P. 1
balanzas fiscales cataluña documento completo

balanzas fiscales cataluña documento completo

|Views: 1|Likes:
Published by Antonio Jesus

More info:

Published by: Antonio Jesus on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009

Departament d’Economia i Coneixement Generalitat de Catalunya
Març de 2012

SUMARI

0. Introducció 1. Delimitació de l’estudi 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Àmbit temporal Enfocament Àmbit institucional Marc pressupostari Dades Operacions considerades Tractament del dèficit o superàvit del sector públic central

2. Imputació territorial dels ingressos 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Els ingressos del subsector Estat Els ingressos dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics Els ingressos de la Seguretat Social i els seus organismes Els ingressos de les empreses públiques Els ingressos del sector públic central a Catalunya

3. Imputació territorial de les despeses 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Les despeses del subsector Estat Les despeses dels organismes autònoms, agències estatals i altres organismes públics Les despeses de la Seguretat Social i els seus organismes Les despeses de les empreses públiques Les despeses del sector públic central a Catalunya

4. Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 20062009 5. Evolució de la balança fiscal de Catalunya 1986-2009 5.1. El saldo fiscal de Catalunya 5.2. El saldo fiscal de Catalunya per habitant 5.3. Participació de Catalunya en els ingressos i despeses del sector públic central 6. El saldo fiscal i el cicle econòmic

Bibliografia

1

0. INTRODUCCIÓ La Moció 4/IX del Parlament de Catalunya (9 de març de 2011), sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic, estableix en el punt b) el següent:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: b) Actualitzar les balances fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de desembre de 2004 i donar continuïtat als treballs i al mètode del grup de treball per a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya del gener de 2005 i del juliol de 2008.

En compliment d’aquest mandat parlamentari, s’ha procedit a actualitzar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central per als anys 2006-2009 seguint la Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-20051. Amb aquesta actualització es podrà disposar d’una sèrie de més de vint anys, atès que la Generalitat promou estimacions de la balança fiscal de Catalunya des de l’any 19862. Va ser el conseller d’Economia i Finances, a instàncies del Govern de la Generalitat, qui va formar el Grup de treball l’any 2004. La decisió es va prendre en el marc de la reunió de la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions Administració de l’Estat–Generalitat de Catalunya. Van formar d’aquest grup els aleshores membres de la Comissió Mixta: Núria Bosch (coordinadora), Joan F. Corona, Joan Carles Costas, Guillem López, Eduard Rius, Ramon Tremosa, Matias Vives i Antoni Zabalza. A més, es van nomenar una sèrie de persones com a assessores externes perquè formessin part del mateix grup: Joan Ramon Rovira, Xavier Sala-i-Martín, Joaquim Solé Vilanova, Maite Vilalta i Marta Espasa. La metodologia emprada en aquesta actualització de les balances fiscals és la que va establir aquest grup d’experts l’any 2005; a més, també inclou els avenços que el mateix grup va introduir l’any 2008 tant pel que fa a la disposició d’informació com a alguns aspectes metodològics. El càlcul de les balances s’ha fet, com en altres ocasions3, des de la Subdirecció de Finançament Autonòmic del Departament d’Economia i Coneixement. S’ha comptat amb la col·laboració de Núria Bosch i Marta Espasa per verificar l’aplicació correcta dels criteris d’imputació, definits a la metodologia del grup d’experts, a les noves dades. Finalment, cal recordar que el Govern de l’Estat té un mandat del Congrés dels Diputats per actualitzar les balances fiscals ajustades pel cicle econòmic del 2009 amb
Vegeu la monografia número 10 del Departament d’Economia i Coneixement. Colldeforns M. (1991) estima la balança fiscal per al període 1986-88, Martínez (1997) l’actualitza per als anys 198994; López i Martínez (2000) realitzen una estimació per al període 1995-98 i el grup de treball designat per la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions va presentar el 2005 la balança per al període 1999-2001 i al 2008 per al període 2002-2005. 3 Es va participar en les actualitzacions de les balances fiscals per als períodes 1989-1994 i 1995-1998, i es van calcular íntegrament per al període 1999-2001. També es va col·laborar en l’última actualització, corresponent al període 2002-2005, realitzada per Marta Espasa i Marta Curto.
2 1

2

no hi hagut cap estudi publicat sobre aquest tema. aquesta liquidació va tenir lloc el juliol de 2011. Fins a aquest moment.encàrrec a l’Institut d’Estudis Fiscals. 3 . La moció aprovada el 29 de març de 2011 instava el Govern a publicar els resultats quatre mesos després de la liquidació del model de finançament.

en el cas contrari. és la diferència entre els im postos i altres ingressos aportats des de Catalunya al sector públic central i les despeses que aquest mateix sector públic destina a Catalunya. Les balances fiscals mesuren l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal que fa el Govern central. El model de finançament actual va ser aprovat el 18 de desembre del 2009 (Llei 22/2009. El present estudi actualitza els resultats per al període 2006-2009. 1. Durant el període 2006-2008 encara estava vigent el model de finançament anterior. Per al 2009 cal fer un petit ajust que permeti incorporar tots els elements del nou model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú que. És a dir. La balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central s’obté a partir de la diferència que hi ha entre la despesa que el sector públic central realitza en aquest territori i el volum d’ingressos detrets de Catalunya per finançar el conjunt de la despesa pública central. Per tant. és a dir. El càlcul de les balances per a aquests tres anys segueix el mateix patró que per als anys 2002-2005. Delimitació de l’estudi L’acció del sector públic central origina fluxos fiscals entre regions en la mesura que els impostos i les despeses públiques es distribueixen territorialment. no disposem de dades posteriors al 2009. Així. per evitar duplicitats en el càlcul de la balança fiscal de l’any en què aquesta quantia es comptabilitzi pressupostàriament. i fa referència al període 2002-2005. el signe del saldo dels fluxos fiscals originats pel Govern central en aquest territori és negatiu. Àmbit temporal La darrera publicació de les balances fiscals de Catalunya data del 2008.1. 5 Òbviament. per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries) i acceptat per la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat el 22 de desembre del 2009. té vigència per a l’any sencer4.1. existeix un superàvit fiscal. de 18 de desembre. el càlcul de la balança per al 2009 inclou la bestreta de tresoreria extrapresupostària feta per l’Administració central a les comunitats autònomes en concepte dels recursos addicionals aportats al sistema de finançament autonòmic5. La liquidació del model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú no finalitza fins dos anys després de l’any natural. no s’ha d’imputar. tot i que va ser aprovat a final d’any. Quan en un territori els recursos detrets superen les despeses que aflueixen als seus ciutadans. hi ha una sortida neta de recursos fiscals (dèficit fiscal) i. 4 4 .

A més. el saldo estimat amb aquest mètode pren encara més rellevància. no són substitutius.2. mentre que l’enfocament del flux del benefici intenta calcular com s’incrementa el grau de benestar dels individus residents en un territori davant l’actuació del sector públic. que tot i que poden ser vàlides. La metodologia del flux del benefici és perfectament raonable. 1. com que el mètode del flux monetari mesura l’impacte que la política fiscal del Govern central té sobre la situació macroeconòmica d’un territori. l’àmbit institucional considerat comprèn l’Estat. per tant. Això ha 5 . el criteri del flux del benefici és més adient per analitzar l’acció del sector públic en termes redistributius i d’equitat. sinó complementaris. Aquesta metodologia també té la necessitat d’adoptar aproximacions i imputacions. Per aquesta raó. en èpoques de crisi econòmica i taxes d’atur elevades. les agències estatals i altres organismes públics. el fons de garantia salarial (FOGASA)– i les mútues de funcionaris –ISFAS. en canvi. però la naturalesa més concreta del conceptes de pagament permet avaluar empíricament les balances fiscals territorials de forma més robusta i atribuir als resultats un significat més sòlid que en el cas anterior. però que cadascun explica efectes econòmics diferents. fan que el resultat final sigui molt més sensible a petits canvis en aquestes imputacions. però la seva materialització empírica és sovint complicada per l’existència d’una multiplicitat d’aproximacions i imputacions. els organismes autònoms que gestionen prestacions socials i que es financen. els organismes autònoms. el grup d’experts va creure que s’ha de posar més èmfasi en les mesures basades en el flux monetari6. principalment.1. Enfocament El grup d’experts per al càlcul de la balança fiscal de Catalunya va acordar fer servir les dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la del flux del benefici. Així. Es tracta de dos enfocaments vàlids.3. la Seguretat Social7. les empreses públiques que formen part del 6 7 Grup de treball per a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya (2005) Per poder oferir una estimació específica de la balança fiscal de la Seguretat Social. el criteri del flux monetari és més correcte per analitzar la influència que té l’acció del sector públic sobre el creixement econòmic d’un territori. MUGEJU i MUFACE– s’han integrat en la Seguretat Social. Àmbit institucional També d’acord amb la metodologia acordada pel grup d’experts. La utilització d’un enfocament o altre depèn de l’objectiu de l’anàlisi que es vulgui fer: l’enfocament del flux monetari intenta mesurar l’impacte econòmic generat per l’activitat del sector públic en un territori. que es fonamenten en criteris sòlids. inclou les prestacions d’atur). mitjançant cotitzacions socials obligatòries –Servei Públic d’Ocupació estatal (SPO) (abans INEM i.

4. Quan s’analitza un any concret hi pot haver petites diferències entre la utilització del criteri de meritació i el de caixa. s’ha hagut d’utilitzar informació procedent d’altres publicacions emeses per diferents ens públics (informes. 8 En consonància amb l’informe de 27 de setembre de 2006 del grup de treball sobre metodologia de càlcul de les balances fiscals del Ministeri d’Economia i Hisenda. 1. implicat que s’hagi hagut de fer tota una sèrie d’ajustos tant en el subsector organismes autònoms com en el de la Seguretat Social. etc. hi ha la territorialització dels diferents programes de despesa que executen les diferents seccions pressupostàries. la Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni. en el cas de la despesa. per tant. En el cas de l’Estat també s’ha disposat de les dades del sistema d’informació comptable i pressupostària (SICOP) que elabora la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). també es disposa només de la mateixa informació que a l’anterior balança: els ingressos d’explotació de les empreses públiques AENA i Ports de l’Estat i les dades d’inversió real executada de pràcticament la totalitat de les empreses públiques considerades. en el cas dels ingressos. La comptabilitat pública es basa en dades de la liquidació del pressupost i. funcional i orgànica del pressupost de despeses que ofereix. 6 .5. De manera complementària. així com les empreses públiques que no formen part d’aquest sector. butlletins. dels organismes autònoms. A tall d’exemple. anuaris estadístics.). en aquest sistema. ofereix informació sobre els drets reconeguts i els ingressos recaptats. AENA i Ports de l’Estat. considerar els drets reconeguts i les obligacions reconegudes. En el cas de les empreses públiques considerades. A la metodologia es tria com a opció considerar el criteri de meritació i. 1. Marc pressupostari El marc pressupostari utilitzat és el de la comptabilitat pública. Dades Per a la present actualització de la balança fiscal s’ha disposat de les mateixes fonts d’informació que per a la darrera actualització: les liquidacions dels pressupostos de l’Estat. agències estatals i altres organismes públics i del sistema de la Seguretat Social. i sobre les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats. pel detall de les classificacions econòmica.sector Administració central en termes del sistema europeu de comptes (SEC) i altres empreses públiques que contribueixen a incrementar significativament l’estoc de capital públic8. per tant. les empreses que compleixen el criteri de contribuir a incrementar significativament l’estoc de capital públic i de no estar incloses en el sector Administració central del SEC són: ADIF. que engloba dins de l’àmbit institucional d’aplicació de la metodologia el sector Administració central del SEC. però que contribueixen a incrementar significativament l’estoc de capital públic. ja que permet fer unes estimacions molt més precises a l’hora d’imputar la despesa pública que no pas la comptabilitat nacional. l’informe esmenta que si s’utilitza la informació corresponent als pressupostos generals de l’Estat per al 2004. memòries. les societats d’aigües dependents del Ministeri de Medi Ambient.

la balança fiscal d’aquest estudi és el resultat de la imputació territorial dels ingressos i despeses gestionats directament per l’Administració central amb independència que una part dels ingressos recaptats per l’Estat s’hagi de destinar a la Unió Europea i. Seguint la metodologia acordada. El capítol IX del pressupostos inclou el finançament de les inversions. d'operacions que tenen una contrapartida evident i en les quals el sector públic central actua en els mercats financers de forma equivalent a la manera com ho farien els agents del sector privat. és a dir. perquè es tracta d'ingressos que obté el sector públic com a contraprestació de la titularitat de certs actius. accions o altres títols. Si consideréssim aquestes despeses. a més. extreure de cada programa de despesa estatal la part finançada mitjançant fons europeus (la qual cosa és impossible de fer amb la informació disponible). etc. edificis. exaccions reguladores agràries i cotitzacions sobre el sucre i la isoglucosa. Es tracta. Aquests ingressos són fruit de l'activitat inversora de l'Administració pública. amb independència que part de la despesa estigui finançada per la Unió Europea. s’haurien d’excloure dels ingressos estatals l’aportació que Catalunya fa als ingressos comunitaris (recursos propis tradicionals que recapta l’Estat i IVA) i. una altra raó per no incloure aquestes operacions. i que no suposen una càrrega neta per als qui els paguen. és a dir.). Per tant. generalment en condicions de mercat. ƒ ƒ Per exemple. deutora o creditora.6. Hi ha. Això exigeix sotmetre les dades a un procés de depuració que consisteix a prescindir de determinades operacions i a ajustar-ne la quantia d'unes altres. Les operacions amb la Unió Europea (UE). les operacions originades per la variació d'actius i passius financers. de la seva condició de titular de determinats actius que produeixen rendiments. S’exclouen els ingressos procedents de la UE (fons europeus) i les aportacions de l’Estat espanyol per finançar el pressupost comunitari (transferències en concepte de recurs IVA. queden fora de l’estudi les següents operacions: ƒ Els ingressos i despeses que integren les operacions financeres (capítols 8 i 9 del pressupost d’ingressos i de despeses). la despesa real en inversions ja està comptabilitzada en la despesa no financera (capítol VI). 9 7 . dels agents públics considerats.1. de manera que incloure-les conduiria. alhora. també. Operacions considerades A partir de la liquidació pressupostària es determinen quins són els ingressos i les despeses que s’imputaran territorialment (operacions considerades). ja que en realitat no constitueixen altra cosa que el tancament de les operacions de naturalesa real que es financen a través del pressupost. 10 Drets de duana. en les quals es modifica la posició financera. 11 Si es volgués trobar la balança fiscal originada únicament i exclusivament per l’Administració central. terrenys. incorreríem en una doble comptabilització de la mateixa inversió. en general. recurs renda nacional bruta i recursos propis tradicionals10) per tal d’obtenir la balança fiscal del sector públic central neta dels fluxos directes amb la UE11. tant financers com reals (dipòsits bancaris. Els ingressos patrimonials (capítol V del pressupost d’ingressos) i els ingressos per alienació d'inversions reals (capítol VI del pressupost d’ingressos). en un període llarg de temps. a una doble comptabilització (per l'operació real i per la seva contrapartida financera)9.

173 126.523 10.559 14.368 134.198 267.316 114.250 14.871 154.734 118.877 2.515 15.674 4.588 292. resultants d’extreure les operacions directes amb la Unió Europea i els ingressos patrimonials i per alienació d’inversions reals.6.511 9.316 114.3 26.989 106.592 128.929 Dèficit(-)/Superàvit(+) % sobre el PIB Ingressos i despeses considerades no financeres Total ingressos Ingressos Estat Ingressos organismes autònoms.698 123.015 137.731 134.4 266.517 10. les diferències no resulten significatives.711 265.919 102.505 2. agències estatals i altres organismes públics Ingressos Seguretat Social i els seus organismes* Ingressos empreses públiques** 2007 2008 2009 254.295 4.913 306.757 16.316 12.871 154.163 279.489 120.7 *S'hi inclouen els organismes autònoms que gestionen prestacions socials (SPEE i FOGASA) i les mútues de funcionaris (ISFAS.919 131.201 15.001 4.7 -81.917 131.321 134.077 239.804 321.721 141.077 Total despeses Despeses Estat Despeses organismes autònoms.506 9.083 2.1 s’ofereix el total d’ingressos i de despeses no financeres consolidades del sector públic central durant el període 2006-2009.163 Total despeses Despeses Estat Despeses organismes autònoms. MUGEJU i MUFACE) Atès que el volum d’ingressos i de despeses que s’analitza deixa fora algunes operacions.765 4.184 9.321 134.099 8.113 -7. agències estatals i altres organismes públics Ingressos Seguretat Social i els seus organismes* Ingressos empreses públiques** 25.0 -2.919 127.6 -2.1 Ingressos i despeses no financeres totals consolidades i considerades Milions d'euros 2006 Ingressos i despeses totals consolidades no financeres Total ingressos Ingressos Estat Ingressos organismes autònoms. En el quadre 1.008 7.168 -25. No obstant això.222 1. com es pot veure.032 138.929 Dèficit(-)/Superàvit(+) % sobre el PIB ** Ingressos d'explotació AENA + Ports de l'Estat 22.734 107. Quadre 1.545 1.331 144.590 9.828 157.869 3.090 16.716 16.6 31. les grans partides considerades a la balança fiscal són les pensions i prestacions de la Seguretat Social (s’hi inclouen les prestacions i els 8 .476 333.311 1. Quant a les despeses.472 134. agències estatals i altres organismes públics Despeses Seguretat Social i els seus organismes Inversions reals de les empreses públiques considerades 254.ƒ Les transferències corrents i de capital de consolidació que s’atorguen entre els diferents ens públics considerats a fi d’evitar duplicitats en els diferents conceptes d’ingressos i de despeses.368 144.884 16.644 307. També s’hi mostren els ingressos i despeses considerades.142 3.764 4.538 132. els resultats del superàvit o de dèficit públic que s’obtenen no han de coincidir necessàriament amb els imports reals de dèficit o superàvit públic.321 12.324 296.828 162.409 275.3 -78.522 8.698 123.207 150.874 -29.311 4.788 122.014 7.144 3.758 1.6.173 116.811 282.217 -7. agències estatals i altres organismes públics Despeses Seguretat Social i els seus organismes Inversions reals de les empreses públiques considerades 243.

1. quan aquest estalviés. Tractament del dèficit o superàvit del sector públic central El darrer aspecte metodològic per calcular les balances fiscals és la necessitat de neutralitzar l’efecte que el cicle econòmic té sobre la situació financera del sector públic central13. ja que la situació financera de l’Administració central pot ser diferent d’un any a l’altre i. El saldo fiscal ha de reflectir la relació entre el percentatge de la despesa realitzada a Catalunya i el percentatge d’ingressos que detreu de Catalunya l’Administració central. quan el sector públic central s’endeutés. en part. que implica equilibrar el pressupost de l’Administració central igualant els ingressos a les despeses. 13 A les formulacions de polítiques públiques. es produiria un augment (reducció) dels ingressos del sector públic central. En aquest estudi adoptem el que defensa el grup d’experts. per finançar el conjunt de la despesa pública. si es vol calcular la redistribució territorial resultant de la política fiscal de l’Estat. les principals partides incloses en la balança fiscal són les cotitzacions a la Seguretat Social.subsidis d’atur). No obstant això. la qual cosa generarà estalvi per amortitzar l’endeutament. La neutralització suposa que el sector públic central ni estalvia ni s’endeuta. actua cada any amb pressupost equilibrat i anul·la l’efecte de la situació financera del sector públic central que no té res a veure amb els aspectes estructurals dels fluxos territorials de despeses i ingressos. Altrament. l’impost de societats i la part estatal dels impostos compartits entre l’Estat i les comunitats autònomes (IRPF. l’amortització de l’endeutament i la càrrega financera s’ha de finançar majoritàriament amb ingressos impositius.7. com a conseqüència. Pel que fa als ingressos. És cert que. Aquest mètode és consistent amb el supòsit que en situacions de dèficit del sector públic central. també es pot finançar mitjançant la reducció de la despesa. 12 No s’hi inclouen. Per tant. aquest es finançarà amb un increment d’impostos. 9 . el qual es tradueix en endeutament. per tant. les inversions públiques i els interessos del deute. ni els impostos propis ni els impostos cedits totalment a les comunitats autònomes i les corporacions locals. IVA i especials)12. La implementació d’aquesta hipòtesi comporta distribuir el dèficit (superàvit) pressupostari en funció de la pauta que resulta de la distribució territorial dels ingressos per cada any. introduir variabilitat en la mesura de la balança fiscal. aquesta fórmula té una limitació i. el saldo fiscal obtingut directament a partir dels ingressos i despeses imputats a les comunitats autònomes produiria una millora generalitzada a tots els territoris. com a conseqüència de l’existència del dèficit (superàvit) pressupostari en els imports considerats. Hi ha diferents mètodes per neutralitzar l’efecte del cicle econòmic. les transferències a les comunitats autònomes i corporacions locals per al seu finançament. les magnituds ajustades pel cicle econòmic reben el nom d’estructurals. al final. i un empitjorament. La mateixa correcció és necessària per comparar l’evolució dels saldos al llarg del temps. Es tracta d’una condició imprescindible.

10 . aproximar la balança fiscal estructural mitjançant l’ajust dels ingressos ens dóna un resultat més acurat14.Suposar que hi ha pressupost equilibrat mitjançant l’ajust dels ingressos. té a més un clar avantatge teòric. 14 Vegeu Antoni Zabalza a The Political Economy of Inter-Regional Fiscal Flows (2010). Per tant. Els ingressos varien més que les despeses durant el cicle econòmic. enlloc del de les despeses. són més volàtils.

Aquest aspecte esdevé important quan els consumidors finals i l’empresa estan localitzats a diferents comunitats autònomes. al territori on té lloc el pagament per les unitats que el fan. 11 . finalment. els de la Seguretat Social i. En el quadre 2. la incidència efectiva de l’impost es traslladaria als consumidors finals. l’IVA pagat per un ciutadà d’Oviedo (que té la incidència legal) a un comerç a Mataró.2 es veuen amb detall els principals ingressos estatals. Imputació territorial dels ingressos En aquest apartat s’exposa la imputació dels ingressos de la balança fiscal de Catalunya. S’estableixen dos criteris per imputar els ingressos al marge de qui sigui i d’on resideixi l’obligat legal a pagar (incidència legal): Pel mètode de flux monetari. els ingressos tributaris s’imputen al territori on es localitza la capacitat econòmica sotmesa a gravamen (objecte imposable). els de les empreses públiques.1. els corresponents al subsector Estat. Per exemple. constituïts principalment per impostos. 2. Pel mètode de flux del benefici. Al final de l’apartat es presenta el total dels ingressos de la balança fiscal de Catalunya en el període 2006-2009. a continuació. els dels organismes autònoms. i els ingressos no tributaris. Per exemple. els ingressos s’imputen al territori on resideixen les persones que finalment suporten la càrrega (incidència efectiva).2. un augment d’impostos que les empreses estan obligades a pagar (incidència legal) es pot traduir en un augment dels preus dels seus productes. En primer lloc. que pot ser la renda. Els ingressos del subsector Estat En el quadre 2. la riquesa o el consum.1 es mostren els ingressos totals consolidats i els considerats (imputables territorialment) que representen al voltant del 97 % del total d’ingressos no financers consolidats de l’Estat. La incidència legal d’un impost és diferent a la incidència efectiva quan hi ha translació impositiva i la càrrega derivada d’un impost es desplaça entre diferents agents de l’economia.1. així.1. s’imputaria a Catalunya que és on es localitza l’objecte imposable. després.

938 544 0 0 2.138 18 3.233 0 192 1.260 258.310 738 Ingressos considerats 2006 2007 2008 84.174 100. Taxes i altres ingressos Capítol 4.758 127. Variació passius financers Total ingressos financers Total ingressos de l'Estat Font: liquidació dels pressupostos generals de l'Estat.935 4.779 39.051 174 899 0 882 17 2.400 41.311 0 0 0 127.493 222. Impostos indirectes Capítol 3.614 50.470 177.938 544 0 98 2.112 3.479 152. Transferències corrents Del sector públic central De l'exterior Del País Basc i Navarra Altres de l'interior Ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 84.744 793 0 185 1.099 1.896 209 1.156 0 1. 144. Transferències de capital Del sector públic central De l'exterior De l'interior 2.293 722 0 113 2.222 0 0 0 141.385 3.794 2.455 41.278 131.110 163 496 0 488 7 3.590 2.015 3. Ingressos patrimonials Capítol 6.048 0 0 1.226 76.674 3.545 98 0 0 0 79 97 0 0 0 78 97 0 0 0 57 96 0 0 0 40 12 .1. Impostos directes Capítol 2.545 0 0 0 102.293 722 0 0 2.437 33.045 6.045 6.445 2. Alienació d'inversions reals Capítol 7.482 3.677 106.781 149.311 102.125 31.455 41.744 793 2009 57.445 11.935 4.179 203.991 162.277 88.309 50.794 2.310 738 % ingressos considerats/ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 97 97 92 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 Capítol 5.226 76.197 57.295 133 441 0 432 9 0 0 17 0 0 17 0 0 18 0 0 18 0 0 7 0 0 7 0 0 9 0 0 9 0 0 2 0 100 0 0 2 0 100 0 0 1 0 100 0 0 2 0 100 Total ingressos no financers Capítol 8.184 3.216 91.650 2.125 3.309 31.758 0 0 0 157.537 0 0 1.1 Ingressos totals i considerats de l'Estat Milions d'euros Capítol 1.850 141.197 50.522 3.Quadre 2.385 11.614 50.174 100. Variació actius financers Capítol 9.222 157.033 30.

025 2.033 3.520 41 898 41 50.197 43. especials alcohol i begudes derivades cervesa productes intermedis hidrocarburs labors del tabac determinats mitjans de transport electricitat I.614 37. sobre primes d'assegurances Tràfic exterior Cotització i exacció de sucre i isoglucosa Altres Taxes i altres ingressos Transferències Corrents De capital INGRESSOS DE L'ESTAT Font: liquidació dels pressupostos generals de l'Estat.222 2007 100.572 8 8 6.856 28. patrimoni Quotes de drets passius Altres Impostos indirectes IVA I.646 532 173 15 6.027 3.679 9.727 -2 14 4.634 47.361 10.131 1.498 3.544 3.794 2.959 484 152 16 5.455 35.305 50 1.060 72 31.309 31.1.993 529 160 11 4.045 3.311 2009 57.915 2.2 Detall ingressos considerats de l'Estat Milions d'euros Impostos directes IRPF I.501 1.445 3.174 42.543 39.231 561 164 14 6. Els criteris i indicadors utilitzats per a la imputació territorial dels ingressos tributaris de l’Estat segons ambdós enfocaments es mostren en el quadre 2.578 11.406 1.044 10.226 49.758 2008 76.385 18. societats I.499 2.480 5.491 1. 2006 84. renda no residents I.057 2.460 46 989 71 50. En la publicació Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 13 .471 22.482 17 141.476 4.328 7 6 11.430 11 23 1.013 59 41.1.015 18 157.537 7 127. s'estableixen les hipòtesis de territorialització més adequades i els indicadors que permetin obtenir les aportacions dels residents de Catalunya a l'Estat (flux del benefici) o permetin conèixer el volum dels diferents objectes de gravamen generats a Catalunya (flux monetari).048 9 102.545 Per portar a terme la territorialització dels ingressos se segueix el procediment acordat pel grup d’experts: a partir de l'anàlisi dels diferents conceptes d'ingrés.125 27.935 2.361 6 1.387 1.349 1 101 1.Quadre 2.618 8 9 3.865 1 -57 1.338 2.811 -1 3 1.3.

2002-2005 trobareu una extensa explicació sobre l’elecció de les hipòtesis de territorialització i la disponibilitat d'indicadors estadístics que aproximen millor les hipòtesis considerades. 14 .

dels ingressos produïts per actes d'inspecció. cervesa i productes intermedis Impost especial sobre hidrocarburs Impost especial sobre labors del tabac Impost especial sobre l'electricitat Impost sobre primes d'assegurances Translació cap als consumidors finals On és realitzen els actes subjectes El matex indicador que en el flux a IVA no deduïble del benefici On és realitza el consum del béns El matex indicador que en el flux gravats del benefici On és realitzen d’hidrocarburs les vendes El matex indicador que en el flux del benefici El matex indicador que en el flux del benefici Translació cap als consumidors finals Consum específic elaborat per a l'INE per a l'assignació dels béns gravats regional d'aquests impostos a les CA de règim comú Translació cap als consumidors dels Índex de vendes calculat per a l’assignació regional de béns gravats l’impost a les CA de règim comú Translació cap als consumidors dels Índex de vendes calculat per a l’assignació regional de béns gravats l’impost a les CA de règim comú Translació cap als consumidors dels Índex de consum calculat per a l’assignació regional de béns gravats l’impost a les CA de règim comú Persones físiques (no translació) i PIB empreses (translació) On és realitzen les vendes de tabac On és realitza el consum del béns El matex indicador que en el flux gravats del benefici On es contracten les primes On és realitza el consum On és realitza el consum On s'ubica el fet imposable Valor primes contractades Catalunya en el total a Translació cap als consumidors dels Imposició sobre tràfic Consum final de les llars béns gravats exterior Cotització sobre el sucre i Translació cap als consumidors dels Consum final de les llars béns gravats la isoglucosa Persones físiques (no translació) i PIB Taxes i altres ingressos empreses (translació) El matex indicador que en el flux del benefici El matex indicador que en el flux del benefici PIB 15 .Quadre 2. actius o cotitzants.011 euros Mitjana resultats aplicació hipòtesi A (excedent brut d'explotació (EBE)). per declaracions presentades fora de termini i per devolució d'ingressos indeguts i de les retencions de no declarants amb retribucions superiors a 6. hipòtesi B (70 % EBE i 30 % consum final de les llars) i hipòtesi C (33 % EBE. 33 % remuneració assalariats i 33 % consum final de les llars) No imputació a Catalunya Enfocament flux monetari Criteri d'atribució Indicadors de territorialització IRPF No translació On s’ha generat la renda El matex indicador que en el flux del benefici Impost de Societats Translació a: hipòtesi A (100% Accionistes). afiliats mútues de funcionaris a Catalunya en el total (titulars totals.1. hipòtesi B (70% Accionistes 30% Consumidors) i hipòtesi C (33% Accionistes 33% Assalariats 33% Consumidors) de no No translació Pes de Catalunya respecte el On s’ha generat el benefici de les conjunt de CA de règim común societats en l'EBE Pes de la recaptació a Catalunya respecte la del conjunt de CA de règim comú Impost s/ residents renda On s’ha generat la renda Impost de patrimoni No translació No imputació a Catalunya Nre.3 Criteris d'imputació dels ingressos tributaris de l'Estat a Catalunya Enfocament flux benefici Hipòtesi incidència Indicadors de territorialització Pes de Catalunya respecte del conjunt de CA de règim comú de la part estatal de la quota líquida. segons disponibilitat de les dades) Indicador de consum final estimat per l'INE calculat per a l’assignació regional de l'IVA a les CA de règim comú On s’ubica el patrimoni dels no Pes de la recaptació a Catalunya residents en el total On s’ubiquen els funcionaris El matex indicador que en el flux del benefici Quotes drets passius No translació IVA Impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades.

024 9. societats I.089 102 28 2 769 1. especials alcohol i begudes derivades cervesa productes intermedis hidrocarburs labors del tabac electricitat I.877 5.680 9.188 1 305 273 1 1.358 341 5 86 9.014 3.1. respectivament. en els quadres 2.130 895 21 290 300 0 757 0 31.4 i 2.850 2.77% 2008 15.587 5.1.615 1.Finalment.756 317 5 90 7.90% 2007 20.689 7.836 275 4 77 9. patrimoni Quotes de drets passius Impostos indirectes IVA I.51% 2009 11.813 11.43% 16 .208 2.488 7.183 104 30 3 1.622 6. Quadre 2.4 Incidència a Catalunya dels ingressos de l'Estat.191 0 19.863 94 27 3 966 784 -11 304 231 1 2. Enfocament flux monetari Milions d'euros Impostos directes IRPF I.921 19.5 es presenten els resultats dels ingressos de l’Estat imputats a Catalunya segons l’aplicació dels criteris del flux monetari i del flux del benefici.058 712 5 286 281 1 738 0 28.756 9.716 6.107 19.201 0 24.916 110 29 3 1.193 19.901 4.1. renda no residents I.393 329 1 92 6.834 19. sobre primes d'assegurances Tràfic exterior Cotització i exacció de sucre i isoglucosa Taxes i altres ingressos Transferències corrents i de capital Ingressos estatals a Catalunya % Catalunya/Estat 2006 17.204 1.

5 %.1.6 % i el 18.916 110 29 3 1. Enfocament flux benefici Milions d'euros Impostos directes IRPF I.392 0 0 92 5.358 9.488 7. Hi ha diferències.771 19.183 104 30 3 1.722 0 0 90 7. Per altra part.399 9.51% 24. societats I.850 2. les variables utilitzades per a la imputació territorial són molt similars per als dos enfocaments.201 0 2009 11. per a l’impost sobre primes d’assegurances.43 %.291 0 0 86 9. sobre primes d'assegurances Tràfic exterior Cotització i exacció de sucre i isoglucosa Taxes i altres ingressos Transferències corrents i de capital Ingressos estatals a Catalunya % Catalunya/Estat 2006 17.385 6. En darrer lloc. 15 Durant aquest període.058 712 5 260 281 1 738 0 27.21% 19. i del 19.863 94 27 3 966 784 -11 261 231 1 2.587 5.130 895 21 279 300 0 757 0 2008 15. la incidència a Catalunya del conjunt d’ingressos estatals és d’un 19.66% 2007 20.663 7.1. 17 .089 102 28 2 769 1. l’economia catalana representa entre el 18. especials alcohol i begudes derivades cervesa productes intermedis hidrocarburs labors del tabac electricitat I.06 %.Quadre 2.06% Tant en la imputació dels ingressos segons el flux monetari. com segons el flux del benefici.204 1. renda no residents I.5 Incidència a Catalunya dels ingressos de l'Estat. per exemple. en el cas del flux monetari.208 2. Com es veu en el quadre 2.66 % al 19. observem com el percentatge dels ingressos que aporta Catalunya és superior a la seva participació en el PIB de l’Estat15.191 0 30. atesa la progressivitat del sistema tributari. però aquests són impostos de poc poder recaptatori que no afecten significativament el resultat final. que passen del 19.615 1. en el període analitzat notem una lleugera pèrdua del pes percentual dels ingressos estatals detrets de Catalunya.3.7% del PIB estatal. aproximadament.547 19. patrimoni Quotes de drets passius Impostos indirectes IVA I.971 3.759 19. en el cas del flux del benefici.612 6.452 19.851 5.9 % al 19.901 4.024 9.402 11.793 0 0 77 9.188 1 280 273 1 1.

Destaca per la seva importància quantitativa la Prefectura de Trànsit. aquí sorgeix el problema que en diversos casos els adquirents són empreses. excloent-ne els que gestionen les prestacions socials (SPEE i FOGASA) i les mútues de funcionaris (MUFACE. Segueixen. aquest problema té escassa importància. Els ingressos dels organismes autònoms. el Consell de Seguretat Nuclear i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 18 . en part. Aquest indicador és també el que s’utilitza per a la imputació d’aquests ingressos sota el criteri del flux monetari. l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. els recursos considerats són bàsicament la totalitat dels ingressos propis d’aquests organismes. agències estatals i altres organismes públics. agències estatals i altres organismes públics són les taxes i altres ingressos. Per tant. 2. Segons la metodologia acordada pel grup d’experts. fet que explica. No obstant això. de transferències de l’Estat (ja consolidades) i de la Unió Europea.Catalunya ha tingut la taxa de creixement del PIB més baixa de tot l’Estat durant aquests anys. agències estatals i altres organismes públics En aquest capítol es presenten de manera agregada els ingressos dels organismes autònoms.1 mostra la totalitat dels ingressos consolidats i els ingressos finalment considerats. fonamentalment. En aquest sentit. Ara bé. a molta més distància en importància quantitativa. que recapta al voltant d’un 60 % del capítol 3 d’ingressos. el quadre 2. La raó d’aquest baix volum d’ingressos considerats és que el finançament d’aquests organismes prové. atès que no és possible conèixer quines d’aquestes operacions s’han realitzat en territori català. les taxes i altres ingressos del Consell Superior d’Investigacions Científiques. Els principals ingressos analitzats de l’agregat d’organismes autònoms. poden traslladar aquesta càrrega fiscal cap als consumidors últims dels seus productes a través dels preus. l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat. que representen al voltant d’un 19 % del total d’ingressos no financers. aquesta davallada. les quals. perquè es desconeix la distribució regional dels adquirents de serveis i s’ha de recórrer a indicadors de caràcter general. d’acord amb la metodologia emprada en els anteriors estudis de la balança fiscal de Catalunya. d'acord amb el criteri del flux del benefici. l’indicador general acordat de distribució territorial de les taxes i altres ingressos és el PIB. No obstant això. MUGEJU i ISFAS) que s’inclouen en els ingressos de la Seguretat Social. En primer lloc. l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.2. A l’hora d’imputarles existeix una gran dificultat vinculada a l'enorme nombre d'organismes receptors i la gran diversitat d'activitats que realitzen. és possible identificar els principals receptors d'aquest tipus d'ingressos. l’aplicació del criteri del flux del benefici comporta establir com a hipòtesis d'incidència que qui suporta la càrrega d'aquests ingressos són els adquirents dels serveis públics en qüestió.2.

El 77 % restant s’ha imputat. Pel que fa referència a les transferències. seguint els mateixos criteris que en els estudis anteriors.En aquest punt cal fer una apreciació. És per aquest motiu que del total del capítol 3 s’ha exclòs de la imputació la part corresponent a aquestes multes i sancions. al voltant d’un 23 % del total de taxes i altres ingressos prové de les multes recaptades per la Prefectura de Trànsit. agències estatals i altres organismes públics es recullen en el quadre 2.2. s’han assignat a Catalunya en funció de la població tant en el flux monetari com en el del benefici. en el període analitzat. en funció del PIB.2. ja estava transferida a la Generalitat i no s’ha d’imputar res a Catalunya. competència que. Els resultats obtinguts d’incidència a Catalunya dels ingressos agregats dels organismes autònoms. 19 . tal com s’acaba d’esmentar.

363 0 1.587 1. Font: liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms. agències estatals i altres organismes públics 20 .592 1.Quadre 2.788 6 253 259 9.680 23 18 36 17 0 0 23 0 0 18 0 0 36 0 0 17 % ingressos considerats/ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 0 0 1 0 0 100 0 100 0 100 0 100 Capítol 5.592 1. Passius financers Total ingressos financers Total ingressos dels org.680 5.538 5 221 227 8.263 18 0 5.731 1. Transferències corrents Del sector públic central De l'exterior Altres de l'interior Ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1.731 1. Taxes.489 1.917 17 0 0 0 16 19 0 0 0 18 19 0 0 0 18 20 0 0 0 20 * No s'hi inclouen els organismes autònoms que gestionen prestacions socials (SPEE i FOGASA) ni les mútues de funcionaris (ISFAS. Impostos directes Capítol 2. Transferències de capital Del sector públic central De l'exterior Altres de l'interior 74 680 1.508 1. agències estatals i altres organismes públics* Milions d'euros Capítol 1. preus públics i altres ingressos Capítol 4.047 8.394 9.609 23 0 6.991 6.144 219 0 0 149 0 0 149 0 0 160 0 0 160 0 0 188 0 0 188 0 0 219 0 0 219 0 0 14 0 100 0 0 34 0 100 0 0 15 0 100 0 0 16 0 100 Total ingressos no financers Capítol 8.1 Ingressos totals i considerats dels organismes autònoms.632 6.414 1.955 36 0 6.081 17 Ingressos considerats 2006 2007 2008 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 5.472 8 107 115 9.015 6 372 379 9. Actius financers Capítol 9.489 1.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Ingressos patrimonials Capítol 6.281 5. Impostos indirectes Capítol 3.765 9. autònoms 8.317 1.048 188 90 241 1.317 1.2. Alienació d'inversions reals Capítol 7.508 1.414 1. MUGEJU i MUFACE).084 0 936 149 70 303 470 0 310 160 71 210 1.235 0 1.

21 .08% 14.09% 2. Els ingressos de la Seguretat Social i els seus organismes Els ingressos de la Seguretat Social engloben els del Sistema de la Seguretat Social (entitats gestores.2 Incidència a Catalunya dels ingressos dels organismes autònoms.41% 14. MUGEJU i ISFAS). els quals representen a l’entorn del 97 % dels ingressos no financers consolidats.3.50% 14.1 es mostren els ingressos considerats.3. En el quadre 2. serveis comuns i mútues d’accidents de treball i malalties professionals) més els dels organismes autònoms que gestionen les prestacions socials (SPEE i FOGASA) i les mútues de funcionaris (MUFACE. preus públics i altres ingressos Transferències Ingressos a Catalunya % Catalunya/Espanya 197 27 224 2007 203 28 231 2008 214 36 250 2009 232 38 270 15. agències estatals i altres organismes públics Milions d'euros 2006 Taxes. Aquests estan configurats. tal com s’ha indicat anteriorment. per les cotitzacions socials (representen el 99 % dels ingressos analitzats). gairebé en la seva totalitat.2.Quadre 2.

Passius financers Total ingressos financers Total ingressos Seguretat Social 122.114 0 0 0 1 782 630 1.737 129.142 128.311 131.3.613 0 Capítol 2. Transferències corrents 956 993 449 557 Del sector públic central De l'exterior Altres de l'interior 0 911 46 0 949 44 0 406 42 0 520 38 Ingressos considerats 2006 2007 2008 2009 118. Impostos indirectes 0 0 0 1.274 127. MUGEJU i MUFACE).Quadre 2. preus públics i altres ingressos 1. Impostos directes 118.985 48 14 0 14 0 2.878 135.338 38 1 0 1 0 2.760 50 6 0 6 0 2. les mútues d'AT i MP i dels diferents OA.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.764 134.644 Capítol 3.274 127. agències estatals i altres organismes públics.765 859 782 630 1.613 0 0 0 0 1. Alienació d'inversions reals Capítol 7.823 1. Taxes. Per a completar el detall de transferències s'han utilitzat les memòries i informes anuals de la TGSS.001 137.142 128.203 132.624 120.295 98 0 0 0 97 97 0 0 0 97 97 0 0 0 97 97 0 0 0 97 *S'hi inclouen els organismes autònoms que gestionen prestacions socials (SPEE i FOGASA) i les mútues de funcionaris (ISFAS.869 132.531 38 46 44 42 0 0 46 0 0 44 0 0 42 0 0 38 % ingressos considerats/ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 5 4 9 0 100 0 100 0 100 0 100 Capítol 5. Actius financers Capítol 9.674 134.203 132. Transferències de capital Del sector públic central De l'exterior Altres de l'interior 1.1 Ingressos totals i considerats de la Seguretat Social i els seus organismes* Milions d'euros Ingressos totals consolidats 2006 2007 2008 2009 Capítol 1.311 131. 22 .644 1.737 129.631 138.674 134.427 1. Font: liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social i liquidació del pressupost dels organismes autònoms.939 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 Total ingressos no financers Capítol 8.531 Capítol 4.114 859 123. Ingressos patrimonials Capítol 6.427 1.652 132.823 1.

amb unes mútues pròpies que es financen a través de cotitzacions específiques. per cotitzacions al fons de garantia salarial i per formació professional que corresponguin per a cadascun dels règims). Els funcionaris públics tenen també un tractament diferenciat.2 es detallen les cotitzacions de la Seguretat Social segons el règim general o els especials (que inclouen les cotitzacions per contingències comunes.3.En el quadre 2. les cotitzacions per accidents de treball i malalties professionals i les cotitzacions de les persones a l’atur. per atur. 23 .

467 RE agrari Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 1.302 2.835 16.835 0 10.369 0 9.203 132.705 17.427 44 1.102 975 286 689 897 326 570 RE treballadors del mar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 291 210 81 304 217 88 303 216 88 294 208 86 RE mineria del carbó Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 194 75 120 195 71 125 196 70 126 192 65 127 RE treballadors de la llar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 549 319 232 485 286 200 500 305 195 537 340 197 Accidents de treball i MP Aturats RE funcionaris Total cotitzacions Taxes.369 9. preus públics i altres ingressos Transferències 7.257 2.3. Excepte en el cas de les cotitzacions per accidents de treball i malalties professionals i per al fons de garantia salarial (FOGASA).544 79.274 127.249 118. agències estatals i altres organismes públics.387 285 1.133 8.613 1.674 134. en la resta hi ha un repartiment entre empresaris i treballadors.503 17.835 10. en què la cotització completa és a càrrec de l’empresari.157 8. La distribució de les quotes entre empresaris i treballadors varia segons el tipus de règim de cotització i el tipus de contingència.223 7.569 78.624 10.295 Font: liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social.379 97.251 96.823 46 1. Informe estadístic de la Tresoreria General de la Seguretat Social i memòries anuals SPEE.531 42 1.249 8.682 18.540 6. liquidació del pressupost dels organismes autònoms.311 131.624 0 10.357 285 1.072 1.467 0 9.2 Detall ingressos considerats de la Seguretat Social i els seus organismes Milions d'euros 2006 2007 2008 2009 Règim general Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 90.461 2.359 101.856 82.120 7.865 RE treballadors autònoms Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 9.142 128.570 73.644 38 Total ingressos considerats Seguretat Social 120.466 11.737 129. 24 .Quadre 2.160 2.

en el qual tant ocupadors com assalariats abonen les seves cotitzacions sense que el fet que les empreses d’àmbit nacional realitzin ingressos centralitzats desvirtuï la localització geogràfica que les origina. En la publicació Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005 s’especifiquen i justifiquen extensament els criteris i els indicadors utilitzats. Ara bé.3. L’informe estadístic de la TGSS ofereix per a cadascun dels règims la recaptació provincial. així com també les cotitzacions per atur. FOGASA i les cotitzacions dels aturats.La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) recapta la totalitat de les cotitzacions socials. accidents de treball. les cotitzacions per accidents de treball i malalties professionals i un percentatge de la quota per contingències comunes16 són atribuïdes a les mútues d’accidents de treball i malaltia professional. 25 . excepte les corresponents a les mútues de funcionaris. formació professional. segons l’enfocament del flux del benefici i del flux monetari. El quadre 2. També cal dir que els registres comptables de les cotitzacions permeten conèixer on està situat el centre de treball.3 resumeix els criteris i indicadors utilitzats per a la imputació a Catalunya dels diferents tipus de cotització. 16 Que reben com a contraprestació per la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes. que són percebudes per la mútua corresponent. les cotitzacions d’atur i formació professional són atribuïdes a l’SPEE i les corresponents a FOGASA s’atribueixen com a ingressos a aquest organisme autònom.

actius o cotitzants segons disponibilitat de les dades) Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'ubiquen els treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'abona la remuneració dels assalariats On s'ha fet el pagament Cotitzacions d'accidents de treball i MP Quotes d'empleadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total Pes de la recaptació de Catalunya en el total Cotitzacions d'atur A càrrec del SPEE i dels aturats Cotitzacions mutues funcionaris Aportació Estat i dels funcionaris 100 % funcionaris On s'ubiquen els funcionaris El mateix que en el flux del benefici 26 .3 Criteris d'imputació dels ingressos per cotitzacions de la Seguretat Social a Catalunya Enfocament flux benefici Hipòtesi incidència Cotitzacions del Règim General: Quotes d'empleadors Quotes de treballadors Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 50 % empresaris i 50 % treballadors 100 % treballadors ---100 % autònoms 50 % segons pes de Catalunya en l'EBE total i 50 % segons pes recaptació Catalunya Pes de la recaptació de Catalunya en el total ---Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'abona la remuneració dels assalariats Pes de la recaptació de Catalunya en el total Enfocament flux monetari Criteri d'atribució Indicadors Indicadors On s'ubiquen els treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total ---On s'ubiquen els autònoms On s'abona la remuneració dels assalariats ---Pes de la recaptació de Catalunya en el total Cotitzacions del R.Quadre 2.E. d'afiliats de Catalunya en el total (titulars totals.3. Treballadors autònoms: Cotitzacions del RE agrari Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 50 % empresaris agraris i 50 % 50 % segons pes de Catalunya en l'EBE agricultura i 50 treballadors % segons pes recaptació Catalunya 100 % treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'ubiquen els treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'abona la remuneració dels assalariats Cotitzacions del RE treballadors del mar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 50 % empresaris pesquers i 50 50 % segons pes de Catalunya en l'EBE pesca i 50 % % treballadors segons pes recaptació Catalunya 100 % treballadors 50 % empresaris i 50 % treballadors 100 % treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total 50 % segons pes de Catalunya en l'EBE total i 50 % segons pes recaptació Catalunya Pes de la recaptació de Catalunya en el total Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'ubiquen els treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'abona la remuneració dels assalariats Cotitzacions del RE mineria del carbó Quotes d'empleadors Quotes de treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'ubiquen els treballadors Pes de la recaptació de Catalunya en el total On s'abona la remuneració dels assalariats Cotitzacions del RE treballadors de la llar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 50 % llars que utilitzen personal 50 % segons pes de Catalunya en la renda bruta i 50 % treballadors disponible total i 50 % segons pes recaptació Catalunya 100 % treballadors 50 % empresaris i 50 % treballadors 100 % aturats Pes de la recaptació de Catalunya en el total 50 % segons pes de Catalunya en l'EBE total i 50 % segons pes recaptació Catalunya Pes de la recaptació de Catalunya en el total Nre.

Enfocament flux monetari Milions d'euros 2006 2007 2008 2009 Règim general RE treballadors autònoms RE agrari RE treballadors del mar RE mineria del carbó RE treballadors de la llar Accidents de treball i MP Aturats RE funcionaris Total cotitzacions Taxes.382 1.531 1.867 71 35 2 92 1. preus públics i altres ingressos Transferències Total ingressos Seguretat Social % Catalunya/Espanya 17.695 205 25.240 19.292 1.429 182 22.27 18.849 19.573 267 8 24.777 68 32 2 110 1.221 19.34 19.3.3. En els quadres 2. tant en el cas del flux monetari com del de benefici.960 33 38 2 95 1.21 27 .4 i 2.374 2. el caràcter residual i la no disponibilitat de cap tipus de territorialització de la seva recaptació fa que la imputació a Catalunya s’estimi a partir d’un indicador general de l’activitat econòmica (PIB).5 es mostren els resultats de la incidència a Catalunya dels ingressos de la Seguretat Social. Quadre 2. respectivament.531 1.908 1.984 1.Pel que fa a la resta d’ingressos de la Seguretat Social (capítols 3 i 4).890 342 9 23.495 188 24.256 195 24.926 29 37 2 105 1.590 285 8 25. S’han aplicat els criteris del flux monetari i del flux del benefici.883 19.31 20.3.908 305 7 25.031 1. i seguint la metodologia establerta.4 Incidència a Catalunya dels ingressos de la Seguretat Social.

756 18.960 42 18 24 1.86 1.410 14.539 19.584 18.867 76 20 56 1.513 RE treballadors autònoms RE agrari Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 1.695 205 24.94 1.987 267 8 24. s’observa que el pes de Catalunya és d’un 19.271 305 7 24.72 En el cas de la imputació segons l’enfocament del flux monetari.520 1. 28 .926 39 20 18 RE treballadors del mar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 31 22 9 33 23 10 35 24 11 35 24 11 RE mineria del carbó Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 9 7 1 8 7 1 8 7 1 7 6 1 RE treballadors de la llar Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 107 61 46 91 53 38 93 56 37 102 64 38 Accidents de treball i MP Aturats RE funcionaris Total cotitzacions Taxes. preus públics i altres ingressos Transferències Total ingressos Seguretat Social % Catalunya/Espanya 1.429 182 22.169 3.270 18.343 2.8 % de mitjana.279 18.429 15.406 342 9 22.777 74 21 53 1.3 % de mitjana.132 3.Quadre 2. mentre que en el cas del flux del benefici el percentatge és d’un 18.3.510 1.262 18.675 18.387 1.855 3.977 285 8 25.81 1.256 195 24.5 Incidència a Catalunya dels ingressos de la Seguretat Social.708 15.495 188 23.368 14.754 3. Enfocament flux benefici Milions d'euros 2006 2007 2008 2009 Règim general Quotes d'empleadors Quotes de treballadors 17.

Els ingressos de les empreses públiques Tal com s’ha esmentat en l’apartat metodològic.1).068 2.4. Els resultats per a Catalunya són en el quadre 2.4.032 1. en canvi. en aquest cas.4.780 3.173 4.734 4. cal tenir present el finançament d’aquestes inversions. l’indicador de territorialització utilitzat ha estat el percentatge de passatgers dels aeroports catalans. Quadre 2. Per la banda de la despesa només es disposa de dades liquidades de les inversions que realitzen. Pel que fa a AENA.4. en aquest estudi s’inclouen les empreses que formen part del sector Administració central en termes del sistema europeu de comptes (SEC) i d’altres empreses públiques que contribueixen a incrementar significativament l’estoc de capital públic.241 3. Pel que fa a aquesta darrera empresa es disposa dels ingressos que provenen dels ports catalans. Per tant. Si les empreses públiques es financen principalment amb aportacions de l’Estat o de la Unió Europea (partides que no són objecte d’imputació en aquest treball) es pot interpretar com si es tractés d’unes inversions finançades directament per l’Administració pública. per determinar els ingressos d’aquestes empreses públiques que s’han d’incloure en el còmput dels ingressos aportats. D’acord amb la metodologia acordada pel grup d’experts.2.2. ja que.368 4. 29 . s’han de computar també les aportacions que s’hi han fet des de Catalunya. si es financen en bona part amb ingressos propis (com és el cas de Ports de l’Estat i AENA) se n’ha de fer un tractament específic.095 3.141 3.127 1.163 En el cas de les empreses públiques no hi ha diferència entre la imputació segons el flux monetari i segons el flux del benefici. els ingressos de les empreses públiques que s’han considerat són els ingressos d’explotació corresponents a AENA i Ports de l’Estat (vegeu quadre 2.1 Ingressos de les empreses públiques Milions d'euros Ingressos d'explotació de Ports de l'Estat Ingressos d'explotació d'AENA Total ingressos empreses públiques Font: Memòries anuals Ports de l'Estat i AENA Ingressos considerats 2006 2007 2008 2009 954 1.

Tal com es constata en el quadre 2.2 Incidència a Catalunya dels ingressos de les empreses públiques Milions d'euros Ports de l'Estat AENA Ingressos empreses públiques a Catalunya % Catalunya/Estat 2006 197 503 700 18.1. L’IRPF també presenta pèrdues de recaptació. i lleugerament inferior. amb gran diferència. el pes dels ingressos aportats per Catalunya al conjunt de l’Estat es manté al voltant d’un 19.16% 2008 223 589 812 18.5.82% 2. La imputació dels ingressos del sector públic central a Catalunya posa de manifest que els principals conceptes d’ingrés imputats a Catalunya són. a causa de la crisi econòmica. però són inferiors als altres dos impostos esmentats. els ingressos procedents de l’IRPF. quan s’apliquen els criteris del flux del benefici. Segueixen. Els ingressos del sector públic central a Catalunya Per finalitzar l’apartat corresponent als ingressos es presenta el conjunt dels ingressos imputats a Catalunya. segons el flux monetari i segons el flux del benefici.4.5. així com el percentatge respecte del total. les cotitzacions a la Seguretat Social. quan els criteris d’imputació aplicats es corresponen a l’enfocament del flux monetari. l’IVA. L’evolució dels ingressos de l’Estat així com la imputació a Catalunya en el període 2006-2009 permet observar les pèrdues recaptatòries d’impostos com l’IVA i l’impost de societats.75% 2007 217 583 799 19.58% 2009 216 568 783 18. i és lleugerament superior. l’impost de societats i els impostos especials.5 %.Quadre 2. per ordre d’importància quantitativa. 30 .

779 231 799 24.09 18.592 4.917 4.089 1.543 39.5.74 12.02 19.30 19.97 19.08 18.875 1.183 1.82 18.588 141.73 11.987 275 24.26 19.208 2.489 3.70 13.35 18.94 18.063 50.73 18.50 19.35 18.203 1.142 118.771 11.863 2.916 1.221 24.25 18.34 19.959 20.26 14.74 19.758 49.439 56.957 1.93 19.86 18.547 6.90 15.915 27.615 1.67 19.850 2.73 18.856 28.194 250 812 25.584 24.270 24.91 19.072 51.184 27.149 270 783 25.734 120.908 312 Catalunya (flux del benefici) 2006 2007 2008 2009 51.50 19.92 19. societats IVA Impostos especials Resta Ingressos OA i ens públics Ingressos empreses públiques* Ingressos SS Ingressos per cotitzacions Altres %Catalunya/Espanya 2006 266.573 275 24.646 13.79 19.82 14.81 14.488 7.08 18.18 14.00 11.392 3.783 45.21 19.1 Detall del resultat de la imputació territorial dels ingressos de l'Administració pública central a Catalunya 2006-2009 Milions d'euros Total ingressos Ingressos Estat IRPF I.674 127.089 2.204 1.90 19.545 31.634 47.86 19.850 2.834 9.35 15.574 2009 239.793 7.67 14.51 21.452 9.868 Ingressos considerats 2007 2008 292.21 19.25 19.756 5.86 18.756 22.024 9.776 270 783 24.338 18.53 19.098 1.173 128.35 18.587 5.274 1.423 231 799 24.64 19.682 Catalunya (flux monetari) 2006 2007 2008 52.361 10.51 22.197 267.163 131.72 18.16 19.890 350 31.590 293 2009 46.208 2.471 127.22 18.024 9.921 6.43 21.271 312 Total ingressos Ingressos Estat IRPF I.488 7.901 4.977 293 19.86 19.00 13.291 6.240 22.368 134.662 224 700 23.75 19.93 19.27 19.836 7.393 3.29 14.74 19.32 18.76 19.295 129.30 20.73 19.19 19.131 37.849 24.83 19.262 23.82 18.311 132.31 19.70 15.357 224 700 22.722 5.21 21.58 31 .21 19.94 18.613 1.28 18.82 19.28 18.107 9.846 250 812 25. Societats IVA Impostos especials Resta Ingressos OA i ens públics Ingressos empreses públiques* Ingressos SS Ingressos per cotitzacions Altres * Ingressos d'explotació AENA + Ports de l'Estat 19.916 1.34 19.16 18.58 18.615 1.75 18.759 9.09 18.193 11.231 11.731 4.722 157.58 19.64 18.195 19.73 13.679 9.222 42.311 43.41 18.406 350 30.993 16.271 57.504 1.Quadre 2.901 4.90 22.883 25.358 6.044 10.25 18.28 18.919 102.737 1.61 19.778 28.74 10.58 19.81 18.578 11.26 19.587 5.66 19.863 3.025 35.06 21.77 22.30 19.41 18.471 22.66 22.183 1.204 1.

32 . la percepció de les transferències i la realització de les inversions.1. la qual cosa està relacionada amb el caràcter públic o privat dels béns i serveis proveïts públicament. la Seguretat Social i les empreses públiques. es presenten les despeses del conjunt del sector públic imputades a Catalunya en el període 2006-2009. S’han separat les despeses considerades en l’àmbit de l’estudi del seu total. En el cas contrari. serà necessari establir hipòtesis relatives a la localització de la despesa i. la despesa s’imputa on es localitza el personal. La imputació territorial de la despesa pública. si se segueix l’enfocament del flux monetari. En primer lloc. seguint bàsicament el criteri d’assignació que fa l’Estat. Imputació territorial de les despeses En aquest apartat s’exposen les despeses del sector públic incloses en el càlcul de la balança fiscal. Després. pot ser relativament fàcil. cal seleccionar els indicadors estadístics que representin millor els beneficiaris. segons la metodologia acordada pel grup de treball. l’assignació de la despesa es fa al territori on resideix el beneficiari. sempre que hi hagi un sistema comptable que permeti territorialitzar totes les partides de despesa. seleccionar els indicadors estadístics més adequats per distribuir-la. Quan això succeeix. Per tant. independentment d’on es produeix el servei públic o es fa la inversió. als organismes autònoms. Igual com en el cas dels ingressos. Segons l’enfocament del flux del benefici.1. la imputació territorial de la despesa és directa i immediata.3. la utilització de béns corrents i serveis. cal identificar els beneficiaris. Segons l’enfocament del flux monetari. Finalment. es presenten les dades separant les corresponents al subsector Estat. o en el cas que la territorialització esmentada no sigui completa. és necessari establir hipòtesis sobre l’àmbit dels beneficiaris i sobre la quantificació dels beneficis que els béns i serveis els proporcionen. la despesa s’atribueix al territori en què aquesta es materialitza independentment del lloc geogràfic on s’ubiquin els beneficiaris finals d’aquesta decisió. Les despeses del subsector Estat En el quadre 3. en un darrer subapartat. En aquest cas. a continuació. i amb la dimensió territorial d’aquests béns i serveis (àmbit geogràfic i externalitats). 3. L’anàlisi econòmica de la incidència de la despesa pública des del vessant de l’enfocament del flux del benefici comporta examinar de forma molt detallada els diferents programes de despesa.1 es mostra l’estructura per capítols de les despeses de l’Estat.

698 56.201 134.539 214.667 3.515 144.631 0 10.820 855 334 14.670 67. 33 .554 4.913 70.401 5.177 7.393 82.413 1. Transferències de capital A l'Administració pública central A l'exterior Altres a l'interior 0 9.658 0 9.798 25.625 8.965 15.471 696 48.090 138.559 116.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.090 138.716 91 0 0 0 65 92 0 0 0 63 93 0 0 0 62 92 0 0 0 65 Font: Sistema d'informació comptable (SICOP) de la Intervenció General de l'Estat i Liquidació 2009 sistema finançament de les comunitats autònomes.010 0 10.366 4.538 15. Fons de contingència 6.757 150.009 0 10.568 212.853 4.236 107.631 0 10.Quadre 3.554 4.366 4.385 26.851 703 67.152 59.962 53.356 61.884 9.276 23.278 28.203 28.658 100 97 100 17 100 100 98 100 16 100 100 99 100 44 100 100 98 100 47 100 Total despeses no financeres 8.352 165.625 8.531 1.538 15.967 926 31 6.594 10.401 5.250 126.680 11.710 640 33 5. Despeses de personal 2.965 15.667 3.667 827 182 7.108 1.231 48.587 Despeses considerades 2006 2007 2008 2009 22.798 25. Despeses financeres 4.594 816 53.652 61.946 1.570 37.037 0 10.024 69.608 32.135 926 198 6. Transferències corrents A l'Administració pública central A l'exterior Altres a l'interior Despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 22.413 1.866 640 189 5.1.853 4.559 116.633 855 147 14.502 72.531 1.385 47.402 185. Despeses corrents en béns i serveis 3.812 61.471 11. Passius financers Total despeses financeres Total despeses de l'Estat 118.782 47.851 12.276 23. Actius financers 9.868 827 383 7.929 17.620 14.201 134.676 15.1 Despeses totals i considerades de l'Estat Milions d'euros 1.300 59.746 41.234 66.587 % despeses considerades/despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 85 86 85 100 6 100 100 7 100 100 7 100 100 6 100 5. Inversions reals 7.620 14.141 1.385 26.680 821 59.037 0 10.676 15.767 11.946 1.177 6.651 50.929 17.

l’any 2009 un 60.7 %.286 330 3.193 2.612 7.111 15.875 134.160 968 2.488 7.421 323 45.153 1.2 mostra el detall per polítiques de les despeses considerades.704 17.923 221 12.470 689 283 1. que es distribueix de la següent manera: la catalogada com a diverses comunitats representa un 18.234 848 12.701 658 2. la càrrega d’interessos del deute públic un 12.4 %.627 306 64.614 894 26 884 442 2.440 1. El quadre 3.402 864 12.1. La despesa no territorialitzada representa l’altre 39.793 181 85.2 Detall despeses considerades de l'Estat Milions d'euros Política de despesa Serveis públics bàsics Justícia Defensa Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries Política exterior Actuacions de protecció i promoció social Pensions Serveis socials i promoció social Foment de l'ocupació Accés a l'habitatge i foment de l'edificació Gestió i administració de la Seguretat Social Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat Educació Cultura Actuacions de caràcter econòmic Agricultura.541 1.090 2009 19.330 8.334 347 50. Quadre 3.919 10.058 9 1.186 1. turisme i pimes Subvencions al transport Infraestructures Investigació.439 8.732 311 15.326 1. que ofereix una informació sobre la territorialització de la despesa.141 310 69.547 8.176 654 266 1. s’observa que les despeses considerades representen al voltant del 92 % de les despeses no financeres consolidades.627 9.511 374 63. Així. pesca i alimentació Indústria i energia Comerç.200 2008 19.396 1.674 381 63.472 315 83.860 8.774 630 1.811 8.667 8.043 15.057 587 2.120 947 26 1.195 274 14.029 457 3.676 8.721 765 10.457 2.890 2.380 7.627 814 229 1.6 % del total de la despesa considerada està assignada directament a les diferents comunitats autònomes.424 314 4.883 309 16.504 107.611 814 11.714 424 3.504 116.361 489 3. la destinada a la resta de sector públic central 34 .623 138.134 306 3.262 9.5 %.532 9.261 944 236 1.559 2007 18.1.674 6.322 7. desenvolupament i innovació Altres actuacions de caràcter econòmic Actuacions de caràcter general Alta direcció Serveis de caràcter general Administració financera i tributària Transferències a altres administracions públiques Deute públic Total 2006 16.004 21 1.499 1.874 492 3.387 14.Durant tot el període que s’ha analitzat.263 1.114 1. a tall d’exemple.621 1.716 Les dades per calcular la imputació de les despeses provenen del sistema d’informació comptable de la IGAE (SICOP).670 1.

A partir de l'anàlisi dels diferents programes de despesa. el dels “serveis centrals”. 1. 17 35 . 18.3 mostra un resum dels criteris i indicadors que s’han utilitzat per a la imputació territorial de la despesa de l’Estat. 12. 60.4 %.4 % (vegeu el gràfic 3. Gràfic 3.6 % deute públic. 4. la despesa assignada a l’estranger representa un 1.1.7 Per portar a terme la territorialització de les despeses se segueix el procediment més habitual en estudis d'aquest tipus. En la publicació Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005 trobareu una extensa explicació sobre l’elecció de les hipòtesis de territorialització i la disponibilitat d'indicadors estadístics que aproximen millor les hipòtesis considerades.1 Distribució de la despesa de l’Estat l’any 2009 % diverses CA.4 % estranger.1. segons ambdós enfocaments.5 % i la despesa “no regionalitzable”17 un 4.5 % territorialització. 2.1.un 2.4 % no regionalitzat. El quadre 3. Els anys 2006-2008 la informació subministrada per la IGAE detalla un altre camp no territorialitzat. s’entén que aquest apartat s’ha inclòs a l’apartat No regionalitzat. s'estableixen els criteris i les hipòtesis de territorialització més adequades i els indicadors que permetin obtenir les despeses que l’Estat destina a Catalunya (flux monetari) o que permetin conèixer el benefici que la ciutadania catalana obté de la despesa pública que realitza l’Estat (flux del benefici). Per a l’any 2009.5 % resta sector públic estatal.1).

1. segons % despesa territorialitzada i 6.01 1. diverses CA i no reg. diverses CA segons % despesa territorialitzada a Catalunya i % personal Administració de justícia a Catalunya Flux benefici 1.06 0.70 Educació Cultura 2.03 0.Quadre 3. segons % despesa territorialitzada i despesa farmacèutica i personal de les forces armades ( per al programa d'assistència hospitalària de les forces armades) a Catalunya 0.3 Resum criteris d'imputació de les despeses de l'Estat.08 Imputació directa.23 Segons població o segons despesa territorialitzada (imputació directa) i despesa no territorialitzada segons % despesa territorialitzada a Catalunya o immigrants o població Imputació directa Imputació directa Segons % població de Catalunya Imputació directa. diverses CA segons % despesa territorialitzada a Catalunya Despesa territorialitzada (imputació directa). diverses comunitats autònomes segons% despesa territorialitzada a Catalunya 7.20 Segons % població de Catalunya Segons % població de Catalunya 90 % segons % imputació a Catalunya en el flux monetari i 10 % segons població o 100 % segons població Segons % població de Catalunya Imputació directa.76 0.01 personal forces armades a Catalunya Imputació directa. vàries CA segons % alumnes universitaris i import total de les beques del Ministeri a Catalunya Segons % població de Catalunya Segons població o segons despesa territorialitzada (90 % segons % territorialitzat a Catalunya i 10 % segons població) i despesa no territorialitzada segons alumnes de cada etapa educativa o nombre de beques concedides pel Ministeri a Catalunya Segons població o 80 % segons despesa territorialitzada a Catalunya i 20 % segons % de població i de PIB al 50 % 0.62 Imputació directa. despesa no territorialitzada segons% despesa territorialitzada a Catalunya 0. diverses CA i no reg. segons % despesa territorialitzada Segons població o segons despesa territorialitzada (imputació directa) i a Catalunya despesa no territorialitzada segons % despesa territorialitzada a Catalunya Segons població o segons despesa territorialitzada (imputació directa) i Imputació directa despesa no territorialitzada segons nombre d'empreses a Catalunya Sanitat Imputació directa. diverses comunitats autònomes i no reg. Detall any 2009 Criteris d'imputació % sobre total considerat Política de despesa Serveis públics bàsics Justícia Defensa Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries* Política exterior Actuacions de protecció i promoció social Pensions Serveis socials i promoció social Foment de l'ocupació Accés a l'habitatge i foment de la edificació Gestió i administració de la Seguretat Social Producció de béns públics de caràcter preferent Flux monetari Imputació directa. vàries CA segons% despesa territorialitzada a Catalunya 36 .22 Imputació directa.29 Imputació directa. Segons % despesa territorialitzada i personal forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya 6. diverses CA i no reg.

turisme i pimes Subvencions al transport** Infraestructures Investigació.13 Imputació directa.65 mútues de funcionaris i afectats per l'oli de colza a Catalunya Imputació directa. Ceuta i Melilla.91 pagaments FEGA a Catalunya despesa territorialitzada Segons població i VAB o consum energètic o segons despesa Imputació directa. no reg. segons % despesa territorialitzada i nombre passatgers de trànsit aeri i centres Segons % despesa territorialitzada a Catalunya.68 industrial i consum energètic a Catalunya o VAB miner Imputació directa.Política de despesa Actuacions de caràcter econòmic Agricultura. no reg.92 Catalunya Catalunya 12. no s'ha imputat res a Catalunya *** S'hi inclouen les bestretes de tresoreria en concepte de millora estimada derivada del nou model de finançament de les comunitats autònomes 37 . sector públic estatal. sector públic estatal. segons % despesa territorialitzada i territorialitzada segons% VAB agricultura. Del programa de seguretat ciutadana només s'ha imputat l'assignat a Catalunya perquè aquesta competència també la desenvolupen els Mossos d'Esquadra ** Les subvencions al transport marítim. diverses CA i no reg. transport terrestre de diverses CA segons % viatgers 75% i segons % trànsit mercaderies Renfe en un 25% i el 20% restant 1.01 0.000 habitants a 45. km de costa. despesa turistes. pesca i alimentació % sobre total considerat Flux monetari Flux benefici Indústria i energia Comerç. i sector públic estatal segons % Segons % exportacions. aeri i extrapeninsular de mercaderies es localitzen a Balears. VAB. programa activitat legislativa segons nombre de diputats i senadors catalans Segons % població de Catalunya Serveis de caràcter general Administració financera i tributària Transferències a altres administracions públiques*** Deute públic TOTAL Imputació directa.17 despesa territorialitzada i exportacions de Catalunya nombre de pimes i imputació directa Despesa territorialitzada (imputació directa). diverses CA. diverses CA i sector públic estatal segons % despesa territorialitzada i personal Administració de justícia i població i titulars 2. transport terrestre de vàries CA s'ha imputat en un 80% segons % viatgers rodalies i regionals RENFE en un Imputació directa. diverses CA segons % participació en els ingressos Imputació directa. diverses CA segons % despesa territorialitzada a Catalunya 75 % en funció de la població i un 25 % segons VAB Segons % població de Catalunya 0. 0. població. passatgers trànsit aeri aeroports catalans 2.000 habitants a estatals dels ens locals i nombre de municipis majors de 50. diverses CA segons % despesa territorialitzada i VAB territorialitzada (imputació directa) i no territorialitzada segons VAB industrial 0. ramaderia i pesca o població o % 0. consum interior de les llars. diverses CA segons % despesa territorialitzada i % personal Tribunal Economicoadministratiu Regional a Catalunya en el total 0.70 100. desenvolupament i innovació Altres actuacions de caràcter econòmic Actuacions de caràcter general Alta direcció Segons població o despesa territorialitzada (imputació directa). diverses CA i no reg.35 Imputació directa. despesa no Imputació directa. diverses CA i no reg. parc de SASEMAR i inversió regionalitzada de SASEMAR i inversió regionalitzada vehicles.00 Segons el % d'imputació de les despeses de l'Estat en el flux monetari de Segons el % d'imputació de les despeses de l'Estat en el flux del benefici de mitjana en la balança fiscal del període 2002-2005 mitjana en la balança fiscal del període 2002-2005 * El programa de centres i institucions penitenciàries no s'ha imputat a Catalunya perquè és un servei totalment traspassat. segons % despesa territorialitzada i investigadors R+D a Catalunya Imputació directa.17 rodalies i regionals RENFE i km via propietat de l'Estat a Catalunya segons població i VAB a parts iguals Imputació directa.27 TEA Segons % població de Catalunya o segons població electoral Segons % població de Catalunya o imputació directa i població Imputació directa. diverses CA segons % participació en els ingressos estatals dels ens locals i nombre de municipis majors de 50. Canàries.82 de RENFE i FEVE a Catalunya catalans. passatgers i mercaderies trànsit marítim ports 6.

152 875 111 2 160 5 419 79 301 40 1.518 10.052 99 347 605 1 1.014 104 324 585 0 1.093 10.721 11.554 14.851 86 27 14 263 1. es presenten els resultats de les despeses de l’Estat imputades a Catalunya. segons l’aplicació dels criteris del flux monetari o del benefici.147 306 7 9.385 15 337 12 9.287 22 263 13 5.14 2008 1.51 2009 526 82 343 99 1 895 558 101 0 231 4 492 103 340 49 2.778 10.618 24 297 12 7. respectivament. desenvolupament i innovació Altres actuacions de caràcter econòmic Actuacions de caràcter general Alta direcció Serveis de caràcter general Administració financera i tributària Transferències a altres administracions públiques Deute públic Total % Catalunya/Estat 2006 915 142 305 468 0 1.Finalment.1.387 479 7 11.166 832 104 2 224 4 322 52 239 31 1.731 1.4 i 3.420 11.406 78 7 17 382 689 225 8 7.33 38 .5. Flux monetari Milions d'euros Política de despesa Serveis públics bàsics Justícia Defensa Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries Política exterior Actuacions de protecció i promoció social Pensions Serveis socials i promoció social Foment de l'ocupació Accés a l'habitatge i foment de l'edificació Gestió i administració de la Seguretat Social Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat Educació Cultura Actuacions de caràcter econòmic Agricultura.424 144 42 13 353 1. en els quadres 3.977 1.295 1.081 794 72 2 207 6 259 41 196 22 1. turisme i pimes Subvencions al transport Infraestructures Investigació. Quadre 3.673 23 239 15 5.948 10.18 2007 1.604 62 8 15 242 980 290 7 7.1. pesca i alimentació Indústria i energia Comerç.725 15.4 Incidència a Catalunya de les despeses considerades de l'Estat.471 1.1.

217 356 46 8. 39 .311 13.080 795 154 4 55 73 343 67 244 32 1. agències estatals i altres organismes públics que posteriorment s’imputen a Catalunya.137 832 154 4 95 51 388 57 286 45 2.490 465 31 12.143 220 1. turisme i pimes Subvencions al transport Infraestructures Investigació.526 247 1.617 150 82 49 350 1. mitjançant l’aplicació de l’enfocament del flux monetari i del flux del benefici.391 230 1.258 875 160 3 164 56 467 70 346 51 2.406 739 135 1. quan els criteris d’imputació de la despesa es basen en l’enfocament del flux del benefici.20 Seguint el criteri del flux monetari.738 1. agències estatals i altres organismes públics En aquest apartat.410 12.890 16.328 704 130 1.309 411 46 10. 3.40 2008 2.225 576 122 1. Les despeses dels organismes autònoms. desenvolupament i innovació Altres actuacions de caràcter econòmic Actuacions de caràcter general Alta direcció Serveis de caràcter general Administració financera i tributària Transferències a altres administracions públiques Deute públic Total % Catalunya/Estat 2006 2. es presenten les despeses agregades dels organismes autònoms.5 Incidència a Catalunya de les despeses considerades de l'Estat.867 111 59 73 358 948 271 46 7.305 2.022 267 1.125 79 586 59 9.Quadre 3.110 117 59 76 239 1.282 134 67 55 260 1.322 78 558 57 7.097 18.013 559 164 1 235 53 535 120 358 58 2.472 1.2.1.856 12.726 14.47 2007 2.845 13.332 285 138 1. Flux del benefici Milions d'euros Política de despesa Serveis públics bàsics Justícia Defensa Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries Política exterior Actuacions de protecció i promoció social Pensions Serveis socials i promoció social Foment de l'ocupació Accés a l'habitatge i foment de l'edificació Gestió i administració de la Seguretat Social Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat Educació Cultura Actuacions de caràcter econòmic Agricultura.978 68 545 49 5.413 12.57 2009 2.384 73 530 53 6. percentatge que se situa entre el 12 % i el 13 %. les despeses de l’Estat imputades a Catalunya representen entre el 10 % i l’11 % del total.001 1. pesca i alimentació Indústria i energia Comerç.

per manca de més informació. en el quadre 3.. agències estatals i altres organismes públics per capítols. anuaris.2. per tant. Els imports que s’han considerat representen el 100 % del total de les despeses no financeres consolidades. ja que s’ha analitzat que conformen el gruix de transferències consolidables. 40 . En el quadre 3. s’ha utilitzat informació obtinguda directament per a cada organisme a través de memòries. Aquest fet implica que no hem pogut treballar amb dades de comptabilitat territorialitzades i.1 es mostren les despeses totals consolidades i les considerades de l’agregat d’organismes autònoms.2 es mostra el desglossament per organisme del total de les despeses considerades. etc. informes. atès que no ha estat possible disposar de les dades del sistema d’informació comptable de la IGAE (SICOP). només s’han consolidat les transferències corrents que els organismes Prefectura de Trànsit i BOE atorguen a l’Estat. Cal assenyalar que.2.La informació de base prové de la liquidació dels pressupostos. A més. s’han hagut de realitzar hipòtesis de territorialització en tots i cadascun dels organismes.

698 16.406 0 0 0 0 1. Passius financers Total despeses financeres Total Despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 2.488 2.421 1. Transferències de capital Total despeses no financeres 8.132 1. Actius financers 9.017 1.860 16.265 1.2. Fons de contingència 6.103 1.316 15.265 1.321 16.436 2.653 2.580 3. Despeses de personal 2.388 13 11 18 19 7.017 1.132 1.513 8.775 2. agències estatals i altres organismes públics* Milions d'euros 1. Despeses financeres 4.706 8.485 14. Font: liquidació dels pressupostos dels organismes autònoms.653 2.871 14 22 48 13 133 140 216 175 148 162 264 188 14.775 2. Inversions reals 7.580 3.Quadre 3.471 1.316 15.698 16.698 16.321 16.464 15.103 1. agències estatals i altres organismes públics 41 .488 2.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Transferències corrents 5.815 8.524 2. Despeses corrents en béns i serveis 3. MUGEJU i MUFACE).585 17.421 1.059 Despeses considerades 2006 2007 2008 2009 2.471 1.815 8.524 2.706 8.209 759 1.388 13 11 18 19 7.436 2.871 % despeses considerades / despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 99 98 99 * No s'hi inclouen els organismes autònoms que gestionen prestacions socials (SPEE i FOGASA) ni les mútues de funcionaris (ISFAS.1 Despeses totals i considerades dels organismes autònoms.485 14.406 0 0 0 0 1.321 16.513 8.316 15.209 759 1.

agències estatals i altres organismes públics Milions d'euros 2006 Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Agència Estatal d'Administració Tributària Agència Estatal de Meteorologia Centre d'Investigacions Energètiques. 42 .Quadre 3.404 95 138 77 77 92 172 93 95 87 101 135 167 928 288 6. que són equivalents als aplicats en els programes estatals en ambdós enfocaments.2 Detall despeses considerades dels organismes autònoms.218 10 113 831 196 76 79 272 125 45 125 131 111 468 69 219 726 98 49 126 2007 715 1. Reestr. Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu Com. segons el criteri del flux monetari i del flux del benefici. Institut Nacional d'Estadística Institut Nacacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals Institut de Salut Carles III Institut de Turisme d'Espanya Institut Espanyol d'Oceanografia Institut Nacional d'Administració Pública Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas Institut per a l'Habitatge de les Forces Armades Institut Cervantes Institut Espanyol de Comerç Exterior Prefectura de Trànsit Mancomunitat dels Canals del Taibilla Museu Nacional d'Art Reina Sofia Parcs Nacionals Resta d'organismes Total 521 1.871 El quadre 3.418 123 198 73 293 143 101 64 115 135 172 291 335 6.316 15.321 130 179 52 201 103 68 73 109 137 164 559 303 6.245 101 122 53 150 73 71 53 113 108 158 461 302 6.2. Min. Mediambientals i Tecnològiques Confederació Hidrogràfica del Cantàbric Confederació Hidrogràfica de l'Ebre Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir Confederació Hidrogràfica del Guadiana Confederació Hidrogràfica del Xúquer Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil Confederació Hidrogràfica del Segura Confederació Hidrogràfica del Tajo Consell d'Administració del Patrimoni Nacional Consell Superior d'Esports Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Entitat Estatal d'Assegurances Agràries Fons Espanyol de Garantia Agrària Gerència d'Infraestructura i Equipament de la Defensa Gerència d'Infraestructures i Equipaments de Cultura Inst.321 16.628 36 117 989 225 93 92 372 131 74 143 162 127 437 86 234 855 116 56 120 2009 926 1.3 mostra els criteris i indicadors utilitzats per a la imputació territorial de la despesa dels organismes.698 16.2.266 199 113 995 220 88 78 346 120 60 131 144 119 471 81 236 830 130 52 131 2008 926 1.777 147 128 971 209 86 109 354 249 61 156 163 121 143 95 213 813 40 57 203 698 774 842 898 14.

20 % (50 % pobl. agències estatals i altres organismes públics*.3 Criteris d'imputació de les despeses dels organismes autònoms. del Mercat de Productes de Pesca i Conreus Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Defensa Gerència d'Infraestructures i Equipament de Cultura Gerència d'Infraestructures i Equipament de la Seg.Quadre 3. Reestr.20%( 50% Pobl. 50% PIB) 90% flux monetari .delegacions 40 % No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Personal Foces Armades Criteris d'imputació flux benefici Població Població Producció oli 80 % imputació directa a Catalunya . i Org. Centre d'Investigacions Sociològiques Centre Espanyol de Metrologia Centre Nacional d'Informació Geogràfica Comissionat per al Mercat de Tabacs Confederació Hidrogràfica del Cantàbric Confederació Hidrogràfica del Duero Confederació Hidrogràfica de l'Ebre Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir Confederació Hidrogràfica del Guadiana Confederació Hidrogràfica del Xúquer Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil Confederació Hidrogràfica del Segura Confederació Hidrogràfica del Tajo Consell d'Administració del Patrimoni Nacional Consell de la Joventut d'Espanya Consell Superior d'Esports Cria Cavallar de les Forces Armades Entitat Estatal d'Assegurances Agràries Fons Espanyol de Garantia Agrària Fons Reg. Estat Inst. segons funcionaris CA Capítol 4 i 7.25 % PIB Població Població Població Població Població Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població afectada Població Població 15-29 anys Població Població VAB agrari Transferències FEOGA VAB pesquer Població 80% imputació directa a Catalunya . Mineria del Carbó i Des.75 % PIB Població Població Població 43 . Mediambientals i Tecn. Detall any 2009 Organismes autònoms Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris Agència Espanyola de Seguretat Alimentària Agència per a l'Oli d'Oliva Biblioteca Nacional Canal d'Experiències Hidrodinàmiques del Pardo Centre d'Estudis Jurídics Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques Centre d'Investigacions Energ. Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terradas Institut Nacional del Consum Institut per a l'Habitatge de les Forces Armades Criteris d'imputació flux monetari No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Nombre seus CH Ebre a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Capítols 4 i 7. segons pelicules produïdes No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Capítol 4.10% població Beneficiaris Població Població Població Població Població Població Població 15-29 anys Població femenina Població Despesa turistes Població Població Població 80 % imputació directa a Catalunya . Min. 50 % PIB) 25 % població .Delegacions provincials 20% No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Capítols 4 i 7.. Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes Institut Nacional d'Estadística Inst.20 % (50 % pobl. Alternatiu Com. Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària Institut d'Astrofísica de Canàries Institut d'Estudis Fiscals Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals Institut de la Joventut Institut de la Dona Institut de Salut Carles III Institut de Turisme d'Espanya Institut Espanyol d'Oceanografia Institut Geològic i Miner d'Espanya Institut Nacional d'Administració Pública Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball Inst.2. 50 % PIB) Població Població Població 75 % població . segons transferències a Catalunya en el PGE Seu central 60 % . segons llicències federatives No imputació a Catalunya VAB agrari Capíols 4 i 7 segons transferències FEOGA VAB pesquer Personal Forces Armades No imputació a Catalunya Personal forces i cossos seguretat de l'Estat No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Seu Central 80% .

Quadre 3. es cerca la informació en els pressupostos de despesa dels organismes. que no s’ha pogut disposar d’informació territorialitzada de la despesa.personal AEAT No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Seu central 60% i delegacions 40% No imputació a Catalunya L’única diferència és. Pel que fa a les transferències corrents i de capital.3 (continuació) Organismes autònoms Prefectura de Trànsit Mancomunitat dels Canals de Taibilla Museu Nacional d'Art Reina Sofia Oficina Espanyola de Patents i Marques Organització Nacional de Trasplantaments Parc de Maquinària Parc Mòbil de l'Estat Parcs Nacionals Programes Educatius Europeus Reial Patronat sobre Discapacitat Servei Militar de Construccions Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació Universitat Internacional Menéndez Pelayo Criteris d'imputació flux monetari Personal forces i cossos seguretat de l'Estat No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Personal Administració general de l'Estat Capítol 1.10% població Població afectada 80 % imputació directa a Catalunya . l’activitat que es realitza en aquestes delegacions.delegacions 70% (sense exterior cap. segons nombre de parcs No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Personal Forces Armades Servei traspassat Seu Santander 60% . Aquesta és una restricció important. es resol. compra de béns i serveis i inversions. com per exemple el personal. especialment en l’aplicació del criteri del flux monetari. quan la informació estadística per aquesta via no és possible.75% PIB Població Població Població Població Mobilitat Sócrates / Erasmus Població Població Servei traspassat 80 % imputació directa a Catalunya. com ja s’ha esmentat abans. però. 4 i 7) Trànsit aeri (passatgers) % investigadors Criteris d'imputació flux monetari No imputació a Catalunya mitjana declaracions IRPF i IS . 44 . s’ha de recórrer a un indicador més genèric o universal. pel que fa als capítols de personal. en el cas contrari.20 % (50 % pobl.2 i 4.75% població Criteris d'imputació flux benefici Població Població Població Població Població Població Exportacions 80 % imputació directa a Catalunya i 20 % (50 % pobl. no s’imputa despesa. el qual té com a funció repartir els recursos del fons europeu d’orientació i garantia agrícola (FEOGA-Garantia) entre les comunitats autònomes. etc.2. que aproximadament un 40 % de la despesa del conjunt d’organismes correspon al fons espanyol de garantia agrària (FEGA). per exemple. El Ministeri publica cada any aquesta distribució. 50 % PIB) Criteris d'imputació flux benefici Població Població Població Població Població Trànsit aeri (passatgers) 25% VAB total . però. es té en compte si els organismes tenen alguna seu o delegació a Catalunya. es busca el destinatari últim mitjançant la informació que proporcionen els mateixos organismes o els ministeris als quals estan adscrits. Així. segons llicències federatives No imputació a Catalunya Seu central 30% .delegacions 40% Criteris d'imputació flux benefici 90% flux monetari . cercant indicadors que estiguin al més correlacionats possible amb el destí de la despesa.20 % (50 % pobl. es busquen indicadors. 50 % PIB) Agències estatals Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat Agència Estatal Antidopatge Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis Agència Estatal de Meteorologia Agència Estatal de Seguretat Aèria Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Altres organismes públics Agència Espanyola de Protecció de Dades Agència Estatal d'Administració Tributària Comissió Nacional de la Competència Consell Econòmic i Social Consell de Seguretat Nuclear Institut Cervantes Institut Espanyol de Comerç Exterior Museu Nacional del Prado Criteris d'imputació flux monetari No imputació a Catalunya No imputació a Catalunya Capítols 4 i 7. En d’altres casos. En el cas que no hi hagi cap seu a Catalunya. Val a dir. 50 % PIB) 25% població .

atès que. beneficien els ciutadans de la comunitat on porten a terme l’activitat. agències estatals i altres organismes públics.2. En els quadres 3. En el cas del flux del benefici. Finalment. Per als que tenen una activitat que pot ser considerada de bé públic local (els relatius a cultura.─ s’imputa. Quadre 3. justícia. la despesa dels organismes que desenvolupen un servei privat o semiprivat ─com és el cas dels organismes que atorguen subvencions directes a determinats col·lectius o presten serveis assistencials. sanitaris.4 Incidència a Catalunya de les despeses considerades dels organismes autònoms. s’estableix la hipòtesi que.En el cas de l’aplicació de l’enfocament del flux del benefici. tots els organismes que tenen una activitat que pot ser catalogada de bé públic pur d’àmbit nacional (els vinculats a defensa. etc. encara que siguin diferents. tenen la mateixa localització geogràfica. agències estatals i altres organismes públics a la capital de l’Estat.5. majoritàriament. s’observa que el pes de Catalunya es manté al voltant del 6 %. Flux monetari Milions d'euros 2006 Agència Estatal d'Administració Tributària Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Fons Espanyol de Garantia Agrària Resta d'organismes Total % Catalunya/Espanya 212 97 368 200 877 6. d’acord amb l’enfocament del benefici. el percentatge d’imputació es manté al voltant de l’11 %.) s’utilitzen criteris semblants als programes estatals d’aquest tipus. segons la pauta que resulta de l’aplicació del criteri del flux monetari.) s’imputen a Catalunya en funció de la població. fruit de la concentració d’organismes autònoms. infraestructures. però es considera que hi ha una part d’externalitat que afecta el conjunt de la població.4 i 3.2. se segueixen els mateixos criteris que en la distribució de la despesa estatal. etc.13 2007 224 114 356 205 900 5. es mostren els resultats de la imputació a Catalunya de les despeses dels organismes autònoms. els beneficiaris són els mateixos que els perceptors del pagament.74 2008 239 59 378 219 895 5. respectivament. S’han aplicat els criteris del flux monetari i del flux del benefici. en aquests casos. És a dir. afers exteriors.87 En el cas de la imputació segons l’enfocament del flux monetari. etc. o que. Així.48 2009 236 187 342 225 991 5.2. seguretat ciutadana. 45 . agències estatals i altres organismes públics.

es mostren les despeses totals consolidades i considerades de la Seguretat Social.Quadre 3.2.739 11. agències estatals i altres organismes públics.1.08 2008 148 226 48 382 97 59 136 70 62 56 508 1. En el quadre 3.793 10.11 2007 114 211 93 359 94 55 120 75 63 58 497 1. 46 .21 3.591 11. Les despeses de la Seguretat Social i els seus organismes En aquest apartat. Flux del benefici Milions d'euros Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Agència Estatal d'Administració Tributària Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Fons Espanyol de Garantia Agrària Gerència d'Infraestructures i Equipament de Cultura Institut de Salut Carles III Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música Institut per a l'Habitatge de les Forces Armades Institut Espanyol de Comerç Exterior Prefectura de Trànsit Resta d'organismes Total % Catalunya/Espanya 2006 83 199 77 371 94 43 109 75 61 54 425 1.3.892 11.3.98 2009 148 225 154 346 107 57 136 23 55 49 592 1. es presenten les despeses agregades de la Seguretat Social ─tenint en compte el sistema de la Seguretat Social i també els seus organismes autònoms─ que s’imputen a Catalunya mitjançant l’aplicació de l’enfocament del flux monetari i del flux del benefici.5 Incidència a Catalunya de les despeses considerades dels organismes autònoms.

105 13.609 11.709 77 770 1 0 10.797 116.506 134.545 2.062 146.511 134. Font: liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social i liquidació del pressupost dels organismes autònoms. Transferències de capital A l'Administració pública central A l'exterior Altres a l'interior 504 86 0 0 86 501 764 0 0 764 485 1.062 146.875 13.408 158.791 0 0 107.797 0 0 146.489 0 5 116. MUGEJU i MUFACE). agències estatals i altres organismes públics.919 3.791 % Despeses considerades/despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 116.386 147. 47 .Quadre 3.798 0 6 107.484 126.087 3.234 6 7 7 4 107.086 3.014 123.635 443 1.232 114.121 0 0 1.484 126.491 2.204 3. Inversions reals 7.121 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total despeses no financeres 8.316 154.345 3.234 6 7 7 4 107.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.797 100 0 100 100 0 100 100 0 100 6. Despeses de personal 2.121 0 0 1.709 124.791 Despeses considerades 2006 2007 2008 2009 2.523 10.008 123.067 0 5 126. Despeses corrents en béns i serveis 3.491 2.545 2.803 0 6 146.635 0 0 1.345 3.321 154.008 123.782 2.635 443 1.316 154.130 3. Passius financers Total despeses financeres Total despeses de l'Estat 114.531 11.635 0 0 1.623 135.517 100 0 0 0 91 100 0 0 0 91 100 0 0 0 91 100 0 0 0 98 *S'hi inclouen els organismes autònoms que gestionen prestacions socials (SPEE i FOGASA) i les mútues de funcionaris (ISFAS.506 134.484 0 0 116.130 3.782 2. Despeses financeres 4.121 504 86 0 0 86 501 764 0 0 764 485 1.062 0 126. Actius financers 9.1 Despeses totals i considerades de la Seguretat Social i els seus organismes* Milions d'euros 1.3. Transferències corrents A l'Administració pública central A l'exterior Altres a l'interior Despeses totals consolidades 2006 2007 2008 2009 2.919 3.204 3.

En el quadre 3.3.2 es mostra el desglossament de les despeses considerades per organismes gestors.

Quadre 3.3.2
Detall despeses considerades de la Seguretat Social i els seus organismes
Milions d'euros

TGSS i entitats gestores Mútues AT i MP Servei Públic d'Ocupació Fons de Garantia Salarial Mutualitat General Judicial Institut Social de les Forces Armades Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat Total

2006 84.585 5.977 20.974 330 80 641 1.422 114.008

2007 91.327 7.089 22.433 399 84 673 1.501 123.506

2008 97.242 8.603 25.666 453 89 713 1.550 134.316

2009 103.532 7.667 40.022 854 95 742 1.605 154.517

Finalment, el quadre 3.3.3 resumeix els criteris i indicadors de repartiment territorial utilitzats per imputar la despesa a Catalunya, segons òrgans gestors. Cal assenyalar que són els mateixos, tant en l’anàlisi del flux monetari com en el del flux del benefici, ja que la major part d’aquestes despeses són transferències a individus i, per tant, coincideixen els perceptors amb els beneficiaris d’aquest pagament.

Quadre 3.3.3 Criteris d'imputació de la despesa de la Seguretat Social i els seus organismes Organisme
TGSS i entitats gestores Mútues AT i MP Servei Públic d'Ocupació Fons de Garantia Salarial

Criteri d'imputació
Imputació directa Capítol 4 segons % AT i MP; capítols 1, 2 i 6 segons les quotes AT i MP que Catalunya aporta a la TGSS Beneficiaris prestacions atur Capítol 4 segons prestacions socials de FOGASA a Catalunya, resta de despeses segons la remuneració dels assalariats Programa assistència sanitària: % despesa farmàcia; programa prestacions econòmiques: % titulars+beneficiaris

Mutualitat General Judicial Institut Social de les Forces Armades Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat

Tresoreria General de la Seguretat Social i entitats gestores El Ministeri de Treball i Immigració publica la distribució geogràfica de l’execució del pressupost de despeses de la TGSS i les entitats gestores (informació elaborada per la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a partir de l’obtinguda del sistema comptable de la Seguretat Social). Per tant, atès que ja es disposa d’aquestes despeses territorialitzades, la imputació territorial a Catalunya és directa. A partir del 2008, aquesta informació no inclou la distribució territorialitzada de les despeses de

48

l’IMSERSO, que s’han imputat a Catalunya segons la informació territorialitzada disponible a la pàgina web d’aquesta entitat. Mútues d’accidents de treball i malalties professionals Atesa la manca d’informació territorialitzada d’aquestes mútues, es considera que el criteri més adequat per imputar aquestes despeses a Catalunya és, per una part, distribuir les despeses liquidades i consolidades dels capítols I, II, III i VI en funció de les quotes d’accidents de treball i malalties professionals que Catalunya aporta a la TGSS. Aquestes dades estan publicades a les memòries anuals de la TGSS. D’altra banda, les despeses del capítol IV s’imputen segons el percentatge d’accidents de treball i malalties professionals que es donen a Catalunya en relació amb els que succeeixen a Espanya. Servei Públic d’Ocupació (SPEE) En aquest cas, també a causa de la manca d’informació territorialitzada d’aquestes despeses, l’indicador de repartiment territorial més escaient de què es disposa és el percentatge dels beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya en relació amb Espanya. Fons de garantia salarial (FOGASA) La imputació del capítol IV de despeses es realitza d’acord amb la localització de la despesa, ja que es compta amb les dades de les prestacions socials de FOGASA a Catalunya, mentre que per a la resta de despeses, l’indicador emprat és la remuneració dels assalariats, obtinguda per mitjà de la comptabilitat regional de l’INE. Mútues de funcionaris: MUFACE, MUGEJU i ISFAS D’una banda, el programa d’assistència sanitària s’ha distribuït territorialment en funció de la despesa farmacèutica que cadascun d’aquests organismes realitza al territori català. D’altra banda, la suma dels titulars més els beneficiaris ha estat l’indicador de repartiment que s’ha utilitzat per al programa de prestacions econòmiques. Aquestes dades es poden trobar en les memòries anuals d’aquests organismes. Els resultats obtinguts d’incidència a Catalunya de les despeses de la Seguretat Social i els seus organismes es recullen en el quadre 3.3.4.

49

Quadre 3.3.4 Incidència a Catalunya de les despeses de la Seguretat Social i els seus organismes
Milions d'euros

TGSS i entitats gestores Mútues AT i MP Servei Públic d'Ocupació Fons de Garantia Salarial Mutualitat General Judicial Institut Social de les Forces Armades Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat Total % Catalunya/Espanya

2006 15.037 1.053 3.383 93 8 22 125 19.721 17,30

2007 16.203 1.294 3.596 109 8 22 132 21.365 17,30

2008 17.142 1.580 4.167 132 9 23 136 23.189 17,26

2009 18.076 1.434 6.617 174 10 24 141 26.474 17,13

S’observa que el pes de Catalunya és d’un 17,2 % de mitjana del període.

3.4. Les despeses de les empreses públiques En aquest capítol, es presenta la despesa en inversió de les empreses públiques estatals que s’imputarà a Catalunya, ja que no es disposa de dades liquidades de la totalitat de la despesa d’aquestes empreses. Tal com s’ha esmentat en l’apartat metodològic, en aquest estudi s’inclouen les empreses que formen part del sector Administració central, en termes del sistema europeu de comptes (SEC) i d’altres empreses públiques que contribueixen a incrementar significativament l’estoc de capital públic18. En el quadre 3.4.1, es mostra la inversió realitzada per aquestes empreses a Catalunya, Espanya i la part catalogada com a “no regionalitzable”. Les dades liquidades de les empreses que realitzen inversions en infraestructures de caire econòmic (pràcticament la totalitat de les empreses públiques considerades) provenen de la informació de la IGAE sobre el compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria d’inversions de l’Estat a Catalunya a partir de l’any 2007. Per a la resta d’empreses, les fonts d’informació que s’ha utilitzat són les inversions previstes de realitzar dels annexos d’inversions reals dels pressupostos generals de l’Estat. Per a l’any 2006, les dades liquidades provenen de l’anuari estadístic del Ministeri de Foment.

18

ADIF, la Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni, les societats d’aigües dependents del Ministeri de

Medi Ambient, AENA i Ports de l’Estat.

50

SA (AGESA) 0 0 Societat Estatal de Gestió de la Informació Turística.4. SA (SEITTSA) 0 0 Societat Estatal d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris. Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) 485 0 Aigües de la Conca de l'Ebre (ACESA) 0 Aigües de la Conca del Guadalquivir (AQUAVIR) 0 Aigües de la Conca del Mediterrani (AQUAMED) 3 Aigües de la Conca del Nord (ACUNOR) 0 Aigües de la Conca del Segura (ACSEGURA) 0 Aigües de la Conca del Tajo 0 Aigües del Duero 0 Aigües del Xúquer 0 Canal de Navarra 0 Canal Segarra-Garrigues 5 Depuradora del Baix Llobregat 41 Ens Públic Radio Televisión Española (RTVE) 0 0 Gestor d'Infraestructuras Ferroviàrias (GIF/ADIF) 905 98 Hidroguadiana 0 Infraestructuras i Equipaments Hispalenses.919 2008 Cat.458 0 0 52 0 0 0 0 0 7 4 0 11 170 0 1. Esp.152 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 143 0 0 185 19 0 68 0 0 168 150 922 2.301 0 12 354 0 3 9 0 0 0 3 0 27 2. SA (RNE) 1 6 Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni (SEGIPSA) 2 Societat Estatal de Commemoracions Culturals. Esp. Esp. 686 73 2. SA 0 0 Societat Estatal per a l'Acció Cultural en l'Exterior. SA (SEGITUR) 0 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries de la Meseta Sud.782 2 0 3 19 1. pressupostos generals de l'Estat i IGAE.822 50 71 75 21 52 45 26 50 45 5 41 0 3. SA 0 0 Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre.026 1.094 12.067 22 34 0 6 5 60 59 154 68 15 182 4 0 40 7. 554 0 1. No reg. SA (SEACEX) 0 0 Televisió Espanyola.747 112 Font: anuari estadístic del Ministeri de Foment.763 84 0 143 0 0 35 17 0 253 0 0 22 0 0 49 0 0 85 0 0 34 0 0 77 0 0 50 1 0 30 1. SA 0 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord-Est. SA (SIEPSA) 0 8 Societat Estatal per a Exposicions Internacionals.077 2009 Cat. SA 0 0 Societat Estatal de Gestió d'Actius.050 0 2 6 5 0 33 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 71 0 0 62 20 0 77 0 0 91 88 327 1. No reg. 723 0 2.134 107 4.217 224 10.402 0 12 338 0 0 18 0 0 0 6 0 28 1. No reg. SA (TVE) 7 0 Total 1. SA 0 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord.1 Inversió real de les empreses públiques Milions d'euros 2006 Cat.894 0 0 3 0 0 0 0 0 13 3 0 12 162 0 1.Quadre 3.866 432 9. SA 0 0 Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació.929 51 . 1. Esp.724 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 2 147 0 1.121 57 0 81 0 0 136 4 0 300 0 0 56 0 1 73 0 0 107 0 0 65 0 0 105 0 0 46 1 0 28 930 82 4. No reg.143 28 0 60 0 0 96 1 0 172 0 0 63 0 4 99 0 0 87 0 0 28 0 0 19 0 0 26 5 0 22 826 87 3.828 2007 Cat. SA 0 0 Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia 7 0 Ports de l'Estat 250 0 Ràdio Nacional d'Espanya.152 1 1 11 5 0 36 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 0 0 32 12 0 32 0 0 32 257 110 1.924 0 5 295 0 0 24 0 0 0 5 0 47 2. SA 39 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Sud i Est.

25% VAB total 50 % consum energètic i 50 % població 80 % segons % territorialització a Catalunya i 20 % trànsit marítim mercaderies Població Població Població No afecta Catalunya Despesa turistes No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya 90 % segons % territorialització a Catalunya i 10 % població Cat/CA afectades No té població afectada a Catalunya 90% segons % territorialització a Catalunya i 10% població Servei totalment traspassat 80% segons % territorialització a Catalunya . SA Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord.4. mentre que en el quadre 3. SA Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre. SA (TVE) El quadre 3. s’observa que segons el flux monetari el pes de Catalunya és d’un 19. SA Societat Estatal per a l'Acció Cultural en l'Exterior. L’aplicació d’aquest criteri comporta establir hipòtesis sobre els beneficiaris d’aquests projectes. Quadre 3.4. SA Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia Ports de l'Estat Ràdio Nacional d'Espanya. 50% PIB) Població Població Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) Aigües de la Conca de l'Ebre (ACESA) Aigües de la Conca del Guadalquivir (AQUAVIR) Aigües de la Conca del Mediterráneo (AQUAMED) Aigües de la Conca del Norte (ACUNOR) Aigües de la Conca del Segura (ACSEGURA) Aigües de la Conca del Tajo Aigües del Duero Aigües del Xúquer Canal de Navarra Canal Segarra-Garrigues Depuradora del Baix Llobregat Ens Públic Radio Televisión Española (RTVE) Gestor d'Infraestructuras Ferroviàrias (GIF/ADIF) Hidroguadiana Infraestructuras i Equipaments Hispalenses. SA (AGESA) Societat Estatal de Gestió de la Informació Turística. S’observa que el pes de Catalunya en el total d’Espanya és d’un 23.4. SA (SIEPSA) Societat Estatal per a Exposicions Internacionals.2 % de mitjana del període.4.3 mostra la incidència a Catalunya de les inversions reals de les empreses públiques. SA Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació. segons el mètode d’imputació del flux del benefici.2 Criteris d'imputació de les inversions de les empreses públiques. SA Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Sud i Est. la territorialització ha consistit a imputar directament a Catalunya la inversió feta per aquestes empreses en aquesta comunitat. És en aquest sentit que els criteris d’imputació territorial utilitzats són similars als emprats per distribuir la despesa dels apartats anteriors.2 detalla les hipòtesis i indicadors d’imputació territorial a Catalunya aplicades a cada empresa. SA Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord-Est. El quadre 3. segons el criteri del flux del benefici.1.20% (50% Pobl.5 % de mitjana del període. SA (SEACEX) Televisió Espanyola. 52 . SA (RNE) Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni (SEGIPSA) Societat Estatal de Commemoracions Culturals. Flux benefici 90 % segons % territorialització a Catalunya i 10 % trànsit aeri passatgers Població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya Població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya Població afectada a Catalunya Població afectada a Catalunya Població 50 % segons nombre AVE directes i 50 % segons nombre AVE indirectes No té població afectada a Catalunya No té població afectada a Catalunya 75% població . SA (SEGITUR) Societat Estatal d'Infraestructures Agràries de la Meseta Sud. SA (SEITTSA) Societat Estatal d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris.Segons l’enfocament del flux monetari. SA Societat Estatal de Gestió d'Actius.

SA (TVE) 6 Total 1. SA (SEGITUR 1 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries de la Meseta Sud.5.981 % Catalunya/Espanya 25. tant en els seus valors absoluts com en percentatge respecte del total. es presenten les imputacions fetes segons el principi del flux monetari i segons el principi del flux del benefici.257 22. seguint els criteris d’imputació exposats en els apartats anteriors. SA (RNE) 4 Societat Estatal de Gestió Immobiliària del Patrimoni (SEGIPSA) 5 Societat Estatal de Commemoracions Culturals.55 2009 531 26 0 89 0 0 0 0 0 0 5 1. SA 0 Societat Estatal per a l'Acció Cultural en l'Exterior. Les despeses del sector públic central a Catalunya En aquest subapartat es presenta el resultat de la imputació de les despeses del sector públic central a Catalunya en el període 2006-2009.30 2007 690 11 0 60 0 0 0 0 0 0 4 1.75 2008 678 15 0 105 0 0 0 0 0 0 5 1. SA 0 Societat Estatal per a Exposicions Internacionals.4. SA 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord.3 Incidència a Catalunya de les inversions reals de les empreses públiques. SA 46 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Sud i Est.329 0 0 1 2 177 2 0 0 0 0 0 0 22 0 263 0 0 0 4 2.07 3. 53 . SA 0 Societat Estatal d'Infraestructures Agràries del Nord-Est. SA (SEIT 0 Societat Estatal d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris.408 0 0 0 0 158 2 6 0 0 0 0 0 13 0 276 0 1 0 8 2. SA 0 Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia 3 Ports de l'Estat 236 Ràdio Nacional d'Espanya.161 0 0 2 2 167 1 5 0 0 0 0 0 23 0 126 0 1 0 4 2.Quadre 3. Igualment. Flux del benefici Milions d'euros 2006 Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) 469 Aigües de la Conca de l'Ebre (ACESA) 9 Aigües de la Conca del Guadalquivir (AQUAVIR) 0 Aigües de la Conca del Mediterráneo (AQUAMED) 26 Aigües de la Conca del Norte (ACUNOR) 0 Aigües de la Conca del Segura (ACSEGURA) 0 Aigües de la Conca del Tajo 0 Aigües del Duero 0 Aigües del Xúquer 0 Canal de Navarra 0 Canal Segarra-Garrigues 5 Depuradora del Baix Llobregat 41 Ens Públic Radio Televisión Española (RTVE) 0 Gestor d'Infraestructuras Ferroviàrias (GIF/ADIF) 1.603 21. SA 0 Societat Estatal de Gestió d'Actius. com en el cas dels ingressos. SA 0 Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre. SA 0 Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació.127 Hidroguadiana 0 Infraestructuras i Equipaments Hispalenses. SA (AGESA) 0 Societat Estatal de Gestió de la Informació Turística.522 23. SA (SEACEX) 0 Televisió Espanyola.

No obstant això. es veu parcialment compensat per les despeses de la Seguretat Social19 i les inversions de les empreses públiques. percentatge que se situa entre el 14 % i el 15 %.En conjunt. sinó que responen a drets adquirits a títol personal. 19 Les despeses de la Seguretat Social no es distribueixen per decisions del Govern central. i seguint el criteri del flux monetari. Aquest repartiment de la despesa és especialment desfavorable per a Catalunya en les despeses realitzades per l’Estat (incloent-hi el model de finançament de les comunitats autònomes). Tot i la progressivitat del sistema. com que a Catalunya les cotitzacions són més altes que a la mitjana de l’Estat. els organismes autònoms i els ens públics. quan els criteris d’imputació de la despesa es basen en l’enfocament del flux del benefici (quadre 3. també ho són les prestacions rebudes. 54 . les despeses del sector públic central imputades a Catalunya representen entre el 13 % i el 14 % del total de les comunitats autònomes.5.1).

440 49.844 9.78 13.915 5.358 16.607 5.91 13.919 3.79 14.80 16.366 154.04 15.41 15.474 1.Quadre 3.721 13.143 1.421 23.134 554 147 257 125 26.63 11.517 92.722 9.40 8.630 1.26 18.00 0.17 15.72 15.70 15.90 12.318 1.203 10.30 29.34 9.097 4.112 562 285 278 14.890 4.00 11.88 7.31 15.877 1.22 12.11 25.088 1.010 62.01 21.596 1.43 6.06 12.364 495 2.554 2.771 44.13 22.93 17.778 2.559 32.093 3.41 16.36 14.81 32.567 8.420 2.127 469 236 0 148 19.30 18.137 752 472 280 16.264 3.872 726 421 304 134.316 86.12 9.784 41.403 15.365 14.74 14.33 11.603 1.81 25.900 11.32 23.591 1.13 11.11 13.892 2.856 3.628 38.364 718 1.316 7.73 12.871 10.726 3.33 11.952 6.935 1.81 21.008 75.13 18.98 15.77 14.623 32.35 16.51 8.121 1.79 9.23 15.786 5.90 13.47 8.60 12.439 877 1.981 1.30 15.361 6.749 47.40 12.935 327 717 1.90 13.032 991 2.161 690 167 126 113 21.79 11.46 3.95 7.46 16.866 826 723 162 88 68 21.92 8.64 20.76 22.67 5.21 15.79 9.948 2.189 15.91 8.53 10.79 9.57 11.99 12.844 9.93 26.152 2.35 15.201 35.705 39.17 17.55 29.026 930 686 170 150 89 23.504 28.504 25.52 13.090 39.892 895 2.00 9.871 545 229 316 2009 45.864 3.413 2.38 4.5.474 16.26 18.28 15.30 18.067 15 1.134 15.603 14.74 17.33 13.474 16.321 12.23 15.29 24.11 1.721 13.36 18.34 11.413 1.14 11.365 14.739 2.74 18.324 296.40 11.41 55 .30 15.53 6.13 18.600 2.630 Total despeses Despeses Estat Finançament autonòmic Finançament local Infraestructures de transport Carreteres Ferrocarrils Defensa Pensions classes passives Interessos deute Resta Despeses OA i ens públics Inversió EP ADIF Aena Ports de l'Estat SEITTSA Altres* Despeses SS Pensions Altres 13.34 17.64 17.786 5.15 14.01 31.32 9.502 469 319 14.763 1.747 905 485 250 0 107 19.952 6.849 1.413 363 766 1.72 18.60 5.444 767 1.30 18.08 22.55 10.380 8.85 16.199 13.082 8.875 30.88 15.31 13.064 15.871 7.627 4.228 4.668 Despeses considerades 2007 2008 265.128 12.111 3.878 3.721 6.185 Catalunya (flux monetari) 2006 2007 2008 33.79 9.724 1.822 1.780 14.690 3.22 5.15 8.257 1.64 20.01 21.19 19.38 15.262 9.782 1.1 Detall del resultat de la imputació territorial de les despeses de l'Administració pública central a Catalunya 2006-2009 Milions d'euros Total despeses Despeses Estat Finançament autonòmic Finançament local Infraestructures de transport Carreteres Ferrocarrils Defensa Pensions classes passives Interessos deute Resta Despeses OA i ens públics Inversió EP ADIF Aena Ports de l'Estat SEITTSA Altres* Despeses SS Pensions Altres %Catalunya/Espanya 2006 243.07 29.37 5.87 20.17 9.845 3.864 3.032 138.077 4.518 2.77 8.225 672 1.050 1.111 3.126 1.978 1.37 15.458 2.27 4.894 2.91 3.611 14.33 9.28 15.33 10.910 40.38 10.14 8.31 9.344 15.044 134.37 3.59 8.687 15.35 17.142 114.48 16.775 900 1.506 81.217 1.152 1.85 32.442 2.506 305 671 1.57 8.311 6.33 12.301 2.664 17.828 3.329 678 177 263 156 23.510 890 573 317 18.318 368 494 1.739 9.66 10.929 4.77 20.522 1.829 16.60 23.39 9.431 123.711 107.48 13.725 3.38 5.42 11.402 1.23 10.88 8.184 806 438 369 Catalunya (flux del benefici) 2006 2007 2008 2009 36.871 7.793 2.408 531 158 276 149 26.24 14.98 21.97 12.20 12.924 1.92 17.89 17.35 6.30 18.81 30.45 14.77 6.41 7.54 4.31 15.804 116.410 2.19 19.21 23.698 9.24 13.81 31.47 0.691 5.20 33.293 35.95 13.194 963 593 370 8.09 22.813 2009 321.09 22.75 29.189 15.18 8.322 8.228 4.600 2.39 8.716 48.

5 % del PIB de l’Estat. a partir del 1995 protocol del dèficit excessiu) i INE. i el creixement de l’economia. que inclou l’Administració central i l’Administració de la Seguretat Social.4. ja consideraven la conveniència d’oferir els resultats neutralitzats pel cicle econòmic. la situació pressupostària actual ho fa encara més necessari. 20 21 Per exemple. i a fi de mesurar correctament els recursos que rep o aporta Catalunya a la cohesió territorial. Font: Banc d'Espanya (1986-1994 SEC-79. fins i tot. El gràfic 4.1 indica l’evolució del dèficit o superàvit del sector públic central. Tot i que els estudis anteriors de la balança fiscal de Catalunya. de manera que l’endeutament tendeix a augmentar en èpoques de crisi i l’estalvi a fer-ho quan hi ha expansió. en aquesta secció es presenten els resultats del saldo fiscal neutralitzat corresponents a l’actualització per als anys 2006-200921. Un desequilibri tan elevat podria. derivar en el fet que totes les comunitats autònomes obtinguessin un saldo fiscal positiu. Per tant. . Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009 La situació financera del sector públic central està relacionada amb la posició de l’economia en el cicle. La secció 6 mostra les diferències entre aquests resultats i els obtinguts sense neutralitzar pel període sencer (19862009). tant del Departament d’Economia com els acadèmics20. i explica com aquests últims es veuen afectats pel cicle econòmic. Castells [et al] (2000) per a les balances de totes les comunitats autònomes pels anys 1991-1996. el dèficit pressupostari del sector públic central marca un rècord històric i arriba al 8. L’any 2009.

913 milions d’euros. per fer la neutralització. es va situar en 16. Per tant.1 Ingressos del sector públic central.588 243. un 8.032 81.200 milions d’euros. El càlcul es presenta en el quadre 4.197 265.5 % del PIB.113 Durant els dos primers anys. aquests s’han de suposar més alts per al càlcul del saldo fiscal neutralitzat.873 2008 267. i el darrer any disponible. El 2007.Neutralitzar la situació financera del sector públic central implica assumir que aquest actua amb pressupost equilibrat. el dèficit va ser de 17. La diferència entre els ingressos efectius que va tenir el sector públic central i els estimats per fer el càlcul del saldo fiscal neutralitzat es distribueix entre les comunitats autònomes proporcionalment al que cada una va aportar realment. el 2008. Ajust per la neutralització del saldo fiscal Milions d'euros Total ingressos efectius Total ingressos estimats Diferència que s’ha d’ajustar 2006 266. els percentatges d’ingressos detrets de cada autonomia és manté inalterat.877 2007 292. El quadre 4. El dèficit fiscal de Catalunya l’any 2006 va ser de 14. les despeses van ser superiors als ingressos i.1 % del PIB. equivalent al 7. el 2009.4 % del PIB. Així.409 milions d’euros.9 % del PIB català. els ingressos considerats per calcular les balances fiscals van ser superiors a la despesa considerada. La hipòtesi emprada per assolir-ho comporta ajustar els ingressos per tal d’igualar-los a les despeses realitzades. el saldo fiscal s’ha de calcular assumint uns ingressos menors.711 -22.324 -26. Quadre 4. per tant.919 321.722 296. un 8.2 mostra els resultats pel flux monetari un cop realitzat aquest ajust metodològic.1. i especialment l’any 2009. 57 .493 milions d’euros. En canvi.082 2009 239. el dèficit fiscal va passar a ser de 15.804 29. el 8.

3 Balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009.860 -5.5% 2009 61.771 -11.3).1% 2008 57.907 39.136 -5.2 Balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009. Neutralitzat pel cicle econòmic.320 milions d’euros.440 -11.200 -8.403 -16.9% 2007 51. xifra que representava el 5. En concret.9% 2009 60.8% 58 .493 -7.705 -10.203 -17. el dèficit fiscal català l’any 2006 va ser de 10. Mentre que per al 2009 el dèficit fiscal es va situar en 11.Quadre 4.403 40.293 -14.025 36.409 -8. es produeix també un lleuger empitjorament del dèficit fiscal català durant els anys estimats.320 -5.460 49.786 33. quantia que va suposar el 5.913 -8.812 45. Flux del benefici Milions d'euros Ingressos detrets de Catalunya Despeses rebudes a Catalunya Saldo %s/PIB 2006 47.199 -11.6% 2008 56.4% Sota l’enfocament del flux del benefici. Flux monetari Milions d'euros Ingressos detrets de Catalunya Despeses rebudes a Catalunya Saldo % s/PIB 2006 47.6 % del PIB català.6% 2007 50.910 -15.261 -5.300 44.261 milions d’euros.8 % del PIB (quadre 4.823 35. Quadre 4. Neutralitzat pel cicle econòmic.

22 Vegeu la bibliografia adjunta. A l’hora d’analitzar la balança fiscal de Catalunya des del 1986 al 2009.1.1. cal tenir present un aspecte de caràcter tècnic. El saldo fiscal de Catalunya A continuació s’analitza l’evolució de la balança fiscal de Catalunya des del 1986 fins al 2009.1 es presenten els resultats de la balança fiscal de Catalunya per al període 1986-2009. s’ha de tenir en compte que els diferents estudis de la balança fiscal elaborats des de Catalunya22 han anat incorporant alguns canvis metodològics. Es mostra el saldo fiscal neutralitzat (en milions d’euros i en percentatge del PIB català). la inclusió de les inversions de les empreses públiques o la imputació de les despeses en interessos. Evolució de la balança fiscal de Catalunya 1986-2009 5. l’únic amb dades disponibles per al període sencer. que anul·la l’efecte de la variabilitat en la situació financera del sector públic central i permet la comparació entre els anys.5. Aquest període de 24 anys permet analitzar la sèrie des d’una perspectiva històrica. 59 . com per exemple. Tot i que no desvirtuen de cap manera els resultats obtinguts. En el quadre 5. segons el flux monetari.

2 -7.7 -6.493 -15.6 -8.9 -8.4 -7.Quadre 5.9 -7.2 -6.532 -8.124 -8.1 Balança fiscal neutralitzada de Catalunya amb el sector públic central. s'introdueixen alguns canvis metodològics en el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central.8 -7.9 -2.1.5 -8.416 -7.0 0.7 -7.263 -6.056 -4.3 -6.0 -8. Nota: A partir de l'any 2002.6 -7. PIB 1986-1994 base 1986 enllaçat.174 -5.4 -8.200 -16.466 -4.9 -8.732 -6.4 -7.6 -8.988 -7.867 -5.3 -7.913 -17.018 -6.0 -8. Flux monetari Milions d'euros 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mitjana Desviació estàndard 1 % PIB de Catalunya1 -6.186 -14.696 -13.9 -8.7 -7.036 -13.565 -13.465 -2.5 -10.595 -14.088 -7.7 -10.813 -8.409 PIB 1995-2001 base 2000 INE.868 -3. 60 .1 -8.

Per fer aquest càlcul. 5.2.2. El saldo fiscal de Catalunya per habitant A continuació s’analitza la implicació que el saldo fiscal agregat. només cal dividir-lo per la població catalana de l’any corresponent per obtenir la contribució de cada ciutadà de Catalunya. té per a la ciutadania de Catalunya. Això implica extreure l’efecte de la inflació i fer-los comparables per a tots els anys. primer és convenient transformar el saldo d’euros corrents a euros constants.1. és remarcable la seva estabilitat en el temps.1 mostra els resultats del saldo fiscal neutralitzat per al període estudiat. per tal que siguin al més entenedores possibles. Una vegada s’obté el saldo agregat en euros constants. El quadre 5.7 % i el 10 % del PIB català. 61 . malgrat tots els canvis produïts en 24 anys (vegeu el gràfic 5.1). Les magnituds s’expressen en euros del 2009. Tot i així.La mitjana del dèficit fiscal neutralitzat de Catalunya per a tot el període se situa en el 8 % del PIB català i és una mica superior (més negatiu) durant l’última dècada que per als anys anteriors. que oscil·la entre el 6. mostrat en l’apartat anterior.

758 -2.076 -1.813 -1. a 2.251 Euros constants amb base 2009 Nota: A partir de l'any 2002.204 -2.858 -1.064 -10.342 -2. El gràfic 5.393 -9.676 -15.627 -1.471 -1.2.2.348 -1.896 -9.672 -2.647 -1. 62 . Flux monetari Milions d'euros euros constants 1 Euros per persona euros constants 1 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 -6.Quadre 5.691 -1.181 -1.716 -15.642 -1. s'introdueixen alguns canvis metodològics en el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central.613 -11. l’any 1986.947 -9.141 -8. S’observa que el saldo fiscal per persona s’ha doblat en aquest temps i ha passat de 1.747 -10.292 -2.846 -11.303 -16.596 -1.475 -7.065 -10.725 -15.1 Saldo fiscal neutralitzat per persona.152 -15.251 euros.772 -2.754 -1.845 -1.691 -12.1 descriu l’increment al llarg del temps.409 -1.429 -16.076 euros.873 -10.039 -1.393 -17. l’any 2009.440 -11.117 -8.189 -17.388 -2.380 -2.288 -2.424 -11.

Participació de Catalunya en els ingressos i les despeses del sector públic central El dèficit fiscal que pateix Catalunya és el resultat d’una aportació als ingressos de l’Administració central molt superior a la territorialització de la despesa que aquesta fa a Catalunya.1 mostra el percentatge que representen els ingressos detrets de Catalunya pel sector públic central i els compara amb el percentatge de la despesa destinada a Catalunya per al període 1986-2009. 63 .3. El sector públic central detreu de Catalunya un percentatge superior del que correspon al seu pes en el PIB estatal. que és notablement estable en el temps. Aquesta diferència. El quadre 5. es destina a Catalunya una despesa menor. al que li correspon pel seu pes poblacional.5. és la responsable del saldo fiscal territorial negatiu de Catalunya. En canvi.3. fins i tot.

5 % del contra de Catalunya.Quadre 5.88 20.96 19.49 0.78 14.18 14.41 13. Flux monetari % sobre el total de les comunitats autònomes % ingressos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mitjana Desviació estàndard 18.34 19. Estudiar aquestes polítiques per 23 MUFACE.66 19.98 14.41 13.1 Participació de Catalunya en els ingressos i les despeses del sector públic central.3.14 19.77 19.61 19.53 13.80 13.73 19.32 19.10 13. 64 .66 13.02 14.98 14. mitjançant cotitzacions a la Seguretat Social i els seus organismes autònoms23.28 13.64 12.73 14. al voltant del 19. Del pressupost han rebut de mitjana el 14 % de tots els pressupost d’aquestes administracions en Darrere d’aquestes diferències observades entre ingressos i despeses hi ha dos factors marcadament diferents.23 19. hi ha les conseqüències de les polítiques territorials fetes pel Govern central.91 18.02 19.32 14. els catalans recursos.14 14.5 % dels ingressos de de la Seguretat Social.74 19. Per un costat. Una diferència del 5.83 19. principalment.98 14.43 19. ISFAS.98 13.31 % despesa 14. hi ha la redistribució interpersonal a través dels drets adquirits a títol personal. finançades.27 19.90 13.33 19.00 13.60 19. Aquests inclouen les prestacions socials i les prestacions d’atur.67 19.40 14. Per una altra banda.04 19. MUGEJU.20 14.25 19. FOGASA i INEM o SPEE.54 Catalunya ha estat aportant de mitjana l’Administració central i l’Administració d’aquestes administracions.68 14.53 19.03 0.55 19.55 14.70 19.

2 repeteix l’exercici anterior.09 9. ni les contribucions ni les prestacions d’atur.7 % del totals dels seus ingressos. El percentatge que no torna (la diferència entre el contribueix i rep Catalunya) és equivalent al 40 % dels tributs detrets de Catalunya.73 % despesa 10.48 0.26 10.45 7.46 0.76 9.45 0.94 7.57 7.82 10.45 0. per tant.37 0.56 diferència / ingressos 0. 65 .15 19.00 10.34 0.separat dóna una visió més clara del tractament que rep Catalunya per part de l’Administració central.41 9.75 10.17 diferència 8.56 19.45 8.50 0.31 19.3.97 19.85 9.60 7.40 19.00 12.45 10.94 19.61 10.76 20.82 8.85 19.59 9.27 19.89 19.08 19.41 19.70 19.20 20. Flux monetari % sobre el total de les comunitats autònomes % ingressos 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mitjana 19.50 0.79 19.32 0.44 0. No inclou.52 8.43 L’Administració general de l’Estat i els ens que en depenen obtenen de Catalunya el 19.36 0.49 12.01 9.46 0.71 19.81 19. tant d’ingressos com de despeses.04 10.26 9.44 0.36 0.51 0.41 0.81 9.37 0.45 8.19 13. però se n’exclouen les partides.48 0.32 7.92 19.64 13.23 6.60 12.87 19. que són majoritàriament discrecionals.2 Participació de Catalunya en els ingressos i les despeses de l'Administració central (exclou la Seguretat Social).47 20.47 0.36 9. Quadre 5.83 19.48 0.06 19.38 10.20 7.11 9.56 10.39 13.33 10.44 6.52 8.47 0.36 0.93 9.47 11.94 10.83 19.46 0.37 11.94 8.2 % dels seus recursos.55 10. però hi destinen només l’11.82 19. que pertanyen a l’Administració de la Seguretat Social. Això implica que per cada euro que l’Administració central recapta a Catalunya (excloent la Seguretat Social i l’atur).87 13.3.46 10.80 10.48 0. El quadre 5.

Entre 1995 i 2001 s’inclou com a despesa de l’Administració central. La neutralització només és rellevant per oferir el dèficit fiscal en xifres absolutes i és innecessària quan el desequilibri es dóna amb el percentatge dels ingressos aportats i les despeses rebudes. Entre 1986 i 1994. independentment de quin sigui el dèficit o superàvit pressupostari del Govern central. com que la competència va ser traspassada a totes les comunitats autònomes. 24 Part de les diferències observades al llarg dels anys en el percentatge de despesa destinada a Catalunya es deu al tractament de Sanitat. A partir del 2002.43 cèntims no es gasten al territori. Sanitat estava gestionada per la Seguretat Social. 66 . Cal remarcar que aquesta desproporció entre el pes específic dels ingressos aportats i el de les despeses destinades a Catalunya es manté invariable. Aquests percentatges mostren el desequilibri que existeix amb independència del fet que es neutralitzi el dèficit o el superàvit. Les decisions discrecionals sobre la destinació de la despesa que fa el Govern central són clarament perjudicials per a Catalunya24. es vehicula a través del model de finançament.

els saldos fiscals de totes les autonomies esdevindrien positius i la suma de tots els saldos territorials seria igual al nivell de dèficit públic del sector públic central. Per veure l’efecte que la situació financera té sobre els saldos fiscals no neutralitzats. El quadre 6. 67 .1 compara la sèrie del saldo neutralitzat de Catalunya amb el saldo sense aplicar-li l’ajust. posem un exemple teòric en que totes les comunitats autònomes reben despesa proporcionalment al que han aportat a l’Administració central. quan estalvia està obligat a gastar menys del que recapta. la suma de tots els saldos és zero i les diferències negatives reflecteixen aportacions a la cohesió territorial. La redistribució territorial és una suma zero: el que guanyen unes comunitats autònomes ho aporten les altres. si el sector públic central s’endeutés. El saldo fiscal i el cicle econòmic L’endeutament permet al sector públic central gastar per sobre dels ingressos que ha detret de les comunitats autònomes. Sota aquesta hipòtesi. ja que semblaria que totes les comunitats autònomes estarien rebent recursos nets d’altres territoris. no hi ha redistribució territorial entre les autonomies. De la mateixa manera. el saldos donarien una imatge esbiaixada dels fluxos entre els territoris. Per visualitzar correctament els fluxos entre territoris cal assumir un pressupost equilibrat del sector públic central. I el contrari succeiria si el sector públic central estalviés. mentre que les positives indiquen percepció neta de recursos. És a dir. Així. Per tant.6. Els saldos fiscals de totes les comunitats autònomes serien negatius indicant erròniament que tots són aportants nets de recursos.

4 -7.200 -16.972 -11.357 -4.6 -8. mentre que amb la balança fiscal neutralitzada.595 -14.696 -13. en absència de la neutralització del cicle econòmic.979 -21. Flux monetari Neutralitzat el cicle econòmic Milions d’euros 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mitjana Desviació estàndard 1 Sense neutralitzar Milions d’euros -2.9 -7.448 -16.493 -15.7 -9. No obstant això.269 -3.575 -5.6 -7. és del 8 % del PIB.565 -13.725 -9.088 -7.576 -791 % PIB Catalunya1 -7.472 -13.028 -3.7 -8.4 -6.Quadre 6.307 -12. estadísticament.2 -8.0 0.6 -7.8 -10.532 -8.4 -7.2 -7.174 -5.2 % PIB Catalunya1 -6.9 -8.6 -8. però no sembla tenir cap efecte significatiu sobre el nivell mitjà d’aquesta balança al llarg del cicle.3 -6. el saldo té una major variabilitat (la seva desviació estàndard és 2.9 -8. el sector públic ha de tenir un pressupost equilibrat.4 -8.263 -6.8 -5.124 -8.615 -5.046 -4.2 -8.988 -7.1 -7.7 -6.186 -14.7 -0.7 -5.500 -7.409 PIB 1995-2001 base 2000 INE.162 -11.7 -10. es pot deduir que el saldo pressupostari estatal introdueix variabilitat en la sèrie temporal de la balança fiscal no neutralitzada.735 -18.0 -8.129 -5. igual: amb la balança fiscal no neutralitzada és del 7.0 -8.868 -3.524 -10.9 -2.416 -7.1 -8.732 -6.466 -4.7 -7.5 -9.485 -4.2 -6. Per tant. atès que.8 -7.4 vegades més gran) i el rang de valors que pren és més ampli.913 -17.8 -9.9 -7.6 % del PIB.6 -8.4 -7.5 -10.056 -4.7 -7. a mitjà termini.465 -2. PIB 1986-1994 base 1986 enllaçat S’observa com.619 -7.9 -8.018 -6.3 -7.867 -5.1 -4.4 -7.1 Balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central.6 2.6 -8.9 -7.036 -13.674 -12.2 -8.724 -3.3 -10.2 -5.5 -8.813 -8.641 -5. la mitjana del període per a les dues sèries és similar i.5 -8. 68 .

La balança fiscal de Catalunya no neutralitzada segueix una evolució marcada pel cicle econòmic i les decisions de política pressupostària. el nivell estructural de la balança fiscal es pot aproximar millor mitjançant la mesura neutralitzada que no pas mitjançant la mesura no neutralitzada. La mesura de la balança neutralitzada. Atesa també la menor variabilitat de la sèrie neutralitzada.Tenint en compte aquesta evidència.1 mostra la relació que existeix entre l’evolució de l’economia estatal i el saldo fiscal no neutralitzat de Catalunya. En situació de dèficit públic la balança fiscal neutralitzada mostra un major dèficit en relació amb el càlcul sense neutralitzar. En conseqüència. tant la no neutralitzada com la neutralitzada. és una mesura raonable del nivell estructural del desequilibri dels fluxos d’ingressos i despeses entre l’Administració central i Catalunya. a causa de la crisi econòmica que s’ha traduït en un alt dèficit del sector públic central. Aquest saldo fiscal sense neutralitzar donaria una imatge errònia dels fluxos de cohesió territorial. mentre que en una situació de superàvit. El gràfic 6. Per exemple. en els darrers anys. es pot concloure que. el resultat de la balança fiscal neutralitzada millora respecte al resultat inicial. és més estable al llarg del cicle. 69 . Aquest efecte és el mateix per a totes les comunitats autònomes. el dèficit fiscal de Catalunya sense neutralitzar s’ha reduït significativament. es pot concloure que la mitjana al llarg del cicle de la balança fiscal. per a un any puntual. contrasta amb el fet que la diferència entre el percentatge d’ingressos que aporta Catalunya i la despesa que rep es manté. encara que també mostra una certa variabilitat temporal.

Colldeforns. estudi promogut per la part catalana de la Comissió Mixta de Valoracions Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya. La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 1995-98. J. 70 . Bosch. López. Institut d’Estudis Autonòmics. The Political Economy of InterRegional Fiscal Flows: Measurement. Informe sobre metodología de cálculo de las balanzas fiscales.. i Martínez. N. (2000). La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat 1986-1988. i Ruíz-Huerta. Barcelona. N. Análisis de los flujos fiscales de las comunidades autónomas con la Administración central. Martínez. F. Número 10. Espasa. DG de Programació Econòmica i Institut d’Estudis Autonòmics. M.. Instituto de Estudios Fiscales y Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales (2008).. Institut d’Estudis Autonòmics. A. M. Grup de treball per a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya (2005). “Monografies”.Bibliografia Bosch. (coord) (2010). “La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat 1989-1994”. (2000). Barberán. Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas (1991-1996). (1991). Edward Elgar. Instituto de Estudios Fiscales y Ministerio de Economía y Hacienda. M. Espasa. A. (1997). Barcelona. Castells. Parellada.. La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central. Grup de treball per a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya (2008). E. Solé. Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas españolas con las Administraciones públicas centrales 2005.. (coord): La balança de pagaments de Catalunya. Barcelona. G. E.. Barcelona. M. Comisión de expertos sobre metodología para la elaboración de las balanzas fiscales de las regiones españolas (2006). Departament Economia i Finances. R. Rodrigo. Ariel Economía-Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Determinants and Effects on Country Stability. Metodologia i càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->