Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINE SOCIO-UMANE: CULTURĂ CIVICĂ

- Bucureşti 2010

11. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. înŃelege că elevii sunt diferiŃi din punctul de vedere al modului în care învaŃă şi poate să ofere oportunităŃi instructiv-educative adaptate la diferenŃele individuale de învăŃare. 2 la OMECTS nr. • probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. precum şi asupra întregului climat educaŃional al şcolii. are capacitatea de a crea experienŃe de învăŃare semnificative pentru elev. profesorul de discipline socio-umane trebuie să demonstreze că: înŃelege conceptele centrale şi metodele de investigaŃie specifice disciplinelor pe care le predă. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaŃionalizează profilul absolventului de învăŃământ superior. înŃelege cum învaŃă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităŃi de învăŃare care sprijină dezvoltarea intelectuală şi socială a acestuia. • demonstrarea abilităŃilor de comunicare. precum şi a metodicii disciplinei. 2 . urmărind: • cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinŃe în evoluŃia disciplinei Cultură civică. AbsolvenŃii facultăŃilor de profil şi profesorii care susŃin concursul la disciplina Cultură civică pot preda în învăŃământul preuniversitar discipline socio-umane. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaŃional. în conformitate cu prevederile în vigoare.Anexa nr. Fiind date particularităŃile disciplinelor socio-umane şi influenŃa modelatoare puternică pe care acestea o exercită asupra formării şi dezvoltării personalităŃii elevului.2010 A. 5620/ 11. NOTĂ DE PREZENTARE Programa pentru disciplina Cultură civică se adresează absolvenŃilor facultăŃilor de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. ConŃinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaŃional.

- înŃelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica activităŃile didactice. a conŃinutului disciplinei. capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanŃele lui în utilizarea noilor tehnologii. înŃelege aspectele de ordin legislativ ale activităŃii sale. evaluează efectele opŃiunilor şi acŃiunilor sale asupra elevilor. în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea activităŃilor şcolii.11. dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea. înŃelege criteriile de evaluare a activităŃii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea şi realizarea activităŃii didactice. - înŃelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaŃia pentru carieră în activitatea didactică. 3 .2010 - înŃelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului. părinŃilor. activităŃi curriculare şi extracurriculare inter-. altor profesori şi modifică aceste acŃiuni atunci când este necesar. planifică activitatea de predare-învăŃare-evaluare pe baza competenŃelor curriculare.Anexa nr. - are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaŃia şi comportamentul pentru a crea un mediu educaŃional care încurajează interacŃiunea socială pozitivă. colaborarea şi interacŃiunea elevilor în activitatea de învăŃare. asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului. a abilităŃilor elevilor şi a diferenŃelor dintre elevi. precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităŃi. familiile elevilor şi cu organizaŃii existente în comunitatea în care trăieşte. motivaŃia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăŃării. 5620/ 11. sprijinind astfel succesul şcolar al acestuia. - are capacitatea de a dezvolta activităŃi didactice în cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii. contribuie la stabilirea unor relaŃii pozitive cu colegii. 2 la OMECTS nr. respectiv. caută în mod activ oportunităŃi pentru perfecŃionarea sa profesională continuă. pluri.şi transdisciplinare. drepturile legale ale elevului şi părinŃilor. a cunoaşterii proceselor predării-învăŃării-evaluării.

disciplinelor.şi interdisciplinare. anumite competenŃe specifice profesorului de discipline socio-umane. COMPETENłE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE Programa vizează. 2. capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi. Persoana: unicitatea şi demnitatea omului Omul . TEMATICA LA DISCIPLINA DE SPECIALITATE CULTURĂ CIVICĂ I. programe şcolare. capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi. aceste competenŃe sunt: cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinelor. 5620/ 11. cunoştinŃe de metodica C. cetăŃenia .naŃiunea. familia contemporană d) Comunitatea locală. Într-o formulare sintetică.Anexa nr.comunitatea internaŃională. tipuri b) Atitudini şi relaŃii interpersonale în grup/ între grupuri c) Familia ca grup social: distribuirea rolurilor în familie. pe lângă conŃinuturile ştiinŃifice şi cele de metodică a disciplinelor. capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale colectivului de elevi. INDIVID ŞI SOCIETATE 1. capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra. raportul stat . 2 la OMECTS nr.comunitate locală .fiinŃă socială: a) Grupurile: caracteristici. integrarea europeană 4 . naŃională şi internaŃională: . capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.comunitatea locală.11. cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru. competenŃe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităŃii didactice. programe pentru examene naŃionale.2010 B.

autoritare şi totalitare 3.executivul. 5620/ 11. prejudecăŃi şi stereotipuri 2. administraŃia centrală şi locală .11.preşedintele României c) Partide politice şi organizaŃii cetăŃeneşti IV. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 1. ConstituŃiile epocii moderne.autoritatea legislativă. Mass-media şi opinia publică a) Mass . libertate şi responsabilitate în producerea. Statele moderne şi constituŃionalismul 5.autoritatea judecătorească.Anexa nr. funcŃii b) Opinia publică.2010 II.media: definiŃie. InstituŃii şi practici democratice a) Statul democratic şi principiul separării puterilor b) AutorităŃile statului român: . iniŃiative legislative etc. Teorii despre stat 2. 2. transmiterea şi receptarea mesajului propagat prin mass-media. Istoricul constituŃionalismului în România ConstituŃia României a) Elaborarea ConstituŃiei României b) Structura ConstituŃiei şi mecanismele constituŃionale c) Valori şi principii constituŃionale d) Revizuirea ConstituŃiei e) Drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăŃenilor 3. 2 la OMECTS nr. Exercitarea puterii în stat. aplicarea legilor . legile . clasificări. rolul mediilor în formarea opiniei publice c) Libertatea presei. Forme de guvernare şi regimuri politice: regimuri democratice.) 5 . AUTORITATEA 1. CetăŃenia şi practicile democratice a) Societatea civilă şi iniŃiativele cetăŃeneşti (iniŃiative în comunităŃile locale. RAPORTUL CETĂTEAN-STAT ÎN SOCIETATEA DEMOCRATRICĂ 1. exemple reprezentative III. Raporturi între cetăŃeni şi autorităŃi 4.

Tipuri de dreptate JustiŃia ca instituŃie de apărare a dreptăŃii Dreptatea. libertăŃile publice Limite ale libertăŃii. 3. 2. 5620/ 11. Formele proprietăŃii şi evoluŃia lor Dreptul la proprietate. 2 la OMECTS nr. ETICĂ ŞI CIVISM 1.Anexa nr. 2. tipuri de egalitate Egalitatea şanselor şi egalitatea în faŃa legii VII. LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA 1. 2. 4. calitatea de proprietar Proprietatea privată şi economia de piaŃă Economia de piaŃă şi democraŃia în România VIII. norme şi obligaŃii moral-civice Atitudini şi comportamente moral-civice Dileme morale şi responsabilitate moral-civică 6 . 4. 3.11. 2. Identitate naŃională şi patriotism. sentimentul naŃional. 3. privarea de libertate. Alterări ale patriotismului: xenofobia. DistincŃia între libertatea personală. Omul-fiinŃă morală Valori. 4. Participarea cetăŃenească şi responsabilitatea VI. 4. IDENTITATE NAłIONALĂ ŞI EUROPEANĂ 1. DREPTATEA ŞI EGALITATEA 1. Complexitatea identităŃii personale în prezent: identităŃi multiple 3. conştiinŃa naŃională 2. demagogia România şi integrarea Euro-atlantică IX. şovinismul. egalitatea şi inegalitatea. politică şi cea economică Libertate pozitivă şi libertate negativă. 4.2010 b) Dreptul de asociere c) Alegerile şi votul d) Participarea la luarea deciziei publice şi la controlul aplicării acesteia în contextul democraŃiei reprezentative şi al formelor de manifestare a democraŃiei directe V. PROPRIETATEA 1. 3.

"ABC-ul democraŃiei". Promovarea şi respectarea drepturilor omului ConvenŃia ONU cu privire la Drepturile Copilului: . Emanuel-Mihail Socaciu. Robert Dahl. Mill. Bucureşti. 2001 8. 1997 15. Adrian Miroiu. Humanitas. BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA DE SPECIALITATE CULTURĂ CIVICĂ 1. Bucureşti. Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Ed.Anexa nr. St.tipuri de drepturi . 2001 6. Humanitas. Du Style. Arend Lijphart.drepturile fundamentale ale copilului şi responsabilităŃile asociate 4. 1996 7. Promovarea şi respectarea drepturilor copilului D.istoric . Du Style.11. 2000 12. "Drept constituŃional şi instituŃii politice". Polirom. Ed. Bucureşti. Iaşi. 2003 5. *** ConvenŃia ONU cu privire la Drepturile Copilului 3. Bucureşti. "Cultura civică". 1999 10. Bucureşti. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului: . "Originile politicii moderne". Lumina Lex. *** Referendumul naŃional privind revizuirea ConstituŃiei României. Gabriel Almond. Adrian Paul Iliescu. "Despre libertate" . Raymond Aron. All. 2 la OMECTS nr. coord..principii generale ale convenŃiei . "Modele ale democraŃiei". Iaşi. Bucureşti. 2000 13. *** ConstituŃia României 2. Ed. Nemira. Ed. Ed.. 1995 7 . Polirom. Ioan Muraru. coord. 1998 9. DREPTURILE OMULUI ŞI DREPTURILE COPILULUI 1. Ed. Adrian Miroiu. Antologie comentată". Bucureşti. "DemocraŃie şi totalitarism". "Teorii ale dreptăŃii" Ed. "Etica aplicată". Simina Tănăsescu. Sidney Verba.drepturile fundamentale ale omului şi responsabilităŃile asociate 2. "Fundamentele gândirii politice moderne. Ed. Ed. Ed. Jakub Karpinski. Ed. 2001 14. "Poliarhiile".2010 X. Alternative. Alternative. J. 3. Bucureşti. Bucureşti.istoric . 1993 11. 5620/ 11. Bucureşti. *** DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului 4. Pierre Manent.

"Ce este cetăŃenia?". Rousseau. 1990 17. competenŃe specifice. 2001 18. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăŃare prin cooperare. proiectarea unităŃii de învăŃare. Polirom.11. curriculum la decizia şcolii/ curriculum în dezvoltare locală). Strategii şi modalităŃi de integrare în lecŃie a activităŃilor cu caracter practic-aplicativ 1. proiecte de lecŃie (pentru diferite tipuri de lecŃii).Anexa nr. Ed. Bucureşti. Componentele curriculumului naŃional: planuri-cadru (trunchi comun. 2005 21. organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice la disciplina Cultură civică 1. "Mass media. Bucureşti. 4. "Valori. Ed. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opŃional ca disciplină nouă. Karl Popper. proiectarea de activităŃi de învăŃare intra-.şi transdisciplinare. alŃi termeni de referinŃă ai curriculumului naŃional: arii curriculare. Humanitas. caracterizare. 2. mit şi ritual. Teme actuale de psihosociologie. II. Dominique Schnapper şi Christian Bachelier. Ed. atitudini şi comportamente sociale. J. Forme de organizare a activităŃii didactice: clasificare. "Societatea deschisă şi duşmanii ei". Ed. Ed. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare. prezentare. 2001 19. module. Petru IluŃ. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăŃare-evaluare la disciplina Cultură civică. standarde curriculare. 2 la OMECTS nr. Proiectarea. Proiectarea activităŃii didactice: planificare calendaristică. 8 . 3. Ed. Mihai Coman. Antet. Metode didactice specifice: clasificare. 2. Iaşi. George Voicu. Polirom. Polirom. Iaşi. 2005 E.2010 16. "Discurs asupra inegalităŃii dintre oameni". "Pluripartidismul". discipline. CompetenŃele predării-învăŃării-evaluării la disciplinele socio-umane. 3. O perspectivă antropologică". Bucureşti. inter. caracterizare. OperaŃionalizarea obiectivelor/ competenŃelor. auxiliare curriculare. 1998 20. 5620/ 11. CompetenŃe generale. curriculum diferenŃiat. J. All. programe şcolare. Iaşi. manuale şcolare. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI CULTURĂ CIVICĂ I.

3 Metode de evaluare: tradiŃionale şi complementare (tipuri şi caracterizare).P.. 5. "Evaluarea curentă şi examenele".4 Tipologia itemilor: definiŃie. obiectivitate şi aplicabilitate. caracteristici. 7. Ed. mediul relaŃional şi mediul comunicaŃional. (coord. "Pedagogie generală". 8. 1998 Cucoş C. "Psihopedagogia succesului". Neacşu I. 1990 Nicola I. Ed. Iaşi..11.. Ed. 11. componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: obiective.Anexa nr. Radu I. Bucureşti. Bucureşti. fidelitate..2010 3. 1998 CreŃu C. Polirom. Militară.. Pânişoară I. 5620/ 11. 6. Ed. Potolea D. Ed. Ed. 9. Ed. 2000 3. lucrare apărută sub coordonarea CNC. Ed. 2000 Ionescu M.D. 10. "Tratat de pedagogie şcolară". Aramis. *** Criterii de notare pentru clasa a VIII-a. 12. modalităŃi de evaluare şi de notare. Utilizarea tehnologiei informaŃiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. Cerghit I. lucrare apărută sub coordonarea SNEE. O. Cluj-Napoca. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DE SPECIALITATE 1. Ed. Dacia. Iaşi.2 FuncŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ. SNEE. Tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor. Prognosis. Polirom. 5. CalităŃile instrumentelor de evaluare: validitate. "Didactica moderna".. Bucureşti. Bucureşti. 5. reguli de proiectare.2 5. 2 la OMECTS nr. *** Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru EducaŃie civică şi Cultură civică.. clasificări. Iaşi. caracterizare. Ed. Ed... Prognosis. F. Mediul de instruire. Sigma. 2002 4.1 Evaluarea. Polirom. Polirom. Evaluarea procesului instructiv-educativ. Bucureşti. "Curriculum individualizat şi personalizat". 4. Iaşi. 1995 Neacşu I. Ghid pentru profesori. Bucureşti. 5. domenii de utilizare. "DicŃionar de termeni pedagogici". Bucureşti.. 2004 2. 2001 5. "Metode şi tehnici de învăŃare eficientă". SC Aramis Print. tipuri de evaluări.. *** Ghid de evaluare pentru ştiinŃe socio-umane. 2000 Stoica A.1 3. CreŃu C. 2001 9 . funcŃii. E.. "Prelegeri pedagogice". 1997 Cristea Sorin. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanŃă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanŃă din standardele de evaluare.).

11.B. (coord. în anul şcolar în care se susŃine concursul.. Vlăsceanu L.Anexa nr. De la teorie la practică". T..). Bucureşti. Bucureşti. Ed. 1988 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. Humanitas Educational. şi Cerghit I.U. precum şi ghidurile metodice care însoŃesc manualele de Cultură civică. 2 la OMECTS nr. manualele alternative cuprinse în Catalogul manualelor şcolare valabile în învăŃământul preuniversitar. Stoica A. 10 .2010 13. 5620/ 11. 2003 14. "Curs de pedagogie". "Evaluarea progresului şcolar. programele şcolare pentru disciplina Cultură civică (toŃi anii de studiu).

Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului.11.Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Sorin SPINEANU DOBROTĂ Marius AVRAM 11 . 5620/ 11.2010 Grupul de lucru pentru discipline socio-umane Eugen STOICA . Cercetării.Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare . DirecŃia Generală EducaŃie şi ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii Angela TESILEANU .Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei . 2 la OMECTS nr.Anexa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful