Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/chat_box_toan.

html

PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP I
I. Hệ số hằng:
1. Phương trình thuần nhất
* Dạng tổng quát:
Ay(n + 1) + by(n) = 0 (*) Với a, b là hằng số ≠ 0
* Cách giải:
Cách 1: Xét phương trình đặc trưng: aλ + b = 0
 λ = -b/a
 Nghiệm tổng quát của phương trình (*) là:
Y(n) = c(-b/a)n
Cách 2: Truy hồi
VD: y(n + 1) – 3y(n) = 0 (1)
- Cách 1: Xét phương trình đặc trưng của (1) là λ – 3 = 0 =>λ = 3
=> Nghiệm tổng quát của (1) là: y(n) = C. 3n
- Cách 2: Truy hồi: y(n) ≠ 0 √ n, y(n + 1) = 3y(n)
Ta có: y(1) = 3y(0)
Y(2) = 3y(1)
………….
Y(n) = 3y(n-1)
Nhân vế với vế ta có: y(n) = y(0) * 3n
Đặt y(0) = C => y(n) = C. 3n
2. Phương trình không thuần nhất:
* Dạng tổng quát:

nghĩa là α ≠ b/a.c . f(n) ≠ 0)  Cách giải: .sin(nβ) ] Trong đó h = max(l. Qm(n) Trong đó Qm(n) là một đa thức bậc m có hệ số chưa biết và có thể tìm bằng phương pháp hệ số bất định + Nếu α là nghiệm của phương trình đặc trưng thì tìm nghiệm riêng ở dạng: ü(n) = n.Cách 1: Phương pháp chọn Bước 1: Giải phương trình thuần nhất ay(n+1) +by(n) = 0 Ta tìm được nghiệm tổng quát y(n) = (-b/a)n .c Bước 2: Tìm nghiệm riêng ü(n) của 1 Trường hợp 1: Cho hàm f(n) = αn.Trao đổi trực tuyến tại: http://www. [ Pm(n)cos(nβ) + Ql(n).com/chat_box_toan.Pm(n) Với Pm(n) là đa thức bậc m của n + Nếu α không là nghiệm của phương trình đặc trưng. [ Ph(n)cos(nβ) + Qh(n).html Ay(n + 1) +by(n) = f(n) (a.sin(nβ) ] Nghiệm riêng có thể tìm dưới dạng ü(n) = αn.b ≠ 0.m) Cách giải 2: Phương pháp biến thiên hằng số: Bước 1: Giải phương trình thuần nhất ay(n+1) +by(n) = 0 Ta tìm được nghiệm tổng quát y(n) = (-b/a)n . αn. Qm(n) Trường hợp 2: Cho hàm f(n) = αn.mientayvn. Nghiệm riêng của (1) có thể tìm dưới dạng: ü(n) = αn.

(-b/a)n = f(n)  C(n+1) – C(n) = (-1/b). f(n-1). ∑ f(i). (-a/b)i i=0 .com/chat_box_toan.Trao đổi trực tuyến tại: http://www.C(n+1). ∑ f(i).C(n). f(1).mientayvn. (-a/b)1 ………………… C(n) – C(n-1) = (-1/b).(-b/a)n+1 + b. f(0). (-a/b)i i=0 Lấy hằng số tự do là C(0) = C ta được n-1 C(n) = C +(-1/b).html Bước 2: Tìm nghiệm riêng của phương trình thuần nhất bằng biến thiên hằng số Coi C = C(n) khi đó: Y(n) = C(n).f(n) Đây là phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng đối với C(n) ta có thể giải bằng các cách đã biết C(1) – C(0) = (-1/b).(-a/b)n.(-a/b)0 C(2) – C(1) = (-1/b). (-a/b)n-1 Cộng theo từng vế ta được: n-1 C(n) – C(0) = (-1/b). (-b/a)n  y(n+1) = C(n+1). (-b/a)n+1 Thay vào phương trình Ay(n + 1) +by(n) = f(n) ta được: a.

com/chat_box_toan.5n + n.5n(n/10 + 1/2)  Nghiệm của phương trình là y(n) = C.[ C +(-1/b). Thay vào phương trình ban đầu ta được: (n+1)5n+1(An + A + B) .html Thay vào y(n) ta được nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là n-1 Y(n) = (-b/a)n.Trao đổi trực tuyến tại: http://www.(An+B)  ü(n+1) = (n+1)5n+1(An +A + B).mientayvn. ∑ f(i).(An+B) = 5n(n + 3)  5(n+1)(An + A +B) – 5n(An + B) = n+3  10An + 5(A + B) = n+3  10A = 1 và 5(A + B) = 3  A=1/10 và B = ½  ü(n) = n.5n Bước 2: Ta có: f(n) = 5n(n+3) α=5 là nghiệm của phương trình đặc trưng Vậy ü(n) = n5n. (-a/b)I ] i=0 Ví dụ: Giải phương trình: y(n+1) – 5y(n) = 5n(n + 3) Cách giải 1: Bước 1: Xét phương trình thuần nhất y(n+1) – 5y(n) = 0 Xét phương trình đặc trưng: λ – 5 = 0 λ=5  y(n) = C.5n5n.5n(n + 5)/10 Cách giải 2: Xét phương trình thuần nhất y(n+1) – 5y(n) = 0 .

mientayvn. Hệ số biến thiên: a.5n Coi C = C(n) ta có: C(n+1) 5n+1.5.y(n+1) + b(n). C(n) – C(n-1) = 5-1(n-1+3) Cộng vế với vế ta được: C(n) – C(0) = 5-1(3+4+5+…+n+2) = (n2 + 5n)/10 Đặt C = C(0) Thay C(n) vào y(n) ta được nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất là: Y(n) = (C + (n2 + 5n)/10) II.5n.. Phương trình thuần nhất  Dạng: a(n).com/chat_box_toan.C(n) = 5n(n+3)  C(n+1) – C(n) = 5-1(n+3) C(1) – C(0) = 5-1(0+3) C(2) – C(1) = 5-1(1+3) ………….y(n) = 0  Cách giải: Truy hồi b.Trao đổi trực tuyến tại: http://www.html Xét phương trình đặc trưng: λ – 5 = 0 λ=5  y(n) = C.y(n) = f(n) (1) f(n) ≠ 0  Cách giải: Dùng truy hồi .y(n+1) + b(n). Phương trình không thuần nhất:  Dạng: a(n).

Trao đổi trực tuyến tại: http://www.n Lời giải: Xét phương trình thuần nhất: Y(n+1) = (n +1)y(n) Ta có: y(1) = 1y(0) Y(2) = 2y(1) …………… Y(n) = n.html VD: Giải phương trình: Y(n+1) = (n+1)y(n) + (n+1)!.C(n+1) Thay vào phương trình không thuần nhất ban đầu ta được: (n+1)!. lấy C = y(0) ta có nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất Y(n) = C.C(n) Y(n+1) = (n+1)!.n! Coi C = C(n) ta được: y(n) = n!.com/chat_box_toan.C(n+1) = (n+1)C(n)n! + n(n+1)!  C(n+1) –C(n) = n  C(1) – C(0) = 0 C(2) –C(1) = 1 ………… C(n) – C(n-1) = n-1 Cộng vế với vế ta được: C(n) – C(0) = n(n-1)/2 Coi C =C(0) => C(n) = C + n(n-1)/2 .y(n-1) Nhân vế với vế.mientayvn.

com/chat_box_toan.html .mientayvn.com/chat_box_toan.mientayvn.Trao đổi trực tuyến tại: http://www.html Thay vào biểu thức ta được nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là: Y(n) = (C + n(n-1)/2) Trao đổi trực tuyến tại: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful