SK TENGKU

MAHMOOD ISI(ANDAR 2 2At3

JADUAT UJIAN BULANAN 3 (JULAll

PERKARA

TEMPOH

CATATAN

BAHASA MELAYU (Pemahaman
rqNl,N

22 rulAl 2013

BAHASA M ELAYU (Penulisan)

MATEMATIK (KErtAS 2 MATEMATIK (Kertas 1

11,30

-

l
12.10 8,45:

Jam 15 Minit

7.45 10.00 11.10

SELASA

23 JULAI

PEND. ISLAM

/

IUONRI

-

20t3

PENDIDIKAN SIVIK KEMAHIRAN HIDUP
BAHASA INGGERIS {Kertas 2

12.20
10.00 11.00

-

L1.00 L2,70 L.zA

l
10.50 12.15

Jam 15 Minit

RABU 24 JUTAI 201.3

BAHASA INGGERIS (Kertas 1 BAHASA TAMIL

l

50 Minit Jam 15 Minit

TINDAKAN GURU

. . . r . I .

Sila'patuhi jadual ujian bulanan yang ditetapkan. Sila hadir awal ke'kelas untuk taklimat dan penyemakan soalan. Pengawasan adalah mengikut JADUAT WAKTU HARIAN guru. Nama dan bilangan rnurid yang tidak hadir wajib dicatat pada kertas label peperiksaan sebagai rujukan. Guru pengawas perlu menegaskan kepada semua calon untuk menulis nama dan kelas pada kertas jawapan masing-masing,

r

Guru pengawas perlu menyemak dan mengira kertas jawapan yang telah dikumpulkan sebelum diserahkan kepada guru mata pelajaran.
PENYERAHAN.MARKAH.KEPADAGURU KEIAS HENDAKTAH DISEGERAI(AN.

Mohon kerjasama semua GURU MATA PELAIARAN untuk menyerahkan markah dalam tempoh 2

minggukepadaGURuKEtAsuntukdi'key.in'dalamaplikasisAPR16dan@
Terima kasih.

Disahkln oleh

:

SUP Dalaman

SKIMI 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful