RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran Tahun Hari Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu : 5 Bestari Selasa 16 Ogos 2011 10.20-11.20 (60 minit) 25 Orang (L:10 orang; P:15 orang) Kebudayaan Pakaian Tradisional Kaum Cina, India dan Melayu di Malaysia (Bacaan dan Pemahaman)

Hasil Pembelajaran Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.

75

Aras 1 i. ayat. Menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.0 (Hasil Pembelajaran Khusus 1.0 (Hasil Pembelajaran Khusus 8. intonansi dan nada yang sesuai.2 Aras 3 i.2 Aras 3) 8.1 Aras 1) 1.Fokus Sampingan : Hasil Pembelajaran Umum 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. ungkapan. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. : Hasil Pembelajaran Umum 8. 76 . sebutan.

Verbal Linguistik dan emosi. 77 . intrapersonal. Pengisian Kurikulum i) Sistem Bahasa a) Tatabahasa : Kata Nama ii) Kemahiran Bernilai Tambah a) Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. interpersonal. Menjawab sekurang-kurangnya 3 kata nama Am dan 3 kata nama Khas dengan betul. Murid dapat menulis karangan pendek menggunakan sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk yang ditulis dengan betul. Membaca dan menyatakan sekurang-kurangnya 3 isi penting secara lisan mengenai teks yang dibaca.Objektif Eksplisit : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : i) ii) Sekurang-kurangnya 70% daripada murid boleh membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gramatis. iii) iv) v) Menjawab sekurang-kurangnya 5 daripada 8 soalan pemahaman yang dibaca.

berani.b) c) Strategi Pengajaran Kemahiran Generik : : Koperatif dan Kolaboratif. iii) Penekanan Konsep 5P a) b) Penggabungjalinan Penyerapan : : Kemahiran mendengar dan bertutur. keyakinan. Berikan pandangan sama ada wajar atau tidak sesebuah kaum itu menyambut perayaan kaum lain. membaca dan menulis. LCD. berdikari. lembaran kerja. Pilih jawapan pemahaman yang telah diberi dan tulis jawapan solan tersebut. aktiviti perbincangan kumpulan.dialog. e) Penilaian : Aktiviti bacaan. puzzle. Kemahiran Belajar. : : : : Kesenian. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Berikan alasan yang Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) a) Bahan Elektronik/ Bahan bercetak/ Bahan Autentik & Multimedia : Petikan teks. rajin. Pemerhatian. Nilai Ilmu c) d) Pemulihan Pengayaan sesuai. 78 . Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. menghayati. gambar. menghormati dan menghargai. komputer riba. Kemahiran Berfikir. Komunikatif.

Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.b) c) d) Templat Pelajar Bahan Maujud Borang Penilaian penulisan. ii. 79 . borang penilaian Pengetahuan Sedia Ada : i. borang penilaian hasil perbincangan kumpulan. Murid telah mempunyai pengetahuan asas tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. : : : Lembaran Kerja Model Patung Borang penilaian bacaan.

Murid ditunjukkan model anak patung yang memakai pakaian tradisional kaum yang terdapat di Malaysia. 80 melihat pakaian seperti . Kemahiran Belajar • Menganalisis maklumat. Murid diminta untuk membezakan jenis pakaian mengikut kaum.MASA / LANGKAH SET INDUKSI 10. Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Contoh-contoh soalan: 1. ii. Kemahiran Berfikir : • Gambaran mental.25 pagi (5 Minit) ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN Pengenalan Tajuk Tema: Kebudayaan (Pakaian tradisional kaum Melayu. KBT mereka mengenai pakaian yang ditunjukkan. 5. yakin. Pernahkah ini? Nilai : • • Ilmu: • Kajian Tempatan Memberikan Menghayati sepenuh perhatian. Cina dan India di Malaysia) Contoh Model: 1. Guru soalan. Apakah model yang anda anda lihat? 2. 4. 2. meneliti bahagian dan keseluruhan.20-10. mantafsir maklumat. Guru bertanya pengalaman KG i. 3. Kecerdasan Pelbagai : • Interpersonal • Visual-linguistik jawapan murid diterima. menanyakan Pelbagai beberapa jangkaan i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful