Anexa nr.2.17. la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.

______/________ 2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ
ÎNCEPĂTORI/ AVANSAŢI/ PERFORMANŢĂ

Filiera vocaţională, profil sportiv, clasele a V-a – a XII-a Disciplina sportivă de specializare: HANDBAL

PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare HANDBAL, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă

1

NOTĂ DE PREZENTARE
Ca parte a învăţământului preuniversitar, învăţământul sportiv trebuie să asigure pregătirea elevilor pe linia competenţelor cheie europene, stabilite ca finalităţi ale sistemelor educaţionale şi de formare profesională din ţările Comunităţii Europene, fiecare disciplină de învăţământ fiind chemată să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea acestora. Disciplina Pregătire sportivă practică este prevăzută, conform planului de învăţământ, în aria curriculară Educaţie fizică şi sport şi are menirea să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea dezvoltării complexe a personalităţii autonome şi creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea învăţământului.

Prezentul document conţine programele şcolare pentru disciplina de învăţământ Pregătire sportivă practică, unităţi de învăţământ cu program sportiv integrat - clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv şi unităţi de învăţământ cu program sportiv suplimentar, disciplina sportivă HANDBAL, nivelurile de pregătire: ÎNCEPĂTORI, AVANSAŢI, PERFORMANŢĂ. Obiectivul general al disciplinei Pregătire sportivă practică constă în dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea valorificării lor la nivel maxim în activitatea sportivă competiţională, specifică categoriei de vârstă şi nivelului de instruire, pe fondul menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale. Disciplina Pregătire sportivă practică contribuie, prin exersarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor pe care le dezvoltă, la pregătirea elevilor în domeniile de competenţe cheie, definite la nivel european. Programele şcolare, pentru fiecare disciplină sportivă, au următoarea structură: - Nota de prezentare, în care se detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific al acesteia în cazul curriculum-ului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de învăţământ la cele opt domenii de competenţe-cheie stabilite la nivel european. - Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pentru a evidenţia achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul etapei de şcolarizare. - Valori şi atitudini, promovate prin învăţare, pe întreg parcursul etapei de şcolarizare. - Competenţe specifice, cărora le sunt asociate conţinuturi – reprezentând nucleul funcţional al programei şcolare – definite pentru fiecare grupă de nivel de instruire: începători, avansaţi, performanţă. - Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare. Pregătirea sportivă practică într-o disciplină sportivă şi participarea în concursuri pun elevul în situaţii concrete de: • comunicare în termeni specifici disciplinei sportive, în limba română şi în limbi străine cu profesorul antrenor, cu colegii de antrenament/ echipă, cu adversarii şi cu arbitrii; • sesizare a modificărilor de natură morfologică, funcţională şi psihică, generate de procesul de antrenament, precum şi a substratului biochimic şi fiziologic al reacţiilor organismului în efort; • analizare a aspectelor biomecanice ale procedeelor tehnice specifice disciplinei sportive de specializare şi acţionarea, după caz, pentru ameliorarea unor componente ale acestora; • căutare, stocare şi comunicare, prin mijloacele tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, de date vizând: componentele şi metodologia pregătirii de specialitate în disciplina sportivă practicată, performanţele actuale realizate pe plan naţional şi mondial, tehnologii eficiente ale instalaţiilor şi echipamentelor din domeniul specialităţii etc.;
PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a, filiera vocaţională, profil sportiv, disciplina sportivă de specializare HANDBAL, niveluri valorice: începători, avansaţi, performanţă

2

medierea situaţiilor conflictuale care pot să apară pe parcursul antrenamentelor şi al concursurilor. precum şi a instrumentelor de evaluare ale acestora. performanţă 3 . Întrucât practica avansată. promovările la grupele de nivel superior realizându-se corespunzător capacităţii de performanţă manifestată obiectiv (în concursuri) de către fiecare elev. pentru fiecare grupă. corespunzător evoluţiei personale a parametrilor pregătirii sportivului. corespunzător particularităţilor grupei de elevi. competenţele specifice şi conţinuturile aferente. PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. autocontrolul relaţiilor personale în concordanţă cu comportamentele acceptate şi interzise în disciplina sportivă practicată. categoriile de conţinuturi pe care le consideră eficiente. corespunzător vârstei optime a elevilor şi stadiului de pregătire în aceeaşi grupă. profil sportiv. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. filiera vocaţională. grupele se constituie din elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. în domeniul pregătirii sportivilor de performanţă. avansaţi. niveluri valorice: începători. utilizând. programa de Pregătire sportivă practică a fost concepută pe cele trei grupe de nivel valoric. a confirmat ca formaţie eficientă de instruire grupa de nivel valoric. a implicaţiilor legitimării sportive. ca mijloace. utilizare a unor categorii de metode şi mijloace eficiente de perfecţionare a componentelor pregătirii sportive. specific fiecărei discipline sportive. având un caracter deschis. a corelaţiei dintre performanţele realizate şi susţinerea materială de care beneficiază. Programa de Pregătire sportivă practică stabileşte şi permite fiecărui cadru didactic formarea competenţelor specifice. de avansaţi şi de performanţă. respectiv de începători. În învăţământul sportiv integrat şi suplimentar. care pot fi folosite independent. ale unui angajament sau contract. înţelegerea statutului de sportiv profesionist. naţională şi internaţională. conştientizare a relaţiei dintre drepturi şi obligaţii. precizându-se.• • • iniţiere şi întreţinere de relaţii interpersonale.

Valorificarea informaţiilor. performanţă 4 .COMPETENŢE GENERALE 1. de sex şi de nivel de pregătire 3. pentru iniţierea şi menţinerea relaţiilor inter-umane • Obiectivitate în aprecierea randamentului propriu. bazat pe respect şi fair-play 4. al coechipierilor şi al adversarilor • Opţiunea pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată. în concursuri şi competiţii sportive. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare 2. solicitarea cu refacerea. Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile interpersonale şi de grup. Manifestarea unei atitudini pozitive pentru cultivarea simţului estetic şi a sensibilităţii la cultură VALORI ŞI ATITUDINI • Dorinţa de autoperfecţionare şi perseverenţă în atingerea şi depăşirea obiectivelor de instruire şi de performanţă prestabilite • Manifestarea spiritului competitiv în activităţile de antrenament şi competiţionale • Simţul datoriei şi responsabilitatea în pregătire şi concurs • Respect faţă de reguli. filiera vocaţională. a potenţialelor fizic. adversari. în concordanţă cu particularităţile de vârstă. pentru dezvoltarea capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive. niveluri valorice: începători. avansaţi. profil sportiv. mijloacelor şi metodelor specifice şi nespecifice. timpul ocupat cu cel liber • Interes constant pentru fenomenul sportiv • Simţ estetic. Valorificarea la nivel maxim. deschidere pentru frumos PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. arbitri. atât în activitatea sportivă cât şi în viaţa socială • Disponibilitate pentru colaborare cu partenerii. spectatori • Manifestarea spiritului de fair-play. psihologic şi teoretic 5. pentru adoptarea unui regim de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu cel intelectual. tehnico-tactic. parteneri. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.

de deplasare pe distanţe scurte şi echivalente lungimii terenului de handbal • Forţa .de reacţie-decizie . Aplicarea deprinderilor motrice şi a procedeelor tehnice de bază în acţiuni motrice complexe şi forme adaptate de întrecere/ concurs PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.la efort mixt • Mobilitatea .2. după momentele de efort anaerob CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE • Viteza . Îndeplinirea unor sarcini specifice activităţii de pregătire. prin coordonare cu ceilalţi membri implicaţi 4.articulară coxofemurală şi scapulohumerală 5 1. constituite în funcţie de cerinţele activităţii de pregătire 3. Utilizarea celor mai importante mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii 2. Integrarea în diferite grupuri. profil sportiv. avansaţi.3.statică a membrelor inferioare • Îndemânarea . niveluri valorice: începători.explozivă a braţului de aruncare .1. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.1.precizie . Folosirea corectă a terminologiei de specialitate 2.de deplasare pe spaţii reduse • Forţa . în eforturi de tip diferit 3.1.2.în manevrarea obiectelor şi în corelarea acţiunilor cu parteneri şi adversari • Rezistenţa .de execuţie a procedeelor tehnice de bază . tracţiuni şi împingeri CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ • Viteza . la ţintă şi la distanţă • echilibru dinamic. Compararea reacţiilor organismului. Utilizarea corectă a principalelor noţiuni specifice domeniului CONŢINUTURI INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI • troficitatea şi tonicitatea tuturor grupelor musculare • elasticitate toracică • capacitate vitală • raport optim talie-greutate DEPRINDERI ŞI PRICEPERI MOTRICE • alergare în structuri motrice şi pe direcţii variate • sărituri de pe loc şi din deplasare cu desprinderi de pe un picior şi de pe ambele picioare.dinamică explozivă • Îndemânarea .DISCIPLINA SPORTIVĂ: HANDBAL NIVEL VALORIC: ÎNCEPĂTORI COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE 1. filiera vocaţională.la eforturi aerobe • Mobilitatea articulară stabilitate articulară INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI • troficitatea musculaturii membrelor inferioare şi ale trunchiului • tonicitatea braţelor • capacitatea maximă aerobă • timp de revenire redus. pe direcţii şi cu traiectorii variate • aruncări şi prinderi cu una şi cu ambele mâini.1.de reacţie la stimuli vizuali şi tactili .în manevrarea mingii • Rezistenţa .de execuţie . Creşterea nivelului indicilor de manifestare a calităţilor motrice 4. performanţă . din deplasare.2.explozivă a extensorilor membrelor inferioare şi a spatelui .

sărituri: de pe loc.de pasare şi trecere în dribling b) în apărare . Folosirea corectă a terminologiei de specialitate PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ a) în atac – învăţarea globală şi analitică a principalelor procedee tehnice de bază • poziţia fundamentală: înaltă. .înaltă – de aşteptare .3. cu o mână prin echilibrare.multiplu – din alergare cu mâna • aruncarea la poartă . medie. niveluri valorice: începători.pase speciale: pe deasupra umărului.cu două mâini din diferite poziţii: statice. dinamice. dinamic cu două mâini .alergarea corectă atletică . voleibalată. avansaţi.simplă de direcţie . din deplasare la diferite înălţimi în raport cu corpul.simplu – de pe loc .deplasări cu diferite structuri de paşi: adăugaţi. de repetiţie.medie – de deplasare 6 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. cu solul.schimbări de direcţie: simplă. profil sportiv.pasarea mingii: de pe loc. dublă . din săritur㠏 din plonjon: cu cădere în faţă.opriri: din alergare. joasă • mişcarea în teren . • şcoala mingii . performanţă .zvârlită de deasupra umărului:  de pe loc  cu paşi adăugaţi  cu paşi încrucişaţi  din alergare. . • driblingul .culegerea mingii de pe sol: static.1. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. săltaţi) . din deplasare: ƒ cu pas adăugat ƒ cu pas încrucişat ƒ din alergare ƒ din săritură . Utilizarea corectă a principalelor noţiuni specifice domeniului 1.ţinerea mingii: cu două mâini.învăţarea globală şi analitică a principalelor procedee tehnice de bază: • poziţia fundamentală . încrucişaţi. cu elan: ƒ cu bătaie pe un picior ƒ cu bătaie pe ambele picioare .prinderea mingii: de pe loc.pătrunderea spre poartă şi retragerea cu spatele .5. . filiera vocaţională.dublă de direcţie . Exprimarea estetică a atitudinii corporale METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE a forţei explozive. cu rostogolire • fenta (mişcarea înşelătoare) . din săritură. de deplasare • a rezistenţei la eforturi aerobe şi mixte • a îndemânării • a mobilităţii şi a supleţei METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE • a masei musculare active • a troficităţii • a tonicităţii • 1.1. în diferite regiuni • a vitezei de execuţie. pe la spate. din deplasare cu structuri de paşi.

cu piciorul . duble. pivotului.2.3.din dribling cu atac din faţă. profil sportiv.la aruncarea de la distanţă . joase • respingerea mingilor: . avansaţi.înalte: de pe loc.premergătoare finalizării efectuate de adversar .cu braţul şi piciorul.porniri şi opriri bruşte • blocarea mingiilor .3. filiera vocaţională. niveluri valorice: începători. prin coordonare cu ceilalţi membri implicaţi 3. • combinaţii cu jucători în pătrunderi în culoar spre finalizare • angajarea: extremei. lateral . constituite în funcţie de cerinţele activităţii de pregătire 3. ambele picioare . înapoi. medii.săritura cu bătaie pe: un picior. performanţă 7 . oblic . din săritură • scoaterea mingiilor de la adversar .1. • paravanul la aruncările de la 9 m ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE DE APĂRARE • replierea rapidă şi corectă • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. • atacarea adversarului cu corpul .2.a închiderea culoarelor de pătrundere Procedee tehnice specifice postului de portar – învăţarea globală şi analitică a principalelor procedee tehnice de bază: • poziţia fundamentală: .joasă – de acţionare în apropierea adversarului mişcarea în teren . recuperarea şi degajarea mingiei PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE. Îndeplinirea unor sarcini specifice activităţii de pregătire.din dribling cu atac pe partea braţului cu mingea . adversari şi arbitri 4. trei jucători cu schimb de locuri • încrucişări: simple. Aplicarea deprinderilor motrice şi a procedeelor tehnice de bază în acţiuni motrice complexe şi forme adaptate de întrecere/ concurs . parteneri.cu braţul şi braţele .la înălţimea umerilor .fandări:înainte. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. Integrarea în diferite grupuri. RECOMANDATE INDIVIDUAL • de manevrare • de finalizare • de deposedare a adversarului ACŢIUNI TACTICE RECOMANDATE INDIVIDUAL • conform specializării pe posturi ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE ÎN ATAC • respectarea posturilor din echipă • respingerea mingiei • demarcajul direct şi indirect • depăşirea • deprinderea de atacare sistematică / permanentă a porţii ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE ÎN APĂRARE • replierea promptă şi oportună • atacarea adversarului direct • blocarea mingiei în ultimă instanţă ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE DE ATAC • pasarea mingii în pătrundere succesivă • pasa în doi. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori.deplasare în poziţie fundamentală: înainte.la aruncarea de la semicerc • deplasarea în spaţiul de poartă • prinderea mingilor: înalte.

5. avansaţi. Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi de întreceri 4.4. în condiţii de pregătire/ întrecere 4. cu pas încrucişat sau cu pas adăugat • aruncarea de la 7 m • aruncarea de la 9 m şi combinaţii tactice Modelul de joc în apărare a) Faza I a apărării (replierea în apărare) Componente tehnico-tactice de realizare: • alergare de viteză cu spatele • • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.3.4. din săritură. din alergare în plină viteză • pase din alergare de viteză. oblic înainte. Componente tehnico-tactice de realizare: • startul rapid. filiera vocaţională. performanţă 8 . lateral. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. niveluri valorice: începători. pivot • angajarea la momentul oportun al jucătorilor de 6 m prin fente de aruncare şi prin pase subtile • aruncarea la poartă de la semicerc. oblic înapoi • demarcajul direct • aruncarea la poartă din săritură şi din alergare • aruncarea la poartă cu boltă peste portar b) faza a II-a atacului (contraatacul susţinut) Componente tehnico-tactice de realizare: • pase în 2-3 jucători aflaţi în alergare de viteză în diferite planuri • schimbări de direcţii şi infiltrări printre adversari • demarcajul • angajarea jucătorilor la semicerc prin pase date de jucătorii liniei de 9 m • aruncarea la poartă la distanţă. oportun şi anticipat • alergarea de viteză • degajarea mingii de către portar sau către intermediar • prinderea mingii venite din urmă. cu unul şi cu două vârfuri directe şi cu un intermediar. din săritură şi din plonjon • aruncarea la poartă de la distanţă. specifice disciplinei sportive organizarea apărării şi apărarea propriu-zisă repartizarea adversarilor şi numărătoarea • schimbul de oameni • închiderea culoarelor • apărarea la momente fixe 9m şi 7 m SISTEME DE JOC • contraatacul direct şi cu intermediar • atacul poziţional cu unul şi doi pivoţi apărarea om la om în propria jumătate de teren Modelul de joc în atac a) faza I a atacului şi contraatacului. cu pas încrucişat c) faza a III-a atacului (organizarea) Componente tehnico-tactice de realizare: • deplasarea în alergare pentru ocuparea posturilor • pase diferite între jucători care îşi caută posturi în atac • pase în potcoavă • pase în pătrundere succesivă cu ameninţarea reală a porţii d) faza a IV-a atacului (atacul în sistemele cu 1 şi 2 pivoţi poziţional şi în circulaţie) Componente tehnico-tactice de realizare: • circulaţii de minge între jucătorii celor două linii de atac (6 m şi 9 m) • circulaţii de jucători la semicerc • atacuri în pătrundere succesivă coroborate cu demarcajul jucătorilor de semicerc sau cu circulaţie la semicerc • încrucişare simplă şi dublă • combinaţii de bază în triunghi între inter. Manifestarea în întreceri a trăsăturilor psihice dominante. profil sportiv. Integrarea în acţiuni tactice individuale/ colective. extremă.

) . profil sportiv. Modelul jucătorilor specializaţi pe linii de posturi a) Conţinutul tehnico-tactic al jucătorului specializat pe posturi de portar • deplasarea în poartă.din săritură cu bătaie pe piciorul din partea braţului de aruncare . performanţă 9 . disciplina sportivă de specializare HANDBAL.startul rapid şi alergarea de viteză . 5+1 şi “om la om”) Componente tehnico-tactice de realizare: • deplasări în poziţie fundamentală de apărare cu paşi adăugaţi lateral înainte. cu braţul • recuperarea rapidă a mingiei şi lansarea contraatacului • intervenţia prin intercepţia mingii lansate pe contraatacul advers • plasamentul faţă de poartă şi unghiul din care se aruncă b) Conţinutul tehnico-tactic al juniorilor III specializaţi pe posturile din linia de semicerc • contraatacul colectiv: .alergare cu schimbări de direcţie.5. întoarceri din plină viteză marcajul „om la om”.circulaţia pe semicerc • • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.dribling multiplu executat în viteză .aruncarea la poartă: . filiera vocaţională.aruncarea la poartă din săritură. porniri.din săritură cu ducerea braţului lateral sau stânga sau dreapta în funcţie de unghiul de aruncare faţă de poartă (stg.peste portar .din săritură cu aterizare pe piciorul din partea braţului de aruncare . din alergare şi cu boltă . în poziţie fundamentală • respingerea mingiei aruncate la colţurile de jos ale porţii cu braţul şi cu piciorul. avansaţi.prinderea mingii venite din urmă . acordarea ajutorului reciproc • aşezarea apărătorilor la momente fixe ale jocului: aruncarea de la 7 m şi de la 9 m.din plonjon sărit .pasarea mingii în pătrundere succesivă din săritură . la intercepţie şi de supraveghere în timpul replierii • oprirea contraatacului sau întârzierea contraatacului • atacarea celui mai periculos adversar faţă de poartă b) faza a II-a apărării (zona temporară) Componente tehnico-tactice de realizare: • deplasări în poziţie fundamentală • atacarea adversarului aflat în posesia mingii • scoaterea mingiei aruncate spre poartă • blocarea mingiilor aruncate spre poartă c) faza a III-a apărării (reaşezarea în teren) Componente tehnico-tactice de realizare: • deplasarea în poziţie fundamentală de apărare.pasarea în viteză la alt vârf de contraatac . cu şi fără plonjare • respingerea mingiei aruncate la colţurile de sus ale porţii.din săritură venind la învăluire .acţiune individuală de depăşire a apărătorului direct .infiltrarea la semicerc • atacul organizat .aruncare cu plonjon peste portar . depăşirea în dribling . Selectarea modelelor de reuşită din lumea sportului practicat opriri. niveluri valorice: începători.2. înapoi • opriri şi porniri în mare viteză • marcajul strâns. deplasări în mers şi din alergare spre postul ocupat în sistem • ocuparea posturilor în cadrul sistemului de apărare practicat d) faza a IV-a apărării (apărarea în sistemul 6:0. sau dr. de supraveghere şi la intercepţia în zonă şi pe tot terenul • atacarea adversarului aflat în posesia mingii • schimbul de oameni în apărare • dublarea.

avansaţi. cu ajutorul mijloacelor electronice RANDAMENT SPORTIV factorii care condiţionează instruirea • cauzele care reduc randamentul • criterii de apreciere a randamentului • specificul autocaracterizării. cu ajutorul mijloacelor electronice 4.6.infiltrarea printre apărători c) Conţinutul tehnico-tactic al juniorilor III specializaţi pe posturile din linia de 9 m • Contraatacul colectiv . Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi de întreceri 4.2. niveluri valorice: începători. urmată de aruncare la poartă de la 9 m din săritură.lansarea contraatacului în calitate de intermediar . profil sportiv. în eforturi de tip diferit 2. Identificarea informaţiilor de specialitate. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.. caracterizării şi evaluării randamentului • criterii de analiză a rezultatelor • specificul analizei de caz • PREVEDERI REGULAMENTARE • regulament de întrecere • greşeli de arbitraj • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. • combativitate 2. Utilizarea celor mai importante mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii 2.aruncarea la poartă: din săritură. Compararea reacţiilor organismului. Aplicarea principalelor prevederi regulamentare ale disciplinelor sportive practicate 2.3. din sprijin pe sol cu pas încrucişat. performanţă 10 . pe lângă genunchi TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE • tenacitate • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar • atenţie distributivă • curaj • stăpânire de sine • colaborare şi întrajutorare • perseverenţă. cu ajutorul mijloacelor electronice PROTECŢIE INDIVIDUALĂ • tehnici de reechilibrare • modalităţi de atenuare a şocurilor • cunoştinţe teoretice despre: .pase în pătrunderi succesive .3. Identificarea factorilor care influenţează randamentul sportiv 1. pe lângă şold. Identificarea informaţiilor de specialitate.alergare de viteză .2.importanţa „încălzirii” .mişcări înşelătoare: schimbări de direcţie( simplă-dublă). peste apărătorii repliaţi cu primul val • Atacul organizat .respiraţia cu caracter de refacere .pase de angajare: din săritură. pe la spate . fenta de aruncare urmată de depăşire .3.tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii 2. Identificarea informaţiilor de specialitate.4. filiera vocaţională.1. din săritură precedată de pas încrucişat.alergare în dribling.

performanţă 11 .2. arbitru • criteriile de evaluare a arbitrajelor • greşeli frecvente CULTURALITATE • criterii de evaluare a valorilor sportive. Utilizarea corectă a principalelor noţiuni specifice domeniului 5. adversari şi arbitri 1. avansaţi.1. Integrarea în diferite grupuri. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori.3.1.3. parteneri. filiera vocaţională. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. constituite în funcţie de cerinţele activităţii de pregătire 3. Selectarea modelelor de reuşită din lumea sportului practicat REGULI DE COMPORTAMENT • comportamentul în întrecere • situaţiile critice din întrecere • relaţii specifice de subordonare • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă. profil sportiv. în sportul practicat • valori sportive etalon. niveluri valorice: începători. în sportul practicat PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.

1.manevrarea mingii în condiţii de viteză şi precizie .aerobă şi mixtă • Mobilitatea articulară stabilitate articulară INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI • robusteţe fizică • revenire rapidă după eforturi anaerobe CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE • Viteza de reacţie la stimuli vizuali auditivi şi tactili de execuţie a unor mişcări singulare şi repetate de deplasare pe distanţe de până la 35 m de decizie şi soluţionare a fazelor de joc • Forţa . profil sportiv.în regim de îndemânare . Îmbunătăţirea nivelului indicilor de manifestare a calităţilor motrice 4.în regim de forţă • Mobilitatea .2.mobilitate şi supleţe specifică acţiunilor tehnice individuale METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE • a forţei maxime.1. Folosirea terminologiei de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate CONŢINUTURI INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI • troficitatea segmentelor musculare • masa musculară activă • proporţionalitate talie-greutate • capacitate vitală • volum maxim de oxigen/ kg corp DEPRINDERI MOTRICE • alergare • săritură • prindere . Alegerea celor mai eficiente mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii 2. prin colaborare cu ceilalţi membri implicaţi 4.coordonarea acţiunilor proprii cu cele ale partenerilor şi adversarilor • Rezistenţa .1. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională 3.absolută a tuturor grupelor musculare • Îndemânarea .DISCIPLINA SPORTIVĂ: HANDBAL NIVEL VALORIC: AVANSAŢI COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE 1.în relaţionare cu partenerii şi adversarii. în eforturi de tip diferit 3.de execuţie . niveluri valorice: începători. Realizarea de sarcini specifice activităţii de pregătire şi competiţională. filiera vocaţională.în regim de viteză la nivelul membrelor . Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor tehnice în activitatea de pregătire şi în cea competiţională PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.1.aruncare CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ • Viteza .de deplasare • Forţa . performanţă . avansaţi.detenta • Îndemânarea . Analiza reacţiilor organismului.în regim de viteză .2. explozive în diferite regiuni 12 2. Acţionarea eficientă în diferite grupuri. cu spaţiul de ţintă şi minge • Rezistenţa .2.

însuşirea unor noi procedee tehnice şi consolidare celor cunoscute • mişcarea în teren: . profil sportiv.specifice unor situaţii de joc: ƒ cu prinderea mingiei din săritur㠃 cu boltă peste portar ƒ cu lovirea mingii: cu palma sau pumnul 13 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. Acţionarea eficientă în diferite grupuri. filiera vocaţională. de execuţie. niveluri valorice: începători.lateral la nivelul umărului . de deplasare a rezistenţei la eforturi aerobe • a îndemânării • a mobilităţii şi a supleţei METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE • a masei musculare active • a troficităţii • a tonicităţii • • 1.din plonjon: ƒ cu cădere laterală (stânga-dreapta) ƒ sărit ƒ cu bătaie pe ambele picioare . avansaţi.1.1.de deasupra umărului: ƒ din alergare ƒ din săritur㠃 de pe picioare.zvârlirea de la nivelul articulaţiei coxo-femurale şi mai jos . precedată de paşi încrucişaţi sau adăugaţi .sprint printre apărători (ambidextrie) . de repetiţie.sărituri cu bătaie: ƒ pe un picior ƒ pe ambele picioare • ţinerea mingii cu o mână prin apucarea şi ducerea ei în diferite planuri • ridicarea mingilor de pe sol – prin apucare cu o mână: . disciplina sportivă de specializare HANDBAL.prin evitare .cu schimbări de direcţie .alergare cu câştig de viteză .pase speciale din pronaţie • driblingul: . Folosirea terminologiei de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate 3.5.în linie dreaptă cu viteză maximă • aruncarea la poartă: .1.dinamic • pasarea mingii: .cu devierea traiectoriei . constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională PROCEDEE TEHNICE DE BAZĂ a) în atac .alergare cu schimbări de direcţie . performanţă .lateral la nivelul articulaţiei coxo-femurale .lateral la nivelul genunchiului .alergare şerpuită printre apărători .static .deplasări în direcţii diferite: ƒ înainte ƒ lateral ƒ oblic ƒ înapoi .zvârlirea de deasupra umărului .cu bătaie pe piciorul de pe partea braţului aruncător . Abordarea permanentă a unei atitudini corporale corecte a vitezei de reacţie.

alergări . niveluri valorice: începători. adversari şi arbitri 4.prin fandare – minge joasă • atacarea adversarului cu corpul: . filiera vocaţională. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. performanţă 14 .din săritură cu aducerea braţelor: ƒ sus ƒ lateral .opriri . două picioare şi cu combinarea lor • blocarea mingiilor: .înainte ƒ încrucişaţi . Utilizarea deprinderilor motrice şi a procedeelor tehnice în activitatea de pregătire şi în cea competiţională fenta (mişcări înşelătoare): .înapoi ƒ oblic .2. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori.braţele şi picioarele • mişcări înşelătoare • recuperarea şi degajarea mingii la punct: .de pasare urmată de aruncare .deplasare cu paşi: ƒ adăugaţi .simplă şi dublă . profil sportiv.premergător finalizării .când adversarul driblează Procedee tehnice specifice postului de portar • poziţia fundamentală: . avansaţi.lansarea contraatacului • deplasarea în poartă – variante de paşi • deplasarea în spaţiul de poartă: .de aruncare urmată de pasare b) în apărare • poziţia fundamentală: .3.la aruncările: ƒ de la 7 m ƒ de la 9 m ƒ de la colţ • mişcarea în teren: .fix • colaborarea cu apărătorii • portarul ca jucător de câmp • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.2.în apropierea adversarului: ƒ cu minge ƒ fără minge .la aruncările de la: ƒ distanţ㠃 extreme ƒ semicerc – zonă centrală .sărituri • respingerea mingii cu: .la lichidarea pătrunderilor .braţele .de pe loc .variante de deplasare cu răsucirea trunchiului în funcţie de minge .întoarceri .mobil . Realizarea de sarcini specifice activităţii de pregătire şi competiţională.3.picioarele .în circulaţie pe semicerc . prin colaborare cu ceilalţi membri implicaţi 3. parteneri.săritură cu bătaie pe un picior.

apărări combinate: 5 în zonă şi unu om la om . avansaţi. Iniţierea de acţiuni tactice individuale/ colective.minge de arbitru . cu minge .dublă • blocaje: . profil sportiv.3. zonă .superioritate numerică PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.simplă . disciplina sportivă de specializare HANDBAL. Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi cea competiţională ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE DE ATAC • cunoaşterea precisă a folosirii procedeelor tehnice specifice situaţiilor corelate de joc • realizarea demarcajului: direct şi indirect • realizarea deplasărilor • recuperarea rapidă a mingiei ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE DE APĂRARE • lansarea cu adversarul • marcajul adversarului: .superioritate numerică . niveluri valorice: începători.6+0.colţ .recuperarea rapidă a mingiilor şi repunerea rapidă în joc ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE DE ATAC • pasa – pătrunderea şi reprimirea mingiei • încrucişarea: . performanţă 15 .aut • apărarea în situaţii speciale: .cu mingea la jucător.5+1.4. în activitatea de pregătire şi în cea competiţională 4.un vârf .fără minge la jucător.inferioritate numerică .4+2. zonă .poziţional .apărări “om la om” • atacul în situaţii speciale: .inferioritate numerică ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE DE APĂRARE • repartizarea adversarilor şi numărătoarea • sprijinirea reciprocă în acţiuni şi vorbirea • dublarea şi întrajutorarea • colaborarea apărător-portar • fazele apărării (I-IV) • apărarea la aruncărilor de la: .două vârfuri. cu pasă directă sau cu intermediar • atacul: . filiera vocaţională. zonă .circulaţie • atacul diferitelor sisteme de apărare: .blocaj – plecare (din blocaj) • paravanul fix la aruncările de la 9 m • combinaţie tactică de bază între 2-3 jucători (grupe de posturi) • circulaţia jucătorilor la semicerc şi efectuarea blocajelor • fazele atacului (I-IV) cu: .strâns .de supraveghere . fără minge .la intercepţie .4.

pornire • alergare cu schimbări de direcţie şi ritm 16 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. prin evitare precum şi aruncările specifice fiecărui post în altul Modelul de joc în apărare: I. avansaţi. laterale oblice şi în adâncime • schimbări de direcţie şi infiltrări prin breşele create în timpul replierii adversarilor • demarcajul direct şi indirect al jucătorilor din valul al doilea • încrucişări între jucătorii din valul al doilea • angajarea jucătorilor de semicerc • aruncarea la poartă de la distanţă din săritură ţi cu elan de pas încrucişat sau adăugat III. Manifestarea în întreceri a trăsăturilor psihice dominante. 3+2+1. specifice disciplinei sportive 5. pasa din săritură • încrucişarea. aruncări pe lângă sol şi genunchi. paravanul. Contraatacul (faza I) Componentele tehnico-tactice de realizare: • degajarea mingiei de către portar • alergarea de viteză a vârfurilor de contraatac şi prinderea mingiilor venite din urmă • pase din alergare de viteză în acelaşi plan şi în adâncime • demarajul direct şi indirect • încrucişările vârfurilor de contraatac • driblingul simplu şi multiplu în linie dreaptă şi cu schimbări de direcţie. niveluri valorice: începători. oferită • pase în pătrunderi succesive cu ameninţarea porţii • pase 1-7 • pase peste semicerc de la o extremă la alta IV. învăluirea. Contraatacul susţinut(faza a III-a) Componentele tehnico-tactice de realizare: • deplasarea în teren pentru ocuparea posturilor • pase felurite din alergare uşoară. blocajul aruncări la poartă din săritură. performanţă . întoarcere. om la om pe tot terenul Modelul de joc în atac I. aruncarea din plonjon.2. Raportarea la modelele de reuşită din lumea sportului practicat SISTEME DE JOC • sistemul de joc cu un pivot • sistemul de joc cu doi pivoţi • sistemul de apărare 5+1 combinat 4+2. Replierea (faza I) Componentele tehnico-tactice de realizare: • alergare de viteză la momentul oportun • alergare cu spatele. Contraatacul susţinut(faza a II-a) Componentele tehnico-tactice de realizare: • pase în 2-3 jucători din alergare în viteză.5. pasă zvârlită. filiera vocaţională.4. profil sportiv. în ritm alert de alergare • aruncări la poartă din alergare şi din săritură pentru finalizarea acţiunilor de contraatac II. pasa directă. lansată. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. oprire. cu paşi încrucişaţi. Atacul în sistem (faza a IV-a) cu 1 şi 2 pivoţi Componentele tehnico-tactice de realizare: • pase în potcoavă cu ameninţarea porţii • pase în pătrunderi succesive • pătrunderea printre doi apărători şi pasarea mingiei în direcţia unde sa realizat superioritatea numerică • circulaţia de mingi în atacul poziţional cu pase din 2 în 2 jucători • circulaţia de jucători la semicerc • pase de angajare a jucătorilor de semicerc.

Selectarea informaţiilor de specialitate. avansaţi. niveluri valorice: începători. blocaj de la 9 m • blocarea mingiilor aruncate la poartă • predarea şi preluarea adversarilor • schimbul de oameni şi alunecarea • aşezarea zidului la aruncarea de la 9 m • colaborarea cu portarul Modelul jucătorilor specializaţi pe posturi deoarece juniorii II trebuie să-şi însuşească întregul conţinut tehnico-tactic al postului pe care se specializează. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. performanţă . cu ajutorul mijloacelor electronice PROTECŢIE INDIVIDUALĂ • tehnici de reechilibrare • modalităţi de atenuare a şocurilor • cunoştinţe teoretice despre: .importanţa „încălzirii” 17 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.3.oprirea contraatacatorului marcajul strâns şi de supraveghere II. Organizarea apărării (faza a III-a) Componentele tehnico-tactice de realizare: • deplasări în alergare sau în poziţii fundamentale la momentul oportun pentru ocuparea posturilor pe care joacă fiecare jucător şi sistemul practicat de echipă IV. RECOMANDATE INDIVIDUAL • conform specializării pe post ACŢIUNI TACTICE RECOMANDATE INDIVIDUAL • conform specializării pe post TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE • tenacitate • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar • concentrare • atenţie distributivă • iniţiativă • curaj • stăpânire de sine • colaborare şi întrajutorare. jucătorul junior II este modelul jucătorului de performanţă. Zona temporară (faza a II-a) Componentele tehnico-tactice de realizare: • deplasări de poziţii fundamentale de apărare în toate direcţiile • schimbul de oameni şi alunecarea • atacarea adversarului aflat în posesia mingii • scoaterea mingiilor aruncate la poartă III. filiera vocaţională. • amplificarea combativităţii • încredere în forţele proprii şi ale coechipierilor • echilibru afectiv în toate situaţiile • • 2. Apărarea în sistem (faza a IV-a) Componentele tehnico-tactice de realizare: • aşezarea în teren • deplasarea în poziţie fundamentală de apărare • atacarea adversarului aflat în posesia mingii • marcajul celui mai periculos adversar faţă de poartă • deblocarea şi ajutorul reciproc • scoaterea mingiei de la adversar • retragerea pe semicerc şi efectuarea marcajului strâns la pivot şi de supraveghere la extremă. PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE. profil sportiv.

1. Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi cea competiţională 4. profil sportiv.3. Selectarea informaţiilor de specialitate.2. în sportul practicat PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. în eforturi de tip diferit 2.6. Folosirea terminologiei de specialitate în relaţionarea cu partenerii de activitate 5. niveluri valorice: începători. avansaţi. filiera vocaţională. Analiza reacţiilor organismului.1. cu ajutorul mijloacelor electronice 4. Acţionarea eficientă în diferite grupuri.2. nivelului de pregătire • caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante • criterii de analiză • specificul analizei de caz şi al autoanalizei • PREVEDERI REGULAMENTARE • regulament de concurs • greşeli de arbitraj • abaterile frecvente de la prevederile regulamentare REGULI DE COMPORTAMENT relaţii de subordonare • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru • comportamentul în concurs • situaţiile critice din concurs • criteriile de evaluare a arbitrajelor • greşeli frecvente • CULTURALITATE • criterii de evaluare a valorilor sportive. Selectarea informaţiilor de specialitate.3. adversari şi arbitri 1. parteneri. în sportul practicat • valori sportive etalon. constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională 3. cu ajutorul mijloacelor electronice 3.3. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.4.tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii 2. Alegerea celor mai eficiente mijloace de dezvoltare a capacităţii fizice proprii 2. Valorificarea factorilor care influenţează randamentul sportiv 1.. Aplicarea prevederilor regulamentare ale disciplinelor sportive practicate 2.2.1. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori. Raportarea la modelele de reuşită din lumea sportului practicat RANDAMENT SPORTIV factorii care condiţionează performanţa • cauzele care reduc randamentul • criterii de apreciere a randamentului • componentele autocaracterizării. performanţă 18 .respiraţia cu caracter de refacere .

îndemânare.de deplasare .absolută a întregului aparat locomotor • Îndemânarea .în regim de forţă .de deplasare .2.1.specifică postului din echipă • Forţa . Utilizarea terminologiei specifice în diferite situaţii de comunicare CONŢINUTURI INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI GENERALI • troficitatea şi tonicitatea întregii musculaturi • consum maxim de oxigen • capacitate vitală • putere maximă aerobă şi anaerobă DEPRINDERI MOTRICE • alergări variate • săritură • aruncare • prindere CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ • Viteza .în deplasări. coxofemurală.de cedare (braţe şi picioare) .în condiţii de rezistenţă specifică jocului . filiera vocaţională. performanţă .de execuţie .1.1.în regim de viteză .în regim de îndemânare 19 2.DISCIPLINA SPORTIVĂ: HANDBAL NIVEL VALORIC: PERFORMANŢĂ COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE 1. Relaţionarea adecvată în diferite grupuri.de reacţie . a gleznei şi a genunchiului INDICI SOMATO-FUNCŢIONALI SPECIFICI • relaţie talie-greutate specifică postului • timp de revenire rapidă după efort anaerob CALITĂŢI MOTRICE SPECIFICE • Viteza . niveluri valorice: începători.de repetiţie • Forţa .în regim de forţă . Folosirea mijloacelor media electronice pentru culegerea informaţiilor necesare dezvoltării capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive 3.de execuţie – decizie .1.2.locală şi la eforturi mixte • Mobilitatea articulară. Maximizarea nivelului indicilor de manifestare a calităţilor motrice PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.în condiţii de forţă şi viteză . manevrări de obiecte şi corelarea acţiunilor cu partenerii • Rezistenţa .în condiţii de adversitate • Rezistenţa .în regim de tehnică specifică postului . profil sportiv. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.de reacţie (pornire-plecare) . Utilizarea mijloacelor şi metodelor specifice şi nespecifice domeniului pentru propria dezvoltare fizică 2. prin interacţiunea optimă cu ceilalţi membri implicaţi 4. avansaţi. Rezolvarea sarcinilor specifice activităţilor de pregătire şi competiţională.în regim de viteză.explozivă (braţe şi picioare) . constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională 3. rezistenţă • Îndemânarea .

4.1.toate procedeele tehnice de bază . mixte • a îndemânării • a mobilităţii şi a supleţei METODE/ PROCEDEE DE CREŞTERE • a masei musculare active • a greutăţii corporale optime • a troficităţii • a tonicităţii PROCEDEE TEHNICE a) în atac . niveluri valorice: începători. profil sportiv.opriri din deplasare şi întoarcere: ƒ cu faţa ƒ cu spatele • prinderea mingii: . în diferite regiuni • a vitezei de reacţie.cu o mână . constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. explozive. Valorificarea potenţialului tehnic în activitatea de pregătire şi în cea competiţională • 5.procedeele specifice postului şi a postului învecinat . urmată de fiecare în acest procedeu tehnic b) în apărare 1. anaerobe. performanţă 20 . avansaţi. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.schimbări duble şi triple de direcţie .aruncare de la nivelul umărului .din săritură • aruncarea la poartă: .variante de alergare specifice jocului .toate procedeele tehnice de bază şi speciale .scapulohumerală .coxofemurală . Utilizarea terminologiei specifice în diferite situaţii de comunicare 3.1.1.de pasare / de aruncare.2.tibiotarsiană METODE ŞI MIJLOACE DE DEZVOLTARE • a forţei maxime. filiera vocaţională.din săritură cu evitare . de execuţie. Relaţionarea adecvată în diferite grupuri.schimbări de direcţie: ƒ dubl㠃 tripl㠃 cu piruetă .perfecţionarea procedeelor tehnice însuşite până la atingerea gradului de măiestrie • poziţia fundamentală – specifică postului ocupat în echipă • mişcarea în teren: . Abordarea permanentă a unei atitudini corporale corecte Mobilitatea .deplasare cu diferite structuri de paşi .plonjon şi aruncare cu ducerea braţului cu mingea în toate planurile • fenta (mişcarea înşelătoare): .cu două mâini în condiţii de luptă corp la corp cu adversarul • ţinerea şi protejarea mingii în condiţii de adversitate • pasarea mingiei: . de deplasare • a rezistenţei la eforturi aerobe.articular .simplă şi dublă de pornire (corp) . de repetiţie.

la aruncările: ƒ de la distanţ㠃 de pe extreme – pivot ƒ de la semicerc – vârf de contraatac ƒ de la 7 m / de la 9 m • deplasarea în poartă: . adversari şi arbitri mişcarea în teren: .3. înapoi şi combinarea cu opriri . niveluri valorice: începători.variante de deplasare cu paşi: ƒ adăugaţi înainte / adăugaţi înapoi ƒ lateral / oblic .paşi şi combinaţii de paşi şi alergare.săritura cu bătaie: ƒ pe un picior / pe două picioare ƒ precedat de un pas (volei) cu ducerea braţelor în toate planurile • blocarea mingiilor: .alergare înainte.medii – cu două mâini . prin interacţiunea optimă cu ceilalţi membri implicaţi 3.activitatea ca jucător de câmp PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE.2. parteneri. inclusiv aruncarea în poarta adversă . cu adversar aflat pe contraatac • recuperarea mingiei. performanţă 21 .din săritură . filiera vocaţională. Rezolvarea sarcinilor specifice activităţilor de pregătire şi competiţională.la punct fix pe orice porţiune a terenului.cu respingerea mingiilor înalte / cu respingerea mingiilor joase • fentele la aruncarea de la: . executaţi într-un timp cât mai scurt • respingerea mingii: . profil sportiv. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.cu braţele / cu picioarele .cu braţele şi picioarele • plonjonul la poartă: . degajarea acesteia: .7 m / semicerc.de pe loc .3. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori. avansaţi. RECOMANDATE INDIVIDUAL • conform specializării pe posturi ACŢIUNI TACTICE RECOMANDATE INDIVIDUAL • conform specializării pe posturi ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE DE ATAC • anticiparea acţiunilor adversarului • efectuarea acţiunilor în timp util folosind procedee tehnice adecvate • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.înalte – cu o mână .joase • atacarea adversarului cu corpul – în toate situaţiile când există un grad de pericol în apropierea mingii (provocarea jucătorului în atac) • poziţia fundamentală: .

pentru favorizarea aruncărilor la poartă .„om la om” în zonă. Modelul de joc la nivelul handbalului de performanţă: FAZELE JOCULUI ÎN ATAC • faza I a atacului – contraatacul • faza a II-a a atacului – contraatacul susţinut • faza a III-a a atacului – organizarea • faza a IV-a a atacului – jocul în sistem Faza I a atacului – contraatacul • cu un vârf de contraatac • cu două vârfuri de contraatac • direct • cu intermediar • • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. Valorificarea potenţialului tehnic în activitatea de pregătire şi în cea competiţională sincronizarea acţiunilor proprii cu cele ale posesorului mingiei reducerea numărului de greşeli tehnico-tactice • respectarea disciplinei de joc ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE DE APĂRARE • întârzierea lansării contraatacului advers • atacarea adversarului cu mingea: .superioritate numerică. combinată .combinate: 4 în zonă şi doi „om la om” ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE ÎN APĂRARE • predarea şi preluarea adversarului • alunecarea • flotarea • suplinirea • fazele apărării (I-IV) • sistemele de apărare (cele de la nivelul avansaţi) + . niveluri valorice: începători.9m . profil sportiv.3+2+1 .anticiparea .şarjă rapidă. cu 2 vârfuri + încrucişarea lor • blocaje : .din circulaţie • circulaţia jucătorilor în: .direct cu 1 vârf .replierea la semicerc • atacarea hotărâtă a celui mai periculos adversar faţă de propria poartă • demarcajul direct când echipa intră în posesia mingii ACŢIUNI TACTICE COLECTIVE ÎN ATAC • recuperarea rapidă a mingiei şi declanşarea contraatacului: . .cu intermediar. interioară şi exterioară. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. performanţă 22 . avansaţi.4.duble pentru inter .2.colectivă • paravanul din mişcare • combinaţii tactice în momente fixe: .7m . filiera vocaţională.aruncarea de la colţ .pentru favorizarea pătrunderilor .minge de arbitru • fazele atacului (I-IV) • atacul diferitelor sisteme de apărare (cele de la nivelul avansaţi) .ieşirea la braţul îndemânatic .

performanţă . în condiţii de pregătire/ de concurs/ de competiţie 4.3. decât atunci când a apărut o situaţie clară de gol datorită unei greşeli grave de apărare.4. avansaţi. filiera vocaţională.de aruncare la poartă 23 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. Faza a IV-a a atacului – jocul în sistem Sistemul de joc în atac • atacul cu 1 pivot • atacul cu 2 pivoţi Formele de joc în atac • atacul poziţional • atacul în circulaţie Procedee tehnice • pasarea mingii în pătrundere succesivă • pasa peste semicerc • pasele de angajare a jucătorilor de semicerc • fentele sau mişcările înşelătoare: . disciplina sportivă de specializare HANDBAL.de depăşire . niveluri valorice: începători. pe la spate. schimburi de locuri) • infiltrarea jucătorilor din primul val pe semicerc • demararea unui jucătorilor pe semicerc • angajarea jucătorului demarcat (din săritură.4. profil sportiv. încrucişări. Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi cea competiţională Verigi tehnico-tactice de realizare • intrarea în posesia mingii: recuperarea • startul rapid • alergarea de viteză • degajarea mingii • prinderea mingii venite din urmă • driblingul • aruncarea la poartă din săritură sau din alergare Faza a II-a a atacului – contraatacul susţinut • aruncarea la poartă de la distanţă • aruncări de la semicerc Verigi tehnico-tactice de realizare • plecarea vârfurilor de contraatac – primul val • recuperarea mingiei şi plecarea celui de al doilea val • transportarea mingiei în atac de către cel de al doilea val • finalizarea prin aruncare de la distanţă de către un jucător din cel de al doilea val Contraatacul susţinut finalizat de la semicerc • plecarea vârfurilor de contraatac – primul val • recuperarea mingii şi plecarea celui de-al doilea val • transportarea rapidă a mingii de către jucători. celui de-al doilea val (cu pase rapide şi lungi. cu pământul etc.de pasare . Iniţierea şi finalizarea de acţiuni tactice individuale/ colective.) Faza a III-a a atacului – organizarea Organizarea jocului se face ţinând seamă de următoarele principii tactice: • asigurarea mingii • ocuparea posturilor în echipă • asigurarea unui front larg de atac • ameninţarea permanentă a porţii Mijloacele tehnico-tactice de realizare a fazei a II-a • fazele în potcoavă • fazele în pătrundere succesivă • pasele 1-7 • Circulaţia de mingi şi de jucători în sistemul de 1 şi 2 pivoţi Notă: în timpul desfăşurării fazei a II-a de organizare a atacului nu se va urmări aruncarea la poartă.

pasa peste semicerc . Manifestarea în întreceri a trăsăturilor psihice dominante. dublă • paravanul întâmplător (în timpul circulaţiilor de jucători) • paravanul premeditat (din mişcare la aruncarea de la 9 m) • blocajul.pasă în pătrundere succesivă .circulaţia jucătorilor pe semicerc . filiera vocaţională.5. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. Faza I a apărării – replierea în apărare • oprirea contraatacului • alergarea de viteză • alergarea cu spatele • atacarea posesorului mingii • marcarea adversarului • scoaterea mingii din dribling • intercepţia mingii Faza a II-a a apărării – zona temporară 24 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.aruncare la poartă de la semicerc .pasele 1-7. de depăşire. specifice disciplinei sportive 5.aruncarea la poartă de la distanţă ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE • pătrunderea • depăşirea • demarcajul : direct şi indirect Combinaţii tactice de bază în atac • între centru – pivot • între extreme • între centru şi extreme Mijloace tactice colective de atac • încrucişarea: simplă.combinaţii de fente.4. profil sportiv.2. pentru jucătorii liniei de 9 m • pentru jucătorii liniei de semicerc • plecarea din blocaj • învăluirea Acţiunile tactice colective de atac în momente fixe • aruncarea liberă de la 9 m • aruncarea de la 7 m Circulaţia de mingi şi de jucători în atac • circulaţia de mingi: . avansaţi.circulaţia în atac Sistemul de joc în atac • atac cu un pivot • atac cu 2 pivoţi Atacul diferitelor sisteme de joc în apărare • atacul apărării „om la om” • atacul apărării combinate Atacul în superioritate numerică Atacul în inferioritate numerică Fazele jocului în apărare • faza I a apărării – replierea în apărare • faza a II-a a apărării – zona temporară • faza a III-a a apărării – organizarea • faza a IV-a a apărării – jocul în sistem Notă: Această sistematizare corespunde fazelor de atac şi se învaţă concomitent.pasarea mingii în potcoavă . pasare şi aruncare la poartă . performanţă . Aprecierea obiectivă a nivelului valoric al unor competiţii la care participă . în sistemul cu 1 sau 2 pivoţi • circulaţie de jucători: . niveluri valorice: începători.

cu paşi adăugaţi/ cu paşi încrucişaţi . niveluri valorice: începători. performanţă 25 .Mijloacele tehnico-tactice de realizare a zonei temporare vor fi expuse la faza a IV-a a apărării Faza a III-a a apărării – organizarea • în timpul acţiunilor de apărare – în lupta cu adversarul • la întreruperea jocului de către arbitru Faza a IV-a a apărării – jocul în sistem • poziţia fundamentală: . 3+2+1) • sisteme de apărare „om la om” .marcarea hotărâtă a celui mai periculos atacant faţă de poartă . disciplina sportivă de specializare HANDBAL. filiera vocaţională.în propria jumătate de teren .colaborarea cu portarul Tactica colectivă de apărare • preluarea adversarului • predarea adversarului • schimbul de oameni în apărare • alunecarea • închiderea pătrunderii • zidul de apărare la aruncările de la 9 m • plasamentul apărătorilor la aruncările de la 7 m Forme de joc în apărare • sisteme de apărare pe zone (6: 6. • extremă stângă – subspecializarea principală este postul de pivot. în anumite cazuri se poate specializa pe postul de inter-dr. mai ales pentru acţiunile de învăluire interioară. 4+2.de supraveghere .în apropierea semicercului de la 9 m • sisteme de apărare combinate Specializări pe posturi • portar – nu se pune problema specializării ci aprofundarea pregătirii până la măiestrie.pornire rapidă. 3+3. • pivot-pentru principalul pivot sunt necesare două subspecializări fără prioritate una faţă de alta şi anume posturile de extremă stg.alergarea înainte/ alergarea cu spatele . 5+1. sau extrema dr.mai ales pentru acţiunile de învăluire interioară.înaltă/ medie/ joasă • deplasarea în teren: . oprire. în anumite cazuri se poate specializa pe postul de inter-stg. profil sportiv. avansaţi. PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.acoperirea braţului de aruncare .la intercepţie . specializarea secundară este postul de extremă dreaptă.. • extremă dreaptă – subspecializarea principală este postul de pivot.strâns .presing pe tot terenul . întoarcere • atacarea adversarului cu mingea • scoaterea mingiei de la adversar • blocarea aruncărilor la poartă Tactica individuală a apărătorului ACŢIUNI TACTICE INDIVIDUALE • atacarea adversarului cu mingea • retragerea la semicerc • mişcarea de translaţie • închiderea pătrunderilor • marcajul adversarului: . specializarea secundară este postul de extremă stângă.

Aplicarea prevederilor regulamentare ale disciplinelor sportive practicate 3.tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii 2.4. filiera vocaţională.1. Manifestarea unui comportament bazat pe fair-play faţă de antrenori.3.6. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. Dacă particularităţile jucătorilor permit. constituite în funcţie de cerinţele activităţilor de pregătire şi competiţională 3.1. parteneri.2. profil sportiv. adversari şi arbitri RANDAMENT SPORTIV factorii care condiţionează performanţa • cauzele care reduc randamentul • criterii de apreciere a randamentului • specificul autocaracterizării şi evaluării randamentului • personalizarea echipamentului de concurs • caracteristicile materialelor şi echipamentului de concurs performante • criterii de analiză • specificul analizei de caz şi a autoanalizei • PREVEDERI REGULAMENTARE • regulament de concurs • principalele abateri de la prevederile regulamentare şi consecinţele acestora • semnificaţia comenzilor. Utilizarea mijloacelor şi metodelor specifice şi nespecifice domeniului pentru propria dezvoltare fizică 2. niveluri valorice: începători. Folosirea mijloacelor electronice pentru culegerea informaţiilor necesare dezvoltării capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive PROTECŢIE INDIVIDUALĂ • tehnici de reechilibrare • modalităţi de atenuare a şocurilor • cunoştinţe teoretice despre: . Folosirea mijloacelor electronice pentru culegerea informaţiilor necesare dezvoltării capacităţii motrice generale şi specifice disciplinei sportive 4.inter stânga şi inter dreapta – fiecare trebuie să-şi însuşească jocul pe celelalte două posturi din linia de la 9 m în afara postului pe care este specializat.respiraţia cu caracter de refacere . Susţinerea eforturilor generale şi specifice impuse de activitatea de pregătire şi cea competiţională 4. În secundar este necesar să-şi însuşească subspecializarea de inter. Relaţionarea adecvată în diferite grupuri. aceştia pot să-şi însuşească cel puţin o parte din conţinutul tehnico-tactic al postului de pivot • centru – subspecializarea principală este de pivot.importanţa „încălzirii” . avansaţi.2. performanţă . semnalizărilor arbitrilor şi a aparaturii de specialitate REGULI DE COMPORTAMENT • relaţii specifice de subordonare • caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă şi arbitru • comportamentul în concurs • situaţiile critice din concurs • relaţiile cu oficialii concursului • criteriile de evaluare a arbitrajelor • greşeli frecvente 26 PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a.2. TRĂSĂTURI PSIHICE DOMINANTE • tenacitate • eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar • atenţie distributivă • curaj • iniţiativă • stăpânire de sine • colaborare şi întrajutorare • amplificarea combativităţii • stăpânire afectivă în orice situaţie • încredere în posibilităţile de afirmare proprii şi ale echipei • 2. Valorificarea factorilor care favorizează randamentul sportiv 1.

Utilizarea terminologiei specifice în diferite situaţii de comunicare 5. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. Aprecierea obiectivă a nivelului valoric al unor competiţii la care participă CULTURALITATE Criterii de evaluare a valorilor sportive. filiera vocaţională.2. în sportul practicat • PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. performanţă 27 . niveluri valorice: începători.1.1. profil sportiv. avansaţi. în sportul practicat • Valori sportive etalon.

deosebit de importantă. de recuperare şi de refacere. PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. . dar deosebit de eficiente pentru disciplina sportivă respectivă.stabilirea conţinuturilor pregătirii tehnico-tactice în concordanţă cu evoluţia actuală a acestora pe plan mondial. de pregătire sportivă cu precădere pentru elevii cu caracteristici atipice vârstei sub aspectul înălţimii.. . pe măsura creşterii solicitării din antrenamente şi concursuri.asigurarea pe parcursul procesului de pregătire sportivă a unei selecţii continue. . cu precădere pe linia factorilor care condiţionează în cea mai mare măsură capacitatea generală de performanţă • asigurarea continuităţii procesului de pregătire sportivă de-a lungul întregului an.SUGESTII METODOLOGICE Lecţia de antrenament sportiv este o creaţie a fiecărui cadru didactic de specialitate. pe componentele fizico-motrice cu un pregnant caracter de determinare genetică. complexitate şi volum. a cerinţelor şi criteriilor de evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestre • eliminarea din relaţia cadru didactic-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică asupra elevului • înţelegerea antrenamentului sportiv ca un proces de adaptare şi readaptarea permanentă la stimuli progresiv crescuţi ca intensitate. filiera vocaţională. Deoarece structurile de învăţământ sportiv integrat şi suplimentar au fost create în sensul atingerii scopului de afirmare în sportul de performanţă a elevilor cu aptitudini sportive deosebite. în funcţie de particularităţile de vârstă. de a se adapta condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor. cum ar fi: . lungimii segmentelor etc. profil sportiv. cum ar fi dimensiunile longitudinale ale corpului. având ca termen obiectiv pentru promovare în grupe de nivel superior vârsta psihologică şi fiziologică. performanţă 28 . prin observare şi evaluări obiective a unui număr cât mai mare de subiecţi. procedee metodice şi metode. astfel încât să asigure acestuia posibilităţi maxime de valorificare a potenţialului personal • asigurarea unui volum optim de concursuri pentru fiecare grupă de nivel. niveluri valorice: începători.desfăşurarea permanentă a unei activităţi de selecţie a copiilor şi elevilor cu aptitudini. conformaţia scheletului. . astfel: • utilizarea judicioasă a bazei materiale şi a resurselor materiale şi financiare • alegerea celor mai potrivite mijloace. punând accent corespunzător pe modelul de selecţie specific fiecărei discipline sportive. capacitatea. oferite prin această programă. a mijloacelor de susţinere energetică.asigurarea progresivă. ajutându-se de o serie de îndrumări/ sugestii metodologice. disciplina sportivă de specializare HANDBAL. sex şi nivel de pregătire • abordarea activităţilor de învăţare din punctul de vedere al centrării procesului educativ pe formarea competenţelor prevăzute de programă • prezentarea de către cadrul didactic a conţinuturilor care vor fi abordate. avansaţi. astfel încât pregătirea să fie motivată şi obiectivizată sistematic prin rezultatele din competiţii. indicii de viteză de reacţie şi de execuţie. ce trebuie să reflecte cunoştinţele şi competenţele sale profesionale. capacităţile coordinative şi predominanţa unor caractere temperamentale. sugestiile metodice prezentate anterior pot fi completate de o serie de aspecte. parametrii motrici condiţionanţi ai performanţei şi nivelul performanţei obţinute în concurs. în învăţământul sportiv integrat şi suplimentar vacanţele şcolare constituindu-se în prilejuri de intensificare a pregătirii • analiza atentă şi responsabilitatea profesorului antrenor în determinarea specializării sportivului pe probă sau post.stabilirea unor trasee individuale.

filiera vocaţională. cât şi a planurilor individuale de pregătire pentru elevii cu perspective deosebite. La clasele cu program sportiv din învăţământul gimnazial şi liceal. a planificărilor calendaristice semestriale şi a proiectării unităţilor de învăţare la grupele de începători şi sub forma planului de pregătire anual şi a planurilor de pregătire pe etapă la grupele de avansaţi şi de performanţă. avansaţi. La grupele de performanţă şi înaltă performanţă. în funcţie de rezultatele cărora să se adapteze procesul de instruire. Proiectarea didactică atât în învăţământul sportiv integrat cât şi la cluburile sportive şcolare. niveluri valorice: începători. nivelul de stăpânire a unor procedee tehnice şi după caz a acţiunilor tactice. performanţă 29 .sprijinirea materială (alimentaţie. raportate la probele de selecţie. catedrele/profesorii vor stabili pentru fiecare grupă şi pentru fiecare semestru instrumentele de evaluare (probele de control) care să vizeze calităţile motrice dominante în disciplina sportivă respectivă. poate fi realizată sub forma eşalonării anuale a unităţilor de învăţare.asigurarea sistematică a controalelor medico-sportive. PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ – clasele a V-a – a XII-a. . astfel încât să poată acorda câte patru note pe semestru. echipament performant. cât şi capacitatea globală de performanţă. în afara documentelor prezentate în alineatul anterior se recomandă şi elaborarea planului de perspectivă multianual. profil sportiv.. inclusiv pentru elevii cuprinşi în clasele mozaic. distincţii) a elevilor cu performanţe sportive deosebite. disciplina sportivă de specializare HANDBAL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful