தான

1 of 1

http://www.gaanam.net/forums/showthread.php/26769-தான

* தான க

நா

வைகயா

. அைவ உண

*உ
ைமைய மற
ெபா ய
ப க ெச
த கிைழ காத ப நா ேபச ேவ
.
* மிதமி

சி உணைவ

சி காக

* ேபராைச உைடயவ
மரண ெந
ேபா
*க

ெசா

* ந மிட

ேபசாதவ க
பைத ப ற

சா ப

இ த உலக
அவ
ெப
ெம

,ம

, சா

உட

பாவமா
மி

.உ

பழ க

றவ க

ேவ

தி

ெகா

ேலா
கி

தான கைள

ேபசி வா த

. உட

தி உ

. அவ கைள எ
.அ

பன. இ த நா

ைமைய ம

ப ைத

வைத
வழ கினா
ப தி
ஆளாகிறா .

ைமயான மல ேபா
ெகா

திர , அபய

டாவதி

மி

த அளவ

எ ேபா

றி அதிக உணவா

ேபா

உைடயவ கைள

க ன

மன

ைல. வயதான நிைலய

உய வாக மதி
ற மன

நா

ெக

.இ

கி

ற மன

மலைர வ
அறேவ

ய ேவ
தா

.

பற

.

ஆைச மன தைன வ

வ . உலகி

தா

ெச

வதி

ைல. இதனா

பாதவ க
டாததா

யா ?

.

7/16/2013 8:15 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful