You are on page 1of 48

Matlamat dan Dasar-Dasar Am Kerajaan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan


Najib Rohazila Zuhaila

PENDAHULUAN
Matlamat untuk menjadi sebuah negara yang makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Mempunyai keunikan tersendiri. Terbahagi kepada dua wilayah iaitu Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Berbilang bangsa, keturunan, agama dan kebudayaan. Mempunyai hasil bumi seperti petroleum, timah dan sebagainya. Tidak menghadapi masalah bencana alam. Oleh itu Malaysia perlu mempunyai dasar yang bukan sahaja dapat mengembleng sumber-sumber tetapi boleh mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dan wilayah (Memantap perpaduan dan integrasi nasional).
2

Matlamat
Matlamat wawasan 2020 Matlamat dasar pembangunan nasional Pertumbuhan dan pengagihan ekonomi Kedaulatan dan ketahanan negara Meningkat kualiti hidup rakyat

Kategori Dasar-Dasar
Dasar-dasar Am Kerajaan Contoh: Rancangan Malaysia, Dasar Wawasan Negara, Dasar Pembangunan Negara, Wawasan 2020 Dasar-dasar Berkenaan dengan Pembangunan Ekonomi Negara Dasar-dasar yang berkaitan dengan kemajuan sosio-politik Dasar yang berkaitan dengan hubungan luar negeri

Dasar Awam Malaysia

Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar adalah selaras dengan nilai sosio ekonomi dan politik negara pada satu-satu masa. Digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi objektif sosio ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengagihan pendapatan, kestabilan dan kebajikan (Kesejahteraan) umum Dasar Awam yang akan dibincangkan seperti: a. Dasar Ekonomi Baru b. Dasar Pembangunan Nasional. b. Dasar Wawasan Negara. c. Dasar Perindustrian Negara.

d. Dasar Persyarikatan Malaysia. e. Dasar Penswastaan. f. Lain-Lain Dasar.


5

MENGAPA PERLUNYA SATU WAWASAN?

MEMBERI FOKUS NASIONAL


Agar setiap penduduk negara termasuk pemerintah dan rakyat dapat memberi satu penumpuan yang padu ke arah mencapai satu-satu matlamat. - Dengan adanya wawasan yang jelas dan diterima umum, kita berupaya untuk bergerak ke hadapan dengan tumpuan yang lebih jelas, yakin dan serentak. - Dengan lain perkataan, kita akan berusaha dan bertindak untuk mempengaruhi keadaan dan bukan keadaan yang mempengaruhi kita.
-

MENDAPAT KONSENSUS NASIONAL


Kamus Dewan 1989 m.s. 651 konsesus persetujuan bersama, kesepakatan pendirian, permuafakatan

Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum dan keadaan geografinya berlainan, sedikit sebanyak terdapat pandangan berbeza dan menimbulkan perselisihan mengenai masa depan negara. Negara akan bergerak lebih cergas lagi sekiranya satu konsensus dapat diwujudkan.

SATU PERJANJIAN SOSIO-POLITIK


Kamus Dewan 1989 m.s. 1224 Sosiopolitik yang berkaitan dengan masyarakat dan politik, yang melibatkan faktor-faktor kemasyarakatan dan politik.

Setelah dipersetujui satu-satu vision itu boleh dianggap sebagai satu perjanjian sosio-politik bagi negara ini kerana ia akan menjadi satu panduan utama bagi setiap rakyat untuk membawa negara ini kepada satu tahap yang lebih maju dimasa hadapan. Ini bererti setiap rakyat yang setujuterima pada dasarnya mempersetujui arah dan matlamat yang sama.

MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN BAGI AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL


Sebagai satu pandangan jauh kehadapan, jelaslah bahawa ia merupakan satu arah aliran yang menjadi pelan induk dasar pembangunan negara bukan sahaja dalam kontek pembangunan nasional malah juga dalam kontek global yang meliputi perkembangan dunia dari masa kesemasa. Ringkasnya, wawasan ini merupakan garispanduan utama bagi menetapkan Arah tujuan, Matlamat, Strategi, Jangka Masa dan Menetapkan Pencapaian.

CABARAN PERTAMA

Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. negara aman integrasi wilayah hidup harmoni bekerjasama dan adil satu bangsa Malaysia kesetiaan kepada negara.

CABARAN KEDUA
Mewujudkan sebuah negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang di capai, gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia yang mudah di kenali dari sikap ingin mencapai kecemerlang, sedar semua kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan menghormati oleh rakyat negara lain.

CABARAN KETIGA

Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu, demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.

CABARAN KEEMPAT

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi

CABARAN KELIMA

Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara.

CABARAN KEENAM

Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

CABARAN KETUJUH

Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyanyangi. Iaitu satu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat adalah lebih utama daripada diri sendiri yang mana kebajikan insan tidak akan berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.

CABARAN KELAPAN

Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, yang mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi dan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum.

CABARAN KESEMBILAN

Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan.

MATLAMAT AKHIR WAWASAN 2020 MENCAPAI TARAF NEGARA MAJU: - Ekonomi. - Politik. - Kerohanian. - Psikologi. - Kebudayaan. - Perpaduan.

Pelan Integriti Nasional


Lahir selaras dengan aspirasi rakyat dilaksanakan untuk kesejahteraan mereka dan

Mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan negara Mengambil kira perkembangan dan pengalaman antarabangsa serta impak arus globalisasi Merangkumi semangat dan prinsip Perlembagaan Persekutuan Menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara

Objektif Umum PIN


Merealisasikan hasrat Wawasan 2020 membentuk sesebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

(Cabaran ke-4 Wawasan 2020)

Konsep PIN
Pelan untuk hala tuju dan bimbingan kepada semua sektor untuk bekerjasama membina masyarakat bermoral, beretika dan berintegriti tinggi Digerakkan oleh pucuk sokongan padu rakyat pimpinan dengan

Kerjasama dan sinergi semua sektor menjadi kekuatan dan amalan masyarakat

Objektif Khusus PIN


Meningkatkan kesedaran, komitmen kerjasama pelbagai sektor negara masyarakat terhadap integriti Menjadikan integriti budaya masyarakat Memperkukuhkan asas moral masyarakat dan negara dan dan

Sasaran 1:

Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan secara berkesan

salah guna kuasa

dan

Tanda aras antarabangsa yang digunakan ialah skor dalam Indeks Persepsi Rasuah yang digubal oleh Transparency International. Menaikkan skor 5.2 mata yang dicatat oleh Malaysia pada tahun 2003 menjadi sekurang-kurangnya 6.5 mata (10 ialah skor terbaik manakala 1.0 skor terburuk) menjelang tahun 2008.

Mengubah kedudukan ke 37 daripada 133 negara menjadi sekurangkurangnya kedudukan ke 30;

Sasaran 2: Meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan mengatasi karenah birokrasi

dalam awam

sistem dan

Indeks persepsi awam bagi agensi perkhidmatan dalam sektor Kerajaan, dengan menurunkan skornya supaya berada di bawah paras 2.5 mata (1.0 ialah skor terbaik manakala 5.0 skor terburuk) Bilangan aduan kepada BPR, Biro Pengaduan Awam (BPA), Laporan Audit Negara dan lain-lain maklumbalas pelanggan kepada jabatan atau agensi Kerajaan serta saluran aduan yang lain

Sasaran 3: Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan


Peningkatan bilangan syarikat yang mematuhi syarat-syarat penyenaraian Malaysian Securities Exchange Berhad (MSEB); Pengurangan kes penipuan korporat; Peningkatan tender yang dilakukan secara telus dan pengurangan tender secara langsung; Penerimaan Rukun Negara syarikat-syarikat perniagaan; Malaysia oleh

Pengurangan kes pelanggaran terhadap Akta Perlindungan Penggunaan 1999

Sasaran 4: Memantapkan institusi keluarga


Pengurangan kadar perceraian; Pengurangan perebutan konflik keluarga seperti isu harta dan hak penjagaan anak;

Pengurangan kadar keganasan rumahtangga; Pengurangan kadar penderaan dan pengabaian kanak-kanak; Peningkatan bantuan kepada keluarga beribu atau berbapa tunggal; dan Pengurangan kes pengabaian warga tua

Sasaran 5: Memantapkan kesejahteraan masyarakat

kualiti

hidup

dan

Kadar jenayah dalam masyarakat, khususnya jenayah berat, jenayah harta benda, dan jenayah seks. Pengurangan kadar jenayah petunjuk kepada kehidupan masyarakat yang lebih selamat. Kadar gejala sosial seperti penagihan dadah, perlakuan seks rambang dan bebas serta pasangan bersekedudukan Pengurangan kadar ini petunjuk kepada kehidupan masyarakat yang lebih sihat dan bermoral

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN


Maksud Kebudayaan : Keseluruhan cara hidup manusia

Cara berfikir serta daya ciptaan


Kehendak biologi kemasyarakatan serta alam sekeliling Sesuai dengan jasmani rohani

Bidang-bidang Budaya Fikiran/idea Kebendaan Kesenian Nilai dan norma

29

PRINSIP-PRINSIP
Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini Unsur-unsur kebudayaan lain Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan OBJEKTIF

1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan 2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan 3. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang
30

STRATEGI
1. Pemulihan dan pemuliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. 2. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendokong dan mengerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. 3. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisma malaysia 4. Memenuhi keperluan sosio-budaya. 5. Meninggikan taraf dan mutu kesenian.
31

MEKANISMA/ORGANISASI - Kementerian kebudayaan & pelancongan dan agensinya Kementerian lain Kerajaan negeri Swasta dan pertubuhan kebudayaan

Pertubuhan sukarela

Keseluruhannya, dasar ini menjadi garis panduan membentuk serta menwujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa.
32

DASAR-DASAR SOSIAL NEGARA


Dasar Pandang Ke Timur Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan

OBJEKTIF

Mewujudkan Satu Etika Kerja Dan Sikap Berkhidmat Yang Baru - Peningkatan Kepada Hasil Dan Mutu Kerja Meningkatkan Semangat / Motivasi Pekerja Seiring Dengan Penerapan Nilai-nilai Islam Dan Kepimpinan Melalui Tauladan Untuk Meninggikan Prestasi Pengurusan Dan Pembangunan Di Negara Ini Serta Mewujudkan Golongan Masyarakat Malaysia Yang Mempunyai Nilai & Etika Kerja Yang Positif Untuk Meninggikan Kemajuan Negara

DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH


Objektif

mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru-peningkatan kepada hasil dan mutu kerja Meningkatkan semangat/motivasi pekerja seiring dengan penerapan nilai-nilai islam dan kepimpinan melalui tauladan

BERSIH
Bermoral tinggi, bertatatertib, berdisiplin, tidak menyeleweng, tidak rasuah Berkecuali Tidak mementingkan diri sendiri Tidak khianat, hasat dan dengki

CEKAP

Berani dan cepat membuat keputusan Hadapi krisis dengan tenang Tegas kepada prinsip Produktiviti tinggi dan kualiti kerja Keyakinan diri Berpandangan jauh Berpengetahuan Berpengalaman dan mahir dalam bidang tertentu

AMANAH
Rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih dan ikhlas bagi mencapai objektif yang ditentukan Mempunyai sifat luhur dan murni, jujur kepada diri sendiri, rakan dan organisasi

LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN

Manual Prosedur Kerja Mewujudkan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Pusat bayaran bil setempat Pejabat Plan terbuka Kad perakam waktu Pengisytiharan harta Tanda nama Badan Pencegah Rasuah Laporan Juruaudit Negara Perkhidmatan cemerlang Pelajaran lanjutan

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Bertujuan untuk menubuh satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Kurikulum berorientasikan Malaysia bagi semua jenis. Sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Meningkatkan mutu pendidikanyang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin.

CIRI-CIRI PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA

Wujud lima jenis aliran sekolah akibat dasar terbuka penjajah Inggeris. Jenis-jenis sekolah : Sekolah Inggeris Sekolah Melayu Sekolah Agama Sekolah Cina Sekolah Tamil

Sebab dan Akibat


- Tidak wujud perpaduan - Tidak ada bahasa penghantar yang tunggal - Sekolah-sekolah terpisah kedudukannya mengikut geografi dan taburan penduduk - kurikulum bagi kelima-lima aliran sekolah berbeza contoh Sekolah Inggeris mengikut kurikulum sekolah-sekolah di England

PENYATA RAZAK 1956 DAN LAPORAN RAHMAN TALIB 1960


Untuk mencapai perpaduan negara melalui sistem pendidikan tiga asas utama mesti dipatuhi: Sistem persekolahan yang sama bagi semua Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama di semua peringkat persekolahan Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN


Bertujuan mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Melalui usaha sama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya.

DASAR/PROGRAM PEMBAHARUAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI DALAM PERHIDMATAN AWAM

Bertujuan meningkatkan keupayaan dan produktiviti sektor awam supaya dapat memainkan peranannya meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyumbang ke arah pembangunan. Memastikan sumber-sumber negara digunakan secara optimum. Meningkatkan jumlah dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Mewujudkan nilai-nilai positif di kalangan pegawai-pegawai awam.

Dengan itu beberapa dasar awam telah digubal khusus bagi mewujudkan nilai yang positif di kalangan pegawai awam . Dasar dasar tersebut adalah:-

Bersih, Cekap, Amanah Dasar Pandang Ke Timur Kepimpinan Melalui Teladan Persyarikatan Malaysia Beberapa program juga telah diperkenalkan bagi tujuan yang sama iaitu:Etika perkhidmatan awam Pemakaian tanda nama Penggunaan kad perakam waktu Pejabat terbuka

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN


Bertujuan membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat. Menubuh sebuah negara bahagia. Menghapuskan sikap yang negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawab. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Bukan bertujuan mengislamkan rakyat Malaysia. Memupuk nilai-nilai murni yang boleh diterima oleh semua golongan dan agama.