Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3

Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 43
6h00hû 8.
6h0YEh Mk6h ûIEh T0

Caùc linh kieän ñieän töû nhö diode, transistor, ñeøn chaân khoâng ñöôïc goïi laø caùc linh
kieän chuyeån maïch vì chuùng coù hai vuøng hoaït ñoäng: vuøng taét vaø vuøng daãn. ÔÛ
vuøng taét, caùc linh kieän chuyeån maïch ñöôïc xem nhö khoâng daãn ñieän/daãn ñieän ôû
vuøng phaân cöïc nghòch/baõo hoøa. Do ñoù, muoán hieåu roõ nguyeân lyù hoaït ñoäng caùc
maïch bieán ñoåi xung, tröôùc heát caàn naém vöõng veà caáu truùc vaø baûn chaát lyù thuyeát
cuûa nhöõng linh kieän treân.
Khaûo saùt caùc phaàn töû ôû 2 cheá ñoä: cheá ñoä xaùc laäp vaø cheá ñoä quaù ñoä
I. 6hE û0 Xk6 LkF
1. ûIoda
Ñöôøng Ñaëc Tính Cuûa Diode vaø maïch töông ñöông
Quan heä Volts – Amperes cuûa Diode ñöôïc moâ taû nhö sau:− = 1
0
nkT
qv
D
D
e I i (1)
Caùc soá haïng trong phöông trình ñöôïc ñònh nghóa nhö sau :
i
D
: Doøng qua diode (A)
v
d
: Hieäu ñieän theá rôi treân Diode (V)
I
o
: Doøng baõo hoøa ngöôïc
q : Ñieän tích electron, 1,6.10
-19
J/V ( C )
k : Haèng soá Boltzmann , 1,38.10
-23
J/
o
k
T : Nhieät ñoä tuyeät ñoái (
o
K)
n : Haèng soá kinh nghieäm , 1 ≤ n ≤ 2
ÔÛ nhieät ñoä phoøng (300
o
K)
V
T
= k.T/q = 25 (mV)
Do ñoù phöông trình (1) coù theå vieát laïi laø
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 44
− = 1
0
T
D
nV
v
D
e I i (2)
Phöông trình (2) cho ta thaáy:
Neáu v
D
≤ V
T
thì doøng i
D
laø doøng baõo hoøa nghòch -I
o
, I
0
haàu nhö khoâng phuï
thuoäc ñieän aùp phaân cöïc nghòch
Tuøy theo caùch cheá taïo I
0
≈ nA ñoái vôùi Si vaø I
0
≈ µ A ñoái vôùi Ge
I
0
raát nhaïy vôùi nhieät ñoä: taêng 2 laàn khi T taêng 6
0
C ñoái vôùi Si, va khi T taêng
10
0
C ñoái vôùi Ge
Maïch töông ñöông diode phaân cöïc nghòch laø

Hoaëc


neáu v
D
> V
T
vaø hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä 25
o
C thì doøng ñieän thuaän cuûa Diode
ñöôïc giaûn löôïc nhö sau:

=
T
D
nV
v
D
e I i
0

Nhöõng phöông trình treân ñöôïc minh hoïa ôû hình sau cho caû hai vaät lieäu
Sillicon vaø Germanium.

Hình 3.1: Ñaëc tuyeán Volts- Amperes
A K
R
Io
A K
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 45
Ñaëc tuyeán thöïc cuûa Diode coù daïng haøm muõ. Khi phaân cöïc thuaän moái noái p-n,
ôû beân phaûi ñaëc tuyeán V-A, thì ñieän trôû tieáp xuùc cuûa chaát lieäu baùn daãn tæ leä
thuaän vôùi ñieän trôû thuaän. Khi phaân cöïc nghòch moái noái p-n, beân traùi ñaëc tuyeán
V-A, thì doøng ñieän ræ I
o
tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû nghòch. Khi Diode chòu moät
ñieän aùp ngöôïc lôùn seõ laøm phaù huûy tieáp giaùp p-n.
Ñieän aùp rôi treân Diode khi ñöôïc phaân cöïc thuaän laø
V
γ
= 0,1
v
ñeán 0,3
v
(choïn 0,2
v
) , Ñoái vôùi Diode loaïi Ge.
V
γ
= 0,6
v
ñeán 0,8
v

(choïn 0,7
v
) , Ñoái vôùi Diode loaïi Si.
Maïch töông cuûa Diode khi ñöôïc phaân cöïc thuaän laø:
r
d
: Ñieän trôû ñoäng
r
d
= nV
T
/ (i
D
+ I
o
) ≈ nV
T
/ i
D

Diode lyù töôûng coù r
d
= 0 vaø V
γ
= 0.
Trong khi söû duïng diode P-N laøm chuyeån maïch ôû cheá ñoä xaùc laäp phaân cöïc
thuaän, tuøy tröôøng hôïp ta coù theå xem nhö

Z. ûIoda on ap ban dan (dIoda tanar)
a. Ñaïi cöông

Hình 3.2
N
P
A
K
Si
+ pha taïp chaát ñaëc bieät
r
d
V
γ
Diode lyù töôûng
A
K
K
A
A
K
K
A
r
d
V
γ
V
γ
V
γ
V
z
I
zmin
I
ZMax
I
0

V
Dz
I
Dz
A
K
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 46
Moái noái P-N ñöôïc cheá taïo ñaëc bieät ñeå coù ñaëc tuyeán V-A nhö hình veõ
Khi phaân cöïc thuaän
Diode Zener hoaït ñoäng nhö diode naén ñieän Si bình thöôøng V
γ
= 0.6V
Khi phaân cöïc nghòch
Khi V < V
Z
thì I
zener
= I
0
doøng baõo hoøa
Khi V > V
Z
thì V
D
= V
Z

Caùc giaù trò giôùi haïn
Söû duïng diode Zener ta phaûi quan taâm ñeán
• V
Z

• P
Zmax
hay I
Zmax
(doøng toái ña qua zener)
Nhaø saûn xuaát thöôøng cho P
Zmax

Thoâng thöôøng V
Z
= 2÷200V
P
Zmax
= 0.5W ÷ 100W
Chuù yù
Khi söû duïng diode zener luoân luoân phaûi coù ñieän trôû haïn cheá doøng (ñieän trôû
xaùc ñònh doøng)

Hình 3.3


L L
Z
I I
V V
R
2 . 0 +

=
Töø ñoù tính ñöôïc coâng suaát treân zener laø
Z L
Z
DZ
V I
R
V V
P . ⎟=0.2.I
L
R
I
L
V
R
L
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 47
b. Maïch töông ñöông
Töø ñoù ta coù maïch töông ñöông nhö sau:Hình 3.4

I
V
R
Z


=
8. TransIsIor
Transistor thuoäc hoï linh kieän ba cöïc, bao goàm hai baùn daãn loaïi p vaø moät baùn
daãn loaïi n ñoái vôùi loaïi PNP, hai baùn daãn loaïi n vaø moät baùn daãn loaïi p ñoái vôùi
loaïi NPN.
Sô ñoà kyù hieäu cuûa Transistor ñöôïc moâ taû ôû hình 1.8.
Chieàu doøng ñieän ñöôïc qui öôùc theo chieàu cuûa muõi teân.Kyù hieäu
B
E
C
NPN
Kyù hieäu
B
C
E
PNP

Hình 3.5I
V
∆I
∆V
V
γ
V
z
V
γ
Moâ hình
PCN

Moâ hình
PCT

Vz
Rz
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 48
Ñöôøng cong ñaëc tính cuûa Transistor ñöôïc bieåu dieãn nhö sau


Hình 3.6
Ñöôøng ñaëc tính naøy laø ñöôøng cong ñaëc tính Collector – Emitter, vôùi thoâng soá
ngoõ vaøo laø doøng i
B
vaø v
BE
theo quan heä nhö sau i
B
= f(v
BE
) vaø thoâng soá ngoõ ra
laø i
C
vaø v
CE
theo quan heä nhö sau i
C
= f(v
CE
).
Nhìn treân ñöôøng ñaëc tính

ta coù theå phaân

thaønh ba vuøng laøm vieäc cuûa
Transistor nhö sau :
Vuøng taét
Transistor rôi vaøo vuøng hoaït ñoäng naøy khi thoõa maõn ñieàu kieän sau: Moái noái
BE phaûi ñöôïc phaân cöïc nghòch . Khi ñoù, caùc thoâng soá ngoõ ra laø doøng i
C
gaàn
nhö baèng 0 vaø ñieän aùp v
CE
gaàn baèng V
CC
.
`
Hình 3.7
I
E
= 0
B
C
E
I
CO
R
L
R
L
C
Vcc Vcc
Vout = Vcc neu R
L
>> Rc
Rb
E
Rc Rc
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 49
Transistor ñöôïc xem laø taét hoaøn toaøn neáu I
E
= 0
Xeùt tröôøng hôïp khi I
B
= 0 transistor coù taét khoâng?
Ñoái vôùi transistor, coù quan heä
I
C
= -αI
E
+ I
Co
I
B
+ I
C
= I
E
Khi I
B
= 0
α −
= →
1
CO
C
I
I
• Neáu BJT thuoäc hoï Ge: 1 ≈ α → I
C
raát lôùn: khoâng taét
Ñeå BJT taét ta phaûi cöôõng böùc baèng caùch phaân cöïc nghòch moái noái BE
• Neáu BJT thuoäc hoï Si: 0 ≈ α → I
C
= I
CO
:taét
Vuøng khueách ñaïi
Transistor hoaït ñoäng trong vuøng khueách ñaïi khi moái noái BE ñöôïc phaân cöïc
thuaän (V
B
> V
E
) vaø moái noái BC ñöôïc phaân cöïc nghòch (V
C
>V
B
).
ÔÛ cheá ñoä naøy thì I
B
= β I
C

Vôùi β laø heä soá ñoä lôïi doøng DC, giaù trò ñieån hình cuûa β bieán thieân trong
phaïm vi töø 20 ñeán 800 tuøy theo loaïi Transistor.
Vuøng khyeách ñaïi ñaõ ñöôïc khaûo saùt trong caùc taøi lieäu veà ñieän töû 1, 2. Trong
phaàn chuyeån maïch seõ chæ khaûo saùt ôû 2 cheá ñoä taét vaø baõo hoøa
Vuøng baõo hoøa
Transistor laøm vieäc ôû vuøng baõo hoøa caàn thoõa maõn caùc ñieàu kieän sau:
• Moái noái BC vaø moái noái BE ñeàu ñöôïc phaân cöïc thuaän.

Hình 3.8
B
C
E
Vcc
Rc
C
R
L
Rt
E
Rb
Rc
Vcc
Vout = 0
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 50

Transistor rôi vaøo vuøng baõo hoøa khi ngoõ vaøo phaûi ñöôïc cung caáp tín hieäu ñuû
lôùn sao cho ñieän aùp taïi cöïc neàn (V
B
)

lôùn hôn moät möùc ngöôõng ñeå Transistor
phaân cöïc baõo hoøa. Möùc ñieän aùp ngöôõng naøy laø V
BEsat
, noù coù trò soá tuøy thuoäc
vaøo töøng loaïi chaát baùn daãn .
• V
BEsat
= 0,7
V
ñeán 0,8
V
, Transistor loaïi Si
• V
BEsat
= 0.3
V
, Transistor loaïi Ge
Khi söû duïng ôû cheá ñoä chuyeån maïch, Transistor thoâng thöôøng maéc theo daïng E
chung ( maéc CE ).
Khaûo saùt moät daïng maïch maéc CE laøm vieäc ôû cheá ñoä baõo hoøa.


Hình 3.9
ÔÛ traïng thaùi baõo hoøa : V
C
= V
CEsat
≈ 0.1 ÷ 0.2V
I
Csat
ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : I
Csat
=
Rc
V V
CEsat CC

.
Khi ñaõ coù doøng ñieän taûi I
C
, ta phaûi tính doøng ñieän caàn thieát caáp cho cöïc neàn
B, nhaèm choïn trò soá R
B
thích hôïp. Ta xaùc ñònh I
Bsat
theo bieåu thöùc :
I
Bsat
=
β
1
.I
Csat
Tröôøng

hôïp caàn cho Transistor laøm vieäc ôû cheá ñoä baõo hoøa saâu, thì coù theå tính
I
B
theo coâng thöùc: I
Bsat
=
β
Csat
I
.k ,Trong ñoù, k laø heä soá baõo hoøa saâu (k =
2 ÷ 5).
Khi Transistor baõo hoøa, caùc giaù trò I
Bsat
vaø I
Csat
, ñeàu do maïch ngoaøi quyeát
ñònh
Ta coù theå xaùc ñònh R
B
theo coâng thöùc sau
R
B
=
Bsat
BEsat
I
V V −

Rb
0
Vbb
0
Vcc
Rc
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 51
4. 0pkmp (0paraIIonaI·kmpIIIIar)
Op-amp laø loaïi linh kieän ñöôïc öùng duïng phoå bieán trong lónh vöïc ñieän töû. Gaàn
nhö moïi chöùc naêng trong lónh vöïc naøy ñeàu coù theå duøng Op-amp ñeå thöïc hieän.
Chaúng haïn, thöïc hieän caùc pheùp tính: Coäng, tröø , tích phaân trong maùy tính
töông töï, laøm thaønh phaàn noàng coát trong caùc maïch khueách ñaïi, maïch ño, boä
dao ñoäng, maïch taïo aâm, maïch caûm bieán.
Op-amp laø loaïi linh kieän ñöôïc tích hôïp, goàm hai ngoõ vaøo: Ñaûo vaø khoâng ñaûo,
moät ngoõ ra. Op-amp hoaït ñoäng ñöôïc phaûi caàn cung caáp caëp nguoàn ñieän aùp
ñoái xöùng döông vaø aâm, ñieåm giöõa cuûa caëp nguoàn naøy ñöôïc xem laø mass
(0V). Do vaäy, tín hieäu ôû ngoõ ra cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn coù theå bieán ñoåi
caû veà phía döông hay phía aâm so vôùi mass.
Kyù hieäu vaø sô ñoà töông ñöông cuûa OpAmp nhö sau:

Hình 3.10
Moâ hình goàm moät nguoàn aùp phuï thuoäc (phuï thuoäc vaøo ñieän aùp ngoõ vaøo), trôû
khaùng ngoõ vaøo (R
in
) vaø trôû khaùng ngoõ ra (R
o
).
Ñieän aùp vaøo vi sai v
d
= v
+
- v
-

Trôû khaùng ngoõ vaøo cuûa Op-amp töông ñöông nhö moät ñieän trôû.
Ñieän aùp ngoõ ra tæ leä thuaän vôùi ñieän aùp ngoõ vaøo, vaø ta bieåu thò heä soá tæ leä naøy
laø ñoä lôïi voøng hôû (G). Vì vaäy, ñieän aùp ngoõ ra khueách ñaïi G laàn ñieän aùp vaøo
vi sai vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau:
v
o
= G (v
+
- v
-
) = G .v
d

Op-amp lyù töôûng coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö sau:
Trôû khaùng ngoõ vaøo, R
in
= ∞
Trôû khaùng ngoõ ra, R
o
= 0
Ñoä lôï voøng hôû, G → ∞
Baêng thoâng BW → ∞
v
o
= 0, khi v
+
= v
-
Ta coù v
+
- v
-
= v
o
/G (*)
Vì G → ∞, do ñoù phöông trình (*) ñöôïc vieát laïi nhö sau: v
+
- v
-
= 0 → v
+
= v
-

-Vcc
V+
V-
Vout
+
-
+Vcc
Ro
V+
Rin Vout
V-
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 52
Bôûi

ñieän trôû ngoõ vaøo R
in
→ ∞, neân doøng ñieän chaïy vaøo hai ngoõ vaøo ñaûo vaø
khoâng ñaûo laø zero i
+
= i
-
= 0
Tuøy thuoäc ñieän aùp ôû hai ngoõ vaøo naøy so saùnh vôùi nhau maø Op-amp seõ laøm
vieäc moät trong hai traïng thaùi sau:
• Neáu v
+
> v
-
thì v
o
= +V, goïi laø traïng thaùi baõo hoøa döông .
• Neáu v
+
< v
-
thì v
o
= -V, goïi laø traïng thaùi baõo hoøa aâm.
Hai traïng thaùi baõo hoøa naøy töông ñöông vôùi ngoõ ra cuûa Op-amp ôû hai möùc
ñieän aùp cao vaø ñieän aùp thaáp, ñeå taïo ra caùc xung ñieän.
Ñaëc tuyeán truyeàn ñöôïc theå hieän nhö sau

Hình 3.11
II. 6hE û0 û0k û0
Trong phaàn naøy chuû yeáu nghieân cöùu caùc hieän töôïng xaûy ra trong quaù trình
chuyeån maïch (luùc quaù ñoä). Seõ khoâng ñi quaù saâu veà baûn chaát vaät lyù maø chuû
yeáu neâu hieän töôïng vaø ñeà ra bieän phaùp caûi thieän daïng soùng ra
1. ûIoda ban dan Fh
a. Ñaïi cöông

Hình 3.12
V
V
I
D
t
V
v
+V
-V
0
t
I
D
T
R
R
V
+
0
T
R
R
V

I
0
T
1
T
2
Aûnh höôûng do hat
taûi ñieän thieåu soá

Aûnh höôûng do
ñieän dung C
D
R
L

Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 53
Do aûnh höôûng cuûa haït taûi ñieän thieåu soá trong thôøi gian T
1
neân diode chöa taét
hoaøn toaøn, daïng cuûa doøng ñieän nhö hình beân
Thôøi gian T
1
khoaûng 0.1 s µ vaø taêng khi
t
R
V
lôùn
T
2
gaáp vaøi laàn T
1
b. Caûi thieän
• Toát nhaát neân duøng diode chuyeån maïch (switching diode)
• Neáu khoâng, theâm tuï C (thöôøng do nhaø cheá taïo cung caáp thoâng soá) ñeå giaûm
aûnh höôûng cuûa tuï C
d
nhö sau


Hình 3.13
Z. TransIsIor Z moI noI
Quaù trình quaù ñoä xaûy ra trong BJT laø phöùc taïp. ÔÛ ñaây chæ khaûo saùt caùc yeáu toá
gaây neân söï meùo daïng cuûa xung ra
a. Thôøi gian chuyeån maïch

Hình 3.14

t
V
r
0
I
0
t
V
v
V
1
-V
2
0
t
I
B
V
1
-V
2
0
t
I
C
1
0.9I
Cbh
2
3
4

5

6

0.1I
Cbh
I
Cbh
Cd
C RL
V
V
V
1
-V
2
0
Rc
Vcc
Rb
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 54
Thôøi gian môû (3) bao goàm
• Thôøi gian treã t
d
(1) laø thôøi gian caàn thieát ñeå V
v
taêng töø 0 ñeán V
γ

• Thôøi gian leân t
r
(2) chuû yeáu phuï thuoäc ñieän dung ngoõ vaøo C
V
cuûa BJT
Thôøi gian taét (6) bao goàm
• Thôøi gian toàn tröõ t
S
(4), thôøi gian caàn thieát ñeå xaû ñieän tích thöøa khi baõo
hoøa. Baõo hoøa caøng saâu thì t
S
caøng lôùn
• Thôøi gian xuoáng t
f
(5) chuû yeáu do aûnh höôûng ñieän dung C
V
ngoõ vaøo cuûa
BJT
b. Caûi thieän soùng ra
• Söû duïng BJT chuyeån maïch, hay BJT cao taàn coù f
T
cao
• Coù theå caûi thieän thôøi gian treã t
d
neáu V
V
laø daïng soùng vuoâng saéc caïnh
• Caûi thieän t
r
vaø t
f
. Ngoaøi vieäc V
V
laø soùng vuoâng coù caïnh leân vaø caïnh
xuoáng saéc caïnh ta coù theå duøng tuï taêng toác (speed up capacitor) maéc song
song vôùi R
B
(gioáng yù nieäm caàu phaân aùp)Hình 3.15
Giaù trò cuûa C
b
côõ vaøi pF vaø thöôøng ñöôïc nhaø saûn xuaát cung caáp
• Caûi thieän thôøi gian toàn tröõ t
S
baèng caùch khoâng cho BJT baõo hoøa saâu, noäi
dung cuûa PP naøy laø
Khi BJT baõo hoøa, caû 2 moái noái BC vaø BE ñeàu phaân cöïc thuaän, nhö vaäy
V
B
> V
C
hay V
B ≥
V
C
+ V
γ
Maéc theâm 1 maïch ghim ñieän aùp (seõ hoïc ôû chöông 4) nhö sau0
Vcc
Rb
Cb
Cv
0
Rc
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 55


Hình 3.16
Maïch ghim coù taùc duïng ngaên khoâng cho V
BC
taêng quaù laøm cho BJT baõo
hoøa saâu
Ngoaøi ra coøn söû duïng diode Schottky hay transistor Schottky ñeå taêng toác
ñoä chuyeån maïch0.3V
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 56
Baøi taäp chöông 3
1. Cho maïch nhö sau

I
B
= 0.2mA
a. Xaùc ñònh
min
β ñeå BJT baõo hoøa
b. Neáu thay R
C
= 220 vaø söû duïng transistor coù
min
β =60 taïi I
C
= 50mA. Maïch
coù baõo hoøa khoâng
2. Neáu BJT cuûa baøi 1 coù
min
β =60, I
Co
= 50nA, R
C
= 1K
Tìm coâng suaát nhieät cuûa BJT khi
a. BJT taét
b. BJT baõo hoøa
c. V
CE
=2V
3. Tìm quan heä Y theo A, B. Bieát diode coù 0 ; 6 , 0 = =
D
r V
γ


Rb
0
Vcc=10V
Rc=1K
(a)
0
R
A
B Y
(b)
A
B
+5V
Y
R
Bài giảng Kỹ thuật Xung Chương 3
Ths. Nguyeãn Troïng Haûi Trang 57
4. Tìm quan heä Y theo A, B bieát BJT laø loaïi Si, V
γ
= 0.6, β = 100


(a)
A
Y
0
10K
Vcc=+5V
Rc=1K
(b)
10K
A
0
Vcc=+5V
Rc=1K
10K
B
Y
(c) 10K
Rc=1K Rc=1K
0
B
0
A
10K
Vcc=+5V
Y