Trong

*039
suy : chi chi

, khi tôi thân

tôi i .
Wayne Dyer
chi chi

Co mây nguoi ban vao môt ngay cuôi tuân ngôi bên ly ca phê o quan coc bên he phô tan gâu
vê su doi. Ho noi quanh co chuyên no chuyên kia, cuôi cung ho dê câp dên tiên bac va công
viêc lam án. Viêc lam thi kho kiêm trong khi vât gia lai leo thang, ma chi tiêu thi cu phai dôc
tu cai hao bao nho hep ra ma chi dêu dêu. Tinh trang nay khiên cho cai hao bao lâm vao canh
“dong vo thi it, dong ra thi nhiêu”. Môt nguoi trong nhom lên tiêng voi giong khôi hai ráng:
“Cu tinh thê nav ma diên tiên, chác ca bon minh bi viêm mang tui hêt mat thoi.` Moi nguoi
cuoi rô lên. Thê rôi cháng biêt sao ca nhom cu môi nguoi môt câu thay nhau dinh nghia dông
tiên la cai chi chi: “Tiên la tiên la Phat,... la suc bat cua tuoi tre.... la suc khoe cua tuoi gia,...
la cai da cua danh vong,... la cai long cua vua quan,... la giang san cua nhan loai,... la bàng
hoai cua xà hoi,... la cai toi cua nha ngheo,... la bot beo doi voi nguoi quan tu.` Do thât la
nhung y niêm vê gia tri vua thuc tê vua chinh xac cua dông tiên, nhung cung tiêm ân dôi chut
trao phung va mia mai.

Nguoi ta thuong noi tiên bac la nguoi ban tôt nhung cung la nguoi dây to bât trung. Co nguoi
hanh phuc nho tiên bac, va cung co nguoi tan gia bai san vi tiên bac, Tiên bac giông nhu con
dao hai luõi, ai biêt dung dao thi co loi, con không biêt su dung thi dao së dâm nguoc lai
minh. Sau dây la môt sô y niêm xac thuc vê mát tich cuc cung nhu tiêu cuc cua tiên bac, voi
tu tuong chinh la: ,
â.

Ti c thu â c sc khoẻ.
Ti c bằng c â c kin thc.
Ti c nh d â c tình yêu.
Ti c vi â ò o c.
Ti xâ n th vt ch â xâ n th tâm hn.
Ti c chi ò â y tu chân chính.
Ti c â kinh nguyn.
Ti c ch ịa vị â Đ
Ti Cú ơ X
â ò x ơ.

Benjamin Franklin noi: “Ai cho ráng tiên bac lam nên duoc moi su, thi nguoi av dang duoc
coi la dang lam moi su vi tiên.` Me Têrêsa thi quan niêm ráng viêc trao táng tiên bac không
noi lên duoc toan bô tinh bac ai, ma do chi la phuong tiên biêu lô long bac ai thuong nguoi
ma thôi. Dông tiên bac ai do chi mang y nghia tron ven nêu nhu duoc goi ghem báng chinh
trai tim thuong yêu tha nhân. Me noi: 'Chung ta khong nên nghi ráng trao tàng tiên bac la
xong. Ho nhan duoc tiên dav, nhung co diêu la ho can dên ca trai tim cua cac ban thuong
vêu ho nùa.” Noi cach khac, tinh yêu thuong biên moi viêc tro nên co gia tri hon ca tiên bac.*Chung toi cang muon nhan manh nhiêu hon vê viêc gav quv tinh thuong vêu, long bac ai, su
cam thong va vêu chuong hoa binh. Tiên bac cùng se dên nêu truoc hêt chung ta biêt tim
kiêm Nuoc Thiên Chua – boi vi moi su con lai se duoc Ngai ban cho* - TeresaLav Chua, nhu Judy Garland noi. 'Toi co thê song khong tiên, nhung toi khong co thê song
ma thiêu váng tinh vêu.` Xin giup cho con biêt tinh bai ai con quv trong hon ca tiên bac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful