lŸçÛÚ

~gŠ ‡£ZŠ Š

+â õg @*
ÅŠ ˜q
-’Å~w',
ñZg£Z¦
4$0Zx ø—
Äc*
i !*
gzZÌZ ]g @*
ÅîE
0E

V†¿ßÚ nµ æ †¿ßÚ ‹µ

21

C»',
@
á

x ª»VzgZŠ Z ~g£aƹF,
(

V冕^u lŸ^u

23

°¤ÑxÝ

+ây*ZŠ ÅV{+ −Z©zgzZ b âÏ

26

~i Z F,
£Z· ]ùÏ(ÅåÃÑZgœ~] k’Bzò ¸

09

ã Zgâ·p

14

Vä³³þ ³þ ³þ mþ …]]

36

KÃc*
~gŠ ‡iz
l
ÛZ

~Š !*
W+b 2 Z†¦?‹ **

V…^Ò„i

40

}^
,YgzZ]Z W,@*
ÆMg ‡

]Ñìg Ö Z

V†¿Þ æ †ÓÊ

44

ã-Z$
+~gŠ ØZY M**
Ññ

Àq
-ZÅI~œq
-Z~V-Z$
+~gŠ ‡{ÇgŠ

Vh] á^`q

47

ò Â0
+e·ËZ e

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

VÝ^Â á]çm

53

tœZ+−Z¢¦ ( m~y
W ) { ^
,Y]g @*
-Z :+
q
MègzZš
M ;z

56

kI£Zg Z',Z

~ægÏ WxÝËZ e&»g Z ]g @*
»wçzŠg Z

57

k I£Zg Z',
Z

k IÝ ¬m,z6,
**
Ññ&Vc*
g »{ nÅÏŠ6,"

{g ZŠ Z

59

Vx¤
/
uIègzZÏ(Ô! Š ZÔB

7~gz¢t · Z »}g ZŠ ZÐ Zg WůIZ Dì ò q»gÖZ ~Š Zi Wg0
+ZÆŠzuòsZgâx Y 

Y 2013ðÑ 

4

Vñ^Ûnµ

V6m†fì

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

Ô‰^Þ '‚vÚ( kn߉ ‚a^rÚ( k߉ Øa] Ý^Ú]

~Š !*
W+b 2Z†¦?
Y 1905&| 1323:]ÃzDY 1819D 18&| 1234:]Š Ñz

Ý^Þ 1Ò l^Ú‚ì oÇn×fi …æ] oËnß’i(o`ÏÊ oÒ
Vzg ZD
Ù ~ ^Å ó óòz2Z ìYL LgzZ Å ðÉg Å0#
Ö Z~R',)g fÆ ëZ z}ä VM 
D Zhgg ÇŠ c*
·ù»Vƒ :
E
0kIÒº$ Z #
Ö Ó~s Z ‹S Æø]â }
.ÅX
gzZ ( Justice of Peace) ó ó5s W=L Lä îG
D Zi ZâÐi Z ³Zz[æÆógó ·y{ L L
z÷zgzZ?£KZ »]ÃZ ZdgzZ´ŠÔ ~„Zñƒº6,
xŠlÝÆs sZ LZäVM
D Hˆ
Ü ¬)g fÆkgŠ

͆, æ ˆÂ 1a‡ ‚jÊ] ÙçfΆ+
…çÞ Ý^q å…].] 

Y 2013ðÑ 

5

~ÃqZ‹ *
*_ö
b 2 Z†¦
ZsÑZ¦
Y 1819DY 1818&| 1234
GG3E
4]@WÔ<
‹ **
_öÔ ï
L IZx â Z
~Š !*
W+{Š Zic~gŠ ‡+vZ†¦**
Ññ
D ðƒÐ{ E
+‚ ZvŠgzZò Z¤
/
−Zz~y
D ð0*
) Z
º
Û ~Y 1848ÐDgzZ HxE[ õ ZÐV-Z$
+ÔtgŠ ‡D¬gæîSVƒÇkgŠZ
Ô© »+−Zg$
+~ßñÔ© »xéZ†~ßñÔ © »vZ ]g t
K~ßñÔ~zŠz(,ݬ { 
á ~ßñÔ CgÎVx¦]|
Ô~ŠŠ_örZ·{ 
á Ô~gg Ô™·~ßñÔ {Š Zi0
+
p ZsÑZ ~ßñÔ ã-Z$
+ã¢wÎga**
ÑñÔ~gz?/·
E
D !* 
Z',Zy**
Ññ]|gzZ ~òº Z·~ßñÔ~Š !*
W@Ý
°Z2**
ÑñÔ~â ågŠ ØZ†?
E
H
4¨EÅ
4
h
E
DñƒgHŠ *QÆÏgÃz! ²~›wjZ ð;zÒ» è Z ~g »u~Y 1868D 67&| 1284
Dñƒ^
,Ã6,
ëZ£~ö0
+{IDðŠª
Z°~| 1856B| 1271
E
I
0kÒº$ Z #
Ö Ó~ s Z ‹S Æø] â }
.Å \ W
( Justice of Peace) ó ó5s W=L ÃL \ Wä îG
D Zi ZâÐi Z ³Zz[æÆógó ·y{L gLzZ
Dìg ÇŠ c*
ó óòz2 Z ìYL·
L ù»Vƒ :Æ\ W~Vz¢g eD‘} zëVzg ZD
Ù ~g ZzŠ ZZä\ W
‘
Û ›ggŠt·jL L[ ÂwV" zo„q
-Z Åi Z0
+ZÆó ó/ZY YL Lä\ W6,qçñÆ<
L IZg °ZgzZZ
+
D ðâ 
Ûk
,
’Ðx **
Æótó D
+
%
zz Ås %ZÆg°ZzZ
+11z™| m
| (,~ q
-’kZÔ¸ Ág m{ÆkZ~ Z’ZÆ{z0
+q
-’
D‰ƒg ZŠ',„
 ŠÐRgÅkZÐ
øZŠ ãÔw–z wq •
',
z wZzi " ª
zŠ Ô ( ,¢g e) ~z2 Z ìY Ô( ,¢zŠ )Y 1zÑZ õg @*
Ôt·j
−ñ° ]Ò¬Z ]ª]Z Ôxzg õg @*
Ôy j
îjZ õg @*
ÔyàZ õg @*
ÔY ZÈZ [¨%Ô( zŠgQ ) øZŠãÔ( Ïg Ã)
ô=Ô(zzŠ )iñWÏgà ÔY ÑZ ìW'] c*
©œÔÖÎZ sÑZ Ôx ¬ ;Ô=r G
î*9g Ô] ‡JZ sÑZ
D'ÜÔY ¶
KÑZ sÑZ ÔwWZ ‡ÔøZŠ UZ &
Ô2Z ÁZ sÑZ Ô ( ,¢zŠ ) x‰Z îGE
!Z &
ÔyuZ ½ÔszZ
jÔ /Zg ÖZ Ô+ u>Z ‡ÔŠ !*
W”% Òøo'we w1 ! ²ÔwWZ ‡DwdÑZgŠ rÔÝ ¬BZ'ÔBZ'
D{Š',
{ÀF,
ÔE¬˜ÂÔg ÃÑZsÑZyZ- Š'/ZG @*
Ô+7
Y 1905s6,
ZB 20&Y 1323#B 15
D‰Ku {›4~[f‚Æ(Basement)4äÆK{g fszczgÅ~ 

Y 2013ðÑ 

6

:x *
*
:s²
:]Š Ñz
: [ ØZ
:ò Z/
¤−Zz
:½ðZ’Z
:½dZ
:{ +
E ‚Z
:ög+

: ë Z£
:iZ³Z
:] â .

:w8ZzŠg
:qgÐ{z+
0
:?£ë Z

:] Ãz
:®æ

Û,
7ÐZ¬!x Z™Mg ‡
 M: Ñ‚Ð Y 2013~g†Dì ;g Y H†ŸZ ~ ’

 M: Ñ‚ Ågâx Y :
L Æ ãZ¤
/Å ®
) SgzZ ½» ( 1)

D,™w‚g Z „¶g/£aÆäZ™ ( Renewal)h
+‰Å’
 MgzZ“
WM: Ñ‚Dì ˆ~Š™9zg Rs.240/

Zƒ –b§kZ }V˜ÔBNŠgz¢6,
zZÆögi
+Z LZ~á‚gáZz äYÇÃ\WIÐ "7,!‚g ( 2)

ì È » Jan-09-Dec-11gzZì’
 M»\W 3580 ì È »kZ 3580/Jan-09-Dec-11:ì @*
ƒ
sfzgqx™{Z',™h ¶g c*
’Å’
 MKZ~]gß+ZDì ˆƒ»’
 MÅ\ W~Y 2011cŠ™ƒqzÑÐY 2009~g†
 MÅ\W$ @*
Ô,™ iÃ}gZŠ Z6,b!*
ñ‰bŠngzZ,Š Z™ ¦:Å’
 MKZ~.
$ƒ » Z
DnYÅh+‰Å’
A/c No: 10177246529
A/c Name: Khushtar Noorani
State Bank of India, Baranch: Zakir Nagar, New Delhi-25
Mob: 09871094760

L Lx ¯ óz de
$.q
-Z6,],Î õ0*
6,]â }
.z ]§ Å ~ŠŠ _ö/Z† ]|<
L I Z x â Z ( 3)

D ÇñYH7w‚g Zt¹ZÔì c*
’’
 MÅ]Z|XDì ;g Yäƒù 
á „¢ó
ó _ö

b!*
ñCZ6,b!*
ñ{gÃè{z$ì lg Z ¦
/
Ð VzMx Ó( 4)
MÔx **
CZ~SMSD,Š™ SMSgz¢»ÆZg c*

Dìg êŠ q :Z ÅVÂ!*
0Ðá‚g c*
 MÅ\WÃ\W{g ZŠ Z$ @*

ÔKgz¢x **
»"ßgzZ’

~z!‚gÃ\WB‚ƶg c*
’ Å\WÔ ,™ iÃ}g ZŠ Z ÂM
hwZ e 7~J¶g Åh
+‰Å’
 MKZ\W¤
/Z ( 5)

D ÇñYc*
Š™8 8

(Z¤
/ZÔ D 0*
ï7}g ѼÃVzM‰Ðzz Å$
+ÅuZ e1Ôì *
@Y5!‚gÐ~È0*
{ âC
Ù ÃVzMx Ó( 6)

-ä{ uZ e e
J
$D ~k
,
’Å\W$ @*
Ô ,™é~ Z c*
,™w‚g Z x **
Æ}g ZŠ Z â îDq
-Z ~ ~ m,
ôZ c*
~y ƒ

DnYðà

!‚g c*
,Š Zz™spögi
+Z CZ x™{ Z',ƒ **
YgzZ }» \WÐ V;z¤
/ZÔN Zz™~g Y!‚g6,ögi
+Z T( 7)

D,Š Zz™È
D,™‚Zg6, 
{gÃèaÆäZ™ `gŠe
$DKZ c*
wZÎ0Ðá ‚g c*
ÆZgÐ}g ZŠ Z ( 8) 

Y 2013ðÑ 

7

q :Z ~gz¢

’Mx **

»yZÔì Å ¦7¶g Å’
 MKZ J
-[ZŠz!*
Æy´ZgzZ ã;ŠŠ c*
Úä Mg ‡X
‰ bŠ {zÔ T e **
Zj!‚g Mg ‡ Dì ˆ~Š uzg −F,
Åá‚g ¹ZgzZì Š
Hc*
Š™ »Ð
D ÇñYc*
Š™~g Y!‚g¹Z D,™¸6,
09871094760b!*
ñgzZ,Š Z™ ¦¶g c*
’KZ6, 
.
$ƒ » Z

h^jÒ ·3ŠÖ ØÛj Ú †µ &ve oím…^i …æ] oßm(oÛ× Ôm]

?kq
-Z :g °ZzZ
+IèƦu
©©EÅZ L L{ izg8
ÐbÃÅY 1946<%Z ó óîG
0G
IG
îG
0kB+Ô *¼ÔK
M F,
Ô +zD
+
oÞ]…çÞ †j)çì^ÞŸçÚ

ì „g W6,
x ¬©„¢

104:] ,

70:7

©©EÅZ L L{ izg8 Ôì Œ6,
IèƦu~Vzg ÑÆY 1946<%Z ó óîG
0G
ã kc*
ckZ[Ât
~gŠ ‡Œæq **
ÑñWz6,
Ô ~g7Z_ö{ 
á Z®
) )¦c}f{Š™uF~TÔ åZƒ6,
]Zm
Dìj[c*
**
-ZtaÆVß ZzpgpŠÐt
q
# I]g @*
D å1zäMg ‡gzZ ~gŠ ØZ”g Z)´
V†)^Þ

‹ŠÔòsZ„Òg ZŠ Z
6D‹ŠÔKìYÔût
Ð 422Ôgâx Y„ V…^Ò ÜnŠÏi
Ph:011-23281418,email:jaamenoor@gmail.com 

Y 2013ðÑ 

8

o³Þþ ]…çÞ †j³³þ )
þ çì

ä³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ þm …]]

+â õg @*
ÅŠ ˜q
-’Å~w',
ñZg£Z¦
åˆñ^³³
þ qþ Ôm]

}g ÑkZ Dì ïz"k
,
ió ó¯gÍß',
gzZŠ˜q
-’Ô~w',
ñZg£Z¦L L[ÂŒ6,Š˜q
-’Å~w',
ñZg£Z¦
( ãZgâ ) Dì „g YÅ ù 
á Qg !*
-ZaÆ)¬ÒŠ ÃZ`q
q
-ZÅ[ÂÏZ~

qzÑÐ Y 1840gzŠ ZŠDg6,`z²LZ ãkwÙZgzZíz
~ gzŠ kZ Dì ( J
-wzZ ,gÆ ~œ,gzZ ì @*
ƒ
~ +@WÔg _
OZ ) Ô]Z fp â Ô] â lÔÆc ãp‘

E
4‘År
3G
gzZ i" ÅyZ 2 {oß » ã U*
g¼gzZ "
$ ðE
# ™¦
dÄÜs@LZq
-’t b§kZ D ˆVÃ •Z KZ ~g ZŠ™$
+
E
4
É
3 Z`u
Dˆh ÂxŠ6,],Æõg @*
azig WÅx ªÆ> ðE
V5VâzŠ {gÃè ~ eÆ Š ˜ q
-’Å r
# ™¦
wJùz ða Æ Ù|Æ hÃ*ñÆ q
-Z ËÐ ~
-ËËÐZ·_èzc» õg @*
J
-Z
J
# Ô ÇƒÂ¢
8™
D êŠ à7
| 1232$ì C™tt Š Z®Mq
-Z ůIZgzZ ðg ¸
îG
!¾L L[ Â Å ( Y 1831D| 1246 :s ) ~ŠŠ ³ Z { 
á ~
G
~„~ y*zy {ˆ Æ ®
)
á Z z "Å ó óyZÑZ
!
À
DÅúÅxi Z \z¤
/ö Óh ä kZ Zƒ qzÑŸ »] ÃZ Z
:._ƹzgÃh
+idZ1Z **
Ññ
) ðÃÔZƒ qzÑgzŠ » à ìŠ Zi WIè Ð [  kZ L L
ÃLZ ä ËÔc*
Bg
$uIZ ðÃÔ ¯ ! ;z ðÃÔZƒª
G
( 9:mÔyZÑZ îG
!¾gzZ ~ŠŠ³ Z **
Ññ) ó óD ¹Ë
D Z 7,6,ˆC
Ù ôZß !*
W,Z » ~È ‘
Û gzZxi Z\z¤
/~„kZ
!
À
Ó
7ŠzöJ
- R~„gzZ Cc*
ÃsÜ„ö h t Å Vâ ›
kg Zæ æ ~ ^Å×k XZ q
-Z ˆ Æ Y 1857É Ô „g
ÔN 0*
ú¹’gzZ °Ô Nƒ y]
.)Ô ñW~ Šz
!
À
 yZIèÁÂ
Ù gzZ RC
C
Ù èYÔ ;g¨
¸8
-g ö Óh 6,ƒ
D‰„g Y ÅlÃÅ q ÊgzZ VÅÝLZ LZÐ f õ 

Y 2013ðÑ 

9

&Y 1786D| 1201) ~w',ñZg£Z¦~ õg @*
d~g ø
qip
Ð ¿gzZtzgÏ(gzZ O’ÔY Ô —» ( Y 1831D| 1246
Å 0*
',)g fÆ yZ wq ]g߸ Dì c*
Wt ‚~ ]gß
k& ZgzZ ~h
+‰Æ~w',
£Z¦Dì ÌÅ ó Šó ˜q
-’L Lˆ
][Z t ¯â Ô] â AZz Ù Ôu³z Š ˜ q
-’Ô] uZz
~½Á Šõg @*
Ð Vâ *ZŠ Å ãU*
g¼z [ #gzZ ]ZŠ ¬
yZÃ7ÆbágzZVñ**
g »{gÃèÆr
# ™¦D~ 7,
~uÔŠë» ~œ,ƒ¾7Z ä Vzgó ö ZÎq]oÆ
` Zu”%zcÆ yZ$J
-VŒ ÔVâ i [Ô Ñg Zâ Z1Ô‰z
ì c*
Šg Z Œ
Û —û%zx £ »yZÐ ~ŠŠ_öm,
+Z†{ 
á :Z
» Ï0
+
i Å yZ Ê ˜ q
-’ˆÅ 0*
',)g f Æ r
# ™¦gzZ
òsZ « Å y*zyL LÃ q
-’kZ ñƒ D C £ yZÄ
gzZ ó Ä
ó Ü ñ§Z q
-’ L LÔ ó ó+Š ñ§Z q
-’L L Ôó óq
-’
E
ó óq
-’Å x ªÆ ë Z 2 wLZ » îG
0kIÒº$ Z #
Ö ÓL L
Dì HòúŠ »äƒ
ÁÅr
# ™¦ä Tì Ì(Z¡q
-Z s§~uzŠ
-ZÃq
q
-’kZ}ƒ D™¤
/YZÃÏo$
+gzZ Cù" Ô d
0#
Ö Z ~ËÆ Tì c*
Šg Z Œ
Û ðZg W$cgzZ “+Z
»Vâ ›Vzg ZD
Ù 6,uuÔ ZƒÝq r z
Û Ãg_
OZ Cc*
Ãg0
+ZÆ
kZgzZ Zƒg Zû3 Zg » WÂÅ#
Ö Ó~ m,
ôZôZß !*
Ô· yp
Æ ò » **
F,
x Ó KZ ( Y 1831 @*
Y 1826)gzŠ ª » q
-’b§
Ð *Š kZ År
# ™¦~ yZyÆ^ÃÑ!*
~Y 1831B‚
@*
ƒ »6,Y 1840™ƒ qzÑÐ Y 1831 gzŠ ZuzŠ D Zƒ »6,-g
‡ Z%Ô 8Qèg ¬ Ô ~¸Z
Û ZÔ e

/
%Ñ) ~TÔì

{,
^YqZ :+â õg*
@ÅŠ ˜q’

ãZgâ·p

~ wqC
Ù Ãz',
Wz y
á Å + @Wr
# ™$$ì t wZÎDì
kZ ?ƒ: c*
ƒm»kZÐ|{ ZpÔT e ´g ì‡VY
:ƒ±5ЯÆ4ZŠp[ Z »
ÕwŠ m{q
-ZB‚ÆL£Z¦Ð „ Z’Z=L L
( Y 1964',
Æ Z {g ÑÔ55:mÔc Z™ óâ{ â)
L xâ ) ó óD¶
Œ6,
Vz¢zŠ Å ( Y 1999:s ) ~z0
+ZdZ1Z **
Ññ
]§gzZì CY ª[ Âë Z¹ ó L
ó £Z¦]§L L[ Â
„g ~
.â »V1Âx Óň à Zz äY è6,~w',ñZg£Z¦
Š&**
Ññm{ =gÆ ~z0
+VxZ**
Ññ6,[Â kZ Ôì
:˜ ñƒD™{û~z0
+
ݬ
**
Ññ) ð¸ 4gzZ„
 zŠ +F,m,
³}÷$k\Z L L
ì : Zq]oØ{„z Ã& § » ( ~z0
+dZ1Z
{ óÐ V¤Z ¦
/
z
Û gzZ V‘@*
ÃÅVÍg )
,ä VrZgzZ
ó óDì ÅÒÃÅäYò™ X
( 8:mÔq
-’òsZ«Åy*zy)
s Z‹Z »]o: AZzKZÐ r
# ™¦äVxZŠp
: D â 
Û Ôì H6,
] â £Š¼
]oÐ yZgzZ~ äZ™sg ¬Ð r
# ™¦L L
}÷z Z (,Ð ƒ
 ~ ä™ Za ÑÅyZgzZ
»Øæ r
# ™ ƒZ†¦ ~ßñËZ e ! %z ¦gŠ Z',
ó óDì m: AZzÐ] Z f År
# ™¦ÃXÔì
( 22:mÔwzZ :¢ÔL£Z¦]§)
: D â 
Ûh
+'
×
¦6,gî6f gzZ ¯tZ†¦œ **
Ññ]
.â −Zz L L
ZÐ ƒ
 6,íÔ¸ ñƒ" ze~ ›År
#™
ó óD Z 7,» ó ó[ xZyèg Z L L[ÂNq
-ZÅyZ W,Z
( 22:mÔsZ )
[  KZÐzz ÅÕZz àŠÐ r
# ™¦$J
-VŒ
ï Šg Z Œ
Û ó óx £AzZ~ ¯lÝL LLZÃ ( L£Z¦]§)
:
q O+F,m,
³Å®
) { " kZ óL
ó £Z¦]§L L 

Y 2013ðÑ 

ÅVogzZ Vr’›Z
# ~ wj â kZ
i ¸W » +â õg @*
À !
õg@*
6,+â õg @*
~ Ë D 7,Ì6,kZ W,Z »„ö Óh ÂZƒ
%M‰
V¸gzZV¸yŠÔ;g @*
h Z™ ÎæF
Ü zD Š
HW¨
¸8
-g » ~i ‚
Å >Ã ~i ‚ õg@*
$J
-VŒ ‰ Dƒ sp~ VÎ',
GšÒ7E» ë›]g @*
õg @*
ä¿kZ D ÎäYH «ï
Ðs§
Â~Š]¸ÎÅÙñZ
Û gôZgzZò,Ã+@WgzZVzgñ**
gÑ"Æ
V
á z
Û uZ
+‡gzZe
$w©Ô@WimY »íz m]ZÊZ
Û Z à©
£Z¦ÃZ
+zg °Z `gŠ~[  {gÃèų Z { 
á DŠ
Hc*
Š¯
D¶„gÝq46,
uiÅ~w',
ñZg
:C»',
£ZŠú¦œw–
&Y 1817 ã½ä ³ Z { 
á B‚ Æ r
# ™ ¦L L
G
!¾!‚g ZgW)u ¿q
x **
ÆyZÑZ îG
-Z~| 1232
( 63:mÔ ~ŠŠ_örZ·{ 
á ] §) ó óD Hk
,
’Ð
År
# ™¦ÃZ
+zg °ZƳZ { 
á $t Š Ze6,kZ
ËÆTÔ Š
HïÌxg ÃPW,¸ » ó ób & Zz]úŠq
-’L L

HW~Šz¡q
-Z » Vß Zz + â ÆZ
+{gÃè „¢~
iÆ Z
+z g °ZÆ ³ Z { 
á Ô~w',ñZg£Z ¦$ Va
g Ñ‚(ÆŠ ˜z]úŠq
-’ÅyZ³Z {
á gzZìg„
 6,
u
:( Y 1979:s ) ~ŠzŠñdÑZ1Z¦**
Ññw–Dx ZŠ" ÒÈgzZ
E
!
S
S
Šz q
-Z é5š z é7zg VâzŠ ³ Z {
á gzZ r
# ™¦L L
( 77:mÔ+Š ñ§Zzh
+‰) ó óDn
pg
gzZ ]oˆè õg @*
Å ~w',ñZg£Z¦a kZ
ekZ D ˆÅÒÃg7 ½Åä½g ózîÐ ¯ÆÅ
Å} úŠ}÷s Z ‹Zt» ( Y 1971:s )$wÎgxÝ**
Ññ~
Ѓ
 6,q
-’gzZ]§År
# ™¦äVMÔì @*
™}Â
:ì Hx »{Š c*
i
ÔVƒb‡»pgì‡wq¾z',
Wzy
á Å+@W~ L L
: ._ÐÐ ] ùÂ c*
] **
Ò—‚‰{zp¤
/Z
( 232D 231:mÔ$]ZŠ ÃZ ) ó óDƒ
¦ ì ]t 6,gî~Š Zg Z)Ð ¯Æ r
# ™$
ꊙ³ò Å ë›]g @*
Æq
-’gzZ ]§ Å r
#™
10

{,
^YqZ :+â õg*
@ÅŠ ˜q’

ãZgâ·p

E
!
³ # » îG
0kIÒº$ Z #
Ö ÓÃr
# ™¦$ å³»xi Z \z¤
/öÀÓh
akZ¡xF » ~i Zâm,ôZÃ fyZB‚B‚Æä™"
$U*
³Z { 
á gzZ r
# ™¦ {z ~ gñZ Iè$ Š
Hc*
Š }Š g Z Œ
Û
:˜ ~gŠ ‡[-Z D¸7ò qÆ] c*
Ãzg °ZÆ~ŠŠ
gzZr
# ™¦)}È g ZŠ',Vâ 
Û tÆvZ‰
Ü zT L L
3Y KZ~Š ˜yZy§{ÅIz +Š ( NgÆyZ
Ѓ
 Æq
-’kZ~äâ ikZ D¸ìg™gzˆ
( Y 1861&| 1278:s) ~Š !*
Wíha**
Ññ³#{Š c*
i
wÎg a~ßñgzZ g ZŠ ¸gu~ YÆ ‹Š ÐZ
( yZ ði;X\ )V-Z$
+~1 ( Y 1872&| 1289:s ) ã-Z$
+
Œ0*
gzZ 70
+ZgzŠ Å6¤',#
Ö ÓÔ¸g ZŠ¸gu~
azDr
# ™gzZfÆVâ ›ä kZ$ƒ±5
ó óD 1™ÝqaÆ]â }
.~g »uÃ6
( 56&55:mÔ] †z]uZz:Y 1857~Š Zi Wk
B)
Æ yZgzZ r
# ™¦$ì @*
ƒx¥(ZÐ k½Z kZ
# ¸ g u',s ÜÆ #
Z
Ö Ó~ m,
ôZ ~Š ˜ yZy Ng
¹ vŠgzZ ã-Z$
+wÎg a**
ÑñÔ~Š !*
Wí ha**
Ññ$
ìg™yz¬ » yZÆ™~™e ~ #
Ö Ó~ m,
ôZ ¡fÐ
**
ÑñÔ$ **
Ññs Z ‹Z » kZgzZìt |]g@*
$Z
# D¸
# ™¦$ì ÃVpgñXÉ~gŠ ‡[-ZgzZ ~z0
r
+dZ1Z
¦gzZ ìg â i WŠÎs ÜÆ V³6,uu[ ôZÆ yZ gzZ
Ì\Qà©ðÃ~ Ï0
+
i ~uu!‚g eñ h ‚År
#™
D ðƒ7B‚Æ#
Ö Ó~ m,
ôZ
**
Ññ$ì "
$U*
t Ð m,
z*ŠgzZ@ZØÜçs§~uzŠ
~g7KZpÔìgg ZŠ¸gu~#
Ö Ó~ m,
ôZw‚Pha
$J
- VŒ Ô~g Z ¦
/~ ]zZ° z ]ÐÐ Vzm,
ôZ Ï0
+
i
z l °» s ÜÆ #
Ö Ó ~ m,
ôZ ~ ÆcÆ Y 1857
§Z~ lZŠ 0*
Åx`
kZQgzZ 1zigzZ ~„B‚Æáßz
kZ$ì ]ªDà ÷‚ ~y
W~ [™zŠgŠ e
$.™ƒyâ &
+Z
:ì H~[ ÂÏZä~gŠ ‡[-ZŠps Z ‹Z »
ó ó1zäha**
Ññ~Y 1857~Š Zi Wk
B LLþ 

Y 2013ðÑ 

] ,Vzg ZD
Ù äŠ ZÎÁkZÔì [ Âí~(,q
-ZgzZ
TpÔX"Á ~(,KgϹgzZK { (
''è7[ ðÃÔ è[ Ât Ð tØz tzf
kZ {z$ ~g Z ¦
/]î0E
!_
.c*
v 辊pÅ'ÃkZ
ó óDì êŠx £AzZ~¯lÝLZÃ[Â
( 30&29:mÔsZ )
TÐ mÆ ~z0
+VxZä ~z0
+ݬ Š& **
Ññ
LZ Ð ªkZ Ì{z Špì Å e
$D Å]Š Zg Z z ]o
: D â 
Û ~z0
+
ZdZ1Z **
ÑñDnÄg7µ ZÃ\ W
Æ g7 tŠ ™ yZ0
+{ xj% ~z0
+ݬ Š& **
Ññ L L
ó óD¸n
pg]o~(,
Ð] Z f År
# ™¦)g f
( 24:mÔsZ )
yZB‚Æ qg ZzgzZ ]oOzgñ+ZÐ r
# ™¦
6,k¤Œ
Û ™B‚Æs »ZgzZ $c*
Š Ô ë›F,
x ÓÃ õg@*
Å
] â AZzÙÔ]TzÑÅyZÐT$ *
*™v6,gîkZ
gzZ +â]g @*
D @*
Y {g7eÔƒY Wsw6,] c*
Ãzg ZŠ™gzZ
Æ& Ãz ÁŠ Ô¯1Ô,™c_ » o ôZÄÑ2 »Æ ï
Dì @*
Y„ƒg6Vð;
» ]Š Zg Z z ]o~ +â õg @*
Å ~w',ñZg£Z¦
:ì HÌä( :s ) ~gŠ ‡[-ZWz6,
[szc{“
E
4
ZdZ1Z Ô ~çlG&åQ6,q
-’Å ~w',L£Z¦L L
?{Š c*
iÐ ƒ
 Ôì Hx » ä $wÎgxÝgzZ ~z0
+
ëgzZ oèÆr
# ™¦ä VrZ Ôì »xj%$x »
yZÔì 1x »[pÐó óY Z å›iÅZ >gàL L[ Â×)
Å Ég¦@Ð ¯Æ ]Š Zg Z z ]oä VÍg )
,
»q
-’kZ~©: ]g @*
z Ï($¶]gz¢Dì
ó óD @*
YHt‹z·_
( Y 1984ag â @*
~g†Ô36&35:mÔV-Z$
+Ô×zg„ â)
È ¯ õg @*
År
# ™¦ä xj% ~gŠ ‡[-Z$VÑq
{“»]Š Zg Zz]oTÐ VÍg )
,{gÃè ~eÆä™
gzZ]oÏZ Dì ;gg 
á u~]oÏZ ̯»yZŠpì H

11

{,
^YqZ :+â õg*
@ÅŠ ˜q’

ãZgâ·p

:$n{g:%K{“tgzZ –sg ¬
: Z@WÆ Vâ ›à zÚg2gzZ gŠ · yZ$ k\Z L L
$wÎg xÝ cg ¸gD Š
HH: pô§ ¾ÃVÃc
¾x¥: ñƒ f
e {^
,Y » ó ó^ÃÑ!*
-’L Lä
q
Ã8Ã~
.â *Š, Z ó óV1zÚ õg @*
L L$ÆÅ
: ._Æ㹂ŠpÅyZ[ Ât„¸D c*
Š™i Z0
+Z
( 2:mÔV1zÚ õg @*
) ó óD¶
LZäy{ZsÑZ™ VÃ ó)
ó **
sÑZ L L[ ™²Z ãU*
Ô ì g ~ {ß â J
-íZ Ð Y 1809 ZsÑZ D‘ ~ ]Ñq
D¸ ]© m{Æ yZ Ð V{÷Z [Zâ îSV-gZH
~w',ñZg£Z¦Z
# ìgzŠ „ztDìg {zÌB‚Æ[Zâ
D¸ï
á ÐwÅg ZÎ~` ¯Š Zi WÅV{÷Z[ Zâ
G
G
G
4
&
&÷ öZÎL L b§ÏZ
3
34G
Æ eÔ ðGs²Zg ÷ó L
ó ðG
~#
Ö }
.ÅyZQgzZ ñƒ ³ Ð r
# ™¦~ äâ i
Dìz Z(,»yZ~ q=År
# ™¦~ wXDÑ g
1Dì C7,Ýzg à{6,q
-’År
# ™¦ÌÐ [  kZ
m{=gÆyZgŠ Z',ZD Š
HHi Z0
+ZÃÌÃV1ÂVâzŠ {gÃè
Š&£Z ©z **
Ññ ~ñó ~åg 0*
Æ ÷Š6,
F,Z #
Ö ÓgzZ
:˜ ( Y 1977:s )
[ » îSgzZ ä Vzg ó ö ZÎ6$ìt k\Z L L
÷öZÎgzZ)**
sÑZ ä[‰r
# ™$wÎgxÝ
G
&
34G
¦ÁÂVâzŠt$VÑqÔ c*
Š™i Z0
+ZÃVYÃLðG

( 438:mÔsZ )
ZÃ|]g @*
«
kZ ä¯ÆyZ W,Zk
,
iÆ]Š Zg Z1
$ ZIx`
¸ » fvŠgzZ ~Š !*
Wíha**
Ññ¤
/Z D c*
ŠÄg™
Æ x`
kZ ÂÅg (Z #
Ö i5 ~ #
Ö Ó~ m,
ôZ ä VrZ
(ÆŠ ˜ q
-’gzZÑzh
+%Cc*
M F,
š
Ær
# ™¦>%
á²q
-Z Ô¸ Ì( Y 1828 :s ) ~â J %
+tZ†~ßñg Ñ‚
DìgëgzZ ?~ª
Z°ÅJ÷J
¦Z
# ä ðg ¸{gÃè$ì ™f .
Þ ‡Ì] !*
t VŒ
, ZzŠ ÂH qzÑ *
*™È ¯ õg@*
Åq
-’z]§År
# ™£Z
:¸tx »zŠ {zD¸Zgzâ Ð$c*
Š óKx »
Â~ k,ŠÆyZ c*
Š™i Z0
+ZÃ8Ã~
.– *ŠyZ ( 1)
õg @*
L L}D¸ D™7G @*
Å*ñ£zGÆ yZ 1Ô ¸
i Z ó)
ó **
sÑZ L LÔ{g ZD
Ù ÔÈgŠ ÒS¥
/ZZŠ Z%¦i Z ó óV1zÚ
G
G
G
G
34&÷i Z ó L
34&÷ö ZÎL gLzZy{ZsÑZ™ V
D ðG
ó ðG
kZ ä S¥
/ZZŠ Z%¦Ã ó óV1zÚ õg@*
L L™²Z wzZ
Å Ò~ wà‘´ ~uu~ Y 1872',
Æ Z {z Z
# –‰
Ü z
yZgzZ õg @*
Ãä V,Z™ VV; zD‰Kgñâ Ð w
{gÃè ~ Y 1875 Æ™ Ýq ] ⠥Р]Z| {¦g /
¬ ŠÐ d

Û ÃŠ ˜ q
-’År
# ™¦ä V2Ô è[Â
Šñ~ ä{Ã CZ fÆ$wÎgxÝ**
Ññ[ Âë ZtD å
ÔÐ [ÂkZ$VYÔŒ7²Z.
Þ ‡ÐZ ä V,Z1Ô¶
èËZ e D å ;gƒgz${zÔ å*ñ»yZ ~ eÆ q
-’
ó óD~š
/o¢zRÅVèZÎÆr
#™
$ ~ }g !*
Æó óV1zÚ õg @*
L L™Éâ ä K V{ gŠ ·
( 163:mÔk
,
¦9ÅL£Z¦)
:$ c*
Š[ Z äV,Z ÂY7Ðr
#™
}÷ó óV1zÚ õg @*
LL
¹ZÔ åÂ*
*™i Z0
+ZÃqÁÂRgzZ *Š{z( 2)
[ Â ÏKg —— ì k0*
™wï ÂVƒ 0*
) Z
º
Û ZgiÔì ~OŠ}~V1ÂÔì
]**
Òz] uZz 4ZÐ V1ÂyZpÔŠ
H1™ï
á !Zjg Â
ã Z6,Ôì a **
~ g Zi !*
[ Â ——Ç VzŠ ŸÃ\ W
ÔÍõzg ZŠ™dZÆq
-’ÅyZgzZ r
# ™¦Ð XŠ
H1Ã
7yZ:gzÔñYï ÂñYïÐ t · Z~ V1Â
Åq
-’Ð Xb){zDƒ @*
ƒg Ö Z » Oß"gzZ ɧÔg ôZ
( 198:mÔ$]ZŠ ÃZ ) ó óDñWB;$
¢@WÐ yZÔƒ Cƒ¤
/YZ i$
+gzZŠŸÔCù" Ôò » *
*
ÅkZ
DIà „~ Y 1975ˆÆVÎ',ÎÆY 1875;@*
»[ Âäà zÚwZxéZ†·D H ù 
á ÐZ ägƒÑtgŠ ‡
B‚Æõg @*
ÅŠ ˜q
-’ÅyZgzZ ~w',£Z¦ÝZgŠ 

Y 2013ðÑ 

12

{,
^YqZ :+â õg*
@ÅŠ ˜q’

ãZgâ·p

¡ä ] Z|yZ Dì ;g \ÑZ: Z F,* 'C
Ù Ôì
ì H[NZ » ]c*
Zzg ._Æ ]ogzZtÃLZ
ó óDì c*
Š™i Z0
+ZÃÆgzZ
( 17:mÔk
,
¦9ÅL£Z¦) 

l^ne^jÒ

ÔiÑX ÜhZ ZxÝ ÔK V{gŠ ·è:$]ZŠ ÃZ
Šg Z0
+
“ÔgƒÑ
1975ÔgƒÑÔtgŠ ‡„ÔS¥
/ZZŠ Z%¦:V1zÚ õg @*
òsZ„ ~œ
/
%Ô~ŠzŠñdÑZ1Z¦:+Š ñ§ Zzh
+‰
Y 2012Ô‹ŠÔiÑX
E
4
&
Ôö6,MZ àšÔ~çlGåQ:( ~£Z öZÎ )RõgZ Â
Y 1895Ô[º{gðe ‚
u 0*
Ô~gŠ ‡[- Z :]†z]uZz:Y 1857~Š Zi Wk
B
Y 1976ÔcZ™òO Z
<Z1Z {
á ÔC»',£ZŠú¦:~ŠŠ_örZ·{ 
á ]§
Y 1992Ô‹ŠÔòO Z
Y 1984ag â @*
~g†{g Ñ:V- Z$
+Ô×zg„â
gƒÑÔÅX ŸgÔŠ&£Z©z:k
,
¦9ÅL£Z¦
Y 2003
]c*
íz]î>Ô~z0
+
ZdZ1Z¦:L£Z¦]§
Y 2011Ô~ÔxsZ
Y 1964',
Æ Z {gÑ:cZ™ ó óâ{ â L)
L xâ
G
Ô¹zg Ãh
+idZ1Z :yZÑZ îG
!¾gzZ ~ŠŠ ³Z **
Ññ
Y 2011Ô‹ŠÔòO Z<Z1Z { 
á
„ ~œ
/
%Ô~z0
+
Ý ¬Š&:q
-’òsZ «Åy*zy
Y 1999Ô‹Š5iDòsZ
ÔòO ZL£Z ¦Ô V{k
,
iz ·[Zâ:û%:~£Z ù ‡z
2007ÔgƒÑ 

Y 2013ðÑ 

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)
( 1 0)
( 11 )
( 12 )
( 13 )

g ó öZÎgzZ cg ¸ AzZ Ìæ Æ yZ$ ðƒt CŠ c*
i ~(,
Q c*
;g uz ãZ0
+{Â c*
m» yZ Ð r
# ™ ¦Ô}g¦
/
ë›L L ö ZÎz õg @*
ÅyZÐzz ÅTÔ ;g » ]Š Zg Z z ]o
~ sf Dˆ{g™0µ% »VÂo: Zq0{Š c*
iÐógó ÖZÆ
Ðr
# ™¦ » Vß Zz™Æ yZgzZ „
 zÅV1Â ë Z yQ
:ı5m: AZz
Z·¦~ßñ:i Z
( Ïg Ã) ~£Zy&D 1
( =gÆŠ ˜ze^gzZh
+%Ô'¸Æ~w',
ñZg£Z¦)
ZQ¦~ßñ:i Z
( Ïg Ã)Y Z å›iÅZ >gàD 2
( ¶‚ÆŠ ˜gzZh
+%Ô ÒÆr
# ™¦)
#z+h
+%:i Z
~£Z ù ‡zD 3
M F,
K
~46,
uÅyZЬÆ7
-Ià Zz!z−Zk
,
iz[ Zâ )
( ¸q]ogzZyzçÔÑÔh
+%Ær
# ™¦ ˆ~Š
E
4
&
~çlGåQ~ßñ:i Z
~£Z öZÎD 4
m{Æ Š ˜ q
-’gzZ h
+%ÆÑÆ r
# ™¦)
( g ZŠi ZggzZÁg
E
4
&
~çlGåQ~ßñ:i Z
ÐõgZ ÂD5
~z0
+
ZdZ1Z¦**
Ññ:iZ
L£Z¦]§D 6
( q]ogzZŠ
Ûq
-ZÆyZ0
+{Ær
# ™¦)
~z0
+
Ý ¬Š&**
Ññ:i Z q
-’òsZ«Åy*zyD7
( q]oÆr
# ™¦)
$wÎgxÝ**
Ññ:i Z
L£Z¦D8
( q]oÆr
# ™¦)
$wÎgxÝ**
Ññ:i Z
+@W®
) )D 9
$wÎgxÝ**
Ññ:i Z
+@W“
¦
/
uD 10
ÅL£Z¦L L[ Âq
-Z~ Y 1965 äŠ&©z **
Ññ
~V1Â{gÃèZ
# yZgzŠÆ"ÅkZÔ ¶èó k
,
ó ¦9
:ã6,
ËkZ ÂH·_»ÒZÐ
H: i ZñgzZ ñY J 7,B‚ q
-Z ÃV1Â ƒ
 yZ L L
Å7ì‡ñZg ðÃgzZì @*
Y{g™ƒcl
r â Š ÂñY
:% » !*
у Xy*ZŠ Àt$ì @*
ƒ x¥Ô $
Ë Y
13

/ ~gŠ ‡£ZŠ Š

†¿ßÚ nµ æ †¿ßÚ ‹µ

4$0Zx ø—
Äc*
i !*
gzZÌZ ]g @*
ÅîE
0E
4$0x ø
0<
Ø zgzZ_öt0*
—Ô¹ @*
g;ZYq
-ZîE
0E
4$
} (,Æ ( Ð ~ wYgÆ TgzZ _öÝŠ p )îE
0E
ÐÅvZ èg {k
,
Ù 1Z ]|„
C
 Zg { Z',ä V,Z D ð¸
D HÝqÃyé Æ ]t > ½Ð \ WgzZ H;[ õ Z
ä yx0ZÔì c*
â
Û rÃ\ Wä ¥0 m _öŠ Õg
$Š q ZÃ\ Wä {k
g
,
Ù 1Z ]| ( 1)ì Hg Ñ »\ W~ ]p
C
Ôì Mh ZÎq
-ZŠ Z®ÀÅTÔ c*
Z™5Zz/5q
-Z »$g I
ÐWZzq
-ZŠ ‹ZÅyZ$ìt¤Sq
-Z Åg
$Š q ZyZ
] yZ ä {k
,
Ù 1Z ]|ª Dì BJ
C
-x?Zm qg 
á
He
$ZzgÐ ÅzmvZ -x™ Z Ñg—„
 Zg { Z',Ãg
$Š q Z
E
Dì s %Z ¼ 0Æ ] Ãz Å îE
04$ 0 x ø ]|Dì
x â ZgzZ ðƒ~| 101 ]Ãz Å\ W$ì –~Ä0Z ] 4
ì c*
Šg Z Œ
Û 9Ã| 132ä ã?v0Z D D C| 132~zâ
-r
xEL L"KZ ä Ô™ öAEËZ e °eZ òsZgp ( 2)
gzZì H™f » õg@*
{Š™yÒ ~Ä0Z ]4~ ó óg
$Z
E
$Š qZÐx Z™/ôMä îE
g
04$0x øDì c*
ŠgZŒ
Û SZg„ÐZ
tzç÷Z Ô/0vZ†Ô k„0vZ†~ XÔ Åe
$Zzg
Dï
á Ì/ô;
MÔZx‰evZègxZú0ÛigzZ
ÐZ å c*
Z™5Z ä {k
,
Ù 1Z]|ÃT·ù»g
C
$Š q Z {z
4$0x ø—
{”[ ø
7Š wq @*
—tDì @*
Y **
YÐx **
ÆîE
0E
» {k
,
Ù 1Z ]|$a kZ Ôì +F,*Š~ g
C
$Š q Z Ã
Ð| 58Í5Z » kZ ä \ W$ìC
Ù ªgzZ Zƒ~| 58 w™z
Æ ]oÆ ]!*
kZ „ ] Ãz Å {k
,
Ù 1Z ]|Ô Çƒ c*
C
Z™I
ÅkZ Ôì F,*Š~ g
$Š q Z Ã Òíf Ô—t$ì °»a
D7~
# qÅä™7?Š ðÃgzZh
+'
× 6,
Ö ZŠ
#
E
ugI¸gzZìÐ^}ium»îE
04$0xø]|
E
îE
04$ 0 x ø Dì ]Š Ñz ñY ÌÅ {k
,
Ù 1Z ]|}iu
C 

Y 2013ðÑ 

~ â ë Z gzZ ~Š ã
.
CZuzŠ »ðsZ xEˆ Æ *™yWŒ
Û
*
*™¿6,klyWŒ
Û Æ$g I g
$Š q Z % Ôì wÎg g
$u
gzZ ì Q» ]xòsZ xyWŒ
Û c*
ÍD ì e**
â½
kZÆ ] Zk
,
½z wdZÔ wZ ¸Z LZ ì]Z f Å"
# w=wÎg
yWŒ
Û Æ ô=z‚Å"
# vZ wÎg%gzZì ±Âz ô=Å
Ôì e**
É 7„g ZØŠ *
*™¿6,kZgzZ 'ÃÆ{ à )ZÆ
»pŠ à ©)B‚ÆwÎgg
$Š q Zäx Z™/ôizZaÏZ
] !*
kZ { i Z0
+Z »pŠgzZzÂÅ/ôB‚Æg
$Š q Z D H{C
Ùb
$ åt „r »yŠz] Zg »/ô‰$ì YY c*
Î! lÐ
VlLZÐZgzZ Ù ŠÃ{)zg ëggzZg ZŠ™Ôg %Å"
# g—
Ð ò **
x **
ÆD[ ôZ *Š ÎÔ¸ D™ 1™pô~
Åg—‰
Ü z! Ðzz Å ~h !*
kc*
g !*
zg » LZgzZì „Y
\ Wx ZoÑ!*
Ð/ô}uzŠ {z ¸ D 0*
{g 7~ Ä
1™pô~ V% c*
VlLZQ gzZ F
gg
$Š q Z Å "
#
ä +$[ZgzZÉ@*
sÔ É@*
ˆÆ/ôgzŠ D¸D™
ÐWÅ#
Ö ZÐZgzZ H ZŠ Z h» $:z «™Å ~tg
$u
) ) +Z Å $öˆ Æ kZ Ôc*
®
àJ
- VYàZz äW
M F,
K
Ôe
$Zzg Å g
$u Ï0
+
i ~g ‚ KZ ä T ðWt ‚
V˜ ~ ª
‚gÇD ~Š™ sÜ~ ®
)
á Zz VgzZ +zD
+
z
pô~ Vl)gfÆ ¡]¸Š ZŠ}
.KZÃttg
$Š q Z/ô
Ì)g fÆ"
$«™ÅkZ/ôÐ ¹z¸D™
V[{Š™A
$%Æx Z™/ôÐ ¹ ~ õg @*
D¸D™ H
E
&ì ÌîE
04$0x ø—q
-Z~ `ôyZ Ôì M {™E

4$0x ø
ˆ>gzZ åHÜ„
 Zg { Z',Ð {k
,
Ù 1Z]|ä îE
C
0E
‰gzZ ðâ 
Û$:z«™ä$ög;ZYÅ—kZ±
$ ~ V1Â?KZÃkZ ä $ö
kZÐWë$ 6ÔHæîE
0G4›E
DÐ, ™yÒ,Å

14

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

ðÃ~ $:z «™ÅD¬ ] ZŠ 
á g Z ñƒ † Ð ]t
t0*
—q
-ZÆ äâ i LZ Ã ~tV
$Zgz kZ gzZ Zhg: 6Š
$Y Å ( | 211&| 121) «**
+
0 x ø 0 t Zi°Z†–1Z _ö
ñƒK ÝqÐf *Z L Z ä t Zi°Z†–1ZgzZ c*
Š™v
» ’ EZŠ ÅkZ ä \ W$tŠ Ze6,kZgzZ 3g ~g Y kgŠ » ±
;@*
t ÃW{àKZùz ðà óÄ
ó —L LkZ ªÔ c*
Š™x OZ Ì
dkZ ä \ W b§kZgzZ c*
â
Û Ü~ó ót Zi°Z†' þL L
D Hë Z
Û yâ ‚ » ! Z§ÅÄcz DyQ)g fÆbâu
xâZ q
-Z ~ yZ Ôñƒ ‚Š¤
/
á xzŠ ÌÃ\ Wà ¬8
Ô g
$u®C
Ù â Ôx â Z<
Ø èr
# ™Ô_ö݉N
m 0£Z
»kZÃVz¤
/
á Vz$LZgzZ Å ã ZŠgŠÅ ±kZ ä VM
KZñkZ$ c*
â
Û Ìt yˆZ Z (,¹ q
-Z6,#
Ö ZgzZ c*
Š kgŠ
D c*
Š™ 憟Zz sv
.š ~ó óN
m 0£Z µL L "?
Ô `gŠ ~ {k
,
Ù ! Z [ !*
C
$Š q Z] Å ±kZ ~£Zµ
g
+
E
E
C p ÖZ1Ôì ˆƒ µZzí@*
îp4E
z *¼¼ ~ V(uPsÜ
ä™ï
á ~µKZ ñkZÆ N
m 0£Z x â Z Ô „z
E
îE
04$0x ø—{”Äc*
gŠÆr
# ™vZq·ËZ e V˜ Ð
ÆN
m 0£Zµzì CYƒ & ¤Å¡Åð"Æ
‚ÛvÖ] ä××Ê Dì @*
đ Z
Û ]oh
+'
× Ì»äƒŠ OZ.
Þ ‡
1Z x â ZŠ¤
/
á ;
MÔZ x}uzŠ Æ t Zi°Z†–1Z x â Z
b§kZgzZ 3g ~g YÃe
$Zzg Å ±kZ VMÔ ?ŠDgzZ ;g @*
u k\ Å g
$u DyQ ±ˆ >—*Št
Å—kZ~gzŠC
Ù gzZìg D™«™ÅkZ ðZæÆg
$u
gzZ c*
W,gigzŠ » {q0·0[ ;ß Z†$ ‚Ô„g Cƒ ðZk
,5
+
ÐZ +
$Y Å {èˆLZgzZ H;~
.Z Ð ±kZ ä VrZ
à{ ]
IZ|z Š ~ Vß Zz ä™;&Ð \ WD H v
G
E
©3 Å
§ 
ö Z dZ0Š&`ÁZ1 Zq
-Z~ yZ Ô ïqÆ]à
{ÒWÃtâudkZgzZ Å«™Åá‚gug IkZäVM
0·~ e
$ZzgŸÆ yZ D HvaÆ VYà Zz äW
kZgzZï
á Ìx Z™$öi Ÿ‰·) 0³ZgzZN
m
Ð Ï°‡!*
Ÿ »e
$Zzgz kgŠÆ ±kZ J
-|856 b§ 

Y 2013ðÑ 

™ gzZ ä™ ¦Á 7Z Ô¸ n
pg ‘ð•Z »V1Â
4$0<
ÁÂaÆîE
0E
Ø z ð¸L gLZt Ô åtØu" »
¸D ‹~tg
$Š q ZÃVÍßÐV1ÂKZ {zÔ¸D™ Zh
+y

{”k
,
’~ ª
‚gÇ b§T$ì ] !*
k\Z .
Þ ‡t 1
Å\ W b§ÏZ Ô‰ƒg 2
+Å: â i_Š ZjÔ `ôgzZ ʼ
—„z »\ WsÜÔÃ{g: pôÐ . Åäâ i ÌÃ
Š4gTPt ëaÆsg ¬ÆTe V«à J

Dìg™¯
**
ƒó ó äfßÚ àe Ý^Û`Ö é†m†a oe]èËnv³‘ L Lx **
» ±kZ
szczgÐx **
Æó ó èvnv’Ö]èËnv’Ö]LtL 1Ôåce
Ã{k
,
Ù 1Z]|$VYÔì ÌVziñaÆkZx **
C
¸gzZì
0z/0vZ†{z Âåhz —g6,ã ZŠ g
$u] ÒÅˤ
/Z 
D Ct :
L »—g kZ {k
,
Ù 1Zgz Zì ò Z¤
C
/] Z f Åm¬
–7\ WgzZ¸D™ 1Ég
$Š q Z m¬0z/0vZ†$
$Š q Z ä m¬ 0z/0vZ†]|( 3) D¸ D™
g
Ôì @*
Y¹ ó ó èÎ^’Ö] è˳nv³’³Ö]L ÃL ´ùÆkZ‰è
—tp¤
/Z Ô‰g
$Š q Zg ZD
Ù q
-Z w– Æ õÑZ 0Z ~ T
$ ÐZ~£Zµ1Ôe V7J
4›E
0G
-ëê& Z
kZ ÔŠ
H1™pôîE
E
è˳³nv³³’³³Ö]L LñÆîE
04$0x øÐ9
L oÅx **
Ʊ

þ kª+ Œ
Û **
Y¹ ó ó èvnv’Ö]
E
G
$ L L"t ÃW ÒàKZ ã?v0Z
ó ód
$ å<X-ÊZ d
4$0x ø ~ݬÆf$ ˜~
‰Å±LZ ä îE
0E
Æ ~gz$gzZ N ‹™| 7,ÔZg 0Ã_ögg
$Š q Z
ä”Zg 0Ãg
$Š q Z† Âðƒ kC~Ã\ WZ

) !*
( 4) D³7,
t ‚Æ\ WŠp
E
ä îE
04$ 0 x ø ]| :$
- :z «™Å óÄ
ó —L L
KZÐZ H~
.Z·ù » ~tg
$Š q ZÐ {k
,
Ù 1Z]| LZ
C
ñƒ D XÐ Š',Šy
Åäâ iÐZÉ Ô 3g: ŠzöJ
-] Z f
lpDìg ï Š kgŠ »kZJ
-‰
Ü z ~y
WgzZ HŠ4ÆVzuzŠ
”Zg 0ʤ
/
á ëÃz ëÑ q
-Z Ã\ W~ /~y
WÐ ¬
> ½yZäV,ZÔ¸n
pg‘u"Ðttg
$Š q ZA

15

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

”Zg 0Ãg
$Š q Z ƒ
 {zgzZ $
Ë Y @Š $Æ [ Z1Z
ì Å ä vZqËZ e „0

KÅ g
$Š q yZÔ ~z% „ Ð
:˜0ÆA',î0†"r
# ™ËZ e ( 6)
E ~ ! ²] ¤"„
 zÅV; z» A',î0†"L L
¬Ðxk
B ~uzŠ {íftDì1797,1384 W
B yZgzŠ Ôå~ ä{ Ã ~g »uÆ A',J
k
E
"
E
5
½
1373) J
- ` WgzZ Š
H5èE kàt aÆ«™
b‚g·ùq
-Z x ø—V;zÔ ì z {z( Y 1954|
- 61™ƒ qzÑÐ54tgz {z ~ Xì ~
J
Hƒ Ëtgz q
Š
-Z q
-Z(zŠ ~ Ö
@Ôì ~ V¸gzJ W
( 7) ó óDì
i Z§ ¶g Ð mÆ wŠ©"vZ qš
/Z e ™^ÐW
:
ì‚
rgE¯„ +Z6,ð"nLZ©"»wŠ L L
: {ÃV;z {zgzZ6,Ýzgg »Å0
+egâ » `gÎ$
® ) jœÛi ·ËZ eWz6,
Ô ì pô~ tC
Ùª
b & ËZ eÆ wŠ gzZ c*
Š Ø » kZ = ä( ;gEtDñƒë Z
Û I ¯Æ[ ÂkZÐã!*
$Å+−Z 
 Æt]Æ VÍßx ÓyZgzZ}÷VâzŠ
©"t »wŠÔÐVƒnÐ "7,Æ[ ÂkZ
iq
Ð Zt pÔì ~ KÆ´ ùÆ Vß ‚g FÌ
ÌÐ p ÒÆ õg @*
Å"
$Â gzZ ì å$ ì ‚
rg
~ó~œ”çOÔì *ŠÌÐð"ÆA',
gzZ kgŠ ì ̯ÝZ ¸ b§ÏZÔ ì Zƒ – »
]i YZ 6,kZû%Š¼gzZ ;g @*
ƒ w EZ ~ ®
)
VÍßyZ ó ówŠ õg @*
L L'™ X0ZÔì ðƒœ
ì â lp{zÔ c*
Š kgŠ6,ð"ÏZ ä VM ~
Ù Ô bŠ 7y6,V¯w(ÒZ äá Zz™%Z
C
w » I ¯Ã7}÷Ô ,S23c*
22c*
21 ~™
ÆVl°tÔì „',
Z',Æ wÆ [ Â Å*`

Ôì Š
HHÜÐ ° q
-ZÆ ( ^) o xŠ ~ äâ i 

Y 2013ðÑ 

£Z 0·Š¤
/
á }uzŠÆ {q0·0 [ ;ß Z†D ;g ~g Y 
Š&0·0Ý°Z†0·Š¤
/
áq
-ZÆyZ Ô ãšZ
yZgzŠÆVl°gzZ Å#
Ö }
.u" Åg
$uDä VM
Ðgæ kZÔ c*
Š kgŠ » ±kZÐ Ï°’ ~O&tÜ** 

Ð| 577 D å Hì‡~^ä ! - Z +−Z b &yÎÃ
VY iwñkZ ä $ö~œq
-Z ~g7 ã½J
-| 670
Ü ß Z¢qgzZ LZ 2Ô3gg Zæ» kgŠ LZ6,kZgzZ 3g ñ¯

LZ$ì @*
ƒx¥Ð TÔK `gŠ Ìò Z¤
/ñ ZÆ¥
Ð ±ugIkZ ä ‰
Ü z ÒE
+‚ ZÔº} (,} (,Æ ‰
Ü z
D HÝq;
gzŠ Z
# ˆƒ Ñ!*
zŠgzZ ‰
Ü z kZ ÌZz >
Ø pÅ ±kZ
( | 1328 ]Š Ñz)vZqËZe°eZ szczgq
-ZÆ¢q
xÆ( x 
á ) wŠgzZ ( *`
) A',° NzŠÆ±kZ ä
B‚Æ [ @*
z [ Wh
+]
.ÐZQ Ôa ™lˆ~ Vâ { Ã
ÐyÎ 0*
c Z™~Y 1998{zì¯Ã7}g øÔHù 
á
E
Åð"ÆîE
04$0x ø—Ôì ¬
U*
T„¸tgzZì Zƒù 
á
:˜~Â7LZvZqËZ e0Æ! c*
i !*
—)[ Â! ²®
)
á Zk
,
i= ~ A',~ Y 1933
tgzq
-Zq
-Z(zŠ~TÔ å5©"³**
-Z » ( ZB
q
gzZ HÜa LZ z ÐZ ä ~Ô ì Š
Hƒ ù Ÿ
ÂñY ï¯gzZ ðà »[ Âg ÇizggŠ **
kZ$ „g lˆ
}g7 DñY ÅÌzÂs§Å®
)
á ZgzZƒÌŠ
ÅwŠ D îE
0.ÅZz:Z!zÅ~g7zigWtävZˆw‚ä
ÄÛrÛÖ] è×rÚLá
L ‚g„âŒ
Û ñLZäae » Z!²
~VzVzg eÆ| 1372ÔY 1953ó ó oe†ÃÖ] oÛ×ÃÖ]
B‚Æ Vj& Z ‰ÐZQ H To lZ/ ÐZ izZ
( 5) ó óD Hù 
á Ì~]gß! µ Z
ÃKZñkZ Âät Zi°Z†–1ZgzZN
m 0£Zx â Z
$~
4›E 
D™A
$%hug Zz qçñ$ö 1Ô c*
Š™æîE
0G
$Æ[ Z1ZZÆ[ ÂKZÃg
$Š q ZűkZäVrZ
Z~ 9Å ~g g x â Z g
$Š q Z ‰Å ±kZÔ ì H™f
16

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

Ð bÑŠ™^ÐWë$ 6Ô ˆ¿g~ ~œ~uzŠ â r ZŠ
ë Z ‰$ ì t… Ú Z ë @*
ÔÐ ,™ "
$U*
Ã]!*
kZ
åŠ
Hc*
Š uzgÐg
$u"
$Â~xsZ ñZ’Z6,¯Å] ;z
$*
*™~
.Z³t Ð kZpì @*
ƒC
Ù ªÐ mÀ‰$ 6
$ZgŠ gzZ e
e
$Zzg ˆ¿g ~ ~œ ~uzŠ â r ZŠ Å g
$Š q Z 
Ð mÆ"
$Âx°gzZ "
$ÂÔì ß ‡Ð zg ÅVâzŠ
kZ$ @* 
D™7 7Z ë~ sf Ô ðƒŠg Zz g
$Š q Z
t ‚k
,
¦9Å]uZz ñƒ úzg~ ª
‚gÇÐ á Zj
$nW:~ d
$
Û x ZŠ kZÆ+¾¿bß{Š ‚ ðÃgzZnW
$Š qZ Òíf Zg‚akZZƒ~ ~œ~uzŠx» »g
g
$u+zD
+
DìŠg.
Þ ‡gzZu‡
DD™Üg
$Š q ZÐmÆ"
$Âx°ë¬
$ZzgÐÅvZ èg ~g}
e
.G1Z ]|~ òg ZŠ ò
$ c*
â
Û Š
á g Zä"
# vZwÎg$D â 
Û \ WÔì
yWŒ
Û Ðí ä TgzZ
: ( g
$u) ]!*
ðÃ~÷ L L
( 9) ó óD}Š S{zÐZƒ–¼ ZÎÆ
$Zz g Ð ~g}
e
.G1Z ]|~ ìY KZ ~èF,
xâZ
]i YZ Å g
$u "
$ÂÐ "
# g—ä VrZ Ô D™
( 10) ðâ 
Û 7e
$Á]i YZä"
# \ W ÂÅÔ
G
G
$
4¨ L L~Š Z#¿)´
5G
vZèg {k
,
Ù 1Z]|~ ó ä
C
ó Z åG
$ D â 
Û {k
,
Ù 1Z ]|Ô D™Üe
C
$Zzg q
-ZÐÅ
p="
# *™Ñ$¸ìgÉg
$Š q Z Åx?Zmg—ë L L
c*
Hn²äë ?ƒìgÉH ?$ c*
â
Û Äc*
gŠ ä\ WgzZ ñÑ
Òn Æg— ìgÉhu ðƒ ”Ð \ WëvZ wÎg
ÅvZ ? H c*
â
Û ä \ WgzZ ñƒ úzgg U*
WÆ ~g ZÍ **
6,gâ Z
~¸¸¦
/
$ƒ … Y ?H ?ƒìgÉ[ ÂgzZ {z´Æ[ Â
ÁÂvŠB‚Æ[ Â ÅvZ ä VrZ$Iƒ { Ze:
L ÏZ
( 11) ó óDBÉÌ
Å
0vZ†0 ïEÒŒ. Z†e
$Zzg q
-Z 0Æ "
$Â x°
E
ÅvZèg"
$U*
0h
+i L$
L D â 
Û {zì w®ÌÐ ïE‹38
ätzç÷Z ]| ÂñÑ p=k0*
Ætzç÷Z ]| 

Y 2013ðÑ 

k0*Æ $ö~ ä â i Æ VKgzZ VÇZ±yZ
Å kZÃyZ ëÔ¸ [ ZŠ WgzZ ]ZŠ ¬ Æ kgŠ òsZ
( 8) ó óDÙ Š~Vo
kZ Ôì Å™f Ì"Å wŠ©"ä r
# ™ ËZ eQ
¯z q
-Z ~ }íf Æ g
$Š q Z ÃÐ ®
)
á Z Åð"
+eg e ~ >
0
Ø pÅ g
$Š q Z à ä TÔ Zƒ†ŸZ » [Â
‚ÛvÖ] ä××ÊDbŠ Î
gzZ ( Gold Zehar)i®Íê†:à‰: wDZ
$ Zhg˜Øt ¬ Ð ƒ
 ä {)z( Spregar) ô4Z
¼ VZi Z ˆ Dì Š OZ .
Þ ‡**
Ð }u {íf À » g
$u
Æ Vâ ›gzZ xsZ ~ VßŠÆ X) „
 6,
Zƒ Ô ` Z'
×@
{g f » yZ Ð xsZ w1 ÍÝC
Ù „ ì ZƒZ½t Îa
» }ÂzG @*
ÅyZ6,
¯ Å .¼gzZ aÎtKZ ( 7ôZz',
Z',
Æg
$Š q Z] Ìä VrZgzZ ñƒ} 9JZ™á Z}
Ka ~ l,
Z ~ ä™"
$U*
{è » ] ¬çñz d
$f » Z Ã}íf
~ ä™"
$U*
Ã]!*
kZ ‰
Ü ¤z ]¸~g7 KZgzZ c*
Š Îgzi »
ÆÐz½gzZŠ OZ~
.â ë Z ZuzŠ »<ÑòsZ$ ~Š™sÜ
'!*
0*
zu" ~G @*
Å*ñë!*
kZ LZgzZì 7.
Þ ‡
yZ$tŠ Ze6,kZgzZ7ôZz ðÃÐ |»XÑ ä™
:gzZì CƒÐ 9Ü:G @*
ÅVÂ!*
: ZI |)kZ Å
Çèa ë vßt Dì C™tÃVÂ!*
yZ Ð=„
ZzZÆ~œ~uzŠÉ Ô ðƒ7+zD
y
+Åg
$Š q Z~ª
‚g
‰~ ª
‚gÇp¤
/Z Ô~ 7,â r ZŠ Å g
$u +zD
+~
ä"
# vZ wÎg1Ô¶ÌÅ]P`
Åg
$u"
$Â ä/ô
%Æ ]i YZ Å\ Wg
$Š q Z gzZ c*
Šâ
Û IB‚Æ ñ7Z
c*
Š¬»ä™ù Ÿä"
# \ WÌ7ZÔ‰à™ ¶gä/ô 
t ‚}g ø [ ZÔ Š
Hc*
Š™ ù ŸÌÃ$g Ig
$Š q Z yZçO
~ŠzncˆÆ~œzŠtÔì Šñ{íf »g
$Š q Zg Ñ"
Å“
W~
.â ë Z ZuzŠ »+ŠgzZŠ OZ.
Þ ‡ b§¾g
$Š q Zt Âc*
W
?B
bg¢
A&
Åg
$u+zD
+
$7t]!*
t … ÂizZ : wDZ!Zi Z

17

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

ÐB;LZ ) ÔßnÛne àój‰]c*
â
Û ä"
# \ W ÂÅe
$D
( 15) Dz™ 1ÉW~÷ª( ߊæ
wÎg c*
Ån²~ ª
‚g { Çg !*
äz/0vZ†]|
ä g—ÂVƒ ©
8ÉÐZ ÔVƒ ù
7'*
! Ð \ W~ vZ
HvZ wÎg c*
Hn²ä vZ†]|QÔ c*
â
Û g ÖZ » Ïh
+I
1É'!*
Å\ W~ Vpq VâzŠ …z ,gzZ ]äz Ùp
Åä™È ¯g
$Š q Z~ VÂgßVâzŠ ä "
# \ W?Vz™
$Y Åug Iy!*
+
i KZ ) Ð y!*
i kZ c*
â
Û gzZ Å «]i YZ
( 16)ì À
_„h~ª
qC
Ù ( ñƒD™{g 
áZ 
D™e
$ZzgÐ ÷Z]|~ ug´KZ Áqx â Z
( 17)z™È=gfÆk
,
’ÃD$ c*
â
Û ÐkZä"
# vZwÎg
G
ä"
# g—$ì @*
ƒx¥ éS54XZ$
+Ð`™g
$Š q Z yZ
E
Å
Åg
$Š q Z Z å<X ÔÅ e
$Á]i YZ Å™ hu6,µZñŠ¼
Š §z ng ¬~ V(uC
Ù „ Ð mÆ"
$Âx°gzZ "

%ZŠgZz 0Æ g
$u "
$Â Ôì 7(Z .Zz1ì @*

aÆ ä™ Za “ _Î â Æ VìZzgŠ „C
Ù „ gzZ 4z
˜ VŒ ë¼ Ð ~ yZÔ ñâ 
Û yÒ wZ ¸ZŠ¼äf
DñYƒãZzb§~g7X$ @* 

$u"
g
$Âä"
# vZwÎg~xsZ ñZ’Z ( ³Z)
Æg
$uzyWŒ
Û ZŠ IÔå: â i »kzwz,
4t$VYÔ c*
â
Û IÐ
Æ x Z™/ôyWŒ
Û [|Z Z
# pÔN Yƒ: ûÒ$ ip ÖZ
)gzZ yWŒ
Û $ ˆƒZa ¢
A &t ~ yZgzZ Š
Hƒ tZg~ Vߊ
Å ä ™È ¯Ãg
$u ä "
# \W ÂÙt
Û ~ yWŒ
Û
D ~Š} Š]i YZ
$ HyÒt:
L »"
$ÂƘä] Z|‰( [ )
gzZ yWŒ
Û $ ¶tŠ Z% Å"
# \ WРƘŠg
$u "

–~ íŠ {eÃyWŒ
Û É ñY –: ~ íŠ „ q
-ZÃg
$u
‚Å yWŒ
Û"
# x™ Z Ñ$ VY D{eà g
$Š q Z gzZ ñY
Ð"
# x™Z Ñ x Z™/ôgzZ D™yÒ ±Âz ô=gzZ sz@*
z
Ãsz@*
z‚ðƒ Å ã !*
i Åg—{z¤
/Z¸D™ ‹sz@*
z‚
gzZ yWŒ
Û $ å60
+Z ~ ¸»]!*
kZ Âf
eÉ~ íŠ „q
-Z Ì 

Y 2013ðÑ 

 c*
Š ¬» ™ g
$u {z ÿËgzZ h7 g
$u ðÃÐ yZ
ì c*
Š¬…ä"
# *™Ñg—$ ¹ä"
$U*
0h
+i]|
( 12) ó óD,™:ȯhuÅ\ Wë$
‚gÇ b§T$wZŠ6,
ª
]!*
kZg
$Š qZ Ñ!*
`gŠ
Æ ä ™pô~ VlÐZgzZ Š
HHx ÈZ »™ yWŒ
Û~
B‚Æ g
$Š q Z x ÈZt ÔŠ
HHpôÌ~ V%B‚B‚
Å™Æ kZgzZ Š
H3gŠzö„ J
-VlÐZÉ Š
H3g: Zzg
\ WÌÐZ‰_ Yèg
$Š q ZÉ ~Š â 
Û Æ˜äg—
D c*
â
Û gŠ ™¬»ä™"ä"
#
…  D™ ãZŠ¤
/tgz Åg
$Š q ZÃëZ
#p
6,gîãZz Å] !*
kZ~TQÌ+Zg
$Š q Z 9Ϲ
«]i YZ Å g
$u "
$Â ä"
# \ W$ì Šñs
# ZÜ
[ Z D c*
Š ̬» 䙂)gfÆ"
$ÂÃV(uÉ ðâ 
Û
$Â ~ X D™7t ‚Æ \ WÃg
"
$Š q Z yZ ë 
~ ‚f Ð {gÃè g
$Š q Z$ @*
ì Šñs
# ZÜÅ g
$u
Å] 2z u“‚f igzZ VƒgzŠ {z ÔVƒìgJZ ] ÑDZ
DñYƒs ™ÐV7Šß W
0LZ ! ôe
$Zz°ZM‰ÅvZèg {k
,
Ù 1Z]|
C
0z/0 vZ†ñZÎ~ "
# wÎg [ ôZ L$
L Dâ
Û
$u] ÒÅyZgzZ å: .
g
Þ £Z÷~ãZŠg
$uðÃÆm¬
7q~gzZ¸ D™ 1ÉÃV(u {z$ìt :
L » ãZŠ
( 13) ó óD å@*
™ rZ6,¡LZÉ Ô å
ä"
# x™ Z Ñ yŠÆl ì$ì ~ ~g g 9
¿¶q
-Z6,x !ZÆ\Ô c*
â
Û Š
á g Z[ z ¹ð•Zq
-Z
¯a}÷Ã\kZvZwÎg c*
L$
L Hn² äkZgzZƒZ9
é^$ oeŸ ]ç³fjÒ] c*
â
Û Š
á g ZÐ/ôä"
# g—ÂØŠ Z™È
¸ÁĹDzŠÉaÆ> 
á 1Z[tª
-Z L L$ ì e
q
$Zzg Ð {k
,
Ù 1Z ]|~ ~èF,ìY
C
ÐZ å@*
™ ‹WÅ\ W™ƒ¢q~ { Çg !*
Åg—¿~g »Z
Äg 7Š c*
ÃVÂ!*
yZ {zpÔ‰[8¹ '!*
Å"
# \W
Å ¡ ñ ÎL ZÐ "
# ]|VWä kZ yŠ q
-Z Âå @*
0*

18

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

~œ~Šc*
~uzŠ âr ZŠ Åg
$u+zD
+
$ì @*
Yƒ `g{
Á Œ6,{)z [Z1Z {°‡!*
$ì „
 gŠt %Z Ôðƒ~
~œ ~ŠgzZ ~uzŠçO Iè~ ~œ ~ŠgzZ ~uzŠ
¦J
-V˜D ì YY ¹ `z²: â i » g
$u + zD
+Ã ~ó
_ƒ „~ª
‚gÇ Z’Z ÅkZ Âì wZÎ » Z’Z Åg
$Š q Z
^ÅV[Œ6,ttg
$Š q Z ]o]g @*
»]!*
kZgzZ ¶
~ `ô LZ ä/ôŠ¼gzZ ì Šñk0*
}g ø ~
D YY7c*
P&ì |+ZtgzZì H ¦ÃV(u
$ D™e
$Zzg Ð ~g »Z {Š „0Ä ~èF,
xâZ
( 18) D åH ¦Ãttg
$Š q Z~±q
-ZäV,Z
! Z 0vZ†—t$ D™Ü~ 9KZ ~g g x â Z
ÐB; LZ °zZ 0vZ†]|ì w®Ð [ Š°zZ
( 19) D¸D™ –Ðhu
»z/0Œ$ ˜~äZ yÒ ìY_Z†0Z)´
S7,g
$uq
-Zt ‚Æ {k
,
Ù 1Z ]|ä ~$ì yÒ
C
t$ Hn²ä ~ Ô c*
Š™g ïZÐ + â Ãg
$ukZ ä \ W
/Z c*
¤
â
Û ä {k
,
Ù 1Z ]| Âì ”Ð \ Wä ~ g
C
$u
gz¢ðƒ èk0*
}÷t Âì ”Ðíg
$ut ä ? w
Åg
$Š q Z Åg—= gzZã yLZ™á = \ WQ Ôσ
¶Šñg
$ut~[ Âq
-ZÐ~kZÔN 3Š ÁŠ¼
?ä ~$ c*
â
Û ä {k
,
Ù 1Z]|ˆÆä™ ïÅg
C
$u
èk0*
}÷gz¢ Âì ”Ðí ä ?g
$ut¤
/Z å ¹Ð
7IÃg
$u "
$Âp¤
/Z ~g}
.G1Z ]|Ô Ïƒ ðƒ
Ôg~ g
$u"
$Š¤
/
á i **
tâÆ\ Wp¸D™
–~ ÏŠñÅyZ vßg
$Š q Z {Š™yÒ Å] Z|VâzŠ yZ
$ì M]ot Ì0Æ[+0{ª]|D¸ D™
ÌävZ†0',Y]|Ô‰ðâ 
Û ¦g
$Š q Z Ìä \ W
ÄgzZ ~ ª
‚gÇäY: {z´Æ yZÔ å H ¶g—q
-Z
V7~ ^ÝZ KZ J
-ë ±]tp¤
/ZÔ ‰ ‘ ±
$Š q Z Å V[yZ$ ] **
g
kZ ~ ¸Æ ] !*
kZ 1Ôn
—$ 6DVƒ à ™æ~ g
$Š q Z Ã KZ ä x Z™$ö 

Y 2013ðÑ 

¼KZvß™**
¼á ZzäW~ˆgzZN Yƒ ûÒ$ig
$u
sz@*
z‚ÅyWŒ
Û gzZ Ù: i q
Ð Z~g
$uzyWŒ
Û 6,¯Å.
V(u~Z’Z ä"
# \ WÐzz ÏZ Ô'KyWŒ
Û ÌÃ
LZ à *™yWŒ
Û ä/ôZ
# pÔ~Š â 
Û Æ˜Å™ Æ
: Z7» kZ Ô‰ ƒ ÙWÐ i ÚZ ãWŒ
Û gzZ 1™pô~ Vl
60
+Z »g
$Š q Zo %Z Š
Hƒ tZg~ VߊÆyZ yÒ [|Z
~Š } Š ]i YZ Å g
$u "
$Â ä "
# g—Z åE<XÅÔ ;g @*
Y
D ÎäYHpô)g fÆ"
$ÂÌÃ`™g
$Š q ZçO 
D™yÒt zz Å"
$ Ƙ] Z|‰ ( ` )
·$ÅCq] ¸kZgzZ B™Š OZzz½6,„k
,
’vß$
IZ vß Ôì ;gi q
Ð Z Ò§ »V1² N Yƒ: xzøÐ Ú
b§ hZ {z n
pg /Zz Ð `ZÃz ] uZz Æ [²
Š Z]
.Zz!*
WLZ D¸ iZ [¢z qÆ yZ$Ð Vƒ … Y
+ŸÆyZÔó**
Z
g »! Š ZÆqY ñZÄÔ©ñ;oÆ
pgŠ c*
n
Ì©ÆVzgâ Y LZ$J
-VŒÔ¸ n
pgŠ c*
ã!*
i
ðÃÅ *Š~ kZ$¶Œ7ZÚ{zÅCq] ¸ävZÔ¸
y Ò ì Y L_
L Z†0/ƒq D CW7Ã? ëÅyZx ¸~uzŠ
Íû%q
-Z¸{zvßÒZ~[²IZ L$
L ˜~ ó ä
ó Z
akZ~qzÑäg—çOD ó¸
ó f
e™Š c*
gÃZVzô™
Æ™‡6,"
$Â/ô}$ c*
Šâ
Û IÐ g
$u "

hug Ñ" Z
# p,™: uF,
x ÈZ »ä™¡Ãg
$Š q Z
Åi q
Ð Z~ yWŒ
Û zg
$u2B™pô~ VlLZ ä/ô
x¬ Å g
$u "
$Â ä "
# — ˆƒZa qZz ¢
A&
o ‘~ yWŒ
Û Æg
$Š q Z [ Z$ a kZ D ~Š â 
Û « ]i Y Z
gzZ Å"
$ÂƘä x Z™ñf‰D ;g: ¹!*
{ç »äƒ
DD™ rZ6,
ÏZë6,
¯Åª
ZîÅyÒ] ;zÌ
#â Å yWŒ
Û ~ ]tÇ$ì |0t T¾
6,gî LZ ä/ô‰1Ô å7` Zzg x ¬» g
$u "

Ôm¬ 0z/0vZ†]|~ XÔHx ÈZ »™ g
$Š q Z
0 {ª]|Ô vZ†0',
Y ]|Ôõz v Z x™ Z]|
Ð }u nZ ‹Zt » ¤2 Z åE<XÅ Ô „
 zu {)z [+
19

4$0Zx ø—
Ä*
ci*
!ÅîE
0E

~gŠ ‡£ZŠ Š

änÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q^Ú h^e(Ü×ÃÖ] h]çe]V~èF,
ì Y( 15 )
ä¿Ëuæ (Ü×ÃÖ] èe^jÒ h^e(Ü×ÃÖ] h^jÒVŠ ƒ ZŠ ! Zò:³ Z ( 16)
5k.ÅZ :[
ÜÖæ ^߉Ÿ] xnv³‘ Ù^³Î Ô105Ô104mB1` VÁ éCÑÉ ug åG
Ü×ÃÖ] èe^jÒ oÊ “ì… àÚ h^eVòg Z−Zò:` (å^q†ím
5k.ÅZ ( 17)
Á éCÑÉug åG
‚a^Ö] ÄÚ ànÛnÖ] h^e ( Ý^ÓuŸ] h^jÒ :~èF,ìY( 18)
Ù^jÏÖ] ‚ß †f’Ö] h^e ( ^`rÖ] h ^jÒ:~g g9( 19) 

( 8 - ) V- Z$
+ÔD~ßñÔtgŠ ‡D¬gæ:f *Z /

pÑ{C
Ù g â*»',
{!
Š Zâ { Y xz',
»Z
{C
Ù g âg Z]
.@*
@g °Zgâm<!*
øZukŠ~zÙCg â ~gâ£ZŸZ1Z { á¦]|
[ Â[ c*
**
zRãZ6,
~œq
-ZŒ6,]Ñq×Æ

p…ç³³þ ³þ ³þ Þþ åÿ†³³þ ³þ Ò
þ „³iþ
oßÃm

| 1333:gâg—œZæ
Üm‚Ïi æ gni†i

ã- Z$
+~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ

Ìnß’i

ã-Z$
+~gŠ ‡´xÝ**
Ññ

B116,µñug IÆ ~gâk²~{0{C
Ù gâ*»',{ Õ{
Dì _ W6,
x ¬©ÃY 2013#B 22._| 1434Z
#g
165:7
360:] ,
Ñ*
*
Å
§E
( 8 -)V- Z$
+ÔD~ßñÔòO Zw ðB Z ` @*
g »„
6D‹ŠÔKì YÔût
Ð 422ÔŠgâx Y„
Phone: 011-23281418 

Y 2013ðÑ 

$ ~µKZ ä N
4›E
4$0x ø
vŠgzZ c*
Š™æîE
0G
m 0£Zx â ZÃîE
0E
—7èD c*
Š™x~V1ÂKZÃg
$Š q ZÅkZä$ö
—DVƒŠñ~ Vâ {ÃxÆ*Š ±Ä#â Åx ø
4$0x ø
ë!*
ÃbÑŠÆg
$Š q Z +”
GV˜ ä Äc*
i !*
ÅîE
0E
ð"ƱkZgzZì õŠ OZÃg
$Š q Z Òíf z c*
Šg Z Œ
Û
äVMì @*
YuÆvZqËZ e„
 Zg { Z',˜
Z Ȁc*
i !*
Å
VçzVGùÅ^gzZ Å4z]
.u" aÆ! c*
i !*
ÅkZ
Z}
.Dì { ZgÄaÆ]Z|vŠ¿t»\WD H“
 ZŠ',Ã
Æ tt g
$Š q Z $ @*
ƒ ! c*
i !*
ÌÅ V[}uzŠ }™
Dđ Z
Û µñh
+'
× »! Z§ÅVì|
o ) ] çu

147B 6`Ôã?v0Z :gm„`jÖ] gm„`i ( 1)
269B 2`Ôã?v0Z :gm„`jÖ] gm†Ïi( 2)
À&
D Ü×ÃÖ]èe^jÒ h^e (Ü×ÃÖ] h^jÒ:~g g9:³ Z : õ/GŸG
Š ( 3)
èe^jÒ p] änÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e( Ü×óÖ] h]ç³e]:~èF,
:[
D Ü×ÃÖ]
147B6` Ôã?v0Z :gm„`jÖ] gm„`i( 4)
4$0x ø—( 5)
cZ™mã* c*
zÚÔZ 23mÔvZq·ËZ e : îE
0E
80Ô79 .‚ U%( 6)
86Ô85 .‚ U%( 7)
88Ô87 .‚ U%( 8)
Ü×ÃÖ] èe^jÒ†m ÜÖ àÚ h^eVòg ZŠò( 9)
^ Ú h^ e ( "
# ä×Ö] Ù牅 à ܳ׳óÖ] h]ç³e]V~ènZ ìY( 10)
Ü×ÃÖ] èe^jÒ èna]†Ò oÊ ð^q
p]‚ÇfÖ] gn_í×Ö VÜ×ÃÖ] ‚nnÏi ( 11)
Ü×ÃÖ] èe^jÒ h^e(Ü×ÃÖ] h^jÒ:ŠzZŠ! Zò:³ Z ( 12)
183mB5` :N
m0£Zµ:[
Ü×ÃÖ] h^e ( Ü×ÃÖ] h^jÒ:~g g9:³Z ( 13)
!änÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e ( Ü×ÃÖ] h]çe]:~èF,
ì Y:[
Ü×ÃÖ] èe^jÒ h^e ( Ü×ÃÖ] h^jÒV~g g 9:³Z ( 14)
!änÊ è’ì†Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e ( Ü×ÃÖ] h]çe]V~èF,
ìYVh

20

C»,
'@á

冕^u lŸ^u

Ÿ»ë Z »‰
Ü zx ª»Vzg ZŠ Z ~g £aƹF,
(
*i3DyZxqZ~gz»àÐ$
+ YÅ‹ñÛC»,
'

Æ| ¥
/ZÔÌ‚Îå$Z ] »_Z #
Ö Â Å *i3
KZ ä VrZ D ðâ 
Û ä jœ W£Z ËZ e ~ñhzZ
z Y ÅVâ ›J
-[ Z™á Ð ~Š Zi M L$
L c*
â
Û ~W
x° { Zp§{ Å ½sÜgzZ sÜú Æ Ï0
+? ~Š OZ
hZzÐ yZgzZ}g ZŠ ZÃZ L$
L ¹h
+'
× äVrZ ó óDì bZ
Û
äVZ {Z
+ÃÐ V¡äÓÆ™x »~ ‚9ÌÌZŠ Z
ÛZ
gzZ sÜzz ÅTÔ ñ0*
™7Ýq ! x» { Zp§{~
ó óDì **
ƒ: » ~g ïYgzZÕZzÐYß )sÜ
f *ZÆcîi
+Z hZ÷)
,£Æ;gE- ›| ¥
/Z
gzZ b) (Æ Vâ › ã*zyL Lä ¨
¤ m,
z6,Wz6,
Fñƒ D™g ÖZ »] Ñì LZÐ yZÄÆ ó óug Z D
+»yZ
-Z Ï0
q
+?ÅVâ ›L$
L ¹ä VrZ DÅ] !*
6,VYë Z
ÅkZ D Yƒ7g ïZ6,7 Ë…Ð Tì |0
›}uzŠgzZ ¶Å‰
Ü 1 ~i q
Ð Z Âq
-Z Ô ];z ~Š ã
CzŠ
$ ¹ä VrZ ó óD **
ƒ xzøÐ Z
+Z ¯Æ ½» e
$ÒZ Åx Zú
}D ǃ *
*™{Š â M aÆ ]**
JZ CY¨ £Ã¥LZ … L L
z K‰} Z‰ÏgzZ K‰ð M‰ð M ÔòO ZÌe DÔyJZ auD
ȴ~ {)z ] **
JZ CY ¨ £ Æ VzÇ ~g »u Z
LÃ] ]¤z¥›g .ƒ L$
L ¹ä VrZ ó óD *
*™ Za yDg
» äZgZ’wLZ ÌÐzz ÅY: {gt9‰
Ü z',L
~]gˆyDg»¥XL$
L ¹äVrZó óDì @*
0*
ï7µñ
ó óDÃÁ[!*
ƹF,
ÐTce㙄]gˆÃyZì
¦ËZ e f *ZÆã¨
KZt ££Æ;gE- ›| ¥
/Z
Ýq§6,ó óòŽÅVâ ›~ y*zyL Lä /ZB
äkZgzZì ¤q
-Z D L$
L ¹ñƒ D™7!£
[‰Dce **
ƒ7Z · Zg ø ´g™weB‚ÆVÓ
Å Vñ¸Ô ì ˆ| (,~Š Zi M ÇÅ VÍß ~ gzŠ Æ c^
,
Ñ 

Y 2013ðÑ 

{ izg q
-ZÂ)gf Æ g7 y» ( Fraternity) C»',
Æ*»',{Õ{ ñƒ D â 
Û 46,
uz ]g Zρ *i3D
¦Wz6,gœÆ| ¥
/ZÔÌ‚Îå$Z ]»_Zz d{Š =
ì‡}g ZŠ Z ÃZ~ VÎ',
B 20Ô L$
L c*
â
Û ä ~gŠ ‡}Z·
Œ Z ] Z W,Z µÆ T Ôì ðƒ Äg 7 °» ~ ä™
ó óDÐN Mt ‚Æ}Ñç™ò~VÎ',
B 20á Zz ä M
Ϥu" Ãë L$
L c*
â
Ûh
+'
× ~\ Cg ZœLZ ä VrZ
ÆäÑ~¿ÇÑÃ] 
á g \Åw˜Åy #
Ö ÓB‚Æ
ÅV•Z~ Vs9#
Ö Ó¤
/Z DÐ Vƒ ä™] â ZŠZa
ÅV•Z x » Z(,Ð ƒ
 » kZ Âì {¤aÆŠ‹ z b #
$Z@Ã[ xZ C»',äVrZ ó óDì *
e
*™7yz¬CZ~½
Vâ ›áZzpg aÎV76,RV… L$
L ¹ñƒï Š
ÆyZgzZce *
*™npzg¨6,b)Bƙ쇳Zq
-Z Å
ó óDce **
™Ì] â ZŠZB‚Æyz¬zŠ .Zb!*
aÆi
*z ‹Z » ZgŠ dZ q
-Z ~àg7 y» ä VrZ
äVrZ D Hwìg Ö Z Ì6,]gz¢Åä™ì‡wjZä‡Z
\ N*

) ) ,ƒg !*
gzZ ,Ί ~ VÎ',{Ò M L$
L ¹
á Zz ä™7 ÏŠ™g » {~ VßjZgzZÃ¥á Zz ä™
7 x Z™ Z z i Z ³Z ‹R,
Û C»',Æ ™Â*: Ñ‚ÃVzÁ 

DÏ}™
̇·**
ÑñD ZƒÐ u 0*
x¯]zˆi ¸ M » *i3kZ
]oUZg 2
+»u 0*
Æ~ "
# [ ó $ª
‚g { Çg !*
äœ
~ ] **
JZÆ f
$zÚZ gzZ wjZ ð; 6,µñkZ D H7
óy
ó WZ ”% L LÃ¥g .ƒ á Zz ä™ Ýq ] Z~i q
Ð Z
4ÅwjZ sg™Z‰* Z‰* Z {z´ÆkZ D Š
HZi ZâÐ eg Z-Z
s Z ‹Z L LÃ~g »Z£Z O±6,Æ kZ ~ A Æ ÏŠ™g »

HH7i Z ³Z ó ó] â}
.

21

}gZŠ Z ~g £aƹ,
F(

C»,
'@á

.cIk XZ å$Z ]»_Z
Š Zi M **
ÑñgzZ ~ eg MÃÆ çEE
ä jœ y¢îËZ e ~ñh .‚ Æ ‹Š 5c&
+ƒ Ã
$Æ yZÄÆ ó ó?N Y ñ` ù }gZŠ Z Æ V•Z L L
~ eÆ ½Å Vâ ›J
-Y 1940™á Ð Y 1920$ ¹
ÆkZpÔñƒx » {¤e
$.~ 8 - Ðgîm{gzZo
‰ − Dƒg D »Š Z
Û Z„
 6,Š ¢gzZ ò OZ$
+}g ZŠ Zt ˆ
ÔZ 7,*
*™ o‚ »Ï- â ~yZyƽÃVâ ›Ðzz ÅT
j§È/µ:
L ëZÐ ƒ
 ~ ò » **
Å Vzg ZŠ Z }g ø
Vß Zz ä` {g ZŠ Zzz ÅkZgzZì **
Ñ: ~¿Ã~i ‚{g ZŠ ZÐ
~i ‚{g ZŠ Z L$
LE¹ä VrZ ó óDì **
ƒ: » ° M ë6f Îâ Æ
E
J"
4
5
Ü z D™
÷)
,gzZ ø Ã Ôá Zzpg ~g ï Y Åb).‰
»}g ZŠ Z DVƒ+C
Ù â ÆgñZ CZygzZáZzpg ~g ï Y Å
ðt~TÔce **
ƒg »/µ»w‚B 15ÁÐÁ~qzÑ
~w‚B5 ~y
MgzZw‚B5ÆÖ
@gzZw‚B5ÆqzÑ$nƒ 
D ǃ6,ÕkZgzZ(kZ {g ZŠ Zˆw‚{gGgzZ ?ì **
ƒH H
ÃVß Zz ä™x » À ` M vß$ì „g M t ‚ ðZ',~(,q
-Z
y.6,7Z gzZ D™ŠÐ yZ ñO Æ ¶Š yz¬
DñYƒx » **
{g ZŠ Zt$ì Cƒ Å]!*
kZ ÒÃD D™
s ™Ã+
M KZ Dce D
bgpŠ~x » LZÃVß Zzä™x »
ä™: Ì6,Ð **
Z Dce *
*™Ì6,zgŠuÐ **
ZgzZce ´g
{Š yvu" Šz!*
Æä M ~ŠzÆ}g ZŠ ZiZ ò}Æ
]³Ãƒ
J
-} (,™á Ð L g~}gZŠ Z D Dƒ
ó óDì Cƒ]gz¢ÅpgB‚Æ
±6,) xsÑZ ¥Ôjœ ]‚ËZ e ~ x Z¤
/
z6,kZ
JÁ) ~g »Z yòԣZ t ”Ôx™ Z · ( Ò»ÚZ Ôx ¬ ;
².ÔC»',£Z PdZ ò**
Æ C»',Š‡x)
,Ô ( Ò»ÚZ ›
Ð ¹ Æà{z´Æ C»',e
$ÁÔC»',@
á ·7â *
D¸Šñ+ id
# ™]|gzZ Zƒx !Z » *i36,xsz > [~y
r
M
~ ]+Z [g { Çg !*
aÆŠ‹ z b #Åx ¸z o ä {Š = 
DÅN ¬Š 

Y 2013ðÑ 

$ì ¬ÁÅx ¸~g ø ` M Ô {Š c*
i 'gz¢Y gzZgZzZa
6,xŠC
Ù ÆÏ0
+
iëŠz!*
Æ䃼Z ~(,Ѓ
 Åo
6,gîƒ
 oy›$ì |Ìt gzZ ` ZÆ ÏÒú
Ð ðZ ä^g7g w˜Dì ;g 0*
7™Ãe
$Š ÃZ Y KZ
ë Z ¹ gzZì H{g 
á Z s§Å Ï0
+? ÅVâ ›ã*zy
ÇÑB‚Æ~gZŠyZZ6,kZJ
-Z
# pDÅ7ÌÛZ D
+
ðÃÅ^g7g kZJ
-A
$ƒ: f Î »kZgzZ ñY H7ð ¿
yZy ~Š OZgzZ Y ÃV•Z Vc*
gZ¦
/
g »t „:gzZ 7ÌZ
~g ø$ì ]gz¢` M L$
L ¹äVrZ ó óDÏN 0*
™Ð M ~
Ð M a Æ ä` îÅ ½+Z
+‡ Y gzZ Iè Æ x ¸
g ZŠ',
Vâ 
Û z .» ]Z|yZ¡ Z(,q
-Z » x Zú$VY ÔN M
Å#
Ö Óc*
Ð b‚z CZ f LZÃVÍß cÎg !*
x ÓyZ Z®Ôì
$ @*
σ ã™ÒÃ{¤KZ a Æ bZ
Û Å b‚z Äc
ó óDÃÄgfÅä™ o‚ »{¼Z
ä áRWz6,Š *ZÆzŠg Z%;gE- ›| ¥
/Z
LZyZÄk
,
iÆó xó Â({Šñ»V•Z~ ÷6,F,
Z/ßL L
½ÃZ~ ÷Š6,F,
Z~ Vß ‚æäÔL$
L ¹~!£
ò}Æ TÔ Å [Ð j§{¤ä VÍß~ eÆ
]»_Z Ôgz» ;gE- w¤
/‹Z ÔgàZg ;gE- C
Ù Z· **
Ññ
I
E
E
c
.
Šáw}g ZŠZiZvŠ ÌgzZ {z´Æ| ¥
/Zç kXZå$Z
] »_Z6,ó**
©(Æ8-$ ¹h+'
× äVrZ ó óDñ M6,
Åg ZŠ™~ Ï0
+
i ä‡Z Å¥ÔŒ CZyÔg £ (LZ ä
:ÐáZjÆbZ
Û Åög D
+dZgzZ i q
Ð Z (~¥Ôš
M F,
Dì Hì‡i q
Ð Zq
-ZCZÌyyzÛÉ y*zysÜ
wjZ ò}x ÓÆVo) ,ƒg !*
gzZ,ΊÆ] »_Z
Vâ JZ CY¨ £»¥gzZ xg ~i q
Ð ZJ
-[ Z™áÐx ªÆ
{g ZŠ Z ÃZt$ì ?Š ãZz Å ] !*
kZ *
*™Ýq ! x» ~
ÃÎgzZ ~gZŠyZZ ÅðOZgzZì +'
× ÐgñZò OZ+4
á Zz ä M {Ò M$ ð yZ ä VrZ ó óDì @*
3Š ! pz í
¿x ªÃŠ Z
Û Zwr
# ™}g ZŠ Z ÌgzZ‰] »_Z~ V!z
DnƒgzŠ Ï0
+?(~ogzZ/ß$ @*
ÐVƒäÑ~
22

/ °¤ÑxÝ

+ây*ZŠ Åy{+−Z©z**
ÑñgzZ b âÏ

pD¸n
pgDZ~}g !*
Æc™zt**
gzZwz4,
y
áÅ
ð•Z Ð á ZjÆ ƒz ‚Å y M Œ
Û {z Šz!*
ƃ
 kZ
~ }g !*
Æ‚Åe
$ M ÌËÅy M Œ
Û gzZ¸ -',o ôZ
]ùgzZgkZÆ yZ ]o»TÔ¸ Dg eÐì¼
:ì MÐw¸iz
ÛZ
oÊ k×Î ]ƒ]ô ±ß×ù¿i ðõ ^³Û³‰ p% ]øæ o³ß³×ù³Ï³i š…œ p% ]ø
( 11:mÔ1`ÔM0Z‚) óÜ×Âœ Ÿ^Ú ä×# Ö] h^jÒ
ÔÇ}™t‚y MÐyÃgzZ ÏñVZ}iÏyÃ=
]!*
+Z ~ }g !*
Æ (y M Œ
Û ) [ Â ÅvZ ~¤
/Z
D } Y7~ V¼
A çÆsz@*
z‚Åy M ÛŒ$ì @*
ƒx¥Ð w¸kZ
^zZ ~ ekZg zZ ì ]gz¢Å ã',o ôZ gŠ ¾~
3 Zg » äà~ c izŠa LZ „ŠpÔ I¼6,gîÆ8

Ì] †+Z¼ yZgzŠÆV-œzŠ ã½ëDì *
*™g Zû
} „ ¹ú LZ6,gî~Ãz ~„ä V2 ~g ¦
/
Y"gzZ p’~sÅy M Œ
Û ä V,Zp } hg] Z W,
Z
zz ÅTÔì c*
Š ÀÃVK6 Ð ¹)g fƨz sz@*
GL!ZgzZ ˆƒZa wq]gßÅg _

OZzt Z íZ&•
 hÐ
ÃuŬ º
Û ¼ ~XDˆ#
$~ V¸
Û { Ze6 Ð ¹
$u+”
g
GD‰ƒg DÆwHz$i¼gzZ‰™g 0*
Ì
yZçODì @*M ~ }%i ™¯Z y
M ÏZ 6,gîm{ {z¤

£Z xÝ Zi%q
-Z M
hY a 6,gîVc*
úx **
zŠ ~ ] †
]c*
Ãzg°Z LZ䙯ZwzZ Dy{£Z¦u}uzŠgzZ ãc*
Š‡
H ~úŠ » äƒvZ wÎg ä V,Z$ H7Ð wkZÃ
ãU*
$Z
# D Zƒ6,¬x 5Z »®
) ) ÅyZgzZ » yZ b§kZgzZ
Ì{z b§kZgzZ c*
Š ¯ yñ » sz@*
z p’Ãy M Œ
Û ä ™¯Z
z $iÐ á ZjÆZ
+‡ Ã z ßgzZ ] c*
Ãzg °Z ë!*
LZ 

Y 2013ðÑ 

HŠ gzZ ]gzp „ ¹ q
-Z » g
$Š q Z ×
@…Z > ½
0Æ UC
Ù gzZÚÍC
Ù Æ Ï0
+
i ã¨
KZ ~ kZ Dì·ù
Ϲ $Æ ó ä
ó Z [ L L~ kZçODì Šñ ðÉg
:ð MhuKgzŠtÐ~g
$Š q Z
oÊ Ùø^Î à³Úø "
# äô ×# Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^³Î h‚³ß³qö à³Âø
(ŠzZŠ1Zz~ènZ{Zzg) ^*_ìœ ‚ÏøÊø h^‘ø^Êø äm]†e áôH†ÏÖ]
ÅzmvZ -vZ wÎg D™yÒ [+ ]|
~ }g !*
Æy M Œ
Û Ð ñZg KZ ä TÔc*
â
Ûä
DÅtäkZÌA
$¹ÌǤ
/ZäkZ ¹¼
oÊ Ù^Î àÚø "
# Fä×ùÖ] Ùö牅 Ù^Î Ù^Î Œ^fù  àe] à³Âø
&~ènZ { Zzg ) …^ßùÖ] àøÚ å‚ÃÏÚ ]ç$ fø jønø ×Êø äm]†eô áH†³Ï³Ö] 
g
$uÔ 177:mÔ 1` Ôã{Z®ZÔäZ[ Â > ½
( 235D 234
vZ-vZwÎg$D™yÒk„0vZ†]|
}g!*
Æy M Œ
Û ÐñZgKZäTÔc*
â
Û äÅzm
Dá¯~cizŠ: 1CZ{z$ceÐZÂÔ¹¼~
kZgzZì e
$Z@ [ ÂÐ s§ÅvZ y M ÛŒ$t È
c*
Š™ãZzÌtB‚ÆkZpì ˆ~Š]úŠ Å䙄zg¨6,
Æ =c*
ñZg KZ ¡òŠ M ÌÆ ~ ¾gzZ D%$ì Š
H
Å ã i ñZg~}g !*
Æe
$ M ÌËÅy M Œ
Û ™ ZhzŠ} h˜
: VY „ ¬ZñÆy M Œ
Û Ð t · Z ñZg {z¤
/Z Â}™]g
¿{zÐzzÆäƒ: IZaÆkZ~ |1}I
ÌÏzt ~ p ÖZ J~}g !*
ÆkZÉ Çƒg » æsÜ:
Dá ¯~c izŠ: 1CZ {z$ì ð M
g ¸g c*
gzZ ! ô+ F,

d
Û Æ ÅzmvZ -xsZ9
Vß ‚B 23}g7 Æ y M Œ
Û wz4,{zgzZ¸ & œ–1Z ]|
VÂgÎgzZgZuZziñgÆy M Œ
Û {z DìgB‚Æ"
# \ M~

23

+ây*ZŠ ÅV{+−Z©z

°¤ÑxÝ

ÅF,
(q
-ZÌ~}gÑÃk
,
i{zÉ Ôsz^~ä™ ãZp
:Dâ
Û b§kZ™f»¤S~iq
Ð Zq
-ZÅ
Ão}uzŠ Ëì ¤S~i q
Ð Zq
-Z ÅÅF,L L
9Æ wzZgzŠ ì o {z ÅF,
$t {z Ô7Ýq
ÔŠ
HHn²$ 6D ¯w2~y
M ÅÏÅ b â]|
Z(,q
-Z~ äâ iÆb â]|¬ w‚g ZD
Ù 5 ã½
™á ÃV¹‚ LZ b â]|‰
Ü z kZ D c*
M yÃî
Ð ( x N*
7 ›) t Z²*ŠÏt Ô‰ƒg ZÎ~ Ï
(Ararat ] Zg Zg Z {Ã µZz 6
,uu ¹æÅ ÅF,
gzZ ¬
( 14:m ) ó óDˆI6,
KaÅ Mountain)
:ì –Ìt6,Ô¬ÐkZgzZ
~ }g !*
Æ b â ÏJ
-]æ {Š c*
i Ð w‚g ZD
Ù LL
~y
MÆ~œ, D„g ¹!*
q ÅdÑg2$
ª
+
Æ (Arial photography) Ék
,
¦ ðZƒ g !*«
6,
zZÆh N µZz6,uu ¹æÅÅF,
$ Zƒ x¥)g f
( 13:m ) ó óDìŠñqq
-ZÜÏ
Å ÅF,
ì {z ì uœq ~ ] ‚ ½ZVâzŠ yZ
Dì *
*™"
$U*
)g fÆbÑŠ‚Šp~ F,
',z¤S~i q
Ð Z
6Dì ÓÎÅgzŠ ¹ Ãr
# ™y{ Ìg !*
kZ$k\Z1
–~p ÖZ {>âär
# ™y{~k½Z™¯Zy
M kZ$
Dì qq
-ZÜÏ6,
zZÆh N µZz6,uu ¹æÅÅF,

~k
,
¦$ìŠñwÈZtVŒ$ì @*
ƒx¥Ð]g„kZ
(Z¤
/Z ?ì b âÏ.Zz {z H1 C M Ãgz¢q ÜÏ
Dì ?Š ` ZtÂì 
ÜÏ~ ðZŠÆ] Zg Zg Z {Ã~k
,
¦$ìt wZÎ
ä x?Zm b â]| ì Ï„z ªZz {z Hì C M Ãq
?¶ð¯ Ð yf ZÆ \¬vZ aÆ ƒ XÆ yZZ IZ LZ
~^zˆT$VYÔD™ !*
ZÐ kZ@ZØzíZ Œ
Ûp
g¨6,
kZ H ?åŠ
Hc*
¯ÐZ~^zˆÏZ Hì C MÃÏ
» ª!*
gzZ y M Œ
ÛJ
-V˜$ VY ?ì 7]gz¢Å ä™
Ã~k
,
¦$ì @*
ƒ 7"
$U*
t Ìb§ËÐ yZì m 

Y 2013ðÑ 

$k\ZpÔ‰ƒÁgÐ *Š kZ™ƒ Ë~ ~Š ZzÅwH
» VÍßáZz½ 6,]c*
Ãzg°Z ë!*
Æ ]†yZ Ì` M
y*zy™gJŠ\zg»]†VâzŠyZ[ZçOD7gÑðÃ
V,ZgzZ ñƒ iz
Û Z {r
# ™ y{ +−Z ©z **
Ññ~
Dì ÅÝq Z½ ~Ãz ~„Ð ] †zŠ 4Z6,gîåä
z ]úŠ g¦™á g »y!*
i Å òúŠ Ð ãc*
Š ‡£Z xÝ Zi%
É ÔCY ð0*
~Zß ãc*
Š ‡ì Åsz@*
z¨„z ÅŠ ˜
7ß ÂñY ¹/³ »+
M c*
Š ‡Ã+ Šg¦Ær
# ™y{¤
/Z
£Z¦u{ » sz@*
z p’Å y M Œ
Û ä V,Z b§ÏZ D ǃ
r Zl
» Ï0
+
i År
# ™y{[ Zp¤
/ZgzZì HÝqÐ y{ 
ñƒÑ ~x »ßÏZ ÌQ {z1ì d

Û ÆäƒÉ
@*
ƒ6,qgz/Âx 5Z »yZ$ì ~ DÆ„ \¬vZt [ ZgzZ
ñƒTg „~wHz$i b§ÅVzƒg7LZ {zQ c*
ì
t |D áZz äƒÁg™ƒx » **
zŠ Z%**
Ð *Š kZ
R » VÍ߉ y{ +−Z ©z gzZ ¦u Ôãc*
Š ‡ Zi%$ ì
Dì YYŒ)g fÆe
$ M kZÅy M Œ
Û
Üõ×ûÂô o×FÂø äö ×# Ö] äö ×$ •ø]*æø åö ]çø aø äö `ø ³FÖþ Uô „øíøi$] àôÚø kø³mû]*†ø ³Êø]*
é÷æø ^øÆô åô †ô’øeø o×FÂø ØøÃø qøæø äô fô×ûÎøæø äô Ãô Ûû‰ø o×øÂø Üø ³jøìøæø
( 23:šÎZ ) óáø æ†ö Ò$ „øiø ¡øÊø]* äô ×# Ö] ‚ôÃû eø àÚô äô mû‚ô`û mø àÛøÊø
¯ŠqCZÃéZpKZäT ¬ŠÃ¿kZä?H
~ „ ZeÃkZ Šz!*
Æ DÆ kZ ä vZ Dì 3g
ÅkZgzZ ~Š Î$6,wŠÆkZgzZ y»ÆkZ D c*
Š wZ e
ÿ, Z ðÃì ÔˆÆvZ:Ôc*
ŠwZ e {Š6,
6,
çM
DD™7y·Š ?H ?n} Še
$Z@
Å qçñÝZ D M [Z ˆ Æ ] Ü ~
yZ
Dì Ãk
,
i {g ÑàS» Y 2013~g†!‚°Z ‰
Ü z kZ Ôs§
Å] c*
M ãMŒ
Û Ðá ZjÆ b âÏä r
# ™y{~ T
ðÃB‚ÆbâÏ»Tì Ũz sz@*
Á{ZegzZß ð•Z
'!*
ϪgzZ~âYZ¡{zì–¼ äV,ZgzZì7m
År
# ™y{$Z
# ì :·q
-Z™f » bâÏ~ÝZ D
{ÅuF,
Ð{âFÔ{z$ 6Dì **
™æ
á pÅVY F,

24

+ây*ZŠ ÅV{+−Z©z

°¤ÑxÝ

¨6,ƒ ?b§TÔвb§ÏZ6,?Ìë ƒ ¨6,ë É D¶ð¯ ä x?Zm b â]| ì Ï„z Ï„g M
@*M [ Z± {z6,X vßyÃ{z$ÐßyY ~¢¹ ?Dƒ b âϪZz$: ÔìŠñqÜÏ~p ÖZÆr
# ™y{
ÑZzg ì‡ Ç} F,Z[ Z± {z6,yZgzZ} Š™ ZÎg¹Zì Æ yZ$ì ]Š ¬ ~',¹ q
-Z År
# ™y{~ ÝZ Dì
b âä ë D Z 7,.
Þ QgàgzZ à M ¬Zg ø Z
# $J
-VŒ D ǃ ƒ: VY„F
F6,kª{z{ Zpì CYßqg !*
-Z~r â Š
q
gzZßÄg~ ÏkZ Z h q
-Z q
-Z » Vzgâ YÆ nC
Ù $ ¹Ð , q 'c*
z¥g Å b§C
Ù aÆä™"
$U*
9ÃkZ {zQ
¬yâ 
Û Zg ø ~}g !*
ÆXÆyZ ZÎÔÌÃVß Zz yLZ ñƒ D™g(Z Ãlzg ÏZ D D™]g Å ä™7
yZZ ß™g ZÎ ( ~ Ï ) ÌÃVÍßyZgzZì [ƒgŠ ™„ ~ ¶Šg Z Œ
Û b âÏ„Ãq ÜÏ~ ] Zg Zg Z {Ãä V,Z
g ZÎ~ ÏkZ ¹ä b âgzZ¸vß„} hð{zgzZ` Ñ
Dì ~hg7¹!*
ŸðÃ
Z÷G Ôì Ð x **
Æ „vZ **
I» kZgzZ » » kZ D ƒ Yƒ Ã] c*
M yZ Å y M Œ
Û VŒ ¬ ~ }g !*
Æ bâÏ
VñÜVzh N ™áÃyZ Ï{zgzZì y!*
$Ô ÑZzÛ[g Šñ]¬0ÆkZgzZ ä¯ Ï~XÔì @*
YH7
} Z ÔZg å å µ Z Ð kZ Ãd
W LZ ä b â Âн ~ sÜVŒ pì c*
M ~ VÂgÎF™f » b âÏp¤
/Z D
ä kZ D{g:B‚ÆVz
Û »ÔYƒgZÎB‚}g ø d
W}÷
:0Ðb âÏ Ôì @*
YHÜÃ] c*
M yZÅŠð{gÎ
ø ×û³Ëö³Öû] Äô³ßø³‘û]æø
b âD Çá XÐ ã 0*
= Ô ÇVßá { C Åh N Ë~ Ô ¹ oûÊô oûßô fû ›ô^íøiö øŸæø ^ßønôuûæø æø ^ßøßô ³nö Âû ^*³eô Ô
ø ×ûËöÖû] Äößø’ûmøæø óáøçÎö†ø ÇûÚ% ܳ`ö Þ$Uô ]çû ³Ûö³×ø³¾ø àø³mû„ô³Ö$]
3gvZ6,T{z1D7ÑZzäXðÃЬÆvZ ` M$ ¹ä †$ Úø ^Ûø×$ Òöæø Ô
Vß Zz ¶ze {zgzZ ˆƒ bq `ñyxgŠÆ VâzŠ gzZ }™ ^Þ$¬ôÊø ^ß$Úô ]æû †ö íøŠûiø áUô Ùø^Îø äö ßûÚô ]æû †ö ³íô³‰ø äô ³Úô çû ³Îø àû³Úôù ¡1 Úø äô ³nûû ×ø³Âø
y M} ZgzZá ø ã 0*
CZ}i} Z$ Zƒ¬gzZ Š
Hĕ
á ~ äô nû iô ^+mø àÚø áøçÛö×øÃû iø Íøçû ŠøÊø óáøæ†ö íøŠûiø ^Ûø³Òø Üû ³Óö³ß³Úô †ö ³íø³ŠûÞø
gzZ ÐY6,~h N ~Š ÏgzZ c*
Š [êgzZ Š
HF,
Z ã0*
gzZ Y í ^Þø†ö Úû *] ðø ^qø ]ƒøUô oj$uøóܺnû Ïô Ú% hº]„øÂø äô nûû ×øÂø Ø% vômøæø äô mûˆôíû³mö hº]„ø³Âø
ø ×øaû *]æø àônûû ßø$û] àônûû qøæû ‡ø Øùô Òö àÚô ^`ø nû Êô ØûÛôuû] ^ßø×ûÎö …ö çß%³j$Ö] …ø ^³Êøæø
ó óDx ¸Ý ªðƒgzŠ Š
H¹ Ô
óغnû ×ô Îø Ÿ$ Uô äö Ãø Úø àøÚø H ^Úø æø àøÚø H àûÚø æø Ùöçû ÏøÖû] äô ³nûû ×ø³Âø Ðø³fø ‰ø à³Úø Ÿ$ Uô
'!*
Ϲ ~}g !*
Æ b âÏ)g fÆ ] c*
M yZ
yZZ IZ~ Ï$ì Ìt ]!*
ë Zq
-Z~XC Mt ‚ …ºçËöÇøÖø oûeùô …ø á$ Uô ^aø ^‰ø†û Úö æø ^aø ]†ø rûÚø äô ×# Ö] ÜôŠûeô ^`ø nû Êô ]çû fö Òø…û ] Ùø^Îøæø
Hg ZÎÌÃVzh µ Z µ ZÆ Vzgâ YÆ nZ{z´Æ äö ßøeû ] |ºçÞö pø ^Þøæø Ùô^fø rôÖû^Òø tõçû Úø oûÊô Üû `ôeô pû†ôrûiø oøaôæø óܺnû uô…$
! M {zÉ ¶7ÏÅnx ¬{z$ì @*
ƒx¥Ð kZ Dì Š
H óàømû†ôÊô ^ÓøÖû] ÄøÚ$ àÓöiø øŸæø ^ßøÃø Ú$ gÒø…û ] o$ ßøeö ^mø ÙõˆôÃû Úø oû³Êô áø^³Òøæø
Ð lg !*
gzZ ã 0*
ÆC
Ù !*
~TgzZ ¶Ï~(,ðà b§Åi ˜ Ýøçû nø Öû] Üø ‘ô^Âø øŸ Ùø^Îø ðô ^ÛøÖû] àøÚô oûßô Ûö’ôÃû mø Øõfø qø oÖøUô pûæô«‰ø Ùø^³Îø
Ôå7^ »VâŠPt$Vaσˆð¯ Ì¿aÆv àøÚô áø^ÓøÊø töçû ÛøÖû] ^Ûø`ö ßønûû eø Ùø^uøæø Üø ³uô…$ à³Úø Ÿ$ Uô äô ³×ù³Ö] †ô³Úû *] àû³Úô
‰É ( 4:8öZa [  ) å»yŠ 17{ âb ._Æ]Zg  oûÃô ×ô Îû*] ð^Ûø‰ø ^møæø Õô ð^Úø oûÃô ×ø³eû ] šö…û ]* ^³mø Øø³nû Îô æø óàønû Îô †ø ÇûÛö³Öû]
yŠ k/ Îq
-ZM 0Z)´$ Z
# D C { â b +¬ Øønû Îô æø pôùô çröÖû] o×øÂø lûçø jø‰û]æø †ö Úû Ÿ* ] oø–ôÎöæø ð^³Ûø³Öû] ˜ø³nû Æô æø
( 44D 37:Šƒ) óàønû ÛôÖô^¿$ Ö] Ýôçû Ïø×ûÖùô ]÷‚Ãû eö
M0Z I^³Ú÷çm ànŠÛ³ìæ èñ^³³Ú)D C^» ( { â õ0*
ª) 
~ }g !*
Æ ÏkZ ä M0Z)´É ( 582:mÔ 2` gzZ ƒ ¯ Ï._Æ kz ~g ø gzZ ~ ãZô~g ø gzZ L L
Ð í ~ }g !*
Æ V>ª
D‰B2&ÅÏkZ$ì Ìtq
-Z~yZè'!* t¾vßt —" Dz™: ] !*
g ZŠuÆx ¸ÅkZZ
# gzZ Î ä¯ Ïb âgzZá Zz äƒ
,™±5~}gÑŒ Zm~
yW
190011DòÔô~u( {gß)g ™ M /

/Z ¹ä kZ DD Zh Z t Zè » kZ {z ÂDg ¦
/Ð k0*
ÆkZ 

Y 2013ðÑ 

25

/ ~i Z ,
F£Z·

g ZŠ™gzZ]ùÏ(ÅåÃÑZgœ~]k’Bzò ¸
åˆñ^q oi^ÃÖ^_Ú Ôm]

gzZ "r
# ™Ô_öz¬Ô ã!*
Æ]çY Ϲ ~yz
D¶k
,
æzã !*
Æb‚gŠ¼
VZŠ „
 ( ]ùr
# ™gzZ + Š Ý ¬ŠåÃÑZgœ
Ï( ÔBz ´Š D¶Ã~ 6,„
 (z <
Ø è Å \ WÔ¸ Ì
ã½ä åÃÑZgœŠz!*
Æ ]â}
.—gzZ +gD
+Ô Y z
ÀF,
Æ ~w',y{ Ÿg£Z x â Z D, hgg ÇŠ c*
ÁÂXgŠzŠ
ó óyòZíZ &
L Lx ¯íq ~‚wV" 6,ó óyZÑZ + L LyWŒ
Û
c*
ÎÐ ]!*
kS { i Z0
+Z » ÏÅ\ WDì g ÇŠ c*
gÅ\ W
ÏÒú(KZ6,µZñŠ¼ä ~w',åÃ]|$ì YY
ˆÔwßZz}Ôx¯DÔg
$uÔ‚ÃåÃÑZgœD 5aÆ
®{z´Æy.zxEvŠgzZ øZÁZDz EpZDÔxæÔèc*
gz
ã½Æ ‰
Ü z LZ \ WD¶Ýq]g 'Ì~ {øozk
,
½
B; Æ \ WyZyågzZ ìg â i WŠÎÐ îσ!*
‘
Û xÓ
Ô<Ñ q nZ ÔÑÄZÑÔºz { Y dKZåEÃÑZgœD ;g
-dM
«™Å h+ŠgzZ Å !*
" z ] P`
Ô ðÍ hÔ öAEKÔ ò ¾z@i
¶Z ~ f 19D¸ ´ â Æ ,wNZ N ~ A ç Æ
tÆxsZÝ ¬~/Åk',67 ÃY 1948 ',
Æ Z 22/ | 1367
~ðq ZÆŠ !*
WŠ Z%−eYgzZ ñƒx°o „ ZgY©
Du {{ŠÎW~UN !*
ÆKìYµZz
zÄÜq
-’ä ~Š !*
WŠ Z%+ −Z h**
ÑñåÃÑZgœ
Æ~w',åÃ~gzŠ C!*
.ÆŠ .Z›zygzZ] ÑZñuF,
_
4G
&ŠgñQ ÅåÃÑZgœÔÅe
îG
0E
$×g7 ½ÅÃ`iz
Û Z ]ù
~„
 ( yZy ä \ WÔ ¶Ã~ Ì6,„
 (B‚Æ
h**
ÑñåÃÑZgœë~sf D Hˆ
Ü ¬g7½» fÜ
'
¿zg ZŠ™Æ\ W~] k’çzò ¸ÅÇÆ~Š !*
WŠ Z%+−Z
Dìg™7{ ^
,Y¿q
-Z »]ùÏ(gzZ
$Z
# ~ gzŠÆ ] ÑZñuF,
-’gzZ ÄÜq
q
-’ 

Y 2013ðÑ 

# 21 ]Š Ñz Å ~Š !*
WŠ Z%+ −Z h**
ÑñåÃÑZgœ
EEÅ
~( 8- ) Š !*
WŠ Z%ÃY 1883 ~g†J .ì | 1300 ç«‹. Z
Û ~ /Åw‚J WD ðƒ
ã½~ Y 1902gzZ H¡ˆ yWŒ
DÅÝq½g *ŠÐŠ !*
WŠ Z%tŠ ZæZgæ~/Åw‚ 20
Ôï»sg¬‰É·{ 
á ¦ Ô~Š !*
WŠ Z%+−Zh**
Ññ( 1)
E
G
G
$u®ÔC
g
Ù â Æ îG
0Ò¨$zîG
0Ò¨“xEŠ *Zg;ZYgzZVZåÃ
\ WD¸ægŠ¤
/
á gñ**
ÆÔ¸ n
pg \îh
+~ EpZDgzZ
Ð „z%Z£Z a{ 
á œgzZ ¶Ýq]g 'Ì~¥DÃ
**
Ññ ZÈZ f *Z ]
.â −Zz LZ ~ ~²
á Ô åÝq ’sÑ
D¸D â 
Û kh
þ gzZ¸[ c*
"
;Ð>
Ø 4,
+ −Z¥
tgŠ ‡ŸÐ·É{ 
á ]|~Š !*
WŠ Z%+ −Zh**
Ññ
°ÑZ @Z{ 
á ]|Ã\ Wä r
# ™{ 
á Dñƒ³~
\ Wä ~Š !*
WŠ Z%+−Z h**
ÑñD c*
Š™Š4Æ ~gà Vx
~ ˆDñƒ i Z
Û u Ð ]i YZz ÄÜ gzZ H {Š .Z Ð
V{ Ÿg£Z **
Ññ]|dZÐ ]i YZ ÅVx °ÑZ ]|
Æ yz u 0*
R',DB ]i YZz ÄÜ ÌÐ ~w',åÃ
àSt Ã~Š !*
WŠ Z%+−Z h**
Ññ~ g
$uËs}uzŠ
i s„
 Zg { Z',g
$u ( " )Ÿ » \ W$ì Ýq Ìi q
Ð Z
+g D
+~Š !*
WŠ Z% +−Z h **
Ññ( 2) Dì o1%Ð kl
~w',åÃ]|dZgzZ ñB ó ó!Z f *Z L LÐzz Åw¾
åÃÑZgœD Zi ZâÌÐ [ æÆ ó å
ó ÃÑZgœL L7Q ä
Å ó®
ó )z <
)
L IZ ³Zgæ L L~Š !*
WŠ Z%~ Y 1910 ä
sp~ { ÇkgŠ xÜ ó−
ó eY L L~ Y 1933 ¿gŠ ã
C
Ä
] éE
5kB Z1Z)´ÔŠ/·?{èˆ[ c*
;ÐeY kS D Š

vZgâ·? **
ÑñÔ~gŠ ‡£Z ¦ ] »_Z1ZÔ~gŠ ‡£Z·¦
?ÔŠ@·?Ô ~C
Ù iZ r
# ™{
á x™c)´Ô ( g7 ù)
u 0*
{)z¶°Zm ŠV{g c*
£Z ?gzZ Š+ −Z ¥xÝ

26

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

Ô Å•
Ñ~ kS ä VrZÐ l ¾Ô â
Û ±5
ÃÏS gzZØŠ™g 6,kS ƒ
 Ôz',
WzŠ ÑzZÔwâ zyYKZ

/
u~ ÒÃKZq
-ZC
Ù n¾Ô1™¼ ƒ
 a LZ
»ÌZ]Zg àZzs
# ZgzxZgWÅ<
L IZ$k\Z1Ôì
[Z{g*»ëÅyQÔ@7ÌZðÅyQÔðƒ7
- ` WtÔc*
W76,
`zRJ
( 5) ó óD~êÏZJ
ÔähfÃVâ ›Æ R',ä \ W$ ì { ZÍk
,

DÅÒÃ~g7Å䌟»»‰
Ü z7ZgzZä›
ó ó»„ÄgzZzŠ h» Gà G L$
L ìtûá|
ÅTÔì Š
Hc*
Š™ÍÑ ÌVŒ }g ø wßZt »á| ` W
~„
 (à fvßÆ„¡mºq
-ZgZÜ Ð + ŠÐzz
 ( » fq

-Š 4,
ÆVÍßyS Ô 7g »Ã¶Š h»äW
gzZ%q
-Z » +Š „
 ( ~ xsZ$ Z
# D7x » ðÃ~
HHB‚Ææz”{ "z6,¸ Ì~gzŠ k QÔì zb
Š
òiÑ
Ï(gzZ,™x » »+ŠsÜ{zÔ7x » ðÃ~„
 ( » f$
Æ WÑZ Š ZšZ ä åÃÑZgœD,Š ä™x » Ï( ÃVÍß
:–ñƒD™ŠgÐñ»bÃë!*
kS ~Vzg Ñ
]((t$ì 3g™gäVrZÂÚÅ f¡L L
bŠ 4Š~x » ËÆ°zÄÃyS gzZ£**
¡Ð
-Z » {Y tØgzZ i Wz mw/_
q
.kS ÌtÔce: Ì
18F
Š
Hƒzás§kS ¤
/Z¡ ÑZz az D$ì îϹH
ÁV(™aÆVÍßg c*
gzZ ÇñYá ÒϹ
t ”~ ä™iÃ뇊 d f¡DÏN Y {g
/Zì ;gƒ×zgÐ ]â ¥+ 4r â Š »TgzZì
¤
ÄÃ" Â}™zzÂKZs§Åx OZ ~EŠ {z
¡t1Ôì Y}Šx 5Zx »4˜g$
+Ð yQíz
eÐ é{ YgzZ ðúŠpÔì ~Š ¬ »g ôZÔ äZ ÂÔg Î Z
rg7xŠ~yZykS LakS ì
( 6) ó óD ‚
\ WLZЄ
 ( iä <
L IZ +',
» Z$¶zz¸
V2ÅŠæg7 ½gzZ e
$×zG @*
ÅV¸yQ ñƒ n
pggzŠÃ
åÃÑZgœÔ ~Š ßF,
ÃVßßZ¦Ñz´Š~4z]
.çzò ¸ä 

Y 2013ðÑ 

à™g (Z Ùñ{ Ìä wD Z·ËZ e gzZ b » Z·WZZ
+‡
9
G3O.z ]) òsZ #Æ \ WgzZ ~w',åÃÔ¶
" Æ ïG
VrZ6,µ%kS DñW6,x ¬©B‚Æ" _
.z l wV
£Z Š&Wz6,
DÅ 7Zz6,ÌÅz',
Wz ]³gzZ yY KZ ä
: ˜
»ogzZ¸} 7,6,ª
´_( ~w',åÃ) {zL L
gzZ ä VrZ .....¸ìgÑrs§Vzg e wŠ !*
Æ
c*
Š ]o»„
 Z
Û : oñTä {èˆz#‰ÆyQ
Ü z k Q 1Ôì CWÃðƒ L b§Å0

+e [Z {z
( 3) ó óD¸bŠ Ö}n“Š äVÉ0
+WÅ]!*
.
_
h **
ÑñåÃÑZgœ~ #‰yQÆ ~w',åÃ
Š ZšZ L L)xâ ~ 46,
u ÅXÔ¸ „
 zu ~Š !*
WŠ Z% +−Z
¹ ä( å Zƒ ~g Y Ð Š !*
WŠ Z%~ Y 1919cŠ ) ó óWÑZ
¸ „Ñ» Z`
ZÆó óWÑZŠ ZšZ L LD H ZŠ Zg ZŠ™wdgzZuÃ
Hì‡Ã]uz çÔñY c*
Ñ :ZzÃCg ÑÅVâ ›$ å
»ÑkS DñY Å b & Z Å]Ñçi§gzZ t ÜZgzZ ñY
@*
ƒ ÌÐ ¿ kS `gŠ 6,bß Å ó óWÑZ Š ZšZ L)
L xâ g Ö Z
ù
á aÆtÜZèd
$ Ô]Ñçb &ZÔ<
Ø èe
$× L LDì
ƒ
( 4) ó óDì @*
á ‚g kS $ D C }g ÑÆó óWÑZŠ ZšZ L L)xâ
+Z Š/**
ÑñY !Z ` @*
,
k
ægzZåÃÑZgœdZ„
 6,

+Z
+‡›ÜçÆ yQ Ô¸ ïqÆ ]ùÏ( wV"
gzZ 36,Ãwq ~ Ýzg Å èâ ä + ',
» Z yS D¶a **
~
gœ]|D 1 { ^
,Y » ] **
kZ Æ w×zgÆ Vâ ›
y *zygzZ wZziz `z²Æ Vâ ›NgÆ \ WgzZ åÃÑZ
,
k
’sf `gŠ D¸ n
pg kˆ Zh
+” » -" z êÅyQ~
:ì C™Ï?ÅkˆZÏS ÆyQ
Ø èC
<
Ù Ô {z¤
/
Ù Ô‘
C
ÛC
Ù $ì : â i » ¹F,
{z À ` W L L
VŒ Æ q
-ZC
Ù Ôì ;g™— }È~ yZyÆ ¹F,
)
®
á ZgzZ~Š‹q
-ZC
Ù Ôì „gƒì‡÷л c*
+ZwW
&
Àz¤
/»V-gWLÔì @*
Ñ~¿gzZì øÎù ZgfÆ
27

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

åÃÑZgœm<!*
L IZ ñfZ
<
# 6,µñui **
kSçO
Æ yQÃVâ ›gzZ ðÑŠzÂs§Å ìZ ³—Æ Vzg7 ä
-’/! s ÜÆ yS ä 5# Â H¸!*
q
Ðd
$
Û z(
Dì î×gzZg ZŠ { Z 9» m,
ôZ {z¤
/
t» f$ Š
Hc*
Š™ggzZ ð`
Ð ñÅ]â Z²Z yS F
F6,ðÍ rzgŠ äó óWÑZŠ ZšZ L L
:$ –ñƒD™h
+Š F,
¯gÍxsZ ñfÐzz ÅTì ] !*
ÏyÃ{zL L
: èZgÐ ¥ÆxsZ],
à H ?‰ŒgZŠ {Z 9Æ
.....)zgÐ äƒ 2~ uÑÌZ%ÃVâ ›Ô **
ƒ
G
G
G
~zR f$ … Y [pn¾Šp$ìt%ÑQ îªG3©8
KZ {z a kS M
h™ 7e
$× LÅ „ Zg "gzZ
gz¢ *
*™ó$
+Ð fÃx ZúaÆ ä™ Zg7 ÃnZ¾Z
ÃyQgzZã: J
-x Zúi ZzWÅ fZ
# D D™g¦
E
'
H-4E
)
Q • : ™ Î y» ] !*
ÅyQ ðÙ™òŠ W ö gÍ
» kS Dì Â H **
Y ^zŠ Y » Vzg7gzZ S0

VƒygzZ: [Ð<
Ø è],
ÃLZy›$ìt³
.~
( 9) ó óDD Y− Dƒ[_
™f » V1wÏ( x ÓÆ V7Š xsZ yS WÑZ Š ZšZ
Ãy y**
›ñƒ D™[ Õ" Ãli ‚kS ˆÆ ä™
:$ì @*
™g ZŠ¸
+Š LZÔz™ 㘠ŠxsZ ª
zŠ !g⃠⠛L L
Vâ ›„gc*
Dz™: +Vð; LZ KZÔƒ XÃIz
Ã6,Ë" Å #
Ö Q"
# ! ²g Z]
.@*
} ZÔ â 
Û x™6,
Ø è ñÙWŠgŠ yZg7 }g ø$}™vZÔ â 
<
Û
gzZ− Âz ] ³ÅŠzuz *wÆ {C
Ù ¤ <ÑgzZ Vƒ
( 10) ó óD−]Š XKZ«™z$:
œ£Æ ÄÜq
-’ÃåÃÑZgœ$ì t §Zz%R
 ($VYÔås %Zh

+”Ðg »i§Æk QÉ 7Ð
ÔCY ~Š 7ÌZÃù Zg fÔì CƒÃ6,œ£sÜ~ {h
+]
.
ù Zg fgzZœ£~k Qì HgHg £ »„
 (äxsZ1
@*
Y H' õ„ » VâzŠgzZ ïqÆ ÌZ(KZ KZ VâzŠ 

Y 2013ðÑ 

:$D™k
,
’Šp
7IaÆf**
W6,xgÃPÆ>›äë L L
Ð ]” ~(,
» 5#Æ > ›ä ëpD H
Ô å7¦
/
Ù **
C
™yNÃ>›Ñ » kS gzZ H¨ £
~ ÝzgÅ] xòsZågZŠ™ CZäë$VY
( 7) ó óDì H ZŠ Z
zŠB‚Æk Q ÂZƒi ¸W»ÄÜq
-’Z
# ~Y 1919
-’~uzŠÔ ] ÑZñuF,
q
-’q
q
-ZÔNƒ qzÑgzZ ¹’
E
d
O
6,Š ã
CÅ {
((gzZ mÜZ f ö ‰‰
Ü z k QDŠ .Z›zy
» Vz) ä \ W~ ]Ñq yS 1Ô ñƒ ï
á ~q
-’kS
~ ~g ZË ÅgÅÏ(~ Vâ ›ñOÆ “
W g ZŠ',
íq
E
d
O
ÌÅ äŒÃ f ö á Zz “
Wz » ÄÜq
-’gzZ 1z
Z’Z Åq
-’ä ]ù{ óÅåÃÑZgœ|gŠÔ ÅÒÃ
gzZ ZÎÆd
$
Û gzZÆðŠ³»q
-’kS$ å 1,
$¸ ~ „
ä WÑZŠ ZšZ)xâ ~ 46,
uÅåÃÑZgœçOD7¼
ZŠ Zg ZŠ™: Z@Wñƒ D™' õ» lzg qÑès ÜÅVr’yS
ÅŠy

z =Åx ZúZ
# å: â i {z: â i »ÄÜq
-’èÑqÔH
KWÎx ZúgzZ‰~ Vð; ÆVzg7„
 6,µñ,gze
ÅŠ ˜ “z $" s§q
-ZÔ¸ `ƒ xzøÐ ¢
A &Å
Å VØÓögzZ gzuz ³g +
$Y ~uzŠ ‰~g Y Vc*

¸Ô ¶L
Þ ‡C
Ù iaÆœ£O ’izŠtÔ‰ðƒ A•
u" z [sx ¸yZqgŠÐŠ §kS Æ÷z w¸$¶zz
» ÌZ ¹ wZÎ Zƒ c*
VZ »åÃÑZgœ6,wq]gßkZÔ¸
:y7\WÔì ïq
....?ì ŠgŠ »ðsZ ~ [¨Æ 7Z H L L
( 8) ó óD[szu" ¸
ÏS ~ wq ]gßkS Ì<
L IZ ñf$ åt Ñ
$ 7Èt ¦
/
Ù » kS 1 g ezŠ Ð 1 gzZ ª
C
wZ e 1 :ÃÜÑx © ZaÆ à bz «™Å6¢ÄÜ
ÆVâ ›ÆR',gzZ ]Š ªzgze v !*
Åq
-’gzZ ñY c*
Š
Ô ñYc*
Š,
$Î~ Vð; ÆVzg7íPê»w

28

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

D ðâ 
Û [Å1zgÐäƒ{g 0*
{g 0*
Ê .ZÆVâ ›
Ãœ£ðZ`
Z LZ äWÑZŠ ZšZ)xâ$ìt|
Æ Vr’yS ~ 46,
u Å åÃÑZgœ ñƒ n
pg t ‚
zg ¶ ZÐ ¹Æ äâ i k Q$ VÑqÔH ZŠ Zg ZŠ™µyZgzŠ
~ ŠÅœ£z nZ¾ZÆ V26,x¸ ¸ Ì,Z b‚g
g »zuðÃxÁZ®ðÐ Vâ›gzZxsZ7ZD¸sz^
Vâ ›gzZ ½ÅxsZ ~ ÏŠñÅ] Zg ¶Z, ZÔå7
WÑZŠ ZšZ1Ô åx »g ZØŠgzZ ̹ *
*™ Za » ¬zŠ .Z~
ä VrZ Ô¸ {Ç WÐ >n
Û çz ´Š LZ yûZz]Æ
t~]g ZŠ Z ÅŠ/**
Ññ!Z ` @*
gzZ 46,
uÅåÃÑZgœ
çz ò ¸$ì „
 gŠtD c*
Š x 5ZÐ ! |Z lp„ e
$.9
Û
~gz¢D » ] c*
Zzg CÑçgzZ Y Ô Ï( KZ a Æ ¹F,
yS g0
+ZÆ Š
ÛC
Ù Æ }Ñç$ì òi Ñ a Æ ~Š Zi WÔì
ÃVâ ›ÆR',ä WÑZŠ ZšZ Dƒ yb
ñkˆ Z » ïZú
CÑç LZ gzZ Y Ô Ï( ~ yQ gzZ c*
› Ð ê[ Zp
,g~ 46,
u Å åÃÑZgœD H Za gÅ » DÆ g ZŠZ
Æ~„„
 ZggzZ] P`
e
$.!‚gt ÑZzg ~gYJ
-~œ
a Æ «™Å çg ZŠZ Å yQgzZ t £Æ Vâ ›B‚
!
{Š Yg7Ï(gzZ fÐ ¹ yZgzŠ kS$Z
# Ô ;gŠ ˜ sz^
Ýzgå aÆx ¸›p6,t pÔìg …
y gzZ °
0Ð h
rz
Û ÃÄôòsZ~R',
äWÑZŠ ZšZ D Zƒ"
$U*
y™Å
ŒyZ0
+
Š »]c*
ôŠ ÑáZz ä0*
Šz W,Zk
,
iÆm,
ôZgzZ c*
Š
yy**
›ä~Vâ ZyÏ(zIèäÝkS D c*
Š[ Z
ÅVâ ›gzZ6U*> ¶
KÅxsZgzZ Å ðÉg z ~Úgg7 ½Å
[ x» {z~ k QÔHi ¸W »q
-’/! TaÆ ç]uz
i ‚Ö™gzZò!Ôiz
Û Z]ùÅåÃÑZgœ Ô ;gyZ%»z
D åw¾ »,
Ô Zñgzi ä V
É0
+WÅŠZD
+
gZz¬Z
# ~yz u0*
R',
ÀYE
H
5_
4
£
E
ÿ u**
çäVØi‚5$
tgWgzZ è ÔS”Ô,™g(ZÕ
» V ¸´ yQgzZbŠ™ Zz }iZzgŠ xÓ LZ ä Vr’ò **
`
ÌZ%: ZzygzZ£**
xk!*
Ð x © Z ´Š y›V˜H[ NZ 

Y 2013ðÑ 

g (ZaÆÆÄÜq
-’äåÃÑZgœ$¶zz¸ Dì
´Š gzZ ~g Z0
+ZZ ¤
/Z D H nZ ‹Z gzZ WJ6,ù Zg f ‰ K
b & ZgzZ @*
Y 1{ ^
,Y »]ŸZ ‹Z yS ~ Ýzg Žz ])
œ£ LZ ÄÜq
-’$ åeÐÂ CY ÅÒÃÅwZjZ
H7(Z$ k\Z 1Ô CYƒ [ x» J
-u Ë~ w”Æ
+‡qÔðÑŠzÂ+
$Y Å wZjZ b &Z ä VÍßXÉ ÔŠ
H
Vzm,
ôZÔÔŠ »Vâ›ñƒD ZIxZ²ZŠgñ„7Z tZ ä
åÃÑZgœpD c*
Š}Šg Z Œ
Û ³ #»ÄÜq
-’gzZ ÐZ »
Ö /ZgzZAjÔx ³„ e
#
$.» š [ckS Æ¿#ä
Åpgy'
× Ç6,
{ Zg ÇÅxsZ+ŠÃyy**
›gzZ H¨ £Ð
DÅÒÃ~g7
-’
äS0
+ǛZ
# ~Y 1920„B‚ÆÄÜq
-’kS t gŠ t y› Â Hi ¸W » ]ÑZñuF,
q
-’
q
Æq
-’kZ ä åÃÑZgœ6,µñkS ÔÑ äƒ ï
á~
ÃåÃÑZgœ$ åt§Zz%R DÅ ð¤[ Õ Å ìZ ³{Š6,:
Å S0
+Ç›  ås %ZÔå: s %Z ðÃÐ ÄÜq
-’
Š „zŠ ]Š ªÅ S0
+Ç›gzZÄÜq
-’$VYÔÐ ]Š ª
ñOÆZ
+Z ¯ÃV⠛Р] ÑZñuF,
-’Q D‰,q
q
-’kS ÃåÃÑZgœÃ7Æ k QÔ ¸ µá] **
q
v
-Z 6,qçñÆ ] ÑZñuF,ä \ WçOD ås %Z Ð
q
gzZ| 1339 wÍÑZ ßgÔ WZŠ ZšZ Ô–!£: ]gzZ: H Ã
Dì Zƒ;6,
] ,41~Vzg ÑÆ| 1339wÍÑZ ~Š )
›zy ~ Ë Æ ] ÑZñuF,
-’~ äâ i ÏS
q
ZkS ä x Z™ñfÔ ðƒ qzÑÐ ]”~(,q
-’ÅŠ .Z
ñf',» Z ¦ù¨pÔ–¼ ¹ ~ ¿#gzZ hÆ
kS 6,VzŠ ã
CIè ä åÃÑZgœm<!*
) )z <
®
L IZ
y**
›~Š .ZkSÌÐp ÒÏ($Z
# ÔHs%ZЊ .Z
gzŠ C!*
.Æ]ÑZñuF,
_
gzZÄÜq
-’D åxyv»y
+Š J
-Vâ ›)gfÆk
,
½zk
,
’KZ ä åÃÑZgœ~
ñf‹ „B‚ÆkS Ô ÅÒÃ~g7Åäàx %C»
ñƒD™{ Ç WÌÐ] ZçgzZ]ZÆŠ .Z›zyÃy

29

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

V%ˆÆ î
)
á Z% ( 14) D Š
HH³o{°‡!* ~ d

Û èâ ä Š Z]
.Z ƒ !*
WÆX¸ vß {ztD¸È0*
Æ
$Æ TÔå% ë Z ZuzŠ » @ñŸg ®
) ) Š
á g Zz Â: Ðzz Å ~gzŠÐ wj â ´ŠgzZ ¶Å½1HwJxsZ
]ŒŠÔàá Zz äW~Ĥ
/ÅVã&•
 hÆŠ Z D
+
g Z¬ : Ônƒ*ZzÐ wqZz x © ZÆðsZ <Ñ6,gî}g7
+Š ÃVÍßÔK: Zzg +gHgzZ äÔ f+
$Y Å V¸gzZ ä q
-’S”Dn™uF,
6,gîåÃg ZîZ z ]Š ¬: Zzy „
) )D H4ZŠ~xsZ {g !*
®
zŠgzZ ðZ™/ÂÔ~Š ]úŠ ÅxsZ xOŠ zy <
Ø è **
Z6,» ZŠ ZŠ \ !*
}gv$ ~Š ]úŠ ÃVÍß yS
ÌåÃÑZgœ~XÔÇøoaÆŠgÆV¸
Û ë!*
ä LZQ [ Z Z®Ôƒ‰ƒ u 0*
**
gzZЙƒ 4ZŠ ~ xsZ ?Ô å
~ xsZ !
{],
ZŠ D
+
%Vzg ZD
Ù Ð 4z]
.Å äyZÔ¸ ï
á ¤
/g »¯tÔ ƒ Yƒ s ™ z u 0*
gzZ|”™^ß ~ xOŠ äZ6,
z yZZ Šz!*
Æ ãâ ‚zu" ä Z
+qzfŒ
Û ñgzZ ñƒ 4ZŠ gzZ Š
H^6,V-Š !*
W›Ï¹ zŠ Yt » q
-’S”ÔZƒ "
$U*
% b§ÅŠ 
á g Zz V%D Hu$ct B‚Æ #
Ö /Z
Dh^6,
VƒZgÅŠ Z D
+
g Zz¨
) )~(,
-ZÅVâ ›
q
øÚIè Ô å%+ F,
ë Z » @ñŸg®
) ) Ì„
 ( 7Šñ^›ðÃàZz 䙨 £ »& š yÃîkS
yZyÏ(Ñ »x ªÆˆkS D å ‚
rgÃæ Ä
 (~ ÅVâ ›ä Vñ¤
/
uÅV7Š xsZ Z
# å: â i {ztÔ¶

@Å <
Ø è 6,x **
Æ„
 (É Ô7**
ZØ Z} CZ ~ » á|s§q
-Z¤
/Z ÔZ hg7¹!*
6Š ðÃ~ ã‚g Z j
+Z
xsZIZgzZxsZgzZ *
*™ˆ
Ü ¬»] k’ë!*
5$à Zzä™ +
$Y ~uzŠ ¶S0
+W& Å {)z S”gzZ [cZƒk(,
+qzf hZz Ð „
Z
 (%ç OD å )zg Ãw¡Z Æ 0Z gÑ» V26,ë!*
vŠ É %gzZ áZi% Ôš
M ;z
iŠp~ yZyÆ „
 ( ã*zy ä åÃÑZgœm<!* aÆ äSÃxsZÐR',îWxsZ 5#D å[ c
-’Ô] ÑZñuF,
q
Ô wÄÜ$ì gz¢t V; Ô3g 7xŠ Æ Vâ ›s§~uzŠÔ¸ ìg™sÜ] ¸ $gŠ " KZ
Šg »Vr’ÔŠ y›gzZxsZ ÜŠ .Z›zygzZ Ƀ Ç ñƒ ¶ ð
á Ólñ{ ¯IZgzZ hz fÔ Ég ´ŠÔg7 ò ¸
h**
ÑñåÃÑZgœD c*
Š x 5Z9
Û » /Z G
î*Юñ´ZÆ™ ®
) )L L~ ~',ÃY 1920 cŠ 17 ~ ] Ñq yS çOD¸
CÅ q
-’y Àq
-Z Ð x **
Æ ó ó@ñŸg
vŠ x OZ k
,
i Æ @ñŸg ®
) ) ä ~Š !*
WŠ Z% +−Z D ˆ ¿g Š ã
,
½z Uk
,
’ÅV.Æ5#'ß Z ‚L LwÍ ZÑ »T( 11)
VZ¤
/~ „
 (%gzZŠ 
á g Zz V%m<!*
B‚ÆV‡ Ô Uk
*™fZæb§C
Ù
D,Šx 5Z]â }
.gŠ bß{Š ‚ÐXÅVâ cgzZ Z íZÆyQgzZ *
~gŠ {Š6,ÅyQÔD™{o$
+Ð<
L èIZ ñfÃVâ ›
~Š !*
WŠ Z%+−Z h**
ÑñaÆ fZæ Åq
-’S”
Æ®
) ) kS ~w',åà ]|dZ ( 12) D åó ó**

w@*|
(Ô{ h>Z a Æ xsZ VgzZ H ZŠ Z g ZŠ™ Vc*
ú ä z ã!*
u òÀ²Ô¸ dZ „
 6,
u
{gzŠ »÷÷ÆR',™á Ð V¸´ ~h N ‰ãZz‰gzZ B‚Æ Y xzfvŠ ~ 46,
( 13) D¸ï
á Ì~Š !*
WŠ Z%+−Zh**
ÑñåÃÑZgœ
~y è] Y/ßvŠgzZ 8- g !*
«ä VÇœ'Z
# DH
) )䜣znZ¾ZÆ@ñŸg®
))
) ) c*
®
+Z wWä åÃÑZgœ ÂH qzÑ **
&
;wY » S” ¹Ã®
Ü ¬»q
-’S”(C
Ù xÈZk
,
iÅ @} Ÿg xg ÃPkS Æyy**
›gzZ c*
Š à6,`z²x !*
~]æ¿
~g†27ÔHˆ
kŠ ~ ]Š ª Å ~gây{ Ÿg ½**
ÑñWZ ?ÃY 1923 Zg7 § ¾ÃVÂgz¢ çgzZ ò ¸z ´Š ÅVâ ›ÆR',ä
Å yZZÆ Vâ ›ÄÑg e ñ h ‚Æz q
-Z » x Z™ñfÝ õ0*
ä®
) ) aÆ ¶Š x 5ZÐ j§ŒZÃx »D H
( 15) D Zƒ: Zzg+
$Y ÅV¸´ { W,OÐ ~',aÆ«™ ÔŠ 
á g Zz V%ÔÃ ®
)
á Z%~ XÔK ì‡]Y%
Ô¸ ï
á Ì~Š !*
WŠ Z%+ −Z h**
ÑñåÃÑZgœ~Æz kS a Æ ˆC
Ù Ô ì ï
á ëÑZg ZŠgzZ „
 (%ÔÄô% 

Y 2013ðÑ 

30

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

D~Š™gZË]gZw5ÅxsZ~{Š%@ÆVâ›gzZ
Þ » ~È u~ /Å ~Š 
.
á äy#
Ö Ó~ Y 1929
s ÜÆ+−Z °ìZæ kZ~ n²z wîÆo ÂHgà
g ÖZ » V z §LZ ä Vâ ›gzZ ˆÅ— ` îZ ñZœ
Y îZ Ìä @ñŸg ®
) ) s ÜÆ yâ ‡kS D H
]!*
.ÆVâ ›)g fÆx ¬*gzZXqzÑV× Zzg »
_
**
Ññ~ ~',Y 1929 ',
Æ Z 19DÅŠæ~ äàÃy #
Ö Ó
TÔZƒÂq ½Zq
-Z »Iñf]g Zœk
,
iÅV{Ÿgæq
kS D H[æÌä~Š !*
WŠ Z%+−Zh**
ÑñåÃÑZgœ~ 
ÃçF,Ë+Z y›$ c*
Š™ ãZz 6,y #
Ö Óä q ½Z
D,™7wJ]gß˃ CW~} ],
ZŠÆ+−Z °ì Zæ
:$ Š
H¹~VzŠ ZŠg Z Œ
Û ˆÅ7~x ¬*
<ÑÃl ZŠg
á q½ZyZxt»~',y**
›L L
gzZ s ˆZ »ÜÑt£gzZ ìZæ ôÜ~ðsZ§
gzZµJaÆ Ï0
+
i ~Š OZz CÑçÅVâ ›
÷0
+ZE¬**
PXgzZì &~È0*
 ZŠ',.

Þ ‡**
tÔì ÅG@*
ÅkS ä Vâ›*Zz**
Ð <ÑgzZ
(18) ó óDì@*
™]g›z]ÐgÖZ6,
¿kSÆyQ*
á
Ã| 1347 # 25 ä åÃÑZgœs ÜÆl Z ZŠg 
]Ò~x ¬*$ Å7ÌŠ ZŠg Z Œ
Ûq
-Z~ q ½ZÆ~',
:$ Hc_Ðy#
Ö Óä\ WÔˆÅgàÐñZg
b ï!
{ŠzñZgt · Z/q ½ZyZxt»xsZIZ L L
ñ¹s ÜÆkS Ôì } â Ô } Y+−Z °ìZæÃ
ì @*
™záïgÍgzZì @*
™— ` îZ ñZœÐ
Ç!*
Æ <ÑòsZ Ã{Šz¿.
Þ ‡**
kS {z$
» yâ ‡ ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù Ôì e
C
$Ñz hw8Z qÜgzZ °o
( 19) ó óD}ŠÜ :)Y
Å*ñÆy y**
›Š ZŠgZ Œ
Û t ÅåÃÑZgœ—"
yWŒ
Û D¶gZŠ sW Å *ñ: Zq ] P`
Æ \WgzZ y)F,
~Š 
á Å ‚$ì "
$U*
] !*
t Ð kªz q )Z gzZ g
$uz
Å~Š 
á ƒÑDì ¬ZñÆx © Z¦ÑgzZ ._Æyâ ‡òsZ 

Y 2013ðÑ 

:$¸`™g ÖZ »x ³kS IÐZzgÅÆz
g »zu ðÃÐ {)zƒIgzZ ¿#Å ËÃÆz kS L L
Å ä¯ xsZ È0*
ÃVǸ òsZ LZÆz tÔ7
( 16) ó óD Ç}™ÒÃ
»ZgÎÔŠ!*
W£ZÔS
-**
™Ô›Ô{¤
/WÔJ÷äÆzkSçO
á ZjÆåÃÑZgœÔH{gzŠ [ x» »]ÃpzàÆ {)z
:˜ ~gây{Ÿg ½?Z
+‡ÆÆzÐ
Vâ›V˜Ôà( {¤
/WK„
á )KìYÆzZgøL L
]|Ág4ÆÆz}gøˆÆ-iúÔå…Å Z(,»
G+
xsZäM»',{h
+ir
# ™+−Zh~ßñx ç.> Z **
Ññ
ðâ 
Ûk
,
½i Z¢wŠ 6,] Ñq {ŠñgzZ •
Øz y
á Å
å;g\ G,b§Å[ W" „ â …ÐaÆ\¬vZÔ
Ô¸ ìgg â ,ØÐ l òsZ wŠÆ Vâ ›gzZ
2~ ],
·gzZ äZzrV·h ZŠ ä **
Ññ6,µñkS
Ð VzÈÆ/ÂöWz »KÔðZz™/ÂÐ äƒ
( 17) ó óD VZ ôÍ
((~Ç[ØW6,k QÆŠ Z D
+
g ZäåÃÑZgœ
ÒÅ S”y›$ ðâ 
Û ]Š ª +ZgzZK 쇜
/Z%—
Ã# JŠÑ] H ¦ZŠÆ q
-’S”ä \ WÔ ‰ƒ pôÐ
ä # JŠÑ1ÔH ̈
Ü ¬ » k Q( FÔ c*
Š ½»}øo
¹V-Ô àÃxsZ {Z
+Ã » TÔÅg (Zg Z
Û { ZgÐ }øo
{zÐgZ
Û Æ#JŠÑÔ¸n
pg {Š Zg Z »äƒ D
+
% vß{zÐ
åÃÑZgœD‰ƒ y'
× Ç6,h{ Zg™ƒ T
$@*
Ð }Š Zg Z LZ
gzZ xsZ ~ó ól»6,Bg ø
7L L[ Â Å CÎu#c*
Š ]H ä
] HgzZbŠ] !*
Z ÜæzÞÆ]ŸZ ‹Z6,xsZ bg
á
D c*
¯ #CZ Ã {¤
/Wa Æ ä™¨ £ » Æ #JŠÑ
ÆkS ~Š Z D
+
g ZyZy$ìgÃ7|]g @*
tVŒ
L L®
) ) àZz äVZxŠª Ð ƒ
 ~R',aÆ ugZD
+
gŠ.
Þ ‡~ V‡Zg: ‘ ä TÔ ¶ó ó@ñŸg ®
))
~C
Ù ªäfÆ @ñŸg ®
) )D ðƒ [x»gzZ Hx»
bŠ™o
p$ZŠÆq
-’S”Šz!*
Æäƒ: b‚z[òZ

31

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

x ÓÔ} Šx 5Zu9
Û » ãZôgzZ}™~g Y]c*
Z@ Ôƒ^
LZ Ô N ¯ i ZzWKZ Ãi ZzWÅ k QÔ ,™Š OZ 6,k Q y›
ðÉg Åk QgzZ,™ qg s§Åk QaÆ iÆb)
Å àb Å Cg ÑKZ ™ƒ yY q
- ZgzZ y›x Ó~
D,™4z]
.
6,q
-’Æ ~Š !*
WŠ Z%+−Z h**
ÑñåÃÑZgœçO
gzZ]
.)z kg ZæÔ äz6,~ ~±q
-ZÃV¡Y z Iè Z
ÅxsZ y**
=ŠgzZ ä` $Æ x Z¤
/z6,±q
-ZÃVƒÕ{
Y xzfÆx',aÆä¯x » **
™ƒ±zë !*
ÃVß e
16<
L IZ
~Š !*
WŠ Z%Ã( | 1343y@)Y 1925ag â 19@*
èm ˆÒ†ÛÖ] ènÖ^ÃÖ] èÃnÛr³Ö]^Å®
) )z<
L IZgzZñƒ¦
Ed
{
á Z®
) )¦c D¿g Š ã
CÅ ó ó÷л ö-O c*
+Z wW L Lª
&
Dñ0*
gZŒ
Û dZ ò**
åÃÑZgœ]|gzZgœ ~g7 Z_ö
E
dÆ y*zyÑ » x ªÆ ÷л öE
-Od c*
O
+Z wW
&
Vâ › ö
6,
gî~Š ZÐZgzZ *
*™±7ZÆ™gzŠÃt Z íZzg _
OZyxgŠÆ
Za ‚z *g b!*
~ V¡gzZ VIZ à Zz ä™ x » Iè
Š !*
WŠ Z% ó óWÑZŠ ZšZ L)
L xâ D å **
¯ ] ¸{q
-Z 7ZÆ™

Æx ªÆ÷л”c*
+ZwW~}g ÑÆY 1925s6,
&
:$ –ñƒs Z e Ýzg6,
œ£znZ¾Z
gzZàC
Ù Æy*zy$¸tœ£Æ^‰
Ü zkQ L L
¬gzZN YÅì‡ZòsZ~]ŒŠz]…
H o1%B‚ ÆóD
ó ¬ ‹ L Là VIZ ŠñÐ
gzZ ñY H WzB‚Æ œÄq
-Z Ãx » —ÔñY
6C
Ù ÔN YK wEZ ù Zg f Æa Æ ÑkS
~ m,
ôZÔñY c*
¯ ¸!*
Ð ½Iè à Vâ ›Æ
y‚ W7ZgzZx OZ m{ »½IèaÆ¥VZp
.aÆ6gz&gzZgzŠ'
× ÔN YK ë Z
Û ù Zg f
ÃVâ ›aÆb & ZÙçÔñYHx OZ »kg Zæ
Æ x Z ¸Z ›) 7ZÔ ñY H bâ s§Å ]g ˆ
{z$ @*
ñY ~Š (F,
Å1zgÐ ä;B; t ‚
Vâ ›g Çizg " gzZ ÙÝq ] 5Ð VçŒ
Û 

Y 2013ðÑ 

E
Å
~ ö™ !*
**
b ï»a$ì Ýq htÃ+ −ZzÔ7gH/ðÃ
Æ] xòsZ*ñ»åÃÑZgœ]|D M
h™Ì
›Ð f ÎÆ l Z ZŠg
á ÁgzŠ è{ó Å \ WD å ._Ð
! l\ WgzZ ¶„gNŠ Ã]Z W,Zá Zz äƒ A
$%6,}Ñç
VÒZy
F~xÂCÑç›~ËÆ~È0*
kS$¸*Zz
½s ÜÆyâ ‡òsZ)kZ ä \ WçOÔ ÏN Yƒ Za
D HgÖ Z »ØZ'
× g7
ä Vætg W6,D1 .
Þ Æe
$ÒZ gzZ ‰
Ü ¤Z
#
ñƒÙ ŠÃäÏ(gzZ (ÔÙçÔ ¹ÜZÔIèÅVâ ›
: â i ñZÎg Ü%gzZ S”a Æ ä¯ ƒy 7Z ¬
-ZÐ x **
q
ÆÀgÍäVrZ~x c*
Z 4Z ÂXqzѹ’
gzZyÈÔÒ»ÔVß 
á ‡, ZÑ»TÔðƒqzÑÌq
-’gzZ
H-d
™} Š š
M F,~jÃVâ Z âgzZ V” ƒyV˜ åx ª » ö+ Z
Hg »Ã6 Š{, ZgzZ ñY Zg¸ZÃ]Ðs ÜÆ Vâ ›
a Æ ÑkS Ôn öàƒ Å ypÆ Vâ › ñY
ƒy gzZ bŠ wÅ} i ZzgŠ Æ V- g?KZ ä Vƒ zy g Z−â
DÐäY ~Š “R,~jF
F6,#Š y›ÃVâZ âgzZV”
Ôc*
Š™[sz u" ÃåÃÑZgœ ä ]uZzz [òZ yS
çOÔǃ: y‚W**
™¨£»kS ‰
Ü zk Q$ å{i Z0
+Z7Z
E
d
O
] Zçá Zz äW7ZgzZ ZhfÃÝ ¬ ö C
Ù Æê ä \ W
Ü z k Qp¤

/Z D c*
ÑŠ kˆ Z »V- g ZŠ)f ñƒ D™{ Ç WÐ
(gzZ Y Ô Iè wdz ±Š¼ Å ®
) )z <
L IZ Ì
@ñŸg ®
) )L L~ XÔ ‰Šñ~ yZy °
xsÑZ ¥³ZÔgƒÑy6ˆ³ZÔgz»] G
é5;XWÅZgæ Ô~',
) )z <
®
L IZ ³ZÔgƒÑ y s ¦ÑZ [ x
³ZÔg7 iz9
ÔŠ !*
W; YÃBÑZ ‹ Ô~',xsÑZg »Z ³ZÔŠ !*
WŠ Z%
xsÑZg ÖZ³ZgzZ ~',<
L IZ >Ô{C
Ù gâ <
L I Z®
))
œ£ ”{Š™³LZ °tD ™f .
Þ ‡{)zŠ !*
WŠ Z%
gzZg » {],
ZŠÔ s Z@ZÆ Vo) yS 1Ô‰¿sz^$Æ
L IZ x Ó$ å Ÿ» » ]Ñq çOÔ‰ŠzöVx¤
<
/
u

/
%q
-Z ÅyQÔ ñY c*
Šz6,~ ~±q
-ZÃV¡Å®
) )z

32

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

b§hZÃœ£z nZ¾ZÆyQgzZ VEZŠ **
Åx Z™ñfzqi
ÆVâ ›~ y*zy ƒ
 t$¸ … Y \ WgzZ å 1™
gzZ ? HìZ ³Æ yS gzZ T e oö7
- ˜ ÷B‚
NŠ [ Zp H H§{ Å ] ZŠ ¢ Lg Lg LZ y›
~ wq ¾y›x ¬$ 7n¾Ð kS 7ZÔ ìg
Ø è z +ŠÆyQgzZìgY ñJ e ÝbH H6,k Q ?ì
<
~Š !*
WŠ Z%+−Zh**
ÑñåÃÑZgœ?ì ;gY|b§¾Ð
:*
c J (,
ÐWÃbÃò ¸zŠ ä
òÐuÅ[Zpq
-ZyÎ 0*
c_Z
# ~1925L L
åà ÑZgœ‰
Ü z k QÔ å ;g™g(Z \zg » |™
Ed
Õ
 Z 4,
ʼn
Ü zäVƒ ÉgÆ÷л ö-O c*
+ZwWgzZ
&
aÆä¯/!gzZ W,
ñz±âui ZÃ^gzZ HkC
E
d
O
÷л ö c*
+Z wW~ËÆTÔc*
&
Š™q
-Z]ZgyŠ
) )z <
®
L IZ 1946 s6,
Z k°Z {Â » kg¯
»^wV" ÅR',y**
›g/gzZ Y xzfÆ
$×gzi6,Å y Î 0*
e
Š ZŠ gZŒ
Û ä k°Z kSD ågÖZ
» yÎ 0*
 c*

g òsZ ˆ w‚ q
-Z ( V-) .....Å
( 21) ó óX ZƒµZzÉ e¿
g ÖZ »g °ZyQ~Š !*
W[Z[ä wD Z)´~Y 1930
Dñƒ"
$U*
Ð7»hñ6 q
-Z~4z]
.ò ¸~g ø H
ÅyQÔ¸ ìg™g ÖZ »g°Z LZ wD Z Z
# ~gzŠ k Q ë @*
:Vâ ²ZÜ~g@aw–D å: ðÃÑZzä™G @*
WÑgzZ qg" Ì~ k°ZÆ>›Š !*
W[ZŠp L L
qzÑèa <
L IZ ñfë @*
D¶CY ð0*
ªÅ
Šz µ ZÆVâ ›gzZ¸ ¦ZŠÆg °Z, ZÐ „
ÅwD Z äVrZakS D¸T e $JÅDÆ
( 22) ó óDÅG @*
6,
gîãZz
:–äó óWZŠ ZšZ L ó
L xâ LZäåÃÑZgœgzZ
c*
Š™„~ V”zŠÃy*zy6,ñZg ÅwD ZËZ e L L
z ZuzŠÔ ƒ g ZMZ k
,
i Æ Vƒzy z q
-ZÔñY
( 23) ó óDÆVâ › 

Y 2013ðÑ 

$ gf ƒ
g Çizgu',7ZÆ™ Za lç î0œG
 oaÆ
ó óDñYc*
¯
E
d
O
Æ VßßZ ~g/ ÷л ö c*
+Z wW$ì t |
&
TÔ¶ˆÅì‡6,gîÆ^IèÅVâ ›Æx',._
Ô ãqzgÔ (ÔIèÆ e
$ÒZ ÅVâ ›g/Ñ~Š ã

$@
á ë›Ô å **
™ðÉg~ i Z0
+Z Ï(gzZ Y Ô~Š OZ
gzZŠ ¢Æ e
$ÒZ Å Vâ ›g/ÆR',ä ®
) ) kS
D H ZŠ ZÐj§ŒZŠz!*
Æ]Ñq°)**
Ãœ£
VEZzŠ6g ÅVzm,
ôZgzZ 6 îÒZ ä åÃÑZgœ
Ëy›Æ y*zy$ å 1™kC~ „ Z’ZÐzz Å
„:gzZ M
hgZ¦
/7Ï0
+
i yj6,B‚Æ 6 îÒZ ]gß
gœD M
h™ D » ] c*
Zzg òsZ gzZ yÕz d
$ KZ
y›gzZzy$ å [ƒVÈ b§Å×zgizg%Rt6,åÃÑZ 
$
Ë gZ¦
/Ï0
+
i „ $Æ è¸tÃ: Ç Z]
.~¸VâzŠ
~gz¢w” » {eq
-Z a Æ Vâ ›ÆR',
gzZ
gzZ Å qzÑq
-’±aÆbÃò¸zŠ ä \WçODì
Ed
wEZ xgà Pg à ó ó÷л ö-O LgLzZ ó óWÑZ ŠZšZ L)
L xâ
B‚ÆÃ`Ï(äV2¸¿¬{zåÃÑZgœL LD H
bÃò ¸zŠB‚ÆbÑŠ [gzZ Ýzg Åg
$Š q ZgzZœyWŒ
Û
zŠ~Vâ›ÆR',ÐTÔŪ
»zgzZs
# Ÿzg7½Å
Hñ a
~yQtÃtgzZðƒãZzÌZÅbÃò ¸
( 20) ó óD Š
Ù i s ÜÆbÃò ¸zŠ f¼ ~ äâ i k Q$VÑq
C
ìg™ÒÃ~g7 Å% Z e ^Y~ Vâ ›gzZ¸ìgÉ Q
$ðŠÃVâ ›V- =g fÆVzÈd
$
Û 6,gzZ]gzp{zÔ¸
:$¸sz^~V@ÃŶŠ
íz » VâzŠÔì x ¸q
-ZÉ Ô7~¸zŠ ›ƒyL L
GG3E
4ƒz IÔì y*zy
Æ Ia kS Ôì k
(Ð ï
ó óDì 79*
*™„Êz
¬Ð ƒ
 X»X¸} NgzZ}Èd
$
Û 6,
{zt
D Zh Âä wDZ)´QgzZ ~Š!*
WŠZ%+−Z h**
ÑñåÃÑZgœ
y›¼ gzZ Vß e: Z§
á Å Vâ ZŠ „
 ( ä åÃÑZgœ

33

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

Ä
Ññg Ö Z »
â kS Æ \ Wx **
Æ ~gŠ ‡£Z·¦] éE
5kB Z1Z **
:˜åÃÑZgœ~TÔì @*
ƒÌÐ
E
d
O
ö c*
+Z wW )ðsZ e
&
$g/ Ð m,
?Å yÎ 0*
LL
kS b » ŠpÔ7gà**
ƒg ZŠS
nŠ b§ËÃ( ÷л
( 26) ó óDg: c* 
gò qÆ
E
d
O
WŠ Z%Y 1925
-÷л ö kg ¯ Y 1946 ™á Ð Š !*
J
ÅåÃÑZgœ~] ‚°ZwNZNVz%áZzg ~g Y
Dì { ZÍz y)F,
Å*ñçzò ¸ÆR',y**
›@¦)
Ï( \ WÔå Zi ZâÐ V6& VÍ **
ÍÃåÃÑZgœä Z}
.
yÎ 0*
xªD¸{Ç WÌпÆ~i ‚g2ŠB‚Æ]ù
yÎ 0*
a Æ ~i ‚g2Š 6,]úŠ Åx Z™ñf\ Wˆ Æ
Ì] dŠ {g Š
HaÆg2Š òsZÆyÎ 0*
gzZ ñÑp=
÷Zpz VjQ Ô ` Zzg z Ìg ÅVâ ›Ô}òsZ ÔXA
$%
Å wâ z yYgzZ DÆ c*
¬g ›)gzZ ] ‚ ˆZz ] !*
.Ô]
_
yZgzŠ kS Ôågà„gzZ¼Ã]gŠpÔ y)F,
Å«™
zz ÅÔgÅ\Wx »x» ~i ‚g2ŠgzZ ñƒg Fh
+”\ W

H{gZgðŠ ZÐ
çz ò ¸Å åÃÑZgœ$ ì t §Zz %R !x HMg ‡
gzZ¯U Ð ¹ ÌZÐ á ZjÆ ¿zg ZŠ™~ ]k’
E3BtÆåÃÑZgœD è¾Æk
¬_Æ] § î0ªG
,
’‚
Ô °ôÔ®Ô_öz¬Ô'Ô [\ W$ì @*
ƒ { i Z0
+ZÐ
" gzZ ¿zœÔ=z zÔøozŠ ÕB‚Æ d
$Š Z Ô²
á
:˜xéZ†Wz6,
D¸ÌZ
+‡wV
] Ñq±)z±Ô®z',
æÔñZ°Zr
# ™e
$.\W L L
) )z <
®
L IZ D¸ n
pgÃb§~g7 6,] uZzz
Æ }uzŠ q
-Z Æ™ Za Š .Z ~ ]4 ZÆ
wWkg ¯ 'åÝq w¾ Z (,Ã\ W~ äÑ d

Û
E
d
O
ã½Æ y*zy Ë)Ð x **
Æ ÷л ö c*
+Z
&
-ZÔ¸n
q
pgmÐ ËsŠ¼ Y xz fœõ0*
™ä \ W Ôåx » „ » nmC
Ù âq
-Z bŠ™ ¦6,œ
/
%

( 27) ó óD c* 

Y 2013ðÑ 

{z ~Š !*
WŠ Z%+−Z h**
Ñññi
+ZÆ WZŠ ZšZ |gŠ
$Y ÅwD Z)´~ k°ZÆ>›äV2¸Š
+
Û¬
%
N
zG @*
gziæFÅg¦Æó óíz›{eL Lá Zz äYK 7Ð
~ŠgzZ ~uzŠ ~gY ~ yßä åÃÑZgœgzZ ¶Åe

›zy ~bg ZŠ ZÆ WÑZŠ ZšZ yZgzŠÆ ÷лöwÍ
G
:–ñƒD™m,
?i»] éhI¢ o
Vâ ›{z$ B~ kS «™KZzy Z
# LL
ÂB™ {eŠzu KZ gzZ N Yƒ {eÐ V²Æ
B‚Æ yQgzZ äY ~ V²Æ yQ G ÃVâ ›
ŠzuLZ LZVâzŠÔce ´go ôZÐpgg!*
zg»
Ãt
# IÏ(™Äg pÅÃb kS gzZ , Šg Z Œ
Û : Ç Z]
.
›zy Ð „Å o ~ y*zy ªÔ,™ð
¹!*
{çgzZ60
+Z »xŠ £b!*
$ @*
B¯ Z]
.Z]
.º´
›Dƒ#
Ö ÓÅVß Zzº´ÏQ~º´C
Ù Ôìg:
( 24) ó óDÅVƒzy~V¸´zygzZV⛑´
wW~ kg ¯ Ð V@Ä ÅåÃÑZgœ~ Y 1946
Ed
Vzg ZD
Ù q
-Ñ~ TÔ ZƒÂk°Z ]g @*»÷л ö-O c*
+Z
&
ó óyÎ 0*
Š ZŠg Z Œ
Û L LÐ ñZgt · Z ä <
L IZx ZúgzZ Y xz f
:$ ¹ñƒD™gàm,
?~e
$×Å
E
d
O
%
N
gziæFÅyÎ 0*
c_k°Zt »÷л ö c*
+ZwW L L
&
L IZ Y xz f$ì @*
<
™y´Z gzZ ì @*
™e

aÆ ä¯ [ x»Ãq
-’Åx ªÆ #
Ö ÓòsZ
$ Bn
Û CZgzZ g »WZzÆ ã!*
Û ã kZC
Œ
Ù
~tg
$ugzZ *™yWŒ
Û ,™ì‡#
Ö Ó+Z q
-Z
( 25) ó óDƒ._ÆwßZ¨~ÝzgÅ "
#
E
d
O
iÃe
$¸z n¾Å ÷л ö kg ¯ ä åÃÑZgœ
Ô] Z|aÆä™ãZzÌZÅyÎ 0*
›ÃgzZäz)Y
Ô¯Ô® Ôg · Ô[ ºÔ8 - Ô‹Š Ô: @*
‡Zg Ô| ¥
/** 
Ôg Zzá»
Æ y*zy }g7 ÉÐgzZ 8
-Ç "Ô-O™Ô$ J e
åÃÑZgœDÅg Zû { Zg Å yÎ 0*
x ªÆ™}gzŠ Ú
TÔå ƒ ÎJ
-uÅGÐ yÎ 0*
-’Ã+−Zh¦ **
q
Ññ

34

åÃÑZgœ~]k’Bzò ¸

~i Z ,
F£Z·

]Y!Zj
128mÔ ~gŠ ‡sÑÔZ†)´Ô Ÿg£Zx â Z ñ #
( 1)
123mÔ£ZŠ&ËZ eWz6
,X i ZÔ~w',
_öñ# ( 2)
21mÔ£ZŠ&Wz6
,ÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’ ( 3)
39mÔ 2{g ÑÔ 1¢Y 1971~ZÔc Z™\ Zy) F
,
) x â ( 4)
181mÔ£ZŠ&Wz6
,ÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!fX 11m| 1349y
s Z ~Š )WZŠ ZšZ ( 5)
186mÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!ZfÔ 5-6m| 1349Z
# ÔZ Z
# g { â WZŠ ZšZ ( 6)

Û @t $ZËZ eÔy*ó ó~w',
V{Ÿg£Z **
ÑñgzZtÃò ¸zŠ L L ( 7)
202mÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!ZfÔ24m| 1338x½ZwZØÔWZŠ ZšZ ( 8)
203mÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!ZfÔ16-18m| 1339ÔâZy@ÔWZŠ ZšZ ( 9)
204mÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!ZfÔ22m| 1339ÔâZy@ÔWZŠ ZšZ ( 10)
7mÔ ~çg+ −Z[ Þ·:³ñÔ ½ñ Ÿg®
) )õg @* ( 11)
42-43mÔ sZ ( 12)
76mÔ sZ ( 13)
47-48mÔ sZ ( 14)
210-211mÔ sZ ( 15)
Ô~çg+−Z[ Þ·:³ñÔ ½ñŸg®
) )õg @*
!Zf~',
íŠgœ~œ
/
%ò**
x ¯WZ ?Ôò Z¤
/[ ¯ ( 16)
223m
179-182mÔ sZ ( 17)
186-187mÔ sZ ( 18)
184-185mÔWZŠ ZšZgzZy~Š Zi Wq
-’Ô!ZfÔ 23mÔ| 1348wÍ ÑZ ~Š )ÔWZŠ ZšZ ( 19)
gƒÑòO Z ŸgÔ14mÔ¨
¤t éG
5G4]IZWz6,
i ZÔ~Š !*
WŠ Z%+ −Zh¦**
Ññ ( 20)
x â ZŒ·ËZ e :i ZÔ!£~ e ÝZ8 ÔJ
- 1947Ð1920g ZŠ™ »y{Ÿg£Zx â Zñ#~yÎ 0*
-’ ( 21)
q
126mÔc Z™eY
Y 1990',
Æ Z 13gƒÑÔk
B )**
izg ( 22)
Š !*
WŠ Z%Y 1931~g†.ì| 1349âZy@ÔWZŠ ZšZ ( 23)
13-14mÔƒ~ fzw ZØWZŠ ZšZ)xâ ( 24)
23mÔ¨
¤t $ZWz6,Ô~Š !*
WŠ Z%+ −Zh¦**
Ññ ( 25)
186ÔmÔ Š+ −Z¥xÝÔåÃÑZgœ] § ( 26)
gƒÑ;gEg-\ ºÔ423mÔ 2¢yzyÎ 0*
y**
›] ÒŠ Z õg @* ( 27)
mahmedtarazi@gmail.com( yÎ 0*
)c Z™ ó ó¬Z L)
L xâ :ñi
+Z / 

Y 2013ðÑ 

35

/ KÃ*
c
l ~gŠ ‡izÛZ

~Š *
!W+b 2 Z†¦?‹*
*_ö

…^³³þ ³þ þÒ„³iþ

¶~Ð {KZ[g c*
Ì~g Ï+Z

Ô © »+−Zg$
+~ßñÔ© »xéZ†~ßñÔ© »vZ]g t
K~ßñ
~ßñÔ~g g Ô™·~ßñÔ {Š Zi0
+
p WsÑZ ~ßñÔ~gz?/·
@Ý°Z 2**
ÑñÔ~â ågŠ ØZ†?Ô~ŠŠ _örZ·
gzZ Ô ~òº Z · ~ßñÔã-Z$
+ã¢wÎg a **
ÑñÔ~Š !*
W
E
( 1) D{)z !* 
Z',
Zy**
Ññ]|
²gŠ Ãä \ WÐ VƒÇg !*
YzxyZ :½yZy
xE îSDÅ Za ‰
Ü Zv
.z]g '~w®zwëD 1;»
Ð yJZ~ Y 1848B| 1264D HÝq¦~èz sÜgzZ}
~ | 1856B| 1271 Q DÅ Ýq " Å ?gzZ ñƒ rg Ã
yx™V˜Ôñƒ^
,Ã6,
ëZ£~ö0
+{IDðŠª
Z°
Ù Ð VpZ°gzZ VVÆ {)z è‡z }Zgœz y²z Q
C
Ð mÆ{)z¤zzSz_ Z÷zt :zb ïz] â Sw‚
¨] !*
Z °»z °
á Æ XÔìg D W KZz wZÎVz%
VzŠzÆ KZz b)yZ Dìg ï Š)´~ Ýzg Åyá
Dñƒg » íŠ FÐ
Ã\ WÎÅD rz
Û gzZ »#
Ö }
.î0E
!_
.:ög +

Fä\ W6,
gîÆkgæ[ x»q
-ZgzZ ðÑéJ
-ög D
+
µ
~g »u ~ | 1284D H [ Z§ Ãþ y.z xE yQ J
- VÇ;EE
Š
H
Å
4
¨
4
h
ñƒgHŠ *QÆ Ïg Ãz ! ²~ ›wjZ ð;z Ò» èE Z
+Š #
Ö }
.Æ W {z´Æ kgŠ ]‡zZ ä \ WÌVŒgzZ
( 2) D ~Šx 5Z
‰~ XÔì à{Š Z®Å+nz {èˆÆ \ W
”¦è‡Ô+−Z Ú Ô+−Z x ¦~ßñ :t i Ÿ
D{)z+0
+{Vx
Ö Ó~ s Z ‹S Æø] â }
#
.Å\W:g ŒZ z i Z ³Z
E
0kIÒº$ Z
( Justice of Peace) ó ó5s W=L ÃL \ Wä îG
t Å#
Ö Ó ( 3) D Zi ZâÐ i Z ³Zz [ æÆ ógó · y{L gLzZ 

Y 2013ðÑ 

„zŠDgzZgz6,

DÐV- œ‹ **à³³³nÚ‡†³³³³‰
} ¨fÐ ¹Ð u { ð6 ÅkZ Dì „g {g Z‘ »] Z|
s Z§ZÆR',ä Vâ™j;ÅXÔ ñƒ [ ëW
†¦?**
Ññ]7q
-ZÆu {ÏZ D HVâ Z$
+gâÃs ) Zz
gŠ VZ¤
/Å XÔ Ì~Š !*
W+ZsÑZ¦s² b 2Z
Dì c*
Š™Š !*
Wz[ ZŠ 
á ÃxsZ+.Zzä]>z] c@*
¸ ~ fi **
›â yQÆR',~Š !*
W+b 2 Z†?
x â Z \WD åÝq i Z ³S zõÃ~œ,ƒŠa Ð ŠzÆ X
GG3E
4]@WgzZ¸ Ì<
gzZ‹ **
Ð xŠxŠÆ \ WDÌï
L IZ
Y ò \ WgzZ ÑY \[p<
L IZ Òo~ s Z§ZÆ kZ
Dìg ïŠx 5Zu9
Û : o¸ » ~g ÒWÅkZ
ZsÑZ¦s²gzZ b 2 Z†ò Z¤
/ÌZ »\ W:©zx *
*
:ì V-©ŸDóuÉÆ]tÒŠ Zâ {Dì
0Ô~Š !*
W+{Š Zic~gŠ ‡+vZ†¦0b 2Z†¦
Ô b 2Z†¦0Ô+−Z [¦Ô+$
+°Z +i0Ô+−Z Ò¦
S54Xè\ WDëg ZuZvZ kŠ+{ 
éE
á tŠ ™·¦0Ô·è¦0
D~gŠ ‡6 ægzZ4
D ðƒ~( Y 1819DY 1818)| 1234]Š ÑzÅ\W:]Š Ñz
@Wä \ W~}g Z‘Æ az DgzZ äZ yg ZŠ +Š q
-Z
„ qzÑ {Š Zâ { » \ W¯
) !*
Æ äƒ +] ZŠ ‚ DBÅ
Æy½ðZ’Z D åB óyZ0
+{{Š ZicL~º´ÆÁŠÐ
c*
0*
tzf ~¡ä \ W »D^D ðƒ~ wj â dgzZ ã qzg
MµñÌZ
# D c*
Š7á
ˆ yLÃ\ WäDtØakZ ;å
2 DD Y òaÆ ;z D[ õ ZÐ õxz fƺ´
D c*
â
Û g(Z Ì^ » i ZgŠgzŠ ~ eÆ}z Dw”ä \ W
:tò Z¤
/ñ ZƼ~{E
+‚ ZszcÆ\ W
Ô ~zŠz(,Ý ¬ { 
á ~ßñÔ CgÎ Vx ¦ ]|:{ +
E ‚Z

36

KÃ*
c
l ~gŠ ‡izÛZ

G
Š Z å)-dZ Ð 1zZÔ **
™^Ð +
M Å ]g c*
iÔ[ Z NÁ‰Z
~Š ~À»Ô Z — zgÔx gZ ìxsÔ ãZpŠ ~ÔZ0
+
z$¬Zz
Ýq•
',Ð kZgzZ Wz ]g c*
i Åug IññÔ **
Ģq
(DÔ**
ƒ ³ 4ZŠ 6,Vð; Æ õxÔ‹g Z[ZÇÔ *
*™
ˆÆ@D
+Ô**
ƒÝq]¸ÅuZgŠ Zzyz †ÃVzŠ%ÔwÎg
Ô" Ô*
*™grˆ Æ )zò i úÔ**
Jm
wY 6,GÔ IyZ f Z
5gzZ i *zg 2
+ÔyÒ » 1zZ kZ²Z Ô **
oÕgzZ VZÔVZΊ
4gzZ¸Å®
) ) z<
L IZ WZ›ZÎÔo bZzÒyÒÔ 1zZ
( 6) D{)zŠg »V¸
Û
ä \ W6,qçñÆ <
L IZ g °ZgzZZ
+ :w8ZzŠg
›ggŠt·jL L[Â wV" z o„q
-Z Åi Z0
+ZÆó ó/Z Y YL L
Mt
# Iƒ
 ¸ ~ TÔ ðâ 
Ûk
,
’Ð x **
Æ ótó D
+
%‘
Û
‘
Û a â~ kZ 2 Ô ‰ K yÒ B‚Æ Z',
z bÑŠ
gzZVzª)2Dì 5ug7½ »]Ñ©z]Š Ñz ÅÔ;z
Dì Åà ÑÍ OYÌÅVË
?V⊠X ._Æ ]Š Þ Å i
"‚ >Z† **
Ññ
aÆ Vâ ›Æ~: â i {z Ô¸k
,5
+x ª~ ~b 2 Z†
VzøoÔVç~Š NZyxgŠÆVâ ›D å[ØW6,„ Z(,
L I Z.
<
Þ £ÆÔ;z‘
Û D å{gzŠgzŠ[p »VÇZg W$cgzZ
¦?g Ñ‚š‡zîuÆX¸â i WŠÎºzfÆ®
) )z
Kg¦f U%‰
Ü z kZ\ W$VY ;¸ ~Š !*
W+b 2 Z†
"[ Âg» Z >gÃèä\ W~äâ iÏZh
+
á gzZ¸D Y
Dì H Šg »Ô;z‘
Û ~ Tð â 
Û
ÂÔ VQ&š yÃî » {z0
+q
-’‰
Ü z T :qgÐ {z+
0
™™q
-’q
-Z Å+Š%äYœ£znZ¾RÆkZvß9
kZ ä <
L IZ ñfZ
# p;‰ 0 zi !*
z„
 Š Æ kZ
6,‡ ¢z ] **
vÆkZgzZ 1 { ^
,YÐ ðZ/z ðZ »q
-’
„, Z D‰ƒ s§q
-Ð kZ™h ÄðZŠ Ug ¯ Âñƒ i
4]@WÔ <
]|Ô‹ **
_öÔ ïGG3E
L IZ x â Z q
-Z ~ VÍß
ó!Z >z0
+LY Z’Z Ô¸Ì~Š !*
W++b 2 Z†¦?)´
-’Å ~w',_öŸg£Zx â Zp;¸ ~ WZg Z m{Æ
q 

Y 2013ðÑ 

b 2Z†¦?‹*
*_ö

Ð šoz A
$Z%}g ‚gzZn™7“
 ZŠ',\ W ã !*
$
™ƒ;gzZ ‰ƒ ¿z
Û ™ W~ ( ‹ **
) Š !*
W+™ƒ p
D‰ \
# ~ +Š#
Ö }
.
yZ0
+{ {Š Zic«:XVc*
Š
á zŠ ä\ W:Š ÑzZz` ZzŠi Z
~uzŠˆÆ] Ãz ÅyZQ D ðƒÐ Y ûZsÑ! ! q
-Z Å
Ô£Z +−Z x â Z¦~ßñgzZ ÅÐ ! ! Ȭ ~| 1256 ~Š 
á
( 4 ) D} hgg ÇŠ c*
úL Z d
WzŠ·+−Z ` Zu¦
!*
Ô] Í%!*
Ôu 
á 7lpÔuZgplp\W:]ZŠ ¬zt ÜZ þ
u|ŒB‚ÆËC
Ù } (,LgD¸Ãzzt ÜZ(gzZ äz
ò ¾D¶ãh
+Š ]oÅ\ WB‚Æ VÍg )
,DD W7Ð
ëÔÏF,
Z}
.D¶~ 7,~ F
bÅ\ WÄÂzÄ®gzZ ]g Óz
» \ WÅ !*
" z ðÍ hD¸ ï(Æ Y Z çE,ÅZ7gzZ ~ŠgŠ
34XZæ ËLä \ W~A çÆhD åi q
x »Ð ïGE
Ð Zy¶
K
D c*
Š äW:} h WLÃìÑ îG%ß~ekZgzZ 17
Ã6,ó óòz2 Z ìYL ·
L ù » òzëÆ \ W:] â.

rz
Û Æ<
L IZ ] Ñ©ä \ W$ì @*
ƒ { i Z0
+ZÐ % Z e
g@*
Æ ] ŸZ ‹Zá ZzàZ6,yZgzZ Å7V*!*
Û H~
Œ
ÅXb){zt ~ Vs9gzZbŠ1 b§¾Š7z
Å yZ Z}
.D Vâ¤
/
z„
 Š Ð ë 5#}g ø ` W"
$!*
í} (,ÄÆ <
L IZ Ô)´$ BŠ {zgzZáÅ@W
ñZg ~©tZ† §Z ¦Z G
î5X4,
# ™D }g ¦
r
/
ƒx â ZgzZ
: ì HV-i ¸W» öZÎÅ\ Wä~w',
( 5)àm…ç`ÛÖ] ð^`ÏËÖ] ‚u] 'änÏËÖ] ÜÖ^ÃÖ] înÖ]
»>
Ø N y
á Å \ Wˆ Æ Ú Š òzëz à Š\ W
B‚Æ x´Z ñfgzZ <
L IZ',
» Z$ Ìt 2Ôì @*
ƒ { i Z0
+Z
Æ\ Wä fÆKa D¸} Ä ÌZ%z] ©Æ\ W
Æ Zuà ïÅ \ WgzZ ì Å œ& ¤$6,òzë
GG3E
4]@WL gLzZ ó <
Dì HŠ c*
ÐÄÆó óï
ó IZxâZL ÃL \WB‚
L
DN â 
Û ±5,¢Åòz2 Z ìYaÆ,
6,i Z Æ b) sfzgq~ òzëÆ \ W:hG *
@
:ì ˆà Z e ÝzgÜæ

37

KÃ*
c
l ~gŠ ‡izÛZ

=rG
î*9g
x ¬;
ÖÎZsÑZ
Y ÑZ ìW']c*
©œ
(zzŠ )iñWÏg Ã
szZ ô=
yuZ½
!Z &
( , ¢zŠ )x‰Z îGE

2Z ÁZsÑZ
øZŠ UZ &

w WZ ‡

KÑZsÑZ
BZ'D'Ü
Ý ¬BZ'
wdÑZgŠ r
w WZ ‡
wew1! ²
Š !*
W”%Òøo
+u>Z ‡
/Zg ÖZ
+7j
/ZG @*
g ÃÑZsÑZyZ-Š
E¬˜Â
( 7) D{Š',
{ÀF, 
zgzZ ðƒ~ ~ÃY 1323#B 15] Ãz Å\W:] Ãz
‚Æ(Basement) 4äÆ K{g f szczg
D‰Ku {›4~[f
Zg Îu 0*
È °¬ ,Z+Øg Z}
.
ÙZjz.
~–
G3µ( 1)
0©E
6:mÔðYZ1Zt Zi°Z†¦:@g °Z îG
G 

Y 2013ðÑ 

b 2Z†¦?‹*
*_ö

w– D‰ƒm" ¤q
-Ð {z0
+{zˆÆ ë›ÙgzZ
:~w',ŸgŒ**
Ññði f *Z
# ™ b 2 Z†¦ ~ßñ?[ » ÞZ =G 2L L
r
{z0
+YÁg ÔD{ ÇgŠ Ô‹ **
Á‚ Ô ~Š !*
W++
{z0
+wZ ¸ZgzZ ðâ 
Û œ$6,ò :Yz ôÜkZ Ìä
Æ ~ :zgqA
$Z%] {)zŠ ÒZ z „ Zez ª
H6, 
ä šDw‡ s ïG
ŠÉs ™Ú
E3{!*Z$ c*
ó óD=°Z[gv:ZzDì hƒ
 HyÒ¼
{n ÝZ » {z0
+Ô7„ ~Š !*
W+b 2 Z†¦ **
Ññq
-Z
f~ Š Z®M Xˆ Æ äY Á²Å kZgzZ äWt ‚
ði f *Z ƒ $Y ]¬Å kZ Ô‰ƒ µ ZÐ kZ õxz
·_ » óK
ó ‹ Zg3Z L )
L **
g » i **
›â » ~w',Ÿg Œ**
Ññ
~ó óŒb‚gL Lä ë Ô„g 7[c*
**
[Z [Ât DN â
Û
DN â
Û ·_»kZaÆ,zïZ®Dìc*
Š™ï
á ÐZ
æz÷zgzZ ög D
+
z kgŠ Ï0
+
i ~g7 Å\ W:ø] â.
}
~ +Üçx £ » \ WÐ p ÒÆ az DDˆƒg 2
+Å"
$
B‚Æ äƒz kgæ [ x» Dì ïq » w ~i q
Ð Z
! ²D¸ Ì[z ' ¶gŠzigzZ ¿wV" \ WB‚
yZ ÔìÐ ¯uâÆ \ WÁÂXgŠ F~ zŠg QgzZ Ïg Ãz
:t‰Ð~
t·j
( ,¢zŠ )Y 1zÑZ õg @*
( , ¢g e) ~z2 Z ìY
w–zwq•
',
zwZzi" ª
zŠ
( Ïg Ã)øZŠã
( zŠg Q )øZŠã
Y ZÈZ[¨%
yà Z õg @*
yj
îjZ õg @*
xzg õg @*
] ‡JZsÑZ−ñ°]Ò¬Z] ª]Z
38

KÃ*
c
l ~gŠ ‡izÛZ

/
œ
%
á Z »[Š ZòsZ ._Æg £~)

o×a(oÚ¡‰] †ÓÊ åÿ…]]
]¬,ë ZÅ

]*
* ZÄP:~Š *
!Wíha)´

130/:7208:], ã Zgâ·p:‡]

·ù»i- zÚZ ]g @*
Ægâx Y)xâ
( ,¢B3) 憳³þ eþ æ…

440/:71000:] , ãZgâ·p :‡]

oÞ]…çÞ †j)çì:K
M F,

ƒzï

60/:7276:] ,Ô ~gŠ ‡/Z¦Z V‡]

ó*
*g »dgzZ]§ :Š- 1Zè‡
~C
Ù iZxsÑZ©VäÛq†iÔ~ W,
Ã@Zi V‡]
100/:7176:] ,

_öxqZ :~ÙCix â Z

40/:776:],Ô ~C
Ù i ZxsÑZ©V‡]

& Z :b)›‰Æ+
&Ši éE
åG
& ëG
h.
]gzŠ
60/:7156:],ãZgâ·p:‡]

·ù»V- g ZŠ ZvÑ"Æ~gŠ ØZ”g Z)´

÷zgŠyj

60/:7136:], ã Zgâ·p :‡]

Ý»! Š ZzdÔ ~Wg ÇŠ *
cqZ »gâx Y)xâ

b 2Z†¦?‹*
*_ö

xx

0Zg ZŠ·,Ô1286:mÔ ~©tZ† :§Z ¦Z G
î5X4,
D 273Ô272:mÔWáÔZÝg ~ßñ:yñf{!
™E
+
G
E
"
3
E
.` Ôp⊠ÔwzZ ¢ ( | 1303) òz2 Z ìY( 2)
Ô¾çG
D›Ô *ÆZ ì·,
g ZŠ·,Ô1286:mÔ ~©tZ† :§Z ¦Z îG5X4,
( 3)
Dx x

0Z
D 273Ô272:mÔWáÔZÝg ~ßñ:yñf{!
™E
+
ò **
vZ†÷._Æ ïÅi
"‚>Z†**
Ññ( 4)
ìY ä **
Ññ2 D¸ Ì}Š Zñ™ }Šq
-Z Æ \ W
:ñCtx **
ÆVœzŠÐá ZjÆwzZ¢òz2 Z
k0*
}g ø èÑq Ô+$
+°Z + i ¦gzZ Ô+−Z [¦
DrZ e 7Ýzg ðÃ6,]¬yZ wzZ¢Å òz2 Z ìYŠñ
Å\ W$Æ óÏ0
+
i Y ZzŠi Z Lä **
ÑñˆÆ s Z¤
/ZcPQ
;ì H™f » VœzŠ zŠÐ V-ç VâzŠ~ kZ ÂH™f »Š ÑzZ
7™f »+$
+°Z +igzZ+−Z [}~ Vñ**
Vzg e yZ1
G
4Œ$ ~
ÔyZpÑZ ïEG3G
.â ]g @*
x._Æ ï~g ø !í D H
Ôì c*
W™f » „ VœzŠ sÜ~§Z ¦Z G
î5X4,
gzZy} fÒ™E
+
!ÎgzvZ DñƒgÃè~Q6,
zZ¸„zx **
ÆVâzŠ yZgzZ
( KÃc*
) DDZ
l
Y 2013s6,
Z:òsZ‹úŠ”)xâ:BŠaÆ,
·, Ô1286:mÔ ~© tZ† :§Z ¦Z G
î5X4,
( 5) þ
Dx x

0Zg ZŠ
Å wzZ ¢ òz2Z ìY sÜ]¬t$ìg Š c*
( 6) þ
7~ sA~g ø „
 Šu ãU*
¢Ô ˆÅ ë Z
Û ~ Ýzg
( KÃc*
) Dì
l
pâŠÔòz2 Z ìY( 7)
D 273::mÔWáÔZÝg ~ßñ:yñfÒ™E
+ 

Ùˆ){

Ô ;gE- mÑŠB ¼Z îGœ!Y/

E3©EÅ
60/:7200:] ,ÔgúG1Z V‡] 

Y 2013ðÑ 

i
Û ZBî ‚ î N*
J

39

†³þ¿³Þþ æ †³þÓÊ

Cg ZŠ Z h
M™{ûvÑ"gzZg ÖZ 5,
'»wì LZgzZ„KZ,
6XÌËBgzZIèÔ! Š ZÔ Y ÔÏ(\ W~Ý»kZ
( {g ZŠ Z)'''''ce ãƒìYgzZ¿,
k’Å\W~ekZ$ƒãZzÔ ÇñYHù áB‚Æ^â

1a 6n`Þ l†–u oF×Â] Ô×ŠÚ äm
o× á^Ú…]
4´Ô ðÎg !*
-H
( g ·)g é<XG
Ôg7B**
˜g
»á ‚g „ _7,k½ZgzZ 8
-Š Åtgzu D Zƒ wßñÐ ‰
Ü z LZ {g Ñ » Y 2013y'Øg z xs ! dZk
,
æ òH
Dì p°.
Þ ‡{zÔñtg Z$
+WC
Ù Í är
# ™k I ºZ[**
Ññ]|6,
] ,B 20Ægâx YD Š
HÖä™·_
zzÅÏh
+I**
CZ f KZÃVƒÕ{gzZVzg ZŠ ZÔ¯IZÔY xÔfgÇÆ<
L IZäVÍß¼$Vƒ;gNŠÐVÎ',

E
G
4
Vz•ïG3 ]gzZì ;g){ i Zè »<
L IZЕ
wkZ Dì ÁñYÅ#
Ö èÌÎÅ•
wkZ Dì c*
Š™qzÑ I ó ó´*L Ð
L
6,]g ZÑ ãV
c+Z ÅVÍß¼$ å;g aÎ~Ð V¸FÔDì ;g W7~™tÃVzg ZaÆÝyZ1Ôì „g#
$~
D Zƒlp¹wŠgzZNƒ~Q@WÐk
,
’‰
Ü z',
kZÅr
# ™kI]|DVYlñ{fgÇÆ<
L IZ
gzZ <
L IZ®
) ) L$
L ì c*
Š™ ãZzt Ð Vzk
,
’Ås sZ ä r
# ™kI]|~ kZ$ Ðt ] !*
m{ Åk
,
’kZ
{ ZeÃVÍß™á x **
» ó ó]|dZ Ý L Lvß Dce » b§¾ÃVß Zz + â Æ ®
) ) kZgzZì H ó ó]|dZ Ý
,
k
’t РϤ¹ZÔ ìg VZ iZ6,Z
+Æ Y xz fyxgŠÆ x ZúÔ ñƒÑ ~ x »®
) ) s ÜgzZ ìg™
Ã] ™KZ¹ZakZ D åc*
Š7LäÅvZègIz+ ŠŠë]|dZkgŠ »kZìg™ vß¼À` WDce %7,
IZvßtÐ x **
ÆÅ\>Zèg]|dZakZÔì 7wzLg â ðÃKZ ÅyZ$… Y {z1Dce *
*™Ð x **
„ LZ
DÇgpôî
) )Ð]|dZÝFõ, ZgzZ ñâ 
Û 3g6,
) ) z<
®
L IZ \¬vZ DñƒÑ ~c
W!*
Ã<
L

1a ^nÒ Ý^Ò å^m‡ 1‰ g‰ ^Ò Ô×ŠÚ æ àm 1Þ änʆ)] á]‚Þ‡†Ê
p…^Î ^•… Ý^ì
EI$
( 8- ) ‚Ôg7 ö-oE
ÔøZ} wgŠ 4,
}g øh
+
á D¶Åe
$D Ì6,y¯ÅTÔì ;g ïk
,
Š¼gâx YÐ { â FÔ'vZ G
î*9gzix?Z ! r
# ™ ãZgâò(
ñZg£Z¦L L[ Â"k
,
i KZ \W ¬ Ð ƒ
 ! T¾D àÐí@*
{g Ñ{ i @*
Ìg !*
kZ Dì (Z „ x  » uZ eÆo
Dì [ Z Ñtg ZŠ Z ó»\ WÐá ZjkZ~}g ÑÆ#D,™wJŠ !*
ug IaÆó ó¯gÍß',
gzZŠ ˜q
-’Å~w',
Ü z kZ$Vƒ ;gNŠ~Dì ëZu" y*sî »r

# ™k I ºZ[ **
Ññg »¯RÆ<
L IZ~}gÑ{ i @*
DñƒáÅpgñs ÜÆg °ZzZ
+ÆfkI$ìtÂugzZñƒa6,ä¶
KÃg7ug IóB
ó ÑÑZ G
îœ!ÎZ L Lvß¼
d
ŠiÅVzIÑÌ{g ZŠ ZxЃ
 »<
L IZ[Z$ì ]ªÃV ðEëÔì Sg CƒWyxgŠÆ[ xZ}g øÐá ZjkZ
{Š c*
iЃ
 »Ýz+ Š ä.g ÃÆVŒgzZ}g ZŠ ZkZ ?Çìg »¾Q ÂÇìg7#
Ö sZ
# »Ýz+Š »BÑZ !ì6, 

Y 2013ðÑ 

40

},
^ Yz}ûÆgâx YMg ‡

]Ñìg ÖZ

~ ä;„zÔìg™7¼ vß$ìgNŠtÂëÉ Dìg™x »Vc*
ú„ fk Igîx ¬Ì` WÔì Hx »
'!*
ÅyZ:gzZ Nš VŒ LZ:ÃV-ßñgz6, 
, Z {z$ì lg Z ¦
/~g øÐgâx Y Mg ‡ îS<
L IZx ZúD sz^
E
GG34]Ð VÆw+Z ÅyZ wq¾$VY Ô[
gzZ fàÔVzg ZŠ ZRLZ ÂDƒ 4~ Ýz +Š {z¤
/Z Dì „gƒgz$ ï
7t
Û ðÃÐ s %Z~] c*
Ãzg °ZgzZ] 5çzgñZ¦
Û D ǃ Hx 5Z »kZ$ !Îgz¢g !*
-Z IÐ äVZ iZ6,Y x
q
ÌgzZx`

tƒÅVzg ZŠ ZgzZVƒÕ{Ô Y xzfLZ]!*
# gzZì x`
Z
™q
-Z **
VZ iZ6,ÝÆy›{olpË1Ô @*
7,
}WD}™ «Ð=ÃVÍß, Z \¬vZ Dì @*
YĪ

l^ÃÎ]æ 1Ò oBÒ çì
p†e^‘ Ý¡‰Ÿ] †Ë¿Ú

(8*Z)/
Ì ÔgÝÔ wðOZ ~ñhw¾
"aÆTÔc*
â
Û ù
á ä\WÃ÷ Z%Æq**
í~}g ÑÆY 2013s6,
Z'M»',
zvZ G
î*9gzix?Z ! dZk
,
æx H
DÅ ðZ ‚
Û Z,jgzZ HIä[ xZ&Ô¸KC
Ù ª]ÑìLZä~™ƒW,
OÐ]uZzÆr!*
**
i DVƒyNu
Z÷D ìgW~G
ggzZÚ ŠB‚Æ ±ŸZ y$
+yŠ Ì] uZzÆ ÉŠp~ *Š V⊠yZ b§Å] uZzÆr!*
**
i
ÏZ Ô@*
ƒ 7Za Ðg (Z LZ y¨
KZ b§TDì ;g Y c*
Š x 5ZÃx`
Æb§kZ „Ðzz ŶŽgzZgÅ´Š$ì wì
~]y
WgzZì QðZÎg Ì~*ŠÃá Zzä™ (Z Dì xx`
t~ÃÅxsZ Dì 7hÌ»ä™ »Ï0
+
i KZÐZ b§
~Š 
á ÅIKZÔVE.6,~g !*
zg »ÔnŒ
Û Ô} ×wyÔã.6,Ô ~g FÔ 4Ù ˜À{zD™ (Z Ìvß Dì [Z±h
+”Ì
ÂVƒ â i WŠÎë¤
/ZÐ VE.6,+Z D D™™Ë ~ ] !*
.c*
_
V™ƒ W,
OÐî !*
Š 6fgzZ Vñ» **
~ Vâ JZÔVIz»g~
Dce*
*™lˆi»VE.6,yZ ñƒD™{C
Ù b»‚zñgzZce*
*™qgs§Å]+Z[gvZ…

1a Øu ‚u]æ å^Ëj‰] 1‰ ànÞ]çÎ oÚ¡‰]
oʆ)] ÜÖ^ ˆm憵

( ] Z| ) V»k¯Ôx ÇhzÔ ògß Z_¨gæ:f *Z
x?Z†ËZ e îSÔñWÃVziñ(KZÝ»x ÓD Zƒi ZâÜ!*
{g Ñ »s6,
Z !v:Z'ix?Z ! r
# ™ ãZgâ·p **
Ññ
Æ Iz x ¸ÈZg›ZŠ, Z)g fÆ kZ {z$ì xyˆZ6,0#
Ö Q » ógó âx YL LD Î {g ÑÝq-zÚZ g6,
»r
# ™ ãŒ
óÏÙs sZq
-’LäkZ$ìt)**
g »ë Z »gâx YDTg£**
ÌÐx **
ÆyZ Âx Zú:gzÔì „gƒp#z*ZzÐVñ**

å ;e *
*™®Š~ Vzg ¸Æ ò , ä g ½zŠ¤
/Æ ‰
Ü z ÃXÔì H¤
/YZ ÃlÝ{È@*
Æ V−i ‚ õg @*
yZ ~g ø )g fÆ
VߊÆx ¸gzZ H »Ã-" zŠ§6fÆkZÆ™7Ã] †gzWŠÅÇ{Šñt ‚Æ0#
Ö Z ~ y~ ~²kˆZ2
Dì H Za !ßz*q
-Z~
*ZŠÆ ‹Š Dì g¨.
Þ ‡ªZz ó óñY H »ÃVzŠ ã
CÅ ÙJ L LñZg År
# ™ ~',
™xsÑZ¡¦~ ó ó]Ñì§Ö Z L L
Ô ñO Åä0*
1‡6,ìZ`
pÔì H ay
r â Š °» ä V¡vŠgzZD°Ôyâ ‡6,yZÄÆ ~ m,
gz',
WÅ&ZpˆÆ PŠ q
$ìtwßZ » ` ´uh
+zg-WgzZ ã**
- !ì Š
HƒÑZz³wZ Ì„{],
ZŠ Zg ø™ 3 3N ZzŠ³wZ$ì 4 (Z Dì ;gƒ„†ŸZ
»„ Y ZÅ ZzŠÐ TÔ ñW: „ d

Û ~g F$}g Z*Ï0
+
iw5gzZ k
(:
L » ~g F}™Ì6,Ð Vzq +Z y¨
KZ
Ôì »b){ŠñÆowq¸'DÐ, ™ ` ´ »\ WëA
$Ô,7,g F\ W¬$t wßZ » ` ´³wZ$Z
# Ô ñYƒ 

Y 2013ðÑ 

41

},
^ Yz}ûÆgâx YMg ‡

]Ñìg ÖZ

gzZyâ ‡s§Å] !*
kZ ðÃpÔì ;g™hZgzi6,Å䙋¡
IZ ãKÆxêðà ÂŶŠ ´MÃxêðà ÂZƒr!*
**

/Z
xê$ìt]!*
NŠ Dce *
*™…aÆŠ Z−ZÆyZgzZ ?H[ òZÝZ »äƒZa ìZ`

t$ @*
Z™7wzKzÂÅD°
I
E
r" Åyâ ‡Šp  g
C»\ !*
} (,Ëxê¤
/ZpÔì #
Ö }
.¢qvZ−°¿C
Ù ~Ì éE
C-¼]»yâ ‡ Âì ó ó} ðà L L¤
/Z
E
!
45 Åt‘ËáÅx **
/ZÔn YÅwzNgzZ− ÐVßßZ {Š™äzÆt‘ 78
¤
-ÃðG3G
ó óy¨
KZ L$
L ìgŠ c*
Dì Cƒ3g.
Þ ‡
Vzg ZD
Ù ä }Ñç ã¨
KZ$ì @
á õg @*
DÐ „ yâ ‡ñƒbŠÆVz³ÇÛ{ÆkZ sÜgzZ sÜ Âσ ó ówzN L L
Ö Óx ÂwV" LZ õg @*
#
Å#
Ö ÓòsZ~*Šs§~uzŠ$Z
# Ôð3™^g !*
Ù gzZ H/Š»yâ ‡ñƒñ¯Æy¨
C
KZg !*
G
O
 
D å@*
g eÐg ‚zg é<X ñZ}
.{Š c*
iÐg ZŒÅyâ ‡xê~TÔì ~ 7,
~½Ð
»&ZpyZŠp~ ~gŠ ÓÅ&Zp$dÎÐ wŠ}QÁÐ Á{z$ì iZ âZsÜ~g øÐD°gzZyâ ‡+ C
Ùâ
Ä
G
Ù „ ó ó#
C
Ö î éE
COÃ~g**
D#
Ö î Î ù} r L$
L å c*
Z
((]~yt ä VÉZ î0ªÒ7‰
Ü z Ë ?ì ÷gzZ V¹Ô H ó óyZŠ v- L L
E
G
ó óV ðG34& ÑL LyZ ñO Åä™ÃÃVzŠ%áZz äZÏ{Èt ! Ìu oÑð•Z V;z Ôì &5V˜]t ÑZz äWÃ[v
Ô XÔ~zKÔg 3ZÔg ¶ Zs§q
-Z D„g ZÏq»á6,x **
Æ&Zp™0“
M iÅVzg3Z· Ù Š7Ã ó óV-F,
z‚ L gLzZ
Vc*
²Å&Zp6,x **
Æ×bÃz6,ð; gzZ
+
$Y ~uzŠ Â C™uÃ] !*
.ÆVâ Z âk
_
,
z£eÅ&Zp(C
Ù b!*
ñ
Í™{k
H™ƒ[¦Ð] ÷ZpgzZ ã^]!*
.LZyZ âðÃZ
_
# Dì C™ Za yÙzyÌ~ËÅVâ Z â4Z Ï]
gzZ ËZwÅkZpì @*
™ðÃ{ k
HDìgzZ ðÃ@*
/
¤
~kZgzZì @*
ŠÅðÃJ £$ì @*
ƒÚ ZsÜt
Û Dì ÞZ m{ÑçZg ‚ Âì
Æwj â iΧÃV¸yZ âKZ6,x **
ÆVZ²~Š Zi WgzZ 
 g ZŠ)fÆ',
Z',Ì+−Zz {z~ ìZ`
yZ Dì C7,çÃ
@¬L LÃò **
+ÅyZgzZ Tg7Ì.
$
Þ ‡Æä3Šì}Q Âì @*
Yƒg @*
g @*
ÓðZŠ » `¤
/Z3 Z éZ}
.gzZï Š™á Zj
Åä™Ýq]‡Ð ] uZz, Z$ì Ý ¬t »-" Dì ŠñB‚ÆvZ−°] â}
.F,
x ÓKZ c*
zaÆÛó ó]à
DD WÃy'
× Ç6,
5 ZgÏZh
+'
× vßñO
Hx
$gg !*
B 16B‚}÷äV#ä·ÆäZߊx »~™=$ åZƒ ù 
á yһűq
-Z~g ¶ Zq
-Z¬izgPÌZ
{Š c*
i »Y: x »~ ™Ô7»x
$gÆg !*
B 16k\ZgzZ ?
Ø ]Å ó)
ó ¤L LDì x
$gt$ Š
Hƒs ÏZ ~¢~(,
$ì ÀD
 @*
Y c*
Š } Š x »~ ™ÐZ sܤ
/Z ̈ Æ w¡Z ãZ ¤
/Z$ì Ìt %Z Ôg¨ ?ì yÃxê~ kZ [ ZØC Dì
Dg™ó ó éE
5kI±Šz¤
/L LÃx{ k
HkZ ~;" ÅkZ D¶7„e
$DðÃà ó)
ó ¤L L
yÒÌtNq
-Z äVxãæ·¦**
ÑñxsÑZ ~[ ZÆwZÎq
-Z‰i70ÆìZ`
±›Z−ZIw‚B 20B15
Ð ~qøZŠ ~(,Ìä ( g ·/ßÔdZk
,
iz .‚ )zŠ c*
Š ‚6,ßÑˆÆ PŠ qÆ ‹ŠQ ` WgzZ óØ
ó {» ½o ‘L$
L å c*
â
Û
DÐVƒäCZ2Z ¸ÆV1²… ÂT e] 5ÐìZ`
yZë¤
/Z$ì ÅÒÃÅäŒtÃD°gzZyâ ‡
$T e **
ÑŠŠ c*
Ã#
Ö ÓëakZÔì ;gm{dzgzZgà Zg ø)J
-µÅ|pÔ7gZŠ s§Æx`
c*
xêë
òsZ…aÆkZÔ Çƒ+Ãb‚zz[ òZÆìZ`
Ôǃ*
*™ »Ã†f: âꬅÔ7~gz¢Ø{ »x`
Ð8{Æxê
ÏZ~‰
Ü zá Zz äWÉ 7¸ Dì êŠ h ÂxŠaÆå x`
pì Lg {0
+
i Âxê~TÔσ ãCZÕ¹ÃW{z Åyâ ‡
Å/ÂÃy¨
KZ W,
Z { À 0*
» ( yâ ‡ðZ}
.)x ÂòsZìtDì CY0¿:%gzZ { ZgÄaÆ+

KZ ~g ‚~g Ãò ¾Åxê
» vŠpÐ Vƒk
HÃkZ™Zg eÐ ò}u Ú‡Æ Vƒk
H„ IÐ [ ‚g ZÆ Vƒk
HÉ ÔêŠ7†f à Zz ä™{ k
H6,yZ
Dì iuZz„{Š .ZÐyâ ‡òsZaÆx åuzgÅìZ`
yZ ñƒ_(,Z®Dì êŠg¦{À 0* 

Y 2013ðÑ 

42

},
^ Yz}ûÆgâx YMg ‡

]Ñìg ÖZ

1ñ^q ^nÒ ‡^ÆJ å…^eæ ^Ò ˆÛÖ^Ò ÙçfÏÚ 1Ò …çÞ Ý^q
oÛn× p…^Î o× ‚a]‡ Y

5
.n4G
( 8 -)g7x Z#IÔg Zi !*
~çH
«DÐVƒs… Ð x™z aÆÅzmvZ -wÎgÆkZgz ZvZì yZ'vZ G
î*9gzix?Z !gâx Y dZk
,
æx H
}xJ
-V⊼~yxgŠ DVƒ~g ‡» ógó âx YL)
L xâ „Ð( 2008)d¨
¤U â i DVƒ;g™•
Ñ~gâx)
,Å\ Wg !*
] Ñ©LZ J
-V⊠ãZ Ôeƒ: [ ø
7Š!‚g { â æ$ ¶]Š ¬ +Z Å"7,ógó âx YL LpÔ ;g s ¸ñ·_Ðzz Åg:
DVƒÜ‡Ðä™yÒ$„g CƒkC¶+Z~
Šz!*
ÆVçpF,
x ÓÅgâx Y Dì \ WwVKZÐg ±ZÆŠ ZñNŠgzZi Z0
+Z(ÔyÒƒ|ZHŠ Ôg £ LZ!‚gt
Mg ‡ä ãŒx?Z†ËZ e ðƒÐ ]g „kZÈ z ]g Åì '!*
zŠtgzZ Vz™n²'!*
zŠ ÂN â 
Û s ç\ W¤
/Z
WzÃk
,
æ~A çkZä~$akZÔ,Š™{ Ç WÃ!‚gk
,
æ{zÂñWöðÃ~gâx Y¤
/Z L L:¹Ðá ZjÆx %Ægâx Y
ð¯yTq
-Z KZ~ÄôIèägâx Y6,Š ã
CÅX‰ƒ`g{] јй, ZÆóxâ$ìt] !*
{zó óD c*
0*
ÖZ
Å
E
,
ç » {)zó ª
ó Z°¦ÑL L0Æ] ÑZÎj

½ZÆx ZúgzZV9Á‰ëgzZ óƒ
ó I~k
,
’L 6,
L b)8ÆIzx ¸zo‰D¶
kZ ÅM$ì yZ Dì ÁÌCgzpÅ?N*
Æá‚g[ Z~«£Æ¬$ìt ]!*
~uzŠ D¸ ïqÆÌZ „¹
DñXÐ$
+ÃgzZ ñâ 
Û «¹F,
,ƒg !*
]Zg,ƒg Š
HyŠÃá ‚gkZ$ì ¬ŠÐu 0*
vZ ¹!*
ÔÐN â 
Û g¨6,
] !*
ÏH

Ønµ] oÒ áæ^Ãi oÛ×Â…æ] l^Úç×ÃÚ oÒ kÊ^v‘ oi¡rÚæ…]
àÛFu†Ö]‚nÉ
( yÎ 0*
)yZŠ%Ô;gE-y{àß Z†
CNzŠgZ ðƒ Ch ÂxŠgzZ uzá ( yÎ 0*
)yZŠ%ÔW
nÂg ÎZ hZ kgÁg î sZ L L¿Ä¤
/
uaÆ ’ WzgÅ(z ´Š
M
~S Z «˜
GzŠg Z L gþL zZ +zD
+
zK
M F,
Å óZ
+
ó Z`
z b‚g zŠg Z ~I],
Z e @¬L Lþù’Z ~ ekZ Dì V
á ÃaÆ ’z §Z ÅÄô
!
À
dÔ Câ ¥zCúŠÔ ~Š ¿Zz ¨Ô ö Óh z IèªnC
Ù gzZV‡]Æy.zxE~Tì [ƒi ¸W» ( ~k
,
$Ñ+˜
G) ó óÀu
gzZ·,: Zg Zz&vŠgzZ ?Ô¤ZÎz ]g @*
ÔCg ˆz Ùç Ôm¸z DpÔÏ(z Y Ôk& Zz ãqzgÔ!z ! Š ZÔ m
(F,
z (Ôóz
Æ ð‚gJ
-i{ iE/ Vñ**
¸gzZVÎ! ÂÔVo
á Zg ZzŸÔZ
+Z`
z b‚g ±)z ±[ ø
7Š ~ VÂgßzŠC
Ù (7
-Z¼Z ) ¹',
ì lg Z ¦
/àSÐMg‡gzZáÔyZk
,
æ]hZzÐÄôCNzŠg Zx ¬z´Š D„g YÅ `gŠ] â ¥~Š ã
C~}g !*
-:Ôé~ ZÔV
,
$‚d
$zÔi‚ZgÔkgi
+Z97Ôx **
»á‚g‰]â¥dZÐ ÌŠ Z~}g!*
Æ!‚g ÌËB‚}g ø$
I
J
_
.2 gz¢{gÑ·,—‚c*
\W ƒ[ƒc*
ƒ;gƒù
á C/{h
+`
/!‚gðÃW,
Zk
,
iÆ\W¤
/ZDÙçG
{ŠñÌðûá‚ggzZ{)z„
Dì „
 ZpgŠ Åä™w‚gZ~k
,
$Ñ+˜
GgzZegkgz` Zg0
+Z~I],
Ze ñZ',
{gÑ·,—‚c*
*q
-ZÁiZÁ»kZÐ
ngzZ ä™ ð‚g J
-yZ Ô @
á Æ Äô CNgzZi°eZ a^gÔ¥ÔDIZ6,ŠÅ ~I],
Z e kZ ÅZ
+Z`
z b‚g
vZY 
á yZ DÏÃ0̯
) !*
»ò **
(gzZnÔ®
)
á ZzíÅ!‚g Œ
Û ñÆ\ W] â ¥tgzZÐÃ.
Þ ‡Æäƒ
:$
"ÂzâñZ,

( yÎ 0*
) Z éJ6Ô 23200:eÃ97ÔyZŠ%Ó}Ô;gE-y{à ß Z†Ô]xsZ°eZ ~ e ÝZ8zg¼Ôy×°ZG
saeed@awkum.edu.pk:é~ ZÔ 0313-9700523:b!*
ñ 

Y 2013ðÑ 

43

ã-Z+
$~gŠ ØZY M*
* Ññ

h] á^`q

wq¬ŠV\W»ÀãZgâq
-ZÅI~œq
-Z~V- Z$
+~gŠ ‡{ ÇgŠ

^Ò …ç³þÞ å‚³nþ ’Î

vZ ¢ä VrZ ~ y*Ãk
,
i D²
á ÍÆg( Y 1970&| 1390: ] Ãz &| 1300 : ]Š Ñz ) ã - Z$
+~gŠ ØZ Y M **
Ññ
Å
D åZƒÂ~Y 1899&| 1317 k²tDì ÅyÒŠ ZŠzg ÅÀãZgâq
-Z Åk²ÆmvZ G
î*9g ã-Z$
+wÎga{ 
á **
Ññw ðÒh.Z
[ Â ÅyZ Ô å –~Y 1957 &| 1377 Ik',
B57Ð ` Wy*t ä**
ÑñD¶Åk',
B 17‰
Ü z k Q/Å ~gŠ ØZY M **
Ññ
kS ~ kZ ÂH ù 
á {g ÑàS6,~gŠ ØZY Mä( c Z™ )V-Z$
+C)xâ ~ Y 1993',
Æ Z Dì Zƒ ù 
á ~ ó ów) ðr Zl
L L
( {g ZŠ Z ) Dìg™7aÆTÄMÅgâx YMg ‡y*tÐÝÏZëD Hï
á ÌÃy*
I
G
d
I
Å
{Š =¶°Zmã-Z^Z ~gŠ ‡Mi ZâM**
¦ ã é)-š ZgŠ ØZ†/Z
ê IZŠ w2 : L gŠ $ óc*
Z ›c*
G-d
{ukŠ ~gŠ ØZxéZ†{ 
á œxj%L **
Ññ]|gzZd
ê ZŠ .
Þ W!*
¹‚E
 Š',ó ÄY

E
¢
3
* úL GÁ”i Z MÃr
.F
» ò¤
/g ZÎpÔì | 1317 ã{Z ~Š )B5 D pÑk²z
lI
z
Û ó çLG
G-d
¶°Zm~©V {Z~Š ; **
Ññ~tgŠ ‡D¬: *WDì Ìñ
ê ZŠ wŠ gŠ $ ñÕC
Ù Ýq Š1
E
iz
Û Z Þzg é)Š“',» Z6,Y xzfèµDì [ ƒ yÒ »]Š ÞÅ Æ 1÷ëÃT{ Ç {Å ¹‚^ÆŠ Z# U L
µÔtgŠ ‡ ÒŠ Zâ {gœñÎ 1 Ð ¤ ƒ Ç~gŠ q
-Z Ô D¬ U *WÐ V- œg } {Š !*
Æt Z²z ¼ ¹‚Ôá Zá
Å
E
4
)
E
ÚÔ è Zzf [80
+
i
Û Ô@! ;Ô ïgâÔ*»',: *Wd klkZ ~gŠ ‡gVÅÑgzZ D™Š c*
Ð x **
ÆtgŠ ‡
Dâ 
Û {mvZ G
î*9g ~gâ£Z‚ŸZ1Z { 
á **
¦]|ði Ô¼zŠ Z#ug IU *Wt DB]o0Ãä*W
Z{ 
á ]| **
Ññ **
¦QZ _¨Cë ~ v{ ÇgŠ ö ~gŠ ‡k²VŒDì œ
/
%»m!*
nAÆÜæzlÔ1zš™
2@¶{ 
á **
¦ Y S Z **
Ññ]|Ô V x °Ñ Z @ ~ pÑk²x c*
Z Dì @*
ƒ q ½Z yZxw‚C
Ù Ð x **
Æ
Vx˜â]|Ô ~gŠ ‡Ý¬õ{ 
á ¦]|Ô ~g7 V~
á Vx
:ì ãÍ Zœq
-ZÐx !*
zgŠ
Ôpѳ!*
µZigtgŠ ‡: *Wd{Š =]|z T²~gŠ ‡
Zƒ ¯ AzŠ ì u 0*_¨Ä²
{
á ¦ƒq **
Ññ]|ÔpÑk»D¬: *Wd{Š =]|
Zƒ Î ~ » VzM ~gŠ ‡ ì
J
\
X
;
G
î!â Šë**
Ññ]|Ô ãZ ði ~g g 9ƒq²~ŠzŠñ/Z† ~Š ZÐZt „Ã ó ó~gŠ ‡k² L L~ kZ²Z x ÓÆ y *zy
àz£Z { 
á ¦ **
Ññ]|Ô ~w',åÃV { Ÿg£Z { 
á {¢q D Y Çg pÅ[ ZŠ W¦Ñx Ó~ kZ$ ì Ýq ¤S
wÎg e
$Z@ **
ÑñÔ ~g7!V { Z~Š ; **
ÑñÔ CgÎ_ö£Z Ðõ÷ZñLZ Y xz fszczgÆ y *zy D
ÔV- Z$
+Ô ~',ÔpÑ{C
Ù g â 2DZ:\¬vZÂg ~© q
-Z Ÿw‚J‚Ð [ Z~D D â 
Û oÃ+ ¢q
DŠñZÄz!*
Š Zzf',
» ZÆ{)z°³ k²l ~ pÑV- Z$
+tgŠ ‡D¬: *W ) » >ãZgâ
Å
¥‚TàS» ~g Zizq¨~T)÷z»]Š Þ
wÎg a/Z ¥{ 
á **
Ññ w ðÒh. Z vZ ¢ ]|: Ñ‚
{
á **
Ññxj%L]|$ ¬Š ä VÍß ÂZƒ »( å~g ¤6, k²tDVƒ ;g ™ {™E
+( ¶„gƒmvZ G
î*9g ÙÅZ ~gŠ ØZ
!¸J~ äâ i kZ pÑ
ñ hzZgŠ eC`
™]Š ¬ ø
D ) pÑk²=xéZ† e
$.J
-‹q
-Z ã{Z ~Š )
B7 îG
G
E
E
§BÅ
§BÅ
i ZâM**
¦w ð Z ` @*
]| ( ¸ {Š *Z6,D¬: *W{ i ZzgŠ 1{ 
á **
ÑñwÎg Bw ð Z ` @*
D å @*
ƒ6,äe y Z x 

Y 2013ðÑ 

44

ã-Z+
$~gŠ ØZY M*
* Ññ

»gâ{

Ö }
.ÅmvZ G
î*9g ~gŠ ‡M
k²èr
# ™ {Zg7 ä r
# ™Ôƒq Dì „gƒ lg !* pÑÆgzZ ñƒ¢q ~ #
) )q
-Z à Zz "7,
Å ( ~w',åà V{ Ÿg£Z **
Ññ) {è'gzZg—Æ 4ZŠ ~ pÑ {ÇgŠ ñƒ a { Z_ î
â
Û ¥#Ã …ŠpgzZ ~Š ]i YZ Åá
ˆ 6,ªÃyZ Ôñƒ
ƒq ‰
Ü z T D H »d

Û ÆW q
-ZgzZ J 7,~ ÏŠñ Ô c*
:$ Hy´Z
:J 7,
\är
#™
}g ø ÔOg p=Ð yEZ z yj]Z|x Ó L L
ì gâ; » ~gâ£Zt Ÿ
"g} Z
x H]|Ô ~gŠ ‡ÕZ†ƒqVZpÆgÆà
»gâ {™| (,wç ~¾ ˆƒ
Ò"â »r
# ™V{ Ÿg£Z **
Ññ~w',åÃ
ñq yŠ¤
/ ) ä øZukŠ ~gâ£Z { 
á **
¦]|
M 8Ã}ãZgâkZ tzf [!*
+
g Z Dг7,gâ
¬Š „
 Š Ô ðâ 
Û — ug IyŠ¤
/( ¸ ìg WÈ
Ü Z% ñƒ
iz0
+Z Tu" ØZ vZ Y 
á yZ ™ÍB‚Æ »
Ð y!*
iÔ`ZB‚Æi Z0
+Z: AZz~w',åÃ]|ÔñVZ
ó óDÐVƒ
D c*
ŠÄgu6,
kŠZ ñâ ZiÆ‚r
# ™Vx]|gzZ hm
6 idÆ V- Z$
+D~ßñxj% ~gŠ ‡ÕZ†ƒq
à ~w',åà ]| ä ¶°Z m I L ]|
~(,Ô¸‰lpe
$.Ôxi 5~} zuD¸Š
ÛÆ
:$ c*
â
Û y´Z~…gzZ ~ŠŠ !*
ug I i ZzWg ZŠ^ 0*
D¸w=u" ~àÔ¶
}ã ZgâÆ~w',åÃ[¨Æ\ W ! ]Z|
C Å ãZp7ä\ W
@*
‹~¸lp~uzŠÃ\ W~[ Z Dñâ 
Û gëGä
[ † z vi ‚Š *v g !*
g ZD
Ù
# ™y{„
r
 zŠx H}g ø~HÆ‘
$Vƒ
GiG
4E
&Š Z " w¾ Æ ÂÄ**
ï
i~
J 7,ãZgâ{» ã-Z$
+
"Z r
§
# ™V{£Z Z**
Ññ
»¶°Zm ]| dZ ˆ Æ kZ Ô³7,>Å zŠg Z
Ú Z \ WÌÐ }k QØZ vZ Y 
á yZ D Ç ñY
:ªógó â ÒL gL
] Z|d
$Š Z z ZÄgzZ Y xz fx ÓDÐ Vƒ p#
»gâ Z h !*
ìÍ
Cðƒ ~© ð
**
Ññx HgŠ Z',÷Zz g}g ø izZ DNÑ p=
» gâ Zg @*
ì c*
W » gâh
e ‘œ
ZuzŠ øZˆ ÔÐ N â 
Û ÷z ~©r
# ™ wÎg e
$Z@
{ ÇgŠ À` WÔVzŠ™n²]!*
m{q
-Z D H qzÑ −7,
D ÇñYJ 7,
{ãZgâ
äâ i k Q Dì ¿Å {)z,^ Z e Ôì ªö» v
ÔŠ
Hƒ„IÐ (5»tgŠ ‡D¬: *WÔ Zg¦
/yŠ n¾
I
4]Æ8
á ¨p@e
$. »wI cuÔ å Zƒ îö~
Ýzg Å] ÑWî0pIG
-',8
-g v{ ÇgŠx ÓJ
-‰
Ü zÆ( Zƒ Ú6,ö: x
G
$ ™ ÝÐ klx Ó{ÇgŠ öÔå Zƒ qzÑgâ ÒˆÆyŠ WB 10D å
i ¸W »ÀÅ‘
 ˆÆ i úÅ (Dˆ0gâ î0œ©E
á cuÑ Ã Å [ ëWD å Zƒ Z½Ð VÍg )
,ãZgâ
~©r
# ™wÎge
$Z@**
Ññ]|D ðƒãZpÆU’Z D Zƒ äx
ÆVâ ZpÆ™ffÐ
V;z å Zƒy´Z V˜ »÷zÆ\ WÔ ¶æÅ š ~ x¯Æ ñ;cgÆ+¢qgzZ‚Šz¨
á D‰sz^~ta Ã×zg
Cƒ ~ ~ˆ { ÇgŠ ~(,ÀÅ‘
 D¶C7,^ IÞZ t‘ zgŠ Ôå ;g fgâÐ äx
Æ x ;Š j Z ] ÒtgŠ ‡: *W©q Z x Ó ÇgŠ VâzŠ D¶ À+¢q ÔZÄÔ !*
Š Z Ô Y xz f D å—Ï»gâgâÐ g Z-Š
%N¯
Š ¸Æ oF× Øùô ‘ æ ä×# ³Ö] á^³v³f‰ ~ݬÆgzuzT
ãZp{gzZ Zƒ »÷z d

Û ÆW {g !*
D D WÃæF
) !* : !*
õ0*
õ0*
g eg eÄq
-Z q
-Z D¸ w'~ +
Û Wz d
D Zƒy´Zg(» g !*
ÅÞZ§Zâ Z$ å@*
ƒx¥tD å~g ¤]
.z6,¿C
Ù Ô å; g Yc*
Zð7,
ÄÔ.ÄD¶d

Û Æ w‚B17 ‰
Ü z kQ/ÅMkS 

Y 2013ðÑ 

45

ã-Z+
$~gŠ ØZY M*
* Ññ

»gâ{

D H qzÑ{
» gâ **
– Ìñ = c*
W x%
»gâ **
Z F,
~ + CÇ M
(
G-G
4£E
Ô ö ³ƒq **
ÑñÔÏ„"
ë
á **
ÑñÔ ~w',Œ**
Ññ
vZ y4ä +¢q Ô+
Û Wz dä ~gz~
áu
"y

(Z¼ ÔÑ äƒVc*
úqJg U*
WÐ „ iDK—oÆ
@*

/‰
Ü z A D¶g
á u~ TzgzuÀ~g ‚$ JÈ V
ÆÝzg D¶Cƒx¥ C7,g ZYÐ V WÅÞZ§Zâ Z å @*
Y
x¥ñƒ" ze ~gâ}g *Æ †Ô íÆV½gŠ Ôš
ðƒ C™gˆÃVƒ cÅki ZzWßáÅ‘
 ÛD¸ Dƒ
DâJ
-ñZuVZ÷Ô ñZu5Ô {Š Zâ{;
Í V²i ZgŠgzŠÆà
Å vU *W™JZJZÐVz_vßÔc*
Š ïaÃ[ZpyÇŠÎW
äá Zzgâ$ å]ª"ÑZzäWq
-ZC
Ù Dñƒ qzÑ **
Ws§
Ð Vzys§Å v{ ÇgŠ Š lŠpë$ ðâ 
Û ã ]Z g ât
g !*
FF6,öâ 
Û Å tzf IZÄq
-Z q
-Z Dñƒ } 9ò
½ò yZ f Z ä yf ¸‰
Ü z Tˆ Æ W g e D å @*
Y*
c J 7,
C ¸ìg| 7,\tyx™~âçÂì
"Zì CW CƒeFlg !*
§
Ågâ
»gâz Ì?™| (,B‚Æ Ÿ
"g ß
Æ"
# wÎgt ({¦g Z}
.zŠ ÔxæZ uCu ðÒ)ÅZx¯
G gzZ • Z
+Ÿt ;g !*
D'Í~ Vƒ c ãZgâ] Z W,@*
¯
Tz ãqzg {z »tgŠ ‡D¬ : *W1ñƒ { i @*ãZZ ] !*
.
_
{g !*
zŠ óÆ
ó [ ëWˆB‚$¶\ðŠ uZ L LJw–©,
ÛW
D Zƒ:‚
Æ +¢q Æ tgŠ ‡ U *W ]à Å VzVâzŠ
D‰ñ7,]{Z
+Ÿt~…õÅV- Z$
+DâgzŠgzŠ)g f
}~ [ Z ä ] Z| ~à ~²
á =g }gø ‰
xzøÐ qJsÑa kZ å: mï~ yZèa 1D¾
g ÃZ
G
+ŸyZg !*
gÑ" gzZ äYg ¦
/k',J‚ÃMkZ Dìg
~ }i kZ$ Zƒ: Za wìt ÌñƒáÈLŠz!*
Æ 
D} Š™n²¼ 

Y 2013ðÑ 

}~ yŠ D å6,[³gz¢t Zè !Š Z1O: [³» ðÍ
t = ä V]Æ ,
Û Wz dg£ dZÆ kZ Ôq=Å
Q D Çnƒ:[x»{ZuzŠ[Z$ åc*
Š™g66,
䙢
akZÔå{» f *Zz !%gzZ ~i Wƒg}÷Ì{èa
ä~çO D¶¹F,
~ [ZCZ}÷„ÐˆÆ y´Z
$Ån²Ð¶°Zm§
"Z**
Ññ‚]|‰
Ü zÆä3
ZuzŠ ðÃ4 {Š c*
iÐ r
# ™ Ôx݃qèa L L
B‚Æ œkZ { ZuzŠ {zgzZ ì 7ÑZz "7,
äƒ [ x»Æ }a kZ ÔÐ Ã: Ì| 7,
, Z ä ~Ôƒa ? L L: c*
â
Û ó óDì @*
ƒx¥—~
\¬vZ Y 
á yZ a ™ëZ
Û á Zz "7,+4
ó óDÐ, Š™ë',ëgŠÃÀ
ZÄgzZ 7 z Š¤
/Æ ª fz Y xˆ Æ y´ZçO
¸ìg\~g Zi !*
{ ÇgŠ k²+¢q D‰Ös§Vzg e
D‰ƒ¦~VƒÇgŠVâzŠÔ
Ô~âç]zI { Z_ LZ§
"Z **
Ññ$ ¬Š ä ~
 )ãZŠúƒqÔlz
ƒ
Û Ãá [ © Zi%Ô ~âç£Zg 
yZ Lä ~D c*
è 6,ªgzZ ñÑ ( ¸ qƒ
Æ
wzZ ä ]Z|yZ D 嬊 7_7,~Š ~…õÃ] Z|
:¦!*
ggÅÏg ÈÆkZÅ„
 ZpgŠ Å ãZpBÃÂ
ÒæW g2 È; 
á ! iZ 7
E
$
ÒæW g ðAXŠEy
W $ P C
Ù
”5¥ ƒŒ
Û Ë¥ »} Z
ÒæW gzŠ { Zg i ÒæW k
,
Š
DˆƒzáÀx Ó$ S7,Ð i Z0
+Z kZ~ŸÆiÎ
û% ~ŠÔ~ ï™ ~uzŠ Q {g!*
zŠ 6,g ZÜZ Æ VÍß ‰
x ÓD J 7,Ð i Z0
+Z6 æ!*
gÏZQû%¶agzZ6,i§~Š
vßt D¶Cƒx¥’>~g ‚Ô ˆhzŠØm{q
-Z~ …
+4Π劉e
$.,i ZzWÔŠ Z
Û ZpÑÆàÔC
Ù âÆuñ
»g¼zgâÔì _g¦
/]Zg Û Dñƒ" ze ~ i Z¢z iÎ
9
G
»mvZ î*g§
"Z **
Ññ]|ä ] Z|yZ n¾Dì ‰
Ü z

46

/ò Â+
0e·ËZ e

Ý^Â á]çm

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´
gzZŠ ˜ q
-’Å ~w',ñZg£Z¦LtL g ZŠ Z » #DÐ Vƒí$yZ''vZ G
î*9gz ix?Z ! r
# ™ ã Zgâ·pxgŠ Z',
~i ‚ õg@*
$:}™yÒõg @*
{z$ì ¸9
Û » [g ZŠ +
$Y)gzZg ZŠ yZZq
-Z Dì F
F6,] ÃÏZ&«ó óY 1857[ zZ
ä VrZ t Z]Æ]z¹ìDì H7LyÒ Ôì J ¥
/õg @*
å ä 6 Iè q
-Z~ y*zy D}™•
wxñè Å
Dì Sg „™Áw7ÅkZyŠq
-Z: q
-Z$ì ^ÑQ^ÑpDÑKsÐZvß[ Z$ì c*
ZC
Ù Šg !*
âZÃ^Ñq
-Z
3 Zg WÐTg-i „¢ÐZ\ W$Vƒ@*
™yZ Dì ˆƒÑ!*
zŠé ZpŬ_Æ[ Â"k
,
iÅ\ W[ ZˆÆ"7,
tg ZŠ Z
yZ Dì Å7ð‚
Û ){ ä Ë6,kZJ
-[ Z$Vƒ &~gzZì *Ç!*
qçñDì #
Ö }
.¢qð{ i @*
-Z DÐ, ™
q
ò Â0
+e· 4m‚Þ] †nì
DÐN â 
Û Š
á ™ â
Û®
)
á Zï
á ~}gÑRŒ
Û ËgzZÐN â 
Û IÐZÌ\ W$ì

Dà w EZ ~ Š ¢Æ yZgzZ Vƒ:%» Äpz d
$
c*
Ñ~ ¿x ª »VßjZ ~6,äe } (,$ÆŒ0*
ÏZ
 D ˆ~Š w ~œ
ƒ
/
%Ã[Š Z z xE! f~ [ »gzZ Š
H
gzi6,~ e
$׎i§kZ ä NgÆyZgzZ¦u¬ Ð
~z*Š¡ Z (,q
-Z » Vâ ›$ Zƒt³» TÔ ð` q
-’
~ Vzg ZŠ Z (yZ 6,7 Å y ZZ z + Š ~ ÔÅ ] ³
ä Vzm,ôZaÆózF,
Žx ÂkZ D Î −ÃV”L Z
4Z ƒ
 o‘zZgzZ ~™â ~g »u$ Hx ÈZ Ì» ] !*
kZ
kZ DVƒ −Z rg à РVzg ZŠ Z y Z N Y bŠ ÃVÍß
CggzZ à ™g (Z ÌZ à ©)~ ` ä VßjZ y Z b§

HW~Ĥ
/ÅkZ¡C
Ù Cg
gzZ VzKg ZŠbÆ xE òsZ gzZ ¹æs§ ~uzŠ
yKZg0
+ZÆ ]Z|yZ D‰Ö™wÅœ
/Z%LZ~ Vzv
ä VrZ$ å¨
¸ Ú Z/_
.» ä™pôÃ] ª!*
Æ ˜7 ÷
Òà LÅ ä™ }Wë Ð Vç»h
+]
.ýx  LZ
ægzZ š
M f Y KZ Cg Cg ä VƒogŠ yZçO DÅ7
g » „ kgægzZ ?Ô¿Ôƒq sÜÐ VŒ [ Z D ~ŠÅ
È ã½¿» ~g » Å]†,
Û W[ zZ +ZgzZÑ äƒ
Æ ÏZ D‰ƒi Z0
+Z W,Z6,Vñ¤
/
uÏ(z ¦½Z ~gø Š

C $ å¹äw
"D ZÃ7 

Y 2013ðÑ 

X6,]c*
Ãzg °ZÆ Vâ ›~y ˆ Æ íz„
ë Zq
-Z~yZD WÃ6,gîVc*
ú]Z W,ZÆ]†~L
@W~gzŠ Tä)´ Dì » ~gŠ ØZ”g Z)´]|x **
D å: â i »yi Z Âx°gzZ D" Ôg _
OZÔ ~¸Z
Û ZÐ{zBÅ
gî R z 6f {ÑçgzZ åxÝ » Vzm,
ôZ 6,gîÏ( o
z ½5s§C
Ù gzZ ‰„gƒ wâ 0*
, gŠ ãZ6,
D§Z »[f6,
-’ÅŠ Z D
q
+
g Z 6f ~ ^ÅVßjZ ~D åk » d
$
gzŠ LZ äw
"D Z)´gzZ ~Š !*
W!Zº
"Z'Ü »TÔ ¶6,Vzgzi
C åHyÒb§kZ¼~
6,Z
+Z ¯d'Æ Ò» „g ÅyZÃ
6,Z
+´Š V÷í í ,Š Z¤
/
½ x  » G IZ t gzZ
sÜÆ]z%z+Šìli‚q
-Z
i
Û ZgzZ ¨Z ä´ ˜ð|Æ[fZ
# $ì§ Zz 
aÆä™Lh
+'
× Ð Z ä VrZ ÂHÝq„Ï(6,
x  CZ » y Z kggzŠgzZ W,¸Ð ƒ
 ~ yZÔ Xg (ZÛZ D
+
D » } oz d
$ LZ V˜ { z$ @*
Ô å **
™ òZg ½
ypzŸ Ùg »Š Z
Û Z, ZÐ Vz°!*
ò £z Ù
Åx ¸ÁqÐ r â Š z wŠ pVƒŠ
Û Æ x ¸KZ ÂÐ p ÒÆ

47

ò Â+
0e·ËZ e

pÔM
hƒŠ XZ j§Æsg ¬zn{Ð {
V¹{E
+‚ ZC
Ù âgzZ ó ®
ó zDwYg L L{z$ìtwZÎ~Š ã
C
» { ÇkgŠ ~g £ÌË%ÆXÐN Y ñÑÐ
ó óD YYH7„g¦
( Y 1979Ô 66:mB4:lB4:` :BÑZ)xâ )
( ~uzŠ ñƒ D™yÒ wq » ^zZ¤
/~ ½g £
: ˜ 
ä
3™á r Z
Û "¥ Ð VƒogŠ ! ²[ Z L L
Ð Š Z¦Z KZ pÔ f
e ™hZ ¹ Â,k
,
½{z
ó óD M
h™7ÀF,
9»e
$Wq
-ZÅyWŒ
Û
( 6:mÔwzZzÔ~gŠ ØZ”g Z)´:yWÅZ b I )
b§~g7 ½x  » y*zy Z
# $ì @*
ƒ kC(Z
xŠ ä hñf  Š
H` ~ Vð; Æ V- ogzZ V:°
ÏZgzZ 1 ÎÐJ
gà Zb
ZPÆ ½x  äZ6,ñƒ D h Â
å o‚ » {6f z ~„6 ÃxsZ DÑ ¾ˆ] 5~
gzZ òi Ñ»TÔì ¸ 7Ø »kZJ
-gzŠgzŠ~ ½x ÂkZ
yŠ/yŠ .g ÃÆVƒogŠ yZaÆ*Š 5$ Zƒt³¸$
+
wZÎ » Kzg ~izg Ìt ‚ÆyZŠpgzZ‰ − Dƒë Z)
çOD H kCÐ ]” ÌÃ ¶kZ ä )´D Š
Hƒ Z9
: D â 
Û
ì ;g/ b§ÅŒ »~Vߊ}gø ÌkˆZtL L
Dƒ~gz¢)gzZë Z)yŠ/yŠë~*Š Å ` W$
ÚZì yZh ã½» f, Zg0
+Z}g ø D D Y
Å *Š 5g0
+ZÆ XgzZ Vƒ n
pggˆ6,Vâ !*
iD
-" z êKZ'' Dƒ ¢
A &g7½Å]Š ª
Å ]gz¢ ~Š ã
CkZ$ ,™~ V/Áë ?â »
D ðƒ7wzKzÂ~gøJ
- ` Ws§
] !*
~(,
Â*
*™$ì LeYÃäzg™^Y^Y'
¹ÃW$ ðƒ 7=ÂJ
-[ Z ÌÅWÎt …ì
ó óD,™ ©b§¾Ã±5Å fLZëÐV¸
( Y 1995D5@*
2:mÔ1zZ+ −Zx Â]|eY) 

Y 2013ðÑ 

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

Z¾ ä gæ IZ c*
Š.
$˜ Â †
vZ ÑZ !Z Ñ Zœ ñW Ð V¹
kg ZæaÆózF,
ÅxEIègzZx ªÆVßjZ ~
Å *Š z +ŠgzZ c*
ŠÄg™.
$!*
~Vâ {zŠÃDäŠz {eÆ
` W!Zi Z »T$ Š
H'ag b§kZ¼~V~fg¦»Ïe
Æ ~™âV˜ a Æ .g ÃÆ kg Zæ Dì c*
0*
ƒ 7J
Å yZ Ì¡í IZ » Vâ ›z ¸ `ƒ È } i ZzgŠ
D å:g »Ã46,
uz$zç
 3g xŠ~ yZy iZ
# ˆ Æ Dw”ä )´
ÃÅyZ¬D H·_],
Œ »Z™C
Ù Æ)LZ äVrZ
Æ Vzm,ôZ J
-‰
Ü z kZpÔ ðƒ iÃ%6,! Zy
ÏZ Žx Â
$ Ÿ ñƒbŠ
h 3Z 7Z$‰_ƒ ~ âZ , a
Žî0E
Æ kg Zæ zÂ~g7 KZ äVrZç O D åe**
ã½ ¦
Å¥ÆÒ»zwjZ2DÅwzKs§Å b & Z~½x Â
„ˆÆw”ÆxE! f$ @*
HA
$%$ {Ì»š
M F,
6f
zd
$ òsZ Ì{zgzZìg {0
+
i bzgÅòsZg ZŠZg0
+ZÆyZ
DÙÏÒúÅ] c*
Zzg
 1 {^
,Y: Zg Z0
+ZZ Z
# » kg Zæ Æ )LZ ä)´
¼Š Z®Åkg Zæ~ÇÆyZ D Z 7,*
*™ o‚ »Ï-â h
+”7Z
T$ å{ŠÎ
Û gzZ îZzgÔgz$ Ú Z ½x  »yZp¶7Á
Šp{z D å YY ¬Š 7Ì[Zp »yÅIz o6,.
Þ Æ
:þ ˜ ñƒD™{™E
+»à q)Åkg ZæyZ
gz Z]ù~„ÔcÎg /Ô/‡+g D
+ÔŠ Z¦Z dL L
$c*
Š »g ZzZa Å ` W¤
/ZÐg ±ZÆV6&: ZZ
+‡
£» Ï- â Ånu **
ŠgŠ ÂñY 1 { ^
,YB‚Æ~g ZŠ
ó óD ǃ*
*™“
 ZŠ',
Ákg Zæ 6 6 Ð ~!~(,VŒ }g ø À` W
©:ÆŠz LZgæC
Ù $ìt˜ÓgzZìg
;g W6,x ¬©ñƒa Ç» „ ó ó{Ç kgŠ xL L~
]g qg Z0
+
á Ðg Z0
+
á ÅÐgæ6,.
Þ Æb‚z Dì
gzZM
hYKì‡x Â~ íŠ4Ð4Ôì $
Ë 0

48

ò Â+
0e·ËZ e

Åh
+]
. xE ì ¯ 6,kC
4]Iì ~ gzŠ kZ
l0*
l0*
+ î0pIG
Z
x{y†uZì{zx**
»Tì<
Ø è
l¬g Z Ã ÇÆ òŠ WÐ T ì
K ÉaƬ_ó)gfÆ)´[Z wq¾
: â 
Û ±5$ {»]¬çñ‰
I
8
g
Dî0* FugzZgšÆ] Ñ»Û{:·_»yWŒ
Û ( 1) L L
DÐwÅe
$Z@z
øZ
Û z t £Æ ª
‚g £:·_ » g
$u ( 2)
DÐwÅäƒÈ»x © ZzZ
+gzZ
Æ 9„gzZ Ð=·_ »Z
+òsZ :x¯D( 3)
D6,

: ¦aÆ}Ñç ã¨
KZ :·_ » òsZ} ( 4 )
DÐwÅ2Z ¸î0”ùyi Z ágzZ
á Zz ¶Š g@*
Z~ Vߊ à 뛴Š :Vz ]úŠ ( 5)
DÐwÅ®C;h
+]
.q
-ZgzZyÒtZc
VÇC„xsZsÜ:{ ^
,Y© »»<
Ø Zèzyc*
Š Z ( 6)
DøÚÆìg ZŠb»
] Ñ»~ Ýzg Å xsZ :b‚h
+]
.gzZ xsZ ( 7)
E
G
DÃî0©$ 9»¬_Æg Zu Zzë›Æ
ÃÅ+®Æ¢qÇxsZ ::àgzZxsZ ( 8)
D~
Åx Z ¸ZZÔ[Š ZÆVâ !*
ig:Äpz õg @*
( 9)
D·_»g ZzŠ ZZÆõg@*
gzZd
$
Ô#
Ö Óñ'Â ÔBZ' @¬:„
 (z ]Š ª ( 10)
Ôx  ò Z ¸ÑZ Î Ôx  (h
+]
.Ôt £~àz ã¨
KZ
( 12D 11:mÔsZ ) ó óD·_»ðOZgzZD°Ôƒ
$ì °»a Æ ä™ ãZzt ·_],
ΠȮ{ kZ
Ëƽ$ {{gÃèD¸n
pgtÃk^gzZ ìYH »½)´
”6,]Y%] Æ ½[ »zz% ñO Æ ˆ m{
õg @*
gzZì Ì[Š Z ÔÌb‚gzZì Ì<
Ø è ~ kZ Dì 

Y 2013ðÑ 

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

» 1zZ +−Z x Â]|eY ä VrZ ~©: ÏZ
´Š sÜ: c*
â
ÛA
$%½[ » (Z q
-ZgzZ c*
Ñ~ ¿x ª
õ0*
ÃeYDÌ}WëÐ Vç»h
+]
.É åg2Z6,k‚ Z
ª »TÔˆ~Š ^Å}g ZŠ Z ~œ
/
%q
-Z Œ6,Vzg ZŠ Z ~f
-» kZ D Š
HH ì‡Ð x **
Æ ó Šó 
á g ÑZz >ú−Z îG
0Ò®L L{g ZŠ Z
G
:˜ {zñƒD Z™sg ¬
«£V˜ Ôì œ
/
%m
(F,
›;gq
-Zt » RÅ Ò» L L
ËgzZ f sÜÆ <
L IZ)g fÆ ] **
JZÆ
ñYHÉa Æ ¾ ZŠ Ã fá Zz pg ¢
A&
~ ~yöW]©gzZ ~ m,
ôZ Ô! ²h
+]
.7ZgzZ Ç
DÏñY~Šš
M F,
Å%1gzZ"7,™
z]úŠ ÅxsZgzZ]Š ªÅ0#
Ö Z~h
+]
.Çèa
a k Z Dì 7°» 'Y y!*
i sÜa Æ S
~)gzZ y.zxEh
+]
.z *Š7ZB‚B‚Æy!*
i
yZ$ @*Ç ñY Zg Z ¦
/ÌÐ ¬_óÆ ] â ¥
z „: Z$a Æ „Š x 5Z Å øZ
Û LZ g0
+Z Æ
( 10:mÔsZ ) DnƒZa ]ù
a^g 6,] ¬çñZÐ¥Ñ ~Š ã
C»ˆ kZ
kZ å Š
HH[NZ »] ¬çñXaÆ kZ D å **
Zz™ugz
! fwøxEÆ b§C
Ù )´$ì @*
ƒ { i Z0
+ZЬ_Æ
Ñ» yZ D¸ b‡Æ ä™Ýq ;Ð VÆ',Å xE
Æ xsZ ñƒ D™ ì˜pÐ DÌË$ å Ú Z sÜ
äe Æ yZZz +ŠÐZgzZ ñY 3gÃ7Ã}o~Š ã
C
}Ñç ä ½x ÂÆ Vzm,ôZ$ Z
# DñY 36,„Ð
! fyZ â−Z rg ÃÆVzg ZŠ ZyZ$ åc*
Š™ Za h —t~
ˆÅg Z2Z6,~g ZÜ Z}
.gzZ Òk‚ Z ÅT) ]c*
Ãzg °Z
¸Ñ ä™ÒÃÅKÃ}oz +ŠÐ äe Æ ( ¶
kZ~ÇLZ ä w
"D Z D¸ ‰ƒg ë¤
/~ ùz d
$ggzZ
C åHyÒ~i Z0
+ZkZ¼Ãwq]gß
E
E
t ì ! f î0ªiÒ¡ ? â ½
lˆì ÅT
$¸ ÃX VZŠ **
49

ò Â+
0e·ËZ e

c N YK –
*
 ez6,bZ Ô ñY à ï D Å D
Æ ]gz¢kZ DnY Å ÇZ ƒÅ Vâ ZŠ b‚
~gz¢HtDVbgE-gzZ4»wjZ6,
xŠxŠa
Ì~ Vâ {g»}uzŠ ,™g»wâ „zÌë$ì
´Š c e *
*™g » [ » (Z Â…D Dƒg »
KZ¥gzZ ñàÅ/ZzÐmâ z!â x ÓÆ xE
;g DÙ6% s§Å ^Å xE 4Z z F,x Ó
[ » „gz¢Á +Z ÌaÆ kZ ÂxE ~)
» xE ~)]gz¢g” Ð X N Y Å ï
á ~
ó óDnƒÝq’ Wzyò
( Y 1982agâ J"
$!*
Ô 11:mÔ`ó ó‰
Ü Ãg L L{ izg {gG)
qËÅ xE ~)]gz¢g” ~ [ »Æ kgZæ
z QÅ¢q )[ » {Šñ$¸ T e Ìa kZ)´
ÆVŒ ˆÆ D^gzZì @*
™7Zg7 ÃVÂgz¢~g »u
Ô]
.) D “ „ ù Zg f &Æ lçw”k0*
Æ .g Ã
D nZ ~k
,
½gzZkgZæ
¸g » ½T$ì |g ïZ .
Þ ‡**
-Zt$ Z
q
#
%Z Dì%Z ~¡q
-Z **
W »wZzi6,kZì @*
Y–
 Ð lç
7wJ.
Þ ‡ÌtÂñY0„ **
¾ª
zŠ sܤ
/ZÑ»½
½+ C
Ù â ´ggZ Œ
Û ',yi Z ÂzwZŠZ~A çkZçOD Yƒ
**
¾ª
zŠsÜÑ»½x Â! fDì ~g ZŠ)f ~(,q
-Z Å
Dì [ 04Š ßz]Ogl ».g ÃÆkg Zæ$Z
# Ôì
6,UkZ ä)´Dì u **
çaÆx ¸wq]gßVâzŠt
:Hg¨B‚ÆϤÌ
Æ lç¸g » ½a Æ pg {0
+
i Ã\ WLZ L L
ÏZÇ!*
ë$7ÌÚ ZpÔì ~gz¢**
h ÌB‚
)f Å®
) ) zI~¢q)gzZN Y {g™ƒÆ
ï: „ µñ…»ä™ Zg7 7ZZ
+¬6,ëVc*
g ZŠ
( 5:mÔ1zZ+−Zx Â]|eY) ó óDn
Æ Vç»h
+]
.½Å¥Æ kgZæ ä VrZçO
Ѓ
 gzZ c*
Šgzi Ì6,½}B‚B‚Æ äZz™._ 

Y 2013ðÑ 

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

¤ Z DÌ] ;gzZì ÌyÕÔ ÌBZ'gzZì Ì„
/
 (Ô Ì
ÆkgZæQg !*
-Z Gƒ ~gzW¿6,kZB‚Æ~g ZŠ yZZ
q
~ kZ 2 D M
h } Š x 5Z9
Û »6U*> ¶
KÅI.g Ã
bŠÆ[fì ŠñægzZš
M f Y ÌaÆ¥, Z
zHýx ÂÆ kg Zæ ™ƒ b‡ » ~ F,
',Å ½x  ñƒ
D WÃVZŠ¤
/
u~ w”ÆÏZ]ZgyŠgzZìg™?f
mÆy.zxE! fgzZ[Š Zzy!*
i ~ m,ôZ$k\ZpD 
 ŠñŠ Z
Û Z , Z~ ®
) ) Å x Z™ ñf Ì ` WÐ
~ÇCc*
¹F,
kZÆ` WgzZ ïqÆbzg/Je
$.
VçpŽ[ »kZ D 7b‡Æe
$Š ÃZ ÅkZ {z Ì
ä ãZgâ·p **
ÑñI],
Z e .‚ÆeY ñƒ s Z e Ýzg6,
:åH¯Š4k½Zt6,gîO
) ¤6,V1ÂP РÛzZi m{ Ë[ » Zg øL L
®
'ì ]zŒ y´Z s ÜÆ Œ0*
ãZ6,Å ä™
à Æ kg Zæ$ì t ¤S~Š ã
CÅ [ » kZ
g ZËgÅÔì mÅ@WÅ fá Zz äWÐ &
+î Z¤
/
g ZŠb»[ zZ Ôì @*
Jm
yZz6,tzf ! Š Z Ôì @*

7Zh
+
á gzZì @*
Z™kÙzgÐ *Šdh
+]
.gzZì @*
¯
ÐWÐ Vzg *$ ì @*
ƒ kˆZ g!*
«~ Ï0
+
i
ó óDì ÌgzZV˜
Ô] â }
.gzZsg¬Ôõg@*
:Y 1zZ+−ZxÂ]|eY)
( Y 2001Ô15:mÔ ãZgâ·pi Z
~Š ã
CsÜ)´$ì ~gz¢s
# Ÿz Å%Z kZ VŒ
lƒ$ @*
¸ B~gz¢qËÅ}pÆ b§C
Ù ~½
ÆpŠgzZ ¢
A &6f KZD¨
¤ˆÆä™Ýq lÍ
äƒ rg ÃÐ ÐgægzZn™ÉŠp3 Zg » ½dZ ._
Dƒ: kˆZ »v ZÅnËÐZ~yZyiˆÆ
Ù Ñ»yZÐqËÅxE~)~[ »Ækg Zæ
C
çOÔ N YK Za bZgzZËZ e ÌÐ kg Zæ$ å7t¦
/
: D â 
Û ñƒD™s
# ŸzÅkZ
ÅVzËZ eÐ yZ$D YK 7ì‡akZkg ZæL L
50

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

ò Â+
0e·ËZ e

;L Lgæ D H x ÈZ » kZ~ kg Zæ {Š™ ì‡ LZ Šp¬
( 9:mÔY 1zZ+−Zx Â]|eY) ó óDwjZ ›;g
E
G
" æeYL L{g ZŠ Z {Š™ì‡CZ)´
%ÆÔì wzZß
D ÅÏ0
+
i O’Å)´ Ôg7 Âó xó ‰Z
z(ÆC; ó óxsÑZ î0G
:D™yÒñƒD Z™sg¬»] Y
:˜ ñƒD™yÒuà )Z »x Z¤
/
z6,—
ìg™x »6,gîVc*
úˆg e~x‰Z;‰
Ü z kZ L L
gzZ V” y›Æ C; Ð ~gàÅ #
Ö ÓD 2 L L
½ÅJ
-g
$u ÒgzŠ ' ~ ]«
CŠ z ! ²£:
ñY ÑÅ wjZ f
$ÇZ6,ìN*
… (Z a Æ V¸
&
Dì x OZ Ì»h
+?z¡gzZì Cƒ
ŠÅkgÃ._Æg £Æ½î0*ÀCÆC; V˜
ZŠ$ Z
# Ôì » wjZ ð; ^
,Z1 x‰Z ;% ZuzŠ
ó óDñYðZ™
Dì »wjZ ð;²¤
/x‰Z;%
( 69:mÔã‡gixÝËZ e :A
$%:DLZ]h)
&~ Tì »^k XZ _x‰Z ;% åa
½)´$ ì @*
™ ãZz Ìt ·_ » ]‚ ½Z {gÃè
ÓŠp)g fÆ š
M F,QÃVâ Z â ( ~) ki
+R,
T e bŠz„ âZ {z Ì6,½ÅyZgzZ¸ b‡ÌÆVZ²
ó óDì CYÅÒÃÅä¯
D¸ìg}Š6,
½ÅVñzÂθ
( Y 1982yB 15"
$!*
Ô6:mÔ`ó ó‰
Ü Ãg L L{ izg {gG)
6f Å V¸a ìg 0*
½~ Vzg ZŠ Z (~))´
,
’ÏZ
t ~ ¬_Æ yZ D¸ n
pg x Z¤
/
z6,ãZz q
-Z Ì» š
M F, òsZ L LÃY 1982y 5$ì ˆ~Š ̸t~ k
CU » ó ówjZ _I@WL Lä)´ Ì~ œZg ó óœ
/
%
ìg}Š ÀÃ}ÑçwìŠ Zi Wq
-Z}g ZŠ Zt$¶_ W] !* Š ã
¹!*
mŠg¡Ð Ýz + Š LZ ».g ÃÆ VŒ gzZ Ý°Z t ÜZ x HÐ w Å àSy¶~ TÔå3g
,
½KZgzZ ¶Å•
Ñä ( .‚[ Z )g ·3,
gÍr
# ™ðZzŠ
È/µgzZ „g ì‡wq]g߸J
-V⊠{Š c*

/Z Dì Š
H{g k
/
% òsZ äVrZ ~
7y›Ðg ±Z ¹ÜZz6fñ5)gfÆš
M F,
z ½ D™ö*ÅVñ» Qz (Æ œ
D åc*
ÑŠz½»yz¬eC
Ù Ðs§KZ ñƒ
òÐ Vð; }g ø6,gî´hà ZzäW$ì eŠ
Hc*
¯
E
G
" æeYL LDN Y Å y.z xE])´$ Vƒ [™n²6,
zZ ~$ 6
[~ã~Hk¶ZÆC; ó óxsÑZ î0G
-Š 4,
ÆyZ D¸ ~ hÆä™;[ õ ZÐ VÆ',
u » wj â Iè z Y Æ C; ä VrZ ñƒ D™7 ðÃq
Ù ÃVâ Z âÆ IgzZì 7g Z D
» kZ Dì Å}Ñçz oC
Ù ` Wª
q ¸ $z Á å HyÒ k,Š 6,xEÆ b§C
ce D
bg
: â 
Û ±5Ì\ Wg "Z : ú Ð x Z ¸ZvŠ ~ A ç ÌË›x ¸$ @*
VrZÐÑÏZ Dìg Cƒ "
$U*
~ F,
',ÅyZ6,*ŠgzZìg
„g YhÐŒÆ+−Zz~Š Z®~(,±yZ â L L
Æ6,zZ D HÄÌ»½~)B‚B‚ƽ´Š ~g £ä
c*
ì 1™MõÐ ] Ñq Âc*
ä+−Zz™ WßDì
[ g¦
/
·_ »ˆ}ŠgzZ}uzŠÆ x‰Z ;~ k½Z
yZ â'D bŠ wZ eg ÏÐWÆ ÉuÅŠ ÑzZ
»ˆ¸a gzZ}ŠÆ1zZ +−Zx Â]|eY[ Z Dì
]” ~g7 /_
.» ~zg { Zg " gzZ ~uŠp~ VY±
: â 
Û ±5~ã!*
iÅ)´Špsg ¬Ì
+−Zz Š Z® ~(,ÌÅ 6 kZ Dì ;g½ZB‚Æ
0Ò®( 3) L L
y.z xE ~)a Æ VY± :] ]®Z îG
Dì 7~wzNÆ
G
D{ÇkgŠ ›;gŽdZÅ+ŠB‚Æ
w1 :gzZ M
h 7™zŠg Z ag Ñ"Æ/5‰‰‰‰‰‰‰
V”Æ 6 w¥pÆ <
L IZ : wjZ ê Zw ( 4)
y!*
i ÅÆZgÆ yZB‚Æ + Š b§kZ D M
h
» i§h
+]
.B‚Æ *z‹Z~ wj â ´Š aÆ
Dì „g YCƒ»CgCg 

Y 2013ðÑ 

51

½›Ã» ~gŠ ØZ”g Z)´

ò Â+
0e·ËZ e

kZ$VÑq D ‰ KgHwßZ Ég¼ ÌaÆ{ E
+‚ Z
ƒqx HŠ *Z LZ ñOÆ ä™yÒ Špy!*
,{z ,Å
)
ÁÃ {E
+‚ Z D D™ yÒ ã!*
i Å m,
+Z†{ 
á **
ÑñI
-Z L L{z ñƒ D™'Ü » kZ Ôce **
q
ƒ éÐ ]Ì
:D™k
,
’~y*‰‘yZÄk
,
iÆóŠó *Zi ‚,
w¾ » Š *Z xe Ã¥iZ gzZ k
,5
+b & Ôg » ™ L L 
e Ã\ WLZ ä kZ$ì w¾ »Š¤
/
á É7
ÆäYì e$ìt Âw¾ »Š *Z D 1¯ .
Þ ‡Æ
Þ ‡ÆäYì eÐZÆ™ b & Z ÅkZƒ: .
.
Þ ‡
D}Š ¯
Å yZ gzZ g z » ‚f z „Æ VzŠ¤
/
á LZ Š *Z'
(+4Å Òçq
-ZgzZì @*
ƒ Òç »g ZŠ™z]§
Òç Dì 7³Z Å V2gHÔì I » Vzg F
ñY ¹ ÂgzZ¼ ÐZn™: “
 ZŠ',[ Œ
Û » Vzg F
ó óD ÇñY¹7ÒçpÔÇ
( 102:mÔã ‡gixÝËZ e :A
$%:ó ó] †L L )
gzZ Hg¨6,VîU VâzŠ iz /Æ ½ä)´ !CZ
½6,ZkZ ñƒ f
e{ ^
,Y: ZgZŠ yZZ »½x ÂÆÇLZ
6,V8Z'
× gzZ ä™g ) ëÐ ! x» ÃÏ0
+
i$ à Z e Ýzg g7
Dì ~gz¢½Ån¾aÆä0*
1‡
(Æ¢q )7Z pŠ iÅ yZ Ð b) (
yZ¤
/Z Ì` WÃIZgzZì CÑŠx £Vc*
ú~dÅ+®
{¾Ð ò}0Z]ªIÂNÑg » ñz',Ã] c*
Ã(Æ
Dì $
Ë ƒq 

( ôg Ä ) 825301 D r !*
~g ZD
Ù ÔíÑÖ7 ÔwjZ (g W/

‚75Ðzz Å äƒ yZh » ½´Š ~ VÂgú
J Wa }g ø Dì òsZ) Ç!*
wj â » Vzy
y™<Z
# gzZTg~VßjZ ~g »uJ
-]
ó óD CW7Ã7ZqðÃÅxsZ ÌV;zÂD W
( 67D 66:mÔ sZ )
" æeY L LäVrZÃ7Æ]Ñq4Z
0G
îE
Æó xó sÑZ G
IèÅV¸a ½k
,
i~] çY~)~Æ{—z(
:~ŠÌZàSÃx Z¤
/z6,
Æš
M F,
¹ÜZz
gzZ Iè Å V” y›á Zz g ~ C;D 3L L
ÅTÇñYHg»kgÃ^g
áq
-ZaƹF,¹ÜZ
k¯cZ~]gqÅeYÃgZÂZgzZlaÆŠ
ÐB¼ZŠ a ~ k¯ cZ DÐN Y ñÎ
ÅeY J
-PzŠ ÅgZÂZ ™á Ð x 
á Å- 7Z
ZÆ š
M F,
z ½$ @*ǃ **
™xª „ ~ ]gq
DnYc*
Jm
8
-gZ »+Š6,
yZ)gfÆiZ%
z ½´Š ÅV”y›6,µñÆ] uÅò¤
/D7
ó óD ÇñYc*
ÎHq
-Z »VâŠ:eaÆš
M F,
( 70D 69:mÔ sZ )
~g ZŠ yZZ¤
/Z Ìkg Zæ yZg ZŠ)fÆVŒ Ãx Z¤
/
z6,kZ
-Z~ }Ñç „ g0
q
+Z Æ VÎ',P Â, ™ Ç**
B‚Æ
g¦ß »ÏeÅ *Šz+ŠgzZì $
Ë ƒ úzg ~p0Z]ª
Yƒ!Zi Z » kZ ì Š
H™ y~ V¨â Š Æ ±yZ â ~g ø
g ZË kˆZt g0
+Z Æ .g Ã Æ VƒÇ øZŠ ~)2 Dì
kZgzZtâu»Iz+ Š Ì{z$ì $
Ë ï! x»~ä™
Îì Cƒh
+¬uÆyZ ~g ZŠ)f „ âZ Å b #zb &Åx ¸
DuÆx Z™ñf$
B‚B‚Æ b & Z Å [ » ~ ½x Â Æ )´

,™ÀaÆ",
7íÑyWgâx Y)xâ

www.nafseislam.com&www.khushtarnoorani.in
www.facebook.com/monthly Jaam e Noor 

Y 2013ðÑ 

52

/tœZ+−Z¢¦
m~y
W

Ý^Â á]çm

©7z©::+
M=gzZš
M ;z
:—~+
$¬òƳñg óÝ»gzZ °ôgÅ~
›yZ 7Z ëÅvZ èg Ãh
+m,vß GL L
ã Z0
+{ b§Åh
+m,ì Ýq „ C 1 ÅVâ Zx
Zc ¿6,+
Mú
Û gzZ +
M èZ ÇÆ™ ì‡ „ 
á Š !*
~Š ZÐZ~A çÆZ
+vŠz© ÂV; ÆXD
~ ] 5禽Z1ì @*
Y 1x »Ð O g !*
ÂJ
-u 
 vß {ztDì ™| (,Ð ¬ÆvZ ¬» { 
á Š !*
Ï0
+
iB‚Æ ]‚z HgzZ ] ZŠ „Šg Ãx ZúLZ
V˜ D ïŠ 7~Š Zi WÅq ËgzZ ZÎÆ äg Z*
VMD D YK¦Ì\ÆVñâ Z~]
.)
ì c*
Š™k1 ~iÃVz‚Ð 80
+ZÆ ] ¬$

ÅVî Zzgâ
Û LZŠp1Dì wÎg¬]gc*
iÅyZèÑq
ì ZgazuagzZVzíŠÔVÂgq~g»u~g‚,k
,
¦
Æ l ] â £ Æ J
- VŒ D „g Y ðÎ 6,
\ !*
LZ ñO Æ Vñ**
Æ/ôzm
CZ ÃVzi ZzgŠ
{ Y »Vâ Zx[²Dì c*
Š™[™Ð x **
ÆVî ZŠ ZŠ
7aÆ WÂz x © ZÆ KZ¼ w°zƒ z
Dì aÆ5ZŠ Z ÅòÝhÅLZuZzM%Z {zÉ
D™g Zû{ ZgaÆV.O%Z6,´ ˜›{Š6,
gŠt
=g f » rz
Û Æ„ã=zO%Z6,
gîôZß !*
gzZ
Œ Æ V⠛ƽ *Š b§ÏZ D ñƒ ¶
g » LZ {z Ð ÑÆ% Z e {Š ! » òÝ O%Z ~
M$ @* 
YD Y− D i ZâÐ ª
zŠ · $ÃVz0
+
7!*
ó óxsZg ZæE¾E
Æ k%Z L LÌ~ oáZz ~Š !*
W›
` W$ì Y Y Hg ïZÐ ]!*
kZ HDÙg e6,»
"gzZ ‹Z **
ÅVâ Zx›˜Z Z (,Ѓ
 »xsZÝ ¬
´ ˜yZ c*
ƒ » t Z² c*
ƒ » ¦nçDì ðÃz

Æ ¼ZŠz!*
Æ äƒ ~ Vzhz™y›V˜»
ÞZ ~ *ŠX ðà » wÎg ÂQ c* 
~ }%i
Ø »g °ZÆyZ Ùñ{: âêÅV1²yZ‰
Ü z kZì
( Y þ2007cŠ 28:~ZN*
zŠg Z)**
izg ) ó óDì îŠ
sÜ\ W$Vî Œb§¾t ÃVǸáÈLZ~
E
{ z D }°!*
zVZxÆ i s î08gzZ [²t$ Ù Št
BŠ Ìt \WZg Z}
.pDì*u »xsZ+Š u 0*
¸gZ
t Æ ¾?ì ÑZz äÑ ~g ZMZ 7Z yà ? Ð “
t
?ì mH »yZÐVîzg7LZgzZxz/ô?™
:˜ ~ëZ /ZpÑ?~g gbg 
á
kZgzZ ˆ{ÎÃVÃF,ã ¢ ã ò0*
ÅklngZ kZ L L
}g7J
-V- œäVzgŠ ·yZ$ì 7µðÃ~
°D c*
Š™ ZŠ Z h» ã ò0*
™ƒ4B.
Þ £Æ\gàg- áZz äVZ ðZÎgz ª
f g » x 5Z~ VÃc
[ ZpÆ ä™ï 6,u 0*
ng Z ~ ÇC
Ù p¤
/Z ä
Å8
¢ kl ngZ ÐVÃF,ã ¢1ÔÐVƒ AŠ
òsZ1¶_ $
Ö ðsZÄÜDn™: L]P`

Ôx 
á Ô^D¿g ¹!*
y!*
yWÅkZ¼:¼ ä vs
ìZg7 Ô`» ÔZg g Ô¥ªÔya Ô¦Ô i sÔt Z²
zŠ .Z ÏZ Ô å ¦nÆ _6,àh Æ VE¢yÎF,
-V-œ$¶~ ¸âZ uF,
J 
~ËÆt · Z
å ÐZ pÔ ;g @*
Z”Ð ] ¸~g7 kzgg ZÜ <
Ø è
D Z 7,9 Šì»ò » **
Ð VÃF,
ä Vâ ZŠ„
 (Ú{!*
zg Ôg kÆ\g-Z
J
# $ å1â i W b§hZt ˆ Æ äZ”g !*
g !*
,
k
i ÃVzèEã¢Ô Ç} YH: x{i Zè » Vâ ›
E
ÆÝ»ôG-©¢LZ ä V,ZaÆkZ D YY H7 

Y 2013ðÑ 

53

tœZ+−Z¢¦

:Ì~øÚÆ+ŠgzZì
‰gzZ å0Z ÝZ e
$.§Zz +F,
+» òsZ õg @*
$
D1
] c*
W]‹]Ãz Å"
# g—VWq
-Š 4,
Æ ÃIZ
gZŒ
Û §Zz u **
ŠgŠÐ ƒ
 ÑZz äƒ úzg~ #
Ö Z~
»6¢ÄÜ å{z D Zƒ úzg~Y 1923 Ôì YY c*
Š
Ø{» kZÔ¶ÌÜ{z { ZpÄÜ ` {zDØ{
kZ ì §Zz u ‚Z e
$. » õg @*
ÅðsZ I 
ë$
+e
$.Ðg ±Z kZ ëD Zƒ µZz~ ~œ
D c*
W7îœ8E
à î0I
!Š qt~äâ i}g ø$
úzg~ ~œkZ§Zz u ‚Z ZuzŠ »òsZ õg @*
D2
D xg @*
Y Ð Vð; Æ Vâ ›» wzZ G å {zZƒ
;zk
,~ÇÆÅvZ èg/]|Z
# $ílŠ c*
\ WD Š
H–{@çq
-Z Â c*
W~ Vð; Æ Vâ ›
/]|~ kZ D ǃ J 7,G {@ç {z ä ] Z|
gzZ¸bŠ â 
Û ðgñZ‰Ð j§ãZze
$.ä
kZ D¶~Š â 
Û E Œ0*~ eÆ x Z ¸Z ‰
´Š z ì Ð g ±Z ]g @*
V ˜ Ì Z Å } @ç
ugŠ »<
L zyWŒ
Û ÅvZèg/]|DÌÐg ±Z
gzZ xsZ Ô¶Ýq 7Z Äc ÅxsZÔ¸ n
pg
x » b§T‚f »yZ~eÆ$:ÅVâ ›
vŠ D Zƒ~}@çkZgÖ Z à©) » kZÔ å @*

ðô ^³nø ×ô ³mû^ô ³³eô àö³Óö³ŠûmøŸøæø L Lc*
â
Ûk
,
’ä\ W{z´ÆgñZ
ÌðÃ~´Z :ÀF,( 12) ô çû ³ãö nø Öû] àø³Úôù ‚º³uø]ø Üû ³ãö Ãø ³Úø
Dìg:B‚ÆVâ ›~Š·
,ƒg !*
~p~ wq]gßkZˆÆ{”ZgÄÜ
7x Z%Z ^ »}@çkZpÔ ðW~ ~{~œ
M gzZ)**
š
Ç {Š™k
,
’»ÅvZ èg /]| D Zƒ
~œkZ ÂðƒxâŒ0*
Å{”ZgÄÜÐ kYZ
LZuZ„
 c*
g š¸ q
-Z~ ¦~ Y 1948D~
)g f Æ „
 c*
g kZQ gzZ ðW~ g¼Ð x **
Æ
1áÐ Vð; ÆVâ ›kYZš
M ~ Y 1968 

Y 2013ðÑ 

©7z©::M
+=gzZM
š;z

*
*™ Za y-»Öò ¸~V1ßÆVÃF,
)g f
Ôƒ´ âÆèâg Z0
+
á ?$ *
c J 7,ÃV-^D H qzÑ
xÝÆ VÃF,
VY ?Ôì õg @*
: Zqz',
Wq
-Z ~gv
ÔÐ wð5Z' ?$ c*
»¿ÃVñ
á ?ƒ}ƒ ¶
êµ ZÐ VÃF,
ÔÐ w ã —ÔÐ w#
ñ¯ xÝà ?uF,
$ì zz HQ Ôƒ F,
',Ð yZ Ôƒ
Û z™Æ²„ª 

zŠ ?$ c*
Ýgz ÃV¶Z² ? ñƒ
` WÔƒ` {g œ
/
%ÆxsZ ñ*Š x Ó ?Ôƒ_gZzÆ
i s ? ™6,?uF,
t$ƒ ‰ 0Š%**
ãZ VY
Ѓ
 äV2ƒŠ ÑzZÆ+@W?$ c*
‚ ZV-Ã
Zg vÔ c*
;~ y˜ }g ‚gzZ c*
CZ ÃxsZ î0*Ю¬
g 0*
g«$ƒ‰¤
/VY ãZ [ Zy
WÔ7pwðÃ
Ôt Z²Ô^åH[ ZQ ?ìg™#
Ö Ó6,?uF,
Æ
B‚Æ Š !*
{0
+
i [ zZ ‰
Ü zà äƒ
 i sÔx 
á
T Ü] ¸{z;Ã;Wb§kZ D c*
Š™~Š Zi Wy´ZB‚
wZ e!²i ~ Vâ Z-ZÆ \g- J
-Vß ‚Î õ0*
ä
( 11) D ˆ{gƃl0*
l0*
Ôå3g
o gzZ ZƒØ{ »6¢ÄÜ Å ÅF,
# $ ¶zz ¸
Z

Hƒg ZÍÎxsZ Ý ¬ Zg ‚ ÂñWg ZMZ çLa',Š:wW~ [²
{ WÐ +
$Yg XC
Ù gzZ ˆ_?â d~ Vâ ›Æ*Š ~g ‚
Ø**

ÑñgzZC
Ù Z·**
ÑñD'䃗N ZœÅVjz
!*
äVrZì @*
Y **
YÐ x **
ÆyZgŠ Z',ZÎ~g7 x ZgZ
D ð`q
-’gzZÅúwÄÜaÆà bÅkZ‚Ÿ
]xsZgzZáZzpgÃ~6,
xsZݬgzZõg@*
òsZ
Ý ¬ g ZuZ 'Æ V1 Š¼ à Zz äY è6,qçñÆ
Ï( Å xsZ Ý ¬L LyxgŠ Æ yZgz øZŠ gzZ f ä r
#™
~ ^! Â {z ðâ 
Ûk
,
½0ZŠgŠ 6,qçñÆó ówq ]gß
ÆkZB‚ÆϤZg f Ì\ WDì Ã7}÷‰
Ü z kZ
DN â 
Û ±5]‚ ½ZP
Nƒ '!*
+Z &~ xsZ ݬ ~ w‚Îq
-Z¸¦
/
Ì~øÚÆõg @*
ÌZ ÅyZ D‰à ©)gzZë Z e
$.
54

tœZ+−Z¢¦

] !*
t ~ DÆ \ WDÐ ,Š **
ÎHFh
+'
× gzZÐ
ï Š ]o»])z ½´Š ä?Z†Ñ$σ
& å c*
Š [Z (Zq
-ZÔì i q
Ð Z Ò§ »VÃ,
F ñƒ
ÅVƒ 0*
LZ äÑD Ï}™7lñZ
Û L õg @*
~g ‚t ¤
/Z L L: ¹™h
+™ èÏ~hðÅ }i Ð iZ
ÂÐùâ ÌèÏâZÅkYZš
M vß ?™} Šª
zŠ
uF,q
-Z { Z',
u » Æz ãèkZ ó óDÐ ,Š 7ë
P$σ]ª™Ít Ã\ WD å~,W{ß{ Œ
Û ~Š·
Ð s§Å 
á 0*
w¾ ½¿ ˆ Æ Vß ‚ „
gzZ ðÃ{zŠ
Hk0*
ÆÑ™á: Zz6,»Ø{ÆÄÜ
D å~,W{ß{ Œ
Û ~Š·¸7
D Å ÄÜ ä VZŠ **
uF,~Š™ ue
NŠ Ì~g ÈÅVzgzZNŠ ÅVJZ ÏŠ ‚
™Å\ W$ @*
ì Ha kZ {™E
+»§Zz kZ ä ~
»#
Ö Ó ãèÔØ{ »6¢ÄÜ$ ñYW! l~
=Z ¹Z²Ð e
$ÃgzZï»V-Š·6,kYZš
M Ôxª
µ Z µ Z **
YW~[²Z >k
,
» òg»zŠ·ä·Æ
b
(14)Dµ%ZÆli‚„q
-ZÉ 7]uZz
:t
K: 
á Æ+
M Z¾ z e
$Š·~ ]U*
Š q x Ó yZ
»íDÏN WÃgz¢}: }Ã\ WÌV×â 
Û g »Åš
M ;z
wì » ~ŠÛpÅ ‡WgzZ ~g ZŠ',
Vâ 
Û Å! %z„
 6,
uÔt]
! f¤
/ZVZx{ŠñÆ [²a kZ Dì wßZ x ¬ » *Š
Ð |gzZÃ6,õg @* ìg ]',wßZ ¸Ð V!¤ 
D7] !*
&À¬aÆVÍ߸!*
]Y!Zj

118Ô 117:mÔ 1:`Ô ~g gbg 
á ]Ñ£( 11)
449:mÔ 2:`Ô p†f› îm…^i ( 12)
1191:mÔ 1:` Ô o›çnŠ×Ö ÄÚ]çrÖ] ÄÛq( 13)
6-4:mÔ Ù^u l…ç‘ o‰^n‰ oÒ Ý¡‰] ÜÖ^Â( 14)
Ôô™ Z fÔD+ÔK+Ôxs Zx %q
-’:Ë],Z e /
( ôg Ä )g7ÂÔùâ Ô ezg 1g7 ®zZ
saifasdaq@yahoo.in é~ Z 

Y 2013ðÑ 

55

©7z©::M
+=gzZM
š;z

IÅ™‘Ó+Z s§Vzg e Æ ¦D Š
H
D 1™tÊzÆLZuZCgCgäVM
D Zƒ úzg~ Y 1991§Zz u **
ŠgŠ ZŠ»xsZ õg @*
D3
[²Z >k
,
ˆ Æ ¹zgÃÇ » òg »zŠ· å§Zzt
b
{z {Š™e
$Zzg Åk„0ZvZ†]|D **
W:Zz ~
# vZ wÎg~ Tσ G ~ DÆ \Wg
"
$u
éô †ø mûˆôqø àûÚô p…F ^³³’ø³ß$³Ö]æø ø çû ³ãö nø Öû]]ç³qö†ô³ìû]øLL:c*
â
Ûä
DzŠwïÐ[²ïk
,
Ãòg»zŠ·:ÀF,
b
(13) hô†ø Ãø Öû]
ÅvZèg/]|zŬ{Š™¤z~g
$ukZ
t ~ õg @*
ÅðsZ Iˆ ÆÇkZ D ðâ 
Ûä
B‚Æ w°z { Y }g7 òg »zŠ·$ì µñª
ÅäY~,ÅkZ D‰ƒ4ZŠ~[²Z >k
,

b
tD *Zz ! lÐ kZ ] Z|\ WD7]gz¢
Y
! l » kZÃ\ W$ õ/G² K yÒ a kZ ] uZz VÐ
ãZdgzZ ui **
ÁV⊠yZ xsZ ݬ$ ñYƒ { i Z0
+Z
ÃV Æ Z 4,
4Z Ìt‹Zg ø Z® Dì ; gg*Ð iZ%
Dce **
ƒñƒn
pgt ‚
M Ôx ª »LZuZ ÔØ{ »6¢ÄÜªÔ ] uZzt
š
gzZ **
Y`Ð Vð; ÆVâ ›»wÍ ZGgzZ kYZ
µ Z µ ZC
Ù „ **
W:Zz » òg »zŠ· ~ [²Z >k
,

b
„q
-Z |gŠ pD D WÃ]U*
Š q z ]uZz
Dì ðâ 
Û g »Å‚f „q
-Z~yZ DVc*
/Åe
š
Æ \ WVŒD³» li ‚gzZ iÕ„ q
-Zt
D Ç}™e
$ñ™f »§Zzq
-Zt ‚
Æz q
-Z » V-Š· ã=~ äâ iÆ ?Z†Ñ
Dì ] !*
Åy
ZzZÆ ~œ, z 19tD Š
HY ÐÑ
~«£Æ V!¤ ! f6¢ÄÜJ
-äâ i kZ
ÄÜgzZ)ª
q àâ Å kZ D¶_ƒgz$ e
$.
M \ W¤
š
/Z$ ¹ÐÑäÆzã=kZÔ ¶nzH
V; z ~Š·$ @*
,Š}Š …¦gzZ‘´ » kYZ
,Š™ ZŠ ZnŒ
Û Zg ‚ »6¢
è
~Š·ë ÂÊ !*
W

/³ñþ ^³³
þ ³
þ Û
þ nµ

å † ³’
þ fi

( {g ZŠ Z ) D, ™w‚g ZÁÂzŠaÆ}ûDNƒwßñÃgâx YíŠÁÂsfzgq
»gZ ]g@*
»wçzŠg Z
:[ Âx *
*
Ô Vziñ¼ :%ga Æ äJ (,÷_tØÆ Mg ‡
8
~ægÏ WxÝËZ e
:'
'
Dì Š
HH[ Âï
á ÌÃg ÃZ ï
FiFwŠgzZszc
368
:] ,
:i Z§¶gsßñ
9zgB 300
:7
7
Ô ðÍ x ŒZ gzŠ ™á Ð wç 0Š ~ á £ kZ L L
Y 2006
:)
®á Z“
gzZ à"qÔ] c*
ÄÅwçJ

"¸Ð÷

"Ôwç`

‚ñzŠg Z£Š *ZÔ ~ægÏ WxÝËZ e
:Ñ*
*
I¹F,
Ô‹ŠgzZ ~y{
îŠÔ r ZŠ y{
îŠÔ wçÅw
"D Z
( y1 Zg)g7} Š Z;gE-th 2wÑ
] **
Dg {)ze
$h
+]
.ˆâgzZwçIe
$h
+]
.Ôwç
kî ;òyg eñ
:g »„
õg @*
ÅVÎ',Îõ0*
â½ÆwçgzZì Š
HHt‹»
‹Š5Ô m c*
gŠÔLg â ÑÍD 9
ó óDì ˆÅÒÃdŃÃ
k I£Zg Z',
Z
:{û
gî¦ù~XÔì ”6,],B 368 À[ ÂÃk
,
i
w=gzZ ë Zq
-Z wç~ s 0 Z ~Ä
Ù QgzZ ì‡+zÁP $Æ [ !*
C
Ù gzZ [Z1Z kŠ6, ì J+F,
C
+ 4Å] ‚ ˆZz ] !*
."
_
+zÁ&~ [ !*
¬Dì ˆÅc óz dg0
+ZÆyZÄ ðZŠ » kZÔì C™ ã)F,
$ ~g øgzZ ì wâ Ñâ Ð V:® gzZ VÆ Z 4,
g Ñ"
kZgzZ ] Ñq Y z Ï(Æ IÐ i ¸WÆ wç~ X z d
DÌsW»Äp
]:S/ÅyZgzZ ZÄÍwçë ZÆgzŠ kZÔlÝðZ’ZÆ
Å wçó ó»g Z ]g @*» wçzŠg Z L L[ ·_k
,
i
[ !*
}uzŠ D b‹gzZ} ^
,Y » wçÅÇ}g7 kZgzZ z õg @*
,
’{¤gzZ ìYq
-Z6,iZ%ð»g ZÆkZgzZ|
Ô wç~y à ÑÔi ¸WxÆwçzŠg Z Ô +zÁg e~ gŠ Ôìk
Þ ‡q
-Z »á £Æ f
$ËZ e Å'ÝZ
»g ZÆwçzŠg Z~yàÑgzZ} ^
,YÆwçÅÇ}g7kZ {ífgzZ·ùgŠ.
y àÑ~X+zÁzŠ~[ !*
}ŠDs Z e Ýzg6, } (, ~æg Ï WxÝËZ e [z 'Æ[ ÂkZÔì
izŠg Z Ô wdz uÃ
}^
,YÆ wçÅÇ}g7 kZgzZ ÔðÍx Œ ZgzŠgzZ wç~ z ïgzZ /Zz + 4Ð [Š Zz y!*
pg x £ Š» CZ ~ "
Tì yZÄq
-Zq
-Z~V1!*
,v0*
gzZ¸aD ‰ a Æ [ Â {gÃè$ 6 Ô n
Dì @*
ƒ{ i Z0
+ZЬ_
~ŠŠ gzZ ~©Ô ÇÆ"
÷gzZ Z"
ŠÎÔ i ¸WÆ wç `
o¯ ~
,
i
ó ó[ !*
Ýq L L~ˆ QgzZì ™f » |]g @*
Å Vâ {
îŠ gzZ sîÅ w‚Îg e â½Æ wç~ [  {ûk

,^WgzZ ,‚ÔzDì ï
á Ì'Ü Zg7 ~ kZ6,gîÆ ÅwçÇ/ÇÔì ˆÅÒÃÅ% Z e Ýzgg7½6,õg @*
H1{ ^
,Y: {g ¸z: Ó¬»iZ%ð»gZÆkZgzZ ë›]g @*
Ð"
÷ :wçzŠg Z6,gî¦ù~ XÔ + zÁzŠ zŠ ~ V1!* Š
gzZÇI ¹F,
Ô wçÅ"
wD ZgzZ "
à q :"
r ZŠ y{
îŠÔ J
-"
¸ ~ÄgzZVçp/zdÅyZgzZ ZÄÍwçë ZÆgzŠ´Ôì
¨
HH7~ i Z0
+Z¿gzZ Üæ ÌÃVS! Š Z z
‰ a }^
,Y óÆ wçÅÇ}g7 g zZ »g Z Æ wç QgzZì Š 

Y 2013ðÑ 

56

{gZŠ Z

¿6,}Z
Û z x © Z òsZaÆ VÍßÆ ]Ñ» ~g7
Ï0
+
iã¨
KZÔìi Zg »Vçx» F,
x Ó~z*Šz´Š~ä™
ƒ s Ëz Ô™ {Ñç¤
/ZÔì @*
7,W,
Z °» »}Ñçz ` 6,
M ft:gzÔì CƒZ ‚
š
Û Z,jgzZµÌ¹F,
zyÅ,
~ XÔì @*
ƒ yzç~ ä™wâ 0*
Ãg ZŠZ òsZQ ƒ {Ši
ì n%$aÆ ` gzZ +

KZ ÌÏŠ6," q
-ZÐ
DÔzÂgzZu **
ç °»] Z W,
Z}',
ÆkZgzZ
[|Zzy!*
iy‚ W ó óVc*
g » {nÅÏŠ6," L L[ ÂÃk
,
i
6,{Ñçb &ZgzZ]gz¢Ôe
$Š ÃZÔÌZÔ†
Û Å}Š6,
~
z bÑŠ ykÑZ ‚Ã*ñLZ ä ³ ¸Dì [ÂÆq
-Z
kZ Dì H+'
× Ð wÎg g
$Š q Z gzZ ]c*
W ã WŒ
Û ªZ',
rg Ã{i @*
ÆBÑZeY kIÝ ¬ m,
z6,**
Ññ³ ¸Æ
Ô n
pg ‘ °»ÐgñZ k& ZgzZ ~k
,
’z dsßñÔ
tØÆ yZgzZ ~š
/q
-Z ÅeÏZ K
M F,
z ;@*
Å[Â {gÃè
Dì ã)F,
+4Å
IÐ qçñi ¸WDì Œ6,] ,B 96À[ Ât
gzZ ó óW,@*
L LÔ ó óo½L L~XÔ ï
á ,k
,
’~G @*
Å fZ
Å
.
4
5
6,],& Š㈠èEGEZ † **
ÑñD ëZ °» ó ó*¼L L
VîUk&ZÆ}Ñçãˆ**
ÑñÔì o½CúŠgzZk&Z
:$˜(q
-ZñƒD™{g 
á Zë Zs§Å
# Ôì »sÅy ;i ZgzZ b & Z ÅVz„XÝZ L L
Z
gzZ îWÈZg¦ *Š ÅVߊÔÐ Vƒ: { À 0*
‚f z„J
Æ Š fZ z ®
) ¤Z ÔÏ ñY ðÎ : Ð ]y
Wsp
]¡wßZgzZ <Ñx ©ZÔ ÇñY H: ïÃV1_
.
ó óDσ:gZû{ZgŽ6,
-Z » kI@Ü**
q
**
Ññ”6,] ,B 9ˆ Æ kZ
Ãg ‡zÆ[ ÂgzZ·_ëÑÔiz
Û Z„Ô Câ ¥ì)lsî
yZgzZ ïZúz [ òZÆ ÏŠ6," ä VrZ~ kZ Dì @*
J (,
:$˜ **
ÑñDì ÅW: ¦~(,
6,
ò}Æ
) !*
¯
» wZziÆ ÑÅ]gúãc*
²gzZ ÏŠ6," L L
~¡ Â Çì e 9 Š y$
+Vc*
²Ã]gú{Ñç¤
/ZÔì 

Y 2013ðÑ 

( {û)öe

h]
+
.ˆ â Ô wçh
+]
.~XÔ +zÁ&~ [!*
,âD
, Ί gzZ } ^
,YÆ wçÅÇ}g7 kZQgzZgzZ wç
Ô ®Æ wçÔ ïÝq ~ XÔ +zÁ]‚ ~ [ !*
Ô ~pÇ/ÇÅwçÔ]!*
ŠÆwçÔ] c*
ÄÅwç`

Dï
á + zÁëZÐx **
ÆZÄ!˜gzZ] ÒÂ
y*zyË)~[ÂÃk
,
i$ìt]!*
g¨.
Þ ‡q
-Z
~íZÆ [ !*
Ù QgzZ ï
C
á ZÄÍwçszc ã½Æ
B 162aÆá£gzZìB849Š Z®¦ùÅX ÌÙZj
Dì Š
H1Zg – »Vß ‚gB 24gzZV1Â
gzZ xq
-Z6,qçñÆ wçzŠg ZØ{[  {ûk
,
i
Ôjxq
-Z a Æ [Š Z z y!*
izŠgZ @
á gzZ ì "ë Z
ö YzïKZtÔ Ì†ŸZgŠ.
Þ ‡q
-Z~ wçzŠg Z îS
Ôì B
bg mÐ "7,G Ð g±Z Æ e
$Š ÃZ z ÌZ gzZ
" Ôì ~g £gzZL°»yÒ [|ZgzZ wÑ+ Zz ïi Z0
+Z
H m,
/Ç!*
¤
ЙfÆVzq ¦çñ)gzZ wEZÆp ÖZ Y
]]
.~ ~È [ Z1ZÔ ì Ã[f Y ®
) SgzZ ½» Dì Š
H
gzZ ðÌÅtgzugzZ„
 Î~ y!*
iÔì æ6,~(,~i Z§
Dì „g}Š·_]úŠÃMg ‡ì ¿wŠ ÏŠ ‚
zy!*
izŠg ZgzZ ã x Yz ~ m,gt²Ôœz lˆÅsßñ
o8
Ô ì Cƒ VÈÐ ¬_Æ [Â ö-FFwŠ à{ Ð [Š Z
TÔì g !*
xgzZÑ !*
6,gîDlz»z—óÅr
# ™ËZ e
z dÐ s§Å[Š Zz ï[ !*
gZ6,gî O sßñaÆ 
D
Æq
-r
Vc*
g »{ nÅÏŠ6,
"
:[ Âx *
*
k Iݬm,
z6,
**
Ññ
:³ ¸
96
:] ,
Šg Z0
+
:7
7
Y 2013
:)
®á Z“
~k
,
$Ñ~gâ
:Ñ*
*

/WZg7ug IBÑZeY´
/k I£Zg Z'
,Z
:{û

57

{gZŠ Z

( {û)öe

Ô ,Q C**
+
0
Š ~V™g â gzZVzg Zi !*
~ k]Vc*
²
~g »ugzZ,™g (Z säz: ZŠ%Ô(k]»VzŠ%
7x **
» ¹F,Å VÂgúëÃVzq yZÔ ,™#
Ö i5
Å yZ$ì t ¹F,~(,Ð ƒ
 Å VÂgúÔM
h }Š
 »Ï0
ƒ
+
i Å{²zŠq
-Z$VYìgpôg ‡zz] ³
ó óDì Óz]³ÅyZtâuËÐ
ì ÒÃë Zq
-Z6,qçñÆ}Š6,
[ ÂÃk
,
i]ð
Å qçñkZ Ã7Æ ]Ñq {ŠñDì k& Z z ò Zú
Dì CY| (,ÌZ

gzZ Ç ñY k(,Ÿ» » öZg WÅkZ izgC
Ù $ì ] !*
ó óD ÇñY@*
ƒ†ŸZ~öúÅkZ
W~kZÔì @*
ƒqzÑŸ» qçñÝZˆÆkZ
]gúÔì H]gúÔ ]o»}Š6,Ô {Š6,}+zÁ~f ZÃ
xsZ Ô ]gz¢Å[ sgzZ {Š6,
Ô Dƒg ZzŠ Zg eÆÏ0
+

Æ{)z ] Z W,
Zg ZÍlpgzZZ
+Z ¯Æ}Š6,Ô ÌZ Å}Š6,~
Dì Š
HH7~i Z0
+Z ï
Fi8FwŠ $
Æ ó ó{Š6,» ] ÒôgzZ Ýð0.ÅZ ]'Z L LýÅ0ñp VO
:$˜6,
x £q
-Z$ÆyZÄ
4™ƒ {Š6," 'gú$ 7¦
/C
Ù t ¹F,Å VÂgúL L

/ armisbahi786@gmail.com

g ZŠ',
DAzZƪ
‚gkñ**
DÔ_öxáZz¶Š r z
Û Ãg
$uDgzZg
$u~u0*
zyR',
4ÉZ `g ZæL
3E
'ÆV1ÂgŠVZ¤
/ÜóyZÑZŠgLzZgó ìÑZg ¶Z L ó] é›.ÐÉZ G
îœ^IZ L ó> ðE

Ù牅 Ð7^Â(†nfÒ '‚vÚ(Ñ¡›Ÿ] o× ÐÏvÚ( k߉ Øa] Ý^Ú]

pç×a '‚vÚ ÐvÖ]‚f în l†–u

Dì ;g W6,
x ¬©„¢ó ó †fÛÞ '‚vÚ în)L LózdÔ?q
-Z »‹Š ógó âx YL)
L xâ 6,
]â}
.z]§Å
Å’
 MKZMg‡aÆä™ÝqÃ}gÑàSkZ Z åE<XÅÔÇñY57{gÑt7Zì c*
’’
 MÅX
kZ6,
09871094760y¯gzZ,™ ¦¶g KZ6
, 
.
$ƒ » ZsfzgqaÆh
+‰Å’
 MDBZz™h
+‰
Dì ˆƒRs.240/-¶gÅ’
 M: Ñ‚ÐY 2013~g†D,Š q :ZÅ
¨$
fgÅg3ZÆó
ó _ö L L
ADVERTISEMENT TARIFF
1D Inner page (Black & white)

Half Page

Rs. 2000-00

2D Inner page (Black & white)

Full Page

Rs. 3000-00

3D Inner page ( Multi colour)

Half Page

Rs. 4000-00

4D Inner page ( Multi colour)

Full Page

Rs. 7000-00

5D Inner Back Title page (Four Multi colour)

Full Page

Rs. 11000-00

6D Inner Front Title page (Four Multi colour)

Full Page

Rs. 15000-00

Full Page

Rs. 25000-00

7D Back Title page (Multi colour) 

Y 2013ðÑ 

58

6m†fì

Ö#ÂÅTÔ Š
Hƒ qzÑ Zg ¯q ½Z »&ZpˆÆkZ
G
~ q ½Z Æ &Zp ÔÅ ä ZB eY î*Л3!Òà *% ~·
àS~y
WgzZ HyÒä{gœˆÆx Z¤
/
z6,Æ] ]¤
yÒãZgâ » ( ~ÔezgZ·)tg «šc*
{¦õ Ã?¬y¶
Ã~·ÔÒÃ ~·Ô{',
™ ~·ÔeY ] ¸g Ã&)i úˆD Zƒ
ŠÅ]]¤B72gzZ] c*
g ‡&2Ô Š
HZi ZâФñZŠg
Ð
!
] é) › Åg Z z [ Œ
Û DˆÅ Ù7ZŠg ðcZ,jg6,] «

¬Š Åšc*
{¦ˆÆxsz{ &DÅ•
Ñ~¡kZ Ìä
D Zƒ»q ½Z6,
( y1 Zg ): Z(ÒÖZ ~gZeYÔ6U*

:H…çµ…

I
Š ZZ » ó ó÷л ~g ‡Z »L L~!PÔ† é¨G3ÅZ /
œ%

~uzŠgzZvZ[ Âq
-ZÔzŠ ~
.–~Š ã
CÆxsZ+Š L L
x ÓÆÏ0
+
i ã¨
KZÐ VâzŠ 4ZgzZÅzmvZ -wÎgg
$u
¿6,yZB‚Æ ï¢¤
/Z0#
Ö Z D ‘
W 2Z ¸z wßZ
{gÃèó óD ÇñWòi»])x ÓÅÏ0
+
i ã¨
KZ ÂñYƒZc
G-;X&

G
E
Å
ê z ã!*
Æ ÑPÔ–
 à »Ô îG
04h Z† é¨3 Z œ
/
%g ÖZ » ] Ñì
LZ~ó ó÷л ~g‡Z »L LyZxÂVŒ ` Wä–1Z
Vzg »zcÆ xsZ L$
L ¹h
+'
× ä VrZ D HyZgzŠÆ [ æ
ÔB
bg w Å wßZ ñÉg åwÎg g
$Š q Z a Æ
ó óDì Zƒ c* 
D»}g f }g f ~ V1Â Åg
$u$VY
Ôì 7y‚ WaÆ ËC
Ù '„
 Zg { Z',ÃxsZ L$
L ¹ä
Zg – » ÅzmvZ -wÎg g
$Š q ZaÆKåÃxsZÉ
Ô R Ô Y ™á Ð ! Zy
Å}o~ *Š ` WD Ç} 7,¢
8
Æ wÎg x © Z gzZ g
$Š q Z ÌØ{ » VÇZ',Ï( gzZ ¹ÜZ
ó óDì e„)g f
ä ë·ÏÁ w¾ ñƒ D™[ æÐ x Z¤
/
z6, 

Y 2013ðÑ 

~g g»z¤ñZŠg¡{ izgzŠ~: Z(

I: Z(w2{ËiÒÖZ ~g ZeYÃ 2013y 9B8
~·õ Ã?¬)Hk°Z { izg zŠ ª : Ñ‚ » y1 Zg ÔgÍ **
~çggŠ ØZ†?gzZ ]gZœÅ ZBeY{gœtg «ã 
á
ã Zô$Z
# ÔZƒÂ~ ]Š ªÅ ZBeY ]xò**
¹Ë Z
DÅä~g «=g·Y q ZBeYã !*
Ô Zƒ qzÑ q ½Z Z (,q
-Z »&ZpWB 11 ð2013yB8
( ~) šc*
{¦õ Ã)HgzZ†g ¬õ Ã?¬)H~ T
ÅTÔK 7x Z¤
/z6,äeY ] ]¤gzZ ñƒ ] **
ÒÆ
G
!
Ð
M~x Z¤
/z6,kZ DÅäZBeYî* ›3 ~gŠ ‡µg ~·#
Ö Â
Ô àÃx !Z q ½Zt WB 6 x 
á DNƒq
-Ñ&Zp~Š Z®
¹Ë ZgŠ ØZ†?aÆVzŠ% q ½Zxq
-Z (i úˆQ
v **
) °ÑZ>Z†?**
Ññ~ TÔ ZƒÂ~ #
Ö ÂÅ
**
Ññ2Ô ñƒ] **
ÒÆòsZ ]úŠ ägzZ [ æ » ( g7
] Z W,
@*
ä ~çg Ý ¬‡**
ÑñgzZ yÒ » ~gŠ ‡+−Z sÑxÝ
7x Z¤
/
z6,gZ0
+
á CZ ÌäZBeY]]¤~ Z’Z DK 7
D Zƒk
,
+x !Z6,
5
¬ŠgzZxsz{ &WB 2] Zgx Z¤
/z6,
DH
g !*
«~õg @*
Åà: Z(WB 11ðg Z ÂZiz',2013yB 9
à: Z({z´ÆeY] ]¤~ TÔ Š
Hc*
o¡» ~g g »
ƒq **
ÑñW,
@*
àS$ Z
# DK yÒ ] Z W,
@*
ä[Z zfÆ
] ¸g à &Å ZB eY ~ y
WD Zƒ » ( ”!*
) °ÑZ jvZ
~y
WÅ ~g g ä Š@t ËZ·?y1 Zg WZ ?Ã
™f Ì» g
$uŠ ‹Z KZB‚Æ œ»z G gzZ ðJ 7,g
$u
Ð ¬Æ y1 Zg WZ ?]|6,x !ZÆ >D c*
â
Û
~çg °ÑZ>Z†?]|ó óòsZ]úŠ Ly
L ÀdZ„
 6,
u
D ðâ 
Û ¬Š ä( g7v **
)k I

59

Vx/
¤uDpgzZ! Š ZÔBÔ ´Š

÷л1ZWZx â Z~g7‚Wà

ˆ {ÎÃx Z™ ñm
CZ x ÓVc*
g ZŠ )f Å Š 
á g Zz ]úŠ L$
L ¹
ÌÃÅzmvZ -·]| m
CÑZ ?{ ~g ZŠ)f ¸ gzZ‰
òsZ})**
g»ëZЃ
 »ÅvZèg1ZWZxâZL L
,Vc*
gZŠ)ft Å + Š ˆ Æ kZ Ô ˆ{Î
ÆäYg ¦
/w‚MÎq
-Z ã½Æ~t]óÔì +zD
+Å gzZ +Š yÇg )
gZŠ)f ÅyZ$W.
Þ ‡fakZDI~ŠÃxZ™ñf
gŠ r$¶Å%Z kZ ]gz¢Ô ¶ðƒ 7yÍæ}òsZŠz*
! Vc*
~ T ñYHg »g2Š ìY (Z » b)~ Ýzg ÅÜÑ (Ô ¹ÜZ Ô Y ÅyZà f.gà ä VrZ ó óD ~(,¹
D ðÑŠ(F,
ÏÆV-g ZŠ)f CÑçgzZ
Ï0
+
i òsZ åM W{zgzZƒ Š
H3gt ‚ÃVÆ Z 4,
Å] Ñq
Ù i Z ÔZ†ËZ e 6,µñkZ
s§Å]gz¢´Š ë Z kZ ʼn
Ü zDƒ ~zq6,VîU x ÓÆ $ ¹~ [ æ LZ ä ~C
$¾Ð Iz o Â,ŠzÂ6,] â }
.k#¤
/Zí[ ôZ L L
~| 132D ~ŠzÂäÅvZ èg1Z WZx â Z¬ Ð ƒ
 »"
M F,
z ½ÅyZ Ô g DÆ Ï0
+?y›Ô ÇñYƒØ{
ÔÅúÅi ‚yâ ‡>ðZgØq
-Z‚Ÿ!*
Œ6,Š Z
Û Z:e š
[ ôZgzZce㙊æ~
x â Z D¸vg )
,Š ¿Zr
# ™gzZx â ZÆy.zxEŠ Z
Û Z}g ‚t x »„ÃgÐyz¬ËLZÃ]zW,
L ¹h
+'
× ä ~C
Ù i Z ËZ e ó óDce ¢
8z~
Å yâ ‡gzZ ]ù ~Š ¿Z Ôgˆï» 6,ÜÑgŠ r ä WZ » ] Ñq ± L$
+
in Ð k#Z âgzZ "
$¾Ô³ { ^
,Y
VzŠ¤
/
á É Ô 3g:6,DCZ f LZ}+zD
+
Šz!*
Æ|q
-g !* " á Zz äg Z*Ï0
%
N
$. *
*™Šæ ÅyZ D7ðÃwqy‚æF»Vâ ›Zg –
ó óD c*
Šx 5Zx »ë ZtB‚Æ®
) )q
-ZÅ ë Z „ e
ó óDì ~gz¢gzZ
~gŠ ‡VxýG3‹“**
Ññ<
L IZ¿g ÖZ »]ÑìyZ

G
/
%$ìg ãZz
0 yˆ **
¦ ]| ä( 8- ) pÑ V- Z$
+ÔtgŠ ‡ { Õ{ µñÆg·`(,zB 35KZ† é¨3 Z œ
Ù
Æw™zx- Æm\¬vZ G
î*9g1ZWZx â ZszHZ"
$U* Š ZZ » k°Z ~g ‡Z »Ô ÷л °pÌw)Z b§Åw‚C
,szcÆ!P6,µñkZ D H6,äe yZ x
(i úˆ ]ZÔ iz',y B 13._âZ y@B 26,µñ °ßvg )
Š kgŠ » g
$u ~y
WÅ ~g g ä +Š ݬ
WZx â Z L LyZxx ÈZk
,
iÆg7 Âó óxsZx % q
-’L L t » ~g ‡Z »D c*
Ù ~ TÔì @*
Y ¹ q ½Z Z(,Ð ƒ
 »„
 c*
gx Z¤
/
z6,
D H~ó ó÷л1Z VzZgD
w©ø
D D Cƒq
-Ñ] †gÇÅ„
 c*
ggzZ f °p
x Z¤
/
z6,~ yZyS0
+Ç!²z WzÆg7‚Wà
Z¦]g ZœÅk°Z D ZƒÂ~ ÜzŠ x Z¤
/
z6,t
Æz£D ZƒÐ *™yWŒ
Û ]zˆÅ ë
" Zq ~g ‡i ¸W » !*
EG
"
ÃÔ °p @ËZ e Ð k°Z DÅ ä ÿº1
x â Zz ¿ °ÑZ ã Z±+−Zh
+
Û ~g ‡**
ÑñˆÆˆ
Ü ogzZ yÑ~ Z Ô°p W,
D H[ æÌägŠ ØZ†**
ÑñgzZg G
é5Òh!
WZ x â Z ä \ WD c*
â
Û [ æ+4äg7ÂÔxsÑZK
ƒ~ fxÆ¢qgzŠg Ñ »–1Z $ìg ãZz
ÑÅ1Z WZx â Z L$
L c*
â
Û ñƒ s Z e Ýzg6,]§ Å Ôì @*
Ö }
.Å ~g g kgŠ ÚÐVÎ',
B40 â½
gzZ f Ô $öÔ[Z } (,} (,s Z ‹Z » dª
°gzZ y
á }Š x 5Z #
Ü z à 2 Ô ìg
‰ä q=gzZ ,d/! ÅWZx â Z Dì Hä- z ½Åb)z x © ZÆ ÝVzg e ‰
Û Ìög D
+
A6,Õz DÆ \ W Ôå c*
Š ¯ ³ # » \ WÃ+Üç ( ~"ß}g7 ä sßñ D D â 
Dìa **
wVÅkZÔì H 0*
',
[ zZ
gzZª
°dÅWZx â ZŠz!*
ÆkZ1ÔD™ÒÃÅ% YZ
ó óD c*
Š™gëà *Š ~g7ä[ ëWÆѨ 4) ÝVzge V˜Ôì { Ç kgŠ «Åy*zyt
Dìg™Ýq½+ªÆ( UgzZËâ Ôw
áÔ
Ð pÑ ~g gà ( ® )kI ݬ Y
no **
Ññ
 à»Ô `g ™Z c*
zÔ ~ëZ *ÆZ†
:H…çµ…
( 2)[ ZÐ pÑ~gggzZpÑyWŒ
Û ( 1) V1ÂzŠ 0 ( ÑP )– 

Y 2013ðÑ 

60

Vx/
¤uDpgzZ! Š ZÔBÔ ´Š

b ¶Z ».
])5B5~Vƒ d

Vƒ `
dâ òO Z Ÿg~ (»Zg ')‹ **
IÔVƒ `
dâà
;g Y äƒ b ¶Z » VzK õ0*
ÃY 2013ðÑB7 )g f Æ
õ0*Åà~ ( (Ô [fÔ)Ô× Ôò )Vzi ú õ0*

àq
-Z ËÆ *Š D ǃ b ¶Z µ Z µ Z ÔyŠ „ q
-Z » VzK
ªth
+
á » i ¸WÆ VzKB5 ~ Vzi úB 5 yŠ „ q
-Z ~
 c*

g ~g øÉàsÜ: ì¸+Zq
-Zt G D ǃ µñ
=g f » úãqzgz ãZZaÆVâ ›Æo}g øgzZ
kZ ä ~çg£Z Kg ËZ egœÆVƒ `
dâ òO Z Ÿg D϶
ZŠ Z ]» ]+Z [g vZ ~ yÒ LZ ‰ K ~g Y ~ K
g—{zðƒÝq…?xtL$
L ì ¹ñƒ D™
Æ Vƒ ¬Š Å<
L IZ ñfgzZ‘œ » ÅzmvZ -*™Ñ
}j%Æ yZgzZ Vâ ›x ÓyZ ä sßñ ó óD BÜ
ä V2Ôì ÅÌ„
 ZpgŠ ÅVƒ ¬ŠÐ0#
Ö ZaÆ
yz¬„
 Š CZgzZÅ7] â }
.KZaÆyÅ]
.)yZ
B7 b ¶Z »]
.)X~ V¸´ ZÆ Vƒ `
dâ Dì Hi ZgŠ
:b§kZx **
ÆyZì ;g YäƒÃðÑ
( ~w',
V{Ÿgæq **
Ññg ÇŠ Ò) K~æq ( 1)
*%+−ZÚâ !*
K( 2 )
9E
B
E
è òûK( 3)
( ò £Zt ”)´g ÇŠ Ò)Iyò0*
K( 4 )
ûZí<
L IZK( 5)
@W,
æ **
ÑñaÆb ¶ZÆ]
.)yZ äòO Z Ÿg
ÔkI Ÿg yò **
ÑñÔkI C»',Ÿg h·?Ô ~C
Ù iZ
Ôì H[ NZ » fyZ â¢
A &!*
ÆVƒ `
d≟g·?
] ‚ Zg−Z œ
/
%Ô^C
Ù i ÑZ G
îœ!YaÆ +Š Dw”ä V2
1¼ZŠ ~ kg Zæ‰g7 ug IBÑÑZ G
îœ!ÎZgzZ ~',
ðsÑZ
™Ýq ! x» Vc*
ú~ ïgzZ ëZ ÔY ¬Ð œ~(,gzZ
b ¶Z »]
.))g fÆfyZÆ „àD H×zg x **
»àÆ
D ǃ¯
) !*
»ä™¤
/YZh
+'
× Ãe
$Š ÃZÅx »]g @*
kZ G
(»Zg ')‹ **
ÔV ƒ `
dâ ÔòO Z Ÿg
:H…çµ… 

Y 2013ðÑ 

* ÑñÔ~i Z ³ZÆ;@*
*
Å] uZziz
Û ZyZZÆpÑ~g g 
1Z WZ x â Z L LÐ Vð; Æ ²tœZ + −Z Ág { 
á¦
{
á ¦ **
Ññg§ k°ZgœQ D Š
HHi Z
Û uÐ ó óeg Z- Z
VìgŠÆ] § ÅWZx â Z ä kI²tœZ + −Z Ág
" ÅazDWZx â Z L Lc*
â
Û ä \ WDàZ e Ýzg hZ6,VzU
yZÔ¸(à VÆõt ÜZgzZ Ô™¿B‚ƪ
zŠ { i Z0
+Z
Å òsZ <Ñ ÔZg ¦
/~ <
L q nZ œq
-Z q
-Z » Ï0
+

" Ð *ŠÔ ~g ÇÌ6,Ô~ ¾z D\ WÔn
pg wì Zg7 »VÆ Z 4,
x £kZÆyZ$¸6,x £kZ~ ¶Š ß F,
Ã]y
WgzZ Ag
gzZN
m 0£Zx â ZÔw
á x â Zg
$uz}x â ZÔ YV7ðÃJ
ó óDì H7` Zy

~{ Çg !*
Å\ Wä5ßz-} (,
} (,

+ −Z¢¦ **
ÑñË],
Z eÆxsZx %q
-’~y
W 
1ZWZx â Z L$
L c*
â
Û ~[ æ¿q
-Z LZ ä²tœZ
D™~zcÅx â ZT{zì eÔì6,
Vâ ›x ÓxyˆZ »
ÌA
$VƒZuÏ~y
á ÅWZx â Zy›Æ*Š ~g ‚DVƒ
Q ó óD M
h™7ZŠ Z]»xyˆ ZÆ WZ x â Z J
-#
Ö ª {z
D H ZŠ Zt]»Vâ ¶idx ÓLZäË],
Z eÆq
-’
x â Zz ¿Ôëã!*
gxÝ ~g ‡ **
Ññ#
Ö Â Åx Z¤
/
z6,
Æ] 
á i ZâÅ]‚',ÌñDÅäg7Âô_¨tŠ Z#K
x ¬ ÅV²Ð»gzZ V5zz%D ;g N*
eJ
-íZ …Z (,q
-ZŠz !*
Å ]â Z¤
/
z6,Æóþóg7ÂxsZ x % q
-’L L™?
Ø Ð lzg
z Äå‘
 WB 1 â½Dì Cƒ e
$Š ZÐZ gzZ ]:SKZ
,
6¬ŠgzZxsz> &B‚ÆÆŸzwßZgzZ Ϥz$OÔ‚
D Zƒk
,
8,
x !Zx Z¤
/
z6,
~Š Z®MäVzg›ZŠgzZ[ZÔ fÆà~÷лkZ
ë Z D H7` Zy
»VzoKZ~{ Çg !*
ÅWZx â ZgzZÅ•
Ñ
**
ÑñÔkI Ÿg@
á ·?ÔkI Ÿg+
$¬·?Ô ~ »Ñ
Ô ðM ã!*
g ÅZ ~g ‡Ô ~gâxsÑZ w**
ÑñÔ kI£Z i q
Ð Z
£Z g ~g ‡Ô ~çg £Z t ” ~g ‡Ô ~gŠ ‡Ý ¬ & œ ~g ‡
D™f.
Þ ‡{)zÔ ð¸›s²%gU` ÒZÔkI
g7ÂÔô™ Z fÔ]Y ZÅZgZŠ ~œ
/
%Ô ëã !*
gxÝ :H…çµ…
61

Vx/
¤uDpgzZ! Š ZÔBÔ ´Š

$ ¹ñƒD C,Å" µ$
gzi6,Ð #
Ö Óð!*
ßgzZ ~œ
/
% ë $Æ îkZ
gzZ YÔ (ÅVâ›~"ß{z$Ð,™c_
;gE-KgÑâq
-ZaÆä¯4Ãwq]gßÙç
LZ D}™ ì‡ó ó;gE- KgÑâ ~gŠ ‡ )´L L x ¯
Vâ ›Æ"ß}g7 ëaÆ äZëÃ] ]_
W,Z6,Ãq
-’kZ DÐN` q
-’gzZÐ,™g ZË Ã
»Š ZZÆ ó ó÷л (ð!*
ßL Lä ëaÆ ä¯
~g7 Â~ ‹ ¬ Æ Y 2013Þâ Ôì Hê
$**
T
S0
+Ç IZg›B‚Æ ¤S~ TDσ
ËZ eÔ yâ ‡k
,
iz ð¯›Ô wågz öô»gœ
Ð&
gœzŠ c*
Š
á 6,
ßÑÔb‚zã¨
KZ rz
Û ñZ',
,
k
izÔ Zg êF
@gÔKg0*
Ë XußgœyZÎ0*
'
kÑzxZgÔwŠ d»Zg
Ÿg0*
yZM›Š¼gzZôgÄ/ß3,
gÍ£Z¦Ô N*
N*
bËZ eÔ +zZ +−Z ‡ Z7ÛÔ +−Z ×Z · }
á ZjkZ DÏ ñY ~Š ]úŠ Å •
ÑÃÔt',Ý°Z
ä FÐ ~ yZÔì ˆÅ]‡5ÐZgizŠ¼Ð
Ì~gàÅ•
ÑKZgzZ ì HwLZ » q
-’kZ
ó óDì ~Š}Š
:$ ¹h
+'
× äãZgâ **
Ññ
ì yZ …Ô Ïƒ÷лŠ»ÅÎâKZ÷лtL L
Š Z
Û ZÄÑ FÐ "ß}g7 }g7 ~ ÷л kZ$
Ö Óë _LZÐ ] ¸~g7 gzZÐ Vƒ q
#

ó óDÐOgt ‚Æ
ð•Z KZ6," µkZ ä Š Z
Û Z Vzôï
á ~)
$×zyz¬LZ 2HwL Zg7½ »îkZgzZ Hg ÖZ »Ùp
e
Ì ó ó÷л ö6,
L Lq
-ZˆÆ ) ð!*
ßkZ D c*
ÑŠ ¢ »
[ZÏD Š
HHy´Z »" µkZ )g fÆ c*
zgzZ ˆðš
~g ZË({°‡!*
aÆäz)Y iÃ" µkZˆÆ
D ÇñYc*
Š™i ¸W»î
g7ÂÔx‰Z;Ô `g™Z~W:£Zg U
:H…çµ… 

Y 2013ðÑ 

i ¸W»î~g ZË($Æx‰Z;eY

c_»x ªÆ;gE- Kg Ñâ ~gŠ ‡)´~ôg Ä/ß
g7Â:„gö6, 
g D»Ï0
+?Ðg ±Z (y›~y*zyL L
¹F,
òÀy›Ðzz Å6 } ô~ yZy (
ôg Ä î0E
!ßwq]g߸ ÅVâ ›D xzøÐ
‚ 55% Ï0
+Zp bÑÅVâ ›V˜Dì Ì~
"ß}E
g7 Ôì Á°» ÌÐ úg Ñâ }uzŠ Ôì
+
E
4
C
.2GEZ:gzZì Ò»pzðÃ: CZ »Vâ ›~
- çG
8
Ò» ~¤
/eÆ Vâ ›~"ß}g7 $Z
# Ô Ò»
ì Ì6,RÅwjZwq]g߸ Dì zŠ sÜŠ Z®
ÆähÐ *7Z}ÃVâ ›Æôg Ä/ßD
ekZ DñYðÑ~g ZË(VŒ$ì ~gz¢a
{z$ D™hZÐ #
Ö Óð!*
ßgzZ ~œ
/
%ë~
$ @*
}™ ì‡ ;gE- Kg Ñâ q
-Z ~ ôg Ä/ß
ó óDÙ ZŠ Zg ZŠ™ CZ~¹F,
Åoy›Æ"ß
ËZ e **
ÑñzzgœÆg7 Âx‰Z ;gæ '!*
t
ìg ãZzD ½ ` W~ ) ð!*
ßq
-Z ä ~gŠ ‡ ã‡gixÝ
x‰Z ;gæ ) {gÃèÐ yZÄÆó óî~g ZË (L$
L
Š Z
Û Z {ÒúÐ "ß}g7~ TÔ¶ˆ ðš ~ g7 Â
(gzZ + ',
æ Ï(ÔfÔ]
.)[ZÔyZg Zh
+ÇÆV¡Z
$VaÃx‰Z;gæDÅ•
Ñ~Š Z®ÅVzôä+ C
Ùâ
IZZ
+‡ÐxgÃPÆTì Ýqw~œ
/
%~"ß
y *zy }g7 ˜À䶰Zm ~gŠ ØZ”gZ)´]|<
L
b #IègzZ Y Ô (ÅVâ ›~"ß}g7 îSgzZ
ÐWÃekZ DX7 ] â}
.gŠ VZ¤
/KZ a Æ ¹F,
z
gzZ ã‡gixÝËZ edYgzZ}Š Zñ™ÆyZ ñƒ D J (,
Å ‹Š gâx Y)xâ ñi
+Z r ãZgâ·p **
ÑñD7 Æ yZ
ôg Ä/ßä ~gŠ ‡)´ yÇŠ ZPgzZ {g ZŠ Z y»g Z ~ ]Š ª
Dì Hi ¸W» ó óî~g ZË(L L~
Æó óî~g ZË (ä ãZgâ·p **
Ññ~ ) kZ
62

1nÖ 1Ò Œ…]‚Ú äÿf×› …æ] "
# Ù牅 á]çì ^ß$(Ý]†Ò á^njËÚ(^Û×Â

;n9nÛÖ ‹³þ×µ 8n³Ò
þ …^³Ú
þ àñ^³³þ 
þ à‰ 
Ò nµ oãÒçÞ] Ôm] oÒ

»9zgÄÑB4B4¾°aÆfB21B 21¹C
ÙJ
-{ âB 6

‹Þ…ç Þ] ÌñŸ kËÚ

Å
-dë {zÔ ìg Y− ~ l¨WÅ]ñ6,gî CU*
Dìt„î0@+aÆ V ðE
Š qx Z™ñf ã *zy }g ø b§T ` W
}pg ezŠ c*
Æ™Hî±ë6,]ñCU*
Š q ÅyZÔ~Š™*z~ + Š #
Ö }
.Ï0
+
i ~g7 ä fX$ì ]!*
Åk\Z e
$.
g »zuðÃÐ ] !*
kZ…Ôìgg Z ¦
/Ï0
+
i~ wq¾a ~çÆyZˆÆ]ñÅyZ$Z
# ÔD YƒlpÆ™ù 
á
Å
&
Ò
45. ø FLg â í
G
5H
Ù J
C
-{ âB 6ä åH
á ÍaÆä™pôÃÏ0
+
i ©¬ Å fÆ™ »Ãwj â ÏZÆ-" gzZ r" D @*
ƒ7
G
Dì H껶Š ó ó÷g›Z`ÑjL L»9zgÄÑB4B4¾°ÃfB 21B 21¹
%N]¬KZ~{‰bŠn{z'Dσã™7¦¶g ðÃÃf}g øaÆäVZ {Z
,™æF
+ÃÐYkZ : Hç³³³Þ
{Š c*
iŠ Z®Å {yŠ „
 ZpgŠ$ìg ãZz DÏñY Å7wJ8» ¾Zk
,
i Åxg ÃD,Š™w‚g Z6,í sfzgq™^ »ÐZgzZ
x **
D ÇñYH÷g›Z`Ñj»9zgÄÑB4B4»yZgzZÏñYŔŊ Z
Û ZB 21{ âC
Ù )g fÆ~i Z0
+Z·Œ
Û ~]gßÅäƒ
( , ™±56,
1Æ?N*
,†) DÏ}™ÔÐ\ WñY Z e/£vˆÆäYƒ[ NZ »

Ø™pôwÙçCZgzZ VZ {Z
+û
Û WjgzZÇ â ZkZÆvJ
-{ âB6
Sun Shine Market Plus Ltd.
Plot No.1,Forest Park,Bhubneshwar õ751009(Orissa)

''''''''''''''''''''''

Name:'''''''''''''''''''''''''''':x **

'''''''':]Š Ñzõg @*
Address''''''''''''''''''''''''''Ø » y
'''''''''''''''''''''''''''''''
Present Address '''''''''''''''''''''':Ø{Šñ
'''''''''''''''''''''''''''''''
Phone/Mobile No '''''''''''''''''''''b!*
ñ&y¯

Date of Birth'''''''' 

Y 2013ðÑ 

63

…^`³þj³³þ ³þ )
þ ]

;n9nÛÖ ‹³þ×µ 8n³Ò
þ …^³Ú
þ àñ^³³þ 
þ à‰
i ¸W»^[x»q
-Zs§Åà ¥pÙç

b‚zz[ òZŠzö$ å}YyÃDì VZzŠVZzgs§Å ¹,
Fì v+Zq
-Z ;n9nÛÖ ‹×µ 8nÒ…^Ú àñ^³) ೉
ó óvs W\z¤
/Lq
-Z Œ6,V‡ZyŠq
-Zq
-’t Å ¹F,
Ùçà Zz äY Å qzÑ)g fÆŠ Z
Û ZP¬w‚PB‚Æ
d
Vçx»ÃiÕï»gzZ4z]
.g @*
ÎÔœÚÅV ðEëä kZ$ì xyˆZ »k
,
Š[gtµšDÏá™g (Z ^Å
Dì x **
**
T**
Y»}g ZŠ ZŠ OZ.
Þ ‡q
-ZÆ]g ˆñ*Š ó óí
á ÍL Là ¬{h ` WgzZ Hg )ëÐ
Hi ¸W»]g ˆjœq
-Z$ÆiÕ+F,
ï»äëñƒÙ ŠÐVƒóÅgŠÃŠ OZÆ@g ™LZ$ìg ãZz
DÌŠ OZ ëÑgzZÌjœ6,
gî~g ¯ì ðΘ7KZ~V‡4ZÅ]g ˆgzZì
Æ |É Ô7¤
/ZŠÎÆ V1ZpëèYÔì 7{ìZg øÔ **
VZ {Z
+Ã ^
,Y**
»Š OZÆ yZÔ **
3Š r !*
!Ã@g ™ LZ
c*
Š 7x **
»]g ˆ[ x»ÐZ1Ôì Yƒ Âe Z
Û »]g ˆñ*Š bŠ N*
ßÃ@g ™}uzŠÃ˜7 {Š™ ¦Å„ @g ™D y)F,
I
^
š
r6,g »T §}g øgzZB™·_: Z],
¸»]g ˆñ é<XE]v~g ø{z$D™lg Z ¦
/
Ð@g ™LZëakZÔ YY 
g~ *Š Å„V1ZpgzZ7IÃ\ W¤
/Z m,
?tÅŠ OZz$c*
Š D,™sÜØ7ðƒð¾ÅœKZ „ˆÆkZ DBZ eÃ
DOggzm\ W…1Ôg »aÆ#
Ö }
.Å\ WV|~g ‚¹Åy*zyÂ~Š ¬\ WÆ
0š±3 Zg+F,
~ ;ÑÅd
$¾q
-ZÉ 7™ƒÐ Vƒ YÆvZ îGE

d
Û »îJ
- Z}
.$ì Š
H¹:s@gzZIg *
N »v
Åd
$¾Ë\ W$ìt~ ~0
+
zZ}
.{Çg !*
¿+ F,
w=ˆÆ 5ZŠ Z Å]‚Zzz øZ
Û $ìt x|»TDì @*

/™ƒÐ
'gߊ¼Å ä™gzŠ ÃVE.6,Å V'¾D,Š ™ë Z
Û [ òZÆ ä™gzŠ ÃVE.6,Å kZ D,Š™ ~g7 Ã]gz¢
]gß~uzŠ ÅkZ$Z
# Ôì @*
Y ¹] Zíz] ‡œ&Ô,Š™Šæ6,gî~g¯ÅkZÐ V¦¼ \ W$ìtÂ]gßq
-Z D
«o6,gîx6,Š ã
CÅœÅkZ ¡ñÎ ˜7 ðÃ%ÐZ~ TÔ, Š™hZzÐ ]g ˆ+Z Ë\ WÃd
$¾ÏZ$ìt
ÆV¦PÃy¨
KZ d
$¾ÏZ1Ôì CW$ÆíwqZ Ì]gß«DñYƒgzŠaÆå "
$¾ÅkZgzZìg @*
ƒÝq
gzZì Ìj œaÆd
$¾ÌË^~uzŠ²Ô7{æ7 Ð Ët Ôì @*
7,*
*™ ZŠÎ » ~g ZŠŠpKZ b§¾aÆw”
ì Ì#
Ö ´xq
-Z Åw[ x»ÆyZgzZ y™q
-Z ÅyZaÆIŠ Z
Û Zq]gz¢„, Zí
á ÍDÌg ŒZœ¯
) !*
DÌ$JgzZ
E
G
Ù âÆoäëaÆäJ 7,ÐWÐj§¦ÑÐZgzZpg ~g Y~Šzu¦ÑÃ]g ˆKZ$ìg ãZz:Ãî0©$ ¦Ñ
C
ï»Æ x © ZÆ yZ vD Ç}™gŠ ™] â © Z LZaÆpg ~g Y j§¦ÑÃ]g ˆkZ Ôì c*
¯ eg1 q
-Z »x Z™y¤
™?
Ø Ð Šzu¦Ñv$ HkCt ä eg1 kZ¤
/Z D ÇÇgÃå 6,g» T §Æ veg1$ìg ãZzDì ÇÈ0*
Å q nZ
W
Í

¦Ñ~C
Ù ªèY Ô Ç} Š™y´Z » ÏåCGKZgzZ Ç}Š q :Z ÅkZÃkÜZ x Zú)g fÆ r šZ ù Zg f Ug ¯{z Âì „g™]g ˆ
Æä¯ DÃq kZ DñY Å: µÂÅkZÐ ë Ái Z ÁgzZì x{k
Hq
-Z bŠ rz
Û Ã ( !*
§)ŠÎ¦Ñ)™ Î eg1 í‚ »]g ˆ
DÏñZ™[ ø
7Šb!*
ñÆx Z™È ¤yZà ( Consumer)@g ™2( Field Workers) k™gzìx ÓLZ va 

Y 2013ðÑ 

64

~ V‡4ZaÆpg ~g Y6,j§pôÃ]g ˆKZ ä ë$`™s
# Ÿz ̬ë$ 6:ˆCg ˆ}g ø
:ì sfø
D ,DÌjœ6,
gî~g ¯gzZÌpôì ðΘ7KZ
(Real Estate)
# z
|
Û zh
+y

Źg 0*
ZgzZ}i ( 1)
(Web)
}©zu,
MÚZd
$z( 2)
Web Designing( ASP DOT NET) ( ³ Z )
Web Development(J-Query) ( [ )
Portal Development (Ajax)( ` )
Sport & Games SQL Server 2008( Š )
Industries
m,
7&
+Z ( 3)
Finance
( ~ŠÎ))yz¬( ³ Z )
Retail
~gZi !*
{Šy
( [ )
Tour & Travels
] 1ZœCZ
Û )( 4)
(A) Inbound Tour(B) Domestic Tour(C) International Tour(D) Visa & Passport
Asst(E) Railway Ticketing(F) International & Domestic Air Ticketing(G) Hotal
Accomodation(H) Travel Insurance(K) Hajj and Umrah

Åä™ëZ
Ûª
œÅ State Bank MobicashkÜZx Zú…ñƒD™z½6,ëäJÃZ,i Z {z´ ( 5)
Dì ÅŠ4Ì~g ZŠ)f
ƾ ZŠ ~ V‡sfzgq{z´ÆyZ Dì ;g^Ð ~!x » Zg ø~ V‡Vv0*
Æ]g ˆÑ!*
{gÃè$ìg ãZz
:ì sf ø
D ,ÅV‡yZÔÐ,Š™qzÑx » CZ „¢~V‡yZë$ìyZ…Ô`ƒqzÑ°Z ¸
»äƒjœ]g ˆÅq+ZakZÔ ÌIgzZì Ì]gz¢Åq
-ZC
Ù ~gzŠ {Šññe$ } Y7yÃ: 1³ñ^³³³2
ñe ( Tea Production) äëñƒ D™kCÃ]gz¢ÏZ Åg Zi !*
DÌIgzZƒÌ]gz¢Åq
-ZC
Ù ì Y™yÃg ï Z
Ã\ WDì c*
Š™qzÑx »äëaÆä™6,äeWzÃ]g ˆkZgzZì c*
¯( Unit) b
ë Zq
-Z »]gˆKZÃg!*
zg »ÆìÅ
$ ™yYt
4¨GG
^‰
Ü ß Z °$ σ Ùph
+'
× ™yYt Ã\ WDì c*
Š™ qzÑx » ä ëÐ ( Egypt)^‰
Ü ß Z °$ σ Ùp éSE
5G
Dì [ƒåã½{@çZg øÐ+ `
@*
ñeÆpgzZ ]
d~u( Egypt)
DÚ ZÃ7ÆÌZ CÎçgzZ ðZ½ÅkZ D YYH7gï Z »ÌZÅyƒ Z6,
~]g ˆwy:( Prawn) ^³,³ß³n`q
Æ]g ˆÅyƒ Z6,c*
TgzZì/ßë Zq
-Z »y*zy Zƒ ÎÐg«i‚3h Zèa Ôì {Š c*
i¹ &
+Ze ÅkZ Ì~ Lg â
vZ 
á yZgzZìg™{@çq
-Z ÌÐ+`
@*
Æ8
-»8
- ;gzZM%ZëaÆ]g ˆÅyƒ Z6,akZÔì(ƒ
 oq
-Za
DÐ, Š™qzÑÌY x » »^g7q
-ZÆyƒ Z6,
ë~„ZŠ
Û iz%Z
E
4
$
E
5
½
G
E
.2 :(Manganese) ˆ³nß³,³³ß³³nÚ
DÚ Z‰
Ü zkZ8
-â ÅkZgzZì @*
ƒg »®ZgzZhÐTÔì ] JŠ { ({z çG
Y 4$
5G$Va Ôì {Š c*
2½E
.E
j«o„ e
$.q
-Z‰
Ü z kZ^gE Z » kZgzZì @*
Y c*
0*
~g Zl{Š c*
i~ y*zy çE
i¹ ~ Lg â
G
g »ñzg',ÐZ n$Z
# Ôa™}g7°Z ¸ãâ ‡aƾ ZŠ LZ Ì~Lg â kZäí
á ÍÔì @*
YH]g¦]g ˆ 

Y 2013ðÑ 

65

Dì _ƒqzÑ~g »ÅäÑ
íÑyWÅ~!{ i @*
~Vzà} (,
Æy*zyäí
á Í, i Z {z´ D ÇñYƒ¢x »6,V‡VÐÆ]g ˆÑ!*
{gÃè
?Å|
# z
Û
²Ôì _ƒ ðat ~gÂÈgzZŠ !*
Wg©$ìg ãZzDì xÎñÐ x **
ÆSunshine Freshì ¿g Ìm,
D„g^Vc*
g »ÅkZ~{)zhgzZŠ !*
W£Z ~Ô‹Š
KZ6,j§¦Ñ™ƒq
-Ñ n~ \ W$ T egzZ t\ W¤
/ZÐ ]¬{Š™™f ~gø: ]¬ÅYZ Cg ˆ
]gˆKZ äëñƒn
pgt ‚ÃVÂgz¢Åm¾ZzŠ Z
Û Z DVƒq
-Ñ n~]g ˆkZgzZ W ÂN J (,Ã ( Capital) ˜7
\
E
ïH3. â Z ( Life time) ]§ ± @*
]æ {Š c*
i Ð {Š c*
i$ Z
# Ôì ÅgH]æ Å ¹b Ái Z Áa Æ ~g ZŠz n~
:ì sfø
D ,Dì ( Investment)
Plan/ Excitin/ Super Saver (Installment)/ Super Saver (Fised)/ Future
Advance/ Child Education/ Monthly Income/ Life Time Return
(Installment)/ Life Time Return (Fixed)
ÌËÐ ~ VŠZ Ñ!*
{gÃè ˜7 KZŠp\ W$t ª:ì j§zŠ » äƒq
-Ñ~ ]g ˆ$ìg ãZz: g » T § Zg ø
DN ZÏÐWZzLZ˜7 ÅŠ
Û }uzŠ Ë™ Î: ˜7 KZŠp\ W$ìt ]gß~uzŠ ÅkZ$Z
# ÔN Î$ÆYZ {h
+I
Å
+
G3E
B Z h» kZÃ\ W~ ]gß+Z
DƒÐ wžgzìŠ Z
Û Z yxgŠÆ(Consumer) @g ™gzZ vD Ç ñY c*
Šï
:Ë~\z¤
/sf ø
D { zÔ
8ßrm] ( 1)
Team Leader
g7š
Co-ordinator 
~ eg WÃ
Silver Star
g 6Zg|
Gold Star
g 6Z®Í
E
-4H
&
Platinum Star
g 6Z ê Gö
Diamond Star
g 6Z#Z e
Emerald Star
g 6g®Zg ZZ
Royal Star
g 6ZbZzg
H
4
5!Zí
E
Sunshine Ambassador g åhG
áÍ
Å
+
E
G3B Z hÐ +
Ð ëQ c*
N â
Û ±5V
$‚d
$z ~g øaÆ,ÅV-g ZŠ)fgzZ ï
$Y ÅvaÆq
-ZC
Ù Ñ!*
{gÃè
àZ ÅkZ\ W¤
/Z Dìg »aÆ#
Ö }
.Å\ W‰
Ü zC
Ù oò OZ Zg ø~VÂgßVâzŠ Ñ!*
{gÃèÅ•
Ñ~]g ˆD,™‚Zg
DM
h™ÝqRgÅkZ6,xg ÃÆvQ c* 
M
h™•Z íÑyW ÂT e¢
8
"
¼G
5EF
kÜZx Zú+
$Y Åv{zÔe *
*™ŠæÅvkZ%ñƒhZzÐv–
],
Z ex Z™ñf : ÷ àSaÆx Z™ñf
f, Z D,™o1% nÃVÍßÐ vkZÔ ,™}g7 ]â i ZßÆä™ì‡àZ ÅkZ~ W,Z î0ªGÒ7LZ Ô N Z™wzKzÂÅ
"
¼E
5F
D, ™‚ZgÐË],
Z e}g øaÆ,Dì Š
H3gÐs§Åv ÷G
jaÆ 

Y 2013ðÑ 

66

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful