You are on page 1of 1

ABAP Weekly Test - 1 Results Name Arghya Biswas Aavil Rasquinha Vaani Shukla Arpit Malhotra Shubha.

A Ankur Satyam Karthik A Ajit Manuel Suman C A Siva Sai Teja Adarshya Sharada Supreetha Bhat Pooja Jha Sradhanjali Khadanga Prajna N Murthy Priyanka Deka Srinatha Srinivasan Ganesh Prasad Tejas S Naik Pragyan Paramita Sahoo Ashok M Nair Krishna M Ghokale Shashank H.S Shibashish Chatterjee Vinayak Jayaram Bhatt Bijoy Laxmi Bhotian Pooja Anand Anish Johns Poulomi Dey Robert Oinam Parag G.D Shreyas Geetakrishnan Sachin Pachori Gaurav Bhareria Pratyusha Roy Raj Kumar M R. Menagapriya Vallabhaneni Manasa Swati Satabali Marks 42 43 47 39 34 41 37 41 40 37 40 41 46 42 40 42 40 35 44 39 39 36 36 34 35 38 37 41 35 40 42 36 46 38 38 37 41 38 36

Date: 12/07/2013 Total Marks : 50 Duration: 1 hour