You are on page 1of 78

Закон за кривичната постапка Страна 1

ZAKON ZA KRIVI^NATA POSTAPKA

Објавен во Службен весник на РМ Измени во Службен весник на РМ

бр. 15 од 1997 год. бр. 44 од 2002 год. бр. 74 од 2004 год. бр. 83 од 10.07.2008 год. бр. 67 од 29.05.2009 год. Бр. 51 од 13.04.2011 год.

Одлуки на Уставниот суд на РМ

бр. 36 од 1998 год. бр. 144 од 2003 год. бр. 34 од 2005 год. бр. 63 од 08.04.2009 год.

Закон за кривичната постапка Страна 2

Содржина

Содржина...................................................................................................................................2 OP[TI ODREDBI........................................................................................................................4 OSNOVNI NA^ELA .............................................................................................................4 NADLE@NOST NA SUDOVITE.........................................................................................6 1. Stvarna nadle`nost i sostav na sudot...............................................................................6 2. Mesna nadle`nost............................................................................................................6 3.Spojuvawe i razdvojuvawe na postapkata.......................................................................7 4. Prenesuvawe na mesnata nadle`nost...............................................................................7 5. Posledici od nenadle`nost i sudir na nadle`nosta............................................................7 IZZEMAWE...........................................................................................................................7 JAVEN OBVINITEL..............................................................................................................9 O[TETEN I PRIVATEN TU@ITEL......................................................................................9 BRANITEL...........................................................................................................................10 G l a v a VII...........................................................................................................................12 PODNESOCI I ZAPISNICI..................................................................................................12 ROKOVI...............................................................................................................................13 TRO[OCI NA KRIVI^NATA POSTAPKA.........................................................................14 IMOTNO-PRAVNI BARAWA............................................................................................15 DONESUVAWE I SOOP[TUVAWE NA ODLUKITE......................................................16 DOSTAVUVAWE PISMENA I RAZGLEDUVAWE SPISI..............................................17 IZVR[UVAWE NA ODLUKITE.........................................................................................18 ZNA^EWE NA ZAKONSKITE IZRAZI I DRUGI ODREDBI..........................................19 TEK NA POSTAPKATA.........................................................................................................20 A. Prethodna postapka..........................................................................................................20 PREDISTRA@NA POSTAPKA......................................................................................20 1. Krivi~na prijava i ovlastuvawa na organite vo predistra`na postapka......................20 2. Posebni istra`ni merki ..............................................................................................21 ISTRAGA.........................................................................................................................24 MERKI ZA OBEZBEDUVAWE PRISUSTVO NA OBVINETIOT I ZA USPE[NO VODEWE NA KRIVI^NATA POSTAPKA....................................................................27 1. Zaedni~ka odredba...................................................................................................27 2. Pokana.......................................................................................................................27 3. Priveduvawe..............................................................................................................28 4. Vetuvawe na obvinetiot deka nema da go napu{ti `iveali{teto, odnosno prestojuvali{teto .......................................................................................................................................28 4.a Drugi preventivni merki so koi se obezbeduva prisustvo na obvinetiot ................28 5. Garancija...................................................................................................................29 5.a Ku}en pritvor .........................................................................................................29 6. Pritvor........................................................................................................................29 7. Postapka so pritvorenicite.........................................................................................32 ISTRA@NI DEJSTVIJA..................................................................................................32 1. Pretres na dom i lice .................................................................................................32 2. Privremeno obezbeduvawe i odzemawe na predmeti ili imot..................................33 3. Postapuvawe so somnitelni predmeti........................................................................34 4. Ispituvawe na obvinetiot ..........................................................................................35 5. Soslu{uvawe na svedoci...........................................................................................36 6. U v i d........................................................................................................................37 7. Ve{ta~ewe.................................................................................................................37 OBVINITELEN AKT I PRIGOVOR PROTIV OBVINITELNIOT AKT......................40 ZA[TITA NA SVEDOCITE, NA SORABOTNICITE NA PRAVDATA I NA @RTVITE 41

Закон за кривичната постапка Страна 3

B. Glaven pretres i presuda...................................................................................................42 PODGOTOVKI ZA GLAVNIOT PRETRES..................................................................42 GLAVEN PRETRES........................................................................................................43 1. Javnost na glavniot pretres........................................................................................43 2. Rakovodewe so glavniot pretres...............................................................................43 3. Pretpostavki za odr`uvawe na glavniot pretres.........................................................44 4. Odlagawe i prekinuvawe na glavniot pretres............................................................45 5. Zapisnik za glavniot pretres......................................................................................45 6. Po~etok na glavniot pretres и ispituvawe na obvinetiot...........................................46 7. Dokazna postapka.....................................................................................................47 8. Izmena i pro{iruvawe na obvinenieto.......................................................................49 9. Zavr{ni zborovi na strankite.....................................................................................49 PRESUDA........................................................................................................................50 1. Izrekuvawe na presudata...........................................................................................50 2. Vidovi na presudi......................................................................................................50 3. Objavuvawe na presudata.........................................................................................51 4. Pismena izrabotka i dostavuvawe na presudata........................................................51 V. Postapka po pravnite lekovi ............................................................................................52 REDOVNI PRAVNI LEKOVI.........................................................................................52 1. @alba na presudata na prvostepeniot sud.................................................................52 a) Pravo na izjavuvawe `alba....................................................................................52 b) Sodr`ina na `albata................................................................................................52 v) Osnovi poradi koi mo`e da se pobiva presudata...................................................53 g) Postapka po `albata...............................................................................................53 d) Granici na ispituvawe na prvostepenata presuda..................................................54 |) Odluki na vtorostepeniot sud po `alba...................................................................55 2. @alba na presudata na vtorostepeniot sud................................................................56 3. @alba na re{enieto....................................................................................................56 VONREDNI PRAVNI LEKOVI......................................................................................56 1. Povtoruvawe na krivi~nata postapka........................................................................56 2. Vonredno ubla`uvawe na kazna................................................................................58 3. Barawe za za{tita na zakonitosta..............................................................................58 4. Barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda.......................................59 G. Posebni odredbi za skratena postapka, za donesuvawe na presuda bez glaven pretres, izrekuvawe na alternativni merki, postapka sprema maloletnici i postapka sprema pravni lica 60 SKRATENA POSTAPKA................................................................................................60 POSEBNI ODREDBI ZA DONESUVAWE PRESUDA BEZ GLAVEN PRETRES I IZREKUVAWE NA ALTERNATIVNI MERKI.............................................................61 1. Donesuvawe na presuda bez glaven pretres .............................................................61 2. Izrekuvawe na alternativni merki..............................................................................62 POSTAPKA SPREMA MALOLETNICI.........................................................................63 (НЕ ВАЖИ ВЕЌЕ)..........................................................................................................63 1. Op{ti odredbi............................................................................................................63 2. Sostav na sudot..........................................................................................................64 3. Poveduvawe na postapkata.......................................................................................64 4. Podgotvitelna postapka.............................................................................................65 5. Postapka pred sovetot za maloletnici........................................................................66 6. Pravni lekovi.............................................................................................................67 7. Nadzor na sudot nad sproveduvaweto na merkite....................................................67 8. Zapirawe na izvr{uvaweto i izmena na odlukata za vospitnite merki .....................67 POSTAPKA SPREMA PRAVNI LICA ..........................................................................67 1. Op{ti odredbi ...........................................................................................................67 2. Obvinuvawe i glaven pretres ....................................................................................68 3. Presuda i pravni lekovi .............................................................................................68 POSEBNI POSTAPKI..............................................................................................................69

..... sudot }e odlu~i na na~in popovolen za obvinetiot... ^len 3 (1) Liceto povikano................................... da bide izvedeno pred sud.............................. Postapka za ekstradicija na obvineti i osudeni lica.................................. ........ osnovan so zakon..............da bide informiran vedna{............. (2) Pred da se donese pravosilna presuda..............................71 POSTAPKA ZA DAVAWE ME\UNARODNA PRAVNA POMO[ I IZVR[UVAWE NA ME\UNARODNI DOGOVORI VO KRIVI^NO-PRAVNI PREDMETI................ Postapka za transfer na osudeni lica .... ^len 2 (1) Liceto obvineto za krivi~no delo }e se smeta za nevino sî dodeka negovata vina ne bide utvrdena so pravosilna sudska presuda. REHABILITACIJA I ZA OSTVARUVAWE NA DRUGITE PRAVA NA LICA NEOPRAVDANO OSUDENI I NEOSNOVANO ILI NEZAKONITO LI[ENI OD SLOBODA.... za pri~inite za povikuvaweto....... koj bez odlagawe }e odlu~i za zakonitosta na li{uvaweto od sloboda.. ...................... ^len 4 (1) Liceto obvineto za krivi~no delo ima pravo na pravi~no i javno sudewe......73 2....... (2) Osomni~eniot.................................................................. pred nadle`en............ a na vinovnikot da mu se izre~e krivi~na sankcija pod uslovite {to gi predviduva Krivi~niot zakonik i vrz osnova na zakonito sprovedenata postapka......da ima dovolno vreme i mo`nosti za podgotvuvawe na svojata odbrana i da komunicira so branitel po sopstven izbor...... (2) Sekoj obvinet gi ima slednite minimalni prava: ............75 POSTAPKA ZA IZDAVAWE POTERNICA I OBJAVA.Закон за кривичната постапка Страна 4 POSTAPKA ZA PRIMENA NA MERKITE ZA BEZBEDNOST..... priveduvaweto ili li{uvaweto od sloboda i za bilo kakvo krivi~no obvinenie protiv nego.........................................77 DEL PRVI OP[TI ODREDBI Glava I OSNOVNI NA^ELA ^len 1 (1) Ovoj zakon gi utvrduva pravilata so koi se osiguruva nikoj nevin da ne bide osuden....... KONFISKACIJA NA IMOT I IMOTNA KORIST......................................................... ODZEMAWE NA PREDMETI I OTPOVIKUVAWE NA USLOVNA OSUDA...........................69 POSTAPKA ZA DONESUVAWE ODLUKA ZA POKRATKO TRAEWE NA KAZNATA NA ZABRANA.... kako i za negovite prava i od nego ne mo`e da se bara izjava..... odnosno obvinetiot mora najprvin na jasen na~in da se pou~i za pravoto da mol~i................................... (3) Liceto li{eno od sloboda mora vedna{............ privedeno ili li{eno od sloboda mora vedna{ da bide izvesteno........................ pravoto da se sovetuva so advokat i da ima branitel po negov izbor za vreme na ispituvaweto............. slobodite i pravata na obvinetiot i drugite lica mo`at da bidat ograni~eni samo vo mera koja e nu`na i pod uslovi {to gi predviduva ovoj zakon.. nezavisen i nepristrasen sud...........77 PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI..72 POSTAPKA ZA EKSTRADICIJA NA OBVINETI I OSUDENI LICA I POSTAPKA ZA TRANSFER NA OSUDENI LICA...... kako i za pravoto za priveduvaweto ili li{uvaweto od sloboda da se izvesti ~len na negovoto semejstvo ili nemu blisko lice.....................................73 1.......... a najdocna vo rok od 24 ~asa od momentot na li{uvawe od sloboda..................75 POSTAPKA ZA NADOMEST NA [TETA.................. vo razumen rok............. na jazik {to go razbira......... PRESTANUVAWE NA PRAVNITE POSLEDICI OD OSUDATA I BRI[EWE NA OSUDATA....................... (2) Za postoeweto ili nepostoeweto na faktite {to go ~inat obele`jeto na krivi~noto delo ili od koi zavisi primenata na nekoja odredba od Krivi~niot zakonik.............. na jazik {to go razbira i detalno za delata za koi se tovari i dokazite protiv nego........

ima pravo da bide rehabilitirano. (3) Za pravoto na preveduva~. ^len 18 (1) Vo krivi~nata postapka sudovite sudat vo sovet. privatniot tu`itel. a za dela za koi se goni po privatna tu`ba ovlasten tu`itel e privatniot tu`itel. (2) Dokazite pribaveni na nezakonit na~in ili so kr{ewe na slobodite i pravata utvrdeni so Ustavot. ^len 13 Sudot e dol`en da nastojuva postapkata da se sprovede bez odol`uvawe. ^len 17 Javniot obvinitel e dol`en da prezeme krivi~no gonewe ako postojat dokazi deka e storeno krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost osven ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. na negovoto mesto mo`e da stapi o{teteniot kako tu`itel pod uslovite opredeleni so ovoj zakon. (4) Preveduvaweto go vr{i sudski preveduva~. . (3) Na obvinetiot koj e vo pritvor. prevod od podnesocite od stavot 1 }e mu dostavat na jazikot na koj{to se slu`el . se koristi vo soglasnost so ovoj zakon ^len 7 (1) Obvinetiot.pod uslovi na reciprocitet. svedoci i u~esnici vo postapkata pred sudot imaat pravo na besplatna pomo{ na preveduva~. mo`at podnesocite do sudot da gi upatat na svojot jazik i pismo. Sudot }e obezbedi pismeno da se prevede pi{aniot materijal koj e od zna~ewe za postapkata ili za odbranata na obvinetiot. (5) Stranski dr`avjanin. (2) Vo osnovnite sudovi za polesni krivi~ni dela sudi sudija poedinec. liceto }e se pou~i. (2) Sudot i dr`avnite organi se dol`ni so ednakvo vnimanie da gi ispituvaat i utvrdat kako faktite {to go tovarat obvinetiot. kako i dokazite proizlezeni od niv. mo`at podnesocite da gi upatuvaat na svojot jazik i pismo. sudot }e go pou~i za pravata {to spored ovoj zakon mu pripa|aat i za posledicite od propu{taweto na dejstvieto. gi upatuva na jazikot na koj se vodi postapkata. .Закон за кривичната постапка Страна 5 . pokanite. (2) Za dela za koi se goni po slu`bena dol`nost ili po predlog na o{tete-niot. (2) Na gra|anite koi zboruvaat slu`ben jazik razli~en od makedonskiot jazik. imaat pravo pri izveduvaweto na predistra`nite. ovie posledici. ako ne go razbiraat ili zboruvaat jazikot na koj se vodi postapkata. Sudot }e obezbedi usno preveduvawe na toa {to liceto. na izdr`uvawe kazna ili na zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova. (4) Na obvinetiot koj ne go razbira jazikot na koj se vodi postapkata. ^len 19 Koga e propi{ano deka poveduvaweto na krivi~na postapka ima za posledici ograni~uvawe na opredeleni prava. ^len 6 (1) Vo krivi~nata postapka slu`ben jazik makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. zakonot i ratifikuvanite me|unarodni dogovori. ^len 8 (1) Tu`bite. ^len 14 (1) Sudot i dr`avnite organi {to u~estvuvaat vo krivi~nata postapka se dol`ni vistinito i napolno da gi utvrdat faktite {to se od va`nost za donesu-vawe na zakonita odluka. ^len 9 (1) Pokanite. ^len 11 Liceto nezakonito li{eno od sloboda. `albite i drugite podnesoci se upatuvaat do sudot na jazikot na koj se vodi postapkata. Vo zapisnikot }e se zabele`i deka e dadena pouka i izjavata na liceto. taka i onie {to mu odat vo korist. kako i na ispravite i drugiot pi{an dokazen materijal. (2) Gra|anite koi zboruvaat slu`ben jazik razli~en od makedonskiot jazik.da ne bide prisilen da dade iskaz protiv sebe ili svoite bliski ili da priznae vina. ^len 5 Nikoj ne mo`e povtorno da bide suden ili kaznet za delo za koe ve}e bil suden i za koe e donesena pravosilna sudska odluka. istra`nite i drugite sudski dejstvija i na glavniot pretres. li{en od sloboda ili pritvoren mo`e podnesokot da go upati na svojot jazik. ^len 16 (1) Krivi~nata postapka se poveduva po barawe od ovlasteniot tu`itel. ovlasten tu`itel e javniot obvinitel. odlukite i drugite pismena sudot. (2) Drugite stranki. prevod od presudata se dostavuva na jazik na koj se slu`el vo postapkata ^len 10 Zabraneto e i kaznivo od obvinetiot ili od drugo lice {to u~estvuva vo postapkata da se iznuduva priznanie. ima pravo na nadomest na {teta od buxetskite sredstva.da bide suden vo negovo prisustvo i da se brani li~no ili so pomo{ na branitel po sopstven izbor. ili poradi toa da ne gi koristi svoite prava. Vo tie slu~ai sudot postapuva kako vo stavot 2 na ovoj ~len.da bide prisuten pri ispituvaweto na svedocite i da mo`e da im postavuva pra{awa. (3) Ako javniot obvinitel najde deka nema osnov za poveduvawe ili prodol-`uvawe na krivi~nata postapka. vakvite podnesoci sudot gi preveduva i gi dostavuva do drugite stranki vo postapkata. (4) Na obvinetiot {to ne go razbira jazikot na koj se vodi postapkata mu se dostavuva prevod od obvinenieto na jazik na koj{to se slu`el vo postapkata. kako i drugi prava utvrdeni so zakon. odnosno nekakva druga izjava. ne mo`at da se koristat i vrz niv ne mo`e da se zasnova sudskata odluka. ^len 15 (1) Pravoto na sudot i na dr`avnite organi {to u~estvuvaat vo krivi~nata postapka da go ocenuvaat postoeweto ili nepostoeweto na faktite ne e vrzano nitu ograni~eno so posebni formalni dokazni pravila. odnosno drugite go iznesuvaat. odlukite i drugite pismena }e im se dostavat i na toj jazik. o{teteniot. kako i vo postapkata po `alba da go upotrebuvaat svojot jazik i pismo. svedocite i drugite lica koi u~estvuvaat vo postapkata. e vo postapkata. (3) Drugite lica koi ne go zboruvaat ili razbiraat makedonskiot jazik i negovoto kirilsko pismo. a koi zboruvaat slu`ben jazik razli~en od makedonskiot. ako so zakon poinaku ne e (2) Vo krivi~nata postapka drug slu`ben jazik {to go zboruvaat najmalku 20% od gra|anite i negovoto pismo. ^len 12 Obvinetiot ili drugo lice koe u~estvuva vo postapkata koe od neznaewe bi mo`elo da propu{ti nekoe dejstvie vo postapkata. pritvoreno ili nezakonito osudeno. a dokolku nema sredstva da plati branitel istiot da go dobie besplatno koga toa go baraat interesite na pravdata. a vo drugi slu~ai .

Za krivi~ni dela za koi kako glavna kazna e propi{ana pari~na kazna ili kazna zatvor do tri godini. nadle`en e sudot na ~ie podra~je obvinetiot ima `iveali{te ili prestojuvali{te. Re{enieto na ova pravno pra{awe od strana na krivi~niot sud ima dejstvo samo za krivi~niot predmet {to go rasprava ovoj sud. vo sovet sostaven od trojca sudii. (2) Privatna tu`ba mo`e da se podnese i do sudot na ~ie podra~je obvinetiot ima `iveali{te ili prestojuvali{te. nadle`en e sudot na ~ie podra~je se nao|a toa pristani{te. takvata odluka ne go vrzuva krivi~niot sud vo pogled na ocenata dali e storeno opredeleno krivi~no delo. Mesna nadle`nost ^len 23 (1) Mesno nadle`en po pravilo e sudot na ~ie podra~je e izvr{eno ili obideno krivi~noto delo. a vo sovet sostaven od trojca sudii . (8) Po barawe za za{tita na zakonitosta sudot odlu~uva vo sovet sostaven od petmina sudii.za krivi~ni dela za koi so zakon e propi{ana poblaga kazna. ^len 26 (1) Ako ne e poznato mestoto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo ili ako toa mesto e nadvor od teritorijata na Republika Makedonija.ako stanuva zbor za krivi~no delo za koe e propi{ana poblaga kazna. televizija ili Internet. a vo soveti sostaveni od eden sudija i dvajca sudii-porotnici . (2) Vo vtor stepen sudovite sudat vo soveti sostaveni od petmina sudii za krivi~ni dela za koi so zakon e propi{ana kazna zatvor vo traewe od 15 godini ili kazna do`ivoten zatvor. ostanuva nadle`en iako se uznalo za mestoto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo.Закон за кривичната постапка Страна 6 opredeleno. ^len 22 (1) Vo prv stepen sudovite sudat vo soveti sostaveni od dvajca sudii i trojca sudii-porotnici za krivi~ni dela za koi so zakon e propi{ana kazna zatvor vo traewe od 15 godini ili kazna do`ivoten zatvor. (2) Ako sudot na ~ie podra~je obvinetiot ima `iveali{te ili prestojuva-li{te ve}e ja zapo~nal postapkata. ^len 24 Ako krivi~noto delo e storeno na doma{en brod ili na doma{en vozduhoplov dodeka se nao|a vo doma{no pristani{te. nadle`en e i sudot na mestoto vo koe sostavuva~ot ima `iveali{te. sudot {to sudi vo krivi~niot predmet mo`e sam da go re{i i toa pra{awe spored odredbite {to va`at za doka`uvawe vo krivi~nata postapka. Vo drugi slu~ai koga krivi~noto delo e storeno na doma{en brod ili na doma{en vozduhoplov. (2) Ako za takvoto prethodno pra{awe ve}e donel odluka sudot vo nekoja druga postapka ili drug dr`aven organ. Vrhovniot sud na Republika Makedonija odlu~uva na op{ta sednica. na barawe od pretsedatelot na toj sud. nadle`en e onoj od tie sudovi {to po barawe od ovlasteniot tu`itel prv ja zapo~nal postapkata. (4) Dejstvijata vo istragata gi prvostepeniot sud (istra`en sudija). odlu~uvaat za `albi protiv re{enija na istra`en sudija i protiv drugi re{enija koga toa e opredeleno so ovoj zakon. nastapuvaat so vleguvaweto vo pravna sila na obvini-telniot akt. sudot odlu~uva vo sovet sostaven od petmina sudii ako stanuva zbor za krivi~no delo za koe vo zakonot e propi{ana kazna zatvor vo traewe od 15 godini ili kazna do`ivoten zatvor. a za krivi~nite dela za koi kako glavna kazna e propi{ana pari~na kazna ili zatvor do tri godini od denot koga e donesena osuduva~kata presuda. sovetot e sostaven od dvajca sudii i trojca sudii porotnici. ~ie podra~je spisot e pe~aten. poznato ili spisot e pe~aten vo sudot na ~ie podra~je se rastura G l a v a II NADLE@NOST NA SUDOVITE 1. (3) Vo tret stepen sudovite sudat vo soveti sostaveni od petmina sudii. ^len 25 (1) Ako krivi~noto nadle`en e sudot na Ako toa mesto ne e stranstvo. za baraweto . Stvarna nadle`nost i sostav na sudot ^len 21 Sudovite vo krivi~nite predmeti sudat vo granicite na svojata stvarna nadle`nost opredelena so zakon. (9) Ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno sudovite od povisok stepen odlu~uvaat vo sovet sostaven od trojca sudii vo slu~aite {to ne se predvideni vo prethodnite stavovi na ovoj ~len. (10) Ako vo prvostepeniot sud zaradi nedovolen broj sudii ne mo`e da se oformi sovet. vo prv stepen sudi sudija poedinec. (7) Po barawe za vonredno ubla`uvawe na kaznata i barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda. nadle`en e sudot na ~ie podra~je se nao|a mati~noto pristani{te na brodot odnosno na vozduhoplovot ili doma{noto pristani{te vo koe brodot odnosno vozduhoplovot prv pat }e se zapre. a dokolku baraweto e podneseno protiv odluka na Vrhovniot sud na Republika Makedonija. ^len 27 (5) Pretsedatelot na sudot i pretsedatelot na sovetot odlu~uvaat vo slu~aite predvideni vo ovoj zakon. (3) Ako ne e poznato mestoto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo. nitu `iveali{teto ili prestojuvali{teto na obvinetiot ili obata se nadvor od teritorijata na Republika Makedonija. donesuvaat presuda po odredbite na ~len 505 stav 2 do 6 od ovoj zakon i stavaat predlozi vo slu~aite predvideni vo ovoj ili vo drug zakon. nadle`en e sudot na ~ie podra~je obvinetiot }e se fati ili samiot }e se prijavi. predviden vo stavot (6) na ovoj ~len. bez ogled dali stanala pravosilna. (3) Ako krivi~noto delo e izvr{eno ili obideno na podra~ja na razli~ni sudovi ili na granicata na tie podra~ja ili e neizvesno na koe podra~je e izvr{eno ili obideno. (3) Odredbite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len soglasno }e se primenat i vo slu~aj ako spisot ili izjavata e objavena preku radio. pretsedatelot na neposredno povisokiot sud }e delegira sudija od drug sud od svoeto podra~je 2. delo e storeno preku pe~at. ili sudot na mestoto kade {to se odigral nastanot na koj se odnesuva spisot. Koga sudi vo vtor stepen na pretres. a ako postapkata sî u{te ne e zapo~nata . donesuvaat odluki vo prv stepen nadvor od glavniot pretres sproveduvaat postapka.za krivi~ni dela za koi e propi{ana poblaga kazna.sudot do koj prvo e podneseno baraweto za poveduvawe na postapkata . nadle`en e pe~ateniot spis. a vo soveti sostaveni od trojca sudii . ^len 20 (1) Ako primenata na odredbite na Krivi~niot zakonik zavisi od prethod-noto re{enie na nekakvo pravno pra{awe za ~ie re{enie e nadle`en sudot vo nekoja druga postapka ili nekoj drug dr`aven organ. vr{i sudija na (2) Ako spored zakonot odgovara sostavuva~ot na spisot. (6) Prvostepenite sudovi.

sekoj od niv e dol`en da gi prezeme onie dejstvija vo postapkata za koi postoi opasnost od odlagawe. ^len 34 (1) Ako sudot na koj mu e otstapen predmetot kako na nadle`en smeta deka e nadle`en sudot {to mu go otstapil predmetot ili nekoj drug sud. licata {to mu pomognale na stori-telot po izvr{uvaweto na krivi~noto delo. prikriva~ite. G l a v a III 4. koga postapkata se vodi po barawe od javniot obvinitel. no samo ako me|u izvr{enite krivi~ni dela postoi me|usebna vrska i ako postojat isti dokazi. koga krivi~nata postapka se vodi po barawe od javniot obvinitel. ili po predlog od javniot obvinitel koj postapuva pred sudot {to odlu~uva za prenesuvawe na mesnata nadle`nost koga krivi~nata postapka se vodi po barawe od javniot obvinitel. Prenesuvawe na mesnata nadle`nost ^len 31 (1) Ako nadle`niot sud od pravni ili stvarni pri~ini e spre~en da posta-puva. sudot }e pobara mislewe od javniot obvinitel koj e nadle`en da postapuva pred toj sud. (3) Za soizvr{itelite po pravilo e nadle`en sudot koj kako nadle`en za eden od niv prv ja zapo~nal postapkata. ^len 32 (1) Zaedni~ki neposredno povisokiot sud mo`e za vodewe na postapkata da opredeli drug stvarno nadle`en sud na svoeto podra~je ako e o~igledno deka taka polesno }e se sprovede postapkata ili ako postojat drugi va`ni pri~ini. (2) Re{enieto za razdvojuvawe na postapkata go donesuva nadle`niot sud po soslu{uvaweto na javniot obvinitel koga krivi~nata postapka se vodi po negovo barawe. (2) Spored odredbite na stav 1 od ovoj ~len se opredeluva nadle`nosta i vo slu~aj ako o{teteniot istovremeno storil krivi~no delo sprema obvinetiot. (4) Sudot {to e nadle`en za izvr{itelot na krivi~noto delo po pravilo e nadle`en i za sou~esnicite. }e opredeli drug stvarno nadle`en sud na svoeto podra~je. (3) Protiv re{enieto so koe e opredeleno razdvojuvawe na postapkata ili so koe e odbien predlogot za razdvojuvawe na postapkata ne e dozvolena posebna `alba. ^len 35 (1) Sudirot na nadle`nosta me|u sudovite go re{ava zaedni~ki neposredno povisokiot sud. }e povede postapka za re{avawe na sudirot na nadle`nosta.sudot do koj prvo e podneseno baraweto za poveduvawe na postapkata. (3) Nenadle`niot sud e dol`en da gi prezeme onie dejstvija vo postapkata za koi postoi opasnost od odlagawe.Spojuvawe i razdvojuvawe na postapkata ^len 29 (1) Ako isto lice e obvineto za pove}e krivi~ni dela. (4) Dodeka ne se re{i sudirot na nadle`nosta pome|u sudovite. (3) Pri odlu~uvaweto za sudirot na nadle`nosta. Posledici od nenadle`nost i sudir na nadle`nosta ^len 33 (1) Sudot e dol`en da vnimava na svojata nadle`nost i {tom }e zabele`i deka ne e nadle`en }e se oglasi za nenadle`en i po pravosilnosta na re{enieto }e go upati predmetot do nadle`niot sud. ^len 28 Ako spored odredbite na ovoj zakon ne mo`e da se ustanovi koj sud e mesno nadle`en Vrhovniot sud na Republika Makedonija }e opredeli eden od stvarno nadle`nite sudovi pred koj }e se sprovede postapkata. javniot obvinitel. kako i za licata {to ne go prijavile podgotvuvaweto na krivi~noto delo i izvr{uvaweto na krivi~noto delo ili storitelot. ako se ispolneti uslovite od ~len 32 na ovoj zakon. Protiv re{enieto so koe e opredeleno spojuvawe na postapkata ili so koe e odbien predlogot za spojuvawe ne e dozvolena posebna `alba. 3. dol`en e za toa da go izvesti neposredno povisokiot sud koj po soslu{uvawe-to na IZZEMAWE ^len 36 Sudija ili sudija . 3 i 4 na ovoj ~len po pravilo. Protiv ova re{enie ne e dozvolena posebna `alba. (2) Protiv ova re{enie ne e dozvolena posebna `alba. sudijata poedinec ili od pretsedatelot na sovetot. a ako posta-pkata u{te ne e zapo~nata . (6) Sudot mo`e na predlog od javniot obvinitel da odlu~i da se sprovede edinstvena postapka i da se donese edna presuda i vo slu~aj koga se obvineti pove}e lica za pove}e krivi~ni dela. (7) Sudot mo`e da odlu~i da se sprovede edinstvena postapka i da se donese edna presuda ako pred ist sud se vodat odvoeni postapki protiv isto lice za pove}e krivi~ni dela i protiv pove}e lica za isto krivi~no delo.porotnik ne smee da vr{i sudska dol`nost ako: . (8) Za spojuvawe na postapkata odlu~uva sudot {to e nadle`en za sproveduvawe na edinstvena postapka. (5) Vo site slu~ai od stavovite 1. nadle`en e onoj sud {to po barawe od ovlasteniot tu`itel prv ja zapo~nal postapkata.. (2) Otkako obvinitelniot akt }e vleze vo pravna sila. sudot ne mo`e da se oglasi za mesno nenadle`en nitu strankite mo`at da istaknuvaat prigovor za mesnata nenadle`nost. 5. (2) Re{enieto vo smisla na stav 1 od ovoj ~len sudot mo`e da go donese po predlog od istra`niot sudija. ^len 30 (1) Sudot {to e nadle`en spored ~len 29 od ovoj zakon mo`e od va`ni pri~ini ili od pri~ini na celesoobraznost do zavr{uvaweto na glavniot pretres da odlu~i postapkata za oddelni krivi~ni dela ili protiv oddelni obvineti da se razdvoi i posebno da se dovr{i ili da mu se predade na drug nadle`en sud. (2) Koga po povod `albata protiv odlukata na prvostepeniot sud so koj toj se oglasil za nenadle`en donel odluka vtorostepeniot sud za taa odluka e vrzan po pra{aweto na nadle`nosta i sudot na koj mu e otstapen predmetot ako vtorostepe-niot sud e nadle`en za re{avawe na sudirot na nadle`nosta pome|u tie sudovi.Закон за кривичната постапка Страна 7 Ako nekoe lice storilo krivi~ni dela vo Republika Makedonija i vo stranstvo. }e se sprovede edinstvena postapka i }e se donese edna presuda. nadle`en e sudot {to e nadle`en za krivi~noto delo storeno vo Republika Makedonija. (2) Pred da donese re{enie po povod sudirot na nadle`nosta. sudot mo`e istovremeno po slu`bena dol`nost da donese odluka za prenesuvawe na mesnata nadle`nost. 2.

Za izzemaweto na javniot obvinitel odlu~uva neposredno povisokiot javen obvinitel. zakonski zastapnik ili polnomo{nik na o{teteniot odnosno na tu`itelot. 3) so obvinetiot. posvoenik. (2) Javniot obvinitel odlu~uva za izzemaweto na licata koi vrz osnova na zakonot za javnoto obvinitelstvo se ovlasteni da go zastapuvaat vo krivi~nata postapka. Za izzemawe na javniot obvinitel na Republika Makedonija odlu~uva kolegium na zamenici na Javnoto obvinitelstvo na Republika Makedonija. 2) obvinetiot. a ako za pri~inata za izzemaweto uznale podocna. kako i vrz ve{tacite. (4) Koga ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni rabo-ti prezemaat istra`ni dejstvija vrz osnova na ovoj zakon. a ako se bara izzemawe na pretsedate-lot na Vrhovniot sud na Republika Makedonija odlukata za donesuva op{tata sednica na toj sud. Pretsedatelot na sudot po baraweto }e odlu~i vedna{. 4) vo istiot krivi~en predmet vr{el istra`ni dejstvija ili u~estvuval vo ispituvaweto na obvinenieto pred glavniot pretres. Ako stanuva zbor za izzemawe na pretsedatelot na sudot. ili u~estvuval vo postapkata kako tu`itel. branitel. osven koga toj postapuva kako sudija. a najdocna vo rok od tri dena od denot na podnesuvaweto na baraweto. nivniot zakonski zastapnik ili polnomo{nik. a pretsedatelot na sudot donesuva re{enie vedna{. ako se podnesat dokazi koi predizvikuvaat somnenie vo negovata nepristrasnost ^len 37 (1) Sudijata ili sudija . (3) Baraweto za izzemawe na sudija na povisokiot sud strankata mo`e da go stavi vo `albata ili vo odgovorot na `albata. Ako pri prezemaweto na ovie dejstvija u~estvuva zapisni~ar. toga{ samo so `alba na presudata. a najdocna vo rok od tri dena od denot na podnesuvaweto na baraweto (5) Pred da se donese re{enie za izzemawe }e se pribavi izjava od sudijata. (7) Ne e dozvoleno barawe za izzemawe ako e zasnovano vrz isti pri~ini. glavniot pretres nema da se prekine. postapkata se prekinuva. (6) Ako pretsedatelot na sudot izzeme sudija }e opredeli po predmetot da postapuva sledniot sudija po vnatre{niot raspored za rabota (7) Protiv re{enieto so koe se usvojuva baraweto za izzemawe ne e dozvole-na posebna `alba. {tom }e uznae deka postoi nekoja od pri-~inite za izzemawe od ~len 36 stav (1) na ovoj zakon.04. baraweto go podnesuvaat vedna{ po uznavaweto. (2) Ako se bara izzemawe samo na pretsedatelot na sudot.porotnik koj postapuva vo predmetot. (9) Protiv re{enieto od stavot (8) na ovoj ~len ne e dozvolena posebna `alba ^len 40 Koga sudijata ili sudijata-porotnik uznae deka e staveno barawe za negovo izzemawe.Закон за кривичната постапка Страна 8 1) e o{teten so krivi~noto delo. strankata mo`e pri~inite i dokazite za izzemaweto da gi iznesuva vo `alba na odlukata. a za negovoto izzemawe odlu~uva pretsedatelot na neposredno povisokiot sud (6) Strankata e dol`na vo baraweto da gi navede okolnostite poradi koi smeta deka postoi nekoj od zakonskite osnovi za izzemawe. a re{enie po baraweto za izzemawe donesuva pretsedatelot na sudot vedna{. dol`en e da ja prekine sekoja rabota vrz toj predmet i za toa da go izvesti pretsedatelot na sudot. odnosno na sudija na povisokiot sud. od sudijata . zapisni~arite. tolkuva~ite i stru~nite lica. . ako za niv ne e opredeleno ne{to drugo (~len 236). a po svatovstvo do vtoriot stepen. o{teteniot. (4) Strankata mo`e da bara izzemawe samo na poimeni~no opredelen sudija ili na sudija . tu`itelot ili so o{teteniot e vo odnos na staratel. odlukata za izzemawe ja donesuva pretsedatelot na neposredno povisokiot sud.porotnik. tolkuva~i. 5) vo istiot predmet u~estvuva vo donesuvaweto na odlukata na poniskiot sud ili ako vo istiot sud u~estvuval vo donesuvaweto na odlukata koja se pobiva so `albata i 6) (2) Sudija ili sudija porotnik mo`e da bide izzemen od vr{ewe na sudska dol`nost pokraj slu~aite navedeni vo stavot (1) na ovoj ~len. a najdocna vo rok od tri dena od denot na podnesuvaweto na baraweto za izzemawe. postapkata ne se prekinuva. negoviot branitel. (2) ^len 38 (1) Izzemawe mo`at da baraat i strankite. a ako takvo re{enie e doneseno po podignatoto obvinenie. ili na pretsedate-lot na sudot i na sudija ili na sudija . hranitel ili hranenik. tu`itelot.2004) (3) Za izzemawe na zapisni~ari. toj }e si opredeli sebe si zamenik pome|u sudiite na toj sud.porotnik odnosno od pretsedatelot na sudot a po potreba }e se sprove-dat i drugi dejstvija. lice pod staratelstvo.porotnici soglasno }e se pri-menuvaat i vrz javnite obviniteli i licata koi vrz osnova na zakonot za javnoto obvinitelstvo se ovlasteni da go zastapuvaat javniot obvinitel vo postapkata. Ako se donese odluka po predmetot pred pretsedatelot da odlu~i po baraweto za izzemawe. vo strani~na linija do ~etvrtiot stepen. pretsedatelot na sovetot ili sudijata. za negovoto izzemawe odlu~uva slu`benoto lice koe go prezema dejstvieto. a ako toa ne e mo`no }e pobara od pretsedatelot na neposredno povisokiot sud da opredeli zamena. negoviot branitel. Re{enieto so koe se odbiva baraweto za izzemawe mo`e da se pobiva so posebna `alba vo rok od tri dena od donesuvaweto na re{enieto. (УКИНАТО ОД УСТАВЕН СУД 15. (5) Za pretsedatelot na sudot ne mo`e da se podnese barawe za izzemawe. Protiv re{enieto so koe baraweto e otfrleno ne e dozvolena posebna `alba ^len 39 (1) Za baraweto za izzemawe od ~len 38 na ovoj zakon odlu~uva pretsedatelot na sudot. za nivnoto izzemawe odlu~uva istra`niot sudija. a ako stanuva zbor za izzemaweto od ~len 36 stav (2) na ovoj zakon. (2) Strankite mo`at da podnesat barawe za izzemawe do po~etokot na glav-niot pretres. na stru~noto lice i na ve{taci odlu~uva sovetot. koj }e mu opredeli zamena. ^len 41 (1) Odredbite za izzemawe na sudii i sudii . (8) Ako baraweto za izzemawe po ~lenot 36 stav (2) na ovoj zakon e podneseno po po~etokot na glavniot pretres.porotnik. mu e bra~en odnosno vonbra~en drugar ili rodnina po krv vo prava linija do koj i da e stepen. odnosno okolnosti za koi ve}e e odlu~eno. (4) Ako baraweto za izzemawe e podneseno po ~lenot 36 stav (2) na ovoj zakon. posvoitel. dol`en e vedna{ da ja zapre svojata rabota vrz predmetot. do donesuvaweto na re{enieto za baraweto mo`e da gi prezema samo onie dejstvija za koi postoi opasnost od odlagawe. ili e soslu{an kako svedok ili kako ve{tak. izzemawe ja (3) Ako e podneseno barawe za izzemawe po ~lenot 36 stav (1) na ovoj zakon.

odnosno privatnata tu`ba do zavr{uvaweto na glavniot pretres. (3) Javniot obvinitel vr{i i drugi dejstvija opredeleni so ovoj zakon.Закон за кривичната постапка Страна 9 G l a v a IV JAVEN OBVINITEL ^len 42 (1) Osnovno pravo i osnovna dol`nost na javniot obvinitel e da gi goni storitelite na krivi~ni dela. ^len 51 Ako o{teteniot ili privatniot tu`itel umre vo tekot na rokot za podnesuvawe na predlog ili privatna tu`ba ili vo tekot na postapkata negoviot bra~en odnosno vonbra~en drugar. (2) Maloletnik koj napolnil 16 godini mo`e i samiot da podnese predlog ili privatna tu`ba. (4) Protiv re{enieto so koe se dozvoluva vra}awe vo porane{nata sostojba ne e dozvolena posebna `alba. (2) Ako samiot o{teten podnese krivi~na prijava ili stavi predlog za ostvaruvawe na imotno-pravno barawe vo krivi~nata postapka. ^len 53 O{teteniot i privatniot tu`itel mo`at so svoja izjava do sudot pred koj se vodi postapkata da se otka`at od predlogot. ako so ovoj zakon ne e opredeleno ne{to drugo (~len 428). bra}ata i sestrite mo`at vo rok od tri meseci po negovata smrt da podnesat predlog ili tu`ba odnosno da dadat izjava deka ja prodol`uvaat postapkata. ^len 55 (1) O{teteniot i privatniot tu`itel imaat pravo vo tekot na istragata da uka`at na site fakti i da predlo`at dokazi {to se od va`nost za utvrduvawe na krivi~noto delo. ^len 49 . ili pokanata ne mo`ela da mu se vra~i poradi neprijavuvawe do sudot na promenata na adresata ili prestojuvali{teto }e se smeta deka se otka`al od tu`bata. roditelite. (2) Za krivi~ni dela za koi se goni po slu`bena dol`nost javniot obvinitel e nadle`en: 1) da prezema potrebni merki vo vrska so otkrivaweto na krivi~nite dela i so pronao|aweto na storitelite i zaradi naso~uvawe na предистражната постапка. prijavata odnosno predlogot }e se smeta kako navremena privatna tu`ba ako e podnesena vo rokot predviden za privatna tu`ba. predlog za krivi~no gonewe ili privatna tu`ba podnesuva nivniot zakonski zastapnik. Vo toj slu~aj tie go gubat pravoto povtorno da podnesat predlog odnosno privatna tu`ba. da iznesuvaat zabele{ki i GlavaV O[TETEN I PRIVATEN TU@ITEL ^len 48 (1) Za krivi~nite dela za koi se goni po predlog ili po privatna tu`ba. a privatna tu`ba do nadle`niot sud. ^len 43 Mesnata nadle`nost na javniot obvinitel se opredeluva spored odredbite koi va`at za nadle`nosta na sudot na ona podra~je za koe e nazna~en obvinitelot. 5) da izjavuva `albi protiv nepravosilnite sudski odluki i da podnesuva vonredni pravni lekovi protiv pravosilnite sudski odluki. a vo tekot na postapkata }e se utvrdi deka stanuva zbor za krivi~no delo za koe se goni po privatna tu`ba. za pronao|awe na storitelot na krivi~noto delo i za utvrduvawe na nivnite imotno-pravni barawa. ako vo rok od osum dena po prestanuvaweto na pre~kata podnese molba za vra}awe vo porane{nata sostojba. ^len 44 Koga postoi opasnost od odlagawe. posvoitelite. posvoenicite. (2) Pretsedatelot na sovetot }e mu dozvoli vra}awe vo porane{nata sostojba na privatniot tu`itel koj od opravdani pri~ini ne mo`el da dojde na glavniot pretres ili navremeno da go izvesti sudot za promenata na adresata ili prestojuvali{teto. obvinetiot do zavr{uvaweto na glavniot pretres i po istekot na rokot od stav 1 na ovoj ~len mo`e da podigne tu`ba protiv tu`itelot koj istovremeno mu ja vozvratil navredata (protivtu`ba). da im postavuvaat pra{awa na obvinetiot. (2) Na glavniot pretres tie imaat pravo da predlagaat dokazi. goneweto }e se prezeme odnosno }e se prodol`i po predlog ili privatna tu`ba od sekoj o{teten. ^len 50 (1) Za maloletnici i lica koi se napolno li{eni od delovnata sposobnost. (3) Po istekot na tri meseci od denot na propu{taweto ne mo`e da se bara vra}awe vo porane{nata sostojba. (1) Predlog za gonewe se podnesuva do nadle`niot obvinitel (~len 141).vo slu~aite predvideni so ovoj zakon. odnosno obvinitelniot predlog pred nadle`niot sud. ^len 45 Javniot obvinitel gi prezema site dejstvija vo postapkata za koi e ovlasten spored zakonot sam ili preku licata koi vrz osnova na zakonot za javnoto obvinitelstvo se ovlasteni da go zastapuvaat vo krivi~nata postapka. Navremeno podnesenata privatna tu`ba }e se smeta kako navremeno podnesen predlog na o{teteniot. (2) Ako e podignata privatna tu`ba poradi krivi~noto delo navreda. dejstvijata vo postapkata }e gi prezeme i nenadle`en javen obvinitel. predlogot ili tu`bata se podnesuvaat vo rok od tri meseci od denot koga liceto ovlasteno za podnesuvawe na predlogot ili privatna tu`ba uznalo za krivi~noto delo i za storitelot. ^len 46 Sudirot na nadle`nosta me|u javnite obviniteli go re{ava zaedni~ki neposredno povisokiot javen obvinitel. 2) vo predistra`na postapka da izdava naredbi za primena na posebnite istra`ni merki pod uslovi i na na~in utvrdeni so ovoj zakon 3) da bara sproveduvawe na istraga. ako vo tekot na postapkata se utvrdi deka se raboti za krivi~no delo za koe se goni po predlog. no za toa mora vedna{ da go izvesti nadle`niot javen obvinitel. }e se smeta deka so toa stavil predlog za gonewe. (3) Koga o{teteniot podnel krivi~na prijava ili predlog za gonewe. ^len 52 Ako so krivi~noto delo se o{teteni pove}e lica. ^len 47 Javniot obvinitel mo`e da se otka`e od baraweto za gonewe do zavr{uvaweto na glavniot pretres pred prvostepeniot sud. 4) da go podiga i zastapuva obvinitelniot akt. Vo vakov slu~aj sudot donesuva edna presuda. decata. a pred povisokiot sud . na svedocite i na ve{tacite. ^len 54 (1) Ako privatniot tu`itel ne dojde na glavniot pretres iako e uredno povikan.

brat. o{teteniot i o{teteniot kako tu`itel. o{teteniot mo`e prezemaj}i go goneweto da ostane pri podignatiot obvinitelen akt ili da podigne nov. osven onie {to mu pripa|aat na javniot obvinitel kako na dr`aven organ.Закон за кривичната постапка Страна 10 objasnenija vo pogled na nivnite iskazi i da davaat drugi izjavi i da stavaat drugi predlozi. javniot obvinitel ima pravo do zavr{uvaweto na glavniot pretres samiot da go prezeme goneweto i zastapuvaweto na obvinenieto. (2) Vo slu~aj na nedoa|awe na o{teteniot kako tu`itel na glavniot pretres na koj bil uredno povikan. (6) Ako o{teteniot kako tu`itel umre vo tekot na traeweto na rokot za prezemawe na gonewe ili vo tekot na traeweto na postapkata. kako i nivnite zakonski zastapnici i polnomo{nici. }e se primenat odredbite na ~len 54 stav 2 do 4 od ovoj zakon. }e mu dostavi i pouka koi dejstvija mo`e da gi prezeme zaradi ostvaruvawe na ova pravo. 2) Osomni~eniot vo predkrivi~nata postapka odnosno obvinetiot pred prvoto ispituvawe mora da se pou~i deka ima pravo na branitel po svoj izbor i deka branitelot mo`e da prisustvuva na negovoto ispituvawe. ili istra`niot sudija ja zaprel istragata koga javniot obvinitel se otka`al od goneweto. po negovo barawe. (5) Koga javniot obvinitel. a polnomo{nikot go nazna~uva pretsedatelot na sudot od redot na advokatite. posvoenicite. rodnina po posvoitel. ^len 61 (1) Privatniot tu`itel. posvoitelite. Obvinetiot mo`e na branitelot da mu dade i usno polnomo{tie na zapisnik kaj organot pred koj se vodi postapkata. a uredno e povikan ili pokanata ne mo`ela da mu se vra~i poradi neprijavuvawe do sudot na promenata na adresata ili prestojuvali{teto. negoviot zakonski zastapnik e ovlasten da gi dava site izjavi i da gi prezema site dejstvija za koi spored ovoj zakon e ovlasten o{teteniot. ne mo`e da gi podnesuva tro{ocite na zastapuvaweto. odnosno istragata bila zaprena. Ako uredno povikaniot o{teten ne dojde na noviot glaven pretres. (5) Branitelot e dol`en da podnese polnomo{tie do organot pred koj se vodi postapkata. G l a v a VI BRANITEL ^len 63 1) Sekoe lice ima pravo na branitel vo predkrivi~nata i vo sudskata postapka. Ako o{teteniot ne e prisuten na glavniot pretres. ^len 56 (1) Koga javniot obvinitel }e najde deka nema osnova da go prezeme goneweto za krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. spored svojata imotna sostojba. ^len 59 (1) O{teteniot kako tu`itel gi ima istite prava {to gi ima javniot obvinitel. mo`e da dade svoja izjava deka ja prodol`uva postapkata pred nadle`niot sud vo rok od tri meseca od denot koga javniot obvinitel ja otfrlil prijavata. ili pokanata ne mo`ela da mu se vra~i poradi neprijavuvawe do sudot na promenata na adresata ili prestojuvali{teto }e se smeta deka se otka`al od goneweto. dol`en e vo rok od osum dena za toa da go izvesti o{teteniot i da go upati deka mo`e samiot da go prezeme goneweto. (2) O{teteniot ima pravo da go prezeme odnosno da go prodol`i goneweto vo rok od osum dena od koga go primil izvestuvaweto od stav 1 na ovoj ~len. ^len 64 . ili koga }e najde deka nema osnova da go prezeme goneweto protiv nekoj od prijavenite sou~esnici. koga postapkata se vodi po negovo barawe za krivi~no delo za koe so zakon e propi{ana kazna zatvor vo traewe nad pet godini. o{teteniot e dol`en vedna{ da se izjasni dali saka da go prodolo`i goneweto. bra}ata i sestrite mo`at vo rok od tri meseci od denot na negovata smrt. decata. Vaka }e postapi i sudot ako donel re{enie za zapirawe na postapkata poradi otka`uvawe na javniot obvinitel od goneweto. (2) Vo postapkata {to se vodi po barawe od o{teteniot kako tu`itel. ^len 62 Privatniot tu`itel. ili ako o{teteniot kako tu`itel ne dojde na glavniot pretres iako e uredno povikan. (3) O{teteniot. porane{nata presuda ostanuva vo sila. (2) Pretsedatelot na sovetot na prvostepeniot sud }e mu dozvoli vra}awe vo porane{nata sostojba na o{teteniot koj ne e uredno povikan ili e uredno povikan. (3) Ako javniot obvinitel se otka`al od obvinitelniot akt. roditelite. hranitel. (4) O{teteniot koj ne e izvesten deka javniot obvinitel ne go prezel goneweto. (3) Branitel na obvinetiot mo`at negoviot zakonski zastapnik. odnosno pretsedatelot na sovetot. sestra i da mu obezbedat i bra~niot odnosno krv vo prava linija. }e se smeta deka ne saka da go prodol`i goneweto. ^len 57 (1) Koga javniot obvinitel }e se otka`e od obvinitelniot akt na glavniot pretres. Na o{teteniot mo`e da mu se uskrati razgleduvawe na spisite dodeka ne bide soslu{an kako svedok. ako o{teteniot vo rok od osum dena od priemot na presudata podnese molba za vra}awe vo porane{nata sostojba i ako vo taa molba izjavi deka go prodol`uva goneweto. se dol`ni za sekoja promena na adresata ili na prestojuvali{teto da go izvestat sudot. ^len 60 (1) Ako o{teteniot e maloletnik ili lice koe e napolno li{eno od delovna sposobnost. o{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel imaat pravo da gi razgleduvaat spisite i da gi razgleduvaat predmetite {to slu`at kako dokaz. posvoenik. Vo ovoj slu~aj glaven pretres }e se zaka`e povtorno i so presudata donesena vrz osnova na noviot glaven pretres }e se ukine porane{nata presuda. ^len 58 (1) Ako o{teteniot vo zakonskiot rok ne go povede ili ne go prodol`i goneweto. (2) O{teteniot koj napolnil 16 godini e ovlasten samiot da dava izjavi i da prezema dejstvija vo postapkata. da go prezemat goneweto odnosno da dadat izjava deka ja prodol`uvaat postapkata. kako i nivnite zakonski zastapnici mo`at svoite prava vo postapkata da gi vr{at i preku polnomo{nik. negoviot bra~en odnosno vonbra~en drugar. (4) Branitel mo`e da bide samo advokat. Odredbite na ~len 54 stavovi 3 i 4 od ovoj zakon }e se primenat i vo ovoj slu~aj. Za baraweto odlu~uva istra`niot sudija. vonbra~niot drugar. sudot mo`e. o{teteniot kako tu`itel i o{teteniot. a od opravdani pri~ini ne mo`el da dojde na glavniot pretres na koj e donesena presudata so koja se odbiva obvinenieto poradi otka`uvawe na javniot obvinitel od obvinitelniot akt. da mu postavi polnomo{nik ako e toa vo interes na postapkata i ako o{teteniot kako tu`itel. (4) Istra`niot sudija i pretsedatelot na sovetot }e gi zapoznaat o{teteniot i privatniot tu`itel so pravata navedeni vo stav 1 do 3 na ovoj ~len. (2) Na o{teteniot kako tu`itel. odnosno sudot go izvestuva o{teteniot deka mo`e da go prezeme goneweto.

sudot }e go otpovika re{enieto za postavuvawe branitel po slu`bena dol`nost. (3) Po podignatiot obvinitelen akt poradi krivi~no delo za koe so zakon e propi{ana kazna zatvor od deset godini ili pote{ka kazna zatvor. za toa }e ja izvesti Advokatskata komora na Republika Makedonija. ^len 67 (1) Koga ne postojat uslovi za zadol`itelna odbrana. (2) Nazna~eniot branitel mo`e samo od opravdani pri~ini da bara da bide razre{en. Namesto razre{eniot branitel pretsedatelot na sudot } e nazna~i drug branitel. za toa }e se izvesti obvinetiot zaedno so dostavuvaweto na obvinitelniot akt. ^len 66 (1) Ako obvinetiot e nem. da mu se postavi branitel. istra`niot sudija odnosno pretsedatelot na sovetot. a najdocna vo rok od tri dena. vo strani~na linija do ~etvrtiot stepen ili po svatovstvo do vtoriot stepen. sudot vo rok od tri dena }e mu postavi branitel po slu`bena dol`nost. na glavniot pretres sovetot. osven ako spored ovoj zakon e oslobodeno od dol`nosta za svedo~ewe i izjavilo deka nema da svedo~i ili ako branitelot se soslu{uva kako svedok vo slu~ajot od ~len 218 to~ka 2 na ovoj zakon. (4) Obvinetiot na koj mu se sudi vo otsustvo (~len 292) mora da ima branitel {tom }e se donese re{enie za sudewe vo otsustvo. pred glavniot pretres. a odbranata se smeta za obezbedena koga vo postapkata u~estvuva eden od branitelite. (10) Za prezemenite dejstvija Advokatskata komora na Republika Makedonija e dol`na da go izvesti sudot najdocna vo rok od tri meseca. ^len 70 Ako obvinetiot se nao|a vo pritvor branitelot mo`e so nego slobodno i bez nadzor da se dopi{uva i da razgovara. (3) Koga obvinetiot mu go otpovikuva polnomo{noto na svojot branitel. Po isklu~ok. spisi i izvestuvawa.Закон за кривичната постапка Страна 11 (1) Pove}e obvineti mo`at da imaat zaedni~ki branitel samo ako toa ne e vo sprotivnost so interesite na nivnata odbrana. ^len 71-a (1) Branitelot za potrebite na odbranata mo`e vo soglasnost so zakon da bara podatoci i izvestuvawa od dr`avni organi. istra`niot sudija vo tekot na istragata. (2) Pravata i dol`nostite na branitelot prestanuvaat koga obvinetiot }e go otpovika polnomo{noto. (5) Ako obvinetiot vo slu~aite na zadol`itelna odbrana od prethodnite stavovi na ovoj ~len sam ne zeme branitel. sudot bil dol`en da go izvesti. sudot vo rok od tri dena }e postavi branitel po slu`bena dol`nost. branitelot e dol`en da gi prezeme site dejstvija vo korist na obvinetiot do zavr{uvaweto na toa ro~i{te. a najdocna vo rok od tri dena da go izvesti sudot za otpovikuvaweto na polnomo{noto i ako obvinetiot ne opredelil nov branitel. na obvinetiot mo`e. no ne podolgo od 15 dena od denot na otpovikuvaweto na polnomo{noto. kako i koga istra`niot sudija pred donesuvawe na re{enie za sproveduvawe na istraga }e izvr{i potrebni istra`ni dejstvija. (6) Koga branitelot go otka`al polnomo{noto na obvinetiot. obvinetiot e dol`en vedna{. od institucii {to vr{at javni ovlastuvawa i od organite na edinicite na lokalnata samouprava da bara da mu se dostavat dokumenti. po negovo barawe. nitu nivni rodnina po krv vo prava linija do koj i da e stepen. site dejstvija {to mo`e da gi prezeme obvinetiot. obvinetiot mora da ima branitel vo vremeto na dostavuvaweto na obvinitelniot akt. ili ako protiv nego se vodi krivi~na postapka za krivi~no delo za koe vo zakonot e propi{ana kazna do`ivoten zatvor. od organi na dr`avnata uprava. a vo `albenata postapka pretsedatelot na prvostepeniot sovet. po barawe od obvinetiot ili so negova soglasnost da go razre{i nazna~eniot branitel koj neuredno ja vr{i dol`nosta. (9) Ako sudot oceni deka otka`uvaweto na polnomo{noto ne sodr`i osnovani pri~ini i e dadeno so cel za odolgovlekuvawe na postapkata. (2) Branitel ne mo`e da bide ni lice {to e povikano kako svedok vo postapkata. (8) Ako otka`uvaweto ili otpovikuvaweto e storeno na ro~i{te za glaven pretres. (2) Obvinetiot mora da ima branitel ako protiv nego e opredelen pritvor za vreme dodeka trae pritvorot. (3) Za razre{uvawe na branitelot vo slu~aj od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len odlu~uva. Koga na obvinetiot }e mu se postavi branitel po slu`bena dol`nost po podignatiot obvinitelen akt. a postapkata se vodi za krivi~no delo za koe so zakon e propi{ana kazna zatvor nad edna godina. a postoi somnenie deka obvinetiot }e go zloupotrebi op{teweto so branitelot. ^len 65 (1) Branitel ne mo`e da bide o{teteniot. Za razre{uvaweto na branitelot }e se izvesti Advokatskata komora. da vr{i . odnosno sovetot nadle`en za odlu~uvawe vo postapka po `alba. (2) Eden obvinet mo`e da ima pove}e braniteli. (2) Baraweto za nazna~uvawe branitel spored stav 1 na ovoj ~len mo`e da se stavi samo po podignatiot obvinitelen akt. ova pravo mo`e da go podlo`i na nadzor ako pritvorot e odreden po osnov na ~len 184 stav 1 to~ka 2. (7) Ako obvinetiot go izvesti sudot deka samiot opolnomo{til branitel. za toa go izvestuva sudot vedna{. a branitelot go nazna~uva pretsedatelot na sudot. (5) Branitelot na kogo mu e otpovikano polnomo{noto e dol`en da gi prezeme site dejstvija vo postapkata vo korist na obvinetiot do soop{tuvaweto deka e opolnomo{ten nov branitel. (4) Pretsedatelot na sudot mo`e. branitelot ima pravo da gi razgleda spisite i drugite pribaveni predmeti {to slu`at kako dokaz. Vo toj slu~aj }e se razre{i nazna~eniot branitel. ^len 71 (1) Branitelot e ovlasten da gi prezema vo korist na obvinetiot. (3) Branitel ne mo`e da bide ni lice koe vo istiot predmet postapuvalo kako sudija ili kako javen obvinitel. ^len 68 (1) Namesto postaveniot branitel (~lenovi 66 i 67) obvinetiot mo`e samiot da zeme drug branitel. Za baraweto odlu~uva pretsedatelot na sovetot. gluv ili nesposoben samiot uspe{no da se brani. ^len 69 Koga e dostaveno barawe od ovlasteniot tu`itel za pokrenuvawe na krivi~na postapka. pretsedatelot na sudot }e mu postavi branitel po slu`bena dol`nost za natamo{niot tek na krivi~nata postapka do pravosilnosta na presudata. (4) Ako obvinetiot ne go izvesti sudot deka opolnomo{til nov branitel. smetano od denot koga obvinetiot go izvestil. bra~niot odnosno vonbra~niot drugar na o{teteniot ili na tu`itelot. ako spored svojata imotna sostojba ne mo`e da gi podnesuva tro{ocite na odbranata. Protiv ova re{enie ne e dozvolena posebna `alba. mora da ima branitel u{te pri prvoto ispituvawe.

odnosno za dopolnenie na podnesokot podnosi-telot }e se predupredi za posledicite od propu{taweto. (2) Zapisnikot treba da gi sodr`i su{testvenite podatoci za tekot i sodr`inata na prezemenoto dejstvie. ^len 74 (1) Sudot }e go kazni so pari~na kazna od 100 do 1. licata koi zadol`itelno prisustvuvaat na dejstvijata vo postapkata. fotografii. predlozite. ispravki i dodatoci se vnesuvaat na krajot na zapisnikot i istite vedna{ im se predo~uvaat na strankite i branitelot i nivnite zabele{ki i mislewa se potvrduvaat od strana na licata koi go potpi{uvaat zapisnikot. obvinitelnite akti i obvinitelnite predlozi na o{teteniot kako tu`itel. imaat pravo da go pro~itaat zapisnikot ili da baraat da im se pro~ita. zapisnikot mo`e da go pi{uva liceto koe go prezema dejstvieto. (2) Protiv ova re{enie e dozvolena `alba. Samo koga se vr{i pretresuvawe na dom ili na lice. (3) Ako javniot obvinitel ili zamenikot na javniot obvinitel navreduva nekoj drug. Precrtanite mesta moraat da ostanat ~itlivi. imiwata i prezimiwata na prisutnite lica i vo koe svojstvo prisustvuvaat. (4) Na liceto koe se ispituva }e mu se dozvoli samo da gi ka`uva odgovorite vo zapisnikot. odnosno da se snimi tonski ili vizuelno tonski. sudot }e go otfrli podnesokot. a . a ako se napraveni skici. vo nego ne smee ni{to da se izbri{e.000 evra vo denarska protivvrednost u~esnikot vo postapkata koj vo podnesokot ili usno. a pri pretresuvaweto i liceto {to se pretresuva ili ~ij{to G l a v a VII PODNESOCI I ZAPISNICI ^len 72 (1) Privatnite tu`bi. ^len 75 (1) Za sekoe dejstvie prezemeno vo tekot na krivi~nata postapka }e se sostavi zapisnik istovremeno koga se vr{i dejstvieto. kako i strankite. se sostavuva na toj na~in {to liceto koe go prezema dejstvieto mu ka`uva glasno na zapisni~arot {to }e vnese vo zapisnikot. mestoto kade {to se vr{i dejstvieto. Ako pri prezemaweto na dejstvieto se odzemeni predmeti ili spisi. branitelot i o{teteniot ako se prisutni. sudot za toa }e go izvesti nadle`niot javen obvinitel. sudot }e gi prepi{e potrebnite primeroci na tro{ok na podnositelot. Ako zapisnikot se sostoi od pove}e listovi. sudot }e go povika podnositelot na podnesokot {to e nerazbirliv ili ne sodr`i sî {to e potrebno za da mo`e po nego da se postapuva da go ispravi podnesokot odnosno da go dopolni. planovi. (2) Zapisnikot go pi{uva zapisni~ar. a odzemenite predmeti }e se priklu~at kon zapisnikot ili }e se navede kade se nao|aat na ~uvawe. (4) Za kaznuvaweto na advokatot.Закон за кривичната постапка Страна 12 konsultacii i da pribavuva mislewa od stru~ni lica od soodvetna oblast. da se dodade ili menuva. (3) Na krajot od zapisnikot }e se potpi{e tolkuva~ot ako go imalo. Zapisnikot sekoga{ }e se pro~ita ako nemalo zapisni~ar i toa }e se nazna~i vo zapisnikot. sudot mo`e da izre~e pari~na kazna i do desetkraten iznos od kaznata od stavot (1) na ovoj ~len. (2) Podnesocite od stav 1 na ovoj ~len moraat da bidat razbirlivi i da go sodr`at sî ona {to e potrebno za da mo`e da se postapi po niv. ^len 78 (1) Ispitanoto lice. a ako toj toa ne go stori vo opredeleniot rok. (5) Zapisnikot mo`e da se sostavi stenodaktilografski. (6) Ako spored stavot (1) na ovoj ~len navredata na sudot i pokraj izre~enata pari~na kazna se povtoruva. (2) Ako vakvi podnesoci ne mu se predadeni na sudot vo dovolen broj primeroci. ^len 73 (1) Podnesocite {to spored ovoj zakon se dostavuvaat do protivnata stranka mu se predavaat na sudot vo dovolen broj primeroci za sudot i za drugata stranka. svedoci-te ~ie{to prisustvo e zadol`itelno pri prezemaweto na istra`nite dejstvija. pretresuvawe na dom ili na lice. ili prepoznavawe na lica ili na predmeti (~len 225) vo zapisnikot }e se vnesat i podatoci {to se va`ni so ogled na prirodata na takvoto dejstvie ili za utvrduvawe na identi~nosta na oddelni predmeti (opis. Ako e potrebno. (3) Ako vo ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. Vo slu~aj na zloupotreba ova pravo mo`e da mu se uskrati. sudot }e ja izvesti Advokatskata komora na Republika Makedonija. Za toa e dol`no da go predupredi liceto koe go prezema dejstvieto. (3) Zapisnikot {to go pi{uva zapisni~ar. stavawe na oznaka vrz predmetite i drugo). Ako podnositelot ne postapi po naredbata na sudot. Re{enieto za kaznuvawe go donesuva istra`niot sudija. (2) Subjektite od stavot (1) na ovoj ~len postapuvaat po baraweto na branitelot vo rok od 30 dena od denot na priemot na baraweto. crte`i. ili dejstvieto se prezema nadvor od slu`benite prostorii na organot. a ako toa ne e mo`no. kako i nazna~uvawe na krivi~niot predmet spored koj se prezema dejstvieto. a dokolku vo postapkata e opredelena merka pritvor. dokolku so drug zakon poinaku ne e opredeleno zapisni~ar ne mo`e da se obezbedi. (3) Pri prezemawe na dejstvija kako {to e uvid. (5) Kaznuvaweto spored stavot (1) na ovoj ~len ne vlijae vrz goneweto i izrekuvaweto na kaznata za krivi~noto delo izvr{eno so navredata. meri i golemina na predmetite ili tragite. toga{ neposredno potoa. sudot koj treba da odlu~i za podnesokot. (4) Vo pokanata za ispravka. (2) Zapisnikot go potpi{uva ispitanoto lice. denot i ~asot koga dejstvieto e zapo~nato i zavr{eno. toa }e se navede vo zapisnikot i }e se priklu~i kon zapisnikot. mehani~ki i drugi napravi za tonsko ili vizuelno-tonsko snimawe i stenodaktilografski bele{ki. zabele{ki na elektronski. a vo zapisnikot }e se nazna~i dali predupreduvaweto e storeno i dali e pro~itan zapisnikot. toa }e se nazna~i vo zapisnikot. Vo zapisnikot se zabele`uva vo forma na raska`uvawe samo su{testvenata sodr`ina na dadenite iskazi i izjavi. odnosno sovetot pred koj e dadena izjavata. za {to prethodno }e se izvestat licata koi u~estvuvaat na procesnoto dejstvie. a ako e taa storena vo podnesokot. ^len 77 (1) Zapisnikot mora da se vodi uredno. odnosno na drug na~in go navreduva sudot ili liceto koe u~estvuva vo postapkata. Pra{awata se vnesuvaat vo zapisnikot samo ako e potrebno da se razbere odgovorot. vo zapisnikot doslovno }e se vnese pra{aweto {to e postaveno i odgovorot {to e daden. ispitanoto lice go potpi{uva sekoj list. (2) Site preina~uvawa. Zapisnikot }e se sostavi vo propi{ana forma i }e se potpi{e soglasno so ~lenot 78 od ovoj zakon ^len 76 (1) Vo zapisnikot se vnesuva nazivot na dr`avniot organ pred koj se vr{i dejstvieto. pravnite lekovi i drugite izjavi i soop{tenija se podnesuvaat pismeno ili se davaat usno na zapisnik. vo rok od tri dena od denot na priemot na baraweto. sudot }e go povika podnositelot vo opredelen rok da mu predade dovolen broj primeroci.

odnosno koga izjavata í e predadena na upravata na ustanovata se smeta kako den na predavawe do organot {to e nadle`en da ja primi. mehani~ki i so drugi napravi za tonsko ili vizuelno-tonsko snimawe ili da se zabele`i stenodaktilografski. a zapisni~arot pod otpe~atokot }e go zapi{e negovoto ime i prezime. (5) Ako ispitanoto lice gi nema obete race . po elektronska po{ta ili po telegraf-ski pat. deka liceto {to se soslu{uva prethodno e izvesteno za snimaweto. na svedokot ili na ve{takot ne mo`e da se zasnova sudskata odluka. toj rok mo`e da se skrati ako toa go bara obvinetiot pismeno ili usno na zapisnik pred sudot. Odvoenite mislewa }e se priklu~at kon zapisnikot za sovetuvaweto i glasaweto. vo zapisnikot }e se nazna~i denot i ~asot koga nastanal prekinot. snimkata vedna{ }e se reproducira. (4) Nepismeno lice mesto potpis stava otpe~atok od pokazalecot na desnata raka. izdvoenite zapisnici se zatvoraat vo posebna obvivka i se ~uvaat kaj istra`niot sudija odvoeno od drugite spisi i ne mo`at da se razgleduvaat nitu mo`at da se koristat vo postapkata. mehani~ki i so drugi napravi za tonsko ili vizuelno-tonsko snimawe da go snimat istra`noto dejstvie. a najdocna do zavr{uvaweto na istragata. osven ako ne e mo`no da se obezbedi nivnoto prisustvo. ^len 80 (1) Istra`niot sudija mo`e da opredeli izveduvaweto na istra`no dejstvie da se snimi so elektronski. deka snimkata e reproducirana i kade se ~uva snimkata ako ne e prilo`ena kon spisite na predmetot. zapisnikot go potpi{uvaat lica {to prisustvuvaat na dejstvieto. koj go izvr{il snimaweto. (3) Ovoj zapisnik go potpi{uvaat site ~lenovi na sovetot i zapisni~arot. ^len 82 (1) Za sovetuvaweto i glasaweto }e se sostavi poseben zapisnik. za {to prethodno }e go izvesti liceto koe se ispituva odnosno soslu{uva.}e se pro~ita zapisnikot. (2) Koga izjavata e vrzana za rok se smeta deka e dadena vo rokot ako pred da iste~e rokot mu e predadena na onoj {to e ovlasten da ja primi. Ovoj zapisnik mo`e da go razgleda samo povisokiot sud koga re{ava za pravniot lek i vo toj slu~aj e dol`en zapisnikot odnovo da go zatvori vo posebna obvivka i na obvivkata da nazna~i deka go razgledal zapisnikot.Закон за кривичната постапка Страна 13 dom se pretresuva. podatocite potrebni za identifikacija na liceto ~ija{to izjava se snima i podatok vo koe svojstvo toa lice ja dava izjavata. istra`niot sudija }e postapi spored odredbite na stavovite 1 i 2 od ovoj ~len i vo pogled na site izvestuvawa {to vo smisla na ~len 142 od ovoj zakon im gi dale na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti obvinetiot i licata navedeni vo ~lenovite 218 i 219 i ~len 236 stav 1 od ovoj zakon. (2) Po pravosilnosta na re{enieto. istra`niot sudija po slu`bena dol`nost ili na predlog od strankite }e donese re{enie za izdvojuvawe na zapisnicite za ovie iskazi od spisite vedna{. a ispravkite ili objasnenijata na toa lice }e se snimat. Ako e vo pra{awe rok {to so ovoj zakon e opredelen zaradi za{tita na pravoto na odbrana i na drugite procesni prava na obvinetiot. (3) Po barawe od soslu{anoto lice. Ako takvi lica nema ili ne se vo sostojba da ja sfatat sodr`inata na zapisnikot. Koga javniot obvinitel }e podigne obvinitelen akt bez sproveduvawe istraga (~len 153 stav 6) }e gi dostavi spisite vo koi se nao|aat vakvite izvestuvawa do istra`niot sudija. (6) Ako dejstvieto ne mo`elo da se vr{i bez prekin. Predavaweto na voena po{ta vo mesta kade {to ne postoi redovna po{ta se smeta kako predavawe na prepora~ana pratka na po{ta. (3) Koga izjavata e upatena po po{ta so prepora~ana pratka. (2) Snimkata mora da gi sodr`i podatocite od ~len 76 stav 1 na ovoj zakon. Protiv ova re{enie e dozvolena posebna `alba. (2) Zapisnikot za sovetuvaweto i glasaweto go sodr`i tekot na glasaweto i odlukata {to e donesena. Ako zapisnikot ne go pi{uva zapisni~ar (~len 75 stav 2).zapisnikot }e mu se pro~ita i toa }e se zabele`i vo zapisnikot. zapisnikot go potpi{uvaat dvajca svedoci. (3) Po zavr{enata istraga. ^len 79 (1) Koga vo ovoj zakon e opredeleno deka vrz iskazot na obvinetiot. (4) Zapisnikot za sovetuvaweto i glasaweto }e se zatvori vo posebna obvivka. mora da se obezbedi od snimkata jasno da mo`e da se raspoznae koj ja dal izjavata. (5) Istra`niot sudija mo`e da opredeli tonskata snimka vo celost ili delumno da se prepi{e. vo zapisni-kot }e se navedat i tie prigovori. denot na predavaweto na po{tata se smeta kako den na predavaweto na onoj do kogo e upatena. }e go zaveri i }e go priklu~i kon zapisnikot za prezemawe na istra`noto dejstvie. odnosno davaweto soglasnost od istra`niot sudija deka obvinitelen akt mo`e da se podigne bez sproveduvawe istraga (~len 153 stav 1) . Ako poradi nemo`nost da se stavi otpe~atok od desniot pokazalec. (7) Ako imalo prigovor vo pogled na sodr`inata na zapisnikot. Ako ispitanoto lice odbie da go potpi{e zapisnikot ili da stavi otpe~atok od prstot toa }e se zabele`i vo zapisnikot i }e se navede pri~inata za odbivaweto. a ako e nepismeno . kako i denot i ~asot koga prodol-`uva dejstvieto. Istra`niot sudija prepisot }e go pregleda. Koga se snimaat izjavi na pove}e lica. (4) Obvinetiot koj se nao|a vo pritvor mo`e izjava {to e vrzana za rok da dade i na zapisnik kaj sudot {to ja vodi postapkata ili da ja predade na upravata na zatvorot. Denot koga e sostaven takov zapisnik. (6) Tonskite i drugite snimki gi ~uva sudot vo vremeto do koe se ~uva i krivi~niot spis. ako ne se vneseni vo zapisnikot. mehani~ki i so drugi napravi za tonsko ili vizuelno-tonsko snimawe . koj }e postapi spored odredbite na ovoj ~len. a liceto koe se nao|a na izdr`uvawe kazna ili se nao|a vo nekoja usta-nova zaradi primena na merka na bezbednost ili na vospitna merka mo`e takvata izjava da i ja predade na upravata na ustanovata vo koja e smesteno. ^len 81 Za zapisnikot za glavniot pretres va`at i odredbite na ~lenovite od 300 do 303 na ovoj zakon. se stava otpe~atok od nekoj drug prst ili otpe~atok od prst na levata raka. osven koga zakonot izri~no go dozvoluva toa. G l a v a VIII ROKOVI ^len 83 (1) Rokovite predvideni so ovoj zakon ne mo`at da se prodol`at. (4) Vo zapisnikot za istra`noto dejstvie }e se vnese deka e izvr{eno elektronski. kako i po davaweto soglasnost deka mo`e da se podigne obvinitelen akt bez sproveduvawe istraga (~len 153 stav 1). vo zapisnikot }e se nazna~i od koj prst i od koja raka e zemen otpe~atokot. (8) Zapisnikot na krajot go potpi{uva liceto koe go prezelo dejstvieto i zapisni~arot. (7) Istra`niot sudija mo`e da dozvoli licata koi imaat opravdan interes elektronski. .

rokot se zavr{uva posledniot den na toj mesec. osven ako za tro{ocite {to gi podnesuvaat privatniot tu`itel i obvinetiot se re{ava vo odlukata za glavnata rabota. kako i tro{oci za poroduvawe. odnosno vo koj pa|a nastanot od koga treba da se smeta traeweto na rokot. ^len 86 (1) Za vra}awe vo porane{nata sostojba odlu~uva pretsedatelot na sovetot koj ja donel presudata ili re{enieto koe se pobiva so `albata. kako i tro{oci na uvidot. polnomo{nikot. 3) izdatoci za priveduvawe na obvinetiot. (2) Ako nedostigaat podatoci za visinata na tro{ocite posebno re{enie za visinata na tro{ocite }e donese istra`niot sudija. sudot e dol`en ovaa `alba zaedno so `albata na presudata ili na re{enieto za primena na merka na bezbednost. se isplatuvaat odnapred od sredstvata na organot {to ja vodi krivi~nata postapka. 4) prevozni i patni tro{oci na slu`benite lica. za odlagawe na istra`noto dejstvie ili na glavniot pretres i drugite tro{oci na postapkata. . (3) Koga obvinetiot izjavil `alba na re{enieto so koe ne se dozvoluva vra}awe vo porane{nata sostojba. 5) tro{oci za lekuvawe na obvinetiot za vreme dodeka se nao|a vo pritvor. kako i nu`nite izdatoci na nazna~eniot branitel i nazna~eniot polnomo{nik na o{teteniot kako tu`itel (~lenovi 67 i 93). (3) Rokovite opredeleni po meseci odnosno po godini se zavr{uvaat so istekot na onoj den na posledniot mesec. (2) Za tro{ocite od stav 1 na ovoj ~len se donesuva posebno re{enie. pa do nadle`niot sud }e stigne po istekot na rokot. a se naplatuvaat podocna od licata koi se dol`ni da gi nadomestat spored odredbite na ovoj zakon. ^len 91 (1) Koga sudot }e go oglasi obvinetiot za vinoven }e izre~e vo presudata deka e dol`en da gi nadomesti tro{ocite na krivi~nata postapka. 7) nagrada i nu`ni izdatoci na branitelot. tolkuva~i i stru~ni lica. bez ogled na ishodot na krivi~nata postapka. no sudot nadle`en za re{avawe na molbata mo`e da odlu~i izvr{uvaweto da se zapre dodeka ne se donese odluka po molbata. ve{takot. vo postapkata poradi krivi~nite dela za koi se goni po slu`bena dol`nost. tuku za po~etok na rokot se zema prviot nareden ~as. rokot isteknuva so istekot na prviot nareden raboten den. ili na vospitna merka ili za oddzemawe na imotna korist. preveduva~ot. svedokot. Ako go nema toj den vo posledniot mesec. o{teteniot kako tu`itel. G l a v a IH TRO[OCI NA KRIVI^NATA POSTAPKA ^len 88 (1) Tro{oci na krivi~nata postapka se izdatocite napraveni po povod krivi~nata postapka od nejzinoto poveduvawe do nejzinoto zavr{uvawe i izdatocite za prezemenite istra`ni dejstvija pred istragata. ^len 89 (1) Vo sekoja presuda i re{enie so koe se zapira krivi~nata postapka ili se otfrla obvinitelniot akt }e se odlu~i koj }e gi podnesuva tro{ocite na postapkata i kolku iznesuvaat tie. ^len 84 (1) Rokovite se smetaat na ~asovi. a mesecot se smeta po kalendarskoto vreme. (3) Pau{alniot iznos se utvrduva vo ramkite na iznosite opredeleni so propis. Organot {to ja vodi krivi~nata postapka e dol`en site tro{oci {to se odnapred isplateni da gi vnese vo popisot koj }e se prilo`i kon spisite. nu`ni izdatoci na privatniot tu`itel i na o{teteniot kako tu`itel i na nivnite zakonski zastapnici. kako i nagrada i nu`ni izdatoci na nivnite polnomo{nici. tolkuva~ot i stru~noto lice (~len 161). (2) ^asot ili denot koga e izvr{eno dostavuvaweto ili soop{tuvaweto. kako i so odgovorot na `albata i so site spisi da ja dostavi do povisokiot sud na re{avawe.Закон за кривичната постапка Страна 14 (5) Ako podnesokot {to e vrzan za rok poradi neznaewe ili o~igledna gre{ka na podnositelot e predaden ili upaten do nenadle`en sud pred istekot na rokot. (2) Protiv re{enieto so koe se dozvoluva vra}awe vo porane{nata sostojba ne e dozvolena posebna `alba. preveduva~i. ^len 90 (1) Obvinetiot. odnosno na liceto li{eno od sloboda. }e se zeme deka e podnesen navreme. ve{taci. {to gi pri~inile po svoja vina. gi podnesuvaat tro{ocite za svoeto doveduvawe. ^len 85 (1) Na obvinetiot koj od opravdani pri~ini }e go propu{ti rokot za izjavuvawe `alba na presuda ili na re{enie za primena na merki na bezbednost ili na vospitna merka ili za odzemawe na imotna korist. denovi. 6) pau{alen iznos. odnosno den. ne se zasmetuva vo rokot. meseci i godini. (4) Tro{ocite od to~ka 1 do 5 stav 2 na ovoj ~len. kako i soodvetniot del na pau{alniot iznos. privatniot tu`i-tel. ^len 87 Molbata za vra}awe vo porane{nata sostojba po pravilo ne go zadr`uva izvr{uvaweto na presudata odnosno na re{enieto za primena na merka na bezbednost ili na vospitna merka ili za odzemawe na imotna korist. Baraweto so podatocite za visinata na tro{ocite mo`e da se podnese najdocna vo rok od 30 dena od denot na dostavuvaweto na pravosilnata presuda ili na re{enieto do liceto koe ima pravo da postavi takvo barawe. (3) Koga za tro{ocite na krivi~nata postapka e odlu~eno so posebno re{enie. 2) prevozni tro{oci na obvinetiot. (2) Tro{ocite na krivi~nata postapka opfa}aat: 1) tro{oci za svedoci. (4) Ako posledniot den na rokot pa|a na dr`aven praznik ili vo sabota ili vo nedela ili vo nekoj drug den koga dr`avniot organ ne rabotel. (5) Tro{ocite za preveduvawe {to }e nastanat so primena na odredbite na ovoj zakon za pravoto besplatna pomo{ na preveduva~ nema da se naplatuvaat od licata koi spored odredbite od ovoj zakon se dol`ni da gi nadomestat tro{ocite na krivi~nata postapka. sudijata poedinec ili pretsedatelot na sovetot koga }e se pribavat tie podatoci. (2) Po istekot na tri meseci od denot na propu{taweto ne mo`e da se bara vra}awe vo porane{nata sostojba. sudot }e mu dozvoli vra}awe vo porane{nata sostojba zaradi izjavuvawe `alba ako vo rok od osum dena po prestanuvaweto na pri~inata poradi koja go propu{til rokot podnese molba za vra}awe vo porane{nata sostojba i ako istovremeno so molbata predade i `alba. so ogled na traeweto i slo`enosta na postapka i imotnata sostojba na liceto koe e dol`no da go plati toj iznos. branitelot. zakonskiot zastapnik. Vo eden den se smetaat 24 ~asa. odnosno na godinata {to po svojot broj mu odgovara na denot koga po~nal rokot. za `albata protiv toa re{enie odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6). kako i nagrada i nu`ni izdatoci na negoviot polnomo{nik. o{teteniot. 8) nu`ni izdatoci na o{teteniot i na negoviot zakonski zastapnik.

(4) O{teteniot koj se otka`al od predlogot za gonewe. nu`nite izdatoci na obvinetiot kako i nu`nite izdatoci na nagradata na negoviot branitel. nagradata i nu`nite izdatoci na branitelot }e se isplatat od buxetskite sredstva. Ako ima pove}e privatni tu`iteli. takov predlog ne mo`e da se stavi povtorno. ako so toa ne bi se odol`uvala zna~itelno ovaa postapka. Ako postapkata e zaprena poradi otka`uvawe od tu`bata. Ako se utvrdat ovie okolnosti po donesuvaweto na odlukata za tro{ocite. (2) Polnomo{nik {to ne e advokat nema pravo na nagrada. (3) Liceto ovlasteno za podnesuvawe predlog e dol`no da go ozna~i oprede-leno svoeto barawe i da podnese dokazi. osven vo slu~aite opredeleni vo slednite stavovi. (4) Ako ovlastenoto lice ne stavilo predlog za ostvaruvawe na imotno-pravno barawe vo krivi~na postapka do podigaweto na obvinenieto. No i pred da e staven takov . visinata i nadomestokot za ve{ta~eweto so akt gi utvrduva ministerot za pravda GlavaH IMOTNO-PRAVNI BARAWA ^len 96 (1) Imotno-pravno barawe {to nastanalo poradi izvr{uvawe na krivi~no delo }e se raspravi po predlog od ovlastenite lica vo krivi~na postapka. obvinetiot i privatniot tu`itel mo`at da se poramnat vo pogled na nivnite me|usebni tro{oci. a pred zavr{uvaweto na glavniot pretres preminalo na drugo lice spored pravilata na imotnoto pravo. ^len 98 (1) Predlog za ostvaruvawe na imotno-pravno barawe vo krivi~na postapka se podnesuva do organot do koj se podnesuva krivi~nata prijava ili do sudot pred koj se vodi postapkata. poradi {to postap-kata e zaprena. (2) Predlogot mo`e da se podnese najdocna do zavr{uvaweto na glavniot pretres pred prvostepeniot sud. ^len 95 Pobliski propisi za nadomest na tro{ocite vo krivi~nata postapka pred sudovite donesuva ministerot za pravda. odnosno ako e donesena presuda so koja se odbiva obvinenieto poradi smrt na obvinetiot ili poradi zaboluvawe od nekoja trajna du{evna bolest ili poradi toa {to nastapila zastarenost na krivi~noto gonewe poradi odol`uvawe na postapkata koe ne mo`e da se pripi{e vo vina na privatniot tu`itel. a so pla}aweto na nagradata i na nu`nite izdatoci bi bilo dovedeno vo pra{awe izdr`uvaweto na obvinetiot ili izdr`uvaweto na liceto koe e dol`en toj da go izdr`uva. ^len 100 (1) Sudot pred koj se vodi postapkata }e go ispita obvinetiot za faktite navedeni vo predlogot i }e gi izvidi okolnostite {to se va`ni za utvrduvawe na imotno-pravnoto barawe. (5) Koga sudot }e go odbie obvinenieto poradi nenadle`nost. odnosno vo presudata }e se izre~e deka tro{ocite na krivi~nata postapka od ~len 88 stav 2 to~ka 1 do 5 na ovoj zakon. osven ako so ovoj zakon ne e opredeleno ne{to drugo. Vaka }e se postapi i ako na o{teteniot kako tu`itel mu bil nazna~en polnomo{nik. (2) Kriteriumite za vidot. sudot mo`e da go oslobodi obvinetiot od dol`nosta da gi nadomesti vo celost ili delumno tro{ocite na krivi~nata postapka od ~len 88 stav 2 to~ki 1 i 6 na ovoj zakon. }e se povika toa lice da se izjasni dali ostanuva pri predlogot. a ako toa ne e mo`no. Pla}aweto na pau{alniot iznos }e se opredeli za sekoj obvinet posebno. }e se izvesti deka mo`e toj predlog da go stavi do zavr{uvaweto na glavniot pretres. (2) Imotno-pravno barawe mo`e da se odnesuva na nadomest na {teta. pretsedatelot na sovetot mo`e so posebno re{enie da go oslobodi obvinetiot od dol`nosta za nadomestuvawe na tro{ocite na krivi~nata postapka. ^len 92 (1) Koga }e se zapre krivi~nata postapka ili koga }e se donese presuda so koja obvinetiot se osloboduva od obvinenieto ili so koja se odbiva obvinenieto ili koga se otfrla obvinitelniot akt vo re{enieto. (3) Imotno-pravnoto barawe od stavot (2) na ovoj ~len. (2) Ako imotno-pravnoto barawe po staveniot predlog. ako postapkata e zavr{ena so presuda so koja se osloboduva obvinetiot od obvinenieto ili so presuda so koja se odbiva obvinenieto ili so re{enie za zapirawe na postapkata ili se otfrla obvinitelniot akt. o{teteniot mo`e da go podnese i sprema osiguritelnoto dru{tvo ^len 97 Predlog za ostvaruvawe na imotno-pravno barawe vo krivi~na postapka mo`e da podnese lice koe e ovlasteno da go ostvaruva takvoto barawe vo spor. osven ako spored odredbite na ovoj zakon nagradata i nu`nite izdatoci na branitelot pa|aat vrz tovar na buxetskite sredstva. (2) Liceto koe podnelo svesno la`na prijava }e gi podnesuva tro{ocite na krivi~nata postapka. pa|aat vrz tovar na buxetskite sredstva. (3) Privatniot tu`itel e dol`en da gi nadomesti tro{ocite na krivi~nata postapka od ~len 88 stav 2 to~ka 1 do 6 na ovoj zakon. vo slu~aj na osiguruvawe. Ako uredno povikaniot ne se javi. tro{ocite }e gi podnesuvaat site solidarno. odluka za tro-{ocite }e donese nadle`niot sud. ^len 94 Za dol`nosta za pla}awe na tro{ocite {to }e nastanat kaj povisokiot sud odlu~uva kone~no toj sud soglasno so odredbite na ~lenovite od 88 do 93 na ovoj zakon. osven na nadomest na nu`nite izdatoci. ^len 93 (1) Nagradata i nu`nite izdatoci na branitelot i na polnomo{nikot na privatniot tu`itel ili na o{teteniot e dol`no da gi plati zastapuvanoto lice. se smeta deka se otka`al od staveniot predlog. ^len 99 (1) Ovlastenite lica (~len 97) mo`at do zavr{uvaweto na glavniot pretres da se otka`at od predlogot za ostvaruvawe na imotno-pravnoto barawe vo krivi~na postapka i da go ostvaruvaat preku spor. Ako na obvinetiot mu bil nazna~en branitel. (3) Vo presudata so koja se oglaseni pove}e obvineti za vinovni. bez ogled na toa koj spored odlukata na sudot e dol`en da gi podnesuva tro{ocite na krivi~nata postapka. kako i nu`nite izdatoci na obvinetiot i nu`nite izdatoci i nagradata na branitelot. ako so nivnoto pla}awe bi bilo dovedeno vo pra{awe izdr`uvaweto na obvinetiot ili na licata koi toj e dol`en da gi izdr`uva. (4) Vo odlukata so koja re{ava za tro{ocite. osven ako e zaprena postapkata. }e gi podnese tro{ocite na krivi~nata postapka ako obvinetiot ne izjavi deka toj }e gi plati. Vo slu~aj na otka`uvawe od predlogot. sudot }e opredeli kolkav del od tro{ocite }e podnesuva sekoj od niv. na vra}awe predmeti ili na poni{tuvawe na opredelena pravna rabota. dokolku mo`at da se izdvojat tie tro{oci od vkupnite tro{oci. }e gi osudi site obvineti da gi podnesuvaat tro{ocite solidarno.Закон за кривичната постапка Страна 15 (2) Liceto {to e obvineto za pove}e krivi~ni dela nema da se osudi na nadomestuvawe na tro{ocite vo pogled na delata za koi e oslobodeno od obvinenieto.

^len 104 (1) Pravosilnata presuda so koja e odlu~eno za imotnopravno barawe sudot mo`e vo krivi~nata postapka da ja izmeni samo po povod povtoruvawe na krivi~nata postapka. ili osnovata i delumno iznosot na imotnopravnoto barawe. Dokolku dokazite vo krivi~nata postapka ne davaat dovolna osnova za celosno ili delumno presuduvawe na imotno-pravnoto barawe. (3) Protiv re{enieto na sovetot za privremeni merki za obezbeduvawe ne e dozvolena posebna `alba. no ~len na sovetot koj glasal obvinetiot da se oslobodi ili presudata da se ukine i ostanal vo malcinstvo ne e dol`en da glasa za sankcijata. a za nivno dopolnitelno obezbeduvawe postoi opasnost od neopravdano odol`uvawe na krivi~nata postapka. }e go upati o{teteniot deka mo`e imotno-pravnoto barawe da go ostvaruva vo spor. da opredeli privremeni merki za obezbeduvawe i sprema toa treto lice. ili }e go upati o{teteniot na spor so toa {to }e se ukinat ovie merki. i toa ako postojat uslovi za povtoruvawe spored odredbite {to va`at za parni~nata postapka. Po podignatiot obvinitelen akt re{enieto go donesuva nadvor od glavniot pretres pretsedatelot na sovetot. Toj e dol`en da se gri`i za toa site pra{awa da se razgledaat sestrano i napolno. }e izre~e vo presuda celosno ili delumno poni{tuvawe na taa pravna rabota. a sudot vo krivi~nata postapka }e opredeli samo ~uvawe na predmetite kako privremena merka za obezbeduvawe. po predlog od ovlastenite lica (~len 97). (2) So presudata so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven. G l a v a HI DONESUVAWE I SOOP[TUVAWE NA ODLUKITE ^len 108 (1) Vo krivi~nata postapka odlukite se donesuvaat vo forma na presuda.Закон за кривичната постапка Страна 16 predlog sudot e dol`en da sobere dokazi i da izvidi {to e potrebno za odlu~uvawe za baraweto. ili zatoa {to poradi krivi~noto delo toa do{lo do imotna korist. sudot odlu~uva celosno ili delumno za imotno-pravnoto barawe. (2) Vo presudata so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven sudot ili }e gi ukine merkite od stav 1 na ovoj ~len. sudot vo krivi~nata postapka mo`e. (3) Predmetite {to slu`at kako dokaz }e se odzemat privremeno i po zavr{uvaweto na postapkata }e mu se vratat na sopstvenikot. Odredbite na ~len 105 stavovi 2 i 3 na ovoj zakon va`at i vo ovoj slu~aj. sudot so presudata }e ja dosudi samo osnovata. (3) Ako vo pogled na oddelni pra{awa za koi se glasa se podelat glasovite na pove}e razli~ni mislewa. Vo drugi slu~ai za `albata re{ava sovetot (~len 22 stav 6). ^len 105 (1) Po predlog na javniot obvinitel i na ovlastenite lica (~len 97) mo`e vo krivi~nata postapka spored odredbite {to va`at za izvr{nata postapka da se opredelat privremeni merki za obezbeduvawe na imotno-pravnoto barawe {to nastanalo poradi izvr{uvaweto na krivi~noto delo. (2) Pretsedatelot na sovetot rakovodi so sovetuvaweto i glasaweto i glasa posleden. a ne slu`at kako dokaz vo krivi~nata postapka. ^len 101 (1) Za imotno-pravnite barawa odlu~uva sudot. (2) Re{enieto od stav 1 na ovoj ~len go donesuva vo istragata istra`niot sudija. ne zasegaj}i vo pravata na treti lica. sî dodeka ne se postigne potrebnoto mnozinstvo. ili se otfrla obvinitelniot akt. ^len 103 Ako imotno-pravnoto barawe se odnesuva na poni{tuvawe na opredelena pravna rabota. so obvrska da go donese po barawe. }e se razdvojat pra{awata i glasaweto }e se povtoruva dodeka ne se postigne mnozinstvo. (2) Ako so izveduvaweto na imotno-pravno barawe bi se odlo`uvala krivi~nata postapka zna~itelno. Ako vakov predmet mu e neophodno potreben na sopstvenikot toj mo`e da mu se vrati i pred zavr{uvaweto na postapkata. odlukata }e se donese taka {to glasovite {to se najnepovolni za obvinetiot }e se pridodadat kon glasovite {to se od ovie pomalku nepovolni. a za iznosot na imotno-pravnoto barawe ili ostatokot od toj iznos }e donese dopolnitelna presuda. a na glavniot pretres sovetot. Ako ne . odnosno negovite naslednici samo vo spor mo`at da baraat pravosilnata presuda na krivi~niot sud so koja e odlu~eno za imotno-pravno barawe da se izmeni. ako ne se ve}e porano ukinati. ako ne se povede spor vo rokot opredelen od sudot. Odlukata e donesena koga glasale za nea mnozinstvoto od ~lenovite na sovetot. ^len 106 (1) Ako se vo pra{awe predmeti {to nesomneno mu pripa|aat na o{tete-niot. ili izveduvaweto takvi dokazi bi vodelo kon zna~itelno odol`uvawe na postapkata. }e go upati o{teteniot deka mo`e imotno-pravnoto barawe da go prijavi vo krivi~nata postapka {to }e ja zapo~ne ili prodol`i nadle`niot sud. ^len 109 (1) Odlukite na sovetot se donesuvaat po usnoto sovetuvawe i glasawe. barawe za za{tita na zakonitosta ili barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna sudska presuda. tie predmeti }e mu se predadat na o{teteniot i pred zavr{uvaweto na postapkata. a sudot najde deka baraweto e osnovano. (3) Koga sudot }e donese presuda so koja obvinetiot se osloboduva od obvinenieto ili so koja se odbiva obvinenieto ili koga so re{enie }e ja zapre krivi~-nata postapka. taka {to niedno od niv da nema mnozinstvo. (2) Nadvor od ovoj slu~aj osudeniot. sudot } e se ograni~i na sobirawe na onie podatoci ~ie{to utvrduvawe podocna ne bi bilo mo`no ili bi bilo zna~itelno ote`nato. Protiv dopolnitelnata presuda mo`e da se izjavi `alba vo rok od osum dena od denot na nejzinoto dostavuvawe. Koga sudot }e se oglasi za nenadle`en za krivi~nata postapka. ^len 107 (1) Ako o{teteniot ima barawe sprema treto lice zatoa {to kaj nego se nao|aat predmetite pribaveni so krivi~noto delo. a sudot }e ustanovi deka predmetot mu pripa|a na o{teteniot i deka se nao|a kaj obvinetiot ili kaj nekoj od u~esnicite vo krivi~noto delo ili kaj lice na koe mu go dale tie na ~uvawe. Dokolku iznosot na imotnopravnoto barawe ne mo`e da se utvrdi so drugi dokazi. Ako na toj na~in ne se postigne mnozinstvoto. i spored odredbite {to va`at za izvr{nata postapka. re{enie i naredba. }e opredeli vo presudata predmetot da mu se predade na o{teteniot. (2) Ako pove}e o{teteni se sporat za sopstvenosta na predmetite. (2) Presuda donesuva samo sudot. }e se upatat na spor. ^len 102 Ako imotno-pravnoto barawe se odnesuva na vra}awe na predmet. a re{enija i naredbi donesuvaat i drugi organi {to u~estvuvaat vo krivi~nata postapka. sudot so dopolnitelna presuda }e go dosudi iznosot na imotno-pravnoto barawe ili negoviot del opredeluvaj}i pravi~en nadomestok. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. so posledicite {to proizleguvaat od tamu. (4) ^lenovite na sovetot ne mo`at da odbijat da glasaat za pra{awata {to }e gi postavi pretsedatelot na sovetot.

preku slu`beno lice na sudot {to ja donel odlukata ili neposredno vo sudot. ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. (2) Pri odlu~uvaweto za glavnata rabota prvo }e se glasa dali obvinetiot storil krivi~no delo i dali e krivi~no odgovoren. Vo toj slu~aj rokot na izjavuvawe na praven lek. Ako na obvinetiot mu e izre~ena merkata pritvor od istra`en sudija. a doa|aweto ne go opravda vo rok od tri dena smetano od denot koga toa e povikano vo sudot da go primi. presudata i drugite odluki od ~ie dostavuvawe te~e rokot za `alba kako i `albata na sprotivnata stranka {to se dostavuva zaradi odgovor. (3) Ako isto lice e obvineto za pove}e krivi~ni dela. kako i drugi prethodni pra{awa. (3) Prepisite na odlukite protiv koi e dozvolena `alba se dostavuvaat so upatstvo za pravoto na `alba. (5) Ako pismenoto treba da se dostavi do branitelot na obvinetiot. Koga }e se donese odluka za prethodnite pra{awa. a potoa presudata }e mu se dostavi na nazna~eniot branitel i postapkata }e prodol`i. a so dostavuvawe zaveren prepis ako se otsutni. odnosno `albata zatoa {to ne ja prijavil promenata na adresata. ^len 110 (1) Pri odlu~uvaweto prvo se gleda dali sudot e nadle`en. Ako liceto ne dojde da go primi pismenoto. }e se glasa za krivi~-nata odgovornost i za kaznata za sekoe od tie dela. kako i `albata na protivnata stranka koja se dostavuva zaradi odgovor. ili preku pravno lice so posebni ovlastuvawa utvrdeni so zakon. odlukite im se soop{tuvaat na zainteresiranite lica so usno objavuvawe ako se prisutni. Ako dostavuvaweto se vr{i na rabotnoto mesto na liceto na koe treba da mu se dostavi pismenoto. pismenoto }e se isprati prepora~ano po po{ta. (2) Na obvinetiot koj nema branitel li~no }e mu se dostavi obvinitelniot akt. Ako tie ne se zate~at vo domot. privatnata tu`ba i site odluki od ~ie dostavuvawe te~e rokot za `albi. a potoa }e se glasa za kaznata. Ako na obvinetiot ne mo`e da mu se dostavi odlukata. ^len 115 (1) Pismenata za koi vo ovoj zakon ne e opredeleno deka moraat li~no da se dostavat isto taka se dostavuvaat li~no. ^len 112 (1) Ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. dostavuva~ot }e mu ostavi kaj edno od licata navedeni vo ~lenot 115 na ovoj zakon pismeno izvestuvawe da dojde vo opredelen den i ~as vo sudot zaradi primawe na pismenoto. zavedeniot prepis na usno soop{tenata odluka nema da mu se dostavi. (2) Ako se utvrdi deka na liceto na koe treba pismenoto da mu se dostavi e otsutno i deka licata od stav 1 na ovoj ~len ne mo`at poradi toa pismenoto na vreme da mu go predadat. Se smeta deka so toa e izvr{eno polnova`no dostavuvawe. (2) Ako odlukata usno e soop{tena. Ako e vo pra{awe druga odluka od ~ie dostavuvawe te~e rokot za `alba ili `alba na protivnata stranka koja se dostavuva zaradi odgovor. dali e potrebno da se dopolni postapkata. . za imotno-pravnite barawa i za drugite pra{awa za koi treba da se donese odluka. ^len 114 Pismenoto za koe so ovoj zakon e opredeleno deka treba li~no da se dostavi mu se predava neposredno na liceto na koe mu e isprateno. (2) Vo prostorijata vo koja se vr{i sovetuvawe i glasawe mo`at da bidat prisutni samo ~lenovite na sovetot i zapisni~arot i rezultatite od glasaweto ne se objavuvaat. Po barawe na obvinetiot presudata i drugite odluki }e mu se dostavat na lice koe toj }e go opredeli. obvinitelniot akt. (3) Ako na obvinetiot koj nema branitel treba da mu se dostavi presuda so koja mu e izre~ena kazna zatvor. (6) Ako dostavata na branitelot ne mo`e da se izvr{i na na~inot predviden so ~lenot 113 stav (1) na ovoj zakon. ako toa se soglasi da go primi pismenoto. a liceto na koe mu e dadeno soop{tenieto }e go potvrdi toa so svoj potpis. so {to }e se smeta deka dostavata e izvr{ena. (4) Ako obvinetiot ima branitel. Ako liceto na koe pismenoto mora li~no da mu se dostavi ne se zate~e tamu kade {to treba da se izvr{i dostavuvaweto.Закон за кривичната постапка Страна 17 glasa. dostavata do branitelot se smeta za uredna. Na nazna~eniot branitel }e mu se opredeli potreben rok za zapoznavawe so spisite. a dostavuvaweto ne mo`e da se izvr{i na negovata dosega{na adresa. toa }e se nazna~i vo zapisnikot ili na spisok. Povikuvaweto izvr{eno na ovoj na~in }e se zabele`i vo zapisnikot {to povikanoto lice }e go potpi{e. koj e dol`en da go primi pismenoto. za drugite krivi~ni sankcii. a toa lice ne se zate~e tuka. osven ako e toa povikuvawe zabele`ano vo zapisnikot za glavniot pretres. so pouka za posledicite od nedoa| aweto. koj }e ja vr{i ovaa dol`nost dodeka ne }e se doznae novata adresa na obvinetiot. no takvite pismena. se preminuva na re{avawe za glavnata rabota. a potoa za edinstvenata kazna za site dela. sudot }e mu nazna~i na obvinetiot branitel po slu`bena dol`nost. vo slu~aj primatelot da ne se zate~e vo domot ili na rabotnoto mesto mo`e da mu se predadat na nekoj od negovite vozrasni ~lenovi na doma}instvoto. ^len 116 (1) Na obvinetiot li~no }e mu se dostavi pokanata za prvoto ispituvawe vo istragata i pokanata za glavniot pretres. obvinitelniot predlog ili privatnata tu`ba. ako tie se soglasat so toa. dostavuvaweto mo`e da mu se izvr{i na lice ovlasteno za priem na po{ta koe e dol`no da go primi pismenoto ili na lice koe e vraboteno na istoto mesto. ako e izvr{ena po po{ta so prepora~ana pratka na adresa na advokatskata kancelarija ^len 117 G l a v a HII DOSTAVUVAWE PISMENA I RAZGLEDUVAWE SPISI ^len 113 (1) Pismenata se dostavuvaat po po{ta. pismenoto }e se vrati so nazna~uvawe kade se nao|a otsutniot. odnosno odgovor na `albata te~e od denot na dostavata na obvinetiot. odlukata odnosno `albata }e se istakne na oglasnata tabla na sudot i so istekot na osum dena od denot na istaknuvaweto se smeta deka e izvr{eno polnova`no dostavuvawe. odlukata odnosno `albata }e se istakne na oglasnata tabla na sudot i po istekot na osum dena od denot na istaknuvaweto se smeta deka e izvr{eno polnova`no dostavuvawe. } e mu se dostavat i na branitelot i na obvinetiot spored odredbata na ~len 115 od ovoj zakon. Ako zainteresiranoto lice izjavi deka nema da se `ali. (2) Pokanata za glavniot pretres ili drugite pokani sudot mo`e i usno da mu gi soop{ti na liceto koe se nao|a pred sudot. dovolno e da se dostavi do eden od niv. rokot te~e od denot na dostavata na branitelot. ^len 111 Sovetuvaweto i glasaweto se vr{i vo tajno zasedanie. a toj ima pove}e braniteli. obvinitelniot predlog. za tro{ocite na krivi~nata postapka. }e se zeme kako da se soglasil so glasot {to e najpovolen za obvinetiot. pismenoto }e mu se predade na nastojnikot ili na sosed.

^len 123 (1) Pokanite i odlukite {to se dostavuvaat do zavr{uvaweto na glavniot pretres za licata koi u~estvuvaat vo postapkata. Na ist na~in im se dostavuvaat i odlukite za koi od denot na dostavuvaweto te~e rokot za `alba. (3) Odredbite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len se odnesuvaat i na obvinetiot. Ako e vo tek rokot za izjavuvawe na redoven praven lek ili ako go baraat interesite na postapkata. dostavuva~ot }e go zabele`i toa na dostavnicata i }e go nazna~i denot na predavaweto i so toa dostavuvaweto e izvr{eno. mo`at da nastapat {tetni posledici predvideni za propu{taweto samo ako se utvrdi deka toa navremeno ja primilo pokanata odnosno odlukata i deka bilo pou~eno za posledicite od propu{taweto. a po potreba. osven za obvinetiot. (3) Sudot }e go dostavi do javniot obvinitel po negovo barawe krivi~niot spis zaradi razgleduvawe. vodeniot i vozduhoplovniot soobra}aj dostavuvaweto na pokani im se vr{i preku nivnata komanda. (2) Za pokanata na glavniot pretres ili za druga pokana. Primatelot }e go nazna~i sam na dostavnicata denot na priemot. }e se stavi slu`bena zabele{ka na spisot. a pismenoto }e go ostavi vo domot na primatelot ili vo prostorijata kade {to e vraboten toj i so toa dostavuvaweto e izvr{eno.spored ~len 115 od ovoj zakon. kako i pokanata za glavniot pretres se dostavuva do privatniot tu`itel i do o{teteniot kako tu`itel. odnosno do nivniot zakonski zastapnik li~no (~len 114). (2) Ako na licata od stav 1 na ovoj ~len ili na o{teteniot ne mo`e da im se izvr{i dostavuvawe na dosega{nata adresa. odnosno od denot na odrekuvaweto ili otka`uvaweto od izjavenata `alba. }e ja istakne pokanata. (2) Pravosilnata presuda se izvr{uva koga e izvr{eno nejzinoto dostavuva-we i koga za izvr{uvaweto ne postojat zakonski pre~ki. kako den na dostavuvaweto se smeta denot na predavaweto na pismenoto na pisarnicata na javnoto obvinitelstvo. dostavuvaweto se vr{i spored odredbite {to va`at za parni~nata postapka. dostavuvaweto }e mu se izvr{i na ovoj. na pripadnicite na stra`a vo ustanovite vo koi se smesteni lica li{eni od sloboda i na rabotnicite od suvozemniot. dostavuvaweto im se vr{i preku Ministerstvoto za nadvore{ni raboti. G l a v a HIII IZVR[UVAWE NA ODLUKITE ^len 125 (1) Presudata stanuva pravosilna koga ne mo`e pove}e da se pobiva so `alba ili koga ne e dozvolena `alba. samo na eden od niv. telefaks. ^len 121 (1) Na javniot obvinitel odlukite i drugite pismena mu se dostavuvaat so predavawe na pisarnicata na javnoto obvinitelstvo. presudata e izvr{na so istekot na rokot na `alba. Ako ne e izjavena `alba ili strankite se odrekle ili se otka`ale od `albata. (4) Dostavuvaweto na dr`avjanite na Republika Makedonija vo stranstvo. kako i `albata na protivnata stranka koja se dostavuva zaradi odgovor. dostavuva~ot }e go zabele`i na dostavnicata denot. ako ne se primenuva postapkata predvidena vo ~lenovite 503 i 504 od ovoj zakon. (3) Ako o{teteniot. (2) ili stav (3)od ovoj ~len e izvesteno odnosno do koe e upatena odlukata.ako pismenoto e vra~eno vo samoto pretstavni{tvo. sudot mo`e da opredeli vo koj rok treba javniot obvinitel da mu gi vrati spisite. odnosno odlukata ili `albata na oglasnata tabla na sudot i so istekot na osum dena od denot na istaknuvaweto se smeta deka e izvr{eno polnova`no dostavuvawe. (2) Na licata li{eni od sloboda dostavuvaweto im se vr{i vo sudot ili preku upravata na ustanovata vo koja se smesteni. }e go nazna~i denot na priemot i }e stavi zabele{ka zo{to go potpi{al primatelot. pod uslov stranskata dr`ava da ne mu se protivi na takviot na~in na dostavuvawe i liceto na koe dostavuvaweto se vr{i dobrovolno da se soglasi da go primi pismenoto. o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel ima zakonski zastapnik ili polnomo{nik. odnosno preku neposredniot stare{ina. (2) Ako primatelot e nepismen ili ne e vo sostojba da se potpi{e dostavuva~ot }e go potpi{e. mo`e na toj na~in da im se vr{i dostavuvawe na drugi pismena. ^len 122 Vo slu~aite {to ne se predvideni so ovoj zakon. ako organot smeta deka na toj na~in e obezbeden nivniot priem.Закон за кривичната постапка Страна 18 (1) Pokanata za podnesuvawe na privatnata tu`ba ili na obvinitelen akt. se vr{i so posredstvo na diplomatsko ili konzularno pretstavni{tvo na Republika Makedonija vo stranska dr`ava.toa go potvrduva na dostavnicata. ^len 118 (1) Potvrdata za izvr{enoto dostavuvawe (dostavnicata) ja potpi{uvaat primatelot i dostavuva~ot. a ako gi ima pove}e. elektronska po{ta ili po telefon. dokolku za toa se soglasi izri~no na zapisnik pred sudot (4) Za povikuvaweto i predavaweto na odlukata {to se izvr{eni na na~inot predviden vo stavovite (1). ^len 120 (1) Na voenite lica. (2) i (3) od ovoj ~len. (3) Na licata koi u`ivaat pravo na imunitet vo Republika Makedonija ako me|unarodnite dogovori ne opredeluvaat ne{to drugo. ^len 119 Koga primatelot ili vozrasen ~len na negovoto doma}instvo }e odbie da go primi pismenoto. a do nivnite polnomo{nici . sudot. (2) Koga se dostavuvaat odluki kaj koi od denot na dostavuvaweto te~e rokot. Ovlasteniot rabotnik na diplomatskoto ili konzularnoto pretstavni{tvo ja potpi{uva dostavnicata kako dostavuva~ . ~asot i pri~inata za odbivawe na priemot. (5) Sprema liceto koe spored stav (1). kako i za odlukata za odlagawe na glavniot pretres ili na drugi zaka`ani dejstvija. a ako pismenoto e dostaveno po po{ta . . mo`at da mu se predadat na u~esnik vo postapkata koj se soglasuva da mu gi vra~i na onoj do kogo se upateni. (3) Ako primatelot odbie da ja potpi{e dostavnicata. ako spored okolnostite mo`e da se pretpostavi deka izvestuvaweto izvr{eno na toj na~in }e go primi liceto do koe e upateno. ^len 123-a Sudot e dol`en vo prostoriite na sudot sekoj raboten den na site u~esnici vo postapkata po elektronski pat ili na drug na~in da im ovozmo`i pristap do evidencijata za zaka`anite pretresi ^len 124 (1) Obvinetiot ima pravo da gi razgleduva spisite i da gi razgleduva predmetite {to slu`at kako dokaz otkako }e bide ispitan. licata navedeni vo stav 1 od ovoj ~len mo`at da se izvestat so telegrama.

javniot obvinitel ne mo`e da bara sproveduvawe na istragata. ^len 131 Propisi za kaznenata evidencija donesuva ministerot za pravda. naplatata na tie tro{oci se vr{i spored odredbite na ~len 127 stavovi 1 i 2 od ovoj zakon. javniot obvinitel ne mo`e da bara sproveduvawe na istraga nitu da podigne neposredno obvinenie odnosno obvinitelen predlog dodeka o{teteniot ne stavi predlog. odnosno sudijata poedinec. kriminalisti~ki muzej ili na drugi institucii ili }e se uni{tat. ako negovite postapki se o~igledno naso~eni kon odol`uvawe na krivi~nata postapka. ^len 127 (1) Izvr{uvaweto na presudata vo pogled na tro{ocite na krivi~nata pos-tapka. (3) Re{enijata i naredbite. oficer ili voen slu`benik e osuden na kazna. istra`niot sudija ili sovetot mo`e na obvinetiot da mu ja odzeme voza~kata dozvola za vreme dodeka trae postapkata. (2) Ako se javi somnevawe za tolkuvaweto na sudskata odluka za toa odlu~uva sudot {to ja donel pravosilnata odluka. koja ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. (2) Prisilnata naplata na tro{ocite na krivi~nata postapka. gi izvr{uvaat organite {to gi donele tie odluki. ili na porano izdr`anata kazna. (4) Ako rezerven pomlad oficer. da se izmeni so odluka vo parni~na postapka ako se javi spor za sopstvenosta na odzemenite predmeti. na advokat }e se izvesti (3) Ako javniot obvinitel ne podnesuva navremeno predlozi do sudot ili ako drugite dejstvija vo postapkata gi prezema so golemo zadocnuvawe i so toa pri~inuva . (4) Vremeto za koe voza~kata dozvola mu e odzemena na obvinetiot koj e na sloboda. ^len 136 (1) Sudot mo`e vo tekot na postapkata da go kazni so pari~nata kazna opredelena vo ~len 74 stav 1 na ovoj zakon. nadle`niot organ koj vr{i uvid mo`e da mu ja odzeme voza~kata dozvola na liceto za koe postoi osnovano somnevawe deka go izvr{ilo toa krivi~no delo i da ja zadr`i najdolgo tri dena. polnomo{nikot ili zakonskiot zastapnik. branitelot. osven ako sudot ne opredelil poinaku. o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel. Pred poveduvaweto krivi~na postapka poradi krivi~no delo zagrozuvawe na bezbednosta na javniot soobra}aj. ^len 129 (1) Ako se javi somnevawe za dozvolenosta na izvr{uvaweto na sudskata odluka ili zasmetuvaweto na kaznata. odnosno za osuduva~kata presuda poradi krivi~no delo za koe se goni vrz osnova na obvinitelen predlog. (2) Za kaznuvaweto Advokatskata komora. }e se zapre krivi~nata postapka so re{enie. ^len 130 Koga odlukata so koja e odlu~eno za imotno-pravno barawe stanala pravosilna. ^len 126 Ako pari~nata kazna propi{ana vo ovoj zakon ne mo`e ni prisilno da se naplati. Tro{ocite na prisilnata naplata prethodno se isplatuvaat od Buxetot na Republika Makedonija. (2) Koga so zakon e opredeleno deka za gonewe na oddelni krivi~ni dela e potrebno prethodno odobrenie od nadle`niot dr`aven organ. (2) Voza~kata dozvola mo`e da mu se vrati na obvinetiot i pred zavr{uvaweto na krivi~nata postapka ako mo`e opravdano da se zaklu~i deka prestanale pri~inite za odzemawe na dozvolata. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. (3) Protiv re{enieto doneseno vo smisla na stavovite 1 i 2 od ovoj ~len e dozvolena `alba. vo korist na buxetot se vr{i po slu`bena dol`nost. Ako sudot so re{enie odlu~il za tro{ocite na krivi~nata postapka. nadvor od slu~ajot na povtoruvawe na krivi~nata postapka. re{enijata se izvr{uvaat koga }e stanat pravosilni. (3) Ako vo presudata e izre~ena posebna merka odzemawe na predmeti. odnosno obvinitelen predlog ako ne podnese dokaz deka e dadeno odobrenie. sudot }e ja izvr{i so primena na soodvetnite odredbi propi{ani so zakon. }e dostavi do organot {to e nadle`en za izvr{uvaweto zaveren prepis od presudata so potvrda za izvr{nosta. sudot vo rok od tri dena }e go izvesti rabotodava~ot kaj kogo e vo raboten odnos liceto na koe se odnesuvaat ovie odluki. odnosno barawe za za{tita na zakoni-tosta ili barawe za vonredno preispituvawe na pravosilnata presuda. o{teteniot. na odzemaweto na imotnata korist i na imotno-pravnite barawa go vr{i nadle`niot sud spored odredbite {to va`at za izvr{nata postapka. ^len 128 (1) Ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. (4) Odredbata na stav 3 od ovoj ~len soglasno }e se primeni i koga }e se donese odluka za odzemawe na predmetite vrz osnova na ~len 485 od ovoj zakon. ako poinaku ne e opredeleno. ^len 134 Za stavaweto vo pritvor. ^len 133 (1) Ako postapkata se vodi poradi krivi~no delo zagrozuvawe na bezbednosta na soobra}ajot. (2) Pravosilnosta na re{enieto nastapuva koga ne mo`e toa da se pobiva so `alba ili koga ne e dozvolena posebna `alba. ili zasmetuvaweto ne e pravilno izvr{eno }e odlu~i za toa so posebno re{enie pretsedatelot na sovetot na sudot {to sudel vo prv stepen. za vleguvaweto na obvinitelniot akt vo pravna sila. sudot }e dostavi zaveren prepis od pravosilnata presuda do organot nadle`en za raboti na odbranata.Закон за кривичната постапка Страна 19 (3) Ako sudot {to ja donel presudata vo prv stepen ne e nadle`en za nejzino izvr{uvawe. nitu da podigne neposredno obvinitelen akt. }e mu se zasmeta so izre~enata kazna zabrana na upravuvawe so motorno vozilo. sudot {to ja izrekol presudata vo prv stepen }e odlu~i dali takvite predmeti }e se prodavaat spored odredbite {to va`at za izvr{nata postapka ili }e se predadat na dr`avni organi. G l a v a HIV ZNA^EWE NA ZAKONSKITE IZRAZI I DRUGI ODREDBI ^len 132 (1) Koga goneweto za krivi~no delo zavisi od predlogot na o{teteniot. Parite dobieni so proda`bata na predmetite se vnesuvaat vo buxetot. Naredbite se izvr{uvaat vedna{ ako organot {to ja izdal naredbata ne naredi poinaku. o{teteniot mo`e da bara od sudot {to odlu~il vo prv stepen da mu izdade zaveren prepis od odlukata so nazna~uvawe deka odlukata e izvr{na. ^len 135 Koga vo tekot na krivi~nata postapka }e se utvrdi deka obvinetiot umrel. ili ako vo pravosilnata presuda ne e odlu~eno zasmetuvaweto na pritvorot. (5) Pravosilnata odluka za odzemawe na predmeti mo`e.

(4) So zakon se propi{uvaat slu~aite vo koi neprijavuvaweto na krivi~no delo pretstavuva krivi~no delo ^len 141 (1) Krivi~nata prijava mu se podnesuva na nadle`niot javen obvinitel pismeno ili usno. 4) da prezeme potrebni merki vo vrska so utvrduvaweto na identitetot na licata i na predmetite. naso~i ili ograni~i dvi`ewe na lica i prevozni sredstva na opredelen prostor za nu`no potrebno vreme. }e se sostavi slu`bena bele{ka. материјална загуба или друга повреда или загрозување на неговите основни слободи и права како последица на сторено кривично дело. Оштетениот е секое лице жртва на кривично дело кое претрпело штета. da se otkrijat i obezbedat tragite na krivi~noto delo i predmetite {to mo`at da poslu`at kako dokaz. ^len 137 (1) Vo pogled na isklu~uvawe na krivi~noto gonewe za lica {to u`ivaat pravo na imunitet vo Republika Makedonija va`at pravilata na me|unarodnoto pravo. (7) Povikanoto lice mo`e prisilno da se dovede samo so sudska odluka i samo toga{ koga o~igledno izbegnuva da se javi na uredno dostavena pokana vo koja bil predupreden na mo`nosta od prisilno doveduvawe i toga{ koga svoeto nedoa|awe nema da go opravda. (8) Liceto koe e povikano ili prisilno dovedeno }e se pou~i za pravata od ~lenot 3 na ovoj zakon. kako i da gi soberat site izvestuvawa {to bi mo`ele da bidat od korist za uspe{noto vodewe na krivi~nata postapka. Krivi~na prijava i ovlastuvawa na organite vo predistra`na postapka ^len 140 (1) Dr`avnite organi i instituciite {to vr{at javni ovlastuvawa i drugi pravni lica se dol`ni da prijavat krivi~ni dela za koi se goni po slu`bena dol`nost.Закон за кривичната постапка Страна 20 odol`uvawe na postapkata. sudot }e se obrati za objasnenie do Ministerstvoto za nadvore{ni raboti preku Ministerstvoto za pravda. privatniot tu`itel i o{teteniot kako tu`itel. prijavitelot }e se predupredi za posledicite od la`no prijavuvawe. (6) Zaradi sobirawe na potrebni izvestuvawa. da legitimira i da izvr{i potreben pregled ili pretres na lica. raspi{e poternica po liceto i objava po imotot i imotnata korist ili po predmetite po koi se traga. Prethodna postapka G l a v a HV PREDISTRA@NA POSTAPKA 1. (2) Podnesuvaj}i prijavi. potrebni merki i dejstvija DEL VTORI TEK NA POSTAPKATA A. obvinitelen predlog ili privatna tu`ba. do Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. predmetite vrz koi ili so pomo{ na koi e storeno krivi~noto delo i drugite dokazi. prevoznoto sredstvo ili baga`ot. ^len 138 Site dr`avni organi se dol`ni da im dadat na sudovite i na drugite organi {to u~estvuvaat vo krivi~nata postapka potrebna pomo{. a mo`at da bidat od interes za krivi~nata postapka. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti e dol`no da gi prezeme potrebnite merki da se pronajde storitelot na krivi~noto delo. емотивно страдање. ili do nenadle`en javen obvinitel. T u ` i t e l e javniot obvinitel. prijavitelite od stav 1 na ovoj ~len }e gi navedat dokazite {to im se poznati i }e prezemat merki za da se so~uvaat tragite od krivi~noto delo. za koi se izvesteni ili za koi }e uznaat na nekoj drug na~in. 3) so naredba da prenaso~i. (2) Ako krivi~nata prijava se podnesuva usno. a odbilo da dade izvestuvawe ne mo`e povtorno da se povikuva od isti pri~ini. a ako prijavata e soop{tena po telefon. Vo pokanata mora da se navedat pri~inite za povikuvaweto i pouka za pravata od ~lenot 3 na ovoj zakon. (4) Licata i patnicite na prevoznoto sredstvo {to se pregleduvaat ili pretresuvaat treba da se izvestat deka za prezemenite dejstvija }e se sostavi zapisnik. tie }e ja primat prijavata i vedna{ }e ja dostavat do nadle`niot javen obvinitel. (2) Vo slu~aj na somnevawe dali stanuva zbor za tie lica. (3) Sekoj e dol`en da prijavi krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. institucii {to vr{at javni ovlastuvawa i drugi pravni lica i da ostvari uvid vo opredelena nivna dokumentacija i 7) da prezeme drugi predvideni so zakon. storitelot ili sou~esnikot da ne se skrie ili ne pobegne. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da upotrebi razumna sila samo kako krajno sredstvo ako toa e nu`no za da se izvr{i pregled ili pretres na liceto. 6) vo prisustvo na slu`beno ili odgovorno lice da izvr{i pregled ili pretres na opredeleni objekti i prostorii na dr`avni organi. (3) Za faktite i okolnostite {to se utvrdeni pri prezemaweto na oddelni dejstvija. 2) da sopre. a osobeno ako e vo pra{awe otkrivawe na krivi~ni dela ili pronao|awe na storiteli. (3) Ako krivi~nata prijava e podnesena do sud. (2) Zaradi izvr{uvawe na zada~ite od stavot (1) na ovoj ~len. Za usnata prijava }e se sostavi zapisnik. вклучувајќи физичка или ментална повреда. S t r a n k i se tu`itelot i obvinetiot. kako i za . O b v i n e t i o t e lice protiv koe se vodi istraga ili protiv koe e podignat obvinitelen akt. (5) Vremeto za koe liceto ili prevoznoto sredstvo mo`e da se zadr`at zaradi izvr{uvawe na dejstvijata od stavot (2) na ovoj ~len mora da se svede na nu`no potrebno vreme za izvr{uvawe na vakvi dejstvija. O s u d e n i o t e lice za koe so pravosilna presuda e utvrdeno deka e krivi~no odgovorno za opredeleno krivi~no delo. }e se izvesti za toa povisokiot javen obvinitel. prevozni sredstva i baga` ako postojat osnovi na somnevawe deka kaj niv }e se pronajdat tragi na krivi~noto delo ili predmeti {to mo`at da poslu`at kako dokazi. ^len 139 Oddelni izrazi upotrebeni vo ovoj zakon go imaat ova zna~ewe: O s o m n i ~ e n e lice protiv koe se vodi предистражна постапка. Liceto koe se javilo na pokanata ili bilo prisilno dovedeno. ^len 142 (1) Ako postojat osnovi za somnevawe deka e izvr{eno krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e: 1) da bara potrebni izvestuvawa od gra|ani. 5) da sprovede potraga. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti so pismena pokana mo`e da povikuva gra|ani. kako i za predmetite {to se pronajdeni ili se odzemeni }e se sostavi zapisnik.

odnosno izvezuvawe vo stranstvo na dobra pod privremena za{tita ili kulturno nasledstvo ili prirodna retkost (~len 266 od KZ). (11) Vrz osnova na sobranite soznanija Ministerstvoto za vnatre{ni raboti sostavuva krivi~na prijava vo koja gi naveduva dokazite za krivi~noto delo. . odnosno pretsedatelot na sovetot. . proizvodstvo i pu{tawe vo promet {tetni prehranbeni i drugi proizvodi (~len 213 od KZ). gi imaat i so zakon ovlastenite lica na Carinskata uprava na Republika Makedonija vo slu~aite koga rabotat na otkrivawe na krivi~ni dela i nivni storiteli i pribirawe na dokazi zaradi krivi~no gonewe na storitelite za krivi~nite dela: proizvodstvo i pu{tawe vo promet na {tetni sredstva za lekuvawe (~len 212 od KZ). gi ima i finansiskata policija vo slu~aite koga raboti na otkrivawe na krivi~ni dela i nivni storiteli i na pribirawe dokazi zaradi krivi~no gonewe na storitelite za krivi~nite dela: dano~no zatajuvawe (~len 279 od KZ). So krivi~nata prijava se dostavuvaat site predmeti. може да се нареди преземање на посебните истражни мерки: 1) sledewe na komunikacii i vlez vo dom i drugi prostorii ili vo prevozni sredstva zaradi sozdavawe na uslovi za sledewe na komunikacii. slu`beni bele{ki. може да се нареди преземање на посебни истражни мерки и за кривичните дела од Кривичниот законик: . . . 5) kontrolirana isporaka i prevoz na lica i predmeti.Закон за кривичната постапка Страна 21 okolnosta deka istoto ne e li{eno od sloboda i deka otkako }e dade ili odbie da dade izvestuvawe mo`e da si odi. (2) Заради обезбедување податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка. psiho-tropni supstancii i prekursori (~len 215 od KZ). .неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. заради обезбедување податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка. . vo predistra`nata postapka i vo istragata. odnosno na pretsedatelot na sovetot. zapisnici. izvoz i tranzit na stoki preku grani~nata linija. ako toa e potrebno zaradi otkrivawe na drugi krivi~ni dela na isto lice. психотропни супстанции и прекурсори од членот 215. spisi za prezemeni merki i dejstvija. dano~no zatajuvawe (~len 279 od KZ).послужување во службата од членот 356. надвор од домот и други простории. . .изнуда од членот 258. na negovi sou~esnici ili krivi~ni dela na drugi storiteli. carinska izmama (~len 278-a od KZ). 4) prividen (simuliran) otkup na predmeti. dol`no e da gi sobere potrebnite izvestuvawa i izve{tajot za toa. Re{enieto se dostavuva do liceto {to toa go pobaralo. (2) Ovlastuvawata {to gi ima Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vo predistra`nata postapka i vo istragata. (10) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. neovlasteno pribavuvawe i raspolagawe so nuklearni materii (~len 231 od KZ). vo rok od 30 dena od denot na prezemaweto na dejstvijata mo`e da bara od istra`niot sudija na nadle`niot sud da ja ispita nivnata zakonitost i eventualnata povreda na pravata. Ako Ministerstvoto za vnatre{ni raboti po podnesuvaweto na krivi~nata prijava uznae za novi fakti.перење на пари и други приноси од казниво дело од членот 273. pribaveni izve{tai. . (12) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti go izvestuva javniot obvinitel i koga vrz osnova na sobranite soznanija nema osnova za podnesuvawe na krivi~na prijava. fotografii. Sovetot e dol`en da postapi po `albata vo rok od tri dena. . во тек е извршување или е сторено кривично дело од страна на организирана група. neovlasteno proizvodstvo i pu{tawe vo promet narkoti~ki drogi. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i nadle`niot javen obvinitel. како и за кривични и дела за кои постојат основи на сомневање дека се подготвуваат. perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo (~len 273 od KZ). odzemawe na kompjuterski sistem ili del od nego ili bazata za skladirawe na kompjuterski podatoci. (9) Liceto sprema koe se prezemeni dejstvija od stavovite (2) i (6) na ovoj ~len.злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353. nedozvolena trgovija (~len 277 od KZ) i drugi krivi~ni dela koi vklu~uvaat pogolemi i zna~itelni iznosi na danok. a nadle`niot sud e dol`en toa da go utvrdi so re{enie. dokazi ili tragi na krivi~noto delo. 3) тајно набљудување.измама во службата од членот 355. Ovie izvestuvawa }e se sobiraat vo vremeto {to }e go opredeli istra`niot sudija i vo negovo prisustvo.царинска измама од членот 278-а.противзаконито посредување од членот 359. 7) otvorawe prividna (simulirana) bankarska smetka na koja mo`e da se vlo`uvaat sredstva {to poteknuvaat od storeno krivi~no delo i 8) registrirawe na prividni (simulirani) pravni lica ili koristewe na postojni pravni lica zaradi sobirawe na podatoci. банди или друго злосторничко здружение. 6) koristewe na lica so prikrien identitet za sledewe i sobirawe na informacii ili podatoci. ^len 142-a (1) Ovlastuvawata {to gi ima Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. . кои на друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии. во тек е извршување или е сторено кривично дело за кое е пропишана казна затвор од најмалку четири години. skici.примање поткуп од членот 357.криумчaрeње од членот 278. carina ili drugi prihodi 2. trgovija so lu|e (~len 481-a od KZ). prikrivawe na stoki predmet na krium~arewe i carinska izmama (~len 278-b od KZ). pod uslovi i postapka utvrdeni so zakon.давање поткуп од членот 358. 2) uvid i prebaruvawe vo kompjuterski sistem. Protiv re{enieto dozvolena e `alba vo rok od 48 ~asa do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. Posebni istra`ni merki ^len 142-b (1) Кога постојат основи на сомневање дека се подготвува. Vo krivi~nata prijava ne se vnesuva sodr`inata na izvestuvawata na gra|anite. mo`e da sobira izvestuvawa i od lica koi se nao|aat vo pritvor ili se zadr`ani soglasno so ~lenot 186-a na ovoj zakon. kako dopolnenie na krivi~nata prijava. . ili vo prisustvo na lice koe }e go opredeli istra`niot sudija. perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo (~len 273 od KZ).уцена од членот 259. krium~arewe (~len 278 od KZ). kako i prividno (simulirano) davawe potkup i prividno (simulirano) primawe potkup. krium~arewe (~len 278 od KZ). izvestuvawa i drugi materijali koi mo`at da bidat korisni za uspe{no vodewe na postapkata. iznesuvawe. . da go dostavi do javniot obvinitel. кои на друг начин не можат да се обезбедат или нивното обезбедување би било сврзано со поголеми тешкотии. so dozvola na istra`niot sudija. krivi~ni dela od ~lenovite 59 i 60 na Zakonot za akcizi i drugi krivi~ni dela povrzano so uvoz. vnesuvawe opasni materii vo zemjata (~len 232 od KZ). следење и снимање на лица и предмети со технички средства. nedozvoleno dr`ewe oru`je i rasprskuva~ki materii (~len 396 od KZ).проневера во службата од членот 354.

kako i na~inot. ^len 142-| (1) Sproveduvaweto na posebnite istra`ni merki se zapira vedna{ {tom }e prestanat pri~inite poradi koi bile opredeleni. .broj i identitet na licata opfateni so primenata na posebnite istra`ni merki. (4) Ako posebnite istra`ni merki od ~lenot 142-b na ovoj zakon se prezemeni bez naredba od istra`en sudija. }e gi spre~i neovlastenite lica. ^len 142-v (1) Podatocite.терористичка организација од членот 394-а. (4) Vo slu~aite od stavot (2) na ovoj ~len. ^len 142-g (1) Vo slu~ai utvrdeni so zakon. како и за кривични дела сторени преку средствата за електронска комуникација (3) Vo slu~aj koga ne se raspolaga so soznanie za identitetot na storitelot na krivi~noto delo. so prepis na spisite bez li~ni podatoci. a ako po dostavuvawe na izve{tajot so celokupnata dokumentacija do istra`niot sudija istragata ne zapo~ne ili bila zaprena.злосторничко здружување од членот 394.kratok opis. (5) Ako javniot obvinitel po dobivaweto na celokupnata dokumentacija oceni deka nema mesto za krivi~no gonewe. vo predistra`na postapka. a vo istraga. (3) Sproveduvaweto na posebnite istra`ni merki od ~lenot 142-b stav (1) to~ki 2 do 8 na ovoj zakon. ^len 142-d (1) Naredbata od ~lenot 142-g na ovoj zakon ja izvr{uva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. izvestuvawata.vidot i brojot na tehni~kite sredstva {to se koristeni. mo`e da trae najmnogu ~etiri meseca. . koga naredbata ja izdava istra`niot sudija.Закон за кривичната постапка Страна 22 . (3) Identitetot na licata od stavot (2) na ovoj ~len pretstavuva slu`bena tajna. od opravdani pri~ini mo`e traeweto na posebnite istra`ni merki da se prodol`i najmnogu u{te za tri meseca.незаконито влијание врз сведоци од членот 368-а.кривични дела против државата (Глава XXVIII) и . 7 i 8 na ovoj ~len.vidot na krivi~noto delo ~ie storuvawe eventualno e spre~eno so primenata na posebnite istra`ni merki i . a mo`at da zemat i otpe~atoci od negovite prsti. pod uslovi i na na~in utvrdeni so ovoj zakon. ako tie lica bi mo`ele da dadat podatoci va`ni za krivi~nata postapka i ako e verojatno deka podocna ne bi mo`elo da se izvr{i nivno soslu{uvawe ili toa bi bilo vrzano so zna~itelno odol`uvawe ili so drugi te{kotii. (5) Protiv liceto koe gi prezema posebnite istra`ni merki od stavot (1) to~ki 4. (5) Javnoto obvinitelstvo i istra`niot sudija na soodveten na~in. a se storeni zaradi obezbeduvawe na podatoci i dokazi za uspe{no vodewe na krivi~nata postapka soglasno so stavot (1) na ovoj ~len. koga naredbata ja izdava javniot obvinitel. . Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ili Carinskata uprava na Republika Makedonija ili Finansiskata policija izgotvuva poseben izve{taj. (2) Po istekot na rokot opredelen za sproveduvawe na posebnite istra`ni merki. odnosno na predlog od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. materijalite }e se uni{tat pod nadzor na sudot. (2) Naredbata od ~lenot 142-g na ovoj zakon sodr`i: podatoci za liceto protiv koe se primenuvaat posebnite istra`ni merki koga storitelot e poznat. (3) Izve{tajot od stavot (2) na ovoj ~len se dostavuva do istra`niot sudija i javniot obvinitel. faktite od koi proizleguva primenata na posebnite istra`ni merki. Carinskata uprava na Republika Makedonija i Finansiskata policija. koj sodr`i: . kako i osomni~eniot i negoviot branitel da go utvrdat identitetot na licata koi gi sproveduvale posebnite istra`ni merki od ~len 142-b stav (1) na ovoj zakon. (2) Licata od ~lenot 142-b stav (1) na ovoj zakon mo`at da se soslu{aat kako za{titeni svedoci vo vrska so tekot na sproveduvaweto na posebnite istra`ni merki. (2) Vo predistra`na postapka istra`niot sudija odlu~uva so pismeno obrazlo`ena naredba za primena na posebnata istra`na merka od ~lenot 142-b stav (1) to~ki 2 do 8 na ovoj zakon. samo so naredba od istra`en sudija. za {to }e sostavi zapisnik. (3) Vo predistra`na postapka javniot obvinitel odlu~uva so pismeno obrazlo`ena naredba na pismeno obrazlo`en predlog od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti za primena na posebnite istra`ni merki od ~lenot 142-b stav (1) to~ki 4 do 8 na ovoj zakon vo slu~aj koga ne se raspolaga so soznanie za identitetot na storitelot na krivi~noto delo. osnovite za somnevawe za storenoto krivi~no delo.vreme na zapo~nuvawe i vremeto na prestanok na primenata na posebnite istra`ni merki. (4) So prezemaweto na posebnite istra`ni merki od stavot (1) to~ki 4. materijalite }e se uni{tat pod negov nadzor. 6. mo`e da se upotrebat kako dokaz vo krivi~nata postapka. (2) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da go fotografira liceto za koe postojat osnovi za somnevawe deka izvr{ilo krivi~no delo. dokumentite i predmetite pribaveni so primena na posebnite istra`ni merki od ~lenot 142-b na ovoj zakon. posebnite istra`ni merki od stavot (1) na ovoj ~len mo`e da se odredat i sprema predmetot na krivi~noto delo.broj i opis na rabotata na slu`benite lica koi gi sproveduvale posebnite istra`ni merki. za nesoglasuvaweto me|u javniot obvinitel i istra`niot sudija odlu~uva sovetot (~len 22 stav (6)). obemot i vremetraeweto na tie merki. odnosno samo do javniot obvinitel koga naredbata ja izdal javniot obvinitel. Na predlog od javniot obvinitel. 7 i 8 na ovoj ~len ne smee da se pottiknuva na izvr{uvawe krivi~no delo. Zadr`uvaweto na ovie lica na mestoto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo ne mo`e da trae podolgo od {est ~asa. . vo koja mera so primenata na posebnata istra`na merka se pridonelo za ostvaruvawe na celta poradi koja e izdadena sudskata naredba ili celta ne e ostvarena. .кривични дела против човечноста и меѓународното право (Глава XXXIV). za {to }e sostavi zapisnik ^len 143 (1) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti imaat pravo licata zate~eni na mestoto na izvr{uvaweto na krivi~no delo da gi upatat do istra`niot sudija ili da gi zadr`at do negovoto doa| awe. Za nesoglasuvaweto me|u javniot obvinitel i istra`niot sudija odlu~uva sovet (~len 22 stav (6)). posebnite istra`ni merki se opredeluvaat so naredba od javniot obvinitel ili istra`niot sudija. nema da se prezeme krivi~no gonewe za dejstvijata {to pretstavuvaat pomagawe za krivi~no delo. . (4) Vo prilog na izve{tajot od stavot (2) na ovoj ~len se dostavuva i celokupnata dokumentacija pribavena so primenata na posebnata istra`na merka. на овој закон. . .тероризам од членот 394-б. odnosno bez naredba od javniot obvinitel ili se prezemeni vo sprotivnost so odredbite na ovoj zakon. Koga toa e neophodno . 6. koga naredbata ja izdal istra`niot sudija. dokazite do koi se do{lo so primenata na tie merki ne mo`e da se upotrebat vo krivi~nata postapka. vrz osnova na pismeno obrazlo`en predlog na javniot obvinitel.

2) pla}awe na opredelen pridones vo polza na buxetot ili druga institucija {to vr{i javni ovlastuvawa ili vo humanitarni celi. vodej}i smetka da ne im se na{teti na ~esta i ugledot na licata na koi se odnesuvaat ovie podatoci. mo`e da se koristi kako dokaz vo krivi~nata postapka. Zapisnikot za pribavenite izvestuvawa. a osomni~eniot e poznat. Javniot obvinitel }e go pou~i povikanoto lice na pravoto od ~lenot 3 na ovoj zakon. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e javno da ja objavi fotografijata na toa lice ili negoviot fotorobot. mo`e da bara da mu dostavat dokumenti. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. kako i osomni~eniot vo prisustvo na negoviot branitel i drugi lica za ~ii soznanija smeta deka mo`at da pridonesat za ocena na verodostojnosta na navodite vo prijavata. 4) dokolku se ispolneti uslovite za osloboduvawe poradi kompenzacija na {tetata opredeleni so Krivi~niot zakonik . drugite dr`avni organi i drugite pravni lica se dol`ni da postapat vo rok ne podolg od 90 dena od denot na priemot na baraweto. bremena `ena ili `ena neposredno po poroduvaweto. no najmnogu za edna godina ^len 145 (1) Javniot obvinitel so soglasnost na o{teteniot mo`e da go odlo`i krivi~noto gonewe za krivi~no delo za koe e propi{ana pari~na kazna ili kazna zatvor do tri godini ako osomni~eniot e podgotven da se odnesuva spored upatstvata na javniot obvinitel i da gi ispolni opredelenite obvrski so koi se namaluvaat ili otstranuvaat {tetnite posledici na krivi~noto delo. смета дека со давањето известувања за сознанијата во однос на наводите во пријавата ќе се изложи себеси или нему блиско лице на сериозна опасност по животот. (4) Javniot obvinitel mo`e da go povika podnositelot na krivi~nata prijava. lice koe manifestira vidlivi znaci na du{evna bolest ili zaostanat du{even razvoj. samo dokolku postojat osnovi na somnenie deka storile krivi~no delo i samo vrz osnova na pismena soglasnost na roditelot. (9) Javniot obvinitel mo`e sekoga{ da bara od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. javniot obvinitel mu dostavuva na o{teteniot primerok od re{enieto so pouka deka ima pravo vo rok od osum dena od priemot da go prezeme krivi~noto gonewe. Za otfrlawe na krivi~nata prijava. opojni drogi i psihotropni supstancii. za krivi~ni dela storeni od pove}e izvr{iteli. (3) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da primeni poligrafsko ispituvawe na liceto za koe postojat osnovi za somnevawe deka izvr{ilo krivi~no delo. a podnositelot na prijavata go izvestuva za pri~inite za otfrlaweto. ili koga toa go baraat osobeno opravdani pri~ini. so odobrenie na sudot. Dokolku osomni~enoto lice ne se javi na uredno dostavenata pokana vo koja bilo predupredeno na mo`nosta za negovo priveduvawe i koga svoeto nedoa|awe nema da go opravda. (5) Koga javniot obvinitel povikuva drugi lica za ~ii soznanija smeta deka mo`at da pridonesat za ocena na verodostojnosta na navodite vo prijavata. Zapisnicite za pribavenite izvestuvawa od gra|anite. institucii {to vr{at javni ovlastuvawa i drugi pravni lica soglasno so stavovite (2) i (3) na ovoj ~len se dol`ni vedna{ da postapat po baraweto na javniot obvinitel. може да побара од јавниот обвинител примена на одредбите за посебен начин на учество во постапката уредени со овој закон (7) Osomni~enoto lice koe e povikano od javniot obvinitel spored stavot (4) na ovoj ~len e dol`no da se javi na pokanata na javniot obvinitel. go povikuva i osomni~eniot ili negoviot branitel. ili vo drugi slu~ai od interes za uspe{noto vodewe na postapkata. javniot obvinitel mo`e da naredi edno ili pove}e ovlasteni lica od soodvetnoto ministerstvo ili drug dr`aven organ da mu bidat staveni na raspolagawe za opredelen period vo prethodnata ili vo krivi~nata postapka {to e povedena po negovo barawe. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`at da zemaat otpe~atoci od prstite od lica za koi postoi verojatnost deka mo`ele da dojdat vo dopir so tie predmeti. a potpi{an od povikanoto lice. ako postojat drugi okolnosti {to go isklu~uvaat goneweto ili ako ne postojat osnovi na somnenie deka prijaveniot go storil krivi~noto delo. Samo vo isklu~itelno slo`eni slu~ai za te{ki krivi~ni dela izvr{eni od pove}e lica na pogolemo podra~je ili od organizirana kriminalna grupa po baraweto na javniot obvinitel. od instituciite {to vr{at javni ovlastuvawa i drugite pravni lica. od drugite dr`avni organi. (10) Ako i po prezemenite dejstvija od stavovite (2) i (3) na ovoj ~len proizlezat nekoi od okolnostite od stavot (1) na ovoj ~len. ako ne e vo mo`nost toa da go prezeme sam ili preku drugi organi. (3) Javniot obvinitel mo`e da bara potrebni podatoci i izvestuvawa od dr`avni organi. poradi efikasno obezbeduvawe dokazi za obvinenieto. mo`e da vr{i konsultacii i da pribavi mislewa od stru~ni lica od soodvetna oblast potrebni za da odlu~i po krivi~nata prijava. (8) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i drugite dr`avni organi. здравјето или физичкиот интегритет. predmeti i izvestuvawa. ako nastapila zastarenost ili deloto e opfateno so amnestija ili pomiluvawe. odnosno staratelot (5) Ako e potrebno da se utvrdi od kogo poteknuvaat otpe~atocite od prsti-te vrz oddelni predmeti. instituciite {to vr{at javni ovlastuvawa i drugite pravni lica se dol`ni pri sobirawe izvestuvawa. osomni~eniot ili branitelot. (2) Ako javniot obvinitel ne mo`e da oceni od samata prijava dali se verojatni navodite na prijavata ili ako podatocite od prijavata ne davaat dovolno osnova da mo`e da odlu~i dali }e bara sproveduvawe istraga ili ako do javniot obvinitel samo doprel glas deka e izvr{eno krivi~no delo. vedna{ da go izvestat za merkite {to gi prezele. od institucii {to vr{at javni ovlastuvawa i od drugi pravni lica. lice so seriozni srcevi zaboluvawa. od organite na edinicite na lokalnata samouprava i od gra|ani. do koi podnel barawe za sobirawe na potrebni izvestuvawa. javniot obvinitel mo`e da bara od sudot da izdade naredba za negovo priveduvawe. spisi. sostaveni pred javniot obvinitel i potpi{ani od niv mo`at da se koristat kako dokaz vo krivi~nata postapka. Za pomladi i postari maloletnici poligrafsko ispituvawe mo`e da se primeni po isklu~ok. }e bara od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti da soberat potrebni izvestuvawa i da prezemat drugi merki zaradi otkrivawe na krivi~noto delo i na storitelot (~lenovi 142 i 143). samo so pismena soglasnost na liceto. sostaven pred javniot obvinitel. odnosno pri davawe podatoci da postapuvaat pretpazlivo.Закон за кривичната постапка Страна 23 zaradi utvrduvawe na identitetot. (11) Javniot obvinitel i drugite dr`avni organi. 3) ispolnuvawe na obvrskite vo odnos na izdr`uvaweto. a najdocna vo rok od 30 dena od denot na priemot na baraweto. javniot obvinitel. a osobeno ako izvr{itelot e nepoznat. javniot obvinitel }e ja otfrli prijavata. Takvi obvrski mo`at da bidat: 1) otstranuvawe ili nadomestuvawe na {tetata. ^len 144-a Za krivi~ni dela za koi so zakon e propi{ana kazna zatvor od najmalku ~etiri godini. ^len 144 (1) Javniot obvinitel so re{enie }e ja otfrli prijavata ako od samata prijava proizleguva deka prijavenoto delo ne e krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. (4) Ministerstvo za vnatre{ni raboti ne mo`e da primeni poligrafsko ispituvawe na deca na vozrast do 14 godini. Na poligrafsko ispituvawe ne mo`e da se podlo`i lice pod dejstvo na alkohol. (6) Ако повиканото лице од ставовите (4) и (5) на овој член освен обвинетиот.

se se se se (5) Javniot obvinitel }e ja dostavi do istra`niot sudija krivi~nata prijava i site spisi i zapisnici za dejstvijata {to se prezemeni. 2. osven ako postoi opasnost od odlagawe. ^len 152 (1) Koga istra`niot sudija }e primi barawe za sproveduvawe istraga. javniot obvinitel }e ja otfrli krivi~nata prijava protiv storitelot na krivi~noto delo od stav 1 na ovoj ~len. Ako javniot obvinitel smeta deka oddelni istra`ni dejstvija treba da gi prezeme istra`niot sudija ili ako treba da izvr{i obdukcija ili ekshumacija na le{. no za se {to e prezemeno mora da go izvesti nadle`niot javen obvinitel. Ako istra`niot sudija stigne na samoto mesto vo tekot na vr{eweto na uvidot. ^len 146 Javniot obvinitel ne e dol`en da prevzeme krivi~no gonewe. Vo Krivi~niot zakonik e utvrdeno deka sudot mo`e storitelot na krivi~no delo da go oslobodi od kazna i javniot obvinitel so ogled na konkretnite okolnosti na slu~ajot oceni deka samata presuda bez krivi~na sankcija ne e potrebna. a osomni~eniot poradi vistinsko kaewe go spre~il nastanuvaweto na {tetnite posledici ili ja nadomestil seta {teta. kako i drugi dokazi {to mo`at da bidat od polza za postapkata za ~ie izveduvawe. mo`e pred donesuvaweto na re{enieto za sproveduvawe na istragata da prezeme oddelni istra`ni dejstvija za koi postoi opasnost od odlagawe. (2) Ako istra`niot sudija ne e vo mo`nost vedna{ da izleze na samoto mesto. Vo Krivi~niot zakonik za krivi~noto delo e propi{ana pari~na kazna ili kazna zatvor do tri godini. (2) Pred da go donese re{enieto istra`niot sudija }e go ispita liceto protiv koe se bara sproveduvawe na istraga. a javniot obvinitel mo`e da go izmeni ili dopolni svoeto barawe za sproveduvawe istraga. zakonskiot naziv na krivi~noto delo. Istovremeno javniot obvinitel }e gi dostavi do istra`niot sudija predmetite {to mo`at da poslu`at kako dokaz ili }e nazna~i kade se nao|aat tie. opis na deloto od koe proizleguvaat zakonskite obele`ja na krivi~noto delo. }e mu predlo`i na istra`niot sudija da gi prezeme tie dejstvija. }e pobara za toa da odlu~i sovetot (~len 22 stav 6). ^len 151 (1) Istragata se sproveduva po barawe od javniot obvinitel. se (3) Vo baraweto moraat da se nazna~at: liceto protiv koe se bara sproveduvawe istraga. javniot obvinitel mo`e da pobara Ministerstvoto za vnatre{ni raboti da prezeme oddelni istra`ni dejstvija. odnosno mo`e da se otka`e od goneweto ako osomni~eniot kako ~len na organizirana grupa. Ako istra`niot sudija ne se soglasi so ovoj predlog. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e samo da izvr{i uvid i da opredeli potrebni ve{ta~ewa. }e donese re{enie za sproveduvawe istraga. (2) Vo istragata }e se soberat dokazi i podatoci {to se potrebni za da mo`e da se odlu~i dali }e se podigne obvinitelen akt ili }e se zapre postapkata. bi bilo celesoobrazno i pred poveduvaweto na istragata da se prezemaat takvi dejstvija. (5) Protiv re{enieto na istra`niot sudija za sproveduvawe istraga strankite imaat pravo na `alba. }e gi razgleda spisite i ako se soglasi so baraweto. G l a v a HVI ISTRAGA ^len 150 (1) Istraga se poveduva protiv opredeleno lice koga postoi osnovano somnevawe deka storilo krivi~no delo. so ogled na okolnostite na slu~ajot. koe treba da gi sodr`i podatocite navedeni vo ~len 151 stav 3 od ovoj zakon. a mo`e da se predlo`i i da stavi vo pritvor liceto protiv koe se bara istraga. (2) Vo pogled na povikuvaweto i ispituvaweto na liceto za koe postojat osnovi za somnevawe deka izvr{ilo krivi~no delo se primenuvaat odredbite za povikuvawe i ispituvawe na obvinet. ako so ogled na okolnostite na slu~ajot. se poka`uva kako celesoobrazno. osven obdukcija i ekshumacija na le{. toj mo`e da go prezeme vr{eweto na ovie dejstvija. Re{enieto }e se dostavi do javniot obvinitel i do obvinetiot. banda ili drugo zlostorni~ko zdru`enie dobrovolno sorabotuva pred ili posle otkrivaweto ili vo tekot na krivi~nata postapka i ako takvata sorabotka i izjava na toa lice e od bitno zna~ewe za otkrivawe и докажување na krivi~nite dela i storitelite ^len 147 (1) Koga postoi opasnost od odlagawe. ako e potrebno da se izjasnat za okolnostite {to mo`at da bidat od va`nost za odlu~uvawe za baraweto ili ako istra`niot sudija smeta deka od drugi pri~ini bi bilo celesoobrazno nivnoto usno izjasnuvawe. a mo`e i da predlo`i postapkata da se sprovede neposredno vrz osnova na obvinitelniot akt (~len 153). Ako re{enieto e soop{teno usno.Закон за кривичната постапка Страна 24 (2) Ako storitelot vo rok koj ne mo`e da bide podolg od {est meseci ja ispolni obvrskata. ^len 149 (1) Istra`niot sudija na nadle`niot sud. `albata mo`e da se izjavi na zapisnik. dokazi za koi postoi opasnost deka ne }e mo`at da se povtorat na glavniot pretres ili deka nivnoto izveduvawe bi bilo svrzano so te{kotii. okolnostite od koi proizleguva osnovanosta na somnevaweto i postojnite dokazi. (4) Vo baraweto za sproveduvawe istraga mo`e da predlo`i da se izvidat opredeleni okolnosti. odnosno mo`e da se otka`e od goneweto ako: 1. ^len 146-a Javniot obvinitel ne e dol`en da prezeme krivi~no gonewe. Pri ova strankite mo`at da stavat usno svoi predlozi. Za se {to e prezemeno }e bide izvesten javniot obvinitel. . Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e i pred poveduvaweto istraga da izvr{i privremeno odzemawe na predmeti spored odredbite na ~len 203 od ovoj zakon i da izvr{i pretresuvawe na dom i na lice pod uslovite predvideni vo ~lenovite 198 do 202 na ovoj zakon. i javniot obvinitel so ogled na konkretnite okolnosti na slu~ajot oceni deka krivi~nata sankcija ne bi bila osnovana. ^len 148 (1) Koga storitelot na krivi~noto delo e nepoznat. Liceto koe e povikano spored stav 3 na ovoj ~len }e go pou~i istra`niot sudija vo smisla na ~len 3 i ~len 210 stav 2 na ovoj zakon. (2) Baraweto za sproveduvawe na istragata podnesuva do istra`niot sudi-ja na nadle`niot sud. kako i istra`niot sudija na sud na ~ie podra~je e izvr{eno krivi~noto delo. da prezemat oddelni dejstvija i po izvesni pra{awa da soslu{aat opredeleni lica. (2) Zapisnicite za prezemenite istra`ni dejstvija se dostavuvaat do javniot obvinitel. (4) Vo pogled na povikuvaweto i ispituvaweto na liceto protiv koe se bara sproveduvawe istraga }e se primenuvaat odredbite na ovoj zakon za povikuvawe i ispituvawe na obvinetiot. (3) Istra`niot sudija mo`e. pred da odlu~i za baraweto na javniot obvini-tel da gi povika javniot obvinitel i liceto protiv koe e barano sproveduvawe na istragata da dojdat vo opredelen den vo sudot.

Ako interesot na istragata bara. (7) Ako istra`niot sudija ne se soglasi so baraweto na javniot obvinitel za sproveduvawe na istraga. (2) Javniot obvinitel koj postapuva pred sudot na koj mu e dovereno izvr{uvaweto na istra`no dejstvie mo`e da prisustvuva na toa dejstvie ako nadle`niot javen obvinitel ne izjavi deka toj }e prisustvuva. (3) Vo pogled na pro{iruvaweto na istragata va`at odredbite na ~lenovite 151 i 152 od ovoj zakon. ^len 155 . (6) Ako za krivi~noto delo e predvidena kazna zatvor do pet godini. (7) Odredbite na stav 1 do 6 od ovoj ~len se primenuvaat i koga krivi~noto gonewe se prezema po barawe od o{teteniot kako tu`itel. a ako za podra~ja na pove}e sudovi e opredelen eden sud za uka`uvawe pravna pomo{ . Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da go fotografiraat obvinetiot ili da zemat otpe~atoci od negovite prsti. (2) So zakon mo`e da se opredeli eden sud vo koj za podra~je na pove}e sudovi }e se sproveduva istraga (istra`en centar). no e dol`en za toa da go izvesti sudot na ~ie podra~je gi vr{i istra`nite dejstvija. (9) Pri odlu~uvaweto za baraweto za sproveduvawe istraga. (4) Predlogot od stav 1 na ovoj ~len javniot obvinitel mo`e da go stavi i po podnesuvaweto na baraweto za sproveduvawe istraga dodeka ne bide doneseno re{enie za baraweto. kako i predmetite {to mo`at da poslu`at kako dokaz. ako sobranite podatoci {to se odnesuvaat na krivi~noto delo i na storitelot davaat dovolno osnova za podigawe na obvinitelen akt. mo`e nadvor od uslovite predvideni so stav 1 do 5 na ovoj ~len. Izvestuvaweto za soglasnosta istra`niot sudija }e go dostavi do javniot obvinitel i do liceto protiv koe treba da se podigne obvinitelen akt. (2) Ako istra`niot sudija na koj mu e dovereno izvr{uvaweto na oddelni istra`ni dejstvija ne e nadle`en za toa. (3) Istra`niot sudija vr{i istra`ni dejstvija po pravilo samo na podra~jeto na svojot sud. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. }e pobara za toa da odlu~i sovetot (~len 22 stav 6). istra`niot sudija i sovetot ne se vrzani za pravnata ocena na deloto {to ja navel ovlasteniot tu`itel. ili }e nazna~i kade se nao|aat tie. kako i kon obvinitelniot akt podignat spored stav 6 na ovoj ~len. istra`niot sudija }e go izvesti za toa javniot obvinitel. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti postapuva spored soodvetnite odredbi na ovoj zakon za istra`nite dejstvija.Закон за кривичната постапка Страна 25 (6) Istra`niot sudija e dol`en `albata vedna{ da ja dostavi do sovetot (~len 22 stav 6). Vo pogled na povikuvaweto i ispituvaweto na toa lice se primenuvaat odredbite za povikuvawe i ispituvawe na obvinetiot. koj mo`e predlogot povtorno da mu go stavi na istra`niot sudija na nadle`niot sud. (4) Na barawe ili po odobrenie na istra`niot sudija. no za se {to e prezemeno mora da se izvesti javniot obvinitel. }e go izvesti za toa predlaga~ot. ako toa e potrebno za celite na krivi~nata postapka. (5) Ako istra`niot sudija smeta deka ne se ispolneti uslovite za podigawe na obvinitelen akt bez sproveduvawe istraga }e postapi kako da e staveno barawe za sproveduvawe istraga. javniot obvinitel }e gi dostavi krivi~nata prijava i site spisi i zapisnici za dejstvijata {to se prezemeni. (3) Rokot za podigawe obvinitelen akt iznesuva osum dena. (2) Soglasnosta od stav 1 na ovoj ~len istra`niot sudija mo`e da ja dade samo ako prethodno go ispital liceto protiv koe treba da se podigne obvinitelniot akt. istra`niot sudija i bez predlog od strankite gi prezema dejstvijata za koi smeta deka se potrebni za uspe{no vodewe na postapkata. (8) Kon predlogot od stav 1 na ovoj ~len. }e go isprati predmetot do nadle`niot sud i za toa }e go izvesti istra`niot sudija {to mu go dostavil predmetot. (2) Ako vo tekot na istragata se poka`e deka postapkata treba da se pro{i-ri na nekoe drugo krivi~no delo ili protiv drugo lice. ^len 154 (1) Istragata ja nadle`niot sud. ^len 157 (1) Istra`niot sudija }e izvr{i po potreba i drugi istra`ni dejstvija {to se vo vrska so ovie ili proizleguvaat od niv. Vo takov slu~aj mo`at da se prezemat istra`ni dejstvija {to ne trpat odlagawe. ^len 153 (1) Istra`niot sudija mo`e da se soglasi so predlogot na javniot obvinitel da ne se sproveduva istraga. (8) Vo slu~aite od stavovite 6 i 7 na ovoj ~len sovetot e dol`en da donese odluka vo rok od 48 ~asa. Ako istra`niot sudija ne se soglasi so predlogot. (2) Strankite i o{teteniot mo`at predlozite od stav 1 na ovoj ~len da mu gi stavaat i na istra`niot sudija na kogo mu e dovereno izvr{uvaweto na oddelni istra`ni dejstvija. da se izvr{at oddelni istra`ni dejstvija. (3) Istra`niot sudija mo`e da mu go doveri na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti izvr{uvaweto na naredba za pretresuvawe na domot ili na lica ili za privremeno odzemawe na predmeti na na~inot predviden so ovoj zakon. ^len 159 Po donesuvaweto na re{enie za sproveduvawe istraga. no sovetot (~len 22 stav 6) mo`e po barawe od javniot obvinitel da go prodol`i toj rok. }e pobara za toa da odlu~i sovetot (~len 22 stav 6). ^len 160 (1) Strankite i o{teteniot mo`at vo tekot na istragata da mu stavaat predlozi na istra`niot sudija. Ako istra`niot sudija ne se soglasi so predlog na strankite da se izvr{i oddelno istra`no dejstvie. javniot obvinitel. no vo toj slu~aj rokot od stav 3 na ovoj ~len ne mo`e da se prodol`i. toj mo`e oddelni istra`ni dejstvija da izvr{i i nadvor od podra~jeto na svojot sud. ^len 156 Pri prezemaweto na istra`ni dejstvija. sproveduva istra`niot sudija na (1) Vo tekot na istragata istra`niot sudija mo`e da mu doveri izvr{uvawe na oddelni istra`ni dejstvija na istra`niot sudija na sudot na ~ie podra~je treba da se prezemat tie dejstvija. ^len 161 (1) Tu`itelot i branitelot imaat pravo da prisustvuvaat pri ispituvaweto na obvinetiot.na toj sud. Protiv re{enieto na sovetot strankite imaat pravo na `alba koja ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. ^len 158 (1) Istragata se vodi samo vo pogled na ona krivi~no delo i protiv onoj obvinet na koj se odnesuva re{enieto za sproveduvawe istraga. da podigne obvinitelen akt i bez sproveduvawe istraga ako sobranite podatoci {to se odnesuvat na krivi~noto delo i na storitelot davaat dovolno osnova za obvinuvawe.

}e go izvestuva samo branitelot. Protiv ova re{enie javniot obvinitel i o{teteniot imaat pravo na `alba. a nema uslovi za primena na merkite na bezbednost. Istra`niot sudija mo`e da opredeli medicinski pregledi ili psiholo{ki ispituvawa na obvinetiot koga toa e potrebno da se dopolnat podatocite za li~nosta na obvinetiot. (3) Re{enieto za zapirawe na istragata se dostavuva do javniot obvinitel. (4) Ako protiv re{enieto za zapirawe na istragata izjavil `alba samo o{teteniot. O{teteniot mo`e da prisustvuva na soslu{uvaweto na svedok samo koga e verojatno deka svedokot nema da dojde na glavniot pretres. (5) Istra`niot sudija e dol`en na pogoden na~in da go izvesti tu`itelot. }e se smeta deka o{teteniot so izjavuvaweto na `alba go prezel goneweto. mestoto na izvr{uvaweto na istra`nite dejstvija na koi tie mo`at da prisustvuvaat. istra`niot sudija }e pribavi podatoci za porane{niot `ivot na obvinetiot i za prilikite vo koi `ivee. (4) Pri soslu{uvaweto na svedok imaat pravo da prisustvuvaat tu`itelot. }e pobara . (4) Koga }e prestanat pre~kite {to go pri~inile prekinot. (8) Zaradi razjasnuvawe na oddelni tehni~ki ili drugi stru~ni pra{awa {to se postavuvaat vo vrska so pribavenite dokazi ili pri ispituvaweto na obvinetiot ili prezemaweto na drugi istra`ni dejstvija. 2) ako postojat okolnosti {to ja isklu~uvaat krivi~nata odgovornost na obvinetiot. istra`niot sudija mo`e da pobara od lice so soodvetna struka da dade potrebni objasnenija za tie pra{awa. (3) Tu`itelot i branitelot imaat pravo da prisustvuvaat pri pretresuva-weto na dom. (2) Ako doa|a predvid izrekuvawe na edinstvena kazna so koja }e se opfatat i kaznite od porane{nite presudi. Po potreba. (6) Ako lice do koe e upateno izvestuvawe za istra`no dejstvie ne e pri-sutno. (3) Ako istra`niot sudija ne go prifati predlogot na javniot obvinitel za dopolnenie na istragata. ^len 164 (1) Istragata }e ja zapre so re{enie sovetot (~len 22 stav 6) koga odlu~uva za koe i da bilo pra{awe vo tekot na istragata vo slednite slu~ai: 1) ako deloto {to mu se stava na tovar na obvinetiot ne e krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. obvinetiot i branitelot imaat pravo da prisustvuvaat pri uvidot i soslu{uvaweto na ve{taci. istragata mo`e da se prekine. o{teteniot i obvinetiot za vremeto. }e gi izvesti deka vo opredelen rok mo`at da gi razgledaat predmetite i spisite {to se odnesuvaat na tie dokazi i deka mo`at da stavat svoi predlozi za izveduvawe novi dokazi. a mo`at i da predlagaat izveduvawe na opredeleni dokazi. }e se soberat site dokazi za krivi~noto delo i za krivi~nata odgovornost na obvinetiot do koi mo`e da se dojde. mo`at da postavuvaat pra{awa i neposredno. }e go izvesti za toa javniot obvinitel. na svedokot ili na ve{takot. Ovoj rok mo`e sovetot (~len 22 stav 6) da go prodol`i na predlog od javniot obvinitel. ^len 165 (1) Istra`niot sudija pred zavr{uvaweto na istragata }e gi pribavi podatocite za obvinetiot navedeni vo ~len 206 stav 1 od ovoj zakon. (2) Ako ne se znae prestojuvali{teto na obvinetiot. ako postapkata se vodi po negovo barawe. Ovie lica imaat pravo da baraat da se vnesat vo zapisnikot i nivnite zabele{ki vo pogled na izvr{uvaweto na oddelni dejstvija. no ako obvinetiot e vo begstvo ili inaku ne im e dostapen na dr`avnite organi. istra`niot sudija po pravilo. koga istra`niot sudija }e najde deka e toa celesoobrazno ili koga edna od strankite barala da prisustvuva na soslu{uvaweto. dejstvieto mo`e da se izvr{i i vo negovo otsustvo. kako i podatocite za porane{nite osudi na obvinetiot. istra`niot sudija }e pobara sovetot da odlu~i za zapirawe na istragata. tie mo`at da baraat toa lice da dade pobliski objasnenija. 3) ako nastapila zastarenost na krivi~noto gonewe ili deloto e opfateno so amnestija ili pomiluvawe. istragata }e se prekine samo na predlog od javniot obvinitel. ako nedostigaat ili tie treba da se proverat. a ako obvinetiot se u{te ja izdr`uva kaznata ili druga sankcija koja e vrzana za li{uvawe od sloboda . ili ako postojat drugi okolnosti {to go isklu~u-vaat goneweto i 4) ako nema dokazi deka obvinetiot storil krivi~no delo. obvinetiot i branitelot koga e verojatno deka svedokot nema da dojde na glavniot pretres. branitelot. istra`niot sudija }e gi pobara odnosnite spisi. (2) Ako istra`niot sudija najde deka postojat pri~ini za zapirawe na istra-gata od stav 1 na ovoj ~len. (7) Licata {to prisustvuvaat na istra`nite dejstvija mo`at da mu predlo`at na istra`niot sudija da mu postavi zaradi razjasnuvawe na rabotite opredeleni pra{awa na obvinetiot. ^len 167 (1) Istra`niot sudija ja zavr{uva istragata koga }e najde deka sostojbata na rabotite vo istragata e dovolno razjasneta. ^len 162 (1) Istra`niot sudija so re{enie }e ja prekine istragata ako kaj obvinetiot nastapi privremena du{evna rastroenost ili se razboli od druga te{ka bolest poradi koja podolgo vreme ne mo`e da u~estvuva vo postapkata. o{teteniot. (3) Pred da se prekine istragata. Za zapiraweto na istragata istra`niot sudija vo rok od osum dena }e go izvesti o{teteniot. Vo slu~aj na potreba istra`niot sudija mo`e da bara objasnenija i od soodvetna stru~na ustanova. ^len 163 Istra`niot sudija ja zapira so re{enie istragata koga javniot obvinitel vo tekot na istragata ili po zavr{enata istraga }e izjavi deka se otka`uva od goneweto.Закон за кривичната постапка Страна 26 (2) Tu`itelot. kako i za drugi okolnosti {to se odnesuvaat na negovata li~nost.podatocite za negovoto odnesuvawe za vreme na izdr`uva-weto na kaznata ili druga sankcija. Ako obvinetiot ima branitel. Ako javniot obvinitel vo rok od osum dena ne go izvesti istra`niot sudija deka se otka`uva od goneweto. a `albata se uva`i. istra`niot sudija }e ja prodol`i istragata. do o{teteniot i do obvinetiot koj vedna{ }e se pu{ti na sloboda ako e vo pritvor. ^len 166 (1) Ako istra`niot sudija pred zavr{uvaweto na istragata najde deka e vo interes na odbranata obvinetiot i negoviot branitel da se zapoznaat so va`nite dokazi sobrani vo istragata. (9) Odredbite na stav 1 do 8 na ovoj ~len se primenuvaat i koga istra`noto dejstvie se prezema pred da se donese re{enie za sproveduvawe na istraga. (2) Po zavr{enata istraga istra`niot sudija gi dostavuva spisite do javniot obvinitel koj e dol`en vo rok od petnaeset dena da stavi predlog da se dopolni istragata ili da podigne obvinitelen akt ili da dade izjava deka se otka`uva od goneweto. Ako pri davaweto na objasnenija strankite se prisutni. osven koga postoi opasnost od odlagawe. (2) Koga }e iste~e opredeleniot rok ili ako ne go usvoi predlogot za izveduvawe dokazi istra`niot sudija }e postapi spored ~len 167 od ovoj zakon. a po dozvola od istra`niot sudija.

(3) Koga obvinetiot prv pat se povikuva }e se pou~i vo pokanata za pravoto da zeme branitel i deka branitelot mo`e da prisustvuva na negovoto ispituvawe. mo`e da pobara potrebni objasnenija od istra`niot sudija i od strankite i mo`e da gi povika obete stranki usno da gi izlo`at svoite stavovi na sednicata na sovetot. (2) Obvinetiot ne mo`e da bide kaznet so pari~na kazna. odnosno `iveali{teto i drugi preventivni merki so koi se obezbeduva prisustvo na obvinetiot. istra`niot sudija e dol`en da go izvesti pretsedatelot na sudot za pri~inite poradi koi istragata ne e zavr{ena. vetuvawe na obvinetiot deka nema da go napu{ti prestojuvali{teto. ^len 168 (1) Ako istragata ne se zavr{i vo rok od 90 dena. 2. so toa {to }e se predupredi za posledicite opredeleni so ovoj zakon. kako i za namerata da go promeni prestojuvali{teto. nadle`niot organ }e se pridr`uva kon uslovite opredeleni za primena na oddelni merki. dol`en e za pri~inite da go izvesti povisokiot javen obvinitel. Pokana do obvinetiot upatuva sudot. odnosno }e se zabele`i na spisite {to se razgleduvaat so potpis na liceto {to e predupredeno. istra`niot sudija }e postapi soglasno so odredbata na ~len 287 stav 5 od ovoj zakon. }e se ispita vo mestoto kade {to se nao|a ili } . odnosno privatna tu`ba. rokot od stav 2 na ovoj ~len zapo~nuva da te~e od denot koga na javniot obvinitel mu e soop{tena odluka na sovetot. ^len 173 (1) Istra`niot sudija mo`e da go kazni so pari~na kazna od ~len 74 stav 1 na ovoj zakon sekoe lice {to za vreme na vr{eweto na istra`noto dejstvie i po opomenata go naru{uva redot. Ako sovetot go odbie predlogot na javniot obvinitel. Zaedni~ka odredba ^len 175 (1) Merkite {to mo`at da se prezemat sprema obvinetiot za obezbeduvawe za negovo prisustvo i za uspe{no vodewe na krivi~nata postapka se pokana. interesite na ~uvawe na tajna. Pokana ^len 176 (1) Prisustvoto na obvinetiot pri izvr{uvaweto na dejstvijata vo krivi~nata postapka se obezbeduva so negovo povikuvawe. Ovaa naredba }e se vnese vo zapisnikot za istra`noto dejstvie. slu`ben pe~at i potpis od sudijata koj povikuva. ^len 169 (1) O{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel mo`at do istra`niot sudija na nadle`niot sud da podnesat barawe da sprovede istraga. ^len 171 Ako toa go baraat interesite na krivi~nata postapka. priveduvawe. ^len 172 Koga sovetot odlu~uva vo tekot na istragata. (2) Povikuvaweto se vr{i so dostavuvawe na zatvorena pismena pokana koja sodr`i: naziv na sudot {to povikuva. pa postapkata so re{enie }e se zapre. den i ~as koga treba da dojde. (4) Ako javniot obvinitel ne postapi vo rokot predviden so stavovite 2 i 3 na ovoj ~len. Vakvo predupreduvawe istra`niot sudija e dol`en da dade i koga sovetot (~len 22 stav 6) }e go odbie predlogot na o{teteniot kako tu`itel ili na privatniot tu`itel za dopolnenie na istragata zatoa {to smeta deka sostojbata na rabotite e dovolno razjasneta.Закон за кривичната постапка Страна 27 za toa da odlu~i sovetot (~len 22 stav 6). (2) Pri odlu~uvaweto koja od navedenite merki }e ja primeni. sproveduvaweto. toa mo`e da bide otstraneto od mestoto kade {to se vr{i toa dejstvie. ime i prezime na obvinetiot. (2) Vo pogled na poveduvaweto. Za toa obvinetiot }e se pou~i pri prvoto ispituvawe. Ako u~estvoto na takvo lice ne e neophodno. G l a v a HVII MERKI ZA OBEZBEDUVAWE PRISUSTVO NA OBVINETIOT I ZA USPE[NO VODEWE NA KRIVI^NATA POSTAPKA 1. a ako toa ne go storat }e se smeta deka se otka`ale od goneweto. nazna~uvawe deka se povikuva vo svojstvo na obvinet i predupreduvawe deka vo slu~aj na nedoa| awe }e bide prisilno doveden. (3) Koga istra`niot sudija }e najde deka istragata e zavr{ena. Istra`niot sudija mo`e da pobara pomo{ i od pravni lica. slu`benoto lice {to prezema istra`no dejstvie }e im naredi na licata {to gi soslu{uva ili {to prisustvuvaat na istra`nite dejstvija ili gi razgleduvaat spisite na istragata da gi ~uvaat kako tajna opredelenite fakti ili podatoci {to pri toj slu~aj gi uznale i }e im uka`e deka oddavaweto na tajna pretstavuva krivi~no delo. odnosno predlog da ja dopolni istragata. (4) Obvinetiot e dol`en vedna{ da go izvesti sudot za promenata na adresa-ta. garancija. naziv na krivi~noto delo {to mu se stava na tovar. ^len 174 (1) Strankite i o{teteniot sekoga{ mo`at da se obratat so poplaka do pretsedatelot na sudot pred koj se vodi postapka poradi odol`uvawe na postapkata i poradi drugi nepravilnosti vo tekot na istragata. mesto kade {to obvinetiot treba da dojde. (5) Ako obvinetiot ne e vo sostojba da se javi na pokanata poradi bolest ili druga neotstranliva pre~ka. prekinuvaweto i zapirawe-to na istragata soglasno se primenuvaat odredbite na ovoj zakon {to se odnesuvaat na poveduvaweto i vodeweto istraga po barawe od javniot obvinitel. obvinitelniot predlog ili privatnata tu`ba. Vo tekot na istragata tie mo`at da mu stavat na istra`niot sudija i drugi predlozi. Sudot mo`e sprema obvinetiot istovremeno da opredeli pove}e merki od stavot (1) na ovoj ~len. vodej}i smetka da ne se primenuva pote{ka merka ako mo`e istata cel da se postigne so poblaga merka. ^len 170 Ako na istra`niot sudija mu e potrebna pomo{ od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti (kriminalisti~kotehni~ka i druga) ili od drugi dr`avni organi vo vrska so sproveduvaweto na istragata tie se dol`ni na negovo barawe da mu ja dadat taa pomo{. (2) Pretsedatelot na sudot }e gi ispita navodite vo poplakata i }e go izvesti podnositelot za toa {to e prezemeno. interesite na javniot red ili pri~inite na moralot. osven koga } e ja opredeli merkata pritvor (3) Ovie merki }e se ukinat i po slu`bena dol`nost koga }e prestanat pri~inite {to gi predizvikale odnosno }e se zamenat so druga poblaga merka koga }e nastapat uslovi za toa. odnosno pri dostavuvaweto na obvinitelniot akt bez sproveduvawe istraga (~len 153 stav 6). ako e toa neophodno za izvr{uvawe na istra`no dejstvie koe ne trpi odlagawe. ku}en pritvor i pritvor. (3) Ako javniot obvinitel go naru{uva redot. (2) Pretsedatelot na sudot po potreba }e prezeme merki za zavr{uvawe na istragata. }e go izvesti za toa o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel i }e gi predupredi deka vo rok od 15 dena treba da podnesat obvinitelen akt.

odnosno odr`uvawe kontakti ili vrski so odredeni lica. (2) Preventivnite merki za obezbeduvawe zabrana za napu{tawe na `iveali{teto. odnosno zabrana za nejzino izdavawe. }e go privede prisilno. Po `albata na re{enieto koe go donel istra`niot sudija ili sudijata poedinec. a po `albata na re{enie koe go donel sude~kiot sovet. odnosno `iveali{teto. zabrana za pribli`uvawe ili vospostavuvawe. Odzemenata voza~ka dozvola se ~uva vo sudot i se vra}a so odluka na sudot koga }e prestanat pri~inite poradi koi bila odzemena. sudot }e go odredi mestoto vo koe obvinetiot mora da prestojuva dodeka trae merkata. rokot vo koj treba da se javuva i na~inot na vodewe na evidencijata za javuvawe. kako i granicite von koi ne smee da se oddale~uva. Zabranata za izdavawe na voza~ka dozvola prestanuva so odluka na sudot.Закон за кривичната постапка Страна 28 e se obezbedi negov prevoz do sudskata zgrada ili do drugo mesto kade {to se prezema dejstvieto. odnosno zabrana za nejzino izdavawe. ja izvr{uva (2) Preventivnite merki pred zapo~nuvaweto i vo tekot na istragata gi opredeluva istra`niot sudija. Sudot so re{enie podetalno }e gi opredeli vidot i predmetot na tie rabotni aktivnosti (4) Obvinetiot pri davawe na vetuvaweto }e se predupredi deka protiv nego mo`e da se opredeli pritvor ako ja prekr{i ovaa obvrska. ako prestanala potrebata ili ako pove}e ne postojat zakonski osnovi za primenata. kako i privremenoto odzemawe na voza~ka dozvola. (4) Liceto na koe mu e dovereno izvr{uvaweto na naredbata mu ja predava naredbata na obvinetiot i go povikuva da pojde so nego. dozvola. odnosno zabrana za nejzino izdavawe. (3) Preventivnata merka za obezbeduvawe obvrska na (3) Naredbata za priveduvawe se izdava pismeno. Vo re{enieto se naveduvaat podatocite za patnata isprava. sudot mo`e da opredeli zabrana za posetuvawe na odredeno mesto ili podra~je. sudot }e odredi slu`beno lice na koe obvinetiot mora da mu se javuva. privremenoto odzemawe na patnata ili druga isprava za preminuvawe na dr`avnata granica. sudot } e gi navede podatocite za dozvolata. a od okolnostite o~igledno proizleguva deka obvinetiot go odbegnuva priemot na pokanata. Vetuvawe na obvinetiot deka nema da go napu{ti `iveali{teto. ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. 3. Dadenoto vetuvawe se vnesuva vo zapisnik. pri~ina poradi koja se nareduva doveduvaweto. 4. Ako obvinetiot go odbie toa. a svojot izostanok ne go opravda ili ako ne mo`elo da se izvr{i uredno dostavuvawe na pokanata. ako e ve}e doneseno re{enie za pritvor ili ako uredno povikan obvinetiot ne dojde. (4) So re{enieto so koe se opredeluva merkata za obezbeduvawe privremeno odzemawe na voza~ka dozvola. naziv na krivi~noto delo {to mu se stava na tovar so naveduvawe na odredbata od Krivi~niot zakonik. 3) privremeno odzemawe na patna ili druga isprava za preminuvawe na dr`avnata granica. odlu~uva sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. ^len 178-v (1) Re{enieto so koe se opredeluvaat merkite za obezbeduvawe sudot go dostavuva i do organot nadle`en za nivnoto izvr{uvawe. Priveduvawe ^len 177 (1) Naredba da se privede obvinetiot mo`e da izdade sudot ako postojat pri~ini za pritvor od ~lenot 184 na ovoj zakon. sudot go donesuva ako postoi opasnost od begstvo. pripadnicite na policijata ili na pripadnici na slu`bata za obezbeduvawe na ustanovata vo koja se smesteni lica li{eni od sloboda nema da se izdava naredba za priveduvawe tuku }e se pobara od nivnata komanda odnosno ustanova da gi sprovede. @albata protiv odzemaweto na patnata isprava ili zabranata za nejzino izdavawe. (3) Preventivnite merki mo`at da traat dodeka postoi potreba. odnosno zabrana za nejzino izdavawe. (2) Naredbata za priveduvawe Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. sudot mo`e da bara od obvinetiot vetuvawe {to se sostoi vo obvrska deka nema da se krie odnosno deka bez odobrenie na sudot nema da go napu{ti svoeto `iveali{te. (5) Protiv voenite lica. odredeno slu`beno lice ili kaj nadle`en dr`aven organ. (2) Po dobienoto vetuvawe od obvinetiot. Sudot so re{enie }e ja odredi dale~inata. Zabranata za izdavawe na patna isprava prestanuva so odluka na sudot. odnosno prestojuvali{teto ^len 178 (1) Ako postoi stravuvawe deka obvinetiot vo tekot na postapkata bi mo`el da se skrie ili da otide vo nepoznato mesto ili vo stranstvo.a Drugi preventivni merki so koi se obezbeduva prisustvo na obvinetiot ^len 178-a (1) Drugi preventivni merki so koi se obezbeduva prisustvo na obvinetiot se: 1) zabrana za napu{tawe na `iveali{teto. (4) Sudot po slu`bena dol`nost preispituva dali ima potreba za traewe na preventivnata merka i taa mo`e da se ukine i pred ovoj rok. odlu~uva sovetot na neposredno povisokiot sud. (2) So re{enieto so koe se opredeluva merkata za obezbeduvawe obvinetiot povremeno da se javuva na odredeno lice ili nadle`en dr`aven organ. ^len 178-b (1) So re{enie so koe se opredeluva merkata za obezbeduvawe zabrana na napu{tawe na prestojuvali{teto. ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. Naredbata treba da sodr`i: ime i prezime na obvinetiot {to treba da se dovede. Odzemenata patna isprava se ~uva vo sudot i se vra}a so odluka na sudot koga }e prestanat pri~inite poradi koi bila odzemena. a po podnesuvaweto na obvinitelniot akt do pravosilnosta na presudata sudijata poedinec ili sovetot. odnosno prestojuvali{teto. a najdolgo do pravosilnosta na presudata. gi izvr{uva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. 4. @albata protiv odzemaweto na voza~kata dozvola ili zabranata za nejzino izdavawe. strankite imaat pravo na `alba vo rok od tri dena. odnosno prestojuvali{te. (3) Re{enieto so koe se opredeluva merkata za obezbeduvawe privremeno odzemawe na patna ili druga isprava za preminuvawe na dr`avnata granica. slu`ben pe~at i potpis od sudijata {to go nareduva doveduvaweto. odnosno prestojuvali{teto. mestoto ili podra~jeto do koe obvinetiot ne smee da se pribli`i. (5) Protiv re{enieto so koe se opredeluvaat ili ukinuvaat preventivnite merki. odnosno zabrana za nejzino izdavawe i 4) privremeno odzemawe na voza~ka odnosno zabrana za nejzino izdavawe. 2) obvrska na obvinetiot da se javuva povremeno na . (3) Sudot mo`e da naredi obvinetiot da se vozdr`i od prezemawe na rabotni aktivnosti koi se povrzani so krivi~noto delo. odnosno }e navede pobliski podatoci za liceto ili licata so koi se zabranuva vospostavuvawe ili odr`uvawe kontakti ili vrski.

sudot so posebno re{enie }e mu gi zabrani aktivnostite. 5. ili vo stavawe hipoteka za iznosot na garancijata na nedvi`nite dobra na liceto {to dava garancija. a hipotekata se simnuva. ili po li~na obvrska na eden ili pove}e gra|ani deka vo slu~aj na begstvo na obvinetiot }e go platat utvrdeniot iznos na garancijata. ako toj li~no ili nekoj drug dade za nego garancija deka do krajot na krivi~nata postapka nema da pobegne. Dol`nost e na site organi {to u~estvuvaat vo krivi~nata postapka i na organite {to im uka`uvaat pravna pomo{ da postapuvaat so osobena itnost ako obvinetiot se nao|a vo pritvor. ^len 182 (1) Re{enie za garancija donesuva vo tekot na istragata istra`niot sudija. (3) Pri izrekuvawe na ku}en pritvor. 6. na li~nite i semejnite priliki na obvinetiot i imotnata sostojba na liceto koe dava garancija. }e se kazni so pari~na kazna od ~lenot 74 stav (1) na ovoj zakon (2) Vo slu~ajot od stav 1 na ovoj ~len garancijata se ukinuva. odnosno obvrska za po~ituvawe na merkite na video i elektronski nadzor. (2) Obvinetiot od stavot (1) na ovoj ~len }e se pu{ti na sloboda po pravosilnosta na re{enieto za garancija i nejzino polo`uvawe ^len 180 (1) Garancijata sekoga{ glasi na pari~en iznos {to se opredeluva so ogled na te`inata na krivi~noto delo. ili ne se pridr`uva na zabranata za komunikacija so licata ili zabranata za upotreba na sredstvata za komunikacija ili gi izbegnuva ili popre~uva sproveduvaweto na merkite na video i elektronski nadzor. (6) Garancijata vo sekoj slu~aj se vra}a na obvinetiot ako e donesena osloboditelna presuda ili obvinenieto se odbiva ili postapkata bide zaprena ^len 181 (1) Obvinetiot }e se stavi vo pritvor i pokraj dadenata garancija ako ne dojde na uredna pokana a ne go opravda izostanokot. (2) Traeweto na pritvorot mora da bide svedeno na najkratko nu`no vreme. ^len 178-g (1) Sudot mo`e vo sekoe vreme da opredeli proverka na izvr{uvaweto na preventivnite merki za obezbeduvawe i da pobara izve{taj od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ili od drug nadle`en dr`aven organ koj gi izvr{uva merkite. ^len 184 . ja izvr{uva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ili drug nadle`en dr`aven organ na koj obvinetiot treba da mu se javi. opredeluvaj}i go i na~inot na negovoto izvr{uvawe 5. skapocenosti ili drugi podvi`ni predmeti od pogolema vrednost {to lesno mo`at da se pretvorat vo pari. (4) Sudot mo`e da odlu~i od dadenata garancija da se naplati imotno-pravnoto pobaruvawe koga takvo barawe e dosudeno od sudot (5) Ako obvinetiot pobegne. (3) Na lice koe gi naru{uva opredelenite preventivni merki za obezbeduvawe sprema obvineto lice. garancijata se ukinuva duri koga osudeniot }e po~ne da ja izdr`uva kaznata. (2) Na liceto protiv koe e opredelen ku}en pritvor sudot mo`e po isklu~ok da mu opredeli da se oddale~i za odredeno vreme od stanot ili od drug prostor. ako se podgotvuva za begstvo ili ako protiv nego otkoga e ostaven na sloboda. Garancija ^len 179 Obvinetiot koj treba da se stavi ili e ve}e staven vo pritvor samo poradi strav deka }e pobegne mo`e da se ostavi na sloboda odnosno mo`e da se pu{ti na sloboda. hartii od vrednost. Na ist na~in }e se postapi i koga krivi~nata postapka pravosilno }e se dovr{i so re{enie za zapirawe na postapkata ili so presuda. Dokolku liceto postapi sprotivno na re{enieto. (2) Re{enieto so koe se opredeluva garancija i re{enieto so koe se ukinuva garancijata se donesuva po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. pokraj zabranata za oddale~uvawe od domot ili od drug prostor. (4) Ako liceto protiv koe e opredelen ku}niot pritvor se oddale~i od domot ili od drug prostor sprotivno na zabranata na sudot. a nadzorot mo`e da go doveri na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. (3) Ako so presudata e izre~ena kazna zatvor. Pritvor ^len 183 (1) Pritvor mo`e da se opredeli samo pod uslovite predvideni vo ovoj zakon. Za toa liceto }e se opomene so re{enieto za ku}en pritvor. ako: 1) toa e potrebno za lekuvawe i 2) toa go baraat posebni okolnosti poradi koi mo`e da nastapat {tetni posledici po `ivotot. (2) Za postapuvaweto na obvinetiot sprotivno na zabranite ili neispolnuvaweto na obvrskite opredeleni so preventivnite merki za obezbeduvawe. ili vo opredeleno vreme ne se vrati vo domot ili drugiot opredelen prostor.a Ku}en pritvor ^len 182-a (1) Ako postoi osnovano somnenie deka opredeleno lice storilo krivi~no delo i ima uslovi za opredeluvawe pritvor od ~lenot 184 stav (1) na ovoj zakon. Izve{tajot vedna{ se dostavuva do sudot. (5) Sudot vr{i nadzor nad ku}niot pritvor. ne mo`e da bide promeneta vo tekot na postapkata. Polo`eniot pari~en iznos. (2) Garancijata se sostoi vo polagawe gotovi pari. ili da naredi primena na drugi merki soglasno so ~lenot 142-a od ovoj zakon.Закон за кривичната постапка Страна 29 obvinetiot povremeno da se javuva na odredeno slu`beno lice ili na nadle`en dr`aven organ. Garancijata vo gotovi pari se polaga na posebna smetka na sudot (3) Garancijata koja se sostoi vo polagawe gotovi pari. ako postapkata se vodi na negovoto barawe. se pojavi nekoja druga zakonska osnova za pritvor. hartii od vrednost. skapocenosti. nadle`niot dr`aven organ koj go sproveduva izvr{uvaweto na merkite vedna{ go izvestuva sudot. sudot mo`e da opredeli merka ku}en pritvor i da mu naredi na toa lice da ne go napu{ta domot za opredeleno vreme. Po podignatiot obvinitelen akt re{enie za garancijata donesuva sovetot. so re{enie }e se odlu~i vrednosta dadena kako garancija da se vnese kako prihod vo Buxetot na Republika Makedonija. protiv toa lice }e se odredi pritvor. sudot mo`e da opredeli zabrana za komunikacija so lica ili zabranata za upotreba na sredstvata za komunikacija. skapocenosti ili drugi podvi`ni predmeti od pogolema vrednost {to lesno mo`at da se pretvorat vo pari i da se ~uvaat. (3) Vo tekot na celata postapka pritvorot }e se ukine {tom }e prestanat pri~inite vrz osnova na koi bil opredelen. hartii od vrednost ili drugi podvi`ni predmeti se vra}aat. zdravjeto ili imotot na negovite bliski.

koj e dol`en da re{i po `albata vo rok od tri ~asa ^len 187 (1) Pritvor mo`e da opredeli istra`en sudija na mesno nenadle`niot sud. smetano od ~asot na li{uvaweto na liceto od sloboda koe mu e dovedeno. nazivot na ustanovata vo koja se izvr{uva pritvorot. slu`ben pe~at i potpis na sudijata koj go opredeluva pritvorot. a najdocna vo rok od 24 ~asa od ~asot na li{uvaweto od sloboda. (4) Ako vo rokot od 48 ~asa istra`niot sudija od stavot (3) na ovoj ~len ne primi re{enie za sproveduvawe na istraga od istra`niot sudija na mesno nadle`niot sud ili javniot obvinitel ne stavi barawe za sproveduvawe na . (2) Pritvorot se opredeluva so pismeno re{enie koe sodr`i: ime i prezime na liceto koe se li{uva od sloboda. nivnoto nedoa|awe ne go spre~uva odr`uvaweto na sednicata. (3) Istra`niot sudija mo`e na predlog na javniot obvinitel so pismeno i obrazlo`eno re{enie da mu opredeli na privedenoto lice kratkotraen pritvor od 24 ~asa ako utvrdi deka postojat osnovi na somnenie deka privedenoto lice storilo krivi~no delo. istra`niot sudija e dol`en toa lice da go ispita vedna{. (7) Vo slu~aite od stav 1 i 6 na ovoj ~len sovetot {to odlu~uva za `albata e dol`en da donese odluka vo rok od 48 ~asa. Protiv re{enieto so koe se odbiva predlogot za opredeluvawe pritvor. zaedno so re{enieto }e mu se opredeli branitel po slu`bena dol`nost (~len 66 stavovi 2 i 5). pouka za pravoto na `alba i kratko obrazlo`enie. @albata so prepis od zapisnikot za ispituvaweto. dozvolena e `alba vo rok od pet ~asa od vra~uvaweto do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. so toa {to osnovata za opredeluvawe na pritvorot posebno }e se obrazlo`i. dozvolena e `alba vo rok od 48 ~asa do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. sou~esnicite ili prikriva~ite i 3) osobeni okolnosti go opravduvaat stravot deka }e go povtori krivi~noto delo. Vo pogled na ispituvaweto na liceto li{eno od sloboda se primenuvaat odredbite na ~len 186 stav 1 do 3 na ovoj zakon. so toa {to odlukata od stav 5 na toj ~len po `albata ja donesuva nadle`niot sud. zakonskata osnova za pritvorot. Vo slu~aj na spre~enost na pretsedatelot na sudot. a toa e potrebno za da se utvrdi identitetot i proverka na alibito.Закон за кривичната постапка Страна 30 (1) Ako postoi osnovano somnevawe deka opredeleno lice storilo krivi~no delo. pritvor protiv toa lice mo`e da se opredeli ako: 1) se krie. (5) Re{enieto za pritvor mu se predava na liceto na koe se odnesuva vo momentot na li{uvaweto od sloboda. ^len 186 (1) Istra`niot sudija e dol`en na liceto li{eno od sloboda koe mu e dove-deno vedna{ da mu soop{ti deka mo`e da zeme branitel koj mo`e da prisustvuva na negovoto ispituvawe i ako e potrebno . ^len 186-a (1) Istra`niot sudija mo`e po predlog na javniot obvinitel so pismeno i obrazlo`eno re{enie da mu opredeli na liceto li{eno od sloboda kratkotraen pritvor do 48 ~asa vo slu~aj koga }e najde deka postojat osnovi na somnenie deka liceto e storitel na krivi~no delo koe mu se stava na tovar i deka postojat osnovi za odreduvawe na merkata pritvor od ~lenot 184 stav (1) na ovoj zakon.2006). ako javniot obvinitel protiv liceto sé u{te ne podnel barawe za sproveduvawe na istraga ili neposredno obvinenie.da mu pomogne da najde branitel. (3) Pri prezemawe istra`ni dejstvija od ~lenot 149 stav (1) na ovoj zakon istra`niot sudija na ~ie podra~je ne e izvr{eno krivi~noto delo mo`e da opredeli kratkotraen pritvor vo traewe do 48 ~asa. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. ako ne mo`e da se utvrdi negoviot identitet ili ako postojat drugi okolnosti {to uka`uvaat na opasnost od begstvo. branitelot }e go postavi istra`niot sudija. Vo slu~ajot od to~ka 2 stav 1 na ovoj ~len pritvorot }e se ukine {tom }e se obezbedat dokazite poradi koi e opredelen pritvorot. (2) Ako liceto li{eno od sloboda izjavi deka ne saka da zeme branitel. mo`e da izjavi `alba pri toa ispituvawe. Kratkotrajniot pritvor istra`niot sudija mo`e da go prodol`i samo u{te 24 ~asa. ako postojat pri~inite od ~lenot 184 stav (1) to~ki 1 i 2 na ovoj zakon. (6) Protiv re{enieto za pritvor pritvorenoto lice mo`e da se `ali do sovetot (~len 22 stav 6) vo rok od 24 ~asa od ~asot na predavaweto na re{enieto. (2) Pritvor zadol`itelno se opredeluva koga postoi osnovano somnenie deka liceto storilo krivi~no delo za koe mo`e da se izre~e kazna do`ivoten zatvor (3) Vo slu~ajot od to~ka 1 stav 1 na ovoj ~len pritvorot {to e opredelen samo poradi toa {to ne mo`e da se utvrdi identitetot na liceto. obvinetiot }e se pu{ti na sloboda. osven koga pritvorot e zadol`itelen (УКИНАТО ОД УСТАВЕН СУД 31. ako pritvorenoto lice e ispitano.05. koga mu e dovereno izvr{uvawe na oddelni istra`ni dejstvija ili vo slu~aite predvideni so ~len 149 stav 1 od ovoj zakon. (3) Ako vo slu~aj na zadol`itelna odbrana (~len 66 stavovi 1 i 2) liceto li-{eno od sloboda ne zeme branitel vo rok od 24 ~asa od ~asot koga e pou~eno za ova pravo ili izjavi deka ne saka da zeme branitel }e mu se nazna~i branitel po slu`bena dol`nost. Vo spisite mora da se nazna~i ~asot na li{uvaweto od sloboda i ~asot na predavaweto na re{enieto. ili }e go dovr{i obidenoto krivi~no delo ili deka }e stori krivi~no delo so koe se zakanuva. (5) Protiv re{enieto od stavot (3) na ovoj ~len. Ako pritvorenoto lice prv pat se ispituva po istekot na ovoj rok. (2) Ako javniot obvinitel po istekot na rokot od 48 ~asa ne podnese predlog za opredeluvawe merka pritvor od ~lenot 184 na ovoj zakon. ist-ra`niot sudija e dol`en da go ispita bez odlagawe. istra`niot sudi-ja }e odlu~i dali }e go pu{ti na sloboda ili }e naredi da se sprovede do istra`niot sudija na nadle`niot sud. krivi~noto delo za koe se obvinuva. (8) Javniot obvinitel i branitelot mo`at da baraat da bidat izvesteni za sednica na sovetot i na istata usno da gi iznesat i obrazlo`at svoite predlozi. (2) Vedna{ po ispituvaweto na liceto li{eno od sloboda. (4) Re{enieto za kratkotraen pritvor od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len se vra~uva na liceto protiv koe toj e opredelen i se dostavuva do nadle`niot javen obvinitel. (4). i re{enieto za pritvorot se dostavuvaat vedna{ do sovetot. Vo pogled na opredeluvaweto na pritvorot se primenuvaat odredbite na ~len 185 stav 2 do 5 od ovoj zakon. Ako vo rok od 24 ~asa od ~asot na ova soop{tenie liceto li{eno od sloboda ne obezbedi prisustvo na branitel. 2) postoi osnovan strav deka }e gi uni{ti tragite na krivi~noto delo ili ako osobeni okolnosti uka`uvaat deka }e ja popre~uva istragata so vlijanie vrz svedocite. (3) So re{enieto so koe se opredeluva pritvorot od opravdani pri~ini mo`e da se opredeli izvr{uvaweto na pritvorot da se sprovede vo oddelenie za pritvor vo druga kazneno-popravna ustanova (4) Ako obvinetiot ne opredelil branitel. ^len 185 (1) Pritvor opredeluva istra`en sudija na predlog na ovlasten tu`itel. trae dodeka ovoj identitet ne se utvrdi.

ovlastenoto slu`beno lice na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti }e mu ovozmo`i da povika svoj branitel. lekar. (5) Pred podignuvaweto na obvinitelniot predlog vo skratena postapka. (3) Ako istragata se vodi za krivi~no delo za koe spored zakon mo`e da se izre~e kazna zatvor vo traewe od najmalku pet godini. Dokolku liceto soglasno so odredbite od ovoj zakon ne se predava na istra`niot sudija. proveruvawe na alibi ili od drugi pri~ini e potrebno da se soberat nu`ni podatoci za vodewe na postapka protiv opredeleno lice. za {to vedna{ go izvestuva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. bolest. mora vedna{ da se izvesti eden od ovie organi. osloboduvawe ili izveduvawe pred sud i drugi va`ni podatoci. (3) Sovetot odlu~uva vo rok od 48 ~asa i `albata go odlaga izvr{uvaweto. i bez predlog na strankite. ako zadr`uvaweto e potrebno zaradi utvrduvawe na identitetot. Zadr`uvaweto go odobruva slu`benikot za prifat. Vo vremetraeweto na pritvorot se zasmetuva sekoe li{uvawe od sloboda. istra`niot sudija po slu`bena dol`nost ja ispituva zakonitosta na li{uvaweto od sloboda i e dol`en toa da go utvrdi so re{enie. Liceto li{eno od sloboda koe ne e izvedeno pred istra`en sudija. (2) Na obrazlo`en predlog od istra`niot sudija ili javniot obvinitel. po predlog na ovlasteniot tu`itel ili po slu`bena dol`nost. (3) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. pritvorot mo`e da trae tolku kolku {to e potrebno da se izvr{at istra`nite dejstvija. po isklu~ok. a e prefrleno vo druga policiska stanica. (4) Vkupnoto traewe na pritvorot vo istragata. Liceto li{eno od sloboda }e se potpi{e na zapisot po odnos na ~asot i datumot na li{uvaweto. a postojat i pri~ini za pritvor predvideni vo ~len 184 stav 1 to~ki 1 i 3 od ovoj zakon. slu`benikot za prifat vodi poseben zapisnik vo koj se vnesuvaat podatoci za: denot i ~asot na li{uvaweto na liceto od sloboda. diplomatsko-konzularno pretstavni{tvo i sli~no. (2) Protiv re{enieto na istra`niot sudija. kako i na zapisnikot vo celina. branitelot. pritvorot da go prodol`i u{te najmnogu za 90 dena. Otsustvoto na potpis na liceto li{eno od sloboda slu`benikot za prifat mora da go obrazlo`i. @albata go odlaga izvr{uvaweto na re{enieto ^len 189 (1) Opredelen pritvor so re{enie na istra`niot sudija ili pritvorot koj prv pat e opredelen za vreme na istragata so re{enie na sovetot. opredeleni so akt na ministerot za vnatre{ni raboti. pritvorot mo`e da se opredeli. znaci na vidlivi povredi. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti }e postapi soglasno so odredbite na ovoj ~len. ^len 191 (1) Po podignuvawe na obvinenieto do zavr{uvaweto na glavniot pretres. (2) Po podignuvawe na obvinenieto pritvorot mo`e da trae najmnogu: 1) do edna godina za krivi~nite dela za koi mo`e da se izre~e kazna zatvor do 15 godini i 2) do dve godini za krivi~nite dela za koi mo`e da se izre~e kazna zatvor do`ivoten zatvor (3) Sovetot e dol`en po istekot na trieset dena od pravosilnosta na posled-noto re{enie za pritvor. pri~inite za zadr`uvaweto. mo`e vo rok od 30 dena od denot na pu{taweto na sloboda da bara od istra`niot sudija na nadle`niot sud da ja ispita zakonitosta i toa da go utvrdi so posebno re{enie. dali e prefrleno vo druga policiska stanica. (2) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`at bez odluka na sud da li{at od sloboda i lice za koe postojat osnovi na somnenie deka storilo krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost ako postoi opasnost od odlagawe a postoi nekoja od pri~inite za pritvor od ~len 184 stav 1 na ovoj zakon. (7) Liceto se zadr`uva vo posebno uredeni policiski stanici. podatoci koga e so nego razgovarano. Pri priveduvaweto ovlastenoto slu`beno lice na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti }e go izvesti istra`niot sudija za pri~inite i za vremeto na li{uvaweto od sloboda za {to izgotvuva slu`bena bele{ka. da ispita dali se u{te postojat pri~inite za pritvor i da donese re{enie za prodol`uvawe ili ukinuvawe na pritvorot. ~asot i datumot na pu{taweto na sloboda i poukata za pravoto na branitel. smetaj}i go i vremeto na traewe na li{uvaweto na sloboda pred donesuvaweto na re{enieto za pritvor. no najdocna vo rok od dva ~asa od vremeto koga e izvesten branitelot. kopie od zapisnikot se dostavuva do taa policiska stanica. so predlog za opredeluvawe na pritvor. dozvolena e `alba vo rok od 24 ~asa do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. mo`e da trae najdolgo 30 dena od denot na li{uvaweto od sloboda. istra`niot sudija dadenoto izvestuvawe }e go vnese na zapisnik. Ako ne e izgotvena slu`bena bele{ka. a ako ne mo`e toa da se stori. ^len 190 (1) Vo tekot na istragata istra`niot sudija mo`e so re{enie da go ukine pritvorot. pri~inite za li{uvaweto od sloboda. a vo slu~aj od ~len 184 stav 1 to~ka 2 samo dokolku postoi osnovano stravuvawe deka toa lice }e gi uni{ti tragite na krivi~noto delo. koj re{ava vo rok od tri dena. (4) Liceto li{eno od sloboda mora da bide pou~eno spored odredbata na ~len 3 od ovoj zakon. Za sekoe zadr`ano lice. liceto od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len mo`at da go zadr`at. sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon mo`e pritvorot vo tekot na istragata da go prodol`i najmnogu za u{te 60 dena. Protiv ova re{enie dozvolena e posebna `alba vo rok od 48 ~asa do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. odnosno }e mu obezbedi branitel i }e go odlo`i izvr{uvaweto na site dejstvija do doa| aweto na branitelot. (6) Zadr`uvaweto spored stav 3 na ovoj ~len mo`e da trae najdolgo 24 ~asa smetano od momentot koga liceto e li{eno od sloboda. Na zadr`anoto lice mu vra~uva primerok od zapisnikot pri negovo pu{tawe od sloboda ili predavaweto na istra`niot sudija. (5) Ako vo slu~aj na zadr`uvawe spored stavot (3) na ovoj ~len liceto koe e li{eno od sloboda bara pomo{ od branitel.Закон за кривичната постапка Страна 31 istraga. vremeto koga e pou~eno za negovite prava. liceto } e bide pu{teno na sloboda ^len 188 (1) Liceto zate~eno na izvr{uvawe na krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost mo`e da go li{i od sloboda sekoj dokolku postoi opasnost od begstvo. Liceto li{eno od sloboda mora vedna{ da mu se predade na istra`en sudija ili na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. koga e kontaktirano so semejstvoto. prodol`i ili ukine samo so re{enie na sovetot (~len 22 stav (1) ili stav (6)). sovetot na neposredno povisokiot sud mo`e po istek na rokot od stavot (2) na ovoj ~len. no se dol`ni vedna{ da go privedat do nadle`niot istra`en sudija. na obrazlo`en predlog na istra`niot sudija. mentalna rastroenost i sli~no. (8) Ako liceto li{eno od sloboda e izvedeno pred istra`niot sudija. no ne pove}e od osum dena. . (6) Protiv re{enieto na sovetot za prodol`uvawe na pritvorot dozvolena e `alba vo rok od 48 ~asa. ne mo`e da bide podolgo od 180 dena i so istekot na toj rok pritvoreniot vedna{ }e se pu{ti na sloboda. do neposredno povisokiot sud koja ne go odlaga izvr{uvaweto. Po istekot na ovoj rok ovlastenoto slu`beno lice na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti e dol`no zadr`anoto lice da go pu{ti na sloboda ili da postapi spored stavot 2 na ovoj ~len.

(3). Odobrenie za poseta }e se pobara preku Ministerstvoto za pravda. ^len 197 (1) Nadzor nad pritvorenicite vr{i pretsedatelot na nadle`niot prvostepen sud.Закон за кривичната постапка Страна 32 (4) @albata protiv re{enieto od stavovite 1 i 3 na ovoj ~len ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. Ako e toa mo`no lica koi storile krivi~no delo vo povrat nema da se smestuvaat vo ista prostorija so drugi lica li{eni od sloboda vrz koi bi mo`ele {tetno da vlijaat. 7. Ako pritvorenikot bara istra`niot sudija odnosno pretsedatelot na sovetot. Pretsedatelot. (2) Pritvorenicite imaat pravo da se hranat na svoj tro{ok. (4) Ministerot za pravda so podzakonski akt }e go utvrdi na~inot na primaweto i rasporeduvaweto na pritvorenite vo zatvorite ^len 195 (1) Po odobrenie na istra`niot sudija {to ja sproveduva istragata i po negov nadzor ili pod nadzor na lice koe toj }e go opredeli. istra`niot sudija e dol`en da im odobri poseta na pritvorenite lica i razgovor kaj niv. (3) Pri posetite od stav 2 na ovoj ~len mo`e da prisustvuva i javniot obvinitel. (7) Po podignato obvinenie ili privatna tu`ba do pravosilnosta na presudata. (2) Pretres na lica mo`e da se prezeme koga e verojatno deka so toa }e se pronajdat tragi ili predmeti va`ni za krivi~nata postapka. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. Za pritvoruvaweto }e se izvesti nadle`niot organ za socijalni raboti. Ova ograni~uvawe ne se odnesuva na op{teweto na pritvorenikot so branitelot. Opredeleniot sudija ne mo`e da bide istra`niot sudija. (3) Pritvorenikot ja odr`uva higienata vo prostorijata vo koja prestojuva. pritvorenikot mo`at. da go posetuvaat bliski rodnini. dokolku toa ne bi bilo {tetno za uspe{no vodewe na postapkata. ovlastu-vawata od stavovite (1). (4) Pretsedatelot na sudot. (2) [efovi na diplomatsko konzularnite pretstavni{tva vo Republi-ka Makedonija imaat pravo po odobrenie na istra`niot sudija koj ja sproveduva istragata da go posetuvaat i bez nadzor i da razgovaraat so pritvorenoto lice dr`avjanin na nivnata dr`ava. ^len 196 (1) Za disciplinski prestapi na pritvorenikot istra`niot sudija odnosno pretsedatelot na sovetot mo`e da izre~e disciplinska kazna ograni~uvawe na poseti. Po pravilo.lekar i drugi lica. odnosno sudijata koj }e go opredeli toj e dol`en da prezeme potrebni merki da se otstranat nepravilnostite uo~eni pri posetata na zatvorot. da posetuvaat i bez nadzor da razgovaraat so pritvoreni lica. rokovite za pritvor od ovoj ~len }e po~nat da te~at odnovo ^len 192 Sudot e dol`en vo rok od 24 ~asa za pritvoruvaweto da go izvesti semejstvoto na pritvorenoto lice. pod uslov toa da ne e {tetno za vodeweto na postapkata. (3) Pretstavnicite na Evropskiot komitet za prevencija od tortura ili poni`uva~ko odnesuvawe ili kaznuvawe (KPT) na Sovetot na Evropa imaat pravo po odobrenie na istra`niot sudija koj ja sproveduva istragata. ^len 194 (1) Pritvorenicite imaat pravo na osum~asoven neprekinat odmor vo vreme od 24 ~asa. istra`niot sudija i narodniot pravobranitel mo`at da go posetat pritvorenoto lice vo koe bilo vreme. mo`e da dozvoli toj da raboti vo krugot na zatvorot na raboti {to odgovaraat na negovite psihi~ki i fizi~ki svojstva. Pretres na dom i lice ^len 198 (1) Pretres na dom i drugi prostorii na obvinetiot ili drugi lica mo`e da se prezeme ako e verojatno deka so pretresot }e se fati obvinetiot ili }e se pronajdat tragi na krivi~noto delo ili predmeti va`ni za krivi~nata postapka. (5) Pretstavnici na Me|unarodniot komitet na Crveniot krst imaat pravo po odobrenie na istra`niot sudija da gi posetuvaat i bez nadzor da razgovaraat so pritvorenite lica (6) Pritvorenikot mo`e da se dopi{uva so lica nadvor od zatvorot so znaewe i pod nadzor na organot {to ja sproveduva istragata. vo ista prostorija ne mo`at da se smestuvaat lica koi u~estvuvale vo izvr{uvawe na isto krivi~no delo nitu lica koi se na izdr`uvawe kazna so lica vo pritvor. ako najde za potrebno da se informira i bez prisustvo na nadzornikot i stra`arite kako se hranat pritvorenicite. (5) Protiv re{enieto na sovetot so koe se odbiva predlogot za opredelu-vawe ili ukinuvawe na pritvorot ne e dozvolena posebna `alba. (2) Pretsedatelot na sudot od stav 1 na ovoj ~len ili sudijata koj }e go opredeli toj e dol`en najmalku edna{ nedelno da gi poseti pritvorenicite i. vo spogodba so upravata na zatvorot. Postapka so pritvorenicite ^len 193 (1) Pri izdr`uvaweto na pritvorot ne smee da se navreduva li~nosta i dostoinstvoto na obvinetiot. poplaka ili `alba ne mo`e da se zabrani nikoga{. Pokraj toa nim }e im se obezbedi dvi`ewe na otvoren prostor vo zatvorot najmalku dva ~asa dnevno. (4) и (5) na ovoj ~len gi vr{i pretsedatelot na sovetot. (2) Sprema pritvorenikot mo`e da se primenuvaat samo ograni~uvawa {to se potrebni da se spre~i begstvoto i dogovor {to bi mo`el da bide {teten za uspe{noto vodewe na postapkata. Oddelni poseti mo`at da se zabranat ako poradi toa bi mo`ela da nastane {teta za vodeweto na postapkata. Ispra}aweto na molba. kako se snabduvaat so drugi potrebi i kako se postapuva so niv. vo granicite na ku}niot red. da nosat svoja obleka i da se slu`at so svoi postelni raboti. vesnici i drugi raboti {to im odgovaraat na nivnite redovni potrebi. Ovoj organ mo`e da zabrani ispra}awe i primawe pisma i drugi pratki {tetni za vodeweto na postapkata. (3) Vo ista prostorija ne mo`at da bidat zatvoreni lica koi ne se od ist pol. (2) Protiv re{enieto za kaznata izre~ena spored stav 1 od ovoj ~len e dozvolena `alba do sovetot (~len 22 stav 6) na sudot nadle`en za vodewe na istragata vo rok od 24 ~asa od ~asot na priemot na re{enieto. . na svoj tro{ok da nabavuvaat knigi. (6) Ako obvinetiot pobegne od pritvor. (4) Na barawe na Komitetot od stavot (3) na ovoj ~len. da razgovaraat so nego bez prisustvo na slu`beni lica i da primaat poplaki od nego. ako e potrebno da se prezemat merki za zgri`uvawe na decata i na drugite ~lenovi na semejstvoto za koi se gri`i pritvorenoto lice. a po negovo barawe . (2). Glava HVIII ISTRA@NI DEJSTVIJA 1. osven ako liceto se protivi na toa. (4) Pritvorenoto lice ima pravo da bara pritvorot da go izdr`uva vo individualna prostorija. Za toa odlu~uva organot {to ja sproveduva istragata.

или повиканиот бранител во тој рок не дојде. a najdolgo trieset dena. Pretresuvaweto mo`e da prodol`i i no}e ako e zapo~nato dewe pa ne e dovr{eno. (8) Pri vr{eweto na pretresuvaweto }e se odzemat privremeno samo onie predmeti i ispravi {to se vo vrska so celta na pretresuvaweto vo dadeniot slu~aj. (3) Лицето на кое се однесува наредбата за претресување ќе се поучи дека има право на бранител. bankarski smetki i finansiski transakcii ili prinosi od krivi~noto delo. no koi uka`uvaat na drugo krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. Кога лицето на кое се однесува наредбата за претресување бара присуство на бранител. institucii {to vr{at javni ovlastuvawa ili pravni lica. Zatvorot trae do predavaweto na predmetite ili do zavr{uva-weto na krivi~nata postapka. prekursori i drugi predmeti ~ij promet e zabranet ili ograni~en. (3) Kon pretresuvawe mo`e da se pristapi i bez prethodno predavawe na naredba. vo koja posebno se nazna~uva mestoto i liceto {to se pretresuva. Ovie predmeti vedna{ }e se vratat ako javniot obvinitel najde deka nema osnova za poveduvawe krivi~na postapka. {to ne se zadr`ani kako primerok za ve{ta~ewe. ^len 200 (1) Dr`atelot na domot i na drugi prostorii }e se povika da prisustvuva pri pretresuvaweto. почетокот на претресот ќе се одложи до неговото доаѓање. (3) Merkite za privremeno obezbeduvawe na predmeti. ne naru{uvaj-}i go ku}niot red. кој може да присуствува на претресувањето. (7) Pretresuvawe na dom i lice treba da se vr{i vnimatelno. ako se pretpostavuva vooru`en otpor ili ako e nu`no pri somnevawe deka e storeno te{ko krivi~no delo {to go storila grupa ili organizacija pretresot da se izvr{i nenadejno. (2) Naredbata za pretresuvawe mu se predava pred da po~ne pretresuvaweto na liceto kaj koe ili vrz koe }e se izvr{i pretresuvawe. zadr`uvawe na fondovi. но најдолго два часа. (2) Zaklu~eni prostorii. претресот може да се изврши и без присуство на бранител. a ne postoi nekoja druga zakonska osnova spored koja bi trebalo tie predmeti da se odzemat. Po isklu~ok. a ako e toj otsuten }e se povika negoviot zastapnik ili nekoj od vozrasnite doma{ni ili sosedi. (4) Pretresuvaweto se vr{i dewe. Ако лицето не земе бранител. (5) Pri odzemaweto na predmetite }e se nazna~i kade se pronajdeni i }e se opi{at. Imotot ili sredstvata {to se predmet na obezbeduvawe se stavaat pod nadzor na sudot. Privremeno obezbeduvawe i odzemawe na predmeti ili imot ^len 203 (1) Predmetite {to spored Krivi~niot zakonik treba da se odzemat ili {to mo`at da poslu`at kako dokaz vo krivi~nata postapka privremeno }e se odzemat i }e mu se predadat na ~uvawe na sudot ili na drug na~in }e se obezbedi nivno ~uvawe. Na ist na~in }e se postapi sprema slu`benoto ili odgovornoto lice vo dr`aven organ. a za odzemaweto vedna{ }e se izdade potvrda. Zapisni-kot go potpi{uvaat slu`benoto lice koe go vr{i pretresuvaweto. (4) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`at da gi odzemat predmetite navedeni vo stav 1 na ovoj ~len koga postapuvaat spored ~lenovite 142 i 147 od ovoj zakon ili koga izvr{uvaat nalog na sud. (5) Koga se vr{i pretresuvawe vo prostorii na dr`avni organi. ili ako pretresuvaweto treba da se izvr{i vo javni prostorii. smetki i fondovi za koi postoi somnevawe deka pretstavuvaat prinos od izvr{eno krivi~no delo. Za toa vedna{ }e se izvesti javniot obvinitel zaradi poveduvawe krivi~na postapka. Liceto koe }e odbie da gi predade predmetite mo`e da se kazni so pari~nata kazna opredelena vo ~lenot 74 stav 1 na ovoj zakon. odnosno predmetite {to se baraat.Закон за кривичната постапка Страна 33 ^len 199 (1) Pretresuvaweto go nareduva sudot so pismeno obrazlo`ena naredba. sudot mo`e da donese re{enie za zamrznuvawe na sredstva. Pri otvoraweto }e se odbegnuva nepotrebno o{tetuvawe. sokrie ili uni{ti predmetite {to od nego treba da se odzemat kako dokaz vo krivi~nata postapka. Pod privremeno obezbeduvawe na imot ili sredstva se podrazbira i privremeno zamrznuvawe. kako i predmetite ili liceto {to se baraat odnosno odzemaat. (3) Za odzemenite predmeti ili ispravi na liceto mu se izdava potvrda ^len 202 (1) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`at i bez naredba za pretres da vlezat vo dom i drugi prostorii ako tamu se nao|a lice {to po naredba na sud treba da se pritvori ili prisilno da se dovede. Za odzemenite predmeti }e se izdade potvrda. @albata protiv re{enieto ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. pretresuvaweto mo`e da se izvr{i no}e ako postoi opasnost od odlagawe. (2) Toj {to dr`i vakvi predmeti e dol`en da gi predade po barawe na sudot. imot ili sredstva mo`at da traat do zavr{uvaweto na postapkata. . (9) Ako pri pretresuvaweto na dom ili lice se najdat predmeti {to nemaat vrska so krivi~noto delo poradi koe e naredeno pretresuvaweto. }e se povika nivniot stare{ina da prisustvuva na pretresuvaweto. 2. so odluka na nadle`niot sud. (6) Zaplenetite narkoti~ni drogi. mo`at da se uni{tat i pred pravosilnosta na presudata ^len 203-a (1) Istra`niot sudija ili sovetot so re{enie mo`e da opredeli privremeno obezbeduvawe na imot ili sredstva {to se vo vrska so krivi~noto delo. (2) Ovlastenite slu`beni lica na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`at i bez naredba za pretres da izvr{at pretres na lice pri izvr{uvawe na naredba za priveduvawe ili pri li{uvawe od sloboda ako postoi somnenie deka toa lice poseduva oru`je ili orudie za napad ili ako postoi somnenie deka }e gi otfrli. tie privremeno }e se odzemat. ^len 201 (1) Za sekoe pretresuvawe na dom ili lice }e se sostavi zapisnik. kako i bez prethodna pokana za predavawe na lice ili predmeti. (2) Vo zapisnikot }e se vnesat i to~no }e se nazna~at predmetite i ispravi-te {to se odzemaat. (4) Претресувањето на женско лице го врши само женско лице. zaplenuvawe. (2) Pokraj predmetite od ~lenot 203 na ovoj zakon. Pred pretresuvaweto }e se povika liceto na koe se odnesuva naredbata za pretresuvawe dobrovolno da go predade liceto. a po potreba i na drug na~in }e se obezbedi utvrduvawe na nivnata identi~nost. mebel ili drugi predmeti }e se otvorat so sila samo ako nivniot dr`atel ne e prisuten ili ne saka dobrovolno da gi otvori. liceto kaj koe ili vrz koe se vr{i pretresuvawe i licata ~ie prisustvo e zadol`itelno. (3) Za `alba protiv re{enieto so koe e izre~ena pari~na kazna odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6). (6) Pretresuvawe i pregledi vo voena zgrada }e se izvr{at po odobrenie na nadle`niot voen stare{ina. psihotropni supstancii. institucija {to vr{i javni ovlastuvawa ili drugo pravno lice.

odnosno sudija poedinec. sodr`inata na pratkata mo`e da mu se soop{ti vo celost ili delumno na obvinetiot. Za otvoraweto }e se sostavi zapisnik. (2) Po prestanokot na pri~inata za zaplenuvawe. kone~na odluka donesuva sovetot (~len 22 stav 6). a mo`e pratkata da mu se predade. ne mo`at da se upotrebat kako dokaz vo postapkata ^len 204 (1) Dr`avnite organi mo`at da uskratat poka`uvawe ili izdavawe na svoite spisi ili drugi ispravi ako smetaat deka objavuvaweto na nivnata sodr`ina bi bilo {tetno za dr`avnite interesi. Postapuvawe so somnitelni predmeti ^len 208 (1) Ako se najde kaj obvinetiot tu| predmet. ne se primenuva i vo pogled na krivi~nite dela storeni na {teta na deca i maloletnici. (2) Pismata i drugite pratki gi otvora istra`niot sudija vo prisustvo na dvajca svedoci. nemu da mu gi predadat pismata. sudot go dostavuva do bankata ili druga finansiska institucija. (8) Nikoj ne mo`e da se povikuva na bankarska tajna za da izbegne izvr{uvawe na sudsko re{enie za privremeno zamrznuvawe. Podatocite so~uvani vo uredite za avtomatska. (2) Liceto od koe se odzemeni spisite }e se povika da prisustvuva pri otvoraweto na obvivkata. telegramite i drugite pratki {to se upateni do obvinetiot ili {to gi ispra}a toj ako postojat okolnosti poradi koi osnovano mo`e da se o~ekuva deka ovie pratki }e poslu`at kako dokaz vo postapkata. a ako gi nema ovie. ^len 207 Predmetite {to vo tekot na krivi~nata postapka se privremeno odzemeni }e mu se vratat na sopstvenikot odnosno na dr`atelot ako se zapre postapkata. a koi tie gi napravile za fakti za koi tie vo vr{eweto na svoeto zanimawe gi soznale od obvinetiot i .tehni~ki snimki koi se nao|aat kaj licata od ~lenot 219 stav (1) na ovoj zakon. ^len 203-b Re{enie za privremeno obezbeduvawe na predmeti ili imot. se dodeka nadle`niot organ poinaku ne odlu~i. vedna{ se dostavuva do soodvetnata finansiska ili druga institucija 3. zadr`uvawe ili zamrznuvawe.Закон за кривичната постапка Страна 34 (4) Privremenoto zamrznuvawe na smetki mo`e da trae do zavr{uvaweto na postapkata.zapisi za fakti koi gi napravile novinari i nivni urednici vo sredstvata za javno informirawe od izvorot za izvestuvawe i podatocite za koi doznale vo vr{eweto na svoeto zanimawe i koi se upotrebeni vo tekot na ureduvaweto na sredstvata za javno informirawe. sovetot ili sudija poedinec mora da se predadat na organite na krivi~nata postapka vo ~itliva i razbirliva forma. a ne postojat pri~ini za nivno odzemawe (~len 485). i so potvrda na priemot. . (7) Re{enieto za zamrznuvawe na finansiska transkacija ili bankarska smetka. a obvivkite i adresata }e se za~uvaat. sudot mo`e da donese na barawe od druga dr`ava. Ako obvinetiot e otsuten pratkata }e se soop{ti ili }e se predade na nekoi od negovite rodnini. (3) Pri pregleduvaweto na spisite mora da se vodi smetka za nivnata sodr`ina da ne uznaat neovlasteni lica. obvivkata }e se otvori. ^len 206 (1) Istra`niot sudija mo`e da naredi pravnite lica vo oblasta na po{ten-skiot. a koi tie gi napravile za fakti za koi se oslobodeni od dol`nosta za svedo~ewe. }e se izvr{i nivni popis. (5) Obezbeduvaweto na nedvi`niot imot se vr{i so stavawe na hipoteka. odnosno elektronska obrabotka na podatoci i mediumi vo koi tie podatoci se ~uvaat. (2) Zabranata od stavot (1) na ovoj ~len ne se primenuva: . a negovata opravdanost }e se preispituva po slu`bena dol`nost sekoi dva meseca. se opredeluvaat so re{enie na sudot i toa istra`niot sudija vo tekot na istragata i po podigawe na obvinitelniot akt sovetot na sudot. a ne se znae ~ij e. ako postoi osnovano somnenie deka na obvinetiot mu pomagale vo vr{eweto na krivi~noto delo. (3) Ako interesite na postapkata dozvoluvaat. ^len 205 (1) Ako se vr{i privremeno odzemawe na spisi {to mo`at da poslu`at kako dokaz. Ako toa ne se javi na pokanata ili e otsutno. (6) Zaplenuvaweto na pari~ni sredstva se vr{i so nalog i se ~uvaat vo sef. organot {to ja vodi postapkata }e go opi{e toj predmet i opisot }e go objavi na tablata na organot na op{tinata na ~ie podra~je `ivee obvinetiot i na ~ie . Sopstvenikot na spisite mo`e da stavi na obvivkata i svoj pe~at. dr`avnata ili voenata tajna.vo pogled na branitelot ili liceto oslobodeno od obvrskata na svedo~ewe soglasno so ~lenot 219 stav (1) na ovoj zakon. osven ako obvinetiot dobrovolno ne gi predade. ^len 203-v (1) So re{enieto od ~lenot 203-a na ovoj zakon ne mo`at da se odzemat: .pismeni obra}awa na obvinetiot sprema branitelot i licata od ~lenot 219 stav (1) na ovoj zakon. . ili se deponiraat na posebna smetka bez pravo na raspolagawe. odnosno sovetot odlu~uva neposredno povisokiot sud. spisite }e se pregledaat i popi{at vo negovo otsustvo. ^len 203-g (1) Merkite za privremeno obezbeduvawe i odzemawe na predmeti ili imot. Ako toa ne e mo`no. spisite }e se stavat vo obvivka i } e se zape~atat. telegrafskiot i drug soobra}aj da gi zadr`at.ako se raboti za predmeti koi moraat da se odzemat spored Krivi~niot zakonik. (3) Zabrana na privremeno odzemawe na ispravi. zaplenuvawe ili zadr`uvawe na sredstva deponirani vo banka. . istra`niot sudija donesuva re{enie za nivno osloboduvawe i vra}awe. koi se nao|aat vo nivno vladenie ili vo redakcijata vo koja se vraboteni. odnosno na liceto do koe e upatena. a protiv re{enieto na sude~kiot sudija. izvodi od registarot i sli~ni ispravi koi se nao| aat kaj licata od ~lenot 219 stav (1) na ovoj zakon. ako toa ne im se protivi na interesite na postapkata. Pri otvoraweto }e se vnimava da ne se povredat pe~atite. (3) Predmetite odzemeni sprotivno na ovoj ~len. predmeti i tehni~ki snimki od stavot (1) na ovoj ~len. (2) Pravnite lica mo`at da baraat da ne se objavat podatocite {to se odnesuvaat na nivnoto rabotewe. (2) Po `alba na re{enieto na istra`niot sudija odlu~uva krivi~niot sovet od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. Ako e uskrateno poka`uvaweto i davaweto na spisite i drugi ispravi.spisi ili drugi ispravi na dr`avnite organi so ~ie objavuvawe bi se povredilo ~uvaweto na slu`benata. }e mu se vra~i na ispra}a~ot.zapisi. (3) Re{enieto od stavot (2) na ovoj ~len. na barawe na istra`niot sudija. vo slu~aite opredeleni so me|unarodnite dogovori ratifikuvani vo soglasnost so Ustavot na Republika Makedonija. ili mu davale pomo{ po izvr{uvaweto na krivi~noto delo ili postapuvale kako prikriva~i i .

pa }e se pra{a {to ima da navede vo svojata odbrana. }e mu se postavuvaat pra{awa pismeno. }e se donese re{enie so koe predmetot stanuva dr`avna sopstvenost odnosno parite da se vnesat vo buxetot na Republika Makedonija. (2) Soo~enite }e se ispitaat oddelno za sekoja okolnost za koja nivnite iskazi me|usebno ne se soglasuvat. vrz iskazot na obvinetiot ne mo`e da se zasnova sudskata odluka. vid na obrazovanie. (3) Ako tolkuva~ot ne e porano zakolnat. mesec i godina na ra|aweto. odnosno zo{to go otpovikuval priznanieto. za mominskoto semejno ime na majkata. zakana ili drugi sli~ni sredstva (~len 251 stav 2) za da se dojde do negova izjava ili priznanie. a odbranata ne e zadol`itelna ili ako vo rok od 24 ~asa od momentot koga e pou~en za ova pravo (~len 63 stav 2) samiot ne obezbedi branitel. (3) Obvinetiot se ispituva usno. dali. Sprema obvinetiot ne smee da se upotrebi izmama za da se dojde do negova izjava ili priznanie. (2) Ako se vo pra{awe predmeti od pogolema vrednost. ^len 212 (1) Obvinetiot mo`e da bide soo~en so svedok ili so drug obvinet. ^len 211 (1) Na obvinetiot treba da mu se postavuvaat pra{awa jasno. a ako e maloleten koj mu e zakonski zastapnik. ^len 215 Sudot e dol`en i pokraj priznanieto na obvinetiot da pribira i drugi dokazi. kade e roden. a }e mu se soop{ti deka ne e dol`en da ja iznese svojata odbrana nitu da odgovara na postavenite pra{awa. (3) Ako e predmetot podlo`en na rasipuvawe ili negovoto ~uvawe e vrzano so zna~itelni tro{oci. objavuvaweto mo`e da se izvr{i i preku dnevnite vesnici. dali e odlikuvan. Ako priznanieto e jasno i napolno i ako e potkrepeno i so drugi dokazi. dali protiv nego se vodi postapka za nekoe drugo krivi~no delo. Pri ispituvaweto na obvinetiot mo`e da mu se dozvoli da gi koristi svoite zabele{ki. }e se povika pismeno da odgovara. kakva mu e imotnata sostojba. koga i zo{to e osuduvan. a }e se predupredi i za posledicite ako ne postapi po toa. dali slu`el vojska. razbirlivo i precizno. obvinetiot mo`e da se odvede na mestoto kade {to se nao|aat tie. sudot }e go istakne pismenoto na oglasnata tabla vo sudot i so istekot na osum dena od denot na istaknuvaweto. od koja nacionalnost e i ~ij dr`avjanin e. }e se pou~i deka e dol`en vo rok od osum dena da opredeli adresa ili lice vo Republika Makedonija za dostavuvawe na pismena i odluki. Ako obvinetiot nema postojano `iveali{te ili prestojuvali{te vo Republika Makedonija ili se raboti za stranec. (4) Spored odredbata na stav 3 od ovoj ~len }e se postapi i koga predmetot mu pripa|a na odbegnat ili na nepoznat storitel na krivi~no delo. (4) Pri ispituvaweto treba na obvinetiot da mu se ovozmo`i vo nepre~eno izlagawe da se izjasni za site okolnosti {to go tovarat i da gi iznese site fakti {to mu slu`at za odbrana. ^len 209 (1) Ako vo rok od edna godina ne se javi nikoj za predmet ili za pari dobieni od proda`bata na predmet. a nivniot odgovor }e se vnese vo zapisnikot. (7) Sprema obvinetiot ne smeat da se upotrebat sila. (5) Koga obvinetiot }e go zavr{i svojot iskaz. a parite }e se ~uvaat kako sudski depozit. kade `ivee. ^len 216 (1) Ispituvawe na obvinetiot }e se izvr{i preku tolkuva~ vo slu~aite predvideni so ovoj zakon. za prekarot ako go ima. (8) Obvinetiot mo`e da bide ispitan vo otsustvo na branitel samo ako izri~no se odrekol od toa pravo. 4. taka {to da mo`e napolno da gi razbere. Vo oglasot }e se povika sopstvenikot da se javi vo rok od edna godina od denot na objavuvaweto na oglasot. (6) Ispituvaweto treba da se vr{i taka {to vo polna mera da se po~ituva li~nosta na obvinetiot. so {to se zanimava. otkako prethodno }e gi opi{e. natamo{no sobirawe na dokazi }e se prezeme samo na predlog od tu`itelot. a osobeno ako obvinetiot go otpovika svoeto priznanie. (2) Sopstvenikot na predmetot ima pravo preku spor da bara vra}awe na predmetot ili na parite dobieni od proda`bata na predmetot. (9) Ako e postapeno sprotivno na odredbite na stavovite 7 i 8 od ovoj ~len ili ako izjavite na obvinetiot od stav 8 na ovoj ~len za prisustvuvaweto na branitelot ne se zabele`ani vo zapisnik. kakvi mu se semejnite priliki. ako nivnite iskazi ne se soglasuvaat vo pogled na va`nite fakti. ^len 213 Predmetite {to se vo vrska so krivi~noto delo ili {to slu`at kako dokaz }e mu se poka`at na obvinetiot zaradi prepoznavawe. za imeto i prezimeto na roditelite. a ako e nem. }e se povika da gi iznese pri~inite zo{to dal razli~ni iskazi. dali se vodi vo voena evidencija. Ako ovie predmeti ne mo`at da se donesat.Закон за кривичната постапка Страна 35 podra~je e storeno krivi~noto delo. Vo ispituvaweto ne smee da se poa|a od pretpostavka deka obvinetiot priznal ne{to {to ne priznal nitu smeat da se postavuvaat pra{awa vo koi e ve}e sodr`ano kako treba na niv da se odgovori. (2) Ako podocne`nite iskazi na obvinetiot se razlikuvaat od porane{nite. . Parite dobieni od proda`bata se vnesuvaat vo buxetot na Republika Makedonija. Obvinetiot }e se pou~i deka e dol`en da se javi na pokanata i vedna{ da ja soop{ti sekoja promena na adresata ili namerata da go promeni prestojuvali{teto. (2) Ako obvinetiot e gluv. Ispituvawe na obvinetiot ^len 210 (1) Koga se ispituva obvinetiot prv pat }e se pra{a za ime i prezime. toj } e se prodade spored odredbite {to va`at za izvr{nata postapka. Ako ispituvaweto ne mo`e da se izvr{i na ovoj na~in }e se povika kako tolkuva~ lice koe mo`e da se razbere so obvinetiot. (2) Na obvinetiot mo`e da mu se dozvoli da go ka`uva sam svojot iskaz vo zapisnik. osven vo slu~aj na zadol`itelna odbrana. se smeta deka e izvr{eno dostavuvaweto (2) Potoa na obvinetiot }e mu se soop{ti zo{to se obvinuva i }e mu se soop{tat osnovite na somnevaweto {to stojat protiv nego. den. ^len 214 (1) Iskazot na obvinetiot se vnesuva vo zapisnikot vo forma na raska`uva-we a postavenite pra{awa i odgovorite na niv }e se vnesat vo zapisnik samo koga toa e potrebno. koga i kade. a }e se predupredi deka dokolku obvinetiot ne opredeli adresa ili lice za primawe na pismenata. }e mu se postavat pra{awa dokolku e potrebno da se popolnat prazninite i da se otstranat protivre~nostite ili nejasnotiite vo negovoto izlagawe. dali i koga ja izdr`al izre~enata kazna. Zastaruvaweto na ova pravo po~nuva da te~e od denot na objavuvaweto na oglasot. }e polo`i zakletva deka verno }e gi prenese pra{awata {to se upatuvaat do obvinetiot i izjavite {to toj }e gi dava. za{to vo sprotivno predmetot }e se prodade.

^len 220 Ako kako svedok e soslu{ano lice koe ne mo`e da se soslu{a kako svedok (~len 218) ili lice koe ne mora da svedo~i (~len 219). загрозениот сведок може да го ускрати давањето исказ или изнесувањето на податоците од членот 223 став (3) на овој закон додека не се обезбедат услови за негова заштита. Судот ќе одлучи дали сослушувањето ќе се сними со видео или звучен запис за да може да се користи подоцна како доказ во постапката или пак тоа ќе се следи директно со помош на технички средства за комуникација (видеоконференција или друга видео врска) ^len 223-a (1) Ако постои веројатност дека со давањето исказ или со одговор на определено прашање сведокот. сослушувањето се спроведува без присуство на странките во посебна просторија каде што се наоѓа детето. osobeno ako e toa o{teteno so krivi~noto delo. ^len 221 Svedokot ne e dol`en da odgovara na oddelni pra{awa ako e verojatno deka so toa bi se izlo`il sebesi ili svojot . nazna~uvawe deka se povikuva kako svedok i predupreduvawe za posledicite od neopravdaniot izostanok (~len 229). ili ako predupreduvaweto i otka`uvaweto ne e zabele`ano vo zapisnikot. насилство или сексуална злоупотреба. (4) Pri soslu{uvawe na maloletno lice. (2) Заштитата на загрозениот сведок се состои во посебен начин на сослушување и учествување во постапката уредени со овој закон (Глава XIX-а) и со примена на мерки за заштита вон постапката. godinite na vozrasta i za negoviot odnos so obvinetiot i o{teteniot. pred nivnoto soslu{uvawe ili {tom }e uznae za nivniot odnos sprema obvinetiot. mo`at da se soslu{aat vo svojot dom. vrz takviot iskaz na svedokot ne mo`e da se zasnova sudskata odluka. (4) Lice koe ima osnova da uskrati svedo~ewe sprema eden od obvinetite e oslobodeno od dol`nosta da svedo~i i sprema drugite obvineti. (3) Maloletno lice koe so ogled na vozrasta i du{evnata razvienost ne e sposobno da go svati zna~eweto na pravoto deka ne mora da svedo~i ne mo`e da se soslu{a kako svedok. педагогот. ^len 218 Ne mo`e da se soslu{a kako svedok: 1) lice koe so svojot iskaz bi ja povredilo dol`nosta na ~uvawe slu`bena ili voena tajna. krivi~niot predmet po koj se povikuva. уредени со посебен закон. 4) verski ispovednik za ona {to mu go ispovedil obvinetiot ili drugo lice. 5) advokatot. rodninite vo strani~na linija do tretiot stepen zaklu~no. prestojuvali{teto. здравјето или физичкиот интегритет (загрозен сведок). da gi predupredi deka ne moraat da svedo~at. ^len 222 (1) Povikuvawe na svedok se vr{i so dostavuvawe pismena pokana vo koja }e se navede imeto i prezimeto i zanimaweto na povikaniot. Soslu{uvawe na svedoci ^len 217 (1) Kako svedoci se povikuvaat lica za koi e verojatno deka }e mo`at da dadat izvestuvawe za krivi~noto delo i storitelot i za drugi va`ni okolnosti. 3) posvoenik i posvoitel na obvinetiot. ^len 223 (1) Svedocite se soslu{uvaat oddelno i bez prisustvo na drugi svedoci. (2) Povikuvaweto kako svedok na maloletnoto lice koe ne napolnilo 16 godini se vr{i preku negovite roditeli. Svedokot e dol`en odgovorite da gi dava usno. a ako vo ovoj zakon poinaku ne e opredeleno dol`no e i da svedo~i. (2) Svedokot prethodno }e se opomene deka e dol`en da zboruva vistina i deka ne smee ni{to da premol~i. (3) Sekoe lice koe se povikuva kako svedok e dol`no da se javi na pokanata. ^len 219 (1) Oslobodeni se od dol`nost da svedo~at: 1) bra~niot i vonbra~niot drugar na obvinetiot. ako negoviot iskaz spored prirodata na rabotite ne mo`e da se ograni~i samo na drugite obvineti. kako i rodninite po svatovstvo do vtoriot stepen zaklu~no. }e se postapi pretpazlivo taka {to soslu{uvaweto da ne vlijae {tetno vrz psihi~kata sostojba na maloletnikot. osven ako toa ne e mo`no poradi potrebata da se postapuva itno ili poradi drugi okolnosti. odnosno preku zakonskiot zastapnik. соработникот на правдата или жртвата. lekarot. (3) Ако истражниот судија оцени дека стравувањето од опасност од ставот (1) на овој член е основано ќе го прекине сослушувањето и ќе преземе итни дејствија согласно со одредбите за заштита на сведоците. (3) Svedocite {to poradi starost. Svedokot }e se predupredi deka e dol`en da go izvesti sudot za promenata na adresata ili na prestojuvali{teto. osven ako samiot obvinet go bara toa. a potoa }e se predupredi deka davaweto na la`en iskaz pretstavuva krivi~no delo. 5. so zakana ili so drugo sli~no zabraneto sredstvo (~len 251 stav 2). o{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel mo`at da se soslu{aat kako svedoci. socijalniot rabotnik. (2) Sudot {to ja vodi postapkata e dol`en licata spomenati vo stav 1 na ovoj ~len. zanimaweto. a za toa ne e predupredeno ili izri~no ne se otka`alo od toa pravo.Закон за кривичната постапка Страна 36 (4) Odredbite na ovoj zakon {to se odnesuvaat na ve{tacite soglasno se primenuvaat vrz tolkuva~ite. blizok rodnina (~len 219 stav 1 to~ka 1 do 3) na te{ka sramota. dodeka nadle`niot organ ne go oslobodi od taa dol`nost i 2) branitel na obvinetiot za ona {to mu go doveril obvinetiot kako na svoj branitel. vremeto i mestoto na doa|aweto. zna~itelna materijalna {teta ili krivi~no gonewe. психологот или друго стручно лице присутно во просторијата каде што се наоѓа лицето. (5) Ако судот оцени дека тоа е потребно заради заштита на малолетно лице жртва на трговија со луѓе. ili ako iskazot na svedokot e iznuden so sila. bolest ili te{ki telesni mani ne mo`at da se javat na pokanata. Svedokot }e se predupredi i deka ne e dol`en da odgovori na pra{awata predvideni vo ~len 221 od ovoj zakon i ova predupreduvawe }e se vnese vo zapisnik. soslu{uvaweto na maloletnoto lice }e se izvr{i so pomo{ na pedagog ili na drugo stru~no lice. (3) Potoa svedokot }e se pra{a za imeto i prezimeto. (2) O{teteniot. ili ako e soslu{an maloletnik koj ne mo`e da go sfati zna~eweto na pravoto deka ne mora da svedo~i. psihologot ili nekoe drugo lice za faktite za koi {to doznale pri vr{eweto na svojata rabota vo odnos na koi se odnesuva obvrskata da go so~uvaat kako tajna toa {to go doznale pri vr{eweto na svojata profesija. imeto na tatkoto. mestoto na ra|aweto. односно оштетениот би се изложил себеси или нему блиско лице на сериозна опасност по животот. а тие можат да му поставуваат прашања преку истражниот судија. 2) rodninite na obvinetiot po krv vo prava linija. Ako e toa potrebno. соработниците на правдата или жртвите уредени со овој закон. Predupreduvaweto i odgovorot se vnesuvaat vo zapisnikot.

}e se doveruvaat po pravilo na takva ustanova odnosno organ. a osobeno poslo`enite. (3) Svedocite mo`at da se soo~at ako nivnite iskazi ne se soglasuvaat vo pogled na va`nite fakti. (3) Pri rekonstrukcijata. negovoto soslu{uvawe se vr{i na na~inot predviden vo ~len 216 od ovoj zakon. bez zakonska pri~ina ne saka da svedo~i. (2) Ako svedokot dojde. mo`at po potreba. pa otkako e predupreden za posledicite. mo`e da se kazni pari~no so kaznata opredelena vo ~len 74 stav 1 na ovoj zakon. a potoa }e mu se postavuvaat pra{awa zaradi proveruvawe. 7. deka poradi bolest ili od drugi pri~ini ne }e mo`e da dojde na glavniot pretres. }e se kazni so pari~nata kazna od ~lenot 74 stav (6) na ovoj zakon. po pravilo. Pri~inata poradi koja e polo`ena zakletva }e se navede vo zapisnikot. (2) Na uvidot i na rekonstrukcijata mo`e da se povika ve{tak ako negovoto prisustvo bi bilo od polza za davawe naod i mislewe. (3) Listata na ve{taci javno preocenuva sekoi dve godini ^len 234 (1) Ve{ta~eweto go opredeluva so pismena naredba organot {to ja vodi postapkata. iskustvoto od soodvetna oblast. ^len 226 Ako soslu{uvaweto na svedokot se vr{i preku tolkuva~ ili ako svedokot e gluv ili nem. a ako ve{ta~eweto e slo`eno . a ne go opravda izostanokot. (2) Rekonstrukcijata ne smee da se vr{i na na~in so koj se navreduva javniot red i moral ili se doveduva vo opasnost `ivotot ili zdravjeto na lu|eto.dva ili pove}e ve{taci. pa duri potoa }e mu se poka`at zaradi prepoznavawe i toa zaedno so drugi lica {to ne gi poznava. posebno }e se izvr{i so sekoj od niv. Pred glavniot pretres svedokot mo`e da polo`i zakletva samo ako postoi strav. ili ve{ta~e-weto mo`e da se izvr{i vo ramkite na dr`aven organ. (3) Za `albata protiv re{enieto so koe e izre~ena pari~na kazna odlu~uva sekoga{ sovetot (~len 22 stav 6). Soo~enite za sekoja okolnost za koja nivnite iskazi ne se soglasuvaat me|usebno }e se soslu{aat oddelno i nivniot odgovor }e se vnese vo zapisnik. takvite ve{ta~ewa. (4) O{teteniot koj se soslu{uva kako svedok }e se pra{a dali saka da ostvaruva imotno-pravno barawe vo krivi~nata postapka. toj organ po pravilo }e opredeli eden ve{tak. (2) Ako za opredelen vid ve{ta~ewe postoi stru~na ustanova. Ve{ta~ewe ^len 233 Ve{ta~ewe se opredeluva koga za utvrduvawe ili za ocena na nekoj va`en fakt treba da se pribavi naod i mislewe od lice {to raspolaga so potrebno stru~no znaewe. }e se bara od nego prvo da gi opi{e i da gi navede znacite po koi se razlikuvaat. Istovremeno mo`at da se soo~at samo dva svedoka. tehni~ka opremenost. }e izvr{i potrebni merewa i snimawa. Ustanovata odnosno organot opredeluva eden ili pove}e stru~waci koi }e go izvr{at ve{ta~eweto.Закон за кривичната постапка Страна 37 (4) Ако истражниот судија оцени дека барањето од ставот (1) на овој член е неосновано постапува согласно со членот 229 од овој закон ^len 224 (1) Po op{tite pra{awa svedokot se povikuva da iznese se {to mu e poznato za predmetot. (4) Ako voenite lica i pripadnicite na policijata odbijat da svedo~at. dopolnenie i razjasnuvawe. ili bez odobrenie ili opravdana pri~ina }e se oddale~i od mestoto kade {to treba da bide soslu{an. ^len 228 Ne smeat da se zakolnuvaat lica: 1) koi ne se polnoletni vo momentot na soslu{uvaweto i 2) za koi e doka`ano ili za koi postoi osnovano somnevawe deka go izvr{i-le ili u~estvuvale vo krivi~noto delo poradi koe se soslu{uvaat. (2) Listata na ve{taci se sostavuva vrz osnova na javen povik. rekonstrukcijata na nastanot. mo`e da se naredi da se dovede prisilno a mo`e i da se kazni pari~no so kaznata opredelena vo ~lenot 74 stav 1 na ovoj zakon. ^len 231 (1) Zaradi proveruvawe na izvedenite dokazi ili utvrduvawe na faktite sudot mo`e da opredeli rekonstrukcija na nastanot. ^len 232 (1) Organot {to vr{i uvid ili rekonstrukcija mo`e da pobara pomo{ od stru~no lice od kriminalisti~kotehni~ka-soobra}ajna ili druga struka. a ako i potoa odbie da svedo~i. Pri soslu{uvawe na svedok ne e dozvoleno slu`ewe so izmama nitu postavuvawe na takvi pra{awa vo koi e ve}e sodr`ano kako bi trebalo da se odgovori. koe. za toa }e se izvesti nivnata nadle`na komanda. ^len 229 (1) Ako svedokot koj uredno e povikan ne dojde. 6. odnosno ako e toa mo`no zaedno so predmeti od ist vid. (3) Koga ve{takot se opredeluva od organot {to ja vodi postapkata. ^len 227 Od svedokot mo`e da se bara da polo`i zakletva. Ako vo iskazite na oddelni svedoci ili obvineti dejstvijata ili situaciite se razli~no prika`ani. Vo naredbata }e se navede vo pogled na koi fakti se vr{i ve{ta~ewe i komu mu se doveruva. U v i d ^len 230 Uvid se prezema koga za utvrduvawe ili razjasnuvawe na nekakov va`en fakt vo postapkata e potrebno neposredno zabele`uvawe. povtorno da se izvedat oddelni dokazi. ugledot vo profesijata i drugi okolnosti koi se od zna~ewe za davawe na objektiven stru~en naod i mislewe. Zakletvata se polaga na na~inot opredelen vo ~len 317 na ovoj zakon. Naredbata se dostavuva i do strankite. ^len 225 Ako e potrebno da se utvrdi dali svedokot go poznava liceto ili predmetite. se objavuva i se . }e napravi skici ili }e sobere drugi podatoci. koja se vr{i taka {to }e se povtorat dejstvijata ili situaciite vo uslovite pod koi spored izvedenite dokazi se odigral nastanot. }e prezeme i pronao|awe obezbeduvawe ili opi{uvawe na tragite. po potreba. @albata protiv re{enieto ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. (2) Svedokot sekoga{ }e se pra{a od kade mu e poznato ona za {to svedo~i. ^len 233-a (1) Ve{takot se opredeluva od postojanata lista na ve{taci od strana na sudot vrz osnova na stru~nosta.

odnosno na dr`avniot organ }e mu se stavi na raspolagawe materijalot potreben za ve{ta~eweto. mo`e da se kazni pari~no so kaznata opredelena vo ~lenot 74 stav 1 na ovoj zakon. (4) Na ve{takot mo`at da mu se davaat pojasnuvawa. zakolnat ve{tak }e se opomene samo pred ve{ta~eweto na polo`enata zakletva. (2) Pri~ina za izzemawe na ve{takot (~len 41) postoi i vo pogled na lice koe zaedno so obvinetiot ili so o{teteniot e vo raboten odnos vo ist organ ili drugo pravno lice. Pred glavniot pretres ve{takot mo`e da polo`i zakletva samo ako postoi strav deka }e bide spre~en da dojde na glavniot pretres. (5) Odredbite na ~len 237 stavovi 1 i 3 od ovoj zakon ne se primenuvaat koga ve{ta~eweto i e dovereno na stru~na ustanova ili na dr`aven organ. Na ve{takot mo`e da mu se odobri da podnese pismen naod odnosno mislewe dopolnitelno vo rok {to }e mu go opredeli organot pred koj se vodi postapkata. vrz negoviot naod i mislewe ne mo`e da se zasnova sudskata odluka. kako i lice sprema koe e storeno krivi~noto delo. organot {to ja vodi postapkata }e predupredi deka vo davaweto na naod i mislewe ne mo`e da u~estvuva lice od ~len 236 na ovoj zakon ili lice za koe postojat pri~ini za izzemawe od ve{ta~eweto predvideni vo ovoj zakon. a ako e zemeno. a tie nedostatoci ili somnevawa ne mo`at da se otstranat so povtorno soslu{uvawe na ve{tacite. (2) Ako za celite na ve{ta~eweto e potrebno da se izvr{i analiza na nekoja materija. (4) Strankite mo`at od stare{inata na stru~nata ustanova odnosno na dr`avniot organ da baraat da im gi soop{ti imiwata na stru~wacite koi }e go izvr{at ve{ta~eweto. ili ako odbie da ve{ta~i ili ne postapi vo rokot opredelen od strana na sudot. na koe ne prisustvuvale strankite }e se izvestat deka ve{ta~eweto e izvr{eno i deka zapisnikot za ve{ta~eweto. ^len 242 Ako podatocite na ve{tacite za nivniot naod su{testveno se razlikuvaat ili ako nivniot naod e nejasen. to~no da navede se {to }e zabele`i i najde i svoeto mislewe da go iznese nepristrasno i vo soglasnost so pravilata na naukata ili ve{tinata. dokolku ne postoi opasnost od odlagawe. necelosen ili e vo protivre~nost sam so sebe si ili so izvidenite okolnosti. }e se postapi soglasno so odredbite na ~len 237 stav 4 na ovoj zakon. odnosno pismeniot naod i misleweto mo`at da gi razgledaat. (4) Koga e dozvolena posebna `alba protiv re{enieto so koe se odbiva bara-weto za izzemawe na ve{takot (~len 39 stav 4). Zakletvata se polaga na na~inot opredelen so ~len 318 na ovoj zakon.Закон за кривичната постапка Страна 38 (4) Ako za nekoj vid ve{ta~ewe vo sudot ne postojat postojano opredeleni ve{taci. kako i na posledicite od davawe na la`en naod i mislewe. }e se pobara mislewe od drugi ve{taci. }e se opredeli ekshumacija zaradi negov pregled i obdukcija. (2) Po zavr{enoto ve{ta~ewe. a izostanokot ne go opravda. `albata go odlaga izvr{uvaweto na ve{ta~eweto. a ostatokot }e se obezbedi vo potrebnoto koli~estvo za slu~aj na dopolnitelni analizi. ve{takot mo`e da predlo`i da se razjasnat oddelni okolnosti ili da mu se postavat oddelni pra{awa na liceto koe se soslu{uva. sudot mo`e da opredeli ve{tak nadvor od listata. mu gi poka`uva na ve{takot predmetite {to }e gi razgleda. mu postavuva pra{awa i po potreba bara objasnenie vo pogled na dadeniot naod i mislewe. (3) Organot pred koj se vodi postapkata rakovodi so ve{ta~eweto. ve{ta~eweto }e se obnovi so istite ili so drugi ve{taci. Toj posebno }e se predupredi deka davaweto na la`en iskaz pretstavuva krivi~no delo. (3) Stru~nata ustanova odnosno dr`avniot organ go dostavuva pismeniot naod i misleweto potpi{an od licata koi go izvr{ile ve{ta~eweto. (2) Na stru~nata ustanova. (5) Sudot po prethodno pribaveno mislewe od ve{takot go opredeluva rokot za ve{ta~eweto i toj rok mo`e da bide prodol`en od strana na sudot. a tie nedostatoci ne mo`at da se otstranat so povtorno soslu{uvawe na ve{tacite. (2) Ako ve{takot {to e uredno povikan ne dojde. kako i zanimaweto. ^len 241 (1) Vo zapisnikot za ve{ta~eweto ili vo pismeniot naod i misleweto }e se nazna~i koj go izvr{il ve{ta~eweto. po barawe na ve{takot ^len 235 (1) Liceto koe se povikuva kako ve{tak e dol`no da se javi na pokanata i da dade svoj naod i mislewe. Organot pred koj se vodi postapkata mo`e da bara od stru~nata ustanova ili od organot objasnenija vo pogled na dadeniot naod i mislewe. ^len 239 Naodot i misleweto na ve{takot se vnesuva vedna{ vo zapisnik. a vo slu~aj na neopravdan izostanok mo`e i prisilno da se dovede. Ako prisustvuva na uvid. ^len 244 (1) Pregled a po potreba i obdukcija na le{ }e se prezeme koga postoi somnevawe ili e o~igledno deka smrtta e predizvikana so krivi~no delo ili e vo vrska so izvr{uvawe na krivi~no delo. Ako le{ot ve}e e zakopan. Postojano postaveniot. ^len 243 Ako vo misleweto na ve{ta~eweto ima protivre~nosti ili nedostatoci ili se javi osnovano somnevawe vo to~nosta na dadenoto mislewe. rekonstrukcija ili na drugo istra`no dejstvie. (2) Od ve{takot mo`e da se bara pred ve{ta~eweto da polo`i zakletva. ^len 237 (1) Pred da po~ne ve{ta~eweto }e se povika ve{takot da go razgleda vnimatelno predmetot na ve{ta~eweto. na ve{takot. a ako e potrebno. (3) Za `albata protiv re{enieto so koe e izre~ena pari~na kazna odlu~uva sovet (~len 22 stav 6). ^len 236 (1) Za ve{tak ne mo`e da se zeme lice koe ne mo`e da bide soslu{uvano kako svedok (~len 218) ili lice koe e oslobodeno od dol`nosta da svedo~i (~len 219). ako e toa mo`no. ^len 238 (1) Ve{takot gi razgleduva predmetite na ve{ta~eweto vo prisustvo na organot {to ja vodi postapkata i na zapisni~arot osven ako za ve{ta~eweto se potrebni dolgotrajni ispituvawa ili ako ispituvawata se vr{at vo ustanovi vo dr`aven organ ili ako toa go baraat obzirite na moralot. po pravilo. . ne }e se zeme lice koe e soslu{ano kako svedok. stru~nata podgotovka i specijalnosta na ve{takot. ^len 240 (1) Ako ve{ta~eweto se doveruva na stru~na ustanova ili na dr`aven organ. (3) Za ve{tak. }e mu se stavi na raspolagawe samo del od taa materija. a mo`e da mu se dozvoli i da gi razgleduva spisite. kako i vo pogled na lice koe e vo raboten odnos kaj o{teteniot ili obvinetiot. Pri~inata poradi koja e polo`ena zakletva }e se navede vo zapisnikot. Ve{takot mo`e da predlo`i da se izvedat dokazi ili da se pribavat predmeti i podatoci {to se od va`nost za davawe naod i mislewe.

organot {to ja vodi krivi~nata postapka donesuva vrz osnova na izve{tajot na ve{tacite. {to ja predizvikalo taa pri~ina i koga nastapila smrtta. toga{ so {to. koja ili koi od niv so svoeto zaedni~ko dejstvuvawe bila pri~ina za smrtta. osobeno za vidot i te`inata na sekoja oddelna povreda i za nivnoto vkupno dejstvo so ogled na nivnata priroda ili na posebnite okolnosti na slu~ajot. Protiv ova re{enie ne e dozvolena `alba. a ako toa ne e mo`no ili ne e potrebno vrz osnova na medicinskata dokumentacija ili na drugi podatoci vo spisite.Закон за кривичната постапка Страна 39 (2) Pri obdukcijata na le{ot }e se prezemat potrebni merki za da se ustano-vi identitetot na le{ot. (3) Re{enie za sreduvawe na knigovodstvoto donesuva organot {to ja vodi postapkata. ^len 250 (1) Ako se javi somnevawe deka e isklu~ena ili e namalena presmetlivosta na obvinetiot poradi trajna ili privremena du{evna bolest. ^len 248 (1) Ako postoi somnevawe za truewe. i ako e. Tekot na sekoj pregled i obdukcija na le{ mora da bide snimen vizuelno tonski. organot pred koj se vodi postapkata e dol`en da im nazna~i na ve{tacite vo koj pravec i vo koj obem treba da go vr{at ve{ta~eweto i koi fakti i okolnosti treba da se utvrdat. (2) Pri pregledot na somnitelnite materii ve{takot posebno }e go utvrdi vidot. }e se utvrdi dali navremeno uka`uvanata pomo{ bi mo`ela da ja otstrani smrtta. (2) Ako na le{ot e najdena nekakva povreda. obvinetiot }e se isprati na posmatrawe vo soodvetna zdravstvena ustanova. (4) Pokraj toa. re{enie so koe ja utvrduva visinata na tro{ocite nastanati poradi sreduvaweto na knigovod-stvoto i opredeluva deka toj iznos go podnesuva pravnoto lice. Vo re{enieto } e se nazna~i i iznosot {to pravnoto lice e dol`no da mu go polo`i na sudot kako avans za tro{ocite okolu sreduvaweto na negovoto knigovodstvo. tro{ocite okolu sreduvaweto na knigovodstvoto pa|aat vrz tovar na pravnoto lice. a kon zapisnikot se prilo`uva primerok od vizuelno tonskata snimka (2) Za ve{tak ne mo`e da se opredeli lekarot {to go lekuval umreniot. sposobnosta za vonmateri~en `ivot i pri~inata za umiraweto. na koj na~in. kakvo dejstvo tie povredi obi~no proizveduvaat. lekarot {to go lekuval umreniot mo`e da se soslu{a kako svedok. Telesen pregled na drugi lica mo`e da se prezeme bez nivna soglasnost samo toga{ ako mora da se utvrdi dali na nivnoto telo se nao|a opredelena traga ili posledica od krivi~-noto delo. somnitelnite materii {to se najdeni vo le{ot ili na drugo mesto }e se upatat na ve{ta~ewe do ustanova {to vr{i toksikolo{ki ispituvawa. }e se opredeli ve{ta~ewe so psihijat-riski pregled na obvinetiot. mo`at da se prezemat i bez soglasnost na liceto koe se pregleduva. }e se utvrdi dali taa povreda ja nanel nekoj drug. po mo`nost i koli~estvoto na upotrebeniot otrov. }e ja opredelat prirodata. koli~estvoto i dejstvoto na najdeniot otrov. Pri obdukcijata na le{ot. ve{takot }e dade mislewe. istra`niot sudija }e ja izvesti taa ustanova za pri~inite poradi koi e opredelen pritvorot. pregled i obdukcija na le{ot vr{i eden. (2) Zemawe na krv i drugi lekarski dejstvija {to spored pravilata na medi-cinskata nauka se prezemaat zaradi analiza i utvrduvawe na drugi fakti va`ni za krivi~nata postapka. (5) Vremeto pominato vo zdravstvenata ustanova }e mu se zasmeta na obvinetiot vo pritvorot odnosno vo kaznata ako bide izre~ena. no ne mo`e vo nikoj slu~aj da trae podolgo od rokot za pritvor. ako poradi toa ne bi nastapila nekakva {teta za negovoto zdravje. dali bilo sposobno za `ivot. (2) Ako spored misleweto na ve{takot e potrebno podolgo posmatrawe. Pravnoto lice mo`e . ^len 245 (1) Koga ve{ta~eweto ne se vr{i vo stru~na ustanova. So toa ve{ta~ewe rakovodi istra`niot sudija i vo zapisnikot go vnesuva naodot i misleweto na ve{takot. kolku dolgo `iveelo. Ne e dozvoleno sprema obvinetiot ili svedokot da se primenat medicinski interven-cii ili da im se davaat takvi sredstva so koi bi se vlijaelo vrz nivnata volja pri davaweto na iskaz. kolku vreme pred nastapuva-weto na smrtta i dali smrtta bila predizvikana od nea. (2) Otkako to~no }e gi opi{e povredite. (4) Ako vo zdravstvenata ustanova se upatuva obvinetiot koj se nao|a vo pritvor. koi treba da bidat od sudskomedicinska struka. stepenot i trajnosta na rastroenosta i }e dadat svoe mislewe za toa kakvo vlijanie imala takvata du{evna sostojba i kakvo se u{te ima vrz sfa}aweto i postapkite na obvinetiot. ^len 252 (1) Koga e potrebno da se prezeme ve{ta~ewe na delovni knigi. Re{enie za toa donesuva istra`niot sudija. Ako se najdeni na le{ot pove}e povredi. (3) Vo slu~ajot od stav 2 na ovoj ~len osobeno }e se utvrdi dali smrtta e pri~ineta od samiot vid i op{tata priroda na povredata ili poradi li~no svojstvo ili osobena sostojba na organizmot na povredeniot ili poradi slu~ajni okolnosti ili okolnosti pod koi e izvr{ena povredata. a kakvo vo konkretniot slu~aj proizvele i so {to se izvr{eni povredite i na koj na~in. privremena du{evna rastroenost ili zaostanat du{even razvoj. (4) Po izvr{enoto sreduvawe na knigovodstvoto. Posmatraweto mo`e da se prodol`i nad dva meseca samo na obrazlo`en predlog od upravnikot na zdravstvenata ustanova po prethodno pribaveno mislewe od ve{taci. a po potreba dva ili pove}e lekari. za da se prezemat merkite potrebni za obezbeduvawe na celta na pritvorot. a zaradi davawe razjasnuvawe za tekot i okolnostite na bolesta. ^len 249 (1) Ve{ta~eweto na telesni povredi se vr{i po pravilo so pregled na povredeniot. i za taa cel posebno }e se opi{at podatocite za nadvore{nite i vnatre{nite telesni osobini na le{ot. kako i dali i vo kolkava mera postoelo rastrojstvo na du{evnata sostojba vo vreme na izvr{uva-weto na krivi~noto delo. ^len 251 (1) Telesen pregled na obvinetiot }e se prezeme i bez negova soglasnost ako e potrebno da se utvrdat faktite va`ni za krivi~nata postapka. ^len 247 (1) Pri pregledot i obdukcijata na za~etok treba posebno da se utvrdi nego-vata starost. vrz osnova na obrazlo`en pismen izve{taj od ve{tacite na koi im e nalo`eno ve{ta~ewe na delovnite knigi. }e se utvrdi dali sekoja povreda e izvr{ena so isto sredstvo i koja povreda pri~inila smrt a ako se smrtonosni pove}e povredi. ^len 246 (1) Vo svoeto mislewe ve{tacite osobeno }e navedat koja e neposrednata pri~ina za smrtta. a ako stanuva zbor za pregled na materii zemeni od le{ot. kako i vremeto i pri~inata za smrtta. vidot. (2) Pri pregled i obdukcija na le{ na novoroden~e }e se utvrdi posebno dali e rodeno `ivo ili mrtvo. (3) Ako ve{tacite ustanovat deka du{evnata sostoja na obvinetiot e rastroena. (2) Ako za prezemawe na ve{ta~ewe na delovni knigi na pravnoto lice e nu`no prethodno da se sredi negovoto knigovodstvo.

kako i koga spored ovoj zakon mo`e da se podigne obvinenie bez sproveduvawe na istraga (~len 153). } e se smeta deka stavil barawe za sproveduvawe na istraga. 6) obrazlo`enie vo koe spored rezultatot na istragata } e se opi{e sostoj-bata na rabotite. ^len 259 (1) Obvinetiot ima pravo da podnese prigovor protiv obvinitelniot akt vo rok od osum dena od denot na dostavuvaweto. sovetot mo`e da go prodol`i toj rok. a ako se nao|a vo pritvor mo`e da se predlo`i pritvorot da se prodol`i ili obvinetiot da se pu{ti na sloboda. a ako se nao|a vo pritvor vo rok od 24 ~asa po priemot. (2) Vedna{ po priemot na obvinitelniot akt pretsedatelot na sovetot pred koj }e se odr`i glavniot pretres }e ispita dali obvinitelniot akt e propisno sostaven (~len 254). spisite {to treba da se pro~itaat i predmetite {to slu`at za dokaz. a ako e pu{ten na sloboda pred da se podigne obvinitelniot akt. (2) Ako protiv obvinetiot e opredelen pritvor so re{enie na sovetot (~len 257). ^len 256 (1) Ako o{teteniot kako tu`itel podigne obvinitelen akt bez sprovedu-vawe na istraga (~len 153 stav 6) ili ako e podnesena privatna tu`ba za krivi~no delo za koe ne e vodena istraga. ^len 260 (1) Nenavremeniot prigovor i prigovorot izjaven od neovlasteno lice }e go otfrli so re{enie pretsedatelot na sovetot pred koj }e se odr`i glavniot pretres. za toa odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6) vedna{ a najdocna vo rok od 48 ~asa. Pri vra~uvaweto na obvinitelniot akt. Od opredeleni pri~ini. ^len 255 (1) Obvinitelniot akt se dostavuva do nadle`niot sud vo onolku primeroci kolku {to ima obvineti i braniteli i eden primerok za sudot. se vr{i vo korist na organot {to odnapred gi isplatil tro{ocite i nagradata na ve{tacite. Ako . (2) Ako o{teteniot kako tu`itel.Закон за кривичната постапка Страна 40 da se `ali vo pogled na osnovanosta na odlukata za nadomest na tro{ocite i visinata na tro{ocite. }e se iznese odbranata na obvinetiot i stanovi{teto na tu`itelot za navodite na odbranata. odnosno privat-niot tu`itel ima pravo na `alba. predmetot na koj e i sredstvoto so koe e izvr{eno krivi~noto delo. ^len 258 (1) Obvinitelniot akt se dostavuva do obvinetiot koj e na sloboda bez odla-gawe. (3) Obvinetiot mo`e da se odre~e od pravoto da podnese prigovor protiv obvinitelniot akt. pretsedatelot na prvostepe-niot sovet. toga{ kolku pominal vo pritvor. osven ako privatnata tu`ba se podnesuva za krivi~no delo za koe se sproveduva skratena postapka. pa postapkata }e se zapre. }e go dostavi so spisite do sovetot (~len 22 stav 6) koj za prigovorot re{ava vo sednica. (2) Ako obvinetiot se nao|a na sloboda. 3) zakonski naziv na krivi~noto delo. a vo obvinitelniot akt ne e staven predlog da se pu{ti na sloboda. 4) ozna~uvawe na sudot pred koj }e se odr`i glavniot pretres. (3) Ako obvinetiot koj e li{en od sloboda ne se nao|a vo zatvorot na sudot kaj koj }e se odr`i glavniot pretres. pa ako najde deka ne e. (3) So eden obvinitelen akt mo`at da se opfatat pove}e krivi~ni dela ili pove}e obvineti samo ako spored odredbite na ~len 29 od ovoj zakon mo`e da se sprovede edinstvena postapka i da se donese edna presuda. Za `albata protiv ova re{enie odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6). kako i drugi okolnosti potrebni da se opredeli {to poto~no krivi~noto delo. ^len 254 (1) Obvinitelniot akt sodr`i: 1) ime i prezime na obvinetiot so li~ni podatoci (~len 210) i so podatoci-te za toa dali i od koga se nao|a vo pritvor ili se nao|a na sloboda. so naveduvawe na odredbite na Krivi~niot zakonik {to treba da se primenat po predlog od tu`itelot. po barawe na tu`itelot. ^len 257 (1) Ako vo obvinitelniot akt e staven predlog da se opredeli protiv obvinetiot pritvor ili pritvorot da se prodol`i ili da se pu{ti na sloboda. so nazna~uvawe na imiwata na svedocite i ve{tacite. no ne i protiv negovata volja. 2) opis na deloto od koe proizleguvaat zakonskite obele`ja na krivi~noto delo. 5) predlog za dokazite {to treba da se izvedat na glavniot pretres. sudot }e go pou~i obvinetiot za ova negovo pravo. Za `albata re{ava sovetot na prvostepeniot sud (~len 22 stav 6). (5) Naplatata na tro{ocite. (2) Ako pretsedatelot na sovetot spored odredbata na stav 1 na ovoj ~len ne go otfrli prigovorot. @albata protiv ova re{enie ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel go propu{ti spomenatiot rok }e se smeta deka se otka`al od goneweto. vreme i mesto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo. osven ako taa se podiga za krivi~ni dela za koi se sproveduva skratena postapka. (2) Ako obvinetiot se nao|a vo pritvor. (2) Prigovor protiv obvinitelniot akt mo`e da podnese i branitelot bez osobeno ovlastuvawe od obvinetiot. (2) Odredbite za obvinitelniot akt i za prigovorot protiv obvinitelniot akt }e se primenuvaat soglasno i vrz privatnata tu`ba. ako smeta deka nema mesto za gonewe poradi postoewe na okolnostite od ~len 262 to~ka 1 do 3 na ovoj zakon }e pobara odluka na sovetot (~len 22 stav 6). sprotivno na odredbite od ~len 153 stavovi 1 i 2 od ovoj zakon. podigne obvinitelen akt bez sproveduvawe istraga za krivi~no delo za koe e propi{ana kazna zatvor nad pet godini. Ako e vo pra{awe G l a v a HIH OBVINITELEN AKT I PRIGOVOR PROTIV OBVINITELNIOT AKT ^len 253 (1) Otkako e zavr{ena istragata. obvinitelniot akt mu se predava na obvinetiot pri negovoto zatvorawe zaedno so re{enieto so koe se opredeluva pritvor. }e mu go vrati na tu`itelot da gi ispravi nedostatocite vo rok od tri dena. vo obvinitelniot akt mo`e da se predlo`i da se opredeli pritvor. postapkata pred sudot mo`e da se vodi samo vrz osnova na obvinitelen akt na javniot obvinitel odnosno na o{teteniot kako tu`itel. }e se navedat dokazite so koi se utvrduvaat re{itelnite fakti. pretsedatelot na sovetot }e naredi obvine-tiot da se sprovede vedna{ vo toj zatvor kade {to }e mu se predade obvinitelniot akt. dokolku nivniot iznos ne bil avansiran. sovetot od stav 1 na ovoj ~len po slu`bena dol`-nost vo rok od tri dena od denot na priemot na obvinitelniot akt }e ispita dali sé u{te postojat pri~inite za pritvor i }e donese re{enie za prodol`uvawe ili ukinuvawe na pritvorot. (3) Protiv re{enieto na sovetot o{teteniot kako tu`itel.

^len 264 Pri donesuvaweto na re{enieto od ~len 261 stav 3. a pri~inite poradi koi sudot na{ol deka nema mesto za obvinenie im koristat i na nekoi od obvinetite koi ne podnele prigovor. }e donese re{enie za nivnoto izdvojuvawe od spisite. 3) nema barawe na ovlasten tu`itel. za prigovorot se re{ava po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. odnosno sprovede. od ~len 262 i od ~len 263 na ovoj zakon. (3) Odredbite na ~len 260 stav 2. ako toa e potrebno spored zakonot.so denot koga sovetot razgleduvaj}i go baraweto na pretsedatelot na sovetot (~len 269) se soglasil so obvinitelniot akt. a ako prigovorot ne e podnesen ili e otfrlen . 262 i 263 na ovoj zakon. Izdvoenite zapisnici i izvestuvawa ne mo`at da se razgledaat. ^len 267 Site odluki na sovetot doneseni po povod prigovorot protiv obvinitel-niot akt moraat da bidat obrazlo`eni. a protiv odlukite od ~lenovite 262 i 263 na ovoj zakon `alba mo`e da izjavi tu`itelot. (2) Baraweto od stav 1 na ovoj ~len pretsedatelot na sovetot mo`e da go stavi do opredeluvaweto na glavniot pretres. Od opravdani pri~ini po barawe na tu`itelot sovetot mo`e da go prodol`i ovoj rok. sovetot so re{enie } e go otfrli obvinitelniot akt. }e se smeta deka se otka`al od goneweto. Po pravosilnosta na re{enieto pred da go upati predmetot do pretsedatelot na sovetot zaradi zaka`uvawe na glavniot pretres.so denot koga pretsedatelot na sovetot go oprede-lil glavniot pretres odnosno so istekot na rokot od ~len 269 stav 2 na ovoj zakon. odnosno za sproveduvawe na istragata. ^len 270 Obvinitelniot akt vleguva vo pravna sila koga prigovorot e odbien. ^len 265 (1) Ako ne donese niedno od re{enijata od ~lenovite 261. sovetot (~len 22 stav 6) mo`e da odlu~i za sekoe pra{awe za koe vrz osnova na ovoj zakon se re{ava po povod prigovorot. }e go oglasi za nenadle`en sudot do koj e podnesen obvinitelniot akt i po pravosilnosta na re{enieto }e go upati predmetot do nadle`niot sud. ili istragata da se dopolni. na ~lenovite od 261 do 264. ako ustanovi deka: 1) deloto {to e predmet na obvinenieto ne e krivi~no delo. (2) Ako po povod prigovorot protiv obvinitelniot akt na javniot obvini-tel od stav 1 na ovoj ~len ili po barawe od pretsedatelot na sovetot po povod toj obvinitelen akt (~len 269) e sprovedena istraga (~len 261 stav 2) a sovetot. odnosno privatnata tu`ba ako najde deka postojat pri~inite od ~len 262 to~ki 1 do 3 na ovoj zakon. a najdocna vo rok od dva meseca od denot na priemot na obvinitelniot akt vo sudot. sovetot }e go odbie prigovorot kako neosnovan. ili po baraweto na pretsedatelot na sovetot po povod toj obvinitelen akt (~len 269) ili koga re{ava po povod nesoglasuvawe na pretsedatelot na prvostepeniot sovet so obvinitel-niot akt na o{teteniot kako tu`itel ili so privatna tu`ba vo slu~aite od ~len 253 stav 1 od ovoj zakon. (2) Vo istoto re{enie sovetot }e odlu~i i za predlozite za spojuvawe ili razdvojuvawe na postapkata. (4) Ako sovetot utvrdi deka vo spisite se nao|aat zapisnici ili izvestuvawa od ~len 79 na ovoj zakon. Ako o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel go propu{ti spomenatiot rok. ^len 261 (1) Ako sovetot ne go otfrli prigovorot kako nenavremen ili kako nedozvo-len. ^len 262 Re{avaj}i po prigovorot protiv obvinitelniot akt sovetot so re{enie }e odlu~i deka nema mesto za obvinenie i deka se zapira krivi~nata postapka. dol`en e za pri~inite na propu{taweto da go izvesti povisokiot javen obvinitel. pretsedatelot na sovetot od ~len 22 stav 6 na ovoj zakon }e obezbedi izdvoenite zapisnici i izvestuvawa da se zatvorat vo posebna obvivka i da mu se predadat na istra`niot sudija zaradi ~uvawe odvoeno od drugite spisi. Ako javniot obvinitel go propu{ti rokot. (3) Ako sovetot najde deka za krivi~noto delo {to e predmet na obvinenieto e nadle`en nekoj drug sud. a ako takvo barawe ne postoelo . ^len 269 (1) Ako prigovorot protiv obvinitelniot akt ne e podnesen ili e otfrlen. Tu`itelot e dol`en vo rok od tri dena od denot koga mu e soop{tena odlukata na sovetot da go podnese ispraveniot obvinitelen akt ili da stavi barawe za dopolnuvawe. i ~lenovite 267 i 268 od ovoj zakon soglasno } e se primenuvaat i pri odlu~uvaweto po povod baraweto od stav 1 na ovoj ~len. predlog na o{teteniot ili odobrenie od nadle`en dr`aven organ. a ne doa|a predvid primena na merki na bezbednost. ^len 263 (1) Koga re{ava za prigovorot protiv obvinitelniot akt na javniot obvini-tel podnesen vrz osnova na ~len 153 stav 6 od ovoj zakon. no taka {to odnapred da ne se vlijae vrz re{avaweto na onie pra{awa {to }e bidat predmet na raspravawe na glavniot pretres. pa postapkata }e se zapre. na barawe od pretsedatelot na sovetot pred koj treba da se odr`i glavniot pretres. (2) Ako sovetot po povod prigovorot najde deka postojat gre{ki ili nedosta-toci vo obvinitelniot akt (~len 254) ili vo samata postapka. obvinitelniot akt }e go vrati za da se otstranat zabele`anite nedostatoci. 2) postojat okolnosti {to ja isklu~uvaat krivi~nata odgovornost. ili deka e potrebno podobro razjasnuvawe na sostojbata na rabotite za da se ispita osnovanosta na obvinitelniot akt. a ako se sprovedeni istra`ni dejstvija i od pri~inata predvidena vo to~ka 4 na toj ~len. Protiv drugite odluki na sovetot doneseni po povod prigovorot protiv obvinitelniot akt ne e dozvolena posebna `alba. Glava XIX-a ZA[TITA NA SVEDOCITE. ^len 266 Ako od pove}e obvineti samo nekoi podnele prigovor protiv obvinitel-niot akt.Закон за кривичната постапка Страна 41 krivi~no delo koe se goni po barawe od javniot obvinitel. ^len 268 Protiv odlukata na sovetot od ~len 261 stav 3 na ovoj zakon e dozvolena `alba. po sprovedenata istraga najde deka postojat pri~inite (~len 262) od ovoj zakon. Protiv ova re{enie e dozvolena posebna `alba. sovetot ne e vrzan za pravnata ocena na deloto {to ja navel tu`itelot vo obvinitelniot akt. }e odlu~i so re{enie deka nema mesto za obvinenie i deka se zapira krivi~nata postapka. nitu mo`at da se koristat vo postapkata. ili deka postojat okolnosti {to go isklu~uvaat goneweto. }e pristapi kon ispituvawe na obvinitelniot akt. 4) nema dovolno dokazi obvinetiot osnovano da e somnitelen za deloto {to e predmet na obvinenieto. NA SORABOTNICITE NA PRAVDATA I NA @RTVITE . sovetot }e postapi kako tie da podnele prigovori.

{tom so ogled na odlukata na sovetot . Glaven pretres i presuda G l a v a HH PODGOTOVKI ZA GLAVNIOT PRETRES . (4) По завршеното сослушување загрозениот сведок го потпишува записникот под псевдоним во присуство само на истражниот судија или претседателот на советот и записничарот. (3) Pokanata do obvinetiot mora da se dostavi taka {to me|u dostavuvaweto na pokanata i denot na glavniot pretres da ostane dovolno vreme za podgotvuvawe na odbranata. }e donese re{enie za nivno izdvojuva-we. (4) Предлогот од ставот (4) на овој член јавниот обвинител може да го поднесе уште пред првото сослушување на загрозениот сведок. сослушувањето на загрозениот сведок се спроведува по општите одредби за испитување сведоци на овој закон. Член 270-б (1) Посебниот начин на сослушување може да се состои од прикривање на идентитетот и изгледот на загрозениот сведок. (3) Прикривањето и на изгледот на загрозениот сведок кој се сослушува под псевдоним се остварува со примена на посебни технички уреди за пренос на слика и тон. a po pravosilnosta na re{enieto }e gi izdvoi vo posebna obvivka i }e mu gi predade na istra`niot sudija zaradi ~uvawe odvoeno od drugite spisi. или подоцна во постапката. ako toa na obrazlo`en predlog od pretsedatelot na sudot go dozvoli pretsedatelot na povisokiot sud. a deka }e se pro~ita negovata izjava za imotno-pravnoto barawe. истражниот судија или претседателот на советот без одлагање го известува јавниот обвинител и му доставува записник со барање тој во рок од три дена да достави писмено образложен предлог за примена на посебниот начин на сослушување и учество во постапката. (2) Vo pogled na sodr`inata na pokanite za obvinetiot i za svedoci }e se primenat odredbite na ~lenovite 176 i 222 od ovoj zakon. (2) Ako vo oddelni slu~ai prostoriite na sudskata zgrada ne se pogodni za odr`uvawe na glavniot pretres. Pretsedatelot na sudot po potreba }e prezeme merki glavniot pretres da se zaka`e. се должни по истите да постапуваат како со класифицирани информации согласно со закон ^len 270-в Примена на мерки за заштита вон постапката се врши преку вклучување во Програма за заштита на сведоци. со примена на одредбите уредени со посебен закон ^len 271 (1) Pretsedatelot na sovetot so naredba go opredeluva denot. (3) Ako pretsedatelot na sovetot utvrdi deka vo spisite se nao|aat zapisnici ili izvestuvawa od ~len 79 na ovoj zakon.. a po soglasnost na obvinetiot. Во предлогот јавниот обвинител ќе ги образложи и посебниот начин на сослушување и учество на загрозениот сведок што ги предлага и причините за тоа. ovoj rok mo`e da se skrati. при што ликот на загрозениот сведок и неговиот глас се изменети. загрозениот сведок се наоѓа во посебна просторија која физички е одвоена од судницата во која се наоѓаат истражниот судија. a ako e staveno barawe od ~len 269 na ovoj zakon . Советот (член 22 став 6) решението мора да го донесе во рок од 48 часа од приемот на барањето од истражниот судија или претседателот на советот. Притоа. osven onie za koi pretsedatelot na sovetot smeta deka nivnoto soslu{uvawe na glavniot pretres ne e potrebno. (5) По предлогот на јавниот обвинител истражниот судија. ~asot i mestoto na glavniot pretres. а веднаш по узнавање за постоење на опасноста по загрозениот сведок во смисла на членот 223-а од овој закон. (2) Pretsedatelot na sovetot }e go zaka`e glavniot pretres najdocna vo rok od 30 dena od denot na priemot na obvinitelniot akt vo sudot. особено ако се работи за лице кое учествувало во преземање посебни истражни мерки од членот 142-б на овој закон. svedokot i ve{takot }e se predupredat vo pokanata za posledicite od nedoa|aweto na glavniot pretres (~lenovite 292 i 295). nitu ispratat polnomo{nik. (3) Glavniot pretres mo`e da se odr`i i vo drugo mesto na podra~jeto na nadle`niot sud. ^len 273 (1) Na glavniot pretres }e se povikaat obvinetiot i negoviot branitel. (5) Лицата кои во кое било својство ги дознале податоците за загрозениот сведок.Закон за кривичната постапка Страна 42 ^len 270-a (1) За мерките на процесна заштита на загрозениот сведок одлучува судот на предлог на јавниот обвинител. односно претседателот на советот и другите лица присутни на сослушувањето. Na barawe od obvinetiot ili na barawe od tu`itelot. (2) Кога посебниот начин на сослушување и учество на загрозениот сведок се однесува само на прикривање на податоците од членот 223-а став (1) на овој закон. Koga odbranata ne e zadol`itelna obvinetiot vo pokanata }e se pou~i deka ima pravo da zeme branitel. a najmalku osum dena. при сослушувањето лицето може да ги даде името и адресата на органот каде што работи. pretsedatelot na sudot mo`e da opredeli pretresot da se odr`i vo druga zgrada. ^len 272 (1) Glavniot pretres se odr`uva vo sedi{teto na sudot i vo sudskata zgrada. Ako vo ovoj rok ne go zaka`e glavniot pretres pretsedatelot na sovetot }e go izvesti pretsedatelot na sudot za pri~inite poradi koi glavniot pretres ne e zaka`an. Во останатиот дел. истражниот судија или претседателот на советот ќе побара за посебниот начин на сослушување и учество да донесе решение советот (член 22 став 6). Ако загрозениот сведок го ускратил изнесувањето на податоците од членот 223-а став (1) на овој закон. (4) O{teteniot {to ne se povikuva kako svedok sudot } e go izvesti vo pokanata deka glavniot pretres }e se odr`i i bez nego. а не и своите лични податоци. ako ne dojde. (6) Против решението од ставот (5) на овој член странките и загрозениот сведок имаат право на жалба до советот (член 22 став 6) кој одлучува во рок од три дена. (6) Obvinetiot. pred zaka`uvaweto na glavniot pretres. (3) Јавниот обвинител писмено образложениот предлог за примена на посебниот начин на сослушување и учество во постапката го доставува до истражниот судија или претседателот на советот во запечатен плик со назнака „загрозен сведок . Во определени случаи. Tu`itelot i obvinetiot mo`at na glavniot pretres da gi povtorat predlozite {to pretsedatelot na sovetot ne gi usvoil. }e mo`e da se zaka`e glavniot pretres. прикривањето на идентитетот се остварува преку сослушување на загрозениот сведок под псевдоним. }e se smeta deka ne saka da go prodol`i goneweto ako javniot obvinitel se otka`e od obvinenieto.доверливо„. односно претседателот на советот одлучува со решение. (2) Ако јавниот обвинител во рокот предвиден во ставот (1) од овој член не поднесе предлог за посебен начин на сослушување и учество на загрозениот сведок. kako i tolkuva~. Na glavniot pretres }e se povikaat i svedocite i ve{tacite koi se predlo`eni od tu`itelot vo obvinitelniot akt i obvinetiot vo prigovorot protiv obvinitelniot akt. (5) O{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel }e se predupredat vo pokanata deka }e se smeta oti se otka`ale od obvinenieto ako ne dojdat na glavniot pretres. O{teteniot }e se predupredi i na toa deka. tu`itelot i o{teteniot i nivnite zakonski zastapnici i polnomo{nici. no deka glavniot pretres ne }e mora da se odlo`i poradi toa {to branitelot ne do{ol na glavniot pretres ili {to obvinetiot zel branitel duri na glavniot pretres. ^len 274 B.

pretsedatelot na sovetot ili sudijata . da ja isklu~i javnosta od celiot glaven pretres ili eden negov del.Закон за кривичната постапка Страна 43 (1) Strankite i o{teteniot mo`at i po zaka`uvaweto na glavniot pretres da baraat na glavniot pretres da se povikaat novi svedoci ili ve{taci ili da se pribavat drugi novi dokazi. pretsedatelot na sovetot }e ja zapre so re{enie krivi~nata postapka i }e im go dostavi re{enieto na strankite i na o{teteniot. odnosno zapisnikot. (4) Za odlukata so koja se nareduva pribavuvawe na novi dokazi }e se izvestat strankite pred po~etokot na glavniot pretres. na o{teteniot. (2) Dol`nost na pretsedatelot na sovetot e da se gri`i za sestrano pretre-suvawe na predmetot. na o{teteniot. no sekoga{ po nivnoto soslu{uvawe. ako toa e potrebno zaradi ~uvawe na tajnata. a za toa }e gi izvesti lica {to se povikani na glavniot pretres. (2) Sovetot mo`e da dozvoli na glavniot pretres na koj e isklu~ena javnosta. Vo svoeto obrazlo`eno barawe strankite moraat da ozna~at koi fakti bi trebalo da se doka`at i so koi od predlo`enite dokazi. ~lenovite na sovetot i zapisni~arot. (2) Ako pretsedatelot na sovetot ne go prifati predlogot za pribavuvawe na novi dokazi. ili negovoto soslu{uvawe }e se izvr{i preku istra`niot sudija na sudot na ~ie podra~je se nao|a svedokot. (2) Svedokot. odnosno sudii . освен во случаи определени со закон. za potrebata od negovo prisustvo na soslu{uvaweto odlu~uva pretsedatelot na sovetot. a po barawe od obvinetiot toa mo`e da im go dozvoli i na negoviot bra~en. odnosno ve{takot. ^len 276 (1) Ako se uznae deka nekoj svedok ili ve{tak koj e povikan na glavniot pretres. go ispituva obvinetiot. (3) Pri~inite za odlagaweto i obrazlo`enieto za niv se vnesuvaat vo naredbata za odlagawe. 2.porotnici da prisustvuvaat na glavniot pretres. gi soslu{uva svedocite i ve{tacite i im dava zbor na ~lenovite na sovetot. ^len 284 (1) Pretsedatelot na sovetot rakovodi so glavniot pretres. za da gi zamenat ~lenovite na sovetot vo slu~aj na nivna spre~enost. Javnost na glavniot pretres ^len 279 (1) Glavniot pretres e javen. na branitelot i na ve{tacite. Ako obvinetiot e vo pritvor. a po potreba i }e go zakolne. kako i sudiite i sudiite porotnici od ~lenot 275 na ovoj ~len. za{tita na moralot. (4) Za predlogot za koj ne postoi soglasnost od strankite i za soglasnite predlozi na strankite {to ne }e gi usvoi pretsedatelot. pretsedatelot na sovetot mo`e da pobara od pretsedatelot na sudot da opredeli eden ili dvajca sudii. Sove-tot. mo`e da se soslu{a vo mestoto kade {to se nao|a. ako e zaka`an. odlu~uva sovetot. na strankite. na polnomo{ni-cite. (2) Glavniot pretres mo`e da se odlo`i i po slu`bena dol`nost poradi zdravstveni ili drugi opravdani pri~ini. ^len 275 Ako izgleda deka glavniot pretres }e trae podolgo. nau~ni i javni rabotnici. ^len 281 (1) Isklu~uvaweto na javnosta ne se odnesuva na strankite. ^len 282 (1) Odluka za isklu~uvawe na javnosta donesuva sovetot so re{enie koe mora da bide obrazlo`eno i javno objaveno.~len na sovetot. isto taka odlu~uva za prigovorot protiv merkite na pretsedatelot na sovetot {to se odnesuvaat na rakovodeweto so glavniot pretres. odnosno vonbra~en drugar i na negovite bliski rodnini od ~len 351 stav 2 na ovoj zakon. branitelot i o{teteniot ako toa e mo`no so ogled na itnosta na postapkata. ^len 280 Od otvoraweto na zasedanieto pa do zavr{uvaweto na glavniot pretres sovetot mo`e vo sekoe vreme po slu`bena dol`nost ili po predlog na strankite или оштетениот. odnosno ve{takot }e go soslu{a. na nivnite zastapnici i na branitelot. Koga strankite i o{teteniot prisustvuvaat na soslu{uvaweto gi imaat pravata od ~len 161 stav 7 na ovoj zakon. ~uvawe na javniot red. (3) Pretsedatelot na sovetot odlu~uva za predlozite na strankite ako za niv ne odlu~uva sovetot. osven pripadnicite na sudskata policija i pripadnicite na slu`bata za obezbeduvawe vo kazneno-popravnite ustanovi koi mo`at da bidat vooru`eni. (2) Re{enieto za isklu~uvawe na javnosta mo`e da se pobiva samo vo `albata na presudata. (3) Za vremeto i za mestoto na soslu{uvaweto }e se izvestat strankite. moraat neprekinato da prisustvuvaat na glavniot pretres. Rakovodewe so glavniot pretres ^len 283 (1) Pretsedatelot. za{tita na li~niot i intimniot `ivot na obvinetiot. na zakonskite zastapnici. da prisustvuvaat oddelni slu`beni lica. toj predlog mo`e da se povtori vo tekot na glavniot pretres. (2) Na glavniot polnoletni lica. svedokot ili o{teteniot заштита на загрозениот сведок i za{tita na interesite na maloletnikot . (3) Licata koi prisustvuvaat na glavniot pretres ne smeat da nosat oru`je ili opasno orudie. ne }e mo`e da dojde na glavniot pretres poradi dolgotrajna bolest ili poradi drugi pre~ki. (3) Pretsedatelot na sovetot mo`e i bez predlog od strankite da naredi pribavuvawe na novi dokazi za glavniot pretres. O{teteniot posebno }e go predupredi za negovoto pravo deka mo`e da go prodol`i goneweto (~lenovi 56 i 58). a se u{te ne e soslu{an. ^len 278 Ako tu`itelot se otka`e od obvinitelniot akt pred da zapo~ne glavniot pretres. G l a v a HHI GLAVEN PRETRES 1. pretres mo`at da prisustvuvaat . (3) Pretsedatelot na sovetot }e gi predupredi licata koi prisustvuvaat na glavniot pretres na koj e isklu~ena javnosta deka se dol`ni da go ~uvaat kako tajna sé ona za {to uznale na pretresot i }e im uka`e deka odavaweto na tajnata pretstavuva krivi~no delo. ^len 277 (1) Pretsedatelot na sovetot mo`e so naredba na obrazlo`en predlog na strankite da go odlo`i denot na odr`uvaweto na glavniot pretres. za pronao| awe na vistinata i za otstranuvawe na se ona {to ja odol`uva postapkata a ne slu`i za razjasnuvawe na rabotite. (2) Dol`nost na pretsedatelot na sovetot e da utvrdi dali sovetot e sosta-ven spored zakonot i dali postojat pri~ini poradi koi ~lenovite na sovetot i zapisni~arot moraat da se izzemat (~len 36 to~ka 1 do 5).

Ako do priveduvaweto obvinetiot go opravda izostanokot. Ako opomenata bide bezuspe{na. a drugite lica mo`e ne samo da gi otstrani tuku i da gi kazni so pari~nata kazna odredena vo ~len 74 stav 1 na ovoj zakon. Toj mo`e vedna{ po otvoraweto na zasedanieto da gi predupredi licata koi prisustvuvaat na glavniot pretres da se odnesuvaat pristojno i da ne ja naru{uvaat rabotata na sudot. pretsedatelot na Vrhovniot sud na Republika Makedonija mo`e da odobri takvo snimawe na oddelen glaven pretres. ^len 291 (1) Ako na glavniot pretres. sovetot mo`e povtorno da go otstrani od zasedanieto. (2) Sovetot mo`e da naredi od zasedanieto da se otstranat site lica koi kako slu{ateli prisustvuvaat na glavniot pretres. sovetot }e odlu~i glavniot pretres da ne se odr`i i }e naredi obvinetiot da se dovede prisilno na idniot pretres. a na branitelot odnosno polnomo{nikot }e mu se naredi da gi plati tro{ocite {to nastanale od prekinot ili odlo`uvaweto. sovetot mo`e da mu uskrati natamo{na odbrana. Ako obvinetiot prodol`i da go naru{uva redot i da go navreduva dostoinstvoto na sudot. ^len 288 (1) Protiv re{enieto za kaznata e dozvolena `alba. da sudi za storenoto krivi~no delo vedna{. Pretsedatelot na sovetot mo`e da opredeli pretresuvawe na licata koi prisustvuvaat na glavniot pretres. ^len 285 Glavniot pretres te~e po redot {to e opredelen vo ovoj zakon. no sovetot mo`e da opredeli da se otstapi od redovniot tek na raspravaweto poradi posebni okolnosti a osobeno poradi brojot na obvinetite brojot na krivi~nite dela i obemot na dokazniot materijal. koj po kaznata }e prodol`i da go naru{uva redot. Ovoj zapisnik }e go potpi{e soslu{aniot svedok. svedokot. (2) Po odluka na sovetot obvinetiot mo`e da bide otstranet od sudnicata za opredeleno vreme. a presudata }e mu ja soop{ti pretsedatelot ili sudija . odnosno polnomo{nik. odnosno zastapu-vawe na glavniot pretres i vo toj slu~aj strankata }e se povika da zeme drug branitel. Ako snimaweto e odobreno. po usno obvinenie na tu`itelot.Закон за кривичната постапка Страна 44 (5) Re{enijata na sovetot sekoga{ se objavuvaat i so kratko obrazlo`enie se vnesuvaat vo zapisnikot za glavniot pretres. glavniot pretres }e prodol`i i vo nivna otsutnost. ^len 287 (1) Ako obvinetiot. {to e zaka`an vrz osnova na obvinitelen akt od javniot obvinitel. Za pritvorot {to e opredelen od . (4) Ako sudot go otstrani od sudnicata o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel ili nivniot zakonski zastapnik. tolkuva~ot ili drugo lice koe prisustvuva na glavniot pretres go naru{uva redot ili ne se pokoruva na naredbite od pretsedatelot na sovetot za odr`uvawe na redot. Ako e nevozmo`no obvinetiot ili o{teteniot toa da go storat vedna{ bez {teta za svoite interesi ili ako vo slu~aj na zadol`itelna odbrana ne mo`e vedna{ da se postavi nov branitel ili polno-mo{nik. a ako e ve}e ispitan na glavniot pretres. glavniot pretres }e se odlo`i. {to }e go dostavi do javniot obvinitel. ve{takot. ne dojde javniot obvinitel ili liceto koe go zamenuva. (2) Ako obvinetiot koj uredno e povikan o~igledno izbegnuva da dojde na glavniot pretres. Ako doveduva-weto ne bi mo`elo vedna{ da se izvr{i. odnosno ve{tak. pretsedatelot na sovetot }e go opomene. (4) Ako ne e mo`no vedna{ da mu se sudi na storitelot na krivi~noto delo za koe se goni po slu`bena dol`nost. (5) Ako javniot obvinitel ili liceto koe go zamenuva go naru{uva redot. a mo`e i da go prekine glavniot pretres i od nadle`niot javen obvinitel da pobara da opredeli drugo lice da go zastapuva obvinitelniot akt. a ako so merkite za odr`uvawe na redot {to se predvideni so ovoj zakon ne bi mo`elo da se obezbedi nepre~eno odr`uvawe na glavniot pretres. (3) Ako postojat osnovi za somnevawe deka svedokot ili ve{takot dal la`en iskaz na glavniot pretres za toa krivi~no delo ne mo`e vedna{ da se sudi. iako se uredno povikani. o{teteniot. polno-mo{nikot. sovetot mo`e da go prekine glavniot pretres i. no sovetot mo`e da go otpovika ova re{enie. Potoa. pretsedatelot na sovetot }e go izvesti za toa nadle`niot javen obvinitel. (2) Ako nekoj drug vo tekot na glavniot pretres stori vo zasedanieto krivi~no delo. branitelot. Po isklu~ok. za toa }e se izvesti nadle`niot javen obvini-tel zaradi natamo{na postapka. sovetot }e naredi da se dovede prisilno. ^len 286 (1) Dol`nost na pretsedatelot na sovetot e da se gri`i za odr`uvaweto na redot vo sudnicata i za dostoinstvoto na sudot. nitu nivniot polnomo{nik. utvrduva dali do{le site povikani lica. Vo toj slu~aj glavniot pretres }e se dovr{i bez prisustvo na obvinetiot. glavniot pretres }e se prekine ili odlo`i. Vo takov slu~aj pretsedatelot na sovetot mo`e da naredi za iskazot na svedokot odnosno na ve{takot da se sostavi poseben zapisnik.~len na sovetot vo prisustvo na zapisni~arot. pretsedatelot na sovetot }e ja otpovika naredbata za prisilno doveduvawe. zakonskiot zastapnik. pa ako ne do{le. ^len 292 (1) Ako obvinetiot e uredno povikan a ne dojde na glavniot pretres nitu go opravda svojot izostanok. (3) Vo sudnicata ne mo`at da se vr{at filmski i televiziski snimawa. (2) Protiv drugi odluki {to se odnesuvaat na odr`uvaweto na redot i upra-vuvaweto so glavniot pretres ne e dozvolena posebna `alba. (6) Koga sudot }e kazni advokat koj go naru{uva redot. Pred da se zavr{i dokaznata postapka pretsedatelot na sovetot }e go povika obvinetiot i }e go izvesti za tekot na glavniot pretres. (3) Na branitelot ili polnomo{nikot. a ne postojat pri~ini za pritvor predvideni vo ~len 184 od ovoj zakon. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto za pritvor. }e ja izvesti za toa Advokatskata komora. a mo`e za toa delo da sudi po zavr{uvaweto na zapo~natiot glaven pretres. Pretpostavki za odr`uvawe na glavniot pretres ^len 290 Pretsedatelot na sovetot go otvora zasedanieto i go objavuva predmetot na glavniot pretres i sostavot na sovetot. (2) Ako na glavniot pretres ne dojde o{teteniot kako tu`itel ili privat-niot tu`itel. sovetot na glavniot pretres mo`e od opravdani pri~ini da odlu~i oddelni delovi na glavniot pretres da ne se snimaat. sovetot mo`e da opredeli pritvor za obezbeduvawe prisustvo na obvinetiot na glavniot pretres. toga{ i za seto vreme dodeka trae dokaznata postapka. sovetot }e ja zapre postapkata so re{enie. 3. no sudot }e gi predupredi deka mo`at da zemat polnomo{nik. ^len 289 (1) Ako obvinetiot na glavniot pretres stori krivi~no delo }e se postapi spored odredbite na ~len 330 od ovoj zakon. proveruva dali im se predadeni pokani i dali go opravdale svojot izostanok. sovetot mo`e da naredi obvinetiot da se otstrani od sudnicata.

292 i 293 od ovoj zakon postojat uslovi za odlagawe na glavniot pretres poradi nedoa|awe na obvinetiot odnosno poradi otsustvo na branitelot. ^len 298 (1) Nadvor od slu~aite posebno predvideni vo ovoj zakon. ili ako vo tekot na glavniot pretres se utvrdi deka kaj obvinetiot po storenoto krivi~no delo nastapilo privremeno du{evno zaboluvawe ili privremena du{evna rastroenost ili ako postojat drugi pre~ki glavniot pretres da se sprovede uspe{no. (3) Za magnetofonskoto snimawe na tekot na glavniot pretres soglasno se primenuvaat odredbite na ~len 80 od ovoj zakon. ^len 295 (1) Ako svedok ili ve{tak neopravdano izostane i pokraj uredna pokana. Odobrenie za magnetofonsko snimawe dava pretsedatelot na sovetot. no i vo ovoj slu~aj sovetot mo`e da opredeli glav-niot pretres da po~ne odnovo. Stenografskite bele{ki vo rok od 48 ~asa }e se prevedat. a potoa glavniot pretres prodol`uva. glavniot pretres }e se odlo`i so re{enie na sovetot ako treba da se pribavat novi dokazi.porotnici se poka`e deka faktite vrz koi se zasnova obvinenieto uka`u-vaat na krivi~no delo za ~ie sudewe e nadle`en sovet sostaven od dvajca sudii i trojca sudii . glavniot pretres } e prodol`i bez odlagawe (5) Ako odlagaweto traelo podolgo od 60 dena ili ako glavniot pretres se odr`uva pred drug pretsedatel na sovetot. na noviot branitel }e mu se ostavi vreme od najmnogu 15 dena za podgotvuvawe na odbranata. (2) Prekinatiot glaven pretres sekoga{ prodol`uva pred istiot sovet. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. glavniot pretres mora odnovno da po~ne i site dokazi da se izvedat povtorno. Sovetot mo`e vo opravdan slu~aj da ja otpovika odlukata za kaznata.porotnici. sovetot mo`e da odlu~i glavniot pretres da se odr`i ako spored dokazite {to se nao|aat vo spisite o~igledno bi morala da se donese presuda so koja se odbiva obvinenieto. (4) Ako nadvor od slu~aite od stavot (3) na ovoj ~len obvinetiot opolnomo{ti nov branitel. 4. da naredi da se zapi{at vo zapisnikot doslovno izjavite {to gi smeta kako osobeno va`ni. Zapisnik za glavniot pretres ^len 300 (1) Za rabotata na glavniot pretres se vodi zapisnik vo koj mora da se vnese su{testveno celiot tek na glavniot pretres. toj }e prodol`i. (2) Pretsedatelot na sovetot mo`e da naredi celiot tek na glavniot pretres ili oddelni negovi delovi da se bele`at stenografski. dadeni na porane{niot glaven pretres odnosno da se pro~ita zapisnikot za uvidot. Ako ne bide porano ukinat. . denot i ~asot koga }e se prodol`i glavniot pretres. ^len 294 Ako spored odredbite na ~lenovite 287. pritvorot trae do objavuvaweto na presudata. tuku da se pro~itaat iskazite na svedocite i ve{tacite.Закон за кривичната постапка Страна 45 ovaa pri~ina soglasno se primenuvaat odredbite od ~len 183 do 197 na ovoj zakon. pregledaat i priklu~at kon zapisnikot. sovetot }e se dopolni i glavniot pretres }e zapo~ne odnovo. a izostanokot ne go oprav-dal. a najdolgo 30 dena. pretsedatelot na sovetot mo`e da go prekine glavniot pretres zaradi odmor. Vo takov slu~aj sovetot so re{enie }e odlu~i branitelot da gi podnese tro{ocite {to nastanale poradi odlo`uvaweto ako toa mo`e da se prepi{e na negova vina. (3) Na obvinetiot mo`e da mu se sudi vo otsustvo samo ako e vo begstvo ili inaku ne im e dostapen na dr`avnite organi. (2) Ako glavniot pretres {to bil odlo`en se odr`uva pred istiot sovet. ^len 293 Ako na glavniot pretres ne dojde branitelot koj e uredno povikan ili ako branitelot bez odobrenie go napu{ti glavniot pretres. a postojat osobeno va`ni pri~ini da mu se sudi iako e otsuten. (3) Ako vo tekot na glavniot pretres obvinetiot go otpovikal polnomo{noto ili branitelot go otka`al polnomo{noto. a pretsedatelot na sovetot nakratko }e go iznese tekot na porane{niot glaven pretres. ^len 295-a (1) Svedok ili ve{tak mo`e da bide soslu{an po pat na telefonska ili videokonferencija koga se nao|a na teritorija na druga dr`ava. ili zaradi toa vo kratko vreme da se pribavat opredeleni dokazi. (4) Pretsedatelot na sovetot mo`e po predlog od strankata ili po slu`bena dol`nost. sovetot mo`e da go kazni so pari~nata kazna opredelena vo ~len 74 stav 1 na ovoj zakon a mo`e da naredi na noviot glaven pretres da se dovede prisilno. glavniot pretres }e se odlo`i. no po soslu{uvaweto na strankite sovetot mo`e da odlu~i vo vakov slu~aj svedocite i ve{tacite da ne se soslu{uvaat povtorno i da ne se vr{i nov uvid. (3) Svedokot ili ve{takot koj e uredno povikan. (2) Pri soslu{uvawe na svedokot ili ve{takot }e se primenat odredbite na ovoj zakon i odredbite od Vtoriot dopolnitelen protokol na Evropskata konvencija za me|unarodno-pravna pomo{ vo krivi~nata materija ^len 297 (1) Glavniot pretres {to e odlo`en mora odnovno da po~ne ako se izmenil sostavot na sovetot. (3) Protiv re{enieto od stav 2 na ovoj ~len ne e dozvolena posebna `alba. So istoto re{enie sovetot mo`e da opredeli da se soberat dokazi {to bi mo`ele so vreme da se zagubat. koga e toa mo`no. (2) Glavniot pretres mo`e da po~ne i bez prisustvo na povikan svedok ili ve{tak i vo toj slu~aj sovetot }e odlu~i vo tekot na glavniot pretres dali poradi otsustvo na svedokot ili ve{takot glavniot pretres treba da se prekine ili odlo`i. ^len 299 Ako vo tekot na glavniot pretres pred sovet sostaven od eden sudija i dvajca sudii . Odlagawe i prekinuvawe na glavniot pretres ^len 296 (1) Nadvor od slu~aite posebno predvideni vo ovoj zakon. ili zaradi podgotvuvawe na obvinenieto ili na odbranata. ako toa ne e storeno so cel na odolgovlekuvawe na postapkata. Vo natamo{niot tek na glavniot pretres povtorno otpovikuvawe ili otka`uvawe na polnomo{noto mo`e da se dozvoli samo so odluka na sovetot. (2) Vo re{enieto so koe se odlaga glavniot pretres }e se opredeli. (4) Re{enie za sudewe vo otsustvo na obvinetiot donesuva sovetot po predlog od tu`itelot. (3) Ako glavniot pretres ne mo`e da prodol`i pred istiot sovet ili ako prekinot na glavniot pretres trael podolgo od 30 dena. 5. }e se postapi spored odredbite na ~len 297 od ovoj zakon. a ne postoi mo`nost vedna{ da se zeme drug branitel bez {teta za odbranata. sovetot mo`e da naredi vedna{ da se dovede prisilno.

^len 301 (1) Zapisnikot mora da bide zavr{en so zaklu~uvaweto na zasedanieto. ili ostavil za tie pra{awa da re{i podocna. Pretsedatelot na sovetot i zapisni~arot go potpi{uvaat i prodol`enieto na zapisnikot. Ako na glavniot pretres e isklu~ena javnosta vo zapisnikot mora da se nazna~i deka pretsedatelot na sovetot gi predupredil prisutnite za posledicite ako neovlasteno go otkrijat ona {to na toj glaven pretres go uznale kako tajna. ^len 306 Pretsedatelot na sovetot }e mu obrne vnimanie na obvinetiot vnimatelno da go sledi tekot na glavniot pretres i }e go upati deka mo`e da iznesuva fakti i da predlaga dokazi vo svoja odbrana. dali se reproducirani zvu~ni ili drugi snimki i kakvi zabele{ki stavile strankite vo pogled na pro~itanite zapisnici. Po~etok na glavniot pretres и ispituvawe na obvinetiot ^len 303-a (1) Strankite i site prisutni vo sudnicata go do~ekuvaat sovetot stoej}i. kade {to }e po~ekaat dodeka da bidat povikani zaradi soslu{uvawe. obvinetiot. tu`itelot. svedocite i ve{tacite. Vo slu~aj na potreba pretsedatelot na sovetot mo`e da gi zadr`i ve{tacite da go sledat tekot na glavniot pretres. mo`e da go obrazlo`i imotno-pravnoto barawe. (4) Pretsedatelot na sovetot mo`e da prezeme potrebni merki da se spre~i dogovarawe me|u svedocite. mestoto i vremeto na zasedanieto. (3) Ako e o{teteniot prisuten. negoviot predlog }e go pro~ita pretsedatelot na sovetot. a od negovata desna strana javniot obvinitel ili ovlasteniot tu`itel. broevi i na drugi o~igledni gre{ki vo pi{uvaweto mo`e da naredi pretsedatelot na sovetot po predlog od strankite ili od ispitanoto lice ili po slu`bena dol`nost. koi dokazi se izvedeni. pretsedatelot na sovetot pristapuva kon ispituvawe na obvinetiot. pretsedatelot na sovetot mo`e da naredi odnosniot del od zapisnikot vedna{ da se pro~ita. (2) Ako e doneseno re{enie za pritvor (~len 345). na tolkuva~ot. kakvi predlozi podnele strankite i kakvi odluki donesuval pretsedatelot na sovetot ili sovetot. Zapisnikot go potpi{uvaat pretsedatelot na sovetot i zapisni~arot. ^len 307 (1) Glavniot pretres po~nuva so obvinitelniot akt ili na privatnata tu`ba.Закон за кривичната постапка Страна 46 (5) Ako e potrebno. moraat da se zabele`at vo prodol`enie na zavr{eniot zapisnik. no pretsedatelot na sovetot mo`e namesto toa. na ~lenovite na sovetot i na zapisni~arot. pretsedatelot na sovetot }e naredi da se pro~ita delumno ili vo celost zapisnikot za nejziniot porane{en iskaz. branitelot. na tu`itelot. a ako ne e prisuten. ^len 305 (1) Otkako }e bide utvrden identitetot na obvinetiot. ~itawe na (2) Obvinitelniot akt i privatnata tu`ba ja ~ita po pravilo. kako i dali glavniot pretres e javen ili e isklu~ena javnosta. o{teteniot i negoviot polnomo{nik. Drugi ispravki i dopolnenija na zapisnikot mo`e da naredi samo sovetot. (2) Ako e o{teteniot prisuten. imeto i prezimeto na pretsedatelot na sovetot. deka mo`e da im postavuva pra{awa na soobvinetite. pismena ili reproducirani snimki. a osobeno ako vo zapisnikot doslovno se vnesuvaat izjavite na nekoe lice. svedocite i ve{tacite se soslu{uvaat na mesto opredeleno od desnata strana na pretsedatelot na sovetot svrteni kon obvinitelot i obvinetiot ^len 304 Koga pretsedatelot na sovetot utvrdil deka na glavniot pretres do{le site povikani lica. Izrekata na presudata sodr`ana vo zapisnikot za glavniot pretres pretstavuva izvornik. (4) Po barawe od strankata vo zapisnikot }e se vnese i pra{aweto odnosno odgovorot {to sovetot go odbil kako nedozvolen. ili koga sovetot odlu~il glavniot pretres da se odr`i vo otsustvo na nekoe od povikanite lica. da stavi zabele{ki i da dava objasnenija vo pogled na nivnite iskazi. kako i ispravkite i dopolnenijata izvr{eni vo zapisnikot. strankite sedat nasproti pretsedatelot na sovetot. Ako pretsedatelot na sovetot se . (3) Obvinetiot. (2) Pri ispituvaweto na obvinetiot ne mo`at da prisustvuvaat soobvinetite koi sé u{te se neispitani. (2) Zapisnikot mora osobeno da sodr`i podatoci za toa koj obvinitelen akt e pro~itan odnosno usno izlo`en na glavniot pretres i dali tu`itelot go izmenil i pro{iril obvinenieto. pretsedatelot na sovetot }e go upati deka mo`e da dade predlog za ostvaruvawe na toa barawe vo krivi~nata postapka i }e go pou~i za pravata od ~len 55 na ovoj zakon. (2) Strankite zadol`itelno dobivaat primerok od zapisnikot i mo`at da stavaat zabele{ki vo pogled na sodr`inata i da baraat ispravki. ^len 303 (1) Vo zapisnikot na glavniot pretres se vnesuva celosnata izreka na presudata (~len 348 stav 3 do 5) so nazna~uvawe dali presudata e objavena javno. mora i toa da se vnese vo zapisnikot za glavniot pretres. i toa: od negovata leva strana obvinetiot i negoviot branitel. Po barawe od strankata. na o{teteniot i na negoviot zakonski zastapnik ili polnomo{nik. usno da ja izlo`i nivnata sodr`ina. Ovie iskazi se vnesuvaat vo zapisnikot samo dokolku sodr`at otstapuvawe ili dopolnuvawe na nivnite porane{ni iskazi. pretsedatelot na sovetot }e gi upati svedocite i ve{tacite na mestoto {to e opredeleno za niv. pretsedatelot na sovetot }e go povika obvinetiot i od nego }e gi zeme li~nite podatoci (~len 210) za da se uveri za negoviot identitet. krivi~noto delo {to e predmet na pretresuvaweto. 6. (3) Ispravki na pogre{no zapi{ani imiwa. (3) Iskazite na obvinetiot. (3) Ako o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel treba da se soslu{aat kako svedoci nema da se otstranat od zasedanieto. ^len 308 (1) Otkako e pro~itan obvinitelniot akt ili privatnata tu`ba ili e usno izlo`ena nivnata sodr`ina. na svedocite i ve{tacite se vnesuvaat vo zapisnikot taka {to da se prika`e nivnata su{testvena sodr`ina. ve{tacite i strankite. a sé u{te ne go prijavil imotno-pravnoto barawe. branitelot ili liceto ~ija izjava se vnesuva vo zapisnikot. ^len 302 (1) Vo uvodot na zapisnikot mora da se nazna~i sudot pred koj se odr`uva glavniot pretres. ako stanuva zbor za obvinitelen akt na o{teteniot kako tu`itel ili na privatna tu`ba. (3) Pretsedatelot na sovetot }e go pra{a obvinetiot dali go razbral obvinenieto. (2) Vo sudnicata vo koja se odr`uva glavniot pretres. a }e se pro~ita sekoga{ koga toa go bara strankata. Na tu`itelot }e mu se dozvoli da go dopolni izlagaweto na pretseda-telot na sovetot. Vo prodol`enie na zapisnikot }e se zabele`at i pri~inite poradi koi oddelni predlozi i zabele{ki ne se usvoeni. dali se pro~itani nekakvi zapisnici i drugi pismena. (4) Zabele{kite i predlozite na strankite vo pogled na zapisnikot.

a na glavniot pretres go koristi pravoto na mol~ewe. здравјето или физичкиот интегритет. Obvinetiot ima pravo da mu postavuva pra{awa na soobvinetiot odnosno na svedokot или загрозениот сведок. Ako pretsedatelot na sovetot zabrani postavuvawe na opredeleno pra{awe ili davawe na odgovor. (2) Ako iskazite na oddelni soobvineti za ista okolnost se razlikuvaat. (5) Strankite i o{teteniot mo`at do zavr{uvaweto na glavniot pretres da predlagaat da se izvedat novi fakti i da se pribavat novi dokazi a mo`at da gi povtorat i onie predlozi {to porano gi odbil pretsedatelot na sovetot ili sovetot. 7. odnosno ne postoi povrzanost me|u faktite {to treba da se utvrdat i re{ava~kite fakti. (2) Ako obvinetiot ne saka voop{to da odgovara ili ne saka da odgovori na oddelno pra{awe. (5) Dokolku obvinetiot iznel svoja odbrana vo tekot na istragata. Po sekoe ispituvawe pretsedatelot na sovetot }e go zapoznae ispitaniot so iskazite na porano ispitanite soobvineti i }e gi pra{a dali ima ne{to da zabele`i. (2) Doka`uvaweto gi opfa}a site fakti za koi sudot smeta deka se va`ni za pravilnoto presuduvawe. ^len 309 (1) Pri ispituvaweto na obvinetiot na glavniot pretres soglasno }e se primenuvaat odredbite {to va`at za ispituvawe na obvinet vo istraga. (4) Potoa pretsedatelot na sovetot }e go pou~i obvinetiot za pravoto na mol~ewe i za pravoto da ja iznese svojata odbrana. za negova odbrana }e se smeta izjavata dadena pred istra`niot sudija ^len 310 (1) Koga pretsedatelot na sovetot }e go zavr{i ispituvaweto na obvinetiot. ako: 1) se odnesuva na so zakon zabranet na~in na pribavuvawe na dokazi. 2) faktot {to spored predlogot bi trebalo da se utvrdi ve}e e utvrden ili ne e zna~aen za odlu~uvawe. Dokazna postapka ^len 314 (1) Otkako obvinetiot e ispitan postapkata prodol`uva so izveduvawe na dokazi. (2) Svedokot koj ne e soslu{an. soobvinetiot i ve{tacite mo`at neposredno da mu postavuvaat pra{awa na obvinetiot po odobrenie na pretsedatelot na sovetot. (3) Dokazite se izveduvaat po onoj red {to }e go utvrdi pretsedatelot na sovetot. ~lenovite na sovetot mo`at da mu postavuvaat pra{awa na obvinetiot neposredno. o~igledno e deka predlogot e naso~en kon zna~itelno odol`uvawe na postapkata. odnosno da se povika na izjavata dadena pred istra`niot sudija. } e se pristapi po red kon ispituvaweto na drugite obvineti. Porano ispitaniot obvinet pretsedatelot na sovetot }e go pra{a dali ima ne{to da zabele`i na iskazot na podocna ispitaniot obvinet. nema da prisustvuva pri izvedu-vaweto na dokazite a ve{takot koj se u{te ne dal naod i mislewe nema da prisustvuva na glavniot pretres dodeka drugiot ve{tak go dava svojot iskaz za istiot predmet. Po potreba mo`e da se izvr{i soo~uvawe. a po potreba }e go pro~ita negoviot porane{en iskaz ili del od toj iskaz. pretsedatelot e dol`en da go pra{a obvinetiot dali ima u{te ne{to da navede vo svojata odbrana. povtorno }e mu ja izlo`i negovata sodr`ina na na~in da mo`e obvinetiot najlesno da ja razbere. (2) Pretsedatelot na sovetot }e zabrani pra{awa ili odgovor na ve}e postaveno pra{awe ako e toa nedozvoleno (~len 211) ili ne se odnesuva na predmetot. . (8) Re{enieto so koe se odbiva predlogot za izveduvawe novi dokazi.Закон за кривичната постапка Страна 47 uveri deka obvinetiot ne go razbral obvinenieto. na dokaz ~ija {to upotreba ne e spored zakonot dozvolena ili na faktot koj spored zakonot ne mo`e da se doka`e (nedozvolen predlog). ^len 316 (1) Pri soslu{uvaweto na svedocite i ve{tacite na glavniot pretres soglasno }e se primenuvaat odredbite {to va`at za nivnoto soslu{uvawe vo istragata. (4) Po zavr{enoto ispituvawe. 3) postojat pri~ini za somnevawe deka so predlo`eniot dokaz nekoj zna~aen fakt voop{to ne bi mo`el da se utvrdi ili toa bi mo`elo da se stori so golemi te{kotii. odnosno dokolku toj dokaz vo porane{niot tek na postapkata ne mo`el da se pribavi i verojatno e deka ne mo`e da se pribavi nitu vo primerniot rok (nesoodveten predlog) i 4) e nejasen. no za toa kako }e odgovori na postavenoto pra{awe ne mo`e da se sovetuva nitu so svojot branitel. ^len 315 Priznanieto na obvinetiot na glavniot pretres kolku i da e celosno. ako soobvinetiot ili svedokot или загрозениот сведок odbiva da dava iskaz vo negovo prisustvo ili ako okolnostite uka`uvaat deka vo negovo prisustvo nema da ja zboruva vistinata или би се изложил себеси или нему блиско лице на сериозна опасност по животот. a pretsedatelot na sovetot }e go pra{a dali ima ne{to da zabele`i na nivniot iskaz. ne go osloboduva sudot od dol`nosta da izveduva i drugi dokazi. mora da bide obrazlo`eno. (6) Sovetot mo`e da odlu~i da se izvedat dokazi {to ne se predlo`eni ili od koi predlaga~ot se otka`al. (3) Koga obvinetiot pri ispituvaweto na glavniot pretres }e otstapi od svojot porane{en iskaz pretsedatelot na sovetot }e mu uka`e na otstapuvaweto i }e go pra{a zo{to sega iska`uva poinaku. negovoto soslu{uvawe }e se izvr{i vedna{ po ispituvaweto na obvinetiot. mo`e da se pro~ita negoviot porane{en iskaz ili del od toj iskaz. po pravilo. (4) Ne mo`e da se odbie dokaz za fakt zatoa {to e napi{an na jazik na nacionalnosta na strankite ili drugi u~esnici vo postapkata dr`avjani na Republika Makedonija. branitelot. Tu`itelot. ^len 313 Obvinetiot vo tekot na glavniot pretres mo`e da se dogovara so svojot branitel. odnosno na svedokot или загрозениот сведок. ^len 312 Sovetot mo`e po isklu~ok da odlu~i obvinetiot privremeno da se otstrani od sudnicata. nitu so nekoj drug. (7) Predlogot da se pribavat novi dokazi mo`e da se odbie. ^len 311 (1) Koga }e se zavr{i ispituvaweto na prviot obvinet. Po vra}aweto na obvinetiot vo zasedanieto }e mu se pro~ita iskazot na soobvinetiot. polnomo{nikot. Sekoj obvinet ima pravo da im postavuva pra{awe na drugite ispitani soobvineti. pretsedatelot na sovetot mo`e da gi soo~i soobvinetite. Sovetot mo`e da gi izmeni ili otpovika vo podocne`niot tek na postapkata. zakonskiot zastapnik. necelosen ili spored dosega{nata sostojba na dejstvijata vo postapkata {to predlaga~ot gi prevzel. ili taa povrzanost poradi pravni pri~ini ne mo`e da se ustanovi (neva`en predlog). o{teteniot. strankite mo`at da baraat za toa da odlu~i sovetot. Ako o{teteniot koj e prisuten treba da se soslu{a kako svedok. ako gi ima.

se primenuvaat odredbite {to se odnesuvaat na prezemaweto na istra`ni dejstvija. koj ne se zakolnal vo istraga. knigite. Koga istra`niot sudija postapuva po vakvo barawe na sovetot.Закон за кривичната постапка Страна 48 (3) Ako kako svedok. (5) Sovetot mo`e da odlu~i svedokot da polo`i zakletva pred da bide soslu-{an. (7) Ako ve{ta~eweto e zavr{eno vo stru~na ustanova odnosno vo dr`aven organ. se soslu{uva lice pomlado od 14 godini. kako i ispravite. Ako najde deka e toa potrebno so ogled na drugite izvedeni dokazi i zabele{ki na strankite (~len 327) sovetot mo`e dopolnitelno da odlu~i i neposredno da se soslu{aat stru~wacite koi go izvr{ile ve{ta~eweto. Pismenata {to imaat zna~ewe na dokaz po mo`nost se podnesuvaat vo original. zakonskiot zastapnik. pretsedatelot na sovetot }e go opomene na dol`nosta da mu iznese na sudot sé {to mu e poznato za predmetot i }e predupredi deka la`noto svedo~ewe pretstavuva krivi~no delo. (4) Tekstot na zakletvata glasi: "Se zakolnuvam so svojata ~est deka ve{ta~eweto }e go izvr{am sovesno i spored svoeto najdobro znaewe i deka to~no i napolno }e go iznesam svojot naod i mislewe". branitelot. vo koj slu~aj negoviot pismen sostav }e se prilo`i kon zapisnikot. ^len 317 (1) Pred soslu{uvaweto na svedokot. (2) Po predlog od strankite ili po slu`bena dol`nost. o{teteniot. Ako ve{takot pred glavniot pretres go podgotvil pismeno svojot naod i mislewe. }e se zakolnat preku tolkuva~. }e mu se predo~i porane{niot iskaz odnosno }e mu se uka`e na otstapuvaweto i }e se pra{a zo{to sega iska`uva poinaku. (6) Nemi svedoci {to znaat da ~itaat i pi{uvaat se zakolnuvaat na toj na~in {to go potpi{uvaat tekstot na zakletvata. za potrebata od negovoto prisustvo na tie dejstvija odlu~uva sovetot. }e se pro~itaat na glavniot pretres zaradi utvrduvawe na nivnata sodr`ina. ^len 323 Sovetot mo`e vo tekot na glavniot pretres. (5) Postojano postaveniot zakolnat ve{tak namesto zakletva }e se opomene na ve}e polo`enata zakletva. }e se otstrani od sudnicata {tom negovoto prisustvo pove}e ne e potrebno. ^len 318 (1) Pred soslu{uvaweto na ve{takot pretsedatelot na sovetot }e go opome-ne na dol`nosta naodot i misleweto da gi dade spored najdobroto znaewe i }e go predupredi deka davaweto na la`en naod i mislewe pretstavuva krivi~no delo. ^len 320 Ako svedokot ili ve{takot pri porane{noto soslu{uvawe navel fakti za koi pove}e ne se se}ava ili ako otstapi od svojot iskaz. }e gi izvr{i pretsedatelot na sovetot ili sudija ~len na sovetot. (4) Tekstot na zakletvata glasi: "Se zakolnuvam so svojata ~est deka za sî {to me pra{al sudot sum zboruval vistina i deka ni{to {to sum znael za ovaa rabota ne sum premol~il". a po potreba }e se pro~ita negoviot porane{en iskaz ili del od toj iskaz. polnomo{nikot i ve{tacite mo`at po odobrenie od pretsedatelot na sovetot neposredno da postavuvaat pra{awa na svedocite i ve{tacite. Koga strankite i o{teteniot prisustvuvaat na izveduvaweto na tie dejstvija gi imaat pravata predvideni vo ~len 161 stav 8 od ovoj zakon. (2) Sovetot mo`e da odlu~i ve{takot da polo`i zakletva pred ve{ta~eweto. (4) Ako maloletno lice prisustvuva na glavniot pretres kako svedok ili kako o{teten. im (2) Pretsedatelot }e zabrani pra{awe ili }e odbie odgovor na ve}e postaveno pra{awe ako e toa nedozvoleno (~len 211) ili ne se odnesuva na predmetot. obvinetiot. strankite mo`at da baraat za toa da odlu~i sovetot. da naredi da go soslu{a nadvor od glavniot pretres pretsedatelot na sovetot ili sudija ~len na sovetot. ili soslu{uvaweto da se izvr{i preku istra`niot sudija na sudot na ~ie podra~je se nao|a svedokot odnosno ve{takot. (3) Zakletvata se polaga usno. ako prezemaweto na tie dejstvija na glavniot pretres bi bilo svrzano so zna~itelno odol`uvawe na postapkata ili so drugi zna~itelni te{kotii. ako smeta deka negoviot iskaz e va`en. za pretresuvawe na dom ili na lice i za odzemaweto na predmeti. mo`e da se odlu~i da ne se povikuvaat stru~wacite na koi taa ustanova odnosno organ im go doveril ve{ta~eweto ako so ogled na prirodata na izvr{e-noto ve{ta~ewe. ~lenovite na sovetot mo`at da mu postavuvaat pra{awa na svedokot odnosno ve{takot neposredno. pretsedatelot mo`e da naredi soslu{anite svedoci i ve{taci da se otstranat od sudnicata i podocna povtorno da se povikaat i u{te edna{ da se soslu{aat vo prisustvo ili vo otsustvo na drugi svedoci i ve{taci. ^len 322 (1) Ako na glavniot pretres se uznae deka svedokot ili ve{takot ne mo`e da dojde pred sud ili doa|aweto mu e zna~itelno ote`nato. (2) Sovetot mo`e da odlu~i svedokot. (3) Zakletvata se polaga usno. da polo-`i zakletva na svojot iskaz. Vo toj slu~aj sovetot mo`e na glavniot pretres da odlu~i samo da se pro~ita naodot i misleweto na stru~nata ustanova odnosno na dr`avniot organ. Tu`itelot. ^len 321 (1) Soslu{anite svedoci i ve{taci ostanuvaat vo sudnicata ako pretseda-telot na sovetot po soslu{uvaweto na strankite ne gi otpu{ti sosema ili ako ne naredi privremeno da se otstranat od sudnicata. Ako gluvi ili nemi svedoci ne znaat da ~itaat ni da pi{uvaat. mo`at vo tekot na glavniot pretres da mu se . (2) Ako e potrebno da se izvr{i uvid ili rekonstrukcija nadvor od glavniot pretres. ^len 324 (1) Zapisnicite za uvidot nadvor od glavniot pretres. gluvi svedoci }e go pro~itaat tekstot na zakletvata. spisite i drugi pismena {to slu`at kako dokaz. mo`e da mu se dozvoli da go pro~ita. Ako obvinetiot e vo pritvor. po soslu{uvaweto na strankite da odlu~i da pobara od istra`niot sudija da prezeme opredeleni dejstvija zaradi razjasnuvawe na izvesni fakti. a po ocena na sovetot nivnata sodr`ina mo`e nakratko da se iznese usno. ne mo`e da se o~ekuva pocelosno objasnenie na pismeniot naod i mislewe. (6) Ve{takot go izlaga usno na glavniot pretres svojot naod i mislewe. }e se opomene na ve}e polo`enata zakletva. (3) Strankite i o{teteniot }e se izvestat sekoga{ koga i na koe mesto }e se soslu{a svedokot odnosno }e se izvr{i uvidot ili rekonstrukcijata so predupre-duvawe deka mo`at da prisustvuvaat na tie dejstvija. Ako pretsedatelot na sovetot zabrani postavuvawe na opredeleno pra{awe ili davawe na odgovor. sovetot mo`e. (7) Ako svedokot polo`il zakletva vo istragata. (2) Predmetite {to mo`at da slu`at za razjasnuvawe na rabotite. ^len 319 (1) Koga pretsedatelot na sovetot }e go zavr{i soslu{uvaweto na oddelen svedok ili ve{tak. sovetot mo`e da odlu~i za vreme na negovoto soslu{uvawe da se isklu~i javnosta.

Soslu{uvaweto ne mo`e da se zameni so ~itawe na zapisnik od negov prethodno daden iskaz. odnosno organ {to go izvr{il ve{ta~eweto ne do{ol na glavniot pretres. odnosno od soslu{uvaweto (~len 80). (2) Za da se podgotvi odbranata. ako porano ne e donesena odluka za nivnoto izdvojuvawe. pretsedatelot }e objavi deka dokaznata postapka e zavr{ena. Vaka }e postapi sovetot i vo pogled na drugite zapisnici i izvestuvawa predvideni vo ~len 79 od ovoj zakon. no prigovor protiv ovoj obvinitelen akt ne e dozvolen. ^len 332 Tu`itelot vo svojata re~ }e ja iznese svojata ocena na dokazite izvedeni na glavniot pretres. branitelot pa obvinetiot. bolest ili drugi va`ni pri~ini i 2) svedocite ili ve{tacite bez zakonski pri~ini ne sakaat da dadat iskaz na glavniot pretres. zapisni-cite za iskazite na svedocite. koe mo`e da bide i usno izneseno. 9. so ogled na drugite izvedeni dokazi. a pri ~itaweto }e se soop{ti dali svedokot ili ve{takot e zakolnat. sovetot mo`e da odlu~i na glavniot pretres. izdvoenite zapisnici i izvestuvawa se zatvoraat vo posebna obvivka i mu se predavaat na istra`niot sudija zaradi ~uvawe odvoeno od drugite spisi i ne mo`at da se razgleduvaat nitu da se koristat vo postapkata. kako i vo drugi slu~ai koga e toa potrebno. }e go pro{iri glavniot pretres i na toa delo. da odlu~i zapisnikot za porane{noto soslu{uvawe na svedokot ili na ve{takot. a po potreba i na svedocite i na ve{tacite. ili ako predlogot bide odbien. Po pravosilnosta na re{enieto. Po isklu~ok. ^len 333 . Izdvojuvaweto na zapisnicite i izvestuvawata mora da se izvr{i pred da se dostavat spisite po povod `albata protiv presudata do povisokiot sud. istoto treba li~no da se soslu{a na glavniot pretres osven vo slu~aite opredeleni vo ~lenot 270-a na ovoj zakon. du{evno se razbolele ili ne mo`at da se pronaj-dat. nitu so pismena izjava. oceni deka e potrebno da se zapoznat so sodr`inata na zapisnikot ili so pismeniot naod i mislewe. no mo`e da predlo`i da se izre~e sudska opomena ili uslovna osuda. Izmena i pro{iruvawe na obvinenieto ^len 329 (1) Ako tu`itelot vo tekot na glavniot pretres najde deka izvedenite doka-zi uka`uvaat deka se izmenila fakti~kata sostojba iznesena vo obvinitelniot akt. odnosno ve{takot ne e prisuten. (4) Zapisnicite za porane{noto soslu{uvawe na licata koi se oslobodeni od dol`nosta da svedo~at (~len 219) ne smeat da se pro~itaat ako tie lica voop{to ne se povikani na glavniot pretres ili izjavile na glavniot pretres deka ne sakaat da svedo~at. da se reproducira snimkata od ispituvaweto. na o{teteniot i na branitelot. (5) Pri~inite poradi koi se ~ita zapisnikot }e se navedat vo zapisnikot na glavniot pretres. (2) Nadvor od slu~aite {to se posebno predvideni vo ovoj zakon. bez ogled na toa dali bil povikan na glavniot pretres. (3) Sovetot mo`e. (2) Ako nikoj ne stavi predlog za dopolnenie na dokaznata postapka. (2) Zaradi podgotvuvawe na odbranata sudot mo`e vo takov slu~aj da go prekine glavniot pretres. a sovetot }e najde deka sostojbata na rabotata e izvidena. 8. bez nivno soslu{uvawe. ako. Ako tu`itelot ne go podnese obvinitelniot akt vo ostaveniot rok. Protiv toa obvinenie ne e dozvolen prigovor. pokraj ~itaweto na zapisnikot. ^len 325 (1) Dokolku doka`uvaweto na eden fakt se zasnova vrz zabele`uvawe na nekoe lice. sovetot zemaj}i gi predvid i drugite izvedeni dokazi. Tu`itelot ne mo`e da stavi opredelen predlog za viso~inata na kaznata. sudot vo takov slu~aj mo`e da go prekine glavniot pretres. po obvinenie na ovlasteniot tu`itel. }e odlu~i dali i neposredno }e go soslu{a svedokot ili ve{takot.Закон за кривичната постапка Страна 49 poka`at na obvinetiot. Po zavr{enata dokazna postapka sovetot }e odlu~i ovie zapisnici da se izdvojat od spisite i da se ~uvaat odvoeno (~len 79). Koga zapisnikot. sovetot }e go prodol`i glavniot pretres vrz osnova na porane{niot obvinitelen akt. 320 i 325 stav (3) na ovoj zakon. potoa }e gi izlo`i svoite zaklu~oci za faktite va`ni za odlukata i }e go stavi i obrazlo`i svojot predlog za krivi~nata odgovornost na obvinetiot. ^len 328 (1) Po zavr{enata dokazna postapka pretsedatelot na sovetot }e gi pra{a strankite i o{teteniot dali imaat i nekakvi predlozi za dopolnenie na dokaznata postapka. po soslu{uvawe na strankite. sovetot mo`e da odlu~i da se pro~ita zapisnikot za soslu{uvaweto na svedokot ili na ve{takot na porane{niot glaven pretres {to e odr`an pred istiot pretsedatel na sovetot iako pominal rokot od ~len 297 stav 5 na ovoj zakon. } e opredeli rok vo koj tu`itelot mora da go podnese obvinitelniot akt. a mo`e po soslu{uvaweto na strankite da odlu~i za deloto od stav 1 na ovoj ~len da se sudi posebno. a mo`e da predlo`i glavniot pretres da se prekine zaradi podgotvuvawe na nov obvinitelen akt. ^len 330 (1) Ako obvinetiot vo tekot na glavniot pretres vo zasedanieto stori krivi~no delo ili ako vo tekot na glavniot pretres se otkrie nekoe porano storeno krivi~no delo na obvinetiot. odnosno pismeniot naod i mislewe }e bidat pro~itani i soslu{ani zabele{kite na strankite (~len 327). (3) Ako sovetot dozvoli prekinuvawe na glavniot pretres zaradi podgotvu-vawe na nov obvinitelen akt. za odredbite na Krivi~niot zakonik. potoa o{teteniot. kako i zapisnicite ili drugi pismena za naodot i misleweto na ve{tacite mo`at da se pro~itaat po odluka na sovetot samo vo ovie slu~ai ako: 1) ispitanite lica umrele. Eden primerok od noviot obvinitelen akt }e se dostavi do obvinetiot. Protiv re{enieto za izdvojuvawe na zapisnicite i izvestuvawata e dozvolena posebna `alba. toj mo`e na glavniot pretres usno da go izmeni obvinitelniot akt. sovetot po pravilo. ^len 327 Po dovr{enoto soslu{uvawe na sekoj svedok ili ve{tak i po ~itaweto na sekoj zapisnik ili drugo pismeno pretsedatelot na sovetot }e gi pra{a strankite i o{teteniot dali imaat ne{to da zabele`at. na soobvinetite ili na ve}e osudenite u~esnici vo krivi~noto delo. odnosno negoviot pismen naod i mislewe da se pro~ita iako svedokot. Zavr{ni zborovi na strankite ^len 331 (1) Po zavr{enata dokazna postapka pretsedatelot na sovetot im dava zbor na strankite. ili da se pro~ita pismeniot naod i misleweto na stru~nata ustanova ili na dr`avniot organ koga povikaniot stru~wak od taa ustanova. ^len 326 Vo slu~aite od ~lenovite 309. (2) Prvo zboruva tu`itelot. {to bi trebalo da se primenat kako i za olesnuva~kite i ote`nuva~kite okolnosti {to bi trebalo da se zemat predvid pri odmeruvaweto na kaznata. ili nivnoto doa|awe pred sud ne e mo`no ili e zna~itelno ote`nato poradi starost.

^len 334 (1) Branitelot ili samiot obvinet vo svojot zbor }e ja izlo`i odbranata i mo`e da se osvrne na navodite od tu`itelot i o{teteniot. ili ako postojat drugi okolnosti {to go isklu~uvaat krivi~noto gonewe. za imotno-pravnoto barawe. da go prekine liceto koe vo svojot zbor go navreduva javniot red i moral ili navreduva drug ili se vpu{ta vo povtoruvawa ili izlagawa {to o~igledno nemaat vrska so predmetot. 5) obvinetiot za istoto delo e ve}e pravosilno osuden. kako i na onie od koi zavisi primenata na opredelena odredba od Krivi~niot zakonik. so nazna~uvawe na faktite i okolno-stite {to pretstavuvaat obele`je na krivi~noto delo. }e izre~e presuda. (2) Sudot ne e vrzan za predlozite na tu`itelot vo pogled na pravnata ocena na deloto. 2) ima okolnosti odgovornost i {to ja isklu~uvaat krivi~nata G l a v a HHII PRESUDA 1. 3) ne e doka`ano deka obvinetiot go storil deloto za koe se obvinuva. (4) Posledniot zbor sekoga{ mu pripa|a na obvinetiot. ^len 341 Presuda so koja se odbiva obvinenieto sudot }e izre~e. (3) Tu`itelot i o{teteniot imaat pravo da odgovaraat na odbranata. 2) zakonski naziv na krivi~noto delo i koi odredbi od krivi~niot zakonik se primeneti. izlagawata ne mo`at da se povtoruvaat. odobrenie ili ako nadle`niot dr`aven organ se otka`al od predlogot odnosno odobrenieto ili ako o{teteniot se otka`al od predlogot. Izrekuvawe na presudata ^len 337 (1) Ako sudot vo tekot na sovetuvaweto ne najde deka treba povtorno da se otvori glaven pretres zaradi dopolnenie na postapkata ili razjasnuvawe na oddelni pra{awa. ^len 338 (1) Presudata mo`e da se odnesuva samo na liceto koe e obvineto i samo na deloto {to e predmet na obvinenieto sodr`ano vo podneseniot. ako: 1) za presuduvawe sudot ne e stvarno nadle`en. ^len 335 (1) Zborot na strankite ne mo`e da se ograni~i na opredeleno vreme. Vo zapisnikot za glavniot pretres mora da se navede deka zborot bil prekinat i zo{to bil prekinat. vo presudata }e se nazna~i rokot vo koj treba pari~nata . (4) ^len 336 (1) Ako sovetot po zavr{nite izlagawa na strankite ne najde deka treba da se izvedat u{te nekoi dokazi. 5) odluka za merkite na bezbednosta i za odzemawe na imotnata korist. (3) Пресудата не може да се темели само врз основа на исказот на загрозениот сведок прибавен со примена на одредбите за прикривање на неговиот идентитет или изгледот заради негова заштита и заштита на негови блиски лица 2. osloboden od obvine-nieto ili postapkata protiv nego e pravosilno zaprena so re{enie i 6) obvinetiot so akt na amnestija ili pomiluvawe e osloboden od goneweto ili krivi~noto gonewe ne mo`e da se prezeme poradi zastarenost. 2) postapkata e vodena bez barawe na ovlasten tu`itel. Zastapnicite na obvinenieto odnosno na odbranata po me|usebna spogodba }e gi odberat pra{awata za koi }e zboruvaat. obvinetiot ima pravo samiot da zboruva. a branitelot odnosno tu`eniot da se osvrne na tie odgovori. (3) Koga obvinenieto go zastapuvaat pove}e lica ili odbranata pove}e braniteli. 3) na kakva kazna se osuduva obvinetiot ili se osloboduva od kazna spored odredbite od Krivi~niot zakonik. (2) Sudot e dol`en sovesno da go oceni sekoj dokaz poedine~no i vo vrska so drugite dokazi i vrz osnova na takva ocena da izvede zaklu~ok dali nekoj fakt e doka`an. 4) odluka za uslovnata osuda. 6) odluka za zasmetuvawe li{uvaweto od sloboda na pritvorot ili na ve}e izdr`anata kazna i 7) odluka za tro{ocite na krivi~nata postapka. ^len 342 Presuda so koja obvinetiot se obvinenieto sudot }e izre~e. (2) Ako obvinenieto opfa}a pove}e krivi~ni dela vo presudata }e se izre~e dali i za koe delo se odbiva obvinenieto ili obvinetiot se osloboduva od obvinenieto ili se oglasuva za vinoven. 3) tu`itelot od zapo~nuvaweto pa do zavr{uvaweto na glavniot pretres se otka`al od obvinenieto. ako: osloboduva od 1) deloto za koe se obvinuva ne e krivi~no delo spored zakonot. ^len 339 (1) Sudot ja zasnova presudata samo vrz faktite i dokazite {to se izneseni na glavniot pretres. da se izjasni dali ja usvojuva odbranata na branitelot i da ja dopolni.Закон за кривичната постапка Страна 50 O{teteniot ili negoviot polnomo{nik mo`e vo svojot zbor da go obrazlo`i imotno-pravnoto barawe i da uka`e na dokazite za krivi~nata odgovornost na obvinetiot. (2) Ako obvinetiot e osuden na pari~na kazna. Vidovi na presudi ^len 340 (1) So presudata obvinenieto se odbiva ili obvinetiot se osloboduva od obvinenieto ili se oglasuva za vinoven. (2) Pretsedatelot na sovetot mo`e po prethodna opomena. kako i za toa deka pravosilnata presuda treba da se objavi preku pe~atot. odnosno na glav-niot pretres izmenetiot ili pro{ireniot obvinitelen akt. (2) Presudata se izrekuva i javno objavuva vo imeto na gra|anite na Republi-ka Makedonija. ^len 343 (1) Vo presudata vo koja obvinetiot se oglasuva za vinoven sudot }e izre~e: 1) za koe delo se oglasuva za vinoven. pretsedatelot na sovetot }e objavi deka glavniot pretres e zavr{en. radioto ili televizijata. (2) Po branitelot. (2) Potoa sovetot }e se povle~e na sovetuvawe i glasawe zaradi donesuvawe presuda. 4) nemalo potreben predlog.

do liceto ~ij{to predmet e odzemen so taa presuda. kako i do pravnoto lice sprema koe e izre~eno odzemawe na imotna korist. ili mu e izre~ena sudska opomena ili uslovna osuda. ili poradi zasmetuvaweto na pritvorot kaznata ve}e ja izdr`al ili ako obvinenieto e odbieno. do privatniot tu`itel i do o{teteniot kako tu`itel }e se dostavi i upatstvo za pravoto na `alba. (8) Koga sudot }e izre~e kazna zatvor. ime i prezime na obvinetiot. Ako obvinetiot se nao|a vo pritvor. javno }e ja pro~ita izrekata i nakratko }e gi soop{ti pri~inite na presudata. (3) Sovetot sekoga{ }e go ukine pritvorot i }e naredi obvinetiot da se pu{ti na sloboda ako e osloboden od obvinenieto ili e oglasen za vinoven a e osloboden od kaznata ili e osuden samo na pari~na kazna. a }e go ukine pritvorot ako obvinetiot ve}e se nao|a vo pritvor a pove}e ne postojat pri~inite poradi koj bil opredelen. Do o{teteniot koj nema pravo na `alba prepis od presudata }e se dostavi vo slu~ajot od ~len 57 stav 2 na ovoj zakon. a vo slo`eni predmeti po isklu~ok vo rok od 60 dena koi rokovi ne mo`at da bidat pre~ekoreni. a do obvinetiot i branitelot soglasno so ~len 116 od ovoj zakon. @albata protiv re{enieto ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. }e go odlo`i objavuvaweto na presudata najmnogu za tri dena i }e go opredeli vremeto i mestoto na objavuvaweto na presudata. (7) Pritvorot {to e opredelen ili prodol`en spored odredbite na ovoj ~len. (3) Izrekata na presudata gi sodr`i li~nite podatoci na obvinetiot (~len 210 stav 1) i odlukata so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven za deloto za koe e obvinet ili so koja se osloboduva od obvinenieto za toa delo ili so koja se odbiva obvinenieto. sovetot }e opredeli pritvor ako obvinetiot ve}e ne se nao|a vo pritvor. polnomo{nikot ili branitelot ne e prisuten. }e bide predupreden od pretsedatelot za zna~eweto na uslovnata osuda i za uslovite kon koi mora da se pridr`uva. ^len 348 (1) Pismeno izrabotenata presuda mora napolno da í odgovara na presudata {to e objavena. (5) Site prisutni }e go soslu{aat ~itaweto na izrekata na presudata stoej}i. Objavuvawe na presudata ^len 344 (1) Otkako sudot ja izrekol presudata. nivnite zakonski zastapnici.04. (4) Ako javnosta na glavniot pretres bila isklu~ena. no najdolgo dodeka ne iste~e vremeto na traewe na izre~enata kazna zatvor. izreka i obrazlo`enie. so upatstvo za pravoto da bara vra}awe vo porane{nata sostojba. Pismena izrabotka i dostavuvawe na presudata ^len 347 (1) Presudata koja e objavena mora pismeno da se izgotvi vo rok od 15 dena po objavuvaweto. presudata da mu ja soop{ti usno pretsedatelot na sovetot ili presudata samo da mu se dostavi. (4) Ako obvinetiot e oglasen za vinoven. izrekata na presudata mora da gi opfati potrebnite podatoci . zakonskiot zastapnik i na polnomo{nikot koi bile prisutni na glavniot pretres i den na objavuvaweto na izre~enata presuda. (6) Ako sudot so primenata na odredbite za odmeruvawe na edinstvena kazna za krivi~ni dela vo stek izrekol kazna zemaj}i gi predvid i presudite {to gi donele i drugi sudovi. (3) Objavuvaweto }e se izvr{i i koga strankata. (УКИНАТ ОД УСТАВНИОТ СУД 08. Odlukata ja donesuva sovetot na prvostepeniot sud (~len 22 stav 6).2009) (2) Koga }e izre~e presuda na pomala kazna zatvor od stav 1 na ovoj ~len sovetot mo`e da opredeli pritvor pod uslovite od ~len 184 stav 1 to~ki 1 i 3 na ovoj zakon. pretsedatelot na sovetot vedna{ }e ja objavi. (3) Zaveren prepis od presudata }e se dostavi do tu`itelot. (4) Do obvinetiot.Закон за кривичната постапка Страна 51 kazna da se plati i na~inot na zamena na koj da se izvr{i pari~nata kazna vo slu~aj pari~nata kazna da ne mo`e da se naplati ni po prisilen pat. (4) Za opredeluvawe ili ukinuvawe na pritvorot po objavuvaweto na presudata do nejzinata pravosilnost } e se primenuva odredbata na stav 2 na ovoj ~len. ime i prezime na tu`itelot. Ako sudot ne e vo mo`nost da ja izre~e presudata istiot den po zavr{uvaweto na glavniot pretres. krivi~no delo za koe e obvinet i dali bil prisuten na glavniot pretres.2009) 2 na ovoj ~len }e donese posebno re{enie za prodol`uvawe na pritvorot. (2) Ako na obvinetiot mu e izre~ena uslovna osuda. koj e otsuten. (2) Uvodot na presudata sodr`i: nazna~uvawe deka presudata se izrekuva vo imeto na gra|anite na Republika Makedonija. ^len 346 (1) Po objavuvaweto na presudata pretsedatelot na sovetot }e gi pou~i strankite za pravoto na `alba.04. zaverenite prepisi na presudata moraat da bidat isprateni vo rokovite predvideni vo stav 1 na ovoj ~len. zakonskiot zastapnik. Posebno re{enie sovetot donesuva i koga treba da se opredeli ili ukine pritvorot. ^len 345 (1) Koga }e izre~e presuda so koja obvinetiot se osuduva na pet ili pove}e godini zatvor. Pravosilnata presuda }e se dostavi do o{teteniot ako toj go bara toa. odnosno do pravosilnosta na presudata. (5) Zaveren prepis od presudata so upatstvo za pravoto na `alba sudot }e dostavi do o{teteniot. obvinetiot koj se nao|a vo pritvor so re{enie na pretsedatelot na sovetot mo`e da se upati vo ustanova za izdr`uvawe na kazna i pred pravosilnosta na presudata ako toj go bara toa. (6) Ako obvinetiot ve}e se nao|a vo pritvor a sovetot najde deka sé u{te postojat pri~inite poradi koi bil opredelen pritvor ili deka postojat pri~inite od stavovite 1 i (УКИНАТО ОД УСТАВНИОТ СУД 08. 4. (2) Presudata ja potpi{uvaat pretsedatelot na sovetot i zapisni~arot. (5) Pred donesuvaweto na re{enieto so koe se opredeluva ili ukinuva pritvor vo slu~aite od stavovite 2 i 4 na ovoj ~len }e se soslu{a javniot obvinitel koga postapkata se vodi po negovo barawe. Sovetot }e odlu~i dali i kolku }e ja isklu~i javnosta pri objavuvaweto na pri~inite za presudata. Sovetot mo`e da naredi na obvinetiot. kako i za pravoto na odgovor na `albata. ako ima pravo na `alba. (2) Pretsedatelot na sovetot vo prisustvo na strankite. Presudata mora da ima uvod. den na glavniot pretres i dali glavniot pretres bil javen. 3. izrekata na presudata sekoga{ }e se pro~ita vo javno zasedanie. mo`e da trae do zapo~nuvawe so izdr`uvawe na kaznata. polnomo{nici i branitel. (3) Pretsedatelot na sovetot }e gi predupredi strankite do pravosilnoto okon~uvawe na postapkata za sekoja promena na adresata da go izvestat sudot. osven vo slu~aj koga e odbieno poradi nenadle`nost na sudot. naziv na sudot. zaveren prepis od pravosilnata presuda }e dostavi do tie sudovi. ime i prezime na pretsedatelot i na ~lenovite na sovetot i na zapisni~arot. branitelot.

od koi pri~ini ne uva`il oddelni predlozi na strankite. sudot }e ja . o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel koj nema polnomo{nik. (6) Vo obrazlo`enieto na presudata sudot }e gi iznese pri~inite za sekoja to~ka od izrekata. V. nedostatocite vo formata i nesoglasnosta na pismeno izrabotenata presuda so izvornikot }e gi ispravi. (8) Vo obrazlo`enieto na presudata so koja se odbiva obvinenieto sudot nema da se vpu{ta vo ocenata na glavnata rabota. sudot vo izrekata na presudata }e gi vnese kaznite utvrdeni za sekoe oddelno krivi~no delo. a osobeno faktite {to gi ceni kako doka`ani ili nedoka`ani. izrekata na presudata mora da go opfati opisot na deloto za koe e obvinet i odlukata za tro{ocite na krivi~nata postapka i za imotno-pravnoto barawe. (2) Tu`itelot i o{teteniot mo`at da se odre~at od pravoto na `alba od momentot na objavuvaweto na presudata pa do istekot na rokot za izjava na `alba. no ako javniot obvinitel go prezel goneweto od o{teteniot kako tu`itel (~len 59 stav 2). a ako e osloboden od obvinenieto ili ako obvinenieto e odbieno. vo obrazlo`enieto osobe-no }e se navede od koi pri~ini navedeni vo ~len 342 na ovoj zakon se pravi toa. (3) Ako `alba izjavil o{teteniot. a `albata ne gi sodr`i podatocite od to~kite 2. obvinetiot mo`e da se otka`e od ve}e izjavenata `alba. pismeno izrabotenata presuda ne mora sodr`i obrazlo`enie ^len 349 (1) Gre{kite vo imiwata i broevite. (7) Ako obvinetiot se osloboduva od obvinenieto. Vo takov slu~aj prepisot od presudata se dostavi do strankata i do o{teteniot samo ako baraat toa. so posebno re{enie. kako i drugi o~igledni gre{ki vo pi{uvaweto i smetaweto. 3 i 5 stav 1 na ovoj ~len ili ako `albata ne go sodr`i podatokot od to~ka 1 stav 1 na ovoj ~len. (3) Javniot obvinitel mo`e da izjavi `alba kako na {teta taka i vo korist na obvinetiot. a ako toa ne mo`e da se utvrdi sudot }e ja otfrli `albata. Ako obete stranki i o{teteniot objavuvaweto na presudata se odrekle od pravoto `alba i ako nikoj od niv ne baral dostavuvawe presudata. branitelot. Rokot za `alba i vo toj slu~aj te~e od denot 4) predlog pobivanata presuda napolno ili delumno da se ukine ili preina~i i 5) na krajot. osven ako obvinetiot spored presudata bi trebalo da izdr`uva kazna zatvor. Vo toj slu~aj rokot za `alba protiv presudata te~e od denot na dostavuvaweto na toa re{enie protiv koe posebna `alba ne e dozvolena. ili ako `alba izjavil o{teteniot. (3) Odrekuvaweto i otka`uvaweto od `albata ne mo`e da se otpovika. 2) osnova za pobivawe na presudata (~len 354). zakonskiot zastapnik na obvinetiot i o{teteniot. (2) Navremeno izjavenata `alba od ovlastenoto lice go odlaga izvr{uva-weto na presudata. re{enieto za ispravkata }e im se dostavi na licata navedeni vo ~len 347 od ovoj zakon. (6) Branitelot i licata od stav 2 na ovoj ~len mo`at da izjavat `alba i bez osobeno ovlastuvawe od obvinetiot no ne i protiv negovata volja. Do donesuvaweto na odlukata na vtorostepeniot sud. ako bilo postaveno. pretsedatelot na sovetot. prvostepeniot sud }e go povika `alitelot da ja dopolni `albata vo opredelen rok so pismen podnesok ili na zapisnik kaj toj sud. (9) Strankite i o{teteniot mo`at da se odre~at pravoto na `alba vedna{ po objavuvaweto presudata. od na }e go po na na da koga na obvinetiot odnosno na negoviot branitel mu e dostaven prepisot od presudata. a mo`at do donesuvaweto na odlukata na vtorostepeniot sud da se otka`at i od ve}e izjavenata `alba. na barawe od strankite ili po slu`bena dol`nost. Obvinetiot mo`e da se otka`e i od `albata {to ja izjavil negoviot branitel ili licata navedeni vo ~len 351 stav 2 od ovoj zakon. o{teteniot mo`e da izjavi `alba poradi site osnovi poradi koi mo`e da se pobiva presudata (~len 354). ^len 351 (1) @alba mo`at da izjavat strankite. (2) Ako `albata izjavil obvinetiot ili drugo lice od ~len 351 stav 2 na ovoj zakon a obvinetiot nema branitel. rodnina po krv vo prava linija. posvoitel. Ako `alitelot ne se javi na ovaa pokana. (5) @alba mo`e da izjavi i liceto ~ij predmet e odzemen ili od koe e odzemena imotna korist pribavena so krivi~noto delo. tuku }e se ograni~i samo na pri~inite za odbivaweto na obvinenieto. (5) Vo slu~aj na stek na krivi~ni dela. sudot }e ja otfrli `albata ako ne gi sodr`i podatocite od to~kite 2. Postapka po pravnite lekovi G l a v a HHIII REDOVNI PRAVNI LEKOVI 1. Obvinetiot i pred toa mo`e da se odre~e od pravoto na `alba ako tu`itelot i o{teteniot koga ima pravo da izjavi `alba poradi site osnovi (~len 347 stav 4). a `albata ne e sostavena vo soglasnost so odredbite na stav 1 na ovoj ~len. posvoenik. sestra i hranitel. o{teteniot kako tu`itel ili privat-niot tu`itel koj ima polnomo{nik ili javniot obvinitel. od koi pri~ini se rakovodel pri re{avawe na pravnite pra{awa i koi okolnosti gi zel predvid pri odmeruvaweto na kaznata.Закон за кривичната постапка Страна 52 navedeni vo ~len 343 od ovoj zakon. 3) obrazlo`enie na `albata. a potoa kaznata {to e izre~ena za site dela vo stek. kako i pravnoto lice na koe mu e izre~eno odzemawe na imotnata korist. a ne mo`e da se utvrdi na koja presuda se odnesuva. (4) O{teteniot mo`e da ja pobiva presudata samo poradi odlukata na sudot za tro{ocite na krivi~nata postapka. potpis na liceto koe izjavuva `alba. @alba na presudata na prvostepeniot sud a) Pravo na izjavuvawe `alba ^len 350 (1) Protiv presudata donesena vo prv stepen ovlastenite lica mo`at da izjavat `alba vo rok od 15 dena od denot na dostavuvaweto na prepisot na presudata. ^len 352 (1) Obvinetiot mo`e da se odre~e od pravoto na `alba samo otkako mu e dostavena presudata. (2) Ako postoi nesoglasnost me|u pismeno izrabotenata presuda i nejziniot izvornik vo pogled na podatocite od ~len 343 stav 1 to~ka 1 do 5 i to~ka 7 od ovoj zakon. od koi dokazi gi utvrdil tie fakti. Ako `albata e izjavena vo korist na obvinetiot sudot }e ja dostavi do vtorostepeniot sud ako mo`e da se utvrdi na koja presuda se odnesuva.3 i 5 stav 1 na ovoj ~len a ako `albata ne go sodr`i podatokot od to~ka 1 stav 1 na ovoj ~len }e se otfrli ako ne mo`e da se utvrdi na koja presuda se odnesuva. brat. b) Sodr`ina na `albata ^len 353 (1) @albata treba da sodr`i: 1) ozna~uvawe na presudata protiv koja se izjavuva `albata. se odrekle od pravoto na `alba. (2) Vo korist na obvinetiot `alba mo`at da izjavat i negoviot bra~en odnosno vonbra~en drugar.

^len 355 (1) Su{testvena povreda na odredbite na krivi~nata postapka postoi. za imotno-pravnite barawa. iako postoele za toa zakonski uslovi. iako za toa postoele zakonski uslovi. 4) vo pogled na krivi~noto delo {to e predmet na obvinenieto e primenet zakon {to ne mo`e da se primeni. kako i za protivnata stranka i za branitelot zaradi davawe odgovor. no `alitelot e dol`en da gi navede pri~inite zo{to ne gi iznel porano. Od istite pri~ini mo`e da se pobiva odlukata za tro{ocite na krivi~-nata postapka. g) Postapka po `albata ^len 359 (1) @albata se podnesuva do sudot {to ja izrekol prvostepenata presuda vo dovolen broj primeroci za sudot.porotnik koj ne u~estvuval na glavniot pretres ili {to so pravosilna odluka e izzemen od sudeweto. 9) obvinenieto e pre~ekoreno (~len 338 stav 1). a toa vlijaelo ili mo`elo da vlijae vrz zakonitoto i pravilnoto donesuvawe na presudata. a ako toa ne mo`e da se utvrdi sudot }e ja otfrli `albata. radioto ili televizijata mo`e da se pobiva koga sudot za ovie pra{awa donel odluka sprotivno na zakonskite odredbi. 5) so odlukata za kaznata. protivre~na na samata sebe si ili na pri~inite na presudata. kako i sekoe li{u-vawe od sloboda vo vrska so krivi~noto delo i na izdr`anata kazna. za uslovna osuda ili za sudska opomena. ili ako presudata nema voop{to pri~ini ili vo nea ne se navedeni pri~inite za re{itelnite fakti ili tie pri~ini se napolno nejasni ili vo zna~itelna mera protivre~ni. (2) Necelosno utvrdena fakti~ka sostojba postoi i koga na toa uka`uvaat novi fakti ili novi dokazi. a osobeno dali nastapila zastarenost na krivi~noto gonewe ili goneweto e isklu~eno poradi amnestija ili pomiluvawe ili rabotata e ve}e pravosilno presudena. 2) ima okolnosti odgovornost. 12) sudot gi povredil odredbite za upotreba na jazikot vo postapkata utvrdeni so ovoj zakon (2) Su{testvena povreda na odredbite na krivi~nata postapka postoi i ako sudot dodeka go podgotvuva glavniot pretres ili vo tekot na glavniot pretres. a povikuvaj}i se na novi dokazi. @albata so ovie nedostatoci izjavena vo korist na obvinetiot koj ima branitel sudot }e ja dostavi do vtorostepeniot sud ako mo`e da se utvrdi na koja presuda se odnesuva. (4) Vo `albata mo`at da se iznesuvaat novi fakti i novi dokazi. ili pri donesuvaweto na presudata ne primenil ili nepravilno primenil nekoja odredba od ovoj zakon. 6) presudata ja donel sud koj poradi stvarnata nenadle`nost ne mo`el da sudi vo toj predmet ili ako sudot nepravilno go odbil obvinenieto poradi stvarna nenadle`nost. ili na glavniot pretres go povredil pravoto na odbranata. radioto ili televizijata. za osloboduvawe od kaznata. 7) sudot so svojata presuda ne go re{il napolno predmetot na obvinenieto. 4) protivno na zakonot javnosta bila isklu~ena na glavniot pretres. za odzemawe na imotna korist. kako i poradi odluka za objavuvawe na presudata preku pe~atot. no sudot nepravilno ja donel ovaa odluka ili ne ja izrekol merkata na bezbednost odnosno odzemawe na imotnata korist. odnosno so odlukata za merkata na bezbednost. 3) glavniot pretres e odr`an bez lice ~ie prisustvo na glavniot pretres e zadol`itelno spored zakonot. ^len 356 Povreda na Krivi~niot zakonik postoi ako Krivi~niot zakonik e povreden vo pra{aweto dali: 1) deloto za koe se goni obvinetiot e krivi~no delo. uslovna osuda i sudska opomena koga so taa odluka ne e pre~ekoreno zakonskoto ovlastuvawe (~len 356 to~ka 5). ili za odzemawe na imotnata korist e pre~ekoreno ovlastuvaweto {to go ima sudot spored zakonot i 6) se povredeni odredbite za zasmetuvawe na pritvorot. {to ja isklu~uvaat krivi~nata v) Osnovi poradi koi mo`e da se pobiva presudata ^len 354 Presudata mo`e da se pobiva: 1) poradi su{testvena krivi~nata postapka. 10) so presudata e povredena odredbata na ~len 369 od ovoj zakon i 11) izrekata na presudata e nerazbirliva. ako: 1) sudot bil nepropisno sostaven ili ako vo izrekuvaweto na presudata u~estvuval sudija ili sudija . za tro{ocite za krivi~nata postapka. . 3) ima okolnosti {to go isklu~uvaat krivi~noto gonewe. 4) poradi odluka za krivi~nite sankcii. (2) Odlukata za merkata na bezbednost ili za odzemawe na imotnata korist mo`e da se pobiva ako ne postoi povreda na zakonot od ~len 356 to~ka 5 na ovoj zakon. 3) poradi pogre{no ili necelosno utvrdena fakti~ka sostojba. `alitelot e dol`en da gi navede dokazite so koi }e se doka`at tie fakti. ili ako za re{itelnite fakti postoi zna~itelna protivre~nost me|u ona {to se naveduva vo pri~inite na presudata za sodr`inata na ispravite ili za zapisnikot na iskazite dadeni vo postapkata i samite tie ispravi ili zapisnikot. povreda na odredbite na 2) poradi povreda na Krivi~niot zakonik. (3) Odlukata za imotno-pravnite barawa. 8) presudata se zasnova vrz dokaz vrz koj spored odredbite na ovoj zakon ne mo`e da se zasnova presudata osven ako so ogled na drugite dokazi e o~igledno deka i bez toj dokaz bi bila donesena ista presuda. 5) sudot gi povredil propisite na krivi~nata postapka po pra{aweto dali postoi obvinenie od ovlasteniot tu`itel ili predlog od o{teteniot odnosno odobrenie od nadle`niot organ. za uslovnata osuda ili za sudskata opomena. Povikuvaj}i se na novi fakti. ^len 358 (1) Presudata odnosno re{enieto za sudska opomena mo`e da se pobiva poradi odluka za kaznata.Закон за кривичната постапка Страна 53 otfrli `albata. 2) na glavniot pretres u~estvuval sudija ili sudija porotnik koj moral da se izzeme (~len 36 to~ka 1 do 5). ^len 357 (1) Presudata mo`e da se pobiva poradi pogre{no ili necelosno utvrdena fakti~ka sostojba koga sudot nekoj re{itelen fakt pogre{no go utvrdil ili ne go utvrdil. no sudot ne ja odmeril pravilno kaznata so ogled na okolnostite {to vlijaat kaznata da bide pogolema ili pomala i poradi toa {to sudot gi primenil ili ne gi primenil odredbite za ubla`uvawe na kaznata. toj e dol`en da gi navede faktite {to saka da gi doka`e so tie dokazi. kako i odlukata za objavuvawe na presudata preku pe~atot.

o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel koj vo rokot predviden za `alba ili za odgovor na `albata baral da bide izvesten za sednicata ili predlo`il odr`uvawe na pretres pred vtorostepeniot sud (~lenovite od 364 do 366). za da donese pretsedatelot na prvostepeniot sovet re{enie za nivno izdvojuvawe od spisite i. (7) Re{enijata od ~lenovite 373 i 374 na ovoj zakon mo`at da se donesat i bez izvestuvawe na strankite za sednicata na sovetot. a po potreba i zapisnikot za glavniot pretres. (2) Na pretresot pred vtorostepeniot sud se povikuvaat obvinetiot i nego-viot branitel. (2) Javniot obvinitel mo`e. (5) Ako sudijata izvestitel utvrdi deka vo spisite se nao| aat zapisnicite i izvestuvawata predvideni vo ~len 79 od ovoj zakon. o{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel. vo celost ili delumno da se otka`e od obvinitelniot akt ili da go izmeni obvinitelniot akt vo korist na obvinetiot. Strankite mo`at da predlo`at zaradi dopolnenie na izve{tajot da se pro~itaat oddelni spisi i mo`at po dozvola od pretsedatelot na sovetot. ^len 365 (1) Pretresot pred vtorostepeniot sud po~nuva so izve{taj na izvestitelot koj ja izlaga sostojbata na rabotite ne davaj}i svoe mislewe za osnovanosta na `albata. (5) Na sednicata na sovetot na koja prisustvuvaat strankite javnosta mo`e da se isklu~i samo pod uslovite opredeleni so ovoj zakon (~lenovi od 280 do 282). prvostepeniot sud } e gi dostavi do vtorostepeniot sud. (4) Ako o{teteniot kako tu`itel ili privatniot tu`itel ne dojde na pre-tresot pred vtorostepeniot sud nema da se primeni odredbata na ~len 291 stav 2 od ovoj zakon. d) Granici na ispituvawe na prvostepenata presuda ^len 367 (1) Vtorostepeniot sud ja ispituva presudata vo ovoj del vo koj se pobiva so `albata. za sostojbata na rabotata. ako nivnoto prisustvo bi bilo korisno za razjasnuvawe na rabotite. pretsedatelot na sovetot }e zaka`e sednica na sovetot. kako i svedocite i ve{tacite za koi sudot }e odlu~i da se soslu{aat. o{teteniot gi ima pravata predvideni vo ~len 57 od ovoj zakon. 6. so ogled na rezultatot od pretresot. ili od drugi organi ili pravni lica da pribavi potrebni izve{tai ili spisi. odnosno od odgovorot na `albata ne povtoruvaj}i go ona {to e sodr`ano vo izve{tajot. (2) Ako obvinetiot e vo pritvor ili na izdr`uvawe na kaznata. zakonskite zastapnici i polnomo{nicite na o{teteniot. (4) Strankite mo`at na pretresot da iznesuvaat novi dokazi i fakti. da dadat potrebni objasnenija na svoite stavovi od `albata. no sekoga{ mora po slu`bena dol`nost da ispita dali: 1) postoi povreda na odredbite na krivi~nata postapka od ~len 355 stav 1 to~ki od 1. @albata i odgovorot na `albata so site spisi. tu`itelot. koja vo rok od osum dena od denot na priemot na `albata mo`e da podnese do sudot odgovor na `alba. (3) Ako obvinetiot e vo pritvor. 8 do 11 na ovoj zakon i dali glavniot pretres protivno na odredbi-te na .Закон за кривичната постапка Страна 54 (2) Nenavremenata (~lenovi 350) i nedozvolenata (~len 351) `alba }e ja otfrli so re{enie pretsedatelot na sovetot na prvostepeniot sud. spisite }e gi dostavi do prvostepeniot sud pred odr`uvaweto na sednicata na vtorostepeniot sovet. (4) Sudijata izvestitel mo`e po potreba od prvostepeniot sud da pribavi izve{taj za povredite na odredbite na krivi~nata postapka. Za sednicata na sovetot }e se izvesti javniot obvini-tel. (3) Sednicata na sovetot zapo~nuva so izve{tajot na sudijata izvestitel. (3) Po toa }e se povika `alitelot da ja obrazlo`i `albata. Pretsedatelot na sovetot ili sovetot mo`e da odlu~i za sednicata na sovetot da se izvestat strankite i koga ne go barale toa ili za sednicata da se izvesti strankata koja ne go barala toa. ^len 366 Ako vo prethodnite ~lenovi ne e opredeleno ne{to drugo. pretsedatelot na `albeniot sovet opredeluva sudija izvestitel. ^len 362 (1) Za sednicata na sovetot }e se izvesti onoj obvinet i negoviot branitel. (5) Tu`itelot mo`e. Ako obvinetiot ne go izvestil sudot za promenata na prestojuvali{teto ili domot. }e se obezbedi prisustvo na obvinetiot samo ako pretsedatelot na sovetot ili sovetot najde deka e toa celesoobrazno. (4) Nedoa|aweto na strankite koi se uredno izvesteni ne go spre~uva odr`u-vaweto na sednicata na sovetot. Obvinetiot i negoviot branitel imaat sekoga{ posleden zbor. sudijata izvestitel }e gi dostavi spisite do nadle`niot javen obvinitel koj e dol`en da gi razgleda i bez odlagawe da mu gi vrati na sudot. vra}aj}i gi spisite. Sovetot mo`e od strankite koi prisustvuvaat na sednicata da pobara potrebni objasnuvawa vo vrska so `albenite navodi. Ako javniot obvinitel se otka`al od obvinitelniot akt vo celost. sednicata na sovetot mo`e da se odr`i iako obvinetiot ne bil izvesten za sednicata. pretsedatelot na sovetot na vtorostepe-niot sud }e prezeme sî {to e potrebno obvinetiot da se dovede na pretresot. po pravosilnosta na re{enieto. da stavi svoj predlog ili da izjavi deka }e stavi predlog na sednicata na sovetot. Ako e vo pra{awe krivi~no delo za koe se goni po barawe od javniot obvinitel. a ima branitel. (6) Zapisnikot za sednicata na sovetot se priklu~uva kon spisite na prvostepeniot i vtorostepeniot sud. o{teteniot. (2) Dali }e odr`i pretres odlu~uva vtorostepeniot sud vo sednica na sovetot. odredbite za glavniot pretres pred prvostepeniot sud soglasno }e se primenuvaat i vo postapkata pred vtorostepeniot sud. vo zatvorena obvivka da mu gi predade na istra`niot sudija zaradi ~uvawe odvoeno od drugite spisi. (2) Po predlog ili po slu`bena dol`nost }e se pro~ita presudata ili delot od presudata na koj se odnesuva `albata. ^len 363 (1) Vtorostepeniot sud donesuva odluka vo sednica na sovetot ili vrz osnova na odr`an pretres. ^len 364 (1) Pretres pred vtorostepeniot sud }e se odr`i samo ako e potrebno poradi pogre{no ili necelosno utvrdena fakti~ka sostojba da se izvedat novi dokazi ili da se povtorat dokazite izvedeni ve}e porano i ako postojat opravdani pri~ini predmetot da ne mu se vrati na prvostepeniot sud na povtoren glaven pretres. a mo`e preku toj sud ili preku istra`niot sudija na sudot na ~ie podra~je treba da se izvr{i dejstvieto ili na drug na~in da gi proveri navodite vo `albata vo pogled na novite dokazi i novite fakti. ^len 360 Eden primerok od `albata prvostepeniot sud }e go dostavi do protivnata stranka (~lenovi 116 i 117). ^len 361 (1) Koga spisite po `albata }e stignat do vtorostepeniot sud. 5. (3) Koga javniot obvinitel }e gi vrati spisite. a potoa protiv-nikot da mu odgovori.

vtorostepeniot sud e dol`en svojata odluka so spisite da ja dostavi do sudot od prv stepen najdocna vo rok od 45 dena od denot koga gi primil spisite od toj sud. (3) Ako poradi preina~uvaweto na prvostepenata presuda se steknale uslovi da se opredeli odnosno da se ukine pritvor vrz osnova na ~len 345 stavovi 1. (3) Koga prvostepenata presuda se ukinuva poradi pogre{no ili necelosno utvrdena fakti~ka sostojba. (2) Koga prvostepenata presuda se ukinuva poradi su{testveni povredi na odredbite na krivi~nata postapka. ^len 370 @albata poradi pogre{no ili necelosno utvrdenata fakti~ka sostojba ili poradi povreda na Krivi~niot zakonik izjavena vo korist na obvinetiot sodr`i vo sebe i `alba poradi odlukata za krivi~nata sankcija i za odzemaweto na imotnata korist (~len 358). ili da ja preina~i prvostepenata presuda. presudata ne smee da se izmeni na negova {teta vo odnos na pravnata ocena na deloto i na krivi~nata sankcija. 9 i 10 na ovoj zakon. ^len 373 @albata }e se otfrli so re{enie kako nenavremena ako se utvrdi deka e podnesena po zakonskiot rok. (2) Ako vtorostepeniot sud najde deka postojat zakonski uslovi za izrekuva-we na sudska opomena. ^len 374 @albata }e se otfrli so re{enie kako nedozvolena ako se utvrdi deka `albata ja izjavilo lice koe ne e ovlasteno za podnesuvawe `alba ili lice koe se odreklo od `albata ili ako se utvrdi otka`uvawe od `albata ili ako po otka`uvaweto povtorno e izjavena `alba ili ako `alba spored zakonot ne e dozvolena.Закон за кривичната постапка Страна 55 ovoj zakon e odr`an vo otsustvo na obvinetiot a vo slu~aj na zadol`itelna odbrana i vo otsustvo na branitelot na obvinetiot i 2) na {teta na obvinetiot e povreden Krivi~niot zakonik (~len 356). (2) Vtorostepeniot sud mo`e da naredi nov glaven pretres pred prvoste-peniot sud da se odr`i pred napolno izmenet sovet. ili da ja ukine ovaa presuda i predmetot da go upati do prvostepeniot sud na povtorno sudewe i odluka. 3 i 7 od ovoj zakon. Protiv ova re{enie ne e dozvolena `alba. ^len 379 (1) Vtorostepeniot sud }e mu gi vrati site spisi na sudot od prv stepen so dovolen broj zavereni prepisi na svojata odluka zaradi predavawe na strankite i na drugite zainteresirani lica. ^len 378 (1) Vo obrazlo`enieto na presudata odnosno na re{enieto. vtorostepeniot sud }e se ograni~i na ispituvawe na povredite od to~kite 1 i 2 stav 1 na ovoj ~len. vtorostepeniot sud }e ispita dali u{te postojat pri~inite za pritvor i }e donese re{enie za prodol`uvawe ili ukinuvawe na pritvorot. }e odr`i pretres i }e donese presuda spored odredbite od ~lenovite 364 do 366 na ovoj zakon (5) Ako obvinetiot se nao|a vo pritvor. ^len 377 (1) Vtorostepeniot sud uva`uvaj}i ja `albata ili po slu`bena dol`nost so presuda }e ja preina~i prvostepenata presuda ako utvrdi deka re{itelnite fakti vo prvostepenata presuda pravilno se utvrdeni i deka so ogled na utvrdenata fakti~ka sostojba po pravilna primena na zakonot treba da se donese poinakva presuda a spored sostojbata na rabotite i vo slu~aj na povredi od ~len 355 stav 1 to~ka 5. (3) Vtorostepeniot sud mo`e i samo delumno da ja ukine prvostepenata presuda ako oddelni delovi od presudata mo`at da se izdvojat bez {teta za pravilnoto presuduvawe. vtorostepeniot sud treba da gi oceni `albenite navodi i da gi iznese povredite na zakonot {to gi zel predvid po slu`bena dol`nost. za merkite na bezbednost i za odzemawe na imotna korist (~len 358). so re{enie }e ja preina~i prvostepenata presuda i }e izre~e sudska opomena. (2) Ako obvinetiot e vo pritvor. (2) Za site `albi protiv ista presuda vtorostepeniot sud odlu~uva so edna odluka. vo obrazlo`enieto treba da se navede koi odredbi se povredeni i vo {to se sostojat povredite (~len 355). ili da ja odbie `albata kako neosnovana i da ja potvrdi presudata na sudot od prv stepen. no prvostepeniot sud ne ja zel predvid. vtorostepeniot sud za toa }e donese posebno re{enie protiv koe ne e dozvolena `alba. ili ako smeta deka poradi pogre{no ili necelosno utvrdena fakti~ka sostojba treba da se naredi nov glaven pretres pred prvostepeniot sud. ^len 375 Vtorostepeniot sud so presuda }e ja odbie `albata kako neosnovana i }e ja potvrdi presudata na sudot od prv stepen koga }e utvrdi deka ne postojat pri~ini poradi koi presudata se pobiva nitu povredi na zakonot od ~len 367 stav 1 na ovoj zakon. ^len 368 Na povreda na zakonot od ~len 355 stav 1 to~ka 2 na ovoj zakon `alitelot mo`e da se povika vo `albata samo ako taa povreda ne mo`el da ja iznese vo tekot na glavniot pretres ili ja iznel. }e postapi po slu`bena dol`nost kako da postoi takva `alba. kako i na ispituvawe na odlukata za kaznata. ^len 371 Ako vtorostepeniot sud po povod na ~ija i da e `alba utvrdi deka pri~inite poradi koi ja donel odlukata vo korist na obvinetiot se od korist i za nekoj od soobvinetite koj ne izjavil `alba ili ne ja izjavil vo toj pravec. (4) Ako pri povtorno odlu~uvawe za istiot predmet vtorostepeniot sud oceni deka fakti~ka sostojba e pogre{no ili necelosno utvrdena. ^len 369 Ako e izjavena `alba samo vo korist na obvinetiot. }e se navede vo {to se sostojat nedostatocite vo utvrduvaweto na fakti~kata sostojba. ^len 376 . ^len 380 |) Odluki na vtorostepeniot sud po `alba ^len 372 (1) Vtorostepeniot sud mo`e vo sednica na sovetot ili vrz osnova na odr`an pretres da ja otfrli `albata kako nenavremena ili kako nedozvolena. odnosno zo{to novite dokazi i fakti se va`ni i se od vlijanie za donesuvawe na pravilna odluka. (1) Vtorostepeniot sud uva`uvaj}i ja `albata ili po slu`bena dol`nost so re{enie }e ja ukine prvostepenata presuda i }e go vrati predmetot na povtorno sudewe ako utvrdi deka postoi su{testvena povreda na odredbite na krivi~nata postapka osven slu~aite od ~len 377 stav 1 na ovoj zakon. (2) Ako `albata izjavena vo korist na obvinetiot ne gi sodr`i podatocite od ~len 353 stav 1 to~ki 2 i 3 na ovoj zakon.

@alba na presudata na vtorostepeniot sud ^len 381 (1) Protiv presudata na vtorostepeniot sud e dozvolena `alba do sudot koj odlu~uva vo tret stepen samo vo slednive slu~ai ako: 1) vtorostepeniot sud izrekol kazna zatvor do`ivotno. ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. 353. ^len 385 (1) Za `albata protiv re{enieto na prvostepeniot sud odlu~uva vtorostepe-niot sud vo sednica na sovetot. so podnesuvaweto na `albata na re{enieto se odlaga izvr{uvaweto na re{enieto protiv koe e izjavena `alba. Koga so ovoj zakon e opredeleno deka ne e dozvolena posebna `alba. ^len 384 . (2) Na noviot glaven pretres strankite mo`at da istaknuvaat novi fakti i da iznesuvaat novi dokazi. 359. a ne se primeneti odredbite za odmeruvawe na edinstvena kazna za dela vo stek. ^len 386 (1) Vrz postapkata po `albata na re{enieto soglasno }e se primenuvaat odredbite na ~lenovite 351. Za donesuvawe na nova presuda e 3. ^len 389 (1) Pravosilnata presuda mo`e da se preina~i bez povtoruvawe na krivi~nata postapka ako: 1) vo dve ili pove}e presudi protiv istiot osuden pravosilno se izre~eni pove}e kazni. za sednicata na sovetot se izvestuva javniot obvinitel a drugite lica pod uslovite predvideni vo ~len 362 od ovoj zakon. ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. (2) Ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. 361 stavovi 1. Pred ovoj sud ne mo`e da se odr`i pretres. (4) Pri izrekuvaweto na novata presuda prvostepeniot sud e vrzan so zabranata propi{ana vo ~len 369 od ovoj zakon. @alba na re{enieto ^len 382 (1) Protiv re{enieto na istra`niot sudija i protiv drugite re{enija na sudot doneseni vo prv stepen. a postapkata se poveduva po predlog na o{tetenite vo rok od tri meseca od denot na doznavaweto na presudata (2) Vo slu~ajot od to~ka 1 stav 1 na ovoj ~len sudot so novata presuda }e gi preina~i porane{nite presudi vo pogled na odlukite za kaznata i }e izre~e edinstvena kazna. 4) po pravosilnata presuda so koja obvinetiot e oglasen za vinoven za prodol`eno krivi~no delo se pojavat novi o{teteni lica. (4) Ispituvaj}i ja `albata sudot po slu`bena dol`nost }e vnimava dali za donesuvawe na re{enieto prvostepeniot sud bil stvarno nadle`en odnosno dali re{enieto go donel ovlasteniot organ. Ako vo ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. (2) Ako `alba e izjavena protiv re{enieto od ~len 478 na ovoj zakon. 2) pri izrekuvaweto na edinstvena kazna so primena na odredbite za stek e zemena kako utvrdena kaznata {to e ve}e opfatena vo kaznata izre~ena spored odredbite za stek vo nekoja porane{na presuda i 3) pravosilnata presuda so koja za pove}e krivi~ni dela e izre~ena edin-stvena kazna ne bi mo`ela vo eden del da se izvr{i poradi amnestija. re{enieto mo`e da se pobiva so `albata na presudata. Ako presudata na prvostepeniot sud delumno e ukinata. (3) Odredbite na ~len 371 od ovoj zakon }e se primenat i vrz soobvinetiot koj nemal pravo da izjavi `alba protiv vtorostepenata presuda. prvostepeniot sud }e ja preina~i presudata vo delot za imotno-pravnoto pobaruvawe. (5) Ako obvinetiot e vo pritvor sovetot na prvostepeniot sud e dol`en da postapi spored ~len 189 stav 2 od ovoj zakon. G l a v a HHIV VONREDNI PRAVNI LEKOVI 1. 2) vtorostepeniot sud vrz osnova na odr`aniot pretres ja utvrdil fakti~kata sostojba poinaku otkolku prvostepeniot sud i vrz taka utvrdenata fakti~ka sostojba ja zasnoval svojata presuda i 3) vtorostepeniot sud ja preina~il presudata na prvostepeniot sud so koja obvinetiot e osloboden od obvinenieto i izrekol presuda so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven. 2. (3) Re{enijata {to se donesuvaat zaradi podgotvuvawe na glavniot pretres i presudite mo`at da se pobivaat samo vo `albata na presudata. ~lenovite 369 i 371 na ovoj zakon. 4 i 5. (2) Za `albata protiv re{enieto na istra`niot sudija odlu~uva sovetot na istiot sud (~len 22 stav 6).Закон за кривичната постапка Страна 56 (1) Prvostepeniot sud do kogo e upaten predmetot na sudewe za osnova }e go zeme porane{niot obvinitelen akt. prvostepeniot sud za osnova }e go zeme samo onoj del od obvinenieto {to se odnesuva na ukinatiot del od presudata. (2) Za `albata protiv vtorostepenata presuda re{ava sudot od tret stepen vo sednica na sovetot soglasno so odredbite {to va`at za postapkata vo vtor stepen. ili da ja uva`i `albata i re{enieto da go preina~i ili ukine i po potreba predmetot da go upati na povtorno odlu~uvawe. odredbite od ~lenovite 382 i 386 na ovoj zakon soglasno }e se primenat i vrz site drugi re{enija {to se donesuvaat spored ovoj zakon. pomiluvawe ili od drugi pri~ini. `alba na re{enieto se podne-suva vo rok od tri dena od denot na dostavuvaweto na re{enieto. ili ako ja potvrdil presudata na prvostepeniot sud so koja e izre~ena takva kazna. ^len 387 Ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. (2) Protiv re{enieto na sovetot doneseno pred i vo tekot na istragata ne e dozvolena posebna `alba. ako so ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. da ja odbie `albata kako neosnovana. Povtoruvawe na krivi~nata postapka ^len 388 Krivi~nata postapka {to e dovr{ena so pravosilno re{enie ili so pravosilna presuda mo`e na barawe od ovlastenoto lice da se povtori samo vo slu~aite i pod uslovite predvideni vo ovoj zakon. (3) Re{avaj}i za `albata sudot mo`e so re{enie da ja otfrli `albata kako nenavremena ili kako nedozvolena. strankite i licata ~ii{to prava se povredeni mo`at da izjavat `alba sekoga{ koga vo ovoj zakon izri~no ne e opredeleno deka posebna `alba ne e dozvolena. ^len 383 (1) @alba se podnesuva do sudot {to go donel re{enieto. (3) Prvostepeniot sud e dol`en da gi izvede site procesni dejstvija i da gi raspravi site sporni pra{awa na koi uka`al vtorostepeniot sud vo svojata odluka.

5) na nekoe lice za isto delo pove}e pati mu e sudeno ili ako pove}e lica se osudeni poradi isto delo {to mo`elo da go stori samo edno lice ili nekoi od niv 6) vo slu~aj na osuda za prodol`eno krivi~no delo ili za drugo krivi~no delo {to spored zakonot opfa}a pove}e istovidni ili pove}e raznovidni dejstvija se iznesat novi fakti ili se podnesat novi dokazi {to uka`uvaat deka osudeniot ne go storil dejstvieto {to e opfateno so deloto od osudata. (6) Ako vo slu~ajot od to~kite 1 i 2 stav 1 na ovoj ~len pri izrekuvaweto na kaznata se zemeni predvid i presudi na drugi sudovi. ako: 1) se doka`e deka presudata e zasnovana vrz la`na isprava ili vrz la`en iskaz na svedokot. zaveren prepis na novata pravosilna presuda. ili deka faktite i dokazite vrz koi se zasnova baraweto ve}e bile izneseni vo porane{noto barawe za povtoruvawe na postapkata {to e odbieno so pravosilno re{enie na sudot. pretsedatelot na sovetot }e opredeli da se izvidat . }e se dostavi prepis na baraweto do protivnata stranka koja ima pravo vo rok od osum dena da odgovori na baraweto. a kaj istovidni kazni sudot {to izrekol najgolema kazna.porotnik ili na lice koe gi vr{elo istra`nite dejstvija. ^len 393 (1) Barawe za povtoruvawe na krivi~nata postapka mo`at da podnesat strankite i branitelot. a ako kaznite se ednakvi . amnestijata ili pomiluvaweto. ^len 391 (1) Ako von od slu~aite navedeni vo ~len 390 od ovoj zakon baraweto za sproveduvawe na istraga pravosilno e odbieno. ve{takot ili tolkuva~ot. Ako postapkata protiv ovie lica ne mo`e da se sprovede poradi toa {to umrele ili {to postojat okolnosti {to go isklu~uvaat krivi~noto gonewe. ^len 390 Ako baraweto za sproveduvawe na istraga pravosilno e odbieno poradi toa {to nemalo barawe na ovlasteniot tu`itel ili {to nemalo potreben predlog ili odobrenie. ili od isti pri~ini krivi~nata postapka so re{enie pravosilno e zaprena ili obvinenieto e otfrleno ili so presuda obvinenieto pravosilno e odbieno. Koga na sudot }e mu stigne odgovor na baraweto ili koga }e izmine rokot za davawe odgovor. a o{teteniot ne go prezel goneweto. a se doka`e deka do ova otka`uvawe do{lo poradi krivi~no delo zloupotreba na slu`benata polo`ba na javniot obvinitel. na sudijata . a postoeweto na ovie fakti bi bilo od su{testveno vlijanie vrz odmeruvawe na kaznata I 7) so odluka na Evropskiot sud za ~ovekovi prava e utvrdena povreda na ~ovekovite prava i slobodi (2) Vo slu~aite od to~kite 1 i 2 od stav 1 na ovoj ~len so pravosilna presuda mora da se doka`e deka navedenite lica se oglaseni za vinovi za odnosnite krivi~ni dela. (2) Vo baraweto mora da se navede po koja zakonska osnova se bara povtoruva-weto i so koi dokazi se potkrepuvaat faktite vrz koi se zasnova baraweto. odnosno liceto za koe e ovlasteno da go podnese baraweto. po predlog od javniot obvinitel ili od osudeniot. (3) Ako sudot {to bi bil nadle`en za odlu~uvawe za povtoruvawe na krivi~-nata postapka (~len 394) doznae deka postoi pri~ina za povtoruvawe na krivi~nata postapka }e go izvesti za toa osudeniot. }e se dostavi i do tie sudovi. 2) se doka`e deka do presudata do{lo poradi krivi~no delo na sudijata. faktite od to~kite od 1 do 3 stav 1 na ovoj ~len mo`at da se utvrdat i so drugi dokazi. (5) Novata presuda ja donesuva sudot vo sednica na sovetot. a po smrtta na osudeniot barawe mo`at da podnesat javniot obvinitel ako postapkata se vodela po negovo barawe ili licata navedeni vo ~len 351 stav 2 na ovoj zakon. Vo pogled na doka`uvaweto na krivi~noto delo na javniot obvinitel } e se primenuvaat odredbite na ~len 392 stav 2 od ovoj zakon. (3) Vo slu~ajot od to~ka 2 stav 1 na ovoj ~len }e ja preina~i svojata presuda sudot {to pri izrekuvaweto na edinstvena kazna pogre{no zel predvid kazna {to ve}e e opfatena vo nekoja porane{na presuda. ^len 394 (1) Za baraweto za povtoruvawe na krivi~nata postapka odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6) na sudot {to vo porane{nata postapka sudel vo prv stepen. vo sovetot nema da u~estvuva sudijata koj u~estvuval vo donesuvaweto na presudata vo porane{nata postapka. (2) Barawe za povtoruvawe na krivi~nata postapka mo`e da se podnese i otkako osudeniot ja izdr`al kaznata i bez ogled na zastarenosta. ^len 395 (1) Sudot so re{enie }e go otfrli baraweto ako vrz osnova na samoto barawe i na spisite od porane{nata postapka utvrdi deka baraweto go podnelo neovlasteno lice ili deka nema zakonski uslovi za povtoruvawe na postapkata. ili krivi~nata postapka pravosilno e zaprena vo istragata ili pred po~etokot na glavniot pretres ili obvinenieto e otfrleno. ili deka faktite i dokazite o~igledno ne se podobni vrz osnova na niv da se dozvoli povtoruvawe. postapkata. sudot }e go povika podnositelot vo opredelen rok da go dopolni baraweto. po barawe od ovlasteniot tu`itel mo`e da se dozvoli povtoruvawe na krivi~nata postapka (~len 395 stav 3) ako se podnesat novi dokazi vrz osnova na koi sudot mo`e da se uveri deka se steknale uslovi za povtorno poveduvawe na krivi~nata postapka. (2) Ako sudot ne go otfrli baraweto. (2) Krivi~nata postapka pravosilno zaprena do po~etokot na glavniot pretres mo`e da se povtori koga javniot obvinitel se otka`al od goneweto.sudot {to posleden izrekol kazna. ^len 392 (1) Krivi~nata postapka zavr{ena so pravosilna presuda mo`e da se povtori vo korist na osudeniot. ili ako postapkata so re{enie pravosilno e zaprena poradi toa {to storitelot po storenoto krivi~no delo se razbolel od nekoe trajno du{evno zaboluvawe.Закон за кривичната постапка Страна 57 nadle`en prvostepeniot sud koj sudel vo predmetot vo koj e izre~en najstrog vid kazna. (3) Ako postapkata e zaprena poradi toa {to o{teteniot kako tu`itel se otka`al od goneweto ili {to spored zakonot se smeta deka se otka`al. ako se doka`e deka do otka`uvawe do{lo poradi krivi~no delo zloupotreba na slu`benata polo`ba na javniot obvinitel. po barawe na ovlasteniot tu`itel }e se prodol`i {tom }e prestanat pri~inite poradi koi se doneseni navedenite odluki. a po soslu{uvaweto na sprotivnata stranka. o{teteniot kako tu`itel ne mo`e da bara povtoruvawe na postapkata. ili deka podnositelot na baraweto ne postapil spored ~len 394 stav 2 od ovoj zakon. (4) Vo slu~ajot od to~ka 3 stav 1 na ovoj ~len sudot {to sudel vo prv stepen }e ja preina~i porane{nata presuda vo pogled na kaznata i }e izre~e nova kazna ili }e utvrdi kolku }e se izvr{i od kaznata izre~ena so porane{nata presuda. (3) Pri re{avaweto za baraweto. 3)presudata so koja obvinenieto se odbiva e donesena poradi otka`uvawe na javniot obvinitel od obvinenieto. 4) se iznesat novi fakti ili se podnesat novi dokazi {to samite za sebe ili vo vrska so porane{nite dokazi se podobni da pri~inat osloboduvawe na liceto {to bilo osudeno ili negova osuda po poblag krivi~en zakon. Ako baraweto ne gi sodr`i i ovie podatoci.

(4) Ako sudot smeta. }e se zapre izvr{uvaweto na kaznata. ^len 404 . no sudot. 2. ili predmetot da se vrati vo sostojba na istraga. Vrhovniot sud na Republika Makedonija so presuda }e ja preina~i pravosilnata presuda vo pogled na odlukata za kaznata. a tie o~igledno bi dovele do poblaga osuda. deka osudeniot vo povtorenata postapka mo`e da bide osuden na takva kazna {to so zasmetuvawe na ve}e izdr`anata kazna bi trebalo da se pu{ti na sloboda. (5) Koga re{enieto so koe se dozvoluva povtoruvawe na krivi~nata postapka }e stane pravosilno. (2) Baraweto za vonredno ubla`uvawe na kaznata se podnesuva do sudot {to ja donel presudata vo prv stepen. 3. }e opredeli izvr{uvaweto na presudata da se odlo`i odnosno prekine. (3) Koga sudot vo novata postapka }e donese presuda. pa po soslu{uvawe na javniot obvinitel ako postapkata se vodela po negovo barawe. ^len 398 (1) Krivi~nata postapka vo koja nekoe lice e osudeno vo otsustvo (~len 292). ili deka mo`e da bide osloboden od obvinenieto ili deka obvinenieto mo`e da bide odbieno. Vrhovniot sud na Republika Makedonija pred donesuvaweto na re{enieto spisite }e gi dostavi do javniot obvinitel na Republika Makedo-nija. (3) Po sprovedenite izvidi sudot so re{enie vedna{ }e odlu~i za baraweto za povtoruvawe na postapkata spored ~len 390 od ovoj zakon. }e izre~e deka porane{-nata presuda delumno ili vo celost se stava nadvor od sila ili deka se ostava vo sila. Barawe za za{tita na zakonitosta ^len 403 Protiv pravosilni sudski odluki i protiv sudskata postapka {to im prethodela na tie pravosilni odluki. po predlog od javniot obvinitel. ako ne opredeli izvidot da se dopolni vrz osnova na rezultatite od izvidot }e go uva`i baraweto i }e dozvoli povtoruvawe na krivi~nata postapka ili }e go odbie baraweto ako novite dokazi ne se podobni da dovedat do povtoruvawe na krivi~nata postapka. sudot so re{enieto za zapirawe na postapkata }e ja ukine i porane{nata presuda. }e se povtori i nadvor od uslovite predvideni vo ~len 392 od ovoj zakon. ^len 400 (1) Barawe za vonredno ubla`uvawe na kaznata mo`at da podnesat javniot obvinitel ako postapkata se vodela po negovo barawe. (6) Vrhovniot sud na Republika Makedonija }e go otfrli baraweto {to e podneseno od neovlasteno lice ili vo slu~aj ako spored zakonot ne e dozvoleno ili koga podnositelot se otka`e od baraweto. a mo`e da opredeli predmetot da se vrati vo sostojba na istraga. odnosno da se sprovede istraga ako ja nemalo. a nastapila mo`nost povtorno da mu se sudi vo negovo prisustvo.Закон за кривичната постапка Страна 58 faktite i da se pribavat dokazite na koi se povikuva vo baraweto i vo odgovorot na baraweto. (2) Vo re{enieto so koe se dozvoluva povtoruvawe krivi~nata postapka spored odredbata na stav 1 ovoj ~len sudot }e opredeli na osudeniot da mu dostavi obvinitelniot akt ako porano ne mu na na se bil dostaven. a ako povtoruvawe e opredeleno samo za nekoe od delata za koi obvinetiot bil osuden. kako i lica koi se ovlasteni da izjavat `alba protiv presudata vo korist na obvinetiot (~len 351). so ogled na podnesenite dokazi. sudot. ^len 396 (1) Koga javniot obvinitel }e gi vrati spisite. Ako go usvoi baraweto. (4) Prvostepeniot sud }e izvidi dali postojat pri~ini za ubla`uvawe. (2) Baraweto za vonredno ubla`uvawe na kaznata ne go zadr`uva izvr{uva-weto na kaznata. Javniot obvinitel na Republika Makedonija mo`e da stavi pismen predlog do Vrhovniot sud na Republika Makedonija. Vo kaznata {to }e ja opredeli so novata presuda sudot na obvinetiot }e mu ja zasmeta izdr`anata kazna. ^len 397 (1) Za novata postapka {to se vodi vrz osnova na re{enieto so koe e dozvoleno povtoruvawe na krivi~nata postapka va`at istite odredbi kako i za prvata postapka. ratifikuvan soglasno so Ustavot na Republika Makedonija. Vo novata postapka sudot ne e vrzan za re{enijata doneseni vo porane{nata postapka. (3) Pretsedatelot na sovetot na prvostepeniot sud }e go otfrli baraweto {to e podneseno od lice koe ne e ovlasteno za podnesuvawe na baraweto ili vo slu~aj ako spored zakonot ne e dozvoleno ili koga podnositelot se otka`e od baraweto. osudeniot i negoviot branitel. odnosno da se sprovede istraga ako ja nemalo. spisite so svojot obrazlo`en predlog }e gi dostavi do Vrhovniot sud na Republika Makedonija. (5) Ako e vo pra{awe krivi~no delo za koe postapkata se vodela po barawe na javniot obvinitel. }e opredeli pritvor ako postojat uslovite od ~len 184 na ovoj zakon. javniot obvinitel na Republika Makedonija mo`e da podigne barawe za za{tita na zakonitosta ako e povreden zakonot ili me|unaroden dogovor. (4) Sudot vo novata postapka e vrzan za zabranata propi{ana vo ~len 364 na ovoj zakon. koga se vo pra{awe krivi~ni dela za koi se goni po slu`bena dol`nost. sudot }e izre~e nova edinstvena kazna spored odredbite na Krivi~niot zakonik. a }e go odbie baraweto ako najde deka ne se ispolneti zakonskite uslovi za vonredno ubla`uvawe na kaznata. ^len 402 Re{enieto so koe go usvoil baraweto za vonredno ubla`uvawe na kaznata sudot }e go otpovika ako se doka`e (~len 392 stav 1) deka re{enieto se zasnova vrz la`na isprava ili vrz la`en iskaz na svedokot ili ve{takot. ako osudeniot ili negoviot branitel podnese barawe za povtoruvawe na postapkata vo rok od edna godina od denot koga osudeniot doznal za presudata so koja e osuden vo otsustvo. (2) Ako novata postapka se zapre do po~etokot na glavniot pretres. (3) Vo re{enieto so koe se dozvoluva povtoruvawe na krivi~nata postapka sudot }e odlu~i vedna{ da se opredeli nov glaven pretres. (2) Ako sudot najde deka pri~inite poradi koi dozvolil povtoruvawe na postapkata postojat i za nekoj od soobvinetite koj ne podnel barawe za povtoruvawe na postapkata }e postapi po slu`bena dol`nost kako da postoi takvo barawe. pretsedatelot na sovetot }e opredeli spisite da se ispratat do javniot obvinitel koj bez odlagawe }e gi vrati spisite so svoe mislewe. ^len 401 (1) Za baraweto za vonredno ubla`uvawe na kaznata re{ava Vrhovniot sud na Republika Makedonija. Vonredno ubla`uvawe na kazna ^len 399 Ubla`uvawe na pravosilno izre~enata kazna e dozvoleno koga po pravosil-nosta na presudata }e se javat okolnosti {to gi nemalo koga se izrekuvala presudata ili sudot za niv ne znael iako postoele. Vo drugi slu~ai.

da pribavi izvestuvawe za istaknatite povredi na zakonot. }e postapi po slu`bena dol`nost kako da postoi takvo barawe. (2) Barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda se podnesuva vo rok od 30 dena od denot koga obvinetiot ja primil pravosilnata presuda. a sudot re{ava za baraweto za za{tita na zakonitosta podignato vo korist na osudeniot }e najde deka baraweto e osnovano i deka zaradi otstranuvawe na storenata povreda na zakonot treba da se ukine ili preina~i prvostepenata odluka. (3) Ako vtorostepeniot sud spored odredbite na ovoj zakon ne bil ovlasten da ja otstrani povredata na zakonot. predmetot se dostavuva do poniskiot sud preku povisokiot sud. odnosno namesto vospitna merka . ^len 414 (1) Barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda mo`e da podnesat osudeniot i branitelot. uslovna osuda ili pari~na kazna e izre~ena kazna zatvor. sekoga{ }e se izvesti javniot ^len 406 (1) Pri re{avaweto za baraweto za za{tita na zakonitosta sudot }e se ogra-ni~i samo na ispituvawe na povredite na zakonot na koi se povikuva podnositelot vo svoeto barawe. po potreba. ili }e ja preina~i pravosilnata odluka. ili }e se ograni~i samo na toa da ja utvrdi povredata na zakonot. ako taa povreda bila od vlijanie vrz donesuvaweto na pravilna presuda. sudot so re{enie }e go otfrli baraweto (2) Sudot so presuda }e go odbie baraweto za za{tita na zakonitosta kako neosnovano ako utvrdi deka ne postoi povreda na zakonot na koja se povikuva javniot obvinitel vo svoeto barawe. }e donese presuda so koja. spored prirodata na povredata. (2) Sudot e dol`en da gi izvede site procesni dejstvija i da gi raspravi pra{awata na koi mu uka`al Vrhovniot sud na Republika Makedonija vo svojata odluka.kazna maloletni~ki zatvor.Закон за кривичната постапка Страна 59 Za barawe za za{tita na zakonitosta Vrhovniot sud na Republika Makedonija. (5) Ako pokraj odlukata na poniskiot sud e ukinata i odlukata na poviso-kiot sud. ^len 409 Ako pri re{avaweto za baraweto za za{tita na zakonitosta se javi zna~i-telno somnevawe za vistinitosta na re{itelnite fakti utvrdeni vo odlukata protiv koja e podignato baraweto. (3) Za sednicata obvinitel. 5. Barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda ^len 411 (1) Liceto koe pravosilno e osudeno na kazna zatvor ili maloletni~ki zatvor mo`e da podnese barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda poradi povreda na zakonot vo slu~aite predvideni so ovoj zakon. ^len 408 (1) Koga sudot }e utvrdi deka baraweto za za{tita na zakonitosta e osnova-no. {to e storena vo prvostepenata odluka ili vo sudskata postapka {to i prethodela. (4) Barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda ne mo`e da se podnese protiv presuda na Vrhovniot sud na Republika Makedonija. (3) Osudeniot {to ne koristel redoven praven lek protiv presudata ne mo`e da podnese barawe za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda osven ako so presudata na vtorostepeniot sud namesto osloboduvawe od kazna. ne zasegaj}i vo pravosilnata odluka. ^len 413 Baraweto za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda mo`e da se podnese poradi: 1) povreda na Krivi~niot zakonik na {teta na osudeniot dadena vo ~len 356 to~ki od 1 do 4 na ovoj zakon ili poradi povreda od to~ka 5 na toj ~len ako pre~ekoruvaweto na ovlastuvaweto se odnesuva na odlukata za kaznata. a sudot }e najde deka e osnovano. 8. 2) povreda na odredbite na krivi~nata postapka predvideni vo ~len 355 stav 1 to~ki 1. 9 ili 10 od ovoj zakon i 3) poradi povreda na pravoto na osudeniot na odbrana na glavniot pretres ili poradi povreda na odredbite na krivi~nata postapka vo `albenata postapka. (3) Pred prvostepeniot. }e ja ukine ili }e ja preina~i i vtorostepenata odluka iako so nea ne e povreden zakonot. ^len 412 Za baraweto za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda odlu~uva Vrhovniot sud na Republika Makedonija. ^len 407 (1) Ako javniot obvinitel go povle~e baraweto za za{tita na zakonitosta. sudijata opredelen za izvestitel mo`e. sudot so presudata so koja re{ava za baraweto za za{tita na zakonitosta }e ja ukine taa odluka i }e naredi da se odr`i nov glaven pretres pred istiot ili pred drug stvarno nadle`en prvostepen sud. (3) Ako baraweto za za{tita na zakonitosta e podignato vo korist na osude-niot sudot pri donesuvaweto na odlukata e vrzan so zabranata propi{ana vo ~len 369 od ovoj zakon. (2) Ako barawe za za{tita na zakonitosta e podignato na {teta na osudeniot. (2) Pred da bide predmetot iznesen na re{avawe. (3) Baraweto {to e podneseno nenavremeno ili go podnelo neovlasteno lice ili e podneseno vo slu~aj na osuda na krivi~na sankcija poradi koja barawe ne mo`e da se podnese (~len 411 stav 1) ili spored . (2) Ako sudot najde deka pri~inite poradi koi ja donel odlukata vo korist na osudeniot postojat i za nekoj od soosudenite vo pogled na koj ne e podignato barawe za za{tita na zakonitosta. ^len 405 odlu~uva porane{niot obvinitelen akt ili onoj negov del {to se odnesuva na ukinatiot del od presudata. pa zaradi toa ne e mo`no da se odlu~i za barawe-to za za{tita na zakonitosta. za osnova }e se zeme 4. ili }e gi ukine vo celost ili delumno odlukite na prvoste-peniot i na povisokiot sud ili samo odlukata na povisokiot sud i predmetot }e go vrati na povtorna odluka ili sudewe do prvostepeniot ili do povisokiot sud. ^len 410 (1) Ako pravosilnata presuda e ukinata i predmetot e vraten na povtorno sudewe. (1) Za baraweto za za{tita na zakonitosta sudot odlu~uva na sednica. alternativnata merka ili konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti ili odzemawe na imotna korist. (2) Baraweto za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda mu se predava na sudot {to ja donel presudata vo prv stepen. odnosno vtorostepeniot sud strankite mo`at da istaknuvaat novi fakti i da podnesuvaat novi dokazi. sudska opomena. }e utvrdi samo deka postoi povreda na zakonot. (4) Sudot pri donesuvaweto na novata odluka e vrzan so zabranata propi{a-na vo ~len 369 od ovoj zakon.

(2) Pred podnesuvaweto na obvinitelniot predlog pritvorot mo`e da trae samo onolku kolku {to e potrebno za da se sprovedat istra`nite dejstvija. Ako obvinetiot se nao| a vo pritvor ili za vreme na sproveduvaweto na istra`nite dejstvija se nao|al vo pritvor. a osobeni okolnosti ja opravduvaat bojaznosta deka obvinetiot }e go povtori toa krivi~no delo ili deka }e go izvr{i krivi~noto delo so koe se zakanuva. ozna~uvawe na sudot pred koj }e se odr`i glavniot pretres. ^len 421 (1) Obvinitelniot predlog odnosno privatnata tu`ba treba da sodr`i: ime i prezime na obvinetiot so li~ni podatoci dokolku se poznati. (4) Sudot nadle`en za odlu~uvawe po baraweto mu dostavuva primerok od baraweto so spisite na tu`itelot {to postapuva pred toj sud. odnosno na o{teteniot kako tu`itel ili vrz osnova na privatna tu`ba. ^len 420 (1) Ako krivi~na prijava podnel o{teteniot. koj mo`e vo rok od 15 dena od denot na priemot na baraweto da podnese odgovor. }e gi sprovede samiot. ^len 417 (1) Krivi~nata postapka se poveduva vrz osnova na obvinitelniot predlog na javniot obvinitel. Ako sudijata se soglasi so ovoj predlog }e gi prezeme istra`nite dejstvija. a odredbata od stav 2 od toj ~len }e se primenuva samo vo delot za izre-kuvawe na kaznata. no ne podolgo od osum dena. vedna{ }e zaka`e glaven pretres. Istra`nite dejstvija se sproveduvaat kolku {to e mo`no pobrzo i pokratko. }e se primenuvaat odredbite na ~lenovite od 417 do 430 od ovoj zakon. na toj sud. Za `albata protiv re{enieto za pritvor re{ava sovetot (~len 22 stav 6). ^len 415 Vo pogled na baraweto za vonredno preispituvawe na pravosilna presuda soglasno }e se primenuvaat odredbite na ~len 405 stavovi 1 i 2. postapka sprema maloletnici i postapka sprema pravni lica G l a v a HHV SKRATENA POSTAPKA ^len 416 Vo postapkata pred sudot {to sudi vo prv stepen za krivi~ni dela za koi kako glavna kazna e propi{ana pari~na kazna ili zatvor do tri godini. 407. 408 stavovi 1 i 2 ~lenovi 409 i 411 od ovoj zakon. Pri primenuvaweto na ~len 411 stav 1 od ovoj zakon sudot ne mo`e da se ograni~i samo na toa da ja utvrdi povredata na zakonot. (5) Prvostepeniot sud ili sudot nadle`en za odlu~uvawe za baraweto. odnosno na privatnata tu`ba. predlog koi dokazi treba da se izvedat na glavniot pretres i predlog obvinetiot da se oglasi za vinoven i da se osudi spored zakonot. a ako se sprovedeni istra`nite dejstvija . kratok opis na krivi~noto delo. a dokolku vo ovie odredbi ne e predvideno ne{to posebno. (3) Pritvorot od podnesuvaweto na obvinitelniot predlog do zavr{uvaweto na glavniot pretres mo`e da trae najdolgo 60 dena. odnosno izvestuvawe od sudija. (2) Ako vo slu~ajot od stav 1 na ovoj ~len o{teteniot se otka`e od goneweto ili spored zakonot se smeta deka se otka`al od goneweto. (2) Javniot obvinitel mo`e da podnese obvinitelen predlog i vrz osnova na samata krivi~na prijava. (2) Vo obvinitelniot predlog mo`e da se predlo`i obvinetiot da se stavi vo pritvor. ako ne ja otfrlil prijavata na o{teteniot. (2) Ako sudijata ne donese niedno od re{enijata od stav 1 na ovoj ~len.Закон за кривичната постапка Страна 60 zakonot ne e dozvolena ili koga podnositelot se otka`e od baraweto. ako: . (2) Po zaka`uvaweto na glavniot pretres ne mo`e po slu`bena dol`nost da se oglasi za mesno nenadle`en. sudijata prethodno }e ispita dali sudot e nadle`en. (4) Koga obvinetiot se nao|a vo pritvor. }e se nazna~i vo obvinitelniot predlog kolku vreme e pritvoren. izrekuvawe na alternativni merki. o{teteniot ima pravo kako tu`itel da go prezeme goneweto so podnesuvawe na obvinitelen predlog do sudot. dali treba da se sprovedat oddelni istra`ni dejstvija ili da se dopolnat sprovedenite istra`ni dejstvija i dali postojat uslovi za otfrlawe na obvinitelniot predlog. ^len 424 (1) Sudijata }e go otfrli obvinitelniot predlog ili privatnata tu`ba ako najde deka postojat pri~ini za zapirawe na postapkata predvideni vo ~len 262 to~ki od 1 do 3 od ovoj zakon. mo`e. (3) Ako sudijata smeta deka treba da se sprovedat oddelni istra`ni dejstvija. (3) Obvinitelniot predlog i privatnata tu`ba se podnesuvaat vo potreb-niot broj primeroci za sudot i na obvinetiot.i od pri~inata predvidena vo to~ka 4 od toj ~len. ^len 419 (1) Pritvor mo`e da se opredeli protiv lice za koe postoi osnovano somnevawe deka storilo krivi~no delo. a potoa site spisi }e gi dostavi do tu`itelot. (2) Ako sudijata ne se soglasi so predlogot za prezemawe na istra`ni dejstvija }e go izvesti za toa javniot obvinitel. ^len 423 (1) Ako sudijata najde deka za sudewe e nadle`en drug sud. Posebni odredbi za skratena postapka. G. javniot obvinitel mo`e bez ogled na uslovite propi{ani za povtoruvawe na postapkata povtorno da ja povede postapkata. ~lenovi 406. ^len 418 (1) Pred podnesuvaweto na obvinitelniot predlog javniot obvinitel mo`e da mu predlo`i na sudijata da prezeme opredeleni istra`ni dejstvija. }e go otfrli so re{enie pretsedatelot na sovetot na prvostepeniot sud ili sudot nadle`en za odlu~uvawe po baraweto. a javniot obvinitel vo rok od eden mesec po priemot na prijavata ne podnese obvinitelen predlog nitu go izves-ti o{teteniot deka ja otfrlil prijavata. soglasno }e se primenuvaat drugite odredbi na ovoj zakon. za donesuvawe na presuda bez glaven pretres. ^len 422 (1) Koga sudot }e go primi obvinitelniot predlog ili privatnata tu`ba. 1) se krie ili ako ne mo`e da se utvrdi negoviot identitet ili ako postojat drugi okolnosti {to o~igledno uka`uvaat na opasnost od begstvo i 2) e vo pra{awe krivi~no delo protiv javniot red ili moralot za koe mo`e da se izre~e kazna zatvor od tri godini. mo`e da odlu~i da podnese obvini-telen predlog ili }e donese re{enie za otfrlawe na krivi~nata prijava. }e mu go otstapi predmetot po pravosilnosta na re{enieto. so ogled na sodr`inata na baraweto da opredeli da se odlo`i odnosno da se prekine izvr{uvaweto na pravosilnata presuda. sudot e dol`en da postapuva so osobena itnost. (3) Koga vo slu~aite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len javniot obvinitel }e gi primi spisite.

do o{teteniot kako tu`itel ili do privatniot tu`itel. iako uredno e povikan ili pokanata ne mo`ela da se vra~i poradi neprijavuvawe do sudot. ako smeta deka toa bi bilo celesoo-brazno za pobrzo zavr{uvawe na postapkata. ili dokazite navremeno da mu gi soop{ti na sudot za da mo`at da se pribavat za glavniot pretres. (2) Ako se raboti za krivi~no delo za koe postapkata se vodi po barawe na javniot obvinitel. sudot mo`e da odlu~i glavniot pretres da se odr`i i vo negovo otsustvo pod uslov negovoto prisustvo da ne e nu`no. ako do sudot stavil predlog glavniot pretres da se odr`i vo negovo otsustvo. (2) Ako ne dojde do pomiruvawe na strankite i do povlekuvawe na privatnata tu`ba. po pravilo. Do obvinetiot kon pokanata }e se dostavi i prepis od obvinitelniot predlog. }e se primeni odredbata na ~len 428 stav 4 na ovoj zakon. }e se oformi sovet i glavniot pretres }e po~ne odnovo. (2) Ako sudijata vo tekot na glavniot pretres najde deka faktite vrz koi se zasnova obvinenieto uka`uva na krivi~no delo za ~ie sudewe e nadle`en sovet. (6) Koga sudot }e izre~e vo presudata kazna zatvor. koj mo`e da stavi svoj pismen predlog vo rok od osum dena. (2) Na obvinetiot vo pokanata }e mu se nazna~i deka na glavniot pretres mo`e da dojde so dokazi za svojata odbrana. vedna{ glaven pretres i toa }e im go soop{ti na strankite. tu`itelot. ^len 425 (1) Sudijata gi povikuva na glavniot pretres obvinetiot i negoviot brani-tel. (7) Ako javniot obvinitel ne prisustvuval na glavniot pretres (~len 428 stav 1). (5) Za nejavuvawe na privatniot tu`itel na pokanata od stav 1 na ovoj ~len va`i odredbata na ~len 54 od ovoj zakon. Pritvorot vo takov slu~aj mo`e da trae do pravosilnosta na presudata. mo`e da opredeli obvinetiot da se stavi vo pritvor. dvete stranki }e se izvestat za sednica-ta na sovetot na vtorostepeniot sud samo ako pretsedatelot na sovetot ili sovetot najde deka prisustvoto na strankite bi bilo korisno za razjasnuvawe na rabotite. (3) Ako sudija poedinec ne najde deka postojat uslovi za otfrlawe na tu`ba-ta }e donese odluka za toa koi dokazi }e se izvedat na glavniot pretres i }e zaka`e. no najdolgo do 60 dena. G l a v a HHVI POSEBNI ODREDBI ZA DONESUVAWE PRESUDA BEZ GLAVEN PRETRES I IZREKUVAWE NA ALTERNATIVNI MERKI 1. od osum dena od denot na (4) Protiv presudata `alba mo`e da se izjavi vo rok od osum dena od denot na dostavuvaweto na prepisot od presudata. ^len 429 (1) Glavniot pretres po~nuva so iznesuvawe na sodr`inata na obvinitelniot predlog ili na privatnata tu`ba. Zapo~natiot glaven pretres }e se dovr{i. o{teteniot i nivnite zakonski zastapnici i polnomo{nici. odnosno od privatnata tu`ba i }e se pou~i deka ima pravo da zeme branitel. (3) Glavniot pretres mo`e da se odr`i i ako ne dojde privatniot tu`itel {to ima `iveali{te nadvor od podra~jeto na sudot so koj e podnesena privatnata tu`ba. sudijata }e zeme izjavi od strankite i }e gi povika da stavat svoi predlozi vo pogled na pribavuvaweto na dokazite.Закон за кривичната постапка Страна 61 (2) Re{enieto so kratko obrazlo`enie se dostavuva do javniot obvinitel. a ne postojat nekoi drugi pri~ini za posebno zaka`uvawe na glaven pretres. ^len 430 (1) Pred zaka`uvaweto na glavniot pretres za krivi~ni dela od nadle`nost na sudija poedinec za koi se goni po privatna tu`ba. sudijata poedinec mo`e da go povika samo privatniot tu`itel i obvinetiot vo opredelen den da dojdat vo sudot zaradi prethodno razjasnuvawe na rabotite. kako i do obvinetiot. Donesuvawe na presuda bez glaven pretres . bez ogled na toa dali se `ali i javniot obvinitel. (5) Odredbite na ~len 345 od ovoj zakon soglasno }e se primenuvaat i vo pogled na ukinuvaweto na pritvorot po izrekuvaweto na presudata. a najmalku tri dena. svedocite. mo`e vedna{ da go otvori glavniot pretres i po izveduvaweto na dokazite {to se nao|aat pred sudot da donese odluka po povod privatnata tu`ba. odnosno da ostane vo pritvor. ^len 431 (1) Koga vtorostepeniot sud re{ava po `alba protiv presudata na prvoste-peniot sud donesena vo skratena postapka. Vo itni slu~ai. ne mora da se odlo`i pretresot. po mo`nost bez prekinuvawe. (4) Ako obvinetiot ne dojde na glavniot pretres. mo`e po odobrenie na pretsedatelot na sudot glavniot pretres da se opredeli i vo mestoto kade {to e storeno krivi~noto delo ili kade {to }e se prezeme uvid. ako postojat pri~inite od ~len 419 stav 1 na ovoj zakon. ve{tacite i tolkuva~ot a po potreba }e gi pribavi predmetite {to treba da slu`at kako dokaz na glavniot pretres. o{teteniot ima pravo vo svojstvo na tu`itel da izjavi `alba protiv presudata. (2) Glavniot pretres }e se odr`i iako ne dojde o{teteniot kako tu`itel {to e uredno pokanet. vo slu~aj koga odbranata ne e zadol`itelna. (6) Vo slu~aj na nedoa|awe na obvinetiot ako sudijata odlu~il da otvori glaven pretres. no deka. ^len 427 Prigovor na mesnata nadle`nost mo`e da se stavi najdocna do po~etokot na glavniot pretres. Po soglasnost na obvinetiot ovoj rok mo`e da se skrati. (3) Po zaklu~uvaweto na glavniot pretres sudot vedna{ }e ja izre~e presuda-ta i }e ja objavi so su{testvenite pri~ini. Do obvinetiot kon pokanata se dostavuva i prepis od privatnata tu`ba. Vo toj slu~aj o{teteniot ima pravo na glavniot pretres da go zastapuva obvinenieto vo granicite na obvinitelniot predlog. Vo pokanata obvinetiot }e se predupredi deka glavniot pretres }e se odr`i i vo negovo otsustvo ako za toa postojat zakonski uslovi (~len 428 stav 4). Presudata mora da se izraboti pismeno vo rok objavuvaweto. (4) Ako sudijata poedinec smeta deka ne e potrebno pribavuvawe na dokazi. (3) Pokanata do obvinetiot mora da se dostavi taka {to pome|u dostavuvawe-to na pokanata i denot na glavniot pretres da ostane dovolno vreme za podgotvuvawe na odbranata. ako tie mesta se na podra~jeto na toj sud. poradi nedoa| awe na branitelot na glavniot pretres ili zemawe branitel duri na glavniot pretres. osobeno koga treba da se izvr{i uvid ili koga e toa vo interes za polesno sproveduvawe na dokaznata postapka. ^len 426 Glavniot pretres se dr`i vo mestoto na sudot. Na ova posebno }e se predupredat privatniot tu`itel i obvinetiot pri dostavuvaweto na pokanata. ^len 428 (1) Glavniot pretres }e se odr`i i ako ne dojde javniot obvinitel koj e uredno pokanet. na promenata na adresata ili prestojuvali{teto. pretsedatelot na sovetot pred sednicata na sovetot }e gi dosta-vi spisite do javniot obvinitel.

(3) Presudata sodr`i pouka za obvinetiot. konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti. 3) zabrana za upravuvawe na motorno vozilo do dve godini i 4) konfiskacija na imot i imotna korist pribavena so krivi~no delo i odzemawe na predmeti. Prigovorot ne mora da bide obrazlo`en. sudot vakvoto predupreduvawe }e go vnese vo obrazlo`enieto na re{enieto. Obvinetiot mo`e da se otka`e od pravoto na prigovor. (2) Ako sudijata poedinec smeta deka podatocite vo obvinitelniot predlog ne davaat dovolno osnova za donesuvawe presuda bez glaven pretres ili spored tie podatoci mo`e da se o~ekuva izrekuvawe na nekoja druga kazna ili merka. za tro{oci na krivi~nata postapka ili za imotno-pravno barawe.Закон за кривичната постапка Страна 62 ^len 431-a (1) Za krivi~ni dela od nadle`nost na sudija poedinec koga za toa se raspolaga so dovolno dokazi. (2) Obvinetiot i negoviot branitel mo`e vo rok od osum dena od denot na priemot na presudata da podnese prigovor protiv presudata vo pismena forma ili usno na zapisnik vo sudot. javniot obvinitel mo`e so obvinitelniot predlog da mu predlo`i na sudot da donese presuda bez odr`uvawe na glavniot pretres. Izrekuvawe na alternativni merki ^len 432 (1) Sudska opomena se izrekuva so re{enie. odnosno {to odlukata za tro{ocite na krivi~nata postapka ili na imotnopravnoto barawe ja donel protivno na zakonskite odredbi. sudijata poedinec ne e vrzan za predlozite na javniot obvinitel vo odnos na izrekuvaweto na kazni ili drugi merki. ^len 436 . ^len 434 (1) Re{enieto za sudska opomena mo`e da se pobiva poradi osnovite navede-ni vo ~len 354 to~ki od 1 do 3 od ovoj zakon. (2) Predlogot od stavot (1) na ovoj ~len za donesuvawe na presuda bez odr`uvawe na glaven pretres.d So zaka`uvawe na glavniot pretres. ne se smeta za otka`uvawe od pravoto na prigovor. odredbite od ovoj zakon {to se odnesuvaat na presudata so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven se primenuvaat soglasno i vrz re{enieto za sudska opomena. (3) Na obvinetiot koga od opravdani pri~ini }e go propu{ti rokot za podnesuvawe prigovor. ^len 435 Povreda na Krivi~niot zakonik vo slu~aj na izrekuvwe na sudska opomena postoi. ^len 433 (1) Re{enieto za sudska opomena se objavuva vedna{ po zavr{uvaweto na glavniot pretres so su{testvenite pri~ini. (5) Ako sudijata ne go otfrli prigovorot }e zaka`e glaven pretres po obvinitelniot predlog na obvinetiot i natamu }e postapuva po odredbite za skratena postapka (~lenovi 416 do 431). mo`e da go podnese i o{teteniot kako tu`itel i privatniot tu`itel so privatna tu`ba. se smeta deka presudata donesena od ~lenot 431-v na ovoj zakon ne e donesena 2. (2) Vo izrekata na re{enieto za sudska opomena pokraj li~nite podatoci za obvinetiot. presudata }e stane pravosilna. 2) uslovna osuda so utvrdena kazna zatvor do tri meseca ili pari~na kazna. za{to se o~ekuva deka i sudskata opomena vrz nego dovolno } e vlijae pove}e da ne vr{i krivi~ni dela. (4) Ako sudijata poedinec go otfrli prigovorot kako nenavremen ili podnesen od neovlasteno lice. obvinetiot ili liceto koe go podnelo prigovorot ima pravo na `alba vo rok od tri dena do sovetot (~len 22 stav (6)). sudijata poedinec }e donese presuda so koja }e gi izre~e sankciite ili drugite merki ili posebnite merki predlo`eni od javniot obvinitel. za merka na bezbednost ili konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti e pre~ekoreno ovlastuvaweto {to sudot go ima spored zakonot. ^len 431-b (1) Sudija poedinec }e go otfrli predlogot za donesuvawe presuda bez glaven pretres ako se raboti za krivi~no delo za koe takov predlog ne mo`e da se podnese. osven po pra{awata navedeni vo ~len 356 to~ki od 1 do 6 od ovoj zakon. ^len 431-v (1) Ako se soglasi so predlogot od ~lenot 431-a na ovoj zakon. deka po izminuvaweto na rokot za prigovor. i koga so odlukata za sudska opomena. do zaka`uvaweto na glavniot pretres. Pla}aweto na pari~nata kazna pred istekot na rokot za prigovorot. no mo`e da sodr`i dokazi vo korist na odbranata. (2) Izrekata na presudata od stavot (1) na ovoj ~len ja sodr`i i odlukata za imotno-pravnoto pobaruvawe. (2) Ako re{enieto za sudska opomena sodr`i odluka za merki na bezbednost. Pri toj slu~aj pretsedatelot na sovetot }e go predupredi obvinetiot deka za krivi~noto delo {to go storil ne mu se izrekuva kazna. ako postoi takov predlog. Vo obrazlo`enieto }e se navedat samo dokazite koi go opravduvaat donesuvaweto na presudata bez glaven pretres. a ne onaa {to ja pobaral javniot obvinitel po priemot na obvinitelniot predlog }e zaka`e glaven pretres spored odredbite za skratena postapka. }e se navede samo deka na obvinetiot mu se izrekuva sudska opomena za deloto {to e predmet na obvinenieto i zakonskiot naziv na krivi~noto delo. kako i poradi toa {to ne postoele okolnosti {to go opravduvaat izrekuvaweto na sudskata opomena. Vo predlogot za donesuvawe presuda bez glaven pretres javniot obvinitel mo`e da predlo`i izrekuvawe na edna ili pove}e od slednive sankcii ili drugi merki: 1) pari~na kazna vo visina od 10 do 100 dnevni globi. ovaa odluka mo`e da se pobiva od pri~ina {to sudot pravilno ne ja primenil merkata na bezbednost ili za odzemawe na imotnata korist. vo smisla na ~lenot 431-g stav (2) od ovoj zakon. Ako re{enieto za sudska opomena se objavuva vo otsustvo na obvinetiot. ^len 431-g (1) Presudata mu se dostavuva na obvinetiot i negoviot branitel ako go ima. (3) Vo obrazlo`enieto na re{enieto sudot }e iznese od koi pri~ini se rakovodel pri izrekuvaweto na sudska opomena. Po `albata na javniot obvinitel protiv re{enieto za otfrlawe odlu~uva sovetot (~len 22 stav (6)) vo rok od 48 ~asa. ako prigovor ne e podnesen. Izrekata na re{enieto za sudska opomena gi opfa}a i potrebnite podatoci od ~len 343 stav 1 to~ki 5 i 7 na ovoj zakon. ^len 431 . Za odrekuvawe od pravoto na `alba ili za pismena-ta izrabotka na re{enieto soglasno se primenuva odredbata na ~len 429 stav 5 od ovoj zakon. Pritoa. sudijata poedinec }e mu dozvoli vra}awe vo porane{na sostojba so primena na odredbite od ~lenovite 85 do 87 na ovoj zakon. (2) Dokolku vo ovaa glava ne e predvideno ne{to drugo.

(3) Koga postojat uslovite od ~len 375 na ovoj zakon. po obrazlo`en predlog od javniot obvinitel. a za drugi krivi~ni dela za koi e propi{ana poblaga kazna . vtorostepeniot sud mo`e da donese presuda so koja obvine-tiot se oglasuva za vinoven i se osuduva na kazna ili so koja se izrekuva uslovna osuda. ^len 439 (1) Na maloletnik ne mo`e da mu se sudi vo otsustvo. uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~nata postapka i ku}niot zatvor. (2)Postapkata sprema maloletnikot mo`e da se spoi so postapkata protiv polnoletno lice i da se sprovede spored op{tite odredbi na ovoj zakon samo ako spojuvaweto na postapkata e neophodno za sestrano razjasnuvawe na rabotite. ^len 438 Koga vo tekot na postapkata }e se utvrdi deka maloletnikot vo vreme na izvr{uvaweto na krivi~noto delo ne napolnil 14 godini. samiot maloletnik. sudot }e donese presuda so koja }e ja izre~e predlo`enata alternativna merka. Drugite odredbi na ovoj zakon se primenuvaat . ^len 440 (1) Maloletnikot mora da ima branitel od po~etokot na podgotvitelnata postapka ako se vodi postapka za krivi~no delo za koe e propi{ana kazna zatvor nad pet godini. a osobeno pri negovoto ispituvawe. 444 do 447. Pokraj alternativnite merki sudot mo`e da odredi merka na konfiskacija na imotot i imotnata korist i odzemawe na predmeti koga se ispolneti zakonskite uslovi za izrekuvawe na tie merki i da odlu~i po imotno-pravnite pobaruvawa na o{teteniot. kako i na ~lenovite 468. (2) Predlog za izrekuvawe na alternativni merki mo`at da podnesat i o{teteniot kako ovlasten tu`itel i privatniot tu`itel. a vo vreme na poveduvaweto na postapkata. sudot mo`e da gi izre~e bez odr`uvawe na glaven pretres. strankite imaat pravo na `alba vo rok od osum dena dokolku ne se vo sprotivnost so odredbite na ovaa glava. (3) Vo isto vreme ovie organi so pogodni merki }e go spre~uvaat sekoe nedisciplinirano odnesuvawe na maloletnikot. Op{ti odredbi ^len 437 (1) Odredbite na ovaa glava se primenuvaat vo postapkata sprema lica koi izvr{ile krivi~no delo kako maloletnici. (5) Ako e donesena presudata od stavot (4) na ovoj ~len se smeta deka strankite se otka`ale od pravo na `alba. 458. (2) Protiv re{enieto od stavot (1) na ovoj ~len. ako najde deka prvostepeniot sud pravilno gi utvrdil re{itelnite fakti i deka po pravilnata primena na zakonot doa|a predvid izrekuvawe na edna od ovie presudi. ako najde deka prvostepeniot sud pravilno gi utvrdil re{itelnite fakti. Ako obvinetiot pred sudot se protivi na donesuvawe na presudata bez glaven pretres. 440 i 441. za da ne vlijae vodeweto na krivi~nata postapka {tetno vrz razvojot na maloletnikot. ^len 442 (1) Koga maloletnikot vo izvr{uvaweto na krivi~noto delo u~estvuval zaedno so polnoletno lice. vo pogled na maloletnikot sekoga{ }e se primenat odredbite na ~lenovite 439. sudot na predlog na ovlasteniot tu`itel }e donese re{enie za prekinuvawe na postapkata vo koja }e go opredeli rokot na prekinuvaweto na postapkata i obvrskata na storitelot vo toj rok da ne izvr{i novo krivi~no delo i da gi ispolni drugite predvideni obvrski. postapkata sprema nego }e se izdvoi i }e se sprovede spored odredbite na ovaa glava. Re{enie za toa donesuva sovetot za maloletnici na nadle`niot sud. sudot }e go otvori glavniot pretres i postapkata }e prodol`i spored odredbite za glavniot pretres vo soglasnost so ovoj zakon. ~uvstvitelnost i za li~nite osobini na maloletnikot. po predlog na javniot obvinitel ako se ispolneti uslovite vo Krivi~niot zakonik za primenata na ovie sankcii. organite {to u~estvuvaat vo postapkata se dol`ni da postapuvaat pretpazlivo. 456. (2) Odredbite na ~lenovite 439. negoviot zakonski zastapnik ili rodninite ne zemat branitel nego }e go nazna~i po slu`bena dol`nost sudijata za maloletnici. vtorostepeniot sud }e donese re{enie so koe se odbiva `albata kako neosnovana i se potvrduva re{e-nieto na prvostepeniot sud za sudska opomena. (3) Pred izrekuvawe na presudata. odnosno na sudeweto ne napolnile 21 godina. a drugite odredbi na ovaa glava dokolku nivnata primena ne e vo sprotivnost so vodeweto na spoenata postapka. a nekoe kako polnoletno. no deka po pravilnata primena na zakonot dao|a predvid izrekuvawe na kazna. }e se sprovede G l a v a HHVII POSTAPKA SPREMA MALOLETNICI (НЕ ВАЖИ ВЕЌЕ) 1. ^len 441 Nikoj ne mo`e da bide osloboden od dol`nosta da svedo~i za okolnostite potrebni za ocenuvawe na du{evnata razvienost na maloletnikot. 460 stavovite 1 i 2 i na ~len 467 od ovoj zakon koga na glavniot pretres se razjasnuvaat pra{awata {to se odnesuvaat na maloletnik. ^len 443 Koga liceto izvr{ilo nekoe krivi~no delo kako maloletno. (4) Koga obvinetiot e soglasen so predlogot. za zapoznavawe na negovata li~nost i na prilikite vo koi `ivee (~len 456). krivi~nata postapka }e se zapre i za toa }e se izvesti organot za staratelstvo. sudijata poedinec gi povikuva strankite. (2) Ako vo slu~aite od stav 2 na ovoj ~len. vodej}i smetka za du{evnata razvienost. ^len 436-b (1) Koga se ispolneti zakonskite uslovi za uslovno prekinuvawe na vodewe na krivi~nata postapka (~len 58-a od KZ). (2) Pri prezemaweto na dejstvijata na koi prisustvuva maloletnik. a do toa vreme toa ne napolnilo 21 godina. Protiv ova re{enie ne e dozvolena `alba. 440 i 441. 456. 444 do 447. 460 stavovite 1 i 2 i na ~len 468 od ovoj zakon se primenuvaat vo postapkata sprema pomlado polnoletno lice ako do po~etokot na glavniot pretres se ustanovi deka doa|a predvid na toa lice da mu se izre~e vospitna merka. (3) Koga se sproveduva edinstvena postapka za maloletnik i za polnoletnik storiteli. (2) Po povod ~ija i da bilo `alba protiv re{enieto za sudska opomena vtorostepeniot sud mo`e da donese presuda so koja obvinenieto se odbiva ili obvinetiot se osloboduva od obvinenieto. ^len 436-a (1) Za krivi~ni dela za koi mo`e da se izre~at alternativnite merki op{tokorisna rabota. 458.Закон за кривичната постапка Страна 63 (1) Ako `albata protiv re{enieto za sudska opomena ja izjavil tu`itelot na {teta na obvinetiot.ako sudijata za maloletnici oceni deka na maloletnikot mu e potreben branitel. 474 i 475 od ovoj zakon.

javniot obvinitel mo`e da pobara izvestuvawe od roditelite. nitu odlukata donesena vo taa postapka. (2) Ako za donesuvawe na odlukata od stav 1 na ovoj ~len treba da se ispitaat li~nite svojstva na maloletnikot. ^len 450 Za postapkata sprema maloletnikot mesno e nadle`en po pravilo sudot na negovoto `iveali{te. u~iteli. re{enijata na javniot obvinitel i na sudijata za maloletnici vo slu~aite predvideni vo ovoj zakon. Poveduvawe na postapkata ^len 452 (1) Krivi~na postapka sprema maloletnik se poveduva za site krivi~ni dela samo po barawe od javniot obvinitel. ako e o~igledno deka kaj toj sud polesno }e se sprovede postapkata. (2) Roditelot. odnosno zakonskiot zastap-nik. odnosno od staratelot na maloletnikot. (3) Koga izvr{uvaweto na kaznata ili na vospitnata merka e vo tek javniot obvinitel mo`e da odlu~i da ne bara poveduvawe na krivi~nata postapka za drugo krivi~no delo na maloletnikot. postapkata mo`e da se povede ako o{teteniot stavil predlog za poveduvawe postapka do nadle`niot javen obvinitel vo rokot predviden vo ~len 48 od ovoj zakon. zakonskiot zastapnik. no vo toj slu~aj ne smeat da se navedat imeto na maloletnikot i drugi podatoci vrz osnova na koi bi mo`elo da se zaklu~i za koj maloletnik stanuva zbor. na porane{niot `ivot na maloletnikot i na negovite li~ni svojstva. ^len 445 (1) Maloletnikot se povikuva preku roditelite. ^len 449 Sudot nadle`en za odlu~uvawe vo vtor stepen odlu~uva po `albite protiv odlukite na sovetot za maloletnici na prvostepeniot sud i po `albite protiv . odnosno na vospitnata merka {to se izvr{uva. pokraj ovlastuvawata {to izri~no se predvideni vo odredbite na ovaa glava. (2) Mo`e da se objavi samo onoj del od postapkata. javniot obvinitel mo`e da odlu~i da ne bara poveduvawe na krivi~na postapka iako postojat dokazi deka maloletnikot go storil krivi~noto delo. nitu }e se primeni odredbata na ~len 112 stav 2 od ovoj zakon. (2) Sovetot za maloletnici vo prvostepeniot sud i sovetot za maloletnici vo vtorostepeniot sud e sostaven od sudija za maloletnici i dvajca sudii porotnici. a koga e toa potrebno mo`e ovie lica i maloletnikot da gi povika vo javnoto obvinitelstvo zaradi neposredno izvestuvawe. odnosno samo onoj del od odlukata za koj postoi odobrenie. od drugi lica i ustanovi. (4) Koga javniot obvinitel vo slu~aite od stavovite 1 i 3 na ovoj ~len }e najde deka ne e celesoobrazno da se povede postapka sprema maloletnikot. osven ako toa ne e mo`no poradi potrebata od itno postapuvawe ili od drugi okolnosti. }e gi izvesti za 2. ne bi imalo cel vodewe na postapkata i izrekuvawe na krivi~na sankcija za toa delo. ^len 447 Organite {to u~estvuvaat vo postapkata sprema maloletnikot. ^len 451 So zakon mo`e da se opredeli eden sud {to vo prv stepen }e bide nadle`en za site krivi~ni predmeti na maloletnicite za podra~jeto na pove}e sudovi.Закон за кривичната постапка Страна 64 edinstvena postapka spored ~len 29 od ovoj zakon pred sovetot {to im sudi na polnoletnite lica. ako smeta deka ne bi bilo celesoobrazno da se vodi postapka sprema malolet-nik so ogled na prirodata na krivi~noto delo i na okolnostite pod koi e storeno. (4) Sovetite za maloletnici na povisokite sudovi vo sostavot predviden vo stavovite 2 i 3 na ovoj ~len odlu~uvaat za `albite. Vo prvostepenite sudovi postoi eden ili pove}e sudii za maloletnici. (2) Za krivi~ni dela za koi se goni po predlog ili privatna tu`ba. vo spogodba so organot za staratelstvo. (5) Sudijata za maloletnici na prvostepeniot sud ja sproveduva podgotvi-telnata postapka i vr{i drugi raboti vo postapkata sprema maloletnicite. (2) Za sekoe poveduvawe postapka sprema maloletnik javniot obvinitel }e go izvesti nadle`niot organ za staratelstvo. izve{tai ili mislewa se dol`ni najitno da postapat za da se zavr{i postapkata {to pobrgu. so toa {to do maloletnikot ne }e se dostavuvaat pismenata so istaknuvawe na oglasnata tabla na sudot. odnosno ne mo`e da podnese privatna tu`ba do sudot tuku mo`e vo rok od osum dena od priemot na izvestuvaweto od javniot obvinitel da bara sovetot za maloletnici na nadle`niot sud da odlu~i za poveduvawe na postapkata. ili pred sudot na mestoto na izvr{uvaweto na krivi~noto delo. Sostav na sudot ^len 448 (1) Vo sudovite postojat soveti za maloletnici. Postapkata mo`e da se sprovede pred sudot na prestojuvali{teto na maloletnikot {to ima `iveali{te. da go upati maloletnikot vo prifatili{te ili vo ustanova za ispituvawe ili vospituvawe. ^len 446 (1) Bez dozvola na sudot ne smee da se objavi tekot na krivi~nata postapka sprema maloletnikot. kako i drugite organi i ustanovi od koi se baraat izvestuvawa. odnosno organot za staratelstvo zadol`itelno se izvestuvaat za zadr`uvaweto na maloletnikot soglasno so ~lenot 188 stav (3) od ovoj zakon (3) Dostavuvaweto na odluki i na druga pismena do maloletnikot se vr{i soglasno so odredbite na ~len 116 od ovoj zakon. kako i vo drugi slu~ai opredeleni so ovoj zakon. (3) Ako javniot obvinitel ne stavi barawe za poveduvawe postapka sprema maloletnikot. ^len 453 (1) Za krivi~ni dela za koi e propi{ana kazna zatvor do tri godini ili pari~na kazna. }e go izvesti za toa o{teteniot. Zaradi utvrduvawe na ovie okolnosti. (3) Sudiite . javniot obvinitel mo`e. 3. kako i vo slu~aite koga vo ovoj zakon e opredeleno deka odlu~uva sovetot za maloletnici na povisokiot sud. O{teteniot ne mo`e da ja prezeme postapkata.porotnici se izbiraat od redovite na profesori. A ako maloletnikot nema `iveali{te ili ako toa e nepoznato toga{ sudot na prestojuvali{teto na maloletnikot. ^len 444 (1) Vo postapkata sprema maloletnici. organot za staratelstvo ima pravo da se zapoznae so tekot na postapkata. kako i na kaznata. Sudijata za maloletnici e pretsedatel na sovetot. Toj mo`e da pobara mislewe od organot za staratelstvo za celesoobraznosta za poveduvawe postapka sprema maloletnikot. vo tekot na postapkata da stava predlozi i da uka`uva na faktite i dokazite {to se od va`nost za donesuvawe na pravilna odluka. no najdolgo na eden mesec. ako so ogled na te`inata na toa krivi~no delo. vos-pituva~i i drugi lica koi imaat iskustvo vo vospituvaweto na maloletnici.

^len 461 (1) Otkako }e gi ispita site okolnosti {to se odnesuvaat na izvr{uvaweto na krivi~noto delo i na li~nosta na maloletnikot. mo`at da stavat predlozi i da mu upatuvaat pra{awa na liceto koe se ispituva odnosno soslu{uva. (3) Koga sovetot }e odlu~i sprema maloletnikot da se povede postapka pred sudijata za maloletnici. (2) Sudijata za maloletnici mo`e da opredeli maloletnikot da bide vo pritvor zaedno so polnoletni lica ako osamuvaweto na maloletnikot trae podolgo a postoi mo`nost maloletnikot da se stavi vo prostorija so polnoletno lice koe ne bi vlijaelo {tetno vrz nego. Vakvi ispituvawa na maloletnikot mo`at da se izvr{at vo zdravstvena ili druga ustanova. odvoeno od polnolet-nite lica. Sudijata za maloletnici mo`e da odobri na dejstvijata vo podgotvitelnata postapka da prisustvuva pretstavnik na organot za staratelstvo i roditelot. Sovetot za maloletnici na mo`e od opravdani pri~ini da go prodol`i najdolgo u{te za 60 dena. Koga navedenite lica prisustvuvaat na tie dejstvija. (3) Podatocite za li~nosta na maloletnikot gi pribavuva sudijata za maloletnici. na negova-ta du{evna razvienost. koga e toa potrebno. a ako sprema maloletnikot bila primeneta vospitna merka. obrazlo`enie {to treba da sodr`i ocena na du{evnata razvienost na maloletnikot i predlog da se kazni maloletnikot. opis na deloto. okolnostite potrebni za ocena na negovata du{evna razvienost. (3) Sudijata za maloletnici sprema pritvorenite maloletnici gi ima istite ovlastuvawa {to spored ovoj zakon mu pripa|aat na istra`niot sudija vo pogled na pritvorenicite. vo rok od osum dena. negoviot staratel i drugi lica koi mo`at da gi dadat potrebnite poda-toci. Protiv re{enieto na sovetot za maloletnici ne e dozvolena `alba. Ispituvawe na maloletno lice. sovetot za maloletnici re{ava vo sednica otkako prethodno }e gi pribavi spisite od javniot obvinitel. }e pobara za toa da odlu~i sovetot za maloletnici na povisokiot sud. Ako sudijata za maloletnici ne se soglasi so ova barawe. (2) Sudijata za maloletnici mo`e na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti da mu doveri da ja izvr{i naredbata za pretresuvawe na domot ili za privremeno odzemawe na predmet. Za predlogot za zapirawe na postapkata javniot obvinitel }e go izvesti i organot za staratelstvo. ako ne se soglasuva so predlogot na javniot obvinitel. Za ovie okolnosti }e se pobara. da bara podgotvitelnata postapka da se dopolni ili da se stavi obrazlo`en predlog do sovetot za maloletnici za kaznuvawe. po potreba izve{taj od organot za staratel-stvo. (2) Ako sudijata za maloletnici ne se soglasi so predlogot na javniot obvinitel. Na sednicata se povikuva javniot obvinitel. na psihi~kite svojstva ili naklonetosti e potrebno maloletnikot da go pregledaat ve{taci. preku organot za staratelstvo. ^len 460 (1) Maloletnikot go izdr`uva pritvorot. sudijata za maloletnici gi dostavuva spisite do nadle`niot javen obvinitel koj mo`e. Podgotvitelna postapka ^len 455 (1) Javniot obvinitel podnesuva barawe za poveduvawe na podgotvitelna postapka do sudijata za maloletnici na nadle`niot sud. }e se izvr{i so pomo{ na pedagog ili na drugo stru~no lice. (2) Vrz osnova na re{enieto za pritvor {to sudijata za maloletni-ci. pravata na o{teteniot i sobiraweto na dokazi potrebni za odlu~uvaweto. za ovoj pregled }e se opredelat lekari psiholozi ili pedagozi. (2) Predlogot na javniot obvinitel treba da sodr`i ime i prezime na maloletnikot. }e se pribavi izve{taj za primenata na taa merka. odnosno sprema nego da se primeni vospitna merka. koi mo`at vo rok od osum dena da baraat od sovetot za maloletnici da odlu~i za poveduvaweto postapka. (2) Zaradi utvrduvawe na tie okolnosti }e se soslu{aat roditelite na malo-letnikot. javniot obvinitel mo`e da u~estvuva vo ovaa postapka i gi ima site ovlastuvawa {to spored ovoj zakon mu pripa|aat vo postapkata.Закон за кривичната постапка Страна 65 toa so naveduvawe na pri~inite. ako e toa potrebno zaradi izdvojuvawe na maloletnikot od sredinata vo koja `iveel ili zaradi davawe pomo{. }e pobara za toa da odlu~i sovetot za maloletnici na povisokiot sud. . dokazi od koi proizle-guva deka maloletnikot go izvr{il krivi~noto delo. organot za staratelstvo i o{teteniot. }e se ispita sredinata vo koja i prilikite pod koi maloletnikot `ivee i drugi okolnosti {to se odnesuvaat na negovata li~nost. ^len 457 (1) Sudijata za maloletnici sam go opredeluva na~inot na izveduvaweto na oddelni dejstvija. vo vospitna ili vo sli~na ustanova. da se stavi pod nadzor na organ za staratelstvo ili da mu se predade na drugo semejstvo. a mo`e da mu doveri prezemawe na oddelni dejstvija vo slu~aite predvideni so ~len 155 stav 4 od ovoj zakon. ^len 462 (1) Ako vo tekot na podgotvitelnata postapka javniot obvinitel najde deka nema osnova za vodewe postapka sprema maloletnikot ili deka postojat pri~inite od ~len 453 stav 3 na ovoj zakon }e mu predlo`i na sudijata za maloletnici da ja zapre postapkata. odnosno starate-lot na maloletnikot. (2) Na dejstvijata vo podgotvitelnata postapka mo`at da prisustvuvaat javniot obvinitel i branitelot. ^len 459 (1) Po isklu~ok. ^len 454 (1) Vo slu~aite od ~len 452 stav 3 i na ~len 453 stav 4 od ovoj zakon. (4) Koga za utvrduvawe na zdravstvenata sostojba na maloletnikot. za{tita ili smestuvawe na maloletnikot. negovite godini na vozrast. Sovetot za maloletnici donesuva odluka po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. odnosno za primenuvawe na vospitna merka. koj e dol`en. vo onaa mera {to gi obezbeduva pravata na obvinetiot na odbranata. po pravilo. sudijata za maloletnici mo`e da opredeli maloletnikot da se stavi vo pritvor koga za toa postojat pri~inite od ~len 184 stav 1 na ovoj zakon. Sudijata za maloletnici }e postapi vaka i koga samo organot za go donel da trae istiot sud pritvorot 4. na na~inot predviden so ovoj zakon. za toa da go izvesti sudijata za maloletnici vo rok od osum dena od denot na priemot na izvestuvaweto na javniot obvinitel. dr`ej}i se pritoa kon odredbite na ovoj zakon. (2) Sovetot za maloletnici mo`e da odlu~i postapka da ne se povede ili sprema maloletnikot da se povede postapka pred sudija za maloletnici. ^len 458 (1) Sudijata za maloletnici mo`e da naredi maloletnikot vo tekot na podgotvitelnata postapka da se smesti vo prifatili{te. ^len 456 (1) Vo podgotvitelnata postapka sprema maloletnikot pokraj faktite {to se odnesuvaat na krivi~noto delo posebno }e se utvrdat godinite na maloletnikot. (2) Tro{ocite za smestuvawe na maloletnikot se isplatuvaat odnapred od buxetskite sredstva i vleguvaat vo tro{ocite na krivi~nata postapka. pritvorot mo`e najmnogu 30 dena.

ili ako javniot obvinitel se otka`al od predlogot. tro{ocite na postapkata pa| aat na tovar na buxetskite sredstva. ^len 466 (1) Koga sovetot za maloletnici odlu~uva vrz osnova na glaven pretres. branitelot i pretstavnikot na organot za staratelstvo. ^len 464 Sudijata za maloletnici go izvestuva pretsedatelot na sudot sekoj mesec koi predmeti za maloletnici ne se zavr{eni i za pri~inite poradi koi po oddelni predmeti postapkata sé u{te e vo tek. (6) Sudijata za maloletnici }e mu ja soop{ti na maloletnikot vospitnata merka {to sprema nego e izre~ena na sednica na sovetot. (4) Na sednica na sovetot mo`e da se odlu~i da se odr`i glaven pretres. na glavniot pretres }e se povikaat roditelite na maloletnikot odnosno staratelot i organot za staratelstvo. ili od denot koga vo sednica na sovetot e odlu~eno da se odr`i glaven pretres. no sudot mo`e da otstapi od ovie pravila ako smeta deka nivnata primena vo konkretniot slu~aj ne bi bila celesoobrazna. a vo slu~aite na zadol`itelna odbrana . a o{teteniot 5. Pretsedatelot na sudot }e prezeme po potreba merki da se zabrza postapkata. samo ako na malolet-nikot mu izrekol kazna. odnosno na glavniot pretres } e iznese koe krivi~no delo mu se stava na tovar na maloletnikot. (1) Koga mu se sudi na maloletnik sekoga{ }e se isklu~i javnosta. so toa {to sovetot za maloletni-ci e ovlasten i bez predlog na javniot obvinitel da donese odluka vrz osnova na fakti~kata sostojba koja e izmeneta na glavniot pretres. Postapka pred sovetot za maloletnici ^len 465 (1) Koga }e go primi predlogot na javniot obvinitel. (3) Kazni i zavodski merki mo`at da se izre~at samo po odr`an glaven pretres. sudijata za maloletnici po zavr{enata podgotvitelna postapka }e go iznese predmetot pred sovetot za maloletnici zaradi sudewe. kako i nau~ni rabotnici. za rakovodeweto so glavniot pretres. (2) Pokraj licata navedeni vo ~len 273 od ovoj zakon. ^len 471 Sudot mo`e maloletnikot da go osudi na pla}awe na tro{ocite na krivi~-nata postapka i na ispolnuvawe na imotno-pravnite barawa. ne u~estvuval vo postapkata sprema maloletnikot. (3) Sudijata za maloletnici e dol`en vo rok od tri dena od denot na objavu-vaweto pismeno da ja izraboti presudata odnosno re{enieto. sovetot mo`e da naredi maloletnikot da se otstrani od zasedanieto. vo slu~aite predvideni vo ~len 452 i 462 od ovoj zakon. sovetot ne mo`e na maloletnikot da mu izre~e kazna. Za sekoe prodol`uvawe na ovoj rok sudijata za maloletnici mora da ima odobrenie od pretsedatelot na sudot. (3) Vo tekot na glavniot pretres sovetot mo`e da naredi osven javniot obvi-nitel. (3) Odredbata na ~len 453 stav 3 od ovoj zakon va`i i koga sovetot za maloletnici ne }e go usvoi predlogot na javniot obvinitel za zapirawe na postapkata. i negovite roditeli odnosno staratelot.i maloletnikot. Drugite vospitni merki mo`at da se izre~at i na sednica na sovetot. (4) Presudata so koja na maloletnikot mu se izrekuva kazna se donesuva vo formata predvidena vo ~len 343 od ovoj zakon. Za sekoe odlagawe ili prekinuvawe na glavniot pretres sudijata za maloletnici }e go izvesti pretsedatelot na sudot i }e gi iznese pri~inite za odlagaweto odnosno prekinuvaweto.Закон за кривичната постапка Страна 66 staratelstvo ne se soglasil so predlogot na javniot obvinitel. (2) Odlagawe ili prekinuvawe na glavniot pretres se vr{i samo po isklu-~ok. za odlagaweto i prekinuvaweto na glavniot pretres. Vo izrekata na ova re{enie se naveduva samo koja merka se izrekuva. Nedoa|aweto na roditelite. soglasno }e se primenuvaat odredbite na ovoj zakon za podgotovkite za glaven pretres. (4) Odredbite na ovoj zakon za izmena i pro{iruvawe na obvinenieto }e se primenuvaat i vo postapkata sprema maloletnik. sudijata za maloletnici na po~etokot na sednicata. a mo`e i da ja ukine odlukata koja za toa e donesena porano. na staratelot ili na pretstavnikot na organot za staratelstvo ne go spre~uva sudot da go odr`i glavniot pretres. nitu vospitna merka. sudijata za maloletnici zaka`uva sednica na sovetot ili glaven pretres. a koga e potrebno . za zapisnikot i za tekot na glavniot pretres. (2) Koga postapkata sprema maloletnik se vodi bez predlog na javniot obvi-nitel. sudijata za maloletnici ili sovetot za maloletnici mo`e da donese odluka za privremeno smestuvawe na maloletnikot (~len 458). (5) Za sednicata na sovetot se izvestuvaat i na nea mo`at da prisustvuvaat javniot obvinitel. (3) Osven maloletnikot. od zasedanieto da se otstranat site ili oddelni lica. kako i koga sovetot }e najde deka ne e celesoobrazno na maloletnikot da mu se izre~e ni kazna. ^len 469 (1) Sudijata za maloletnici e dol`en da zaka`e glaven pretres ili sednica na sovetot vo rok od osum dena od denot na priemot na predlogot od javniot obvi-nitel ili od denot na zavr{uvaweto na podgotvitelnata postapka (~len 463). branitelot i pretstavnikot na organot za staratelstvo. no maloletnikot nema da se oglasuva za vinoven za krivi~no delo {to mu se stava na tovar. na glavniot pretres mora da prisustvuva javniot obvinitel koj stavil predlog vo smisla na ~len 461 od ovoj zakon. ^len 470 (1) Sovetot za maloletnici ne e vrzan za predlogot na javniot obvinitel pri odlu~uvaweto dali sprema maloletnikot }e izre~e kazna ili }e primeni vospitna merka. ^len 468 Vo tekot na postapkata pred sudot. (2) Sovetot mo`e da dozvoli na glavniot pretres da prisustvuvaat lica koi se zanimavaat so za{tita i vospituvawe na maloletnici ili so suzbivawe na maloletni~kiot kriminalitet. no ako postapkata sprema maloletnikot se vodi bez predlog na javniot obvinitel. Vo obrazlo`enieto na re{enieto }e se navede opisot na deloto i okolnostite {to ja opravduvaat primenata na izre~enata vospitna merka. (3) Sovetot donesuva re{enie i koga na maloletnikot mu izrekuva vospitna merka. (4) Za vreme na izveduvaweto na oddelni dokazi ili na govorot na strankite.i branitelot. kako i koga postapkata sprema maloletnik se vodi bez predlog na javniot obvinitel. ^len 463 Ako javniot obvinitel. tuku samo vospitna merka. Ako sprema maloletnikot e primeneta vospitna merka. ^len 467 . (2) Sovetot so re{enie }e ja zapre postapkata vo slu~aite koga sudot vrz osnova na ~len 341 to~ki od 4 do 6 od ovoj zakon donesuva presuda so koja obvinenieto se odbiva ili so koja obvinetiot se osloboduva od obvinenieto (~len 342).

ili ako protiv pravnoto lice se vodi postapka za ste~aj. izzemawe. XXVII-a POSTAPKA SPREMA PRAVNI LICA 1. ^len 475 Odredbite za povtoruvawe na krivi~nata postapka zavr{ena so pravosilna presuda soglasno }e se primenuvaat i vrz povtoruvawe na postapkata zavr{ena so pravosilno re{enie za primena na vospitna merka ili za zapirawe na postapkata sprema maloletnikot. vo postapkata sprema pravni lica soodvetno se primenuvat odredbite od ovoj zakon za: osnovnite na~ela. izrekuvawe na merkata konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe predmeti. odluka za toa donesuva sudot {to vo prv stepen go donel re{enieto za vospitnata merka. bra~niot odnosno vonbra~niot drugar. (1) Koga se ispolneti uslovite predvideni vo zakonot za izmena na odlukata za izre~enata vospitna merka. (2) Ako so prvostepenata odluka ne e izre~ena kazna maloletni~ki zatvor ili zavodska merka. Op{ti odredbi ^len 477-a (1) Odredbite na ovaa glava se primenuvaat vo postapkata na utvrduvawe na krivi~nata odgovornost i izrekuvawe kazni i drugi merki na pravnite lica kako storiteli na krivi~ni dela. (2) Pred donesuvaweto na odlukata sudot }e gi soslu{a javniot obvinitel. ako samiot najde deka e toa potrebno.Закон за кривичната постапка Страна 67 zaradi ostvaruvawe na imotno-pravnite barawa se upatuva na spor. vra}awe vo porane{na sostojba. (4) Na sednicata na vtorostepeniot sovet (~len 362) }e se povika maloletni-kot samo ako pretsedatelot na sovetot ili sovetot najde deka negovoto prisustvo bi bilo korisno. povikuvawe. Nadzor na sudot nad sproveduvaweto na merkite ^len 476 (1) Upravata na ustanovata vo koja se izvr{uva vospitna merka sprema maloletnik e dol`na sekoi {est meseci do sudot {to ja izrekol vospitnata merka da dostavi izve{taj za povedenieto na maloletnikot. ^len 477-v (1) Za vodewe na krivi~nata postapka protiv pravno lice nadle`en e sudot kade {to se nao|a sedi{teto na pravnoto lice. a mo`e da opredeli toa da go stori i opredelen stru~en rabotnik (socijalen rabotnik. zapisnici. ^len 473 (1) Vtorostepeniot sovet mo`e da ja preina~i prevospitnata odluka so izrekuvawe na pote{ka merka sprema maloletnikot. ako go ima vo sudot. (4) Odlukata za zapirawe ili za izmena na vospitnata merka ja donesuva sovetot za maloletnici. (3) @albata protiv re{enieto so koe se izrekuva vospitna merka koja se izdr`uva vo ustanova go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. posledici od nenadle`nost i sudir na nadle`nosta. roditelot ili staratelot na maloletnikot ili drugi lica. Zapirawe na izvr{uvaweto i izmena na odlukata za vospitnite merki ^len 477 6. (2) Branitelot. pritvor. protiv re{enieto so koe na maloletnikot mu e izre~ena vospitna merka i protiv re{enieto za zapirawe na postapkata (~len 470 stav 2). javniot obvinitel mo`e po slu`bena dol`nost da bara pokrenuvawe krivi~na postapka za istoto krivi~no delo i protiv pravnoto lice. {to ne mo`e da gi pokrie nitu tro{ocite na krivi~nata postapka. 8. . bratot. (2) Ako stransko pravno lice nema pretstavni{tvo na 7. (3) Za krivi~no delo na pravnoto lice i na odgovornoto lice vo pravnoto lice se sproveduva edinstvena postapka. a ako za toa postojat opravdani pri~ini postapkata mo`e da se razdvoi. i toa vo rok od osum dena od denot na priemot na presudata odnosno re{enieto. ^len 477-b (1) Koga e podnesena krivi~na prijava protiv odgovorno lice ili pretstavnik na pravno lice. Pravni lekovi ^len 472 (1) Protiv presudata so koja na maloletnikot mu e izre~ena kazna. samo ako toa e predlo`eno vo `alba. redovni i vonredni pravni lekovi i na postapkata za nadomest na {teta na neopravdano osudeni lica. Maloletni~ki zatvor vo podolgo traewe ili pote{ka zavodska merka od onaa {to e izre~ena so prvostepenata odluka mo`e da se izre~e i vo sednica na vtorostepeniot sovet. ako postojat osnovi na somnevawe deka se ispolneti uslovite za krivi~na odgovornost na pravnite lica opredeleni so Krivi~niot zakonik. (2) Dokolku so odredbite od ovaa glava poinaku ne e opredeleno. rokovi. javniot obvinitel. posvoitelot. (3) Spored odredbite na stavovite 1 i 2 na ovoj ~len se donesuva i odlukata za zapirawe na izvr{uvaweto na vospitnata merka. vtorostepeniot sovet mo`e taa kazna odnosno merka da ja izre~e samo ako odr`i pretres. tro{oci. donesuvawe i soop{tuvawe na odlukite. (2) Javniot obvinitel mo`e da odlu~i da ne prezema gonewe ili da se otka`e od krivi~noto gonewe vrz osnova na ~lenot 146 od ovoj zakon. a }e pribavi i potrebni izve{tai od ustanovata vo koja maloletnikot ja izdr`uva zavodskata merka. odnosno pretstavni{tvoto na stranskoto pravno lice. defektolog i drugo). od upravitelot na ustanovata ili od organot za staratelstvo na koj mu e doveren nadzorot nad maloletnikot. staratelot. dostavuvawe na pismena. sestrata i hrani-telot mo`at da izjavat `alba vo korist na maloletnikot i protiv negovata volja. branitel. ako sudot vo soglasnost so roditelite na maloletnikot i po soslu{uvaweto na maloletnikot ne odlu~i poinaku. ili na predlog od javniot obvinitel. mo`at da izjavat `alba site lica koi imaat pravo na `alba protiv presudata (~len 351). doka`uvawe. ^len 474 Barawe za za{tita na zakonitosta mo`e da se podigne kako vo slu~ajot koga so sudskata odluka e povreden zakonot taka i vo slu~ajot koga sprema maloletni-kot nepravilno e primeneta kazna ili nekoja vospitna merka. podnesoci. ako pravnoto lice nema nikakov imot ili imotot e tolku mal. Sudijata za maloletnici na toj sud mo`e i samiot da gi posetuva maloletnicite smesteni vo ustanovata. od organot za staratelstvo ili od drugi organi i ustanovi. imotno-pravno barawe. zadr`uvawe na lica. (2) Sudijata za maloletnici mo`e preku organot za staratelstvo da pribavi izvestuvawe za izvr{uvaweto na drugite vospitni merki. maloletnikot. rodnina po krv vo prava linija. obvinet. mesnata nadle`nost. garancija i odzemawe na patna isprava. skratena postapka.

ili ako se vodi edinstvena postapka protiv pravnoto lice i odgovornoto lice vo pravnoto lice. sudot }e opredeli pretstavnik po slu`bena dol`nost. (2) Presudata so koja na pravnoto lice mu se izrekuva kazna se dostavuva na pretstavnikot na pravnoto lice li~no. ako vo rok od osum dena od prestanokot na pravnoto lice pretstavnikot ne go opredelil negoviot praven sledbenik. ^len 477-| (1) Pokanite i drugite pismena. Koga kako pretstavnik na pravnoto lice e po slu`bena dol`nost od strana na sudot opredelen advokat. odluka zasnovana vrz zakon. pravnoto lice e dol`no da opredeli so pismeno polnomo{no drug pretstavnik od redot na odgovornite lica ili vrabotenite vo pravnite lica. (9) Nu`nite izdatoci za pretstavnikot na pravnoto lice. ako oceni deka negovoto prisustvo ne e neophodno. a ako toa ne e mo`no od redot na advokatite. (4) Pravnoto lice e dol`no da opredeli pretstavnik vo rok od osum dena od denot na priemot na pokanata za glaven pretres. sudot }e go zadol`i vo rok od osum dena da opredeli drug pretstavnik. (2) Ovlasten pretstavnik na pravnoto lice e odgovornoto lice vo pravnoto lice opredeleno so zakon. kako i zabrana za vr{ewe na opredelena dejnost ili na site dejnosti na pravnoto lice do zavr{uvawe na postapkata i zabrana za statusni promeni vo pravnoto lice. protiv koe pravnoto lice i od nego opredeleniot pretstavnik imaat pravo na `alba. Sudot pred po~etokot na pretresot }e go utvrdi identitetot na pretstavnikot na pravnoto lice i negovoto ovlastuvawe za u~estvuvawe vo postapkata. ili ako go povle~e polnomo{noto na ve}e opredeleniot pretstavnik. (2) Redosledot na izveduvawe na dokazi go opredeluva sudot trgnuvaj}i prvo od dokazite {to se odnesuvaat na odgovornoto lice. zavr{en zbor ima branitelot na odgovornoto lice i odgovornoto lice. Presuda i pravni lekovi ^len 477-i Presudata izre~ena na pravnoto lice mora da sodr`i i ime na pravnoto lice i negovo sedi{te. ako e uredno povikan i ne go opravdal svoeto nedoa|awe. negovoto sedi{te spored podatocite vo registarskiot sud i mati~niot broj. Pismenoto polnomo{no mo`e da se dade i na zapisnik pred sudot pred koj se vodi postapkata. (5) Sudot mo`e da odlu~i ako e obezbeden branitel glavniot pretres da se odr`i i bez prisustvo na pretstavnikot na pravnoto lice. @albata ne go zadr`uva izvr{uvaweto na re{enieto. Ako ovlasteniot pretstavnik e i samiot obvinet za krivi~noto delo. vo sprotivno } e se smeta za uredna sekoja dostava izvr{ena na prethodnata adresa. (7) Ako pravnoto lice opredeli za pretstavnik lice koe ne mo`e da ima takvo svojstvo spored odredbata od stavot (2) na ovoj ~len. kako i dokazi za negovoto ovlastuvawe. a potoa i na pretstavnikot na pravnoto lice. (3) Po zavr{niot zbor na branitelot i pretstavnikot na obvinetoto pravno lice. (4) Odredbite za donesuvawe na presuda bez glaven pretres (~len 431-a) se primenuvaat i vo krivi~nata postapka protiv pravnoto lice. (5) Pretstavnik po slu`bena dol`nost sudot opredeluva od odgovornite lica ili vrabotenite vo pravnoto lice. za koe se vodi postapka i protiv pravnoto lice. (3) Pravnoto lice e dol`no na sudot da mu dostavi podnesok za ovlastuvaweto na negoviot pretstavnik. toj ja vr{i i funkcijata na odbrana na obvinetoto pravno lice. statut ili drug op{t akt na organite na upravuvawe na pravnoto lice. (8) Pretstavnikot po slu`bena dol`nost sudot go opredeluva so re{enie. sudot mo`e da naredi negovo prisilno priveduvawe. Ako li~nata dostava ostane bez uspeh. odnosno na adresata na pretstavnikot na pravnoto lice. za uredna se smeta dostavata izvr{ena so prepora~ana po{ta na adresata na pravnoto lice na koja e registrirano sedi{teto na pravnoto lice ili na adresata na negoviot pretstavnik. ili postojat fakti~ki ili pravni pre~ki toj da go pretstavuva pravnoto lice. nadle`nosta na sudot se opredeluva spored op{tite odredbi za mesnata nadle`nost na ovoj zakon. Ako vo rok od osum dena pravnoto lice ne opredeli nov pretstavnik. kako i odlukite se dostavuvaat na adresata na koja e registrirano sedi{teto na pravnoto lice. ili e povikan kako svedok vo postapkata. 2. ^len 477-e Ako uredno pokanetiot pretstavnik na pravnoto lice ne se odzove na pokanata i ne go opravda svojot izostanok. ^len 477-d (1) Obvinetoto pravno lice mo`e da ima branitel {to go opredeluva ovlasteniot pretstavnik na pravnoto lice. Obvinuvawe i glaven pretres ^len 477-` Obvinenieto protiv pravnoto lice mora da go sodr`i i imeto na obvinetoto pravno lice. imeto i prezimeto na negoviot pretstavnik i negovata adresa. (2) Zabranite od stavot (1) na ovoj ~len se izrekuvaat so re{enie protiv koe pretstavnikot na pravnoto lice ima pravo na `alba vo rok od tri dena do sovetot od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. mo`at da imaat zaedni~ki branitel. ako toa ne e vo sprotivnost so interesite na nivnata odbrana. pretstavnik na pravnoto lice }e opredeli sudot pred koj se vodi postapkata po slu`bena dol`nost i za toa }e go izvesti pravnoto lice. Ako pravnoto lice vo ovoj rok ne odredi pretstavnik i za toa ne go izvesti sudot. e dol`no najdocna vo rok od tri dena da go izvesti sudot za novoto sedi{te i adresa. ime i prezime na negoviot pretstavnik i adresa na `iveewe. kako i nagradata za pretstavnikot opredelen po slu`bena dol`nost vleguvaat vo tro{ocite na krivi~nata postapka. ^len 477-z (1) Na glavniot pretres vo edinstvenata postapka protiv pravnoto i odgovornoto lice prvo se vr{i raspit na odgovornoto lice za sekoja to~ka od obvinenieto. 3. kako i dr`avjanstvoto i brojot na paso{ot na stranecot opredelen kako pretstavnik na pravnoto lice. pokraj merkite od ~lenot 203-a na ovoj zakon. mati~en broj. koja ne go zadr`uva negovoto izvr{uvawe. Za izre~enite zabrani se vr{i upis vo sudskiot ili drug registar. ^len 477-g (1) Vo postapkata protiv pravnoto lice u~estvuva ovlasteniot pretstavnik na pravnoto lice koj gi ima site prava i mo`e da gi prezeme site dejstvija {to e ovlasten da gi prezema obvinetiot vo krivi~nata postapka. Ako vo tekot na krivi~nata postapka pravnoto lice go promenilo sedi{teto. (6) Pretstavnik po slu`bena dol`nost sudot }e opredeli i koga pravnoto lice prestanalo da postoi pred pravosilnoto dovr{uvawe na krivi~nata postapka. (2) Pravnoto i odgovornoto lice protiv koi se vodi edinstvena postapka za isto krivi~no delo. kako i dr`avjanstvo i broj na patnata isprava . ^len 477-y (1) Vo tekot na postapkata sudot mo`e na predlog na javniot obvinitel da opredeli edna ili pove}e privremeni merki.Закон за кривичната постапка Страна 68 teritorijata na Republika Makedonija.

no nema da se pu{ti na sloboda tuku do zavr{uvaweto na postapkata za primena na merkite na bezbednost privremeno }e se smesti vo soodvetna zdravstvena ustanova ili vo nekoja pogodna prostorija. ako vrz osnova na misleweto na lekarot utvrdi deka prestanala potrebata od lekuvawe i ~uvawe na storitelot vo taa ustanova. ako ustanovi deka DEL TRETI POSEBNI POSTAPKI G l a v a HHVIII POSTAPKA ZA PRIMENA NA MERKITE ZA BEZBEDNOST. so re{enie }e mu se ukine pritvorot. sudot {to vo prv stepen izrekol merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova }e ja zapre ovaa merka i }e opredeli otpu{tawe na storitelot od zdravstvenata ustanova. odnosno zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda. sudot mo`e da odredi privremena zabrana na vr{ewe profesija. a mo`e da opredeli negovo zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda. (3) So merkata od stavot (1) na ovoj ~len.Закон за кривичната постапка Страна 69 na stranecot opredelen kako pretstavnik na pravnoto lice. odnosno staratelot. so istata presuda }e ja izre~e i merkata na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova ili zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda ili zadol`itelno lekuvawe na alkoholi~ari ili narkomani. dali na obvinetiot }e mu izre~e merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustano-va. ^len 477-k (1) Pravosilnata presuda so koja na pravnoto lice mu se izrekuva privremena ili trajna zabrana za vr{ewe na opredelena dejnost po slu`bena dol`nost. dejnost ili dol`nost ili zabrana na upravuvawe so motorno vozilo. Na storitelot koj se pu{ta na usloven otpust mo`e da mu se izre~e i merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda ako za toa postojat zakonski uslovi. a po soslu{uvawe na javniot obvinitel. vrz osnova na sprovedenite dokazi. odnosno zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda (~lenovite 479 i 481) }e se dostavi do sudot {to e nadle`en da odlu~i za li{uvawe od delovna sposobnost. }e ja zapre postap-kata za primena na merkite na bezbednost. (2) Koga od zdravstvena ustanova se otpu{ta storitelot ~ija presmetlivost bila bitno namalena. sudot ne e vrzan za predlogot na javniot obvinitel. a spored okolnostite i drugi bliski rodnini. Pri odlu~uvaweto koja od tie merki na bezbednost }e ja izre~e. ^len 479 (1) Za primenata na merkite na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova ili zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda re{ava. (3) Ako sudot. po nejzinata pravosilnost taa bez odlagawe se dostavuva na sudot nadle`en za postapka na prestanokot na pravnoto lice. KONFISKACIJA NA IMOT I IMOTNA KORIST. Za glavniot pretres }e se izvesti bra~niot odnosno vonbra~niot drugar na obvinetiot i negovite . }e odlu~i vrz osnova na soslu{uvaweto na povikanite lica i naodite i mislewata na ve{tacite. a vo taa ustanova pominal pomalku vreme otkolku {to iznesuva kaznata zatvor na koja e osuden. Odlukata na sudot se dostavuva do nadle`nite organi ili organizacii vo koi storitelot e vraboten ili koja e nadle`na za vr{ewe na nadzor nad sproveduvaweto na zabranata (4) Po stavaweto na predlogot od stav 1 na ovoj ~len obvinetiot mora da ima branitel. ^len 477-l Vo krivi~nata postapka protiv pravno lice mo`e da se koristat vonrednite pravni lekovi barawe za povtoruvawe na postapkata i barawe za za{tita na zakonitosta roditeli. (2) Koga so presudata e izre~ena kazna prestanok na pravnoto lice. (2) Pokraj licata {to moraat da se povikuvaat na glavniot pretres }e se povikaat kako ve{taci i lekari psihijatri od zdravstvenata ustanova na koja i bilo dovereno ve{ta~eweto vo pogled na presmetlivosta na obvinetiot. (5) Protiv re{enieto na sudot vo rok od osum dena od denot na priemot na re{enieto mo`at da izjavat `alba site lica koi imaat pravo da se `alat protiv presudata (~len 351). ^len 480 Merkite na bezbednost od ~len 478 stav 1 na ovoj zakon mo`at da se izre~at i koga javniot obvinitel na glavniot pretres }e go izmeni podignatiot obvinitelen akt odnosno obvinitelen predlog so podnesuvawe predlog za izrekuvawe na tie merki. (2) Vo ovoj slu~aj na obvinetiot. ^len 481 Koga sudot }e mu izre~e kazna na liceto koe izvr{ilo krivi~no delo vo sostojba na bitno namalena presmetlivost. ako utvrdi deka za toa postojat zakonski uslovi. sudot so re{enie za otpu{tawe }e odlu~i dali toa lice }e go izdr`i ostatokot od kaznata ili }e bide pu{teno na usloven otpust. sudot mo`e na storitelot sprema koj e primeneta merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na sloboda da mu izre~e merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova. utvrdi deka obvinetiot storil opredeleno krivi~no delo i deka vo vreme na izvr{uvaweto na krivi~noto delo bil nepresmetliv. koj se nao|a vo pritvor. Obvine-tiot }e se povika ako negovata sostojba e takva da mo`e da prisustvuva na glavniot pretres. ^len 482 Pravosilnata odluka so koja e izre~ena merkata na bezbednost zadol`itel-no psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe vo zdravstvena ustanova. po odr`aniot glaven pretres sudot {to e nadle`en za sudewe vo prv stepen. a ne postojat uslovi za izrekuvawe na kazna ili merka na konfiskacija na imot i imotna korist ili odzemawe predmeti. osven o{teteniot. a po soslu{uva-weto na javniot obvinitel. (3) Po slu`bena dol`nost ili na predlog od upravata na zdravstvenata ustanova vo koja obvinetiot se lekuval ili trebalo da se lekuva. prvostepeniot sud ja dostavuva bez odlagawe do registarskiot sud zaradi upis na izre~enata kazna vo trgovskiot ili drug registar. (4) Ako sudot najde deka obvinetiot ne bil nepresmetliv. javniot obvinitel }e podnese do sudot predlog da izre~e merka na bezbednost zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe i ~uvawe na takviot storitel vo zdrav-stvena ustanova odnosno predlog za zadol`itelno psihijatrisko lekuvawe na storitelot na sloboda ako za izrekuvawe na takva merka postojat uslovite predvideni so Krivi~niot zakonik. ^len 483 (1) Po slu`bena dol`nost ili na predlog od zdravstvenata ustanova ili od organot za staratelstvo. Za odlukata }e se izvesti i organot za staratelstvo. ODZEMAWE NA PREDMETI I OTPOVIKUVAWE NA USLOVNA OSUDA ^len 478 (1) Ako obvinetiot storil krivi~no delo vo sostojba na nepresmetlivost. ^len 477-j Sudot so re{enie }e ja zapre postapkata ako vo tekot na postapkata pravnoto lice prestanalo da postoi.

drugi pravni lica i gra|ani koi se dol`ni bez odlagawe istite da gi dostavat. odnosno pari~en iznos se konfiskuva. (5) Protiv odlukata od stavovite 2 i 3 na ovoj ~len sopstvenikot na predme-tite ima pravo na `alba poradi nepostoewe na zakonska osnova za odzemawe na predmetite. (2) Merkite od stavot (1) na ovoj ~len sudot mo`e da gi odredi sprema treti lica za koi postoi somnevawe deka vrz niv se preneseni imot i imotna korist pribaveni so krivi~no delo bez soodveten nadomestok. ^len 493 . (3) Re{enieto za odzemawe na predmetite od stav 1 na ovoj ~len go donesuva sudot i koga vo presudata so koja obvinetiot e oglasen za vinoven e propu{teno da se donese takva odluka. sudot po slu`bena dol`nost }e naredi privremeni merki na obezbeduvawe utvrdeni so ~lenot 203 na ovoj zakon. ^len 487 (1) Koga doa|a predvid konfiskacija na imot imotna korist pribavena so krivi~no delo liceto vrz koe e prenesena imotna korist. Ako re{enieto od stav 2 na ovoj ~len ne go donel sudot za `albata odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6) na sudot {to bil nadle`en za sudewe vo prv stepen. ^len 485 (1) Predmetite {to spored Krivi~niot zakonik mora da se odzemat. a toj ne se podlo`il na lekuvawe ili samovolno go napu{til. Vo pokanata }e se predupredi deka postapkata }e se sprovede bez nivno prisustvo. (2) Pretstavnikot na pravnoto lice }e se soslu{a na glavniot pretres po obvinetiot. Pred donesuvaweto na odlukata sudot po potreba }e pribavi i mislewe od lekar. ^len 492 Odredbite na ~len 352 stavovi 2 i 3. ^len 484 (1) Za primena na merkata na bezbednost zadol`itelno lekuvawe na alkoho-li~ari i narkomani sudot odlu~uva otkako }e pribavi naod i mislewe od ve{tak. }e go prekine glavniot pretres i }e go povika liceto vrz koe se preneseni imotot i imotnata korist kako i pretstavnikot na pravnoto lice. kako i pretstavnikot na pravnoto lice }e se povikaat zaradi soslu{uvawe vo prethodnata postapka i na glavniot pretres. (5) Ako sudot duri vo tekot na glavniot pretres utvrdi deka doa|a predvid konfiskacija na imot i imotna korist. vo re{enieto za sudska opomena ili vo re{enieto za primena na vospitna merka. (2) Ako pri izrekuvaweto na uslovna osuda na storitelot mu e nalo`eno lekuvawe na sloboda. (3) Protiv re{enieto so koe sudot odreduva privremeni merki na obezbeduvawe. kako i re{enieto so koe se izrekuva merkata na bezbednost. kako i na pretstavnikot na pravnoto lice. na svedocite i ve{tacite. a obvinetiot }e se soslu{a ako negovata sostojba go dozvoluva toa. finansiski institucii. mo`e da se izjavi `alba vo rok od osum dena. odnosno vo pogled na iznosot {to i odgovara na vrednosta na predmetite. (4) Odlukata po `alba neposredno povisokiot sud }e ja donese vo rok od osum dena. (2) Posebno re{enie za toa donesuva organot pred koj se vodela postapkata vo momentot koga postapkata e zavr{ena odnosno koga e zaprena. (2) Koga postoi somnevawe deka imotot se nao|a vo stranstvo. }e odredi ve{ta~ewe. (4) Zaveren prepis na odlukata za odzemawe na predmeti }e se dostavi do sopstvenikot na predmetite ako sopstvenikot e poznat. ^len 489 (1) Koga se ispolneti uslovite za konfiskacija na imot i imotna korist. (3) Sudot vo pribiraweto na potrebnite dokazi za utvrduvawe na visinata na iznosot na imotot i imotnata korist pribaveni so krivi~no delo. na ~lenovi 360 i 364 od ovoj zakon soglasno }e se primenuvaat vo pogled na `albata protiv odlukata za konfiskacija na imotot imotnata korist.Закон за кривичната постапка Страна 70 storitelot ne se podlo`il na lekuvawe ili samovolno go napu{til ili deka i pokraj lekuvaweto ostanal tolku opasen za svojata okolina {to e potrebno negovo ~uvawe i lekuvawe vo zdravstvena ustanova. ^len 486 (1) Imotot i imotnata korist pribaveni so izvr{uvaweto na krivi~noto delo se utvrduva vo krivi~na postapka po slu`bena dol`nost. sudot e dol`en da raspi{e me|unarodna poternica ili objava. (4) Isklu~uvaweto na javnosta na glavniot pretres ne se odnesuva na liceto vrz koe se preneseni imotot i imotnata korist i na pretstavnikot na pravnoto lice. (2) Sudot i drugite organi pred koi se vodi krivi~nata postapka se dol`ni vo tekot na postapkata da sobiraat dokazi i da gi izviduvaat okolnostite {to se od va`nost za imotot i imotnata korist. po slu`bena dol`nost ili na predlog od ustanovata vo koja storitelot se lekuval ili trebalo da se lekuva. }e se odzemat i koga krivi~nata postapka nema da zavr{i so presuda so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven. predmet. imotnata korist }e se utvrduva samo vo onoj del koj ne e opfaten so imotno-pravnoto barawe. Na ist na~in }e se postapi vo odnos na liceto vrz koe e prenesena imotnata korist ako ne e povikano kako svedok. sudot mo`e. ^len 490 (1) Odzemawe na imotna korist sudot mo`e da izre~e vo presudata so koja obvinetiot se oglasuva za vinoven. a po soslu{uvaweto na javniot obvinitel i na storitelot da opredeli otpovikuvawe na uslovnata osuda ili prisilno izvr{uva-we na izre~enata merka zadol`itelno lekuvawe na alkoholi~ari ili narkomani vo zdravstvena ustanova ili vo druga specijalizirana ustanova. (3) Liceto vrz koe e prenesena imotnata korist kako i pretstavnikot na pravnoto lice se ovlasteni vo vrska so utvrduvaweto na imotnata korist da predlagaat dokazi i po ovlastuvawe na pretsedatelot na sovetot da im postavuvaat pra{awa na obvinetiot. Ve{takot treba da se izjasni i za mo`nostite za lekuvawe na obvinetiot. ^len 488 (1) Ako so drugi dokazi sudot ne mo`e da ja opredeli vrednosta na imotot i imotnata korist {to treba da se konfiskuva. (3) Ako o{teteniot stavil imotno-pravno barawe vo pogled na vra}aweto na predmetite pribaveni so krivi~no delo. Pred donesuvaweto na odlukata sudot po potreba }e pribavi i mislewe od lekar. mo`e da pobara potrebni izvestuvawa od drugi dr`avni organi. ^len 491 Liceto od ~len 487 na ovoj zakon mo`e da podnese barawe za povtoruvawe na krivi~nata postapka vo pogled na odlukata za konfiskacija na imotot imotnata korist. (3) Zaveren prepis na presudata odnosno na re{enieto mu se dostavuva i na liceto vrz koe e prenesena imotnata korist. ako sudot izrekol konfiskacija na imotot i imotnata korist od toa lice odnosno od pravnoto lice. (2) Vo izrekata na presudata ili na re{enieto sudot }e navede koj imot.

sudot {to sudel vo prv stepen }e donese re{enie so koe se utvrduva bri{ewe na uslovnata osuda. . sudijata }e gi dostavi spisite so obrazlo`e-niot predlog do sovetot na sudot {to sudel vo prv stepen.Закон за кривичната постапка Страна 71 Ako vo odredbite na ovaa glava ne e predvideno ne{to drugo vo pogled na postapkata za primena na merki na bezbednost ili za konfiskacija na imotot imotnata korist. ako postapkata se vodela po negovo barawe. izvr{uvaweto se sproveduva od preostanatiot imot na liceto na koe mu e izre~ena takvata merka. }e gi utvrdi faktite na koi se povikuva molitelot i }e pribavi dokazi za site okol-nosti {to se va`ni za odlukata. se dol`ni da ja izvr{at bez nikakvo odlagawe i da spre~at eventualno prenesuvawe ili finansiski transakcii. (2) Za ova barawe odlu~uva sudot po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. }e donese presuda so koja }e go prodol`i rokot za ispolnuvawe na obvrskata. ako pos-tapkata se vodela po negovo barawe. (3) Potoa pretsedatelot na sovetot }e zaka`e sednica na sovetot za koja }e gi izvesti tu`itelot. PRESTANUVAWE NA PRAVNITE POSLEDICI OD OSUDATA I BRI[EWE NA OSUDATA ^len 495 (1) Koga spored zakonot bri{ewe na osudata nastapuva so izminuvawe na opredeleno vreme i pod uslov osudeniot vo toa vreme da ne stori novo krivi~no delo. ^len 498 (1) Postapkata za bri{ewe na osudata vrz osnova na sudska odluka se poveduva na molba od osudeniot. ^len 496 (1) Ako sudot ne donese re{enie za bri{ewe na osudata. a so namera da se namali vrednosta na imotot {to e predmet na konfiskacija. (7) Ako sudot ja odbie molbata zatoa {to osudeniot so svoeto odnesuvawe ne zaslu`il bri{ewe na osudata. (5) Po izvr{enite izvidi i po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. a prisilnoto izvr{uvawe }e se zapre samo ako liceto dobrovolno go vrati imotot ili ja plati visinata na imotnata korist na smetkata na sudot. (6) Protiv odlukata na sudot po molbata za bri{ewe na osudata `alba mo`e da izjavat molitelot i javniot obvinitel. Nedoa|aweto na strankite i na o{teteniot. a mo`e takov izve{taj da bara i od upravata na ustanovata vo koja osudeniot ja izdr`uval kaznata. re{enie za bri{ewe na osudata donesuva po slu`bena dol`nost sudot kako organ nadle`en za vodewe na kaznenata evidencija. (2) Nalogot za izvr{uvawe go izdava sudot koj ja donel prvostepenata presuda. protiv odlukata na sudot liceto od koe se konfiskuva imotot ili imotnata korist ili predmetite ima pravo na `alba vo rok od osum dena do neposredno povisokiot sud. Bankite i drugite finansiski institucii kade {to e smetkata vrz koja se izvr{uva ovaa merka. i }e gi sprovede potrebnite izvidi zaradi utvrduvawe na faktite i sobi-rawe na dokazi va`ni za odlukata. (2) Pred donesuvaweto na re{enieto za bri{ewe na osudata }e se izvr{at potrebnite proveruvawa. G l a v a HHIH POSTAPKA ZA DONESUVAWE ODLUKA ZA POKRATKO TRAEWE NA KAZNATA NA ZABRANA. osudenoto lice mo`e da bara da se utvrdi deka bri{ewe na osudata nastapilo spored zakonot. (2) Sudijata koj }e bide opredelen za toa }e go soslu{a osudeniot ako e dostapen. a osobeno }e se soberat podatoci za toa dali protiv osudeniot e vo tek krivi~na postapka za nekoe novo krivi~no delo storeno pred istekot na rokot predviden za bri{ewe na osudata. (4) Ako sudot utvrdi deka osudeniot ne ja ispolnil obvrskata {to mu bila opredelena so presudata. (3) Izvr{uvaweto se sproveduva nad imotot i imotnata korist opredeleni so sudskata odluka. (7) Prigovorot se podnesuva vo rok od osum dena do neposredno povisokiot sud. ako se uredno izvesteni. Ako sudot najde deka nema osnova za donesuvawe na nekoja od tie odluki. (3) Ako so vakvoto re{enie se zadira vo pravata na treto lice. sudot na predlog na javniot obvinitel }e sprovede posebna postapka za konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti ako se ispolneti uslovite za primena na ovie posebni merki od Krivi~niot zakonik. osudeniot mo`e molbata da ja povtori po istekot na dve godini od denot na pravosilnosta na re{enieto za odbivawe na molbata. (5) Pravnite dela sklu~eni po izvr{uvawe na krivi~noto delo. (2) Molbata se podnesuva do sudot {to sudel vo prv stepen. se neva`e~ki. koj odlukata ja donesuva vo rok od osum dena ^len 494 (1) Koga vo uslovnata osuda e opredeleno deka kaznata }e se izvr{i ako osudeniot ne ja vrati imotnata korist. (3) Sudijata koj }e bide opredelen za toa prethodno }e ispita dali izminalo potrebnoto vreme spored zakonot. a ako toa delumno ili celosno ne e mo`no. (2) Vo postapkata od stavot (1) na ovoj ~len. a osudeniot vo opredeleniot rok ne gi ispolni tie obvrski. }e go oslobodi od ispolnuvawe na taa obvrska ili }e ja zameni so druga soodvetna obvrska predvidena so zakon ili }e ja otpovika uslovnata osuda i }e opredeli utvrdenata kazna da se izvr{i. ne ja nadomesti {tetata ili ne ispolni drugi obvrski. (4) Sudot mo`e za odnesuvaweto na osudeniot da pobara izve{taj od sudovite na ~ie podra~je osudeniot prestojuval po izdr`anata kazna. (4) Prigovor na izvr{nosta ne e dozvolen. so re{enie }e ja zapre postapkata za otpovikuvawe na uslovnata osuda. ^len 493-b (1) Konfiskacijata na imot i imotna korist se izvr{uva vo rok od 30 dena po pravosilnosta na presudata. osudeniot i o{teteniot. Ova re{enie }e se dostavi do osudeniot i do javniot obvinitel. (6) Prigovor e dozvolen samo na nalogot so koj se opredeluva izvr{uvawe nad ostanatiot imot. sudot {to sudel vo prv stepen }e sprovede postapka za otpovikuvawe na uslovnata osuda na predlog od ovlasteniot tu`itel. a potoa }e gi sprovede potrebnite izvidi. ako so odredbite na ovoj zakon poinaku ne e opredeleno. soglasno }e se primenuvaat drugite odredbi na ovoj zakon. ne go spre~uva odr`uvaweto na sednicata na sovetot. sudot }e gi izvede potrebnite dokazi od koi }e utvrdi deka se raboti za imot ili imotna korist steknati so krivi~no delo ili za predmeti koi se upotrebeni ili nastanale so izvr{uvawe na krivi~no delo ili treba da se odzemat spored odredbite na Krivi~niot zakonik. ako postapkata se vodela po negovo barawe. a mo`e i po slu`bena dol`nost. ^len 493-a (1) Koga postojat fakti~ki ili pravni pre~ki za vodewe na krivi~na postapka protiv opredeleno lice. ^len 497 Ako uslovnata osuda ne bide otpovikana ni po edna godina od denot na prestanuvaweto na vremeto za proveruvawe.

dejnost ili dol`nost. (4) Po sprovedenite izvidi. (4) Stvarno nadle`en sud e sudot opredelen so zakon. so obrazlo`en predlog. (3) Doma{nite sudovi pod uslovi opredeleni so me| unaroden dogovor mo`at da pobaraat od stranski organi opredeluvawe na privremeni merki na obezbeduvawe od ~lenot 203-a na ovoj zakon i izvr{uvawe na konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti. ^len 505 (1) Doma{nite sudovi mo`at da ja prifatat molbata na stranskiot organ so koja se bara izvr{uvawe na krivi~na presuda na stranski sud ili na me|unaroden sud ako e toa opredeleno so me|unaroden dogovor ili ako postoi reciprocitet ili ako sankcijata ja izre~e i doma{niot sud spored Krivi~niot zakonik. nova molba ne mo`e da se podnese pred istekot na edna godina od denot na pravosilnosta na re{enieto za odbivawe na porane{nata molba. ako postapkata se vodela po negovo barawe. (2) Vo itni slu~ai. (7) Ako stranskiot dr`avjanin osuden od doma{en sud ili liceto ovlasteno so dogovor podnese molba do prvostepeniot sud osudeniot da ja izdr`uva kaznata vo svojata zemja. Vrhovniot sud na Republika Makedonija }e opredeli eden od stvarno nadle`nite sudovi pred koj }e se sprovede postapkata.Закон за кривичната постапка Страна 72 ^len 499 Vo uverenieto {to na gra|anite im se dava vrz osnova na kaznenata eviden-cija zaradi ostvaruvawe na nivnite prava vo stranstvo bri{anata osuda ne smee da se spomenuva. (4) Koga molbata se odnesuva na krivi~no delo za koe spored doma{nite propisi ne e dozvolena ekstradicija. a po soslu{uvaweto na javniot obvinitel. zabrana so upravuvawe na motorno vozilo ili za prestanuvawe na pravnite posledici na osudata i za bri{ewe na osudata. (8) Izvr{uvaweto na presudi na me|unaroden sud se vr{i spored me|unaroden dogovor za negovoto osnovawe ratifikuvan vo soglasnost so Ustavot na Republika Makedonija. se podnesuva do sudot {to sudel vo prv stepen. (3) Mesnata nadle`nost na sudot se opredeluva spored poslednoto `ivea-li{te na osudenoto lice vo Republika Makedonija . dokolku so odredbite na Evropskata konvencija za me|usebna pravna pomo{ vo krivi~nata materija so protokolite. Za sednicata na sovetot }e se izvesti javniot obvinitel i branitelot. na mesno nadle`niot prvostepen sud. ^len 501 Vo slu~aj na odbivawe na molbata. (9) Krivi~niot sovet od ~lenot 22 stav (6) na ovoj zakon. sudot }e pobara upatstvo od Ministerstvoto za pravda. pri {to postapuvaat vo soglasnost so odredbite na me| unaroden dogovor. ^len 504 (1) Ministerstvoto za nadvore{ni raboti }e ja upati molbata na stranskiot organ za pravna pomo{ do Ministerstvoto za pravda koe }e ja dostavi na postapka do sudot na ~ie podra~je prestojuva liceto na koe treba da mu se vra~i nekoe pismeno ili koe treba da se . (3) Za dozvolenosta i na~inot na izvr{uvawe na dejstvieto koe e predmet na molbata na stranskiot organ odlu~uva sudot spored doma{nite propisi. ili pri izvr{uvawe na merkata konfiskacija na imot i imotna korist i odzemawe na predmeti. ^len 503 (1) Molbite na doma{nite sudovi za pravna pomo{ vo krivi~nite predmeti se dostavuvaat do stranskite organi po diplomatski pat preku Ministerstvoto za pravda ili direktno od nadle`niot sud. (6) Protiv presudata mo`at da izjavat `alba javniot obvinitel i osudeniot ili negoviot branitel. do sudot nadle`en za donesuvawe re{enie po molbata od stavot (1) na ovoj ~len. Na ist na~in do doma{nite sudovi se dostavuvaat molbite od stranskite organi za pravna pomo{. }e gi utvrdi faktite na koi se povikuva molitelot i }e sobere dokazi za site okolnosti {to se va`ni za odlukata. (3) So zakon }e se opredeli koi sudovi }e bidat nadle`ni za davawe me|una-rodna krivi~no-pravna pomo{. (2) Konfiskuvaniot imot i imotna korist ili odzemenite predmeti mo`at da se otstapat so sudska odluka na stranska dr`ava pod uslovi opredeleni so me|unaroden dogovor. ^len 500 (1) Molbata za pokratko traewe na kaznite za zabrana na vr{ewe profesija. molbite za pravna pomo{ mo`at da se dostavuvaat preku Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. a potoa }e gi izvr{i potrebnite izvidi. so presuda ja potvrduva avtenti~nosta i izvr{nosta na presudata na me|unarodniot sud i go opredeluva na~inot na izvr{uvawe na sankciite ili drugite merki ^len 505-a (1) Doma{nite sudovi postapuvaat na molba na stranskiot organ pri prezemawe na privremeni merki na obezbeduvawe od ~lenot 203-a na ovoj zakon. Vo obrazlo`enieto na presudata }e se iznesat pri~inite so koi se rakovodel pri izrekuvaweto na sankcijata. Konvencijata na Obedinetite nacii za transnacionalen organiziran kriminal i so drugite me|unarodni dogovori ratifikuvani vo soglasnost so Ustavot na Republika Makedonija poinaku ne e opredeleno. (2) Sudijata {to za toa }e bide opredelen prethodno }e ispita dali izmina-lo potrebnoto vreme spored zakonot. (5) Sudot od stav 4 na ovoj ~len prethodno }e pribavi mislewe od javniot obvinitel ako postapkata se vodela po negovo barawe koj postapuva pred toj sud. Ako osudenoto lice nemalo `iveali{te nitu e rodeno vo Republika Makedonija. ispita ili da se soo~i ili na ~ie podra~je treba da se izvr{i nekoe drugo istra`no dejstvie. (2) Nadle`niot sud donesuva presuda vo sovet od ~len 22 stav 6 na ovoj zakon. (2) Vo slu~aite predvideni vo ~len 503 stav 2 od ovoj zakon. sudijata }e gi dostavi spisite.spored mestoto na ra|awe. G l a v a HHH POSTAPKA ZA DAVAWE ME\UNARODNA PRAVNA POMO[ I IZVR[UVAWE NA ME\UNARODNI DOGOVORI VO KRIVI^NO-PRAVNI PREDMETI ^len 502 Me|unarodnata krivi~no-pravna pomo{ se vr{i spored odredbite na ovoj zakon. ako postoi zaemnost. a mo`e da se opredeli eden sud da gi vr{i tie raboti za site sudovi na opredeleno podra~je. prvostepeniot sud }e postapi po me| unarodniot dogovor. (5) Vo izrekata na presudata od stav 2 na ovoj ~len sudot }e ja vnese celosna-ta izreka i nazivot na sudot od stranskata presuda i }e izre~e sankcija soodvetna so kazna koja ja izrekol stranskiot sud. (3) Za odnesuvaweto na osudeniot sudijata mo`e da pobara izve{taj od sudovite na ~ie podra~je osudeniot prestojuval po izdr`anata prostenata ili zastarenata glavna kazna. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ja upatuva molbata do sudot preku Ministerstvoto za pravda. a mo`e takov izve{taj da bara i od ustanovata vo koja osudeniot ja izdr`al kaznata.

Закон за кривичната постапка Страна 73

(4) Vo slu~aj koga so me|unaroden dogovor e opredeleno deka konfiskuvaniot imot i imotna korist treba da se podeli me|u Republika Makedonija i druga dr`ava, takov predlog do stranskata dr`ava dostavuva Ministerstvoto za pravda ^len 506 Za krivi~nite dela pravewe i pu{tawe vo optek falsifikuvani pari, neovlasteno proizvodstvo, pu{tawe vo promet na narkoti~ni drogi, psihotropni supstancii i prekursori, trgovija so lu|e, prika`uvawe na pornografski materijal na dete, kako i za drugi krivi~ni dela vo pogled na koi so me|unarodni dogovori se predviduva centralizacija na podatocite, sudot pred koj se vodi krivi~nata postapka e dol`en, bez odlagawe, da gi dostavi do Ministerstvoto za vnatre{ni raboti podatocite za krivi~noto delo, za storitelot i pravosilnata presuda. ^len 507 (1) Ako na teritorijata na Republika Makedonija krivi~no delo izvr{il stranec koj ima `iveali{te vo stranska dr`ava, na taa dr`ava mo`at nadvor pod uslovite predvideni vo ~len 510 od ovoj zakon da i se otstapat site krivi~ni spisi zaradi krivi~no gonewe i sudewe ako stranskata dr`ava ne mu se protivi na toa. (2) Pred donesuvawe na re{enieto za sproveduvawe na istraga, odluka za otstapuvawe donesuva nadle`niot javen obvinitel. Vo tekot na istragata ovaa odluka na predlog na javniot obvinitel ja donesuva istra`niot sudija, a do po~etokot na glavniot pretres sovetot (~len 22 stav 6). (3) Otstapuvawe mo`e da se dozvoli za krivi~ni dela za koi e predvidena kazna zatvor do deset godini, kako i za krivi~ni dela zagrozuvawe na javniot soobra}aj. (4) Ako o{teteniot e dr`avjanin na Republika Makedonija otstapuvawe ne e dozvoleno ako toj mu se protivi na toa, osven ako e dadeno obezbeduvawe za ostva-ruvawe na negovoto imotno-pravno barawe. (5) Ako obvinetiot se nao|a vo pritvor, od stranskata dr`ava }e se pobara po najkratok pat vo rok od 40 dena da izvesti dali go prezema goneweto. ^len 508 (1) Baraweto na stranskata dr`ava vo Republika Makedonija da se prezeme gonewe na dr`avjanin na Republika Makedonija ili na lice koe ima `iveali{te vo Republika Makedonija za krivi~no delo izvr{eno vo stranstvo se upatuva so spisite do nadle`niot javen obvinitel na ~ie podra~je toa lice ima `iveali{te. (2) Ako do nadle`niot organ na stranskata dr`ava e podneseno imotno-pravno barawe, }e se postapi kako toa barawe da e podneseno do nadle`niot sud. (3) Za odbivaweto da se prezeme krivi~no gonewe kako i za pravosilnata odluka donesena vo krivi~na postapka }e se izvesti stranskata dr`ava {to go upatila baraweto. G l a v a HHHI POSTAPKA ZA EKSTRADICIJA NA OBVINETI I OSUDENI LICA I POSTAPKA ZA TRANSFER NA OSUDENI LICA 1. Postapka za ekstradicija na obvineti i osudeni lica ^len 509 Ekstradicijata na obvineti ili osudeni lica }e se bara i } e se vr{i spored odredbite na ovoj zakon dokolku so Evropskata konvencija za ekstradicija so protokolite i so drugite me|unarodni dogovori ratifikuvani vo soglasnost so Ustavot na Republika Makedonija poinaku ne e opredeleno. ^len 510 (1) Pretpostavki za ekstradicija se: 1) liceto ~ija ekstradicija se bara da ne e dr`avjanin na Republika Makedo-nija;

2) deloto poradi koe se bara ekstradicija da ne e izvr{eno na teritorijata na Republika Makedonija protiv nea ili protiv nejzin dr`avjanin; 3) deloto poradi koe se bara ekstradicija da e krivi~no delo i spored doma{en zakon i spored zakonot na dr`avata vo koja e izvr{eno; 4) spored doma{en zakon da ne nastapila zastarenost na krivi~noto gonewe ili zastarenost na izvr{uvaweto na kaznata pred da e stranecot pritvoren ili kako obvinet ispitan; 5) stranecot ~ija ekstradicija se bara da ne e poradi istoto delo od doma{en sud ve}e osuden, ili za istoto delo da ne e od doma{en sud pravosilno osloboden, ili protiv nego da ne e krivi~nata postapka pravosilno zaprena ili obvinenieto pravosilno odbieno ili za istoto delo da ne e povedena postapka vo Republika Makedonija ili protiv nea ili protiv dr`avjanin na Republika Makedonija, osven ako ne e dadena garancija za ostvaruvawe na imotno-pravnoto barawe na o{teteniot. 6) da e utvrden identitetot ekstradicija se bara i na liceto ~ija {to

7) da ima dovolno dokazi za osnovano somnevawe deka stranecot ~ija {to ekstradicija se bara storil opredeleno krivi~no delo ili deka postoi pravosilna presuda. ^len 511 (1) Postapka za ekstradicija na obvineti ili osudeni stranci se poveduva po molba od stranska dr`ava. (2) Molbata za diplomatski pat. ekstradicija se podnesuva po

(3) Kon molbata za ekstradicija moraat da se prilo`at: 1) sredstva za utvrduvawe na identitetot na obvinetiot odnosno na osude-niot (to~en opis, fotografii, otpe~atoci na prstite i sli~no); 2) uverenie ili drugi podatoci za dr`avjanstvo na stranecot; 3) obvinitelen akt ili presuda ili odluka za pritvor ili nekoj drug akt ramen na ovaa odluka, vo original ili vo zaveren prepis, vo koj treba da e nazna~eno imeto i prezimeto na liceto ~ija ekstradicija se bara i drugi podatoci potrebni za utvrduvawe na negoviot identitet, opis na deloto, zakonski naziv na krivi~noto delo i dokazi za osnovanoto somnevawe i 4) izvod od tekstot na krivi~niot zakon na stranskata dr`ava {to treba da se primeni ili e primenet sprema obvinetiot poradi deloto po povod koe se bara ekstradicija a ako deloto e izvr{eno na teritorijata na treta dr`ava, toga{ i izvod od tekstot na krivi~niot zakon na taa dr`ava. (4) Ako molbata i prilozite se sostaveni na stranski jazik mora da bide prilo`en i zaveren prevod na makedonski jazik. ^len 512 (1) Ministerstvoto za nadvore{ni raboti ja dostavuva molbata za ekstradi-cija na stranec preku Ministerstvoto za pravda do istra`niot sudija na sudot na ~ie podra~je stranecot prestojuva ili na ~ie podra~je }e se zate~e. (2) Ako ne se znae `iveali{teto ili prestojuvali{teto na stranecot ~ija ekstradicija se bara, toa }e se ustanovi prethodno preku organite za vnatre{ni raboti. (3) Ako molbata im odgovara na uslovite od ~len 511 na ovoj zakon istra`-niot sudija }e izdade nalog stranecot da se pritvori, ako postojat pri~inite od ~len 184 na ovoj zakon, odnosno }e prezemat drugi merki za obezbeduvawe na negovo prisustvo, osven ako ve}e od samata molba e o~igledno deka nema mesto za ekstra-dicija.

Закон за кривичната постапка Страна 74

(4) Istra`niot sudija otkako }e go ustanovi identitetot na stranecot, na ovoj bez odlagawe }e mu soop{ti zo{to i vrz osnova na koi dokazi se bara negova ekstradicija i }e go povika da navede {to ima vo svoja odbrana. (5) Za ispituvaweto i odbranata }e se sostavi zapisnik. Istra`niot sudija }e go upati stranecot deka mo`e da zeme branitel ili }e mu go nazna~i po slu`bena dol`nost, ako e vo pra{awe krivi~no delo za koe odbranata spored ovoj zakon e zadol`itelna. ^len 513 (1) Vo itni slu~ai koga postoi opasnost deka stranecot }e pobegne ili }e se sokrie, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e stranecot da go li{i od slobo-da zaradi sproveduvawe do istra`niot sudija na nadle`niot sud vrz osnova na molbata od nadle`niot stranski organ, bez ogled na toa kako e upatena. Vo molbata treba da bidat navedeni podatocite za utvrduvawe na identitetot na stranecot, prirodata i nazivot na krivi~noto delo, brojot na odlukata, datumot, mestoto i nazivot na stranskiot organ {to go opredelil pritvorot i izjava deka ekstradicijata }e bide barana po redoven pat. (2) Koga }e se opredeli pritvor vo smisla na stav 1 od ovoj ~len istra`niot sudija po negovo ispituvawe }e go izvesti za pritvor Ministerstvoto za nadvore{-ni raboti preku Ministerstvoto za pravda. (3) Istra`niot sudija }e go pu{ti na sloboda stranecot koga }e prestanat pri~inite za pritvorot, ili ako molba za ekstradicija ne bide podnesena vo rokot {to go opredelil toj vodej}i smetka za oddale~enosta na dr`avata koja bara ekstradicija, a koj rok za dostavuvawe na molbata i spisite za ekstradicija ne mo`e da bide podolg od 40 dena od denot na pritvoraweto na stranecot, a rokot za izdavawe na stranecot ne mo`e da bide podolg od 180 dena od denot na pritvoraweto. Za ovoj rok }e se izvesti stranskata dr`ava. (4) Koga propi{anata molba }e bide podnesena vo opredelen rok, istra`-niot sudija }e postapi spored ~len 512 stavovi 3 i 4 od ovoj zakon. ^len 514 (1) Po soslu{uvaweto na javniot obvinitel i na branitelot, istra`niot sudija po potreba }e sprovede i drugi izvidni dejstvija zaradi utvrduvawe dali postojat uslovi za ekstradicija na stranecot, odnosno za predavawe na predmetite vrz koi ili so pomo{ na koi e storeno krivi~noto delo ako tie predmeti se odzemeni od stranecot. (2) Po sprovedenite izvidi istra`niot sudija spisite na izvidot, so svoeto mislewe, }e gi dostavi do sovetot. (3) Ako protiv stranecot ~ija ekstradicija se bara kaj doma{en sud e vo tek krivi~na postapka poradi istoto ili drugo krivi~no delo, istra`niot sudija toa }e go nazna~i vo spisite. ^len 515 (1) Ako sovetot na nadle`niot sud najde deka ne se ispolneti zakonskite pretpostavki za ekstradicija, }e donese re{enie deka molbata za ekstradicija se odbiva. Ova re{enie toj sud po slu`bena dol`nost }e go dostavi do Vrhovniot sud na Republika Makedonija koj po soslu{uvaweto na javniot obvinitel }e go potvrdi, ukine ili preina~i re{enieto. (2) Ako stranecot e vo pritvor, sovetot mo`e da odlu~i toj da ostane vo pritvor do pravosilnosta na re{enieto za odbivawe na ekstradicijata. (3) Pravosilnoto re{enie so koe se odbiva ekstradicijata }e se dostavi preku Ministerstvoto za pravda do Ministerstvoto za nadvore{ni raboti, koe za toa }e ja izvesti stranskata dr`ava. ^len 516

Ako sovetot na nadle`niot sud najde deka se ispolneti zakonskite pretpos-tavki za ekstradicija na stranecot (~len 510), }e go utvrdi toa so re{enie. Protiv ova re{enie stranecot ima pravo na `alba do nadle`niot sud. ^len 517 Ako sudot po povod `albata najde deka se ispolneti zakonskite uslovi za ekstradicija na stranecot, odnosno ako protiv takvoto re{enie na prvostepeniot sud ne bide vlo`ena `alba predmetot se dostavuva do Ministerstvoto za pravda koe }e odlu~i za ekstradicijata. ^len 518 (1) Ministerot za pravda donesuva re{enie so koe ekstradicijata ja dozvolu-va ili ne ja dozvoluva. Ministerot za pravda mo`e da donese re{enie ekstradicijata da se odlo`i zatoa {to poradi drugo krivi~no delo kaj doma{en sud e vo tek krivi~na postapka protiv stranecot ~ija {to ekstradicija se bara ili zatoa {to stranecot se nao|a na izdr`uvawe na kazna vo Republika Makedonija. (2) Ministerot za pravda nema da dozvoli ekstradicija na stranec {to vo Republika Makedonija u`iva pravo na azil ili ako stanuva zbor za politi~ko ili voeno krivi~no delo. Toj mo`e da odbie ekstradicija ako se vo pra{awe krivi~ni dela za koi vo doma{en zakon e predvidena kazna zatvor do tri godini ili ako stranskiot sud izrekol kazna li{uvawe od sloboda do edna godina. (3) Ministerot za pravda nema da dozvoli ekstradicija na stranec ako postojat seriozni pri~ini na somnenie deka mo`e da bide podlo`en na ma~ewe i drug vid na surovo, ne~ove~no ili poni`uva~ko postapuvawe ili izrekuvawe na smrtna kazna. (4) Po predlog na ministerot za pravda, Vladata na Republika Makedonija mo`e da odlu~i da ne se dozvoli ekstradicija, ako za toa postojat posebno opravdani interesi za dr`avata ^len 519 (1) Vo re{enieto so koe se dozvoluva ekstradicija na stranec ministerot za pravda }e navede deka: 1) toj ne mo`e da se goni za drugo krivi~no delo storeno pred ekstradi-cijata; 2) sprema nego ne mo`e da se izvr{i kazna za drugo krivi~no delo storeno pred ekstradicijata; 3) sprema nego ne mo`e da se primeni pote{ka kazna od onaa na koja e osuden i 4) toj ne smee da i se ekstradira na treta dr`ava zaradi gonewe za krivi~no delo storeno pred dozvolenata ekstradicija. (2) Osven navedenite uslovi ministerot za pravda mo`e da postavi i drugi uslovi za ekstradicija. ^len 520 (1) Za re{enieto so koe e odlu~eno za ekstradicija }e se izvesti stranskata dr`ava po diplomatski pat. (2) Re{enieto so koe se dozvoluva ekstradicija }e se dostavi do Minister-stvoto za vnatre{ni raboti koe nareduva stranecot da se sprovede do granicata kade {to na dogovorenoto mesto }e im se predade na organite na stranskata dr`ava {to ja barala ekstradicijata. ^len 521 (1) Ako ekstradicija na isto lice baraat pove}e stranski dr`avi poradi isto krivi~no delo, }e i se dade prvenstvo na molbata na dr`avata ~ij {to dr`av-janin e toa lice, a ako taa dr`ava ne bara ekstradicija - na molbata na dr`avata na ~ija teritorija e izvr{eno krivi~noto delo, a ako deloto e izvr{eno na teritori-jata na pove}e dr`avi ili ne se znae kade e izvr{eno - na molbata na dr`avata {to prva ja barala ekstradicijata.

Закон за кривичната постапка Страна 75

(2) Ako ekstradicija na isto lice baraat pove}e stranski dr`avi poradi razli~ni krivi~ni dela, }e i se dade prvenstvo na molbata na onaa dr`ava ~ij dr`avjanin e toa lice, a ako ovaa dr`ava ne bara ekstradicija - na molbata na dr`avata na ~ie {to podra~je e izvr{eno najte{koto krivi~no delo, a ako delata se so ista te`ina - na molbata na dr`avata {to prva ja barala ekstradicijata . ^len 522 (1) Ako protiv lice koe se nao|a vo stranska dr`ava se vodi krivi~na postapka vo Republika Makedonija ili ako liceto koe se nao|a vo stranska dr`ava go kaznil doma{niot sud, ministerot za pravda podnesuva molba za ekstradicija. (2) Molbata se podnesuva do stranskata dr`ava po diplomatski pat i kon nea se prilo`uvaat ispravite i podatocite od ~len 511 na ovoj zakon. ^len 523 (1) Koga postoi opasnost deka liceto za koe se bara ekstradicija }e pobegne ili }e se sokrie, ministerot za pravda mo`e i pred da se postapi spored ~len 522 od ovoj zakon da bara protiv toa lice da se prezemat potrebnite merki zaradi negovo pritvorawe. (2) Vo molbata za privremeno pritvorawe posebno }e se nazna~at podatoci-te za identitetot na baranoto lice, prirodata i nazivot na krivi~noto delo, brojot na odlukata, datumot, mestoto i nazivot na organot {to go opredelil pritvorot, odnosno podatoci za pravosilnosta na presudata, kako i izjava deka ekstradicijata }e se bara po redoven pat. (3) Vremeto pominato vo pritvor opredelen od stranskiot sud ne se zasmetu-va vo rokot opredelen vo ~len 189 stav 1 od ovoj zakon. ^len 524 (1) Ako baranoto lice bide ekstradirano, }e mo`e krivi~no da se goni odnosno sprema nego da se izvr{i kaznata samo za krivi~noto delo za koe e odobrena ekstradicijata. (2) Ako takvoto lice pravosilno e osudeno od doma{niot sud i za drugi krivi~ni dela storeni pred ekstradicijata za koi ekstradicija ne e odobrena, }e se primenat soglasno odredbite na ~len 330 od ovoj zakon. (3) Ako ekstradicijata e odobrena pod opredeleni uslovi vo pogled na vidot ili viso~inata na kaznata {to mo`e da se izre~e odnosno da se izvr{i i pod tie uslovi bide prifateno, sudot pri izrekuvaweto na kaznata e vrzan so tie uslovi, a ako se raboti za izvr{uvawe na ve}e izre~ena kazna, sudot {to sudel vo posleden stepen }e ja preina~i presudata i }e ja soobrazi izre~enata kazna kon uslovite za ekstradicija. (4) Ako ekstradiranoto lice bilo pritvoreno vo stranska dr`ava poradi krivi~noto delo poradi koe e ekstradirano, vremeto {to go pominalo vo pritvor }e mu se zasmeta vo kaznata. ^len 525 (1) Ako ekstradicija bara stranska dr`ava od druga stranska dr`ava a baranoto lice bi trebalo da se sprovede preku teritorijata na Republika Makedonija sproveduvaweto na molba od zainteresiranata dr`ava mo`e da dozvoli ministerot za pravda, pod uslov da ne e vo pra{awe dr`avjanin na Republika Makedonija i ekstradicijata da ne se vr{i za politi~ko ili voeno krivi~no delo. (2) Molbata za sproveduvawe na liceto preku teritorijata na Republika Makedonija mora da gi sodr`i site podatoci od ~len 511 na ovoj zakon.

^len 525-a Postapkata za transfer na osudeni lica se vr{i spored odredbite na ovoj zakon dokolku Evropskata konvencija za transfer na osudeni lica so Dopolnitelniot protokol i so drugite me|unarodni dogovori ratifikuvani vo soglasnost so Ustavot na Republika Makedonija poinaku ne e opredeleno. ^len 525-b (1) Osudeno lice koe ne e dr`avjanin na Republika Makedonija, mo`e da podnese barawe za izdr`uvawe na kaznata na teritorija na druga dr`ava vo soglasnost so Konvencijata od ~lenot 525-a na ovoj zakon. (2) Barawata i odgovorite vo vrska so transferot se upatuvaat preku ministerstvata za pravda. (3) Odgovorot na baraweto so koj e dozvolen transferot }e se dostavi i do Ministerstvoto za vnatre{ni raboti koe osudenoto lice go predava na organite na stranskata dr`ava

G l a v a HHHII POSTAPKA ZA NADOMEST NA [TETA, REHABILITACIJA I ZA OSTVARUVAWE NA DRUGITE PRAVA NA LICA NEOPRAVDANO OSUDENI I NEOSNOVANO ILI NEZAKONITO LI[ENI OD SLOBODA ^len 526 (1) Pravo na nadomest na {teta poradi neopravdana osuda ima liceto sprema koe bila pravosilno izre~ena krivi~na sankcija ili koe e oglaseno za vinovno a e oslobodeno od kaznata, a podocna po povod vonreden praven lek novata postapka pravosilno e zaprena ili so pravosilna presuda e oslobodeno od obvinenieto ili obvinenieto e odbieno, osven vo slednive slu~ai: 1) ako do zapirawe na postapkata ili presudata so koja obvinenieto se odbiva do{lo poradi toa {to vo novata postapka o{teteniot kako tu`itel, odnosno privatniot tu`itel se otka`al od goneweto ili o{teteniot se otka`al od predlogot a do otka`uvawe do{lo vrz osnova na spogodba so obvinetiot i 2) ako so re{enie vo novata postapka obvinitelniot akt bil otfrlen poradi toa {to sudot ne bil nadle`en, a ovlasteniot tu`itel go zapo~nal goneweto pred nadle`niot sud. (2) Osudeniot nema pravo na nadomest na {teta ako so svoe la`no priznanie ili na drug na~in namerno ja pri~inil svojata osuda, osven ako na toa bil prisilen. (3) Vo slu~aj na osuda za krivi~ni dela vo stek, pravoto na nadomest na {teta mo`e da se odnesuva i na oddelni krivi~ni dela vo pogled na koi se ispolne-ti uslovite za priznavawe nadomest. ^len 527 (1) Pravoto na nadomest na {teta zastaruva za tri godini od denot na pravosilnosta na presudata so koja obvinetiot e osloboden od obvinenieto ili so koe obvinenieto e odbieno, odnosno vo rok od tri godini od pravosilnosta na re{enieto so koe obvinitelniot akt bil otfrlen ili postapkata e zaprena, a ako po povod `albata re{aval povisokiot sud vo rok od tri godini od denot na priemot na odlukata na povisokiot sud. (2) Pred podnesuvaweto do sudot na tu`ba za nadomest na {teta, o{teteniot e dol`en so svoe barawe da se obrati do Ministerstvoto za pravda zaradi postigawe spogodba za postoewe na {teta i za vidot i visinata na nadomestot. (3) Vo slu~ajot od ~len 526 stav 1 to~ka 2 na ovoj zakon, za baraweto mo`e da se re{ava samo ako ovlasteniot tu`itel ne prezel gonewe pred nadle`niot sud vo rok od tri meseci od denot na priemot na pravosilnata odluka. Ako po istekot na ovoj rok ovlasteniot tu`itel go prezeme goneweto pred nadle`niot sud po istekot na ovoj rok, }e se prekine

2. Postapka za transfer na osudeni lica

ili mu e izre~ena krivi~na sankcija koja ne se sostoi vo li{uvawe od sloboda ili e oglaseno za vinovno. mu se priznava rabotniot sta`. do sudot {to vo krivi~na postapka sudel vo prv stepen. na decata. na barawe od toa lice. Pretsedatelot na sudot e dol`en na ova da go predupredi liceto na koe mu e dozvoleno razgleduvawe. Re{enieto se dostavuva Ministerstvoto za pravda. Ako e postignata spogodba samo vo pogled na del od baraweto. ^len 530 (1) Pravo na nadomest na {tetata mu pripa|a i na liceto. a po povod povtoruvaweto na krivi~nata postapka. 2) izdr`uvalo kazna li{uvawe od sloboda. ^len 532 Sudot {to vo krivi~na postapka sudel vo prv stepen donese po slu`bena dol`nost re{enie so koe poni{tuva zapi{uvaweto na nepravednata osuda kaznenata evidencija. Vo sta`ot se zasmetuva i vremeto na nevrabotenost do koja do{lo poradi neopravdanata osuda ili neosnovanoto ili nezakonitoto li{uvawe od sloboda. (2) Naslednicite na o{tetenoto lice mo`at po negovata smrt da ja prodol-`at postapkata za nadomest na {tetata odnosno da povedat postapka ako osudenoto lice umrelo pred istekot na rokot na zastarenosta i od baraweto ne se odreklo. Tu`bata se podnesuva protiv organot ili pravno-to lice koe go osporuva priznaeniot sta` i protiv Republika Makedonija (~len 528 stav 3). (2) Pri sekoe re{avawe za pravoto vrz koe vlijae dol`inata na rabotniot sta`. ili so pravosilna presuda e oslobodeno od obvinenieto ili obvinenieto e odbieno. o{teteniot mo`e da podnese tu`ba vo pogled na ostatokot od baraweto. Pri re{avaweto za baraweto soglasno se primenuvaat odredbite na ~len 526 stavovi 2 i 3 i na ~len 530 stav 3 od ovoj zakon. bra}ata i sestrite. (4) Na barawe na organot. ^len 531 (1) Ako slu~ajot na koj se odnesuva neopravdanata osuda ili neosnovanoto ili nezakonitoto li{uvawe od sloboda na nekoe lice e prika`ano vo javno sredstvo za informirawe i so toa bil povreden ugledot na toa lice. ako poradi pravnata kvalifikacija vo porane{nata presuda bil pote{ko povreden ugledot na osudenoto lice. (3) Tu`bata za nadomest na {teta se podnesuva protiv Republika Makedo-nija. (3) Nezavisno od uslovite predvideni vo ~len 526 od ovoj zakon. roditelite. a koja ne nastanala po vina na toa lice. (3) Nadomest na {teta ne mu pripa|a na lice koe so svoi nedozvoleni postapki pri~inilo li{uvawe od sloboda. ^len 533 Liceto na koe mu e dozvoleno razgleduvawe i prepi{uvawe na spisite (~len 124) {to se odnesuvaat na neopravdana osuda ili na neosnovano ili nezakonito li{uvawe od sloboda. }e se dostavi do negoviot rabotodava~. (2) Baraweto od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se podnese i ako ne e staveno barawe za nadomest na {teta. Za baraweto odlu~uva sovetot (~len 22 stav 6). ^len 534 (1) Na liceto na koe poradi neopravdana osuda ili neosnovano ili nezakonito li{uvawe od sloboda mu prestanal rabotniot odnos ili svojstvoto na osigurenik na socijalno osiguruvawe. 3) poradi gre{ka ili nezakonita rabota na organot neosnovano ili nezakonito e li{eno od sloboda. baraweto od stav 1 na ovoj ~len mo`e da se podnese i koga po povod vonreden praven lek e izmeneta pravnata kvalifikacija na deloto. odnosno sta`ot na osiguruvawe kako da bilo na rabota za vremeto za koe poradi neopravdanata osuda ili neosnovanoto ili nezakonitoto li{uvawe od sloboda go zagubilo sta`ot. odnosno vonbra~en drugar.Закон за кривичната постапка Страна 76 postapkata za nadomest na {tetata do okon~uvaweto na krivi~nata postapka. na negovo barawe }e objavi vo vesnicite ili vo drugo javno sredstvo za informirawe soop{tenie za odlukata od koja proizleguva neopravdanosta na porane{nata osuda odnosno neosnovanosta ili nezakonitosta na li{uvaweto od sloboda. Ako o{teteniot ve}e stavil barawe. a e oslobodeno od kaznata. }e se isplati od buxetskite sredstva (~len 528 stav 3) . ili e zadr`ano podolgo vo pritvor ili vo ustanovata za izdr`uvawe na kaznata ili merkata i 4) vo pritvor pominalo podolgo vreme otkolku {to trae kaznata zatvor na koja e osudeno. ^len 528 (1) Ako baraweto za nadomest na {tetata ne bide usvoeno ili po nego Ministerstvoto za pravda ne donese odluka vo rok od tri meseci od denot na podnesuvaweto na baraweto o{teteniot mo`e kaj nadle`niot sud da podnese tu`ba za nadomest na {teta. (4) Vo postapkata za nadomest na {teta vo slu~aite od stavovite 1 i 2 na ovoj ~len soglasno }e se primenuvaat odredbite na ovaa glava. ne te~e zastarenosta pred-videna vo ~len 527 stav 1 od ovoj zakon. baraweto za za{tita na zakonitosta ili baraweto za vonredno preispituvawe na pravosilnata presuda mu e izre~ena kazna li{uvawe od sloboda vo pokratko traewe od kaznata {to ja izdr`al. bez zakonska osnova. odnosno na sta`ot na osiguruvawe. (2) Na liceto koe spored ~len 188 od ovoj zakon e li{eno od sloboda. koe: 1) bilo vo pritvor a ne do{lo do poveduvawe krivi~na postapka ili postap-kata e zaprena so pravosilno re{enie. o{tetenoto lice mo`e da bara sudot naveden vo ~len 528 stav 1 od ovoj zakon da utvrdi deka priznavawe na ova vreme nastapilo spored zakonot. ne mo`e da upotrebi podatoci od tie spisi na na~in {to bi bil od {teta za rehabilitacijata na liceto protiv koe e vodena krivi~na postapka. mu pripa|a pravo na nadomest na {teta ako protiv nego ne e opredelen pritvor nitu vremeto za koe e li{eno od sloboda mu e zasmetano vo izre~enata kazna za krivi~no delo ili za prekr{ok. ^len 529 (1) Naslednicite go nasleduvaat samo pravoto na o{tetenoto lice na nadomest na imotna {teta. (4) Barawe od stavovite od 1 do 3 na ovoj ~len se podnesuva vo rok od {est meseci (~len 527 stav 1). nadle`niot organ ili pravnoto lice }e go zeme predvid sta`ot priznaen so odredbata na stav 1 od ovoj ~len. so potpis na toa lice. Po smrtta na osudenoto lice pravoto na podnesuvawe na ova barawe mu pripa|a na negoviot bra~en. odnosno pravnoto lice kaj koe pravoto od stav 2 na ovoj ~len se ostvaruva. (3) Ako organot ili pravnoto lice od stav 2 na ovoj ~len ne go zeme predvid sta`ot priznaen so odredbata na stav 1 od ovoj ~len. naslednicite mo`at da ja prodol`at postapkata samo vo granicite na ve}e postavenoto barawe za nadomest na imotna {teta. i toa }e se zabele`i na spisot. (2) Dodeka trae postapkata od stav 1 na ovoj ~len. sudot. }e se vo do Za poni{tenoto zapi{uvawe ne smeat nikomu da mu se davaat podatoci od kaznenata evidencija. Ako slu~ajot ne e prika`an vo sredstvo za javno informirawe vakvo soop{tenie. Vo slu~aite od to~ka 1 stav 1 na ovoj ~len e isklu~eno pravoto na nadomest na {teta iako postoele okolnostite od ~len 526 stav 1 to~ki 1 i 2 ili ako postapkata e zaprena vrz osnova na ~len 135 od ovoj zakon.

G l a v a HHHIII POSTAPKA ZA IZDAVAWE POTERNICA I OBJAVA ^len 535 Ako ne se znae `iveali{teto ili prestojuvali{teto na obvinetiot koga toa spored odredbite na ovoj zakon e neophodno. 74/87. a postoi naredba za negovo priveduvawe ili re{enie za opredeluvawe pritvor. kako i sudot vo tekot na postapkata. odnosno is~eznuvawe na tie lica do{lo poradi krivi~no delo ^len 538 Organot {to naredil izdavawe na poternica. dokolku tie se popovolni za obvinetoto lice. (1 Poternica i objava raspi{uva Ministerstvoto za vnatre{ni raboti ili javniot obvinitel vo predistra`na postapka. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da raspi{e i me|unarodna poternica po prethodno dobiena izjava od organot koj ja izdal naredbata za raspi{uvawe na poternica deka vo slu~aj na pronao|awe na toa lice }e se pobara ekstradicija. Член 544-а Со денот на започнувањето со примената на Законот за малолетничка правда („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2007. ^len 539 G l a v a HHHIV PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 540 Sudijata na prvostepeniot sud donesuva odluka po barawe za povtoruvawe na postapkata (~len 394 stav 1) i stava predlog po povod baraweto za vonredno ubla`uvawe na kaznata (~len 401 stav 4). }e se naredi izdavawe na objava vo koja }e se pobaraat podatocite ili izvestuvawata da se dostavat do organot koj ja vodi postapkata. престанува да важи Главата XXVII „ПОСТАПКА СПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИ“ членови од 437 до 477 и 543 од овој закон. ili objava e dol`en vedna{ da ja povle~e koga }e se pronajde baranoto lice ili imot i imotna korist ili predmet. (2) Izdavawe poternica nareduva javniot obvinitel vo predistra`nata postapka. 14/85. 103/2008 и 161/2008). evidencijata za izre~enite vospitni merki ja vodi Osnovniot sud Skopje II vo Skopje (2) Za maloletni lica rodeni vo stranstvo ili so nepoznato mesto na ra|awe se ustrojuva centralen registar {to go vodi Osnovniot sud Skopje II vo Skopje. (3) Ako e verojatno deka liceto po koe e izdadena poternica se nao|a vo stranstvo. (2) Zaradi izvestuvawe na javnosta za poternicata ili objavata mo`at da se koristat sredstvata za javno informirawe. (4) Naredbata na sudot ili na rakovodnoto lice na ustanovata za izdavawe na poternica se dostavuva do Ministerstvoto za vnatre{ni raboti zaradi izvr{u-vawe. Naredba vo takov slu~aj izdava rakovodnoto lice na ustanovata. sudot }e pobara od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti obvinetiot da go pobara i da go izvesti sudot za negovata adresa. (5) Sta`ot na osiguruvaweto priznaen so odredbata na stav 1 od ovoj ~len vo celost se zasmetuva vo penziskiot sta`. (4) Na molba od stranski organ. ili begstvo od ustanovata vo koja izdr`uva zavodska merka svrzana so li{uvaweto od sloboda. kaznenata evidencija ja vodi Osnovniot sud Skopje II vo Skopje. . organite od stavot (1) na ovoj ~len raspi{uvaat poternica i objava za lice. ^len 536 (1) Izdavawe poternica mo`e da se naredi koga obvinetiot protiv kogo e povedena krivi~na postapka poradi krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost i za koe spored zakonot mo`e da se izre~e kazna zatvor od tri godini ili pote{ka kazna ili koe so pravosilna presuda e osudeno na kazna zatvor se nao| a vo begstvo. ^len 541 Odredbite na ovoj zakon za povtoruvawe na postapkata. odnosno sudot pred koj se vodi krivi~na postapka. Kon naredbata se dostavuva izjava na sudot ili na rakovodnoto lice na ustanovata od stavot (3) na ovoj ~len deka vo slu~aj na pronao|awe na toa lice. za rodenite vo stranstvo. nadomest na {teta. ^len 537-a (1) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti nareduva izdavawe na objava zaradi utvrduvawe na identitetot na pronajden nepoznat trup. se raspi{uva me|unarodna objava kon koja se prilo`uva izjava deka vo slu~aj na nivno pronao|awe }e se pobaraat privremeni merki za zamrznuvawe ili konfiskacija na imot i imotna korist ili odzemawe na predmeti. kako i za onie ~ie mesto na ra|awe e nepoznato. }e se pobara negova ekstradicija (5) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti vodi evidencija za izdadenite poternici. ili koga }e nastapi zastarenost na krivi~noto gonewe ili na izvr{uvaweto na kaznata ili drugi pri~ini poradi koi poternicata ili objavata pove}e ne se potrebni. imot i imotna korist ili predmeti za koi se somneva deka se nao|aat vo Republika Makedonija. 57/89 i 4/90) }e se dovr{at spored odredbite na ovoj zakon. Podatocite za licata protiv koi e izdadena poternica se bri{at od evidencija koga nadle`niot organ }e ja otpovika poternicata. ^len 543 (НЕ ВАЖИ ВЕЌЕ) (1) Za maloletnite lica rodeni na podra~jeto na op{tinite na gradot Skopje. ^len 544 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon krivi~nite postapki {to ne se dovr{eni spored odredbite na Zakonot za krivi~nata postapka ("Slu`ben list na SFRJ" broj 4/77. rehabilitacija i za ostvaruvawe na drugite prava na lica neopravdano osudeni i neosnovano li{eni od sloboda }e se primenuvaat i na slu~aite pravosilno zavr{eni pred vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. Ako e verojatno deka imotot i imotnata korist ili predmetite se nao|aat vo stranstvo. ako postojat osnovi na somnevawe deka so smrt. (3) Izdavawe na poternica }e se naredi i vo slu~aj na begstvo na obvinetiot od ustanovata vo koja ja izdr`uva kaznata bez ogled na visinata na kaznata.Закон за кривичната постапка Страна 77 propi{aniot pridones za vremeto za koe so odredbata na stav 1 na ovoj ~len sta`ot e priznaen. ^len 537 Ako se potrebni podatoci za imot i imotna korist za koi postoi somnevawe deka se pribaveni so krivi~no delo ili za oddelni predmeti {to se vo vrska so krivi~noto delo ili takviot imot i imotna korist ili predmeti {to treba da se pronajdat. ^len 542 Za licata rodeni na podra~jeto na op{tinite na gradot Skopje. (2) Ministerstvoto za vnatre{ni raboti mo`e da objavuva i fotografii na trupovi i na is~eznati lica. ako vo molbata e dadena izjava deka vo slu~aj na pronao|awe na toa lice }e se pobara ekstradicija ili privremeni merki na zamrznuvawe ili konfiskacija na imot i imotna korist ili odzemawe na predmeti.

. 57/89 i 4/90). 14/85.Закон за кривичната постапка Страна 78 ^len 545 So denot na vleguvawe vo sila na ovoj zakon. prestanuva da va`i Zakonot za krivi~na postapka ("Slu`ben list na SFRJ" broj 4/77. ^len 546 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". 74/87.