.-|F.

t

ddddrl€o$o eagma$d *{ e'odo d$, *or$- e"odo $reE o3o

deo

r
j
J

L._
:

i I

t
ao. rJo6. tdo{d:oe

I

i

{

e3orl$od.: D u$oarc.:03:, a3orl$odr radd : dod)ti 6,.iot3d 3; 6.%-d€JouJor 1977

':-$l

7_

)4^)a4.2^J-

.{L'1/\.){ \\/UJJ'd^^ gIIC

q-JJ

CJ;J(.,J

zJrl

.l!OCJJ

^JL 96

I

eeiJJ 6uJN

)J.

J^.

J

-.zuoC)

g.3, o$r d, JJ

ao. qJUt. a3o{dfo$

dndr.E fuedud oaa udoJ:d EDedgd (1830) cJodd do dsad8e dOrooJ:dozu t-odr du8oJrdl udDoa d. dr todddr4 dd4d rld6 nabdrdp, 8o{;oacncd;eod d::o1rd;oaodd oe9c'1: nd"dr3rlS x.-Od de0it":d;d.:. uodQrddou oor detrd8oicou orBdt d$oC;dto ( dJ do dcd$R-erJo-ddo dr rload do ode-:d_rdnod i.aegl d;d: dotdecd,:dq) deOddo acurde "add di1. d1 d'eCc $ doaadrdd dot3 d,nogoo3.:ud" aa d na e.:.:rldr ud.: d-d.
b.rr

irr.

erdcdoaoaCreo

egddr id9dil*oJo egorid u{

e;doJttoa-, cjodd dOc'jr dsad€e dOrac$:dpd e;o3cud aad zpnrl*-{ nd;Or, ""ap acdrdo dn$rlS: oae;l* iiradgod doB q{ie"- ;oQril$doo$rlood Rae-:rri$r agiaidro a3$:,r, e:dF *r c do dd d od z. o dddo_ cd.r tJ d d.r dll o doe Gdl { dd1 6E r6t d., e d" d,:dg " 1 800d fr:doOdpCre' id$dij$' dd4ddg aaed:,dooGd,r_,. sdd eJd:redd)nc3:e dodd: {rts4dnairdoDFroJto"r aoaoa d.

c)l ac. z8ddoesadcosroJ:ddr gr cdodilJoaoJ.:ea udd, dceOd de9doJcd.: aSz3ri,:o1 "&sioDd icrJ8cirodd oJndd dA drl$oJ.:do* udag, idddil$oi:doo udag. eajdJ DdadJd)dJ dodd,,z aodt ilso-c9;prcJE d. .edd url .)dez3ft{dr {rd"d eJe;Ddd wdoed.
cJ,nddds dd$oJod.oo

Ddae, dcddddo* udag.
degdooGdcdod

ddo d"EC.r eOd.rB
dond{d

erd

edde udOd":{dr

dDdoJr dreeJ .qoR

dA. 254 'xadd'-do-qlca 4 ioeld 1, eiddo-dst's'F t975, d). 146

6' Fabci'd {rl:ad (dodo drl{reo;,

Fadd

"d#d{uofr"a. dr

tJwa"d dodt^:oadrat';dddr (,d3
S0RoilEndrdod e;Od'dd dbodedDode.:o d$3aod
UUUUd U.
i^A-J

du8c,i.: dOrJcd.:

de

a)dddto

?^idftd;il

drOoip tdoeil6ce5so, drdoedda-al dtr;

Lodd

rJozpeddDd

wd_dt di.ird ddiid4d

daJdeadr"+

'dsadSe #Dsacic,dO acd.: d,:a;dro;t e.:C.:d e:ded qlndilqld. dl$rdr{, udrd $d dedd ?iDrldddro Ds,l^, ar8*g{F od: dn$oJ: ooJ-:dd.r* doobd.s "acfr ood;ud me.:ld*O odc dnd.rdr deodd; t3ed z3ed adD^drisJg uoad. (erodd e"cde urioiJ odi dn{c:: ilrarl$c "ae-:d, r'bdre-:fl":rid ra ddgoJaoci doadaorbd (C.rOO_), (OOOc-lO),(-c-lOC.l), (Oc.r-O); * Acd Aila'dd cdr dDg,rdi ficoi-ie,ir dod;ud.:d-d. .adc dderdrlScd;odojte .ad.

aldDgd
aSod_2cdcp

e.rOddildC;e ndsidiJS. idg;ddsojr

dDe.:Jd dozddoo,rriroileJr

udtd-d. gor. ddtrooarcDciJFdi da

{r€undc3eo

ds.-deedOraoiJd de.:{ nre;rri€d;o ndg di.i$C: d;rfr

dodddg, doddd* liedcS:e etd e-:$;odc€^lr. ,,6cdddO f;d AqJBd "ad:{Oo. etdt aa{doafl r'idrdoti .adr-d-d; uCd dd, d$drdod doogilroriS;-z,cde udC; dnegdraii$r "ed.:d_d,i
i

de5_e doeG,cr doo3*oa d. erododo* acdt dodr.ro:; rirodpd;d "aofi zpailrl$c idttdildcdodto doe orQd: idrard icrl€. "sd:

c3ndddor,:

dztrdo

d?JF:)d0e dqaodoJc;3.3 d;r3danrldgB

ddaoiora-odOe grleo Ooodaasorad Acedpod?tdd

4
5

rlgo dor,3dddofldr dqJdge dosao3Jdrc8€ ,dr,3d{ruofr' dlo (cdsdd docjo 'dendg dosao$', d)rJ 1) dqd iiDbd6 doddrg6_nogrJ e (c3ddo 1925), d€^l 271 d;Q,do. oaurd.o. vD4psd. dolo;ddd. Srorld. go$rd.Jad6. ddda'a. drd"oeg. 6Dor6d. drz.JsDd. oioeddrl, gdEedr. e3dd ddd. oJcdo9s. d{rd d. doz;dd. -"!)?Nr;J.Oo$ doddr. uofid u'l, 6 oJJDsg. doob A. {eddo. uc{dc d. Url$g.oJre doddr. ddd ?J. $doeg (sde , d€i 11) 'aadd' dodlo^:4 doe,Sd i, ?Jddo-dsz$? tgzs, e)€^3 146.

ald

ioOqado

id$dri$qJc .cBElBd

u{

r"odr d% dQ, doord-r,odr

$efudr

67

aod.:

doddd o$radd1 de9, derd9e ioradr rodi dcdddrg
e-:$mdd:.. i"ild:

acacfi iltarqjrdd zJcaoa d. t iirarc.d:od1 Odez€ira dode.rr dcddd
95a3e

arflo.

dodd e,cdr e$ddod",. oefr.road Cdild doOi3. dodOri ilaoJd Esrdfid DoJrdr0d". , d;;od s Oci;#r iGe-:aan dodd s"ode urSair ugidrlmii9 dndo-ioo9;dc, aad&cdcdcOgd codd

riddl

r'idrdoddrido

do

d,nsadoddrlc?

cd,t

ddoJ,:rddr

oEJ.:.

oaridd.:r (lOde d.ain.) ido FcdoroDrQoJDO doddd
*lo -J J^.1--J crc0J. Oitl l @(\/J\?d-N. d.
dz.3d

e;$sa

lt drl€ojr c.:$toy (oddo) e

eer doddoil9cdd.:ao

:

ooc-r

I oo<-r I -o- | -o- | -o- | -o- I -r:- | -o- | -oedrd. oj:rrld. d:roduo. dqds6. zSoddu. q{.,aa.d6*o3re . e,:dt^,do.e.l$,rd. d-dcO. fudod. oJrrar; doo. u$eeeo. deardo. dQ"Oo. oard, de. dloda'a. fudrd. ude.:. d.oodr Or. enddo. (droddo. dDoddv'.1do6d$. d€3ulro. ddro. ddd. c5.eed{r.x trd do, (cJaeoeeeo. d:rodoa. 6ao{o. doddo
d;rQrdroz

ooilddrrdcd
drlso

, .tddo

dijearlst

(s&

e-:-Eitiid) .)ozJ

(-o-)

d*.1 uodO

'zicdi5agiilad'

d:tod adr dcddaafi:d-d.

ed) doddd dode; Odea. add: driroiid d:tod Dsir di'irailqrrd dreeJ uodoodo drim d$*dcdoa , (iiaF, eeard, 6D6$, 8ed:vad, OeerEd dccood doddrlvadrd_,d. * sdr codd rlgodeJe dctod z3ed tJed dcddrl*t d;[Jt -d-d.a €i e$eodd1 defcd dree)d ef;6dd6 'eiodduJX dlsad' aoa: dodd. .ap dz8oadde.:o aodc drieo drdl DSc drleail#o ?JoAd. 1l-l2de

7 n 8

: (no) d:a*er d"{zJ$ (d)FJ 58. dds22) "eP 'drlea' uoadc{dood aaddoedadeiedl. .cde edraddr dedrst"d. dd,dd q "?dd AodsD,4,ac --- -----' as @ do docidd, o c----'-a d e.Ja [* d d, d- d oa* d d d dco u S 0 d rb eaei o {, d ( 1 6 S O ) g o ds1 d (4-1) dadaaluoSdddro sdotud ced?.rjd,,d (1846) do6e efodoerord (86) -dEd god{og€.:d do: aail oE . ?,ridoaz$.
etodoeourQ
d?+J pr

.,Jdq)s

dddodd

oJodoaddo dro cDcJ;d ioa5roJrp uodd .riod'dou dodd. Eoerl sdc, o;e.::* dcd5 dcodr e-rf,rrld d;.:cd o3,n{oaddoodl de6 ildoddaan alodO, dDd, euo, :lod oou cJodddvai.bd-d
oodr doddd "a€d {r+ieein*l;31 depc;
d.

usoi:8egr dodd6* .ade e-:flmdd1 drgs oarlddrrd: de*d.:d a3cddrai-o,r erdr dcddilddl de#re1d. ugd, eddoJ; 6A izJedoad Oesrdddcdde3 dcdd e.odood: drlea dX dodsa erDoo d;, Soa) eio?J doddrivadcd_,d. acdt e.rd.f# aoroi

erg;cjned; z.cdoa'l a"livri dneaaiud_,n?czr eaEa doaercnH cCcd;. .aQ {BdrdO "e%gdod,Ja 26 u$diienod dt3*d d"d.,ii$g doddilde erfld doCo gddd.: dedrea_d.
'doddo dad) egeoiro deooader-oddo
dud-o dnoaado
I

dd:" qJcdmr{ [ofiilsp mdodaan 26 ood

deiJ

d:o$qe!,o

ts)6'D

dra?Ainl'lo (d. oa. t+;

iJodaa"i5adioder.,o, din# {rojoerl d;gedri*: zidCwei doedg. Coddtr e,cc; aaddp 26d* dre o..t^11 999 dddri el$drl*c udud;d:.r2 12 de dddodd dedrr3c{rdure.rE* doddd Eed OoJ)d:rlcro iGsoafi rlrorl#,: ddAooJJDdodsa aadCIcjldt da,rdoedod o-aea.ld-d.
Oode-lnt1 doddd

beil {.,eoioeg

9
I

10 11

$odoe ome dr3 61. cJde,

: (do;

d)Sdo

ddd

XjQ.J _

co3rseeroio dodder$eo-

dodddO etaoicp Dddc drle6 dcd;, dodo$ddd Ododda-an ddeorldr dorndpd doddddero dilrarls dseJrlSr. eaoJr drlee{oJ: a0$d6ane. "aden aadrildo F$ioRdaafl ru$doJond. derndg dodddeJ_e Adsgddad r.odr oadoo3cra{oe3odc &oo$d.o?,JJood

"9r€0d. dlt^t xxxiv eioan daad dodd {r$edd9d do "a{ {rojoeddpdogg. €*ddrri 6'Jto,eJrl)d dodddgd dadbc$drag. nodadd$ 63,qdad urrdren

aoad.
looa rnQ g\Y@U.

'12 adabxaEoed sdFxd {,qsr*e, dodddu4o
(deord$tgrd dud-daoo;d

-

d€J 75)

id9drl$cJc

raeaiid ufi t odr n%

9d,", der,rd-r,odc

$e{;oJl

69

drleod ?JdOri et{e d,roeard;De-:rd .oirrira ( o _ _ ), .dncJ ( _ _ c-l )' rl$doo t^:Sdud.ldooao3rdr. uOo3l$ ude3eard add.: drlmrl$ CIoJrdodB drdloafr Er$r^:1, dcad, Eodri .ddea, edd odiJEa'il$ doe3o3ooc":dr. de-:.rnd e{da doddddl beil o$ed,*
:-? 6

aogodo, e5gr

d, radozS. 6a0ed, aadod. arae d. aadod . 6DAe a . aSodod, rlodlrodc . na Oodr. nadea. oJ,roao d. radoD). riO,or:. oJoSXd. dgc d.
aodos:r. de

--or--0t--rJ

l--o

t--0 t_-(.lr

d:od:. na

OOrot3.

rb{od.

0?gr€. d.r$orSr*. dooa*, d:rode,sr. ;3{od. douody"tr

eJBc$O dr1$, erdd dccodojoo drleorl*": - "ede doddd sdea .ro6an d. erdd o$ nd drlmriS d,rod. c{dO dodd8* 6*id6dp dr e"tf;mad1 dot"l1, olriddrarOild) de$ld aSoCdraaruO dcod ili:di1$i"oo odatnlo; t.

dodddo* dridrio de-rd mdrr, drddcrrlScou:.:. ergd oarl#d.:r- ioi*dd d.roord"9_r1$ c;$rodd: de$:d dd.gecioeatddg d{d $oda^d ded,:d drl*o:r et$mdd1 de9, dlcd .drJSoJc e-:$eac eceeJdcddorigodd:*o' aoOoa ;3. * zJfr FEdJ ciedd cdez8duo3ril{dOcd "ce)il erd: in;-,ddg.

iddddddo L"o:d€+ doddd Ledui* ;roariOd. dodddp iidcddorn ergidilradd: - uode urlojt el$dilearl*: a:odd, dd* dd$cilO cOfi Dotrdd mdr iod,*; drari#o u&d_a3. dcdddO ild)d rleo d.:od$ddr idddrJ$Cr doearrlraddpi etgiorl*c cd-J6idd dd*c€ doodoe, ilado*e, adoe o*t.ddo .cdud;dr. cs';rl ?.3etJdodtroSroJcdO:'{d5aan esdt doddaafld't4 .)cdl o,9_,do E^3*dr d dsad8e dO eaoJ.:d dro do d.:a dO dSt ile d Doardd

13 14

u{rdneoJrdco- (do) cdeadtrD0, doarao iodrinoaoira uaige;de
r^:od*dd,rr'

dc): 1910,

QltJ

: 245

'F?dd'- iodsi 4 :3crid 1 riddo-dD?EoF 1978, dt3 : raz

70

d

d

g)o)

dot^3doogrleci'lgooaRd. erp .l03..:daan ago uode urloJ; u$diimilsc udr$6e.:. udoOod "adr $?8d6"rfl, dodddg. erdde dodd deffdrd.,d oot^:rd8* wduusaadrood Esd saelrl$dl erud*D:, doddii* eruaaddd do$ .oaod. I s

.

doddd$ .ldoddaaft drlrorl$t adrd_,d. eOoJoO odd: drloaridc rroag. * doddd e.rf,mddi Ced:e3od,dc (12de. d.dra) degor d. erbCc€ ioairojr$ drieorl$r t:cd: uodrd$ add; rbdo gdil$l uodd, rodrsraso ilot": dodd. wd-ola-odrd$i dodd
. ^^-JJ 'lULiJUi t.

*

--or--or--or--ol--o
o?qJd. oarg.,orl, o3oerl$.

ednd.

oasnoJrr.

oSoeneo{, . d"ogdr , a1edl. aer3dr, Ab,rod. Aqr)Fog, o{uorl. OOrorl. ieired. 0tr*d. Odleor. brlFsa6. adnroJc. &asJ*oJr. Odored DilF €d . oa-rrd . odred. a6'a*e). ileFlie

! '

.

OdF$.doaaa.doaa$.ro

eO uduodaoR dii$
o3a: dng_,cJr

crdd udOrl zied

suorid eceJr dn$cdorlea uodp er$drirad OoJrd; doddd$d ilsa ilod3iddoe ufldt3ed:. drod doerbd_od. alw:* 51dd ilmi1*.i1 .9;dilS: odld-rot":.r. 'acfi t"cde urioJr Srrdrl$.: uod$ doddaad:d_od. nadOod, dcdd u$ddud-, Fidsjdii$ d,)Eol;
rira

(--o) ddr uoOdc3re;d, nade dcDerrd t'ied rlroilsc ?Joag. dilra (- ^; ecdr d$%cir6;R-od.re -

.
'
^.J.J

ao{ aou,rdc {d",4-orlld_,d. erueio$aadrd dr dcddd Lt.ta-odOe, DdoddatrR ud:a
e;cirrd* tp;dn*$ dodrud:{tog,
doz3d.nor*.,de0rl$t

dnroris;ad€e derod3e dOeacJ.:a
iiJ()JejcJ,
J

dodddpd '%d'il$ udOfi am coD'id

--or 'c646.
OOOOOI J^-^J-JJ
ciJJJdOJgGJ.

r1 71 71

I

-

ooo- I azsoj.ld :
c.t c.l c.:

a$rddeog

'JOOOc
qlFd

TJO_CI JJJ-a
dqlcJJdog.

-

|

diil

15 sde, 4)iJ : 148. 16 ioedrryard w$l,3od, : 4-10

d?3d

ddddiictod) r?.96)id

r,lf, r.odr deo, dd;

de.l".,d-r.odt

{re{;oi

7l

q^o go.o | r o'o.?-_r7 a6obe.rdc. -.o-oo arJrbgec. doddJoesf *fi6i6. {{aan "ed: ndddrl$cJrij5 doee_:rd.,d, aad0ojcdr sdd, ori;ud*ard ae-: dddoJ:o doddararl:{ag. doddd uSd nadod, ---n sd€d{oodDEd Crai"r-€cd: iD*ded ?,Sdrrodg dJ)% dodr lttd;d-d. "sGe CodddeS_e dddaad aodranQdo .ed od dodr iJoa-*. ucd, arEo9rdpd radrrldp zJ4art drdragrac*daadcd ri,)o;rdd-:o irirdrd0 dodddd;o t)oi.rarRB,dJod. io:3*dd

gg*o.go,

o;d;siicdd d,::cordc{B drdnleddaad {rcJoerlrtSl. dd4d riLssaO dod-a;d:d wd*r":aadrd dodd, dd$00$ OeddQr iicgg6ttr d;di ife aador*d (i: : 14-s I ) a.re o* "eaJr:,od a1a;rparddcddig e{p nd d8_cic udeddd*e r3Qri:d_d. e:d ocd de;adgedOrooj;dcfi @Ed spa dodd {uofrdO ic3orilEo
cr:i*si ^,ar vwueruwv.

q:ariddr, rt:do$dii*e (aepar3idd$e) ud:QdOod, dodd ; ncnrdd$ d;d1 ioird $oo3:d"aad de-r,:fl ap dod., d;Coeriaefld.:{dr idraafld. ddnd q:adri dodd exJrrn lit ;$Dp', se.:d Soe dtora;, dd$O d:roead ddod dDild: d.cioefltudraj dodd udrodatff ioi"dd e sRd20. eJEJ Ood $d dri dd d$c,Joi1 *-dd o-:.:adadD dcddddl dd*Euecirp doad d edr e"od; .)bia;d aa$doJ,nrb.9.,d1.

a.J;ag dcodd add;

dsad8e dorocJrdgd ercJ:ud q:ariri$ qlodfud

uri

de.:{

dod;ddd1 de#:d;dr nod_dDfud-d.

sd.

dd:Jo6)?"rodrdc,

dA LJO%oJJg, * d"€c,J.r de-:Q a-ae.:tiiddl Xd$drl$oJr OeSoSreJ_e aad.)$xd dJn& eJDd Otuor d. erod oo"edd:o ecd"r do$oJ.: iiea

t7 drjDde dOsaoJJ, 4)$ 152 18 rl{{,adledc-d{d sabd, dod_d.JgE-no$ul 61
io$d 1,
o3,,oiJ'

1976,

19 eJor. AFr. doridD:D-duoF€3d d06ad Fa3od6-1952, €ti 231 20 tdd* eda-oddedoe aouog rra-JddJzsO: OX:,Oc* doddd$
Eod ddd Eegrldr dodrudcd-d.

d€'3 37

d d9J0

dor,Sdoe5ilerrlgooand.
u$diisari$c

elp OcJ:daan .rg.n r.ode urlo3;
sDz3dEJafl,

udc{ag.

udoOod .adr
.oaod.

doddde.:. erdde

dodd defld:3-d aouodd, wdut3uadrooc3 Serd me;ril$dl
wd*O:r doddri* en:oaddd *o€J
Is

-

doddd$ bdoddarn drirorl#t udr-d-d. e:ooJc$ addr drtrarls.r rroog. * doaidd o$mddi ded:zioQrdr 112de. d.dra) degar d. ecDCcd ioa5r$p diiearl$c uodr uo6rd$ add.: rtdo ddil$: erodd, 6Ddruo$ e;orr dcdd. wd-oit-odrd$i docjd
^ ^^^JJ '{uqJO t.

*

--ot--or--or--ol--ct

o?oed . eawgod, o3oerl$ . em.d . oaesroJrr. o3oeneo{, . duogdr, ilLe$. Ftrr+dr, A%od. At.rrrod, tr{,,orl. CIOrorl. beJred. OaBd, bd;J eor. OrlFra6. OdnroJr. bNa*o$. Sdored

ozlred . baard . odred. oa"do. CIelr;[u
eeg

oauoa*;

#ij-r)%; HXS;:.*d, .ade d:De.,,d
toarid
uoao. dilm (_ _ ^)
acdr d,ro$ojriira acdr

e,red

erdd udOd z3ed

;od.cJrmndodo uod0 er$dricad 0dcd.: alt3t, doeitd-d. doddd$d ilea drod$dd e e:fldtiedr. drod .a:$ e":de udoJr Srrdils:r $dd rlr:il*"td1 e;dil$: a;Jrod-:ot"lr. r,lod$ doddaarl,:d_,d. .adOod, dcdd u$ddrg-, rjdEidil* iJJJsJ-r ilra ruofi acu,:dr {d",aartd-a.
o3d: do€,oJ: rlmil$":

.
.

rildoo:oadrd * dcddd Ltiar-crlOe , ildoddd:n srd.:; dnrorlwai'le e derod8e dOsacJrd oC:r,;do epatlri$$ dcdred:$OS, doddd$d 'eJd'il$ t^ldOd as: aoarid dcCdnosrleoil$r
^.J.J

6JOJgjcJ.

J

OOO-l -:(Jl doesojc$. auojod : "se.god. -OCJOI

;J:rdEeat

OOOOC
qtrd oarl

oooocJl
J..^J.JJ dJoJ(^JJULJ.

0o-ol
JJJ-A NdcJJ.i$g.

ooo-l

15 sd(, $[J : 148. 16 ioe$oae;d sDqslrod6 : 4-10 ddd

72

d icrJo)

rlSc 6E.HDgd drl$o$dodmR d-/odoctcde-:o dodo3;ddd
t":dad.rdod doedod-rd', o)ca6tode
I.

.add1 eJodddodo ecddr rlodlgi,:{dd* uadeaae. qd,: idddrl*cdrd1 doeeo{dd1 rld.l0:roi;e ecddc ilrd a?ixddJie
doeOlurod.

'

deradge dOeooJr udrodas-aR drlscdr Codd$docd aamrd

ae. dsdd drd* rldrde3_e dsc$ Le.: xadrd_d. d;:cd "ed 6*d.od xaelrl$o eroJrud aarlcol doefl dwur_cd;ii, e.:d;dp dd6dd Ed.:i1.:d-,d. epad dodfr odcridd'arrltdod d.) zudOdt{docc *
eci.: uoDdcd.:dcd> doe drU_d.

ddtug. drudi3o$d. dcu:{pd. A$oeJ"6€. dd$g. d$ur. doddda. dgd)e. (a) d6drd
"dd.:ogd. 0doarl. doi;sa. drdrdd. di f,oed. 6ed;Jd. dp&dr. iddosce. .ado$g
dJdg 60. rrddod;. ftddp. asgjeJR,. ?;da aei. ddrteo. ago$sJ dc. &edgojD. dd*d,:oJc. dohdcd. €eobc. ,gdned). 8tuued. dGdgd. dodiSojr. dnde.rr............ rigd (O). uddod. oJoe$dc (d). dreecer'. icdc9 B. dro daa. d8o3odd (.?go6-rr"3d rldd) dcoj,Dd, uadrc dre EEad:de drd:. Odr, d:&eq3:aiJ qi:a {, caS ae 3d.e edrd id:d d:&e S:ode.ld,ngdld,'2 2

t"eri e.odd {Fear iidr,x doddd ooiJu-a rj!en*r, ediil{
D.:drro, dcdr udrd-d.

dr

dn8o3: dOCC": dea);3ddco r^ldC.::ea.,

dv.audC:dc: '{L,odd

eliloo oadE* doodrdod aaearad. dadoS:gda ecde oe8cdJana dudcdr. edd dd:rl d,ndgcrd d3{dOcrJ "adci.l* bdrOie;r m d6A g6d" . ".qdd qo tJoJ:t dodddo gdr{i c3;,,
sJded tsadilS;
UUWWU V.

2l so'. .JdAo6-rz5Do$r. dado6-3de dodlas, d;Ei : 18a 22 derod.9e dOeaojr, 4)tJ. 166-167 * dgo)Jgd i€o$od, moGdrd&doad a{rdod, oargdoi Ocgadr*
aa:nddo6, oaadoB dbgd$d ddded lsrdrAo dod"doafl, edrod sfiadAo bsDda$od4 d4... ... (detad.' doraojr, 4r^3 1 56)

ddddildoJc .a,96?id

ud

z.odt

i%

gd., do.rd-r,odr

gg$o$

7g

dodd. ESd dodddg. ero6. dodddodr il;d:Bi Ddceldc ides 6.a fl oi:e "add1 iDc3ofidc , edr dilc3oJr dodaand aou s#d deg8 ddr, ood: *ddnd Ddddoclod {d,ratilcd_d. ?"u3srdg * &d eddcD:od DOdoarltd ecddd": ad;:
eidd
dDdcJ.: 6ot3oi.:d5e
do:ro mt srJ
oJc

rdl

1.

'derJd.ge dOraoJ.:'dO

dcd:udrd ooJt dd*di.i$oJr;i1

doeood-,d. uoddoQrd, ddgdrlso:ld:o o3odd da te-L {pdrdaan {ro3oenArd aodedo doiiyJieicaaaog. .aid_de dddodd* t.:rc?,gcJcr dd$ddg udldaan aarh8ocGdocd..;a t&. .edoc6an a.rr doacdrddo dode,t,Toori dddorlscJc-:o
qrc3oefltud ileaaArd oaa)ejrl oJ.nd gcriq: **d.:gOe-:. Sdccjd. id$dris3, .qcfl aod u:n_roa6dolrd dd{dd e0d

dil*o.:dc* 1a-irdDo$dodd1 ddd;aas) adOtu, d,a&r.;*,oci

{rz^,odac*

Sw4=:*rdatd

{,oJ,neil,

doi

qiodir^.

dd dod:lrd.:$ciocd d-6. scscgilaoocd*o e:ddJ "?ddr.. docjed d I'ri ior$d;dtl".,,rtd.d edt u$edseoi:deJ.n "d:#tdcccdon
i:( lL.J.

2. 4t duSoJr eiodir., dcdddg. doddd* ziedcfue €i: ederad. {dsjdn$oir ddcJl {d", Odord * dr.gctd, do;ac;

3. dc*d.:rerrocd:, ddod riadcirO aatudoaaRrt ud: iln3ds.ro id edr dodle^:cdd sJe"d6dg Eoefldcdp, cindd d$ci.l drecfr$ eaor$gilDR dod;ud;d soJJddt :jdSdrJS, idddrlti er^ edr dcddie ,0 acdel Eoeended c3CF- ddi:d uddra.r*
J^+-; + * wCJ.Jv€)jL!).'

23'aled'... *dr e5eaD;Jddro :,qtda$dg,
d,rb#$dcr,\r 4Qrre*Eo,sld aoddi!) edod c$stojJlnqed.

oJodddadud doadge dorooJrddi
(dqdm8od,

be (id. n:f . rDdroaas

r
f
t

74
i
I

ddqJd

r!oSai.:ro

I

t '-dd' iodFj dorj6 1 ?iddO_dJD?EoF 1975 2 dodrl{d dado$dcecJ .?oR 6i dDdojr {.)$od _ Ple o;; . ododoaoao$ra 3 oiDdddaojr rds,.adg doeoo$,
4
i]

ddd

dado€,, (dod[3 drod,r ; d.:xr.d.)_eror. ddho6DedJd6
5D&d6 dOd$3_d_io{rJ

e (addo

1e2s)

6

7 8 9
10 11

d{d

Wldoe oure- b, e dr8do dr*

god{uodtj-G?fi aeF. uddo-rtr)
cn eao

dqj

el$e^:radr-dcedrotz;
erd dae o3cio_ dsJdp b, S uo$dd$-dr); 1910 du$deqdd-dr6adCJqJ
dil'Dr€Jd

ioduot

oa

oJrra

aaig ode

72

dqd FJbd6 dod_ddCrE nodl€^3 61, lot38 1_?i.,anf r976 do6.!d rabdrd;r : tg52, gJe soo.a5e. doerdr:€o

'-tb.I

ddddilso$o €gdoadd *{ t'odo dS"J +e*$- e"odo greSroSo

doa

l t
i
I

L

r

ao. go6. r^to{dtae

r,Sori$iads

D{saarc.roS:, a3orl*.adr
3
,dot3d

md

: ds€t, 6,

;

eiid,r

-

S{toaJor 1977

-rF'I
ddddrlso$o qagmadd *{ e'odo d$, *err$- e"odo $reE o3o

deo

l
[._
i

ao. tto6.

tio{d:oe

I

I

!

l

a^3o'rl*od:

D9*soaroo3:, e3orl$odr

ra.dd I do€ti 6,.iot3d

3;

6r%-d{JouJor 1977

:r$rr

7__

)4^)-r-Q

^J^^ 'q9.rcd;Jr") ?,Jrl dL 1/Of \\l',\)J

o-JJ

.&OCJJ :lm I

)J.

^JL 96

\9eiJ),
cJ

J^.

-9 6u\N oJ

-.zuoC)

d,gA o$r JJ
")o.
qJUt.

alo{dfo9

udo3:d roe.:dpd (1830) cJodd do t-odr du8oJrdl udDor d. dr todddr4 dd4d rld6 nabdrd$, dc{;oacncd;ead d,::o1rd.lcaodd oe9c'i; nd"d".9rl* x.-Od deOit":d;dr. uodQrddou ooec detrdgodcou or6dt d$oC;dro ( dl dr dcdon-erl0-ddo dr rload do ode-:d,.rdilod iuartu d;d: doadeCcdq) deOddo acurde ndd di1. *. d"3C;p dsaadrdd dodd.noge;03.:ud*aad nae.:.:rldr ud.:d-d. b.rr irr. elicdoaoaCreo egddr id€di1*oJo egorid u{ r,:doJttea_, cjodd dcoi: dsad€e dOrac$:dpd e.:oJcud aad zpaid*-{ nd;Or, ""ep ecdrdc d.>$rl$.i oae;i iirailgod doB q%e* --oQril$doo#r1,ncd sae-:rri$r agiaid:o e3$:,r, eedF dw cdodd dod z.odddo_cd.r tJdd; dc; odoe Gd; {dd1 6E ral d.,e d" d,:d5 " 1 800d i:doOdpcdre' id$drj$' dd4ddg aaed:,dooB€,r_,. udd ud:rrddEncS:e dodd: {rtsgdnairdoofloJto"r aoaoa d.
fuedud oaa
derad,g€ dOroo3:dou

dnar.E

c)il ac. e3ddoesrd,:o3roJ:ddt a..re erdodoroao3.:ea edd, $eOd de9Eo3od.: aJe,3ri,:o1 "&sioad icrl8cirodd qJndd da drldoJ;doo udDg, idddiiejoi:doo udag. eajdJ DdadJd)dJ dodd"r aodr bsa-c3;SreJE d. "edd url .)dez.3i;{dc {d"d
eJe;Ddd wdoe d.

cJ,:tddds dfrSoJod.oo udao, dcddddo*

ddo d"EC.r eao$$
I 2
dond{d d). 254
'mdd'-do-u31$

degdooGdrdod
6'

udag. edde sd udOd"r{dr
146

dsdoJr dreeJ .qoR

Fahd6d {rU:ad (dodo do{reo;,

4

iozBd 1, eiddo-dses'F

t975, d).

nadd

"d#d{uofr"a. *

dva"d dodt^:oadro{dddr (dl Oodd
\^A-J UUUUd U.

du€c,i.: dOrJcd.:

de

a)dddoo ud*d;il rJo?p(ddDd drOoi$

EORooEndrdod e;Od'ad io3oer16oc3oo, drdoeddal* dtr; dbodedDode.:o dr"33aad wd-,dt dilrd ddiid4d daJdeadr"+

I

'dsadSe #Dsacit,dO ecd.: d.:adro;t e.:C.:d e:dcd qladiJqld. dr$rdr{, udrd $d dedd qrDrtddd! Du:,} ard*g{F odr dn$oJ: ooS-:dd.r* doobd.s "acfr ood;ud FEsrrigO odc dnd.rdr deofrd; Ced z3ed adD^drlsJg uoad. luodd e"cde uricdJ €cd; dn{rci: ilrarl$c ee-:d, r'irdre-:fl ":rid ra,ddgt;Ooct doadaorb d (C.r,.,lO_),
(OOctc-lO),(-c-lOC.l), (Oc.r-O);

*

Acd

AFa6dd

cdr d.ng,rCr

ficoi-ie.ir

dodrud.:d-d. .adc dderdrlscd;odoite .ad.

aldDgd

e.rOddil$c8;e ndsjdrJ$. idv.dr.lsoir

dDgJd doz3doo,rriroileJr ud;d-d. gor. ddtrooarcDoiJFdi dA uSod,2cdcp ds.-deedOraoiJd Ee.:$ nre;rri$d;o ndg di.i$c$: d;rd de5_e doeG,cr Eoo3*oa d. rododo* acd; dodr.ro:; riraded;d "ao$ pailrl$c idttdildcdodto doeorQd: idrard icr13. "sd: dodddg, doddd* eiedcS:e sd e-:$;adc€^lr. ,,ocdddO F;d AqJBd "ad:{Oo. erdt aa{doafl rldrdoti .ad,:d_d; uCd dd, d$dldod doogi'lmriS;-e,cde e^lriC; dnegrdraii$r "ed.:d_d,i

{reundcieo

cJndddou dzsrdo dzJF$dbe dqaodoJod€
dd
a

d;r3danrldgd

oio,

4
5

rlgo (oJsdd daa$ .dendg dorao$" d)rJ 1) dqd iDbd6 dod$96_nog03 e (c3ddo Ls25), €€^l 271 drQ,do. oaurd.o. vD4psd. dolo;ddd. Suorld. go$rd.Jod6.
ddda'a. drd"oeg. 6Dor6d. drz.JsDd. oioeddrl, gdEedc. s3dd ddd.

I rl e o Oo 0 d aa E o Fa d A € e d I o d ?t d d a9 d i o AeD d o dr?,SdddJDRdF dqad8e dOsaoJrd)c8e ,dz.Jd{ruofr' dlo
a-o d 0
e

oJcdo9e;. d€rg d. doxdd. -"ga3r;J.Oo$ doddr. atfid z.:.r, qoJ,raeg. dooJ) a. {eddo. u{dc d. &.rt$g.oJre doddr. ddd ?i. $doeg (cde , d€i 11)

'aadd' dodlo^:4

doe,sd

i,

?Jddo-dszsr tgz1,

O€^3

146.

id$dri$ct .?,96!Bd u{ r,odr d% dE, doord-r,odr

$9fu03r

67

acd.: doddd o$radi1 de9, derd9e acarofi iltarqjrdd zJcboa d.

ioraoiJ r.odi dcdddrg
e-:yj,mdd:.. i"ild:

t ::rarc.i:ad1 Odez€iro
9roia=rAri g9l eaJw\
tw.

dode.:; dcddd

dodd e,cdr e$da5o3",. oe {.road ddrld d,DOi3. dodOri ilaoJd Estdfis OoJrdrod". , d;;od (J Ocitdr i&e-:aan dodd s"ode urSc,ir er$drlmii9 dneJCoog;dc, aad&cdcdcOgd acdd ildd: . r'idrdoddii do do d,lsadoddrlc? cd,t ddo:,:rddr oEJ.:.

oaridd)r (lOde d.aio.) ii3o FcdorozrrQoJDo doddd
*1. o -J J^.1--+ crC0J. Oi{i{ I @(\/J\?cr-cJ. d.
d?.3d

e;$sa

lt drl€oJr o$toy (oddo) e

epr

doddoil9cdd.:.c

:

ooo Ioo<-r edrd. oj:rrld. d:rodaJo. dqde6. zSoddu. qr{.,aa.d6*o3le. eedt^,do.r,l$,rd. d-dcO. fudod. oJrrar; doo. ud-eeeo. deardo. d{"Oo. oard, de. dloda'a. fudcd. udo. d.oodr Oe. enddo. (droddo. d.rroddv'.;do6dut. $€3grl.ro. ddro. ddd. c5,eed{r.x trd do, (cJaeoeeeo. d:rodoa. 6ao{o. doddo
d;tJE droz

l-o- l-o- l-o- l-o- l-r:- l-o- l-o-

e-:-.irtri$) d:tod ag,: .)ou dcddaafi:d-d. (-o-) 'zicdi5agiilad' ed) doddd dode; o|,.'iea. add: ddrorid d:tod Ds'r di'irarlqrrd dreeJ uodoodo drim d*,rdcdoa , (iiaF, eeard, 606S, ded:,od, Oeendd docood dodditvadrd_,d. * sdt codd rlgodeJe dc:od z3ed tied dcddrl*t d;[3t d-d.s .dr e$eodd1 defod dre0d ed6dd6 'uicdduJg dlilad' aot^: dodd. "ep dz8oadde.:o aodc drieo drdl a$c drleail#o DoAd. 1l-l2de

iloiiddrr*icd

, .tddo

dijrarlsr

(s&

drlso

d*.1 uodO

7 n 8

etodoeourQ : (no) d:a*et d"{zJ$ (d)FJ 58. dds22) "eP 'drlea' uoadc{dood aaddoedadeiedr. qdd e":odsa,t,u do doadd, .cde edroddr dddd q (A----'--"t dedcst-d. --'-----' As@ O g o ds1 d d e cJa d?+J [* d do d- d ea* d d d dco e S 0 tu d rb eaei o Q, d ( 1 6 5 0 )

(4-1) dadaaguo$dddro sdotud ced?.rjdd (1846) do6e efodoerord (86) -dEd god{oge.:d do: aail oE . ?,ridoaz$.

.,Jdq)s

usoi:8egr doddE* .ade e.:f;mdd1 drgs oariddordr de*d.:d a3cdduai-o,r erdr dcddilddl de#ro1d. ugd, eddo3; 6A izJedaad Oesrdddcdde3 dcdd e.odood: dr.lea de^C dodsa erDoo d;, Soa) eio?J doddrlwar,icd_od. acdt e.rd.f# aoroi oJodoaddo dro cDcJ;d ioa5roJrp uodd .rJod'dou dodd. Soerl &eJc, oae.::* dcd5 dt.od: e.r$lrlS d;.:cd o3o{oaddoodl ris6 Ddodd€Jan alodO, DDd, eeuo, &od ooiJ cJoddds'Di.b{d oodr doddd r€d {r+ieeJn*t;Jr., depc; d.

dddodd

erg;cjned; z.cdoa'l a"livri dneaaiud_,n?czr eaEa goaeronH cic{. .aQ dBdrdO "e%gdod,Ja 26 u$dilenod dt3*d d"d.,i.tSg doddilde erfld doCo gddd.: dedrea_d.
'doddo dadr egeoiJo deooadpa"oddo
drd-o dnoaado
r

dd:" Scdmr{ [ofiilsp mdodaan 26 ood

dz,ir

d;o$qe!,o

tsJ6E

dr6?Ainl'lo (d. oa. t+; {roJoerl

beil

{eoi"e

ag godaa"ir:diodo.,o, din#

Oode-lnt1 doddd $q3eddcj: zidCccei d.roed$. Coddtr r*cA; aadeJp 26d* dre o..t^11 999 dddri el$drl$c udzudrd:.r2 12 de

dddodd dedrz3c{rdsre.rd* doddd Eed OoJrdtrlcrr iGeaafl rlrorl$r ddAooJJDdodsD ardCIcj.:dt da,.,doedod o-aea.ld-d.

9
I

10 11

$odoe oue: dr3 61. cJde,

(do;

dr6do

ddd

XjQJ _

tJo3rsesrojJ dodder$eo-

&€0d. dl[^t xxxiv eioan daad dodd {r$edded do "a{ {.,o3oertdpdogg. €*ddrrl 6-rr6,1rbd dodddgd dadoc$drag. nodadd$ 63,qa"d an dren

aoad.
looa raQ stY@u.

dodddO eraoicp Dddc drle6 dcd;, dodo$ddd Ododda-an

ddeorldr

dorndpd dodddSero drlrarls dseJrlSc. rr6Cr drlso{oi a0$d6ane. "aden radrrldO aUXoRdaaR $$doJDRd. derndg

dodddeJ_e Ad?,gddad

uodr

oadoo3ora{oe3odc Booo$d.a?dJood

1.2 adabxadoed 5dF9{d {,qsr*e,

dodddu4o (deordrfqrd dud-de-oord _ €€J 75)

idddil$cJr

qeaiid ufi t odr n% 94,", der,rd-r,odc

$e{;oJl

69

dileod ?JdOri et{e d,roegd:De-:rd .oirrira ( o _ _ ), .dneo (_ _ c-l )' rl$doo uddzud.rdooao3rdr. uOo3l$ ude3eard odd.: drlmrl$ CIoJrdo{B d_rdrdER Er$r^:1, dcad, Eodri .diJra, ecdd odi'lsa'i'i$ doe3o3oCI":dr. de-:.rfld e{d0 doddddl beil e-:$edx
?=\-? 6

aogo$, e5gr d, radozS. eaoed, aadod. ari:e d. aadorS . 6DAe s . a3odod, rbdlrodc . na Oodr. nadea. oJ,roao d. radou). rio,or^3. oJssxd. dgc d. aados:r. de d:od:. na 0?gr€. d)$or"Jt . dooa*, OOrotS. rb{od. d:rode,sr. ;3{od. douody"tr
eJBci;O di1$, erdd dcoodoJoo drleorl*": - "ede doddd sdea .ro6aa d. erdd o$ nd drlmriS dnd. e{dO dodd8* 6*id6d,a dr e"tf;mad1 dor"l1, otriddJErorl$t de$.ld zJcCdoaauuo dcod izi:dr1$i"oo eddp,6; t.

--or--0t--rJ

t--o

t--0 t_-(.lr

dcdddo* dri$rio derd mdrr, drddcrrlScot:.:. ergd oarl#d.:r- ioi*dd d.roo-:d"9_rlrr c.: giradd.: de $:d ddee ciJreatddg d{d glod:,^d ded,:d cjd$o:r o$mdd1 de9, dlcd .diJSoJc e-:$eac eresJdcddodgodd:*o' aoOoa ;3. & z^:fi oadr aiedd cdes8duo3ril{dOcd "aprl eid: {rn:-ddg.

iddddddo L"o:d€+ doddd Ledur* AroariOd. dodddp iidcddoan er$dilrad$: - uode urlojl et$dileorl*r a:odd, dd* drl$cirO cOfi Dot dd mdr iod,*; drari$o u&d_d. dcaddO ud:d rleo d.:od$ddr idddrJ$C: dooarrlmddpd e$drl*l til-J6id+ dd*c€ doodoe, iladuo*e, adoe o*t.ddo "sdud;dr. cs'arl ?.3etJdodtrogroJcdO:'{d5aan esdt doddoafld,t4,;odl o,9_,dou3*drd dsad8edOraoJ:d drodo d.ndOd$o il&d Doardd

13 14

er€JdheojrdJr-

(do) cdoadtrDo, doarao iodrinuaoiso uoige;de uod"dd,lr' dcr: 1910, gtJ : 245 'Fadd'- iodsi 4 icrid 1 83ddo-dD?EoF 197b, dt3 : raz

70

d

d

g)o)

doa3dnegrleci'lgooaRd. up Do3..:daan ago uode urloJ; u$di'imilsc udr$6e.:. udoOod '?dr $?,3d6"rfl, dodddg. erdde dodd defrdrd.,d oot^:rd8* wduL3aadrDod Esd saelrl$dl erud*D:, doddii* eruaaddd Eo$ .oaod. I s

.

doddd$ .ldoddaalt drlmrl$t zudrd_,d. eoojcO odd: drlrarldc rroag. dr doddd e.r$mdd1 CedreSod,dc (12de. d.dJE) de96) d. erboJc€ ioa3rojr$ drirorl$.1 t:cd: uodrd$ add; rbdo gdil$r uodd, rodrsraso ilot": dodd. wd-t^la-odrd$i dodd
^^-+J t. 'IULIJUJ

*

--or --0 r --o

r

o?qJd. oarg.,orl, o3oerl$. ednd. oasnoJtr. oJoeReo{, . d"ogdr , A1edr. Aelrd), Abood.
AW)Fog, o{uorl. OOrorl. Ae3red. bqd. odtrear. brlFsa6. adnroJr. sNJ*o$. odored
ailF ed

--<-l

|

--o

! '

.

. oaDrd . bdred. a6a*e). Oe)FIi6 OdF$.doaaa.doaa$.ro

eO uduodaaR dii$ (--o) ddr uoOdc3re;d, nade dcDerrd ded 03r: dnd_,cJr rlrorisc ?Joag. dilra (- - ^1 ecdr d$%cir6;Rdod,re crdd ude)rl zied Suorid eceJr dn$cdorlea uodp el$driead iroJrd; atw:* doerbd_od. doddd$d ilsa d.:od$ddoe ufldtSedl. drod 51dd ilmi1*.i1 .9;di1$: odld-:ot":r. 'acfi t"cde urioJr Srrdrl$.: uod$ doddaarl:d_od. nadOod, dcdd u$ddud-, Fjdsjd.'i$ d,)Eo-Jz rira ao{ aou,:dc t'1d*,a-orbd_,d.

.
.

e,rrooeuadrd dl dcddd Lt.ta-odOe, DdoddatrR udra dnroris'rilee derod3e dOcacJ.:a e;cirrd* p;rlnd$ dodrud:{tog, dodddpd '%d'ilsJ udOfi am coa'dd doztsd.ner*.,de0rl$t
J ".t.d al^JlrJgjcn,

--o '{e!bqJ.

r

_,.'','l

I oooazsoj.ld :

a$rddeog

ooooc

oooool oo-c.ll diailrdd. dddDe.
15 sde, 4)tJ : 148. 16 ioedrryard w$l,3od, : 4-10

^o-0 ooo-l droadco. qtrd otil
d?3d

ddddi'ictod) re.96)id

uf,

r.odr ieo, dd;

de.l".,d-r.odt

{re{;o3r 7l

q^o go.o | r o'o.?-_r7 e6obe.rdc. -.o-oo arJrbgec. diJdd.,"e$f *fi6;6. {{aan "ed: ndddrl$cJxj5 doee_:rd.,d, atd0ojcdr sdd, er*;ud*aad ae-: dddoJro doddararl:{Ag. doddd u$d nadod, -rn sd€d{ooda;d Caui.r-€cd": iD*ded $drrodg dJ)% dodr ud;d-d. "sGe CodddeS_e dddaod r-odroa{do .Ed od dodr iJcD.:,-. ucd, ae8odrdpd ra drrldp zJ4Arl drdra grac*daadc d riDo;rdd-:o JeirdrdO doddddro {)oi.rarRB,dJad. iod*dd ad;siicdd d,::cordc{p drdnleddaad {rcJoerlrt$l. dd4d r;LsdaO dod-a;d:d wdrr":aadrd dodd, dd$00$ Oeddtr dccgstt; d;di ife aador*d (i: : 1451 ; a.re o* "e.irtuod a1a;rprddcddig e{p nd 68_cdc udeddd*e z3Qri:d_d. e:d ecd de;adgedOrooj;dcfi @Ed spa dodd {uo{dO ic3orilEo

qg*o.go,

p-i*si ^,ar vwucrqwv.

q:ariddr, rt:do$dii$e laepar$dd$etr ud:QdOod, dodd ; ncnrdd$ d;3r- ioird $oo3:d"aad de-r,:fl ;S dod., d;Coerimfld.:{dr idssErafld. ddnd q:adri dodd exJrrn lrb ;$Dg', se.:d Soe dtora;, dd$O d:roead ddod dDild: d.cioefltudraj dodd udrodo;A ioi"ddoe snd20. eJeJ Ood d:d d.i di d$Cod1 *-dd o-:.:adadD dcddddl dd*Euecirp doad d ti;: l,od: Sb€ ffid crsDdc3,nntg.rdl.

a.J;ag drodd add;

dsadee Juro.*U- e.rcJ:ud q:ariris qlodfud url do{ d;ad;ddd1 de#:d;dr nod_dDn:d-d. sd. dd:,o6Daodrdr, da LJogoJJg, * dr€c,J.r de-:Q rae.:tiiddl dd$drl$cjr OeBoJreJ_e ;cad.)$xd dJ;& eJDd OAor d. ele.:d oo"addl ecd": dD%oJJ i'iga

t7 deEde dOsaoJJ, 4)$ 152 18 rl{{,adledc-d{d sa8 d, dodd.JgE-no$$
io$d 1,
a,,orJ' 1976, d['3 37

61

19 eJor. AFr. doridruD-duaF€3d do6DB Fa3od6-1952, €ti 231 20 tdd* eda-oddedoe aouog rea-JddJ?sO: OX:,Oc* doddd$
dod ddd Sqddc dodrudcd-d.

d d9J0

dor,Sdoe5il$rlgooand.
u$di'isarl$o

elp OcJ:daan .rg.n r.ode urlo3;
.oaod.
Is

Dd)d)ag. udoOod .?dr sDz3dE;afl, doddde.:. erdde dodd defld:3-d aouodd, wd*t3eadrood *sd rre-:ril$dr*
wd*O:r doddri* eluoaddd *o€J

-

doddd$ bdoddarn ddeorlSt udr-d-d. yooJr$ addr drtcarlS.: uoag. * doddd ogieoddi ded:z3oQrdr 112de. d.dra) degar d. ecDCcd ioa5r$p diiearl$c uodr uo6rd$ add.l rtdo gdil$l uodd, md:zrosa e;oeJ dcdd. wd-e"lrodrd$;3 docjd

*

^^^JJ. '{uqJO

(.

--ot--or--or--ol--ct

o?oed . eawg,od, o3oerl$ . emrd . oaesroJrr. o3oefleo{, . duogdr , C}ued.>. Ftrr+dr, A%od.

A?l'rFod, 0{Jorl. Dororl. OeJred. Odgd, Odg eor. OrlFra6. OdnroJr. bNado$. Sdored

0zlred . Oaard . OqJred. Oa"do. 0elr1[u
eeg

oauoao.;

#ij-

03d: dod,oJ: ilmrl$; uoao. dilm (_ _ ^) acdr ;od.cJrmndodo sdd udOd zied ti:arid acdr dn$o3rrira uod0 er$dricad Ddcd": ait,t. doeitd-d. doddd$d ileo drod$dd e e:fldtiedr. drod .a:fi e"cde udoJr Srrdiiwr $dd rlr:rl+td1 e;dil$: a;Jrod-:oE3r. i'lra a:0fi

r)"R; HXS;:.**,

.ade d:Ee-,,c

ered

r,lodB doddosarl,:d_,d. .adOod, dcdd ugiddud-, FjdEidil* l;JJsJ-r

.
.

acu;dr {d",aartd-a. $Ddoo:aadrd de dcddd L$a-crlOc, ildoddaln r,rd.:* dnrorlEai'le e derod8e dOsacJrd e.:C:r,;do tptlrl$$ dcdrz^:d:flo9,

doddd$d 'eJd'i1$ t^ldOd asr aoardd dcCdnesrleailS:
^.J-J irJOJgjcJ. J

-:(Jl "ssld.

OOO-l -OCJOI dotsoj.>d.r. auojod :

;J:rdEeat

OOOOC qlrd

oooool
J..^J.JJ dJoJqJJt'LJ.

oo-ol
JJJ-A oldcJJ.j$g.

ooo-l
4-10 ddd

aarl

15 16

sde, $[J

:

148.

ioe&oaz;d erug$rodd

:

72

d i(to)

rlSc 6E.HDgd drl$o$dodmR d-/odOctcde-:o dodoJ;ddd
t":dnd.ldod doedcd-rd', o)ca6tode
I.

rtdced,:{d{* uadeaas. qd,: Sdddrl*cdrd1 doeoo{dd1 rld.:0,eroi;e eddc trrd a66ddrie
eJodddodo ecddr
+ ^-Ao Vuuf(r;lQd -. .t 9.

.add1

deradge dOeooJr udrodas-aR drlScdr Codd$docd

aanr{

ae. dsdd drd* rldrde3_e dsc$ Le.: xrdtd_d. d;:cd .ed E*d.od xaelrl$r ercdrud aailcol doefl dwur-oSrii, e.:d;dp dd6dd Ed.:i1.:d-,d. epad dodfr odcridd'arita;od d.) zudOdt{docc * e;cj.: uoOdud:dod> doedrd_,d.

ddtug. drrdi3o$d. dcu:{pd. A$oeJ"6€. dd$g. d6ur. doddda. dgd)e. (a) dBdrd
"dd.:orfd. 0doarl. doira. drdrdd. di f,oed. 6ed;Jd. dp&dr. iddosre. edo$g
dJdg 60. rrddod;. dtddp. asgjeJR,. ?;da aei. ddrtgo. ago$sJ dc. &edgojD. dd*d,:oJc. dohdcd. €eo$c.

cdned). 8tuued. dGrl9rl. dodiScdr. dnde.rr............
?3gd (O). uddod. oJoe$ir (d). d)eecer'. $dr9 B. dro daa. d8o3odd (.?e)odJr"ld rldd) dcoj,Dd, uodrc dre EEad:de drd:. Odr, d:&eq3:aiS qi:a

{, aaS

Ae

3d,e edrd

id:d

d:toe $:ode.ld,.ragdld,'2

2

t"eri e.odd {Fe6r iidr,x doddd ooiJuda rj!en*r, edjil{
D.:drro, dcdr udrd-d.

dea)dddq aldC.::ea., rJv.audC:dc: '(L,0frd sJded ts;rldsjJ slije,r oadE* doodrdod aaearad. dedofugdc
dn8o3": dOCC":

dr

ecde
ulwwu

OtCcdJanA v.

"adci.l* bdrOie;r m d6A g6d"

dudcdr. edd dd:rl d,ndgcrd ii{dOciJ . ".!dd qo EJoJ:t dodddc gdr{ d;,,

2l (Jd. .Jd&oa-rz.saoJcr. dado6-3de dodlEs, d;8"1 : 184 22 derod.9e dOeoojr, 4)t3. 166-167 * dgo)Jgd i8o$od, moGdud&doad A{rdod, oargdoi &Dgadr*
aa:nddo6, oaadoB dbgd$d ddded lsrdrAo d0d"doafl, edrod
afiadAo
bsDdabod4

d4... ... (detad.t doeaojr, 4r^3 1 s6)

idddildoJo .?,96-rid

ud

z.odl

i%

gd., de.l.rd-r,odr

gggos

7z

eidd

dDdcs.: 6ot^30i.:d5e

dodd.

ESg dodddg.

ero6.

"add1 dodddodo il;dt9i Odoeldc ides 6.a fl oi:e SDcjofidc , edr drlc3oJr dodaand aou s#d deg8 ddr, aod: *ddnd Ddddowod {dratilcd_d. r"u3*dp dr Dd eddcD:od DOdoarltd ecddd": ad;:
do:ro ml znoJc

rdl

dcd:udrd ooJt dd*di.i$oJr;i1 doeerod-,d. uoddoQrd, ddgdrlso:td:o o3.:rdd da te-L {pdrdaan {ro3oenArd aodedo doiiyJieicaaaog. .aid_de d€dodd* t.:rcz€c,ice dddddg ud:,rdaan aarJF:8uocGdocd..;a i;&. "qdoc6an a.rr dnacdrddt dode)tJoori dddorldcJc-:o {rcJoefltud a3e6aArd oas)ejrl oJ.nd gcriqr *-d.:gOe-:. s*ccjd, iddddss, .qcfl ard u:n_roa6dolrd {rz*,adac* dd{dd e0d dr-l$c:.:dc* lairdDoJrdoddl ddd;aa3) adOtu, d,a&r.;*,oci iw4*:*rdatd {,oJoeil, doi qiodir^.

1.

€derJd.ge doraoJ.:'dO

2. 4t duSo$ elodir., dcdddg. doddd* Cedcfur e;i: ederad. rd*drl$oit ddcJl {d", Odurd * dr0ctd, do;;u; dd dod:ud.r$ciood nF6. e;5cgilEo-JoiJta eddr "?dd! docjed ; ;-ri ior$d;dti".,rrtd.d edt e$edseoi:deJ.-a "d:irdccca6n
i:( lL.J.

3. icl,3d.:rerrocd:, ddod riaxcirO a;tudcoaanrt ud: iln3ds.ro id erdr dodle;cdd sge"d6dg Eoefldcdp, C.ndd d$ci.l drecf;$ eaor*{gilDR dod;r^:dtd eoJ;dd1 :jd$drJ$, ndddrld eg; edr dcddie ,0 acde;l
J^+-J + * wcJ^Jvtjq).'

doeended

c3CF-

ddi:d

errldril.r*

23'aled'... *dr e5eaD;Jdd1 tuqlda$dg,
d,]bdtAldJar,\r 4Qrre*Eo,sld fue

oJodddadud doadge doeooJ,rddi

ejd. n:f

.

cDdroaas (daldEDEod,

aoddi,) edod il$sdo$Enqed.

r
f
f

74
i
I

ddqJd

r!ofabro

fr
:

t '-dd' iodlpj a dod6 1 siddo_d$?EoF t.975 2 dodrl{d dado$drecJ .?oR rsr d"tdoj: $$od * ejje o;i'. ododoaoao$ra 3 oiJadddAo$ .ds,.Jd,g doeoo$,
4
i)

ddd

dstJo€,, (nod[3 drod,r ; d.F.r-.d.)_eror. ddtuoaDr,cJd6 FD&dd dod$B_d_io{rJ s (e3ddo t ezs)

6

d{d I
9
10 11

wldoeourg_bre dr8do i*dulj eiod{,,ode-aar aep. ?.Jddo-rtr)
uu$e.:radr-dcedroaz;

erd dae o3cdo- dsadp A, uo$dd;r-d,:); 1910 du$deqdd-Ee6adCJqr

{

cn

roo dodu ot

no oJcra

aaig ode

72

dilartid do6'!d rabdrd:r

dqd 5J&d6 doddurprE iog€i 61, xotsE r_?i.,anr r9z6 : 1952, be sd.aFe. dor,Jdr:eo