခ်ိန္တင


ြ ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တစ္ၿမိဳ ့တည္းကပင္ အနည္းဆံုး
ေလာင္းေၾကးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း သန္း ကိုးေသာင္း (ဘီလွ်ံ ၉၀)ထိ အသံုကာ ေလာင္းေၾကးထပ္က်မည္ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ေဘာလံုး
ေလာင္းကစားဒိုင္တစ္ခု Freedom News Group သို ့ေၿပာသည္။

ခ်ီပီယံလိဂ္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ ေန ့က ခ်ယ္ဆီး အသင္းႏွင့္ ဘာစီလိုနာ အသင္းတို ့ေတြ ့ဆံုစဥ္က ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ ့ သန္းခုႏွစ္ေသာင္းနီးပါးထိ
သံုးစြခ
ဲ ဲ့သည္။ၿမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ဥေရာပ ကလပ္ အသင္းပြဲစဥ္မ်ားကိုေလာင္းေၾကးထပ္သည့္ ေဘာလံုးေလာင္းကစားေစ်းကြက္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရန္ကုန္ရွိေလာင္းကစားဒို္င္ ဖြင့္ထားသူ တစ္ဦး၏ အႏႈတ္အသိမ္း သမားတစ္ဦးက“သာမန္ပြဲ စဥ္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့
ေလာင္းေၾကးေငြ ဒီေလာက္မမ်ားဘူးမန္ယူ၊ခ်ယ္ဆီး၊အာဆင္နယ္၊
ေအစီ၊ဘာကာ ပြေ
ဲ တြဆိုရင္ေတာ့ ေလာင္းေၾကးထပ္တာမ်ားတယ္ ။ေနာက္ ဆီးမီး ဖိုင္နယ္တို ့ဖိုင္နယ္ပြဲ ေတြဆို ေလာင္းေၾကးပိုမ်ားလာေရာ ”ဟု
ေၿပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ခ်ံပီယံလိဂ္ဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မ်ားမွာ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးကာစ ကာလႏွင့္ၾကံဳသၿဖင့္ ေလာင္းေၾကးေငြ ထိုႏွစ္မတိုင္ခင္ ႏွစ္မ်ားက
ပင္ ေလာင္းေၾကးထပ္မႈနည္းပါးေၾကာင္းသိရသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ေဘာလံုးေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦးက “ၿမန္မာ ႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ ့ခ်ဴပ္ ဥကၠဌ Max ကို


ေဇာ္ေဇာ္ ဆို ရင္ မန္ယူပြဲ ဆို သိန္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးေလာက္ထိ တင္တယ္လို ့ေၿပာတယ္ ဒါတစ္ ေယာက္္ ထဲရွိေသးတယ္ ေနာ္ Army ကေကာင္ေတြ
နဲ ့သူ တို ့သားသမီး ေတြ တင္တာဆို မနည္းဘူး ”ဟုေၿပာသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဘာလံုး ေလာင္းကစားေစ်းကြက္ ကို ဘြတ္ကီဒိုင္မ်ားအၿဖစ္ တရား၀င္ခင


ြ ္ၿပဳထား
ၿခင္းမရွိေသာ္လည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရွိစဥ္ က ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ား၏ ရံပံုေငြ အၿဖင့္ ခြင့္ၿပဳေပးထားသည္။ထိုအခ်ိန္က ရန္ ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ
ဒိုင္မ်ားအားလံုးနီးပါးမွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ
ခြင့္ၿပဳမွသာရသည္။စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အာဏာရ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ သားသမီးမ်ား၊၎တို့ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက သာ ဒိုငအ
္ ၾကီးမ်ား
ကိုင္ႏိုင္က်သည္ ။ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရွိေသာ ဒိုင္အေသးမ်ားကမူ ရဲစခန္း ႏွင့္
ေဒသခံအာဏာ ပိုင္တို ့ကို လိုင္းေၾကးေပး၍ လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ တိုင္းၿပည္စီးပြားေရးအေၿခအေန ေၾကာင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတစ္ခုအၿဖစ္ သေဘာထားကာ ၿပည္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ေဘာလံုး
၀ါသနာ အိုးတစ္ဦးကမူ “ေဘာလံုး ၀ါသနာ မပါလို ့ေဘာပြဲ မၾကည့္ တဲ့လူေတြလည္း ေဘာပြေ
ဲ တာ့
ေလာင္းက်တယ္ ”ဟုေၿပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ တိုင္းမႈး ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္၀င္းၿမင့္မွာလည္း ေဘာလံုးေလာင္းကစား၀ါသနာပါေသာ သူတစ္ ေယာက္ၿဖစ္သည္ ဟု ရန္ကုန္ အေၿခစိုက္


အားကစား ကေလာင္ရွင္ တစ္ဦးကေၿပာသည္။

ခ်ံပီယံ လိဂ္ ပြဲစဥ္ ေနာက္ဆံုးေန ့ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ ကို ေမလ ၂၇ ရက္ ေန ့ညတြင္ အီတလီ ႏိုင္ငံေရာမ
ရွိ စေတဒီယို အိုလံပီကို အားကစားကြင္းတြင္ က်င္းပမည္ ၿဖစ္သည္။ထိုေန ့တင
ြ ္ ဘာကာ ႏွင့္ မန္
ယူတို ့ဆံုၾကမည္ ၿဖစ္သည္။ ၎ပြဲ စဥ္ တြင္ မန္ယူ က အထက္ေၾကးေပါက္ႏိုင္သူ ဟု ေဘာလံုး
ပြဲမ်ားမွန္မွန္ ေလာင္းသူ တစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။
ၿမန္မာအစိုးရ၏ တည္ဆဥ
ဲ ပေဒမ်ား အရ ေဘာလံုးေလာင္းကစားၿခင္းမွာ တရားမ၀င္ၿဖစ္ေသာ္
လည္း မၾကာခင္က်င္းပမည့္ ၿမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေဘာလံုးပြဲစဥ္တင
ြ ္မူ တရား၀င္ ေလာင္းက
စားႏိုမည့္ ဘြတ္ကီဒင
ို ္ ပါရွိမည္ ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တုိက္ခုိက္

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 19:35 သန္းထိုက္ဦး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ခိုး၀င္ခ့ဲၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု ဆုိေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ
အေၾကာင္းမွာ လူေျပာမ်ားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

အဆိုပါ သတင္းကုိ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ထုတ္ စစ္အစိုးရ၏ ျမန္မာ့အလင္း ႏွင့္


ေၾကးမံုသတင္း စာမ်ားတြင္ စတင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“လံုၿခံဳေရးအရ တားျမစ္ထားေသာ နယ္ေျမ အတြင္းသို႔ လွိ်ဳ႕၀ွက္ တိတ္တဆိတ္


၀င္ေရာက္ခ့ဲမႈ” ကုိ စစ္ေဆးေနသည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ၆ ႏွစ္ျပည့္မည့္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဆုိပါ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္
ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရဖြယ္ရိွေၾကာင္း အစုိးရကုိ ေထာက္ခံ အားေပးသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕တြင္ ေရးသားထားသည္ဟု သိရသည္။

အင္တာနက္ အသုံးျပဳသည့္ ျပည္တင


ြ ္း ျပည္ပ စာဖတ္သူအမ်ားစုက အစုိးရဘက္ေတာ္သား အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကုိ
ယုံၾကည္ျခင္း မရိွၾကေပ။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ဂြ်န္ ဝီလီယံ ယက္ေထာ အား ေနအိမ္ၿခံ၀င္း အတြင္းသို႔ ၀င္ခင
ြ ့္ ျပဳခဲ့ျခင္း ႏွင့္
ညအိပ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ ဟု ထြက္ဆုိ ေျဖာင့္ခ်က္ ေပးခဲ့ပါက ကန္႔သတ္ခ်က္ ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၂) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ အထိ က်ခံ
ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္” ဟု စစ္အစုိးရ ဖန္တီးထားသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု လူထုအသံ အမည္ရိွ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္က
ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လူထုအသံက စစ္အစုိးရ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွေပ။

လူထုအသံက ကုိးကားသည့္ အဆုိပါ သတင္းတြင္ပင္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၀င္ေရာက္မႈသည္
အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ ထိခုိက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခသ
့ဲ ည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦး၀င္းတင္က ယခု ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ “၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတင


ြ ္ မိမိတုိ႔ ပါတီ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ရံႈးနိမ္႔မႈႏွင္႔သာ ရင္ဆုိင္ရမွာ ဧကန္မလြဲ
ျဖစ္မွာ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆုိသည္။

“အဆုိပါ သတင္းတြင္ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ အား အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ား က ေဝဖန္ၿပီ” ဟု အစခ်ီထားသည္ ဟု
ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဦး၀င္းတင္ အပါအ၀င္ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အခုိင္အမာ ေထာက္ခံေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္၊ ေဆးကုသမႈ ေပးရန္ အာဏာပုိင္တုိ႔ထံ ယမန္ေန႔က ေတာင္းဆုိထားသည္။

လူထုအသံက ျပန္လည္ ကုိးကားေဖာ္ျပသည္ ဟူေသာ သတင္းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ၏ ဓာတ္ပုံကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္သုိ႔ ေရကူးၿပီး သြားေရာက္ခသ


့ဲ ည္ဟု အာဏာပုိင္တုိ႔ထံ ၀န္ခံ ထြက္ဆုိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ႏုိ၀င္ဘာလက သြားေရာက္ခ့ဲဖူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ ေနထုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးက သူ႔ကုိ အစားအစာ ေကြ်းေမြးခ့သ


ဲ ည္ဟုလည္း ေရးသားထားသည္။

နအဖ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ တစ္ဦး တိုက္ပြဲက်

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 18:07 သန္းထိုက္ဦး


နအဖစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္မဟာ၂ ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ယခုလ ၁၁
ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပ၌
ြဲ နအဖတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးက် ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တုိက္ပြဲတင
ြ ္ က်ဆံုးသည့္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရး
ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ KNLA တို႔မွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

KNLA တပ္ဖ႕ြဲ ၀င္တခ်ိဳ႕ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - Agron Dragaj)

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတဦး က်ဆံုးမႈသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စစ္ေရး
ေလ့လာသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

က်ဆုံးသူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသအတြင္းရွိ နအဖ တပ္စခန္းမ်ားရွိေသာ ဘူဆာခီးႏွင့္ ေနာဆိုး လက္နက္ၾကီး
စခန္းမ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး အျပန္ လမ္းခုလပ္ တေနရာ၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲတင
ြ ္ က်ဆံုးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KNU
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဖဒုိ ေစာလွေငြက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဆီက တပ္ဖြဲ႔ေတြက ကားလမ္းကုိ ျဖတ္ဖို႔လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔ (နအဖ) ကားတန္း ဆင္းလာတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးၿပီး ၁၀
မိနစ္ခန္႔အၾကာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ညတြင္းခ်င္းပင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သယ္ေဆာင္သြား သည္ဟုလည္း ဖဒုိ ေစာလွေငြက ဆိုသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္သည္ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာရွိ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ လမ္းတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုက္အခံ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။

၎သည္ အမွတ္စဥ္ ၂၃ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယခုတိုက္ပြဲတင
ြ ္ နအဖဘက္မွ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ကရင္သတင္း ရပ္ကြက္က ဆိုသည္။ ႏွစ္ဘက္ အထိအခိုက္ အက်အဆုံးကိုမူ
မသိရွိရေပ။

KNLA ၏ အဆိုရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ပထမ ေလးလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ အရာရွိ ၁၂ ဦးအပါ၀င္ တပ္သားအဆင့္ ၂၂၅ ဦးကုိ ေခ်းမႈန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄၄၃ ဦး
ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ KNLA ဘက္မွ ၇ ဦးက်ဆံုး၍ ၅ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ၚေလခီး ေဒသရွိ KNLA တပ္ရင္း ၂၀၁ စခန္းကို ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္
တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖ႕ြဲ (DKBA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္ဖြဲ႔ တို႔သည္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ KNLA ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခစိုက္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္ နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖ

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 18:10 ဘေစာတင္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ခ်ံဳေဖာ္ၿမိဳ႕ ပါ့နန္းအရပ္တင


ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္
ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
တခုကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔ညက က်င္းပသြားခဲ့သည္။

စင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ညက ေတြ႕ရသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘုန္းသွ်န္၊


တြင္ကယ္လ္၊ ဆုပန္ထြာႏွင့္ ရခိုင္စတီရီယို ေတးသံရွင္ ယုယုလႈိင္
ေခၚ ဂ်ဴးဂ်ဴး (ဓာတ္ပုံ - ဘေစာတင္)

ယင္းစင္ျမင့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတင
ြ ္ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ ဘုန္းသွ်န္၊
ဆုပန္ထြာ၊ ရခိုင္စတီရီယို ေတးသံရွင္ ယုယုလႈိင္ ေခၚ ဂ်ဴးဂ်ဴး ႏွင့္
တြင္ကယ္လ္ တို႔ က ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကသည္၊

အဆိုပါ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ပရိသတ္ ၂၅၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ အားေပးခဲ့


ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ အဆိုေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖ
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သရုပ္ေဆာင္ ဆုပန္ထြာက ယခုကဲ့သို႔ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ ႀကဳံရသည့္ အတြက္
စာနာမိသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“ထိုင္းႏိုင္ငံကို အခုအႀကိမ္ဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖဖူးတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပန္ပန္ အေနနဲ႔ အရမ္းကိုေပ်ာ္ပါတယ္၊ အခုလို


ကိုယ့္တိုင္းျပည္က အလုပ္သမားေတြကို ရပ္ေ၀း မွာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အလုပ္သမား ေတြရဲ့ ဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ
့ရေတာ့ စာနာနားလည္ႏိုင္သလို ေနာက္လည္းအခြင့္အခါသင့္ရင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္ပါေသးတယ္”ဟု ဆုပန္ထြာက ေျပာသည္။

ယင္း ခ်ံဳေဖာ္ ေဒသတြင္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ိဳး မႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပရိသတ္ တဦးျဖစ္သည့္ မြန္တိုင္းရင္းသူ
မမိုးမိုးက ေျပာျပသည္။

“က်မ ခ်ံဳေဖာ္မွာေနလာတာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ၊ ဒီညလို မ်ိဳး ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေတြ အဆိုေတာ္ေတြ လာ တာ တခါမွ မေတြ ့ဖူးဘူး၊ အခုလို
ပြဲမ်ိဳးလည္း တခါမွမႀကံဳဖူး ဘူး၊ သိပ္ကိုေပ်ာ္ပါတယ္၊ ရဲေတြဘာေတြ လည္း ဖမ္းတာဆီးတာ ဘာမွမရွိေတာ့ စိတ္ေအးခ်မ္းသာနဲ ့ပြဲ ၾကည့္ ရတဲ့အတြက္
ရန္ကုန္ကေနေခၚလာေပးတဲ့ အဆိုေတာ္ ယုယုလိႈင္ကို တကယ္ပေ
ဲ က်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု မမိုးမိုးက ေျပာဆိုသည္၊

ရခိုင္အဆိုေတာ္ ယုယုလိႈင္ကလည္း“ဂ်ဴးဂ်ဴးအေနနဲ ့ထိုင္းကို လာေဖ်ာ္ေျဖတာ တတိယအခါက္ပါ၊ ဒီမွာ သီခ်င္း ဆိုရတာ အရမ္းကိုေက်နပ္မိတယ္၊


ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမွဳကလည္း တကယ့္ကိုအားရစရာပါ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီမွာ က်မတို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားစုေနၾကတာရယ္ အျခား
ထား၀ယ္တို ့မြန္လူမ်ိဳးေတြက လည္း ရခိုင္သီခ်င္းေတြကို လိုက္ဆိုၿပီး အားေပးၾကေတာ့ ဘယ္လိုေျပာရမွန္းေတာင္မသိဘူး ေပ်ာ္တာေလ၊
ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြကို ေနာက္ေနာင္လဲလာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္ပါေသးတယ္၊ေက်းဇူး တင္ပါတယ္္”ဟု ဆိုသည္၊

အဆိုေတာ္ ယုယုလွိဳင္သည္ ယမန္ႏွစ္က ဘန္ေကာက္တင


ြ ္ ပထမအၾကိမ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့ေသာ လ က မဲေဆာက္ ရခိုင္ သႀကၤန္တင
ြ ္လည္း
ေျဖေဖ်ာ္သြားခဲ့သည္၊

ပရိသတ္ထဲမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႀကီး ဦးေ၀သာေက်ာ္က“က်ေနာ္တို ့ေလွသမားေတြဘ၀ဟာ ပင္လယ္ထဲမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ေနရတယ္၊ အခုလိုမ်ိဳး


ၾကည့္ခင
ြ ့္ရတဲ့အတြက္ ပင္ပန္းတာေတြ ေခတၱမွ် ေျပေပ်ာက္သြားသလို ခံစားရပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ယခုေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို အဖမ္းအဆီးမရွိ ေခ်ာေမာစြာ ျဖစ္ေျမာက္သြားသည့္အတြက္ ၎အေနႏွင့္ ၀မ္းသာ ေက်နပ္သည္ဟု ပြဲစီစဥ္သူ တဦးျဖစ္သည့္


ကိုလွမင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ဒီပြဲကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္္ၾကတယ္၊ အစကေတာ့ ရဲေတြဘာေတြ လံုၿခံဳေရးယူခိုင္းမလို႔ဘ၊ဲ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့


ရဲကိုအေၾကာင္းၾကားၿပီး ႀကီးၾကပ္ခဲ့တာ၊ အားလံုးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပဲ ၿပီးသြား တယ္၊ ဘန္ေကာက္မွာ ေလးျဖဴပြဲတုန္းကလိုမ်ိဳး အဖမ္းအဆီးျဖစ္မွာကို
အရမ္းစိုးရိမ္ခဲ့တယ္၊ အခုေတာ့ ဌာေန အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ့နားလည္ေပးမွဳနဲ႔ ကိုယ့္အသိနဲ ့စည္းကမ္းရွိရွိအားေပးၾကတဲ့ပရိသတ္ေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္
သြားတာကို တကယ္ပဲ၀မ္းသာပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အင္တာနက္ သုံးသူမ်ား အခက္ပိုႀကံဳ

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 19:54 ဧရာဝတီ

ဂ်ီ ေမးလ္ အပါအ၀င္ အီးေမးလ္ လိပ္စာ အသစ္မ်ား ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရက ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္
အင္တာနက္ အီးေမးလ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ပုိမုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ားအား ကူညီ၍ အီးေမးလ္ လိပ္စာ အသစ္ဖင


ြ ့္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပး ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္တာနက္ ကေဖးဆိုင္ရွင္ တခ်ိဳ႕ႏွင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ မ်ားက ေျပာသည္။

“ျပည္ပမွာရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို ဂ်ီေမးလ္ ဖြင့္ေပးဖို႔ အကူအညီ လွမ္းေတာင္းထားရတယ္၊ ဒီမွာ ဖြင့္လို႔မရဘူး”ဟု ဒဂုံ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ တဦးက
ေျပာျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အင္တနက္ အီးေမးလ္မ်ား သုံးစြရ


ဲ ပုိမုိခက္ခဲလာသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လ အတြင္းကပင္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သူ ကဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္တင
ြ ္း၌ ရာဟူး ေမးလ္၊ ေဟာ့တ္ေမးလ္မ်ားကို ယခင္ကတည္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ထားကာ ဂ်ီ ေမးလ္ကိုလည္း တရား၀င္
သုံးစြခ
ဲ င
ြ ့္ မျပဳေပ။

ျပည္တင
ြ ္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္ပသို႔ မထြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ႏုိင္ငံတကာကလည္း ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး အဖြ႕ဲ (CPJ) က လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္


စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေထာင္ခ်ေနမႈ၊ အင္တာ နက္ အသုံး ျပဳျခင္းအား တင္က်ပ္ေနမႈတို႔တင
ြ ္ ကမၻာ့အဆိုးဆုံးေနရာ၌
ရွိေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။

ဂ်ီေမးလ္ အသုံးျပဳလိုသူမ်ားအား အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္သည့္ နည္းပညာမ်ားသုံး၍ အကူအညီေပးရ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ
အင္တာနက္ကေဖး ဆုိင္ရွင္ တဦးက ေျပာျပသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဆုိင္မွာ အီးေမးလ္လာသုံးတဲ့လူေတြ ဘယ္လိုကူညီရမလဲဆုိတာ သိထားရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူစိမ္း ေတြကိုေတာ့ မလုပ္ေပးရဲဘူး၊


အာဏာပိုင္ေတြ သိသြားရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရသည္ သိလုိသည္မ်ား ႐ွာေဖြႏိုင္သည့္ Google search engine ႏွင့္ Google mail (gmail) တို႔ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္း
ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

ယင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တင


ြ ္ပင္ မႏၲေလးတိုင္း ေမၿမိဳ႕၌ ရတနာပုံ ဆိုင္ဘာ စီးတီး တခု ကို စစ္အစိုးရက စတင္ တည္ ေဆာက္လာခဲ့သည္။ ထို ရတနာပုံ
ဆုိင္ဘာ စီးတီးမွ တႏုိင္ငံလုံးသို႔ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာရွင္ တဦးက“အဲဒီ ရတနာပုံ ဆုိင္ဘာစီးတီး ေဆာက္တာက သတင္း အခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈနဲ႔ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လို႔
သိရတယ္”ဟု ေျပာဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက Google ၏ အဆင္ျမင့္နည္းပညာကို မလိုက္ႏုိင္၍ လုံး၀ပိတ္ပင္ တားဆီး၍ မရေၾကာင္း၊ ဂ်ီေမးလ္ အပါအ၀င္ တျခားေသာ
လူသုံးမ်ားသည့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈကိုလည္း လုံး၀ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျမန္နႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ေခတၱ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ရတနာပုံ ဆိုင္ဘာစီးတီးကို ေဆာက္တာ၊ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္တာလည္း


ျဖစ္ႏုိင္တယ္”ဟု အထက္ပါ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာရွင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစိုးရ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ (MPT) ၊ Myanmar Info-tech ၊ ယခင္ Bagan Net ကို အမည္ေျပာင္းထားေသာ Myanmar Teleport ႏွင့္ Hanthawaddy
National Gateway တုိ႔ျဖစ္သည္။
Hanthawaddy National Gateway သည္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အသစ္တခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈
ခုႏွစ္အတြင္းမွစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း တႏိုင္ငံလုံး၏ အႀကီးဆုံး လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာ ပညာရွင္မ်ားအသင္းမွ ၀ါရင့္
ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ တဦး ကေျပာသည္။

Hanthawaddy National Gateway မွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဦးေတဇ၏ လုပ္ငန္းခြဲတခု ျဖစ္ၿပီး Alcatel Shanghai Bell Company ၏
နည္းပညာအကူအညီကို ရယူထားေၾကာင္းလည္း ၎ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ Hanthawaddy National Gateway သည္ မႏၲေလးရွိ ရတနာပုံ တယ္လီပို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရန္ကုန္မွ အပ တႏုိင္ငံလုံးသို႔ အင္တာနက္
၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတင
ြ ္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

မစၥတာယက္ေတာ အင္းလ်ားကန္အတြင္း ခုန္ဆင္းျခင္း

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 18:41 ဧရာဝတီ

ဝီလ်ံ ယက္ေတာ အခ်ဳပ္ခန္း နံရံကုိ မီွၿပီး ထုိင္ေနသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ အတြင္း အဖမ္းခံရသည္မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ ၇ ရက္ ျပည့္ၿပီ။ ၇
ရက္အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္ ၿခဳိက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္ရသည့္ အခ်ိန္က ၇ နာရီ မျပည့္ေသး။ ျမန္မာျပည္ ေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔၏ စစ္ေၾကာေရး လုပ္ပုံ
လုပ္နည္းအေၾကာင္း ဖတ္ရႈခသ
့ဲ မွ် အမွန္ေတြပါပဲလား ဟုလည္း ဆင္ျခင္မိသည္။ ထုိအခုိက္ အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္းသုိ႔ ကုိယ္ေရာင္ ကုိယ္ဝါ ေတာက္ပသူ
တေယာက္ ဝုန္းခနဲ ေရာက္လာသည္။

ယက္ေတာ။ ။ ဟာ … လန္႔လုိက္တာဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားက ဘယ္သူလ။ဲ

႐ုကၡစိုး။ ။ ငါလား၊ ငယ္နာမည္ ၾကက္ေတာ၊ အဲေလ ေယာင္လုိ႔ က်ဳပ္က ႐ုကၡစိုးဗ်ာ။ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္


ဆုိပါေတာ့။

ယက္ေတာ။ ။ တံခါးလည္း မဖြင့္ဘဲနဲ႔ ခင္ဗ်ား ဘယ္အေပါက္ကေန ဝင္လာတာလဲ။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဒါကုိေတာ့ ေျပာလုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။

ယက္ေတာ။ ။ လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ဒီကုိ ေရာက္လာတယ္ဆုိေတာ့ အျပင္မွာ အေစာင့္ေတြ မရိွဘူးလား။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဘာလုိ႔ မရိွရမွာလဲ၊ ရဲ အေယာက္ ၃ဝဝ ေလာက္ အေစာင့္ ခ်ထားတယ္ အျပင္ဘက္မွာ။ မင္းေတာင္ အေစာင့္ေတြၾကားက
ေရကူးတတ္ရင္ ငါက ပုိေတာင္ လုပ္တတ္ေသးတယ္။

ယက္ေတာ။ ။ က်ေနာ္က ရမ္ဘုိကုိ ေမွ်ာ္ေနတာ။ ခင္ဗ်ားက ျမန္မာရမ္ဘုိလား။ ခင္ဗ်ား … ခင္ဗ်ားက က်ေနာ့္ကုိ လာကယ္တာေပါ့။ (မ်က္လုံးကုိ
ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္လုပ္ၿပီး ေမးလုိက္သည္။)

႐ုကၡစိုး။ ။ ထပ္သရီး၊ ငါက မင္းကုိ ကုိယ္ေဖ်ာက္ေပးလုိ႔ မရဘူး ကြ။ ကယ္လုိ႔ ရလည္း မင္းကုိေတာ့ မကယ္ႏုိင္ပါဘူးကြာ။ မင္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကုိ ထပ္သြားမယ္ဆုိရင္ ကိဳြ င္ပ။ဲ အမႈေတြ ထပ္တုိးၿပီး အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ပဲ သူ႔ခမ်ာ နိဂုံးခ်ဳပ္ေတာ့မယ္။

ဦး႐ုကၡစိုးက သူ႔ကုိ မကယ္ထုတ္ႏုိင္ဟု ဆုိသျဖင့္ ေရကူးခ်န္ပီယံ ယက္ေတာ ေခါင္းငုိက္စုိက္ က်သြားသည္။

႐ုကၡစိုး။ ။ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔ကြာ။ မင္းက အခုဆုိ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနၿပီ။ သံရုံးကလည္း ေထာင္ဝင္စာ လာေတြ႔မွာပါ။ ေရကူးတ့ဲ
ရုိဟင္ဂ်ာေတြလည္း ကမၻာေက်ာ္သြားသလုိ၊ မင္းလည္း ကမၻာေက်ာ္သြားၿပီ ဆုိေတာ့ လူေတြလည္း ေရကူးသင္တန္းတက္ဖုိ႔ ျပင္ေနၾကတယ္ ဆုိပ။ဲ

ယက္ေတာ။ ။ က်ေနာ္ အဲဒီေလာက္အထိ မရည္ရြယ္ပါဘူးဗ်ာ။

႐ုကၡစိုး။ ။ မင္း မရည္ရြယ္တာ ခဏ ထားလုိက္ဦး၊ အခု မင္း ေရအကူးေကာင္းလုိ႔ အစုိးရကေတာင္ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသည္ေတြကုိ ဗီဇာ
တင္းက်ပ္လုိက္ၿပီ ကြ။ ေရကူးတတ္ရင္ ဗီဇာ မေပးဘူး တ့။ဲ ဧရာ၀တီက ဟန္ေလးေတာင္ အဲဒီ အေၾကာင္း ကာတြန္း ဆဲြထားေသးတယ္။ ကဲ …
မင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ကုိ ဘာေၾကာင့္ သြားရတာလဲ ေျပာစမ္းပါဦး၊ အျပင္မွာေတာ့ မင္းရဲ႕ စြန္႔စားခန္း အေၾကာင္း အားလုံးက
သိခ်င္ေနတယ္။

ယက္ေတာ။ ။ က်ေနာ္ မသြားပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အျဖစ္မွန္ကုိ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးေပါ့ဗ်ာ။


႐ုကၡစိုး။ ။ လုိရင္းေျပာပါကြာ။ အခ်ိန္မရိွဘူး။ မင္းကုိ စစ္ေၾကာေရး ဝင္ဖုိ႔ လာေခၚၾကဦးမယ္ ထင္တယ္။

ယက္ေတာ။ ။ ဒီလုိဗ်။ က်ေနာ့္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးက ငွားထားတာ။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဘာလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လုပ္ႀကံဖုိ႔လား။

ယက္ေတာ။ ။ စကားဆုံးေအာင္ နားေထာင္ပါဦး။ က်ေနာ္က စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ဆရာဝန္ပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ စိတ္ေရာဂါရေနတာကုိ ကုေပးဖုိ႔
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးက အကူအညီေတာင္းလုိ႔ ဒီကုိ လာရတာပါ။

႐ုကၡစိုး။ ။ ေၾသာ္ … လက္စသတ္ေတာ့ ေမာင္ရင္က ဆရာဝန္ ျဖစ္ေနတာကုိး။

လူတခ်ဳိ႕ ထင္ၾကသက့သ
ဲ ုိ႔ မစၥတာယက္ေတာက စီအုိင္ေအ ေရကူး ခ်န္ပီယံ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ဟု ဆုိသျဖင့္ ဦး႐ုကၡစိုးက
အထင္ႀကီးသြားသည္။

ယက္ေတာ။ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရ႕ဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလး ဆုိးေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ပုိဆုိးလာတယ္လုိ႔


သိရတယ္။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဟုတ္လား၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ဆုိးေနလုိ႔လ။ဲ မႏွစ္တုန္းကေတာ့ အုန္းသီးထဲ ဘယ္သူ ေရထည့္သလဲ လုိ႔ စာေရးဆရာ ေဘာဂေဗဒကုိ
ဖုန္းဆက္ၿပီး လွမ္းေမးတယ္ တ့။ဲ ဆရာေဘာက ေျဖရခက္လုိ႔ ဆုိၿပီး အေမရိကန္အထိ သြားၿပီး စေတးေရွာင္ေနရတယ္။

ယက္ေတာ။ ။ အုန္းသီးထဲ ဘယ္သူ ေရထည့္သလဲ သိခ်င္တာက ေတာ္ေသးတာေပါ့၊ အခုဟာက အဲဒီထက္ ဆုိးတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ဆန္စပါး
ေတာင္ပုံ ရာပုံ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ မၾကားလုိက္ဘူးလား။ ၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ ၅ ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ေတာ့ နာမည္ေတြကုိ
ဒကၡိဏသီရိ၊ ပုပၺသီရိ စသျဖင့္ သာမန္ မဟုတ္တ့ဲ နာမည္ေတြ ေပးတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။

မစၥတာယက္ေတာ၏ ရွင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ဦး႐ုကၡစိုး စိတ္ေလသြားသည္။

႐ုကၡစိုး။ ။ အင္း … ေရာဂါက မေသးပါလား။ ရာသီဥတုကလည္း ပူတာကုိး … ။

ယက္ေတာ။ ။ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္လည္း စိတ္တုိေနတယ္၊ ၿမိဳ႕သစ္ ၅ ခုရ႕ဲ နာမည္ေတြမွာ သီရိ ဆုိတာကုိ ထည့္ထားတာ သူ မႀကိဳက္ဘူး။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဘာမႀကိဳက္စရာ ရိွသလဲက၊ြ သီရိ ဆုိတာ က်က္သေရ ရိွျခင္း၊ တင့္တယ္ျခင္းကုိ ေျပာတာပဲ။

ယက္ေတာ။ ။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာ္ မသိဘူး၊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကေတာ့ သူ႔ကုိ ေန႔တုိင္း စကားနာ ထုိးေနတယ္ ေျပာတာပဲ၊ ဒါ ရွင့္ရ႕ဲ ငယ္ရည္စား
နာမည္ မဟုတ္လား ဘာညာ ေပါ့ဗ်ာ။

႐ုကၡစိုး။ ။ ေခၚရခက္တ့ဲ နာမည္ေတြ ေပးထားတာ ဆုိေတာ့ အင္း … ဒီစိတ္ကူးကေတာ့ အေတာ့္ကုိ ပုံမွန္မဟုတ္တာဘဲ။ ခက္တယ္ … ခက္တယ္
… ဘုရင္ရူးနဲ႔ ေလွလူးနဲ႔ ဆုိေတာ့ ခက္ကုန္ၿပီေပါ့။ ဒီေတာ့ မင္းကေရာ သူ႔ကုိ ေဆးကုေပးခ့ရ
ဲ ႕ဲ လား။

ယက္ေတာ။ ။ ေဆးပညာခ်ည္းပဲ အားကုိးလုိ႔ မရဘူး ဗ်။ စိတ္ပညာလည္း သုံးရတယ္။ သူ႔ေရာဂါက ေနျပည္ေတာ္ေတြ ဘာေတြ
တည္ေဆာက္တာကုိ ခေရဇီျဖစ္တ့ဲ ဘုရင္ရူး ဆုိေတာ့ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ ေနတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ဂုရုႀကီးတခ်ဳိ႕ကုိလည္း
ခ်ည္းကပ္ရတယ္။ က်ေနာ္ Turd Group လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အုပ္စုေတြနဲ႔ ေတြ႔ခ့ဲတယ္။ အဆင္ေျပတ့ဲ ကုထုံးတခု ရလုိရျငား သူတုိ႔ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရတာေပါ့။

ယက္ေတာေျပာသည့္ Turd Group ဆုိသည့္ စကားလုံးကုိ ဦး႐ုကၡစိုး မသိပါ၊ Third Group ႏွင့္ အတူတူပဲ ျဖစ္မည္ဟု ေတြးလုိက္မိသည္။

႐ုကၡစိုး။ ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ Turd Group ေတြ၊ Elite ေတြရ႕ဲ ေရႊေခတ္ပေ


ဲ ဟ့။

ယက္ေတာ။ ။ သူတုိ႔ေျပာတ့အ
ဲ တုိင္းဆုိ သူတုိ႔က ရုိးရုိး Elite မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ရုပ္သိမ္းသြားဖုိ႔ စည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္ေပးမယ့္သူေတြ
ျဖစ္ကုန္ၿပီ တ့။ဲ အရင္က နအဖ ငွားခ့ဲတ့ဲ အေမရိကန္က DCI တုိ႔ထက္ ေျခတံလက္တံ ရွည္တယ္ ဆုိပ။ဲ ဝါရွင္တန္က လူေတြကုိေတာင္ ခါးပုိက္ထဲ
ထည့္ထားႏုိင္တယ္ တ့။ဲ

႐ုကၡစိုး။ ။ အတုိက္အခံေတြ သုံးမရေတာ့လည္း ဒီ Turd Group ေတြ ေခတ္ေကာင္းတာေပါ့ကြာ။ အတုိက္အခံ ဆုိတာက အၿမဲတမ္း
အတုိက္အခုိက္ပဲ ခံေနတာကုိး။ ကဲ … Turd Group ေတြထဲက ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ခ့ဲလ။ဲ

ယက္ေတာ။ ။ Exclusive Elite စာေစာင္ ထုတ္တ့ဲ ေဒါက္တာ ထိပ္ေျပာင္ နဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ထိပ္ေျပာင္ဆီက ဘာ အႀကံဉာဏ္မွ မရပါဘူးဗ်ာ။ သူက
က်ဳပ္ကုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တတိယအုပ္စုထဲ ဝင္ၿပီး လုပ္ဖုိ႔ပဲ စည္းရုံးတယ္။ တတိယအင္အားစု အားေကာင္းရင္ ျမန္မာျပည္ဟာ ျပႆနာ အကုန္လုံး
ေျပလည္ၿပီး ေထာင္တက္သြားမယ္ တ့။ဲ

ကုထုံးရွာခါမွ ေနာက္ထပ္ ေဝဒနာသည္ တေယာက္ႏွင့္ ဆုံရၿပီဟု ဦး႐ုကၡစိုး စဥ္းစားမိၿပီး ၿပဳံးလုိက္သည္။

႐ုကၡစိုး။ ။ ထိပ္ေျပာင္ဆီက အုိင္ဒီယာ မရေတာ့ ဘယ္ကုိ သြားလဲ။

ယက္ေတာ။ ။ အန္ဟူး နဲ႔ ေတြ႔တယ္၊ သူက ဥေရာပ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးသမား တ့၊ဲ သူ အခု ရန္ကုန္ ေရာက္ေနတယ္ဆုိပ။ဲ သူကေတာ့ ေရကူးဖုိ႔
အစီအစဥ္ မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ေတာ့ ေဂါက္သီး ရုိက္ဖုိ႔ ခ်ိန္းထားတယ္ လုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ေဂါက္ရုိက္ရင္းနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး လုပ္မယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

မစၥတာယက္ေတာ စကားေၾကာင့္ ဦး႐ုကၡစိုး မ်က္လုံး ျပဴးသြားသည္။

ယက္ေတာ။ ။ ၿပီးေတာ့ အန္ဟူးက ေျပာတယ္၊ ဗုိလ္သန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖမ္းထားတယ္ ဆုိတာ ေၾကာက္လုိ႔ ဖမ္းထားတာကြ
တ့။ဲ ဗုိလ္သန္းေရႊက ေၾကာက္တယ္ဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီမွာ အစြမ္းထက္တ့ဲ ေဆးရိွရင္ ရိွမယ္၊ ေဆးမရိွေတာင္ အနည္းဆုံး
အႀကံဉာဏ္ေလးေတာ့ ေပးႏုိင္မယ္ လုိ႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္လည္း ေဆးေတြ ကုထုံးေတြ ရဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။
ဆရာဝန္တေယာက္အတြက္ လူနာက အေရးအႀကီးဆုံး မဟုတ္လား။

႐ုကၡစိုး။ ။ ေၾသာ္ … ကုထုံးရွာတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ၊ မင္းက ဗုိလ္သန္းေရႊကုိ ေတြ႔ၿပီးၿပီလား၊ စမ္းသပ္ၿပီးၿပီလား။

ယက္ေတာ။ ။ ေတြ႔ပါ့ဗ်ာ၊ ေတြ႔ပါ့။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဟုတ္လား ဘယ္အိမ္မွာ ေတြ႔တာလဲ၊ ရန္ကုန္အိမ္လား၊ ေနျပည္ေတာ္အိမ္လား။

ယက္ေတာ။ ။ အိမ္မဟုတ္ဘူးဗ်၊ နန္းေတာ္ႀကီး၊ နန္းေတာ္ႀကီး။ က်ဳပ္ေတြ႔ဖူးတ့ဲ လူနာေတြထဲမွာ ဒီလူနာက အေနအထိုင္ အခမ္းနားဆုံး၊


အေတာက္ေျပာင္ဆုံးပဲ။

႐ုကၡစိုး။ ။ သူနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ ဘာေျပာလဲ၊ ေရာဂါ အေျခအေန ဘယ္လုိ ရိွလ။ဲ

ယက္ေတာ။ ။ က်ေနာ္လည္း ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ေျပာရတာေပါ့။ အေျခအေနကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး။ သူ႔ကုိ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္
အေတာ္ၾကာေအာင္ ညိွရတယ္၊ ေျပာရတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွ သေဘာတူညီခ်က္တခုနဲ႔ စစ္ေဆးခြင့္ ရသြားတယ္။

႐ုကၡစိုး။ ။ ဟုတ္လား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္တခု ရတ့အ


ဲ ထိ ညိွႏုိင္တယ္ ဆုိေတာ့ မင္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ကမၻာေက်ာ္ေတာ့မယ္၊
ႏုိဗဲလ္ဆုေတြေတာင္ ရခ်င္ ရႏုိင္တယ္၊ ေျပာပါဦး ဘာ သေဘာ တူညီခ်က္ ရသြားတာလဲ။

ယက္ေတာ။ ။ သူ႔ က်န္းမာေရးကုိ စစ္ေဆးခြင့္ ရခ်င္ရင္ ခ်စ္မၿငီးတ့ဲ သူ႔သမီးေတာ္ထဲက တေယာက္ေယာက္ကုိ လက္ဆက္ရမယ္ လုိ႔ ေျပာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္လည္း စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ရန္ကုန္ ျပန္လာတယ္၊ အင္းလ်ားကန္ထဲ ခုန္ခ်ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆုံး စီရင္လုိက္တယ္။
ကံဆုိးခ်င္ေတာ့ ရဲက ဖမ္းၿပီး အမႈဆင္လုိက္ေတာ့ ယက္ေတာရဲ႕ဘဝ အခုလုိ ဇာတ္သိမ္းရေတာ့တာပါပဲ။

ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိၿပီး မစၥတာ ယက္ေတာသည္ တဟီးဟီးျဖင့္ ဟီးခ် ငုိေၾကြးေလသည္။ ။

အိႏၵိယ တလၾကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုး

13 May 2009

အိႏၵိယ ႏုုိင္ငံရ႕ဲ တလ အၾကာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ အဆင့္ ၅ ဆင့္နဲ႔ ပါလီမန္ အမတ္ ေနရာ ၅၄၃ ေနရာအတြက္ သန္းခ်ီတ့ဲ
လူေတြ မဲေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုုဒၶဟူးေန႔မွာ မဲရံုေတြကို ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ မဲအားလံုး ေရတြက္အၿပီးမွာ စေနေန႔မွာ ရလာဒ္ကို ေၾကညာမွာပါ။ အာဏာရ
ကြန္ဂရက္ ပါတီေရာ၊ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား ပဒါတီးရက္ ဂ်နာတာ ပါတီပါ၊ ဘယ္ပါတီကမွ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုုရၿပီး တပါတီတည္း
အစုုိးရဖြဲ႔ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္း သံုးသပ္သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုုိးရသစ္ဖဲြ႔ဖုိ႔ မဟာမိတ္သစ္ ရေအာင္
အေပးအယူေတြကုိ ပါတီေတြက လုုပ္ၾကရမွာပါ။

မဲေပးႏုုိ္င္သူ ၇၁၄ သန္း ရွိတာမုုိ႔ အိႏၵိယ ႏုုိင္ငံက ၀န္ထမ္းနဲ႔ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြ႔ေ


ဲ တြ ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း လုုပ္ႏုိင္ေအာင္ အဆင့္ေတြ ခဲြၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကို
လုုပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကက္ခ်မီးယား ျပည္နယ္မွာေတာ့ ခဲြထြက္ေရး သမားေတြက ေရြးေကာက္ပဲြေတြကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အေနနဲ႔
သပိတ္ေမွာက္ေနၾကပါတယ္။ ကက္ခ်မီးယားကို အိႏၵိယ က အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အေပၚ မဲေပးလုုိက္တာေၾကာင့္ တရား၀င္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳေပးရာ
ေရာက္လိမ့္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔ က ေျပာပါတယ္။

သီရိလကၤာေဆးရံု တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အရပ္သား ၅၀ဦး ေသဆံုး

13 May 2009

သီရိလကၤာ ေျမာက္ပုိင္း စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသမွာ တခုုတည္း က်န္ေနတဲ့ စစ္ေဆးရံုကို ဒီေန႔ ေမာ္တာ က်ည္ဆံ ထိမွန္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ လူနာ ၅၀
ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လို႔ ေဆးရံုတာ၀န္က် ဆရာ၀န္က ေျပာဆုုိလုိက္ပါတယ္။ မေန႔က အလားတူ ေမာ္တာ က်ည္ဆံ ထိမွန္ခဲ့လုိ႔ လူနာ ၄၇ေယာက္
ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ICRC ႏုုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖဲြ႔ရ႕ဲ ၀န္ထမ္းနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ မိခင္ ျဖစ္သူဟာလည္း အဲဒီေမာ္တာ က်ည္ဆံေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရတယ္ လုုိ႔ ICRC က
ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတုိက္ခုိက္မႈဟာ ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္လဲ ဆုုိတာကိုေတာ့ ICRC က ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုုိျခင္း မရွိပါဘူး။ သီရိလကၤာ
စစ္တပ္နဲ႔ တမီလ္ က်ားသူပုန္ေတြရ႕ဲ တုုိက္ပေ
ဲြ တြဟာ ၂ရက္ ဆက္တုိက္ဆုိသလို ျပင္းထန္ လြန္းလုုိ႔ ICRC က ေဆး ပစၥည္းေတြ ျဖန္႔ျဖဴးဖုုိ႔
အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ သီရိလကၤာ စစ္တပ္က လူဦးေရ ထူထပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ လက္နက္ႀကီးေတြ မသံုးဘူးလုုိ႔
ေျပာထားေပမဲ့ ၿဂိဳလ္တု သတင္းဓာတ္ပံုေတြ အရ ကဲြလေ
ြဲ နတယ္လို႔ HRW Human Right Watch လူ႔အခြင့္ေရး ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အဖဲြ႔က
ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ KNLA လက္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ဆံုး

13 May 2009
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး ေကအန္အယ္ေအ တပ္မဟာ (၂)နယ္ေျမခံတပ္ေတြ နဲ႔ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ တပ္ေတြ ၁၁ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္
သံေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုက္ပေ
ဲြ တြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္ အစိုးရဘက္က စစ္ကြပ္ကေ
ဲ ရး ဌာနခ်ဳပ္ (၅)မႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္ က်ဆံုး
သြားခဲ့ပါတယ္။ မေအးမာက သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ရင္ဆိုင္တုိက္ပဲြ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားက အခု ပစ္ခတ္မူကေတာ့ လမ္းျဖတ္ကူးဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့ ေကအန္အယ္ေအ တပ္ဖဲြ၀င္ေတြနဲ႔
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေကာင္းျမတ္ စီးလာတဲ့ ကားတန္းေတြ ဆံုၿပီး ပစ္ခတ္မူ ျဖစ္ခ့တ
ဲ ာပါ။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုးရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခင


ြ ့္ရိွသူ တဲြဖက္ အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မွဴးေစာလွေငြကေတာ့
“ပစ္တာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာတယ္။ ကားတစ္စီး ေကာင္းေကာင္း ထိမွန္သြားတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ရက္ေန႔ ေလာက္တုံးက စကခ ၅မႉး သူ႔ရ႕ဲ
လက္နက္ႀကီး စခန္းေတြ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ သြားတဲ့အခါမွာ ၾကည့္လုိက္ ေတာ့ ကားေမာင္းသမားအနီးမွာ ရွိတဲ့ လူေတြ မွန္သြားၿပီးေတာ့ ကားက
ရပ္သြားတယ္။ ဆက္ၿပီး ပစ္ၾကေတာ့ ကားလဲ ေတာ္ေတာ္ေလး ေၾကမြသြားေတာ့ စကခမႉးလည္း ပါႏုုိင္တယ္လုိ႔ တြက္ၿပီး သတင္းျပန္ လုုိက္တယ္။
သတင္းေတြ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဲဒီေန႔က ၁၁နာရီခဲြ ပစ္တဲ့ပဲြမွာ ကားေမာင္းသမား ေဘးမွာ ထုုိင္တဲ့သူက စကခ ၅မႉးေပါ့။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္
ထိမွန္ၿပီး ခ်က္ျခင္း ေသသြားတယ္လို႔ သတင္းရတယ္။ သူ႔ရ႕ဲ အေလာင္းကို ညတြင္းခ်င္း ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ပို႔လုိက္တယ္လုိ႔ သတင္းရပါတယ္။”

ကရင္လူထုေတြအေပၚမွာ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆက္ဆံသူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးၿပီး ကရင္ ေဒသတြင္းမွာ လူအခြင့္ေရး ခ်ဴိးေဖာက္မူေတြ


လုပ္တယ္ဆိုၿပီး ဆက္ေျပာျပပါတယ္။

“သူက စခက ၅ တုုိ႔ ၆တုုိ႔ထဲမွာ သူက အၾကမ္းဆံုး၊ အရမ္းဆံုးေပါ့။ အဲဒီနယ္ေျမထဲမွာ ေပၚတာဆဲြတာတုုိ႔၊ ရြာေတြကို ပိတ္ၿပီးေတာ့
အျပင္ထြက္ခင
ြ ့္မေပးတာေတြ၊ ရိကၡာ သယ္ပို႔ခင
ြ ့္ မေပးတာေတြ၊ ေႏြရာသီခ်ိန္မွာ မီးရိႈ႕တာေတြ၊ ကားလမ္းမနဲ႔ နီးတဲ့ ေနရာမွာ ေတာင္ေပၚက လူေတြ
ရိကၡာ ၀ယ္ၿပီး အျပန္မွာ ေစာင့္ ပစ္တာ ေတြ၊ ရြာပုုန္း ရြာေရွာင္ေတြ ရွိတဲ့ ေနရာမွာ ၀င္ၿပီး ရွင္းတာ၊ ပစ္တာတုုိ႔၊ ဗံုးေတြ ေထာင္တာတုုိ႔ အင္မတန္
နာမည္ႀကီးတယ္ေလ။ ရြာပုုန္း ရြာေရွာင္ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တဲ့ ေနရာေတြကို လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ၁၀လံုး အလံုး ၂၀ေလာက္ ပစ္ခ်တာေတြတုိ႔ေပါ့။”

အဲဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာပဲ တိုက္ပဲြတခ်ိဳ႕ ဆက္ျဖစ္ခဲ့ျပီး စစ္အစိုးဘက္က ေခ်ာဆဲြလာတဲ့ ကား ထိမွန္ျပီး ကားထဲ က လက္နက္ႀကီး က်ည္ ထိမွန္ျပီး
မီးေလာင္မူ ေပါက္ကဲြမူ ဆက္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေကအန္ယူဘက္က ေျပာပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေကာင္းျမတ္ ေသဆံုးသြားမူနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး
အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ဘက္က တပ္စခန္းေတြကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဆက္သြယ္လို႔ မရခဲ့ပါဘူး။

Influenza A - H1N1 ဗိုင္းရပ္ ဘယ္လိုကူးစက္ႏိုင္သလဲ

13 May 2009
ေမလ ၆၊ ၂၀၀၉။ လူေတြလိုပဲ ၀က္ေတြမွာလည္း တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ၀က္ကေနတဆင့္
လူကို ကူးစက္ဖူးတာလည္းရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ကတဆင့္ လူကို ကူးစက္ၿပီး လူလူခ်င္း ကူးစက္မႈ
အခုလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္န႕ဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္တာမ်ိဳး မရိွခဲ့ဖူးပါဘူး။

H1N1 အမ်ိဳးအစား တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ဟာ အရင္ကတည္းက ရိွခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုကမၻာမွာ


ပ်ံႏွံျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၀က္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ကေတာ့ H1N1 မ်ိဳးရင္းထဲက မ်ိဳးစိတ္သစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ
၀က္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ပိုးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ေတာ့ ဇီ၀ဓါတု ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ မႏွင္းပြင့္ျဖဴကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အခု အပတ္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

A CDC Image of H1N1 influenza


virus

ကမၻာ့ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသ တုုပ္ေကြးရာသီ ၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္မႈ စိုးရိမ္ရ

13 May 2009

ေမလ ၁၃၊ ၂၀၀၉။ Influenza A H1N1 အမ်ိဳးအစား ၀က္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ဟာ မက္ဆီကိုႏိုင္ငံမွာ


အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္
ျပင္းထန္တဲ့တုပ္ေကြးျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ေတြဟာ
ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းေျပာဆိုရခက္တယ္လို႕ေတာ့ က်န္းမာေရးတာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုဆိုရင္ပဲ
ကမၻာေတာင္ဖက္ျခမ္းအရပ္မွာ တုပ္ေကြးရာသီ စေနၿပီဆိုေတာ့ ဆင္းရဲၿပီး
လူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းတဲ့ ကမၻာေတာင္ဖက္ျခမ္းက တတိယကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြအတြက္
စိုးရိမ္စရာရိွလာပါတယ္။

တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ မ်ိဳးစိတ္သစ္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုတ္ဖို႕ရာ ၄လကေန ၆လအထိ အခ်ိန္ယူရမယ္လို႕


Health worker distributes face WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲ႕ြ ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဆးကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕
masks to residents in Mexico City, အခုကတည္းက ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ထားသင့္တယ္လို႕ WHO က ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။
30 Apr 2009 ကမၻာေတာင္ဖက္ျခမ္း ႏိုင္ငံေတြမွာ တုပ္ေကြးရာသီေရာက္လာရင္ ဒီဗိုင္းရပ္ဟာ ပိုအားေကာင္းတဲ့
ေရာဂါပိုးျဖစ္လာမွာကို က်န္းမာေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြက စိုးရိမ္ေနပါတယ္။
ကမၻာေျမာက္ဖက္ျခမ္းႏိုင္ငံေတြမွာလည္း မၾကာခင္ လေတြဆို တုပ္ေကြးရာသီး ၀င္လာေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီတုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္ ကာကြယ္ေဆးကို
လာမယ့္ စက္တင္ဘာလမွာ အေစာဆံုးထုတ္လုပ္ရရိွမယ္လို႕ က်န္းမာေရးတာ၀န္ရိွသူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

တကမၻာလံုးမွာ ၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္လာမယ့္အႏၱရာယ္ျဖစ္လာရင္ ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ စဥ္းစားခ်က္ေတြ ျပင္ေနၾကသလို၊


ကမၻာေတာင္ျခမ္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာလည္း ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီေတြန႕ဲ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြေပါင္းၿပီး
ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အခု အပတ္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မွာ နားဆင္ၾကည့္ပါ။

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ပါကစၥတန္ အကူအညီေတာင္း

13 May 2009

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံရ႕ဲ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ တာလီဘန္တို႔နဲ႔ တုိက္ပေ


ြဲ တြျဖစ္ေနတဲ့
ေနရာကေန အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၾကရတဲ့ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္
အတြက္ ကမၻာက အကူအညီေပးၾကဖို႔ ပါကစၥတန္သမၼတ အဇစ္ဖ္ အာလီ ဇာဒါရီ
(Asif Ali Zardari) က ပန္ၾကားသြားပါတယ္။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးအပ္ၾကဖို႔ သူနဲ႔


ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း (Mr.Ban Ki-moon) တို႔ ပူးတြဲ
ပန္ၾကားပါတယ္ဆုိၿပီး နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕မွာ မစၥတာဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးအၿပီး
မစၥတာဇာဒါရီက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ


ဆုိင္ရာ အေျခအေနေတြအတြက္ မ်ားစြာပူပန္မိေၾကာင္း မစၥတာဘန္က ေျပာပါတယ္။
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြေပးဖုိ႔ ကုလသမဂၢက
အဆင္သင့္ပါပဲလုိ႔ မစၥတာဘန္က ေျပာၿပီး မစၥတာဇာဒါရီ အေနနဲ႔လည္း အရပ္သား
ေတြကို နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ အစြမ္းကုန္ကာကြယ္ေပးဖို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။

စစ္တပ္က စစ္ဆင္ေရးေတြ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလိုေျပာၾကားတာ


ျဖစ္ၿပီး ပါကစၥတန္စစ္တပ္ကေတာ့ သူတုိ႔စစ္သားေတြကုိ တာလီဘန္ေတြ ေနရာယူထား
တဲ့ေနရာ ေနာက္နားကုိ ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ သြားၿပီး ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

တာလီဘန္တပ္မႉး မာလာနာ ဖာဇူလာ အခုိင္အမာ ေျခကုပ္ယူထားတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့


ဆြပ္တ္ေတာင္ၾကားေျမာက္ပုိင္း ေ၀းလံေခါင္သီလွတဲ့ ပီအုိခ်ာေဒသမွာ တပ္သားေတြ
ေရာက္သြားၿပီလို႔ စစ္တပ္အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

နာဂစ္ဒုကၡသည္ မိုးတြင္းအႏၲရာယ္ကင္းဖို႔ အကူအညီ ပိုလိုအပ္

13 May 2009

ျမန္မာျပည္မွာ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မယ့္ မုတ္သုံမိုးရာသီဟာ မုန္တိုင္းက


လြတ္လာခဲ့ၾကတဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္း နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခု
ျဖစ္ေနလို႔ ဒုကၡသည္ေတြကို အကူအညီ ပိုၿပီးေပးၾကဖို႔ ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြက
စိုးရိမ္တႀကီး ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့တာ တႏွစ္ျပည့္သာြ းၿပီ
ဆိုေပမယ့္လည္း ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသက ျပည္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေနဖို႔ထိုင္ဖို႔ အေျခအေနေတြ မရွေ
ိ သးဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မုတ္သုံ
ရာသီ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္ၿပီးႀကံဳရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ကိုေက်ာ္ေအာင္လင
ြ ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ႐ံုးမွာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဧရာ၀တီ


တိုင္းမွာရွိတဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြ ထပ္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ မျဖစ္ရေလ
ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာက အကူအညီေတြ တိုးျမႇင့္ၿပီးေပးဖို႔ အသိ
ေပးတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတခု လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

“အခုေလာေလာဆယ္မွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတာေတြကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးရာသီ


ေရာက္လာၿပီျဖစ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ လိုအပ္ေနတာ
ပါ။ မုတ္သုံရာသီကလည္း လာေနၿပီဆိုေတာ့ လူေတြေနထိုင္ဖို႔ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး
ေတြ လိုအပ္ေနတာပါ” လို႔ ကုလသမဂၢရ႕ဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဘစ္႐ႈိး ပါရာဂ်ဴလီ (Bishow Parajuli) က ေျပာသြား
တာပါ။

ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေနစရာအိမ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆူနာမီလႈိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရသူေတြ


နဲ႔ ျမန္မာျပည္က နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ အကူအညီရမႈ ပမာဏက သိပ္ကြာေနတဲ့
အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကုလသမဂၢ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္က အရာရွိ
မာရီကုိ ဆာတုိ (Mariko Sato) က ရွင္းျပပါတယ္။

“ဥပမာအေနနဲ႔ ဆူနာမီလႈိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္


မိသားစုတခုကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က
နာဂစ္ဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ မိသားစုတခုကို ၂၃ ေဒၚလာပဲ ရပါတယ္။ ဒီေငြနဲ႔ အမိုး
ေကာင္းေကာင္း မျပင္ႏိုင္ပါဘူး။

“မုန္တိုင္းေဒသက လူဦးေရ ၅၀၀,၀၀၀ ေလာက္ဟာ ေနေရးထိုင္ေရးကိစၥမွာ


ေတာ္ေတာ္ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ေနေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ က်မတို႔ အခု
ရင္ဆိုင္ေနရတာက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေနာက္တႀကိမ္
ႀကံဳေနရတာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ တာေပၚလင္စေတြ၊ သက္ကယ္ေတြကလည္း
စုတ္ၿပဲကုန္ၿပီ၊ ပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ ဒါေတြဟာ မုတ္သံုမိုးရာသီ မလာခင္မွာကို ခ်က္ခ်င္း
ျပဳျပင္ဖို႔ လိုေနတာပါ။ ယာယီေနထုိင္ဖို႔ ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခအေနကေန အၿမဲတမ္း
ေနထုိင္လို႔ရမယ့္ အိမ္ေတြ ေဆာက္ႏိုင္ေရး အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဒီလိုမွ
မဟုတ္ရင္ေတာ့ တာေပၚလင္စေတြ အသစ္ထပ္လေ
ဲ ပးဖို႔ကို က်မတို႔က ထပ္ၿပီး
ေတာင္းဆိုရပါလိမ့္မယ္။”

ကုလသမဂၢရ႕ဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ


ဘစ္႐ႈိး ပါရာဂ်ဴလီကေတာ့ အကူအညီေပးတဲ့သူေတြရတဲ့ အေထာက္အပံ့ကလည္း
နည္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္ဟာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကေပးတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ အနည္းဆံုးရတဲ့


တိုင္းျပည္တခုပါပဲ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂ ေဒၚလာေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရတာပါ။ လူသားခ်င္း
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ၊ အလုပ္
သမားေတြအတြက္ရတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြကလည္း ေတာ္ေတာ့ကို နည္းပါးေနတာ
ေၾကာင့္ ဒီအကူအညီေတြကို တိုးျမႇင့္ေပးမွသာ ဒုကၡသည္ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးကူညီ
ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ေနတဲ့ စာေရးဆရာမ


ခက္မာဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚသူတဦးျဖစ္ၿပီး နာဂစ္မုန္တိုင္းေဒသမွာ အကူအညီေပးမႈ
ေတြကိုလည္း လနဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြ
ေျပာသလို စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနေတြဟာ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္း မုတ္သုံရာသီမွာ
တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ သူကလည္း တြက္ထားပါတယ္။

“အခု ကုလသမဂၢက ေျပာသလုိမ်ဳိး ဒုကၡသည္ေတြရ႕ဲ ေနထုိင္ေရးအေနအထားက


မုတ္သုံရာသီအတြက္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းတယ္ဆုိတာ မွန္ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ေမလ ၆ ရက္ေန႔ကေန ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က က်မတို႔ ေနာက္ဆုံးခရီးစဥ္ေပါ့။
ဆုိေတာ့ မုတ္သုံရာသီတခုလုံး ခရီးေတြထြက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။
ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္မွာ က်မတုိ႔အေနနဲ႔ ၾကည့္ရတာေတာ့ တကယ္လည္း စုိးရိမ္စရာ
ေကာင္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ က်ဳိးသြားတဲ့ အိမ္တုိင္ေလးေတြကို
ျပန္ေထာင္ၿပီး အလႉရွင္ေတြဆီကရတဲ့ တာလပတ္ေတြနဲ႔ကာၿပီး ျပန္ေနၾကရတာေလ။

“သိတဲ့အတုိင္းပဲ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚဆုိတာက မုိးရာသီဆုိရင္ တျပင္လုံးက ေရေတြခ်ည္းပဲ။


က်မက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွာ ေမြးခဲ့တဲ့လူဆုိေတာ့ ဒီအေျခအေနကုိလည္း ေကာင္းေကာင္း
သိတယ္။ ေျမႀကီးနင္းဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေန။ တကယ္သာ
မုိးျပင္းျပင္း ေလျပင္းျပင္းတုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီအိမ္ေလးေတြက ဘယ္လိုမွ ခံႏုိင္မွာ
မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေနရတဲ့ အေနအထားက စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းေနပါေသးတယ္။”

စာေရးဆရာမ ခက္မာ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္လကေနစၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ မိုးရာသီ တေက်ာ့ျပန္လာပါေတာ့မယ္။ မိုးရာသီ


ဟာ ဆန္စပါးကို အဓိကထားရတဲ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ အားကိုးရတဲ့ ရာသီပါ။ စပါး
အထြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသအတြက္ ေငြျဖစ္မယ့္ရာသီပါ။
အခုအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ေရႊျဖစ္ေငြျဖစ္ကိန္းေတြထက္ အသက္နဲ႔ဘ၀ လံုၿခံဳေရးက
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံေတြအတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္တိုက္ေဖာက္ခံရမႈကို စစ္ေဆးရာ အရပ္သားတဦး စိတ္ေဖာက္ျပန္သြား

WEDNESDAY, 13 MAY 2009 18:00 ဉာဏ္ေမာင္

ေရစႀကိဳၿမိဳ႕အေျခစိုက္ စစ္တပ္မွ လက္နက္တိုက္ေဖာက္ခံရေၾကာင္း သိရွိရၿပီးေနာက္ ေဒသခံမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရာ


အရပ္သားတဦး စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ခလရ (၂၅၆) အနီးရွိ လၻက္ရည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကိုေဇာ္ဝင္းေမာင္ဆိုသူအား ေရစႀကိဳရဲစခန္းတြင္ ယခုလ (၇) ရက္ေန႔က ေခၚယူကာ သံုးရက္ၾကာ
စစ္ေဆးၿပီး ျပန္လြတ္လာစဥ္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုႏွင့္နီးစပ္သူ ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

“ေဇာ္ဝင္းေမာင္ကို ရဲက ေခၚစစ္တာ၊ သံုးရက္ေလာက္ ၾကာတယ္၊ အခု ျပန္လလ


ဲ ြတ္လာေတာ့ ဆိုင္လဲမဖြင့္ႏိုင္ဘူး၊ ႐ူးသလို ေၾကာင္သလို
ျဖစ္သြားတယ္၊ စကားေျပာတာလဲ မူမမွန္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီနားက တျခားသူေတြလဲ ေၾကာက္ေနၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။
စစ္လက္နက္တိုက္ အေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္အတြင္းမွသူမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေဆးေနၿပီး
အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းက ေခၚယူစစ္ေဆးေနလွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါလက္နက္တိုက္ အေဖာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းၾကပ္ထား၍ မံုရြာ (နမခ)လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားလည္း ေရစႀကိဳၿမိဳ႕သို႔


ေရာက္ရွိေနကာ ပတ္တေရာင္လွည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ၂၄ နာရီ လံုၿခံဳေရးမ်ားလည္း ခ်ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

“မံုရြာတပ္ေတြေရာက္တာက သံုးေလးရက္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္၊ လူေတြကလဲ တမာလမ္းဆံုဘက္သြားရမွာေတာင္ လန္႔ေနတယ္၊


သြားလာသူေတြကို ေမးျမန္းတာေတြရွိတယ္၊ ဘယ္သြားမွာလဲ၊ ဘာလုပ္မွာလဲဆိုတာေတြ လုပ္ေနတယ္၊ အဲဒီနားမွာေနတဲ့ သူေတြလဲ သူ႔ေခၚစစ္မလား
ငါ့ေခၚစစ္မလားဆိုၿပီး ေၾကာက္ေနၾကတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၀) ရက္ေန႔ကလည္း အထူးစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား စစ္ေဆးရာမွ လက္လြန္သြားၿပီး တပ္ၾကပ္ႀကီး ျမင့္စိုး ေသဆံုးသြားသည့္အတြက္


မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ တပ္တင
ြ ္းမွ ရဲေဘာ္မိသားစုဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ယခုလက္ရွိ ခလရ (၂၅၆) မွ ဗိုလ္တဦးကိုလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပခုကၠဴေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ထားရၿပီး အေျခေနအေသးစိတ္ကို


မသိရေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံက ဆက္ေျပာသည္။

ကတၲရာလမ္းခင္းရန္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတင္းၫႊန္ၾကား

Kaowao ေမ ၁၃၊ ၂၀၀၉။

ဘုရားသုံးဆူ(ေမ-၁၃)။ ။ျမန္မာနယ္စပ္ၿမဳိ႕ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ မယကဥကၠဌ ဦးမ်ဳိးၾကည္ ၿမဳိ႕ခံသစ္လုပ္ငန္း


ပိုင္ရွင္မ်ားအား ယေန႔တင
ြ ္ ၫႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သစ္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေကာင္းဝါသတင္းသုိ႔ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

“တပ္ရင္းမႉး၊ မယက ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ ဒီေန႔မနက္


ေခၚေတြ႔တဲ့အစည္းအေဝးမွာ မယကဥကၠဌက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကုိယ္စားရိတ္နဲ႔
ကုိယ္စိုက္ထုတ္ၿပီး ဒီလမ္းကုိလုပ္ၾကရမယ္လုိ႔ ေျပာလိုက္တာပါပဲ” ဟု အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ သစ္လုပ္ငန္းရွင္က
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိ မယကဥကၠဌက သစ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၂၅ ဦးခန္႔မွ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးဖုိးထူး၊


အတြင္းေရးမႉး ဦးေမာင္ေဇာ္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါလမ္းမွာ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕ (၄) ရက္ကြက္႐ွိ ေဆးရုံေရွ႕သြားသည့္လမ္းဟု သိရၿပီး အရွည္ (၂) ဖာလုံခန္႔


ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ယမန္ေန႔တင
ြ ္လည္း ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္အားလုံးကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက
ေခၚယူေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးဘုရားသုံးဆူ ၿမဳိ႕ထြက္ ဂိတ္ေပါင္းစုံမွ ရြာသစ္အထိ လက္ရွိေျမနီလမ္းကုိ မိမိတုိ႔ အစီအစဥ္ျဖင့္
ျပဳလုပ္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ကုန္က်စရတ္တုိ႔ကုိ အာဏာပုိင္မ်ား လုံးဝ တာဝန္မယူပါ။

ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ၌ ေလာေလာဆယ္တင


ြ ္ လုပ္ငန္းမ်ား မတြင္က်ယ္ေတာ့ေပ။ အပစ္ရပ္၊
လက္နက္ခ်အဖြဲ႔ အမ်ားအျပားရွိေနသျဖင့္ အခြန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေပးေနၾကရသည္။

အပစ္ရပ္မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ တုိးတက္ေသာကရင္ဗုဒၶဘာသာအစည္းအ႐ုံးDKBA၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး KPF


ေခၚ BGF ေစာေလးဝါး ေဟာင္သေရာအဖြဲ႔၊ ကရင္ခြဲထြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္၏ KNLA/PC အဖြဲ႔ႏွင့္
လုံးဝအပစ္မရပ္ ေသးရသည့္ KNUတပ္မဟာ (၆) ေဒသလည္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕တြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရတပ္ ခလရ (၃၂) တပ္ရင္း စခန္းခ်လ်ွက္႐ွိသည္။

အနႏၱဂိုဏ္းမဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

Kaowao ေမ ၁၃၊ ၂၀၀၉။


ဆရာဟူသည္မွာ အႏၱဂိုဏ္းဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၾၶဘ
ြ ာသာဝင္တိုင္း ယံုၾကည္သက္ဝင္ၾကပါသည္၊၊ ဆရာ၏ပဲ့ျပင္
ဆံုးမမႈ၊ ေမတၱာေစတနာ ေရွ႔ထားမႈႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားသင္ၾကားေပးမႈကို ရည္ရယ
ြ ္ျပီး အထိတ္အျမတ္ထားခဲ့
ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္----

ပဲခူးျမိဳ႔နယ္ ဘုရားၾကီးေက်းရြာ အေရွ႔ဖက္၌ရွိသည့္ ေပါက္ေတာေအးေက်းရြာတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း တေက်ာင္း


ရွိပါသည္၊၊ ဤမူလတန္းေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားရာႏွင့္ခ်ီရွိပါသည္၊၊ စာသင္ေနသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား
သည္ စာမရသည့္ ကေလးမ်ားကို လက္ကိုင္သစ္သီးလွီးဒါးႏွင့္ ေခါင္းကိုေခါက္ျခင္း၊ေၾကာင့္ ေသြး ထြက္ျခင္း၊
ေနပူလွန္းျခင္းျဖင့္ အပစ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္၊၊ ဤသို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားေက်ာင္း မတက္ရသ
ဲ ျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္
ေက်ာင္းသားဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ပါသည္၊၊

ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးကိုယ္တိုင္၌က ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ရက္က မ်ားသျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏


ျပဳမူမႈကို ေသခ်ာစြာမသိရွိခဲ့ေပ၊၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုလည္း ဂရုမစိုက္ဘဲ ျဖစ္သလိုထားခဲ့ပါသည္၊၊
ဤအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ အခြင့္အေရးတရပ္အေနျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္။

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး(၈ဝဝ)က်ပ္မွ (၁၂ဝဝ)က်ပ္ထိတိုးေကာက္ျခင္း၊ အားကစားေၾကးကို ႏွစ္ခါေကာက္ခံျခင္း၊


အားကစားေၾကးကိုမေပးႏိုင္ရင္ ေက်ာင္းမတက္ရအမိန္႔ထုတ္ျခင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္၊၊ ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္
ဓါးႏွင့္အေခါက္ခံခဲ့ရသည့္ ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ား၊ အားကစားေၾကးႏွစ္ခါ အေပးခံရသည့္ ကေလးမ်ား၏မိဘမ်ား၊
ေနပူအလွန္းခံရသည့္ ကေလးမ်ားမိဘမ်ားမွ မေၾကနပ္သျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းပညာေရးမႈးရံုးကို တိုင္ၾကားၾကပါသည္၊
၄င္းျပင္ေက်ာင္းေကာ္ မီတီဝင္မိဘမ်ားမွလည္း တိုင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ပဲခူးတိုင္းပညာေရးမႈး ရံုးမွ
ေပါက္ေတာေက်ာင္းကို လာစစ္သည့္စစ္ေဆးေရးမႈးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးႏွင့္ အရင္ေတြ႔ဆံုျပီး၊
တိုင္ၾကားသူမ်ားကို မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားမႈျဖင့္ ျပန္လည္အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနပါျပီးျဖစ္ပါသည္၊၊

ဤေနရာဤေဒသ၌လည္း ဤမူလတန္းေက်ာင္း တေက်ာင္းသာ ရွိေနသျဖင့္ ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္မည္


သို႔ေဆာင္ရြက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနၾကျပီး စိတ္ညစ္ေနၾကရျပီး၊ ဤကိစၥကိုတိုင္းပညာေရးမႈးမွလည္း အေျဖ
မွန္ကိုေဖၚထုတ္ မေပးသည့္အတြက္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ စီစစ္ေပးပါရန္ ကေလးမိဘမ်ားမွ ေတာင္းဆိုေနၾက
ပါသည္၊၊

အဖိုးႏွင့္ေျမးစရိုက္တူသူခ်င္းမို႔

ေလးငယ္ ေမ ၁၁၊ ၂၀၀၉။


-ရန္ကုန္တိုင္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး (ၿမိဳ႕နယ္မယကဥကၠဌ)သည္၊ ဦးလွေသာင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ ၄င္းသည္ ခရမ္ၿမိဳ႕နယ္ကို
အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ခန္႔ရွိေနပါၿပီး၊၊ သူ၏လက္ေအာက္တင
ြ ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားမွ (ရယက)
စာေရးေပါင္း၊(၆ဝ)ဦးခန္႔ရွိပါသည္၊၊ ၄င္းစာေရးမ်ားသည္၊ သူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဤႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အေတာအတြင္းမွာ (၂၂)ဦး
အနားယူသြားခဲ့ပါသည္၊၊ ဘာေၾကာင့္ယခုလိုျဖစ္ သြားရပါသလဲ၊ ႏွဳတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကသည့္ စာေရးမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းၿပီး
ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပပါရေစ၊၊

- ႏွဳတ္ထြက္သြားၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ဝန္ထမ္းစာေရးမ်ားကို လစဥ္အစည္းအေဝး (၄)ႀကိမ္မွ (၅)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊၊


အစည္းအေဝး တႀကိမ္ပ်က္ကြက္သြားသည့္စာေရးကိုမူ ထိုစာေရး၏ လစာထဲမွတပါတ္စာကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၿပီး
ဥကၠဌကယူလိုက္ပါသည္၊၊ သံုးၾကိမ္ပ်က္ကြက္လ်ွင္ (၃)ပါတ္စာျဖတ္ေတာက္ပစ္ပါသည္၊၊ အေျခခံဝန္ထမ္း၏လစာမွာ
က်ပ္(၃)ေသာင္းခန္႔သာျဖစ္ပါသည္၊၊

- အစိုးရမွ ဝန္းထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္းထမ္းသက္သာစရိတ္အျဖစ္ (၆)လကို က်ပ္ေျခာက္ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္၊၊


ဥကၠဌသည္၊ ဤဝန္ထမ္းသက္သာ စရိတ္ထဲမွလည္း တဦးစီကို က်ပ္သံုးေသာင္းခဲြျဖတ္ယူၿပီး၊ က်န္ႏွစ္ေသာင္း ခဲြကိုသာ
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုေပးပါသည္၊၊ သို႔ေသာ္လစာထုတ္ လက္မွတ္ထိုးသည့္အခါ က်ပ္(၆) ေသာင္းအျပည့္ကို လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းပါသည္၊၊
ထို႔အျပင္ လကုန္သည့္အခါ လစာေငြထဲမွ မိခင္ႏွင့္ခေလး၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အသင္းဝင္ေၾကးဆိုျပီး၊ တလက်ပ္(၂ဝဝဝ)၊
သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္(၃ဝဝ)၊ ဌာနတြင္းစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္အတြက္ က်ပ္(၁ဝဝဝ)၊ မဂၢဇင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေၾကးအတြက္ (၁၈ဝဝ) က်ပ္
အားလံုးေပါင္း လိုက္လ်ွင္ ၊ (၅၁ဝဝ)က်ပ္ကို လစဥ္ ထပ္မံျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

- လစာျဖတ္ေတာက္မႈအျပင္ ရံုးလုပ္ငန္းႏွင့္ မပါတ္သက္သည့္ တျခားျပင္ပလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ သန္ ့ရွင္းေရး၊ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး


လုပ္ငန္းကိစၥ၌လည္း ခရမ္းၿမိဳ႕သစ္တင
ြ ္ရိွသည့္ ရံုးၿခံေျမအတြင္းမွာၿခံေျမကို ျခံစည္းရိုးကာခိုင္းျပီး ဥကၠဌ ပိုင္အျဖစ္သိမ္းယူူခဲ့ပါသည္၊၊
ရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ဖိအားေပးၿပီး အလုပ္ေစခိုင္း ခဲ့ပါသည္။ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ားကိုမူ
ဥကၠဌကသိမ္းယူခဲ့ျပန္ပါသည္၊၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ဤျဖစ္ရပ္အတြက္ အထက္အရာရွိမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပပါ ေသာ္လည္း
အပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယခုလိုႏွဳတ္ထြက္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

- ဤသို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အတြင္းမွာ ဝန္ထမ္း(၆ဝ)ဦးမွ (၂၂)ဦး ႏွဳတ္ထြက္သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္၊၊ ဤေနရာတြင္


ေမးစရာျဖစ္လာသည္မွာ ႏွဳတ္ထြက္သြားသည့္ဝန္ထမ္းေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔ထားမႈရွိ မရွိႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညံ့ဖ်င္း
သည့္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဘယ္လိုရပ္တည္ၾကမလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္၊၊

-မွန္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တခု ယိုယင


ြ ္းပ်က္စီးေတာ့မည္ဆိုလ်ွင္၊၊ ျမင့္ေတြ႔ရမည့္ လကၡဏာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္လာျခင္း၊ တရားဥပေဒမဲ့လာျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမူ လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊၊ ယခုလည္း
ဤျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တခုထ၌
ဲ ျဖစ္ေနသည္မဟုတ္ေပ၊၊ ဗမာတႏိုင္ငံလံုး၌ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ ဤသည္ လည္း
ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သူ(အဖိုး)၏လုပ္ရပ္ကို ေအာက္ေျခအက်ဆံုးၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သူ(ေျမး)က အေမြ လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ လက္ရွိ
ႏိုင္ငံေတာ္၌ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အဖိုးျဖစ္သူေတြက စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈအရာ မွာ ညံ့ဖ်င္းခဲ့
သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္း၊ မႈခင္းေပါမ်ားျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ေပါမ်ားျခင္း၊ ဒုစရိုက္ေပါမ်ားျခင္း
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

- ဤအေျခအေနမ်ဳိးေအာက္တင
ြ ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း၊ မိမိရပ္တည္ေရးအတြက္ လစာမေလာက္မငွျဖစ္လာလ်ွင္
ျပည္သူေတြအေပၚ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွာျပီး လာတ္စားလာခဲ့ရပါေတာ့သည္၊၊ ဤကိစၥကိုျပည္သူေတြက အထက္ကို
တင္ျပပါေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အပါဝင္ ဝန္းထမ္းေလာက၏ အဆင့္အားလံုးမွာ အေျခအေနက အတူတူခ်င္းေပမို႔
ထူးျခားမႈမရွိခဲ့ေပ၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတေယာက္ထြက္သြားျပီးဆိုလ်ွင္ ဤေနရာ ကိုဝင္လုမည့္သူက ဒုနဲ႔ေဒး ျဖစ္ပါသည္၊၊
အေၾကာင္းရင္းမွာ အဖိုးစရိုက္ေၾကာင့္ ေျမးမ်ား အေမြရသြားခဲ့တာလား၊ ေျမးစရိုက္ေၾကာင့္ အဖိုးစံစား ေနရတာလား
ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ပါသည္၊၊

ေလးငယ္

အရံမီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔သင္တန္းေခၚၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သို႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးေန

အဂၤါေန႕၊ 12 ေမလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

သွ်မ္းျပည္အေ႐ွွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာလူထုအား အရံမီးသတ္တပ္ဖဲ႔ြ ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းထဲ မ၀င္မ ေနရ ဟု အာဏာပုိင္မ်ား


ဆင့္ေခၚေၾကာင္း၊ အရံမီးသတ္ဟုနာမည္ေပးၿပီး ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သို႔စစ္ေရးေလ့က်င့္ေပးေၾကာင္း နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္ကဆုိပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးကိုးေက်း႐ြာအုပ္စုတင
ြ ္ ေက်း႐ြာလူထုအား အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မ၀င္ပါက ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းထဲ ၀င္ရမည္ဟု
ဧၿပီလလယ္ပိုင္းကတည္းက ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအက်ပ္ဆင့္ေခၚၿပီး အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္သူ မ်ားကုိလည္း ျပည္သူ႔စစ္သ႑ာန္
စစ္ေရးေလ့က်င့္ခိုင္းသည္ဟု အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ သားသည္မိခင္တဦးက ေျပာပါသည္။

“အထက္က အမိန္႔ဆိုၿပီး ေက်း႐ြာအုပ္စုဥကၠဌက ဆင့္ဆုိတယ္ ႐ြာသူႀကီးက လူစာရင္းလိုက္ေကာက္တယ္။ ႐ြာတရြာမွာ အိမ္ေျခ ၃၀ ရွိရင္ ၁၅ အိမ္က
အရံမီးသတ္ထဲ လံုး၀၀င္ရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့အိမ္ေတြက ႀကံ႔ခိုင္ေရး အသင္း ထဲ၀င္ရမယ္တဲ့။ မ၀င္မေနရ ဘဲ။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ထဲ၀င္တဲ့သူေတြ ကုိလဲ
ျပည္သူ႔စစ္အတိုင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ခုိင္းတယ္။ မီးသတ္ဖို႔ေတာ့ မက်င့္ ခုိင္းဘူး။ အခု မံုးကိုးေက်း႐ြာအုပ္စု ေဘာ္လံုးကြင္း မွာ
အလွည့္က်တရြာၿပီးတရြာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနရတယ္” ဟုဆုိ၏။

ပထမ အသုတ္ သင္တန္းၿပီး၍ ဒုတိယ အသုတ္ စ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒခံမ်ားကဆိုပါသည္။

ေဒသခံလူထုကုိ အရံမီးသတ္အသင္း၊ ႀကံ့ခုိင္ေရးအသင္းထဲ၀င္အတင္းအဓမၼ၀င္ခိုင္းေနျခင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္


စစ္အစိုးရ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လားဟူအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဂ်ဘိုးလံု က ဤကဲ့သုိ႔ ေျပာသည္။

“အခြင့္အေရးေတြ ဘမ္းျပေပးထားၿပီးေတာ့ တရားသည္ျဖစ္ေစ မတရားသည္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲတြက္ လုပ္ခိုင္းမယ္၊ အဲဒါ မ်ဳိးေပါ့၊


လူထုအမ်ားစုက မွတ္ပံုတင္မ႐ွိေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းလူႀကီးေတြက အသင္း၀င္ရင္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ ေပးမယ္ ဆိုၿပီး စည္း႐ုံးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
လူေတြကမီးသတ္ထက္ ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းကိုပို၀င္ခ်င္ၾကတယ္။ သေဘာ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ မႏိုင္မရွိေအာင္ ရြာတိုင္းမွာ
သူတို႔လူအမာခံေတြ႐ွိထားဖို႔ဘ”ဲ

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုံးကိုးေက်း႐ြာအုပ္စုတင
ြ ္ ႐ြာေပါင္း ၅၆ ႐ြာ႐ွိၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ အထြက္မွ တာေလၿမိဳအ၀င္အထိ က်ယ္ ၀န္းပါသည္။
ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ ႐ွမ္းႏွင့္ လားဟူ တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္လည္း ေဖေဖၚ၀ါရီလလယ္ ကစၿပီး ျပည္ သူ႔စစ္ကဲ့သုိ႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနရသည့္ မီးသတ္တပ္ဖ႕ြဲ ၃ သုတ္


ေလ့က်င့္ၿပီးစီးသြားၿပီဟု သိရပါသည္။

ေ႐ႊႀတိဂံေဒသ မူးယစ္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ အခုထိမမိ ဖမ္းထားသည့္သူ႕အဆက္မ်ား အာမခံေငြျဖင့္ စစ္အစိုးရ ျပန္လႊတ္ေပး

ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 13 ေမလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းက တ႐ုပ္ေလွ တစင္းပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ႀတိဂံေဒသ ဘိန္းရာဇာေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔ကို စစ္အစိုးရ လိုက္လံ ေခ်မႈန္းယင္း ေနာ္ခမ္း
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ဟု မသကာၤ၍ဖမ္းစီးခဲ့သူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အနက္ အမ်ားစုကို အာမခံေၾကးျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္း
ရပ္ကြက္ကဆိုပါသည္။

မဲေခါင္ျမစ္တင
ြ ္း တ႐ုပ္ေလွတစင္း ပစ္ခတ္ခံရၿပီး တ႐ုပ္ႏိုင္ငံသား တဦး ေသဆံုးၿပီး ၇ ဦးဒဏ္ရာ ရရာမွ တ႐ုပ္အစိုးရ ဖိအား ေၾကာင့္
ျမန္မာစစ္အစိုးရက စစ္ေၾကာင္း ၄-၅ ေၾကာင္းေစလြတ္၍ ေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔ကိုလိုက္လံ႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ေနာ္ခမ္းႏွင့္အဆက္သြယ္မ်ားဟု
ယူဆေသာ ေဒသခံႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ကိုလည္း စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလိုက္သည္။

“စစ္အစိုးရ ဖမ္းထားတဲ့သူတခ်ဳိ႕က ဗမာ့တပ္မေတာ္ရေ


ဲ ဘာ္ေဟာင္းလဲပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ဘယ္စစ္အာဏာပုိင္ ေတြကို ဘယ္ေန႔က ေနာ္ခမ္း
ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ ေပးေကြၽးတယ္ဆိုတာအကုန္သိတယ္ေလ။ အဲ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ျပန္မလႊတ္ ေပးရင္ ျပႆနာတက္ႏိုင္လို႔ အာမခံေငြေၾကး
တေယာက္ က်ပ္ေငြသန္း ၂၀ အာမခံခုိင္းၿပီး ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္တယ္” ဟု အဖမ္း ခံရသူမ်ား ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။

စစ္အစိုးလႊတ္ေပးသည့္ အထဲတင
ြ ္ ဗမာအမ်ဳိးသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ (လက္႐ွိအိမ္ - ေ၀ၚခုတ္႐ြာ က်ဳိင္းေဖါင္း ေက်း ႐ြာ အုပ္စု) ဦးသီဟ ႏွင့္
(ဆက္သြယ္ေရးတပ္မွ စစ္ထြက္) ဗမာအမ်ဳိးသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ အမွတ္ ၃ ရပ္၊ နမ့္ခက္ ႐ြာက်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ေန ဦးေမာင္တင့္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ ေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔ ႏွင့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကားဆက္သြယ္ ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာျပသည္။

“ေနာ္ခမ္း နဲ႔ အဖြဲ႔ က မိုင္းဖုန္း ေျမာက္ဘက္ (မဲေခါင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း) ခုံကုံ႔ ေတာအုပ္ထဲမွာ ႐ွိႏိုင္တယ္။ အခု စစ္အစိုးရ
သူ႔ကိုမသုတ္သင္ႏိုင္လို႔ သူ႔လုပ္ငန္းေတာင္ျပန္လည္ပတ္ေနၿပီလို႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ အခုထိ သူ နဲ႔စစ္အစိုးရ ၾကားအေပးအယူ
႐ွိေသးလို႔ဘဲထင္တယ္” ဟု နယ္စပ္အေရးေလ့လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးကဆိုသည္။

တာခ်ီလိတ္ေဒသခံ စီးပြားေရးသမားတဦးကလည္း ေနာ္ခမ္းျပႆနာမျဖစ္သည့္အခ်ိန္အထိ တာခ်ီလိတ္႐ွိ ဗ်ဴဟာမႉး အပါ အ၀င္ စစ္အစိုးရအရာ႐ွိ


အဆင့္ဆင့္အျပင္ က်ဳိင္းတံု ႀတိဂံတိုင္းအား တလလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂ သန္းေပး ရေၾကာင္း၊ ေျပာင္းေ႐ြ႔ သြားၿပီျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး
ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ဟန္၏ သမီးမဂၤလာေဆာင္ခ်ိန္တင
ြ ္လည္း ေနာ္ခမ္းက ေဒၚလာေငြ ၂ ေသာင္း လက္ဖြဲ႔ခဲ့ေၾကာင္း လည္းအဆုိပါ
ပုဂၢိဳလ္ကေျပာျပပါသည္။

ခြန္ဆာ၏ MTA လက္နက္ခ် အဖဲြ႔ျဖစ္ေသာ ေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔သည္ လူအင္အား ၇၀-၈၀ ခန္႔႐ွိၿပီး တာခ်ီလိတ္႐ွိ နအဖ စစ္ဗ်ဴဟာမႉးအဆက္ဆက္ကို
၀င္ဆံ့ေပးေကြၽးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေရႊႀတိဂံေဒသ တစ္၀ုိက္ယာဘ၊ ဘိန္းျဖဴကုန္သည္မ်ားထံမွ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA နာမည္သုံးကာ
အခြန္ေကာက္စားတဲ့အျပင္ ၎ကုိယ္တုိင္လည္း မူးယစ္ေဆးမ်ားလြတ္လပ္ စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားႏိုင္သည့္အခြင့္ထူးရသူတဦးျဖစ္သည္။

၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၌ စရဖ အရာရွိတဦး ထိုးႀကိတ္ခံရ

အဂၤါေန႕၊ 12 ေမလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

၀ နယ္တင
ြ ္း သန္းေခါင္စာရင္းဆင္းေကာက္သည့္ နအဖ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား ၀နယ္ခိုဆုန္ဂိတ္၌ေသာင္တင္ေနစဥ္ မဖြယ္မရာကိစၥေၾကာင့္
အခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားသျဖင့္ ၀ လံုၿခံဳ ေရးတပ္မွ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးစဥ္ စရဖ အရာရွိ တဦးကို ထိုးႀကိတ္ လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
တ႐ုပ္နယ္စပ္သတင္းက ဆိုပါသည္။

၀ နယ္တင
ြ ္း သန္းေခါင္စာရင္း ဆင္းေကာက္မည့္အဖြဲ႔တင
ြ ္ ေနျပည္ေတာ္မွ လာသည့္ လ၀က အျပင္ က်ဳိင္းတုံ၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္းယန္းမွ
ဌာနေပါင္းစံုအင္အား ၄၃ ေယာက္႐ွိၿပီး ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ယေန႔ အထိ ၀ နယ္ထဲ၀င္ခင
ြ ့္မရေသး ေၾကာင္း၊ ခိုဆုန္ဂိတ္
ေတာင္ဘက္ေက်း႐ြာတ႐ြာတြင္ ေသာင္တင္ေနစဥ္ အခ်င္းခ်င္းမဖြယ္မရာကိစၥျဖစ္ပြါးၿပီး စကားမ်ား ၾကရာမွ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ၀ နယ္လံုၿခံဳ ေရးအဖြဲ႔
၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ျပႆနာျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

“သူတို႔အဖြဲ႔ထဲမွာ ေက်ာင္းဆရာမေတြပါတယ္၊ ဌာနေပါင္းစံုဘဲ မိန္းခေလး ေယာက်ာ္းေလး အတူေနေတာ့ မဖြယ္မရာ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း


စကားမ်ားၾကတယ္။ အဲအခ်ိန္ ကင္းလွည့္ေနတဲ့ ၀အဖြဲ႔ လာတိုးေတာ့ သူတို႔ေတြကို ၀င္တားတယ္။ အဲအခ်ိန္ စရဖ တဦးက ၀ ေတြကို ဒါက်ဳပ္တုိ႔လူ
ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔ တင္းတင္း မာမာ ေျပာလုိက္တဲ့ အတြက္ သူထိုး ႀကိတ္ခံလိုက္ရတာ” ဟု ခိုဆုန္႐ွိ ၀န္ထမ္းတဦးကေျပာပါသည္။

“အဲကင္းလွည့္ေနတဲ့ ၀ အရာ႐ွိက ေတာ္ေတာ္စိတ္ဆိုးသြားတဲ့ပံုဘ၊ဲ ဒါက်ဳပ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပင္ပဧရိယာ မွာဆို ႀကိဳက္သလိုလုပ္ ဆိုၿပီး


အဲဒီ့ စရဖ အဖြဲ႔၀င္ တပ္ၾကပ္ရဲလင
ြ ္ရ႕ဲ လည္ကုတ္ ကိုဆြဲၿပီး ထိုးထဲ့လိုက္တယ္။ တျခား အဖြဲ႔ ေတြက ျပႆနာႀကီးသြားမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ အဲ စရဖ
ရဲလင
ြ ္ကို မိုင္းယန္းကုိ ညတြင္းခ်င္း ပို႔လိုက္ တယ္”ဟု ဆက္ေျပာပါတယ္။

စရဖ ရဲလင
ြ ္ ထိုးႀကိတ္ခံရသည့္ေန႔ တြင္ ၀ ျပည္တည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အခမ္းအနား မတိုင္ခင္ တရက္ကျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပြေ
ဲ တာ္အတြက္ ၀
ဘက္က လံုၿခံဳေရးအထူးတင္းၾကပ္ခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုဆုန္ဂိတ္ ေတာင္ဘက္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္႐ြာတြင္း ေဒသခံ ေနအိမ္ထဲ
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၀ အရာ ႐ွိ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖေပးျခင္းတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဌာနေပါင္းစံု ၀န္ထမ္း ၄၃ ေယာက္သည္ အထက္အမိန္႔အရ ၀ နယ္ထဲ သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ရမျခင္း ေနာက္တန္း ျပန္ခင


ြ ့္မ႐ွိေၾကာင္း၊
ေ႐ွ႕တိုးဖို႔လည္း နယ္ျခားေစာင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႔က ဌာနခ်ဳပ္အမိန္႔မရသျဖင့္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမထဲ၀င္ လႈပ္ရွားခြင့္ မ႐ွိေၾကာင္း တားျမစ္ထားသျဖင့္ ထိုအဖြဲ႔
ေ႐ွ႕မတိုးႏိုင္ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္အေျခ အေနႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ မိုင္းေပါက္တင
ြ ္လည္း တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအးမင္း ဆိုသူ စရဖ (စစ္ဖက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔) တေယာက္သာ ၀ က
ေနခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕ (နအဖ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ) ႏွင့္ ခိုဆုန္ ၀ နယ္ျခားဂိတ္ (မိုင္းေပါက္ တပ္မဟာ ၄၆၈ ၀
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ) သည္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန္႔ကြာေ၀းသည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္တပ္/စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ မူအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ျပည္သူမ်ား ပိုဒုကၡေရာက္

ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 13 ေမလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

သွ်မ္းျပည္ ေဒသအသီးသီး အေျခစိုက္စစ္တပ္မွ အရာ႐ွိမ်ားက ဘိန္းျခံခြန္ေကာက္ၿပီး ဘိန္းစိုက္ခိုင္း/ စုိက္ခင


ြ ့္ေပး ေသာ္လည္း
စစ္အစုိးရနယ္လွည့္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဘိန္းစိမ္းေတြ႔လွ်င္ ဖမ္းဆီးဒဏ္႐ုိက္ေသာ ေၾကာင့္ ေခတ္ပညာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မ႐ွိသည့္ ေက်းလက္လူထုမ်ား
ပိုမိုဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း နယ္စပ္သတင္း ရပ္ကြက္က ဆုိပါသည္။

သံလင
ြ ္အေ႐ွ႕ျခမ္း တာေလအေျခစိုက္ ခမရ ၅၇၁ ႏွင့္ ၅၇၂ က ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုအား “ဆင္းရဲ ဒုကၡ ဒဏ္မွ ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ရန္
ဘိန္းစိုက္ႏုိင္တယ္။ ဘိန္းခြန္ေတာ့ ထိုက္သင့္သေလာက္ထည့္ပါ” ဟု ၂၀၀၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းက ကားလမ္း ႏွင့္ေ၀းသည့္
ေက်းလက္လူထုမ်ားအားေျပာခဲ့ေသာ္လည္း မိုင္းျဖတ္ အေျခစိုက္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား နယ္လွည့္လာပါက ဘိန္းၿခံေတြ႔လွ်င္
တပိႆာဘယ္ေလာက္ႏႈန္းျဖင့္ ဒဏ္ေငြ႐ုိက္သည့္ အျပင္ေတြ႔သမွ် ဘိန္းစိမ္းမ်ား အားလံုးလည္း ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကို စိုက္ခိုင္းတာက တာေလတပ္။ အခုလာၿပီးဘိန္းစိမ္းေတြ သိမ္းယူ/ဒဏ္႐ုိက္တာက မိုင္းျဖတ္္ နဲ႔ တာခ်ီလိတ္ က လာတဲ့တပ္ေတြေပါ့။


က်ေနာ္တို႔က ဆင္းရဲတယ္။ စိုက္လို႔ရတယ္ဆိုလို႔ စိုက္တာေပါ့။ အခုက ဖမ္းမိတဲ့ ဘိန္းအေလးခ်ိန္ နည္းရင္ ၾကက္ ၀က္ ကြၽဲ ႏြား ဒဏ္႐ုိက္တယ္။
ပိႆာခ်ိန္အဆင့္ဆိုရင္ေတာ့ ဘတ္ေငြေသာင္းခ်ီေပးရတယ္။ ” ေက်းလက္ ေန လားဟူ အမ်ဳိးသားတဦးက ေျပာပါသည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား အိမ္ေပၚတက္ေမႊေႏွာက္ၿပီး ဘိန္းစစ္ေဆးေတြ႔မိပါက တဆယ္သား- ၾကက္ ၀က္ ဘယ္ႏွစ္ ပိႆာ


ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၅၀ က်ပ္သားခန္႔ေတြ႔ပါက ဘတ္ေငြ ၅ ေထာင္၊ ၁ ပိႆာခန္႔ ေတြ႔ပါက ဘတ္ေငြ ၃ ေသာင္း ဒဏ္႐ုိက္သည့္အျပင္
ေတြ႔သမွ်ဘိန္းစိမ္းမ်ား၊ လိုခ်င္သည့္ ပစၥည္မ်ား အားလံုးကုိလည္း ယူေဆာင္သြားေၾကာင္း အဆုိပါ လားဟူအမ်ဳိးသားက ဆက္ေျပာျပပါသည္။

မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္း ႏွင့္ က်ဳိင္းတံု - တာခ်ီလိတ္ကားလမ္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ေဒသ႐ွိေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္း (ေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔


ႏွင့္ တ႐ုပ္တုိ႔ ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း) ဗမာတပ္မေတာ္၏ စစ္ေၾကာင္း ဒဏ္ အလူးအလိမ့္ ခံရေသာေဒသျဖစ္သည္။ “ေနာ္ခမ္းအဖြဲ႔ကို
႐ွာတယ္ဆိုလည္း ေတာနက္တဲ့ အပိုင္းဘက္ ဘယ္စစ္ေၾကာင္းမွ မသြားဘူး၊ ႐ြာ႐ွိတ့ဘ
ဲ က္ ဘဲေမႊေႏွာက္တယ္ ” ဟု ထို႐ြာသားကေျပာပါသည္။

အပစ္ရပ္မ်ားအား စည္း႐ုံးရန္ စစ္ထိပ္တန္း ဘီအစ္အို ေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္

အဂၤါေန႕၊ 12 ေမလ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အဓိကအဟန္႔တားျဖစ္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားအား စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းရန္ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္ၿပီး


စီးသြားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကစထ ေခၚ ဘီအက္စ္အို မႉးမ်ား အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္
သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုပါသည္။

“အခု မေျပာင္းလဲဘဲ အေရးပါတဲ့နယ္ေျမကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဘီအက္စ္အို ကစထ(ကာကြယ္ေရး/ အထူးစစ္ ဆင္ေရး) က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ဘဲ


သူက ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ ကိုကြၽမ္းက်င္တယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတယ္၊ တခုခုအေျပာင္းအလဲေမွ်ာ္လင့္လို႔
အခုလို လုပ္တယ္ လို႔က်ေနာ္ျမင္တယ္၊ မေျပာင္းတဲ့ ေနာက္ ၂ ေယာက္က အပစ္ရပ္အတြက္အေရးသိပ္မပါဘူး။” ဟု
သွ်မ္းျပည္အေရးသူတဦးကဆိုပါသည္။

BSO 1 - ဒုတိယဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး သာေအး (ယခင္ BSO 4 ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ကခ်င္၊ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း
BSO 2 - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ (မေျပာင္းလဲ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ သွ်မ္းျပည္ ႏွင့္ ကယားျပည္
BSO 3 - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို (မေျပာင္းလဲ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ဧရာ၀တီတုိင္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း
BSO 4 - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ (ယခင္ BSO 6 ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း
BSO 5 - ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ (မေျပာင္းလဲ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ရန္ကုန္တိုင္း ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
BSO 6 - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ (ယခင္ BSO 1 ) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ရခိုင္၊ မေကြး ႏွင့္ ခ်င္းျပည္

အထက္ေဖၚျပသည့္ ဘီအက္စ္အို မႉးႀကီးမ်ားအားလံုးသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အမည္မေဖၚလိုသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္ လံုၿခံဳေရးအရာ႐ွိတဦးက - “အခု ထိပ္ပိုင္းေနရာေတြ နအဖ ကအေျပာင္း အလဲ လုပ္လိုက္တဲ့ဟာက


ကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေရြးၿပီးဆိုင္ရာနယ္ေျမကအပစ္ရပ္အဖြ႔ေ
ဲ တြကို အႏုနည္းေရာ အၾကမ္း နည္းပါသံုးၿပီး စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းဖို႔
ဘဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာေလအပစ္ရပ္အဖြဲ႔ အေရးက ပိုအေရး ႀကီးလာေလဆိုေတာ့ ေျဖ႐ွင္းႏိုင္မယ္ထင္တဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသူတို႔အေျပာင္းအလဲ လုပ္လိုက္တဲ့ သေဘာဘဲ” ဟုဆို၏။

စီပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို အေဆာင္မထားေပးႏိုင္


Wed 13 May 2009, Rai Maroah, IMNA
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို ေဘာ္ဒါေဆာင္တင
ြ ္
မထားႏိုင္ၾကဟု ေက်ာင္းသားမိဘတို႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦး၏အဆိုအရ “ဒီႏွစ္ေတာ့ ရာဘာေစ်းတဝက္ေလာက္က်သြားတယ္၊ မႏွစ္က


တစ္ႏွစ္လံုးဆိုရင္ သိန္း ၂၀ ေလာက္ရတယ္၊ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ ၁၀ သိန္းေလာက္ပရ
ဲ တယ္၊ ဘယ္လိုမွ ကိုယ့္သမီးကို အေဆာင္မထားေပးႏိုင္ဘူး၊
အိမ္မွာပဲေနခိုင္းၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းမယ္” ဟု ေျပာသည္။

“အေဆာင္ခက ၁၈ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ တဲ့၊ အဲဒါက က်ဴရွင္ခနဲ႔ ထမင္းစားစရိတ္ေလာက္ပဲ ေက်ာင္းကေနေကာက္တဲ့ ဟိုခ ဒီခကလည္းရွိေသ၊ ေနာက္ၿပီး
စာအုပ္ဖိုး မုန္႔ဖိုး အားလံုးေပါင္းဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္သြားမယ္ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ၄င္းေက်ာင္းသားမိခင္က ဆက္ေျပာသည္။
ယမန္ႏွစ္တင
ြ ္ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၃၀ လက္ခံသည့္ အေဆာင္တင
ြ ္ ယခုႏွစ္အတြင္းေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀ သာရွိၿပီး၊ အေဆာင္ေနခသည္
တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၁၅ သိန္းရွိကာ တခ်ဳိ႔အေဆာင္တင
ြ ္ ၁၈ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ထိရွိၾကသည္။

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ အေဆာင္ခသည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မတူညီပဲ ျမင့္တက္လာေနသည္။


၂၀၀၀-၂၀၀၁ စာသင္ႏွစ္တင
ြ ္ အေဆာင္ခ ၂ သိန္း ၃ သိန္းေလာက္ရွိရာမွာ ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ အေဆာင္ခ သည္ သိန္း ၂၀ အထိ
တုိးျမွင့္တက္လာသည္။“ကိုယ့္သားသမီးကို ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာပဲ ထားခ်င္တယ္၊ ေပးေအာင္ခ်င္တာေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္က
ရာဘာေစ်းလည္းမေကာင္း စပါးေစ်းလည္းက် ဝင္ေငြလဲမရွိေတာ့ အေဆာင္မွာ မထားေပးႏိုင္ဘူး၊ အိမ္မွာပဲ ေနခိုင္းၿပီးေတာ့
က်ဴရွင္ပဲထားေပးႏိုင္မယ္၊ နည္းနည္းေတာ့ ဒုကေ
ၡ ရာက္တာေပါ့ ကားနဲ႔ အသြားအျပန္ဆိုေတာ့” ဟု သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိခင္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။
အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အျပင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေအာင္ခ်က္ေကာင္းျပီး၊ တခ်ဳိ႔ေသာ ေက်းလက္ေန ပိုက္ဆံမ်ားသည့္
မိဘအမ်ားစုက သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အေဆာင္တင
ြ ္ ေနခိုင္းၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔အေဆာင္မွာ မႏွစ္ကေစ်းပဲ ၁၄ သိန္း၊ အေဆာင္ခေတြက မတူက်ဘူး၊ တခ်ဳိ႔အေဆာင္မွာဆိုရင္ ၁၈ သိန္း၊ သိန္း ၂၀ ေပးရတာလဲရွိတယ္၊


တခ်ဳိ႔အေဆာင္က်ေတာ့လည္း ႏွစ္စတုန္းကေစ်းတမ်ဳိးေျပာထားၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဝက္ေလာက္ေရာင္ရင္ ကုန္ေစ်းႏူန္း အေျခအေနေၾကာင့္
ထပ္ေတာင္းတာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္” ဟု အေဆာင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အေဆာင္ခ်င္းတူေသာ္လည္း အေဆာင္ေနခမတူၾကေပ။ အေၾကာင္းကာ တခ်ဳိ႔နာမည္ႀကီးအေဆာင္မွာ နာမည္ႀကီးဆရာျဖင့္ က်ဴရွင္သင္ေပးၿပီး၊


ေအာင္ခ်က္လည္း တျခားအေဆာင္မ်ားထက္ ေကာင္းသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီႏွစ္က်မတို႔ရပ္ကြက္ထဲက အေဆာင္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ မရွိသေလာက္နည္းသြားၿပီး မႏွစ္ကဆိုရင္ ၅ ေယာက္ ၆ ေယာက္ေလာက္ မုဒံုမွာ


အေဆာင္ေနၾကတယ္၊ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ခါတိုင္းႏွစ္လို ပိုက္ဆံမေပါတာက တစ္ေၾကာင္းရယ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်မတို႔လမိုင္းမွာလည္း
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ကေကာင္းလာတယ္” ဟု လမိုင္းေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မုဒံုၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မုဒံုၿမိဳ႕တြင္ နာမည္ႀကီးအေဆာင္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေတြမ်ားျပီး အေဆာင္ပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း


အသင္ျပေကာင္းေသာ က်ဴရွင္ဆရာမ်ား ကတိကမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ဆရာမ်ားကို ငွားရမ္းထားၾကသည္။ ေအာင္ခ်က္ေကာင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား
အေနမ်ားျပီး အေဆာင္ခ မည္မ်ွ ျမွင့္ျမွင့္ ပိုက္ဆံရွိသားသမီးမ်ားက ေနႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္က ရာဘာေစ်းလည္းမေကာင္းေတာ့ ပိုက္ဆံလည္း သိပ္မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ရွာၾကံၿပီးေတာ့ ကိုယ့္သမီးကို အေဆာင္ေနခိုင္းတယ္၊


ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေနရင္ ဗဟုသုတၾကြယ္ၿပီးေတာ့ ေအာင္လဲလြယ္တယ္၊ အျမင္လည္းက်ယ္တယ္၊ ရြာမွာ ထားတာနဲ႔ဆာရင္ေပါ့
ဒါေၾကာင့္မို႔ ရွာၾကံၿပီးထားရတာပါ” ဟု နယ္မွ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ မိခင္ကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

ဆႏၵျပပြဲ ဖိတ္ၾကား လႊာ

ရဲ ေဘာ္တို႔ မိတ္ေဆြတ-ို႔

မိုက္ရိုင္းလွတဲ့ သန္းေရႊ ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားတယ္။ က်မၼာေရးေစာင္ေ


့ ရွာက္မႈ မရဘူး။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ လံုျခံဳေရးကိုလည္းတာ၀န္မယူနိင္ဖူး။ တဖက္သတ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈေတြနဲ႔ ေဒၚစုကို တိုက္ခိုက္ေနတာ
အားလံုးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမတရားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ငါဒို႔ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနဘူး။ ငါဒို႔ ဆန္႔က်င္ရမယ္။ ငါဒို႔ ရံႈ ့ခ်ရမယ္။ ငါဒို႔ နဲ႔အတူ ဆႏၵျပပြဲ ကို
ဖိတ္ေခၚတယ္။

ဦးပီတာလင္းပင္
မိုးသီးဇြန္

ေနရာ- ျမန္မာ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးေရွ ့၊ မက္ဟန္တန္ ၊ နယူးေယာက္ျမိဳ ့ ။


အခ်ိန္ - ေန႔လည္ - ၁၂ နာရီ တိတိ ( ေသာၾကာေန႔)
၁၅- ၅-၂၀၀၉ ။

ဆက္သြယ္ရန္ -

ကိုစိုးပိုင္ - ၃၄၇-၄၂၃-၉၁၀၀
ကို မ်ိဳးလိႈင္ - ၉၁၇-၉၆၇-၇၉၃၉
ကိုေဇာ္လင္းေက်ာ္ -၆၄၆-၃၅၉-၆၄၃၃
ကိုမိုးခ်မ္း -၇၁၈-၃၉၆-၁၄၆၉

ေဒၚစု အတြက္ ဥေရာပ သမဂၢလည္း ေတာင္းဆုိ

ဥေရာပသမဂၢ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦး © tropicalisland

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဒီကေန႔ ေမလ ၁၃ရက္ မွာ ဥေရာပသမဂၢ ဥကၠဌ မွေန၍ ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲ ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား ကုိယ္စား
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ထဲ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ က်မ္းမာေရး ႏွင့္ သူမ ၏ သမားေတာ္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း အဖမ္းခံ ခဲ့ရျခင္းမ်ား အေပၚ
အထူး စုိးရမ္ မိပါေၾကာင္း အစခ်ီထား တာကုိေတြ႕ ရွိရပါသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အထိေရာက္ဆုံး၊ အျမန္ဆုံး ေဆးဝါးကုသ ခြင့္ရရွိေစရန္၊ သူမ ၏ ေရွ႕ေန ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆုံခင
ြ ့္
ျပဳရန္ စသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ဖမ္းဆီးထားမႈသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥေရာပမ်ားအရပါ တရားမဝင္သည့္အျပင္၊
မၾကာမွီ ရက္ပုိင္း အတြင္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းကာလ၊ အျပီး ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မရွိဘဲ လြတ္ေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢ ဥကၠဌ
မွေန၍ ဥေရာပသမဂၢ အဖြ႕ဲ ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား ကုိယ္စား ေတာင္းဆုိ ထားခဲ့ပါသည္။

ထုိအတူ မတရားအက်ဥ္းက် ညွင္းပန္း ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး ခၽြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး
ေဆးကုသခြင့္ အျမန္ဆုံး ရရွိေစရန္ အတြက္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပသည္။

US သံရုံးအရာရွိ ႏွင့္ John William Yethaw ေတြ႕ျပီ


၂၀၀၇ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ အေမရိကန္သံရုံး ေရွ႕တြင္ နအဖ စစ္အစုိးရ လုိလားသူမ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္ © Getty Images

ဒီေန႔ ( ၁၃၊ ၀၅၊၂၀၀၉) ညေန ၄ နာရီ မွာ အေမရိကန္ သံရုံး ဒုတိယအတြင္းဝန္ ႏွင့္ အျခား သံရုံးအရာရွိ တဦး စုစုေပါင္း ၂ ဦးကုိ ရန္ကုန္
ေအာင္သေျပ ရဲစခန္း တြင္ ေတြဆုံ ခြင့္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးရ ပုိင္ ေရဒီယုိမွ တရားဝင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္သံရုံးမွ သူ ၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္သူ မစၥတာ ဂြ်န္ ဝီလီယံ ယက္ေထာ အား ေတြဆုံခင


ြ ့္ ရရန္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ ကေတာင္းဆုိ ခဲ့ေၾကာင္း
လည္းပါ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္တင
ြ ္ ဗီယက္နမ္ စစ္ျပန္တဦးဟု ေျပာဆုိထားျပီး၊ သူသည္ လူအခြင့္အေရး ႏွင့္ ညွင္းပန္း
ႏွိပ္စက္မႈမ်ား စာအုပ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

လူထုအသံမွ အဆုိပါ ကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရန္ကုန္ အေမရိကန္ သံရုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ သံရုံးျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ
အျပင္ေရာက္ေနေၾကာင္းသာ တ႔ုံ ျပန္ ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။

မစၥတာ ဂြ်န္ ဝီလီယံ ယက္ေထာ ( အသက္-၅၂ ႏွစ္ ) သည္ ေမလ ၅ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္ အေစာပိုင္း ၅း၄၅ မိနစ္တင
ြ ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၆ မိုင္ခအ
ြဲ နီး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စင္တာ ( I.B.C ) အနီး အင္းလ်ားကန္တင
ြ ္ ေရကူး ေနစဥ္ ရဲမွ ေတြ႔ရွိ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး၊ ရဲမွစစ္ေဆးရာ ပူအိုက္လြန္းသျဖင္႔
ေရဆင္း ခ်ဳိးမိေၾကာင္းသာ ေျဖၾကားေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး မွ လြေ
ဲ ျပာင္း ယူၿပီး စစ္ေၾကာလွ်က္ ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ ထပ္မံ ေရႊ႕ဆိုင္း


14 ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝး တံဆိပ္ © 14thaseansummit

ထိုင္း ႏိုင္ငံ အစိုးရ က ဇြန္လ အတြင္း ဖူးခက္ တြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပ သြားရန္ စီစဥ္
ထားမႈကုိ ေအာ္တုိဘာလ ထိ ထပ္မံ ေရႊ႕ဆိုင္း လုိက္ေၾကာင္း ထုိင္း အစုိးရ မွ ဒီေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ တရားဝင္ ေၾကညာ လုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးကက္ (Phuket) အပန္းေျဖ စခန္းမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း အာဆီယံရ႕ဲ ထိပ္သီး
အစည္းအေ၀းမွာ ထိုင္း စစ္တပ္က လံုၿခံဳေရး အတြက္ တာ၀န္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀း ကို ဇြန္လအတြင္း က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ ထားခဲ့ေပမယ့္
တက္ေရာက္မယ့္ အာဆီယံႏိုင္ငံ က ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး အျပင္ အာဆီယံရ႕ဲ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ
အလုိက္ ေရႊးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး၊ ထုိင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ လုိလားသည့္ အနီဝတ္
ဆႏၵျပသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လုံၿခဳံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာ ကုိင္ဆစ္ က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ
ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ မႈလက စီစဥ္ ထားသည့္ ဇြန္လ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ မ်ားတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အတြက္ မၾကာမွီ ရက္ပုိင္း အတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံ
အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ အေျဖရွာ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတင
ြ ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေျခအေန ၂ ရပ္ အနက္ တခုမွာ ဂ်ဴလုိင္လ ေႏွာင္းပုိင္း ႏွင့္
၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း က်င္းပဖုိ႔ရွိသည့္ ေအာက္တုိဘာလ ကာလအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြန္
နည္းပါးေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခဲ့ပါတယ္။

အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကုိ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာဝန္ယူတဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္း တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္က် အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္
အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပဖုိ႔ ရွိေပမယ့္ ဧျပီလ တြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံ ရဲ႕ အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ
ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ကုိ အခုလုိ ထပ္မံ ေရႊ႕ဆုိင္းဖုိ႔ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာ ခဲ့ရတာပါ။ ထိုင္း ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Suthep Thaugsuban က ဒီထိပ္သီး
အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္မယ့္ အာဆီယံႏိုငင
္ ံက ေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးအျပင္ အာဆီယံရ႕ဲ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ ၆ ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို
လံုၿခံဳေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ခ်ဖို႔ ေၾကညာထား ျပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

DEA က UWSA အား မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္း အျဖစ္စြပ္စြဲ


သတင္းသရုပ္ေဖၚ © မင္းေက်ာ္

အေမရိကန္ တရားေရးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ အေမရိကန္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီရင္ခံစာ အရ UWSA သည္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အင္အား ႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္း တခုသာျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပမွ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ``၀´´ ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ အခမ္းအနားအား ၁၇-၄-၂၀၀၉ ရက္ေန႔တင
ြ ္
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ရွိ UWSA ဌာနခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ UWSA ``၀´´တပ္ဖ႕ဲြ ၀င္မ်ားက စစ္ေရးျပခ်ီတက္ အေလးျပဳရာ ဥကၠ႒
ဦးေပါက္ယူခ်မ္း၏ မိန္႔ခြန္း တြင္ ယခုအခါ ``၀´´ တပ္ဖ႕ဲြ မ်ား အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္
``၀´´ေဒသမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘိန္း ကင္းစင္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ န.အ.ဖ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔က ယံုၾကည္မႈ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုလိုက္သည္။

``၀´´ေဒသ အနီး တ႐ုတ္နယ္စပ္တင


ြ ္ ``၀´´ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္
ေရာင္းဝယ္ ေဖါက္ကားမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ၎တို႔ ႏိုင္ငံအတြင္း အ၀င္မခံဘဲ
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သယ္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားတြင္ ပုဂိၢဳလ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရယူ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ လာေသာ သတင္းမ်ား အရ
သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါး အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိတ္ၾကြ ေဆးျပား အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္သည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းကို UWSA ေခၚ ``၀´´ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး အဖဲ႕ြ မွ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဆန္း၊ မၾကာေသးခင္က ကုလသမဂၢထုတ္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တင
ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ၃%
ျပန္တက္လာသည္ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ၿပီး UWSA အဖဲ႕ြ သည္ ၎တို႔ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ သံလင
ြ ္ျမစ္ အေရွ႕တေၾကာတြင္ ဘိန္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လံုး၀
ကင္းစင္သြားေၾကာင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ေၾကညာထားခဲ႔ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ လာေသာ မူးယစ္ေဆး ၉၀
% သည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ေဒသ သတ္မွတ္ေပးမည့္ ``၀´´နယ္ေျမမွ ျဖစ္ေၾကာင္း UNODC ကုလ မူးယစ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ
ဆိုင္ရာအဖဲ႕ြ မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရမွ ``၀´´နယ္ေျမရွိ ကမာၻ႔မူးယစ္ရာဇာ တရားခံေျပးမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳေၾကာင္း အေပးအယူ လုပ္၍ ``၀´´ေခါင္းေဆာင္မ်ား
အေနျဖင့္ United Wa State Army ကို ``၀´´ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတည္ေဆာက္မႈထက္ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္
ေရာင္းခ်ေရး၌သာ အသံုးခ်ေနသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႕ရွိေနရသည္ဟု UWSA အား ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာေနေသာ
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ NGO အဖြဲ႔တခုမွ ဆိုသည္။

UWSA ၏ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ဘိန္းျဖဴ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ၌ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ UWSA
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးသည္ ဘိန္းမဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းကာ ဘိန္းျဖဴ ခ်က္လုပ္၍ ထုတ္ပိုး၊ သယ္ပို႔ၿပီး ထိုနယ္ေျမ အတြင္း ဘိန္းျဖဴခ်က္ျခင္း၊
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ဘိန္းျဖဴ ျဖန္႔ခ်ီေနေၾကာင္း၊ ရရွိေသာ ေငြမ်ားအား ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ စစ္အစိုးရ၏ တရား၀င္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ထည္႔သင
ြ ္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထို DEA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လြန္းလြန္း (ပန္ဆန္း)

ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ သက္တမ္း႐ွိ သရဲေျခာက္သည့္ ဟုိတယ္ပ်က္အား ေလ့လာမည္

သရဲတေစၦဆိုင္ရာ ေလ့လာမည့္ ကူခ်ီလုိအရက္ဘား © AP

သရဲ တေစၦဆိုင္ရာ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၈၀)ေက်ာ္မွ် သက္တမ္း ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္ပ်က္ႀကီး တခုျဖစ္ေသာ အရက္ဘား အေဟာင္း
တခုကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နယူး မကၠစီကိုရွိ အဆိုပါ ကူခ်ီလုိ အရက္ဘားကို ပိုင္ဆိုင္သူမွာ ဂ်ိဳ႕စ္ဘြန္း ဆိုသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ထိုဘား အပ်က္ႀကီးထဲ ေရာက္ရွိေနစဥ္
မီးဖိုမ်ား အလိုအေလ်ာက္ မီး ထေတာက္ျခင္း၊ တံခါးမ်ား အဖြင့္အပိတ္လုပ္သည့္ အသံမ်ားကို ၾကားရျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ရေသာ္လည္း
လူတစ္ဦးမွ် မေတြ႔ရွိခဲ့ရေပ။

ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ ဘြန္းသည္ ထိုဘားကိုစြန္႔ခြာၿပီး အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခ တေစၦႏွင့္ ၀ိဥာဥ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသူမ်ား အဖြဲ႔သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့၍
ဘြန္းက တေစၦမ်ား ၎၏ နားအနီးကပ္ၿပီး တိုးတိုးေျပာသည့္ အသံမ်ိဳးကိုပင္ ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

WCGAPS ဆိုသည့္ အဖြဲ႔မွ ထိုကိစၥအေပၚ စံုစမ္းရန္ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း အဖြ႔က


ဲ ို တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဒီရိုက္စ္က ဆိုသည္။
ထိုအဖြဲ႔သည္ (၁၃)ႏွစ္ မွ်ၾကာေအာင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ သရဲေျခာက္သည္ ဆိုေသာ ေနရာမ်ားကို လိုက္လံ ေလ့လာေနသည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ရိုက္စ္ ကမူ အျဖစ္အပ်က္ အားလံုး၏ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ အေျဖ ရွာမရခဲ့ဘဲ က်န္ကိစၥမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္းမ်ား၊ ၀ါယာႀကိဳး ဆက္သြယ္မႈ
အမွားအယြင္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ ျပစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ျခင္းဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယခု အရက္ဘား ျပႆနာကိုလည္း အေသးစိတ္
ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာၾကားသြားခဲ႔သည္။
ဥာဏ္ရည္ထက္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္မႈ ကိစၥတင
ြ ္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္

ေယာက်ာ္းမ်ားႏွင္႔ အတူ ဥာဏ္ရည္ျမင္႔မားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ တန္းတူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား © google images

လွပေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထက္ ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လိင္မႈ ကိစၥတင


ြ ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ ေပးစြမ္း
ႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ား က ေဖာ္ထုတ္ လိုက္သည္။

သုေတသန စစ္တမ္းမ်ား အရ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ စိတ္ဆိုင္ရာ ပိုမို ထက္သန္လာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

လန္ဒန္ ဘုရင့္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ တင္စပက္တာ က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံႈ႕ေဆာ္မႈကို ေပးစြမ္း ႏိုင္ျခင္းသည္ အိပ္ယာ၀င္
ကိစၥအပါအ၀င္ ဘ၀၏ က႑အသီးသီး အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ အျမႊာညီအစ္မ (၂၀၀၀)ေက်ာ္၏ လိင္ အာရံုခံစားမႈ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာခဲ့ရာ ဥာဏ္ရည္ အလိုက္ အျမႊာညီအမ
ခ်င္းတြင္ပင္ ထက္သန္မႈ ကြဲျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ခဲ့ရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္မႈ မွီ၀ရ


ဲ ာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေနရသည့္တိုင္ သူမထက္ ဥာဏ္ေကာင္းသည့္ အျမႊာအမ်ိဳးသမီးက
ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရလဒ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ေနတတ္ေၾကာင္း စပကါတာ က ဆိုသည္။

အျခားေသာ စမ္းသပ္ခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွလည္း ဥာဏ္ရည္ ထက္ျမက္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိပ္ခန္းအတြင္း ပိုမို သေဘာေခြ႕စရာ


အေျခအေနမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

နာဂစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေရထြက္ ပို႔ကုန္ရေငြ ယမန္ႏွစ္ထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့

13/May/2009

ၿပီးခဲေ
့ သာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုႏွစ္တင
ြ ္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းျဖင့္
အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၉၃သန္းေက်ာ္သာ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းႏွင့္ကမာၻ႔စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ႀကံဳ
ေတြ႔ခရ
့ဲ သျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လ်ာထားခ်က္ကိုမေက်ာ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္းေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန
၀န္ႀကီးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယခုလ ၄ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
မုန္တိုင္းႏွင့္စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပို႔ကုန္
ပမာဏာမွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ဘ႑ာေရးႏွစ္က ရရွခ
ိ ဲ့ေသာပမာဏသန္းေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္းစာရင္းဇယားမ်ား
အရသိရသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔ခဲ့ေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ေမြးျမဴေရး ငါးတင္ပို႔မႈသည္ အမ်ား
ဆံုးပို႔ကုန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္
ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆုေၾကးစား စနစ္သံုး ပုဂၢလိက ေဘာလံုးအသင္း ရွစ္သင္းအား အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းမည္

13/May/2009

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တာဝန္ယူ၍ တည္ေထာင္ထားေသာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ဆုေၾကးစားေဘာလံုးကလပ္ အသင္းမ်ားကို အမ်ားပိုင္ေဘာလံုးအသင္းမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ “အသင္းတိုင္း အမ်ားပိုင္လုပ္သြားၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္အခ်ိန္ေတာ့နည္း

နည္းယူရဦးမယ္ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းလည္း အျခားအသင္းေတြနည္းတူ အမ်ားပိုင္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု

ရန္ကုန္ယူနုိက္က္အက္ဖ္စီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။ “ဟုတ္တယ္ေဘာလံုးအ

သင္းေတြအားလံုး အမ်ားပိုင္အသင္းအျဖစ္ေျပာင္းသြားၾကမွာ။ ရွယ္ယာတစ္စုကိုဘယ္ေလာက္၊အစုဘယ္ေလာက္

ဝယ္ရင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ့္စတဲ့အမ်ားပိုင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲမယ့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြလည္း ေရး

ဆြသ
ဲ တ္မွတ္ၿပီးေနၿပီ” ဟုျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုေၾကးစား အသင္းရွစ္သင္းအား

အမ်ားပိုင္အသင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည့္အစီအစဥ္ကို တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း

၂၀၀၉ခုႏွစ္ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္တင


ြ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ျပည္ပ ရာဘာ တင္ပို႔မႈ ေလွ်ာ့က်

13/May/2009

ယခင္ႏွစ္ျပည္ပသို႔ ရာဘာတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၀၈-၂၀၀၉ဘ႑ာေရးႏွစ္တင


ြ ္

ကမာၻ႔စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ရာဘာ တင္ပို႔မႈသည္ ေလ်ာ့နည္းလာ ေၾကာင္း

ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးခိုင္ျမင့္က ေျပာသည္။ ရာဘာေစ်း

က်ဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္ပမွရာဘာမွာယူမႈေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ဘ႑ာေရးႏွစ္တင


ြ ္ရာဘာတန္ခ်ိန္ေလး

ေသာင္းနီးပါးသာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါကေလးပံုတစ္ပံုမွ်ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း

အသင္း၏စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။ ရာဘာသိမ္းခ်ိန္၌ ရာဘာေစ်းမ်ားလည္း တက္လာၿပီး ျပည္ပမွမွာယူမႈ

မ်ားလည္း ျမင့္မားလာေၾကာင္း အသင္း၏ အတြင္းေရးမႉးကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတင


ြ ္ ရာဘာကို မြန္ျပည္နယ္၊

တနသၤာရီတိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တင


ြ ္ အဓိကစိုက္ၿပီးစစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းတြင္

အနည္းငယ္စိုက္ပ်ိဳးသည္။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဧက၉သိန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ယခုလာမည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁တြင္

ဧက၆သိန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ ရာဘာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို

သာ ျပည္တင
ြ ္းတြင္ အသံုးျပဳၿပီး ရာဘာတင္ပို႔မႈကို ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

ျဖင့္လည္းေကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔အဓိကအမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည္။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔လည္း တစ္ခါတစ္ရံ

တင္ပို႔သည္။ ရာဘာေစ်းကြက္တင
ြ ္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ရာဘာတင္ပို႔မႈ ေစ်းကြက္ေ၀စုအမ်ားဆံုးရရွိ

ထားေၾကာင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္ေမလ ၁၄ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္တင


ြ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ပသြားမည့္ သူမ်ား မိမိသြားမည့္ ႏုိင္ငံတင


ြ ္ A/H1 N1 ဗုိင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားျခင္း ရွိမရွိ ေလ့လာၿပီးမွ သြားသင့္

12/May/2009

ျပည္ပသြားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသြားမည့္ႏုိ္င္ငံတင
ြ ္ A/H1 N1 ဗုိင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားျခင္း ရွိမရွိ

ေလာ့လာၿပီးမွသြားသင့္ေၾကာင္းရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာေနဝင္းကေျပာသည္။ “A/H1 N1


ဗုိင္းရပ္စ္က အခုလက္ရွိ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေနတယ္။အာရွတုိက္မွာလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွက

လြရ
ဲ င္ တခ်ိိဳ႕ႏိုင္ငံေတြ မွာကူးစက္ေနၿပီလို႔ WHO ကထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္ပကိုအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

နဲ႔သြားမည့္ သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္သြားမယ့္ႏုိင္ငံမွာ A/H1 N1 ျဖစ္ပြားျခင္း ရွိမရွိေလ့လာၿပီးမွသြားသင့္တယ္။

A/H1 N1နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ရွိ ကူးစက္ေနတဲ့ႏုိင္ငံေတြကို WHOကအင္တာနက္မွေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ေပးေနတယ္”

ဟု၄င္းကေျပာၾကားသည္။ ၄င္းေရာဂါသည္ လက္ရွိမကၠဆီကို၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယူး

ဇီလန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ အစၥေရး၊ အယ္ဆာေဗဒို၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေကာ္စတာရီကာ၊ ကိုလံဘီ

ယာ၊ ဒိန္းမတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိုင္ယာလန္၊ နယ္သာလန္၊ေပၚတူဂီႏွင့္ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံတုိ႔တင


ြ ္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း

၆. ၅. ၂၀၀၉တြင္ WHO ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရွိရေၾကာင္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာ

နယ္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

NLO

အြန္လုိင္း လိမ္လည္မႈ မျပဳႏုိင္ရန္ အေၾကြး ကဒ္တင


ြ ္ ကုတ္ အသစ္ထပ္ထည့္

13/May/2009

အေၾကြးကဒ္တင္ျပျခင္းမရွိပဲ အြန္လုိင္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္းသည္(CNP)စနစ္က်င့္သံုးသည္ဟုေခၚဆုိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ CNP စနစ္သံုး၍ အြန္လုိင္းလိမ္လည္မႈျပဳသျဖင့္ ေပါင္ ၃၂၈.၄ သန္းဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟုစာ

ရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အြန္လုိင္း လိမ္လည္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Visa အ

ေၾကြးကဒ္ကုမၸဏီသည္ ဖန္သားျပင္ပါေသာ ကဒ္အသစ္တစ္မ်ဳိးကို ျဖန္႔ေ၀ရန္အတြက္ စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။ ၎

ကို EMUE ကဒ္ဟုေခၚ၍ တစ္ႀကိမ္သံုးစြဲတုိင္း ၎၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကုတ္ကို ဖန္သားျပင္တင


ြ ္ေဖာ္ျပသည္။ ဤနည္းျဖင့္

အလြယ္တကူ လိမ္လည္မႈမျပဳေစရန္ နည္းပညာသစ္ သံုးစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္းမွ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္လူကို

မျမင္ရသျဖင့္ လိမ္လည္ရန္ပုိ၍လြယ္ကူသည္။ ယခင္ကဒ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ ဂဏန္းသံုးလံုးပါ လံုျခံဳေရးကုတ္ပါ

ရွိၿပီး ကဒ္အသစ္တင
ြ ္ ဂဏန္းေလးလံုး လံုျခံဳေရးကုတ္ ထပ္မံထည့္သင
ြ ္းထားသည္။ကဒ္တင
ြ ္ပါ၀င္ေသာဘက္ထရီ

၏ သက္တမ္းကို သံုးနွစ္ၾကာျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ (ဘီဘီစီ)

(၁၃၊ ၅၊ ၂၀၀၉) ရက္၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီ။

ဦးျမင့္သိန္း

 ႒     AHRC #

2009-05-13

႓  , -.  ႛ ႛ, ႒  0, ႒ 1  # 23 14႒ 5
 #ႛ 61 1 14႒ ႛ , 2 7 8   ႓   9
: :   2 ; #<<,
ႛ   #; 56=
(Photo: AFP)

 ,; F28 5;G ႟ #7, #  ;2I#14 .JJK 2: 1L, .M ႚ
#G 3 <3ႚ ႓<19 :<ႚ 1 <ႚG1 1<ႚ  <; ႓ 
1ႛ ; 3 #<51= (Photo: AFP)

႓  ႛ 14႒ ႛ  0, ႒ 1 # ႒  ႛ 5 14႒  O 9
:ႛ O ,
ႛ   56=

P5#  # #


 G 
ႛ : #8; Q: 23  4 1R4  OP ႛ
1 ႓ <#, : 56=

P 1R4  # 23: .S 2: #T  #<56= U8 1 ႛ V # OP  < 1
4 
#: ,38 1#<9 #23  # # , ,831#< # ,: 4 2 1R 4 
#<56=

P 1R4  13#႓  23: ,38  3  8 : 13#26,ႛ
O ,O 131#; 56=

, :# 23ႛ  ႛ 1 ႓ AHRC : ,4


ႛ : :
ႛ O ,O  U 
; 16 # G56=

O ;21 ,61 ,6G


 Q2:,6 2:1 3

2009-05-13

 4 #<X႓
ႛ 6 1 O #; Q O :6;႓  SYZ 1;1႓  
 :1
ႛ 6; 1 ႓  [႓ ,; : < G,\ ႓ #<56= P 8 
,6:O #; ,66 ႒ 9 6 ႒ ႛ #G ႒ ႛ  5: SYZ
 :1 4  ; 6 6 3: O #;ႛ 1  64# # :R4 ,ႛ 156=

(Photo: AFP)

  22:< ] G 6 , 1 # 1,


4 61 1< #<51= (Photo: AFP)

P Q 
ႛ 1 ႓ O #;U
ႛ P  < ##56=
P = =“ SYZ : P # ,႓ 33<ႛ 6=  : ႛ  ႓ R4 ,= ႛ
< ႛ  ,႓  5:  P- 30, 1 ,႓ ,: 11 6= <႒ 59
P 1 P 6 :5= #; ႛ ,
ႛ ,
ႛ : :R4 1R4 ,
ႛ #5=  5  9 1 ႒ :
 36,ႛ #6= ႛ  5 :R4 1R4 ,ႛ P , #G 6=
:616; ,61 , : # ,6,R4;,ႛ R ႛ , 1 4
 , ႛ 6= 1 3 ,61 # 2 ႛ  0V:X G G65= 0V:X;
 1 6 2 ႛ  5 ,”

O #;5 ,61 Y- O  G :,G ,6# , SYZ ##< 164 ႓ 
P ,61  2: ,6[ 5 .J 6;႓ 1 G 5= 1 ,6G # 
SYZ :X ႛ :  O #; 4 ႛ ,61  : # ; 1
:  , O #; 3 ႓ #: 5  11 1R4;႓ O #; P 
,6G 1 2:3 ႛ 2 164 #<56= , 2 1 3႓ :, 14
ႛ ႛ  
P ; ##56=

P = =“5 ,61 13G= P5 36,ႛ VR4 = 14 ႛ  30, O 1 5
5OQ= O #; 6 G ,:V= , 6 6 : , ႛ # P ` 6=
 G 6= , 6=  ,3 :11,= , :9ႛ ,
28,ႛ # 5 ႒ ႛ :  6= , G< ႛ : O,
ႛ R4 #< 6=
႒ ႛ  ႓ ;:R4 = :, ,9 ,8 R4= ႛ , 31 4 5= : 
#<: ႓ ႛ Q :  # , 6= P5 R
ႛ = 14 ႛ  5 ,#5 ; ;2I:5R4”

P Q 1 1:2<ႛ SYZ  < # 5: < : 6,ႛ #< 56=
,61 ႛ ,4 ႛ  4  ,# 6 <
ႛ 5; O # 14ႛ G  ,
,1 ႓ GG  64R4; 23 1 ; < ႛ 
 16,ႛ #56=

O #= =“ 
ႛ : #< P , : #<1 4  , :G R4= 
 66 14 , :G႓ 641 6= #1, 4 G4  56 #1, 4 G
4  : 56;
= P56  ႓  , 1, 4 61ႛ ႗2  ႓ 1 281 
1 ;3<,
ႛ 6,= P ,, 4  GG  ;3< ႛ  

,, ႛ 6=  ႛ ႓ ႓ = 5 23 < ႛ  P ,6 
 ႛ ,# 6<
ႛ 4 5,6”

႓ ,:, 4 1 4 O V O : 14; ႛ 64G O  ,6G Q ႛ # 
164 ;1 11 56= [႓ , Y  ႛ 4 P O ႓ ႛ 6 <# 3  1 Sb
2:6 14 O 1 V 2: ,    ,66,   ;61 
# ;2 #< 56= P 2:: 5 1 .  #<1  ; 14 ,61O ##56=

,61O = =“O -J 1 64G : ,6G   cJ  ႓ 61 4 56=
 1 , :R4 14
ႛ 1 , :R4 5,=  ႛ  61
4 56= 16;႓ 
,6[  156= [ -Y 1 5  M1 Z 1 28 ႛ #<61 4 56= P5 : ႓ 
႒ 1 1 ;1 1;3156= 14 ႛ 6 1;31 P1 1 26 6# 
,#<1, #<1 5=  ,  , ႛ ,, ႛ ,, 2: ႛ 14 ႛ # V1 P ,5”

 G 1 , 6 O de  , :G  16,ႛ #56= ,
  : P ,O :ႛ 7 ,;  P `  4 1,
4 61ႛ
   ,61 ; #56=

,61O = =“ ႛ 1, 4 61:   G O # #,9 ,6G 5 1 2:3
; #9 , #<  
ႛ : P `  56= ; ႛ ႗: 2:9 ,4:9
  :9 ,61   5႓ = ,4 # 6  R45 ”

P O ႓
ႛ 6 ,61O #15= , ,61 ;#,ႛ 6 6 1 3 #< 4 ႛ
  : P 2:G: ,O , :1 ႓ ,ႛ 156= P #<  4 : ႛ f 
P `  ; P `,6G ,61ႛ P ` 6 G28#, #<56=
ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ မႏၱေလး (တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား)
ဦးအုန္းေက်ာ္
ေမ ၁၃၊ ၂၀၀၉

̏ဟ ဒီလေတာ့ ငါ့တူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ တယ္အဖြဲ႔ေတာင့္ပါလားေဟ့။ လာၾက လာၾက˝

“သႀကၤန္အၿပီးဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ဦးေလးကို ကန္ေတာ့ရေအာင္ တမင္တကာ လူစုၿပီး လာခဲ့ၾကတာပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့လ


တုန္းက ဦးေလးက မႏၱေလးၿမိဳ႔ ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္တဲ့အေၾကာင္း စကား၀ိုင္းဖြ႔ၾဲ ကမယ္ဆို။ မႏၱေလးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေတြ ဆိုၾကမယ္ဆို။ အဲဒါေၾကာင့္
အခုလို ရသေလာက္ လူစုခဲ့တာပဲ။ ဦးေလး ငွားလိုက္တဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ (ေရႊကိုင္းသား)ရဲ႕ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ မႏၱေလး စာအုပ္ကိုလည္း
က်ေနာ္တို႔ ဖတ္ၿပီးၾကပါၿပီ။ သမိုင္း ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ ေတာ္ေတာ္တန္ဖိုးရွိတဲ့ စာအုပ္ပေ
ဲ နာ္”

“ေအးေပါ့ကြာ။ အဲဒီလို စာအုပ္မ်ဳိးကို တစိမ့္စိမ့္ အရသာခံ ဖတ္ေတာ့ တခ်ိန္က တို႔ျပည္ႀကီးရဲ႕ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ဘယ္လို
တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ မင္းတို႔ရ႕ဲ မ်က္စိထဲမွာ ေပၚလာၿပီမဟုတ္လား။ စာၾကည့္တိုက္တိုင္းမွာ ရွိထိုက္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ေပါ့ကြာ။
ကဲ ကဲ မင္းတို႔ၾကည့္ခ်င္ေနတဲ့ မႏၱေလး ရာျပည့္တံဆိပ္ေခါင္းေတြ အရင္ဆံုး ျပရမယ္က။ြ ေဟာဒီမွာ ၾကည့္ၾက။”

မႏၱေလး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္း (၃) လံုး


၁၃၂၁ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၈ ရက္ (၁၉၅၉ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္) စေနေန႔တင
ြ ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

“တကယ္ေတာ့ အဲဒီ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ တံဆိပ္ေခါင္းအသစ္၊ ဒီဇိုင္းအသစ္နဲ႔ ခန္႔ခန္႔ညားညား ထုတ္ေ၀ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူးကြာ။ ၁၉၄၉
ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိၿပီးသား သံုးၿပီးသား တံဆိပ္ေခါင္း အေဟာင္းေပၚမွာ အခု မင္းတို႔ ျမင္ေတြ႔ရသလို ‘ၿမိဳ႕မႏၱလာ ႏွစ္တရာ ၁၂၂၁-၁၃၂၁’ ဆိုတဲ့
စာတန္း အေပၚက ထပ္ရိုက္ၿပီး ၀တ္ေၾကတန္းေၾက ကေရာ္ကမည္ ထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းကေလးပါကြာ”

“ဟင္ ဟုတ္လား။ သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ကို အေလးမထားသလိုႀကီး ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္”

“ေအးေပါ့က”ြ

“ဒါေပမယ့္ ရာျပည့္အခမ္းအနား ပြေ


ဲ တာ္ႀကီးကိုေတာ့ စည္စည္ကားကား သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း က်င္းပခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား ဦးေလးရဲ႕။
‘မန္းရာျပည့္ကင
ြ ္း’ ဆိုၿပီးေတာ့ေတာင္ နာမည္ က်န္ေနရစ္ေသးတာပဲ”

“ေအးေလကြာ။ အဲဒါေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဦးေလးက တံဆိပ္ေခါင္းေလ့လာတဲ့ ရႈေထာင့္က ၾကည့္ၿပီး ေျပာတာပါ။ အမွတ္တရ


ထည္ထည္၀ါ၀ါကေလး ထုတ္တာကို ျမင္ခ်င္တာေပါ့ကြာ။ အဲဒီလို မထုတ္ခဲ့ေလျခင္း ဆိုၿပီး အားမလို အားမရ ျဖစ္မိတာပါကြာ။ ဒီေနရာမွာ
အေၾကာင္းသင့္လို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္း
၁၀ ခုေတာင္ တသီတတန္းႀကီး ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကတယ္”

“မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ‘အုတ္က်စ္ေက်ာ္ဧ မႏၱေလး’

‘ေအာင္ေက်ာ္ခ်မ္းေအး မႏၱေလး’

‘အင္ၾကင္းၾကာအံု ရတနာပံု’ ဆိုတဲ့ စကားအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္မွာ တည္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ၁၃၂၁ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ ၁၀၀
ျပည့္ခဲ့တယ္။ အခု ၁၃၇၁ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္သြားၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ မွတ္ထားပါတယ္ ဦးေလး”

“ငါ့တူတို႔ မွတ္ထားတာမွာ နည္းနည္းကေလး တိုးၿပီးေတာ့ ရက္ လ အတိအက်ကေလးနဲ႔ ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလား”

“ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ပါေတာ္မူေန႔တို႔ အမ်ဳိးသားေအာင္ပေ


ြဲ န႔တို႔ကို ဗမာဆန္ဆန္ (မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အျပည့္နဲ႔) ျမန္မာ့ရက္စြဲနဲ႔ မွတ္ထားတာ
ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ဦးေလး အထပ္ထပ္အခါခါ ေျပာဖူးၿပီးသားမို႔ က်ေနာ္တို႔ တမင္တကာ ေရးမွတ္ထားပါတယ္ ဦးေလးရာ။ ေဟာဒီမွာ ၾကည့္၊ ႏွစ္ ၁၅၀
တင္းတင္းျပည့္တဲ့ ရက္စြဲ အတိအက်ကေတာ့ ‘၁၃၇၁ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ ၄ နာရီ ၃၁ မိနစ္ ၃၉ စကၠန္႔’ပါပဲ။ ခရစ္ႏွစ္ အရဆိုရင္ေတာ့
‘၂၀၀၉ ေမလ ၁၅ ရက္’ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ‘ေမာ္ကြန္းတိုင္’မွာ ေရးထိုးထားတဲ့အတိုင္း အတိအက်ပဲေနာ္ ဦးေလး”

“ေအးကြာ။ တယ္ေကာင္းပါလား။ ကဲ ေမာ္ကြန္းတိုင္က ေမာ္ကြန္းစာကို ဖတ္ျပစမ္းပါဦး။ စာေၾကာင္း ၆ ေၾကာင္းနဲ႔ ေရးထိုးထားတာေလ”

“သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔ ညဥ့္ ၃ ခ်က္တီးေက်ာ္ ၇ ရက္ တနင္းလာေန႔အ၀င္ ၄ နာရီ ၂ ပါဒ္ အခ်ိန္တည္ ရတနာပုံမ္
ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ေလးသိန္းတံခါး (မူရင္းသတ္ပံုအတိုင္း)”
ေမာ္ကြန္းစာ

ေမာ္ကြန္းတိုင္

(လူ ၂ ဖက္ခန္႔ရွိ ကၽြန္းတိုင္နီနီႀကီးမ်ား၏ ထိပ္မွ အနီခံ ေမာ္ကြန္းရြက္ေပၚတြင္ ေရႊစာလံုးႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရးထိုးထားသည္။)

“‘ၿမိဳ႕မႏၱလာ - ႏွစ္တရာ’ ဆိုတဲ့ ဒီတံဆိပ္ေခါင္းေပၚက ပံုဟာ မႏၱေလး နန္းေတာ္ပံု ဆိုေတာ့ တံဆိပ္ေခါင္းမွာ စၿပီးသံုးတာ အဲဒီ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က
စတယ္လို႔ ဆိုရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္ ဦးေလး”
၁၉၄၉ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္း

အဂၤလိပ္မ်ား သီေပါဘုရင္အား နန္းခ်အၿပီး ေတြ႔ရေသာ မႏၱေလး နန္းေတာ္ေဆာင္

“ေအး - - အဲဒီလို ေျပာလို႔ရပါတယ္ကြာ။ အဲဒါအျပင္ မႏၱေလး က်ဳံးနဲ႔ ၿမိဳ႕ရိုး၊ နန္းျမင့္၊ သီဟာသနပလႅင္နဲ႔ ကရ၀ိက္ေရႊေဖာင္ေတာ္ စတဲ့ မႏၱေလး
နန္းေတာ္ေရႊျပည္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ က်က္သေရေဆာင္ ေနရာဌာနေတြကိုလည္း တံဆိပ္ေခါင္းေတြမွာ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ထုတ္ပါေသးတယ္။ ဥပမာကြာ - -
မင္းတို႔သိတဲ့ ၁၉၉၆ မွာ Visit Myanmar Yearအျဖစ္ ထုတ္ေတာ့ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရိုး၊ က်ဳံးနဲ႔ ဖိုး၀ရုပ္ပံုနဲ႔။ ေနာက္တခါ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တရုတ-္ ျမန္မာ
သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္းမွာလည္း တရုတ္ျပည္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ Great Wall၊ တို႔ ျမန္မာျပည္ကို
ကုိယ္စားျပဳထားတဲ့ မႏၱေလး က်ဳံးနဲ႔ ၿမိဳ႕ရိုးကို သံုးခဲ့ပါေသးတယ္”

မႏၱေလး ႏွင့္ မဟာတံတိုင္း

(၂၀၀၀ ျပည့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တင


ြ ္ ထုတ္ေ၀သည္)

“ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လေလာက္က ထုတ္တဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာလည္း ‘မႏၱေလး ၿမိဳ႔တည္ ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ အမွတ္တရ’ ဆိုၿပီးေတာ့ ခုနက
ဦးေလးေျပာခဲ့တဲ့ မႏၱေလးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အထင္ကရ သေကၤတ၊ ေနရာဌာနေတြပါတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေတြကို စုစည္း ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရတယ္။
အေတာ္ေလး ျပည့္စံုသားပဲက။ြ ေဟာဒီမွာ ၾကည့္”
7 Day News Journal (၂၀၀၉ မတ္ ၁၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မႏၱေလးပံုရိပ္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား

“အဲဒီေတာ့ မႏၱေလးနန္းေတာ္ကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က စၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းမွာ သံုးတာေပါ့ေနာ္ ဦးေလး”

“ေအး -- အဲဒါကို ဟုတ္တယ္လို႔ မေျပာခင္ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆံုး တံဆိပ္ေခါင္း စထုတ္တဲ့ ရက္ဟာ ဘယ္ရက္လဲလို႔ ငါ့တူကို အရင္ဆံုး
ေမးရမယ္။ ေျဖႏိုင္ပါ့မလား။ ဦးေလးေျပာတာ ဖန္တရာ ေတေနၿပီဆိုေတာ့ ငါ့တူ မွတ္မိမယ္ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မင္းတို႔လို တံဆိပ္ေခါင္း
ေလလာေနတဲ့သူေတြအဖို႔ အဲဒီရက္စြဲကို တေရးႏိုး ေမးလည္း မွတ္မိေနရမယ္က။ြ ကဲ -- ဘယ္လိုလဲ လုပ္စမ္းပါဦး”

“ဟဲ ဟဲ -- ဒီေလာက္ေတာ့ အေပ်ာ့ေပါ့ ဦးေလးရာ။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ပါ။ အဲဒီေန႔ဟာ အိႏၵိယျပည္ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ
နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ကေန ျမန္မာျပည္ကို ခြဲထုတ္ၿပီး သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးတဲ့ေန႔။ အိႏၵိယျပည္ရ႕ဲ တံဆိပ္ေခါင္းေတြေပၚမွာ Burma ဆိုတဲ့ စာလံုး
ထပ္ရိုက္ၿပီး စ သံုးတဲ့ေန႔။ ေနာက္ၿပီး အဂၤလိပ္ေတြရ႕ဲ April Foolေန႔ - - - - ဟဲ ဟဲ”

“ေအး မွန္တယ္က။ြ Burma ဆိုတဲ့ စာလံုးကို တံဆိပ္ေခါင္းမွာ စၿပီး ျမင္ရတဲ့ေန႔ပ။ဲ ျမန္မာ့ တံဆိပ္ေခါင္း သမိုင္းေၾကာင္းမွာ ပထမဆံုး
စာမ်က္ႏွာဖြင့္တဲ့ေန႔ပ။ဲ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမတိုင္ခင္ကတည္းက အိႏၵိယျပည္မွာ မႏၱေလးေတာင္က ျခေသၤ့ႀကီး ၂ ေကာင္ပံုနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္း
ထုတ္ဖူးေသးတယ္က။ြ အဲဒီအခ်က္ကို ငါ့တူတို႔ကို ဦးေလး ေျပာျပခ်င္ေနတာ”

“ဟာ - - ဟုတ္လား ဦးေလး။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို ပထမဆံုး ေဖာ္ျပတဲ့ တံဆိပ္ေခါင္းေပါ့ေနာ္”

“ဟုတ္တယ္က။ြ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးေနတဲ့ အိႏၵိယျပည္မွာ သံုးဖို႔အတြက္ အဂၤလန္ဘုရင္ရ႕ဲ နန္းသက္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္ေခါင္း


၇ မ်ဳိး ထုတ္ေ၀တဲ့အခါ အိႏၵိယျပည္တလႊားမွာ ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားတဲ့ ေနရာဌာန အေဆာက္အဦႀကီးေတြကို ဒီဇိုင္းလုပ္ ေဖာ္ျပတယ္။ ဘံုေဘမွာရွိတဲ့
Gateway of India အေဆာက္အဦ၊ ဆစ္လူမ်ဳိးေတြရ႕ဲ ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ Golden Temple နဲ႔ ကမၻာေက်ာ္ တာ့ခ်္မဟာ အေဆာက္အဦေတြ
ပါတာေပါ့။ အဲဒီ တံဆိပ္ေခါင္း ၇ လံုးထဲမွာ မႏၱေလးေတာင္ရ႕ဲ ျခေသၤ့ႀကီး ၂ ေကာင္ကိုလည္း တံဆိပ္ေခါင္း လုပ္ထားတယ္က။ြ အဲဒါတင္မက ၇
လံုးထဲမွာ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး တံဆိပ္ေခါင္းအျဖစ္နဲ႔ သံုးထားတယ္။
၁၉၃၅ ေမလ ၆ ရက္တင
ြ ္ အိႏၵိယျပည္၌ ထုတ္ေ၀ေသာ တံဆိပ္ေခါင္း ၇ မ်ဳိးအနက္ (Pagoda in Mandalay) စာတန္းႏွင့္ ျခေသၤ့ႀကီး ၂ ေကာင္

“အဲဒါဆိုရင္ ဒီတံဆိပ္ေခါင္းဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တံဆိပ္ေခါင္း စ သံုးတဲ့ ၁၉၃၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ မတိုင္ခင္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အိႏၵိယျပည္မွာ
သံုးေနၿပီေပါ့ေနာ္”

“ေအးေလကြာ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီတံဆိပ္ေခါင္းေလးကို ျမန္မာ့တံဆိပ္ေခါင္း သမိုင္းမွာ ထည့္ၿပီး ေဖာ္ျပရေတာ့မွာပဲ။ မဟုတ္ဘူးလား။ ကဲ - -


တံဆိပ္ေခါင္းအေၾကာင္းကို ဒီမွာရပ္ၿပီး ‘ပါေတာ္မူ ေက်ာက္စာတိုင္’ အေၾကာင္း ဆက္ၾကစို႔။ ‘ေရႊကိုင္းသား’ရဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္ေတြ စိုက္ထူခဲ့တဲ့
အဲဒီ ေက်ာက္စာတိုင္ကို တို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿဖိဳဖ်က္ခ့တ
ဲ ဲ့အေၾကာင္း မင္းတို႔ ဖတ္ရတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
မင္းတို႔ရ႕ဲ အျမင္ေလးေတြ ၾကားစမ္းပါရေစဦးကြာ”

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီ ဆရာေတာ္ ေရႊကိုင္းသားနဲ႔ သေဘာတူတယ္ ဦးေလး။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အရ ကိုလိုနီ အေမြအႏွစ္ ဘာညာဆိုၿပီး
ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ေပမယ့္ သမိုင္းတန္ဖိုးအေနနဲ႔ဆိုရင္ ထိန္းသိမ္းသင့္တာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔တေတြ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကို ဒီေန႔ ဒီရက္မွာ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊
ဒီေန႔ ဒီရက္မွာ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ဘုရင္သီေပါဟာ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္ ဆိုတဲ့ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႔ရေတာ့မွ ‘ေၾသာ္ - -
တို႔တေတြလက္ထက္မွာ အဲဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိး ျပန္မႀကံဳရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္းႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါလား” ဆိုတဲ့ အေတြး စိတ္ထားေတြနဲ႔ အားသစ္ေလာင္းရာ
က်ေတာ့မေပါ့။ ေနာက္ၿပီး သမိုင္းအခ်က္အလက္ သာဓကေတြ ဆိုတာကလည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ခါးသီး ခါးသီး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ က်ေနာ္တို႔တေတြက
ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ လက္ခံရေတာ့မွာပဲ မဟုတ္လား။ အဂၤလိပ္ေတြပဲ ထူခဲ့ ထူခဲ့၊ ဂ်ပန္ေတြပဲ စိုက္ခဲ့ စိုက္ခဲ့ သမိုင္းအခ်က္အေနနဲ႔
က်ေနာ္တို႔တေတြ (နာၾကည္းေပမယ့္) ‘ရင္၀ယ္ပိုက္ထား’ရမွာပဲ မဟုတ္ဘူးလား ဦးေလးရဲ႕”

“မွန္တယ္က”ြ

“ေၾသာ္ - - အဲဒီအခ်ိန္က တို႔တေတြ၊ တို႔မိဘ အဘိုးအဘြားေတြ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွာ ေနခဲ့ၾကရေပမယ့္ အဲဒီဘ၀ကေန ထႂကြ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကလို႔ အခု
က်ေနာ္တို႔တေတြ လြတ္လပ္တဲ့လူမ်ဳိးအျဖစ္ကို ရတာလို႔ အားတက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္တာေပါ့ ဦးေလးရာ”

“ဟုတ္တာေပါ့ကြာ”

“ေနာက္ၿပီး အဲဒီေက်ာက္တိုင္ႀကီးသာ ရွိေနေသးရင္ Tourists ေတြကို တစ္ေယာက္ ေဒၚလာ ၂၀ ေလာက္ ၀င္ေၾကးေကာက္ၿပီး ‘ရိုက္စား’
လုပ္လို႔လည္း ရေသးတယ္ေလ”

“ေကာင္းပါေလ့ကြာ - - မင္းအႀကံကေတာ့။ ကဲ ကဲ မင္းတို႔မျပန္ခင္ လက္ဖက္လည္း စားဦး။ ေနာက္ၿပီး မႏၱေလးအမွတ္တရအျဖစ္


‘မန္းေတာင္လက်္ာ ယိုးဒယား’ သီခ်င္းလည္း နားေထာင္သြားၾကပါဦးလား။ သႀကၤန္တင
ြ ္းမွာ ဟစ္ပ္ေဟာ့ေတြ၊ ေရာသမေမႊေတြနဲ႔ မင္းတို႔ရ႕ဲ
ပ်က္စီးေနတဲ့ နားေတြကို ခ၀ါခ်ရေအာင္ေလ”

“ဟဲ ဟဲ - - ေနပါေစ ဦးေလးရာ”

“ဘယ့္ႏွယ္ ေနပါေစလဲ။ လာပါကြ။ ဒီမွာ နားေထာင္ၾကည့္စမ္းပါဦး။ ဘာတဲ့ - - -

x x x x အိုေလ စံကာျမန္းသည္ x x x x မန္းေလ ေရႊျပည္ တိုင္းေလဌာနီ ပံုမေ၀းဘု ေရာက္လုပါၿပီ - - x x x x”

“ကဲ - - သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ - - ျမန္ျမန္ လစ္ၾကစို႔။ ဦးေလးတစ္ေယာက္ေတာ့ မႏၱေလးကို လြမ္းတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ေဂါက္သြားၿပီထင္တယ္”


(မုတ္သုန္ရ႕ဲ မႏၱေလး) တီရွပ္ဒီဇိုင္း

ရင္ကြဲနာ
ခြန္ပန္းစိန္
ေမ ၁၃၊ ၂၀၀၉

ဒီတေခါက္သူ ၿမိဳ႕ေလးဆီျပန္ေရာက္လာျခင္းသည္ ၁၂ ႏွစ္ အၾကာတြင္ျဖစ္ေလသည္။

သူသည္ ဒီၿမိဳ႕သားျဖစ္၏။ ဒီၿမိဳ႕ကိုခ်စ္သည္။သူ႔ ေဖေဖေရာ ေမေမပါ ဒီၿမိဳ႕မွာ ေခါင္းခ်ခဲ့သည္။ ရံုေတာ္ႀကီး ဟုိတယ္ေလ သိတယ္ မဟုတ္လား။
ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းမႀကီးမွာေလ။

သူအိမ္ႏွင့္ ကပ္ရက္မွာ ဒိုင္အိုေက်ာင္းက အဂၤလိပ္စာ ဆရာႀကီး ဦးေဝဠဳ ေနသည္။ သူ႔ငယ္ဆရာႀကီး။ ဆရာႀကီးက အဂၤလိပ္စာ အျပင္
ဘုရားရွစ္ခိုးပါ သင္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာႀကီး ေသာက္ဖုိ႔ အရက္ကိုေတာ့ ညေနတိုင္က်ရင္ ဆရာႀကီး၏ေျမး ကိုမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ အတူ သူက
ရံုေတာ္ႀကီး ဟုိတယ္မွာ တပိုင္းတပိုင္း သြားသြား ဝယ္ေပးရသည္။ ဘဲကင္ေလး၊ အသားကင္ေလး၊ အေခါက္ကင္ေလး ပါသည္။

ထြန္းဦး ဘယ္ရွိဦးမွာလဲ။ ထြန္းဦးစာေပ ဆိုတာ ရံုေတာ္ႀကီးထိပ္ ေဘးကပ္ရက္မွာ ကြမ္းယာဆိုင္လို ျမဴနီစပယ္က ေပးထားေသာ ဆိုင္ေလးျဖင့္
စခဲ့ရသည္။ အင္းဝ အေအးဆိုင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ ထိုင္စိန္ကေဖး ရွိသည္။ အဲဒီတုန္းကဆို အရူးဘိုခ်ဥ္ေပါင္ ရွိသည္။ ထိုင္စိန္က
ဝက္သားေပါက္ဆီ စားေကာင္းသည္။ ဆိုင္ရွင္က ဘိုခ်ဥ္ေပါင္အား ႏုိ႔ဆီခြက္ျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ တခြက္ ထည့္ေပးသည္ကို ထိုင္စိန္မွာ ျမင္ဖူးသည္။

လမ္းထဲက သူငယ္ခ်င္းေတြ အေသေစာၾကသည္။ လမ္းထိပ္ထြက္ထြက္ ရိုက္ခဲ့ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ သူတေယာက္သာ က်န္ရစ္သည္။


သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နံပါတ္ေလးျဖင့္ အေသေစာၾကေလသည္။ နံပါတ္ေလးေၾကာင့္ သူတုိ႔လမ္းထိပ္မွာ သူေဌးျဖစ္တဲ့သူ
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဒါကို အခုလူေတြ မသိၾကေတာ့။ သူေဌးႀကီး အာပနား ေပါ့ေလ။ အဲဒီတုန္းက ေပါလိုက္တဲ့ နံပါတ္ေလး။ ကြမ္းယာဆိုင္က
စီးကရက္ထဲ အကန္႔လိုက္ ထည့္ေရာင္းသည္။ သံုးကန္႔ ယူမလား၊ ငါးကန္႔ ယူမလား။ ရသည္။ သူ႔အကို မဂၤလာေဆာင္မွာေတာင္ အကန္႔လိုက္
ထည့္ေပးထားေသာ ဖိုက္ဖိုက္ဖိုက္ စီးကရက္ ဗူးေလးေတြ ကမ္းသည္။ အဖိုးႀကီးေတြ မဂၤလာေဆာင္မွာ ၿငိမ့္ေနၾကသည္။

သူဒီၿမိဳ႕ေလးမွာ ေနတုန္းက ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပေနခ်ိန္။ သူ႔မွာ ခ်စ္တဲ့ ေကာင္မေလးေတြ ရွိသည္။ အားလံုးက စိနမေလးေတြ ျဖစ္ေနသည္။
သူ စိနမေလးေတြကို ခ်စ္သည္။ ယူနန္၊ ဖူးက်န္႔၊ လက္တိုေရာ လက္ရွည္ေရာ ခ်စ္၏။ အခုေတာ့ သူခ်စ္ရေသာ စိနမေလးေတြ မေတြ႕ရ။ အိုင္ရင္း၊
ခ်စ္ေသာ ရႈိးေမေကာ ဘယ္မွာလဲ။ ေဟာင္ေကာင္မွာလား။ ထိုင္ဝမ္မွာလား။ေဘက်င္းမွာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ကခ်င္ျပည္က ခ်စ္ေသာ
မလီလီ ႀကီးလုိ႔ မွီရသည္။ လင္းလင္း၊ ေအးေအး၊ ဆြိ၊ မအေညွာ့။

ငယ္ငယ္က ခ်စ္တယ္လုိ႔ မေျပာခဲ့ရေသာ စိနမေလးမွာ စိန အာဂ်ီးမား အေဒၚႀကီး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ႏွာတန္ခြၽန္ျမျမေလးရွိတာ ဇူးလူးမေလးလို
အာဖရီကန္းနားမ ျဖဴျဖဴေလးလိုပဲ သူ႔မွာ ငယ္မူငယ္ေသြး က်န္ေတာ့သည္။ သူကေတာ့ ဒီ ႏွာတန္ခြၽန္ခြၽန္ေလးကိုပဲ ခ်စ္စြဲစေ
ြဲ နခဲ့မိေလသည္။
အခုမ်ားမွာေတာ့ နင့္ေကာင္မေလး လက္ဆယ္ေခ်ာင္းထဲမွာ ငါမပါဖူး ေျပာေသာ စိနမေလး မွာ ဝဝ အိအိ ဖိုင့္ဖိုင့္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ သူ႔လည္တိုင္
ျဖဴဖေယာင္းေဖာ့မွာ ေရႊေတြသီးထ ရႊန္းျမ ဝင္းလက္ေနေတာ့သည္။ ေရႊေျချခင္းေတာ့ မေတြ႕ရ။

စိနမေလးႏွင့္ မတူမူပဲ အပါခ်ီ လူရိုင္းမေလးလို မက္ဆီကန္မေလးလို ဒတ္ရွ္မေလးလိုလွေသာ မျဖဴကို ခ်စ္သည္။ ရံုေတာ္ႀကီးထိပ္က ေက်ာေပၚ
ဆံစဝဲဝဲ ရွည္ရွည္ ဂ်ဴးလိယက္လို ယူနန္မေလးက ညညဆို တိုဟူးေပ်ာ့ ဆန္ေခါက္ဆြဲ ေရာင္းသည္။ အဲဒီတုန္းက လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ညေစ်းတန္း
ရွိသည္။ ဗဟိုစည္ႀကီးကို မွီၿပီး ညည စည္ေလသည္။

သူခ်စ္ေသာ ရႈိးေမက ၅၃ ဘီစကြတ္မုန္႔တိုက္မွာ ညရွစ္နာရီဆိုလွ်င္ စိနစာ သင္ၿပီးလုိ႔မုိ႔ ဆိုင္ေရွ႕ ထြက္ထြက္ထိုင္သည္။ ခ်စ္လြန္လြန္းလုိ႔မုိ႔


ဆိုးေပမ ဟု ေခၚသည္။ သူ႔မွာ ညစ္ေပညစ္ေထ ညီအမေတြ ရွိ္သည္။ ညီမေတြအားလံုး လွၾကသည္။ အခုေတာ့ ေဝးေလၿပီ။

ထိုင္စိန္ေဘးက ဖက္ထုပ္ေၾကာ္ေရာင္းေသာ ေကာင္မေလးေတြ မရွိၾကေတာ့။ ကိုေမာင္ေမာင္ရဲ့ ေဒၚစင္းယုန္ ေခါက္ဆဆ


ြဲ ိုင္ကေတာ့
ဆိုင္ႀကီးကနားႀကီး ျဖစ္ေနၿပီ။ သူ ညည စာက်က္ၿပီး ထြက္ထြက္စားတုန္းက ေခါက္ဆြဲ တပြဲ ႏွစ္က်ပ္သည္ ယခုအခါ တပြဲ ၅ဝဝ ျဖစ္ေနေခ်ေလၿပီ။
နယူးေဟာင္ေကာင္က ေရႊဆိုင္ႀကီး ျဖစ္ေနေလၿပီ။ တခုေတာ့ရွိပါသည္။ နဂါးစာေပမွာ တိုက္ႀကီး တာႀကီးျဖင့္ ၿမိဳ႕ေလးမွာ ဝင့္ဝင့္ထည္ထည္
ရွိေနေလသည္။ တုိ႔ပိုင္တေ
့ဲ ျမတည္း။

ကားေလးသည္ ဆရာဝန္အသင္းတိုက္အတြင္း ဝင္ခ်သြားေလသည္။ တိတ္ဆိတ္ ေအးၿငိမ္ေနသည္မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအလား


ထင္ရေလသည္။ သည္ေတာ့မွ သူ႔အေတြးရပ္ေတာ့၏။ ဧည့္ရိပ္သာေရွ႕က သီးပင္ႀကီးမွာ သီးသီးေတြ ျပြတ္ သိတ္ သီးေနၾကေလသည္။ သူ႔အဖုိ႔
ထူးသစ္ေနသည္။ ရန႔ံသစ္ ရသည္။ အခန္းရွိေသးလား ေမးေတာ့ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လဲ တဲ့။ တေယာက္တည္းဆိုေတာ့ ဆံစျဖဴျဖဴ အဖိုးႀကီးက
ခပ္ေတြေတြ ဆဆ လုပ္ၿပီးမွ ရပါတယ္ ဟု ေျဖသည္။ အခန္းလြတ္ မရွိသည့္ အိုက္တင္မ်ိဳး။ ဝင္လိုက္ေတာ့ တခန္းမွာမွ လူမရွိ။

သူတုိ႔ေတြ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္စဥ္က ဒီဘီအမ္ေအသည္ ဝါးကဒ္တဲ သာသာေလး ရွိေသးသည္။ ညေနဆိုသူတုိ႔ ေဆးရံုက ဂ်ဴတီ အသီးသီး
ၿပီးလာတဲ့ လူေတြရယ္ ညမဝင္ေသးတဲ့ လူေတြရယ္ နဲ႔ စည္တယ္ေလေလ့ စည္တယ္ေလ ရွိေလသည္။ သည္တုန္းက ရမ္တပက္မွ ႏွစ္က်ပ္ခ။ြဲ
အျမည္းကလည္း ဆတ္သားေျခာက္ေၾကာ္၊ ၾကက္ဥေၾကာ္၊ ငါးမုန္႔ေၾကာ္၊ ၾကက္ေၾကာ္။ ဘီယာက်ေတာ့ ရွားေလ၏။ သည္ၿမိဳ႕သားမ်ား သည္ၿမိဳ႕ထုတ္
ဘီယာကို ဝဝလင္လင္ မမွီဝဲႏိုင္။ က်ံဳးေဘးက ဟုိတယ္မွာ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ ေရာင္းသည္။ အံမယ္ ဘီယာေသာက္ရဖုိ႔မ်ား သြားၿပီးေတာင္ ေနရာ
ဦးရေသးသဗ်။ စည္ဘီယာ။ ပုလင္းညိဳပုပုေလးနဲ႔ ျပည္ပပုိ႔ ဘီယာေတြကို ေစာင့္ေသာက္ၾကရေလသည္။

အခုမေတာ့ အမ္အမ္ေအက ေစ်းခ်ိဳသူ ဣေျႏၵႏွင့္။ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာ။ ေသာက္ေတာ္သံုးသူ မလာ။ သဟာယခန္းမ ဟုသာ အမည္လွလွ
မည္သူက တပ္သည္မသိ မိတ္သဟာေဆြကား နိမ္းေလသည္။ ေဆးေက်ာင္းႀကီးမွာ သူတုိ႔ရွိစဥ္က တဲအိုပ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္အို။ အခုေတာ့
ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ႀကီးလို ဟည္းဟည္း ထယ္ထယ္ သန္႔သန္႔ ခန္႔ေနပံုက သူပင္ ေက်ာင္းေရွ႕ ျဖတ္ေတာ့ ေခါင္းငံုသြားရေတာ့ မလို
ခံစားရသည္။

မဂၤလာေစ်းေထာင့္က စိန္ဝင္းစားေသာက္ဆိုင္က မရွိေတာ့ၿပီ။ သူ႔ေနရာမွာ စတိုးဆိုင္ ဟည္းဟည္း ရွိသည္။ သူခ်စ္တဲ့ ရႈိးေမနဲ႔ တူလုိ႔မုိ႔
ရႈိးေမေလးလုိ႔ ေခၚတဲ့ စိနမေလး ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလေ
ဲ ဟ့။ စိန္ဝင္း မရွိေတာ့ သူမေလးလည္း ေျခရာေပ်ာက္ေလၿပီ။

ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ ေရာက္ေနမွန္းမသိေသာ ဝက္သားတုတ္ထိုး ယဥ္ေက်းမႈကား မဂၤလာေစ်းတန္း ပလက္ေဖာင္းမွာ စည္ေနေလ၏။ ဟိုးအရင္က


ဝက္သားတုတ္ထိုး ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္မွာသာ ျမင္ရ စားရတာ ျဖစ္သည္။ လသာ ေမာင္ခိုင္ ၁၉လမ္းမွာသာ စပယ္ရွယ္ ဝက္သားတုတ္ထိုးသည္ေတြ
ရွိသည္။ ရုပ္ရွင္ရံုေအာက္ေတြမွာ ရွိသည္။ ေဟာ အခု ဒီၿမိဳ႕ေလး ယဥ္ေက်းမႈထဲတင
ြ ္ ဝက္သားတုတ္ထိုး ပါလာၿပီ။ စားၾက။စားၾက။

အဲသည္ ဝက္သားတုတ္ထိုး အစားေကာင္းလုိ႔ တီဗြီထေ


ဲ တာင္ ပါေသး ေတြ႕လိုက္ၾကရဲ့လား။ ' ကြၽန္ေတာ္ ဝက္သားတုတ္ထိုးေတြ စားၿပီး
ဝမ္းေတြေလ်ာရာက ဒီကူးစက္ေဆးရံုေရာက္လာတာပါပဲဗ်ာ ' ဟု မက္ခြက္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးခံေနတဲ့ ပြတတ မ်က္ႏွာျပဲနဲ႔လူက အစ္ညွစ္ညွစ္ အသံနဲ႔
ေျပာတာေလ။ အဲသည္ ဝက္သားတုတ္ထိုးကေန သံေကာင္ျဖစ္တာ အသည္း အူ ၾကြက္သားေတြထဲ အိမ္ဖဲြ႔ေနၾကတာ။

အခု ၿမိဳ႕ေလးလိုေပါ့။ ဒီ တုတ္ျပားေကာင္ေတြက ၿမိဳ႕ေလးရဲ့ အသားအဆီ အသည္းမွာ စနစ္တက် ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္ အထည္က် အေနက်
သြားၾကၿပီ။ ဒါ တုတ္ျပားေကာင္ေတြရဲ့ အျပစ္ မဟုတ္ဖူးတဲ့။ ဒီဝက္သားတုတ္ထိုးကို ပါးစပ္ထဲ အဝင္ခံသူရဲ့ အျပစ္။ တုတ္ျပားေကာင္ကေတာ့
ဝင္လုိ႔ရရင္ ဝင္မွာပဲ။ ပါးစပ္ပိတ္ထား မစားနဲ႔။ စားပါမ်ားေတာ့ သန္ေကာင္ေတြက ၿမိဳ႕သားေတြရဲ့ ဗိုက္ထဲမွာ ျပည့္လုိ႔။

အခုဆိုၿမိဳ႕ထဲမွာ မေနႏိုင္ၾကေတာ့ဖူး။ ၿမိဳ႕သစ္ဆိုတာ ေပၚလာၿပီ။ အလိုေလးေလ့ မေနာ္ယမံ ဆိုတဲ့ အရပ္ကေတာင္ သာေမာဖြယ္ရာ ေအးခ်မ္း
လွပေနပါလား။ ဥယ်ာဥ္နဲ႔ ပန္းနဲ႔ ေရနဲ႔။ တခါတုန္းက ၿမိဳ႕ေလးရဲ့ အထင္ကရ ေရွ႕ေနအိုႀကီး တေယာက္ ေျပာသလိုဆိုရင္ ဘယ္ေခတ္ေရာက္ေရာက္
ကိုယ့္ သားမယား ေကာင္းစားဖုိ႔ တခုတည္း ၾကည့္တတ္သူဟာ ဝက္သားတုတ္ထိုး ေရာင္းေနသလိုပါပဲလား ဟု သူ ေတြေဝ ေငးငူ
မႈိင္ငိုင္ေနမိေလသည္။

ဒီၿမိဳ႕က လူေတြကေတာ့ အီၾကာေကြး ဟု ေခၚေသာ္လည္း သူကေတာ့ ဝက္သားတုတ္ထိုး ဟုသာ ေခၚခ်င္ေတာ့၏။ ေဟာ အခုပဲ လူေတ ြလူေတြ
ဝမ္းေယာင္ ဗိုက္ပူနံကား သန္ေတြနဲ႔ ျပည့္လုိ႔။ ၿမိဳ႕သစ္ေလးေလ။

ေၾသာ္ ... အခုမွ အမွတ္တရ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းထ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြနဲ႔ လမိုက္ညလို ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္း ထဲက ၿမိဳ႕အသစ္ေလး။
ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြလို တဝီဝီ ထိုးစစ္ဆင္ၾကေသာ ကာမီကာေဇ ျခင္တပ္ႀကီးက ညေရာညပါ တရစပ္ တိုက္တိုက္ေလသည္။ ေရရွားလုိ႔ ေပြး ဝဲ
ဂြၽတ္က ၿမိဳ႕သစ္သားေတြ၏ အမွတ္လကၡဏာ တခု ျဖစ္ေနေလေသး၏။ သည္အခ်ိန္၌တြင္ေတာ့မကား ဝက္သားတုတ္ထိုးမ်ားက ၿမိဳ႕ေလးကို အၿပီး
အပိုင္ ဝါးၿမိဳျခင္းကို ခံလိုက္ရၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

တခါက မ်က္ႏွာျဖဴ ကုလားမ်ားသည္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ စုဖုရားလတ္အရွင္ႏွစ္ပါးကို ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလး ဖမ္းသလို ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး


ႏႈတ္ေခါင္းခြၽန္တုိ႔၏ ကြၽန္သေဘာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို ... ယခုအခါ ေရႊနန္းေတာ္ႀကီးကား ဝက္သားတုတ္ထိုးသည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနေတာ့ေလသည္။
စားလုိ႔ေတာ့ ေကာင္းသား။ ထုိ႔အျပင္ ယူနန္အကင္မ်ားကလည္း မဆိုးပါဖူး။ သူကလည္း ကင္ဆာ ျဖစ္တတ္သတဲ့။ ဒါအိပ္မက္ မက္ေနတာ မဟုတ္။

သူသည္ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ခင္ေမာင္တိုး၏ ဒရင္း ဟြန္ဒါ ဆိုင္ကယ္ေလးကို စီးေနသည္။ ၿမိဳ႕ေလးက ခ်ိဳင့္ခြက္က်င္းေပါင္းမ်ားစြာကို လွည့္ပတ္
ေကြ႕ေရွာင္ ေဝ့ဝိုက္ရင္း စီးေလသည္။ သူ႔ကို ဆိုင္ကယ္ေတြ တဝွီးဝွီး ျဖတ္ေက်ာ္တက္သြားၾကသည္။ ဆိုင္ကယ္ေပၚက စိနမေလးေတြက ျဖဴဝင္းႏုစို
ပ်ိဳျမစ္ လွေနၾကသည္။ ဆံစေလးေတြ နီက်င္က်င္ ေရႊရည္လုလုက ေနျခည္မွာ ဝင္းေနသည္။ ေလမွာ ဇာျခည္ပါးပါး ထိုင္းထမီေလးေတြ လြင့္လင
ြ ့္
လြင့္လင
ြ ့္။ ဆိုင္ကယ္ေတြကို သူလိုက္ရွာသည္။ ေဟး ဘယ္မလဲ ရႈိးေမ ... ေမာ္လီ .. အိုင္ရင္း ..လီလီ .. ဆြီေရ..။

ဆိုင္ကယ္ေတြနွင့္ စိနမေလးေတြ သူ႔ကို ဝိုင္းလိုက္လာၾကသည္။ အေမရိကန္ကားေတြထဲကလိုလား။ သူ႔ကို ဝိုင္းလိုက္ၾကသည္။ သူတုိ႔ေတြ


ေျပာေနၾကတာေတြကို သူ လံုးဝ နားမလည္။ ဒီၿမိဳ႕သူေလးေတြ ေျပာသလို ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ပါသား။ သူတုိ႔ေတြက ရႈိးေမတုိ႔ ေမာ္လီတုိ႔
လီလီတုိ႔ ျဖဴျဖဴ တုိ႔ ဆြီတုိ႔လို ႏုဝင္း စိုလင
ြ ္ေသာ အသားရည္မ်ား မဟုတ္ၾကမူပဲ ၾကမ္းရွ နီလ်ေနၾကေလသည္။ သူတုိ႔ စရိုက္ေလးေတြကလည္း
အနည္းငယ္မွ် အရိုင္း ဆန္ေနၾကျပန္ေလသည္။ အရိုင္းမေလးေတြေပါ့ေနာ္။ ေတာႏွင္းဆီေလးေတြလိုပေ
ဲ လ။ ၾကမ္းၾကမ္း လွလွေလးေတြ။ သူကဒီလို
ၾကမ္းရွရွ အသားေတြကို ႏွစ္သက္သူမွ မဟုတ္တာပဲ။ ႏုမြတ္ေခ်ာေမြ႕ေနတဲ့ အသားေဖြးေဖြးေလးမွာ ပန္းႏုေရာင္ ေသြးေၾကာမြမေ
ြ လးေတြ
ယွက္ထေနတဲ့ ရႈိးေမ လိုမွ ခ်စ္တာ။

'ဗ်ိဳ႕ အန္ကယ္ႀကီး' သူ႔ကို ေခၚလိုက္ေသာ ဂ်င္းပင္ပြပြ ခြာျမင့္ႀကိဳးကြင္းထိုး ေဒါက္ဖိနပ္စီး တီရွပ္ပြပြ နီရရ


ဲ ဆ
ဲ င္ ေရႊေျခခ်င္း
ပန္းပြင့္လက္ေကာက္ေလးေတြႏွင့္ စိနေကာင္မေလးက ျပံဳးေမးသည္။ သူမေလးက ႏုၿပီး ပ်ိဳေန၏။ အသားေလးေတြက စိုေနသည္။ ဆံစကို စုၿပီး
ေနာက္မွာ ပိုနီေတးေလးလို စည္း၏။ ဆံစ နက္ေမွာင္ေမွာင္က သူမေက်ာမွာ ရြရတ
ြ င္၏။ သူ မျပံဳးျပေတာ့ ' အန္ကယ္က ဧည့္သည္လား' သူ
ေခါင္းၿငိမသ
့္ ည္။ သူမေလ းအျပံဳးက ျဖဴေတာ့ ျဖဴသား။ ႏုျဖဴခ်ိဳဧလွ၏။ သူမ၏ အသံၾသၾသေလးသည္ ရႈိးေမႏွင့္ ဆင္ေနျပန္ေလၿပီ။ လြမ္းရ
သတိရျပန္ေလသည္။

'ဟိုဘက္မွာ ေကအမ္ဒီက ကြန္ျပဴတာ ေဟာေျပာပြဲ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တက္ဖုိ႔လာတာ အန္ကယ္ေကာ မတက္ဖူးလား' ေကာင္မေလးက
ေျပာရင္း သီးသီးပင္ကို ေငးၾကည့္ေနသည္။ သူ မေျဖမိ။ ခုနကမွ အိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးစ။ ေကာ္ဖီမစ္ေဖ်ာ္ဖုိ႔ရာ ေရေႏြးတည္လုိ႔ မၿပီးႏိုင္။ သူမ
ဘာစိတ္ကူးေပါက္ၿပီး သည္ဧည့္ရိပ္သာဘက္ ကူးလာခဲ့ရသလဲေလ။ သူမ မ်က္ႏွာေလးကို သူ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေတာ့ သူ႔ရင္ထဲ တေနရာရာမွာ
ေတြ႕ဖူးသလိုလို။ သူမက ငယ္လြန္းသည္။ ေအးေအးႏွင့္ ဆင္သည္။ ေအးေအး၏ ညီမေပပဲလား။ ဒါမွ မဟုတ္ တူမေပပဲလား။ သူမသည္ သူ႔ေဘးက
ကတၲီပါ ေက်ာပိုးအိတ္ေလးကို လြယ္၍ လွမ္းသြားေလသည္။

ေဟာေျပာပြဲက စေနၿပီ။ သူေကာ္ဖီေဖ်ာ္ အက်ီႋလဲၿပီး ခန္းမဘက္သြားေတာ့ လက္ထဲမွာ ေကာ္ဖီခြက္ႀကီးကို ကိုင္လ်က္သား။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဖူး။


သြားၿပီး ေဘးကရပ္ စူးစမ္းတဲ့သေဘာ။ စပ္စုတဲ့ သေဘာ။ သုိ႔ေသာ္၌ကား အေပါက္ဝရွိလူက သူ႔ကိုလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ကာ ေရွ႕ဆံုးတန္း ဒုတိယခံုတင
ြ ္
ေနရာခ်ထားေပးလိုက္ေလေတာ့သည္။ သူ႔မွာ ထူထူပူပူျဖင့္ ေရာေယာင္ ဝင္ထိုင္ခ်လိုက္ရေပေတာ့သည္။ သူရွိန္းတိန္း ရွက္အမ္းေနစဥ္မွာေတာ့
သူ႔နံေဘးခံုက ေကာင္မေလးသည္ အခုနက တီရွပ္နီနီ ဂ်င္းပင္ပြပြဝတ္ စိနမေလးတည္း။

သူမက က်ေနာ္ က်ေနာ္ ႏွင့္ေျပာ။ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းတက္တာ၊ အခု မိန္းမွာ ရူပေဗဒ ပထမႏွစ္။ အန္ကယ္ေမးခ်င္တာ
ေမးလုိ႔ရတယ္ ဟု ၾသၾသေလး တိုးတိုးေလး သူ႔နားမွာ ကပ္၍ တိုး၍ ေျပာေလသည္။ သင္းသင္းသာသာ ေမႊးေသာ ရနံ႕ႏုေလးကို ရသည္။ သူ႔မွာ
ကြန္ျပဴတာ ဆိုတာ လက္ႏွိပ္စက္ႏွင့္ တီဗီြတြဲထားတာ ဟုသာ နားလည္ေတာ့ ခုမွ သူ႔ကိုယ္သူ တရားရွာေနမိေတာ့သည္။ ခန္းမေဆာင္တခုလံုး
ေဝ့ၾကည့္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း ျဖဴျဖဴေလးေတြခ်ည္း၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ ျပည့္လုိ႔၊ ကားေတြညပ္လုိ႔။ အဲသည္ စိနမ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာေလးသည္ အက္အီး
လီမီတက္ကို ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းျပန္သြားေသာ အခါ၌ သူ႔ကို ျပံဳးျပ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေလသည္။ ဆိုင္ကယ္ေလးေတြျဖင့္ စိနမေလးေတြ ၾကားမွာ သူ ငူငူႀကီး
ေတြရပ္ေငးေနမိေလသည္။

xxxx

ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၌ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား သမတ မျဖစ္မွီအခ်ိန္ ေထာင္ထဲတင


ြ ္ ၂၈ ႏွစ္လံုးလံုး ေနေနရစဥ္က လူျဖဴ အစိုးရသည္ လူျဖဴ
လူမည္း အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ လုပ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ဘားႏွင့္ စနိတ္ကာဖီဆိုင္မ်ားတြင္ အမည္းႏွင့္ ေခြးမဝင္ရ ဟု
စာကပ္ထားသည္။ ဘတ္စကားမွတ္တိုင္ေတြက ေရတိုင္တင
ြ ္ လူျဖဴေသာက္ရန္ လူမည္းေသာက္ရန္ဟု စာကပ္ထားသည္။ ဂ်ိဳဟန္နက္စဘတ္လို၊
ပရီတိုးရီးယားလိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ လူျဖဴေတြသာ ေနၾကသည္။
လူမည္းမ်ားမွာ မနက္ အလုပ္လာလုပ္ၿပီး ညေန ၆နာရီထိုးလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပင္ရွိ လူမည္းမ်ားေနရေသာ စုတ္ျပတ္ ညစ္ေပ တူးတူး ေမွာင္မည္းမိုက္ေသာ
ၿမိဳ႕သစ္ဟု ေခၚေသာ ေနရာေလးဆီသုိ႔ ျပန္သြားၾကရေလသည္။ လူျဖဴမ်ားက လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားသာ ၿမိဳ႕တြင္း၌
ညအိပ္ညေန ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ရၾကသည္ကို သြားအမွတ္ရမိေလသည္။

သူ ညေနတိုင္ဆို ရံုေတာ္ႀကီးထိပ္က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ေစာင့္ေငးၾကည့္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္ျပန္မည့္ ကားေတြ တန္းစီလုိ႔ ေစာင့္လုိ႔ ၿမိဳ႕ကေလးက


လူေတြ ၿမိဳ႕သစ္ကားေတြေပၚမွာ ျပြတ္သိပ္ သီးထပ္လ်က္ စကၤာပူ ေရာက္ေနသလိုလို ႏွစ္ထပ္ကားေတြစီးလုိ႔။ ၿမိဳ႕သားေတြ ၿမိဳ႕သစ္ဆီသုိ႔
ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္ခရီး ထြက္ခြာၾကေတာ့ ေနရီရီ ညေနခင္းၿမိဳ႕ေလး၏ ဆည္းဆာ ခ်ိန္မွာ သူ႔ရင္ထဲ ဆုိ႔ၾကပ္ နာၾကင္လာေလသည္။

ဒါၿမိဳ႕ေလးလား။ ဂ်ိဳဟန္နက္စဘတ္လား၊ ပရီတိုးရီးယားလား။ လူမည္းေတြ သူတုိ႔ ၿမိဳ႕ျပင္ ရပ္ကြက္ေလးဆီ အေမွာင္ထုထဲ ျပန္ၾကရသလို သူတုိ႔
ၿမိဳ႕သစ္သားေတြလည္း ဖုန္ေတြ ျခင္ေတြ မွက္ေတြေျမြေတြ ရွိရာ မီးမရွိရာ ေမွာင္မည္းမည္း အရပ္ဆီသုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ ဝင္ေရာက္
ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရေလေတာ့သည္။ စက္ဘီးအုပ္ လူအုပ္ ဆိုင္ကယ္အုပ္ ႏွင့္ ဘတ္စ္ကားတန္းမ်ားသည္ ဖုန္လႈိင္း တလိပ္လိပ္
တေထာင္းေထာင္းၾကားတြင္ ေဝး၍ ေဝး၍သြားေပၿပီ။

xxxx

လပ္စ္တဒါဇင္၊စပါယ္တဒါဇင္ ေပးမယ္။ ေမ်ာက္စိမ္းက ၁၃၅။ မေန႔ကပဲ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ေစ်းတက္ဝယ္ရတယ္။ မကိုက္ဖူး။ ေမ်ာက္ျဖဴရွိတယ္။


ဟဲ့ေကာင္မေလး မိုးမိုး ပန္းယူမလုိ႔လား။ ပန္းကန္ေအာက္မွာ ရွိတယ္။ ေဟ့ယုန္လတ္ ဘယ္ေလာက္ေရာင္းမွလဲ တဲ့ ဟု မေဝက
ဆိုင္ေအာက္ခံုမွာ ထိုင္ရင္း ဆိုင္ေပၚထိုင္ေနေသာ ခင္ေမာင္တိုးထံ လွမ္းေမးသည္။ သူတုိ႔က ေစ်းရံု ဂ်ီရံုမွာ။ ဆိုင္ေတြ ပြေနသည္။

ယုန္လတ္က ၁၆၅ ေရာင္းမွာေပါ့။ အဲတာက တဒါဇင္ ၄၃၅။ ပရုပ္လံုး ခဏေနေရာက္မယ္။ အေသးေရာ အႀကီးေရာ ခဏေန ေရာက္မယ္။
အာခ်ီထုပ္ ထည့္မလား။ ဘယ္ႏွစ္ထုပ္လဲ ေျခာက္ထုပ္ေပါင္းထား အေရးႀကီးေနတယ္။ တရာေက်ာ္တယ္ ေငြေစ်း တက္ေနတယ္။ ေဒၚလာေစ်း
တက္တယ္။ ရူပီး တက္တယ္။ ယြမ္လည္း တက္တယ္။ က်ပ္လည္း အဲ မတက္ဖူး။ ဘာလဲ ဗီယက္နမ္ အားက်ေနၿပီေပါ့။ အာမယ္ ဗီယက္နမ္ အခု
ေကာင္းသြားၿပီ။

ေစ်းရံုထဲ ေအာက္ထပ္မွာ စည္တဲ့ေနရာ စည္၏။ ေျခာက္တဲ့ေနရာ ေျခာက္၏။ အေပၚေရႊဆိုင္တန္းမေတာ့ ပုတီးစိပ္ ဂုဏ္ေတာ္ရြတ္ ခ်ဲတြက္
က်ားထိုးေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။

လန္ဒန္တဗူး၊ ငါးသံုးလံုးတဗူး၊ ေရာ့ ေသခ်ာ အမ္း။ ေဒါင္းတဖာ။ အိုမို အေသးကတဖာ။ ဘယ္ေနရာ ပုိ႔ပုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစ်းျပဳတ္သြားရင္
မေကာင္းဖူး။ မင္းက သြားပုိ႔ေတာ့ ငါက ဘာလုပ္ရမွာတုန္း။ ထမင္းခ်ိဳင့္ေပး။ ဆင္းေတာ့။ ထမင္းခ်ိဳင့္။ က်န္တာ ေအာက္သင
ြ ္းပါ။ သြားတိုက္ေဆး၊
ဆပ္ျပာ၊ စကၠဴလိပ္၊ ဘီယာ၊ အခ်ိဳရည္၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ဓါတ္မီး၊ ဓါတ္ခ၊ဲ မီးသီး၊ ေကာ္ဖီမစ္ထုပ္ေတြၾကား သူ မြမ္းၾကပ္ ပိတ္ေလွာင္လာသည္။

သူ႔သူငယ္ခ်င္း ခင္ေမာင္တိုးမွာ ေခြၽးမ်ား သီးထေနေသာ နဖူးျပင္ကို လက္ဝါးျဖင့္ သပ္ခ်၊ လက္တဘက္က ေဘာလပင္ျဖင့္ ေဘာက္ခ်ာဖြင့္၊
တဘက္က ကယ္ကူေလတာႏွိပ္၊ ေငြေရ။ စကၠဴပံုးထဲ ေငြေတြ ပစ္ခ်။

ၿမိဳ႕ကေလး၏ ေစ်းႀကီးျဖစ္ေလ၏။ လူေတြ လူးလာ ရႈပ္ခပ္ ေျပးလႊားေနၾကသည္။

မီးမီး၊ ေရႊၿမိဳင္သြား။ ပရုပ္လံုး၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ စပယ္ရွယ္ထုတ္။ ဟိုဟာ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္။ လိုခ်င္လည္း ထပ္ယူေပါ့။ ေရသန္႔ဗူးရွိတယ္။
ေျခာက္လံုးဖာ ၅ တြ။ဲ ၁ဝ တြ။ဲ တတြဲ ဘယ္ေလာက္လ။ဲ ၉ဝ လား ၈၅ ပဲယူလိုက္။ ေအာက္ထဲမွာ ရွိတယ္။ တံဆိတ္ေတြပဲကြာတာ။ ဘာမွ မဟုတ္ပါဖူး။
ဒါရတနာပံု တူတူပ။ဲ အရက္မယူဖူးလား။ ရတနာပံုရမ္ရွိတယ္ေနာ္ စစ္စစ္။ မက်ီးေတာ္ဖီ ႏုိ႔ေတာ္ဖီရွိတယ္။ စားလုိ႔ အရမ္း ေကာင္းတယ္။ ၅၆ ဟုတ္ၿပီ
၅၆။ လူေတြက တံဆိတ္ၾကည့္ဝယ္တာ။ စင္ကိုက ၁ဝ ေနာ္။ နင္တုိ႔ လာစပ္ေတာ့လည္း ဝယ္ရတာပဲ။ ၅၇ ဝယ္ရတယ္ ၆ဝ ေရာင္း။
ပုလင္းကေဖ်ာ္ရည္ပဲ ရွိတယ္ေနာ္။ မိုးမိုးေရ အိတ္ေလးထည့္ေတာ့။ သြားတိုက္ေဆး ၁၅ဝ။ ၁၅ အမ္းေပးပါ။ ျခင္ေဆး အျဖဴက ေဆးပိုတယ္။ အစိမ္းက
၂၅ဝ။ အာလာဒင္က ၁ဝလံုး ရၿပီလား။

xxxxx

ရံုေတာ္ႀကီးမွာ သူ ရပ္ေတြေငးေနသည္။ ကားေတြ၊ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ စက္ဘီးေတြ၊ တြန္းလွည္းေတြ တိုးေဝွ႕ တြန္းထိုး ေအာ္ဟစ ္ညံစီေနၾကသည္။
ေနက ျပင္းျပင္းပူသည္။ ၿမိဳ႕ကေလးေႏြ။ ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြ အသားက ေႏြေနမွာ မည္းေျပာင္ လက္ေနသည္။
အာဖရိကန္ဇူးလူး ေတာင္ေပၚသားေတြ အသားႏွင့္ ေတာင္ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြ၏ အသားရည္က ဆင္ခ်င္သည္။ ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြ အသားက
မြဲတဘ
ဲ့ က္ ေျခာက္တဲ့ဘက္ လုသည္။ ဇူးလူးသားေတြ အသားက စို၍ ႏုအိညက္ ညိဳနက္ေမွာင္ ေလသည္။ မဟူရာအသား ျဖစ္ေလသည္။
ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြကေတာ့ ကြမ္းတျပစ္ျပစ္၊ ႏွပ္တညွစ္ညွစ္၊ ဖုန္တညစ္ညစ္၊ ေပထံုထံုေတြက မ်ားသည္။ ဖုန္ႏွင့္ လူးေနသည္။

ကားေတြကစံုသည္။ ဟိုင္းလတ္ကားမ်ား။ ျခေသၤ့ဦး၊ ေအာင္စစ္သူ၊ ေအာင္စစ္သည္၊ အာင္စစ္မန္း၊ ဧရာမန္း၊ စစ္မန္းဧရာ.....။

ကားခယူပံုကလည္း တကားႏွင့္ တကားမတူ။ မနက္ခ်င္းမတူ။ မနက္ႏွင့္ ညေနလည္း ကြဲျပန္သည္။

ၿမိဳ႕ကေလးသားႏွင့္ ဟိုင္းလတ္ကားစီးပံု အသားက်ဟန္မရ။ ရန္ကုန္သားေတြကေတာ့ ကားေပၚေရာက္တာနဲ႔ ငါးေသတၲာထဲက ငါးေတြလို


စီကပ္ပူးညပ္ တန္းညွိ ညီလုိ႔။ ၿမိဳ႕ကေလးသား ၿမိဳ႕ကေလးသူေတြကေတာ့ ေစာင္းထိုင္ ငုတ္တုတ္ထိုင္ ကားထိုင္ ထိုင္နည္းစံုသည္။ ဆီမရလုိ႔
၇က်ပ္ကေန ၁၅က်ပ္၊၂ဝျဖစ္။ ခရီးသည္ႏွင့္ စပယ္ယာ ရန္ေတြျဖစ္ၾက။ ၿပီးေတာ့လည္း ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြပဲ ေျပာရတာ
အဖတ္တင္ေပးလိုက္ရတာပါပဲ ျဖစ္ေလသည္။ သည္လိုင္းကားေပၚမွာေတာ့ စိနမေလးေတြ မရွိ။ အိုင္ရင္းမရွိ။ ရႈိးေမ မရွိ။ လီလီ မရွိ။

xxxx

သူအခန္းေလးထဲမွာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနရတာ ၾကာလာေတာ့ ၿမိဳ႕ကေလးကို ျငီးေငြ႕လာသည္။ သူ႔မွာ သူငယ္ခ်င္း မရွိ။


ဘယ္ေရာက္ကုန္မွန္းလည္း မသိ။ျမရိပ္ညိဳကပဲ ထမင္း၊ ၾကက္သားဒန္ေပါက္၊ အုန္းထမင္း။ ေနျခည္က ဆီက်က္ထမင္းေပါင္း၊ ဝက္နံကင္၊
အေခါက္ကင္၊ နားရြက္သုတ္၊ လွ်ာသုတ္၊ အသားသုတ္ေတြ စားရတာ ၾကာေတာ့ အီ။

မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ တင္းခံ ေတာင့္ထားတဲ့ စံေအးဘရားသားမွာ မဂၢဇင္းေတြ တေန႔ ၂အုပ္ ငွားဖတ္ရင္း တေနကုန္ အိပ္ေလသည္။
ၿမိဳ႕ကေလး၏ ရနံ႕ကို သူ မခံစားႏိုင္ေတာ့။ ၿမိဳ႕ကေလးသည္ သူ႔အေပၚ အခ်စ္ေတြ ေလ်ာ့ေနခဲ့ေလၿပီ။

ညေနခင္းေနေစာင္းမွ သူထြက္သည္။ ေနျခည္မွာ မစားေတာ့ဘူး။ ဇာဝါမွာ မစားဘူး။ ခိုင္ေရႊဝါမွာ မစားဘူး။ လားရႈိးသူ ရွမ္းထမင္းသူမစားခ်င္။
ဗမာထမင္းစားမည္။ လွ်ာကေတာင္းေလၿပီ။

ကေလးေဆးရံုႀကီးေရွ႕မွာ ေဘာစ့္ဟုိတယ္ႀကီး ေရာက္ေနသည္။ ဟုိတယ္ႀကီးက မီး လင္းလင္းထိန္ထိန္။ လမ္းမီးက မွိန္။ အင္ဒိုနီးရွား


ဒန္ေပါက္ဆိုင္က တရုပ္ႀကီးဆံုးရွာေလၿပီ။ ဘူတာနားေရာက္ေလ ဘန္ေကာက္ႏွင့္တူေလ။ စတိုးဆိုင္မ်ားမွာ လင္းလက္ ထိန္ဟည္းေနသည္။
ပစိဖိတ္ဟုိတယ္။

ဟိုးဘက္က ဗမာထမင္းဆိုင္ေလးေတြက ဝမ္းပ်က္ေလမလား။ ျပန္ေလွ်ာက္။ အေရးေပၚ ျပင္ပလူနာဌာနေရွ႕က ျမတ္ျမန္မာ ထမင္းဆိုင္ကိုပဲ


ဝင္လိုက္သည္။ သားသားနားနား။ သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔။ ဆိတ္သား ဆီျပန္မွာေတာ့ ငါးပိရည္တုိ႔စရာ အရြက္စံု တျခင္း၊ ဒညင္းသီးျပဳပ္၊ ကဇြန္းရြက္ေၾကာ္၊
ငရုတ္သီးေၾကာ္၊ ျမစ္ေၾကာ္၊ ဖရံုသီးဟင္း၊ ကုလားဟင္း၊ စံုလွခ်ည္လား။ သာမညဘုရားဖူးသြားတဲ့ လမ္းက သက္သတ္လြတ္ ထမင္းဆိုင္ေတြလို
တူလွ၏။ စားလုိ႔ေတာ့ ေကာင္းသည္။ ၿပီးေတာ့ တရာထဲက်၏။

ဗိုက္ေလးေလးႏွင့္မုိ႔ သူျဖည္းျဖည္းခ်င္းလွမ္းသည္။ လမ္းမီး နိတိၴတံေလၿပီ။ လမိုက္ည။ ေမွာက္မည္းေသာည။ မဟူရာည။ အနက္ေရာင္ည။

ဝင္းသီတာ လဘက္ရည္ဆိုင္ေရွ႕မွာ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီး တိုက္ၾကသည္။ ဆိုင္ကယ္သမားက သူ႔ဆိုင္ကယ္ကို တြန္းၿပီး ထြက္ေျပးသည္။


ကာကီဝတ္ႏွင့္ လူက ေဟ့လူ မေျပးနဲ႔ ရပ္။ ရပ္။ရပ္။ ဟု စက္ဘီးေပၚမွ ေအာ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြ အံုဝိုင္း ရပ္ၾကည့္ေနၾကသ့ည္။
မ်က္လွည့္ပြဲတခုလိုကို ၾကည့္ၾကသည္။ ဆိုင္ကယ္သမားက ဘာရယ္မသိ။ စက္မႏႈိးဘဲ တြန္းေျပး ေျပးေနေတာ့သည္။ ကာကီဝတ္လူက
ေနာက္ကေန စက္ဘီးျဖင့္ လိုက္သည္။ ေဘာစ္ဟုိတယ္ေဘး လမ္းၾကားေလးထဲ ဆိုင္ကယ္က ေျပးဝင္သြားသည္။ ေဝးသြားၿပီ။ ေမွာင္ေနသည္။
ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားလည္း ပ်င္းသြားၿပီး ျပံဳးလ်က္ ဆက္ေလွ်ာက္သြားၾကေလသည္။ သူလည္း ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားထဲကေန ဆက္ေလွ်ာက္သည္။

အေမွာင္ထဲမွာ ပလက္ေဖာင္း အေပါက္အျပဲေတြေပၚမွာ စမ္းစမ္းစမ္းစမ္း အကန္းလို ေလွ်ာက္ရသည္။ လူေျခတိတ္ေနသည္။ လမ္းေပၚမွာ


ကားေတာင္နည္းသြားၿပီ။ မဂၤလာေစ်းေရွ႕ေရာက္ေတာ့ လင္းထိန္စြာျဖင့္ ဘိုးဘိုးႀကီး ထီလွည္းကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။

သူ႔ဆီက ဘိုးဘိုးေအာင္တန္ခိုးနဲ႔ ဗမာေတြ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္ နဂါးနီ သီခ်င္းက က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထိုးထြက္ေနသည္။ ေမဆြိအသံက ဧျမ
ခ်ိဳလြင္ စိမ့္ျမဴးေန၏။ ဗမာေတြ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစေသာ ဇာတိမာန္၊ ထန္၊ မာန္၊ အား၊ မရ။ မပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေလး လြင္လင
ြ ္ေလး ရႊင္ရႊင္ေလး
ညေနခင္းမွာ အပန္းေျဖေနသလိုရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မနက္ဖန္ ထီဖင
ြ ့္ေတာ့မည္။ ဘိုးဘိုးႀကီး ထီဆိုင္မွ ဘိုးဘိုးေအာင္တန္ခိုးႏွင့္ ဗမာေတြ
သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္။ အိပ္မက္ မက္ဖုိ႔ ဗမာေတြ ဘိုးဘိုးႀကီး ထီဆိုင္ေလးကို ဝိုင္းအံုေနၾကေလသည္။ သူကေတာ့ လူေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့သည္။
မထိုးဖူးကြာ။ ကိင
ု ္း။
နာနတ္သီးစိတ္သည္၊ ဝက္သားတုတ္ထိုးသည္၊ ပန္းသီးသည္၊ မုန္႔ျပားသလက္သည္၊ ဆိုင္ကားဆရာ၊ သံုးဘီးသမား၊ လက္သုတ္ခ်ဥ္သည္မ်ားက
ထီလွည္းကို ဝိုင္းထားလိုက္ၾကသည္။

သူ႔ရင္ထ၌
ဲ ၿမိဳ႕ကေလးသည္ သူႏွင့္ တစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္ေနသလို ခံစားေနခဲ့တာ ၾကာၿပီ။ အခုေတာ့ သူသိၿပီ။ သူ၏ထင္ျမင္မႈသည္
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ ေသခ်ာမႈ တခုကို ရလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သူ႔ႏွလံုးသိက ဟိုး ငယ္ငယ္တုန္းက ၿမိဳ႕ကေလး၊ ျမနႏၵာရဲ့ ၿမိဳ႕ကေလး၊ ရႊ႔ဲကုန္သည္ရဲ့
ၿမိဳ႕ကေလး၊ ပန္တ်ာေဌးေဌးျမင့္ရဲ့ ၿမိဳ႕ကေလး၊ ၿမိဳ႕ကေလးရဲ့ ကထိန္၊ ၿမိဳ႕ကေလးရဲ့ သၾကၤန္မိုး၊ ၿမိဳ႕ကေလးရဲ့ သီတင္းကြၽတ္ပ၊ြဲ ဘုရားပြဲ ...ၿမိဳ႕ကေလးရဲ့
.... ေတြကို လြမ္းေနမိေလသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕ကေလး၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ လင္းထိန္ေနေသာ မာက်ဴရီ ေရာင္ျဖင့္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေနသည္။ ၿမိဳ႕ကေလးသားေတြ


ဘယ္ေရာက္ေနသည္မသိ။ တိတ္ေနသည္။ အနည္းဆံုး ေစ်းေခြးတေကာင္ေတာင္မွ မေတြ႕ရ။ ေခြးေတြလည္း ၿမိဳ႕ျပင္ ေရာက္ကုန္ၿပီ ထင္သည္။
သူထြက္လာစဥ္က ရင္ထ၌
ဲ ေပါက္ကြဲ နာက်ည္း ခံျပင္းေတာက္ေခါက္ ေဒါသ အျမက္ ပူေလာင္ေနခဲ့ေသာ ႏွလံုးအိမ္မွာ နာလာသည္။
ေအာင့္လာသည္။ စူးလာသည္။

သူ စိနမေလးေတြကို ခ်စ္သည္။ သူ႔ကို ခ်စ္ေသာ စိနမေလးေတြ ၿမိဳ႕ကေလးထဲမွာ မရွိၾကေတာ့ၿပီ။ ရႈိးေမ၊ အိုင္ရင္း၊ လင္းလင္း၊ ေအးေအး၊ ျဖဴျဖဴ၊
ဆြိ၊ ေမာ္လီ ဘယ္မွာလဲ ....။

သူၿမိဳ႕ကေလးမွ ျပန္လွ်င္ ရင္ကြဲနာက်မည္ ထင္၏။ လမ္းမေပၚမွာ ေမွာင္မည္း ပိတ္သည္းေနေလသည္။

(၁၉၉၆ စက္တင္ဘာက ေရာက္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ကေလးအမွတ္တရ)