Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT

- Bucureşti 2010

aplicarea noilor direcŃii ale didacticii şi ale metodicii predării-învăŃării-evaluării EducaŃiei fizice şi sportului. discipline de învăŃământ aparŃinând ariei curriculare EducaŃie Fizică şi Sport. a tendinŃelor noi în evoluŃia disciplinei. care urmează să fie incadrat pe un post didactic în învăŃământul preuniversitar . corelate cu cele opt competenŃe cheie europene..2010 A.11. la disciplina EducaŃie fizică şi sport. aferentă celor două tipuri de tematici. Unul dintre dezideratele disciplinei de învăŃământ EducaŃie fizică şi sport este să păstreze la un nivel ridicat interesul elevilor pentru pentru acest domeniu. Pregătire sportivă teoretică şi Pregătire sportivă practică. 5620/ 11. Tematica ştiinŃifică. De asemenea.în demersul susŃinerii Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăŃământul preuniversitar. demonstrarea abilităŃilor de comunicare.Anexa nr. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaŃional. care au absolvit facultăŃi de acest profil. tematica pentru metodica predării EducaŃiei fizică şi sportului şi bibliografia obligatorie. inclusiv prin asigurarea condiŃiilor optime pentru învăŃarea permanentă. Programa pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice pentru EducaŃie fizică şi sport este elaborată pentru a veni în sprijinul candidaŃilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante din învăŃământul preuniversitar. Această programă răspunde deci cerinŃelor profilului absolventului de învăŃământ superior. Acest profil presupune cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale domeniului EducaŃiei fizice şi sportului. presupune probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. în învăŃământul sportiv integrat şi suplimentar sau în învăŃământul special. NOTA DE PREZENTARE EducaŃia fizică şi sportul constituie singura disciplină de învăŃământ cu adresabilitate directă la sănătatea populaŃiei şcolare. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. constituie reper pentru candidaŃi absolvenŃi ai învăŃământului superior de educaŃie fizică şi sport . Activitatea profesorului se concentrează pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenŃe generale şi specifice. 2 la OMECTS nr. Programa de EducaŃie fizică şi sport pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice în învăŃământul preuniversitar este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din învăŃământul preuniversitar pentru disciplinele EducaŃie fizică. 2 .profesor de educaŃie fizică şi sport în învăŃământul de masă. având o pregnantă specificitate a abordării procesului de predareînvăŃare-evaluare.

COMPETENłELE SPECIFICE CADRULUI DIDACTIC CU SPECIALIZAREA EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT CompetenŃele specifice cadrului didactice cu specializarea EducaŃie fizică şi sport. • Proiectarea conŃinuturilor instruirii.11. cu scopul creşterii eficienŃei rezultatelor activităŃilor didactice. de resursele materiale şi umane avute la dispoziŃie şi de idealul de dezvoltare a societăŃii româneşti. • ÎnŃelegerea aspectelor de ordin legislativ ale activităŃii sale. Utilizarea şi interpretarea informaŃiei provenite din teoria şi didactica disciplinei. Construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor la conŃinuturi. de cooperare. organizarea corespunzătoare a activităŃilor didactice şi realizarea evaluării competenŃelor dobândite de elevi. activităŃi curriculare şi extracurriculare. nivel de pregătire ale elevilor şi la condiŃiile materiale. cadrul didactic trebuie să Ńină seamă de particularităŃile de dezvoltare psihologică şi de vârsta elevilor. B. stimulativ. 2 la OMECTS nr. drepturile legale ale elevilor şi părinŃilor. sex. pe care trebuie să le dovedească în procesul de predare-învăŃare-evaluare şi care vor fi dezvoltate pe tot parcursul activităŃii profesionale. • Cunoaşterea criteriilor de evaluare a activităŃii sale şi integrarea acestora în conceperea şi realizarea activităŃii didactice. 5620/ 11. Elaborarea programelor şi dezvoltarea activităŃilor didactice în cadrul curriculumului la decizia şcolii. 3 . ÎnŃelegerea principiilor didacticii specifice EducaŃiei fizice şi sportului. În proiectarea activităŃilor didactice şi pe parcursul desfăşurării acestora.2010 CompetenŃele şi conŃinuturile programei sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităŃilor didactice. • Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile de vârstă.Anexa nr. • Construirea unui climat educativ interactiv. Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare. în context european. sunt: • • • • • • • Analizarea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinei EducaŃie fizică şi sport. propriile sale drepturi şi responsabilităŃi. Utilizarea adecvată a conceptelor din domeniul EducaŃiei fizice şi sportului şcolar.

11. 19. 10. EvidenŃa în domeniul EducaŃiei fizice şcolare 20. Elaborarea documentelor de proiectare didactică în EducaŃia fizică şcolară. CONłINUTURILE PROGRAMEI C. Stabilirea conŃinuturilor (mijloace. LecŃia de educaŃie fizică – aspecte teoretice.Anexa nr. Componentele Curriculumului NaŃional. 12. 6. Deprinderile şi priceperile motrice. TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII – DIDACTICA EDUCAłIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. 5. la disciplina EducaŃie fizică. 16. 3. 2. 18. Caracteristicile motricităŃii la vârstele şcolarităŃii. ConcepŃii actuale despre EducaŃie fizică şi Sport şcolar. NoŃiunile fundamentale în EducaŃie fizică şi sport. formaŃii de lucru. Formele de organizare a EducaŃiei fizice şi Sportului şcolar. 4. 5620/ 11. ExerciŃiul fizic şi celelalte mijloace ale EducaŃiei fizice şcolare. indicaŃii metodice) pe componentele structurii lecŃiei de EducaŃie fizică.2010 C. ModalităŃi de respectare a principiilor didactice în predarea disciplinei EducaŃie fizică.TEORIA EDUCAłIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 1. 7. 4. 3. Statutul şi rolul profesorului de educaŃie fizică şi sport. C. 2. Utilizarea componentelor curriculumului naŃional la disciplina EducaŃie fizică. 9. Idealul şi funcŃiile EducaŃiei fizice şi sportului. TEMATICA ŞTIINłIFICĂ . Obiectivele EducaŃiei fizice şi sportului. dozare. Aptitudinile/ calităŃile motrice.II. 17. Elaborarea şi utilizarea curriculumului la decizia şcolii. Efortul în lecŃia de EducaŃie fizică. 5. Subsistemele EducaŃiei fizice. 13. 11. 4 . ÎnvăŃarea motrică. 14. Metodele de învăŃământ. 21. Proiectarea activităŃii didactice la disciplina EducaŃie fizică.I. 15. 2 la OMECTS nr. 8. CunoştinŃele de specialitate. Principiile didactice. Evaluarea la disciplina EducaŃie fizică.

(2000) Teoria şi metodica educaŃiei fizice şi sportului. (2000) Handbal.edu. (1999) Teoria activităŃilor motrice. (1996) Fotbal la copii şi juniori. Dragnea A.) (2002) Teoria educaŃiei fizice şi sportului. Firea E. Bucureşti.E.. Criteriile de notare la clasa a V-a şi a VIII-a.S. 8. (2002) Teoria sportului. Barbu C. Bucureşti. intuitive şi practice în predarea conŃinuturilor specifice disciplinei EducaŃie fizică. Teodorescu S. A. Bucureşti.E. Editura Bren 13. Bucureşti . Motroc I. Kunst I. Bucureşti. Editura Cartea Universitară 19. Metodica predării disciplinelor sportive prevăzute de Programa Şcolară de EducaŃie fizică şi sport. Editura Didactică şi Pedagogică 15. Programele şcolare pentru educaŃie fizică şi sport (în vigoare). (1996) Antrenamentul sportiv. (2000) Volei. Ghidurile metodologice de aplicare a programelor de educaŃie fizică şi sport (2000) (2001) MEC-SNEE 12. Bucureşti.N.Anexa nr. Grigore V. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 1. Editura FEST 8. Bucureşti. 9. (2003) Metodica educaŃiei fizice şcolare.ro 18. (1983) Teoria şi metodica handbalului. www. (2001) Baschetul în şcoală. www. MoanŃă A. Bota A. D. Metodica dirijării efortului în lecŃia de EducaŃie fizică. tehnica jocului.. Cârstea Gh. Bucureşti 16. (1999) Metodica educaŃiei fizice şcolare. Editura Didactică şi Pedagogică 14. şi colab. Cârstea Gh.. Editura Didactică şi Pedagogică 7.edu. 7. Criterii de stabilire a structurilor motrice pentru evaluarea nivelului de instruire în gimnastică şi jocuri sportive 10. Predescu T. Bucureşti.2010 6. 2 la OMECTS nr. Sistemul naŃional şcolar de evaluare la educaŃie fizică şi sport (1999) Bucureşti 5 . Editura Semne 17. Instruire – învăŃare. Dragnea A. 5620/ 11. Universitatea Ecologică 11.. Manual pentru cursul de bază. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică 9.S. A. 3. (2004) Metodica educaŃiei fizice.ro 5. (2000) Metodica predării exerciŃiilor de atletism în lecŃia de educaŃie fizică.F. Editura ANDA 4. Şerbănoiu S. Croitoru D.N. Bucureşti. (coord. Selectarea şi eşalonarea metodică a criteriilor de stabilire a scalelor de notare.F. Stoica M. Specificul aplicării metodelor verbale. Bucureşti.11. Bucureşti. Printech 2. Dragnea A. Bucureşti. Edit. 6. Dragnea A. (2003) Gimnastica. Bucureşti. Negulescu I. Editura FEST 10.

Stroie Şt. 2 la OMECTS nr.. Bucureşti.Centru NaŃional de Evaluare şi Examinare 6 . Bedo C. Dom Impex 21.2010 20.Anexa nr. 5620/ 11. (1996) Gimnastica. Solomon M. Târgovişte.. şi colab.11. (1996) Volei îndrumar metodic. Grigore V. Editura Omnia Autori: Magda Elena Melinte – Inspectoratul Şcolar JudeŃean NeamŃ Iliana Ionescu – Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj Emil Pătru – Inspectoratul Şcolar JudeŃean GalaŃi Marius Bălaşa – MECTS – DirecŃia Politici de Personal şi ReŃea Şcolară Alin Cătălin Păunescu – MECTS – DirecŃia Generală EducaŃie şi ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii Elena Nely Avram – MECTS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful