P. 1
Don Xin Chuyen Cong Tac

Don Xin Chuyen Cong Tac

|Views: 46|Likes:
Published by Quynh Nguyen

More info:

Published by: Quynh Nguyen on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o-----------
Phú Thọ, ngày 20 tháng10 năm 2012
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
(Dùng trong ngành Giáo dục - Đào tạo)
Kính gửi: ...........................................................
...........................................................
...........................................................
. H! "à t#n th$o %h&i 'inh(....................................................................................
). *gà+ 'inh........................................................... ,. *&- (*.)...........................
/. D0n tộc( ..............................................................1. T2n giáo(............................
3. 45# 65án(............................................................................................................
7. Trú 65án(.............................................................................................................
8. Đ9n ": ;&ng c2ng tác hi<n n&+( .........................................................................
=. >h?c "ụ hi<n n&+(................................................................................................
0. *gà+ "ào Đ@ng (Đoàn) nA5 cB( .......................................................................
. TrCnh ;ộ ch5+#n -2n (nghi<p "ụ)( .............................H< ;ào
tạo( ...................
). *gà+ t5+Dn dụng(..............................EF 65+At ;:nh t5+Dn
dụng........................ >9 65&n t5+Dn
dụng......................................................................................
,. >2ng tác chGnh ;&ng là-(.................................................................................
/. Đ&ng hHIng ngạch c2ng ch?c(..........................................................................
JK 'F ngạch(........................Lậc...................H< 'F
lH9ng(............................
1. 45á trCnh c2ng tác cM& N@n th0n(
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. 45&n h< gi& ;Cnh( LFO -PO "Q hoRc chSngO con là- gCO I ;05T
U LF( .................................................................................................................
U JP( (...............................................................................................................
U VQ (hoRc chSng)( ...........................................................................................
U >ác con(..........................................................................................................
7. >B ng5+<n "!ng Win ch5+Dn c2ng tác ;An ;9n ": -Xi(
...............................................................................................................................
8. YZ do th5+#n ch5+Dn c2ng tác(
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Đ[ ngh: lKnh ;ạo trH\ng TH]T (h5+<nO thành
th:)( ...................................... EI Giáo dục - Đào tạoO EI nội "ụ t^nh ]hú Th!O
W$- "à gi@i 65+At cho t2i ;HQc th5+#n ch5+Dn c2ng tác th$o ng5+<n "!ng.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người l! "#$
% &i'$ ()* (+ư,$g "#$ -. "/$g 012$ l3 45$ 67 48$g 4)94
% &i'$ 4*/ ()* (+ư,$g "#$ -. $#i 45$ 67 48$g 4)94 :i$ 4)1;<$ "'$
% &i'$ 4*/ Gi5! "=4 >, G?@ ĐT (A$) B)C T)D

...Đào tạo....ĐT tỉnh Phú Thọ .. xem và giải quyết cho tôi được thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng.........Đề nghị lãnh đạo trường THPT (huyện. Tôi xin chân thành cảm ơn... Người làm đơn Ý kiến thủ trưởng đơn vị đang quản lý cán bộ công chức Ý kiến của thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ công chức xin chuyển đến Ý kiến của Giám đốc sở GD.... Sở Giáo dục . Sở nội vụ tỉnh Phú Thọ............ thành thị): .......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->