You are on page 1of 3

Drodzy z Woùynia 20130716 Stefan Kosiewski o rozdawaniu odpustów ZR ZECh FO211

az

yn

Czy zadaniem Ojca œw., Zastêpcy Jezusa Chrystusa na Ziemi, Ojca œw. dla Polaków i Katolików, jest pojednawcze, posoborowe mieszanie dziedzictwa owiec z dorobkiem wilków? Pod którym krzy¿em na Golgocie modli siê Nastêpca œw. Piotra? Fot.: Irena Androszczuk Papie¿ Franciszek niedziela, 14 lipca 2013

M

Cari di Volinia 20130714 Stefan Kosiewski o rozdawaniu odpustów ZR ZECh FO211
QR code for this recording:

Cari fratelli e sorelle, mi unisco in preghiera ai Presuli e ai fedeli della Chiesa in Ucraina radunati nella Cattedrale di Lutsk per la Santa Messa di suffragio, in occasione del 70° anniversario delle stragi di Volinia. Tali atti, provocati dall’ideologia nazionalista nel tragico contesto della IIª Guerra Mondiale, hanno causato decine di migliaia di vittime e hanno ferito la fratellanza di due Popoli, quello polacco e quello ucraino.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Eu ro

Trzy krzy¿e na cmentarzu w Porycku (obecnie: Pawliwka) na Woùyniu, na którym pochowane zostaùy zwùoki setek Polek i Polaków zamordowanych w lipcu 1943 r., poœród "tysiêcy ofiar œmiertelnych i rannych braterskich dwóch narodów: polskiego i ukraiñskiego" - jak upraszczaj¹c niedopuszczalnie i zakùamuj¹c dla wùasnej wygody politycznej tragiczn¹ prawdê historyczn¹, powiedziaù papie¿ Franciszek w 70 rocznicê wyr¿niêcia Narodu Polskiego na Woùyniu.

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Geschrieben von sowa (») heute um 12:09 in der Kategorie Kirche

Powierzamy papie¿a Franciszka Duchowi œw. i prosimy Pana Boga o niespodziankê ùaski zdjêcia klapek z powiek Ojca œw. , zaãmy faùszywego politykierstwa posoborowego Rzymu. Aby Ojciec Jezusa otworzyù oczy swego Zastêpcy na Ziemi, najwy¿szego przywódcy religijnego, na obowi¹zek dojrzenia straszliwej prawdy historycznej, któr¹ jest zapominanie przez Watykan o swoich wùasnych, œwiêtych mêczennikach katolickich Polskiego Woùynia, którzy zostali zamordowani jako Katolicy i Polacy przez konkretnych morderców, nie zaœ przez ideologie rozmywaj¹ce odpowiedzialnoœã za grzechy. Bratnich jêzykowo narodów ¿yj¹cych w Europie obok siebie od stuleci: niemieckiego i ¿ydowskiego nie zestawiù ze sob¹ na równi w kontekœcie Zbrodni Wojennej i Winy jeszcze ¿aden papie¿. Jeszcze ¿aden zamordowany przed oùtarzem Boga na Woùyniu ksi¹dz narodowoœci polskiej nie zostaù uznany za mêczennika Rzymskokatolickiego Koœcioùa Jezusa Chrystusa.

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Drodzy bracia i siostry, ù¹czê siê w modlitwie z biskupami i wiernymi Koœcioùa na Ukrainie, zgromadzonymi w katedrze w £ucku na mszy œw. za dusze ofiar w 70. rocznicê masakry na Woùyniu. Takie akty, wywoùane nacjonalistyczn¹ ideologi¹ w tragicznym kontekœcie II wojny œwiatowej, spowodowaùy dziesi¹tki tysiêcy ofiar œmiertelnych i rannych braterskich dwóch narodów: polskiego i ukraiñskiego - powiedziaù papie¿ Franciszek 14 lipca 2013, w 70 rocznicê przeprowadzenia zaplanowanego ludobójstwa dokonanego na Narodzie Polskim, które we wielu wypadkach dokonane zostaùo w rzymskokatolickich œwi¹tyniach.

az

yn

Eu ro

https://shoudio.com/user/sowa/status/7671

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa1/cari_di_volinia_fo211

http://franciscus.blox.pl/2013/07/Cari-di-Volinia-20130714-Stefan-Kosiewskio.html http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Drodzy-z-Woynia-20130714-Stefan-Kosiewski-orozdawaniu-odpustow-ZR-ZECh-FO211

Home

Edition

M

"- Przez dwa miesiêce banderowcy polowali na nas jak na zwierzêta - mówi mê¿czyzna. - Gdy kiedyœ schwycili kobietê w ci¹¿y, powiesili j¹ za rêce na drzewie, rozciêli brzuch i tak zostawili. Ukraiñcy kilka razy strzelali do pana Stanisùawa, ale szczêœliwie nie trafili. - O maùy wùos nie zabiù mnie banderowiec, który po dogonieniu uderzyù mnie siekier¹ w gùowê - mówi pan Zabùocki, pokazuj¹c wyraêne wklêœniêcie na czole ponad brwiami po prawej stronie. Zalaùem siê krwi¹, straciùem przytomnoœã..." Woùanie z Woùynia 5, 96 2010, s.36 Oœrodek Woùanie z Woùynia, skr. poczt. 9, 34-520 Poronin

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Czy¿ rozmywanie przez Franciszka winy za zbrodniê ludobójstwa na Woùyniu nie jest rozdawaniem za darmo odpustu tym, którzy nikogo o to nie prosili?

O

W

Jeszcze tylko tego Polakom i Katolikom brakowaùo, ¿eby papie¿ z masoñsk¹ gwiazdk¹ w herbie kardynalskim, poùo¿on¹ na równi ze symbolem Winnicy Pañskiej, wypowiadaù siê nie jak Pasterz wyr¿niêtych owiec z powierzonego opiece Ojca œw. Koœcioùa, lecz jak wolnomularska tuba, która nie ma sumienia.

A